Page 1

QUI METEO

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

PROJECT MATUSA STRADE SEPARATE Separato il percorso urbanistico da quello sportivo ä=`çåëáÖäáç=Åçãìå~äÉI=ç=ãÉÖäáç=ä~=ëçä~=ã~ÖJ Öáçê~åò~I= äìåÉDZ= Ü~= ~ééêçî~íç= ä~= ÇÉäáÄÉê~ ÅÜÉ= ëÄäçÅÅ~= ä~= éê~íáÅ~W= ~ä= `~ë~äÉåç= îÉêê¶ ìäíáã~íç= äç= ëí~ÇáçI= ÅÜÉ= ÇçîêÉÄÄÉ= çëéáí~êÉ NMLNNKMMM= éÉêëçåÉ= ãÉåíêÉ= ~ä= j~íìë~= ë~ê¶ ~îîá~í~= ìå~= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ìêÄ~åáëíáÅ~= Åçå Åçëíêìòáçåá= ëîáäìéé~íÉ= áå= ~äíÉòò~= ÅÜÉ= ~îê¶ ÅçãÉ= éÉêåç= ìå= é~êÅç= éìÄÄäáÅçK= pçÇÇáëÑ~ííç líí~îá~åáW=ÂpÄäçÅÅ~í~=ìå~=é~ëíçá~=~ããáåáëíê~J íáî~=ÅÜÉ=~åÇ~î~=~î~åíá=Ç~=~ååáÊ

I

a pagina 9

TROPPO FORTE: ARRIVA VERDONE IN CIOCIARIA Giovedì l’incontro con l’attore romano

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

C

FROSINONE CALCIO C’È IL PISA Play off per la Serie B Dopodomani ritorno di semifinale ÑáÇ~=ÅêìÅá~äÉ=ÇçéçÇçã~åá=éÉê=ä~=pÉêáÉ=_W áä= êáíçêåç= ÇÉää~= ëÉãáÑáå~äÉ= ÇÉá= éä~ó= çÑÑK açéç= äç= MJM= ÇÉää~= Ö~ê~= Çá= ~åÇ~í~ ~ääÛ^êÉå~= d~êáÄ~äÇáI= ~ää~= ëèì~Çê~= Çá= píÉääçåÉ Ä~ëíÉêÉÄÄÉ=îáåÅÉêÉ=Åçå=èì~äëá~ëá=êáëìäí~íç=éÉê Öì~Ç~Öå~êÉ=ä~=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK=få=Å~ëç=Çá=é~êÉÖJ Öáç= ëçåç= éêÉîáëíá= á= ëìééäÉãÉåí~êá= É= á= êáÖçêáK qìííá= ~= ÇáëéçëáòáçåÉ= ÇÉä= ãáëíÉêI= íê~ååÉ= oìëëç ~åÅçê~= åçå= áå= éÉêÑÉíí~= Ñçêã~= ÑáëáÅ~K cçêã~òáçåÉ= éêçÄ~ÄáäãÉåíÉ= = ÅçåÑÉêã~í~K ^ééìåí~ãÉåíç=ÇçãÉåáÅ~=~ääÉ=NS

S

Domenica alle urne per europee e comunali Un voto determinante Un’occasione da non sprecare nell’inserto SPECIALE ELEZIONI

alle pagine 12 e 13

23 MAGGIO 2014

Meditate gente, meditate

~êäç= sÉêÇçåÉ= ≠ ìå= ~äíêç= ÇÉá Öê~åÇá= éêçí~ÖçJ åáëíá= ÇÉÖäá= áåÅçåíêá= Åçå äÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= _ÉääÉ= ^êíáK ^ééìåí~ãÉåíç= áä= OV= åÉä ë~äçåÉ= ÇÉä= é~ä~òòç= ÇÉää~ mêçîáåÅá~

a pagina 10

settimanale gratuito di Frosinone n. 281/Anno VII - n. 20


2

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

BREVI DA FORISENNO

N. 281 / ANNO VII - N. 20

UNA CITTÀ ANAGRAMMATICA

www.quionline.it Settimanale della città e della provincia di Frosinone. Supplemento di Qui Magazine Registro della Stampa Tribunale di Frosinone n. 308 Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) n. 15132

EDITORIALE QUI Srl direttore responsabile: MASSIMO PIZZUTI m.pizzuti@quionline.it direttore editoriale: DANIELE CIARDI d.ciardi@quionline.it redazione: redazione@quionline.it ENRICO MUGNAIO e.mugnaio@quionline.it CRISTIANO RICCI c.ricci@quionline.it CAMILLO SAVONE c.savone@quionline.it foto: GIACOMO CESTRA g.cestra@quionline.it hanno collaborato: CIRO ALTOBELLI, BIAGIO CACCIOLA, NICOLA CANTAGALLO, MICHELE DE GREGORIO, LICANDRO LICANTROPO, DIEGO MANCINI, TANIA PAPETTI, FERNANDO RICCARDI, ACHILLE REALI, CLEMENTE RINALDI, AMERICO ROMA, IVAN QUISELLI, LUCA SERGIO, CORRADO TRENTO, ROCCO ZANI

di SAVINO MACELLO s.macello@quionline.com

LE LISTE

^åÅÜÉ= ~= cçêáëÉååç= èìÉëí~ ëÉííáã~å~= ëá= îçí~= éÉê= äÉ= ÉäÉJ òáçåá=ÉìêçéÉÉK=kÉääÉ=QT=ëÉòáçJ åá=ëçåç=ëí~íá=~ÑÑáëëá=á=ã~åáÑÉëíá ÅÜÉ= êáéçêí~åç= á= åçãá= ÇÉÖäá áåëÅêáííá= åÉääÉ= PS= äáëíÉI íê~= äÉ= èì~äá= ëéáÅÅ~åç ~äÅìåÉ= åçîáí¶ ÅçãÉW= jçîáãÉåíç ÄìåÖ~JÄìåÖ~I= fç Å~ãÄáçI= fç= åçI mÉåëáçå~íá= Åçå= UM Éìêç= áå= éáªI= pÅÉäí~ ÉìêçéÉ~I= j~òòÉíí~= éÉê íìííáI= m~êíáíç= ÇÉä= åçå= îçíçI= fç é~ëëçI= iáëí~= i~éëìë= EÅÜÉ Åçåí~= ëìÖäá= ÉäÉííçêá= éáª= áÖåçJ

ê~åíá=ÇÉää~=äáëí~=qëáéê~ëFI=sçí~ ^åíçåáçI= `Üáª= éáäì= éÉê= íìííáI iáëí~=~ëíÉåìíá=EÅÜÉ=ëçããÉê¶=á îçíá=~á=í~åíá=ÅÜÉ=åçå=ëá=êÉÅÜÉJ ê~ååç=~ääÉ=ìêåÉF=É=í~åíÉ=~äíêÉK fä=ÄÉääç=≠=ÅÜÉ=~äÅìåÉ=äáëíÉ=ëçåç ~åÅÜÉ=îÉêÉK

COME SI VOTA

mÉê= îçí~êÉ= ≠= ëÉãéäáÅÉW= Ä~ëí~ êÉÅ~êëá= åÉää~= ëÉòáçåÉ= Öáìëí~ Åçä= éêçéêáç= ÅÉêíáÑáÅ~íç= ÉäÉííçJ ê~äÉ=áå=ã~åç=ç=áå=í~ëÅ~I=ãìåáJ íá= Çá= ~ééçëáíç= ÇçÅìãÉåíç= Çá êáÅçåçëÅáãÉåíçK=`Üá=åÉ=ÑçëëÉ ëéêçîîáëíç= éçíê¶= ÅçêêçãéÉêÉ ìåç=ëÅêìí~íçêÉ=É=Ñ~êäç=é~ëë~êÉ éÉê= îÉÅÅÜáç= ~ãáÅçK= pìää~

ëÅÜÉÇ~= ~åÇê¶= éçá= ëÅêáíí~= ìå~ Ñê~ëÉ= Çá= êáÅçåçëÅáãÉåíç= ~ ëÅÉäí~= EÂpáÉíÉ= íìííá= Ä~ëí~êÇáÊI Âi~ÇêáÊI= ÂwìòòìêÉääçåáÊÁF= É áåÇáÅ~í~=Åçå=ìå~=u=ìå~=ç=é᪠äáëíÉ= Eáä= îçíç= ~åÇê¶= ëìÇÇáîáëç éÉê= é~ê= ÅçåÇáÅáç= Çá= ÖÉåÉêÉF ëÅêáîÉåÇç= ~åÅÜÉ= áä= åçãÉ= É ÅçÖåçãÉ= Çá= ìåÛ~ííêáÅÉ= éêÉÑÉJ êáí~= íÉäÉîáëáî~= Eç= Çá= ìå= ~ííçêÉI åÉä=Å~ëç=ëá=êÉÅ~ëëÉêç=~=îçí~êÉ ~åÅÜÉ= äÉ= ÇçååÉ= ÅçãÉ= ëá= ìë~ Ç~=èì~äÅÜÉ=íÉãéçFK

I RISULTATI

f= êáëìäí~íá= ÇÉääÉ= ÉäÉòáçåá= ÉìêçJ éÉÉ= ~= cçêáëÉååç= ë~ê~ååç= êÉëá åçíá=~ä=íÉêãáåÉ=Çá=ìå=Ä~ääÉííç

direzione artistica: SALVATORE LALA E BIANCA POLTICELLI grafica: BIANCA POLTICELLI adv: DONATELLA FRANCATI direzione, segreteria e amministrazione via Fratelli Rosselli, 49 03100 Frosinone tel. 0775.877073 amministrazione@quionline.it pubblicità: tel. 0775.877073 NICOLA D’ANNIBALE n.dannibale@quionline.it testi, foto e ogni altro materiale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. I materiali pervenuti e le collaborazioni prestate, si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

chiuso in redazione il 22.05.14 tiratura 11.845 copie distributore Efficace Pubblicità – FR

Çá= êÉëéçåë~Äáäáí¶= ëìá= êáí~êÇá ÇÉá=Åçãìåá=É=ÇÉää~=éêÉÑÉííìê~ ~=Ñ~ê=Ç~í~=Ç~ä=NP=~ÖçëíçI=ë~äîç êÉííáÑáÅÜÉ= ÇÛìÑÑáÅáçI= êáÅçåíÉÖÖá É=êáÅçêëáK=^åÅçê~=åçå=≠=ëéÉÅáJ ÑáÅ~íç= áä= NP= ~Öçëíç= Çá= èì~äÉ ~ååçK=pá~íÉ=ÑáÇìÅáçëá=É=~ÄÄá~J íÉ= ëéÉê~åò~K= ^åÅÜÉ= ëÉ= ÅÜá îáëëÉ=ëéÉê~åÇçKKK

SONNIFERO LA FRASE DA RIPETERE PER PRENDERE SONNO fåìíáäÉ= îÉêë~êÉ= îçíá= Çá= ÅçÅÅçJ Çêáääç

UNA FOTO X 7

segreteria: DANIELA COMPAGNONE segreteria@quionline.it stampa: ARTI GRAFICHE BOCCIA spa SALERNO

QUI Sette: prezzo di copertina euro 1,00. Arretrati: il triplo del prezzo di copertina attuale al momento dellordine, indipendentemente dal numero del fascicolo richiesto. La disponibilità di copie arretrate è limitata, salvo esauriti, all’ultimo anno. Abbonamenti: abbonamento annuale (sconto 20%) Euro 9,60. Sped. in A.P. - 45% art. 2 comma 20 B L. 662/96 D.C.B. Frosinone. L’abbonamento andrà in corso dal primo numero raggiungibile e può avere inizio in qualsiasi periodo dellanno. Garanzia della privacy (L. 675/96): leditore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione. Le informazioni custodite nellarchivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati proposte commerciali. Le comunicazioni si intendono acquisite se effettuate nei confronti dell’editore.

3

PORTAMI

A PORTA A PORTA

Puntata dei record nel salotto più famoso d’Italia, con il giornalista più famoso d’Italia, nel programma in seconda serata più famoso d’Italia e con gli europarlamentari usciti più famosi di Frosinone. Serata memorabile. Con lo share che si è impennato quando il nostro caro Francesco De Angelis, visibilmente appesantito, si è alzato in piedi e in un raptus di follia, sguardo felino e panza al vento, ha minacciato di andarsene. Decisivo l’intervento di Bruno Vespa e dell’amiconemico Alfredo Pallone che gli ha dato uno schiaffetto nel didietro (anche se nessuno conferma) e l’ha convinto a restare. Baci, abbracci e cotillon. Arrivederci alla prossima puntanata… Alla faccia di Berlusconi, di Renzi e di Grillo!


4

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

FUSSE CA FUSSE GLIE VOTE BBONE

5

Politicamente

SCORRETTO

Abbiamo un’occasione unica: mandiamoli tutti in Europa.

Con biglietto solo andata, però

LA DISTANZA DALLA POLITICA E LA SPERANZA CAMILLO SAVONE

T

ê~=èì~äÅÜÉ=Öáçêåç=ë~ê~ååç=NM=~ååá=Ç~ää~=ëÅçãé~êë~ Çá= káåç= j~åÑêÉÇáI= áä= Öê~åÇÉ= ~ííçêÉ= Çá= `~ëíêç= ÇÉá sçäëÅá= ÅÜÉ= åçå= í~Öäá∂= ã~á= áä= ÅçêÇçåÉ= çãÄÉäáÅ~äÉ Åçå=ä~=éêçéêá~=íÉêê~K=pí~îçäí~=Öäá=ÅÜáÉÇá~ãç=ëÅìë~=éÉêÅܨ ~ÄÄá~ãç=é~ê~Ñê~ë~íç=ìå~=ÅÉäÉÄêÉ=Ä~ííìí~=ÇÉä=ëìç=Ä~êáëí~ Çá=`ÉÅÅ~åçÒ=EcìëëÉ=Å~=ÑìëëÉ=ä~=î∂í~=ÄÄçå~ÁF=éÉê=ê~ÅÅçåJ í~êÉ= Åçå= èì~äÉ= ëéáêáíçI= çÖÖáI= ~åÇá~ãç= ~ääÉ= ìêåÉ= éÉê= äÉ ÉìêçéÉÉ=É=äÉ=~ããáåáëíê~íáîÉI=ëÉåò~=éáª=é~ê~ãÉíêá=ëáÅìêá=É äáãáíá=áåî~äáÅ~ÄáäáI=ëÉåò~=éáª=áÇÉ~äá=É=ÅçãìåèìÉ=Çáëáääìëá Ç~=ìå~=éçäáíáÅ~=ÅÜÉ=êÉëí~=Çáëí~åíÉI=éêçÑáíí~íêáÅÉI=áåíêáÅ~í~ Åçä= ã~ä~ÑÑ~êÉK= sÉÅÅÜá= ëíÉÅÅ~íá= ëÉãÄê~åç= ~ÄÄ~ííìíáI= ~ oçã~= ÅÉêíç= ÅÉåíêçëáåáëíê~= ÖçîÉêå~= Ç~= ~ååá= Åçå= ÅÉêíç

GOVERNI, GOVERNICCHI, ALLEANZE BIZZARRE E MALAFFARE

Un numero speciale di Qui Sette dedicato alle elezioni per capire ed esprimere un voto responsabile

ÅÉåíêçÇÉëíê~I= äÉ= çééçëáòáçåá= åçå= ëçåç= ÇÉÑáåáíÉI= á= ÖçîÉêJ åáÅÅÜá= Ó= ~åÅÜÉ= ~= äáîÉääç= äçÅ~äÉ= Ó= íê~Ä~ää~åç= ëì= ~ääÉ~åòÉ áãéêçéêáÉ= É= Åçå= éÉêëçå~ÖÖá= ~= îçäíÉ= áåèìáÉí~åíáK iÛÉäÉííçêÉI= áå= èìÉëíç= ã~ê~ëã~I= ëá= ~ääçåí~å~= å~ìëÉ~íçI çëëÉêî~= É= ëçäç= áä= îçäÉåíÉêçëç= ÅÉêÅ~= Çá= ~ééêçÑçåÇáêÉI ~åÅÜÉ= Åçå= èìÉëíç= åìãÉêç= ëéÉÅá~äÉ= Çá= nìá= pÉííÉI= éÉê ÉëéêáãÉêÉ= ìå= îçíç= Åçåë~éÉîçäÉ= É= êÉëéçåë~ÄáäÉK fåÅêçÅá~åÇç= äÉ= Çáí~K= b= ëéÉê~åÇç= ÅÜÉ= ã~Ö~êá= ëí~îçäí~ ÑìëëÉ=Å~=ÑìëëÉ=ÖäáÉ=îçíÉ=ÄÄçåÉÁÒK

EUROPEO IO? Un’Italia senza un euro è già una realtà. Basta guardare la percentuale di poveri, disoccupati e inoccupati. Però potremo anche tornare a restare anche senza una lira…

POLITICA E MAGISTRATURA STRANI INTRECCI E VECCHI VIZI IL ROSSO áãéÉê~íçêÉ= `~äáÖçä~ ÑÉÅÉ= ëÉå~íçêÉ= áä= ëìç Å~î~ääçK= _ÉêäìëÅçåá áåîÉÅÉ= Ü~= ãÉëëç= áå= é~êä~J ãÉåíç=á=ëìçá=~îîçÅ~íáI=çîîá~J ãÉåíÉ= áå= ÅçããáëëáçåÉ= ÖáìJ ëíáòá~= éÉê= ~ÇÉÖì~êÉ= éêçåí~J ãÉåíÉ=äÉ=äÉÖÖá=~ääÉ=ÅçãéäÉëJ ëÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉá=ëìçá=éêçÅÉëJ ëáK=bÇ=≠=é~ëë~íç=áåÇÉååÉ=éÉê îÉåíÛ~ååá=Çá=êÉ~íá=É=ëíê~ãÄÉJ êáÉI=~åÅÜÉ=ëÉ=~ää~=ÑáåÉÁ ^ä= Åçåíê~êáçI= áä= `çåëáÖäáç pìéÉêáçêÉ= ÇÉää~ j~Öáëíê~íìê~=ÇçîêÉÄÄÉ=~ëëáJ Åìê~êÉ= äÛáåÇáéÉåÇÉåò~= ÇÉää~ ã~Öáëíê~íìê~= ëíÉëë~= Ç~ää~ éçäáíáÅ~K=b=ÅÉêíç=åçå=Åá=êáÉëÅÉ ÄÉåÉX= ~åÅÜÉ= ëÉ= åçå= ëá= éì∂ ÇáêÉ= ÅÜÉ= åçå= Åá= êáÉëÅ~= éÉê

L’

MICHELE DE GREGORIO

åáÉåíÉK= m~ÖÜá~ãç= ÅÉêí~J ãÉåíÉ=áä=éêÉòòç=Çá=ìå~=ëçêí~ Çá=é~êä~ãÉåí~êáòò~òáçåÉ=ÇÉä `çåëáÖäáç= pìéÉêáçêÉ= ëíÉëëçI ÑçåíÉ=Çá=åçå=éçÅÜá=íê~ìãá=É Çáëíçêëáçåá= ÇÉää~= îáí~= ÇÉää~

Sbagliato parlamentarizzare giudici e Csm Öáìëíáòá~K=iç=ëÅçåíêç=~ä=îÉêíáJ ÅÉ= ÇÉää~= éêçÅìê~= ÇÉää~ êÉéìÄÄäáÅ~= Çá= jáä~åç= íê~= áä êÉëéçåë~ÄáäÉ=É=áä=ëìç=îáÅÉ=åÉ ÅçëíáíìáëÅÉ= áå= èìÉëíá= Öáçêåá ìå= ëáåíçãç= ãçäíç= éêÉçÅÅìJ é~åíÉK pá= éì∂= ÅçåÅäìÇÉêÉ= ÅÜÉ éÉêëçå~äáòò~òáçåÉ= É= éçäáíáJ

Åáòò~òáçåÉ= Ü~ååç= Éåíê~ãÄÉ ä~ëÅá~íç= áä= ëÉÖåç= ëìää~= îáí~ ÇÉää~= åçëíê~= ã~Öáëíê~íìê~I= É ëìää~= éêçÅìê~= Çá= jáä~åç= é᪠ÅÜÉ= ~äíêçîÉK= pìää~= èì~äÉ= ëá ~ÄÄ~ííÉ=çÖÖá=~åÅÜÉ=ä~=ÄìÑÉê~ ÇÉääÉ= îáÅÉåÇÉ= ÖáìÇáòá~êáÉ äÉÖ~íÉ= ~ääÛbñéçK= fä= ÖçîÉêåç ëí~= áåíÉêîÉåÉåÇç= ê~ÑÑçêò~åJ Çç= á= éçíÉêá= ÇÉä= Åçããáëë~êáç ~åíáÅçêêìòáçåÉX= êáéêáëíáå~åJ Çç= áä= êÉ~íç= Çá= Ñ~äëç= áå= Äáä~åJ ÅáçX= ÅêÉ~åÇç= èìÉääç= Çá= ~ìíç êáÅáÅä~ÖÖáçX= ~ääçåí~å~åÇç äÛáåÅìÄç= ÇÉää~= éêÉëÅêáòáçåÉ åÉá=éêçÅÉëëáK qìííç= çâK= j~= çÅÅçêêÉêÉÄJ ÄÉ= ~åÅÜÉ= ìå= ÇÉÅêÉíç= éÉê Å~ãÄá~êÉ= ä~= íÉëí~= ÇÉÖäá= áí~J äá~åáK

UNA GIUSTIZIA DA RIFORMARE E UN SISTEMA POLITICO DA RIFONDARE IL NERO

BIAGIO CACCIOLA

A Porta a porta avevano invitato anche me. Ma avevo un impegno precedente con Striscia la notizia e il signor Gabibbo… Silvio Ferraguti 20 maggio 2014

≠= ìå= ëáëíÉã~= ÅÜÉ= áå fí~äá~= åçå= ëá= êáÉëÅÉ= ~ êáÑçêã~êÉK= Ð= èìÉääç ÇÉää~=Öáìëíáòá~K=f=Ñ~ííá=îÉêáÑáÅ~J íáëá= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉää~= éêçÅìê~ Çá=jáä~åç=é~êä~åç=ÅÜá~êçK=pìä Å~ëç=oìÄóI=ìå=éã=~ìíçêÉîçäÉI oçÄäÉÇçI=Ü~=~ÅÅìë~íç=~éÉêí~J ãÉåíÉ=áä=Å~éç=ÇÉää~=éêçÅìê~=Çá ~îÉêÉ= ~ÅÅÉíí~íçI= áå= ãçÇç ëÅçêêÉííç= ÅçãÉ= ãáåáãçI= Çá ~ÑÑáÇ~êÉ= ~ää~= _çÅÅ~ëëáåá= äÉ áåÇ~ÖáåáK= fåÇ~Öáåá= ÅÜÉ= åçå ëéÉíí~î~åç= ~ää~= êçëë~= ã~ÖáJ ëíê~í~K=nìÉëíç=Ñ~=ÅçãéêÉåÇÉJ êÉ=áå=ãçÇç=Åä~ãçêçëç=èì~åíç ëá~=éêÉíÉëíìçë~=ä~=åçêã~=ÇÉää~ ÅçëáÇÇÉíí~= çÄÄäáÖ~íçêáÉí¶ ÇÉääÛ~òáçåÉ= éÉå~äÉÒK= råç ëíêìãÉåíç= ÅÜÉ= éì∂= ÉëëÉêÉ

C’

ÖÉëíáíç= áå= ãçÇç= ~êÄáíê~êáçK j~Ö~êá=~ä=ãçãÉåíç=çééçêíìJ åç= éÉê= áåíÉêîÉåáêÉ= áå= Å~ãé~J Öå~= ÉäÉííçê~äÉ= Åçå= ÅçåëÉJ ÖìÉåòÉ= Ñ~îçêÉîçäá= ç= ëÑ~îçêÉJ îçäá= ~= èìÉääÛ~êÉ~= éçäáíáÅ~= ç= ~ èìÉääÛ~äíê~K= rå~= éçäáíáÅ~I éÉê~äíêçI= ÅÜÉI= ~= Çáëí~åò~= Çá

Un potere eccessivo che non risponde a nessuno îÉåíá= ~ååá= Ç~= ã~åá= éìäáíÉI åçå= ≠= êáìëÅáí~= ~= êáÑçêã~êëáK açéç= í~åÖÉåíçéçäá= Åá= ëá ~ëéÉíí~î~= ìå~= Å~é~Åáí¶= Çá êáÖÉåÉê~òáçåÉ=åÉääÉ=êÉÖçäÉ=éÉê ä~= ëÉäÉòáçåÉ= ÇÉää~= Åä~ëëÉ= éçäáJ íáÅ~I=ã~=~ä=ã~ëëáãç=ëá=≠=é~êJ

íçêáíç=éçêÅÉääáÒK=kçå=êá~ÅèìáJ ëí~åÇç= Ñçêò~I= ä~= éçäáíáÅ~I ã~Ö~êá= ~ííê~îÉêëç= äÛÉäÉòáçåÉ ÇáêÉíí~=ÇÉä=éêÉãáÉêI=Ü~=ÅçåíáJ åì~íç= ~= éêçíÉëí~êÉ= Åçåíêç= äç ëíê~éçíÉêÉ= ÇÉää~= ã~Öáëíê~íìê~ ã~= áå= éê~íáÅ~= Ü~= ÅçåÅÉëëç= ~ èìÉëíç= éçíÉêÉI= ÅÜÉ= åçå êáëéçåÇÉ= ~= åÉëëìåçI= Å~ãéç äáÄÉêçK= kÉääÉ= éêçÅìêÉ= ÅçåíáJ åì~åç= ÖìÉêêÉ= ÑÉêçÅá= ÅÜÉ= ëá êáëçäîçåç= áå= ëçêÇáå~K= bêêçêá Åä~ãçêçëá= ÇÉää~= ÅçëáÇÇÉíí~ çÄÄäáÖ~íçêáÉí¶= ÇÉääÛ~òáçåÉ éÉå~äÉ=ëá=êáëçäîçåç=áå=éêçãçJ òáçåá= éÉê= ÅÜá= ëÄ~Öäá~I= ç= ~ä ã~ëëáãç=áå=êáÅÜá~ãá=ÇáëÅáéäáJ å~êáK= `çë±I= Çá= ÑêçåíÉ= ~= ìå~ éçäáíáÅ~=ÇÉÄçäÉI=ÅÛ≠=ìå=éçíÉêÉ ÅÜÉ=êáÑáìí~=çÖåá=êáÑçêã~K


6

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

Si chiudono le sbarre: via Moro resta chiusa Inconveniente tecnico Disagi e traffico in tilt

nì~äÅìåç=Ü~=éÉåë~íç=~=ìåç=ëÅÜÉêòçK j~=Å~êåÉî~äÉ=≠=é~ëë~íç=Ç~=ìå=éÉòòçK nì~äÅìå=~äíêç=ÅÜÉ=ÑçëëÉ=ÇçãÉåáÅ~=É áä=`çãìåÉ=~îÉëëÉ=êáéêáëíáå~íç=~=ëçêJ éêÉë~=äDáëçä~=éÉÇçå~äÉK=j~=áÉêá=Éê~ ÖáçîÉDZK=i~=îÉêáí¶=≠=ÅÜÉ=ä~=ëÄ~êê~=ÅÜÉ

ÅÜáìÇÉÒ=îá~=^äÇç=jçêç=~ääÉ=~ìíçJ ãçÄáäá=ëá=Éê~=ëÉãéäáÅÉãÉåíÉ=áåÅÉéJ é~í~K=`çãÉ=Öá¶=~ÅÅ~ÇìíçI=íê~=äD~äíêçK fä=êáëìäí~íç=ìåDçê~=Çá=Ñáä~I=èì~äÅÜÉ áãéêÉÅ~òáçåÉ=É=áä=ä~îçêç=ëíê~çêÇáå~J êáç=Çá=çéÉê~á=É=îáÖáäá=ìêÄ~åáK

Il Project si fa in due IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO UNA DELIBERA CHE SBLOCCA LA PRATICA SEPARATI I PERCORSI URBANISTICO E SPORTIVO

êçàÉÅí= Ñáå~åÅáåÖ j~íìë~J`~ë~äÉåçI= áä ÅçåëáÖäáç= Åçãìå~äÉ= Çá cêçëáåçåÉ= Ü~= ëÄäçÅÅ~íç= ä~ éê~íáÅ~K=iç=Ü~=Ñ~ííç=~ä=íÉêãáJ åÉ= Çá= ìå~= ëÉÇìí~= Åçåëáäá~êÉ äìåÖ~= Eáä= ÇáÄ~ííáíç= ≠= Çìê~íç èì~ííêç=çêÉF=É=ÅçãéäÉëë~K f= ÇìÉ= ~ëéÉííá= ëçåç= ëí~íá ëÉé~ê~íáI=Ççéç=ÅÜÉ=éÉê=ÇçÇáJ Åá= ~ååá= áä= íÉã~= Ü~= Çáîáëç= äÉ ÑçêòÉ= éçäáíáÅÜÉ= ÇÉä= Å~éçäìçJ Öç= áå= ãçÇç= ~ëéêçK= ^ä `~ë~äÉåç= îÉêê¶= ìäíáã~íç= äç

P

Al Casaleno verrà ultimato lo stadio ëí~ÇáçI= êÉ~äáòò~åÇç= ìå~ ëíêìííìê~=ÅÜÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=çëéáJ í~êÉ= NMKMMMJNNKMMM= éÉêëçåÉK jÉåíêÉ=åÉääÛ~êÉ~=ÇÉä=`~ãéç ëéçêíáîç= ë~ê¶= ~îîá~í~= ìå~ êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ìêÄ~åáëíáÅ~ ÅÜÉ=Ü~=áä=ëìç=éÉêåç=åÉää~=êÉ~J äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå=é~êÅç=ìêÄ~J åç= Çá= ìå= Éíí~êç= É= ãÉòòçK läíêÉ=~=ÇÉääÉ=Åçëíêìòáçåá=ÅÜÉ éÉê∂= îÉêê~ååç= ëîáäìéé~íÉ= áå ~äíÉòò~=É=åçå=~=ê~ëçK

fä= ÅçåëáÖäáÉêÉ= Åçãìå~äÉ ÇÉä= mÇ= ^åÖÉäç= máòòìíÉääá= EÉñ ~ëëÉëëçêÉF= Ü~= ÇÉííçW ÂsÉêê~ååç= êÉ~äáòò~íá= ÇìÉ é~ä~òòáI= éêçÄ~ÄáäãÉåíÉ= Çá ÇçÇáÅá=éá~åá=çÖåìåçÊK f= éÉêÅçêëáI= ìêÄ~åáëíáÅç= É ëéçêíáîçI= ÇÉä= éêçÖÉííç= Çá Ñáå~åò~=ÇìåèìÉ=ëá=ëÉé~ê~åçK rå= çÄáÉííáîç= ÅÜÉ= áä= ëáåÇ~Åç Çá= cêçëáåçåÉ= káÅçä~ líí~îá~åá= Ü~= éÉêëÉÖìáíç= Ç~ ëÉãéêÉ= É= áåÑ~ííá= Ü~= ÇÉííçW Â^ÄÄá~ãç= ëÄäçÅÅ~íç= ìå~ é~ëíçá~= ~ããáåáëíê~íáî~= ÅÜÉ ëí~î~=ÄäçÅÅ~åÇç=äç=ëîáäìééç ÇÉÖäá= áãéá~åíá= ëéçêíáîá= É= ÇÉä èì~êíáÉêÉ=j~íìë~=Ç~=çäíêÉ=ìå ÇÉÅÉååáçK= `çå= ä~= åìçî~ ëçäìòáçåÉ=~ééêçî~í~=áå=ÅçåJ ëáÖäáç=Åçãìå~äÉI=ä~=Åáíí¶=êáìJ ëÅáê¶= ~= ÅçåëÉÖìáêÉ= ÇìÉ åìçîÉ= ëíêìííìêÉ= ÅÜÉ= ãÉêáí~ ëáÅìê~ãÉåíÉW= ìåç= ëí~Çáç ~ÇÉÖì~íç=~ä=ê~åÖç=ÇÉää~=ÄêáäJ ä~åíÉ= Åçãé~ÖáåÉ= ëéçêíáî~I åÉää~= òçå~= ÇÉä= `~ë~äÉåçI= ÉÇ ìå=é~êÅç=ìêÄ~åç=Çá=ÅáêÅ~=ìå Éíí~êç= É= ãÉòòç= åÉää~= òçå~ ÇÉä=j~íìë~ÊK= mÉê= èì~åíç= êáÖì~êÇ~= äÛáåJ

íÉêîÉåíç= ~ä= Å~ãéç= ëéçêíáîçK mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=áä=åìçîç ëí~ÇáçI= ä~= éêçÅÉÇìê~= ëÉÖìáê¶ áä= ÅçåÅÉííç= Çá= ïçêâáåÖ= áå éêçÖêÉëëI= ~ííê~îÉêëç= ä~= ÅçåJ ÅÉëëáçåÉ= ~á= éêáî~íáI= ÅÜÉ

Al Matusa sarà realizzato un parco pubblico éçíê~ååç= êÉ~äáòò~êîá= ~åÅÜÉ ~êÉÉ=Çá=êáëíçêç=É=ëÉêîáòá=ëéçêJ íáîáI= çîîá~ãÉåíÉ= ÅçãéäÉJ ãÉåí~êá= êáëéÉííç= ~ääÛ~ííáîáí¶ Å~äÅáëíáÅ~K= pÉãéêÉ= líí~îá~åá= Ü~ ÇÉííçW= ÂfåçäíêÉI= Öê~òáÉ= ~ääç ëÑçêòç=ÅÜÉ=ëí~ååç=ÅçãéáÉåJ Çç=Öäá=ìÑÑáÅá=É=äÛ~ëëÉëëçê~íç=~á ä~îçêá= éìÄÄäáÅáI= Åçåíá~ãç= Çá éçíÉê=ÇáëéçêêÉ=Éåíêç=áä=ãÉëÉ Çá= ëÉííÉãÄêÉ= ÇÉä= åìçîç áãéá~åíç= ëéçêíáîç= Çá= `çêëç i~òáçI= ÇçîÉ= ä~= ëèì~Çê~= ÇÉä cêçëáåçåÉ= éçíê¶= ~ääÉå~êëá Åçå=~ÇÉÖì~íá=ëí~åÇ~êÇ=áåÑê~J ëíêìííìê~äáI=áå=~ííÉë~=ÇÉä=éÉêJ ÑÉòáçå~ãÉåíç= ÇÉä= éêçÖÉííç ÇÉä= ÅÉåíêç= ëéçêíáîç cêìëáåÉääçÊK

Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, ha deciso di scorporare i due progetti Ora si riparte da zero

7


8

23 MAGGIO 2014


QUI speciale elezioni

settimanale gratuito di Frosinone n. 281/Anno VII - n. 20

23 MAGGIO 2014

L’EDITORIALE

qolmmb=fk`ldkfqbI kbpprk^=`boqbww^ j^=`ef=obpq^=^=`^p^ mlf=klk=pf=i^jbkqf

T

utte incognite, nessuna certezza. Il voto di domenica prossima alle Europee avrà effetti decisivi sulla politica interna, soprattutto sul Governo di Matteo Renzi: per lui è il primo test vero. Un’incognita. Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è sicuro di vincere e in questo caso davvero sarebbe impossibile fare finta di nulla. Un’incognita. Poi c’è Silvio Berlusconi, intenzionato a tenere Forza Italia su percentuali importanti, per poi provare a riunire il centrodestra in vista delle politiche. Un’incognita. Poi c’è l’affluenza: se dovesse scendere al di sotto del 50%, allora le conseguenze da trarre sarebbero forti. Un’incognita. Perché l’Europa è importante e governerà sempre di più le nostre vite quotidiane. I cittadini hanno l’occasione di dire la loro, di scegliere chi vogliono, di manifestare anche la protesta, ma in ogni caso di esprimere un’opinione. Perché quando si lasciano degli spazi vuoti, altri poi si infilano. Se una persona non sceglie, semplicemente lascia che altri (magari pochi) scelgano anche per lei. E chi decide di restare a casa non soltanto ha torto, ma alla fine non potrà lamentarsi. Comunque vadano le cose. Senza possibilità di esami di riparazione.

COMUNALI ECCO I CANDIDATI IN CAMPO pf=slq^=fk=QM=m^bpf NMU=dif=^pmfo^kqf=pfka^`f åíÉêîáëíÉI= Åìêáçëáí¶I= åìãÉêáK= p~ê¶= ìå~ íçêå~í~=ÉäÉííçê~äÉ=ÅêìÅá~äÉ=éÉê=ä~=éêçîáåJ Åá~=Çá=cêçëáåçåÉ=Åçå=ÄÉå=QM=`çãìåá=ÅÜÉ êáååçî~åç= `çåëáÖäá= É= ëáåÇ~ÅáK= qê~= èìÉëíá ëéáÅÅ~åç=äÉ=ëÑáÇÉ=Çá=^å~Öåá=É=sÉêçäá=EÖäá=ìåáÅá ÇìÉ=`çãìåá=Åçå=çäíêÉ=NRKMMM=~Äáí~åíá=áå=Åìá ≠= éêÉîáëíç= ìå= ÉîÉåíì~äÉ= íìêåç= Çá= Ä~ääçíí~ÖJ ÖáçFI=Çá=fëçä~=ÇÉä=iáêá=É=`Ééê~åç

I

da pagina XI

Ora tocca a noi


II

23 MAGGIO 2014

PICCOLA PUBBLICITÀ


23 MAGGIO 2014

III


IV

23 MAGGIO 2014

iìÅ~=pÉêÖáç

La “pattuglia” ciociara deve avere più forza

ìçäç= ÇÉääÛbìêçé~I= ëÅÉäJ í~=íê~=éçäáíáÅÜÉ=Çá=êáÖçJ êÉ=ç=Çá=ÅêÉëÅáí~I=êáÑäÉëëá áåíÉêåá=ëìä=dçîÉêåç=oÉåòá=ã~ ~åÅÜÉ=ëìää~=Öáìåí~=wáåÖ~êÉííáK b=éçá=á=Åçåíê~ÅÅçäéá=ëìä=éá~åç äçÅ~äÉK= iÉ= ÉäÉòáçåá= ÉìêçéÉÉ ëçåç= äÉ= éáª= ÅçãéäáÅ~íÉ= áå ~ëëçäìíç= éêçÄ~ÄáäãÉåíÉ= É èìÉëíÛ~ååç=ëá=Å~êáÅ~åç=~åÅÜÉ Çá= ìå= ëáÖåáÑáÅ~íç= éçäáíáÅç ÉåçêãÉK= j~= åçå= ÇáãÉåíáJ ÅÜá~ãç= Öäá= ~ëéÉííá= íÉÅåáÅáK= fä ëáëíÉã~= ÉäÉííçê~äÉ= ≠= èìÉääç éêçéçêòáçå~äÉ= Åçå= ëçÖäá~= Çá ëÄ~êê~ãÉåíç=~ä=QBI=ä~=ëÅÜÉÇ~ Çá= ÅçäçêÉ= êçëëçI= ä~ `áêÅçëÅêáòáçåÉ= ÅçãéêÉåÇÉ i~òáçI= qçëÅ~å~I= rãÄêá~= É j~êÅÜÉK=pá=îçí~=áä=OR=ã~ÖÖáçI Ç~ääÉ=T=~ääÉ=OPK=p~ê¶=éçëëáÄáäÉ ÉëéêáãÉêÉ= Ñáåç= ~= íêÉ= éêÉÑÉJ êÉåòÉ= ÅÜÉ= Ççîê~ååç= éÉê∂ êáÖì~êÇ~êÉ=Å~åÇáÇ~íá=Çá=ëÉëëç ÇáîÉêëçI= éÉå~= äÛ~ååìää~ãÉåJ íç= ÇÉää~= íÉêò~= éêÉÑÉêÉåò~K= fä m~êä~ãÉåíç= ÉìêçéÉç= ≠= äÛìåáJ Å~= áëíáíìòáçåÉ= ÇÉääÛråáçåÉ ÉìêçéÉ~= ÉäÉíí~= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ É= ~= ëìÑÑê~Öáç= ìåáîÉêë~äÉ= Ç~á RMM=ãáäáçåá=Çá=Åáíí~Çáåá=ÉìêçJ éÉáK= Ð= Åçãéçëíç= Ç~= TSS ÇÉéìí~íáI= ÉäÉííá= çÖåá= ÅáåèìÉ ~ååá= åÉá= OU= pí~íá= ãÉãÄêáK iÛfí~äá~= åÉ= ÉäÉÖÖÉ= TPI= NQ= ÇÉá èì~äá= åÉää~= `áêÅçëÅêáòáçåÉ `ÉåíêçI=èìÉääÉ=ÅÜÉ=ÅçãéêÉåJ ÇÉ= ~åÅÜÉ= ä~= éêçîáåÅá~= Çá cêçëáåçåÉK f= Å~åÇáÇ~íá= ÇÉää~= éêçîáåÅá~ Çá= cêçëáåçåÉ= ëçåç= èì~ííêçK aìÉ=ìëÅÉåíáW=^äÑêÉÇç=m~ääçåÉ Ekìçîç= `ÉåíêçÇÉëíê~F= É cê~åÅÉëÅç= aÉ= ^åÖÉäáë Em~êíáíç= aÉãçÅê~íáÅçFK nìáåÇáI= páäîáç= cÉêê~Öìíá Ecçêò~= fí~äá~F= É= ^ëëìåí~ içãÄ~êÇá=Ecê~íÉääá=ÇÛfí~äá~FK i~= îçäí~= ëÅçêë~I= í~åíç= éÉê ~îÉêÉ= ÇÉá= êáÑÉêáãÉåíáI= áä mçéçäç=ÇÉääÉ=iáÄÉêí¶I=çííÉååÉ áå= éêçîáåÅá~= Çá= cêçëáåçåÉ NPRKPOV=îçíáI=é~êá=~ä=QTIMPBK fä= m~êíáíç= aÉãçÅê~íáÅç= ëá ÑÉêã∂= ~ä= OQINUBI= áå= îáêíª ÇÉääÉ=SVKRVO=éêÉÑÉêÉåòÉK mçá= äÛråáçåÉ= Çá= `ÉåíêçW OPKTPOI=äÛUIORBK=jÉåíêÉ=á=îçíá éÉê= äÛfí~äá~= ÇÉá= s~äçêá= Ñìêçåç NVKOQU=ESISVBFK a~= ~ääçê~I= ëçííç= áä= éêçÑáäç éçäáíáÅçI= ≠= Å~ãÄá~íç= íìííçI ã~= Ç~îîÉêç= íìííçK= fä= mçéçäç ÇÉääÉ= iáÄÉêí¶= åçå= ÅÛ≠= éáªW= ≠ íçêå~í~=cçêò~=fí~äá~=Åçå=páäîáç

R

_ÉêäìëÅçåáI= ÅÛ≠= áä= kìçîç `ÉåíêçÇÉëíê~= Çá= ^åÖÉäáåç ^äÑ~åçI= Åá= ëçåç= á= cê~íÉääá ÇÛfí~äá~=Çá=dáçêÖá~=jÉäçåáK kÉä= m~êíáíç= ÇÉãçÅê~íáÅç ÅÛ≠=ëí~íç=äÛ~îîÉåíç=~ää~=ëÉÖêÉJ íÉêá~= Çá= j~ííÉç= oÉåòáI= ÅÜÉ= ≠ ~åÅÜÉ= éêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉä `çåëáÖäáçK= b= éçá= ÅÛ≠= _ÉééÉ dêáääçI=äÉ~ÇÉê=ÇÉä=jçîáãÉåíç R=píÉääÉK=i~=ÅçãéÉíáòáçåÉ=Ñê~=á íêÉ=äÉ~ÇÉê=Ü~=Å~ê~ííÉêáòò~íç=áä ÇáÄ~ííáíç=éçäáíáÅç=áåíÉêåçK j~= äÛråáçåÉ= bìêçéÉ~ çêã~á= Ü~= ÅçãéÉíÉåòÉ= ê~ÇáJ Å~íÉ= É= ÑçåÇ~ãÉåí~äáK= ^ääÉ ìêåÉ= ëá= íê~ííÉê¶= Çá= ëÅÉÖäáÉêÉ ~åÅÜÉ=á=ê~ééêÉëÉåí~åíá=Çá=ìå

j~åÅ~åç=éçÅÜÉ=çêÉ=É=ë~éêÉãç èì~äÉ=Ñ~ÅÅá~Ò=~îê¶=áä=åìçîç=é~êä~J ãÉåíç=ÉìêçéÉçK=b=éêáã~=~åÅçê~ èì~åíá=ÉäÉííçêá=Ü~ååç=îçí~íç=áå èì~åíç=äÛråáçåÉI=ëá=ë~I=åçå=ÖçÇÉ=Ç~ íÉãéç=Äìçå~=ë~äìíÉK=`áåèìÉ=~ååá=Ñ~

äÛ~ÑÑäìÉåò~=å~òáçå~äÉ=~êêáî∂=~ä=SSIRB É=áå=éêçîáåÅá~=~ä=TRIR=EHVFK=cçêëÉ Å~äÉê¶=É=éÉêÅá∂=ëá=ÅçêêÉ=áä=êáëÅÜáç=Çá Ç~êÉ=íêçééç=ëé~òáç=~Öäá=ÉìêçëÅÉííáÅáW ãÉåíêÉ=Åá=îìçäÉ=ìå~=åìçî~=bìêçé~I ëçéê~ííìííç=éáª=ëçäáÇ~äÉK=i~=éêçîáåJ

Åá~I=éçáI=Ü~=ÄáëçÖåç=Çá=ìåÛ~ÇÉÖì~í~ ê~ééêÉëÉåí~åò~=éÉê=Åìá=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ éêÉãá~íç=ÅÜá=Ü~=ÄÉå=çéÉê~íç=É=ÅÜá îìçäÉ=Ç~êÉ=ëä~åÅáç=~ääÛáëíáíìòáçåÉK=få ÅçåÅäìëáçåÉW=äÛråáçåÉ=ÉìêçéÉ~=î~ Å~ãÄá~í~I=åçå=~ÑÑçëë~í~K

L’EUROPA NEL MIRINO

DOMENICA SI VOTA, DALLE 7 ALLE 23 LA SCHEDA DELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO È DI COLORE ROSSO


23 MAGGIO 2014

V

Per l’onore e la gloria Elezioni da non fallire m~êä~ãÉåíç= Åçå= Ñìåòáçåá ÑçåÇ~ãÉåí~äáK= iç= ëéÉííêç= ÅÜÉ= ~äÉÖÖá~= ≠ èìÉääç= ÇÉääÛ~ÑÑäìÉåò~I= ëéÉJ Åá~äãÉåíÉ=áå=èìÉá=RN=`çãìåá ÇÉää~= åçëíê~= éêçîáåÅá~= ÇçîÉ åçå= ëá= îçíÉê¶= éÉê= ÉäÉÖÖÉêÉ= áä ëáåÇ~Åç=É=á=ÅçåëáÖäáÉêáK=bÛ=ÉîáJ ÇÉåíÉ=ÅÜÉ=ÇçîÉ=åçå=Åá=ë~ê¶=áä Úíê~áåçÛ= ÇÉääÉ= ãìåáÅáé~äá íìííç=ë~ê¶=éáª=ÇáÑÑáÅáäÉ=É=ÅçãJ éäáÅ~íçK= iÛbìêçé~= ëá= çÅÅìé~= çêã~á Çá=ãçäíá=ëÉííçêáI=~=ÅçãáåÅá~êÉ Ç~ääÉ=ÅçãéÉíÉåòÉ=ÅçëáÇÇÉííÉ ÉëÅäìëáîÉW= ìåáçåÉ= ÇçÖ~å~äÉI ÅçåÅçêêÉåò~I= éçäáíáÅ~= ãçåÉJ í~êá~I= ÅçåëÉêî~òáçåÉ= ÇÉääÉ

êáëçêëÉ= ÄáçäçÖáÅÜÉ= ÇÉä= ã~êÉI éçäáíáÅ~= ÅçããÉêÅá~äÉ= ÅçãìJ åÉK=mçá=Åá=ëçåç=äÉ=ÅçãéÉíÉåJ òÉ= ÅçåÅçêêÉåíáW= ãÉêÅ~íç áåíÉêåçI=éçäáíáÅ~=ëçÅá~äÉI=ÅçÉJ ëáçåÉ= ÉÅçåçãáÅ~= É= ëçÅá~äÉI ~ÖêáÅçäíìê~=É=éÉëÅ~I=~ãÄáÉåJ íÉI= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉá= Åçåëìã~J íçêáI=íê~ëéçêíáI=êÉíá=íê~åëÉìêçJ éÉÉI= ÉåÉêÖá~I= ëé~òáç= Çá= äáÄÉêJ í¶I=ëáÅìêÉòò~=É=Öáìëíáòá~I=éêçJ ÄäÉãá=Åçãìåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=áå ã~íÉêá~= Çá= ë~åáí¶= éìÄÄäáÅ~K fåÑáåÉ= ÅÛ≠= äÛáåáòá~íáî~= éçäáíáÅ~ ~= íìííç= íçåÇçK= fåëçãã~I= äÉ ÉäÉòáçåá=ÉìêçéÉÉ=ëçåç=çêã~á ÑçåÇ~ãÉåí~äáI=çäíêÉ=ÅÜÉ=ÇÉÅáJ ëáîÉK

Il sistema elettorale è quello proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%. Lo spettro che aleggia è quello dell’affluenza. Possibile esprimere ino a tre preferenze

LA CIOCIARIA HA BISOGNO DI UNA RAPPRESENTANZA IN EUROPA MA C’È ANCHE L’ASPETTO DEI RAPPORTI DI FORZA NEI PARTITI  Corrado Trento ä= Åçåíç= ~ää~= êçîÉëÅá~= ëí~ éÉê= ÑáåáêÉW= ÇçãÉåáÅ~= ëá îçí~=éÉê=äÉ=ÉìêçéÉÉK=mçÅÜÉ ÅÜá~ÅÅÜáÉêÉ= ëáÖåçêáW= èìÉëí~ éêçîáåÅá~=Ü~=ÄáëçÖåç=Çá=~îÉêÉ ìå~=ê~ééêÉëÉåí~åò~=éçäáíáÅ~=~ píê~ëÄìêÖç=É=_êìñÉääÉëK=f=Å~åJ ÇáÇ~íá= ëçåç= èì~ííêçW cê~åÅÉëÅç=aÉ=^åÖÉäáë=Em~êíáíç aÉãçÅê~íáÅçFI= ^äÑêÉÇç m~ääçåÉ= Ekìçîç `ÉåíêçÇÉëíê~FI= páäîáç cÉêê~Öìíá= Ecçêò~= fí~äá~FI ^ëëìåí~= içãÄ~êÇá= Ecê~íÉääá

I

I risultati daranno il peso delle singole formazioni ÇÛfí~äá~FK= f= éêáãá= ÇìÉ= ëçåç Éìêçé~êä~ãÉåí~êá= ìëÅÉåíá= É éìåí~åç= ~ää~= êáÅçåÑÉêã~K jÉåíêÉ=páäîáç=cÉêê~Öìíá=ãÉÇáJ í~= áä= Åçäé~ÅÅáçÒK= ^ëëìåí~ içãÄ~êÇá= ≠= ìå~= Öáçî~åÉ= ëíìJ ÇÉåíÉëë~= áåíÉåòáçå~í~= ~= Ç~êÉ ìå= ëÉÖå~äÉ= áãéçêí~åíÉK= få çÖåá=Å~ëç=î~=ÇÉííç=ÅÜÉ=á=êáëìäJ í~íá= ë~ê~ååç= áãéêÉëÅáåÇáÄáäá éìêÉ= ëìä= îÉêë~åíÉ= äçÅ~äÉ= éÉêJ Åܨ= Ç~ê~ååç= áä= ëÉåëç= ÇÉä éÉëçÒ= éçäáíáÅç= ÇÉá= ëáåÖçäá= É

ÇÉá= é~êíáíáI= ÇÉá= ê~ééçêíá= Çá Ñçêò~I= ÇÉÖäá= ÉèìáäáÄêáK= a~á åìãÉêá= åçå= ëá= éçíê¶= éêÉëÅáåJ ÇÉêÉ= áå= çÖåá= Å~ëçI= ëéÉÅá~äJ ãÉåíÉ=åÉää~=éêçëéÉííáî~=ÇÉääÉ ÑìíìêÉ= ÉäÉòáçåá= éçäáíáÅÜÉK= b èìáåÇá= ÇÉääÉ= Å~åÇáÇ~íìêÉ= ~ää~ `~ãÉê~= ÇÉá= ÇÉéìí~íáK= däá ëé~òá= ëá= ëí~ååç= êÉëíêáåÖÉåÇç é~ìêçë~ãÉåíÉ=éÉê=íìííá=á=éêçJ

í~Öçåáëíá= É= ÄáëçÖå~= ëÉãéêÉ íÉåÉêÉ=~=ãÉåíÉ=ÅÜÉ=ä~=êáÑçêã~ ÇÉääÉ= mêçîáåÅÉ= É= ÇÉä= pÉå~íç= ≠ ~îîá~í~K= aÛ~ÅÅçêÇç= ÅÜÉ= ä~ ÅÉåíê~äáí¶= ÇÉá= ëáåÇ~Åá= É= ÇÉÖäá ~ããáåáëíê~íçêá=äçÅ~äá=ëí~=åÉääÉ ÅçëÉ=É=ÅÜÉ=á=ÅçåëáÖäáÉêá=êÉÖáçJ å~äá= çêã~á= éçëëçåçÁ= Ç~êÉ= äÉ Å~êíÉK= j~= ëí~ÅÅ~êÉ= áä= ÄáÖäáÉííç éÉê=äÛÉìêçé~êä~ãÉåíç=≠=ìåÛ~äJ

íê~= ëíçêá~K= `çåëáÇÉê~åÇç= ÅÜÉ éçá=ëá=ÇáîÉåíÉêÉÄÄÉ=~ìíçã~íáJ Å~ãÉåíÉ= ÅÉåíê~äá= éÉê= Öäá= Éåíá äçÅ~äá= É= éÉê= áä= ãçåÇç= ÇÉääÉ áãéêÉëÉK==^Ç=ìêåÉ=ÅÜáìëÉ=åçå êÉëíÉê¶=ÅÜÉ=ëÅêìíáå~êÉ=äÉ=ëÅÜÉJ ÇÉ= É= Åçåí~êÉ= á= îçíáK= `çãÉ= ~ä ëçäáíç=ä~=îáííçêá~=~îêÉÄÄÉ=ãçäíá é~ÇêáI= ãÉåíêÉ= ä~= ëÅçåÑáíí~ ë~êÉÄÄÉ=çêÑ~å~K

I QUATTRO CANDIDATI DELLA CIOCIARIA

FRANCESCO DE ANGELIS

ALFREDO PALLONE

SILVIO FERRAGUTI

ASSUNTA LOMBARDI

L’uomo di punta del Pd sogna la riconferma

Il grande fiuto politico di un leader vero

Il ruolo di outsider potrebbe favorirlo

Fratelli d’Italia punta su una donna

Il ticket con un leader del calibro di Goffredo Bettini è l’elemento di forza dell’europarlamentare uscente dei Democrat

È stato tra i fondatori del Nuovo Centrodestra di Alfano: una performance positiva gli darebbe un’ulteriore spinta

Imprenditore di successo ed ex presidente della Federlazio, ha scelto di scendere in campo nelle file di Forza Italia di Berlusconi

Studentessa universitaria, Assunta Lombardi è candidata alle europee nella lista di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni


VI

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

L’imprenditore Silvio Ferraguti, 55 anni, di Ferentino, per la prima volta si cimenta in una competizione elettorale. È candidato con Forza Italia

FERRAGUTI LA SFIDA E L’IMPRESA

ä~ëëÉ= NVRVI= páäîáç cÉêê~Öìíá= ≠= ìå áãéêÉåÇáíçêÉK= e~ êáÅçéÉêíç= áä= êìçäç= Çá= éêÉëáJ ÇÉåíÉ= ÇÉää~= cÉÇÉêä~òáçK= Ð Å~åÇáÇ~íç= ~ääÉ= bìêçéÉÉ= Åçå cçêò~= fí~äá~K= iç= ~ÄÄá~ãç áåíÉêîáëí~íçK Tra qualche giorno sapremo chi andrà a rappresentare l’Italia in Europa, quali le priorità in agenda per gli eletti? Âkçá= íìííáI= áå= é~êíáÅçä~êÉ ÅÜá=ë~ê¶=ÇÉÖåç=Çá=ê~ééêÉëÉåJ í~êÉ= äÛfí~äá~= áå= oìÉ= táÉêíò= ~ _êìñÉääÉëI=~ÄÄá~ãç=ìå~=ëçä~ éêáçêáí¶W= êáÇ~êÉ= ÇáÖåáí¶= É ÅçãéÉíáíáîáí¶= ~ä= åçëíêç m~ÉëÉK= i~= ãçåÉí~= ìåáÅ~I

C

«Gente arrabbiata per situazione al collasso» äÛÉìêç= Åá= Ü~= áãéçîÉêáíá= É= äÉ ÖÉêã~åáÅÜÉ= = éçäáíáÅÜÉ= Çá ~ìëíÉêáí¶= éêçÇìÅçåç= åáÉåJ íÛ~äíêç=ÅÜÉ=êÉÅÉëëáçåÉI=ÇáëçÅJ Åìé~òáçåÉI= ëçéê~ííìííç= ÖáçJ î~åáäÉ= ~á= äáîÉääá= ã~ëëáãáK cçåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ= = ëá~ãç Çá= ÑêçåíÉ= ~Ç= ìå= = Ñ~ääáãÉåíç ÉéçÅ~äÉ=É=Åçå=êÉëéçåë~Äáäáí¶ ÇáÑÑìëÉK= rå~= ÇÉääÉ= ã~ÖÖáçêá ÅçäéÉ= åçå= éì∂= åçå= ÉëëÉêÉ ~ëëÉÖå~í~= ~ää~= éçäáíáÅ~I= ä~ ëíÉëë~=ÅÜÉ=ëçéê~îîáîÉ=áãé~ëJ ëáÄáäÉ= Ç~î~åíá= ~ääÉ= ÅÉåíáå~á~ Çá= ë~ê~ÅáåÉëÅÜÉ= ~ÄÄ~ëë~íÉ åÉá= ÅÉåíêá= ÇÉääÉ= åçëíêÉ= Åáíí¶I ~ääÉ= áååìãÉêÉîçäá= áãéêÉëÉ ÅÜÉ=åçå=êáÉëÅçåç=~=ëçëíÉåÉJ

êÉ=áä=éÉëç=ÇÉääÉ=í~ëëÉ=É==ÅÜÉ=ëá ~îîá~åç= ~ää~= ÅÜáìëìê~K mêÉåÇÉêåÉ= ~ííç= åçå= ≠= ëìÑÑáJ ÅáÉåíÉ=ã~=ÄáëçÖå~=~ÖáêÉ=Åçå Ñçêò~= É= ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ îÉêëç= ìåDìåáÅ~= ÇáêÉòáçåÉK= Ð áä= ãçãÉåíç= Çá= ~ëëìãÉêëá= äÉ êÉëéçåë~Äáäáí¶=É=~ÖáêÉ=ÅçääÉíJ íáî~ãÉåíÉ= éÉê= ~ÖÖ~åÅá~êÉ= ä~ êáéêÉë~=É=ã~åíÉåÉêÉ=ä~=éêÉë~ Ñáåç=~ä=OMOMK=^ÄÄá~ãç=çÄáÉíJ íáîá=áãéçêí~åíá=ÅÜÉ=åçå=éçëJ ëá~ãç= ÄìÅ~êÉ= ã~= ëÉêîÉ= ìå êÉ~äÉ=Å~ãÄáç=Çá=é~ëëçK=pçåç ëáÅìêç= Çá= ÉëëÉêÉ= íê~= Åçäçêç ÅÜÉ= áå= èì~äÅÜÉ= ãçÇç éçíê~ååç=Ç~êÉ=áä=îá~=éÉê=ìå~ åìçî~=Åçêë~K=pçåç=Åçåë~éÉJ îçäÉ= ÅÜÉ= ÄáëçÖå~= ä~îçê~êÉ ëçÇç=É=~=äìåÖç=ã~=ëçåç=~ÄáJ íì~íç= ~ä= ë~ÅêáÑáÅáç= É= ~ãç ä~îçê~êÉ=éÉê=áä=ãáç=m~ÉëÉÊK= Quanto è importante che in Parlamento europeo ci sia un rappresentante della provincia di Frosinone? ÂÐ ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ= É= åçå= ≠ ìå~=ãÉê~=èìÉëíáçåÉ=Çá=Å~ãJ é~åáäáëãçK= fä= åçëíêç= íÉêêáíçJ êáç=≠=ëÉãéêÉ=éáª=ãçêíáÑáÅ~íç Ç~= èìÉëí~= éçäáíáÅ~= äçÅ~äÉ áãéçíÉåíÉK=iÉ=~òáÉåÇÉ=ÅçåíáJ åì~åç=~=ÅÜáìÇÉêÉ=É=åÉëëìåç Ñ~= åìää~I= ëÉ= åçå= èì~åÇç= ≠ íêçééç= í~êÇáI= ÅçãÉ= åÉä= Å~ëç ÇÉää~= jÉêëÉå= Çá= m~íêáÅ~K pçåç= ëí~íç= éêÉëáÇÉåíÉ= Çá cÉÇÉêä~òáç= É= ëç= Åçë~= ëáÖåáÑáJ ÅÜáI= éÉê= ìå= áãéêÉåÇáíçêÉI íêçî~êëá=Çá=ÑêçåíÉ=~=ÖÉåíÉ=ÅÜÉ åçå=ë~=ÇçîÉ=ãÉííÉêÉ=äÉ=ã~åáI ÅÜÉ= åçå= ë~= ÅçãÉ= êáëçäîÉêÉ= á éêçÄäÉãáK=pçåç=á=îÉÅÅÜá=éçäáJ

íáÅáI= èìÉääá= ÅÜÉ= åçå= Ü~ååç ã~á= ä~îçê~íç= Ç~îîÉêç= áå= îáí~ äçêç=É=åçå=Å~éáëÅçåç=áä=ë~ÅêáJ ÑáÅáç= ÅÜÉ= Åçãéçêíá= Ñ~êÉ áãéêÉë~I= åçå= Å~éáëÅçåç Åçë~= ëáÖåáÑáÅÜá= éÉê= åçá áãéêÉåÇáíçêá= ~îÉêÉ= ä~ êÉëéçåë~Äáäáí¶= Çá= Ö~ê~åíáêÉ ìå= Ñìíìêç= ëÉêÉåç= ~ääÉ= Ñ~ãáJ ÖäáÉ=ÇÉá=éêçéêá=Åçää~Äçê~íçêáI ÅçãÉ= Ñ~ÅÅáç= áç= Åçå= äÉ= ãáÉ ~òáÉåÇÉ= Ç~= íêÉåíÛ~ååáK= mÉê

«Io non faccio giochetti come altri» èìÉëíç= ãçíáîç= ≠= ÑçåÇ~ãÉåJ í~äÉ= ÅÜÉ= ä~= éêçîáåÅá~= Çá cêçëáåçåÉ=ëÅÉäÖ~=Çá=ëíêáåÖÉêJ ëá= áåíçêåç= ~= ãÉI= ëçëíÉåÉåÇç ä~= ãá~= Å~åÇáÇ~íìê~K= `çãÉ éçëëá~ãç= éÉåë~êÉ= ÅÜÉ= éçäáJ íáÅá=ÉäÉííá=Çá=~äíêá=íÉêêáíçêá=éçëJ ë~åç= Ñ~êÉ= äÛáåíÉêÉëëÉ= ÇÉä åçëíêç\ÊK Perché i cittadini dovrebbero votarla? Â_áëçÖå~= ã~åÇ~êÉ= áå bìêçé~= éÉêëçåÉ= ÅÜÉ= åçå Ü~ååç= ëÅÜÉäÉíêá= åÉääÛ~êã~J ÇáçI= éÉêëçåÉ= ÅÜÉ= Ü~ååç ìåÛÉíáÅ~= éçäáíáÅ~= É= ìå~= áåíÉJ Öêáí¶=ãçê~äÉ=ÅÜÉ=éçëë~=ÉëëÉJ êÉ=áä=åìçîç=Çá=cçêò~=fí~äá~I=ìå é~êíáíç= ÅÜÉ= Ü~= ÄáëçÖåç= Çá åìçîá=êáÑÉêáãÉåíáI=ëçéê~ííìíJ íç=åÉä=åçëíêç=íÉêêáíçêáçK=b=éçá éÉêÅܨ=á=Åáíí~Çáåá=ëçåç=ëí~åJ ÅÜá=Çá=ÅÜá=Ñ~=éçäáíáÅ~=éÉê=áåíÉJ êÉëëÉ= É= åçå= ëá= ÑáÇ~åç= éáª= Çá ÅÜá= Ñ~= Å~ãé~ÖåÉ= ÉäÉííçê~äá Ñ~ÅÉåÇç= éêçãÉëëÉK= mêáã~= Çá

Ç~êíá=ÑáÇìÅá~=îçÖäáçåç=ë~éÉêÉ ÅÜá= ëÉá= É= Åçë~= Ü~á= Ñ~ííç= åÉää~ íì~= îáí~K= mÉê= èìÉëíç= ëÉåíç Öê~åÇÉ= ä~= ÑáÇìÅá~= åÉá= ãáÉá ÅçåÑêçåíáI= éÉêÅܨ= ë~ååç= ÅÜá ëçåçK=b=éçá=éÉêÅܨ=áå=èìÉëí~ Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉI= ãÉåJ íêÉ= ~äíêá= Éê~åç= áãéÉÖå~íá= ~ Ñ~êÉ= ÖáçÅÜÉííá= éçäáíáÅáI= áç= Üç é~êä~íç= Çá= éêçÖê~ããáI= Çá Åçë~= Ñ~ê∂= áå= bìêçé~I= ëçéê~íJ íìííç=éÉê=áä=ãáç=íÉêêáíçêáçI=éÉê ä~= éêçîáåÅá~= Çá= cêçëáåçåÉ ÇçîÉ= îáîç= É= ÇçîÉ= Üç= äÉ= ãáÉ ~òáÉåÇÉÊK Silvio Ferraguti, che bilancio trae al termine di questa campagna elettorale? ÂÐ ëí~í~=ìåÛÉëéÉêáÉåò~=ÄÉäJ äáëëáã~I= Üç= áåÅçåíê~íç= í~åJ íáëëáãá= Åáíí~Çáåá= É= ëçéê~ííìíJ íç=ìå~=Öê~åÇÉ=îçÖäá~=Çá=Å~ãJ Äá~ãÉåíçK= i~= ÖÉåíÉ= ≠= ~êê~ÄJ Äá~í~= éÉêÅܨ= ä~= ëáíì~òáçåÉ ÉÅçåçãáÅ~I= ëçéê~ííìííç= åÉä åçëíêç= íÉêêáíçêáçI= ≠= ~ä= Åçää~ëJ ëçK= j~= Üç= îáëíç= ~åÅÜÉ= í~åí~ ëéÉê~åò~=É=ä~=îçäçåí¶=Çá=~ÑÑáJ Ç~êëá=~=éÉêëçåÉ=ÅÜÉ=éçëë~åç Ç~îîÉêç= Ñ~êÉ= ä~= ÇáÑÑÉêÉåò~K já=ëÉåíç=Çá=ëçííçäáåÉ~êÉ=ëçäç ìåÛìäíáã~=Åçë~=ã~=áå=ã~åáÉJ ê~= ÇÉÅáë~= É= ëÉåò~= î~åíçK= eç Ñ~ííç=èìÉëíç=ÇáÑÑáÅáäÉ=é~ëëç=áå éçäáíáÅ~= éÉê= ê~ééêÉëÉåí~êÉ ìåDçééçêíìåáí¶= Çá= êáëÅ~ííç ~ìíÉåíáÅç=ÅÜÉ=éçëë~=êáé~êíáêÉ Ç~á= Ñ~ííá= ÅçåÅêÉíáK= iDÜç= Ñ~ííç Åçå= ÅçåîáåòáçåÉ= É= ëáÅìêç ÅÜÉ= äÉ= éÉêëçåÉ= ë~ééá~åç= É éçëë~åç= ~ééêÉòò~êäçK= Ð áå ãçãÉåíá= ÅçãÉ= èìÉëíç= ÅÜÉ ëÉêîÉ=äÛáãéÉÖåçÊK

«È il momento di assumersi le responsabilità e agire insieme per agganciare la ripresa e mantenere la presa fino al 2020. Abbiamo obiettivi importanti che non possiamo bucare ma serve un reale cambio di passo. Sono i vecchi politici, quelli che non hanno mai lavorato in vita loro e non comprendono il sacrificio che comporti fare azienda, che non capiscono cosa significhi per noi imprenditori avere la responsabilità di garantire un futuro sereno alle famiglie»

I due Silvio, Berlusconi e Ferraguti. La candidatura dell’ex presidente di Federlazio è stata voluta proprio dal Cav

VII


VIII

23 MAGGIO 2014

PALLONE LA PASSIONE E L’ORGOGLIO L’altro eurodeputato uscente della nostra provincia è Alfredo Pallone. Eletto nel 2009 con il Pdl, oggi si presenta con il Nuovo Centrodestra

êìëáå~íÉI=å~íç=áä=NP=ëÉíJ íÉãÄêÉ= NVQTI= ä~ìêÉ~íç áå= ëçÅáçäçÖá~I= ^äÑêÉÇç m~ääçåÉ=≠=áå=éçäáíáÅ~=Ç~=ëÉãJ éêÉK= kÉä= mëá= éêáã~= É= éçá= áå cçêò~= fí~äá~= É= åÉä= mÇäW= ÅçåëáJ ÖäáÉêÉ= êÉÖáçå~äÉ= ÉI= Ç~ä= OMMVI é~êä~ãÉåí~êÉ= ÉìêçéÉçK= fä= NS åçîÉãÄêÉ= ÇÉä= OMNP= ≠= ëí~íç íê~= á= ÑçåÇ~íçêáI= Åçå= áä= ãáåáJ ëíêç= ^åÖÉäáåç= ^äÑ~åçI= ÇÉä kìçîç=`ÉåíêçÇÉëíê~K Allora Pallone, cosa ha fatto in Europa in questi anni? ÂmÉê= êÉëíêáåÖÉêÉ= áä= Å~ãéçI éçëëç= ÇáêÉ= ÅÜÉ= Üç= ä~îçê~íç ëìää~= aáêÉííáî~= éÉê= ~îîá~êÉ= áä ãÉêÅ~íç= ÉìêçéÉç= ÇÉá= ãìíìá É=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=ã~ÖÖáçêá=ÅÉêJ íÉòòÉ= ~ääÉ= Ñ~ãáÖäáÉ= åÉää~= Ñ~ëÉ ãçäíç=ÇÉäáÅ~í~=ÇÉääÛ~ÅÅÉåëáçJ

F

«Nutro fiducia nel giudizio degli elettori» åÉ= Çá= ìå= ãìíìçK= já= ëçåç ëéÉëç= ãçäíç= ëìääÛ~ééäáÅ~òáçJ åÉ=ÇÉääÉ=êÉÖçäÉ=Çá=_~ëáäÉ~=P=É éÉê= Éîáí~êÉ= ìå~= ã~ÖÖáçêÉ êÉëíêáòáçåÉ= ÇÉä= ÅêÉÇáíçI ëçéê~ííìííç= éÉê= äÉ= mjfK `Éêí~ãÉåíÉ= áä= ä~îçêç= é᪠ÇÉäáÅ~íçI=äìåÖç=ã~=ëçÇÇáëÑ~J ÅÉåíÉ= ≠= ëí~íç= èìÉääç= êÉä~íáîç ~ääÛråáçåÉ= _~åÅ~êá~I= ëìää~ èì~äÉ=áä=m~êä~ãÉåíç=bìêçéÉç Ü~= íêçî~íç= ìå= çííáãç= ~ÅÅçêJ ÇçK=rå~=Åçë~=≠=ÅÉêí~W=≠=ëí~íç ìå= èìáåèìÉååáç= Ñ~íáÅçëçI= áå Åìá= Üç= îá~ÖÖá~íç= í~åíç= ã~ åçå=Üç=Ñ~ííç=ã~á=ã~åÅ~êÉ=ä~

ãá~=éêÉëÉåò~=ëìä=íÉêêáíçêáçÊK Sicuro di farcela per la riconferma a Strasburgo? ÂmÉê=å~íìê~=É=éÉê=ÉëéÉêáÉåJ ò~=éÉêëçå~äÉI=éçëëç=~ÑÑÉêã~J êÉ=ÅÜÉ=åÉää~=îáí~=Çá=ëáÅìêç=ÅÛ≠ Ç~îîÉêç= éçÅçI= ëÉ= åçå= ~ÇÇáJ êáííìê~=åáÉåíÉK=j~=åìíêç=ìå~ Öê~åÇÉ= ÑáÇìÅá~= åÉä= ÖáìÇáòáç ÇÉÖäá=ÉäÉííçêáI=Ç~î~åíá=~á=èì~äá éçëëç= éçêí~êÉ= Åçå= çêÖçÖäáç= á êáëìäí~íá= ÇÉä= ãáç= ä~îçêç= áå bìêçé~K=kçå=ÇáÅç=ÅÜÉ=ä~=Åêáëá ëá~= ëí~í~= êáëçäí~= ã~= ÅÉêí~J ãÉåíÉ= ~ÄÄá~ãç= áãÄçÅÅ~íç ä~=ëíê~Ç~=Öáìëí~=éÉê=ëÅ~êÇáå~J êÉ= ìå= ëáëíÉã~= áåÅ~åÅêÉåáíçI ÅÜÉ= éÉê= ~ååá= Ü~= ä~ëÅá~íç áåÇáÉíêç= áä= åçëíêç= m~ÉëÉ êáëéÉííç= ~ä= í~êÖÉí= ÇÉÖäá= ~äíêá m~Éëá=bìêçéÉáÊK== Lei è un leader nazionale del Nuovo Centrodestra: che ruolo avrà il partito di Alfano nello scacchiere nazionale e provinciale? Â`Éêí~ãÉåíÉ= ìå= êìçäç= Çá ê~ÅÅçêÇç=éÉê=ä~=åìçî~=áÇÉ~=Çá ìå= Öê~åÇÉ= ÅÉåíêçÇÉëíê~= Çá ãçÇÉê~íáI= ÇçîÉ= áä= êÉÅìéÉêç ÇÉá= î~äçêáI= ÇÉää~= ãÉêáíçÅê~J òá~I= ÇÉääÛáåíÉêÉëëÉ= ÖÉåÉê~äÉ éÉê= áä= ëáëíÉã~= fí~äá~= É= åçå èìÉääç= éÉêëçå~äÉ= ëá= ëéçë~ Åçå= ìåÛáÇÉ~= Çá= ëîáäìééç= É= Çá áååçî~òáçåÉ= ÅÜÉ= åçå= éì∂ ÉëëÉêÉ= íê~ä~ëÅá~íç= ëÉ= ëá= îìçäÉ ëí~êÉ= ~ä= é~ëëç= Åçå= íÉãéá= É êÉëíç=ÇÉääÛbìêçé~K=få=éêçîáåJ Åá~= Çá= cêçëáåçåÉI= í~åíá ~ããáåáëíê~íçêá= Ü~ååç= éÉêJ ÑÉíí~ãÉåíÉ= Å~éáíç= äÛáÇÉ~= Çá ÅÉåíêçÇÉëíê~=ÅÜÉ=åçá=ê~ééêÉJ

ëÉåíá~ãçÊK Perché il centrodestra non è mai unito? Non dica che non è vero... ÂmÉêÅܨ=Åá=ëçåç=á=éçäáíáÅá=É=á éçäáíáÅ~åíáW= á= éêáãá= ëçåç èìÉääá=ÅÜÉ=ä~îçê~åç=É=ëá=çÅÅìJ é~åç= ÇÉääÉ= ÉëáÖÉåòÉ= Çá= ìå~ å~òáçåÉI= Çá= ìå= éçéçäçK= f ëÉÅçåÇá= èìÉääá= ~á= èì~äá= áåíÉJ êÉëë~= ìåáÅ~ãÉåíÉ= äÛ~ÑÑÉêã~J òáçåÉ=éÉêëçå~äÉÊK Nell’ottica della spending review quali e quanti enti intermedi andrebbero soppressi in Ciociaria? Â`Éêí~ãÉåíÉ= äÛfí~äá~= ≠= ìå m~ÉëÉ=Ç~=êÉëÉíí~êÉ=éÉê=èì~åJ íç=êáÖì~êÇ~=ä~=ëçéê~îîáîÉåò~

«Il Berlusconismo ha cambiato i partiti» Çá=Éåíá=É=ëíêìííìêÉ=ÅÜÉ=ëçãáJ Öäá~åç= ~= Å~êêçòòçåá= éçäáíáÅáI éáÉåá=Çá=áåÅ~êáÅÜá=ã~=îìçíá=Çá ÅçåíÉåìíç=É=Çá=~òáçåá=ÉÑÑáÅ~Åá éÉê= áä= íÉêêáíçêáçK= mÉåëçI= ~Ç ÉëÉãéáçI= ~á= `çåëçêòá= áåÇìJ ëíêá~äáI=~ääÉ=råáçåá=Çá=`çãìåá ÉI= áå= ÖÉåÉê~äÉI= ~= íìííá= èìÉÖäá Éåíá= áåíÉêãÉÇá= ÅÜÉ= åçå= éêçJ ÇìÅçåç=êáÅÅÜÉòò~=É=çééçêíìJ åáí¶= éÉê= áä= m~ÉëÉK= mÉê= Ñ~ê êáé~êíáêÉ=äç=ëîáäìééçI=ÄáëçÖå~ éÉê=Ñ~ê=äÉî~=ëì=ÇáîÉêëá=~ëëÉíÊK= Teme il risultato di Grillo? ÂnìÉääç= Çá= dêáääç= ~åÅçê~ ê~ééêÉëÉåí~=áä=îçíç=Çá=éêçíÉJ ëí~=ÅÜÉ=Öäá=áí~äá~åá=Éëéêáãçåç åÉá=ÅçåÑêçåíá=Çá=ìå~=éçäáíáÅ~ ÅÜÉ= äá= Ü~= ÇÉäìëá= É= ëí~åÅ~íáK

nìÉääç= ÅÜÉ= Åçå= Öê~åÇÉ êÉëéçåë~Äáäáí¶= ëíá~ãç= ÅÉêJ Å~åÇç=Çá=Çáãçëíê~êÉ=~=èì~åJ íá= åçå= ÅêÉÇçåç= ÅÜÉ= Åá= ëá~åç éÉêëçåÉ=áå=Öê~Çç=Çá=Ñ~êÉ=éçäáJ íáÅ~=éÉê=äÛáåíÉêÉëëÉ=ÅçãìåÉÊK Quanto il berlusconismo ha cambiato il Paese? Âfä=_ÉêäìëÅçåáëãç=Ü~=Å~ãJ Äá~íç= á= é~êíáíáI= åçå= áä= m~ÉëÉI ÅÜÉ= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= îÉåíá ~ååá=Ü~=îáëíç=áä=ëìÅÅÉÇÉêëá=Çá äÉÖáëä~íìêÉ=Çá=ÇÉëíê~=É=Çá=ëáåáJ ëíê~ÊK= Si offende se le dicono che è stato socialista? Â^ëëçäìí~ãÉåíÉ= åçK= pçåç ìå= Åçåîáåíç= ~ëëÉêíçêÉ= ÇÉäJ äÛáÇÉ~=ÅÜÉ=ëÉ=ëá=îìçäÉ=~åÇ~êÉ ~î~åíá= É= éêçÖêÉÇáêÉ= ÄáëçÖå~ éêáã~= Çá= íìííç= êáÅçêÇ~êëá= Ç~ ÇçîÉ= ëá= îáÉåÉI= èì~äá= ëçåç= äÉ åçëíêÉ=ê~ÇáÅáÊK Sanità e lavoro: cosa si può fare concretamente per rilanciare la Ciociaria? ÂkÉääÛçêÇáåÉ= ãÉêáíçÅê~òá~ É=Ñçêã~òáçåÉK=b=åçå=ëçäí~åíç éÉê= ÇìÉ= ëÉííçêá= áãéçêí~åíá= É ÇÉäáÅ~íá= ÅçãÉ= èìÉääç= ÇÉää~ ë~äìíÉ=É=ÇÉääÛçÅÅìé~òáçåÉÊK Che succede se vincono gli euroscettici? Âdäá= Éìêç= ÅÜá\= sÉÇÉI= ≠= ìå~ Ççã~åÇ~= ÅÜÉ= åçå= ãá= ëçåç ã~á= ~åÅçê~= éçëíç= É= ë~= éÉêJ Åܨ\= pçåç= Åçåîáåíç= ÅÜÉ êáã~êê~ååç= ìå~= ãáåçê~åò~K mÉåë~êÉ= äÛbìêçé~= Ñìçêá= Ç~ää~ ãçåÉí~= ìåáÅ~= ≠= éÉåë~êÉ äÛÉë~ííç= Åçåíê~êáç= Çá= Åá∂= ÅÜÉ Åá= Ü~ååç= áåëÉÖå~íç= á= é~Çêá ÑçåÇ~íçêáÊK

«Ho lavorato sulla Direttiva per avviare il mercato dei mutui e per garantire certezze alle famiglie nella fase dell’accensione del prestito. Mi sono speso molto sull’applicazione delle regole di Basilea 3 e per evitare una restrizione del credito, soprattutto per le piccole imprese. Certamente il lavoro più delicato è stato quello relativo all’Unione Bancaria, sulla quale il Parlamento Europeo ha trovato un ottimo accordo»

Lo scorso 23 aprile i ministri Beatrice Lorenzin e Maurizio Lupi hanno incontrato gli elettori di Frosinone per sostenere la candidatura di Alfredo Pallone


23 MAGGIO 2014

Una lunga carriera da militante, dal Partito comunista fino al Pd. Francesco De Angelis è stato consigliere e assessore regionale ed è stato eletto per la prima volta a Strasburgo nelle passate elezioni

DE ANGELIS OBIETTIVO RICONFERMA ~íç= ~= oáéá= áä= Q= çííçÄêÉ NVRVI= cê~åÅÉëÅç= aÉ ^åÖÉäáë=Ü~=Ñ~ííç=íìíí~=ä~ íê~Ñáä~= Öáçî~åáäÉ= åÉääÛ~ääçê~ mÅá=É=éçá=mÇëI=aë=É=çê~=m~êíáíç aÉãçÅê~íáÅçK=dá¶=ÅçåëáÖäáÉêÉ ÉÇ= ~ëëÉëëçêÉ= êÉÖáçå~äÉI= ≠ ëí~íç= ÉäÉííç= ÇÉéìí~íç= ÉìêçJ éÉç=åÉä=OMMVK Francesco De Angelis, cosa ha fatto in Europa in questi anni? ÂqêÉI= áå= é~êíáÅçä~êÉI= ëçåç ëí~íá= á= éêçîîÉÇáãÉåíá= é᪠ëáÖåáÑáÅ~íáîá= Çá= Åìá= ãá= ëçåç çÅÅìé~íçK=pçåç=ëí~íç=êÉä~íçêÉ áå= `çããáëëáçåÉ= áåÇìëíêá~= Çá ìå~=ÇÉääÉ=ÇáêÉííáîÉ=éáª=áãéçêJ í~åíá= îçí~íÉ= Ç~ääÛÉìêçé~êä~J ãÉåíç=áå=èìÉëíá=~ååáI=çîîÉêç ä~= åçí~= ÇáêÉííáî~= Çá= Åçåíê~ëíç ~á= êáí~êÇá= Çá= é~Ö~ãÉåíçK= rå ~äíêç= éêçîîÉÇáãÉåíç= ãçäíç áãéçêí~åíÉI= ~ééêçî~íç= Çá êÉÅÉåíÉ=Ç~ääÛÉìêçé~êä~ãÉåíçI ≠= èìÉääç= êÉä~íáîç= ~ääÛ~ÖÉåÇ~

N

«Il Pd e Renzi vinceranno queste elezioni» ÇáÖáí~äÉ= Åçå= N= ãáäá~êÇç= É= OMM ãáäáçåá=Çá=Éìêç=Çá=êáëçêëÉI=ìíáäá éÉê= äÛ~ããçÇÉêå~ãÉåíç= ÇÉä m~ÉëÉK= ^ääÛáåíÉêåç= ÇÉääÛ~ÖÉåJ Ç~=ÇáÖáí~äÉ=ëçåç=ëí~íç=éêçãçJ íçêÉ=ÇÉääÛáåáòá~íáî~I=~ÅÅçäí~=áå ÅçããáëëáçåÉ= ÉÇ= ~ééêçî~í~ Ç~ääÛ~ìä~I= éÉê= ~ÄçäáêÉ= áä= êç~J ãáåÖ= Éåíêç= ÇáÅÉãÄêÉ= OMNRW ë~êÉãç= Åáíí~Çáåá= ÉìêçéÉá ~åÅÜÉ= èì~åÇç= íÉäÉÑçåá~ãçK fåÑáåÉI= á= ÑçåÇá= ëíêìííìê~äá= É= äÉ

éçäáíáÅÜÉ= Çá= ÅçÉëáçåÉW= ëçåç ëí~íç= äÛìåáÅç= ÇÉéìí~íç= áí~äá~J åç= ÇÉä= ÅÉåíêçëáåáëíê~= ~= Ñ~ê é~êíÉ=ÇÉä=íÉ~ã=Çá=åÉÖçòá~òáçJ åÉÊK Sicuro di farcela per la riconferma a Strasburgo? Âfå= éêçîáåÅá~= Çá= cêçëáåçåÉ éçëëç=Åçåí~êÉ=ëì=ìå=ÅçåëÉåJ ëç= ~ãéáç= É= ä~êÖçI= Åçë±= ÅçãÉ åÉä= _~ëëç= i~òáç= É= åÉääÉ= éêçJ îáåÅÉ= ä~òá~äáK= pçåç= éçëáíáî~J ãÉåíÉ=ëçêéêÉëç=Ç~ä=ÅçåëÉåëç ÅÜÉ=ëíç=êáÅÉîÉåÇç=Ñìçêá=êÉÖáçJ åÉW=áå=rãÄêá~I=Öê~òáÉ=~ä=éêÉëáJ ÇÉåíÉ= ÇÉää~= mêçîáåÅá~= Çá mÉêìÖá~= j~êÅç= dì~ëíáÅÅÜáX åÉääÉ=j~êÅÜÉI=Åçå=áä=ëçëíÉÖåç ÇÉääÛ~ëëÉëëçêÉ= êÉÖáçå~äÉ j~êÅç=iìÅÜÉííá=É=ÇÉá=dáçî~åá aÉãçÅê~íáÅáK= eç= ëîçäíç= ìå~ Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ= áå ãÉòòç=~ää~=ÖÉåíÉI=Åçåë~éÉîçJ äÉ= ÇÉä= Ñ~ííç= ÅÜÉ= áå= èìÉëíç ãçãÉåíç= áä= éçäáíáÅç= ÇÉîÉ Ñ~êëá=Å~êáÅç=Çá=ìå~=ëáíì~òáçåÉ èìçíáÇá~å~= ëéÉëëç= Çê~ãã~J íáÅ~K= fç= ëçåç= ~Äáíì~íç= ~= ÅçåJ Ñêçåí~êãáI= ëÉåò~= ÑáäíêáI= Åçå ëáåÅÉêáí¶ÊK== Si dice che se non dovesse ottenere la riconferma diventerebbe assessore regionale... Âfä= ãáç= çÄáÉííáîç= ≠ äÛbìêçé~ÊK Perché il Pd provinciale litiga sempre? Non dica che non è vero... ÂÐ ÅÜá~êç= ÅÜÉ= îÉåá~ãç= Ç~ ìå~= Ñ~ëÉ= áå= Åìá= ~ÄÄá~ãç êáëÅçåíê~íç=ìå~=áåÇìÄÄá~=ÇáÑJ ÑáÅçäí¶I=äç=íÉëíáãçåá~=áä=ÄäçÅÅç ÇÉä= ÅçåÖêÉëëç= éêçîáåÅá~äÉK

j~=≠=~åÅÜÉ=îÉêç=ÅÜÉ=ëéÉëëç=ëá êáÅ~ã~= ~åÅÜÉ= ëì= ëÉãéäáÅá ÇáëÅìëëáçåáK= i~= Ñ~ëÉ= ÅçåÖêÉëJ ëì~äÉ= ëá= ≠= ÅÜáìë~= Åçå= ìå~ ëçäìòáçåÉ= ìåáí~êá~= éÉê= ä~ ëÉÖêÉíÉêá~=É=êáíÉåÖç=ÅÜÉ=~ÇÉëJ ëç=ëá=ëá~=~îîá~í~=ìå~=ëí~ÖáçåÉ åìçî~K= pçåç= Åçåîáåíç= ÅÜÉ Ççéç= áä= OR= ã~ÖÖáç= ãçäíá= ÖáìJ Çáòá=Å~ãÄáÉê~ååçK=pìää~=Ä~ëÉ ÇÉá=êáëìäí~íáÊK Nell’ottica della spending review quali e quanti enti intermedi andrebbero soppressi in Ciociaria? Â`êÉÇç= ëÉêî~= ìå~= ÇáëÅìëJ

«Ampia fiducia nel governo di Zingaretti» ëáçåÉ=éáª=~ãéá~I=ëìää~=êáçêÖ~J åáòò~òáçåÉ=áëíáíìòáçå~äÉÊK Teme di più il risultato di Grillo o di Berlusconi? ÂÐ ÅÜá~êç= ÅÜÉ= _ÉêäìëÅçåá çÖÖá= ≠= ~ä= Å~éçäáåÉ~= ÇÉää~= ëì~ ~îîÉåíìê~= éçäáíáÅ~= É= ÇìåèìÉ äÉ=åçëíêÉ=ã~ÖÖáçêá=~ííÉåòáçåá ëçåç=ÑçÅ~äáòò~íÉ=ëì=dêáääçK=j~ åçå= ÅÛ≠= ~äÅìå~= é~ìê~K= fä m~êíáíç= aÉãçÅê~íáÅç= îáåÅÉê¶ èìÉëíÉ=ÉäÉòáçåáÊK= Con Renzi è cambiato tutto? ÂoÉåòá= ëí~= Ñ~ÅÉåÇç= ãçäíç ÄÉåÉW= Ü~= Ç~íç= èìÉää~= ëîçäí~ ÅÜÉ= áä= m~ÉëÉ= ~ëéÉíí~î~K= rå~ ëîçäí~= Çá= ÅçåÅêÉíÉòò~I= Çá áãéÉÖåçK= aáÅá~ãç= ÅÜÉ= Ç~îJ îÉêç=áä=éêÉãáÉê=É=ãçäíá=~äíêá=ëá ëçåç=íáê~íá=ëì=äÉ=ã~åáÅÜÉÊK Si offende se le dicono che è

stato comunista? Â^ëëçäìí~ãÉåíÉ= åçK= Ð ä~ ãá~=ëíçêá~I=èìÉää~=Çá=ìå=Öê~åJ ÇÉ=m~êíáíç=É=Çá=Öê~åÇá=éçäáíáÅáI ÅçãÉ= båêáÅç= _ÉêäáåÖìÉêK= b éçá=ÄáëçÖå~=ë~éÉêÉ=Ç~=ÇçîÉ=ëá îáÉåÉ=éÉê=éêçÖê~ãã~êÉ=ÇçîÉ ëá= îìçäÉ= ~êêáî~êÉK= pì= èìÉëíç åçå=ÅÛ≠=ÇìÄÄáç=~äÅìåçKÊK Marzi, dopo tutto quello che è successo, è tornato a sostenerla: sarà il prossimo candidato sindaco di Frosinone? ÂoáåÖê~òáç= j~êòá= ÉÇ= áä= ëìç ãçîáãÉåíç= éÉê= áä= ëçëíÉÖåçW éçíê~ååç=Ç~êÉ=ìå=áãéçêí~åíÉ ÅçåíêáÄìíç= áå= èìÉëí~= Å~ãé~J Öå~= ÉäÉííçê~äÉK= aÉä= êÉëíç= é~êJ äÉêÉãç=áå=ëÉÖìáíçÊK Sanità e lavoro: cosa si può fare concretamente per rilanciare la Ciociaria? ÂwáåÖ~êÉííá= ëí~= ä~îçê~åÇç ãçäíç=ÄÉåÉK=fä=êáÑáå~åòá~ãÉåJ íç= ÇÉää~= QS= ≠= áä= ëÉÖåç= ÇÉää~ êáíêçî~í~= ~ííÉåòáçåÉ= éÉê= ìå~ äÉÖÖÉ=ÅÜÉ=ä~=ÇÉëíê~=Ü~=ëÉãéêÉ ÇáãÉåíáÅ~íçK= pÉåò~= Åçåí~êÉ ÅÜÉ= ëí~= ëîçäÖÉåÇç= ìå= ä~îçêç ëíê~çêÇáå~êáç= ëìá= ÑçåÇá= ÉìêçJ éÉáK=^åÅÜÉ=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êJ Ç~= ä~= ë~åáí¶= äÛ~ããáåáëíê~òáçJ åÉ=wáåÖ~êÉííá=ëí~=éêçÅÉÇÉåÇç ãçäíç= ÄÉåÉW= = ã~= éáª= îçäíÉ êáÄ~Çáíç= ÅÜÉ= áä= ëìç= éá~åç= Çá êáÉåíêç=åçå=ë~ê¶=Ñ~ííç=ëçäç=Çá í~Öäá= ã~= ~åÅÜÉ= Çá= áåîÉëíáJ ãÉåíáW=îá~=äÉ=ã~Åêç~êÉÉI=ëá=~ä éêçÖÉííç=ÇÉääÉ=Å~ëÉ=ÇÉää~=ë~äìJ íÉK= oáÅçêÇá~ãç= ëÉãéêÉ= ä~ ëáíì~òáçåÉ= ÅÜÉ= wáåÖ~êÉííá= Ü~ ÉêÉÇáí~íç=Ç~ä=ÅÉåíêçÇÉëíê~ÊK

«All’interno dell’agenda digitale sono stato promotore dell’iniziativa, accolta in commissione ed approvata dall’aula, per abolire il roaming entro dicembre 2015: saremo cittadini europei anche quando telefoniamo. Infine, i fondi strutturali e le politiche di coesione: sono stato l’unico deputato italiano del centrosinistra a far parte del team di negoziazione. In provincia di Frosinone posso contare su un consenso ampio e largo, così come nel Basso Lazio e nelle province laziali»

È tempo di crescere. Uno degli slogan della campagna elettorale di De Angelis, candidato in ticket con Goffredo Bettini

IX


X

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

XI

L’ESERCITO DEI CANDIDATI

Elezioni amministrative: quaranta i comuni al voto in provincia di Frosinone 108 gli aspiranti sindaci in totale, soltanto 11 donne. Per il ruolo di consigliere sono in corsa in 1.726 çãÉåáÅ~= éêçëëáã~I= OR= ã~ÖJ ÖáçI=Ç~ääÉ=çêÉ=T=~ääÉ=OPI=ëá=îçí~ áå= QM= `çãìåá= ëçåçW= ëí~íÉ éêÉëÉåí~íÉ=áå=íçí~äÉ=NQN=äáëíÉK=f=Å~åJ ÇáÇ~íá= ~= ëáåÇ~Åç= ëçåç= NMUI= èìÉääá= ~á ÅçåëáÖäá= Åçãìå~äá= NKTOSK= mÉê= ìå íçí~äÉ= Çá= ~ëéáê~åíá= ~ããáåáëíê~íçêá äçÅ~äá=é~êá=~=NKUQPK=iÉ=ÇçååÉ=Å~åÇáJ Ç~íÉ=~=ëáåÇ~Åç=ëçåç=NN=ëì=NMUI=éçÅç éáª=ÇÉä=NMBK=däá=~îÉåíá=Çáêáííç=~ä=îçíç éÉê= äÉ= Åçãìå~äá= ëçåç= NQPKPSNK= i~ ëÅÜÉÇ~=≠=Çá=ÅçäçêÉ=~òòìêêçK=iç=ëéçJ Öäáç= ÇÉääÉ= ëÅÜÉÇÉ= áåáòáÉê¶= ëìÄáíç Ççéç= ä~= ÅÜáìëìê~= ÇÉá= ëÉÖÖá= éÉê= äÉ bìêçéÉÉI=ãÉåíêÉ=éÉê=äÉ=Åçãìå~äá=ëÉ åÉ= é~êäÉê¶= Ç~ääÉ= çêÉ= NQ= Çá= äìåÉDZK rå~= íçêå~í~= ~ëë~á= áãéçêí~åíÉ= ëçííç áä= éêçÑáäç= ~ããáåáëíê~íáîç= ã~= ~åÅÜÉ éçäáíáÅçI=Ç~ä=ãçãÉåíç=ÅÜÉ=á=é~êíáíá=É äÉ= Åç~äáòáçåá= ëçåç= éêçÑçåÇ~ãÉåíÉ Çáîáëá= ~åÅÜÉ= áå= éêçîáåÅá~= Çá cêçëáåçåÉK

D

ECCO COME SI VOTA kÉá= `çãìåá= Åçå= ãÉåç= Çá= NRKMMM ~Äáí~åíá=ëá=îçí~=Åçå=ìå~=ëçä~=ëÅÜÉÇ~I ìíáäáòò~í~=ëá~=éÉê=ÉäÉÖÖÉêÉ=áä=ëáåÇ~ÅçI ëá~= éÉê= ÉäÉÖÖÉêÉ= á= ÅçåëáÖäáÉêá= ÅçãìJ å~äáK=qìííá=á=Å~åÇáÇ~íá=ëçåç=ëçëíÉåìJ íá= Ç~= ìå~= äáëí~= ÉäÉííçê~äÉI= Åçãéçëí~ Ç~á= Å~åÇáÇ~íá= ~ää~= Å~êáÅ~= Çá= ÅçåëáJ ÖäáÉêÉK=dá¶=ëí~ãé~íç=ëìää~=ëÅÜÉÇ~=ÅÛ≠ áä= åçãÉ= ÇÉä= Å~åÇáÇ~íç= ëáåÇ~ÅçI= É ~ÅÅ~åíç= ëá= íêçî~åç= äÉ= äáëíÉ= ÅÜÉ= äç ~ééçÖÖá~åçK= pá= íê~íí~= Çá= ìå= îçíç ìåáÅçI= èìáåÇáI= ÅÜÉ= î~äÉ= ëá~= éÉê= áä Å~åÇáÇ~íç= ëáåÇ~ÅçI= ÅÜÉ= éÉê= ä~= äáëí~

ÅÜÉ=äç=~ééçÖÖá~K=pÉ=ëá=êÉÖáëíê~ëëÉ=ìå Å~ëç=Çá=é~êáí¶=EéçëëáÄáäÉ=åÉá=Åçãìåá éáª=éáÅÅçäáF=ëá=Ççîê¶=íçêå~êÉ=~=îçí~êÉ éÉê=á=éêáãá=ÇìÉ=Å~åÇáÇ~íá=ÇìÉ=ÇçãÉJ åáÅÜÉ= ÇçéçK= pÉ= ëá= êÉÖáëíê~ëëÉ= ìå ìäíÉêáçêÉ= é~êáí¶I= îÉêê¶= ÅçåëáÇÉê~íç îáåÅáíçêÉ= áä= Å~åÇáÇ~íç= éáª= ~åòá~åçK ^åÅÜÉ=åÉá=`çãìåá=Åçå=éáª=Çá=NRKMMM ~Äáí~åíá=ëá=îçí~=Åçå=ìå~=ëçä~=ëÅÜÉÇ~I ëìää~= èì~äÉ= ëá= íêçî~åç= êáéçêí~íá= á åçãá=ÇÉá=Å~åÇáÇ~íá=ëáåÇ~Åá=ÉI=~ÑÑá~åJ ÅçI= äÉ= î~êáÉ= äáëíÉ= ÅÜÉ= ~ééçÖÖá~åç= áä

Scheda azzurra, urne aperte dalle ore 7 alle 23 Å~åÇáÇ~íçK=pá=éì∂=ÉëéêáãÉêÉ=áä=îçíç áå= íêÉ= ãçÇá= ÇáîÉêëáW= ëÉÖå~åÇç= ìå~ ñÒ=ëçäç=ëìä=ëáãÄçäç=ÇÉää~=äáëí~=EÉ=áå èìÉëíç= ãçÇç= ä~= éêÉÑÉêÉåò~= î~= ~ää~ äáëí~=É=~ä=Å~åÇáÇ~íç=ëáåÇ~Åç=ÅÜÉ=èìÉJ ëí~=~ééçÖÖá~FX=≠=éçëëáÄáäÉ=Ñ~êÉ=áä=îçíç ÇáëÖáìåíçI= íê~ÅÅá~åÇç= ìå= ëÉÖåç= ëìä ëáãÄçäç= Çá= ìå~= äáëí~= É= íê~ÅÅá~åÇç ~ääç= ëíÉëëç= íÉãéç= ìå= ëÉÖåç= ëìä åçãÉ= Çá= ìå= Å~åÇáÇ~íç= åçå= ~ééçÖJ Öá~íç= Ç~ää~= äáëí~= îçí~í~X= íê~ÅÅá~åÇç ìå= ëÉÖåç= ëìä= åçãÉ= ÇÉä= ëáåÇ~Åç EëÉåò~=èìáåÇá=ëÅÉÖäáÉêÉ=åÉëëìå=é~êJ íáíçFI=áå=èìÉëíç=ãçÇç=ëá=îçí~=ëçäç=éÉê áä= Å~åÇáÇ~íç= ëáåÇ~Åç= É= åçå= éÉê= äÉ äáëíÉ=ÅÜÉ=äç=~ééçÖÖá~åçK=Ð=éçëëáÄáäÉ áåÇáÅ~êÉ=ìå~=éêÉÑÉêÉåò~=éÉê=áä=ÅçåëáJ ÖäáÉêÉ=Åçãìå~äÉI=ëÅêáîÉåÇçåÉ=åçãÉ É= ÅçÖåçãÉ= åÉää~= êáÖ~= Çá= Ñá~åÅç= ~ä ëáãÄçäç=ÇÉää~=äáëí~=ÅÜÉ=äç=~ééçÖÖá~K

COMUNI Acuto Anagni Arce Arnara Ausonia Broccostella Casalvieri Castelliri Ceprano Colfelice Colle San Magno Coreno Ausonio Falvaterra Fontechiari Gallinaro Giuliano di Roma Isola del Liri Morolo Paliano Pescosolido Piglio Posta Fibreno Ripi Rocca d’Arce S. Donato Valcomino San Giorgio a Liri Sant’Ambrogio sul Garigliano Sant’Andrea del Garigliano Sant’Apollinare Sant’Elia Fiumerapido Santopadre San Vittore del Lazio Settefrati Strangolagalli Vallemaio Vallerotonda Veroli Vico nel Lazio Villa Latina Villa Santo Stefano

ELETTORI 1.672 17.762 5.350 2.168 2.791 2.780 3.728 3.337 7.495 1.799 1.071 1.682 510 1.611 1.672 2.169 11.097 2.747 6.806 1.712 3.999 1.136 5.216 1.146 2.545 3.070 1.166 1.698 2.091 6.091 1.784 2.497 1.204 2.433 1.016 2.440 18.358 1.885 1.319 1.498


XII

23 MAGGIO 2014

La svolta di Anagni Sognando la rinascita ANAGNI RECORD DI CANDIDATI: UN ESERCITO DI QUASI CINQUECENTO ASPIRANTI CONSIGLIERI ìÉëí~= é~òò~I= é~òò~= íçêå~í~ ÉäÉííçê~äÉK= açéç= ëÉá= ãÉëá= Çá Åçããáëë~êá~ãÉåíçI= ^å~Öåá îìçä= ÅçÖäáÉêÉ= äÛçÅÅ~ëáçåÉ= çÑÑÉêí~ Ç~ääÉ= ÉäÉòáçåá= ~ããáåáëíê~íáîÉ= éÉê Öì~êÇ~êÉ=~î~åíáK nì~ëá=ÅáåèìÉÅÉåíç=Å~åÇáÇ~íáI=ìå îÉêç= É= éêçéêáç= ÉëÉêÅáíçI= çÖåìåç ÇáëéáÉÖ~íç=åÉääÉ=éá~òòÉI=åÉá=ãÉêÅ~íáI åÉá=èì~êíáÉêáI=~=Å~ÅÅá~=Çá=îçíá=É=éêÉÑÉJ êÉåòÉK=lííçI=áåîÉÅÉI=ëçåç=á=Å~åÇáÇ~íá ~ää~= éçäíêçå~= Çá= ëáåÇ~ÅçI= ìå= êÉÅçêÇ éÉê= ä~= Åáíí¶= ÅÜÉ= Ñì= Çá= _çåáÑ~Åáç= sfff ÇçîÉ=åçå=ëá=Éê~=ã~á=îáëíç=ìå=åìãÉêç Åçë±=~äíç=Çá=~ëéáê~åíá=~ããáåáëíê~íçêáK nìÉëíá= á= åçãáW= `~êäç= j~êáåçI= ëçëíÉJ åìíç= Ç~ääÛfÇsX= ^åÖÉäç= p~äîáI= åçí~áçI ëçëíÉåìíç= Ç~ää~= äáëí~= ^å~Öåá mçåíáÑÉñX= oçÄÉêíç= `áÅÅçåáI= äÉ~ÇÉê ÇÉää~= Åç~äáòáçåÉ= oáå~ëÅáí~ aÉãçÅê~íáÅ~X= c~ìëíç= _~ëëÉíí~I= ~ Å~éç= ÇÉää~= Åçãé~ÖáåÉ= ÇÉåçãáå~í~ ^å~Öåá= ÄÉåÉ= Çá= íìííáX= oáÅÅ~êÇç ^ãÄêçëÉííáI= éÉê= ä~= äáëí~= cê~íÉääá ÇÛfí~äá~X= jáêÅç= píÉêÄáåáI= Å~åÇáÇ~íç ÇÉä= jçîáãÉåíç= R= píÉääÉX= a~åáÉäÉ k~í~äá~I= ëçëíÉåìíç= Ç~= çííç= äáëíÉ= Çá ÅÉåíêçÇÉëíê~X= s~äÉêá~åç= q~ëÅ~I= äÉ~J ÇÉê= É= Å~åÇáÇ~íç= ëáåÇ~Åç= Çá `~ë~éçìåÇ= ^å~ÖåáK= nìÉëíá= ìäíáãá Öáçêåá=Çá=Å~ãé~Öå~=ÉäÉííçê~äÉI=~ÅÅÉJ ë~= ã~= ëçëí~åòá~äãÉåíÉ= ÅçêêÉíí~I ëçåç= ëí~íá= Å~ê~ííÉêáòò~íá= éêáåÅáé~äJ ãÉåíÉ= Ç~ää~= îÉäÉåçë~= èìÉêÉääÉ= íê~= áä åçí~áç=^åÖÉäç=p~äîá=É=áä=Å~åÇáÇ~íç=ÇÉä m~êíáíç= aÉãçÅê~íáÅç= c~ìëíç _~ëëÉíí~W= ëí~åÇç= ~ääÉ= ~ÅÅìëÉ= ÇÉä éêáãçI= äÛ~äíêç= ë~êÉÄÄÉ= ìå~= éÉÇáå~

Q

éá~òò~í~=Ç~á=éçíÉêá=Ñçêíá=êÉÖáçå~äá=éÉê ëéá~å~êÉ= ä~= ëíê~Ç~= ~ää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉá= NUT= Éíí~êá= ìå= íÉãéç ~ÇáÄáíá=~=ÇÉéçëáíç=Çá=ãìåáòáçåáI=çÖÖá Çá= éêçéêáÉí¶= Åçãìå~äÉI= Çá= ìåÛÉåçêJ ãÉ=ÇáëÅ~êáÅ~=ÇÉá=êáÑáìíá=Çá=oçã~=ÅÜÉ Ñ~êÉÄÄÉ=ëÉÖìáíç=~ää~=ÅÜáìëìê~=ÇÉä=ëáíç Çá=j~ä~Öêçíí~I=éêÉîáëíç=éÉê=áä=OS=ã~ÖJ ÖáçI=Öì~êÇ~=Å~ëç=áä=Öáçêåç=ëìÅÅÉëëáîç ~ääÛÉäÉÅíáçåJÇ~óK= aìê~= ä~= êÉéäáÅ~= Çá _~ëëÉíí~= ÅÜÉ= áå= ìå= îçä~åíáåç= ÇáëíêáJ Äìáíç= éÉê= äÉ= ëíê~ÇÉ= É= äÉ= éá~òòÉ= ÇÉää~

áNUMERI GLI ASPIRANTI SINDACI BOOM DI CANDIDATI ^åÅÜÉ=èìÉëíç=ìå=êÉÅçêÇ=éÉê ìå~=Åáíí¶=ÅÜÉ=ëìéÉê~=Çá=éçÅç éáª=Çá=îÉåíáãáä~=~Äáí~åíáK kÉääÛçêÇáåÉ=E~äÑ~ÄÉíáÅçF=ëçåçW oáÅÅ~êÇç=^ãÄêçëÉííáI=c~ìëíç _~ëëÉíí~I=oçÄÉêíç=`áÅÅçåáI `~êäç=j~êáåçI=a~åáÉäÉ=k~í~äá~I ^åÖÉäç=p~äîáI=jáêÅç=píÉêÄáåá É=s~äÉêá~åç=q~ëÅ~

8

La campagna elettorale si è infiammata negli ultimi giorni Åáíí¶=ëÅêáîÉ=p~äîá=îÉêÖçÖå~íá>Ò=~ÅÅìJ ë~åÇçäç= ~= ëì~= îçäí~= Çá= ÉëëÉêÉ= ëí~íç Å~ÅÅá~íçI= ÅáêÅ~= OR= ~ååá= çê= ëçåçI= Ç~ä ÅçåëáÖäáç=Åçãìå~äÉX=Ñ~ííç=Ó èìÉëíç=Ó ~ãéá~ãÉåíÉ= ëãÉåíáíç= Ç~ääç= ëíÉëëç åçí~áç=åÉä=Åçêëç=Çá=ìåÛ~ÑÑçää~í~=ÅçåJ ÑÉêÉåò~=ëí~ãé~=ÅÜÉ=ëá=≠=íÉåìí~=ë~Ä~J íç= éçãÉêáÖÖáç= åÉää~= ëÉÇÉ= ÇÉä= ëìç Åçãáí~íç= ÉäÉííçê~äÉK= aáîÉêëÉI ÅçãìåèìÉI= ëçåç= ëí~íÉ= äÉ= çÅÅ~ëáçåá Çá= ÅçåÑêçåíç= É= Çá= ÇáÄ~ííáíç= íê~= á= î~êá Å~åÇáÇ~íá= ~ää~= Å~êáÅ~= Çá= éêáãç= Åáíí~J ÇáåçI= ëéÉÅáÉ= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= îÉåíá ÖáçêåáW=~Ç=çêÖ~åáòò~êäÉI=äÉ=î~êáÉ=~ëëçJ Åá~òáçåá=ÅáîáÅÜÉ=ÅÜÉ=çéÉê~åç=ëìä=íÉêJ êáíçêáç=E^KjK^KjKfKI=^å~Öåá=sáî~I=ÉíÅKF É=á=Åçãáí~íá=Çá=èì~êíáÉêÉI=ÅçãÉ=èìÉäJ äç= Çá= p~å= _~êíçäçãÉç= É= Çá= lëíÉêá~ ÇÉää~= cçåí~å~K= `Û≠= ÅÜá= Ü~= ÅçåîáåíçI ÅÜá= ãÉåçX= áå= çÖåá= Å~ëçI= áå= ÄçÅÅ~= ~ä äìéç=~=íìííá>

LE LISTE IN CAMPO BEN DIECI PER BASSETTA nì~ëá=íêÉåí~=äáëíÉI=íê~=ÅáîáÅÜÉ= É=é~êíáíáI=áå=Å~ãéç=áå=èìÉëí~ íçêå~í~=ÉäÉííçê~äÉK=aáÉÅá=èìÉääÉ ~=ëçëíÉÖåç=Çá=_~ëëÉíí~I=çííç=éÉê k~í~äá~I=ÅáåèìÉ=éÉê=`áÅÅçåá= É=ÇìÉ=éÉê=j~êáåçK=pçäí~åíç= ìå~=éÉê=píÉêÄáåáI=^ãÄêçëÉííáI= q~ëÅ~=É=p~äîá

29 Il Comune di Anagni va alle urne dopo sei mesi di commissariamento


23 MAGGIO 2014

XIII

DANIELE NATALIA `~ãÄá~ãç=áåëáÉãÉ ^å~ÖåáÒ=≠=áä=ãçííç=ëÅÉäíç=Ç~ a~åáÉäÉ=k~í~äá~K=^îîçÅ~íçI îáÅÉ=ëáåÇ~Åç=åÉÖäá=~ååá=ÇÉää~ Öáìåí~=kçíçI=çÖÖá=≠=Å~åÇáÇ~J íç=éÉê=ìå~=Åç~äáòáçåÉ=Ñçêã~J í~=Ç~=çííç=äáëíÉ=ÇÉääÛ~êÉ~=Çá ÅÉåíêçÇÉëíê~K=o~ééêÉëÉåí~=ä~ äáåÉ~=Çá=Åçåíáåìáí¶=Åçå=äÛ~ãJ ãáåáëíê~òáçåÉ=ìëÅÉåíÉI=èìÉäJ ä~I=éÉê=áåíÉåÇÉêÅáI=ÅÜÉ=Ñ~ÅÉî~ Å~éç=~=kçíçI=Éñ=ëáåÇ~ÅçI=ÉI éêáã~=Çá=äìáI=~=cáçêáíçK=e~ áÇÉÉ=ÅÜá~êÉ=É=Äìçåá=éêçéçëáJ íáK=^ãÄáÉåíÉI=îáîáÄáäáí¶=ìêÄ~J å~=É=îÉêÇÉ=éìÄÄäáÅç=ëçåç=íê~ á=éìåíá=Çá=Ñçêò~=ÇÉä=ëìç=éêçJ Öê~ãã~=ÉäÉííçê~äÉ=

Un altro centrodestra è possibile

DOPO LO SCANDALO FIORITO E LA CADUTA DELLA GIUNTA NOTO, TOCCA A DANIELE NATALIA on era semplice guidare il centrodestra dopo l’interruzione della consiliatura Noto. Se dovesse vincere, potrebbe dire di aver fatto un’impresa? Âfåáòá~êÉ= ìå~= Å~ãé~Öå~ ÉäÉííçê~äÉ= ≠= ëÉãéêÉ= ãçäíç áãéÉÖå~íáîçI= É= Ñ~êäç= Ççéç ìå~= ëÑáÇìÅá~= äç= ≠= ~åÅçê= Çá éáªI= ã~= Öê~òáÉ= ~ääÛÉåíìëá~J ëãç= Çá= í~åíáëëáãÉ= éÉêëçåÉ ÅÜÉ= ãá= Ü~ååç= ëìééçêí~íçI áåÅáí~íç= ÉI= ëçéê~ííìííçI Ü~ååç=ÅêÉÇìíç=áå=ãÉI=Üç=íêçJ î~íç= ä~= Öáìëí~= ÇÉíÉêãáå~òáçJ åÉ= É= äÛÉåÉêÖá~= éÉê= ~ÑÑêçåí~êÉ ~ä= ãÉÖäáç= èìÉëí~= éêçî~K= i~ îáííçêá~= ë~ê¶= ìå= êáëìäí~íç ãçäíç=áãéçêí~åíÉ=åÉääÛ~ãÄáJ íç=ÇÉääç=ëÅÉå~êáç=éçäáíáÅç=ÇÉä íÉêêáíçêáçI=ã~=ë~ê¶I=~äíêÉë±I=ä~ ÅçåÑÉêã~= ÅÜÉ= á= Åáíí~Çáåá Ü~ååç= ÅêÉÇìíçI= ÅêÉÇçåç= É îçÖäáçåç=Åçåíáåì~êÉ=~=ÅêÉÇÉJ êÉ=~=ìå=éêçÖÉííç=~ããáåáëíê~J íáîç= îÉêç= ÉÇ= ÉÑÑáÅ~ÅÉ= ÅÜÉ í~åíç=Ü~=Ç~íç=~ää~=Åáíí¶ÊK Quanto le danno fastidio, ogni volta che si parla di centrodestra ad Anagni, i riferimenti alla vicenda Fiorito? ÂlåÉëí~ãÉåíÉI= ãá= Å~éáí~ Çá=ê~Çç=ëÉåíáêÉ=Åáíí~Çáåá=áåíÉJ

N

êÉëë~íá=~ääÛ~êÖçãÉåíçI=ÅÜá=åÉ é~êä~= ≠= èì~ëá= ëÉãéêÉ= ìå ~îîÉêë~êáç= éçäáíáÅç= ÅÜÉ= åçå ~îÉåÇç=~êÖçãÉåí~òáçåá=éêçJ Öê~ãã~íáÅÜÉ=ëì=Åìá=ÇáÄ~ííÉJ êÉ= ëá= êáÑìÖá~= ÇáÉíêç= áä= Öçëëáé éçäáíáÅçÒ= ÅÉêÅ~åÇç= Çá= ÅçåJ èìáëí~êÉ= ÅçåëÉåëá= É= êáîÉåÇáJ Å~åÇç=ìå~=ëìéÉêáçêáí¶=ãçê~J äÉK= = fä= Ñ~ëíáÇáçI= áåîÉÅÉI= äç éêçîç= èì~åÇç= ëÉåíç= é~êä~êÉ Åçå= ÇáëÇÉÖåç= ÇÉä= Å~ëç cáçêáíçÒ=Ç~=é~êíÉ=Çá=ÅÜá=Ñáåç=~ ìå= ãáåìíç= éêáã~= ≠= ëí~íç éçëíìä~åíÉ=É=ÄÉåÉÑáÅá~êáç=ÇÉá éêáîáäÉÖá= ÇáëéÉåë~íá= Ç~ä= èìÉä ëáëíÉã~K= cçêíìå~í~ãÉåíÉ èìÉá= ëçÖÖÉííá= åçå= Ñ~ååç é~êíÉ= ÇÉää~= ãá~= Åç~äáòáçåÉ ~îÉåÇç= ëÅÉäíç= Åçå= ÇáëáåîçäJ íìê~= Çá= Å~ãÄá~êÉ= Å~ë~ÅÅ~I

L’impegno per migliorare ancora la città ~ÄÄ~Öäá~íá=Ç~=~äíêÉ=Ñáå~äáí¶ÊK== La coalizione non è unita. Si può rimediare all’eventuale ballottaggio? ÂmÉåëç= ÅÜÉ= ä~= Åç~äáòáçåÉ ëá~= ãçäíç= ìåáí~= É= ÅçÉêÉåíÉ Åçå= áä= éêçÖÉííç= éêÉëÉåí~íç ~Öäá=ÉäÉííçêáK=iÛìåáÅ~=ÅçãéçJ åÉåíÉ=Çá=~êÉ~=Åçå=Åìá=åçå=ëá=≠

ê~ÖÖáìåíç= ìå= ~ÅÅçêÇç= ≠ cê~íÉääá= ÇÛfí~äá~I= ã~= éÉåëç ÅÜÉ=áå=Å~ëç=Çá=Ä~ääçíí~ÖÖáç=ëá éçíê~ååç= îÉêáÑáÅ~êÉ= ÇÉääÉ ÅçåîÉêÖÉåòÉ= ëìää~= Ä~ëÉ= Çá ëÅÉäíÉ=éêçÖê~ãã~íáÅÜÉÊK Quali sono le priorità per Anagni? ÂoáÖì~êÇç=ä~=ë~åáí¶=É=äÛ~ãJ ÄáÉåíÉ=çÅÅçêêÉ=éêçÖê~ãã~êÉ Çá= ÅçåÅÉêíç= Åçå= ä~= oÉÖáçåÉ Öäá= áåíÉêîÉåíá= åÉÅÉëë~êáI= éêçJ éêáç=éÉêÅܨ=ã~íÉêáÉ=Çá=ÅçãJ éÉíÉåò~= êÉÖáçå~äÉK= fä= ÇÉé~ìJ éÉê~ãÉåíç= ÇÉää~= ëíêìííìê~ ë~åáí~êá~=≠=ìåç=ÇÉá=éêçÄäÉãá éáª= Öê~îáK= oáÅçêÇç= ÅÜÉ= äÛìäíáJ ãç=ãáÖäáçê~ãÉåíç=áå=íÉêãáJ åá=Çá=çÑÑÉêí~=ë~åáí~êá~=êáë~äÉ=~ä OMMQ=èì~åÇç=ä~=oÉÖáçåÉI=Åçå ä~= Öáìåí~= píçê~ÅÉI= áå~ìÖìê∂ ÇìÉ= ë~äÉ= çéÉê~íçêáÉI= äÛìåáí¶ Çá=íÉê~éá~=áåíÉåëáî~=Å~êÇáçäçJ ÖáÅ~=É=çííáãáòòç=áä=êÉé~êíç=Çá ìêçäçÖá~K= açéç= èìÉä ãçãÉåíç=ÅÛ≠=ëí~íç=áä=ÇÉÅäáåçK iÛáãéÉÖåç= ÇÉää~= Ñìíìê~ ~ããáåáëíê~òáçåÉ= Ççîê¶ ÉëëÉêÉ= èìÉääç= Çá= éêÉíÉåÇÉêÉ áããÉÇá~í~ãÉåíÉ= áä= êáéêáëíáJ åç= ÇÉä= éêçåíç= ëçÅÅçêëçK= já Ü~= Ñ~ííç= ëçêêáÇÉêÉ= èì~äÅÜÉ Öáçêåç= ~ÇÇáÉíêçI= îÉÇÉêÉ ÉëéçåÉåíá=ÇÉä=mÇI=ìåáí~ãÉåJ íÉ=~ä=äçêç=Å~åÇáÇ~íç=ëáåÇ~ÅçI

éêçãÉííÉêÉ= ìå= ãáÖäáçê~J ãÉåíçÒ= ÇÉá= ëÉêîáòá= ë~åáí~êáI éÉê~äíêç= äáãáí~íá= ~= éêÉëí~òáçJ åá= ~ãÄìä~íçêá~äá= É= åçå= Çá ÉãÉêÖÉåò~K= oáÅçêÇç= ~= ãÉ ëíÉëëç= ÅÜÉ= ÖçîÉêå~åç= ä~ oÉÖáçåÉ= Ç~= ÇìÉ= ~ååá>= ^åÅÜÉ éÉê= ä~= èìÉëíáçåÉ= ~ãÄáÉåí~äÉ áä=`çãìåÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=îáÖáäÉ éÉê=Ñ~ê=êáëéÉíí~êÉ=äÉ=åçêãÉ=~ íìíÉä~= ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉI= ÉÇ= ~ääç ëíÉëëç=íÉãéç=ÇÉîÉ=ÅçåÅÉêí~J êÉ= Åçå= ä~= oÉÖáçåÉ= Öäá= áåíÉêJ îÉåíá=Çá=ÄçåáÑáÅ~I=íê~=á=èì~äá=áä éáª=áãéçêí~åíÉ=èìÉääç=êÉä~íáJ îç=~ä=êáë~å~ãÉåíç=ÇÉää~=s~ääÉ ÇÉä= p~ÅÅçI= áåíÉêîÉåíç= Ñáå~åJ òá~íç= Ç~= íÉãéç= ã~= Öá~ÅÉåíÉ åÉÖäá=ìÑÑáÅá=êÉÖáçå~äáK

«Campagna elettorale partecipata» pìä=ä~îçêçI=ä~=åìçî~=~ããáJ åáëíê~òáçåÉ= Ççîê¶= åÉÅÉëë~J êá~ãÉåíÉ= áåÅÉåíáî~êÉ= ä~ êáÅçåîÉêëáçåÉ= Çá= èìÉääÉ= áå ëçÑÑÉêÉåò~= É= äÛ~ääçÅ~òáçåÉ= Çá åìçîÉ= ~ííáîáí¶I= ~ííê~îÉêëç= äç ëåÉääáãÉåíç=ÇÉää~=ÄìêçÅê~òá~ É=ìå~=éçäáíáÅ~=Çá=ëÖê~îá=ÑáëÅ~J äáÊK Questa è stata una campagna elettorale in tono mino-

re… Âmáª=ÅÜÉ=áå=íçåç=ãáåçêÉI=≠ ìå~= Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ ÇáîÉêë~I= áå= ìå= ÅÉêíç= ëÉåëç ÅÜÉ=≠=íçêå~í~=~ääÉ=çêáÖáåáK=píç ÅÉêÅ~åÇç=Çá=Çá~äçÖ~êÉ=éÉêëçJ å~äãÉåíÉ= Åçå= á= Åáíí~ÇáåáI éÉêÅܨ=çÖÖá=åçå=Åçåí~=éáª=äç ëäçÖ~å= ÉäÉííçê~äÉI= ã~= äç ëÅ~ãÄáç=Çá=áÇÉÉ=É=îÉÇìíÉ=ëìä Ñìíìêç= É= áä= Åáíí~ÇáåçJÉäÉííçêÉ îìçäÉ=ëÉåíáêÉ=Åçë~=éêçéçåá=É ëéÉëëç=íá=ëìÖÖÉêáëÅÉ=Åçë~=éÉê äìá=≠=åÉÅÉëë~êáçK=rå~=ëçêí~=Çá Å~ãé~Öå~=ÉäÉííçê~äÉ=é~êíÉÅáJ é~í~= ÅÜÉ= ëÑçÅá~= áå= éêçéçëí~ éçäáíáÅçJ~ããáåáëíê~íáî~ÊK= Ha già in mente la composizione della giunta? Quanto ha speso per questa campagna elettorale? ÂÐ= éêÉã~íìêç= é~êä~êÉ= Çá Öáìåí~I= éêáãç= éÉêÅܨ= åçå ÅêÉÇç= éçêíá= ÄÉåÉI= É= éçá= éÉêJ Åܨ= í~äá= ÇÉÅáëáçåá= ÇÉîçåç ÉëëÉêÉ=éêÉëÉ=Çá=ÅçåÅÉêíç=Åçå äÉ= ÑçêòÉ= éçäáíáÅÜÉ= É= ÅáîáÅÜÉ ÅÜÉ=Ü~ååç=ëéçë~íç=áä=éêçÖÉíJ íçK= pìá= Åçëíá= åçå= éçëëç êáëéçåÇÉêÉ= éÉêÅܨ= ≠= ~åÅçê~ áå= Åçêëç= ã~= éÉåëç= ÅÜÉ= åçå ë~ê¶=ÇáëéÉåÇáçë~=~îÉåÇç=ìíáJ äáòò~íç= ãçäíç= îçäçåí~êá~íç= É ãáäáí~åò~=Ç~=é~êíÉ=ÇÉá=Å~åÇáJ Ç~íáÊK

«Penso che la coalizione sia molto unita e coerente con il progetto presentato agli elettori. L’unica componente con cui non si è raggiunto un accordo è Fratelli d’Italia, ma penso che in caso di ballottaggio si possano verificare delle convergenze»

 ROBERTO CICCONI

CARLO MARINO

cáÖäáç=ÇÉä=Åçãéá~åíç=_êìåçI=ëáåÇ~Åç=åÉÖäá=~ååá=ÚVMI oçÄÉêíç=≠=áä=Å~åÇáÇ~íç=Çá=oáå~ëÅáí~=aÉãçÅê~íáÅ~I Åçãé~ÖáåÉ=Ñçêã~í~=Ç~=ÅáåèìÉ=äáëíÉW=lÄáÉííáîç=ÅçãìJ åÉI=sáí~ãáåÉ=hI=pbiI=`êÉëÅÉêÉ=^å~Öåá=É=ä~=äáëí~=`áÅÅçåá páåÇ~ÅçK=PV=~ååáI=ä~ìêÉ~íç=áå=iÉÖÖÉI=≠=ëí~íç=ÅçåëáÖäáÉêÉ éÉê=ÅáåèìÉ=~ååá=~=é~êíáêÉ=Ç~ä=OMMVK=a~á=Ä~åÅÜá=ÇÉääÛçéJ éçëáòáçåÉ=ëá=≠=êÉëç=éêçí~Öçåáëí~=Çá=åìãÉêçëÉ=áåáòá~íáJ îÉK=^ííáîç=~åÅÜÉ=áå=~ãÄáíç=ëçÅá~äÉI=Ü~=ê~ÅÅçäíç=~ííçêåç ~=ë¨=äÛÉåíìëá~ëãç=Çá=í~åíá=Öáçî~åáI=åçå=ëçäç=Çá=ÅÉåíêçJ ëáåáëíê~

`~êäç=j~êáåçI=ÉëéÉêíç=áå=ÅçãìåáÅ~òáçåÉ=É=ã~êâÉíáåÖI ≠=áä=Å~åÇáÇ~íç=ëáåÇ~Åç=áå=Ñçêò~=~ää~=äáëí~=ÇÉääÛfí~äá~=ÇÉá s~äçêáK=cçêíÉ=Çá=ìå=Äìçå=êáëìäí~íç=~ääÉ=ÉäÉòáçåá=~ããáJ åáëíê~íáîÉ=Çá=ÅáåèìÉ=~ååá=Ñ~=ÅÜÉ=éÉê∂I=éÉê=éçÅçI=åçå=Öäá ÅçåëÉåí±=Çá=Éåíê~êÉ=ÅçãÉ=ÅçåëáÖäáÉêÉ=~=m~ä~òòç=ÇÛfëÉçI åçå=Ü~=ã~á=éÉêëç=Çá=îáëí~=ä~=éçäáíáÅ~=É=äÛáãéÉÖåç=ÅáîáJ ÅçI=ëéÉÅáÉ=áå=Ñ~îçêÉ=ÇÉä=êáçåÉ=Çá=lëíÉêá~=ÇÉää~=cçåí~å~I èì~êíáÉêÉ=áå=Åìá=≠=å~íç=É=åÉä=èì~äÉ=íìííçê~=îáîÉK= ^åÅÜÉ=éÉê=äìá=áÇÉÉ=ÅÜá~êÉ=É=ÑÉêã~=îçäçåí¶=Çá=îÉÇÉêäÉ êÉ~äáòò~íÉ=

SINISTRA ALTERNATIVA

LA RIVINCITA


XIV

23 MAGGIO 2014

LA DESTRA DEL CENTRODESTRA Riccardo Ambrosetti è il candidato di Fratelli d’Italia «Gli altri hanno fallito. E chi fallisce va a casa»

RICCARDO AMBROSETTI péçêíáîçI=ëÉãéêÉ=ÉäÉÖ~åíáëëáãçI=íêÉåí~êÉÉååÉW oáÅÅ~êÇç=^ãÄêçëÉííáI=ÑáÖäáç=ÇÉä=éáª=åçíç=bÖáÇáçI èìçí~íç=~êíáëí~=ÇÉä=ÄêçåòçI=ÅçåÅçêêÉ=ëçëíÉåìíç Ç~ää~=äáëí~=cê~íÉääá=ÇÛfí~äá~K=dá¶=áãéÉÖå~íç=áå é~ëë~íç=áå=éçäáíáÅ~I=Ü~=ëÉãéêÉ=çííÉåìíç=Äìçåá éá~òò~ãÉåíá=ëÉåò~=éÉê∂=êáìëÅáêÉ=~Ç=~ÅÅ~é~êê~êJ ëá=ìå=éçëíç=ÅçãÉ=~ããáåáëíê~íçêÉK=lê~=Åá=êáéêçJ î~=Åçå=îçäçåí¶=É=ÅçåîáåòáçåÉK=pçåç=áå=í~åíá=~ Ñ~êÉ=áä=íáÑç=éÉê=äìá=É=åçå=≠=ÇÉííç=ÅÜÉ=éçëë~=Ç~îJ îÉêç=Ñ~êÅÉä~I=êáîÉä~åÇçëá=ä~=îÉê~=ëçêéêÉë~=Çá èìÉëí~=íçêå~í~=ÉäÉííçê~äÉ

mbrosetti, se il centrodestra dovesse perdere una roccaforte come Anagni, non teme l’accusa politica di non aver raggiunto un’intesa con il resto della coalizione? Âcáåç= ~= éêçî~= Åçåíê~êá~= Öäá ~ÅÅìë~íçêá=ëá~ãç=åçáI cê~íÉääá ÇÛfí~äá~= ^ääÉ~åò~= k~òáçå~äÉ åçå= ëá= êáÅçåçëÅÉ= åÉää~= Åç~äáJ òáçåÉ=ÖìáÇ~í~=Ç~=k~í~äá~=éÉêJ Åܨ= åçå= îÉÇÉ= åÉá= ëìçá= ÉëéçJ åÉåíáI= å¨= ä~= îçäçåí¶= Çá= Å~ãJ Äá~ãÉåíç= å¨= áä= êáååçî~ãÉåJ íç=ÅÜÉ=Åá=ëá=ÇçîêÉÄÄÉ=~ëéÉíí~J êÉ= Ç~= ìå~= Åä~ëëÉ= éçäáíáÅ~  ÅÜÉ Ü~= êáÇçííç= ^å~Öåá= áå= ÅçåÇáJ òáçåá=éáÉíçëÉ=É=åçå=≠=êáìëÅáí~ ~=íÉêãáå~êÉ=á=ëìçá=ìäíáãá=ÇìÉ ã~åÇ~íáK=e~ååç=Ñ~ääáíç>=b=ÅÜá Ñ~ääáëÅÉ= î~= ~= Å~ë~>= ^îÉî~ãç ÅÜáÉëíç=ìå=ÑçêíÉ=ëÉÖåç=Çá=êçíJ íìê~= Åçå= áä= é~ëë~íçI= Ü~ååç êáíÉåìíç= çééçêíìåç= ã~åíÉJ åÉêÉ= áä= îÉÅÅÜáç= ëáëíÉã~Ò çêã~á= Ñ~ííç= ëçäç= Çá= Ñ~îçêáíáJ ëãáK= pÉ= áä= ÅÉåíêçÇÉëíê~= åçå ÖçîÉêåÉê¶= èìÉëí~= Åáíí¶= ä~

A

Åçäé~=ë~ê¶=íìíí~=äçêçÊK Sanità, occupazione, inquinamento. Ci sono tanti problemi da risolvere… Â^Ç=^å~Öåá=ë~åáí¶=îìçä=ÇáêÉ çëéÉÇ~äÉI= ÅÛ≠= äÛìêÖÉåíÉ åÉÅÉëëáí¶=Çá=Ö~ê~åíáêÉ=ìå=éêÉJ ëáÇáç= Çá= éêçåíç= ëçÅÅçêëç= é᪠ÉÑÑáÅ~ÅÉ= ~ííê~îÉêëç= áä= ëìç éçíÉåòá~ãÉåíçI ä~= ^ëä  ÇÉîÉ ÉëëÉêÉ= áåÅÉåíáî~í~= áå= çÖåá ãçÇç=~=éêçîîÉÇÉêÉI=~åÅÜÉ=~ ëìçå= Çá= ÇÉåìåÅÉK= cê~íÉääá ÇÛfí~äá~= éêçéçåÉ= Çá= áëíáíìáêÉ

«Oggi Anagni ha bisogno di veri amministratori» ìå~= ÅçããáëëáçåÉ= Åçãéçëí~ Ç~á= ëáåÇ~Åá= ÇÉá= Åçãìåá= äáãáJ íêçÑá= É= Ç~= éÉêëçå~äÉ= ÅçãéÉJ íÉåíÉ= áå= ã~íÉêá~= äÉÖ~äÉ= É ãÉÇáÅ~I= ~íí~= ~= íìíÉä~êÉ= áå íìííÉ=äÉ=ëÉÇá=ÅçãéÉíÉåíá=äÛáåJ íÉêÉëëÉ=ÇÉää~=ë~äìíÉ=ÇÉá=Åáíí~J Çáåá=~ä=ÑáåÉ=Çá=~ííì~êÉ=áä=ÅçãJ éäÉíç= êáéêáëíáåç= ÇÉää~= åçëíê~ ëíêìííìê~= çëéÉÇ~äáÉê~K

oáíÉåá~ãç=áåçäíêÉ=ÅÜÉ=äÉ=áéçJ íÉëá= Çá= ÅÉåíêá= êáÅÉêÅÜÉ= É= Å~ëÉ ÇÉää~= ë~äìíÉ= ëá~åç= ëçäç= ìå~ ëÅÉåÉÖÖá~í~K= mÉê= èì~åíç êáÖì~êÇ~= äÛçÅÅìé~òáçåÉI= áä ä~îçêç= åçå= ÅÛ≠I= åçå= áääìÇá~J ãç= á= Åáíí~Çáåá= Åçå= Ñ~äëÉ= éêçJ ãÉëëÉK= fä= ä~îçêç= ëá= éì∂= ëçäç ÅêÉ~êÉ= íê~ëÑçêã~åÇç= ä~= Åáíí¶ áå= ìå~= äçÅ~äáí¶= íìêáëíáÅ~I= Öäá ëíêìãÉåíá= éÉê= Ñ~êäç= Åá= ëçåç íìííáK= fåçäíêÉ= ëá~ãç= Åçåîáåíá ÅÜÉ=Åá=ëá~=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ÅêÉ~J êÉ= ìå= ~ééçëáíç= ëéçêíÉääç= éÉê äÉ= áãéêÉëÉ= ÅÜÉ= Ñ~Åáäáíá= áä= ê~éJ éçêíç= Åçå= ä~= `~ãÉê~= ÇÉä ÅçããÉêÅáç= ~ä= ÑáåÉ= Çá= ~ÖÉîçJ ä~êÉ= Öäá= áåîÉëíáãÉåíáK= fåÑáåÉI éÉê=äÛ~ãÄáÉåíÉI=çÅÅçêêÉ=ëìÄáJ íç= ìå= ÅÉåëáãÉåíç= Çá= íìííÉ= äÉ ~êÉÉ= ~ÖêáÅçäÉ= áåíÉêÉëë~íÉ= Ç~ éêçÄäÉãá= Çá= áåèìáå~ãÉåíç= É ~ÖÉîçä~êÉ= ä~= êáÅçåîÉêëáçåÉ çîÉ=éçëëáÄáäÉ=ÇÉääÉ=ÅçäíìêÉÊK== Quale obiettivo si prefigge: quello di vincere o quello di essere decisivo al ballottaggio? Â`êÉÇç= ÅÜÉ= ~= åÉëëìåç

éá~ÅÅá~=é~êíÉÅáé~êÉ=í~åíç=éÉê Ñ~ê= åìãÉêçI= íìííá= éìåí~åç ~ää~= îáííçêá~K= pÉ= ë~ê¶= Ä~ääçíJ í~ÖÖáçI=Ñ~êÉãç=Åá∂=ÅÜÉ=~ÄÄá~J ãç= ëÉãéêÉ= Ñ~ííçW= Ç~êÉ= îçÅÉ ~á=åçëíêá=ÉäÉííçêáI=~åÅÜÉ=~ííê~J îÉêëç=ìå=êÉÑÉêÉåÇìãI=~ä=ÑáåÉ Çá= ëÅÉÖäáÉêÉ= áåëáÉãÉ= ÅÜá ãÉÖäáç= éçëë~= Ö~ê~åíáêÉ= äÛ~íJ íì~òáçåÉ=ÇÉá=éìåíá=ÇÉä=åçëíêç éêçÖê~ãã~ÊK Di cosa ha bisogno il Comune di Anagni? Âaá= îÉêá= ~ããáåáëíê~íçêáI ÅÜÉ= ëá~åç= ~ä= ëÉêîáòáç= ÇÉää~ ÅçääÉííáîáí¶= É= åçå= ÇÉÖäá= áåíÉJ êÉëëá= ÇÉä= ëáåÖçäçK= bÑÑáÅáÉåò~ åÉá= ëÉêîáòá= ÉêçÖ~íá= É= ~ëëçäìí~ ~ííÉåòáçåÉ=åÉää~=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉä ÄÉåÉ=éìÄÄäáÅçÊK Si chiude una campagna elettorale in tono minore. Che sensazioni ha avuto? Âkçå= ≠= ëí~í~= ìå~= Å~ãé~J Öå~= áå= íçåç= ãáåçêÉI= ëÉãéäáJ ÅÉãÉåíÉ= èì~äÅìåç= åçå= Ü~ ~îìíç=áä=Åçê~ÖÖáç=Çá=~ÑÑêçåí~J êÉ= ä~= Åáíí~Çáå~åò~= ëì= íÉã~íáJ ÅÜÉ= áãéçêí~åíáI= áå= èì~åíç

ëçåç=ëí~íá=~ä=ÖçîÉêåç=åÉääÛìäJ íáãç=ÇÉÅÉååáçK=`Û≠=~ÇÇáêáííìJ ê~=ÅÜá=ÅêÉÇÉ=Çá=~ãã~äá~êÉ=Öäá çêã~á=Éë~ìëíá=Åáíí~Çáåá=Ñ~ÅÉåJ Çç=Ä~ää~êÉ=ä~=éáòòáÅ~I=Ñ~ÅÉåÇç ëÅá~Å~ää~ÖÖáç= ëìä= Ñìíìêç= ÇÉäJ äÛçëéÉÇ~äÉ= ç= ~íí~ÅÅ~åÇç= ~äíêá Å~åÇáÇ~íá= Åçå= ~ÅÅìëÉ= ëÉåò~ ÑçåÇ~ãÉåíçK= pçåç= ëí~íç ~ÅÅìë~íç=Çá=ÉëëÉêÉ=áä=ã~åÇ~J í~êáç=Çá=cê~åÅç=cáçêáíç=èì~åJ

«Se eletti non percepiremo alcuna indennità» Çç=áç=Åçå=ìå~=ÅÉêí~=Åç~äáòáçJ åÉ=åçå=Üç=åáÉåíÉ=Ç~=ÅçåÇáîáJ ÇÉêÉÊK Quanto ha speso in questa campagna elettorale? Secondo lei le indennità di sindaco e amministratori andrebbero ridotte? Âfä= ãçãÉåíç= Çá= Åêáëá= ÉÅçJ åçãáÅ~I=É=ä~=åçëíê~=îáëáçåÉ=Çá Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉI= Åá= Ü~ áãéçëíç=Çá=ãÉííÉêÉ=áå=éê~íáÅ~ ìå~= Å~ãé~Öå~= ÇáîÉêë~= Ç~

èìÉääÉ= ~ääÉ= èì~äá= Åá= Ü~ååç ~Äáíì~íç= ÅÉêíá= éÉêëçå~ÖÖáK ^ÄÄá~ãç=~åíÉéçëíç=~ääÉ=ÅÉåÉ åÉá= êáëíçê~åíáI= Öäá= áåÅçåíêá= ~ Å~ë~=ÇÉää~=ÖÉåíÉK=^Öäá=~êíáÅçäá ~= é~Ö~ãÉåíç= ëìá= èìçíáÇá~åá äçÅ~äáI= äÛìëç= Öê~íìáíç= ÇÉá ëçÅá~ä= åÉíïçêâK= fç= ëíÉëëçI áåëáÉãÉ=~á=ãáÉá=Å~åÇáÇ~íáI=Üç íáåíÉÖÖá~íç=É=~ääÉëíáíç=áä=ÅçãáJ í~íç= ÉäÉííçê~äÉI= ~íí~ÅÅ~íç= á ã~åáÑÉëíáKKK= mÉê= äÛáåíÉê~= Å~ãJ é~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ= éçëëá~ãç èì~åíáÑáÅ~êÉ= ìå= Åçëíç= áåÑÉJ êáçêÉ=~á=NKRMM=ÉìêçK=c~êÉ=äÛ~ãJ ãáåáëíê~íçêÉ= ÇÉää~= éêçéêá~ Åáíí¶I= éÉê= ãÉ= ë~êÉÄÄÉ= ìå çåçêÉ>= mÉê= èìÉëíçI= Çá= ÅçãìJ åÉ= ~ÅÅçêÇç= Åçå= íìíí~= ä~= ãá~ äáëí~I=~ÄÄá~ãç=ÇÉÅáëçI=áå=Å~ëç Çá= îáííçêá~I= Çá= åçå= éÉêÅÉéáêÉ ~äÅìå~=áåÇÉååáí¶K=i~=ëçãã~ Çá= íìííá= Öäá= ëíáéÉåÇá= ~åÇê¶= ~Ç ~äáãÉåí~êÉ= ìå= ÑçåÇç= Ç~= ìíáJ äáòò~êÉ= åÉä= ëçÅá~äÉK= m~êäá~ãç Çá= ÅáêÅ~= NMMKMMM= Éìêç= ~ååìáI ÅÜÉ= éçíê~ååç= ëáÅìê~ãÉåíÉ ~áìí~êÉ= éáª= Çá= èì~äÅÜÉ= Ñ~ãáJ Öäá~ÊK

 ANGELO SALVI

MIRCO STERBINI

^åÖÉäç=p~äîáI=åçí~áçI=≠=áä=Å~åÇáÇ~íç=Çá=^å~Öåá mçåíáÑÉñI=äáëí~=Ñçêã~í~=áå=ä~êÖ~=é~êíÉ=Ç~=ÇçååÉK píáã~íç=É=ÅçåçëÅáìíç=éêçÑÉëëáçåáëí~I=≠=åçíç=áå=Åáíí¶ ~åÅÜÉ=éÉê=äÉ=ëìÉ=áååìãÉêÉîçäá=Ä~íí~ÖäáÉ=áå=Ñ~îçêÉ=ÇÉäJ äÛ~ãÄáÉåíÉX=åÉá=Öáçêåá=ëÅçêëá=Ü~=êÉëç=éìÄÄäáÅ~=ä~=ëì~ áåíÉåòáçåÉ=Çá=ÇÉîçäîÉêÉ=äÛáåíÉê~=áåÇÉååáí¶=ãÉåëáäÉ éêÉîáëí~=éÉê=ä~=Å~êáÅ~=Çá=ëáåÇ~Åç=~=ìå=ÑçåÇç=Çá=Äáä~åJ Åáç=éÉê=Ñ~ê=ÑêçåíÉ=~ääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉää~=ëÅìçä~I=ÇÉää~ íÉêò~=Éí¶I=ÇÉá=ÇáîÉêë~ãÉåíÉ=~Äáäá=É=ëçéê~ííìííç=~á=ÄáëçJ Öåá=ÇÉääÉ=äçêç=Ñ~ãáÖäáÉ

PQ=~ååáI=éêçÑÉëëáçåáëí~=áåÑçêã~íáÅçI=éçÉí~=éÉê=é~ëëáçJ åÉW=jáêÅç=píÉêÄáåáI=Å~åÇáÇ~íç=~=ÅáåèìÉ=ëíÉääÉI=éêçãÉíJ íÉ=Ä~íí~Öäá~=~ääÉ=îÉÅÅÜáÉ=îçäéá=ÇÉää~=éçäáíáÅ~=É=~á=Öáçî~J åá=ê~ãé~åíá=ÅÜÉ=~ãÄáëÅçåç=~ääÉ=éçäíêçåÉ=Çá=m~ä~òòç ÇÛfëÉçK=iç=Ñ~=é~êä~åÇç=Çá=~ãÄáÉåíÉI=íê~ëé~êÉåò~I=îáîáJ Äáäáí¶=ìêÄ~å~I=ë~åáí¶I=ïáJÑá=òçåÉI=~ÖêáÅçäíìê~=ÄáçäçÖáÅ~K iìá=É=áä=ëìç=ÖêìééçI=åÉÖäá=ëÅçêëá=ãÉëáI=ëá=Éê~åç=êÉëá éêçãçíçêá=Çá=áåíÉêÉëë~åíá=áåáòá~íáîÉ=~=Ñ~îçêÉ=ÇÉääÛ~ãJ ÄáÉåíÉK=fä=ëìç=éêçÖê~ãã~=ÅçãéäÉíç=ëì ïïïK~å~ÖåáRëíÉääÉKáí

AMBIENTE E SOCIALE

GRILLO NON MANCA


23 MAGGIO 2014

XV

Nonostante la spaccatura a sinistra, Bassetta è il candidato ufficiale del Pd. Per la prima volta in politica, chiede la fiducia nel segno della discontinuità

FAUSTO BASSETTA c~ìëíç=_~ëëÉíí~=≠=áä=Å~åÇáÇ~J íç=Çá=^å~Öåá=_ÉåÉ=Çá=íìííáÒI Åç~äáòáçåÉ=Çá=ÅÉåíêçëáåáëíê~ Ñçêã~í~=Ç~=ÇáÉÅá=íê~=äáëíÉ ÅáîáÅÜÉ=É=é~êíáíáK=qê~=èìÉëíá=ä~ é~êíÉ=ÇÉä=äÉçåÉ=ä~=Ñ~I=~äãÉåç ëìää~=Å~êí~I=áä=m~êíáíç aÉãçÅê~íáÅçI=éêáåÅáé~äÉ ëéçåëçê=ÇÉääÛ~ìíçêÉîçäÉ=Å~åJ ÇáÇ~íìê~=áå=èìÉëíáçåÉK `çäçååÉääç=ÇÉá=`~ê~ÄáåáÉêáI çÖÖá=áå=ÅçåÖÉÇç=éÉê=ãçíáîá ÉäÉííçê~äáI=ÉëéÉêíç=Çá=Çáêáííç ãáäáí~êÉ=É=Åçå=ìå=ÅìêêáÅìäìã áåîáÇá~ÄáäÉI=ëá=ÇáÅÉ=éêçåíç=~ Ñ~êÉ=Çá=^å~Öåá=ìå~=Åáíí¶ ãáÖäáçêÉÒK=mÉê=äìá=≠=ä~=éêáã~ îçäí~=áå=éçäáíáÅ~

Fausto Bassetta, 51 anni, è un colonnello dei carabinieri con importanti esperienze operative contro la criminalità organizzata e in altri delicati settori. Il suo ultimo incarico è stato quello di vice capo gabinetto del ministro all’ambiente Orlando. È autore di numerose pubblicazioni tra le quali il Codice del lineamento militare e i Lineamenti del diritto militare. Candidato sindaco del Pd, è sostenuto da dieci liste (sette sono civiche)

UN VOTO PER CAMBIARE

Da anni il centrosinistra non governa la città. Ecco perché Fausto Bassetta ci crede d Anagni il centrosinistra punta a espugnare una roccaforte del centrodestra: se vincete sarà un trionfo e se perdete una tragedia? ÂiÛçÄáÉííáîç= ÇÉää~= îáííçêá~ ~ääÉ=ÉäÉòáçåá=≠=éÉê=åçá=ÇÉíÉêJ ãáå~åíÉI= åçå= í~åíç= éÉê ÉëéìÖå~êÉ= ìå~= êçÅÅ~ÑçêíÉ ÇÉä= ÅÉåíêçÇÉëíê~= ã~= éÉê Ç~êÉ=ìå=ëÉÖå~äÉ=Çá=ÇáëÅçåíáJ åìáí¶= êáëéÉííç= ~ä= é~ëë~íç= É Ñ~îçêáêÉ= ìå= Å~ãÄá~ãÉåíç åÉääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ Åçãìå~äÉ=ÇÉää~=Åáíí¶ÊK Lei è un militare di primo livello: quale il primo impatto con la politica?

A

Nel programma soprattutto sanità e ambiente

 VALERIANO TASCA LA DESTRA RADICALE

Ð=s~äÉêá~åç=q~ëÅ~I=Åä~ëëÉ=NVTTI=áä=Å~åÇáÇ~íç=Çá `~ë~éçìåÇ=^å~ÖåáI=ãçîáãÉåíç=ÇÉää~=ÇÉëíê~=ê~ÇáÅ~äÉ ÑçåÇ~íç=~=oçã~=åÉä=OMMP=ÅÜÉ=Ü~=Ñ~ííç=ÇÉää~=éçäáíáÅ~ ëçÅá~äÉI=ÇÉä=Çáêáííç=~ää~=ë~äìíÉ=É=~ääç=ëíìÇáçI=ÇÉää~=ÇáÑÉë~ ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉ=éêáçêáí¶=áãéêÉëÅáåÇáÄáäá=ÇÉä=éêçÖê~ãJ ã~=ÉäÉííçê~äÉK=mêçí~Öçåáëíá=Çá=ÉÅä~í~åíá=~òáçåá=ÇáãçJ ëíê~íáîÉ=É=Çá=éêçíÉëí~I=á=ê~Ö~òòá=Çá=`~ë~éçìåÇ=ëçåç ëí~íá=íê~=á=éáª=~ííáîá=É=áãéÉÖå~íá=ëìä=ÑêçåíÉ=ÇÉää~=ë~åáí¶ áå=ÇáÑÉë~=ÇÉä=äçÅ~äÉ=åçëçÅçãáçI=~îÉåÇç=çÅÅìé~íç=á éá~åá=~äíá=ÇÉää~=ëíêìííìê~

Â`çãÉ= ãáäáí~êá= åçå= éçëJ ëá~ãç= Ñ~êÉ= éçäáíáÅ~= ~ííáî~I ã~=á=åçëíêá=êìçäá=áëíáíìòáçå~J äá= îáîçåç= ~åÅÜÉ= Çá= éçäáíáÅ~K iÛáãé~ííç= ≠= ëí~íç= éçëáíáîçI éÉêÅܨ=áãéÉÖå~êëá=áå=éçäáíáJ Å~=éêçîÉåÉåÇç=Ç~=ìå=êÉíêçJ íÉêê~= ÅçãÉ= áä= ãáç= Ü~= ìå î~äçêÉ=éáª=~äíç=É=åçÄáäÉÊK== Perché la coalizione non è unita? Pensate di poter recuperare tutto al secondo turno di ballottaggio? Âfä= ÅÉåíêçëáåáëíê~= åçå= ≠ ìåáíç= ÉÇ= ÉëéêáãÉI= áå= èìÉëí~ íçêå~í~= ÉäÉííçê~äÉI= éáª= Å~åJ ÇáÇ~íá= éÉêÅܨ= éìêíêçééç åçå=≠=ëí~íç=éçëëáÄáäÉ=íêçî~êÉ äÉ=ÅçåîÉêÖÉåòÉ=ÅÜÉ=Åá=~ìëéáJ

Å~î~ãçK= j~= ~Ç= ^å~Öåá= ÉëáJ ëíÉ= ìå= ÑêçåíÉ= ÇÉãçÅê~íáÅç ãçäíç= ~ãéáç= É= ÅêÉÇç= ÅÜÉ ë~ê¶= å~íìê~äÉ= êáÅçãé~íí~êÅá ëÉ= ~ä= Ä~ääçíí~ÖÖáç= ëá= Ççîê¶ Åçåíê~ëí~êÉ=áä=ÅÉåíêçÇÉëíê~ÊK Anagni è il centro nevralgico della Ciociaria in questo momento: sanità (l’ospedale), lavoro (accordo di programma), ambiente (inquinamento della Valle del Sacco). Quali proposte ha? Âfä= åçëíêç= éêçÖê~ãã~ êáëÉêî~=ä~=ã~ëëáã~=~ííÉåòáçJ åÉ=~=èìÉääÉ=ÅÜÉ=ëçåç=äÉ=éêáåJ Åáé~äá=ÉãÉêÖÉåòÉ=ÇÉä=íÉêêáíçJ êáçK=mÉê=äÛçëéÉÇ~äÉI=É=áå=èìÉJ ëíç=ëÉåëç=~ÄÄá~ãç=çííÉåìíç Öá¶= Ñçêíá= ëÉÖå~äá= Ç~= é~êíÉ= Çá ^ëä=É=oÉÖáçåÉ=i~òáçI=éìåíá~J ãç= ~ä= ã~åíÉåáãÉåíç= ÇÉää~ ëíêìííìê~= ~ëëáÅìê~åÇç= á= ëÉêJ îáòá= ÉëëÉåòá~äá= ~ääÛìíÉåò~= áå ìå=éêÉëáÇáç=ÅÜÉ=åÉä=íÉãéç=≠ ëí~íç= ëã~åíÉää~íç= éÉê= åÉÖäáJ ÖÉåò~= Çá= ~äíêáK= pìä= ä~îçêç äÛáãéÉÖåç= ë~ê¶= ã~ëëáãçI åçå=ëçäç=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êJ Ç~= áä= íÉëëìíç= áåÇìëíêá~äÉ= ã~ ~åÅÜÉ= ÅÉêÅ~åÇç= ~äíÉêå~íáîÉ ëÑêìíí~åÇç= éçíÉåòá~äáí¶ ÅçãÉ=áä=íìêáëãçI=äÛ~êíáÖá~å~J íç= É= äÛ~ÖêáÅçäíìê~K

«Ma l’impegno sarà massimo anche sul lavoro» iÛ~ãÄáÉåíÉ=≠=ìå=íÉã~=ÅÜÉ=Åá ëí~=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=~=ÅìçêÉI éÉê=èìÉëíç=~ÄÄá~ãç=ëçääÉÅáJ í~íç= É= çííÉåìíç= ÅÜÉ= ~Ç

^å~Öåá= îÉåÖ~= áëíáíìáíç= ìå `Éåíêç= Çá= ëçêîÉÖäá~åò~= ÉéáJ ÇÉãáçäçÖáÅ~= éÉê= äÉ= éêçÄäÉJ ã~íáÅÜÉ= ÇÉää~= s~ääÉ= ÇÉä p~ÅÅçI= Åçå= ãçåáíçê~ÖÖá= éÉê ä~=ë~äìíÉ=ìã~å~=É=~åáã~äÉÊK Quanto ha speso in questa campagna elettorale? Ha già in mente l’eventuale squadra di governo? Âcáåçê~=Üç=ëéÉëç=ìå~=ÅáÑê~ ÄÉå=~ä=Çá=ëçííç=Çá=èì~åíç=ëí~J Äáäáíç= Ç~ää~= äÉÖÖÉK= mÉê= ä~ ëèì~Çê~= Çá= ÖçîÉêåç= ëá= íÉêê¶ Åçåíç=ÇÉä=ÅçåëÉåëç=éçéçä~J êÉ=É=ÇÉääÉ=ÅçãéÉíÉåòÉ=~ÑÑáåJ Åܨ= çÖåìåç= ~ÄÄá~= ìå~= éêÉJ é~ê~òáçåÉ=~ÇÉÖì~í~=~ä=ÅçãJ éáíç=ÅÜÉ=Öäá=ëéÉíí~K=sçÖäá~ãç éçêí~êÉ= ~Ç= ~ããáåáëíê~êÉ= ä~ Åáíí¶= ÖÉåíÉ= ëÉêá~I= çåÉëí~= É ÅçãéÉíÉåíÉÊK= La prima cosa che farebbe da sindaco? Âfå= èìÉëí~= Åáíí¶= ÅÛ≠= ãçäíç Ç~=Ñ~êÉ=Ççéç=~ååá=Çá=~ÄÄ~åJ ÇçåçK= pá= ÅçãáåÅÉê¶= Åçå= ä~ îÉêáÑáÅ~= Çá= èì~åíç= ÇáëéçåáJ ÄáäÉ=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=Ñáå~åJ òá~êáçI= íÉÅåáÅç= É= ~ããáåáJ ëíê~íáîç= éÉê= éá~åáÑáÅ~êÉ= äÉ ~òáçåá= ÅçåíÉåìíÉ= åÉä= éêçJ Öê~ãã~= ÅÜÉ= ~ÄÄá~ãç= éêçJ éçëíç= ~Öäá= ÉäÉííçêáK= rå= éêçJ Öê~ãã~= Ñ~ííáÄáäÉ= É= êÉ~äáòò~J ÄáäÉ= Ä~ë~íç= ëìääÛáÇÉ~= ÅÜÉ ~ÄÄá~ãç=ÇÉää~=Åáíí¶W=îáîáÄáäáJ í¶I= ~ííÉåòáçåÉ= ~ääÉ= Ñ~ëÅÉ= é᪠ÇÉÄçäáI==ëîáäìééç=çÅÅìé~òáçJ å~äÉI= Åìäíìê~= É= íìêáëãç ÅçãÉ= íê~áåç= ÇÉääÛÉÅçåçãá~I é~êíÉÅáé~òáçåÉ= ÇÉá= Åáíí~ÇáJ åáÊK


XVI

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

XVII

VEROLI SI FA IN SEI MA GUARDA AVANTI

Si avvia alla chiusura una campagna elettorale diversa, con qualche polemica e troppe spaccature  fä= Åçåíç= ~ää~= êçîÉëÅá~= éÉê

ä~= ÑáåÉ= ÇÉää~= Å~ãé~Öå~= ÉäÉíJ íçê~äÉ=≠=~êêáî~íç=~=òÉêçK=`çå Öäá= ìäíáãá= Åçãáòá= áå= éêçJ Öê~ãã~= çÖÖáI= ÖáìåÖÉ= ~ä= íÉêJ ãáåÉ=ä~=äìåÖ~=êáåÅçêë~=éÉê=áä êáååçîç=ÇÉä=ÅçåëáÖäáç=ÅçãìJ å~äÉ= Çá= sÉêçäáK= pÉá= Å~åÇáÇ~íá ~= ëáåÇ~ÅçI= ÅáåèìÉ= ìçãáåá= É ìå~=Ççåå~K=fä=éá~åç=Çá=ëÅçåJ íêç= éêáåÅáé~äÉ= Çá= íìíí~= ä~ Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ= ≠= ëí~íç ä~= éçäÉãáÅ~= `~ãé~å~êáJ `êÉí~êçI= ÅçãÄ~ííìí~= ëì= ÅÜá ëá~=åìçîç=É=ÅÜá=îÉÅÅÜáçK=aÉá

La città alle urne dopo dieci anni di giunte D’Onorio éêçÖê~ããá\= pÉ= åÉ= ≠= é~êä~íç Ç~îîÉêç= éçÅçK= jçäíá= ÅçãáòáI ãçäíá= áåÅçåíêá= Åçå= ä~= ÖÉåíÉI ãçäíá=Ñ~êÉãçÒK= a~= é~êíÉ= ëì~= dá~åÑê~åÅç oìÑ~= Ü~= íÉåí~íç= Çá= ãÉííÉêÉ èì~äÅÜÉ= ë~ëëçäáåç= Ñê~= äÉ= ÇìÉ ã~ÅÅÜáåÉ= Ç~= ÖìÉêê~= Çá ã~íêáÅÉ= Çá= ÅÉåíêçëáåáëíê~I éêçî~åÇç=~=Ñ~ê=Å~éáêÉ=ÅÜÉ=ìå éçëëáÄáäÉ= êáååçî~ãÉåíç éçíêÉÄÄÉ= é~ëë~êÉ= ~ííê~îÉêëç ìå=ê~ÇáÅ~äÉ=Å~ãÄá~ãÉåíç=Çá éÉêëçåÉ= É= Çá= çêáÉåí~ãÉåíç éçäáíáÅçK= nìÉëí~= ä~= éêáã~ ãÉí¶= ÇÉá= Å~åÇáÇ~íáK= iÛ~äíê~I j~êáåç= aá~ã~åíáI= _~êÄ~ê~ wÉééáÉêáI=^äÑêÉÇç=j~ÖäáçÅÅ~I

Ü~=îáëëìíç=ëì=ìå=éá~åç=ÇáîÉêJ ëç=éêçî~åÇç=~=ëçëíÉåÉêÉ=ìå~ Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ= ~ä= Çá= ä¶ ÇÉääÉ= éçäÉãáÅÜÉI= ÅÉêÅ~åÇç ìå=îçíç=ÅÜÉ=éÉêãÉíí~=äçêç=Çá ëíê~éé~êÉ=ìå=ëÉÖÖáç=áå=~ìä~K aÉíÉêãáå~åíá= ë~ê~ååç= äÉ éêÉÑÉêÉåòÉ=ÅÜÉ=êáìëÅáê~ååç=~ Åçåèìáëí~êÉ= ~ä= éêáãç= íìêåçI éÉê= éçíÉê= éçá= ÇÉÅáÇÉêÉ= ëÉ

ãÉííÉêäÉ= ~= ÇáëéçëáòáçåÉ= Çá ìåç= ÇÉá= Å~åÇáÇ~íá= ~ääÛÉîÉåJ íì~äÉ=Ä~ääçíí~ÖÖáçI=çééìêÉ=ëÉ

Lo scontro nel Pd E il sussulto del centrodestra ã~åíÉåÉêäÉ=éÉê=ë¨K=j~=äÛáãJ éçêí~åíÉ= ë~ê¶= ëìéÉê~êÉ= áä

éêáãç= ëÅçÖäáçW= áä= OR= ã~ÖÖáçK cê~= á= Å~åÇáÇ~íá= ÇÉääÉ= äáëíÉ= Çá `êÉí~êç= ÅÛ≠= ÅçåîáåòáçåÉ= Çá êáìëÅáêÉ=~=Åçåèìáëí~êÉ=ä~=îáíJ íçêá~= ~ä= éêáãç= íìêåçK p~êÉÄÄÉ= ÇÉÅáë~ãÉåíÉ= ìå~ éêçî~= Çá= Ñçêò~= åçå= áåÇáÑÑÉJ êÉåíÉI= ÅÜÉ= éÉê∂= ~îêÉÄÄÉ åÉää~= ëéçåëçêáòò~òáçåÉ= ÇÉä ëáåÇ~Åç= ìëÅÉåíÉ= dáìëÉééÉ

aÛlåçêáç=ìå~=ã~íêáÅÉ=åÉíí~K mêçéêáç= Ç~= èìÉëí~= ~ÑÑáäá~òáçJ åÉ= `êÉí~êç= Ççîê¶= Ñ~êÉ= ÇÉä íìííç= éÉê= ëí~ÅÅ~êëá= åÉä= Åçêëç ÇÉä= ëìç= ÉîÉåíì~äÉ= ã~åÇ~íçI ~= Å~ìë~= ÇÉääÉ= Öê~åÇá= çãÄêÉ ÅÜÉ=áä=ÇÉÅÉååáç=aÛlåçêáç=Ü~ ä~ëÅá~íç= ëì= sÉêçäáK= a~= é~êíÉ ëì~= `~ãé~å~êá= ë~= ÅÜÉ= éÉê ~îÉêÉ= ã~ÖÖáçêá= ÅÜ~åÅÉ Ççîê¶= éìåí~êÉ= ~ä= Ä~ääçíí~ÖJ ÖáçK= fåÑ~ííá= áå= èìÉëíç= Å~ëç éÉê= äìá= ë~êÉÄÄÉêç= éêçåíá ãçäíá= îçíá= E~åÅÜÉ= åçå ÇáÅÜá~ê~íáF= ëá~= ÇÉá= ãçÇÉê~íá ÅÜÉ=îçíÉê~ååç=aá~ã~åíáI=ëá~ ÇÉÖäá= áêêáÇìÅáÄáäá= Çá= ëáåáëíê~ ÅÜÉ= ëÅêáîÉê~ååç= wÉééáÉêáK nìÉëíç= éçëëáÄáäÉ= åìçîç ~ëëÉííçI=áåÑ~ííáI=éçêíÉêÉÄÄÉ=~ä é~ääçííçäáÉêÉ= ÇÉääÛÉñ= ëáåÇ~Åç åìãÉêá= Çá= íìííç= êáÖì~êÇçI êáÇ~åÇçÖäá= åìçî~= äáåÑ~= éÉê ~ÑÑêçåí~êÉ=ä~=ëÉÅçåÇ~=íçêå~J í~K= b=áä=ÅÉåíêçÇÉëíê~\=fä=Ñ~ííç ëíÉëëç=ÅÜÉ=oìÑ~=~ÄÄá~=áãéçJ ëí~íç=ä~=ëì~=Å~ãé~Öå~=ëÉåò~ Å~ÇÉêÉ= áå= Çá~íêáÄÉ= É= ëÅçåíêá Çá= ëÅÜáÉê~ãÉåíçI= ä~= ÇáÅÉ äìåÖ~=ëìääÛçííáã~=~ìíçåçãá~ ÅÜÉ= äÛÉëéçåÉåíÉ= ~òòìêêç= ëá ëá~= êáìëÅáíç= ~= êáí~Öäá~êÉ= áå èìÉëí~=íçêå~í~K= bI= áÇÉ~= ÇÉääÉ= áÇÉÉI= á= ëìçá ëÉäÑáÉ= Çá= ÇÉåìåÅá~= ~ìíçëÅ~íJ í~íá=~=sÉêçäáK

Achille Reali

Il centrosinistra si presenta agli elettori spaccato. Ma la vera notizia è l’assenza del simbolo del Pd nella competizione. Danilo Campanari, in un primo momento, grazie alla decisione della sezione locale, era riuscito a ottenere il sostegno ufficiale dei Democrat. Poi il pasticciaccio della Federazione provinciale e l’imbarazzo dei big. In primis del segretario Simone Costanzo


XVIII

23 MAGGIO 2014

SIMONE CRETARO Ð=ÑáÖäáç=ÇÛ~êíÉW=^ãÉêáÅç=Ñì ëáåÇ~Åç=åÉÖäá=~ååá=ÚUMK ^îîçÅ~íçI=èì~ê~åíÉååÉI ÅçåîáîÉåíÉI=Ç~=éçÅç=é~é¶ éÉê=ä~=ëÉÅçåÇ~=îçäí~K=^åÅÜÉ äìá=Äá~åÅçåÉêçI=ã~á=ëáåÇ~ÅçI ã~=îáÅÉ=ìëÅÉåíÉ=Çá aÛlåçêáçI=Ç~ääÛÉêÉÇáí¶ ~ããáåáëíê~íáî~=ÇÉä=èì~äÉ Ççîê¶=ëÅêçää~êëá=éêáã~=éçëëáJ ÄáäÉK=cê~=Öäá=~äíêá=íÉãÉ=oìÑ~I ã~=ÇÉîÉ=éìåí~êÉ=~ää~=îáííçêá~ ~ä=éêáãç=íìêåç=éÉê=åçå Å~ÇÉêÉ=åÉääÉ=ãÉäãÉ=ÇÉä=Ä~äJ äçíí~ÖÖáç=Åçå=`~ãé~å~êáK mêáãÉ=ãçëëÉ\ ÂfåÑçêã~íáòò~êÉ=ä~=éìÄÄäáÅ~ ~ããáåáëíê~òáçåÉ=É=ëáÅìêÉòò~ åÉääÉ=ëÅìçäÉÊK=`çå=äìá=ëÉá äáëíÉ

Un giovane per la continuità VICE SINDACO NELLA GIUNTA D’ONORIO E IN POLITICA DA SEMPRE: LA SFIDA DI SIMONE CRETARO retaro, nonostante la spaccatura del centrosinistra conta di vincere al primo turno oppure si sta già attrezzando per il ballottaggio? A proposito che succede se al secondo turno andate lei e Campanari? Â`çåíá~ãç= Çá= îáåÅÉêÉ= ~ä éêáãç=íìêåçI=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ åçå= íÉãá~ãç= ìåç= ëéÉÅáÑáÅç ÅçåÅçêêÉåíÉ= éÉê= äÛÉîÉåíì~äÉ Ä~ääçíí~ÖÖáçK= ^ÄÄá~ãç Åçëíêìáíç= ìå~= Åç~äáòáçåÉ ÑçêíÉI= Ñ~íí~= Çá= éÉêëçåÉ= ãçíáJ î~íÉ= ÅÜÉ= ê~ééêÉëÉåí~åç= áä íÉêêáíçêáçK= få= äçêç= ÅÛ≠= íìííç äÛÉåíìëá~ëãç= Çá= îáåÅÉêÉK= j~ äÛÉåíìëá~ëãç=É=ä~=ÅçåÇáîáëáçJ åÉ=ä~=êÉÖáëíêá~ãç=ëçéê~ííìííç èì~åÇç= áåÅçåíêá~ãç= á= Åáíí~J ÇáåáI= èì~åÇç= êáÉãéá~ãç= äÉ éá~òòÉ=Çá=sÉêçäáK=iÛáéçíÉëá=ÇÉä Ä~ääçíí~ÖÖáç= åçå= äÛ~ÄÄá~ãç éêÉë~= áå= ÅçåëáÇÉê~òáçåÉI= ~ ã~ÖÖáçê= ê~ÖáçåÉ= åçå= Çá~ãç áãéçêí~åò~= ~ä= åçãÉ= Çá= ÅÜá éçíêÉÄÄÉ= ÅçåÑêçåí~êëá= Åçå åçá= Ççéç= áä= éêáãç= íìêåçK= pÉ Åá∂= ëá= îÉêáÑáÅÜÉê¶I= åçá= ÅçåíáJ

C

åìÉêÉãç= ~= ä~îçê~êÉ= ëìä= éêçJ Öê~ãã~=É=ëìääÉ=åçëíêÉ=áÇÉÉ=áå Ñ~îçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=É=åÉä=ÅçåíáJ åìç= ÅçåÑêçåíç= Åçå= á= Åáíí~ÇáJ åáÊK Lei è stato un pilastro dell’Amministrazione D’Onorio: perché a suo giudizio la fiducia va riconfermata? Â`çå= äÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ aÛlåçêáç= ëá= ÅÜáìÇÉ= éÉê= ãÉ ìåÛÉëéÉêáÉåò~= éçëáíáî~K ^ÄÄá~ãç= ä~îçê~íç= áå= ã~åáÉJ ê~= çåÉëí~= É= ëÉêá~I= èìÉëíç= Åá éêÉãáÉê¶K=eç=îáëíç=áä=ëáåÇ~Åç ìëÅÉåíÉ=ä~îçê~êÉ=éÉê=çêÉI=éÉê ~ååáI=çÖåá=ÖáçêåçI=Åçå=áãéÉJ Öåç=~ëëçäìíçK=iÛÜç=îáëíç=íê~íJ í~êÉ= Åçå= ÉëíêÉãç= êáëéÉííç çÖåá=Éìêç=îÉêë~íç=Ç~=åçá=ÅáíJ í~Çáåá= éÉê= áä= Ñìåòáçå~ãÉåíç

Priorità a scuola, viabilità, ambiente, turismo e cultura ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~=éìÄÄäáÅ~K=eç îáëíçI= ëçéê~ííìííçI= ìå= ìçãç Çá=Öê~åÇÉ=çåÉëí¶=É=íê~ëé~êÉåJ

ò~K=b=èìÉëíç=≠=ìå=é~íêáãçåáçI åçå= ÇáãÉåíáÅÜá~ãçäçK= `á∂ åçå=íçÖäáÉ=ÅÜÉ=Ç~=çê~=áå=éçáI Åçå=ä~=ãá~=Åç~äáòáçåÉI=~åÇêÉJ ãç= ~î~åíá= Åçå= åìçîá= éêçJ Öê~ããá=É=åìçîÉ=áÇÉÉÊK== Danilo Campanari, Pd, coalizione, singoli: chi ha la responsabilità maggiore della divisione? Âi~=ã~ÖÖáçêÉ=êÉëéçåë~ÄáäáJ í¶= ÇÉää~= ëé~ÅÅ~íìê~= ≠= êáÅçåJ ÇìÅáÄáäÉ=~=ÅÜá=Ü~=Ñ~ííç=éêÉî~J äÉêÉ=éÉêëçå~äáëãá=áå=Åçåíê~éJ éçëáòáçåÉ=~ääÛìåáí¶=É=~ää~=Åç~J äáòáçåÉK=qêçîç=Åìêáçëç=áä=Ñ~ííç ÅÜÉ=èì~äÅìåç=é~êäá=ÇÛáãéçëáJ òáçåÉK=Ð=äç=ëíÉëëç=èì~äÅìåçÒ ä~= Åìá= Å~åÇáÇ~íìê~= åçå= ≠ ëí~í~= ÅçåÇáîáë~= Ç~ääÉ= ÑçêòÉ ìëÅÉåíá=É=åçå=≠=ëí~í~=ëìééçêJ í~í~= åÉééìêÉ= Ç~ä= é~êíáíç= Çá êáÑÉêáãÉåíçK= mÉê= éêáãÉÖÖá~êÉ ≠=ëí~íç=Ñ~ííç=êáÅçêëç=~á=îÉÅÅÜá íêìÅÅÜá= ÇÉää~= éçäáíáÅ~K= `çå èìÉëíç= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç= ÉÖçáJ ëí~I= áåìíáäÉ= É= Ç~ååçëçI= ëá= ≠ îçäìí~ãÉåíÉ= ÇÉÅáëç= Çá= áÖåçJ ê~êÉ= èì~äëá~ëá= éêçÖÉííç ÅçãìåÉÊK

Di cosa ha bisogno la città di Veroli in tempi brevi? ÂsÉêçäá= Ü~= ÄáëçÖåç= Çá= Ñ~êÉ ìå= ë~äíç= Çá= èì~äáí¶K= qìííá= á åçëíêá= ëÑçêòá= ë~ê~ååç= Ñáå~äáòJ ò~íá= ~= êÉåÇÉêÉ= ä~= Åáíí¶= é᪠ÄÉää~I= ~ÅÅçÖäáÉåíÉ= É= ÑìåòáçJ å~äÉ=éÉê=åçá=ÅÜÉ=îáîá~ãç=èìá É= éÉê= á= åçëíêá= çëéáíáK= pÅìçä~I îá~Äáäáí¶I= ~ãÄáÉåíÉI= íìêáëãç É=Åìäíìê~=ëçåç=äÉ=åçëíêÉ=éêáçJ êáí¶K= mçëëç= Ö~ê~åíáêÉ= Ñáå= Ç~ çê~= ÅÜÉ= á= åçëíêá= ÅçåÅáíí~Çáåá îÉÇê~ååç= Ç~= ëìÄáíç= ëÉÖåá í~åÖáÄáäá=ÇÉää~=åçëíê~=~òáçåÉÊK È stata una campagna elettorale in tono minore: soltanto colpa della crisi oppure la politica non “tira” più? Â^ÄÄá~ãç= ëÅÉäíç= Çá= ÅçåíÉJ åÉêÉ= á= Åçëíá= éÉêÅܨ= åçå= ≠ íÉãéç=Çá=Ñ~êÉ=ëéÉëÉ=~òò~êÇ~J íÉK= kÉää~= åçëíê~= Å~ãé~Öå~ ÉäÉííçê~äÉ= ~ÄÄá~ãç= Ç~íç= ä~ éêáçêáí¶= ~Öäá= áåÅçåíêá= ÇáêÉííá Åçå= á= Åáíí~ÇáåáI= éêáîáäÉÖá~åÇç ìå= ê~ééçêíç= Çá= ~ÖÖêÉÖ~òáçåÉ Åçå=ìåç=ëéáêáíç=É=ìå=çÄáÉííáJ îç= ÅçãìåáW= Ç~êÉ= îáí~= ~= ìå~ åìçî~= îáëáçåÉ= éçäáíáÅ~K

^åÅÜÉ= èìÉëíç= ê~ééêÉëÉåí~ ìå= ëÉÖå~äÉ= Çá= Å~ãÄá~ãÉåíç ãçäíç=ÑçêíÉI=åçå=Éê~=åÉÅÉëë~J êáç=É=çééçêíìåç=çëíÉåí~êÉ=ÉÇ ÉÅÅÉÇÉêÉK=^ää~=ÑáåÉ=ÇÉää~=Å~ãJ é~Öå~=ÉäÉííçê~äÉ=åçå=~îêÉãç ëéÉëç=çäíêÉ=éçÅÜÉ=ãáÖäá~á~=Çá ÉìêçÊK

«Veroli ha bisogno di un salto di qualità» Se diventa sindaco come attua la spending review? Ha già in mente la squadra? Quanto ha speso per la campagna elettorale? Âi~= ëéÉåÇáåÖ= êÉîáÉï= ë~ê¶ ìå~= éê~íáÅ~= Åçëí~åíÉK= páå= Ç~ ëìÄáíç= áä= åçëíêç= áåíÉåíç= ë~ê¶ èìÉääç= Çá= êáçêÖ~åáòò~òáçåÉ äÛáåíÉêç=~ëëÉííç=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáJ å~= ~ããáåáëíê~íáî~K m~êíáêÉãç= Ç~ääÛáåÑçêã~íáòò~J òáçåÉ= ÇÉá= åçëíêá= ëáëíÉãá= éÉê Ñ~ê=êáëé~êãá~êÉ=íÉãéç=É=ëçäÇá ~= íìííá= Åáíí~ÇáåáK iÛ~ÖÖáçêå~ãÉåíç= íÉÅåçäçÖáJ Åç= ÅçåëÉåíáê¶= Çá= çííáãáòò~êÉ

äÉ=êáëçêëÉ=áåíÉêåÉI=éÉêãÉííÉåJ ÇçÅá=Çá=ê~ÑÑçêò~êÉ=èìÉá=ëÉêîáòá ÅÜÉ= ~åÅçê~= êáÅÜáÉÇçåç= äÛáãJ éÉÖåç=ÇáêÉííç=Çá=Ñìåòáçå~êá=É áãéáÉÖ~íáK= pìää~= ëéÉë~= éìÄJ ÄäáÅ~= éÉêãÉííÉíÉãá= Çá= Åáí~êÉ áä=ÑçêíÉ=ëÉÖå~äÉ=ÅÜÉ=sÉêçäá=Ü~ ä~åÅá~íç=Åçå=ä~=ê~ÅÅçäí~=ÇáÑÑÉJ êÉåòá~í~K= pá~ãç= ìåÛÉÅÅÉääÉåJ ò~I=~ÄÄá~ãç=ìå=ëÉêîáòáç=ÉëíÉJ ëç=ëì=íìííç=áä=íÉêêáíçêáç=ÅÜÉ=ëí~ Öá¶= éêçÇìÅÉåÇç= çííáãá êáëé~êãáI=ÅáêÅ~=RRKMMM=Éìêç=~ä ãÉëÉ= Çá= êáëé~êãáçI= É= ~ÄÄá~J ãç=~åÅçê~=ã~êÖáåá=Çá=ã~åçJ îê~K= nìÉëíá= ÑçåÇá= Åá= Ü~ååç ÅçåëÉåíáíç= Çá= ã~åíÉåÉêÉ= ~á ãáåáãá= áãéçëíÉ= É= í~ëëÉK= mÉê èì~åíç=êáÖì~êÇ~=ä~=Ñçêã~òáçJ åÉ=ÇÉää~=Öáìåí~I=Üç=Öá¶=êáÄ~ÇáJ íç=ÅÜÉ=åçå=Üç=éêçãÉëëç=åÉëJ ëìå= éçëíç= É= åÉëëìå= ~ëëÉëëçJ ê~íçK=kçå=Üç=Ö~ê~åíáíç=~=åÉëJ ëìåç=åÉ~åÅÜÉ=áä=êìçäç=Çá=îáÅÉ ëáåÇ~ÅçK= i~= ãá~= Öáìåí~= ë~ê¶ Åçãéçëí~= Ç~= éÉêëçåÉ= ÅçãJ éÉíÉåíá=ÅÜÉ=ëÅÉÖäáÉê∂=áåëáÉãÉ Åçå= á= Åáíí~Çáåá= ëìää~= Ä~ëÉ= ÇÉá îçíá= çííÉåìíáI= ÇÉääÛÉëéÉêáÉåò~ É=Ç~ääÉ=Å~é~Åáí¶=éÉêëçå~äáÊK

Simone Cretaro con i suoi sostenitori politici in questa campagna elettorale. Tra gli altri il sindaco uscente Giuseppe D’Onorio, suo primo supporter, e Massimo Uccioli, presidente del Gzc Veroli


23 MAGGIO 2014

DANILO CAMPANARI Per molti verolani rappresenta l’idea stessa di sindaco. Lo è stato per dodici anni dal ‘92 al 2004. Separato, in pensione, 65 anni e con tre figlie, la sua vita politica inizia con la prima tessera del Pci nel 1968, fino allo strappo di Costanzo che gli ha negato il simbolo del Pd per queste comunali. Appoggiato da quattro liste, tifa Juventus e le sue mani dissodano terra e potano vigna per hobby. Stavolta teme l’assenteismo. Primo passo da sindaco: «Ricreare un rapporto umano nel palazzo»

CAMPANARI CI RIPROVA

È stato già primo cittadino di Veroli. E oggi assicura: «La vera novità sono io» ampanari, perché le è tornata la voglia di fare il sindaco? Âq~åí~= ÖÉåíÉ= Çá= sÉêçäá= ãá Ü~= ÅÜáÉëíç= Çá= íçêå~êÉ= ~Ç ~ããáåáëíê~êÉ= É= ãá= Ü~= íê~J ëãÉëëç= ÑáÇìÅá~= ÉÇ= Éåíìëá~J ëãçK= `çë±= Üç= ÇÉÅáëç= Çá= ÅçåJ Ñêçåí~êãá= åÉä= ãáç= é~êíáíç= É Åçå= äÉ= ÑçêòÉ= éçäáíáÅÜÉ= É= ÅáîáJ ÅÜÉ=~=ãÉ=îáÅáåÉ=éÉê=äÉ=éêáã~J êáÉ=ÅÜÉ=éÉê∂=åÉëëìåç=Ü~=îçäìJ íçK= däá= ëíÉëëá= áëÅêáííá= ~ä= mÇ Ü~ååç= îçäìíç= ~= ëíê~Öê~åÇÉ ã~ÖÖáçê~åò~= ÅÜÉ= Ñçëëá= áç= áä Å~åÇáÇ~íç= ëáåÇ~ÅçK= fä= ëçëíÉJ Öåç= Ñáåçê~= êÉÖáëíê~íç= ÅçåÑÉêJ ã~=Çá=~îÉê=Åçãéáìíç=ä~=ëÅÉäí~ Öáìëí~K= få= èìÉëíç= ÇáÑÑáÅáäÉ ãçãÉåíç= ≠= êáÅÜáÉëí~= í~åí~ ÉëéÉêáÉåò~= éÉê= ÖìáÇ~êÉ= ìå~ Åáíí¶= Çá= îÉåíáãáä~= ~Äáí~åíáK oáíÉåÖç= ÅÜÉ= äÉ= ãáÉ= ÅçãéÉJ íÉåòÉ= É= äÉ= ãáÉ= ÅçåçëÅÉåòÉ éçëë~åç= ÇÉÅáë~ãÉåíÉ= êáä~åJ Åá~êÉ=sÉêçäáÊK Non teme l’accusa politica di aver inevitabilmente diviso il centrosinistra in quella che da anni è un roccaforte? Â`êÉí~êç=Ü~=îçäìíç=áãéçêêÉ ä~=ëì~=Å~åÇáÇ~íìê~=ëÉåò~=éêáJ ã~êáÉK= fä= mÇ= ≠= Åçå= ãÉI= Öäá áëÅêáííáI=äÛ~ëëÉãÄäÉ~I=~ëëÉëëçêá É= = ÅçåëáÖäáÉêáK= pçäç= ìåÛÉëáÖì~ ãáåçê~åò~=≠=ëí~í~=Åçåíê~êá~=É áå= ÇÉãçÅê~òá~= ä~= ãáåçê~åò~ ~ÅÅÉíí~= äÉ= ÇÉÅáëáçåá= ÇÉää~ ã~ÖÖáçê~åò~K= iç= ëíÉëëç= íÉåJ í~íáîç=Çá=Ñ~ê=é~ëë~êÉ=ä~=Å~åÇáJ Ç~íìê~= `êÉí~êç= ÅçãÉ= ìå ~ÅÅçêÇç= éêÉJêÉÖáçå~äá= Éê~ áåÅçåëáëíÉåíÉ= åÉá= åìãÉêá éçáÅܨ= _ìëÅÜáåá= ~îÉî~= éêÉëç ëçäç= ìå~= ã~åÅá~í~= Çá= îçíá= áå éáª= É= éÉêÅܨ= ÅçãìåèìÉ

C

ë~éÉî~=Çá=áåÅáìÅáçÒ=Ç~=éêáã~ êÉéìÄÄäáÅ~ÊK== Ballottaggio Cretaro-Rufa: scongiuri a parte che già sta facendo, lei chi farebbe votare? Âdá~åÑê~åÅç=oìÑ~=≠=ìå=ÖáçJ î~åÉ= É= Äê~îç= áãéêÉåÇáíçêÉ ÅÜÉ= ÇáëÇÉÖå~= áä= éçäáíáÅÜÉëÉ= É äç= êáåÖê~òáç= éÉê= ~îÉê= ~îìíç ~åÅÜÉ= é~êçäÉ= Çá= ëçäáÇ~êáÉí¶ åÉá= ãáÉá= ÅçåÑêçåíáK= `êÉí~êç= ≠ ëí~íç= éêÉëÉåí~íç= É= îçäìíç ÅçãÉ= ä~= Åçåíáåìáí¶= ÇÉääÛ~ãJ ãáåáëíê~òáçåÉ= aÛlåçêáç= éÉê Åìá=Öäá=ÉäÉííçêá=Ççîê~ååç=ëÅÉJ ÖäáÉêÉ= Ñê~= ä~= Åçåíáåìáí¶= ç= ä~ ÇáëÅçåíáåìáí¶X=~=èìÉëíç=éìåíç ä~= åçîáí¶= ëçåç= áçK= däá= ÉäÉííçêá îçíÉê~ååç= áå= ã~åáÉê~= ã~ëJ ëáÅÅá~=ä~=ãá~=Å~åÇáÇ~íìê~=É=ä~ ãá~= Åç~äáòáçåÉK= bëÅäìÇç= áä

La frattura del Pd E una certezza: «Vinceremo» Ä~ääçíí~ÖÖáçÊK È stata una campagna elettorale in tono minore: soltanto colpa della crisi oppure la politica non “tira” più? Âi~= Åêáëá= ëáÅìê~ãÉåíÉ= Ü~ áåÇáêáòò~íç= á= Å~åÇáÇ~íá= ~= Ñ~êÉ ìå~= Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçê~äÉ ëÉåò~=ëéêÉÅÜá=É=ëÉåò~=ÉÑÑÉííá ëéÉÅá~äáÒK=mÉê∂=ÅêÉÇçI=~äãÉåç éÉê= èìÉääç= ÅÜÉ= Åá= êáÖì~êÇ~I ÅÜÉ=á=Å~åÇáÇ~íá=~ÄÄá~åç=éçíìJ íç= ëÅçéêáêÉ= ä~= ÄÉääÉòò~= ÇÉä éçêí~= ~= éçêí~= É= ÇÉä= Åçåí~ííç ÇáêÉííç=Åçå=á=Åáíí~ÇáåáÊK Di quali proposte programmatiche realizzabili ha bisogno la città di Veroli? ÂsçÖäá~ãç= Ñ~ê= íçêå~êÉ= ä~

ÖÉåíÉ=åÉä=ÅìçêÉ=ÇÉä=é~ÉëÉ=ÅêÉJ ~åÇç= çééçêíìåáí¶I= áåáòá~íáîÉ Çá= êáÅÜá~ãç= É= ä~îçêç= ëçéê~íJ íìííç=éÉê=äÉ=åìçîÉ=ÖÉåÉê~òáçJ åáK= f= Öáçî~åá= ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ ãÉëëá= åÉääÉ= ÅçåÇáòáçåá= Çá ~îîá~êÉ= áãéêÉëÉ= ëá~åç= ÉëëÉ ~êíáÖá~å~äá= ç= ÅçããÉêÅá~äá ëÑêìíí~åÇç= äÉÖÖá= å~òáçå~äá= ÉÇ ÉìêçéÉÉ=ã~=~åÅÜÉ=Åçå=áåíÉêJ îÉåíá= ÇÉä= `çãìåÉ= Åçå= ëÖê~îá Çá= áãéçëíÉ= É= ä~= ÅêÉ~òáçåÉ ÇÉää~= ëÅìçä~= ÇÉá= ãÉëíáÉêáK= i~ åçëíê~=ëíçêá~=ÅáîáäÉ=É=êÉäáÖáçë~I éê~íç=Çá=`~ãéçäá=É=äÉ=ÄÉääÉòòÉ å~íìê~äá=ÇÉÄÄçåç=ÇáîÉåí~êÉ=áä îçä¶åç= ÇÉääç= ëîáäìééçK= i~ èì~äáí¶= ÇÉää~= îáí~= ÅÜÉ= ëçåç ëíê~ÇÉI=ëÅìçäÉI=ÑçÖåÉ=É=ëÉêîáòá áå= íìííç= áä= íÉêêáíçêáç= ÇÉÄÄçåç ÉëëÉêÉ= ìå= çÄÄäáÖç= Åçë±= ÅçãÉ áä=ëçëíÉÖåç=~ääÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=ãÉåç ~ÄÄáÉåíá=É=áä=éÉêÑÉòáçå~ãÉåíç ÇÉää~= ê~ÅÅçäí~= ÇáÑÑÉêÉåòá~í~K däá= áãéá~åíá= ëéçêíáîá= ã~åJ Å~åíá=ç=Ç~=ÅçãéäÉí~êÉI=áä=ÅáåÉJ

ã~= Ç~= êá~éêáêÉI= áä= ÑêÉÉ= ïá= Ñá åÉääÉ= ëÅìçäÉ= Åá= ~áìíÉê~ååç= ~ Ñ~êÉ= ìå= ë~äíç= áå= ~î~åíáK pçéê~ííìííç= ~ëëáÅìêÉêÉãç= ~á Åáíí~Çáåá= íçí~äÉ= ÇáëéçåáÄáäáí¶I íçêåÉêÉãç=~=é~êä~êÉ=Åçå=äçêç É= ~Ç= ~ëÅçäí~êäáK= mÉê= íêçééç íÉãéç=ëçåç=ëí~íá=íê~ëÅìê~íáÊK Se diventa sindaco come attua la spending review? Ha già in mente la squadra? Quanto ha speso per la campagna elettorale?

«È stata una campagna elettorale low cost» Âi~= ãá~= Å~ãé~Öå~= ÉäÉííçJ ê~äÉ= ≠= ëí~í~= ìå~= Å~ãé~Öå~ äçï= Åçëí= éÉêÑáåç= åÉä= íáéç= Çá ã~åáÑÉëíá= îçäìí~ãÉåíÉ= ëÉåò~ Ñçíç= É= Öäá= ÉîÉåíá= çêÖ~åáòò~íá Ç~ä= ãáç= Åçãáí~íç= äç= ÅçåÑÉêJ ã~åçK=rå~=Å~ãé~Öå~=Ñ~ê~çJ åáÅ~= ë~êÉÄÄÉ= ëí~í~= ìå~= ã~åJ

Å~åò~= Çá= êáëéÉííç= îÉêëç= í~åíá ÅÜÉ= åçå= Ü~ååç= ä~îçêç= ç= ÅÜÉ ëçåç=áå=Å~ëë~=áåíÉÖê~òáçåÉK=`á áãéÉÖåÉêÉãç= ëìÄáíç= ~Ç= áëíáJ íìáêÉ= ìå= ÑçåÇç= ëéÉÅá~äÉ= ÇçîÉ ë~ê¶= ÅçääçÅ~í~= ìå~= éÉêÅÉåJ íì~äÉ= Çá= ÇÉå~êç= éìÄÄäáÅç êáëé~êãá~í~= Ç~ääÉ= ëéÉëÉ ëìéÉêÑäìÉ= Ç~= éçíÉê= ìíáäáòò~êÉ îÉêëç= Ñ~ãáÖäáÉ= ÄáëçÖåçëÉ çééìêÉ=áå=çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=ÉîÉåJ íá= ÉÅÅÉòáçå~äá= ç= Çá= Å~ä~ãáí¶ å~íìê~äáK= ^åÅÜÉ= á= éêáî~íá éçíê~ååç= ÅçåíêáÄìáêÉ= ~ää~ ÅêÉëÅáí~= Çá= èìÉëíç= ÑçåÇç ~ííê~îÉêëç= ëçííçëÅêáòáçåá= É Ççå~òáçåáK= i~= ëèì~Çê~= ä~ ÇÉÅáÇÉê~ååç=Öäá=ÉäÉííçêá=Åçå=áä äçêç=îçíçI=Åçå=ìå=çÅÅÜáç=~ää~ ÅçãéÉíÉåò~= É= ~ä= êáååçî~J ãÉåíçK= pìää~= ëéÉë~= åçå= ÇáÅç ÅáÑêÉ= ~= Å~ë~ÅÅáç= ã~= äÛçÄÄäáÖç ~ä= Åçãáí~íç= Çá= êáëé~êãá~êÉ ~åÅÜÉ=ëì=ìå=ã~åáÑÉëíç=É=Åçå í~åíç= ~ìíçÑáå~åòá~ãÉåíç= Ç~ é~êíÉ=Çá=íìííáÊK

 BARBARA ZEPPIERI ENTUSIASMO A SINISTRA

_~êÄ~ê~=wÉééáÉêá=≠=äÛìåáÅ~=Ççåå~=~=Å~åÇáÇ~êëá=éÉê=ä~ éçäíêçå~=éáª=áãéçêí~åíÉK=pÉãéêÉ=ëÅÜáÉê~í~=Åçå=ä~ ëáåáëíê~I=Ü~=ê~ÅÅçäíç=áä=íÉëíáãçåÉ=Çá=èìÉää~=Çá=m~çäç=aÉ páãçåÉK=o~ÇáÅ~äÉ=~åÅÜÉ=åÉääÉ=áåíÉåòáçåáW=ÂoáååçîÉêÉá ëìÄáíç=áä=ëáëíÉã~=~ããáåáëíê~íáîç=ÇÉä=ÅçãìåÉ=Çá=sÉêçäáI ÅçãéêÉëÉ=äÉ=éÉêëçåÉÊK=cáëáçíÉê~éáëí~I=QQ=~ååáI=Åçå=íêÉ ÑáÖäáÉI=ëéçë~í~I=åçå=íáÑ~=É=éÉê=ÜçÄÄó=ÅìÅáå~K=`Üá=íÉãÉ Ñê~=Öäá=~äíêá\=Âkçå=Üç=~îîÉêë~êá=íÉãáÄáäáÊK=fä=ëìç=ãçííç áå=èìÉëí~=Å~ãé~Öå~=≠=ìå=êáÅÜá~ãç=ÅçãìåÉW=ÂfåëáÉãÉ ëá=éì∂Ê

Una lunga carriera, quella di Danilo Campanari, che negli anni ha ricoperto numerosi incarichi: è stato infatti consigliere e assessore provinciale e presidente dell’Ente di promozione turistica. Proprio il turismo è uno dei suoi cavalli di battaglia

XIX


XX

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

XXI

GIANFRANCO RUFA dá~åÑê~åÅç=oìÑ~I=áå=éçäáíáÅ~\ Âa~=ëÉãéêÉ=Öê~òáÉ=~=ãáç é~ÇêÉÊI=áä=Å~î~äáÉê=j~êáçK kçãÉ=ÅÜÉ=êáíêçîá~ãç=áå=ìåç ÇÉá=ÇìÉ=ÑáÖäáI=äÛ~äíê~=≠=s~äÉêá~K ^îîá~íç=áå=^ääÉ~åò~ k~òáçå~äÉI=çÖÖá=éì∂=Åçåí~êÉ ëìä=ëìééçêíç=ÇÉää~=äáëí~= Çá=cê~íÉääá=ÇÛfí~äá~K fãéêÉåÇáíçêÉI=QNÉååÉI= ëéçë~íçI=≠=ëí~íç=áä=åçãÉ= ÅÜÉ=~ää~=ÑáåÉ=≠=êáìëÅáíç=~=Ç~êÉ áä=îçäíç=~=cçêò~=fí~äá~= áå=èìÉëí~=íçêå~í~I=í~åíç= ÅÜÉ=Ü~=éçíìíç=Åçåí~êÉ= ëìä=ëçëíÉÖåç=Çá=^äÉëë~åÇê~ jìëëçäáåáK=eçÄÄóW=Å~äÅÉííçI íÉååáëI=ÄêáëÅçä~=É=íáÉåÉ p~ãéÇçêá~K=pÛ≠=áåîÉåí~íç ëÉäÑáÉ=É=ê~áÇ=Ç~=d~ÄáÄÄç= éÉê=ÇÉåìåÅá~êÉ=ä~=ã~ä~ ~ããáåáëíê~òáçåÉ=ìëÅÉåíÉ

IL TERZO INCOMODO

Gianfranco Rufa è il candidato del centrodestra. Giovane ma con le idee molto chiare ì~ê~åíìåç= ~ååáI áãéêÉåÇáíçêÉI=≠=áä=Å~åJ ÇáÇ~íç= ìÑÑáÅá~äÉ= ÇÉä ÅÉåíêçÇÉëíê~K=pá=éêÉëÉåí~=Åçå cçêò~=fí~äá~=ÉÇ=≠=ëçëíÉåìíç=Ç~ íêÉ=äáëíÉK=cáÖäáç=Çá=j~êáç=oìÑ~I ãáäáí~åíÉ=ëíçêáÅç=ÇÉää~=ÇÉëíê~

Q

Gli impegni: fogne, banda larga e piano regolatore

Una promessa: dimezzare l’onorario da sindaco

áå= éêçîáåÅá~= Çá= cêçëáåçåÉ= É ëÅçãé~êëç=Ç~=èì~äÅÜÉ=~ååçI dá~åÑê~åÅç=Ü~=áåáòá~íç=~=Ñ~êÉ éçäáíáÅ~= Åçå= ^ääÉ~åò~ k~òáçå~äÉK= lÖÖá= ä~= Öê~åÇÉ çééçêíìåáí¶= Çá= éêÉëÉåí~êëá éÉê= ÖçîÉêå~êÉ= Ç~= ëáåÇ~Åç= ä~ éêçéêá~=Åáíí¶K=p~=ÅÜÉ=åçå=ë~ê¶ Ñ~ÅáäÉ= ã~= ìå~= Åçë~= ≠= ÅÉêí~I äÛÉåíìëá~ëãç= É= ä~= îçÖäá~= Çá Ñ~êÉ=åçå=Öäá=ã~åÅ~åç=Ç~îîÉJ êçK Gianfranco Rufa, dica la verità: visto lo scontro Cretaro-Campanari, sta pen-

sando alla logica che fra i due litiganti il… terzo gode? Âsáëíç= ä~= äçÖáÅ~= É= ä~= î~äÉåJ ò~= ÇÉá= ÇáÄ~ííáíá= ë±I= éÉåëç= ~ä íÉêòç= ÅÜÉ= ÖçÇÉÒK= b= ÅçãìåJ èìÉ= ëéÉêç= ÅÜÉ= ä~= ÅçëÅáÉåò~ ÇÉää~= ÖÉåíÉ= ëá~= äáÄÉê~= Ç~Öäá çÄÄäáÖÜáÒ= É= Ç~ääÉ= éêÉëëáçåá éÉê= Ñ~êãá= ÖçÇÉêÉÒ= Ç~ íÉêòçÁÊK Faccia tutti gli scongiuri che vuole, ma se al ballottaggio vanno Cretaro e Campanari, lei che fa? Âiá=Öì~êÇçÁÊK== Se diventa sindaco come attua la spending review? Ha già in mente la squadra? Quanto ha speso per la campagna elettorale? Âfåå~åòáíìííç= ÇáãÉòòÉê∂ äÛçåçê~êáç=ÇÉä=ëáåÇ~Åç=É=Ç~ê∂ ä~=ëçãã~=éÉê=Öäá=áåíÉåíá=ÇÉää~ ãá~= äáëí~= aáîÉêë~ãÉåíÉ sÉêçäáK= fä= `çãìåÉ= åçå= Ü~ ã~á= êÉëç= åçíç= á= Åçëíá= ÇÉää~ éçäáíáÅ~I= ëç= ëçäí~åíç= ÅÜÉ= ~

sÉêçäá= Ü~ååç= ÄêìÅá~íçÒ ~äãÉåç= PIU= ãáäáçåá= Çá= Éìêç éÉê=ìå=é~ä~òòÉííç=ã~á=êÉ~äáòJ ò~íç>= ^= sáííçêáç= pÖ~êÄá= Üç ÅÜáÉëíç= Çá= ~ÅÅÉíí~êÉ= äÛ~ëëÉëJ ëçê~íç= ~ää~= `ìäíìê~I= éÉê= áä êÉëíç=åçå=~ÄÄá~ãç=é~êä~íç=Çá áåÅ~êáÅÜáK= nì~åíá= ëçäÇá= ëçåç ëÉêîáíá= éÉê= ä~= ãá~= Å~ãé~Öå~ ÉäÉííçê~äÉ\=i~=ëéÉë~=≠=~êêáî~í~ ~= SKOMM= ÉìêçK= b= èìá= ëá= ÑÉêã~ éÉêÅܨ= ëçåç= íìííá= ëçäÇá= ãáÉáK kÉããÉåç= ìå~= Ä~åÇáÉê~= ãá ≠=ëí~í~=Ççå~í~ÊK

«Ho proposto a Sgarbi la delega alla cultura» È stata una campagna elettorale in tono minore: soltanto colpa della crisi oppure la politica non “tira” più? ÂiÛáåíÉêÉëëÉ= ÇÉä= `çãìåÉ áåíÉêÉëë~I= áåîÉÅÉK= fä= éêçÄäÉJ ã~= ≠= ÅÜÉ= ~ää~= ÖÉåíÉ= éá~ÅÉ ëÉåíáêÉ=äÉ=ÄìÖáÉ=É=äÉ=éêçãÉëëÉ

ÇÉá=ÇìÉÒKKKÊK A Veroli il centrodestra è unito: lo ritiene già un miracolo? Â^= sÉêçäá= áä= ÅÉåíêçÇÉëíê~= ≠ ìåÛ~éé~êÉåò~K=jçäíá=Ü~ååç=áä Äìëíç= Çá= jìëëçäáåá= áå= Å~ë~= É ëá=ëçåç=Å~åÇáÇ~íá=Åçå=äÉ=ëáåáJ ëíêÉX= êáîÉåÇáÅ~åç= äÛ~éé~êíÉJ åÉåò~=Çá=ÅÉåíêçÇÉëíê~=É=~ëéáJ ê~åç= ~= éçäíêçåÉ= Çá= ëáåáëíê~ ëÉÖìÉåÇç= äÛÉëÉãéáç= Çá dá~åÑê~åÅç= cáåá= É= ^åÖÉäáåç ^äÑ~åçK= fç= ê~ééêÉëÉåíç= èìÉä ÅÉåíêçÇÉëíê~= ÅÜÉ= åçå= éÉåë~ ~ää~= îáííçêá~= ç= ~ää~= ëÅçåÑáíí~ ã~= ~= êáã~åÉêÉ= ~= íÉëí~= ~äí~K pÉãéêÉÊK Quale programma nei suoi primi cento giorni da sindaco? Âmá~åç= êÉÖçä~íçêÉI= ÑçÖåÉI Ä~åÇ~= ä~êÖ~I= íê~ëé~êÉåò~= Çá Éåíê~íÉ= É= ìëÅáíÉ= É= ÖÉãÉää~ÖJ Öáç= Åçå= ä~= Åáíí¶= Çá dÉêìë~äÉããÉK= däá= ~äíêá= åçå äç=Ü~ååç=Ñ~ííç=áå=ÇáÉÅá=~ååá>ÊK

 MARINO DIAMANTI

ALFREDO MAGLIOCCA

aá~ã~åíá=≠=äÛìçãç=Çá=ÅÉåíêçK=dá¶=ÅçåëáÖäáÉêÉ=éÉê=ìå~ îçäí~I=ãçÇÉê~íçI=QTÉååÉI=ÅçåëìäÉåíÉ=É=àìîÉåíáåçK=a~ èìáåÇáÅá=~ååá=áå=éçäáíáÅ~=ëÉãéêÉ=Åçå=äç=ëÅìÇçÅêçÅá~íçK rå=ëçäç=Öê~åÇÉ=ëÅçéçW=éìåí~êÉ=~ää~=íê~ëé~êÉåò~ ~ããáåáëíê~íáî~=ÅçãÉ=êáëçêë~=éÉê=ÖçîÉêå~êÉK=iç=îìçäÉ Ñ~êÉ=ÅÉêÅ~åÇç=~=íìííá=á=Åçëíá=ÂìåÛ~äíÉêå~íáî~=~ää~=ã~ÖJ Öáçê~åò~=ìëÅÉåíÉÊK=få=éêÉJÅ~ãé~Öå~=Ü~=Éëáí~íç=ëÉ ëÅÜáÉê~êëá=ç=åç=Åçå=`~ãé~å~êáI=éçá=Ü~=ëÅÉäíç=çêÖçÖäáçJ ë~ãÉåíÉ=Çá=ÅçêêÉêÉ=Ç~=ëçäçI=êáìëÅÉåÇç=~=Ñçêã~êÉ=íêÉ äáëíÉ=Çá=ëìééçêíç=~ä=ëìç=åçãÉ

Ð=áä=îÉêç=çìíëáÇÉê=Çá=èìÉëíÉ=ÉäÉòáçåáK=`~åÇáÇ~íç=ä~ëíJ ãáåìíÉI=Ü~=éêÉëÉåí~íç=åÉÖäá=ìäíáãá=Öáçêåá=ä~=ëì~=äáëí~ pí~åÅÜá=ÇÉá=ëçäáíáÒI=ëíê~éé~åÇç=ÇçÇáÅá=åçãá=éÉê=ä~ ëì~=Å~åÇáÇ~íìê~K=^îîçÅ~íçI=íáÑçëç=ÇÉä=cêçëáåçåÉI ROÉååÉI=éê~íáÅ~åíÉ=Çá=Å~äÅáçííçI=Åçå=ÇìÉ=ÑáÖäáI=åçå=≠ ã~á=ëí~íç=áå=éçäáíáÅ~K=råáÅç=~Ç=~îÉê=é~êä~íç=åÉä=ëìç éêçÖê~ãã~=ÉäÉííçê~äÉ=Çá=áããáÖê~òáçåÉI=ä~=éêáã~ ãçëë~=Ç~=ëáåÇ~Åç\=ÂpáÅìê~ãÉåíÉ=êáÇìêêÉ=ÇÉä=RM=éÉê ÅÉåíç=Öäá=ëíáéÉåÇá=Çá=éêáãç=Åáíí~Çáåç=É=Öáìåí~ÊK=cê~=Öäá ~îîÉêë~êá=íÉãÉ=`~ãé~å~êá=É=`êÉí~êç

IL CENTRO

LA NOVITÀ


XXII

23 MAGGIO 2014

Castelliri al voto De Gasperis ci riprova In campo Tano Ferri e il sindaco uscente Quadrini

qêÉ=Öäá=~ëéáê~åíá=éêáãá=Åáíí~Çáåá=~ `~ëíÉääáêáK=fä=ëáåÇ~Åç=ìëÅÉåíÉ cê~åÅÉëÅç=nì~Çêáåá=ëá=êáéêÉëÉåí~=~ä ÖáìÇáòáç=ÇÉÖäá=ÉäÉííçêáI=Ççéç=ÅáåèìÉ ~ååá=Ç~=~ããáåáëíê~íçêÉI=Åçå=ä~=äáëí~ mêçÖÉííç=`~ëíÉääáêáK=^=ëÑáÇ~êäç=ìåÛä~J

íê~=îÉÅÅÜá~=ÅçåçëÅÉåò~=Çá=`~ëíÉääáêáI p~åÇêç=aÉ=d~ëéÉêáë=EåÉää~=ÑçíçFI=ëáåJ Ç~Åç=Ç~ä==NVVV=~ä=OMMVI=ëçëíÉåìíç Ç~ää~=äáëí~=fãéÉÖåç=éÉê=`~ëíÉääáêáÒK fä=íÉêòç=áåÅçãçÇç=≠=q~åç=cÉêêáI=~ää~ ÖìáÇ~=ÇÉää~=ÅáîáÅ~=mÉê=`~ëíÉääáêáÒK

Corsi e ricorsi a Isola del Liri SI VOTA DOPO LA FINE ANTICIPATA DELLA GIUNTA GUIDATA DA LUCIANO DURO Per la terza volta nel giro di vent’anni la città alle urne dopo la sfiducia all’amministrazione. A contendersi la fascia Vincenzo Quadrini, Antonella Di Pucchio, Enzo Altobelli, Domenico Vitale e Paola Indigeno

Éê=áä=`çãìåÉ=Çá=fëçä~=ÇÉä=iáêá äÛ~ééìåí~ãÉåíç= ÉäÉííçê~äÉ= Çá ÇçãÉåáÅ~= éêçëëáã~= ≠= ÇÉëíáJ å~íç= ~= ê~ééêÉëÉåí~êÉ= ìå= ÉîÉåíç= Çá é~êíáÅçä~êÉ=áãéçêí~åò~I=ëçéê~ííìííç áå= éêçëéÉííáî~= Ñìíìê~K= mÉê= ä~= íÉêò~ îçäí~= åÉä= Öáêç= Çá= îÉåíÛ~ååá= äÛ~ããáJ åáëíê~òáçåÉ= ÇÉää~= Åáíí~Çáå~= áëçä~å~ åçå= ≠= êáìëÅáí~= ~= ÅçåÅäìÇÉêÉ= áä= ëìç éÉêÅçêëç=å~íìê~äÉ=ÉÇ=≠=ëí~í~=ÅçëíêÉíJ í~=~=êáÅçêêÉêÉ=~Ç=ìå~=ÖÉëíáçåÉ=ÅçãJ ãáëë~êá~äÉI= ~= ëÉÖìáíç= ÇÉääç= ëÅáçÖäáJ ãÉåíç= ~åíáÅáé~íç= ÇÉä= `çåëáÖäáç `çãìå~äÉK= i~=éêáã~=îçäí~=~ÅÅ~ÇÇÉ=åÉä=NVVPW ~ääÛÉéçÅ~=åçå=Éê~=~åÅçê~=Éåíê~í~=áå îáÖçêÉ=ä~=äÉÖÖÉ=éÉê=äÛÉäÉòáçåÉ=ÇáêÉíí~ ÇÉä= ëáåÇ~ÅçI= á= éêáãá= Åáíí~Çáåá= îÉåáJ î~åç=ÉäÉííá=Ç~á=ÅçåëáÖäáÉêá=É=áå=èì~íJ íêç=~ååá=áå=íêÉ=ëá=~îîáÅÉåÇ~êçåç=~ää~ ã~ëëáã~= Å~êáÅ~= E^åíçåáç= j~áåÉää~I cê~åÅç= k~í~äáòá~= É= dáìëÉééÉ pÉê~éáÖäá~FK= i~= êáÑçêã~= ëÉÖå∂= ìå~ ëîçäí~= ÉéçÅ~äÉ= É= ~= ÄÉåÉÑáÅá~êåÉ= áå

P

Tanta voglia di ripartire CEPRANO

^ä=îçíç=Ççéç= äç=ëÅ~åÇ~äç=pçêÖÉ `áåèìÉ=Öäá=~ëéáê~åíá=éêáãá=Åáíí~Çáåá

èìÉää~= ÅáêÅçëí~åò~= Ñì= áä= ëÉåK= _êìåç j~ÖäáçÅÅÜÉííáI= éêáãç= ÇáåÇ~Åç= Çá ÇÉëíê~= ÉäÉííç= Åä~ãçêçë~ãÉåíÉ= áå ìå~=êÉ~äí¶=íê~Çáòáçå~äãÉåíÉ=Çá=ëáåáJ ëíê~K= j~= éêçéêáç= äÛÉñ= é~êä~ãÉåí~êÉ ÇÉääÛjëá= É= Çá= ^ääÉ~åò~= k~òáçå~äÉ ÇçîÉííÉ= ëìıêÉ= ìå~= ãçòáçåÉ= Çá= ëÑáJ ÇìÅá~= åÉä= NVVVI= ~ä= ëìç= ëÉÅçåÇç ã~åÇ~íçK = kÉää~= Åçåëìäí~òáçåÉ= ÇÉä OMMM= îÉååÉ= áåîÉëíáíç= sáåÅÉåòç nì~ÇêáåáI=êáã~ëíç=áå=Å~êáÅ~=éÉê=ÇìÉ

È il terzo comune per grandezza che rinnova il consiglio ã~åÇ~íá= ÅçåëÉÅìíáîá= Ñáåç= ~ä= OMNMI èì~åÇç= ä~ëÅá∂= ä~= Å~êáÅ~= ~= iìÅá~åç aìêç= EÅÜÉ= Éê~= ëí~íç= ëìç= sáÅÉ páåÇ~Åç= éÉê= ÇáÉÅá= ~ååáFK= j~= åÉä åçîÉãÄêÉ= OMNN= aìêç= ÇÉÅáëÉ= ìå ê~ÇáÅ~äÉ= Å~ãÄáç= Çá= ã~ÖÖáçê~åò~I ÇÉÑáåáíç=Ç~á=ëìçá=Éñ=~ääÉ~íá=ìå=~ìíÉåJ íáÅç= êáÄ~äíçåÉÒI= Åçå= äÛáåëÉêáãÉåíç

 rå~= Åáíí¶= íê~Çáòáçå~äJ ãÉåíÉ= Çá= ÅÉåíêçëáåáëíê~I ë~äîç=èì~äÅÜÉ=ê~ê~=é~êÉåíÉëáK `ÜÉ=î~=~ä=îçíç=Ççéç=äç=ëÅ~åJ Ç~äç=ÅÜÉ=èì~äÅÜÉ=ãÉëÉ=Ñ~=Ü~ íê~îçäíç= áä= ëáåÇ~Åç= EÇá= ÅÉåJ íêçÇÉëíê~F= dá~ååá= pçêÖÉI ~êêÉëí~íç=É=íìííçê~=~á=ÇçãáÅáJ äá~êá= Åçå= äÛ~ÅÅìë~= Çá= íÉåí~í~ ÅçåÅìëëáçåÉK= ^= ÅçåíÉåÇÉêëá ìåÛÉêÉÇáí¶= ëáÅìê~ãÉåíÉ= åçå Ñ~ÅáäÉ= Åá= ëçåç= ÅáåèìÉ= Å~åÇáJ Ç~íáW= m~çäç= `~ëí~äÇá E`Ééê~åç= åÉä= ÅìçêÉFI= ÅçåëáJ ÖäáÉêÉ=Åçãìå~äÉ=Çá=ãáåçê~åJ ò~= ìëÅÉåíÉ= É= áå= é~ëë~íç ~åÅÜÉ= ~ããáåáëíê~íçêÉI j~êÅç= d~ääá= E`~ãÄá~ `Ééê~åçFI=ëçëíÉåìíç=Ç~ä=mÇ=É îáåÅáíçêÉ= ÇÉääÉ= éêáã~êáÉI oçÄÉêíç= mÉääÉÖêáåá= EmêçÖÉííç `Ééê~åçFI= îÉÅÅÜá~= îçäéÉ

éêçÖêÉëëáîç= åÉää~= Åç~äáòáçåÉ= ÖçîÉêJ å~íáî~=Çá=íìííá=á=ê~ééêÉëÉåí~åíá=ÇÉää~ ãáåçê~åò~K= rå~= ëíê~íÉÖá~= ÅÜÉ= éÉê∂ åçå=≠=Çìê~í~=Ñáåç=~ää~=ëÅ~ÇÉåò~=ÇÉä ã~åÇ~íç= Åçåëáäá~êÉ= EéêÉîáëí~= éÉê äÛ~ååç=éêçëëáãçF=É=ÅÜÉ=Ü~=ÇÉíÉêãáJ å~íç=ìå=åìçîç=ëÅáçÖäáãÉåíç=~åíáÅáJ é~íç= ÇÉä= `çåëáÖäáçI= Ççéç= ä~= ãçòáçJ åÉ=Çá=ëÑáÇìÅá~=ëçííçëÅêáíí~=áä=NT=ÖÉåJ å~áç=ëÅçêëç=Ç~=ìåÇáÅá=ÅçåëáÖäáÉêáK ^ÇÉëëç= ~= íÉåí~êÉ= ä~= ëÅ~ä~í~= ~ää~ éçäíêçå~= éáª= ~ãÄáí~= ÇÉääç= ëíçêáÅç m~ä~òòç= jìåáÅáé~äÉ= Çá= má~òò~= uu pÉííÉãÄêÉ= ë~ê~ååç= áå= ÅáåèìÉW sáåÅÉåòç= nì~Çêáåá= EÅÜÉ= Åá= êáéêçî~ éÉê= ä~= íÉêò~= îçäí~= ~ää~= ÖìáÇ~= ÇÉää~ äáëí~= fëçä~= OKMFI= ^åíçåÉää~= aá mìÅÅÜáç= EÅ~åÇáÇ~í~= éÉê= ä~= äáëí~ mêçÖÉííç= `çãìåÉFI= båòç= ^äíçÄÉääá Eäáëí~= lÄáÉííáîç= fëçä~ÒFI= açãÉåáÅç sáí~äÉ= Eäáëí~= fëçä~= ÇÉä= iáêá= Ó= i~ dê~åÇÉ=_ÉääÉòò~ÒF=É=m~çä~=fåÇáÖÉåç EjçîáãÉåíç=R=píÉääÉÒFK

ÇÉãçÅêáëíá~å~I= áä= Öáçî~åÉ ~äíÉêå~íáîç= ^êã~åÇç= aá oáÉåòç= EjçsáãÉåíç= `áåèìÉ píÉääÉ=`Ééê~åçF=É=iìáÖá=pçêÖÉ Em~êíáíç=`çãìåáëí~=ÇÉá=ä~îçJ

Gli elettori chiamati alle urne sono 7.495 ê~íçêáFI=Ç~=ëÉãéêÉ=áãéÉÖå~J íç= ~= ëáåáëíê~K= rå~= Åçë~= ≠ ÅÉêí~W= áä= åìçîç= ëáåÇ~Åç= ~îê¶ áä= åçå= Ñ~ÅáäÉ= Åçãéáíç= Çá êáãÉííÉêÉ= áå= ëÉëíç= `Ééê~åçI Çá= ~ÑÑêçåí~êÉ= éêçÄäÉãá= ã~á êáëçäíá= ÅçãÉ= äÛ~ÄÄ~åÇçåç ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçI=äÛçëéÉÇ~J äÉ= É= áä= êáä~åÅáç= Çá= ìåÛÉÅçåçJ ãá~= Ç~= ~ååá= áå= ëçÑÑÉêÉåò~K lê~= ä~= é~ää~= é~ëë~= ~á= TKQVR ÉäÉííçêáK

CURIOSITÀ

Soli alla meta

Sfida in famiglia

Il terzo tentativo

rå=ëçäç=Å~åÇáÇ~íç=~ jçêçäç=E^åå~=j~êá~ dáêçä~ãáFI=c~äî~íÉêê~ E^åíçåáç=i~åÅá~F=É _êçÅÅçëíÉää~=EpÉêÖáç `áééáíÉääáFK=iÛìåáÅç=ëÅçÖäáç ≠=áä=èìçêìãK=mÉê=ÉëëÉêÉ ÉäÉííá=ÇÉîÉ=îçí~êÉ=áä=RMB éáª=ìåç=ÇÉÖäá=ÉäÉííçêá

Diego Mancini

Paolo Castaldi, figlio d’arte, poco più che cinquantenne, si presenta alle elezioni a capo della lista “Ceprano nel cuore”. In passato, dal 2006 al 2011, è stato anche assessore

^=p~åíÛ^ãÄêçÖáç=ëìä d~êáÖäá~åç=~=ÅçåíÉåÇÉêëá ä~=Ñ~ëÅá~=Çá=ëáåÇ~Åç= ë~ê~ååç=ÇìÉ=ÅìÖáåáK= i~=ëÑáÇ~=≠=íê~=cê~åÅç jÉëëçêÉI=îáÅÉ=ëáåÇ~Åç= É=~ëëÉëëçêÉ=ìëÅÉåíÉI= É=pÉêÖáç=jÉëëçêÉI= ÅçåëáÖäáÉêÉ=Çá=ãáåçê~åò~

dê~òáÉ=~ää~=äÉÖÖÉ=aÉäêáç éçíê~ååç=Å~åÇáÇ~êëá=éÉê ä~=íÉêò~=îçäí~=Çá=Ñáä~K=pçåç ^åíçåáç=aÉ=sÉääáë Epíê~åÖçä~Ö~ääáFI=cáäáééç `~éçÖå~=E^êå~ê~FI=pÉêÖáç `áééáíÉääá=E_êçÅÅçëíÉää~F= É=cê~åÅÉëÅç=máêçääç EpK=sáííçêÉF


23 MAGGIO 2014

A Ripi vicesindaco contro ex sindaco Per il dopo Celli, Zeppieri sfida Cortina

^=oáéáI=RKQVQ=~Äáí~åíáI=~=éêÉåÇÉêÉ=äÉ êÉÇáåá=ÇÉää~=Åáíí¶=Ç~=dá~ååá=`ÉääáI ìëÅÉåíÉ=~ä=ëÉÅçåÇç=ã~åÇ~íçI=Åá éêçî~=áä=ëìç=îáÅÉ=ëíçêáÅçI=oçÄÉêíç wÉééáÉêáI=~=Å~éç=ÇÉää~=ÅáîáÅ~=kçá éÉê=oáéáÒK=kçå=ë~ê¶=ìå~=ëÑáÇ~=Ñ~ÅáäÉK

få=Å~ãéçI=áåÑ~ííáI=~=ëÑáÇ~êäçI=ÅÛ≠=äÛÉñ ëáåÇ~Åç=ëíçêáÅç=ÇÉää~=Åáíí~Çáå~W dáçî~ååá=`çêíáå~I=ëìééçêí~íç=Ç~ää~ äáëí~=_áä~åÅá~=Öáìëí~=~ããáåáëíê~òáçJ åÉÒK=`çãéäÉëëáî~ãÉåíÉ=ÇçÇáÅá=Å~åJ ÇáÇ~íá=ÅçåëáÖäáÉêá=éÉê=çÖåìåçK

Roberto D’Auria, avvocato, sfida il sindaco uscente Roberto Simonelli e l’altro concorrente Nunzio Cammariere. Candidati con lui cinque consiglieri comunali uscenti

Ad Arce, 5347 elettori, la sfida si sta facendo infuocata ANTONELLO

ANTONELLIS D’accordo che non poteva essere ricandidato a sindaco, ma Antonello Antonellis ha deciso di uscire di scena elegantemente. È stato un primo cittadino storico di San Donato Valcomino e poteva fare qualunque cosa in campagna elettorale. Invece ha deciso di mantenere un profilo basso, non per non schierarsi ma per non rubare la scena ai protagonisti di oggi. Esponente di spicco del Pd, Antonellis cercherà di ricollocarsi politicamente senza fretta. E neppure a tutti i costi. In controtendenza rispetto a molti altri. Discreto SIMONE

COSTANZO

Ha deciso di giocare a “lascia o raddoppia” candidandosi a sindaco di Coreno Ausonio: Simone Costanzo è segretario provinciale del Partito Democratico e sa perfettamente che in caso di sconfitta sarebbe problematico per lui continuare a guidare il partito. Soprattutto perché in ogni caso dopo le elezioni europee e comunali il partito dovrà fare i conti una volta per tutte con il proprio futuro politico. Dipende dai punti di vista: secondo alcuni ha dimostrato grande coraggio, secondo altri poca prudenza. Dipenderà dai risultati. Tutto nell’urna

XXIII

Volata finale per D’Auria e i suoi ULTIMI GIORNI DI CAMPAGNA ELETTORALE PER LA LISTA “INSIEME PER ARCE DEMOCRATICA”

V

á~ÖÖá~= ëìääÉ= ~äá= ÇÉääÛÉåJ íìëá~ëãç=É=ÇÉää~=é~êíÉJ Åáé~òáçåÉ=ä~=Å~ãé~Öå~ ÉäÉííçê~äÉ=Çá=oçÄÉêíç=aÛ^ìêá~I áå= Å~ãéçI= ÅçãÉ= Å~åÇáÇ~íç= ~ ëáåÇ~Åç= ÇÉää~= äáëí~= fåëáÉãÉ éÉê= ^êÅÉ= ÇÉãçÅê~íáÅ~ÒI= éÉê ëÑáÇ~êÉ= á= ÇìÉ= ÅçåÅçêêÉåíáW= áä ëáåÇ~Åç= ìëÅÉåíÉ= oçÄÉêíç páãçåÉääá= É= kìåòáç `~ãã~êáÉêÉK kÉää~= ëì~= ëèì~Çê~= Åá= ëçåç ÄÉå=ÅáåèìÉ=ÅçåëáÖäáÉêá=ÅçãìJ

å~äá=ìëÅÉåíáI=ÇìÉ=Éñ=ÅçåëáÖäáÉJ êáI= É= èì~ííêç= Öáçî~åá= ÅÜÉ= åçå Ü~ååç=ã~á=~îìíç=áåÅ~êáÅÜá=áå éêÉÅÉÇÉåò~K= rå~= ëèì~Çê~ ÅÜÉI= ëá~= éÉê= äáîÉääç= Çá= ÅçãéÉJ

Sara Petrucci si presenta in ticket come vice íÉåòÉ=~ããáåáëíê~íáîÉ=É=ëá~=éÉê áä= ÅçåëáëíÉåíÉ= éÉëç= ÉäÉííçê~äÉI éçíêÉÄÄÉ=áåëáÇá~êÉ=ä~=äáëí~=ÇÉäJ

GIOCO FACILE PER CIPPITELLI råáÅç=Å~åÇáÇ~íçI=Åçå=ä~=äÉÖÖÉ=aÉäêáç ≠=áå=Å~ãéç=éÉê=áä=íÉêòç=ã~åÇ~íç

Éê=pÉêÖáç=`áééáíÉääá=ëí~îçäí~=á=ÖáçÅÜá=ëçåç=Öá¶=èì~ëá=Ñ~ííáK fä=ëáåÇ~Åç=Çá=_êçÅÅçëíÉää~=áåÑ~ííá=éÉê=èìÉëí~=íçêå~í~=ÉäÉíJ íçê~äÉ= Ççîê¶= ëçäç= îáåÅÉêÉ= ä~= ëÑáÇ~= ÇÉääÛ~ÑÑäìÉåò~= É= ÅçåJ îáåÅÉêÉ= á= ëìçá= ÅçåÅáíí~ÇáåáI= á= OTTV= ÉäÉííçêá= ÇÉä= éáÅÅçäç= é~ÉëÉ ÇÉää~= s~ääÉ= Çá= `çãáåçI= ÇçãÉåáÅ~I= ~Ç= ~åÇ~êÉ= ~ääÉ= ìêåÉK `áééáíÉääá=áåÑ~ííá=≠=äÛìåáÅç=Å~åÇáÇ~íç=~=ëáåÇ~Åç=Çá=_êçÅÅçëíÉää~K e~=ë~éìíç=Ç~îîÉêç=ÅçÖäáÉêÉ=äÛçÅÅ~ëáçåÉ=~ä=îçäçW=ÉëëÉåÇç=ëáåÇ~J

P

äÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ= ìëÅÉåíÉK fåëáÉãÉ=éÉê=^êÅÉ=ÇÉãçÅê~íáJ Å~Ò= ≠= å~í~= ~= ëÉÖìáíç= Çá= ìå ~ÅÅçêÇç= ÉäÉííçê~äÉ= ìåáí~êáç ë~åÅáíç= Ççéç= ÇáîÉêëá= ãÉëá= Çá ÅçåÑêçåíç=íê~=äÉ=ÑçêòÉ=Çá=çééçJ ëáòáçåÉK=^ä=Ñá~åÅç=ÇÉääÛ~îîçÅ~J íç= Åáåèì~åí~ëÉáÉååÉI= ëÅÉåÇÉ áå=Å~ãéçI=áå=íáÅâÉí=ÅçãÉ=îáÅÉJ ëáåÇ~Åç=Ççåå~=áå=Å~ëç=Çá=îáíJ íçêá~I=ä~=Öáçî~åÉ=p~ê~=mÉíêìÅÅá ÅÜÉ= åÉä= OMMV= ÅçåÅçêëÉ= ÅçãÉ Å~åÇáÇ~í~=~=ëáåÇ~ÅçK=fä=Å~éçäáJ

ëí~I= áåîÉÅÉI= ≠= äÛÉñ= ëáåÇ~Åç dáåç= dÉêã~åá= ÅÜÉ= éçêíÉê¶= áä ëìç=Å~êáëã~=Çá=éÉêëçå~=ãçäíç éçéçä~êÉ= ~Ç= ^êÅÉK= däá= ~äíêá ÅçãéçåÉåíá= ÇÉää~= äáëí~= ëçåçW

Della squadra anche l’ex sindaco Gino Germani `~íÉêáå~= `~äÅ~Öåá= EÖÉçäçÖ~FI bã~åìÉäÉ=`~äÅ~Öåá=EáåÖÉÖåÉJ êÉFI= páëíç= `çä~åíçåáç= Eê~ÖáçJ

Åç=ìëÅÉåíÉ=É=~ä=ëÉÅçåÇç=ã~åÇ~íçI=áåÑ~ííáI=åçå=~îêÉÄÄÉ=éçíìíç êáÅ~åÇáÇ~êëá= ëÉ= åçå= ÑçëëÉ= ëí~í~= ~ééêçî~í~I= åÉä= Ñê~ííÉãéçI èì~äÅÜÉ=ëÉííáã~å~=Ñ~I=ä~=äÉÖÖÉ=aÉäêáç=ëìä=êáçêÇáåç=ÇÉääÉ mêçîáåÅÉK=iÉÖÖÉ=ÅÜÉ=ÅçåëÉåíÉ=éÉê∂=~åÅÜÉ=~á=ëáåÇ~Åá ÇÉá=Åçãìåá=~ä=Çá=ëçííç=ÇÉá=PKMMM=~Äáí~åíá=Çá=êáÅ~åJ ÇáÇ~êëá= éÉê= áä= íÉêòç= ã~åÇ~íçK= `áééáíÉääáI= Åä~ëëÉ NVSNI= ëéçë~íç= Åçå= ÇìÉ= ÑáÖäáI= ≠= áãéêÉåÇáíçêÉ= Çá ëìÅÅÉëëç=åÉä=ëÉííçêÉ=ã~åáÑ~ííìêáÉêç=É=Å~äò~íìêáJ ÑáÅáçK=båíê~íç=áå=éçäáíáÅ~=åÉä=ÖáìÖåç=OMMQI=ÉäÉíJ íç= éÉê= ä~= éêáã~= îçäí~= ëáåÇ~ÅçI= ≠= ëí~íç= ~åÅÜÉ éêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉä=`çåëáÖäáç=éêçîáåÅá~äÉ=åÉää~=äÉÖáJ ëä~íìê~=Çá=^åíçåÉääç=f~åå~êáääáK=pí~îçäí~=ë~ê¶=áå Å~ãéç=Åçå=ä~=äáëí~=mÉê=_êçÅÅçëíÉää~Ò=ÅÜÉ=ëÅÜáÉJ ê~W= jáêÅç= cÉêêáI= m~çä~= aÉ= `á~åíáëI= iìÅá~åç m~êê~î~åçI=oçÄÉêíç=p~åíìÅÅáI=dáåÉîê~=aÉ=`á~åíáëI dìÖäáÉäãç= _Éå~Åèìáëí~I= açãÉåáÅç= rêÄ~åçI ^åíçåáç=dáçî~ååá=f~Ñê~íÉI=c~Äáç=cÉêêá=É=dá~ååá=iÉÅÅÉK=

åáÉêÉI= äáÄÉêç= éêçÑÉëëáçåáëí~FI c~Äáç= aìê~òò~= EçéÉê~áçFI c~Äáç= dÉãã~= E~ëëáëíÉåíÉ Å~éç= mçäáòá~= mÉåáíÉåòá~êá~FI j~êÅÉääç=j~êòáääá=EÇáéÉåÇÉåíÉ Åçãìå~äÉFI= páãçåÉ m~êíáÖá~åçåá= Eã~êÉëÅá~ääç Å~éç= ÇÉää~= dì~êÇá~= Çá cáå~åò~FI= j~êá~= mçäëÉääá= Eä~ìJ êÉ~í~=áå=ëÅáÉåòÉ=áåÑÉêãáÉêáëíáJ ÅÜÉFI=a~åáÉä~=mçêí~=EáãéáÉÖ~J í~F= É= c~Äêáòáç= oçëëá= EÇçÅÉåíÉ ìåáîÉêëáí~êáçFK


XXIV

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

Le bici ci sono Ora tocca alle piste Da piazza Vittorio De Sica parte il bike sharing

_áÅáÅäÉííÉI=éáëíÉ=ÅáÅä~Äáäá=É=Å~ãÄáç=Çá ãÉåí~äáí¶K=fÉêá=Ü~=éêÉëç=áä=îá~=áä=ÄáâÉ ëÜ~êáåÖI=áä=åçäÉÖÖáç=ÇÉääÉ=ÄáÅá=~Ç=ìëç éìÄÄäáÅç=É=Öê~íìáíç=ëì=íìííç=áä=íÉêêáJ íçêáç=Çá=pçê~K=_~ëí~=áå=éê~íáÅ~=áëÅêáJ îÉêëá=~ä=ëÉêîáòáç=É=ëá=êáÅÉîÉê~ååç=äÉ

9

ÅÜá~îá=éÉê=éçíÉê=éêÉäÉî~êÉ=ìå~=ÇÉääÉ U=ÄáÅá=ÇáëéçåáÄáäá=Ç~=éá~òò~=aÉ=páÅ~K qçêå~=Çá=~ííì~äáí¶=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=êÉ~J äáòò~êÉ=äÉ=éáëíÉ=ÅáÅä~Äáäá=éêçÖÉíí~íÉ=É Çá=ÅçãéäÉí~êÉ=èìÉääÉ=êáã~ëíÉ=ëìää~ Å~êí~K

Traballa la giunta tecnica CASSINO PIETROLUONGO: DIMISSIONI CONGELATE. E IL VICE SINDACO ANCORA NON C’È  bë~ìêáí~ëá= ä~= ÑêÉåÉíáÅ~ ë~ê~Ä~åÇ~= ÇÉÖäá= ÉîÉåíá= Çá ëíê~çêÇáå~êáç= ëéÉëëçêÉ= É= êáäÉJ î~åò~= ~= `~ëëáåç= ëá= ≠= êáÉåíê~íá áããÉÇá~í~ãÉåíÉ= åÉää~= åçêJ ã~äáí¶K=b=Åçë±I=áåÉîáí~ÄáäãÉåJ íÉI= ëçåç= íçêå~íÉ= Çá= ~ííì~äáí¶ èìÉääÉ= èìÉëíáçåá= ÅÜÉ= áä= íçìêJ Äáääçå= ÇÉääÉ= ÅÉêáãçåáÉ= ~îÉî~ êÉäÉÖ~íç= áå= éçëáòáçåÉ= ã~êÖáJ å~äÉK= mêáã~= Ñê~= íìííÉ= äÉ= ÑáÄêáäJ ä~òáçåá=ÅÜÉ=ëÉãÄê~åç=ëÅìçíÉJ êÉ= áä= Öêìééç= Çá= ã~ÖÖáçê~åò~ ÅÜÉ=ëçëíáÉåÉ=áä=ëáåÇ~Åç=dçäáåá mÉíê~êÅçåÉK= fåí~åíç= Åá= ëçåç

GIUSEPPE PETRARCONE Sindaco di Cassino foto Simone Desiato

Sacco: torna la solita schiuma NEI WEEK END LA CITTÀ ALLE PRESE CON IL FENOMENO 

Torna d’attualità la crisi politica in Comune ëÉãéêÉ= äÉ= Çáãáëëáçåá= ê~ëëÉJ Öå~íÉ= Ç~ääÛ~ëëÉëëçêÉ= ~á= ä~îçêá éìÄÄäáÅá= máÉíêçäìçåÖç= ÅÜÉI éìê= åçå= ÉëëÉåÇç= ãçäíç äçèì~ÅÉI= Ü~= Ñ~ííç= Å~éáêÉ ÄÉåáëëáãç=äÉ=ãçíáî~òáçåá=ÅÜÉ äç= Ü~ååç= áåÇçííç= ~= ÅçãéáÉêÉ áä= Åä~ãçêçëç= ÖÉëíçK jçíáî~òáçåá=ÅÜÉ=ëá=ÅçäÖçåç=áå ìå~= ëì~= Ñê~ëÉ= ÅÜÉ= éì∂= ÉëëÉêÉ ÅçåëáÇÉê~í~= ÉãÄäÉã~íáÅ~W ÂnìÉääç=ÇÉää~=éçäáíáÅ~=åçå=≠=áä ãáç= ãçåÇçK= mêçÖê~ãã~êÉ= ≠ ãçäíç= ÇáÑÑáÅáäÉ= É= ëá= Åçåíáåì~ ~Ç= ~åÇ~êÉ= ~î~åíá= éÉê= ëäçÖ~åK

CECCANO

^Ç= ÉëÉãéáç= ëá= éÉåë~= ~ääÉ Öê~åÇá= çéÉêÉ= É= åçå= ëá= Ƕ= áä Öáìëíç= éÉëç= ~ä= èìçíáÇá~åçÊK= b éçá=~åÅçê~W=Âfä=Åäáã~=åçå=áÇáäJ äá~Åç= áå= ã~ÖÖáçê~åò~= åçå= Ü~ Çá=ÅÉêíç=~áìí~íç=åÉääÉ=ÇÉÅáëáçJ åá= Ç~= éêÉåÇÉêÉÊK= `Û≠= Ç~= ÇáêÉI ~Ç=çåçê=ÇÉä=îÉêçI=ÅÜÉ=áä=ëáåÇ~J Åç=Ü~=ÅçåÖÉä~íç=äÉ=Çáãáëëáçåá ÇÉääÛ~ëëÉëëçêÉ= máÉíêçäìçåÖç= É ëéÉê~=Çá=Ñ~êäç=íçêå~êÉ=ëìá=ëìçá é~ëëáK= ^åÅÜÉ= éÉê= åçå= Ç~êÉ

~ääÛÉëíÉêåç= äÛáãéêÉëëáçåÉ= ÅÜÉ ä~= ëì~= Öáìåí~= ëá~= Çáä~åá~í~= Ç~ ÇáëëáÇá= É= Ç~= Åçåíê~ëíáK= `çë~ ~ããÉëë~= Ç~ääç= ëíÉëëç= ~ëëÉëJ ëçêÉK= p~ê¶I= ÑçêëÉI= éêçéêáç= ~ Å~ìë~= ÇÉääÛ~íãçëÑÉê~= Åçë± ÉäÉííêáÅ~= ÅÜÉ= mÉíê~êÅçåÉ= åçå ëá= ÇÉÅáÇÉ= ~= åçãáå~êÉ= áä= ëìç îáÅÉ=íÉãÉåÇç=Çá=ëìëÅáí~êÉ=ìå~ êÉ~òáçåÉ=~=Å~íÉå~=Çá=ÇáëëÉåëçK bééìêÉ= Ç~ääÉ= Çáãáëëáçåá= Çá jçåí~åÉääá= ≠= é~ëë~íç= ìå

~ååçK=b=ëÉI=áåîÉÅÉI=íìííÉ=èìÉJ ëíÉ=ÑáÄêáää~òáçåá=E~åÅÜÉ=áä=ÅçåJ ëáÖäáÉêÉ=o~å~äÇá=≠=~ååçîÉê~íç íê~=Öäá=ëÅçåíÉåíáÒF=ëíÉëëÉêç=~Ç áåÇáÅ~êÉ= ìå= ã~äÅçåíÉåíç ÖÉåÉê~äáòò~íç= åÉá= ÅçåÑêçåíá ÇÉää~=Öáìåí~=íÉÅåáÅ~=ÅÜÉ=~=ëìç íÉãéç=≠=ëí~í~=ëÅÉäí~=~=ëÅ~éáíç ÇÉÖäá= ÉäÉííá\= ^= éÉåë~êÅá= ÄÉåÉ éçíêÉÄÄÉ=~åÅÜÉ=ÉëëÉêÉ=èìÉëí~ ä~=îÉê~=ÅÜá~îÉ=Çá=äÉííìê~K=

Fernando Riccardi

rå= íÉêêáÄáäÉ= áåÅìÄçI Å~é~ÅÉ=Çá=Ñ~ê=ÅçãéáÉêÉ=~ää~ Åáíí¶= ìå= ~ÖÖÜá~ÅÅá~åíÉ ë~äíç= ~ääÛáåÇáÉíêçI= ~á= íÉãéá ÇÉä= p~ÅÅç= Åçëí~åíÉãÉåíÉ áåèìáå~íç=Ç~=ëÅ~êáÅÜá=~ÄìJ ëáîáK= iç= ëí~= îáîÉåÇç `ÉÅÅ~åçI= íçêå~íç= ~= ÅçåJ Ñêçåí~êëá= Åçå= áä= ÑÉåçãÉåç ÇÉää~= ëÅÜáìã~= åÉääÉ= ~ÅèìÉ ÇÉä=ÑáìãÉK=iÛìäíáãç=Å~ëç=äç ëÅçêëç= ÑáåÉ= ëÉííáã~å~I= ÅÜÉ Ü~=ëéáåíç=áä=ëáåÇ~Åç=~=ëÅêáJ îÉêÉ=~=mêÉÑÉííìê~I=mêçîáåÅá~ É= oÉÖáçåÉ= éÉê= ÇÉåìåÅá~êÉ èì~åíç= ~ÅÅ~Çìíç= É= êáÅÜáÉJ ÇÉêÉ= ìå= áåÅçåíêç= ìêÖÉåíÉ Åçå= áä= éêÉëáÇÉåíÉ wáåÖ~êÉííáK= Âpá~ãç= ìå~ Åçãìåáí¶= Éë~ëéÉê~í~= Ó ~ÑÑÉêã~= j~åìÉä~ j~äáòáçë~= Ó= nìÉëíá= ÑÉåçJ

ãÉåá= ëá= êáéÉíçåç= Åçå Å~ÇÉåò~= ~ää~êã~åíÉ= çÖåá ÑáåÉ= ëÉííáã~å~= ä~ëÅá~åÇç íìííá=áåíÉêÇÉííá=ÉÇ=áãéçíÉåJ íá=~=Öì~êÇ~êÉK=kçåçëí~åíÉ=á Åçåíêçääá=äìåÖç=áä=íê~ííç=ÇÉä ÑáìãÉI= á= êÉëéçåë~Äáäá= Çá èìÉëíç= ëÅÉãéáç= ëçåç ~åÅçê~=áÖåçíáÊK

Cle.Rin.


10

23 MAGGIO 2014

A Sora Rocco Fluo Tutta l’arte di Lancia

La mostra verrà inaugurata nel pomeriggio di domani

AL BAR ITALIA SI CHIUDE IN BELLEZZA DOMANI A CASSINO IL TRIO CAPITANATO DA ARES TAVOLAZZI La stagione musicale del Bar Italia Jazz Club di Cassino, invece, chiude domani con un importante evento internazionale. Il trio sul palco è formato da Ares Tavolazzi al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax alto e Roberto Pistolesi alla batteria per un repertorio che spazia dalla tradizione mainstream jazz, sino ad arrivare ad includere composizioni contemporanee. Una serata imperdibile quindi.

Ares Tavolazzi, guest star del concerto di stasera che chiude la stagione del Bar Italia Jazz club

açã~åá=~ääÉ=NU=~ääÛ^ìÇáíçêáìã sáííçêáç=aÉ=páÅ~Ò=~=pçê~=ëá=áå~ìÖìê~ ä~=éÉêëçå~äÉ=Çá=éáííìê~=Çá=oçÅÅç i~åÅá~I=áåíáíçä~í~=oçÅÅç=cäìçÒI=ìå~ ÅçääÉòáçåÉ=áåÅÉåíê~í~=ëìä=ÅçäçêÉ éáÉåçI=Äêáää~åíÉ=~=íê~ííá=ëÅáçÅÅ~åíÉ

ÅÜÉ=ÇáîáÉåÉ=ëíêìãÉåíç=Çá=ÄÉääÉòò~K iÛÉåÉêÖá~=ÇÉä=ëÉÖåç=É=ä~=äìãáåçëáí¶ ÇÉääÉ=íáåíÉ=ëá=êáåÅçêêçåç=åÉääÉ=íÉã~íáJ ÅÜÉ=ÇÉää~=ãçëíê~=ÅÜÉ=ë~ê¶=îáëáí~ÄáäÉ íìííá=á=Öáçêåá=Ç~ääÉ=çêÉ=NM=~ääÉ=çêÉ=OMI Ñáåç=~ä=éêçëëáãç=O=ÖáìÖåçK

Verdone racconta la commedia

L’ATTORE SARÀ GIOVEDÌ A FROSINONE IN UNO DEGLI INCONTRI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI ä= êÉ= ÇÉää~= ÅçããÉÇá~= áí~J äá~å~= ~êêáî~= ~= cêçëáåçåÉK dáçîÉDZ= éêçëëáãçI= ~ääÉ çêÉ=NSI=åÉä=ë~äçåÉ=Çá=ê~ééêÉJ ëÉåí~åò~= ÇÉääÛ^ããáåáëíê~J òáçåÉ= = mêçîáåÅá~äÉI= äÛ^ÅÅ~J ÇÉãá~= Çá= _ÉääÉ= ~êíá= áåÅçåíê~ `~êäç= sÉêÇçåÉ= éÉê= áä= ëÉëíç ~ééìåí~ãÉåíç= ÇÉää~= åìçî~ ÉÇáòáçåÉ= ÇÉ= f= ÖáçîÉDZ ÇÉääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~ÒI= ÅçåÑÉêÉåJ òÉI= ÇáÄ~ííáíá= É= Çá~äçÖÜá= Åçå ~äÅìåÉ=ÇÉääÉ=ã~ÖÖáçêá=éÉêëçJ å~äáí¶=ÇÉääÛ~êíÉI=ÇÉää~=Åìäíìê~ É=ÇÉääç=ëéÉíí~Åçäç=ÅÜÉ=Ü~ååç îáëíç=ä~=éêÉëÉåò~I=åÉääÉ=ëÅçêJ ëÉ= ëÉííáã~åÉ= Çá= `çåÅáí~= aÉ dêÉÖçêáçI= páãçå~= j~êÅÜáåáI g~ååáë= hçìåÉääáë= É= _êìåç `çê¶K= dê~òáÉ= ~ää~= Åçää~Äçê~J òáçåÉ=Åçå=ä~=_~åÅ~=mçéçä~êÉ

I

Appuntamento alle 16 in Provincia ÇÉä= cêìëáå~íÉI= äÛ^ÅÅ~ÇÉãá~ Åçåíáåì~=~Ç=~ëëçäîÉêÉ=áä=ëìç êìçäç=Çá=éêçãçíçêÉ=Åìäíìê~J äÉI= áå= ìå= íÉêêáíçêáç= ëÉãéêÉ ÄáëçÖåçëç= Çá= ëíáãçäá= É= éêçJ ÖÉííáK= rëÅÉåÇç= Ç~ää~= ëì~= ëÉÇÉ áëíáíìòáçå~äÉ=áåîáí~=íìííá=á=ÅáíJ í~Çáåá= ~= é~êíÉÅáé~êÉ= ~= ìåç ÇÉá=ãçãÉåíá=éáª=áãéçêí~åíá

L’attore e regista romano Carlo Verdone

ÇÉääÛ~ííáîáí¶=ÇáÇ~ííáÅ~W=áä=ÑçåJ Ç~ãÉåí~äÉ= Çá~äçÖç= Åçå èì~åíá= îáîçåç= ÇÛ~êíÉ= É= éÉê äÛ~êíÉK= fä= íáíçäç= Çá= èìÉëí~ åìçî~= çÅÅ~ëáçåÉ= Çá= ÅçåJ Ñêçåíç=≠=mêÉÖá=É=aáÑÉííá=åÉää~ `çããÉÇá~= fí~äá~å~= Çá= lÖÖá É= äÛÉÅÅÉòáçå~äÉ= êÉä~íçêÉ= Çá ìå= ~êÖçãÉåíç= Çá= éÉê= ë¨= ÖᶠÇá= Öê~åÇÉ= ~ééÉ~ä= ≠= ìåç= ÇÉá éáª=~ã~íá=~ííçêá=É=êÉÖáëíá=áí~J äá~åáI= ÅÜÉ= ÇÉää~= ÅçããÉÇá~ Ü~=Ñ~ííç=áä=ëìç=Å~î~ääç=Çá=Ä~íJ í~Öäá~K= dê~òáÉ= ~ääÛáåíÉääáÖÉåò~I ~ääç= Üìãçê= É= ~ääÛáêçåá~= Ü~ ÅçåíêáÄìáíç= ~= êÉëíáíìáêÉ= ~ää~ ÅçããÉÇá~= ~ääÛáí~äá~å~= ìå éçëíç= áãéçêí~åíÉ= áå= éêçJ ëéÉííáî~= ÉìêçéÉ~K= f= éÉêëçJ å~ÖÖá= áåíÉêéêÉí~íá= É= á= Ñáäã êÉ~äáòò~íá= Ü~ååç= êÉëíáíìáíç ìåç= ëé~ÅÅ~íç= îáî~ÅÉ ÇÉääÛfí~äá~= ÇÉÖäá= ìäíáãá ÇÉÅÉååáI=Å~é~ÅÉ=Çá=ëçêêáÇÉêÉ É=êáÇÉêÉ=ÇÉääÉ=ëìÉ=é~ìêÉI=ÇÉá éêÉÖá= É= ÇáÑÉííáI= ÇÉääÉ= çëëÉëJ ëáçåáK=fåëáÉãÉ=~=sÉêÇçåÉ=Öäá ëíìÇÉåíá= ÇÉääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= É íìííá=Åçäçêç=ÅÜÉ=áåíÉêîÉêê~åJ åç= éçíê~ååç= ÅçãéêÉåÇÉêÉ äÉ=ê~Öáçåá=ÇÉää~=êáÑáçêáíìê~=Çá ìå=ÖÉåÉêÉ=áãéçêí~åíÉ=éÉê=áä ÅáåÉã~= áí~äá~åç= É= êáéÉêÅçêJ êÉêåÉ=äÉ=í~ééÉ=éáª=ëáÖåáÑáÅ~J íáîÉK


23 MAGGIO 2014

Omaggio a Bonaviri al Castello di Arpino Fino al 29 maggio la mostra “Tra immagine e poesia”

Multisala Nestor Sala De Filippo X-MEN GIORNI DI UN FUTURO PASSATO orario: 16/18.30/22 Sala De Sica MAPS TO THE STARS

^ä=`~ëíÉääç=Çá=i~Çáëä~ç=~Ç=^êéáåçI ëÉÇÉ=ÇÉää~=cçåÇ~òáçåÉ=rãÄÉêíç j~ëíêçá~ååáI=Ñáåç=~ä=OV=ã~ÖÖáç=≠ ~éÉêí~=~ä=éìÄÄäáÅç=ä~=ãçëíê~=çã~ÖJ Öáç=~=dáìëÉééÉ=_çå~îáêá=qê~ áãã~ÖáåÉ=É=éçÉëá~ÒK=iÛÉëéçëáòáçåÉI

11

áå~ìÖìê~í~=äç=ëÅçêëç=V=ã~ÖÖáçI=ÅÜÉ êáÅçêÇ~=äç=ëÅêáííçêÉJãÉÇáÅç=Çá cêçëáåçåÉI=êÉëí~=~ääÉëíáí~=Ç~ääÉ=VKPM ~ääÉ=NOKPM=Ç~ä=ã~êíÉDZ=~ä=ë~Ä~íç ãÉåíêÉ=ë~Ä~íç=É=ÇçãÉåáÅ~=Ç~ääÉ=NS ~ääÉ=NUK=

WEEK END IN ROSA A Frosinone questo fine settimana arte e musica si coniugano al femminile

orario: 16.00/18.10/20.20/22.30

Sala Fellini UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE orario: 16.00/18.10 PARKER orario: 20.20/22.30

Sala Troisi GODZILLA orario: 16/18.30/22 Sala Germi GHOST MOVIE 2

orario: 16.00/18.10/20.20/22.30

Sala Mastroianni SPIDER MAN 2 orario: 16/18.30 DEVIL’S KNOT orario: 22.30

Multisala Sisto Sala 1 CAM GIRL

orario: 16.30/18.30/20.30/22.30

Sala 2 MAPS TO THE STAR

orario: 17.30/20.00/22.30

Sala 3 SPIDER MAN 2 - 3D

orario: 16.30/19.30/22.30

Sala 4 GRACE DI MONACO

orario: 16.00/18.10/20.20/22.30

Sala 5 GODZILLA 3D

orario: 17.30/20.00/22.30

Sala 6 UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE orario: 16.00/18.10/20.20/22.30

Sala 7 GODZILLA

orario: 16.30/19.00/21.30

Sala 8 PARKER orario: 20.15/22.30 Sala 9 GHOST MOVIE 2

orario: 16.30/18.30/2030/22.30

 Camillo Savone êíÉ= É= ãìëáÅ~= ëçåç= ÇìÉ ëçëí~åíáîá= ÑÉããáåáäáK nì~åÇç=É=ëÉ=ëçåç=Ñ~ííá Ç~= ÇçååÉI= å~íìê~äãÉåíÉI ~ëëìãçåç= éêçëéÉííáîÉ= ÇáîÉêJ ëÉ=É=áå=ÅÉêíç=ëÉåëç=Åá=Ç~ååç=áä êáëìäí~íç= Çá= ìå~= ÅêÉ~íáîáí¶ é~êíáÅçä~êÉI= çëíÉÖÖá~í~= Ç~ää~ Åìäíìê~=ã~ëÅÜáäáëí~=éÉê=ëÉÅçäá ÉééìêÉ=~åÅçê~=åçå=êáëÅ~íí~í~ íçí~äãÉåíÉK= f= ÇáîÉêëá= ãçÇá= Çá ÅçåáìÖ~êÉ=äÛ~êíÉ=~ä=ÑÉããáåáäÉ ë~ê~ååç= éêçí~Öçåáëíá= Ç~= ëí~J ëÉê~=~=i~=p~äÉíí~=Çá=cêçëáåçåÉ Eîá~äÉ= j~ííÉçííáI= OF= ÅÜÉ= Öᶠëí~ëÉê~=~éêáê¶=éÉê=áä=ÅçåÅÉêíç Çá= ìå= íêáç= îçÅ~äÉ= ÑÉããáåáäÉI äç= píáäÉ= kçîÉÅÉåíçI= ëìä ãçÇÉääç= ÇÉääÉ= ~êãçåáòò~òáçJ

A

Una delle opere di Rita Mele

Alla Saletta mostre e concerti targati “donna” åá=ÇÉääÉ=ëçêÉääÉ=iÉëÅ~åç=åÉÖäá ~ååá=ÚQM=É=ÇÉääÉ=_çëïÉää=ëáëíÉê ~ãÉêáÅ~åÉK= açã~åá= áåîÉÅÉ ~ääÉ= NUI= ë~ê¶= áå~ìÖìê~í~= ä~ ãçëíê~= mäìê~äÉLÑÉããáåáäÉÒI ~= Åìê~= Çá= içêÉÇ~å~= oÉ~= É oçÅÅç= w~åáK= ^åå~= j~êá~ c~êÇÉääáI= oáí~= jÉäÉ= É= bäÉå~ pÉîáI=ÇáÑÑÉêÉåíá=éÉê=Ñçêã~òáçJ åÉI=ëÅÉäíÉ=çéÉê~íáîÉI=ãÉíçÇçJ

äçÖáÉ= ÉëéêÉëëáîÉ= É= éêçÖÉííì~J äáí¶= Çá= ä~îçêçK= iÉ= ~ìíêáÅá= ëá ÅçåÑêçåí~åç= ëìää~= éêçÄäÉã~J íáÅáí¶=ÇÉääÛáÇÉåíáí¶=ÑÉããáåáäÉI ÅÜÉ=ÇáîÉåí~=áä=Å~ãéç=éêáîáäÉJ Öá~íç= Çá= áåÇ~ÖáåÉ= ÉÇ= ÉëéêÉëJ ëáçåÉK= iÛáåíÉåíç= ≠= êáÑäÉííÉêÉ ëìääÛáãéçêí~åò~= Çá= íÉãá= ÅçåJ ëáÇÉê~íá= íê~Çáòáçå~äãÉåíÉ ÑÉããáåáäáI= èì~äá= ä~= å~êê~òáçJ

åÉI=äÛáåíáãáí¶I=äç=ëÖì~êÇç=ëçÖJ ÖÉííáîçI=äÛÉëéÉêáÉåò~=ÇÉä=èìçJ íáÇá~åçI= êáíÉåìíÉ= ~åÅçê~= çÖÖá ëÉÅçåÇ~êáÉ= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉä ÇáëÅçêëç= ëìääÛ~êíÉI= éÉê= éêçJ éçêêÉ= ìå~= äÉííìê~= ÅçãéäÉëë~ É= áåíÉåë~I= ÖáçÅ~í~= íìíí~= íê~ éáííìê~= É= ëÅìäíìê~I= äáåÖì~ÖÖá ëÅÉäíá= éÉê= ÉëÉãéäáÑáÅ~êÉ= ä~ éäìê~äáí¶= Çá= ÉëéÉêáÉåòÉ= ÇÉÅäáJ

å~íÉ= áå= ã~åáÉê~= ~ëëçäìí~J ãÉåíÉ= áåÇáéÉåÇÉåíÉK= ^ ëÉÖìáêÉI=~ääÉ=ONI=~ää~=p~äÉíí~=ëá ÉëáÄáê¶= äÛ^ìê~= qêáç= ìå~= ÑçêJ ã~òáçåÉ= å~í~= åÉä= OMMS= Ç~äJ äÛáåÅçåíêç= Çá= páãçå~ cçÖäáÉíí~= EîáçäáåçFI= j~êá~ ^åíçåáÉíí~= dê~ãÉÖå~= EîáçJ äçåÅÉääçF= É= ^åå~= oçë~êá~ s~ä~åòìçäç= Eéá~åçÑçêíÉFI ãìëáÅáëíÉ= Öá¶= ~ííáîÉ= ÅçãÉ ëçäáëíÉ= É= ÇÉëáÇÉêçëÉ= Çá= áåçäJ íê~êëá= åÉääÛìåáîÉêëç= ÇÉää~ ãìëáÅ~=Ç~=Å~ãÉê~K=få=èìÉëíç ëé~òáçI= äÉ= íêÉ= ÇçååÉ= ëá= ãìçJ îçåç=áå=éÉêÑÉííç=ÉèìáäáÄêáç=íê~ ê~ÖáçåÉ= É= ëÉåíáãÉåíçI ãÉëÅçä~åÇç= êáÖçêÉ= É= áëíáåíçI ëçÄêáÉí¶= É= é~ëëáçå~äáí¶I Ç~åÇç=Åçë±=îáí~=~Ç=ÉëÉÅìòáçåá ëÉãéêÉ= ~ééêÉòò~íÉ= éÉê= áä Öê~åÇÉ=ÅçáåîçäÖáãÉåíç=ÉãçJ íáîçK=`ìêáçëÉ=ÉÇ=ÉÅäÉííáÅÜÉI=äÉ íêÉ=ãìëáÅáëíÉ=áåíÉêéêÉí~åç=ìå êÉéÉêíçêáç= ãçäíç= ~ãéáç= É î~êáÉÖ~íçK= kÉä= éêçÖê~ãã~ ÅÜÉ=ë~ê¶=ÉëÉÖìáíç=~=i~=p~äÉíí~I áä=íêáç=áåÅäìÇÉê¶=Åçãéçëáòáçåá Çá= ^ëíçê= má~òòçää~ ElÄäáîáçåÒI= äÉ= `ì~íêç bëí~ÅáçåÉë= mçêíÉ¥~ëÒI= ÅçåçJ ëÅáìíÉ= ÅçãÉ= ?äÉ= èì~ííêç= ëí~J Öáçåá= Çá= _ìÉåçë= ^áêÉë?F= É= Çá dÉê~êÇç= f~ÅçìÅÅá= EpÅçíí gçéäáåÒI= dççÇÄóÉ= _áääÒI péêáåÖíáãÉÒI=oáÇáåÖ=ÜáÖÜÒFK

I SILENZI DI MARIO PALMA L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA OGGI ALLA VILLA COMUNALE Sarà inaugurata oggi resterà allestita fino al 30 maggio alla Villa comunale di Frosinone la personale di pittura di Mario Palma, artista raffinato, ricercatore di inediti linguaggi fin dagli anni ‘70. Anche questa esposizione, dal titolo “I silenzi dell’aurora”, fa parte della rassegna diretta da Alfio Borghese, Arte visiva contemporanea 2014. L’ingresso, per gli orari 10-13 e 16-19, è libero.


12

23 MAGGIO 2014

Il Latina a Cesena In palio il terzo posto

Sfida di alta classifica per i pontini Se vincono scavalcano l’avversario

i~=ëÅçåÑáíí~=áåíÉêå~=Åçåíêç=áä=páÉå~=Ü~ éê~íáÅ~ãÉåíÉ=êáÇçííç=~ä=äìãáÅáåç=äÉ ëéÉê~åòÉ=ÇÉä=i~íáå~=Çá=Åçåèìáëí~êÉ=ä~ ëÉêáÉ=^=áå=ã~åáÉê~=ÇáêÉíí~K=^=èìÉëíç éìåíç=äÛìåÇáÅá=Çá=_êÉÇ~=ÇÉîÉ=ëçäí~åíç éÉåë~êÉ=~=ÅÜáìÇÉêÉ=ä~=ëí~ÖáçåÉ=êÉÖçJ

ä~êÉ=Eã~åÅ~åç=ÇìÉ=íìêåáFI=åÉää~ ãáÖäáçêÉ=éçëáòáçåÉ=Çá=Åä~ëëáÑáÅ~K cçåÇ~ãÉåí~äÉI=éÉêí~åíçI=ä~=ëÑáÇ~=Çá ÇçéçÇçã~åá=~=`ÉëÉå~I=Åçåíêç=á êçã~Öåçäá=íÉêòá=Åçå=ìå~=äìåÖÜÉòò~=Çá î~åí~ÖÖáç=ëìá=éçåíáåáK

 Daniele Ciardi çéç= áä= Äìçå= êáëìäí~íç çííÉåìíç= ÇçãÉåáÅ~ ëÅçêë~= åÉääÛ~åÇ~í~ ÇÉää~= ëÉãáÑáå~äÉ= éä~ó= çÑÑ= áå Å~ë~= ÇÉä= máë~= EÇ~ä= éìåíç= Çá îáëí~=ÇÉä=ÖáçÅç=Åá=ëá=~ëéÉíí~î~ áåîÉÅÉ=èì~äÅçë~=áå=éáªF=ÇçéçJ Ççã~åá=áä=cêçëáåçåÉ=íçêå~=áå Å~ãéç=éÉê=áä=êÉíìêå=ã~íÅÜ=áå éêçÖê~ãã~= ~ä= `çãìå~äÉ Eáåáòáç=çêÉ=NSF=Åçåíêç=á=íçëÅ~J åáK= pá= é~êíÉ= Ç~ääç= MJM ÇÉääÛ^êÉå~=d~êáÄ~äÇá=ÉI=ÅçåëáJ ÇÉê~íç=ÅÜÉ=áå=Å~ëç=Çá=é~êáí¶=á Öçä= áå= íê~ëÑÉêí~= åçå= î~äÖçåç ÇçééáçI=äçÖáÅç=é~êä~êÉ=Çá=ìå~ Ñáå~äÉ= éä~ó= çÑÑ= éáª= ÅÜÉ= ~ää~ éçêí~í~= éÉê= á= Å~å~êáåáK= få éçÅÜÉ= é~êçäÉ= ~ääÛìåÇáÅá= Çá píÉääçåÉ= Ä~ëíÉê¶= îáåÅÉêÉ= Åçå èì~äëá~ëá=êáëìäí~íç=éÉê=Öì~Ç~J

D PLAY OFF Quarti di finale Frosinone-Salernitana L’Aquila-Pisa Catanzaro-Benevento Lecce-Pontedera

2-0 0-1 0-1 8-7 (dcr)

Semifinali Andata Pisa-Frosinone Benevento-Lecce

0-0 1-1

SEMIFINALI ANDATA domenica 25.05 - h. 16.00 FROSINONE-PISA domenica 25.05 - h. 16.00 LECCE-BENEVENTO

Quarti di finale in gara unica. Al termine dei novanta minuti, in caso di parità, supplementari ed eventuali calci di rigori. Le semifinali e la finale, si giocheranno con gara di andata e ritorno

Tutti disponibili per questa delicata sfida Öå~êÉ=ä~=èì~äáÑáÅ~òáçåÉ=~ääÛìäJ íáãç=~ííç=éÉê=ë~äáêÉ=áå=ëÉêáÉ=_K få=Å~ëç=Çá=é~êÉÖÖáç=EÅçå=èì~äJ ëá~ëá=êáëìäí~íçF=ëçåç=éêÉîáëíá=á íÉãéá=ëìééäÉãÉåí~êá=É=~ääÛçÅJ ÅçêÉåò~= á= Å~äÅá= Çá= êáÖçêÉK råÛáéçíÉëá=~ää~=èì~äÉ=ëáåÅÉê~J ãÉåíÉ= åçå= îçÖäá~ãç= åÉãJ ãÉåç= éÉåë~êÉI= åçå= ÑçëëÉ ~äíêç=~ää~=äìÅÉ=Çá=èìÉääç=ÅÜÉ=≠ ëí~íç= Ñáåç= ~= çÖÖá= áä= êìçäáåç= Çá ã~êÅá~= Çá= cê~ê~= É= Åçãé~Öåá åÉää~= Ö~êÉ= Å~ë~äáåÖÜÉK nìáåÇáÅá=ëìÅÅÉëëáI=íêÉ=é~êÉÖÖá É= åÉëëìå~= Ä~ííìí~= ÇÛ~êêÉëíçI

UNA FINALE ALLA PORTATA


23 MAGGIO 2014

Torino-Trento Equilibrio sovrano

Stasera gara3 di semifinale Al momento si è sull’1-1

ê~ééêÉëÉåí~åç= ìå= ÄáÖäáÉííç Ç~= îáëáí~= Çá= ~ëëçäìíç= êáëéÉííçK fä=íìííçI=ÅÜá~ê~ãÉåíÉI=~=é~ííç ÅÜÉ= áä= cêçëáåçåÉ= ëÅÉåÇ~= = áå Å~ãéç= Åçå= èìÉääç= ëéáêáíç ÅçãÄ~ííáîç= ÅÜÉ= íê~= äÉ= ãìê~ ~ãáÅÜÉ=Ü~=ëÉãéêÉ=Çáãçëíê~J íç= Çá= éçëëÉÇÉêÉK= kçå= ìäíáãç åÉää~= ëÑáÇ~= Çá= èìáåÇáÅá= Öáçêåá éêáã~=~ä=`çãìå~äÉ=Åçåíêç=ä~

p~äÉêåáí~å~I=îáåí~=áå=ã~åáÉê~ ãÉêáí~í~=Öê~òáÉ=~=ìå~=éêÉëí~J òáçåÉ= éÉêÑÉíí~= ëçííç= íìííá= á éìåíá=Çá=îáëí~W=íÉÅåáÅçI=í~ííáÅç É= ~ÖçåáëíáÅçK= m~ëë~åÇç ~ääÛ~ëéÉííç=éáª=ëèìáëáí~ãÉåíÉ íÉÅåáÅçI= éÉê= ä~= Ö~ê~= Çá= ÇçéçJ Ççã~åá=píÉääçåÉ=éçíê¶=Åçåí~J êÉ= ëì= íìííá= Öäá= ÉÑÑÉííáîá= ÇÉää~ êçë~= ~= ëì~= ÇáëéçëáòáçåÉK iÛìåáÅç=ÖáçÅ~íçêÉ=åçå=áå=éÉêJ ÑÉííÉ= ÅçåÇáòáçåá= ÑáëáÅÜÉ= ≠ oìëëçI=áä=Åìá=éçëëáÄáäÉ=áãéáÉJ Öç= îÉêê¶= ÇÉÅáëç= ëçäí~åíç ~ääÛìäíáãç= ãçãÉåíçK= qçêå~ áåîÉÅÉ=~=éáÉå~=ÇáëéçëáòáçåÉ=áä ÅÉåíêçÅ~ãéáëí~=^äíçÄÉääáK=mÉê èì~åíç= êáÖì~êÇ~= áä= éêçÄ~ÄáäÉ ìåÇáÅá= áåáòá~äÉI= íìííç= ä~ëÅá~ éÉåë~êÉ= ~= ìå~= ÅçåÑÉêã~= áå ÄäçÅÅç= ÇÉää~= Ñçêã~òáçåÉ= ÅÜÉ ÇçãÉåáÅ~= ëÅçêë~= Ü~= é~êÉÖJ Öá~íç= ~= êÉíá= Äá~åÅÜÉ= áå qçëÅ~å~K= däá= ìåáÅá= ÇìÄÄá éçíêÉÄÄÉêç= êáÖì~êÇ~êÉI ~ééìåíçI=äÛáåÖêÉëëç=åÉää~=ÑçêJ ã~òáçåÉ= íáíçä~êÉ= Çá= oìëëç= É ^äíçÄÉääáK= få= ~äíêÉ= é~êçäÉ= íê~= á é~äá=Åá=ë~ê¶=w~ééáåçI=ÅÜÉ=ÖáçJ ÅÜÉê¶=~ääÉ=ëé~ääÉ=Çá=ìå~=êÉíêçJ Öì~êÇá~= ~= èì~ííêç= Åçãéçëí~ Ç~= j~ííÉç= `áçÑ~åá= ~= ÇÉëíê~I `êáîÉääç= ~= ëáåáëíê~= É= ÇìÉ= íê~ _á~ëáI= _ä~åÅÜ~êÇ= É= oìëëç= ~ä ÅÉåíêçK= iáåÉ~= ãÉÇá~å~= Åçå dìÅÜÉê= É= m~Ö~åáåá= ÅÉêíá= Çá ìå~= ã~Öäá~I= ãÉåíêÉ= éÉê= äÉ ~äíêÉ= ÇìÉ= ÇçîêÉÄÄÉ= ÉëëÉêÉ Ä~ääçíí~ÖÖáç= íê~= cê~ê~I= dçêá= É ^äíçÄÉääáK= råáÅç= êÉé~êíç ëÅçåí~íç= äÛ~íí~ÅÅçI= ÇçîÉ= Åá ë~ê~ååç= a~åáÉä= `áçÑ~åáJ `ìêá~äÉK

dê~åÇÉ=ÉèìáäáÄêáç=åÉää~=ëÑáÇ~=Çá=ëÉãáJ Ñáå~äÉ=ÇÉää~=é~êíÉ=~äí~=ÇÉä=í~ÄÉääçåÉ éä~ó=çÑÑ=Çá=iÉÖ~=dçäÇ=Çá=Ä~ëâÉí=íê~ qêÉåíç=É=qçêáåçK=açéç=ä~=Ççééá~=ëÑáÇ~ áå=Å~ë~=ÇÉá=éêáãáI=áä=êáëìäí~íç=≠=éÉê=çê~ ëìääÛN=~=NK=nìÉëí~=ëÉê~=ä~=ëÉêáÉ=ëá=éçëí~

13

~=qçêáåç=éÉê=Ö~ê~PK=qìííç=Ñ~ÅáäÉI=~äãÉJ åç=Ñáåç=~=çÖÖáI=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~ áåîÉÅÉ=`~éç=ÇÛlêä~åÇçI=ÅÜÉ=åÉääÛ~äíê~ ëÉãáÑáå~äÉ=≠=áå=î~åí~ÖÖáç=éÉê=O=~=M=ëì sÉêçå~K=fÉêá=áå=í~êÇ~=ëÉê~í~=ëá=≠=ÖáçÅ~J í~=Ö~ê~P=áå=Å~ë~=ÇÉÖäá=ëÅ~äáÖÉêáK

Tra Lecce e Benevento pronostico aperto

TUTTO PUÒ ACCADERE ALLO STADIO VIA DEL MARE DOPO L’1-1 DELLA GARA D’ANDATA á=éêÉîÉÇÉ=ãçäíç=ÉèìáJ äáÄêáçI= É= èìÉëíç= ÅÜá~J ê~ãÉåíÉ= ~ää~= äìÅÉ= ÇÉä êáëìäí~íç= Çá= N= ~= N= ëÅ~íìêáíç åÉää~= Ö~ê~= ÇÛ~åÇ~í~I= åÉä êÉíìêå=ã~íÅÜ=ÇÉää~=ëÉãáÑáå~J äÉ= éä~ó= çÑÑ= ÇÉä= ÖáêçåÉ= _= Çá mêáã~=ÇáîáëáçåÉ=áå=éêçÖê~ãJ ã~= ÇçéçÇçã~åá= éçãÉêáÖJ Öáç=EçêÉ=NSF=~ääç=ëí~Çáç=Çá=sá~ ÇÉä= j~êÉ= Çá= iÉÅÅÉ= íê~= á é~Çêçåá= Çá= Å~ë~= É= áä _ÉåÉîÉåíçK= i~= ëÑáÇ~= Çá ÇçãÉåáÅ~= ëÉê~= ~ä= `áêç

S

L’incontro avrà inizio alle ore 16 sáÖçêáíçI=áåÑ~ííáI=Ü~=ãÉëëç=áå ãçëíê~= ÇìÉ= Ñçêã~òáçåá= Çá é~êá=äáîÉääçI=ÅÜÉ=Ü~ååç=Ä~Ç~J íç= ëçéê~ííìííç= ~= åçå= éêÉåJ ÇÉêäÉÒK= `Üá~êçI= éÉê∂I= ÅÜÉ= ìå äÉÖÖÉêç= î~åí~ÖÖáç= åÉä= éêçJ åçëíáÅç=î~=Ç~íç=~=jáÅÅçäá=Eáå ÑçíçF=É=Åçãé~ÖåáI=åçå=ÑçëëÉ ~äíêç= éÉêÅܨ= ÖáçÅ~åç= íê~= äÉ ãìê~= ~ãáÅÜÉK= kÉëëìå= î~åJ í~ÖÖáçI= áåîÉÅÉI= Ç~ä= éìåíç= Çá

îáëí~= ÇÉä= Öçä= ãÉëëç= ~= ëÉÖåç Ç~á=ë~äÉåíáåá=áå=íÉêê~=Å~ãé~J å~K= f= Öçä= áå= íê~ëÑÉêí~I= áåÑ~ííáI åçå=î~äÖçåç=ÇçééáçI=É=èìáåJ Çá=áå=Å~ëç=Çá=MJMI=ç=èì~äëá~ëá ~äíêç= êáëìäí~íç= Çá= é~êáí¶I= ëá ~åÇêÉÄÄÉ= ÅçãìåèìÉ= ~á íÉãéá= ëìééäÉãÉåí~êáK= mÉê èìÉä= ÅÜÉ= ÅçåÅÉêåÉ= äÛ~ëéÉííç éáª= éêÉíí~ãÉåíÉ= íÉÅåáÅçI= áä iÉÅÅÉ=Ççîê¶=Ñ~êÉ=~=ãÉåç=ÇÉä ëçäáíç= aÛ^ãÄêçëáçI= ãÉåíêÉ oìääç= É= _Éää~òòáåáI= ÅÜÉ= áå èìÉëíá=Öáçêåá=Ü~ååç=ä~îçê~íç ~= é~êíÉI= ÇçîêÉÄÄÉêç= ÉëëÉêÉ êÉÅìéÉê~íáK= pèì~äáÑáÅ~íçI áåÑáåÉ= ãáëíÉê= iÉêÇ~I= ÅÜÉ èìáåÇá= éçíê¶= ëÉÖìáêÉ= ä~ éêçî~=ÇÉää~=ëì~=ëèì~Çê~=ëçäJ í~åíç= Ç~ää~= íêáÄìå~K= mÉê èì~åíç= êáÖì~êÇ~= áåÑáåÉ= áä _ÉåÉîÉåíçI= áä= íÉÅåáÅç= _êáåá Ççîê¶= ëÅáçÖäáÉêÉ= ~äÅìåá ÇìÄÄá= êáÖì~êÇ~åíá= äÉ= ÅçåÇáJ òáçåá= ÑáëáÅÜÉ= Çá= aÉ= oáëáçI h~åçìíÉ=É=páÖåçêáåáK==i~=Ö~ê~ íê~=iÉÅÅÉ=É=_ÉåÉîÉåíç=éçíê¶ ÉëëÉêÉ= ëÉÖìáí~= áå= ëíêÉ~ãáåÖ ëì=lííçé~ÖáåÉK==============

Da.Cia.


14

23 MAGGIO 2014


23 MAGGIO 2014

15


16

23 MAGGIO 2014

Qui sette 23 maggio 2014  
Advertisement