Page 1

Bo đ o Lu ı ođ o Cņu ı o leıy Fł m a n do A u o lu (u m p]e a ao ļ de Fım o n do P ģre z t $p in q io A so 【io d dn h la $Jn e de (Įtïbe i de Jm dllısria

ł o (o m

M A E A Z IN ß0 6 sA N LU I

u n ïón

de M o n lse ru y M o te a

nn

A n a ya

/

/

milli \w w v

q u e te yv rrlu o l c o

m

Scanned by CamScanner


赭囊

嚇 \

纖 驪鼬

踊 上

朧 i囀

襯 隽

翼隸韉 纛

强 舗 驟

In fo r m a c ió n lo ç a l m e d ia tà y o p o r t u n a

*

ln

■図■■■

团团 团团 团 国 回 一

卄卢メ

甲姓ぞ

■自뇨

-

团 团 团ı 国团 团国 国 团 团

w

w

w

.

p la

n o

in f o

r =

M ás d e 1 8 , u

v u

v is ita s

c

d ia r ia s Scanned by CamScanner


買二

ニム文 ı

藝 二

ı =

ı n te m

D a le コ

r

a rn io

F ra e e T o rre s

v a lo r a

q u e dān a

tu h o g a r c o n d is e iio s d e

lu s e s p a c io s u n n u e v o a ire

,

B J u á re z / A v é B e n llo J u á re z N o 1 5 65 s (4 4 4 ) 5 6 ? 5 2 6 8 y s e 7 5 2 7 0 B o d e t Te ı

v a d o r N a v a / S a lv a d o r N a v a N o 1 9 2 ı n te r e e ra m ic M ı C a s tro (p o r la te ra l)C o l J a rd in , E * # ¢ô n P e ó d e s ,

d ıı a

vanguaia

(4 4 4 )8 1 3 0 1 0 0 y 8 1 3 0 3 9 3

J r ¢t p m Scanned by CamScanner


EV EN TO

PA P A S .

Æ TO G R A TIA S /J

ť PA D R ı N O S: F lo s t

L 1

d

d : to l o B B e ' " , e n ı y M o n o J¢ B rr o e á n

ln u

Jo s é B o n n g o

n

y C r id i¢ïo B o

Ħo

g ôn

O \

u pe päs de ı

n o v io

i [

( io

n z o lo

Bo n o

m n le

y

Can

nen

d e B e n o v e n te p o p ó s d e i n o v io

L

严リ ◆ Scanned by CamScanner


回国团团团■团团

V

P

11

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


C e lln o O M

m

de F & m

d i« ¢

c

回国国L

眉 繚妫

r

W

gt

æ

ıl

U

生 胃

Scanned by CamScanner


圈圈

a

m ıc o

de 钿

鲫觯 \

钿 恤

jg ĥ

'

\

.

1

: Gt

M t娴

_

.

Scanned by CamScanner


a

X

.

ľ

:v E "

9

)

æ

. .

PA P . S

:

An\

Fra

ZĦm e ñ o to d o

n c is c o

°

i

0 0

u

d *

Pia ı ri

fo

W

c iū s

Po 山o Z e rm

e

ño

Y o la n ılo y Fo m

\

o n clo

Z n rm

ū

ño

Jo n o lh o

n

R iv e ro R o

Scanned by CamScanner o


N

é fo Te ı

t

C

o

o n o c e m o s

n o s:833

00 39 ar ce ı u ı

j

12 8 54 5 2

N

lĺ m ite s e x te

.

.

.

lı D 6 2 8 2 5 2 18 7 8 3

04 4 4 4 4 1 7 1 56 7 1

w w w

n o so

t ra s c o m

m x

I

v

o

y Pe p e

ı e ll 1

ぶト

M O d a N u pc ia lE s pa ño la

N Ëre o RdL

l

iıııı Barn{Ĥân N o 39o FlenlÐa p le za ÐD ora d¢ n ılı ・

J

Scanned by CamScanner


£ ţ

r

,

W

n

j

¢ r

ä

i【

.

:

.

/ M

ť+ '

' M

o rc e ta

o n iï e

ï y B o le n d o G

o n z ûlm

b u z ņ r fe

rn a n d o

Eı m

Ja

O

T łe jo

m o

ıf e rm

n

d o /«

co n o

S u á re z d e Z o p o ı o y A le jo . D ro Z o p o la

A c ö m p ? ñ o n d o û Fe rn

Z O

m

TŅ ı

o n tJo

ı= ı

\b o ı

Scanned by CamScanner


!

iħ M o n o n o Re m

i

r lņ

r Fo

X

A

四 "

"

..

Ne

n o

M

ho o rı

H

ó n d o ıd e O t o ñ o ro V illo lo b o s d e C o

em

y c ho

国 '

ıo

O

cni

s s io

! q Þ

qp

Scanned by CamScanner


=

H

LA

套 战

İ' l

Scanned by CamScanner


d

rj 卅团团团团■■ダ ı

Rıï ım

u

u

i

*

ı

ıU n o y G o b đo b

Pu

m

o łm

\

B d la d e ūJ \ n to ja rr)b ié n e s m p o rta n te n u e s tro d ia m a s ı

=

'

j

* L

, ' ı

J a

&h âvM

'

'

ł

h

R :

:

G

ı

on

Lh ic

Ņl i j * 88 Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


曾 豊

自'

.

该 一 ı M 45 # pb n¢

Scanned by CamScanner


II \ ( ゴ

ı

L r e a n ło s a m ü ï e n te s u n ıc o s c a d a e s tilo

para

de

Á$

b

3

_

ı ina

4 l

A ı

.

id a

v

a s

æ »

«

æ

* = = b i Y a o a pam

(b

S«e

n s a » = «

iı ¥

C 国 名筐 曶 自沁S

tm d

習9

s a d

i

e» s

昌 禹惫孔 冒 嘩园 叫声节妇 も舀置雾 舀 と曜 單 曜 出闻 뼈島 餘 d e 怒 目 寧 卤 由 注 し 钿院 次 日 细 长

目匦 認 心 調 喇 泄

醒着 巴

ea

a d a

cm

弘 则區

甲 e

日 =

ゐ沁 园 征

蚀 消解

画画四 囟

《Ĥ e m

h

d e b

W

= Ĥ

,

函团

&

s e n e a a a u a ti c t e ł

s d æ* = a

T ł

3 2 ū h * æs đe

» s

E=

S 浪 汇自住電澹 台 6 m

a

心 国魂电乙

i a s e ip c 蹋 亀 i5

*

b e s aM

山■

$

日a s a a

n «

\s

a

宠 加

報 目 冒

= r

T d b«

多巴

明 目四 四

id p

lz

c a m

时曜 榆 邮

u n e a a « n m a c cn

ta

w

m

La s

Pa

ia

pa e

m

i

æ

a i n a

c » s

d e

y

k e

l Ja

a = zi

į

c o n o cer

o s

f i

n e

F e la a s e

n

F e c o m o e s & ó w = B

t m

门万鹗 ゐ閤妞茳路

心 目茏 岱

e s p æ iâ

b e r c ā

Æ

u s tlp

c Ė ta d

Paadias

b «

pa ra

4 þ£ *

W

门 疙 貿 日曇 葫 黜蹦妇匾繇 翩 中国电到电 告目函 e p a s ill o s a ?r e n æa y m a B io

e s ła n q * 包

u z

F

旧制丽嘱三 死呑 ヨ万 生沁椭当 下 の 0

向 T

= £» c a a

Æ

f

r e år d ?r

a

yTi =Sa

8

3

8

dë s d

yw

ü

ř

a r

Ë e iiů

æ

o s

ı a C a a

q p

日 ヨ鹗 勺

麟聞

a

e

li ?

a

良 鈕a

e

ic a

名 甚 国 臼崮 自

«

ı ı =

e

如广

Ė da

b

聞 羽 码丐 Fb

.

+

e

林 吐阳 囂 仍

m

e

ぬ 自 知磊 细

ザ 台

( Ð b e r te

d

ra

*

国 召 に 聞 邕酪

e a c = « *s s e e

ı

de e

* % i

ı

i

i

m e n

q ee ad

se

=

d

U=

de w

e e ¢« e

m

加歧

de

p a æ t id

a

0

r

r

i e e = å s e e k a » a c a e a i e « O S Ė d £e 口図

g

自団島

c ħo o o e

e

m aı *o e

E"

J

ł

& i d d i e d e d ły

d e a ı» a

细比 吣 自国ı四物细 r d t

d

Į i ıı

e

Æ

*

e eı n n

e m

叫 摩

b

マ 茌 惚 圳ı

h =

ï d M ¢łr se d d

$ ı b p i c ņ Ę a ı la e

en

聊 o

台 标 罅 翱陶 赜 野

£#

e $ t¢

ıe 寧區 a a

d

A

.

d* S e s id 细管 tm

n

曲蟋 d 地

¢p E

ţ

d

a

&

* ¢« P í T 4 i r

lb

a

o

8o r E s ņ ņ

a s ı

d # łr m

a

e

诮团团回国国国国 b 嘘 四 a 凶明 自 聞 砪 島

» w

i 自習

«

e ıq r i w

w

C a sa

-

* g įıl R *

* P l # * r e i a » . t = A đ& d i

(8 0 0 ) 5 0 3 8 5 6 8

H 四う 中 时 島 良I

* ı* a a a 4 a p a ei

P !

曲際 妇 汩囂路 勃 帕曲 齢瞩 自加 黜 申 驚 自

観 瞩 目妇甾 钾 個鬯园訟り 凶陟 目趋

钿涌 也

Ž

ť

!滤咿 Ħ 扫 粤

m

턴 曲c a n o

a

4e

z ş a c

ı=

# w

6

ı c0

$¥

z ? g rā

H a c ie n dsepulveda c o m M x Scanned by CamScanner .

.


c u m p ı e a ño s D E FE R NA N D O P ER E E S P IN O S A

。 上应

一 ・

«ie rn rd o 5 e rm n o Fru n c Ė c Jo v ie r S iN o J e s R o m ĵ re z

一 。

-

嚮趴 爾

o

Le

os

M

tm u e

M U e ıN -

l to

tıy

Į Cb e s sc a ıb d h = de a an J e p o M d a ıe i

eo n o

o

h bu b

Aleį ało O ib z Æ

t n æ

鲻 蟹 Scanned by CamScanner


V ry ıe N d ?s de sd e

$115 0 0 0 0 '

,

.

oo .

in

i

la m i l i a

,

'

v ł v a c o n e s tilo

w w w

l

re s

id e

n c ia

lb e

n e

d e bbo

.

co m

B

e ne

n 十

Scanned by CamScanner


70

a

ño

s

D E JO R G E M E N D IZ A B A L

內 習 啊

Scanned by CamScanner


P 口to s in o ―

D ET A L L E S

H

b ó 1o

w

n ï c ł ł

e

ś o tu iM o

d ßıglilc a ld e Jo rg e a d e c io y le lio lo â D t H c t o t o n e s

n o

O

T

O

E

ea M

A

R

p

n Þm

so

o ï ìa re s o

\o

l co

su n

ı o s

Æ

\

» '

A

P D

Ľ

F?é c ia « G

a ıu

o

C

m

?

m

p u@ ļ Æ&ł

Eb b ā

m

dguiĵ o

*

'

二彐

z ee9

:

l

°

.

I

Æ

l

h ) IJ

コ艾 p re g u n ta p o r tu

e t tró n ic o m o n e d e ro e ı ・

2 曲

'

{

S 7

o n

q Ĥ

Scanned by CamScanner


ZA R O N O pG A N ı ł

*

-

*

. -

I I "

"

£S O ETA Lı W

"

ı "

-

"

-

ıC a » O

d ıM

ır«

U rM

o m

io M

m

G-

\

!.me!em°s

į

一 胃 、

Scanned by CamScanner


e

ľ

p

er ef

e

u

q

o

+

s o ın l p

a h ;g d y ı

h

u

h oc

r

o

s e\ a n o; c a n r

a e s s o in l a r o o ı l

sem

u

1

m e

+

. .S ís ołoP si uL n oS 5 865338)444(1 .l e Ï n e oV 0 16 o m o C n ił l

;

ef n

dA a

a

N

a

p s£

e

D

n n £ ıR a v

"

/

ı。

产国

し レ

セ日马

Scanned by CamScanner


O RG A N ZA RO N

D E TA L LE S

0 0 :U m

C h iq u &

co n m

h e n a m /

d

p

I

0

8=

e

ß

i

?a

l4iı

fie

s ta

D E C H IQ U IS B E R A N C IA

C h ,q u q O ı go A

Ţ

w

in

b

» a ¢

ī R c e ıd o Q r » t

m

g

Scanned by CamScanner


Ħ

Ė

l

ĺ į g C O R T JN A S k P E R S I}W

L

D U ET T E

'

加nł e rd o u g la s c o m

-

M x 切

ı

15

m » e a o te h ū e n e ı a

1 嘔 く 二ご

! Scanned by CamScanner


t« r I n A&

ci

W

Ļ

ï b tb d o

tc ı» a

C o m « d » d a C m ıe ı o O « « » » lo o P 2 01 1

d* f

Scanned by CamScanner


B IO

T

ra

ta

m

ie

n

to

s

Ķ

pıT S a lu d y ó e lle z a In te g ra l

v

,

M a rtfn e z 4 98 L o m a s I S e c c ló n M a n ue lN M 70 S a n L u is P o s i , S L P T 4 44 8 ı4 4 0

Scanned by CamScanner


ī

Þ

'

l P

Ą

c u a r ta V L LA S U S A D A O R G A N IZ A R O N

.

a卧 d 娴

tm o o u n ų

#

D E TA L LE S

Scanned by CamScanner


G O Đ* I E Z

A v rJe rËo R o d r gu Ez B an a gán # 4 50

=

勇园台

曾 飞

JU L IU

Qf

:

E ıD ,-

P la

o ra o

-

d

o

e t c ı«

ı

B a jo Lo c o łE 3 3 0 1 4 44 8 1 1 770 6 n te r

Scanned by CamScanner


Fw J

!T}j\ a

łq

E LE N A G O N Z A L E Z E S P IN O S A

国叫 厂 ı區 【 一

l=

\

h

s o m ig e s

de b

s

m i »b i b

e co a

p ?

m

an e n s a

C W « Ĥ M

i= ıı

Scanned by CamScanner


ER JA V Ł

:A

CA M

DE ı

M

自 ■ 画 歹

ĄR ĄC E U G A L A R

ase so r

d

e

ı m ĉ

e n

C E N T R O D E IM A G E N Y

F O R M A C IÓN P E R S O N A L

r

SE R V IC IO S

ESTNCA C o rl« ņ 翩髒 红曲 障

\ 》n *

9* i

9

班串

M i$ y ) ir s i¢

A S E S O R Ï几 D E IM A G E N 即叫 礴 沁y at 稍q 礪 伤 戳 ł i ĺ a je 切 勿 n ia q u 【 儆 n ic a 同 e 声 钻 ¢缃 A a l¢$ o ria d ¢v e M M o

m

i

Om《 jı eeciūn Sie n a ¿ e o n Ĥ 9 36? Ł

Scanned by CamScanner


져 心

rn

=

Ę

SA M PER E

I ı

橱 峰山

Scanned by CamScanner


l

-

& ,

.

P Scanned by CamScanner


°

M in k a la e m

事 i

b

a n

Ą* o d

q

e

e

i

e

«

h i â ilpafb

響 n

M

su Ĥ £

w

tĦ ı ge ae

n »

%r

s

S

C o łl* ıC

o

*

FO T

H

#

O G R A F ŁAS

f

,

X

h

w

Ė b m i n Gd

»

ap

C Æ# S m m d »

团 团 OA V ıD ŲAMIIEŁ

匡 國

Ta

M

Q

z

ït

Scanned by CamScanner


◆ 1

/

n e ıı u

m

ı m ï lıd , po r ı ı rı ı ıp ı ım 目售 ı p ıy 则 ・n ı m 臼 ıó 目 d 0 南

p ıp u

ı《《i 自ır ı 秘

叫 嵋

lı歹留园1 召回¢ı【 r ım 铛吕 く园封 ıl l・国 心 目1 ı iı. ıı ı *ı w*lpt ¢ııY p im ı

R« ı lm

am or ı ıı m u d « d ¢ p ıp a 发男ı ı 硇 宿卫¢l・ ぎ嘧オ四 国 旧 く圆圆序匡n ; 0 黟 d a n tæ h « b r ııd * l d t ı ı a buı d o ro ı

の削

q ıı* s o

ï ◆

\

am

Pa d

' "

广ぽ

'

T

ı»

d « r o SA LI P

l

ı ı ı a m » s « n ¢l n íı a ・ ı

n o ı d øEo r a r c o n p « ï e ı ¢ı M e r b a s p r o * « a n a le s

o co n

国 ı

B U ¢ı * P R O V EC H O ! ı

ã Q E IE L ! '

か ; 够

r

L a m e ]o r cne n tión e n

de ů co n o

ıs m o y

d e fe probl 屋

auores

ì

1

Scanned by CamScanner


ıD M

'

,

ın t e r n a t io n a ı D e s ig q e r s M é x iċ o S S 1 0

E n M ģx [c o D F s e lie v ä a c a b o la s e m a n a d e la m o d a [n lo m a lio n a ]D e s ig n e n M Ġ x lco S S 20 10 e n e lS e lò n C u e rv o s e p re s e n ta ro n c o le c c to n e e d e m u c h o s u v o e g rg o d e dis e ña d o re s m e x ic a n o s e lm B q u llle le d e le s y lo a m o d e lo s e s ı M A C Q u e Ta l e s tu v o e n lo s d e s lite s d e K ris G o yrl R G S á n c h e z Te A m o y D o c e C e ro T re s

4i

R G S á n c he z

M AC

Scanned by CamScanner


W , ğb 当国

į

i因

,

EV EN T O

r Į r r

i

C £= = 3 0 £ Ł

=

cr= fEļ la y

= e æ

c

c ie E

de

e

c

Į qrk cı

c £

c

ņ )

三二 三

M

'

i$

i

二二三

=

: 葛

T

晒向

ia æ e į 【

安三三 三艇

rlj

ミ 三乏 公

2

T

5却

řį

7 a d i

町 吕 フ歹 三

二王 安 三 三 弓 矿

ì2

ĺ ıjip os E n u n o

a d e r a v a iica l co n

T a Bn v e

O ï

a pof tħi o m a fu a l A s p tz de ía de iıiö n g u ía

r r Łt a esimaca L

a

da P

ヨ 死 士 蹈 (紐 话 嬋 铛

æ 7

ie g

a r a pe ses rĺ ia i e í a

無餡 y 밝 留 n 射舀

COIŁOZC LA SElf iq ı p S IN C S M P R O M SO 4 G ¢ S U C IT A H O Y M S M O r

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


6

a

ño s

Scanned by CamScanner


la

a Ex a

y

m e n

de

a

dm

e

a

ı s lo n

;

S

SCAN DO E ST A M O S B U R ES A LD5 M U O

E S T U D IA N T E S pa

G

IN F O R M E S

:

ra n u e s tra

e n e ra c

ió n

8 34 10 4 0 /

2 0 10

v w w

.

s

lp Ite

sm

m

,

»

il a

C U LTU R A E M P R E N D E D O R A

Scanned by CamScanner


'

. I

甲中严 ,

J ;=

D ET A L LE S 5w Jo F O T O G R A F IA S A l ł D O R A C A G F Į A

C

o

\

Del e d d d o c Ðn 口しづ 回

づ瓦岸 岱 $ 巴 面

d e b s ib

r

rc

ı

*

n e lT Ģ §

C

O fi だ覧移

自图 爵 e c = ıj

To

a rm e n c h u

b o ī

=

e

go

s " s

E n

g?

r re s

r a o ro n

d e Ðe ļ Qb lle w Į ci

\

i

e

do n de h u bo

刈 仍

Ðd o a

Ð 沁

w

c

吕 了窃 可

Co

口 m コ 了 宅 门っ 図 气 )阳 f r

Keo

s s

a n o

昵 疟ー 会 じ 一 ー 一

Ļ

Scanned by CamScanner


M

[h ı n e d

[C H I C A S

C H IC

Un

I

B Y LA N D

[C O

C I N E R IT O S

tR I N G

(P E L E A [C A

rs ı o n

o

To

rr e

N

o to

lio R o d r íg u e z y A le M

o r l:. E z

l

á

e n u n

he

se r u n a

p e q u e ña d e be be s

r m o s o c u a r to

e

Co

]

n e n o rm e s

s a ca a

tu c o

n

t ra je s d e lu c h a d o r d e s u a m a rc a tr ı n c a n te d e ı

m o

e te s d o b le s , p ı n t u rl Dı b u jo s s ln lim ite , c a b a lı ı n c e le s y m a n d ı es pı

] I

D ife r e n t e a lo s t lp ı c o s Ju e g o s d e fe r ı a, b lo , k t ı n o , e ır e tr e te a z a r a to r ı p ru e ba ı ı a ta z o , c o lo r e e y m e g a a g a to

A N U A LID A D E S

Y

dı v e

d C he m

E n u n rı n g ı n fı a bı e c o n g u a n te s g ı g a n te s l r e fe r ıd e e ld e q u ie n e s e l g a n a d o r

]

D E F E R IA

[M

o n

to s y g a lle ta s ó h a z D e c o ra p a n q u e c ı fı g u r a s c o n c o m id a , d e s p u é s c ó m e la s

]

D E SU M O

B A LLET E S

v e r tld o Ju e g o d ı

m a m

D E Bo x

c o n

R a ym

° " a fe s te ja d a E lı o o k Ju n to c o n ı g e tu ı vas p r ln c e s a s , h a d a s , r o c k e r a s o d ı

]

[B A

a

o n to

[P A Q U

] [P I N T A

C A R IT A S

E T E S D E P R E M IO S

]

]

,

i P R E G U N TA P O R N U E S T R A S P R O M O C IO N E S ! ı N F O R M E S :8 3 3 4 1 2 4 Y 4 4 4 1 9 6 5 6 e m

a

ł ık o

o

ıp a

w

h o lm

c đıc o m

Scanned by CamScanner


'

£ a

a

e

a

.

나 녘回國 A

ro n lz o

H

M ono.0 Ra um ı rlo t fo Jo s É n lc n s * G o d i» C e a D â a * o 'y= e de & m l ų0 M a C o r o o lV o lle To r r e s N o lo ļ w Ro d bw z f i = / . o ıu o o O b z Ocı M

e rr e ro

4 8 勃 爿団

Scanned by CamScanner


峰 T B R A

IN

PA R A

EL

M

C o n »o rc io E d u c o llv o

E R ıC A N A

a n

D ESA R R O LL O

á hu

a c

T ĹT U L O Y E X P E R E N C IA LA B O R A L E N U N A S O LA C A R R E R A

Lic e

n c ia

A d m in is t r a c lo A dm

m

is tra c ió n d e

n

t u ra s

de

e m p re s a s p r e s a s tu r ís tic a s

e m

O FERTA E D U C A T IV A

co

m u n ic a c

Co

n ta

D D is e ñ o

m

Lo

m as

T e lé fo

4 a Se

n o s:

cc

r re

s

M

a e s tr ía e n a

d m in is t ra c iá n d e

M

a e s t r ía e n e

du

g ĺ a e d u c a tiv a fis ic a y d e p o r te s

c a c iá n

M

a e s t r ía e n m e rc a

M

a e s t r la e n

e rc a

d e in fo

o lo

Sı ST E M A D E B EC A S

# 10 15 To

P o s g ra d o

ió n

as

Te c n

m a s

ho

d o t e c n ia

M

A v R e a ıd e L o

d u r ia

e re c

in d u s t r ıa d e l v e s tid o

e

S is te Ed u

ió n

2 pı a n ta b a ja

ió n C P 7 8 2 1 0

8 25 7 2 72 y 8 25 7273 (fre n t e a l w e s tin )

rm a c

n e

g o c io s

c a c ió n

d o t e c n ia

te c n o lo g ía s d e Ia in fo rm a c ió n

O N ES PCı N SC R ı ı ERT A S ABı En

e ro

M

a yo

S e p t ie

m

b re

Scanned by CamScanner


苄佷

D E TA LLE S «»TO G a A F I As

D AW D

PAM ī RE Z B

de ı o s os qu e

co y

: E s tu v ie r o n s u s a m ig o s ı e g io s Lo m a s d e ı Re a l d e ı An d e s

Scanned by CamScanner


,

Y

砥品 韜 人 桷 찍 严

t&

\

綿

障 曜 自M 锄 勘 眲

下吧 # W 槲

U 钿

肉栩 心 如 名05

Scanned by CamScanner


PA PA S

'

X V S

T

W

M

IM

ıŁ A M

B

:

D E T A LL E$ p * ıl m

l t ŕ

B W W

)*c .

Scanned by CamScanner


Eı c a m p u û B a n Lu is P o tg e ï co m c o n m o tiv o

E m o c io n a n te Bı EN V EN ı DA a lo s n u evos

lin c e s d e la U V M L a ú n ic a U n iv e rs id a d G lo b a ı en

Mxico

"

de

eu

D ėc im

P o n te Ia C a m la e ta

o

" ,

e n zó ı a a ce le b ra c ı o ne s

A nı v e rs a rio co n e lE v e n to

do n d e

a lu m n o s

y dire c üv o a de la

in a titu c iön s e re ůn e n p a ra ts m a r e ı Ju ra m e n to q u e lo 8 ł d e n tinca c o m o ı n te g ra n te s d o la co m u n ida d u n ı ı v w w w fi a uvı

E ıM iro J e s ú s M ,

,

u n e m o tiv o

ı n v itó a lo s o s lu d la n te s d e e ln o m

C a rb a ja l re c to r d« l C a m p u a

a rtł nez

S a n Lu is P o lo s ıd lrig ló

d lßc u re o e n e ıc u a l

n u e vo ı n g re a o a

b re d e la ı ón n a lllu c ı

,

po n e r 13n a lto

do s u M is ión , V is ión re e a ïta rı

y V a lo re s , c a ra c to rïa uta s d e é s 加 g ra n U n iv e rs id a d c o ll pro ye tc ló n Internaclonal S e e fe c tu a ro n d ife re n te s a c ı lv ı d a d e s d e in te g ra c ió n d e po rljv a s y 8 o c a p a c id a d d e tra b a jo

d e s ta c a r y

e n e qu ı po

p a ra

j

s e r lo s m e o r e s

fin a ld e le v e n to lo s Aı ,

a s is te n te s

p a rtid o d e F o o tba llA m e ń ca n o

pre s e n c ia ro n

e n e lq u e

u n e m o tiv o

p a rtia p a r o n lo s

Lin c e s d e lC a m p u s S a n L u is P o to s i L a U V M ya e s tá h a c ie n d o lo s p re p a r a ü v o s p a ra re c ib ir a ı as n u ev as

g e n e ra c io n e s d e B a c hille ra to y Licenciaa

q u e in ic ia n

en

E n e ro 20 10

L A U N IV E R S 旧 A D G L O B A L M

,

d o n d e lo s a lu m n o s p u d ie ro n d e m o s tra r B u s h a b ilid a d e s

,

&

ls ¢

Scanned by CamScanner

.


自。 台 A ļ į

EV EN TO t l r o ıo G p A F lA S

R F/ )/ v ł ı ) W // ı 【

l?

rr t ı Ģ

ßŲJ Lllo C e

Y po

r

e so

»u s m

n

o 5e

e ïo r x

#

J

m »ı

vı v łr f )

gu

§ l9

k tl Jh d e # ĺ J id w

Ca f

Æ

ło n

d r M a fie g ĺ o e n l0 q u e O rT 1b ié n {a G e }D w e ł P e p 1ł C J r ıF l! t ň 0 $ d ts Lo u r ) B ro / o o 1/ o lz a V Jo jo To r e O rg o n rz o o r + L a u r o P » d n g v æz d e B r e r /o m o m ó d e Lo u 1) V P o t/ Ptñ tĵ r o m o m ó d e Pe p lï lD Co n u n o

Ro

re u m o n D E C A R M E N L U D IA Z R U ı Z EV E N T O .

FO T O G RA F IA S A N A D O M

C A D RE M

po

de

b ra p o líc u lo s

ro

c e le

Tu

ió n c o n s u 5 m e jo re s q m ig o s p le o ñ o s c o m ie ro n p o s te l V d is tru ro ro n y p ro n to C o r m e n lū c e le b ra ró c a n u n o g ra n

vo

u n o re u n

r 5u c u m m u

Scanned by CamScanner


U N IV E P S ID A D

P O U T E C N IC A D E S A N LU ı S p O TO S ı

n u S T e ra s ca ı

ı n g e n ie r io e In g e n ie r ia e In g e n ie r io e ı n g e n ie r io e L ic e n c ia tu r a L ic e n c ia tu ra

U rba

C

l

.

o

n o

n n n

n e

e

Te c n o lo g ia s d e M a n u fo c tu r a S is te rT \c ls y T e c n o lo g ia s ı n d u s tr ia ı e s T e le m á tic a Te c n o lo g ia s d e ı a In fo r m a c ió n n A d m in is tr a c ió n y G e s tió n n M e rc a d o te c n io In te r n o d o n a l

V illa ı ó n # 500

ı L à L a d r ilı e ra .

(4 4 4 ) 8 1 2

.

63 61 .

Scanned by CamScanner


ıp

1a H

PA P A S M

o n B e r rd

T

M

c m ls m

o

ıl

w

A lfo n s o A n o yo Fo M e d e A n w

m

k

) m u

sse

y fe lic e

s co n su s

h iīa s M

o c o re n o

yM

c o m u n

ió n

D E M O N TS ER RAT Y M A C A R EN A A N A YĄ

o n ls e

ıy

o

M g e l a e ¢ia v e ¢u e Fe m o n d a Fo n te d e B e n o v e n te y P a o lo Z e p e d o M o c o re n o E n r iq u e Q u in te ro A n ił o y A n o y d e Q m n le ro

F o T o c lw

iA S

A N A D O RA C A B RE RA

島 蜀 ポ

° w

W

'

ı

Scanned byし CamScanner


L jC iU FĄA Ĺ IĹ]N D l二

ıı il lg lt ı lŁ 3§ l@ m a m C r A l» f R IĮ N ( lib U N Ł

/

ı LOtdï Hł n lllm a i 0 *ı D ı■ı¢¢ı

c

rn u f

@w

rr

ľ

t #d v u

v

»ln

l 11 1

b

lu

O N ¢ıP T O ı D 吕n ñ o l

l l l llł jl

d18 0 n Đ

lïo d e

n tu ĘN i o

im p o rta n te e

en su

ıo o R A M A ııılo y ıd lfū r o n ie a pı

d e s a rm lı o n e u ro n o lT

o \ m ų ūs

a

=

. _

do

A e Jm

te m o ïo o ïn m o n ta

C

o ,lo \ Ĥ m » tn d o m

0

do

pmgmnm¢d o Ēų m io o b

ıU W ı

bs \

e

dd d «

W

l i e w

ı a bı

I

ı

.

ı ţ

"

/

锄槲 隰 削

両 如ゆ 钔 斗 忉 QOmunilöslon

W R M D N Ç

p û f ì d ¢s dQ k is h m

じ佃 \

,

.

d

øe ł

飪蹦囀 \\

H s b

Qn

ı

p öciwo o

徕 际闡 湘棚 齲 刊Ļ翻翻爾i

ww w

저 r Scanned by CamScanner


Mçela

A g

u ir r e I l[Z 0 S LJ 1 a c ? rm N IA N

N bū rlo y V e ró n ic o /q

um

e

Tw

e

r A llo n so Le d e z m

o

Fo m ilïo P u e n te d e \ fú a o

M Io m lllo A g g irre Bū lb p llm

P A P ÁS A lb e n o a g u irre G ö m P A D R IN O S : Allnno Lo t]e ım a lle g o s y Te n l¢ a ym o n d rlo

ez

y

a

G

r o To G

・'

"a'

"

'"

r'

Le Jħım o

R E C E P C IÓN

tn : V l【

D o n le lt

) rJQ lu

Iï ¢

q rÆï o l

c

m

l lń lfırln m n u ílllH [)Ð

Scanned by CamScanner


i I

l

ln

o n

0 1o

D E TA LL E S

, ¢q q w

lFG

'

e

锄 铺陈 邮 麻 削

ï = H # n ıS

階 a ı\ A

h

學 m

i

u e c x J a rd a n 口口门 e s b lo

C a Įid a d

韌缃 謝 贓

ou w

H Z

UA RD

ワロ 贸 住 冯 q

Ł O S# i

P I O P TIĒŢ M

d e d is e llo 罗a c a 加 自 s e n \

¢ła ıic c * m *

n n

c *

?ı a t s S a m Ł》 ł* P

黼 o

E ţe g a çìa

a

Esto

喇 瀚 躏ゆ 8 * *a # Ţ w i\ byıaCamScanner Scanned 岫

c ea

b


圈ぴ

Ī

D n m e ra Ł = M U N I O N

FW

. 一

A S

:1

區 眉目 뇨

ıu

Scanned by CamScanner


Ą "

P a q u e te s d e s d e $ 1 1 0 p o r p e rs o n a in c lu t e re iìta d e lja rd ín ,

'

田曜 Scanned by CamScanner


L/ I Ą1 4 l O S HL -130 1 l l IĴ 0 10 Y O

1

C o ılo r

ui

iipd C o ï lo s R o b o llo !o y lo ro Fo yo d o Ro b o iio d o

D E TA LL E S : C u m pı * a n co o h o s y iu o fo i lo lo d o c @ n m g Æn lm to h u bo ı uonos ın fto b le § Y « §d o ł : lu rı cl#

dn

ra

p a & to r fo f e n le

rm

O O n se rv 1 piı ra 8 [o H \pro c o n

\

P

ŢW

a vlbEr Ĥ a rg b do ı

A ¢U B

M

W

C AM

A

te l 8 17 36 2 6

n 1lo 8 , e e o in s ta n te r o rlc u p tū \ o rîgı

lle n o (le l o id e d , q ie II( n o ra N goroön do fe lł u i l Ñ l n retueo m g co d e lu h ilo

w

e« o

,

,

,

j

n a g ic a c o s ì m x w w w ca a ı n lu ga r doin d t e la \ł

se

m a g ia

n e c e n d a de u n a s o n rls ał haıce pre»s e n te o o n ı

Scanned by CamScanner


ı M Jo* ıM « h ıt lb ı

n ı

Scanned by CamScanner


a rio s

D E v íC T O R T Ą M E

I

mllo M y Ccı

o n n iu o la

Scanned by CamScanner


Ģ

DE

.

,

F

E

勇 国

l l u

ł

» pd

团团■良 D

U * ıU X .

m

.

a

l

m

R

回国团团团团目

P

ť

八\ ー

4

攀 く し へ °

L e

q

侧目

月 阳 酮 風隆 P e a i e n H ıæĺ c m

f J¢ Pe

Scanned by CamScanner


ミ ー

Scanned by CamScanner


3 B ¢o f p ¢

D A ) I L A ĞA L ÁA R1eRo

Áh m

ro

G ó ıııe

D

z

S o fia d e Io F u e N

e

a n ie le

G

o

F e d e r ik C

ló n R iv e

o m

ro

M

pe ón

o c o re n a

R o s illo

ó d u o íd o G ö m

ï ā

Scanned by CamScanner


4 ©

J

D E E M IU O C IU F FA R D I FE R N A N D EZ

k

PA PÁS

E ' " °' " " d ' " ' 2

D E Iv ĮA U

I

p o ro c w

ı A s A N A Tı O L A C A ıı M A

N F ĄN T E J

FA S

I

ro r oc

« a r l as W w o

mm l «m

bi Scanned by CamScanner


C e n tro

f rm

e

F la

m

e n c o

Ta

a c i心n

M R

M

go

c re n

e

gu c R o ll

rc o

a n o

I

Ára b e Ja z z H ip H

回国团团团团团■匡

'

一厂レ ヘ

团团团国国国歹 眉 目 国 国 国国 目

= = ・= = 目 ■ 目国画 目 } 回国歹 国 C ir c

u

a

W

V is iĻ s tu d y , w

o rk o r im m

)

眉目团团国匕、

JI

回国团团团团国国国

回国团团国国广긔 国町;

四国园区 目 = 匡

国国 国 国 ム ı

目国团团团团目

目国团团团国歹

团团团团团团

回国国团团国

四国国国国

d a lu p

o r a r io s :

e

# 304 Fra

5 00

a

cc

6 00 pm

ı ・ 卫艮

团团团团国冒 四国团团匡

国国虹 写 习 国团团 ら

r 目 召团团 冒 习国匕国国国 ı 回国团团目 ı 么 园国虹 핌团 团 ı 四医 回国 ı 团团 国 歹 = L 巫 =

V iı la

s de lPe d re ga l L o n 8 :0 0 6 :0 0 a 7 :0 0 p m

Ta s

4a

IT e

lė fo

n o :

島 = 目 月。 825 46 72

9 :0 0 p m

a

ic a m b ia tu

%

月团团国回国

回国厂 眉 目 回 国 図

回国目尸

团团国国团团国冒

目团团团团国画

マ羽团团国 ア

盯 P

=

国国团团团团国冒

眉目国回国

=

目团团团团团团国回

= 目 u a

眉目国团团团国如

回冒

ı it o V iı a de G

ć

回国团团国国产 시 月 圆团团团团团国匡

四国团团国

H

Ċ

[ p

o

[

= 甲 国目 国国冒 目团团 团国画 国 司团团 团团目 ■

四国团团■■■■曲 目国r

lt t ır r a ı [ lo

s

ł ı y D a n c in g T r ib a ı Tu

回国团团团■歹 =

do

s s e lı c S o llo iıo y G ı

a ı sa

A fr ic

L = = 1昆 = 尸 目 月团团

e rc e

c a n d o cı

s

B

n

v

id a ! E m ig ra

C a n a dá

a

ı g ra te to C a n a d a

iC a n a dá e s

un

d e v id a l lo n iv e ı p a ls c o n a ı

as a s In glĠ s o lra n c ės po d rı S Ia re a pro fe s lo n a ıha bı e x c e le n te c a n did a to pa ra e m ig ra r a C a n a dá ,

,

V a m o s a C a n a dá [o re s lde n c la

o lre c e s e rv lc lo s m

po rm a n o n to ,

so s p o rm ı

de

lg ra lo rio s

se r u n

co m o

trá m ite d e

j y v is a s d e

e s tu d ı o , tra b a o

lu rie ta llda d d e v e n ir a v a t a c io n a r, e s tu dia r a m bïó n la po s ib ı To o lre c e m o s ı ln g 1ó e o fra n c és o d o m a n d a r a lu s hijo s a u n c a m p a m e n to d e v o ra n o

lú B o m o s ta m bló n In m lo ra n le s N o e s p e re s iTlås y da rla c a m bia r lu v ı a q u o po đ c o n lá c in n o e h o y p o ro u n a a s e s o rı

C om

ガ ー

o

,

53 D o w po ln lR o o d 1

Te l: I00 ı (905)326 20 80 F£ )X I0 0 1(0 0 5 1370 0 3 \5 S kypů v o m o s a c a n a d a 200 5

ı lo @ v o in o tto c n n a d o c o m l rı w w w v a m o s a ca n a da co m

Scanned by CamScanner


PJÞ h ? . ı3

3

a

Æ

k

w

L

fi

P

Scanned by CamScanner


4 a ño s

C O Ĥ C N A

m

w

a e G ė« « t

M

s

G

e ec «

iĐ G

l

. _

_

뇨 目

P ı

y

P

TŁ P iw

&

ıx g e ta & C C h n æ

ae

P R U & F LO R m o

ら唱

Ħa z a ı a s Ra

n a s

da p a r a he re da r

甲昆哽如 旧 녘自 白心匾 L ¢C o ra i e

ra

R e a 2 2 5 Lo

Łr

m as

ムイイ

3 ra S e e c S o

n

Lu is po to s i 5 L p T e ı é fo ,

n o

Scanned by CamScanner


E V E N TO

: 1

D E A LLES : 加注

ļ

c ir

lu ı Y Jb J o l Iu r \

J \

山냐 u ł\

¢T O ŪE A ıI A S

uw

J ( J ¢L

O A k t [U W i

Ħ ◆

鹰 Cm

勺 ?

ー回虹 国

lp e s n

ム砖鲁

D EL EST R E D E T A L L E S Se lle \« » o

To

ño

b o la Ph a m lo c ıö n d e l io o rg a n iz o e l eo n o ı C lu b C o m p e s tr e d e So n Lu is S e e n ìï e o æ n lo s \ra f o s e g p cım lo s g o ï \a d o r g s d e c o clcl c o h g o rio Y s e e n tr e o g re c o n a c łm ıe n ln e s p e c ta l o O s c c ı r S ilo s g a l re a liz o r H o le 111 0 n e e n o Į h o w 15 .

rn $

g

d¢ ı n v ita

ç lö n

q

ue a

FO TO G R A Fı A S N A D O & \ C A B# E M

»d 8 -

Scanned by CamScanner '

"qï uno

m

o q n lg i


E x is te lm

e n e N N

u e vo u e vo

u n m u n un

Į 日则圈연口

do de

BM W S

dise S ir a E m

do

e r ie

S iıh

m a

a ¢知 陰輸 目

n u evo

s ie m

r

de

« aa n

ū

ł c»

.

3 S e d án

de N

evo

g a c iö n

阗阳 搁ヘ n u en

a M

p re

I

@ m w s e r lg a

'

H

\ r

Scanned by CamScanner


2 0 0 9 im a g e n v e E N L A L O M A RE ir üi Cl ÀL g

ir a

C LU B D E G O LF r

ht]nom

m

e

r ¢ţ

**

ï d ire d

o r

f o ī o c e a r i* s

p

d e Jiė c lo r c o tlo s Lo p e æ

c to &

no

P

'"

Į gl*l

Scanned by CamScanner


N

e re o

P la z a C

R

o

d r ig u

o n tin e 门ta

l M ,

u

e

Pı a z a E l D o ra d o z B a r ra g á n # 4 5 0 L G 3 1 C T e lé fo n o : 8 3 3 7 9 7 0

ño z

p ra lo n g a c to n M u ñ o z # 4 2 5 1 T e lģ fo n e 82 5 4 8 2 5

-

P la z a S e n d e

I

M a n tin o A ris ta 111 13 e y C T e lé fo n o 8 1 1 3 7 4 5

I

l D e ıV a lı e .

P la z a In te r lo m

ro

Z a ra g o z a C ,

as

C o rd i\te ra d e H irn a a )ta 415 1 8 6 Te ı ġ fo n Q 8 2 5 6 4 9 0

A v B e n ito J u ä re z # 2 0 0 6 L A 2 T e lė fo n o 6 5 9 7 6 8 1

J a rd in d e T e q u is

o

e n tro

Z a re g o z a # 1 2 5 T e lėţ o n o 8 1 2 3 3 7 3

Scanned by CamScanner


ta B R A v Ą E N S A N L U IS

D ET A L LE S E n Io M

o n u m enı o ï

Trnos Fe r m in R iv e r o E L Po s e o

Pla z o

M

a n 0

n

ń T o Ęi lG r r td e

p

*tth& Æ

se

b o [o s Irodionolea c o n id o s d e fo ro s d e le m p o r o d o d e s lo c o ro n o r e r o s F e rm in p o r s t n o a u o c Į o n e s ïo s ı Snolo Fe n n in R v e ro Z o to lu c o F e r n a n d o O c h o a lg n o c io G o n b o y A t o M o c io s J o s é M o u n u o Fo b ló n B a rb e U e lo n d ro A m a ya y e l r g jo n e o d o r ı9 r g e H e r n á n d exŁ lg ų o

co

FO TO C £A F IA S H U G O A U J O

" '

i【

G ú b rie lo B e m

r le n ï e

y M

o

rto Q u iro z

L

D ie g o R o dr ig u e z M

o

u r ic io Z o r m

e ñ o y C e c i A ld ro ll

+Y

V

f

īin

Ę y llo m

no

Pm

e rï o

自■

Scanned by CamScanner


S ıy a fu is te n u e s t ro s o c ı o te n e m a l p a ra t ı p re c io e s p e c ı

os

ljjUNTĄ P O R N YE S TR A S P R O M O @ ģ )

JA R D ĹN P O L A N C O B A S A LE N

Q U E # 11 5

T E L ÉFO N O 8 11 2 6 4 9

AV IA C IÓN JA C A R A N D A S H ER N A N C O RT ES ◆ ¢ 800

E S Q C A L L E 16

j,

!

/ .

A B A S T O S /P LA Z A S E N D E R O JO S É D E G

A LV E Z ◆ ¢15 5

C O N TA M O s C O N 4 0 IN S T R U C T O R E S C E R T IF IC A D O S P A R A L A S D IF E R E N T E S D ı S C Ip L ı NAS

n

N u e s tro s s e r v id o s : A lfo m bra s y tiıpe te s M u e bı e s de te la p le ı y v ln llo ,

Pe rs la n a s Irlte rio re s d e a Į lfo s

A rtlt u ı os d (! be bé

y co lc ho n p t A br¢ lla n ra d o d e m łìrm o l

n

N u e s tro s b e n e fid A lĺo rïìb m

u o d p jn

s se ca s p n

os

1 ho n \

re lclı ïoç j,\h o n o ',o \

Șp g u ro y n o [á×lto Ellm ln rl ı il$ rn 门门c ha s d lĺ íĹlı u\ N ü u sa m o s vir o r n lsh im ipo o p [v ltđe ı p n co g lm le n lo y ın u ho ,

Scanned by CamScanner


P R O M O C OıOı ıN O

P A M A P R O D U C T O ıP O

ß

łt ı H u Rł i ejl» ıł » ılņ ı u ïı ı b n lï \ p ı\\lH u \ ı o ıl\ï \l ı \ ł u ı i ııl lï t\ iłırı ł j l ı \ i ņ ï ı a t d n ł n v m ı \ı tıiņ * I ıt n Ï m p r n ļ ı ı \ 閘凶徒iı邮 y 卸ı u t l臥尋 ııı ıii ıı 鳥\ \Į レ V 眄ı\ııl 小, 汤リ動 け ¢ l l l ı l t r H ll ı ı P ı 爹 P ı \ ı o ï łı e hı ıį ın ll\ ıu lı)* ıu t lln = r lJ t\\

ł

1 \l\\小

;(

o

ıe x

co m

po 6n

m un

li lo 目

招 的\\ !\ın ı驾tı山) 闭 川 ıt 中中

y

削 r iı 角ı lı

ļ

:

*

dı ol

a L c\ li o rn ï g o į y c o lo g d b ı o b o ï d e e s lo b p r o d u c lú s

d isfn jlo ıc lo ì l四 r o n o l P ro s ld o ı o n cu o n ı 3o x e o D o n Jo b 6 5 t】 ) ld o ı R lL o ï d o T ı o ó n M u n d lo ı , r o d a r N o t io n a l d o lh ï ıò I Io a \ o lû n o , St D o n lo ı o lo R ô y Ĥ s , ï ìì p r r s o ( ı o (§ e ı ł ì lo d o g u cln le s \ìo b o x e o n do S r N b e Ħo Ro ye s : o l Pe p e ic§ á rn o ıe l D iin c lo l in ł o t L i) T o llo p o t \ M ů Lic Lu ta C o rbn llo ro l qu

o

p u d ıe ıo

n

,

,

,

,

n

L?

n O c o n lìm

rn u c o n o l;

Jo rg e

yo ì "

LI

y a l D tr¢tL to r 16 ť t ic o Ro w ıfn !A m o ı Jq

V ln

n

r

dc

F

y

,l

飞 9 )

窿 鳥岡 輸

-

W

w

#

0 Þ

=

4

-

w

區 Scanned by CamScanner艮 4 9

eÞ § hr


ip h o E In

ip h o

uevo

3G Ë

n e n e, m

y p o te n te q u e

á s v e lo z

n u n ca

.

□ C ám

Ve ı o c id a d c a r # a r pı nas w e b m ıo a r a p llc o d o m H a b rir d o c u m a r n t i u d ïu n tM y h ņ o a r ro t o ņ « m 9 rilp ld o q u * n u n c a íp h o n e J G S h a c o t llJe lo d o m y n u ld o r « $ U m &ĺ v e ı

T M & 0 20 09 A p p lo l.

w w w te lc e .

lc o .

m

M H g h u re se .

a ra

d e V id e o

m n o g rłıb n r y o d lĺ M v k le ņ \ ll ı ı o n o JG S to In ı l M M S M o b llo M e p n ro c o n i p M tlr lo \ p n r e n ın L T u lp ın c o l[r in c l d ņ Ïti\ ft, In {lln n a q n u n \n n tn 0 V o tı \ n 1 l l r A m n m c lp j n m u n p bm Įn Ļ Io fu n t \ n d p

A ho

rn

co

n ¢ u q u p m L o ıp u ï ū t ı n u u w rı

Co

n

de V o z tr o ı

Co m n 4 L tw r o ł n ı

ra

\la n

\m

N

r

Ħ h

a cu a

tM ta

ı U a K A r \ n \ \H m ic to 0 w ïv

u t tq l m ıo n ı

m rı ¢l ı

Lh

n tm

ħ

iĮ a t u tiı

\m

tw u n m

h

m

a

\

la ï h

t

o c * y nn f ţ A V ı

EU

lekie£ Scanned by CamScanner


.

:Ī j j

Į

'

.

,

,

v © ilv e r

\ 8er d e

.

'

・ ,

r

簿。

,

m

u

e

b Ie

s

Ë ii M A R Y A し ı

L ļ is

M

\ \

a

r a in

T d (4

.

e

i

a

%

s ėo

B

em æ

4 2 9

hd£pmdenciaęs M 到锄

a v

a sc o o ?

do

叫 锄 概 C O g a e s c C a te 7 T e

æ

b o T 9W ) ā 4 鳥 ã销 嚇 ?

¥å

d ¢$ 4 4 )

QuManaBhd&QUratalc2$ar¥X s

e m e

,

a ą l i n a s d «i n e i i a m 43i53

8 60 Scanned by CamScanner

ı

OCTUBRE 2009  
OCTUBRE 2009