Page 1

Trang tr¹i ChÌ Th¸i Nguyªn TuÊn Quª H−¬ng §Þa chØ: Th«n Na §oµ - Minh LËp - §ång Hû - TN VPGD: Khu Môc Bµi - Sãc S¬n - HN §iÖn tho¹i: 04.39900728 / Hotline: 0978 400 115 Email: lienhe@chethainguyen.info * www.chethainguyen.net

Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 06 n¨m 2011

KÝnh göi: HÖ thèng ®¹i lý c¶ n−íc §Þa chØ:

B¸o gi¸ (ChØ dµnh cho §¹i lý) stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Lo¹i chÌ ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 1 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 2 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 3 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 4 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 5 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 6 ChÌ th¸i nguyªn lo¹i 7 Trµ hoa cóc Trµ −íp hoa cóc Trµ −íp hoa sen ChÌ mãc c©u lo¹i 3 ChÌ mãc c©u lo¹i 2 ChÌ mãc c©u ChÌ nân t«m ChÌ §inh ChÌ nhËt ChÌ Cµnh ChÌ b¸t tiªn ChÌ ban ChÌ c¸m ChÌ shan tuyÕt ChÌ §¾ng Tæng: ThÕu VAT (10%) Chi phÝ vËn chuyÓn Tæng thanh to¸n

M· sp N-01 N-02 N-03 N-04 N-05 N-06 N-07 N-C01 N-HC01 N-S01 N-MC03 N-MC02 N-MC01 N-NT01 N-§01 N-CN01 N-CC01 N-BT01 N-CB N-CC N-ST01 N-C§

SL §¬n gi¸ (kg) (vn®) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thµnh tiÒn

Ghi chó

200,000 180,000 170,000 150,000 130,000 100,000 80,000 400,000 300,000 2,300,000 250,000 300,000 350,000 500,000 2,000,000 230,000 200,000 250,000 40,000 30,000 400,000 200,000

200,000 180,000 170,000 150,000 130,000 100,000 80,000 400,000 300,000 2,300,000 250,000 300,000 350,000 500,000 2,000,000 230,000 200,000 250,000 40,000 30,000 400,000 200,000 8,760,000 0 876,000 22 6,000 132,000 6000 vn®/kg 9,768,000 (B»ng ch÷: ………………………………………………………….)

Ghi chó: B¸o gi¸ trªn ch−a bao gåm %VAT B¸o gi¸ trªn ch−a bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn >50km. Gi¸ vËn chuyÓn 6000®/kg B¸o gi¸ cã gi¸ trÞ trong 07 ngµy. X¸c nhËn gi¸ tèt nhÊt t¹i thêi ®iÓm giao dÞch./. Thñ kho (ký, ghi râ hä tªn)

Nh©n viªn giao dÞch (ký, ghi râ hä tªn )

Kh¸ch hµng (ký, ghi râ hä tªn )

Cung cap phan phoi che thai nguyen chinh hieu gia re  

Chuyen cung cap che thai nguyen. Phan phoi che thai nguyen, che tan cuong, che trai cai, che xuan, che hoa cuc, che moc cau, che xanh, tra t...

Cung cap phan phoi che thai nguyen chinh hieu gia re  

Chuyen cung cap che thai nguyen. Phan phoi che thai nguyen, che tan cuong, che trai cai, che xuan, che hoa cuc, che moc cau, che xanh, tra t...