Page 1

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2129 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Laburpena / Sumario

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral

Herri Administrazio Saila

2131

Departamento de Administración Pública

2007ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako informazio eta dokumentaziorako lurralde zentrorako informazioa mantendu eta eguneratzeko aholkularitza eta languntzari dagokion kontratuaren lizitazio iragarkia.

2131

Anuncio de licitación del contrato relativo a la consultoría y asistencia para mantenimiento y actualización de la información para el Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Bizkaia, durante el ejercicio 2007.

Kontratuen adjudikazioari buruzko iragarkia.

2132

Anuncio de adjudicaciones de contratos.

Kontratuen adjudikazioari buruzko iragarkia.

2136

Anuncio de adjudicaciones de contratos.

2007. urtean Bizkaiko Foru Aldundiko langileentzako jantziak eta oinetakoak hornitzeko kontratuari dagokion adjudikazio iragarkia.

2140

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de vestuario y calzado para el personal de la Diputación Foral de Bizkaia, año 2007.

Fotokopiagailuak erosteko kontratua 2007rako luzatzeko iragarkia.

2141

Anuncio de prorroga para el año 2007 del contrato de adquisición de fotocopiadoras.

Nekazaritza Saila

2142

Departamento de Agricultura

362/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Nekazaritza Sailaren tasak igotzeari buruzkoa.

2142

ORDEN FORAL 362/2007, de 11 de enero, por la que se elevan las Tasas correspondientes al Departamento de Agricultura.

363/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Nekazaritza Sailaren prezio publikoak igotzeari buruzkoa.

2146

ORDEN FORAL 363/2007, de 11 de enero, por la que se elevan los Precios Públicos correspondientes al Departamento de Agricultura.

Obra eta zerbitzuen behin betiko finantzen itzulketa.

2148

Devolución de fianzas definitivas de obras y servicios.

2149

Departamento de Obras Públicas y Transportes

Herri Lan eta Garraio Saila 353/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Herri Lan eta Garraio Sailarena, horren bidez erabaki da desjabetzeko espedientea hastea, okupazioaren aurreko aktak egiteko egunak finkatzea eta «Igorreko saihesbidea eraikitzeko proiektua. Informazio publikora egokitzea 2004» ukituko dituen ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea.

2149

ORDEN FORAL 353/2007, de 12 de enero, del Departamento de Obras Públicas y Transportes, por la que se resuelve iniciar el expediente expropiatorio, señalar fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del «Proyecto de construcción de la variante de Igorre. Adecuación a la información pública 2004».

San Bartolomeko (Busturia) biribilgunea eraikitzea BI-2235 errepidean.

2157

Construcción de la Glorieta de San Bartolomé (Busturia) en la carretera BI-2235.

Gizarte Ekintza Saila

2158

Departamento de Acción Social

233/2006 FORU DEKRETUA abenduaren 26koa, urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretuaren I. Eranskineko lankidetza-hitzarmenaren ereduaren bosgarren klausulako B idatz-zatiko C letra aldatzen duena. dekretu horren bidez, familiako mendekotasunari prebentzioaren, boluntariotzaren eta adinekoak zaintzen dituztenentzako laguntza psikosozialaren bidez laguntzeko programa arautzen da.

2158

DECRETO FORAL 233/2006, de 26 de diciembre, por el que se modifica la letra C), del apartado B, de la cláusula quinta del modelo de convenio de colaboracion del Anexo I incorporado al Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se regula el programa de atencion a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 232/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa, Gizartean esku hartzeko Etika Batzordeak Sortzeko arauak ematen dituena.

2159

DECRETO FORAL 232/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la creación de los Comités de Ética en Intervención Social.

PAPER BIRZIKLATUA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2130 —

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

2163

Abenduaren 21eko 1949/2006 FORU AGINDUA, aparkalekuen hornidurak direla eta, Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Araudiaren aldaketari buruzkoa.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

2163

ORDEN FORAL 1949/2006, de 21 de diciembre, relativa a la modificación de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en relación con las dotaciones de aparcamientos.

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales

Lantik, S.A.

2165

Lantik, S.A.

Bizkaiko Foru Aldundiaren telebista-kanalerako edukiak sortu, produzitu eta emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

2165

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de generación, producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia

HOST) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

2166

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (HOST).

(Microsoft) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

2167

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Microsoft).

(J2EE) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

2168

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (J2EE).

(GIS) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

2169

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (GIS).

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Basauriko Udala Sestaoko Udala Mañariako Udala Foruko Udala Sondikako Udala Lekeitioko Udala Urdulizko Udala Mungiako

2170 2190 2191 2206 2208 2208 2210 2210 2210

Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Basauri Ayuntamiento de Sestao Ayuntamiento de Mañaria Ayuntamiento de Forua Ayuntamiento de Sondika Ayuntamiento de Lekeitio Ayuntamiento de Urduliz Ayuntamiento de Mungia

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

2211 2241

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia 2250 2250 2251 2251 2253 2253 2255

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios Bilboko Portuko Agintaritza Bizkaiko Garraio Partzuergoa

2255 2256

Autoridad Portuaria de Bilbao Consorcio de Transportes de Bizkaia


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2131 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Herri Administrazio Saila

Departamento de Administración Pública

2007ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako informazio eta dokumentaziorako lurralde zentrorako informazioa mantendu eta eguneratzeko aholkularitza eta languntzari dagokion kontratuaren lizitazio iragarkia.

Anuncio de licitación del contrato relativo a la consultoría y asistencia para mantenimiento y actualización de la información para el Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Bizkaia, durante el ejercicio 2007.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.F.L.ko 78. artikulua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipameneko Lehiaketa argitaratzen da.

En cumplimiento del artículo 78 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L. 2/2000, de 16 de junio se publica el Concurso de referencia.

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua; Kale nagusia, 25, 48009 Bilbo; Telefonoa: 94 406 77 88, Faxa: 94 406 78 19. c) Espediente zenbakia: 2006/00139.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputacion Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono 94 406 77 88, Telefax 94 406 78 19. c) Número de expediente: 2006/00139.

2. Kontratuaren xedea a) Xedearen azalpena: 2007ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako informazio eta dokumentaziorako lurralde zentrorako informazioa mantendu eta eguneratzeko aholkularitza eta languntzari dagokion kontratuaren lizitazio iragarkia. b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez. c) Egiteko lekua: Bizkaia. d) Egiteko epea edo emateko azken eguna: 2007ko otsailaren 19tik abenduaren 31ra arte, biak barne.

2. Objeto del contrato a) Descripción del objeto: Anuncio de licitación del contrato relativo a la consultoría y asistencia para mantenimiento y actualización de la información para el Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Bizkaia, durante el ejercicio 2007. b) División por lotes y número: No. c) Lugar de ejecución: Bizkaia. d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 19 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era Tramitazioa: Premiazkoa. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren-oinarriaren aurrekontua – Zenbateko osoa: 133.000,00 euro, luzatzeko aukerarekia.

4. Presupuesto base de licitación – Importe total: 133.000,00 euros, con opción de prórroga.

5. Bermeak – Behin-behinekoa: Ez da halakorik eskatzen.

5. Garantías. – Provisional: No se exige.

6. Dokumentazio eta informazio bideak a) 1. idatz-zatian ezarritako leku berean eta honako web orrian: www.bizkaia.net. b) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: eskaintzak jasotzeko mugaeguna.

6. Obtención de documentación e información a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web www.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak Ikusi Administrazio Klausula Berezien Pleguak eta Preskripzio Teknikoak.

7. Requisitos específicos del contratista Ver los Pliegos de Cáusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas del octavo día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

a) Aurkezteko azken data: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragartzen den datatik zenbatuta, egutegiko zortzigarren eguneko eguerdiko hamabiak (12) baino lehenago. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak. c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean. d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2132 —

e) Aldaketen onarpena: Ez dira onesten.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Eskaintzen irekiera. a) Erakundea: Herri Administrazio Saila (horretara zuzendutako Ekitaldi-Aretoan). b) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua. c) Herria: Bilbo. d) Data: Jakinaraziko da. e) Ordua: Hamarretan (10:00). 10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. 11. Iragarpen gastuak: Prentsan egingo diren argitalpenen gastuak adjudikatarioaren pentsutan izango dira. 12. Web orrialdea: www.bizkaia.net (Herri Administrazio Saila). Bilbon, 2007ko urtarrilaren 12an.—Herri Administrazioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

9. Apertura de las ofertas a) Entidad: Departamento de Administración Pública (Salón de Actos destinado al efecto). b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja. c) Localidad: Bilbao. d) Fecha: Se comunicará al respecto. e) Hora: Diez (10:00) horas. 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. 11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en Prensa. 12 Página Web: www.bizkaia.net (Dpto. de Administración Pública). Bilbao, a 12 de enero de 2007.—El Diputado Foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-86)

(I-86)

Kontratuen adjudikazioari buruzko iragarkia

Anuncio de adjudicaciones de contratos

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko 93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argitalpena.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00085.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00085.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Dimako saneamendua. II. Fasea. Lamindao-Areatzako kolektorea. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 26an.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Saneamiento de Dima. Fase II. Colector de Lamindao-Areatza. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 26 de septiembre de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 696.557,93 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 696.557,93 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 4a. b) Kontratista: Construcciones Ekin, S.L. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 536.690,00 €. ——————

5. Adjudicación a) Fecha: 4 de diciembre de 2006. b) Contratista: Construcciones Ekin, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 536.690,00 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00088.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00088.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Arropainen saneamendurako kolektorea eta obra puntualak Lekeition. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko abuztuaren 7an.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Colector de saneamiento en Arropain y de obras puntuales en Lekeitio. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 7 de agosto de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

4.

— 2133 —

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 804.899,62 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 1a. b) Kontratista: Aguas del Norte, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 716.360,66 €. ——————

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 804.899,62 €.

5. Adjudicación a) Fecha: 1 de diciembre de 2006. b) Contratista: Aguas del Norte, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 716.360,66 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00089.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00089.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiarentzat erakunde-irudi berriarekin gutunazalak eta poltsak (ekologikoak) inprimatzea. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 21ean.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Impresión de sobres y bolsas (ecológicos) con la nueva imagen corporativa para la diputación Foral de Bizkaia. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 21 de septiembre de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 108.400,00 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 108.400,00 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 12a. b) Kontratista: Grupo Tompla Sobre Express, S.L. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: Aleko Prezioak, 108.400 euroraino gutxi gorabehera. ——————

5. Adjudicación a) Fecha: 12 de diciembre de 2006. b) Contratista: Grupo Tompla Sobre Express, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: Precios unitarios, hasta la cantidad aproximada de 108.400,00 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00090.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00090.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskripzioa: Foru Ibilgailu Parkerako kanpoko irrati-taxi zerbitzua. 2007. urtea. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 19an.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Servicio exterior de Radio-Taxi para el Parque Móvil Foral, año 2007. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 19 de septiembre de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 90.000,00 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 90.000,00 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko azaroaren 27a. b) Kontratista: Asociación Radio Taxi Bilbao. b) Naziotasuna: Espainiarra. c) Adjudikazioaren zenbatekoa: Prezio eta tarifa ofizialak, 90.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. ——————

5. Adjudicación a) Fecha: 27 de noviembre de 2006. b) Contratista: Asociación Radio Taxi Bilbao. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: Precios y tarifas oficiales y hasta la cantidad aproximada de 90.000,00 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00091.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00091.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2134 —

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskripzioa: Kanpoko mezularitza zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiarentzat. 2007. urtea. c) Erloak: Bai. 2.

a) b) c)

Descripción lote:

– A erloa.—Hirigunean, bizikletarekin. – B erloa.—Hirigunean, motorrarekin. – C erloa.—Hirigunetik kanpo, motorrarekin. – D erloa.—Hirigunetik kanpo, kotxearekin.

– Lote A.—Dentro del casco urbano, modalidad bicicleta. – Lote B.—Dentro del casco urbano, modalidad moto. – Lote C.—Fuera del casco urbano, modalidad moto. – Lote D.—Fuera del casco urbano, modalidad coche.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua Erloaren aurrekontua: – A erloa: Hamalau mila euro (14.000,00). – B erloa: Hogeita hamar mila euro (30.000,00). – C erloa: Berrogeita lau mila euro (44.000,00). – D erloa: Hogeita hamar mila euro (30.000,00). — Gutxi gorabeherako zenbatekoa: Ehun eta hamazortzi mila euro (118.000,00 euro).

4.

5.

Adjudikazioa

– A erloa: Eskainitako prezio unitarioak, euroraino gutxi gorabehera. – B erloa: Eskainitako prezio unitarioak, euroraino gutxi gorabehera. – C erloa: Eskainitako prezio unitarioak, euroraino gutxi gorabehera. – D erloa: Eskainitako prezio unitarioak, euroraino gutxi gorabehera.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 19 de septiembre de 2006. 3. a) b) c) 4.

— Importe aproximado: Ciento dieciocho mil euros (118.000,00 euros).

Adjudicación

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006. b) Contratista: – Lote A: Bilekomen, S.L. – Lotes B, C y D: Aero-Ferr, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: – Lote A: Precios unitarios ofertados y hasta la cantidad aproximada de 14.000,00 €. – Lote B: Precios unitarios ofertados y hasta la cantidad aproximada de 30.000,00 €. – Lote C: Precios unitarios ofertados y hasta la cantidad aproximada de 44.000,00 €. – Lote D: Precios unitarios ofertados y hasta la cantidad aproximada de 30.000,00 €.

eta 30.000,00 eta 44.000,00 eta 30.000,00

Erakunde adjudikatzailea

Presupuesto base de licitación – Lote A: Catorce mil euros (14.000,00). – Lote B: Treinta mil euros (30.000,00). – Lote C: Cuarenta y cuatro mil euros (44.000,00). – Lote D: Treinta mil euros (30.000,00).

eta 14.000,00

——————

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto del lote:

5.

a) Data: 2006ko abenduaren 4a. b) Kontratista: – A erloa: Bilekomen, S.L. – B, C eta D erloak: Aero-Ferr, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa:

1.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Servicio exterior de mensajería para la Diputación Foral de Bizkaia. Año 2007. c) Lotes: Sí. 2.

Erloaren deskripzioa:

d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 19an. 3.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

—————— 1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00092.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00092.

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskripzioa: Foru Ibilgailu Parkerako kanpoko garraio zerbitzuak. 2007. urtea. c) Erloak: Bai.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Servicios exteriores de transporte para el Parque Móvil Foral, año 2007. c) Lotes: Sí.

2.

Erloaren deskripzioa:

Descripción lote:

– A erloa.—Ibilgailuak alokatzeko presazko zerbitzuak. – B erloa.—Sailen arteko zerbitzua. – C erloa.—Atezaintzako zerbitzua. – D erloa.—Suhiltzaile Zerbitzu Foralerako zerbitzua. – E erloa.—Moldiztegi zerbitzua. – F erloa.—Baliza zerbitzua ZILArako.

– Lote A.—Servicios Urgentes de alquiler de vehículos. – Lote B.—Servicio Interdepartamental. – Lote C.—Servicio de Conserjería. – Lote D.—Servicio para el S.E.I.S. (Bomberos). – Lote E.—Servicio de Imprenta. – Lote F.—Servicio de valija para el S.I.A.C.

d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 19an.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa. 3.

2.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 19 de septiembre de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 3.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

4.

— 2135 —

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4.

Presupuesto base de licitación

Erloaren aurrekontua (gutxi gorabeherakoa): – A erloa: Hogeita hamar mila euro (30.000,00). – B erloa: Hogei mila euro (20.000,00). – C erloa: Hamar mila euro (10.000,00). – D erloa: Hamazazpi mila euro (17.000,00). – E erloa: Hogeita lau mila euro (24.000,00). – F erloa: Hamazazpi mila euro (17.000,00). — Zenbatekoa, gutxi gorabehera 118.000,00 €.

Presupuesto lote (aproximado): – Lote A: Treinta mil euros (30.000,00). – Lote B: Veinte mil euros (20.000,00). – Lote C: Diez mil euros (10.000,00). – Lote D: Diecisiete mil euros (17.000,00). – Lote E: Veinticuatro mil euros (24.000,00). – Lote F: Diecisiete mil euros (17.000,00). — Importe aproximado: 118.000,00 €.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 15a. Kontratista: – A erloa: Transportes y Servicios Josetxu Galarza, S.A. – B, C eta F erloak: Agencia de Transportes Transferbi, S.A. – D erloa: Umano Servicios Integrales, S.L.U. – E erloa: Aero-Ferr Norte, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: – A erloa: Prezio unitarioak, 30.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. – B erloa: Prezio unitarioak, 20.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. – C erloa: Prezio unitarioak, 10.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. – D erloa: Prezio unitarioak, 17.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. – E erloa: Prezio unitarioak, 17.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. – F erloa: Prezio unitarioak, 24.000,00 euroraino, gutxi gorabehera. ——————

5. a) b)

5. a) b)

Adjudicación Fecha: 15 de diciembre de 2006. Contratista: – Lote A: Transportes y Servicios Josetxu Galarza, S.A. – Lotes B, C y F: Agencia de Transportes Transferbi, S.A. – Lote D: Umano Servicios Integrales, S.L.U. – Lote E: Aero-Ferr Norte, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: – Lote A: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 30.000,00 €. – Lote B: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 20.000,00 €. – Lote C: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 10.000,00 €. – Lote D: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 17.000,00 €. – Lote E: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 17.000,00 €. – Lote F: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 24.000,00 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00099.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00099.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Dimako saneamendua. I. fasea. Dima-Igorre kolektorea. 1. banakapena. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 8an.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Saneamiento de Dima. Fase I. Colector Dima-Igorre. Desglosado número 1. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 8 de septiembre de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 3.127.468,29 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 3.127.468,29 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006eko abenduaren 13a. b) Kontratista: Elecnor, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 2.723.419,00 €. —————— 1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00100. 2. a) b)

Kontratuaren xedea Kontratu mota: Obrak. Xedearen deskripzioa: Zeberioko saneamendu sarea.

5. Adjudicación a) Fecha: 13 de diciembre de 2006. b) Contratista: Elecnor, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 2.723.419,00 €. —————— 1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00100. 2. a) b)

Objeto del contrato Tipo de contrato: Obras. Descripción del objeto: Red de saneamiento de Zeberio.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2136 —

c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko irailaren 7an. 3. a) b) c) 4.

3.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 12.338.168,73 €.

4.

a) b) c)

Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 22a. b) Kontratista: ABEE: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. eta Grupo Mecanotubo, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 10.795.000,00 €. —————— Erakunde adjudikatzailea

Kontratuaren xedea

c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko abuztuaren 30ean.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 12.338.168,73 €.

Adjudicación a) Fecha: 22 de diciembre de 2006. b) Contratista: UTE: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. y Grupo Mecanotubo, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 10.795.000,00 €. —————— Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00101. 2.

a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Enkarterrietan saneamendu sare berriak eraikitzea eta daudenak berritzea. Artzentales.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

5.

1.

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00101. 2.

c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 7 de septiembre de 2006.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

5.

1.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Nueva construcción y mejora de las redes de saneamiento en la comarca de las Encartaciones. Artzentales. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 30 de agosto de 2006.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 2.325.859,99 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 2.325.859,99 €.

5.

Adjudikazioa

5.

Adjudicación

3. a) b) c)

a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

a) Data: 2006ko abenduaren 20a. b) Kontratista: ABEE: Excavaciones Gaimaz, S.A. eta Excavaciones Zubillaga, S.L. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.834.450,00 €.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006 b) Contratista: UTE: Excavaciones Gaimaz, S..A. y Excavaciones Zubillaga, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 1.834.450,00 €.

Bilbo, 2007ko urtarrilaren 9an.—Herri Administrazioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

Bilbao, a 9 de enero de 2007.—El diputado foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-41)

(I-41)

Kontratuen adjudikazioari buruzko iragarkia

Anuncio de adjudicaciones de contratos

Herri Administrazioetako kontratuei buruzko Legeko testu bategineko 93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argitalpena.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00126.

Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00126.

1.

2.

Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Atxondoko Axpe eta Arrazola auzoak tratatutako urez hornitzeko sare nagusi berria. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 13an.

1.

2.

Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Nueva red primaria de abastecimiento de agua tratada a los Barrios de Axpe y Arrazola en Atxondo. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 13 de octubre de 2006.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2137 —

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa. 3.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 3.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 835.425,12 €.

4.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko azaroaren 28a. Kontratista: Construcciones Ekin, S.L. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 669.668,00 €. ——————

5.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

4.

1.

Erakunde adjudikatzailea

Presupuesto base de licitación — Importe total: 835.425,12 €.

Adjudicación Fecha: 28 de noviembre de 2006. Contratista: Construcciones Ekin, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 669.668,00 €. —————— 1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00127.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00127.

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Aboitizeko zundaketatik Bertxiako EDATeko uraren araztegiraino urak bultzatzeko obrak, Ispaster hornitzeko. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 18an.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Impulsión desde el sondeo de Aboitz a la ETAP de Bertxia para el abastecimiento de Ispaster.

2.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa. 3.

2.

c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 18 de octubre de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 3.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 529.577,85 €.

4.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 4a. Kontratista: Construcciones Ekin, S.L. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 440.000,00 €. ——————

5.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

4.

1.

Erakunde adjudikatzailea

Presupuesto base de licitación — Importe total: 529.577,85 €.

Adjudicación Fecha: 4 de diciembre de 2006. Contratista: Construcciones Ekin, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 440.000,00 €. —————— 1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00128.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00128.

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Ispasterko HURAn ponpaketa estazioa eta ura bultzatzeko ur-bidea. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 25ean.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Estación de bombeo y conducción de impulsión en la E.D.A.R. de Ispaster. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 25 de octubre de 2006.

2.

2.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 310.399,63 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 310.399,63 €.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 19a. Kontratista: Bermeosolo, S.A. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 275.000,00 €.

5.

Adjudicación Fecha: 19 de diciembre de 2006. Contratista: Bermeosolo, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 275.000,00 €.

3. a) b) c)

a) b) c) d)

a) b) c)

a) b) c) d)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2138 —

Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00129. 1.

2.

Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Ziortza-Bolibarko sare nagusi berria egiteko proiektua. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko azaroaren 3an.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00129. 1.

2.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa.

3.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 1.487.102,95 €.

4.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 20a. Kontratista: Bermeosolo, S.A. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.210.000,00 €. ——————

5.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

3.

4.

1.

Erakunde adjudikatzailea

Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de nueva red primaria del municipio de Ziortza-Bolibar. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 3 de noviembre de 2006.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación — Importe total: 1.487.102,95 €.

Adjudicación Fecha: 20 de diciembre de 2006. Contratista: Bermeosolo, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 1.210.000,00 €. —————— 1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00130.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00130.

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Munitibar-Gerrikaitz udalerrirako urbiltegi erregulatzaile berria. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 19an.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Nuevo depósito regulador para el municipio de Munitibar-Gerrikaitz. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 19 de octubre de 2006.

2.

2.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 454.631,33 €.

4.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 4a. Kontratista: Urre, S.A. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 450.000,00 €. ——————

5.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

3. a) b) c) 4.

1.

Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00133. 2.

Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Administratibo berezia. b) Xedearen deskripzioa: Umeen Zerbitzuko Adingabekoen Ataleko jakinarazpen, zitazio, lekualdatze eta adingabekoak laguntzeko zerbitzua. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 9an.

a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación — Importe total: 454.631,33 €.

Adjudicación Fecha: 4 de diciembre de 2006. Contratista: Urre, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 450.000,00 €. —————— 1.

Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00133. 2.

Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Administrativo especial. b) Descripción del objeto: Servicio de notificaciones, citaciones, traslados y acompañamiento de menores del Servicio de Menores del Servicio de Infancia. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 9 de octubre de 2006.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2139 —

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa. 3.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 3.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 413.160,00 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 413.160,00 €.

5.

Adjudikazioa Data: 2006ko urriaren 25a. Kontratista: Asociación Bizgarri para la Intervención

5.

Adjudicación Fecha: 25 de octubre de 2006. Contratista: Asociación Bizgarri para la Intervención

a) b) Social. c) d)

Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 413.160,00 €.

——————

Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00137. 1.

2.

Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Administratibo berezia. b) Xedearen deskripzioa: Familiaren barruko sexu-abusua dagoenen laguntza psikologikoa emateko egitarau berezia. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko azaroaren 9an.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Era: Lehiaketa. 3.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 182.230,00 €.

Adjudikazioa Data: 2006ko abenduaren 19a. Kontratista: Agintzari, S. Coop. de Iniciativa Social. Naziotasuna: Espainiarra. Adjudikazioaren zenbatekoa: 182.230,00 €. ——————

a) b) Social. c) d)

——————

Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00137. 1.

2.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 3.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 182.230,00 €.

Adjudicación Fecha: 19 de diciembre de 2006. Contratista: Agintzari, S. Coop. de Iniciativa Social. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 182.230,00 €. ——————

5.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

Erakunde adjudikatzailea

Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Administrativo especial. b) Descripción del objeto: Programa especializado de atención psicológica en casos de abuso sexual intrafamiliar. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 9 de noviembre de 2006.

5.

1.

Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 413.160,00 €.

1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00138.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00138.

Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Igorreko industrialdean saneamendu sarea birgaitzea. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko azaroaren 8an.

Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la red de saneamiento en Igorre Industrialdea. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 8 de noviembre de 2006.

2.

2.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 616.121,60 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 616.121,60 €.

5.

Adjudikazioa

5.

Adjudicación Fecha: 19 de diciembre de 2006. Contratista: Bermeosolo, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 455.000,00 €.

3. a) b) c)

a) Data: 2006ko abenduaren 19a. b) Kontratista: Bermeosolo, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 455.000,00 €.

a) b) c)

a) b) c) d)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2140 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00141.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00141.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Galdameseko udal mugarteko San Pedron edateko ura tratatzeko instalazio berrirako eraikina.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Edificio para la nueva planta de tratamiento de agua potable de San Pedro en el término municipal de Galdames. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 9 de noviembre de 2006.

c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko azaroaren 9an. 3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 472.375,92 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 472.375,92 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 18a. b) Kontratista: Servicios Industriales y Bombeos Kelan, S.L. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 432.157,27 €. ——————

5. Adjudicación a) Fecha: 18 de diciembre de 2006. b) Contratista: Servicios Industriales y Bombeos Kelan, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 432.157,27 €. ——————

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/00144.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de expediente: 2006/00144.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Obrak. b) Xedearen deskripzioa: Sopuertako udal mugartean Jarraltako EDUT handitzeko lanak. c) Erloak: Ez. d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko azaroaren 10ean.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto: Ampliación de la E.T.A.P. de Jarralta en el término municipal de Sopuerta. c) Lotes: No. d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 10 de noviembre de 2006.

3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbatekoa, guztira: 403.628,96 €.

4.

Presupuesto base de licitación — Importe total: 403.628,96 €.

5. Adjudikazioa a) Data: 2006ko abenduaren 20a. b) Kontratista: Hidroambiente, S.A. c) Naziotasuna: Espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 387.483,80 €. Bilbo, 2007ko urtarrilaren 9an.—Herri Administrazioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

5. Adjudicación a) Fecha: 20 de diciembre de 2006. b) Contratista: Hidroambiente, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 387.483,80 €. Bilbao, a 9 enero de 2007.—El diputado foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-58)

(I-58)

2007. urtean Bizkaiko Foru Aldundiko langileentzako jantziak eta oinetakoak hornitzeko kontratuari dagokion adjudikazio iragarkia.

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de vestuario y calzado para el personal de la Diputación Foral de Bizkaia, año 2007.

Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen testu bateginaren 93. artikulua aplikatuz, adjudikazioa/k argitaratzea.

Publicación adjudicación/es en aplicación del artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2006/C0022.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de Expediente: 2006/C0022.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2141 —

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Hornidura. b) Xedearen azalpena: 2007. urtean BFA-ko langileentzako jantziak eta oinetakoak hornitzea c) Erloak: Bai. Erloaren deskripzioa: – 1 erloa: Mantentze-lanetako langileentzako jantziak. – 2 erloa: Foru moldiztegiko langileentzako jantziak. – 3 erloa: Mendekoentzako jantziak. – 4 erloa: Txoferrentzako jantziak. – 5 erloa: Mendekoentzako oinetakoak. d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkia argitaratu den eguna: 2006-09-28ko EBAO. 3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Suministro. b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y calzado para el personal de la D.F.B. Año 2007. c) Lote: Sí. Descripción del lote: – Lote 1: Vestuario para el personal de mantenimiento. – Lote 2: Vestuario para el personal de la imprenta foral. – Lote 3: Vestuario para el personal subalterno. – Lote 4: Vestuario para el personal-choferes. – Lote 5: Calzado para el personal subalterno. d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 28-09-2006. 3. a) b) c)

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — Zenbateko osoa, gutxi gorabehera: 146.420,00 euro.

Adjudikazioa Erloaren zk.: 1 a) Data: 2006-12-13. b) Kontrataria: M.J. Oñate, S.L. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 4.125,00 euro, gutxi gorabehera. Erloaren zk.: 2 a) Data: 2006-12-13. b) Kontrataria: M.J. Oñate, S.L. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.440,00 euro, gutxi gorabehera. Erloaren zk.: 3 a) Data: 2006-12-13. b) Kontrataria: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 93.700,00 euro, gutxi gorabehera. Erloaren zk.: 4 a) Data: 2006-12-13. b) Kontrataria: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 24.035,00 euro, gutxi gorabehera. Erloaren zk.: 5 a) Data: 2006-12-13. b) Kontrataria: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 23.120,00 euro, gutxi gorabehera. Bilbo, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Herri Adminsitrazioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González 5.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

(I-57)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación — Importe total aproximado: 146.420,00 euros.

Adjudicación Número de lote: 1 a) Fecha: 13-12-2006. b) Contratista: M.J. Oñate, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 4.125,00 euros aproximadamente. Número de lote: 2 a) Fecha: 13-12-2006. b) Contratista: M.J. Oñate, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 1.440,00 euros aproximadamente. Número de lote: 3 a) Fecha: 13-12-2006. b) Contratista: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 93.700,00 euros aproximadamente. Número de lote: 4 a) Fecha: 13-12-2006. b) Contratista: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 24.035,00 euros aproximadamente. Número de lote: 5 a) Fecha: 13-12-2006. b) Contratista: Sastrería Juan Ugarte, S.L. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de adjudicación: 23.120,00 euros aproximadamente. Bilbao, a 10 de enero de 2007.—El diputado foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González 5.

(I-57)

Fotokopiagailuak erosteko kontratua 2007rako luzatzeko iragarkia.

Anuncio de prorroga para el año 2007 del contrato de adquisición de fotocopiadoras.

Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen testu bateginaren 93. artikulua aplikatuz, adjudikazioa/k argitaratzea.

Publicación adjudicación/es en aplicación del artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila). c) Espediente zenbakia: 2005/C0017.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública). c) Número de Expediente: 2005/C0017

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Hornidura. a) Xedearen azalpena: Fotokopiagailuak erosteko kontratua 2007rako luzatzea. c) Erloak: Bai.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Suministro. b) Descripción del objeto: Prórroga para el año 2007 del contrato de adquisición de fotocopiadoras. c) Lote: Sí.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

ZK.

01 02 03 04 05

— 2142 —

DESKRIPZIOA

NÚM.

Zuri-beltzeko fotokopiagailua, minutuko 20 - 25 kopia egin ditzakeena. Zuri-beltzeko fotokopiagailua, minutuko 26 - 35 kopia egin ditzakeena. Zuri-beltzeko fotokopiagailua, minutuko 36 - 55 kopia egin ditzakeena. Zuri-beltzeko fotokopiagailua, minutuko 56 kopia baino gehiago egin ditzakeena. Koloretako fotokopiagailua (20 kopia minutuko, gutxienez).

d) Lizitazioaren iragarkia argitaratu den aldizkari ofiziala eta argitalpen eguna: BAO, 2005/10/04koa. 3. a) b) c)

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

01 02 03 04 05

Fotocopiadora blanco y negro de 20 a 25 copias/ minuto. Fotocopiadora blanco y negro de 26 a 35 copias/ minuto. Fotocopiadora blanco y negro de 36 a 55 copias/ minuto. Fotocopiadora blanco y negro de 56 copias/minuto en adelante. Fotocopiadora color (minimo 20 copias/minuto).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.B. de 04/10/2005. 3. a) b) c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: lehiaketa.

DESCRIPCIÓN

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua Zenbateko osoa: 95.000,00 euro.

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 95.000,00 euros.

5. Adjudikazioa Erloaren zk.: 01 a) Data: 24/11/05. b) Kontrataria: Organización Técnica Empresas Vizcaya, S.A. c) Naziotasuna: Espainiakoa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 10.000,00 euro.

5. Adjudicación Número de lote: 01 a) Fecha: 24/11/2005. b) Contratista: Organización Técnica Empresas Vizcaya, S.A. c) Nacionalidad: Española. d) Importe de Adjudicación: 10.000,00 euros.

a) b) c) d)

Erloaren zk.: 02 Data: 24/11/05 Kontrataria: Selzur Bizkaia, S.A. Naziotasuna: Espainiakoa. Adjudikazioaren zenbatekoa: 15.000,00 euro.

a) b) c) d)

Número de lote: 02 Fecha: 24/11/2005. Contratista: Selzur Bizkaia, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de Adjudicación: 15.000,00 euros.

a) b) c) d)

Erloaren zk.: 03 Data: 24/11/05. Kontrataria: Ricoh España, S.L. Naziotasuna: Espainiakoa. Adjudikazioaren zenbatekoa: 20.000,00 euro.

a) b) c) d)

Número de Lote: 03 Fecha: 24/11/2005. Contratista: Ricoh España, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de Adjudicación: 20.000,00 euros.

a) b) c) d)

Erloaren zk.: 04 Data: 2005/11/24 Kontrataria: Ricoh España, S.L. Naziotasuna: Espainiakoa. Adjudikazioaren zenbatekoa: 25.000,00 euro.

a) b) c) d)

Número de Lote: 04 Fecha: 24/11/2005 Contratista: Ricoh España, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de Adjudicación: 25.000,00 euros.

a) b) c) d)

Erloaren zk.: 05 Data: 24/11/05. Kontrataria: ABD Tecnologías de Impresión, S.L. Naziotasuna: Espainiakoa. Adjudikazioaren zenbatekoa: 25.000,00 euro.

a) b) c) d)

Número de Lote: 05 Fecha: 24/11/2005 Contratista: ABD Tecnologías de Impresión, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de Adjudicación: 25.000,00 euros.

Bilbo, 2007ko urtarrilaren 12an.—Herri Administrazaioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

Bilbao, a 12 de enero de 2007.—El diputado foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-87)

(I-87)

• Nekazaritza Saila

• Departamento de Agricultura

362/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Nekazaritza Sailaren tasak igotzeari buruzkoa.

ORDEN FORAL 362/2007, de 11 de enero, por la que se elevan las Tasas correspondientes al Departamento de Agricultura.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 4/2006 Foru Arauak lehenengo idatz-zatiko 47. artikuluan ezarri du Bizkaiko Foru Aldundiaren tasen zenbateko finkoak igo egingo direla. Igoera horrek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak, eta 2006an eskatzen zen zenbatekoari 1,02 koefizientea aplikatzearen emaitza izango da.

El artículo 47, apartado uno, de la Norma Foral 4/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, dispone la elevación con efectos de 1 de enero de 2007 de los tipos de cuantía fija de las tasas de la Diputación Foral de Bizkaia hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía exigible en 2006.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2143 —

Igoera horretatik salbuesten dira, alabaina, 2006an eman ziren arauen bidez sortutako tasak edo berariaz eguneratutakoak.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

137/1990 Foru Dekretuaren bidez, albaitaritza zerbitzuen zerga ezartzea eta horren gaineko araudia onartu ziren. Foru Dekretu horretako 4. artikuluko 4. atala, «Kontrolik gabeko abereak jasotzeko zerbitzuak», aldatu egin da 229/2006 Foru Dekretuaren bitartez, eta aurreko paragrafoan aipatutako salbuespena ezartzen zaio. Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 39. eta 64. artikuluetan ezarritakoa dela bide, hauxe

Se exceptúan de esta elevación las tasas que hubiesen sido creadas y objeto de actualización específica por normas dictadas en 2006 Habiendo sido el apartado 4 «Por el servicio de recogida de ganado incontrolado» del artículo 4 del Decreto Foral 137/1990, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación de la Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios objeto de creación y actualización específica en virtud del Decreto Foral 229/2006, se le aplica la excepción señalada en el párrafo anterior. En consecuencia, en virtud de lo establecido en los artículo 39 y 64 de la Norma Foral número 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa.—I. eranskinean adierazten diren zerbitzu agronomikoen kudeaketa tekniko-fakultatiboaren ziozko tasaren zenbateko finkoak baimentzea. Ondoreak 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak dira. Oinarriaren portzentajearen arabera zehazten diren tarifak, edo oinarri hori moneta unitateetan baloratzen ez den kasuetan, egun eskatzen den jarduketa-araubidearekin jarraituko da. Bigarrena.—II. eranskinean adierazten diren albaitaritzako zerbitzu fakultatiboak emateagatiko tasaren zenbateko finkoak baimentzea. Ondoreak 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak dira. Oinarriaren portzentajearen arabera zehazten diren tarifak, edo oinarri hori moneta unitateetan baloratzen ez den kasuetan, egun eskatzen den aplikazio-araubidearekin jarraituko da. Hirugarrena.—Ehizatzeko lizentzien eta matrikulen ziozko, Sailaren menpeko esparruetan ehizatzeko eta arrantza egiteko baimenen ziozko, ibaietan arrantza egiteko lizentzien ziozko eta arrantza egiteko ontzien matrikulen ziozko tasaren zenbateko finkoak baimentzea. Horiek guztiak III. eranskinean adierazten dira eta ondoreak 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak dira. Oinarriaren portzentajearen arabera zehazten diren tarifak, edo oinarri hori moneta unitateetan baloratzen ez den kasuetan, egun eskatzen den aplikazio-araubidearekin jarraituko da.

Primero.—Autorizar los importes, con efectos desde el 1 de enero de 2007, de los tipos de cuantía fija de la Tasa por Gestión Técnico-Facultativa de servicios agronómicos que se expresan en Anexo I. Las tarifas cuyos tipos se determinen por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias continuarán el régimen de actuación actualmente exigible. Segundo.—Autorizar los importes, con efectos desde el 1 de enero de 2007, de los tipos de cuantía fija de la Tasa de Prestación de Servicios Facultativos Veterinarios que se expresan en Anexo II. Las tarifas cuyos tipos se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias continuarán el régimen de aplicación actualmente exigible. Tercero.—Autorizar los importes, con efectos desde el 1 de enero de 2007, de los tipos de cuantía fija de las Tasas por Licencias y matrículas para cazar, Permisos de Caza y Pesca en los Cotos dependientes del Departamento y Licencia de Pesca Continental y matrículas de embarcaciones para la pesca que se expresan en Anexo III. Las tarifas cuyos tipos se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias continuarán el régimen de aplicación actualmente exigible.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Bilbon emana, 2007ko urtarrilaren 11n. Nekazaritzako foru diputatua, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

Publicar la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dada en Bilbao a 11 de enero de 2007. El diputado foral de Agricultura, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

I. ERANSKINA

ANEXO I

ZERBITZU AGRONOMIKOEN KUDEAKETA TEKNIKO-FAKULTATIBOAREN ZIOZKO TASA

TASA POR GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE LOS SERVICIOS AGRONOMICOS

1. Izaera ekonomiko-soziala edo teknikoa duten txosten fakultatiboengatik, tarifetan aurreikusten ez badira: 1.1. Irabazteko asmorik ez duten nekazaritza eta abeltzaintzako erakundeak: 12,80 €. 1.2. Gainerako erakundeak: 25,71 €.

1. Por informes facultativos de carácter económico-social o técnico que no estén previstos en los aranceles: 1.1. Entidades agropecuarias no lucrativas: 12,80 €.

2. Merkataritzako establezimenduei nekazaritzari lotuta dauden produktuetan egiten zaizkien ikuskapen fakultatiboengatik (ekoizleen erregistroa eta landare-osasunerako pasaportea, establezimenduen erregistroa eta zerbitzu pestizidak, ongarriak, haziak, landare-osasunerako produktuak, etab.): 2.1. Hasierako ikuskapena: 10,34 €. 2.2. Handizkariei aldizka egindako ikuskapena: 3,67 €. 2.3. Txikizkariei aldizka egindako ikuskapena: 1,32 €.

2. Por inspección facultativa a establecimientos comerciales de productos destinados a la agricultura (Registro de productores y pasaporte fitosanitario, Registro de establecimientos y servicios plaguicidas, fertilizantes, semillas, productos fitosanitarios, etc.:

3. Ikuskapen-aktak egiteagatik: 3.1. Nekazari txiki edo instalazio txikiak: 1,32 €-tik 2,44 €-raino. 3.2. Gainerakoentzat: 5,13 €.

3. Por levantamiento de actas de inspección: 3.1. Agricultores modestos o pequeñas instalaciones: De 1,32 a 2,44 €. 3.2. Para los restantes: 5,13 €.

1.2. Resto de entidades: 25,71 €.

2.1. Inspección inicial: 10,34 €. 2.2. Inspección periódica a mayoristas: 3,67 €. 2.3. Inspección periódica a minoristas: 1,32 €.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2144 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4. Administrazio-zerbitzuak: 4.1. Erregistro ofizialetan inskripzioa egiteagatik: 1,32 €. 4.2. Liburu ofizialak dilijentziatu eta zigilatzeagatik: 4.2.1. Norbanakoak eta irabazteko asmoa duten erakundeak: 2,50 €. 4.2.2. Industriako eta merkataritzako erakundeak: 5,13 €. 4.3. Ziurtagiriak egitea, agiriak ikusonestea eta bestelako administrazio-izapideak: 4.3.1. Norbanakoak eta irabazteko asmorik ez duten erakundeak: 2,50 €. 4.3.2. Industriako eta merkataritzako erakundeak: 5,13 €. 4.4. Ziurtagiriak egitea, fakturak ikusonestea, lehengaien kupoak frogatzea eta bestelako administrazioizapideak, baldin eta txostenak eta kontsultak egitea eskatzen badute edo horiei buruzko dokumentuak agiritegi ofizialetan bilatu behar badira: 4.4.1. Norbanakoak eta irabazteko asmorik ez duten erakundeak: 6,40 €. 4.4.2. Industriako eta merkataritzako erakundeak: 12,73 €. 4.4.3. Nekazaritzako jarduerari dagozkion garraio txartelen ziurtagiriak: 6,40 €.

4. Servicios administrativos: 4.1. Por inscripción en Registros Oficiales: 1,32 €. 4.2. Diligenciado y Sellado de Libros Oficiales: 4.2.1. Particulares y Entidades lucrativas: 2,50 €. 4.2.2. Entidades industriales y comerciales: 5,13 €. 4.3. Expedición de certificados, visados de documentos y demás trámites de carácter administrativo: 4.3.1. Particulares y Entidades no lucrativas: 2,50 €. 4.3.2. Entidades industriales y comerciales: 5,13 €. 4.4. Expedición de certificados, visados de facturas, comprobación de cupos de materias primas y demás trámites de carácter administrativo y que precisan informes y consultas o búsqueda de documentos en archivos oficiales: 4.4.1. Particulares y Entidades no lucrativas: 6,40 €. 4.4.2. Entidades industriales y comerciales: 12,73 €. 4.4.3. Certificados para las Tarjetas de Transporte sobre Actividad Agraria: 6,40 €.

5. Analisi enologikoak:

5. Análisis enológicos:

Txakolinaren parametroak: 1. Alkohol gradu bolumetrikoa. 2. Azidotasun tartarikoa, guztira. 3. Azidotasun hegazkorra g/l. 4. Anhidrido sulfuroso askea. 5. Anhidrido sulfurosoa, guztira. 6. Azukre erreduzitzaileak, g/l. 7. Azido malikoa. 8. Dentsitatea 20/20. 9. Ph-a. 10. Burdina. 11. Estraktu lehorra.

Parámetros del txakoli: 1. Grado alcohólico volumétrico. 2. Acidez total tartárica. 3. Acidez volátil g/l. 4. Anhídrido sulfuroso libre. 5. Anhídrido sulfuroso total. 6. Azúcares reductores g/l.. 7. Acido málico. 8. Densidad 20/20. 9. Ph. 10. Hierro. 11. Extracto seo.

Sagardoaren parametroak: 1. Dentsitatea: 2. Azukrea. 3. Alkohol gradua. 4. Azidotasuna, guztira. 5. Azidotasun hegazkorra. 6. Ph-a.

Parámetros de la sidra: 1. Densidad. 2. Azúcar. 3. Grado alcohólico. 4. Acidez total. 5. Acidez volátil. 6. Ph.

Kontuak honela egiten dira: – Aleko prezio bakoitzeko: 1,88 €. – 5 parametroko multzo bakoitzeko: 3,81 €. – Txakolinari dagozkion parametro guztiengatik: 7,62 €. – Sagardoari dagozkion parametro guztiengatik: 6,15 €.

Con arreglo a unas cuantías que ascienden a: – Por cada parámetro unitario: 1,88 €. – Por grupos de 5 parámetros: 3,81 €. – Por todo el conjunto de parámetros del txakoli: 7,62 €. – Por todo el conjunto de parámetros de la sidra: 6,15 €.

II. ERANSKINA

ANEXO II

ALBAITARITZAKO ZERBITZU FAKULTATIBOAK EMATEAREN ZIOZKO TASA

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS

1. Jatorri eta osasun gida egiteagatik; dokumentu honek egiaztatu egiten du abereak kutsatu gabeko gune batetik datozela eta ez dutela gaitz infekto-kutsakorrik edo gaitz parasitario hedakorrik. Gida hori beharrezkoa da abereazienda zirkulatzerakoan:

1. Por la extensión de la Guía de Origen y Sanidad, documento que acredita que los animales proceden de zona no infectada y que no padecen enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias difusibles, necesario para la circulación del ganado:

1.1. Zaldiak eta behiak: 1.1.1 Abelburu bat: 2,22 €. 1.1.2 Bi abelburutik hamar abelburura: 1.1.2.1 Lehen abelburuagatik: 2,22 €. 1.1.2.2 Hortik gorako abelburu bakoitzagatik: 1,16 €.

1.1. Equidos y bovinos: 1.1.1 Por una cabeza: 2,22 €. 1.1.2 De dos a diez cabezas: 1.1.2.1 Por la primera: 2,22 €. 1.1.2.2 Por cada cabeza que exceda de una: 1,16 €.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

1.1.3

— 2145 —

Hamaika abelburutik gora: 1.1.3.1 Lehen hamar abelburuak: 12,33 €. 1.1.3.2 Hamarretik gorako abelburu bakoitzagatik: 0,63 €.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

1.1.3

De once cabezas en adelante: 1.1.3.1 Por las diez primeras: 12,33 €. 1.1.3.2 Por cada cabeza que exceda de diez: 0,63 €.

1.2. Ardiak, ahuntzak eta txerriak: 1.2.1 Abelburu batetik hamar abelburura: 1,91 €. 1.2.2 Hamaika abelburutik hogei abelburura: 1.2.2.1 Lehen hamar abelburuak: 1,91 €. 1.2.2.2 Hamarretik gorako abelburu bakoitzagatik: 0,17 €. 1.2.3 Hogeita batgarrenetik aurrera: 1.2.3.1 Lehen hogei abelburuak: 3,35 €. 1.2.3.2 Hogeitik gorako abelburu bakoitzagatik: 0,17 €.

1.2. Ovinos, caprinos y porcinos: 1.2.1 De una a diez cabezas:1,91 €. 1.2.2 De once a veinte cabezas: 1.2.2.1 Por las diez primeras: 1,91 €. 1.2.2.2 Por cada cabeza que exceda de diez: 0,17 €. 1.2.3 De veintiuna en adelante: 1.2.3.1 Por las veinte primeras: 3,35 €. 1.2.3.2 Por cada cabeza que exceda de veinte: 0,17 €.

1.3. Hegaztiak: 1.3.1 Lehenengo alea: 0,71 €. 1.3.2 Bigarrenetik gora: 1.3.2.1 Lehen aleagatik: 0,71 €. 1.3.2.2 Hortik gorako ale bakoitzagatik: 0,01 €.

1.3. Aves: 1.3.1 1.3.2

1.4. Untxiak: 1.4.1 Lehenengoa: 0,71 €. 1.4.2 Bigarrenetik gora: 1.4.2.1 Lehenagatik: 0,71 €. 1.4.2.2 Hortik gorako bakoitzagatik: 0,05 €.

1.4. Conejos: 1.4.1 La primera cabeza: 0,71 €. 1.4.2 De la segunda en adelante: 1.4.2.1 Por la primera: 0,71 €. 1.4.2.2 Por cada cabeza que exceda de una: 0,05 €.

1.5. Kiroletarako abereak eta hazitarako abere hautatuak: Abere mota hauetan dagokion tarifaren halako bi aplikatuko da.

1.5. Ganado de deportes y sementales selectos: Esta clase de animales tendrá el doble de las tarifas del grupo a que pertenezca.

2. Epizootia hedakorren kasuan abereak probintzien artean mugitzeari lotuta dauden esku-hartze eta fiskalizaziorako zerbitzu fakultatiboengatik: Egiten den bakoitzeko: 0,94 €.

2. Por los servicios facultativos relacionados con la intervención y fiscalización del movimiento interprovincial de ganado en caso de epizootias difusibles: Por cada expedición: 0,94 €.

3. Administrazio-zerbitzuak: 3.1. Erregistro ofizialetan inskripzioa egiteagatik: 1,32 €. 3.2. Liburu ofizialak dilijentziatu eta zigilatzeagatik: 3.2.1 Norbanakoak eta irabazteko asmorik ez duten erakundeak: 2,50 €. 3.2.2 Industriako eta merkataritzako erakundeak: 5,16 €. 3.3. Ziurtagiriak egitea, agiriak ikusonestea eta bestelako administrazio-izapideak: 3.3.1 Norbanakoak eta irabazteko asmorik ez duten erakundeak: 2,50 €. 3.3.2 Industriako eta merkataritzako erakundeak: 5,16 €. 3.4. Ziurtagiriak egitea, fakturak ikusonestea, lehengaien kupoak frogatzea eta bestelako administrazioizapideak, baldin eta txostenak eta kontsultak egitea eskatzen badute edo horiei buruzko dokumentuak agiritegi ofizialetan bilatu behar badira: 3.4.1 Norbanakoak eta irabazteko asmorik ez duten erakundeak: 6,40 €. 3.4.2 Industriako eta merkataritzako erakundeak: 12,73 €. 3.4.3 Behi-aziendaren txitxarroia: 8,12 €.

3. Servicios administrativos: 3.1. Por inscripción en Registros Oficiales: 1,32 €. 3.2. Diligenciado y Sellado de Libros Oficiales: 3.2.1 Particulares y Entidades no lucrativas: 2,50 €. 3.2.2 Entidades industriales y comerciales: 5,16 €. 3.3. Extensión de certificados, visados de documentos y demás trámites de carácter administrativo. 3.3.1 Particulares y Entidades no lucrativas: 2,50 €. 3.3.2 Entidades industriales y comerciales: 5,16 €. 3.4. Extensión de certificados, visados de facturas, comprobación de cupos de materias primas y demás trámites de carácter administrativo que precisen informes y consultas o búsqueda de documentos en archivos oficiales 3.4.1 Particulares y Entidades no lucrativas: 6,40 €. 3.4.2 Entidades industriales y comerciales: 12,73 €. 3.4.3 Chicharrón vacuno: 8,12 €.

La primera cabeza: 0,71 €. De la segunda en adelante: 1.3.2.1 Por la primera: 0,71 €. 1.3.2.2 Por cada cabeza que exceda de una: 0,01 €.

III. ERANSKINA

ANEXO III

EHIZATZEKO LIZENTZIEN ETA MATRIKULEN ZIOZKO TASA

TASA POR LICENCIAS Y MATRICULAS PARA CAZAR

1. Lizentziak: 1.1. Ehizatzeko lizentzia: 11,84 €. 1.2. 65 urtetik gorakoentzako ehizatzeko lizentzia: 0,00€.

1. Licencias: 1.1. Licencia de caza: 11,84 €. 1.2. Licencia de caza para mayores de 65 años: 0,00€.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2146 —

2. Esparruen matrikulak: 2.1. Ehiza xeherako diren baina ehiza larrirako aprobetxa daitezkeen esparruak: 0,14 €/ha. SAILAREN MENPEKO ESPARRUETAN EHIZATZEKO ETA ARRANTZA EGITEKO BAIMENEN ZIOZKO TASA

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

2. Matriculas de cotos: 2.1. Cotos de caza menor con aprovechamiento de caza mayor: 0,14 €/ha. TASA POR PERMISOS DE CAZA Y PESCA EN LOS COTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO

1. Arrantza egiteko baimenak: 1.1 3. maila: 5,06 €. 1.2 4. maila: 2,43 €. 1.3 5. maila: 1,27 €. 1.4 Esparru bereziak: 11,05 €

1. Permisos de pesca: 1.1 Clase 3.ª: 5,06 €. 1.2 Clase 4.ª: 2,43 €. 1.3 Clase 5.ª: 1,27 €. 1.4 Cotos especiales: 11,05 €

2. Ehizatzeko baimenak: 2.1. Orkatza zelatatzea: 2.1.1 Bizkaiko ehiztariak: 127,87 €. 2.1.2 Beste ehiztari batzuk: 255,11 €.

2. Permisos de caza: 2.1. Recechos de corzo: 2.1.1 Cazadores vizcaínos: 127,87 €. 2.1.2 Otros cazadores: 255,11 €.

2.2. Orkatza harrapatzea: 2.2.1 Bizkaiko ehiztariak: 143,79 €. 2.2.2 Beste ehiztari batzuk: 286,99 €.

2.2. Capturas de corzo: 2.2.1 Cazadores vizcaínos: 143,79 €. 2.2.2 Otros cazadores: 286,99 €.

2.3. Karrantzako esparru soziala: 2.3.1 Udalerriko ehiztariak: 86,10 €. 2.3.2 Bizkaiko ehiztariak: 119,92 € 2.3.3 Beste ehiztari batzuk: 127,23 €.

2.3. Coto social de Karrantza: 2.3.1 Cazadores locales: 86,10 €. 2.3.2 Cazadores Vizcaínos: 119,92 € 2.3.3 Otros cazadores: 127,23 €.

2.4. Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako ehiza kontrolatua duten aldeak: 2.4.1 Sopuertarako baimenak: 2.4.1.1 Ehiztariek, orokorrean: 2.4.1.1.1 Eperra eta faisaia: 19,38 € 2.4.1.1.2 Oilagorra: 2,60 €. 2.4.1.2 Bertako ehiztariek eta Sopuertako Ehiza eta Arrantza Elkarteko kideek: 2.4.1.2.1 Eperra eta faisaia: 10,92 € 2.4.1.2.2 Oilagorra: 1,87 €.

2.4. Zonas de caza controladas, gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia: 2.4.1 Permisos para Sopuerta: 2.4.1.1 Cazadores en general: 2.4.1.1.1 Perdiz y Faisan: 19,38 € 2.4.1.1.2 Becada: 2,60 €. 2.4.1.2 Cazadores locales y miembros de la Sociedad de Caza y Pesca de Sopuerta: 2.4.1.2.1 Perdiz y Faisan: 10,92 € 2.4.1.2.2 Becada: 1,87 €.

IBAIETAN ARRANTZA EGITEKO LIZENTZIEN ETA ARRANTZA EGITEKO ONTZIEN MATRIKULEN ZIOZKO TASA

TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA CONTINENTAL Y MATRICULAS DE EMBARCACIONES PARA LA PESCA

1. Arrantza egiteko lizentziak: 1.1. Arrantza egiteko lizentziak: 7,67 €. 1.2. Arrantza egiteko umeentzako lizentzia: 2,89 €. 1.3 65 urtetik gorakoentzako lizentzia: 0,00 €

1. Licencias de pesca: 1.1. Licencias de pesca: 7,67 €. 1.2. Licencia infantil de pesca: 2,89 €. 1.3 Licencia mayores de 65 años: 0,00 €

2. Ibaietan arrantza egiteko ontzien matrikulak:

2. Matrículas de embarcaciones para la pesca en aguas continentales: 2.1. Primera clase: 9,00 €. 2.2. Segunda clase: 4,54 €.

2.1. Lehenengo maila: 9,00 €. 2.2. Bigarren maila: 4,54 €.

(I-71)

(I-71)

363/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Nekazaritza Sailaren prezio publikoak igotzeari buruzkoa.

ORDEN FORAL 363/2007, de 11 de enero, por la que se elevan los Precios Públicos correspondientes al Departamento de Agricultura.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 4/2006 Foru Arauak bigarren idatz-zatiko 47. artikuluan ezarri du Bizkaiko Foru Aldundiaren prezio publikoen zenbateko finkoak igo egingo direla. Igoera horrek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak, eta 2006an eskatzen zen zenbatekoari 1,02 koefizientea aplikatzearen emaitza izango da. Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 39. eta 64. artikuluetan ezarritakoa dela bide, hauxe

El artículo 47, apartado dos, de la Norma Foral 4/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, dispone la elevación con efectos desde el 1 de enero de 2007 de los tipos de cuantía fija de los precios públicos de la Diputación Foral de Bizkaia hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía exigible en 2006. En consecuencia, en virtud de lo establecido en los artículo 39 y 64 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2147 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa

Primero

I. eranskinean adierazten diren baso zerbitzuak ematearen ziozko prezio publikoaren zenbateko finkoa baimentzea. Ondoreak 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak dira.

Autorizar los importes, con efectos desde el 1 de enero de 2007, de los tipos de cuantía fija del precio público por prestación de servicios en materia forestal que se expresan en Anexo I.

Oinarriaren portzentajearen arabera zehazten diren tarifak, edo oinarri hori moneta unitateetan baloratzen ez den kasuetan, egun eskatzen den jarduketa-araubidearekin jarraituko da.

Las tarifas cuyos tipos se determinen por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias continuarán el régimen de actuación actualmente exigible.

Bigarrena

Segundo

II. eranskinean adierazten diren Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren menpeko laborategietan emandako zerbitzuen ziozko prezio publikoaren zenbateko finkoa baimentzea. Ondoreak 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerakoak dira.

Autorizar los importes, con efectos desde el 1 de enero de 2007, de los tipos de cuantía fija del precio público por prestación de servicios en los laboratorios dependientes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia que se expresan en Anexo II.

Oinarriaren portzentajearen arabera zehazten diren tarifak, edo oinarri hori moneta unitateetan baloratzen ez den kasuetan, egun eskatzen den aplikazio-araubidearekin jarraituko da.

Las tarifas cuyos tipos se determinen por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias continuarán el régimen de aplicación actualmente exigible.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Bilbon emana, 2007ko urtarrilaren 11n.

Publicar la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dada en Bilbao a 11 de enero de 2007.

Nekazaritzako foru diputatua, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

El diputado foral de Agricultura, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

I. eranskina

Anexo I

BASO ZERBITZUAK EMATEAREN ZIOZKO PREZIO PUBLIKOA

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL

1. Por cubicación e inventario de existencias:

1. Izakinak kubikatu eta inbentariatzeagatik: 3

Inventario de árboles; 0,01 € por m3.

Zuhaitzen inbentarioa: 0,01 €, m bakoitzeko. 2. Egurra seinalatzeagatik:

2. Por señalamiento de madera:

3

0,11 € por m3.

0,11 €, m bakoitzeko. II. eranskina

Anexo II

BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO NEKAZARITZA SAILAREN MENPEKO LABORATEGIETAN EMANDAKO ZERBITZUEN ZIOZKO PREZIO PUBLIKOA

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

1. langinaren analisiengatik

1.—Atontzearen kostu finkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,17 €

2.—Materia lehorra, errautsak, urea (kualitatiboa) . . . .

2,22 €

2.etik aurrerako analisiengatik

Análisis Análisis por determipor nación a partir muestra 1.ª de la 2.ª

1.—Costo fijo de acondicionamiento . . . . . . . . . . . . . . .

3,17 €

1,35 €

2.—Materia seca, cenizas, urea (cualitativa) . . . . . . . .

2,22 €

1,35 €

6,37 €

3,57 €

3.—Fibra (FB, FAD, FADM, FND), proteina gordina, ma3.—kromineralak (Ca, P, Mg, Na, G, Cl) . . . . . . . . . . . .

6,37 €

3,57 €

3.—Fibra (FB, FAD, FADM, FND), proteína bruta, macro3.—minerales (Ca, P, Mg, Na, G, Cl) . . . . . . . . . . . . . . .

4.—Koipea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,57 €

2,22 €

4.—Grasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,57 €

2,22 €

5.—Mikromineralak (Cu, Zn, Fe, Mn) . . . . . . . . . . . . . .

9,95 €

6,37 €

5.—Microminerales (Cu, Zn, Fe, Mn) . . . . . . . . . . . . . .

9,95 €

6,37 €

6.—Urea kuantitatiboa, lignina, azido detergentea . . . .

12,57 €

8,19 €

6.—Urea cuantitativa, lignina, ácido detergente . . . . . .

12,57 €

8,19 €

7.—Koipearen azidotasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,29 €

7.—Acidez de la grasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,29 €

8.—Siloetako hartzidurazko analisia . . . . . . . . . . . . . . .

12,57 €

8.—Análisis fermentativos ensilados . . . . . . . . . . . . . . .

12,57 €

9.—Siloetako koipeen analisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,21 €

9.—Análisis grasas ensilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,21 €

10.—Hiru makromineralen analisia . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,95 €

6,37 €

10.—Análisis de tres macrominerales . . . . . . . . . . . . . . .

9,95 €

6,37 €

11.—Bost makromineralen analisia . . . . . . . . . . . . . . . .

12,57 €

7,19 €

11.—Análisis de cinco macrominerales . . . . . . . . . . . . .

12,57 €

7,19 €

12.—Lau makromineralen analisia . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,21 €

14,42 €

12.—Análisis de cuatro macrominerales . . . . . . . . . . . . .

25,21 €

14,42 €

13.—Pentsuen balorazio energetiko-proteikoa . . . . . . . .

21,66 €

13.—Valoración energética-proteica de piensos . . . . . . .

21,66 €

14.—Bazken balorazio energetiko-proteikoa . . . . . . . . . .

18,90 €

14.—Valoración energética-protéica de forrajes . . . . . . .

18,90 €

(I-72)

(I-72)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2148 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Obra eta zerbitzuen behin betiko finantzen itzulketa

Devolución de fianzas definitivas de obras y servicios

Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuko 47. artikuluan xedatutakoa betez, jakinarazi behar da, jarraian zehazten diren enpresek obra eta zerbitzuen kontratua bermatzeko jarri zituzten behin betiko fidantzak itzultzeko espedientea hasi dela. Hona hemen aipatu enpresak:

En cumplimiento del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace saber que se ha iniciado expediente de devolución de las fianzas definitivas que para garantizar el contrato de ejecución de obras y servicios fueron constituidas por:

Excavaciones Gaimaz, S.A.

Excavaciones Gaimaz, S.A.

– Altube ibaiaren hobekuntza ekologikoa (1.103,60 €). – Artea eta Zeanuri udalerrietan, Arratia ibaiko uren bost ijezketa-presa txiki konpontzea (485,61 €). Excavaciones Zubillaga, S.L.

– Dimako udal mugartean, Baltzola auzotik Abaroko tunelaren sarrerarainoko bidea konpontzea (935,04 €). Grupo Cresme, S.A.

– Urduñako herri onurako basoetako baso-lanak (614,84 €). Jon Garitatoitia Gallastegui (Excavaciones Jon)

– Ziortza-Bolibarko udal mugarteko Arrantzu eta Astenabieta izenetako ondare basoetako baso-bide orokorren hobekuntza. (1.948,80 €). Lizar Trabajos Forestales, S.L.

– Artzentalesko udal mugarteko 68. zk.ko Garbea izeneko herri onurako basoan dagoen «La Saldoja» aurkientzako 12,40 Ha-ko goi-inausketako lanak (321,00 €). Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT)

– Urduñako udal mugarteko 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 eta 110 zk.etako herri onurako basoen antolamendua (967,60 €). Romel Augusto Chamba Caillagua

– Aramaioko Udalaren basoetan egindako baso-lanak. Urkiolako Parke Naturala (684,43 €). Construcciones y Excavaciones Poza, S.L.

– Herri onurako 20. zko basoan, Lutxakotik Azollarako basobidea hobetzea. Sopuertako basoak. Sopuertako udal mugartea (2.162,79 €). – Karrantzako udal mugartean barruan dagoen «La Moradilla» izeneko herri onurako 81. zk.ko basoko «El Alisal» aurkientzako 7,00 Ha-ko baso-berritzeko lanak. (1.420,87 €). – Karrantzako udal mugarteko «Linares, Gineblo eta Las Cárcavas» izeneko herri onurako 77. basoko «Calleja del Corzo» eta «Linares» aurkientzetako baso-biden hobekuntza (2.177,06€). – Herri onurako 120. zk.ko basoan, Tresmoraleko «CrezalRellana» izeneko baso-bideko bide-zoruaren hobekuntza, Aleneko zamaketa-tokietako agregakinak erabilita, eta Tresmoral mendiko baso-bideko plataforma egonkortzeko lanak, errailak sartuz. Sopuertako basoak. Sopuertako udal mugartea (1.256,29 €). Excavaciones Lusarreta, S.A.

– Aldazitala, Landajuela eta Elurzuloko aparkalekuen konponketa. Urkiolako Parke Naturala (1.186,22 €). – Sopuertako basoa izeneko 120. zk.ko herri onurako basoan, Hoyo auzotik Alen errepiderainoko baso-bidea hobetzea. Sopuertako udal mugartea (850,83 €). – Orozkoko udal mugarteko Larragorri izeneko herri onurako basoan Urrexola eta Donibane auzoetako baso-bidea hobetzea (2.264,87 €). Korkos Medio Ambiente, S.L.

– Güeñesko herri onurako basoetako baso-berritzeetako itxiturak kentzeko lanak (543,56 €).

– Mejora biogénica del Río Altube (1.103,60 €). – Arreglo de cinco pequeños azudes de laminación de aguas en el Río Arratia, municipio de Artea y Zeanuri (485,61 €). Excavaciones Zubillaga, S.L.

– Reparación del camino desde el Barrio de Baltzola hasta la entrada del túnel de Abaro en el término municipal de Dima (935,04 €). Grupo Cresme, S.A.

– Trabajos selvícolas en Montes de Utilidad Pública de Orduña (614,84 €). Jon Garitagoitia Gallastegui (Excavaciones Jon)

– Mejora de las pistas generales de los Montes Patrimoniales denominados «Arrantzu» y «Astenabieta», situados en el término municipal de Ziortza-Bolibar (1.948,80 €). Lizar Trabajos Forestales, S.L.

– Trabajos de poda alta de 12,40 Ha en el paraje «La Saldoja» del MUP número 68 La Garbea», en el término municipal de Artzentales (321,00 €). Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT)

– Ordenación de los M.U.P. número 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110, en el término municipal de Orduña (967,60 €). Romel Augusto Chamba Caillagua

– Trabajos selvícolas en montes del Ayuntamiento de Aramaio. Parque Natural de Urkiola (684,43 €). Construcciones y Excavaciones Poza, S.L.

– Mejora de la pista forestal de Lutxako a Azolla en el M.U.P. número 120. Montes de Sopuerta. Término municipal de Sopuerta (2.162,79 €). – Trabajos de repoblación en 7,00 Ha. en el paraje «El Alisal» en el M.U.P. número 81 «La Moradilla», en el término municipal de Karrantza (1.420,87 €). – Mejora de pistas en los parajes «Calleja del Corzo» y «Linares» en el M.U.P. número 77 «Linares, Gineblo y Las Cárcavas», en el término municipal de Karrantza (2.177,06 €). – Mejora del firme de la pista forestal Cerezal-Rellana» de Tresmoral con áridos procedentes de los cargaderos de Alen y estabilización de la plataforma con hinca de raíles en pista de Tresmoral en el M.U.P. número 120. Montes de Sopuerta. Término municipal de Sopuerta (1.256,29 €). Excavaciones Lusarreta, S.A.

– Reparación de los Parking de Aldazitala, Landajuela y La Nevera. Parque Natural de Urkiola (1.186,22 €). – Mejora de la pista forestal desde el Barrio del Hoyo hasta la carretera de Alen, en el M.U.P. número 120 «Monte de Sopuerta». Término municipal de Sopuerta (850,83 €). – Mejora de la pista del Barrio Urrexola al Barrio San Juan, en el M.U.P. «Larragorri», sito en el término municipal de Orozko (2.264,87 €). Korkos Medio Ambiente, S.L.

– Trabajos de retirada de cierres de las repoblaciones de los M.U.P. de Güeñes (543,56 €).


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2149 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

– Gordexolako Udalarenak diren 180. zk.ko Santurtze eta 90. zk.ko Ubaltza herri onurako basoetako baso-berritze gazteetako lerrokako belar-sastraken garbiketa (984,40 €).

– Trabajos de desbroce por filas en repoblaciones jóvenes de los M.U.P. número 180 «Santurce», número 90 «Galbarrenda» y número 91 «Ubalza», pertenecientes al Ayuntamiento de Gordexola (984,40 €).

Bermatutako kontratua dela eta, kontratistei eskubideren bat eska ahal dietela uste dutenek, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hamabost eguneko epea izango dute bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko.

Los que creyeren tener algún derecho exigible a los citados contratistas por razón del contrato garantizado, podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas, dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2007ko urtarrilaren 9an.—Nekazaritzako foru diputatua, Eusebio Larrazabal Olabarri

Bilbao, 9 de enero de 2007.—El diputado foral de Agricultura, Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-49)

(I-49)

Herri Lan eta Garraio Saila

Departamento de Obras Públicas y Transportes

353/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 12koa, Herri Lan eta Garraio Sailarena, horren bidez erabaki da desjabetzeko espedientea hastea, okupazioaren aurreko aktak egiteko egunak finkatzea eta «Igorreko saihesbidea eraikitzeko proiektua. Informazio publikora egokitzea 2004» ukituko dituen ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea.

ORDEN FORAL 353/2007, de 12 de enero, del Departamento de Obras Públicas y Transportes, por la que se resuelve iniciar el expediente expropiatorio, señalar fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del «Proyecto de construcción de la variante de Igorre. Adecuación a la información pública 2004».

Gaurko egunez, Sail honek, bere xedapenezko zatia hurrengoa argitaratzen den Foru Agindua hartu izan du:

En el día de hoy este Departamento ha adoptado la Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación se publica:

Lehenengoa: «Igorreko saihesbidea eraikitzeko proiektua. Informazio publikora egokitzea 2004» izeneko proiektuaren betearazpenak ukitutako ondasun-eskubideen jabetza kentzeko espedientea hastea. Gobernu Kontseiluaren 2006ko apirilaren 4ko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, behin betiko onetsi zen proiektu hori, inplizituki jasoz herri onuraren adierazpena, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/1993 Foru Arauaren 18. artikuluan ezarritakoaren itzalpean, desjabetzeak egiteko, aldi baterako atzemateko eta zortasunak ezarri edo aldatzeko.

Primero: Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del «Proyecto de construcción de la variante de Igorre. Adecuación a la información pública 2004», aprobado definitivamente en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de abril de 2006, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública a los fines de expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modificación de servidumbres al amparo de lo previsto en el artículo 18 de la Norma Foral nº 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia.

Proiektu hori Boroa-Barazar korridorearen barruan dago, eta Bizkaiko Errepideen Plan Sektorialean dago sartuta. Helburua da N-240 errepidearen saihesbide bat eraikitzea errepide hori Igorretik igarotzean, hirigunea zeharkatzen duenean sortzen dituen arazoak saihesteko. Izan ere, bertan Dimarako BI-2543 errepidearekin bat egiten du. Semaforo batek kontrolatzen du intersekzio hori, eta Arratia ibaiaren gaineko zubiak baldintzaturik dago. Zirkulazioaren segurtasuna hobetzen eta eragindako tarte horretan istripu-arriskua murrizten lagunduko du; izan ere, Arratiako Haraneko toki-trafikoak Arabako Lurralde Historikoan, Alde Metropolitarraren ekialdean eta Busturialdean sortutako trafikotik banatu eta antolatu egiten dira, N-240 A-68 autobidearen bide alternatiboa baita.

Dicho proyecto, que forma parte del corredor Boroa-Barazar y está incluido en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, tiene por objeto construir una variante de la N-240 a su paso por Igorre que evite al tráfico los problemas a que actualmente se enfrenta al verse obligado a cruzar el casco urbano, donde confluye también la carretera BI-2543 a Dima, intersección controlada por semáforo y condicionada por el puente sobre el río Arratia. Se contribuye a mejorar la seguridad de la circulación al reducir la accidentalidad potencial del tramo afectado, dado que se segregan y ordenan los tráficos locales, propios del Valle de Arratia, de los tráficos de largo recorrido originados entre el Territorio Histórico de Álava, la parte oriental del Área Metropolitana y Busturialdea, al ser la N-240 un itinerario alternativo a la A-68.

Bigarrena: 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzearen Legeak 52. artikuluan ezarritako prozedura aplikatu behar da, Euskal Herriko errepideen 2. Plan Orokorrean sartutako jarduera baita; plan hori 1999-2010 aldikoa, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 8ko 250/1999 Dekretuak onartu zuen. Horrenbestez, 4. artikuluak ezarritakoarekin bat etorrita, ondasunak premiaz okupatu behar direla jo behar da eta, ondorioz, okupatu beharrekoak direla ere bai. Hortaz, honekin batera dagoen zerrendan agertzen diren ondasunen eta eskubideen jabeei dei egiten zaie, adierazitako egunetan eta orduetan, eta Arantzazuko, Dimako eta Igorreko Udaleetan azaldu ostean, ukitutako lursailak okupatu aurretik aktak egiteko, eta egoki bada eta interesdunek eskatuz gero, lursailera bertara joatearen kalterik gabe.

Segundo: Resultando de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, al tratarse de una actuación incluida en el 2.º Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al período 1999-2010, aprobado por el Decreto 250/1999, de 8 de junio del Gobierno Vasco, lo cual conlleva, de conformidad con lo previsto en el artículo 4, la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, entendiéndose, en consecuencia, implícita la declaración de necesidad de ocupación, se convoca a todos los titulares de los bienes y derechos que figuran en la relación adjunta, para que en los días y horas señalados y previa personación en los Ayuntamientos de Arantzazu, Dima e Igorre, se proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos afectados, y si procede, la ocupación formal de los mismos, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno en el caso necesario, a solicitud de los interesados.

Ekitaldi horretara ukitutako lagunak eurak joango dira, edo, bestela, euren izenean jarduteko behar bezala baimenduta dauden ordezkariak. Titulartasuna egiaztatzeko agiriak aurkeztuko dituzte (eskritura publikoak, pribatuak, Jabetzaren Erregistroko ziurtagiriak, e.a.), eta, egokitzat joz gero, bere peritu eta notarioaz lagunduta joan ahal izango dira.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, (escrituras públicas, privadas, certificados del Registro de la Propiedad, etc.), pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus peritos y un notario.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2150 —

Hirugarrena: Aipatutako proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarriko da, alegazioak aurkeztu ahal izateko, okupazio aurreko aktak egin arte, non eta Sail honen bulegoetan (Bilboko Lersundi kaleko 9.eko 7.ean). Izan ere, ukituriko ondasunak eta eskubideak edo beraien titularrak zerrendan jartzean okerrik egin bada, oker horiek zuzentzeko onartuko dira alegazioak, eta ez beste ezertarako. Hori guztia xedatzeko, Derrigorrezko Desjabetzeari buruzko Legearen 56.2. artikulua hartu da kontuan.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Aipatutako epean, ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendaArantzazuko, Dimako eta Igorreko Udaletxeetako iragarki-oholean erakutsiko da, halaber. Laugarrena: Interesdunei foru agindu hau jakinaraziko zaie, eta ohartaraziko zaie horrek administrazio-bideari bukaera emango diola. Foru agindu horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal zaio agindua eman duen organo berari, hilabeteko epearen barruan, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Edo administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa zuzenean jarri ahal da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzibideetarako Salan, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Hori guztia artikulu batzuekin bat etorririk egin behar da. Artikulu horiek honakook dira: Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketari, Antolakuntzari, Araubideari eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. artikulua (foru arau hori apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak aldarazi du, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aldarazi duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeari egokitzeko); eta Administrazioarekiko Auzibideetarako Jurisdikzioa araupeturik duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25. Eta 46. artikuluak. Aipaturikoez gain, interesdunek egokitzat jotzen duten beste edozein errekurtso baliatu ahalko dute, halaber. Bilbon, 2007ko urtarrilaren 12a.

Tercero: Someter al trámite de información pública la adjunta relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, a fin de que hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación, puedan presentarse en las oficinas de este Departamento, sitas en Bilbao, Lersundi, 9-7.º, alegaciones a los solos efectos de subsanar los posibles errores padecidos al relacionar los bienes y derechos que se afectan o los titulares de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afectados quedará asimismo expuesta en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Arantzazu, Dima e Igorre. Cuarto: Notificar la presente orden foral a los interesados advirtiéndoles que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, a interponer ante el mismo órgano que lo ha dictado o, directamente, recurso contencioso-administrativo a interponer ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar dicha notificación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificada por la Norma Foral 3/1999, de 15 de abril, de adaptación de aquélla a la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados podrán asimismo ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. En Bilbao, a 12 de enero de 2007.

Herri Lan eta Garraioen foru diputatua, EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

El diputado foral de Obras Públicas y Transportes, EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE IGORRE. ADECUACION A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2004 PROIEKTUA: IGORREKO SAIHESBIDEA ERAIKITZEKO PROIEKTUA. 2004KO JENDAURREKO INFORMAZIORREN ARABERAKO EGOKITZAPENA UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: IGORRE Katastro datuak Finka. zk

Titularraren izen eta helbidea Pol.

Lursaila

Datos catastrales N.o finca

Nombre y domicilio del titular Pol.

Parcela

1

5

212

SIMONA ETXEBARRIA ORTUONDO - Bº URKIZU, 29 Y 28 48140 - IGORRE

2

4

27

FRANCISCO BILBAO ELORDUY - Bº URKIZU, 59 48140 - IGORRE

3

5

213

NEGARRA, S.A. - Bº URKIZU, 30 48140 - IGORRE

4

5

214

5

019

7

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Hilabete

Aktak egitea 2006 urtea

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Hora

62

Otsaila/Febrero

5

9:30

2

Otsaila/Febrero

5

9:30

461

Otsaila/Febrero

5

9:30

JESúS MARIA ECHEVARRIA ORTUONDO - Bº URKIZU, 25 48140 - IGORRE

17

Otsaila/Febrero

5

10:00

01-003

JESúS MARIA ECHEVARRIA ORTUONDO - Bº URKIZU, 25 48140 - IGORRE

49

Otsaila/Febrero

5

10:00

5

215

HNOS. DUÑABEITIA ORTUONDO - Bº URKIZU, 27 48140 - IGORRE

33

Otsaila/Febrero

5

10:00

8

5

217

ESTEBAN DUÑABEITIA ORTUONDO - Bº URKIZU, 27 48140 - IGORRE

46

Otsaila/Febrero

5

10:30

9

5

219

RUBEN YURREBASO ORTUONDO - Bº URKIZU, 24 48140 - IGORRE

255

Otsaila/Febrero

5

10:00

10

7 013

355 03-009

SOLPRIGA, S.A. Notif.: RICARDO PEREZ PONS BARRIO DE URKIZU, 27. APTDO. 12 48140 - IGORRE

994

Otsaila/Febrero

5

10:30

11

4

81

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA GRAN VIA, 25 48009 - BILBAO

1.809

Otsaila/Febrero

9

12:00

12

4

33

JAVIER ASTIGARRAGA - Bº ZUBIETA, 12 48330 - LEMOA

7.703

Otsaila/Febrero

5

11:00

13

7

117

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - GRAN VIA, 25 48009 - BILBAO

265

Otsaila/Febrero

9

12:00

14

7

120

ELENA AGUIRRE ACHA - Bº SANTA ANA, 6-1 L 48340 - AMOREBIETA

639

Otsaila/Febrero

5

11:00


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2151 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

Parcela

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Hora

15

4

32

ELENA AGUIRRE ACHA - Bº SANTA ANA, 6-1 L 48340 - AMOREBIETA

5.313

Otsaila/Febrero

5

11:00

16

4

147

HDROS. DE MARCIAL EGAÑA ODRIOZOLA Notif.: JOSE ANTONIO EGAÑA AGUIRRE GP ZUBIKURTZE, 1, 1, B 48340 - AMOREBIETA-ETXANO

1.140

Otsaila/Febrero

5

11:30

17

4

34

ANTONIA CAMARA ECHEVARRIA - Bº ZUBIETA, 9 48330 - LEMOA

3.823

Otsaila/Febrero

5

11:30

18

4

114

MARÍA ANGELES ORTUONDO BERNAOLA - Bº BASAUNTZ, 25 48140 - IGORRE

1.955

Otsaila/Febrero

5

12:00

19

4

48

HDROS. DE ANGEL URQUIZA IRUARRIZAGA Notif.: JUAN ANGEL URKIZA IBARRA - Bº BASAUNTZ, 9-BAJO 48140 - IGORRE

3.349,5

Otsaila/Febrero

5

12:00

19

4

48

HDROS. DE ANGEL URQUIZA IRUARRIZAGA Notif.: RAUL GONZALO Y MILAGROS ZARANDONA AVDA. JORGE VIGÓN, 70-12º IZDA 26004 - LOGROÑO (LA RIOJA)

3.349,5

Otsaila/Febrero

5

12:00

20

7

135

MIGUEL ANTONIO LARRABIDE BILBAO - Bº ARRAÑO, 5 48330 - LEMOA

2.782

45

1.291

Otsaila/Febrero

5

12:00

23

7

137

MARIA ANGELES LARREA ALDECOA - Bº URKIZU, 14 48140 - IGORRE

646

104

Otsaila/Febrero

5

12:30

24

7

134

ANGEL LARIZGOITIA AÑIBARRO - Bº BASAUNTZ, 6-1º 48140 - IGORRE

31

21

782

Otsaila/Febrero

6

9:15

HNOS. ZARANDONA ELEXPE - BERNARDO LEJARRETA ZARANDONA Bº URKIZU, 5 48140 - IGORRE

16.805

1.171

1.535

Otsaila/Febrero

6

9:15

210

Otsaila/Febrero

5

12:30

3.109

449

Otsaila/Febrero

6

9:15

25

26

7

130

HNAS. LARREA ALDECOA - Bº URKIZU, 14 48140 - IGORRE

27

7

131

JOSE MARIA LARRABIDE BILBAO - Bº URKIZU, 7 48140 - IGORRE

28

7

129

HNAS. LARREA ALDECOA - Bº URKIZU, 14 48140 - IGORRE

520

257

Otsaila/Febrero

5

12:30

29

7

127

JUAN JOSE DUÑABEITIA ORTUONDO - ZIZERUENE, 21-3º DCHA. 48004 - BILBAO 2.967

Otsaila/Febrero

5

11:00

30

7

128/221

Mª CARMEN EGUILEOR LASA - Bº URKIZU, 15 48140 - IGORRE

1.907

Otsaila/Febrero

6

9:45

31

7

220

Mª CARMEN EGUILEOR LASA - Bº URKIZU, 15 48140 - IGORRE

4.423

1.040

Otsaila/Febrero

6

9:45

32

7

219

Mª CARMEN EGUILEOR LASA - Bº URKIZU, 15 48140 - IGORRE

1.454

Otsaila/Febrero

6

9:45

33

7

296

Mª DOLORES URIARTE ECHEVARRIA C/ LEHENDAKARI AGIRRE, 16-2º I 48140 - IGORRE

4.094

458

Otsaila/Febrero

6

9:45

34

7

313

Mª DOLORES URIARTE ECHEVARRIA - LEHENDAKARI AGUIRRE, 16-2I 48140 - IGORRE

825

3

Otsaila/Febrero

6

9:45

35

7

338

HDROS. DE ANGEL URQUIZA IRUARRIZAGA Notif.: JUAN ANGEL URKIZA IBARRA - Bº BASAUNTZ, 9-BAJO 48140 - IGORRE

156,5

174,5

Otsaila/Febrero

5

12:00

35

7

338

HDROS. DE ANGEL URQUIZA IRUARRIZAGA Notif.: RAUL GONZALO Y MILAGROS ZARANDONA AVDA. JORGE VIGÓN, 70-12º IZDA 26004 - LOGROÑO (LA RIOJA)

156,5

174,5

Otsaila/Febrero

5

12:00

36

7

223

Mª DOLORES URIARTE ECHEVARRIA - LEHENDAKARI AGUIRRE, 16-2I 48140 - IGORRE

1.401

413

Otsaila/Febrero

6

9:45

37

7

149 FK

BODEGAS IBAIONDO, S.L BARROETA ALDAMAR, 7-6º 48001 - BILBAO

15.355

5.525

2.013

Otsaila/Febrero

6

9:45

37/1

7

194 HK

BODEGAS IBAIONDO, S.L BARROETA ALDAMAR, 7-6º 48001 - BILBAO

5.208

403

Otsaila/Febrero

6

9:45

38

7

150

JUAN PABLO ORTUETA ARISQUETA - SARRIENA, 97 48940 - LEOIA

5.563

Otsaila/Febrero

6

10:45

39

7

151

BEATRIZ ESPARZA ECHEVARRIA - BOSTGARRENA, 4-1ºA 48990 - GETXO

2.246

992

11

Otsaila/Febrero

6

10:45

40

7

222

IÑAKI BARRENECHEA ECHEZARRAGA LEHENDAKARI AGUIRRE, 25-3º H 48140 - IGORRE

3.085

446

Otsaila/Febrero

6

10:45

41

7

152

BEATRIZ ESPARZA ECHEVARRIA - BOSTGARRENA, 4-1ºA 48990 - GETXO

1.159,48

241

Otsaila/Febrero

6

10:45

42

7

161

ANASTASIO ZUBERO URIBEGANECOA - Bº SAN JUAN, 30-3 48140 - IGORRE

1.165,52

117

173

Otsaila/Febrero

6

12:00

43

7

137

ARKAITZ BARRENETXEA ARRIORTUA LEHENDAKARI AGUIRRE, 25-3º H 48140 - IGORRE

2.256

136

Otsaila/Febrero

6

12:00

44

7

158

BEATRIZ ESPARZA ECHEVARRIA - BOSTGARRENA, 4-1ºA 48990 - GETXO

318

Otsaila/Febrero

6

10:45

45

7

160

ROSALINA SAN ANTON RECAGORRI - ZELAIA, 7 48140 - ARANTZAZU

2.358

Otsaila/Febrero

6

12:00

46

7

159

CELEDONIO SILES POZO - BIZKAI, 95-8º D 48960 - GALDAKAO

2.011

Otsaila/Febrero

6

12:30

48

7

24

LUIS ANTONIO OLAZARRI ZABALA MENENDEZ PELAYO, 32-1º C. 39750 - COLINDRES (CANTABRIA)

1.939

319

Otsaila/Febrero

7

9:45


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2152 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

Parcela

48/1

7

24

JUAN IGNACIO OLAZARRI ZABALA - BARRIO SOLAGUREN, 15 48140 - IGORRE

50

7

258B

51

7

52

8

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Hora

625

Otsaila/Febrero

7

9:15

EUGENIA MARKINA ARRIZABALAGA - HNAS. YURREBASO MARKINA Bº SAN JUAN, 2-2º DCHA 48140 - IGORRE

203

Otsaila/Febrero

7

9:15

162-163

MARIA ELLACURIA GOROSPE - HNOS. ATUTXA ELLACURIA Bº SAN JUAN, 7 48140 - IGORRE

458

Otsaila/Febrero

7

9:15

1

GEMMA IBARRONDO - JOSÉ Mª IRUARRIZAGA JUAN LUCIO IRUARRIZAGA - HDROS. JESúS ETXEBARRIA Notif.: GEMMA IBARRONDO - Bº SAN JUAN, 1-1º DCHA. 48140 - IGORRE

59

Otsaila/Febrero

7

9:45

29,87

21

Otsaila/Febrero

9

12:00

3

Otsaila/Febrero

7

9:45

65

Otsaila/Febrero

7

10:15

595

13

Otsaila/Febrero

7

10:15

55

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

58

7

1

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN JUAN 3 - Bº SAN JUAN, 3 48140 - IGORRE

67

10

4

HIJOS DE LORENZO SANCHO, S.A. - Bº SAN JUAN, 14 48140 - IGORRE

68

10

1

ARALUCE, S.A. Notif.: BEGOÑA CONDE - Bº SAN JUAN, 13 48140 - IGORRE

70

7

14

BENITO ORTUZAR OLABARRI - Bº SOLAGUREN, 16 48140 - IGORRE

2.570

Otsaila/Febrero

7

10:45

71

7

23

JUAN BARAÑANO CENICACELAYA - Bº SOLAGUREN, 17 48140 - IGORRE

1.908

17

Otsaila/Febrero

7

12:00

72

7

267

JOSE RAMON MARKINA BARAÑANO - Bº SAN JUAN, 33-3º DCHA. 48140 - IGORRE

573

Otsaila/Febrero

7

10:45

73

7

16

JUAN BARAÑANO CENICACELAYA - Bº SOLAGUREN, 17 48140 - IGORRE

445

Otsaila/Febrero

7

12:00

74

7

18

LUIS ANTONIO OLAZARRI ZABALA MENENDEZ PELAYO, 32-1º C. 39750 - COLINDRES (CANTABRIA)

401

Otsaila/Febrero

7

9:45

75

7

19

JUAN PABLO ORTUETA ARISQUETA - SARRIENA, 97 48940 - LEIOA LUIS ANTONIO OLAZARRI ZABALA

4.765

Otsaila/Febrero

6

10:45

76

7

20

MENENDEZ PELAYO, 32-1º C. 39750 - COLINDRES (CANTABRIA)

167

Otsaila/Febrero

7

9:45

77

7 7

325 25

LOURDES MARKINA ZUBERO - Bº SAN JUAN, 18 48140 - IGORRE ARKAITZ BARRENETXEA ARRIORTUA

492

Otsaila/Febrero

7

12:00

LEHENDAKARI AGUIRRE, 25-3º H 48140 - IGORRE

2.353

4

67

Otsaila/Febrero

6

12:00

1.242

61

103

Otsaila/Febrero

7

11:15

78 79

7

31

MARIA CRUZ GURTUBAY BICANDI - Bº ESTAZIÑOA, 1-2º 48330 - LEMOA

80

7

32

LOURDES MARKINA ZUBERO - Bº SAN JUAN, 16 48140 - IGORRE

693

97

100

Otsaila/Febrero

7

12:00

81

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

126

20

8

Otsaila/Febrero

9

12:00

82

7

35

BENITO ORTUZAR OLABARRI - Bº SOLAGUREN, 17 48140 - IGORRE

649

Otsaila/Febrero

7

10:45

83

7

34

JUAN BARAÑANO CENICACELAYA - Bº SOLAGUREN, 17 48140 - IGORRE

368

Otsaila/Febrero

7

12:00

84

7

37

HDRAS. NICOLAS MOGAGUREN Y CLEMENTA ZUBERO ARTECALLE, 29-4º A 48005 - BILBAO

207

Otsaila/Febrero

7

12:00

85

7

33

Mª CARMEN MARKINA BARAÑANO - Bº SAN JUAN 27 48140 - IGORRE

173

146

222

Otsaila/Febrero

7

10:45

86

7

36

ANASTASIO ZUBERO URIBEGANECOA - Bº SAN JUAN, 30 48140 - IGORRE

2.912

5

Otsaila/Febrero

6

12:00

ANASTASIO ZUBERO URIBEGANECOA - Bº SAN JUAN, 30 48140 - IGORRE

86

Otsaila/Febrero

6

12:00

86/1 87

7

38

MARIA BEGOÑA AGUIRRE MENDIA - Bº SAN JUAN, 26 48140 - IGORRE

2.425

Otsaila/Febrero

7

12:30

88

7

40

JOSE RAMON MARKINA BARAÑANO - Bº SAN JUAN, 33-3º DCHA 48140 - IGORRE 3.138

Otsaila/Febrero

7

10:45

89

7

41

MERCEDES ETXEBARRIA BARAÑANO - Bº SAN JUAN, 43 48140 - IGORRE

608,84

248

88

Otsaila/Febrero

8

9:15

90

8

11

PEDRO AURRECOECHEA AZCUENAGA - Bº SAN JUAN, 35 48140 - IGORRE

2.192

137

114

Otsaila/Febrero

8

9:15

91

8

286

HDROS. DE JOSE Mª ORMAZABAL ATUTXA - TORREA, 3-D 48140 - IGORRE

466

42

Otsaila/Febrero

8

9:15

92

8

296

LOURDES ETXEBARRIA ORMAZABAL - ZABALE, 7-4º B 48200 - DURANGO

166,13

68

58

Otsaila/Febrero

8

9:45

93

8

12

TERESA ARTECHE ZURINAGA - Bº SAN JUAN, 38-1 48140 - IGORRE

3.208,87

73

34

Otsaila/Febrero

8

9:45

94

8

106

FLORENTINO ORTUZAR LARRABIDE - Bº SAN JUAN, 40 48140 - IGORRE

1.627

Otsaila/Febrero

8

10:15

95

8

99

PEDRO AURRECOECHEA AZCUENAGA - Bº SAN JUAN, 35 48140 - IGORRE

2.963

Otsaila/Febrero

8

9:15

96

8

100

TERESA ARTECHE ZURINAGA - Bº SAN JUAN, 38-1 48140 - IIGORRE

1.046

Otsaila/Febrero

8

9:45

97

8

107

JUAN PABLO ORTUETA ARISQUETA - SARRIENA, 97 48940 - LEIOA

6.056

129

187

Otsaila/Febrero

6

10:45


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2153 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Parcela

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Hora

98

8

257

JOSEBA ALVAREZ SIGüENZA - Bº TORREA, 12 48140 - IGORRE

1.971

Otsaila/Febrero

8

10:15

99

8

108 C

HDROS. DE CALIXTO LARREA Notif.: JUAN AURREKOETXEA LARREA ZUBIKALDE, 22-2º 48195 - LARRABETZU

2.341

122

63

Otsaila/Febrero

8

10:15

JUAN Mª CHARTERINA ECHEVARRIA - TORREA, 11 48140 - IGORRE

Otsaila/Febrero

8

11:15

99/0AR1

100

8

108 E

HDROS. DE CALIXTO LARREA Notif.: JUAN AURREKOETXEA LARREA - BARRIO ZUBIKALDE, 22-2º 48195 - LARRABETZU

1.178,5

152

34,5

Otsaila/Febrero

8

10:15

100

8

108 E

NAGORE ETXEBARRIA AGIRRE - ELEXALDE, 57-1º DCHA. 48140 - IGORRE

1.178,5

152

34,5

Otsaila/Febrero

8

10:15

101

8

108 C

NAGORE ETXEBARRIA AGIRRE - ELEXALDE, 57-1º DCHA. 48140 - IGORRE

326

5,5

Otsaila/Febrero

8

10:15

101

8

108 C

HDROS. DE CALIXTO LARREA Notif.: JUAN AURREKOETXEA LARREA - BARRIO ZUBIKALDE, 22-2º 48195 - LARRABETZU

326

5,5

Otsaila/Febrero

8

10:15

102

8

225

JOSEBA ALVAREZ SIGüENZA - Bº TORREA, 12 48140 - IGORRE

309

190

148

Otsaila/Febrero

8

10:15

103

8

184 AB

Mª JOSEFA URIARTE BERNAOLA - Mª BEGOÑA URIARTE BERNAOLA MIREN EDURNE URIARTE BERNAOLA - AMAIA URIARTE EGUSKIZA RAQUEL URIARTE EGUSKIZA - GOTZON URIARTE EGUSKIZA TORREA, 8 48140 - IGORRE

4.345

7

9

Otsaila/Febrero

8

10:45

104

8

282

Mª TERESA UNDAGOITIA ITURBE - LAPURDI, 42-B-2 48960 - GALDAKAO

230

20

68

Otsaila/Febrero

8

11:15

105

8

283

MARIA DOLORES UNDAGOITIA ITURBE - TORREA, 9 48140 - IGORRE

821

Otsaila/Febrero

9

12:00

106

017

01-001

JESUS HURTADO VALCARCEL - HERRIKO PLAZA, 29-B 48142 - ARTEA

163

Otsaila/Febrero

8

12:00

108

8

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

608

244

346

Otsaila/Febrero

9

12:00

109

8

279

MIREN EDURNE URIARTE BERNAOLA - Bº TORREA, 8 48140 - IGORRE

281

Otsaila/Febrero

9

12:00

109/1

8

127

Mª JOSEFA URIARTE BERNAOLA - Mª BEGOÑA URIARTE BERNAOLA MIREN EDURNE URIARTE BERNAOLA - AMAIA URIARTE EGUSKIZA RAQUEL URIARTE EGUSKIZA - GOTZON URIARTE EGUSKIZA Bº TORREA, 8 48140 - IGORRE

9.876

59

Otsaila/Febrero

8

10:45

110

8

129

HNAS. GALARZA VIZCARGUENAGA - TORREA, 3 48140 - IGORRE

1.052

Otsaila/Febrero

8

12:00

111

8

220

JOSE RAMON ITURBE INGUNZA - PABLO ZAMARRIPA, 10-3E 48006 - BILBAO

1.046

Otsaila/Febrero

8

12:30

112

8

219

PEDRO Mª GARAY ITURBE - SANTA CLARA, 12-6º D 48006 - BILBAO

1.685

Otsaila/Febrero

8

12:30

113

8

284

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORREA 18 - TORREA, 18 48140 - IGORRE

46

Otsaila/Febrero

9

9:15

114

8

128

JOSE Mª MIRANDA COU - TORREA, 18 48140 - IGORRE

2.151

Otsaila/Febrero

8

12:30

115

8

130

NIEVES AMORROSTA MUGUIDA - HNAS. LANDAJO AMORROSTA TORREA, 17 48140 - IGORRE

11.149

Otsaila/Febrero

9

9:15

116

8

248

IGNACIO ATUCHA APOITA - MAITE LECUE BERNAOLA TORREA, 19 48140 - IGORRE

882

Otsaila/Febrero

9

9:15

117

8

132

JOSE LEOPOLDO LARRINAGA YURREBASO Bº OLABARRI, 2 (CASERIO) 48140 - IGORRE

2.865

Otsaila/Febrero

9

9:45

118

8

131

JOSE MARI BERNAOLA OLEAGOITIA - TORREA, 4 48140 - IGORRE

2.343

Otsaila/Febrero

9

9:45

119

8

133

HNOS. OGARA ARTETXE - SABINO ARANA, 14 48140 - IGORRE

4.551

Otsaila/Febrero

9

10:15

120

8

139

SABINO ARANA LEJARZA - ELEXALDE, 12 48140 - IGORRE

8.170

Otsaila/Febrero

9

10:15

121

8

138

RAMON BERASALUCE CASTRO - MIKEA AUZOA, 5 48140 - IGORRE

987

Otsaila/Febrero

9

10:15

8

134

IGNACIO ATUCHA APOITA - MAITE LECUE BERNAOLA TORREA, 19 48140 - IGORRE

6.796

Otsaila/Febrero

9

9:15

122 123

8

140

FRANCISCO EGUIZABAL ZUBERO - Bº OLABARRI, 18 48140 - IGORRE

1.566

Otsaila/Febrero

9

10:45

124

8

263

IGORREKO INDUSTRIALDEA, S.A INSTRIALDEA, PABELLON 1 OFICINAS 48140 - IGORRE

2.474

Otsaila/Febrero

9

10:45

125

8

136

EMILIO VILLAR LUENGO

1.372

Otsaila/Febrero

9

12:00

126

8

141

ASCENSION URIZAR OTAOLA - HDROS. DE JOSE LUIS URIZAR OTAOLA 4.993 Notif.: EDUARDO URIZAR - JUAN DE AJURIAGUERRA, 32-2º DCHA 48140 - BILBAO

Otsaila/Febrero

9

10:45

190

7

217 F

EDURNE ALDAY BERNAOLA - Bº URKIZU, 18 48140 - IGORRE

289

Otsaila/Febrero

9

11:15

26


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2154 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Lursaila

Datos catastrales N.o finca

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006

Pol.

Parcela

Hora

192

7

359 B

CLAUDIO URRUTIA ARTIACH - Bª GARAKOI, S/N 48140 - IGORRE

8

Otsaila/Febrero

9

11:15

194

022

01-003

ORMAZABAL Y CIA, S.A. - Bº BASAUNTZ, 2 48140 - IGORRE

737

Otsaila/Febrero

9

12:00

203

14

1

BATZ, S.COOP. Notif.: JOSE LUIS MADARIAGA - TORREA, 32-B 48140 - IGORRE

25,9

437

262

Otsaila/Febrero

9

12:30

204

8

183

IMANOL UNDAGOITIA ITURBE - Bº ELEXALDE, 14 48140 - IGORRE

48

Otsaila/Febrero

8

12:00

205

8

260

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

43

Otsaila/Febrero

9

12:00

207

7

224

BERNARDO LANDAJO BENGOETXEA LEHENDAKARI AGUIRRE, 16-2º DCHA 48140 - IGORRE

7

Otsaila/Febrero

9

12:00

501

7

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

572

312

Otsaila/Febrero

9

12:00

607

7

240

HDROS. DE JESUS ORMAZABAL OCERIN Notif.: LEONOR GONDRA AURRECOECHEA Bº ANTEPARALUCETA, 10 (Cº ITZA) 48210 - OTXANDIO

1,16

68

111

Otsaila/Febrero

9

12:30

611

8

242

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

100

Otsaila/Febrero

9

12:00

UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: ARANTZAZU Katastro datuak Finka. zk

Titularraren izen eta helbidea Pol.

Lursaila

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Datos catastrales N.o finca

Nombre y domicilio del titular Pol.

Parcela

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Mes

DÍa

Hora

127

2

214

ASCENSION URIZAR OTAOLA - HDROS. DE JOSE LUIS URIZAR OTAOLA 2.873 Notif.: EDUARDO URIZAR - JUAN DE AJURIAGUERRA, 32-2º DCHA 48140 - BILBAO

6

Otsaila/Febrero

14

12:30

128

2

202

Mª TERESA ABENDAÑO DIMA - ZABALEA, 8-3º B 48960 - GALDAKAO

6.783

105

Otsaila/Febrero

12

9:30

129

2

10

FRANCISCA ABENDAÑO DIMA JUAN BAUTISTA URIARTE, 40-1º IZD 48960 - GALDAKAO

10.652

150

98

Otsaila/Febrero

12

9:30

130

2

240

SINFOROSO BILBAO GARAY - Bº ZELAIA, 15 48140 - ARANTZAZU

63

26

506

Otsaila/Febrero

12

10:00

131

2

15

SINFOROSO BILBAO GARAY - Bº ZELAIA, 15 48140 - ARANTZAZU

1.871

35

Otsaila/Febrero

12

10:00

133

2

43

FCO. JAVIER URETA BERECIARTUA Bº ARANTZAZUGOITI, 11 48140 - ARANTZAZU

719

196

196

Otsaila/Febrero

12

10:00

134

2

41

SINFOROSO BILBAO GARAY - Bº ZELAIA, 15 48140 - ARANTZAZU

1.364

3

70

Otsaila/Febrero

12

10:00

135

2

45

SINFOROSO BILBAO GARAY - Bº ZELAIA, 15 48140 - ARANTZAZU

3.190,01

60

Otsaila/Febrero

12

10:00

136

2

44

BEGOÑA BILBAO URIGüEN - ARANTZAZUGOITI, 13 48140 - ARANTZAZU

184

Otsaila/Febrero

12

9:30

ISAAC ATUCHA ECHEBARRIA - LOURDES ECHEBARRIA INUNCIAGA (USUFR.) Bº ZELAIA, 12 48140 - ARANZAZU

6.057

224

Otsaila/Febrero

12

10:00

47 B

ISAAC ATUCHA ECHEBARRIA - LOURDES ECHEBARRIA INUNCIAGA (USUFR.) Bº ZELAIA, 12 48140 - ARANZAZU

1,99

73

Otsaila/Febrero

12

10:00

31

Otsaila/Febrero

14

12:30

137

137/1

2

138

901

99-010

AYUNTAMIENTO DE ARANTZAZU - Bº ZELAIA, 1 48140 - ARANTZAZU

139

2

189 BC

FRANCISCO ETXEBARRIA INUNCIAGA SABINO ARANA, 32-2º DCHA 48140 - IGORRE

468

30

Otsaila/Febrero

12

10:30

140

002

04-005

ROMUALDO ABURTO ABONA - Bº ARANTZAZUGOITI, 5 48140 - ARANTZAZU

170

90

Otsaila/Febrero

12

11:15

141

002

-04-004

FRANCISCO ETXEBARRIA INUNCIAGA SABINO ARANA, 32-2º DCHA 48140 - IGORRE

306

148

Otsaila/Febrero

12

10:30

142

002

04-003

ATANASIO BERNAOLA ATUTXA - Bº ZELAIA, 10 48140 - ARANTZAZU

2.151

377

Otsaila/Febrero

12

11:15

143

002

04-002

ATANASIO BERNAOLA ATUTXA - PILAR LEJARZA LARRAZABAL PEDRO SAN ANTON BILBAO - Bº ZELAIA, 10 48140 - ARANTZAZU

252

164

266

Otsaila/Febrero

12

11:15

145

2

181

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

86

Otsaila/Febrero

13

9:15

146

2

29

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

2.565

Otsaila/Febrero

13

9:15

147

2

294

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

399

Otsaila/Febrero

13

9:15


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2155 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Hora

35

Otsaila/Febrero

12

11:15

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

148

1

Parcela

42

MANUEL RODRIGUEZ DORADO - MARIA ANGELES PEREZ FERNANDEZ CHARO RODRIGUEZ PEREZ - JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ HERMINIO GONZALEZ HERMIDA - MERCHE CASTRO GUALDA Bº OLARRA, 14 48140 - ARANTZAZU

3,82

16

149

2

30

ISABEL IPIÑA IBARRONDO - AVDA. SABINO ARANA, 3-5º IZDA 48013 - BILBAO 1.766,27

150

1

41

AGUEDA BERECIARTUA BILBAO - Bº ARANTZATZUGOITI, 11 48140 - ARANTZAZU

151

2

31

JAVIER PETRALANDA ARTETXE - BEGOÑA ARTABE IPIÑA Bº ZELAIA, 4 48140 - ARANTZAZU

153

1

266

SERAFIN RECAGORRI URETA - Bº ZELAIA, 35 48140 - ARANTZAZU

154

1

44

155

1

155/1

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006

160

45

Otsaila/Febrero

12

11:45

37,72

39

29

Otsaila/Febrero

12

11:45

1.783,71

13

71

Otsaila/Febrero

12

12:15

393

Otsaila/Febrero

12

12:15

HDROS. DE CARMEN ECHEVARRIA LARRABIDE Notif.: JUAN JOSE LANDAJO - Bº OLARRA, 13-1º DCHA 48140 - ARANTZAZU

38

Otsaila/Febrero

12

12:45

45

HDROS. DE REGIL ALDAY - Bº OLARRA, 13-BAJO-DCHA 48140 - ARANTZAZU

11

Otsaila/Febrero

12

12:45

1

49

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OLARRA - 13 - Bº OLARRA, 13 48140 - ARANTZAZU

1

60

24

Otsaila/Febrero

13

9:15

156

1

47

Mª ANGELES EREÑ0 AMONDARAIN - Bº OLARRA, 13 IZDA 48140 - ARANTZAZU

31

95

138

Otsaila/Febrero

12

12:45

157

2

34 B

LUCIA EGUIA BARRENETXEA - AUTONOMIA, 55-2º B 48012 - BILBAO

413

Otsaila/Febrero

13

9.15

158

1

50

LUCIA EGUIA BARRENETXEA - AUTONOMIA, 55-2º B 48012 - BILBAO

102

140

94

Otsaila/Febrero

13

9:15

159

1

51

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

147

173

185

Otsaila/Febrero

13

9:15

160

2

35

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

317

Otsaila/Febrero

13

9:15

161

1

249

JOSE LUIS ZULOAGA URIBARRI - LEHENDAKARI AGUIRRE, 4-4º A 48140 - IGORRE

17

Otsaila/Febrero

13

9:45

162

1

53

AGUEDA BERECIARTUA BILBAO - Bº ARANTZATZUGOITI, 11 48140 - ARANTZAZU

222

236

304

Otsaila/Febrero

12

11:45

163

2

35

AGUEDA BERECIARTUA BILBAO - Bº ARANTZATZUGOITI, 11 48140 - ARANTZAZU

483

Otsaila/Febrero

12

11:45

164

2

37

HDROS. DE BLASA ORDEÑANA LARRABIDE Notif.: ELISABET INCHAUSTI - ERMODO, 20-1º 48200 - DURANGO

228

Otsaila/Febrero

13

10:15

99

302

238

Otsaila/Febrero

13

10:15

1

55

JOSE LUIS BARRENA BILBAO - JOSE LUIS KORTABITARTE URIARTE Bº IBARRETA, 10-1º IZDA 48140 - ARANTZAZU

345

Otsaila/Febrero

13

10:45

414

169

338

Otsaila/Febrero

13

10:45

165

166

HDROS. DE BLASA ORDEÑANA LARRABIDE Notif.: ELISABET INCHAUSTI ERMODO, 20-1º 48200 - DURANGO

167

1

56

RAFAEL ARTETXE EGUILUZ Bº OLARRA, 11 BIS 48140 - ARANTZAZU

167/1

1

56

JON IMANOL URIBARI ANGOITIA - Bº OLARRA, 7 BIS 48140 - ARANTZAZU

16

9,5

15

Otsaila/Febrero

13

11:15

167/1

1

56

ALBERTO URIBARRI ANGOITIA - Bº OLARRA, 7 48140 - ARANTZAZU

16

9,5

15

Otsaila/Febrero

13

11:15

168

2

63

JOSE LUIS BARRENA BILBAO - JOSE LUIS KORTABITARTE URIARTE Bº IBARRETA, 10-1º IZDA 48140 - ARANTZAZU

240

Otsaila/Febrero

13

10:45

169

1

58

ISIDRO BEOBIDE ARTETXE - Bº OLARRA, 9 BIS 48140 - ARANTZAZU

251

290

393

Otsaila/Febrero

13

12:00

170

2

201

JOSE RAMON BEGOÑA LLONA Bº OLARRA, 4 BIS 48140 - ARANTZAZU

15

Otsaila/Febrero

13

12:00

170/1

2

201

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OLARRA, 4, 4-BIS, 5, 5-BIS Notif.: JOSE RAMON BEGOÑA - Bº OLARRA, 4 BIS 48140 - ARANTZAZU

247

Otsaila/Febrero

13

12:00

171

2

64

ESTEBAN EGUIA IBARRA - Bº OLARRA, 5 BIS 48140 - ARANTZAZU

62

Otsaila/Febrero

13

12:30

172

1

61

JOSE BERNAOLA ATUTXA - Bº OLARRA, 14 48140 - ARANTZAZU

81

72

135

Otsaila/Febrero

14

9:15

174

2

65

MANUEL URIBARRI ATUTXA - Bº OLARRA, 8 48140 - ARANTZAZU

145

Otsaila/Febrero

13

12:30

175

1

63

Mª DOLORES INTXAUSTI ARTETXE - Bº OLARRA, 6 48140 - ARANTZAZU

132

139

199

Otsaila/Febrero

14

9:15

176

1

281

CONSTRUCCIONES MURGOITIO Y BARRENECHEA, S.A. ELEXALDE, 2 48140 - IGORRE

16

27

48

Otsaila/Febrero

13

12:30

177

1

67

JOSE LUIS ZULOAGA URIBARRI LEHENDAKARI AGUIRRE, 4-4º A 48140 - IGORRE

103

83

173

Otsaila/Febrero

13

9:45

178

2

66

JOSE BERNAOLA ATUTXA - C/ ASKATASUNA, 14 48143 - AREATZA

674

Otsaila/Febrero

14

9:15

179

1

72

Mª DOLORES INTXAUSTI ARTETXE - Bº OLARRA, 6 48140 - ARANTZAZU

181

43

157

Otsaila/Febrero

14

9:15

180

2

68

JOSE ZULOAGA ARANA - JESUSA BERNAOLA ATUTXA Bº OLARRA, 5 48140 - ARANTZAZU

115

Otsaila/Febrero

14

9:45


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2156 —

Katastro datuak Finka. zk Pol.

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Mes

DÍa

Hora

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Parcela

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006

181

1

73

PEDRO MARIA ARTETXE ETXEBARRIA - Bº OLARRA, 2 48140 - ARANTZAZU

136

Otsaila/Febrero

14

10:15

182

1

284 B

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OLARRA, 1 Notif.: MATILDE ARTETXE EGUILUZ - NAGUSIA, 34-2º DCHA 48970 - BASAURI

25

Otsaila/Febrero

14

10:15

182/1

1

284 C

EUKENI ARRIORTUA BARRENETXEA Bº OLARRA, 1-1º 48140 - ARANTZAZU

49

Otsaila/Febrero

13

11:15

182/2

1

284 C

MATILDE ARTETXE EGUILUZ - NAGUSIA, 34-2º DCHA 48970 - BASAURI

60

Otsaila/Febrero

14

10:45

183

2

GANADERIA ARTEA, S.L. Notif.: FRANCISCO ATUTXA ORDEÑANA IPARRAGIRRE, 26-1º DCHA 48011 - BILBAO

808

Otsaila/Febrero

14

12:00

184

1

171-172

GANADERIA ARTEA, S.L. Notif.: FRANCISCO ATUTXA ORDEÑANA IPARRAGIRRE, 26-1º DCHA 48011 - BILBAO

799

Otsaila/Febrero

14

12:00

185

2

220

FERMIN BUSTINZA ZUBERO - Bº BILDOSOLA, 14 48142 - ARTEA

26

Otsaila/Febrero

14

10:45

509

AYUNTAMIENTO DE ARANTZAZU - Bº ZELAIA, 1 48140 - ARANTZAZU

2.557

195

188

Otsaila/Febrero

14

12:30

612

2

213

AYUNTAMIENTO DE IGORRE - Bº ELEXALDE, 1 48140 - IGORRE

82

Otsaila/Febrero

14

12:30

618

1

41

JOSE LUIS URIA ATUTXA - Bº ZELAIA, 9 48140 - ARANTZAZU

2,47

89

Otsaila/Febrero

13

9:15

636

002

01-005

AYUNTAMIENTO DE ARANTZAZU - Bº ZELAIA, 1 48140 - ARANTZAZU

47

Otsaila/Febrero

14

12:30

637

002 002 002

03-004 03-006 03-007

FELIX ARCOCHA URQUIDI Bº ZELAIA, 14-1º IZDA 48140 - ARANTZAZU

96

Otsaila/Febrero

14

11:15

638

002

03-001

SINFOROSO BILBAO GARAY - Bº ZELAIA, 15 48140 - ARANTZAZU

31

Otsaila/Febrero

12

10:00

639

002

03-003

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ZELAIA, 19 - Bº ZELAIA, 19 48140 - ARANTZAZU

8

Otsaila/Febrero

14

11:15

641

002

03-002

HDROS. DE JUSTO ATUTXA Notif.: JUANA ATUTXA - Bº ZELAIA, 7-2º DCHA 48140 - ARANTZAZU

64

Otsaila/Febrero

14

12:00

UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: DIMA Katastro datuak Finka. zk Pol.

Titularraren izen eta helbidea

Desjabeturiko azalera m2-tan

Beh. bet. bidez m2-tan

Aldi bate. atzematea m2-tan

Nombre y domicilio del titular

Superficie expropiada m2

Servidumbre perpetua m2

Ocupación Temporal m2

Lursaila

Datos catastrales N.o finca Pol.

Parcela

632

035

-01-001

VIUDA DE SAINZ, S.A. - POLÍGONO EL CAMPILLO, 19 48500 - ABANTO-ZIERBENA

633

035

-02 021/023/ 025/026/ 027/030

VIUDA DE SAINZ, S.A. POLÍGONO EL CAMPILLO, 19 48500 - ABANTO-ZIERBENA

643

6

80

CARMEN ATUCHA BIZCARGüENAGA - Bº ARRAIBI, 24 48330 - LEMOA

644

6

81-82BC

645

6

646

Aktak egitea 2006 urtea Hilabete

Eguna

Ordua

Levantamiento actas año 2006 Mes

DÍa

Hora

641

Otsaila/Febrero

15

9:00

628

2.269

Otsaila/Febrero

15

9:00

1.085

Otsaila/Febrero

15

9:45

PEDRO MARTIN ECHEBARRIA ECHEBARRIA NARDEAGA, 11 01169 - ARAMAIONA (ARABA)

11.401

78

Otsaila/Febrero

15

10:15

80-82A

PEDRO MARTIN ECHEBARRIA ECHEBARRIA NARDEAGA, 11 01169 - ARAMAIONA (ARABA)

10.067

Otsaila/Febrero

15

10:15

6

83

ALFONSO ATUCHA BASTERRECHEA - CTRA. IGORRE-DIMA, 15 48141 - DIMA

2.107

382

Otsaila/Febrero

15

10:45

6

84-106E163

ALFONSO ATUCHA BASTERRECHEA CTRA. IGORRE-DIMA, 15 48141 - DIMA

7.040

6.277

Otsaila/Febrero

15

10:45

103-104106CE

AGUEDA ARANCETA IRUARRIZAGA MUGICA Y BUTRON, 7-2º F 48007 - BILBAO

32.009

Otsaila/Febrero

15

11:30

FCO. JAVIER SOLA HUARTE - Mª TERESA SOLA HUARTE Mª CARMEN SOLA HUARTE Notif.: JAVIER FERNANDEZ MONGE C/ ACEBAL IDÍGORAS, 6-1º A 48001 - BILBAO

Otsaila/Febrero

15

11:30

647 6 648 648/0PR1

650

6

105

IGNACIO ATUCHA ASUA - ELEXALDE, 4 (ESTANCO) 48140 - IGORRE

3.499

Otsaila/Febrero

15

12:00

650/1

6

105

IGNACIO ATUCHA ASUA - ELEXALDE, 4 (ESTANCO) 48140 - IGORRE

1.456

Otsaila/Febrero

15

12:00

(I-60)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2157 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

San Bartolomeko (Busturia) biribilgunea eraikitzea BI-2235 errepidean.

Construcción de la Glorieta de San Bartolomé (Busturia) en la carretera BI-2235.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den Lehiaketa argitaratzen da.

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se publica el Concurso de referencia.

1.

Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila Ibáñez de Bilbao, k/ko 20, 48009 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00060. 2.

Kontratuaren xedea

a) Xedearen azalpena: San Bartolomeko (Busturia) Biribilgunea Eraikitzea Bi-2235 errepidean. b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. c) Burutzeko lekua: Bizkaia. d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 5 hilabete.

1.

Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Sección JurídicoAdministrativa, Departamento de Obras Públicas y Transportes, calle Ibáñez de Bilbao, 20, 48009 Bilbao. c) Número de expediente: OCE - 2006/00060. 2.

Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Construcción de la Glorieta de San Bartolomé (Busturia) en la carretera Bi-2235. b) División por lotes y número: No. c) Lugar de ejecución : Bizkaia. d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 meses.

3.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) b) c)

Tramitazioa: Arrunta. Prozedura: Irekia. Era: Lehiaketa.

a) b) c)

Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua: Bostehun laurogeita hamalau mila ehun eta sei euro eta berrogeita lau zentimo (594.106,44 euro).

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos noventa y cuatro mil ciento seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (594.106,44) euros.

5. Behin-behineko bermea: Hamaika mila zortziehun laurogeita bi euro eta hamabi zentimo (11.882,12 euro).

5. Garantía provisional: Once mil ochocientos ochenta y dos euros con doce céntimos (11.882,12) euros.

6.

Dokumentazioa eta informazio bideak

a) Erakundea: Reprografía José Antonio. b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33. c) Herria eta posta-kodea: 48011, Bilbao. d) Telefonoa: 944 437 493. e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskaintzak hartzeko azken datari dagokiona.

6.

Obtención de documentación e información

a) Entidad : Reprografía José Antonio. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33. c) Localidad y código postal: 48011, Bilbao. d) Teléfono: 944 437 493. e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7.

Kontratistaren betekizun zehatzak

7.

Requisitos específicos del contratista:

a)

Sailkapena:

a)

Clasificación:

– Taldea C; azpitaldea 2; kategoría C. – Taldea G; azpitaldea 4; kategoría D. b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. 8.

Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena

a) Aurkezteko azken data: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den datatik zenbaturiko hogeita seigarren egunaren eguerdiko hamabiak (12) arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatzen direnak. c) Aurkezteko tokia: Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Orokorrak). Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao.

– Grupo C; subgrupo 2; categoría C. – Grupo G; subgrupo 4; categoría D. b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. 8.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transporte (Servicios Generales). Domicilio: Ibáñez de Bilbao 20, planta baja. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xedatutakoaren arabera. e) Aldagaien onarpena:

d) Plazo de durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. e) Admisión de variantes:

– Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusitakoaren arabera. – Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oinarrizko eskaintzan adierazi beharko du.

– Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. – El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en la oferta base.

9.

Eskaintzak irekitzea

9.

a)

Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Orokorrak).

a)

b)

Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua.

Apertura de las ofertas

Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transportes (Servicios Generales). b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2158 —

c) d)

Herria: 48009 Bilbao. Data:Administrazio Klausula Berezien Pleguaren arabera.

e)

Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00).

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

c) Localidad: Bilbao. d) Fecha: Según el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. e) Hora: Once (11:00) horas.

10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Bilbo, 2007eko urtarrilaren 11n.—Herri Lan eta Garraioen foru diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea

Bilbao, a 11 de enero de 2007.—El diputado foral de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-69)

(I-69)

Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social

233/2006 FORU DEKRETUA abenduaren 26koa, urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretuaren I. Eranskineko lankidetzahitzarmenaren ereduaren bosgarren klausulako B idatzzatiko C letra aldatzen duena. dekretu horren bidez, familiako mendekotasunari prebentzioaren, boluntariotzaren eta adinekoak zaintzen dituztenentzako laguntza psikosozialaren bidez laguntzeko programa arautzen da.

DECRETO FORAL 233/2006, de 26 de diciembre, por el que se modifica la letra C), del apartado B, de la cláusula quinta del modelo de convenio de colaboracion del Anexo I incorporado al Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se regula el programa de atencion a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretuaren bidez, «familiako mendekotasunari prebentzioaren, boluntariotzaren eta adinekoak zaintzen dituztenentzako laguntza psikosozialaren bidez laguntzeko programa» arautzen da.

Mediante el Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, se regula el «Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores».

Foru Dekretu horren helburua honakoa da: goiko lerroaldean adierazitako programa hori Bizkaiko Lurralde Historiko osoan garatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eta udal eta mankomunitateen arteko lankidetza eta kooperazioa onetsi eta arautzea. 151/2006 Dekretuaren I. eranskineko aldebiko lankidetza-hitzarmenaren ereduan jasotzen da programa horren edukia.

El objeto del citado Decreto Foral es aprobar y regular las relaciones de colaboración y cooperación entre la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos y Mancomunidades para el desarrollo en todo el Territorio Histórico del programa indicado en el párrafo anterior, cuyo contenido se encuentra recogido en el modelo de convenio de colaboración, de carácter bilateral, del Anexo I incorporado al Decreto 151/2006.

Hitzarmen-eredu horretan, B idatz-zatiko C) letran, ondokoak ezartzen dira: «familiako mendekotasunari prebentzioaren, boluntariotzaren eta adinekoak zaintzen dituztenentzako laguntza psikosozialaren bidez laguntzeko programa» osatzen duten bost azpiprogrametako bakoitzari Foru Aldundiak eman beharreko ekarpen ekonomikoaren mugak. Laguntzak hitzarmena izenpetzen dutenen artean kofinantzatuko dira, bakoitzak ehuneko berrogeita hamar jarrita.

Este modelo de convenio recoge, en su cláusula quinta, apartado B, letra C), los límites de la aportación económica a que se obliga la Diputación Foral por cada uno de los cinco subprogramas que constituyen el contenido del «Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores» a cofinanciar en su totalidad, en un cincuenta por ciento, por las partes suscribientes.

Aurrekoarekin bat etorrita eta kontuan hartuta programa honen helburu nagusia dela beren etxeetan bizi diren inoren menpeko adineko eta haien zaintzaileei laguntzeko jarduera, prestazio eta zerbitzu batzuk Bizkaia osoan garatzea, hala zainketa afektibo eta hurbila lortzeko nola pertsona horiek bizi-kalitate hobea dutela pertsonak beren etxeetan geratzeko aukera izateko, eta kontuan hartuta, era berean, Foru Aldundiak eta toki-erakundeek helburu hori lortzean nabarmen bat egiten dutela, komenigarritzat jo da alde biek ahalegin handiagoa egitea 151/2006 Dekretuan hasieran ezarritako baliabide ekonomikoen zuzkidurari dagokionez. Era horretan, toki-erakundeei aukera ematen zaie zaindariak zaintzeko jarduera eta zerbitzu batzuk abian jartzeko; izan ere, egun zerbitzu horiek ez daude edo ez dira eskaintzen modu orokor batean, baina, neurri handi batean, gizarte-zerbitzuen arloko administrazio arduradunentzat eman beharrekoak dira.

De acuerdo con lo anterior y teniendo presente que el objetivo general del meritado programa persigue lograr el desarrollo, en todo el ámbito geográfico de Bizkaia, de una serie de acciones, prestaciones y servicios que sirvan para atender y apoyar a las personas mayores dependientes que residan en sus domicilios y a sus familias o personas cuidadoras, con la finalidad, de facilitar un cuidado afectivo y cercano, y conseguir el mantenimiento de estas personas en su hogar mejorando su calidad de vida; y con base, también, en el interés convergente y manifiesto de la Diputación Foral y las Entidades Locales en su consecución, se estima conveniente realizar un esfuerzo mayor, por ambas partes, en la dotación de recursos económicos que el previsto inicialmente por el Decreto 151/2006, y con ello facilitar a las entidades locales la puesta en marcha de una serie de acciones y servicios destinados al cuidado de las personas cuidadoras, actualmente inexistentes o que no se ofrecen de forma generalizada, pero que resultan, en gran medida, de prestación obligada para las Administraciones responsables en materia de servicios sociales.

Helburu horrekin, hitzarmenaren ereduan jasotako azpiprograma guztietarako, toki-erakunde izenpetzaileari dagozkion erroldaturiko biztanleen kopuruarekin biderkatu behar diren eta hasieran ezarri diren zenbatekoak —bosgarren klausulako B idatz-zatiko C) letra— bi koma bostean (2,5) areagotzen ditu proposatutako aldaketak.

Con este fin, la modificación propuesta incrementa en un dos con cinco (2,5) los importes previstos —inicialmente en la letra C), del apartado B, de la cláusula quinta— por número de habitantes censados correspondientes a la entidad local suscribiente, con relación a cada uno de los subprogramas recogidos en el modelo de convenio.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2159 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Hori dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/97 Foru Arauko 17. artikuluan eta 64,3. artikuluan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2006ko abenduaren 26ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 26 de diciembre de 2006,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Artículo único

Urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretuaren I. eranskineko lankidetza-hitzarmenaren ereduaren bosgarren klausulako B idatz-zatiko C) letra aldatzea. Dekretu horren bidez, familiako mendekotasunari prebentzioaren, boluntariotzaren eta adinekoak zaintzen dituztenentzako laguntza psikosozialaren bidez laguntzeko programa arautzen da. Beraz, honela geratzen da idatzita:

Modificar la letra C) del, del apartado B, de la Cláusula Quinta del modelo de convenio de colaboración del Anexo I incorporado al Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se regula el programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores, de tal forma que queda redactada como sigue: «C) Cofinanciar, por cada anualidad del periodo cuatrienal de vigencia del convenio, los costes económicos derivados del mismo hasta los siguientes límites: — Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de prevención de las situaciones de dependencia hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. — Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a las ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. — Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,075 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. — Por el subprograma de actividades y servicios de formación e información dirigidas a personas cuidadoras de personas mayores hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,125 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. — Por el subprograma de apoyo psicológico grupal y grupos de autoayuda dirigido a personas cuidadoras hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,250 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local.»

«C) Hitzarmena indarrean dagoen lau urteetako bakoitzak eragindako kostu ekonomikoak finantzatzen laguntzea honako mugetaraino: — Mendekotasun egoerak prebenitzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuen azpiprogramari dagokionez, gastu aurrekontuaren %50era arte, eta 0,025 toki erakundean erroldaturiko biztanle kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitzara arte gehienez. — Mendekotasunaren eta zainketaren inguruan hiritarrei orokorrean zuzenduriko informazio eta gizarte sentsibilizazio jardueren azpiprogramari dagokionez, gastu aurrekontuaren %50era arte, eta 0,025 toki erakundean erroldaturiko biztanle kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitzara arte gehienez. — Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen arretara zuzenduriko gizarte boluntarioen jardueren azpiprogramari dagokionez, gastu aurrekontuaren %50era arte, eta 0,075 toki erakundean erroldaturiko biztanle kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitzara arte gehienez. — Adineko pertsonak zaintzen dituzten pertsonei zuzenduriko prestakuntza eta informazio jarduera eta zerbitzuen azpiprogramari dagokionez, gastu aurrekontuaren %50era arte, eta 0,125 toki erakundean erroldaturiko biztanle kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitzara arte gehienez. —Pertsona zaintzaileei zuzenduriko taldeko laguntza psikologikoari eta autolaguntzako taldeei dagokienez, gastu aurrekontuaren %50era arte, eta 0,250 toki erakundean erroldaturiko biztanle kopuruarekin biderkatuz lortzen den emaitzara arte gehienez.» XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten dira honako foru dekretu honetan xedatu denaren aurka dauden lerrun bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru Dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean. Bilbon, 2006ko abenduaren 26an emana.

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, a 26 de diciembre de 2006.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El diputado foral de Acción Social, JUAN MARÍA ABURTO RIKE El Diputado General, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-63)

Bizkaiko Foru Aldundiaren 232/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa, Gizartean esku hartzeko Etika Batzordeak Sortzeko arauak ematen dituena.

(I-63)

DECRETO FORAL 232/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la creación de los Comités de Ética en Intervención Social.

ARRAZOIEN ADIERAZPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Osasun arloan etika batzordeekin izandako esperientziak agerian utzi du organo horiek baliozko tresnak direla giza eskubideak babesteko eta, erabakiak hartzeko orduan, moralaren printzipioak eta balioak integratzeko.

La experiencia de los Comités de éÉtica en el ámbito sanitario ha mostrado su valor en la protección de los derechos humanos y en la integración de los principios y valores morales en la toma de decisiones.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2160 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Alde batetik, egia da gizarte zerbitzuen laguntza jasotzen duten herritarren beharrizanek osasun arlokoak ez diren alderdiak izan ditzaketela, baina, hala ere, osasun arloko eta gizarte zerbitzuetako langileek elkarrekin eginiko lanak pentsarazten du egokia izan daitekeela gizarte zerbitzuetara egokitzea etika batzordeek osasun arloan izan duten esperientzia. Itxura denez, batzorde horiek lagungarri izan daitezke pertsonen eskubideak aitorrarazteko eta horiei dagozkien laguntza eta/edo zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

Si bien, es cierto, que las necesidades de las personas y/o grupos objeto de la atención de servicios sociales pueden tener aspectos diferentes de las del ámbito sanitario, el trabajo conjunto desarrollado en los últimos años por profesionales de los servicios sociales y sanitarios aconseja auspiciar la conveniencia de adaptar al sistema de los servicios sociales la experiencia de los Comités de Ética desarrollados en el ámbito sanitario. Parece que pueden contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas y mejorar la calidad de las prestaciones y/o servicios que les corresponden.

Gizarte zerbitzuetan etika garatzeak honako helburu hau du: zerbitzu horiek laguntza egokia ematea euren prozedura eta egitasmoetan, eta baliabideak eta laguntza egokiago banatzea. Aurreko asmo hori zerbitzuen erabiltzaileak autonomia osoa lortzeko bideratu behar da, eta ez dira erabiltzaileak jasotzailetzat hartu behar, ezpada egitasmoetan eta/edo zerbitzuetan esku hartzen eta horiek kudeatzen ari diren eragiletzat. Horrekin batera, erabiltzaileak ongi izatea bilatu behar da, horretarako «lana egoki» eginda.

El desarrollo de la ética en servicios sociales tiene como finalidad una atención correcta en sus procedimientos y programas y una justa distribución de los recursos y las prestaciones. Debe orientarse hacia la consecución de la autonomía de las personas usuarias, considerándolas no como receptoras sino como agentes activos en la participación y gestión de los programas y/o servicios, y busque el bienestar de las personas usuarias, por medio del trabajo «bien hecho».

Gizarte zerbitzuetako etika batzordeek etika kontuetan aholku emateko baliabide bat izan nahi dute, arlo horretan esku hartzen duten guztiei (langileak, erabiltzaileak, erakundeak eta beste gizarte eragile batzuk) arlo horretako helburuak lortzeko egoki diren erabakiak hartzen laguntzeko.

Los Comités de Ética en servicios sociales pretenden ser un recurso que facilite a todos los implicados (profesionales, personas usuarias, entidades e instituciones, otros agentes sociales) asesoramiento ético para tomar decisiones acordes al logro de dichos objetivos.

Dekretu honen bidez arautu nahi diren etika batzordeek, funtsean, gogoeta egiteko organoak izan behar dute. Bioetika ez da gauzak erakusteko prozedura bat, elkarrizketa eta gogoeta egitekoa baino. Hori dela-eta, batzordeek aholkua eta prestakuntza eskaini behar dute soil-soilik, eta urrun behar dute «bitartekari», «epaile» edo horien antzeko izaeretatik, nahiz eta horiek zilegi izan gatazkak konpontzeko.

Los Comités de Ética que se pretenden regular en este Decreto deben ser, fundamentalmente, órganos de deliberación. La bioética no es un procedimiento de demostración, sino de diálogo y deliberación; por eso, la labor de los Comités debe ser estrictamente consultiva y formativa, lejos de formulaciones cercanas a lo que podrían ser «mediaciones», «arbitrajes» u otros modos, legítimos por supuesto, de resolución de conflictos.

Gure gizartean gizarte zerbitzuek gero eta erabiltzaile gehiago dituzte, eta halakoetan beharrezkoa ematen du gizarte etika bat sustatzeak, justizian eta elkartasunean oinarri hartuta, laguntza jasotzeko eta parte hartzeko eskubidea aitortuko dituen etika bultzateko, erabiltzaileen duintasunari zor zaion errespetuagatik.

En una sociedad en que cada vez son más las personas usuarias de los servicios sociales parece necesario fomentar una ética social que basándose en la justicia y la solidaridad reconozca, no sólo el derecho a la asistencia, sino el de la participación por el respeto a la dignidad de las personas usuarias.

Itxura batean, ezin da zalantzarik egin gizarteratzeko aukera izateko aurretiaz pertsonak gaitu egin behar direla. Horretarako, pertsona horiek autonomia garatu behar dute: beharrizanak eta helburuak beste inoren laguntzarik gabe asetzeko gai izan behar dute eta eurekiko eta gizartearekiko duten erantzukizuna eurengan hartu. Horretarako beharrezko den gaitasunak eskatzen du pertsonekiko eta horiek dituzten balioekiko begirunea muturreraino hedatzea. Gainera, errespetu hori beste leku batzuetatik datozenei ere hedatu behar zaie, hain zuzen ere, gurean indarrean daudenen aldean mundu ikuskera eta balio ezberdinak dakartzatenei. Autonomia lortzeko bide horrek, askotan, gizarte zerbitzuek esku hartzea eskatzen du, beharrezko baitira pertsonen mugak edo egiturazkoak gainditzen laguntzeko, halako oztopoek euren gaitasunez ekitea galarazten dietenean. Azkenekoa baina ez gutxienekoa, gizarte zerbitzuek badute beste eginbehar bat: euren eskubideak kudeatzeko eta euren kabuz bizitzeko gai ez diren erabiltzaileei babesa ematea.

Parece indudable que la posibilidad de inserción presupone la capacitación de personas que desarrollando su autonomía, se valgan por si mismas para satisfacer sus necesidades y aspiraciones y asuman su responsabilidad personal y social. La necesaria capacitación exige extremar el respeto a las personas y sus valores, respeto que debe extenderse a las personas provenientes de otros ámbitos geográficos y portadoras de cosmovisiones y valores distintos de los vigentes. Dicho camino hacia la autonomía, requiere, con frecuencia, la intervención de los servicios sociales como apoyo para superar limitaciones personales y estructurales que impiden el ejercicio de sus capacidades . Por último, y no por ello menos importante, es también obligación de los servicios sociales proteger a aquellas personas usuarias incapaces de gestionar sus derechos y vivir autónomamente.

Gure gizartean den pluralismo etikoak aukera ematen du azalpen honetan aipatutako printzipioak praktikan jartzeko, jarduera eta erabaki zehatz batzuk baliatuta. Laguntza emateko erabakiak hartzean gero eta sarriago agertzen dira arazo etikoak, eta horrek agerian uzten du zer zailtasun izaten duten (arazo horretan zerikusia duten guztiak bat etorrita) laguntza horri loturiko pertsonen duintasunari zor zaion errespetua bermatzeko eska daitezkeen prozedurak ezartzen. Hori dela-eta, Gizarte Ekintza Sailak gizarte zerbitzuetan etika batzordeak sortzea bultzatu nahi du, baina organo horiek aholku eskatzeko eta emateko batzordeen izaera gordeta. Ez bakarrik hori, batzorde horiek izaera interdiziplinarioa gordetzea ere nahi du, hori gizarte osoa hartzen duen gizarte-eztabaida baten adierazle baita.

El pluralismo ético de nuestra sociedad posibilita que los principios mencionados en esta exposición puedan ser llevados a la práctica mediante modos y decisiones concretas diferentes. La aparición, cada vez más frecuente, de conflictos éticos en las decisiones asistenciales es una muestra de la dificultad de establecer, de modo consensuado por todos los implicados, los procedimientos exigibles para asegurar el respeto a la dignidad de las personas implicadas Es por ello, que el Departamento de Acción Social, tiene la voluntad de promover la creación de Comités de Ética en Servicios Sociales, manteniendo siempre su carácter consultivo y asesor, así como su interdisciplinariedad, expresión de un debate social en que está implicada la sociedad entera.

Dekretu honek batzorde horien helburuak, eginkizunak eta egitura ezartzen ditu, bai eta gizarte ekintzaren arloan nola kokatu behar diren ere.

El presente Decreto establece los objetivos, funciones y estructura de dichos comités, así como su encuadre en el entramado organizativo de acción social.

Azaldutakoa dela bide eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapena, Antolaketa, Araubidea eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren eta Gizarte Ekintza Sailaren Arautegi Organikoa onartu zuen apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretuaren arabera, eta Bizkaiko Lurralde Histori-

En virtud de lo expuesto y en base a lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, así como en el Decreto Foral 67/2004, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Depar-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2161 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

koko Ekonomi Araubideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintzako foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2006ko abenduaren 26ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

tamento de Acción Social, y en uso de las facultades conferidas en la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 26 de diciembre de 2006,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua

Artículo 1

Gizartean Esku Hartzeko Etika Batzordea aholku batzorde interdiziplinarioa da, zerbitzu ematen diena gizarte arloan eta arlo soziosanitarioan esku hartzean aritzen direnei (langileei, laguntzen jasotzaileei, elkarteei, erakundeei...). Batzorde hori honako helburu honetarako sortu da: gizartean esku hartzeko orduan sortzen diren arazo etikoak aztertu eta horiek konpontzeko aholkua ematea. Batzordearen azken helburua, ordea, esku-hartze zerbitzuaren kalitatea hobetzea da.

El Comité de Ética en Intervención Social (CEIS) es una Comisión consultiva e interdisciplinar al Servicio de las personas que participan en la intervención social del ámbito social y socio-sanitario (profesionales, destinatarios, asociaciones, instituciones...), creada para analizar y asesorar en la resolución de los posibles conflictos éticos que se producen con la práctica de dicha intervención y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de la misma.

2. artikulua

Artículo 2

1. Batzordeak jardungo duen zentroko edo zentroetako organo eskudunek euren borondatez sortuko dituzte etika batzordeak.

1. Los Comités de Ética en Intervención Social se crearan con carácter voluntario, por acuerdo de los órganos competentes de cada centro o centros en los que vayan a intervenir.

2. Gizartean esku hartzeko etika batzordeek, nahi badute, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren akreditazioa jaso ahalko dute, baldin eta dekretu honetan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2. Los Comités de Ética en Intervención Social que lo deseen, podrán ser acreditados por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en el presente Decreto.

3. Akreditazioa jasotzeko, etika batzordeek justifikatu egin beharko dute sortu eta, gutxienez, urtebetean jardun dutela.

3. Para ser acreditados, los Comités de Ética deberán justificar, al menos, un año de funcionamiento tras su creación.

3. artikulua

Artículo 3

Honako hauek izan daitezke etika batzorde batek gizarte esku hartzean jarduteko esparruak:

El ámbito de actuación de un Comité de Ética en Intervención Social puede ser:

Zentro bat edo batzuk, zein zerbitzu edo erakunde sozisanitarioak, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren jarduera eremuetan esku hartzen dutenak.

Uno o varios centros, Servicios o Entidades Socio-sanitarias, que intervengan en aquellas Áreas de actuación del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

4. artikulua

Artículo 4

1. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari dagokio gizartean esku hartzeko etika batzordeei akreditazioa ematea.

1. Corresponderá al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia la acreditación de los Comité de Ética en Intervención Social.

2. Gizartean esku hartzeko etika batzorde bati akreditazioa emateko, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

2. Para la acreditación de un Comité de Ética en Intervención Social será necesaria la presentación de los siguientes documentos:

a) Akreditatzeko eskabidea, gizartean esku hartzeko zentro, zerbitzu edo erakundeko arduradun nagusiak eginikoa.

a) Solicitud de acreditación formulada por el máximo responsable del Centro, Servicio o Entidad de Intervención Social.

Jarduera eremuak zenbait zentro hartzen dituenean, akreditatzeko eskabideak horien atxikitze organikoa jaso beharko du.

Cuando el ámbito de actuación abarque varios centros, la solicitud de acreditación deberá señalar su adscripción orgánica.

b)

Gizartean esku hartzeko batzordea sortzeko erabakia.

b) Acuerdo de creación del Comité de Ética en Intervención Social.

c) Jardueren oroitidazkia: batzordeak dauzkan giza eta tresna baliabideen zerrenda izango du.

c) Memoria de actividades, que incluirá una relación de los medios materiales y recursos humanos con los que cuenta el comité.

d) Batzordeko kide guztien curriculum vitaeak, beren beregi jaso behar dutenak bioetikan zein interes, ezagutza eta eskarmentu duten.

d) Curriculum Vitae de todos los miembros del Comité, con especial mención a su interés, conocimientos y experiencia en bioética.

e)

Batzordearen barne funtzionamenduko araudia.

e)

Reglamento de régimen interno de funcionamiento.

5. artikulua

Artículo 5

1. Gizartean esku hartzeko etika batzordeak arlo askotako kideez osatu behar dira; arlo horretako langile ezberdinen ordezkaritza orekatua izatea bilatu behar dute, bai eta gizarteko ordezkariena ere.

1. Los Comités de Ética en Intervención Social deberán adoptar una composición interdisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas profesiones y una cualificada presencia social.

2. Etika batzordeek zazpi kide izan behar dituzte gutxienez. Horien artean honako hauek egon behar dute:

2. Los Comités de Ética deberán estar dotados de un mínimo de siete miembros, entre los que deberán figurar:

— Beren lanpostua dela-eta, gizarte zerbitzuak erabiltzen dituztenekin zuzeneko harremana izan ohi dutenak. Batzordeko kideen erdiak gutxienez izango dute ezaugarri hori.

— Personas cuyo puesto de trabajo sea de relación directa habitual con las personas usuarias en el ámbito de los servicios sociales. Estas serán al menos la mitad de los miembros.

— Laguntza arlokoa ez den lanpostu bat dutenak.

— Personas cuyo puesto de trabajo sea no asistencial.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2162 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Beste hauek ere izan ahalko dute batzordeko kide: beren lana edo boluntariotza jarduera dela-eta, gizarte zerbitzuekin edo horiei loturiko eremuetakoekin (justizia, hezkuntza, osasun arloa eta abar) harremana dutenak. Halaber, beste arlo batzuetako langileek ere parte hartu ahalko dute, unean uneko kasuetan, aditu legez.

Podrán formar parte del comité personas con actividad profesional o voluntaria relacionada con los servicios sociales o áreas relacionadas (justicia, educación, sanidad, etc.). Asimismo, podrán participar otros profesionales, de forma puntual, como expertos.

Batzordeko kideek bioetika arloko prestakuntza izan behar dute, eta, gutxienez, euretako lauk prestakuntzako 120 ordu izango dituzte egiaztatuta.

Los miembros del Comité deberán tener formación en Bio-Ética y, al menos cuatro, tendrán acreditadas 120 horas.

3. Organikoki, etika batzordeak dagokien zentro edo erakundeko gerentearen/arduradunaren mende egongo dira. Hala ere, autonomia osoa izango dute lana antolatu eta eginkizunak garatzeko.

3. Los Comités de Ética dependerán orgánicamente del Gerente / Responsable del Centro o Institución correspondiente, si bien dispondrán de total autonomía para organizar su trabajo y desarrollar sus funciones.

6. artikulua

Artículo 6

1. Batzordeko lehenengo kideak dagokion zentro, zerbitzu edo erakundeetako arduradun nagusiak izendatuko ditu beren beregi, eta borondatez batzordeko kide izan nahi dutela adierazten dutenen artetik hautatuta.

1. La designación de los primeros miembros del Comité se realizará por el máximo responsable del centro, servicio o instituciones implicadas de entre aquellas personas que voluntaria y expresamente deseen formar parte del mismo.

2. Behin kideak hautatua, euren arteko bi aukeratuko dituzte batzordeko buru eta idazkari izateko.

2. Una vez designados los miembros estos elegirán, de entre ellos, un Presidente y un Secretario.

3. Euren borondatez aurkezten diren beste kideak batzordeak berak izendatuko ditu.

3. Los sucesivos nombramientos de los miembros que voluntariamente se presenten se realizarán por el propio Comité.

4. Batzordeko kide izendatzea 3 urterako izango da, eta izaera hori gero berritu egin ahalko da.

4. El nombramiento como miembro del Comité se realizará para periodos de 3 años renovables.

7. artikulua

Artículo 7

1. Honako hauek dira gizartean esku hartzeko etika batzordeen eginkizun nagusiak:

1. Las principales funciones de los Comités de Ética en Intervención Social son:

a) Aholku eske aurkezten diren kasu zehatzetan txostenak egitea eta aholkuak ematea.

a) Elaborar informes y recomendaciones ante casos concretos sobre los que se solicite asesoramiento.

b) Arazo etikoak eragiten dituzten kasuetan, jarduteko protokoloak proposatzea.

b) Proponer protocolos de actuación para las situaciones en que surgen conflictos éticos.

c) Arazo etikoa dagoen kasuetan, erabakiak hartzeko prozesuak erraztea arazoan parte hartzen dutenei: langileei, laguntza jasoko dutenei eta erakundeei.

c) Facilitar los procesos de decisión en las situaciones de conflicto ético entre sus intervinientes: profesionales, destinatarios e instituciones.

d) Laguntzaren etikan prestakuntza ematen laguntzea, batzordearen jarduera-esparruan aritzen diren langileak eta, zehazki batzordeko kideak, trebatzeko.

d) Colaborar en la formación en ética asistencial a los profesionales que intervienen en el ámbito de actuación de este Comité y particularmente a sus miembros.

e) Batzordearen beraren funtzionamendu-araudia egin eta onartzea.

e)

Elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento.

f) Urtero jarduerei buruzko oroitidazkia egitea, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako foru diputatuari bidaltzea.

f) Elaborar una memoria anual de sus actividades y remitirla al Diputado Foral de Acción Social, de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Gizartean esku hartzeko etika batzordeen eginkizunen artean, ez daude honako hauek: aditu legez iritzia ematea gizartean esku hartzeko prozedura teknikoei eragiten dieten salaketa edo erreklamazioen gainean. Eta ezingo du inola ere iritzirik eman, batzordeak aztertzeko aurkezten dituzten kasuetan sartuta dauden langileek izan ditzaketen erantzukizunen gainean.

2. No es función de los Comités de Ética en Intervención Social peritar o manifestarse sobre las denuncias o reclamaciones que afecten a los aspectos procedimentales técnicos de la intervención social.Y, en ningún caso, podrán emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales implicados en los asuntos que se le sometan.

3. Gizartean esku hartzeko etika batzordeen eginkizunak gorabehera, bere horretan jarraituko dute arlo bakoitzeko elkargoek langileen etikaren eta deontologiaren arloan dituzten eskumenek.

3. Las funciones de los Comités de Ética en Intervención Social se entenderán sin perjuicio de las competencias que, en materia de ética y deontología de los profesionales, corresponden a sus respectivos colegios profesionales.

8. artikulua

Artículo 8

1. Gizartean esku hartzeko etika batzordeen funtzionamendu-araudiak honako hauek jaso beharko ditu: batetik, deialdi eta bileretarako ohiko arauak; eta, horrekin batera, araudi berezi bat, presazkotzat jo litezkeen kasuetarako izango dena.

1. El reglamento de funcionamiento de los Comités de Ética en Intervención Social deberá contemplar, junto al régimen ordinario de convocatorias y reuniones, un régimen especial y urgente para los casos que puedan recibir tal calificación.

2. Etika batzordeak urtean hiru aldiz ohiko bilera egin beharko du, gutxienez.

2. El Comité de Ética deberá reunirse en convocatoria ordinaria, como mínimo, tres veces al año.

3. Erabakiak onartzeko, batzordeko kideen gehiengo soila beharko da. Salbuespena izango dira 7. artikuluko 1. paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan aurrez ikusitako eginkizunak. Horietarako, gutxienez batzordeko kideen 2/3 bat etortzea behar da.

3. La adopción de acuerdos se realizará por mayoría simple de sus miembros, a excepción de las funciones previstas en los puntos b) y c) del apartado 1 del artículo 7, que requerirán la aprobación de, al menos, 2/3 de los miembros del Comité.

4. Etika batzordeko kideek isilpean gorde beharko dute kargua dela-eta jasotzen duten informazioa; eta, halaber, isilpean gordeko dituzte kideen arteko gogoetak.

4. Los miembros del Comité de Ética deberán preservar la confidencialidad de la información a que tengan acceso por razón de su cargo y preservarán el secreto de las deliberaciones entre sus miembros.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2163 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

9. artikulua

Artículo 9

1. Erabiltzaileek Etika Batzordearekin izango duten harremana Erabiltzaileei Laguntzeko Unitatearen bidez egin beharko da edo, bestela, eginkizun horien ardura duen zerbitzuaren bitartez.

1. El acceso de los usuarios al Comité de Ética deberá canalizarse a través de la Unidad de Atención al Usuario/a o servicio que ejerza tales funciones.

2. Langileek eta erakundeak batzordearen Idazkaritzaren bidez egingo dute Etika batzordearekiko harremana.

2. El acceso de los profesionales y de la institución al Comité de Ética se canalizará a través de la Secretaría de dicho Comité.

10. artikulua

Artículo 10

1. Gizartean Esku Hartzeko Etika Batzordearen txostenak edo aholkuak idatziz emango dira beti, eta batzordearengana jo duenari zuzenean bidaliko zaio kopia bat.

1. Los informes o recomendaciones del Comité de Ética en Intervención Social se realizarán siempre por escrito, enviando una copia directamente a quien hubiese solicitado su actuación.

2. Txostena edo aholkua ez bada kideek aho batez emana, bat ez datozen kideek aukera dute euren ezadostasuna agerrarazteko, euren botoari buruzko arrazoiak jasoarazita.

2. En los casos en que el informe o recomendación no se formule por unanimidad, los miembros que lo deseen podrán hacer constar su desacuerdo mediante constancia razonada de su voto particular.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Ahalmena ematen zaio Gizarte Ekintza Sailari dekretu hau garatu eta ezartzeko beharrezko diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta al Departamento de Acción Social para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2006ko abenduaren 26an emana.

Dado en Bilbao, a 26 de diciembre de 2006.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El diputado foral de Acción Social, JUAN MARÍA ABURTO RIKE El Diputado General, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-62)

(I-62)

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

Abenduaren 21eko 1949/2006 FORU AGINDUA, aparkalekuen hornidurak direla eta, Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Araudiaren aldaketari buruzkoa.

ORDEN FORAL 1949/2006, de 21 de diciembre, relativa a la modificación de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en relación con las dotaciones de aparcamientos.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo siguiente:

1. Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Araudiaren aldaketa behin betiko onartzea, aparkatzeko hornidurei dagokienez.

1. Aprobar definitivamente la Modificación de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en relación con las dotaciones de aparcamientos

2. Ebazpen hau Bilboko udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari jakinaraziko eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea, onetsi den hirigintza-arautegiarekin batera.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Bilbao y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia» junto con la normativa urbanística aprobada.

3. Espedientearen dilijentzia egitea, ale bat Bilboko udalari eta beste bat Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailari bidaliz.

3. Proceder a la diligenciación del expediente con remisión de un ejemplar al Ayuntamiento de Bilbao y otro al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babesteko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa de sus intereses.

Aipatu epean zehar BHI-237/2006-P05-A espedientea agerian utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zenbakiaren 2. solairuan.

Durante el referido plazo el expediente BHI-237/2006-P05-A quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, 18-2.ª planta.

Bilbon, 2007ko urtarrilaren 10ean. Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua, JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

En Bilbao, a 10 de enero de 2007. El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo, JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2164 —

BILBOKO APARKALEKUEN ZUZKIDUREI DAGOKIEN PLAN OROKORRAREN ARAUDIAREN ALDAKETAREN TESTU ARAU-EMAILEA 6.3.20 artikulua.—Ekipamenduzko erabileraren hedapena

(aldatu egin da)

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE BILBAO EN RELACIÓN CON LAS DOTACIONES DE APARCAMIENTOS Artículo 6.3.20.—Alcance del Uso de Equipamiento

(se modifica)

Erabileren planoan zehaztu egiten dira, planak, helburu horretarako dituen lurzoruak, horiek sistema orokor edo tokikoa modura kontsideratu egiteari kalterik egin gabe. Aipatu zehaztapenak, irakaskuntza eta kirolezko ekipamenduan bakarrik du lotarazteko balioa, nola eta erabilera hauek ezin direla aldatu egin, salbu eta egoiliarren aparkalekuentzat 6.3.64 artikuluaren 4 apartatuan den balizkoan eta dokumentazio grafikoan espresuki zehaztu eta eskualdeko udal zentrorako eta kirol erabilerarako diren kasuetan. Ekipamenduzko erabileren gainerakoa izaera irekizkoa da, nola eta hirigintzako baldintzak erabilera ezarriaren instalazioa gauzatzeko unean erabilera aldatzea aholkatuko balute, ez da plan orokorraren aldaketa kontsideratu egingo, baldin eta erabilera mantendu egiten bada 6.3.19 artikuluan nagusiak edo baimenduak modura arautuen barruan; izan ere, eraikin berean, hauetariko erabilera bat baino gehiago konbinatu egin daiteke.

En el plano de usos se especifican los suelos que el Plan destina a tal fin, sin perjuicio de su consideración como Sistema General o Local. Dicha especificación tiene un valor vinculante únicamente en el equipamiento docente y deportivo, de forma que estos usos no pueden ser alterados, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 4 del articulo 6.3.64 para aparcamientos de residentes y en los casos expresamente determinados en la documentación gráfica y destinados a Centro Municipal de Distrito y uso deportivo. El resto de los usos de Equipamiento tienen un carácter abierto de manera que, si las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso establecido aconsejaran su alteración, no será considerado modificación del Plan General, si se mantiene el uso dentro de los regulados como principales o permitidos en el artículo 6.3.19, pudiendo incluso combinarse en el mismo edificio más de uno de estos usos.

6.3.29 artikulua.—Aparkaleku autonomoa erabileraren baldintza bereziak

Artículo 6.3.29.—Condiciones particulares del Uso de Aparcamiento Autónomo

(apartatu berria erantsi da)

(se incorpora nuevo apartado)

8. Onartu egiten da, bertan diren lurzatietan, lurzoru pribatuaren azpiko aparkaleku autonomoak eraikitzea, horrek ez duela aldaketarik suposatuko bereizketa berrien kontzesiorako kontuan hartu beharko diren eta 7.1.10 artikuluak arautzen dituen baldintzetan. Aipatu aparkalekuak, beroien eraginaren aldeko egoiliarrentzat erabiliko dira 6.3.64.6 artikuluan xedatu diren baldintzetan.

8. Se admite la construcción de aparcamientos autónomos bajo suelo privado en parcelas existentes, sin que ello suponga modificación de las condiciones reguladas por el artículo 7.1.10 que habrán de ser tenidas en cuanta para la concesión de nuevas segregaciones. Dichos aparcamientos estarán destinados a los residentes en la zona de influencia de los mismos en las condiciones dispuestas en el artículo 6.3.64.6.

6.3.64 artikulua.—Gutxieneko eta gehienezko hornidurei salbuespenak

Artículo 6.3.64.—Excepciones a las dotaciones mínimas y máximas

(apartatu berria erantsi da)

(se incorpora nuevo apartado)

6. Erabileren arteko bakoitzarentzat gutxienekoak modura kontatu diren lurzatiak, eskualdaketen ondorioetarako, sortzen dituen erregistroko unitatera geratu beharko dira lotuta.

6. Las parcelas computadas como mínimas para cada uno de los usos, deberán quedar vinculadas a efectos de transmisiones a la unidad registral que las origina.

Gutxieneko kopurua gainditzen duten lurzati guztiak egoiliarrentzat izango dira aparkalekuaren eragineko aldean. Inguruabar hau, aparkalekuko obren lizentziaren baldintza berezia modura ezarri eta Jabetza-Erregistroan inskribatzea eskatuko da.

Todas las parcelas que excedan del número mínimo serán destinadas a los residentes en la zona de influencia del aparcamiento. Esta circunstancia se establecerá se establecerá como condición especial de la licencia de obras del aparcamiento y se exigirá que se inscriba en el Registro de la Propiedad.

Baldintza honetako egiazko kontrola, tokiko ordenantza baten bidez egin ahalko da.

El control efectivo de esta condición podrá llevarse a cabo a través de una ordenanza local.

Aipatu ordenantza onartu egiten ez den bitartean, eragineko aldean sartutzat kontsideratuko dira, atarira sartzeko atea, erradiozko 400 m-ko zirkunferentzia baten barruan duten etxe guztiak, haren erdia dagoela, ibilgailuek, aparkalekurako duten sarbidearen hutsunearen puntu ertainean. Aparkalekuari dagokionez egoiliar izaera, udal-ziurtagiri batez egiaztatu beharko da, lehenago adierazi den puntuaren eta erroldatuta dagoen bizilekuaren arteko distantzia seinalatu egiten duena.

En tanto no se apruebe la ordenanza mencionada, se entenderán incluidas en la zona de influencia todas las casas cuya puerta de acceso al portal quede situada en el interior de una circunferencia de 400 m de radio, con centro en el punto medio del hueco de acceso de vehículos al aparcamiento. La condición de residente, respecto del aparcamiento, deberá acreditarse por medio de un certificado municipal que señale la distancia entre el punto señalado anteriormente y el domicilio en el que se está empadronado.

6.3.65 artikulua.—Sarbide mankomunatuen baldintzak

Artículo 6.3.65.—Condiciones de los accesos mancomunados

(apartatu berria erantsi da)

(se incorpora nuevo apartado)

6. Bide edo espazio publikoetan txandakako edo egoiliarren aparkaleku publikoetarako sarbide berriak sortu ez eta egun daudenak mailaz maila desagertzea ahalbidetzeko asmoz, ondasunak eta eskubideak desjabetu ahalko dira, bai beheko solairutan edo baita sotoetan ere.

6. Con objeto de evitar la aparición de nuevos accesos para aparcamientos públicos rotatorios o de residentes en las vías o espacios públicos, y posibilitar la eliminación gradual de los actuales, se podrá recurrir a la expropiación de bienes y derechos, ya sea en plantas bajas o sótanos.

6.4.2. artikulua.—Aparkaleku autonomoaren erabilera murriztea

Artículo 6.4.2.—Restricción del Uso de Aparcamiento Autónomo

(1 apartatua aldatu eta 2 apartatua gehitu da)

(se modifica el apartado 1 y se incorpora el 2)

1. Erdiko aldeari dagokion eremuan debekatu egiten dira, sestraren gaineko kokapenean, beste erabilera batekin loturarik gabeko (4 erabilera, 3 kokapena) aparkaleku autonomoa erabilerarako diren eraikinen ezarpen berriak.

1. En el ámbito correspondiente al Área Central se prohíben nuevas implantaciones de edificios destinados al uso de Aparcamiento Autónomo no vinculado a otro uso (Uso 4, situación 3) en situación de sobre rasante.

2. Onartu egiten dira 6.3.29 artikuluaren 8 apartatuan dauden aparkalekuak.

2. Se admiten los aparcamientos contemplados en el apartado 8 del artículo 6.3.29.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2165 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

7.3.10 artikulua.—Erabilera pribatuzko uharte-patioa

Artículo 7.3.10.—Patio de manzana de uso privado

(4 apartatua aldatu da) 4. Patiorako profila bat etorriko da jabari publikoko kaleari dagokionarekin hurrengo zenbakiak dituzten etxe-uharteetan: 11, 36, 37, 65, 66, 68, 84, 85, 91, 109, 116, 124, 125, 136, 151, 154. Etxe-uharteetan eraikuntzazko edozein jarduketa baino lehenago, xehetasunen azterlan bat tramitatuko da, uharte-patio pribatuzko sestrak definitzeko.

(se modifica el apartado 4) 4. El perfil a patio será coincidente con el correspondiente a la calle de dominio público en las manzanas con la numeración siguiente: 11, 36, 37, 65, 66, 68, 84, 85, 91, 109, 116, 124, 125, 136, 151, 154. Cualquier actuación edificatoria en las manzanas irá precedida de la tramitación de un Estudio de detalle para la definición de las rasantes del patio de manzana privado.

8.8.19 artikulua.—Patioa duten etxe-uharteen baldintza bereziak

Artículo 8.8.19.—Condiciones especiales de las manzanas con patio

(artikulu berria) Etxe-uharte hauek, beren fronteen arteko bitan kalera irekita dauden patioak eduki eta, barruko patioa, duen azaleraren %50etik gorako batean solairu batetik gorako eraikinez okupaturik badute, patio itxia eraiki ahalko dute altuera batekin.

(nuevo artículo) Estas manzanas, cuando dispongan de patios abiertos a calle en dos de sus frentes y tengan ocupado el patio interior en más de un 50% de su superficie con edificios de más de una planta, podrán edificar el patio cerrado con una altura.

9.2.15. artikulua.—Aprobetxamendu gauzagarria

Artículo 10.2.14.—Aprovechamiento materializable

(3 apartatua aldatu da) 3. Sotoko aprobetxamenduak, aprobetxamendu gauzagarria zehaztu egiteko, hurrengo kasuetan bakarrik kuantifikatuko dira:

— Aparkaleku autonomo erabilerarako direnean; kasu horretan, homogeneizazioko koefizientea, aipatu erabilerari dagokiona izango da.

(se modifica el apartado 3) 3. Los aprovechamientos en sótano únicamente se cuantificarán, a efectos de determinar el aprovechamiento materializable, en los siguientes casos: — Cuando el primer sótano se destine a usos lucrativos diferentes de garaje, en la forma que el Plan los permite, en cuyo caso serán de aplicación los coeficientes de ponderación del uso concreto al que se destinen, tomados dichos coeficientes por un valor equivalente al 65% del que resulte de aplicación. — Cuando se destine a uso de garaje en una cuantía superior al estándar mínimo señalado en el Título Sexto. En este caso el coeficiente de aplicación será el correspondiente al garaje complementario. — Cuando se destinen al uso de aparcamiento autónomo en cuyo caso el coeficiente de homogeneización será el correspondiente a tal uso.

10.3.7 artikulua.—Aprobetxamenduzko gabezia duen proiektua

Artículo 10.3.7.—Proyecto con defecto de aprovechamiento

(3 apartatua aldatu da) 3. Proiektuak aurrez ikusi duen aprobetxamendua lurzatiarenaren egiazkoa baino txikiagoa izan eta planak aurrez ikusitako hirigintzako zehaztapenak bete egingo balitu, baina partikularren aldetik eskuratu ahal izateko aprobetxamendura iritsi gabe, ulertu egingo da partikularrek aldeari uko egin edo horren gauzatzea geroratu egiten dutela. Aprobetxamenduak doitzearen ondorioetarako, doitzea, aprobetxamenduaren funtzioan egingo da, planaren aldetik erabilera zehaztu nagusia modura aurrez ikusiaren funtzioan, sestraren azpian onargarria den eraikinik gehienezkoena sarturik.

(se modifica el apartado 3) 3. Si el aprovechamiento previsto por el proyecto fuera inferior al real de la parcela y cumpliese con las determinaciones urbanísticas previstas por el Plan, pero no se alcanzara el aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares, se entenderá que éstos renuncian a la diferencia o posponen su materialización. A lo efectos del ajuste de aprovechamientos, éste se realizará en función del aprovechamiento, se realizará en función del previsto por el Plan como Uso Pormenorizado principal, incluyéndose la máxima construcción bajo rasante admisible.

(I-66)

(I-66)

— Lehen sotoa, garajeaz bestelako irabazizko erabileretarako denean, planak onartu egiten duen moduan, kasu horretan aplikatzekoak izango direla destinokoa duten erabilera zehaztuaren haztapeneko koefizienteak, hauek harturik aplikatzekoa denaren %65aren pareko balio bategatik. — Garaje erabilerarako denean seigarren tituluan esandako gutxieneko estandarretik gorako kopuru batean. Kasu honetan, aplikatzeko koefizientea, garaje osagarriari dagokiona izango da.

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales

Lantik, S.A.

Lantik, S.A.

Bizkaiko Foru Aldundiaren telebista-kanalerako edukiak sortu, produzitu eta emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de generación, producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia.

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Lantik, S.A. b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Lantik S.A., Sabino Arana etorbidea, 44 - 48013 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: G900.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Lantik S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S.A., Avenida Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao. c) Número de expediente: G900.

2. a)

Kontratuaren xedea Kontratu mota: Zerbitzuak.

2. a)

Objeto del contrato Tipo de contrato: Servicios.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2166 —

b) Xedearen deskribapena: Bizkaiko Foru Aldundiaren telebista-kanalerako edukiak sortzea, produkzioa eta ematea. c) d) e)

Eman behar diren unitateak: Begiratu pleguetan. Hornidura non: Bilbao. Emateko epea: Begiratu pleguetan.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

b) Descripción del objeto: prestación de servicios de generación, producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia. c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. d) Lugar de entrega: Bilbao. e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Adjudikatzeko modua: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria edo ustiapen kanona — Zenbatekoa, guztira: 700.000,00 euro.

4.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación — Importe total: 700.000,00 euros.

5. Bermeak: Ez da ezarri.

5.

Garantías: No se establecen.

6. Agiriak eta argibideak a) 1. idatz-zatian ezarritako tokian eta lantik.bizkaia.net webgunean. b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken eguna.

6. Obtención de documentación e informacion a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web lantik.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. 7. Requisitos específicos del contratista Ver pliegos de Clásulas Administrativas Particulares.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguan. 8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko epea: Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik egutegiko berrogeita hamabigarren (52) egun, eguerdiko hamabiak arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eta xedapen teknikoen pleguan eskatzen direnak. c) Non aurkeztu: 1. idatz-zatian adierazitako toki berean. d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia: Hiru hilabetea. e) Aldaketak: Ez dira onartzen. 9. Eskaintzen irekiera a) Erakundea: Lantik, S.A. b) Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. c) Herria: Bilbao. d) Eguna: Jakinaraziko da. e) Ordua: Jakinaraziko da.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del quincuagésimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variante: No se admiten. 8.

9. a) b) c) d) e)

Apertura de ofertas Entidad: Lantik, S.A. Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44. Localidad: Bilbao. Fecha: Se comunicará al respecto. Hora: Se comunicará al respecto.

10. Bestelako informazioa: Kontratua adjudikatzeko erabiliko diren irizpideak administrazioko klausula berezien pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjuticación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira EAOn, EHAAn eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren iragarkien gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en BOE, BOPV y «Boletín Oficial de Bizkaia».

12. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaliko den eguna: 2007ko urtarrilaren 8a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 8 de enero de 2007.

13. Webgunea: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 2007ko urtarrilaren 8an.—Kontratazio Mahaiko burua, Carlos Royuela Garrán

13. Página web: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 8 de enero de 2007.—El Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán

(I-52)

(I-52)

HOST) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (HOST).

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Lantik S.A. b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Lantik S.A., Sabino Arana etorbidea, 44 - 48013 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: G915.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Lantik, S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S.A., Avenida Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao. c) Número de expediente: G915.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskribapena: (HOST) aplikazioen garapena eta mantentzea.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (HOST).


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

c) d) e)

— 2167 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Eman behar diren unitateak: Begiratu pleguetan. Hornidura non: Bilbao. Emateko epea: Begiratu pleguetan.

c) d) e)

Número de unidades a entregar: Ver pliegos. Lugar de entrega: Bilbao. Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Adjudikatzeko modua: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria edo ustiapen kanona — Zenbatekoa, guztira: 3.740.880,00 euro.

4.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación — Importe total: 3.740.880,00 euros.

5. Bermeak: Ez da ezarri.

5.

Garantías: No se establecen.

6. Agiriak eta argibideak a) 1. idatz-zatian ezarritako tokian eta lantik.bizkaia.net webgunean. b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken eguna. 7. Kontratariaren betekizun zehatzak Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguan.

6. Obtención de documentación e informacion a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web lantik.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. 7. Requisitos específicos del contratista Ver pliegos de Clásulas Administrativas Particulares.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko epea: Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik egutegiko berrogeita hamabigarren (52) egun, eguerdiko hamabiak arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eta xedapen teknikoen pleguan eskatzen direnak. c) Non aurkeztu: 1. idatz-zatian adierazitako toki berean. d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia: Hiru hilabetea. e) Aldaketak: Ez dira onartzen. 9. Eskaintzen irekiera a) Erakundea: Lantik, S.A. b) Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. c) Herria: Bilbao. d) Eguna: Jakinaraziko da. e) Ordua: Jakinaraziko da.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del quincuagésimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variante: No se admiten. 8.

9. a) b) c) d) e)

Apertura de ofertas Entidad: Lantik, S.A. Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44. Localidad: Bilbao. Fecha: Se comunicará al respecto. Hora: Se comunicará al respecto.

10. Bestelako informazioa: Kontratua adjudikatzeko erabiliko diren irizpideak administrazioko klausula berezien pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjuticación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira EAOn, EHAAn eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren iragarkien gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en BOE, BOPV y «Boletín Oficial de Bizkaia».

12. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaliko den eguna: 2006ko abenduaren 22a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006.

13. Webgunea: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 2006ko abenduaren 22an.—Kontratazio Mahaiko burua, Carlos Royuela Garrán

13. Página web: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 22 de diciembre de 2006.—El Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán

(I-53)

(I-53)

(Microsoft) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Microsoft).

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Lantik S.A. b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Lantik S.A., Sabino Arana etorbidea, 44 - 48013 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: G916.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Lantik S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S.A., Avenida Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao. c) Número de expediente: G916.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskribapena: (Microsoft) aplikazioen garapena eta mantentzea. c) Eman behar diren unitateak: Begiratu pleguetan.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Microsoft). c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

d) e)

— 2168 —

Hornidura non: Bilbao. Emateko epea: Begiratu pleguetan.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

d) e)

Lugar de entrega: Bilbao. Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Adjudikatzeko modua: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria edo ustiapen kanona — Zenbatekoa, guztira: 1.020.240,00 euro.

4.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación — Importe total: 1.020.240,00 euros.

5. Bermeak: Ez da ezarri.

5.

Garantías: No se establecen.

6. Agiriak eta argibideak a) 1. idatz-zatian ezarritako tokian eta lantik.bizkaia.net webgunean. b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken eguna.

6. Obtención de documentación e informacion a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web lantik.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. 7. Requisitos específicos del contratista Ver pliegos de Clásulas Administrativas Particulares.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguan. 8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko epea: Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik egutegiko berrogeita hamabigarren (52) egun, eguerdiko hamabiak arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eta xedapen teknikoen pleguan eskatzen direnak. c) Non aurkeztu: 1. idatz-zatian adierazitako toki berean. d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia: hiru hilabetea. e) Aldaketak: Ez dira onartzen. 9. Eskaintzen irekiera a) Erakundea: Lantik, S.A. b) Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. c) Herria: Bilbao. d) Eguna: Jakinaraziko da. e) Ordua: Jakinaraziko da.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del quincuagésimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variante: No se admiten. 8.

9. a) b) c) d) e)

Apertura de ofertas Entidad: Lantik, S.A. Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44. Localidad: Bilbao. Fecha: Se comunicará al respecto. Hora: Se comunicará al respecto.

10. Bestelako informazioa: Kontratua adjudikatzeko erabiliko diren irizpideak administrazioko klausula berezien pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjuticación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira EAOn, EHAAn eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren iragarkien gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en BOE, BOPV y «Boletín Oficial de Bizkaia».

12. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaliko den eguna: 2006ko abenduaren 22a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006.

13. Webgunea: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 2006ko abenduaren 22an.—Kontratazio Mahaiko burua, Carlos Royuela Garrán

13. Página web: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 22 de diciembre de 2006.—El Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán

(I-54)

(I-54)

(J2EE) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (J2EE).

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Lantik S.A. b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Lantik S.A., Sabino Arana etorbidea, 44 - 48013 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: G917.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Lantik S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S.A., Avenida Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao. c) Número de expediente: G917.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskribapena: (J2EE) aplikazioen garapena eta mantentzea. c) Eman behar diren unitateak: Begiratu pleguetan. d) Hornidura non: Bilbao. e) Emateko epea: Begiratu pleguetan.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (J2EE). c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. d) Lugar de entrega: Bilbao. e) Plazo de entrega: Ver pliegos.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2169 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Adjudikatzeko modua: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria edo ustiapen kanona — Zenbatekoa, guztira: 340.080,00 euro.

4.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación — Importe total: 340.080,00 euros.

5. Bermeak: Ez da ezarri.

5.

Garantías: No se establecen.

6. Agiriak eta argibideak a) 1. idatz-zatian ezarritako tokian eta lantik.bizkaia.net webgunean. b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken eguna. 7. Kontratariaren betekizun zehatzak Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguan.

6. Obtención de documentación e informacion a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web lantik.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. 7. Requisitos específicos del contratista Ver pliegos de Clásulas Administrativas Particulares.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko epea: Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik egutegiko berrogeita hamabigarren (52) egun, eguerdiko hamabiak arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eta xedapen teknikoen pleguan eskatzen direnak. c) Non aurkeztu: 1. idatz-zatian adierazitako toki berean. d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia: Hiru hilabetea. e) Aldaketak: Ez dira onartzen. 9. Eskaintzen irekiera a) Erakundea: Lantik, S.A. b) Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. c) Herria: Bilbao. d) Eguna: Jakinaraziko da. e) Ordua: Jakinaraziko da.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del quincuagésimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variante: No se admiten. 8.

9. a) b) c) d) e)

Apertura de ofertas Entidad: Lantik, S.A. Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44. Localidad: Bilbao. Fecha: Se comunicará al respecto. Hora: Se comunicará al respecto.

10. Bestelako informazioa: Kontratua adjudikatzeko erabiliko diren irizpideak administrazioko klausula berezien pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjuticación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira EAOn, EHAAn eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren iragarkien gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en BOE, BOPV y «Boletín Oficial de Bizkaia».

12. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaliko den eguna: 2006ko abenduaren 22a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006.

13. Webgunea: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 2006ko abenduaren 22an.—Kontratazio Mahaiko burua, Carlos Royuela Garrán

13. Página web: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 22 de diciembre de 2006.—El Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán

(I-55)

(I-55)

(GIS) aplikazioak garatu eta mantentzeko zerbitzuak emateko lehiaketari buruzko iragarkia.

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (GIS).

1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Lantik S.A. b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Lantik S.A., Sabino Arana etorbidea, 44 - 48013 Bilbao. c) Espedientearen zenbakia: G918.

1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Lantik S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S.A., Avenida Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao. c) Número de expediente: G918.

2. Kontratuaren xedea a) Kontratu mota: Zerbitzuak. b) Xedearen deskribapena: (GIS) aplikazioen garapena eta mantentzea. c) Eman behar diren unitateak: Begiratu pleguetan. d) Hornidura non: Bilbao. e) Emateko epea: Begiratu pleguetan.

2. Objeto del contrato a) Tipo de contrato: Servicios. b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (GIS). c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. d) Lugar de entrega: Bilbao. e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Adjudikatzeko modua: Lehiaketa.

3. a) b) c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2170 —

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria edo ustiapen kanona

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación — Importe total: 680.160,00 euros.

5.

Garantías: No se establecen.

— Zenbatekoa, guztira: 680.160,00 euro. 5. Bermeak: Ez da ezarri. 6. Agiriak eta argibideak

Obtención de documentación e informacion a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en la página web lantik.bizkaia.net. b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. 6.

a) 1. idatz-zatian ezarritako tokian eta lantik.bizkaia.net webgunean. b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken eguna. 7. Kontratariaren betekizun zehatzak

Requisitos específicos del contratista Ver pliegos de Clásulas Administrativas Particulares. 7.

Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguan. 8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko epea: Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik egutegiko berrogeita hamabigarren (52) egun, eguerdiko hamabiak arte. b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien pleguan eta xedapen teknikoen pleguan eskatzen direnak. c) Non aurkeztu: 1. idatz-zatian adierazitako toki berean. d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia: Hiru hilabetea. e) Aldaketak: Ez dira onartzen.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del quincuagésimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variante: No se admiten. 8.

9. Eskaintzen irekiera

9.

a) b) c) d) e)

a) b) c) d) e)

Erakundea: Lantik, S.A. Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. Herria: Bilbao. Eguna: Jakinaraziko da. Ordua: Jakinaraziko da.

Apertura de ofertas Entidad: Lantik, S.A. Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44. Localidad: Bilbao. Fecha: Se comunicará al respecto. Hora: Se comunicará al respecto.

10. Bestelako informazioa: Kontratua adjudikatzeko erabiliko diren irizpideak administrazioko klausula berezien pleguetan ageri dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjuticación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira EAOn, EHAAn eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren iragarkien gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en BOE, BOPV y «Boletín Oficial de Bizkaia».

12. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaliko den eguna: 2006ko abenduaren 22a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 22 de diciembre de 2006. 13. Página web: lantik.bizkaia.net.

13. Webgunea: lantik.bizkaia.net. Bilbao, 2006ko abenduaren 22an.—Kontratazio Mahaiko burua, Carlos Royuela Garrán

Bilbao, 22 de diciembre de 2006.—El Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán

(I-56)

(I-56)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Iragarkia, Bilboko Udalarena, ekonomialaria (garapenerako lankidetzako teknikaria) plaza bat; plaza horrek euskarazko derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna dauka txanda irekian eta lehiaketaoposizioaren bidez betetzeko hautaketa-prozesurako onartuei eta baztertuei buruzkoa. Oinarriok zinegotzi ordezkariaren 2006ko abenduaren 1eko Dekretuaren bidez onartua.

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a las Bases de convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 1 plaza de economista (técnico/a de cooperación al desarrollo), con perfil lingüístico 3 preceptivo, por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, aprobadas por Decreto de Concejal Delegado de 1 de diciembre de 2006.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2171 —

BILBOKO UDALEKO PLANTILAKO PLAZAK JABETZAN BETETZEKODEIALDIETARAKO OINARRIAK

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Bat.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

1. Deialdi honen helburua da eranskinetan adierazitako Plantilako plazak jabetzan betetzea, berorietan azaldutako hautaketa-prozeduren bidez.

6. Era berean, sexuen aukera-berdintasunaren aldeko konpromisoa hartzen dugu Bilboko Udalaren zerbitzurako langileak hautatzeko prozeduran.

1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad de las plazas de Plantilla que se contienen en los correspondientes anexos y mediante los procedimientos selectivos que en los mismos se indica. 2. De las plazas convocadas se reservan, para su provisión mediante promoción interna reservada a funcionarios/as de la Corporación, las que se señalen con tal carácter en el anexo correspondiente, siendo requisito para poder concurrir a las mismas, ostentar en propiedad la plaza del grupo retributivo inmediatamente inferior al propio de la convocada y contar con 2 años de servicios en propiedad en la misma, hallándose en situación de servicio activo. A tales efectos los/as funcionarios/as interesados/as en concurrir en turno restringido en la presente convocatoria, deberán hacerlo constar así en la correspondiente instancia. De conformidad con lo prevenido en la Disposición Adicional 19ª de la Ley 23/88 de 28 de julio, de modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y Disposición Adicional 7ª de la Ley 6/89 de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se reservan las plazas que se señalan en el Anexo correspondiente para discapacitados/as, hasta el 5% de las vacantes incluidas en la Oferta de Empleo, para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. Los/as aspirantes que concurran a las plazas reservadas para los/as discapacitados/as deberán tener reconocida la condición de tales, con discapacidad de grado igual o superior al 33%, de acuerdo con el Real Decreto 1971/99, de 23 de diciembre, por el órgano competente de la Administración (Seguridad Social, INSERSO, Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral o equivalente). 3. Si las plazas reservadas a la promoción interna y/o para los/as discapacitados/as quedaran desiertas, bien por falta de aspirantes o bien por no haber obtenido aquellos/as la puntuación mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas, se acumularán a las ofrecidas al resto de los/as aspirantes. 4. En cualquier caso, las plazas convocadas con perfil lingüístico preceptivo no podrán ser provistas por aspirantes que no hayan acreditado su cumplimiento en la forma prevista en esta Bases. 5. El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes que el plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que infrinja tal limitación. 6. Asimismo, se declara el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre sexos que inspira el procedimiento de ingreso del personal al servicio del Ayuntamiento de Bilbao

Bi.—Hautagaiek bete beharreko baldintzak

Segunda.—Requisitos de los/as candidatos/as

Hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izateko, ondoko baldintzak bete behar dira: a) Espainiar nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko kide den estatuetako baten nazionalitatea izatea edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritartasuna izatea Europar Batasunaren Itunean definitutakoaren arabera. b) 18 urte eginda edukitzea eta derrigorrezko erretirorako adinik ez edukitzea. Hala ere, zenbait prozesutan halako adin jakina eta bestelakoa eska daiteke. c) Lanpostu horretan sartzeko eskatutako titulazio akademikoa edukitzea, Hezkuntza Ministerioak emanda edo horretarako eskubideak ordainduta edukitzea. Atzerrian eskuratutako titulazio akademikoak direnean, Hezkuntza Ministerioaren onarpen-agindua edota euren homologazioa egiaztatzen duen ziurtagiria erantsiko zaie.

Para participar en los procesos selectivos, será necesario reunir los requisitos que a continuación se enumeran: a) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos Estados en los que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y suscritos por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos en que se haya definido en el Tratado de la Unión Europea. b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, sin perjuicio de aquellos procesos en que, en particular, se exija una edad específica y distinta. c) Estar en posesión de la Titulación Académica exigida para el ingreso en la plaza correspondiente, expedida por el Ministerio de Educación, o haber satisfecho los derechos para su expedición. Las titulaciones académicas obtenidas en el extranjero deberán estar acompañadas de la orden del Ministerio de Educación de reconocimiento de las mismas, o de certificación que acredite su homologación.

2. Gorde egin dira deitutako zenbait plaza barne-promozioko txandarako. Kasuan kasuko eranskinetan zehazten da gorde diren plazen kopurua eta horietara aurkeztu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira: Udaleko funtzionarioa izatea, iritsi nahi den plazaren beheko soldata-talderik hurbilenekoaren plaza jabetzan edukitzea, plaza horretan 2 urteko zerbitzualdia beterik izatea eta jardunean egotea. Barne-promozioko txandan parte hartu nahi duten funtzionarioek eskaera-orrian adierazi beharko dute.

Lan Eskaintzako plazetatik % 5era arte minusbaliatuentzako txandarako gorde dira; horiek, kasuan kasuko eranskinetan daude zehaztuta. Plaza horiek betetzeko, baldintza hauek bete behar dira: % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasuna izatea, hautaketa-probak gainditzea eta, eskatzen zaienean, beren minusbaliotasun-maila egiaztatzea eta minusbaliotasun hori oztopo ez izatea lanpostuko betebeharrak eta eginkizunak betetzeko. Hori horrela da Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurrien Legea aldatzen duen uztailaren 28ko 23/88 Legearen 19. xedapen gehigarriarekin eta Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 7. xedapen gehigarriarekin bat etorrita. Minusbaliatuentzako txandan parte hartu ahal izateko, interesdunak minusbaliotasuna aitortua izan beharko du: % 33ko edo hortik gorako minusbaliotasuna (abenduaren 23ko 1971/99 Errege Dekretuaren arabera) Administrazioaren organo eskudunak (Gizarte Segurantzak, IMSERSOk, Foru Aldundiko Gizarte Ongizate Sailak edo baliokideak) aitortua. 3. Barne-promozioan edo minusbaliatuentzako txandan inork izena ez emateagatik edo hautagaiek hautaketa-prozesuak gainditzeko gutxieneko baldintzak ez betetzeagatik, txanda horietan bete gabe geratzen diren plazak txanda irekiari gehituko zaizkio. 4. Nolanahi ere, hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa duten plazak betetzeko, ezinbestez egiaztatu behar da hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan zehaztutako eran. 5. Epaimahaiak ezin izango du hautatu deitutako plaza-kopurua baino hautagai gehiago. Muga hori urratzen duten proposamenak erabat baliogabeak izango dira.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2172 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

d) Bete nahi den plazari dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psiko-fisikoa edukitzea. Udalaren medikuek egiaztatuko dute hori, VIII. oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

d) Poseer la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño de las funciones del puesto de trabajo al que corresponden las plazas convocadas, que se acreditará por los Servicios Médicos Municipales de acuerdo con lo previsto en la Base VIII.

e) Estatuko, Autonomia edo Tokiko Administrazioko diziplina-espedientearen bitartez baztertua ez izatea eta funtzio publikoak burutzeko gaitasunik gabe utzia ez izatea. Naziokoa ez den kasuetan, sorterrian funtzio publikoa burutzea eragozten dion diziplina-zigorrik edo kondena penalik ez izatea.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del Estado, Administración Autonómica o Local, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En caso de no ser nacional, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida el acceso a la función pública en el país de origen.

f) Indarrean dagoen araubidearen arabera, ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausaren batean sarturik ez izatea; kargu publikoa betetzen edo jarduera pribatu bateraezina egiten dutenek, hala ere, ez dute aukera egiteko eragozpenik izango aipatutako legezko arauetan adierazita dagoen bezala.

f) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se refieren las citadas normas legales.

g) Azterketa-eskubideagatik indarrean dagoen tasa ordainduta izatea.Tasa hori Dokumentuak egiteko eta emateko zerbitzuaren tasak arautzen dituen Bilboko Udalaren Ordenantza Fiskalean dago ezarrita.

g) Haber abonado la tasa por derechos de examen prevista en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Expedición y Entrega de Documentos del Ayuntamiento de Bilbao.

h) Hautaketa-prozesu bakoitzeko oinarri espezifikoetan eskatzen diren gainerako baldintza guztiak.

h) Aquellos otros que, específicamente, se fijen para cada proceso selectivo en los correspondientes anexos.

Hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehenago bete beharko dituzte baldintza guztiak. Era berean, b) idatz-zatikoa izan ezik, gainerako baldintza guztiak bete behar dira hautaketa-prozesuan zehar izendapena egin arte.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los requisitos exigidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo deberán poseerse todos ellos, con excepción del contenido en el apartado b), durante el procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.

Hautaketa-prozesuetan onartua izateko eta parte hartu ahal izateko, nahikoa izango da eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela adieraztea; hala ere, hori ez da eragozpen izango baldintzak, egoki denean, egiaztatzeko.

Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastará con que l@s aspirantes manifiesten en su solicitud que reúnen los requisitos exigidos, sin perjuicio de la fase del procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación.

Hala ere, hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangairen batek deialdiko baldintza guztiak ez dituela betetzen, izangaia baztertuta utziko du, entzunaldia egin ondoren, eta horren berri emango dio egun berean hautaketa-prozesurako deialdia egin duen agintariari.

No obstante lo anterior, si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del interesad@, dando cuenta el mismo día, a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.

Hautaketa-prozesuan parte hartzea norberak erabakitzen du eta horrek esan nahi du onartu egiten dela proba psikoteknikoak eta nortasunari buruzkoak egitea, proba horiek beharrezkoak badira, bai eta proba horietako emaitzak balorazioan eragina izateko erabiltzea ere, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat etorrita. Hautagaiek oinarri hauetan jasotako proba fisikoak egitera aurkezten badira, euren gain hartuko dute euren osotasun fisikoaren gaineko ardura guzti-guztia; Bilboko Udalak eta epaimahaiak ez dute inolako erantzukizunik proba horietan norbaitek lesiorik izanez gero.

La participación en el proceso selectivo es voluntaria e implicará la prestación de consentimiento a realizar, en su caso, pruebas psicotécnicas y de personalidad, aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración, de conformidad con lo previsto en las presentes Bases. Por el mero hecho de su presentación a la realización de las pruebas físicas que figuren en las presentes Bases, l@s aspirantes asumirán la total responsabilidad sobre su integridad física, quedando relevada esta Corporación y el Tribunal Calificador de cualquier responsabilidad por lesión que pudiera sobrevenir en el transcurso de la realización del ejercicio.

Izangaiek emandako datuak «Enplegu eskaintza» izeneko fitxategi batean sartuko dira eta horretaz Bilboko Udalaren Giza Baliabideen Saila arduratuko da. Datu horien tratamenduaren eta lagapenaren helburu bakarra izango da HAEEk hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea edo hautaketa-prozesuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko ariketa modu egokian prestatzen eta burutzen dela baieztatzea, eta interesdunak deialdian ezarritako bazterketa medikoen taulara egokitzen direla ziurtatzea.

Los datos facilitados por los/as aspirantes se integrarán en un fichero denominado «Oferta de Empleo», cuyo órgano responsable es el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Bilbao. El tratamiento y cesión de los referidos datos tendrá como única y exclusiva finalidad la de que el IVAP verifique la acreditación del perfil lingüístico alegado o la correcta preparación y ejecución de la prueba de acreditación de perfiles correspondiente al proceso selectivo y la de comprobar la adecuación de las personas interesadas al cuadro de exclusiones médicas prevista en la convocatoria.

Interesdunek euren datuak ikusteko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubidea izango dute; horretarako, idatzi bat bidali beharko dute helbide honetara: Bilboko Udalaren Giza Baliabideen Saila. Venezuela plaza 2, 1. solairua (48001-Bilbo).

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Área de Recursos Humanos del Ayto. de Bilbao, Plaza Venezuela, 2-1.º (48001-Bilbao).

Hiru.—Eskabideak eta onarpena

Tercera.—Instancias y admisión

Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabidean, hautagaiek adierazi beharko dute eskatzen zaizkien oinarrietako baldintza guztiguztiak betetzen dituztela. Eskabideak behar bezala bete eta Udalburuaren izenean aurkeztuko dituzte Udaleko Erregistro Orokorrean

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria, se dirigirán al Presidente de la Cor-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2173 —

edota barrutietako udaltegietan. Horretarako epea, 20 egun naturalekoa izango da, deialdiaren azken iragarkia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak —Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak— 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkeztu daitezke eskabideak. Azterketa-eskubideak eskabide-orria aurkeztu baino lehen ordainduko dituzte hautagaiek eta horiek, Tasa eta Prezio Publikoen apirilaren 13ko 8/89 Legeko 12. artikuluan ezarritakoaren arabera, ez dira itzuliko interesdunari egotz dakiokeen kausaren batengatik bada. Hau da, deialdian eskatutako baldintzak ez betetzeagatik edota agiriak ez aurkezteagatik hautagaia hautaketa-prozesutik kanpo geratuz gero, ez zaizkio azterketa-eskubideak itzuliko. Eskabide-orriarekin batera, nortasun agiriaren fotokopia aurkeztu behar da eta, hala denean, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen duen agiria. Lehiaketa-aldirik egonez gero, hautagaiek, eskabidearekin batera, merezimenduen zerrenda eta horiek egiaztatzeko beharrezkoak diren agiriak aurkeztuko dituzte. Eskabideak aurkezteko epearen barruan adierazi eta egiaztatu ez diren merezimenduak ezin izango dira inola ere balioetsi, ezta epearen barruan adierazi baina geroago egiaztatu direnak ere.

Minusbaliatuek euren minusbaliotasuna aitortua dutela egiaztatzen duen agiria —administrazio organo eskudunak emana- erantsi beharko diote eskabide-orriari; eta hautaketa-probak egin ahal izateko denbora— edo baliabide-egokitzapenak behar badituzte, zehatz adierazi beharko dute eskabidean zein egokitzapen behar duten. Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 71. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, eskabide-orrietan akatsik egonez gero, 10 eguneko epean horiek zuzentzeko edo egoki diren agiriak eransteko eskatuko zaio interesdunari; era berean, ohartaraziko zaio horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta eskabidea beste izapiderik gabe artxibatuko da. Jakinarazpenak egiteko eskabide-orrian adierazi den helbidea erabiliko da, eskabidea egin eta gero beren-beregi eta era sinesgarrian besterik adierazten ez bada. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Alkate-udalburuak ebazpena emango du onartutakoen eta bazter utzitakoen behinbehineko zerrenda onartzeko. Ebazpena «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da eta Udaletxeko iragarki-taulan jarriko da ikusgai. Bazter utzitakoen kasuan, baztertzeko arrazoia zehaztu beharko da zerrendan eta 10 eguneko epean, bazter geratzen direnek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, eta, hala denean, egindako hutsak zuzendu edo agiriak erantsi. Erreklamazioak aurkezteko epea igarota, onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrenda onartu duen agintariak erreklamazio horiek ebatziko ditu eta aurreko paragrafoan adierazitako eran argitaratu.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

poración y se presentarán en el Registro General de ésta o en los Centros Municipales de Distrito, debidamente reintegradas, durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación del último Anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 y 70 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La tasa por derechos de examen será satisfecha por cada uno de los/as aspirantes con carácter previo a la presentación de la instancia y, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, no procederá su devolución por causa imputable al interesado/a. Por tanto, la exclusión del proceso selectivo por no cumplir los requisitos o no aportar la documentación exigida en la convocatoria, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen. A la instancia deberá acompañarse fotocopia simple del documento nacional de identidad y, en su caso, la justificación documental del perfil lingüístico que tuvieran acreditado. En los supuestos de existencia de fase de concurso, los/as solicitantes adjuntarán a su instancia una declaración en la que relacionen los méritos alegados, acompañando los documentos suficientes acreditativos de los mismos. No podrán valorarse méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentación de instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados posteriormente. Los/as aspirantes a las plazas reservadas a minusválidos/as deberán adjuntar a su instancia certificación acreditativa de su condición, expedida por el órgano competente de la Administración, y en caso de necesitar adaptaciones de tiempo o medios para la realización de algún ejercicio de la fase de oposición habrán de expresarlo en la solicitud, con indicación de las concretas que requieran. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de existir defectos en las instancias, se requerirá al interesado/, para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo haciera, se le tendrá por desistido y se archivará sin más trámites su solicitud. A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el señalado en la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma expresa y fehaciente a la autoridad convocante. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será expuesta en el Tablón de Edictos de la Corporación. Tal relación expresará, con referencia a cada un@ de l@s aspirantes excluíd@s, las causas que hubieran motivado su exclusión, concediendo un plazo de 10 días para reclamar contra tal exclusión y subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma. Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la autoridad que hubiera aprobado la resolución de admisión y exclusión de aspirantes resolverá las reclamaciones presentadas y se hará público en la forma indicada en el párrafo anterior.

Lau.—Epaimahaia

Cuarta.—Tribunal calificador

Hautaketa-prozesuetako epaimahaiak xedapen hauetako artikuluetan ezarritakoaren arabera eratuko dira: ekainaren 7ko 896/91 Errege Dekretuaren 4. artikuluan, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 31. artikuluan, abenduaren 16ko 57/03 Legean berriro idatzita dagoen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 127.1.h artikuluan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarreko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4.b. artikuluan. Epaimahai bakoitzean, gutxienez, bost pertsona izango dira: epaimahaiburua, idazkaria, eta epaimahaikideak. Epaimahaia osatzen dutenak, gehienbat, teknikariak izango dira eta hautaprobetako jakintza-arlo bereko titulazioa izan behar dute epaimahai bakoitzaren kideen erdiek gutxienez. Kide guztiek, nolanahi ere, maila akademiko bereko edo goragoko titulazioa izan behar dute.

Los Tribunales calificadores de los procesos selectivos convocados se constituirán conforme a lo señalado en el, artículo 4 del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, artículo 31 de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, artículo 127.1.h) de la Ley de 7/85, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/03, de 16 de diciembre y artículo 20.4 b) de la Ley del ParlamentoVasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El Tribunal contará con un/a Presidente/a, un Secretario/a y los/as Vocales que determine la convocatoria, no pudiendo ser en ningún caso el número de miembros del Tribunal inferior a cinco. Su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y, al menos la mitad


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2174 —

Gainera, epaimahaietan langileen ordezkari bat egongo da, sindikatuen ordezkariek izendatua, eta euskararen jakite-maila neurtzeko proba egiteko izendatutako kidea; azken hau euskararen jakite-maila neurtzeko bakarrik izango da, besterik adierazi ezean.

Alkate-udalburuak epaimahaia osatzen duten titularrak eta ordezkoak izendatu ondoren, izendatutakoen zerrenda «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, hautaketa-prozesuko onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrendekin batera. Epaimahaikideek, egingo duten zerbitzua dela-eta, kalteordainak jasoko dituzte, Zerbitzuagatiko Kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/93 Dekretuan aurreikusita dagoen legez (Dekretu hori abenduaren 19ko 267/00 Dekretuak aldatu zuen). Epaimahaietako titularrek, epaimahaiburuak, idazkariak eta gainerako kideek, beren ordezkoak izango dituzte; ezin izango da kargua eskuordetu eta epaimahaia ezin izango da eratu eta ezin izango du jardun kideen erdiak —titularrak zein ordezkoak— baino gehiago ez badaude, halaxe baitago ezarrita azaroaren 26ko 30/92 Legearen 26. artikuluan. Epaimahaiak, egoki baderitzo, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu bere kideei laguntza emateko. Aholkulariok beren espezialitate teknikoetara mugatuko dute jarduna, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 31.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita; aholkuak eta laguntza teknikoa eskainiko dute beren espezialitate teknikoetan eta hitzarekin baino botorik gabe jardungo dute. Epaimahaiko kideek ezin izango dute parte hartu prozeduran, eta hala jakinaraziko diote Udalburuari, baldin eta azaroaren 26ko 30/1992 Legeak —Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak— 28. artikuluan jasotako kasuren bat gertatzen bada. Aurreko kasuetako bat gertatzen denean hautagaiek epaimahaikideak errefusatu ahal izango dituzte, betiere aipatutako legearen 29. artikuluan ezarritakoarekin bat. Epaimahaiko kide guztiek izango dituzte hitza eta botoa, idazkariak izan ezik, honek ez baitu botorik edukiko. Bertaratutakoen botoen gehiengoz hartuko dira erabakiak eta hainbanaketa egonez gero, epaimahaiburuaren botoak erabakiko du. Epaimahaiak oinarri hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu eta deialdia behar bezala garatzeko beharrezko diren erabakiak hartuko ditu. Epaimahaiaren erabakien aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Alkate-udalburuaren aurrean; horretarako epea ebazpenean bertan ezarriko da eta iragarki-taulan argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatu behar da.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

de sus miembros del mismo área de conocimientos que la plaza objeto de provisión. En todo caso, en los Tribunales figurará un representante del personal, designado por la representación sindical, y la Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento del idioma euskera, tendrá únicamente validez a tal efecto, salvo que expresamente se disponga otra cosa. La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» conjuntamente con las relaciones de admitidos/as y excluidos/as al procedo selectivo, previa su designación por la Alcaldía Presidencia. La participación en el Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las indemnizaciones legalmente previstas en el Decreto del Gobierno Vasco 16/93, de 2 de febrero, sobre Indemnizaciones por razón del servicio, modificado por Decreto 267/00, de 19 de diciembre. El Tribunal quedará integrado además por los/as suplentes respectivos/as que, simultáneamente con los/as titulares, habrán de designarse para el Secretario/a del Tribunal y Vocalías del mismo no delegables y no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, según los dispuesto en el artículo 26 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesor@s especialistas, para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, prestando su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades, actuando con voz pero sin voto. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los/as aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior. Todos los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto con excepción del Secretario/a del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que actúe como President@. El Tribunal queda facultado para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases y resolver cuantas cuestiones se susciten relativas a su interpretación y aplicación, así como para el propio ejercicio de sus funciones. Contra sus resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo que se establezca en la propia resolución, a contar desde el día siguientes a su publicación en el tablón de anuncios.

Bost.—Hautaketa-prozedura

Quinta.—Procedimiento de selección

Hautagaiak kasuan kasuko deialdiko oinarri espezifikoetan ezarritako sistemaren bidez hautatuko dira.

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema que para cada proceso selectivo se establece en los correspondientes anexos. En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.c) del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regula el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. En tal supuesto, el Tribunal evaluará los méritos alegados y hará públicas las puntuaciones del concurso en los cinco días siguientes a que se acuerden, salvo que estime necesario controlar los méritos relacionados con el conocimiento de idiomas extranjeros, en cuyo caso procederá a la convocatoria de alguno/a o todos/as los/as aspirantes para la realización de la prueba de comprobación que estime pertinente. En este último supuesto, la publicación de las puntuaciones obtenidas en el concurso se verificará en los tres días siguientes a la realización de la prueba de comprobación.

Hautaketa-prozedura oposizio-lehiaketa denean, lehiaketa-aldia ez da baztertze-indarrekoa izango eta ezin izango da kontuan hartu oposizio-aldiko probak gainditzeko. Hori horrela da Toki-administrazioetako funtzionarioak hautatzeko prozedura arautzen duen ekainaren 7ko 896/91 Errege Dekretuaren 4.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Lehiaketa-aldia dagoenean, hautagaiek adierazi eta egiaztatutako merezimenduak balioetsiko dira. Puntuazioak balioetsi eta hurrengo bost egunetan argitaratuko dira. Epaimahaiak atzerriko hizkuntzen ezagutzari buruzko merezimenduak kontrolatzea egoki deritzonean, ostera, hautagai batzuk edo guztiak deituko ditu egoki deritzon egiaztapen-proba egiteko. Horrelakoetan, lehiaketaaldiko merezimenduak egiaztapen-proba egin eta hurrengo hiru egunetan argitaratuko dira.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2175 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Lehentasuna izango du hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa duten lanpostuei dagozkien plazak betetzeak eta beraz, plaza horiek betetzeko, hautaketa-prozesuan lortutako puntuak batuta, kalifikaziorik altuena eta lanpostua betetzeko eskatzen den hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten hautagaiak proposatuko dira.

La cobertura de las plazas correspondientes a los puestos de trabajo que tienen aparejado Perfil Lingüístico preceptivo tendrá absoluta prioridad, por lo que se propondrá su nombramiento para las mismas a aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo, hayan obtenido mejor calificación y tengan acreditado el Perfil Lingüístico exigido.

Sei.—Hautaketa-prozesuaren garapena

Sexta.—Desarrollo del procedimiento de selección

Deialdia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen denetik hilabete bi igaro behar dira, gutxienez, oposizio-aldiko ariketak egiten hasteko. Hala ere, euskarako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko edota beste hizkuntza batzuetako ezaguerak neurtzeko probak epe hori igaro aurretik egin ahal izango dira.

Los ejercicios de la fase de oposición no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las pruebas de acreditación del perfil lingüístico de euskera y las de comprobación de conocimientos de idiomas podrán realizarse sin que haya transcurrido dicho plazo. El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de Oposición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la dirección de Internet <http://www.bilbao.net>, conjuntamente con la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo y se notificará personal y fechacientemente a quienes opten a las plazas. La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios de la oposición, se efectuará por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la dirección de Internet <http://www.bilbao.net>, y, en su caso, en los locales donde se hayan celebrado las pruebas, advirtiendo de ello a los/as aspirantes. Estos anuncios deberán hacerse públicos con 24 horas, al menos, de antelación a la celebración del siguiente ejercicio. Los/as opositores/as serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, y la no presentación de un/una opositor/a a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluidos en consecuencia del proceso selectivo, salvo en los casos debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La misma regla se aplicará a aquellos aspirantes que concurran a la realización de cualquiera de los ejercicios obligatorios una vez iniciada la ejecución de los mismos. La ausencia o retraso a la realización de las pruebas voluntarias tendrá la consideración de renuncia a las mismas. El orden de actuación de los/as aspirantes vendrá determinado conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaría del Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/95. Si no existieran aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra resultada en el sorteo, el orden de actuación vendrá indicado por las inmediatas siguientes, según corresponda. El Tribunal calificador podrá en todo momento requerir a los/as aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la realización de cada ejercicio de la oposición provistos/as del D.N.I o cualquier otro documento que a juicio del tribunal resulte suficientemente acreditativo de la identidad del opositor/a (pasaporte, permiso de conducir etc.). Al amparo de lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto 352/86, de 10 de febrero, y Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, el Tribunal queda facultado para efectuar las adaptaciones de tiempos y medios en la celebración de las pruebas de la presente convocatoria que estime precisas, para aquellos supuestos de aspirantes/as que tengan alguna minusvalía y así lo hayan declarado en su instancia, y siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba ni se menoscabe o reduzca el nivel de aptitud exigible en la misma, debiendo asegurarse la garantía de que las pruebas se realizan en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes/as. Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. Ello no obstante, y si así lo estima conveniente, el Tribunal podrá disponer la celebración simultánea de varios ejercicios en una misma sesión, así como la lectura de los ejercicios que estime convenientes por los/as opositores, que será pública y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente señale, en cuyo caso deberá hacerlo público con la misma antelación de 72 horas.

Oposizio-aldiko lehenengo ariketa egiteko lekua, eguna eta ordua, eta onartutakoen eta bazter utzitakoen behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpena «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», Udaletxeko iragarki-taulan eta <http://www.bilbao.net> web-orrian argitaratuko dira. Hautagaiei banan-banan eta era sinesgarrian jakinaraziko zaie. Oposizio-aldiko gainontzeko ariketen iragarkiak Udaleko iragarki-taulan, <http://www.bilbao.net> web-orrian eta, beharrezkoa bada, aurreko probak egin diren lokaletan argitaratuko ditu epaimahaiak eta horren jakitun utziko ditu hautagaiak. Iragarkiak, gutxienez, probak egin baino 24 ordu lehenago argitaratuko dira.

Oposizio-aldiko ariketa bakoitzean, deialdi bakarra egingo zaie hautagaiei. Azterketa egitera azaltzen ez direnak hautaprobetatik baztertuta geratuko dira eta ezingo dute ez ariketa hori ez hurrengoak egin, behar bezala egiaztatutako kasuetan eta epaimahaiak halakotzat jotzen dituenetan izan ezik. Arau bera aplikatuko da nahitaezko ariketak egiten hasiak direnean bertaratzen badira. Borondatezko probak egitera aurkeztu ezean edo berandu azalduz gero, proba horiek egiteari uko egin zaiola ulertuko da.

Hautagaiek Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egingo duen zozketan zehaztutako hurrenkeran jardungo dute, 364/95 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoarekin bat. Zozketan ateratako hizkiaz hasten den abizenik ez badago hautagaien artean, hurrengo hizkia hartuko da kontuan.

Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal die hautagaiei identifikatzeko; hori dela-eta, ariketa guztietara eraman behar da nortasun-agiria edo epaimahaiak identifikatzeko egokitzat jotzen duen edozein agiri (pasaportea, gidabaimena...).

Epaimahaiek denbora eta ariketak egiteko baliabideak egokituko dizkiete egokitzapenik behar eta eskabidean hala eskatu duten hautagaiei. Izan ere, horrela, aukera-berdintasunean arituko dira gainerako parte-hartzaileekin, beti ere hori eginda desitxuratzen ez bada probaren edukia eta eskatutako gaitasun-maila jaisten edo kaltetzen ez bada. Hori horrela da otsailaren 10eko 352/86 Errege Dekretuaren 5.1. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa betetzeko.

Oposizio-aldiko ariketa batetik bestera, gutxienez, 72 orduko tartea egon behar da eta, gehienez, 45 egun naturalekoa. Hala ere, epaimahaiak saio bakarrean ariketa bat baino gehiago batera egitea erabaki dezake, egoki irizten badio. Era berean, hautagaiei ariketak irakurtzeko eska diezaieke; hala bada, irakurraldia jendaurrean egingo da, epaimahaiak adierazitako egunean eta orduan, beti ere, 72 ordu lehenago jakinarazita.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2176 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Zazpi.—Hautaproben kalifikazioa

Séptima.—Calificación del proceso selectivo

Ariketetako puntuazioak Udaletxeko iragarki-taulan eta <http://www.bilbao.net> web-orrian argitaratuko dira, epaimahaiak kalifikazioak erabaki eta hurrengo 24 orduen barruan.

Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas mediante el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la dirección de Internet <http://www.bilbao.net>, dentro de las 24 horas siguientes a que se acuerde la calificación por el Tribunal. Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición y, en su caso, de cada uno de los méritos estipulados en la fase de concurso, se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal, dividiendo el total por el número de existentes en aquél, siendo el cociente la calificación definitiva de cada uno de ellos. La valoración de los méritos de Concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los baremos de méritos determinados en los Anexos incorporados a las presentes Bases. Como norma general, se establecerá un plazo de tres días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la resolución del tribunal, para solicitar la revisión de exámenes realizados o para presentar reclamaciones sobre calificaciones de los mismos. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Base IX sobre impugnación de la actuación del Tribunal. La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición (suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios) y, en su caso, en la del concurso (suma de las puntuaciones de cada uno de los méritos) y determinará el orden de prelación de quienes opten a las plazas. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a favor del/la aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición; en segundo, del/la que hubiera prestado más tiempo de servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao; en tercero, del/la que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Administración Pública Vasca; en cuarto, del/la que hubiera prestado más tiempo de servicios en otras Administraciones Públicas y, en último, del/la que tenga más edad. Sin perjuicio de lo regulado en el párrafo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 20.4 a) de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a igualdad de capacitación, se dará prioridad a la mujer, en aquellas plazas en las que la representación de ésta sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos, que no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo.

Oposizio-aldiko ariketa bakoitzeko kalifikazioa eta, hala bada, lehiaketa-aldiko merezimenduena, honela aterako da: mahaikide bakoitzak emandako puntuak batuko dira eta kopuru hori mahaikide kopuruarekin zatituko da; ateratzen den zenbakia izango da ariketako azken kalifikazioa. Lehiaketa-aldiko merezimenduak balioesteko, batu egingo dira esleitutako puntuak, beti ere deialdiko oinarri espezifikoetako baremoen arabera. Oro har, hiru egun baliodun egongo dira —epaimahaiaren erabakia argitaratzen den egunetik aurrera— azterketak berriskusteko eskatzeko edota azterketetako kalifikazioei buruzko erreklamazioak aurkezteko. Hala ere, hori ez da eragozpen izango epaimahaiaren jarduna aurkaratzeari buruz IX. oinarrian ezarritakoa aplikatzeko. Hautaketa-prozesuaren amaierako kalifikazioa lortzeko, batu egingo dira oposizio-aldian (ariketa guztietako puntuen batura) eta, hala bada, lehiaketa-aldian (merezimendu guztietako puntuen batura) eskuratutako puntuak. Azken kalifikazioak erabakiko du hautagaien hurrenkera. Berdinketarik gertatuz gero, irizpide hauek erabiliz ezarriko da hurrenkera: lehenengoa, oposizio-aldian puntuaziorik handiena lortu duenaren alde; bigarrena, Bilboko Udalaren zerbitzura denbora gehien eman duenaren alde; hirugarrena, EAEko administrazio publikoen zerbitzura denbora gehien eman duenaren alde; laugarrena, beste administrazio publikoen zerbitzura denbora gehien eman duenaren alde eta, azkena, adinez nagusiena denaren alde. Aurreko idatz-zatian araututakoa horrela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarreko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat etorrita, gaitasun berdina duten kasuetan, emakumeei emango zaie lehentasuna emakumeak % 40 baino gutxiago diren plazetan. Salbuespena izango da lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean —nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik—; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. Zortzi.—Gainditutakoen zerrenda, agiriak aurkeztea eta izendapenak

Octava.—Relación de aprobados/as, presentación de documentos y nombramientos

Oposizio-aldiko azken ariketa egin ostean, eta, egonez gero, lehiaketa-aldia amaituta, epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du, lortutako puntuazioaren arabera (gainditutakoen kopurua ezin da izan deitutako plaza-kopurua baino handiagoa). Zerrenda Udalburuari bidaliko zaio, izendapenen proposamena egin dezan. Era berean, azken ekitaldiko akta bidaliko zaio, hautaketaprozesuko ariketa guztiak gainditu baina plazarik lortu ez dutenen zerrendarekin (hau ere, puntuazioaren araberakoa). Zerrenda hori plaza lortu dutenen arteko norbait lanpostuaz jabetuko ez balitz erabiliko da bakar-bakarrik, ez beste ezertarako.

Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el sistema selectivo, el Tribunal publicará la relación de aprobados/as, por orden de puntuación, cuyo número no podrá exceder del de plazas convocadas y remitirá dicha relación al Presidente de la Corporación para que formule la correspondiente propuesta de nombramiento. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de puntuación, todos/as los/as opositores/as que, habiendo superado todas las pruebas, excediesen del número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto de que alguno/a o algunos/as de los/as aspirantes que hubieran obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin ningún otro derecho o expectativa del mismo. Las listas de aprobados/as sin plaza resultantes del correspondiente proceso selectivo serán válidas para el nombramiento como funcionario/a interino/a cuando se den los supuestos que la normativa vigente prevé, y se integrarán en las Bolsas de Trabajo utilizadas para la prestación de servicios de carácter temporal de la Corporación. Las resoluciones de los Tribunales calificadores serán vinculantes para el órgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio de que éste pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Hautaketa-prozesua gainditu baina plazarik lortu ez dutenen zerrendak bitarteko funtzionarioak izendatzeko erabili ahal izango dira, indarrean dagoen araudian aurreikusten diren kasuetan, eta Udalari aldi baterako zerbitzuak emateko erabiltzen diren lan-poltsak osatzeko. Epaimahaiaren erabakiak lotesleak izango dira izendapena egiteko ardura duen organoarentzat; hala ere, hori ez da eragozpen izango organo horrek kalifikazioak berrikusteko, indarrean dagoen Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusitakoaren arabera.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2177 —

Agiriak aurkeztea Proposatutako hautagaiek 20 egun naturaleko epea dute, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen denetik, Udaleko Giza Baliabideen Zerbitzuan aurkezteko hautaketa-prozesuan parte hartzeko deialdian ezarritako baldintzen egiaztagiriak. Honako hauek aurkeztu behar dituzte: 1. NANaren fotokopia konpultsatua edo nork bere herriko Erregistro Zibilean egindako jaiotza-agiria. 2. Adierazpena, eginkizun publikoak betetzeko gaitasunik gabetuta ez dagoela eta inongo herri-administraziotako zerbitzutik diziplina-espediente bidez bereizita ez dagoela jasotzen duena. 3. Adierazpena, Herri Administrazioetan jarduten duten langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasunen inolako kausatan sartuta ez dagoela jasotzen duena. 4. Dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea. Udalaren medikuek egiaztatuko dute, betiere Baztertzeko Baremoaren arabera (udalbatzarrak 1987ko irailaren 24ko bileran onartutakoa); horretarako, azterketa medikoa eta behar diren proba mediko guztiak egingo zaizkie, Baztertzeko Baremoarekiko egokitasuna egiaztatzeko (hautaketa-prozesu osoan). Medikuen egiaztagiria aurkaratuz gero, hautagaiak onartu egingo du medikuen txostenak —bidaltzeko oinarri izan direnak— erreklamazioa aztertuko duten organoen eskueran jartzea, hautagaiaren ohorerako eskubidea ukitzen dutenean izan ezik. Minusbaliotasunen bat duten hautagaiek, gainera, beteko dituzten lanpostuetan aritzeko gaitasunik badutela adierazten duen agiria aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Aldundiaren Minusbaliatuen Oinarrizko Zentroak emana.

5. Plaza bakoitzera sartzeko eskatzen dena, hau da, tituluaren fotokopia konpultsatua, edo titulua eskuratzeko eskubideen ordainagiria, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 43. artikuluaren arabera; tituluok deialdiaren oinarri espezifikoetan zehaztutakoak dira. 6. Kasuan kasuko deialdietako gainerako baldintza berezien egiaztagiriak. 7. Argazki bi, N.A.N.ekoaren neurrikoak. Funtzionarioak diren hautagaiek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenerako aurkeztuak dituzten baldintzen egiaztagiriak; horrelakoetan, euren egoeraren eta zerbitzu-orrietan azaltzen diren gorabeheren egiaztagiria aurkeztu behar dute. Egiaztagiri horiek ministerio, toki-erakunde edo organismo publikoak egingo ditu, noren menpe dauden. Adierazitako epearen barruan, ezinbesteko kasuetan izan ezik, deialdian parte hartzeko eskatzen diren betebeharrak eta baldintzak betetzen direla ziurtatzen duten agiriak aurkezten ez dituzten oposiziogileek, edo agiriak aztertuta edo medikuen azterketaren ondorioz ikusten bada baldintzetakoren bat ez dutela betetzen, ezin izango dira izendatu. Hori gertatuz gero, baliorik gabe geratuko dira ordura arte egin dituzten jarduketa guztiak eta, gainera, litekeena da erantzukizunik izatea beren gain hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabidean datu faltsuak agertzeagatik. Horrelakoetan, Udalburuak hurrengo hautagaien aldeko izendapen proposamena egingo du, betiere hautaketa-prozesua gainditutakoen zerrendako puntuazio-hurrenkeraren arabera, eta bete gabe geratu diren plaza beste hautagai hautatuko ditu.

Izendapena Agiriak aurkezteko epea amaituta, hautagaiak karrerako funtzionario edo praktiketako funtzionario izendatuko dituzte; praktiketako funtzionarioen kasuan, izendatzen duten egunaren eta lanpostua jabetzan hartzen duen egunaren arteko iraupena izango du praktikaldiak edo hautaketako prestakuntza-ikastaroan edo praktikaldian baztertua izan artekoa.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Presentación de documentos Los/as opositores/as propuestos/as presentarán en el Servicio de Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en las Bases de la convocatoria: 1. Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad o Certificado de Nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente. 2. Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública. 3. Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 4. Certificado médico, expedido por los Servicios Médicos de la Corporación, de no padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el normal desempeño de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el Baremo de Exclusiones aprobado por Acuerdo Plenario de 24 de septiembre de 1987, a cuyos efectos los aspirantes serán sometidos al correspondiente examen médico para comprobar su cumplimiento, y se podrán practicar cuantas pruebas médicas sean precisas en orden a comprobar su adecuación al cuadro de exclusiones médicas durante todo el procedimiento de selección, considerado en su conjunto. En caso de impugnación del certificado médico, el aspirante acepta que los informes médicos que sirven de base para su emisión sean puestos a disposición de los correspondientes órganos que examinen la reclamación interpuesta, salvo que afecten al derecho al honor del mismo. Los/as aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as deberán presentar, además, certificación de aptitud para el desempeño de las funciones de la plaza correspondiente, expedida por el Centro de Base de Discapacitados/as de la Diputación Foral de Bizkaia. 5. El Título, fotocopia compulsada del mismo o justificante de haber abonado los derechos para su obtención, exigido para el acceso a la plaza conforme al artículo 43 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca y que se determina en el anexo a las presentes Bases. 6. Justificación documental de los demás requisitos específicos exigidos en la convocatoria de que se trate. 7. Dos fotografías del tamaño D.N.I. Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as, estarán exentos/as de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los/as opositores/as propuestos/as no presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento médico se dedujera que carece de alguna de las condiciones o no reuniera los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En este caso, el Presidente de la Corporación formulará propuesta de nombramiento a favor de los/as que, habiendo aprobado los ejercicios de la Oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la referida anulación. Nombramiento Transcurrido el plazo de presentación de la documen-tación citada, se procederá al nombramiento de los/as aspirantes, en calidad de funcionarios/as de carrera, o funcionarios/as en prácticas por el período de tiempo comprendido entre la fecha que se señale en el nombramiento y el de la toma de posesión en propiedad, o la descalificación bien en el curso selectivo de formación o en el período de prácticas.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2178 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Praktiketako funtzionarioak

Funcionarios en prácticas

Deialdietan hala adierazita dagoen eta batez ere Udaltzaingoko eta Suteak Itzaltzeko eta Salbamenduko Zerbitzuko lanpostuak betetzeko deialdietan, hautagaiek nahitaez egin behar dituzte prestakuntzako edo hobekuntzako ikastaroak: Udalak erabakiko du zer-nolako ikastaroak izango diren eta hautaketa-prozesuko fasetzat joko dira. Ikastaroak lanpostuaren zereginetarako behar bezala gaitzeko dira eta prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia batera ez dira 18 hilabete baino luzeagoak izango. Gainditzen ez bada, deialdiko kalifikatzeko prozeduraren arabera, hautagaia beste barik hautaketa-prozesutik baztertua izango da eta funtzionario izendatua izateko eskubide guztiak galduko ditu, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 28. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

En las convocatorias de provisión de plazas que así se establezca y especialmente en las del Cuerpo de la Policía Municipal o del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los/as aspirantes quedarán obligados/as a seguir los Cursos de Formación o Perfeccionamiento que la Corporación estime convenientes, tendentes a lograr la necesaria aptitud o los debidos conocimientos en las materias afines a las funciones propias de la plaza que deba desempeñarse, como una fase más del procedimiento de selección, sin que la duración acumulada del Curso de formación y período de prácticas pueda exceder de 18 meses, y su no superación, de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la Convocatoria, determinará la automática exclusión del/la aspirante del proceso de selección y la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su nombramiento como funcionario/a de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

Hautaketa-prozesuko ikastaroa eta praktikaldia

Curso selectivo y período de prácticas

Hautaketa-prozesuko prestakuntza-ikastaroa dagokion Kidegoko Akademiak antolatuko du eta gai orokorrak eta bereziak izango dira ikasgai. Ikastaroa amaitutakoan edo ikastaroaren barruan praktikaldia egingo dute oposiziogileek. Ikastaldia eta praktikaldia amaituta, Akademiako edo dagokion Saileko zuzendariak lanpostua era egokian betetzeko beharrezko diren hautagai bakoitzari buruzko gaitasunen eta baldintzen txostena egingo du; txosten horiek hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari helaraziko zaizkio, eta honek, txostenok azterturik, prestakuntza fasea gainditu duten ala ez erabakiko du; hori egin ondoren, fasea gainditu duten hautagaiak izendatzeko proposamena egingo dio Alkate-udalburuari.

El curso selectivo de formación será organizado por la Academia del Cuerpo correspondiente, siendo objeto del mismo tanto el estudio de materias generales como especiales. Concluido el curso selectivo o simultáneamente a su desarrollo, los/as opositores/as realizarán un período de prácticas. Concluido el curso selectivo de formación y el período de prácticas, la Dirección de la Academia o del Área correspondiente emitirá un informe sobre la capacidad y adecuación del funcionario en prácticas a las competencias necesarias para el correcto desempeño de la plaza, que será elevado al Tribunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista del mismo, determinará la superación o no de dicha fase y elevará a la Alcaldía-Presidencia la oportuna propuesta de nombramiento a favor de los/as aspirantes que hayan superado el referido período.

Hautagaiaren izendapena ikastaldiko edo praktikaldiko edozein unetan utzi daiteke bertan behera, betiere hautagaiak gaitasun edo aprobetxamendu egokia izan ez badu. Horrela denean, Akademiako edo dagokion Saileko zuzendariak proposamena egingo dio hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari eta honek, proposamena aztertuta, izendapena bertan behera utzi ala ez utzi erabakiko du; hori egin ondoren, erabakitakoaren proposamena egingo dio Alkate-udalburuari.

En cualquier momento del curso de formación o del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del/la aspirante, si éste/a no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o adecuación. En tal sentido, la oportuna propuesta será elevada por la Dirección de la Academia o del Área correspondiente al Tribunal calificador del proceso selectivo que, a la vista del informe, determinará si procede o no la anulación del nombramiento elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la Alcaldía-Presidencia.

Behin betiko izendapena

Nombramiento definitivo

Behin betiko kalifikazioa eta hautagaien lehentasun-ordena ateratzeko, oposizio-aldiko puntuazioari ikastaldiko puntuazioa gehituko zaio; hala ere, gainditzeko, ezinbestekoa izango da praktikaldian gaitasun-adierazpena lortzea.

La calificación definitiva y el orden de prelación de los/as aspirantes, vendrá dado por la puntuación obtenida en el curso selectivo, sumada a la conseguida en la fase de oposición, siendo requisito imprescindible para la aprobación la declaración de aptitud en el período de prácticas.

Izendapenak hautagaiei jakinaraziko zaizkie eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Udaletxeko iragarki-taulan argitaratuko dira.

Los nombramientos se notificarán a los/as interesados/as y se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Lanpostuaz jabetzea

Toma de posesión

Udaleko organo eskudunak proposamena onartu ondoren, izendatutako oposiziogileak lanpostuaz jabetu eta apirilaren 5eko 707/79 Errege Dekretuan eskatzen den baldintza bete behar dute; horretarako, hogeita hamar eguneko epea dute, izendapena jakinarazi zaien egunetik aurrera.

Una vez aprobada la propuesta por el Órgano Municipal competente, los/as opositores/as nombrados/as deberán tomar posesióndel cargo y cunplir con el requisito exigido en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, dentro de los treinta días siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado el nombramiento.

Ezarritako epearen barruan, justifikatzeko moduko arrazoirik ez badago, lanpostuaz jabetzen ez direnek, karguari uko egin diotela ulertuko da, bazter utziko dira eta bere eskubide guztiak galduko dituzte. Horrelakoetan, Udalburuak hurrengo hautagaien aldeko izendapen-proposamena egingo du, betiere oposizio-aldiko gainditutakoen zerrendako puntuazio-hurrenkeraren arabera; bete gabe geratu diren plaza beste hautagai hautatuko ditu.

Aquellos/as que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedarán en la situación de cesante, entendiéndose que renuncian al cargo, decayendo en todos sus derechos. En este caso, el Presidente de la Corporación formulará propuesta de nombramiento a favor de los/as que, habiendo aprobado los ejercicios de la Oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la referida renuncia.

Bederatzi.—Azken arauak

Novena.—Normas finales

Hautasaioak egiterakoan, oinarri hauek zerbait arautu gabe utzi badute, hauek hartuko dira kontuan:

La realización de las pruebas selectivas se ajustará en todo lo no previsto en las bases a lo establecido en:


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2179 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

— 6/89 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruz-

— La Ley 6/89 de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

— 30/84 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoaren erreformarako neurriei buruzkoa.

— La Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

— 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena.

— La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

koa.

— Legegintzako 781/86 Errege Dekretua, apirilaren 18koa.

— El Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

— 896/91 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Toki administrazioko funtzionarioak hautatzeko oinarrizko arauei eta prozedurari buruzkoa.

— El Real Decreto 896/91, de 7 de junio, sobre reglas básicas y procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

— 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

— El Decreto 86/97, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eta horien ordez, honakoak: — 364/95 Errege Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Estatuko Administrazioaren zerbitzuko langile izateko Araudi Orokorra onartzen duena.

Y supletoriamente: — El Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

— Aplikatzekoak diren gainerako xedapenak.

— Y demás Disposiciones que resultaran de aplicación.

Deialdi honen oinarrien aurka interesdunek, nahi badute, berraztertzeko errekurtsoa jarri diezaiokete Bilboko Gobernu Batzordeari, hala ezartzen baitu Tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/03 Legeak zabaldutako Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 127. artikuluak. Horretarako hilabeteko epea izango dute, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkatu ditzakete.

Contra las presentes Bases de Convocatoria los/as interesados/as podrán formular recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao,de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por la Ley 57/03, de 16 de diciembre, de Modernización de Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», o bien impugnarla directamente ante el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Aukerako berraztertzeko errekursoa jartzen badute, ezin izango dute jurisdikzio-prozedurara jo errekurtso horri ebazpen adierazia eman arte edo isiltasuna dela-eta presuntziozko ezespena gertatu arte.

Caso de interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta por silencio.

Interesdunak jurisdikzio-prozedura aukeratzen badu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango du Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Aretoan, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen denetik hilabete biko epean.

Si el/la interesado/a optara por la impugnación jurisdiccional, procederá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Deialdi honetatik zein epaimahaiaren jardunetatik datozen administrazio-egintza guztiak aurka ditzakete interesdunek, beti ere urtarrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legeak eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko uztailaren 13ko Legeak jasotako kasu eta moduetan.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

ERANSKINA

ANEXO

1. Eskainitako lanpostuak

1.

Hautaketa-prozesurako deialdia egin da lehiaketa-oposizioaren bidez eta txanda irekian, ekonomialaria (garapenerako lankidetzako teknikaria) izateko plaza 1 betetzeko; plaza horrek euskarazko derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna dauka. Administrazio Orokorreko taldekoa, Teknikariaren azpitaldekoa eta Goi-mailako Teknikarien mailakoa da eta A taldeko ordainsaria dauka.

Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante Concurso-Oposición que se complementará, como parte del procedimiento selectivo, con un período de prácticas, para la provisión de 1 plaza de economista (técnico/a de cooperación al desarrollo), con exigencia de perfil lingüístico 3 de Euskera preceptivo, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Superior dotada con el sueldo correspondiente al Grupo Retributivo A.

2.

2.

Betebehar zehatzak

Plaza convocada

Requisitos específicos

— Ekonomia Zientzietan, Enpresa Zientzietan edo baliokidean lizentziatua izatea, edota edukitzeko moduan egotea eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako.

— Hallarse en posesión del Título de Licenciado/a en Económicas, en Empresariales o equivalente, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

— Garapenerako Lankidetzako unibertsitate ondoko prestakuntza edukitzea (masterra), behar bezala egiaztatuta.

— Hallarse en posesión de Formación Post-Universitaria (Master) debidamente acreditada en Cooperación al Desarrollo.

3.

3.

Azterketa-eskubideak 2,78 eurokoak izango dira.

Derechos de examen Se fijan en la cantidad de 2,78 euros.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

4.

— 2180 —

Hautaketa-prozedura

4.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

El procedimiento de selección

Hautagaiak lehiaketa-oposizioaren bidez eta txanda irekian aukeratuko dira. Oposizio-fasean lau ariketa egingo dira eta lehiaketafasean merezimenduak baloratuko dira. Oposizio-fasea egingo da lehenengo. Prozesua osatzeko praktikaldia egingo da.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta por cuatro ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose previamente la Fase de Oposición, que se complementará con un período de prácticas.

OPOSIZIO FASEA

FASE DE OPOSICIÓN

Derrigorrezkoak eta baztertzaileak diren lau azterketa egin behar dira oposizioan.

La Oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Lehenengo azterketa (ingelesezko proba) Ingelesaren jakite-maila egiaztatu beharko da, Epaimahaian zehaztutako eran. Ez dute ingelesezko azterketa egin behar izango Hizkuntza Eskola Ofizialeko Gaitasun agiria edo horren baliokidea daukatenek.

Primer ejercicio (prueba de inglés) Consistirá en la acreditación del conocimiento del idioma inglés, en la forma que determine el Tribunal. Quedarán exentos de la acreditación del conocimiento del idioma inglés aquellos aspirantes que posean el certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas o equivalente.

Bigarren azterketa (euskarazko proba) Euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko da epaimahaiak erabakitako eran. Horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako jarraibideak erabiliko dira, halaxe ezartzen baitu Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1. artikuluak. Azterketa hori ez dute egin beharko HAEEren agiriaren bidez hizkuntza-eskakizun hori badaukatela egiaztatzen dutenek, ez eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko apirilaren 15eko 86/97 Dekretuaren 41. artikuluan jasotako titulu baliokideren bat daukatenek ere.

Segundo ejercicio (prueba de euskera) Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 3 del idioma Euskera, en la forma que determine el Tribunal, siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco de Administración Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley de la Función Pública Vasca. Quedarán exentos de la acreditación del Perfil Lingüístico aquellos aspirantes que posean el correspondiente certificado expedido por el IVAP del perfil Lingüístico de que se trate, o bien alguno de los títulos recogidos en el artículo 41 del Decreto 86/97, de 15 de abril, de normalización del uso del Euskera, a efectos de convalidación.

Hirugarren azterketa Idatziz garatu beharko da gai bat. Gehienez ere ordu bi izango dira eta ariketa egin baino lehen epaimahaiak erabakiko du gaia. Deialdiaren eranskinean dagoen programarekin lotuta egongo da, epigrafe bera izan ez arren. Hautagaiek askatasuna izango dute azalpena egiteko.

Tercer ejercicio Consistirá en desarrollar por escrito, y durante un periodo máximo de dos horas, un tema de carácter general determinado por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, y relacionado con el programa anexo a la convocatoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los /as aspirantes amplia libertad en cuanto a su exposición se refiere. En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de las ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del/la aspirante y su capacidad de síntesis. El Tribunal podrá acordar la lectura del ejercicio por los /as opositores, que será pública y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente señale el Tribunal.

Ariketa horretan izangaiaren prestakuntza unibertsitario orokorra baloratuko da, ideien argitasuna eta antolamendua, idazteko erraztasuna, hautagaiaren ekarpen pertsonala eta laburpenak egiteko gaitasuna. Izangaiek ariketa hori ozen irakurtzea erabaki ahal izango du epaimahaiak. Irakurketa hori publikoa izango da eta epaimahaiak adieraziko ditu egunak eta orduak.

Laugarren azterketa Idatziz garatu beharko da eta gehienez ere hiru ordu izango dira. Epaimahaiak azterketa hasi aurretik proposatuko duen kasu praktiko bat ebatzi beharko da, lanpostuko eginkizunekin zerikusia daukana. Ariketa horretan arrazoiketarako gaitasuna, planteamenduaren sistematika eta ondorioen formulazioa, eta aplika daitezkeen arauen ezagutza eta interpretazio egokia baloratuko dira, batez ere.

Hirugarren eta laugarren ariketak derrigorrezkoak eta baztertzaileak dira, 0,00tik 10,00 puntura kalifikatuko dira eta bakoitzean gutxienez 5,00 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

Cuarto ejercicio Se desarrollará por escrito durante un período máximo de tres horas, y consistirá en la resolución de un supuesto práctico que propondrá el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, según el contenido de las funciones asignadas a la plaza. En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática de planteamiento y formulación de conclusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable. El primero y segundo ejercicio, prueba de acreditación de los idiomas inglés y euskera, será calificado como apto o no apto, requiriéndose la declaración de aptitud en ambos casos para superar el ejercicio. El tercer y cuarto ejercicio, tendrán carácter obligatorio y eliminatorio y se calificarán entre 0,00 y 10,00 puntos, quedando automáticamente eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de ellos.

LEHIAKETA FASEA

FASE DE CONCURSO

Hautagaiek eskabideak aurkezteko epean alegatu eta behar den moduan egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, oinarri hauen arabera. Beste merezimendu batzuk ezin izango dira baloratu. Deialdia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratu den egunera arte lortutako merezimenduak baino ez dira baloratuko:

Consistirá en el examen y la valoración de los méritos aducidos y debidamente acreditados por los aspirantes en el plazo de presentación de instancias, conforme a las siguientes bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos. Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»:

Lehenen eta bigarren azterketetan, euskara eta ingelesezko probetan, gai ala ez gai kalifikazioak emango dira eta gai kalifikazioa lortu behar da azterketa horiek gainditzeko.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2181 —

1. Lan esperientzia: Herri-administrazioetan lanpostuari dagozkion zereginetan egindako zerbitzuak: gehienez ere 10,00 puntu: — 50.000 biztanletik gorako udaletan eta foru, erkidego edo estatuko administrazioan, puntu 1,00 urteko edo 6 hilabeteko edo gorako zati bakoitzeko. — 50.000 biztanletik beherako udaletan, 0,50 puntu urteko edo 6 hilabetetik gorako zati bakoitzeko. 2. Prestakuntza ikastaroak, lanpostuaren zereginekin zuzeneko lotura daukatenak, gehienez ere puntu 1,50: — 30 eta 50 ordu bitarteko iraupena: 0.10 0,10 puntu ikastaro bakoitzeko. — 51 eta 100 ordu bitarteko iraupena: 0,20 puntu ikastaro bakoitzeko. — 100 ordutik gorako ikastaroak: 0,50 puntu ikastaro bakoitzeko. 3. Tituluak: gehienez ere 0,50 puntu: — Doktore titulu bat edukitzea: 0,25 puntu. — Unibertsitateko beste titulu batzuk edukitzea: 0,25 puntu titulu bakoitzeko. 4. Hizkuntzak: Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak jakitea (ingelesa izan ezik, sartzeko baldintza baita), behar bezala egiaztatuta: (frantsesa, alemana edo/eta italiera), 0,25 puntu hizkuntza bakoitzeko; gehienez ere puntu 0,50 emango da, baremo honen arabera: — 0,25 puntu hizkuntza horien goi-mailako titulu ofizialaren egiaztagiria edukitzea (Hizkuntza Eskolako Gaitasun-maila edo baliokidea). — 0,10 puntu hizkuntza horien erdi-mailako titulu ofizialaren egiaztagiria edukitzea (Hizkuntza Eskolako 3. maila gaindituta edukitzea edo baliokidea). Lehiaketa-fasean lor daitezkeen puntuak, guztira, 12,50 izango dira, gehienez ere. Oposizioko azterketak amaitu eta merezimenduak baloratu ondoren, epaimahaiak sailkapenaren hurrenkera ezarriko du, puntuazioaren arabera.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

1. Experiencia profesional: Servicios prestados en Administraciones Públicas, desempeñando funciones propias de la plaza, hasta un máximo de 10,00 puntos: — En Corporaciones Locales de más de 50.000 habitantes, Administración Estatal Foral o Autonómica, 1,00 punto por cada año de servicio, o fracción igual o superior a seis meses. — En Corporaciones Locales de menos de 50.000 habitantes, 0,50 puntos por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses. 2. Cursos de Formación que guarden relación directa con las funciones propias de la plaza, o del puesto de trabajo, hasta un máximo de 1,50 puntos: — Cursos con una duración entre 30 y 50 horas: 0.10 puntos por curso. — Cursos con duración entre 51 y 100 horas: 0,20 puntos por curso. — Cursos de una duración superior a 100 horas: 0,50 puntos por curso. 3. Titulaciones: hasta un máximo de 0,50 puntos: — Hallarse en posesión del Título de Doctor: 0,25 puntos. — Hallarse en posesión de otros títulos universitarios: 0,25 por título. 4. Lenguas: Conocimiento de idiomas oficiales de la Unión Europea, a excepción del idioma ingles por ser requisito para el ingreso, debidamente acreditados: (francés, alemán y /o italiano), otorgándose 0,25 por idioma hasta un máximo de 0,50 punto, de la siguiente manera: — 0,25 puntos para la acreditación mediante certificado oficial de Título superior en cualquiera de los idiomas indicados (Aptitud de la Escuela de Idiomas o equivalente). — 0,10 puntos para la acreditación mediante certificado oficial de título medio en cualquiera de los idiomas indicados (Tercer curso aprobado de la Escuela de Idiomas o equivalente). La suma total de puntos que se puede alcanzar en la Fase de Concurso no podrá exceder de 12,50 puntos. El Tribunal, finalizados los ejercicios de la Oposición y la valoración de méritos objeto de la Fase de Concurso, establecerá el orden de clasificación por orden de puntuación respecto a esta Fase del proceso selectivo.

PRAKTIKALDIA

PERÍODO DE PRÁCTICAS

Hautaketa-prozesuko fasetzat hartuko da Sailak adieraziko duen praktikaldia. Lehiaketa-oposizio faseetan punturik gehien lortzen dituzten hautagaiek egingo dute, sei hilabetekoa izango da (gehienez) eta noiz egingo den garaiz iragarriko da.

Consistirá en la realización, como una fase más del procedimiento de selección, del período de prácticas que señale el Área, a la que accederán los aspirantes que superen con mejor puntuación la Fase de Concurso-Oposición, durante un período máximo de seis meses, cuya fecha se anunciará oportunamente. Los aspirantes que resulten nombrados, lo serán en calidad de funcionarios en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas al efecto por la legislación vigente, siendo dados de alta en el régimen de asistencia sanitaria que les sea de aplicación a los funcionarios. Tal situación se mantendrá por el período comprendido entre la fecha que se señale en el Decreto de nombramiento y la de la toma de posesión en propiedad, o la de descalificación en alguna de las fases anteriores. El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período de prácticas y será calificado como apto o no apto, siendo necesario alcanzar la aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo. Concluido el período de prácticas, la Dirección del Área emitirá un informe sobre la capacidad y condiciones de cada aspirante, informe que será elevado al Tribunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista del mismo, determinará la superación o no de la fase de prácticas y elevará a la Alcaldía Presidencia la oportuna propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes que hayan superado el referido período. En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del aspirante, si este no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o aprovechamiento, mediante

Izendatzen diren hautagaiak praktiketako funtzionario izendatuko dira eta eskubidea izango dute indarreko legerian ezarritako ordainsariak jasotzeko; era berean, funtzionarioei aplikatzen zaien osasun-laguntzako erregimenean alta emango zaie. Egoera horretan iraungo dute izendapen-dekretuan adierazitako egunetik hasi eta lanpostua jabetzan hartu arte, edo aurreko faseetako batean deskalifikatu arte. Ebaluazio-prozesua etenik gabekoa izango da praktikaldiak irauten duten bitartean. gai ala ez gai kalifikazioak emango dira eta gai kalifikazioa lortu behar da hautaketa-prozesuko fase hau gainditzeko. Praktikaldia amaituta, Saileko zuzendariak hautagai bakoitzaren gaitasunen eta baldintzen txostena egingo du; txosten horiek hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari bidaliko zaizkio, eta honek, txostenok azterturik, praktiketako fasea gainditu duten ala ez erabakiko du; hori egin ondoren, fasea gainditu duten hautagaiak izendatzeko proposamena egingo dio Alkate Udalburuari. Hautagaien izendapena praktikaldiko edozein unetan utzi daiteke bertan behera, betiere hautagaiak gaitasun edo aprobetxamendu egokia izan ez badu. Horrela denean, Saileko zuzendariak propo-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2182 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

samena egingo dio hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari eta horrek, proposamena aztertuta, izendapena bertan behera utzi ala ez erabakiko du; hori egin ondoren, erabakitakoaren proposamena egingo dio Alkate Udalburuari.

propuesta elevada por la Dirección del Área al Tribunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal propuesta, determinará si procede o no la anulación del nombramiento, elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la Alcaldía Presidencia.

ERANSKINA. GAIAK

TEMARIO ANEXO

Lehenengo zatia

Parte Primera

(Zuzenbide Administratiboa)

(Derecho Administrativo)

1. gaia: Administrazio-prozeduraren printzipio orokorrak. Arauak. Aipamen berezia eginez ebatzi beharrari eta presuntziozko egintzak.

Tema 1: Principios generales del procedimiento administrativo. Normas reguladoras. Especial referencia a la obligación de resolver y actos presuntos.

2. gaia: Prozedura administratiboaren epeak: egun eta ordu baliodunak. Epeak zenbatzea. Agirien sarrera eta erregistroa.

Tema 2: Dimensión temporal del procedimiento administrativo: días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos.

3. gaia: Administrazio-prozedura Orokorraren faseak. Hasiera, antolamendua, instrukzioa, amaiera eta betearaztea.

Tema 3: Fases del Procedimiento Administrativo General. Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

4. gaia: Administrazio-isiltasuna. Ebazpen adierazirik ezaren ondorioak. Aipamen berezia eginez zelan dagoen araututa Bilboko Udalean.

Tema 4: El silencio administrativo. Efectos de la falta de resolución expresa. Especial referencia a su regulación en el Ayuntamiento de Bilbao.

5. gaia: Administrazio-egintzaren deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Egintzak mantentzeko teknikak. Administrazioaren kabuz berrikustea.

Tema 5: Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Técnicas de conservación de los actos. Revisión de oficio.

6. gaia: Administrazio-errekurtsoak. Kontzeptua. Printzipio orokorrak eta motak. Araubide juridikoa. Gorako errekurtsoa. Berraztertzeko errekurtsoa. Berrikusteko errekurtsoa.

Tema 6: Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales y clases. Régimen jurídico. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión.

7. gaia: Kontratazio administratiboa. Kontratu publikoen izaera juridikoa. Aldeak kontratu zibilekin. Kontratu publikoen motak. Administrazio publikoen kontratuen legeak.

Tema 7: La contratación administrativa. Naturaleza jurídica de los contratos públicos. Distinción de los civiles. Clases de contratos públicos. La legislación de contratos de los Administraciones Públicas.

8. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia estatutuak: esanahia. Euskal Herriko Autonomia Estatutua. Aurrekari historikoak. Indarrean dagoen Estatutua: egitura.

Tema 8: Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. El Estatuto Vasco de Autonomía. Antecedentes Históricos. El Estatuto vigente: su estructura

9. gaia: Udalerria: Biztanle-kopuru handiko udalerrietako udal antolaketa (Tokiko Gobernua modernizatzeko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen X.Titulua). Gutxieneko organoak eta organo osagarriak. Alkatea, Udalbatzarra eta Gobernu Batzordea.

Tema 9: El Municipio: La organización municipal en los municipios de gran población (Título X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local). Órganos mínimos y órganos complementarios. Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno.

10. gaia: Ordenantzak. Toki Erakundeen Araudia. Motak eta horiek lantzeko eta onartzeko jardunbideak.

Tema 10: Ordenanzas. Reglamento de las Entidades Locales. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.

11. gaia: Toki Administrazioko kide anitzeko organoen jarduna. Deialdia eta eguneko aztergaiak. Eratzeko baldintzak. Bozketak. Aktak eta erabakien egiaztagiriak.

Tema 11: Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdo.

12. gaia: Udalaren eskumenak. Berezko eskumenak eta eskuordetutako eskumenak. Mugak. Nahitaezko zerbitzuak.

Tema 12: Competencias municipales. Competencias propias y competencias delegadas. Delimitación. Servicios obligatorios.

13. gaia: Bilboko Udalaren egitura organikoa: Organigrama eta eginkizun nagusiak.

Tema 13: Estructura orgánica del Ayuntamiento de Bilbao: Organigrama y principales funciones.

14. gaia: Tokiko Funtzio Publikoa eta bere antolaketa. 30/84 Legea, 7/85 Legea eta Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legea.

Tema 14: La Función Pública Local y su organización. Ley 30/84, Ley 7/85 y Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

15. gaia: Funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak eta ordainketari buruzko araubidea. Bateraezintasunak. 53/84 Legea. Diziplinaaraubidea.

Tema 15: Derechos y deberes de los funcionarios y su régimen retributivo. Incompatibilidades. Ley 53/84. Régimen disciplinario.

16. gaia: Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako Legea, Euskal Autonomia Erkidegokoa. Andrazkoen eta Gizonezkoen arteko Aukera Berdintasunerako Bilboko Udalaren II. Plana.

Tema.16: La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca. II Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Bilbao.

Bigarren zatia (Ekonomia Orokorra eta Enpresetakoa)

Parte Segunda (Economía General y Empresarial)

17. gaia: Ondasunen eskasia eta hautaketa. Ekonomiaren kontzeptua. Ekonomia, gizarte zientzia modura. Ekonomia positiboa eta arau-emailea. Jardun ekonomikoa. Teoria eta politika ekonomikoa. Sistema ekonomikoak. Eredu ekonomikoak. Errentaren fluxu biribila. Mikro eta makroekonomia.

Tema 17: La escasez de bienes y la elección. Concepto de economía. La economía como ciencia social. Economía positiva y normativa. La actividad económica. Teoría y política económica. Los sistemas económicos. Los modelos económicos: El flujo circular de la renta. Micro y macroeconomía.

18. gaia: Merkatua. Eskaria eta eskaintza. Eskaria eta eskaintzaren kurba eta horren mugimenduak. Merkatuaren oreka eta desoreka. Merkatu motak.

Tema 18. El mercado. La demanda y la oferta. Las curvas de demanda y de oferta y sus desplazamientos. Equilibrio y desequilibrio del mercado. Tipos de mercado.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2183 —

19. gaia: Baliagarritasuna. Aurrekontuaren murrizketa. Eskariaren kurba eta aurrekontua. Eskaria eta eskaintzaren elastikotasunak. 20. gaia: Produkzioa eta enpresaren gehienezko onura. Produktibitatea eta kostuak epe laburrean. Produktibitatea eta kostuak epe luzean. Oreka lehiakorra. 21. gaia: Lehia inperfektua: Lehia monopolistikoa, oligopolioa eta monopolioa. Botere publikoak eta lehia.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

33. gaia: Enpresa, erakundea den neurrian. Esparru instituzionala. Kontzeptua, errealitatea, ekonomia eta ingurua. Enpresa motak eta sailkapenerako irizpideak. Enpresa eta merkatua. 34. gaia: Enpresa publikoa. Enpresa publikoaren helburuak. Enpresa publikoaren kontrol-sistema. Enpresa publikoaren finantziazioa. 35. gaia: Enpresaren egitura ekonomiko-finantzarioa. Enpresaren finantziazio-iturriak. Oreka finantzarioa. Inbertsio eta finantziazioen arteko oreka.

Tema 19. La utilidad. La restricción presupuestaria. La curva de demanda y el presupuesto. Las elasticidades de la demanda y de la oferta. Tema 20. La producción y el máximo beneficio empresarial. La productividad y los costes a corto plazo. La producción y los costes a largo plazo. El equilibrio competitivo. Tema 21. La competencia imperfecta: Competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Los poderes públicos y la competencia. Tema 22. Objetivos e indicadores macroeconómicos: Producto nacional, consumo e inversión y gasto nacional. Producto nacional bruto y producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. Las magnitudes agregadas y el flujo circular de la renta. Tema 23. La renta de equilibrio en una economía cerrada y sin sector público: El multiplicador. La renta de equilibrio en una economía cerrada con sector público. La renta de equilibrio en una economía abierta y con sector público. Tema 24. El dinero. Los diferentes agregados monetarios. La demanda de dinero. La base monetaria y la creación de dinero. El sistema financiero. Tema 25. El equilibrio en el mercado real y en el mercado monetario. El modelo IS-LM. Las políticas fiscal y monetaria. Tema 26. El modelo de la oferta y la demanda agregada. La demanda agregada, el tipo de interés y el nivel de precios. La oferta agregada en los modelos clásico y keynesiano. Tema 27. El comercio internacional: La ley de la ventaja comparativa y el modelo Heckscher-Ohlin. Restricciones al mercado internacional. Libre comercio frente a proteccionismo. La integración económica. Tema 28: La balanza de pagos: Concepto y componentes, funcionamiento y saldos. Los tipos de cambio y los mercados de divisas. Instituciones Financieras Internacionales. Tema 29: Crecimiento y desarrollo.Teorías explicativas del crecimiento económico. Beneficios y costes del crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. Tema 30: Los modelos de política económica: el modelo clásico. El modelo Keynesiano. El enfoque monetarista. El enfoque de las expectativas racionales y la nueva macroeconomía clásica. Enfoques actuales Tema 31: La política fiscal. Los estabilizadores automáticos. El déficit público y su financiación: aspectos monetarios. Tema 32: La política monetaria. Objetivos: inflación y crecimiento. La política monetaria del BCE. El Sistema Europeo de Bancos Centrales Tema 33: La empresa como organización. Marco institucional. Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas y criterios de clasificación. La empresa y el mercado. Tema. 34. La empresa pública. Objetivos de la empresa pública. El sistema de control de la empresa pública. La financiación de la empresa pública. Tema 35: La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio financiero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.

Hirugarren zatia (Finantza eta Zerga Zuzenbidea eta Ogasun Publikoa)

Parte Tercera (Derecho Financiero y Tributariao y Hacienda Pública)

36. gaia: Finantza jarduera eta Finantza Zuzenbidea. Ogasun Publikoa: jatorria, bilakaera eta oinarria. Gastu eta diru-sarrera publikoak: kontzeptua eta motak. Zor publikoa. 37. gaia: Zerga Zuzenbidea. Zerga Lege Orokorraren esanahia eta printzipio eragileak. 38. gaia: Aurrekontua: kontzeptua, izaera eta motak.Teoria liberalak eta teoria modernoak. Aurrekontuaren araubide juridikoa. 39. gaia: Tokiko aurrekontuak. Kontabilitatea eta kontuak. Kontabilitate Publikoko Plan Nagusia. 40. gaia: Estatuko gastuen eta ordainketen araubide juridikoa. Horien antolaketa eta fiskalizazioa. Kontuen Epaitegia: Erregulazioa, eskumenak eta funtzioak. Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

Tema 36: Actividad financiera y Derecho Financiero. La Hacienda Pública: origen, desarrollo y fundamento. Gastos e ingresos públicos: concepto y clases. La Deuda Pública. Tema 37: El Derecho Tributario. Significado y Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. Tema 38: El Presupuesto: concepto, naturaleza y clases. Teorías liberales y teorías modernas. Régimen Jurídico del Presupuesto. Tema 39: Los Presupuestos Locales. Contabilidad y cuentas. El Plan General de Contabilidad Pública. Tema 40: Régimen Jurídico de gastos y pagos del Estado. Su ordenación y fiscalización. El Tribunal de Cuentas: Regulación, competencias y funciones. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

22. gaia: Helburu eta adierazle makroekonomikoak: Nazio-produktua, kontsumoa eta inbertsioa eta gastu nazionala. Nazio-produktu gordina eta nazio-produktu garbia. Nazio-errenta eta errenta eskuragarria. Magnitude agregatuak eta errentaren fluxu biribila. 23. gaia: Orekaren errenta, ekonomia itxi eta sektore publikorik gabekoan: Biderkatzailea. Orekaren errenta, ekonomia itxi eta sektore publikodunean. Orekaren errenta, ekonomia ireki eta sektore publikodunean. 24. gaia: Dirua. Agregatu monetario desberdinak. Diruaren eskaria. Oinarri monetarioa eta diruaren sorkuntza. Sistema finantzarioa. 25. gaia: Oreka, benetako merkatuan eta merkatu monetarioan. IS-LM eredua. Zerga-politika eta politika monetarioa. 26. gaia: Eskaintza eta eskari agregatuaren eredua. Eskari agregatua, interes-tasa eta prezioen maila. Eskaintza agregatua, eredu klasiko eta keynesiarrean. 27. gaia: Nazioarteko merkataritza: Abantaila konparatiboaren legea eta Heckscher-Ohlin eredua. Nazioarteko merkatuaren murrizketak. Merkataritza librea protekzionismoaren aurrean. Integrazio ekonomikoa. 28. gaia: Ordainketa-balantza: Kontzeptua eta osagaiak, funtzionamendua eta saldoak.Truke-tasak eta dibisen merkatuak. Nazioarteko erakunde finantzarioak. 29. gaia: Hazkundea eta garapena. Hazkunde ekonomikoa azaltzen duten teoriak. Hazkundearen onurak eta kostuak. Garapena eta azpigarapena. 30. gaia: Politika ekonomikoaren ereduak: eredu klasikoa. Eredu keynesiarra. Ikuspegi monetarista. Itxaropen arrazionalen ikuspegia eta makroekonomia klasiko berria. Gaur egungo ikuspegiak. 31. gaia: Zerga-politika. Egonkortzaile automatikoak. Defizit publikoa eta horren finantziazioa: alderdi monetarioak. 32. gaia: Politika monetarioa. Helburuak: inflazioa eta hazkuntza. EBZaren politika monetarioa. Banku Zentralen Europako Sistema.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2184 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

41. gaia: Estatuan indarrean dagoen zerga sistema. Egituraren printzipioak. Zuzeneko eta zeharkako ezarpena.

Tema 41: El Sistema Tributario estatal vigente. Principios estructurales. Imposición direccta e indirecta.

42. gaia: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Ondarearen Zerga. Sozietateen Zerga.

Tema 42: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto de Sociedades

43. gaia: Oinordetzen eta Dohaintzen Zerga. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen Zerga Orokorra.

Tema 43: El Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones. El Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

44. gaia: Balio Erantsiaren Zerga.

Tema 44: El Impuesto sobre el Valor Añadido.

45. gaia: Kontzertu Ekonomikoa. Aurrekariak. Printzipio Orokorrak. Harmonizazio fiskalerako arauak. Zerga itunduak. Kupoa: metodologia.

Tema 45: El Concierto Económico. Antecedentes. Principios Generales. Normas de Armonización Fiscal. Tributos Concertados. El cupo: Metodología.

46. gaia: Tasak, prezio publikoak eta ekarpen bereziak. Erreferentzia berezia tokiko arloari.

Tema 46: Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales. Especial referencia en la esfera Local.

47. gaia: Tokiko ogasunak: Diru-sareren sailkapena. Ordenantza fiskalak.

Tema 47: Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales.

48. gaia: Ondasun higiezinen zerga. Izaera. Zergapeko egitatea. Subjektu pasiboa. Salbuespenak eta hobariak. Zerga oinarria: balio katastrala. Likidazio oinarria. Kuota, irabazkina eta zerga aldia. Katastro-kudeaketa eta zerga-kudeaketa.

Tema 48: El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.

49. gaia: Hiri lurrek irabazitako balioaren zerga. Ekonomi jardueren zerga.

Tema 49: El Impuesto sobre el incremento del valor de los Terrenos de naturaleza urbana. El impuesto sobre Actividades Económicas.

50. gaia: Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga. Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga.

Tema 50: El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto de construcciones instalaciones y obras

51. gaia: Autonomia-erkidegoen finantziazioa (I): Printzipioak eta baliabide finantzarioak. Aipamen berezia lagatako zergen araubideari eta erantzunkidetasun fiskalaren araubideari.

Tema 51: La financiación de las Comunidades Autónomas (I): Principios y recursos financieros. Mención especial del régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal.

52. gaia: Autonomia-erkidegoen finantziazioa (II): Foru araubideko autonomia-erkidegoen finantziazioa: Euskal Herria eta Nafarroa. Erkidego horien zerga-araubidearen berezitasunak eta horren lotura zerga-araubide orokorrarekin. Kanarietako araubide ekonomiko fiskala. Ceuta eta Melillako hiri autonomoen berezitasunak.

Tema 52: La financiación de las Comunidades Autónomas (II): La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral: País Vasco y Navarra. Especialidades del régimen tributario de éstas Comunidades y su relación con el régimen tributario general. El régimen económico fiscal de Canarias. Peculiaridades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Laugarren zatia

Parte Cuarta

(Europako Batasuna)

(La Unión Europea)

53. gaia: Europar Batasunaren prozesua. Aurrekariak, helburuak eta izaera juridikoa. Europako hasierako zuzenbidea: Batasuna eratzeko itunak. Europako zuzenbide eratorria: Araubideak, zuzentarauak eta beste iturri batzuk. Batasunaren zuzenbidearen gainerako iturriak. Europarako Konstituzioa eratzen duen Itunaren proiektuko iturri arau-emaile berriak.

Tema 53: El proceso de Unión Europea. Antecedentes, objetivos y naturaleza jurídica. El Derecho comunitario originario: los Tratados constitutivos. El Derecho comunitario derivado: Reglamentos, Directivas y otras fuentes. Las demás fuentes del Derecho de la Unión. Las nuevas fuentes normativas en el proyecto de Tratado, por el que se establece una Constitución para Europa.

54. gaia: Europar Batasunaren antolaketa. Parlamentua. Europako Kontseilua. Europako Batzordea. (Ministroen) Kontseilua. Justizia Auzitegia. Beste erakunde batzuk.

Tema 54: La organización de la Unión Europea. El Parlamento. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El Consejo (de Ministros). El Tribunal de Justicia. Otras instituciones.

55. gaia: Europar Batasunaren baliabide finantzarioak. Europar Batasunaren finantziazioa: Batasunaren aurrekontua. Estatuko laguntzak eta Europako Batasunak daukan kontrola.

Tema 55: Medios financieros de la Comunidad Europea. Financiación de la Comunidad Europea: el Presupuesto de la Comunidad. Las ayudas de Estado y su control por la Unión Europea.

56. gaia: Batasunaren funtsak: motak eta helburuak.

Tema 56: Los fondos comunitarios: clases y finalidades

Bosgarren zatia

Parte Quinta

(Nazioarteko Ekonomia)

(Economía Internacional)

57. gaia: Ekonomiaren globalizazio prozesua. Arrazoiak eta ondorioak. Enpresa transnazionalak. Kapitalen nazioarteko mugimenduak.

Tema 57: El proceso de globalización de la economía. Causas y consecuencias. Las empresas transnacionales. Los movimientos internacionales de capitales.

58. gaia: Garapenaren ekonomia. Azpigarapenari buruzko teoria. Produkzioan, errentan eta teknologian dauden egiturazko desberdintasunetatik datozen arazoak.

Tema 58: Economía del desarrollo. Teoría sobre subdesarrollo. Problemas derivados de las desigualdades estructurales en producción, renta y tecnología.

59. gaia: Garapen bidean dauden herrialdeen kanpoko merkataritza. Lehentasun orokortuen sistema. Oinarrizko produktuen hitzarmenak.

Tema 59: El Comercio exterior de los países en vías de desarrollo. El sistema de preferencias generalizadas. Los Acuerdos de productos básicos.

60. gaia: Finantziazioa. Zerbitzuak pribatizatzeko prozesuak garapen bidean dauden herrialdeetan. Korporazio industrial multinazionalak.

Tema 60: Financiación. Procesos de privatización de servicios en paises en desarrollo. Las Corporaciones industriales multinacionales.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2185 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Seigarren zatia (Garapenerako Lankidetza)

Parte Sexta (El Marco de la Cooperación al Desarrollo)

61. gaia: Gaur egungo munduaren artikulazioa:desberdintasunaren leizea. Pobretutako herrialdeen ezaugarri komunak. Pobrezia: kontzeptua eta neurketa. 62. gaia: Alderdi ekonomikoak pobreziaren aurkako borrokan. Sektore nagusiak: osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta ingurumena.

71. gaia: Laguntza humanitarioko jardueren jarraipena eta ebaluazioa. Laguntza humanitarioaren eragina. 72. gaia: Munduko Bankua eta NMF. Garapenerako Banku Interamerikarra eta Nazio Batuetako agentziak. ELGAko Garapenerako Laguntza Batzordea.

Tema 61: La articulación del mundo actual:el abismo de la desigualdad. Características comunes de los paises empobrecidos. La pobreza: concepto y medición. Tema 62: Los aspectos económicos en la lucha contra la pobreza. Principales sectores: Salud, Educación, Vivienda y Medio Ambiente Tema 63: Los aspectos sociales en la lucha contra la pobreza. Principales colectivos: campesinado, mujer, infancia, indígenas y 3.ª edad Tema 64: La perspectiva de género en la Cooperación al Desarrollo. Las estrategias de Género en las política de Desarrollo. Indicadores y herramientas Tema 65: La deuda externa. Origen, evolución. Las políticas de ajuste estructural Tema 66: Las conferencias mundiales en los noventa (1). La cumbre del Milenio. La conferencia sobre Medio ambiente y Desarrollo. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. Tema 67: Las conferencias mundiales en los noventa (II). Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. La Conferencia Mundial sobre Mujeres. Conferencia sobre asesoramientos humanos. Tema 68: Las teorías del desarrollo. Principales teorías. La crisis del desarrollo. La medición del desarrollo: los indicadores del desarrollo. Tema 69: Los informes de desarrollo del PNUD: el índice de desarrollo humano. Tema 70: La Ayuda oficial al desarrollo (AOD): Origen de la ayuda. Concepto de AOD. Principales actuaciones. Principales instituciones.. Tema 71: Seguimiento y evaluación de las acciones de Ayuda Humanitaria. El impacto de la Ayuda Humanitaria. Tema 72: El Banco Mundial y el FMI. El Banco Interamericano de desarrollo (BID) y las agencias de las Naciones Unidas. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

Zazpigarren zatia (Gobernuz kanpoko Lankidetzaren ekintzarako Estrategiak)

Parte Séptima (Estrategias de acción de la Cooperación no gubernamental)

73. gaia: Gobernuz kanpoko lankidetza Espainian: jatorria, bilakaera eta tipologiak. Espainiako GGKEen Koordinakundea. Erkidegoetako eta probintzietako koordinakundeak. 74. gaia: Garapenerako hezkuntza: kontzeptua, eragileak eta helburuak. 75. gaia: Bidezko merkataritza, garapenerako lankidetzaren sistema berritzaile den neurrian. Bidezko merkataritzaren irizpideak. Bidezko merkataritzaren metodoak eta funtzionamendua. Harremanak produktoreekin. 76. gaia: Garapenerako Lankidetza: Historia, ezaugarriak eta eraginkortasuna. Laguntza humanitarioa eta garapenerako lankidetza. Larrialdietako laguntza garapenerako lankidetzan. 77. gaia: Tokiko boterea eta parte-hartzea. Parte-hartze aktiborako oharrak. Herritarren partaidetza, jabekuntza eta demokrazia parte-hartzailea. 78. gaia: Euskal lankidetzaren aktoreak. Euskal GGKEak. Autonomia erkidegoko eta tokiko administrazioa. Euskal Fondoa. Beste eragile batzuk. 79. gaia: Bilboko Udalaren Lankidetza Gidaplana (20062009).

Tema 73: La cooperación no gubernamental en España: origen, evolución y tipologías. La Coordinadora de ONGD de España. Las coordinadoras autonómicas y provinciales. Tema 74: Educación para el desarrollo: concepto, agentes y objetivos. Tema 75: El comercio justo como sistema innovador de Cooperación al Desarrollo. Criterios del Comercio Justo. Métodos y funcionamiento del sistema de Comercio Justo. Relación con los productores. Tema 76: Cooperación al Desarrollo: Historia, caracterización y eficacia. La ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo. La ayuda de emergencia en la cooperación al desarrollo. Tema 77: Poder local y participación. Apuntes para una participación activa. La Participación Ciudadana, empoderamiento y democracia participativa. Tema 78: Los actores de la cooperación vasca. Las ONGD vascas. La administración autonómica y local. Euskal Fondoa. Otros agentes. Tema 79. El Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao (2006-2009).

Zortzigarren zatia (Nazioarteko Zuzenbidea eta nazioarteko erakundeak eta nazioarteko harremanak eta garapenerako lankidetza)

Parte Octava (Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales y Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo)

80. gaia: Nazio Batuak. Gutuna. Kideak, egitura organikoa eta funtzionamendua. 81. gaia: Nazio Batuen Garapenerako Programa. Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentzia.

Tema 80: Las Naciones Unidas. La Carta. Miembros, estructura orgánica y funcionamiento. Tema 81: El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

63. gaia: Alderdi sozialak pobreziaren aurkako borrokan. Talde nagusiak: nekazariak, andrazkoak, umeak, indigenak eta hirugarren adinekoak. 64. gaia: Generoaren ikuspegia Garapenerako Lankidetzan. Genero estrategiak garapenerako politiketan. Adierazleak eta tresnak. 65. gaia: Kanpo-zorra. Jatorria, bilakaera. Egitura doitzeko politikak. 66. gaia: Munduko biltzarrak 90eko hamarkadan (1). Milurteko goi bilera. Ingurumen eta garapenari buruzko Biltzarra. Giza eskubideei buruzko Munduko Biltzarra. 67. gaia: Munduko biltzarrak 90eko hamarkadan (II). Biztanleria eta Garapenari buruzko Nazioarteko Biltzarra. Emakumezkoei buruzko Munduko Biltzarra. Aholkularitza humanoei buruzko Biltzarra. 68. gaia: Garapenaren teoriak. Teoria nagusiak. Garapenaren krisia. Garapenaren neurketa: garapenaren adierazleak. 69. gaia: NBGP garatzeko txostenak: gizakiaren garapenaren indizea. 70. gaia: Garapenerako Laguntza Ofiziala: Laguntzaren jatorria. GLOren kontzeptua. Jarduera nagusiak. Erakunde nagusiak.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2186 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

82. gaia: Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea. Oinarrizko hastapenak. Adierazpenak, hitzarmenak eta babeserako mekanismoak eremu unibertsalean: Nazio Batuen Sistema.

Tema 82: El Derecho internacional de los derechos humanos. Principios fundamentales. Declaraciones, convenios y mecanismos de protección en el ámbito universal: Sistema de las Naciones Unidas.

83. gaia: Nazio Batuen bilakaera bere funtzioen jardunean, batez ere nazioarteko bakea eta segurtasuna gordetzearen eta herrien erabaki askearen inguruan.

Tema 83: La evolución de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones, en especial respecto al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y a la libre determinación de los pueblos.

84. gaia: Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea (ELGA). Amerikako Estatuen Erakundea. Afrikar Batasuna. NEPAD (New Partnership for Africa´s Development).

Tema 84: La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). La Organización de Estados Americanos. La Unión Africana. La NEPAD (New Partnership for Africa´s Development)

85. gaia: Gaur egungo nazioarteko gizartea. Unibertsaltasuna, elkarmendekotasuna eta heterogeneotasuna. Hierarkizazioa nazioarteko gizartean.

Tema 85: La sociedad internacional contemporánea. Universalidad, interdependencia y hetereogeneidad. La jerarquización en la sociedad internacional.

86. gaia: Estatuaren zeregina nazioarteko harremanetan. Estatua, herria eta nazioa. Berdintasun juridikoa eta desberdintasun materiala estatuen artean.

Tema 86: El papel del Estado en las relaciones internacionales. Estado pueblo y nación. Igualdad jurídica y desigualdad material entre los Estados.

87. gaia: Egitura sozialak eta sistema politikoak Iberoamerikan. Presidentzialismoa. Federalismoa eta zentralizazioa. Munizipalismo iberoamerikarra.

Tema 87: Estructuras sociales y sistemas políticos en Iberoamérica. El Presidencialismo. Federalismo y centralización. El municipalismo iberoamericano.

88. gaia: Iberoamerika gaur egun. Demokratizazio prozesuak. Garapen ekonomikoa eta aldaketa sozialak. Integrazio erregionaleko prozesuak. Iberoamerika atzerrian.

Tema 88: Iberoamérica en la actualidad. Los procesos de democratización. Desarrollo económico y cambios sociales. Procesos de integración regional. Iberoamérica en la escena internacional.

89. gaia: Egitura sozialak eta sistema politikoak mundu arabiar eta islamikoan, hegoaldeko Asian eta Saharaz azpiko Afrikan. Mendebaldeko Saharako arazoa.

Tema 89: Estructuras sociales y sistemas políticos en el mundo árabe e islámico, Asia Meridional y Africa Subsahariana. La cuestión del Sahara Occidental.

90. gaia: Garapenerako lankidetza deszentralizatua. Gaur egungo joera. Garapenerako laguntza-funtsak. %0,7aren plataforma: jatorria, oinarriak eta ondorioak.

Tema 90: La cooperación para el desarrollo descentralizada. Tendencia actual. Los fondos de ayuda al desarrollo. Plataforma del 0,7%: origen, fundamento y consecuencias.

(II-201)

(II-201)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Berraztertzeko errekurtsoen gaitseztea Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik

Desestimación de Recursos de Reposición por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei emandako berraztertzeko errekurtsoen gaitsezteko ebazpenak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las resoluciones desestimatorias de recursos de reposición por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, alkateudalburuak 2004ko urtarrilaren 19ko Dekretuz emandako eskurantzak erabiliz, eskuordetze hau gaur egun ere oso-osorik indarrean dagoelarik, Ekonomia eta Ogasun Saileko Isunen Sekzioaren txostena azterturik, proposatutakoaren arabera dekretua eman du:

La Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma, por delegación de la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 19 de enero de 2004, delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el día de la fecha, a la vista del informe emitido por la Sección de Multas, del Area de Economía y Hacienda, ha resuelto:

Bat.—Aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak gaitzestea Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO) aurka ondoren aipatzen diren arau-hausteak egiteagatik zabaldutako eta aipatzen den erreferentzia duten jaunak/andreen zehapen-espedientetan, kontutan harturik espedientetan adierazten den moduan errekurtso horiek ez dutela batere egintzarik ez zuzenezko fundamenturik hutsaltzen, salaketen oinarri izan zenik.

Primero.—Desestimar los recursos de reposición presentados por las personas que a continuación se citan en relación con los correspondientes expedientes sancionadores de infracciones a la Ordenanza municipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA), teniendo en cuenta que los recursos formulados no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias conforme a las motivaciones que se señalan en cada caso en el expediente correspondiente y cuyos datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi izanez gero, interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Saileko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela plaza 2, behesolairua, Bilbao (Tramitea errazteko deitu aurretik 944 204 537 telefonora).

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la persona interesada para su examen en las dependencias del Area de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la Plaza de Venezuela, número 2 planta baja. (Para su mayor comodidad llame previamente al siguiente número de teléfono 944 204 537).

Bigarren.—

Aurkabideak: Administrazio-bidean behin betikoa den erabaki horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko

Segundo.—

Medios de impugnación: Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2187 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Auzitarako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.

lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ordainketa: Borondatezko epean, iragarki hau argitaratu eta zigorraren irmotasunaren osteko 15 asteguneko epean.

Pago: En período voluntario, el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe, premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sorturiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Ordaintzeko tokia: Borondatezko epean, udaletxeko bulegoan bertan emango dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan (Venezuela plaza 2 bulegotan, behesolairua, Bilbao).

Lugar de pago: En período voluntario, en las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela, número 2 bajo, de Bilbao.

Borondatezko epe hau iraganez gero Bilboko Udaleko Derrigorrezko Dirubilketa bulegoan, Kristo kaleen 1, 1. Bilbao, emango dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan.

Transcurrido este plazo, en las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales la Recaudación Ejecutiva del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle El Cristo, 1, 1.o, de Bilbao.

Iraungipena: Zigorrak, irmoak direnean, urtebeteren buruan iraungitzen dira. Betearazpenera bideratutako jarduketek soilik etengo dute. 320/1994 E.D.aren 18. atala (E.A.O. 1994-04-21).

Prescripción: Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (B.O.E., 21-04-1994).

Bilbo, 2007ko urtarrilaren 11n.—Isunen Sekzioburua

Matrikula

Ordaingiri zk.

8151-BZH BI-0079-CD BI-0914-CL BI-8192-CV 2965-BLR BI-2727-CD BI-5099-CL BI-5099-CL 1941-BFZ 8576-DWD BI-7621-CS BI-3461-CM 3011-CLV 9868-BXM

74266807597 74267060312 74266397771 74267461864 74264079691 74267751480 74267228337 74267106894 74267223807 74267368261 74266982950 74264073502 74267024197 74264071658

Zergaduna EDUARDO ALFONSO OLMEDO HDEZ FRANCISCO MARIA LEBRERO UGARTE TOBIAS IBAÑEZ DE OPACUA AMESCUA JUAN JOSE BILBAO GARDEAZABAL SEGURTASUN, S.L. MARIA CARMEN SANZ ITURRE JOSE LUIS AVALOS ROMAN JOSE LUIS AVALOS ROMAN MARIA NIEVES ORTUZAR LOPEZ PEDRO JOSE GARAY BEITIA PEDRO MANUEL PEREZ PADILLA TARIMAS Y PUERTAS, S.L. CARLOS ALFONSO VILLAMOR LARA SEGURENGIN, S.A. CORRED. DE SEG.

Zenbat. 100,00 60,00 100,00 60,00 301,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 301,00 60,00 301,00

Artikulua DT 1a 064.1A DT 1a 064.1B 063.D 064.1A 064.1B 064.1B 064.1B 064.1A 064.1A 063.D 064.1B 063.D

En Bilbao, a 11 de enero de 2007.—La Jefatura de la Sección de Multa

Salak. data

Matrícula

Núm. recibo

10.04.2006 12.04.2006 06.03.2006 14.07.2006 02.08.2006 02.09.2006 19.06.2006 08.05.2006 03.07.2006 19.06.2006 08.05.2006 19.07.2006 11.05.2006 19.07.2006

8151-BZH BI-0079-CD BI-0914-CL BI-8192-CV 2965-BLR BI-2727-CD BI-5099-CL BI-5099-CL 1941-BFZ 8576-DWD BI-7621-CS BI-3461-CM 3011-CLV 9868-BXM

74266807597 74267060312 74266397771 74267461864 74264079691 74267751480 74267228337 74267106894 74267223807 74267368261 74266982950 74264073502 74267024197 74264071658

(II-244)

Contribuyente EDUARDO ALFONSO OLMEDO HDEZ FRANCISCO MARIA LEBRERO UGARTE TOBIAS IBAÑEZ DE OPACUA AMESCUA JUAN JOSE BILBAO GARDEAZABAL SEGURTASUN, S.L. MARIA CARMEN SANZ ITURRE JOSE LUIS AVALOS ROMAN JOSE LUIS AVALOS ROMAN MARIA NIEVES ORTUZAR LOPEZ PEDRO JOSE GARAY BEITIA PEDRO MANUEL PEREZ PADILLA TARIMAS Y PUERTAS, S.L. CARLOS ALFONSO VILLAMOR LARA SEGURENGIN, S.A. CORRED. DE SEG.

Cuantía

Artículo

F. denuncia

100,00 60,00 100,00 60,00 301,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 301,00 60,00 301,00

DT 1a 064.1A DT 1a 064.1B 063.D 064.1A 064.1B 064.1B 064.1B 064.1A 064.1A 063.D 064.1B 063.D

10.04.2006 12.04.2006 06.03.2006 14.07.2006 02.08.2006 02.09.2006 19.06.2006 08.05.2006 03.07.2006 19.06.2006 08.05.2006 19.07.2006 11.05.2006 19.07.2006

(II-244)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Behar ez bezala inskribatzeagatik erroldako bajen espedienteak hasteko zerbitzuko zinegotziordezkariaren ebazpenen jakinarazpena

Notificación de resoluciones de la Concejala Delegada del Servicio por las que se inician expedientes de baja padronal por inscripcion indebida

Ondorengo zerrendakoak Bilboko Biztanleen Udal Erroldan azaldutako helbidean ohiz bizi ez direlako behar ez bezala inskribatuta daudenez gero eta, beraz, Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 57 eta 68. artikuluetan ezarritakoa betetzen ez dutenez, Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuko zinegotzi ordezkariak ofizioz espedientea irekitzea erabaki du; espediente horren bidez baja emango zaie behar ez bezala inskribatzeagatik Udalerri honetako erroldan; hau guztiau Estatistikako Institutu Nazionaleko zuzendariak eta Lurralde-Kooperazioko zuzendari nagusiak 1997ko uztailaren 4an hartutako erabakiaren 3. idazatian xedatutakoa betez.

Teniendo conocimiento de que las personas que a continuación se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes de Bilbao por no residir habitualmente en el domicilio en el que figuran empadronadas, incumpliendo así lo establecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la Concejala Delegada del Servicio de Relaciones Ciudadanas ha resuelto proceder a iniciar los trámites conducentes a declarar su situación de baja por inscripción indebida en el Padrón de este municipio, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de 1997, de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial. No habiendo podido practicar las pertinentes notificaciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, las citadas resoluciones se notificarán exponiendo las mismas en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, así como insertando anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los interesados, en el plazo de 15 días, bien puedan alegar y presentar cuantos documentos y justificantes consideren oportunos para acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Bilbao, o bien procedan a regularizar su situación padronal, comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Jakinarazpena nora bidali jakin ez-eta, 30/1992 Legearen 59.4 artikuluaren arabera, aipatutako ebazpenak Udaletxeko iragarkitaulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira interesdunek hamabost eguneko epean egoki deritzeten dokumentu eta egiaztagiriak aurkeztu ditzaten Bilboko Biztanleen Udal Erroldan behar bezala inskribatuta daudela alegatzeko edota eurenerrolda-egoera legeztatu dezaten, Udal honi euren helbide-aldaketa edo gaur egun bizi diren udalerria zein den jakinaraziz.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2188 —

Epe horretan, aipatutakoetatik bata ez bestea egin ezean, alde batetik, baja emango zaie Udalerri honetako Biztanleen Erroldan, horrek dakartzan ondorio guztiekin, (hauteskunde-zentsuan baja ematea besteak beste) eta, bestetik ezargarri diren zigorrak ipintzeko bideei ekingo zaie lehen aipatutako Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 107. artikuluaren arabera.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Transcurrido dicho plazo sin que realicen actuación alguna en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en el censo electoral), y de otra parte, podrán realizarse las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Erroldako bajen espedienteak behar ez bezala inskribatzeagatik / Expedientes de baja padronal por inscripción indebida

ESPEDIENTEA EXPEDIENTE 062464001207 062464001220 062464001220 062464001220 062464001220 062464001220 062464001224 062464001225 062464001226 062464001229 062464001236 062464001245 062464001245 062464001261 062464001268 062464001270 062464001270 062464001284 062464001284 062464001294 062464001294 062464001294 062464001302 062464001306 062464001314 062464001317 062464001320 062464001320 062464001320 062464001320 062464001320 062464001323 062464001324 062464001345 062464001346 062464001347 062464001347 062464001361 062464001361 062464001362 062464001363 062464001364 062464001364 062464001364 062464001364 062464001364 062464001366 062464001371 062464001371 062464001371 062464001376 062464001383 062464001384 062464001384 062464001385 062464001386 062464001397 062464001399 062464001403 062464001406 062464001406 062464001413 062464001421 062464001425 062464001444 062464001444 062464001451 062464001538 062464001584 062464001586 062464001586 062464001586 062464001611 062464001611 062464001626 062464001658 062464001662 062464001667 062464001692 062464001694 062464001702 062464001703 062464001703 062464001703 062464001723 062464001723 062464001723 062464001730 062464001738 062464001741 062464001741 062464001741 062464001745 062464001745 062464001749 062464001767 062464001769 062464001769

DEKR.-EGUNA FECHA DECR. 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006

IZEN-ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS Aitziber NUÑEZ ZABALETA Francisco Antonio SANCHEZ LORENZO Jorge SANCHEZ — Alexandru NICHITA — Gabriela Luciana LUCA — Monica ANTON — Ahmed DERIONACHI — Juan Carlos ANGEL ALMAGRO Masseye KANTE — Nieves BALCISCUETA RUIZ Carmen SANCHEZ GONZALEZ Dorys LIJERON DE ORTIZ Nerea Lucia ORTIZ LIJERON (07-11-2005) Richard Mike CERETTI — Billel KHALFAOUI — Amalia Carolina CABRERA ARCE Amado Augusto CABRERA ARCE Eva PASCUAL SERRANO Jose RUIZ ANDREU Jose Luis FERARIOS DE DIEGO Naima EL MORABIT — Yasmina KERKICH — Felicidad Arminda FERNANDEZ GONZALES Mª Jesús PEREZ ESPINEL Aurela CIOBICA — Camilo VALIN MOSQUERA Olga ZACHARCENKO — Aleksandr ZACHARCENKO — Vitalij ZACHARCENKO — Galina KOCHUBENKO — Aleksej KOCHUBENKO — Urko MARTINEZ LOPEZ Jesús Ignacio BEITIA EREÑO Vanesa MENA HERRERO Fernando Alex SOLORZANO HUERTO Nelson Castro AMARO PASTOR Olga OLABARRIAGA ANCHUSTEGUI Aitor MURILLO PASTOR Lina María ROMERO VICTORIA Allal EL KARTI — Jose Ignacio CARRON SANCHEZ Molla NIAKATE — Moriba COULIBALY — Abdelkader BELAROUI — Mohamadu NIAKATE — Augustine IMAFIDON —Jorge GOIKOETXEA SANCHEZ Santiago RODRIGUEZ FUENTES Alexandre ARGIBAY SANTIAGO Mikel OCHOTECO OLAZABAL Alberto GRANADOS GONZALEZ Jose Antonio ROBLES GOMEZ Victoria GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Rosa Mirta HERNANDEZ ENRIQUEZ Mohamed BEKHEDDA — Walter Alejandro CABALLERO DIAZ Mohamed FARDASSI — Nabil LAQTIB — Pedro M. SANCHEZ GABILONDO Hugo GUZMAN GUTIERREZ Rianet Rieny GUARDIA SERNA Williams Robert OLMEDO MARTINEZ Rene CONTRERAS PEREZ Jaime MORENES EULATE Ahmed LAQUHAL — Ayoub BOUZAMMOUR — Wilson Alfredo BARBOSA GONZALES Manuela KASTNER — Atta OBENG — Yuanmin ZHANG — Xuili XIANG — Yuanwei ZHANG — Marcelino ALFARO SANCHEZ Agustina SEGUNDO DEMETRIO Maria Fabiola AYALA ESPINOZA Jose Alberto MARTINEZ PEÑA Jose Mercedes GONZALEZ VILLAR Silvia Leonor PILOSO SANCHEZ Landelino MARTIN-ARAGON NUÑEZ Elvis OKOTIE — Andeka MARINA GARCIA Yixiong CHEN — Xiaohua CHEN — Yongfen SHU — Solange SIEGEL — Sonia Maria DA ROCHA — Lucineide MARQUES MACIEL Said ET TELLAL — Maria Angeles QUEROL MORAL Eduard Giorgian IORGA — Aurelia IORGA — Georgina Florina IORGA — (20-04-2000) Jesus Maria VIRGEN PULIDO Mario Augusto de Jesus MARTINEZ MAZO Edgar ROJAS GARCIA Renata PEREIRA DE AMORIM Liliana Patricia LONDOÑO RODAS Zulay Yesenia SANTOS LONDOÑO

NAN/IFZ DNI/NIE 30659165G 53625535 10766366 09761408 10798202 11610010 X0656339G 22732902R FD33696 14101174N 78945173L 2826719 09256870 990026X 4917184 003201405 002850455 16058828K 20179766A 14729990P R257947 R257947 3765538 30622497K 06057443 14584982S X02527616P X02526646G X02526752H X02198857B X02198851M 78878499E 30617273H 16084963M 78951269C X00557301B 30637512V 14267023P X03791147B P919011 14256429V A1079096 A1319798 X05772846F A1402155 A0625183 78909401N 16071742D 44081778R 72057787Y 45673055T 30584945M 08331376F 05166810F X05781851L B795090 X02568174V X05489037H 14941170W 3582092 4393824 003031039 14371787 14857291G l643373 X06058776R 5373632 X02894981V B004710 X02554303S G05891946 X05862300Z 3888217 X06738176G 0800052979 14916170 001037672 X05390685Z 14942307 X02662031B 22750438 X02919888S X02885949W X04515430R CC058198 CM727444 CP757353 X03085133M 02891601 11355692 11355648 11355648 CC16863522 CC4421111 3837447 CT380693 X01967411Z 78953325Y

ESPEDIENTEA EXPEDIENTE 062464001769 062464001769 062464001770 062464001770 062464001770 062464001770 062464001776 062464001785 062464001785 062464001785 062464001785 062464001785 062464001790 062464001791 062464001797 062464001802 062464001809 062464001810 062464001819 062464001820 062464001834 062464001835 062464001841 062464001842 062464001842 062464001849 062464001851 062464001854 062464001854 062464001857 062464001870 062464001870 062464001873 062464001873 062464001881 062464001893 062464001897 062464001897 062464001902 062464001906 062464001918 062464001930 062464001930 062464001939 062464001946 062464001953 062464001957 062464001964 062464001969 062464001976 062464001982 062464001982 062464001993 062464001994 062464001994 062464001996 062464002000 062464002000 062464002006 062464002007 062464002007 062464002009 062464002018 062464002019 062464002019 062464002022 062464002041 062464002043 062464002050 062464002050 062464002095 062464002114 062464002114 062464002114 062464002114 062464002139 062464002314 062464002314 062464002314 062464002314 062464002314 062464000991 062464001419 062464001419 062464001422 062464001431 062464001432 062464001436 062464001460 062464001461 062464001461 062464001462 062464001464 062464001476 062464001479 062464001488 062464001488 062464001488

DEKR.-EGUNA FECHA DECR. 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006

IZEN-ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS Wendy SANTOS LONDOÑO (04/02/1997) Jorge CARRASCO HERNANDEZ Alfonso GARCIA SANCHEZ Maite AZCUE URIARTE Asier GARCIA AZCUE (08/08/1983) Irune GARCIA AZCUE Jhon Carlos SANCHEZ LEDEZMA Joaquín FERNANDEZ ECHEVARRIA Karyna PEREIRA GUIMARAES Gilson MORAIS MENEZES Aline Kristiane MEDEIROS BARBOSA Luciano RODRIGUES DE SA Jose Manuel VENTOSA IRUS Mohamed Larbi MOURABET — Oscar GONZALEZ DE DURANA DE LA FUENTE Jhon Eduardo ARDILA OCAMPO Iñaki ITURBIDE ALCAIN Jessica Araceli ZAVALA ARMAS Tatiana CUELLAR DE JIMENEZ Maria Mirabela COSTEA — Bijhail Santiago NUÑEZ QUIROZ Sonia Katia VIEIRA SILVA Samuel GEHTMAN — Jose Maria SALAZAR LOPEZ Gorka LOPEZ LOMBARDERO Viviana Silvana ESCALERA ENDARA Andres ALVAREZ CABALLERO Geza SAKAL — Matej BACA — Lucia CONDORI DE CASTRO Blanca RETOLAZA RUIGOMEZ Lucas SAEZ RETOLAZA (05-09-2000) Jacyra Gaby DA SILVA — Camila DA SILVA VALE (03-11-1991) Geeny Paola ARANGO HERRERA Sonia Monique CARDOSO DE JESUS Angela Lorene GRIESSER — Klaus MITTERER — Teresa ESTIBALLES ALBAINA Florina ILINA — Andrew Jeremy Peter SAVAGE Orlando CRUZ ORTIZ Weimar CRUZ ORTIZ Jose Luis BILBAO GUERRERO Darwin Francisco ARAMAYO MUÑOZ Miguel Angel VICENTE LUCAS Jesus SANZ BENITO Liseth Zaida MARTINEZ CHOQUE Ridouane OUARDIGNE — Yeny LEMUS MOLINA Said BALLOUKI — Busila MIHAELA — Mª de las Nieves RUIZ LEJARZA Angel Antonio FERNANDEZ VALENCIA Nestor FERNANDEZ VALENCIA Antonio HUEBRA MATIAS Dalmacio MONTERO MANRIQUE Eneko MONTERO MARTIN Beatriz Judith MEDRANO DE ELIAS Ana Sofia NUNES AGUDO DA CONCEICAO Angela RIVERO GUTIERREZ Arderson Julian SUAREZ MONTOYA Omar Marino CHAMBI MAMANI Ricardo COCHO CACHON Mª Luisa MOSCOSO ABAD Cándido MORENO GARCIA Moussa DRYDER — Alvaro Jose MARTIN SERRA Jarby León SANDOVAL VILLEGAS Baghdad BENAICHA — Jose Antonio FRANCIA MARTI Ion STANCU — Fabian Andrés VALENCIA IDROBO Carlos Conrado ATOCHE MARQUEZ Mufy Igbinosun OMAR — Domingo MAMANI SALAS Jesus J. RIAÑO FERNANDEZ Joao Luis SOTERO FERNANDES Enrique GABIAN DOMINGUEZ Driss EL FATIHI — Said OUHAKKI — Yeny SAUCEDO NEGRETE Eva DA SILVA — Evelina DA SILVA — Jose Francisco LASARTE IPARRAGUIRRE Jonathan TABARES SALES (04-03-2000) Otilia Nilda MARTINEZ DE SILVERO Nelson SANCHEZ GRAJEDA Mª Adelaida GUTIERREZ ROMERO Efrain QUISPE JANKO Petrona TORREZ ARANCIVIA Emil Alin TICA — Mouloud LEGAID — Sima Kubaya NETO — Danielli Kristinny DO NASCIMENTO — Hamid ESSADIKI — Mohamed ESSADIKI — Abderrahim ESSADIKI —

NAN/IFZ DNI/NIE —78919645K 14900485G 14561618L —78938992W CC94459366 30580208 CO908067 C0274692 CO908092 CO213487 30656361 X01465929R 30650849 X037465903K 15870181 X05505069L 5877524 11084596 4728109 X03334753Y 04RE11103 14865361 30652961 4709065 11724857 X01302240A 3458684 6242119 24404374 —CS509275 CS509283 CC38793487 CO766143 X02097017S X06390623G 30655600G 11354566 X00825544M 5496267 5668956 78915674Y 3882819 14927764M 20179657D 4508659 P315225 0824969 X05938339S 10210560 14470166S 09424949D 71633183M 11922320V 14943979M 78926029B B604743 13215032 4227875 X03385229C 3526825 09472090T 14824453X 22727084W R683539 20154768Y 8879877 0955440 73777205J 08266203 X04738711K X05462793V A2901001 X03776529K 09697816G X06265302X 76978876S R285154 R826481 6376315 CA0051470 CA0022411 72250234N 000994622 5165073 09316589W 3577231 2970338 05708585 3396394 X01790215X CP700807 M815208 X06900605F X05633386L


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

ESPEDIENTEA EXPEDIENTE 062464001489 062464001502 062464001508 062464001515 062464001515 062464001517 062464001517 062464001522 062464001522 062464001522 062464001522 062464001522 062464001522 062464001564 062464001568 062464001596 062464001596 062464001601 062464001607 062464001607 062464001607 062464001607 062464001615 062464001623 062464001624 062464001624 062464001625 062464001628 062464001631 062464001632 062464001634 062464001637 062464001637 062464001637 062464001637 062464001638 062464001638 062464001638 062464001639 062464001643 062464001649 062464001654 062464001655 062464001656 062464001659 062464001660 062464001663 062464001671 062464001672 062464001672 062464001674 062464001674 062464001674 062464001675 062464001677 062464001679 062464001679 062464001682 062464001683 062464001683 062464001684 062464001685 062464001686 062464001690 062464001698 062464001707 062464001707 062464001710 062464001712 062464001714 062464001718 062464001718 062464001722 062464001726 062464001732 062464001732 062464001735 062464001736 062464001736 062464001737 062464001740 062464001742 062464001742 062464001743 062464001750 062464001750 062464001755 062464001756 062464001759 062464001760 062464001761 062464001762 062464001762 062464001763 062464001763 062464001764 062464001771 062464001771 062464001773

DEKR.-EGUNA FECHA DECR. 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006

IZEN-ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS Otajam ARAUJO GODINHO Rosalino RAMON YUMBO Andrea GALVANI — Luiz Paulo FERREIRA GONZALVES (30-07-1993) Gabriela FERREIRA GONZALVES (07-08-1995) German CANELA CEPEDA Rosely HERNANDEZ OGANDO Jose Ignacio GARCIA PEREIRA Edvina NAKUTIS — Genadijus ORLOVAS — Kestukis BANDZINAS — Paulius ALKSNEVICIUS — Nadezda ORLOVA — Maria del Pilar JIMENEZ BARRUL Edil DOMINGUEZ SERRANO Rogers GONZALEZ RICAURTE Luis Eduardo QUINTERO CABEZAS Jaime SANCHEZ FRIAS Cecilia FILIBERTO — Patricio VALERO NARVAEZ Jose Ruben NOTARIO RECALDE Jose Maria Alejandro RECALDE DAVALOS Abdellah EL YOUNOUSSI — Juan Miguel LONDOÑO YARCE Said ALOUI — Sohbi KORID — Katia Cilene HIGINO BARBOSA Jhon-Shua CERRO INFIESTA (30-11-1989) Othmane BOUCHAINA — Antonio Jose CORBIN ALVAREZ Edilberto Ramon LOPEZ — Jianqiu YE — Tongjing XU — Jingjun HUANG — Xingjian DONG — Fanny Francisca NOLE TORRES Lourdes Gabriela GUZMAN TOBAR Asmed MEJIA NARANJO Fidencia GORDO QUINTANILLA Lucica STANCU — Blandina SAU — Olimpia NITU — Juan David PAEZ GAMBOA (24-05-2001) Zaim SERI — Salvador ALLENDE BARCINA Luisa Fernanda CAMARGO AFANADOR Carlos Alberto SANCHEZ BOLAÑOS Lourdes Natividad VERA NUÑEZ Lidong LI — Habib ABBOU — Mohamed MEDJDOUBI — Jonathan David BEZANILLA GANDARA Ana María BEZANILLA GANDARA Juan Luis BAÑEZA HERNANDEZ Dorel COZMA — Cesareo JIMENEZ GABARRE Miguel JIMENEZ JIMENEZ Nelson Enrique GUERRERO MOLINA Myriam PARRA FLOREZ Marlly Gesela ESPINEL PARRA (30-03-1990) Alejandra GOMEZ SEGOVIA Raul ROMERO RAMIREZ Paula MITRACHE — Hamma Ahmed ABDELFATAH — Eva Maria HERNANDEZ DOMINGUEZ Martha Helena PAEZ RODRIGUEZ Camilo PEÑA PAEZ (09-12-2003) Itohan ISAAC — Maria Margarida RAMALHO DE SOUSA MACARIO Wilson Wenceslao ANDRADE CARRION Paola Andrea DUQUE DAVILA Juan Camilo SAAVEDRA DUQUE (23-09-2004) Marina CABRERA BRUGOS Ute ZIGANTE — Valter VIEIRA DA ANUNCIACAO Alexandra DA SILVA COSTA Maria del Carmen ALBISTUR AIRES Sara CARBAJO MORENO Rodrigo FERNANDEZ RUBIO Hind KARRA — Sandica IACOMI — Amparo ROJAS NOSCUE Jesus Angel MENA SIERRA Joaquin PERDIGONES GONZALEZ Gustavo Javier TAPIA HARO Javier Danilo ROMERO CASTILLO Roberto SANCHEZ CALLEJA Edwar Asunción CIPRIANO VILCHEZ Luz Amaida PARRA SANCHEZ Juan Jose MUNERA BALAGUER Renaud Davy MALONGA — Zakaria LITRAOUI — Carscim EGIE EDOBOR Miriam HERNANDEZ SIERRA Renee Emily LEA — Ilse VACA MORENO Reinaldo Enrique CASTRO MARRERO América MARRERO HERNÁNDEZ Mihaela CHIR —

— 2189 —

NAN/IFZ DNI/NIE CP764873 0701273112 D0637136 C0787822 CO787821 2669906 3209612 30605429L X02942183T LV479682 X00294217Q LV703787 LV488572 14611040 X06843775X X03053364E CC94327372 4582021 X04547788K 27910428N 001417523 013817 X03396938E X06134983D X03457616A X03713737L CP037401 —X06690462S 49013409 17244720N X04183582C G11654366 149777427 X05406829N X03113844N 0401499835 CC7551860 13278824 08711361 08562452 10153724 —3582015 30598812 15957768 X03762997J 002477397 150105476 X03870006A X04326994G 30691713 78943039 30645294 06845510 30684427 78939236 C1621033 X06459993Y RN15835583 78884206 4537143 08570996 X04350837L 14603335 X03136982N 78955464 A2966059 H006238 070149899 X05708435L —5331980 X01748257G CP309309 CM503904 78946590 71017555 72072103 K865770 X06098174T CC31627397 20175776 31662179 X06692876Z X04566454B 22725015 2614904 CC66812520 73562861Y T5205031 X05651554V B440597 30678748Z 402857572 3916671 X07268502L 78997594T 10040377

Dagozkion ondorioetarako jakinarazten dizugu, honako hau ohartarazita: administrazio-bidean behin-betikoa den ekintza horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezula Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko Auzi-eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluekin bat etorrita.

ESPEDIENTEA EXPEDIENTE 062464001775 062464001777 062464001780 062464001780 062464001780 062464001781 062464001783 062464001789 062464001792 062464001795 062464001798 062464001803 062464001807 062464001814 062464001817 062464001817 062464001817 062464001817 062464001822 062464001824 062464001824 062464001825 062464001826 062464001829 062464001829 062464001831 062464001831 062464001832 062464001832 062464001878 062464001926 062464001945 062464001950 062464001955 062464001966 062464001966 062464001966 062464001966 062464001966 062464001966 062464001966 062464001984 062464001991 062464002008 062464002048 062464002051 062464002052 062464002061 062464002061 062464002062 062464002063 062464002064 062464002075 062464002080 062464002083 062464002100 062464002100 062464002100 062464002100 062464002100 062464002122 062464002124 062464002128 062464002129 062464002129 062464002135 062464002135 062464002135 062464002137 062464002138 062464002176 062464002176 062464002176 062464002177 062464002178 062464002186 062464002194 062464002220 062464002222 062464002237 062464002239 062464002240 062464002241 062464002266 062464002272 062464002272 062464002275 062464002275 062464002275 062464002286 062464002299 062464002299 062464002313 062464002326 062464002357 062464002489 062464002489

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

DEKR.-EGUNA FECHA DECR. 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006

IZEN-ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS Carmela Patricia LANZA MARADIAGA Samira JADIANE — Eduardo Giovanny NUÑEZ PEREZ Leti Rosario CHIMBORAZO TORRES Sandro Marcelo CHIMBORAZO TORRES Rosangela FIGUEREDO PINTO Cornelia Aurora ALDOIU — Gonzalo Sixto FRIAS RIVAS Issahka BA — James AKAN — Sonia Asunta QUINTEROS GUZMAN Michael PINTADO — Noemi Susana CHANCAHUANA RODRIGUEZ Monica GIRALDO LOPEZ Karim BENAICHA — El Arafi EL BACHA — Veronica VALERA ROBLES Hayat ERRAJI — Carmen Gioconda CASTILLO CASTRO Gilberto BALLONI REEDER Maria Arminda RODRIGUEZ DE BALLONY Christian Rigoberto CASTRO ESTRADA Natasha Aide FARIAS GRANDA (05-11-2001) Abdennour BERKANE — Lahcen MOKHTAR — Adriana MONDRAGON DE PAZ Cristian MONDRAGON DE PAZ (27-09-1995) Cesar Gustavo CABALLERO ORTIZ Moses FREEMAN OTU Salvador FERNANDEZ PINEDA Hicham HEMRANI — Danelchi Massiel GONZALEZ SOSA Julio Francisco PRADO CASTILLO Jorge Francisco SANCHEZ BRU Mª Dolores FUENTES MELGAR Fran BARATA FUENTES (02-09-1996) Maura BARATA FUENTES (21-10-2000) Estanislao BARATA LOPEZ Roberto BARATA FUENTES Debora BARATA FUENTES (13-09-1994) Jose Mª BARATA FUENTES (10-02-1999) Aitor SILLERO ECHEVARRIA Matias Omar MORMANDI — Inglynt Brasil CHAVES DOURADO Patricia SAN EMETERIO DE CASTRO Jose Antonio BENITEZ SASIAIN Jenifer ARJONA ERIN Visitación ECHEVARRIA MARTINEZ Arantza MENDIA PALIZA Carmen Florentina DUMITRU — Roselid SANCHEZ REYES Daniel SAINZ DIEZ-ANDINO Ronald Javier GUACHIZACA LARGO Mohamed EL MAHI — Jose Héctor BONILLA FILIGRANA Beatriz CALVO ATRISTAIN Patricia CALVO DA CRUZ (11-11-1991) German DA CRUZ CALVO (30-07-1994) David DA CRUZ CALVO (03-05-1993) Juan Antonio CARRILLERO BAÑOS Luis GARCIA VALDES (20-09-1991) Enrique MARTINEZ PRIETO Ohiane CAMPOS GARCIA Natalia RAÑA TOME Noa RODRIGUEZ FERNANDEZ Ion Roger STAN — Carmen STAN — Andreea STAN — (29-04-2005) Eduardo IRIBARREN BASAGUREN Idineia RIBEIRO NEVES Segundo Omar ORTEGA BURI Isabella NEVES DE LIMA Jimmy F. CHAMBA QUINTANA Jose Ignacio BARAÑANO RESPALDIZA Alfonso EXPOSITO RENEDO Jose Yovani MONTALVAN GRANDA Francisco CARRION JIMENEZ Ionut Constantin PAVEL — Juan Luis TRUEBA MURILLO Sabina CONDORI AUCA Elisabeth Ramona OCAMPOS — Cristinel PARASCA — Jesús GONZALEZ CALLE Mª Camila GONZALEZ QUINTERO (19-09-1997) Begoña RODRIGUEZ VILLAVERDE Ricardo JIMENEZ BARRUL Jhack Dennis TUMIALAN HIDALGO Maria Narcisa GUTIERREZ QUIÑONES Marisol Adelaida AGUIRRE CAMPOS Sabin REKALDE BASOA Jose Ignacio FERNANDEZ — María SEBASTIAN ARANDILLA Imane BOUHMIDI — Kilesi SK — Yassine MOUKHLISSE — Khale SALMHA MUSTAFA ISSA Verenice VIAFARA ALVAREZ

NAN/IFZ DNI/NIE B004989 X05714524J X03262469B X06402794P X03234874Q CS889931 11118876 3915289 X06772425Y 04596283 4739266 04DF13947 X05464102S CC66780531 X04981063E X03821754M X05057167L X03267324L SF50728 79002424 X02928215Q X05462828Y 02717506 1869240 X03413434G 30570924 —003650853 X01494094Z 30569597 R478201 3395467 X06469626W 74226144S 30589714J ——09766183S 78941839C ——78903413G X07103529W CP019786 78920895Y 14889772D 20220284H 13585729C 30666267E 09957971 CC52169872 30573960Z 0704539220 X02848178L X05582091Z 14263381 ———34794956 —14876688N 78941257J 46918141G 32822268A 07566019 07566718 07566718 14956573H CP757354 SK97926 CS782640 X05741541M 14859054L 14958347K X04246628T 07477082N 06593096 14835217X 5195936 001884834 09776357 14606739Z 02011247N 78929796Y 78926211D X04814428E X06052204F X05390406B 14924045N 28241033N 78884910Q N885604 CO317232 P982525 X07302744Z X06961920G

Contra el acto expreso que se les notifica por la presente, que es definitivo en vía administrativa, podrán Uds. interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2190 —

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bateratsu direnetan ezarritakoarekin bat etorrita eta zeure eskubideen alde egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabiltzearen kalterik gabe. Bilboko Udaletxean, 2007ko urtarrilaren 12an.—Idazkari nagusia

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se notifica podrán Uds. interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación. Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimaren oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Casas Consistoriales de Bilbao, a 12 de enero de 2007.— El Secretario General

(II-318)

(II-318)

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak 2005eko urriaren 10ean onetsi zuen 2005eko LEParen barruan igeltseroen 3 lanpostu, gidari mekanikarien 2 lanpostu eta argiketarien 2 lanposturen deialdirako hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko eskabideak aurkezteko epea amaitu denez, alkateak onartutako eta baztertutakoen honako behin-behineko zerrenda hauek onetsi ditu, bai eta kalifikazio epaimahaien osaketak eta lehenengo ariketen egunak ere:

Una vez finalizado el plazo para la presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo para la convocatoria de 3 Plazas de Albañil, 2 Plazas de Chófer Mecánico y 2 plazas de Electricistas, correspondiente a la OPE 2.005, aprobada por el Sr. Alcalde el 10 de octubre de 2005, el Sr. Alcalde ha aprobado las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos así como la composición de los tribunales calificadores y las fechas de los primeros ejercicios:

IGELTSEROEN 3 LANPOSTURAKO ONARTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA —BARNE IGOERA— 2005EKO LEP

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. 3 PLAZAS DE ALBAÑIL —PROMOCIÓN INTERNA— OPE 2005

NAN

1. abizena

11.905.968-H 29.032.884

Gómez Cherino

2. abizena

Izena

Arrausi García

Juan Carlos Fernándo

D.N.I

11.905.968-H 29.032.884

1.er apellido

Gómez Cherino

2.o apellido

Nombre

Arrausi García

Juan Carlos Fernándo

Kalifikazio Epaimahaia - Igeltseroa

Tribunal calificador - Albañil

Epaimahaiburua (Titularra): Rafael Ibargüen González. Epaimahaiburua (Ordezkoa): Lorea Ipiña Martín. Idazkaria (Titularra): Ane Miren Beristain Barrasa. Idazkaria (Ordezkoa): María Andres Rodríguez. HAEE (Titularra): Imanol Urigüen Garaizabal. HAEE (Ordezkoa): Juan Luis Biain Santiago. Ordezk. Sindikala (Titularra): Jaime Hernando Ugarte. Ordezk. Sindikala (Ordezkoa): Roberto Álvarez Gutiérrez. Epaimahaikide Teknikoa (Titularra): Txema Pérez Muguira. Epaimahaikide Teknikoa (Ordezkoa): Maximino González Ortega. HAEE-euskara (Titularra): José Antonio Urizar Irazabal. HAEE-euskara (Ordezkoa): Beatriz Irizar Elorza. Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea: erantzun anitzeko galdera-sorta), 2007ko otsailaren 21ean egingo da, 14:00etan, udaletxean.

Presidente (Titular): Rafael Ibargüen González. Presidente (Suplente): Lorea Ipiña Martín. Secretario (Titular): Ane Miren Beristain Barrasa. Secretario (Suplente): María Andrés Rodríguez. IVAP (Titular): Imanol Urigüen Garaizabal. IVAP (Suplente): Juan Luis Biain Santiago. Repres. Sindical (Titular): Jaime Hernando Ugarte. Repres. Sindical (Suplente): Roberto Álvarez Gutiérrez. Vocal Técnico (Titular): Txema Pérez Muguira. Vocal Técnico (Suplente): Maximino González Ortega. IVAP-euskera (Titular): José Antonio Urizar Irazabal. IVAP-euskera (Suplente): Beatriz Irizar Elorza. El primer ejercicio (Obligatorio y Eliminatorio) (cuestionario de preguntas con respuestas múltiples), se realizará el día 21 de febrero de 2007, a las 14:00 h. en la Casa Consistorial.

GIDARI-MEKANIKARIEN 2 LANPOSTURAKO ONARTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA —BARNE IGOERA— 2005EKO LEP

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. 2 PLAZAS DE CHÓFER MECÁNICO —PROMOCIÓN INTERNA— OPE 2005

NAN

1. abizena

14.570.682 33.818.522-N

Álvarez Fernández

2. abizena

Gutiérrez Fernández

Izena

Roberto Jesús

Kalifikazio Epaimahaia - Gidari mekanikaria Epaimahaiburua (Titularra): Rafael Ibargüen González. Epaimahaiburua (Ordezkoa): Lorea Ipiña Martín.

D.N.I

14.570.682 33.818.522-N

1.er apellido

Álvarez Fernández

2.o apellido

Gutiérrez Fernández

Tribunal calificador - Chófer mecánico Presidente (Titular): Rafael Ibargüen González. Presidente (Suplente): Lorea Ipiña Martín.

Nombre

Roberto Jesús


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2191 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Idazkaria (Titularra): Ane Miren Beristain Barrasa. Idazkaria (Ordezkoa): María Andres Rodríguez. HAEE (Titularra): Imanol Urigüen Garaizabal. HAEE (Ordezkoa): Juan Luis Biain Santiago. Ordezk. Sindikala (Titularra): Jaime Hernando Ugarte. Ordezk. Sindikala (Ordezkoa): Roberto Álvarez Gutiérrez. Epaimahaikide Teknikoa (Titularra): Txema Pérez Muguira. Epaimahaikide Teknikoa (Ordezkoa): Maximino González Ortega. HAEE-euskara (Titularra): José Antonio Urizar Irazabal. HAEE-euskara (Ordezkoa): Beatriz Irizar Elorza. Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea: erantzun anitzeko galdera-sorta), 2007ko otsailaren 22an egingo da, 14:00etan, udaletxean.

IVAP-euskera (Titular): José Antonio Urizar Irazabal. IVAP-euskera (Suplente): Beatriz Irizar Elorza. El primer ejercicio (Obligatorio y Eliminatorio) (cuestionario de preguntas con respuestas múltiples), se realizará el día 22 de febrero de 2007, a las 14:00 h. en la Casa Consistorial.

ARGIKETARIEN 2 LANPOSTURAKO ONARTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA —BARNE IGOERA— 2005EKO LEP

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. 2 PLAZAS DE ELECTRICISTAS —PROMOCIÓN INTERNA— OPE 2005

NAN

14.563.635-N 14.561.002

1. abizena

2. abizena

Izena

Martija Martín

Bilbao Gómez

Fernándo Manuel

Secretario (Titular): Ane Miren Beristain Barrasa. Secretario (Suplente): María Andrés Rodríguez. IVAP (Titular): Imanol Urigüen Garaizabal. IVAP (Suplente): Juan Luis Biain Santiago. Repres. Sindical (Titular): Jaime Hernando Ugarte. Repres. Sindical (Suplente): Roberto Álvarez Gutiérrez. Vocal Técnico (Titular): Txema Pérez Muguira. Vocal Técnico (Suplente): Maximino González Ortega.

D.N.I

14.563.635-N 14.561.002

1.er apellido

2.o apellido

Nombre

Martija Martín

Bilbao Gómez

Fernándo Manuel

Kalifikazio Epaimahaia - Argiketaria

Tribunal calificador - Electricista

Epaimahaiburua (Titularra): Rafael Ibargüen González. Epaimahaiburua (Ordezkoa): Lorea Ipiña Martín. Idazkaria (Titularra): Ane Miren Beristain Barrasa. Idazkaria (Ordezkoa): María Andres Rodríguez. HAEE (Titularra): Imanol Urigüen Garaizabal. HAEE (Ordezkoa): Juan Luis Biain Santiago. Ordezk. Sindikala (Titularra): Jaime Hernando Ugarte. Ordezk. Sindikala (Ordezkoa): Roberto Álvarez Gutiérrez. Epaimahaikide Teknikoa (Titularra): Txema Pérez Muguira. Epaimahaikide Teknikoa (Ordezkoa): Maximino González Ortega. HAEE-euskara (Titularra): José Antonio Urizar Irazabal. HAEE-euskara (Ordezkoa): Beatriz Irizar Elorza. Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea: erantzun anitzeko galdera-sorta), 2007ko otsailaren 23an egingo da, 14:00etan, udaletxean. Halaber, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, eta 10 eguneko epea emango zaie hautagaiei, baztertu izanaren kontrako erreklamazioak aurkezteko eta hori eragin duten akats edo agiriak zuzentzeko. Basaurin, 2007ko urtarrilaren 8an.—Alkatea, Rafael Ibargüen González

Presidente (Titular): Rafael Ibargüen González. Presidente (Suplente): Lorea Ipiña Martín. Secretario (Titular): Ane Miren Beristain Barrasa. Secretario (Suplente): María Andrés Rodríguez. IVAP (Titular): Imanol Urigüen Garaizabal. IVAP (Suplente): Juan Luis Biain Santiago. Repres. Sindical (Titular): Jaime Hernando Ugarte. Repres. Sindical (Suplente): Roberto Álvarez Gutiérrez. Vocal Técnico (Titular): Txema Pérez Muguira. Vocal Técnico (Suplente): Maximino González Ortega. IVAP-euskera (Titular): José Antonio Urizar Irazabal. IVAP-euskera (Suplente): Beatriz Irizar Elorza. El primer ejercicio (Obligatorio y Eliminatorio) (cuestionario de preguntas con respuestas múltiples), se realizará el día 23 de febrero de 2007, a las 14:00 h. en la Casa Consistorial. Asímismo, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, dando un plazo a los aspirantes de 10 dias para reclamar contra la exclusión y subsanación de las faltas o documentos que hubieran motivado la misma. En Basauri, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde, Rafael Ibargüen González

(II-238)

(II-238)

Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arau bidez ezarritakoaren arabera, jakinarazi egiten da 2007ko urtarrilaren 10eko datako Alkatearen Dekretu bidez, honako hau xedatu dela: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, behin-behineko zerrenda ageri da, Udal honek Administrari Laguntzaile 5 plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartu eta baztertuena. Erreklamazioak aurkezteko arau bidez ezarritako epea igaro ondoren, honako hau xedatu dut:

De conformidad con lo establecido reglamentariamente, se hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2007, se ha dispuesto lo siguiente: Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2.006, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión en régimen de propiedad de 5 plazas de Auxiliar Administrativo, y transcurrido el plazo reglamentario para la presentación de reclamaciones, vengo en disponer:


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2192 —

1. José Ortuño Lansorena jaunak aurkeztutako erreklamazioa onartzea. Administrari Laguntzaile 5 plaza betetzeko onartuen eta baztertuen behin behineko zerrendan bere izena ez dela agertzen argudiatzen du eta hutsegite hori akats bati dagokiola egiaztatu da. Era berean, interesdunak bere eskaera dagokion epearen barruan eta dagokion moduan egin zuen. 2. Behin betiko egitea «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, argitaratutako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Udal honek Administrari Laguntzaile bost (5) plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako hautagaiena.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

3. Behin-betikoz onartzea Administrari Laguntzaile bost (5) plaza lehiaketa-oposaketa bidez jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartutako eta baztertutako hautagaien zerrenda hau:

1. Admitir la reclamación presentada por don José Ortuño Lansorena en la que señala que no aparece en la relación provisional de admitidos y excluidos correspondiente a la provisión de 5 plazas de Auxiliar Administrativo, por haberse comprobado que dicha omisión se debió a un error, por cuanto el interesado presento su petición en tiempo y forma. 2. Elevar a definitiva la lista de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2006, con motivo del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento de Sestao para proveer en propiedad mediante concurso oposición cinco (5) plazas de Auxiliar Administrativo 3. Aprobar de forma definitiva la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para proveer en propiedad mediante concurso-oposición cinco (5) plazas de Auxiliar Administrativo:

Onartuak

Admitidos

Txanda irekia

Turno libre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ABAD GARCÍA, IVAN ABAD GREGORIO, LUIS MARIANO ABADIANO BASTERO, AMAIA ABASCAL CASTILLO, JONE ABASCAL CASTILLO, LETICIA ACEBO CRESPO, IZASKUN AGINAGA URIARTE, UTZUNE AGUADO DÍAZ, MIRIAM AGUIRRE ANCHUSTEGUI, ICIAR AGUIRREURRETA ETXEBARRIA, MIREN JAIONE AIRA MUGA, AITXIBER ALBA PELÁEZ, ELENA ALBISU MARTÍNEZ, IKER ALBO LARREA, MIREN ITXASO ALDANA OSEGUI, MILAGROS ALDAZABAL SOPEÑA, MIREN ARANTZA ALFONSO LAUREANO, MIREN NEKANE ALFONSO PRIETO, JOANA ALKORTA MIRANDA, IÑIGO ALMARAZ LARRAÑAGA, MIREN ALOA GARCÍA, MIREN IZASKUN ALONSO AYARZAGÜENA, JOSÉ LUIS ALONSO BASALDUA, AINHOA ALONSO DÍEZ, Mª DEL CARMEN ALONSO PUERTAS, CRISTINA ALONSO VILARES, OSCAR ALVAREZ BARREIRO, ARACELI ÁLVAREZ DE LOS RÍOS, Mª YOLANDA ÁLVAREZ GONZÁLEZ, PATRICIA ÁLVAREZ ROTELLA, Mª ALVARINA ALZOLA MAGUNAGOITIA, IZASKUN AMO GARCÍA, ANA Mª ANDRÉS ARANA, DOLORES ANDRÉS FELIPE, FELIPA ANDRÉS LORENZO, Mª SOLEDAD APARICIO SAGREDO, Mª DEL MAR ARANA ARANA, ZORIONE ARDANZA CRUCIAGA, LEIRE ARECHABALA AGUIRRE, ALAZNE ARENOSA BEITIA, ELOISA ARENOSA BEITIA, ESTHER ARES MOSQUERA, Mª JOSE ARETXABALETA OLEAGA, IRUNE ARETXAGA PAREDES, OLATZ ARIAS GORDEJUELA, ITXASO ARIAS REBOLLEDO, NÉLIDA ARNAIZ ESPADA, AURORA AROZAMENA LEGARRETA, AITZIBER ARRANZ ACEBAL, MIREN ERRREGIÑE ARRANZ LOSADA, BEGOÑA ARRIBAS PEÑA, SONIA DE ARRIOLA RUIZ DE ARBULO, ITXASO ARROYO ESCUDERO, ROSA Mª ARRUBAL MOLINERO, ANA ROSA ARTATXO AURTENETXE, AMAIA ARTOLA LECUE, JESÚS ARTOLOZAGA ZULAIKA, OROITZE ASCORBE LANDA, IGANCIO ASTICA SARASOLA, MIREN IZASKUN ASTOLA BENGOA, ANA ATUCHA AQUESOLO, BEGOÑA AURREKOETXEA SOTO, NAIARA AXPE IBARRA, IRATXE AYALA CASANOVA, AINHOA AYENSA MARTÍNEZ, ESTIBALIZ AZCUETA MORACIA, AINHOA AZKUNE HERNANDO, ION AZPITARTE SEOANE, JOSEBA BADA RAMÍREZ, GARBIÑE BAHAMONDE BODELO, SONIA BALDONEDO GONZÁLEZ, Mª MAR BALLARÍN LLONA, AMAIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ABAD GARCÍA, IVAN ABAD GREGORIO, LUIS MARIANO ABADIANO BASTERO, AMAIA ABASCAL CASTILLO, JONE ABASCAL CASTILLO, LETICIA ACEBO CRESPO, IZASKUN AGINAGA URIARTE, UTZUNE AGUADO DÍAZ, MIRIAM AGUIRRE ANCHUSTEGUI, ICIAR AGUIRREURRETA ETXEBARRIA, MIREN JAIONE AIRA MUGA, AITXIBER ALBA PELÁEZ, ELENA ALBISU MARTÍNEZ, IKER ALBO LARREA, MIREN ITXASO ALDANA OSEGUI, MILAGROS ALDAZABAL SOPEÑA, MIREN ARANTZA ALFONSO LAUREANO, MIREN NEKANE ALFONSO PRIETO, JOANA ALKORTA MIRANDA, IÑIGO ALMARAZ LARRAÑAGA, MIREN ALOA GARCÍA, MIREN IZASKUN ALONSO AYARZAGÜENA, JOSÉ LUIS ALONSO BASALDUA, AINHOA ALONSO DÍEZ, Mª DEL CARMEN ALONSO PUERTAS, CRISTINA ALONSO VILARES, OSCAR ALVAREZ BARREIRO, ARACELI ÁLVAREZ DE LOS RÍOS, Mª YOLANDA ÁLVAREZ GONZÁLEZ, PATRICIA ÁLVAREZ ROTELLA, Mª ALVARINA ALZOLA MAGUNAGOITIA, IZASKUN AMO GARCÍA, ANA Mª ANDRÉS ARANA, DOLORES ANDRÉS FELIPE, FELIPA ANDRÉS LORENZO, Mª SOLEDAD APARICIO SAGREDO, Mª DEL MAR ARANA ARANA, ZORIONE ARDANZA CRUCIAGA, LEIRE ARECHABALA AGUIRRE, ALAZNE ARENOSA BEITIA, ELOISA ARENOSA BEITIA, ESTHER ARES MOSQUERA, Mª JOSE ARETXABALETA OLEAGA, IRUNE ARETXAGA PAREDES, OLATZ ARIAS GORDEJUELA, ITXASO ARIAS REBOLLEDO, NÉLIDA ARNAIZ ESPADA, AURORA AROZAMENA LEGARRETA, AITZIBER ARRANZ ACEBAL, MIREN ERRREGIÑE ARRANZ LOSADA, BEGOÑA ARRIBAS PEÑA, SONIA DE ARRIOLA RUIZ DE ARBULO, ITXASO ARROYO ESCUDERO, ROSA Mª ARRUBAL MOLINERO, ANA ROSA ARTATXO AURTENETXE, AMAIA ARTOLA LECUE, JESÚS ARTOLOZAGA ZULAIKA, OROITZE ASCORBE LANDA, IGANCIO ASTICA SARASOLA, MIREN IZASKUN ASTOLA BENGOA, ANA ATUCHA AQUESOLO, BEGOÑA AURREKOETXEA SOTO, NAIARA AXPE IBARRA, IRATXE AYALA CASANOVA, AINHOA AYENSA MARTÍNEZ, ESTIBALIZ AZCUETA MORACIA, AINHOA AZKUNE HERNANDO, ION AZPITARTE SEOANE, JOSEBA BADA RAMÍREZ, GARBIÑE BAHAMONDE BODELO, SONIA BALDONEDO GONZÁLEZ, Mª MAR BALLARÍN LLONA, AMAIA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

BAÑOS GÓMEZ, AINARA BARAÑANO ARRUTIA, ANDER BARAÑANO PAYESA, JOSÉ CRUZ BARCO ATUCHA, NURIA BARTOLOMÉ MOLINA, JORGE BAZ CARRANZA, ESTHER BECERRIL GUERRERO, Mª CARMEN BEITIA ARRATE, IRATXE BELAUSTEGI AGIRRETXEA, GENOVEVA BENITO CALZACORTA.MIREN BENITO DEL OLMO, YOLANDA BERGARA LÓPEZ, JOSU BERRIOZABAL BÓVEDA, JONE BIDAURRAZAGA LEONARDO, IZPINE BILBAO AYESTARAN, OROITZ BILBAO OLEAGOITIA, LORENA BILBAO PÉREZ, GOIURI BLANCO GUTIERREZ, Mª DOLORES BLANCO SÁNCHEZ,Mª JESUS BOLIBAR INUNCIAGA, LOREA BRIONES BENAVENTE, Mª MAR BURGOA ITUARTE, AINARA CABALLO GUTIERREZ, AINTZANE CADIERNO VÁZQUEZ, MANUEL CALDERÓN BRATOS, BEATRIZ CAMINERO MARTÍN, CESAR CARLOS CAMPINO GARCÍA, ANA BELÉN CANTERO GARCÍA, SILVIA CANTO AREVALILLO, ARANTZA CARACCIOLO FERNÁNDEZ, DIANA CARAZO EGUIGUREN, IRATXE CARCEDO LÓPEZ, GISELA CARNERO SESMA, MIREN NEREA CARRASCO BLANCO, CRISTINA CARRERA PARRAGA, BEGOÑA CARRETE REDONDO, Mª AUXILIADORA CARRETERO MARTÍN, ARANZAZU CARRILLO CAMPELO, OLALLA CASADO GONZÁLEZ, BEGOÑA CASAL BASTERRA, CRISTINA CASTAÑO PACÍN, CARLOS CASTAÑO URBINA, MÓNICA CASTAÑOS LICEAGA, GARBIÑE CASTELO BLANCO, MARÍA CASTILLERO COBOS, DOLORES CASTILLERO JIMENEZ, LEIRE CASTRO ALBIZUA. ASIER CASTRO RECIO, CRISTINA CATALINA MARTÍNEZ, GREGORIO CEBALLOS FERNÁNDEZ, AMPARO CELAYA MARCAIDA, AINARA CID MORALES, SUSANA COBOS REIGADOS,VIRGINIA CODESIDO CASTRO, Mª TERESA CONDE LAS HAYAS, MARTA CONDE LAS HAYAS, SUSANA CORREA LINERO, ELENA COSGAYA PALACIOS, MARTA CRUZ DE LA CAL, MONTSERRAT DE LA CRUZ SERNA, ZIORTZA CUADRADO TORIBIO, Mª ELENA CHOMÓN SALAZAR, ZIGOR DELGADO MARTÍN, SARAI DELGADO NIETO, JAVIER DÍAZ LÓPEZ, PEDRO DÍAZ PARDO, SILVIA DÍAZ RIO, MÓNICA DÍAZ-RONCERO ASTASIO, EDURNE DIEGO VALPUESTA, ALVARO FRANCISCO DE DONADO LATORRE, SUSANA ECENARRO DE LAS MUÑECAS, MIRIAM ECHANIZ YUSTA, EUNATE ECHARREN CHASCO, ELENA ECHARRI GARCÍA, MIREN ARANTZA EGAÑA GUZMÁN, MAITE EGEA PRADOS, IRENE EGUREN MURO, ANA ELKOROIRIBE QUERO, AINARA ELORRIETA REMENTERÍA, AINARA EREÑOZAGA LEGARRETA, MANUEL ERIZ CAUJAPÉ, NEREA ERKIAGA GORBEA, GAIZKA ESCUDERO PERURENA, MIREN ESPIÑA GROMAZ, JOSEBA ESTEBAN GÓMEZ, CARLOS ESTIBEZ BARREÑA, OIHANA FANO URRUTIA, LEIRE FERNÁNDEZ BUSTILLO, SAIOA FERNÁNDEZ CASES, MARGARITA FERNÁNDEZ COCHÓN, VANESSA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SARA FERNÁNDEZ FERRERAS, Mª DE LAS NIEVES FERNÁNDEZ GALINDEZ, ANA Mª FERNÁNDEZ GARCÍA, JORGE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, AMAIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ROSA Mª FERNÁNDEZ LOBATO, FELISA FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAIME FERNÁNDEZ MANCHA, VICTORIA

— 2193 — 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 BAÑOS GÓMEZ, AINARA BARAÑANO ARRUTIA, ANDER BARAÑANO PAYESA, JOSÉ CRUZ BARCO ATUCHA, NURIA BARTOLOMÉ MOLINA, JORGE BAZ CARRANZA, ESTHER BECERRIL GUERRERO, Mª CARMEN BEITIA ARRATE, IRATXE BELAUSTEGI AGIRRETXEA, GENOVEVA BENITO CALZACORTA.MIREN BENITO DEL OLMO, YOLANDA BERGARA LÓPEZ, JOSU BERRIOZABAL BÓVEDA, JONE BIDAURRAZAGA LEONARDO, IZPINE BILBAO AYESTARAN, OROITZ BILBAO OLEAGOITIA, LORENA BILBAO PÉREZ, GOIURI BLANCO GUTIERREZ, Mª DOLORES BLANCO SÁNCHEZ,Mª JESUS BOLIBAR INUNCIAGA, LOREA BRIONES BENAVENTE, Mª MAR BURGOA ITUARTE, AINARA CABALLO GUTIERREZ, AINTZANE CADIERNO VÁZQUEZ, MANUEL CALDERÓN BRATOS, BEATRIZ CAMINERO MARTÍN, CESAR CARLOS CAMPINO GARCÍA, ANA BELÉN CANTERO GARCÍA, SILVIA CANTO AREVALILLO, ARANTZA CARACCIOLO FERNÁNDEZ, DIANA CARAZO EGUIGUREN, IRATXE CARCEDO LÓPEZ, GISELA CARNERO SESMA, MIREN NEREA CARRASCO BLANCO, CRISTINA CARRERA PARRAGA, BEGOÑA CARRETE REDONDO, Mª AUXILIADORA CARRETERO MARTÍN, ARANZAZU CARRILLO CAMPELO, OLALLA CASADO GONZÁLEZ, BEGOÑA CASAL BASTERRA, CRISTINA CASTAÑO PACÍN, CARLOS CASTAÑO URBINA, MÓNICA CASTAÑOS LICEAGA, GARBIÑE CASTELO BLANCO, MARÍA CASTILLERO COBOS, DOLORES CASTILLERO JIMENEZ, LEIRE CASTRO ALBIZUA. ASIER CASTRO RECIO, CRISTINA CATALINA MARTÍNEZ, GREGORIO CEBALLOS FERNÁNDEZ, AMPARO CELAYA MARCAIDA, AINARA CID MORALES, SUSANA COBOS REIGADOS,VIRGINIA CODESIDO CASTRO, Mª TERESA CONDE LAS HAYAS, MARTA CONDE LAS HAYAS, SUSANA CORREA LINERO, ELENA COSGAYA PALACIOS, MARTA CRUZ DE LA CAL, MONTSERRAT DE LA CRUZ SERNA, ZIORTZA CUADRADO TORIBIO, Mª ELENA CHOMÓN SALAZAR, ZIGOR DELGADO MARTÍN, SARAI DELGADO NIETO, JAVIER DÍAZ LÓPEZ, PEDRO DÍAZ PARDO, SILVIA DÍAZ RIO, MÓNICA DÍAZ-RONCERO ASTASIO, EDURNE DIEGO VALPUESTA, ALVARO FRANCISCO DE DONADO LATORRE, SUSANA ECENARRO DE LAS MUÑECAS, MIRIAM ECHANIZ YUSTA, EUNATE ECHARREN CHASCO, ELENA ECHARRI GARCÍA, MIREN ARANTZA EGAÑA GUZMÁN, MAITE EGEA PRADOS, IRENE EGUREN MURO, ANA ELKOROIRIBE QUERO, AINARA ELORRIETA REMENTERÍA, AINARA EREÑOZAGA LEGARRETA, MANUEL ERIZ CAUJAPÉ, NEREA ERKIAGA GORBEA, GAIZKA ESCUDERO PERURENA, MIREN ESPIÑA GROMAZ, JOSEBA ESTEBAN GÓMEZ, CARLOS ESTIBEZ BARREÑA, OIHANA FANO URRUTIA, LEIRE FERNÁNDEZ BUSTILLO, SAIOA FERNÁNDEZ CASES, MARGARITA FERNÁNDEZ COCHÓN, VANESSA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SARA FERNÁNDEZ FERRERAS, Mª DE LAS NIEVES FERNÁNDEZ GALINDEZ, ANA Mª FERNÁNDEZ GARCÍA, JORGE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, AMAIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ROSA Mª FERNÁNDEZ LOBATO, FELISA FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAIME FERNÁNDEZ MANCHA, VICTORIA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

FERNÁNDEZ OÑA, JOSE MARÍA FERNÁNDEZ PAGÉS., SUSANA FERNÁNDEZ QUINCOCES, SONIA FRAILE RIVAS, Mª JESÚS FRANCO PORTO, FABIOLA FRANCO PORTO, SORAYA FUENTE ORTAL, LIDIA GALENDE ÁLVAREZ, VERÓNICA GALLASTEGUI SEVILLA, ESTHER GARCÍA ARANA, EKAIN GARCÍA CAMIRUAGA, Mª ANGELES GARCÍA CARREIRA, JESÚS BASILIO GARCÍA FERNÁNDEZ, NEREA GARCÍA FERNÁNDEZ, NURIA GARCIA LÁZARO, Mª BEGOÑA GARCÍA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCÍA MARCOS, MÓNICA GARCÍA NUÑEZ, Mª BELÉN GARCÍA OLAZABAL, Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ, INMACULADA GARCÍA PÉREZ, Mª MARTA GARCÍA POTENTE, ARANZAZU GARCÍA RAMOS, NADIA GARCÍA SANZ, IKER GARCÍA VALCARCE, SORAYA GARCÍA VILLACORTA, JAVIER GARCÍA ZABALA, IRATXE GAY VÁZQUEZ, Mª CARMEN GIGANTO GARCÍA, Mª ARTEMIA GIL ALMANDOZ, ASIER GIL FERNÁNDEZ, ANA Mª GIL GÓMEZ, MÓNICA GÓMEZ GARCÍA, LEIRE GÓMEZ LABAYEN, MÓNICA GÓMEZ LABAYEN, SONIA GONZÁLEZ ALCALDE, AMAIA GONZÁLEZ ARANDA, Mª YOLANDA GONZÁLEZ BARCINA, LOIDA GONZÁLEZ BARROSO, MARINA GONZÁLEZ BARROSO, ROSA Mª GONZÁLEZ DELGADO, Mª LUISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LUISA GONZÁLEZ IBAÑEZ, EDURNE GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª ANGELES GONZÁLEZ RUA, LOREA GOÑI BAREÑO, ANDEKA GORROÑO ANDREU, EIDER GUTIERREZ ALONSO, NOEMI GUTIERREZ CAMPO, FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ CIURANA, MAITE GUTIERREZ FERNÁNDEZ, ITZIAR GUTIERREZ GIL, Mª EUGENIA GUTIERREZ ODRIOZOLA, Mª ESTHER GUTIERREZ VALDESPINA, AINARA HERAS ORTIZ DE LUNA, AMAIA DE LAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, LOURDES HERNÁNDEZ ECHEVARRIA, AITOR HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ABARNE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CLARA HERNÁNDEZ FRUTOS, Mª ISABEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SONIA HERNÁNDEZ ROBLEDO, YOLANDA HERNÁNDO ALONSO, MARTA ROSA HERRAN EZKURDIA, ELIXABETE HERRAN VAZ, IRATXE HERRERA ANAYA, IGNACIO HERRERA DE BUSTOS, Mª JESÚS HERRERO RODRIGUEZ, JOSE FÉLIX HOYO MARTÍNEZ DE LAGRAN, RUBÉN DEL HOYOS BOLIVAR, JOSÉ FRANCISCO DE HURTADO SARACHAGA, MAIDER IBAÑEZ ETXEBARRIA, ARITZ IBARRA IZURIETA, SEGUNDO IBEAS LOIZAGA, GUILLERMO ICAZA ZUGAZA, CRISTINA IGLESIAS ASLA, OIER IGLESIAS MOYANO, ITZIAR IRAGÜEN VILLALMANZO, Mª ARANTZAZU IRIONDO TAMAYO, IRATXE ISASI SASETA, ANA ITURBE CARRETE, CRISTINA ITURBE-ORMAETXE URIARTE, LEIRE IZAGUIRRE DUÑABEITIA, JOSEBA ANDONI IZAGUIRRE LACHONDO, IGOR IZAGUIRRE LACHONDO, IRATXE IZPIZUA LARRAURI, BATIRTZE IZQUIERDO HUIDOBRO, Mª VICTORIA JACA ARANA, EUGENIA JARA ORTIZ, PILAR JAUREGUI ALONSO, ITZIAR JAYO SAGREDO, EDURNE JOAQUÍN DALUZ, JEZABEL JUEZ DE LA TORRE, SILVIA LAFORGA FERNÁNDEZ, Mª ELENA LAFUENTE GUTIERREZ, LAURA LAGO RUIZ, ELENA LANCHAS GONZÁLEZ, Mª VICTORIA LANGAS PINTO, MIGUEL ANGEL LANSEROS SASTRE, Mª MAR LARA RODRÍGUEZ, ELENA

— 2194 — 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 FERNÁNDEZ OÑA, JOSE MARÍA FERNÁNDEZ PAGÉS., SUSANA FERNÁNDEZ QUINCOCES, SONIA FRAILE RIVAS, Mª JESÚS FRANCO PORTO, FABIOLA FRANCO PORTO, SORAYA FUENTE ORTAL, LIDIA GALENDE ÁLVAREZ, VERÓNICA GALLASTEGUI SEVILLA, ESTHER GARCÍA ARANA, EKAIN GARCÍA CAMIRUAGA, Mª ANGELES GARCÍA CARREIRA, JESÚS BASILIO GARCÍA FERNÁNDEZ, NEREA GARCÍA FERNÁNDEZ, NURIA GARCIA LÁZARO, Mª BEGOÑA GARCÍA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCÍA MARCOS, MÓNICA GARCÍA NUÑEZ, Mª BELÉN GARCÍA OLAZABAL, Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ, INMACULADA GARCÍA PÉREZ, Mª MARTA GARCÍA POTENTE, ARANZAZU GARCÍA RAMOS, NADIA GARCÍA SANZ, IKER GARCÍA VALCARCE, SORAYA GARCÍA VILLACORTA, JAVIER GARCÍA ZABALA, IRATXE GAY VÁZQUEZ, Mª CARMEN GIGANTO GARCÍA, Mª ARTEMIA GIL ALMANDOZ, ASIER GIL FERNÁNDEZ, ANA Mª GIL GÓMEZ, MÓNICA GÓMEZ GARCÍA, LEIRE GÓMEZ LABAYEN, MÓNICA GÓMEZ LABAYEN, SONIA GONZÁLEZ ALCALDE, AMAIA GONZÁLEZ ARANDA, Mª YOLANDA GONZÁLEZ BARCINA, LOIDA GONZÁLEZ BARROSO, MARINA GONZÁLEZ BARROSO, ROSA Mª GONZÁLEZ DELGADO, Mª LUISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LUISA GONZÁLEZ IBAÑEZ, EDURNE GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª ANGELES GONZÁLEZ RUA, LOREA GOÑI BAREÑO, ANDEKA GORROÑO ANDREU, EIDER GUTIERREZ ALONSO, NOEMI GUTIERREZ CAMPO, FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ CIURANA, MAITE GUTIERREZ FERNÁNDEZ, ITZIAR GUTIERREZ GIL, Mª EUGENIA GUTIERREZ ODRIOZOLA, Mª ESTHER GUTIERREZ VALDESPINA, AINARA HERAS ORTIZ DE LUNA, AMAIA DE LAS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, LOURDES HERNÁNDEZ ECHEVARRIA, AITOR HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ABARNE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CLARA HERNÁNDEZ FRUTOS, Mª ISABEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SONIA HERNÁNDEZ ROBLEDO, YOLANDA HERNÁNDO ALONSO, MARTA ROSA HERRAN EZKURDIA, ELIXABETE HERRAN VAZ, IRATXE HERRERA ANAYA, IGNACIO HERRERA DE BUSTOS, Mª JESÚS HERRERO RODRIGUEZ, JOSE FÉLIX HOYO MARTÍNEZ DE LAGRAN, RUBÉN DEL HOYOS BOLIVAR, JOSÉ FRANCISCO DE HURTADO SARACHAGA, MAIDER IBAÑEZ ETXEBARRIA, ARITZ IBARRA IZURIETA, SEGUNDO IBEAS LOIZAGA, GUILLERMO ICAZA ZUGAZA, CRISTINA IGLESIAS ASLA, OIER IGLESIAS MOYANO, ITZIAR IRAGÜEN VILLALMANZO, Mª ARANTZAZU IRIONDO TAMAYO, IRATXE ISASI SASETA, ANA ITURBE CARRETE, CRISTINA ITURBE-ORMAETXE URIARTE, LEIRE IZAGUIRRE DUÑABEITIA, JOSEBA ANDONI IZAGUIRRE LACHONDO, IGOR IZAGUIRRE LACHONDO, IRATXE IZPIZUA LARRAURI, BATIRTZE IZQUIERDO HUIDOBRO, Mª VICTORIA JACA ARANA, EUGENIA JARA ORTIZ, PILAR JAUREGUI ALONSO, ITZIAR JAYO SAGREDO, EDURNE JOAQUÍN DALUZ, JEZABEL JUEZ DE LA TORRE, SILVIA LAFORGA FERNÁNDEZ, Mª ELENA LAFUENTE GUTIERREZ, LAURA LAGO RUIZ, ELENA LANCHAS GONZÁLEZ, Mª VICTORIA LANGAS PINTO, MIGUEL ANGEL LANSEROS SASTRE, Mª MAR LARA RODRÍGUEZ, ELENA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

LARRABEITI PANDO, MAITE LARRAÑAGA PORSET, GARBIÑE LARRAÑAGA QUIJANO, EDURNE LARRAURI EREÑO, AMAYA LARRINAGA LÓPEZ, OLATZ LASHERAS FERNÁNDEZ, Mª YOLANDA LAUZIRIKA JAUREGI, MIREN IRUNE LAUZIRIKA LÓPEZ, IRATXE LÁZARO ÁLVAREZ, ESTHER LÁZARO LIRAS, CLARA ISABEL LEGARRETA SOLAGUREN, IRATXE LEJARRETA SANCHO, ANDER LEJARRETA SANCHO, IDOIA LEÓN SANCHO, IÑIGO LERMA CANCHO, Mª PILAR LIAÑO MIGUÉLEZ, MIREIA LIBANO BASARRATE, ESTIBALIZ LINAJE CARRERAS, Mª ARANZAZU LINAJE NUÑEZ, LAURA LIZ SIMÓN, JON ANDER LLONA LÓPEZ, SILVIA LLORENTE MOLINER, NORA LOIZAGA RIO, IGNACIO LOLO LÓPEZ, SEVERINA LOMAS LÓPEZ, Mª JOSÉ LÓPEZ ALARCÓN, SILVIA LÓPEZ CHOREN, EILEEN LÓPEZ ERAÑA, AITOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, AMAYA LÓPEZ HERNÁNDEZ, BEATRIZ LÓPEZ HERNÁNDEZ, JAVIER LÓPEZ LOIZAGA, NOELIA LÓPEZ MARTÍN, JOSEBA LÓPEZ MIGUEL, RAQUEL LÓPEZ SÁINZ, Mª ÁUREA LÓPEZ VÁZQUEZ, SANDRA LOZANO VICENTE, Mª MAR MADARIAGA DEL ARCO, MIREN NEKANE MADINABEITIA BASTERRETXEA, ZIGOR MAESO TEJERINA, FERNANDO MANZANO DEL TORO, MARTA MARCOS VILCHES, IDOIA MARQUEZ GUTIERREZ, LOURDES MARQUEZ SALGADO, ARANTZA MARROQUÍN PALACIO, ANA TERESA MARROQUÍN PALACIO, JESÚS MIGUEL MARTIARENA ÁLVAREZ, ESTIBALIZ MARTÍN FUENTE, ANA LEYRE MARTÍN LASANTA, EVA MARTÍN LÓPEZ, MARTA MARTÍN URIARTE, KEPA MARTÍNEZ ARCE, RAQUEL MARTÍNEZ COSTA, NEREA MARTÍNEZ DE BEDOIA SUSO, ALEXANDER MARTÍNEZ DE BUJO ELÍAS, Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ ELGUEZABAL, ITZIAR MARTÍNEZ JIMENEZ, Mª MERCEDES MARTÍNEZ LARREA, SONIA MARTÍNEZ PÉREZ, JONE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, AIDA MARTÍNEZ SANCHO, JOANNA MARTÍNEZ TELO, MAIDER MARTÍNEZ UGARTE, MIREN ARGIÑE MARTÍNEZ VELASCO, AITZIBER MATEOS JORNA, BEGOÑA MATEOS JORNA, Mª ISABEL MATEOS OLABARRIETA, ITZIAR MATEOS TAZO, NAIARA MATÍAS GARMENDIA, AMAIA MEDIAVILLA JIMÉMEZ, IRATXE MELLADO OLABARRIETA, NAGORE MENA GARCÍA, Mª LORENA MÉNDEZ CASTRO, ANA Mª MÉNDEZ LÓPEZ, SAIOA MENÉNDEZ LÓPEZ, MÓNICA MERINO GIGANTO, Mª JESÚS MIELGO MERINO, IDOIA MIGUEL VALIENTE, ANA Mª DE MÍGUEZ PAZOS, PILAR MÍNGUEZ BARRAL, ELENA MIRANDA CARBALLO, BEGOÑA MIRANDA CARBALLO, IZASKUN MIRANDA DÍAZ, RAQUEL MOLINUEVO MARTÍNEZ, EVA MONZÓN ECHEVARRIA, ALAZNE MORENO FERNANDEZ, SUSANA MOTA LOPATEGI, ARANTZAZU MOTA MARTÍNEZ, NAGORE MOTA ZALBIDEA, ARKAITZ MOYA MILO, ZIORTZA MUNITXA URKULLU, ANDERE MUÑOZ GARCÍA, SONIA MURCIA FERNANDEZ, EDUARDO MURGIA SANTÍN, ANDONI MURGOITIO GONZÁLEZ, ALVARO MURUAGA CALVO, IÑIGO NAVARRO IZKO, ROSA ANASTASIA OBREGÓN CABRERO. LORENA OCERIN GONZÁLEZ, AITZIBER OJEDA SANCHEZ, Mª MAGDALENA

— 2195 — 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 LARRABEITI PANDO, MAITE LARRAÑAGA PORSET, GARBIÑE LARRAÑAGA QUIJANO, EDURNE LARRAURI EREÑO, AMAYA LARRINAGA LÓPEZ, OLATZ LASHERAS FERNÁNDEZ, Mª YOLANDA LAUZIRIKA JAUREGI, MIREN IRUNE LAUZIRIKA LÓPEZ, IRATXE LÁZARO ÁLVAREZ, ESTHER LÁZARO LIRAS, CLARA ISABEL LEGARRETA SOLAGUREN, IRATXE LEJARRETA SANCHO, ANDER LEJARRETA SANCHO, IDOIA LEÓN SANCHO, IÑIGO LERMA CANCHO, Mª PILAR LIAÑO MIGUÉLEZ, MIREIA LIBANO BASARRATE, ESTIBALIZ LINAJE CARRERAS, Mª ARANZAZU LINAJE NUÑEZ, LAURA LIZ SIMÓN, JON ANDER LLONA LÓPEZ, SILVIA LLORENTE MOLINER, NORA LOIZAGA RIO, IGNACIO LOLO LÓPEZ, SEVERINA LOMAS LÓPEZ, Mª JOSÉ LÓPEZ ALARCÓN, SILVIA LÓPEZ CHOREN, EILEEN LÓPEZ ERAÑA, AITOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, AMAYA LÓPEZ HERNÁNDEZ, BEATRIZ LÓPEZ HERNÁNDEZ, JAVIER LÓPEZ LOIZAGA, NOELIA LÓPEZ MARTÍN, JOSEBA LÓPEZ MIGUEL, RAQUEL LÓPEZ SÁINZ, Mª ÁUREA LÓPEZ VÁZQUEZ, SANDRA LOZANO VICENTE, Mª MAR MADARIAGA DEL ARCO, MIREN NEKANE MADINABEITIA BASTERRETXEA, ZIGOR MAESO TEJERINA, FERNANDO MANZANO DEL TORO, MARTA MARCOS VILCHES, IDOIA MARQUEZ GUTIERREZ, LOURDES MARQUEZ SALGADO, ARANTZA MARROQUÍN PALACIO, ANA TERESA MARROQUÍN PALACIO, JESÚS MIGUEL MARTIARENA ÁLVAREZ, ESTIBALIZ MARTÍN FUENTE, ANA LEYRE MARTÍN LASANTA, EVA MARTÍN LÓPEZ, MARTA MARTÍN URIARTE, KEPA MARTÍNEZ ARCE, RAQUEL MARTÍNEZ COSTA, NEREA MARTÍNEZ DE BEDOIA SUSO, ALEXANDER MARTÍNEZ DE BUJO ELÍAS, Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ ELGUEZABAL, ITZIAR MARTÍNEZ JIMENEZ, Mª MERCEDES MARTÍNEZ LARREA, SONIA MARTÍNEZ PÉREZ, JONE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, AIDA MARTÍNEZ SANCHO, JOANNA MARTÍNEZ TELO, MAIDER MARTÍNEZ UGARTE, MIREN ARGIÑE MARTÍNEZ VELASCO, AITZIBER MATEOS JORNA, BEGOÑA MATEOS JORNA, Mª ISABEL MATEOS OLABARRIETA, ITZIAR MATEOS TAZO, NAIARA MATÍAS GARMENDIA, AMAIA MEDIAVILLA JIMÉMEZ, IRATXE MELLADO OLABARRIETA, NAGORE MENA GARCÍA, Mª LORENA MÉNDEZ CASTRO, ANA Mª MÉNDEZ LÓPEZ, SAIOA MENÉNDEZ LÓPEZ, MÓNICA MERINO GIGANTO, Mª JESÚS MIELGO MERINO, IDOIA MIGUEL VALIENTE, ANA Mª DE MÍGUEZ PAZOS, PILAR MÍNGUEZ BARRAL, ELENA MIRANDA CARBALLO, BEGOÑA MIRANDA CARBALLO, IZASKUN MIRANDA DÍAZ, RAQUEL MOLINUEVO MARTÍNEZ, EVA MONZÓN ECHEVARRIA, ALAZNE MORENO FERNANDEZ, SUSANA MOTA LOPATEGI, ARANTZAZU MOTA MARTÍNEZ, NAGORE MOTA ZALBIDEA, ARKAITZ MOYA MILO, ZIORTZA MUNITXA URKULLU, ANDERE MUÑOZ GARCÍA, SONIA MURCIA FERNANDEZ, EDUARDO MURGIA SANTÍN, ANDONI MURGOITIO GONZÁLEZ, ALVARO MURUAGA CALVO, IÑIGO NAVARRO IZKO, ROSA ANASTASIA OBREGÓN CABRERO. LORENA OCERIN GONZÁLEZ, AITZIBER OJEDA SANCHEZ, Mª MAGDALENA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

OLABARRIETA VILLABEITIA, MIREN ITXASO ORMAETXEA URUBURU, IZASKUN ORTIZ DE PINEDO GUTIERREZ, MARTA ORTIZ DE URBINA MARTÍNEZ DE ARENAZA, OLATZ ORTUÑO LANSORENA, JOSÉ ORTUÑO LÓPEZ, JOSE FRANCISCO ORTUONDO FERNÁNDEZ, AINHOA ORTUONDO FERNÁNDEZ, GARBIÑE ORTUZAR GARCÍA, IZASKUN ORUETA ARGÜELLO, SILVIA OTXOA MANSO, GORKA PAJARES GONZÁLEZ, IRUNE PALACIO GONZÁLEZ, Mª JOSEFA PALACIOS LÓPEZ, PEDRO Mª PARADA RODRÍGUEZ, JOSÉ FÉLIX PARDO PÉREZ, PIEDAD PARRA ROMERO, JUAN MANUEL PASCUAL ALONSO, CRISTINA PELLEJER MARTIN, RUTH PEÑA GARCÍA, Mª CRISTINA PEÑA SAINZ, Mª LUISA PERDIGUERO RUBIO, BEATRIZ PEREIRA ANDRADE, ANA BELEN PÉREZ BLANCO, BEGOÑA PÉREZ GOIKOETXEA, AMAIA PÉREZ GOIKOETXEA, SONIA PÉREZ GONZÁLEZ, JOSEBA TOMÁS PÉREZ MARTÍNEZ, PILAR PÉREZ MARTÍNEZ,MIGUEL ANGEL PÉREZ REDONDO, AINHOA PÉREZ REDONDO, ASIER PÉREZ SÁNCHEZ, Mª VISITACIÓN PÉREZ SEGARRA, ANA Mª PÉREZ VEGAS, JOSÉ MIGUEL PICADO PÉREZ, ALEJANDRA PONGA GÓMEZ, Mª ASCENSIÓN PONTON BARCENA, NEREA PORTALES LLORENTE, AMAIA POZO DE LA FUENTE, AMAYA PRIETO NAVEIRA, EVA Mª PRIETO SERRANO, MARÍA PUENTES VILLARES, Mª JOSÉ PUERTAS MAYORGA, Mª BEGOÑA PUGA GUTIERREZ, Mª CARMEN QUINTANA VILLANUEVA, KRISTINA RECIO SAN JOSÉ, BEGOÑA REDAL GALINDO, JAYONE REZA ÁLVAREZ, ROSA Mª RIVAS ALONSO, RAQUEL RIVERA CALZADO, XABIER RIVERA TERRÓN, JESÚS Mª RODRÍGUEZ FLECHA, MAITE RODRÍGUEZ HORNES, Mº PILAR RODRÍGUEZ LLES, ANA BELÉN RODRÍGUEZ MARTITEGUI, Mª BEGOÑA RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA RODRÍGUEZ SANTOS, YOLANDA ROJÍ LOPEZ DE ABECHUCO,Mª OLGA ROMANÍ CASTRO, Mª DOLORES ROSALES SÁNCHEZ, Mª CARMEN ROUCO ZORRILLA, OSKAR RUESGA BURUAGA, EIDER RUIZ DÍAZ, Mª ANGELES RUIZ DORADO, Mª ELISA RUIZ DURÁN, JUAN MIGUEL RUIZ LLARENA, ANA Mª RUIZ MARTÍNEZ, LEYRE RUIZ RUIZ DE LA ILLA, ASIER RUÍZ SÁNCHEZ, RAFAEL SÁEZ CASADO, JAVIER SÁEZ LLERENA, MAITANE SÁEZ PÉREZ, SUSANA SAGARDUY QUINTANILLA, Mª ARANZAZU SAINZ DE LA MAZA ZARATE, LEIRE SAINZ GONZÁLEZ, ANGEL SAINZ LUENGO, JANIRE SÁINZ PÉREZ,TERESA SÁINZ SAN PEDRO, PATRICIA SALAZAR ABARRATEGI, JAIONE SALINAS FERNÁNDEZ, ITZIAR SALINERO GARCÍA, SILVIA SAMPERIO MENÉNDEZ, LAURA SAN FÉLIX PEÑA, ITZIAR SAN JUAN GUILLEN, Mª PILAR SAN MARTÍN AMIAMA, MÓNICA SAN ROMÁN BORDEGARAY, ANA BEGOÑA SAN SEBASTIÁN RIVAS, MAITENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FRACISCO JAVIER SÁNCHEZ FERRERO, ANA BELÉN SÁNCHEZ GUTIERREZ, YOLANDA SÁNCHEZ MORALES, Mª JOSÉ SANCHEZ MUÑOZ, RAQUEL SANCHO LEÑERO, Mª SOLEDAD SANDOVAL INTXAURRANDIETA, UNAI SANTAMARÍA DE JUAN, MAITE SANTAMARÍA UGARTE, SONIA SANTOS MARTÍN, OIANE SANTOS VÁZQUEZ, Mª TERESA SANTOS VÁZQUEZ, MIRIAM SANZ LÓPEZ, ANA GLORIA SARASOLA RUIZ, Mª TERESA SARRÍA BILBAO, Mª BEGOÑA SARRIA GONZÁLEZ, IRATXE

— 2196 — 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 OLABARRIETA VILLABEITIA, MIREN ITXASO ORMAETXEA URUBURU, IZASKUN ORTIZ DE PINEDO GUTIERREZ, MARTA ORTIZ DE URBINA MARTÍNEZ DE ARENAZA, OLATZ ORTUÑO LANSORENA, JOSÉ ORTUÑO LÓPEZ, JOSE FRANCISCO ORTUONDO FERNÁNDEZ, AINHOA ORTUONDO FERNÁNDEZ, GARBIÑE ORTUZAR GARCÍA, IZASKUN ORUETA ARGÜELLO, SILVIA OTXOA MANSO, GORKA PAJARES GONZÁLEZ, IRUNE PALACIO GONZÁLEZ, Mª JOSEFA PALACIOS LÓPEZ, PEDRO Mª PARADA RODRÍGUEZ, JOSÉ FÉLIX PARDO PÉREZ, PIEDAD PARRA ROMERO, JUAN MANUEL PASCUAL ALONSO, CRISTINA PELLEJER MARTIN, RUTH PEÑA GARCÍA, Mª CRISTINA PEÑA SAINZ, Mª LUISA PERDIGUERO RUBIO, BEATRIZ PEREIRA ANDRADE, ANA BELEN PÉREZ BLANCO, BEGOÑA PÉREZ GOIKOETXEA, AMAIA PÉREZ GOIKOETXEA, SONIA PÉREZ GONZÁLEZ, JOSEBA TOMÁS PÉREZ MARTÍNEZ, PILAR PÉREZ MARTÍNEZ,MIGUEL ANGEL PÉREZ REDONDO, AINHOA PÉREZ REDONDO, ASIER PÉREZ SÁNCHEZ, Mª VISITACIÓN PÉREZ SEGARRA, ANA Mª PÉREZ VEGAS, JOSÉ MIGUEL PICADO PÉREZ, ALEJANDRA PONGA GÓMEZ, Mª ASCENSIÓN PONTON BARCENA, NEREA PORTALES LLORENTE, AMAIA POZO DE LA FUENTE, AMAYA PRIETO NAVEIRA, EVA Mª PRIETO SERRANO, MARÍA PUENTES VILLARES, Mª JOSÉ PUERTAS MAYORGA, Mª BEGOÑA PUGA GUTIERREZ, Mª CARMEN QUINTANA VILLANUEVA, KRISTINA RECIO SAN JOSÉ, BEGOÑA REDAL GALINDO, JAYONE REZA ÁLVAREZ, ROSA Mª RIVAS ALONSO, RAQUEL RIVERA CALZADO, XABIER RIVERA TERRÓN, JESÚS Mª RODRÍGUEZ FLECHA, MAITE RODRÍGUEZ HORNES, Mº PILAR RODRÍGUEZ LLES, ANA BELÉN RODRÍGUEZ MARTITEGUI, Mª BEGOÑA RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA RODRÍGUEZ SANTOS, YOLANDA ROJÍ LOPEZ DE ABECHUCO,Mª OLGA ROMANÍ CASTRO, Mª DOLORES ROSALES SÁNCHEZ, Mª CARMEN ROUCO ZORRILLA, OSKAR RUESGA BURUAGA, EIDER RUIZ DÍAZ, Mª ANGELES RUIZ DORADO, Mª ELISA RUIZ DURÁN, JUAN MIGUEL RUIZ LLARENA, ANA Mª RUIZ MARTÍNEZ, LEYRE RUIZ RUIZ DE LA ILLA, ASIER RUÍZ SÁNCHEZ, RAFAEL SÁEZ CASADO, JAVIER SÁEZ LLERENA, MAITANE SÁEZ PÉREZ, SUSANA SAGARDUY QUINTANILLA, Mª ARANZAZU SAINZ DE LA MAZA ZARATE, LEIRE SAINZ GONZÁLEZ, ANGEL SAINZ LUENGO, JANIRE SÁINZ PÉREZ,TERESA SÁINZ SAN PEDRO, PATRICIA SALAZAR ABARRATEGI, JAIONE SALINAS FERNÁNDEZ, ITZIAR SALINERO GARCÍA, SILVIA SAMPERIO MENÉNDEZ, LAURA SAN FÉLIX PEÑA, ITZIAR SAN JUAN GUILLEN, Mª PILAR SAN MARTÍN AMIAMA, MÓNICA SAN ROMÁN BORDEGARAY, ANA BEGOÑA SAN SEBASTIÁN RIVAS, MAITENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FRACISCO JAVIER SÁNCHEZ FERRERO, ANA BELÉN SÁNCHEZ GUTIERREZ, YOLANDA SÁNCHEZ MORALES, Mª JOSÉ SANCHEZ MUÑOZ, RAQUEL SANCHO LEÑERO, Mª SOLEDAD SANDOVAL INTXAURRANDIETA, UNAI SANTAMARÍA DE JUAN, MAITE SANTAMARÍA UGARTE, SONIA SANTOS MARTÍN, OIANE SANTOS VÁZQUEZ, Mª TERESA SANTOS VÁZQUEZ, MIRIAM SANZ LÓPEZ, ANA GLORIA SARASOLA RUIZ, Mª TERESA SARRÍA BILBAO, Mª BEGOÑA SARRIA GONZÁLEZ, IRATXE


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537

— 2197 —

SARRIEGUI IZAGUIRRE, NEREA SERRANO GÓMEZ, SILVIA SESMA MARQUÉS, AGURTZANE SETIÉN VILLANUEVA, EDURNE SIERRA ORRANTIA, INMACULADA SIMÓN AIRA, AINHOA SOTO JIMÉNEZ, AVENCIA TAMAYO POZO, AINTZANE TARACIDO DÍAZ, SUSANA TATO LÓPEZ, ELENA TEJEDOR ROMÓN, JOSÉ IGNACIO TELLERÍA REMENTERÍA, IRATXE TERAN LOBATO, JORGE TORRE MARTÍNEZ, IDOIA TORRECILLA PRIETO, NAGORE TOTORICAGUENA REMENTERIA, ESTIBALIZ TOYOS ELORRIAGA, ANE TOYOS MENÉNDEZ, SONIA TRECEÑO CAMINO, MARTA TRINCADO TABLADO, NAIARA UGALDE LÓPEZ, AINARA UGARRIZA EGILUZ, ZORIONE UGARTE LIZARRALDE, JOSE RAMÓN UNIBASO IGLESIAS, LEIRE UNZURRUNZAGA MARTÍNEZ, ENDIKA URBINA FERNÁNDEZ, Mª ISABEL URIARTE EGUSKIZAGA, SAIOA URIARTE IDIGORAS, IDOIA URIONDO URQUIJO, IÑIGO URRETXAGA MOMOITIO, GALDER URRUELA BORDEGARAI, AINHOA UZQUIAGA GIL, KOLDO MIKEL VADILLO AMORÓS, LEIRE VALDEPEÑAS GÓMEZ, ANTONIO VALLE USUBIAGA, EVA VALLE VARGAS, IRENE DEL VARELA GALEGO, JOSÉ MANUEL VARELA GÓMEZ, CONCEPCIÓN VARELA NEGRO, NURIA VÁZQUEZ GARCÍA, BERTA VÁZQUEZ PAZO, Mª JESÚS VÁZQUEZ SAN MARTÍN, ASIER VEGA MIRA, ENEKO VELASCO TRIGUERO, BEGOÑA VELASCO TRIGUERO, Mª CARMEN VENTOSA ALONSO, REBECA VICARIO GARCIA, FRANCISCO VIGURI MAGAÑA, TRINIDAD VILLAMAYOR MERINO, AURELIO VILLANUEVA ARCHILLA, ARANZAZU VILLANUEVA UGARTE, ZIORTZA ZALLOTXEBARRIA GORROÑO, KEPA ZAMORA AURRECOECHEA, JULIAN ZAMORANO CASILLAS, RAÚL ZAMORO CORREA, ALICIA ZENARRUZABEITIA EGUREN, AITOR ZUBIAUR KAMIRUAGA, IKERNE ZUBIAUR KAMIRUAGA, ITZIAR ZUBIAUR KAMIRUAGA, JOSEBA ZULUAGA MARTÍN, KATTALIN ZURBANO URGOITIA, OLATZ ZURIMENDI ARREDONDO, JAVIER

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537

Minusbaliatuen txanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABAJO ALONSO, Mª YOLANDA CACHO PASCUAL, BEGOÑA Mª CUARTANGO IBAÑEZ, JUAN IGNACIO EGUIA ZORROZA, Mª JOSÉ FUENTE DÍAZ, EVA DE LA GARCÍA HERNANDEZ, MÓNICA GAY VÁZQUEZ, MONTSERRAT LÓPEZ REY, ALBERTO MACÍAS CILLERO, RUBÉN MARÍN TARRIO, LAURA MOLA LANDÍN, AITOR NORIEGA PEÑA, FERNANDO PANIAGUA SÁNCHEZ, NEREA PÉREZ SOENGAS, JOSÉ LUIS PRIETO NAVEIRA, FÁTIMA QUINTÁS GÓMEZ, JOSÉ LUIS RAHONA GARAY, UNAI TORRE AYESTA, ITXARO URQUIAGA RODRÍGUEZ, CARMEN VALDIVIELSO PÁEZ, JOSÉ MANUEL ZORROTZA URIONABARRENETXEA, ITZIAR

Baztertuak Deialdiaren oinarrietan ezarritako epez kanpo aurkezteagatik: — ALACELAY ARAMBURU, OLATZ — BASTIDA, AMELIA — MARTÍNEZ GUTIERREZ, SANDRA — FONTECHA HERNÁNDEZ, ESTIBALIZ — SÁENZ DE NAVARRETE GARCÍA, GOTZONE

SARRIEGUI IZAGUIRRE, NEREA SERRANO GÓMEZ, SILVIA SESMA MARQUÉS, AGURTZANE SETIÉN VILLANUEVA, EDURNE SIERRA ORRANTIA, INMACULADA SIMÓN AIRA, AINHOA SOTO JIMÉNEZ, AVENCIA TAMAYO POZO, AINTZANE TARACIDO DÍAZ, SUSANA TATO LÓPEZ, ELENA TEJEDOR ROMÓN, JOSÉ IGNACIO TELLERÍA REMENTERÍA, IRATXE TERAN LOBATO, JORGE TORRE MARTÍNEZ, IDOIA TORRECILLA PRIETO, NAGORE TOTORICAGUENA REMENTERIA, ESTIBALIZ TOYOS ELORRIAGA, ANE TOYOS MENÉNDEZ, SONIA TRECEÑO CAMINO, MARTA TRINCADO TABLADO, NAIARA UGALDE LÓPEZ, AINARA UGARRIZA EGILUZ, ZORIONE UGARTE LIZARRALDE, JOSE RAMÓN UNIBASO IGLESIAS, LEIRE UNZURRUNZAGA MARTÍNEZ, ENDIKA URBINA FERNÁNDEZ, Mª ISABEL URIARTE EGUSKIZAGA, SAIOA URIARTE IDIGORAS, IDOIA URIONDO URQUIJO, IÑIGO URRETXAGA MOMOITIO, GALDER URRUELA BORDEGARAI, AINHOA UZQUIAGA GIL, KOLDO MIKEL VADILLO AMORÓS, LEIRE VALDEPEÑAS GÓMEZ, ANTONIO VALLE USUBIAGA, EVA VALLE VARGAS, IRENE DEL VARELA GALEGO, JOSÉ MANUEL VARELA GÓMEZ, CONCEPCIÓN VARELA NEGRO, NURIA VÁZQUEZ GARCÍA, BERTA VÁZQUEZ PAZO, Mª JESÚS VÁZQUEZ SAN MARTÍN, ASIER VEGA MIRA, ENEKO VELASCO TRIGUERO, BEGOÑA VELASCO TRIGUERO, Mª CARMEN VENTOSA ALONSO, REBECA VICARIO GARCIA, FRANCISCO VIGURI MAGAÑA, TRINIDAD VILLAMAYOR MERINO, AURELIO VILLANUEVA ARCHILLA, ARANZAZU VILLANUEVA UGARTE, ZIORTZA ZALLOTXEBARRIA GORROÑO, KEPA ZAMORA AURRECOECHEA, JULIAN ZAMORANO CASILLAS, RAÚL ZAMORO CORREA, ALICIA ZENARRUZABEITIA EGUREN, AITOR ZUBIAUR KAMIRUAGA, IKERNE ZUBIAUR KAMIRUAGA, ITZIAR ZUBIAUR KAMIRUAGA, JOSEBA ZULUAGA MARTÍN, KATTALIN ZURBANO URGOITIA, OLATZ ZURIMENDI ARREDONDO, JAVIER

Turno minusválidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABAJO ALONSO, Mª YOLANDA CACHO PASCUAL, BEGOÑA Mª CUARTANGO IBAÑEZ, JUAN IGNACIO EGUIA ZORROZA, Mª JOSÉ FUENTE DÍAZ, EVA DE LA GARCÍA HERNANDEZ, MÓNICA GAY VÁZQUEZ, MONTSERRAT LÓPEZ REY, ALBERTO MACÍAS CILLERO, RUBÉN MARÍN TARRIO, LAURA MOLA LANDÍN, AITOR NORIEGA PEÑA, FERNANDO PANIAGUA SÁNCHEZ, NEREA PÉREZ SOENGAS, JOSÉ LUIS PRIETO NAVEIRA, FÁTIMA QUINTÁS GÓMEZ, JOSÉ LUIS RAHONA GARAY, UNAI TORRE AYESTA, ITXARO URQUIAGA RODRÍGUEZ, CARMEN VALDIVIELSO PÁEZ, JOSÉ MANUEL ZORROTZA URIONABARRENETXEA, ITZIAR

Excluidos Por haber sido presentadas fuera de plazo establecido en las bases de la convocatoria: — ALACELAY ARAMBURU, OLATZ — BASTIDA, AMELIA — MARTÍNEZ GUTIERREZ, SANDRA — FONTECHA HERNÁNDEZ, ESTIBALIZ — SÁENZ DE NAVARRETE GARCÍA, GOTZONE


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

4.

— 2198 —

Epaimahaia honako hauek osatuko dute:

Epaimahai Burua — Alberto Lozano Ibarra jauna, Alkate-Udalburua, eta Enrique Uriarte Castaños jauna, Bigarren Alkateordea. Epaimahaikideak — Ana Altuna Riaño andrea, titular eta Imanol Urigüen Garaizabal jauna, haren ordezko, Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritzan. — Agustín Hernández Sans jauna, titular, eta Jesús María Vitorica Murgia jauna, haren ordezko, Irakasle Ofizialen ordezkaritzan. — Gisela Álvarez González andrea, titular, eta Francisca Felipe Diez andrea, haren ordezko, udal langileen ordezkaritzan. — José María García Noriega jauna, Gizartekintza eta Emakumearen Atal Burua, titular, eta Dolores Arteagabeitia Apodaca andrea, Zerbitzu Orokorren Buru eta Udal Idazkaria, haren ordezko. — José Antonio Urizar Irazabal jauna titular, eta Aintzane Etxebarria Urkiola andrea, haren ordezko, euskara azterketarako. Idazkaria — Dolores Arteagabeitia Apodaca andrea, behin-behineko udal idazkaria, eta haren ordezko, Rosa Bolland Urizar andrea, Pertsonal Atal Burua. 5. Lehen ariketa aldi berean egingo dute lehiatzaile guztiek, eta ariketa hori 2007ko otsailaren 12an egingo da, goizeko 10etan, La Benedicta Udal Kirol Instalazioetako Frontoian, La Benedicta pasealekuan, z/g. Azterketa horretara deituta geratzen dira onartutako lehiatzaile guztiak, eta ohartarazi egiten zaie aurkeztu ezean hautaketa prozesuan dituzten eskubide guztiak galduko dituztela. Erabaki honen aurka dagozkion errekurtsoak aurkez daitezke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren arabera. Sestaon, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Alkateak

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: Presidente — Don Alberto Lozano Ibarra, Alcalde Presidente y como sustituto, don Enrique Uriarte Castaños, 2.º Teniente de Alcalde. Vocales — Doña Ana Altuna Riaño, como titular y don Imanol Urigüen Garaizabal, en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. — Don Agustín Hernández Sans, como titular, y don Jesús María Vitorica Murgia, como suplente, en representación del Profesorado Oficial. — Doña Gisela Álvarez González como titular, y doña Francisca Felipe Diez, como suplente, en representación del personal municipal. — Don José María García Noriega, Jefe de Sección de AcciónSocial y Mujer, como titular y doña Dolores Arteagabeitia Apodada, Jefa de Servicios Generales-Secretaria Municipal, como sustituta. — Don José A. Urizar Irazabal, como titular, y doña Aintzane Etxebarria Urkiola, como suplente, para la prueba de Euskera. Secretaria — Doña Dolores Arteagabeitia Apodaca, Secretaria Municipal accidental y como suplente doña Rosa Bolland Urizar, Jefa de Sección de Personal. 5. La realización del primer ejercicio tendrá lugar simultáneamente para todos los aspirantes y el mismo se realizará el día 12 de febrero de 2007, a las 10 horas de la mañana, en el Frontón de las Instalaciones Deportivas Municipales La Benedicta, sitas en el Paseo de La Benedicta, s/n, a cuyo efecto quedan convocados los aspirantes admitidos, con la advertencia de que la ausencia de cualquiera de ellos implicará el decaimiento en sus derechos. Contra la presente resolución podrá interponerse los recursos procedentes con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En Sestao, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde

(II-202)

(II-202)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arau bidez ezarritakoaren arabera, jakinarazi egiten da 2007ko urtarrilaren 10eko datako Alkatearen Dekretu bidez, honako hau xedatu dela: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, behin-behineko zerrenda ageri da, Udal honek Kirol Instalazioetako Zaintza eta Kontroleko Langile bost (5) plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartu eta baztertuena. Erreklamazioak aurkezteko arau bidez ezarritako epea igaro ondoren, honako hau xedatu dut:

2. Behin-betikoz onartzea Kirol Instalazioetako Zaintza eta Kontroleko Langile bost (5) plaza lehiaketa-oposaketa bidez jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartutako eta baztertutako hautagaien zerrenda hau:

De conformidad con lo establecido reglamentariamente, se hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2007, se ha dispuesto lo siguiente: Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2006, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión en régimen de propiedad de cinco (5) plazas de Operarios de Vigilancia y Control de las Instalaciones Deportivas, y transcurrido el plazo reglamentario para la presentación de reclamaciones, vengo en disponer: 1. Elevar a definitiva la lista de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2006, con motivo del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento de Sestao para proveer en propiedad mediante oposición cinco (5) plazas de Operarios de Vigilancia y Control de las Instalaciones Deportivas. 2. Aprobar de forma definitiva la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para proveer en propiedad mediante oposición cinco (5) plazas de Operario de Vigilancia y Control de las Instalaciones Deportivas:

Onartuak

Admitidos

Txanda irekia

Turno libre

1. Behin betiko egitea «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, argitaratutako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Udal honek Kirol Instalazioetako Zaintza eta Kontroleko Langile bost (5) plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako hautagaiena.

1 2 3 4

ACHA ITURRIOZ, IGOR AGIRRE BARRENETXEA, AITOR AGUADO DIAZ, MIRIAM AIO AZKUE, JUAN CRUZ

1 2 3 4

ACHA ITURRIOZ, IGOR AGIRRE BARRENETXEA, AITOR AGUADO DIAZ, MIRIAM AIO AZKUE, JUAN CRUZ


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

ALDAZABAL GOTI, GILEN ALFONSO PRIETO, JAVIER ALONSO DIEZ, CARLOS ALONSO ESNAOLA, DAVID PEDRO ALONSO LOZANO, ANA Mª ALONSO VILARES, OSCAR ALVAREZ BARREIRO, ARACELI ALVAREZ MACIAS, SALVADOR ALZOLA MAGUNAGOITIA, IZASKUN ANGUEZ CALDEIRO, PURIFICACION APARICIO SAGREDO, Mª DEL MAR APARICIO VEGAS, ARANZAZU ARETXAGA PAREDES, OLATZ ARRANZ PEREZ, PELI ARRANZ ROMERO, ALBERTO ARRANZ ROMERO, JAVIER ARREDONDO PEREZ, SONIA ARRIBAS PEÑA, MARIA CARMEN ARROTEGUI PINEDA, IBONE ZURIÑE ARROYO SAINZ, IVAN ARRUBAL MOLINERO, ANA ROSA ARTETA ARRUE, ANA AZCUETA MORACIA, YAGOBA AZNAR BAYO, IKER AZPIOLEA MARTINEZ, JAGOBA AZPIOLEA ROMERO, TOMAS BARQUIN BERMEJO, JUAN MANUEL BARRUETA ALONSO, JON KOLDO BARTOLOME ELOSUA, MARIA JESUS BASABE NAVAS, IKER BASCONES ARRIBAS, ALFREDO BELASKO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER BENITO DEL OLMO, ALBERTO BENITO DEL OLMO, YOLANDA BERECIARTUA ALAEZ, AMAGOIA BERMEJO SAN JOSE, AITOR BERMUDEZ SALGUERO, IGNACIO BIDAURRAZAGA ORTIZ DE ZARATE, AITOR BILBAO AYESTARAN, KEPA PELI BILBAO AYESTARAN, MAITE BILBAO AYESTARAN, OROITZ BLANCO BEN, MANUEL BLANCO SILVA, ALBERTO BRAGADO PEREZ, ZIGOR BRINGAS EGILIOR, DANIEL CABEZA OROBENGOA, AITOR CAMPO LOPEZ, JOSE MANUEL CARDENAL QUINTANILLA, JOSE LUIS CARIÑANOS LATORRE, RUBEN CARRASCO ÑIGUEZ, FCO. JAVIER CARRERA DE LAS HERAS, IÑAKI CASTILLO LEDESMA, AGUEDA CASTRO GONZALEZ, GOTZON CASTRO RAMOS, ANTONIO MANUEL CENTENO FERNANDEZ, MANUEL CERUELO ZARZUELA, JOSE LUIS CESPEDES DIAZ, MARIA ASUNCION CIRIERO SACRISTAN, GONZALO CLEMENTE DIEZ, ALFONSO COBEAGA ARRIEN, PEIO CODESIDO CASTRO, MARIA TERESA CORRAL DIEZ, MARIA BEGOÑA CORREA LINERO, ELENA COSGAYA ALONSO, MARIA TERESA COSGOYA PALACIOS, MARTA CRUZADO REVILLA, MARIA ISABEL DA SILVA OCERINJAUREGUI, JUAN ANDRES DELGADO GRANDE, OSCAR DIAZ LOPEZ, PEDRO DIAZ RIO, MONICA DIEZ BAY, VICTORIANO DIEZ SIMON, AMADEO DOMINGUEZ ALEGRE, BITTOR MANU DOMINGUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL DONO RODRIGO, NICOLAS DURAN RODRIGUEZ, FRANCISCO ALFONSO ECHEVARRIA GOYENECHEA, MANUEL JESUS EMBEITA OBIETA, JOSEBA ANDONI ESPANTOSO ROSENDE, JOSE IGNACIO FANARRAGA LLANO, IÑAKI FERNANDEZ ANDRES, JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA Mª FERRERO CODESIDO, XABIER FOLGOSO MENCIA, JOSE MANUEL FORTES GALLEGO, ANA JOSEFA FRESCO GOROSTIZA, RUBEN FRESNEDA ALONSO, SANTIAGO GALAN ROBLES, CARLOS GALVEZ MONTILLA, PEDRO GARCIA DE ANDOIN PEREZ, SERGIO GARCIA ALONSO, JUAN JOSE GARCIA BAZO, FRANCISCA GARCIA BURIEL, ASIER GARCIA CARPINTERO, JESUS Mª GARCIA COLINA, JOSE IGNACIO GARCIA CORREA, ENDIKA GARCIA FREIJE, DAVID GARCIA GONZALEZ, JORGE

— 2199 — 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 ALDAZABAL GOTI, GILEN ALFONSO PRIETO, JAVIER ALONSO DIEZ, CARLOS ALONSO ESNAOLA, DAVID PEDRO ALONSO LOZANO, ANA Mª ALONSO VILARES, OSCAR ALVAREZ BARREIRO, ARACELI ALVAREZ MACIAS, SALVADOR ALZOLA MAGUNAGOITIA, IZASKUN ANGUEZ CALDEIRO, PURIFICACION APARICIO SAGREDO, Mª DEL MAR APARICIO VEGAS, ARANZAZU ARETXAGA PAREDES, OLATZ ARRANZ PEREZ, PELI ARRANZ ROMERO, ALBERTO ARRANZ ROMERO, JAVIER ARREDONDO PEREZ, SONIA ARRIBAS PEÑA, MARIA CARMEN ARROTEGUI PINEDA, IBONE ZURIÑE ARROYO SAINZ, IVAN ARRUBAL MOLINERO, ANA ROSA ARTETA ARRUE, ANA AZCUETA MORACIA, YAGOBA AZNAR BAYO, IKER AZPIOLEA MARTINEZ, JAGOBA AZPIOLEA ROMERO, TOMAS BARQUIN BERMEJO, JUAN MANUEL BARRUETA ALONSO, JON KOLDO BARTOLOME ELOSUA, MARIA JESUS BASABE NAVAS, IKER BASCONES ARRIBAS, ALFREDO BELASKO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER BENITO DEL OLMO, ALBERTO BENITO DEL OLMO, YOLANDA BERECIARTUA ALAEZ, AMAGOIA BERMEJO SAN JOSE, AITOR BERMUDEZ SALGUERO, IGNACIO BIDAURRAZAGA ORTIZ DE ZARATE, AITOR BILBAO AYESTARAN, KEPA PELI BILBAO AYESTARAN, MAITE BILBAO AYESTARAN, OROITZ BLANCO BEN, MANUEL BLANCO SILVA, ALBERTO BRAGADO PEREZ, ZIGOR BRINGAS EGILIOR, DANIEL CABEZA OROBENGOA, AITOR CAMPO LOPEZ, JOSE MANUEL CARDENAL QUINTANILLA, JOSE LUIS CARIÑANOS LATORRE, RUBEN CARRASCO ÑIGUEZ, FCO. JAVIER CARRERA DE LAS HERAS, IÑAKI CASTILLO LEDESMA, AGUEDA CASTRO GONZALEZ, GOTZON CASTRO RAMOS, ANTONIO MANUEL CENTENO FERNANDEZ, MANUEL CERUELO ZARZUELA, JOSE LUIS CESPEDES DIAZ, MARIA ASUNCION CIRIERO SACRISTAN, GONZALO CLEMENTE DIEZ, ALFONSO COBEAGA ARRIEN, PEIO CODESIDO CASTRO, MARIA TERESA CORRAL DIEZ, MARIA BEGOÑA CORREA LINERO, ELENA COSGAYA ALONSO, MARIA TERESA COSGOYA PALACIOS, MARTA CRUZADO REVILLA, MARIA ISABEL DA SILVA OCERINJAUREGUI, JUAN ANDRES DELGADO GRANDE, OSCAR DIAZ LOPEZ, PEDRO DIAZ RIO, MONICA DIEZ BAY, VICTORIANO DIEZ SIMON, AMADEO DOMINGUEZ ALEGRE, BITTOR MANU DOMINGUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL DONO RODRIGO, NICOLAS DURAN RODRIGUEZ, FRANCISCO ALFONSO ECHEVARRIA GOYENECHEA, MANUEL JESUS EMBEITA OBIETA, JOSEBA ANDONI ESPANTOSO ROSENDE, JOSE IGNACIO FANARRAGA LLANO, IÑAKI FERNANDEZ ANDRES, JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA Mª FERRERO CODESIDO, XABIER FOLGOSO MENCIA, JOSE MANUEL FORTES GALLEGO, ANA JOSEFA FRESCO GOROSTIZA, RUBEN FRESNEDA ALONSO, SANTIAGO GALAN ROBLES, CARLOS GALVEZ MONTILLA, PEDRO GARCIA DE ANDOIN PEREZ, SERGIO GARCIA ALONSO, JUAN JOSE GARCIA BAZO, FRANCISCA GARCIA BURIEL, ASIER GARCIA CARPINTERO, JESUS Mª GARCIA COLINA, JOSE IGNACIO GARCIA CORREA, ENDIKA GARCIA FREIJE, DAVID GARCIA GONZALEZ, JORGE


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

GARCIA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCIA MAESTRE, FELICIDAD GARCIA MANOBEL, ISABEL GARCIA MARTINEZ, MARKEL GARCIA OTERO, FERNANDO GARCIA RAMOS, ANTONIO GARCIA RAMOS, IVAN GARCIA SALAZAR, SERGIO GARCIA SANZ, ESPERANZA GARCIA SANZ, GAIZKA GARCIA SUSO, LUIS CARLOS GARCIA TENA, EDER GARCIA VIVANCO, RICARDO GOITIA TORRONTEGUI, KARMEL GOMEZ BELTRAN, ELISA GOMEZ GOMEZ, PIEDAD GOMEZ LABAYEN, BENITO GOMEZ LOPEZ, ROBERTO GOMEZ REBOLLO, MARIO GOMEZ REY, EDUARDO GONZALEZ AJA, Mª ANGELES GONZALEZ BARCINA, LOIDA GONZALEZ GONZALEZ, JOSE EFREN GONZALEZ HERBERA, MARIA SOL GONZALEZ MARTINEZ, RAUL GONZALEZ RAMOS, JESUS IGNACIO GOÑI BAREÑO, ANDEKA GOÑI GONZALEZ, JAVIER GOÑI HEREDIA, PEDRO Mª GÜEMES ANDRES, LUIS Mª GUERRERO GUISADO, JOAQUIN GUTIERREZ CIURANA, MAITE GUTIERREZ SANCHEZ, JUAN DE LA CRUZ HERA MUÑOZ, JOSE JAVIER HERAS GAMIZ, CARLOS DE LAS HERBOSA CARCAMO, EDUARDO HERNANDO ALONSO, MARTA ROSA HERNANDO HORTA, RODRIGO HERRERA ANAYA, IGNACIO HERRERA MONTEJO, AIMAR HOYO ABRISQUETA, EDORTA DEL HOYO BOLIVAR, JOSÉ FRANCISCO DE HOYO MARTINEZ DE LAGRAN, RUBEN DEL IGLESIAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS ITURRIOZ MELLADO, CESAR JAUREGUI ALONSO, ITZIAR JAUSON ALVAREZ, JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO, OSCAR JIMENEZ GONZALEZ, RAFAEL JIMENEZ PALLA, BARTOLOME LAGO OCHOA, Mª LUISA LEZA LIZARRALDE, JAVIER LOLO LOPEZ, SEVERINA LONGARTE ASTORIZA, JOSE Mª LOPE MARTINEZ, ALBERTO LOPEZ DIEZ, OSCAR CRUZ LOPEZ GONZALEZ, ROBERTO LOPEZ LOREDO, GONZALO LOPEZ NUÑEZ, JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ, SUSANA LOPEZ OJEDA, MIKEL LOPEZ ROMERO, GUADALUPE LLAMOSAS LOPEZ DEL PRADO, JOSEBA LLANOS MAGDALENO, BORJA LLORENTE RAMON, SOCRATES ENEKO MADARIAGA RECONDO, UNAI MAGAZ GONZALEZ, TERESA MAGUREGUI IMATZ, ANDONI MARCO GOITIA, MIGUEL ANGEL MARCOS RAPADO, JANIRE MARCOS RAPADO, Mª NIEVES MARRO AGOTE, DIEGO MARTIN MONTERO, ANDONI MARTIN TOCADO, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, MARIO JESUS MARTINEZ JIMENEZ, MARIA MERCEDES MARTINEZ TRASANCOS, Mª AZUCENA MEDINA CALERO, AITOR MERA SERRANO, JOSEALEJANDRO MERINO GIGANTO, Mª JESUS MERINO MEJUTO, IZASKUN MIGUELEZ AFONSO, LUCIANO MIRAS LOPEZ, JUAN JOSE MOJIO MURO, IRENE MOJIO MURO, SUSANA MORALES SAEZ, EMILIO MORENO DIEZ, GREGORIO MORENO DIEZ, IGOR MORENO GORDO, ROBERTO MOYA HERNANSANZ, GARIKOITZ MURIAS ALVAREZ, PEDRO NATES GUTIERREZ, MARIA ANGELES NEVARES ANTOLIN, ALFREDO NUÑEZ AZKORRA, ENEKO NUÑEZ RODRIGUEZ, XABIER OLMOS RIOS, FELIX ORTEGA GARCIA, ALBERTO ORTEGA ROMO, OSCAR

— 2200 — 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 GARCIA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCIA MAESTRE, FELICIDAD GARCIA MANOBEL, ISABEL GARCIA MARTINEZ, MARKEL GARCIA OTERO, FERNANDO GARCIA RAMOS, ANTONIO GARCIA RAMOS, IVAN GARCIA SALAZAR, SERGIO GARCIA SANZ, ESPERANZA GARCIA SANZ, GAIZKA GARCIA SUSO, LUIS CARLOS GARCIA TENA, EDER GARCIA VIVANCO, RICARDO GOITIA TORRONTEGUI, KARMEL GOMEZ BELTRAN, ELISA GOMEZ GOMEZ, PIEDAD GOMEZ LABAYEN, BENITO GOMEZ LOPEZ, ROBERTO GOMEZ REBOLLO, MARIO GOMEZ REY, EDUARDO GONZALEZ AJA, Mª ANGELES GONZALEZ BARCINA, LOIDA GONZALEZ GONZALEZ, JOSE EFREN GONZALEZ HERBERA, MARIA SOL GONZALEZ MARTINEZ, RAUL GONZALEZ RAMOS, JESUS IGNACIO GOÑI BAREÑO, ANDEKA GOÑI GONZALEZ, JAVIER GOÑI HEREDIA, PEDRO Mª GÜEMES ANDRES, LUIS Mª GUERRERO GUISADO, JOAQUIN GUTIERREZ CIURANA, MAITE GUTIERREZ SANCHEZ, JUAN DE LA CRUZ HERA MUÑOZ, JOSE JAVIER HERAS GAMIZ, CARLOS DE LAS HERBOSA CARCAMO, EDUARDO HERNANDO ALONSO, MARTA ROSA HERNANDO HORTA, RODRIGO HERRERA ANAYA, IGNACIO HERRERA MONTEJO, AIMAR HOYO ABRISQUETA, EDORTA DEL HOYO BOLIVAR, JOSÉ FRANCISCO DE HOYO MARTINEZ DE LAGRAN, RUBEN DEL IGLESIAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS ITURRIOZ MELLADO, CESAR JAUREGUI ALONSO, ITZIAR JAUSON ALVAREZ, JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO, OSCAR JIMENEZ GONZALEZ, RAFAEL JIMENEZ PALLA, BARTOLOME LAGO OCHOA, Mª LUISA LEZA LIZARRALDE, JAVIER LOLO LOPEZ, SEVERINA LONGARTE ASTORIZA, JOSE Mª LOPE MARTINEZ, ALBERTO LOPEZ DIEZ, OSCAR CRUZ LOPEZ GONZALEZ, ROBERTO LOPEZ LOREDO, GONZALO LOPEZ NUÑEZ, JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ, SUSANA LOPEZ OJEDA, MIKEL LOPEZ ROMERO, GUADALUPE LLAMOSAS LOPEZ DEL PRADO, JOSEBA LLANOS MAGDALENO, BORJA LLORENTE RAMON, SOCRATES ENEKO MADARIAGA RECONDO, UNAI MAGAZ GONZALEZ, TERESA MAGUREGUI IMATZ, ANDONI MARCO GOITIA, MIGUEL ANGEL MARCOS RAPADO, JANIRE MARCOS RAPADO, Mª NIEVES MARRO AGOTE, DIEGO MARTIN MONTERO, ANDONI MARTIN TOCADO, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, MARIO JESUS MARTINEZ JIMENEZ, MARIA MERCEDES MARTINEZ TRASANCOS, Mª AZUCENA MEDINA CALERO, AITOR MERA SERRANO, JOSEALEJANDRO MERINO GIGANTO, Mª JESUS MERINO MEJUTO, IZASKUN MIGUELEZ AFONSO, LUCIANO MIRAS LOPEZ, JUAN JOSE MOJIO MURO, IRENE MOJIO MURO, SUSANA MORALES SAEZ, EMILIO MORENO DIEZ, GREGORIO MORENO DIEZ, IGOR MORENO GORDO, ROBERTO MOYA HERNANSANZ, GARIKOITZ MURIAS ALVAREZ, PEDRO NATES GUTIERREZ, MARIA ANGELES NEVARES ANTOLIN, ALFREDO NUÑEZ AZKORRA, ENEKO NUÑEZ RODRIGUEZ, XABIER OLMOS RIOS, FELIX ORTEGA GARCIA, ALBERTO ORTEGA ROMO, OSCAR


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

ORTIZ DE URBINA MARTINEZ DE ARENAZA, OLATZ OYANARTE CUALLAR, DOMINGO PALACIOS GARCIA, MIGUEL ANGEL PARDO AYALA, JOSE MANUEL PARDO PEREZ, PIEDAD PAREDES SALAMANCA, JOSE MANUEL PAREDES SEISDEDOS, Mª DEL CARMEN PARRAGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL PELEA MARTINEZ, ROBERTO PEÑA DE LA SAINZ, FRANCISCO JOSE PEÑARANDO SANCHEZ, JULIAN PEREZ GOIKOETXEA, AMAYA PEREZ GONZALEZ, JOSEBA TOMAS PEREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL PEREZ NOVALES, JOSE ANTONIO PEREZ OTERO, MARIA ISABEL PEREZ RICA, ELEUTERIA PICADO MARTINEZ, MARIA JOSE POZA PEREZ, LUIS ANGEL POZA ROMAN, GENARO PSAROS ILARDUYA, FERNANDO QUINTANA CARRERA, RAUL RAMOS MEDINA, ENCARNACION RAMOS MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER REGIDOR GARCIA, JAVIER REVILLA ALONSO, AITOR REYES RUIZ, MIGUEL ANGEL RIVAS COCA, ROBERTO RIVERA TERRON, JESUSMARIA ROBADOR SAN JOSE, ROBERTO RODAS ANDUJAR, JOSE LUIS RODRIGUEZ BLANCO, JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA, IMANOL RODRIGUEZ JIMENEZ, IGANACIO RODRIGUEZ SIERRA, PEDRO ROMAN GUIJARRO, DIEGO ROUCO ZORRILLA, AITOR RUBIO GOMEZ, MIKEL RUBIO GOYA, CARLOS JAVIER RUBIO VALLEJO, XABIER RUIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO RUIZ LLARENA, ANA MARIA RUIZ MARTINEZ, BEGOÑA RUIZ MARTINEZ, LEYRE RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL RUIZ SANCHEZ, RAFAEL SA JOAQUIN, BEGOÑA DE SAEZ MENDEZ, ROCIO SAEZ RAMOS, JULIO SAGASTI FERNANDEZ, ASIER SAN JOSE VARELA, FERNANDO SANCHEZ LARTATEGI, IBAN SANCHEZ ROMERO, JUAN CARLOS SANDINO HOSPITAL, JESUS Mª SANTAMARIA DELGADO, ERNESTO SANTOS DE LOS ARANAZ, CARLOS SANTOS ARNAIZ, IGOR AGER SAÑUDO MAZORRA, AVELINA SAÑUDO MAZORRA, M. ROSARIO SAÑUDO MAZORRA, MONICA SEDANO GONZALEZ, JON SEDANO SANTANA, MONICA SEREN PEREZ, GORKA SERRANO MERINO, JOSE IGNACIO SERRANO MERINO, URKO SEVILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL SIERRA PEREZ, CONCEPCION SIERRA SOBRINO, AITOR SOTILLO GUTIERREZ, JUAN CARLOS TEJEDOR ROMON, JOSE IGNACIO TELLAETXE IZAGIRRE, INAKI TORRE DE LA RENGEL, ANTONIO TORRE DE LA RENGEL, EDUARDO TUDANKA GARCIA, JOSEBA MIKEL TUDANKA ZALLO, MIKEL MIRENA UGARTE LIZARRALDE, JOSE RAMON UNZURRUNZAGA ARTIÑANO, JOSU IÑAKI UNZURRUNZAGA MARTINEZ, ENDIKA URCELAY RUIZ, JUAN ANGEL URIARTE FERNANDEZ, JOSU URIARTE GALLO, JON JOSEBA URRESTI ITURRIZAGA, BINGEN URRUTIA AYARZA, IZAKANDER URRUTXUA GONZALEZ, JAVIER VALLEJO COLLADO, FERNANDO VAZQUEZ GOMEZ, ROCIO VELASCO ESCRIBANO, FERNANDO VELEZ BERLANGA, JOSE ALBERTO VENTOSA ALONSO, REBECA VICARIO GARCIA, FRANCISCO VIDAL PAZ, BEGOÑA VILLALBA ANGUAS, NIDARDO VILLALBA GARCIA, ANDRES VILLALBA GARCIA, JAVIER VILLENA RODRIGUEZ, ANTONIO YAÑEZ ROBLES, ALFREDO ZABALLA UARISTI, RAMON ZALDUA RABADAN, ARANTZA

— 2201 — 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 ORTIZ DE URBINA MARTINEZ DE ARENAZA, OLATZ OYANARTE CUALLAR, DOMINGO PALACIOS GARCIA, MIGUEL ANGEL PARDO AYALA, JOSE MANUEL PARDO PEREZ, PIEDAD PAREDES SALAMANCA, JOSE MANUEL PAREDES SEISDEDOS, Mª DEL CARMEN PARRAGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL PELEA MARTINEZ, ROBERTO PEÑA DE LA SAINZ, FRANCISCO JOSE PEÑARANDO SANCHEZ, JULIAN PEREZ GOIKOETXEA, AMAYA PEREZ GONZALEZ, JOSEBA TOMAS PEREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL PEREZ NOVALES, JOSE ANTONIO PEREZ OTERO, MARIA ISABEL PEREZ RICA, ELEUTERIA PICADO MARTINEZ, MARIA JOSE POZA PEREZ, LUIS ANGEL POZA ROMAN, GENARO PSAROS ILARDUYA, FERNANDO QUINTANA CARRERA, RAUL RAMOS MEDINA, ENCARNACION RAMOS MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER REGIDOR GARCIA, JAVIER REVILLA ALONSO, AITOR REYES RUIZ, MIGUEL ANGEL RIVAS COCA, ROBERTO RIVERA TERRON, JESUSMARIA ROBADOR SAN JOSE, ROBERTO RODAS ANDUJAR, JOSE LUIS RODRIGUEZ BLANCO, JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA, IMANOL RODRIGUEZ JIMENEZ, IGANACIO RODRIGUEZ SIERRA, PEDRO ROMAN GUIJARRO, DIEGO ROUCO ZORRILLA, AITOR RUBIO GOMEZ, MIKEL RUBIO GOYA, CARLOS JAVIER RUBIO VALLEJO, XABIER RUIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO RUIZ LLARENA, ANA MARIA RUIZ MARTINEZ, BEGOÑA RUIZ MARTINEZ, LEYRE RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL RUIZ SANCHEZ, RAFAEL SA JOAQUIN, BEGOÑA DE SAEZ MENDEZ, ROCIO SAEZ RAMOS, JULIO SAGASTI FERNANDEZ, ASIER SAN JOSE VARELA, FERNANDO SANCHEZ LARTATEGI, IBAN SANCHEZ ROMERO, JUAN CARLOS SANDINO HOSPITAL, JESUS Mª SANTAMARIA DELGADO, ERNESTO SANTOS DE LOS ARANAZ, CARLOS SANTOS ARNAIZ, IGOR AGER SAÑUDO MAZORRA, AVELINA SAÑUDO MAZORRA, M. ROSARIO SAÑUDO MAZORRA, MONICA SEDANO GONZALEZ, JON SEDANO SANTANA, MONICA SEREN PEREZ, GORKA SERRANO MERINO, JOSE IGNACIO SERRANO MERINO, URKO SEVILLA GARCIA, MIGUEL ANGEL SIERRA PEREZ, CONCEPCION SIERRA SOBRINO, AITOR SOTILLO GUTIERREZ, JUAN CARLOS TEJEDOR ROMON, JOSE IGNACIO TELLAETXE IZAGIRRE, INAKI TORRE DE LA RENGEL, ANTONIO TORRE DE LA RENGEL, EDUARDO TUDANKA GARCIA, JOSEBA MIKEL TUDANKA ZALLO, MIKEL MIRENA UGARTE LIZARRALDE, JOSE RAMON UNZURRUNZAGA ARTIÑANO, JOSU IÑAKI UNZURRUNZAGA MARTINEZ, ENDIKA URCELAY RUIZ, JUAN ANGEL URIARTE FERNANDEZ, JOSU URIARTE GALLO, JON JOSEBA URRESTI ITURRIZAGA, BINGEN URRUTIA AYARZA, IZAKANDER URRUTXUA GONZALEZ, JAVIER VALLEJO COLLADO, FERNANDO VAZQUEZ GOMEZ, ROCIO VELASCO ESCRIBANO, FERNANDO VELEZ BERLANGA, JOSE ALBERTO VENTOSA ALONSO, REBECA VICARIO GARCIA, FRANCISCO VIDAL PAZ, BEGOÑA VILLALBA ANGUAS, NIDARDO VILLALBA GARCIA, ANDRES VILLALBA GARCIA, JAVIER VILLENA RODRIGUEZ, ANTONIO YAÑEZ ROBLES, ALFREDO ZABALLA UARISTI, RAMON ZALDUA RABADAN, ARANTZA


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2202 —

Minusbaliatuen txanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Turno minusválidos

BERMEJO DIEZ, JOSE IGNACIO BLANCO MARTÍN, CLAUDIO BLANCO PEREZ, IGNACIO CARRASCO MARTIN, PEDRO ANDRES CUARTANGO IBAÑEZ, JUAN IGNACIO FERNANDEZ MUÑOZ, IGNACIO FUENTES RUIZ, JOSE ANTONIO JIMENEZ VECINO, Mª DEL PILAR MACIAS CILLERO, RUBEN MEDINA ALVAREZ, JOSE Mª PEREZ SOENGAS, JOSE LUIS QUINTAS GOMEZ, JOSE LUIS ROMEO MORENO, IGOR SEARA BEGOÑA, SONIA TORRE MARTINEZ, MARIANO URQUIAGA RODRIGUEZ, CARMEN URRUTIA SAGARDUY, CARMELO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Baztertuak

BERMEJO DIEZ, JOSE IGNACIO BLANCO MARTÍN, CLAUDIO BLANCO PEREZ, IGNACIO CARRASCO MARTIN, PEDRO ANDRES CUARTANGO IBAÑEZ, JUAN IGNACIO FERNANDEZ MUÑOZ, IGNACIO FUENTES RUIZ, JOSE ANTONIO JIMENEZ VECINO, Mª DEL PILAR MACIAS CILLERO, RUBEN MEDINA ALVAREZ, JOSE Mª PEREZ SOENGAS, JOSE LUIS QUINTAS GOMEZ, JOSE LUIS ROMEO MORENO, IGOR SEARA BEGOÑA, SONIA TORRE MARTINEZ, MARIANO URQUIAGA RODRIGUEZ, CARMEN URRUTIA SAGARDUY, CARMELO

Excluidos

Inor ere ez. 3. Epaimahaia honako hauek osatuko dute:

Epaimahai Burua — Alberto Lozano Ibarra jauna, Alkate-Udalburua, eta Enrique Uriarte Castaños jauna, Bigarren Alkateordea. Epaimahaikideak — Ana Altuna Riaño andrea, titular eta Imanol Urigüen Garaizabal jauna, haren ordezko, Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritzan. — Agustín Hernández Sans jauna, titular, eta Jesús María Vitorica Murgia jauna, haren ordezko, Irakasle Ofizialen ordezkaritzan. — José Ignacio Herranz Álvarez jauna, titular, eta Dolores Martínez Contreras andrea, haren ordezko, udal langileen ordezkaritzan. — José Azurmendi Uriarte jauna, Kiroletako Zuzendaria, titular, eta Dolores Arteagabeitia Apodaca andrea, Zerbitzu Orokorren Buru eta behin-behineko Idazkaria, haren ordezko. — José Antonio Urizar Irazabal jauna titular, eta Aintzane Etxebarria Urkiola andrea, haren ordezko, euskara azterketarako. Idazkaria — Dolores Arteagabeitia Apodaca andrea, behin-behineko udal idazkaria, eta haren ordezko, Rosa Bolland Urizar andrea, Pertsonal Atal Burua. 4. Lehen ariketa aldi berean egingo dute lehiatzaile guztiek, eta ariketa hori 2007ko otsailaren 12an egingo da, arratsaldeko 16,30etan, La Benedicta Udal Kirol Instalazioetako Frontoian, La Benedicta pasealekuan, z/g. Azterketa horretara deituta geratzen dira onartutako lehiatzaile guztiak, eta ohartarazi egiten zaie aurkeztu ezean hautaketa prozesuan dituzten eskubide guztiak galduko dituztela. Erabaki honen aurka dagozkion errekurtsoak aurkez daitezke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren arabera. Sestaon, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Alkateak

Ninguno. 3. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: Presidente — Don Alberto Lozano Ibarra, Alcalde Presidente y como sustituto, don Enrique Uriarte Castaños, 2.º Teniente de Alcalde. Vocales — Doña Ana Altuna Riaño, como titular y don Imanol Urigüen Garaizabal, en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. — Don Agustin Hernández Sans, como titular, y don Jesús María Vitorica Murgia, como suplente, en representación del Profesorado Oficial. — Don José Ignacio Herranz Álvarez como titular, y doña Dolores Martínez Contreras, como suplente, en representación del personal municipal. — Don José Azurmendi Uriarte, Director Deportivo, como titular y doña Dolores Arteagabeitia Apodaca, Jefa de Servicios Generales-Secretaria accidental, como sustituta — Don José A. Urizar Irazabal, como titular, y doña Aintzane Etxebarria Urkiola, como suplente, para la prueba de Euskera. Secretaria — Doña Dolores Arteagabeitia Apodaca, Secretaria Municipal accidental y como suplente doña Rosa Bolland Urizar, Jefa de Sección de Personal. 4. La realización del primer ejercicio tendrá lugar simultáneamente para todos los aspirantes y el mismo se realizará el día 12 de febrero de 2007, a las 16,30 horas de la tarde, en el Frontón de las Instalaciones Deportivas La Benedicta, sitas en el Paseo de La Benedicta s/n, a cuyo efecto quedan convocados los aspirantes admitidos, con la advertencia de que la ausencia de cualquiera de ellos implicará el decaimiento en sus derechos. Contra la presente resolución podrá interponerse los recursos procedentes con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En Sestao, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde

(II-203)

(II-203)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arau bidez ezarritakoaren arabera, jakinarazi egiten da 2007ko urtarrilaren 10eko datako Alkatearen Dekretu bidez, honako hau xedatu dela: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, behin-behineko zerrenda ageri da, Udal honek Peoi hiru (3) plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartu eta baztertuena. Erreklamazioak aurkezteko arau bidez ezarritako epea igaro ondoren, honako hau xedatu dut:

De conformidad con lo establecido reglamentariamente, se hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2007, se ha dispuesto lo siguiente: Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2.006, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión en régimen de propiedad de tres (3) plazas de Peones, y transcurrido el plazo reglamentario para la presentación de reclamaciones, vengo en disponer:


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2203 —

1. Behin betiko egitea «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2006ko abenduaren 5eko 232. zenbakian, argitaratutako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Udal honek Peoi hiru (3) plaza jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako hautagaiena.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

2. Behin-betikoz onartzea Peoi hiru (3) plaza lehiaketa-oposaketa bidez jabetzan betetzeko deitutako hautaketa prozesurako onartutako eta baztertutako hautagaien zerrenda hau:

1. Elevar a definitiva la lista de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 232, de fecha 5 de diciembre de 2006, con motivo del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento de Sestao para proveer en propiedad mediante oposición tres (3) plazas de Peones. 2. Aprobar de forma definitiva la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para proveer en propiedad mediante oposición tres (3) plazas de Peones:

Onartuak

Admitidos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ACHA ITURRIOZ, IGOR AGUEDA DE PRADO, CARLOS AIO AZKUE, JUAN CRUZ ALFONSO PRIETO, JAVIER ALONSO DÍEZ, CARLOS ALONSO ESNAOLA, DAVID PEDRO ALONSO VILARES, OSCAR ÁLVAREZ MACÍAS, SALVADOR ANGULO MARTÍNEZ, IÑIGO APARICIO VEGAS, ARANZAZU ARANAGA VADILLO, LOURDES ARETXAGA PAREDES, JON K. ARRANZ PÉREZ, ITZIAR ARRANZ PÉREZ, PELI ARRANZ ROMERO, ALBERTO ARRANZ ROMERO, JAVIER AZCUETA MORACIA, YAGOBA AZKUE REINARES, AITOR AZKUE SEVILLA, ANICETO AZNAR BAYO, IKER AZPIOLEA MARTÍNEZ, JAGOBA AZPIOLEA ROMERO, TOMÁS BALLESTEROS HUERGA, ITZIAR BARANDA OTEO, NORBERTO BARQUÍN BERMEJO, JUAN MANUEL BARRENECHEA APRAIZ, GOTZON BARRUETA ALONSO, JON KOLDO BASABE DÍEZ, JAIME BASABE DÍEZ, SONIA BASABE JUNGUITU, JAIME BASABE NAVAS, IKER BASCONES ARRIBAS, ALFREDO BELASKO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER BELTRÁN FONTAL, BEATRIZ BENITO DEL OLMO, ALBERTO BERGANZA LLANO, FRANCISCO JAVIER BIDAURRAZAGA LEONARDO, IZPIÑE BIDAURRAZAGA ORTIZ DE ZARATE, AITOR BILBAO AYESTARAN, KEPA PELI BILBAO BILBAO, GORKA BLANCO BEN, MANUEL BLANCO MARTÍN, CLAUDIO BRAGADO PÉREZ, ZIGOR CABANA CALVO, EULOGIO CABEZA OROBENGOA, AITOR CAMACHO VERDEJO, MANUEL CARDENAL QUINTANILLA, JOSÉ LUIS CARIÑANOS LATORRE, RUBÉN CARPINTERO GORDO, IÑIGO CARRASCO NÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER CARRASCO NÍGUEZ, JUAN CARRERA DE LAS HERAS, IÑAKI CASÍN ELORRIAGA, JOSÉ IGNACIO CASTILLO LEDESMA, AGUEDA CASTILLO PAJARES, JONATHAN CASTRO GONZÁLEZ, GOTZON CASTRO RAMOS, ANTONIO MANUEL CASTRO SANTOS, JOSÉ MANUEL CASTRO VILLAR, HORTENSIA CAVERO BOMBÍN, JOSÉ IGNACIO CERUELO ZARZUELA, JOSÉ LUIS CIRIERO SACRISTÁN, GONZALO CLEMENTE DÍEZ, ALFONSO COBEAGA ARRIEN, PEIO CRISPÍN PAOLA, IÑAKI DA SILVA OCERINJAUREGUI, JUAN ANDRÉS DEHESA LIZ, ELENA DE LA DELGADO GRANDE, OSCAR DIAZ LÓPEZ, PEDRO DÍEZ BAY, VICTORIANO DÍEZ SIMÓN, AMADEO DOMÍNGUEZ ALEGRE, BITTOR MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL DONO RODRIGO, NICOLAS DURÁN RODRÍGUEZ, FRANCISCO ECHEVARRIA GOYENECHEA, MANUEL JESÚS EGUIRAUN ITURBE-ORMAECHE, MIKEL ELA SANTIAGO, MAITE EMBEITA OBIETA, JOSEBA ANDONI ESPINOSA RÍO, AZIBAR ESPIÑA MUERZA, GAIZKA ETXEBARRIA ACERO, VICTOR FERNÁNDEZ ANDRÉS, JOSÉ LUIS FERRERO CODESIDO, XABIER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ACHA ITURRIOZ, IGOR AGUEDA DE PRADO, CARLOS AIO AZKUE, JUAN CRUZ ALFONSO PRIETO, JAVIER ALONSO DÍEZ, CARLOS ALONSO ESNAOLA, DAVID PEDRO ALONSO VILARES, OSCAR ÁLVAREZ MACÍAS, SALVADOR ANGULO MARTÍNEZ, IÑIGO APARICIO VEGAS, ARANZAZU ARANAGA VADILLO, LOURDES ARETXAGA PAREDES, JON K. ARRANZ PÉREZ, ITZIAR ARRANZ PÉREZ, PELI ARRANZ ROMERO, ALBERTO ARRANZ ROMERO, JAVIER AZCUETA MORACIA, YAGOBA AZKUE REINARES, AITOR AZKUE SEVILLA, ANICETO AZNAR BAYO, IKER AZPIOLEA MARTÍNEZ, JAGOBA AZPIOLEA ROMERO, TOMÁS BALLESTEROS HUERGA, ITZIAR BARANDA OTEO, NORBERTO BARQUÍN BERMEJO, JUAN MANUEL BARRENECHEA APRAIZ, GOTZON BARRUETA ALONSO, JON KOLDO BASABE DÍEZ, JAIME BASABE DÍEZ, SONIA BASABE JUNGUITU, JAIME BASABE NAVAS, IKER BASCONES ARRIBAS, ALFREDO BELASKO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER BELTRÁN FONTAL, BEATRIZ BENITO DEL OLMO, ALBERTO BERGANZA LLANO, FRANCISCO JAVIER BIDAURRAZAGA LEONARDO, IZPIÑE BIDAURRAZAGA ORTIZ DE ZARATE, AITOR BILBAO AYESTARAN, KEPA PELI BILBAO BILBAO, GORKA BLANCO BEN, MANUEL BLANCO MARTÍN, CLAUDIO BRAGADO PÉREZ, ZIGOR CABANA CALVO, EULOGIO CABEZA OROBENGOA, AITOR CAMACHO VERDEJO, MANUEL CARDENAL QUINTANILLA, JOSÉ LUIS CARIÑANOS LATORRE, RUBÉN CARPINTERO GORDO, IÑIGO CARRASCO NÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER CARRASCO NÍGUEZ, JUAN CARRERA DE LAS HERAS, IÑAKI CASÍN ELORRIAGA, JOSÉ IGNACIO CASTILLO LEDESMA, AGUEDA CASTILLO PAJARES, JONATHAN CASTRO GONZÁLEZ, GOTZON CASTRO RAMOS, ANTONIO MANUEL CASTRO SANTOS, JOSÉ MANUEL CASTRO VILLAR, HORTENSIA CAVERO BOMBÍN, JOSÉ IGNACIO CERUELO ZARZUELA, JOSÉ LUIS CIRIERO SACRISTÁN, GONZALO CLEMENTE DÍEZ, ALFONSO COBEAGA ARRIEN, PEIO CRISPÍN PAOLA, IÑAKI DA SILVA OCERINJAUREGUI, JUAN ANDRÉS DEHESA LIZ, ELENA DE LA DELGADO GRANDE, OSCAR DIAZ LÓPEZ, PEDRO DÍEZ BAY, VICTORIANO DÍEZ SIMÓN, AMADEO DOMÍNGUEZ ALEGRE, BITTOR MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL DONO RODRIGO, NICOLAS DURÁN RODRÍGUEZ, FRANCISCO ECHEVARRIA GOYENECHEA, MANUEL JESÚS EGUIRAUN ITURBE-ORMAECHE, MIKEL ELA SANTIAGO, MAITE EMBEITA OBIETA, JOSEBA ANDONI ESPINOSA RÍO, AZIBAR ESPIÑA MUERZA, GAIZKA ETXEBARRIA ACERO, VICTOR FERNÁNDEZ ANDRÉS, JOSÉ LUIS FERRERO CODESIDO, XABIER


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

FERRO BOO, JOSÉ FOLGOSO MENCÍA, JOSÉ MANUEL FUENTES RUIZ, JOSÉ ANTONIO GALÁN ROBLES, CARLOS GAMBOA GARAI, AITOR GARCÍA ALONSO, JUAN JOSÉ GARCÍA CARPINTERO, JESÚS Mª GARCÍA COLINA, JOSÉ IGNACIO GARCÍA CORREA, ENDIKA GARCÍA FREIJE, DAVID GARCÍA GARCÍA, MIKEL GARCÍA GONZÁLEZ, JORGE GARCÍA LAGO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCÍA MAESTRE, FELICIDAD GARCÍA MANOBEL, ISABEL GARCÍA SALAZAR, SERGIO GARCÍA SANZ, ESPERANZA GARCÍA SERNA, ALFONSO GARCÍA SUSO, LUIS CARLOS GARCÍA TENA, EDER GARCÍA VIVANCO, RICARDO GOITIA TORRONTEGUI, KARMEL GÓMEZ LABAYEN, BENITO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ MORLA, ALFONSO JAVIER GÓMEZ PÉREZ, JONATHAN GÓMEZ REY, EDUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ALEX GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IGNACIO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ EFREN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, RAÚL GONZÁLEZ RAMOS, JESÚS IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, FÉLIX GOÑI GONZÁLEZ, JAVIER GOÑI HEREDIA, PEDRO Mª GÚEMES ANDRÉS, LUIS Mª GUERRERO GUISADO, JOAQUÍN GURT DEL RÍO, ROBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, ROBERTO HERA FERNÁNDEZ, JAVIER DE LA HERA MUÑOZ, JOSÉ JAVIER HERAS ADAM, JESÚS MARÍA HERAS GÁMIZ, CARLOS DE LAS HERBOSA CÁRCAMO, EDUARDO HERNANDO HERNANDEZ, JOSÉ MARÍA HERNANDO HORTA, RODRIGO HERRERA ANAYA, IGNACIO HOYO ABRISQUETA, EDORTA DEL HOYO MARTINEZ DE LAGRÁN, RUBEN DEL ITURRIOZ MELLADO, CÉSAR IZAGUIRRE AHEDO, JOSÉ JULIO IZAGUIRRE ZORRILLA, ANGEL RAMÓN IZQUIERDO MONASTERIO, IGNACIO IZQUIERDO MONASTERIO, PEDRO FCO. JIMÉNEZ PALLA, BARTOLOMÉ JIMENEZ SANTOS, Mª BEGOÑA JODRA LÓPEZ, VERÓNICA LARREA OBESO, MARIO LEZA LIZARRALDE, FERNANDO LEZA LIZARRALDE, JAVIER LONGARTE ASTOBIZA, JOSÉ Mª LOPATEGI DOMINGUEZ, BORJA LOPE MARTÍNEZ, ALBERTO LÓPEZ DÍEZ, OSCAR CRUZ LÓPEZ GONZÁLEZ, ROBERTO LÓPEZ GOSENDE, Mª JOSÉ LÓPEZ LOREDO, GONZALO LÓPEZ MATÍAS, JESÚS LÓPEZ NÚÑEZ, JAVIER LÓPEZ NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL LOZA IZARRA, JESÚS Mª LLAMOSAS LÓPEZ DEL PRADO, JOSEBA LLORENTE RAMÓN, SOCRATES ENEKO MADARIAGA RECONDO, UNAI MAGAZ GONZÁLEZ, TERESA MAGUREGUI IMATZ, ANDONI MARCO GOITIA, MIGUEL ANGEL MARÍN MARTÍN, JOSÉ Mª MARQUIEGUI VERA, JOSÉ IGNACIO MARRO AGOTE, DIEGO MARTÍN GONZÁLEZ, JESÚS MARTÍN MÉNDEZ, JOSEFA MARTÍN MONTERO, ANDONI MARTÍN SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍN TOCADO, GUILLERMO MARTÍNEZ ARCE, ELENA MARTÍNEZ DE BEDOIA SUSO, ALEXANDER MARTÍNEZ DE RITUERTO DÍAZ DE CERIO, JOSÉ LUIS MAZÓN MARTÍN, FRANCISCO JAVIER MEDINA CALERO, AITOR MERA SERRRANO, JOSÉ ALEJANDRO MIGUELEZ AFONSO, LUCIANO MIRAS LÓPEZ, JUAN JOSÉ MORALES SÁEZ, EMILIO MORÁN CRESPO, VALERIANO MORENO DÍEZ, GREGORIO MORENO DÍEZ, IGOR MORENO GORDO, ROBERTO NEVARES ANTOLÍN, ALFREDO NÚÑEZ RODRÍGUEZ, XABIER OLMOS RIO, FÉLIX OROSA PAZ, JUAN JOSÉ

— 2204 — 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 FERRO BOO, JOSÉ FOLGOSO MENCÍA, JOSÉ MANUEL FUENTES RUIZ, JOSÉ ANTONIO GALÁN ROBLES, CARLOS GAMBOA GARAI, AITOR GARCÍA ALONSO, JUAN JOSÉ GARCÍA CARPINTERO, JESÚS Mª GARCÍA COLINA, JOSÉ IGNACIO GARCÍA CORREA, ENDIKA GARCÍA FREIJE, DAVID GARCÍA GARCÍA, MIKEL GARCÍA GONZÁLEZ, JORGE GARCÍA LAGO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA LIEBANA, JUAN CARLOS GARCÍA MAESTRE, FELICIDAD GARCÍA MANOBEL, ISABEL GARCÍA SALAZAR, SERGIO GARCÍA SANZ, ESPERANZA GARCÍA SERNA, ALFONSO GARCÍA SUSO, LUIS CARLOS GARCÍA TENA, EDER GARCÍA VIVANCO, RICARDO GOITIA TORRONTEGUI, KARMEL GÓMEZ LABAYEN, BENITO GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO GÓMEZ MORLA, ALFONSO JAVIER GÓMEZ PÉREZ, JONATHAN GÓMEZ REY, EDUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ALEX GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IGNACIO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ EFREN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, RAÚL GONZÁLEZ RAMOS, JESÚS IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, FÉLIX GOÑI GONZÁLEZ, JAVIER GOÑI HEREDIA, PEDRO Mª GÚEMES ANDRÉS, LUIS Mª GUERRERO GUISADO, JOAQUÍN GURT DEL RÍO, ROBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ, ROBERTO HERA FERNÁNDEZ, JAVIER DE LA HERA MUÑOZ, JOSÉ JAVIER HERAS ADAM, JESÚS MARÍA HERAS GÁMIZ, CARLOS DE LAS HERBOSA CÁRCAMO, EDUARDO HERNANDO HERNANDEZ, JOSÉ MARÍA HERNANDO HORTA, RODRIGO HERRERA ANAYA, IGNACIO HOYO ABRISQUETA, EDORTA DEL HOYO MARTINEZ DE LAGRÁN, RUBEN DEL ITURRIOZ MELLADO, CÉSAR IZAGUIRRE AHEDO, JOSÉ JULIO IZAGUIRRE ZORRILLA, ANGEL RAMÓN IZQUIERDO MONASTERIO, IGNACIO IZQUIERDO MONASTERIO, PEDRO FCO. JIMÉNEZ PALLA, BARTOLOMÉ JIMENEZ SANTOS, Mª BEGOÑA JODRA LÓPEZ, VERÓNICA LARREA OBESO, MARIO LEZA LIZARRALDE, FERNANDO LEZA LIZARRALDE, JAVIER LONGARTE ASTOBIZA, JOSÉ Mª LOPATEGI DOMINGUEZ, BORJA LOPE MARTÍNEZ, ALBERTO LÓPEZ DÍEZ, OSCAR CRUZ LÓPEZ GONZÁLEZ, ROBERTO LÓPEZ GOSENDE, Mª JOSÉ LÓPEZ LOREDO, GONZALO LÓPEZ MATÍAS, JESÚS LÓPEZ NÚÑEZ, JAVIER LÓPEZ NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL LOZA IZARRA, JESÚS Mª LLAMOSAS LÓPEZ DEL PRADO, JOSEBA LLORENTE RAMÓN, SOCRATES ENEKO MADARIAGA RECONDO, UNAI MAGAZ GONZÁLEZ, TERESA MAGUREGUI IMATZ, ANDONI MARCO GOITIA, MIGUEL ANGEL MARÍN MARTÍN, JOSÉ Mª MARQUIEGUI VERA, JOSÉ IGNACIO MARRO AGOTE, DIEGO MARTÍN GONZÁLEZ, JESÚS MARTÍN MÉNDEZ, JOSEFA MARTÍN MONTERO, ANDONI MARTÍN SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍN TOCADO, GUILLERMO MARTÍNEZ ARCE, ELENA MARTÍNEZ DE BEDOIA SUSO, ALEXANDER MARTÍNEZ DE RITUERTO DÍAZ DE CERIO, JOSÉ LUIS MAZÓN MARTÍN, FRANCISCO JAVIER MEDINA CALERO, AITOR MERA SERRRANO, JOSÉ ALEJANDRO MIGUELEZ AFONSO, LUCIANO MIRAS LÓPEZ, JUAN JOSÉ MORALES SÁEZ, EMILIO MORÁN CRESPO, VALERIANO MORENO DÍEZ, GREGORIO MORENO DÍEZ, IGOR MORENO GORDO, ROBERTO NEVARES ANTOLÍN, ALFREDO NÚÑEZ RODRÍGUEZ, XABIER OLMOS RIO, FÉLIX OROSA PAZ, JUAN JOSÉ


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

OVIEDO GARAIZAR, IÑIGO OYANARTE GUALLAR, DOMINGO PALACIO ELETXIGERRA, GOTZON PALACIOS GARCÍA, MIGUEL ANGEL PARDO CASALES, LUIS ALBERTO PASCUAL RUIZ, JUAN CARLOS PELEA MARTÍNEZ, ROBERTO PEÑA SAINZ, FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑARANDO SÁNCHEZ, JULIÁN PÉREZ GONZÁLEZ, JOSEBA TOMÁS PÉREZ HOYOS, EMILIO PÉREZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL PINEDO ALDASORO, BLANCA PINILLOS MARSELLA, JOSÉ LUIS POLO PÉREZ, ANDRÉS VICENTE POZA ROMÁN, GENARO PRIETO HERRERO, JOSÉ CARLOS PSAROS ILARDUYA, FERNANDO QUINTANA CARRERA, RAÚL RAMOS MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER REGIDOR GARCÍA, JAVIER REGIL HERES, JUAN DE REVILLA ALONSO, AITOR REYES RUIZ, MIGUEL ANGEL RIVAS COCA, ROBERTO RODAS ANDÚJAR, JOSÉ LUIS RODRIGO SÁNCHEZ, JUAN RODRÍGUEZ BLANCO, JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ESCALANTE, GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, IMANOL RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IGNACIO RODRÍGUEZ MOSQUERA, GORKA RODRÍGUEZ SAMANIEGO, JAVIER ROMÁN GUIJARRO, DIEGO ROMEO MORENO, IGOR ROUCO ZORRILLA, AITOR ROZA DELGADO, ROSA Mª DE LA RUBIO GÓMEZ, MIKEL RUBIO GOYA, CARLOS JAVIER RUBIO VALLEJO, XABIER RUEDA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ RUIZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ, RAFAEL RUIZ SÁNCHEZ, RAFAEL RUZICKA ZARATE, KEPA SAÉZ RAMOS, JULIO SÁEZ RAMOS, LEONARDO SAGASTI FERNÁNDEZ, ASIER SAINZ GONZÁLEZ, ANGEL SAINZ GONZÁLEZ, ARITZEDER SALGUERO RODRÍGUEZ, IGOR SÁNCHEZ LATARTEGI, IBAN SÁNCHEZ ROMERO, JUAN CARLOS SANDINO HOSPITAL, JESÚS Mª SANTAMARÍA DELGADO, ERNESTO SANTOS ARANAZ, CARLOS DE LOS SANTOS ARNAIZ, IGOR AGER SAÑUDO MAZORRA, AVELINA SAÑUDO MAZORRA, MÓNICA SEDANO GONZÁLEZ, JON SERÉN PÉREZ, GORKA SERRANO MERINO, JOSÉ IGNACIO SEVILLA GARCÍA, MIGUEL ANGEL SIERRA PÉREZ, CONCEPCIÓN SIERRA SIERRA, MIGUEL ANGEL SIERRA SOBRINO, AITOR SOTILLO GUTIERREZ, JUAN CARLOS TEJEDOR ROMÓN, JOSÉ IGNACIO TORRE RENGEL, ANTONIO DE LA TORRE RENGEL, EDUARDO TUDANCA ZALLO, MIKEL MIRENA TUDANKA GARCÍA, JOSEBA MIKEL UGALDE FERRERO, ARGOITZ UGARTE LIZARRALDE, GORKA UGARTE LIZARRALDE, JOSÉ RAMÓN UNZURRUNZAGA MARTÍNEZ, ENDIKA URCELAY RUIZ, IVAN ANGEL URIARTE GALLO, JON JOSEBA URRESTI ITURRIZAGA, BINGEN URRUTIA AYARZA, IZKANDER URRUTIA SAGARDUY, CARMELO URRUTXUA GONZÁLEZ, JAVIER VALPARÍS GARCÍA, ANA Mª VALLEJO COLLADO, FERNANDO VALLEJO FUERTES, JAIME VARA CATALÁN, JOSÉ ALBERTO VARGAS IZARRA, EDUARDO VARGAS JIMENEZ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ, ROCIO VÁZQUEZ HERRERO, DANIEL VELASCO ESCRIBANO, FERNANDO VÉLEZ BERLANGA, JOSÉ ALBERTO VICARIO GARCÍA, FRANCISCO VILLALBA ANGUAS, NIDARDO VILLALBA GARCÍA, ANDRÉS VILLALBA GARCÍA, JAVIER VILLENA RODRÍGUEZ, ANTONIO YÁÑEZ ROBLES, ALFREDO ZABALLA JAURISTI, RAMÓN ZALDUA RABADÁN, ARANTXA ZURIMENDI ABRALDES, RAMÓN

— 2205 — 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 OVIEDO GARAIZAR, IÑIGO OYANARTE GUALLAR, DOMINGO PALACIO ELETXIGERRA, GOTZON PALACIOS GARCÍA, MIGUEL ANGEL PARDO CASALES, LUIS ALBERTO PASCUAL RUIZ, JUAN CARLOS PELEA MARTÍNEZ, ROBERTO PEÑA SAINZ, FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑARANDO SÁNCHEZ, JULIÁN PÉREZ GONZÁLEZ, JOSEBA TOMÁS PÉREZ HOYOS, EMILIO PÉREZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL PINEDO ALDASORO, BLANCA PINILLOS MARSELLA, JOSÉ LUIS POLO PÉREZ, ANDRÉS VICENTE POZA ROMÁN, GENARO PRIETO HERRERO, JOSÉ CARLOS PSAROS ILARDUYA, FERNANDO QUINTANA CARRERA, RAÚL RAMOS MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER REGIDOR GARCÍA, JAVIER REGIL HERES, JUAN DE REVILLA ALONSO, AITOR REYES RUIZ, MIGUEL ANGEL RIVAS COCA, ROBERTO RODAS ANDÚJAR, JOSÉ LUIS RODRIGO SÁNCHEZ, JUAN RODRÍGUEZ BLANCO, JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ESCALANTE, GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, IMANOL RODRIGUEZ JIMÉNEZ, IGNACIO RODRÍGUEZ MOSQUERA, GORKA RODRÍGUEZ SAMANIEGO, JAVIER ROMÁN GUIJARRO, DIEGO ROMEO MORENO, IGOR ROUCO ZORRILLA, AITOR ROZA DELGADO, ROSA Mª DE LA RUBIO GÓMEZ, MIKEL RUBIO GOYA, CARLOS JAVIER RUBIO VALLEJO, XABIER RUEDA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ RUIZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ, RAFAEL RUIZ SÁNCHEZ, RAFAEL RUZICKA ZARATE, KEPA SAÉZ RAMOS, JULIO SÁEZ RAMOS, LEONARDO SAGASTI FERNÁNDEZ, ASIER SAINZ GONZÁLEZ, ANGEL SAINZ GONZÁLEZ, ARITZEDER SALGUERO RODRÍGUEZ, IGOR SÁNCHEZ LATARTEGI, IBAN SÁNCHEZ ROMERO, JUAN CARLOS SANDINO HOSPITAL, JESÚS Mª SANTAMARÍA DELGADO, ERNESTO SANTOS ARANAZ, CARLOS DE LOS SANTOS ARNAIZ, IGOR AGER SAÑUDO MAZORRA, AVELINA SAÑUDO MAZORRA, MÓNICA SEDANO GONZÁLEZ, JON SERÉN PÉREZ, GORKA SERRANO MERINO, JOSÉ IGNACIO SEVILLA GARCÍA, MIGUEL ANGEL SIERRA PÉREZ, CONCEPCIÓN SIERRA SIERRA, MIGUEL ANGEL SIERRA SOBRINO, AITOR SOTILLO GUTIERREZ, JUAN CARLOS TEJEDOR ROMÓN, JOSÉ IGNACIO TORRE RENGEL, ANTONIO DE LA TORRE RENGEL, EDUARDO TUDANCA ZALLO, MIKEL MIRENA TUDANKA GARCÍA, JOSEBA MIKEL UGALDE FERRERO, ARGOITZ UGARTE LIZARRALDE, GORKA UGARTE LIZARRALDE, JOSÉ RAMÓN UNZURRUNZAGA MARTÍNEZ, ENDIKA URCELAY RUIZ, IVAN ANGEL URIARTE GALLO, JON JOSEBA URRESTI ITURRIZAGA, BINGEN URRUTIA AYARZA, IZKANDER URRUTIA SAGARDUY, CARMELO URRUTXUA GONZÁLEZ, JAVIER VALPARÍS GARCÍA, ANA Mª VALLEJO COLLADO, FERNANDO VALLEJO FUERTES, JAIME VARA CATALÁN, JOSÉ ALBERTO VARGAS IZARRA, EDUARDO VARGAS JIMENEZ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ, ROCIO VÁZQUEZ HERRERO, DANIEL VELASCO ESCRIBANO, FERNANDO VÉLEZ BERLANGA, JOSÉ ALBERTO VICARIO GARCÍA, FRANCISCO VILLALBA ANGUAS, NIDARDO VILLALBA GARCÍA, ANDRÉS VILLALBA GARCÍA, JAVIER VILLENA RODRÍGUEZ, ANTONIO YÁÑEZ ROBLES, ALFREDO ZABALLA JAURISTI, RAMÓN ZALDUA RABADÁN, ARANTXA ZURIMENDI ABRALDES, RAMÓN


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2206 —

Baztertuak

Excluidos

Inor ere ez. 3. Epaimahaia honako hauek osatuko dute:

Epaimahai Burua — Alberto Lozano Ibarra jauna, Alkate-Udalburua, eta Enrique Uriarte Castaños jauna, Bigarren Alkateordea. Epaimahaikideak — Ana Altuna Riaño andrea, titular eta Imanol Urigüen Garaizabal jauna, haren ordezko, Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritzan. — Agustín Hernández Sans jauna, titular, eta Jesús María Vitorica Murgia jauna, haren ordezko, Irakasle Ofizialen ordezkaritzan. — José Ignacio Herranz Álvarez jauna, titular, eta Dolores Martínez Contreras andrea, haren ordezko, udal langileen ordezkaritzan. — Imanol Esturo Eketxe jauna, Arkitekto Teknikarien Bulego Burua, titular, eta Guillermo Valdivieso Ampudia jauna, Udal Lan Taldearen Kapataza, haren ordezko. — José Antonio Urizar Irazabal jauna titular, eta Aintzane Etxebarria Urkiola andrea, haren ordezko, euskara azterketarako. Idazkaria — Dolores Arteagabeitia Apodaca andrea, behin-behineko udal idazkaria, eta haren ordezko, Rosa Bolland Urizar andrea, Pertsonal Atal Burua. 4. Lehen ariketa aldi berean egingo dute lehiatzaile guztiek, eta ariketa hori 2007ko otsailaren 12an egingo da, goizeko 12:30etan, La Benedicta Udal Kirol Instalazioetako Frontoian, La Benedicta pasealekuan, z/g. Azterketa horretara deituta geratzen dira onartutako lehiatzaile guztiak, eta ohartarazi egiten zaie aurkeztu ezean hautaketa prozesuan dituzten eskubide guztiak galduko dituztela. Erabaki honen aurka dagozkion errekurtsoak aurkez daitezke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren arabera. Sestaon, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Alkateak

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Ninguno. 3. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: Presidente — Don Alberto Lozano Ibarra, Alcalde Presidente y como sustituto don Enrique Uriarte Castaños, 2.º Teniente de Alcalde. Vocales — Doña Ana Altuna Riaño, como titular y don Imanol Urigüen Garaizabal, en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. — Don Agustín Hernández Sans, como titular, y don Jesús María Vitorica Murgia, como suplente, en representación del Profesorado Oficial. — Don José Ignacio Herranz Álvarez como titular, y doña Dolores Martínez Contreras, como suplente, en representación del personal municipal. — Don Imanol Esturo Eketxe, Jefe de Negociado Arquitecto Técnico, como titular y don Guillermo Valdivieso Ampudia, Capataz de la Brigada Municipal, como sustituto. — Don José A. Urizar Irazabal, como titular, y doña Aintzane Etxebarria Urkiola, como suplente, para la prueba de Euskera. Secretaria — Doña Dolores Arteagabeitia Apodaca, Secretaria Municipal accidental y como suplente doña Rosa Bolland Urizar, Jefa de Sección de Personal. 4. La realización del primer ejercicio tendrá lugar simultáneamente para todos los aspirantes y el mismo se realizará el día 12 de febrero de 2007, a las 12,30 horas de la mañana, en el Frontón de las Instalaciones Deportivas Municipales La Benedicta, sitas en el Paseo de la Benedicta, s/n, a cuyo efecto quedan convocados los aspirantes admitidos, con la advertencia de que la ausencia de cualquiera de ellos implicará el decaimiento en sus derechos. Contra la presente resolución podrá interponerse los recursos procedentes con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procediminto Administrativo Común. En Sestao, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde

(II-204)

(II-204)

Mañariako Udala

Ayuntamiento de Mañaria

Iragarkia jendeaurrean egon den epe barruan erreklamaziorik ez aurkeztean, Udal honetako 2007rako Aurrekontua behin betiko onartutzat jotzen da, abenduaren 2ko 10/2003 Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Etrakundeen aurrekontuei buruzko Arau Foralaren 15.3 artikuluaren arabera.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo hábil de exposición pública del expediente relativo a la Aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico 2007, se considera el mismo aprobado definitivamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. El presupuesto se inserta resumido por capítulos:

Aurrekontua atalez-atal laburtuta ipintzen da: DIRU SARRERAK

INGRESOS Euro

A) 1. 2. 3. 4. 5.

Eragiketa arruntak Zerga zuzenak ......................................................... Zeharkako zergak..................................................... Tasa eta beste diru sarrera batzuk........................... Transferentzia arruntak............................................. Ondareakiko diru sarrerak........................................

102.939,00 35.986,00 131.280,00 424.873,00 179.885,00

B) 6. 7. 8. 9.

Kapital eragiketak Inbertsio errealen salmenta ..................................... Kapitalaren transferentziak....................................... Aktibo Finatzioeroak................................................. Pasibo finantzieroak ................................................. DIRU SARRERAK GUZTIRA ...................................

0,00 271.300,00 0,00 99.685,00 1.245.948,00

Euros

A) 1. 2. 3. 4. 5.

Operaciones corrientes impuestos directos ................................................... Impuestos indirectos ................................................ tasas y otros ingresos .............................................. Transferencias corrientes ......................................... Ingresos patrimoniales .............................................

102.939,00 35.986,00 131.280,00 424.873,00 179.885,00

b) 6. 7. 8. 9.

Operaciones de capital Venta de Inversiones reales ..................................... Transferencias de capital.......................................... Activos financieros ................................................... Pasivos financieros .................................................. TOTAL INGRESOS...................................................

0,00 271.300,00 0,00 99.685,00 1.245.948,00


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2207 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

GASTUAK

GASTOS Euro

Euros

A) 1. 2. 3. 4.

Eragiketa arruntak Langilegoaren gastuak............................................. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak .............. Gastu finantzieroak .................................................. Transferentzi arruntak...............................................

206.298,00 274.150,00 5.200,00 129.800,00

B) 6. 7. 8. 9.

Kapital eragiketak Inbertsio errealak ..................................................... Kapitalaren transferentziak....................................... Aktiko finantzieroak .................................................. Pasibo finantzieroak ................................................. GASTUAK GUZTIRA................................................

610.500,00 0,00 0,00 20.000,00 1.245.948,00

Aldiberean, toki errejimeneko oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90.1 atalean ezarritakoarekin bat etorriz, hala nola apirilaren 18ko 781/1986 ELDren 127 eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6/1989 Legearen 16. artikulua betetzeko aipatutako aurrekontuan onartuak izan diren udal plantila organikoa eta lanpostuen zerrenda argitaratu egiten dira.

A) 1. 2. 3. 4.

Operaciones corrientes Gastos de personal .................................................. Compra de bienes corrientes y servicios ................. Gastos financieros ................................................... Transferencias corrientes .........................................

206.298,00 274.150,00 5.200,00 129.800,00

B) 6. 7. 8. 9.

Operaciones de capital Inversiones reales .................................................... Transferencias de capital.......................................... Activos financieros ................................................... Pasivos financieros .................................................. TOTAL GASTOS.......................................................

610.500,00 0,00 0,00 20.000,00 1.245.948,00

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 16 de la Ley de Función Pública Vasca , se procede a la publicación de la plantilla orgánica municipal y la relación de puestos de trabajo que fueron aprobadas en el citado presupuesto.

MAÑARIAKO UDALEKO PLANTILA ORGANIKOA Zenbakia

Taldea

Maila OD

O. Berezia

Xehetasunak

A) Funtzionarioak Estatuko gaitasuna Idazkari-kontuhartzailea..........................................

1

A

24

8935.53

50% lanaldia %30 dedikazio berezia

Administrazio orokorreko eskala Idazkaritzako administrazio laguntzailea ................

1

D

19

7215.17

50% lanaldia %30 dedikazio berezia

Administrazio bereziko eskala Subalternoa-Ofizioen arduraduna...........................

1

D

17

10977.28

30% Dedikazio berezia. Gida baimena

B) Lan finkoko langileak Liburutegiko administrari laguntzailea..................... Garbitzailea.............................................................

1 1

D E

19 16

12776.83 3439.62

%51,43 lanaldia

PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MAÑARIA Número

Grupo

Nivel CD

C. específico

Observaciones

A) Funcionarios Habilitación de carácter nacional Secretario-Interventor ....................................................

1

A

24

8935.53

50% jornada/cpto. Dedicación especial 30%

Escala de administración general Auxiliar Administrativo de Secretaría .............................

1

D

19

7215.17

50% jornada/cpto. Dedicación especial 30%

Escala de administración especial Subalterno-Encargado de oficios ...................................

1

D

17

10977.28

B) Personal laboral fijo Auxiliar administrativo de Biblioteca ............................... Limpiadora......................................................................

1 1

D E

19 16

12776.83 3439.62

Ded. Especial 30%. Permiso circulación

51,43% jornada

MAÑARIAKO UDALEKO LANPOSTUEN ZERRENDA Izena

F/L

Atala

Taldea

Eskala/Azpieskala

Titulazioa

Plazak HE

DD

Dedikazioa

Egoera Hornikuntza

Maila do O. berezia

Xehetasunak

Idazkari-kontuhartzailea

F

Idazkaritza

A

Estatuko gaitasuna

Zuzenbide, Polit, ekonom, edo empresa Zientzietako lizentziatua, Administrazio eta Zientzia Poliltikoak, enpresa zuzendaritza eta Administrazioa, Finantza eta aktuariak zientziak

1

4

31/12/94

50% (Elkartea Izurtza) Hutsik

Lehiaketa

24

8935.53

%30 Dedikazio berezia

Administrazio laguntzailea

F

Idazkaritza

D

Adminis. Orokorra

LH1, eskola graduatua edo baikokidea

1

2

31/05/90

50% (Elkartea Izurtza) Beteta

Lehia-oposizioa

19

7215.17

%30 Dedikazio berezia


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

Izena

F/L

Atala

— 2208 —

Taldea

Eskala/Azpieskala

Titulazioa

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Plazak HE

DD

Dedikazioa

Egoera Hornikuntza

Maila do O. berezia

Ofizioen arduraduna

F

Zerbitzuorokor-rak

D

Adm. Berezia

LH1, eskola graduatua edo baikokidea

1

1

03/10/02

Osoa

Beteta

Lehia-oposizioa

17

10977.28

Liburutegiko kultura laguntzailea

L

Liburutegia

D

Adm. Orokorra

LH1, eskola graduatua edo baikokidea

1

2

03/10/02

Osoa

Beteta

Lehia-oposizioa

19

12776.83

Garbitzailea

L

Zerbitzuorokor-rak

E

Adminis. Orokorra

Eskola ziurtagiria

1

1

03/10/02

51,43%

Beteta

Lehia-oposizioa

16

3439.62

Xehetasunak

Beteta. % 30 dedikazio berezia B1 gida baimena

51,43%

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MAÑARIA Denominación

F/L

Área

Grupo

Cuerpo/Esc/Sub

Titulación

Plazas PL

F`P

Dedicación

Situación Provisión

Secretario-Interventor

F

Secretaría

A

Habil. Nacion

Licenciatura de Derecho, CC Políticas y de la Administración, Sociología, Económicas o Empresariales, Administración y Dirección de empresas, Ciencias Actuariales y Financieras

1

4

31/12/94

50% (Agrupación Izurtza)

Vacante

Auxiliar administrativo

F

Secretaría

D

Adm. General

Graduado Escolar, FP 1.er Grado o equivalente

1

2

31/05/90

50% (Agrupacion Izurtza)

Encargado de oficios

F

Serv. Grales.

D

Adm. Especial

Graduado Escolar, FP 1.er Grado o equivalente

1

2

03/10/02

Auxiliar administrativo de Biblioteca

L

Biblioteca

D

Adm. General

Graduado Escolar, FP 1.er Grado o equivalente

1

2

Limpiadora

L

Serv. Grales.

E

Adm. General

Certificado de escolaridad

1

1

Mañarian, 2007ko urtarrilaren 9an.—Alkatea

Nivel CD C. Específico Observaciones

Concurso

24

8935.53

30% Dedicación especial

Cubierta C-Oposicion

19

7215.17 especial

30% Dedicación

Completa

Cubierta C-Oposicion

17 10977.28

30% Dedicación especial Carnet de conducir

03/10/02

Completa

Cubierta C-Oposicion

19 12776.83

03/10/02

51,43%

Cubierta C-Oposicion

16

3439.62

51,43%

En Mañaria, a 9 de enero de 2007.—El Alcalde (II-233)

Foruko Udala

(II-233)

Ayuntamiento de Forua

IRAGARKIA

ANUNCIO

Oker Zuzenketa

Corrección de errores

2007ko urtarrilaren 9ko «Bizkaiko Aldizkari Oficialean», 6 zenbakian eta 719 orrialdean hain zuzen ere, Torrebarri hiriko gunearen hirigintza-obrak kontratatzeko iragarkia argitaratuta, akatsa atzeman da eta hori dela eta hurrengo okerren zuzenketa egingo da: «5. Behin behingo bermeak: Lehiaketaren oinarrizko haurrekontuaren %2» dioen tokian, hau esan behar du: «5. Behin behingo bermea: ez da eskatzen». Herri-Administrazioen Araubide juridiko eta administrazio Prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 105.2 artikuluan xedatutakoan oinarrituz eta Toki-Jaurpide oinarriak Arauzkotzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.r) artikuluan ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz, okerren zuzenketa hau jendeaurrean jakinarazten da. Foruan, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Alkatea, Igor Duñabietia Alacano

Advertido error en el anuncio de licitación de las obras de urbanización del núcleo urbano Torrebarri, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 6, de 9 de enero de 2007, página 719, se procede a realizar la siguiente y única corrección de errores: Donde dice: «5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación», debe decir: «5. Garantía provisional: no se exige».

(II-235)

(II-235)

Lo que se hace público en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local. En Forua, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde, Igor Duñabeitia Alacano

Sondikako Udala

Ayuntamiento de Sondika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 2006ko abenduaren 20an ospatutako ohizko osoko bilkuran, beste batzuen artean, honako erabaki hau hartu zuen Udalbatzako buruak aurkeztutako Sondikako Elizateko Udaleko 2007ko Aurrekontu Orokorra eta bere Betearazpen Araua ikusita, ez denez inolako irregulartasunik antzeman eta sarrera guztiak nahikoa direnez aurreikusitako gastuetarako, aurrekontu

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2006, adopto entre otros, el siguiente acuerdo: Visto el Presupuesto General del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Sondika para el ejercicio de 2007 y su Norma de Ejecución Presupuestaria presentado por el Presidente de la Corporación, no observándose irregularidad alguna y siendo la totalidad


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2209 —

orekaren printzipioa betez, aldeko zortzi botorekin (Euzko Abertzaleak Talde Politikoa), kontrako bi botorekin (Alderdi Popularra (1) eta Eusko Alkartasuna (1) Talde Politikoak) eta abstentzio batekin (PSE-EE(PSOE) Talde Politikoa), Udalbatzak hauxe erabaki du:

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Lehenengoa: 2007ko Aurrekontu Orokorra eta bere Betearazpen Araua hasieran onartzea. Guztira 4.996.052,10 euro (lau milioi, bederatziehun eta laurogeita hamasei mila eta berrogeita hamabi euro eta hamar zentimo) dira, eta honakoa da laburpena, Kapituluka:

de ingresos suficientes para los gastos estimados cumpliéndose el principio de equilibrio presupuestario, el Ayuntamiento Pleno, con los ocho votos a favor del Grupo Político Nacionalistas Vascos, los dos votos en contra de los Grupos Políticos Partido Popular y Eusko Alkartasuna y la abstención del Grupo Político PSE-EE(PSOE), acuerda: Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General y su Norma de Ejecución para 2007, en la cifra de 4.996.052,10 (cuatro millones novecientas noventa y seis mil cincuenta y dos con diez centimos) euros, y cuyo resumen a nivel de Capítulos, es el siguiente:

DIRU-SARREREN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE INGRESOS

Kapituluak

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... GUZTIRA.....................................................

Eurotan

Capítulos

1.316.000,00 200.000,00 642.599,00 2.614.161,10 93.256,00 130.000,00 18,00 12,00 6,00 4.996.052,10

I II III IV V VI VII VIII IX

GASTUEN EGOERA-ORRIA Kapituluak

I. II. III. IV. VI. VIII.

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... TOTAL .........................................................

1.316.000,00 200.000,00 642.599,00 2.614.161,10 93.256,00 130.000,00 18,00 12,00 6,00 4.996.052,10

ESTADO DE GASTOS Eurotan

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... GUZTIRA.....................................................

Euros

1.062.814,00 2.032.045,82 1.351,01 1.094.886,00 804.925,22 30,05 4. 996.052,10

Capítulos

I II III IV VI VIII

Euros

.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... TOTAL .........................................................

1.062.814,00 2.032.045,82 1.351,01 1.094.886,00 804.925,22 30,05 4.996.052,10

Bigarrena: Hasierako onarpenaren iragarkia jendaurrean erakustea, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Udaletxeko iragarki-oholean jarriz 15 lanegunez. Epe horren barruan, interesdunek Udal Kontu-hartzailetzan aztertu ahal izango dute onarpen hori, eta Udalbatzari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote. Aldaketa behin betiko onartuta dagoela ulertuko da, jendaurrean jarri ostean erreklamaziorik aurkezten ez bada. Sondikako elizatean, 2007ko urtarrilaren 11n.—Alkatea, Gorka Carro Bilbao

Segundo: Exponer al público mediante inserción del anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término de su exposición no se hubieren presentado reclamaciones. En la Anteiglesia de Sondika, a 11 de enero de 2007.— El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-288)

(II-288)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Construcciones Garabieta, S.L. eta Kobiur, XXI, S.L. enpresek eskatuta, UER-8, 18 eta 19 Egoitza Jardun Unitateetan eta Etxebizitzatarako SAPUR-4 Zoru Urbanizagarrian udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen 1996ko 1. Berrikuspenaren 20. Aldaketa Zehatza egiteko prozedura ireki da. Prozedura aztertuta, eta Udal Idazkariak emandako txostenarekin bat etorriz, Udalbatzak, 2006ko abenduaren hogeian, 1985eko apirilaren 2ko Toki Araubidearen Legeko 22.2.c) artikuluak emandako eskumenen arabera, eta lege-testu berbereko 47.3.1) artikuluak eskatutako Udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo absolutuaren aldeko botoekin (aldeko 8 boto –Euzko Abertzaleak (7) eta Eusko Alkartasuna (1) Talde Politikoak-), aurkako boto batekin (Alderdi Popularra (1) Talde Politikoa) eta PSE-EE(PSOE) Talde Politikoaren (1) abstentzioarekin, hauxe erabaki du:

Examinado el procedimiento instruido a instancias de Construcciones Garabieta, S.L. y Kobiur, XXI, S.L. para la Modicación Puntual n.º 20 de la 1.ª Revisión del año 1996 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio en las Unidades de Ejecución Residencial U.E.R.-8, 18 y 19 y en el Suelo Apto para Urbanizar Residencial S.A.P.U.R.-4, y vistos los informes suministrados por el Arquitecto y por la Secretaria Municipales, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2006, en virtud de la atribución que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exijido por el artículo 47.3.i) del mismo texto legal, con los ocho votos a favor de los Grupos Políticos Nacionalistas Vascos (7) y Eusko Alkartasuna (1), el voto en contra del Grupo Político Partido Popular (1) y la abstención del Grupo Político PSE-EE(PSOE), acuerda: Primero: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual n.º 20 de la 1.ª Revisión del año 1996 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio en las Unidades de Ejecución Residencial U.E.R.-8, 18 y 19 y en el Suelo Apto para Urbanizar Residencial S.A.P.U.R.-4 redactada por el Arquitecto Borja González de Mendibil Alzola, con la siguiente obligación: — Adecuar los expedientes de reparcelación de los suelos citados en función de las nuevas edificabilidades medias propuestas.

Lehenengoa: UER-8, 18 eta 19 Egoitza Jardun Unitateetan eta Etxebizitzatarako SAPUR-4 Zoru Urbanizagarrian Sondikako Udaleko Hirigintzako Arau Subsidiarioen 1996. urteko 1. Berrikuspenaren 20. aldaketa zehatza, Borja González de Mendibil Alzola arkitektoak idatzitakoa, hasieran onartzea, obligazio honekin: — Birpartzelazio-txostenak aipatutako lurzoruetara egokitzea, proposatutako batez besteko eraikigarritasun berrien arabera.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2210 —

Bigarrena: Hasieran onartutako 20. Aldaketa Zehatza jendaurrean jartzea. «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta lurralde historiko honetan zabalkunderik handiena duen edo duten egunkarian edo egunkarietan iragarriko da, hilabetean, azken argitalpena egin zenetik zenbatzen hasita. Hirugarrena: SAPUR-4 delakoari dagokionez, akordio honen berri ematea sektorean eskumena duten herri administrazioei, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren Bizkaiko Lurralde Bulegoko Ur Zuzendaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Sailari, eta Construcciones Garabieta, S.L. eta Kobiur, XXI, S.L. enpresei. Sondikako Elizatean, 2007ko urtarrilaren 12an.—Alkatea, Gorka Carro Bilbao

(II-283)

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Segundo: Someter a información pública la Modificación Puntual n.º 20 inicialmente aprobada, mediante la publicación de anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio histórico, por el plazo de un mes a partir de la última publicación. Tercero: Notificar el presente acuerdo a las administraciones públicas con competencias sectoriales, Dirección de Aguas de la Oficina Territorial de Bizkaia del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia en lo que afecta al ámbito denominado SAPUR-4, a Construcciones Garabieta, S.L. y a Kobiur, XXI, S.L. En la Anteiglesia de Sondika, a 12 de enero de 2007.—El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-283)

Lekeitioko Udala

Ayuntamiento de Lekeitio

XEHETASUN-ASTERLANA «UARu 5»” unitatei buruzkoa (Hasierako onarpena)

ESTUDIO DE DETALLE Respecto a la unidad «UARu 5» (Aprobación inicial)

Lekeitioko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2006ko abenduaren 14an izan duen batzarrean, A.S.tako «UARu 5» Xehetasun Azterlanaren aldaketari hasierako onarpena eman dio.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lekeitio, en su reunión del 14 de diciembre de 2006, ha dado la aprobación inicial a la Modificación del Estudio de Detalle de la «UARu 5» de las NN.SS. 1. Dar la aprobación inicial a la modificación del Estudio de Detalle referida a la «UARu-5» de las NN.SS. 2. Dar conocimiento del acuerdo a los interesados. 3. Publicar el anuncio correspondiente a dicha resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en un diario de mayor difusión en el territorio histórico. 4. Dar un plazo desde la publicación del anuncio de 20 días para conocimiento de los ciudadanos y presentación de alegaciones.

1. «UARu 5»eko Xehetasun Azterlanaren aldaketari hasierako onarpena ematea. 2. Erabakia interesatuei pertsonalki jakinarazten. 3. Erabaki horri buruzko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurralde historikoko hedapen handienetako egunkari baten argitaratzea. 4. Iragarkia argitaratzen denetik hasi eta 20 egunetako epea ematea, herritarrak jakitun geratzeko eta erreklamazioak aurkezteko. Lekeition, 2007ko urtarrilaren 7an.—Alkatea, José María Cazalis Eiguren

(II-200)

En Lekeitio, a 7 de enero de 2007.—El Alcalde, José María Cazalis Eiguren

(II-200)

Urdulizko Udala

Ayuntamiento de Urduliz

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006ko abenduaren 21ean egindako bileran Udalbatzarrak erabaki zuen: Lehenengoa.—Behin betiko onartzen da Arau Subsidiarioetako 16. eremuko xehetasun-azterlanaren aldaketa Bigarrena.—Akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei eta espedientean agertu diren guztiei. En Urduliz, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2006, acordó: Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la Unidad 16 de las NNSS. Segundo.—El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y se notificará, asimismo, individualmente a los interesados y a quienes hubieran comparecido en el expediente. Urdulizen, 2007ko urtarrilaren 8an.—Alkateak

(II-191)

(II-191)

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

2007ko urtarrilaren 3ko Alkatetza Dekretuaren bidez, R-5 Landetxo Bekoa Sektoreko Gizarte Ekipamenduko partzelaren Xehekapen Azterlana onartu zan hasikera baten. Horren ganeko espedientea Mungiako Udaletxeko Sail Teknikoan dago ikusgai 20 egunez, tarte horretan interesdunek espedientea aztertu edota alegazinoak eta proposamenak egiteko aukerea izango dabe. Mungian, 2007ko urtarrilaren 10ean.—Alkatea, José Antonio Torrontegi

Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía el día 3 de enero de 2007 el Estudio de Detalle de la parcela de Equipamiento Social en el Sector R-5 Landetxo Bekoa, se expone al público en el Departamento Técnico del Ayuntamiento de Mungia, el expediente instruido al efecto, por el plazo de 20 días, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes. En Mungia, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde, José Antonio Torrontegi

(II-212)

(II-212)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2211 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco Juztizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila EBAZPENA, 2006ko abenduaren 13koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Autobuses de Lujua, S.L., Hitzarmen Kolektiboa erregistratu eta argitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 4806362.

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la Delegada Territorial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se resuelve el registro y publicación del Convenio Colectivo para Autobuses de Lujua, S.L. con Código número 4806362.

Aurrekariak

Antecedentes

1. 2006ko abunduaren 5an aurkeztu dira, Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan, 2006ko abunduaren 4an sinatutako Autobuses de Lujua, S.L., enpresarentzako Hitzarmen Kolektiboaren testua eta negoziazio-mahaia eratzeko hasierako akta eta bukaerako akta.

1. Con fecha 5 de diciembre de 2006 y ante esta Delegación Territorial de Bizkaia, se ha presentado el texto del Convenio Colectivo para la empresa Autobuses de Lujua, S.L., suscrito el 4 de diciembre de 2006, así como el acta inicial de constitución de la Mesa Negociadora y el acta final.

2. Testu hori Negoziazio Mahaiko enpresaren eta langileen ordezkariek sinatu zuten.

2. Dicho texto ha sido suscrito por los representantes de la empresa y los Delegados de los trabajadores de la Comisión Negociadora.

3. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2006eko urtarrillaren 1etik 2007ko abenduaren 31 artekoa da.

3. La vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitaratzeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 artikuluak erabakitzen due, eta artikulu horrek xedatzen duenez, hitzarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortu eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak, dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren 3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1 g) artikuluak —Euskadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketa Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoaren ildotik.

1. La competencia para la inscripción y publicación del citado Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1 g) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de Convenios Colectivos de Euskadi.

2. Negoziazio-batzordea Enpresako Zuzendaritzak eta langileen ordezkariek osatzen dutela kontuan harturik, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutako baldintzak.

2. Teniendo en cuenta que la Comisión Negociadora está compuesta por la Dirección de la Empresa y por los Delegados de los Trabajadores en la misma, el acuerdo adoptado reúne los requisitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores citado.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agintaritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu honetan hirugarrenen interesik kaltetzen ez denez, eta indarreko legea hausten ez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, aipatutako artikuluko 2. eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

3. El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, determina que si la Autoridad Laboral estimase que el Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente, y considerando que en el presente supuesto no se lesiona el interés de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak ikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Delegada Territorial en Bizkaia

EBATZI DU:

RESUELVE:

1. Autobuses de Lujua, S.L., enpresaren Hitzarmen Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo de la empresa Autobuses de Lujua, S.L.

2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.

2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3.

Lurralde Ordezkaritza honetan gordailutzea.

3. Proceder a su correspondiente depósito en esta Delegación Territorial.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2212 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber, honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan —115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori 4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 16.j) artikuluaren ildotik—.

4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber que contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de ocubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Bilbon, 2006ko abenduaren 13an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Karmele Arias Martínez

En Bilbao, a 13 de diciembre de 2006.—La Delegada Territorial en Bizkaia, Karmele Arias Martínez

AUTOBUSES LUJUA SLKO BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIO LINEA ERREGULARREKO ZERBITZUKO LANGILEEN LAN HITZARMEN KOLEKTIBOA

CONVENIO COLECTIVO LABORAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE LÍNEAS REGULARES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE AUTOBUSES DE LUJUA, S.L.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

APLIKAZIO EREMUA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.—Denbora eremua eta hitzarmenaren amaiera iragartzea

Artículo 1.—Ambito temporal y denuncia

Hitzarmen hau 2006ko azaroaren 1ean jarriko da indarrean «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den eguna kontuan izan gabe, eta 14 hilabeteko iraupena izango du, hau da, 2007-12-31 arte.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de noviembre de 2006, independientemente de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tendrá una duración de 14 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2007.

Hitzarmenaren amaiera automatikoki iragarritzat hartuko da 2007ko urriaren 1etik aurrera, dena den indarrean egongo da ordeztuko duen beste Hitzarmenik egon arte.

Este convenio quedará denunciado automáticamente a partir del 1 de octubre del 2007, manteniéndose en vigor hasta que exista otro que lo sustituya.

2. artikulua.—Lurralde eremua

Artículo 2.—Ámbito personal

Hitzarmen hau helbide soziala Larrakoetxe Enparantza 1, 48180 Loiun (Bizkaia) duen Autobuses de Lujua SL enpresan linea erregularreko lana egiten duten plantillako langile guztiei aplikatuko zaie.

Este convenio es de aplicación a todo el personal de la plantilla que realiza el trabajo de las líneas regulares, para la empresa Autobuses de Lujua, S.L., con domicilio social en calle Larrakoetxe Enparantza número 1, 48180 Loiu (Bizkaia).

3. artikulua.—Batzorde mistoa

Artículo 3.—Comisión mixta

Batzorde Mistoa sortu da Hitzarmen hau zaintzeko eta interpretatzeko. Batzorde hori nahitaez bilduko da hitzarmena sinatu duten alderdietako batek hala eskatzen badu. Langileen ordezkariek eta Enpresako zuzendaritzaren ordezkari kopuru berak osatuko dute batzordea. Alderdi bakoitzak bere aholkulariak eraman ahal izango ditu alderdi bakoitzeko ordezkarien kopuru berean, gehienez ere, eta hitza izango dute, baina botorik ez.

Se crea una Comisión Mixta para la vigilancia e interpretación del presente Convenio. Esta comisión se reunirá obligatoriamente a petición de cualquiera de las partes firmantes. Queda compuesta por los representantes de los trabajadores e igual número de representante de la dirección de la Empresa. Cada una de las partes podrá llevar a sus propios asesores, en número máximo igual al de representantes por cada parte, con voz pero sin voto.

Batzorde Mistoa biltzeko deialdia idatziz egingo dute alderdi batek zein besteak, gehienez bilera hori egin baino 5 lanegun lehenago. Deialdi horretan gai-zerrendaren bitartez zehaztuko dira jorratuko diren gaiak.

La convocatoria para la reunión de esta Comisión Mixta será propuesta por escrito, por cualquiera de las partes que la componen, con un máximo de 5 días laborables de antelación a la celebración de la misma, con concreción detallada y precisa de los puntos a tratar reflejados en el orden del día.

Bilera horietan hartutako erabakien aktak egingo dira. Izapide hori nahitaezkoa izango da Agintaritza edo Jurisdikzio eskudunaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eta beti aurkeztu aurretik egin beharko da, horrela erreklamazioaren iraungitasuna edo preskripzioa eteteko. Batzordeak gehienez 15 eguneko epean eman beharko du bere erabakiaren berri.

De lo acordado de estas sesiones se levantará acta. Este trámite será previo y obligatorio a la presentación de reclamación ante la Autoridad o Jurisdicción competente, interrumpiendo la caducidad o prescripción de la acción. La Comisión deberá comunicar su decisión en el plazo de 15 días.

Greba edo edozein gatazka kolektibo deklaratu aurretik bildu beharko da Batzorde Mistoa horiek oinarritzen diren arrazoiei irtenbideak bilatzeko aukerak agortzeko.

Se acuerda que la Comisión Mixta se reunirá con carácter previo y obligatorio a cualquier declaración de huelga o conflicto colectivo para agotar las posibilidades de solución a los motivos en que estos se basan.

Sindikatu-ordezkaritzak grebara deitzeko erabakia hartzen duenean, idatziz eman beharko dio asmo horren berri Enpresako Zuzendaritzari.

Cuando la representación sindical tome la decisión de convocar huelga, deberá comunicar esta intención por escrito a la Dirección de la Empresa.

4. artikulua.—Zuzenbide osagarria

Artículo 4.—Derecho supletorio

Hitzarmen honetan biltzen ez denarentzat bidaiariak errepidetik garraiatzeari buruzko Bizkaiko probintzia-hitzarmena eta indarreko legedia aplikatuko dira zuzenbide osagarritzat.

Lo no recogido en este convenio colectivo será de aplicación, como derecho supletorio, el convenio provincial de transporte de viajeros por carretera de Vizcaya y legislación vigente.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2213 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

LANAREN ANTOLAMENDUA

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

5. artikulua.—Lanaldia

Artículo 5.—Jornada de trabajo

Urteko lanaldia 1.592 lanordu efektibokoa izango da 2006. eta 2007. urteetarako. Lan egutegia: Enpresak ezarriko du nahitaez urte osoko lanegutegi indibiduala zerbitzu finkoentzat; horretarako langileen ordezkaritzarekin hitz egingo du. Abenduaren 24, 25 eta 31an eta urtarrilaren 1ean zerbitzuko ordutegiak jaiarekin eta egun horietako ohiturekin bat datorren murrizketa izango du. Abenduaren 24an eta 31an azkeneko zerbitzua 20:00tan izango da eta abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean lehenengo zerbitzua 10:00etan hasiko da, betiere Bizkaiko Foru Aldundiak baimentzen badu.

La jornada de trabajo será de 1.592 horas de trabajo efectivo anuales los años 2006 y 2007. Calendario laboral: La Empresa establecerá obligatoriamente el calendario laboral individual de todo el año para los servicios fijos, siendo consultada la representación de los trabajadores. Los días 24 y 31 de diciembre y 25 y 1 de enero el horario del servicio tendrá una reducción acorde a la festividad y la costumbre de estos días. Los días 24 y 31 de diciembre el último servicio será a las 20:00 horas y los días 25 y 1 de enero el primer servicio se empezara a las 10:00 horas, siempre que lo autorice la Diputación Foral de Vizcaya.

6. artikulua.—Oporrak

Artículo 6.—Vacaciones

HItzarmen honen eraginpean dauden langile guztiek urteko egutegiko 30 eguneko oporraldia hartuko dute. Opor horiek langile kopuru berak hartuko ditu uztailean zein abuztuan. Oporretako txandak enpresan egingo dira eta horiek egiteko nahitaez Batzordeak edo langileen ordezkariek eta horiek ez badaude eraginpeko langileek parte hartuko dute, horrela ez da lehentasuna duen edo bereizkeriarik jasaten duen langilerik egongo. Hau da, txanda horiek txandakakoak izango dira familia-erantzukizunei dagokienez baldintza berak dituzten langileentzat, 80-03-10eko Legearen 38/2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Oporrak ez dira larunbatean ezta jaiegunean edo jaiegun bezperan hasiko. Konpentsaziozko atseden eguna jaieguntzat hartuko da.

Todo el personal afectado por el presente Convenio disfrutará de un periodo de 30 días naturales de vacaciones a disfrutar por igual número de empleados en julio y agosto. Los turnos de vacaciones se elaborará en la empresa y en su confección participará obligatoriamente, el Comité, o Delegados de Personal y en su falta los trabajadores afectados, de tal forma que ningún trabajador tenga un trato de preferencia o discriminación, es decir estos turnos serán rotativos para los trabajadores que reúnan las mismas condiciones en cuanto a responsabilidades familiares Artículo 38/2 Ley 10/03/80. El comienzo de las vacaciones no coincidirá con sábados, ni con festivos ni vísperas de fiesta, considerándose festivo el día de descanso compensatorio.

7. artikulua.—Ordaindutako lizentziak

Artículo 7.—Licencias retribuidas

Langile guztiek ordainduriko lizentziak jasotzeko eskubidea izango dute honako kasu hauetan eta dagokien zenbatekoan: a) Langilearen ezkontzagatik, egutegiko 20 egun. b) Aiton-amonen eta biloben heriotzagatik, egutegiko bi egun. c) Gurasoen, ezkontzazko gurasoen, seme-alaben, anai-arreben eta ezkontzazko anai-arreben heriotzagatik, egutegiko hiru egun. d) Ezkontidearen heriotzagatik, egutegiko bost egun, oporrekin edo langilearen AE egoerarekin batera gertatzen bada izan ezik. e) Ezkontidearen gaixotasun larriagatik, medikuak egiaztatzen badu, egutegiko bost egun. f) Gurasoen, seme-alaben edo anai-arreben gaixotasun larriagatik, egutegiko bi egun. g) Seme-alaben edo anai-arreben ezkontzagatik (odolkidetasunezkoak edo ezkontzazkoak), egutegiko egun bat. h) Emaztearen erditzearen kasuan hiru egun, eta arazo larririk sortzen bada, bi egunez luzatuko da, langilearen oporrekin edo AE egoerarekin batera gertatzen ez bada. i) Etxebizitzaz aldatzeagatik, egutegiko egun bat. j) Medikuaren kontsultara joateko, sei egun erdi urte osoan zehar, aldez aurretik abisatuta eta ondoren egiaztatuta. k) Egutegiko egun bat gidabaimena berritzeko. l) Egintza judizialetan parte-hartzeko, ezinbesteko betebehar publikoa betetzeko, langilea lekuko gisa edo antzeko kontzeptu gisa deitu badute, behar adina denbora emango zaio. B, c, d, e, f, g eta h idatz-zatietarako lizentzia bi egunez luzatuko da 150 km-tik gorako bidaia egin behar bada eta distantzia 300 km-tik gorakoa bada, ordaindu gabeko beste egun bat.

Todo trabajador/a tendrá derecho a licencias retribuidas en los siguientes casos y cuantías a) Matrimonio trabajador/a, 20 días naturales. b) Fallecimiento de abuelos y nietos, dos días naturales.

Lizentzia horiek Langileen Estatutuko 37. artikuluan ezarritakoekin osatuko dira.

c) Fallecimiento de padres, padres políticos, hijos, hermanos y hermanos políticos, tres días naturales d) Fallecimiento del cónyuge, cinco días naturales., salvo que coincida con vacaciones o IT del trabajador. e) Por enfermedad grave del cónyuge, acreditada por certificación médica, cinco días naturales. f) Por enfermedad grave de los padres, hijos o hermanos. dos días naturales. g) Matrimonio de hijos o hermanos, consanguíneos o políticos, un día natural. h) Alumbramiento de esposa, tres días prorrogables a cinco días naturales en caso de gravedad, salvo que coincida con vacaciones o IT del trabajador. i) Traslado de domicilio, un día natural. j) Para asistencia a consulta médica, seis medios días en el transcurso del año, previó aviso y posterior justificación. k) Un día natural para la renovación del carnet de conducir. l) Por asistencia a actos judiciales, por deber inexcusable de carácter público la asistencia a los que el trabajador sea citado como testigo o concepto análogo, el tiempo necesario. Para los apartados, b, c, d, e, f, g y h se ampliarán las licencias en dos días más en caso de que haya desplazamiento superior a 150 km, si la distancia fuera superior a 300 km, un día más sin remuneración. Estas licencias serán complementadas con las establecidas en el articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores

8. artikulua.—Zerbitzuaren gorabeherak

Artículo 8.—Incidencias del servicio

Sindikatu-orduengatiko, baja laburrengatiko, ordainduriko baimenengatiko eta zerbitzuaren premiak eragindako zerbitzuak Autobuses de Lujuako linea erregularretako langileek egingo dituzte euren borondatez langile bakoitzaren irizpideen arabera. Kontraprestazio gisa soldata-taulen araberako zenbatekoa jasoko dute.

Los servicios por horas sindicales, bajas cortas, permisos retribuidos y necesidades del servicio, serán realizados por los trabajadores de las líneas regulares de Autobuses de Lujua de forma voluntaria, a criterio de cada trabajador, percibiendo como contraprestación una cantidad según tablas salariales.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2214 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Ordezkariek, borondate onez, zerbitzu horiek beteko dituzten lineatako langileen zerrenda egingo dute. Langile horiei zerrendaordenaren arabera deituko zaie, txandaka.

Los Delegados en aras de buena voluntad conformarán una lista de los trabajadores de líneas para hacer estos servicios. La llamada a estos trabajadores será por orden de lista y rotativo.

Sindikatu Ordezkariek kontrolatuko dute nor deitzen duten zerbitzua betetzeko inork, edozein arrazoi dela-eta, bereizkeriarik jasan ez dezan. Urtero berrikusiko da. Bereizkeriarik badago, langileek, euren ordezkarien bitartez eta Enpresako Zuzendaritzari idatziz abisatu ondoren, zerbitzu horiek egiteari utzi ahal izango diote.

Los Delegados sindicales controlarán la llamada de los trabajadores para que nadie pueda ser discriminado por las causas que fueren. Será revisado anualmente. De existir discriminación, los trabajadores podrán mediante sus representantes y previo aviso por escrito a la Dirección de la Empresa, poner fin a estos servicios.

9.Artikulua.—Txanda aldaketak

Artículo 9.—Cambios de turno

Txanden edo libre hartutako egunen aldaketak eraginpeko langileen artean idatziz egingo dira eta sinatu ondoren enpresari emango zaizkio horien berri izan dezan eta aldaketak baimentzeko.

Los cambios de turnos o de libranza de los trabajadores se efectuaran mediante acuerdo por escrito entre los dos trabajadores implicados, que lo firmaran y entregaran a la empresa para su conocimiento y autorización.

Enpresa ez badago aldaketaren batekin ados, idatziz adierazi beharko die bi langileei eta sindikatuko ordezkariei, desadostasunaren arrazoia azalduz. Arrazoi horiek objektiboak izango dira langilerik ez dadin puntu horretan baztertua kontsideratu.

En caso de que la empresa no este de acuerdo con algún cambio deberá comunicarlo de la misma forma, por escrito, a ambos trabajadores y a los representantes sindicales, indicando el motivo de dicho desacuerdo. Estos motivos han de ser objetivos para que ningún trabajador pueda verse discriminado en este punto.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

SOLDATA ORDAINSARIAK

RETRIBUCIONES SALARIALES

10. artikulua.—Ordainsariak

Artículo 10.—Retribuciones

2006. urterako soldata hitzarmen honetako soldata-tauletan ezarritakoa da.

El salario para el año 2006 es el que se fija en las tablas salariales adjuntas a este acuerdo.

2007. urterako, Hitzarmeneko kontzeptu ekonomiko guztiak 2006ean Euskal Autonomia Erkidegoko KPIak izaten duen igoera gehi puntu 1 igoko dira.

Para el año 2007, todos los conceptos económicos del Convenio tendrán un incremento igual a la variación que experimente el I.P.C. de la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2006 más 1 punto.

Igoera horiek hitzarmen honetako soldata-tauletan adierazitakoak izango dira.

Las subidas serán las que se establecen en las tablas salariales que constituyen este convenio.

Honako hauek dira ordainsari-kontzeptu nagusiak: a) Hitzarmeneko oinarrizko soldata. Urtean 455 egun ordainduko dira.

Los conceptos retributivos fundamentales son los siguientes; a)

Salario base de convenio. Se paga 455 días al año.

b)

Antzinatasuna. Urtean 455 egun ordainduko dira.

b)

Antigüedad. Se paga 455 días al año.

c)

Soldata osagarria. Urtean 365 egun ordainduko dira.

c)

Complemento salarial. Se paga 365 días al año.

d)

Lanaldi etengabea. Urtean 365 egun ordainduko dira.

d)

Jornada continuada. Se paga 365 días al año.

e)

Quebranto moneda. Se paga 365 días al año.

e) Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina. Urtean 365 egun ordainduko dira. f) Larunbatetan, igandetan eta jaiegunetan lan egiten duten langileek tauletan ezarritako zenbatekoa izango dute. g) Zenbatzea, sailkatzea eta dirua bankura edo kutxara eramatea.

f) El personal que trabaje sábados, domingos o festivos, percibirá una cantidad que se establece en las tablas. g)

Contar, clasificar y llevar el dinero al banco o caja.

11.Artikulua.—Dirua erabiltzeagatiko kalte ordaina

Artículo 11.—Quebranto de moneda

Kobratze-eginkizunak betetzen dituen langile orok, kobratzaileek, gidari-hartzaileek, txartel-saltzaileek edo antzekoek kontzeptu horregatik soldata-tauletan ezarritako zenbatekoa jasoko dute.

Todo personal que realice funciones de cobro, cobrador, conductor-perceptor, taquillero o similar percibirá de la empresa por tal concepto la cantidad indicada en las tablas salariales.

Enpresaren txartelak osten badituzte, paperaren balioa baino ez dio kobratuko enpresak langileari, baldin eta agintaritza judizialaren edo poliziaren aurrean salaketa jartzen badu.

En el caso de robo del billetaje de la empresa, únicamente cobrara el trabajador el valor del papel, siempre que medie denuncia ante la Autoridad Judicial o Policial.

12.Artikulua.—Diru bilketa

Artículo 12.—Recaudación

Enpresak zerbitzuen diru-bilketa egunero jasotzea erabaki ahal izango du. Ez badu egunero jasotzen, hileko 20 euro emango dizkio gidari bakoitzari zenbatze- eta sailkapen-lanengatik eta dirua zaindu eta bankuan edo kutxan sartzeagatik.

La empresa podrá disponer la recogida diaria de la recaudación de los diferentes servicios. De no ser así, abonará 20 euros mensuales a cada conductor por las labores de cuenteo, clasificación, custodia e ingreso de dinero en banco o caja.

13. artikulua.—Aparteko ordainsariak

Artículo 13.—Pagas extraordinarias

Uztaileko, gabonetako eta martxoko aparteko haborokinak ordainduko zaizkie langileei. Haborokin bakoitza oinarrizko soldataren 30 egunek eta antzinatasunak osatuko dute eta urte bakoitzeko uztailaren, abenduaren eta martxoaren 15ean ordainduko dira.

Las gratificaciones extraordinarias de julio, navidad y marzo serán abonadas cada una de ellas a razón de 30 días de salario base de convenio más antigüedad y se pagarán el día 15 de julio, de diciembre, y de marzo de cada año.

Aparteko ordainsarien eta, egonez gero, deskontuen zenbatekoak kalkulatzeko honako zenbaketa hauek hartuko dira kontuan:

El cómputo para el cálculo de las cuantías de las pagas extraordinarias así como para los descuentos si los hubiere será:


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2215 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

1. Uztaileko ordainsariarentzat, urte horretako urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arte. 2. Gabonetako ordainsariarentzat, urte horretako uztailaren 1etik abenduaren 31ra arte. 3. Martxoko ordainsariarentzat, aurreko urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte. Urriko haborokin berezia urriaren 15ean ordainduko zaio A. de Lújuako lineatako zerbitzuko langile bakoitzari. Haborokin hori sorrarazteko aurreko urteko urriaren 1etik, urte horretako irailaren 30era bitarteko epea hartuko da kontuan. Haborokin horren zenbatekoa soldata-tauletan ezarritakoa izango da.

1. Para la paga de julio, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año que esté en curso. 2. Para la paga de navidad, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año que esté en curso. 3. Para la paga de marzo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de del año anterior. La paga Especial de octubre se abonará el 15 del mes de octubre a cada uno de los trabajadores de servicio de líneas de A. de Lújua, siendo el periodo que compute para su devengo el comprendido desde el 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año en curso. Su importe será el que figure en las tablas salariales.

14. artikulua.—Larunbat, igande eta jaiegunetako lana

Artículo 14.—Trabajos en sábados, domingos y festivos

Langileak larunbatean, igandean edo jaiegunean egiten dituen lanak edo zerbitzuak soldata-tauletan kuantifikatuko dira.

Los trabajos o servicios que el productor realice en sábado, domingo o festivo serán cuantificados en las tablas salariales.

15. artikulua.—Antzinatasuna

Artículo 15.—Antigüedad

Autobuses de Lujuako linea-zerbitzuko langileek enpresa berean egondako denboraren arabera aldizkako igoera izango dute antzinatasunagatiko osagarri pertsonal gisa. Osagarri hori jasotzeko gehieneko muga, bi biurtekoa eta bost bosturtekoa izango da. Zenbatekoak soldata-tauletan daude.

Los trabajadores del servicio de líneas de Autobuses de Lujua disfrutarán como complemento personal de antigüedad de un aumento periódico por el tiempo de servicios prestados a la misma empresa, consistentes como máximo en dos bienios y cinco quinquenios. La cuantía económica está en las tablas salariales.

16. artikulua.—Atzerapenak

Artículo 16.—Atrasos

Hitzarmen honek atzeraeragina duenez, hori aplikatzeak ekarriko dituen atzerapenak gehienez hilabeteko epean ordainduko dira, izenpetu den egunetik zenbatzen hasita.

Dado el carácter retroactivo del presente Convenio, los atrasos a que de lugar la aplicación del mismo, serán abonados en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la firma de convenio.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ALDERDI SOZIALAK

ASPECTOS SOCIALES

17.Artikulua.—Bidaiarien nahitaezko asegurua

Artículo 17.—Seguro obligatorio de viajeros

Enpresak nahitaez ordainduko die gidari guztiei Bidaiarien Nahitaezko Asegurua inor baztertu gabe. Enpresa Batzordeak edo Langileen Ordezkariek kotizazio hori kontrolatzeko ahalmena izango dute.

La Empresa cotizará obligatoriamente el Seguro Obligatorio de Viajeros para todos los conductores, sin discriminación. El Comité de Empresa o Delegados de Personal tendrán capacidad para controlar dicha cotización.

18. artikulua—Laneko arropa

Artículo 18.—Prendas de trabajo

Gidarientzat: — Urtean behin, jertse bat, bi galtza eta neguko bi alkandora eta udako bi alkandora edo bi polo (langileak aukeratuko du). — Bi urtean behin udako jertse ireki bat. — Anorak bat bi urtean behin. — Bi urtean behin diru-zorro bat edo 23,21 euro (hitzarmenaren arabera berraztertuko da). Langileek emandako arropa jantzi beharko dute, zuzentasun osoz, lanean ari diren bitartean eta ezin izango dute emandakoa ez den beste arroparik jantzi. Uniformea osatzen duten arropak urtarrilean emango zaizkie langileei.

Para los conductores: — Un jersey, dos pantalones y dos camisas de invierno y dos camisas de verano o dos polos, (a elección de los trabajadores) cada año. — Un jersey abierto de verano cada dos años. — Un anorak cada dos años. — Una cartera o 23,21 euros (sujeto a revisión con el convenio) cada dos años. Este personal deberá vestir durante el trabajo su uniforme con toda corrección no utilizando prendas distintas a las de dotación. La fecha de entrega de las prendas de uniforme será en el mes de enero.

19. artikulua.—Azterketa medikoa

Artículo 19.—Revisión médica

Enpresak nahitaez egingo die langile guztiei azterketa medikoa urtean behin. Dagokion Lan Istripuen Aseguru Erakundearen bitartez egingo ditu azterketa horiek. Azterketa hori lanaldiaren barruan egingo da eta emaitza interesdunari jakinaraziko zaio. Azterketa lanaldiaren barruan egitea ezinezkoa bada, enpresak 20 euro emango dizkio langileari.

La Empresa tendrá la obligación de efectuar un reconocimiento médico anual a cada uno de sus trabajadores a través de la Entidad Aseguradora de Accidentes de Trabajo correspondiente. El resultado del citado reconocimiento se notificará al interesado, efectuándose el mismo dentro de la jornada laboral. Si no fuera posible realizarlo dentro de horas de trabajo, la empresa abonará al trabajador 20 euros

20. artikulua.—Gaixotasunak eta istripuak

Artículo 20.—Enfermedad y accidentes

a) AE egoera lanbide-gaixotasunak edo lan-istripuak eragindakoa bada, langileak lehen baja-egunetik diru-laguntza jasoko du enpresaren kontura, AE egoeraren erregimen orokorreko prestazioak osatzeko lan-istripuen oinarri erregulatzailearen %100 lortu artean. AE egoerak ez du inongo ondoriorik izango aparteko ordainsarien zenbaketarako.

a) Cuando la situación del IT derive de enfermedad profesional o accidente laboral, el trabajador percibirá un subsidio a cargo de su Empresa que completará las prestaciones del régimen general de la IT hasta alcanzar el 100% de la base reguladora de accidentes de trabajo. La situación de lT no computará a efectos de devengo las pagas extraordinarias.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2216 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

b) AE egoera gaixotasun arruntaren ondorio bada, langileak dagokion oinarri erregulatzailearen %100 jasoko du bigarren hilabetearen hasieratik aurrera aparteko ordainsarien hainbanaketarik gabe. Era berean, %100 hori jasoko du bajaren lehenengo egunetik aurrera gaixotasun arruntaren ondorioz ospitaleratu behar badute.

b) Cuando sea derivada de enfermedad común percibirá el 100% de la base reguladora de IT correspondiente y sin el prorrateo de pagas extraordinarias a partir del inicio del segundo mes. Así mismo percibirá dicho 100% desde el momento de la baja en caso de enfermedad común con hospitalización.

c) Nolanahi ere, AE egoeraren prestazioaren diru-laguntza edo osagarria jasotzeko eskubidea izan dezan, langileak, egoera horretan egon aurretik, prestazio hori jaso ahal izateko unean uneko indarreko lege-betebehar guztiak bete beharko ditu, eta egoera hori ezin izango da ezein kasutan 18 hilabetetik gorakoa izan, epe hori amaitzerakoan langileak eskubide hori galduko baitu. Artikulu honetan ezarritako diru-laguntza osagarria jasoko da baldin eta Gizarte Segurantzaren edo enpresaburuaren konturako estaldura-ehunekoa edo azken horren konturako egun kopurua aldatzen ez bada.

c) El abono a cargo de la Empresa del subsidio o complemento de la prestación por lT en todos los supuestos, quedará condicionado a que el trabajador, previamente a dicha situación reúna los requisitos legales vigentes en cada momento para acceder a la prestación, sin que en ningún caso pueda exceder de un período máximo de 18 meses, perdiéndose el derecho al mismo transcurrido dicho plazo. El subsidio complementario establecido en el presente artículo se percibirá siempre que no varíe el porcentaje de cobertura a cargo de la Seguridad Social o del Empresario, ni el número de días a cargo de éste.

21. artikulua.—Enpresan irauteagatiko saria

Artículo 21.—Premio a la permanencia en la empresa

Enpresaren zerbitzuan segidako hogeita bost urte beteko dituzten langile guztiek 15 egunen oinarrizko soldataren diru-saria jasoko dute.

Todo trabajador que cumpla veinticinco años ininterrumpidos de servicio en la empresa recibirá un premio en metálico consistente en 15 días de salario base de convenio.

22. artikulua.—Zigorrak

Artículo 22.—Sanciones

Enpresak edozein falta dela-eta langile bat zigortzen duenean, nahitaez emango dio hutsegite horren berri idatziz ordezkaritza sindikalari.

Cuando la Empresa sancione a un trabajador con cualquier tipo de falta, esta sanción le será comunicada obligatoriamente por escrito a la representación sindical.

23. artikulua.—Elebitasuna

Artículo 23.—Bilingüismo

Iragarki-taulan argitaratzen diren Zuzendaritzaren abisu guztiak gaztelaniaz eta euskaraz idatziko dira.

Todos los avisos de la Dirección que se publiquen en el tablón de anuncios se redactarán en euskera y castellano.

24. artikulua.—Kitatzea

Artículo 24.—Finiquito

Edozein arrazoirengatik lan-kontratua deuseztatuko duen langileari baimena emango zaio afiliatuta dagoen Sindikatuak eta/edo ordezkaritza sindikalak kitapenari oniritzia eman diezaion, hark hori sinatu aurretik.

Se autorizará a todo trabajador que por cualquier motivo rescinda su contrato laboral a que su finiquito sea revisado por la Central Sindical o/y la representación sindical a la que esté afiliado antes de la firma del mismo.

25. artikulua—Berme sindikalak

Artículo 25.—Garantías sindicales

Arau gisa probintziako hitzarmenaren 33. artikuluan xedaturikoa beteko da. Nolanahi ere linea erregularretakoen zein pribatuetakoen ordezkaritza sindikalaren presentzia bermatzeko, Autobuses de Lujua, S.L., enpresan gutxienez Langileen Ordezkari bat edo Enpresa Batzordeko kide bat aukeratuko dute langileek aipaturiko talde bakoitzeko, enpresako hauteskunde sindikalen eremuan. Ordezkari edo kide horiek indarreko legediak ezartzen dituen eskubide, eginkizun eta berme sindikal berak izango dituzte eta hileko 27 ordu eta 30 minutuko ordu-kreditua izango dute.

Como norma se estará a lo dispuesto en el Artículo 33 del convenio provincial. Pero, con el objeto de garantizar la presencia de representación sindical tanto del personal de líneas regulares, como de discrecionales. En la empresa Autobuses de Lujua S.L. los trabajadores elegirán al menos un Delegado de Personal o miembro del Comité de Empresa de cada uno de los colectivos mencionados, en el ámbito de las Elecciones Sindicales de la empresa, con los mismos derechos, funciones y garantías sindicales que establece la legislación vigente, disfrutando de un crédito horario de 27 horas y 30 minutos mensuales.

Lineako langileen taldeko kide diren hautatutako Ordezkariak arduratuko dira talde horrentzako Hitzarmen Kolektiboa negoziatzeaz. Bestalde haren Batzorde Misto Paritarioaren kide ere izango dira.

Los Delegados elegidos pertenecientes al colectivo del personal de línea, serán los encargados de negociar el Convenio Colectivo para este colectivo. Así como de formar parte de la Comisión Mixta Paritaria del mismo.

26. artikulua.—Batzarrak

Artículo 26.—Asambleas

Enpresak baimena emango die langileei lantoki barruan eta lanalditik kanpo batzarrak egin ditzaten.

Las Empresas autorizarán la celebración de Asambleas dentro del centro de trabajo, fuera de la jornada laboral.

Ordezkari sindikalek edo langileen %33ak deituko ditu batzarrak.

Las Asambleas serán convocadas por los representantes sindicales o el 33% del personal.

27.Artikulua.—Erretiro partziala eta txanda kontratua

Artículo 27.—Jubilación parcial y contrato relevo

Urriaren 31ko 1131/2002 Errege Dekretua indarrean dagoen bitartean 60 urte betetzen dituen langile orok borondatez erretiro partziala hartzeko aukera izango du bai eta Errege Dekretu horren araberako denbora partzialeko kontratua ezartzekoa ere.

Mientras esté en vigor el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, todo trabajador al llegar a la edad de 60 años tendrá derecho a acogerse voluntariamente a la jubilación parcial y al establecimiento de un contrato a tiempo parcial de acuerdo con este Real Decreto.

Horretarako enpresako Zuzendaritzari idatziz eskatu beharko dio eta enpresak hiru hilabeteko epea izango du erretiro hori gauzatzeko, Probintziako Hitzarmenak ezartzen dituen baldintza beretan.

Para ello deberá presentar por escrito una solicitud en este sentido a la Dirección de la empresa, que tendrá un periodo de tres meses para hacer efectiva la jubilación, en los mismos términos que establece el Convenio Provincial.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2217 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

28. artikulua.—Prestakuntza

Artículo 28.—Formación

Enpresak langileentzat prestakuntza-plana egin ahal izango du haien jardueraren inguruko gaiei buruz, langileen kualifikazioa hobetzeko asmoarekin eta enpresa barnerako soilik, zerbitzuaren garapenerako beharrezkoa denean edo zerbitzuan sartu beharreko hobekuntza teknologikoek eraginda. Ordezkari sindikalei aldez aurretik emango zaie plan horren edukiaren eta garapenaren berri. Prestakuntza hori ahal dela lanorduen barruan eskainiko zaie langile guztiei eta inor baztertu gabe.

La empresa podrá confeccionar un plan de formación para los trabajadores sobre materias propias de su actividad, a fin de mejorar su cualificación, con carácter interno, cuando sea necesario para la propia evolución del servicio o por mejoras tecnológicas que deban introducirse en el mismo. Los representantes sindicales serán informados con antelación sobre el contenido y desarrollo de dicho plan. Dicha formación se impartirá preferentemente dentro de horas de trabajo a todos los trabajadores sin discriminación alguna.

2005. URTERAKO SOLDATA TAULAK (1.592 ORDU)

TABLAS SALARIALES AÑO 2005 (1.592 HORAS)

KATEGORIA

CATEGORÍA

GIDARIA - KOBRATZAILEA

CONDUCTOR - COBRADOR

Kontzeptuak

Eguna Hilabetea 30 egun Urtea 365 egun

Conceptos

Día

Mes 30 días

Año 365 días

Oinarrizko soldata ...................... 41,81 Soldata osagarria ....................... 10,81 Likidazioa eta lanaldia ............... 2,87 Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina 1,18 Urriko haborokin berezia ............ 280,20

1.254,30 324,30 86,10 35,40

19.023,55 3.945,65 1.047,55 424,80

Salario base ............................. 41,81 Complemento salarial ............... 10,81 Liquidación y jornada ............... 2,87 Quebranto moneda ................... 1,18 Paga especial octubre .............. 280,20

1.254,30 324,30 86,10 35,40

19.023,55 3.945,65 1.047,55 424,80

GUZTIRA ...................................

1.701,10

24.721,75

TOTAL .......................................

1.701,10

24.721,75

56,67

56,67

— Aparteko orduak: 16,00 euro. — Jaiegun-plusa: 28,05 euro. — Larunbat-plusa: 14,03 euro. — Gau-plusa: 7,74 euro — Antzinatasuna: Biurtekoa; 35,37 bosturtekoa; 70,74 euro. — Zerbitzuko gorabeherak 100 euro. Autobuses de Lujuako lineatako langileek 2006ko urriaren 31 arte kobratutako kontzeptuei urte horretarako bidaiarien errepideko garraio linea erregularreko Bizkaiko probintzia hitzarmenari lotuta egoteagatik ordaindu beharreko atzerapen guztiak aplikatuko zaizkie eta horietatik atzerapenik egon ez balitz bezala egindako taulekiko dauden gehiegizko diferentziak deskontatuko dira.

— Horas extraordinarias: 16,00 euros. — Plus festivo: 28,05 euros. — Plus sábado: 14,03 euros. — Plus nocturno: 7,74 euros. — Antigüedad: Bienio; 35,37 quinquenio; 70,74 euros. — Incidencias del servicio: 100 euros. A los conceptos que los trabajadores de líneas de Autobuses de Lujua hayan cobrado hasta el 31 de octubre de 2006 se le aplicarán los atrasos que fueran perceptivos debido a su sujeción al convenio provincial de transporte viajeros por carretera de Bizkaia para el mencionado año, habiendo de descontar de los mismos el exceso de diferencia con las tablas que se han elaborado como si no hubiera atrasos.

2006. URTERAKO SOLDATA TAULAK (1.592 ORDU)

TABLAS SALARIALES AÑO 2006 (1.592 HORAS)

KATEGORIA

CATEGORÍA

GIDARIA - KOBRATZAILEA

CONDUCTOR - COBRADOR

Kontzeptuak

Eguna Hilabetea 30 egun Urtea 365 egun

Conceptos

Día

Mes 30 días

Año 365 días

Diru-bilketa jasotzea ................... Oinarrizko soldata ...................... Soldata osagarria ....................... Likidazioa eta lanaldia ................ Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina Urriko haborokin berezia ............

43,77 11,31 3,00 1,23

1.311,60 339,30 90,00 36,90

20,00 19.915,35 4.128,15 1.095,00 448,95 293,36

Recaudación ingreso .................. — Salario base ................................ 43,77 Complemento salarial ................. 11,31 Liquidación y jornada .................. 3,00 Quebranto moneda ..................... 1,23 Paga especial octubre ................. —

— 1.311,60 339,30 90,00 36,90 —

20,00 19.915,35 4.128,15 1.095,00 448,95 293,36

GUZTIRA ....................................

59,18

1.777,80

25.880,81

TOTAL ......................................... 59,18

1.777,80

25.880,81

— Aparteko orduak: 16,75 euro. — Jaiegun-plusa: 29,36 euro. — Larunbat-plusa: 14,68 euro. — Gau-plusa: 8,14 euro. — Antzinatasuna: Biurtekoa; 37,00 bosturtekoa; 74,00 euro. — Zerbitzuko gorabeherak: 100 euro. 2006. urtean berrikusitako taulak, kontzeptu guztietan %4,70ko igoerarekin. 2007ko urtarrileko nominan honako kontzeptu eta zenbateko hauek guztiak bilduko dira (EAEko KPI erreala jakin arte) eta puntu 1 gehiago batuko zaie. KPI erreala jakitean 2007rako taulak berrikusiko dira.

— Horas extraordinarias: 16,75 euros. — Plus festivo: 29,36 euros. — Plus sábado: 14,68 euros. — Plus nocturno: 8,14 euros. — Antigüedad: Bienio; 37,00 quinquenio; 74,00 euros. — Incidencias del servicio: 100 euros. Tablas revisadas al año 2006, con subida del 4,70% en todos los conceptos. La nomina en el mes de enero del 2007 tiene que tener estos conceptos y estas cantidades (hasta que se sepa el I.P.C real de la C.A.V) y sumarle 1 punto más). Cuando se sepa se revisarán las tablas para 2007.

SOLDATA HOMOLOGAZIOA ETA LANALDIA

HOMOLOGACIÓN SALARIAL Y JORNADA

AZAROA ETA ABENDUA

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Probintzia hitzarmena: 1.478,08 euro hilabeteko. Lujua lineatako hitzarmena: 1.777,80 euro hileko. Diferentzia: 299,72 euro hileko.

Convenio provincial: 1.478,08 euros mensuales. Convenio líneas Lujua: 1.777,80 euros mensuales. Diferencia: 299,72 euros mensuales.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2218 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Berdinketaren erdia: 149,86 euro hileko.

Mitad de la equiparación: 149,86 euros mensuales.

Larunbatak: 7,34 euro.

Sábados: 7,34 euros.

Igandeak eta jaiegunak: 14,68 euro.

Domingos y festivos: 14,68 euros.

Abenduko ordainsaria: 31,56euro.

Paga de diciembre: 31,56 euros.

2006KO LANALDIA

JORNADA 2006

2006. urtean probintzia-hitzarmeneko lanaldia 1.726 ordukoa da.

En el año 2006, la jornada convenio provincial es de 1.726 horas.

2006. urtean Lujuaren hitzarmeneko lanaldia 1.592 ordukoa da.

En el año 2006, la jornada convenio Lujua es de 1.592 horas.

Lanaldiaren homologazioa erdia da 2006. urte honetako azaroa eta abendurako, hau da 1.659 ordu.

La homologación de la jornada es la mitad en este año 2006, para los meses noviembre y diciembre, esto es 1.659 h.

ORDUTEGIAK: EGUNEROKOAK

HORARIOS: DIARIOS

2153 Bilbao-Aiarzas

2153 Bilbao-Aiarzas

Goizean

Mañana

6:20an pabilioian sartu eta 14:10ean irten = lan egindako orduak 7:50 ordu.

Arratsaldean

Entrada 6:20 horas en el pabellón y salida 14:10 Horas = horas trabajadas 7:50 horas.

Tarde

14:10ean pabilioian sartu eta 23:00etan irten = lan egindako orduak 9:00 ordu.

Entrada 14:10 horas en el pabellón y salida a 23:00 horas = horas trabajadas 9:00 horas.

2153 Aiarzas-Bilbao

2153 AIarzas-Bilbao

Goizean

Mañana

06:30ean pabilioiean sartu eta 14:30ean irten = lan egindako orduak 08:00 ordu.

Arratsaldean

Entrada 6:30 horas en el pabellón y salida a 14:30 horas = horas trabajadas 8: 00 horas

Tarde

14:25ean pabilioian sartu eta 23:00etan irten = lan egindako orduak 08:30 ordu.

Entrada 14:25 en el pabellón y salida a 23:00 horas = horas trabajadas 8:30 horas.

2151 Areeta-Larrabetzu

2151 Areeta-Larrabezua

Goizean

Mañana

06:20an pabilioian sartu eta 14:45ean irten = lan egindako orduak 08:25 ordu.

Arratsaldean

Entrada 6:20 minutos en el pabellón y salida a 14:45 horas = horas trabajadas 8:25 horas.

Tarde

14:00etan pabilioian sartu eta 23:15ean irten = lan egindako orduak 09:15 ordu.

Entrada 14:00 horas en el pabellón salir furgoneta y salida a 23:15 horas = horas trabajadas 9:15 minutos.

2151 Larrabetzu-Areeta

2151 Larrabezua-Areeta

Goizean (Areetako 06:15eko zerbitzua)

Mañana (servicio de las 6:15 de las Arenas)

05:40an pabilioian sartu eta 14:45ean irten = lan egindako orduak 09:05 ordu.

Arratsaldean

Entrada a las 5:40 horas y salida a 14:45 horas = horas trabajadas 9:05 horas.

Tarde

14:00etan pabilioian sartu eta 23:15ean irten = lan egindako orduak 09:15 ordu.

Entrada a las 14:00 horas en el pabellón y salida a las 23:15 horas = horas trabajadas 9:15 horas.

ORDUTEGIAK: JAIEGUNAK

HORARIOS: FESTIVOS

2153 Aiarzas-Bilbao

2153 Aiarzas-Bilbao

Goizean

Mañana

06:30ean pabilioian sartu eta 14:30ean irten = lan egindako orduak 08:00 ordu.

Arratsaldean

Entrada a las 6:30 horas y salida a las 14:30 horas = horas trabajadas 8:00 horas.

Tarde

14:25ean pabilioian sartu eta 23:00tan irten = lan egindako orduak 08:35 ordu.

Entrada a las 14:25 horas y salida a las 23:00 horas = horas trabajadas 8:35 horas.

2151 Larrabetzu-Areeta

2151 Larrabezua-Areeta

Goizean

Mañana

06:20an pabilioian sartu eta 14:45ean irten = lan egindako orduak 08:25 ordu.

Arratsaldean

Entrada a las 6:20 horas y salida a las 14:45 horas = horas trabajadas 8:25 horas.

Tarde

14:00etan pabilioian sartu eta 23:15ean irten = lan egindako orduak 09:15 ordu.

Entrada a las 14:00 horas y salida a las 23:15 horas = horas trabajadas 9:15 horas.

(III-8)

(III-8)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2219 —

EBAZPENA, 2006ko azaroaren 23koa, Justizia, Lan eta Gizarte segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena. Honen bidez ebazten da ZF Sachs España, S.A. Hitzarmen Kolektiboa erregistratu eta argitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 4803662.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la Delegada Territorial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se resuelve el registro y publicación del Convenio Colectivo para ZF Sachs España, S.A., con Código número 4803662.

Aurrekariak

Antecedentes

1. 2006ko urriaren 25an aurkeztu dira, Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan, 2006ko urriaren 16an sinatutako ZF Sachs España, S.A. enpresarentzako Hitzarmen Kolektiboaren testua eta negoziazio-mahaia eratzeko hasierako akta eta bukaerako akta.

1. Con fecha 25 octubre de de 2006 y ante esta Delegación Territorial de Bizkaia, se ha presentado el texto del Convenio Colectivo para la empresa ZF Sachs España, S.A., suscrito el 16 de octubre de 2006, así como el acta inicial de constitución de la Mesa Negociadora y el acta final.

2. Hitzarmena Negoziatzeko Batzordeari aipatutako hitzarmenaren artikuluak 9.4 zuzen zezala eskatu zitzaion, legez kontrakoa izan zitekeelakoan, eta halaxe egin zuen batzordeak, 2006eko azaroaren 23an zuzendu baitzuen legezkotasunik eza.

2. La Comisión Negociadora del Convenio fue requerida para que subsanara el artículo 9.4 del texto del citado convenio por considerar que podía ser ilegal, subsanándose la ilegalidad con fecha 23 de noviembre de 2006 por dicha comisión Negociadora.

3. Testu hori Negoziazio Mahaiko enpresaren eta langileen ordezkariek sinatu zuten.

3. Dicho texto ha sido suscrito por los representantes de la empresa y los Delegados de los trabajadores de la Comisión Negociadora.

4. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2006ko urtarrillaren 1etik 2009ko abenduaren 31 artekoa da.

4. La vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitaratzeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 artikuluak erabakitzen due, eta artikulu horrek xedatzen duenez, hitzarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortu eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak, dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren 3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1.g) artikuluak —Euskadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketa Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoaren ildotik.

1. La competencia para la inscripción y publicación del citado Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1.g) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de Convenios Colectivos de Euskadi.

2. Negoziazio-batzordea Enpresako Zuzendaritzak eta langileen ordezkariek osatzen dutela kontuan harturik, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutako baldintzak.

2. Teniendo en cuenta que la Comisión Negociadora está compuesta por la Dirección de la Empresa y por los Delegados de los Trabajadores en la misma, el acuerdo adoptado reúne los requisitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores citado.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agintaritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu honetan hirugarrenen interesik kaltetzen ez denez, eta indarreko legea hausten ez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, aipatutako artikuluko 2. eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

3. El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores determina que si la Autoridad Laboral estimase que el Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente, y considerando que en el presente supuesto no se lesiona el interés de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak ikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Delegada Territorial en Bizkaia

EBATZI DU:

RESUELVE:

1. ZF Sachs España, S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo de la empresa ZF Sachs España, S.A.

2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.

2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3.

Lurralde Ordezkaritza honetan gordailutzea.

4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber, honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan

3. Proceder a su correspondiente depósito en esta Delegación Territorial. 4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber que contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régi-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2220 —

—115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori 4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 17.j) artikuluaren ildotik—.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Bilbon, 2006ko azaroaren 23an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Karmele Arias Martínez

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. En Bilbao, a 23 de noviembre de 2006.—La Delegada Territorial en Bizkaia, Karmele Arias Martínez

«ZF SACHS ESPAÑA, S.A.» ENPRESARAKO ADOSTUTAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA (2006., 2007., 2008. ETA 2009. URTEAK)

CONVENIO COLECTIVO ACORDADO PARA LA EMPRESA «ZF SACHS ESPAÑA, S.A.» (AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009)

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Hitzarmen honek «ZF Sachs España, S.A.» Enpresaren eta langileen arteko lan-harremanak arautzen ditu lurralde- eta langile-eremuetan. Osagarri gisa eta Hitzarmenean aurreikusten ez diren gaien kasuan, unean uneko indarreko lan-legeria aplikatuko da, baita gainerako xedapen orokorrak ere.

El presente Convenio norma las relaciones laborales entre la Empresa «ZF Sachs España, S.A.» y los trabajadores incluidos en sus ámbitos territorial y personal. Con carácter supletorio y en lo no previsto en el Convenio, se aplicará la legislación laboral vigente en cada momento y demás disposiciones de carácter general.

2. artikulua.—Lurralde- eta langile-eremua

Artículo 2.—Ambitos territorial y personal

Hitzarmen honek gaur egungo «ZF Sachs España, S.A.» enpresaren lantoki guztiak hartzen ditu eraginpean, baita hitzarmenaren indarraldian sortuko diren lantoki guztiak ere, eta lantoki horietan eta lan-kontratuarekin jarduten duten langile guztiei aplikatuko zaie, edozein kontratu modalitate erabili eta kontratuaren iraupena edozein izanik ere, honako salbuespen hauekin:

b) Goi-mailako burutzako karguak eta ondokoak betetzeko izendatutako langileak, baldin eta, Enpresaren proposamenari erantzunez, Hitzarmenaren langile-eremutik kanpo geratzea onartzen badute.

El Presente Convenio afecta a todos los centros de trabajo de la Empresa «ZF Sachs España, S.A.» existentes en la actualidad o que se puedan crear durante su vigencia, siendo de aplicación a todo el personal, con independencia del tipo de modalidad contractual utilizado así como de la duración del contrato, que preste su actividad mediante contrato de naturaleza laboral, con las excepciones siguientes: a) El personal directivo, excluido del ámbito regulado por la legislación laboral (artículo 1.º.3.c) y 2.º.1.1. de la Ley 8/80, de 10 de marzo). b) El personal nombrado para desempeñar cargos de jefatura superior y adjuntos que, a propuesta de la Empresa, acepten voluntariamente su deseo de exclusión del ámbito personal del Convenio.

3. artikulua.—Iraupena eta luzapena

Artículo 3.—Duración y prórroga

Hitzarmen honen indarraldia sinatuko den egunean hasiko da, eta 2009ko abenduaren 31n amaituko da, baina Hitzarmenaren ondorio ekonomikoek 2006ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izango dute. Hitzarmen honen amaiera 2009ko urriaren 1ean iragarriko da, eta esanbidezko akordioa lortu arte, bertako eduki guztiak egongo dira indarrean.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, si bien sus efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 2006. El Convenio se considera denunciado el 1 de octubre de 2009 y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrá en vigor su contenido.

4. artikulua.—Konpentsazioa. Irenstea, baldintzak ordeztea

Artículo 4.—Compensación. Absorción, sustitución de condiciones

1. Hitzarmen honen ondoriozko hobekuntzak oro har konpentsatzeko, edozein legek aginduta edo edozein Hitzarmen Kolektiboren edo Itunen bitartez Enpresak bere aldetik emandako eta adostutako hobekuntzak baliatuko dira.

1. Las mejoras resultantes de este Convenio son compensadas en cómputo global con las que anteriormente rigieron para mejoras pactadas unilateralmente concedidas por la Empresa, imperativo legal de cualquier naturaleza, Convenio Colectivo o Pacto de cualquier clase. 2. Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o algunos de los conceptos retributivos, sólo tendrá eficacia práctica, si consideradas en cómputo global y sumadas a las vigentes con anterioridad a dichas disposiciones, superen el nivel total de este Convenio. En caso contrario, se consideran absorbidas por las mejoras aquí pactadas. 3. La entrada en vigor de este Convenio implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se establecen en el presente Pacto o Convenio Colectivo y en cuanto a las modificaciones que en él se contemplan, por estimar y aceptar que en su conjunto y globalmente considerados suponen condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Quedan a salvo las garantías personales a que se refiere el siguiente artículo.

a) Zuzendariak, lan-legeriak (martxoaren 10eko 1.3.c) eta 2.1.1 artikuluak) araututako eremutik bazter uzten dituelako.

2. Etorkizuneko lege-xedapenek ordainsari-kontzeptu guztietan edo batzuetan aldaketa ekonomikorik eragiten badute, eraginkortasun praktikoa edukiko dute, baina oro har soilik eta xedapen horien aurretik indarrean zeudenei erantsiz gero Hitzarmen honen maila osoa gainditzen badute. Horrela ez bada, Hitzarmen honen hobekuntzek irentsi dituztela hartuko da kontuan. 3. Hitzarmen hau indarrean hastearen ondorioz, Itun edo Hitzarmen Kolektibo honetan ezarritako lan-baldintzak eta bildutako aldaketak ezarriko dira orain arte indarrean zeudenen ordez, ora har langileentzako baldintza onuragarriagoak dakartzatela aintzat hartu delako. Artikulu honetan aipatutako berme pertsonalak bazter uzten dira.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2221 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

5. artikulua.—Berme pertsonalak

Artículo 5.—Garantías personales

Hitzarmen honetan hitzartutako baldintzak gainditzen dituzten egoera pertsonalak errespetatuko dira, eta «ad personam» baino ez zaie eutsiko, etorkizuneko lan-arauen aplikazioak irentsi edo konpentsatu arte.

Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones pactadas en el presente Convenio, manteniéndose estrictamente «ad personan» mientras no sean absorbidas o compensadas por la aplicación de futuras normas laborales.

6. artikulua.—Hitzarmena interpretatzeko batzorde mistoa

Artículo 6.—Comisión mixta de interpretación del Convenio

Hitzarmena adostutakoaren arabera betetzen dela eta Hitzarmenaren aplikazioak eragingo dituen arazo guztiak konpontzeko, Hitzarmena interpretatu, jarraitu eta zaintzeko Batzorde Paritarioa sortu da. Enpresa Batzordean ordezkaritza duen Sindikatu bakoitzeko ordezkari sindikal batek eta Enpresak —ordezkari kopuru berdinarekin— osatuko dute Batzorde hori. Beharrezkoa den guztietan bilduko da Batzordea, edozein alderdiren eskaerari erantzunez. Batzordeko kideak 5 eguneko aurretiaz deituko dira, eta adierazitako epea amaitu aurretik aurkeztuko dira idazki bidez landuko diren gaien proposamenak. Egindako proposamenak horretarako deitutako bileran eztabaidatuko dira.

Al Objeto de velar por el cumplimiento del presente Convenio, en los términos pactados y dirimir cuantas cuestiones suscite su aplicación, se crea una Comisión Paritaria de interpretación, seguimiento y vigilancia del mismo, compuesta por un representante sindical de cada Sindicato representado en el Comité de Empresa y por parte de la Empresa el mismo número representativo. La Comisión se reunirá cuando sea necesario, a petición de cada una de las partes. Los componentes de la Comisión serán convocados con una antelación de cinco días, debiendo presentar por escrito, antes de la finalización del citado plazo, las propuestas de los asuntos a tratar. En la reunión al objeto convocada serán discutidas las propuestas formuladas. Los acuerdos de la Comisión requerirán para su validez la conformidad del 75% de sus miembros, como mínimo. En caso de no haber acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas, remitiéndose copia de la misma a la Autoridad Laboral competente, a los efectos oportunos.

Batzordearen erabakiek balioa izan dezaten, gutxienez Batzordeko kideen %75ek egon beharko du ados erabaki horiekin. Akordiorik ez badago, akta idatziko da eta akta horretan iritzi guztiak jasoko dira. Azkenean, akta horren kopia bat bidaliko zaio eskumeneko Lan Administrazioko Agintaritzari berariazko ondorioak izan ditzan. II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

LAN-ERREGIMENA

RÉGIMEN DE TRABAJO

7. artikulua.—Lanaren antolaketa

Artículo 7.—Organización del trabajo

1. Lana antolatzea Enpresaren Zuzendaritzaren eskumena da, lege-xedapen orokorren barruan.

1. La organización del trabajo, dentro de las disposiciones legales de carácter general, es facultad de la Dirección de la Empresa. No obstante, ésta informará y el Comité de Empresa opinará en cuestiones de organización, procedimiento y nuevas tecnologías. 2. La organización y racionalización del trabajo tiene por objeto alcanzar un nivel adecuado de productividad basado en la utilización óptima de los recursos técnicos, materiales y humanos con que cuenta la Empresa, mediante la colaboración activa y responsable de todas las partes implicadas para la obtención de las mejores cotas de rentabilidad y competitividad. 3. El establecimiento definitivo del nuevo sistema de trabajo, tendrá un periodo de adaptación de un mes, sí transcurrido dicho periodo no se hubiera alcanzado el rendimiento mínimo se reunirá la Comisión Paritaria, que estudiará el asunto y en caso de desacuerdo se procederá según la Legislación vigente. 4. En cualquiera de las fases de establecimiento del nuevo sistema de organización del trabajo, la representación sindical de los trabajadores podrá instar la constitución de la Comisión Paritaria y someter las reclamaciones individuales o colectivas que puedan suscitarse, como tramite previo a la reclamación ante la Autoridad Competente, en su caso. 5. Trabajos de categoría superior: los trabajadores que realicen trabajos de categoría superior, lo realizarán de acuerdo con las normas siguientes: a) Percibirán, desde el primer día hasta el último, el salario de la categoría que dicho puesto lleva implícito. b) En caso de transcurrir más de 120 días consecutivos o alternos al año en esta situación, consolidará el salario del grado correspondiente a dicha categoría. c) Extensión del trabajo: el personal desempeñará las funciones propias de su categoría profesional. 6. Traslados de Zaldibar a Lezama: las condiciones del personal trasladado del centro de trabajo de Zaldibar a Lezama son las siguientes: Año 2006 (Valores con subida provisional del 3%).

Alabaina, Zuzendaritzak eta Enpresa Batzordeak informazioa eta iritzia emango dute, hurrenez hurren, antolaketaren, prozeduraren eta teknologia berrien arloetako gaiei dagokienez. 2. Lana antolatuz eta arrazionalizatuz produktibitate-maila egokia lortu nahi da, eta Enpresak eskura dituen baliabide tekniko eta material, eta giza baliabide guztiak ahal duen ondoen baliatuko ditu xede horri begira. Hala, inplikatutako alderdi guztiek arduraz jardungo dute elkarlanean, errentagarritasun- eta lehiakortasunmaila onenak lortzeko. 3. Lan-sistema berria behin betiko ezartzeko, hilabeteko egokitzealdia izango da. Aldi hori amaitutakoan gutxieneko errendimendua lortu ez bada, Batzorde Paritarioa bilduko da; Batzorde horrek gaia aztertuko du, eta, desadostasunik badago, indarreko Legeriaren arabera jardungo da. 4. Lana antolatzeko sistema berria ezartzeko fase orotan, langileen ordezkaritza sindikalak eskatu ahal izango du Batzorde Paritarioa osatzea, eta haren eraginpean jarri ahal izango ditu sor daitezkeen erreklamazio indibidualak edo kolektiboak, eskumeneko Lan Administrazioko Agintaritzari erreklamazioa egin aurretik, hala badagokio. 5. Goi-kategoriako lanak: goi-kategoriako lanak egiten dituzten langileek honako arau hauen arabera egingo dituzte lan horiek: a) Lehen egunetik azken egunera bitarte, lanpostu horren berezko kategoriaren soldata jasoko dute. b) Urtean 120 egunetik gora ematen badituzte egoera horretan, segidan edo txandaka, kategoria horri dagokion mailaren soldatari eutsiko diote langileek. c) Lanaren hedadura: langileek beren lanbide-kategoriaren berezko eginkizunak beteko dituzte. 6. Zaldibartik Lezamara lekualdatutako langileak: Zaldibarko lantokitik Lezamako lantokira lekualdatutako langileek honako baldintza hauek izango dituzte: Urtea 2006 (balioek %3ko behin-behineko igoera izango dute).


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2222 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

a)

Enpresak jartzen du garraiobidea.

a)

Transporte: lo pone la Empresa.

b)

Bazkaria: 11,36 € lan egindako egun bakoitzeko.

b)

Comida: 11,36 €/día trabajado.

c) Lanaldia konpentsatzea. Langile guztiek etxetik lanera joateko denbora gehiago eman behar dutenez, 2006. urterako honako zenbateko hauek ezarri dira:

c) Compensación de jornada. Por el mayor tiempo realizado en el desplazamiento desde el domicilio de cada trabajador, se establece los siguientes importes para el año/2006:

— Zaldibar: 8,04 € lanegun bakoitzeko. — Berriz: 6,31 € lanegun bakoitzeko. — Matiena: 5,01 € lanegun bakoitzeko. — Durango: 4,58 € lanegun bakoitzeko.

— Zaldibar: 8,04 €/día de trabajo. — Berriz: 6,31 €/día de trabajo. — Matiena: 5,01 €/día de trabajo. — Durango: 4,58 €/día de trabajo.

7.

Bilbotik Lezamara lekualdatutako langileak:

7.

Traslados de Bilbao a Lezama:

a)

Bazkaria: 5,68 € lanegun bakoitzeko.

a)

Comida: 5,68 €/día de trabajo.

b) Garraiobidea: Algorta-Bilbotik Lezamara joateko, langileek tren- edo autobus-txartelen zenbatekoa jasoko dute.

b) Locomoción: Algorta–Bilbao a Lezama: los trabajadores percibirán el importe de los billetes de tren ó autobús.

8. Enpresak garraiobidea kontratatzen badu langileak etxetik lantokira eta lantokitik etxera eramateko, eta garraiobide hori atzeratzen bada edo huts egiten badu, langile horiek ez dute gorabehera horrek galarazitako denbora errekuperatu beharrik izango.

8. Los trabajadores que sean trasladados por cuenta de la Empresa del domicilio al centro del trabajo y viceversa, en caso de retraso o ausencia del medio de transporte contratado por la Empresa, no estarán obligados a recuperación del tiempo perdido por tal circunstancia.

8. artikulua.—Plantilla

Artículo 8.—Plantilla

1. Enpresa Batzordeak Gizarte Segurantzaren C2 inprimakiak edukiko ditu eskura, Enpresak zer plantilla duen jakiteko.

1. El Comité de Empresa dispondrá de los C2 de la Seguridad Social para saber la plantilla que dispone la Empresa.

2. Langile guztiek —zuzenekoek, zeharkakoek eta enplegatuek— 2009.12.31ra arte eutsiko diete beren lanpostuei, laneratzeko ahalmenak bere horretan jarraitzen badu.

2. Los trabajadores, Directos, Indirectos y Empleados, si la capacidad de ocupación se mantiene, mantendrán su puesto de trabajo hasta el 31.12.2009.

Laneratzea murrizteko egoerak arautzen badira, Enplegu Erregulazio batera jo aurretik Enpresaren barne-aukera guztiak agortuko dira, hala nola Oporrak, Lan Poltsa, Soberako langileak bestelako ataletan banatzea, betiere atalaren produkzio-ahalmenak ahalbidetzen badu, eta abar.

Si las situaciones se regulan para descender la ocupación, en primer lugar se recurrirá a agotar todas las posibilidades internas de la Empresa, como Vacaciones, Bolsa de Trabajo, Distribución del personal excedente en otras secciones siempre que la capacidad productiva de la sección lo permita., etc.., antes de recurrir a una Regulación de Empleo.

Egoeraren larritasunak Enplegu Erregulazio batera jotzea beste erremediorik uzten ez badu, Enpresak eraginpeko langileei orain artean jaso dituzten soldata-kontzeptu guztien %100era arteko osagarria emango die, eta Enpresa Batzordeak negoziazioak bizkortzeko konpromisoa hartzen du.

Si la gravedad de la situación nos remite a una Regulación de Empleo, la Empresa complementará hasta 100% de de todos los conceptos salariales que se vienen percibiendo al personal afectado y el comité de empresa se compromete a agilizar las negociaciones.

Nolanahi ere, ustekabean gorabehera izugarri larriak sortzen badira, konponbide ez-traumatiko eta behin betikoagoak bilatuko dira, Enpresa Batzordearekin negoziatuz.

En todo caso, si se dieran circunstancias alarmantes, no previsibles, se dirigirá a soluciones no traumáticas, en búsqueda de soluciones más definitivas, que se negociará con el Comité de Empresa.

9. artikulua.—Kontratazioa

Artículo 9.—Contratación

1. Enpresaren Zuzendaritzari dagokio Enpresaren funtzionamendua hobetzeko beharrezko langileak kontratatzeko eskumena.

1. Compete a la Dirección de la Empresa la facultad de contratar los trabajadores necesarios para el mejor desenvolvimiento de la Empresa.

2. Hitzarmen honetan, langileen ordezkarien kontratazio-arloko informazio-eskubideei buruzko urtarrilaren 7ko 2/1991 Legea aplikatuko da.

2. Será de aplicación en el presente Convenio, la Ley 2/1991 del 7 de enero sobre los derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación.

3. Probaldia: Kontratazio mota edozein izanik ere, probaldiak ezin izango du inoiz honako eskala honetan azaldutakoa gainditu:

3. Período de prueba: Independientemente del tipo de contratación del período denominado de prueba, en modo alguno podrá exceder del señalado en la siguiente escala:

— Teknikari tituludunak: 6 hilabete. — Titulurik gabeko teknikariak: 3 hilabete. — Espezialistak eta kualifikaziorik gabeko langileak: 15 egun.

— Técnicos y titulados: 6 meses. — Técnicos no titulados: 3 meses. — Especialistas y no cualificados: 15 días.

Probaldia gainditzen bada, aldi hori zerbitzu aktibotzat zenbatuko da langilearen antzinatasunari begira.

Superado el periodo de prueba, dicho período se computará como servicio activo a efectos de antigüedad del trabajador.

4. Produkzio-arlorako langileen kontratazioa barne-kontratazioen bitartez egingo da. Enpresak ABLEen zerbitzuak baliatzeko aukera izango du kalitate- edo logistika-arazoek eragindako ezohiko lan puntualetarako, betiere SESeko langileek eta kontratazio berriek ezin badute zeregin horien ardura behar bezala bete.

4. La contratación de personal para producción, se realizará a través de contrataciones internas. El uso de los servicios de ETT´s es necesario para la empresa para trabajos puntuales excepcionales causados por problemas de calidad o logísticos, que no pueden ser absorbidos adecuadamente por el propio personal de SES ni por nuevas contrataciones.

Etorkizuneko kontratazioetan politika egoki bat aplikatuko da emakumeek zuzeneko eta zeharkako lanetan errazago sartzeko aukera izan dezaten.

En las futuras contrataciones, se aplicará una política adecuada para facilitar el ingreso de mujeres a trabajos directos e indirectos.

Hurrengo 15 kontratazioetatik 5-10 emakumeak izango dira.

Dentro de las próximas 15 contrataciones, entre 5 y 10 serán mujeres.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2223 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

5. Larunbatetan lan egiteko aukerari buruz hartutako erabakiak oinarritzat hartuta, Enpresa enpleguari eusten eta enplegua handitzen ahaleginduko da hasierako kontratazio mugagabearen bitartez, edo aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtuz. Alabaina, kontratazio egonkorragoa bilatzearekin batera aldi baterako kontratu-marko bati ere eutsi nahi zaio, enpresak unean uneko beharrei bizkor erantzuteko aukera izan dezan.

5. La Empresa en base a los acuerdos adoptados sobre la disponibilidad de trabajar los sábados, procurará mantener el empleo, así como incrementarlo mediante contratación indefinida inicial, o mediante la conversión de contratos temporales en indefinidos. El objeto de una mayor estabilidad en la contratación no es óbice para el mantenimiento de un marco de contrato temporal que permita a la empresa responder con agilidad a las necesidades coyunturales.

— Praktikaldiko kontratuak: Langileen Estatutuaren 11. artikuluak zuzendua edo arautua. 6 hilabetetik bi urtera bitarteko iraupena izango du. Ordainsaria: SACHSen hitzarmen-taularen zerrendan bere lanbide-kategorian bildutako gutxienekoa. Proben iraupena zenbatuko da antzinatasunari begira.

— Contratos en prácticas: Dirigido o Regulado por el artículo 11 del Estatuto del Trabajador. Duración no inferior a 6 meses ni exceder de dos años. Retribución, la mínima que recoja el listado de la tabla de convenio de SACHS, en su categoría profesional. La duración de las pruebas se computará a efectos de antigüedad.

— Ikasteko kontratuak: Langilearen Estatutuaren 11. artikuluak eta 15.1.B artikuluak arautzen dute, eta Estatutuaren testua errespetatuko da. Langilearen Estatutuan aipatutako iraupena izango dute: gutxienez 6 hilabete eta gehienez 3 urte.

— Contratos de aprendizaje: Regulado por el artículo 11 del Estatuto del Trabajador y artículo 15.1.B. se respetará el texto del Estatuto. Duración, la señalada en el E.T.: mínimo 6 meses y máximo 3 años.

Nolanahi ere, kontratu horiek 12 hilabeteko iraupena izan dezakete 18 hilabeteko aldian, kontratazioaren unetik zenbatzen hasita.

En todo caso se podrá realizar estos contratos con una duración de 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses contados desde el momento de la contratación.

Enpresaren Zuzendaritzak eta langileen lege-ordezkari gehienek adosten badute, kontratu horiek 24 hilabeteko iraupena eduki ahal izango dute 36 hilabeteko epearen barruan, kontratazioa eragin duten baldintzak gertatzen diren unetik zenbatzen hasita.

Por acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la mayoría de la representación legal de los trabajadores, la duración de los referidos contratos podrá ser de hasta 24 meses, dentro de un periodo de 36 meses contados a partir del momento en que se produzcan las circunstancias que justifican la contratación.

Ikastunak Lanbide arteko Gutxieneko Soldata izango du gutxienez 1. urtean, eta Lanbide arteko Gutxieneko Soldata + %10 2. eta 3. urteetan, kontratazioak baldintza horiek biltzen baditu.

El Salario de aprendiz será como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional el 1er. año y el Salario Mínimo Interprofesional + 10% el 2.º y 3.er año, si la contratación tuviera estas condiciones.

Hilean behin, Enpresak langileen ordezkarien eskura jarriko ditu horrela egindako kontratuak. Prestakuntza teorikoari lanaldiaren %15 eskainiko zaio.

La Empresa entregará, a la representación de los trabajadores una vez al mes, los contratos de este tipo que se hayan hecho. El tiempo a la Formación teórica será del 15% de la jornada.

Kontratuak sei hilabete irauten badu, 15 eguneko kalte-ordaina ordainduko da. Denbora gehiago irauten badu, berriz, hilabeteko kalte-ordaina ordainduko da ezarritako bajetaraino.

La Indemnización será de 15 días por 6 meses, 1 mes por más tiempo hasta las bajas establecidas.

Kitapena

Finiquito

Kontratua iraungitzeko aurreabisuarekin batera likidazio-proposamena egingo da, lanpostua utzi baino 15 egun lehenago, eta proposamen horretan langileari zor zaizkion kontzeptu guztiak zehaztuko dira argi eta garbi, baita Hitzarmenaren atzerapenei dagozkienak eta berrikusteko klausulak aplikatzetik eratorritakoak ere.

El preaviso de extinción de contrato deberá ir acompañado de propuesta de liquidación con 15 días de antelación al momento del cese, que deberá especificar, con toda claridad, junto a los demás conceptos adeudados al trabajadora, los correspondientes a atrasos del Convenio y los derivados de la aplicación de las cláusulas de revisión, si hubiese.

Kitapen guztiek ordezkari sindikal baten sinadura eraman behar dute. Ahal dela, langilea afiliatua dagoen Sindikatuko Atal Sindikaleko kide batek sinatuko du, eta, hori posible ez bada edo hura ez badago, Enpresa Batzordeko beste edozein kidek.

Todos los finiquitos deberán contener la firma de un representante sindical, preferentemente un miembro de la Sección Sindical del Sindicato al que esté afiliadoa el trabajadora; en su defecto o ausencia, firmará cualquier miembro del Comité de Empresa.

10. artikulua.—Langileak goragoko kategoriako lanpostuetara igotzea

Artículo 10.—Promoción del personal a puestos de categoría superior

Enpresak lanpostuz igotzeko politika bat ezarriko du bere giza baliabideak indartzeko.

La Empresa observará una política de promoción como forma de potenciar sus recursos humanos.

Lanbide sailkapena: Lanbide-sailkapeneko beste sistema bat adostu arte, Industria Siderometalurgikorako Lan Ordenantza indargabetuan zehaztutako kategoria eta lanbideen definizioa gordeko da bere osotasunean, eta Ordenantza horren 1. eta 2. eranskinek indarrean jarraituko dute.

Clasificacion profesional: En tanto no se acuerde otro sistema de clasificación profesional, se mantendrá en toda su integridad la definición de categorías y profesiones definidas en la derogada Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalúrgica, manteniéndose en vigor en sus anexos 1 y 2.

Maila-igoerak: Maila-igoeren erregimeneko hutsuneak berrikusteko oposizio-lehiaketa egingo da, proba teorikoak zein praktikoak barne. Enpresaren Zuzendaritzak bere gain hartuko ditu mekanismoen erregulazioa eta proben balorazioa, langileen Lege Ordezkaritzari jakinarazi ondoren.

Ascensos: La revisión de vacantes en régimen de ascensos se hará por concurso–oposicion que constará de pruebas tanto teóricas como prácticas. La regulación de los mecanismos y la valoración de las pruebas se llevará a cabo por la Dirección de la Empresa, con información previa a la Representación Legal de los trabajadores.

Zuzeneko langileak lanpostuz igotzea: SESeko barne-antolaketaren garapena produkzio- eta kudeaketa-sistema moderno eta lehiakor baterantz bideratu nahi da. Horretarako, SESeko laguntzaile guztien inplikazioa eta garapena lortu nahi dira.

Promoción del personal directo: Para el desarrollo de la organización interna de SES hacia un moderno y competitivo sistema de producción y gestión, se apuesta por la involucración y el desarrollo de todos y cada uno de los colaboradores de SES.

2006. urte honetan ZF Sachs-eko (GPS) produkzio-sistema globala abian jartzen hasi gara, langile guztientzako prestakuntza handituz eta balio-aniztasunak hobetuz.

Este año 2006 iniciamos la implementación del sistema global de producción de ZF Sachs (GPS) con una formación masiva y mejora de polivalencias para todo el personal.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2224 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Erakundearen malgutasuna eta laguntzaile guztien hazkundea aldi berean sustatzeko, lanpostu-igoerak aplikatuko dira honako eskema honen arabera:

Para fomentar la flexibilidad de la organización y a la vez el crecimiento de todos los colaboradores, se aplicarán promociones según el esquema siguiente:

— Gaur egungo kategoriak sinplifikatuko dira. Horretarako, 2. Ofizialaren N1/N2/N3/N4 kategoriak kenduko dira, kategoria horietako egungo langileak 2. Ofizialaren kategoriaren lanpostuetara igoz (egungo 2.C kategoriaren maila ekonomikoa). Birsailkatze hori proportzioan egingo da, 3 urtean eta antzinatasunaren arabera.

— Se simplificarán las categorías existentes, eliminando las de Oficial 2.ª N1/N2/N3/N4, a través de promociones del personal actual en estas categorías a la de Oficial 2.ª (nivel económico de la actual 2.ª C). Esta reclasificación se realizará proporcionalmente en 3 años por antigüedad.

— Gainerako zuzeneko langileak antzinatasunaren arabera igoko dira lanpostuz, honela: Espezialistak: 2 urte, eta 3. mailako Ofizialeko lanpostura igotzen dira.

— El resto de personal directo promocionará por antigüedad de la siguiente forma: Especialistas: 2 años y promocionan a Oficial 3.ª.

3. mailako ofiziala: 4 urte, eta 2. mailako Ofizialeko lanpostura igotzen dira.

Oficial 3.ª: 4 años y promocionan a Oficial 2.ª.

— 2.C Ofizialeko kategoria guztiek 100 euro-ko osagarria izango dute Hitzarmen honen urte bakoitzean.

— Todas las categorías a partir de Oficial 2.ª C, tendrán un incremento adicional de 100 euros cada año de este convenio.

— Giza Baliabideen arloak langile guztiak urtean ebaluatzeko sistema jarriko dute abian, dagokion prestakuntza-planera eramango gaituzten irizpide argietan oinarritua, langile guztien garapen bikaina bermatzeko ezinbestekoa den aldetik.

— Se implementará por parte de Recursos Humanos un sistema de evaluación anual de todo el personal, basado en criterios claros que nos lleven a un plan de formación correspondiente, como una base indispensable para el desarrollo óptimo de todo el personal.

— Mantentze- eta kalitate-arloetako langileek produkzio-arloko langileen jardueraren batez besteko primaren 1/3 jasoko dute.

— El personal de mantenimiento y calidad recibirá 1/3 de la prima media de actividad del personal de producción.

Lan baldintzak aldatzea

Modificación de las condiciones de trabajo

Enpresaren Zuzendaritzak lan-baldintzen funtsezko aldaketak adosteko aukera izango du, baldin eta teknikaren, antolaketaren, produkzioaren eta ekonomiaren arloetako arrazoi argiak badaude.

La Dirección de la Empresa, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas, productivas y económicas podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Lehentasunez eta ahal dela, aldaketa indibidual eta kolektiboak enpresaburuaren eta Enpresako langileen Lege Ordezkaritzaren arteko adostasunez ezarriko dira.

Tanto las modificaciones individuales como colectivas se establecerán por acuerdo preferentemente y a ser posible entre el Empresario y la Representación Legal de los trabajadores de la Empresa.

Gai horri buruzko desadostasunak PRECO IIaren adiskidetzeko, bitartekotzako eta arbitrajeko modalitateen eraginpean jarriko dira. Adiskidetzeko eta bitartekotzako prozedura baliatzen bada, eta alderdietako batek adiskidetzeko eta bitartekotzako proposamena onartzen ez badu, bi alderdiek 4 asteko epean adostasun batera iristeko konpromisoa hartu dute.

Los no acuerdos en esta materia se someterán al PRECO II en sus modalidades de conciliación, mediación y arbitraje. En caso de utilizar el procedimiento de conciliación y mediación, y una de las partes no acepte la propuesta conciliadora y mediadora, ambas partes se comprometen a llegar a un acuerdo en un plazo de 4 semanas.

Gai hauei dagozkien aldaketak lanaren funtsezko aldaketatzat joko dira:

Tendrá la consideración de modificaciones sustanciales de trabajo, las que afectan a las siguientes materias:

— Lanaldia. — Ordutegia. — Txandakako lan-erregimena. — Ordainsari-sistema. — Lan- eta errendimendu-sistema.

— Jornada de trabajo. — Horario. — Régimen de trabajo a Turnos. — Sistema de Remuneración. — Sistema de trabajo y Rendimiento.

Lanaldiari, Ordutegiari eta Txandakako lan-erregimenari dagokienez, lan-baldintzak nabarmen aldatzeak langileari kalte egiten badio, aldaketaren ondoko hilabetean langileak kontratua deuseztatzeko eskubidea izango du, baita zerbitzu-urte bakoitzeko 30 soldata-eguneko kalte-ordaina jasotzeko ere, 12 hilabetez gehienez.

En los supuestos de Jornada de trabajo, Horario y Régimen de trabajo a Turnos, si el trabajadora resultase perjudicado por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tendrá derecho dentro del mes siguiente a la modificación, a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 30 días de salario por año de servicio, y con un máximo de 12 meses.

11. artikulua.—Prestakuntza

Artículo 11.—Formación

Laneko lanbide-prestakuntza oinarrizko lan-eskubidetzat jotzen da, lan-harremanetik eratortzen den aldetik.

Se reconoce como derecho laboral básico, derivado de la relación laboral el de la formación profesional en el trabajo.

Enpresaren politika da langileek ahalik eta kualifikazio-mailarik handiena lortzea maila guztietan prestakuntza-programen bitartez, eguneroko lana edo beste lan batzuk egoki betetzeko gai izateko, eta Enpresan aurrera egitea ahalbidetzeko.

Será política de la Empresa conseguir que sus trabajadores adquieran el mayor grado de cualificación posible a través de programas de formación a todos los niveles, con el fin de capacitarlos tanto para el buen desarrollo de su trabajo diario o de otros trabajos, como para posibilitar su progreso en la Empresa.

Hortaz, langileek honako eskubide hauek izango dituzte:

A tal efecto los trabajadores tendrán derecho a:

1. Azterketetan parte hartu ahal izateko behar dituzten ordaindu gabeko baimenak hartzea, baldin eta azterketa horiek titulu akademiko edo profesional bat lortzeko ikasketekin zerikusia badute.

1. Disfrutar de los permisos necesarios no retribuidos para concurrir a exámenes, cuando cursen con regularidad estudios para obtención de un título académico o profesional.

2. Eguneko lanaldia egokitzea, betiere Enpresaren antolaketa- eta produkzio-beharrekin bateragarria bada.

2. Adaptación a la jornada diaria de trabajo, siempre que sea compatible con las necesidades organizativas y productivas de la Empresa.

Egokitzealdi horrek gehienez astebete iraungo du, eta langileak prestakuntzako edo lanbide-hobetzeko ikastaroak egiteko edo ordaindu gabeko baimena hartzeko eskubidea izango du.

Esto rige para asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento profesional, o alternativamente, a la concesión del permiso oportuno no retribuido, con el límite de una semana.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2225 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

3. Bi kasu horietan langileak Enpresa Zuzendaritzaren aurrean egiaztatu beharko du modu ofizialean baimendutako ikastetxeetan egiten ari den ikasketen jarraipena, baita aprobetxamendu egokia ere. 4. Enpresa Batzordeak prestakuntza-planei buruzko informazioa jasoko du une oro, eta egingo dituen iradokizun guztiak kontuan hartuko dira. 5. Langileek Enpresaren prestakuntza-plan guztiei buruzko informazioa jasoko dute une oro lantegiko iragarki-taularen eta bestelako bitartekoen bitartez.

3. En ambos supuestos, es requisito absolutamente necesario que el trabajador acredite ante la Dirección de la Empresa el seguimiento de sus estudios, con el adecuado aprovechamiento, en centros reconocidos oficialmente. 4. El Comité de Empresa será informado de los planes de formación atendiéndose sus sugerencias al respecto.

12. artikulua.—Behin-behineko langileak

Artículo 12.—Trabajadores eventuales

Zuzendaritzak eta Batzordeak honako erabaki hau hartu dute: 93. urtetik aurrera Enpresak %15eko malgutasuna izango du zuzeneko eta zeharkako langileei dagozkien behin-behineko kontratuak kudeatzerakoan, Enpresaren funtzionamendu egokirako funtsezkoa dela uste baitute. %15eko malgutasuna gainditzen bada eta gutxienez 2 urtez enplegu-egonkortasunari eusteari begira, behin-behineko kontratuak dituzten eta ehuneko hori gainditzen duten langileek lanpostu finkoa izateko eskubidea izango dute. Lehenik eta behin, honako hauek hartuko dira kontuan: lanbide-kualifikazioa, langileek aldez aurretik Enpresan jardun izana, antzinatasuna, hurbiltasuna eta abar.

La Dirección y el Comité llegan al acuerdo que a partir del año/93,la Empresa tendrá una flexibilidad del 15% en la gestión de los contratos eventuales correspondiente al personal Directo e Indirecto, ya que consideran fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa. Cuando se supere la flexibilidad del 15% y con una visión de estabilidad de empleo como mínimo 2 años, los trabajadores con contratos eventuales que superen dicho porcentaje, tendrán derecho a un puesto de trabajo de carácter fijo. En primer lugar se valorará la cualificación profesional, personal que haya trabajado anteriormente, antigüedad, cercanía, etc.

13. artikulua.—Laneko arropa

Artículo 13.—Ropa de trabajo

Laneko arropa entregatzeko mugaeguna jarri da: ekainaren 30a. Beharra justifikatuko duten langileei segurtasun-oinetakoak berrituko zaizkie. Lan-alkandora baten ordez beso motzeko 2 niki hartzeko aukera izango da. Urtean honako jantzi hauek banatzen dira normalean: — 2 galtza. — alkandora 1. — 2 niki. — zapata pare 1. — 3 pare galtzetin. — 2 eskuoihal. Laneko atal bakoitzean, euritarako bi arropa-joko egongo dira.

Para la entrega de la ropa de trabajo, se considera fecha tope el día 30 de junio. Al personal que lo necesite, de forma justificada, se le repondrá de calzado de seguridad. Se podrá sustituir una camisa de trabajo por 2 nikis de manga corta. La ropa habitual anual es la siguiente: — 2 pantalones. — 1 camisa. — 2 nikis. — 1 par de zapatos. — 3 pares de calcetines. — 2 toallas. En cada sección de trabajo, existirán dos juegos de ropa de lluvia.

14. artikulua.—Baimenak eta lizentziak

Artículo 14.—Permisos y licencias

Ahal duen bezain laster jakinarazita langilea geratu ahal izango da lanera etorri gabe, betiere arrazoia agiri bidez justifikatuta. Honako kasu hauetan ordainduko dira absentzia horiek: 1. Gaixotasun larriak eta/edo ospitaleratzeak eragindako arrazoiak: a) Ezkontidearena eta seme-alabena: egutegiko hiru egun. Guraso eta anai-arrebena. Baita langilearekin bizi diren aitona-amonena ere (kasu guztietan: odolkidetasunezkoak edo ezkontzazkoak): egutegiko bi egun. Ospitaleratzetzat hartuko da ospitalean erregistratzea eta bertan ohea hartzea. Ospitaleratzerik gabeko ebakuntzetan: lanegun 1.

El trabajador podrá faltar al trabajo avisando con antelación, si es posible, y debiendo justificar documentalmente el motivo, siendo retribuidas estas ausencias en los casos siguientes: 1. Causas por enfermedad grave y/u hospitalización:

b) Ezkontideak eta langilearekin bizi diren seme-alabek ospitalean mugaegun jakinik gabe egon behar badute: egutegiko egun bat hiru ospitaleratze-asteko. Gehienez bederatzi aste hartuko dira kontuan. 2. Heriotzak eragindako arrazoiak: a) Seme-alaben eta ezkontidearen heriotzagatik: egutegiko bost egun. b) Guraso, seme-alaba eta biloben (odolkidetasunezkoak eta ezkontzazkoak) heriotzagatik: egutegiko hiru egun. c) Aitona-amonen (odolkidetasunezkoak eta ezkontzazkoak) heriotzagatik: egutegiko bi egun. Ospitaleratzea eta/edo heriotza dakarten gaixotasun larrien kasuetan, lizentzia egun batez luzatuko da probintzia mugakidera bidaiatu behar bada, eta bi egunez mugakide ez den probintzia batera bidaiatu behar bada, betiere bidaia justifikatu ondoren.

5. Los trabajadores, entre otros medios, y a través del tablón de anuncios de la fábrica, serán informados de todos los planes de formación existentes en la Empresa.

a) Del cónyuge e hijos: tres días naturales. De los padres y hermanos. También los abuelos que convivan (todos los casos: consanguíneos o políticos): Dos días naturales. Se entiende por hospitalización, el registro y ocupación de cama en el centro hospitalario. En caso de intervención quirúrgica sin hospitalización: 1 día laborable. b) Por permanencia prolongada indefinidamente en el hospital del cónyuge y de hijos que convivan con el trabajador: Un día natural por cada tres semanas de ingreso cumplido hasta un máximo de nueve semanas. 2. Causas por fallecimiento: a) Por fallecimiento de hijos y cónyuge: Cinco días naturales. b) Por fallecimiento de padres, hermanos y nietos (consanguíneos o políticos): Tres días naturales. c) Por fallecimiento de abuelos (consanguíneos o políticos): Dos días naturales. En las causas de enfermedad grave con hospitalización y/o fallecimiento se ampliará la licencia en un día más, si existe desplazamiento a provincia limítrofe, y en dos días a no limítrofe, previa a la justificación del desplazamiento.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2226 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

3. Langilea ezkontzen bada: 20 egun, ezkontzaren egunetik zenbatzen hasita.

3. Caso del matrimonio del trabajador: 20 días a contar desde el mismo día de la boda.

Oporrak eta ezkontza-lizentzia aldi berean badira, bi denboraldiak batu egingo dira, eta langileak Enpresari eman beharko dio ezkontzeko bere asmoaren berri urteko oporraldiak finkatu aurretik.

En caso de que coincidan las vacaciones con la licencia de matrimonio, se sumarán ambos periodos, debiendo avisar a la Empresa su intención de contraer matrimonio, antes de un mes del inicio del período de vacaciones anuales.

4. Gurasoak, seme-alabak edo anai-arrebak (odolkidetasunezkoak edo ezkontzazkoak) ezkontzen badira egutegiko egun bat.

4. Caso de matrimonio de padres, hijos, hermanos (consanguíneos o políticos): Un día natural.

5. Seme-alabak jaiotzen badira: hiru lanegun. Larunbata ez da laneguntzat hartzen.

5. Caso de nacimiento de hijos/as:Tres días laborales. El sábado no se conceptúa como día laboral.

6.

Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik: egutegiko egun bat.

6.

Por cambio de domicilio habitual: Un día natural.

7. Nortasun Agiria: hartarako behar den denbora emango da agiri publikoak egiten dituzten zentroen irekitzeko eta ixteko ordutegia eta lanaldia aldi berean uztartzen badira, betiere denbora-tarte horretan.

7. Carné de Identidad: Se concederá el tiempo necesario en caso de coincidir la jornada laboral con el horario de apertura y cierre de los centros expendedores de documentos públicos durante el período de coincidencia.

8. Langileak titulu ofiziala lortzeko azterketa egin behar badu, ordaindu gabeko beharrezko denbora guztia emango zaio, matrikularen eta azterketan parte hartu izanaren egiaztagiria aurkeztu ondoren.

8. Para exámenes u obtención de un título oficial del trabajador, se concederá el tiempo necesario no retribuido previa presentación del justificante de matrícula y participación en los mismos.

9. Betebehar publiko saihestezin bat betetzeagatik, behar adina denbora.

9. Por el tiempo indispensable para cumplir con un deber de carácter público inexcusable.

10. Gizarte Segurantzako espezialistek egin beharreko kontsulta medikoa egiteko, langileak behar duen denbora guztia, kontsulta-ordua eta lan-orduak aldi berean uztartzen badira eta kontsulta hori medikuntza orokorreko mediku batek agintzen badu. Horretarako, langileak mediku-agindu horren egiaztagiria aurkeztu beharko dio aurrez enpresaburuari.

10. Por el tiempo necesario en caso de asistencia a consulta médica de especialista de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescripción médica.

— Gainerako kasuetan, urtean gehienez 16 ordu hartzeko aukera izango du langileak.

— En los demás casos hasta el límite de 16 horas al año.

— Aita edo ama langileak bere seme-alabekin batera kontsulta medikora joan behar badu, behar adina denbora.

— Por el tiempo necesario en los casos de asistencia de la madre/padre trabajador a consulta médica con sus hijos.

— Ordainsaria ordainsari errealak oinarritzat hartuta ordainduko da.

— La retribución se liquidará en base a percepciones reales.

— Gaixotasun arruntak eragindako LEIg kasuetan, Enpresak urteko lehen bajaren lehen hiru egunak ordainduko ditu.

— Por I.L.T. derivada de la enfermedad común, la Empresa abonará los tres primeros días en la primera baja del año.

— Izatezko bikoteek zuzenbidezko bikoteen eskubideak izango dituzte, baldin eta aldez aurretik lizentziaren gertaera eragilea egiaztatzen badute, eskumeneko Erakundearen dokumentu ofiziala aurkeztuz.

— Las parejas de hecho que lo acrediten previamente al hecho causante de la licencia, mediante el documento del Organismo competente que lo justifique oficialmente, tendrán los mismos derechos, que las parejas de derecho.

15. artikulua.—Ezinbesteko arrazoiak

Artículo 15.—Fuerza mayor

1. Aurkako baldintza klimatologikoak. Elurteak edo euri-jasak lantokirako sarbidea ixten badu, Enpresak eta Batzordeak gertatutako aurkako gorabeherak eta aurkeztutako kasuak aztertuko dituzte banan-banan.

1. Condiciones climatológicas adversas: En caso de nevadas o lluvia torrencial, que imposibilite el acceso al centro de trabajo, la Empresa y el Comité estudiarán las circunstancias adversas acaecidas y los casos presentados.

Enpresak galdutako denboraren %50erainoko soldata ordainduko dio langileari, eta langileak gainerakoa errekuperatuko du edo soldatatik kenduko zaio.

La Empresa se hará cargo del abono del salario hasta el 50% del tiempo perdido, quedando el resto para su recuperación o descuento del salario.

2. Garraio publikoen grebak edo errepide-blokeoa. Enpresak gehienez ordubete ordainduko du, eta langileak gainerakoa errekuperatuko du edo soldatatik kenduko zaio.

2. Huelgas de transportes públicos o bloqueo en carreteras. La Empresa abonará hasta una hora, quedando el resto a recuperar o descontar del salario.

3. Errepide edo trenbide bidezko garraio publikoen istripuetan, Enpresak bere gain hartuko du galdutako denboraren %50erainoko soldata ordaintzea, eta langileak gainerakoa errekuperatuko du edo soldatatik kenduko zaio.

3. Los casos de accidente de transportes públicos, bien en carreteras o ferroviarios, como casos aplicables, la Empresa se hará cargo del abono del salario hasta un 50% del tiempo perdido quedando el resto para su recuperación o descuento del salario.

4. Norberaren ibilgailuen istripuetan, Enpresak bere gain hartuko du galdutako denboraren soldataren %50eraino ordaintzea, eta bi orduko ordainketa-muga ezarriko da.

4. Los casos de accidentes de vehículos propios, la Empresa abonará hasta un 50% del salario del tiempo perdido, estableciéndose un límite de abono de dos horas.

5. Langileak ez badu garraiobide propiorik eta ezinbesteko arrazoiengatik (senideak larri ospitaleratu dituztelako, gaixotasunaren, istripuaren, heriotzaren eraginez eta abar) lantegitik lehenbailehen alde egin behar badu, Enpresak premiazko garraiobideren bat jarriko du haren esku edo bere gain hartuko ditu taxiak eta abar langilearen etxeraino sorraraziko dituen gastuak.

5. Como supuesto en los casos que un trabajador no disponga de medios de transporte propio y deba ausentarse de la fábrica por causa de fuerza mayor (hospitalización urgente de familiares, bien por enfermedad o accidente, muerte, etc.) la Empresa pondrá a su disposición algún medio de transporte con carácter de urgencia o bien pagará los gastos que origina tal supuesto (taxis, etc.) hasta el domicilio del trabajador.

Aldez aurretik azaldu diren kasu guztietan, arazoa egiaztatuko duen agiria aurkeztu behar da.

En todos los casos expuestos, se tendrá que presentar un justificante que acredite la anomalía.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2227 —

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

LANALDIA

JORNADA DE TRABAJO

16. artikulua.—Lanaldia

Artículo 16.—Jornada laboral

Urtean honako lanaldi-ordu hauek sartuko dira:

a) Lanaldi zatitua b) Bi txandako lanaldia c) Hiru txandako lanaldia d) Lau txandako lanaldia

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Las horas de jornadas anuales serán:

2006

2007

2008

2009

1.696 1.680 1.672 1.664

1.688 1.672 1.664 1.656

1.680 1.664 1.656 1.648

1.672 1.656 1.648 1.640

a) Jornada partida b) Jornada a dos relevos c) Jornada a tres relevos d) Jornada a cuatro relevos

2006

2007

2008

2009

1.696 1.680 1.672 1.664

1.688 1.672 1.664 1.656

1.680 1.664 1.656 1.648

1.672 1.656 1.648 1.640

2010. urtean lanaldia ez da murriztuko, hitzarmen honetan barne hartua dagoelako. Txandaka jarduten duten langileek hamabi minutuko atsedenaldia izango dute, eta tarte hori lan egindako denboratzat joko da.

El año 2010 no tendrá reducción de jornada por haberse integrado en este convenio. El personal con sistema de trabajo a turnos disfrutará de un descanso intermedio de doce minutos, que tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

17. artikulua.—Lan Egutegia

Artículo 17.—Calendario Laboral

Enpresaren Zuzendaritzak landuko du egutegi hori, eta Enpresa Batzordeari informatu eta entzungo dio argitaratu aurretik.

Lo confeccionará la Dirección de la Empresa, informando y oyendo al comité de empresa antes de su publicación.

18. artikulua.—Oporrak

Artículo 18.—Vacaciones

Oporraldiak egutegiko 30 egun edo 22 lanegun bilduko ditu, eta larunbata ez da laneguna izango ezein langilerentzat. Ahal dela, abuztuan baliatuko dira oporrak. Produkzio-beharrei eta gure bezeroen eskaerei erantzuteko, Enpresak uztaila eta abuztua baliatzeko aukera izango du, honako hiru oporraldi hauetan: uztaila, uztailaren erdialdetik abuztuaren erdialdera, eta abuztua. Urte bakoitzean balia daitezkeen egunak zehazteko, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldia hartuko da kontuan, eta kasu bakoitzean aldi horren zati proportzionala aplikatuko da. Urte bakoitzeko apirilaren 30a baino lehen, Enpresak opor-planaren berri emango die langileei, eta langileak aurrez aipatutako oporraldietan urtetik urtera txandakatuko direla bermatuko du. Langile batek baliatu beharreko oporraldia aldatzeko aukera izango du, baldin eta horrek taldearen funtzionamenduari eragiten ez badio eta produkzioburuak onartu eta Langile Departamentuari jakinarazi ondoren. Nolanahi ere, aldaketa hori ezarritako jarraibideen barruan egingo da, eta ez da zenbatuko txandakakotasunari begira. Dagokion Atalean garatu beharreko lan-baldintzak aintzat hartuta, bete beharreko lanpostua abuztuan lan egiteko asmoa duen Batzordekide batek bete badezake, 21 langileko Batzordeko kide bat arituko dela adostu da. Enpresaren beharren eraginez oporrak aldatu behar zaizkien langileei aldez aurretik jakinaraziko zaie adostasun batera iristeko. Abuztuan jardungo duten langileei honako plus hauek emango zaizkie lan egindako egun bakoitzeko: 10 € 2006an, 10,5 € 2007an, 11 € 2008an eta 11,5 € 2009an. Urteko oporrak ezin izango dira dirutan konpentsatu. Indarreko legerian ezarritakoa bazter utzi gabe eta gai hori garatuz honako hau ezarri da: Urteko oporrak baliatzeko zehaztutako egunerako langileek Enpresan urtea oso-osorik eman ez badute, egun kopuru bat baliatuko dute, zerbitzuan emandako denboraren proportzioan.

Las vacaciones serán de 30 días naturales o 22 días laborales siendo no laboral el sábado para todo el personal, y el disfrute de las mismas será preferentemente en agosto. La Empresa por necesidades de producción y pedidos de nuestros clientes podrá disponer de julio y agosto en tres periodos de vacaciones que serán: julio, 15 de julio a 15 de agosto y agosto. El período computable para determinar los días de disfrute de cada año es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, aplicándose en cada caso la parte proporcional del mismo. La Empresa informará al personal antes del 30 de abril de cada año del plan de vacaciones, garantizando una rotatividad anual del personal en los diferentes periodos de disfrute. Dentro de las líneas y a titulo personal (no computable como rotatividad), se permitirá el cambio del periodo de disfrute siempre y cuando no afecte al funcionamiento del equipo y con la aprobación del jefe de producción e información al departamento de personal.

Oporrak baliatzeko eskubideak dituzten langileek urtea amaitu aurretik lanpostua uzten badute, zati proportzionala baliatzeko eskubidea izango dute, lan egindako egun kopuruaren arabera. LEIg egoeran egon direlako edo lan-istripua izan dutela-eta oporrak ezarritako aldian hartu ezin izan dituzten langileek, enpresarekin adostuta eta urte naturalaren barruan oporrak hartzeko eta kobratzeko eskubidea izango dute, betiere honako betebeharretako bat betetzen badute: — LEIg eta ospitaleratzea. — Lan-istripua. — 30 egunetik gorako LEIg. — Amatasuna.

Si las circunstancias del trabajo a desarrollar en la Sección correspondiente y los puestos a cubrir se pueden hacer con un miembro del Comité interesado en trabajar en agosto se acuerda de que por cada 21 trabajadores, se incorpore un miembro del Comité. Al personal que se le tenga que modificar sus vacaciones por necesidades de la Empresa se le informará con antelación para llegar a un acuerdo. El personal que trabaje en el mes de agosto se le abonará un plus por día trabajado de: 10 € para el 2006, 10,5 € para el 20074 y 11 € para el 2008 y 11,5 € para el año 2009. Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas en metálico. Sin perjuicio de lo establecido en la Legislación vigente y en desarrollo de esta metería se establece: Los trabajadores que en fecha determinada para el disfrute de las vacaciones anuales no hubiesen completado un año de activo en la Empresa disfrutarán de un número de días proporcional al tiempo de servicios prestados. El personal con derecho a vacaciones que cese en el transcurso del año tendrá derecho a la parte proporcional según el número de días trabajados. Tendrán derecho al disfrute y abono de las vacaciones pactadas de mutuo acuerdo y dentro del año natural, los trabajadores que no las hayan podido disfrutar en la fecha fijada por haber estado en la I.L.T. o accidente de trabajo, siempre que reúna uno de los requisitos siguientes: — I.L.T. con hospitalización. — Accidente de trabajo. — I.L.T. superior a 30 días. — Maternidad.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2228 —

Oporraldian ospitaleratzea 6 egunekoa izango da gutxienez. Oporrak honako formula honen arabera ordainduko dira: Soldata erreala egutegiko azken 90 egunak x 30 90 egun 90 egun horietan langilea bajan egon bada gaixotasunaren edo istripuaren ondorioz, edo ordaindu gabeko baimena hartu badu, bajak iraun duen egunak beste hainbeste alta-egunez ordeztuko dira, hain zuzen ere aintzat hartutako aldiaren aurreko egunez, indarreko urtearen barruan. Abuztuaren aurrerakina nahi duen jendearentzat, ekainaren amaieran ohar bat jarriko da iragarki-taulan. 19. artikulua.—Lan Ordutegia 1. a)

Produkzioko langileak Hiru txandako lan-sistema: — Astelehenetik ostiralera: • Lehen txanda: 6:00etatik 14:00etara. • Bigarren txanda: 14:00etatik 22:00etara. • Hirugarren txanda: 22:00etatik 6:00etara. b) Lau txandako lan-sistema: — Astelehenetik larunbatera: • Lehen txanda: 6:00etatik 14:00etara. • Bigarren txanda: 14.00etatik 22:00etara. • Hirugarren txanda: 22:00etatik 6:00etara edo igandeko 22:00etatik asteleheneko 6:00etara. • Hori guztia indarreko lan-egutegiaren arabera. c) Betiere gauez jarduten duten langileak: — Ordutegia: 22:00etatik 6:00etara. d) Bi txandatan jarduten duten langileak: — Astelehenetik ostiralera: • Lehen txanda: 6:00etatik 14:00etara. • Bigarren txanda: 14:00etatik 22:00etara. e) Lanaldi zatituko lan-sistema: — Astelehenetik ostiralera: • Goizez: 8:00etatik 13:00etara. • Arratsaldez: 14:00etatik 17:00etara. f) Bulegoko langileen lan-sistema: — Astelehenetik ostiralera: • Ordutegi malgua, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara bitartekoa. • Bulegoan nahitaez egon beharreko ordutegia: – Goizez: 9:00etatik 12:45era. – Arratsaldez: 14:15etik 16:30era. – 13:00etatik 13:30era bitarte nahitaezko etenaldia egingo da. — Ezarritako malgutasunaren barruan, lanaldi arruntean produkzio-arloan sartu beharreko orduak astero-astero sartuko dira. g) Kontuan hartzekoa: 2006. urtean plantilla osoaren azken laneguna 22a izango da; 2007an, berriz, 22a, eta, azkenik, 2008an eta 2009an, 23a. Oharra: Produkzio-arrazoiak direla-eta lanegunak urteko azken astera luzatu behar badira, Enpresak aldez aurretik jakinaraziko die eraginpeko langileei adostasun batera iriste aldera. h) Urte-amaierako (urteko azken asteko 2 lanegunak) inbentarioa egin behar duten langileek Enpresaren esanetara egon beharko dute zeregin hori aurrera eramateko. Biltegietako, kalitate-kontroleko, logistikako, produkzioko atal guztietako arduradun eta taldeburuek eta 15 espezialista inguruk zeregin horretan jardun beharko dute, beren borondatez edo Enpresak bi hilabeteko aurrerapenez abisatu ondoren.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Durante el tiempo vacacional la hospitalización será de seis días como mínimo. Las vacaciones serán abonadas según la siguiente fórmula: Salario real 90 últimos días naturales x 30 90 días Si en el transcurso de estos 90 días el trabajador hubiera estado de baja por enfermedad o accidente, o permiso no retribuido se sustituirán los días que haya durado la misma por otros tantos de alta, inmediatamente anteriores al periodo considerado, dentro del año en curso. Se colocará una nota en el tablón de anuncios a finales del mes de Junio para la gente que quiera un anticipo del mes de agosto. Artículo 19.—Horario de Trabajo 1. a)

b)

c) d)

e)

f)

Personal obrero de producción Sistema de trabajo en tres turnos rotativos: — De lunes a viernes: • Primer turno de 6 a 14 horas. • Segundo Turno de 14 a 22 horas. • Tercer turno de 22 a 06 horas. Sistema de trabajo en cuatro turnos: — De lunes a sábado: • Primer turno de 6 a 14 horas. • Segundo turno de 14 a 22 horas. • Tercer turno de 22 a 06 horas o 22 horas domingos a 06 horas lunes. • Todo según calendario laboral al efecto. Personal que trabaja siempre de noche: — Horario: de 22 a 06 horas. Personal que trabaja a dos relevos: — De lunes a viernes: • Primer turno de 6 a 14 horas. • Segundo turno de 14 a 22 horas. Sistema de trabajo a jornada partida: — De lunes a viernes: • Mañana: de 8 a 13 horas. • Tarde: de 14 a 17 horas. Sistema de trabajo personal de oficinas: — De lunes a viernes: • Horario flexible de 8,00 de la mañana a 8,00 de la tarde. • Horario de permanencia obligada en las oficinas: – Mañana: de 9,00 a 12,45 horas. – Tarde: de 14,15 a 16,30 horas. – Pausa obligatoria de 13,00 a 13,30 horas.

— Dentro de la flexibilidad marcada, se tendrá que cubrir semanalmente las horas que se trabajen en producción en jornada normal. g) Importante: en diciembre el último día de trabajo para toda la plantilla será para el año 2006 el día 22, para el año 2007 el día 21 y para el 2008 y 2009 el día 23. Nota: Si por motivos de producción es necesario prolongar los días de trabajo a la última semana del año, la Empresa informará con antelación al personal afectado para llegar a un acuerdo. h) El personal que tenga que realizar el inventario de fin de año (2 días laborales última semana del año) tendrá que estar a disposición de la Empresa para llevar a cabo tal cometido. Se entiende personal de almacenes, control de calidad, logística, responsables y jefes de equipo de las distintas secciones de producción; y personal especialista en un número de unos 15, que, o bien voluntariamente o con aviso de dos meses de antelación por parte de la Empresa también se tendrá que incorporar para realizar dicha tarea.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2229 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

I) Aurreko puntuan zehaztu diren langile guztiek larunbateko plusa jasoko dute (2 egun gehienez) eta bi inbentario-egun baliatzeko aukera izango dute, dagokion urtean edo hurrengo urteko urtarrilean, atal bakoitzeko arduradunei horren berri eman ondoren.

I) Todo el personal que se ha especificado en el punto anterior, percibirá el Plus Sábado (máximo 2 días) y podrá disfrutar los dos días de Inventario a lo largo del año o enero del año siguiente, poniendo con antelación el aviso de disfrute en conocimiento de los respectivos responsables de cada sección.

20. artikulua.—Aparteko orduak

Artículo 20.—Horas extraordinarias

SESek lan finkoa sortzeko helburua adierazi du, eta, horren arabera, honako alternatiba hauek aplikatzea erabaki da, merkatuaren eskariaren gorabeheren aurreko malgutasun- eta erreakzioneurri gisa: a) 5 laneguneko malgutasuna urtean egutegiko egun guztiak aintzat hartuta. Hala, enpresak egun horiek baliatzeko aukera izango du astebete lehenago abisatuz. Langileek gainerako egunak baliatzeko aukera izango dute astebete lehenago abisatuz, Aste Santuan eta abenduaren 6tik 8ra bitarteko zubian izan ezik. Urteamaierarako egun horiek baliatu ez badira, Gabonetako oporrei metatuko zaizkie. Helburua: urtea amaitzean saldoa hutsean izatea. b) Aparteko orduak aplikatzea —langileak aukeratuko du ordaintzeko edo baliatzeko modua, eta bi kasuetan %50 gehituko da—, edo larunbateko plusa gehi eguna baliatzea, aparteko lana larunbatean egiten bada. c) Behin-behineko langile osagarriak kontratatzea. Enpresa ahaleginduko da aparteko orduak ahalik eta gehien murrizten. Enpresa Batzordeari hilean behin jakinaraziko zaio aparteko orduen atalez ataleko banaketa, baita ordu horiek egitea eragin duten arrazoiak ere. Langile Departamentuak Batzordeari emango dio aparteko ordu horien berri, egin aurretik.

Según el objetivo de SES de creación de trabajo fijo, se acuerda como medida de flexibilidad y de reacción ante fluctuaciones en la demanda del mercado, la aplicación de las siguientes alternativas: a) Una flexibilidad de 5 días de trabajo por año considerados del total de los días de calendario, de forma que la empresa pueda disponer el disfrute de dichos días avisando con 1 semana de antelación. El resto de los días, podrá ser disfrutado voluntariamente por el personal avisando con 1 semana de antelación, excepto en Semana Santa y el puente del 6-8 de diciembre. Si llegado fin de año no se han disfrutado, se incrementarán en las vacaciones de Navidad. El objetivo es tener el saldo a cero al finalizar el año. b) Aplicación de horas extraordinarias con la elección del trabajador de su forma de pago o disfrute (ambos casos con el incremento del 50%) o plus de sábados mas disfrute del día cuando el trabajo extra se realice en sábado. c) Contratación de personal eventual adicional. La empresa se esforzará en lo máximo en la supresión de las horas extraordinarias. Se notificará al Comité de Empresa mensualmente la distribución por secciones y causas que motivaron la realización de las mismas. Por parte del Departamento de Personal, se pasará notificación al Comité antes de su realización.

21. artikulua.—Absentismoa

Artículo 21.—Absentismo

Bi hilean behin, Enpresa Batzordeari absentsimoaren indizearen eta arrazoien berri emango zaio.

Se entregará al Comité de Empresa cada dos meses, relación del índice de absentismo y causas del mismo.

22. artikulua.—Eszedentziak

Artículo 22.—Excedencias

Langileen Estatutuan eta Sindikatu Askatasunaren Lege Organikoan ezarritakoa beteko da. Langileen Estatutuan eta Sindikatu Askatasunaren Lege Organikoan bildutako eszedentziak arau horien arabera arautuko dira. Gainera, horrelakorik behar duten langileek 3 hilabeteko eszedentzia baliatzeko eskubidea izango dute gurasoak, seme-alabak edo ezkontidea zaintzeko, baldin eta gaixotasun baten ondorioz etengabeko arreta behar badute. Hiru hilabete horietan, langileari bere lanpostua gordeko zaio. Eszedentzia modalitate hori baliatuko duen langileak ezin izango du berriz ere baliatu amaitzen denetik bi urte igaro arte.

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Además de las excedencias contempladas en el E.T. y en la LOLS, las cuales se regirán por dichas normas, los trabajadores que lo necesiten tendrán derecho a disponer de una excedencia de 3 meses de duración, para el cuidado de los padres, hijos o cónyuge cuando, como consecuencia de una enfermedad, estos requieran una atención constante. Durante estos tres meses, al trabajador se le reservará su puesto de trabajo. El trabajador que haga uso de esta modalidad de excedencia no podrá volver a acogerse a la misma hasta transcurridos dos años desde su finalización. Las peticiones de excedencia serán resueltas por la Empresa en el plazo máximo de un mes.

Gehienez hilabeteko epean erantzungo die Enpresak eszedentzia-eskaerei. IV. KAPITULUA

CAPITULO IV

ERREGIMEN EKONOMIKOA

RÉGIMEN ECONÓMICO

23. artikulua.—Ordainsariak

Artículo 23.—Retribuciones

1. Ordainsari-kontzeptu guztietan soldata-igoera ezarriko da, esanbidezko igoera adostu den kontzeptuetan izan ezik. — 2006. urtea: Urteko KPIa + 0,25 (hasieran, %2,75 + 0,25 ezarriko da). EINek urte-amaieran argitaratutako inflazio erreala aintzat hartuta, aldeak kalkulatuko dira. — 2007. urtea: Urteko KPIa + 0,25 (hasieran, Gobernuak urte horretarako aurreikusitako inflazioa + 0,25 ezarriko da). EINek urteamaieran argitaratutako inflazio erreala aintzat hartuta, aldeak kalkulatuko dira. — 2008. urtea: Urteko KPIa + 0,25 (hasieran, Gobernuak urte horretarako aurreikusitako inflazioa + 0,25 ezarriko da). EINek urteamaieran argitaratutako inflazio erreala aintzat hartuta, aldeak kalkulatuko dira.

1. Incremento salarial en todos los conceptos retributivos, excepto en aquellos que se haya acordado un incremento explicito. — Año 2006: I.P.C. Año actual + 0,25 (Se comienza con el 2,75% + 0,25). Con la inflación real publicada por el I.N.E. a final del año se calcularán las diferencias. — Año 2007: I.P.C. Año actual + 0,25 (Se comienza con la inflación prevista por el Gobierno para dicho año + 0,25). Con la inflación real publicada por el I.N.E. a final del año se calcularán las diferencias. — Año 2008: I.P.C. Año actual + 0,25 (Se comienza con la inflación prevista por el Gobierno para dicho año + 0,25). Con la inflación real publicada por el I.N.E. a final del año se calcularán las diferencias.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2230 —

— 2009. urtea: Urteko KPIa +0,50 (hasieran, Gobernuak urte horretarako aurreikusitako inflazioa +0,50 ezarriko da). EINek urteamaieran argitaratutako inflazio erreala aintzat hartuta, aldeak kalkulatuko dira. 2.

Maiatzeko ordainsaria:

— 2006. urtean: 1.200 € urtean. — 2007. urtean: 1.300 € urtean. — 2008. urtean: 1.400 € urtean. — 2009. urtean: 1.500 € urtean. Ordainsari horiek martxoko eta iraileko nominetan ordainduko dira lan egindako denboraren arabera. Ordainsari bakoitza hainbanatuko da emango den urteko seihileko naturalen arabera. Absentismoa egiaz lan egindako ordutzat joko da.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

— Año 2009: I.P.C. Año actual + 0,50 (Se comienza con la inflación prevista por el Gobierno para dicho año + 0,50). Con la inflación real publicada por el I.N.E. a final del año se calcularán las diferencias. 2.

Paga de mayo:

— Año 2006: 1.200 €/año. — Año 2007: 1.300 €/año. — Año 2008: 1.400 €/año. — Año 2009: 1.500 €/año. El abono de estas pagas se realizará en las nóminas de marzo y septiembre en proporción al tiempo trabajado prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se otorguen. El absentismo en su totalidad se considerará como horas de trabajo efectivo. 3.

Gratificaciones extraordinarias:

3.

Aparteko haborokinak:

a)

Uztailean eta Gabonetan aparteko bi haborokin ordainduko

a) Se abonarán dos gratificaciones extraordinarias en julio y Navidad.

b) Haborokin horiek «Ordenantzarekin bat eginez» emango dira, eta haborokin bakoitza hainbanatuko da emango den urteko seihileko naturalen arabera. Haborokin horiek uztailaren 15ean eta abenduaren 20an ordainduko dira, hurrenez hurren. 1. eranskinean azaltzen da haborokin horien zenbatekoa.

b) Estas gratificaciones serán concedidas «de conformidad con la Ordenanza» en proporción al tiempo trabajado prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se otorguen. El pago de cada una de ellas se realizará respectivamente los días 15 de julio y 20 de diciembre. Su importe se recoge en el anexo 1.

dira.

4.

Antzinatasuna:

4.

Antigüedad:

Bosturteko kopurua mugagabea izango da, eta bosturteko bakoitzeko hileko oinarrizko soldataren %5 ordainduko da, antzinatasun-osagarriaren taulen arabera (ikus 3. eranskina).

El número de quinquenios será ilimitado; su valor será el 5% del salario base mensual por cada quinquenio, según las tablas del complemento de antigüedad (ver Anexo–3).

3. eranskinaren taularen kategoria guztietarako balioak honela bateratu dira:

Se unifican los valores para todas las categorías de la tabla Anexo–3 de la siguiente forma:

— 2006. urtean: Adostutako soldata-igoera. — 2007. urtean: 46 € bosturteko bakoitzeko. — 2008. urtean: 49 € bosturteko bakoitzeko. — 2009. urtean: 52 € bosturteko bakoitzeko.

— Año 2006: Incremento salarial pactado. — Año 2007: 46 € quinquenio. — Año 2008: 49 € quinquenio. — Año 2009: 52 € quinquenio.

5.

5.

Likidazioa eta ordainketa:

Liquidación y pago:

a) Hileko ordainsari bakoitza hurrengo hilabeteko lehen lanegunetik bosgarren lanegunera bitarte ordainduko da, eta ordainketa banku-transferentzia edo txeke bidez egingo da.

a) El abono de cada mensualidad se hará efectivo en el periodo comprendido entre el primero y el quinto día laborable del mes siguiente, y el pago se realizará mediante transferencia bancaria o talón.

b) Langileek 300 €-ko aurrerakina jaso dezakete hilabete bakoitzaren 25ean, banku-transferentzia edo txeke bidez, baldin eta hilabete horretan lan egin badute eta horretarako eskaera egiten badute.

b) El personal que lo solicite y haya trabajado durante el mes, percibirá un anticipo de 300 €., en el día 25 de cada mes, mediante transferencia bancaria ó talón.

6.

Jarduera-plusa:

6.

Plus Actividad:

a) Diru-kopuru bat da, eta langileek beren errendimendu indibidualaren edo kolektiboaren arabera jasotzen dute dirutan.

a) Es la cantidad que percibe el personal en metálico en función de su rendimiento individual o colectivo.

b) 2. eranskinean bildutako langileek %100ean jasoko dute pizgarri hori.

b) El personal relacionado en el anexo 2 percibirá el incentivo al 100%.

c) 5. eranskinean bildu da 100. Jarduera Plusaren orduko balioa.

c) El valor hora del Plus de Actividad 100, se recoge en el anexo 5.

d)

Hileko ordainsaria unitatera biribilduko da.

d)

El importe mensual se redondeará a la unidad.

e) Harrerako egiaztatzailearen lana: Pizgarria jarduerako %100ean jasoko da.

e) Trabajo de verificador de recepción: Se percibirá el incentivo al 100% de actividad.

f) Pizgarria: ezarritako denboraren araberako aldaketak jarduerako %133an ordainduko dira.

f) Incentivo: Los cambios con tiempo establecido se abonarán al 133 % de actividad.

g) Emandakoak: Enpresak aztertuko ditu mugatuta dauden makinen kasuak, betiere atalaren gainerakoan produktibitatearen errendimendua handitzen bada, eta atal horretan egindako batez bestekoa ordainduko da.

g) Concedidos: La Empresa estudiará los casos de las máquinas que se encuentran limitadas, siempre que en el resto de la sección se incremente el rendimiento de la productividad y se abonará la media realizada en dicha sección.

h) PIC pizgarri-sistema: PIC sistemaren pizgarri-kontzepturako taulak 5. eranskinean bildu dira.

h) Sistema de incentivos PIC: Las tablas para el concepto de incentivo del sistema PIC son las que se recogen en el anexo 5.

24. artikulua.—Txanda-plusa

Artículo 24.—Plus de turnos

Txandaka jarduten duten langileek 8,5 €-ko «txanda-plusa» jasoko dute 2006an lan egindako egun bakoitzeko, eta 9,0 €-ko plusa 2007., 2008. eta 2009. urteetan lan egindako egun bakoitzeko.

El personal que trabaja a turnos, percibirá un «Plus de turnos» de 8,5 € por día trabajado para 2006 y de 9,0 € día trabajado para los años 2007/2008/2009.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2231 —

25. artikulua.—Gau-plusa

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Artículo 25.—Plus de nocturnidad

2006. urtean: 21 € gaueko.

Año 2006: 21 €/noche.

2007. urtean: 23 € gaueko.

Año 2007: 23 €/noche.

2008. urtean: 23 € gaueko.

Año 2008: 25 €/noche.

2009. urtean: 27 € gaueko.

Año 2009: 27 €/noche.

26. artikulua.—Larunbat eta igandeetako laneko plusa

Artículo 26.—Plus trabajo sábados y domingos

1. ZF Sachs España, SAk merkatuan duen posizioa finkatu behar duenez, produkzio-ahalmena handituz, kostu- eta produktu-lehiakortasuna hobetuz eta lanpostuak bermatuz, larunbatetan lan egin daitekeela adostu da, betiere produkzio-beharrek eskatzen badute, gure bezeroen eskaera-zorroaren arabera. Zorro horren beharra Enpresa Batzordeari egiaztatuko zaio, 30 egun lehenago abisatu ondoren, eta gutxienez hiru hilabeterako lan-egutegia aurkeztuko da, lan egin beharreko larunbaten eta atsedenaldien berri emanez.

1. Dada la necesidad de ZF Sachs España, S.A., de consolidar su posición en el mercado, aumentando su capacidad productiva, mejorando su competitividad, tanto de costo como de producto y afianzando los puestos de trabajo, se contempla y acuerda la disponibilidad de trabajar los sábados, siempre que las necesidades de producción lo exijan, basada en la cartera de pedidos de nuestros clientes, acreditando la necesidad de tal cartera al Comité de Empresa, previo aviso con una antelación de 30 días, presentando el calendario laboral correspondiente como mínimo para tres meses, donde se contemple los sábados a trabajar y los descansos correspondientes.

2. Lan egindako larunbaten ordutegia handitzeko, Lan Egutegian ezarritako urteko lanaldia hartuko da aintzat. Ordu horiek ezin izango dira diruz konpentsatu, eta, xede guztiei begira, ordu arrunt orokortzat joko dira. Astean gehienez 40 ordu sartuko dira astelehenetik ostiralera, eta 8 ordu larunbat bakoitzean.

2. La ampliación del horario de los sábados trabajados se hará a cargo de la jornada anual de trabajo fijada en el Calendario Laboral. Estas horas no podrán ser compensadas económicamente y serán consideradas, a todos los efectos como horas ordinarias con carácter general, semanalmente no se podrá trabajar más de 40 horas de lunes a viernes y 8 horas cada sábado.

3. Neurri hau ezin izango da ezein kasutan aplikatu langileak bakarrik geratu behar badu Atalean edo lanpostuan.

3. En ningún caso podrá aplicarse esta medida cuando un trabajador deba quedar solo en la Sección, o puesto de trabajo aislado.

4. Jada lan egindako orduak ezin badira urte naturalean baliatu, aurreko paragrafoekin bat etorriz, ordu horiek baliatzeko epea hurrengo urteko lehenengo hiruhilekora luzatuko da, salbu eta lan egindako orduak baliatzeko garaian langilea lan-istripuak eragindako LEIg bajan badago.

4. Si no fuese posible el disfrute de las horas ya trabajadas con anterioridad, de acuerdo con los párrafos anteriores, dentro del año natural, el plazo para el disfrute se ampliará durante el primer trimestre del año siguiente, salvo que en el momento determinado para el disfrute de las horas trabajadas, este trabajador esté de baja por I.L.T.

5. Lanaldi baten amaieratik hurrengoaren hasierara bitarte hamabi ordu egongo dira gutxienez.

5. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediará, como mínimo, doce horas.

Larunbat eta igandeetan jarduten duten eta atsedenaldia duten langileek honako diru-kopuru hauek jasoko dituzte:

El personal que trabaja sábado y Domingo y disfruta del tiempo de descanso, percibirá:

— Larunbateko edo gaueko igandeko txandako: 85,0 €. — Igandeko txandako: 95,0 €.

— Por turno sábado o domingo noche: 85,0 €. — Por turno domingo: 95,0 €.

27. artikulua.—Nekagarritasuneko, toxikotasuneko edo arriskugarritasuneko plusa

Artículo 27.—Plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad

1. Bereziki nekagarritzat, toxikotzat edo arriskutsutzat jotako toki edo lanpostuetan jarduten duten langileei honako diru-kopuru hauek ordainduko zaizkie lan egindako egun bakoitzeko:

1. Los trabajadores que realicen trabajos en lugares o puestos de trabajo considerados como excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos, deberá abonárseles por estos conceptos y por día de trabajo:

— 8,0 € baldintza horietako bat gertatzen bada. — 9,0 € bi baldintza gertatzen badira. — 10,0 € hiru baldintza gertatzen badira.

— 8,0 € si sólo se diera una de las circunstancias. — 9,0 € si concurriesen dos circunstancias. — 10,0 € si concurriesen tres circunstancias.

2. Bereziki nekagarria, toxikoa edo arriskutsua den lanak ordubetetik lanaldi-erdira bitarte irauten badu, aurreko paragrafoan adierazitako diru-kopuruen %50 aplikatuko da.

2. Cuando el trabajo con carácter excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso dure más de una hora y menos de media jornada corresponderá aplicar el 50% de las cantidades señaladas en el párrafo anterior.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

GIZARTE ZERBITZUAK

SERVICIOS SOCIALES

28. artikulua.—Istripu-asegurua

Artículo 28.—Seguro de accidentes

Enpresak laneko istripuen aseguru bat hitzartuko du bere langileentzat. Honako hauek estaliko ditu:

La Empresa concertará a favor de sus trabajadores un seguro de accidentes de trabajo, con las siguientes coberturas.

— 60.000 € lan-istripuak eragindako heriotzaren kasuan.

— 60.000,00 €: En caso de muerte derivada de accidente de trabajo.

— 60.000 € lan-istripuak eragindako ezintasun iraunkor osoaren kasuan.

— 60.000,00 €: En caso de incapacidad permanente total, derivada de accidente de trabajo.

— 60.000 € lan-istripuak eragindako ezintasun iraunkor absolutuaren eta baliaezintasun handiaren kasuan.

— 60.000,00 €: En caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez derivada de accidente de trabajo.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2232 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Estaldura horiek ezin izango dira metatu eta bateraezinak dira. Lehen aipatutako ezintasun iraunkor osoaren, ezintasun iraunkor absolutuaren eta baliaezintasun handiaren kasuetan, gertaera eragilearen eguntzat laneko istripua gertatu zen eguna hartuko da ondorio guztietarako.

Estas coberturas no son acumulables y son incompatibles entre sí. En los casos de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez antes indicados, la fecha del hecho causante, a todos los efectos, serán la del accidente de trabajo.

Sindikatu bakoitzari kontratatutako polizaren kopia bat emango zaio, eta iragarki-taulan argitaratuko da.

Se dará una copia de la póliza contratada a cada sindicato y se publicará en el tablón de anuncios

29. artikulua.—Joan-etorriak

Artículo 29.—Desplazamientos

Etxetik lantokirako joan-etorrien gastuak konpentsatzeko ordainduko diren zenbatekoak langile bakoitzaren PFEZaren atxikipenaren ehunekoan handituko dira.

Los importes que se paguen en compensación de estos gastos de desplazamiento del domicilio al centro de trabajo, se incrementarán en el porcentaje de retención del I.R.P.F. de cada trabajador.

— Txorierritik kanpo bizi diren pertsonek 1,0 € jasoko dute lanegun bakoitzeko 2006. urtean. Gainerako urteetan dagokion soldata-igoera ezarriko da.

— Desplazamiento por persona que viva fuera de la comarca del Txorierri: 1,0 €/día de trabajo, incluido I.R.P.F. para año 2006. Resto de años la subida salarial correspondiente.

Ahal dela Txorierriko langileak kontratatuko dira.

Contratación del personal preferentemente zona del Txorierri.

30. artikulua.—Bidaia eta dietak

Artículo 30.—Viajes y dietas

Enpresak behar duela-eta, langileek bidaiak enpresa edo lantokia ez dagoen herri batera egin behar badituzte, eta hori dela medio ezin badira etxera joan otorduetan edo lo egitera, soldataz gain, honako dieta hauek jasotzeko eskubidea izango dute:

Los trabajadores que por necesidades de la Empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a población distinta a la que radica la Empresa o centro de trabajo y que les impide efectuar comidas y pernoctar en su domicilio, tendrán derecho a percibir, independientemente del salario las siguientes dietas:

— Dieta osoa: 50,0 € egunean. — Bazkaria: 15,0 € egunean. — Afaria: 15,0 € egunean. — Gosaria: 6,0 € egunean.

— Dieta completa: 50,0 €/día. — Comida: 15,0 €/día. — Cena: 15,0 €/día. — Desayuno: 6,0 €/día.

Enpresaren beharrak direla-eta atzerriko herrialdera batera bidaiatu behar duten langileek bidaia-eguna baino 15 egun lehenago jaso behar dute abisua, eta betiere Enpresarekin adostuta egingo dute bidaia.

Los trabajadores que por necesidades de la Empresa, deban desplazarse a un país extranjero, deberán ser avisados como mínimo con 15 días de antelación a la fecha y será de mutuo acuerdo.

«Dieta» kontzeptua ez badagokio langileak ordaindutako laneko gastuen ordainari, soldatatzat joko da, eta Hitzarmen honen 24. artikuluan ezarritakoari aplikatuko zaio.

Cuando el concepto «dieta» no corresponda realmente al abono de suplidos abonados por el trabajador, se considerará salario, que se le aplicará lo dispuesto en el artículo 24 del presente Convenio.

Baldintza bereziak direla-eta bidaiak eragindako gastuek dieten zenbatekoa gainditzen badute, Enpresak bere gain hartuko du soberakina ordaintzea, langileek gastu horiek jakinarazi eta egiaztatu ondoren, Sektoreko Lan Ordenantzaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento sobrepasan el importe de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la Empresa, previo conocimiento de la misma y posterior justificación de los trabajadores de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2. de la Ordenanza del Trabajo del Sector.

31. artikulua.—Jangela

Artículo 31.—Comedor

Enpresak jangela bat atonduko du, mikrouhin-labeaz, ikuztegiaz, komunaz eta garbiketa-zerbitzuaz hornituz.

Se equipará un comedor con micro-ondas, lavadero, WC y el servicio de limpieza, que correrá a cargo de la Empresa.

32. artikulua.—Aparkalekuak

Artículo 32.—Aparcamientos

Fabrikaren barruan Zuzendaritzak ezarritakoa beteko da.

Dentro del recinto de la fabrica lo que establezca la Dirección.

33. artikulua.—Euskara

Artículo 33.—Euskera

Enpresak matrikulen zenbatekoa ordainduko du, betiere Euskaltegiek matrikulari eta eskoletara bertaratzeari dagokienez egindako ziurtagirien bitartez egiaztatzen badira.

La Empresa abonará el importe de las matrículas, siempre que se justifiquen con certificados emitidos por los Euskaltegis, tanto la matrícula como la asistencia a las clases.

Hitzarmen hau indarrean egongo den bitartean 1.000,0 €-ko zenbatekoa ezarri da kontzeptu horretarako, eta soberako dirua euskararekin zerikusia duten kultura-ekitaldietara bideratuko da.

Durante la vigencia de este Convenio se establece la cantidad de 1.000,0 € año para este concepto, el dinero sobrante se dedicará a eventos culturales relacionados con el Euskera.

Enpresak euskara sustatuko du, ohar edo errotulu elebidunak jarriz, esaterako.

La empresa apoyará el Euskera, por ejemplo en indicaciones o rótulos futuros haciéndolos bilingües.

34. artikulua.—Erretiroak

Artículo 34.—Jubilaciones

Banakako itunaren bidez, eta uztailaren 17ko 1.194/1985 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako baldintzen arabera, Enpresako langileek aukeratu ahal izango dute 64 urterekin erretiroa hartzeko sistema berezia, prestazioen %100arekin, eta Enpresak langile gazteak edo langabezia-asegurua jasotzen dutenak kontratatu beharko ditu berehala.

Los trabajadores de la empresa podrán, mediante pacto individual, acogerse al sistema de jubilación especial a los 64 años con el 100% de las prestaciones, en los términos establecidos en el Real Decreto Ley 1.194/1985, con simultánea contratación de otros trabajadores jóvenes o perceptores el seguro de desempleo con contratos de igual naturaleza.

Gainera, ezarritako adina betetzerakoan interesatuta dauden langileekin txanda-kontratuak baliatuko dira.

Asimismo se utilizarán los contratos de relevo con el personal que al cumplir la edad establecida estén interesados.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2233 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Aldez aurreko erretiroa hartu nahi duten langileen artean lehentasuna emango zaie baldintza okerrenetan jardun duten langileei, eta enpresan duten antzinatasuna ere hartuko dira aintzat. Hori guztia hitzarmen honen indarraldian enpresak eta ZF taldeak xede horri begira sortuko dituzten fondoen eraginpean egongo da.

Entre trabajadores que deseen prejubilarse voluntariamente, tendrán preferencia aquellos que hayan trabajado en condiciones más penosas y teniendo en cuenta su antigüedad en la empresa, todo esto dependerá de los fondos que para tal fin generarán la empresa y el grupo ZF durante la vigencia del actual convenio.

35. artikulua.—Lanerako Ezintasun Iragankorragatiko prestazio osagarria

Artículo 35.—Prestación complementaria por Incapacidad Laboral Transitoria

Lanerako Ezintasun Iragankorreko kasuetan (gaixotasuna, lanistripua, lanbide-gaixotasuna, lanetik kanpoko istripua eta amatasuna), Enpresak Gizarte Segurantzaren indarreko arauetan ezarritako prestazioak ordainduko dizkio langileari administrazio delegatuaren bitartez.

En caso de Incapacidad Laboral Transitoria (enfermedad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y maternidad, la Empresa abonará al trabajador por administración delegada las prestaciones establecidas en las normas vigentes en la Seguridad Social.

Enpresak LEIg bajaren 20. egunetik aurrera osatuko du soldata errealaren %85 edo langileari dagozkion soldata-taulen kontzeptu guztiak, 1. eta 3. eranskinetan adierazitakoaren arabera, betiere Enpresaren absentismo osoaren ehunekoa %4tik beherakoa bada hilean.

La Empresa complementará a partir de los 20 días de la baja de I.L.T. el 85% del salario real o hasta la totalidad de los conceptos de las tablas salariales correspondientes al trabajador, señalada en los anexos 1 y 3, siempre que el % de absentismo total de la Empresa sea inferior al 4% al mes.

Lan-istripuak eragindako bajetan, soldata errealaren %100ean osatuko da lehen baja-egunetik.

Baja por accidente laboral, se complementará desde el primer día de baja hasta el 100% del salario real.

Uztaileko eta gabonetako aparteko haborokinak ordaintzeari begira, absentismo-orduak lan egindako ordutzat joko dira.

A los efectos del devengo de las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad se considera el absentismo en su totalidad como horas de trabajo efectivas.

36. artikulua.—Lanpostua gordetzea

Artículo 36.—Reserva del puesto de trabajo

Beren borondatez aparteko arrazoiengatik lanera joan ezin diren guztiei lanpostua gordeko zaie kasu guztietan.

En cualquier circunstancia a quienes no puedan acudir al trabajo por causas ajenas a su voluntad se le reserva el puesto de trabajo.

37. artikulua.—Gaixotasuna eta istripua

Artículo 37.—Enfermedad y accidente

Lege-erregimenaren gaineko etekina dakarten baldintza partikularrak gordeko dira. Horren arabera, ordainsari osoaren %100 jasoko da gaixotasun- edo istripu-kasuetan. Langile horiek 4. eranskinean bildu dira.

Se mantendrán las condiciones particulares que suponen un beneficio sobre el régimen legal. Estas condiciones son percibir el 100% de la retribución total en caso de enfermedad o accidente. Este personal es el que se relaciona en el anexo. 4.

1.

Minusbaliotasunentzako laguntza:

Gizarte Segurantzak onartutako minusbaliotasunak dituzten seme-alaben edo ezkontidearen ardura duten langileei esleituko zaizkie: 2006. urtean: 1.300 € urtean. 2007. urtean: 1.350 € urtean. 2008. urtean: 1.400 € urtean. 2009. urtean: 1.450 € urtean. VI. KAPITULUA

1.

Ayuda minusvalías:

Se asignarán para cada trabajadora que tenga a su cargo hijos o cónyuge con minusvalias reconocidas por la Seguridad Social: — Año 2006: 1.300 €/año. — Año 2007: 1.350 €/año. — Año 2008: 1.400 €/año. — Año 2009: 1.450 €/año. CAPÍTULO VI

38. artikulua.—Segurtasun eta Higiene Batzordea

Artículo 38.—Comité de Seguridad e Higiene

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea, 1995eko azaroaren 8koa, indarrean sartu denez —lege horrek Europar Batasunaren 89/391, 94/33 eta 91/382 Zuzentarauetan bildutako Europar Batasuneko zuzenbide-arauak sartu zituen Estatuko legerian, lan-arloko prebentzioaren, segurtasunaren eta osasunaren inguruko lege-esparruari dagokionez—, Hitzarmen honen sinatzaileen ustez langileei laneko segurtasun eta osasunaren arloan eskain dakiekeen babes egokiena Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea eta unean-unean indarrean dauden lege-xedapenak betetzea da, eta Enpresak eta Langileek nahitaez aplikatu eta bete behar dituzte lege eta xedapen horiek guztiak.

Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 8 de noviembre de 1995, que incorpora a la legislación española, en metería de prevención, seguridad y salud laboral, las normas de derecho comunitario en la materia contenidas en las Directivas de la CEE 89/391, 94/33 y 91/383, las partes firmantes del presente Convenio estiman que la mejor protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral se obtiene con la remisión a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras disposiciones legales vigentes en cada momento y que es de obligatoria aplicación y observancia para la Empresa y Trabajadores.

Enpresako Segurtasun eta Higiene Batzordea ordezkatzen duten Enpresa Batzordeko kideek 15 ordu izango dituzte hilean Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloko gaiak aztertzeko.

Los miembros del Comité de Empresa que representen el Comité de Seguridad e Higiene en la Empresa dispondrán de 15 horas mensuales en total a su libre disposición para tratar los temas de Seguridad y Salud Laboral.

39. artikulua.—Osasun-azterketak

Artículo 39.—Reconocimientos médicos

Enpresaren osasun-zerbitzuaren esku utziko da. Osasun-azterketa egiteko langileak Enpresatik kanpo joan behar badu, lanaldierdiko baimen ordaindua emango zaio.

Se encargará al servicio médico de la Empresa. Cuando se tenga que desplazar fuera de la Empresa para realizar la revisión médica, se dispondrá de un permiso retribuido de media jornada.

Langile guztiek informazio pribatua jasoko dute osasun-azterketen emaitzei buruz.

Serán informados todos los trabajadores con carácter privado del resultado de los reconocimientos médicos.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2234 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

40. artikulua.—Osasun-zerbitzua

Artículo 40.—Servio médico

Osasun-zerbitzua. Indarreko Lan Legerian eta Lan Ordenantzan ezarritakoa aplikatuko da.

El servicio médico. Será aplicación lo dispuesto en la Legislación Laboral vigente y la Ordenanza de Trabajo.

Gaixotasun-bajak kudeatu eta kontrolatzeari dagokionez, enpresak esperientzia pilotua abiarazteko konpromisoa hartu du. 2007ko martxoaren 1etik aurrera, berriz, Gizarte Segurantzak hartuko du horren ardura, Mutualitatearekiko egungo kontratua egun horretan amaitzen baita.

Sobre la gestión y control de las bajas de enfermedad, la empresa se compromete a realizar una experiencia piloto pasándolo a la Seguridad Social a partir del 1 de marzo de 2007, fecha en la que finaliza el contrato actual con la Mutua.

Aldi horretan atzematen bada gaixotasunak eragindako absentismo-indizeak gora egiten duela edo enpresarentzat edo langileentzat nolabaiteko arazoa sortzen dela, enpresak baja horien kudeaketa berriz ere Mutualitatearen esku uzteko eskubidea izango du.

Si en este periodo se observa que el índice de absentismo por enfermedad aumenta o se genera algún tipo de problema para la empresa o los trabajadores, la empresa se reserva el derecho de que sea de nuevo la Mutua la que gestione dichas bajas.

Gaixotasun edo istripu baten ondorioz, langile baten gaitasun fisikoak murrizten badira, harentzako egokiagoa izango den lanpostu batean jarriko du enpresak langile hori, betiere lanpostu huts bat baldin badago. Azterketa ergonomiko eta psikosozialak oinarritzat hartuta horrelako lanpostu egokirik ez badago, gai hori Enpresa Batzordearekin aztertuko da.

Al trabajador que por enfermedad o accidente haya sufrido una disminución en sus facultades físicas, la empresa se compromete a recolocarlo donde pueda desempeñar un trabajo más acorde para él siempre y cuando haya disponibilidad de puesto. En caso de no existir(basado en estudios ergonómicos y psicosociales) se tratará con el comité de empresa.

Enpresak aztertuko du fisioterapeuta-zerbitzuak lan-ordutegitik kanpo eskaintzeko aukera, eta enpresa espezializatuekin lehentasunezko tarifak lortzen ahaleginduko da.

La empresa analizará la posibilidad de facilitar acceso a servicios de fisioterapeuta fuera del horario de trabajo, intentando conseguir tarifas preferenciales con empresas especializadas.

41. artikulua.—Lanpostuak bereziki nekagarri, toxiko edo arriskutsutzat jotzea

Artículo 41.—Calificación de puestos de trabajo excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso

Enpresaren Zuzendaritzak arrisku guztiak ezabatzeko beharrezko neurri guztiak ezarri beharko ditu lantokietan, eta bereziki lan-baldintza bereziki nekagarri, toxiko edo arriskutsuak biltzen badira.

La Dirección de la Empresa estará obligada a establecer en los centros de trabajo todas las medidas que sean necesarias para la eliminación de cualquier riesgo y en especial cuando se den condiciones de trabajo excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.

Zuzendaritzak eta Segurtasun eta Higiene Batzordeak batera hartuko dute lanpostu bat bereziki nekagarritzat, toxikotzat edo arriskutsutzat jotzeko ardura.

La calificación de un puesto de trabajo como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, la efectuarán conjuntamente la Dirección y el Comité de Seguridad e Higiene.

Zuzendaritza eta Segurtasun eta Higiene Batzordea ados jartzen ez badira, eskumeneko Lan Administrazioko Agintaritzara joko dute zuzenean. Lan Administrazioko Agintaritzak hartuko dituen erabakiak errekurritu ahal izango dira dagokion goragoko erakundearen aurrean.

La falta de acuerdo respecto a la calificación anteriormente mencionada se resolverá a través de la autoridad laboral competente. Las resoluciones que adopte la autoridad laboral podrán ser recurridas ante el organismo superior correspondiente.

VII. KAPITULUA

CAPÍTULO VII

ENPRESA-BARRUKO HARREMANAK

RELACIONES EN LA EMPRESA

42. artikulua.—Informazio-sistemak

Artículo 42.—Sistemas de información

Zuzendaritzak beharrezko bitarteko guztiak jarriko ditu aldianaldian Enpresaren bilakaerari, emaitzei eta planei eta interes orokorreko gaiei buruzko informazioa emateko.

La Dirección instrumentará los medios precisos para informar periódicamente sobre la evolución, resultados y planes de la Empresa, así como diversos temas de interés general.

43. artikulua.—Komunikazio-bidea

Artículo 43.—Vía de comunicación

Langile guztiek eskubidea izango dute beren lanaren baldintza eta/edo hobekuntzei, kexei eta erreklamazioei buruzko iradokizunak eta abar beren nagusi hurrenari helarazteko.

Todos los trabajadores podrán hacer uso del derecho a elevar sus sugerencias respecto a las circunstancias y/o mejoras de su trabajo, quejas, reclamaciones, etc. utilizando para ello el sistema jerárquico.

— Sexuagatiko diskriminazioa debekatzea:

— Prohibición de descriminación en razón de sexo:

Langileak ezin izango dira inola ere sexu-arrazoigatik diskriminatu, soldatari, lanpostu-igoerei, maila-igoerei eta kontratazioari dagokienez eta abar.

Se prohíbe toda discriminación en razón del sexo de los trabajadores, en materia salarial, de promoción, ascensos, contratación, etc.

Esanbidez debekatzen da enpresan kategoria bereko edo antzeko lanpostuak betetzen dituzten langileei bestelako ordainsariak ematea sexu-arrazoiak direla-eta.

Expresamente queda prohibida la distinta retribución de personal que ocupan puestos de trabajo similares y/o de igual categoría en la Empresa, en razón de sexo.

— Sexu jazarpenaren aurreko prebentzioa eta protokoloa: 1991eko azaroaren 27ko 92/131 Europako Gomendioak honela definitzen du laneko sexu-jazarpena: lan-harremanetan emakume eta gizonen duintasuna eraginpean hartzen duten sexu-jokabideak. Horren barruan sar daitezke gogoz kontrako ahozko edo ez-ahozko jokabideak zein jokabide fisikoak, eta horien ezaugarri nagusia biktimaren edo horien xede den pertsonaren borondatearen aurkakoak izatea da.

— Prevención y protocolo ante el acoso sexual: Según la recomendación europea 92/131, de 27 de noviembre de 1991, se define el acoso sexual en el trabajo como la conducta o comportamiento de naturaleza sexual que afectan a la dignidad de los hombres y las mujeres en las recomendaciones laborales. Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados y su principal característica es que tales conductas no son deseadas por la victima o persona que es objeto de la misma.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2235 —

Enpresak ez du sexu-jazarpeneko inolako jokabiderik onartuko, eta jokabide horiek oso hutsegite larritzat joko dira. Gainera, prestakuntza eskaintzeko konpromisoa hartu du, sexu-jazarpena identifikatu, prebenitu eta salatzeari begira. Batzorde paritario bat eratuko da, irizpideak zehazteko eta horrelako egoeren aurreko jardun-protokoloa lantzeko. Protokolo hori enpresan zabalduko da.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

La empresa se compromete a no tolerar ninguna conducta de acoso sexual, considerándola como falta muy grave y a proporcionar formación para identificar, prevenir y denunciar el acoso sexual. Se constituirá una comisión paritaria para concretar criterios y elaborar un protocolo de actuación ante una situación de este tipo. Se divulgará este protocolo.

VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

LANGILEEN ORDEZKARITZA ETA EKINTZA SINDIKALA

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y ACCIÓN SINDICAL

44. artikulua.—Batzarrak

Artículo 44.—Asambleas

Enpresa Batzordeak 6 ordu izango ditu urtean batzarrak egiteko, eta ordu horiek soldata errealaren arabera ordainduko dira. Enpresa Batzordea egongo da batzarraren buruan, eta batzarra behar bezala garatzeko ardura hartuko du. Batzarrak lantokian egingo dira. Zuzendaritzari 48 orduko aurrerapenaz emango zaio deialdiaren berri, deitu dutenek proposatutako gai-zerrendarekin batera. Botazioei dagokienez, Langileen Estatutuaren 80. artikuluan ezarritakoa beteko da.

El Comité de Empresa dispondrá de 6 horas anuales retribuidas a salario real para asambleas. La asamblea será presidida por el Comité de Empresa, quien se responsabilizará de su normal desarrollo. El lugar de reunión será el centro de trabajo. La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará a la Dirección con 48 horas de antelación. En cuanto a las votaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 80 del Estatuto de los trabajadores.

45. artikulua.—Enpresa Batzordea

Artículo 45.—Comité de Empresa

1. Definizioa: ZF Sachs España, S.A.ko Enpresa Batzordea langile guztien kide anitzeko ordezkaritza-organoa da. Legean aurreikusitako kide kopuruak osatzen du, eta langile guztiek hautatzen dituzte kide horiek, zuzeneko boto pertsonala, librea eta sekretua emanez. Zuzendaritzaren eta Batzordearen arteko harremanak Langile Departamentuaren eta Enpresa Batzordea osatzen duten sindikatuetako lehendakariaren, idazkaritzaren eta ordezkarien bitartez bideratuko dira. 2. Funtzionamendua: Enpresa Batzordearen eginkizunei dagokienez, Langileen Estatutuan, Sindikatu Askatasunaren Lege Organikoan eta horiekin bat datozen gainerako xedapenetan ezarritakoa aplikatuko zaie. 3. Bermeak: Enpresa Batzordeko kideek dagokien hileko ordukreditua baliatzeko aukera izango dute beren ordezkaritza-jarduera garatzeko, eta ordu horiek lan egindakotzat ordainduko dira egungo plantilla aintzat hartuta, Enpresari jakinarazi eta/edo justifikatu ondoren. Dagokion eskaera egin ondoren, Enpresa Batzordeak aukera izango du orduak hautagai-zerrendaren kide bati edo batzuei metatzeko, eta horren berri aldez aurretik eman beharko du, hain zuzen ere indarreko hilabeteko 5. egunaren aurretik, betiere hautagai-zerrenda bakoitzari dagokion gehienezkoa gainditzen ez bada eta metatzea hilabete batetik bestera atzeratzen ez bada. Gainera, kontuan hartzekoa da abuztuan eta oporrak hartzeko baliatuko den beste edozein alditan ezinezkoa izango dela orduak Batzordeko beste kide bati metatzea. Enpresa Batzordeak lokal bat edukiko du berak bakarrik eta etengabe erabiltzeko (lokalaren giltza edukiko du). Lokala egokia izango da barne-bileretarako eta langileekin komunikatzeko, eta, hortaz, ordezkarien eta ordezkatuen hurbileko toki batean kokatuko da. Lokala irisgarria eta bizigarria izango da (argia, airea, berokuntza eta abar), eta ordezkaritza-organoaren bilerak garatzeko adinako azalera izango du, ordezkari kopurua aintzat hartuta. Altzariak: mahaiak, aulkiak, artxibagailuak, idazmakina, bulegoko materiala eta abar.

1. Definición: El Comité de Empresa de ZF Sachs España, S.A. es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores constituido por el número de miembros previstos en la Ley, y elegido por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto. Las relaciones entre la Dirección y el Comité se llevarán a cabo a través del Departamento de Personal y el Presidente, Secretaría y representantes de los sindicatos componentes del Comité de Empresa. 2. Funcionamiento: En cuanto a sus funciones, serán de aplicación las prescripciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad y demás disposiciones concordantes. 3. Garantías: Los miembros del Comité de Empresa dispondrán del crédito horario mensual que les corresponda, para el ejercicio de su actividad representativa, que serán retribuidas, previa convocatoria y/o justificación, como trabajo efectivo en función a la actual plantilla. Previa solicitud, podrá autorizar la acumulación de horas de cada candidatura en uno o varios de sus componentes, que se señalan de antemano, antes del 5.º día del mes en curso, siempre que no se rebase el máximo total correspondiente a cada candidatura y la acumulación no se retrase de un mes a otro, no siendo válida la acumulación de horas en otro miembro del Comité en el mes de agosto y cuando se disfrute las vacaciones en otro periodo.

Enpresa Batzordeko kideentzako ordu-kreditua ez ezik, Enpresa Batzordeak behar adina denbora hartuko du enpresaren enplegu-erregulazioko espedientea bideratu eta negoziatzeko, baita bideragarritasun-plana negoziatzeko ere, eta denbora hori ordainduko zaio.

El Comité de Empresa dispondrá de un local en régimen de disponibilidad de uso exclusivo y continuo (llave del local). El Local será el adecuado tanto para sus reuniones internas como para comunicarse con los trabajadores, por lo que estará en cuanto a su ubicación bajo el principio de inmediación (cercanía o proximidad entre representantes y representados). El local será accesible, habitable (luz, aire, calefacción etc.) tendrá una superficie suficiente en función del número de representantes para su desarrollo de las reuniones del órgano representativo. El mobiliario: mesas, sillas, archivadores, máquina de escribir, material de oficina etc.). Independientemente del crédito horario para los miembros del Comité de Empresa, dispondrá del tiempo necesario, retribuido, durante el tiempo en que se este en trámite y en negociaciones de un expediente de regulación de empleo en la Empresa, o en su caso se esté negociando un plan de viabilidad.

46. artikulua.—Atal sindikalak

Artículo 46.—Secciones sindicales

1. Onespenak: Enpresa Zuzendaritzak legez eratutako Sindikatuetako atal sindikalak onesten ditu.

1. Reconocimientos: La Dirección de la Empresa reconoce a las secciones sindicales de los Sindicatos legalmente constituidos.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2236 —

Atal Sindikalek ordu-erdia izango dute urtean beren afiliatuekin biltzeko. 2. Funtzionamendua: Atal Sindikalen eginkizunei dagokienez, Langileen Estatutuan, Sindikatu Askatasunaren Lege Organikoan eta horiekin bat datozen gainerako xedapenetan ezarritakoa aplikatuko zaie. 3. Bermeak: Enpresak Enpresa Batzordeko kideen eskura jarriko duen informazio eta dokumentazio guztia izango dute atal sindikalek. Delegatu Sindikal bat izendatzeko eskubidea izango dute, eta delegatu horrek Enpresa Batzordeko kideen ordu sindikalen kreditua edukiko du. Ahal dela, Delegatu Sindikalak Enpresa Batzordeko kideak izango dira, eta erakunde sindikalek beren gain hartuko dute Delegatu Sindikala izendatzea eta Enpresari izendatze horren berri ematea. Gainera, erakunde sindikalek aukera izango dute Enpresa Batzordean duten hautagai-zerrendaren ordu sindikalak Delegatu Sindikalari metatzeko, eta kasu horretan Enpresa Batzordearentzat ezarritako bermeak ezarriko dira. Kasu horretan, Enpresa Batzordean ordezkaritza duten sindikatuetako Delegatu Sindikalek txostena aurkeztu beharko diote Lan Administrazioko Agintaritzari Legerian aurreikusitako epean, negoziazioa eta/edo kontsultak amaitzeko aktarekin batera, hala badagokio. Gainera, Delegatu Sindikalek honako berme hauek izango dituzte: a) Kontraesaneko espedientea irekitzea, hutsegite larri edo oso larriengatiko zigorrak izanez gero. Espediente horretan interesdunak ez ezik Enpresaren atal sindikalak ere esateko duena entzungo da. b) Enpresan jarraitzeko lehentasuna gainerako langileen aurretik, teknologia- edo ekonomia-arrazoiak direla-eta kontratuak eteten edo eragiten badira. c) Ez kaleratzea eta zigorrik ez jasotzea eginkizunak bete bitartean, salbu eta atal sindikalak edo Sindikatuak baliogabetzen badu edo Delegatu Sindikalak dimisioa aurkezten badu, betiere kaleratzea edo zigorra oinarritzen bada langileak bere kargua eta ordezkaritza sindikala gauzatuz egindako ekintza batean. Ezin izango dute diskriminaziorik jaso, halaber, promozio ekonomikoari edo profesionalari dagokionez, hain zuzen ere haien ordezkaritza gauzatzearen ondorioz. Atal sindikalentzako lokal sindikalak. Enpresak lokal bana jarriko du Enpresa Batzordean ordezkaritza duten atal sindikal guztien eskura, haien jarduera sindikalak garatzeko aukera izan dezaten. Atal sindikalek edo Delegatu Sindikalek aukera izango dute beren afiliatuekin batzartzeko, Enpresaren lokaletan eta lanorduetatik kanpo. Dagokion Erakunde Sindikaleko arduradunek ere parte hartu ahal izango dute batzar horietan, Enpresari jakinarazi ondoren. Delegatu Sindikalek Langileen Estatutuaren martxoaren 10eko 8/1980 Legearen abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoan ezarritako eskubide sindikalak edukiko dituzte, Hitzarmen honetan zehaztutakoak eta ezarritakoak bazter utzi gabe.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Las secciones sindicales dispondrán de 1⁄2 hora anual para reunirse con sus afiliados. 2. Funcionamiento: En cuanto a sus funciones, serán de aplicación las prescripciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás disposiciones del Comité de Empresa. 3. Garantías: Dispondrán de la misma información y documentación que la Empresa ponga a disposición de los miembros del Comité de Empresa. Tendrán derecho al nombramiento de un Delegado Sindical con el mismo crédito de horas sindicales que los miembros del Comité de Empresa. Los Delegados Sindicales serán preferentemente miembros del Comité de Empresa, dejando a elección de las organizaciones sindicales su nombramiento, comunicación a la Empresa y acumulación de las horas sindicales de la candidatura en el Comité de Empresa en la persona del Delegado Sindical, rigiendo en este supuesto las mismas garantías que para el Comité de Empresa. En el supuesto previsto, que requiera emitir informe ante la Autoridad Laboral en los plazos previstos en la Legislación, el Delegado Sindical de cada Sindicato presente en el Comité de Empresa, o en su caso, junto al acta de finalización de la negociación y/o consultas. Los Delegados Sindicales tendrán, además, las siguientes garantías: a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves en la que será oída, aparte del interesado, la sección sindical de la Empresa. b) Prioridad de permanencia en la Empresa respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas. c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones, salvo en caso de revocación por su sección sindical o su Sindicato, o por dimisión de éste, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su cargo y representación sindical. Asimismo no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación. Local Sindical para las secciones sindicales. La Empresa pondrá, a disposición de las secciones sindicales representadas en el Comité de Empresa, un local para cada uno de ellos, en el que puedan desarrollar sus actividades sindicales. Las secciones sindicales o en su caso los Delegados Sindicales podrán reunir en asamblea a sus afiliados en los locales de la Empresa fuera de las horas de trabajo, a las que podrán acudir responsables de la Organización Sindical que corresponda previa comunicación a la Empresa. Los derechos sindicales para los Delegados Sindicales son las establecidas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los trabajadores, sin perjuicio de las especificadas que se establecen en el presente Convenio.

47. artikulua.—Diziplina-erregimena

Artículo 47.—Régimen disciplinario

1. Enpresa Batzordeak zuzendaritzari laguntzen dio elkarbizitza eta errespetu egokia ahalbidetuko dituen lan-giroa lortzeko, langileen eta enpresaren interesak bermatze aldera.

1. El comité de empresa apoya a la dirección en el objetivo de conseguir un ambiente laboral de normal convivencia y respeto como garantía de los intereses de trabajadores y empresa.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Zuzenbide osagarria

Derecho complementario

1970eko uztailaren 29ko Industria Siderometalurgikorako Lan Ordenantza indargabetua badago ere, Hitzarmen honen eremuan ordenantza hori aplikatzen jarraituko da, Hitzarmen honetan ezarritako berariazkoak bazter utzi gabe.

Pese a estar derogada la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalúrgica de fecha 29 de Julio de 1.970, ésta seguirá siendo de aplicación en el ámbito del presente Convenio, sin perjuicio de las especificas que se establecen en el presente Convenio.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2237 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Zuzenbide iragankorra

Derecho transitorio

Hitzarmen Kolektiboan bildu ez diren alderdiak Bizkaiko Metalaren Hitzarmen Probintzialean etorkizunean ezarriko diren akordioen eraginpean geratuko dira. 2006., 2007., 2008. eta 2009. urteetako Hitzarmen Kolektibo honen akordioak 27 orritan eta 5 eranskinetan bildu dira. Lezaman, 2006ko urriaren 16a.

Los aspectos no contemplados en el Convenio Colectivo, quedarán supeditados a los futuros acuerdos que se establezcan en el Convenio Provincial del Metal de Vizcaya. Los acuerdos del actual Convenio Colectivo de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 están recogidos en 27 hojas y 5 anexos. En Lezama, a 16 de octubre de 2006.

1. ERANSKINA 2006RAKO SOLDATA TAULA (BEHIN-BEHINEKOA: KPIA %2,75 + 0,25)

Kategoriak

Soldata €

Aparteko ordainsaria €

Pizgarria €

Maiatzeko ordainsaria €

Guztira €

14.032,48 15.547,43 14.988,23 16.603,83 15.219,32 15.450,40 15.681,49 15.912,58 15.357,19 15.442,91 16.254,98 17.349,69 17.535,38 19.464,42 20.099,05 25.054,32 24.003,87 22.953,47 21.924,36 20.473,51 19.993,99 18.051,68

2.567,25 2.567,25 2.742,12 2.778,08 2.780,63 2.819,15 2.857,66 2.896,17 3.051,99 3.066,27 3.201,98 3.384,91 3.066,27 3.819,94 3.926,11 4.175,73 4.000,67 3.825,61 3.654,08 3.412,28 3.332,36 3.008,62

1.983,62 1.983,62 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.623,83 2.623,83 2.623,83 2.623,83 2.623,83 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

19.783,34 21.298,29 21.049,06 22.700,63 21.318,67 21.588,27 21.857,87 22.127,47 22.233,01 22.333,01 23.280,79 24.558,42 24.425,48 27.523,78 28.264,59 33.469,48 32.243,96 31.018,51 29.817,86 28.125,21 27.565,78 25.299,72

15.899,84 15.592,59 17.798,44 18.823,27 20.819,56 23.300,24 25.370,14 26.114,97 24.865,57 25.595,25 25.885,92

2.666,29 2.614,74 2.984,92 3.156,92 3.493,32 3.909,60 4.256,98 4.382,01 4.172,34 4.294,78 4.343,55

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

19.766,13 19.407,33 21.983,35 23.180,19 25.512,88 28.409,84 30.827,11 31.696,98 30.237,91 31.090,03 31.429,47

27.748,59 27.046,65 25.966,87 23.817,60 20.752,70 18.593,77

4.656,16 4.538,37 4.357,17 3.996,41 3.479,93 3.118,40

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

33.604,75 32.785,02 31.524,05 29.014,02 25.432,63 22.912,18

16.231,11 15.054,44

2.705,17 2.509,31

1.200,00 1.200,00

20.136,27 18.763,75

Operarioak Espezialista Espezialista T(Taldeburua) 3. mailako ofiziala 3. mailako ofiziala T 2.mailako ofiziala N1 2.mailako ofiziala N2 2.mailako ofiziala N3 2.mailako ofiziala N4 2. mailako Ofiziala 2. C mailako ofiziala 2. B mailako ofiziala: 2. A mailako ofiziala 2. A mailako ofiziala T 1. B mailako ofiziala T 1. A mailako ofiziala T 1. A mailako ofiziala 1. B mailako ofiziala 1. C mailako ofiziala 1. D mailako ofiziala 1. E mailako Ofiziala 1. F mailako ofiziala 1. G mailako ofiziala

Enplegatuak Txoferra Zaindaria Ordenantza Biltegizaina 2. m. antolak. teknikaria 1. m. antolak. teknikaria 2. m. antolaketaburua 1. m. antolaketaburua Arduraduna Maisua Lantegiko burua

Administrari ofizialak 1.A m. Adm. O. 1.B m. Adm. O. 1.C m. Adm. O. 1.D m. Adm. O. 1.E m. Adm. O. 1.F m. Adm. O.

Administrari Laguntzaileak A mailako Adm.Lag. B mailako Adm. Lag.

2. ERANSKINA EGUNEROKO KALKULUKO LANGILEENTZAKO BALIO TOXIKOA (ORDUA) Kategoria

Espezialista 3. mailako ofiziala 2. mailako ofiziala

0,93 0,93 0,97


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2238 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

3. ERANSKINA 2006. URTERAKO HILEKO ANTZINATASUN OSAGARRIA (BEHIN-BEHINEKOA %3) Bosturteko kop. Kategoriak

Hileko Oinarria 1

Operarioak Espezialista 3. mailako ofiziala 2. mailako ofiziala 1. mailako Ofiziala Enplegatuak Ordenantza Biltegizaina 2. m. antolak. teknikaria 1. m. antolak. teknikaria 1. mailako Adm. Ofiziala. 2. m. antolaketaburua 1. m. antolaketaburua Arduraduna 2. m maisua Lantegiko burua

2

3

4

5

6

812,63 848,24 903,37 903,37

40,63 42,41 45,17 45,17

81,26 84,82 90,34 90,34

121,89 127,24 135,51 135,51

162,53 169,65 180,67 180,67

203,16 212,06 225,84 225,84

243,79 254,47 271,01 271,01

848,24 848,24 899,18 899,18 899,18 970,82 999,95 999,95 999,95 1.076,87

42,41 42,41 44,96 44,96 44,96 48,54 50,00 50,00 50,00 53,84

84,82 84,82 89,92 89,92 89,92 97,08 100,00 100,00 100,00 107,69

127,24 127,24 134,88 134,88 134,88 145,62 149,99 149,99 149,99 161,53

169,65 169,65 179,84 179,84 179,84 194,16 199,99 199,99 199,99 215,37

212,06 212,06 224,80 224,80 224,80 242,71 249,99 249,99 249,99 269,22

254,47 254,47 269,75 269,75 269,75 291,25 299,99 299,99 299,99 323,06

ANEXO. 1 TABLA SALARIAL PARA AÑO 2006 (PROVISIONAL IPC 2,75% + 0,25) Salario €

Paga extra €

Incentivo €

Paga mayo €

Total €

Operarios Especialista Especialista J.E. Oficial de 3ª Oficial de 3ª J.E. Oficial de 2ª N1 Oficial de 2ª N2 Oficial de 2ª N3 Oficial de 2ª N4 Oficial de 2ª Oficial de 2ª C Oficial de 2ª B Oficial de 2ª A Oficial de 2ª A J.E Oficial de 1ª B J:E Oficial de 1ª A J:E Oficial de 1ª A Oficial de 1ª B Oficial de 1ª C Oficial de 1ª D Oficial de 1ª E Oficial de 1ª F Oficial de 1ª G

14.032,48 15.547,43 14.988,23 16.603,83 15.219,32 15.450,40 15.681,49 15.912,58 15.357,19 15.442,91 16.254,98 17.349,69 17.535,38 19.464,42 20.099,05 25.054,32 24.003,87 22.953,47 21.924,36 20.473,51 19.993,99 18.051,68

2.567,25 2.567,25 2.742,12 2.778,08 2.780,63 2.819,15 2.857,66 2.896,17 3.051,99 3.066,27 3.201,98 3.384,91 3.066,27 3.819,94 3.926,11 4.175,73 4.000,67 3.825,61 3.654,08 3.412,28 3.332,36 3.008,62

1.983,62 1.983,62 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.118,72 2.623,83 2.623,83 2.623,83 2.623,83 2.623,83 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42 3.039,42

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

19.783,34 21.298,29 21.049,06 22.700,63 21.318,67 21.588,27 21.857,87 22.127,47 22.233,01 22.333,01 23.280,79 24.558,42 24.425,48 27.523,78 28.264,59 33.469,48 32.243,96 31.018,51 29.817,86 28.125,21 27.565,78 25.299,72

Empleados Chofer Vigilante Ordenanza Almacenero Téc.Organi. 2ª Téc.Organi 1ª Jefe,Organ 2ª Jefe.Organ 1ª Encargado Maestro Jefe Taller

15.899,84 15.592,59 17.798,44 18.823,27 20.819,56 23.300,24 25.370,14 26.114,97 24.865,57 25.595,25 25.885,92

2.666,29 2.614,74 2.984,92 3.156,92 3.493,32 3.909,60 4.256,98 4.382,01 4.172,34 4.294,78 4.343,55

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

19.766,13 19.407,33 21.983,35 23.180,19 25.512,88 28.409,84 30.827,11 31.696,98 30.237,91 31.090,03 31.429,47

Oficiales Administrativos O.Adm. de 1ª A O.Adm. de 1ª B O.Adm. de 1ª C O.Adm. de 1ª D O.Adm. de 1ª E O.Adm. de 1ª F

27.748,59 27.046,65 25.966,87 23.817,60 20.752,70 18.593,77

4.656,16 4.538,37 4.357,17 3.996,41 3.479,93 3.118,40

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

33.604,75 32.785,02 31.524,05 29.014,02 25.432,63 22.912,18

Auxiliar Administrativos Aux.Adm. A Aux.Adm. B

16.231,11 15.054,44

2.705,17 2.509,31

1.200,00 1.200,00

20.136,27 18.763,75

Categorías


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2239 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

ANEXO 2 VALOR TÓXICO (HORA) PARA EL PERSONAL DE CÁLCULO DIARIO Categoría

Especialista Oficial de 3ª Oficial de 2ª

0,93 0,93 0,97

ANEXO 3 COMPLEMENTO MENSUAL DE ANTIGUEDAD PARA EL AÑO 2006 (PROVISIONAL 3%) N.º quinquenios Categorías

Base Mensual 1

Operarios Especialista Oficial de 3ª Oficial de 2ª Oficial de 1ª Empleados Ordenanza Almacenero Téc.Organi. 2ª Téc.Organi 1ª Oficial Adm.1ª Jefe,Organ 2ª Jefe.Organ 1ª Encargado Maestro 2ª Jefe Taller

2

3

4

5

6

812,63 848,24 903,37 903,37

40,63 42,41 45,17 45,17

81,26 84,82 90,34 90,34

121,89 127,24 135,51 135,51

162,53 169,65 180,67 180,67

203,16 212,06 225,84 225,84

243,79 254,47 271,01 271,01

848,24 848,24 899,18 899,18 899,18 970,82 999,95 999,95 999,95 1.076,87

42,41 42,41 44,96 44,96 44,96 48,54 50,00 50,00 50,00 53,84

84,82 84,82 89,92 89,92 89,92 97,08 100,00 100,00 100,00 107,69

127,24 127,24 134,88 134,88 134,88 145,62 149,99 149,99 149,99 161,53

169,65 169,65 179,84 179,84 179,84 194,16 199,99 199,99 199,99 215,37

212,06 212,06 224,80 224,80 224,80 242,71 249,99 249,99 249,99 269,22

254,47 254,47 269,75 269,75 269,75 291,25 299,99 299,99 299,99 323,06

4. ERANSKINA

ANEXO 4

Jarraian azaltzen diren langileek ordainsari osoaren %100 jasotzeko eskubidea dute gaixotasun- eta/edo istripu-kasuetan hitzarmenaren indarraldian. 1. Operarioak: — Francisco León Lérida. 2. Enplegatuak: — María Pilar Odriozola Sánchez. — José Joaquín Velasco Cervantes. — Begoña Sarriugarte Asua.

Personal con derecho a la percepción del 100% de la retribución total ( en caso de enfermedad y/o accidente) durante la vigencia del Convenio. 1. Operarios: — Francisco León Lérida. 2. Empleados: — María Pilar Odriozola Sánchez. — José Joaquín Velasco Cervantes. — Begoña Sarriugarte Asua.

5. ERANSKINA

ANEXO 5

SACHS-EN PRIMEN ORDU TAULA. 2006. URTEA

TABLA HORARIA PRIMAS SACHS AÑO 2.006

Jarduera

€/Ordua

Jarduera

€/Ordua

Actividad

€/Hora

Actividad

€/Hora

%100 %101 %102 %103 %104 %105 %106 %107 %108 %109 %110 %111 %112 %113 %114 %115 %116 %117

0,0000 0,0220 0,0439 0,0659 0,0879 0,2109 0,2329 0,2549 0,2768 0,2988 0,4394 0,4724 0,5053 0,5383 0,5713 0,6042 0,8415 0,8811

%118 %119 %120 %121 %122 %123 %124 %125 %126 %127 %128 %129 %130 %131 %132 %133 %134

0,9206 0,9602 0,9997 1,0392 1,2941 1,3403 1,3864 1,4325 1,4787 1,5248 1,5710 1,8566 1,9159 1,9752 2,0346 2,0939 2,1532

100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% 111% 112% 113% 114% 115% 116% 117%

0,0000 0,0220 0,0439 0,0659 0,0879 0,2109 0,2329 0,2549 0,2768 0,2988 0,4394 0,4724 0,5053 0,5383 0,5713 0,6042 0,8415 0,8811

118% 119% 120% 121% 122% 123% 124% 125% 126% 127% 128% 129% 130% 131% 132% 133% 134%

0,9206 0,9602 0,9997 1,0392 1,2941 1,3403 1,3864 1,4325 1,4787 1,5248 1,5710 1,8566 1,9159 1,9752 2,0346 2,0939 2,1532

Oharra: 2006ko Prima Balioak Behin-behinekoak dira (2006ko KPIaren aurreikuspena = %2,75 + %0,25).

Nota: Valores de Prima 2006 Provisionales (Previsión IPC 2006 = 2,75% + 0,25%).

(III-10)

(III10)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2240 —

EBAZPENA, 2006ko azaroaren 17koa, Justizia, Lan eta Gizarte segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Limpiezas Impacto, S.A. enpresarako Hitzarmen Kolektiboaren 2005-2006rako Soldaten Berrikuspenaa erregistratu eta argitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 4805851.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la Delegada Territorial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se resuelve el registro y publicación de la Revisión Salarial para los años 20052006 del Convenio Colectivo de Limpiezas Impacto, S.A. Código Convenio 4805851.

Aurrekariak

Antecedentes

1. 2006ko azaroaren 17an aurkeztu dira, Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan, 2003-2006 urteetarako Limpiezas Impacto, S.A. Enpresan indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboaren soldata-berrikuspenaren akta, 2006ko uztailaren 13an sinaturik eta negoziaziomahaia eratzeko hasierako akta eta bukaerako akta.

3. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2005ko abenduaren 31tik 2006ko urtarrilaren 1 artekoa da.

1. Con fecha 17 noviembre de 2006, ante esta Delegación Territorial de Bizkaia, se ha presentado el acta de la revisión salarial del Convenio Colectivo vigente para el año 2003-2006 de la empresa Limpiezas Impacto, S.A., suscrito el 13 de julio de 2006, así como el acta inicial de constitución de la Mesa Negociadora y el acta final. 2. Dicha acta de revisión salarial ha sido suscrito por los representantes de la empresa y los Delegados de los trabajadores de la Comisión Negociadora. 3. La vigencia de dicha Revisión Salarial se establece del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitaratzeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 artikuluak erabakitzen due, eta artikulu horrek xedatzen duenez, hitzarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortu eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren 3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1.g) artikuluak —Euskadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketa Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoaren ildotik.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agintaritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu honetan hirugarrenen interesik kaltetzen ez denez, eta indarreko legea hausten ez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, aipatutako artikuluko 2. eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz. Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak ikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

1. La competencia para la inscripción y publicación del citado Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1.g) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de Convenios Colectivos de Euskadi. 2. Teniendo en cuenta que la Comisión Negociadora está compuesta por la Dirección de la Empresa y por los Delegados de los Trabajadores en la misma, el acuerdo adoptado reúne los requisitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores citado. 3. El Art. 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores determina que si la Autoridad Laboral estimase que el Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente, y considerando que en el presente supuesto no se lesiona el interés de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Delegada Territorial en Bizkaia

EBATZI DU:

RESUELVE:

1. Limpiezas Impacto, S.A. enpresaren 2205-2006 urterako soldata-berrikuspena Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial de la revisión salarial para los años 2005-2006 del Convenio Colectivo de la empresa Limpiezas Impacto, S.A. 2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 3. Proceder a su correspondiente depósito en esta Delegación Territorial. 4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber que contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. En Bilbao, a 17 de noviembre de 2006.—La Delegada Territorial en Bizkaia, Karmele Arias Martínez

2. Soldata-berrikuspeneko akta hori enpresak eta langileek Negoziazio Mahaian dituzten sinatu zuten.

2. Negoziazio-batzordea Enpresako Zuzendaritzak eta langileen ordezkariek osatzen dutela kontuan harturik, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutako baldintzak.

2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea. 3. Lurralde Ordezkaritza Honetan gordailutzea. 4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber, honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan — 115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori 4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen uriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 17.j) artikuluaren ildotik—. Bilbon, 2006ko azaroaren 17an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Karmele Arias Martinez


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2241 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

HITZARMEN KOLEKTIBOA, GARBIKETA-ENPRESA EMAKIDADUNAREN ETA EUSKO JAURLARITZAREN BIZKAIKO LANTOKIAN (BILBOKO CONCHA GENERALA 23KO ETA MAXIMO AGUIRRE 18KO ERAIKINA), LAN EGITEN DUTEN LANGILEEN ARTEKOA

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LIMPIEZA Y LAS/LOS TRABAJADORAS/ES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DEL GOBIERNO VASCO EN BIZKAIA, EN EL EDIFICIO DE LA CALLE GENERAL CONCHA, 23, Y MÁXIMO AGUIRRE, 18, DE BILBAO

SOLDATA BERRIKUSPENA 2005 ETA 2006

REVISIÓN SALARIAL 2005 Y 2006

Bilbon, 2006ko uztailaren 13an.

En Bilbao, a 13 de julio de 2006.

Data horretan bildu dira, batetik, Impacto, SA enpresako ordezkariak eta, bestetik, ELA, CCOO, LAB, ESK eta USO sindikatuetako ordezkariak, horiek guztiak baitira negoziazio-mahaiko kide, garbitasun zerbitzuaren enpresa emakidadunaren eta Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko lantokian (Concha Generala, 23, eta Máximo Aguirre, 18) lan egiten duten langileen arteko 2003, 2004, 2005 eta 2006. urteetarako hitzarmenaren negoziazioan.

Se reúnen en esta fecha las representaciones, tanto de la empresa Impacto, S.A., como las centrales sindicales ELA, CCOO, LAB, ESK Y USO, todas ellas pertenecientes a la Mesa negociadora del Convenio entre la empresa concesionaria del servicio de limpieza y las trabajadoras/es que prestan sus servicios en el centro del Gobierno Vasco en Bizkaia de la calle General Concha, 23, y Máximo Aguirre, 18, Bilbao, para los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Bilbon, 2004ko apirilaren 5ean, ados jarri ziren 2003ko urtarrilaren 1a eta 2006ko abenduaren 31 bitartean sektoreko jarduna arautuko zuten lan-baldintzei buruz. Hori dela-eta, berriro ere bildu dira, 2005 eta 2006ko soldata-taulak eguneratzeko.

Habiéndose alcanzado un acuerdo en Bilbao el 5 de abril de 2004 en cuanto a las condiciones laborales que han de regir la actividad en el sector en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2006, se reúnen nuevamente para revisar las tablas salariales de 2005 y 2006.

Bestelako gairik ezean, bilera amaitzen da, eta honako akta hau jasotzen da goian aipatutako toki-egunetan, partaideen adostasuna adierazten duen sinadurarekin.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, y de ella la presente acta que firman los intervinientes en prueba de conformidad, en lugar y fecha arriba indicados.

2005. URTEKO SOLDATA TAULA

TABLA SALARIAL AÑO 2005

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Kategoria

Garbitzailea .............................. Peoi espezialista ....................... Taldeko arduraduna ..................

Urteko soldata gordina

Hileko soldata gordina (x 15 ordainsari)

16.817,56 17.133,36 18.294,21

1.121,17 1.142,22 1.259,18

Categoría

Limpiadora ................................ Peón especialista ..................... Encargada de grupo .................

Salario bruto anual

Salario bruto mensual (x 15 pagas)

16.817,56 17.133,36 18.294,21

1.121,17 1.142,22 1.259,18

2006. URTEKO SOLDATA TAULA

TABLA SALARIAL AÑO 2006

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Kategoria

Garbitzailea .............................. Peoi espezialista ....................... Taldeko arduraduna ..................

Urteko soldata gordina

Hileko soldata gordina (x 15 ordainsari)

18.169,26 18.477,87 18,916,32

1.211,28 1.231,86 1.261,09

Categoría

Limpiadora ................................ Peón especialista ..................... Encargada de grupo .................

Salario bruto anual

Salario bruto mensual (x 15 pagas)

18.169,26 18.477,87 18.916,32

1.211,28 1.231,86 1.261,09

(III-11)

(III-11)

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2006ko abenduaren 19ko bilkuran hartua, Bilbao Urban Circuit, SLren ekonomia, finantza eta legezkotasunaren fiskalizazioa,2005ekoa, behin-betiko onirizten duena.

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe de fiscalización económica, financiera y de legalidad de Bilbao Urban Circuit, S.L., 2005, adoptado en sesión de 19 de diciembre de 2006.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2006ko abenduaren 19an egindako bilkuran

El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, ha adoptado el siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

Bilbao Urban Circuit, SLren ekonomia, finantza eta legezkotasunaren fiskalizazio txostena, 2005ekoa, behin-betiko oniriztea, Erabaki honen Eranskin modura ageri dena.

Aprobar con carácter definitivo el Informe de fiscalización económica, financiera y de legalidad de Bilbao Urban Circuit, S.L., 2005, que figura como Anexo al presente Acuerdo.

HKEEren 1/88 Legearen 13.2 atalak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 1/88 del TVCP/HKEE, la publicación de sus conclusiones en los Boletines Oficiales correspondientes.

Vitoria/Gasteizen, 2006ko abenduaren 19an.—HKEEren Lehendakaria, María Asunción Macho Berroya.—HKEEren Idazkari Nagusia, Begoña Marijuán Arcocha

En Vitoria/Gasteiz, a 19 de diciembre de 2006.—La Presidenta del TVCP, María Asunción Macho Berroya.—La Secretaria General del TVCP, Begoña Marijuán Arcocha


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2242 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

ERANSKINA

ANEXO

BILBAO URBAN CIRCUIT, SL-REN EKONOMIA, FINANTZA ETA LEGEZKOTASUNAREN FISKALIZAZIOA, 2005

FISCALIZACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE LEGALIDAD DE BILBAO URBAN CIRCUIT, S.L., 2005

I

I

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Bilbao Urban Circuit, SL (aurrerantzean BUC) sozietatearen 2005eko ekitaldiaren ekonomia-finantza jardueraren fiskalizazio txosten hau HKEEren 1/1988 Legearen arabera gauzatu da eta 2006ko ekitaldirako Urteko Lan Programan jasoa dago, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak hala eskatuta.

Este informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del ejercicio 2005 de la sociedad Bilbao Urban Circuit, S.L. (en adelante BUC) se realiza conforme a la Ley 1/1988 del TVCP, y está incluido en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2006, a petición de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco. Los aspectos analizados han sido los siguientes: — Contables: conformidad de las cuentas anuales con los principios contables que resultan de aplicación. — Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en el área de contratación de bienes y servicios, así como de las normas legales y estatutarias que le son aplicables. Para la realización del trabajo se ha obtenido el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2005 de la sociedad, efectuado por una firma privada de auditoria, se han revisado los papeles de trabajo soporte de dicho informe y se han realizado las pruebas de auditoría adicionales que se han considerado necesarias. El análisis de la contratación ha tenido en cuenta todos los gastos contabilizados por BUC aun cuando hubieran sido contratados antes de su constitución por la sociedad de Promoción y Desarrollo de Bilbao, S.A. (en adelante Promobisa). Así mismo, se ha solicitado a distintas entidades públicas que podían haber incurrido en gastos relacionados con la organización del evento, que nos indicasen su cuantificación en caso afirmativo. El TVCP en la realización de su informe no ha entrado a valorar el impacto que la carrera haya podido tener sobre los vecinos de Bilbao, ni en lo referente a los ingresos que se hayan podido obtener por actividades accesorias en forma de alquileres o similares, ni en relación con otros gastos o molestias. La sociedad Bilbao Urban Circuit, S.L., se constituye por la Diputación Foral de Bizkaia y por Promobisa, sociedad pública participada en un 100% por el Ayuntamiento de Bilbao, el 3 de junio de 2005. El capital social inicial fue de 6.000 euros, ampliándose a 3.606.000 euros el 21 de julio de 2005, manteniendo cada socio un 50% del capital. La sociedad tiene por objeto la organización y realización de espectáculos deportivos singulares, pruebas de automovilismo, motorismo, náuticos o aeronáuticos de relevancia internacional que contribuyan a la difusión de la actividad económica, tecnológica, cultural y turística y resulten beneficiosos para los intereses de la Villa de Bilbao, de Bizkaia y del País Vasco. El 10 de enero de 2005 el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su sociedad pública Promobisa, firmó un contrato con «RPM Racing, S.L.» (en adelante RPM) y «Renault Sport Technologies, SAS» (en adelante RST), que establecía un periodo de 3 años para la celebración de la prueba automovilística «World Series by Renault» en Bilbao. Hasta el momento de la constitución de BUC, la organización del evento corrió a cargo de Promobisa, empresa que adjudicó y firmó los contratos necesarios para el desarrollo de la carrera, y que efectuó los pagos necesarios hasta el 3 de junio. El 6 de junio de 2005 firmó con BUC un contrato de colaboración en la organización del evento, encomendándole su gestión. La actividad desarrollada por BUC durante el ejercicio 2005 consistió en la organización de las carreras de coches «World Series by Renault» durante los días 15, 16 y 17 de julio, en un circuito urbano cuyo trazado discurría por las calles de Bilbao.

Hona hemen aztertu ditugun alderdiak: — Kontularitzakoak: urteko kontuak ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat datozela egiaztatzea. — Legezkoak: ondasun eta zerbitzuen kontratazioaren alorrean indarreko arautegia ez ezik, ezargarriak zaizkion legezko eta estatutuetako arauak bete izana. Lana egiteko sozietatearen 2005eko ekitaldiko urteko kontuen auditoria txostena eskuratu dugu, auditoria enpresa pribatu batek egindakoa, txosten horren euskarri diren lan-paperak aztertu eta beharrezko iritzitako auditoria proba osagarriak gauzatu ditugu. Kontratazioaren azterketak BUCek kontuetaratutako gastu guztiak izan ditu gogoan, nahiz Bilbo Sustatu eta Garatzeko Sozietatea, SAk sozietatea eratu aurretik kontratatuak izan ziren (aurrerantzean Promobisa). Halaber, lasterketaren antolamenduarekin zerikusia zuten gastuak izan zitzaketen hainbat erakunde publikori, hala balitz, zenbatespena jakinarazteko eskatu zaie.

HKEEk txostena mamitzean ez du baloratu lasterketak bilbotarrengan eduki ahal izan duen eragina, ez jarduera osagarrien ondorioz eskuratu ahal izan diren sarrerei dagokienez —alokairu edo antzekoen bitartez—, ez bestelako gastu edo enbarazuei dagokienez. Bilbao Urban Circuit, SL sozietatea Bizkaiko Foru Aldundiak eta Promobisak —Bilboko Udalak %100ean partaidetutako sozietate publikoa dena— 2005eko ekainaren 3an sortu zuten. Hasierako kapital soziala 6.000 eurokoa izan zen eta 3.606.000 eurotara zabaldu zen 2005eko uztailaren 21ean, bazkide bakoitzak kapitalaren %50ari eutsi ziola. Sozietatearen helburua kirol ikuskizun bereziak antolatu eta egitea da, nazioarte mailan garrantzia duten automobilismo, motorismo, itsasoko edo aeronautikako probak, jarduera ekonomiko, teknologiko, kultural eta turistikoa hedatzen lagunduko dutenak eta Bilboko Hiribilduaren, Bizkaiaren eta Euskal Herriaren interesentzat onuragarri izango direnak. 2005eko urtarrilaren 10ean Bilboko Udalak Promobisa sozietate publikoaren bitartez «RPM Racing, SL» (aurrerantzean RPM) eta «Renault Sport Technologies, SAS» (aurrerantzean RST) enpresekin kontratu bat sinatu zuen; horren indarrez, 3 urteko aldia ezartzen zuen Bilbon «World Series by Renault» proba automobilistikoa egiteko. BUC eratu bitartera arte, ikuskizunaren antolakuntza Promobisak hartu zuen bere gain eta enpresa honek esleitu eta sinatu zituen lasterketa garatzeko beharrezko kontratuak; berebat, berak egin zituen ekainaren 3ra arte beharrezko izan ziren ordainketak. 2005eko ekainaren 6an ikuskizuna antolatzeko lankidetza hitzarmena izenpetu zuen BUCekin eta kudeaketaren ardura egotzi zion. 2005eko ekitaldian BUCek egindako lana «World Series by Renault» auto lasterketa antolatzea izan zen, uztailaren 15, 16 eta 17an Bilboko kaleetan zehar herri barruko zirkuitoan egingo zena.

II.1.

II

II

IRITZIA

OPINIÓN

Legea betetzeari buruzko iritzia

1. BUCek 9 hornitzaileri 1.403 mila euroko zerbitzu eta hornigaiak kontratatzean, ez ditu publizitate eta lehia printzipioak gor-

II.1.

Opinión sobre el cumplimiento de legalidad

1. Servicios y suministros por importe de 1.403 miles de euros han sido contratados por BUC a 9 proveedores sin respetar los prin-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2243 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

de, zeinetara egokitu behar duen sozietateak bere kontratu jarduera, APKLTBk agintzen duen moduan.

cipios de publicidad y concurrencia a los que se debe ajustar la sociedad en su actividad contractual, tal y como establece la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP.

Beste kasu batean, 52 mila euro egin dituenean, BUCek hiru eskaintza eskatu zituen, baina aldez aurretik inongo publizitaterik egin gabe eta zerbitzuaren emanaldia, gainera, aurkeztutako eskaintzetan adierazi baino askoz ere denbora luzeagoan gauzatuz.

En otro caso, por importe de 52 miles de euros, BUC había solicitado tres ofertas, aunque sin efectuar ningún tipo de publicidad previa y realizándose, además, la prestación del servicio por tiempo muy superior al incluido en las ofertas presentadas.

2. Promobisak hainbat material hornitzeko gauzatutako hiru esleipenetan, 236 mila eurotik gaindikoak eta guztira, 3.542 mila euroko gastua egin zutenetan, ez dira horiek DOUEn argitara eman, APKLTBren 78. artikulua urratuz. Lizitazioei eman zaien publizitatea bi egunkaritan iragarki bat argitara ematera mugatu da.

2. Tres adjudicaciones realizadas por Promobisa para el suministro de distintos materiales, superiores a 236 miles de euros y por un importe total de gasto de 3.542 miles de euros, no han sido publicados en el DOUE, incumpliendo el artículo 78 del TRLCAP. La publicidad de las licitaciones ha consistido en la publicación de un anuncio en dos periódicos.

Lehiaketa hauetan administrazio klausulen pleguek ez dute lizitaziorako gehieneko aurrekonturik bereizten, gutxi gorabeherako bat eman baizik, kasuetako batean eskaintza guztiek gainditzen dutena. Bestetik, eskaintzak hautatzeko irizpideetan hornitzaileen kaudimen eta esperientzian oinarritutakoak barne hartzen dira; horiek, ordea, APKLTBren 15. artikuluaren arabera, onespen atalean soilik har daitezke aintzat, hala ezarri bada.

En estos concursos, los pliegos de cláusulas administrativas no establecen un presupuesto máximo de licitación, sino únicamente uno orientativo, que en uno de los casos es superado por todas las ofertas. Por otro lado, se incluyen criterios de selección de ofertas basados en la solvencia y experiencia de los proveedores que, de acuerdo con el artículo 15 del TRLCAP, solo pueden ser considerados en la fase de admisión, si ésta se ha establecido.

Gainera, horietako batean, eskaintzak aurkezteko emandako epea 8 egunekoa baizik ez da.

Además, en uno de ellos, el plazo concedido para la presentación de ofertas es de tan sólo 8 días.

Epaitegi honen ustetan, Bilbao Urban Circuit, SL eta Promobisak, aurreko idatz-zatietan aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete dute 2005eko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia «World Series by Renault» lasterketaren antolakuntzan.

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, las sociedades públicas Bilbao Urban Circuit, S.L. y Promobisa han cumplido razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, en la organización de la carrera «World Series by Renault», en el ejercicio 2005.

II.2.

II.2.

Kontuei buruzko iritzia

Opinión sobre las cuentas

2005eko ekitaldian izan zituzten galeren ondorioz, sozietatea ekitaldi itxieran, Sozietate Mugatuen Legeak 104 artikuluan adierazitako desegiteko kausa da. Hori ekiditeko, sozietateak 2006ko urtarrilaren 9an bazkideek 4 milioi euroko ekarpena egitea onetsi zuen. Ekarpen hauek 2006ko ekitaldiko otsailean eta apirilean gauzatu dira.

Debido a las pérdidas originadas en el ejercicio 2005 la sociedad se hallaba incursa, al cierre del periodo, en la causa de disolución señalada por el Artículo 104 de la Ley de Sociedades Limitadas. Para evitar la misma, la sociedad aprobó el 9 de enero de 2006 la aportación de 4 millones de euros por parte de los socios. Estas aportaciones han sido efectuadas en febrero y abril del ejercicio 2006.

1. Lasterketaren antolamenduarekin zuzenean lotutako 564 mila euroko gastuak ez dira sozietatearen kontuetan erregistratu, Promobisarenean baizik; horiek guztiak, ordea, sarrerekin egin zen bezalaxe, bi sozietateen arteko lankidetza kontratua izenpetu zenean, BUCera aldatu behar zituzketen (ikus III.2).

1. Gastos por importe de 564 miles de euros, directamente relacionados con la organización de la carrera, no han sido registrados en las cuentas de la sociedad, sino en las de Promobisa, cuando debieran haberse traspasado a BUC, al igual que se hizo con los ingresos, a la firma del contrato de colaboración entre las dos sociedades (ver III.2).

2. «BEZ kontzeptuan kobratzeko kontuak» modura erregistratu da 1.107 mila euroko zenbatekoa; ordea, BFAren Ogasuneko ikuskaritza txostenaren arabera, 1.052 mila euroko zenbatekoa litzateke ordaingarria. Bada, bi kopuru hauen arteko aldea, hau da, 55 mila euro, ekitaldiko jardueraren gastu handi modura erregistratu behar litzateke.

2. Se ha registrado como «Cuentas a cobrar por IVA» un importe de 1.107 miles de euros, cuando, de acuerdo con el informe de la inspección de Hacienda de la DFB, sería abonable un importe de 1.052 miles de euros. La diferencia entre estos dos importes, es decir 55 miles de euros, debería ser registrada como un mayor gasto de la actividad del ejercicio.

3. Datozen ekitaldietan lasterketak ez egiteagatiko kostua, 150 mila eurokoa, ez zaio BUC sozietateari egotzi behar, Bilboko Udalari baizik, bera izan baita ez jarraitzeko erabakia hartu duena eta Promobisa eta Udalak, batetik, eta RPM eta Renault Sport Technologies enpresak, bestetik, izenpetu duten kontratuaren arabera, Udala da 150 mila euroko kalte-ordaina ordaintzera behartuta dagoena.

3. El coste por la no ejecución de las carreras en futuros ejercicios, por importe de 150 miles de euros, no es imputable a la sociedad BUC, sino directamente al Ayuntamiento de Bilbao por ser quien ha tomado la decisión respecto a su no continuidad y dado que según el contrato firmado entre Promobisa y el Ayuntamiento, por un lado, y RPM y Renault Sport Technologies, por otro, es el Ayuntamiento quien se obliga a pagar la indemnización de 150 miles de euros.

Epaitegi honen iritzira, aurreko salbuespenak alde batera, honekin baterako kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2005eko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen isla leiala eta data horretan amaitutako urtealdiaren finantza egoera erakusten dute.

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades anteriores, las cuentas adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2005, así como la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre de las mismas.

III

III

ANTOLAMENDUAK, LASTERKETA EGITEAK ETA KONTRATUA DESEGITEAK ZUZENEAN ERAGINDAKO GASTU ETA SARREREN XEHEKAPENA

DETALLE DE LOS GASTOS E INGRESOS GENERADOS DIRECTAMENTE POR LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA CARRERA Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO

«World Series by Renault» lasterketaren antolamenduari eta ondoko ezeztatzeari zuzenean ezargarriak zaizkion gastu eta sarreren laburpena honako hau izan zen:

El resumen de los gastos e ingresos directamente imputables a la organización de la carrera «World Series by Renault» y a su posterior cancelación fue el siguiente:


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2244 —

Diru-sarrerak Kontzeptua

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Ingresos Zenbatekoa (Mila euro)

Concepto

Importe (Miles de euros)

Sarreren salmenta ............................................................... Babesletza ........................................................................... Beretutako interes eta sarrerak............................................ Bestelako sarrerak ..............................................................

1.001 1.676 9 222

Venta de entradas ............................................................... Patrocinio ............................................................................ Intereses e ingresos asimilados........................................... Otros Ingresos .....................................................................

1.001 1.676 9 222

SARRERAK GUZTIRA ........................................................

2.908

TOTAL INGRESOS ..............................................................

2.908

Gastuak Kontzeptua

Gastos Zenbatekoa (Mila euro)

Concepto

Importe (Miles de euros)

BUCen erregistratutako gastuak (Ikus III.1) ......................... Promobisan erregistratutako gastuak (Ikus III.2) ................. Berreskuragarri ez den BEZ kontzeptuko gastuak ..............

10.340 564 55

Gastos registrados en BUC (Ver III.1).................................. Gastos registrados en Promobisa (Ver III.2) ........................ Gastos por IVA no recuperable ...........................................

10.340 564 55

GASTUAK GUZTIRA ...........................................................

10.959

TOTAL GASTOS ..................................................................

10.959

III.1. BUC-ek kontuetaratutako gastuak

III.1.

Bilbao Urban Circuit, SLk kontuetaratu dituen gastuen xehekapena honako hau da:

El detalle de los gastos contabilizados por Bilbao Urban Circuit, S.L. es el siguiente:

Kontzeptua

Zenbatekoa (Mila euro)

Gastos contabilizados por BUC

Concepto

Importe (Miles de euros)

Materialak ............................................................................ Aretoen alokairua................................................................. Ekipoen alokairua ................................................................ Azpiegitura lanak.................................................................. Ekoizpenean azpikontratatutako zerb. ................................. Administrazioan azpikontratatutako zerb. ............................ Garraioa ............................................................................... Aseguruak............................................................................ Hedapena ........................................................................... Bidaiak, desplazam., hotelak ............................................... Bulegoko materiala .............................................................. Komunikazioak: .................................................................... Kalte-ordainak. ..................................................................... Beste zenbait ...................................................................... Lasterketa ez errepikatzeagatiko kalte-ordaina ...................

353 273 1.347 5.632 870 14 15 138 995 117 2 44 281 109 150

Materiales ............................................................................ Arrendamiento locales ......................................................... Arrendamiento equipos ........................................................ Obras de infraestructura ...................................................... Servicios subcontratados producción .................................. Servicios subcontratados administración............................. Transporte ............................................................................ Seguros................................................................................ Difusión ................................................................................ Viajes, desplazamientos, hoteles......................................... Material de oficina................................................................ Comunicaciones................................................................... Indemnizaciones .................................................................. Gastos varios ...................................................................... Indemnización por no repetición de la carrera .....................

353 273 1.347 5.632 870 14 15 138 995 117 2 44 281 109 150

GUZTIRA .............................................................................

10.340

TOTAL ..................................................................................

10.340

BUCek erregistratutako gastuen artean geroko ekitaldietan lasterketa antolatzeari uko egiteagatik ordaindu beharreko kalte-ordainari dagozkion 150 mila euro barne hartu dira eta 2.205 mila euro inguru, antolakuntzarako erositako materialari dagozkionak, balorazioko zuhurtzia irizpideari jarraiki zero euroan baloratu dena. Hori salduz gero eskura litezkeen sarrerek aurrez aipatutako kostua murriztuko lukete.

Entre los gastos registrados por BUC, se incluyen 150 miles de euros correspondientes a la indemnización a pagar por renunciar a organizar la carrera en futuros ejercicios, y 2.205 miles de euros, aproximadamente, de material adquirido para la organización que, de acuerdo con un criterio de prudencia valorativa, ha sido valorado a cero euros. Los ingresos que se pudieran obtener de su venta reducirían el coste antes señalado.

III.2. Promobisak kontuetaratutako gastuak

III.2.

Hona hemen Promobisak lasterketaren antolamenduan egindako gastuen xehekapena, BUCi eragin ez zaizkionak:

El detalle de los gastos incurridos por Promobisa en la organización de la carrera y que no han sido repercutidos a BUC es el siguiente:

Kontzeptua

Zenbatekoa (Mila euro)

Zirkuituaren egitasmoa mamitzea ........................................ Obraren zuzendaritza........................................................... Automobilismoko Naz. Fed. Eta RFEAren eskubide, dieta eta desplaz. .......................... Idazkaritza teknikoa eta aholkularitza .................................. Komunikazioa eta hedapena................................................ Bideo jolasa eta maketa....................................................... Beste zenbait .......................................................................

127 34

GUZTIRA .............................................................................

Gastos contabilizados por Promobisa

Concepto

Importe (Miles de euros)

106 124 82 57 34

Elaboración del proyecto del circuito ................................... Dirección de obra ................................................................. Derechos, dietas y desplazamientos Fed. Int. Automovilismo y RFEA........................................... Secretaría técnica y asesoramiento..................................... Comunicación y difusión ...................................................... Videojuego y maqueta ......................................................... Gastos Varios.......................................................................

127 34 106 124 82 57 34

564

TOTAL ..................................................................................

564


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2245 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

IV

IV

ANTOLAMENDUAK, LASTERKETAK ETA HORREN SUSTAPENAK ERAGINDAKO BESTELAKO GASTUAK ETA JARDUERAREN ERAGINA

OTROS GASTOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA CARRERA E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD

World Series direlakoak egin izanaren ondorioz, Bilboko Udalak adierazitakoari jarraiki, udalak 381 mila euroko gastu osagarriak egin zituen lorezaintza, garbiketa, herri-bidea konpondu eta segurtasuneko egitekoen kontzeptuan.

De acuerdo con lo señalado por el Ayuntamiento de Bilbao, éste incurrió en gastos adicionales por importe de 381 miles de euros, como consecuencia de la celebración de las World Series, en concepto de labores de jardinería, limpieza, reparación de vía pública y seguridad. En cuanto a los servicios de seguridad prestados por la Ertzaintza, éstos resultan difícilmente cuantificables. Según la comunicación del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el importe máximo sería de 38 miles de euros, que corresponden a los gastos adicionales incurridos durante los días 15, 16 y 17 de julio por la Comisaría de Bilbao, si bien parte de ellos son atribuibles a la actividad ordinaria de la misma. Durante el año 2004 Promobisa contrató con RPM la colocación de publicidad en todos los circuitos en que se desarrollaron las carreras de las World Series, abonando por ello 113 miles de euros. La concesión a Bilbao Urban Circuit, S.L., de la calificación de actividad de interés prioritario supone la desgravación a las empresas patrocinadoras de un 18% de las aportaciones realizadas. Esta desgravación puede alcanzar un máximo de gasto para DFB de 301 miles de euros.

Ertzaintzak betetako segurtasun zerbitzuei dagokienez, horiek nekez zenbagarriak dira. Eusko Jaurlaritzaren Barne Saileko jakinarazpenaren arabera, gehieneko zenbatekoa 38 mila eurokoa izango litzateke, Bilboko Polizia-etxeak uztailaren 15, 16 eta 17an egindako gastu osagarriei dagozkienak, nahiz eta horietako batzuk eguneroko jardueraren atal diren. 2004ko urtean zehar, Promobisak RPMrekin World Serieseko lasterketak egin ziren zirkuitu guztietan publizitatea jartzea kontratatu zuen, eta horren ordainetan 113 mila ordaindu zituen. Bilbao Urban Circuit, SLri lehentasunezko interesa duen jarduera kalifikazioa aitortzeak enpresa babesleei egindako ekarpenen %18ko zerga-arinketa eragiten die. Zerga-arinketa honek BFAri 301 mila euroko gehieneko gastua egin dezake.

V.1.

V

V

2005-EKO EKITALDIAREN KONTUAK

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005

Egoeraren balantzea 2005-eko abenduaren 31-n

V.1.

Balance de situación al 31 de diciembre de 2005

Mila euro Aktiboa

05 urtea

IBILGETUA: ...................................... 0 Kapital harpidetua ............................ 3.606 Galerak eta Irabaziak ....................... (7.432) IZAKINAK.......................................... 0 AKTIBO ERABILKORRA .................. 1.342 Zordunak........................................... 1.177

Pasiboa

05 urtea

BEREZKO FONDOAK ........................................... (3.826)

Diruzaintza ........................................

165

HARTZEKODUNAK, EPE LUZERA....................... HARTZEKODUNAK, EPE LABURRERA............... Taldeko enpresa eta asoziatuekiko zorrak ............. Hartzekodun komertzialak .................................... Bestelako zor ez merkataritzakoak ........................

AKTIBOA GUZTIRA..........................

1.342

PASIBOA GUZTIRA...............................................

Miles-euros Activo

Año 05

1.800 3.368 42 3.325 1

INMOVILIZADO ................................ 0 Capital Suscrito ................................ 3.606 Pérdidas y Ganancias ....................... (7.432) EXISTENCIAS .................................. 0 ACTIVO CIRCULANTE..................... 1.342 Deudores .......................................... 1.177 .......................................................... Tesorería ........................................... 165

1.342

TOTAL ACTIVO .................................

V.2. 2005-eko abenduaren 31-n amaitutako ekitaldirako galdu-irabazien kontua

1.342

Pasivo

FONDOS PROPIOS .............................................. (3.826)

ACREEDORES A LARGO PLAZO ........................ ACREEDORES A CORTO PLAZO........................ Deudas con empresas del grupo y asociadas....... Acreedores comerciales ....................................... Otras deudas no comerciales ................................

1.800 3.368 42 3.325 1

TOTAL PASIVO ......................................................

1.342

V.2. Cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005

Mila euro Zor

05 urtea

GASTUAK GUZTIRA ........................ 10.340 Hornidurak ........................................ 353 Bestelako ustiaketa gastuak ............ 9.837 ............................................................. ............................................................. FINANTZA EMAITZA P0SITIBOAK.. 9 ............................................................. Gastu bereziak.................................. 150 ............................................................. ..........................................................

Hartzekoa

05 urtea

SARRERAK GUZTIRA .......................................... Salmentak.............................................................. Bestel. kudeaketa sarrerak .................................... USTIAKETA GALERA............................................ Beretutako interes eta sarrerak .............................

2.908 1.078 1.821 7.291 9

JARDUERA ARRUNTEN GALERAK......................

7.282

EMAITZA BEREZI NEGATIBOAK ......................... EKITALDIAREN GALERA......................................

150 7.432

ALEGACIONES FORMULADAS POR BILBAO URBAN CIRCUIT, S.L. ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME

Alegación sobre el apartado I. Introducción Los párrafos séptimo y octavo de la introducción afirman que el 10 de enero de 2005 el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su sociedad pública Promobisa, firmó un contrato con RPM Racing y Renault Sport Technologies, SAS, así como que hasta el momento de la constitución del BUC, la organización del evento corrió a cargo de Promobisa. Interesa aclarar que de la lectura del contrato de 10 de enero de 2005, se desprende con claridad que las partes firmantes son Promobisa y RPM, así como que Renault Sport Technologies, SAS actúa en calidad de testigo.

Año 05

Miles-euros Debe

Año 05

TOTAL GASTOS ............................... 10.340 Aprovisionamientos .......................... 353 Otros gastos de explotación ............. 9.837 ............................................................. ............................................................. RTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS. 9 ............................................................. Gastos extraordinarios...................... 150 ............................................................. .............................................................

Haber

Año 05

TOTAL INGRESOS ................................................ Ventas .................................................................... Otros ingresos de gestión ..................................... PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN............................. Otros intereses e ingresos asimilados ..................

2.908 1.078 1.821 7.291 9

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORD. ............

7.282

RTDOS. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS......... PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ................................

150 7.432

Respecto a las actuaciones previas a la constitución de BUC, S.L. se señala que Promobisa actuó en solitario en los inicios del proyecto, siendo más adelante cuando se decidió la creación de BUC, S.L. con participación de la DFB. Esta alegación se hace en atención a las que luego se realizan sobre el apartado II. 2.Opinión sobre las cuentas.

Alegación sobre el apartado II. Opinión; II.1. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad. Número 1 De acuerdo con el Informe de Fiscalización, se han contratado servicios y suministros a 9 proveedores por importe de 1.403 miles de euros sin respetar los principios de publicidad y concurrencia.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2246 —

Tal como se señala en los Resultados de la Fiscalización, la observancia de dichos principios se preceptúa en la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP. Sin embargo, esta Disposición no va más allá, quedando la concreción del cumplimiento de estas directrices en el ámbito de decisión de las empresas sometidas a él. Esta tesis es la misma que mantiene la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 24/95): «Sobre la sujeción a los indicados principios no pueden darse soluciones concretas pues será la propia Empresa la que deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos, sin que para ello sea necesario, aunque sí posible, acudir a las normas concretas (plazos, supuestos de publicidad, procedimiento negociado, prohibiciones de contratar, etc...) que contiene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...» Por otra parte, en el propio cuerpo del TRLCAP se regulan los distintos tipos y procedimientos de contratación (artículo 73 y ss.) La manera de cumplir los principios de publicidad y concurrencia es diferente en cada uno de los tres procedimientos existentes. En el procedimiento negociado se limita la publicidad y las posibilidades de concurrencia de manera extrema, ya que cuando se utilice el procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente (artículo 92 TRLCAP). En concreto, los artículos 182 y 210 del TRLCAP regulan los supuestos de admisibilidad de los procedimientos negociados sin publicidad a cuya aplicación analógica se ha recurrido en este caso debido a la novedad, especificidad y magnitud del proyecto de organización de la carrera automovilística «Bilbao Urban Circuit». Los nueve casos afectados por la primer párrafo de la opinión pueden considerarse incluidos en alguno de los supuestos de dicha regulación, y, señaladamente los siguientes: Instalación eléctrica general La ejecución de la instalación eléctrica hacía necesario intervenir en el red general municipal para disponer de una instalación suficientemente preparada a nivel municipal. Por ello, se recurrió a la empresa adjudicataria del alumbrado público municipal, entendiendo la contratación de este servicio como una ampliación del adjudicado por el Ayuntamiento; debido a la especificidad técnica del proyecto, era obligado contar con dicho adjudicatario. Cobertura asistencia sanitaria En este caso se recurrió a una entidad con una acreditada trayectoria de colaboración en eventos automovilísticos. Ropa deportiva promocional Por motivos de urgencia se decidió contar con una empresa de reconocida solvencia en el diseño y confección de ropa deportiva de calidad, por entender que era la única que podía garantizar tanto la calidad del equipamiento como su plazo de entrega. La especificidad técnica y la urgencia fueron las razones para recurrir al proveedor de tapones para los oídos, siguiendo, además, las indicaciones de otras entidades gestoras de eventos similares. Así mismo, la perentoriedad de los plazos y la complejidad del servicio fueron los motivos que impulsaron las contrataciones de los servicios restauración en circuito y de los servicios de telefonía. En el resto de los casos, las motivaciones fueron similares a las ya descritas.

Alegación sobre el apartado II. Opinión; II.1. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad. Número 2 De acuerdo con el Informe de Fiscalización, se han realizado tres adjudicaciones superiores a 236 miles de euros, por un importe total de 3.542 miles de euros sin que mediara publicación en el DOUE. La publicidad se ha realizado en dos periódicos. Se seña-

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

la que en los pliegos no aparece presupuesto máximo de licitación, y que se incluyen criterios basados en la solvencia y experiencia de los proveedores. Las citadas tres adjudicaciones serían las correspondientes a: — Construcción de líneas de protección. — Gradas. — Montaje de boxes. Al respecto de la opinión mantenida sobre estos extremos, vertimos las siguientes alegaciones: Calificación como contrato de obra de la construcción de las líneas de protección La adjudicación del contrato de obra para la construcción de las líneas de protección fue llevado a cabo por parte de Promobisa, por lo que, y con el permiso de esta empresa, reproducimos a continuación sus alegaciones al respecto. Esta adjudicación fue realizada mediante concurso público, para el que se publicaron anuncios en dos periódicos de gran difusión. Concurrieron siete licitadores. No se envió publicación al D.O.U.E. ni se elaboraron los pliegos de cláusulas particulares por entender que se trataba de la adjudicación de un contrato de obras y ser el tipo de licitación de 2.301.859,70 euros (incluyendo el IVA) Por tanto, el tipo era inferior a la suma que establecía el artículo 2 del TRLCAP vigente en el momento de poner en marcha el concurso para determinar el sometimiento de la actividad adjudicadora a las prescripciones del citado texto legal. Entendemos que para calificar adecuadamente el contrato, debemos partir del texto del TRLCAP y en concreto de los artículos 120 y 172 a cuyo texto nos remitimos en aras a la mayor concisión del informe. Justificación de la calificación como contrato de obras La ley califica como contratos de obras las construcciones de bienes inmuebles. Una primera dificultad que se puede alegar para considerar que no es un contrato de obras es que la ley habla de la construcción de bienes que tengan «naturaleza inmueble». La definición de bienes inmuebles (ver nota 1 al final del documento) contempla las «tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley esta consideración». Por tanto, lo que forma parte, lo que se incorpora al inmueble, tiene esta consideración. Es obvio que la calificación como mueble o inmueble de un bien es cada vez más compleja. En el caso de esta adjudicación, es claro que las líneas de protección, especialmente la primera de ellas, que es la de mayor peso económico (ver nota 2 al final del documento), se incorporan al circuito, es decir, al trazado que delimitan y que sirva de vía para los vehículos participantes. En el momento en el que el circuito se realiza, las líneas de protección tienen el mismo carácter inmueble que la calzada por la discurre la carrera, pues es la unión de ambos elementos la que determina e identifica la existencia del circuito urbano. Guiados por el criterio de movilidad de los bienes, es claro que, en última instancia, la inmensa mayoría de los bienes serían susceptible de traslado, se pueden mover, pueden tener la consideración, por tanto, de muebles. Por ello, entendemos que debe atenderse fundamentalmente al destino de los bloques de protección y a la razón de su encargo (ser parte del circuito) más que al hecho accesorio de que se puedan trasladar. Naturaleza de los trabajos El propio TRLCAP entiende que también las actuaciones de corrección del impacto ambiental o las actuaciones urbanísticas pueden tener la consideración de contratos de obras. Esta previsión refuerza nuestro argumento de que la calificación debe realizarse atendiendo al destino de los bloques y a la razón de su encargo. La instalación de los bloques no deja de ser una actuación urbanística dirigida a configurar en condiciones de seguridad el trazado del circuito urbano en la ciudad, es una intervención directa sobre elementos urbanos y tiene el carácter de permanente mientras cumple su finalidad.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2247 —

Algo similar ocurre en este caso, en el que, insistimos, lo más relevante es la función de la construcción adjudicada en la globalidad del circuito. Las líneas de protección forman parte del circuito y, por lo tanto, de la ciudad con la misma consistencia con la que puede ser parte de la ciudad el espacio delimitado por una rotonda, un bordillo de delimitación de un carril para bicicletas o autobuses o las paredes que limitan un solar en el que se realizan obras. Ejemplos de contratación administrativa Sin realizar una labor exhaustiva de búsqueda de ejemplos similares aportamos anuncios de concursos de obras publicados en el «B.O.E.» que pueden entenderse análogos al concurso de las líneas de protección, referidos en la mayoría de los casos a elementos de seguridad vial. En conclusión, entendemos que existen razones de peso para considerar razonable la calificación de la adjudicación de las líneas de protección como contrato de obras por las siguientes razones: — Las barreras de protección son un elemento urbanístico, con vocación de permanencia para servir a su finalidad. El hecho de que puedan o no ser trasladadas es accesorio y sería el hecho de su movilidad, en todo caso, un beneficio debido a la técnica que no desnaturaliza su esencia. — Las barreras de protección son un elemento constitutivo del circuito urbano, que debe considerarse, sin duda, como inmueble. En cualquier caso, la publicación en los dos periódicos de mayor difusión es suficiente garantía de publicidad y concurrencia, por lo que con ello se da cumplimiento del espíritu de la Ley; es más que probable que la publicación en Diarios Oficiales no hubiera dado lugar a una mayor concurrencia. Por otra parte, el citado concurso dispuso de un detallado pliego de condiciones económico-administrativas para regular el proceso de adjudicación y ejecución de las obras. Por último, interesa señalar que el importe conjunto de las tres adjudicaciones citadas, cuya naturaleza de obras no se cuestiona en la urbanización fase 1 y urbanización fase 2, se recoge en el apartado III.1. Gastos contabilizados por el BUC bajo el epígrafe común de «obras de infraestructura», lo que implícitamente admite la naturaleza y calificación de obras de la adjudicación de la construcción de las líneas de protección, por lo que entendemos que por coherencia con este hecho, nuestra alegación debe admitirse.

Alegación sobre el apartado II. Opinión; I.2. Opinión sobre las cuentas De acuerdo con el número 1 de este apartado, gastos por importe de 564 miles de euros no han sido registrados en las cuentas de la sociedad, sino en las de Promobisa, cuando debieran haberse traspasado al BUC. Tal como se señala en la alegación relativa a la introducción, las primeras actuaciones de Promobisa se realizan de manera autónoma, por lo que entendemos que es esa Sociedad a la que, en su caso, corresponde alegar sobre este extremo. En el número 2, se recoge que se ha registrado como «cuentas a cobrar por IVA» un importe de 1.107 miles de euros, cuando de acuerdo con la Inspección de Hacienda de la DFB sería abonable un importe de 1.052 miles de euros. En este caso, a la hora de emitir la opinión no se ha tenido en cuenta el aspecto fundamental de las fechas. Así, basta con considerar que en la fecha de formulación de las cuentas anuales por los administradores (13 de marzo de 2006) nada hacía pensar que la cuenta a cobrar a la Hacienda Foral en concepto de IVA podría verse minorada por una actuación inspectora futura (17 de mayo de 2006). Igualmente, el informe de los auditores de la Sociedad, emitido el 14 de marzo de 2006, no hacía ninguna mención a esa posible minoración. Por tanto, ha sido ya en 2006 cuando la Sociedad ha registrado como gasto los 55 miles de euros de diferencia, habiendo cobrado por parte de Hacienda Foral la cantidad de 1.052 miles de euros el 22 de junio de 2006. Por último, respecto al contenido del número 3, relativo a la imputación al Ayuntamiento del importe de los 150 miles de euros del coste de no ejecución de la carrera en futuros ejercicios, cabe

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

decir que éste, el Ayuntamiento, no es parte del contrato de 10 de enero de 2005 que recoge y regula el acuerdo para la celebración de la prueba automovilística en Bilbao. Es erróneo, por tanto, referirse al «contrato firmado entre Promobisa y el Ayuntamiento por un lado y RPM y RST por otro». Ni el Ayuntamiento ni RST son parte del contrato. El Ayuntamiento actúa a través de Promobisa, pero esta Sociedad tiene personalidad jurídica plena y sus actos no pueden imputarse a otro ente que no sea él mismo. Por otra parte, de la lectura del contrato se desprende, sin duda, que RST es sólo un testigo cualificado del acuerdo, por los intereses que lógicamente tiene en la prueba, como titular de la misma. La cláusula sexta regula las indemnizaciones por la no celebración del evento y en ella, en lugar de citarse al organizador local como responsable del abono de la indemnización, se hace expresa mención al Ayuntamiento de Bilbao. Siendo así la literalidad del contrato, entendemos que ello se debería, en todo caso, a una imprecisión en la redacción, ya que al no ser como tal parte del contrato el Ayuntamiento de Bilbao, no puede éste resultar obligado. El sentido de citar expresamente al Ayuntamiento deriva de que, en primera instancia, la celebración y continuidad o no de la carrera depende de que éste autorice el uso de la vía pública para ello, así como de que conceda todas las autorizaciones necesarias. En ese sentido la celebración o no puede entenderse imputable al Ayuntamiento y, por ello, dar lugar a la redacción de este párrafo, que, en nuestra opinión, no debe entenderse en el sentido de la opinión manifestada en el Informe de Fiscalización ya que no puede resultar obligado quién no es parte de una relación contractual. Formalmente, es imprescindible que la decisión sea adoptada por la parte vinculada por las obligaciones contractualmente adquiridas, es decir, por los órganos de administración del BUC. ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BILBAO, S.A. - PROMOBISA ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME

Alegación sobre el apartado I. Introducción Los párrafos séptimo y octavo de la introducción afirman que el 10 de enero de 2005 el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su sociedad pública Promobisa, firmó un contrato con RPM Racing y Renault Sport Technologies, SAS, así como que hasta el momento de la constitución del BUC, la organización del evento corrió a cargo de Promobisa. Interesa aclarar que de la lectura del contrato de 10 de enero de 2005, se desprende con claridad que las partes firmantes son Promobisa y RPM, así como que Renault Sport Technologies, SAS actúa en calidad de testigo. Respecto a las actuaciones previas a la constitución de BUC, S.L. se señala que Promobisa actuó en solitario en los inicios del proyecto, siendo más adelante cuando se decidió la creación de BUC, S.L. con participación de la DFB. Esta alegación se hace en atención a las que luego se realizan sobre el apartado II.2. Opinión sobre las cuentas. Por otra parte, existe un error material en la fecha del acuerdo de colaboración entre BUC y Promobisa (anteúltimo párrafo), que tuvo lugar el 6 de junio de 2005, tal como se recoge más adelante en el propio informe.

Alegación sobre el apartado II. Opinión; II.1. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad. Número 1 De acuerdo con el Informe de Fiscalización, se han contratado servicios y suministros a 9 proveedores por importe de 1.403 miles de euros sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. La adjudicación de estos servicios y suministros fue llevada a cabo por parte de Bilbao Urban Circuit, S.L., por lo que, y con el permiso de esta empresa, reproducimos a continuación sus alegaciones al respecto. Tal como se señala en los Resultados de la Fiscalización, la observancia de dichos principios de publicidad y concurrencia se preceptúa en la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP. Sin embargo, esta Disposición no va más allá, quedando la concreción


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2248 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

del cumplimiento de estas directrices en el ámbito de decisión de las empresas sometidas a él. Esta tesis es la misma que mantiene la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 24/95):

Al respecto de la opinión mantenida sobre estos extremos, vertimos las siguientes alegaciones:

«Sobre la sujeción a los indicados principios no pueden darse soluciones concretas pues será la propia Empresa la que deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos, sin que para ello sea necesario, aunque sí posible, acudir a las normas concretas (plazos, supuestos de publicidad, procedimiento negociado, prohibiciones de contratar, etc....) que contiene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...»

Calificación como contrato de obra de la construcción de las líneas de protección

Por otra parte, en el propio cuerpo del TRLCAP se regulan los distintos tipos y procedimientos de contratación (artículo 73 y ss.) La manera de cumplir los principios de publicidad y concurrencia es diferente en cada uno de los tres procedimientos existentes. En el procedimiento negociado se limita la publicidad y las posibilidades de concurrencia de manera extrema, ya que cuando se utilice el procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente (artículo 92 TRLCAP). En concreto, los artículos 182 y 210 del TRLCAP regulan los supuestos de admisibilidad de los procedimientos negociados sin publicidad a cuya aplicación analógica se ha recurrido en este caso debido a la novedad, especificidad y magnitud del proyecto de organización de la carrera automovilística «Bilbao Urban Circuit». Los nueve casos afectados por el primer párrafo de la opinión pueden considerarse incluidos en alguno de los supuestos de dicha regulación, y, señaladamente los siguientes: Instalación eléctrica general La ejecución de la instalación eléctrica hacía necesario intervenir en el red general municipal para disponer de una instalación suficientemente preparada a nivel municipal. Por ello, se recurrió a la empresa adjudicataria del alumbrado público municipal, entendiendo la contratación de este servicio como una ampliación del adjudicado por el Ayuntamiento; debido a la especificidad técnica del proyecto, era obligado contar con dicho adjudicatario. Cobertura asistencia sanitaria En este caso se recurrió a una entidad con una acreditada trayectoria de colaboración en eventos automovilísticos. Ropa deportiva promocional Por motivos de urgencia se decidió contar con una empresa de reconocida solvencia en el diseño y confección de ropa deportiva de calidad, por entender que era la única que podía garantizar tanto la calidad del equipamiento como su plazo de entrega. La especificidad técnica y la urgencia fueron las razones para recurrir al proveedor de tapones para los oídos, siguiendo, además, las indicaciones de otras entidades gestoras de eventos similares. Así mismo, la perentoriedad de los plazos y la complejidad del servicio fueron los motivos que impulsaron las contrataciones de los servicios restauración en circuito y de los servicios de telefonía. En el resto de los casos, las motivaciones fueron similares a las ya descritas.

Alegación sobre el apartado II. Opinión; II.1. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad. Número 2 De acuerdo con el Informe de Fiscalización, se han realizado tres adjudicaciones superiores a 236 miles de euros, por un importe total de 3.542 miles de euros sin que mediara publicación en el DOUE. La publicidad se ha realizado en dos periódicos. Se señala que en los pliegos no aparece presupuesto máximo de licitación, y que se incluyen criterios basados en la solvencia y experiencia de los proveedores.

Esta adjudicación fue realizada mediante concurso público, para el que se publicaron anuncios en dos periódicos de gran difusión. Concurrieron siete licitadores. No se envió publicación al D.O.U.E. ni se elaboraron los pliegos de cláusulas particulares por entender que se trataba de la adjudicación de un contrato de obras y ser el tipo de licitación de 2.301.859,70 euros (incluyendo el IVA) Por tanto, el tipo era inferior a la suma que establecía el artículo 2 del TRLCAP vigente en el momento de poner en marcha el concurso para determinar el sometimiento de la actividad adjudicadora a las prescripciones del citado texto legal. Entendemos que para calificar adecuadamente el contrato, debemos partir del texto del TRLCAP y en concreto de los artículos 120 y 172 a cuyo texto nos remitimos en aras a la mayor concisión del informe. Justificación de la calificación como contrato de obras Esta adjudicación fue realizada mediante concurso público, para el que se publicaron anuncios en dos periódicos de gran difusión. Concurrieron siete licitadores. No se envió publicación al D.O.U.E. ni se elaboraron los pliegos de cláusulas particulares por entender que se trataba de la adjudicación de un contrato de obras y ser el tipo de licitación de 2.301.859,70 euros (incluyendo el IVA) Por tanto, el tipo era inferior a la suma que establecía el artículo 2 del TRLCAP vigente en el momento de poner en marcha el concurso para determinar el sometimiento de la actividad adjudicadora a las prescripciones del citado texto legal. Entendemos que para calificar adecuadamente el contrato, debemos partir del texto del TRLCAP y en concreto de los artículos 120 y 172 a cuyo texto nos remitimos en aras a la mayor concisión del informe. Justificación de la calificación como contrato de obras La ley califica como contratos de obras las construcciones de bienes inmuebles. Una primera dificultad que se puede alegar para considerar que no es un contrato de obras es que la ley habla de la construcción de bienes que tengan «naturaleza inmueble». La definición de bienes inmuebles (ver nota 1 al final del documento) contempla las «tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley esta consideración». Por tanto, lo que forma parte, lo que se incorpora al inmueble, tiene esta consideración. Es obvio que la calificación como mueble o inmueble de un bien es cada vez más compleja. En el caso de esta adjudicación, es claro que las líneas de protección, especialmente la primera de ellas, que es la de mayor peso económico (ver nota 2 al final del documento), se incorporan al circuito, es decir, al trazado que delimitan y que sirva de vía para los vehículos participantes. En el momento en el que el circuito se realiza, las líneas de protección tienen el mismo carácter inmueble que la calzada por la discurre la carrera, pues es la unión de ambos elementos la que determina e identifica la existencia del circuito urbano. Guiados por el criterio de movilidad de los bienes, es claro que, en última instancia, la inmensa mayoría de los bienes serían susceptible de traslado, se pueden mover, pueden tener la consideración, por tanto, de muebles. Por ello, entendemos que debe atenderse fundamentalmente al destino de los bloques de protección y a la razón de su encargo (ser parte del circuito) más que al hecho accesorio de que se puedan trasladar.

Las citadas tres adjudicaciones serían las correspondientes a:

Naturaleza de los trabajos

— Construcción de líneas de protección. — Gradas. — Montaje de boxes.

El propio TRLCAP entiende que también las actuaciones de corrección del impacto ambiental o las actuaciones urbanísticas pueden tener la consideración de contratos de obras.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2249 —

Esta previsión refuerza nuestro argumento de que la calificación debe realizarse atendiendo al destino de los bloques y a la razón de su encargo. La instalación de los bloques no deja de ser una actuación urbanística dirigida a configurar en condiciones de seguridad el trazado del circuito urbano en la ciudad, es una intervención directa sobre elementos urbanos y tiene el carácter de permanente mientras cumple su finalidad.

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Alegación sobre el apartado II. Opinión; II.2. Opinión sobre las cuentas

Por último, interesa señalar que el importe conjunto de las tres adjudicaciones citadas, cuya naturaleza de obras no se cuestiona en la urbanización fase 1 y urbanización fase 2, se recoge en el apartado III. 1 Gastos contabilizados por el BUC bajo el epígrafe común de «obras de infraestructura», lo que implícitamente admite la naturaleza y calificación de obras de la adjudicación de la construcción de las líneas de protección, por lo que entendemos que por coherencia con este hecho, nuestra alegación debe admitirse.

De acuerdo con el número 1 de este apartado, gastos por importe de 564 miles de euros no han sido registrados en las cuentas de la sociedad, sino en las de Promobisa, cuando debieran haberse traspasado al BUC. Tal como se señala en la alegación relativa a la introducción, las primeras actuaciones de Promobisa se realizan de manera autónoma, sin que todavía haya conocimiento de la futura participación de la DFB ni de la eventual constitución de una sociedad participada por ambas partes. En los inicios del proyecto, éste estaba abierto a la participación de otras entidades, públicas o privadas. Por ello, Promobisa dispone de autonomía de gestión para decidir aquellos gastos de la fase de lanzamiento que, como promotor principal del proyecto, debía asumir al 100% y no repercutirlos a la Sociedad a la que inicialmente se unió la DFB, pero que podía haber contado también con otros socios de carácter público o privado. Vincular el posible traspaso de estos gastos al BUC con el traspaso de los ingresos por la venta de entradas carece de fundamento sólido. En el caso de los gastos objeto de alegación estamos ante gastos de lanzamiento del proyecto y, en cambio, los ingresos por la venta de entradas están en íntima relación con la ejecución del objeto propio de BUC, esto es, con la actividad principal del espectáculo celebrado. Por último, respecto al contenido del número 3, relativo a la imputación al Ayuntamiento del importe de los 150 miles de euros del coste de no ejecución de la carrera en futuros ejercicios, cabe decir que éste, el Ayuntamiento, no es parte del contrato de 10 de enero de 2005 que recoge y regula el acuerdo para la celebración de la prueba automovilística en Bilbao. Es erróneo, por tanto, referirse al «contrato firmado entre Promobisa y el Ayuntamiento por un lado y RPM y RST por otro». Ni el Ayuntamiento ni RST son parte del contrato. El Ayuntamiento actúa a través de Promobisa, pero esta Sociedad tiene personalidad jurídica plena y sus actos no pueden imputarse a otro ente que no sea él mismo. Por otra parte, de la lectura del contrato se desprende, sin duda, que RST es sólo un testigo cualificado del acuerdo, por los intereses que lógicamente tiene en la prueba, como titular de la misma. La cláusula sexta regula las indemnizaciones por la no celebración del evento y en ella, en lugar de citarse al organizador local como responsable del abono de la indemnización, se hace expresa mención al Ayuntamiento de Bilbao. Siendo así la literalidad del contrato, entendemos que ello se debe a una imprecisión en la redacción, ya que al no ser como tal parte del contrato el Ayuntamiento de Bilbao, no puede éste resultar obligado. El sentido de citar expresamente al Ayuntamiento deriva de que, en primera instancia, la celebración y continuidad o no de la carrera depende de que éste autorice el uso de la vía pública para ello, así como de que conceda todas las autorizaciones necesarias. En ese sentido la celebración o no puede entenderse imputable al Ayuntamiento y, por ello, dar lugar a la redacción de este párrafo, que, en nuestra opinión, no debe entenderse en el sentido de la opinión manifestada en el Informe de Fiscalización ya que no puede resultar obligado quién no es parte de una relación contractual. Formalmente, es imprescindible que la decisión sea adoptada por la parte vinculada por las obligaciones contractualmente adquiridas, es decir, por los órganos de administración del BUC.

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIKO OHARRAK

NOTAS DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

1. oharra: RAEren Hiztegia. 22. argitaraldia. 2. oharra: 1.882.425,75 euro egiten dituen exekuzio materialeko aurrekontuaren guztizkoaren gainean 993.422,75 euro.

Nota 1: Diccionario de la RAE. 22ª edición. Nota 2: 993.422,75 euros sobre los 1.882.425,75 euros del total del presupuesto de ejecución material.

Algo similar ocurre en este caso, en el que, insistimos, lo más relevante es la función de la construcción adjudicada en la globalidad del circuito. Las líneas de protección forman parte del circuito y, por lo tanto, de la ciudad con la misma consistencia con la que puede ser parte de la ciudad el espacio delimitado por una rotonda, un bordillo de delimitación de un carril para bicicletas o autobuses o las paredes que limitan un solar en el que se realizan obras. Ejemplos de contratación administrativa Sin realizar una labor exhaustiva de búsqueda de ejemplos similares aportamos anuncios de concursos de obras publicados en el «B.O.E.» que pueden entenderse análogos al concurso de las líneas de protección, referidos en la mayoría de los casos a elementos de seguridad vial. En conclusión, entendemos que existen razones de peso para considerar razonable la calificación de la adjudicación de las líneas de protección como contrato de obras por las siguientes razones: — Las barreras de protección son un elemento urbanístico, con vocación de permanencia para servir a su finalidad. El hecho de que puedan o no ser trasladadas es accesorio y sería el hecho de su movilidad, en todo caso, un beneficio debido a la técnica que no desnaturaliza su esencia. — Las barreras de protección son un elemento constitutivo del circuito urbano, que debe considerarse, sin duda, como inmueble. — En la práctica habitual de la contratación administrativa se encuentran ejemplos de contratos de obras análogos al hecho que analizamos. En ellos se valora fundamentalmente el carácter de complementariedad de determinados elementos constructivos respecto a la vía o carretera en la que se ubican. En bastantes ocasiones, se trata de elementos de seguridad. En cualquier caso, la publicación en los dos periódicos de mayor difusión es suficiente garantía de publicidad y concurrencia, por lo que con ello se da cumplimiento del espíritu de la Ley; es más que probable que la publicación en Diarios Oficiales no hubiera dado lugar a una mayor concurrencia. Por otra parte, el citado concurso dispuso de un detallado pliego de condiciones económico-administrativas para regular el proceso de adjudicación y ejecución de las obras.

(III-13)


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2250 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco SALA DE LO SOCIAL EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don Juan Antonio Aldama Ulíbarri, Secretario Judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hago saber: Que en autos número 2128/06 de esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de doña Nieves Olabe Garitagoitia contra Pronubis, S.L., Mutua Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre SSO, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice: «Que debemos de desestimar y desestimamos los recursos que se interponen por el letrado don Alberto Abasolo Abasolo, en nombre de doña Nives Olabe Garitagotia, y por el abogado don Carlos Pérez Díez, en nombre de Mutua Fremap, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao, de 9 de enero de 2006, autos 883/05, sobre Seguridad Social (prestación Incapacidad Temporal), en la que fue parte demandante la recurrente doña Nieves Olabe y demandados la Mutua recurrente, la empresa Pronubis, S.L., el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería general de la Seguridad Social, y debemos de confirmar la referida sentencia.»

gado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldamar, 10, C.P. 48001, el día veintidós de enero de dos mil siete, a las diez horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada), el acto se celebrará sin su presencia. Notifíquese a las partes esta resolución. Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S. S.a. Doy fe. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reciclajes de Asúa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de diciembre de dos mil seis. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. La Secretaria Judicial, Inés Alvarado Fernández

Se condena en costas a la Mutua recurrente, debiendo de abonar la cantidad de 150 euros al letrado de la parte impugnante como honorarios de la impugnación.

Se declara la pérdida del depósito y, en su caso, la consignación efectuados, cantidades a las que se dará el destino legal que proceda.»

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pronubis, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-114)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) EDICTO (CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia. Hago saber: Que en autos número 247/06, incidente 26/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco Javier Allende Jauregui, contra la empresa Reciclajes de Asúa, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente: «Providencia de la Ilma. Sra. magistrada doña Beatriz García Celaa.—En Bilbao, a veinte de diciembre de dos mil seis. Unase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta en sentencia de fecha 21-07-06, a la empresa Reciclajes de Asúa, S.A., en favor del demandado Francisco Javier Allende Jauregui y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juz-

(V-145)

EDICTO

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia. Hago saber: Que en autos número 586/06, incidente 30/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Emliano Rodríguez Coria, contra la empresa A.B. Reformas e Interiorismos, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: «Providencia de la Ilma. Sra. magistrada doña Beatriz García Celaa.—En Bilbao, a veintiuno de diciembre de dos mil seis. Unase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta en sentencia de fecha 7-11-06, a la empresa A.B. Reformas e Interiorismos, S.L., en favor del demandado Emliano Rodríguez Coria, y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldamar, 10, C.P. 48001, el día veintidós de enero de dos mil siete, a las diez horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada), el acto se celebrará sin su presencia. Notifíquese a las partes esta resolución. Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S. S.a. Doy fe.


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2251 —

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A.B. Reformas e Interiorismos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de diciembre de dos mil seis. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. La Secretaria Judicial, Inés Alvarado Fernández

(V-146)

mar, 10, C.P. 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el día 23 de enero de 2007, a las 12:45 horas.

Advertencias legales 1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral). Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral). 2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intenten valerse (artículo 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

EDICTO (CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)

El Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio número 814/06, promovido por Mónica Gallardo Hoyos, sobre rescisión de contrato, ha acordado citar a Artillán, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, con objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Mónica Gallardo Hoyos, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente, que se celebrarán en la sede de este Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10, C.P. 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 24 de enero de 2007, a las 11:40 horas.

Advertencias legales 1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral). Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral). 2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intenten valerse (artículo 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–, en relación con el artículo 91 de la LPL). 5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero. La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio. En Bilbao, a veintidós de diciembre de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

(V-147)

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–, en relación con el artículo 91 de la LPL). 5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero. La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio. En Bilbao, a once de enero de dos mil siete.—La Secretaria Judicial (V-151)

• Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 489/06, ejecución 164/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Roberto Pérez Morado, contra la empresa Bienes Sanregue, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: «Auto.—En Bilbao, a dos de enero de dos mil siete.

Hechos 1. En fecha 12 de septiembre de 2006, se ha dictado sentencia, por este Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao, en este jicio por la que se condena a Bienes Sanregue, S.L., a pagar a Roberto Pérez Morado 24.223,4 euros. 2.

Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

3. Por Roberto Pérez Morado se ha solicitado la ejecución, por la vía de apremio, de la cantidad expresada, alegando que no ha sido satisfecha.

EDICTO

Razonamientos jurídicos

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado.

El Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio número 468/06, promovido por María Lucía Amaral Torales, sobre cantidad, ha acordado citar a los herederos de Juan Baut Mardaras Fullaondo, en concepto de parte demandada en dicho juicio, con objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por María Lucía Amaral Torales, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente, que se celebrarán en la sede de este Juzgado, sito en Barroeta Alda-

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2252 —

guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para proceder al embargo de los bienes. 3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de Procedimiento Laboral). 4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo, que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva 1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por Roberto Pérez Morado. 2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes de la deudora Bienes Sanregue, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 24.223,4 euros de principal y la de 1.816,75 euros y 2.422,34 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses, y costas. 3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial, para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley. Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo. 4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo. 5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál sea éste. Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados. 6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.— El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.» Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bienes Sanregue, S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-115)

EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 497/06 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Johanna Maluenda Terreros, Nerea Barbero Díez, Laura Nevado, Eva García Hernández, Berta Ruiz Orgaz, María del Carmen Casado Gómez, Marta Lorenzo López, Elena Suárez Casado, Aintzane Ibarra Gayubas, Silvia Menchaca Gonzalo y Naiara Inchaurraga Crespo contra Vanesa del Valle Fernández, Asociación Discap-Asguna y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente: «Fallo: Que estimando la demanda formulada por Johanna Maluenda Terreros, Nerea Barbero Díez, Laura Nevado, Eva García Hernández, Berta Ruiz Orgaz, María del Carmen Casado Gómez, Marta Lorenzo López, Elena Suárez Casado, Aintzane Ibarra Gayubas, Silvia Menchaca Gonzalo y Naiara Inchaurraga Crespo contra Vanesa del Valle Fernández, Asociación Discap-Asguna y Fondo de Garantía Salarial condeno a los demandados a abonar a las actoras el importe reclamado como principal ascendiendo a: Nombre

Aintzane Ibarra....................................................................... Johanna Maluenda................................................................. Marta Lorenzo ........................................................................ Naiara Inchaurraga ................................................................ Eva García ............................................................................. María Carmen Casado........................................................... Vanesa Barbero ..................................................................... Elena Suárez.......................................................................... Berta Ruiz .............................................................................. Saioa Corella.......................................................................... Silvia Menchaca ..................................................................... Nerea Barbero........................................................................ Laura Nevado.........................................................................

Euros

4.766,37 4.709,00 3.260,00 4.709,00 4.709,00 994,00 3.260,00 3.260,00 4.709,00 4.709,00 4.709,00 3.260,00 3.260,00


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2253 —

e interés legal del 10% por mora en el pago; sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan correponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las disposiciones legales vigentes. Se tiene por desistida a la parte actora de la demanda deducida frente a Vanesa del Valle Fernández. Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0497-06 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.» Y para que les sirva de notificación en legal forma a la Asociación Discap-Asguna y a Vanesa del Valle Fernández, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial (V-116)

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

En el presente caso se estima no ha lugar a la aclaración solicitada. No se advierte la infracción en la redacción del fallo de la sentencia al ser el pronunciamiento que se postula innecesarios —al tratarse de una obligación legal—, exigible en su caso en otro expediente y procedimiento.

Parte dispositiva Que debía desestimar la solicitud de aclaración solicitada por la parte actora en escrito de 27 de julio de 2006. Notifíquese esta resolución a las partes. Modo de impugnarla: No cabe recurso. Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.— La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.» Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones de Líneas de Transferencia, S.L.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial (V-120)

• Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia) EDICTO EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 294/06 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan José Irastorza Ruiz y Pedro Suárez Iriondo contra la empresa Construcciones de Líneas de Transferencia, S.L.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidades, se ha dictado la siguiente: «Auto.—En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil seis.

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue juicio número 743/06, promovido por Iván Antonio Melchor Bueno, sobre cantidad, contra Vidaya 2004, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Iván Antonio Melchor Bueno sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el día 5 de febrero de 2007, a las 12:10 horas.

Hechos

Advertencias legales

1. Con fecha 15 de junio de 2006 se dictó sentencia en los presentes autos seguidos por cantidad a instancia de Juan José Irastorza Ruiz y Pedro Suárez Iriondo contra Construcciones de Líneas de Transferencia, S.L.L, y Fondo de Garantía Salarial, en cuyo fallo se disponía lo siguiente:

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

«Que estimando la demanda presentada por Juan José Irastorza Ruiz y Pedro Suárez Iriondo contra Construcciones de Líneas de Transferencia, S.L.L, y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidades, condeno a la empresa demandada a que abone a Juan José Irastorza Ruiz la cantidad de 15.606,50 euros y a Pedro Suárez Iriondo la cantidad de 13.439,80 euros.» 2. Con fecha 27 de julio de 2006 se presentó por la parte actora escrito solicitando aclaración de sentencia en los extremos que se dan por transcritos.

Razonamientos jurídicos Único.—Teniendo en cuenta que el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite, bien de oficio o a instancia de parte, aclarar cualquier concepto oscuro o suplir las omisiones contenidas en el fallo de la sentencia y autos definitivos, así como corregir los errores materiales manifiestos y los aritméticos.

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral). 2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado, o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral). 4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2254 —

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero. La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio. En Bilbao, a ocho de enero de dos mil siete.—El/La Secretario/a Judicial (V-123)

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

«Auto.—En Bilbao, a once de enero de dos mil siete.

Hechos 1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Garcifox, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 23.137,49 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en la columna «Principal Pendiente». 2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la columna «Abono FGS»:

EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 606/06, ejecución 4/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan González Ruiz contra la empresa Galíndez Legarda E y C, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: «Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Óscar Martínez Asteinza.—En Bilbao, a doce de enero de dos mil siete. Únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2006, a la empresa Galíndez Legarda E y C, S.L., en favor del demandante don Juan González Ruiz y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes, en comparecencia que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, el día 14 de febrero de 2007, a las 11:25 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia. Notifíquese a las partes esta resolución. Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.» Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galíndez Legarda E y C, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial (V-117)

• EDICTO (CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Acreedor

Pecharromán Pinto, José María ..................

Prpal. pendiente

Abono FGS

23.137,49

7.896,06

Razonamientos jurídicos 1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10 de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados, DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS», cuyo importe total asciende a 7.896,06 euros. Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial. Una vez firme esta resolución, archívese. Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.» Y para que les sirva de notificación en legal forma a Garcifox, S.L., y a su Comité de Empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-121)

EDICTO

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 873/03, ejecución 234/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José María Pecharromán Pinto contra la empresa Garcifox, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao. Hago saber: Que en autos número 291/06 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Magencio González Sáez contra la empresa Cárnicas Rodero, S.A., Harategui


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2255 —

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Onera, S.L.L., Antonio J. Jaén Panadero y Hermanos Rodero, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente: Fallo: Que estimando la excepción de prescripción alegada por la empresa codemanadada Cárnicas Rodero, S.A., y desestimando la demanda deducida por don Magencio González Sáez, contra las entidades Antonio J. Jaén Panadero, Cárnicas Rodero, S.A., Harategui Onera, S.L.L., y Hermanos Rodero, S.A., así como contra el Fondo Garantía Salarial, debo absolver y absuelvo a los codemandados de todos los pedimentos formulados en su contra en este procedimiento. Notifíquese a las partes, en legal forma. Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.» Y para que les sirva de notificación en legal forma a Harategui Onera, S.L.L., Antonio J. Jaén Panadero y Hermanos Rodero, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia», en Bilbao, a ocho de enero de dos mil siete. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao. Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 66/06 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice: Sentencia número 399/06.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil seis. Vistos por mí, Óscar Pérez Corrales, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de esta ciudad, los autos de juicio de faltas referenciado, contra el orden público, siendo denunciado don Aitor Echevarría Calleja. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. «Fallo: Absuelvo a Aitor Echevarría Calleja de la falta que se le imputaba. Se declaran de oficio las costas causadas. Llévese esta resolución, previo testimonio en autos, a su libro correpondiente, y notifíquese al Fiscal y denunciado absuelto con instrucción de recursos (apelación en el plazo de cinco días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia). Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.» Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Aitor Echevarria Calleja, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a treinta y uno de diciembre de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

(V-122)

(V-118)

EDICTO

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios Bilboko Portuko Agintaritza

Autoridad Portuaria de Bilbao

Bilboko Portuko Agintaritzaren Administrazio Kontseiluaren ebazpena, ontzi, bidaiari eta salgaien tasetarako aplikazioa zuzentzeko koefizientea aplikatu eta merkataritzako zerbitzuak eskaintzeagatiko portuko tarifak berrikusteari buruzkoa.

RESOLUCIÓN del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre aplicación del coeficiente corrector de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía y revisión de tarifas portuarias por prestación de servicios comerciales.

2006. urteko abenduaren 15ean egindako Bilboko Portuko Agintaritzaren Administrazio Kontseiluaren bilkuran, zuzendaritzaren txostena ikusita, eta bere edukiari lotzen zaio, gobernu-organoak hurrengo erabaki hauek hartu ditu: Lehenengoa: 2007. urteko ekitaldirako Enpresa Planarekin bat etorriz, datorren ekitaldirako ontzi, bidaiari eta salgaien tasen kuotei 1 balioko koefiziente zuzentzailea aplikatzea mantenduko da, azaroaren 26ko 48/2003 Legearen 26. artikuluaren d) atalean xedatutakoa aplikatuz.

En la sesión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao celebrada el día 15 de diciembre de 2006 a la vista del informe de la Dirección a cuyo contenido se remite, el órgano de gobierno ha adoptado los siguientes acuerdos: Primero: De conformidad con el Plan de Empresa para el ejercicio 2007, mantener para el próximo ejercicio la aplicación a las cuotas de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía de un coeficiente corrector de valor 1, en aplicación de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 26 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre. Segundo: Aprobar el mantenimiento de las tarifas portuarias existentes por ocupación de superficies a tenor de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre. Tercero: Actualizar las tarifas por suministro de agua y energía eléctrica con un incremento del 2,9%, sin perjuicio de nuevas revisiones en base a los incrementos previstos por los suministradores con las respectivas autorizaciones gubernamentales, de modo que no resulten inferiores al coste del servicio. Cuarto: Mantener invariables el resto de tarifas portuarias. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Bigarrena: Azalerak okupatzeagatik dauden portuko tarifak mantentzea onetsiko da, azaroaren 26ko 48/2003 Legearen 31.1 artikuluan xedatutakoari jarraiki. Hirugarrena: ura eta energia elektrikoa hornitzeagatiko tarifak eguneratzea %2,9ko gehikuntza dagoela, hornitzaileek, gobernuaren baimen egokiak dituztela, aurreikusitako gehikuntzetan oinarriturik berrikuspen berriak egiteari kalte egin gabe, zerbitzuaren kostua baino txikiagoak izan ez daitezen. Laugarrena: Portuko gainerako tarifak aldatu gabe uztea. Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan xedatutakoaren arabera Administrazio-bideari azken ematen dion ebazpen honen aurka, aukerako berraztertzeko


BAO. 14. zk. 2007, urtarrilak 19. Ostirala

— 2256 —

errekurtsoa aurkez dezakezu hilabeteko epean aipatutako lege-gorputz horren 116. artikuluaren babespean,edo zuzenean administrazioarekiko auzietako errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean bi hilabeteko epearen barruan, interesdunak jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, Administrazioarekiko auziak arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko 29/98 legearen 10-1. J) eta 46 artikuluarekin lotuta 8-3. artikuluetan ezarritakoaren arabera, egoki deritzon beste edozein errekurtso aurkezteari kalte egin gabe.

Bilbon, 2006ko abenduaren 18an.—Presidentea

BOB núm. 14. Viernes, 19 de enero de 2007

Procedimiento Administrativo Común, puede interponerse recurso de reposición con carácter potestativo en el plazo de un mes al amparo del artículo 116 del citado cuerpo legal, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación al interesado de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8-3.º en relación con el artículo 10-1.º J) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se formule cualquier otro recurso que estime procedente. En Bilbao, a 18 de diciembre de 2006.—El Presidente

(VII-4)

(VII-4)

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

Consorcio de Transportes de Bizkaia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Indarreko legerian xedatutakoa betetzeko, jakinarazi nahi da behin betiko fidantzak itzultzeko espedientea ireki dela. Fidantza horiek behean aipatzen diren erakundeek jarri zituzten, ondorengo kontratuak burutzeko berme gisa: — Logista: Creditrans garraio txartelen banaketa, salmenta eta diru bilketa. — Once: Creditrans garraio txartelen banaketa, salmenta eta diru bilketa. — Provadisa: Creditrans garraio txartelen banaketa, salmenta eta diru bilketa. — Exprensa: Creditrans garraio txartelen banaketa, salmenta eta diru bilketa. Bermatutako kontratuak direla-eta, adjudikaziodunari zerbait eskatzeko eskubidea dutela uste dutenek nahi dituzten erreklamazioak eta oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo 15 egunen barruan. Bilbon, 2007ko urtarrilaren 9an.—Lehendakaria, José Luis Bilbao Eguren

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se hace saber que se ha iniciado expediente para la devolución de las fianzas definitivas que, para garantizar la ejecución de los contratos que se relacionan, fueron constituidas por: — Logista: Distribución, venta y recaudación de títulos de transporte Creditrans. — Once: Distribución, venta y recaudación de títulos de transporte Creditrans. — Provadisa: Distribución, venta y recaudación de títulos de transporte Creditrans. — Exprensa: Distribución, venta y recaudación de títulos de transporte Creditrans. Los que crean tener algún derecho exigible al citado adjudicatario, por razón de los contratos garantizados, podrán presentar las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En Bilbao, a 9 de enero de 2007.—El Presidente, José Luis Bilbao Eguren

(VII-3)

(VII-3)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,66 €. 2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 161,92 € (BEZ barne). 3. Banakako alearen tarifa: 0,79 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,66 €. 2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 161,92 € (IVA incluido). 3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,79 € (IVA incluido).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako gutunak Bizkaiko Foru Moldiztegira bidali behar dira. Aita Larramendi, 3. 48012 BILBO 53. posta-kutxa. 48001 BILBO

La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia» se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia. Padre Larramendi, 3. 48012 BILBAO Apartado de Correos 53. 48001 BILBAO

http://www.bizkaia.net BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

PAPER BIRZIKLATUA

Profile for Quico Manyos

Reeglamento sobre la ética cotidiana en la comunidad foral de Bizkaia  

Normativa que desarrolla la reflexión ètica en servicios Sociales en La Comunidad foral de BIZKaia

Reeglamento sobre la ética cotidiana en la comunidad foral de Bizkaia  

Normativa que desarrolla la reflexión ètica en servicios Sociales en La Comunidad foral de BIZKaia

Advertisement