Page 1

e÷]à 2016 e÷dü |üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï :1 dü+∫ø£ : 3 ù|J\T : 44 yÓ\ : s¡÷. 20

˝À|ü* ù|J˝À¢... • ùd+ÁBj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\‘√H˚ dü+|üPs¡íyÓTÆq Äs√>∑´+ • <√eT\ ìj·T+Á‘·D‘√ õø± yÓ’s¡dt≈£î <ä÷s¡+ • MTs¡T.. MT >∑T+&Ó Äs√>∑´+ • uÀ\T meTTø£ yê´~Û • f…ÆbòÕsTT&é »«s¡+ • e÷$T&ç|üfi¯ó¢ ø±´q‡sY ø£D≤\ eè~∆ì ‘·–ZdüTÔ+~ • $≥$THé dæ ‘√ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ • eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯ó¢ • ù|>∑T|üP‘· yê´~Û • eT+&˚ m+&É\≈£î #ÓeT≥ø±j·T\ y˚~Û+|ü⁄ • ø£åj·Tyê´~Û • m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt • JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\‘√ ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û <ä÷s¡+ • >∑¢ø√e÷ n+<Ûä‘ê«ìøÏ <ä>∑Z] <ë] eT¬sH√ï....


e÷ düàè‹ |ü<∏ä+˝À

dü+bÕ<äø°j·T+ ùd+ÁBj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\‘√H˚ dü+|üPs¡íyÓTÆq Äs√>∑´+

aassddd eTVü≤˙j·TT\T ø°ˆˆX‚ˆˆ &܈ˆ #·\kÕì s¡+>±sêe⁄

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé ‘Ó\T>∑T e÷dü |üÁ‹ø£dü+|ü⁄{Ï: 1 dü+∫ø£ : 3 ù|J\T`44 e÷]Ã`2016

>ös¡e dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà MBBS., FRCOG. (UK) Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô:

&Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt MD., MRCP, (GLASGOW)

dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY m.$. y˚DT>√bÕ˝Ÿ MD., DM., (NEPHRO) düVü≤ dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY _.$.mHé. sêe⁄ MD., MRCP (UK) &Üø£ºsY mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄ MBBS., (PG., DIP IN HM) &Üø£ºsY ¬ø. dæ+Vü‰#·\+ MBBS., dü\Vü‰<ës¡T:

{Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ yêsêÔ düeTq«j·T ø£s¡Ô:

|üs¡«‘·H˚ì XÊ´yéT Á|ükÕ<é $˝Òø£]: u≤\ø£èwüí \œH˚ì n&É«¬s’ºCŸyÓT+{Ÿ n+&é düs¡Tÿ´˝ÒwüHé:

m+. dürwtu≤ãT bòı{ÀÁ>±|òüsY: |æ.mdt. Á|ükÕ<é ù|J n\+ø£s¡D: qπswt |ü{≤ïj·Tø˘ eTTÁ<äD:

$qjYT Ä|òtôd{Ÿ Á|æ+≥sY‡, $XÊK|ü≥ï+ ø±sê´\j·T+ ∫s¡THêeT :

50`53`14, >∑Ts¡T<ë«sê ˝ÒHé, d”‘·eTà<Ûës¡, $XÊK|ü≥ï+`530013 bò˛Hé: 0891`2827777, ôd˝Ÿ : 9885370125, 9989044344, #

}

http://www.queensnrihospital.com/ healthguide.html, email: crrhealthbulletin@gmail.com

düVü≤» dæ<ä∆yÓTÆq ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ‘·–Zb˛j˚T Áø£eT+˝À H˚&ÉT $$<Ûä »ãT“\T e÷qyê[ì |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïsTT. |üPs¡«ø±\+‘√ b˛*à #·÷ùdÔ, yê´<ÛäT\ $»è+uÛÑD u≤>± m≈£îÿyÓ’+<äH˚ #ÓbÕŒ*. e´ekÕj·T πøåÁ‘ê\‘√ düdü´XÊ´eT\+>± ñqï yê‘êes¡D+, H˚&ÉT ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. mø£ÿ&ç |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ yÓ<ä»\T¢‘·Tqï ø±\Twü´+ e÷qyê[ eTqT>∑&ÉqT Á|üXÊïs¡∆ø£+ #˚düTÔHêïsTT. >±*, ˙s¡T, H˚\ n+‘ê ø±\Twü´eTj·Ty˚T ne⁄‘√+~. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T <äXÊu≤∆\ øÏ+<ä≥ es¡≈£î düVü≤» dæ<ä∆yÓTÆq ms¡Te⁄\T yê&ÉT‘·÷ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\T |ü+&ç+#˚ Áø£eT+˝À nø£kÕà‘·TÔ>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T |üP]Ô>± e´ekÕj·÷ìï HêX¯q+ #˚j·T>±, yê{Ï <ë«sê |ü+&ç+#˚ ñ‘·Œ‘·TÔ\T rdüTø√e&É+ e\¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+, ;|”, >∑T+&Ó»ãT“\T, ø±´q‡sY e+{Ï nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\≈£î >∑T]ø±yê*‡ ek˛Ô+~. >∑‘·+‘√ b˛*à #·÷ùdÔ á yê´<ÛäT\ $»è+uÛÑD u≤>± m≈£îÿyÓ’+~. |üPs¡«+ á »ãT“\T ñqï|üŒ{Ïø°, #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~øÏ k˛πø$. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\qT #·÷düT≈£î+fÒ, Ç+#·T$T+#·T Á|ü‹ Ç+{Ïø√ e´øÏÔøÏ k˛øÏ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. 50 @fi¯¢ øÏ+<ä≥ #·÷düT≈£î+fÒ >∑T+&Ób˛≥T, &Éj·÷u…{Ïdt, ø±´q‡sY, msTT&é‡ e+{Ï ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\T ñ+&˚$ ø±e⁄. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT á yê´<ÛäT\ u…&É<ä m≈£îÿyÓ’+<ä+fÒ, e÷]q JeqXË’*, yê‘êes¡D ø±\Twü´y˚T nqï~ $düŒwüºeTì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTπø Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À Á^Hé ]yÓ\÷´wüHé≈£î Hê+~ |ü\T≈£î‘√+~. ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\T yê&Éø£+ <ë«sê Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\T |ü+&ç+#˚+<äT≈£î e´ekÕj·T ñ<ä´eT+ yÓTT<ä˝…’+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± nìï sêÁcÕº˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø°, Ç+ø± á ñ<ä´eT+ eT]+‘· }|ü+<äTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’‘·T\T ùd+ÁBj·T |ü<䛋˝À e´ekÕj·÷ìï m˝≤ #˚j·÷\H˚ $wüj·T+ô|’ ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘√+~. ùd+ÁBj·T e´ekÕj·T ñ<ä´eT H˚‘· düTuÛ≤wt bÕ˝Òø£sYqT Á|üdüTÔ‘·+ #ê˝≤ eT+~ ¬s’‘·T\T nqTdü]düTÔHêïs¡T. Äs√>∑´+ bı+<ä&ÜìøÏ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T >∑T]+∫ n+<äs¡÷ #ÓãT‘·T+{≤s¡T ø±˙, nHês√>±´ìøÏ eT÷\+ m$T{Ï nH˚ Á|üX¯ï me]˝Àq÷ ø£\>∑&É+ ˝Ò<äT. <ëì eT÷˝≤\T ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq JeHêìøÏ Hê+~ |ü*øÏq≥ºe⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ, Ä\dü´+>±HÓ’Hê nHês√>±´ìøÏ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüT≈£îì, <ëìì ‘·T+∫y˚ùd Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘·T+~. Bì e\¢ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTy˚T »s¡T>∑T‘·T+~. nHês√>±´ìøÏ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T <ë«sê |ü+&çq ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, JeqXË’*˝À e#˚à e÷s¡TŒ\T eTTK´ ø±s¡D+. BìøÏ eTT+<äT>± JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T #˚düTø√yê*. n˝≤π> ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\T $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. eTTK´+>± bÕXÊÑ·´ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ, ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\T <ë«sê |ü+&çq |ü+≥\qT ÄVü‰s¡+>± rdüTø√e&É+ nedüs¡+. Bì e\¢ Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. X¯Øs¡+˝À yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Zb˛e&É+ e\¢ |ü\T s¡ø±\ »ãT“\T X¯ØsêìøÏ ÄeVæ≤düTÔHêïsTT. BìøÏ bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|üy˚Tqì #Ó|ü⁄Œø√yê*. e÷+kÕVü‰sê\ô|’ ñqï yÓ÷E ≈£Ls¡>±j·T\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢ô|’ ‘·–Zb˛‘·T+~. ñ|ü⁄Œ, ø±s¡+, bÕXÊÑ·´ dü+düèÿ‹øÏ #Ó+~q $$<Ûä s¡T∫ø£s¡yÓTÆq e+≥ø±\T rdüTø√e&É+ e\¢ X¯ØsêìøÏ n$ s¡T∫+#·ø£, yê´~Ûìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Zb˛‘·T+~. |æC≤®, ãs¡ZsY, q÷&ç˝Ÿ‡ e+{Ï$ ‹+≥Tqï yê]˝À }ãø±j·T+‘√ bÕ≥T yê´~Ûìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Zb˛‘·T+<äì ì|ü⁄DT\T ôV≤∫Ã]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø°, JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äT. Bì e\¢ |æqï ej·TdüT qT+∫ |ü\T s¡ø±\ yê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷, Jeq>∑eTq+˝À Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ***

>∑eTìø£ : bÕsƒ¡≈£î\˝À Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·&Éy˚T ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Á|ü<Ûëq ñ<˚∆X¯+. |üÁ‹ø£˝Àì düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± m˝≤+{Ï eT+<äT\T yê&Ésê<äT. ∫øÏ‘·‡ nedüs¡yÓTÆq yês¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+∫ yês¡T dü÷∫+∫q eT+<äT\H˚ yê&É&É+ ñ‘·ÔeT+. |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]+∫q Äj·÷ yê´kÕ\T yÓ’<ä´ ì|ü⁄D\ qT+∫ ùdø£]+∫qy˚. Á|üe÷D≤\ $wüj·T+˝À ø£∫Ñ·‘·«+ ø√dü+ y˚T+ |üP]Ô C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° bÕsƒ¡≈£î\T dü+|üPs¡í+>± á |ü⁄düÔø£+˝Àì düe÷#ês¡+ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&=<ä›ì eTq$ #˚düTÔHêï+. »ãT“\ô|’ eT]j·TT yê] yê] Äs√>∑´ Á|üe÷D≤ \ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e÷ á yê´kÕ\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ kÕ<Ûäqy˚T ø±˙, Ç~ yÓ’<äT´\ dæbòÕs¡T‡\≈£î, ì|ü⁄DT\ ∫øÏ‘·‡\≈£î Á|ü‘êïe÷ïj·T+ ø±<äì e÷ á eTq$.


<√eT\ ìj·T+Á‘·D‘√

õø± yÓ’s¡dt≈£î <ä÷s¡+ Á|ü|ü+#êìï eDÏøÏdüTÔqï õø± yÓ’s¡dtô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&É&É+ n‘·´edüs¡+. Áu…õ˝Ÿ, Ç‘·s¡ ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± <˚XÊ\qT >∑&É>∑&É˝≤&çdü÷Ô, Á_≥Hé, nyÓT]ø± düVü‰ 23 <˚XÊ˝À¢¢øÏ Á|üy˚•+∫q õø± yÓ’s¡dtqT n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± |ü]XÀ<Ûäq\≈£î |ü<äTqTô|&ÉT‘·THêïs¡T.

ø£esY k˛º] aassddd

õø±yÓ’s¡dt mø£ÿ&É ø£qT>=Hêïs¡T? 2015 dü+e‘·‡s¡+˝À ÄÁ|òæø±, k‘Yádtº Ädæj·÷, |üdæ|òæø˘ ◊˝≤+&釽À á yÓ’s¡dt yÓTT<ä˝…’+~. 2015 y˚T HÓ\˝À Áu…õ˝Ÿ˝À yÓTT≥˜yÓTT<ä{Ï õø± yÓ’s¡dt πødüT $wüj·T+ô|’ bÕHé nyÓT]ø£Hé ôV≤˝ŸÔ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ+~. õø± yÓ’s¡dt>± ìsê∆]+∫+~. Ç~ Ç|ü⁄Œ&ÉT $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ ôd’«s¡$Vü‰s¡+ #˚k˛Ô+~. á yÓ’s¡dtqT n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü|ü+#·<˚XÊ\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·\\T |ü≥Tº≈î£ +≥THêïsTT. $$<Ûä <˚XÊ\≈£î edüTÔqï Á|üj·÷D°≈£î\ qT+∫ á yÓ’s¡dt $düÔ]k˛Ô+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·÷ <˚XÊ\ msTTsYb˛s¡Tº˝ÀH˚ yÓ’<ä´ ãè+<ë\T |üP]ÔkÕúsTT yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ Á|üj·÷D≤\≈£î nqTeT‹ Çe«&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bì e\¢ ø=+‘·es¡≈£î Bì yê´|æÔì ‘·–Z+#·e#·Ãì Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú uÛ≤$+∫+~.

4

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘Y ≈£L&Ü

nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. õø± yÓ’s¡dt <√eT ø±≥T e\¢ dü+uÛÑ$düTÔ+~. á yÓ’s¡dt≈£î dü+ã+~Û+∫ bÕHé nyÓT]ø£Hé ôV≤˝ŸÔ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ( |”@ôV≤#Yy√) 2015 y˚T HÓ\˝ÀH˚ nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ+~. Áu…õ˝Ÿ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï πødüT õø± yÓ’s¡dt ÇHÓŒ¤ø£åHé‘√ ãj·T≥|ü&ç+~. nø£ÿ&É á yÓ’s¡dt k˛øÏq >∑]“¤DÏ˝À >∑T*j·THé u≤Ødæ+Á&√yéT>± >∑T]Ô+#·>±, |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ yÓ’ø£\´+ ø£\>∑&É+‘√ bÕ≥T Á|üdüe+ ≈£L&Ü #ê˝≤ øÏ¢wüº‘·s¡+>± e÷]+~. Ç~ ˇø£ n+≥Tyê´~Û>± >∑T]Ô+#ês¡T. á yÓ’s¡dt‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yê] qT+∫ eTs=ø£]øÏ k˛øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT 23 <˚XÊ\ Á|ü»\qT >∑&É>∑&É˝≤&çk˛Ô+~. \ø£åD≤\T: <√eTø±≥T e\¢ dü+uÛÑ$+#˚

á õø± yÓ’s¡dt k˛øÏq yê]˝À »«s¡+, #·s¡à+ô|’ sê´wt sêe&É+, ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T sêe&É+, ø£fi¯ó¢ mÁs¡u≤s¡&É+, ø£+&Ésê\ H=|ü⁄Œ\T, ‘·\H=|æŒ e+{Ï \ø£åD≤\T >√#·]kÕÔsTT. á ndü«düú‘· ∫qï>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, ø£˙dü+ yês¡+ s√E\ bÕ≥T ñ+≥T+~. á \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT ÄdüŒÁ‹øÏ yÓ[¢ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#·&É+ y˚T\T. eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô˝Ò$T{Ï? : õø± yÓ’s¡dt k˛øÏq ‘·s¡Tyê‘· ìyê]+#˚+<äT≈£î ì]∆wüºyÓTÆq eT+<äT˝ÒM ˝Òe⁄. yê´øχHé ≈£L&Ü ø£qT>=q˝Ò<äT. <√eT ø±≥T qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&Éy˚T á yÓ’s¡dt qT+∫ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ e÷s¡Z+. n‘·´~Ûø£+>± |ü>∑{Ï|üP≥ ø£]∫q <√eT\ e\¢ á õø± yÓ’s¡dt edüTÔ+~. &Ó+>∑÷´, ∫≈£îHé>∑THê´


˝…’+–ø£yê´|æÔ: nyÓT]ø±˝À õø± yÓ’s¡dt ˝…’+–ø£+>± yê´|æÔ #Ó+~+<äH˚ yês¡Ô\‘√ Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. Bìô|’ $düèÔ‘·+>± <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. nyÓT]ø± f…ø±‡dt˝À ‘=*kÕ] qyÓ÷<Ó’q õø± yÓ’s¡dt πødüT <√eTø±≥T e\¢ ø±≈£î+&Ü, ˝…’+–ø£ #·s¡´ <ë«sê yê´|æÔ #Ó+~q≥T¢ Äs√>∑´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. Bìô|’ &Éã÷¢´ôV≤#Yy√ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á¬>>∑Ø e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]dæú‹ì ne>±Vü≤q #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eT]+‘· <äsê´|ü⁄Ô nedüs¡eTì ù|s=ÿHêïs¡T. ˝…’+–ø£ yê´|æÔøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç~ ¬s+&√ πødüT e÷Á‘·y˚TqHêïs¡T. yÓ’s¡dt Á|üuÛ≤e+ ñqï <˚X¯+ qT+∫ e∫Ãq z nyÓT]ø± e´øÏÔ ‘·q uÛ≤>∑kÕ«$TøÏ ÇHÓŒ¤ø£åHéqT ø£\T>∑CÒXÊs¡ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. õø± ÇHÓŒ¤ø£åHé≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å |òü*‘ê*ï d”&ûd” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û <äèMø£]+#ês¡T. yÓ’s¡dt\ yê´|æÔøÏ ø±s¡ø£eTj˚T´ <√eT\ e\¢ ≈£L&Ü õø± yÓ’s¡dt e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. n+<äTe\¢ <√eT\qT ìj·T+Á‹+#˚ ñ|üø£s¡D≤\T n+fÒ <√eT ‘Ós¡\T, eTdæÿ{À ø±sTT˝Ÿ‡ e+{Ï kÕ<ÛäHê\T yê&ÉT‘·÷, <√eT\ qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&É+ y˚T\T. ∫øÏ‘·‡ : Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á yÓ’s¡dt ìyês¡D≈£î eT+<äT\T ø£qT>=q˝Ò<äT. m≥Te+{Ï yê´øχHé ≈£L&Ü ˝Ò<äT. õø± yÓ’s¡dt \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT>± yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#ê*. m≈£îÿe $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. &ûôV’≤Á&˚wüHé≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü |òüP¢sTT&é‡ m≈£îÿe rdüTø√yê*. yÓ’<äT´\T Ç∫Ãq eT+<äT\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüTø√yê*. Ç‘·s¡<˚XÊ\≈£î Á|üj·÷DÏ+#˚ yê]øÏ dü÷#·q\T: $$<Ûä |üqT\ô|’ n‘·´edüs¡+>± Á|üj·÷DÏ+#˚ yês¡T ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ, <√eT\ <ë«sê yê´|æÔ #Ó+<˚ yÓ’s¡dt\ qT+∫ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ M\T+≥T+~. eTTK´+>± Á|üj·÷D°≈£î\T |òü⁄˝Ÿ bÕ´+{Ÿ,

|òü⁄˝Ÿ wüsYº‡ y˚düTø√e&É+ <ë«sê <√eT ø±≥T\ qT+∫ s¡ø£åD bı+<˚ M\T+≥T+~. ìe•+#˚ ÁbÕ+‘·+˝À msTTsYø£+&çwüì+>¥ s¡÷yéT˝À ñHêï, ˝Òø£ eTTK <ë«sê\T, øÏ{Ïø°\ e<ä› <√eT\T ˝À|ü*øÏ Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü yÓTwt\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. ˝Ò+<ä+fÒ <√eT‘Ós¡\T yê&ÉT‘·÷ ìÁ~+#·&É+ düTs¡øÏå‘·+.

‘·*¢ qT+∫ _&ɶ≈£î yÓ’s¡dt k˛≈£î‘·T+<ë? : >∑]“¤D° düeTj·T+˝À õø±yÓ’s¡dt k˛øÏq ‘·*¢ qT+∫ _&ɶ≈£î á yÓ’s¡dt k˛≈£î‘·T+<ë? nì n+fÒ ns¡T<äT>± dü+uÛÑ$düTÔ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± Á|üdüe düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&çq|ü⁄Œ&ÉT õø± yÓ’s¡dt k˛øÏq >∑]“¤DÏ _&ɶ≈£î k˛πø neø±X¯+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿeì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

yÓ’s¡dt e\¢ ø£*π> yÓ’ø£\´+ á yÓ’s¡dt >∑]“¤DT\≈£î k˛øÏq|ü⁄Œ&ÉT ∫qï‘·\ ( yÓTÆÁø√dæ|òü©) ‘√ ñqï |æ\¢\T |ü⁄≥º&É+, Ç‘·s¡ Hê&û dü+ã+<Ûä düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï≥T¢ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ã\+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ’s¡dt $düÔs¡D rÁe‘·, <äTwüŒ¤]D≤e÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îqï Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Á|üC≤s√>∑´ n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹ì Á|üø£{Ï+∫+~. õø± yÓ’s¡dtqT yê´|æÔ #˚ùd <√eT\T uÛ≤s¡‘Y˝À m≈£îÿe>± ñqï+<äTq eTq <˚X¯+˝Àq÷ á yÓ’s¡dt $»è+_Û+#˚ Á|üe÷<äeTT+<äqï Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. á yÓ’s¡dt k˛øÏq yê]øÏ ∫øÏ‘·‡ >±˙ , Bì ìj·T+Á‘·D≈£î {°ø± ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˝Ò<äT.

***

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

5


ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À

ns¡T<Ó’q X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ <ë<ë|ü⁄ 15 s√E\T>± rÁeyÓTÆq q&ÉT+H=|æŒ, ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢ ‹$Tà]\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï 60 @fi¯¢ ej·TdüT ø£*–q eTVæ≤fi¯≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À ìs¡«Væ≤+∫q X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~.

q÷´s√düs¡®Hé &Üø£ºsY sêeP] Áoìyêdüsêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ n<ÛäTHê‘·q m+&√k˛ÿ|æø˘ $<Ûëq+ <ë«sê »]–+~. düs¡®Ø $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ s√–, ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 60 @fi¯¢ ej·TdüT ø£*–q ø±+‘·eTà rÁeyÓTÆq q&ÉT+H=|æŒ, ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢ ‹$Tà]\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘√+~. q&ÉT+ H=|æŒ, ø±fi¯¢ ‹$Tà]\T ø±s¡D+>± ì{≤s¡T>± ì\ã&É˝Òø£b˛j˚T~. q&ÉT+ eTT+<äT≈£î e+– q&ç#˚~. á düeTdü´‘√ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ e∫Ã, &Üø£ºsY ÄsY. Áoìyêdüsêe⁄qT dü+Á|ü~+#ês¡T. m+ÄsY◊ kÕÿHé #˚sTT+#·>±, m˝Ÿ4, m˝Ÿ5 meTT≈£ eT<Ûä´ >∑\ &çdtÿ |üP]Ô>± yÓqTø£≈£î »]–, ø±fi¯¢≈£î e#˚à qs¡+ ˇ‘·TÔ‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. BìøÏ yÓ+≥H˚ n<ÛäTHê‘·q m+&√k˛ÿ|æø˘ düs¡®Ø $<Ûëq+ <ë«sê n+fÒ Á{≤Hé‡ bòısê$Tq˝Ÿ m+&√k˛ÿ|æø˘ &çôdø£ºMT |ü<䛋 <ë«sê ‘=\–+#ês¡T. X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ì{≤s¡T>± ì\ã&ç e+>∑≈£î+&Ü q&Ée>∑\T>∑T‘·T+~. 6

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

X¯ÅdüÔ∫øÏ‘·‡ m+&√k˛ÿ|æø˘ &çôdÿø£ºMT aassddd (bòısê$TH√k˛ÿ|”)

á $<Ûëq+ <ë«sê ø√‘· ˝Ò≈£î+&Ü ÄdüŒÁ‹˝À ñ+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ä|üπswüHé

ø£+&É, meTTø£\T ø£{Ÿ #˚j·T≈£î+&Ü, H˚s¡T>± &çdtÿ˝ÀøÏ yÓ[¢ &çdtÿ rdæy˚j·Te#·TÃ. ô|<ä› eT‘·TÔ ˝Ò≈£î+&Ü kÕúìø£ eT‘·TÔ<ë«sê á X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &˚πøsY $<Ûëq+ <ë«sê s√–øÏ n<˚s√E ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· q&ç|æ+∫ &çXÊÃsY® #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ ÄyÓT |üì ÄyÓT #˚düTø√e#·TÃqT. Ä|üπswüHé ‘·s¡Tyê‘· s√–øÏ q&ÉT+ u≤<Ûä eT≥Te÷j·T+ nsTT+~. zô|Hé &çôdø£ºMT : á $<Ûëq+ <ë«sê 4 qT+∫ 5 ôd+{°MT≥s¡¢ es¡≈£î #·s¡à+ ø√‘· ø√j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À q&ÉTeTT˝À ñ+&˚ ø£+&É, ôd’ŒHé meTTø£\T ø√j·Te\dæ edüTÔ+~. á düs¡®Ø ô|<ä› eT‘·TÔ˝À #˚j·÷*‡ edüTÔ+~. X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ‘·sê«‘· s√–øÏ 4 qT+∫ 5 s√E\ es¡≈£î

‘·sê«‘· ≈£L&Ü s√–øÏ m+‘√ø=+‘· q&ÉT+ H=|æŒ ñ+≥T+~. ø£+&É, meTTø£ ø√j·Te\dæ sêe&É+ e\¢ s√–øÏ Çã“+~ m≈£îÿe ñ+&É&É+, m≈£îÿe s√E\ bÕ≥T |üì#˚j·T˝Òø£b˛e&É+, uÛÑ$wü´‘Y˝À meTTø£ eTT+<äT≈£î ‘=\>∑&É+ e+{Ï Çã“+<äT\T ekÕÔsTT. m+&√k˛ÿ|æ $<Ûëq+˝À á Çã“+<äT\T ñ+&Ée⁄. ***

@ J$ @ ÄVü‰s¡+ ‹qï|üŒ{Ïø° Ä J$ X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq ñ|ü Ä ÄVü‰s¡+ <ë«sêH˚ n+<äT‘·T+~. n+<äTπø @ J$ ≈£L&Ü ãj·T{ÏqT+&ç ñ|ü qT Á>∑Væ≤+#·<äT. düVü≤»yÓTÆq ÄVü‰s¡+ <ë«sê e#˚à ñù|Œ yê{Ï düVü≤» JeHêìøÏ dü]b˛‘·T+~


MTs¡T.. MT >∑T+&Ó Äs√>∑´+

bÕsYº 12

` &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ ø±]¶j·÷\õdtº

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓ’<ä´ eè‹Ô¬ø’ bı+<äe\dæq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |ü{≤º m+;;mdt <ëì ‘·s¡Tyê‘· kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º>± m+&û ˝Ò<ë m+mdt ñ+≥T+~,.. kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ $wüj·T+ô|’ Ç+ø± u≤>± C≤„q+ bı+<ë\qT≈£îqï yês¡T &ûm+ ˝Ò<ë m+d”ôV≤#Y nH˚ n‘·T´qï‘· Á|üe÷DeTT+&˚ $X‚wü |ü{≤º bı+<äe#·TÃ. MT≈£î dü]|ü&˚ yÓ’<äT´ìï MTs¡T mqTïø√e&É+˝À düVü‰j·÷ì¬ø’ ~>∑Te ∫{≤ÿ\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. s¡ø£Ôb˛≥TqT ø=\T#·T≥≈£î mH√ï s¡ø±\ qyÓ÷<äT #˚dæq bÕ<äs¡dü+ ø=\‘·

|üìeTT≥T¢HêïsTT. ø=ìï &Üø£ºs¡T¢ yê&˚$, ø=ìï Ç+{Ï e<ä› eTq+ yê&˚$. kÕe÷q´+>± &Üø£ºs¡T¢ yê&˚ <ëìì dæŒ>√ày˚TH√MT≥s¡T n+{≤s¡T bÕ<äs¡dü >=≥º+ yê&˚ á dæŒ>√ày˚TH√MT≥s¡T s¡ø£Ôb˛≥TqT ø=\T#·T≥≈£î dü¬s’q~. s√– »ã“≈£î ( ≈£î&Ó’Hê, m&ÉyÓTÆHê) #·TfÒº Bì >∑T&ɶ|ü{°ºì ø£|òt n+{≤s¡T. s¡ø£Ôb˛≥T ø=*#˚ eTT+<äT s√– z nsTT<äT ì$TcÕ\T Á|üXÊ+‘·+>± $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. »ã“≈£î ø£|òt #·T{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· <ëì˝À &Üø£ºs¡T #ê˝ì nqT≈£îqï+‘· es¡≈£î >±* ø=&É‘ês¡T. ( n|ü⁄Œ&ÉT |ü{°º »ã“qT |ü{Ϻq≥Tº+≥T+~) . &Üø£ºsY yÓ÷#˚‹eT&É‘·˝À ñ+&˚ ∫qï >∑T+≥˝À ôdº<∏Ók˛ÿ|t ô|{Ϻ yÓT\¢yÓT\¢>± >±* e<äT\T‘·÷, $+≥÷ ñ+{≤s¡T. >±*ì+|æ »ã“ H=ø£ÿ&É+ e\¢ Ä–q s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D >±* e<ä\&É+ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+fÒ ˇø£ dæú‹˝À ˇø£ÿkÕ]>± ∫s¡T X¯ã∆+‘√ ( Bìì ø√s¡ºø±|òt <Ûä«ì n+{≤s¡T) ø£åD+˝À s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D eT∞¢ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. Ä ø√s¡ºø±|òt <Ûä«ì yÓTT<ä˝…’q|ü⁄Œ&ÉT qyÓ÷<äT #˚dæq bÕ<äs¡dü+ ø=\‘· dæk˛º*ø˘ ;|”. Ç+ø± >±* e<ä\&É+ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+fÒ, ˇø£ÿdæú‹˝À @ X¯ã∆+ $q|ü&É<äT. Ä dæú‹˝À

&Éj·÷k˛º*ø˘ ;|” n+{≤s¡T. s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥TqT 120/80 m+m+ôV≤#YJ nqï≥T¢>± sêkÕÔs¡T. dæk˛º*ø˘ ;|”, &Éj·÷k˛º*ø˘ ;|”øÏ yê&˚ Ç‘·s¡ |ü]ø£sê\T : 1. mìs√jYT¶ dæŒ>√ïy˚TH√MT≥s¡T. 2. &çõ≥˝Ÿ yÓ÷ì≥sY‡. &çõ≥˝Ÿ yÓ÷ì≥sY‡ |ü]ø£sê\T e´≈£îÔ\T ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚T Ç+{Ï e<ä› s¡ø£Ôb˛≥TqT ø=\T#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{Ï e<ä› s¡ø£Ôb˛≥T $\Teø£Hêï ÄdüŒÁ‹˝À &Üø£ºsY qyÓ÷<äT #˚dæq $\Te m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ◊Hê Ç+{Ïe<ä› ø=\Teã&çq s¡ø£Ôb˛≥T $\Te\T &Üø£ºsY >±]øÏ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ìsê∆]+∫, ∫øÏ‘·‡ #˚j·TT≥≈£î |üìø=kÕÔsTT. m˝…Áø√ìø˘ |ü]ø£sê\T dæŒ>√ày˚TH√MT≥s¡T n+‘· K∫Ñ·yÓTÆq$ ø±≈£îHêï, dæú‹ì ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#˚+<äT≈£î |üìø=kÕÔsTT. n+<äTe\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñqï yês¡T m˝…Áø√ºìø˘ |ü]ø£s¡+ yê&É&É+ eT+∫<˚. ãC≤s¡T˝À <=]πø n‹ K∫ä‘·+>± s¡ø£Ôb˛≥T ø=*#˚ j·T+Á‘ê*$ zÁe÷Hé ôVAyéT ` 705 d”|”, 735dæ, 713dæ, m n+&é &ç j·T÷@`767, ;|”m+`100.

24 >∑+≥\ s¡ø£Ôb˛≥T |üØø£å : m+ãT´˝Ò≥Ø Áô|»sY yÓ÷ì≥sY nqã&˚$ 24 >∑+≥\÷ s√– s¡ø£Ôb˛≥T e÷s¡TŒ\T ìØø£åD #˚j·TT≥≈£î yê&É‘ês¡T. Ç~ eTT+<äT #Ó|ü⁄Œ≈£îqï ø£|òt nH˚ »ã“≈£î#·TfÒº >∑T&ɶ|ü{°ºj˚T ø±˙ n~ ˇø£ ∫qï d”º]jÓ÷ ˝≤+{Ï <ëìøÏ ø£\T|ü⁄‘ês¡T. á ∫qï d”º]jÓ÷ ˝≤+{Ï~ ì•Ã‘· düeTj·÷˝À¢ |ü{°º˝ÀøÏ >±* |üP]+∫ e<äT\T‘·÷ ñ+≥T+~. s√– n~ ñ+≥÷ ñ+&É>±H˚ nìï |üqT\÷ #˚düTø√e#·TÃø±˙ kÕïq+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ rdæy˚j·÷*. s√– 24 >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· &Üø£ºs¡T e<ä›≈£î yÓ[‘˚ <ëìì rùddæ n+<äT˝À qyÓ÷<äTø±ã&çq düe÷#êsêìï ø£+|üP´≥sY <ë«sê |ü]o*kÕÔs¡T. á |üØø£å kÕ<Ûäq+ yÓ’<äT´ì düeTø£å+˝ÀH˚ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e\¢ e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç ø£\T>∑T≥ e\¢ eT+<äT\T ø£*–+∫q düeTdü´\ e\¢ yÓTÆø£eTT, ‘·\‹|ü⁄Œ\ e\q ø£*π> s¡ø£Ôb˛≥T e÷s¡TŒ\T qyÓ÷<äT #˚düTÔ+~. á $<ÛäyÓTÆq |üØø£å e\¢ s√– @ $<Ûä+>± s¡ø£Ôb˛≥T e÷s¡TŒ\qT ‘·≥Tº≈£î+≥TqïB &Üø£ºsY ‘Ó\TdüTø√>∑\s¡T. ª‘Ó\¢ø√≥Tμ n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T : ø=+<äs¡T s√>∑T\T &Üø£ºsY >∑~˝ÀøÏ yÓfi¯¢>±H˚ >±ãsê|ü&É&É+ e\¢ s¡ø£Ôb˛≥T dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

7


s√E≈£î ◊<äT kÕs¡T¢ yÓ÷‘ê<äT˝À ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯ó¢ ‹Hê*. ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯¢˝À ‘·≈£îÿe k˛&çj·T+ ñ+&É&É+ e\¢ s√p n$ u≤>± ‹qe#·TÃ. n+‘˚ø±ø£ n$ eT\ã<ä›ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+#·T‘êsTT. X¯Øs¡ JeÁøÏj·T e\¢ |üìøÏsêì, $T>∑Tfi¯ó¢>± |ü⁄{Ϻ, s¡ø£Ô+˝À ùd«#·Ã¤>± ‹]π> Vü‰ìø±s¡ø£ ÄeT¢»ì düeTT<ëj·÷\qT ìs¡÷à*+#˚ n$ ÄeT¢»ì Vü‰s¡ø±\T ø£*– ñ+&É&É+ e\¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ X¯ØsêìøÏ eT+∫$. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ s√E≈£î ◊<äT bÕfi¯¢sTTHê ‹Hê*. M{Ï˝À $≥$THé ;,d”,á ÄeT¢»ì rdæy˚ùd$ u≤>± ñ+&É&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ô|s¡T>∑T‘·T+<äì eTqøÏ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚ e´øÏÔøÏ ãj·T≥ ùdïVü≤|üPs¡«ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ #·÷ùdÔ s¡ø£Ôb˛≥T kÕ<Ûës¡D+>± ñ+≥T+~. BìøÏ &Üø£ºs¡T ‘Ó\¢ø√≥T ø±ã{Ϻ ‘Ó\¢ø√≥T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T n+{≤s¡T. BìøÏ $|üØ‘·+>± ø=+<ä]˝À |üì ˇ‹Ô&ç e\¢ ãj·T≥ m≈£îÿe, &Üø£ºs¡T >∑~˝À ‘·≈£îÿe s¡ø£Ôb˛≥T qyÓ÷<äT ø±e#·TÃ. Ç≥Te+{Ï yê]˝À m+ã÷´˝Ò≥Ø Áô|»sY yÓ÷ì≥sY |üìø=düTÔ+~. s√–øÏ &Üø£ºsY >∑~˝À kÕ<Ûës¡D s¡ø£Ôb˛≥T ãj·T≥ m+ã÷´˝Ò≥Ø Áô|»sY yÓ÷ì≥sY <ë«sê m≈£îÿe #·÷|æùdÔ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñqïfÒº. ø±˙ s√–øÏ &Üø£ºsY >∑~˝À n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, ãj·T≥ m+ã÷´˝Ò≥Ø Áô|»sY yÓ÷ì≥sY <ë«sê ãj·T≥ kÕ<Ûës¡D $\Te #·÷|æùdÔ n‘·ìøÏ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ˝Ò<äqïe÷≥. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T≈£î ∫øÏ‘·‡: n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T≈£î ∫øÏ‘·‡˝À ¬s+&ÉT n+XÊ\THêïsTT. 1. yê´j·÷eT+ Ç+ø± ÄVü‰s¡+, Jeq XË’*˝À e÷s¡TŒ. 2. eT+<äT\T yê&É&É+, yê´j·÷eT+ Ç+ø± ÄVü‰s¡+, JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T≈£î eT+<äT\T yê&ÉT‘·Tqï yê]øÏ nedüs¡+. á ¬s+&É÷ eTTK´yÓTÆqy˚. JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ø£*–qyê]øÏ ÄVü‰s¡+, yê´j·÷eT+: n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñHêï, ˝Ò≈£îHêï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ m|ü⁄Œ&É÷ ‘·eT‘·eT JeqXË’* Äs√>∑´<ëj·Tø£+>± ñ+#·Tø√yê*. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T s√>∑T\≈£î eT+<äT˝…+‘· nedüs¡yÓ÷ JeqXË’* e÷s¡TŒ≈£L&Ü n+‘˚ nedüs¡+. @$T{≤ JeqXË’* e÷s¡TŒ\T? Äs√>∑´<ëj·Tø£ ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T : 8

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

Á|ü‹ ˇø£ÿ] <Ó’q+~q ÄVü‰s¡+ Ç˝≤ ñ+&Ü*. 1. yÓTT‘·Ô+ ø=e⁄« |ü<ësê∆\T 25`35 XÊ‘·+ yÓTT‘·Ô+ X¯øÏÔ #·˝≤¢]‘˚ >∑&ɶø£fÒº ø=e⁄« yÓTT‘·Ô+ X¯øÏÔ˝À 6 XÊ‘·+ ø£Hêï ‘·≈£îÿe |”j·T÷m|òt@ ø=e⁄« yÓTT‘·Ô+ X¯øÏÔ˝À 10 XÊ‘·+ es¡≈£î m+j·T÷m|òt@ ø=e⁄« yÓTT‘·Ô+ X¯øÏÔ˝À 20 XÊ‘·+ es¡≈£î 2. e÷+düø£è‘·TÔ\T 18XÊ‘·+ yÓTT‘·Ô+X¯øÏÔ 3. |æ+&ç|ü<ësê∆\T 55XÊ‘·+ yÓTT‘·Ô+ X¯øÏÔ 4. |”#·T s√E≈£î 30 Á>±eTT\T 5. k˛&çj·T+ s√E≈£î 2.3 Á>±eTT\≈£î ‘·≈î£ ÿe 6. bı{≤wæj·T+ s√E≈£î 4.7 Á>±eTT\T 7. ø±*¸j·T+ s√E≈£î 1.25 Á>±eTT\T 8. yÓT^ïwæj·T+ s√E≈£î 0.5 Á>±eTT\T 9. ø=˝…dæºsê˝Ÿ s√E≈£î 0.2 Á>±eTT\Tø£Hêï ‘·≈î£ ÿe k˛&çj·T+ s√E≈£î 1.5 Á>±eTT\≈£î ‘·≈£îÿe>± rdüT≈£î+fÒ s¡ø£Ôb˛≥T Ç+ø± u≤>± ‘·–Z+#·e#·Ãì ‘Ó*dæ+~. eTTK´+>± eT<Ûä´, ô|<ä› ej·TdüT‡ yê]øÏ eTT+<˚ n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T ñqïyê]¬ø’‘˚. n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T ñqï yês¡T m≈£îÿe>± ‹qe\dæq$ |ü∫Ã≈£Ls¡>±j·T\T, ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, m+&ÉT |òü˝≤\T, ∫≈£îÿ&ÉTC≤‹$, bÕ\|ü<ësê∆\T. ‹q≈£L&Éq$: ãC≤s¡T˝À ‹q&ÜìøÏ

aassddd

‘·j·÷´s¡T>± #˚dæq$, &Éu≤“\T, d”kÕ\T˝À ì\Te #˚dæ ny˚Tà$, m≈£îÿe ø=e⁄« ñqï$, }s¡>±j·T\T, |ü#·Ãfi¯ó¢, ñ|ü⁄Œ˝À }πsdæq$, eT<Ûä´+, ¬ø|ò”Hé ñ+&˚ bÕ˙j·÷\T e÷H˚j·÷*. nyÓT]ø± C≤rj·T Äs√>∑´ dü+düú#˚ 1997˝À »s¡T|üã&çq n‹ s¡ø£Ôb˛≥TqT ÄVü‰s¡ e÷s¡TŒ\ <ë«sê ‘·–Z+#·T≥ nqï |ü]o\q˝À eT+<äT\T yê&çq+‘· Á|üuÛ≤ee+‘·+>± ÄVü‰s¡ e÷s¡TŒ\T <ë«sê n‹ s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+#·T≥, Ä|ü⁄≥ ≈£L&Ü #˚j·Te#·Ãì ‘˚*+~. eTT+<äT #Ó|æŒq≥T¢>± Ä<ÛäTìø£ n˝À|ü‹ yÓ’<ä´+˝À Á|üe÷DÏ‘·yÓTÆq |üØø£å\ <ë«sê ∫øÏ‘ê‡ |ü<䛑·T\T+{≤sTT. ø±˙ me«] ÇcÕºsTTcÕº\ e\¢ ø±<äT. n≥Te+{Ï <ëìøÏ ñ|üe÷qeTT˝≤+{Ï |ü]o\qã{Ϻ Çe«ã&çq <Ó’q+~q ÄVü‰s¡ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T Ç˝≤ ñHêïsTT. 1. ø±j·T<ÛëHê´\T / –+»\T s√E≈£î 7`8 bÕfi¯ó¢ 2. ≈£Ls¡>±j·T\T s√E≈£î 4`5 bÕfi¯ó¢ 3. |ü+&ÉT¢ s√E≈£î 4`5 bÕfi¯ó¢ 4. ø=e⁄« ‘·≈£îÿe / ˝Òì bÕ\|ü<ësê∆\T s√E≈£î 2`3 bÕfi¯ó¢ 5. e÷+dü+ / ø√&ç / #˚|ü s√E≈£î 2 bÕfi¯ó¢≈£î ‘·≈£îÿe 6. m+&ÉT|ü+&ÉT¢ / |ü|ü⁄Œ ~qTdüT\T yêsêìøÏ 4`5 bÕfi¯ó¢ 7. ø=e⁄« ( #·˝≤¢]ùdÔ >∑{Ϻ|ü&Éì$) s√E≈£î 2`3 bÕfi¯ó¢ 8. $TsƒêsTT\T yêsêìøÏ 5≈£î ‘·≈£îÿe>± >∑eTìø£ : 1e e+‘·T nq>± düTe÷s¡T 80 Á>±eTT\T n+fÒ


` ô|<ä›|ü+&ÉsTT‘˚ (ø£s¡÷“C≤, nHêdü|ü+&ÉT, u§bÕŒsTT) ˇø£ eTTø£ÿ `eT<Ûä´ |ü]e÷D+ ≈£Ls¡>±j·T / |ü+&ÉsTT‘˚ ( j·÷|æ˝Ÿ, ô|<ä›C≤$T) ˇø£{Ï. ` ∫qï ( ∫qïC≤$T, düb˛{≤, πs>∑T ) |ü+&ÉsTT‘˚ ¬s+&ÉT. ` n‹ ∫qï |ü+&ÉT¢ ( Á<ëø£å / <ëìeTà –+»˝…’‘˚ ˇø£ ø£|ü⁄Œ&ÉT ` m+&ÉT |ü+&ÉT¢ ( Ks¡÷®s¡+, Á<ëø£å, u≤<ä+ ) ns¡ qT+∫ ˇø£ ô|<ä› #Ó+#ê. ` |ü+&çq / &Éu≤“˝À <ë∫q |ü+&ÉT¢ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ô|<ä› #Ó+#ê\T ` |ü∫à / |ü+&çq / Á|òæCŸ˝À ô|{Ϻq / <ë∫q ≈£Ls¡>±j·T\T ¬s+&ÉT ô|<ä› #Ó+#ê\T ` dü˝≤&ÉT ( |ü∫à ≈£Ls¡ eTTø£ÿ\T ) ˇø£ ∫qï –HÓï&ÉT ` ;Hé‡ / |ü|ü⁄Œ ≈£î|üŒ>± ì+|æq ¬s+&ÉT ô|<ä› #Ó+#ê\T ` |üfi¯¢ s¡dü+ ˇø£ >±¢düT ( s√E≈£î) s√E≈£î ◊<äT kÕs¡T¢ yÓ÷‘ê<äT˝À ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯ó¢ ‹Hê*. ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯¢˝À ‘·≈£îÿe k˛&çj·T+ ñ+&É&É+ e\¢ s√p n$ u≤>± ‹qe#·TÃ. n+‘˚ø±ø£ n$ eT\ã<ä›ø£+

˝Ò≈£î+&Ü ñ+#·T‘êsTT. X¯Øs¡ JeÁøÏj·T e\¢ |üìøÏsêì, $T>∑Tfi¯ó¢>± |ü⁄{Ϻ, s¡ø£Ô+˝À ùd«#·Ã¤>± ‹]π> Vü‰ìø±s¡ø£ ÄeT¢»ì düeTT<ëj·÷\qT ìs¡÷à*+#˚ n$ ÄeT¢»ì Vü‰s¡ø±\T ø£*– ñ+&É&É+ e\¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ X¯ØsêìøÏ eT+∫$. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ u≤>± rdüTø√e&É+ e\¢ >∑T+&Ób˛≥T, |üø£åyê‘·+, ø±´q‡sY, }|æ]‹‘·TÔ\ yê´<ÛäT\T, ø£+{Ï˝Àbıs¡ yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\T ñ+&Éeì ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. n+<äTe\¢ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ s√E≈£î ◊<äT bÕfi¯¢sTTHê ‹Hê*. M{Ï˝À $≥$THé ;,d”,á ÄeT¢»ì rdæy˚ùd$ u≤>± ñ+&É&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø£èÁ‹eT+>± ÄeT¢»ì rdæyù˚ d$ eT+<äT ø±´|üP‡˝Ÿ\˝À rdüT≈£îHêï, <ëìø£+fÒ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯¢

<ë«sê rdüTø√e&É+ eT+∫~. ÄVü‰s¡+˝À <Ûë‘·Te⁄\T : bı{≤wæj·T+, yÓT^ïwæj·T+. ø±´*¸j·T+ <Ûë‘·Te⁄\T eT+∫ #˚ùd$ ø±ã{Ϻ n$ ÄVü‰s¡+˝À düeTè~∆>± ñ+&Ü*. yÓfi¯ó¢*¢ : #ê˝≤ yÓ’<ä´ |ü]o\q\T #˚dæHê yÓ\T¢*¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ìj·T+Á‹düTÔ+<äqï~ <äèMø£]+|üã&É˝Ò<äT. Bìe\¢ H√s¡T X¯Øs¡+ qT+∫ ≈£L&Ü <äTs¡È+<Ûä+ edüTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT yêdüq˝Òì e÷Á‘·\T>± ãC≤s¡T˝À <=s¡T≈£î‘·THêï, n$ m+‘· es¡≈£î ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£yÓ÷ ‘Ó©<äT. #˚|üq÷HÓ : Ç+<äT˝À ñ+&˚ &Éã÷¢`3 ø=e⁄« Äe÷¢\T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+#·e#·TÃ. bò˛*ø˘ j·÷dæ&é : $≥$THé _ düeTT<ëj·T+˝À ˇø£f…Æq bò˛*ø˘ j·÷dæ&é e\¢ eTTK´+>± Ád”Ô\˝À, s¡ø£Ôb˛≥T ‘·>∑Ze#·Ãì ø=ìï |ü]XÀ<Ûäq\ <ë«sê ‘˚*+~. bı>∑‘ê>∑T≥ : Äs√>±´ìøÏ nH˚ø£ eTT|ü⁄Œ\T ‘Ó#˚à bı>∑‘ê>∑&É+, bı>±≈£î y˚πs $<Ûë\T>± yê&ÉT≥ e÷H˚ùdÔ s¡ø£Ôb˛≥T ‘·>∑Z&Éy˚T ø±ø£, <ëì #Ó&ÉT |üs¡´ekÕHê\qT ≈£L&Ü Ä|üe#·TÃ. bı>∑‘ê>∑&É+ e÷ìy˚j·T&ÉeTqï~ MT≈£î, MT #·T≥Tº |üø£ÿ\ yê]øÏ (nø£ÿπs¢<äqT≈£îHêï MT bı>∑ e\¢ u≤~Û‘·T\T) Çe«>∑\ n‹ eT+∫ ãVüQeT‹. (‘·s¡TyêsTT e#˚à dü+∫ø£˝À ) ***

$≥$THé`¬ø ˝À|ü+ e\q s¡ø±Ôìï >∑&ɶ ø£{Ϻ+#˚ Áb˛Á‘ê_Hé nH˚ |ü<ës¡∆+ *esY˝À ‘·j·÷s¡Tø±<äT. n+<äT#˚‘· s¡ø£Ô+ >∑&ɶ ø£fÒº düeTj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. <Óã“\T ‘·–*q|ü⁄&ÉT, Ä|üπswüq¢ düeTj·T+˝À s¡ø£Ô Á|ükÕsê\qT n]ø£≥º&É+ ø£wüº+ ne⁄‘·T+~. nìï s¡ø±\ Ä≈£î|ü#·Ãì Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T, ≥yÓ÷{≤\T, ø±©|òü¢esY, k˛j·÷ ∫≈£îÿ&ÉT yÓTT<ä˝…’q yê{Ï˝À $≥$THé`¬ø \_ÛdüTÔ+~ dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

9


uÀ\T meTTø£ yê´~Û uÀ\T meTTø£\ yê´~ÛøÏ n~Ûø£ Á|üe÷<ä ø±s¡ø±\T ej·TdüT‡ ô|s¡>∑&É+. s¡T‘·TÁø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· áÁk˛ºC…Hé ‘·>∑TZ<ä\ meTTø£ Kì» Á<äe´sê• ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. n<˚ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ nsTT‘˚ f…k˛ºôdºsêHé kÕúsTT˝À¢ ‘·>∑TZ<ä\qT b˛\Ã<ä–q Á|üuÛ≤e+>± #·÷|ü⁄‘ês¡T. á yê´~Û n+<ä]˝Àq÷ dü+Áø£$T+#˚ neø±X¯+ ñ+~. uÀ\T meTTø£ yê´~Û nH˚~ |ü>∑T\T Á|üe÷<ëìï ô|+#˚ ˇø£ meTTø£\ yê´~Û. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û˝À meTTø£ Kì» kÕ+Á<ä‘· ‘·–Zb˛‘·T+~. meTTø£ dü÷ø£åà ìsêàD+ <Óã“‹+≥T+~. meTTø£˝À ø=˝≤¢C…Hé Áb˛{°q¢ |ü]e÷D+, yÓ’$<ä´+ e÷]b˛‘·T+~. Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú eTVæ≤fi¯˝À¢ uÀ\T meTTø£\ yê´~Ûì &ÉT´j·T˝Ÿ mqØ® mø˘‡πs nu≤‡sY|æºjÓ÷yÓTÁ{°#˚ ˝…øÏÿ+#·ã&çq$<Ûä+>± ø=q meTTø£ kÕ+Á<ä‘· 2.5 Á|üe÷DÏø£ e´‘ê´kÕ\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± meTTø£ Kì»+ kÕ+Á<ä‘· ñ+≥T+<äì ù|s=ÿ+~. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û nH˚ |ü<ëìï <äTs¡“\‘·« |ü>∑T\T ñ+fÒ ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. s¡T‘·TÁø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· eTVæ≤fi¯˝À¢ uÀ\T meTTø£\ yê´~Û düs¡«kÕ<Ûës¡D+. ø±˙ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ ≈£L&Ü Ç~ n_Ûeè~∆ ø±e#·TÃ. ì]∆wüº Vü‰s√àq¢ ˝ÀbÕ\T ñqï me]˝ÀHÓ’Hê, Ç‘·s¡ Bs¡Èø±*ø£ yê´<ÛäT\T ñqï yê]˝À ˝Ò<ë ∫øÏ‘·‡ e\¢ Á|ü‘˚´ø£+>± >∑÷¢ø√ø±]¶ø±sTT&é‡\ yê&Éø£+ e\¢ dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. Bìì dæºsêsTT&é ˝Ò<ë >∑÷¢ø√ø±]¶ø±sTT&é Áù|]|æ‘· uÀ\T meTTø£\ yê´~Û>± |æ\TkÕÔs¡T. Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ @s¡Œ&˚ ô|fi¯ódüT<äq|ü⁄ |ü>∑T\T, uÀ\T meTTø£\ yê´~Û J$‘· ø±\|ü⁄ n+#·Hê, Jeq Á|üe÷D≤\qT u≤>± <Óã“rdüTÔ+~. 10

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

uÀ\T meTTø£\ yê´~ì JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\‘√ bÕ≥T eT+<äT\‘√ ìyê]+#·e#·TÃ. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&˚yê]øÏ ∫øÏ‘·‡ ñ+~. JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ˝À¢ yê´j·÷eT+, øÏ+<ä|ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·&É+, dü+ã+~Û‘· yÓ’<äT´ì |üs¡´y˚ø£åD˝À eT+<äT\T yê&É&É+ #˚j·÷*. X¯Øsêø£è‹ì ô|+#˚ yê´j·÷e÷˝ Á|üuÛ≤e+‘√ uÀ\T meTTø£\ yê´~Û Ä–b˛e#·TÃ, ˝Ò<ë ‹s¡>∑u…≥ºe#·TÃ. uÀ\T meTTø£\ yê´~ÛøÏ ì]∆wüºyÓTÆq \ø£åD≤˝ÒMT ˝Òe⁄. Bì e\¢ Á|ü&ÛÜq+>± meTTø£\≈£î |ü>∑Tfi¯ó¢ @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û |ü>∑Tfi¯ó¢ nH˚$ Äs√>∑´yÓTÆq e´≈£îÔ˝À kÕ<Ûës¡D+>± meTTø£ $s¡>∑ì dü+<äsꓤ˝À¢ @s¡Œ&É‘êsTT. ø£qTø£ M{Ïì <äTs¡“¤\yÓTÆq

ø±s¡D≤\T aassddd

|ü>∑Tfi¯ó¢>± |æ\TkÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± á ô|fi¯ódüT<äq|ü⁄ |ü>∑Tfi¯ó¢ yÓHÓïeTTø£, |üø£ÿf…eTTø£, ‘·T+f… meTTø£, eTDÏø£≥Tº kÕúHê˝À¢ @s¡Œ&É‘êsTT. yÓqTï|üPdü $|òü\yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT ø£ì|æ+#˚ \ø£åD≤˝À¢ ‘·s¡#·T>± sê&ç≈£î´˝À|ü~∏ø˘ H=|挑√ ns¡T<äT>± yÓqTïbÕeTT dü+|”&Éq+ ˝Ò<ë ø±«&ÜmøÏ«Hê dæ+Á&√yéT\‘√ Vü≤sƒê‘·TÔ>± yÓHÓïeTTø£ H=|æŒ edüTÔ+~. ãVüQfi¯ yÓqTï|üPdü |ü>∑Tfi¯ó¢ >∑÷ìøÏ <ë]rkÕÔsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bı&Ée⁄ ‘·>∑Z&É+, #·\qo\‘· ‘·>∑TZ<ä\≈£î ø±s¡DeTj˚T´ Bs¡Èø±*ø£ H=|æŒ dü+uÛÑ$düTÔ+~. bı&ÉyÓ’q meTTø£\≈£î |ü>∑Tfi¯ó¢ @s¡Œ&ç‘˚ #·\qo\‘· rÁe+>± Á|üuÛ≤$‘·+ ne⁄‘·T+~. BìøÏ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+ ø±e#·TÃ. ‘·T+{Ï |ü>∑Tfi¯¢


ø±s¡D+>± n+‘·sêïfi≤˝À¢ s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+, |ü⁄|ü⁄dü <ÛäeTì˝À n&ɶ+≈£î\T, ÁbÕD qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ |ü]D≤e÷\T dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ ‘·T+{Ï |ü>∑T\T≈£î kÕ<Ûës¡D dü‘·«s¡+ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+. ej·TdüT‡ eT[¢q yês¡T |ü&çb˛sTTq ø±s¡D+>± »]π> Á|üe÷<ë˝À¢ eTDÏø£≥Tº, yÓHÓïeTTø£, ‘·T+f… |ü>∑Tfi¯ó¢ @s¡Œ&É‘êsTT. @ ø±s¡D+ e\¢HÓ’Hê ø£+{Ï #·÷|ü⁄ dü]>± ˝Òø£b˛e&É+, e÷≈£î´\sY &çC…qπswüHé, düeT‘Í\´˝À|ü+, #·\qo\‘· ˝ÀbÕ\T, ej·TdüT‘√ bÕ≥T ndæú|ü+»s¡ ø£+&Ésê\T ø√˝ÀŒe&É+ e\¢ |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ë\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·÷*b˛e&É+ ≈£L&Ü |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ëìøÏ <ë]rdüTÔ+~. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û |ü>∑Tfi¯¢≈£î Á|üe÷<äø±s¡ø±\qT, dü+e]+#·˝Òì$, düe]+#·>∑*–q$ nì ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T $uÛÑõkÕÔs¡T. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û ø±s¡D+>± dü+uÛÑ$+#˚ ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ yê´<ÛäT\T, ˝ÀbÕ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

eT+<äT\ yê&Éø£+ dæ<ë∆+‘·|üs¡+>± düe]+#·>∑*–q~. nsTTq|üŒ{Ïø° nH˚ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ eT+<äT\ yê&Éø£+ uÀ\T meTTø£\ yê´~Û ô|+#˚ Á|üe÷<ëìï ‘·|æŒ+#·˝Ò<äT. uÀ\T meTTø£\ yê´~ÛøÏ n~Ûø£ Á|üe÷<ä ø±s¡ø±\T ej·TdüT‡ ô|s¡>∑&É+. s¡T‘·TÁø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· áÁk˛ºC…Hé ‘·>∑TZ<ä\ meTTø£ Kì» Á<äe´sê• ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. n<˚ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ nsTT‘˚ f…k˛ºôdºsêHé kÕúsTT˝À¢ ‘·>∑TZ<ä\qT b˛\Ã<ä–q Á|üuÛ≤e+>± #·÷|ü⁄‘ês¡T. á yê´~Û n+<ä]˝Àq÷ dü+Áø£$T+#˚ neø±X¯+ ñ+~. n~Ûø£ Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ rdüT≈£îqï yê]˝À uÀ\T meTTø£ yê´~Û Á|üe÷<ëìï ô|+#·T‘·T+~. n˝≤π> $≥$THé &ç ˝À|ü+ e\¢ ≈£L&Ü düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. bı>∑ ‘ê–q yê]˝À meTTø£ Kì» kÕ+Á<ä‘· ‘·–Zb˛j˚T Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ÄVü‰s¡+˝À ø±*¸j·T+ dü«\Œ+>± rdüTø√e&É+, $≥$THé ¬ø, dæ \qT dü«\Œ+>± rdüTø√e&É+, Áb˛{°q¢qT ‘·≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ ( ‘·s¡TyêsTT 12e ù|J˝À )

meTTø£\ ìsêàD≤ìøÏ ø±*¸j·T+ 90 XÊ‘·+ <√Vü≤<ä+ ø±*¸j·T+ düeT‘·T\ ÄVü‰s¡+˝À ñ+&Ée\dæq nedüs¡yÓTÆq Kì»+. <˚Vü≤e´edüú˝À ã\yÓTÆq, <äè&ÛÉyÓTÆq meTTø£\ ìsêàD+ ‘=* j·TTø£Ôej·TdüT‡˝À ø£*– ñ+&É&É+, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq eT* J$‘êìøÏ Ä\+ãq. <˚Vü≤+˝Àì 90 XÊ‘·+ ø±*¸j·T+ meTTø£\T, <ä+‘ê\ ìsêàD+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ eVæ≤düTÔ+~. X¯Øs¡+˝À $T–*q ø±*¸j·T+ <˚Vü≤ Je e´edüú˝À mø√‡ôd’{Àdædt, Hê&û Á|ükÕs¡ e´edüú ø£+&Ésê\ dü+ø√#· e´edüú. Vü≤è<äj·÷ìøÏ $<äT´‘·TÔ Á|üdüs¡D e+{Ï JeÁøÏj·T˝À¢ Á|üeTTK bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤düTÔ+~. ø±*¸j·T+ ˝À|ü+ e\¢ meTTø£\T #·#·TÃã&ç Ädæúe÷s¡∆e s√>∑+ yê´~Û sêe&É+, s¡ø£Ô+ ‘·«s¡>± >∑&ɶ ø£≥ºø£b˛e&É+, Ád”Ô\˝À s¡ø£ÔÁkÕe+ n~Ûø£+>± ø±e&É+ e+{Ï$ #√≥T#·TdüT≈£î+{≤sTT. yÓTH√bÕCŸ ej·TdüT‡˝À ñqï Ád”Ô\≈£î meTTø£\T >∑T\¢u≤s¡&É+ e+{Ï$ #√≥T#˚düT≈£î+{≤sTT. n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À rdüTø√e&É+ ≈£L&Ü Á|üe÷<äø£s¡y˚T. s¡ø£Ô+˝À ø±*¸j·T+ n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+fÒ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T dü]>± |üì#Ój·T´˝Òì dæú‹ @s¡Œ&Ée#·TÃ.

ÄVü‰s¡+˝À ñ+&Ée\dæq ø±*¸j·T+ |ü]e÷D+ ej·TdüT‡ ø±*¸j·T+ $T.Á>±/ s√E≈£î 0`6 HÓ\\T 200 $T. Á>± 7`12 HÓ\\T 260 $T. Á>± 1`3 dü+e‘·‡sê\T 700 $T, Á>± 4`8 dü+e‘·‡sê\T 1000 $T. Á>± 9`18 dü+e‘·‡sê\T 1300 $T. Á>± 19`50 dü+e‘·‡sê\T 1000 $T. Á>± 51`70 ( |ü⁄s¡Twüß\T) 1000 $T. Á>± 51`70 ( Ád”Ô\T) 1200 $T. Á>± 71G 1200 $T. Á>±

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

11


uÀ\T meTTø£ yê´~Û ( 11e ù|J ‘·s¡TyêsTT )

e\¢ øöe÷s¡<äX¯˝À meTTø£ Á<äe´sê• ô|s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. e÷+düø£è‘·TÔ\T ‘·≈£îÿe>± rdüTø√e&É+, ej·TdüT‡ eT[¢q e´≈£îÔ˝À¢ meTTø£ Kì» kÕ+Á<ä‘· ‘·s¡T>∑T<ä\ á yê´~ÛøÏ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. n~Ûø£ yê´j·÷eT+ ≈£L&Ü meTTø£\ qcÕºìøÏ <ë]rdüTÔ+~. nH˚ø£eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T yê] ‘·s¡Tyê‘· J$‘·+˝À rÁeyÓTÆq uÀ\T meTTø£\ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTVæ≤fi¯˝À¢ n~Ûø£ yê´j·÷eT+ uÀ\T meTTø£ yê´~ÛøÏ ø±s¡DeTj˚T´ áÁk˛ºC…Hé ñ‘·Œ‹Ô ‘·s¡T>∑T<ä\≈£î <ë]rdüTÔ+~. 50 @fi¯ó¢ ô|’ã&çq eTVæ≤fi¯˝À¢ 35`50 XÊ‘·+ eT+~øÏ ø£˙dü+ ˇø£ÿ yÓqTï|üPdü |ü>∑T˝…’Hê dü+uÛÑ$+∫ ñ+≥T+~. nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº˝À¢ Á|ür @{≤ @&ÉT ˝ø£å\ yÓqTï|üPdü\ >±j·÷\T dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ M{Ï˝À eT÷&√ e+‘·T e÷Á‘·y˚T >∑T]Ô+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. dü>∑≥Tq 68.8 ej·TdüT‡ ñqï 9704 eT+~ eTVæ≤fi¯\ô|’ 15 @fi¯¢ bÕ≥T kÕ–+∫q n<Ûä´j·Tq+˝À 324 eT+~øÏ n<ä´j·THêìøÏ eTT+<˚ yÓqTï|üPdü |ü>∑T\T‘√ u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. 18.27 XÊ‘·+ eT+~øÏ yÓqTï|üPdü >±j·÷\T @s¡Œ&ܶsTT. nsTT‘˚ eTT+<˚ yÓqTï|üPdü |ü>∑T\T‘√ u≤<Ûä|ü&çq eTVæ≤fi¯˝À¢ á Á|üe÷<ä+ 41.4 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+~. eTDÏø£≥Tº |ü>∑Tfi¯¢≈£î uÀ\T meTTø£\ yê´~Û ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. uÀ\T meTTø£\ yê´~Û ø±s¡D+>± n‘·´+‘· kÕ<Ûës¡D+>± |ü>∑Tfi¯ó¢ dü+uÛÑ$+#˚ eT÷&√ Á|ü<˚X¯+ eTDÏø£≥Tº. X‚«‘· eTVæ≤fi¯˝À¢ 16 XÊ‘·+

12

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

eT+~øÏ J$‘· ø±\+˝À eTDÏø£≥Tº |ü>∑T\T dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ñ+~. eTVæ≤fi¯\T 70 @fi¯ó¢ ej·TdüT‡≈£î #˚s¡T≈£îH˚ düeTj·÷ìøÏ, yê]˝À 20 XÊ‘·+ eT+~øÏ ø£˙dü+ ˇø£ÿ eTDÏø£≥Tº |ü>∑T˝…’Hê @s¡Œ&ÉT‘·T+~. |ü⁄s¡Twüß˝À¢ 35 @fi¯ó¢ <ë{Ïq ‘·s¡Tyê‘· qT+#˚ |üø£ÿf…eTTø£\ ô|fi¯ódüT<äq|ü⁄ |ü>∑Tfi¯ó¢ aassddd #·Ts¡T≈£î>±H˚ kÕ<Ûës¡D+. XÊØs¡ø£+>± ñ+&É&É+‘√ |ü⁄s¡Twüß\T á |ü>∑Tfi¯¢qT ‘·s¡#·T>± uÀ\T meTTø£\ yê´~Û \ø£åD≤\T>± |ü]>∑DÏ+#·s¡T. XÊØs¡ø£ ÁX¯eT #˚düTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À á |ü>∑T\T dü+uÛÑ$düTÔ+~. uÀ\T meTTø£\ yê´~Ûì ìyê]+#˚ |ü<䛑·T˝À¢ JeqXË’* e÷s¡TŒ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. yê´~Ûì eT+<äT\ <ë«sê ìyê]+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ñ+~. eTs=ø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ yÓHÓïeTTø£ |ü>∑T\TqT ìyê]+#·&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&˚ uÀ\T meTTø£\ n¬súôddt ñ+~. Ç~ ø£+&Ésê\ ìsêàD≤ìøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔ+~. |ü&É≈£î+&Ü ìyê]+#·&É+ ≈£L&Ü uÀ\T meTTø£\ yê´~Û dü+øÏ¢wüº‘\· qT ìyê]+#·&É+˝À düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T <ë«sê uÀ\T meTTø£\ yê´~Û ìyê]+#·Tø√e#·TÃ. bı>∑‘ê>∑&É+, Ä\ÿVü‰˝Ÿ ùd$+#·&É+ uÀ\T meTTø£\ yê´~ÛøÏ <ë]rj·Te#·TÃ. uÀ\T meTTø£\ yê´~Ûì ìyê]#·&ÜìøÏ bı>∑‘ê>∑&É+ e÷H˚j·÷*. Ä\ÿVü‰˝Ÿ yê&Éø£+ ≈£L&Ü ã+<é #˚j·T&É+ <ë«sê eT+∫ JeHêìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ***


f…ÆbòÕsTT&é »«s¡+ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T aassddd

f…ÆbòÕsTT&é ÁøÏeTT\T e÷eT÷\T>± eT\ eT÷Á‘ê\ <ë«sê yê´|æÔkÕÔsTT. bÕ\T, ◊dtÁø°yéT e+{Ï ÄVü‰s¡|ü<ësê∆\ <ë«sê ≈£L&Ü Ç$ yê´|æ+#·e#·TÃ. nqï bÕ˙j·÷<äT\ <ë«sê á yê´~Û yê´|æÔdüTÔ+~. ø£qTø£ X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\qT e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. á>∑\T yê*q |ü<ësê∆\qT ‹qsê<äT.

f…ÆbòÕsTT&é ˝Ò<ë düìïbÕ‘· »«s¡+

u≤´ø°º]j·÷ e\¢ edüTÔ+~. á C≤‹øÏ #Ó+~q<˚ bÕsêf…ÆbòÕsTT&é nH˚ eTs=ø£ »«s¡+. f…ÆbòÕsTT&é kÕ<Ûës¡D+>± ìÁ<ëDedüú yÓTT<ä\T eT÷&ÉT yêsê\ <ëø± ñ+&Ée#·TÃ. eTTK´+>± Bì \ø£åD≤\T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À »«s¡+ edüTÔ+~. s√Es√Eø° Áø£eT+>± »«s¡+ m≈£îÿee⁄‘·÷ yês¡+ s√E˝À¢ 40 &çÁ^\ ôd+{ÏÁπ>&é es¡≈£î »«s¡+ edüTÔ+~. Ä düeTj·T+˝À ‘·\H=|æŒ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. düø±\+˝À ∫øÏ‘·‡ »]–Hê, á yê´~Û eTs√ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT yêsê\ <ëø± ñ+≥T+~. f…ÆbòÕsTT&é yê´~Û ÁøÏeTT*ï ìs√~Û+#·ø£b˛sTTq |üø£å+˝À yê´~Û eTT~], nyê+‘·s¡ s√>±\T ≈£L&Ü sêe#·TÃ. qT´yÓ÷ìj·÷ sêe&É+, >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&É&É+, ù|>∑T˝À¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+ e+{Ï |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡Tø±e#·TÃ. á f…ÆbòÕsTT&é s√>∑ ìsê∆s¡D≈£î yÓ’&Ü˝Ÿ |üØø£å <ë«sê kÕ˝ÀàHÓ˝≤¢ Á|ü‹ s¡ø£åø±\qT >∑T]Ô+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. s¡ø£Ô+, eT\ |üØø£å <ë«sê kÕ˝ÀàHÓ˝≤¢ ÁøÏeTT\qT Á|üjÓ÷>∑XÊ\˝À eè~∆ #Ó+~+∫ >∑T]ÔkÕÔs¡T. »«s¡+ e∫Ãq yÓ+≥H˚ yÓ’<ä´ dü\Vü‰ rdüTø√yê*. f…ÆbòÕsTT&é »«s¡+ nì ìsê∆]+∫q ‘·s¡Tyê‘· ‘·–q ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*. Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ñ+≥÷H˚ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√e#·TÃ. yÓ’<äT´\T Ç#˚à eT+<äT*ï Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüTø√yê*. ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À¢ #·˝≤¢]Ãq >∑+õ, bÕ\T, ˙fi¯ó¢ ø£*|æq nqï+, |üfi¯¢ s¡dü+, ø=ã“] u§+&Ü+ ˙fi¯ó¢, >∑÷¢ø√CŸ, ø√&ç >∑T&ÉT¢

ÄVü‰s¡+>± rdüTø√e#·TÃ. »«s¡+ e\¢ n~Ûø£+>± #ÓeT≥\T ekÕÔsTT. n+<äTe\¢ ‘·s¡#·÷ s√–øÏ <ëVü≤+ y˚düTÔ+~. H√¬s+&çb˛≈£î+&Ü ø=~›ø=~›>± ˙fi¯ó¢ Çdü÷Ô ñ+&Ü*. f…ÆbòÕsTT&é ÁøÏeTT\T e÷eT÷\T>± eT\ eT÷Á‘ê\ <ë«sê yê´|æÔkÕÔsTT. bÕ\T, ◊dtÁø°yéT e+{Ï ÄVü‰s¡|ü<ësê∆\ <ë«sê ≈£L&Ü Ç$ yê´|æ+#·e#·TÃ. nqï bÕ˙j·÷<äT\ <ë«sê á yê´~Û yê´|æÔdüTÔ+~. ø£qTø£ X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\qT e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. á>∑\T yê*q |ü<ësê∆\qT ‹qsê<äT. Ç+{À¢ >±˙, ôVA≥fi¯¢˝À >±˙ e+≥ #˚ùdyêfi¯ó¢, düs¡«s¡T¢ ø±\ø£è‘ê´\≈£î yÓ[¢ e∫Ãq Á|ü‹ kÕ] #˚‘·T\÷, ø±fi¯S¢ düãT“‘√ X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉTø√ÿyê*. ÄVü‰s¡ bÕ˙j·÷\T e&ç¶+#·&ÜìøÏ , ‹q&ÜìøÏ eTT+<äT eTs√kÕ] ≈£L&Ü #˚‘·T\÷ ø±fi¯S¢ ‘·|üŒø£ eTs√kÕ] ø£&ÉTø√ÿyê*. Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ me]¬ø’Hê f…ÆbòÕsTT&é k˛øÏ‘˚, Ä e´øÏÔ ñ|üjÓ÷–+#˚ bÕÁ‘·, kÕe÷Á–ì Ç‘·s¡T\T yê&É≈£L&É<äT. Ç+{À¢ yêfi‚¢ ø±ø£ }fiÀ¢ yêfi¯¢+<äs¡÷ ≈£L&Ü f…ÆbòÕsTT&é {°ø±\T y˚sTT+#·Tø√yê*. á>∑\T yê´|æÔì n]ø£≥º&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. f…ÆbòÕsTT&é yê´~Û yê´|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#·&É+ ‘·|üŒìdü]. yÓ’<äT´\ dü÷#·q\ Á|üø±s¡+ eT+<äT\T yê&ÉT‘·÷, ‘=+<äs¡>± Js¡íeTj˚T´ b˛wüø±Vü‰s¡+‘√ bÕ≥T $ÁXÊ+‹ m≈£îÿe>± rdüTø√yê*.

»«s¡+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï ◊<ës¡T s√E\T e÷eT÷\T>± kÕïq+ #˚j·Te#·TÃ. ‘·s¡Tyê‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ ‘·&ç>∑T&ɶ‘√ <˚Vü‰ìï ‘·T&Éyê*. s√–ì bòÕ´qT øÏ+<ä ≈£Ls√Ãu…≥º&ÉyÓ÷ ˝Ò<ë $düqø£Ás¡‘√ $düTs¡T‘·÷ »«s¡+ rÁe‘· ‘·–Z+#ê*. #·s¡à+ MT<ä #ÓeT≥ Á>∑+<ÛäT\T eT÷düT≈£îb˛≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. $πs#·Hê\T nj˚T´ |üø£å+˝À bÕ\T |ü⁄#·TÃø√≈£L&É<äT. bÕ\qT ìeTàs¡dü+ |æ+&ç, $s¡>=Z{Ϻ e&ÉuÀdæ Ä ‘˚≥ s√–#˚‘· ‘ê–+#·e#·TÃ. f…ÆbòÕsTT&é »«s¡+ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ÄVü‰s¡ $wüj·T+˝À s√– C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. düTe÷s¡T 10, 15 s√E\T ÄVü‰s¡ ìj·TeT+ bÕ{Ï+#ê*. Á<äes¡÷|ü+˝À b˛wüø±Vü‰s¡+ s√–øÏ m≈£îÿe>± Çdü÷Ô ñ+&Ü*. $Ts¡|üø±j·T\T, ∫+‘·|ü+&ÉT yê&ÉTø£ |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*.

*** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

13


JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\‘√

ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û <ä÷s¡+ ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û eTjÓ÷ø±]¶j·T+ ( >∑T+&Ó ø£+&És¡+) ≈£î ÁbÕDyêj·TTe⁄, b˛wüø±\qT n+~+#˚ ø£s=qØ Äs¡ºØ\ ˝À|ü\ >√&É\ô|’ ø=e⁄« bıs¡\T ù|s¡T≈£îb˛e&É+ <ë«sê dü+uÛÑ$düTÔ+~. Bìì ø=ìï kÕs¡T¢ ø£s=qØ Vü‰sYº yê´~Û nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. d”@&û, d”ôV≤#Y&û n‹ kÕe÷q´yÓTÆq ø±s¡D+ nsTTq|üŒ{Ïø°, @¬ø’ø£ ø±s¡D+ ø±<äT.

e÷]q yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T, JeqXË’* ø±s¡D+>± >∑T+&Ób˛≥T u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï yê] dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. e´øÏÔ>∑‘·+>± X¯Øs¡ Äs√>±´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüTø√ø£b˛e&É+, ìØí‘· ej·TdüT e#˚à dü]øÏ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√ø£b˛e&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ Vü≤sƒê‘·TÔ>± >∑T+&Ó b˛≥T e+{Ï Äø£dæàø£ |ü]D≤e÷\T dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT. j·TTø£Ôej·TdüT‡˝ÀH˚ >∑T+&Ób˛≥T eTs¡D≤\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï |ü]dæú‘·T\ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ ‘·–q+‘· XÊØs¡ø£ ÁX¯eT, ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T, b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T≈£Ls¡\T rdüTø√e&É+ eT+∫<äì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

14

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± d”@&û ( ø£s=qØ

Äs¡ºØ &çd”CŸ) nH˚~ eTs¡D≤ìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û \ø£åD≤\T, dü+πø‘ê\T, yê´~Û eTT~]q kÕúsTT˝À ø£ì|æ+∫q|üŒ{Ïø°, ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û ø£*–q e´≈£îÔ˝À¢ #ê˝≤ eT+~˝À yê´~Û \ø£åD≤\T <äXÊu≤∆\bÕ≥T ø£ì|æ+#·e⁄. m+<äTø£+fÒ á yê´~Û ‘·s¡#·÷ Ç~ Äø£•àø£ >∑T+&Ób˛≥T s¡÷|ü+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ] ãj·T≥|ü&˚ eTTqTù| ô|s¡T>∑T‘·T+~. <äX¯u≤∆\ bÕ≥T ô|]–q ‘·s¡Tyê‘· á ø=e⁄« bıs¡\˝À ø=ìï |ü>∑\&É+, >∑T+&Ó ø£+&Ésê\≈£î s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D |ü]$T‘·+>± ø±e&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á yê´~Û Äø£dæàø£ eTs¡D≤ìøÏ n‹ kÕe÷q´ ø±s¡D+. 20 @fi¯¢ ô|’ã&çq |ü⁄s¡Twüß\T, Ád”Ô\ eTs¡D≤\≈£î

JeqXË’*

n‹kÕe÷q´ ø±s¡D+. ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û rÁe‘· ô|]π>ø=B›, ø£s=qØ Äs¡ºØ e÷s¡Z+ <ë<ë|ü⁄ |üP]Ô>± eT÷düT≈£îb˛‘·T+~. B+‘√ eTjÓ÷ø±]¶j·T+≈£î ÁbÕDyêj·TTe⁄, yêVü≤ø£ s¡ø£Ô+ Á|ükÕs¡+ ø±e&É+ rÁe+>± ‘·–Zb˛‘·T+~. á kÕúsTT ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û ø£*–q e´≈£îÔ\≈£î kÕe÷q´+>± ˇø£{Ï ˝Ò<ë m≈£îÿe eTjÓ÷ ø±]¶j·T˝Ÿ Ç+bòÕsYø£åqT¢ (>∑T+&Ób˛≥T¢) e∫à ñ+{≤sTT. yê]øÏ $ÁXÊ+‹˝À Ä+C…’Hê, bòÕ¢wt |ü\àqØ m&çe÷ \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T, Áø±ìø˘ ø£s=qØ Çd”ÿ$Tj·÷ dü+πø‘ê\T, \ø£åD≤\T ñ+&Ée#·TÃ. eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ Çd”ÿ$Tj·÷, eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ Ç+bòÕsYø£åq¢ eT<ä´ ‘˚&Ü >∑eTì+#ê*‡ ñ+≥T+~. Çd”ÿ$Tj·÷ n+fÒ X¯Øs¡ <Ûë‘·Te⁄≈£î


|ü+|æD° nsTTq s¡ø£Ô+ |ü]e÷D+. Ä <Ûë‘·Te⁄ nedüsê\T rπsÃ+<äT≈£î dü]b˛ø£b˛e&É+ eTjÓ÷ø±]¶j·T+ Çd”ÿ$Tø˘>± e÷]q|ü⁄Œ&ÉT n~ n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝À |üì#˚j·T<äT. eTjÓ÷ø±]¶j·T+˝À m≈£îÿe ÁbÕ+‘·+ Çd”ÿ$Tø˘>± e÷]q|ü⁄Œ&ÉT, eTjÓ÷ø±]¶j·T+ yê´ø√#·+, dü+ø√#ê\˝À Çã“+<äT\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. X¯Øs¡ <Ûë‘·Te⁄≈£î s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D yÓTs¡T>∑T|ü]ùdÔ, eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ

ø£D≤\T ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ eTs¡DÏ+#·e#·TÃ. Bìì eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ ÇHébòÕsYø£åHé n+{≤s¡T. BìH˚ >∑T+&Ób˛≥T>± |æ\TkÕÔs¡T. >∑T+&Ó ø£+&ÉsêìøÏ qwüº+, >∑T+&Ó ø£+&És¡|ü⁄ eTs¡D+, ‘·s¡Tyê‘· >∑T+&Ó ø£+&És¡+ ‹]– ô|s¡>∑≈£î+&Ü eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ kÕÿ]+>¥ ø£\>∑e#·TÃ. ø£s=qØ Äs¡ºØ\ ìs¡+‘·s¡yÓTÆq ñqï‘· kÕúsTT ôdºH√dædt e\¢ dü«\Œø±\ Çd”ÿ$Tj·÷ ø£\>∑e#·TÃ. Bì e\¢

Çd”ÿ$Tj·÷qT ‘·–Z+#·e#·TÃ. ÇHébòÕsYø£åHé n+fÒ ÁbÕDyêj·TTe⁄ n~Ûø£+>± ø£*–q s¡ø£Ô+ ‘·–q kÕúsTT˝À \_Û+#·ø£b˛e&É+ e\¢ X¯Øs¡ <Ûë‘·Te⁄ dü]#˚j·T˝Òì eTs¡D≤ìøÏ >∑T¬s’+<äì ns¡∆+. ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û @ kÕúsTT˝ÀHÓ’Hê , ˇø£ e´øÏÔ˝À ø=e⁄« bıs¡\T |ü>∑\&É+ dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. ˇø£ bıs¡˝À rÁeyÓTÆq |ü>∑T\T ø±s¡D+>± eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ Ç+bòÕsYø£åHé ( >∑T+&Ób˛≥T) dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. >∑T+&Ó s¡s¡ÔÁ|üdüs¡D ‘·≈£îÿe ø±e&É+ e\¢ eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ ø£D≤\≈£î Çd”ÿ$Tj·÷ dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. ø£D≤ìøÏ b˛wüø±\T n+<äø£b˛e&É+ ø£Hêï, ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Òø£b˛e&É+ Á|ü<ÛëqeTe⁄‘·+~. eTjÓ÷ø±]¶j·T˝Ÿ

yÓ+Á{Ï≈£î´\sY n]~∏àj·÷ yÓTT<ä˝…’, ∫e]øÏ eTs¡D≤ìøÏ <ë]rùd yÓ+Á{Ï≈£î´\sY |òæÁ_˝ÒwüH√¢ n+‘·+ ø±e#·TÃ. d”@&û nH˚~ <Ûä÷eTbÕq+, eT<ÛäTy˚TVü≤+, s¡ø£Ôb˛≥T\≈£î dü+ã+~Û+∫+~. ÁbÕs¡+uÛÑ d”@&û ≈£î≥T+ã #·]Á‘· nH˚~ d”@&ûì >∑T]Ô+#·&É+˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~ ø±<äT. #ê˝≤ es¡≈£î ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û ≈£î≥T+ã dü+ã+<Ûë\T kÕe÷q´ ÄVü‰s¡ n\yê≥¢≈£î #Ó+~ ñ+{≤sTT. d”@&û ø√dü+ |üØø£å˝À n~Ûø£ kÕ+Á<ä‘·, n\Œ kÕ+Á<ä‘· *b˛Áb˛{°Hé ( ø=˝…düºsê˝Ÿ) kÕúsTT\T, Áf…Æ–¢»¬s’&é kÕúsTT\T |ü]o*+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. m+‘√ ˇ‹Ô&ç ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ôVAyÓ÷dæd”ºHé, dæ ]j·÷øϺyé Ábı{°Hé, *b˛Áb˛{°Hé ø£s=qØ ø±*¸j·T+ eT]+‘· yÓ÷s¡T¬>’q *|æ&é nHê*dædt e+{Ï$ Á|üe÷<ä ø±s¡ø±\HÓ’q

<Ûä÷eTbÕq+, eT<ÛäTy˚TVü≤+, s¡ø£Ôb˛≥T e+{Ï yê{Ï eTT+<äT ‘˚*b˛‘êsTT. \ø£åD≤\T : ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û >∑T+&Ó ø£+&ÉsêìøÏ s¡ø£Ô+ |ü+|æD° #˚ùd <ÛäeTqT\T. ˝À|ü* qTqTô|’q bıs¡˝À n<∏Ós√ôdÿs√dædt n_Ûeè~∆ #Ó+~q|üŒ&ÉT dü+uÛÑ$düTÔ+~. n<∏Ós√ôd¢ÿs√dædt e∫Ãq|ü⁄|ü&ÉT, <ÛäeTì bıs¡ >∑{Ϻ>±, _>∑T‘·T>±, nìïs¡ø±\ nX¯óÁuÛÑ |ü<ësê∆\‘√ yê|ü⁄q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+~. Ç+<äT˝À ø±*¸j·T+ ì\«\T, ø=e⁄« ì\«\T nkÕ<Ûës¡D+>± bÕ&Ó’b˛sTTq ø£D≤\T ˇø£ bıs¡>± @s¡Œ&É‘êsTT. s¡ø£ÔHê&ÉT\ ø£+&Ésê\ bıs¡˝À ø±*¸j·T+ bòÕùdŒ≥¢ ì\«\T , <ÛäeTqT\qT _>∑T‘·T>± ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+˝À e÷Á‘·y˚T ø±ø£, ø£s=qØ Äs¡ºØjÓ÷ ôd¢ÿs√dædt ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯ yÓTT<ä\e&É+˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT. Bìì Áø±ìø˘ eT÷Á‘·|æ+&É yê´~Û>± uÛ≤$+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á s√>∑T\T eT÷Á‘·|æ+&Ü\ s¡T>∑à‘·‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø°, yê]˝À <ë<ë|ü⁄ 50 XÊ‘·+ eT+~ ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û ø±s¡D+>± eTs¡DÏkÕÔs¡T. bıs¡\qT, <ÛäeTì e÷s¡Z+ ˝À|ü* #=#·TÃ≈£îìb˛sTT, s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D≈£î bÕøÏåø£+>± n&ɶ+øÏ ø£*–+#˚ ô|<ä› yÓTT{ÏeT\T>± uÛ≤$+#·e#·TÃ. ø£s=qØ Äs¡ºØ yê´~Û s√>∑T\≈£î πøe\+ ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT bıs¡\T ñ+&Ée#·TÃ. ˝Ò<ë yê] ø£s=qØ Äs¡ºØ\ ì+&Ü &É»q¢ø=B› ñ+&Ée#·TÃ. >∑T+&Ób˛≥T sêe&ÜìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\THêïsTT. eTTK´+>± yê´j·÷eT+ ˝Òø£b˛e&É+, eT<ä´bÕq+, ˇ‹Ô&ç, ø£]–q ø=e⁄«\T n~Ûø£+>± ø£*–q ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, Äø°‡ø£s¡D Á|ü‹s√<Ûäø±\T ‘·≈£îÿe ø£*–q ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, dü÷ú\ø±j·T+ e+{Ï yê{Ïe\¢ á düeTdü´ e#˚à neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± 60 @fi¯¢≈£î ô|’ã&çq |ü⁄s¡Twüß\T, 65 @fi¯¢≈£î ô|’ã&çq Ád”Ô\˝À á düeTdü´ e#˚à M\T+~. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

15


eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯ó¢ ø±*¸j·T+ \eD≤\T ù|s¡T≈£îb˛e&É+ e\¢ n$ düŒ{Ïø±\T>± e÷], Áø£eT+>± \eD≤\T>± e÷]b˛‘êsTT. ˙{Ï XÊ‘·+ ‘·–Zb˛sTT, eT÷Á‘·+ >±&ÛÉ‘· ô|s¡T>∑T‘·÷, á |ü]dæú‹øÏ <ë]rdüTÔ+~. nqï+˝À ñ+&˚ sêfi¯ó¢ ‹q&É+ <ë«sê øÏ&ûï˝À sêfi¯ó¢ @s¡Œ&Ée⁄. Ç$ ÁøÏdüº˝Ÿ‡ n+fÒ ñ|ü⁄Œ >∑&ɶ˝≤¢+{Ï$. ˙{Ï XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&ç, ñ|ü⁄ŒXÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+fÒ düŒ{Ïø±\T>± sêfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. øÏ&ûï˝À sêfi¯ó¢qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ $<Ûëq+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. >∑‘·+˝À ˝≤ ø√dæ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T #˚j·T≈£î+&Ü m+&√k˛ÿ|æ $<Ûëq+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. ˝Ò»sY‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ Bì KØ<äT ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚. >∑‘·+˝À X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nq>±H˚ ø√‘· ø=j·T´&É+ ‘·|üŒì dü] nj˚T´~. s√–ø√\Tø√e&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ |üfÒº~. Ç|ü⁄Œ&ÉT m+&√k˛ÿ|æ e\¢ Ä uÛÑj·T+ ‘·–Z+~. düT\uÛÑ+>± ø√\Tø√>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ˇø£kÕ] k˛ºHé e∫Ãq yê]˝À eT∞¢ k˛ºHé‡ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+<ë? nH˚ $wüj·÷ìø=ùdÔ, 100 eT+~ 40 XÊ‘·+ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. k˛ºHé sêe&É+ nH˚~ s√–ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~.

16

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

es¡˝Ÿ¶ øÏ&ûï &˚ e÷]à ` 12

n+<äTπø m≈£îÿe>± ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑&É+ e\¢ JsêíX¯j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï

eT÷Á‘·+ >±&ÛÉ‘· ‘·–Z, ø±*¸j·T+ \eD≤\T ù|s¡T≈£îb˛j˚T |ü]dæú‹ ñ+&É<äT. H=|æŒ mø£ÿ&ÉedüTÔ+<äH˚~ ‘Ó\TdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T H=|æŒì ã{Ϻ yê´~Û ìsê∆s¡D≈£î ekÕÔs¡T. ÄÁ˝≤ºkÂ+&é, mø˘‡πs rj·T&É+ <ë«sê sêfi¯ó¢ ø£ì|ækÕÔsTT. ø=ìï kÕs¡T¢ d”{° kÕÿHé rj·Te\dæ edüTÔ+~. Bì e\¢ sêfi¯ó¢ mø£ÿ&ÉTHêïsTT, yê{Ï |ü]e÷D+ m+‘· ñ+~ nH˚~ Á|üdüTŒ≥+>± ø£ì|ækÕÔsTT. ø±s¡D≤\T: eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯ó¢ m+<äT≈£î @s¡Œ&É‘êsTT? BìøÏ ø±s¡D≤˝Ò$T≥ì $X‚¢wæùdÔ, eTq JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T ≈£L&Ü sêfi¯ó¢ @s¡Œ&É&ÜìøÏ eTTK´ ø±s¡DeTì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTU´+>± ≈£î≥T+ã+ #·]Á‘·, dü÷ú\ø±j·T+,

yê´<ÛäT\T ø±s¡D+>± ì\TdüTÔHêïsTT. n˝≤π> bÕ\≈£L&É, ≥yÓ÷≥ m≈£îÿe yê&çHê, &ç $≥$THé e÷Á‘·\T m≈£îÿe>± rdüT≈£îqï yê]˝À øÏ&ûï˝À sêfi¯ó¢ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+~. e÷+kÕVü‰s¡+ m≈£îÿe ‹H˚ yê]˝À, eT<ä´bÕq+ #˚ùdyêfi¯¢˝À á düeTdü´ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. sêfi¯ó¢ e\¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü\≈£î <Óã“‘·>∑T\T‘·T+<ë? : eT÷Á‘·|æ+&Ü\≈£î sêfi¯ó¢ e\¢ <Óã“ ø£\T>∑T‘·T+<ë n+fÒ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ edüTÔ+<äì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± eT<ÛäTy˚TVü≤+‘√ u≤<Ûä|ü&˚yêfi¯ó¢ eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*. eT÷Á‘· $düs¡®q düeTj·T+˝À @<Ó’Hê n&ɶ+øÏ @s¡Œ&ç‘˚ ô|sTTHé edüTÔ+~. ø±˙ øÏ&ûï˝À


Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± m+‘√eT+~ øÏ&ûï dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 10 XÊ‘·eT+~ eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯¢ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT÷Á‘·Hêfi¯ düeTdü´˝À Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ¬s+&ÉT eT÷Á‘·|æ+&Ü\T+{≤sTT. Ç$ s¡ø±Ôìï X¯ó~∆#˚kÕÔsTT. eT*Hê\˙ï eT÷Á‘·s¡÷|ü+˝À eT÷Á‘·ø√X¯+˝À #˚s¡T‘êsTT. nø£ÿ&É qT+∫ eT÷Á‘·Hêfi¯+ <ë«sê eT÷Á‘·+ $dü]®+#·ã&ÉT‘·T+~. s¡ø±Ôìï X¯ó~∆#˚ùd Áø£eT+˝À HÓÁbòÕqT\ kÕeTsê∆´ìøÏ $T+∫ KìC≤\T+&ç, n$ ì\« ñ+&çb˛sTT, eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯ó¢>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. eT÷Á‘· Á|üyêVü‰ìï n&ÉT¶≈£îH˚ á sêfi¯ó¢ H=|æŒøÏ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Ç~ yÓHÓïeTTø£ ~>∑Te ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT<ä\Tø=ì uÛÑ]+#·˝Òì rÁe+>± ñ+≥T+~. yÓ+≥H˚ eT÷Á‘· $düs¡®q #˚j·÷\ì|æ+#·&É+, ndüVü≤q+, #ÓeT≥ |ü≥º&É+, yê+‘·T\T, $ø±s¡+, e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. H=|æŒ edüTÔ+~. Ç~ yÓqTï|üPdü≈£î n≥TyÓ’|ü⁄, Ç≥TyÓ’|ü⁄ ñ+≥T+~. ø£qTø£ yÓqTï|üPdüyÓ’|ü⁄ H=|æŒ edüTÔ+~. yê+‘·T\T sêe&É+, eT÷Á‘·+˝À eT+≥, s¡ø£Ô+ sêe&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æùdÔ eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯ó¢ ñqïfÒº nqTe÷ì+#ê*. sêfi¯¢‘√ bÕ≥T ÇHÓŒ¤ø£åHé ñ+fÒ n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À Á|üe÷<äø£s¡+. á $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü ‘·–q ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√e&É+ <ë«sê Á|üe÷<ä+ qT+∫ >∑f…ºπøÿ neø±X¯+ ñ+≥T+~. yÓ+fH˚ n+<äTu≤≥T˝À ñqï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#ê*. yÓT&É˝À <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û |üø£ÿq ñ+&˚ bÕsê<∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û eTq <˚Vü≤+˝À ø±*¸j·T+ ì\«\ kÕúsTTì ìj·T+Á‹dü÷Ô ñ+≥T+~. Ç~ m≈£îÿe |üì#˚ùdÔ ôV’≤|üsY bÕsê <∏Ó’sêsTT&ç»+ n+{≤s¡T. Bìe\¢ ø±*¸j·T+ ì\«\T ô|]– sêfi¯ó¢ @s¡Œ&˚ |ü]dæú‹ sêe#·TÃ. nsTT‘˚ Ç~ #ê˝≤ ns¡T<äT>± e#˚à düeTdü´. eTTK´+>± >∑]“¤D° düeTj·T+˝À ø±*¸j·T+ {≤´u…¢≥T¢ ÇdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ yê]øÏ >∑‘·+˝À

sêfi¯ó¢ @s¡Œ&ç ñ+fÒ , yêfi¯¢øÏ {≤´u…¢≥¢ s¡÷|ü+˝À ø±*¸j·T+ Çã“&É+ eT+∫~ ø±<äT. >∑s¡“¤e‘·T\T>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT sêfi¯ó¢ @s¡Œ&ç‘˚ n~ eTs√ düeTdü´>± |ü]D$TdüTÔ+~. Bì e\¢ ∫qï|æ\¢˝À¢ |ü⁄≥Tºø£‘√ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ düeTdü´ sêe#·TÃ. n˝≤π> eT]ø=+<ä]øÏ e÷eT÷\T eT÷Á‘êX¯jT· düeTdü´\T e+{Ï$ sêe#·TÃ. M{Ïì ˇø£kÕ] dü]~~›‘˚ eT∞¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ø±fi¯ó¢ yê|ü⁄\T, Äj·÷dü+ e+{Ï \ø£åD≤\T ¬s+&ÉT eT÷Á‘·|æ+&Ü\T <Óã“‹q&ÜìøÏ dü+πø‘ê\T. ø±ã{Ϻ n~ #ê˝≤ rÁeyÓTÆq kÕúsTT H=|æŒ sêe&É+‘√H˚ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. ø±˙ ø=ìï

dü+<äsꓤ˝À¢ u≤>± eTT~]Hê H=|æŒ sêø£b˛e#·Ãì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTdü´ sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ eTq JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T #˚düTø√yê*. dæÁ{Ïø˘ j·÷dæ&é ô|+#·&ÜìøÏ ìeTàs¡dü+ m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. ø±*¸j·T+ yê&Éø±ìï n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê*. k˛&çj·T+ yê&Éø±ìï ≈£L&Ü ìj·T+Á‹+#·Tø√yê*. e÷+kÕVü‰sêìï |ü]$T‘·+>± rdüT≈£î+≥÷, o‘·\ bÕ˙j·÷\qT |üP]Ô>± e÷H˚j·T&É+ <ë«sê eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ sêfi¯¢ düeTdü´ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e#·TÃ.

***

˙s¡T m≈£îÿe ‘ê>∑&É+e\q eT÷Á‘·+ >±&ÛÉ‘· ‘·–Z, ø±*¸j·T+ \eD≤\T ù|s¡T≈£îb˛j˚T |ü]dæú‹ sê<äT !

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

17


ù|>∑T|üP‘· yê´~Û ÇHé|òü¢y˚T≥Ø ãyÓ˝Ÿ &çd”CŸ nH˚~ Js¡íe´edüú≈£î dü+ã+~Û+∫q ø=ìï Äs√>∑´ düeTdü´\qT dü÷∫düTÔ+~. BìH˚ ù|>∑T|üP‘· yê´~Û nì n+{≤s¡T. Ç+<äT˝À eTTK´+>± ¬s+&ÉT s¡ø±\ yê´<ÛäT\T+{≤sTT. ˇø£{Ï n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt, eTs=ø£{Ï Áø±Hé‡ &çd”CŸ.

n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt ñqï yêfi¯ó¢ ‘·«s¡>± >∑T]Ô+#·&É+ y˚T\T. ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝À Bìì ø£qT>=+fÒ, ∫øÏ‘·‡ #˚j·T&É+ düT\Tee⁄‘·T+~. s¡ø£Ô $πs#·Hê\T, $πs#·Hê\T ˇø£{Ï , ¬s+&ÉT yêsê\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± edüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ÇHé|ü¢y˚T≥Ø ãyÓ˝Ÿ &çd”CŸ ø±˙, n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt &çd”CŸ >± nqTe÷ì+#ê*. Áø±Hé‡ &çd”CŸ Js¡íø√X¯+˝À e$<Ûä uÛ≤>±˝À¢ ñ+&Ée#·TÃ. ÇHé|ü¢y˚TwüHé ù|>∑T ˝À|ü\ ñ+&É&É+ e\¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ bıs¡\T eT]+‘· düqïã&É&É+ »s¡T>∑e#·TÃ. yê|ü⁄\‘√ ù|>∑T ˝À|ü\ Js¡íeTe⁄‘·Tqï ÄVü‰s¡+ yÓfi‚¢+<äT≈£î M\T+&É<äT. ˇø√ÿkÕ] ÇHé|òü¢y˚TwüHé ù|>∑T <ë{Ï #=#·TÃø=ì ãj·T≥øÏ e∫Ã, |òædüTº˝≤ e÷~]>± e÷s¡e#·TÃ. Áø±Hé‡ &çd”CŸ ø±¢+|æ¢πøwüHé á &çd”CŸ ù|>∑T >√&É\ eT+<ä+ ‘·–Zb˛‘·T+~. BìH˚ ù|>∑T˝À¢ Js¡ídæú‹˝À ñqï ÄVü‰sê\T kÕ|ò”>± Á|üj·÷D+ #˚j·T˝Òø£, ˇø√ÿ#√≥ u≤¢ø˘ ne⁄‘êsTT. |òü*‘·+>± yê´~Û eTT~] eT]ìï düeTdü´\T sêe#·TÃ. 18

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

\ø£åD≤\T

ô|<ä›ù|>∑T˝À n\‡sY‡‘√ bÕ≥T ù|>∑T˝À nej·Tyê\˙ï ø£*|æ |üì#˚kÕÔsTT. BìH˚

düTìï‘·yÓTÆq ˝À|ü* bıs¡˝À ÇHé|òü¢y˚TwüHéøÏ >∑T¬s’q|ü⁄Œ&ÉT e#˚Ã~ n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt düeTdü´>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. Çø£ Áø±Hé‡ yê´~Û˝À |ü⁄+&ÉT¢, yê|ü⁄ πøe\+ ô|<ä›ù|>∑Tπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î&Ü ∫qïù|>∑T˝À¢ ‘·~‘·s¡ Js¡íø√X¯ uÛ≤>±˝À¢ mø£ÿ&Ó’Hê sêe#·TÃ. \ø£åD≤\T: $πs#·Hê\T, ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ, rÁeyÓTÆq ìdü‡‘·TÔe, X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+, ù|>∑T|üP‘· yê´<ÛäT\qT dü÷∫+#˚ eTTK´ \ø£åD≤\T. JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T ø±s¡D+>± áeT<ä´ ø±\+˝À á yê´<ÛäT\ rÁe‘· n~Ûø£+>± ñ+{À+~. H√s¡T yÓTT<ä\T nqïyêVæ≤ø£ , Ä ‘·s¡Tyê‘· bı≥º, ô|<ä›ù|>∑T, ∫qïù|>∑T, eT\<ë«s¡+ Ç‘·s¡ Js¡íe´edüú˝À eTTK´ uÛ≤>±\≈£î Ç~ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·Te#·TÃ. eTq+ ‹H˚ $$<Ûä s¡ø±\ ÄVü‰sê\qT X¯ØsêìøÏ ø±yê*‡q X¯øÏÔ s¡÷|ü+˝À e÷πsÃ+<äT≈£î e´sê∆\ $düs¡®q≈£î

eTq+ Js¡íÁøÏj·T n+{≤+. ù|>∑T|üP‘· yê´~Û˝À n‘·´~Ûø£+>± Á|üuÛ≤$‘·eTj˚T´~ ù|π>. Js¡íø√X¯+ eT<ä´ uÛ≤>∑+˝À ø£&ÉT|ü⁄øÏ øÏ+<ä>± #=#·TÃø=ì ñ+&˚ ∫qïù|>∑T˝À¢H˚ eTq+ ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À 90 XÊ‘·+ b˛wüø±\T Ç$T&ç ñ+{≤sTT. n≥T‘·s¡Tyê‘· $T–*q e´sê∆\˙ï Çø£ÿ&É qT+∫ ô|<ä›ù|>∑T˝Àì Á|üy˚•kÕÔsTT. Çø£ ô|<ä›ù|>∑T eTTK´ $~Û @$T≥+fÒ Js¡í+ ø±>±, $T–*q |ü<ësê∆\T ô|<ä›ù|>∑T˝Àì #˚]q|ü⁄Œ&ÉT n+<äT˝Àì ˙{Ïì |”\TÃø=ì $T–*q e´sê∆ìï eT\ s¡÷|ü+˝À ãj·T≥≈£î |ü+|ü&É+ #˚düTÔ+~. n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt: n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt nH˚ düeTdü´ ô|<ä›ù|>∑Tì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. Çø£ Áø±Hé‡ &çd”CŸ n‘·´~Ûø£+>± ∫qïù|>∑T‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ Js¡íø√X¯ nej·÷\ìï+{Ï˝À <˚ì¬ø’Hê sêe#·TÃ. X¯Øs¡ s¡ø£åD e´edüú ˝Ò<ë


ÇeTT´H√ dædüºyTé ndüe÷q‘·\T ø±e#·TÃ. e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± ≈£L&Ü á yê´~Û sêe#·TÃ. Ç~ @ ej·TdüT˝ÀHÓ’Hê sêe#·TÃ. ù|>∑T |üP‘· yê´~Û˝À ø±s¡D+ ÇB nì Á|ü‘˚´øÏ+∫ #Ó|üŒ˝Ò+. ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î &Ó’{Ÿ n˝≤π> ˇ‹Ô&ç BìøÏ ø±s¡D+ nqT≈£îH˚ yês¡T. Ç~ yê´~Ûì eT]+‘· m≈£îÿe #˚j·T>∑\e⁄. ø±˙ yê´~Û ø±s¡ø±\T ø±e⁄. á ¬s+&ÉT yê´<ÛäT˝À¢ ≈£L&Ü X¯Øs¡ s¡ø£åD e´edüú ˝Ò<ë Çy˚T´Hé dædüºyéT

n\‡sY‡ : Bs¡Èø±\+>± ñ+&˚ ÇHé|òü¢y˚TwüHé e\¢ n\‡sY‡ sêe#·TÃ. Ç$ H√s¡T yÓTT<ä\T eT\<ë«s¡+ es¡≈£î mø£ÿ&Ó’Hê @s¡Œ&Ée#·TÃ. |òædüTº˝≤ : m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ ù|>∑T˝À¢ yê|ü⁄ eT]+‘· m≈£îÿee⁄‘·T+<√ n~ ù|>∑T\T <ë{Ï Ç‘·s¡ uÛ≤>±\øÏ #=#·TÃø=ì edüTÔ+~. BìH˚ |òædüTº˝≤ ñ+{≤s¡T. Ç$ kÕ<Ûës¡D+>± eT\ <ë«sêìøÏ <ä≥x>∑Zs¡ @s¡Œ&Ée#·TÃ. ø±˙ m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ Ç$

ÇHé|òü¢y˚T≥Ø ø√˝≤Hé düeTdü´ πøe\+ ˇø£{Ï ø±<äT. Ç+<äT˝À $$<Ûä yê´<ÛäT\THêïsTT. ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T yê´~Û \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫, eT]ø=+‘· ø±\+ bÕ≥T @MT ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. ndü\T á yê´~Û m+<äTø=düTÔ+~? Bìì ˇø£ Bs¡úø±*ø£ yê´~Û>± m|ü⁄Œ&ÉT |ü]>∑DÏ+#ê*. ù|>∑T|üP‘· yê´~Û \ø£åD≤\T, yê´~Û rÁe‘·qT ã{Ϻ ñ+{≤sTT. ÇHé|ü¢y˚TwüHé ˝Ò<ë yê|ü⁄ Js¡íe´edüú˝À @ uÛ≤>∑+˝À ñ+~, n\‡sY‡ mø£ÿ&Óø£ÿ&É ñHêïsTT, yê{Ï |ü]e÷D+ n˝≤π> rÁe‘· m˝≤ ñ+~ e+{Ï n+XÊ\ ô|’q yê´~Û \ø£åD≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤sTT. n\‡πs{Ïyéø=˝…’{Ïdt \ø£åD≤˝À¢ eTTK´yÓTÆq$ $πs#·Hê\T, ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ, eT\+˝À s¡ø£Ô+|ü&É&É+, ˇø√ÿkÕ] s¡ø£Ô+ eT\+˝À <ë– ñ+<äe#·TÃ. ãj·T≥≈£î ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. Äø£* eT+<ä–+#·&É+, nø±s¡D+>± ãs¡Te⁄‘·>∑Z&É+, »«s¡+ sêe&É+, ù|>∑T≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±≈£î+&Ü y˚πs nej·TyêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ˇfi¯ó¢ H=|ü⁄Œ\T, q&ÉT+H=|æŒ, ø£fi¯ó¢ ‹s¡>∑&É+, e+{Ï$ dü+uÛÑ$kÕÔsTT. ndüe÷q‘·\T ø±e#·TÃ. e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± ≈£L&Ü á yê´~Û sêe#·TÃ. Áù|πs|üø±\T: á yê´~Û @ ej·TdüT˝À HÓ’Hê sêe#·TÃ. bı>∑‘√ Áø±Hé‡ &çd”CŸ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. H=|æŒ ‘·–Z+#˚ eT+<äT\T yê&˚ yê]˝À ìe•+#˚ ÁbÕ+‘·+ Ä<Ûës¡+>± nsTT‘˚ |ü≥ºD≤˝À¢, bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|ü<˚XÊ˝À¢ ñ+&˚ yê]˝À neø±XÊ\T m≈£îÿe. M≥ìï+{Ï‘√ bÕ≥T ù|>∑T |üP‘· yê´~Û sêe&É+ yÓqTø£ nHês√>∑´yÓTÆq JeqXË’* ÇHÓŒ¤ø£åHé, ≈£î≥T+ã Äs√>∑´ #·]Á‘· e+{Ïe˙ï ≈£L&Ü Áù|πs|üø±\T ø±e#·TÃ. X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZ<ä\‘√ bÕ≥T eT\+˝À s¡ø£Ô+ |ü&É&É+, $|üØ‘·yÓTÆq n\dü≥ eTTK´ \ø£åD≤\T>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ.

ÇHÓŒ¤ø˘ºnsTT yê{Ï˝À NeTT ñ+fÒ n$ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡+. @q˝Ÿ |òæwüsY: eT\ <ë«s¡+ #·s¡à+ ∫{Ï¢q≥T¢>± ne⁄‘·T+~. B+‘√ eT]ìï ÇHÓŒ¤ø£åHé‡øÏ Ä düú\+ mø˘‡b˛CŸ nsTT´,.. eT]+‘· Á|üe÷<ä+ »s¡>∑e#·TÃ. eT\ $düs¡®q düeTj·T+˝À rÁeyÓTÆq H=|æŒ ≈£L&Ü ˇø£ \ø£åD+. ô|<ä›ù|>∑T ø±´q‡sY: Áø±Hé‡ &çJdt rÁe+>± ñ+&ç, <ëìøÏ ∫øÏ‘·‡ #˚j·Tø£b˛‘˚ ø=\Hé ø±´q‡sY ˝Ò<ë ô|<ä›ù|>∑T ø±´q‡sY Á|üe÷<ä+ n‘·´~Ûø£+>± ñ+≥T+~. b˛wüø±\T X¯ØsêìøÏ dü]>± n+<äø£b˛e&É+ e\¢ ãs¡Te⁄ ‘·–Z, ˙s¡dü|ü&É&É+, M{Ï‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ X¯Øs¡ nej·Tyê\T Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT.

n\‡πs{Ïyé ø=˝…’{Ïdt, ø=˝ÀH√k˛ÿ|æ <ë«sê |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫, yê´~Ûìsê∆s¡D≈£î ekÕÔs¡T. n˝≤π> yÓTÆ˝Ÿ¶ Á&É>¥‡‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫, eT]+‘· ÁkÕº+>¥ Á&É>¥‡øÏ yÓfi≤Ôs¡T. ÇHé|òü¢y˚TwüHé ‘·–Z+#˚+<äT≈£î eT+<äT\T, ø=ìï πødüT˝À¢ ø=+‘· yÓ÷‘ê<äT˝À¢ dæºsêsTT&é‡ yê&Ée\dæ+~>± yÓ’<äT´\T dü÷∫kÕÔs¡T. Ç$ eT\<ë«s¡+ qT+∫ |ü&˚ s¡ø£Ô+, n˝≤π> $πs#·Hê\T ‘·–Z+#˚+<ä≈£î , yê´~Û ìs√<Ûäø£ e´edüú˝À ndüe÷q‘·\qT dü]#˚ùd+<äT≈£î yê&Ü*‡ ñ+≥T+<äì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. eT+<äT\≈£î qj·T+ ø±ì |ü]dæú‹˝À X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚j·Te\dæ ñ+≥T+<äì yÓ’<äT´\T dü÷∫kÕÔs¡T. m˝≤ >∑T]ÔkÕÔs¡T : kÕ<Ûës¡D s¡ø£Ô |üØø£å\‘√ bÕ≥T m+&√k˛ÿ|æ, ø=\H√k˛ÿ|æ, d”{°kÕÿHé, m+ÄsY◊\‘√ yê´~Û ìsê∆s¡D #˚dæ ∫øÏ‘·‡ #˚kÕÔs¡T. á ∫øÏ‘·‡˝À &Éj˚T]j·÷ ‘·–Z+#˚ eT+<äT\T, H=|æŒì ‘·–Z+#˚ eT+<äT\T, ù|>∑T˝À¢ »]π> ;¢+&ç+>¥ e\¢ s¡ø£ÔV”≤q‘·ì ‘·–Z+#˚+<äT≈£î n<äq+>± ◊s¡Hé {≤´u…¢{Ÿ‡, qsê\ ã˝≤ìøÏ n˝≤π> m<äT>∑T<ä\≈£î yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. n‘·´+‘· rÁeyÓTÆq πødüT˝À¢ me¬s’‘˚ H√{Ï <ë«sê rdüTø√˝Òø£b˛‘·T Hêïs√, yê]øÏ ôdŒwü˝Ÿ &Ó’{Ÿ |ò”&ç+>¥ ≥÷´uŸ <ë«sê b˛wüø±\T n+<äCÒkÕÔs¡T. Áø±Hé‡ &çd”CŸ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yê]˝À dü>±ìøÏ ô|’>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T nedüs¡eTe⁄‘·T+~. düs¡®Ø˝À &Üø£ºsY, #Ó&çb˛sTTq ù|>∑T uÛ≤>∑+ rdæy˚dæ, |üø£ÿq Äs√>∑´+>± ñqï ù|>∑T uÛ≤>∑+˝À ø£HÓø˘º #˚kÕÔs¡T. düs¡®Ø‘√ NeTT #˚]q ÁbÕ+‘·\qT n˝≤π> |òædüTÔ˝≤ì ≈£L&Ü rdæy˚kÕÔs¡T. >∑]“¤D°\˝À á yê´<ÛäT\T ñ+fÒ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+&˚+<äT≈£î yÓ’<ä´ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î eT+<äT\T y˚düTø√yê*. ÇHéô|òø£åHé‡ sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]øÏ á yê´~Û ñ+fÒ eTs√ e´øÏÔøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒìdü]. eTTK´+>± &Éj·÷u…{Ïdt, <∏Ó’sêsTT&é e+{Ï$ n|üŒ{Ïπø ñ+fÒ C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

19


eT+&˚ m+&É\≈£î

#ÓeT≥ø±j·T\ y˚~Û+|ü⁄

#·s¡à+˝À mÁ¬ø’Hé ôd«{Ÿ>±¢+&é‡ nH˚ #ÓeT≥ Á>∑+<ÛäT\T+{≤sTT. Á|ür Á>∑+~ÛøÏ mÁ¬ø’Hé nH˚ Hêfi¯+ ñ+≥T+~. eTq #·s¡à+˝À düVü≤»+>± ôdº|òü˝À ø±ø£dt m|æ&Ó]à&çdt nH˚ u≤´ø°º]j·÷ ñ+≥T+~. á u≤´ø°º]j·÷ e\¢ eTè‘· #·Ts¡à ø£D≤\ e\¢ ùd«<ä s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛‘êsTT. sêqTqï~ y˚dü$ ø±\+. n+<äTHê á @&Ü~ $|üØ‘·yÓTÆq m+&É\T ø±kÕÔj·Tì yê‘êes¡D ì|ü⁄DT\T Ç|üŒ{Ïπø ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑‘· @&Ü<˚ n‘·´~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äT ø±>±, á @&Ü~ eT]+‘· m≈£îÿe ñc˛íÁ>∑‘· \T qyÓ÷<äT ø±e#·Ãì yÓT{°]j·÷\õ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ n+#·Hê y˚dæ+~. ø£˙dü+ 50 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt es¡≈£î ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nsTT‘˚ m+&É\ rÁe‘· m≈£îÿe ñqï|üŒ{Ïø° $~Û ìs¡«Vü≤D ‘·|üŒìdü]. B+‘√ m+&É˝À ‹s¡>±*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Bì e\¢ nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘˚Ô M\T+≥T+~. n+<äTe\¢ y˚dü$ m+&É\≈£î ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚ #·s¡à dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\‘√ bÕ≥T &ûôV’≤Á&˚wüHé≈£î >∑Ts¡j˚T´ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\ qT+∫ >∑f…ºø£ÿe#·Ãì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. 20

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

eTTK´+>±

eT+&˚ m+&É\≈£î uÛÑ]+#·˝Òì #ÓeT≥ ∫ø±≈£î |ü⁄{ϺdüTÔ+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ y˚&ç$T, eTs√yÓ’|ü⁄ #ÓeT≥, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ #ÓeT≥ø±j·T\T #ê˝≤eT+~ì u≤~Û+#˚ düeTdü´. |æ\¢˝À¢ eTØ m≈£îÿe. Ç<=ø£ s¡ø£yÓTÆq #·s¡àyê´~Û. y˚&ç>± ñ+&˚ yê‘êes¡D+˝À á düeTdü´ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. |æ\¢˝À¢ ùd«<äÁ>∑+<ÛäT\T |üP]Ô>± s¡÷bı+<äø£b˛e&É+‘√ ∫Hêïs¡T˝À¢ Ç$ m≈£îÿe. yê{Ï‘√ ø£*π> ∫ø±≈£L m≈£îÿy˚. ˇø√ÿkÕ] yê{Ïì uÛÑ]+#·˝Òø£ ∫~ù|dü÷Ô ñ+{≤s¡T. |òü*‘·+>± düeTdü´ rÁeeTe⁄‘·T+~. #ÓeT≥ ˝Ò<ë ùd«<ä+ #·s¡à+ qT+∫ ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ ˇø£s¡ø£yÓTÆq ÁkÕe+. Ç~ #·s¡à+˝Àì ùd«<äÁ>∑+<ÛäT\ qT+∫ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Ç~ eTTK´+>± ˙s¡T, $$<Ûä \eD≤\‘√ ø£*dæ ñ+≥T+~.

m+&Üø±\+

ùd«<ä+˝À ø=~›>± j·T÷]j·÷ e+{Ï eT*q |ü<ësê∆\T+{≤sTT. nsTT‘˚ ùd«<ëìøÏ <äTsê«dü q ñ+&Éø£b˛sTTHê, #ÓeT≥ |ü≥º&É+ e\¢ X¯Øs¡+ô|’ n_Ûeè~∆ #Ó+<˚ ÁbÕ|æjÓ÷˙ u≤´ø°º]j·÷ ô|s¡>∑&É+ e\¢ <äTsê«düq edüTÔ+≥T+~. #ÓeT≥ |ü≥º&É+ nH˚~ ˇø£ s¡ø£+>± X¯Øs¡ ñc˛íÁ>∑‘·qT ìj·T+Á‹+#˚ $<Ûëq+. #ÓeT≥ n~Ûø£yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT X¯Øs¡+ MT<ä #ÓeT≥ø±j·T\T @s¡Œ&É‘êsTT. M{Ïì yÓ’<ä´ |ü]uÛ≤wü˝À $T©]j·÷ s¡TÁu≤ n+{≤s¡T. mÁ¬ø’Hé ôd«{Ÿ>±¢+&é‡ : #·s¡à+˝À mÁ¬ø’Hé ôd«{Ÿ>±¢+&é‡ nH˚ #ÓeT≥ Á>∑+<ÛäT\T+{≤sTT. Á|ür Á>∑+~ÛøÏ mÁ¬ø’Hé nH˚ Hêfi¯+ ñ+≥T+~. eTq #·s¡à+˝À düVü≤»+>± ôdº|òü˝À ø±ø£dt m|æ&Ó]à&çdt nH˚ u≤´ø°º]j·÷ ñ+≥T+~. á u≤´ø°º]j·÷ e\¢


eTè‘· #·s¡à ø£D≤\ e\¢ ùd«<ä s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛‘êsTT. ôd«{Ÿ &Éø˘º≈î£ n&ÉT¶|ü&ç, #ÓeT≥ø±j·T\˝≤>∑ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] á #ÓeT≥ø±j·T˝À¢ NeTT ≈£L&Ü #˚s¡T‘·T+~. Bìì $T©]j·÷ |üdüTº˝ÀkÕ n+{≤s¡T. á #ÓeT≥ ø±j·T\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ Ç$ ô|<ä›ô|<ä› >∑&ɶ\T>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. Bìï ô|]bı¬s’{Ïdt ôdº|òæ˝À õHé‡ n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± #ÓeT≥ø±j·T\T e∫Ãq#√≥ #ÓeT≥ |ü≥º&É+

‘·–Zb˛‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] #ÓeT≥ |üP]Ô>± Ä–b˛‘·T+~. m+<äTø£+fÒ |ü–*q≥Tº>± nsTTq ùd«<ä Hê[ø£ |üP]Ô kÕúsTT˝À n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ ø=~›s√E\T |ü&ÉT‘·T+~. #ÓeT≥ |ü≥º≈£î+&Ü Ä–b˛e&ÜìøÏ Ç<˚ ø±s¡D+. |æ\¢\πø m≈£îÿe : ô|<ä›yêfi¯¢ ø£+fÒ |æ\¢\πø m≈£îÿe>± ekÕÔsTT. |ü⁄{Ϻq _&ɶ qT+∫ dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\¢˝À¢ n|ü⁄Œ&˚ á #ÓeT≥ø±j·T\ düeTdü´ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ ∫qï|æ\¢˝À¢ á ùd«<äHêfi¯+ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T<äT. n+fÒ n|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä<äT. n+<äTe\¢ #ÓeT≥ |ü{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT á Hê[ø£ ‘·«s¡>± |ü–*qf…ƺ, #ÓeT≥ ø±j·T\T ekÕÔsTT. Ç$ øÏ+~ ø±s¡D≤\ e\¢ ekÕÔsTT. eTTK´+>± m+&É˝À m≈£îÿe>± ‹]π> yê]øÏ #ÓeT≥ø±j·T\T ekÕÔsTT. #·\¢{Ï Á|ü<˚XÊ\ qT+∫ y˚&ç Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓ[¢q yê]øÏ, _>∑T‘·T>± ˇ+{ÏøÏ |üfÒºdæq≥Tº ñ+&˚ eÁkÕÔ\T <Ûä]+#˚yê]øÏ, »«s¡+ e∫Ãq yê]øÏ á #ÓeT≥ ø±j·T\T e#˚à M\T+~. n+<äTe\¢ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì á

düeTdü´qT eTT+<äT>±H˚ ìyê]+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. nsTTq|üŒ{Ïø° #ÓeT≥ø±j·T\T m≈£îÿe u≤~ÛdüTÔ+fÒ, #·s¡àyê´<ÛäT\ ì|ü⁄DT\ e<ä›≈£î yÓ[¢ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√e&É+ ñ‘·ÔeTyÓTÆq e÷s¡Z+. #ÓeT≥ø±j·T\T X¯Øs¡+MT<ä #ê˝≤ uÛ≤>±˝À¢ ø£ì|ækÕÔsTT. eTTK+, yÓT&É, #·s¡à+ eTT&É‘·|ü&˚ #√≥, eÁkÕÔ\ ˇ]|æ&ç ñ+&˚ #√≥, |æ\¢˝À¢ M|ü⁄, yÓT&É, >∑»®\T,

u≤VüQeT÷˝≤˝À¢, ô|<ä› yê]˝À yÓT&É, ‘·\, M|ü⁄, u≤VüQeT÷˝≤˝À¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. C≤Á>∑‘·Ô˝Ò$T{Ï? : • ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ á #ÓeT≥ ø±j·T\ düeTdü´qT ìyê]+#·T≈£îH˚ M\T+≥T+~. • eTTK´+>± #ÓeT≥ m≈£îÿe>± |ü≥º≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. y˚&ç yê‘êes¡D+˝ÀøÏ yÓfi¯¢≈£L&É<äT. • #·\¢{Ï Á|ü<˚XÊ\T ˝Ò<ë @d” ñqï #√≥ ñ+&Ü*. • eT+<ä+>± ñ+&ç, X¯Øsêìï #·TfÒºùd˝≤+{Ï eÁkÕÔ\T <Ûä]+#·≈£L&É<äT. • ã≥º\ ˇ]|æ&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. • kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£î |ü\Ã>± ñ+&˚ q÷\T eÁkÕÔ\T <Ûä]+#ê*. • düãT“qT m≈£îÿe>± yê&É≈£L&É<äT. • |æ\¢\T m+&É˝À #ÓeT≥|üfÒº˝≤+{Ï Ä≥\T Ä&Ésê<äT. • m≈£îÿe eT+∫˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+&Ü*.

X¯‘ê~Ûø£ eè<äT∆sê*øÏ $»j·Te+‘·+>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À X¯‘ê~Ûø£ eè<äT∆sê\T C…. kÂuÛ≤>∑´e‹øÏ $»j·Te+‘·+>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ »]–+~. Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô |ü&çb˛e&É+‘√ ≈£î&ç ø±\T $]–b˛>±, ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À Á|üy˚X¯+ bı+<ës¡T. meTT≈£î\T, ø°fi¯¢ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ÄyÓT≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Te+‘·+ nj·÷´s¡T. $X‚wüy˚TeT+fÒ 100 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*–q ÄyÓT≈£î >∑T+&Ó |üìrs¡T kÕ<Ûës¡D dæú‹˝À ñ+&É&Éy˚T. kÕ<Ûës¡D+>± eè<ë∆bÕ´ìøÏ e#˚à dü]øÏ >∑T+&Ó |üìrs¡T˝À e÷s¡TŒ dü+uÛÑ$düTÔ+~. ø±˙ nìï s¡ø±\ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q|ü⁄Œ&ÉT Hês¡à˝Ÿ>± ñ+&É&É+ ø£ì|æ+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Äs√>∑´+ u≤>±H˚ ñ+ <äì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. »qe] 21qø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ˝À n&çà{Ÿ bı+<ä>±, n<˚ s√E nìï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ìs¡« Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düeT j·÷ìøÏ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, düeTj·÷ìøÏ ìÁ<äb˛e&Éy˚T ‘·q Äs√>±´ìøÏ eTTK´ ø±s¡DeTì kÂuÛ≤>∑´e‹ #ÓbÕŒs¡T. ***

*** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

21


ø£åj·Tyê´~Û ø£åj·Tyê´~Û... Ç~ #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. eTTK´+>± n|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq yê‘êes¡D+ ñqï Á|ü<˚XÊ\T, »qdüeTàs¡∆+ ñqï Á|ü<˚XÊ˝À¢ yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. ø£åj·Tyê´~Û ø=ìï e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ e÷qe eTqT>∑&Éπø düyê˝Ÿ $düTs¡T‘√+~. ≥÷´ãsY≈£î´˝Àdædt nì |æ\Teã&˚ Bìì {°; n+{≤s¡T.

ˇø£] qT+∫ ˇø£]øÏ }|æ]‹‘·TÔ\≈£î kıπø n+≥Tyê´~Û. á yê´~Û ø√¢e÷ìøÏ, <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û, E≥Tº, >∑T+&Ó≈£î ‘·bÕŒ, $T–*q X¯Øs¡+˝À ñqï nìï n+‘·sꓤ>±\≈£î k˛πø neø±X¯+ ñ+~. Bìì eTq <˚X¯+˝À Bs¡Èø±*ø£+>± |”&ç+#˚ s√>±˝À¢ n‹ eTTK´yÓTÆq~>± >∑T]Ô+#ês¡T. ôV’≤|üsYÁ{À|òæø˘ |ü\àqØ, ÄÁdæºjÓ÷|ü‹ (ôV≤#Y|”y√) y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£åj·T ø±s¡DeTì |ü⁄sêedüTÔ ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<Ó’q $esê\ Á|üø±s¡+ >∑T]Ô+#ês¡T. |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á n<ä´j·Tq+˝À uÛ≤>∑+>± e÷qe ndæú|ü+»sê\qT |üØøÏå+∫, M{Ï Ä<Ûës¡+>± ÇHÓŒ¤ø£åHé\T Js¡íÁøÏj·T dü+ã+~Û+∫ yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\T πødüT\qT >∑T]Ô+#ês¡T. ≥÷´ãsY≈£î´˝Àdædt nH˚~ ˇø£ ÇHéô|ò≈£åî´j·Tdt n+≥T yê´~Û. Ç~ ˇø£] qT+∫ ˇø£]øÏ >±* <ë«sê k˛≈£î‘·T+~. 90 XÊ‘·+ }|æ]‹‘·TÔ\≈£î edüTÔ+~. 10 XÊ‘·+ }|æ]‹‘·TÔ\ ãj·T≥ edüTÔ+~.

22

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

mø˘‡Á{≤ |ü\àqØ ≥÷´ãsY≈£î´˝Àdædt

X¯Øs¡+˝À @ uÛ≤>±HÓ’ïHê >±˙ ÇHÓŒ¤ø£åHé ø£*–+#·e#·TÃ. eTTK´+>± >∑T+&Ó, bÕHéÁøÏj·÷dt, ø£+&Ésê\T n+‘· düT\Te⁄>± á uÛ≤>±\≈£î yÓfi¯¢<äT. bı>∑‘êπ>yê]˝À, eT<ä´+ ùd$+#˚yê]˝À $T>∑‘ê yê]‘√ b˛*ùdÔ {°; ¬s+&ÉT ¬s≥T¢ m≈£îÿe. ôV≤#Y◊M, msTT&é‡ s√>∑Á>∑düTÔ˝À¢, Áø±ìø˘ ÄdüÔe÷ ñqï yê]˝À 10 qT+∫ 15 XÊ‘·+ {°; e#˚à neø±X¯+ m≈£îÿe. yÓTÆø√u≤´ø°º]j·T+ ≥÷´ãsY≈£î´˝Àdædt nH˚ dü÷ø£åà ÁøÏ$T e\¢ á yê´~Û k˛≈£î‘·T+~. Ç‘·s¡ u≤´ø°º]j·÷‘√ b˛*ùdÔ á u≤´ø°º]j·÷ 16 qT+∫ 20 >∑+≥\ e´e~Û˝À HÓeTà~>± eè~∆ #Ó+<äT‘·T+~. á u≤´ø°º]j·÷ bı&ç>± ñ+&˚

es¡˝Ÿ¶ ª{Ï_ &˚μ e÷]à ` 24 aassddd

yê‘êes¡D+˝À n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+~. ø=ìï s¡ø±\ u≤´ø°º]j·÷ Á|üø£è‹ dæ<ä∆+>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø±˙ yÓTÆø√ u≤´ø°º]j·÷ ≥÷´ãsY ≈£î´˝Àdædt ˝Òãπs≥Ø˝À ≈£L&Ü eè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~. e÷qe $HêX¯ø±] nsTTq á u≤´ø°º]j·÷ì H˚{Ïø° düeT÷\+>± ìyê]+#·˝Òì kÕúsTT˝À ñ+~. ø±s¡D≤\T: ≥÷´ãsY≈£î´˝Àdædt nH˚ yê´~Û |ü\T ø±s¡D≤\ e\¢ k˛≈£î‘·T+~. eTTK´+>± Çs¡T≈£î Á|ü<˚XÊ\T, yÓ\T‘·Ts¡T dü]>± ˝Òì #√≥, <ä–Zq|ü⁄Œ&ÉT, ‘·T$Tàq|ü⁄Œ&ÉT e#˚à ÁøÏeTT\T, JeqXË’* e÷s¡&É+ e\¢ á yê´~Û y˚>∑+>± k˛πø neø±X¯+ ñ+~. e÷]q JeqXË’* ø±s¡D+>± Á|üdüTÔ‘·+ eT<ÛäTy˚TVü≤


yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T ≈£L&Ü m≈£îÿej·÷´s¡T. ôV≤#Y◊M, ÇHÓŒ¤ø£åHé‡ m≈£îÿej·÷´sTT. øÏ&ûï e÷]Œ&ç X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡, s¡TeT{≤sTT&é Äs¡Ô¬s’{Ïdt, dæºsêsTT&é‡, yÓT&çdæHé‡ yê&É&É+ e\¢ yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Z, ø£åj·T k˛πø neø±X¯+ ñ+~. ˝Òf…+{Ÿ n+&é j·÷øϺyé ÇHÓŒ¤ø£åHé‡ ôV≤#Y◊M ñqï yê]˝À 10 XÊ‘·+ neø±X¯+ m≈£îÿe. \ø£åD≤\T: á u≤´ø°º]j·÷ X¯Øs¡ nej·Tyê\qT n+{Ïô|≥Tº≈£îì ¬s+&ÉT bıs¡\T>± ñ+≥T+~. ø£|òü+ s¡÷|ü+˝À e∫Ãq Ä |ü<ësê∆ìï ˝Òãπs≥Ø˝À |üØø£å #˚dæ >∑T]Ô+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. m≈£îÿe ø£|òü+ sêe&É+, |ü#·Ã>±, |üdüT|ü⁄ |ü#·Ã>± e÷s¡&É+, kÕj·T+Á‘·+ #·*»«s¡+ sêe&É+, ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˝À f…+|üπs#·sY, ‘·s¡Tyê‘· dæ$j·TsY>± »«s¡+ sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> Äø£* ‘·–Zb˛e&É+,ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+, kÕj·T+Á‘·+ nsTTq|üŒ{Ïø° ìdü‡‘·TÔe, ˙s¡dü+ Çe˙ï eT÷&ÉT qT+∫ Hê\T yêsê˝À¢ m≈£îÿej˚T´

neø±X¯+ ñ+≥T+~. á \ø£åD≤\T ñqï yês¡T yÓ+≥H˚ n+<äTu≤≥T˝À ñqï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#·&É+ <ë«sê ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ yê´~Ûì qj·T+ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. ø=+‘·eT+~˝À @ $<ÛäyÓTÆq \ø£åD≤\T ˝Ò≈£î+&Ü <ä–Zq|ü⁄Œ&ÉT s¡ø£Ô+ ø£|òü+˝À ø£qã&ÉT‘·T+~. Ç~ ø£ì|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT {°;øÏ dü+ã+~Û+∫q<äì nqTe÷ì+#ê*. düeT‘·T\´yÓTÆq ÄVü‰s¡+, m≈£îÿe ˙s¡T ‘ê>∑&É+, eT+∫>± ìÁ<äb˛e&É+ nedüs¡+. yÓHÓïeTTø£,.. meTTø£, yÓT<ä&ÉT≈£î k˛πø {°; mø˘‡Á{≤ |ü\àqØ {°;>± >∑T]Ô+#ês¡T. {°;˝À s¡ø±\T: {°;˝À ¬s+&ÉT s¡ø±\THêïsTT. |ü\àqØ {°;, mø˘‡Á{≤ |ü\àqØ {°; nH˚ ¬s+&ÉT s¡ø±\THêïsTT. |òüP¢s¡˝Ÿ m|òüP´»Hé (\+>¥‡ ãj·T≥ bıs¡˝À¢ ˙s¡T #˚s¡&É+), eTVæ≤fi¯˝À¢ >∑sꓤX¯j·T+˝À {°; e+{Ï$ |ü\àqØ {°; »ãT“\T yÓHÓïeTTø£, meTTø£, yÓT<ä&ÉT≈£î k˛πø {°;>± >∑T]Ô+#ês¡T. >∑‘·+˝À 5 XÊ‘·+

e÷Á‘·y˚T ñqï mø˘‡Á{≤ |ü\àqØ {°; Ç|ü⁄Œ&ÉT nH˚ø£ yÓ’<ä´ |üØø£å\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ 40 XÊ‘êìøÏ #˚]+<äì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\ n+#·Hê. m≈£îÿe>± ô|<ä› yêfi¯¢˝À, ∫qï|æ\¢\øÏ, dæ¬>¬s≥T¢ ‘êπ>yêfi¯¢˝À, s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Zñqïyê]øÏ, ‘·s¡#·÷ yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#·ì ù|<äyêfi¯¢\øÏ, m≈£îÿe »HêuÛ≤ ø£*– ñ+&˚ yê]øÏ {°; k˛πø neø±XÊ\T ñHêïsTT. \+>¥‡øÏ k˛πø |ü\àqØ {°; e÷Á‘·y˚T ˇø£] qT+∫ eTs=ø£]øÏ yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. mø˘‡Á{≤ |ü\àqØ s√>±\ qT+∫ Ç‘·s¡T\≈£î dü+Áø£$T+#·<äT. ‘·TeTTà <ä>∑TZ e+{Ï ø±s¡D≤\‘√ yÓTÆø√ u≤´ø°º]j·÷ >±*˝ÀøÏ #˚], ø£åj·T s√>±ìï n+~düTÔ+~. e÷]q JeqXË’*\˝À e÷s¡TŒ\T, ìÁ<ä˝Ò$T, ˇ‹Ô&ç, |üìuÛ≤s¡+, bòÕ´{° |òü⁄&é‡ ‹q&É+, e\¢ á yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T ô|s¡T>∑T‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ JeqXË’*˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêe&É+ eTTK´+.

***

e+{Ï+{Ï ∫{≤ÿ\T • ñ*¢bÕj·T\qT Á¬>’+&é #˚ùd eTT+<äT ø=~›>± q÷HÓ y˚dæ y˚sTTùdÔ ù|dtº m≈£îÿe s√E\T ‘êC≤>± ñ+≥T+~. • m≈£îÿe>± |ü+&çq ≥e÷{≤\qT ñ|ü⁄Œ ø£*|æq #·\¢ì ˙{Ï˝À sêÁ‘·+‘ê ñ+∫‘˚, ñ<äj·÷ìø£˝≤¢ ‘êC≤>± e÷s¡T‘êsTT. • ≥e÷{≤\qT @&Óì$T~ ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚&ç ˙{Ï˝À ñ+∫ rùdÔ ‘=ø£ÿ düT\uÛÑ+>± edüTÔ+~. • ≈£Ls¡˝À¢ ñ|ü⁄Œ m≈£îÿyÓ’‘˚ ‘=ø£ÿ rdæq |ü∫à ≥e÷≥ n+<äT˝À y˚ùdÔ n<äq|ü⁄ ñ|ü⁄ŒqT n~ |”\TÃ≈£î+≥T+~. • $Ts¡bıŒ&ç m≈£îÿe s√E\T ì\« ñ+&Ü\+fÒ &Éu≤“˝À ∫qï eTTø£ÿ Ç+>∑Te y˚j·÷*. • ñ|ü⁄Œ d”kÕ˝À ˇø£ #Ó+#ê yÓTTø£ÿC§qï |æ+&ç y˚ùdÔ ñ|ü⁄Œ ‘·&çu≤] eTT<ä› ø±<äT. • #·¬øÿs¡ &Éu≤“˝À eT÷&ÉT ˝Òø£ Hê\T \+>±\T y˚ùdÔ NeT\T |ü≥ºe⁄.

• _ôdÿ≥T¢ ì\Te #˚ùd &Éu≤“˝À n&ÉT>∑Tq u≤¢{Ï+>¥ ù||üsY y˚ùdÔ yÓT‘·Ôã&É≈£î+&Ü ø£s¡ø£s¡˝≤&ÉT‘êsTT. • |ü#·Ãfi¯¢˝À ã÷E sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, ∫qï Ç+>∑Te eTTø£ÿqT ì|ü⁄Œ MT<ä ø±*à U≤© C≤&û˝À ô|{≤º*. ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· C≤&û˝À qT+∫ Ç+>∑Te eTTø£ÿqT rdæy˚dæ |ü#·Ã&ç y˚j·÷*. • _j·T´+ |ü⁄s¡T>∑T |ü≥º≈£î+&Ü m≈£îÿe s√E\T ì\« ñ+&Ü\+fÒ &Éu≤“˝À m+&ÉT y˚bÕ≈£î\T ø±˙ m+&ÉT $Ts¡|üø±j·T\T ø±˙ y˚j·÷*. • Ç&û¢ |æ+&ç s¡TuÒ“≥|ü⁄Œ&ÉT ˇø£{Ïqïs¡ ø£|ü⁄Œ\ $Tq|ü|ü|ü⁄Œ, ◊<äT ø£|ü⁄Œ\ _j·÷´ìøÏ, ˇø£ ø£|ü⁄Œ Hêqô|{Ϻq n≥≈£î\qT ø£*|æ‘˚ Ç&û¢\T yÓT‘·Ô>± ekÕÔsTT. • ãsƒê˙\qT ñ&çøÏ+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT ∫{Ϭø&ÉT ‹H˚ k˛&Ü y˚ùdÔ ‘·«s¡>± ñ&ÉT≈£î‘êsTT. s¡+>∑T ≈£L&Ü Äø£s¡¸D°j·T+>± e÷s¡T‘·T+~. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

23


e÷$T&ç|üfi¯ó¢

ø±´q‡sY ø£D≤\ eè~∆ì ‘·–ZdüTÔ+~ y˚dü$ ø±\+ e∫Ã+<ä+fÒ e÷$T&ç |üfi¯¢ dü+<ä&ç HÓ\ø=+≥T+~. $$<Ûä s¡ø±\ e÷$T&ç \_Û+#˚ ø±\+ ø±e&É+‘√ M{Ï s¡T∫ #·e⁄\÷]düTÔ+≥T+~. á |òü˝≤\T Äs¡–+#·ì yês¡T+&És¡T. ∫e]øÏ eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqï yês¡T ≈£L&Ü Ä>∑˝Òø£ |üfi¯¢qT rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T ‘·T+~. e÷$T&çøÏ Hê\T>∑Ty˚\ dü+e‘·‡ sê\ #·]Á‘· ñ+~.

Ç~ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ C≤rj·T |òü\+. Ç$ e÷+–ô|òsê Á|ü‹ C≤‹øÏ #Ó+~q eèøå±\T. M{Ï ø±j·T\qT }s¡>±j·T\ ‘·j·÷Ø˝À ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. e÷$T&ç|üfi¯¢ qT+∫ s¡dü+ rdæ ‘ê>∑T‘ês¡T. M{Ï qT+∫ e÷$T&ç ‘ê+Á&É ‘·j·÷s¡T #˚dæ $Áø£sTTkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À ¬øs√{ÏHé, $≥$THé dæ, ø±*¸j·T+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ‘êC≤ e÷$T&ç |ü+&ÉT˝À 15 XÊ‘·+ #·¬øÿs¡, ˇø£ XÊ‘·+ e÷+düø£è‘·TÔ\T, $≥$THé m, _, dæ. $≥eTqT¢ ñ+{≤sTT. e÷$T&ç s=eTTà, ô|<ä›ù|>∑T ø±´q‡sY ø£D≤\ ô|s¡T>∑T<ä\qT n]ø£&ÉT‘·T+<äì e÷$T&ç |ü+&É¢ qT+∫ rdæq bÕ©ô|òH√˝Ÿ˝À ø±´q‡sY ø£D≤\ ô|s¡T>∑T<ä\T n]ø£fÒº >∑TD+ ñqï≥T¢ ì|ü⁄DT\T ø£qT>=Hêïs¡T. ◊<äT s¡ø±\ e÷$T&ç|ü+&É¢ qT+∫ rdæq bÕ©ô|òH√˝Ÿ qT s=eTTà, ô|<ä›ù|>∑T, }|æ]‹‘·TÔ\T, Áb˛ùdº{Ÿ, s¡ø£Ô ø±´q‡s¡¢ u≤~Û‘·T\≈£î Ç∫à |üØøÏå+#ês¡T. ø±´q‡sY ø£D≤\ eè~∆ì n&ÉT¶ø√e&Éy˚T ø±<äT, Ç~ ¬s+&ÉT ø±´q‡sY ø£D≤\qT #·ìb˛j˚T dæú‹ø° ‘Ó∫Ãq≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. e÷$T&ç Wwü<Ûä+>± ≈£L&Ü ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Ç~ bÕ<ë\ |ü>∑Tfi¯¢≈£î Wwü<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+~. e÷$T&ç õ>∑Ts¡T ≈£î eT÷&ÉT ¬s≥T¢ ˙fi¯ó¢ ø£*|æ ù|düTº˝≤>± #˚dæ Á|ü‹ s√p bÕ<ë\≈£î sêj·÷*. B+‘√ bÕ≥T Á|ü‹ s√p ã÷≥T¢, kÕ≈£î‡\T <Ûä]+#ê*. |ü+{ÏH=|æŒ, ∫>∑Tfi¯¢ yê|ü⁄qT qj·T+ #˚ùd >∑TD+ BìøÏ ñ+~. ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\T ˙fi¯ó¢ rdüTø=ì eT]–+∫, BìøÏ ¬s+&ÉT ô|<ä› #Ó+#ê\T e÷$T&ç|üP‘·qT y˚dæ eT]ø=+‘·ùd|ü⁄ 24

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

eTs¡>∑ìyê«*. >√s¡TyÓ#·Ã>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄ø£ÿ*+#ê*. nedüsêìï ã{Ϻ s√E≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ #˚j·Te#·TÃ. ø£&ÉT|ü⁄˝À |ü⁄s¡T>∑T\T ‘·>∑Z&ÜìøÏ ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT‘·T+~. e÷$T&ç f…+ø£˝Àì J&çì y˚s¡T #˚dæ Äs¡u…{≤º*. BìøÏ ô|<ä› #Ó+#ê&ÉT yÓT+‘·T\qT ø£*|æ yÓT‘·Ô>± q÷sê*. Bìì ˇø£ d”kÕ˝À uÛÑÁ<ä|üs¡T#·T ø=ì ø=ìï s√E\ bÕ≥T eTõ®>∑‘√ ø£*|æ rdüTø√yê*. Äs¡ÙyÓTT\\\T ≈£L&Ü qj·T+ #˚ùd >∑TD+ ñ+~. ns¡#Ó+#ê&ÉT e÷$T&ç

düaassddd eTàsY Á|òüP{Ÿ

J&çì bı&ç s¡÷|ü+˝À ô|s¡T>∑TMT<ä ‘˚≥‘√ ø£*|æ rdüTø√yê*. e÷$T&ç y˚s¡¢qT yÓT‘·Ô>± s¡T_“, n]ø±fi¯¢≈£î, n]#˚‘·T\≈£î sêdüT ≈£î+fÒ »«s¡+˝À ø£ì|æ+#˚ y˚&ç ‘·>∑TZ‘T· +~. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ »«s¡+ ‘·>∑TZ‘T· +~. Ç˝≤ nH˚ø£ düeTdü´\≈£î e÷$T&ç Wwü<Ûä+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<ä ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ***

qeT\&ÜìøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ <ä+‘ê\T |æ\¢\≈£î ô|{≤º* yÓTT\¬ø‹Ôq <ÛëHê´\T


>∑TsY... >∑Ts¡ø£

ø±s¡D≤\T

|üø£ÿyê]øÏ qs¡ø£+

#ê˝≤ eT+~øÏ >∑Ts¡ø£ düeTdü´‘√ u≤&ÛÉ|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTTK´+>± >∑Ts¡ø£ rdæq e´øÏÔ ø£+fÒ, |üø£ÿq |ü&ÉT≈£î+≥Tqï yê]øÏ rÁe Çã“+~ ñ+≥T+~. >∑Ts¡ø£ ô|{Ϻq e´øÏÔøÏ ìÁ<ë uÛÑ+>∑+ ˝Òø£b˛sTTHê, |üø£ÿqTqï yêfi¯¢øÏ Ç~ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. á >∑Ts¡ø£ düeTdü´ e\¢ nH˚ø£eT+~ $&Ü≈£î\T rdüT≈£îqï |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

ø±s¡D≤\T: <∏Ó’sêsTT&é, dü÷ú\ø±j·T+, eTT≈£îÿ˝À|ü\ ø£+&Ésê\T ô|s¡T>∑T<ä\, {≤ì‡˝Ÿ‡ düeTdü´, Hê\Tø£ yÓqTø£uÛ≤>∑+ ô|<ä›~>± ñHêï >∑Ts¡ø£ düeTdü´ edüTÔ+~. á düeTdü´ ñqï yê]ø£+fÒ, |üø£ÿq ìÁ<äb˛‘·Tqï yê]øÏ ‘Ó\TdüTÔ+~. Bì e\¢ #ê˝≤ Çã“+~|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. á düeTdü´ eT>∑yêfi¯¢˝À m≈£îÿe>± ø£ì|æ+∫Hê, Ád”Ô\T, |æ\¢˝À¢ ≈£L&Ü ø£ìdüTÔ+~. eT>∑yê]˝À 4 qT+∫ 6 XÊ‘·+ ø£ì|ædüTÔ+&É>±, Ád”¢˝À 2 XÊ‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~. Jeq XË’*˝À e÷s¡TŒ\T ø±s¡D+>± á düeTdü´ n‘·´~Û≈£î˝À¢ yê´|ædüTÔ+~. eTTU´+>± ãs¡ZsY‡, kÕïø˘‡, Á&ç+≈£î\T, uÛÀ»q+˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï e÷s¡TŒ\T e+{Ï ø±s¡D≤\T >∑Ts¡ø£ düeTdü´≈£î <ë]rdüTÔ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ.

>∑Ts¡ø£ düeTdü´ m]øÏ edüTÔ+~? : >∑Ts¡ø£ düeTdü´ d”¢|t Ä|æïj·÷ düeTdü´ ñqï yê]˝À edüTÔ+~. n+<äTe\¢ Bì \ø£åD≤\T eTT+<äT>± >∑T]Ô+#ê*. Ç$ ‘Ó\TdüTø√e&É+ #ê˝≤ düT\uÛÑ+. n|ü⁄Œ&ÉT yÓ+≥H˚ yÓ’<äT´ìï dü+Á|ü~+∫, düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚ M\T+≥T+~. Bì \ø£åD≤\T #·÷düT≈£î+fÒ...ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫q yÓ+≥H˚ VüAcÕs¡T>± ˝Òø£b˛e&É+, ìdü‡‘·TÔe, ≈£Ls¡TÃ+≥÷ ìÁ<äb˛‘·T+&É&É+, yÓTf…¢øÏÿHê Äj·÷dü+ nì|æ+#·&É+, ‘·\MT<ä ãs¡Te⁄qï≥T¢ nì|æ+#·&É+, @ø±Á>∑‘· ˝Òø£b˛e&É+, @ |üìMT<ä ÁX¯<ä∆ ˝Òø£b˛e&É+, ìÁ<ä˝Ò$T e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. Ç≥Te+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+∫q yês¡T yÓ+≥H˚ }|æ]‹‘·TÔ\ yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓ’<ä´ì|ü⁄DTì

Ç≥Te+{Ï >∑Ts¡ø£ düeTdü´ m+<äTø=düTÔ+~? BìøÏ ø±s¡D˝Ò$T{Ï? ∫øÏ‘·‡ $<Ûëq+ @<Ó’Hê ñ+<ë? n+fÒ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. >∑Ts¡ø£ m+<äTø=düTÔ+~? : }|æ] |”\Ã&É+˝À nyê+‘·sê\T e\¢ >∑Ts¡ø£ edüTÔ+~. m+<äTø=düTÔ+<ä+fÒ eTq+ ìÁ<ä˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT XÊ«düHêfi¯+ eT÷düT≈£îb˛e&É+ e\¢ >±* |”\Ã&É+˝À nyê+‘·sê\T @s¡Œ&É‘êsTT. n|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø±düÔ >∑{Ϻ>± |”\Ã&É+ e\¢ >±* #˚ùd X¯ã∆y˚T >∑Ts¡ø£. dü÷ú\ø±j·T+ ñqï yêfi¯¢øÏ Ç~ #ê˝≤ düVü≤»yÓTÆHê, me]¬ø’Hê e#˚à neø±XÊ\THêïsTT. eTq+ ìÁ<äb˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT >=+‘·T ø£+&Ésê\T $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥÷ ñ+{≤sTT. nsTTq|üŒ{Ïø,° >±* Á|üyêVü‰ìøÏ n&ɶ+øÏ ñ+&É<äT. e÷eT÷\Tø£+fÒ m≈£îÿe>± >=+‘·T, Hê\Tø£ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥÷ ñ+{≤sTT. dü÷ú\ø±j·T+ ñqï yêfi¯¢˝À á yÓT‘·Ô{Ï ø=e⁄« ø£+&Ésê\T eT]+‘· eT+<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. B+‘√ XÊ«düHêfi¯+ Çs¡T>±Z ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ‘·\, yÓT&É meTTø£\ ìsêàD Äø±s¡+ e\¢ >±* e÷s¡Z+ ∫qï~>± ñ+≥T+~. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

25


dü+Á|ü~+#·&É+ <ë«sê ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝ÀH˚ ∫øÏ‘·‡ #˚düT≈£îH˚ M\T+≥T+~. ∫øÏ‘·‡ |ü<䛑·T\T: d”¢|t Ä|æïj·÷ düeTdü´ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ ø=ìï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. d”¢|t düº&û #˚j·T&É+ <ë«sê yÓ’<äT´\T á >∑Ts¡ø£ rs¡T, ‘ÓqTï\qT n<ä´j·Tq+ #˚kÕÔs¡T. d”¢|tdüº&û b˛©Á>∑|ò” nH˚ |üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Bìì sêÁ‹ 10 >∑+≥\ qT+∫ ñ<äj·T+ 6 es¡≈£î #˚kÕÔs¡T. >∑Ts¡ø£ mìïkÕs¡T¢ edüTÔ+~. @ |ü]dæú‘·T˝À¢ edüTÔ+~ e+{Ï nH˚ø£ $wüj·÷\T, #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï e÷s¡TŒ\T á |üØø£å <ë«sê ]ø±sY¶ ne⁄‘êsTT. n˝≤π> s¡ø£Ô+˝À Äøχ»Hé |ü]e÷D+ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT+Ô ~. eTT≈£îÿ <ë«sê »]π> >±* ø£<ä*ø£\T, yÓT<ä&ÉT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T, >∑T+&Óø=≥Tº≈£î+≥Tqï y˚>∑+, s¡ø£Ôb˛≥T, ‘·~‘·s¡ $esê\˙ï ‘Ó\TkÕÔsTT. Bì e\¢ yÓ’<äT´\≈£î ˇø£ düeTÁ>∑yÓTÆq n_ÛÁbÕj·T&É+ @s¡Œ&É&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. d”¢|t Ä|æïj·÷ ìsê∆]+#·T≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ∫øÏ‘·‡ô|’ <äèwæºô|{≤º*. á ∫øÏ‘·‡ Á|ü<Ûëq \øå±´\T ¬s+&ÉTHêïsTT. ìÁ<ä˝À kÕ<Ûës¡D XÊ«dü |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·Tø√e&É+ ˇø£{Ï ø±>±, ô|<ä›>± >∑Ts¡ø£ô|≥º&É+, |ü>∑{Ï ìÁ<ä˝≤+{Ï düeTdü´qT e~*+#·Tø√e&É+ ¬s+&√~. á ∫øÏ‘·‡ #˚j·T&É+ <ë«sê BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ç‘·s¡ düeTdü´\T ≈£L&Ü ‘=\–b˛‘êsTT. ø£qTø£ rÁe‘·qT ã{Ϻ ∫øÏ‘·‡ #˚kÕÔs¡T. ∫qï|æ\¢˝À¢ ≈£L&Ü á düeTdü´ sêe#·TÃ. Bìe\¢ yê] m<äT>∑T<ä\ ˝À|ü+ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ eTT+<äT>± |üØø£å #˚sTT+#·Tø√e&É+ eTTK´+. >∑]“¤D° Ád”Ô\˝À ≈£L&Ü á düeTdü´ sêe#·TÃ. HÓ\\T ì+&ÉT‘·Tqï ø=B› ãs¡Te⁄ô|s¡T>∑T‘ês¡T. á Áø£eT+˝À ≈£L&Ü >∑Ts¡ø£ düeTdü´ sêe#·TÃ. nsTT‘˚ &Ó*eØ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· á düeTdü´ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘·–Zb˛‘·T+~. >∑Ts¡ø£ düeTdü´qT d”|”@|” n+fÒ ø£+{Ïq÷´dt bÕõ{Ïyé msTTsYy˚ Áô|»sY, ;|”@|” u…’qe˝Ÿ 26

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

bÕõ{Ïyé msTTsY y˚ Áô|»sY <ë«sê ≈£L&Ü ∫øÏ‘·‡ #˚ùd |ü<䛑·T\THêïsTT. á $TwüHé\T sêÁ‹ |ü&ÉT≈£îH˚ düeTj·T+˝À eTT≈£îÿ≈£î neT]à ìÁ<äb˛‘˚, >∑Ts¡ø£ düeTdü´ qT+∫ ñ|üXe¯ Tq+ ø£\T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ‘·|üŒìdüs¡e⁄‘·T+~. m˝≤+{Ï düs¡®Ø #˚j·÷*? n~ m+‘· düeTs¡∆e+‘·+>± |üì#˚düTÔ+<äH˚~ d”ï|t m|æïj·÷ ø±s¡D+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~.

yê´~Û, ;|” e#˚à neø±X¯+ ñ+~. >∑T+&Ób˛≥T sêe#·TÃ. n˝≤π> >∑T+&Ó |ü]e÷D+ ô|s¡>∑&É+, Vü‰sYº, Áu…sTTHé, }|æ]‹‘·TÔ\T, øÏ&ûï\ô|’ <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ø£*π> neø±X¯+ ñ+~. eTTK´+>± #Ó’Hék˛àø£sY‡, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ, &çÁô|wüHé eT+<äT\T rdüT≈£î+≥Tqï yê]˝À, d”¢|æ+>¥ {≤´u…¢≥T¢ yê&É&É+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ á düeTdü´ dü+uÛÑ_düTÔ+~. á á <äTs¡\yê≥¢˙ï e÷H˚j·T&É+ eT+∫~.

düs¡®Ø <ë«sê XÊ«dü e÷sêZìï yÓ&É\TŒ #˚kÕÔs¡T. á Áø£eT+˝À H√{Ï˝Àq÷, >=+‘·T\˝À ñqï n<äq|ü⁄ ø£DC≤˝≤ìï ‘=\–kÕÔs¡T. øÏ+~ <äe&ÉqT dü]#˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ n<äq|ü⁄ ø£DC≤\+ ‘=\–+#·&Ée÷? {≤ì‡˝Ÿ‡ ‘=\–+#·&Ée÷? nH˚ ¬s+&ç+{Ï˝À ˇø£{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± yÓ’<äT´\T m+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ∫øÏ‘·‡ ‘·sê«‘· XÊ«dü yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·T+~. ø£\‘· ìÁ<ä ñ+&É<äT. |ü>∑{Ï |üP≥ ìÁ<äeT‘·TÔ ñ+&É<äT. ô|’>± d”¢|t j·÷|æïj·÷‘√ eTT&ç|ü&çq s¡ø£Ô|”&Éq+, >∑T+&Ób˛≥T ‘·~‘·s¡ Äs√>∑´ düeTdü´\T á ∫øÏ‘·‡ ø±s¡D+>± e÷j·TeTj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïsTT. d”¢|t m|æïj·÷ ø£qT>=q&É+ ø£wüº+. Bìô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±s¡D+. d”¢|t j·÷|æïj·÷ ñqï yêfi¯¢˝À eTTK´+>± e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>±, #·¬øÿs¡

nsTT‘˚ ø£˙dü+ ìÁ<äb˛j˚T≥|ü⁄Œ&Ó’Hê ø£˙dü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥÷, >∑Ts¡ø£ düeTdü´ qT+∫ ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ bı+<äe#·Ãì yÓ’<äT´\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. M|ü⁄ yê*à ø±≈£î+&Ü, |üø£ÿ≈£î yê* |ü&ÉTø√yê*. >±* |”˝Òà e÷sêZìøÏ Hê\Tø£ n&ÉT¶|ü&˚ neø±X¯+ ‘·–Zb˛‘·T+~. <˚Vü≤+ ø£+fÒ ‘·\ uÛ≤>∑+ ø£˙dü+ Äs¡T n+>∑Tfi≤\ m‘·TÔ˝À u…&é ñ+&Ü*. >±* |”\TÃø√e&É+ düT\uÛÑ+>± ñ+≥T+~. Hêdæø± s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. ***

Äs√>∑´ düeTdü´\ìï+{Ïø° |ü]cÕÿs¡+ X¯Øs¡+˝Àì {≤øχq¢≈£î ãVæ≤cÕÿs¡+


m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt |ü⁄bıŒ&ç eTT|ü

m\¬s®Hé nqTq~ Vü‰ìø£s¡+ ø±ì |ü<ës¡∆+. <ëì e\¢ m\]®ø˘ ]j·÷ø£åHé ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. m\]®ø˘¬s’HÓ’{ÏdtqT kÕ<Ûës¡D+>± ùV≤ |ò”esY nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. Ç~ m\]®ø˘ ]j·÷ø£åHé e\¢ m\¬s®Hé ø±s¡ø£+>± @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt \ø£åD≤\T :

kÕ<Ûës¡D+>± á øÏ+~$ m\]®ø˘

¬s’HÓ’{ÏdtøÏ ø±s¡ø±\T>± |ü]>∑DÏ+#·ã&É‘êsTT. >∑&ç¶, <Ûä÷[, ã÷E, |ü⁄bıŒ&ç. M{Ï˝À ÄK]<Ó’q |ü⁄bıŒ&ç $T>∑‘ê yê{Ïø£Hêï kÕ<Ûës¡D ø±s¡ø£+. MT X¯Øs¡+˝ÀøÏ m\sYõHé Á|üy˚•+∫q yÓ+≥H˚ Væ≤kÕº$THé s¡kÕj·THêìï MT X¯Øs¡+ ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. Væ≤düº$THé nqT s¡kÕj·Tq+ eTq X¯Øsêìï m\sY®Hé qT+∫ ø±bÕ&ÉT‘·T+~. á s¡kÕj·Tq+ e\¢ m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Bìe\¢ n$ ∫ø±≈£î ø£*–+#·T eTT≈£îÿø±s¡&É+ ( s¡ìï+>¥H√dt), ‘·TeTTà\T, ø£+&É¢ <äTs¡<ä ø£\T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒø£ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DTì

ø£*dæ eT+<äT\T yê&Ü*. Ç~ MT <Ó’q+~q J$‘êìøÏ Ä≥+ø£+>± ñ+≥T+~. m\]®Hé˝À s¡ø±\T. |ü⁄bıŒ&ç, <Ûä÷[, »+‘·Te⁄\ yÓ+Á≥Tø£\T, |æ*¢ ˝≤˝≤»\+, ã÷E\T M≥ìï+{Ï˝À |ü⁄bıŒ&ç Á|ü<Ûëq ø±s¡Dø±]. Á|üeTTK+>± ø=ìï ø=ìï s¡T‘·Te⁄˝À¢ Ç~ ‘·q Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. #Ó≥T¢, |ü⁄e⁄«\|ü⁄bıŒ&ç edü+‘· s¡T‘·Te⁄˝À¢ yê{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ækÕÔsTT. >∑&ç¶, M&é‡ m+&Üø±\+˝À m≈£îÿe |ü⁄bıŒ&çì ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕÔsTT. m\Ø® me]¬ø’Hê sêe#·Tà >±˙ MT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\˝À me]¬ø’Hê m\Ø® ñ+&˚≥≥ºsTT‘˚, MT≈£î m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt

‘·TeTTà\T, eTT≈£îÿ ø±s¡&É+, eTT≈£îÿ~ã“&É, eTT≈£îÿ˝À <äTs¡<ä, <ä>∑TZ, >=+‘·TH=|æŒ ˝Òø£ <äTs¡<ä ø£+&É¢ <äTs¡<ä, ˙s¡T ø±s¡T≥, ‘·s¡#·÷ ‘·\H=|æŒ, mÁs¡ì <ä<äT›s¡T¢ (ˇ+{Ïô|’) m\]® ‘·≈£îÿe>± ñqï s√>∑T\qT &Üø£ºsY >±s¡T ‘·ìF #˚dæ eT+<äT\T sêkÕÔs¡T. ø±˙ m≈£îÿe>± ñqï yê]øÏ ø=ìï |üØø£å\T #˚sTTkÕÔs¡T. ‹]– sê≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ dü\Vü‰\T ÇkÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± dæÿHéÁ|æø˘ f…dtº #˚sTTkÕÔs¡T. BìøÏ s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡ø±\T ∫qï∫qï &√düT\˝À MT #·s¡à+ øÏ+~øÏ |ü+|æ, yê{Ïe\¢ ø£*π> ]j·÷ø£åHé\ì #·÷kÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± mÁs¡ì yê|ü⁄ eùdÔ Äm\¢s¡®Hé e\¢ MT≈£î edüTÔ+<äì ìsê∆s¡D #˚kÕÔs¡T. Ç~ø±ø£ ÄsY@mdt{° ≈£L&Ü #˚sTTkÕÔs¡T. m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt ø=ìï ø±˝≤˝À¢ ø±˙, dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê ø±˙ ñ+&˚ ÄkÕÿs¡+ ñ+~.

( ‘·s¡TyêsTT 28e ù|J˝À ) dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

27


ÄVü‰s¡+ ø±<äT... Wwü<Ûä+

|üdüT|ü⁄

|üdüT|ü⁄ n\¢+ C≤‹øÏ #Ó+~q <äT+|ü. á <äT+|ü ˝À|ü\+‘ê |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T˝À ñ+&É&É+ e\¢ BìøÏ |üdüT|ü⁄ nì ù|s¡T e∫Ã+<äì #Ó|üŒ&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. e+≥\≈£î yê&˚ eTkÕ˝≤ ~qTdüT˝À¢ |üdüT|ü⁄ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À düTe÷s¡T Äs¡T y˚\ ìs√~Û+#˚$, ≥÷´eTsY ø£\T>∑≈£î+&Ü ñ+&˚ H=|ü⁄Œ\T, u…qT≈£î\T ‘·>∑TZ‘êsTT. ∫qï

dü+e‘·‡sê\ qT+∫ |üdüT|ü⁄qT Wwü<Ûä+>±, kÂ+<äs¡´ kÕ<Ûäq+>±, e+≥˝À eTTK´yÓTÆq ~qTdüT>± yê&É&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> eÁkÕÔ\ô|’ n<ä›&ÜìøÏ yê&ÉT‘·THêïs¡T. |üdüT|ü⁄ <äT+|ü s¡÷|ü+˝À yÓT≥ºÁbÕ+‘·+˝À $]$>± |ü+&ÉT‘·T+~. |üdüT|ü⁄˝À $≥$THé\T, \eD≤\‘√ bÕ≥T X¯Øs¡ Äs√>±´ìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ ô|’{°Hé bòÕdüŒs¡dt ≈£L&Ü n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. |üdüT|ü⁄ πsDTe⁄˝À $$<Ûä Jeq Á|üÁøÏj·T\≈£î ‘√&ÉŒ&˚ j·÷+{° ãjÓ÷{Ïø˘, ø±´q‡sY ìs√<Ûäø£, ÇHé|ü¢y˚TwüHé

j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ >∑TD≤\T ø£*– ñqï e+<ä˝≤~ |üs¡e÷DTe⁄\THêïsTT. |üdüT|ü⁄ <äT+|ü˝À¢ ø£sY≈£î´$Tdt nH˚ eTTK´yÓTÆq |ü<ës¡∆+ ñ+≥T+~. yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑Z&ÜìøÏ C≤eT Ä≈£î\T |üdüT|ü⁄‘√ ø£*|æ q÷] sêùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. n˝≤π> ø£|òü+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ y˚&çbÕ\˝À ø=~›>± |üdüT|ü⁄ ø£*|æ ‘ê>±*. ÄVü‰s¡|ü<ësê∆˝À¢ |üdüT|ü⁄ ø=~›>± yê&ç‘˚ s¡ø£ÔX¯ó~∆ ne⁄‘·T+~. <ä>∑TZ, »\TãT, e+{Ï$ ‘·>±Z\+fÒ eTs¡T>∑T‘·Tqï ˙{Ï˝À |üdüT|ü⁄ ø£*|æ Ä$] |ü{≤º*. |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ, düTqïeTT ø£*|æ |ü≥Tºy˚ùdÔ

>±¢düT ˙fi¯¢˝À ˇø£ |üdüT|ü⁄ ø=eTTà y˚dæ sêÁ‘·+‘ê Hêqu…{Ϻ, bı<äT›qï ˝Ò#êø£ |üdüT|ü⁄ ø=eTTà rùddæ ˙fi¯¢qT #Ó+#ê‘√ u≤>± ø£*|æ |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ‘ê–‘˚ #·¬øÿs¡ yê´~Û n<äT|ü⁄˝À ñ+≥T+~. á ˙fi¯ó¢ ø=˝…dæºsê˝ŸqT, s¡ø£Ôb˛≥TqT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘·T+~. |üdüT|ü⁄ <äT+|ü eTT<ä›>± <ä+∫, ‘·\ô|’ sêdüT≈£î+fÒ ‘·\‹s¡T>∑T&ÉT ‘·>∑TZ‘T· +~. |üdüT|ü⁄˝À ñ+&˚ ≈£s¡Tÿ$THé nH˚ |ü<ës¡∆+ eT‹eTs¡T|ü⁄qT n]ø£&ÉT‘·T+~.

‘·–+Z #˚ eT+<äT\T eTT≈£îÿ˝À #·Tø£ÿ\T s¡÷ù|D yê&Ée#·TÃ. eTT+<äTqT+∫ ôV’≤;|”, Áb˛ùdº{Ÿ Á>∑+~Û yê|ü⁄ ø±˙ ñqï≥¢sTT‘˚ &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+∫

yê&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ô|’ #Ó|æŒq eT+<äT\T ≈£L&Ü ø£*|æ yê&Ée#·TÃ. á ~Ûsê|” e\¢ m\]®q¢qT ‘·–ZdüTÔ+~. \ø£åD≤\T ‘·>∑T‘Z êsTT. yê´~Û ìs√<Ûä+ m˝≤? : eTTK´+>± @ m\]®HéøÏ á u≤<Ûä edüTÔ+<√, n~ ‘Ó\TdüTø=ì yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+, eTT+<äT>± Á|æyÓ+{Ïyé &√dt rdüT≈£îì ñ+&É&É+ ø=+‘· ˝≤uÛÑø£s¡+>± ñ+≥T+~. MT X¯Øs¡ ‘·‘·«+ ã{Ϻ Á{°{ŸyÓT+{ŸøÏ >∑TD+ ø£q|ü&ÉT‘·T+~. ø=+‘·eT+~˝À Ç~ ôd’qôd’{Ïdt>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. #ê\ m≈£îÿe>± ñqï \ø£åD≤\‘√ e∫Ãq m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{ÏdtøÏ eT+<äT\T ≈£L&Ü m≈£îÿes√E\T yê&Ée\dæ sêe#·TÃ. ø=+<ä]˝À Ç~ ÁuÀ+øÏj·T˝Ÿ ÄkÕÔà >± ≈£L&Ü e÷πs neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n+<äTe\¢ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ <ë«sê m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt qT+∫ s¡ø£åD bı+<˚ M\T+≥T+~. ` &Üø£ºsY ¬ø. dæ+Vü‰#·\+, yÓT&éø√.

***

m\]®ø˘¬s’HÓ’{Ïdt ( 27e ù|õ ‘·s¡TyêsTT ) e#˚à neø±XÊ\T m≈£îÿe. ô|’q #Ó|æŒq ø±s¡ø±˝Ò ø±≈£î+&Ü ø=ìï ãj·T{ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ñqï<ëìï m≈£îÿe #˚kÕÔsTT. $T–*q ø±s¡ø±\T: dæ>∑¬s{Ÿ bı>∑, s¡kÕj·THê\T, #·\¢ì yê‘êes¡D, ñø£ÿb˛‘·>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT, >±* u≤>± MdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT, >±* ø±\Twü´+, ôV≤sTTsY ÁùdŒ, ø£f…º\ bı>∑, Ä$]\T ∫øÏ‘·‡ : j·÷+{° Væ≤cÕºMTHé‡ : m\]®ø˘ ¬s’HÓ’{Ïdt˝À eTTK´+>± j·÷+{° Væ≤wü¢MTHé‡ nqT eT+<äT\qT m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. M{Ïe\¢ Væ≤cÕººMTHé nH˚ s¡kÕj·Tq+ eTq X¯Øs¡+˝À ‘·j÷· s¡Tø±≈£î+&Ü á eT+<äT\T u≤¢ø˘ #˚kÕÔsTT. Ç‘·s¡ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+fÒ dü+ã+~Û‘· yÓ’<äT´ìï dü+Á|ü~+∫ eT+<äT\T yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. &ûø£+C…dt≥+{Ÿ‡ : eTT≈£îÿ ~ã“&É 28

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

eT+<äT\T yê&É&É+ eT+∫~. ø£fi¯¢≈£î #·Tø£ÿ\ eT+<äT, eTT≈£îÿ˝À ÁùdŒ s¡÷|ü+˝À yê&Ée#·TÃ. M{Ïe\¢ <äTs¡<ä Ç‘·s¡ nkÂø£sê´\T ‘·>∑TZ‘êsTT. ø±˙ á eT+<äT\T ‘ê‘êÿ*ø£+>±H˚ yê&Ü*. ÇeT÷´H√ ~Ûsê|” : MT &Üø£ºsY >±s¡T MT yê´~Û rÁe+>± ñqï≥¢sTTHê, á ~Ûsê|”ì yê&Ée#·TÃ. ÇeT÷´H√~Ûsê|”


>∑¢ø√e÷ n+<Ûä‘ê«ìøÏ <ä>∑Z] <ë] ø£+{Ïì |ü]s¡øÏå+#·Tø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. Á|ü|ü+#êìï #·÷&Ü\+fÒ ø£fi¯ó¢ ñ+&Ü*. n+<äTπø H˚Á‘ê\ dü+s¡ø£åD≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*. #ê˝≤ eT+~ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+&É&É+‘√ ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£ yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ÉT‘·÷ n+<Ûä‘ê«ìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T.

ej·TdüT‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü n‹ ∫qï ÁbÕj·T+˝Àì |æ\¢\ qT+∫ eè<äT∆\ es¡≈£î me¬s’Hê á yê´~ÛøÏ >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. eè<äT∆˝À¢ á yê´~Û k˛πø neø±XÊ\T n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. |æ\¢˝À¢ á yê´~Û |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ñ+≥T+~. eT<Ûä´ ej·TdüT‡˝À¢q÷ á yê´~Û ø£ì|æ+#˚ neø±XÊ\T m≈£îÿe. >∑¢ø√e÷≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì eTT+<äT>± ôV≤#·Ã]+ #·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq yê´~Û \ø£åD≤ ˝ÒMT Bì˝À ø£ì|æ+#·e⁄. n‘·´+‘· kÕ<Ûës¡D+>± ø£ì|æ+#˚ zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ nH˚ s¡ø£+˝À m˝≤+{Ï yê´~Û ˝ø£åD≤\÷ ø£ì|æ+ #·e⁄. ø£+{Ï˝À ˇ‹Ô&ç ô|]–q|üŒ{Ïø° H=|æŒ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. ø£+{Ï ∫e] uÛ≤>∑+ qT+∫ ø±˙, Çs¡T |üø£ÿ\ ø±˙ edüTÔe⁄\T, <äèXÊ´\T ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚ Ç≥T e+{Ï |ü]dæú‹ì u≤~Û‘·T\T ‘·eT ‘·\qT |üø£ÿ≈£î ‹|æŒ #·÷&É&É+ <ë«sê dü]#˚düT≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. ‘·|üŒ ‘·eT <äèwæº πøåÁ‘êìøÏ @<√ düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+<äì Á>∑Væ≤+#·˝Òs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ <äèwæº˝À|ü+ @s¡Œ&çq≥T¢ ‘Ó*ùd es¡≈£î u≤~Û‘·T\T á düeTdü´ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√˝Òs¡T. >∑¢ø√e÷ ñ+<ë nH˚ $wüj·÷ìï ìsê∆]+#·T ø√e&ÜìøÏ H˚Á‘· yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+ #·&É+ nedüs¡+.

ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT˝À¢

>∑¢ø√e÷ ˇø£{Ï. Ç~ dü+Áø£$TùdÔ, n+<Ûä‘·«y˚T X¯s¡D´+. |üP]Ô>± qj·T+ #˚ùd neø±X¯+ ˝Òì yê´~Û. ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± >∑¢ø√e÷ &˚ ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤s¡T. @&Ü<√ø√kÕ¬s’Hê ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*–+#·&É+ <ë«sê dü+s¡ø£åD yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+<äì e÷]à 6q >∑¢ø√e÷ &˚>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”ÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+ >∑¢ø√e÷ yê´~Ûì ˙{Ïø±düT\ yê´~Û, q\¢ eTT‘·´+ nì kÕ<Ûës¡D uÛ≤wü˝À e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡T. ø£+{ÏbÕ|ü e<ä› ÁkÕyê\ Á|üdüs¡D˝À n&ɶ+≈£î\T @s¡Œ&ç ø£+{Ï qs¡+ e<ä› ˇ‹Ô&ç n~Ûø£yÓTÆ n~

>∑¢ø√e÷ &˚ e÷]Ã ` 6

ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+~. |òü*‘·+>± <äèwæºπøåÁ‘·+ ‘·>∑Z&É+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ HÓeTà~>± dü+|üPs¡í n+<Ûä‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. >∑¢ø√e÷˝À ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq s¡ø±\THêïsTT. n$ 1. zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷. 2. m≈£L´{Ÿ j·÷+–˝Ÿ ø√¢CŸ¶ >∑¢ø√e÷. n+<Ûä‘·«+ ø£\>∑&ÜìøÏ ø±s¡DeTj˚T´ n+XÊ˝À¢ >∑¢ø√e÷ eTTK´yÓTÆq~. >∑¢ø√e÷≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚j·T≈£î+&Ü e~*y˚ùdÔ dü+|üPs¡í n+<Ûä‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. >∑¢ø√e÷‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷, ∫øÏ‘·‡ rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° düTe÷s¡T 10 XÊ‘·+ eT+~ <äèwæº ø√˝ÀŒe&É+ »s¡T>∑T‘·T+≥T+~. Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú >∑¢ø√e÷qT n+<Ûä‘·«+ ø£\>∑&ÜìøÏ ¬s+&Ée n‹ ô|<ä› ø±s¡D+>± ù|s=ÿ+~. Bìì |üP]Ô>± qj·T+ #˚j·T&É+ ø±˙, dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

29


ø√˝ÀŒsTTq <äèwæºì eT∞¢ e#˚Ã˝≤ #˚j·T&É+ ø±˙ nkÕ<Ûä´+. nsTT‘˚ eT+<äT\‘√ ø±˙, X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡‘√ ø±˙ <äèwæº eT]+‘· ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü #˚j·Te#·TÃ. >∑¢ø√e÷ Bs¡Èø±*ø£ yê´~Û ø£qTø£ J$‘ê+‘·+ Bìì |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. <äèwæº ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ yê´~Û ìsê∆s¡DÒ ‘=*yÓT≥Tº. ø£+{Ï Äø£è‹ì |ü]s¡øÏå+#·&ÜìøÏ ø£+{Ï˝À ˇø£s¡ø£yÓTÆq Á<äe+ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·÷ ñ+≥T+~. <ëH˚ï @ø£«dt VüA´eTsY n+{≤s¡T. n~ ì‘·´+ ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ Áø£eT+˝À ø=‘·Ô Á<äe+ ñ‘·Œ‘Ó’Ôq ø=B› bÕ‘·~ ãj·T≥≈£î yÓfi¯SÔ ñ+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ Ç~ ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢&É+˝À @<Ó’Hê n&ÉT¶|ü&ç‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT ø£+{Ï qs¡+ô|’ ˇ‹Ô&ç Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› qs¡+ <Óã“‹+≥T+~. n˝≤ <Óã“‹q&É+ e\¢ e#˚à Á|üe÷<ëìï >∑¢ø√e÷ n+{≤s¡T. >∑¢ø√e÷˝À Áô|’eTØ >∑¢ø√e÷, ôd¬ø+&ÉØ ø£¢ø√e÷, ø£+C…ì≥˝Ÿ >∑¢ø√e÷ ˝Ò<ë |”&çj·÷Á{Ïø˘ >∑¢ø√e÷ nH˚ s¡ø±\THêïsTT. Áô|’eTØ >∑¢ø√e÷ : ì]∆wüºyÓTÆq ø±s¡D+ @B ˝Ò≈£î+&Ü á yê´~Û ø£ì|æùdÔ <ëìï Áô|’eTØ >∑¢ø√e÷ n+{≤s¡T. Ç+<äT˝Àq÷ eT∞¢ zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ nì, ø√¢CŸ¶ j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ nì ¬s+&ÉT s¡ø±\THêïsTT. Áô|’eTØ zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷˝À @ø£«dt VüA´eTsY Á<äe+ #ê˝≤ HÓeTà~>± ãj·T≥≈£î yÓfi¯óÔ+~. n+<äTe\¢ n+<Ûä‘·«+ ≈£L&Ü #ê˝≤ HÓeTà~>± edüTÔ+~. ø√¢CŸ¶ j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷˝À ø£+{Ï eTT+<äT ñ+&˚ j·÷+–˝Ÿ uÛ≤>∑+ nø£kÕà‘·TÔ>± düqïã&çb˛‘·T+~. ˝Ò<ë eT÷düT≈£îb˛‘·T+~. <ë+‘√ @ø£«dt ãj·T≥≈£î Á|üeVæ≤+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Òø£ ø£+{Ïqs¡+ô|’ ˇ‹Ô&ç nø£kÕà‘·TÔ>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. á ‘·s¡Vü‰ πødüT˝À¢ H=|æŒ, ø£qTï mÁs¡u≤s¡&É+‘√ bÕ≥T #·÷|ü⁄qT ø±düÔ y˚>∑+>± ø√˝ÀŒ‘ês¡T. ôdø£+&ÉØ >∑¢ø√e÷ : á ‘·s¡Vü‰ 30

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

dü¬s’q #·÷|ü⁄ >∑¢ø√e÷ ø£+{ÏøÏ <Óã“‘·>∑\&É+, ø£+{Ï ø£≥ø£+ <Óã“‹q&É+, ø£+{Ï˝À ÇHÓŒ¤ø£åHé‡ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ edüTÔ+~. ø£+C…ì≥˝Ÿ >∑¢ø√e÷ : Ç~ ∫qï|æ\¢˝À¢ e#˚à >∑¢ø√e÷. ø=+‘·eT+~˝À |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ø£+{Ï˝À ñ+&˚ @ø£«dt Á<äe+ ãj·T≥≈£î Á|üeVæ≤+#·<äT. <ë+‘√ ø£qT>∑T&ÉT¶ e÷eT÷\T ø£+fÒ ô|<ä›~>± ñ+≥T+~. BH˚ï ã÷bÕÔ\àdt n+{≤s¡T. á »ãT“ ñqï |æ\¢˝À¢ ø£+{Ï qT+∫ ˙s¡T ø±s¡T‘·÷ ñ+≥T+~. |æ\¢\T ø±+‹ì #·÷&É˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ì bòı{Àbò˛_j·÷ n+{≤s¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑¢ø√e÷≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±XÊ\Tqï|üŒ{Ïø°, ø=ìï n+XÊ\T á yê´~Û k˛ø£&ÜìøÏ ùV≤‘·Te⁄\e⁄‘êsTT. yê{Ï˝À eTTK´+>± 40 dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ <ë{Ïq yê]øÏ >∑¢ø√e÷ e#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT. n˝≤π> ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ me]¬ø’Hê >∑¢ø√e÷ yê´~Û ñHêï yê´|ædüTÔ+~. <ä>∑Z] #·÷|ü⁄ø√dü+ yê&ÉT‘·Tqï ø£fi¯¢<ë›\ HÓ+ãs¡T ‘·s¡#·÷ ô|s¡T>∑T‘·÷ ñqï≥¢sTTHê sêe#·TÃ. ‘·s¡#·÷ ‘·\H=|æŒ edüTÔ+&É&É+, B|ü+ #·T≥÷º ø±+‹ $$<Ûä s¡+>∑T˝À¢ øÏì|æ+#˚ yê]˝À, <äèwæºπøåÁ‘·+˝À ˝ÀbÕ\T @s¡Œ&É&É+, eT<ÛäTy˚TVü≤+‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yês¡T, <Ûä÷eTbÕq+ #˚ùdyê]˝À, ø£+{ÏøÏ ã\yÓTÆq >±j·T+ ‘·>∑\&É+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e+{Ï yê{Ï $wüj·T+˝À >∑¢ø√e÷ k˛ø£&ÜìøÏ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïsTT. ø±]ïj·÷ eT<Ûä´uÛ≤>∑+ 0.5 $T.MT

eT+<ä–+∫q #·÷|ü⁄ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <äfi¯dü] ø£*– ñ+&É&É+ yÓTT<ä˝…’q n+XÊ\T >∑¢ø√e÷ k˛ø£&ÜìøÏ Á|üe÷<äø£s¡ n+XÊ\T>± |ü]D$TkÕÔsTT. á n+XÊ˝À¢ @yÓTÆHê ñqï≥T¢ nì|æùdÔ yÓ+≥H˚ H˚Á‘· yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#ê*. >∑¢ø√e÷≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä |üØø£å\T #˚kÕÔs¡T. eTTK´+>± >∑¢ø√e÷ nì nqTe÷q+ ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´\T ø£+{Ï˝À ˇ‹Ô&çì qyÓ÷<äT #˚kÕÔs¡T. ø£+{Ï Hê&û |üØø£å, <äèwæº πøåÁ‘· |üØø£å, Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˝…Hé‡ düVü‰j·T+‘√ >=ìjÓ÷k˛ÿ|æ |üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ : ø£+{Ï˝À ˇ‹Ô&ç ô|]– ø£+{ÏHê&ç HÓeTà~>± <Óã“‹q&É+ e\¢ <äèwæº πøåÁ‘·+ HÓeTà~>± ≈£î+∫+#·T≈£î+≥÷ ∫es¡≈£î XÊX¯«‘· n+<Ûä‘·«+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~. M]øÏ ˝Ò»sY ˝Ò<ë X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ <ë«sê ø£+{Ï˝Àì ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê yê´~Ûì ìj·T+Á‹+#·e#·TÃ. ø√¢CŸ¶ j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ : á düeTdü´˝À zô|Hé j·÷+–˝Ÿ >∑¢ø√e÷ e÷~]>± HÓeTà~>± ø±≈£î+&Ü Äø£kÕà‘·TÔ>± ø£+{Ï˝À ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑&É+ e\¢ ø£qTï H=|挑√ mÁs¡u≤s¡T‘·T+~. yê+‘·T\T ‘·\H=|æŒ yÓTT<ä˝…’q ˝ø£åD≤\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. M]øÏ n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘·‡ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. ø£+{Ï˝Àì ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+∫ ˝Ò»sY <ë«sê Ä|üπswüHé #˚ùdÔ ø=~›>± <äèwæº ì\ã&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± |üø£ÿ ø£+{ÏøÏ ≈£L&Ü ∫øÏ‘·‡ #˚kÕÔs¡T. ***


$≥$THé dæ ‘√ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ $≥$THé dæ

$≥$THé dæ ˝À|ü+‘√ $$<Ûä nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘˚Ô neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T bÕ{Ïdü÷Ô, bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê nìï s¡ø±\ $≥$THé\qT bı+<˚ M\T+≥T+~. Ä≈£î≈£Ls¡\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, d”»q˝Ÿ>± e#˚à |ü+&ÉT¢ |ü⁄wüÿ\+>± rdüTø√e&É+ <ë«sê $≥$THé\ ˝À|ü+ ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñ+&É<äT. bòÕdtº|òü⁄&é‡, Ç‘·s¡ ãj·T≥ ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï ÁbÕôddt¶ |òü⁄&é‡ ‘·–Z+∫, Ç+{À¢H˚ ‘êC≤ e+≥ø±\qT rdüTø√e&É+ <ë«sê eTq Äs√>±´ìï eTqy˚T ø±bÕ&ÉTø√>∑\eTì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

$≥$THé dæ s¡kÕj·Tìø£ HêeT+

@kÕÿ]“ø˘ ÄeT¢+. ìeTà, Hê]+» |òü˝≤\T, ñdæ], Ä≈£î≈£Ls¡\T, ‘êC≤ ã+>±fi¯<äT+|ü, ≥yÓ÷{À yÓTT<ä˝…’q yê{Ï˝À m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. $≥$THé dæ eTè<∏äT˝≤dæú meTTø£, &Ó+{°Hé \ s¡ø£ÔHêfi≤\ m+&√B∏*j·T+qT Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘·T+~. Ç~ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~düTÔ+~. s¡ø£Ô+˝À ø=˝…dæºsê˝ŸqT ø£]–düTÔ+~. >±j·÷\T ‘·«s¡>± e÷q&ÜìøÏ ÇqTeTT XÀwüD≤ìï n~Ûø£+ #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü Ç~ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. $≥$THé ˝À|ü+ e\¢ düÿØ« yê´~Û ø£\T>∑T‘·T+~. #·s¡à+ |ü>∑\&É+, |üfi¯¢ ∫>∑Tfi¯ó¢ yêj·T&É+, ∫>∑Tfi¯¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+, >±j·÷\T ‘·«s¡>± e÷qø£b˛e&É+ á yê´~Û \ø£åD≤\T $≥$THé dæ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~+∫, »ãT“\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ Ç~ |üø£åyê‘·+ qT+∫ s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔ+<ë? n+fÒ

ø£∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTTHê, $≥$THé kÕúsTT\T ‘·≈£îÿe>± >∑\yê]øÏ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫{Ï¢b˛j˚T eTT|ü⁄Œ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. |üø£åyê‘·+ πødüT˝À¢ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫≥¢&É+ ( ôV≤eTπsõø˘) e\¢ e#˚à |üø£åyê‘·+ 15 XÊ‘·y˚T. ø±˙ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+ eT÷\+>± e#˚à |üø£åyê‘·+‘√ b˛*ùdÔ Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTqÆ ~. $≥$THé dæ kÕúsTT\T ‘·≈£îÿe>± >∑\yê]øÏ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫fÒ¢ eTT|ü⁄Œ ñ+≥Tqï≥T¢ ‘˚*+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T $e]düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ e÷Á‘·\qT y˚düTø√e&É+ ø£Hêï, ÄVü‰s¡+ <ë«sêH˚ $≥$THé dæ \_Û+#˚˝≤ #·÷düTø√e&É+ y˚T\ì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Hê]+», ã‘êÔsTT, u§bÕŒsTT, ÁkÕºu…ÁØ, C≤eT, ø±´|æ‡ø£+, $Ts¡|üø±j·T\T, >=;|ü⁄e⁄«, Ä≈£î≈£Ls¡\ e+{Ï |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ $≥$THé dæ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.

$≥$THé dæ ˝À|ü+ e\¢ düÿØ« yê´~Û edüTÔ+~. Bì Á|ü<Ûëq \ø£åD+ ∫>∑Tfi¯¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+ ø±e&É+. Ç<˚ Áø£eT+˝À $≥$THédæ ˝À|ü+‘√ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔÁkÕeeTj˚T´ neø±X¯eT÷ ñ+&=#·Ãì yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\ ìs¡«Væ≤+∫q n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. $≥$THé dæ ˝À|üeTH˚~ nHês√>∑´ø£s¡yÓTqÆ XË’*øÏ ì<äs¡Ùq+. Ç~ |üø£åyê‘·+ eTT|ü⁄ŒqT ô|+#·T‘·T+~. eT<ä´bÕq+, n~Ûø£ ãs¡Te⁄, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e+{Ïe˙ï |üø£åyê‘·+ eTT|ü⁄ŒqT ô|+#·T‘êsTT. eTq JeqXË’*ì e÷s¡TÃø√e&É+ <ë«sê M{Ïì <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·TÃ. n+<äTe\¢ ÄVü‰s¡ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#·&É+ eT+∫~. $≥$THé dæ yÓT<ä&ÉT Äs√>∑´ø£s¡+>± ñ+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Ä˝À#·q\T, uÛ≤eq\T, Ä<˚XÊ\ e+{Ï yê{Ïì eTq yÓT<ä&ÉT˝Àì $$<Ûä uÛ≤>±\≈£î #˚s¡y˚ùd q÷´s√Á{≤Hé‡MT≥s¡¢ ‘·j·÷ØøÏ eTTK´+>± ôds¡{ÀìHé ñ‘·Œ‹ÔøÏ n‘·´edüs¡+. ø£qTø£ s√p ÄVü‰s¡+˝À ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√e&É+ ÁX‚j·Tdüÿs¡+. s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+#·&É+, s¡ø£ÔHêfi≤\qT Äs√>∑´+>± ñ+#·&É+˝À $≥$THé dæ bÕÁ‘· m≈£îÿe ø±ã{Ϻ, Bì yÓ÷‘ê<äT\T ‘·>∑Z&ÉeTH˚~ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫≥¢&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+&=#·Ãì $e]düTÔHêïs¡T. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

31


ÇqT‡*Hé rdüTø√e&Éy˚T ñ‘·ÔeT+ ÇqT‡*Hé rdüTø√yê\ì ˇø£ÿkÕ] &Üø£ºsY ìs¡ísTT+#êø£ mes¡T ≈£L&Ü n~ e<ä›ì ìyê]+#˚+<äT≈£î ˝Òìb˛ì Á|üj·T‘êï\T #Ój·T´≈£L&É<äT. ndü\T ø√¢eT+ ‘·≈£îÿe |üì#˚düTÔ+~. ø±ãfÒº eT<ÛäTy˚TVü≤+ e∫Ã+~. nsTTHê <ëìï eT+<äT\‘√ Ç+ø± m≈£îÿe |üì#˚ùd˝≤ Áù|πs|æ+#·&É+ eTVü‰ nsTT‘˚ z |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T

eT<ÛäTy˚TVüQ\ô|’ yÓT+‘·T\ Á|üuÛ≤e+ eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T yÓ’<äT´\T Ç∫Ãq eT+<äT\‘√ bÕ≥T yÓT+‘·T\T ≈£L&Ü yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. sêÁ‹ yÓT+‘·T\T Hêqu…{Ϻ ñ<äj·÷H˚ï |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ‹q&É+ #˚düTÔ+&É>±, eT]ø=+‘·eT+~ yÓT+‘·T bı&çì ô|s¡T>∑T‘√ ø£*|æ ñ|üjÓ÷–düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ á yÓT+‘·T\ Á|üuÛ≤e+ m+‘· ø ±\+

#Ój·T´e#·TÃ. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü <ëìï ã\e+‘·+ ô|&ÉT‘·T+fÒ eT<ÛäTy˚TVü≤+ n<äT|ü⁄‘·|üŒ&Éy˚T ø±<äT, eTTK´+>± ø£fi¯¢≈£L, øÏ&ûï\≈£L qwüº+ »s¡>=#·TÃ. ø±ã{Ϻ nedüs¡yÓTqÆ |ü⁄Œ&ÉT ÇqT‡*Hé rdüTø√e&Éy˚T ñ‘·ÔeT+

s¡ø£Ô+˝À Áf…Æ–¢»¬s’&ÉT¢ ñ+fÒ |ü+&ÉT¢ ‘·–Z+#ê* |ü+&ÉT¢ u≤>± r|æ>± ñ+{≤sTT ø£qTø£ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT eT<ÛäTy˚TVüQ\T |ü+&ÉT¢ ndü‡\T eTT≥Tºø√≈£L&É<äì uÛ≤$+#˚ yêfi¯ó¢. ø±˙ Áø£y˚T|”

|üì#˚düTÔ+<äH˚ <ëìô|’ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T |ü]XÀ<Ûäq\T #˚XÊs¡T. Ç~ yÓTT<ä{Ï 5 qT+∫ 10 dü+e‘·‡sê\ es¡πø Bì Á|üuÛ≤e+ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· yÓT+‘·T\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&É&ÉeTqï~ @ e÷Á‘·+ ÁX‚j·Tdüÿs¡+ ø±<äT. yÓT+‘·T\T yê&ÉT‘·THêï+ ø£<ë nì ÇqT‡*Hé ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ yÓ’<äT´\T dü÷∫+∫q eT+<äT\ yÓ÷‘ê<äT ‘·–Z+#˚ Á|üj·T‘êï\T ÁX‚j·Tdüÿs¡+ ø±<äT. @<Ó’Hê yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD˝À ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ m+‘Ó’Hê eT+∫~.

32

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

n<ä´j·THê˝À¢ ‘˚*+<˚eT+fÒ |ü+&ÉT¢ ‹q&É+ e\¢ »]π> qcÕº\ ø£+fÒ ˇq>∑÷&˚ Á|üjÓ÷»Hê˝Ò m≈£îÿeì. eTTK´+>±


|ü+&É¢˝À ñ+&˚ |”#·T j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. s¡+>∑Ts¡+>∑T |ü<ësê∆˝À¢ ñ+&˚ Ä s¡+>∑T |ü<ës¡∆+ eT+∫ Äs√>∑´ Á|ü<ësTTì. ø±ã{Ϻ eT<ÛäTy˚TVüQ\T MTøÏwüºyÓTqÆ |ü+&ÉT¢ s√E≈£î ¬s+&√ eT÷&√ $T‘·+>± ‹H=#·TÃ. ø=+<äs¡T u≤>± r|æ>± ñ+&˚ Á<ëø£å, e÷$T&ç |ü+&ÉT¢ ‹q≈£L&É<äì uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. ø±˙ M{Ï˝À r|æ ñqï yÓTT‘·Ô+>± ø±´\Ø\T ˝…ø£ÿ˝ÒùdÔ, M{Ï˝À ˙{ÏXÊ‘·+ m≈£îÿe ø±ã{Ϻ M{Ïì $T‘·+>± rdüTø√e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ s¡ø£Ô+˝À Áf…Æ–¢»¬s’&ÉT¢ m≈£îÿe>± ñ+fÒ e÷Á‘·+ |ü+&ÉT¢ u≤>± ‘·–Z+#ê*.

Äs√>∑´ #Ó’‘·q´+, ;|” #·÷|æ+#·Tø√e&É+ e+{Ïe˙ï ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ‘·sê\ qT+#˚

#Ûê‹ H=|æŒì ‘˚*ø£>± rdüTø√≈£L&É<äT #ÛêrH=|æŒ>± nì|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT ˇø£y˚fi¯ n~ ndæ&ç{° H=ù|Œ nsTTHê >∑T+&Ób˛≥T ø±<äì ìsê∆]+#·Tø√e&É+ nìï $<Ûë˝≤ y˚T\T. eTTK´+>± n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, eT<ÛäTy˚TVü≤+ ≈£î≥T+ã+˝À >∑T+&Ób˛≥T #·]Á‘· ñqïyêfi¯ó¢ >∑T+&Ó H=|æŒ $wüj·T+˝À eT]+‘· ÁX¯<ä∆>± ñ+&Ü*. #Ûê‹˝À H=|æŒ edüTÔ+fÒ, n<˚

yÓTT<ä\j·÷´sTT. n+‘·≈£î eTT+<äT n+fÒ eTq e+X¯+˝À ‘ê‘·\ ‘·s¡+˝À yê]øÏ ôV’≤;|æ e+{Ï s¡T>∑à‘·\T ñHêï, ≈£L&Ü eTq≈£î ‘Ó*ùd neø±X¯+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ ;|” e÷ Ç+≥e+≥ ˝Ò<äì BÛe÷>± ñ+&çb˛e&É+ dü]ø±<äT. 25 @fi¯ó¢ <ë{Ïq ‘·sê«‘· Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ @&Ü~ø√kÕ¬s’Hê ‘·|üŒìdü]>± yÓ’<äT´\‘√ ;|” #·÷|æ+#·Tø√e&É+ nedüs¡eTì >∑T]Ô+#ê*.

dü÷s¡´ qeTkÕÿs¡+‘√ #·Ts¡T≈£î<äq+ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü dü÷s¡´ qeTkÕÿsê\T #˚j·T&É+ e\¢

‘·>∑TZ‘T· +~˝Ò nì ‘√ùdj·T≈£î+&Ü zkÕ] ád”J e+{Ï ÁbÕ<Ûä$Tø£ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. ˇø£y˚fi¯ n~ >∑T+&ÓH=|æŒ nsTT‘˚ dü‘·«s¡ ∫øÏ‘·‡‘·‘√ >∑T+&Ó≈£î eT]+‘· qwüº+ »s¡>∑≈£î+&Ü >∑T+&Ó ø£+&És¡+ <Óã“‹q≈£î+&Ü #·÷düTø√e#·TÃ. >∑T+&Ó H=|æŒì >±´dt H=|æŒ>± bıs¡ã&ç ‘√ùddüT≈£î ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ, ¬s+&ÉT eT÷&ÉT yêsê\ ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ eT]+‘· $wü$TdüTÔ+~. n|ü⁄Œ&ÉT >∑T+&Ó≈£î øÏ¢wüºyÓTqÆ eTs¡eTà‘·T\T #Ój·÷´*‡ sêe#·TÃ. ø=ìïkÕs¡T¢ Ä neø±X¯+ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ.

n˝≤ nqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥T yÓ’<äT´\T <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãyê]ì >∑eTìùdÔ #ê˝≤eT+~ e÷ Ç+≥e+≥ ;|” ˝Ò<äT Hê≈£î sêe&Éy˚T+{Ï? nqï <Û√s¡DÏ˝À ñ+≥THêïs¡T ø±˙ Ç~ dü]ø±<äT. e÷ Hêqï≈£î ˝Ò<äT neTà≈£î ˝Ò<äT, Hê¬ø+<äT≈£î edüTÔ+<äqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥T. ¬s+&√~ á

X¯Øs¡+˝À nej·Tyê\˙ï #·Ts¡T≈£î<äq+‘√, dü÷Œ]Ôe+‘·+ ne⁄‘êsTT. X¯Øsêø£è‹ n+<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. nJs¡í+, eT\ã<ä›ø£+ e+{Ï düeTdü´˝…H√ï <ä÷s¡eTe⁄‘êsTT. ˇ‹Ô&ç, Ä+<√fi¯q ‘·–Z dæús¡‘·«+, e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£Ls¡T‘êsTT. X¯Øs¡+˝À nìï ø£+&Ésê\≈£î yê´j·÷eT+ \_ÛdüTÔ+~. yÓqTï|üPdü, yÓT&É ø£+&Ésê\T _>∑TdüT≈£îb˛≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. #Ûê‹ ø£&ÉT|ü⁄ uÛ≤>∑+˝À ø£+&Ésê\T $bÕŒs¡‘êsTT. X¯Øs¡+ô|’ |ü≥Tº ô|]– ‘·÷\≥+, |ü&çb˛e&É+ e+{Ï Çã“+<äT\T ‘·>∑TZ‘êsTT. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

33


bò˛¢¬s’&é <=s¡ø£ø£b˛‘˚ <ä+‘ê\T≈£î #˚≥T |æ\¢\ <ä+‘ê\ $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. Á|ü‹ s√p |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&˚≥≥T¢ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê*. dü]>± Áãwt #˚düTÔHêïsê? ˝Ò<ë? nH˚ $wüj·÷\T

ìs¡«Væ≤+∫q z n<Ûä´j·Tq+˝À yÓ\¢&Ó’+~. {°M #·÷dü÷Ô ÄVü‰s¡+ ‹H˚ |æ\¢\T ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ 228 ø±´\Ø\T m≈£îÿe d”«ø£]kÕÔs¡T. {°MøÏ ø£fi¯¢|üŒ–+#˚j·T&É+ e\¢ ÄVü‰sêìï |ü]$T‹ ˝Ò≈£î+&Ü d”«ø£]kÕÔ+. n+<äTe\¢ ePãø±j·T+ düeTdü´ edüTÔ+~. uÛÀ»q+ #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT {°M ø£fÒºj·T&É+ #ê˝≤ ñ‘·ÔeT+.

bı&çu≤]q ô|<äe⁄\qT dü+s¡øÏå+#·Tø√yê* ô|<äe⁄\T bı&çu≤]b˛sTT bı≥Tº˝≤ sê*b˛e&É+ mÁs¡u≤s¡&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ #·*ø±\+˝À m≈£îÿe. n+<äTπø ø=+<äs¡T ˝≤˝≤»\+‘√ ‘·&ç#˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. n˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ n$ eT]+‘·

|ü]o*dü÷ÔH˚, yê] |üfi¯ó¢ m˝≤ ñHêïjÓ÷ ≈£L&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ô|’ ñ+≥T+~. eTTK´+>± |æ\¢\≈£î nedüs¡yÓTÆq+‘· bò˛¢¬s’&é <=s¡ø£ì dü+<äsꓤ˝À¢ <ä+‘ê\T bÕ&Éj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe. m+<äTø£+fÒ |üfi¯¢ô|’q ñ+&˚ mHê$T˝Ÿ bıs¡‘√ bò˛¢¬s’&é‡ ø£*dæb˛sTT ˇø£ s¡ø£åD ø£e#·+˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. bò˛¢¬s’&é ‘·–q+‘· <=s¡ø£ì dü+<äsꓤ˝À¢ |æ\¢\≈£î |üfÒº Á<äyêVü‰s¡+ e\¢ |üfi¯¢ô|’ mHê$T˝Ÿ bıs¡ ‘·«s¡>± <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+~.

‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ m≈£îÿe ‹H˚kÕÔ+ {°M #·÷dü÷Ô |ü⁄düÔø£+ #·<äTe⁄‘·÷ bò˛H√¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‹q&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ n\yê≥T. n<=ø£ $<Ûä+>± Vü≤&Üe⁄&ç ø£*–düTÔ+~. ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ m≈£îÿe ‹H˚kÕÔeTì j·÷uÛ…’ y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\ô|’

34

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

bı&çu≤s¡‘êsTT. Bìï ìyê]+#·&ÜìøÏ yÓqï, ô|Á{À*j·T+ C…©¢, *|tu≤yéT ‘·s¡#·÷ sêdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ á düeTdü´ ‘·–Z ô|<äe⁄\T eTè<ÛäTe⁄>± ñ+{≤sTT.

n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ìj·T+Á‘·D‘√ ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\≈£î <ä÷s¡+ #ê˝≤eT+~˝À ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T e#˚Ã+‘· es¡≈£î ‘Ó*j·T<äT. yê]˝À j·T÷]ø˘ Ädæ&é kÕúsTTøÏ $T+∫


ñ+<äì eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± Ç˝≤+{Ï H=|ü⁄Œ\T sê≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ìj·T+Á‹+#ê*. eT<ä´bÕq+, <Ûä÷eTbÕq+ e÷H˚j·÷*. e÷+kÕVü‰s¡+, #˚|ü\T #ê˝≤ es¡≈£î ‘·–Z+#ê*. düeT‘·T\´ ÄVü‰sêìï rdüTø√yê*. Çy˚M bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡+ ‹H˚j·T&É+ e\¢ ãs¡Te⁄ ô|]– |ü\T düeTdü´\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘√+~.

>∑s¡“¤ÁkÕeyÓTÆ‘˚..... >∑s¡“¤ÁkÕe+ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· m+‘· ø±˝≤ìøÏ eT∞¢ >∑s¡“¤+ <ë\Ãe#·ÃH˚ dü+<˚Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~. ø£˙dü+ eT÷&ÉT HÓ\\ $sêeT+ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘·, düeTdü´\T+fÒ yê{ÏøÏ ∫øÏ‘·‡ |üPs¡ÔsTT´ düeTdü´

n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫Ã+<äì ‘˚˝≤πø >∑s¡“¤+ <Ûä]+#·&É+ eT+∫~. n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD ñ+&Ü*. yês¡T dü÷∫+∫q ø±*¸j·T+, ÇqTeTT e÷Á‘·*ï Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê&Ü*. b˛cÕø±Vü‰sêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*.

Ä≈£î≈£Ls¡\‘√ s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î #Óø˘

@s¡Œ&É<äT. øöe÷s¡+˝À ñ+&˚ ne÷àsTT\T, >∑]“¤DÏ\T M{Ïì ‘·|üŒø£ ‹Hê*. düeT‘·T\ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·T≈£îH˚ M\T+≥T+~. á $wüj·T+˝À nÁX¯<ä∆ #˚ùdÔ, nHês√>∑´ düeTdü´\≈£î <ë]rdüTÔ+~. eTTK´+>± s¡ø£ÔV”≤q‘· düeTdü´ |ü\T nqsê∆\≈£î <ë]rdüTÔ+~.

#·s¡à ‘˚»düT‡≈£î b˛wüø±Vü‰s¡y˚T y˚T\T düVü≤»dæ<ä∆+>± Á|üø£è‹ n+~+#˚ Ä≈£î≈£Ls¡\T ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢˝À ñ+&˚ mH√ï b˛wüø±\T #·sêàìï m|ü⁄Œ&ÉT ‘˚CÀe+‘·+>± ñ+#·T‘êsTT.

eè<ë∆bÕ´ìï <ä]#˚s¡ìe«e⁄. M{Ï˝Àì b˛wüø±\ #·s¡à+ô|’ y˚>∑e+‘·yÓTÆq Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘êsTT. dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üø£è‹ es¡+>± \_Û+∫q ÄVü‰s¡+˝À s√E≈£î ø£˙dü+ ◊<äT s¡ø±˝…’Hê ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*.

Á|ü‹s√E uÛÀ»q+˝À 100 Á>±eTT\ Ä≈£î ≈£Ls¡\T ‘·|üŒìdü]. M{Ïe\¢ eTVæ≤fi¯\ì y˚~Û+#˚ s¡ø£ÔV”≤q‘· <ä÷s¡+ ne⁄‘·T+~. ˙s¡dü+ ‘·>∑TZ‘·T+~. bò˛*ø˘ ˝À|ü+

Hêqu…{Ϻq y˚s¡T X¯q>∑|ü|ü \qT, |ü∫à ø=ã“]ì m~π> ej·TdüT˝À ñqï |æ\¢\T, m+&É˝À ø£wüº|ü&˚yês¡T, ãs¡Te⁄ ô|s¡>±*‡qyês¡T, ø£+&É |ü{≤º\qT≈£îH˚ yês¡T ˙s¡dü+ m≈£îÿe>± ñqïyês¡T ‘·|üŒìdü]>± ‹Hê* ! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

35


ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ øÏ¢ìø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ øÏ¢ìø˘‡

ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. q>∑s¡+˝Àì eTTs¡∞q>∑sY˝À @sêŒ≥T #˚dæq á øÏ¢ìø˘‡ì ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. #·\kÕì ãjÓ÷bòÕs¡àd” *$Tf…&é Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á øÏ¢ìø˘‡ ñ<˚∆•+∫ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTs¡∞q>∑sY˝À á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ øÏ¢ìø˘‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä~yêsê˝À¢ ≈£L&Ü dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° øÏ¢ìø˘‡ |üì#˚kÕÔj·Tì nHêïs¡T. Çø£ÿ&ç‘√ dü]ô|≥º≈£î+&Ü, q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ á øÏ¢ìø˘‡qT $düÔ]+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Çø£ÿ&É ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq øÏ¢ìø˘‡ ÁbÕ+>∑D+˝À Ç|üŒ{Ïπø d”ÄsYÄsY bòÕs¡àd” @sêŒ≥T #˚j·T>±, ‘·«s¡˝ÀH˚ ˝≤´uŸ dü<äTbÕj·T+ ≈£L&Ü ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. dæáy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ 36

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ùde\T $düÔs¡D ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. $»j·Tq>∑s¡+˝À 100 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, e#˚à HÓ\˝À Bìì ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´ ùde\T $düÔ]+#·&É+ <ë«sê Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ n+~+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ |üì#˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

bòÕs¡àd” ÇHé#ÛêsY® Áoìyêdt, ˝≤´uŸ ÇHé#ÛêsY® dürwt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√>∑T\≈£î n‘·T´‘·ÔeT ùde\+~+#˚+<äT≈£î XÊj·TTX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´ s¡+>∑+˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ù|s¡T Á|ü‹wüº\qT eT]+‘· ô|+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ***

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ yÓT&çø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY (m+&û) >± &Üø£ºsY Äq+<é≈£îe÷sY u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]düTÔqï dü+<äs¡“¤+>± ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï <äèX¯´+.


n_Ûeè~∆ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚<ë›+ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà |æ\T|ü⁄

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ì n_Ûeè~∆

|ü]#˚ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïeTì, BìøÏ dæã“+~ düVü≤ø±s¡+ eTTK´eTì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T Ç∫Ãq dü÷Œ]Ô‘√ eTT+<äT≈£î q&Éyê*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T. 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ kÕú|üq qT+∫ nq‹ ø±\+˝ÀH˚ X¯s¡y˚>∑+>± 350 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± r]Ã~<ë›s¡ì, Bìì eT]+‘· n_Ûeè~∆ |ü<∏ëìøÏ rdüT¬øfi≤¢*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà uÛ≤y√<˚«>∑ Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘·eTe⁄‘·÷ m+‘√ ñ<˚«>±ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T, dæã“+~øÏ ~X¯, ìπs∆X¯+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $XÊKq>∑s¡+˝Àì eTTs¡∞q>∑sY, $»j·Tq>∑s¡+ \˝À ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‘·T\T ìsêàD+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø $»j·Tq>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+#·>±, ‘·«s¡˝ÀH˚ q>∑s¡+˝Àì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ XÊK ìsêàD+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‘·T\ øÏ¢ìø˘‡ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T ˝Òì ˝À≥T |üP&ÉÃ˝Òì<äì, Äj·Tq ÄX¯j·÷\T kÕ<Ûäq≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. m+‘√ ñqï‘· e´øÏÔ‘·«+‘√, <ä÷sê˝À#·q‘√ Ç+‘· ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ì ì]à+∫ Ç#êÃs¡ì, s√>∑T\≈£î dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq ùde\T n+~+#·&É+ <ë«sê Äj·Tq ÄX¯j·÷ìï HÓs¡y˚sêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’Hê ñ+<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ XÊUÀ|üXÊK\T $düÔ]+#ê\+fÒ, dæã“+~˝À n≈£î+]ƒ‘· Bø£å, ∫‘·ÔX¯ó~∆ nedüs¡eTì dü÷∫+#ês¡T. #˚‹˝À HÓ’|ü⁄D´+ ñ+fÒ dü]b˛<äì, <ëìì Á|ü<ä]Ù+#·&É+ <ë«sê q\T>∑T]øÏ ùde\+~+#˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T+<äì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ uÛ≤$+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√ e´eVü≤]+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~∆øÏ dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T #˚dæq ø£èwæì ø=ìj·÷&Üs¡T. 30 |ü&Éø£\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÄdüŒÁ‹ì 350 |ü&Éø£\ kÕeTs¡∆´+ ø£*–q ÄdüŒÁ‹>± n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äì, n~ πøe\+ &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] n≈£î+]ƒ‘· Bø£å, ÄX¯j·T kÕ<Ûäq <ë«πs

kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äHêïs¡T. dü«ØZj·T s¡+>±sêe⁄ >±Ø e÷s¡Z<äs¡Ùø£+, dü÷Œ]Ô, Ä•düT‡\‘√ Äj·Tq ÄX¯j·÷\T eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢eTì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~∆ |üs¡#·&É+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü ÄdüŒÁ‘·T\ ìsêàD+, øÏ¢ìø˘‡ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, á&û &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt\T ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yê] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T rdüT≈£îì eT]+‘· eTT+<äT≈£î q&ç#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT CÀ´‹ Á|ü»«\q+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡«eT‘· ÁbÕs¡∆q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±] Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\>±\ì ÁbÕ]∆+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T, $$<Ûä $uÛ≤>±\ n~Û|ü‘·T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ***

yÓT&ç øÏ«CŸ »yêãT\T: 1. m. 2. &ç. 3. m 4. _ 5. _ 6 dæ 7. dæ 8. m 9. dæ 10 &ç. 11. _ 12. _ 13. m. 14. m. 15. &ç. 16. dæ. 17. &ç. 18. m. 19. &ç. 20 dæ. 21. _. 22. dæ. 23. _. 24. m. 25. _. 26. m. 27. &ç. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

37


πs&çj·THé‡ yÓT&ékÕŒdt øÏ¢ìø˘≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ eèøå±düq+ Äs√>±´ìøÏ ÄdüHê\T #ê˝≤ nedüs¡+. $$<Ûä ÄdüHê\T nH˚ø£ s√>±\≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£*–kÕÔsTT. eTTK´+>± eèøå±düq+ y˚j·T&É+ e\¢ ø±* ø£+&Ésê\≈£î n~Ûø£ yê´j·÷eT+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ #˚dæq e´øÏÔøÏ ‘·q X¯ØsêìøÏ dü+‘·T\Tq C≤„q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì jÓ÷>± ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ädüq+ m˝≤ y˚j·÷*: 1. eèøå±düq+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT düeTdæú‹˝À ì\ã&ç, m&ÉeT ø±\TqT yÓ÷ø±\T e<ä› e+∫, m&ÉeT eT&ÉeTqT eT÷\kÕúq+ e<ä› ñ+#·T‘·÷, bÕ<ëìï ≈£î&ç ‘=&É≈£î n~$T |ü{Ϻ ñ+#ê*. bÕ<ä+ uÛÑ÷$TøÏ ã\+>±, y˚fi¯ó¢ H˚\yÓ’|ü⁄ ñ+&Ü*. #˚‘·T\T q&ÉT+ô|’q ñ+#ê*. 2. >±* |”\Tdü÷Ô, ≈£î&çø±*ì düeT+>± ì*|æ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T |üø£ÿ\≈£î ˝≤>∑T‘·÷ uÛÑ÷$TøÏ düe÷+‘·s¡+>± Äs¡ #˚‘·T\T H˚yÓ’|ü⁄ #·÷bÕ*. 3. >±* |”\Tdü÷Ô, ¬s+&ÉT #˚‘·T\÷ ‘·\ô|’øÏ rdüT¬ø[¢ ns¡ #˚‘·T\qT ø£*|æ X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìï ô|’øÏ ˝≤>±*. >±* e<äT\T‘·÷ 2 e dæú‹˝ÀøÏ sêyê*. n˝≤π> eT∞¢ >±* e<äT\T‘·÷ 1e dæú‹˝ÀøÏ sêyê*. ‘·s¡Tyê‘· düeTdæú‹˝ÀøÏ sêyê*. n≥T\H˚ m&ÉeTø±\T ì{≤s¡T>± ñ+∫ ≈£î&çø±\T <ë«sê ô|’ |ü<䛋 ]|”{Ÿ #Ój·÷´*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ ø±* ø£+&Ésê\≈£î n~Ûø£ yê´j·÷eT+ n+<äT‘·T+~.

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

4) eèø£ÿ dæs¡ 5) eT÷Á‘·Hêfi¯+

38

uÛ≤>±\T >∑T]Ô+#·+&ç...

düe÷<Ûëq+ : 1) <äe« 2) eèø£ÿ Á<√DÏ 3) eèø£ÿ <äeTì

u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì Á|üU≤´‘· πs&çj·THé‡ yÓT&ékÕŒdt øÏ¢ìø˘≈£î ñ‘·ÔeT #·s¡à yê´<ÛäT\, kÂ+<äs¡´kÕ<Ûäq øÏ¢ìø˘>± >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~. u…+>∑Tfi¯Ss¡T q>∑s¡+˝À #·s¡àyê´<ÛäT\T, kÂ+<äs¡´kÕ<Ûäq ùde\T n+~+#·&É+˝À á øÏ¢ìø˘ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T dü+bÕ~+∫+~. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï á øÏ¢ìø˘ ùde\qT >∑T]Ô+∫q u…+>∑Tfi¯SsY e÷¬sÿ{Ÿ ]ôdsYà ôd+≥sY, ñ‘·ÔeT #·s¡à yê´<ÛäT\, kÂ+<äs¡´kÕ<Ûäq øÏ¢ìø˘>± m+|æø£ #˚dæ+~. πs&çj·THé‡ yÓT&ékÕŒdt øÏ¢ìø˘ n~ÛH˚‘·, ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt≈£î Á|üU≤´‘· dæ˙ q{Ï H˚Vü≤ <äT|æj·÷ #˚‘·T\ MT<ä>± nyês¡T¶qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY XË’©wtqT |ü\Te⁄s¡T n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY XË’©wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πs&çj·THé‡ yÓT&ékÕŒdt øÏ¢ìø˘≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+#·&É+ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]C≤„q+‘√ ùde\+~düTÔ+&É>±, eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏ¢ìø˘ dæã“+~ ùde\qT n_Ûq+~+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T˝øÏåà &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. πs&çj·THé‡ yÓT&ékÕŒdt øÏ¢ìø˘≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ sêe&É+ m+‘√ >∑s¡«ø±s¡D+>± #ÓbÕŒs¡T. ùde\qT eT]+‘· $düèÔ‘· |ü]∫, eT]ìï nyês¡T¶\T n+<äTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹˝Àì yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY XË’©wt≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

}


qeTà+&ç... qeTàø£bı+&ç !! ]yêE ... ª ø£≥ï+ \ø£ås¡÷bÕj·T\H˚>± ˇ|üŒ+<ä+... ô|’qT+&ç eTs√ bÕ‹ø£y˚\T Ç#êÃπs$T{Ï ? μ ô|[¢ ≈£L‘·T] ô|<ä›eTà Äsê rdæ+~. ª ô|[¢ø=&ÉT≈£î Ä{À Å&Ó’esY... MT≥s¡TMT<ä |ü<√bÕ‹ø√ m≈£îÿe ÇùdÔ>±˙ ãj·T\T<˚πsyê&ÉT ø±<ä≥. Çø£ÿ&Ü≈£L&Ü n˝≤+{Ï ù|Nô|&É‘ê&˚yÓ÷qì μ #Ó$˝À >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ç+~ ‘êj·÷s¡eTà.

C≤*>∑T+&Ó ...

ª MT Ä$&É≈£î p´dt˝À $wü+ ø£*|æ Ç#êÃe⁄ ø£<ë ˙≈£î C≤* y˚j·T˝Ò<ë?μ n&ç>±&ÉT »&ç®. ª y˚dæ+<ä+&û #ÓbÕŒ&ÉT μ sêeT*+>∑+ ª m|ü &ÉT μ n&ç>±&ÉT »&ç® ª Ä$&É ¬s+&√kÕ] p´dt n&ç–q|ü⁄&ÉT μ

ùw]+>¥ ...

ª kıeTTà‘√ bÕ]b˛‘·Tqï <=+>∑ì n+‘· düT\Te⁄>± m˝≤ |ü≥Tºø√>∑*>±e⁄ ?μ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT dæ◊ ª <=+>∑≈£î $ì|æ+#˚˝≤ |òæ|”º..|òæ|”º nì n]#êqT kÕsY μ >∑s¡«+>± #ÓbÕŒ&ÉT ø±ìùdºãT˝Ÿ ø±y˚TX¯+.

qy˚«»Hê düTœH√uÛÑe+‘·T.... ˝Òe+&ç... á d”¢|æ+>¥ |æ˝Ÿ‡ y˚düTø√e&É+ eT]Ãb˛j·÷s¡T !!

ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ìs¡+‘·s¡+ H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ñ+fÒ ‘·|üŒ Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+#·˝Ò&ÉT. B|ü+ ‘êqT yÓ\T>∑T‘·÷ ñ+fÒ ‘·|üŒ eTs√ BbÕìï yÓ*–+#·˝Ò<äT. n~Ûø±sêìï Áù|$T+#·&ÉeT+fÒ ìqTï qTe⁄« Áù|$T+#·Tø√e&É+. ùd«#·ÃqT Áù|$T+#·&ÉeT+fÒ Ç‘·s¡T*ï Áù|$T+#·&É+ $<Ûä H˚s¡TÃ≈£îH˚ yê&ÉT >∑‘·+˝À ‘êHÓMT H˚s¡TÃø√˝Ò<äì uÛ≤$+∫ ø=‘·Ô $wüj·÷\T H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. >∑TDbÕsƒê\ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ bÕ‘· nqTuÛÑyê*ï ì‘·´+ |ü⁄qX¯Ãs¡D #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&Ü* e÷{≤¢&Ü*‡q #√≥ eTÚq+ eVæ≤+#·&É+, eTÚq+>± ñ+&É*‡q #√≥ e÷{≤¢&É≥+... ¬s+&É÷ ‘·ù|Œ. eTqø√dü+ eTq+ #˚ùd~ eTq‘√H˚ n+‘·]+∫b˛‘·T+~. |üs¡T\ø√dü+ #˚ùd~ XÊX¯«‘·+>± ì\TdüTÔ+~ ìqï{Ïø£+fÒ H˚&ÉT ˙ $y˚ø£+ ô|s¡>∑ø£b˛‘˚, ˙ J$‘·+˝À z s√E e´s¡∆eTsTTb˛sTT+<äì ‘Ó\TdüTø√ ‘·|ü⁄Œ #˚XÊs¡ì Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ <˚«wædü÷Ôb˛‘˚, Áù|$T+#·&ÜìøÏ mes¡÷ $T>∑\s¡T

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

39


yÓ’<ä´ |ü<äã+<ä Á|üùV≤[ø£`2

` ìs¡«Vü≤D : &܈ˆ 18. 21. 22. 24. 25. 26

mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄

Á|ü<ÛäeT Wwü<Ûä+ ( 4 ) Äøχ»Hé ˝Òì yê‘êes¡D+˝À ô|]π> u≤´ø°º]j·÷ ( 5 ) z s¡ø£ÔHêfi¯+ dæs¡ ø±<äT ( 3 ) y˚dü$ m+&É˝À ãj·T≥≈£î yÓfi‚Ô Ç~ ø£eTTà‘·T+~. ( 2 ) á <ÛëHê´\T á s√E˝À¢ nedüs¡+ ( 2 ) <√eT\T á <äX¯˝À ˙{Ï˝À ô|s¡T>∑T‘êsTT. ( 2 ) Hê&û ø£D≤\qT ø£*|æ ñ+#˚ <ësê\T ( 3 )

Ä<Ûësê\T ì\Te⁄

Ä<Ûësê\T n&ɶ+ 1. á ø°\T eTq uÛÑT»+ ‹|üŒ&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ø°\T ` ã+‹˝À yÓTT<ä\T (6) 4. eTìwæ ÁbÕD≤ìøÏ Jyê<Ûës¡+ (2) 6. e÷qe X¯Øs¡+˝À #·¬øÿs¡ XÊ‘·+ u≤>± ô|]–‘˚ j·T÷]Hé˝À á u≤&ûdt $dü]®+#·ã&É‘êsTT (3) 7. >∑e<ä _\¢\ yê|ü⁄ ` Ç+^¢wüß˝À ( 2 ) 8. á #·s¡àyê´~Û eùdÔ qj·TeTe«&É+ ø£wüº+ ` ‘Ó\¢ì bı\TdüT\T ( 5 ) 10. s¡ø£Ô+˝À nìï ø£D≤\T rdæy˚ùdÔ $T–*q ‘Ó\¢ì Á<äe+ ( 2 ) 12. s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ XÊ‘·+>± u≤>± ‘·–Zb˛e&Üìï Ç˝≤ n+{≤s¡T. ( 6 ) 14. eTìwæ X¯øÏÔe+‘·+>± ñ+&É&ÜìøÏ Ç~ nedüs¡+ ( 3 ) 15. ø£D≤\qT ø£*|æ ñ+#˚ b˛>∑T\T ( 2 ) ªÁk˛º μ ‘√ yÓTT<ä\T 16. u…]u…] yê´~Û á $≥$THé ˝À|æùdÔ edüTÔ+~. ( 3 ) 17. á eT+<äT |ü⁄sê‘·q ø±\+ qT+∫ eT˝Ò]j·÷ yê´~ÛøÏ

2. á |æ>¥‡qT Wwü<Ûë\ |üØø£å≈£î yê&É‘ês¡T ( 3 ) 3. JeHé eTè‘·T\ qT+∫ ùdø£]+∫ nedüs¡yÓTÆq yêfi¯¢qT #˚ùd Ä|üπswüHé ( 6 ) 5. ø=ìï ø=e⁄« >∑&ɶ\qT Ç˝≤ n+{≤s¡T. ( 2 ) 9. o‘êø±\+˝À kÕ<Ûës¡D+>± e#˚Ã~ ( 3 ) 11. á yê´~Û eùdÔ }|æ] rdüTø√e&É+ ø£wüº+ ` #·* ø±\+˝À m≈£îÿee⁄‘·T+~ ( 3 ) 12. á yê´~Û eùdÔ Ád”Ô\˝À nH˚ø£ düeTdü´\T ekÕÔsTT. >=+‘·T <ä>∑Zs¡ ñ+&˚ ˇø£ $Hêfi¯ Á>∑+~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫q~ ( 7 ) 13. á ˝ÀVü≤+ m≈£îÿe>± á eT<ä´ #Ó’Hê u§eTà˝À¢ yê&ɶ+ e\¢ bÕsTT»Hé ne⁄‘·T+~. ( 2 ) 17. |üPs¡«+ á eT‘·TÔeT+<äT m≈£îÿe yê&˚ yês¡T ( 3 ) 18. bı≥º˝À m≈£îÿe>± ˙s¡T #˚πs ˇø£ *esY yê´~Û ( 4 ) 19. dæ>∑¬s{Ÿ˝À ñ+&˚ ˇø£ $wü|ü<ës¡∆+. <ëìøÏ u≤ìdü ne«&ÜìøÏ eTTK´ø±s¡D+ ( 4 ) 20 s¡ø£Ô+˝À Ç~ ô|]–‘˚ |ü#·Ãø±yÓTs¡T¢ e#êÃj·T+{≤s¡T. ( 4 ) 21. <ÛäqdüT‡˝≤ e+#˚ z ø£+&Ésê\ yê´~Û. >±j·÷\T ‘·–*q|ü⁄Œ&ÉT C≤Á>∑‘·Ô ( 4 ) 23. X¯Øs¡+ MT<ä $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç$ ô|s¡T>∑T‘êsTT. uÛÑ$wü´‘Y˝À ø±´q‡sY>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. ( 3 ) 24. bı≥ºqT+∫ ÄVü‰s¡+ á ù|>∑T <ë«sê #ê˝≤ düeTj·T+ Á|üj·÷DÏ+∫, ô|<ä› ù|>∑TqT #˚s¡T‘·T+~. ( 2 )

( »yêãT\T 42e ù|J˝À )

40

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016


` ìs¡«Vü≤D :

yÓT&ç øÏ«CŸ - 2 2 @$?

1. >∑T+&Ó jÓTTø£ÿ |üì‘·Hêìï ø=*#˚ kÕ<Ûäq+ @~? m. Ç.dæ.õ. _. Ç.myéT.õ. dæ. j·TT.mdt.õ. &ç. _.myéT.&ç.

2. dæ $≥$THé n~Ûø£+>± \_Û+#˚ |òü\+ / ø±j·T m. ns¡{Ï|ü+&ÉT _. e÷$T&ç|ü+&ÉT dæ. nHêdü &ç. ñdæ]

3. kÕe÷q´ e÷qe⁄ì s¡ø£Ôb˛≥T kÕ<Ûës¡D+>± m+‘·? m. 120/80 _. 160/90 dæ. 110/70 &ç. 100/50

4. eTìwæ X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ meTTø£\ dü+K´ m+‘·? dæ 6

&ç 3

6. e÷qe⁄ì X¯Øs¡+˝À n‹ ã\yÓTÆq ø£+&És¡+ ? m. ùV≤yéTÁdæº+>¥ _. &Ó˝≤¶sTT&é dæ. Hê\Tø£ bÕ<ä+˝Àì ø£+&Ésê\T

&ç.

7. Ç+Á<ä<ÛäqTwt á eT<Ûä´ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q |ü<∏äø£+ M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q~ m. »q˙ düTs¡øå±jÓ÷»q _. kÕs¡«Á‹ø£ ;e÷ |ü<∏äø£+ dæ. kÕs¡«Á‹ø£ {°ø± ø±s¡´Áø£eT+ &ç. Á^Hé ]yÓ\÷´wüHé

8. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï >∑T+&Ó e÷]Œ&ç #˚dæq yÓ’<äT´&ÉT m. &Üø£ºsY y˚DT>√bÕ˝Ÿ _. &Üø£ºsY k˛eTsêE dæ. &Üø£ºsY Ç+Á<ä|òüTÀwt #·≥Ø® &ç. &Üø£ºsY ñbÕ<Ûë´j·T

9. @ $≥$THé ˝À|ü+ e\¢ ∫qï|æ\¢˝À¢ ]¬ø{Ÿ‡ yê´~Û edüTÔ+~? m. $≥$THé dæ _. $≥$THé _ dæ. $≥$THé &ç &ç. $≥$THé Ç

10. eT˝Ò]j·÷ yê´~Û ÁøÏeTT*ï ø£qT>=qï XÊÁdüÔy˚‘·Ô mes¡T? m. sêãsYº ø±ø˘ _. \÷sTTdt bÕX¯ÃsY dæ. n˝…>±®+&ÉsY ô|ò¢$T+>¥ &ç. s=Hê˝Ÿ¶ sêdt

11. n+≥Tyê´<ÛäT\ ìyês¡D˝À $|ü¢e+ rdüTø=∫Ãq f…Á{≤ôd’øÏ¢Hé Wwü<Ûëìï ø£qT>=qï eTq sêÁwüº+˝À »ìà+∫q XÊÁdüÔy˚‘·Ô m. &Üø£ºsY dæ.ÄsY.ÄsY.m+. ¬s&ç¶ _. &Üø£ºsY m˝≤¢Á|ü>∑&É düTu≤“sêe⁄ dæ. &Üø£ºsY k˛eTdüT+<äs¡+ &ç. &Üø£ºsY mHé.{Ï. düTÁãVü≤àD´+

12. á ÁøÏ+~ yê´~Û uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ dü+|üPs¡í+>± ìs¡÷à*+#·ã&ç+~? m. ∫¬øHébÕø˘‡ _. kÕà˝ŸbÕø˘‡

dæ. msTT&é‡

14. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì |ü⁄s¡Twüß\T m≈£îÿe>± >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ø±´q‡sY yê´~Û @~? m. H√{Ï ø±´q‡sY _. Áb˛ùdº{Ÿ ø±´q‡sY dæ. }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY &ç. ù|>∑T˝À¢ ø±´q‡sY m. ÄÁ˝≤ºkÂ+&é _. mø˘‡πs dæ. s¡ø£Ô |üØø£å &ç. bÕ|tdæàj·TsY |üØø£å

5. e÷qe⁄ì >∑T+&Ó˝Àì >∑<äT\ dü+K´? _. 4

m. rÁeyÓTÆq H=|æŒ G #ÓeT≥\T |ü≥º&É+ _. ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ G yê+‘·T\T dæ. #Ûê‹˝À eT+≥ G ‘˚qTŒ\T &ç. <ä>∑TZGÄj·÷dü+

15. Ád”Ô\˝À ‘=*<äX¯˝ÀH˚ >∑sꓤX¯j·T ø±´q‡sYqT ø£qT>=H˚ |üØø£å ?

m. 306 _. 206 dæ. 106 &ç. 406 m. 5

&܈ˆ mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄

&ç. ôV≤]Œdt

13. >∑T+&Ób˛≥T e∫Ã+<äì >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ ÁbÕ<Ûä$Tø£ \ø£åD≤\T

16. e÷qe⁄ì s¡ø£Ô+˝À á |ü<ës¡∆+ m≈£îÿyÓ’‘˚ >ö{Ÿ nH˚ ø°fi¯¢ yê´~Û edüTÔ+~? m. ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ _. ÁøÏj·÷{ÏìHé dæ. j·T÷]ø˘ Ädæ&ç &ç. Ä˝≤Œ¤ Áb˛{°Hé

17. øÏ&ûï˝À n‹ dü÷ø£åà |üì#˚ùd uÛ≤>∑+ @~? m. j·T÷]≥sY _. ø±¬sºø˘‡ dæ. q÷´sêHé &ç. HÓÁbòÕHé

18. ø√*dæôd’º{Ïdt yê´~Û e÷qeX¯Øs¡+˝À @ uÛ≤>±ìøÏ edüTÔ+~? m. |üdüs¡T‹‹Ô _. ô|<ä›ù|>∑T dæ. bÕ+ÁøÏj·÷dt &ç. Áb˛ùdº{Ÿ

19. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À m+‘· XÊ‘·+ eT+~ $$<Ûä e÷qdæø£ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T? m. 20% _. 5% dæ. 15% &ç. 10 %

20. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À e÷qe nej·Tyê\ e÷]Œ&ç ( ÄsêZHé Á{≤Hé‡bÕ¢+fÒwüHé) ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓuŸôd’{Ÿ ù|s¡T @$T? m. ˝…’|òt Çq÷‡´¬sHé‡ _. JeHé e÷sYZ &ç. JeHé˝…’Hé

dæ. JeHé<ëHé

21. n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq |æ\¢\ qT+∫ ÁøÏ+~ ø£D≤\T ùdø£]+∫ uÛÑ$wü´‘Y˝À e#˚à yê´<ÛäT\qT ìyê]+#·e#·TÃ? m. Áu…sTTHé ôd˝Ÿ‡ _. ôdºyéTôd˝Ÿ‡ dæ. X¯óÁø£ø£D≤\T. &ç. n+&Ü\T

22. n‘·´~Ûø£ »qkÕ+Á<Ûä‘· >∑\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± yê´|æ+#˚ yê´~Û? m. ø±´q‡sY _. _.|æ. &Éj·÷u…{Ïdt

dæ. {Ï. _. ( ø£åj·T ) &ç.

23. dæ¬>¬s{Ÿ bı>∑˝À mìï Vü‰ìø±s¡ø£ s¡kÕj·THê\T+{≤sTT? m. 2000

_. 4000

dæ. 1000

&ç. 1500

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016

41


<ë] ø£qTø√ÿ+&ç ... 24. ôdø£+&ÉØ k˛àøÏ+>¥ ( bÕdæyé k˛àøÏ+>¥) e\¢ Ç+{Ï˝À >∑\ Ç‘·s¡ düuÛÑT´\≈£î @ yê´~Û Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe? m. \+>¥ ø±´q‡sY &ç. *esY ø±´q‡sY

_. >±´Ádæºø˘ ø±´q‡sY dæ. uÀHé ø±´q‡sY

25. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘·+ |ü⁄s¡Twüß\, Ád”Ô\ ìwüŒ‹Ô ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñ+~? m. 1000:1005 _. 1000: 950 dæ. 1000:900 &ç. 1000 : 800

26. ãVæ≤s¡+>∑ eT\eT÷Á‘· $düs¡®q e\¢ e#˚à yê´<ÛäT\T @$? m. f…ÆbòÕsTT&é. _. ø£\sê dæ. b˛*jÓ÷ &ç. eT˝Ò]j·÷

27. á ÁøÏ+~ |ü<ësê∆\T ÄVü‰s¡+˝À ñ+&É&É+ e\¢ ø=˝…Hé ø±´q‡sYqT ìs√~Û+#·e#·Tà m. Áb˛{°qT¢ _. ø±s√“ôV’≤Á&˚&é‡ dæ. ø=e⁄«|ü<ësê∆\T &ç. |”#·T|ü<ësê∆\T

( »yêãT\T 37e ù|J˝À )

yÓ’<ä´ |ü<äã+<ä Á|üùV≤[ø£ »yêãT\T n&ɶ+ : 1) ã+‹–HÓïø°\T 4) »\+ 6) ø°{ÀHé‡ 7) eT+|t‡ 8) k˛]j·÷dædt 10)bÕ¢kÕà 12)ôV’≤b˛¬>Ì¢d”$Tj·÷ 14) mqØ® 15) Ák˛ºe÷ 16) <∏Ó’$THé 17) ø√¢s√øÏ¢Hé 18) mìs√_ø˘ 21) <ÛäeTì 22) yÓTÆø£+ 24) ∫s¡T 26) ˝≤sê« ì\Te⁄ : 2) –ìj·÷ 3) Á{≤Hé‡bÕ¢+fÒwüHé 5) \+|t‡ 9) m\Ø® 11) ÄdüÔe÷ 12) ôV’≤b˛<∏Ó’sêsTT&ç»+ 13) d”dü+ 17) ø√¢s√bòÕ+ 18) môd’{Ïdt 19) ìø√{ÏHé 20) _\Ts¡T_Hé 21) <ÛäqTsê«‘·+ 23) ø£+‘·T\T 24) ∫qï á ~>∑Te ¬s+&ÉT u§eTà\ eT<ä´ ø£˙dü+ 5 ‘˚&Ü\T ø£ìô|≥º+&ç

ø£qã&ɶ Á|ür~ eTq<˚. ˇø£ C≤‹ nH˚ $#·ø£åD e÷qe C≤‹øÏ ˝Ò<äT. HêHêC≤‹ dü$T‹˝≤>∑ nìï{Ï˙ ø£\uÀdæ ø£&ÉT|ü⁄˝À ≈£Ls¡&Éy˚T ‘Ó*dæ+~. n+<äTπø HêHêC≤‹ s√>±\ìï ø£*dæ ø£≥Tº>± ˇø£ÿ e÷qe X¯ØsêH˚ï mqTï≈£î+≥THêïsTT. 42

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷]à 2016


CRR HEALTH BULLETIN Telugu Monthly

March - 2016

APTEL 14779

Published and Owned by Chalasani Saileesh, Published from # 50-53-14, Gurudwara Lane, Seetammadhara, Visakhapatnam - 530 013, A.P., Printed by B. Murali, Printed at Vinay Offset Printers, # 39-6-43, Beside BSNL Office, Premasamajam Road, Dabagardens, Visakhapatnam - 530 020, A.P. Editor: Dr. A.V. Venugopal

March 2016 Booklet  

Queens NRI Hospital, CRR Health Bulletin March 2016

Advertisement