Page 1

QUÌ M I CA ORGÀ NI CA Vs COM PUESTOS ORGÀ NI COS. “ Tod o lo q u e le ocu r r a a la tier t ier r a , le ocu r r ir à a los h ij os d e la tier r a . El h om b r e n o tej iò la tr a m a d e la vid a ; è l es sòlo u n h ilo. Lo q u e h a ce con la tr a m a , se lo h a ce a sì m ism o” o” Jefe I n d io Sea ttle. TUTORA: P ROF. FELI CI A M ÈNDEZ PROF. FATLAFATLA -FEBRERO 2011

QUIMICA ORGÀNICA  

QUIMICA ORGÀNICA.IMPORTANCIA EN DIFERENTES CAMPOS