Page 1

1’12 ОРГАН НА СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ОСНОВАНО 1949 ГОДИНА  ІІІ ИЗДАНИЕ  ГОДИНА ХХXIII  ВСИЧКО ЗА ПЕЧАТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

0 №10 04 а в я 11 инт ул. Т с: 02 819 ab.com ; 3 1 фак я 11 m afsn Софи19 11 03; e@polygr nab.co 8 s c i f off lygra : 02 тел. .po

www


рубрика

Вие имате една от най-ефективните печатни системи в света. С нас тя ще продължава да бъде такава. Надеждност благодарение на

и

.

Оригиналните резервни части от manroland допринасят за това печатната машина да осигурява задълго висококачествен печат и висока производителност. Същото важи и за нашите сертифицирани консумативи. Вътрешнозаводският контрол и сертифициране по DIN EN ISO 9001 гарантират високото качество на продукта. Вие можете да поръчвате бързо и лесно при Вашите партньори в манроланд България, както и чрез онлайн системата manroland STORE 24/7. WE ARE PRINT.®

„манроланд България“ ЕООД 1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 – партер тел.: 02 955 94 61, факс: 02 955 96 21 office@manroland.bg; www.manroland.bg 2 полиграфия 1’2012


рубрика

Holmen Plus – Improved Newsprint

(подобрена вестникарска хартия)

силата ни е в разнообразието

Holmen Plus Holmen Plus е продукт в сегмента на MF хартии за списания. Тя е подходяща за печат на приложения, вложки и списания като съчетава оригиналното усещане за качество и ярките изображения. Високата обемност създава усещането за стабилност на крайния продукт, дори ако съдържа по-малък брой страници.

Голяма свобода при избора:

www.polygrafsnab.com

• Няколко нива на белота и грамаж • Висока обемност • Добър контраст • Матова повърхност с добра четаемост • Подходящ за coldset и heatset печат

София 1113; ул. Тинтява №100 тел.: 02 819 11 03; факс: 02 819 11 04; office@polygrafsnab.com

полиграфия 1’2012 3


KBA Технология за листов офсет

Новата Rapida 105 с технологията на Rapida 106

KBA.R.635.bulgarien

Здрава, бърза и многофункционална – точно това, от което се нуждаете за Вашия пазар. С много характеристики, които по принцип притежават само машините от най-висок клас, изцяло модернизираната KBA Rapida 105 заема найвисокото еволюционно ниво в своя клас. Тя се базира на бързото време за подготовки на световния шампион в това отношение - Rapida 106 и се отличава с още по-бързи реакции на мастилните секции, Venturi-дюзите за водене на листа, високоскоростното извеждане тип AirTronic и останалите ключови елементи от автоматизацията. Повече информация за новата Rapida 105 можете да намерите от долупосочения QR-код или се свържете с нас. Koenig & Bauer AG, Листови офсетови машини тел.: 0351 833-0, kba-radebeul@kba.com, www.kba.com

Ще се радваме да ни посетите на международното изложение drupa 2012, хале 16, щанд 16 C47


Бъдещето на печата... е в наши ръце Future of Print... is in our hands

Здравейте, уважаеми читатели на сп. полиграфия, 2012 ще бъде годината, в която ще се говори много за бъдещето на печата, като тази дискусия ще се дължи на няколко фактора. Започвайки от факта, че сме в годината на drupa, и стигайки до дигиталните технологии. Но не просто дигиталните технологии като общо понятие, а и като частно – дигиталния печат. Печатът има бъдеще... в една или друга форма. Нашата цел е да се опитаме да ви представим и да открием за вас бъдещите пътища за развитие, които може би не сте подозирали, че съществуват. Или напротив, вие сте от иноваторите, които създават тенденциите, а не от последователите. Несъмнено в българската полиграфия има много като вас – от първия тип. В първия брой на сп. полиграфия сме ви подготвили пътуване, изпълнено с идеи, препоръки, разбиване на митове и няколко съвета за нови възможности. Разбира се, ще започнем с drupa 2012, ще разгледаме успешните бизнес начинания на „Унипак“ АД, ще открием пресечната точка, ще разберем истината за автоматизацията на предпечатните процеси. Ще продължим с ролята на словото и значението на типографията. А в новата ни рубрика „полиграфия 2.0“ ще разберете как добавената реалност добавя стойност за печата и съответно как доставчиците на печатни услуги, издателите и други могат да се възползват от нея, за да създадат едно невероятно преживяване за всички нас – ползващите печатните комуникации. Използвам случая да се обърна към вас с молба, ако имате предложения към екипа на списанието, да не се колебаете да ни пишете на: polygrafia@print-publishing.bg Ние сме тук заради вас. Приятно четене, Радослав Далев

6 полиграфия 1’2012

Hello dear readers of polygrafia magazine! 2012 will be the year that will be much talked about the future of printing, this discussion will be due to several factors. Starting from the fact that we in the year of drupa, and going on to digital technologies. But not just digital technology as a general concept, but as a private – digital printing. The printing has a future... in one form or another. Our goal is to try to introduce to you and find ways for future development that may not have suspected to exist. Or rather, you are the innovators who create trends, not followers. Certainly the Bulgarian polygraphy has much as you - the first type. In the first issue of polygrafia magazine we have prepared a journey filled with ideas, recommendations, breaking myths and some tips for new opportunities. Of course, we will start with drupa 2012, we will examine successful business advancements made by "Unipack" AD, we will find the crossover point, and find the truth about the automation of prepress processes. We will continue with the role of speech and the importance of typography. And in our new section "polygraphy 2.0” we will understand how true augmented reality extending the value of print and how print service providers, publishers and others can benefit from it to create an incredible experience for all of us. I would be use the opportunity to address you asking if you have any suggestions to the team of the magazine, do not hesitate to email us at: polygrafia@print-publishing.bg We are here for you. Enjoy your reading! Radoslav Dalev


в този брой Орган на Съюза на печатарската индустрия в България Основано 1949 г., III издание, година XXXIII ISSN 0204—9953 © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ООД, Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на специализираните списания ProGRAFICA, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Радослав Далев, главен редактор r.dalev@print-publishing.bg

DRUPA 2012 | drupa 2012 – бъдещето днес 7 | БИЗНЕС РАЗВИТИЕ | „Унипак“ АД 10 | КОНТРОЛ НА ЦВЕТА | Kodak ColorFlow Software 14 | ПРЕСЕЧНА ТОЧКА | Офсетов срещу дигитален – икономически анализ 18 | АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ | Истината за автоматизацията 24 | В НАЧАЛОТО | Ролята на словото при зараждането на социума 28 | ТИПОГРАФИЯ | Шрифтовете и драматично променящата се Гутенбергова цивилизация 34 | ЧОВЕШКИ ФАКТОР | Заплащането на труда – дълбоките води на океана Човешки капитал 38 | ДИЗАЙН | Графичният дизайнер като създател на образи 42 | ПОЛИГРАФИЯ 2.0 | Издателска дейност с активен заряд 46 | Добавената реалност добавя стойност за печата 49 | ОБРАЗОВАНИЕ | Време е... да помислите за утре 53 | МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ | 80 години от рождението на инж. Недко Милчев 54

Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Aбонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графично оформление и предпечатна подготовка Даниела Димитрова, d.dimitrova@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Коректор Бойка Юрукова Хартия Полиграфснаб АД корица — Ikono Matt 200 г/м2 тяло — Tecno Satin 115 г/м2, www.polygrafsnab.com Офсетов печат и довършителни процеси Демакс АД , www.demax.bg Разпространение По абонамент, тел.: (02) 460 50 51, 460 50 50

in this issue

Брой 1/12 е приключен редакционно на 20.02. 2012 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за промени при издаването на списанието. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Polygrafia Magazine is the Official Media of Printing Industry Union of Bulgaria Since 1949, © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., Member of PIUB СЕО Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 51, f: +359 2 460 50 66 Editorial Board Radoslav Dalev, Еditor–in–Chief, r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 20.02. 2012

8 полиграфия 1’2012

DRUPA 2012 | drupa 2012 - the future today 7 | BUSINESS DEVELOPMENT | Unipack 10 | COLOR CONTROL | Kodak ColorFlow Software 14 | THE CROSSOVER POINT | An economic analysis of offset vs. digital 18 | AUTOMATION OF PROCESSES | The truth about automation 24 | IN THE BEGINNING | The role of speech in the emergence of society 28 | TYPOGRAPHY | Fonts and dramatically changing Guttenberg civilization 34 | HUMAN FACTORS | Wage - "the deep waters of the ocean human capital" 38 | DESIGN | Graphic designer as a creator of images 42| POLYGRAPHY 2.0 | Dynamic Publishing 46 | Augmented reality - extending the value of print 49 | EDUCATION | Is time.. to think about tomorrow 53 | PAST AND PRESENT | 80 years since the birth of Nedko Milchev 54


drupa 2012 – бъдещето днес В дните от 3 до 16 май темата в целият свят ще бъде една – печатните комуникации

Остават само 60 дена, преди фразата „Един свят – една drupa“ да се превърне в реалност в Дюселдорф, Германия. На всеки четири години drupa „изригва“, показвайки, че действително е връхната точка, най-голямото в света търговско изложение за печат и печатна комуникация. И сигурни сме, че като нас, всеки от вас чака с интерес това, което ще предложи drupa 2012. Не просто защото drupa е традиция, а защото това издание със сигурност ще бъде по-различно. През 2008 г. отново там една тенденция започна да се откроява все по-ясно, а именно развитието и навлизането на дигиталните печатни технологии. Несъмнено през 2012 г. тази тенденция ще продължи своя естествен еволюционен ход и ще видим едни много „по-зрели“ решения в тази насока. Най-вероятно drupа 2012 отново ще бъде дигитална, но както всеки път, това ще бъде само един от фокусите.

Тазгодишното издание ще бъде интересно и поради това, че ще можем да разберем как печатната индустрия устоява на външните фактори. Може би си спомняте, че на предишното издание е-светът беше отчетен като фактор, но общото твърдение беше, че печатната комуникация държи силни позиции спрямо другите информационни канали. Интересно е да разберем какво ще бъде отношението по този въпрос днес. Всъщност организаторите ни показаха ясно, още със старта на рекламната кампания на drupa, че успехът се крие в съчетаването на технологични възможности, в обединяването на силните страни на печатния и дигиталния свят. Демонстрирайки нагледно непобедимостта им, когато бъдат използвани заедно. Показвайки на печатната индустрия, че може да се възползва от новите технологии за добавяне на стойност към печата. Но дали това е пътят за доставчиците на печатни услуги, както и на всички компании с фокус върху печатната комуникация? Предстои да разберем.

Основната тема drupa има чар, защото по време на това събитие се случват неща и се показват толкова големи технологични скокове, че в рамките само на няколко дена тенденциите за следващите няколко години не само биват раждани, но и налагани. И така години наред, на всеки четири (с едно изключение), се случваше нещо, което променяше печатната комуникация. Днес ни делят малко повече от 60 дена от издание 2012 на drupа и прогнозите за това, какво ще се случи, стават все повече. полиграфия 1’2012 9


drupa 2012

Дори опитът да разгадаем каква ще бъде основната тема на drupa е изпълнено с опасности предизвикателство. Камо ли да заявим, че ще се случи именно това или онова. Да, както казахме в началото, изданието през 2008 г. действително беше inkjet-ориентирано. Тогава НР се превърна в един от най-големите изложители, демонстрирайки дигитални печатни системи с невероятна скорост, качество на отпечатъка и други технологични въведения. По този начин и чрез тези невероятни възможности набързо бяха разчупени много от стереотипите за технологията. Все пак няма да ви подведем, ако кажем, че една от основните тенденции, които ще се откроят, ще бъде еволюционното продължение на това, което се случи преди четири години. Да, само че тази година inkjet ще бъде на стероиди, т.е. ще видим развитие в посока показване на истинските индустриални възможности на технологията. И още – със сигурност ще видим повече за печата на опаковки.

Програмата На drupa 2012 отново ще има множество специални събития и презентации, засягащи различни теми. По този начин изложението за пореден път ще се превърне в „платформа на знанието“. Отново връхна точка на събитието ще бъде drupa cube, където през целия период на търговското изложение всичко ще бъде завъртяно през призмата на тенденциите в печатната комуникация. Организаторите са предвидили отделни теми за всеки от дните на изложението и съответното мото, като например „Печат – Уеб – Мобилност“, където ще бъдат засегнати теми като социалните медии и мобилния маркетинг, стигайки до идеи и тенденции в печата. В програмата на drupa cube са заложени още и „Ден на опаковките“, „Ден на списанията“, „Ден на книгите“, 10 полиграфия 1’2012

„Ден на вестника“, „Ден на корпоративната комуникация“ и други, като имената ясно показват какъв ще бъде фокусът през целия ден. Пълната програма за drupa cube за всеки един от дните можете да видите на: http://goo. gl/xPJXV. Интелигентни решения за печат, реклама и онлайн на drupa innovation park 2012 Иновационният парк, който ще бъде в палата 7, не само ще предлага на иновативните компании идеална платформа за представяне, но и ще осигури на целеви групи достъп до теми в областта на медиите. Организаторите са заложили четири основни теми, в които ще могат да се срещнат хора от сферите на маркетинга, издателската и рекламната дейност, за да бъдат обсъдени всекидневните теми, касаещи работещите в съответните области, и да бъдат представени иновативни предложения за развитие.


Първата тема са иновационните решения в печатната продукция. Тук ще бъдат обсъждани творчески решения и подходи при печатната продукция. Ще бъде засегната темата за лентикулярния печат – единственият разработен процес, който позволява пресъздаването на илюзия за дълбочина, движение и триизмерен ефект върху печатен продукт. На място ще можете да се запознаете отблизо с тази иновативна печатна техника, и то от един от пионерите в областта – DPLenticular (www.dplenticular.com). При маркетинг решенията специалистите от AlphaPicture (www.alphapicture.com) ще отворят своя интерфейс за всички web-to-publish системи, което според тях ще осигури безценни предимства при практическото прилагане в кампании, съдържащи персонализирани послания. По отношение на динамичната издателска дейност ще бъде представено иновативното решение на американската компания Bitstream Inc. за web-to-print. Организаторите на drupa съветват всички посетители да отделят време и да посетят парка за автоматизация на печатните процеси, тъй като автоматизацията ще бъде една от ключовите теми в това издание на изложението. Тази част от програмата се осъществява в партньорство със CIP4. Ще бъдат разгледани всички възможни посоки, свързани с решенията за оптимизация и постигането на по-висока ефективност в печатните процеси и как това може да бъде осъществено с помощта на системи за планиране и контрол. Иновационният парк се допълва от още пет обособени пространства, в които се засягат теми като управление и използване на цифрово съдържание, QR кодовете и добавената реалност, различни екорешения и други. Това е само малка част от всички изненади и полезни събития, които ще се случват в рамките на drupa. Цялата програма на изложението можете да видите на http:// goo.gl/JkceB. Докато дописваме тези редове, виждаме как часовникът продължава да отмерва секундите и минутите да началото на drupa и си даваме сметка, че светът ще продължи своето развитие и след мегаизложението, но насоката, в която това ще се случи, ще се роди именно там. Радослав Далев


бизнес развитие

Българска печатница за опаковки инвестира във високотехнологичната печатна машина KBA Rapida 106 с две лакови секции

„Унипак“ АД крачка пред другите

В предишния брой на сп. полиграфия инж. Стефан Славчев ви запозна обстойно с предисторията и моментното състояние в „Унипак“ АД – една от най-големите печатници за опаковки в България със седалище в Павликени. Компанията произвежда посредством листов офсетов и флексографски печат опаковки за хранителната, козметичната, фармацевтичната и тютюневата индустрия. В настоящата статия ще проследим развитието на завода в Павликени, където понастоящем се използват и машини на производители от Германия и Чехия. Новата Rapida 106 ще печата основно висококачествени опаковки за козметичната индустрия и хранително-вкусовата промишленост.

В началото на 2012 г. Тодор Чаков (в средата), директор и съсобственик в „Унипак“ АД, подписа договор за доставка на високотехнологична печатна машина с две лакови секции от серията Rapida 106 със Симеон Доминов (вляво) от „Доминов Консуматив“ – представител на KBA за България, и с г-н Sven Strzelczyk, директор продажби в KBA

Иновативност и технологично развитие В началото на настоящата година ръководството на „Унипак“ АД в град Павликени подписа договор за доставка на високотехнологична голямоформатна листова печатна машина KBA Rapida 106 с 6 печатни секции и две високоефективни лакиращи секции за нанасяне на дисперсионен и UV лак, с помощта на анилоксови валци, директно задвижване на формения цилиндър DriveTronic SPC и много допълнителна автоматизация. Машината трябва да бъде доставена през април. „Унипак“ АД се наложи изключително успешно на пазара като реномиран производител в областта на опа12 полиграфия 1’2012

ковките и надежден партньор на множество български и световни марки. Стабилността на компанията и модерната политика в управлението осигуряват възможност на акционерното дружество не просто да затвърждава своите позиции, а и да печели нови пазари. Разбира се, би било несериозно да твърдим, че успехът се дължи само на един компонент. Всъщност постигането на пълен успех може да бъде реализирано чрез успешното решаване на сложно уравнение. Какво е то и какъв отговор са получили в „Унипак“ АД ще се опитаме да разберем в следващите редове.


бизнес развитие

Поглед в бъдещето, или как да бъдеш винаги иновативен Днес едно от най-големите предизвикателства пред полиграфическата индустрия е необходимостта успешно да надникнеш в бъдещето и да разбереш какво ти готви то – не просто какво ще се случи утре, а да предусетиш пазарните тенденции и предизвикателства след утрешния ден. Някой би казал, че това не е нещо ново, и донякъде ще бъде прав. Донякъде, защото днес нещата не са такива, каквито бяха преди две или три (и малко повече) години. Днес не е достатъчно просто да инвестираш в нова технология и това автоматично да ти донесе успех. Несъмнено инвестирането в технологии е важно, но то е само част от предизвикател-

ството. Важно е не само да придобиваш, но и в каква посока ще насочиш новопридобитите възможности. И да, днес е по-трудно от всякога да инвестираш в технологии, но как иначе можеш да бъдеш иновативен и конкурентоспособен на пазара. И все пак, да си иновативен не означава винаги да закупуваш ново оборудване. Като потвърждение ще използвам думите на Тодор Чаков, директор и съсобственик в „Унипак“ АД: „Няма месец, в който да не сме усъвършенствали някоя технология, да не сме пуснали нов вид опаковка или да не сме измислили по-бърз и поефективен начин да произведем нещо.“

Мениджмънт И така, в началото споменахме, че елементите, участващи в уравнението на успеха, са няколко, и сега ще се опитаме да го разбием на съставните му части. Разбира се, основната цел на подобна задача е да ви запознаем с добрите практики и да ви покажем, че дори и в тези трудни времена за полиграфическата индустрия (не само у нас, но и по света) има начини, показани на практика, за адекватно действане спрямо развитието на пазара. Първият елемент, според нас, който има особена тежест в развитието на една компания, без значение бранша, в който оперира, е управляващият екип. В случая той показва завидни познания и възможности да прогнозира развитието на пазара и в каква посока да се насочва движението на компанията. От една страна, Тодор Чаков и Христо Христакиев вземат бързо своите решения, дори и с доза риск, който обаче впоследствие успешно капитализират. Пример, преди придобиването през 2009 г. „Унипак“ АД е в затруднена ситуация. И ето че само след две години успяват да я превърнат в една от най-големите печатници за опаковки в България.

Инвестирането в ново оборудване също не е случайно и става след продължителен анализ на пазара, нуждите на техните клиенти и възможностите за развитие. Новата Rapida 106 ще бъде използвана основно за отпечатването на висококачествени опаковки за козметичната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Позиционирането в тази насока също не е случайно. През последните две-три години в козметичната индустрия протичат и набират сила определени тенденции по отношение изработването на опаковките, на които успешно може да бъде отговорено, използвайки технологичните възможности на Rapida 106. Така клиентите на „Унипак“ АД могат да бъдат сигурни, че продукцията им ще отговаря напълно на световните тенденции. Освен това приходите на козметичната индустрия в световен мащаб постоянно нарастват, като в момента годишните продажби възлизат на около 333 милиарда долара, т.е. индустрията генерира повече пари от страни като Аржентина, Венецуела, Южна Африка и Обединените арабски емирства. Така управлението на „Унипак“ АД инвестира в технологии, насочени към индустрия, която постоянно търпи развитие с положителен знак.

През април „Унипак“ АД ще получи една шестцветна печатна машина Rapida 106 с две високоефективни лакиращи секции за нанасяне на дисперсионен и UV лак и с директно задвижване на формените цилиндри за печат на опаковки

полиграфия 1’2012 13


бизнес развитие

Човешкият капитал Смятам, че на всички е ясно колко важен е този елемент и че ако има проблеми в тази част от веригата, шансовете за успех значително намаляват. В „Унипак“ АД са на-

ясно и споделиха, че постоянно се стремят да мотивират своите служители и да повишават техните умения и квалификация.

Технологиите – основата, върху която се гради Стигнахме и до основния елемент в нашето уравнение. Ако приложим друг тип метафора, можем да кажем, че технологиите са основата, върху която се гради успехът. Ето защо смятам, че трябва да обърнем внимание и на новата придобивка на „Унипак“ АД, която носи определени ползи за разположената в Павликени компания. Досега в печатницата са инсталирани и се използват печатни системи и на други немски производители. Новата Rapida 106 ще печата основно висококачествени опаковки за козметичната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Благодарение на иновативните си лакови секции за лакиране с два вида лак, са възможни различни варианти за облагородяване, както и комбинация на конвенционални и UV лакове. Новата високопроизводителна машина може да печата с конвенционални и с UV мастила. Затова е обо-

рудвана с 6 позиции за UV междинни сушилки, които в зависимост от поръчката се монтират на различни печатни секции. Миещи системи за различните видове мастила (конвенционални и UV) допълват оборудването на машината. Тъй като се печатат основно малки и средни серии опаковки, специалистите от „Унипак“ са избрали бързата симултанна смяна на пластините с DriveTronic SPC. Качественият контрол се осъществява посредством Inline денситометричната система QualiTronic Color Control, DensiTronic Professional за спектрофотометричен контрол, както и системата за автоматичен пасер посредством видеолупа ErgoTronic ACR. Система за позициониране на листа без странична марка SIS (Sensoric Infeed System), пакет за печат на дебели картони, нонстоп на подаването и извеждането и много други екстри допълват високотехнологичното оборудване на машината.

KBA Rapida 106 – 6 неща, които имат значение за вас До момента си говорихме колко важни са технологиите и иновациите в целия процес. Именно поради тази причина в следващите редове ще обърнем поглед върху няколко идеи, имплементирани в Rapida 106, които я превръщат в желан инструмент в печатниците, за да могат те да отговорят на високите изисквания на клиентите си. Още с представянето си на drupa преди четири години KBA Rapida 106 показа предимства, които продължават да работят в нейна полза и днес, превръщайки я в една от най-популярните печатни системи на компанията. Днес моделът продължава да бъде актуален бла14 полиграфия 1’2012

годарение на неспиращото развитие и внедряване на иновации, които повишават ефективността, развиват гъвкавостта на системата и намаляват оперативните разходи.

Скорост Днес скоростта на изпълнение на поръчките е от много голямо значение. Всеки клиент търси повече бързина. В това отношение KBA Rapida 106 често се определя като истински шампион – печатната система е способна да отпечата 104 задания от по 1000 коли в един ден (в три смени).


бизнес развитие

Автоматизацията – пътят към успеха

Качество

В KBA разбират, че светът се движи стремглаво към дигиталното. Разликата при тях е, че не се противопоставят, а напротив. Това води до допълнителни ползи за техните клиенти, които от своя страна могат да предложат адекватно обслужване на своите. В Rapida 106 са заложени множество автоматизиращи функции, които влияят положително на целия работен поток. Например системата за управление на производството LogoTronic. Заложената концепция улеснява „наместването” на отделните задачи в общия график и спомага за оптимизирането на капацитетните възможности на печатните системи. А с помощта на инструменти като PressWatch (информира ви за състоянието на моментната продукция) и SpeedWatch (документира всички събития, свързани с работните процеси) държите целия процес под контрол. Също така, ако често изпълнявате една и съща поръчка за ваш редовен клиент, нямате проблеми, тъй като можете да запазвате определени профили, които да използвате в нужния момент.

В края на краищата всичко опира до качеството на отпечатъка. Поради което от KBA са обърнали специално внимание на функции като качествения контрол, който се осъществява посредством Inline денситометричната система QualiTronic Color Control, DensiTronic Professional за спектрофотометричен контрол, както и системата за автоматичен пасер посредством видеолупа ErgoTronic ACR.

Гъвкавост Печатната система разполага с множество хитрини, с които да улесни всекидневната ви работа. Като например симултанна смяна на пластините с DriveTronic SPC, миещи системи за различните видове мастила и други. И основното, печатната система може да расте с вашите нужди, добавяйки нови възможности.

Екология От KBA обичат да казват, че „всеки говори за опазването на околната среда, докато те просто действат”, а Серията Rapida (още от 2000 г.) има множество екосертификати, които нагледно доказват ангажираността на компанията в борбата за опазване на околната среда. Целият процес започва още на ниво производство на самите печатни системи – използват се редица технологични решения, намаляващи вредните емисии.

Бъдещето на печата... е в опаковането Опаковките са навсякъде около нас – на практика 90% от всички предлагани продукти са пакетирани. Силата на KBA Rapida 106 се крие именно в печата на опаковки и в несравнимата ù гъвкавост относно субстратите, които могат да бъдат използвани. Възможностите за облагородяване на печатната продукция също не са за подминаване.

И х-ът в уравнението – много желание и любов Неизвестната, или по-скоро добре известната част от уравнението на успеха е желанието, с което работим. В „Унипак“ АД ясно показват, че този елемент не е тайна за тях, и го прилагат ежедневно в своята работа. Резултатът е уникален подход към клиента и проекти, които впечатляват с отношението към детайла. След инсталирането на новата печатна система KBA Rapida 106 „Унипак“ АД ще разполага с най-дългата и най-модерна листова офсетова машина в България.

„Унипак“ АД ще продължи своето развитие, като инвестира в нови технологии, използвайки и европейски субсидии. Тъй като България има добри перспективи – разположена е на кръстопът между Сърбия и Гърция, „Унипак“ АД има възможност да завладява нови пазари, а KBA – да очаква и други инвестиции в печатна техника. Радослав Далев

полиграфия 1’2012 15


контрол на цвета

Kodak ColorFlow Software

спасете се от цветовия хаос!

В последните години предизвикателствата относно управлението на цвета непрекъснато се увеличават за доставчиците на печатни услуги. Обхватът на цветовъзпроизвеждащите устройства продължава да се разширява – офсетови и флексопечатни машини, мастиленоструйни и лазерни дигитални машини, цветопробни системи, професионални монитори и др. Всяко от тях обикновено се съпровожда от комплект инструменти, процедури и процеси за калибриране на цвета. Времето и разходите за инсталиране и настройки по такава схема често са огромни. Като допълнение, тези системи обикновено се менажират самостоятелно и независимо една от друга, с повишен потенциал за несъвместимост и риск от грешки. Kodak ColorFlow софтуерът е интелигентно решение за интегриране на всички елементи, имащи отношение към управлението на цвета в едно печатно производство. Той предоставя уникални възможности за обединяване и управление на цветовъзпроизвеждащите устройства и инструментите за това в единна платформа. Чрез нея се повишава достоверността и постоянството на цвета на всички устройства в едно производство, като същевременно се опростяват настройките и поддръжката им и се увеличава рентабилността им. 16 полиграфия 1’2012


контрол на цвета

Едно решение за профили и криви ColorFlow обединява множеството елементи за контрол на цвета – калибрационни криви, ICC профили и Device Link профили – в един цялостен софтуерен пакет. Управлението на цвета в печатното производство е възприето условно, като се поделя между използването на криви и използването на профили. По традиция използването на криви се прилага за калибриране на конвенционални печатни машини и системи за изготвяне на пластини, докато използването на профили намира приложение за контрол на цвета при дигитални печатни машини, цветопробни системи и монитори. Въпреки че се настройват независимо, тези инструменти са силно взаимосвързани. Например промяната на крива за печатна машина налага промяна на профила на цветопробната система. ColorFlow координира печатащите устройства и връзките между тях в единна среда чрез Color Relationship Management.

Опростено управление на цветовите взаимовръзки Управлението на връзките между устройствата (Color Relationship Management) постига много повече от просто обединяване на кривите, профилите и Device Link профилите, като отразява промяната в цветовете. ColorFlow запазва в база данни всички измервания, калибрационни криви, ICC профили и Device Link профили, наличните устройства и условията, при които те работят, за да управлява връзките между тях и изравнява резултата на печат чрез криви и профили, постигайки по този начин постоянно качество на продукцията.

Генериране на ICC и Device Link профили Чрез ColorFlow могат да се генерират произволни таблици за характеризиране на устройствата. На база колориметричните измервания на резултата се изграждат ICC профили, които описват цветовъзпроизвеждането на тези устройства. Софтуерът позволява автоматичен избор на оптималните отпечатани листове, усредняване на резултат от множество измервания, както и подмяна на активния резултат от измерването, с което автоматично се обновява текущият профил и всички негови цветови взаимовръзки. Изготвянето на профили за връзка (Device Link) между двойка устройства е изключително лесно, интуитивно и с множество опции.

Изграждане на криви В ColorFlow се използват иновативни алгоритми за баланс на сивия цвят при генериране на калибрационни криви. Тези криви за сив баланс предоставят по-вярно управление на цвета в сравнение с традиционните криви, работещи в един цвят. Основната причина за това са колориметричните измервания и анализ, които отразяват комбинирания ефект от взаимодействието между мастила, медии и условия на печат. Понеже малки вариации на оттенъците в неутралните области са силно забележими, но трудни за измерване като проценти от основните цветове, то управлението на сивите съставни цветове е по-важно за калибриране, отколкото цветовите канали самостоятелно.

Kodak ColorFlow софтуерът е интелигентно решение за интегриране на всички елементи, имащи отношение към управлението на цвета в едно печатно производство

Редактиране на профили и криви ColorFlow управлява автоматично цветовите взаимовръзки между отделните устройства в работния поток без необходимост от човешка намеса. В някои случаи обаче е необходимо да се промени някой от тези компоненти, например да се отрази предпочитанието на някой клиент за по-специфични цветове. Софтуерът има необходимите инструменти за бързо, лесно и коректно редактиране на криви и профили, както и настройване на баланса на сивото, като това автоматично се отразява на всички цветови връзки в системата.

Интегриране със системите за работен поток на Kodak. ColorFlow софтуерът e интегриран в Prinergy системите за работен поток, които поддържат и конвенционалния, и дигиталния работен поток, правейки го част от единния работен поток на Kodak. С негова помощ се извършва автоматично управление на цвета, съкращавайки времето за настройки и изготвяне на поръчките. Той значително намалява възможността за грешки, като гарантира например правилното използване на калибрационна крива за машина в комбинация с точния Device Link профил за цветопробната система. Вградена е възможността за отваряне на изображения и визуално проследяване на ефекта от промените в кривите, профилите или Device Link профилите. В допълнение, има възможност за интеграция и с решението Kodak Matchprint Virtual, където при наличие на квалифициран и калибриран монитор могат да се наблюдават тези промени и с точните цветове.

Намаляване консумацията на мастило Опцията Ink Optimizing използва интелигентното ноу-хау за управление на цвета в ColorFlow за контрол на използваното мастило, редуцирайки по този начин консумацията полиграфия 1’2012 17


контрол на цвета

му и повишавайки стабилността при различните типове печат. Оптимизирането на използваното количество мастило се осъществява чрез прилагане на Device Link профили, изготвени на база сложни и високоефективни алгоритми за замяна на сивата съставка в цвета (GCR) и ограничаване на тоталното намастиляване (TIC). Това позволява запазване на цветовото възприятие на отпечатъка (незначителни колориметрични разлики) с намалено количество мастило.

Акуратен инструментариум за отчетност ColorFlow предоставя пълна отчетност при изграждане на профили и криви и при сравняване на отделни елементи от цялостната система за управление на цвета. Тези отчети могат да се използват за анализ на определени устройства, за сравняване на цветовъзпроизвеждането на едно устройство с даден стандарт за печат или между цветовите пространства на две устройства, както и превенция на потенциални проблеми.

Съвместимост с ISO, JDF, ICC и други стандарти

Професионалистите в графичната комуникация печелят от високото ниво на вярност и постоянство в цвета на широкия спектър от устройства дори и при промяна на важни компоненти в работния поток като мастила, медии за печат, международни стандарти и др.

18 полиграфия 1’2012

ColorFlow напълно поддържа използването на отворени стандарти за обмяна на цветова информация като ICC профили и ICC Device Link профили. Kodak напълно се доверява и вгражда в своите продукти различни стандарти и спецификации за печат на международни организации като ISO, FOGRA и GRACoL. В софтуера са достъпни множество от тези стандарти, които могат да се използват в различни сценарии за управление на цвета. ColorFlow предоставя високоефективни решения за сложните процеси на управление на цвета. Професионалистите в графичната комуникация печелят от високото ниво на вярност и постоянство в цвета на широкия спектър от устройства дори и при промяна на важни компоненти в работния поток като мастила, медии за печат, международни стандарти и др. Освен това като резултат се постига гъвкавост, автоматизация и оптимизация на производството с намаляване на разходите и понижено потребление на мастило.


Europe & International

Uncoated Fine Paper

Corrugated

Bags & Coatings

Вашият ключ за по-бързо съхнене – спечелете пътуване до Сахара!

В офиса или вкъщи - IQ, MAESTRO®, NAUTILUS®, BIO TOP 3®, DNS®premium и технологията ColorLok® са вашият ключ за по-добри резултати при печат. Използвайте хартии с ColorLok® за по-плътни, по-ярки изображения и графики, по-контрастно черно при текст и по-малко размазване в резултат на бързото съхнене. Открийте предимствата на хартиите с ColorLok® и спечелете едно от 3-те мечтани пътувания или една от 200-та загадъчни награди.

РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ www.mondigroup.com/colorlok


Офсетов срещу дигитален икономически анализ

Стратегия и визия В последно време един от най-сложните въпроси, пред които се изправят комерсиалните доставчици на печатна комуникация, e изготвянето на стратегия за растеж и успешно развитие на бизнеса. Сред критичните фактори във всяко такова планиране е инвестирането в печатни системи и неминуемо темата „Офсет срещу дигитален печат“ става част от разговора. Очевидно един от ключовите фактори в подобен разговор е да се определи как бъдещите цели на компанията могат да бъдат постигнати чрез решенията, вземани днес. Растежът и развитието на бизнеса на една компания са пряко обвързани с визията на собствениците и мениджърите. Тази визия може (или не) да съдържа и достатъчна специфичност, за да бъде направен избор по отношение на печатната технология. За целите на настоящия текст ще приемем, че стратегията на компанията дава възможност за отворено разглеждане на множество технологии за печат, които отговарят на нуждите на компанията и нейните клиенти.

Възможност за анализ Както при всеки производствен процес, независимо дали в полиграфическата, или в друга индустрия, определянето на истинските разходи и ефективността на наличните технологии е от решаващо значение за инвестиционните действия. В миналото процесът на вземане на решение от доставчиците на печатни услуги е бил свързан с три основни фактора – производителят, разходите за оборудване и скоростта. И въпреки че елементи като функции, опции и т.н. са били очевидна част от процеса на вземане на решение, те някак си са оставали на заден план. Тогава, както и сега, необходимостта да се вземат разумни, логични решения относно финансовата част изисква задълбочени познания и подготовка на бюджетни почасови ставки (BHR). В исторически план BHR предоставят основите на ценовите модели, като това се случва често и днес. И въпреки че все повече компании се прехвърлят от ценови модели на ценообразуване към такива с добавена стойност, точното определяне и проследяване на разходите сега е много по-важно за отговорното управление на бизнеса. Въпреки това BHR изчисляването и начинът на ползване е само едно парче от пъзела, когато става въпрос за 20 полиграфия 1’2012

вземане на решения за печатно оборудване, посоката на развитие на фирмата и много бързо променящия се характер на индустрията. В следващите редове нашият фокус ще бъде ориентиран основно върху определянето дали и кога цветните дигитални печатни технологии са необходими за определен доставчик на печатни услуги както в близък, така и в дългосрочен план. Инструментите и концепциите, които ще бъдат разгледани, могат да бъдат използвани както при ценообразуването ден за ден, така и за откриването на „пресечната точка“. И накрая, някои от специфичните възможности на дигиталните печатни технологии, като печат на променлива информация и персонализация на печатна продукция, няма да бъдат вземани под внимание в настоящия анализ, въпреки че тези елементи очевидно ще бъдат основни фактори при вземането на решение в коя технология да бъде инвестирано. Причината да поемем по този път е нашето желание да потърсим по-справедлив и честен метод за намиране на пресечната точка между офсета и дигиталния печат въз основа на истинската производствена ефективност на всяка от печатните технологии.

Променящите се пазари Живеем в един много бързо променящ се свят. Пазари, икономики и технологии еволюират и се развиват с темпове, които ни карат в даден момент да се чувстваме „претоварени“. Това, което е вярно днес, може да се превърне в история, преди да се усетим. Определянето на посоката за развитие на вашата дейност изисква ясна перспектива за бизнеса и тенденциите на пазара. При планирането на капиталови инвестиции като закупуване на печатна система, независимо от нейния вид, наличният пазар, за който можете да я използвате, трябва да бъде внимателно проучен. Къде има нарастване на обемите отпечатана продукция? Какви са продуктите и услугите, които клиентите търсят в момента, а и за в бъдеще? Очевидно не може да разчитаме единствено на исторически данни, които да определят бъдещето, но в комбинация с няколко основни тенденции в бранша бихме могли да получим малко повече светлина по въпроса, както и да доловим определени перспективи по темата. И така, нека хвърлим поглед върху няколко тенденции в печатната продукция.


пресечна точка

Общи доставки на печатни продукти и обем на дигиталния цветен печат Темпът на спад в общите доставки на печат през последните 8 години е значителен. Пазарът е спаднал до малко под 100 млрд. долара годишно в Северна Америка. Очевидно има много причини, които са допринесли за този спад, като в общата картина има пазарни области, които се справят по-добре или по-зле от другите. Отпечатаните цветни страници на дигитален печат (Фиг. 1) се движат обратно на цялостния пазар на печатна продукция, като се забелязва нарастване на отпечатания обем от 5 млрд. страници до 35 млрд. в същия период от време. Част от този обем може да се дължи на печата на променлива информация или на други уникални характеристики на дигиталния печат.

Фиг. 1

Въпреки това голяма част от растежа при дигитално отпечатаните страници се дължи на факта, че се поръчват по-малки количества печатна продукция.

Производствен печат, проценти на растеж През 2008 г. в Северна Америка е извършено проучване сред доставчиците на печатна продукция (Фиг. 2 и 3), според което 2/3 от тях очакват ръст при дигиталния печат, като в същото време 65% от анкетираните са постигнали реален ръст при дигитален печат. И накрая, фигура 4 представя очакванията за растеж на дигитално отпечатани страници през 2009 г. Това е ясна индикация, че дори при настоящата икономическа ситуация повечето от доставчиците на печатни услуги вярват, че тенденциите от последните години ще се запазят.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Инструменти и методология От НР са разработили инструмент, наречен HP SmartPlanner 3.0, който може да ви помогне да определите пресечната точка. В следващите редове ще намерите и реален пример как точно работи и как можете да го използвате. За целта имаме доставчик на печатна продукция, който разполага с HP Indigo 7000 и Heidelberg 74.

Инструментът SmartPlanner 3.0 HP SmartPlanner 3.0 изчислява от край до край разходите за клиента, включително печата, довършителните процеси и параметрите на веригата за доставки. Той сравнява очакваните разходи за дигитален и конвенционален печат и калкулира критичната точка, която дава възможност на доставчиците на печатни услуги да максимизират маржовете. SmartPlanner е инструмент за оценяване и бизнес планиране, който може да изчисли

Важно е да се отбележи, че въпреки че ще бъде разгледан инструментът на НР, методологията и включеният мисловен процес са наистина съществените елементи. Всяка система за управление на информацията, или дори ръчното сравняване на данни, може да се използва, за да бъде определено къде се появява пресечната точка от офсетовия към дигиталния печат.

критичната точка между офсетов и дигитален печат. Инструментът е разработен за клиентите на HP Indigo и има за цел да осигури последователност и обективност на процеса. Данните, необходими за правилното използване на инструмента, се осигуряват и въвеждат от клиента. Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! полиграфия 1’2012 21


Истината за автоматизацията Бонусът е, че пренасочените таланти могат едновременно да помогнат на печатниците и производствените организации да разширят своето портфолио от предлагани услуги и/или да моделират по-задълбочено бизнес и маркетингово партньорство с клиента.

Свързаността на автоматизацията с икономиката и хората Икономисти и политици често казват, че икономиката ще възвърне предишното си състояние, но не и работните места. Когато бъдат помолени да разяснят какво точно имат предвид, те поясняват, че работните места, които няма да бъдат възстановени, са тези, които изискват определени ръчни умения, т.е. работните места в производството, известни като „сините якички“. Свързаната с графичните изкуства индустрия трябва да се бори с тази реалност както всички останали, но за нея промяната се усложнява допълнително от „занаятчийската“ традиция и манталитет, които са неразделна част от тази индустрия. Професионалистите в тази област се чувстват некомфортно с всяко нещо, което елиминира човешкия елемент и което те усещат като премахващо художествените основи на професията. Това означава, че решения, разработени през последните 50 години, като настолната издателска дейност, CtP и цифровата обработка на изображения, са били оспорвани ожесточено от художествените пуристи. Собствениците на брандове, творческите директори в рекламните агенции, анализатори и академици често са поставяни в трудна позиция. Макар че разбират и подкрепят „изкуството“, времето и парите, които може да бъдат спестени чрез използването на всяка нова технология, стават все по-привлекателни. Макар че това е горчив хап, който е труден за преглъщане, преминаването на сървърно базиран работен модел никога не е било толкова добре прието, както днес, и то не само в графичните изкуства, но и във всички останали отрасли. 22 полиграфия 1’2012

Цивилизованият свят настъпва, за да се пребори с отслабващия модел, основан на ръчния труд, в полза на икономики, базирани на услугите.

За да бъдем безпристрастни докрай... Нека бъдем честни – изкуството е от решаващо значение за творческия процес, но намалява своята важност, колкото по-надолу се движим в работния процес. Опростяването на по-малко творческите производствени части на работния поток с помощта на интелигентни технологии за автоматизация няма никакво влияние върху художествените аспекти на работата.

Хората добавят стойност там, където машините не могат Да, преминаването към икономики, базирани на квалифицирани услуги, ще създаде проблеми на мнозина – вече има голям брой работници, които са без работа и които няма да могат да се върнат като „работна сила“, ако не придобият нови умения. Но поне в сферата на графичните изкуства се знае истината, че има изместване на човешкия труд от автоматизиран подход за изпълнение на работни задачи, които „всеки“ може да свърши, и съответно насочване на човешки ресурси към позиции, които изискват талант и мислене, каквито нито една машина не може да осъществи. Това ще бъде все по-често избиран вариант в бъдеще. Все повече и повече операции преминават през тази промяна и в някои случаи се налага намаляване на персона-


Довършителни процеси след офсетов печат

ЛАМИНИРАНЕ


автоматизация на процесите

ла, но в крайна сметка се постигат резултати и успехи, които надхвърлят мечтите. Споменатите операции имат същия краен резултат, но всичко се случва по-бързо с автоматизиран контрол на качеството и обработката и с „човешко докосване“ там, където е необходимо и където машините не могат да добавят „стойност“. Ето и пример от практиката: дизайнерите се съсредоточават върху дизайна – нещото, което обичат, вместо да подготвят файлове отново и отново за правил-

на обработка през работния поток. Спестяват се и многобройните обаждани и разговори с клиента, както и всички останали проблеми по отношение несъвместимост на версиите на файловете, липсващи разширения и какво ли още не. Бонусът е, че пренасочените таланти могат едновременно да помогнат на печатниците и производствените организации да разширят своето портфолио от предлагани услуги и/или да моделират по-задълбочено бизнес и маркетингово партньорство с клиента.

Автоматизацията на практика И все пак, дори ако успеят да преодолеят тези препятствия, много фирми не мислят как могат да автоматизират работните потоци, защото вярват, че вече са рационализирали процеса колкото е възможно. За други е трудно да си представят специфичните предимства, поради което не са мотивирани да се насочат към реализирането на автоматизирано решение. Има и още една група, която е чувала единствено негативни неща за автоматизацията и не съзнава, че тази информация може да е лъжлива, остаряла или и двете. Веднъж отделили време да проучат и разберат процесите на автоматизацията, повечето компании са съгласни, че е извървян дълъг път, и дори да автоматизират само една малка част от това, което правят, си заслужава положените усилия. Ето един при-

мер от Elli Cloots, директор „Продуктов мениджмънт“ в Enfocus: „Нека приемем, че дизайнерът изпраща към печатницата готовия проект на определена дата. Изведнъж, няколко часа или дори дни по-късно, получава имейл, в който се споменава за проблем с изпратения файл. Дали в печатницата са погледнали файла в момента на пристигането му? Колко време е минало, преди да открият проблема? Дали крайният срок не ги притиска?“ Автоматизираното решение ще открие моментално проблема и често той ще бъде решен без човешка намеса, като всички страни ще бъдат уведомени автоматично. В следващите редове ще ви запознаем отблизо с найразпространените погрешни схващания по отношение на автоматизацията в графичната индустрия.

Митове, недоразумения В първата част на тази статия говорихме за психологически и емоционални причини професионалистите да са резервирани относно автоматизацията. В следващите редове ще разгледаме някои митове и недоразумения въз основа на реален опит със стари и неефективни решения за автоматизация и/или интегратори. Хората, позовавайки се на техен собствен или на чужд негативен опит с решения за автоматизация, често споделят и разпространяват от уста на уста твърдения като: „Автоматизацията е твърде сложна“ или „Отнема твърде много време да се осъществи“. Новите възможности в Enfocus Switch 10

Първи мит: Сложно е Вярваме, че проблемът със „сложността“ до известна степен се дължи на консултантите, които въпреки добрите си намерения или нямат достатъчно опит с решенията за автоматизация, за да могат успешно да оценят, предложат, инсталират и обучат други да ги използват, и/или вземат решение да автоматизират прекалено много процеси наведнъж. И двете описани ситуации могат да доведат до оплаквания, свързани с прекалено дълъг процес на имплементиране на решението. С други думи, консултантите се изсилват. Това все пак не е изцяло по тяхна вина. Вендорите на решения за автоматизация оставят впечатлението, особено у интеграторите и потенциалните клиенти, че този процес е много по-лесен, отколкото е в действителност. И така вендори, интегратори и консултанти идват и правят промени – големи и отведнъж. Светът се прео24 полиграфия 1’2012

бръща с краката нагоре, отделите се реорганизират и производството се забавя или дори преустановява. Този тип „големи стъпки“ изнервя всички в компанията. Enfocus вярват в лесноосъществимото изпълнение: Отчупете малки парченца от цялото и свършете работата компонент по компонент. Успешните стъпки, макар и малки, са силно мотивиращи. „Затворените“ системи, т.е. софтуер, разработен нарочно по начин, който да възпрепятства неговото модифициране или интегриране с други приложения, са друг пример за сложност. Има много причини, поради които фирмите могат да предпочетат да предлагат затворени системи – например, за да гарантират по-добра производителност, защита на продуктовата линия и други. Ако закупите подобна система, имайте предвид, че интеграцията със съществуващите ви продукти може


автоматизация на процесите

да бъде трудна, скъпа и често практически невъзможна. Системи и приложения, които са по-лесни за интегриране (обикновено са и по-гъвкави), се наричат отворени.

Втори мит: Студената роботизирана автоматизация жертва изкуството Ключът към използване на автоматизация в графичната индустрия е да я ограничите до процеси, които „всеки може да направи“. Ако автоматизирате процесите, които могат да бъдат изпълнявани от всеки, и ограничите вашата работа (с човешко докосване) в полета, в които никой робот не може да се справи, то вие се разграничавате от останалите по един смислен и артистичен начин. Не забравяйте, ако всеки може да го направи, то и вашите конкуренти го могат. Това също така може да мотивира и екипа ви – оставяте ги да правят неща, с които биха се гордели – потрудни задачи, които само те или малцина други могат да свършат. Друга област, която не може да бъде автоматизирана, е обслужването на клиентите – т.е. истинските персонализирани услуги за обслужване на клиенти – вид, който все повече се търси към днешна дата, защото е всичко друго, но не и автоматизирана дейност. Това е мястото, където се изграждат дългосрочните взаимоотношения.

Трети мит: Автоматизацията е скъпа Повечето решения за автоматизация на производството са големи, сложни, собственически и скъпи. За щастие

има и алтернативи като Enfocus Switch. В този случай автоматизацията е модулна и управляема. Друга голяма полза от модулния принцип на работа е, че мащабируемите решения за автоматизация защитават вашата инвестиция. Защото затворените собственически системи са създадени да работят, контролирайки повечето или дори всички процеси в работния поток, и често заменят използвания до момента от вас софтуер, без това да е необходимо на практика. Най-голямото предизвикателство в изпълнението на автоматизация за първи път е да се идентифицират работните процеси, които отговарят на двата критерия: 1. Автоматизирането на процеса няма да компрометира творческата стойност на работата (човешкото докосване); 2. Намаляването на времето, което е необходимо за завършване на този процес, ще увеличи количествено ефективността и/или ще намали разходите. Независимо дали ще го направите сами, или ще накарате вендора или консултанта да го направи за вас, найдобрият начин да стартирате процеса е да начертаете на ръка вашия настоящ работен поток. Така много по-лесно, след като обходите целия работен поток, ще можете да идентифицирате възможностите за автоматизация на съществуващите процеси. Материалът се публикува с любезното съдействие на Enfocus, част от EskoArtwork

Fit for difference. Бъдете различни и заложете на иновациите.

Вашата лична фитнес програма ще получите в зала 14, щанд С21 от 3. 5 до 16. 5. 2012 в Дюселдорф Радваме се на вашето посещение!

www.mullermartini.com, тел.: +359 2 944 39 42

Независимо дали работите в атрактивна ниша в областта на офсета, или преминавате към дигитално производство, системите на Müller Martini се нагаждат индивидуално и гъвкаво към вашите потребности. С нашето ноу-хау в довършителните процеси, съвременни технологии и всеобхватна сервизна програма MM Services ние ви подготвяме за нови пазари. Заложете на различимост и висока защита на инвестициите. Müller Martini – вашият силен партньор.


в началото

В началото бе Словото... Св. Евангелие от Йоан

Ролята на словото при зараждането на социума

проф. Стефан Стефанов

Огънят и човекът Човекът се е отделил от животинския свят, когато се сприятелил с огъня. Само при човека огънят е обединяващо звено. И днес хората се събират около огъня и домашното огнище, а нощем тръгват към мигащите светлини на огъня, уверени, че там ще открият себеподобни. Само човекът прекарва с наслада свободното си време край камината. Крачката към огъня е била навярно първата и най-голяма на човека към създаването на социума. Човекът се отделил и обособил в Природата, създавайки изкуственото: изкуството, науката и производството с прилагането на различни технологии. Преди всичко с огъня при човека е свързано и едно от първите му изобретения – технологията за запазването и поддържането му, а по-късно и за добиването му. Човекът се превърнал в бога на Земята, създавайки редица цивилизации: европейската и американската, буквената и йероглифната, азиатската и африканската, будистката и християнската. В ХХ век човекът създава интернет, изобретява лазера и технологиите за „запалване“ и управление на атомния огън, правейки първата крачка към синтезиране на изкуственото вещество (мечтата на алхимиците) и към обединение на цивилизациите на Земята. Отделяйки се от животинския свят, човекът е почувствал необходимост от общуване и така се появяват обединения от нов тип – все още тълпи, но при управлението на тълпата към инстинкта се добавил и разум и масата от хора постепенно се преобразувала в група с общ интерес – да оцелееш сред дивата природа. Вече не е стадо, ято, рой, мравуняк, пасаж или прайд, изграден 26 полиграфия 1’2012

върху инстинкти. Това обединение от хора вече е племе със своя структура и разумно управление. Жаждата за общуване и обмяна на информация става настойчива необходимост. Животните също общуват чрез звуци, крясъци, чуруликане, пози и поведение. Но това общуване е само „в момента“ и „сега“. В дадения случай миналото се запазва само за индивида и може да прерасне в инстинкт за вида. Когато крясъците, писъците, свиренето и виенето били разделени от човека на отделни звуци, тогава човекът вече изобретява словото. Първите думи (слова) са по-скоро емоционални и изразяват болка (ох), страх (олеле), обръщение (хей) или възпроизвеждат като дума крясъците на животни и птици. Например на кучето (бау-бау) или на петела (кукуригу), като някои от тях са запазени и до наши дни.

Писмеността е породена от необходимостта за предаване на мислите на личността и речта на големи разстояния


в началото

Организиращата и обединяваща роля на словото По-нататък обаче информационният канал рязко се разширява. Хората могат да общуват помежду си, като обменят опит, да създават история, като предават устно на бъдещото поколение житейската си мъдрост и събитията в своя живот. Историята обединява най-малко три поколения – предишното, сегашното и бъдещото, в рамките на племето. Възниква зародишът на социума и цивилизацията. Човекът, обединявайки се със себеподобните, създавайки социума, се променя и все повече се отделя от дивата природа. Възниква необходимостта от създаване на собствен изкуствен свят, за да се отдели от околната агресивна среда и да се труди не само за собствените си нужди и тези на децата му, но и за другите членове на племето. Човекът е творил за собствено удоволствие и за благото на най-близкото си общество. Появява се гордостта и удовлетворението от създаденото, от извършената дейност. Личността е била призната от човешкото обкръжение. Възниква необходимостта да бъдат споделени не само знанията и опитът във вид на устни текстове, не само любовните и родителски чувства. Ражда се скалната живопис, танците, песнопенията и примитивната религия (митологията), а също философията за живота на племето – обобщено с една дума – изкуството. Живописта предизвиква към осъществяването на цветовете и оцветяващите вещества като безпредметен и безкраен продукт, от който може да се създават щрихи и петна и да се сътворява изкуственият свят – светът на графиките, живописта и орнамента.

Потенциалът на словото Потенциалът на словото е в човека. Словото се заражда спонтанно, отвътре, може да се каже – от Бога. Да си припомним първите редове от Евангелието на Йоан: „В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.“ Словото „Бог“ е най-великото и съдържателно слово, създадено от човека. То означава и Природа, и Вселена, и Космос – поотделно или взети заедно. За всички Бог е различен, но това е нашата индивидуална природа, нашата същност и съдържание. Това сме самите ние. И доказателството е, че отделни и независими групи хора са разделили природата на отделни обекти, определяйки ги с почти еднакви свои думи (присвоявайки им имена). Езиците на отделните групи се обединяват териториално, създавайки националните езици и по-късно отделните нации. Разбира се, разделението на света на отделни обекти чрез присвояване на имена (слова за обозначение) за всяка нация не съвпада на сто процента с другите нации. В това непълно съвпадение на еднозначността на обозначението на обектите в околния свят се състои цялата трудност на превода от един език на друг. Особено в изкуствено създадените от човека обекти на отделните нации. Най-нагледни са примерите в кулинарията. Затова съществува и терминът национална кухня. Словото е велико изобретение на човека (ако може така да се изразим). Всяка дума (слово) е пълна с история, с настояще и бъдеще. Например словото „автомобил“. С появата на автомобила и неговото обозначаване с дадената дума са създадени множество модификации и

разновидности, които се съдържат в тази дума, и само уточнението отличава обекта: лек, товарен, собствен, американски, стар и не само. Дори създадените нови думи веднага придобиват история, например словата „комсомол“, „пиксел“, „лазер“.

Ролята на писмеността за историята В зависимост от пътя на развитие на езика и неговото изграждане напълно естествено възниква необходимостта от образно изразяване на езика и възпроизвеждане на тези образи на материален носител, т.е. възниква необходимостта от създаване и развитие на писмеността като знакова система на речта и общуването. Писмеността е породена от необходимостта за предаване на мислите на личността и речта на големи разстояния, когато не е възможно да се чуе гласът; на големи интервали по време, когато не е достатъчен един човешки живот или когато е за голям брой хора и не стига нито едното, нито другото. За да бъдат съхранени информацията, опитът и практиката за бъдещите поколения, са изобретени рисунките, графиката на йероглифите, повече напомнящи пиктограми – стилизирани рисунки с малък формат, но с еднакъв мащаб. Това е било началото на писмеността върху камък, дърво, глина, папирус. Словото – функционално устно, се разширява и става и писмено. Писмеността е сбито средство за изобразяване на мисълта и речта, въздействайки в продължение на векове и на самата човешка мисъл. Навярно е достатъчно да споменем колко нелеко е било ръчното преписване на книгите, което довело до идеята за книгопечатането и до това, което днес се получава в информационните потоци. На определен етап от развитието на обществото, приблизително във второто хилядолетие преди нашата ера, в Китай и Египет като първоизточници на двете цивилизации – Източната и Западната, потребността на хората от общуване е престанала да се побира в рамките на обикновена звукова реч. Това предизвикало необходимостта от записване на речта и мислите на човека върху материален носител за препредаване в пространството и времето. Постепенно най-голямо разпространение получават образно начертаните знаци за записване на съобщения – йероглифната писменост. Египетската йероглифна писменост се трансформира през финикийската, еврейската, древногръцката и латинската писменост в азбучна писменост, която днес се използва в Европа, Америка и Мала Азия, а китайските йероглифи стават основа за създаване на йероглифната писменост на народите от Централна и Източна Азия, включително Япония. На базата на гръцката и латинската писменост е създадената от братята Кирил и Методий славянска писменост (славянското писмено слово). Така, в резултат на писмеността, днес на Земята се отличават две цивилизации – Източна и Западна, включително и славянската. Изобретявайки писмеността, човек е намалил своята индивидуална памет и е увеличил във времето и пространството паметта на човечеството и на създадените от него цивилизации. Човечеството създава цивилизациите, ограничени в неголямо пространство – в местата за обитаване, но полиграфия 1’2012 27


в началото

неограничени във времето със своята история на миналото, творящи историята на настоящето и с мечта и надежда за бъдещето. Традициите стават основа на цивилизацията. Цивилизацията е история на опита, културата, науката, техниката и събитията, свързани с тези истории.

Шрифтът – най-консервативното изкуство Шрифтът в печатния текст е предназначен да създава съответстващите асоциации, особено в текстовата реклама. Шрифтовете в текста са образите на звука, в съчетание в словата са образът на понятията и мислите, на емоциите и асоциациите. Приказките, напечатани с шрифт, стилизиран като старославянски, се четат и възприемат по-иначе, отколкото ако са отпечатани с Times New Roman. Шрифтът има своя красота и е необходимо да притежаваш усет към нея. Ян Чихолд, познавач на съвременния дизайн на книгата и шрифта, казва, че „всички ние се раждаме с очи, но те много бавно откриват красотата, твърде по-бавно, отколкото е прието да се мисли.“ Изучаването на света на шрифта изисква търпение. Казват, че за да се научиш да усещаш и да чувстваш красотата на буквите, да забележиш и видиш пропорциите, са необходими не по-малко от шест години. След като се потопиш в този свят, може с учудване да откриеш, че изкуството на шрифта е най-консервативното от всички видове художествено творчество. Промяната във формите на буквите е поразително бавна във времето. Например, преходът от ренесансовата антиква (стар серифен шрифт) в новата класическа антиква (по-нов серифен шрифт) е отнел повече от два века. Тук е мястото да споменем библейската история за Вавилонската кула. Какво означава това? Само едно: ако шрифтът започне кардинално да се променя, то една сутрин ще си купим вестник, списван на родния ни език, и не ще можем да го прочетем. Пример от нашата действителност – търговските марки KIA и SAMSUNG. Дизайнерският замисъл диктува латинската буква А в тези слова

Казват, че за да се научиш да усещаш и да чувстваш красотата на буквите, да забележиш и видиш пропорциите, са необходими не по-малко от шест години

28 полиграфия 1’2012

да бъде без хоризонтален щрих (засечка, отсечка). И ето че ние четем КIЛ и SЛMSUNG (за нас латинската буква А се превръща в кирилската буква Л). Често говорим за „красив почерк“, но много рядко казваме „красиви букви“. Буквите имат своя собствена лаконична красота, която ние сме се научили да не забелязваме.

Електронното, печатното и ръкописното слово в социума Полиграфията създава печатното слово, интернет – електронното. Те имат един и същ предмет на производство – информацията, но ролите са различни и задачите – противоположни по ефект в социума. Книгопечатането започва от момента, когато е нанесено оцветяващото вещество на релефния пръстен (печатната форма) и е направен отпечатък. Това е първата крачка към тиражирането и разпространението на информацията, способстваща ускореното развитие на националните езици, формирането на нациите, занаятите, индустриите, културите, интернационалната наука и техника. Предаването на знанията е станало възможно вече не само в рамките на непосредственото общуване на хората от едно поколение. Печатните издания се превръщат в средство за комуникация не само между хората, но и между нациите. Изобретяването на интернет става възможно след широкото разпространение на компютрите. Те се обединяват в откритите и разрастващи се мрежи в началото в рамките на корпорациите, след това – в отделни региони и в целия свят. Така възниква световната компютърна мрежа, образно наречена „паяжина”. Печатните издания са много по-евтини и удобни за четене в сравнение с ръкописните. Книгопечатането способства ускореното разпространяване на информацията, нейното бързо размножаване и използване независимо от източника. Занаятът прераства в промишленост. Печатното издание от продукт се превръща в стока. Авторството на книгите прераства в значителен фактор. В интернет процесът е обратен. Всички могат да ползват информацията и да я откриват почти мигновено, на много по-ниска цена. Същевременно всички потребители могат да създават нова информация, да допълват и размножават, да копират файлове на други сайтове или, разпечатвайки ги за лично ползване и за близкия кръг от приятели, да преобразуват електронното слово в печатно. Интернет започва да изпълнява и функциите на печата, без авторите, печатарите и разпространителите. Авторството губи своя смисъл, защото текстът, попаднал в интернет, става достояние на всички потребители и неговата промяна или присвояване не изискват съгласието на автора, а само желанието на потребителя. С това са чудесно запознати и умеят да го използват студентите, когато пишат курсовите и дипломните си проекти. Книгопечатането, а по-късно полиграфията, способстват не само за развитието на занаятите и индустриите. Книгопечатането превръща езика и словото от средство за възприемане, познание и комуникация в стока. Печатната книга става първата унифицирана, въз-


в началото

производима масова стока и образец на унифицираната стокова култура след XVI век. Книгата в интернет губи класическата си форма. Остават титулът, съдържанието и все още – името на автора. Няма коректори, издатели, тиражи и даже оформител – дизайнер, художник, художествен редактор. Всеки може да напише – макар и с грешки, да оформи – както сам го разбира, без да има професионални и практически знания и навици, или да постави своето име под чужд текст. Това е добре известно на потребителите в интернет, които понякога виждат други имена под своите текстове или еднакви текстове, но с различни автори. Днес книгата, брошурата или буклетът в електронен вид се отличават само по обема и всички са обединени от един термин – електронно издание. Това, че ги наричат електронни книги, е само по навик от миналото. В електронен вид няма нито книги, нито брошури, защото няма корици, форзац, подвързии, разделители, обложки и суперобложки. Интернет е средство за съхранение, автоматизация на търсенето и намирането на информация, или, ако се изразим образно – световна библиотека, където всеки може да бъде и библиотекар, и автор, и читател. С една особеност – читателят не е ограничен по отношение на достъпа. По-възрастното поколение помни опашките за книги и записването за ред – кога ще се освободи даденото списание или книга, за да ги вземем и прочетем. Интернет не е промишлен продукт и повече наподобява радиото, киното, телевизията и самата полиграфия в една опаковка.

Електронното, печатното и ръкописното слово в социума

Книгопечатането поражда и създава граматиката, унифицира и превръща националните езици в средство за масова комуникация, в затворени системи, и с това създава съвременния патриотизъм в мащабите на нациите като централизираща сила. По този начин книгопечатането изважда от употреба латинския език като език на науката и способства за създаване на националната наука. Книгопечатането става могъщ фактор за формиране и стабилизиране на националните езици, като прави нацията еднородна, а държавата – централизирана. Книгопечатането поражда авторството, авторите и... световните войни. Патриотизмът прераства в национализъм, територията на държавата е нейна собственост, която тя страстно желае да разшири, политическият език

За информация и поръчки: Демакс АД, гр. София 1138, кв. Горубляне, Промишлена зона, тел.: (02) 930 77 61, 40 11 761, факс: (02) 930 77 11, 40 11 711, e-mail: technology@demax.bg

WWW.DEMAX.BG

ÂÀØÈÒÅ ÏÅ×ÀÒÍÈÖÈ


в началото

е експортна стока при разширяването на зоните на влияние и пазарите. Понастоящем – в края на ХХ и началото на ХХI век, полиграфията се връща към своето начало, но на ново ниво в спиралата на развитието си. Цифровите печатни технологии променят основните принципи на полиграфията и позволяват изданията да бъдат персонализирани. По такъв начин промишлените полиграфически технологии, развивайки се, достигнаха до своята противоположност – от множество идентични екземпляри на даденото издание към безкрайното разнообразие от варианти в тиража на едно издание. В началото на ХХI век – века на цифровите технологии и компютърното „мислене”, интернет обединява в едно цяло автора, издателя и потребителя на информация. Интернет има ред силни страни – автоматизирано и бързо търсене на информация, бързо размножаване и постоянна корекция на информацията онлайн. Обединявайки се с полиграфията и използвайки нейните отработени технологии, вече няма смисъл и от печат на тиражите. Във всяко кътче на земното кълбо е възможно да се отпечатат няколко и даже един екземпляр от електронното издание. Интернет размива границите на националните езици (появи се езикът на интернет) и премахва границите между отделните държави. Той е интернационален и общодостъпен за грамотните хора. Някога компютърно безграмотните хора на базата на логиката създават компютрите и компютърната грамотност. Компютърната грамотност създава нова религия и нов интернационален бог, към когото можеш да се обръщаш без посредници и по всякакви въпроси. Интернет обединява отделните хора, но не и държавите. Той способства за бързото разпространение и търсене на информация и обединява хората около различни идеи и каузи в борбата за техните права. Това добре усещат работещите в силовите министерства, чиновниците и правителствата. Интернет много рязко понижи вероятността от възникването на световна война. Локалните войни или завършват бързо (петдневната война в Грузия) или тлеят дълго, ако са с местно значение (Афганистан). Бързият обмен на информация и информационните войни в интернет и телевизиите станаха значителни. Днес обаче имаме и развит тероризъм. И никаква информация не е фактор в борбата с него. Информацията може да бъде придобита само с разузнаване и внедрени осведомители. Тероризмът е черната дупка за информацията. Ползвайки информационните системи, тероризмът не обменя информация със социума. За борбата с него са необходими не само информационните технологии, а и визуалните, техническите и личностно-контактните, както е било преди да бъде изобретено словото, когато хората са воювали лице в лице или в малки групи без думи – устни, писмени, печатни или електронни. Само с емоционални крясъци (викове) или с тиха внезапност.

Хората винаги ще общуват помежду си Всяко изобретение започва емоционално от художественото, научното или техническото откритие. От пробива на новото се създава нов подход, който нарушава ста30 полиграфия 1’2012

Хората си остават хора, докато общуват. За хората е свойствено да общуват, получавайки от това наслада, а не само информация

туквото. Новият подход започва да се приема и прилага повсеместно, завладявайки нови интелектуални пространства. Той не заменя, а само допълва, ограничавайки с това съществуващото статукво и сам става водещо и развиващо се статукво. Чуват се мнения, че изложенията и полиграфията загиват. Според мен това са по-скоро маркетингови подходи. Традициите не умират. Хората си остават хора: карат велосипед, возят в колата си бейзболна бухалка, хвърлят копие, стрелят с лък и арбалет, купуват си домашна аудио-видео система. Хората си остават хора, докато общуват. За хората е свойствено да общуват, получавайки от това наслада, а не само информация. Информацията по-бързо и целенасочено може да се получи от интернет. Но устното слово, което е създало социума, е жизненоважно за човека. Устното слово и писменото слово носят отпечатъка на индивида, печатното слово – емоциите и стила на автора, а електронното слово е просто информация. С информация само не можеш да се заситиш. Самият обмен на информация е и творчески процес, и радост от общуването, и творчески пориви, и особено личностно чувство. Не е възможно да се прогнозират последствията в бъдещето. Затова е трудно да бъдат оценени промените, които стават днес в социума. Това могат да направят само времето и нашите потомци. „Който предвижда последствията, няма да сътвори велико откритие“ (арабска пословица). Утре никога няма да настъпи. Утре са само нашите мечти, надежди и желания. Утре винаги остава утре.

проф. Стефан Стефанов, полиграфист-технолог, проф. РУДН (Российский Университет Дружбы Народов) stefanin@mail.ru Превод от руски: инж. Стефан Славчев


РЕЖЕЩИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


типография

Шрифтовете и драматично променящата се Гутенбергова цивилизация проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Цел, задачи и структура на статията Целта на статията е да изследва в увлекателна и много визуализирана форма една от най-ярко изразените тенденции в съвременните типографски комуникации – как те преминават от вербалност към изобразителност (иконичност). Това определя следните задачи, а и съответната структура на статията – анализ на: » трансформациите на Гутенберговата цивилизация; » начините, по които иконизираме буквите.

Гутенберговата цивилизация се променя драматично Човешката култура в голяма степен е функция и от това, че сме изобретили буквите. Именно те са в основата и на гениалното Гутенбергово изобретение. Маршал Маклуън – един от най-вдъхновените изследователи на съвременните масови комуникации, писал, че всеки инструмент е продължение на функция на тялото ни. Буквите и свързаните с тях печатарски машини са продължение (екстензия) на функцията на мозъка ни да общува, съхранява и организира информацията по оптимален начин. Именно тези екстензии са в основата на моралния, идеологическия и технологичния прогрес през последните векове. Затова можем да ги обозначим и като епохата на Гутенберг. Векове наред гениалното изобретение на немския печатар развива печатния бизнес и печатните медии с невероятна скорост и ефективност. Но в края на двайсети и началото на двайсет и първия век тази парадигма се трансформира и придобива нови измерения. Компютрите, електронните медии, глобалната мрежа и мобилните комуникации създават нова среда, която променя печатарския пейзаж поне в две посоки: 32 полиграфия 1’2012

» Немалка част от материалната реалност се превръща във виртуална; » От гледна точка на знаците масовите комуникации губят в немалка степен вербалния си характер и се иконизират. Терминът „иконизация” означава, че изображенията, а не толкова думите са водещите в общуванията ни. Тривиална истина е, че за да оцелеем, трябва да се впишем адекватно в променящото се обкръжение. Печатарските машини и бизнес се спасяват, като се сливат с компютрите и се интегрират във виртуалната среда. Буквите пък се иконизират като част от същия трансформационен процес.

Буквите – от абстрактни знаци към изображения Иконизираме буквите. като ги метафоризираме. В началото на генезиса си буквите били стилизирани и опростени изображения на предмети. Буквата А например била стилизирана картинка на волска глава (Фиг. 1а). Двете крачета на буквата са рогата на главата на добичето (Фиг. 1б). Но след много векове сме забравили за първоначалния изобразителен характер на буквите. Затова сега ги възприемаме като високо абстрактни знаци. Технологиите се развиват много бързо и с тях се променя и знаковата парадигма на комуникацията – тя става все по-изобразителна (иконична). Това засяга и буквите и затова започваме да ги променяме, приписвайки им характеристики на изображения. Много типични и сполучливи са следните примери: Думата condom (Фиг. 2) е изписана така, че е заприличала на съответна част от мъжкото тяло с презерватив. На буквата C са приписали характеристиките на презерватив, като са изправили и удължили двата ù края.


типография

Така буквата е обхванала останалата продълговата част от думата, приличаща на съответния орган. По специфичен начин са изписали и словосъчетанието „човекът паяк” (Фиг. 3). Буквата М е пусната на паяжина и е обърната наопаки. По този начин е заприличала на въпросното насекомо. Шрифтова метафора изразява името на великия Ван Гог (Фиг. 4) – адекватно и запомнящо се. В случая тя е леко шизофренична и дори самоубийствена. Причината е, че една от буквите е „резната” като с бръснач и част от нея е паднала. Можем да разберем метафората, ако познаваме житието на художника. В изблик на умопомрачение (заради абсент, спор с Гоген и най-вече недобре действащ мозък) Ван Гог си отразя част от ухото. Това станало около 24 декември 1888 г. във френския град Арл. Ван Гог се скарал с Гоген, прибирал се вкъщи и си отрязал част от ушната мида (а не цялото ухо, както твърдят разни сензационни автори). Занесъл парчето на Рашел – местна проститутка, а тя отишла в полицията. Думата „tsunami” е от японски и означава „пристанищна вълна”. Основното в значението на зловещото слово е грамадността на вълната и съответно разрушителната ù сила. Именно това е показал художникът, като е метафоризирал и хиперболизирал горната половина на буквата S (Фиг. 5). Страшното S ще помете останалата част от думата, както цунами – нещастно японско рибарско селище. Интересно е и решението при абстрактната дума „parallel” (Фиг. 6). Елегантно са издължили трите букви L, образувайки паралелни линии. Така абстрактната дума започва да функционира и като конкретна картинка. Думата „moon” (Фиг. 7) прилича съвсем на небесна карта с нощното светило по средата. Художникът е отиграл възможностите, които му дават двете съседни о-та. „Закръглените” им характеристики приличат на Земята и Луната.

1a

Затова второто О е изтеглено нагоре и умалено (литотизирано). Литота е стилова фигура, чрез която намаляваме, което е обратното на хиперболата. Така буквата наподобява Луната, която гравитира около Земята – по-голямото небесно тяло. Създали са астрономическа метафора и чрез шрифтовата игра в думата „хоризонт” (Фиг. 8). В случая няма нито хиперболи, нито литоти. Художникът само е поставил двете о-та на различна височина. Едното е на по-високо – тоест Слънцето или Луната са над хоризонта. Другото е в ниското и се вижда наполовина – защото е под линията на хоризонта. Трикът е прост до гениалност. Долната граница на думата е приета за линията на хоризонта. Затова под нея не виждаме нищо – в това число и съответната част от буквата. И думата „часовник” (clock) е придобила конкретни очертания (Фиг. 9). И тук решението е просто и елегантно. Буквата О е увеличена и в нея са вписали латинската буква L. Двете ù чертички са точно като часовниковите стрелки, изразяващи значението „15:00 часа”. Буквата О пък очертава контурите на кръгъл часовник. Без преувеличение можем да твърдим, че тази шрифтова метафора може да се състезава за Нобелова премия за креативност. Много оригинално е и английското наименование на театър „Сълза и смях” (Comedy & Drama) (Фиг. 10). Завъртели са думите и така са ги метафоризирали. (Трябва да вметнем, че в стилистиката няма понятие „редактиране чрез завъртане“. Но практиката винаги е с едни гърди пред теорията и затова въвеждаме този нов термин.) Създали са пространствена метафора чрез думата „ELEVATOR” (Фиг. 11). Художникът е видял възможностите за движение надолу/нагоре в начертанието на двете букви V и A. Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

2

4

3

5

1b

полиграфия 1’2012 33


човешки фактор

Заплащането на труда дълбоките води на „океана Човешки капитал” Уважаеми читатели, Продължаваме да „плуваме“ в дълбоките води на „океана Човешки капитал“, отговаряйки на вашите поредни въпроси по темата „Заплащане на труда“. Въпрос №1 от анонимен Специалист „Персонал“: Предстои ни назначаване на няколко работници на еднаква длъжност. Трябва ли да им дадем еднаква стартова заплата? Да, при следните еднакви условия: - Изисквано образование за заеманата длъжност; - Изискван опит за заеманата длъжност; - Допълнителни умения, подпомагащи извършването на дадената работа. Не, при липса на еднаквост на горните условия Пример: Единият новоназначен отговаря и на двете изисквания за длъжността – образование и опит. Освен това има правоспособност на мотокарист, което би облекчило работата в някои пикови моменти. Другият но34 полиграфия 1’2012

воназначен отговаря на изискванията за образование и опит, третият – само на това за образование. Съветвам да се определят три различни стартови възнаграждения, като най-високото – за първия работник, а най-ниското – за третия.

Въпрос №2 от анонимен Ръководител на Финансово-счетоводен отдел: Какво трябва да бъде увеличението на основната заплата след успешно приключване на изпитателния срок? Задавам този въпрос, защото имахме реален случай с непредвидим сценарий. След изтичане на 6-месечния изпитателен срок увеличихме заплатата на служителка от Финансово-счетоводен отдел значително (с повече от


човешки фактор

40%). Надявахме се, че по този начин ще я мотивираме подобаващо. Изненадата ни беше голяма, когато след половин година тя отново започна да ни атакува за корекция. Сбъркахме ли някъде? Или просто попаднахме на изключение? Според мен, грешката си е чисто Ваша и не бива да се самоуспокоявате, че е случайност. Първо, с първоначално определеното ù възнаграждение сте ù доказали, че едва ли не е работила недооценена, че сте ù плащали доста по-малко от това, което ù се полага (след като после заплатата ù може да нарасне с толкова много). И второ, дали сте ù ясно несловесно послание, че на всеки 6 месеца тя трябва съответстващо да бъде възнаграждавана. Отговарям Ви така категорично, защото съм се „опарвала” няколко пъти в идентични случаи. Вместо да постигнете желаната мотивация, постигате нежеланата демотивация. Даже, без да изпадам в ролята на ясновидка, ще добавя, че при отказ за корекция или при недостатъчна (според нейните очаквания) корекция тя ще предприеме активни стъпки за търсене на друга работа. И така, как трябваше да постъпите? Първо, още по време на или след интервюто, когато става ясно, че ще наемете този кандидат, се уточнява недвусмислено с него/нея размера на стартовата основна заплата, както и размера на увеличението ù след успешно преминаване на изпитателния срок.

Интервюто не е събитие, а процес

Второ, това увеличение трябва да се движи в оптимални граници. За такива аз смятам 12–25%. Практиката ми е показала, че при увеличение например с 8% работникът/служителят остава с усещането, че е недооценен оттук нататък. И, обратно, при много чувствителна корекция той смята, че е бил недооценен по време на изпитателния срок. Доста ръководители биха си помислили: „Ама как така? Та нали даваме много пари, значи трябва да са доволни.” Да, ама не. Видяхме изложения по-горе случай.

МЕДИЯ КОНСУЛТ ООД е официален представител на КОДАК и дистрибутор на продуктите на AGFA, KORU, EPPLE. Фирмата е специализирана в продажбата на: • конвенционални и дигитални пластини; • фототехнически филми и консумативи; • мастила; •употребявани СТП експонатори.

За контакти: Компанията осигурява комплексно техническо обслужване и поддръжка, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

гр. София, бул. Мадрид № 11, ет. 2 гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 281 тел./ факс: + 359 2 943 71 74, + 359 2 943 72 08 моб. тел.: + 359 88 846 80 14, + 359 89 566 60 60 e-mail: media_konsult@abv.bg; web: www.mediakonsult-bg.com


човешки фактор

Трето, трябва да има Система за оценка на представянето по време на изпитателния срок и тя да не се свежда до заключението „добре се справя” или нещо подобно, а да бъде съвкупност от предварително зададени ясни, с определен срок и измерими (по възможност) показатели. Така оценката ще бъде максимално обективна и справедлива и ще послужи като отправна величина за евентуално увеличение на възнаграждението. Например, Системата за оценка на представянето по време на изпитателния срок предвижда при максимална възможна оценка увеличението да бъде 20%, а при друга оценка, различна от максималната, този процент да бъде намаляван пропорционално. Да предположим, че системата е точкова, с максимален брой 100 точки, т.е. при оценка 100 точки лицето ще получи увеличение 20%. Но неговата реална оценка е 78 точки. Тогава следва да получи 15,6% от максималното възможно увеличение (изчислено пропорционално). Това е съвсем произволен пример. Системите могат да бъдат различни: - на основата на точки, бал, проценти; - с различен алгоритъм за мост между оценката от представянето по време на изпитателен срок и размера на евентуалното увеличение.

Въпрос №3 от анонимен Кандидат за работа: От два месеца си търся активно работа в сферата на полиграфията. Тъй като имам подходящото образование, надявам се, че в един момент ще бъда поканен на интервю. От познати знам, че на интервюто понякога питат „Каква начална заплата би ви удовлетворила?” Какво да отговоря, за да постигна двойна цел – хем да кажа истината, хем това да не изглежда нахално? Ще се опитам да отговоря кратко, въпреки че изчерпателният отговор би отнел доста обяснения. Винаги повтарям на активните (защото има и пасивни) кандидати за работа, че едно интервю не е събитие, а процес. И на него не се отива просто ей-така, а след много добра подготовка, която обхваща следните етапи: - същинската подготовка за поведението Ви на интервюто (няма да се спирам на този етап, защото това е отделна тема); - проучване на конкретната фирма чрез запознаване с фирмения ù сайт, с официални информации и публикации в електронните медии, с публикации и статистики на държавни институции и на независими организации, с мнения в различни форуми, с мнения на познати, работещи или работили във фирмата, или имащи роднини или приятели, работещи там, или с доставчици и/ или клиенти на фирмата и др. Така ще придобиете начална представа как стои фирмата на пазара от гледна точка на развитие, перспективи, продажби, инвестиции, удовлетвореност на работещите и т.н. По време на това проучване можете да стигнете до извода какъв приблизителен пакет можете да очаквате от съответната фирма. 36 полиграфия 1’2012

Имайте предвид, че фирмите имат свои щатни таблици и/или класификатори и предварително знаят колко ще дадат на кандидата. Някои имат диапазони, в които се движи началното възнаграждение, конкретният му размер се уточнява по време на интервюто в зависимост от знанията и уменията на кандидата и от неговото очакване. Ако по време на интервюто Ви зададат въпроса за очакваното заплащане, моят съвет е да отговаряте уклончиво, така че отсрещната страна все пак да инициира първата оферта. Но ако това не се случи, тогава в резултат на Вашето проучване кажете сума, напълно приемлива, разбира се, за Вас.

Въпрос №4 от анонимен Синдикален активист: Откъде да се информирам за нивата на заплатите извън фирмата? Предстоят ни преговори по нов Колективен трудов договор и за да успеем да защитим интересите на работещите във фирмата ни, трябва да бъдем убедителни посредством доказателства. Явно не сте поставили сериозно въпроса пред Вашата синдикална централа. Те отлично знаят откъде да се набавят подобни доказателства. А и самите те провеждат или участват в такива проучвания – било за техни цели, било съвместно в рамките на някаква международна програма. Източниците за набавяне на интересуващата Ви информация са следните: 1. Поръчани и заплатени извлечения и справки от Националния статистически институт; 2. Публикации на Националния статистически институт; 3. Официални публикации на Министерството на труда и социалната политика; 4. Проучвания на работодателски организации, в които членува вашата фирма; 5. Официални публикации на работодателски организации; 6. Проучвания на съответната браншова организация; 7. Проучвания на синдикалните организации; 8. Проучвания на научноизследователски институти по проблемите на труда и по новости в конкретната промишленост; 9. Периодични проучвания на големите консултантски компании в областта на човешките ресурси – платени; 10. Доклади и отчети на Областната администрация; 11. Доклади и отчети на Общинската администрация; 12. Собствено проучване сред колегите в бранша; 13. Анализи и прогнози на авторитетни международни и европейски организации; 14. Обяви за свободни работни места.

Евгения Пекаж Напомням, че очакваме Вашите въпроси и коментари на: epekaj@gmail.com. До нови срещи на страниците на нашата рубрика!


Графичният дизайнер като създател на образи

Димитър Димитров, Графичен дизайн,магистърска програма,НБУ

Преживените и осмислени трансформации на професията

Когато през 1986 г. започнахме да се занимаваме с графичен дизайн, компютрите бяха още в бебешката си възраст. Наричаха се електронно-изчислителни машини, имаха черен екран, надписи в DOS с грозни шрифтове и никаква графичност. Първите изображения се появяваха на десктопа, когато компютърът излизаше от работен режим. Тези осцилограми бяха заснети с фотоапарат, превърнати в диапозитиви и вградени в други изображения. Така получавахме някакви, според нас, по-модерни графични решения. Само след няколко години, около 1990 г., се появиха първите версии на Photoshop и CorelDraw, които преобърнаха графичния дизайн. Тези програми изхвърлиха завинаги ръчните цветоотделки, драскането по диапозитивите, ръчния ретуш и дори цели групи от работници в печатниците – фотографите и монтажистите. Спестиха ни безкрайно количество труд – чертане, лепене и попълване на полета с черна боя или туш, и безкрайно количество проблеми, свързани с остарялата налична техника. За графичните дизайнери настъпиха поведри времена. Появи се и ново условие – графичният дизайнер трябва да владее новите технологии и про38 полиграфия 1’2012

грами, да усъвършенства непрекъснато уменията си, да открива нови и нови похвати за решаване на творческите си задачи.

Водят ли компютрите до компромиси с качеството? Безспорно изчезването на определени функции в предпечата, пряко свързани с графичния дизайн, не води до занижаване на нивото или опростяване на похватите. Напротив, с навлизането на компютрите и графичните програми към тях нивото на презентация се повиши неимоверно. Същевременно се промени и връзката между графичния дизайнер и продукта, който той произвежда. Сегашният продукт е по-скоро дигитален, отколкото материален. Той може да съществува във виртуалното пространство и никога да не се материализира чрез печат върху хартия, но това не значи, че е по-малко стойностен. Освен това има голям брой проекти, които действително са само за виртуалното пространство, като например проектите в уеб дизайна. При него се проектира на компютър, качва се в сайт и остава в интернет. Българските графични дизайнери работят много в областта

на уеб дизайна, но имам известни резерви към качеството и нивото на проектите, защото не всички, които проектират, имат нужната култура и знания. Много разработки в уеб дизайна дразнят с наивността си, псевдопретенциозността си и неумелите композиционни и цветови решения. Голям процент графични решения дразнят и с незнанието на основни правила в композицията и цветовите съотношения. Липсата на подготвеност в проектите личи и по смесването на шрифтове, несъвместими един с друг, разнородни по естетика и взаимноизключващи се. Това защитава тезата, че компютърът не решава проблемите, необходима е информационна база и знания, за да се правят компютърни графични проекти.

Потъва ли изкуството в изобилието от информация? В настоящия момент проблемът с информацията стои на първо място. Преди беше лесно. Художествените течения едно след друго властваха в изложбените зали. Абстрактен импресионизъм, после попарт, после минимализъм, после концептуално изкуство, после други и други следваха


дизайн

чинно в историята на изкуството, всяко изтласкващо другото. Днес никакво течение не може да претендира за господство, но всички заедно могат да се хвалят с влиянието си върху съвременното творчество. То пък лукаво се забавлява да ги комбинира. Живописта и графичният дизайн плъзват отвъд обичайните ограничения на рамката и охотно споделят средствата си с графиката и инсталацията. Старата граница между абстракция и фигурация толкова се е размила, че никой не би могъл да я използва, за да характеризира творбите – от красивия рисунък до мацаницата с бои, през trash-инсталацията, защото всичко е на разположение, за да задоволи всеки вкус. Днес на преден план е изкуството, което мобилизира повече сетива, визуалното, но също така музиката, дизайнът, кухнята, парфюмите... Това е дифузия и глобална естетизация, това е изкуство на преживяванията, на усещането за атмосфера. Изкуствата се отдалечават от сериозното, култовото, свещеното, свързвайки се все повече с удо-

волствието, свободното време и развлеченията. Голямата промяна, настъпила през първото десетилетие на XXI в., е индустриалното и комерсиално производство на културни блага, повечето дигитализирани. Прилагат се индустриални средства за производство. Имаме индустрия на литературата, архитектурата, дизайна и т. н. Изкуството и културата вече се свързват със събитието и спектакъла. Имаме електронизация на средствата за комуникация, появяват се електронни вестници, списания, книги. Според песимистите електронната книга неизбежно и при това скоро ще измести печатната, както самата тя преди време е изместила ръкописната. Според оптимистите двете ще продължат да съжителстват още дълго, а електронната така и няма да е в състояние да промени литературата, точно както MP3 плейърите не промениха музиката. Няма спор, че електронните четци са удобни и модерни, а много от предимствата им са неоспорими. Но това все пак не са книги, а просто устройства. Те трудно се пригаждат за

сериозно учене и четене. Доказват го проведени експерименти в няколко университета в САЩ. Взирането в екрана и воденето на бележки се е оказало непосилно за участниците в тестовете. Електронните книги освен това, за разлика от традиционните, не могат да се препродават или дават под наем, не могат да се дават назаем, освен ако човекът, който ги взема, също не притежава електронен четец. Те не могат и да бъдат пипнати и не създават емоции. Те са просто сбор от бинарни единици и нули, превръщани в букви от софтуер. Моето скромно мнение е, че няма да дойде скоро краят на класическата печатна книга. Има известна доза романтичност в това твърдение, свързано с усещането за томчето подвързана хартия, което разлистваш и което мирише на печатарско мастило. Но усещането за собствена библиотека с наредени по рафтовете книги е несравнимо и не може да бъде заменено с купчина дискове или 2–3 флашки. Може и да е старомодно за някои, като се има предвид, че по-малко млади хора четат, но усещането на реалната кни-

Музицира

Сгъва, Лепи, Чете, Набира, Реже, Перфорира, Бигова

И нищо друго.

И в същото време намалява времето за настройка и отпадъка, намалява разходите за обслужващ персонал и е лесна за работа.

Като откривател на компютърното управление на сгъването, MB Bäuerle създаде нови стандарти и оказа силно влияние върху технологичното развитие. Затова е съвсем логично, че първата сгъвачна машина с пълна автоматизация, от подаването до извеждането, идва от MB Bäuerle. Печелете от нашето ноу-хау: prestigeFOLD NET 52 Misto-90 Ltd. тел.: 02 974 31 44, 02 974 34 42, факс: 02 974 50 33, www.misto90.com

Сгъвачна машина за всякакви цели. Различни нива на автоматизация. Самостоятелно или онлайн решение. Иновативни влагащи решения.

По-добре сгъвайте автоматично.

полиграфия 1’2012 39


дизайн

га е несравнимо – с всичките ù дефекти и недостатъци, които пък с развитието на типографията стават все по-дребни и незабележими. Независимо от вида и формата на книгата, мястото на графичния дизайнер в отношенията му с нея остава незаменимо. Каквато и форма за четене да имаме, текстът няма да тече като на лента от телеграф, а трябва да бъде ошрифтяван, подреждан, страниран и илюстриран. Какви ще са тези електронни книги без илюстрации и без корици? Смятам, че те пак ще се правят, независимо в какъв вид. Какво да кажем за детските книги? Може ли да има детска книга без илюстрации, и то на високо ниво? Как ще четем на детето си приказки, стискайки в ръка iPod? Не вярвам то да бъде очаровано от подобна ситуация. YouTube, уеб радио, iPhone, новият таблет iPad и други устройства променят отношението ни към информацията. Митът мултимедия, лансиран преди 20 години, става реалност. Образ, звук, текст, видео на мига се смесват и откликват. За днешните двадесетгодишни изглежда странно да разграничават тези носители. Няма как това да не смути отношението към четенето и старите канали за образи (кино и телевизия). Вече всевъзможни образи могат евтино да бъдат произвеждани и разпространявани от всички, навсякъде, в реално време.

С навлизането на компютрите и графичните програми се промени и връзката между графичния дизайнер и продукта

такли на тоталното изкуство, привличащи огромни тълпи от фенове. Новото предизвикателство пред изкуството на графичния дизайнер не може да бъде разрешено от интернет, защото интернет е джунгла, свободен океан. Изкуството на графичния дизайнер трябва да създаде фарове и пристанища – това е решението на проблема. Наша нова художествена задача е да дадем нови определения на формите, които радикално се променят. Нашето мислене ще се променя, а с него и формите, чрез които ще го изразяваме.

Къде тук е графичният дизайнер и какви са проблемите пред него?

Графичният дизайнер: високомерна самота или екипна вграденост

Графичният дизайнер постепенно се превръща в „създател на образи”. Не просто оформител или подготвител на предпечат, а създател на образи за определени сфери от мултимедията. Но само отлично подготвеният професионалист с висока обща и визуална култура ще може да бъде творец, който създава нови визии в нови медийни среди. Началото на новия век произведе все по-зрелищни и по-монументални творения с набъбващи сюжети. Да се обзаложим, че надпреварата към „невижданото досега” ще се ускори. Художествени суперпродукции ще смесват музика, инсталации, специални ефекти, образи, текст, пиротехника и нови технологии, за да се организират спек-

България е член на Европейския съюз и на НАТО. Смята се, че нейният път е предопределен – път на стабилно европейско развитие с ясни икономически и културни приоритети. Дали наистина е така? Защо сме принудени да се замислим за бъдещото икономическо развитие на страната? Защото от стабилното развитие на икономиката до голяма степен зависи и развитието или упадъка на културата в една страна. Колкото по-добре се развива икономиката, толкова повече е възможно да се отделят пари за култура и образование, да не говорим за парите в рекламата, а с тези приоритети е свързано и развитието на графичния дизайн.

40 полиграфия 1’2012

Графичните дизайнери така или иначе са в сферата на обслужването. Те обслужват нечии интереси, били те политически или икономически. По същество графичен дизайн сам за себе си не може да съществува. Изкуството заради самото изкуство е възможно само за художници, занимаващи се с така нареченото „чисто” изкуство, тоест с живопис, графика, скулптура и инсталации. Макар че и те в период на икономическа стагнация не са в състояние да продават своите произведения и да се издържат, т.е. и те не могат да минат без „вторични” (ако могат така да се нарекат) дейности в приложното изкуство. Неотменно задължение на икономически развитите страни е да създават интелигентно общество. В състава на това общество са новата масова творческо-производствена класа, класата на знанието и интелигентното информационно общество. Тези термини доскоро не бяха познати. Те са нови и се използват сега заради появата на начални признаци за съществуването на тези общности. Това са класи, които не са съществували досега и които се появяват след икономическото, технологичното и информационното развитие на света, който търпи енергична и видима еволюция. Ако не се вземат предвид тези обстоятелства, управлението на една социална система видимо ще изостане в своето развитие, защото само благодарение на интелигентното об-


дизайн

щество може да се реализира нова система на пазарно стопанство. Тази теза е тясно свързана и с тезата, че само големи инвестиции в културата от страна на държавата са в състояние да поставят самата държава в привилегировано положение спрямо останалите страни. За пример мога да посоча Испания, която хвърля много средства, за да популяризира своята култура по света и своите творци и автори – мисия, която се увенчава с успех. Същото може да се каже и за САЩ, които през 60-те години на 20 век отделят огромни суми, за да популяризират своите художници-модернисти, и успяват да ги наложат на световната културна сцена като едни от най-модерните и прогресивните. Същото не може да се каже за България. Тук в продължение на 30 години след прехода от комунизъм към капитализъм нещата се развиват доста зле. Творците са оставени на самотек, на самоиздръжка, оставени са сами на себе си в борбата за насъщния. По същество ситуацията в България в момента е такава, каквато е била в Европа в края на ХІХ в. Абсолютна незаинтересованост и неразбиране на творците. Няма традиция на мисленето, няма благородно поколенческо продължение на естествените способности. Ето защо мисията на графичния дизайнер в България е изключително трудна. В момента той е просто наемник и слуга на различни икономически, политически и корпоративни интереси. В развитите страни, например САЩ, съществуват дизайнерски ателиета, които със своето високо ниво на продукция имат име и затова са търсени. В България никой не се интересува от това, колко и какво можеш, дали си добър, дали създаваш смели и новаторски решения. В едно херметично затворено общество от роднини и приятели е много трудно, да не кажем невъзможно, да пробиеш, да докажеш, че си добър. Ето в такива условия е принуден да работи българският графичен дизайнер и изобщо българският художник. Не се учудвам, че има толкова много фрийлансъри сред графичните дизайнери. Правят го, за да не зависят от никого и да не им се налага да се съобразяват с нечии изкривени представи.

Това обаче е половинчато решение. Останалите дизайнери работят в рекламни агенции и издателства и едва свързват двата края. Трудът на графичния дизайнер в България не се оценява правилно и съобразно нивото на крайния продукт. На шефовете на фирми, за които се изработват проекти, винаги им се вижда скъпо да плащат, защото смятат, че това, което се проектира, се прави лесно. Така графичните дизайнери са принудени да се молят на всеки клиент и накрая се съгласяват с компромисни суми, само и само да получат поръчката. В тази атмосфера на борба за съществуване графичният дизайнер се изправя пред проблема дали да е иноватор, или да работи на конвейер, да прави полуфабрикати и да чака по-добри времена. В момента положението е такова, че не може да се говори за състояние, перспективи и наложили се имена. Има обособени групи от дизайнери, които се затварят в собствения си кръг и не общуват с колегите си. Останалите блуждаят, прехвърлят се от една фирма в друга без ясна перспектива и визия за творческо дълголетие.

Бъдещето: оптимистичната или неоптимистичната перспектива

Имаме електронизация на средствата за комуникация, появяват се електронни вестници, списания, книги. Според песимистите електронната книга неизбежно и при това скоро ще измести печатната, както самата тя преди време е изместила ръкописната

то състояние на графичния дизайн в България. При наличието на толкова добри професори и преподаватели от постарите поколения, просто е безразсъдно да не се използва опитът им, натрупан през годините. Усвоявайки необходимата база от знания, новите поколения графични дизайнери трябва да стъпят на пътя на иновациите и творческите търсения. Но това ще стане само тогава, когато не са заети с мисълта за насъщния, а с идеите и тенденциите на нови креативни процеси. Само тогава ще се появят наистина стойностни творци и творби, които ще бъдат достойно оценени.

Много е лесно да изпаднем във фалшив оптимизъм. Да загърбим проблемите от икономическо и социално естество и да се занимаваме с чисто практически и художествени проблеми, като например дали този ред от даден текст не трябва да е по-наляво или по-надясно, дали фонът трябва да е по-светъл или по-тъмен и дали „концептуално парадигмата на скепсиса е изведена вярно по отношение на реминисценциите на егото в символизма”. Това е най-лесното. Може би някой ще каже, че не ни е работа да политизираме или да се занимаваме с икономически проблеми. Смятам, че това е поведението на щрауса. Като си заврем главата в пясъка, няма да ги решим. На тях трябва да се гледа открито и отговорно. А проблемите са много. Като започнем от липсата на натрупване на информация при дизайнерите, преминем през ниската обща култура и стигнем до мизерното заплащане. Всички тези проблеми се наслагват и събирателно обобщават настоящополиграфия 1’2012 41


полиграфия 2.0

Издателската революция е в разгара си и тези, които се опитват да се противопоставят на течението, рискуват да загубят битката с технологиите в даден момент

Издателска дейност с активен заряд Част 1

Едва ли има други индустрии, които са претърпели толкова бърза промяна през последните няколко години, както полиграфическата и медийната. DTP (настолна издателска дейност) програмите направиха истинска революция относно възможностите на медиите. Днес интернет, новите програми и новите начини за работа представят следващата важна стъпка в работата на медиите. Настъплението на „динамичния издателски модел” не може да бъде спряно. Това ще промени фундаментално работата, извършвана от агенциите и дизайнерите. С динамичната издателска дейност агенциите и творческите личности няма да имат вече цялостен контрол върху производствения процес. Вместо това те ще се превърнат в създатели на шаблони, мениджъри на издателски проекти и платформени архитекти. Издателската революция е в разгара си и тези, които се опитват да се противопоставят на течението, рискуват да загубят битката с технологиите в даден момент. 42 полиграфия 1’2012

Въведение Понякога ни е необходима крилата фраза, за да хвърлим повече светлина върху развитието на технологиите. Например терминът „динамична издателска дейност” дава паралелни възможности за развитие и усъвършенстване, като например web to print и издателска дейност със стандартна концептуална структура (с бази данни). Явно е, че терминът не само вече е в употреба, но ще се среща все по-често в бъдеще. Това е така, защото „динамичната издателска дейност” променя самата сърцевина на графичната индустрия. Казано накратко, динамичното публикуване на информация на практика представлява автоматично създаване на оформлението. Съдържанието автоматично се вмъква в предварително създадените шаблони (шаблони за оформление) след спазването на определени правила. Това създаване на значително автоматизирано оформление спестява време и намалява разходите. От друга страна, този процес не трябва да бъде в ущърб на качеството – динамичните

издателски системи не са създадени да „изплюват” монотонни промишлени каталози, а по-скоро да бъдат използвани в създаването на продукти с ангажиращо графично оформление и типография без компромиси. Ключовият въпрос е: „Как компаниите ще произвеждат своите маркетингови материали след десет години?” - Как ще публикуват информация едновременно онлайн и в печатен вид (така наречената крос-медия)? - Как ще поддържат времеизискващото графично оформление просто чрез натискането на един-единствен бутон? - Как ще планират, проектират и създават крос-медийни кампании, състоящи се от реклама, онлайн банери и видео – при това централизирано?

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


полиграфия 2.0

т т

за

лно с

Добавената

реа

с но ой ст

добавя

а т а ч е п

Маркетолозите винаги търсят начини как да получат повече за парите, които влагат в печатна продукция. От своя страна печатарите се опитват да отговорят на тези техни очаквания по различен начин – предлагайки например персонализиран печат или поглеждайки в близкото бъдеще чрез QR кодовете. Но какво би се случило, ако има начин да си взаимодействаме с печата, използвайки триизмерно моделиране, видео- и аудиоклипове, или почти всички видове мултимедийно преживяване, за което можем да мечтаем? Тази технология вече е налична и се нарича добавена реалност (Augmented Reality). Съвсем простичко казано, добавената реалност (за краткост ще възприемем абревиатурата на английски – AR) наслоява реалния живот със свързана компютърно генерирана информация.

Практично използване на добавена реалност Когато става въпрос за AR, има много възможности за успешно използване на технологията. За целите на този материал ще сведем вариантите до две основни категории: добавена реалност, свързана с геолокацията, и стационарна. При първата категория добавената реалност бива използвана съвместно с GPS възможностите на вашия смартфон и осигурява информация на екрана на устройството на база местоположението ви. Чудесен пример за този тип прилагане на технологията в практиката е приложението Yelp, което използва GPS-а и компаса, за да показва информация, свързана с намиращи се наблизо фирми, в потребителския прозорец на фотоприложението (Фиг. 1).

Фиг. 1

полиграфия 1’2012 43


полиграфия 2.0

Вторият вид – стационарната добавена реалност, отново може да бъде използвана с разнообразни устройства (смартфони и компютри с уеб камера), но не ползва геолокация. Вместо това обектът се използва като референтна точка за сцената с добавена реалност. Обектът може да бъде отпечатано изображение, страница в книга или дори триизмерен обект. В печатната индустрия най-вероятно ще бъде използвана стационарната форма на добавената реалност.

Фиг. 4

Примери за добавена реалност в печата

Фиг. 2

Когато добавената реалност е интегрирана с печат, може да свърже потребителите с подходящо съдържание или оферти онлайн. Комбинирането на печат със сцена с добавена реалност най-често се осъществява с помощта на маркер. Маркерът е специализиран баркод, който е свързан с дигиталната AR сцена (Фиг. 2). Той е и „пусковият елемент”, който поставен пред камерата на смартфона или уеб камерата (при наличието на съответния инсталиран софтуер) задейства „магията”. Именно той извлича информацията чрез приложението и интернет и се превръща в отправната точка за сцената, комбинираща реални елементи с дигитални, визуализирана на монитора или дисплея на телефона (Фиг. 3).

Германското издателство Sueddeutsche Zeitung в партньорство с Metaio – компания, разработваща софтуерни технологии за добавена реалност, са сред първите, които имплементират множество примери за добавена реалност в списание. На корицата на списанието е немска репортерка, която е покрила лицето си с ръце. Когато преминете върху корицата със смартфон (с предварително инсталирано приложение Junaio), тя разкрива своето лице (Фиг. 5).

Фиг. 5 Фиг. 3

Отпечатък също може да бъде свързан със сцена с добавена реалност, без да бъде използван маркер. При него като отправна точка за сцената се използват уникалните форми на печатното съдържание на дадена страница (Фиг. 4). 44 полиграфия 1’2012

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


образование

Време е... да помислите за утре Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация започна приемането на документи за кандидатстване

Подписан е договор за учебно-методическо сътрудничество между Гимназията и Нов български университет с цел актуализация на учебните програми между партньорите. В продължение е сключен нов договор за прием на завършилите Гимназията абитуриенти направо в трети семестър на НБУ. Гимназията e партньор в Европейски проект STENCIL (Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning) за развитие и разпространение на добри практики в областта на естествените науки. Спонсори и място за учебни практики във водещи фирми в бранша: CODAM, BMG, TELELINK, ActSoft, FColor, EuroHold, UVT, VIDEOGRAPHICA, Костадинов-Райков Фивели ООД и др.

- рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн, рисувана анимация; - режисура, операторско майсторство, компютърен монтаж и др.; - цифрова обработка на аудио, видео и фотоизображения, дву- и тримерна реалистична компютърна графика, дизайн и анимация. - презентационна и интерактивна мултимедия в локална и интернет среда, уеб дизайн, е-приложения и др. По всеки специализиран предмет се разработват индивидуални проекти по зададени теми, които отразяват решаването на конкретни практически задачи и оформят индивидуалната практическа насоченост на обучението на всеки ученик в среда, близка до реалните условия. В допълнение преподавателският екип, състоящ се от висококвалифицирани преподаватели, организира допълнителна професионална подготовка в безплатни извънкласни форми за сертфикационни изпити на MS IT Academy, Cisco Academy, Adobe Photoshop. Предвидено е и интензивно изучаване на английски език през целия курс на обучение: - В VIII клас 17 часа седмично по програмата на езиковите училища. От IX до XII клас повечето предмети от професионалната подготовка се изучават на английски език. Изучава се втори чужд език. - Нивото на овладяване на езика позволява след кратки извънкласни форми полагане на сертфикационни изпити за TOEFL, FCE, CAE, CPE и IELTS Cambridge Certificate.

София, ж.к. Младост 1 (последна спирка на МЕТРОТО) ул. Методи Андонов (в сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов“) тел.: 0888 374 238; e-mail: info@codam.net www.codam.net ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ПАРТНЬОРСТВА

Време е... да помислите за утре, за бъдещето на своите деца. По това време на годината всеки родител на седмокласник или осмокласник поставя пред себе си една, но за сметка на това съдбоносна задача – да избере в каква насока неговото дете ще продължи образованието си. Нелек избор, който ще очертае бъдещата му реализация в професионален аспект. Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация – София, предлага професионална реализация на вашите деца в частни и държавни фирми, занимаващи се с експлоатация и администрация на компютърни системи, монтаж и сервиз на компютри; самостоятелна дейност по инсталиране, поддържане, обслужване и администриране на всякаква компютърна техника и мрежи; представители на фирми – дистрибутори на хардуер и софтуер, и на фирми, занимаващи се с рекламна дейност, графика, анимация, ефекти, мултимедия, аудио, ТV и мултимедийни студиа, уеб провайдери, издателски къщи и др. Срокът на обучение е 5 години, като през този период учениците развиват и усъвършенстват своите възможности в две основни направления: Общообразователна подготовка – провежда се по утвърдени от МОМН учебни програми от висококвалифицирани преподаватели, назначени с конкурс. Професионална подготовка – провежда се по авторски учебни програми, утвърдени от МОМН. По време на обучението, в зависимост от избраната специалност, учениците получават задълбочени знания по: - класически и мултимедийни компютърни архитектури, периферия и мрежи, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения; - програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, операционни системи, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии;

Прием: след VII и VIII клас. Срок на обучение: 5 години. Приемни изпити: от 19.03.2012 г. (датите се определят от Гимназията). След VII клас – събеседване по изобразително изкуство и компютърни умения. След VIII клас – тест по английски език и събеседване по изобразително изкуство и компютърни умения. Класиране и записване: до 31.05.2012 г. (или до 04.08.2012 г. при наличие на свободни места). Гимназията издава: свидетелство за завършен клас, свидетелство за завършена основна степен на образование, диплома за завършено средно образование, свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация.

полиграфия 1’2012 45


минало и настояще

Човекът си отива, делата му остават

80 години от рождението на инж. Недко Милчев

Инж. Недко Милчев е роден на 26.01.1932 г. в кв. „Сеячи“, гр. Попово. През 1950 г. завършва с отличен средното си образование в гр. Попово. От 1950 до 1955 г. е студент в Московския полиграфически институт. През 1955 г. се дипломира с отличие като първи инженер-полиграфист в България. На 1.09.1955 г. постъпва на работа в Държавна печатница „Г. Димитров“ като инженер-технолог. От 1958 до 1960 г. отбива военната си служба в танково поделение в гр. Казанлък. През 1961 г. го изтеглят в Управление „Полиграфиздат“ като старши инженер, а от 1967 до 1972 г. е зам.-генерален директор на новообразуваното ДО „Българска полиграфия“ – отговарящ за производствените и технически въпроси. В периода 1977– 1981 г. е главен директор на полиграфичен комбинат „Дечо Стефанов“, а от 1981 г. е отново зам.-генерален директор на обединение „Българска полиграфия” – по техническите въпроси, до смъртта му на 13.05.1983 г. Ранната смърт е загуба не само за семейството, но и за полиграфията. Прекъснат бе неговият жизнен и творчески път. Авторитетна е дейността му в СИВ като представител на българската полиграфия и ръководител на работна група, където прави научни разработки на поставените от СИВ задачи по производствени и технически проблеми. Усилено работи за внед46 полиграфия 1’2012

ряване опита на развитите страни в областта на полиграфията. В работата си се очертава като специалист и ръководител с висока професионална ерудиция, с дългогодишен производствен и организационен опит, изграден стопански ръководител, предан докрай на работата си. Целият му професионален път е тясно свързан с развитието, модернизацията и усъвършенстването на полиграфическата промишленост. Значителен и неоценим е приносът му за изграждането на материално-техническата база на съвременната българска полиграфия.

С неговото име и лично участие се извършва концентрацията и специализацията в полиграфическата промишленост. Под грижите му израснаха достойни негови последователи и специалисти. Дългогодишен профсъюзен деятел, член на ЦК на Профсъюза на работниците от полиграфията и културните институти. Носител на високи трудови отличия – трикратно на значка „Отличник на Комитета за култура“, орден „Червено знаме на труда“, „Народен орден на труда“ – златен, юбилеен медал на СИВ за активна работа и др.


минало и настояще

Татяна Неделчева инж. Недко Милчев

Инж. Недко Милчев през очите на инж. Стефан Славчев Спомените ми за инж. Недко Милчев започват от 1970 г., когато трябваше да взема заданието, или данните за моята дипломна работа с тема: „Печатницата във В. Търново за децентрализиран вестникарски печат”. Защитата на дипломната ми работа предстоеше през 1972 г. Инж. Недко Милчев като зам.-генерален директор на новообразуваното Държавно обединение Българска полиграфия и инж. Елена Георгиева заедно отговаряха за този амбициозен за мащабите на България проект – децентрализиран вестникарски печат с център София и две звена за децентрализация: във В. Търново и в Ст. Загора. Тогава беше важно и мнението на представителите на военната доктрина и включване на техните изисквания за военновременно положение в изгражданите обекти. Трудно се преодоляваше консервативността на генералитета и неговата привързаност към високопечатните технологии, но инж. Милчев успя да постигне решение за закупуване на офсетови вестникарски машини „Рондосет“, ново производство на ГДР. Помогна и примерът на Комитета за печат на СССР със строителството и преоборудването с такива машини на три вестникарски печатници: в Москва („Московска правда“), в Талин и в Минск. Въпреки поголямата себестойност на вестниците, новите офсетови технологии във вестникарския печат бяха достойно защитени. По-късно положението корено се промени в посока на още по-добро решение: построяването на една централна печатница –

за

баща

си,

Ще ви разкажа моите лични впечатления за човека, за бащата Недко Милчев. Той беше уникален човек. Със сестра ми имахме наистина щастливо детство. Трудно ми е да опиша чувствата си с думи, но мога да кажа, че бяхме отгледани с много любов. Бащи ми беше винаги открит към хората. За съжаление, в мига, в който го почувствахме като прия-

тел (знаете, в даден момент страхопочитанието пред родителя бива заменено от други чувства), нещата спряха (той почина). Именно затова продължавам да казвам на моите деца: „Показвайте любовта си днес и сега.“ Мисля си, че баща ми продължава да бъде с нас, тъй като по някакви неведоми пътища се събрахме пак тук, където той започна своя професионален път (печатницата на „Образование и наука”, бившата Държавна печатница „Г. Димитров“).

ИПК „Родина“, като цялостното оборудване беше по второ направление: ролни офсетови печатни машини от Западна Германия „Колорман 35“, експедиция от Швейцария на „Фераг“, предпечатно оборудване от Западна Германия на „Климш“, скенер и експонатор от Англия на Кросфилд, наборни и страниращи компютърни станции от Австрия на „Линотайп“. Това беше първият вестникарски комплекс от такъв мащаб в социалистическите страни и беше огромен пробив в посока на западните технологии. Но инж. Недко Милчев не видя постигнатото, което започна почти сам, преодолявайки предразсъдъци, непознаване на технологиите, неразбиране на мащабите на печатарската индустрия. Неговата професионална ерудиция допринесе за изграждането на печатарската индустрия в България още тогава, през седемдесетте години, на базата на новите високоефективни технологии, като беше извършена концентрация и специализация на полиграфическите предприятия.

Мащабността на мисленето на инж. Недко Милчев беше проявена и по отношение на кадрите. Неговата далновидност, че реализирането на такива проекти може да стане само със съмишленици, му посочваше, че това са повече колеги – инженери, завършили специалностите технология на полиграфическото производство, механика и автоматизация на полиграфически-

полиграфия 1’2012 47


минало и настояще

то оборудване. Така например само в една окръжна печатница – ДП „Д. Найденов”, В. Търново, сега „Абагар“, при пуска на новата печатница през 1980 г. имаше вече седем инженери-полиграфисти (без да броим другите назначени инженери по поддръжката и климатизацията), като се очакваха да завършат и други колеги. Докато се отлагаше пускът на новата печатница, старата беше отесняла не само за монтираната техника, но и за амбициозното мислене на инженеритеспециалисти. Не случайно новият тип организация на производството в новата печатница доведе до непрекъснати успехи след 1980 г. Неговата помощ като зам.-генерален директор по техническите въпроси на Държавно обединение Българска полиграфия от 1981 г. до неговата кончина през 1983 г. беше съществена за всички колеги. Но тя се чувстваше и след това с висотата на бранша, която беше постигната благодарение на неговия професионализъм.

Петър Манчев, Председател на Клуба на ветераните от полиграфията Той е от хората, които направиха първата стъпка за развитието на полиграфията у нас. Грижеха се браншът да не изостава и даваха тон за осъвременяването на индустрията. Той беше от хората, които развиха полиграфията и поставиха стабилна основа за успешното развитие на полиграфическата индустрия. Мога да кажа, че ако тяхното отношение не беше именно такова, в момента щяхме да бъдем много по-назад.

IN MEMORIAM Да си спомним за нея Измина година и половина от смъртта на нашата скъпа колежка и приятелка Еленка Панделова Георгиева. Тя продължава да е в сърцата и в душите ни всеки ден, защото беше сред нас 46 години и отдаде целия си живот на работата си в сферата на книгоиздаването и полиграфията. След завършването на висшето си образование в Московския полиграфически институт през 1964 г. тя е разпределена на работа в софийската печатница „Тодор Димитров”. Елена Георгиева е сред първите инженери-полиграфисти и прилага своите знания за осъвременяване на технологичните процеси и подобряване на организацията на труда. Натрупала богат организационен опит, високо ценена от ръководството на обединение „Българска полиграфия”, инж. Георгиева дълги години е заместник-директор на печатница „Балкан”. В началото на осемдесетте заради умението си да работи с хора, човечността и честността си тя е назначена за директор на Техникума по полиграфия и фотография, където дава всичко от себе си за изграждането на ново поколение полиграфисти. След реорганизацията на обединение „Българска полиграфия” Елена Георгиева става заместник-директор на комбинат „Георги Димитров”, а след години е назначена за заместник-директор на издателство „Български художник”. Оттук започва нейната издателска дейност. Промените в политическата и икономическата обстановка в България в началото на деветдесетте, както и ликвидирането на Комитета за печата, се оказват повратни за кариерата на инж. Георгиева. Тя е сред малцината, които дръзват да рискуват, и през 1992 г. заедно с трима съдружници основава „Плеяда” – едно от първите частни издателства в страната. Благодарение на своя дългогодишен опит Елена Георгиева допринася много за просперитета на издателството, което и до днес се радва на големи успехи. Прекланяме се пред светлата ù памет. От колегите

48 полиграфия 1’2012


Централен офис: София 1113 ул. Тинтява 100 тел.: 02 8191 103 факс: 02 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

Пловдив 4000 ул. Ал. Стамболийски 9 офис: 032 607 820, 032 607 821 032 607 825 търговски отдел: 032 607 824 e-mail: dominov@evrocom.net www.dominov-bg.com

София 1784 бул. Цариградско шосе 117 тел.: 02 974 31 44 факс: 02 974 50 33 www.misto90.com

Павликени 5200 ул. Тошо Кътев 13 тел.: 0610 51 104 факс: 0610 53 455 e-mail: unipack@vestel.bg www.unipackbg.com

София 1592 жк. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3А тел.: 02 978 78 78, 02 422 59 38 факс: 02 979 09 25 e-mail: office@alliance-print.com e-mail: sales@alliance-print.com www.alliance-print.com

София 1715 ж.к. Младост 4, Бизнес парк София I сграда 14 — партер тел.: 02 955 94 61 факс: 02 955 96 21 е-mail: office@manroland.bg www.manroland.bg

София 1784 бул. Цариградско шосе — 7 км тел.: 02 971 80 25 факс: 02 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

София 1784 бул. Цариградско шосе 113А тел.: 02 975 2501 02 975 2406 e-mail: naiden@ipkrodina.com www.ipkrodina.com

София 1504 бул. Цариградско шосе 47А тел.: 02 944 39 42 факс: 02 943 31 09 e-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com

София, бул. Мадрид 11, ет. 2 Варна, бул.Владислав Варненчик 281 (бившият винзавод „Димят“) тел./ факс: 02 943 71 74 тел./ факс: 02 943 72 08 моб. тел.: 088 846 80 14 моб. тел.: 089 566 60 60 моб. тел.: 088 868 48 87 e-mail: media_konsult@abv.bg web: www.mediakonsult-bg.com

София 1528 бул. Искърско шосе 15 тел.: 02 979 44 25, 979 44 26 факс: 02 979 44 27 моб. тел.: 0896 81 91 12 0896 81 91 13 e-mail: aldex@mail.bg www.aldex-inc.bg

Пловдив 4000 жк Тракия, ул. Н. Шилева 16 тел.: 032 654 160, 032 654 165 факс: 032 654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

e-mail: office@alfaplastgroup.com www.alfaplastgroup.com

Германо-Българска индустриално-търговска камара

София 1138 кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02 930 77 61, 02 40 11 761 факс: 02 930 77 11, 02 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg www.demax.bg

София 1592 кв. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3 тел.: 02 979 00 06 e-mail: manager@poligrafcombinat.bg www.poligrafcombinat.bg

София 1000 ул. Съборна 4 тел.: 02 98 77 305 факс: 02 98 65 298 www.mondigroup.com

София 1113 ул. Фредерик Жолио-Кюри 25A (Метростанция “Жолио-Кюри”) тел.: 02 81630 10 e-mail: info@ahk.bg www.bulgarien.ahk.de

Русе 7005, бул. Липник 129 тел.: 082 880 260, факс: 082 880 360 e-mail: office@dunavpress.com Офис в София, кв. Стрелбище ул. Хайдушка гора, бл. 112, вх. А, ет. 1 тел./ факс: 02 958 30 93 e-mail: sofia@dunavpress.com www.dunavpress.com

Костинброд бул. Славянска 10А тел.: 0721 66 245, 0721 66 246 0721 66 247 факс: 0721 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

Пловдив 4000 бул. Кукленско шосе 30 тел.: 032 600 775, 032 600 780 032 600 774 факс: 032 600 775 е-mail: fort@fortbg.com trade@fortbg.com www.fort-bg.com


рубрика

Мисли икономично, печатай екологично! www.bg.heidelberg.com

50 полиграфия 1’2012

polygrafia 1/2012  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Advertisement