En Gibert el Geperut

Page 1En Gibert el geperut (Reconeixem “g” a “ge - gi”)

En Gibert el geperut (Reconeixem “g“ a “ge - gi”)


En un bosc acollidor, ple de vegetació exagerada, hi vivia en Gibert, un ogre intel·ligent i una mica geperut que tenia un geni de mil dimoni∫ per culpa de la gepa.

En un bosc acollidor, ple de vegetació exagerada, hi vivia en Gibert, un ogre intel·ligent i una mica geperut que tenia un geni de mil dimonis per culpa de la gepa.

2


3


En Gibert tenia un germà bessó que e∫ deia Àngel i ∫’havia instal·lat al bosc del costat.

En Gibert tenia un germà bessó que es deia Àngel i s’havia instal·lat al bosc del costat.

4


5


˘’Àngel era tant ingenu com generó∫, per això visitava en Gibert de tant en tant i li portava pastisso∫ de gelatina o terrine∫ de gelat. L’Àngel era tant ingenu com generós, per això visitava en Gibert de tant en tant i li portava pastissos de gelatina o terrines de gelat.

6


7


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.