Page 1

-•

."

I-

«

C

:::l

z a: a: « a: UJ

UJ

C-

:..J

C/) C/) UJ UJ

I-

O

I-

,• ~

~

Pròleg de Jaume h,lar

"oo • u ~o • , "" "o o • "• " " •" " •

,,•, ."

•• • o o o

••

~

"

J;c.

~ ~

~\

\

O_

u3 _. --

oz· 0=

••

0=

--.-

o· >' z=

EDICIONS R08RENYO al 11m! DE TOTS iU TEIlPS

lX)

8

o

•o

;¡; u

TOT ESPERANT L'ESQUERRA

¡

."

Clifford Odets


CUFfORO 00(1'5: ASSAIC D'APROXIMACiÓ A l'HOME I A l'OIAA

l,

Di'.<'ort Jordi

C~.~I.

e Th. Mod••o libr~,) 10<_. Novo Yor~

,,•

CI Ed,ci"". ~ob,."yo p.' o lo Itgdy«i6 cglgl.o. S... lVAOOR SeUES.Edi!gr Ro"do "'Ifo", XII, 8S • Mo'oró (10'<.'0"01 1." .dicl6, f.bro. 19n ISBN8-4·.ffl.1(21 s O;pboit l"90I, •. 5.398 1977 Compo.i<;6 i ;mp,... 06· l;pooool;o Empbt;um, S. A.· F.,'o"d,oo. 9 III· ....'.1",,0 I

l

'100m.

~

J

Ctilfotd Odeb .1 "".er I PhUMMllphll l'any 1M, al li d'","" tamoll. di tt.... ned..... )Iot. ., VI fer el. __ "luci•• I l'UClÑ pública di Nova York. ~I I 11 QUIl 11 familil Odet:t .......... lTlllIIdIl poç de:tpr61 dll Nli_nl di Clilford, Als ellone Clilf d Odeb . .~ _ tud~ I InlC.lll I/'IlIllI periple di profft.1on:t fTu:t1r1lCl.. Pri Il. d,nou ...... ja el bobs." com I lICtor proI...1onIl I poc tempti de:tpré:t fi... I lot .mb ~yll prOpúI I trsbdlnt Wosb...-nt en .1 munblgil , Inlerpre...eló de OUIO!l:t rllCllc)fò. nies que •• INII.'. _MI l'any 1931. en plena oepres.ld. H..roId C I _ , Cheryt C.lWford I lai Slrllbsrg Iunden • 11 elutll de Nov. Y...... un grup de 111111.. d'IdaologJI prog'IIIS1I.llI, que lnomentln preeiI&mOfll CROUP THEA1RE I poc IlIImpe deap.u. el mlle,x Iny, CilI· lord Odlllla 1"1 Incorpori com acto., Ela poc.I lex, lOS blogr'fles qU8 hi hi aobre Odels (algun p~ 1119. nOlea blOllr'flquu I dlcelONlrll 81peo::lllll· lila, elc,) en. petlen d'un epltodl lose. poc temps Ibln, d·lrocOr¡)Qr....u Ii Croup lliealre: un Intent f.ustr.t do luleldl. C.lsl e<:onòmlee? c.lsl personal7 crl.l vocaclonll? ClP te~t no ens eo::la.el~ el motiu d'lQuul Inlent de surcld!. t'.ny 1932 el Croup lhe'l.e repre.entl en .enló expe.lmsnlel une ob.et. esc.lt. per Cllllorc! Odell Que pau. ten.. peni ni glb.I•. Et Iractl de 9111. Ed.n Slr"t, unl meni de drama 'Ull'll. Ela ,.us

,


-company. company* del dol Group 1111 _.II.n _.lIen que ea .. del~l deixl d. de d,.mu drama I• eacrlllUl -.criguI J.Obr• tobt. •llb allò QUe que veu .,... I con.I~. eoneill. Odels. Odeu. d.,¡Nullonll duill...ioNlt continu. eont, ...... com COft'l I• acta. lICtor en . . .1 el G.oop Group I no to<nem tomem •I laber nber 'n ' " mh ..... d',lI el'.11 IIn. I I•• lel d...... darrerl.. rru de 1934 1934 CIl'I que ,'.llIIa I",fllia .1 al Psrlll P'fllI Comunl," Comunista per per soni..,,. sortlr·ne \'1lU vull _m _ dupl" desp<4s.. •I 1935. UI3$. l'lny r.ny ..... més lmport~l Important de de I. la NYt .evl vldl. vid•. l·... l'anyy 1934 • I. III clulll ciutat d. NovI Nova York et 111 p.odul produ! un. una d. tul. tUlstes. Odets, In,pl..' Inspirat en aqu•• aqueut fel fet lOsovaga de IU. OdI'I. clal cial Ij prenent per model modal .1. els mlnltrll mlnlt ••r shaw., ahowI, ef. eae.lu 1mb criu l/lll una peça J>&<:a ,evoh.c!on"11 .evQluclonà.le en .1 ,I contingut contIngut I11mb li"" una forma fo<ma novl: nOva: .. es 1'1Ie1l tracta de d. Walling W.llIng tOl" fot L.ef'y (Tot "PO._t esperanl l"~"''''l l'.sq....r.l que lou fOll estr.nada es'reNlel. per I. la (Tot NEW TllEATRE THEATRE I.EAGUE. LEAGUf. un un d.l. del. molts molll grup. grup. Il. de NEW teatre ..squ.""" IIIsquerr.... qll' que I. D.p,usl6 Depra.. oó po,tl port• • Nova '''Ire I Nov. York, sota .otI Ii la dlrlH:cl(l ellrecelO de de Snnlord SanIOJd M,l'Mr l,lelllMtr I• del dol Yo.k. propi Odell, Odetl. amb .ctOf' ector. d.1 dot Group I al .1 Clvlc C....le Ae. Rep,opl perto'}' per10fy The.!r•. rhealre. L"~lt L"èxit d. de l'(lb.. rabr.- di h ucl.ltnl eaclltant II Clurman d.cldelx deeldelx ¡oeo,por.,·I, ¡ncOfJlOrlr.la .1 repertori ~I

del Oroup G,oup Theafre Theatre I fllren.r.l est.....,·I•• •• Br<*lway. ~.,. Com Com qllt Que lefty 6s é. CU'la curta Odel' Od.t. ncrlu una u peçl b'lIIJ, breu el lelty peça fill ,Ite lhe Iby d.}' I die dt, (Fini (fina el .1 dll dll de cho I. I. meva m mortl. de ~ TlIt mort). cootlngut contingut Inll.nlll .ntl·nazl que completo completa el progreml, progr.m•. l'o. l'o> b'8 bra rep les millora millor. critiques crlllques I convertel~ converteix de cop I VOlt. voita Odets Ollela en el C.pdlvlnler capdavanler dels deia InteMeclU.II InleNecluala d'elque...,,. la levi aev. ¡>OpUlerltl popular"a el '1 t. d'eaql.lllJT$l deli dels EE. UU. tl encapçalar encllflÇ8lar Unl una comll.lÓ comlaaió d'lnleMectu81s d'lnlelleet\aal. nord_ nord_ riCins ~ que 115 U I,"rl.dl lrasllada Ia Cub. Cuba per tal iai dlnvestl9lr d1nvesUgar la LI dominació damlnac:ió flnancerl fln8ncenI I IndustrIal Indu.Itriar que l'lUa nil. palelx ~labt pIlrt del EE. UU. llU. Odefl Odeb I el. ala leus __ comp.nYI COi..pow"a per part oón relomats dellnguts • li la Hovlna H...- I .. ~u s11 ala Eslat. ~ són detinguIs Unltl Unita però perO I"..c.ndol l"eaUndol f. fa que Ii la aevl ..-. gestiÓ gnlió tingui rellb Qllbllo 11........106 pUbflc que omple ompla Iu les prlmeru pil. ¡». un grln glnes gJnes del. dals diari. dl...la d. de I1lt tot .1 al pal. peta Aqueat Aquesl mateix Iny any .1 el O~ Group The8lre Theatre AetlllQ Acllng COtllCompeny 11 estrena ..trenll Ii al ellllCO Bel..co Thallr. n.ealre 6e de Nova Nov. York, Vork,

nn. •

l_'..,.

,

6

&Oia Ii I. direcció d. da Sanflll"d $anford Mel....r Ualanet l'obre robr. AWIII. A.aka sOll Ind and Ilng (O'spe,ta't (Despatt.a'1 •I eantal <:antal que qua ea ea !Mln.llçl. beneflçI. de da l'/!xlt l'Ull del MI lefty. lafty. fin.l. de lU5 1935 Odats Ollet. ..1,en.vI ul, a amb amb el el Oroup Group A flnall lUla novl nov. peç.: ~: Panell.. 'aradi.. to.t lost (Paradll (' -.li. Perclul) Perdut) que q.... una t6 lli una un. bona .coltldl acolUd. de la la çritlea crítica però pe;rO que que 6. h un un frdl frd. COITNlrc:I.I, comercJal. l'bll lefty ha ha obtll1ogut obl1ngut II oblit obt' I• L'l!xll lno""" enorme que que e' el t.fty toll lOla ell el. EE. EE. UU. UU. ta f. que qua Hollywood ulli fixi fixi In an Odell Odala I¡ que que 1111 flcl faci unl un. prOposll proposta per par Irasllacl.,·se lraslladar·se a• CIli' C.Il. Ibrnla I t"bellar lreballar com a guionista. gulonJ.Ia. Odell, Odeu, delprltl de.pr" fumia de de li I. cro.1 cri.J 1IC:0nOmlca econbmlca que que al al Irac.1 fracb di de PI,adl.. , ...adI. . to.t Lol! ha ha provaut provocal al O,oup, Group, decideix dacldelx acceptlr acceptar "ole,. ta la hollywoodllna hollywood"nIl II uea I,asll,d, !rallada I• la I. clpltar eapital d.1 dal cl...ml. elnema. Aqueat pll pa l.i. dll:l.lu dadal... per per I• rl la IlIVa __ vida. vlcl&. Ell Ela leUI __ Aquul amlca l'acu.en l'KuSfIt\ de vendre'l \fondra'. aa l'lIablllhm.nt l'Uabllshmant .mo, _ Imlc. rdl t. la "VI __ f.OI"tlda aortióa del del '.rlll Partit Comunlst. Comunlsllo II el al 181,1 MIl ridi matrimoni ma""..onl .mb amb l'actriu l'ktJiu loull8 Loul.. Aalnar Rainer .Judon atuden I• çre., cre... la la lmalg.e lmalge d'lntlMeclull d'lnteH~ d'esquerrea d'aaquerres venut venut el al caplllol elnemat09,.fle ClnamalOgr.ltc de da Hollywood. Hollywood. 're<:llIment Ptecl.ament capital pet .Ixb. .Ixb, pet per Ju,"llea'·ee. Ju.tlficar·se, Odlls ()oh,u uçrlu escriu du,.nl dur.nt per r.ny l'.ny 183e 1936 -I - l e' el Oroup a,oup Thea!re Th&alre de de Novl Nova Yo,k Vork 1111 eslrenl eslrenll l'ony rany IIgOenl_ Sf9Ú'llnt- Golden GoIcIen Boy lo, (El noI noi d'or) d'otI t' .I.m.nll elemenu p.raMels par.Hels amb la la pròpl. prbpJ. vldl vid. de de qua qlle t6 r'UIOr, '.r Per III tal de da çObrlr cobrir el el flnlnçament flnllllÇament de l'e.. r.. l'autlll". Irene. Irenll, Odeta Olleta acon"guelx llCOOIeguelx apartaclonl aportacions econbml· aconbmlquu CIU" del cleJ món mOn de da Hollywood: Hollywood: el al dl'ecto' director de de Cine elna Henry Hethlway. Ha~. un un dlreclor dlraetot de da relacioni relaelona estran8$tr.... geres eeru de dol Ii I. Met,o Uatro I I"actor !"actor Oary Gafy Cooper, Cooper. l'obri l'otn s'lI5lrena ....u-- 1mb amb replrtlment reptrt.menl d'honor: luthar Luthar Adiar. Adie<, Morrll Mom. C8rnowlky, e.-aky, Francll Francis Farmet Farrner I Un un grup grup d. da joves )OVU entullllt81 enlUS!aatea que tlmp. temps dupr'l de$prli, el es 'erl.n farien faf. mOSOl m.a: John motOa Ii .,¡ món mOn de' del çl... cinema: John Glrfleld, GarfllIld. l.ee L... J. cabi!. Cobb, Mlehael Uleh.aar Gordon, Gordon. Martln Martl .. RIIt, Rin, Kart l<a.1 Mel· U,I. den, (lte.) ete.1 L'lny L',n, 1838 1938 Ode" Odetl IIlrenl "tren. una unl novl nov. peça ¡ltça

'i""

rotar.

,


amb el Group Theatre. Es tracta de Ro<:ket to the moon (Coet a la lluna) Que li ~al una portada a la revlsla Time, la consagració com a dramaturg .seriós> I l'ensulslad~ deflniti~a de la seva ideologia progressista. Els crltlcs enfonsen l'obra I el Group se'n surt econòmlcamellt com pot. Per tal de com· pensar, la gent de Nova York munten Awake and 81ng (Cespem', i canta) Que ja havia estat estre· nada 3 anys abans per una filial d'aQuesta com· panyia. l'any 1939 la consagració de Clifford Odets com a dramaturg és completa: la Modern library's II edita Six playa ot Cimar<! Odets Que conté: Tot esperant l'esquerrà, Desperta't i canta, El noi d'or, Coet a la lluna, Fins al dia de la meva mort i Paradls perdut, La setens de les obres escrites per Odets en aquest periode de temps The silent partnet (El soci silenciós) no va estrenat·se mal, tot I Que dala de 1937. A començaments de la dècada dels 40, Odels r.,.. torna al Gmup Thealre de No~a York per a Qui escriu Night Music ISerenata) Que ~a ser Inter· pretada per Elia Kszan i Jane Wyatt. El muntst· ge i la interpretació de l'obra ~a ser molt ben ac,," Ilida per la crítica però el text no va sgradar. la cr,tica neoyorklna acusaven Odols d'ha~er aban· donat els seus planlejsmenls Ideològics i de voler escriure s la .Saroyan_. l'any 1941 eS produl la ruplura amb el 'Group Thealre. Odels ha~ia IIluret e Clurman una nove obra Clash by Night (Xo<: de nit) però exigia pri· meres figures per e le representació. Finalment l'autor ~a retlrsr robra I le ~a IIlurer e un empre· ssrl comercial. Billy Rose. Que le féu Interpretsr per les primeres figures del moment. Tallulah Benkhead, Joseph SChildkraut i Robert Ryan. Però

l'obra na assoli l'èxit que üdets espera~s. Pcar! Herbor si9nlfica~a l'entrada dels EE. UU. a la 11 Guerra Mundial i un can~i decisiu en els gustos teatrals del públic. Es tanca~a un perlode I Odets. pràcticament, desapareixia amb ell. Els propers anys de la seva ~ida, Odets els dedl· ca bàsicament a escriure guions de cinema. Els més coneguis s6n: The General Died at Cawn (El General ~a morir a la matinada). None but loney Heart (Només el cor solilari) i The ¡weet smell ot Success (El dolç tast de l'h'I). Però Hollywood també ha canviat. L'any 1947 es produeix la ca· cera de bruixes del senador McCarthy, contra els InteHectuals progressistes del mÓn del cinema, I Clifford Odets escriu. l'any 1948, una no~a peça teatral. The Big Kni/e (El gani~et gran) que és una dura sàtira contra el món I ls Indústria del cino· ma. L'sny 1950 escriu The Country Giri (La pa· gesa) I l'any 1954 la se~a darrera obra, uns ver· sió de la història b¡bllca de Noè, The f1owerin9 peach (El presseguer /loril). L'any 1961, dos anys abans do la se~a matI. l'Aca· dèmia Americana de les Arts I les Ciències li atorga un premi especial com a reconeixement per als seus mèrits d'autor dramàtic. Odets, ja en plen~ decadència inteHectual, escriu guions per a la televisi6. L'sny 1963 mor Clllford Odets. El seu èxit I la se~a Importància d'autor dramàtic. d'innovador del tOMrs nordamerlc~ s'ha~la produ;t feia 28 anys, en els tres-cenls seixanta·cinc dies mlracu· losos pet a ell. de 1935. les jo~es generacions el recorden com al cresdor de l'agitprop teatral i com a aulor d'una sola obra: Tot esperant l'es· querrà.

9


2, L.. Lli ab... abr.. 2.

L'obri 111.1 gloo.l do de CJlffo.d ell/ford Odlll Odets .. el mou In en do. dos l'obri

gtll\l pol.: d'ulli la ..eva 193$ trd"un. banda I. .v. produccl6 prodL>lXkI de 1935

'1'1,

(o ~ donada aI contl~er conèl~or el 1935, .1 el nu leu any d'esclat). d'eKI.tJ, lo formadt pe. per W.ltl"ll ""eking for lot!!y, Lefty, TIll TIII tt. Oly JO.., I Die, formada the 0'1 llIog •I ,P....,¡l.. ....iN LMt, Lotl, do d. conUIlliJUI Ç(N'ltll'lgut el. elaA...... Aw• • •llIMI nc! lkog rement 1!K1.1 aocial II ••volueIOfllrl. f'I'YOIuciollllrl. qUil qUfl denuncIa ela ramtnt denuncia al. mecanl_ 0.1 del Capll.II.~ ",,'l*Illme nord.merlcà nordamerlci en III el meunl.mn ....r<: do de l, la D,pft.. Depreslió per altra banda les I.. obr•• obrn mire ~ I pe. II!fa bond. que çop a Hollywood. Hollywoocl, un cop In.t.Hal Inltlll.t qUI escriu IlIc.lu un cop. en rltablis""-t. .... çop esdevll'l1lul esde\otngut lutor -.ltor d'bit. d'b't, In l'ltabUlllment, un cop fofll1ldel per Roc'" l'lod<lt lO to dle Moon., Nlllhl Night MUlle, 'o.mad•• IIIe Moon, MUlle. Thso COllnlry C li) Giri, La preocupapr.ocup. CIMh HIghI I The CI..h by Nlllhl Gl.l, on la cl6 bhlt' bbkI do de l'lutor l'.nor .ón l6n In la relaclon. reI.Ic~ pe"o!lfll1 perIONII ció _ _lJment.t.- del. deia per.onatge•. pe.-nal¡res AI Al marlll -ve quequ. _,.nllment,11den Goldo" Goldlll Boy, Boy, I. La Plcl peçI Ironll... frontl..a ""Ir. ....tre un perlopenod.n de I TM ThI f\owerlllll f1o.... lng peleh, peICh, una UllI ob'a obri d. de clau e po'tlca, do ~Uca. tIniInI, qUI qui haurll heun. lIOlI"'t pogut Ilgnlflcl' sllJ"'fiCIr un nou carni t.~. eami .., I. La dr.malll'1l11 dramalUrg" d"Odfl. d'Qdets 1i sl halJu'a emlMt abillUl libant hagué.....bat on ~ 111\(11,11 tingut una UllI vid, 'lIdi m61 m6. lla,ga. IltrlI". o 1i .1 1"lIlot l'autor Iul\JuofI O per~ l'any 1m? 1935? I, p•• ~ rany Aquelta .. " una UllI dM' data ~lu ma."ica '" .., la 'I vida vldl d'OlI"•. d'Odels, I AquIIII ,. una unl elata dall Que qUfl hom no eompt'andrla comprlndrll al .1 no tln· Un. ,. gU'1 en compl' comple .1 el Group T'hellra, Thetlr., li "rin 1.ltmoti... 1.llmotiv gu'••n al gran QU' .n el primer perlode de Odets t' t'en que ruc,lplor " ..crlptor Odell Ii ..va .eva vida d'auto•. d'aulor, la TOl IIPI(lnl l'uQu...., 1'..quI"', p" per .~.mple, e~t1mple, ,. Ib fruit de di Tot .aptO,.nl tru nlll de t'lball treball en un. Un;! habltaeló habltlCló d'holel d'llot.1 I t," erl d. de loum'., toumél, delp". dupr'a de Boslon on el GrOllp Oroup .,a BOllon Iee ....Ion. ,,"Iona de nit de Oold EIIlI. Elllla OU) MeMn III Guy de Melvln en .1 el qual <¡tJal hi ,••blllave lreballava com Ia ICtO'. IclOf, I una Ulli Levy .n de III les millor. millori 'Kene. 'lCerlfls d. da Par.dl. Paradls perduI Odlll d. pa.dut Odet. 11 v. va IIc.lu'l ucrlurl uNo UllI nIt. nit I un hOlel hotel de Ellenvll1e Ellenvl1le on Oli la el G.OlIp Group Theat.. Th"t.. l.mb6 lam~ ... era de lou,n'e. lourll'-, La Impo,"nela Impor"ncll d.1 del Group Gmup Theatre la vIda vida d'ea· d'es· Lli rhellre en Ja

"

,•

cr,ptO' 1I perloONol perlOnal d'Od'I' d'Qdell 'a 'I palesa, le. c.lpto, pelen. Ouan I In da...".,. del 35 ,,'n Hollywood, acceplanl d...erl.. J:i .. "n va a HollywoCHl, llGCeptant contracle de la Ii MII.o Mllro pa per ucrlure gulorll de un conl.aele crlur. gulon. la per III d salvar lvar reconomla cinema. el""...., ho fa Iai de l'economll del El noi d'or "rescriu Group TIleal.e. Tllellre, I li O.oup ..crlu I aeo"lIguslJr. leon.egusl. el lIn.nçam,nl de la producció pe. per 1.1 tal Que qUfl el .1 Ilnll'lÇllflltll d. pugui .ub.I.U' scballll. I continuar 1mb .1 NU proGroup puguI connnUl. amb Ii llU IIIIIIbllluxl6 II d'lgltaeló d'agltaeJ6 eullural•. CUltU..II, grama de ..nllbllllllCIÓ gr1lm. qUlII l'.ny l'any 1941 19(1 0cI"1 Odeta '.enca trenet .mb amb el IU(ò, Quan Per aidI, II de Xoc nit qu. que pe... pun a• Thealre ••• erren In d. Xec .s. oie nil Group Thutre 1IS!TarIIr'" comercl.lment, cornere'llment.. .1 el lutr• ......t "'.,n""1 llltrl •,.. .'hl aubal per a ,li, ell. Nom'. Nomll. p.odUH~ produí" ili obru: El flII'lv.' pn!vll JI tTeI tre. ob,..: ~, l La PUI" Ij (I florit. AI.ò AlJob de~ i pillIN El prll"gue, 110111. Il.an, ~tt. cl"_1 que el O.oup Group Theotr. Thelt.. de Nova mo.l'l cla.am.nl Que YorI< fou tou l'In.pl.ador, l'lII'j)uidot, 1'ln.Ugad.or l'inltlgador I el mOllvoda' IIlOtlYldor Yo.k del Cllllo.d Cllffcwd Odel' Odets aulor IUlor lll,.al. tellral. L'lllre L'llIri I.clor factor de<:I.lu, declllu, m'••nlUi "'" enllio d. de I. 11 CI.cum.t'ndrcuml~ ela conc concreti Theltr., ,. •• la d'cada d6Cldl d.l. del. cll rel. del d.1 Group Thaa',., Irenll, 1I La Oep.... 0epr1lll16 in,elada amb ren".nla, 1ó eco..bmlÇl e<:onbm!C. In'clada tul.lada SUllIt l'tny l'any Im 'Ulllldl d. de W.lI wln StrIlOl 1928. lLai d6elda dkada cili. del • Depr"slÓ, ........ que el mere d. la I. Irenta, la O.p, lrlAlI, ló, ,. m" ~ Ii marc m;rJorll de I......... obr... obres, n'" n'ú .1 el motor JOeI.1. SOClll, mapi. oie Iu la I. dlalkTlc. dialtellea QU' que I.. Il' c:onll.u.l~ conatruebl I I•• llIS ,noli re.oll SI I• Tol .......... esperentt l'•• l'upquerrio l'autor li públic pUl¡lIe Tot rau Ior proposi p.opoa. al que clogui l'ob•• l'obra amb .1 cril unileri .A la vag.l v.;e' qu. c,11 unll.rl .0luclÓ per A la Ii vagal. vlog.ll. ,. 'I parq'" perelLlt I. Ii vall' vaga ,. ~I la Ii 10lucl6 obrer. nord.merlcan. nord.m.rlc.n., SI Si N.polllÓ. Napoleó, et el prOT.goprollllO' als obr.ra .1. nllll d. de _El .EI noi d'o... renuncia •a r.... l'en'nell --el nl.1I d'OI"_ ••nuncla ncl. _I violI- I aeeapl•• accepll el1 dIner diner -la _la bo~_ box_ Que que el PO" vlollpor. ten n• un 11M! final corp.en.d.o. corpreMdor I lògic, Ibglc, ,. ~I perQu~ perquè hi ton ho nnleul .1 li 8ronx neoyorQu's II perQU' perqul! I. le O.p....I/) ceprell16 nucut iJlon~ Moyo'Quh fe "'011. Itrnlll en I. gent pob,a. pobra. 1i 011 1I FIM I tot lOt el "Ilon SelJOn grup grop d'ob... d'obres d·ab.nl d'abana d. I•la Fln. uuerra, Coll. Coll' 1i la lIunl, llu..., S."n.lIll Serenall I Xoc da de nlt llit Que que guerra. .entlmentals del. aprolondelxen .n en lea rellelons "ntlm.ntal. .pro'ond.l~en I....I.clona peraon.tges, t6 l' PI' p•• mire hlllbrlc, que pell polSI dec:¡. decl· parson.l"'I, mll.C hl'lbrlc,

pjll.,,_

pque,,'

"


1/vameIII en I• •e.,;clonl palcològoquel del. po!r_ _11I\!lI ~ em pt'OpOA Odeu:. ¡, Depressió. ¡,

dkIdI doIlI I.enl.l.

I Ul'II ull'..... Clrac:l"'SI,g, Ii loINa Idhuoó III .....rxl.1IM I la _ mjhl~" breu -vuil mesosIi Parl't ComunI'II. Aquestl dar.e•• eotwlOtació Ifecta 1IOfTMk. és cler. I . obres de 1935. Oesper. lII'l I CI..t. . . le descoberta del mata.llllsme hls-

tOrlc per part d·u.. 'reballador IUelJ que viu a Nova York. Tol e$pOl"OlI l'esque.. A él ..ma obla d'I9II1CIÓ que proposa la vaga com a IOlocló obe.,a d.l te~l. Flns al dia cie la .....a mori éa la descripció m,nuc,osa de la Ilu,ta dels comunistes alemany. contra el nazisme I hradi. perdut (que Odell COftIIdera la _ ,"ilor obral va ter descr,ta pe. un crltic de r ~ amb ... legUero!I par..... les .Odat. ha perdul l'oremtII ~ Iq med'l.It ....."'" en ell tUIGl 6e l'l!5ClItologil mar~Ilt.a .• l'obra dramilt,ClI d·Odell. doncs. es mou e.. tr. la militàncIa p.ogressista, la necessllat de ptoyel. de textos. un grup concrat. el Group Theltre. I l'uplrecló • l'èxit I al beneita. econòmic d'u.. Jueu da Phll'dalphia. educat als barri. pobres de Nova York. Pe. ai~ò. qu... el Group deiXI d·exi,.. tir --almenys per a ell_o quan el benet'" econòmic 6. Issolit I qua.. la cJrcumsthcll hl.tilricl ea clou amb li 11 Guerrl Mund¡al. t'Impuls crOWldor d'Oelell de$lplrel~ I no""" t'eI obrea en aón les escurru.llea.

I

pe. l'obri. com li los una ~ 1....i.l'bl•. Ri. lladea. coment••11 en veu .111. una """"'" cie I.,. vor I d·.leg.. a qua abastaven cie la platea .1 p lular. El. ac:Ion p no .ep<ea.nt........ •• de,uven duu. pe. aque.ta me..a de comunicació u..I~ ra com /O no havia vist m.1 al lllat.e. Pljbllc I actOfl havien esdevll11lut una co.a única: cada t'OI de di~leg .ra 1110081 .mb aplaudiments. vi.· qUil I c.lts de .0Ud••ltal. Ouan en acabar l'obra .Is acto.s p.egunten al públic da. da reacen..l: .Oulna és la .upo.te?, el públic VII resp<;>nd.e amb un crit únic: .A la vllIIal, I I. vagal •. AI~O vi Hr algun acali m6a que un homenatge a I"ellckia del tut, alguna COlI més lamb6 que .1 testimoni del dellg gener.1 par duu. a terme u... lCdó ~truc'lva. Era la ~lg'" del, ar>y. .....ta. Et. nostres jovea havien trobat el lfI\I enl de guerra' lnvtt.-cló pe. a pariiç]par I la lluita per una da m,llor. lliure. de tota por econ6mlca. lIiu.el da I. ment,da. Ihurel del c.e 1"vlll.1IM enveri ".tuplde.. I el pI.., •• A la v. fII.l. era el ml...lge pottlca de Tol . .perint l'ea.qUl1Ti I fIO nom6' pe. una quanla dbla .. de m" o per un hora,1 meny. dur.•100 per una dlg· nllll m6S grln. per una humanitat mh vlllenla. par ¡, rulittacl6 plena da lllollM.• Alal .·exprea.. Harold Clu.man • n.a ,_.. ta ~, u.pllcarll~ eom va l'ellren. de Tot espat,," l'......... l·.1Ickla del tIlt1 . . I........ ivoca. l i utilitueió de la _"~ del leatr.

func,_.

com • espill esdnlc .. Ull encert I la pertk:lpecl6 la

~

<-

S' s-

"o.

~o;

••.• •• -. -.•• ,.• , "

~

('esquer'" I Flns .al dia •

• • •o -'•

.~

••

.'.'". ,

. ..,

'1 •

-'. ••-

~,

N

3. TOl e......_ m.va mal1

8~

-..:>.

< •.

..

O<

.=•

N

"

,-

·Encara no 1.1. dos minuts que 1"0b'l hlvll c0mençat Que .1 públic JI el va senti. Irronegl!

del pUblle. sobretot d'un públiC obrir ~ comprtn perfectament el proble......¡ndlcal que .. planteJa. una IIlOItr. de l'agude.. d·Odets. Amb el pUbllc d'actor I el teatre par eac.....rI. aliO _ menys "lIIuanlll del text són el. episodIs ......g1-

"


--•• l::l-,

<

• ••

.•••., •

:5>;; :r ~~

~Z~

Z~~

.00

. ,..:;: ...

-. - • E • .-.= " '" " . •~ .... o~u

00

~ S!.;; ••

" .< Z,,",Z Z ... '" '"'< a::;Z:J eW~>-«""O

> ....

~

CLAYTOH ACATE Kfil.f:R :I: ... "'al:I:

HECHMAf\l

RElll't'

l'DR. BARNES Z

th:J

I

u<:ra:2EP

~AYETTEI ORV FlORRlE

S<I.l-' - C:> ... ¡¡¡c:a::Z

~

c .... CI< wz ..... »Oo

f~A Mlll.f:R l

O'

~

~Q8:¡~!!:;i¡¡;

FAT'

a.!~

• 2 ·0

~:>"'i3 ·0

0

:I . . . ~

:ue'V

o:::'V

0.:_

E ~ -:::>~ .. CI O c.':

~w

IAquesll obra fou ..trenada per li NEW THEAlllE LEAGUE 11 Tnlre Clvlc RepellOlY de Nov. 't'ork • la primavetl de 1m SOIa la dlrecclCl de sanlord Malaner I ClJfford 0dets.1 o 0-:5 -• ...0

iOR. 8ENJAMlN UN HOME

"0

•• , .• • o' •• • ••'. ,. •• > •• • • ••o ••

z

~

o~ "

O

L'1C(:l(¡ I Novl 't'ork, l'lny 1934.

,, •;:~

~.

;~

..;;

~1

o' • ".

••

l',",c16 transcorre III EE. UU., du..nt li erial econllmlcl que . . v. pllir era .nyl 30,

~~

Oclubrl, 1976

REPARTIMENT

~ ..... :::¡¡

nlll qUI INullren el nul drlm..lic di .. llulll 11... dlClI. Ulli ",IIOdIS Intercanvlablel. correvlblu I modlflClblll _obre 101 :adapl.lblu I les .""lltall concrllll- quo po..lbllll.;l"", que l'obri 101 1)I'r. fICtament v.Illidt "I 1 aqul com ho vi ... el 1935 I .. c1ut.t d. Nova 't'O<k. FIni al dia de .......... _ . '" canvi. -l'Obri qua comp~lavl l'ftPKLlCl. que ofer" Ii Graup ThOttrI- ha perdUI .. 1 _ vllJdllH, HI.. tbrlClmenl no Ui UllI blu realista. Odeu;, mar· ~tlI uallll I militant comunlltll _ I , mltlflc.a .. lkulIl deli cornunI$tes .lemanys contra ell ....vI. El RIItl4'lillT"le. hi llis fOt¡Il, I l'OliU, D'Ulli to.nda .11< bonI, IOleru, IlOb/.., ;rIfIdiloqüentl mlllllnlS, d'altri barda ell Inhunww, ridleull, ... dlc::a, "Il:II, El mISN~: ""I llUItar, cif ler·" lort. caJ 1I,IJIOI'lar.fto 101. lli form;o: una ..tr\.lCtUtl d·.... e_I ~ ....;ves, 11I...,ratlves que podtn _ . dar llgunI epllOdll dbplendor I IMMrlI del III Rel~ de 8ertol1 8rechl. però ..r..e 11 uper..... ClI dirlCtl que l""em:any tenll de ....tuteló, Ulli peça curt., en ..aum, que, plelll de bonel Inte... Cloni, podI. lenlr UllI ellckle HfIIlbllilZadorl l'any 1935 all EE. UU., però que Ira I ,quI .. _ m'I un telllmonl de 1. Immenal bolli le ldaool6Illea de l'Odell de 1935. La conltruccl6 dram6llC1 llis IÒllda, 1mb Influ6ftcles evldenll del clr>aml. El texl. en Clnvl, llil encarcarll I lobrelOI excessivament protjllm"llc, didàctic I ple de conllllnltl.

-•


I

-•


•­

­


~é~

~·r

.-

d: ,. . E

- -. .: 1i .p l!:-l!

-H

·~1 .0.. a

·t~

~!i

.- . , -L·.. • .., ~~ ~

-, '" .s .,.

" di!

•-


, EONA 8uPolem qlM noi

...,dól...

<>ut

III pe'drlem?

JOE N, done••rt ,n. tr.I,m un promlg de sis I EONA AIxò

'man.

Ib. JUli PI" • pag.r .1 lloguer I

~oo

.KlE. M•• VII .Idl QU' , ••. Edn. EONA Done. no ..nyor. P.. Ique.t e.ml u. '1'11.

r.n Npremenl cid. v'1lld. mh, I .ense que ..plgueu com, !rOO""U que nomé, U. p.guen d. t'fI • qUil" dòl... I•• etmon•. I llavo,. 18m. bé dl." .mél vit això que JOE HI hi m.... lexl' Ii corre., .Ixò té I. culpo da tal EONA: O'.lxò se'n cuida el pat,ò,més que xlmplel Sl el. tnl. no '.gauln prou, no els delx..¡en circul•• per et'rer, O polser" p.n.e. que noml!t COIlllnuen el negoci par POder pag. . .1 llogue, de Joe Mllehe!? JOE' Tu qu. en "P', d. IOl .Ixb, Edlll? EONA' Oonce .6 que e' vo.t.e PilI'O u. es" xucl.nt I. ""11 del m.tl .1 ve.pre. Sl senyor. I Ismb41 xucla I. de 10lts I.. ! Iu c.I.IU.es Innocent. que e.elx.ren r..:¡ultlques I 'SClnyoIIcle., H. lIegl1 .1 dl••l que I. 11'\1111 6. molt .~ p" .Is nen•. Pe.ò e). noltrll Ig.IIlen un COIfI. Ptt derr... r.ltr•. S,'l. veu bl.oc. com I. ce... L. Betly m.1 no h.e vi" Ulli lronj•. l i selmaM p....d. I. valg PO'Ia' .1 mercll t y. yeu... una pili de \rong. . . 0 ....ón .IIM., em YI pre\IunlM. Par 06u, el mOn "I~ let per IOls nos. • llrOl, JOE: Oue el. tI"P"".h, EONA' M'6. 19u.I, .1 .Id pogué. de.perl,,·tt a tu. JOE: No em I.el. c.It••• ml Un home sol no pot org.n!ll" U/'ll v'1l',

U,

'1I'"

do...,.

"

EONA: Oul h. p••11I tI'un home IOl? SI aou cent. I cent. en Ique.t.......d. de .Indlcel JOE' El ~t •••lndlClI no h cep me,dI EONA: Ah no? Done. fiti? Van cobrant I. quoll I donInl'lI copell • rupltll., JOE. F.n pl.nt EONA Oul... melll de plltl'? JOE' No elll ho dultn pu EONA EsI~ vl.t que no ten. remei, Pobre Joe. rllult. que no m. 11 volen dir quil e't~ p.ssant .n .1 . .u ,lndlcll Pe.Ò qu. et pen,,, que 61 .Ixò, un. ptrfld. de plnll'PO"g? JOE: S.P' prou lM que ,ón un. glu'gste,s. El, pila' que IIton a dlll fo.en ClpleOl de leHe mlt" per un Il•• p.t de monedat. EONA I pe.qu. oonltnflu .quut. corrupció, doocJ? JOE: Que no .m vol. veure viu, potler? EONA (O.apr" d'ulII PIUat Pl'oh'''''-J: No ... em pal\lO que no. Joe. No .1 pol. bell ugi' un .01 dit pe. '''1111.. le. Cotll I l'lO ho I... No, 1'1'11 me f. qllfI vlaqul. com qllll l'lO. JOE' Amor, tu no comprin. el qUI. EONA: I quelltvol .Itr. que no vulgUI llull.. que el. bombin toll, que el. I.eln lIe¡NIr 1. t".. JOE' Això h un. co" oue EONA' Treu·me I. m. del dlmunll A•• que. ml l'lO em I.ral'l pe. co.b.. l'liquen•. Tinc un••ltrU plon •. JO, (Com.nc' • t••u"" .t liIvantll.) JOE: On VII, ".1 EONA: No n'hil de f.. ret . JOE: Ouln. en PO'leI d. c.p? EONA: HI PO'II.II un b.rret Ii en Ilngué. Ul'l. (00bl.ga b4I .1 d.v.nl.1 I .1 pen)••1 "'¡NItller d. la çadl".j JOE, Olgue.m·hol

q'"

25


·1

-fldelllot estt bon pagada din, la nOltra 019anitzacló. Oue ha vllt SI.gfrled, .que't mati? MILLER: No. no he ea"t .1 I.bor.torl en lot el die. FAYETTE; Ahir li ....lg dir que 11 epulléa el sou ... lnI dòle.. Çlda me. A p..tl! d·equeet. S&tmana. MILLER No u pot Im.glns! com est..t de content. I. m..... don•. FAYETTE: Prou que m1lo imagino. prou. (Riu.) MillER; Dnltj. fU mé., senyor F.yette? FAYETTE: No, r>Omh que. partir de demà queda tran!ferlt al laboratori A. Sleilfrled ja f>o sap. Per això l'ha fet ...enlf. Aqua.ta no...a feina és moll Importont Slugfrled el .... facomanaf molt a voslè com a un homa an qui a! podia confiar. Treballaf' direCtament .ota le. ordres del Doctor Brenner Content? MILLER: Ja ho crec. Es un qu/mle molt Importanl! FAYETTE 11rn;lIn.nt·.. c.p • l'.ltre seriosament): NOIaltru conalderem que .1, Miller. FI", a l'extrem de damen.r·1I • VO'11l que es quedi. viUfe dina l'edifici mantre durI I. sa.... lasc. amb ell. MILLER. Vol dir qued.r·me a dormIr I menjaf 'llul? FAYEnE: Ex.ete... MllU;R: Mlferem d'erfegl.r-ho. FAYETTE, Perfecte. Amb... lluny, vostè. Miller. MILLER; Puc pr'iluntaf·1l en què COnSiStir' aques. no.... feina? FAYEnt (d..prè. de mlf.r .f nu ...oll.nt): G~sos ••flxlan"", MILLER, Gaso.1 FAVETTE: Sdn ordrM Que vencn de dalt. No cal que 11 digui d·on. E. un tlpu. nou de gas mort~1 per e la guerra modern., MILLER, Compr.nc. FAYEnE; No 1>0 ubI. que e.tlguéulm a punt de començ.. una .ltre Iluerr., ol?

I.

"

MILLER No en tllAl. ni IdU. FEVETTE No c.l qlla In'l.telxl .obre I. lmportè... el. de guerd.r Un .ec,et .b.olut MillER: Ja ho veig FAVEnE, El món IIneer .'ha convertit en lIn dl~.lt d'.rmes. Un••01. e.purna lóra c~ d'ompltr·lo de flames en qu.r.nt.vull horu. t no agalaran E.tat. Unt" en c.lçOtet., fent I. mig, dl.d.1 MILLER (dirigint,,, el ••u lI.pl,): Oluen que. I. d.nera guerr. ven morir 12 milions d'homes, ¡ Que 20 milions m~. van m.ullar lerl18 o desa. paregut., FAYETTt, Això no ~. cou nostr•. SI 1118 gran! empresu 80 sentlnln untlment.l. respecte a les vlde. h~mane" )a no n'hi hauria ni una, de g'en empreul MILLER; A I. darrera guerra ....n morir el meu germ' I do. eo.ln. m.u•. FAVEnE, V.n morir per un' c'~" ¡1I.1•• MILLER: l. mare dIu que nol FAYETTE: Aqulrlta veglda no h'ur~ de patir per voltll. En. ~. ma... v.luOs per .nvl.r.lo .1 fronl. MillER: AI~Ò h veflllt. FAYEnE, D'~td, Miller, Sleglrled 11 don.. ~ m's Instrueclon., vogl'l • vellfe, MillER, Havl. d'h.ver vist el meu germ~ .. " . ble annr en blclelet. aon8O ng.far·se .mb le. m.n.... FAVEnE: Fora miliar Q~e clem~ ja es porti In rO' be I els oatrl. d'efolt.r·,o, I rocordJ'e Que sl l'empresa creix, vo.tè 18mb' puja. MILLER: Feia el. cenl matre. lliures en de~ .e· IlOn. I vull dbcimu ... FAVmE, (NI?

.1,

"


• :,• •, :, • • • • • ••" •


III.

El lul.t. IovI I I. IeV' .icolf,

(En .nçendr"1 d. nou, vallm un. noi. I .on germlo, Flo••nçe ....... Sid, qUI l'h. dI port.. I b.II..,) FlORENCE: Tinc d•• t I Ilgul'lll compen..elÓ In IQUIlla vid •. No lumo ni ble Ea e dir quo .1 In Sid em vol porter. bllIer, hi ani,,' com du. I dOI tan quatro. Potser Ii Istlguessi• •n.morat no en.aorulriu d'tqlluta mane'a. IRVINO: SI t'ho dIc " pel leu bé. flORENCE: Oonce et.1..·1 ealar.•1 meu bj. IRVINO: li mar. "Ilo malalt••1 Iln, I IU la du'" .1 cl!menllrl I dl.gUalOI. No vol qUil aqueal 11'­ vio I!S P'UClIII pe"qul, ni qua us trobeu d'em. gal al Crolone p.,k FlORENCE: Oencs .n. hi I.obarem sempre qua em dongul I. glnal IRVINO: Concl W, lI.vorl aqueal servidor que YllUI aqul l' l'enc.rrlgl•• d'arreglar·ho • la •• va manera 11mb un. 1011 mlo. FLOR EN CE; Perll "m vol. dIr perqu6 us heu pota, tOta en con'r••eva? lRVINC: li m.rl ]a t'ho lUi dlf Cl!nl veoadu no 's lraets d'all, ta perQ.... no en hI ni cinc. SI, 'I ..bem que l' bolli' Inlanclonl ¡ qu. n·ut. molt dI IU. Pl!rò .I~ó no 11 lSonIorlo pa flORENCE: Abln. III 1..1.101 1.1... lorça din"rl IAVINO: Pl!rll Ivul .mb prou 1.ln". ea trl!""n de cinc a al. 6111... la 'lllmona. POls.r 'f pensea qu. es pol ""r Indav.nl "na famltla, 1mb .,.II? AI cap dI quat.. di.. vlndrl.u • viurl! amb no. Iltr..,. J .J~II no ho pintO permetr. m.nt.. I~ flUl viu. FlORENCE: M'ulle 101 II dia dreta d.rrera el l'u­

,.

lell. I ~. 'alg que pen~. en SI6 lola 1'81­ 101\01 •• ,

IRVINO: M" v.16.1. que en compte. d'.I.1I pe'" sessls en I. m••e. All •• coso fó ••. FlORENCE: tI que no hi penso I en llne <:U•• cada ve.pre qUIll tomo I e.Sl1 Ea que no 1.lg el ~ar I .t pl.nxo lel eeml"1 I.. , em dnen genel de plo,.•. mlr. A ml no m'alcls ls veul Jo u.mb6 po,to diner. e Clla, em sembl•. No veu, Que vul t.nl••Iouno eo.. Que m'ompll I. vid.? SI. vul ll.tl...... I qua m'estimin I tenIr nlln. wl totes I.. co... q.... em pugui ÓOl* Ii vid•. !AVINO: El QUCI hi. de ler h orop..·!e de I. _e I aner 1mb compl' 1mb el Que Iul FLORENCE I al no .m dón.I la gan.? IRVINO: AQueat hum,1 servidor Je ..'n carr.g". Que .1. FlORENCE Alxll no " minera d'enr.on ••• mb una no•• que IAVINO: I .1 teu xICOt tambli 11 enr_' d'aqu..• t. m_r., però no p" amb par...le. preel. . mentl F1o.lncl.•1 Ilnou...I. dos d,t. dI Clrvall compendrl... que Ilo diem pel teu bli. No •• un. époce gena bon' pe. c....·se, ara. Pot..r m'I end.v.nl", FLORENCE: sr Plrll.aq....1I mes ,,,,daVlnto .....1 no arrl~. Perqut no portem I.. marl e l'holplt.l? AIIj, es pod.11 mom trenquiMament, .n compte. d'esla.... tot .1 dll mlr.nt el rellotlilt!l de dlmunt li cal.l.er., IRVINO: Fen llits c.lés. pe. alxll. I utem més pelats QUI un loncl FlORENCE: 5elftllre c.lé., e.lés, c.l'll IRVINO: No canVUI dI t....... FLORENCE' SI l'unlc lima .. aquest, preel..""nll JRVINO, AI.I que QulHlem QU' no .1 to.n.... a

35


l


del moment que ob'e. I. bo<;., perqllt lo e"le .umlant ella<;t.ment I.. mlltel.e. c:o.e. que tu FLORENCE: Hem de dec:ldlr .1 o no, ,.. de mlt, ge. llnt.., SID: Le 'UllOst. fi que no ... un gr.n (l'tell 11... m1001 penj.t • 8'0.clw.y que enl mira lot dlenl que noI FlOflENCE, No"ltru que vollem tenIr c:rl.tur.. sm Però ~.II mina de vkle no esl' lell pe, Il. de.grKlat. c:om noultr.s Oh. flor.le e.U· mlldel Em ••nto el pit pl. de lorç. I de eoratg.e quan llitem tot. dos junll. SI et UllQuh .empre • 1. YOr' IlOlle. em •• nUri. capaç de ml,er el món ca,•• e.r., I el.v••.U una •• toJIlnadIo. c:om un home de debó. Cago'n tothom, al lot pl.,.1 l'linlc que volem és VIu/e com a .era hu"""I, Son dol que vol." vlu,e la Vlde jooll. FLORENCE: !>erb ..'/UI obllg.e • llIlar IOl. aJ.I. erros..pnt Unl vid. foie. I .ollt'.l•. O INI ena vol.n t."lr lligall de man.l SID: El el•• que al, .Ixb f ••1que volen ell gren. mlllOI'l&.11 que ,emenen 1011 ell di"'" FLORENCE: En. degraden I ena humlllln SID: En. mlnle...n en II lono,hda pe,qu' no eaplguem la InluSllcll d. la no.t,. allulCló en l'aspecte económlc, Tenen ol pode' I .1. mll,an. per ...egur., pe' cllmunt cie tOl que el "lIul,on lenlnt. saben que .1 cedel.en ene"l que nom" Ilgul mig centlmelre, lotl .Ia (,IOasOI com noaal, trel en. el. tl'..lm Ii clem...n!. "'ml allnu que el. lot,. I nnl.rn, que ol. ,ebol•• eont'l In PI.et. que ell t,eplt'.r. eonlre lerra com n to· ....quet d'lquell, de In ,ev.tllas, fini q no 'urlln mfl •• purnel I .epel.e... No el penll. quO és que om 1.ltl un eergol, Flo..l. FlORENCE: No, 'I ho af que no " això.

"

SID: Pe,ò IOl 61 'elallu, com dluon ell p.oles· torI .. Vam penca, com I r>Il9.et pe'q~ pogués ana, • nllllllul, vul dir .1 meu oe,m, petll. sam I mira quil ha lel Ii Iinll. .. apunler·" I I. m•• ln.l SI n'.rrlba I .er de .imple que no l'adon' que le. e"UlI que e/UI donen MIM m'fe~' per tots noult'es. QuI dóna tes car· le' fi l'hom. tiC, que se serveix a .i malelx Ull bon g,apal de Ilgures. I •• mb. Iu I .amb. ml ena dona unes carles que no són bones per • ." com ari un. pa,ell. de deus. I VIS pe.denl I pI.dent. pe'~ tens les canea ma,cades con­ tra leu. I • lobre et diu: .OIM el pas". que HrflIlte pe.d.? AqtJ/ no hi he I.ampa •. I els no/et. com el meu ge......., c:reuen pe,qul! no en d..penoen de m6s .1IS. Degui a l'educació que ell hen donal. no Uben eonl!lxe, re•. Però "I ve 1. bonal A sob,e. no ve e lroba.·te I et diu, el mlllonerl aquelt.•mb lerpentlnes I ban­ dI de mUlle•. no VI I el diu .e.t;<)ltl. Sam. " Sid. O eom'lIwullla qUI et dlllUls, no alS bo pet I ,". pe'o l'I lenl u.... oponunltat. Tol el mOn labr. qul etl tu. SI ..n\'O,. puja dalt d'Mluest berro 1 fn Ii lIue,,1 eont'a aqueaU fili. de puta qlle fan (jue el mórI sigui un femer que no s'hl pot vlu.e. Ell laponno., ela tllrea. els g'ec., Té, 11Iafa aquIII lusell: dl.pa.a eont •• aque.t. porc. com un valent de debó. com un no,d.merleà de debó. SllIun valent I. I (juà .. Iqueat palo que utal omplint de for.ts? Un Inutll, Igual qlle tu. perquà emb ell tampoc no 11 deixen egafar més que un paflll de deua. En aquell pal. e51ranger fi lIn llpul Igual que Jo o que mon germà S8m, un p.lo (jue vol lenl. crl.turea com IU. que li I1iIfld. unti. l'uClllo, del sol a la caral A Sam

"


l

•,

i• •• ~

'i

'

. ..

• o • g • ..!if&

·00

..

' : l "'­

o

o. o.

~-(,) :>

"

5 e"," .. .. o -¡ • !".• ..

-

.~!: E.f: o' 8efl • " ~u ,~ • •• :lc 2 'i ~,r-¡: ,

,

<-­ ;

-¡E .x-e ¡('".• 'o

:.t.e i

·¡,...­ -

i

,;

, ~


I

Ifl mlrllu Indu.t.l. del IUI.

1.4"." qu~

...1 ¡>aS.

I.r Ql,l.n .1. IU"I" d. Flladfllfll. I. doa meso.!

••• ""I•• llull)' Flla<ttlfld c.llI ".uml qu,lò­ ml,... r Una llor. In l.e"

UNA VEU, Dues hof.. l

FAn ~ duel 110<1. 11 tOl ESI;ollem ....I.m qtM hi diU un.

pe._"ni

que ha passat pe.

"na .~pert.llCl. prkllc. que 11 permlt enraonat. Amic•. .ciu! hI ha un llom. que hil vllCUI lot ili m••d•• 6, Flladfllfll. llU' vi In.r I I. vlga amb .1. IIIUI company., qUI "'1 reb•• bUló com tots el. litre•. I qUI el nil polar I I. 111111 neg •• q"s" lorn.r I r. Ili!",. Pflr IlxO és equl, .r•. 1 t6 co.u molt Imporllntl I dir. (Anuncra) Tom et'VIOn! rCI.~ton lu'l d'enl" .1 pUbill', I I .... nçl finI .1 clnlr. ~ 1'''cI'''. fili començ••• pl.". dl,.lo, petil moll pou .1 "lIulr.ln.) Companya. hllUI lKlur un I>ome 1mb Ilxperlllnel. lIn ...llIues:

v."

Tom CI'YIOII, de Fllad6UI•. CLAVTON (un Individu p.lm d'.'re mod..I): Com. p.ny•• no em I. ,e. que em .Iuleu. SI .~lgu'l$ qUI In. llevi. d"ludlr,' noull.et el. t..I.lel • conlllilul. un.. eondlelon. dI vld_ moll bonet. UI del ••rl. que em t,eplllilli..lu I que em tallé•. .11,1 I. pell _ Ilrn, Sóc un de vonlt.... Jo. Pe./) el que u. vull dl. li. qUfl H.. ry Fliti lé lola la .aó del món Nom •• I. elne ntmanel que tr~ blllo ftqu(, en Ilquetle g..n clulRt, peril ja s6 qulnOI .Ón I•• COndleion. IIn b' COm lou vos. e!t,n. J. m·.nteneu. no •• trlgn 1il.I.e &n upi. gu•• d'on v.n.Pl I.. go.rot.dee. vlgl. On vagis. UNA VEU CLARA (d.. del publlc!: Oue .egull CLAYTON: Però on F't1 l' lot. I••aó. El. nOltres dl'igentl ..ben qu. c.1 I ••, El moment no està mtdu', Et com I.. IIgu.., que no c.uon de I"er. b.e I¡ne qUI '6n mldu....

"

UNA VEU CLARA (doIe llei pubUcl: Tu .1 ClUe etl u.... 11ll' tov.1 FATT (po....I·.1 d. pIUI): Fotell-Io Ior•.•1 ur.er.

...,

UNA VEU CLARA (.1 públic Ikllltrll): A ml no em I. lClf' nl~ ¡HI h.I .... 111,1111, I lintl......l 1110­ ..... qutl hi 1*'1.1 ¡ltlj.l con t• • l'.IC_, I diu • f'or.dor.) O'oo-u eollonl 1..1 &quell nomI Cleytonl El po,c Iql>lIII OI diu Clancy. com el. IIUI perel I 101. I. I.mlll. CI.neyl Fig. pad.ld.1 Per poe no em pixo de .Iure .enlinl com en.1O­ naval FATT [1mb el Plltoler .1 COIlIl): AI.ò no oli un. \nvernal Ea pot ..ber qu. Iola tu, llllul7 LA MATEIXA VEU: Estic de.emm..cerant un po.cl FATT: Et penlet qUil pol. fer el que et lIón. I. gana. moleltlnt • tothom1 Foteu-lo lo. . .1 Clrrer. LA VEU (dllflOllll • llei......, ...): Prov.·ho tu ..... tel •. AqUell delUtlcl" 11' 11 pe,mell que vinguI a IIcemplr bolet, No ..beu qui é. IquIII Et un espl. de li Con,plnyle FA": Però qui 11 p.nlU que "I. tu. per ve­ ni. 11, .. VEU, Fe qu.t.e .ny. que PillO 1. quot., .lx/) és el que 16c JoI TInc d," ••n.tOner I no delu. que .quIIII fila I.lllgou enl vingui .qul I 'Icamp•• Iqulllo m'no d'ldeet. No ..b.u .1 nu hlllo.I.17 DonCI ••• ho dl,é d'Vlnl de lothom._. FAll, SI no demo.t"1 que diu. lo V""Dl. et !ot.é lora de I. clUIAII VEU, Tinc dret 1 dlr·ho. Jo II quo tinc d.ot. Mireu· u·l. no diu ni piu m., CLAYTON: Tu .11 un mentider. I mil. I. vid. fhavll viII .bonl d'.r. VEU, Comp.nYI. l i VI puu. dOI .ny. fotenl merder I lotll III orglnllzsclonl que toctv., V.

.,


T

ler fieM a 1ft Olrlol. m61 de el"quanta .tlos., Ha eltat ratorrent tota le (olla .munt I avall, I. con.truccló, .1 Iblll. la met.Mu,gll. ha ""I

per tot ."IU que lo "plgl r ..b.u CLAY10N TOl .1~1l h mentida,

VEU, Donea

.r.

qu~

la .r.7

treballa per I I. organltuc1ó do

Bergman, do le PIIIÇI Columbul. qUI es cuida de proporcioni' porcs com "'1ull.1 • qualsevol em· pre•• det piri que ho d'mIlIII abans. dur.nt I da.pnb d'una vaga (L"om. CIU' f.t' d. p.ollgo. nl'ta • l'lpl.odl legil,nl ,'hI ICOI'. I el quda .1 nu CO'-.I.)

CLAYTON; Aquesl el que vol li. no dlll~.,·mo dl. la v,.IIIl! VEU: No uldr' que el 'lIgl",.m ll,r I.ob.'·'a IOl

crOdenclall,

CLAYTON: No m'haig d',mlllla, de r81. El voalre sKrlla,1 mltel~ sap P'ou W qui Jóc. VEU: I IMI com ho sapl Comp.n~. no ubeu qui

é•. 'Qu", galifardeu ml,p8flt?

CLAYTON: Mal de lo vida no l'ho vllllblns. I tul VEU: Complnyl. Vim dormir II mltel>c III! lotlt InYI IIgulIl_ ES EL PORC DEL MEU GERMA. EL MEU MATEIX GERMAt FAn (delp,U d'unl pIUli): El Vlrlllt. ol~b? (Clly. ton no COntUII.) VEU (I Cllyton): Fot II Clmp. IblM (tus no .t laci unl CIr. l'lOYIl (CI~lon fuig. l i Veu. ml· ,...1·..1 diu) RecCH'deu-a. dll II I.VI Iltxa... If~b no ho pot fer clnvll' m.l .. I et diu Cllncy! (Senil mou'.·I) Oulnll mati 10.t qua no ho u. plgue.. 11 Iblnl. II>lb. ol FIU? (PIIIII.) L·lrb•• di II flmllll Cllney tlmb' dóna ttlldoral (DempeUI .n 1In1 zona Imldl di rucenl 11 III III .1 P'O"lIOnlltl de l'.pllodl .eIlOenl.)

(S'lp'lIuen .11 Iluml.)

.

V.

Epllodl del metlle Int••n

(El O,. Bar"..s. un llom. d'edil. d'lspecte dl. tlngll. pI,ll pe' .lllIIlon, POl''' UnI iaquell bllne.t.) BARNES: No .enyor. la 11 vIlg dl. Ii que pennvs IIn pereU de ve~dll Perb no Ilo va tenir .n compte. H. e.tl' ""'Itlll qUil n hi tel aqlleltl ili' Illdl II Or. B~nJamln. I per II>lb CIldr~ que 11 Ilo digui vOltll malll>c. (P.nll .nrlblll. VI per s ..vl,... Unl Copi d'lIn1 botelll qu. hI hi dl' munt 11 111111, quan se ..ni !fllel, I 11 porti.) BARNES: Oul hI III? BtNJAMIN tdll de fore): Puc veure'l un momenl. 1i u. pllu1 BARNES (Amllllnt I. boteUI): PI..I, plnl, Dr. Bh· lsmln. BENJAMIN Perdoni que .1 moleltl per/) ,. Im­ porlan!. .. hln posal llIl teedl II meu lloc _. Es­ til operant la senyorl LOwl •... 'I una hl.toroc· tomi. I .I~b h co.. mevI. Ja n'llavla renllt I preplllt IOl I m'ho han dit a ultima hora. No ,m "p lI'oU quo em .ub.muelxln, Doctor, p.rb en teodl " un clllllolI NO 11 hau,len de per· m.tr.... BARNES (..Ca menti: En taedl ,. ol nebot dll Sen.dor Llld•. BENJAMIN: Ea m~' Incomp.lent que un ase, BARNES (clnvlant cllramlnt de tema, IlIell un. prOV.tl d. I.OOteto,I): S'slten font con. u­ trao,dIMrl.. en el camp de la clrugla ..er.b,al, Ittullrnent. Aque$! e>l.mpl.. 'a realment Idml. r.bl.... BENJAMIN: Ho lantO, om pOllllva que 11 Intorea­ IIrla ..b" ol que pa"l.

.


1

i---==----=====".......--~'-

• t

••


I BARNfS: VO'I' Im CIU W. 86f1J.mln. ta un, ve'li/O"ya que p...ln COIf. com aqua"l

BE.NJAMIN: No m&Il.I!d.n les endevina Il... conte."? quina compllcael6 hi ha?

llufi

8ARNES: Done. un. m.I"" molt vell., m.llgN I tum'Wlnl. En. ¡JO 1.11. "'t1C:O"o, per • c_

b.t,.r...

8ENJAMIN: J. ho lloc •••. 8ARNES: Q1I67 BENJAMIN: J. l, COIlIC ~ue'l. malatta, Ja me

vllg trOi)a. I la Unlver'lt.t.

BARNES: Vo.t6 " ¡.mln.

moll. '"!lllull.t Iqul

8ENJAMIN. SL però t6c ~I I ......"

t.

O.n-

Ja ......1

amb .1 cap. 8hl.ml" I ..li un momant Im_ bill .. .-.1

BARNES (I.mb6 BtNJAMIN. Pr &ARNES: No "

on.): HI hi microbI., toquI!

lo". des d. dall? pen.l 11....... Wet! I )o no al VIm

dllenaar tant com vam pod.r! BENJAMIN: Aqu"I' dlKtlmlnaçl6. quIIn hi hil tot. aquell. coll. de germ.... Jueus ric. I I. dI.eCliWl7

SARNES: SI, Jo l.mIM hi h...l. pan.. l... sembli

qUI no hi h. V-1r. d", ••nçl• •nt,e Jueu, ,Ie, I crl.U.... rlet Toll ..Ian 1111.11 del mltel. Pllról 8E.NJAMIN: No 6, PI' per ml que ho . .niO h pel. meuI que .. vln etla, de mollet eoue. pe, 1.1 que lo PDgu'. arribar Ilnl on he a"lbal hnl.n una bollguala de qU'VIU'" Ii Bronx. Ilnl que la Vln pe'dr. ,mb 1011 ell ettal· vii que havIen pooul I •• amb l'lIpel8<: de l'ln~ panal Art el meti ptr. v. pel CI'"" VIlnan (;Or. baI ••... 5-.11 Erri Iblltllln. un hom. que l''a paalat la vId. II'1lJnt Splnol:l.

1'1"".

OI

SARNES No 16n 1'1'1 el. metges que dl,lgel••n la medlelns .n IqUlI1 pal,. Ell homet que coo nel•• n 11 ..V. prolellló no pinten ,et, Iqul. exclpll Ii plnlOrl d. PI' l''. H. viII com I. m.· dlclna fel. molll Clnvll. I molt Impo,,,nll.. L'.. Mltillll. l'etlltfllllllCló. Perb no grM:let .1. rlCl Ilno a pe..r d.11 rlcll La tev. ve,ll'ble pe,. 101'\llltat quedi 011Olld1 '" un pals dlrlgll nom61 per gent ,ICI. Mle,obl" Ouil.•nc.', pllJor.. CUCI de lerrlt Viu aqullt b,lÇ, Iquell' mà deUcldo I sensible? h Ii produCII de qualre-centa an~l. A pa'llr d'un origen rlvoluclona'lf L'etperJt de ".n~ 78: El. noel,.. avantpt'''11 VIII UuU.. I morir per .Ih)l I per q'" va servir. 101 pII9I't1 Porcs. "".. que PD'CI Ea va comelr. trtleló con. tra ell honella. trebalr.dorl, l'.ny 76. La Con.. 1I1uclÓ 61 Plr .11 ,Ic., lI.vorl l " •. Po,ell lT,u· ca .1 l.li'on.) 8ARNES l.n,lblat): Or. 8.. nll. al digui (E_lta un moment, I mira UnJ-mln.) Sí. ja ho .nllne:. IP.nJ-, I ., tomba I l n l _ cap Ii Jova.) S'han CI".I I. NV' Pleltnt S'h. mort, IIMn""'ln quaQ rlg1d 1mb .1 XOll produ;1 pl' la noticia, ~ ,Il /l...lm.nl ,.bol PI' t..ra .11 ll"1Il11 d'o~ raclll.) BARNES: 8.n IIt ... ban I.t. VOlI. qUi 61 jove. pl. de pu"ó, no ,'l1u,l, IICI-ho. Jo l' IÓC VIlII. eatic let un lò. .lI. paro _ •• 16 IOla I. 'fio. al d'vanI. Dr. l'nl,mln, I 11 do.... no que quIln dI.. parI pe, p,lmert vegtdll. dlg",1 .AqulIl VI pel vell Barnell. Encl" quo per elll 's un. eo.. mu.. dJgn., u'" baI•. No .. dlsp". pll eonl,a ell wet d. 11"'1 &6'11 '1C111. amb .1 peut 81 no tJ1'IgIM1 UI'\I 1II1. IrwlIUd•... 181,_ _ al .... HlMt. I .. toni al nal tri allandJ J. 11 ... dit el que havia de dlr·ll. BilnJ.mln.

OI


8f.NJAMIN' Hi havra mollea 1:0'" do I•• qUlra na ..lavi ben Heu'. Moll&& de I.. eo••• qUI d.uen aquU" radICals ... m.1 no et C'1'U1 Iu teorln lml que falliment et pallen I IU llUll. Ili. 8ARNES AvuI h. sofert una 1I,.n ~.lkg. ~n. llmln, perb lamW h. gUinya. u"," COli Impor. t.nt. B(NJAMIN: SI. he ap••• li sabo. que Ilnc reó. He

començ" I creure r.'lment en una co..· qUI no ,'ha d. dl•• el món és un l''llç., llOO .lIem de fer clnvl....1 mónl. Jo me'n voli. anar I Ru"!._ L. . .Imlnl pq»da estava ruml.nt·III. .. r•• OPO" lunlllta IlUIr.vellons de realitzar un bon Ir.1I on un. medIcina toel.L .. 8A.RNES: El ....\lnillc.•"lmIlAt m'gnlllel O(NJAMIN- I MI' c~ de lreblln., de debò _ SARNES: Pe'llu.ll no Ii n'hi VI? Jo poller 11 po. drl.... B(NJAMIN: Crellul'm qua no hi ha r•• que m'.

l/rad61 me. de f.rl

8ARNES: Doncl facl·hol 8tNJAMIN: Noi la no.tra lelna lla iWl",r, I Nord•• mè.lçlr Em f. por... no saber el lulur que m·e.

pere. HIUr" de lrobar eJgun drrec per I>OfHr vil/re polsar porti'" l/n tflXL. I e.ludl..... tr. balli" l 'fH"end." quin ds el meu lloe... SARN(S J trlpltgl ben fort! E.clelnl! 8tNJAMIN. Hlm de Ilulla.1 POIse. en. mlr,.an. pe.O • fer punYlle.! Acabarem gu.nyont! (Es qUid. drel I elçe el puny lancal.' S"~guln el. llum •.) I(,[UER: Senyo.e. I .enyo.s. I Que nlng~ no om

dllllll que no en tlnlm cap. de senyor... enmig d·.......1I munl 6e ca'es. El que pas.. " que porten ~nlllons. Moll b6. jo polse. no tinguI 50

'1

pull ¡dea de .esl PO'It. qUll v'lg c_. 6e1 brellol quan e.. p.llI. I de. de Il._I no be,,1­ nO b6 del IOl mil no sa "1111 UNA VEU: Oue .egul. el gl.le..o equelll KELLER: Ou¡ l'ha pagal pe.qu' .m dl"ull 1111>. sacal? L'or de Moscu? Sr. Ilnc un uit de vld.e. pa'/) em va pallar pa. lreblll•• en Unll l.b.icI qusn nomé. tenia onla any•. Me'l VII" buida. pe.quÈ! en. leion t.ebslls. unu lenl. I.In. mho ca.a de prolecclÓ, Pe./) "I parlO com .1 '01 una medalla. pe.què aqull'l ull de vldll enleny. a 101 el món quina •• I. men cluu; 11><: I.In ob.e, de sOCIl".ell All" lamb6 tenlem detelll" de Slnd'C8t, tota menll de • .c,el••11 I 1'''0'11'. I deleglla que hevlen d. "eltlona. 'unclona.I el. nolI Inle'''IIO'. p.rò nO .e'le lelen dl.lrl. ci"•• 1. peu.1 I 1'1, On u'll feien dUllclu e,a sl .eu cul lI.allono!, de IMl de .eure entre colslns I d·ntlrsr·le '1IClnt'le I. plIISI. (El S.· crel.. i i .1 pl.tol•• prot..ten 1mb p..aut.. I g•• U TO<r>etl a UU'I, noli Plrllva dllll .In· dlcats en gel'lll'll. Ja l' que Illfui no pilli, lisO, I Ire. els noIt,.. d¡"9Ilnla eón 11l()lIla de bonl. L·elt.e die malels. vIlg YlVTe que .1 noli•• I. c,,,terl, en fiti, .. clNviltYe del ceml qllfl hIlvla de "'9l'1. pe, no hIlvt. de treplt-J.. l.Ifl . .ca.bIll No, eomplnYI, no C'1l(: 11l.1li FAn (lnt.,rompent·Io): Est•• plunt '0<1 de I.. tl KEUER: Voselt... IImW qua piso lo.. de leU7 TOTHOM: No, no Ol.le Plrll, Continu. I<.ELLER. Si, 1011 III noelr.. dl,lgenl. IÓn con IlnIl P"./) Jo mal no he e"" e Flledèlllll Avui no m'he pogut PO'" la lnlllgn1•• pe.q"" he pla­ .et I.InIl co.. estTenyllll1l'lll QuIln he despenjet el lTIIlIl gec del penjador, hil visI que .n aortle

.ap.

e."I""

"


pullta a l'altra del palSl Atendo, Amè,lul Escol. leu,mel 5ón 1'8vantgarda d. la classe oIl,.rl, Tr. ball&dors de tot el món ... fins li darrer. 1I0tl da """ I quan morim. tothom sabrà al qua vam fer per CO<lstrulr un món noul Ae<l6u, nO ens fa pn por el que ens puguin fer. Morirem defen· sant ta justrclal Ou. plantin arbres fruiters da· munt les nostre. cendresl (Al públic,] 84, què contesteu? TOTS: A la Vlllal KElLER: Mh fo't! TOTHOM: A la vaga! KELLER r ALTRES OE L'ESCENARI: Més fo'U TOTHOM: A la vaga•• I. vaga, • I. vaga! Taló

"

Tot esperant l'esquerrà  

de Clifford Odets

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you