Page 1

nø√ºãsY 2016 l e÷dü |üÁ‹ø£ l dü+|ü⁄{Ï :1 l dü+∫ø£ : 10 l ù|J\T : 40 l yÓ\ : s¡÷. 20

Hê\T>∑T edü+‘ê\ ª dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔãT˝…{ÏHé µ

nø√ºãsY`2013˝À ‘=* dü+∫ø£ Ä$wüÿs¡D <äèX¯´+


»qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT #ê˝≤ eT+~

n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+ #·÷düTÔ+{≤+. ø±˙ ìsê&É+ãs¡+>± |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷, ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~∆øÏ rdüTø√yê*‡q Á|üD≤[ø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+#˚ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |ü⁄{Ϻq s√E nø√ºãsY 1. ìs¡+‘·s¡+ ÄdüŒÁ‹ì m˝≤ n_Ûeè~∆ #˚j·÷*, s√>∑T\≈£î dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq eT]ìï #·s¡´\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ eTqdüú‘·«+ ø£*–q #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, dæã“+~ jÓ÷>∑ πøåe÷\ô|’ ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡T. e´edüúqT eTT+<äT≈£î q&Ée&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\qT rdüT≈£î+≥÷, $~Ûìs¡«Vü≤D˝À K∫Ñ·‘·«+ ø£*– ñqï|üŒ{Ïø°, n<˚ Ø‹˝À e÷qe‘·« $\Te\qT n+<ä]ø° |ü+#·T‘·÷, \ø£å´kÕ<Ûäq ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. @&Ü~πø&Ü~øÏ nq÷Vü≤´yÓTÆq e÷s¡TŒ\T rdüTø=dü÷Ô, ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè<˚∆ <Û˚´j·T+>± ì‘·´+ ÁX¯$TdüTÔqï e÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé

&Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà >±]øÏ

»qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.

` ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ≈£î≥T+ã+ Designs


e÷ düàè‹ |ü<∏ä+˝À

dü+bÕ<äø°j·T+

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé≈£î eT÷&˚fi¯ó¢ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé≈£î

eTVü≤˙j·TT\T ø°ˆˆX‚ˆˆ &܈ˆ #·\kÕì s¡+>±sêe⁄

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé ‘Ó\T>∑T e÷dü |üÁ‹ø£ l l

dü+|ü⁄{Ï: 1 l dü+∫ø£ : 10 l ù|J\T`40 nø√ºãsY ` 2016

>ös¡e dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô:

&Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt

 

      

dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY _.$.mHé. sêe⁄

 

düVü≤ dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY ¬ø. dæ+Vü‰#·\+ &Üø£ºsY !"# $%&'#( &ç.$. Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄dü\Vü‰<ës¡T:

{Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ yêsêÔ düeTq«j·T ø£s¡Ô:

|üs¡«‘·H˚ì XÊ´yéT Á|ükÕ<é $˝Òø£]: u≤\ø£èwüí \œH˚ì n&É«¬s’ºCŸyÓT+{Ÿ n+&é düs¡Tÿ´˝ÒwüHé:

m+. dürwtu≤ãT bòı{ÀÁ>±|òüsY: |æ.mdt. Á|ükÕ<é ù|J n\+ø£s¡D: qπswt |ü{≤ïj·Tø˘ eTTÁ<äD:

$qjYT Ä|òtôd{Ÿ Á|æ+≥sY‡, $XÊK|ü≥ï+ ø±sê´\j·T+ ∫s¡THêeT : ) 50`53`14, >∑Ts¡T<ë«sê ˝ÒHé, d”‘·eTà<Ûës¡, $XÊK|ü≥ï+`530013 bò˛Hé: 0891`2827777 ôd˝Ÿ : 9989044344

*+,-. / 0112*,.3245..*3-678+,-. 90:+

eT÷&˚fi¯ó¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. Hê\T>√ dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘√+~. ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ ~«–«»j·T+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Á|ü»\≈£î Äs√>∑´+ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T‘√+~. yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T, n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\T ø£*–q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À n+‘·s¡Z‘·+>± q&ÉTdüTÔqï e÷dü|üÁ‹ø£ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Ç|ü⁄Œ&ÉT d”ÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé>± e÷s¡TŒ #Ó+~ ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚•+∫+~. ÄdüŒÁ‹˝À n+~düTÔqï yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\‘√ bÕ≥T $$<Ûä nHês√>∑´ düeTdü´\ô|’ eTT+<ädüTÔ>± rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, yê´j·÷eT |ü<䛑·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ $düèÔ‘·+>± ne>±Vü≤q ø£<∏äHê\qT n+~k˛Ô+~. M{Ï <ë«sê $C≤„q+ bı+~, Äs√>∑´+ô|’ ø=+#Ó+ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê*‡q nedüsêìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, bÕsƒ¡≈£î\≈£î n‘·´+‘· #˚s¡Tee⁄‘√+~. 2013 nø√ºãsY˝À ~e+>∑‘· &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] #˚‘·T\T MT<äT>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ôV≤˝ŸÔãT˝…{ÏHé ì]«sêeT+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷, Á|ü»\≈£î Äs√>∑´ ne>±Vü≤q˝À ˇø£ ~≈£LÃ∫>± ì*∫+~. eT+∫ Ä<äs¡D bı+<äT‘·Tqï ôV≤˝ŸÔãT˝…{ÏHé d”ÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔãT˝…{ÏHé>± ne‘·]+∫, Äs√>∑´ $wüj·÷\˝À¢ C≤>∑è‘·+ #˚k˛Ô+~. düe÷»+˝À #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï $$<Ûä e÷s¡TŒ\T, ø±˝≤qT>∑TD+>± dü+uÛÑ$+#˚ nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\T, rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü$es¡+>± |ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À nH˚ø£yÓTÆq Äs√>∑´ $wüj·÷\T ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé <ë«sê n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. e÷s¡T‘·Tqï ø±˝+‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡ø±\ »ãT“\T |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïsTT. ø=ìï s¡ø±\ yÓ’s¡dt\T e÷qyê[ô|’ <ë&ç #˚düTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ &Ó+^, ∫≈£îHé>∑THê´ »«sê\T e÷qyê[ô|’ <ë&ç #˚düTÔHêïsTT. M{Ïô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+~. n˝≤π> ôd’«Hé|òüP¢, muÀ˝≤ e+{Ï yê´<ÛäT\ $wüj·T+˝À ø±düÔ C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. ø=‘·Ô »ãT“\T #√≥T#˚düTø=+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äs√>∑´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’Hê ñ+~. Á|ü»˝À¢ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+~. Äs√>∑´+ô|’ $wüj·T ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\qï ‘·|üq ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Á|ü‘˚´ø£+>± Äs√>∑´ e÷dü|üÁ‹ø£qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± ~–«»j·T+>± q&ÉTdüTÔqï e÷dü|üÁ‹ø£≈£î n+‘·sê®rj·T+>±≈£L&Ü Á|üX¯+dü\T \_ÛdüTÔHêïsTT. XÊØs¡ø£ s¡T>∑à‘·\T, eTT+<ädüTÔ #·s¡´\≈£î dü+ã+~Û+∫ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT nedüs¡yÓTÆq düe÷#ês¡+ Äs√>∑´ |üÁ‹ø£ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé≈£î m|üŒ{Ï˝≤H˚ Á|ü»\ Ä<äs¡D ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Ä•düTÔHêï+. >∑T+&Ób˛≥T, ø±´q‡sY, eT<ÛäTy˚TVü≤+, ;|” ˇø£fÒ+{Ï nH˚ø£ »ãT“\≈£î dü+ã+~Û+∫ eTT+<ädüTÔ>± rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· dü+uÛÑ$+#˚ \ø£åD≤\T e+{Ï nH˚ø£ ne>±Vü≤q düe÷#ês¡+ n+~düTÔqï ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé sêqTqï ø±\+˝À eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q düe÷#ês¡+ n+~kÕÔeTì Vü‰MT ÇdüTÔHêï+. ;;;

>∑eTìø£ : bÕsƒ¡≈£î\˝À Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·&Éy˚T ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Á|ü<Ûëq ñ<˚∆X¯+. |üÁ‹ø£˝Àì düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± m˝≤+{Ï eT+<äT\T yê&Ésê<äT. ∫øÏ‘·‡ nedüs¡yÓTÆq yês¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+∫, yês¡T dü÷∫+∫q eT+<äT\H˚ yê&É&É+ ñ‘·ÔeT+. |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]+∫q Äj·÷ yê´kÕ\T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ qT+∫ ùdø£]+∫qy˚. Á|üe÷D≤\ $wüj·T+˝À ø£∫Ñ·‘·«+ ø√dü+ y˚T+ |üP]Ô C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° bÕsƒ¡≈£î\T dü+|üPs¡í+>± á |ü⁄düÔø£+˝Àì düe÷#ês¡+ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&=<ä›ì eTq$ #˚düTÔHêï+. »ãT“\ô|’ eT]j·TT yê] yê] Äs√>∑´ Á|üe÷D≤ \ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e÷ á yê´kÕ\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ kÕ<Ûäqy˚T ø±˙, Ç~ yÓ’<äT´\ dæbòÕs¡T‡\≈£î, ì|ü⁄DT\ ∫øÏ‘·‡\≈£î Á|ü‘êïe÷ïj·T+ ø±<äì e÷ á eTq$.


|òæ{Ÿ‡

$sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü eT÷s¡Ã eùdÔ... ùdº≥dt m|æ*øϺø£dt nq>± 30

ì$TcÕ\ bÕ≥T $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü eT÷s¡Ã\T sêe&É+ ˝Òø£ ˇø£ m{≤ø˘≈£î eTs√ m{≤ø˘≈£î eT<ä´ ≈£L&Ü s√– |üP]Ô>± düèŒVü≤˝ÀøÏ sêø£b˛e&É+. M{Ï˝À s¡ø±\T: 1. {Àìø˘`ø√¢ìø˘, 2. {Àìø˘, 3. ø√¢ìø˘, 4. eTjÓ÷ø√¢ìø˘, 5. ø=ìï uÛ≤>±\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆq eDT≈£î, 6. n‹ øÏ¢wüºyÓTÆq s¡ø£+. ø±s¡D≤\T: 1. eT÷s¡Ãyê´~Û eT+<äT\qT yÓ+≥H˚ Ä|æy˚j·T&É+ e\¢ ˝Òø£ dü¬s’q yÓ÷‘ê<äT˝À eT+<äT\T yê&Éø£b˛e&É+ 2. Ç$ sêe&ÜìøÏ eT]ø=ìï ø±s¡D≤\T: rÁeyÓTÆq Ç‘·s¡ nHês√>±´ìøÏ >∑T]ø±e&É+, ìÁ<ä˝Ò$T, n‹>± eT<ä´+ ùd$+#·&É+ ˝Òø£ ø=ìï s¡ø±˝…’q eT+<äT\T nq>± {Ï. _. yê´~ÛøÏ yê&˚ ◊k˛ìj·TC…’&é, ~∏jÓ÷|òæ*Hé, m$TÁ{Ï|æº*Hé nH˚ eT+<äT\T yê&É&É+ e\¢ á s¡ø£yÓTÆq eT÷s¡Ã rÁe+>± edüTÔ+~.

3. ‘·\≈£î <Óã“‘·>∑\&É+, yÓT<ä&ÉT˝Àì bıs¡\T, yê|ü⁄q≈£î >∑T]ø±e&É+, yÓT<ä&ÉT˝À ≥÷´eTs¡T¢, 4

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

yÓT<ä&ÉT˝Às¡ø£ÔHêfi≤\T ∫≥¢&É+, ˝Òø£ s¡ø£Ô+˝Àì #Ó¬øÿs¡, k˛&çj·T+ \eD≤\T ‘·–Zb˛e&É+ e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï rÁeyÓTÆq yê´~Û edüTÔ+~. ˝…&ébÕsTT»ì+>¥ ˝…&é |ü]ÁX¯eT˝À |üì#˚ùd yê]øÏ, ∫qï |æ\¢˝À¢ nsTT‘˚ ¬s’ dæ+Á&√yéT e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï rÁeyÓTÆq ìj·T+Á‘·D #Ój·T´˝Òì eT÷s¡Ã edüTÔ+~. |ü]D≤e÷\T: 1. yÓT<ä&ÉT≈£î s¡ø£Ôdüs¡|òüsê ˝Òø£ Äøχ»Hé ‘·>∑Z&É+ e\¢ yÓT<ä&ÉT XÊX¯«‘·+>± >±j·T|ü&ÉT‘·T+~. 2. yÓT<ä&ÉT˝À ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑&É+, yÓT<ä&ÉT˝À yê|ü⁄ e\¢ yÓT<ä&ÉT ø£DC≤\+ <Óã“‹ì XÊX¯«‘· n+>∑yÓ’ø£\´+ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. 3. X¯Øs¡+˝À ˙s¡T ‘·–Zb˛e&É+, \eD≤\T, #Ó¬øÿs¡ XÊ‘·+ ‘·–Zb˛sTT yê{Ï Á|üuÛ≤e+ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ô|’ |ü&ç n$ yê´~ÛøÏ >∑Ts¡e⁄‘êsTT. 4. s¡ø£Ôb˛≥T ‘·–Zb˛e&É+ ˝Òø£ ô|s¡>∑&É+, >∑T+&Ó ø£+&Ésê\

Çã“+~, ‘Ó*$ ‘·|æŒb˛e&É+ e\¢ XÊ«düø√XÊ˝À¢øÏ ‹qï ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T Á|üy˚•+∫ rÁe nHês√>∑´+ (@dæŒπswüHé qT´yÓ÷ìj·÷) edüTÔ+~. {≤ìø˘`ø√¢ìø˘ eT÷s¡Ãyê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡: 1. eTT+<äT>± XÊ«düÁ|üÁøÏj·T düC≤e⁄>± kÕ>∑&ÜìøÏ, XÊ«dü e÷sêZìøÏ ≥÷´uŸ <ë«sê Äøχ»Hé n+~+#·&É+. 2. XÊ«düÁøÏj·T eT]+‘· »]ƒ\+>± ñ+fÒ, Ç+≥TuÒwüHé #Ój·T´&É+ ˝Òø£ yÓ+{Ï˝Ò≥sY <ë«sê XÊ«dü n+~+#·&É+ #Ój·÷´*. 3. nìï s¡ø±\ s¡ø£Ô|üØø£å\T #˚dæ, s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe ñ+fÒ 50 XÊ‘·+ >∑÷¢ø√CŸ ‘·ø£åD+ Çyê«*. 4. X¯Øs¡+˝À Á<äyê\T ‘·–Zb˛‘˚ qs¡+ <ë«sê >∑÷¢ø√CŸ, Ç‘·s¡ Á<äyê\T

ndü+ø£*Œ‘· #·s¡´\T (m]‹àj·÷) XÊ«düø√XÊ\T ñã“&É+ e\¢ rÁeyÓTÆq XÊ«dü˝À

Çyê«*. s√– eT<ä´+ ùd$+∫ ñ+fÒ 50 $T.Á>±. <∏äj·÷$THé _ ø±+ô|¢ø˘‡ Çyê«*.


|òæ{Ÿ‡ 5. ∫qï|æ\¢˝À¢ Ç˝≤+{Ï eT÷s¡Ãyê´~ÛøÏ ô|’]&ÜøχHé nH˚ _. $≥$THé ˝À|ü+ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. ø£qTø£ n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ ñ+fÒ 100 $T.Á>± ô|’]&ÜøχHé Çyê«*.

6. s¡ø£Ô|üØø£å\T n˙ï #˚sTT+∫q ‘·s¡Tyê‘· yÓT<ä&ÉT≈£î dæ.{Ï. kÕÿHé rdæ, yÓT<ä&ÉT yê|ü⁄ ñqï≥T¢ ìsê∆s¡D nsTT‘˚ e÷ì{≤˝Ÿ 100 $T.©. qs¡+ <ë«sê møÏÿ+#ê*. 7. s¡ø£ø£Ôb˛≥T ‘·≈£îÿe ñ+fÒ &√|ü$THé Á&ç|t 2`5 πøJ/¬ø.õ./ ì$TcÕìøÏ Ç∫Ã, s¡ø£Ô+˝Àì \eD≤\T dü]>±Z ñ+&É&ÜìøÏ k˛&Ü u…’ø±sY“ Çyê«*.

8. rÁeyÓTÆq eDT≈£î, ø£+&Ésê\ _>∑T‘·T ‘·>∑Z&ÜìøÏ ˝Às¡»bÕyéT 0.1 $T.Á>±/¬ø.õ. qs¡+ <ë«sê Çyê«*. ˝À&ç+>¥ &√dt Çe«&Éy˚T>±ø£ Á|ü‹ >∑+≥≈£î 0.2 m+J/¬ø.õ. Çe«e\dæ sêe#·TÃ. ô|’ eT+<äT\˙ï Á|ü‘˚´ø£ ì|ü⁄DTì |üs¡´y˚ø£åD˝À Çyê«*. n+‘˚ø±ø£ 500 $T.Á>±. k˛&çj·T+ y˚Á˝ÀŒj˚T{Ÿ,

nb˛Vü≤\T, eT÷&ÛÉqeTàø±\T ñHêïsTT. #ê˝≤ eT+~ eT÷s¡Ã e∫Ãq yÓ+≥H˚ ‘êfi≤\T, ÇqT|üedüTÔe⁄\T #˚‹˝À ô|&É‘ês¡T. ø=+‘·eT+~ ø£qTu§eT\ eT<ä´ , ø£D‘·\ MT<ä ø±*Ãq >±j·÷\T #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ Çy˚$ |üì#˚j·Te⁄. á yê´~Ûì eT]+‘· »]ƒ\+ #˚kÕÔsTT. C≤Á>∑‘·Ô\T: 1) eT÷s¡Ãyê´~ÛøÏ >∑T¬s’q yÓ+≥H˚ s√–ì #·\¢ì Á|ü<˚X¯+˝À |üø£ÿ≈£î ‹|æŒ |ü&ÉTø√u…{≤º*. 2. H√{Ï˝À ô|≥Tº&ÉT <ä+‘ê\T, ÄVü‰s¡+ ˝≤+{Ï e+{Ï$ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ rdæ yÓj·÷´*. 3. yê+‹ #˚düT≈£î+fÒ |üø£ÿ≈£î ‹|æŒ H√s¡+‘ê X¯óÁuÛÑ+ #Ój·÷´*. ˝Òø£b˛‘˚ á yê+‹ }|æ]‹‘·TÔ ˝À¢øÏ #˚] eTs¡D+ dü+uÛÑ$+#· e#·TÃ. düèŒVü≤˝Òq|ü⁄Œ&ÉT @ |ü<ësê∆\T, ˙s¡T Çe«sê<äT. 4. rÁeyÓTÆq yê´~Û e\¢ Hê\Tø£ ø£s¡T#·T≈£î+{≤s¡T. ø£qTø£ |üfi¯¢ eT<ä´ #Óø£ÿ ˝Òø£ ã≥º eT&É‘·ô|{Ϻ ñ+#ê*. 5. ‘·ø£åDy˚T yÓ’<ä´ düVü‰j·T+ ø√dü+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ê*. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À nqTuÛÑeE„˝…’q qsê\ ôdŒwü*düTº \T, nìï dü<äTbÕj·÷\‘√ ≈£L&çq ˝≤´uŸ‡, m+ÄsY◊, dæ.{Ï. kÕÿHé, 24 >∑+≥\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT.

$T&ÉCÀ\yéT 5`10 $T. Á>± HÓeTà~>± Çyê«*. Á|ü»˝À¢ eT÷s¡Ãyê´~Û >∑T]+∫ nH˚ø£ dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

5


nqTe÷ì+#ê*‡+<˚ eT<ÛäTy˚TVü≤+ ÇqT‡*Hé ˝À|ü+ e\¢ edüTÔ+~. Ç~ k˛øÏq ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. ‘·–q+‘· yê´j·÷eT+‘√ bÕ≥T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT+<äT\T yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´ì dü+Á|ü~+#·&É+‘√ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê*. Bì e\¢ eT<ÛäTy˚TVü‰ìï n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. ÄVü‰s¡ ìj·Te÷˝À¢ ô|qTe÷s¡TŒ\T rdüT≈£î sêe&É+ <ë«sê ìj·T+Á‘·D kÕ<Ûä´eTe⁄ ‘·T+~. á $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ, ÁbÕD Vü‰ì ø£*π> neø±X¯+ ñ+~. eT<ÛäTy˚TVü≤+ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#·Tø√ì |üø£å+˝À X¯Øs¡+ ˝Àì Ç‘·s¡ nej·Tyê\qT <Óã“rdü÷Ô, ÁbÕD≤+‘·

ø£eTe⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´ìdü+Á|ü~dü÷Ô, Äj·Tq dü÷#·q y˚Ts¡≈£î q&ÉT#·Tø√e&É+ nedüs¡+. &Éj·÷u…{Ïdt yÓT*¢≥dt s¡ø£+ 1 nH˚~ ø√¢eT+ ÇqT‡*Hé ñ‘êŒ<äø£ ;{≤ ø£D≤\ dü«j·T+ yê´~Û ìs√<Ûäø£ ìs¡÷à\qqT ø£*–+#˚ s¡ø£+. ÇqT‡*Hé ø=s¡‘· e\¢ s¡ø£Ô+, eT÷Á‘·+˝À >∑÷¢ø√CŸ ô|s¡T>∑T ‘·T+~. |òü*‘·+>± yê´~Û \ø£åD≤˝…’q bÕ©j·T÷]j·÷ (‘·s¡#·÷ eT÷Á‘·$düs¡®q) bÕ©&ç|æ‡j·÷ (‘·s¡#·T>± <ëVü≤+) 6

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

‘·s¡#·÷ eT÷Á‘· $düs¡®qe⁄‘·T+<ë..? bÕ©ù|òõj·÷ (n~Ûø£yÓTÆq Äø£*) ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+ ø£\T>∑T‘êsTT. ÇqT‡*Hé‘√ ∫øÏ‘·‡ #˚j·Tì |üø£å+˝À s¡ø£+ 1 eT<ÛäT y˚TVü≤+ ÁbÕD≤+‘·ø£eTe⁄‘·T+~. ÇqT‡*Hé n+~+#˚+<äT≈£î n‘·´+‘· kÕe÷q´ |ü<䛋 Ç+»ø£åHé. ÇqT‡*Hé |ü+|ü⁄\T , |”˝Òà ÇqT‡*Hé $$<Ûä düeTj·÷˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$. s¡ø£+ 1 eT<ÛäTy˚TVü≤+ ∫øÏ‘·‡˝À ø√¢eT+, ;{≤ø£D≤\ e÷]Œ&ç ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]π>~. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ ;{≤ø£D≤\ e÷]Œ&ÉT\T Ç|üŒ{Ïø° |ü]XÀ<Ûäq Á|üjÓ÷>∑ kÕúsTT˝ÀH˚ ñHêïsTT. s¡ø£+ 1 ø£*–q e´≈£îÔ˝À¢ #ê˝≤ es¡≈£î Ç‘·s¡Á‘ê Äs√´>∑+>±H˚ ñ+{≤s¡T. s¡ø£+ 1 eT<ÛäT y˚TVü‰ìøÏ ø±s¡D+ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ô>± ‘Ó*j·Tq|üŒ{Ïø°, n~ yê´~Û ìs√<Ûäø£‘· qT+∫ ñ‘·ŒqïyÓTÆq≥÷º qeTà&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. s¡ø£+ 1 eT<ÛäTy˚TVü≤+ ø£\>∑&É+˝À, ù|>∑T˝À¢ì dü÷ø£åàJ$ düeT÷Vü≤+, n+Á‘· yê´|æÔ, ù|>∑T˝À¢ yê´~Û ìs√<Ûäø£‘·qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T&É+ <ë«sê ÄVü‰s¡+ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+<äì |ü]XÀ<Ûäq˝À yÓ\¢&Ó’+~. eTTK´+>± >√<ÛäTeT á s¡ø£+ 1 eT<ÛäTy˚TVü≤+ ø£*–düTÔ+ì ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±˙ á dü+ã+<Ûä+ düŒwüº+>± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. nìï dü+<äsꓤ˝À¢q÷ s¡ø£+ 1 ∫øÏ‘·‡qT ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕ–+#ê*‡ edüTÔ+~. nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î s√– •ø£åD, ne>±Vü≤q, ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô ÇqT‡*Hé |üØø£å rdüTø√e&É+˝À Áø£eT•ø£åD˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT kÕ<Ûës¡D ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ∫øÏ‘·‡ Çã“+~ì ø£*– ñ+≥T+~. ‘·≈£îÿe ã¢&éwüß>∑sY, m≈£îÿe ã¢&éwüß>∑sY ¬s+&É÷ πø¢XÊ*ï ø£*–+#·e#·TÃ. ‘·≈£îÿe ã¢&éwüß>∑sY ñ+&É&É+ ø±s¡D+>± e÷s¡TŒ\T ˝Ò<ë düèŒVü≤ ø√˝ÀŒe&ÜìøÏ <ë]rj·Te#·TÃ. Ç+<äT˝À n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘·‡ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. m≈£îÿe ã¢&é wüß>∑sY ø±s¡D+>± n\dü≥ ô|s¡>∑e#·TÃ. Bs¡Èø±\+˝À nej·Tyê\≈£î qwüº+ ø£*–+#˚ neø±X¯+ ñ+~.


MT Äs√>∑´+

bÕsYº 19 MTs¡T.. MT >∑T+&Ó Äs√>∑´+ ` &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ ø±]¶j·÷\õdtº

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓ’<ä´ eè‹Ô¬ø’ bı+<äe\dæq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |ü{≤º m+;;mdt <ëì ‘·s¡Tyê‘· kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º>± m+&û ˝Ò<ë m+mdt ñ+≥T+~,.. kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ $wüj·T+ô|’ Ç+ø± u≤>± C≤„q+ bı+<ë\qT≈£îqï yês¡T &ûm+ ˝Ò<ë m+d”ôV≤#Y nH˚ n‘·T´qï‘· Á|üe÷DeTT+&˚ $X‚wü |ü{≤º bı+<äe#·TÃ. MT≈£î dü]|ü&˚ yÓ’<äT´ìï MTs¡T mqTïø√e&É+˝À düVü‰j·÷ì¬ø’ ~>∑Te ∫{≤ÿ\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.

s¡ø£Ô+˝Àì s¡ø£s¡ø±\ ø=e⁄«\T yê{Ï $\Te\qT m˝≤ e÷s¡TkÕÔsTT? {°d” yÓTT‘·Ô+ ø=˝…dæºsê˝Ÿ

yÓTT‘·Ô+ ø=e⁄«

m˝Ÿ&ûm˝Ÿ`dæ

ôV≤#Y&ûm˝Ÿ dæ

eqs¡T`q÷HÓ\T

m+j·T÷m|òt@ ‘·–Z+#·TqT (eT+∫~) ˇy˚T>∑`6 ‘Ó*j·T<äT ˇy˚T>±`3 ‘Ó*j·T<äT |”j·T÷m|òt@ (eT+∫~) XÊ≥T´πsf…&é ô|+#·TqT ø=e⁄« (eT+∫~ø±<äT)

‘·–Z+#·TqT (eT+∫~) ```` ‘·–Z+#·TqT (eT+∫~) ``````

‘·–Z+#·TqT (eT+∫~) ‘Ó*j·T<äT ô|+#·TqT (eT+∫~ø±<äT) ô|+#·TqT (eT+∫~ø±<äT)

ô|+#·TqT (eT+∫~) ‘Ó*j·T<äT `````

Ä*yé, πøy√\ y˚s¡TX¯q>∑ C§qï, k˛j·T, ù|¢ø°‡&é, ¬øH√\

``````

yÓqï, Áø°eTT, NCŸ, ˝≤sY¶

b˛© nH˚‡≥T´πsf…&é Äe÷¢\T (|”j·T÷ qï yês¡T m≈£îÿe>± ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ , ≈£Ls¡>± >=&ÉT>∑T\T, eTT\¢+–, ø±´¬s{Ÿ, ≥]ï|t

m|òt@) m˝Ÿ&ûm˝Ÿ`dæ (#Ó&ÉT) ø=˝…dæºsê˝ŸqT ‘·–Z+∫Hê ôV≤#Y&ûm˝Ÿ`dæ ( eT+∫) ø=˝…dæº sê˝ŸqT ≈£L&Ü ø=+#Ó+ ‘·–ZkÕÔsTT. m+ j·T÷m|òt@ ( yÓ÷H√ ÄH˚‡≥T´ πsf…&é Äe÷¢ \T) e÷Á‘·+ ˇø£ÿ m˝Ÿ&ûm˝Ÿ`dæ (#Ó&ÉT) ø=˝…dæºsê˝ŸH˚ ‘·–ZkÕÔsTT. ø=ã“] q÷HÓ, bÕe÷sTT˝Ÿ q÷HÓ ‘·|æŒ+∫ eèø£å dü+ã+<Ûä yÓTÆq e+≥q÷HÓ\˙ï eT+∫y˚. yÓqï, HÓsTT´ ( Ç$ XÊ≥T´πsf…&é ø=e⁄«) yê&ÉTø£ e÷H˚j·T&É+ eT+∫~. |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T : eT<ÛäTy˚TVü≤eTT

j·T\T ‹q&É+ eT+∫~. M˝…’q+‘·eT≥Tº≈£î ã+>±fi¯<äT+|ü, _j·T´+, nbÕŒ\T, ø±sYï ù|¢ø˘‡, #·\¢ì bÕ˙j·÷\T, düb˛≥, e÷$T &ç e+{Ï r|æ |ü+&ÉT¢ ≈£L&Ü n+‘·eT+∫$ ø±e⁄. j·÷|æ˝Ÿ, Ks¡÷“C≤ ( m≈£îÿe ø±≈£î+&Ü) ø£|ü⁄Œ&ÉT Á<ëø£å, u§bÕŒsTT, øÏ$, |æj·TsY‡ (uÒ]), πs>∑T yÓTT<ä˝…’q$ ‹qe#·TÃ. u≤Ø¢, bı≥Tº‘√ ñqï ø±j·T<ÛëHê´\T, ãsƒêDÏ, ;qT‡, bÕ\T, ô|s¡T>∑T (jÓ÷>∑sYº) ‹qe#·TÃ. Áø√$Tj·TyéT <Ûë‘·Te⁄ m≈£îÿe>± ñ+&˚ >√<ÛäTeT‘Í&ÉT, bı≥Tº ‹j·T´ì –+»\T, ø√&ç #Ûê‹ uÛ≤>∑+, |ü⁄≥º

e+{Ï$ ‹q&É+ eT+∫<˚. n˙ï ø£*|æ ˇø£ÿs√E ø±≈£î+&Ü á øÏ+~$ s√p rdüTø√e#·TÃ. ˇø£ j·÷|æ˝Ÿ, ns¡{Ï|ü+&ÉT, 12 #ÓÁØ\T, bÕe⁄ ø£|ü⁄Œ m+&ÉT |ü+&ÉT¢, ns¡ø£|ü⁄Œ bÕ´ø˘¶ |üfi¯¢ s¡dü+, 12`15 Á<ëø£å|ü+&ÉT¢, ¬s+&ÉT ô|<ä› #Ó+#ê\T m+&ÉT Á<ëø£å, ns¡ø£|ü⁄Œ j·÷|æ˝Ÿ / ã‘êÔsTT/ Á<ëø£ås¡dü+, eT÷&√ e+‘·T ø£|ü⁄Œ Á|üPHé, πøHéu…ÁØ s¡dü+, ;#Y, Áãø√*, ø±´uÒJ, ø±´¬s{Ÿ, ñ*¢, |ü∫à ãsƒêì, |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T \T, bÕ\≈£Ls¡, ≥yÓ÷≥ yÓTT<ä˝…’q$ #·ø£ÿ>± dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

7


MT Äs√>∑´+ ‹qe#·TÃ. rdüTø√>∑*π> e÷+kÕ\T : #·s¡à+ rdæ y˚dæq ø√&ç, ø=e⁄«˝Òì ( mÁs¡) e÷+dü+, nìï s¡ø±\ #˚|ü\T, q÷HÓ˝À y˚sTT+ #·≈£î+&Ü ( &Éã÷¢´`3) ø=e⁄« Äe÷¢\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ kÕ\àHé, ≥THé, e÷ø£¬s{Ÿ, bÕs¡¬s’ºHé eTØ eT+∫$), ‘·≈£îÿe ø=e⁄« ñ+&˚ |ü˙sY / ø±fÒCŸ NCŸ, >∑T&ÉT¶ ‘Ó\¢kıq. eT<ÛäTy˚TVü≤düTÔ\T eT<ä´+ ‘ê–‘˚ : 1. s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ $\Te ‘·–Zb˛e#·TÃ. 2. rdüTø=+≥Tqï eT+<äT\ô|’ #Ó&ÉT Á|üuÛ≤eeTT+&Ée#·TÃ. 3. &Üø£ºsY nqTeT‹+#˚ yÓ÷‘ê<äT˝À ‘ê>=#·TÃ. ndü\T ‘ê>∑ø£b˛e&É+ ñ‘·ÔeT+. eT+∫ b˛wüø±Vü‰s¡y˚T ø°\ø£+ : 1. MT Äs√>∑´+ @ø±Á>∑‘· uÛÑ+>∑eTj˚T´+‘· ÄVü‰s¡ e÷s¡TŒ\T e<äT›. 2. ãC≤s¡T˝À ny˚Tà Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰sê\ô|’ yÓ÷C§<äT›. 3. n<˚<√ |ü<∏ä´+ nqTø√≈£î+&Ü, Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü‰s¡+ ndüTø=+&ç 4. MTs¡T Á|ü‹ì‘·´+ ø=H˚ |ü#ê] kÕe÷q¢H˚ yê&É+&ç s¡ø£s¡ø±\ ÄVü‰s¡+ ‹q+&ç : 1. uÛÀ»HêìøÏ ø±\+˝À <=]πø ≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, ø√&ç, #˚|ü, s¡ø£s¡ø±\ q÷HÓ\T n˙ï ø£*|æ yê&É+&ç. m|ü⁄Œ&É÷ ˇø£fÒ ø±≈£î+&Ü. 2. yÓqï ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ ñqï bÕ\T, eTõ®>∑, ø√ø√ e¬>’sê\T yê&É+&ç. uÛÀ»q düeTj·÷\T bÕ{Ï+#·+&ç : 1. s√E≈£î ø£˙dü+ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô, eT<Ûä´˝À eT+∫ ∫s¡T‹fi¯ó¢ ‹q+&ç. (∫s¡T‹fi¯¢+fÒ 8

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

‘êC≤|üfi¯ó¢, –+»\T e+{Ï$ ø±˙ ∫|t‡, ≈£îs¡T ≈£îπs e+{Ï$ ø±<äT.) 2. @ uÛÀ»q+ M˝…’q+‘· eT≥Tºø£ e÷H˚j·Tø£+&ç. 3. Á|ü‹ s√p ˇπø yÓ÷‘ê<äT˝À ˇπø düeTj·T+˝À ‹q+&ç. |ü+#·<ës¡ $T‘·+>± rdüTø√+&ç : 1. |ü+#·<ës¡ e÷H˚j·T+&ç. 2. {°, ø±|ò”\˝À |ü+#·<ës¡≈£î ã<äT\T ùdK]Hé, nkÕŒs¡º$THé e+{Ï$. nB $T‘·+>± yê&É+&ç. ø£èÁ‹eT #·¬øÿs¡ yê&Éø£b˛e&Éy˚T n‘·T´‘·ÔeT+. |æ+&ç |ü<ësê∆\T $T‘·+>± ‹q+&ç: 1. ã+>±fi¯<äT+|ü e+{Ï s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ ô|+#˚$ yê&Éø£+&ç. 2. ˇø£kÕ] uÛÀ»q+˝À eTØ m≈£îÿe ‹H=<äT› ø=e⁄« |ü<ësê∆\T, ñ|ü⁄Œ yê&ÉTø£ ‘·–Z+#·+&ç : 1. Á|ür |ü<ësê∆+˝À ø=e⁄« |ü<ësê∆\T, ñ|ü⁄Œ $\Te\T #·÷düTø=+&ç. |”#·T|ü<ësê∆\T ‹q&É+ ô|+#·+&ç : 1. |”#·T|ü<ës¡∆+ m≈£îÿe⁄qï ÄVü‰sê\T yê&É+&ç. 2. |ü+&ÉT s¡kÕ\T ‘êπ>ø£Hêï |ü+&˚¢ ‹q+&ç. 3. bı≥Tº ‹j·T´ì ‘·èD <ÛëHê´\T / –+»\T, ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T \T ‹q+&ç.

˙s¡T / bÕ˙j·÷\T m≈£îÿe rdüTø=+&ç : 1. >∑T+&Ó ã\V”≤q‘· ˝Òø£b˛‘˚ ˝Ò<ë &Üø£ºsY ‘·–Z+#·eT+fÒ ‘·bÕŒ, s√E≈£î ø£˙dü+ eT÷&ÉT ©≥s¡¢ ˙s¡T ‘ê>∑+&ç. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ãs¡Te⁄ ñ+&˚≥≥T¢ #·÷düTø=+&ç : 1. MT≈£î Ç+#·T$T+#·T dü¬s’q ãs¡Te⁄ R ôd+{°MT≥s¡¢˝À MT m‘·TÔ `100G5 øÏ˝À\T s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ $\Te |ü&çb˛≈£î+&Ü #·÷düTø=+&ç : 1. eTØ m≈£îÿe ÄVü‰s¡+ ‘·–Z+#·e<äT›. 2. ñ|üyêdüeTTqï s√Eq yê+‘·T\T ø±˙, $πs#·Hê\T ø±˙ ne⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT , @s√C…’Hê uÛÀ»q+ ≈£î<äs¡<äqï|ü⁄Œ&ÉT eT<ÛäT y˚TVü≤+ eT+<äT\ yê&Éø£+ ‘·–Z+#·&ÉyÓ÷, |üP]Ô>± Ä|æy˚j·T&ÉyÓ÷ #Ój·÷´*. 3. MT Ç+{Ï e<ä› |ü<䛑·T\≈£î, MT≈£î dü] b˛j˚T ÄVü‰sê\ >∑T]+∫ MT eT<ÛäT y˚TVü≤ yÓ’<äT´&ÉT ˝Ò<ë ÄVü‰s¡ ì|ü⁄DTì dü\Vü‰ rdüTø=+&ç.


ìÁ<ä˝Ò$T

d”¢|t Ä|æïj·÷

ø±˝Òj·T yê´~Û |ü⁄s√>∑‹øÏ neø±X¯+ #ê˝≤ eT+~øÏ ìÁ<ä˝Ò$T düeTdü´ yÓ+{≤&ÉT‘·T+≥T+~. BìøÏ ø±s¡D≤\T @$Tf…Æq|üŒ{Ïø°, Bì e\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± d”¢|t Ä|æïj·÷ e\¢ ø±˝Òj·T yê´~Û |ü⁄s√>∑‹øÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q ˇø£ |ü]XÀ<Ûäq˝À Ç~ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆq≥T¢ yês¡T >∑T]Ô+#ês¡T. ˇø£ÿ MT eTH√uÛ≤yê\T, Ä˝À#·q\T, X¯Øs¡ $<ÛäT\T <Óã“rj·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø±˝Òj·T yê´~Û nuÛÑT´qï‹øÏ <ë]rdüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. nÁã‡øϺyé d”¢|t Ä|æïj·÷ ( zmdt@), sêÁ‹|üP≥ ‘·≈£îÿe düeTj·T+ Äøχ»Hé ô|<ä›˝À¢ HêHé Ä\ÿVü‰*ø˘ bòÕ´{° *esY yê´~Û m≈£îÿee&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. bòÕ´{°*esY yê´~Û ˇø£ s¡ø£+>± ø±˝Òj·T dü+ã+<Ûä yê´~Û. d”¢|t Ä|æïj·÷, sêÁ‹ |üP≥ ‘·≈£îÿe düeTj·T+ Äøχ»Hé e\¢ ∫Hêïs¡T˝À¢ d”º{À ôV≤|üf…Æ{Ïdt≈£î ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. ø±˝Òj·T+˝À ø=e⁄« #˚s¡&É+‘√ ø±˝Òj·T+ yê|ü⁄ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+~. HêHé Ä\ÿVü‰*ø˘ bòÕ´{° *esY &çd”CŸ n+fÒ eT<ä´+ ‘êπ> yêfi¯¢ ø±˝Òj·T ø£D≤˝À¢ n<äq|ü⁄ ø=e⁄« #˚s¡&É+. ôV≤bÕ{Ïø˘ d”º{Àdædt HêHé Ä\ÿVü‰*ø˘ bòÕ´{° *esY &çd”CŸ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <ä÷≈£î&ÉT s¡÷|ü+>± |ü]>∑DÏdüTÔqï|üŒ{Ïø°, HêHé Ä\ÿVü‰*ø˘ d”º{ÀôV≤|üf…Æ{Ïdt s√>∑T\≈£î ∫e]øÏ rÁeyÓTÆq ô|’ÁuÀdædt, dæÁs√dædt, ô|<ä›˝À¢ ø±]‡H√e÷ n_Ûeè~∆‘√ ø±˝Òj·T ø£D≤\T HêX¯q+ ne⁄‘êsTT. ePãø±j·T+ dü+ã+~Û‘· ìs√<Ûäø£ d”¢|t Ä|æïj·÷ n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ ìÁ<ä˝À ôV’≤b˛øχj·÷ HêHé Ä\ÿVü‰*ø˘ bòÕ´{° *esY &çd”CŸ >∑eTq+ eTT&ç|ü&ç ñHêïsTT. HêHéÄ\ÿVü‰*ø˘ bòÕ´{° *esY &çd”CŸ rÁeyÓTÆq s√>∑T˝À¢, rÁe‘· ‘·≈£îÿe⁄qï s√>∑T\‘√ b˛*ùdÔ, rÁeyÓTÆq ìÁ<ä˝À XÊ«dü ndüÔe´düú‘·, ôV’≤b˛|æïj·÷ Ç+&Óø˘‡ k˛ÿs¡T¢ #·$#·÷dæq≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

9


Ç<=ø£ yÓ’<ä´$<Ûëq+

bÕsYº ` 5

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|”

yÓ’<ä´ $<Ûëq+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ &Üø£ºsY mdt. dü+‘√wt, |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædtº

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|” yÓ’<ä´ $<Ûëq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT

u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<äT‘√+~. yÓ’<ä´ $<Ûëq+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± ñqï|üŒ{Ïø°, #ê˝≤ eT+~ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” yÓ’<ä´+ô|’ ne>±Vü≤q n+‘·>± ñ+&˚~ ø±<äT. nsTT‘˚ sêqTsêqT Bìô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|s¡T>∑T‘√+~. yÓ’<ä´+‘√ bÕ≥T |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” ≈£L&Ü neX¯´+>± e÷]+~. $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ’<äT´\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ‘··|üŒìdü]>± #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. yÓ÷ø±* H=|ü⁄Œ\ $wüj·÷ìø=ùdÔ..... á eT<Ûä´ ø±\+˝À me]ì ø£~|æHê, yÓTTø±fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T nì #Ó ã T‘· T +&É & É +

10

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

$+≥THêï+. BìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\T ñqï|üŒ{Ïø°, eTTK´+>± JeqXË’*˝À #√≥T#˚düT≈£îqï e÷s¡TŒ˝Ò Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± ì\Tk˛Ô+~. rdüT≈£î+≥Tqï ÄVü‰sê˝À¢ b˛wüø£$\Te\T ˝Òø£b˛e&É+, ‘êπ> ˙{Ï˝À |”ôV≤#Y kÕúsTT\T ˝Òø£ b˛e&É+ e+{Ï yê{Ïe\¢ |ü\T s¡T>∑à‘·\T e÷qyê[ ô|’ <ë&ç #˚düTÔHêïsTT. eTTK´+ >± yÓ÷ø±* H=|ü⁄Œ\T |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïsTT. yÓ÷ø±* ø°fi¯ó¢˝À meTTø£\ ∫es¡ ø±]º˝ÒCŸ, eTìdüÿdt˝Ÿ e+{Ï eTè<ÛäTyÓ’q uÛ≤>±\T ns¡T>∑T<ä\ e\¢ ø°\T˝Àì õ>∑Ts¡T Á<äe+ ‘·–Zb˛e&É+, f…+&ÜHé\≈£î ‘·–*q >±j·÷\ e\¢ n~Ûø£ ãs¡Te⁄, m≈£îÿe ãs¡Te⁄\T yÓ÷dü÷Ô q&É|ü&É+, yÓT≥T¢ mø£ÿ&É+, ø±*¸j·T+,

$≥$THé &ç e+{Ï ˝ÀbÕ\T ø±s¡D+>± á H=|ü⁄Œ\T dü+uÛÑ $düTÔHêïsTT. ø=ìï s¡ø±\ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢, >ö{Ÿ, s¡TeT{≤sTT&é ÄÁ¬s’ú{Ïdt e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ yÓ÷ø±fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T ekÕÔsTT. ø±s¡D≤\T @yÓTÆHê ìyês¡D≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê*. ˝Òø£b˛‘˚ q&Ée&É+, yÓT≥T¢ mø£ÿ&É+ düeTdü´>± e÷] ∫es¡≈£î yÓ÷ø±fi¯¢ e÷]Œ&ç, X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡≈£î <ë]rdüTÔ+~. ø£qTø£ @ <äX¯˝ÀHÓ’Hê |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” ∫øÏ‘·‡ e\¢ eT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. yÓ÷ø±fi¯¢ e÷]Œ&ç, *>∑yÓT+{Ÿ >±j·÷\ ≈£î, yÓTìdüÿ˝Ÿ >±j·÷\≈£î »]π> düs¡®Ø ‘·s¡Tyê‘· |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” <ë«sê eT]+‘· eT+∫ |òü*‘·+ bı+<äe#·TÃ. n+<äTe\¢ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” yÓ’<ä´ $<ÛëHêìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+ nedüs¡+. |òæõjÓ÷<∏Ós¡|” yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD˝À ‘·«]‘· >∑‹q yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·&ÜìøÏ nedüs¡ yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥÷, s√>∑T\≈£î ñ|ü X¯eTq+ ø£*–kÕÔs¡T.


‘·kÕà‘Y...!

T T · j yê Twü´+‘√ ø±\ s√Es√Eø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï yêj·TT

ø±\Twü´+ |ü\T nqsê∆\≈£î <ë]rdüTÔ+~. eTTK´+>± }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï s√>∑T\≈£î ô|qT düeTdü´>± |ü]D$T+∫+~. M] eTqT>∑&É Á|üe÷<ä+ ˝À |ü&ÉT‘√+~. }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY m&ÓH√ø±]‡H√e÷ ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝ÀH˚ á s√>∑T˝À¢ yêj·TT ø±\Twü´+ e\¢ M] eTqT>∑&É ‘·>∑TZ‘·T+<äì ˇø£ n<ä´j·Tq+ ù|s=ÿ+~. m&ÓH√ø±´]‡H√e÷ }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY πødüT˝À¢ 80 XÊ‘·+ ∫qï ø£D≤\T ø±ì }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY n‘·´+‘· kÕ<Ûë s¡D+ s¡ø£+. }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY s√>∑T\ dü+K´ HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûä ≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 3 \ø£å\ 52 y˚\ ø=‘·Ô πødüT\T qyÓ÷<äTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘˚*+ ~. <ë<ë|ü⁄ dü>±ìøÏ ô|’>± ø±´q‡s¡T¢ ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝ÀH˚ >∑T]Ô+∫q|üŒ{Ïø°, M] eTqT>∑&É dü>∑≥Tq 3.6 dü+e‘·‡sê\T. bı&ÉyÓ’q m&ÓH√ø±´]‡H√e÷ ∫qï, ô|<ä› ø£D ø±´q‡sY\T ñqï yê]øÏ J$‘·ø±\ eTqT>∑&É ‘·>∑TZ‘·T+<äì >∑T]Ô+#ês¡T.

kÕ<Ûës¡D+>± yê‘êes¡D ø±\Twü´+ e\¢ HÓ’Á{À»Hé &Éj·÷¬ø’‡&é, zCÀHé ø£˙dü+ 10 j·T÷m+, 2.5 ø£+fÒ ‘·≈£îÿe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. Bì e\¢ }|æ]‹‘·TÔ\ düeTdü´\T edüTÔHêïsTT. n+<äTe\¢ ø±\Twü´+ u≤]q |ü&É≈£î+ &Ü C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. $$<Ûä s¡ø±\ ø±\TcÕ´\ e\¢ nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêïsTT. #·s¡à dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\‘√ bÕ≥T }|æ]‹ ‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T nH˚ø£+ e÷qyê[ì |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïsTT. ì‘·´+ ø±\Twü´ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î+≥Tqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ø±\Twü´ ìyês¡D #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ ñHêï, mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ìs¡¢ø£å´+ ‘ê+&É$k˛Ô+~. $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±\Twü´+ ô|qT düeTdü´>± |ü]D$T+∫, eTs¡D≤\≈£î <ë]rdüTÔ+~. me] C≤Á>∑‘·Ô\T yês¡T rdüT≈£î+fÒ, ø=+‘·es¡≈£î ø±\Twü´ ø√s¡\ qT+∫ s¡ø£åD bı+<˚ M\T+≥T+~.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

11


e&Éb˛‘·

øÏ&ûï\T

200 ©≥s¡¢ s¡ø±Ôìï e&Éø£&É‘êsTT

eT÷Á‘· |æ+&Ü\T #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq

nej·Tyê\T. J$ eTqT>∑&ÉøÏ yÓT<ä&ÉT, >∑T+&Ó, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T eT÷˝≤<Ûësê\T. J$ #˚ùd ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ìï{Ïì ìj·T+Á‹+ #˚~ yÓT<ä&ÉT. X¯Øs¡+ Hê\T>∑T eT÷\\ø° s¡ø±Ôìï Á|üdü]+|ü#˚j·T&ÜìøÏ |ü+|ü⁄ e+{Ï kÕ<Ûäq+ >∑T+&Ó. s¡ø£Ô+˝À #˚s¡T‘·Tqï ø£\àcÕìï >±*+∫, e&Éb˛dæ, X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd |üì eT÷Á‘·|æ+&Ü\~. á eT÷Á‘·|æ+&Ü\T $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü |üì#˚dæ, s¡ø±Ôìï X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+#·T‘êsTT. s¡ø£Ô+˝À m≈£îÿe⁄qï ˙{Ï˙, $wü‘·T˝≤´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT e&Éø£fÒºdü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT. ˇø£ s√E˝À eTq eT÷Á‘·|æ+&Ü\T <ë<ë|ü⁄ 200 ©≥s¡¢ s¡ø±Ôìï e&Éø£&É‘êj·Tì n+#·Hê. Ç$ ˇ+{À¢ ˙s¡T ` \eD≤\ düeT‘·T\´‘· <Óã“‹q≈£î+&Ü #·÷düTÔ+{≤sTT. s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥Tì ìj·T+Á‹+#·&É+˝À ≈£L&Ü eTTK´bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT. ˇø=ÿø£ÿ eT÷Á‘·|æ+&É+ ∫≈£îÿ&ÉT –+» Äø±s¡+˝À, |æ&çøÏ* Á|üe÷D+˝À 12

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ñ+≥T+~. á ¬s+&É÷ M|ü⁄øÏ eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝À, ø£&ÉT|ü⁄øÏ yÓqTø£, |üø£ÿf…eTTø£\øÏ ~>∑Te>±, yÓqTïøÏ Ç≥÷, n≥÷ ñ+{≤sTT. ‘·s¡#·T>± m&ÉeTyÓ’|ü⁄ ñ+&˚ eT÷Á‘·|æ+&É+ ≈£î&ç |æ+&ÜìøÏ m<äTs¡T>± ø±≈£î+&Ü ¬s+&ÉT ôd+{°MT≥s¡T¢ m>∑TeøÏ ñ+≥T+~. Á|ü‹ eT÷Á‘·|æ+&É+ <ë<ë|ü⁄ 10 ôd+{°MT≥s¡¢ bı&Ée⁄, 5 ôd+{°MT≥s¡¢ eT+<ä+ ñ+&ç, <ë<ë|ü⁄ 150 Á>±eTT\ ãs¡Te⁄ ñ+≥T+~. á |æ+&Ü˝À¢ìøÏ s¡ø£Ô+ eèø£ÿ <ÛäeTì <ë«sê yÓ[¢ X¯óÁuÛÑ|ü&ç, eèø£ÿ dæs¡ <ë«sê ãj·T{ÏøÏ edüTÔ+~. ∫ø£ÿ{Ï s¡ø£ÔHêfi≤\ e\j·T+‘√ ì+&ç ñ+{≤sTT ø£qTø£ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T #·÷&É&ÜìøÏ eTT<äTs¡T ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T˝À ñ+{≤sTT. @+ #˚kÕÔsTT? : eT÷Á‘·|æ+&Ü\T Á|ü‹ s√p <ë<ë|ü⁄ 200 ©≥s¡¢ s¡ø±Ôìï e&Éø£{Ϻ, n+<äT˝À+∫ <ë<ë|ü⁄ 2 ©≥s¡¢ ø£\àcÕ\˙, n~Ûø£+>± ñqï ˙{Ï˙ ‘√&˚ kÕÔsTT. Ç˝≤ ‘√&Éã&ɶ ˙πs eT÷Á‘·+. á eT÷Á‘·+ Á|ü‹ s√p 24 >∑+≥\T, nVü≤ ]ïX¯\T u§≥Tºu§≥Tº>± eT÷Á‘·|æ+&Ü\˝À ñ‘·Œ‘·Ôe⁄‘·TH˚ ñ+≥T+~. Ç˝≤ ‘·j·÷¬s’q u§≥Tº j·T÷πs≥sY >={≤º\ <ë«sê eT÷Á‘ê X¯j·T+\˝À #˚s¡T‘êsTT. á dü+∫ ì+&É >±H˚ eT÷Á‘·+ b˛düTø√yê\H˚ ø√]ø£ yÓT<ä&ÉT˝À ø£\T>∑T‘·T+~. á j·T÷πs≥s¡T¢ düTe÷s¡T 0.6 ôd+{°MT≥s¡T¢ yê´dü+ >∑\ >={≤º\T. á >={≤º\ >√&É˝À¢ ñqï ø£+&É sê\T ‘·s¡+>±\ e÷~]>± eTT≈£î[+#·T ≈£îì $ø£dædü÷Ô ñ+fÒ, M{Ï˝À ñqï eT÷Á‘·|ü⁄ u§≥T¢ eT÷Á‘êX¯j·T+ yÓ’|ü⁄ ‘=j·T´ã&É‘êsTT. eT÷Á‘êX¯j·T+øÏ #˚s¡T ≈£îqï eT÷Á‘·+ eT∞¢ yÓqøÏÿ yÓfi¯¢≈£î+&Ü á ø£+&Ésê˝Ò n&ÉT¶≈£î+{≤sTT. ø£qTø£ eT÷Á‘ê X¯j·T+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï eT÷Á‘êìøÏ ˇø£fÒ <ë] j·TT¬sÁ‘ê. Ç~ |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ eT<Ûä´ qT+∫ ø±˙, jÓ÷ì <ë«s¡+ <ä>∑Zs¡øÏ ø±˙ ãj·T≥≈£î edüTÔ+~. BìH˚ eT÷Á‘· e÷s¡Z+ n+{≤s¡T. eTq+ ‹H˚ ÄVü‰s¡+ Js¡í+ nsTT s¡ø£ÔÁ|üyêVü≤+˝À ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT nedüs¡yÓTÆq |ü<ësê∆\T ø=ìï s¡ø£Ô+˝À #˚s¡T‘êsTT. ø=ìï eT*q |ü<ësê∆\T Jeø£D≤˝À¢ ‘·j·÷s¡e⁄

‘êsTT. Ç˝≤ s¡ø£Ô+˝À #˚]q eT*Hê\ì eT÷Á‘·|æ+&Ü\T dü‘·«s¡+ X¯Øs¡+ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ s¡ø£Ô+ $wü|üP]‘·+ ne⁄‘·T+~. s¡ø£Ô+ ∫{Ϻ>={≤º\ >∑T+&Ü Á|üeVæ≤+∫q|ü⁄Œ&ÉT X¯ØsêìøÏ Ç+ø± |üìø=#˚Ã$, |üìøÏsêì$ ¬s+&É÷ ø£*dæ ñ+{≤sTT. n|ü⁄Œ&ÉT Ä Á|üyêVü≤+˝À ñqï k˛&çj·T+, bı{≤wæj·T+, uÛ≤dü«s¡+ yÓTT<ä˝…’q Á<äyê´\ì ‘·÷ø£+ y˚dæ, X¯Øs¡+ nedüsê\øÏ dü]|ü&Ü s¡ø£Ô+˝À ñ+&Éì∫Ã, $T–*q yê{Ïì ãj·T{ÏøÏ ‘√&ÉT‘êsTT. eT÷Á‘·|æ+&Ü\T s¡ø£Ô+˝À ñqï eT*Hê \qT ãj·T≥≈£î ‘√&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü s¡ø£Ô+ ˝À ñqï $<äT´‘Y, s¡kÕj·Tq ‘·T\´‘·\ì ø±bÕ&ÉT‘·T+~. s¡ø£Ô+˝À ñqï $wü‘·T\´ |ü<ësê∆\ì HêX¯q+ #˚dæ $dü]®düTÔ+~. s¡ø£Ô+˝ÀøÏ Vü‰s√àqT*ï Ádü$+∫, ‘·<ë«sê X¯Øs¡+˝Àì ø±*¸j·T+ eT{≤ºìï ì]∆wüº kÕúsTT˝À ñ+#·&É+, meTTø£\ì |ü{Ïwüº+>± ñ+#·&É+ #˚düTÔ+~. s¡ø£Ô+˝À ñqï ˙{Ï eT{≤ºìï ìj·T+Á‹+#·&É+ <ë«sê s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T ìj·T+Á‹düTÔ+~. m|ü⁄Œ&ÉT Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+~? : eT÷Á‘·|æ+&Ü\≈£î Vü‰ì ø£*π> |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. <Óã“\T ‘·>∑\&É+, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ Äs√>∑´ uÛÑ+>±ìøÏ eTTK´ ø±s¡≈£î\T $T‹MT]q s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T, n<äT |ü⁄ ‘·|æŒq s¡ø£Ô|ü⁄ #·¬øÿs¡ eT≥º+, ø=ìï s√>±\qT qj·T+ #˚ùd Áø£eT+˝À yê&˚ eT+<äT\ e\¢ Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+~. n+<äTe\¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ Äs√>∑´+ |üØøÏå+#·T ø√yê\+fÒ eTT+<äT>± s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T n<äT |ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· &Éj·÷ u…{°dt sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. M{Ï ne‘·s¡DøÏ e+XÊqT>∑‘· ø±s¡D≤\T ø=+‘· es¡≈£î Áù|s¡ø±\T nsTTHê, eT+∫ n\ yê≥¢‘√ M{Ïì ìj·T+Á‹+#·e#·TÃ. Á|ü‹ s√p #·˝≤ø° J$‘·+ >∑&É|ü≥+, X¯Øs¡+ ãs¡Te⁄ì n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√e&É+ , bı>∑ ‘ê>∑&É+ e÷H˚j·T&É+, Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq ‹+&ç ‹q&É+ #˚j·÷*. n|ü⁄Œ&˚ eT÷Á‘· |æ+&Ü\T Äs√>∑´e+‘·+>± ñ+{≤sTT.


ø√¢eT Á>∑+~Û

bÕ+ÁøÏj·÷dt $<ÛäT˝Ò$T{Ï? ø√¢eT Á>∑+~Û n+fÒ bÕ´HéÁøÏj·÷dt.

Ç~ X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq ÇqT‡*HéqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. ø√¢eTeTT Js¡íe´edüú≈£î #Ó+~q Á>∑+~Û. ñ<äs¡+ ô|’ uÛ≤>∑+˝À n&ɶ+>± 15 qT+∫ 25 ôd+{°MT≥s¡¢ bı&ÉT>∑T ñ+≥T+~. Bìì eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± #˚j·Te#·TÃ. Ç~ ∫qï ù|>∑T, |”¢Vü≤+\ eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~. á Á>∑+~Û ¬s+&ÉT $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔ+~. $Hêfi¯ Á>∑+~Û $<ÛäT\T, Js¡íe´edüú˝À m+C…’yéT\qT ‘·j·÷s¡T #Ój·T´&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT ‘·T+~. Ä˝≤Œ¤, ;{≤, &Ó˝≤º ø£DC≤˝≤\T ñHêïsTT. Ä˝≤Œ¤ ø£D≤\T >∑T¢ø±≈£î>±Hé nH˚ Vü‰s√àHé Ádü$+|üCÒdüTÔ+~. ;{≤ ø£D≤\T ÇqT‡*Hé nH˚ Vü‰s√àHéì Ádü$+|üCÒdüTÔ+~. &Ó˝≤º ø£D≤\T kıeT{ÀkÕº{ÏHéì Ádü$düTÔ+~. ø√¢e÷ìï yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ Á^≈£î nHê≥$Tdtº, düs¡®Hé ôV≤s√|òæ\dt˝À >∑T]Ô+#ê&ÉT. ø=ìï e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· eTs=ø£ Á^≈£î nHê≥$Tdtº s¡Tbò˛dt bÕ´HéÁøÏj·÷dt nH˚ HêeTø£s¡D+ #˚XÊ&ÉT. Á^≈£î uÛ≤wü˝À bÕHé n+fÒ n+‘ê, ÁøÏj·÷dt n+fÒ e÷+dü+. n+fÒ yÓTT‘·Ô+ n+‘ê yÓTT‘·Ô>± ñ+&˚ nej·Te+ nì ns¡∆+. ø√¢eT+ ¬s+&ÉT ÁbÕÁ‘·\T b˛wædüTÔ+~. Bì˝À $Hêfi¯ Á>∑+~Û Js¡í dü+ã+<Ûä Á>∑+~Û>± ø£*dæ ñ+{≤sTT. $Hêfi¯ Á>∑+~Û, Js¡í Á>∑+~Û $<ÛäT\T |ü]o*ùdÔ.... $Hêfi¯ Á>∑+~∏ : $Hêfi¯Á>∑+~∏>± |üì#˚ùd ø√¢eT+˝Àì $T*j·THé ø£D≤\ìï+{Ï˙ ø£*|æ ˝≤+>∑sY Vü‰Hé‡yê |ü⁄{Ïø£\T n+{≤s¡T. Mì˝À Hê\T>∑T s¡ø±\ ø£D≤\T+{≤sTT. M{Ï˝À Ä˝≤Œ¤ ø£D≤\T >∑÷¢ø±>±Hé, ;{≤ ø£D≤\T ÇqT‡*Hé, &Ó˝≤º ø£D≤\T, kıe÷{À kÕº{ÏHé, |”|” ø£D≤\T ø√¢

bÕ*ô|ô|’º&é\qT Ádü$kÕÔsTT. Á|ür ˝≤+>∑sY Vü‰Hé‡ |ü⁄{Ïø£˝Àì á Hê\T>∑T s¡ø±\ ø£D≤\T <ä>∑Zs¡>± ø£*dæ ñ+{≤sTT. Mì eT<Ûä´ düqïì s¡ø£ÔHêfi≤\T e\˝≤>± @s¡Œ&ç Á|ür ø£D≤ìï ÄqTø=ì ñ+&É&É+ eT÷\+>± yê{Ï ÁkÕyê\T ‹qï>± s¡ø£Ô+˝Àì $&ÉT<ä\ ø±e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. Js¡í Á>∑+~∏ : ø√¢eT+˝Àì Js¡íÁ>∑+~Û uÛ≤>∑+ $$<Ûä m+C…’yéT\qT, øå±s¡ Á<äyê\qT ∫qï ù|>∑T˝À¢ìøÏ ø√¢eT Hêfi≤\ <ë«sê Ádü$düTÔ+~. Js¡í dü+ã+<Ûä m+C…’yéT\˝À eTTK´yÓTÆq$ Á{Ï|æ‡Hé, ¬ø’yÓ÷Á{Ï|æ‡Hé, ˝…’ù|CŸ, myÓTÆ˝ÒCŸ. Ç$ ndæHêsY ø£D≤\˝À ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. ø√¢eT Hêfi≤\˝À¢ì

ø£D≤\T f…Æø±s¡“H˚≥T¢, \eD≤\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ Á<äyê*ï ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔsTT. bÕ+ÁøÏj·÷f…Æ{Ïdt nH˚~ kÕ<Ûës¡D+>± ø√¢eT s¡kÕ\T ãj·T≥≈£î sêø£eTT+<˚ Á>∑+~Û˝Àì ÁøÏj·÷o\yÓTÆ, ‘·eTqT ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq ø√¢e÷ìï, ø√¢eT ø£D≤\qT Vü≤]+#·&É+ e\¢ ø£*π> yê´~Û. <ëì eT÷\+>± ø√¢eT+ yê∫b˛‘·T+~. ø=ìï kÕs¡T¢ Ç~ nø£kÕà‘·TÔ>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ rÁeyÓTÆq ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒì ø£*–düTÔ+~. Bìì Ä≈£L´{Ÿ bÕ+ÁøÏj·÷ f…Æ{Ïdt n+{≤s¡T. eT]ø=ìï kÕs¡T¢ Ç~ Áø£y˚T|” ô|s¡T>∑T‘·÷ Bs¡Èø±\+ y˚~ÛdüTÔ+~. Bìì Áø±ìø˘ bÕ+ÁøÏj·÷f…Æ{Ïdt n+{≤s¡T. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

13


ø£D ìj·T+Á‘·D πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡ Vü‰ìø£s¡yÓTÆq

ø£D≤\qT ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ ø±´q‡sY ∫øÏ‘·‡˝À uÛ≤>∑+. á ∫øÏ‘·‡qT ìyês¡D ˝Ò<ë düVü‰j·T Wwü<Ûä+ ø°yÓ÷ <∏Ós¡|” ∫øÏ‘·‡≈£î ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. Ç~ ñ|üX¯eTqø±] ∫øÏ‘·‡ ˝Ò<ë ∫øÏ‘ê‡

n<Ûä´j·Tq+>± ñ|üjÓ÷–+#·ã&ÉT‘·T+~. |üP]Ô X¯Øs¡ $øÏs¡D°ø£s¡D+ nH˚~ uÀHé e÷s√ Á{≤Hé‡bÕ¢+{Ÿì n+<äTø√e&ÜìøÏ X¯Øsêìï dæ<ä∆+ #˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ f…øÏïø˘. πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡ Áf…ÆC…$Tq˝Ÿ q÷´sê*®j·÷, rÁeyÓTÆq <∏Ó’sêsTT&é yê´~Û, H˚Á‘· yê´~Û, f…Øõj·T+, es¡íø£+ #˚j·Tã&çq H√&ÉT´\sY ôd’qôd’{Ïdt, ¬ø˝ÀsTT&é eT#·Ã ô|s¡T>∑T<ä\qT ìyê]+#·&É+ »s¡>∑T‘·T+~. Vü‰ìø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢ πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡ ñ|üjÓ÷>∑+ ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D ø±´q‡sY dü«uÛ≤e+ ø£*–q ø£DÏ‹øÏ πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡ n+~+#· &É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Áu≤ø°<∏Ós¡|ò” ∫øÏ‘·‡ nedüs¡yÓTÆq ÁbÕ+‘·+˝À ˝Ò<ë |üø£ÿqTqï ÁbÕ+‘·+˝À πs&çjÓ÷<∏ë]àø£ eT÷\ø£+ 14

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ø±´q‡sY ø£D ìj·T+Á‘·D≈£î πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡

ñ+#·ã&ÉT‘·T+~. Ç~ s=eTTà, Áb˛ùdº{Ÿ, Ç‘·s¡ nej·Tyê\ ø±´q‡sY\≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚ùd $~Û$<ÛëHê˝À¢ Äs√>∑´ ø£DC≤\+ mø˘‡b˛CŸ ø±e&Üìï ‘·–Z+#˚ eTs√ πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘·‡. ø±´q‡sY ø£D≤\qT $∫Ã‹Ô #˚j·T&É+ <ë«sê πs&çjÓ÷<∏ë]àø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+ |üì#˚düTÔ+~. ˇø£ |ü<䛋˝À X¯øÏÔì ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± Á|üdü]+|üCÒdæ &ûmHé@ì $∫Ã‹Ô #˚kÕÔs¡T. n~ bò˛{≤Hé\ <ë«sê ˝Ò<ë X¯øÏÔì ì+|üã&çq ø£D≤\ <ë«sê »s¡T>∑T‘·T+~. &ûmHé@ >=\TdüTqT ì]à+#˚ nDTe⁄\qT Á|ü‘·´ø£å+>± ø±˙, |üs√ø£å+>± ø±˙ nj·T˙ø£]+#·&É+ e\¢ á $∫Ã‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~. |üs√ø£å nj·T˙ø£s¡D |ü<䛋˝À M{Ïì nj·T˙ø£]+#·&É+ e\¢ @s¡Œ&˚ ùd«#êÃj·TT‘· nqTj·÷j·TT\T. eTTK´+>± ôV’≤Á&Üøχ˝Ÿ e+{Ï yê{Ï e\¢

&ûmHé@ $∫Ã‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~. πs&çjÓ÷ <Ûë]àø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À bÕ‘·B, kÕ<Ûës¡ DyÓTÆqB nsTTq Ç+f…ì‡{° e÷&ÉT´˝Òf…&é πs&çjÓ÷<∏ë]àø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ Á|üuÛ≤e+ <ë<ë|ü⁄>± ùd«#êÃj·TT‘· nj·÷qT\‘√H˚ »s¡T>∑T ‘·T+~. πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+ ø±´q‡sY ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 100 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± yê&ÉTø£˝À ñ+~. 1895˝À $˝…ΩyéT s√sTT+{Ÿ»Hé mø˘‡ πsdtì ø£qT>=qï|üŒ{Ï qT+∫ Bì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eT÷˝≤\T ñìøÏ˝À ñ+≥THêïsTT. πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ eT÷\ø±\T bı˝Àìj·T+, πs&çj·T+ì ø£qT>=qï H√u…˝Ÿ Áô|’CŸ ¬>\T#·T≈£îqï XÊÁdüÔy˚‘·Ô y˚TØ≈£L´Ø n<äT“¤‘· ø£èwæ ø±s¡D+>± 1900 ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ πs&çjÓ÷<Ûë]àø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëqs¡+>∑+ ô|s¡>∑&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~.


f…q¸Hé e<äT›...

ˇ‹Ô&ç‘√... Á|üdüTÔ‘·+ düe÷»+˝À Ç+#·T$T+#·T

n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ e´≈£îÔ\T ;|” düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ;|”ì n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√e&É+ <ë«sê dü+|üPs¡íyÓTÆq Äs√>∑´+ bı+<˚ M\T+~. nsTT‘˚ ej·TdüT ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› $$<Ûä düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTe\¢ |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·&É+ nedüs¡+. s¡ø£Ô+ ˇø£#√{Ï qT+∫ eTs√ #√{ÏøÏ Á|üeVæ≤+#ê\+fÒ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ n~ ø=+‘· ˇ‹Ô&ç‘√ Á|üeVæ≤+#ê*‡+<˚. <ëH˚ï ã¢&é Áô|wüsY n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D ;|” 120/80 ñ+&Ü\qï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. Ç+<äT˝À yÓTT<ä{Ï $\TeqT dæk˛º*ø˘ ;|” nì, ¬s+&√ $\TeqT &Éj·÷k˛º*ø˘ ;|” nì n+{≤s¡T. |ü~ùV≤qT qT+∫ q\uÛ…’ @fi¯¢ es¡≈£î ej·TdüTqï yê]ì #ê˝≤ eT+~ì |ü]o*+#êø£ á ÁbÕe÷DÏø£ $\TeqT ìsê∆s¡D #˚XÊs¡T. ∫qï|æ\¢˝À¢ á $\Te eT]ø±düÔ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. eTVæ≤fi¯˝À¢

;|” ˇøÏ+‘· ‘·≈£îÿe>± n+fÒ 110/70 ñ+≥T+~. Çø£ 45 @fi¯ó¢ <ë{≤ø£ ej·TdüTqT ã{Ϻ ;|” ô|s¡T>∑T‘·÷ ñ+&Ée#·TÃ. ñ+&Ü*‡q ÁbÕe÷DÏø£ $\Te ø£+fÒ ã¢&éÁô|wüsY m≈£îÿe ñ+fÒ <ëìï ôV’≤;|”>± ù|s=ÿ+{≤s¡T. ôV’≤;|” ñqïyê]˝À s¡ø£Ôb˛≥T ø±s¡D+>± s¡ø£ÔHêfi≤\ ∫es¡\T ∫{Ï¢b˛sTT Ä |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡e#·TÃ. X¯Øs¡+˝Àì $T>∑‘ê uÛ≤>±\˝≤H˚ yÓT<ä&ÉT˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ s¡ø£ÔHêfi≤\T yê´|æ+∫ ñ+{≤sTT. á s¡ø£ÔHêfi≤\T Á|ü<Ûëq+>± eT÷&ÉT ñ+{≤sTT. yÓTT<ä{Ï$ ô|<ä› s¡ø£ÔHêfi≤\T, ¬s+&ÉT MT&çj·T+, eT÷&ÉT ∫qï ˝Ò<ë n‹ düqï{Ï s¡ø£ÔHêfi≤\T. ;|” ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› yÓTT<ä{Ï s¡ø£ÔHêfi≤\ >√&É\T eT+<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. á <äX¯˝À ‘·\H=|æŒ e÷Á‘·y˚T

ñ+≥T+~. ˇø£ ôV’≤;|” n˝≤π> ô|s¡T>∑T‘·÷b˛‘·T+fÒ s¡ø£ÔHêfi≤\ >√&É\T ∫{Ï¢ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢+∫ s¡ø£Ô+ ãj·T≥≈£î e∫Ã

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

15


f…q¸Hé e<äT›... yÓT<ä&ÉT˝À #˚s¡T‘·T+~. BH˚ï Ç+Á{≤ôd]Áã ˝Ÿ ;¢&é n+{≤s¡T. Ç˝≤ #˚πs s¡ø£Ô|ü]e÷D≤ ìï ã{Ϻ s¡ø£s¡ø±\ \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. n+fÒ ‘·≈£îÿe |ü]e÷D+˝À nsTT‘˚ ˇø£yÓ’|ü⁄ ø±\T, #˚sTT #·#·TÃã&çb˛e&É+, eT÷‹ e+ø£s¡b˛e&É+ »s¡>=#·TÃ. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ e∫ÃHê s√– düèŒVü≤˝ÀH˚ ñ+{≤&ÉT. s¡ø£ÔÁkÕe+ |ü]e÷D+ ô|s¡T>∑T ‘·Tqï ø=B› eTT+<äT ù|s=ÿqï \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T s√– düèŒVü≤ ø√˝ÒŒj˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. Ç˝≤+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫q |ü⁄Œ&ÉT s√–øÏ d”{° kÕÿHé rsTT+#·&É+ e+{Ï |üØø£å\T #˚dæ ˝À|ü\ s¡ø£Ô|ü⁄ >∑&ɶ ñqï≥T¢ ìsê∆s¡D nsTT‘˚ <ëìï ã{Ϻ ‘·–q ∫øÏ‘·‡ n+~kÕÔs¡T. ˇø√ÿkÕ] s¡ø£ÔHêfi≤\ >√&É\ô|’ ∫qï u§&çô|\T ekÕÔsTT. ;|” eTØ m≈£îÿe nsTTq|ü⁄Œ&ÉT á ∫qï u§&çô|\T |ü–*b˛sTT s¡ø£Ô+ ãj·T≥≈£î Ádü$düTÔ+~. n˝≤ Ádü$+∫q s¡ø£Ô+ yÓT<ä&ÉT˝ÀøÏ b˛≈£î+&Ü #·T≥Tº|üø£ÿ\ ñ+&˚ bıs¡˝À¢øÏ #˚s¡T≈£î+ñ≥+~. á ø£+&çwüHéqT mdt@ôV≤#Y n+{≤s¡T. Bì˝À s√–øÏ #ê˝≤ rÁeyÓTÆq ‘·\H=|æŒ edüTÔ+~. ˇø√ÿkÕ] düèŒVü≤ø√˝ÀŒe#·TÃ. ø=+<ä]˝À |òæ{Ÿ‡ sêe#·TÃ. d”{° kÕÿHé <ë«sê á |ü]dæú‹ì ìsê∆s¡D #˚dæ nedüs¡yÓTÆq ∫øÏ‘·‡ n+<ë*‡ ñ+≥T+~. ;|” ˇø£ÿkÕ]>±

ô|]–b˛sTT 200/120, #˚]q|ü⁄Œ&ÉT yÓT<ä&ÉT˝Àì n‹ ∫qï Hêfi≤\T ∫{Ï¢ s¡ø£Ô+ yÓT<ä&ÉT˝ÀøÏ #˚s¡Tø√e#·TÃ. Bìe\¢ s√–øÏ ‘·\H=|挑√ bÕ≥T |òæ{Ÿ‡ sêe&É+, ø±\T #˚sTT |ü&çb˛e&É+ düèŒVü≤ ø√˝ÀŒe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Bs¡Èø±\+>± yÓTÆ˝Ÿ¶ qT+∫ yÓ÷&Éπs{Ÿ ;|” ñqïyê]˝À yÓT<ä&ÉT˝Àì s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ ø=e⁄« ù|s¡T≈£îb˛e&É+, e+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D ‘·–Zb˛e&É+ e\¢ ˇø£ |üø£ÿ ø±\÷ #˚sTT |ü&çb˛e&É+, düèŒVü≤ ø√˝ÀŒe&É+, q&ç#˚≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·÷\T‘·÷ q&Ée&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ á |ü]dæú‹ ø=~› ìeTTcÕ˝À¢H˚ u≤¬>’b˛‘·T+~. BH˚ï Á{≤ì‡jÓT+{Ÿ Çdæÿ$Tø˘ n{≤ø˘ n+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ d”{° kÕÿHé |üØø£å #˚ùdÔ Hês¡à˝Ÿ sêe#·TÃ. BìøÏ ∫øÏ‘·‡ Çe«&É+

#ê˝≤ eTTK´+. yÓTÆ˝Ÿ¶ ôV’≤;|” ñqï yê]øÏ m˝≤+{Ï \ø£åD≤\÷ ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. ø±˙ yÓ÷&Éπs{Ÿ ôV’≤;|” qT+∫ \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·&É+ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. ‘·\H=|æŒ..‘·\~eTTà>± ñ+&É&É+, ø£fi¯ó¢ ‹>∑&É+, ‘·\‹s¡>∑&É+, ø=+‘·eT+~˝À #·÷|ü⁄˝À ‘˚&Ü sêe&É+, yê+‘·T\T ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. dæ$j·TsY ôV’≤;|” ˝Ò<ë j·÷–®\πsf…&é ;|” ñqïyê]øÏ ô|’q ù|s=ÿqï \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T |òæ{Ÿ‡ e#˚Ã+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+&Ée#·TÃ. ø=+<ä]˝À e÷≥‘·&Éã≥+, eTTK+˝À ˇø£yÓ’|ü⁄ e+ø£s¡ ø±e&É+, ˇø£ |üø£ÿ ø±\T #˚sTT e+ø£s¡ ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] |üP]Ô>± b˛e&É+ »s¡>∑e#·TÃ.

ˇ‹Ô&ç Vü‰s√àHé\ bÕ\T •X¯óe⁄ n_Ûeè~∆øÏ ìs√<Ûäø£+ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ <ë«sê •X¯óe⁄≈£î »qàì∫Ãq ‘·*¢ bÕ\ qT+∫ •X¯óe⁄≈£î ˇ‹Ô&ç ø£*–düTÔ+<äì q÷´õ˝≤´+&é˝À uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q ˇø£ n<ä´j·Tq+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. 650 eT+~ ‘·\T¢\ qT+∫ bÕ\qT ùdø£]+∫ |ü]XÀ<Ûäq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á bÕ\T #·+{Ï|æ\¢\≈£î ˇ‹Ô&çì ø£*–düTÔqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. ‘·*¢bÕ\˝À n~Ûø£ ˇ‹Ô&çì ø£*– ñqï Vü‰s√àHé, ø=]ºk˛˝Ÿ ñHêïsTT. Bì e\¢ •X¯óe⁄ ô|s¡T>∑T<ä\, eTqdüTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. ˇ‹Ô&ç Vü‰s√àqT¢ X¯Øs¡ n_Ûeè~∆ ñB›|üq≈£î nedüs¡eTe⁄‘·T+~. ‘·*¢bÕ\˝À ø=]ºk˛˝Ÿ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\¢ •X¯óe⁄\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì »+‘·Te⁄\ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. kÕ<Ûës¡D+>± s=eTTà bÕ\˝À b˛wüø£, s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|+#·T‘·T+~. ø±˙ n~Ûø£ 16

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

Vü‰s√àqT¢ , |æ\¢\ ô|s¡T>∑T<ä\, n_Ûeè~∆ô|’ m˝≤ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äH˚~ Ç+ø± ndüŒwüº+>±H˚ ñqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

- &Üø£ºsY Vü≤Øwt, |æ&çj·÷Á{°wæj·THé


aassddd

s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥Tº≥˝À ‘˚&Ü‘√ eT∞¢ >∑T+&Ób˛≥T ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À #ê˝≤ ns¡T<Ó’q πødüT≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+∫, $»j·Te+‘·eTj·÷´s¡T. 48 dü+e‘·‡sê\ e´øÏÔ #Ûê‹ H=|挑√ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ sê>±, ád”J‘√ ‘˚&Ü\qT >∑eTì+∫ ‘·«]‘·>∑‹ì @+õjÓ÷ #˚j·T>± n‘·ì Vü≤è<äj·TeTTq≈£î s¡ø£Ô+ Á|üdü]+|ü #˚j·TT m&ÉeTyÓ’|ü⁄ ( m˝Ÿ@&û) s¡ø£Ô Hêfi¯+ eT÷‘·|ü&çq≥Tº ‘Ó\TdüTø√e&É+ »]–+~. ôdº+{Ÿ ô|≥Tº≥ <ë«sê eTs¡\ s¡ø£Ô Á|ükÕs¡eTTqT ø£*–+#ê+. dü¬s’q eT+<äT\T rdüTø√eTì dü\Vü‰‘√, n‘·ìì Äs√>∑´yÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢ &çXÊÃ]® #˚XÊ+. |ü~s√E\ ‘·s¡Tyê‘· eTs¡\ n‘·qT #Ûê‹ H=|挑√ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈£î e#êÃs¡T. eTs¡\ @+õjÓ÷ #˚j·T>±, >∑‘·+˝À y˚dæq ôdº+{Ÿ j·T+<äT s¡ø£Ô|ü⁄ >∑&ɶ #˚]q<äì >∑eTì+∫, eT]jÓTTø£ ôdº+{Ÿ ô|{Ϻ eTs¡\ >∑T+&Ó≈£î s¡ø£Ô Á|üdüs¡DqT dü]#˚j·T&É+ »]–+~. eTs¡\ >∑&ɶ #˚s¡≈£î+&Ü eT]ø=ìï eT+<äT\T #˚]à n‘·ìì &çXÊÃ]® #˚XÊ+. 15 s√E\T ‘·s¡Tyê‘· eTs¡\ #Ûê‹ H=|æŒ ‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ sê>±, @+õjÓ÷Á>∑|ò”˝À ø=‘·Ô>± ô|{Ϻq ôdº+{Ÿ s¡ø£Ô|ü⁄ >∑&ɶ‘√ eT÷düT≈£îb˛sTTq≥T¢ ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. u…\÷Hé &Éj·T\fÒwüqT <ë«sê s¡ø£Ô|ü⁄ >∑&ɶqT ‘=\–+#ê+. n‘·ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚j·T>±, s¡ø£Ô+ >∑&ɶ ø£{Ϻ+#·T Á|üÁøÏj·T˝À ‘˚&Ü ñqï≥T¢ >∑eTì+#ê+. Bìì

j·÷+{°b˛k˛Œ˝…’|æ&é j·÷+{°u≤&û dæ+Á&√yéT n+{≤s¡T. á yê´~Û ñqï yêfi¯¢˝À ∫qï ej·TdüT˝À s¡ø£Ô Hêfi≤˝À¢ s¡ø£Ô+ >∑&ɶ ø£{Ϻ, nH˚ø£ yê´<ÛäT\qT ø£*–düTÔ+~. Ç‘·ìøÏ yêsYbÕ]Hé nqT s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥Tº≥ ìs√~Û+#·T eT+<äTqT ÁbÕs¡+_Û+∫ Äs√>∑´+‘√ Ç+{ÏøÏ |ü+|ü>∑*>±eTT. Ç~ #ê˝≤ ns¡T<Ó’q yÓ’<ä´+. `&Üø£ºsY mdt.mHé. |ü+&Ü Ç+≥sYyÓq¸q˝Ÿ ø±]¶j·÷\õdtº, m\Áø√º |òæõjÓ÷\õdtº dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

17


ÄdüÔe÷...

ñ ã“kÕìøÏ ø±s¡D≤\H˚ø£+

ñã“dü+ ˇø£ rÁeyÓTÆq XÊ«dü ø√X¯

yê´~Û. Ç~ Bs¡Èø±\+>± eTìwæøÏ }|æ] n+<ä≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Ç~ |æ\¢\T, ô|<ä›˝À¢qT ø£ì|ædüTÔ+~. nsTT‘˚ Ç<ä›]˝À q÷ ø±s¡D≤\T y˚πs«s¡T>± ñ+{≤sTT. á yê´~Û Á|ü<Ûëq \ø£åD+ Äj·÷dü+. Bì eT÷\+>± XÊ«dü Hêfi≤\T dü+ø√∫+∫ yê|ü⁄ eT÷\+>± X‚¢wüà+ m≈£îÿe>± ‘·j·÷¬s’, }|æ]øÏ n&ÉT¶≈£î+{≤sTT. nsTT‘˚ Ç˝≤ »>∑&ÜìøÏ kÕ<Ûës¡D+>± yê‘êes¡ D+˝Àì m\Ø® ø£*–+#˚ |ü<ësê∆\T ø±s¡D+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. bı>±≈£î, #·\¢ì >±*, düT>∑+<Ûë\T, ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\ <Ûä÷[, yê´j·÷eT+, e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’q$ Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T. |æ\¢˝À¢ »\TãT e+{Ï yÓ’s¡dt yê´<ÛäT\T Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± ì\TdüTÔHêïsTT. á $<ÛäyÓTÆq XÊ«düHêfi≤\ dü+ø√#·+ e\¢ |æ*¢ ≈£L‘·\T, Äj·÷dü+, #Ûê‹ |ü{Ϻq≥T¢>± ñ+&É&É+, <ä>∑TZ ekÕÔsTT. XÊ«dü Hêfi≤\ yê´ø√#êìï ø£*–+#˚ eT+<äT\T kÕ<Ûës¡D+>± eT+∫ ñ|üX¯eTHêìï ø£*–kÕÔsTT. nsTT‘˚ ‘·–Zq≥T¢>±H˚ ‘·–Z eT∞¢ ‹]– e#˚Ãj·T&É+ ñã“dü+ Á|ü<Ûëq \ø£åD+. n+<äTe\¢ Ms¡T eT+<äT\≈£î n\yê≥T |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø=+‘·eT+~˝À á yê´~Û ÁbÕD≤+‘·ø£+ ≈£L&Ü ø±e#·TÃ. n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ˝À¢ì |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñã“dü+ yê´~Û m≈£îÿe ne⁄‘·T+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. Bì eT÷\+>± q\T>∑T]˝À ˇø£s¡T |æ\¢\T á yê´~Û u≤]q |ü&ÉT>∑Tqï≥T¢ >∑D≤+ø±\T #ÓãT‘·THêïsTT. |ü≥ºD≤˝À¢ yê‘êes¡D ø±\Twü´+ ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ C≤>∑è‘·+ ø±yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. XÊ«düø√XÊ\T, J$‘·|ü⁄ eTqT>∑&ÉT≈£î nedüs¡yÓTÆq ÁbÕDyêj·TTe⁄qT XÊ«dü Á|üÁøÏj·T <ë«sê n+~kÕÔsTT. Á|ü‹ s√p eTq XÊ«dü ø√XÊ\T |ü\T s¡ø±\ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T, m\¬s’®qT¢, s¡kÕj·THê\T, bı>∑, <äTeTTà, <Ûä÷[ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î ˝Àqe⁄‘·T+{≤sTT. 18

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

M{Ï e\¢ $$<Ûä s¡ø±\ Bs¡Èyê´<ÛäT\T ekÕÔsTT. n˝≤+{Ï Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT˝À¢ ÄdüÔe÷ ˇø£{Ï. eTq eTT≈£îÿ˝ÀøÏ }|æ]‹‘·TÔ˝À¢øÏ, X¯ØsêìøÏ dü]|ü&Éì dü÷ø£åà |ü<ësê∆\T ( m\¬s’®Hé‡) >±* <ë«sê ˝Ò<ë ÄVü‰s¡+ <ë«sê Á|üy˚•+∫q|ü⁄Œ&ÉT yê{ÏøÏ Á|ü‹ #·s¡´>± X¯Øs¡+ düŒ+~+∫ ø=ìï s¡ø±\ s¡kÕj·THê\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. M{Ï Á|üuÛ≤ e+ e\¢ eTq XÊ«dü Hêfi≤\T ≈£ î +∫+#· T ≈£ î b˛‘êsTT. |òü* ‘·+>± XÊ«dü

rdüTø√e&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. ÄdüÔe÷ ñqï yê]˝À ‘·s¡#·÷ Äj·÷dü+ sêe&É+, |æ*¢≈£L‘·\T, <ä>∑TZ, #Ûê‹ ãs¡Te⁄>± ñ+&É&É+, yê´j·÷eT+ #˚j·T˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T


ÄdüÔe÷... ø£ì|ækÕÔsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T ø=+‘·eT+~˝À ‘·s¡#·÷ ‘·TeTTà\T sêe&É+, eTT≈£îÿqT+∫ ˙s¡T sêe&É+, ‘·s¡#·÷ »\TãT #˚j·T&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ÄdüÔe÷ sêe&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T #ê˝≤H˚ ñqï|üŒ{Ïø° yê{Ï˝À »qT´ dü+ã+~Û‘· ø±s¡D≤ \T #ê˝≤ Á|ü<Ûëq yÓTÆq$. M{Ï‘√ bÕ≥T yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T, Ç+{Ï ˝À|ü\, ãj·T{≤ >∑\ $$<Ûä ø±\Twü´ ø±s¡D≤\ e\¢ ≈£L&Ü ÄdüÔe÷ sêe#·TÃ. C≤Á>∑‘·Ô\T : ÄdüÔe÷ ñqï yês¡T düeTdü´ eT]+‘· rÁe+ ø±≈£î+&Ü <Ûä÷eTbÕHêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. <äTeT÷à, <Ûä÷[øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. o‘·\ bÕ˙j·÷\T, ◊dtÁø°yéT\T. Á|òæCŸ yê≥sY e+{Ï |ü&Éì |ü<ësê∆\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. Ç+{À¢ ã÷E <äT\|ü&É+ e+{Ï$ ÄdüÔe÷ ñqï yês¡T #˚j·T≈£L&É<äT. ÄdüÔe÷qT ô|+#˚ ø±s¡D≤\T #·*ø±\+, ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\T, yê{Ï ñìï, >±*˝Àì s¡kÕj·THê\T, |òü÷≥T yêdüq\, n‹>± #˚ùd XÊØs¡ø£ ÁX¯eT, |ü⁄bıŒ&ç πsDTe⁄\T, Çe˙ï ÄdüÔe÷ rÁe‘· ô|s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. m≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+ rdüTø√yê* : ÄdüÔe÷ ñqï yês¡T eTTK´+>± o‘êø±\+ ˝À m≈£îÿe |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. n≥Te+{Ï yês¡T ÄVü‰s¡+ $wüj·T+˝À ‘·–q+‘· ÁX¯<ä∆

rdüT≈£î+fÒ düeTdü´ rÁe‘·qT ø=+‘· ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. 1. bÕ\≈£Ls¡ : yÓT^ïwæj·T+≈£î bÕ\≈£Ls¡ eT+∫ Ä<Ûës¡+. ÄdüÔe÷ \ø£åD≤\qT ‘·–Z+#·&É+˝À u≤>± düVü≤ø£] düTÔ+~. ÄdüÔe÷ >∑\ yê]øÏ s¡ø£Ô+˝Àq÷, {ÏwüO´˝À¢q÷ yÓT^ïwæj·T+ kÕúsTT\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. Bs¡Èø±\+ yÓT^ï wæj·T+ kÕúsTT\T ô|+#·Tø√e&É+ e\¢ ÄkÕÔà ‘·>∑TZ‘êsTT. 2. ¬s&é ø±´|æ‡ø£+ : Bì˝À dæ $≥$THé m≈£îÿe. ÇHé|ü¢y˚TwüHé ‘·–Z+#·&É+˝À u≤>± <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ $T>∑‘ê

$≥$THé dæ ñqï ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T ÄkÕÔàøÏ eT+∫ #˚j·Te⁄. mÁs¡ $Ts¡|üø±j·T˝Àì mkÕÿ]ø˘ j·÷&çdt bòÕk˛Œ¤&ç˝Ÿ ôdºπsCŸ nH˚ m+C…’yéT ñ‘·Œ‹Ôì n&ÉT¶≈£î+≥T+~. #ê˝≤ ÄkÕÔà eT+<äT˝À¢ Ç<˚ »s¡T>∑T‘·T+~. 3. ñ*¢ : M{Ï˝À ≈£L&Ü j·÷+{° ÇHé|ü¢y˚T≥Ø, j·÷+{° ÄkÕÔà{Ïø˘ Á|üuÛ≤yê\THêïsTT. ñ*¢ ‹q&É+ e\¢ Væ≤düº$THé $&ÉT<ä\qT n&ÉT¶≈£î+≥T+~. Bì e\¢ ÁuÀ+øÏj·T˝Ÿ nuŸÁdüºø£åHé ‘·>∑TZ‘·T+~. 4. Ĭs+CŸ : ø£eT˝≤, Hê]+», ìeTà\˝À ñ+&˚ $≥$THé dæ ñã“dü \ø£åD≤\T ‘·–ZdüTÔ+<äì nH˚ø£ |ü]XÀ<Ûäq\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTTK´+>± ∫qï|æ\¢˝À¢ á \ø£åD≤\T u≤>± ‘·–Zq≥T¢ Ä<Ûësê\T HêïsTT. 5. j·÷|æ˝Ÿ : M{Ï˝À ñ+&˚ ô|’{À¬ø$Tø£˝Ÿ‡ ÄkÕÔà‘√ Çã“+~ |ü&˚ yê] }|æ]‹‘·TÔ\ |üìrs¡TqT yÓTs¡T>∑T |üs¡TkÕÔsTT. j·÷|æ˝Ÿô|’ ‘=ø£ÿ eTT<äTs¡ s¡+>∑T˝À ˝…’ø√|òæHé m≈£îÿe>± ñqï+<äTq j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ>± ÄkÕÔà s√>∑T\qT y˚T\T #˚düTÔ+~.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

19


Áø°&É˝Ò Äs√>±´ìøÏ ~e´ Wwü<Ûä+ ` #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà

20

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016


Áø°&É\T Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq JeHêìøÏ ~yÍ«´wü<ÛäeTì

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛s¡Tº ùdº&çj·T+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq d”ÄsYÄsY n+‘·sY ÄdüŒÁ‘·T\ ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” b˛{°\qT #ÛÓ’s¡|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄, Äغd” ÄsYm+ düTπswt≈£îe÷sY , $»j·Tq>∑s¡+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ &Ó’¬sø£ºsY &ç. s¡y˚Twt≈£îe÷sY \T CÀ´‹ Á|ü»«\q+ #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T dü«‘·Vü‰>± Áø°&Üø±s¡T\ì, Äj·Tq kÕàs¡ø£+>± Á|ür @&Ü~ á ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eè‹Ô|üs¡+>± yÓ’<äT´˝…’q|üŒ{Ïø°, Áø°&É\ô|’ m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ñ+&˚<äì, j·Te«q+˝À Áø°&É\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ãyês¡Hêïs¡T. n|üŒ{À¢ u≤øχ+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|t yÓTÆdü÷sY ùdº{Ÿ Á|ü‹ì~Û>±, \+&ÉHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q e÷s¡<∏ëHé Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]+∫q &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï s√E˝À¢ Ä+Á<Ûä$X¯«$<ë´\j·T+ , Ä+Á<Ûä yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ Vü‰ø° Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 1994 dü+e‘·‡s¡+˝À \+&ÉHé qT+∫ $XÊKq>∑s¡+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹‘√ bÕ≥T, Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î f…ìïdt nø±&ÉMT @sêŒ≥T #˚XÊs¡+fÒ Áø°&É\ô|’ Äj·Tq≈£îqï eT≈£îÿe ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äì Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ j·TTe‘·˝À Áø°&É˝ô|’ eT≈£îÿe düqï–\T¢‘·T+<äì, ∫qïHê{Ï qT+#˚ Áø°&É\ô|’ ÄdüøÏÔ ôV≤˝ŸÔ Ô ãT˝… ãT˝…{{ÏHÏHé é ll ôdô|º nø√º+ããsY sY 2016 dædæÄÄsYsYÄÄsYsY ôV≤˝Ÿ 2016

21 21


ñ˝≤¢dü+>±... ô|s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. nHês√>∑´ düeTdü´\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+fÒ Áø°&É\T nedüs¡eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ #ê˝≤ eT+~ ∫qï‘·q+ qT+#˚ ePãø±j·T düeTdü´ edüTÔ+<ä+fÒ, dü¬s’q yê´j·÷eT+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±s¡DeTì ‘Ó*bÕs¡T. |æ\¢˝À¢ Áø°&Üdü÷Œ]Ôì ô|+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ô|’ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T Áø°&É\ Áù|$T≈£î\ì, Äj·TH˚ ‘·q≈£î dü÷Œ]Ôì s¡–*+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. $$<Ûä Áø°&É˝À¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]+∫q &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T kÕàs¡ø£+>± á ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ür @&Ü~ ôdô|º+ãsY e÷dü+˝À Áø°&É\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, $$<Ûä ÄdüŒÁ‘·T\ qT+∫ Áø°&Ü »≥T¢ bÕ˝§Z+≥T+&É&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. Áø°&É\ô|’ $<ë´]∆ <äX¯ qT+∫ eT≈£îÿe ô|s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+‘√ bÕ≥T XÊØs¡ø£ <Ûës¡T&Ü´ìøÏ Áø°&É\T m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì dü÷∫+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùdïVü≤|üPs¡«ø£ yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ d”ÄsYÄsY n+‘·sY ÄdüŒÁ‘·T\ ÁøϬø{Ÿ Á{À|òæ˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Áø°&Ü dü÷Œ]Ôì s¡–*+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Áø°&É\≈£î m|ü⁄Œ&É÷ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ ñ+&Ü\ì, m≥Te+{Ï uÛÒwüC≤\≈£î ‘êe⁄+&É≈£L&É<äì $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt\T Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À |ü~ Áø°&Ü »≥¢ düuÛÑT´\qT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£î+≥÷, yê]øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà u≤´{Ï+>¥ #˚j·T>±, &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt uÖ*+>¥ #˚dæ Áø°&É\qT ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” {°yéT düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T |ü\T ÄdüŒÁ‘·T\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T, Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

22

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ñ˝≤¢düuÛÑ]‘·+>± kÕ–q d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|òæ

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹

dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] kÕàs¡ø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” b˛{°\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>±, ñ˝≤¢dü+>± »]>±sTT. Áø°&É\+fÒ m+‘√ eT≈£îÿeø£*–, Áø°&É\ Áù|$T≈£î&ç>± dü«ØZj·T #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T uÛÖ‹ø£+>±

˝Òø£b˛sTTHê, Äj·Tq n+~+∫q ~e´ Ä•düT‡\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ eTT–+|ü⁄ es¡≈£î ¬s{Ϻ+∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ Áø°&É\T m+‘√ ñ˝≤¢düuÛÑ]‘· yê‘êes¡D+˝À $»j·Te+‘·+>± »]>±sTT. q>∑s¡+˝Àì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ‘√ bÕ≥T |ü\T ÄdüŒÁ‘·T\T bÕ˝§Zqï á b˛{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 10 »≥¢ eT<Ûä´ >∑{Ϻ b˛{° »]–+~. eT÷&ÉT s√E\T bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\T ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ>±sTT. qTyê« H˚Hê nqï≥T¢ »]–q e÷´#Y˝À¢ ‘=* e÷´#Y qT+∫ ô|ò’q˝Ÿ‡ es¡≈£î »≥¢ eT<Ûä´ ôVAsêôVAØ b˛{° HÓ\ø=+~. ∫es¡≈£î |æHêøÏ˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò”ì kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. nìï »≥¢≈£î #Ó+~q »≥Tº düuÛÑT´\T ÁøϬø{Ÿ Áø°&É˝À ñqï Á|ü‹uÛÑqT #ê{≤s¡T. me]øÏ mes¡T rdæb˛≈£î+&Ü, kı+‘· k˛ÿsY\T ‘·>∑Z≈£î+&Ü, Áø°&É˝À sêDÏ+#·&É+ Áø°&É\ô|’ ñqï eT≈£îÿe yê]˝À ø£ì|æ+∫+~. d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” ô|ò’q˝Ÿ‡˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹, |æHêøÏ˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ »≥Tº eT<Ûä´ ôVAsêôVAØ b˛{° »]–+~. ‘=* {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ »≥Tº #·ø£ÿì k˛ÿsY‘√ sêDÏ+∫+~. n<˚ d”Œ&é‘√ ñqï |æHêøÏ˝Ÿ »≥Tº ≈£L&Ü ‘·q k˛ÿsYqT eT]+‘· ô|+#·T≈£î+≥÷, ø°«Hé‡mHéÄsY◊ »≥Tºô|’ |æHêøÏ˝Ÿ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ä≥ ÁbÕs¡+uÛÑ+


ñ‘ê‡Vü≤+>±... qT+∫ m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕ–q e÷´#Y˝À ∫e] es¡≈£î qsê\T ‘Ó–q+‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡‘· HÓ\ø=+~. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q eTT–+|ü⁄ düuÛÑ˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|ü≈£î\T, dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] kÕàs¡ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” Áø°&É\T $»j·Te+‘êìøÏ ø£èwæ #˚dæq Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ á kÕàs¡ø£ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É˝À¢ ¬>\T|ü⁄ z≥$T\T düVü≤»eTì, <ëìì k˛Œ]ºyé>± rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄdüŒÁ‘·T\ eT<Ûä´ düTVü≤è<들e, ùdïVü≤|üPs¡«ø£ yê‘·es¡D+ ø£*– ñ+<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ á Áø°&É\T ˇø£ ~≈£LÃ∫ nì $e]+#ês¡T Áø°&É\ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+∫q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄qT n_Ûq+~+#ês¡T. n˝≤π> ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{° düuÛÑT´\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\ $»j·Te+‘êìøÏ düVü≤ø£]+∫q $$<Ûä ÄdüŒÁ‘·T\ qT+∫ bÕ˝§Zqï Áø°&Ü »≥Tº düuÛÑT´\qT n_Ûq+~+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” ùdïVü≤|üPs¡«ø£ yê‘êes¡D+˝À $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düVü≤ø£]+∫q Áø°&Ü »≥¢qT n_Ûq+~+#ês¡T. m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤e+‘·+>±, ñ˝≤¢dü uÛÑ]‘·+>± eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T »]>±j·Tì, m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T dü«‘·Vü‰>± Áø°&Üø±s¡T\ì, Áø°&É\+fÒ eT≈£îÿe ø±e&É+‘√ Äj·Tq ù|]≥ á kÕàs¡ø£ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, e#˚à @&Ü~ ≈£L&Ü nìï »≥T¢ bÕ˝§Zì, $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ø√H˚s¡T ø£s¡TD≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò”˝À dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüº+>± ñHêï, Äj·Tq uÛÖ‹ø£+>± ˝Òø£b˛sTTHê, Ä•düT‡\T n+~+#·&É+‘√ m+‘√ $»j·Te+‘·+>± Áø°&É\T »]>±j·Tì nHêïs¡T. Áø°&Ü»≥¢≈£î á dü+<äs¡“¤+>± n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Ü b˛{°\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ ∫e] es¡≈£î Á|ü<Ûëq yê´U≤´‘·>± e´eVü≤]+∫q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T

$»j·Te+‘·+ ø±e&ÜìøÏ düVü≤ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ùdïVü≤ |üPs¡«ø£ yê‘êes¡D+˝À e÷´#Y\T »]>±j·Tì, eTTqTà+<äT »s¡>∑qTqï d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò” ìs¡«Vü≤D≈£î düVü≤ø£]+∫, $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

|æHêøÏ˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ &Ó’¬sø£ºsY <ä>∑TZu≤{Ï ìy˚~‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‘·T\ eT<Ûä´ b˛{° ø£*– ñqï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Áø°&É\T ìs¡«Vü≤D <ë«sê ùdïVü≤|üPs¡«ø£ yê‘êes¡D+ rdüT≈£îsêe&É+ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. ˇø£]øÏ ˇø£s¡T düVü≤ø£]+#·Tø√e&ÜìøÏ Ç≥Te+{Ï Áø°&Ü b˛{°\T m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|ò”ì ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£îqï |æHêøÏ˝Ÿ »≥Tº≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt\T n+~+#ês¡T. n˝≤π> s¡qïsY>± ì*∫q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ »≥Tº≈£î d”ÄsYÄsY ÁøϬø{Ÿ Á{À|òæì »≥Tº ¬øô|ºHé m+. dürwtu≤ãT≈£î n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Çs¡T »≥Tº düuÛÑT´\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

23


s√>∑T\ dü+‘·èù|Ô n_Ûeè~∆øÏ ^≥T sêsTT ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ 21e yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê˝À¢ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà yÓ’<ä´ ùde\ $wüj·T+˝À s√>∑T\T dü+‘·è|æÔ #Ó+~‘˚H˚ ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~∆øÏ ^≥TsêsTT nì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ n+~düTÔqï n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ á dæú‹˝À ì\ã&É>∑*>±eTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ bòÂ+&ÉsY #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q 21e yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T $Tqï+{≤sTT. &Üø£ºsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\≈£î eTT+<äT dü«ØZj·T #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+∫q #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ n+~düTÔqï ùde\ô|’ Á|ü»˝ qT+∫ Á|üX¯+dü\T edüTÔHêïj·Tì, n<˚ düeTj·T+˝À edüTÔqï |òæsê´<äT\T Á|üø±s¡+ »]–q ‘·|ü⁄Œ\qT dü]~<äT›ø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ì|ü⁄DT˝…’q yÓ’<äT´\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ ø£*– ñqï ÄdüŒÁ‹ ìsêàD+ dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] ø£\ nì, Ä ø£\qT ì»+ #˚dæq Äj·Tq dü«s¡ZdüTÔ˝…’q ‘·s¡Tyê‘· »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ‘=* yê]¸ø√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïeTì $#ês¡ e<äq+‘√ nHêïs¡T. &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ >±s¡T m|ü⁄Œ&É÷ #Óù|Œ e÷≥\qT »„|æÔøÏ rdüTø=dü÷Ô, m|ü⁄Œ&É÷ $#ês¡+>± ñ+&É≈£L&É<äì, ñ‘ê‡Vü≤e+‘·+>± #˚j·÷*‡q 24

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016


|üqT\qT #·ø£#·ø± #˚j·T&Éy˚T |üì>± ô|≥Tºø√yê\ì #Óù|Œyês¡Hêïs¡T. Äj·Tq e÷≥\qT, ÄX¯j·÷\qT ‘·÷.#·. ‘·|üŒ≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. ˇø£ ∫qï ÄdüŒÁ‹>± Ä$s¡“¤$+∫, 350 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± $düÔ]+∫+<ä+fÒ &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ >±] ÄX¯j·÷\≈£î yÓ’<äT´\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ n+~+∫q düVü≤ø±s¡y˚T nHêïs¡T. $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± Äغdæ ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À, $»j·Tq>∑s¡+ πø+Á<ä+˝À 100 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‘·T\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. mHé@;ôV≤#Y nÁøÏ&˚wüHé bı+~q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ &ûmHé; nÁøÏ&˚wüHé bı+<ä&ÜìøÏ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. s√>∑T\≈£î ñ‘·ÔeT ùde\+~+#·&ÜìøÏ n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T n_Ûeè~∆ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, &Üø£ºsY Væ≤eT_+<äT <ä+|ü‘·T\T ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô kÕúsTT ùde\T n+~+#·qTHêïs¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. $<˚XÊ˝À¢ ñqï|üŒ{ÏøÏ ≈£îe÷¬sÔ &Üø£ºsY >∑&ç¶bÕ{Ï Væ≤eT_+<äT, JMmdt øÏc˛sY <ä+|ü‘·T\T ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ $X‚wüyÓTÆq ùde\+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY XË’©wt e÷eT>±s¡T bÕs¡∆kÕs¡~Û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‹˝À ùde\+~düTÔqï yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] dü«bÕïìï ÁbÕDÁ|ü‹wüº #˚düTÔHêïs¡ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. 30 qT+∫ 35 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T $<˚XÊ˝À¢ ñ+≥÷, Ä dü+bÕ<äq‘√ #·<äTe⁄≈£îqï }s¡T˝À ˇø£ ÄdüŒÁ‹ kÕú|æ+#ê\ì

uÛ≤$+∫, Ç+‘· ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ì HÓ\ø=*Œq >=|üŒ e´øÏÔ>± ø=ìj·÷&Üs¡T. á ÁbÕ+‘·+‘√ bÕ≥T |üø£ÿ sêÁcÕº\ yêdüT\≈£î ñ‘·ÔeT yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\H˚ dü<äT<˚∆X¯+‘√ ì]à+∫q dü÷Œ]Ô<ë‘· nì Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. Äj·Tq n_Ûs¡T∫ì kÕø±s¡+ #˚dü÷Ô, eT]+‘· ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T >=|üŒ <ës¡Ù˙≈£î&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. $<˚XÊ˝À¢ dæús¡|ü&˚ neø±X¯+ ñqï|üŒ{Ïø°, #·<äTe⁄≈£îqï }s¡T˝À ÄdüŒÁ‹ì kÕú|æ+#ê\qï \ø£å´+‘√ Ç+‘· ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ì kÕú|æ+#·&É+‘√ s√>∑T\≈£î #·ø£ÿ{Ï yÓ’<ä´ ùde\+<äT‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ >±s¡T uÛÖ‹ø£+>± ˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+>± ñHêï, Äj·Tq eT+∫ eTqdüT Çø£ÿ&˚ ñ+<äì, Äj·Tq ÄodüT‡\T‘√H˚ Ç+‘· ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ì eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯óÔHêïeTHêïs¡T. #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà >±s¡T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈£î q&ç|ædü÷Ô, ˇø£ |üø£ÿ yÓ’<ä´ ùde\qT n_Ûeè~∆ #˚dü÷ÔH˚, dæã“+~ jÓ÷>∑ πøåe÷\ $wüj·T+˝À sêJ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. $»j·Tq>∑s¡+, $XÊKq>∑s¡+˝Àì Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À @sêŒ≥T ø±qTqï ÄdüŒÁ‘·T\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |ü≥Tº<ä\ >∑\ e´øÏÔ nì, n$ÁXÊ+‘·+>± |üì#˚dü÷Ô, ÄdüŒÁ‹ì eTT+<äT≈£î q&ç|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ÄdüŒÁ‘·T\ n_Ûeè~∆˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ≈£î≥T+ã+ ÄyÓT yÓqï+fÒ ñ+≥T+<äì á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T, dæã“+~ #˚düTÔqï dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

25


ø£èwæì n_Ûq+~+#ês¡T. &Üø£ºsY {Ï.mdt. Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi≤XÊ\ qT+∫ &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄, &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà \T düT|ü]∫‘·T\Hêïs¡T. &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ Ä+Á<Ûä yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À yÓ’<ä´ $<ä´ nuÛÑ´dædüTÔqï <ä>∑Zs¡ qT+∫ Vü‰ø° Áø°&É˝À y˚T{Ï>± sêDÏ+#˚yês¡ì, Ä ‘·s¡Tyê‘· $<˚XÊ\≈£î yÓ[¢q Äj·Tq $XÊKq>∑s¡+˝À n‹ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ì n‹ ‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ kÕú|æ+#·&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì ø=ìj·÷&Üs¡T. 30 |ü&Éø£\ kÕeTs¡∆´+ qT+∫ 350 |ü&Éø£\ kÕeTs¡∆´+ ø£*–q ÄdüŒÁ‹>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~+<ä+fÒ &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ >±] |ü≥Tº<ä˝Ò nHêïs¡T. dü÷|üsYôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹ nsTTq ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ »q+˝À eT+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\THêïj·Tì, ˇ&çXÊ, #·rÔ>∑&é‘√ bÕ≥T |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ qT+∫ ≈£L&Ü Çø£ÿ&çøÏ e∫à ∫øÏ‘·‡ ùde\T bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ≈£î #Ó+~q ˇø£ s√– ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ e∫à ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T+&É>±, n+‘·<ä÷s¡+ qT+∫ Çø£ÿ&çπø m+<äTø=#êÃs¡ì n&ç–q dü+<äs¡“¤+˝À y˚fi¯S¢s¡T yÓ[¢ ∫øÏ‘·‡ bı+<ä>±, u≤<Ûä m≈£îÿee&É+‘√ ‘Ó*dæq e´øÏÔ ]|òü¬sHé‡ y˚Ts¡≈£î Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· qj·T+ nsTT+<äì #Ó|æŒq≥T¢ $e]+#ês¡T. n<˚ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ >=|üŒ‘·q+>± ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ Ä+ø±\õdtº &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY, ø±]¶j·÷\õdtº &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ\≈£î <äTkÕ‡\Te‘√ dü‘·ÿ]+∫, J$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà #˚‘·T\ MT<ä>± n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY, &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ \ ùde\qT Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2004 qT+∫ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À ùde\+~düTÔHêïqì, 2010 qT+∫ |üP]ÔkÕúsTT ùde\+~+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+ Ä+ø±\J &çbÕsYºyÓT+{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·T dü+ø£*Œ+#·&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ, |üP]ÔkÕúsTT ùde\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä+ø±\JøÏ eT+∫ {°yéT ñqï ÄdüŒÁ‹ Ç<˚ qì nHêïs¡T. &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$‘· kÕ|òü\´+ d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡≈£î ÇkÕÔs¡ì #·eT‘·ÿ]+#·>±, Ç~ πøe\+ yÓ’<ä´ eè‹Ô˝À n+~düTÔqï ùde\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ |üÁ‘·y˚Tqì #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà >±]øÏ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ kÕs¡<Ûä´+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ≈£î≥T+ã+ |òüTq+>± düHêàì+∫+~. nq+‘·s¡+ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà $j·T´+≈£î\T bÕs¡∆kÕs¡~Û, ^‘· <ä+|ü‘·T\≈£î <äTkÕ‡\Te‘√ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé dü‘·ÿ]+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹˝À yÓ’<ä´ ùde\+~düTÔqï |ü\Te⁄s¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\≈£î |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. n˝≤π> ñ‘·ÔeT ùde\+~+∫q ñ<√´>∑T\≈£î ≈£L&Ü dü‘·ÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q $$<Ûä kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n\]+#êsTT. »ãs¡∆dtÔ nbÕŒsêe⁄ {°yéT, ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ Á|ü<ä]Ù+∫q dæÿ{Ÿ‡ ø£&ÉTbÕsê q$«+#êsTT. n˝≤π> X¯s¡D´ <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘êìøÏ #˚dæq Á|ü<äs¡Ùq Äø£≥Tº≈£î+~. q]Ù+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]∆ì\T, Ç‘·s¡ $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q dæã“+~

26

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016


Á|ü<ä]Ù+∫q qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\T $X‚wüø£+>± n\]+#êsTT. ácÕ dü+<ä&ç : ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé eTqTesê\T, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, ñwü <ä+|ü‘·T\ >±sê\|ü{Ϻ ácÕ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ 21e yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê˝À¢ dü+<ä&ç #˚dæ+~. ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ VüQcÕs¡T>± ñ+≥÷, ãT&çãT&ç n&ÉT>∑T\‘√ ôdº|ü⁄Œ˝Òdæ n+<äØï Äø£≥Tº≈£î+~. ˇø£ ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£åHé>± ì*∫q ácÕ dü+<ä&çøÏ Áù|ø£å≈£î\T eT+Á‘·eTT>∑T∆\j·÷´s¡T. ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ : ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Ä]˝Àe˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ yÓ\>∑|üP&ç sêeTø£èwüíu≤ãT eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zqï á •_sêìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\T ‘·s¡* e∫Ã, yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T bı+<ës¡T. d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á yÓ’<ä´ •_s¡+˝À &Üø£ºsY sêÁwüº|ü‹ #Í<ä]‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T bÕ˝§Zì yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $XÊKq>∑s¡+‘√ bÕ≥T |ü\T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde\+~+#ê\H˚ ‘·|üq‘√ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ì &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ kÕú|æ+#ês¡ì nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ yÓ\>∑|üP&ç sêeTø£èwüíu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>∑´+ô|’ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· ne>±Vü≤q ô|s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ã~s¡T\≈£î nqï<ëq+ : q>∑s¡+˝Àì XÊ+‹ ÄÁX¯eT+˝À ñqï eT÷>∑, #Ó${Ï $<ë´s¡T∆\≈£î nqï $‘·s¡D ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ã~s¡T\≈£î nqï $‘·s¡D »]–+~. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T˝øÏåà, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ \T $<ë´]∆˙, $<ë´s¡T∆\≈£î uÛÀ»q+ e&ç¶+#ês¡T. eT÷>∑, #Ó${Ï $<ë´s¡T∆\qT #·÷dæ #·*+∫b˛sTTq #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ˇøÏ+‘· uÛ≤y√<˚«>±ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. eT+∫ s¡÷|ü+ ø£*– ñqï $<ë´s¡T∆\T eT÷>∑, #Ó${Ï ˝À|ü+ ø£*– ñ+&É&É+ô|’ #·*+∫b˛j·÷s¡T. ‘·H˚ dü«j·T+>± e&ɶq #˚dæ, d”«j·T dü+‘·è|æÔì bı+<ës¡T. ø£°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À s√>∑T\≈£î |üfi¯ó¢ |ü+|æD° : ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝Àì s√>∑T\≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |üfi¯¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Äj·÷ yês¡T¶˝Àì s√>∑T\ e<ä›≈£î yÓ[¢ dü«j·T+>± |üfi¯¢qT $‘·s¡D #˚XÊs¡. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄, Ç‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. |òüTq dü‘êÿs¡+ : @|”mdt Äغd” Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY düT<Ûëø£sY≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. n˝≤π> $»j·Tq>∑s¡+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ &Ó’¬sø£ºsY‡ s¡y˚Twt≈£îe÷sY, sêCŸ≈£îe÷sY\qT ≈£L&Ü XÊ\Te‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T, $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q dæã“+~ì dü‘·ÿ]+#ês¡T.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

27


ø±´{Ÿyêø˘...

‘·fi¯ó≈£îÿeTqï ªªø°«H釵µ mHéÄsY◊ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝Àì $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q dæã“+~ ø±´{Ÿyêø˘‘√ ‘·fi¯ó≈£îÿeTHêïs¡T. &É÷´{° &Üø£ºsY »j·TøÏc˛sY u≤\ø£ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ìs¡«Væ≤+∫q bÕ´wüHé c˛ ˝À nìï $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T bÕ˝§Zì ‘·eT˝À ñqï Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+∫ uÛÑfi≤ nì|æ+#ês¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q dü+düèÿ‘·T\qT Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± eÁdüÔ<Ûës¡D‘√ ø±´{Ÿyêø˘ ìs¡«Væ≤+∫, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+ nì á c˛ <ë«sê #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T &Üø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü á c˛˝À bÕ˝§Zì n_Ûq+~+#ês¡T.

28

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016


ÁbÕD≤+‘·ø£+...

n +Á‘êø˘‡≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+

n+Á‘êø˘‡...Ç~ ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´~Û.

|üX¯óe⁄\T, »+‘·Te⁄\‘√ ì‘·´+ Jeq+ kÕ–+#˚ yê]øÏ Ç~ yê´|æÔ #Ó+<˚ neø±X¯+ ñ+~. eTTK´+>± n|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq yê‘ê es¡D+ ñqï #√≥ yê´|æ+#˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. á eT<ä´ ø±\+˝À m≈£îÿe>± esê¸ ø±+˝À –]»qT\≈£î k˛ø£&É+ #·÷düTÔHêï+. nø£ÿ&É yê]øÏ yÓ’<ä´+ô|’ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+‘√ »ãT“ eTT~πs es¡≈£î düø± \+˝À yÓ’<ä´+ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. |üX¯óe⁄\ qT+∫ eTqTwüß\≈£î, eTqTwüß\ qT+∫ |üX¯ó e⁄\≈£î dü+Áø£$T+#˚ yê´~Û. <=e÷à yê´~Û, HÓ‘·TÔs¡ ¬sø£ÿ, HÓs¡&ÉT <=eTà e+{Ï ù|s¡¢‘√ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. nìï s¡T‘·Te⁄˝À¢q÷ eTTK´+>± ø£s¡|ü⁄ø±≥ ø±\T @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT, es¡<ä\T, yê‘êes¡ D+˝À Äø£dæàø£e÷s¡TŒ\T ø±s¡D+>± n+Á‘êø˘‡ yê´~Û Á|üuÛÑ˝Ò Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe >± ñ+~. <äøÏåD |üPs¡« Ädæj·÷ K+&É+˝À n+Á‘êø˘‡ n‹ ‘·≈£îÿe eT+~øÏ düs¡«kÕ<Ûës¡ D+>± e#˚à yê´~Û. á ø=~›bÕ{Ï πødüT\‘√ eTq*ï C≤>∑è‘· |üs¡#·Tø√yê˝Ò ø±˙ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T #Ó+<äe\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. yê´~Û \ø£åD≤\T: n+Á‘êø˘‡ yê´~Û kÕ<Ûës¡D+>± |üX¯óe⁄\T, >=Á¬s\T, y˚Tø£\T, ˇ+f…\T e+{Ï >∑&綋H˚ »+‘·Te⁄\˝À e#˚à n+≥Tyê´~Û. Ç~ u≤dæ\¢dt Ä+Á‘êø˘‡ nH˚ k˛ŒsY‡ @s¡Œ]#˚ u≤´ø°º]j·÷ e\¢ edüTÔ+~. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ á »+‘·Te⁄\ qT+∫ Ä+Á‘êø˘‡ eTqTwüß\πø k˛πø Á|üe÷<ä+ ñ+~. |üX¯ódü+|ü<ä Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ e´ekÕj·Tø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á yê´~Û Á|üuÛÑ˝Ò neø±XÊ\T m≈£îÿe. |üX¯óe⁄\ <ë«sê ˝Ò<ë yê{Ï ñ‘·Œ‘·TÔ\ <ë«sê Ä+Á‘êø˘‡ eTqTwüß\ ≈£î k˛≈£î‘·T+~. #·ìb˛sTTq »+‘·Te⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q eTT&çdüs¡T≈£î\ ø£sêà>±sê˝À¢

|üì#˚ùdyês¡T $<˚XÊ\ qT+∫ »+‘·T dü+ ã+<ÛäyÓTÆq ñ‘·Œ‘·TÔ*ï ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ yês¡T Ä+Á‘êø˘‡ u≤]q|ü&˚ neø±XÊ\THêï sTT. eTqTwüß˝À¢ Ä+Á‘êø˘‡ yê´~Û yê´|æÔ #Ó+<˚ $<ÛëHêìï ã{Ϻ #·s¡à+ dü+ã+ ~Û‘·, XÊ«düø√X¯ dü+ã+~Û‘·, Js¡íø√X¯ dü+ã+~Û‘· Ä+Á‘êø˘‡ nqT eT÷&ÉT s¡ø±\T>± ñ+≥T+ ~. Ä+Á‘êø˘‡ k˛ŒsY‡ eT{Ϻ˝À ôd’‘·+ #ê˝≤ @fi¯ó¢ eTq>∑\T>∑T‘êsTT. Ä+Á‘êø˘‡ k˛ŒsY‡\ qT |”\Ã&É+ <ë«sê, Ä+Á‘êø˘‡ yê´~Û u≤]q |ü&çq »+‘·Te÷+kÕìï dü]>±Z e+&É≈£î+&Ü ‹q&É+ e\¢, >±*, ˙s¡T, y˚T‘· <ë«sê á yê´~Û yê´|ædüTÔ+~. yê´~Û k˛øÏq $<ÛëHêìïã{Ϻ \ø£åD≤\T e÷s¡T‘·T+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± yê´~Û k˛øÏq yês¡+ s√E˝À¢ Ä+Á‘êø˘‡ \ø£åD≤\T ãj·T≥|ü&É‘êsTT. #·s¡àdü+ã+~Û‘· Ä+Á‘êø˘‡: Ä+Á‘êø˘‡ k˛øÏq »+‘·Te⁄\ ñìï, #·s¡à+, yÓ+Á≥T ø£\T yÓTT<ä˝…’q ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£sêà>±sê˝À¢ |üì#˚ùdyê]øÏ #·s¡à+ô|’ ñqï >±j·÷\ <ë«sê yê´~Û ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\T X¯Øs¡+˝ÀøÏ Á|üy˚•kÕÔsTT. Ä uÛ≤>∑+˝À @<Ó’Hê |ü⁄s¡T>∑T≈£î{Ϻ+<˚yÓ÷ nqï≥T¢>± yê|ü⁄ edüTÔ+~. n~ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ñ_øÏ n\‡sY>± |ü]D$TdüTÔ+~. eT<ä´˝À q\¢{Ï eT#·Ã˝≤>± @s¡Œ&ÉT‘·T+~. m˝≤+{Ï ∫øÏ‘·‡ »s¡>∑ì dü+<äs¡“¤+˝À 20 XÊ‘·+ #·s¡à dü+ã+~Û‘· Ä+Á‘êø˘‡ πødüT\T eTs¡D≤ ìøÏ <ë]rkÕÔsTT. ‘·–q ∫øÏ‘·‡‘√ eTs¡D≤ ìï ìyê]+#·e#·TÃ. XÊ«düø√X¯ dü+ã+~Û‘· Ä+Á‘êø˘‡: Ä+ Á‘êø˘‡ u≤dæ\¢dt ‘√ ø£\Twæ‘·yÓTÆq e÷+kÕ ìï dü]>± e+&É≈£î+&Ü ‹q&É+ e\¢ Ç~ edüTÔ+~. ˙s¡dü+, Äø£* eT+<ä–+#·&É+,

yê+‘·T\T, »«s¡+, s¡ø£Ô|ü⁄ $s√#·Hê\T, >=+‘·TH=|æŒ, ø£&ÉT|ü⁄˝À ˙s¡T #˚s¡&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. á ‘·s¡Vü‰Ä+Á‘êø˘‡ u≤]q |ü&ɶ πødüT˝À¢ 25 XÊ‘·+ qT+∫ 60 XÊ‘·+ es¡≈£î eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. Ä+Á‘êø˘‡ mø£ÿ&É m≈£îÿe>±ø£ì|ædüTÔ+~: á yê´~Û Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± e´ekÕj·T Ä<Ûës¡ Á|ü<˚XÊ˝À¢qT, Á|üC≤s√>∑´ ø±s¡´ Áø£e÷\T dü]>± #˚|ü≥ºì <˚XÊ˝À¢qT, n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ˝À¢q÷ ø£ì|ædüTÔ+~. Ä+Á‘êø˘‡ ˇø£ e´øÏÔ qT+∫ eTs=ø£ e´øÏÔøÏ k˛πø neø±X¯+ ˝Ò<äT. Ä+Á‘êø˘‡ yê´~Û yê´|æÔ #Ó+<˚ <˚XÊ˝À¢ |üX¯ó e⁄\≈£î {°ø±\T y˚j·T&É+ <ë«sê á yê´~Ûì n]ø£≥ºe#·TÃ. yê´~Û u≤]q |ü&çq »+‘·Te⁄\ ø£fi‚ãsê\ qT ø±*à y˚j·T&É+ <ë«sê k˛ŒsY‡qT HêX¯q+ #˚j·T&É+, yê{Ï e÷+kÕìï ‹q ≈£î+&Ü ñ+&É&É+, yê{Ï ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´bÕsê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+ <ë«sê á yê´~Ûì ìj·T+Á‹+#· e#·TÃ. nsTT‘˚ Ä+Á‘êø˘‡≈£î {°ø± ñ+~. ø±˙ á {°ø± yê&Éø£+ eTqTwüß˝À¢ n+‘·>± ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ˝Ò<äT. eTTK´+>± |üX¯óyÓ’<ä´ dæã“+~, Á|üjÓ÷>∑XÊ\˝À¢ Ä+Á‘êø˘‡ u≤´ø°º]j·÷‘√ Á|ü‘·´ø£å+>± |üì#˚ùdyês¡T, »+‘·T dü+ã+<Ûä ñ‘·Œ‘·TÔ\ |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T, dæã“+~ {°ø± y˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. nsTT‘˚ Ä+Á‘êø˘‡ yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. yê´~Ûì ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± >∑T]Ô+∫ yÓ’<ä´ ùde\+~+#· &É+ nedüs¡+. ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ ÁbÕD≤+‘·ø£ eTe⁄‘·T+~. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

29


|ü]$T‘·+>±...

eT

q n\yê≥¢‘√H˚ q Äs√>∑´+

Tq X¯Øs¡+˝À »]π> s¡kÕj·Tìø£

Á|üÁøÏj·TqT yÓT≥u≤*»yéT n+{≤s¡T. Bìï dü÷ú\+>± #Ó|ü⁄Œø√yê\+fÒ s√EøÏ ø±´\Ø\T Ks¡Ãj˚T´ y˚>∑+ nqTø√e#·TÃ. nsTT‘˚ Ç~ n+<ä]ø° ˇπø˝≤ ñ+&É<äT. ø=+<äs¡T m≈£îÿe>± ‹qï|üŒ{Ïø° düqï>± ñ+&É&ÜìøÏ, eT]ø=+<äs¡T @ ø=+#Ó+ ‹Hêï ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑&ÜìøÏ á ‘˚&ÜH˚ ø±s¡D+. n+<äTπø yÓT≥u≤*»yéTô|’ ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&É&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. JeÁøÏj·T˝À¢ »]π> e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± eT<ÛäTy˚TVü≤+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, dü÷ú\ø±j·T+, ø±´q‡sY e+{Ï yê{Ïì eTq+

m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. JeÁøÏj·T\ y˚>∑+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ yê]˝À ø±´\Ø\T Ks¡Tà ø±e≥eT÷ HÓeTà~>± »s¡T>∑T‘·T+~. B+‘√ ø±´\Ø\T b˛>∑Tã&ç, ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. n<˚ JeÁøÏj·T\T y˚>∑+>± »]π> yê]˝À ø±´\Ø\T Ks¡÷à n~Ûø£y˚T. ø£qTø£ ãs¡Te⁄ ô|]π> neø±X¯+ ‘·≈£îÿe. ˙s¡T m+‘· ‘ê>±*: eTq X¯Øs¡+˝À JeÁøÏj·T\T kÕ|ò”>± »s¡>±\+fÒ s√EøÏ ø£˙dü+ 5 qT+∫ Äs¡T ©≥s¡¢ ˙s¡T ‘ê>∑&É+ eT+∫~. Ç~ JeÁøÏj·T\ y˚>±ìï ô|+∫ X¯Øs¡+ qT+∫ $wü|ü<ësê∆\T, n~Ûø£ ø=e⁄«qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. uÛÀ»HêìøÏ eTT+<äT #·\¢{Ï ˙s¡T ‘ê–‘˚ JsêíX¯j·T+ ≈£î+∫+#·T≈£îb˛sTT ø=+#Ó+ ‹q>±H˚ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&çq uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ˇπø kÕ] m≈£îÿe>± ‹q≥+ ø£Hêï, ø=+#Ó+ø=+#Ó+>± s√E≈£î 4 qT+∫ 6 kÕs¡T¢ ÄVü‰s¡+

rdüTø√e&É+ eT+∫~. uÛÀ»Hêìï e÷H˚j·T&É+ ndü\T #˚j·Tsê<äT. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ JeÁøÏj·T\ |ü<䛋 eT+<ä–+∫, ø=e⁄« 30

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ù|s¡T≈£îb˛e&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+~. ñ<äj·T+ |üP≥ {Ï|òæHé #˚j·T&É+ ‘·|üŒìdü]. ‘=*kÕ] rdüT≈£îH˚ n˝≤ŒVü‰s¡+ s√»+‘ê »]π> JeÁøÏj·T\ |ü<䛋ì >±&ç˝À ô|&ÉT‘·T+~. ˇø£y˚fi¯ ‘Ó\¢yêπs ˝Ò∫ Ä\dü´+>± {Ï|òæHé #˚ùdÔ, ø±´\Ø\T Ks¡Tà $wüj·T+˝À #ê˝≤ düeTj·÷ìï eè<Ûë #˚düT≈£îqïfÒº. _düÿ≥T¢, Áu…&é, #ê¬ø¢≥T¢, bòÕdtº|òü⁄&é, y˚|ü⁄fi¯ó¢, πø≈£î\ e+{Ï yê{Ï˝À¢ Á{≤Hé‡ bÕ´{Ÿ‡ ñ+{≤sTT. Ç$ s¡ø£Ô+˝À ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ô|+∫ Vü‰ì #˚kÕÔsTT. eT+∫ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ yÓ÷‘ê<äTq÷ ‘·–ZkÕÔsTT. ø±ã{Ϻ M{Ï CÀ*øÏ yÓfi¯¢ø£b˛e&Éy˚T eT+∫~.

yê´j·÷eT+ ‘·|üŒìdü]: Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ m+‘√ nedüs¡+. s√EøÏ ø£˙dü+ 2`3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ q&Éyê*. XÊØs¡ø£ ÁX¯eT eT÷\+>± >∑T+&Ó, }|æ]‹‘·TÔ\T |üP]Ô kÕeTs¡∆´+‘√ |üì#˚kÕÔsTT.


$T‘·+>±...

yê´j·÷eT+ m|ü⁄Œ&ÉT #˚dæHê eT+∫<˚. ø±˙ kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ XÊØs¡ø£ ÁX¯eT yÓT≥u≤* »yéT≈£î m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ &ÉT‘·T+~. m+<äTø£+fÒ sêÁ‘·j˚T´ ø=B› #ê˝≤ eT+~˝À JeÁøÏj·T\ y˚>∑+ eT+<ä–düTÔ+≥T+~. sêÁ‹ uÛÀ»HêìøÏ eTT+<äT ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ ø£<ä*ø£\T y˚>∑+>± ñ+&˚ yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ JeÁøÏj·T\ y˚>∑eT÷ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø=e⁄«qT ø£]–+#·&ÜìøÏ |”#·T |ü<ësê∆\T m≈£îÿe>± ‹q&É+ nedüs¡+. Ç~ ‹H˚yê]˝À n~Ûø£ ãs¡Te⁄ düeTdü´ ‘·≈£îÿe >± ñ+≥Tqï≥Tº $$<Ûä n<Ûä´j·THê˝À¢ ‘˚*+~. ø=e⁄«qT ø£]–+#˚ y˚>±ìï Ç~ 30 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+#·T‘·T+~. ø£qTø£

s√EøÏ ø£˙dü+ 25 Á>±eTT\ #=|ü⁄Œq eT÷&ÉT kÕs¡T¢ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T ‹q&É+ eT+∫~. n˝≤π> Á|ü‹ s√p 70 Á>±eTT\≈£î ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü Áb˛{°qT¢ rdüT ø√yê*. Ç$ s¡ø£Ô+˝ÀøÏ ÇqT‡*Hé ÁkÕyê ìï ìj·T+Á‹+∫, JeÁøÏj·T \≈£î ñ‘˚Ô C≤ìïkÕÔsTT. sêÁ‹|üP≥ ø£˙dü+ 6 qT+∫ 7 >∑+≥\T ìÁ<ä b˛e&É+ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~. eTq+ rdüTø=H˚ ÄVü‰s¡+ <ë«sê \_Û+#˚

ø±´\Ø\T, eTq Jeq ÁøÏj·T\T nq>± |üqT\ø√dü+ Ks¡TÃ#˚ùd ø±´\Ø\T eT<ä´ ñqï ‘˚&ÜqT >∑eTì+#ê*. ì\Te ñ+&ç b˛sTTq ø±´\Ø\T Áø=e⁄«\T>±e÷] >∑T+&Ó MT<ä *esY MT<ä uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘êsTT.

X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yê˝Ÿ« e÷]Œ&ç $<Ûëq+ >∑T+&Ó≈£î dü+ã+~Û+∫ yê˝Ÿ« e÷sêÃ*‡q nedüs¡+ Áoìyêdt bı≥÷¢] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>±

@s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yê˝Ÿ« e÷πsà q÷‘·q |ü<䛋 n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ j·T÷mdt@≈£î #Ó+~q ø±]¶j·÷\õdtº &Üø£ºsY Áoìyêdt bı≥÷¢] #ÓbÕŒs¡T. ìs¡+‘·s¡ yÓ’<ä´ $<Ûëq+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± yê\T´yêsY Vü‰sYº &çd”CŸ ô|]ÿ≥÷´ìj·Tdt HêHé dü]®ø£˝Ÿ yê˝Ÿ« Ø ù|¢dtyÓT+{Ÿ nH˚ n+X¯+ô|’ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø±HÓŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q |üesYbÕsTT+{Ÿ Áô|C…+fÒwüHé˝À BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü\T $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, Ä+ø±\õdtº, (j·T÷mdt@) &Üø£ºsY >∑&ç¶bÕ{Ï Væ≤eT_+<äT, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY

<ë<ë|ü⁄ 8 y˚\ es¡≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ˝Ò≈£î+&Ü yê˝Ÿ« e÷]Œ&ç »]–q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á $<Ûëq+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ M\T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >∑T+&Ó≈£î dü+ã+~Û+∫ yê˝Ÿ« e÷]Œ&çøÏ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫, e÷πsà |ü<䛋 ñ+&˚~. ø±˙ ‘êC≤>± e∫Ãq á |ü<䛋 e\¢ s√– m≈£îÿe s√E\T ÄdüŒÁ‹˝À ñ+&˚ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü, düT\Te⁄>± s√– Äs√>±´ìï ø±bÕ&Ée#·Ãì $e]+#ês¡T. X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡≈£î ‘·≥Tºø√˝Òì s√>∑T\T ≈£L&Ü á $<Ûëq+ <ë«sê ìs¡“¤j·T+>± yê˝Ÿ« e÷]Œ&ç #˚sTT+#·Tø√e#·TÃ. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î &Üø£ºsY Áoìyêdt bı≥÷¢] düe÷<ÛëHê\T Ç#êÃs¡T.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

31


dü\Vü‰...

s√»+‘ê ˇπø˝≤ ñ+&É<äT

yê{Ï qT+#˚ 70 XÊ‘·+ X¯øÏÔ eTìwæ ÄVü‰s¡+˝À |æ+&ç |ü<ësê∆\T Á|ü<ÛäeT kÕúHêìï ÄÁø£$TkÕÔsTT. eTq≈£î \_Û+#˚ X¯øÏÔ˝À 70 XÊ‘·+ |æ+&ç |ü<ësê∆\ qT+&˚ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ˇø£ Á>±eTT |æ+&ç |ü<ës¡∆eTT 4 øÏ˝À ø±´\Ø\X¯øÏÔì ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. eTq X¯Øs¡+ ‘·ø£åD nedüsê\ ø√dü+ |æ+&ç |ü<ësê∆\ qT+#˚ X¯øÏÔì ñ‘·Œ‹Ô #˚düT≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. á |æ+&ç |ü<ësê∆\T Á|üø£è‹˝À eTq≈£î yÓTTø£ÿ\T qT+∫ \_ÛdüTÔHêïsTT. yÓTTø£ÿ\T dü÷s¡´ X¯øÏÔ‘√ |æ+&ç |ü<ësê∆\qT ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îì Ä≈£î˝À¢ , ø±j·T˝À¢ |ü+&É¢˝À , –+»˝À¢ ì\Te #˚düT≈£î+{≤sTT. –+»<Ûë Hê´\T, ∫s¡T<ÛëHê´\T, |ü|ü⁄Œ\T, <äT+|üs¡ø£+ ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ á |æ+&ç |ü<ësê∆\T \_ÛkÕÔsTT.

ø±˝Òj·T+ ø°\ø£+ X¯Øs¡+˝Àì ø°\ø£ nej·Tyê\˝À ø±˝Òj·T+ Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. øÏ˝À Á>±eTT≈£î ô|’>± ãs¡Te⁄+&˚ uÛ≤Ø s¡kÕj·Tq ø£sêà>±s¡yÓTÆq á Á>∑+~Û ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\T m+‘√ yÓ’$<ä´yÓTÆq$. Ç~ ìs¡«]Ô+#˚ <Ûäsêà\T ◊<äTe+<ä\≈£î ô|’>±H˚ ñHêïsTT. ø±˝Òj·T+ mH√ï Jeø±sê´\≈£î eT÷\+. >∑÷¢ø√CŸ, $≥$TqT¢, \eD≤\T ‘·~‘·s¡ b˛wüø±*ï ì\« #˚ùd –&ɶ+–>± ≈£L&Ü |üì#˚düTÔ+~. eT+<äT*ï, ÄVü‰sêìï ≈£L&Ü »˝…¢&É|ü{Ϻ X¯ØsêìøÏ Vü‰ì ø£*–+#˚ $wü |ü<ësê∆*ï $]#˚dæ s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔ+~. s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüú˝À ≈£L&Ü ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔ+~. ô|’‘·´s¡dü+ $&ÉT<ä\ #˚dæ Js¡íÁøÏj·T≈£î kÕj·T|ü&ÉT‘·T+~. 32

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

kÕ<Ûës¡D+>± eTq ø√¢eT+ eTq X¯Øs¡+ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± s√E yÓTT‘·Ô+ MT<ä <ë<ë|ü⁄ 24`40 j·T÷ì≥¢ ÇqT‡*HéqT Ádü$düTÔ+≥T+~. nsTT‘˚ eTq˝À á ÇqT‡*Hé nedüs¡+ s√»+‘ê ˇπø˝≤ ñ+&É<äT. eTq ø√¢eT+ ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT nedüsêìï n+#·Hê y˚dü÷Ô, n+<äT≈£î ‘·–q ≥Tº>± ø=ìï düeTj·÷˝À¢ m≈£îÿe>±, ø=ìï düeTj·÷˝À¢ ‘·≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+≥T+ ~. #ê˝≤ eT+~ eTq ÄVü‰ s¡+ rdüTø√>±H˚ ÇqT‡*Hé nedüs¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø£qT ø£ ãj·T≥ qT+∫ Ç#˚à ÇqT‡*Hé Ç+»ø£åHéqT ≈£L&Ü Ä düeTj·T+˝À Çyê«\ì uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. Ç~ ø=+‘· es¡πø ì»+. m+<äTø£+fÒ ÄVü‰s¡+‘√ m≥Te+{Ï Á|üy˚T j·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ eTq X¯Øs¡+ ˝À ø=ìïø=ìï düeTj·÷˝À¢ ÇqT‡*Hé ñ‘·Œ‹Ô m≈£îÿe ñ+≥T+~.

eT<ÛäTy˚TVüQ\≈£î ÇHÓŒ¤ø£åq¢ eTT|ü⁄Œ eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT #ê˝≤ m≈£îÿe>± |”&ç+#˚~ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢. M{Ï˝À Á|ü<Ûëq+>± #Ó|ü⁄Œø√yê*‡q~ ø£åj·T. ‘·s¡Tyê‘· s¡ø£s¡ø±\ #·s¡à yê´<ÛäT\T. eT<ÛäTy˚TVü≤ u≤~Û‘·T\≈£î |òü+>∑˝Ÿ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢, u≤´ø°º]j·÷ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢ #ê˝≤ m≈£îÿe. eT] ø=ìï eT<ÛäTy˚TVü≤ u≤~Û‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T e#˚à ÇHÓŒ¤ø£åq÷¢ ñHêïsTT. n˝≤π> s¡ø£ÔHêfi≤\ düeTdü´\T ≈£L&Ü ‘·˝…‘·TÔ ‘êsTT. s¡ø£Ô+˝À #Óø£ÿs¡ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\¢ eT<ÛäT y˚TVü≤ u≤~Û‘·T\≈£î s¡ø£ÔHêfi≤\T #ê˝≤ ‘·«s¡>± <Óã“‹+{≤sTT. á ø±s¡D+>± e#˚à düeTdü´\T ¬s+&ÉTs¡ø±\T>± ñHêïsTT. ∫qï s¡ø£ÔHêfi≤\ düeTdü´\T, ô|<ä› s¡ø£ÔHêfi≤\ düeTdü´\T. n˝≤π> Hê&û eT+&É\ düeTdü´\T ≈£L&Ü dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT.

40 @fi¯ó¢ <ë{Ï‘˚ |üØø£å\T nedüs¡+ e÷s¡T‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ø£qT>∑TD+>± 30`40 @fi¯¢ qT+∫ n+<äs¡÷ ø=ìï ÁbÕ<Ûä$Tø£yÓTÆq |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ eT+∫~. n+<ä]ø° >∑T+&Ó≈£î dü+ã+ ~Û+∫q |üØø£å\˙ï nedüs¡+ ñ+&É<äT. ø±˙ Áf…&é$T˝Ÿ f…dtº‘√ e÷Á‘·+ eT+∫ Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+~. XÊØs¡ø£ yê´j·÷eT+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï á |üØø£å >∑T+&Ó˝À ndü‡˝Ò |üP&çø£\÷ ˝Òeì #Ó|üŒ˝Òø£ b˛sTTHê, Bì |òü*‘ê\


dü\Vü‰... Ä<Ûës¡+>± #ê˝≤ es¡≈£î ô|<ä›, Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq |üP&çø£˝ÒMT ˝Òeì ø£∫Ñ·+>± ìsê∆]+#·T ø√e#·TÃ. ;|”, ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ, ôV’≤;|” e+{Ï eTT|ü⁄Œ˝ÒyÓ’Hê ñ+&ç, 40 @fi¯¢ ô|’ã&çq yêfi¯ó¢ Á|ür ¬s+&˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] 50 @fi¯ó¢ ô|’ã&çq yêfi¯ó¢ @{≤ ˇø£kÕ] Áf…&é$T˝Ÿ, mø√, ád”J e+{Ï |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ eTTK´+.

eTT&ç <ÛëHê´\‘√ y˚T\T ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ, Áf…Æ–¢»¬s’&ÉT¢ m≈£îÿe>± ñqïyês¡T eTT&ç<ÛëHê´\T m≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ eT+∫~. ]ô|ò’Hé¶ |ü<ësê∆\T n~Ûø£+>± rdüT≈£î+fÒ n$ ‘·«s¡>± Js¡íyÓTÆb˛sTT ø±´\Ø\T n~Ûø£+>± e#˚ÃkÕÔsTT. ne˙ï Ç+{À¢ Áf…Æ–¢»¬s’&ÉT¢>± e÷]b˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ >√<ÛäTeT\T, sê>∑T\T, dü»®\T, C§qï\ e+{Ïyê{Ïì bı≥Tº‘√ düVü‰ eTqy˚T |æ + &ç | ü { Ï º + #· T ø√e&É + eT+∫~. yê{Ï‘√ C§qï s¡e« ñbÕà, sê– C≤e e+{Ï$ #˚düTø√e#·TÃ. ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ m≈£îÿe ñqïyês¡T @<√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT dü÷ŒqT¢ C≤e ‘ê>∑&É+ ø±≈£î+&Ü sê– s=f…º\T, C§qï s=f…º\ e+{Ï$ n~Ûø£+>± rdüTø√e&É+ eT+∫~. dü+>∑{Ï eTT<ä›\T, eTT‘·ø£ <ÛëHê´\T, ô|düs¡, yÓT+‹, XËq>∑ yÓTT\ø£\T, ñ&çøÏ+∫q n\dü+ <ä\T, ãsƒê˙\T, sêC≤à >∑T–Zfi¯¢ e+{Ï$ ‹Hê*.

s¡ø£Ô düs¡|òüsê ‘·–Z‘˚ ... ˇø£kÕ] >∑T+&Ób˛≥T eùdÔ, s¡ø£Ôdüs¡|òüsê ‘·–Z >∑T+&Ó ø£+&És¡+ nø£ÿ&Éø£ÿ&É <Óã“‹qe#·TÃ. |òü*‘·+>± >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&ç |ü+|æ+>¥ kÕeTs¡∆´+ u≤>± ‘·>=Z#·TÃ. <ëìï ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ >∑T+&Ó J$‘ê+‘·+ yÓTTsêsTT+#·e#·TÃ. eTs√kÕ] >∑T+&Ób˛≥T eùdÔ e÷Á‘·+ <ëì kÕeTs¡∆´+ eT]+‘· ~>∑C≤] ÁbÕD≤\πø Á|üe÷<ä+ sêe#·TÃ.. n+<äTπø Ç˝≤+{Ï yê]øÏ j·÷+õjÓ÷Á>±yéT #˚dæ ¬s+&√yÓ’|ü⁄ mø£ÿ&ÉTHêï s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ nes√<Ûë\T+fÒ yê≥ìï+{Ï˙ dü]#˚dæ eT∞¢ >∑T+&Ób˛≥T sê≈£î+&Ü

#·÷&É&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. Bìe\¢ u≤>∑Tqï ø£+&És¡yÓTÆHê düeTs¡∆+>± |üì#˚düTÔ+≥T+~.

nô|+&çø˘‡ ‘=\–+#·&É+ e\¢ dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ eTTù|ŒMT ˝Ò<äT eTVæ≤fi¯\≈£î nô|+&çø˘‡ ‘=\–+#·&É+ e\¢ m≥Te+{Ï qwüº+ ñ+&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. kÕ<Ûës¡D+>± j·TTø£Ô ej·TdüT˝À nô|+&çø˘‡ ‘=\–+#·&É+ e\¢ >∑s¡“¤+ <ë˝Òà neø±XÊ\T ‘·≈£îÿeì uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. ø±˙ Bì˝À ì»+ ˝Ò<äì yÓ’<äT´\T ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. nô|+&çø˘‡ ‘=\–+#ê*‡q |ü]dæú‘·T\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT m≥Te+{Ï Çã“+~, u≤<Ûä |ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. {≤H釽Ÿ‡, nô|+&çø˘‡ ‘=\–+∫q eTVæ≤fi¯\T n‘·´~Ûø£+>± >∑s¡“¤+ <ë*Ãq≥T¢ |ü]XÀ<Ûäq\T yÓ\¢&Ó’+~. nsTT‘˚ |üPs¡«+ ñqï yÓT&çø£˝Ÿ ~∏j·TØdt≈£î e´‹πsø£+>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+, ô|ò˝À|æj·THé Hêfi≤\T #·T≥÷º ø£DC≤˝≤ìøÏ eT#·Ã @s¡Œ&ÉT‘·T+&É&É+ e\¢ eTVæ≤fi¯˝À¢ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô ‘·>∑TZ‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. j·T÷πø˝Àì &É÷+&û $X¯«$<ë´\j·T+ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T 5 \ø£å\ 30 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\ yÓT &çø£˝Ÿ ]ø±s¡T¶\T $X‚¢wæ+#· >±, {≤ì‡˝Ÿ‡, nô|+&çø˘‡ ‘=\–+∫q eTVæ≤fi¯˝À¢ n‘·´ ~Ûø£ >∑s¡“¤<Ûës¡D »]–q≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. n˝≤>∑ì eTVæ≤fi¯\T Ç<˚ n<äTqT>± rdüTø=ì nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ nô|+&çø˘‡, {≤ì‡˝Ÿ‡ ‘=\–+#·Tø√≈£L&É<äT. kÕ<Ûës¡D+>± ñqï yê{Ïì ‘=\–+#·&É+ m≥Te+{Ï <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ø£\T>∑T‘êj·TH˚~ |ü]XÀ<Ûäq #˚j·Tq|üŒ{Ïø°, M{Ïì ã\e+‘·+>± ‘=\–+#·&É+ n+‘·eT+∫~ ø±<äì yÓ’<äT´\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

bò˛¢sY ø°¢qsY‡‘√ #·+{Ï|æ\¢\≈£î eTT|ü⁄Œ n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq |æ\¢\≈£î Ç+{Ï |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ edüTÔe⁄\ qT+∫ eTT|ü⁄Œ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. Ç+{Ï >∑#·TÃqT |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ø°¢qsY‡ $$<Ûä s¡kÕj·THê\qT ø£*– ñ+&É&É+‘√ Bì eTT|ü⁄Œ #·+{Ï|æ\¢˝ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ á s¡kÕj·THê\≈£î ø±düÔ <ä÷s¡+>± ñ+#·&É+ ñ‘·ÔeTyÓTÆq e÷s¡ZeTì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. >∑#·TÃqT |ü]X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ düãT“\T, &çf…¬s®+{Ÿ bÂ&ÉsY\T, ;¢∫+>¥ e+{Ï$ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. M{Ïe\¢ rÁeyÓTÆq qwüº+ ñ+&É&É+‘√ m≈£îÿe>± yê&Éø£+ ‘·–Z+#·&É+ eT+#·~. ˇø£y˚fi¯ yê&çq|üŒ{Ïø°, |æ\¢\qT dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

33


dü\Vü‰... <ä÷s¡+>± ñ+#·&É+, Ä edüTÔe⁄\T |æ\¢\≈£î n+<ä≈£î+&Ü #·÷&É&É+ eT+∫~. á s¡kÕj·THê\T yê&Éø£+ e\¢ |æ\¢˝À¢ XÊ«dü ø√X¯ düeTdü´\T, ø£fi¯ó¢ eT+≥\T @s¡Œ&ÉT‘·T+{≤ j·Tì yÓ’<ä´ |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. |æ\¢\T Ä&ÉT‘·÷ s¡kÕj·THê\T ø£*–q M{Ïì ‘ê≈£î‘·T+{≤s¡T. Bì e\¢ ø£fi¯¢≈£î sêdüT≈£î+fÒ, yÓ+≥H˚ ˙{Ï‘√ ø£&É>±*. ˝Ò≈£î+fÒ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+≥T+~. s¡kÕj·THê\T ø£*dæ ñqï ø°¢qsY‡ m+‘· <ä÷s¡+>± ñ+∫‘˚, n+‘· eT+∫~. n+<äTe\¢ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î |æ\¢\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï≥T¢ ñ+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&É&É+ eTTK´+.

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ n&É˝Ÿº HÓÁbòÕ\õdtº , ø£q‡˝…º+{Ÿ Ç+≥sYyÓq¸q˝Ÿ HÓÁbòÕ\õdtº, k˛*&é ÄsêZHé Á{≤Hé‡bÕ¢+fÒwüHé n+&é ôV’≤|üsY f…q¸ìdtº>± &Üø£ºsY $.$. kÕsTTqπswt u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ HÓÁbòÕ\õdtº≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ HÓÁbòÕ\õdtº &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ kÕsTT qπswt yÓ\¢+øÏ øÏ ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. ô|ò˝À Ä|òt ~ nyÓT]ø£Hé kıôd’{° Ä|òt HÓÁbòÕ\J yê]#˚ ô|ò˝À Ä|òt <ä nyÓT]ø£Hé kıôd’{° Ä|òt HÓÁbòÕ\J ( m|òt@mdtmHé) dü]º|òæπøwüHé \_Û+∫+~. ô|ò˝Àwæ|t sêe&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#·&É+‘√ Ç{°e˝Ò á >ös¡e+ <äøÏÿ+~. Ä>∑düTº 2016 @mdtmHé øöHÓ‡˝Ÿ á >ös¡e dü]º|òæ¬ø{ŸqT n+<äCÒdæ+~. ô|ò˝Àwæ|t bı+~q &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ kÕsTT qπswt yÓ\¢+øÏøÏ ÄdüŒÁ‹˝Àì yÓ’<äT´\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ¬øq&Ü j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt {Às=+{À˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq≈£î >±qT nyÓT]ø£Hé kıôd’{° Ä|òt HÓÁbòÕ\J ( @mdtmHé) ∫ø±>√˝À 2016 qe+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ø±HÓŒ¤¬sH釽À ªªb˛dtº Á{≤Hé‡bÕ¢+{Ÿ m˙$Tj·÷ n+&é Øq˝Ÿ n˝À¢Á>±|òtº ne⁄{Ÿø£yéT‡ n+&é ø±]¶jÓ÷yêdüTÿ´\sY yÓ÷sêº*{°µµ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+–+#˚+<äT≈£î &Üø£ºsY yÓ+ø£≥kÕsTT qπswt yÓ\¢+øÏøÏ neø±X¯+ \_Û+∫+~. ôdô|º+ãsY 30 qT+∫ nø√ºãsY 1 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï d”ÄsYÄsY{° esYÿcÕ|t˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ÄVü‰«q+ \_Û+∫+~. j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷ n+&é j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt n\u≤e÷ , j·T÷mdt@ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Z+≥Tqï á esYÿcÕ|tq≈£î $XÊKq>∑s¡+ qT+∫ eTT>∑TZ]øÏ ÄVü‰«q+ \_Û+#·>±, n+<äT˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ HÓÁbòÕ\õdtº &Üø£ºsY yÓ+ø£≥kÕsTT qπswt≈£î ÄVü‰«q+ \_Û+#·&É+ $X‚wü+. 34

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø£q‡˝…º+{Ÿ ø±]¶j·÷\õdtº>± &Üø£ºsY πøJ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø£q‡˝…º+{Ÿ Äs√úô|&çø˘ düs¡®Hé>± &Üø£ºsY ¬ø. edü+‘·u≤ãT u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄


Ä>∑eTq+

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ä+ø±\J ø±HÓŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘· ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø£q‡˝…º+{Ÿ ôd’øÏj·÷Á{Ïdtº>± &Üø£ºsY mHé. Á|üdüqï≈£îe÷sY u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY j·T+. dürwtu≤ãT

n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq n+‘·sê®rj·T Ä+ø±\J ø±HÓŒ¤¬sHé‡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ìs¡íj·T+ »]–+~. á düe÷y˚XÊ\T 2017 y˚T 13 qT+∫ 14 es¡≈£î ìs¡«Vü≤D≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. u…dtº Ä|òt ÄÁk˛º Ç+&çj·÷ ù|]≥ ìs¡«Væ≤düTÔqï á ø±HÓŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘· ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ \_Û+∫+~.

Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\T

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø£q‡˝…º+{Ÿ »qs¡˝Ÿ |òæJwæj·THé>± &Üø£ºsY {Ï. ÁX¯e+‹ d”«ø£]+#ês¡T. ÄyÓT≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ø£ècÕísêe⁄

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ø£q‡˝…º+{Ÿ &ÉjÓ÷u…{≤*õdtº € m+&√ÁøÏHê\õdtº>± &Üø£ºsY dæ. düT˙‘· u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. ÄyÓT≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+‘√ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄

πs&çj˚TwüHé Ä+ø±\õdtº &Üø£ºsY düTeTHé<ëdt H˚‘·è‘·«+˝Àì yÓ’<äT´\ ãè+<ä+‘√ bÕ≥T øöHÓ‡\sY bÕs¡«r ø£X¯´|t\≈£î Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\T. ì»+>± MT≈£î y˚TeTT e+<äHê\T düeT]Œ+#·T≈£î+≥THêï+. yÓ’<ä´+ $wüj·T+˝À MTs¡+~+∫q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\≈£î ø£è‘·»„\+. e+<äq+... n_Ûe+<äq+.... <Ûäq´yê<ë\T. ªª ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡T´&ÉT B$kÕÔ&ÉT |ü⁄cÕŒ\T |ü]eTfi≤ìïkÕÔsTT y˚TeTT MT≈£î @$T#·TÃø√>∑\+ MTs¡T #·\¢>± ñ+&Ü\ì uÛÑ>∑e+‘·Tìï ø√s¡Tø√e&É+ ‘·bÕŒµµ ªª Äj·÷ s¡T‘·Te⁄˝À¢ y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»\≈£î |ü⁄cÕŒ\T |ü]eTfi≤\ yÓ<ä»\T¢‘êsTT dü÷s¡T´&ÉT yÓ\T>∑TqT Á|ükÕ~düTÔ+{≤&ÉT MT J$‘·+˝À ñqï ø√]ø£\T dü|òü©ø£è‘·+ ø±yê\ì nDTeDTe⁄Hê Äq+<√‘·‡yê\T ì+|ü⁄ø√yê\ì. ô|<ä› düeTdü´\T ≈£L&Ü ∫qï düeTdü´\T>± ø£ì|æ+#ê\ì sêuÀj˚T s√E˝À¢ eT]+‘· Äq+<√‘·‡yê\T sêyê\ì µµ ø√s¡T≈£î+≥÷...

`ÁoeT‹ $˙‘Y #ÍVü‰Hé,

edü+‘Y ≈£îe÷sY #ÍVü‰Hé, »>∑<ä˝Ÿ|üPsY, ãdüÔsY, #·rÔdt>∑&é dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

35


ns¡T<Ó’q neø±X¯+

7e Á|ü|ü+#· ø±+Á¬>dt≈£î &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY≈£î ÄVü‰«q+ \+&ÉHé˝Àì ÁøöHé bÕ¢C≤˝À ôdô|º+ãsY 26, 27 ‘˚B˝À¢ »s¡>∑qTqï 7e ôV≤˝ŸÔπøsY n+&é f…ø±ï\Jdt ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊ\≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä+ø±\õdtº &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY≈£î ÄVü‰«q+ \_Û+∫+~. ø±´q‡sY s√>∑T\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô <∏Ós¡|ò” $<Ûëq+ô|’ á dü<ädüT‡˝À &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY Á|üdü+–+#·qTHêïs¡ì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Ä+ø±\õdtº &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY‘√ ø£*dæ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ó¢>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À Ä+ø±\J ùde\+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 3 y˚\T ô|’∫\T≈£î ø±´q‡sY s√>∑T\≈£î ∫øÏ‘·‡ ùde\+~+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. Ä+ø±\J Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À ]ôdsYà ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ edüTÔqï s√>∑T\≈£î Áù|eT|üPs¡«ø£yÓTÆq, dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq ùde\+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä+ø±\õdtº &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+#˚ 7e ôV≤˝ŸÔπøsY n+&é f…ø±ï\Jdt

ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊ\≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ qT+∫ bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±´q‡sY yê´~Ûì ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#·&ÜìøÏ ø=‘·Ô <∏Ós¡|” $<Ûëq+ e∫Ã+<äì, BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘=* s√C…’q 26q ªª {≤¬sZf…&é <∏Ós¡|” ÇHé k˛*&é ≥÷´eTsY‡ µµ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+–+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. á @&Ü~ Ä>∑düTº HÓ\ 14 qT+∫ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T q÷´øÏ¢j·TsY yÓT&çdæHé n+&é πs&çj˚TwüHé <∏Ós¡|” n+X¯+ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡˝À uÛ≤s¡‘Y qT+∫ eTT>∑TZs¡T m+|æø£ ø±>±, Á|üdüTÔ‘·+ \+&ÉHé˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊ\≈£î m+|æø£ ø±e&É+ #ê˝≤ ns¡T<äT>± \_Û+#˚ neø±X¯eTHêïs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À ø±´q‡sY≈£î dü+ã+~Û+∫ ñ‘·ÔeT ∫øÏ‘·‡ ùde\+~düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À ø±´q‡sYqT >∑T]ÔùdÔ, eT+<äT\‘√H˚ qj·T+ #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üX¯+dü\ yÓ\T¢e : \+&ÉHé˝Àì ÁøöHébÕ¢C≤˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊ\≈£î &Üø£ºsY _. s¡$X¯+ø£sY m+|æø£ ø±e&É+ ô|’ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ \T n_Ûq+~+#ês¡T. n˝≤π> ÄdüŒÁ‹˝Àì |ü\T $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q yÓ’<äT´\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ ≈£L&Ü n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À |òüTq+>± $Hêj·Tø£ #·$‹ $Hêj·Tø£ #·$‹ dü+<äs¡“¤+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]>±sTT. ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À ñqï \ø°åà >∑D|ü‹ Ä\j·T+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt \T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À $Hêj·Tø£ Áe‘· ø£\Œ+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~˝À ‘=* |üP» nsTTq $Hêj·Tø£ #·$‹ »s¡T|ü⁄ø√e&É+ <ë«sê $|òü÷ï\T ‘=\–b˛‘êj·Tì nHêïs¡T. @ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·\ô|{ϺHê, $ù|òTïX¯«s¡ |üP»qT ‘=* ìs¡«Væ≤+∫, Ä ‘·s¡Tyê‘· $T–*q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ m≥Te+{Ï Ä≥+ø±\T ˝Ò≈£î+&Ü ì]«|òüTï+>± kÕ>∑&Üìπøqì $e]+#ês¡T. Á|ü»\+<ä]ø° á @&Ü~ X¯óuÛ≤˝Ò »s¡>±\ì, Ä $ù|òTïX¯«s¡Tì Ä•düT‡\T yÓT+&ÉT>± ñ+&Ü\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. 36

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016


qeTà+&ç... qe«+&ç !!

qeTà+&ç... qeTàø£bı+&ç !! ªª¬s’\T ø£¬sø˘º f…ÆyéTπøµµ ◊<äT ì$TcÕ˝À¢ ‹]>=kÕÔqT. ¬s’\T u§eTà yÓj·T´eTì #ÓbÕŒHê? ø√|ü+>± n&ç–+~ {°#·sY y˚XÊqT {°#·sY... MTs¡T ◊<äT ì$TcÕ\T ˝Ò≥T>± e#êÃs¡T. n|üŒ{Ïπø Hê ¬s’\T yÓ[¢b˛sTT+~ #Ó|æŒ+~ |æ+ø°.

ªª#Ó*j·T ø√dü+µµ Hê uÛÑ$wü´‘Y >∑T]+∫ #Ó|üŒ>∑\sê! n&ç–+~ ø£|üŒ. ‘·«s¡˝À ˇø£ ne÷àsTT ˙>∑T]+∫ nìï $esê\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥T+~. uÛÑ÷‘·<ä›+˝À+∫ ø£|üŒì #·÷dü÷Ô #ÓbÕŒ&ÉT CÀ´‹wüßÿ&ÉT. m–] >∑+‘˚dæq ø£|üŒ m|üð&ÉT ø£\TdüTÔ+~ n&ç–+~ ÄÁ‘·+>± . $yÓTHé‡ ø±˝Òõ ˝≤uŸ˝À #ÓbÕŒ&ÉT CÀ´‹wüßÿ&ÉT.

ªª ˝…ø£ÿ\T Mø˘ µµ n+≥¢ yÓ<Ûäyê... ∫es¡≈£î eTq e÷‘·èuÛ≤wü˝À ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe e÷s¡Tÿ˝Ò @&çXÊyé n]#ê&ÉT »q≈£î&ÉT. e÷ ‘Ó\T>∑T {°#·sY ˝…ø£ÿ˝À¢ |üPsY HêHêï... e÷s¡Tÿ\T dü]>±Z ≈£L&ç #êe<Ó|üð&É÷... ã<äT*#êÃ&ÉT düT|ü⁄Á‘·T&ÉT.

qy˚«»Hê düTœH√uÛÑe+‘·T.... H˚q÷ n˝≤H˚ nqT≈£îHêï... Ä|ò”düT˝À |æj˚T´ø±<äT... ø=‘·Ô HÓ{ŸesYÿ n+≥ !!

|üs¡T\T MT≈£î #˚dæq n|üø±sêìï |üP]Ô>± eTs¡∫b˛+&ç. Ç+‘·ø£HêïeTTK´+ MTs¡T |üs¡T\≈£î n+~+∫q ñ|üø±sêìï eT]Ãb˛e&É+. n+<ä]˝À eT+∫ #·÷&É≥+ H˚s¡TÃ≈£î+fÒ eTq˝À eT+∫ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. eTq+ m˝≤ ñ+&Ü˝À @ø±+‘·+ H˚s¡TŒ‘·T+~. eTq+ m˝≤ ñHêïyÓ÷ düe÷»+ #ÓãT‘·T+~. eT+∫|üì #˚ùdyê&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ qwüºb˛&ÉT. n‘·ìøÏ m\¢|ü⁄Œ&É÷ eT+#˚ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç‘·s¡T\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ >=|üŒ $wüj·Ty˚T. ø±˙ ‘·qqT ‘êqT n<äT|ü⁄ #˚düTø√e&É+ n+‘·ø£Hêï ø£wüºyÓTÆq >=|üŒ $wüj·T+. @ eTìôw’Hê #˚j·T<ä>∑Z @e÷Á‘·+ Ks¡TÃ˝Òì |üì @$T≥+fÒ m<äT{Ï e´øÏÔì ∫s¡Tqe⁄«‘√ ÄbÕ´j·T+>± |ü\Tø£]+#·&É+. eTq+ nqT≈£îqï≥T¢>± J$‘·+ ñ+&Ü\+fÒ eTq Ä˝À#·q\÷, ø±sê´#·s¡D\T n˝≤π> ñ+&Ü*. ã¬øÿ≥¢ ø=B› dü\Vü‰*e«&É+ ø£+fÒ, #Ó+#ê&ÉT Ä#·]+#·&É+ y˚T\T. »]–q <ëìø√dü+ u≤<Ûä, »s¡>∑qTqï <ëìø√dü+ uÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü, »s¡T>∑T‘·Tqï |üìô|’ <Ûë´dü ñqïyê&˚ ñ‘·ÔeTT&ÉT. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

37


<ë] ø£qTø√ÿ+&ç ...

Ä≥ $&ÉT|ü⁄ <˚e⁄&çøÏ n<˚+ ãT<√›...!! Hê≈£î Ä~yês¡+... ˝Òø£b˛‘˚ @ Vü‰*&˚dt˝ÀH˚ »«s¡+ ‘Ó|æŒkÕÔ&ÉT ! dü÷ÿ˝Ÿ m>=ZfÒº e+ø£ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~ !

õ+>¥.. õ+>¥.. ny˚Tõ+>¥..! ø£¬s+≥T r>∑ô|’ yê*q |ü≈£åî\T $<äT´<ëÈ‘êìøÏ >∑T]ø±e⁄. m+<äTø£ì? kÕe÷q´eTT>± |üøÏå ˇπø r>∑ô|’ ≈£Ls¡TÃ+≥T+~. |üøÏå X¯Øs¡+ r>∑ düe÷+‘·s¡ e\j·T+>± @s¡Œ&ç <ëì ¬s+&ÉT ø±fi¯¢ eT<Ûä´ bıf…ì‡j·T˝Ÿ ˝À ‘˚&Ü @s¡Œ&É<äT. n+<äTe\¢ n~ $<äT´<ëÈ‘êìøÏ >∑T]ø±<äT. n˝≤ ø±≈£î+&Ü ( Ä r>∑ô|’ ñ+&ç ) |üø£ÿ r>∑qT ‘êøÏHê ˝Ò<ë uÛÑ÷$Tì ‘êøÏHê n~ $<äT´<ëÈ‘êìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·T+~. á ~>∑Te ¬s+&ÉT u§eTà\ eT<ä´ ø£˙dü+ 5 ‘˚&Ü\T ø£ìô|≥º+&ç

38

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé l nø√ºãsY 2016

ø=ìï e÷˝Ÿ‡ ˝À eTq+ yÓfi¯fl>±H˚ ‘·\T|ü⁄\T yê≥+‘·≥ ny˚ ‘Ós¡#·T≈£î+{≤sTT n<Ó˝≤kÕ<Ûä´+? Ä ‘·\T|ü⁄\ |üø£ÿq @sêŒ≥T #˚‡çq &çf…ø£ºsY <ë«sê yÓTÆÁø√‘·s¡+>±\T Á|ükÕs¡eTe⁄‘·÷ ñ+{≤sTT. n$ nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq yê]ì ‘êøÏ |üsêes¡Ôq+ #Ó+~ &çf…ø£ºsY qT #˚s¡‘êsTT. ‘·\T|ü⁄øÏ eTq≈£î eT<Ûä´qTqï <ä÷sêìïã{Ϻ ‘·s¡+>±\ Á|ò”¬ø«˙‡ e÷s¡T‘·T+~. Ä Á|ò”¬ø«˙‡ ì Á|ü‘˚´ø£ j·T+Á‘· |ü]ø£sêìøÏ nqTdü+<Ûëì+∫ ‘·\T|ü⁄ ‘Ós¡#·T≈£îH˚≥Tº #˚kÕÔs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À dü>∑+ »HêuÛ≤≈£î Á|ü<Ûëq ÄVü‰s¡+ e]. ì|ü⁄Œø√&ç >∑TÁs¡+ ø£Hêï y˚>∑+>± |ü]¬>‘·Ô>∑\<äT.


n‘·T´qï‘· Á|üe÷D≤\‘√ ‘·«s¡˝À $»j·Tq>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ yÓ’<ä´ ùde\T

$»j·Tq>∑s¡+ m+õ s√&ÉT¶˝À ìsêàD+˝À ñqï ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ uÛÑeq düeTT<ëj·T+ qeT÷Hê ∫Á‘·+

n‘·T´qï‘· yÓ’<ä´ Á|üe÷D≤\T bÕ{Ïdü÷Ô... mHém_ôV≤#Y >∑T]Ô+|ü⁄ kÕ~Û+#·Tø=ì

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ n‹ô|<ä› ÄdüŒÁ‘·T\˝À ˇø£{Ï>± nÁ>∑kÕ∆q+˝À ì*∫q ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ‘·q yÓ’<ä´ ùde\qT $düÔ]düTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À $»j·Tq>∑s¡+ m+J s√&é˝Àì ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± q÷‘·q+>± ì]à+∫q uÛÑeq+˝À ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ yÓ’<ä´ ùde\T ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. 100 |ü&Éø£\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ s√>∑T\≈£î HêD´yÓTÆq ùde\qT n+~+#·&É+˝À m|üð&É÷ eTT+<äT+≥T+<äì ‘Ó*j·T CÒj·T&ÜìøÏ dü+‘√wædüTÔHêïeTT.

` ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+


HII JKL MNJ OPMMKNQR STUVWV XYZ[ \U]

^_`abcd e fg hi

jkl ka m n op qr s fg hi s ittui

ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ùde\T Ç|üð&ÉT $XÊKq>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ $XÊK|ü≥ï+ Äغdæ ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À ìsêàD+ ø±qTqï ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ uÛÑeq düeTT<ëj·T+ qeT÷Hê ∫Á‘·+

$XÊKq>∑s¡+˝À 350 |ü&Éø£\‘√ n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ø£*–, nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´ ùde\T n+~düTÔqï ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ‘·q ùde\ $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± $»j·Tq>∑s¡+˝À 100 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ì sêqTqï $»j·T<äX¯$TøÏ ÁbÕs¡+_Û+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚dü÷Ô... Áoø±≈£îfi¯+˝À ≈£L&Ü ÄdüŒÁ‹ @sêŒ≥T≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT $XÊKq>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À yÓ’<ä´ ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ #·Ts¡T≈£î>± @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ dü+‘√wædüTÔHêïeTT. 

      !"# $ % # &'  # ( ) * '   ! # + # , , ' -. /01 # ' ' 2 3 4556 71 61# 89" # : :&;% <#  = > # ? @ # ( ) * '   A# +, , B'C D1. -.2 .E. FG

October2016 Booklet  

Queens NRI Hospital, CRR Health Bulletin October 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you