Page 1

_______________________________, major d’edat, domiciliat a _________________ (07___), _____________________________________________________________________________,i NIF _____________________________, actuant en nom propi, mitjançant el present escrit,

EXPOSA PRIMER.- Que m’he assabentat pels mitjans de comunicació que dia 20 d’abril de 2013 es va aprovar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües al centres docents no universitaris de les Illes Balears. SEGON.- Que m’he assabentat que aquest Decret i l’Ordre de data 9 de maig que el desenvolupa ordenen als centres educatius que aprovin un “projecte de tractament integrat de llengües” del centre amb només 6 setmanes (!!!). TERCER.- Aquesta mateixa normativa estableix que les associacions de pares i mares i el claustre només disposaran de SIS DIES HÀBILS (del 27 de maig al 4 de juny) per fer “aportacions al projecte i que aquest s’haurà d’aprovar, definitivament, abans de dia 20 de juny, havent-se de remetre el mateix dia o el dia següent a la DG d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, amb còpia al Departament d’Inspecció Educativa, mitjançant correu electrònic. QUART.- Aquest projecte, tal i com disposa la normativa que el regula, pretén, entre d’altres: a) La impartició de matèries en català, castellà i anglès (llengua estrangera de preferència segons el Decret del TIL); considerant que LA LLENGUA ESTRANGERA HA DE SER OBJECTE D’ENSENYAMENT I D’EINA PER A IMPARTIR MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES. b) Que els alumnes de primària hagin de rebre l’ensenyament en les dues llengües oficials i en la llengua estrangera; c) Que a Primària, matemàtiques i coneixement del medi s’imparteixin una en català i l’altra en castellà i que la resta d’assignatures es reparteixin de manera equilibrada entre tres llengües: català, castellà i Anglès. d) Que a Primària, en els cursos 5è i 6è fins i tot es pot arribar a impartir coneixement del medi en anglès. e) Que a l’ESO, a 1r, 2n i 3r, s’imparteixi matemàtiques, ciències de la natura i ciències socials, cada una en un idioma diferent: català, castellà i anglès. f) Que a 4t d’ESO s’ha de repartir equitativament l’ensenyament de totes les matèries obligatòries entre els tres idiomes: català, castellà i anglès. g) Que la implantació d’aquest “nou model” s’ha de començar a aplicar a partir del curs vinent, com a mínim, a primer, tercer i cinquè d’educació primària, a primer d’ESO i a Batxillerat. h) Que per a fixar el còmput d’hores de classe en les diferents llengües les “Instruccions de la d’aplicació” exclouen, en contradicció amb el Decret, que no ho disposa, les hores de temps d’esplai i de religió. CINQUÈ.- Entenem que l’anterior Decret i la seva normativa d’aplicació infringeix els arts. 53, en relació al disposat en l’art. 27 de la Constitució Espanyola, i en conseqüència, demanem mitjançant aquest escrit la


declaració, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de que aquestes normes infringeixen l’Ordenament Jurídic i han de ser anul·lades, deixant sense efecte els actes i disposicions que s’hagin pres com a conseqüència de la seva entrada en vigor. Per extensió, incompliment dels arts. 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 18 de la Llei de Normalització Lingüística. De manera breu, el Decret que regula el TIL atempta contra el dret que tenen els pares d’elegir l’educació dels seus fills, especialment pel que fa a la llengua vehicular en la que se’ls ha de formar. En aquest sentit, resulta ridícul però s’ha de recordar que l’anglès NO ÉS LLENGUA OFICIAL A ESPANYA i que és obvi que no es pot utilitzar en els centres escolars, com pretén la normativa impugnada, COM A LLENGUA VEHICULAR DE L’ENSENYAMENT sense l’autorització expressa dels pares. Si aquesta raó, per si sola no fora suficient, la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears estableixen amb claredat que els alumnes tenen el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua i que, en conseqüència, el Govern ha d’arbitrar mesures per fer efectiu aquest dret. Podent exercir els pares o tutors aquest dret instant a les autoritats competents perquè sigui aplicat aquest dret de la forma més adequada, cosa que avui ens veiem obligats a fer mitjançant aquesta instància. No volem acabar sense recordar que Les institucions de les Illes Balears estan obligades a garantir l’ús normal i oficials dels dos idiomes i que han de prendre totes les mesures que siguin necessàries per tal d’assegurar el seu coneixement, creant les condicions que permetin arribar a la igualtat plena entre les dues llengües oficials. Enlloc indica que, a més, s’ha d’incloure una llengua estrangera dins d’aquests objectius ni que es pugui utilitzar el coneixement d’idiomes com a coartada per a impedir, limitar o perjudicar, precisament que es pugui assolir l’esmentat objectiu de la igualtat plena. Per l’exposat, DEMANA Que admeti a tràmit aquest escrit i, d’acord amb l’exposat, deixi sense efecte l’aplicació del Decret que regula el TIL i la seva normativa de desplegament i s’abstingui d’aplicar en l’ensenyament dels nostres fills qualsevol mesura que tingui per objectiu la introducció d’una llengua estrangera no oficial a Espanya, bé com a llengua vehicular per al seu ensenyament, bé com a llengua d’aprenentatge, sense disposar de l’aval de la Universitat i de la resta de la comunitat acadèmica i educativa, especialment dels col·lectius de pares; i sense haver procurat abans crear les condicions socials, educatives i pressupostàries necessàries per tal que un objectiu tan lloable com aquest, l’aprenentatge a l’escola d’una llengua estrangera, sigui veritablement un objectiu pedagògicament assolible. Palma, 20 de juny de 2.013.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Instància conselleria  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you