Page 1

ISO 9001 ISO 9001 standardı tüm dünya tarafından kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 9001 standardına uygun olarak kurulan bir kalite yönetim sistemi, kurumsallaşma yolunda atılabilecek en profesyonel adım olacaktır. ISO 9001 firmalara kurumsallaşma yolunda neler yapmaları gerektiğini özetleyen ve yol gösteren bir standard olmuştur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi firmaların isteklerine bağlı olarak bir ISO 9001 Danışmanlık kuruluşu tarafından ya da firmanın kendi bünyesi içerisinde çalışanları ile birlikte kurulabilir. Türkiye’deki firmaların bir kısmı her ne kadar sistem için işlerini yavaşlatıcı ve zaman açısından engelleyici olarak görse de uygun kurulan bir kalite yönetim sistemi tam tersi iş yükünü azaltmakla birlikte istenilen doğru bilgiye daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlamaktadır. ISO 9001 standardı toplamda 8 ana maddeden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Terimler ve tarifler Kalite Yönetim Sistemi Yönetim Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Ölçme, analiz ve iyileştirme

olarak tanımlanmıştır. Asıl önemli olan maddeler 4. Maddeden itibaren başlamaktadır. ISO 9001 standardı her sektöre uyabilecek şekilde yazıldığı için bazı firmalar 7. Maddeye ait alt maddeleri kapsam dışı bırakabilmektedirler. Kapsam dışı tutulabilecek maddeler; 1. 7.3 Tasarım 2. 7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sunumu için proseslerin geçerli kılınması (özel proses) 3. 7.5.4 Müşteri mülkiyeti (Müşteri malı) olarak tanımlanmıştır. Kuruluş oluşturmuş olduğu ISO 9001 Kalite El Kitabında kapsam dışı tuttuğu maddeleri, neden kapsam dışında tuttuğunu açıklamalıdır. Aslında ISO 9001 standardı için söylenebilecek çok şey mevcuttur. ISO 9001


ISO'nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır. ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). ISO 9001 maliyeti ISO 9001 sistem maliyeti genel olarak üç kalemden oluşmaktadır: danışmanlık hizmeti: bu aşamada kuruluşta ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak doküman yapısı oluşturulur, sistem işler hale getirilir kuruluşta yönetim sisteminin kurulması,


dokümante edilmesi, tüm personele eğitimlerin verilmesi, sistemin işleyişinin çalışır hale geldiği ve kuruluşun denetime hazır hale getirildiği aşamadır. hazırlık aşaması içinde yukarıda bahsedilen tüm şartların uygulanabilmesi için en az 2 aylık bir süre gerekmektedir ve bu sürede firmanız standardın tüm gerekliliklerini uygular hale gelmek zorundadır. bu aşamadaki maliyet kuruluşun faaliyet alanına, büyüklüğüne, çalışan sayısına göre değişmektedir. eğitim maliyeti: belgelendirme maliyeti: belgelendirme maliyeti de firmanın çalışan sayısına bağlı olarak belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir. belgelendirme ile kuruluşta kurulmuş olan yönetim sistemi modeli bağımsız bir dış denetim firması tarafından onaylanması ve sertifikasyonudur. bu belge 3 yıllık süre için geçerlidir; ayrıca belgeyi almaya hak kazanıldıktan sonraki yıl 1. gözetim, sonraki yıl 2.gözetim tetkikleri gerçekleştirilerek yılda bir kez sistemin devamlılığının sürdürülüp sürdürülmediği kontrol edilir. belgelendirmenin toplam maliyetini şöyle açıklayabiliriz: belgelendirme denetimi ve belge bedeli +1.gözetim denetim bedeli +2.gözetim denetim bedeli=toplam belgelendirme maliyeti 3.yıl sonunda belge iptal edilir ve yeni bir denetim gerçekleştirilerek süreç aynen tekrarlanır. kalibrasyon maliyeti: firmalarımızda üretilen mal ve hizmetlerde yapılan ölçümlerin bir maliyeti vardır. ancak hatalı ölçümlerin maliyeti daha yüksektir. Bu nedenle ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. kalibrasyon; doğruluğu ve güvenilirliği kanıtlanmış ve sağlanmış bir cihazla, kuruluşta kullandığınız izleme ve/veya ölçüm cihazların karşılaştırılması işlemidir. periyodik olarak yapılan kalibrasyon işlemi neticesinde hatalı ürün çıktıları minimize edilir. amaçlardan biri fire ve israfı önlemek olduğuna göre kalibrasyon harcamaları kaçınılmaz olacaktır. zaten kuruluşların büyük çoğunluğu bunun farkında olarak bir yönetim sistemine sahip olsun veya olmasın izleme ve/veya ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu belli aralıklarla yaptırmaktadırlar. kalibrasyon işlemi akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, bu işlemin maliyeti kuruluştaki izleme ve/veya ölçüm cihazlarının sayısı ve özelliğine göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için: ISO 9001

ISO 9001  

http://www.kaizen.com.tr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you