Page 1

|òæÁãe] 2016 e÷dü |üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï :1 dü+∫ø£ : 2 yÓ\ : s¡÷. 20

˝À|ü* ù|J˝À¢... ∫qïHê{Ï qT+#˚ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢˝À .... MTs¡T.. MT >∑T+&Ó Äs√>∑´+... s¡kÕj·Tq bÕ˙j·÷\‘√ ø°&ÉT.... e÷qyê[ì y˚~ÛdüTÔqï s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T... bı≥º˝À >±´dt m+<äTø=düTÔ+~ ? ‘=πøÿ ø£<ë... nì rdæ bÕπsjÓTT<äT›... n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&ÜìøÏ ... ø£&ÉT|ü⁄˝À |ü⁄+&ÉT¢ ` ø±s¡D≤\T... eT<ÛäTy˚TVü≤+ m+<äTø=düTÔ+~ ? Ç˝≤ #˚dæ #·÷&É+&ç... >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+‘√ ... <∏Ó’sêsTT&é ñ+fÒ... eT¬sH√ï....

eTq ÄVü‰sêìï ãfÒº

eTq Äs√>∑´+


e÷ düàè‹ |ü<∏ä+˝À

dü+bÕ<äø°j·T+ ∫qïHê{Ï qT+#˚ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêyê* !! s¡T‘·Tqï ø±˝≤qT>∑TD+>± ÄVü‰s¡ ìj·Te÷˝À¢ uÛ≤Ø e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. eTTK´+>± |æ\¢˝À¢ á b˛ø£&É\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. ô|<ä› yêfi¯¢qT nqTdü]dü÷Ô, ø=‘·Ô>± edüTÔqï ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ ÄdüøÏÔ ô|]–b˛‘·T+~. Ç$ @e÷Á‘·+ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq$ ø±q|üŒ{Ïø°, ˇø£kÕ] fÒdtº #·÷&Ü\qï ‘·|üq M]˝À ô|]–b˛‘√+~. B+‘√ |ü\T Äs√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. ∫qï|æ\¢˝À¢ #ê˝≤ eT+~øÏ }ãø±j·T+ düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ ∫qï|æ\¢\≈£î ∫qïHê{Ï qT+#˚ eT+∫ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢ ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê ‘·s¡Tyê‘· ‘·s¡+ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq Jeq+ kÕ–+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T Ä ~X¯>± |æ\¢\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. bÕXÊÑ·´ b˛ø£&É\T, {°M e÷<Ûä´e÷˝À¢ edüTÔqï ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\ ÄVü‰s¡|ü⁄ ñ‘·Œ‘·TÔ\ Á|üø£≥q\≈£î Äø£]¸‘·T\e⁄‘·Tqï |æ\¢\T, j·TTe‘· yê{Ïô|’ yÓ÷E ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. M{Ï e\¢ ‘·s¡Tyê‘· ø£*π> qcÕº\ø£+fÒ, yê{Ï qT+∫ e#˚à s¡T#·T\ô|’H˚ n~Ûø£ ÄdüøÏÔ ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. n|üdüe´yÓTÆq ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T ø±s¡D+>± ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ $$<Ûä Äs√>∑´ düeTdü´\T ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq b˛wüø±\T, $≥$TqT¢ bÕXÊÑ·´ ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ˝À¢ \_Û+#·e⁄. ø=e⁄«, ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ n~Ûø£+>± ñ+&É&É+ e\¢ ãs¡Te⁄ ô|]– X¯Øs¡+˝Àì $T–*q uÛ≤>±\ô|’ M{Ï Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ‘·<ë«sê ô|qT düeTdü´\T #·$#·÷&Ü*‡q |ü]dæú‘·T\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\ô|’ 40 @fi¯ó¢ <ë≥T‘·Tqï ej·TdüTÿ˝À¢ ø=~›bÕ{Ï e÷s¡TŒ\T e∫ÃHê, Ç~ ∫qïHê{Ï qT+∫ ñ+fÒ dü+|üPs¡í Äs√>∑´e+‘·T\T>± J$+#˚ M\T+≥T+~. nHês√>∑´eT+fÒ @$T{À ‘Ó*j·Tq+‘·>± Jeq+ kÕ–+#ê\+fÒ, ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê*‡+<˚. Ç<˚ ∫qïHê{Ï qT+∫ bÕ{ÏùdÔ, ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê\ yê]øÏ nHês√>∑´ düeTdü´\T <ä]#˚πs M\T+&É<äT. ˇø£yÓ’|ü⁄ |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+‘√ bÕ≥T Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, |ü+&É¢ s¡kÕ\T, Á|üø£è‹ düVü≤»dæ<ä∆+>± \_ÛdüTÔqï ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T |ü⁄wüÿ\+>± rdüT≈£î+fÒ X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq b˛wüø±\T n+<äT‘êsTT. X¯øÏÔ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. ∫qï|üŒ{Ï qT+#˚ |æ\¢\≈£î dü¬s’q yê´j·÷eT+‘√ bÕ≥T X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T n+~+#ê*. X¯Øs¡ m<äT>∑T<ä\, ø£+&Ésê\ |ü⁄wæºøÏ nedüs¡yÓTÆq ÄVü‰s¡+ n+~+#·&É+ <ë«sê |æ\¢\T Äs√>∑´ø£s¡+>± ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. s¡T#·T\T n+~+#˚ |æC≤®\T, ãs¡Zs¡T¢, Ç‘·s¡ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T ‹q&ÜìøÏ fÒd”º>± ñHêï, ‘·s¡Tyê‘· n$ #˚ùd qwüº+ rÁe+>± ñ+≥T+~. ∫qïej·TdüT˝À n~ @MT nì|æ+#·ø£b˛sTTHê, ej·TdüT ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› <ëì Á|üuÛ≤e+ #·÷|ædüT+Ô ≥T+~. n+<äTe\¢ düT\Te⁄>± Js¡íeTj˚T´ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\qT rdüTø√e&É+ eT+∫<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T. ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢ X¯ØsêìøÏ nqTe⁄>± ñ+&Ü* ‘·|挑˚, Js¡íÁ|üÁøÏj·T≈£î uÛ≤s¡+>± ñ+&É≈£L&É<äT. ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑&É+ <ë«sê Äj·÷ uÛ≤>±\T rÁe Çã“+<äT\≈£î ˝ÀHÓ’, ∫e]øÏ ‘·eT |üì ‘·q+˝À düqï–*¢b˛sTT, Ç‘·s¡ Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î <ë]rdüTÔ+~. á |ü]dæú‘·T\T ø√] ‘Ó#·TÃø√≈£î+&Ü ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢qT ∫qïHê{Ï qT+#˚ ˇø£ Áø£eT |ü<䛋˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ, J$‘·+ Äs√>∑´ø£s¡+>±, kÕ|ò”>± kÕ–b˛‘·T+~. á $wüj·T+˝À eTTU´+>± ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T bÕ{Ïdü÷Ô, |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü n\yê≥T #˚sTT+#·&É+ ÁX‚j·Tdüÿs¡+. ***

eTVü≤˙j·TT&ÉT ø°ˆˆX‚ˆˆ &܈ˆ #·\kÕì s¡+>±sêe⁄

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé ‘Ó\T>∑T e÷dü |üÁ‹ø£ 

dü+|ü⁄{Ï: 1 dü+∫ø£ : 2 |òæÁãe]`2016

>ös¡e dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà MBBS., FRCOG. (UK) Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô:

&Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt MD., MRCP, (GLASGOW) dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY m.$. y˚DT>√bÕ˝Ÿ MD., DM., (NEPHRO) düVü≤ dü+bÕ<ä≈£î\T:

&Üø£ºsY _.$.mHé. sêe⁄ MD., MRCP (UK) &Üø£ºsY mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄ MBBS., (PG., DIP IN HM) &Üø£ºsY ¬ø. dæ+Vü‰#·\+ MBBS., dü\Vü‰<ës¡T:

{Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ yêsêÔ düeTq«j·T ø£s¡Ô:

|üs¡«‘·H˚ì XÊ´yéT Á|ükÕ<é $˝Òø£]: u≤\ø£èwüí \œH˚ì n&É«¬s’Cº ŸyÓT+{Ÿ n+&é düs¡Tÿ´˝ÒwüHé:

m+. dürwtu≤ãT bòı{ÀÁ>±|òüsY: |æ.mdt. Á|ükÕ<é ù|J n\+ø£s¡D: qπswt |ü{≤ïj·Tø˘ eTTÁ<äD:

$qjYT Ä|òtôd{Ÿ Á|æ+≥sY‡, $XÊK|ü≥ï+ ø±sê´\j·T+ ∫s¡THêeT : #

50`53`14, >∑Ts¡T<ë«sê ˝ÒHé, d”‘·eTà<Ûës¡, $XÊK|ü≥ï+`530013 bò˛Hé: 0891`2827777, ôd˝Ÿ : 9885370125, 9989044344,

}

http://www.queensnrihospital.com/ healthguide.html, email: crrhealthbulletin@gmail.com

>∑eTìø£ : bÕsƒ¡≈£î\˝À Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·&Éy˚T ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé Á|ü<Ûëq ñ<˚∆X¯+. |üÁ‹ø£˝Àì düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± m˝≤+{Ï eT+<äT\T yê&Ésê<äT. ∫øÏ‘·‡ nedüs¡yÓTÆq yês¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+∫ yês¡T dü÷∫+∫q eT+<äT\H˚ yê&É&É+ ñ‘·ÔeT+. |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]+∫q Äj·÷ yê´kÕ\T yÓ’<ä´ ì|ü⁄D\ qT+∫ ùdø£]+∫qy˚. Á|üe÷D≤\ $wüj·T+˝À ø£∫Ñ·‘·«+ ø√dü+ y˚T+ |üP]Ô C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° bÕsƒ¡≈£î\T dü+|üPs¡í+>± á |ü⁄düÔø£+˝Àì düe÷#ês¡+ MT<˚ Ä<Ûës¡|ü&=<ä›ì eTq$ #˚düTÔHêï+. »ãT“\ô|’ eT]j·TT yê] yê] Äs√>∑´ Á|üe÷D≤ \ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e÷ á yê´kÕ\T ñ|ü jÓ÷>∑|ü&˚ kÕ<Ûäqy˚T ø±˙, Ç~ yÓ’<äT´\ dæbòÕs¡T‡\≈£î, ì|ü⁄DT\ ∫øÏ‘·‡\≈£î Á|ü‘êïe÷ïj·T+ ø±<äì e÷ á eTq$.


yÓTT{ÏeT\T ‘·>±Z\+fÒ @+ #˚j·÷* !!

yÓTT{ÏeT\qT ∫<äeTsê<äT : yÓTT{ÏeT\‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï yês¡T yê{Ïì ∫<äeT sê<äT. m+<äTø£+fÒ, ∫<äeT&É+ e\¢ eTTK+ MT<ä eT#·Ã\T @s¡Œ&É‘êsTT. n$ eTTU n+<ëìøÏ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡T‘êsTT. n+<äTe\¢ á n\yê≥TqT $&Éyê*. yê{Ï+‘·≥y˚ ‘·π>Z es¡≈£î yê{Ïì –\¢≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. U≤∞>± ñqï yês¡T yê{Ïì –\T¢‘·T+{≤s¡T. á n\yê≥TqT e÷qTø√e&É+ nedüs¡+. yÓTT{ÏeT\T –\¢&É+ e\¢ n$ ÇHÓŒ¤ø˘º nsTT NeTT #˚s¡T‘·T+~.

yÓTT{ÏeT\T...j·Te«q+˝À n+<äs¡÷ m<äTs=ÿH˚ düeTdü´. nsTT‘˚ Ç$ m˝≤ ekÕÔjT· H˚~ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. m+<äTø£+fÒ j·TTø£Ô ej·TdüT˝À kÕ<Ûës¡D+>± e#˚à düeTùd´ nì nqT≈£î+{≤s¡T. ø±˙ BìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ Bìô|’ rÁe ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+{≤s¡T. eT]ø=+‘·eT+~ ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. eTTK´+>± j·TTe‘·T\T e÷Á‘·+ n+<ëìï mø£ÿ&É <Óã“rdüTÔ+<√qì Ä+<√fi¯q |ü&çb˛‘·T+{≤s¡T. Bìø√dü+ yê&Éì Áø°eTT\T, ˝ÀwüqT¢ ñ+&Ée⁄. e÷¬sÿ{À¢ \_Û+#˚ nìï Áø°eTT\T yê&çq ‘·s¡Tyê‘· ø±˙ yÓ’<äT´ì e<ä›≈£î yÓfi¯¢ì |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. n<˚ yÓTT<ä≥>± yÓ’<äT´ì e<ä›≈£î yÓfi‚Ô, dü¬s’q düeTj·T+˝À dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ n+<äT‘·T+~. yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï? : yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq+>± ¬s+&ÉT ø±s¡D≤\THêïsTT. 1. Vü‰s√àHé\ Á|üuÛ≤e+. 2. ùd«<ä s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛e&É+. Vü‰s√àHé\ Á|üuÛ≤e+ n+fÒ JeÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+. nsTT‘˚ ùd«<ä s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛e&É+ e\¢ #ÓeT≥ s¡÷|ü+˝À ãj·T≥≈£î b˛yê*‡q e´sê∆\T >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îì, NeTT>± @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ny˚ yÓTT{ÏeT\T>± @s¡Œ&ç n‹e\ n+<ëìøÏ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡T‘·THêïsTT. n˝≤π> ø=+‘·eT+~øÏ eT\ã<ä›ø£+ ñ+≥T+~. Bì e\¢ ≈£L&Ü á |ü]dæú‹ HÓ\ø=+≥T+~. eTkÕ˝≤ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T m≈£îÿe>± rdüT≈£î+≥Tqï yê]˝À ≈£L&Ü á yÓTT{ÏeT\ düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. @+ #˚ùdÔ y˚T\T : yÓTT{ÏeT\T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe>± ‘ê>±*. X¯Øs¡+˝ÀøÏ ˙s¡T m≈£îÿe>± b˛e&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À ñqï e´sê∆\˙ï #ÓeT≥, eT÷Á‘·, eT\+ <ë«sê ãj·T≥≈£î b˛‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT Äs√>∑´ düeTdü´\‘√ bÕ≥T, yÓTT{ÏeT\ düeTdü´ ñ+&É<äT. |æ\¢˝À¢q÷, ô|<ä›˝À¢q÷ ˙fi¯ó¢ ‘êπ> n\yê≥T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑T‘ês¡T ø±˙, X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTqÆ ˙s¡T ‘ê>∑&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ |ü\T düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT. yÓTT{ÏeT\T kÕ<Ûës¡D+>± 14 qT+∫ 15 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq yê]˝À ø£ì|ækÕÔsTT. Ms¡T ˙fi¯ó¢ ø£˙dü+ s√E≈£î 5 qT+∫ 6 ©≥s¡¢ es¡≈£î ‘ê–‘˚ á düeTdü´ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. ˙fi¯¢˙ï ˇø£ÿkÕ]>± ø±≈£î+&Ü ø=~›>± ‘ê–, n≥÷ Ç≥÷ Ç+{À¢ q&ÉTdü÷Ô, n˝≤ ø=~›ø=~›>± s√E≈£î ø£˙dü+ 5 ©≥s¡¢sTTHê ˙s¡T ‘ê–‘˚, X¯Øs¡+˝À ñqï e´sê∆\T eT\, eT÷Á‘·, #ÓeT≥ s¡÷|ü+˝À ãj·T≥≈£î b˛‘êsTT. n|ü⁄Œ&ÉT X¯Øs¡+ ≈£L&Ü ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. 4

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

Ä$] |ü≥º&É+ <ë«sê... : yÓTT{ÏeT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yês¡T ˙fi¯¢qT u≤>± eT]–+∫, Ä$] |ü≥º&É+ eT+∫~. Bì e\¢ eT÷düT≈£îb˛sTTq #ÓeT≥ Á>∑+<ÛäT\T ‘Ós¡T#·T≈£îì, e´sê∆\T ãj·T≥≈£î e#˚ÃkÕÔsTT. Ä$] |üfÒºeTT+<äT ø=ã“] q÷HÓqT eTTU≤ìøÏ sêdüT≈£îì Ä$] |ü{≤º*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑Z&+É ‘√ bÕ≥T dæÿHé eTè<ÛäTe⁄>±, ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘·T+~. Á|üø£è‹ düVü≤»dæ<ä+∆ >±H˚ yÓTT{ÏeT\T ‘·–Z+#·T≈£îH˚ M\THêï, #ê˝≤ eT+~ $$<Ûä Áø°eTT\T sêdüTø√e&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]b˛sTT+~. M{Ï e\¢ m≥Te+{Ï |òü*‘·+ ñ+&É<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. #·s¡à kÂ+<äs¡´+ ô|s¡>±\+fÒ @+ #˚j·÷* : #·s¡à kÂ+<äs¡´+ ô|s¡>±\+fÒ b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q ÄVü‰s¡+ rdüTø√yê*. $≥$THé m, dæ nedüs¡+. XÊU≤Vü‰s¡+ n+fÒ ø±´¬s{Ÿ, ø°s¡, ≥yÓ÷≥ p´dt ‘ê–‘˚ eT+∫~. ˝Ò<ë ìeTàs¡dü+ #Óø£ÿs¡ ø£*|æq ˙fi¯ó¢ ‘ê–Hê X¯ØsêìøÏ X¯øÏÔ edüTÔ+~. kÕj·T+Á‘·+ >±¢düT ã‘êÔsTT s¡dü+ ˝Ò<ë ø£eT\, <ëìeTà s¡kÕ\T rdüTø√e&É+ Äs√>∑´ø£s¡+. ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ, ø=e⁄« m≈£îÿe>± e#˚à |ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ e\¢ yÓTT{ÏeT\T sêe&ÜìøÏ m≈£îÿe ÄkÕÿs¡+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T #ê˝≤ eTTK´+. ***


>∑]“¤D°\≈£î @&ÉT b˛wüø£ |ü<ësê∆\T nedüs¡+ >∑]“¤DÏ\≈£î @&ÉT b˛wüø£ |ü<ësê∆\T nedüs¡+. b˛wüø±\T n+<äø£b˛‘˚ ø£&ÉT|ü⁄˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï _&ɶ Äs√>∑´+ <Óã“‹+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT nìï b˛wüø±\T eT+<äT\T s¡÷|ü+˝À rdüTø√yê*‡q |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ n~Ûø£ b˛wüø±\T ñ+&˚ Ä≈£î ≈£Ls¡\T, ≈£Ls¡>±j·T\T rdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‹˝À ø£Hêï, >∑]“¤DÏ>± ñqï düeTj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´ì e<ä›≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ bÕ≥T eT+∫ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢ #˚düTø√yê*. Bì e\¢ |ü⁄≥ºuÀj˚T _&ɶ≈£î m≥Te+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈î£ +&Ü ñ+&˚ M\T+≥T+~. @&ÉT b˛wüø£ |ü<ësê∆˝Ò$T{Ï : X¯ØsêìøÏ @&ÉT b˛wüø£|ü<ësê∆\T nedüs¡+ n$ 1. $≥$THé‡. 2. $Tqs¡˝Ÿ‡. 3. m+C…’yéT‡. 4. |”#·T |ü<ësê∆\T. 5. dü÷ø£åà b˛wüø£ |ü<ësê∆\T, dü÷ú\ b˛wüø£ |ü<ësê∆\T. 6. e÷+düø£è‘·TÔ\T, |æ+&ç|ü<ësê∆\T. 7. ø=e⁄« |ü<ësê∆\T. M{Ïì |ü⁄wüÿ\+>± rdüT≈£î+fÒ, >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î m+‘√ y˚T\T ø£*–kÕÔsTT. m≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ e\¢ X¯Øs¡ ìsêàD+‘√ bÕ≥T <˚Vü≤ <Ûës¡T&Ü´ìøÏ, ø£+&É |ü⁄wæºøÏ <√Vü≤<ä|ü&É‘êsTT. n+<äTe\¢ n+<äs¡÷ ‹qï≥T¢>± >∑]“¤D° Ád”Ô\T ‹q≈£î+&Ü, m≈£îÿe b˛wüø£ |ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ nedüs¡+. m+<äTø£+fÒ ‘·*¢‘√ bÕ≥T ø£&ÉT|ü⁄˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï _&ɶ≈£î ≈£L&Ü ÄVü‰s¡+ n+<ë*. n|ü⁄Œ&˚ _&ɶ m<äT>∑T<ä\ Áø£eT|ü<䛋˝À ñ+≥T+~. ˝Òø£b˛‘˚ |ü\T düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. Ç&û¢, <√X¯, |üP] e+{Ï |ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ e\¢ ˇ]–+<˚MT ñ+&É<äT. Äø£* rs¡T‘·T+~, ‘·bÕŒ, M{Ï˝À b˛wüø±˝ÒM ñ+&Ée⁄. n|ü⁄Œ&ÉT eT+<äT\ s¡÷|ü+˝À @&ÉT b˛wüø±\T rdüTø√yê*‡q |ü]dæú‘T· \T @s¡Œ&É‘êsTT. n+<äTe\¢ Ä≈£î≈£Ls¡\T, rdüTø√e#·TÃ. yÓTT\¬ø‹Ôq –+»\T rdüTø√e&É+ e\¢ nìï s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\T m≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ eTTK´+. ‘˚*ø£>± Js¡eí Tj˚T´ b˛wüø±\T |ü⁄wüÿ\+>± n+<äT‘êsTT. ÄVü‰s¡+>± m≈£îÿe M{Ïì |ü<ësê∆\T ø±e&É+‘√ 7 b˛wüø£|ü<ësê∆\T rdüTø√yê*. mø£ÿ&çøÏ rdüTø√e&É+ e\¢ _&ɶ m<äT>∑T<ä\≈£î u≤>± ñ|üø£]düTÔ+~. eTkÕ˝≤ ø£<ä\≈£î+&Ü ≈£Ls=Ãì, |ü&ÉTø=ì ñ+&É&É+ eT+∫~ ø±<äT. Bì ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T |üP]Ô>± ‘·–Z+#·&Éy˚T y˚T\T. n˝≤π> qTe⁄«\T, e\¢ _&ɶ m<äT>∑T<ä\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+~. _&ɶ ø£<ä*ø£\T ø=ã“] ñ+&É\T, Ks¡÷®sê\T rdüTø√e&É+ eT+∫~. ◊s¡Hé ø√dü+ ñ+&Ü\+fÒ, Ç+{À¢ n≥÷ Ç≥÷ ‹s¡T>∑T‘·T+&Ü*. ‘˚*ø£bÕ{Ï M{Ïì rdüTø√e&É+ ñ‘·ÔeT+. mø£‡sYôd’CŸ\T ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ #˚j·÷*. n~ ≈£L&Ü yÓ’<äT´ì Çe˙ï rdüTø√e&É+ e\¢ ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘êeTì nqTø√≈£î+&Ü dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î bÕ{Ï+#·&É+ y˚T\T. b˛wüø£ $\Tø£\T ø£*–q |ü<ësê∆\T rdüTø√yê*. eTT&ç _j·T´+ ÄVü‰s¡+>± @MT rdüTø√yê*: ÄVü‰s¡+>± Á|üø£è‹ rdüTø√e&É+ <ë«sê _ ø±+ô|¢≈£î‡ |ü⁄wüÿ\+>± n+<äT‘·T+~. n˝≤π> düVü≤»dæ<ä∆+>± \_Û+#˚ |üfi¯ófl, ≈£Ls¡>±j·T\ s¡kÕ\T rdüTø√e&É+ –+»\T rdüTø√e&É+ e\¢ b˛wüø±\T m≈£îÿe>± n+<äT‘êsTT. eT+∫~. eTTK´+>± >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+ n˝≤ŒVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ eT<Ûë´Vü≤ï+ |üP≥ ø=+#Ó+ nqï+, m≈£îÿe Ä≈£î ≈£Ls¡\T #ê˝≤ eT+∫~. 10 >±¢düT\ |üfi¯¢ s¡dü+ ‘ê–q+‘· y˚T\T, >√<ÛäTeT rdüTø√yê*. eTTK´+>± >√+>∑÷s¡, e÷+düø£è‘·TÔ\T ø£*–q k˛j·÷ >∑&ç¶ s¡dü+ rdüTø√e&É+ <ë«sê \_ÛdüTÔ+~. nsTT‘˚ Ç~ ∫≈£îÿ&ÉT –+»\T rdüTø√e&É+ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~. @ n+<äTu≤≥T˝À ñqï yês¡T bı≥¢, ;s¡, kıs¡ ø±j·T\ s¡kÕ\qT |ü<ësê∆˝…’Hê düeTbÕfi¯¢˝À rdüT≈£î+fÒ Äs√>∑´+>± ñ+≥T+~. ø±˙ rdüTø√e&É+ eT+∫~. Bì˝À |ü+#·<ës¡ ø±˙, ‘˚HÓ ø±˙ $T‹MT] rdüT≈£î+fÒ, Çã“+~ì ø£*–düTÔ+~. n+<äTe\¢ Áø£eT ø£\T|ü⁄ø√e#·TÃ. s¡T∫ ø√dü+ ìeTà s¡dü+ ø£\T|ü⁄≈£îHêï |òüs¡yê˝Ò<äT. |ü<䛋˝À Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ nedüs¡+. n˝≤π> y˚s¡T X¯q>∑ |ü\T≈£î\T, ø=ã“] ‘·Ts¡TeTT ø£*|æ *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016 5


yÓT&ÉH=|æŒ... yÓT&É H=|æŒ... Ç~ #ê˝≤ ø±s¡D≤\ e\¢ edüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± |ü&ÉT≈£îH˚ $<Ûëq+ dü]>± ˝Òø£b˛sTTHê, m|ü⁄Œ&É÷ yÓ÷j·Tì ãs¡Te⁄\T ‘·\MT<ä yÓ÷dæHê, ≈£Ls¡TÃqï|ü⁄Œ&ÉT yÓT&É ø£<ä*ø£˝À ‘˚&Ü dü+uÛÑ$+∫Hê yÓT&ÉH=|æŒ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. yÓT&ÉH=ù|Œ ø£<ë n<˚ ‘·–Zb˛‘·T+<äì ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&ÉeT÷ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. düø±\+˝À düŒ+~+∫ ‘·–q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√ø£b˛‘˚ düeTdü´≈£î <ë]rdüTÔ+~. yÓT&ÉH=|æŒ kÕe÷q´yÓTÆq, Bs¡Èø±*ø£ düeTdü´>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*. Ç~ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ $$<Ûä s¡ø±\ »ãT“\ yê´~Û \ø£åD+ ø±e#·TÃ. Á|üdüTÔ‘·+ Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À J$q $<ÛëHê\≈£î nqT>∑TD+>± Ç~ m≈£îÿee⁄‘·T+~. á H=|æŒ yÓT&É qT+∫ uÛÑTC≤ìøÏ, #˚‘·T\ ∫es¡T\≈£î bÕ≈£î‘·÷ ñ+fÒ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. yÓT&É˝À ñ+&˚ yÓHÓïeTTø£˝À @&ÉT yÓqTï|üPdü\T ñ+{≤sTT. yê{Ï˝À yÓTT<ä{Ï yÓqTï|üPdü n{≤¢dt nì, ¬s+&Ée yÓqTï|üPdüqT Äøχdt nì n+{≤s¡T. Ä ‘·sê«‘· |üPdü\qT dü¬s«ø£˝Ÿ 3, 4, 5, 6, 7 yÓqTï|üPdü\+{≤s¡T. Çe˙ï ˇø£<ëìô|’ eTs=ø£{Ï neT]à ñ+{≤sTT. M{Ï˝À ôd’Œq˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ ñ+≥T+~. <ëì <ë«sê yÓqTïbÕeTT yÓT<ä&ÉT qT+∫ ø±fi¯¢≈î£ , #˚‘·T\≈£î qsê\≈£î rdüT¬øfi¯ó‘·T+~. ˇø£ yÓqTï|üPdü≈£î, eTs=ø£ yÓqTï|üPdü≈£î eT<Ûä´˝À ñ+&˚ Ç+≥sY yÓ]ºÁã˝Ÿ &çdtÿ qT+∫ ˇø=ÿø£ÿ qs¡+ ãj·T≥≈£î edüTÔ+~. yÓqTï|üPdü\ eT<Ûä´˝À ñ+&ç &çdtÿ cÕø˘ nu≤®s¡“sY˝≤ |üì#˚düTÔ+~. &çdtÿøÏ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D nedüs¡+ ñ+&É<äT. m+<äT≈£î edüTÔ+~ : m≈£îÿeeT+~˝À yês¡T ì\TÃH˚, ≈£Ls¡TÃH˚ uÛÑ+–eT\T dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+ ø±s¡D+>±H˚ yÓT&É H=|æŒ düeTdü´\T m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. ˇø√ÿkÕ] yÓqTï|üP dü\ eT<Ûä´˝À ñ+&˚ &çdtÿ e\¢ ≈£L&Ü $|üØ‘·yÓTÆq düeTdü´\T ekÕÔsTT. á &çdtÿ C≤] qsê\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT H=|æŒ edüTÔ+≥T+~. yÓqTï|üPdü˝À qT+∫ yÓT<ä&ÉT ˝ÀøÏ yÓfi‚¢ ¬s+&ÉT s¡ø£ÔHêfi≤˝…’q e]ºÁã˝Ÿ Äs¡ºØdt ∫qï yÓT<ä&ÉT≈£î s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D n+~kÕÔsTT. H=|æŒ rÁe+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+˝À ‘˚&Ü\T e∫à yÓT<ä&ÉT≈£î s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+ n+‘·>± ñ+&É<äT. Bì eT÷\+>± H=|挑√ bÕ≥T ‘·\‹s¡>∑&É+, ~eTTà>± nì|æ+#·&É+, yê+‘·T\T ne⁄‘·T+{≤sTT. yÓT&ÉH=|æŒ rÁe‘· e\¢ eT÷Á‘êX¯j·T+˝À 6

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

e÷s¡TŒ\T e#˚à neø±X¯+ m≈£îÿe. H=|æŒ m≈£îÿyÓ’q ø=B› qsê\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ô|]– Ä ‘·sê«‘· eT÷Á‘· $düs¡®q˝À ‘˚&Ü\T e∫à Ǒ·s¡ Äs√>∑´ düeTdü´\T <ë]rùd neø±X¯+ ñ+~. yÓT&ÉH=|æŒ e#˚à yê]øÏ mø˘‡πs rùdÔ yÓqTï|üPdü˝À¢ @yÓTÆHê

‘˚&Ü\T ñHêï ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. Ç+ø± dü÷ø£åàyÓTÆq düeTdü´\T ñqï yê]øÏ m+ÄsY◊ kÕÿHé <ë«sê |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ Bì <ë«sê @ qs¡+ MT<ä m+‘· ˇ‹Ô&ç ñ+&√ ‘Ó\TdüT≈£îì Ä ˇ‹Ô&ç <˚ì e\¢ e∫Ã+~? @<Ó’Hê meTTø£ ÁbÕø£ÃsY nsTT+<ë e+{Ï$ Bì <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ∫øÏ‘·‡ ùde\T yÓ’<äT´\T n+~kÕÔs¡T. @<Ó’Hê düø±\+˝À düŒ+~+#·&É+ y˚T\ì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± yÓT&ÉH=|æŒ e∫Ãq |ü⁄Œ&ÉT y˚&ç˙fi¯¢˝À yÓT‘·Ô{Ï eÁkÕÔìï eTT+∫, |æ+&ç, yÓT&Éô|’q ø±|ü&É+ ˝Ò<ë ◊dt eTTø£ÿqT ø±¢‘Y˝À #·T{Ϻ <ëì‘√ ø±|ü&É+ô|&ç‘˚ H=|æŒ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. yÓT&É ø£+&Ésê˝À¢ H=|æŒ ñqï|üŒ&ÉT ‘·|üŒìdü]>± Ä uÛ≤>±ìøÏ $ÁXÊ+‹ Çyê«*. m+<äTø£+fÒ ø£+&Ésê\T _>∑TdüT≈£î b˛sTT ñ+{≤sTT. ˝Ò<ä+fÒ H=|æŒ rÁe‘· ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òædtºì ø£*dæ ø£+&Ésê\ $ÁXÊ+‹ ø√dü+ HÓø˘ mø£‡sYôd’CŸ \qT #˚ùdÔ H=|æŒ ‘·«s¡>± ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+~. @<Ó’Hê yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#·&É+ <ë«sê ∫øÏ‘·‡ ùde\T bı+<ä&É+ y˚T\T. ***


MTs¡T.. MT >∑T+&Ó Äs√>∑´+

bÕsYº 11

` &Üø£ºsY düTBÛsY #·+Á<ä dæHêΩ ø±]¶j·÷\õdtº

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓ’<ä´ eè‹Ô¬ø’ bı+<äe\dæq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |ü{≤º m+;;mdt <ëì ‘·s¡Tyê‘· kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º>± m+&û ˝Ò<ë m+mdt ñ+≥T+~,.. kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ $wüj·T+ô|’ Ç+ø± u≤>± C≤„q+ bı+<ë\qT≈£îqï yês¡T &ûm+ ˝Ò<ë m+d”ôV≤#Y nH˚ n‘·T´qï‘· Á|üe÷DeTT+&˚ $X‚wü |ü{≤º bı+<äe#·TÃ. MT≈£î dü]|ü&˚ yÓ’<äT´ìï MTs¡T mqTïø√e&É+˝À düVü‰j·÷ì¬ø’ ~>∑Te ∫{≤ÿ\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. >∑T+&Ób˛≥T Á|üe÷<ä ø±s¡ø±\T ? ø±s¡D≤\T ? >∑T+&Ó <ÛäeTqT\ yê´~Û á øÏ+~ |ü]dæú‘·T\T ( m≈£îÿe ˝Ò<ë ‘·≈£îÿe n>∑T≥#˚) ñqï e´≈£îÔ˝À¢ e#·TÃ≥≈£î m≈£îÿe neø±X¯eTT+~. |ü⁄s¡Twüß˝À¢ 55 dü+e‘·‡sê\ ô|’q Ád”Ô\˝À 65 dü+e‘·‡sê\ ô|’q ≈£î≥T+ã+˝À ‘·+Á&çøÏ ø±ì nqï<äeTTàq≈£î >±ì 55 dü+e‘·‡sê\ eTT+<äT ˝Ò<ë ‘·*¢øÏ ø±˙ n|üŒ#ÓfiË¢fi¯¢≈£î ø±˙ 65 dü+e‘·‡sê\ eTT+<äT d”@&û ` m+◊ s¡T>∑à‘· e∫Ãq#√ ˝Ò<ë Vü≤sƒêqàs¡D+ dü+uÛÑ$+∫#√ n{Ϻ e´øÏÔøÏ n‹ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T ( 140 / 90 m+m+ôV≤#YJ) ô|’q ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡ ( ôV≤#Y&ûm˝Ÿ) ø=˝…dæºsê˝Ÿ ‘·≈£îÿe>± ñ+fÒ 40 m+J/&ûm˝Ÿ dæ`]j·÷øϺyé Áb˛{°Hé `ôV≤#Ymdtd”ÄsY|” $\Te 1m+J/&ûm˝Ÿ X¯Øs¡ÁX¯eT ˝Òø£ (ø£<ä\ø£ yÓT<ä\ø£ ) ˇπø #√≥ ñ+&˚‘·‘·«+ n‘·´~Ûø£ e÷qdæø£ ñ<˚«>∑+, ˇ‹Ô&ç, n~Ûø£ ãs¡Te⁄ }ãø±j·T+ ( n~Ûø£ ãs¡Te⁄) m≈£îÿe>± eT<ä´+ ‘ê>∑T≥ <äT+<äT&ÉT≈£î dü«uÛ≤e+ eT<ÛäTy˚TVü≤+ #ê˝≤ ã\yÓTÆq >∑T+&Ób˛≥T Á|üe÷<ä ø±s¡ø£+ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T Á|ü|ü+#·+˝À nìï#√{≤¢ >∑T+&Ós√>±\≈£î n‹ô|<ä› ø±s¡D+ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ( ;|” ), nÁX¯<ä∆ #˚ùdÔ n~ >∑T+&Ób˛≥T, >∑T+&Ó Ä–b˛e&É+, yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ Vü‰˙, Ç+ø± ø£&ÉT|ü⁄, ø±fi¯¢ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ n&ÉT¶≈£î <ë]rj·Te#·TÃ. ÁX¯<ä∆>± s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ, ô|’q #Ó|æŒq eTT|ü⁄Œ\ìï{Ï qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. Çìï ñ|üÁ<äyê\≈£î n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ø±s¡D+ ø±ã{Ϻ <ëìì ‘·ø£åDy˚T, ø£qTø=ì, n<äT|ü⁄˝À

ñ+#˚ ∫øÏ‘·‡ »s¡>±*. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T n+fÒ @$T{Ï? >∑T+&Ó ìs¡+‘·s¡+ ø=≥Tºø=qT≥#˚ (eTT&ÉT#·Tø=qT, $&ÉT#·Tø=qT) |ü+|ü⁄ø={Ϻ s¡ø±Ôìï ã\+>± <ÛäeTqT˝˝ÀìøÏ HÓ≥Tº≥e\q, Ä s¡ø£ÔHêfi¯+˝À ø£\T>∑T |”&ÉHêìï s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T (;|”) n+{≤s¡T. s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T≈£î dæk˛º*ø˘ ( >∑T+&Ó eTT&ÉT#·Tø√qTqï|ü⁄Œ&ÉT) &Éj·÷k˛º*ø˘ ( >∑T+&Ó $&ÉT#·Tø√qTqï|ü⁄Œ&ÉT ) nH˚ ¬s+&ÉT n+XÊ\THêïsTT. &Üø£ºs¡T¢ eTq s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥TqT 120/80 m+m+ôV≤#YJ nqï~ bÕ<äs¡dü|ü⁄ >=≥ºeTT |”&Éq+‘√ düe÷qeTì ns¡∆+. á ¬s+&ÉT n+XÊ\T ≈£L&Ü s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T kÕe÷q´e÷ ø±<ë nì ìs¡ísTT+#·&É+ nedüs¡+. s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T rs¡T ‘ÓqTï\T øÏ+<ä |ü{Ϻø˝£ À #·÷&É+&ç. dæk˛º*ø˘ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T &Éj·÷k˛º*ø˘ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T m+m+ôV≤#YJ m+m+ôV≤#YJ n‘·T´‘·ÔeT+ 120 øÏ+<ä 80 øÏ+<ä kÕe÷q´+ 120`129 80`85 kÕe÷q´ n~Ûø£+ 130`139 85`89 n~Ûø£+ 140 ô|’q 90 ô|’q @ nHês√>∑´+ ˝Òì yêfi¯¢˝À kÕe÷q´ n~Ûø£+ ;|”øÏ ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+ ˝Ò<äT, ø±˙ eT<ÛäTy˚TVü≤+ yê´~Û ñqï yê]øÏ, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ yê´~Û yê]øÏ, >∑T+&Ó»ãT“ yê]øÏ ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+. eTq˝À ø=+<ä]øÏ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T m+<äT≈£î+≥T+~? düTe÷s¡T 90`95 XÊ‘·+ e´≈£îÔ˝À¢ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T≈£î ø±s¡D+ ‘Ó*j·T<äT. Bìì ø±s¡D+ ‘Ó*j·Tì n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T n+{≤s¡T. ø±˙ 5`10 XÊ‘·+ eT+~˝À e÷Á‘·+ eT÷Á‘·|æ+&Ü\ dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

7


düeTdü´\T, |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ ˝Ò<ë ‘·s¡Tyê‘· s¡ø£ÔHêfi≤\T düqïã&çb˛e&É+ e\¢ X¯Øs¡+ ˝À|ü\ >∑&ɶ\Tqï|ü⁄Œ&ÉT, ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D e÷Á‘·\T e+{Ï$ y˚dTü ≈£îH˚≥|ü⁄Œ&É÷, Vü‰s√àqT\ ( n+‘·s¡ Á>∑+<ÛäT\ ÁkÕyê\T) düeTdü´\T yÓTT<ä\>∑T yêì e\¢ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ñ+&Ée#·TÃ. á s¡ø£+ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥TqT ¬s+&Ée ‘·s¡Vü‰ ø±s¡D+ ‘Ó*dæq n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T n+{≤s¡T. Bìì qj·T+ #˚j·Te#·TÃ. ø±˙ á ¬s+&Ée ‘·s¡Vü‰ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥TqT n+<ä]˝À, eTTK´+>± á øÏ+~ ‘·s¡Vü‰ s√>∑T˝À¢ ‘·|üŒø£ |üØø£å #Ój·÷´*. • n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T e\¢ Äj·÷dü+ >∑T+&Ó $|òü\+ ne&É+ • eT÷Á‘·|æ+&Ü\T bÕ&É>∑T≥ e\¢ e#˚à n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] e#˚à n‘·´~Ûø£ ( 180/110 ô|’q ) s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ( ∫qïyês¡T/eTTdü*yêfi¯¢˝À) eT+<äT\ e\¢ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ sêì n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ø£åDí+>± |üØø£å #˚dæ n˝≤+{Ï n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T @ ¬s+&Ée ‘·s¡Vü‰ ø±s¡D≤\ e\¢ nì ìX¯Ãj·TeTyê«*. n+<äT¬ø’ ì|ü⁄DT˝…’q yÓ’<äT´\#˚ |üØø£å, nq+‘·s¡+ dü\Vü‰ nedüs¡+. Ç~ ‘·|üŒø£ >∑T]Ô+#·Tø√e\dæq $wüj·T+. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T \ø£åD≤˝Ò$T{Ï? m≈£îÿe XÊ‘·+ s√>∑T˝À¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e\¢ @ \ø£åD≤\T ø£qã&Ée⁄. ø±ø£‘ê∞j·T+>± &Üø£ºsY >±s¡T |üØø£å #˚ùdÔ ‘Ó*ùd~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e\¢ ‘·\H=|æŒ, m≈£îÿe ø√|ü+ ø£\T>∑T‘êj·TqTø√e&É+ dü]ø±<äT. ndü\T 75 XÊ‘·+ e´≈£îÔ\≈£î ‘·eT≈£î n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñ+<äH˚ ‘Ó*j·T<äT. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·÷Ô yê]˝À #ê˝≤eT+~øÏ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ñ+<äì ‘Ó*ùd~ yê]øÏ >∑T+&Ób˛≥T , >∑T+&Ó Ä–b˛e⁄≥, ø£+{Ï >∑T&ÉT¶ ˝À|ü\ s¡ø£ÔÁkÕe+ e∫à #·÷|ü⁄b˛e&É+, yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔÁkÕe+, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T |üì#˚j·Tø£b˛e&É+ yÓTT<ä\>∑T düeTdü´˝§∫Ãq|ü⁄Œ&˚. πøe\+ »Hê\≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e⁄≥#˚, n<äT|ü⁄ #˚j·TT≥≈£î mìï eT+∫ eT+<äT\THêï, n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T u≤~Û‘·T\e&É+ ì»+>± <äTs¡<äèwüºø£s¡+. n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T Ç˝≤+{Ï yÓT‘·Ôì <=+>∑ ø±ã{Ϻ 40 dü+e‘·‡sê\ô|’ ej·TdüT yês¡+<äs¡÷ ‘·s¡#·÷ s¡ø£Ôb˛≥T |üØø£å #˚sTT+#·Tø√yê*. s¡ø£Ôb˛≥T˝À ‘˚&Ü\ >∑T]Ô+|ü⁄¬ø’ nedüs¡yÓTÆq |üØøå± Áø£eT+ 1. >∑T+&Ó, ø£fi¯ó¢, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T yÓTT<ä\>∑T X¯Øs¡+˝Àì nej·Tyê\πøyÓTÆHê Vü‰ì »]–q<ë nì ‘Ó\TdüTø√yê*. 2. ∫øÏ‘·‡ #˚j·T>∑*π>n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T ø£\T>∑CÒùd y˚πs düeTdü´˝ÒyÓTÆHê ñHêïsTT nì ‘Ó\TdüTø√yê*. 3. n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T ø£\T>∑CÒùd eT<ÛäTy˚TVü≤+ ˝≤+{Ï s¡T>∑à‘·\T+fÒ yÓ+≥H˚ ‘·>∑T yÓ’<ä´+ »s¡>±*. 8

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

4. Áù|ò$T+π>ΩyéT ‘ê[ø£ yê{Ï 10 @fi¯¢ >∑T+&Ób˛≥T dü+uÛÑyêìï n+#·Hê y˚j·÷*. n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T s√>∑T\≈£î kÕeTq´+>± #˚sTT+#˚ |üØø£å\T: ` V”≤yÓ÷Á>±yéT ( s¡ø£Ôø£D≤\T e¬>’sê) ` s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ ( wüß>∑sY) ` ñ|üyêdü+ ‘·s¡Tyê‘· s¡ø£Ô+˝À ø=e⁄« |ü<ësê∆\ rs¡T. ` eT÷Á‘·|æ+&Ü\ dæú‹ ‘Ó*ù| |üØø£\å T. ` eT÷Á‘· |üØø£å, eT÷Á‘·+˝À n\T“$THé‘√ düVü‰ ` ñ<äs¡+ ÄÁ˝≤ºkÂ+&é kÕÿHé, ád”J, ø£+{Ï |üØø£å Ç‘·s¡ Á|ü‘˚´ø£ |üØø£å\T: <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û |üìrs¡T, Øq˝Ÿ &Ü|ü¢sY |üØø£å, mø√ ø±]¶jÓ÷Á>±yéT, @˙®jÓ÷Á>±yéT ô|’q #Ó|æŒq yê{Ï˝À kÕe÷q´ |üØø£å\T n+<ä]¬ø’ nedüs¡+. Á|ü‘˚´ø£ |üØø£å\T s√– nedüs¡+ ã{Ϻ #˚sTTkÕÔs¡T. ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T: ø=+<äs¡T e´≈£îÔ˝À¢ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T 100/60 m+m+ôV≤#YJ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n{Ϻyê]˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ eT+~øÏ @ düeTkÕ´ ø£ì|æ+#·ø£b˛sTTHê, ø=+‘·eT+~øÏ ˙s¡dü+, yÓTÆø£+`‘·\‹|ü⁄Œ e+{Ï$ ñ+{≤sTT. kÕe÷q´+>± ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ñqï yês¡T kÕe÷q´, m≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ñqïyê] ø£Hêï m≈£îÿeø±\+ J$kÕÔs¡T. ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T≈£î @ yê´j·÷eTeT÷ nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø=+‘·s¡T ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ø£\ e´≈£îÔ\≈£î ˙s¡T, ñ|ü⁄Œ ùdeq+ ø=+#Ó+ ô|+∫‘˚ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+~. ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T e÷qdæø£+>± ˇ‹Ô&ç˝À ñqïyê] \ø£åD+ ø±e#·TÃ. yê]øÏ eTH√XÊÁdüÔ $X‚wüE„\ dü\Vü‰ nedüs¡+. Bs¡Èø±\+ nHês√>∑´+>± ñHêï, ‘·≈£îÿe s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T ñ+≥T+~. ‘·>∑T bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø=+fÒ ˝≤uÛÑ+ ñ+≥T+~. ***


s¡kÕj·Tq bÕ˙j·÷\‘√ ø°&ÉT X¯øÏÔ bÕ˙j·÷\T ˝Ò<ë mqØ® Á&ç+ø˘‡ ‘·ø£åD X¯øÏÔ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#˚ s¡kÕj·Tq bÕ˙j·÷\T. dü‘·«s¡+ X¯øÏÔì#˚à bÕ˙j·÷\+fÒ #ê\eT+~ Çwüº|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. s¡ø£s¡ø±\ s¡+>∑T˝À¢ Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£ì|æ+#˚ M{Ï˝À¢ #·¬øÿs¡‘√ bÕ≥T ¬ø|ò”Hé ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ M{Ïì ‘ê–q yÓ+≥H˚ ‘ê‘êÿ*ø£+>± VüQcÕs¡T>± nì|ædüTÔ+~. M{Ïì rdüTø√e&É+ e\¢ eT+∫ ø£Hêï #Ó&˚ m≈£îÿeì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Ç$ s¡ø£Ôb˛≥T ô|s¡>∑&Üìπø ø±<äT, >∑T+&Ó \j·T <Óã“‹q&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+<äì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. X¯øÏÔì#˚à bÕ˙j·÷\ô|’ >∑‘·+˝À #˚dæq n<Ûä´j·THê\qT Áø√&ûø£]+∫ >∑T+&Ó Äs√>∑´+ô|’ Ç$ #·÷ù| Á|üuÛ≤yê\qT ìsê∆]+#ês¡T. πøe\+ ˇø£{Ï qT+∫ eT÷&ÉT &Éu≤“\ X¯øÏÔ bÕ˙j·÷\T ‘ê–Hê Ç$ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ì|ü⁄DT\ n<Ûä´j·Tq+˝À yÓ\¢&Ó’+~. M] >∑T+&ÓqT ád”J rj·T>± n+<äT˝À ≈£L´, {° _+<äTe⁄\ eT<Ûä´ $sêeT+ 10 $T©¢ ôd¬ø+&É¢ y˚Ts¡≈£î m≈£îÿe>± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. á _+<äTe⁄\ eT<Ûä´ $sêeT+ ô|s¡>∑&ÉeTH˚~ >∑T+&Ó\j·T <Óã“‹q&ÜìøÏ dü÷#·q. X¯øÏÔ bÕ˙j·÷\T ‘ê–q yê] dækÕº*ø˘ s¡ø£Ôb˛≥T ≈£L&Ü dü>∑≥Tq 3.5 bÕsTT+≥T¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T. ø£qTø£ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ˝Ò<ë ≈£L´{° dæ+Á&√yéT >∑\ yês¡T X¯øÏÔ bÕ˙j·÷\qT rdüT≈£îH˚ eTT+<äT ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢

Ä˝À∫+#·Tø√yê\ì dü÷∫düTHÔ êïs¡T. X¯øÏÔ bÕ˙j·÷˝À¢ ¬ø|ò”Hé eT÷\+>± M{ÏøÏ n\yê≥T|ü&˚ Á|üe÷<äeT÷ ñ+~. B+‘√ M{Ïì ‘ê>∑ø£b˛‘˚ ø=ìï kÕs¡T¢ ‘·\H=|æŒ, n\dü≥, ∫sê≈£î e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·e#·TÃ. Ç$ eTq X¯Øs¡+˝Àì k˛&çj·T+, bı{≤wæj·T+ e+{Ï m\Áø√º˝…’≥¢ kÕúsTT˝À¢ nkÕ<Ûës¡D e÷s¡TŒ\T ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ø£qTø£ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\qT M{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&É&É+ y˚T\ì ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. X¯øÏÔbÕ˙j·÷\T ˙{ÏøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±<äì >∑T]Ô+#ê*. ô|’>± M{Ï˝À¢ì ¬ø|ò”Hé ˇ+{À¢+∫ ˙{Ïì m≈£îÿe>± ãj·T≥≈£î |ü+|ædüTÔ+~. ø±ã{Ϻ <ëVü≤+ y˚dæq|üŒ&ÉT Ç˝≤+{Ï X¯øÏÔì#˚à bÕ˙j·÷\ ø£Hêï, ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑&Éy˚T y˚T\T. ***

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

9


<∏Ós’ êsTT&é düeTdü´ á eT<Ûä´ ø±\+˝À m≈£îÿee⁄‘√+~. á düeTdü´ >∑T]+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ‘Ó*j·Tø£ #ê˝≤ eT+~ ‘·s¡Tyê‘· Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHê*‡ ek˛Ô+~. yÓT&É eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝À >=+‘·T eTT+<äT+&˚ nej·Te+ <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û. Ç~ $Hêfi¯ Á>∑+<ÛäT\ìï+{Ï˝À ô|<ä›~. X¯Øs¡+˝Àì eTTK´yÓTÆq Á>∑+<ÛäT˝À¢ <∏Ó’sêsTT&é ˇø£{Ï. Ç~ XÊØs¡ø£ m<äT>∑T<ä\˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. á Á>∑+~Û |üìrs¡T ‘·|üŒ&É+ e\¢ ôV’≤b˛<∏Ó’sêsTT&ç»+, ôV’≤|üsY <∏Ó’sêsTT&ç»+‘√ bÕ≥T ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt düeTdü´\T e∫Ã|ü&É‘êsTT. <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û njÓ÷&çHé ø£*–q <∏Ó’sêøχHé nH˚ Vü‰s√àHé Ádü$düTÔ+~. Ç~ kÕ<Ûës¡D JeÁøÏj·÷ y˚>±ìï ìj·T+Á‹düTÔ+~.

<∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û qT+∫ $&ÉT<ä\j˚T´ Vü‰s√àqT¢ Á|ü‹ø£D+ô|’Hê Á|üuÛ≤e+ #·÷|ækÕÔsTT. meTTø£\≈£î nedüs¡eTj˚T´ ø±*¸j·T+ düeT‘·T\´‘·qT ø±*‡{ÀìHé Vü‰s√àHé <ë«sê düeTs¡∆e+‘·+>± ø±bÕ&ÉT‘·T+~. <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd {°3, {°4, ø±*‡{ÀìHé Vü‰s√àq¢ ndüeT‘·T\´‘· e\¢ <∏Ó’sêsTT&é düeTdü´ dü+uÛÑ$düTÔ+~. dü+|üPs¡í Äs√>±´ìøÏ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£y˚T ø±≈£î+&Ü »qT´|üs¡+>± >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+≥T+~. X¯Øs¡ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ s¡ø£Ô+˝À Vü‰s√àq¢ XÊ‘·+ ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<ë ô|s¡>∑&É+ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡D+. e÷]q Vü‰s√àq¢ ì\«\ e\¢ ø£*π> nHês√>∑´ \ø£åD≤\≈£î dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√ø£b˛e&É+ e\¢ ôV’≤|üsY, ôV’≤b˛ <∏Ó’sêsTT&é, nÁs¡ú¬s’{Ïdt e+{Ï düeTdü´\≈£î <ë]rdüTÔ+~. <∏Ó’sêsTT&é ndüeT‘·T\´‘· e\¢ ø°fi¯¢˝À e#˚à n‹ô|<ä› düeTdü´ nÁs¡ú¬s’{Ïdt. ø°\T ˝À|ü\ n+‘ê yê∫b˛sTT, ø£~|æ‘˚ rÁeyÓTÆq H=|æŒ edüTÔ+≥T+~. mìï eT+<äT\T yê&çHê ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTqy˚T ‘·bÕŒ, XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#·<äT. yê´~ÛøÏ dü¬s’q ø±s¡D+ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&ÜH˚ ∫øÏ‘·‡ n+~+#·&Éy˚T á düeTdü´≈£î ø±s¡D+. »qT´e⁄ ˝ÀbÕ\T ˝Ò<ë |üìrs¡TqT e÷πsà Áù|πs|üø±\≈£î e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ ø±s¡D≤\T ‘√&Ée&É+ e\¢ <∏Ó’sêsTT&é Á>∑+~Û |üìrs¡Tô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+~. |òü*‘·+>± Vü‰s√àqT¢, Áb˛{°qT¢ 10

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

<∏C≤ÁÓ’s>êsTT&é ñ+fÒ... ∑‘·Ô|ü&Ü*‡+<˚... ndüeT‘·T\´‘·≈£î >∑T¬s’ ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt e+{Ï düeTdü´\≈£î <ë]rj·Te#·TÃ. Ä{À ÇeT÷´Hé <∏Ó’sêsTT&é düeTdü´\‘√ s¡Te÷{≤sTT&é ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt, kı]j·÷{Ïø˘ ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt, mdtm˝Ÿá, n+øÏ˝≤õ+>¥ kÕŒ+&ç˝…’{Ïdt e+{Ï$ Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT. \ø£åD≤\T: <∏Ó’sêsTT&é ndüeT‘·T\´‘· e\¢ ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑&É+ ˝Ò<ë ‘·>∑Z&É+, E≥Tºsê\&É+, ø£fi¯¢øÏ+<ä q\¢ì #ês¡\T, >=+‘·Tô|’q yê|ü⁄, >±´Ádæºø˘ düeTdü´\T sêe&É+, eT\ã<ä›ø£+ e+{Ï ˝ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T n‹ eTTK´yÓTÆq$ ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T. ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt e\¢ ø°fi¯ó¢ mÁs¡>± yê∫b˛‘êsTT. ñ<äj·T+ ˝Òe>±H˚ ø°fi¯ó¢ düVü≤ø£]+#·e⁄. rÁeyÓTÆq H=|挑√ J$‘·+ qs¡ø£ÁbÕj·T eTe⁄‘·T+~. <∏Ó’sêsTT&é ndüeT‘·T\´‘·‘√ @s¡Œ&˚ ÄÁs¡ú¬s’{Ïdqt T ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ >∑T+&Ó, }|æ]‹‘·TÔ\T, *esY, øÏ&ûï\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç |ü]dæú‹ eT]+‘· $wü$TdüTÔ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <∏Ó’sêsTT&é ndüeT‘·T\´‘·‘√ ø£*π> nÁs¡ú¬s’{Ïdt˝À ø£+&Ésê\T |üfÒºj·T&É+, q&ÉT+H=|æŒ , qsê\T ˝≤>∑&É+, dü÷ú\ø±j·T+, &Éj·÷u…{Ïdt kÕŒ+&ç˝…’{Ïdt e+{Ï ˝ø£åD≤\≈£î <ë]rj·Te#·TÃ. Ád”Ô\˝À |”d”z&ç, ô|’Áu≤sTT&é‡, HÓ\dü] düeTdü´\T <ë«sê dü+‘êq˝Ò$TøÏ ø±s¡D+>± e÷s¡e#·TÃ. {°3, {°4, {°.mdt.ôV≤#Y. ø±*‡{Àìdt Vü‰s√àq¢ |üØø£å\T ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± nedüs¡+. n˝≤π> uÀHé &Óì‡{° |üØø£å, ø±*¸j·T+ |üØø£å\T #˚sTT+#·&É+ <ë«sê rÁe‘·qT n+#·Hê y˚j·Te#·TÃ. s√>∑ \ø£åD≤\qT ã{Ϻ nedüs¡yÓTÆq Vü‰s√àq˝Ÿ |üØø£å\T, ÄÁ˝≤ºkÂ+&é kÕÿì+>¥, d”{°, m+ÄsY◊, d”;|”, ámdtÄsY, Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘·+, ÄsY@, <∏Ó’sêsTT&é j·÷+{° u≤&ûdt e+{Ï |üØø£å\T nedüs¡eTe⁄‘êsTT. kı+‘·yÓ’<ë´\T, nb˛Vü≤\T |üø£ÿqô|{Ϻ dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ ø√dü+ eT+<äT\T yê&É&É+, ˇø√ÿ \ø£åD≤ìøÏ ˇø√ÿ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√e&É+ e\¢ <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+, ñ<äj·T+ y˚fi¯ ø=+‘· düeTj·T+ dü÷s¡´s¡•à˝À >∑&É|ü&É+, e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ ˇ‹Ô&ÉT\qT ‘·–Z+#·Tø√e&É+ e+{Ï #˚j·T&É+ eTTK´+. n˝≤π> Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, bÕ\T, >∑T&ÉT¢ rdüTø√yê*. eT<ä´+, k˛àøÏ+>¥ e+{Ï n\yê≥¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. düeTj·÷qTkÕs¡+ uÛÀ»q+ #˚j·T&É+, ‘·–q+‘· ìÁ<äb˛e&É+ #˚j·T&É+ <ë«sê <∏Ó’sêsTT&éqT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T≈£îH˚ neø±X¯ ñ+≥T+~. ***


\e+>∑+

ˇø£ düT>∑+<Ûä Á<äe´+. eTkÕ˝≤ ~qTdüT. \e+>±\T s¡T∫ ø√dü+ ≈£Ls¡˝À¢ y˚düT≈£îH˚ ˇø£s¡yÓTÆq b˛|ü⁄ ~qTdüT. M{Ï˝À yêdüH˚ ø±<äT $\TyÓ’q b˛wüø±\T ñHêïsTT. ø±s√“ôV’≤Á&˚{Ÿ\T, ø±*¸j·T+, bòÕdüŒs¡dt, bı{≤wæj·T+, k˛&çj·T+, ôV’≤Á&√ø√¢]ø˘ Ädæ&é, e÷+>∑˙dt, $≥$THé m, dæ \T ñ+{≤sTT. Ç~ yÓ’<ä´ |üs¡+>± ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Bìì ˇø£ Wwü<Ûä+>±H˚ ñ|üjÓ÷–+#ê˝Ò ‘·bÕŒ, s√p n<˚ |üì>± rdüTø√e&É+ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. yÓ’<ä´ |üs¡+>± #·÷düT≈£î+fÒ Ç~ #ê˝≤ düeTdü´\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&TÉ ‘·T+~. yê{Ï $esê\T ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ... 1. <ä>∑TZ m≈£îÿe>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT {° ˝À X§+]ƒøÏ ã<äT\T>± \e+>±\T y˚dæ ‘ê–Hê ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. Js¡ídüeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T M{Ïì y˚sTT+∫, bı&ç #˚dæ ‘˚HÓ˝À ø£*|æ rdüT≈£î+fÒ Js¡íeTe⁄‘·T+~. 2. eT÷&ÉT ©≥s¡¢ ˙fi¯¢˝À Hê\T>∑T Á>±eTT\ \e+>±\T y˚dæ ˙fi¯ó¢ dü>∑eTj˚T´ es¡≈£î eT]–+∫ ‘ê–‘˚ ø£\sê $πs#·Hê\T ‘·>∑TZ‘êsTT. Äs¡T \e+>±\T ø£|ü⁄Œ ˙fi¯ó¢ ø£*|æ &çø±ø£åHé ‘·j·÷s¡T #˚dæ #Ó+#ê≈£î ø=+#Ó+ ‘˚HÓ ø£*|æ s√E≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ rdüT≈£î+fÒ ñã“dü+ ‘·>∑TZ‘T· +~. bÕ\˝À \e+>∑+ bı&ç, ñ|ü⁄Œ ø£*|æ qT<äT≥ MT<ä n~›Hê ‘·\H=|æŒ ‘·>∑TZ‘T· +~. e+≥ø±˝À¢ Bìì ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ #·s¡à ø±´q‡sYqT ‘·–Z+#·e#·TÃ. BìøÏ s¡ø±Ôìï X¯ó~∆ #˚ùd >∑TD+ ñ+~. X¯Øs¡+˝À s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. 3. >∑T+&Ó˝À¢ eT+≥>± nì|æ+∫Hê, |ü+{ÏH=|æŒ u≤~ÛdüTÔHêï, »\TãT‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêï \e+>∑+ rdüT≈£î+fÒ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. 4. eTTK´+>± |ü+{ÏH=|挑√ u≤<Ûä|ü&˚ yêfi¯ó¢ ˇø£ \e+>∑yÓTT>∑ZqT ãT>∑Zq ô|≥Tº≈î£ +fÒ yÓ+≥H˚ ‘·>∑TZ‘·T+~. H√{Ï <äTsê«düq˙ b˛>={Ϻ XÊ«düì ‘êC≤>± ô|+#·T‘·T+~.

5. \e+>±\qT ˙fi¯¢˝À eT]–+∫ ‘ê>∑&É+ e\¢ nJ]Ô, ‘·\‹s¡>∑&É+, yê+‘·T\T, n\dü≥ e+{Ï$ ‘·>∑TZ‘êsTT. |òüP¢, »\TãT, ôd’qôd’{Ïdt, ÄdüÔe÷, <ä>∑TZ, Áu≤+¬ø’{Ïdt e+{Ï$ ≈£L&Ü

\e+>∑+ ˇø£ Wwü<Ûä+

‘·>∑TZeTTK+ |ü&‘É êsTT. n˝≤π> \e+>∑ q÷HÓ˝À <ä÷~ì eTT+∫ <ä+‘ê\T, ∫>∑Tfi¯¢˝À H=|æŒ e#˚à #√≥ ô|&ç‘˚ ÇfÒº ‘·–Zb˛‘·T+~. 6. ô|<ä› ù|>∑T˝Àì |üsêqï Je⁄*ï, dü÷ø£åàJe⁄*ï \e+>∑+˝Àì j·TTC…Hê˝Ÿ HêX¯q+ #˚düTÔ+~. n+<äTπø &Éj˚T]j·÷, qT*|ü⁄s¡T>∑T\T, Js¡í dü+ã+~Û‘· s¡T>∑à‘·\øÏ \+e+>∑+ eT+∫ eT+<äT. 7. \e+>±˝À¢ ñ+&˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ‡ X¯ØsêìøÏ Vü‰ìø£*–+#˚ Á|”sê&çø£˝Ÿ‡qT n&ÉT¶ø√e&É+‘√ bÕ≥T ø±´q‡s¡T¢, Vü≤èÁ<√>±\T, &Éj·÷u…{Ïdt, nÁ¬s’ú{Ïdt, n©®eTsY‡qT ìs√~ÛkÕÔj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*j·TCÒdüTHÔ êïs¡T. 8. nsTT‘˚ >∑]“¤DÏ\T, >±´Ádæºø˘, n\‡sY, uÖ˝Ÿ dæ+Á&√yéT‘√ u≤<Ûä|ü&˚yêfi¯ó¢ Bìï m+‘· ‘·≈£îÿe>± yê&ç‘˚ n+‘· eT+∫~. eTØ m≈£îÿe>± yê&ç‘˚ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T, ø±˝Òj·T+ <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+~. ***

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

11


bı≥º˝À

ÄVü‰s¡+ n]π> düeTj·T+˝À >±´dt $&ÉT<äT\e⁄‘·T+~. ÄVü‰s¡+ ‹qï ‘·s¡Tyê‘· bı≥º˝À ø£<ä*ø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. Ä düeTj·T+˝À düVü≤»+>±H˚ >±´dt ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. eTq+ ÄVü‰s¡+ rH˚ düeTj·T+˝À, ˙fi¯ó¢ ‘êπ>≥|ü⁄Œ&ÉT H√{Ï <ë«sê >±* ≈£L&Ü yÓfi¯óÔ+~. Ä >±* >±´dt s¡÷|ü+˝À ãj·T≥≈£î b˛e&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä >±´dtH˚ ‘˚qTŒ n+{≤+. ô|’ qT+∫ e#˚à >±´dtqT ‘˚qTŒ >±qT, øÏ+<ä qT+∫ e#˚à <ëìì nbÕq yêj·TTe⁄ nì |æ\e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îqï yÓ+≥H˚ ‘˚qTŒ eùdÔ, Vü‰sTT>± ñqï≥T¢ nì|ædüTÔ+~. Vü≤eTàj·T´ ‹qï~ Js¡íeTsTT´+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘˚*ø£>± ñ+<äì dü+‘√wækÕÔ+. ÄVü‰s¡+ $T‘·+>± rdüTø√e&É+ <ë«sê düT\T e⁄>± Js¡íeTj˚T´ M\T+≥T+~. ø±˙ ø=+‘·eT+~ |”ø£\ <ëø± ‹H˚j·T&É+ e\¢ Js¡í+ ne«&ÜìøÏ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. eTTK´+>± e÷+kÕVü‰sê\T rdüT≈£îqï yê] $wüj·T+˝À #ê˝≤ Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+~. Js¡í+ ø±e&ÜìøÏ ø£˙dü+ ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. á düeTj·T+˝À |æ+&ç|ü<ësê∆\T u≤>± |ü⁄*dæb˛‘êsTT. B+‘√ >±´dæºø˘ Á≥ãT˝Ÿ @s¡Œ&ç nHês√>±´ìï ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± ÄVü‰s¡ Js¡í+ ø±e&ÜìøÏ bı≥º˝À >±´dt $&ÉT<ä\e⁄‘·T+~. Á<äes¡÷|ü+˝À ñqï á >±´dt ‘·≈£îÿe $&ÉT<ä˝…’‘˚H˚ y˚T\T. ø±˙ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe>± ‘êπ>j·T&É+ e\¢ >±´dt ˙fi¯¢˝À ø£*dæb˛‘·T+~. B+‘√ ÄVü‰s¡+ Js¡í+ ø±e&ÜìøÏ eT]+‘· >±´dt ñ‘·Œ‘·Ôe⁄‘·T+~. B+‘√ >±´dt ÁkÕyê\T m≈£îÿe $&ÉT<ä\ ø±>±, á ˝À>± rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡+˝À |æ+&ç|ü<ësê∆\T u≤>± |ü⁄*dæb˛sTT, |ü⁄\¢{Ï ‘˚qTŒ\T sêe&É+ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. Ç~ Áø£y˚T|æ >±´Ádæºø˘ Á≥ãT˝Ÿ>± e÷] rÁe nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+~. n+<äTe\¢ rdüT≈£î+≥Tqï ÄVü‰s¡+ b˛wüø±\ $\Te\T m≈£îÿe>± ñqï ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê ‘˚*ø£>± Js¡íyÓTÆ, X¯ØsêìøÏ ø±yê*‡q X¯øÏÔ, b˛wüø±\T n+<˚ M\T+≥T+~. uÛÀ»q+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT dü]>± qeT\≈£î+&Ü ‹H˚ùdÔ, JsêíìøÏ ˝À|ü\ Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+~. yÓT‘·Ô>± q$T*‹+fÒ y˚>∑+ Js¡íeTe⁄‘·T+~. ø=+‘·eT+~øÏ nJs¡í yê´<ÛäT\T Çã“+~ì ø£*–kÕÔsTT. JsêíìøÏ s¡kÕ\T dü]>± }s¡ø£b˛e&É+ e\¢ á düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. ns¡>∑ì ÄVü‰s¡+ |ü⁄\e≥+ <ë«sê >±´dtÁ≥ãT˝Ÿ dü+uÛÑ$düTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± uÛÀ»q+ #˚dæq 12

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

bı≥º˝À >±´dt m+<äTø=düTÔ+~

‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ eT+~ |ü&ÉTø√e&É+ ˝Òø£ ≈£Ls¡TÃqï|ü⁄Œ&ÉT e+>=ì ñ+&É&É+ #˚düTÔ+{≤s¡T. Bìe\¢ y˚>∑+>± Js¡í+ ø±<äT. |òü*‘·+>± |ü\T düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êsTT. uÛÀ»q+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ì{≤s¡T>± ≈£Ls¡TÃ+fÒ y˚>∑+ Js¡íyÓTÆ, Vü‰sTT>± ñ+≥T+~. uÛÀ»q+ #˚dæq yÓ+≥H˚ |ü&ÉT≈£îH˚ ø£+fÒ @<Ó’Hê |üì#˚düTø√e&É+ eT+∫~. Bì e\¢ Js¡íÁ|üÁøÏj·T düT\Te⁄>± |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. #ê˝≤ eT+~ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± uÛÀ»q+ #˚ùddæ, q&ÉT+≈£î >∑{Ϻ>± u…˝Ÿº _–+#˚kÕÔs¡T. Bìe\¢ bı≥º _>∑TdüT≈£îb˛sTT, bı≥º, ù|>∑T˝À¢ u≤>± Áô|»sY ô|]–b˛‘·T+~. Bìe\¢ ø£&ÉT|ü⁄˝À >±´dt ñ‘·Œ‹Ô Ä–b˛‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT bı≥º _>∑TdüT≈£îb˛‘·T+~. n+<äTe\¢ á düeTdü´\T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ uÛÀ»q+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT düeTj·T+ m≈£îÿyÓ’Hê, u≤>± q$T* ‹Hê*. n˝≤π> uÛÀ»q+ #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT bÕ´+{Ÿ≈£î u…˝Ÿº\T+fÒ e<äT\T>± #˚j·÷*. Bìe\¢ rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡+ düTK+>± Js¡íeTe⁄‘·T+~. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î kÕ<Ûës¡D uÛÀ»q+ #˚j·T&É+ eT+∫~. |ü+&ÉT¢, |ü∫à ≈£Ls¡>±j·T\T, yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·ÔHê\T ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ düT\Te⁄>± Js¡íeTe⁄‘·T+~. ø±yê*‡q+‘· b˛wüø±\T, m+C…’yéT\T, $≥$THé\T n+<ä&Éy˚T ø±≈£î+&Ü düT\Te⁄>± Js¡íÁ|üÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·T+~. ***


$$<Ûä

≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢ ‘=ø£ÿ\qT bÕ]y˚j·T&É+ kÕ<Ûës¡D+>± #˚düTÔqï |üH.˚ nsTT‘˚ Ç+<äT˝ÀH˚ |ü\T b˛wüø±\T ñHêïj·Tì ÄVü‰s¡ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘=πøÿ ø£<ë nì rdæbÕπsjÓTT<ä›+≥THêïs¡T. X¯ØsêìøÏ ø±yê*‡q ñqï b˛wüø£ $\Te\T ‘=ø£ÿ˝ÀH˚ ñ+≥THêïsTT. nsTT‘˚ ‘=ø£ÿ\T |üìøÏsêì |ü<ës¡∆+>± bÕπsùd ø£Hêï, yê{Ïì ≈£L&Ü ≈£Ls¡˝≤>± ñ|üjÓ÷–+#·&É+ y˚T\T#˚≈£Ls¡T‘·T+~. eTè<ÛäTyÓ’q |ü+&ÉT ˝Ò<ë ø±j·T≈£Ls¡ ˝À|ü* uÛ≤>±\ s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&˚ |ü+&ÉTô|’ ñ+&˚ <äfi¯d]ü ‘√\TqT ‘=ø£ÿ n+{≤s¡T. á ‘=ø£ÿ˝À¢ nH˚ø£ b˛wüø£ |ü<ësê∆\T ñHêïsTT. ns¡{Ï ø±j·T, ;s¡ø±j·T, j·÷|æ˝Ÿ, ìeTà, <ëìeTà, >∑TeTà&ç, ã+>±fi≤<äT+|ü ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ ø±j·T≈£Ls¡\T, |òü˝≤\≈£î ‘=ø£ÿ\T ñ+{≤sTT. yê{Ïì ≈£L&Ü ÄVü‰s¡+>± rdüTø√e&É+ <ë«sê n‘·T´‘·ÔeT b˛wüø± \T X¯ØsêìøÏ n+<˚ M\T+~. ns¡{Ï ‘=ø£ÿ˝À #·÷düT≈£î+fÒ X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq b˛wüø±\T Ç+<äT˝À ñHêïsTT. n˝≤π> ;s¡ø±j·T˝À #·÷düT≈£î+fÒ Bì qT+∫ \_Û+#˚ |”#·T eT\ã<ä›ø±ìï ‘·–ZdüTÔ+~. n~Ûø£ ø±´\Ø\T, #·¬øÿs¡\T, ø=e⁄«\ Á|üe÷<ä+ ñ+&É<äT. kıs¡ø±j·T\T, ns¡{Ï ø±j·T\ bı≥Tº‘√q÷ |ü#·Ãfi¯ó¢ #˚düTø√e#·TÃ. n$ Äs√>±´ìøÏ ñ|üø£]+#˚y˚. <√dü˝À |”#·T |ü<ës¡∆+ nbÕs¡+>± ñ+≥T+~. #·ø£ÿì ø£+{Ï#·÷|ü⁄q≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $≥$THé m, ;{≤ ¬øs√{ÏHé Bì qT+∫ \uÛ´Ñ eTe⁄‘êsTT. ∫\>∑&É <äT+|ü*ï ñ&Éø£u…{Ϻq|ü⁄Œ &ÉT ô|’ bı≥Tº rùddæ ‹q&É+ #ê˝≤eT+~øÏ n\yê≥T. ø±˙ á rùdùd yê{Ï˝À s¡ø£ÔV”≤q‘·qT ‘·–Z+#˚ ÇqTeTT, yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#˚ õ+ø˘ b˛wüø±\T+{≤sTT. s√Eø√ j·÷|æ˝Ÿ ‹+fÒ Äs√>±´ìøÏ eT+∫<äì Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. j·÷|æ˝Ÿ >∑TE®˝À m≈£îÿe Äøχ&Ó+≥T¢ ñ+&Ée⁄. >∑TE®˝À ø£+fÒ ‘=ø£ÿ˝ÀH˚ ◊<äT ¬s≥T¢ m≈£îÿe X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ ñ+{≤j·Tì |ü\T n<ä´j·THê\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. »s¡ï˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£\ÃsY n+&é |òü⁄&é ¬ø$TÁd”º n<ä´j·Tq+ Á|üø±s¡+ j·÷|æ˝Ÿ ‘=≈£îÿ˝À s=eTTà, ø±˝ÒjT· +, ô|<ä› ù|>∑T ø±´q‡s¡¢qT qj·T+ #˚ùd X¯øÏÔ ñ+~. p´dt ‘ê>∑&É+ ø£Hêï, j·÷|æ˝Ÿì ø=s¡T≈£îÿ ‹q&É+ e\¢ m≈£îÿe y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+~.

#·s¡à+ ì>∑ì>∑˝≤&ܶìøÏ, ∫>∑Tfi¯¢ dü+s¡ø£åD≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq bÕ©|òæHê˝Ÿ‡ m≈£îÿe>± bı+<äe#·TÃ. |ü⁄\¢ì q\¢ Á<ëø£åqT #ê˝≤eT+~ j·T<ë‘·<Ûä+>± ‹q≈£î+&Ü #·¬øÿs¡ ø£*|æq p´dt>± ‘ê>∑T‘ês¡T. s¡T∫ u≤>∑T+≥T+~. ø±˙ s¡dü+ rdæ |ü&Éø£{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄wüÿ\+>± j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ ñ+&˚ #Ó≈£îÿ˝À bÕ‹ø£ XÊ‘·+ $ìjÓ÷–+#·˝Òø£b˛‘·THêï+. <ë+‘√ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ìs√<Ûäø£ >∑TD≤\˙ ø√˝ÀŒ‘ê+. C≤eTø±j·T\T eTØ |ü∫Ã>± ñHêï, |üP]Ô>± |ü+&çHê eTTø£ÿ\T ø√dæ eT<Ûä´˝À ñ+&˚ yÓT‘·Ôì >∑TE®ì ‹H˚kÕÔ+. ø±˙ Ç~ dü]ø±<äT. Bì e\¢ j·÷+‘√dæj·÷ìHé nH˚ ø±´q‡sY ìj·T+Á‘·D ø±s¡ø±ìï bı+<ä˝Ò+. H√{ÏøÏ @ s¡TN düVæ≤+#·q|ü⁄Œ&ÉT ìeTàø±j·T, ∫+‘·ø±j·T |ü#·Ãfi¯ó¢ ‹Hê\ì|ædüTÔ+~. s¡T∫ø£+fÒ M{Ï≈£î+&˚ yêdüq dü>∑+ kÕ+‘·«q ø£*–düTÔ+~. ìeTà, Hê]+» #Ó≈î£ ÿ˝À ñ+&˚ yÓ÷H√ f…sYbòÕHé‡ q÷HÓ\T Á|ü‘˚´ø£ yêdüq\ì yÓ<ä»\T¢‘êsTT. M{ÏøÏ #·s¡à, ø±˝Òj·T, >∑sꓤX¯j·T, }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡s¡¢ì ìyê]+ #˚ X¯øÏÔ ñ+~. |ü#·Ãfi¯¢ s¡÷|ü+˝À Ç|üŒ{Ïπø M{Ïì ‹+≥THêï+. |ü#·Ãfi¯ófl e<ä›qT≈£îH˚ yêfi¯ó¢ ìeTà ‘=ø£ÿ\‘√ #êjYT #˚düTø√e#·TÃ. πø≈£î\T, ˝…eTHé |”˝Ÿ bı&çì #·\T¢≈£îHêï s¡T∫>±H˚ ñ+≥T+~.

‘=πøÿ ø£<ë... nì rdæ bÕπsjÓTT<äT›

|ü⁄#·Ãø±j·T eTTø£ÿ\T n+fÒ mÁs¡ì >∑TCÒ® nqT≈£î+{≤+. ø±˙ n&ÉT>∑Tq ñ+&˚ ‘Ó\¢ì |ü<ës¡∆+˝À b˛wüø±\T |ü⁄wüÿ\+. <ëH√¢ dæÁ≥T*Hé nH˚ b˛wüø£ |ü<ës¡∆+ ñ+≥T+~. yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#˚ n$TH√j·÷dæ&ÉT¢, $≥$THé dæ, $≥$THé m, <∏äj·÷$THé, ¬s’uÀ ô|¢$Hé\‘√ bÕ≥T s¡ø£ÔV”≤q‘· sê≈£î+&Ü #·÷ùd ÇqTeTT, yÓT^ïwæj·T+, meTTø£\ ã˝≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ ø±*¸j·T+ ñ+{≤sTT. b˛wüø±\T nbÕs¡+>± ñ+{≤sTT ø£qTø£ p´dt ‘·j·÷s¡T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ø±düÔ ˝À‘·T>± ø£{Ÿ #˚j·T&É+ e\¢ ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T |ü<ësê∆\˙ï $Tø°‡˝À y˚j·Te#·TÃ. mÁs¡ì <ëìeTà –+»˝À¢ ø£+fÒ <ëì bı≥Tº˝À ¬s+&ÉT ¬s≥T¢ m≈£îÿe>± X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq b˛wüø±\T+{≤sTT. ø±˙ <ëìì ‹q&É+ ø£wüº+. n+<äTπø <ëìì m+&Éu…{Ϻ bı&ç #˚düT≈£îì {° #˚düTø√e#·TÃ. r|æ>∑TeTà&ç ‘=ø£ÿ˝À j·÷+{° u≤´ø°]º j·T˝Ÿ >∑TD≤\T n~Ûø£+. n˝≤π> ã+>±fi¯ <äT+|ü\ô|’ ñ+&˚ bıs¡˝À $≥$THé dæ, _6, bı{≤wæj·T+, e÷+>∑˙dt b˛wüø±\T+{≤sTT. n+<äTπø ã+>±fi¯<äT+|ü≈£î bı≥Tº rj·T≈£î+&Ü e+&ÉTø√e&Éy˚T y˚T\T. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016 13


sê–˝À $T~∏j·÷ìHé nMTH√ ÄeT¢+ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+≥T+~. sê>∑T\ Äs√>±´ìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+. n+<äTπø #ê˝≤ eT+~ yêøÏ+>¥ #˚dæq yÓ+≥H˚ sê– C≤e rdüT≈£î+≥÷ Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+‘√ bÕ≥T meTTø£\ |ü⁄wæº, eT<ÛäTy˚TVü≤ ìj·T+Á‘·D,

ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ‘·>∑TZ<ä\, s¡ø£ÔV”≤q‘· ‘·>∑Z≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. sê>∑T˝À¢ì Á{Ïb˛ºù|òHé nH˚ nyÓTÆH√ ÄeT¢+ Äø£*ì ‘·–ZdüTÔ+~. Ç$ HÓeTà~>± Js¡íeTe⁄‘êsTT. ø±ã{Ϻ n<äq+>± X¯Øs¡+˝À ø±´\Ø\T b˛>∑T|ü&É≈£î+&Ü #·÷kÕÔsTT. M{Ï˝À¢ì |”#·T ø£&ÉT|ü⁄ ì+&çq uÛ≤eq ø£*–+∫, m≈£îÿe>± ‹q≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. Çe˙ï ãs¡Te⁄ ‘·π>Z+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&çqy˚. n˝≤π> ø±*¸j·T+ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\¢ meTTø£\T ã\+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. eTTK´+>± m~π> |æ\¢\≈£î, eè<äT∆\≈£î sê>∑T\T m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. |æ\¢˝À¢ meTTø£\ m<äT>∑T<ä\≈£î, eè<äT∆˝À¢ meTTø£\T Äs√>∑´+>± ñ+&É&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. meTTø£ ø°åD‘·qT ìyê]+∫ $]π> eTT|ü⁄ŒqT ‘·–ZkÕÔsTT. eT<ÛäTy˚TVü≤+ ìj·T+Á‘·D≈£î ≈£L&Ü sê>∑T\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷|ü&É‘êsTT. sê>∑T˝À¢ì ô|’{À¬ø$Tø£˝Ÿ‡ Js¡íÁøÏj·T y˚>±ìï ‘·–ZkÕÔsTT. B+‘√ s¡ø£Ô+˝ÀøÏ >∑÷¢ø√CŸ ‘·«s¡>± $&ÉT<ä\ ø±<äT. Ç˝≤ s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ kÕúj·TT\T ìj·T+Á‘·D˝À ñ+&˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ‘·>∑TZ<ä\≈£î ≈£L&Ü sê– C≤e m+‘√ ñ|üø£]düT+Ô ~. ˝…dæ~∏Hé, yÓT~∏j·÷ìHé nH˚ nyÓTÆH√ Äe÷¢\T ø±˝Òj·T+˝À b˛>∑T|ü&çq ø=e⁄«qT ìs¡÷à*düTÔ+~. Çø£ ~∏jÓ÷ìHé nyÓTÆH√ ÄeT¢yÓTÆ‘˚ 14

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&ÜìøÏ sê>∑T\T <√Vü≤<ä+ ø±˝Òj·T+˝À ø=e⁄« @s¡Œ&É≈£î+&Ü #·÷düTÔ+~. sê>∑T˝À¢ ◊s¡Hé s¡ø£ÔV”≤q‘· ‘·>∑Z&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. Á{Ïb˛ºù|òHé nyÓTÆH√ ÄeT¢+ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘·≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. n+<äTe\¢ Ä+<√fi¯q, ≈£î+>∑Tu≤≥T, ìÁ<ä˝Ò$T e+{Ï düeTdü´\ ìyês¡D≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. ø=ìï s¡ø±\ bÕs¡Ù« H=|ü⁄Œ\T ‘·>∑Z&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ◊k˛\÷´dæHé ÄyÓTÆH√ ÄeT¢+ ø£+&Ésê\ eTs¡eTà‘·T≈£î, s¡ø£Ô+ ñ‘·Œ‹ÔøÏ, meTTø£ @s¡Œ&É&ÜìøÏ #·s¡à+ Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|ü&É&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~. yê˝…’Hé nyÓTÆH√ ÄeT¢+ JeÁøÏj·T dü]>± »s¡>∑&É+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥T+~. ø£+&Ésê\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·T&ÜìøÏ X¯Øs¡+˝À HÓÁ’ {À»Hé düeT‘·T\´‘·≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. sê>∑T\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‹+fÒ b˛wüD˝ÀbÕìï <ä÷s¡+>± ñ+#=#·TÃ. ej·TdüT‘√ bÕ≥T e#˚à düeTdü´\qT ìj·T+Á‹+#·&+É ‘√ bÕ≥T eè<ë∆|ü´+ u≤]q |ü&É≈î£ +&Ü ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. ***


X¯Øs¡+ MT<ä |ü⁄+&ÉT¢ @s¡Œ&çq≥Tº ø£&ÉT|ü⁄˝À ≈£L&Ü |ü\T #√≥¢ |ü⁄+&ÉT¢ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. JsêíX¯j·T+˝À, nqïyêVæ≤ø£˝À, ∫qïù|>∑T, ô|<ä›ù|>∑T, eTq Js¡íe´edüú n+‘·{≤ ≈£L&Ü ˝À|ü\

ø£&ÉT|ü⁄˝À |ü⁄+&ÉT¢ ` ø±s¡D≤\T ø±s¡D≤\T:

s¡ø£åD>± düTìï‘·yÓTÆq õ>∑Ts¡T bıs¡ ñ+≥T+~. s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\ e\¢ á õ>∑Ts¡T bıs¡ <Óã“‹+fÒ |ü⁄+&ÉT¢>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. nsTT‘˚ BìøÏ |ü\T s¡ø±\ yê´~Û\ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. yê{Ïì >∑T]Ô+∫, yÓ+≥H˚ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DTì dü+Á|ü~+#·&É+ <ë«sê Bìì eTT+<äT>±H˚ qj·T+ #˚dTü ø√e#·TÃ. #ê˝≤ eT+~ kÕ<Ûës¡D H=|ü⁄Œ\T>± #ê˝≤ ø±\+ es¡≈£î ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdkÕÔs¡T. Bì e\¢ #ê˝≤ düeTdü´\T m<äTs=ÿH˚ M\T+≥T+~. n+<äTe\¢ eTT+<äT>±H˚ yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#·&É+ nedüs¡+.

yê´~Û \ø£åD≤\T: ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ: á H=|æŒ $$<Ûä düeTj·÷˝À¢ edüTÔ+~. Bìì ã{Ϻ Js¡íe´edüú˝À |ü⁄+&ÉT mø£ÿ&É ñ+<√ ˇø£ n+#·Hê≈£î sêe#·TÃ. ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+≥Tqï|ü⁄Œ&˚ H=|æŒ edüTÔ+fÒ, nqïyêVæ≤ø£˝ÀqT, ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îqï yÓ+≥H˚ edüTÔ+fÒ |ü⁄+&ÉT Js¡íø√X¯+˝ÀqT, eT<ä´sêÁ‹ eùdÔ &ÉTjÓ÷&çqyéT ˝ÀqT |ü⁄+&ÉT ñ+<äì nqTe÷ì+#·e#·TÃ. s¡ø£ÔÁkÕe+: |ü⁄+&ÉT qT+∫ s¡ø£Ô+ #ê˝≤ m≈£îÿe>± b˛e#·TÃ. Bì e\¢ eT\+ q\¢>± sêe&É+, s¡ø£Ô|ü⁄ yê+‘·T\T ø±e#·TÃ. ø=ìï kÕs¡T¢ ô|’øÏ @MT ø£q|ü&É≈£î+&ÜH˚ s¡ø£+Ô HÓeTà~>± b˛sTT rÁeyÓTÆq s¡ø£ÔV”≤q‘·˝ÀìøÏ yÓfi¯¢e#·TÃ. ù|>∑T\≈£î s¡+Á<ë\T : M{Ï eT÷\+>± ù|>∑T˝À¢ì |ü<ësê∆\T ãj·T{ÏøÏ e∫à Á|üe÷<äyÓTqÆ |ü]dæú‹ ø£\T>∑T‘·T+~. ø=+<ä]øÏ n‘·´edüs¡+>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚j·Te\dæ edüTÔ+~. ù|>∑T düqïã&É≥+: ø=ìï |ü⁄+&ÉT¢ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À e÷ìb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&É ù|>∑T düqï|ü&ç ÄVü‰sêìøÏ n&ɶ+ |ü&ÉT‘·T+~.

JsêíX¯j·T Äe÷¢\T: Js¡íø√X¯+˝Àì >±&ÛÉyÓTÆq ôV’≤Á&√ø√¢]ø˘ ÄeT¢+ nqïyêVæ≤ø£, JsêíX¯j·T+, ∫qïù|>∑T˝À¢ |ü⁄+&ÉT¢ |ü&É&ÜìøÏ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. M{Ïì ô||æºø˘ n\‡s¡T¢ n+{≤s¡T. ôV≤*ø√u≤ø£ºsY ô|’˝À]: #ê˝≤ eT+~˝À ø£&ÉT|ü⁄˝À |ü⁄+&ÉT¢ sêe&ÜìøÏ á u≤´ø°º]j·÷ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. ø£\Twæ‘·yÓTÆq ÄVü‰s¡+, ˙s¡T e+{Ï yê{Ï <ë«sê eTq X¯Øs¡+˝À #˚], Js¡íe´edüú˝À $wü|ü<ësê∆\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ |ü⁄+&ÉT¢ sêe&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. H=|æŒ ìyês¡DÏ eT+<äT\T: ø°fi¯¢H=|ü⁄Œ\T e+{Ï Bs¡Èø±*ø£ düeTdü´\T ñqï yês¡T Çã÷Áb˛ô|òHé e+{Ï eT+<äT\T yê&É‘ês¡T. M]˝À n\‡sY sêe&ÜìøÏ eTTK´ ø±s¡D+>± e÷s¡T‘·T+~. >∑T+&Ó s¡ø£åD eT+<äT\T: >∑T+&Ó »ãT“\ ìyês¡D ø√dü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT m≈£îÿeeT+~ ‘·≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ÄdæŒ]Hé ˝Ò<ë nyÓTHÆ √ kÕ*dæ*ø˘ ÄeT¢+ e+{Ï eT+<äT\T yê&ÉT‘·THêïs¡T. M{Ï eT÷\+>± n\‡sY‡ e#˚à neø±X¯+ m≈£îÿe. bı>∑‘ê>∑&É+ : bı>∑‘ê>∑&É+ e\¢ JsêíX¯j·T+˝À >±&ÛÉ ÄeT¢+ qT+∫ >√&É\≈£î s¡ø£åD>± ñ+&˚ u…’ø±s¡“H˚{Ÿ ‘·–Zb˛sTT n\‡sY‡ ekÕÔsTT. eT<ä´bÕq+: Ä\ÿVü‰˝Ÿ m≈£îÿe>± rdüT≈£îH˚ yê]˝À ekÕÔsTT. nMTu≤ : ô|<ä›ù|>∑T˝À |ü⁄+&ÉT¢≈£î Ç~ eTq <˚X¯+˝À ˇø£ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. yê´~Û ìsê∆s¡D≈£î |ü\T |ü]ø£sê\ <ë«sê |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á eT<Ûä´ ø±\+˝À m≈£îÿe>± m+&√k˛ÿ|æ |ü<ä‹› ì ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç~ #ê˝≤ düT\TyÓ’q |ü<䛋. m+&√k˛ÿ|æ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<äø£ eTT+<äT uÒ]j·TyéT MT˝Ÿ mø˘‡πs ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. ãj·÷|æŒ ˝Ò<ë eTTø£ÿ |üØø£å #˚j·T&É+ <ë«sê yê´~Û ìsê∆s¡D #˚kÕÔs¡T. ø=ìï s¡ø±\ Bs¡Èø±*ø£ |ü⁄+&ÉT\≈£î Ç~ #ê˝≤ nedüs¡+. ø±´q‡sY, ôV≤*ø√u≤ø£ºsY, nMTu≤ yÓTT<ä˝…’q yê{Ïì >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Bì ìyês¡D≈£î X¯ó ÁuÛÑyÓTÆq ˙s¡T, ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ nedüs¡+. H=|ü⁄Œ\T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Áø√dæHé ˝Ò<ë bÕsêdæ≥e÷˝Ÿ e+{Ï$ yê&ÉTø√e&É+ eT+∫~. M{Ï‘√ |ü⁄+&ÉT¢ e#˚à neø±X¯+ ‘·≈£îÿe. ì‘·´+ $≥$THé dæ ñ+&˚ |üfi¯ó¢, Ä≈£î≈£Ls¡\T m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. s√p düø±\+˝À düeT‘·T\ ÄVü‰s¡+ rdüTø√yê*. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

15


eT<ÛäTy˚TVü≤+

#ê˝≤ ø±s¡D≤\T e\¢ edüTÔ+~. eTTK´+>± e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± eT<ÛäTy˚TVü≤+ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. XÊØs¡ø£ ÁX¯eT |üP]Ô>± ˝À|æ+#·&É+, >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ≈£Ls=Ãì ñ+&É&É+, b˛wüø£|ü<ësê∆\T dü]>± ˝Òì ÄVü‰s¡+, y˚|ü⁄&ÉT ≈£Ls¡\T, n~Ûø£+>± ø=e⁄« ñ+&˚ |ü<ësê∆\T, e÷+kÕVü‰s¡+, uÒø£Ø |ü<ësê∆\T, ì\« ñ+&˚ |ü#·Ãfi¯ó¢, r|æ |ü<ësê∆\T, ø=ìï s¡ø±\ eT+<äT\ <äTwüŒ]D≤e÷\T á yê´~ÛøÏ ø±s¡D+. dæºsêsTT&é‡, ø=ìï s¡ø±\ yÓ’s¡dt, ÇHÓŒ¤ø£åHé‡, Vü‰s√àq¢ ndü‘·eT‘·T\´‘· e\¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+ edüTÔ+~. eT<ÛäTy˚TVü≤+ s¡ø±\T f…Æ|t 1, f…Æ|t 2 eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñHêïsTT. ø=+<ä]˝À ndü\T ÇqT‡*Hé ñ‘·Œ‹Ô »s¡>∑&ÉT. M]øÏ ãj·T≥ qT+∫ ÇHÓ‡*Hé Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Bìï f…Æ|t eHé &Éj·÷u…{Ïdt n+{≤s¡T. Ç~ ∫qï|æ\¢˝À¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. f…Æ|t 2 eT<ÛäTy˚TVü≤+ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ ÇqT‡*Hé ñ‘·Œ‹Ô ‘·–q+‘· »s¡>∑<äT. bÕ+ÁøÏj·÷dt, ÇHÓŒ¤ø£åHé‡ e\¢ ø±˙, ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T dü]>± ˝Òø£b˛e&É+ #˚‘· Áø£eT+>± ÇqT‡*Hé ñ‘·Œ‹Ô ‘·>∑TZ‘·T+~. C…ùdºwüq˝Ÿ &Éj·÷u…{Ïdt >∑s¡“e¤ ‘·T˝À¢ 2 qT+∫ 5 XÊ‘·+ es¡≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~. á &Éj·÷u…{Ïdt ≈£î dü]>± yÓ’<ä´+ n+~+#·ø£b˛‘˚ ‘·©¢, _&ɶ\≈£î Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#˚ M\T+~. ø=ìï kÕs¡T¢ Á|üdüe+ ‘·sê«‘· &Éj·÷u…{Ïdt ñ+&Ée#·TÃ. C≤Á>∑‘·Ô\T : #·¬øÿs¡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T eT<ÛäTy˚TVü≤+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê*. Ç‘·s¡ s√>∑T\‘√ ø£*dæ ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq $wüj·÷\qT $T–*q yê]‘√ |ü+#·Tø√yê*. bÕ<ë\T, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T, >∑T+&Ó, qsê\T yÓTT<ä˝…q’ nej·Tyê\ô|’ á yê´~Û Á|üuÛ≤e+ m˝≤ ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. eTTK´+>± s√p ø£˙dü+ 30 ì$TcÕ\T bÕ≥T yê´j·÷eT+ #˚j·÷*. ‘·<ë«sê X¯Øs¡ ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. Á|ü‹ s√E ìØí‘· düeTj·T+˝ÀH˚ uÛÀ»q+ #˚j·÷*. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ |üØø£å\T, ø£fi¯ó¢, øÏ&ûï |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. yÓ’<äT´ì dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î eT+<äT\T yê&Ü*. eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqï yê]øÏ eT÷Á‘·|æ+&Ü\T <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+~. Bìe\¢ eT÷Á‘·+˝À n\T“$THé nH˚ Áb˛{°Hé $dü]®+#·ã&ÉT‘·T+~. n+‹eT+>± Ç~ øÏ&ûï <Óã“‹q&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+~. n+<äTπø Á|ü‹ eT÷&ÉT

e÷kÕ\≈£î, Äs¡T e÷kÕ\≈£î |üØø£å #˚dæ eT÷Á‘·+˝À n\T“$THé ñ+<ë ˝Ò<ë ø£qT>=Hê*. eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqï yê]˝À >∑T+&Ó ø£+&Ésê\≈£î s¡ø±Ôìï rdüT≈£îb˛j˚T ø£s=qØ s¡ø£ÔHêfi≤\T eT÷düT≈£îb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. n+<äTπø >∑T+&Ó H=|æŒ ñHêï ˝Òø£b˛sTTHê Á|ür @{≤ ád”J, Áf…&é$T˝Ÿ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. n˝≤π> ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ |ü]e÷D≤ìï ‘Ó*ù| *|æ&é Ábıô|ò’˝Ÿ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. <ÛëHê´\T, |æ+&ç|ü<ësê∆\T ‘·–Z+∫, |”#·T |ü<ësê∆\T n~Ûø£+>± ñ+&˚

eT<ÛäTy˚TVü≤+ m+<äTø=düTÔ+~` C≤Á>∑‘·Ô˝Ò$T{Ï

16

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

≈£Ls¡>±j·T\T m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. s¡ø£Ô+˝À ‘·«s¡>± ø£]–b˛j˚T |”#·T|ü<ësê∆\qT ø£*– k˛&çj·T+ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ˝Òì C≤eT|ü+&ÉT eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T ‹q‘·–q |ü+&É¢˝À ˇø£{Ï. e÷qTø√e\dæq n\yê≥T¢: r|æ |ü<ësê∆\T, ◊dtÁø°yéT\T e÷qTø√yê*. n‹ |ü]$T‘·+>± rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&Ó’‘˚, Ä s√E e÷eT÷\T>± rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ yÓ÷‘ê<äTqT u≤>± ‘·–Z+#ê*. n˝≤π> q÷HÓ |ü<ësê∆\T ≈£L&Ü u≤>± ‘·–Z+#ê*. ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ X¯Øs¡+˝À #·¬øÿs¡ XÊ‘·+ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ô|]–b˛e#·TÃ. n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·\T Ä dæú‹ì n<äT|ü⁄ #˚j·T˝Òø£b˛e#·TÃ. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT &Üø£ºsY dü÷∫ùdÔ ÇqT‡*Hé rdüTø√yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· #·¬øÿs¡ n<äT|ü⁄˝À e#êÃø£ eT∞¢ e÷Á‘·\πø |ü]$T‘·+ ø±e#·TÃ. ˇø£kÕ] ÇqT‡*Hé rdüT≈£î+fÒ J$‘ê+‘·+ ÇqT‡*Hé rdüTø√yê*‡ edüTÔ+<äì nqTø√≈£L&É<äT. bÕ<äs¡ø£\å T ˝Ò≈£î+&Ü q&Éesê<äT. bı>∑‘ê>∑&É+ |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*. e÷qdæø£ ˇ‹Ôfi¯¢qT ‘·–Z+#·Tø√yê*. ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ n~Ûø£+>± ñ+&˚ ø=e⁄« ñqï e÷+dü+, >∑T&ÉT¢ ‹q&É+ e÷qTø√yê*. ***


Ç˝≤ #˚dæ #·÷&É+&ç á eT<ä´ø±\+˝À jÓ÷>±MT<ä Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔ+&É&É+ #·÷ùdÔ Äq+<ä+ ø£\>∑ø£e÷q<äT. eTTK´+>± eTq Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷B #=s¡e e\¢ Á|ü|ü+#·+ es¡˝Ÿ¶ jÓ÷>± &˚ qT ≈£L&Ü bÕ{Ï+#·&É+ n+<ä]ø° >∑s¡«ø±s¡D+. yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ á jÓ÷>±qT Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*|æq~ eTq s¡Twüß˝Ò. yêfi¯¢ e\¢ Ç~ Á|ü#ês¡+ »]– kÕ<Ûës¡D Á|ü»\øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. Á|ü»˝À¢ yÓTT+&çs√>±\πø Ç~ |ü]$T‘·+ nH˚ nb˛Vü≤ ñ+~. ø±˙ Ç~ s√p ~q #·s¡´˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± #˚düT≈£î+fÒ Ç~ nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\≈£î ~e´yÓTÆq eT+<äT. jÓ÷>± n+fÒ Ç~ eT<Ûä´ ej·TdüTÿ\T ˝Ò<ë ô|<ä›yê]πø nedüs¡+ nH˚ uÛ≤e+ #ê˝≤ eT+~ j·TTe≈£î\T, |æ\¢˝À¢ Hê≥T≈£îb˛sTT+~. ø±˙ Ç~ #ê˝≤ ‘·|ü⁄Œ. Ç~ |æ\¢\T yÓTT<ä\T≈£îì ô|<ä›\ es¡≈£î n+<äs¡÷ #˚sTT<ä>∑Z Á|üÁøÏj·T. jÓ÷>±˝À jÓ÷>±düHê\T, ÁbÕD≤j·÷eT+, yÓT&çfÒwüHé nH˚ uÛ≤>±\T+{≤sTT. #ê˝≤ eT+~ jÓ÷>±düHê\T y˚j·T&É+ ø£wüºeTì #˚j·Ts¡T. ø±˙ eTq+ Á|üj·T‹ïùdÔ n\yêf…Æ, Ç+‘· düT\Tyê nì nì|ædüTÔ+~. Á|ür eTìwæ ~q#·s¡´˝À 30 ì$TcÕ\ qT+∫ ˇø£ >∑+≥ düeTj·T+ X¯Øs¡ Äs√>∑´+ >∑T]+∫ yÓ∫ÃùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ô|’q #Ó|æŒq Á|üÁøÏj·T e\¢ ~e´yÓTÆq Äs√>∑´+, Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~. ô|’ eT÷&ç+{Ï˝À n‹ düT\TyÓ’q~ yÓT&çfÒwüHé ˝Òø£ <Ûë´q+. <Ûë´qeT+fÒ eTq eTdæÔwæÿ+˝À Ä˝À#·q\T ‘·–Zq|ü⁄Œ&ÉT eTq˝ÀøÏ XÊ«dü <ë«sê ø±dæàø˘ mqØ® yÓfi¯óÔ+~. Bìe\¢ eTq+ ñ‘˚Ô»eTe⁄‘ê+. á Á|üÁøÏj·T Á|ü‹s√p ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #˚j·T>∑*–‘˚ MT J$‘·+ Äq+<ä+, Äs√>∑´eTj·TeTe⁄‘·T+~. #˚ùd $<Ûëq+: düTU≤düq+˝À ˇø£ >∑~˝À ≈£Ls¡TÃì, eTq >∑~ Nø£{Ï>± ñ+&˚≥≥Tº #·÷düT≈£îì, ãj·T{Ï X¯u≤∆\T $ì|æ+#·≈£î+&Ü ‘·\T|ü⁄\T eT÷düT≈£îì, ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îì #˚‹y˚fi¯ó¢ ˇø£<ëì˝Àˇø£{Ï #=|æŒ+∫, efi¯¢+‘ê e<äT\T>± ñ+#ê*. eTq XÊ«düMT<ä eTqdüT‡ \>∑ï+ #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚dqæ ø=+‘·ùd|ü{ÏøÏ eTq XÊ«dü #ê˝≤ ∫qï<Ó’b˛sTT, ˇø£ X¯øÏÔ eTq˝À Á|üy˚•düTÔqï nqTuÛÑe+ eTqøÏ ø£\T>∑T‘·T+~. ø=‘·Ô˝À Ç˝≤ XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü ô|≥º&É+ ø£wüº+>± nì|æ+∫Hê, sêqTsêqT n~ n\yêf…Æb˛‘·T+~. MT XÊ«düqT MTs¡T nã®s¡«sY>± e÷Á‘·y˚T ñ+&Ü*. MT˝À #ê˝≤ Ä˝À#·q\T sêe#·TÃ, ø±˙ yê{Ïqïìï+{Ï˙ |üø£ÿ≈£î HÓ{Ϻ eT∞¢ MT XÊ«düqT >∑eTì+#·&É+

#˚j·T+&ç. Ç˝≤ s√p ˇπø düeTj·T+˝À #˚j·T&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê*. ˇø=ÿø£ÿs¡T yêfi¯¢ ej·TdüT‡ mìï dü+e‘·‡sê˝À n+‘· düeTj·T+ ≈£Ls=Ãì, <Ûë´q+ #˚j·÷*. n+‘·ùd|ü⁄ #˚j·T˝Òø£b˛sTTHê, 10 qT+∫ 15 ì$TcÕ\T #˚j·T+&ç. n~ n\yêf…Æ‘˚ <ëì |òü*‘êìï nqTuÛÑ$+∫q ‘·s¡Tyê‘· MTπs Ç+ø± m≈£îÿe düeTj·T+ #˚kÕÔs¡T. ˝≤uÛ≤\T: MT e÷qdæø£ dæú‹ ≈£î<äT≥ã&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, MT Äy˚XÊ*ï n<äT|ü⁄ #˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. ˇø£ >∑+≥ <Ûë´q+ #˚ùdÔ 3 >∑+≥\ kÕ<Ûës¡D ìÁ<ä‘√ düe÷q+. ø±ã{Ϻ MTs¡T MT &É÷´{°\˝À ã&É*ø£ >±˙, ìÁ<ä>±˙ |ò”\es¡T. $∫Á‘·+>± MT≈£îqï ∫qï ∫qï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡yÓTÆb˛‘·T+{≤sTT. MT Äs√>∑´+ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. ;|”, eT<ÛäTy˚TVü≤+, yÓTÆÁ¬>sTTHé ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+~. ` &Üø£ºsY ¬ø.dæ+Vü‰#·\+

ÁbÕD≤j·÷eT+ Á|ü‹ s√p #˚<ë›+... |ü]|üPs¡í Äs√>∑´+‘√ J$<ë›+ !!

wx

ÁbÕD≤j·÷eT+˝À ˝Ò<äT @ ˝À|ü+ ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·ø£b˛e&Éy˚T ˙ ˝À|ü+ !! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

17


/ e÷qyê[ì y˚~ÛdüTÔqï s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T / Á|üdüTÔ‘·+

e÷]q Jeq dæú‹>∑‘·T\ <äècÕº´ #ê˝≤ eT+~ì s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T y˚~Ûk˛Ô+~. ÄVü‰s¡ ìj·Te÷\T |üP]Ô>± e÷] b˛e&É+‘√ bÕ≥T |üìe‹Ô&ç, |ü]düsê\ Á|üuÛ≤e+ e+{Ï $$<Ûä ø±s¡D≤\T s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T≈£î ø±s¡D+>± ì\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T m≈£îÿe>± ñqï yê]øÏ ãj·T{ÏøÏ @MT \ø£åD≤\T ø£q|ü&Ée⁄. #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ Ç~ X¯ØsêìøÏ ø=+‘· Vü‰ì #˚dæq ‘·s¡Tyê‘·, eTs√ dü+<äs¡“¤+˝À m|ü⁄Œ&√ »]–q Vü‰ì Á|üdüTŒ≥eTe⁄‘·T+~. Ç˝≤ eTT~]q ‘·s¡Tyê‘· eT+<äT\T yê&çHê »]–b˛sTTq Vü‰ìì ‹s¡>∑u…≥º˝ÒeTT. n+<äTø£ì ‘·s¡#·÷ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T m+‘· ñ+<√ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. eTq >∑T+&Ó |üì#Ój·÷´* ø±˙ Á|üj·÷dü|ü&ÉT‘·÷ |üì#Ój·T´≈£L&É<äT. s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T >∑T+&Ó m+‘· ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔ+<√ dü÷∫düTÔ+~. s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ ñs¡ø£\T, |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô Á|üeVæ≤düTÔqï s¡ø£Ô+ n\\ e÷~] Á|üeVæ≤düTÔ+~. Ç˝≤ s¡ø£Ô Hêfi≤\ >√&É\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ô|&ÉT‘·T+~. á ˇ‹Ô&ç >∑T+&Ó≈£î <ä>∑Zs¡>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT m≈£îÿe>± ñ+&ç, <ä÷s¡+ yÓfi¯óÔqï ø=B› Áø£y˚T|” ‘·–Z, πøX¯Hê[ø£\ <ä>∑Zs¡ HÓeTà~>± Á|üeVæ≤+∫, ÄKs¡Tq dæs¡\˝À Á|üy˚•+∫ ˙s¡dæ+∫, HÓeTà~>± ø£+&Ésê\ düVü‰j·T+‘√ eTfi≤¢ >∑T+&Ó #˚s¡T≈£î+≥T+~. ø£qTø£ X¯Øs¡+ n+‘·{≤ b˛≥T ˇπø˝≤ ñ+&É<äT. yÓ’<äT´\T s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T nqï|ü⁄Œ&ÉT <ÛäeTqT˝À¢ ñqï |”&Éq+. X¯Øs¡+ n+‘ê á |”&Éq+ ˇπø˝≤ ñ+&É<äT. ø£qTø£ kÕ<Ûës¡D+>± »ã“ MT<ä ø=\TkÕÔs¡T. á b˛≥T y˚fi¯ì ã{Ϻ n|üŒ{Ï es¡≈£î |ü&ɶ Á|üj·÷düì ã{Ϻ, eTqdüT‡˝À ñ+&˚ Äsê{≤ìï ã{Ϻ y˚düT≈£î+≥Tqï eT+<äT\ì ã{Ϻ ≈£L&Ü e÷s¡T‘·T+≥T+~. ø=+<ä]øÏ yÓ’<äT´&ç |ü]ø£sê\T #·÷&É>±H˚ >∑T+&Ó ø=≥Tº≈£îì á b˛≥T ô|s¡T>∑T‘·T+~. Çe˙ï ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îì Äs√>∑´+>± ñqï e´≈£îÔ\ s¡ø£Ô|ü⁄b˛≥T 120 / 80 ñ+≥T+<äì yÓ’<äT´\ ìs¡ísTT+#ês¡T. á $\Te\T 130 / 85 <ë{Ï‘˚ Ä e´øÏÔ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ˝…ø£ÿ. kÕ<Ûës¡D+>± á ø=\‘·\T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ rdæ, dü+K´\T m≈£îÿe>± ñ+fÒH˚ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T m≈£îÿesTT+<äì ìs¡ísTTkÕÔs¡T. s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T sêe&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T: s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ edüTÔ+~. eTTK´+>± ‘·*¢, ‘·+Á&ÉT\øÏ, ã+<ÛäTe⁄\øÏ ñ+fÒ |æ\¢\≈£î dü+Áø£$T+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› á düeTdü´\T ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. 18

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

>∑T+&Ó m≈£îÿe CÀs¡T>± ø=≥Tº≈£î+fÒ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T m≈£îÿe ne⁄‘·T+~. Á|üeVæ≤+#˚ s¡ø£Ô+ |ü]e÷D+ ô|]–‘˚ b˛≥T ô|s¡T>∑T‘·T+~. n+fÒ X¯Øs¡+˝À m≈£îÿe s¡ø£Ô+ ñ+fÒ b˛≥T ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. eTq+ m≈£îÿe ñ|ü⁄Œ ‹+fÒ n~Ûø£ s¡ø£Ô|ü⁄ |ü]e÷D≤ìï ô|+#·T‘·T+~. Ç~ n+<ä]˝Àq÷ ˇπø˝≤ ñ+&É<äT. s¡ø£Ô|ü⁄ Á|üyêVü‰ìøÏ ìs√<Ûä+ ñ+fÒ b˛≥T ô|s¡T>∑T‘·T+~. >=≥º+ ∫qï<Ó’Hê ìs√<Ûä+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. >=≥º+˝À @<Ó’Hê n&ÉT¶|ü&ܶ ìs√<Ûä+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTø£H˚ s¡ø£ÔHêfi¯|ü⁄ >√&É˝À¢ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ù|s¡T≈£î+fÒ b˛≥T ô|]π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. ø=ìï eT+<äT\T s¡ø£ÔHêfi≤\ì ≈£î∫+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT. ø=ìï ô|<ä›ej˚T´˝≤ #˚kÕÔsTT.

á eT+<äT\ Á|üuÛ≤e+ e\¢ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T ô|s¡>∑&É+, ‘·s¡>∑&É+ »s¡>∑e#·TÃ. s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T n<äT|ü⁄˝À ô|≥º&É+ m˝≤? : s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T n<äT|ü⁄˝À ô|≥º&ÜìøÏ n\yê≥¢ì e÷s¡TÃø√yê*. bı>∑‘ê>∑&É+ e÷H˚j·÷*. ãs¡Te⁄qT ìj·T+Á‘·D˝À ô|≥Tºø√e&É+. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, ‹H˚ ‹+&ç˝À |ü⁄wüÿ\+>± ø±j·T≈£Ls¡\T, |üfi¯ó,¢ |ü|ü ~qTdüT\T, ø=e⁄« ‘·≈£îÿe ñqï bÕ\T, ô|s¡T>∑T, yÓTT<ä˝…’q |ü<ësê∆\T ñ+&É&É+ eT+∫~. Á|ü‹ s√p Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê´j·÷eT+ #˚j·÷´*. s√EøÏ 30 ì$TcÕ\≈£î ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü yê´j·÷eT+ #Ój·T´&É+ eTTK´+. q&Éø£˝À ø=+#Ó+ y˚>∑+ ñ+&Ü*. ÄVü‰s¡+˝À ñ|ü⁄Œ ‘·–Z+∫ ‘·<ë«sê k˛&çj·T+ ‘·–Z+#ê*. eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+#·Tø√yê*. ñ~«>∑ï‘· ‘·–Z+#·Tø√yê*. jÓ÷>∑ |ü<䛋 bÕ{Ï+#ê*. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ, kÕsê e+{Ï yê{Ïì |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*. Z


Z n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&É+ m˝≤? : ;|”ì n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&ÜìøÏ ÄVü‰s¡ ìj·Te÷˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚düTø√yê*. ˝Òø£b˛‘˚ Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‘·T\T m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+~. n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&ÜìøÏ |ü+&ÉT¢, ø±j·T>∑÷s¡\T, –+»\T, |ü|ü⁄Œ\T, ø£+<äeT÷˝≤\T, düT>∑+<ÛäÁ<äyê´\T Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q es¡+. Äj·÷ d”»q¢˝À |ü+&˚ |ü+&É¢qT Äs¡–+#·&É+ eT+∫~. Á|üø£è‹ düVü≤»dæ<ä∆+>± |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T Ç‘·s¡ ‘·èD <ÛëHê´\qT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£îì J$+∫q≥¢sTT‘˚ X¯ØsêìøÏ ø±yê*‡q nìï s¡ø±\ b˛wüø±\T \_ÛkÕÔsTT. Ç<˚ ndü˝…’q Jeq $<Ûëq+. |æ+&ç|ü<ësê∆\T, e÷+düø£è‘·TÔ\T, ø=e⁄« |ü<ësê∆\T, Kì»\eD≤\T, |”#·T|ü<ësê∆\T, s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔøÏ ø±yê*‡q $≥$TqT¢. X¯Øs¡ b˛wüD≈£î s¡ø£åD≈£î ø±yê*‡q |ü<ës¡ê∆\qT ÄVü‰s¡+>± ù|s=ÿqe#·TÃ. Ç~ ø±ø£ X¯ØsêìøÏ q÷‘·q ñ‘ê‡Vü‰ìï#˚à ø±|ò”, {° ˝≤+{Ï yê{Ïì ≈£L&Ü ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ ø√e˝ÀøÏ ekÕÔsTT. ã¢&é Áô|wüsY e#êÃø£ qj·T+ ø±e&ÉeTqï~ ñ+&É<äT. ø±˙ Jeq $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\T <ë«sê sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&=#·TÃ. J$‘·+˝À ∫ìï∫qï e÷s¡TŒ\ <ë«sê ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#·Tø√e#·TÃ. ÄVü‰s¡+˝À ñ|ü⁄Œ yê&Éø£+ ‘·–Z+#ê*. s√E≈£î 5 Á>±eTT\ ø£+fÒ $T+∫ ñ|ü⁄Œ yê&Ésê<äT. eTTK´+>± ÁbÕôddt¶, bÕ´πøJ |ü<ësê∆\T, bòÕdtº|òü⁄&é‡, ø±´Hé¶ |ü<ësê∆\T ‹q&É+ u≤>± ‘·–Z+#ê*. m+<äTø£+fÒ Ç+<äT˝À n<äq|ü⁄ ñ|ü⁄Œ ñ+≥T+~. k˛&çj·T+ ø√¢¬s’&é ;|”ì n~Ûø£+ #˚düTÔ+~. bı{≤wæj·T+ ;|”ì ‘·–ZdüTÔ+~. ;Hé‡, ãsƒêD°\T, q{Ÿ‡, bÕ\≈£Ls¡, ø±´uÒJ, ø=‹ÔMTs¡, ns¡{Ï, u§bÕŒsTT, Á<ëø£å, ø£eT˝≤, Hê]+», ìeTà e+{Ï |ü+&É¢˝À bı{≤wæj·T+ \_ÛdüTÔ+~. ‘·≈£îÿe k˛&çj·T+, m≈£îÿe bı{≤wæj·T+ >∑\ |ü+&ÉT¢ s¡ø£Ô|ü⁄ b˛≥T ‘·–Z+#·&É+˝À u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. ø=ã“] ˙s¡T˝À bı{≤wæj·T+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø=e⁄« |ü<ësê∆\ e\¢ ø=˝…dæsº ê˝Ÿ ô|]– ;|” m≈£îÿej˚T´+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. q÷HÓ\T Á<äes¡÷|ü+˝À ñqï ø=e⁄«\T yê&Éø£+ ‘·–Z+#ê*. @s¡ø£yÓTqÆ |ü#·Ãfi¯ó¢, Äeø±j·T, ø±s¡+ }s¡>±j·T e+{Ï yê{Ï˝À q÷HÓ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ‘·≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À yê&Ü*. »+‘·Te÷+kÕ\˝À ø=e⁄« m≈£îÿe ñ+≥T+~. m≈£îÿe |”#·T |ü<ësê∆+ ñqï |ü+&ÉT¢, ø±j·T≈£Ls¡\T, Ä≈£î ≈£Ls¡\T, |ü|ü⁄Œ\T yê&Ü*. Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ n\yê≥T ñ+&˚ yêfi¯ó¢ e÷H˚j·÷*. bı>∑‘ê>∑&É+ e÷H˚j·÷*. Bì˝À ìø√{ÏHé ñ+&É&É+ e\¢ s¡ø£ÔHêfi≤\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. bı>∑‘ê>∑&É+ e\¢ s¡ø£ÔHêfi≤\T ≈£î+∫+#·T≈£îb˛‘êsTT. ñ|ü⁄Œ, ø±sê\T m≈£îÿe>± ‹q&É+ e÷H˚j·÷*. ***

$≥$THé dæ ˝À|ü+‘√ düÿ]« yê´~Û

$≥$THé dæ ˝À|ü+ e\¢ düÿ]« yê´~Û edüTÔ+ ~. #·s¡à+ |ü>∑\&É+, |üfi¯¢ ∫>∑Tfi¯ó¢ yêj·T&É+, ∫>∑Tfi¯ó¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+, >±j·÷\T ‘·«s¡>± e÷qø£b˛e&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ø£\T>∑T‘êsTT. $≥$THé dæ ìeTà, Hê]+», ñdæ], Ä≈£î≈£Ls¡\T, ‘êC≤ ã+>±fi¯<äT+|ü\T, ≥yÓ÷≥ ‘·~‘·s¡ yê{Ï ˝À m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Ç~ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. s¡ø£Ô+˝À ø=˝…dæºsê˝ŸqT ø£]–düTÔ+ ~. >±j·÷\T ‘·«s¡>± e÷q&ÜìøÏ, ÇqTeTT XÊ‘·+ n~Ûø£+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. $≥$THé dæ s√>∑ìs√<Ûäø£X¯øÏÔì ô|+bı+~+ ∫, »ãT“\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. |üø£åyê‘·+ qT+∫ s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔ+<ë nì ø£∫ä‘·+>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛sTTHê, $≥$THé dæ kÕúsTT \T ‘·≈£îÿe>± >∑\ yê]øÏ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫{Ï¢b˛j˚T Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe>± ñ+<äì |ü\T |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ‘˚*+~. |üø£åyê‘·+ πødüT˝À¢ yÓT<ä&ÉT ˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫≥¢&É+ e\¢ e#˚à |üø£åyê‘·+ 15 XÊ‘·y˚T. ø±˙ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+ eT÷\+>± e#˚à |üø£åyê‘·+‘√ b˛*ùdÔ, Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆ+~. $≥$THé dæ kÕúj·TT\T ‘·≈£îÿe>± >∑\ yê]øÏ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£HÔ êfi≤\T ∫fÒ¢ eTT|ü⁄Œ ñ+≥Tqï≥T¢ |ü]XÀ<Ûä≈£î \T n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*q≥T¢ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+#·&É+, s¡ø£ÔHêfi≤\qT Äs√>∑´+>± ñ+#·&É+˝À $≥$THé dæ bÕÁ‘· m≈£îÿe ø±ã{Ϻ, Bì yÓ÷‘ê<äT\T ‘·>∑Z&ÉeTH˚~ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫≥¢&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. ÄVü‰s¡+ <ë«sê $≥$THé dæ m≈£îÿe \_Û+#˚ $<Ûä+>± #·÷düTø√e&É+ ne düs¡+. Hê]+», ã‘êÔsTT, u§bÕŒsTT, ÁkÕºu…ÁØ, C≤eT, ø±´|æ‡ø£+, $Ts¡|üø±j·T\T, ø±∞|òü¢esY, Ä≈£î≈£Ls¡\T, |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\qT rdüTø√e&É+ neX¯´+. $≥$THé dæ ˝À|ü+ e\¢ düÿØ« yê´~Û edüTÔ+&É>±, Bì Á|ü<Ûëq \ø£åD+ ∫>∑Tfi¯¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+ ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

19


>√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+‘√ mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\ eè~∆ ì‘·´+ Äs√>∑´+>± ñ+&˚+<äT≈£î >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡kÕìï ùd$düTÔ+&Ü*. øÏ&ûï˝À sêfi¯ó¢, |ü#·Ãø±yÓTs¡T¢, eT<ÛäTy˚TVü≤+, ø°fi¯¢yê‘·+ ñqï yês¡T ‘êC≤ >√<ÛäTeT s¡kÕìï rdüT≈£î+fÒ á »ãT“\ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<˚ M\T+~. >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+ ‘ê>∑&É+ e\¢ m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷ »Hê\T ø£\T>∑T‘êjÓ÷ #·÷düT≈£î+fÒ... mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\ eè~∆: >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+ ‘ê–‘˚ mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\T n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êsTT. Bì˝À _ 12, b˛*ø˘ j·÷dæ&é, ◊s¡Hé |ü⁄wüÿ\+>± ñ+&ç mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. n~Ûø£s¡ø£Ôb˛≥T ìyês¡D: >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡kÕìï Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüT≈£î+fÒ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T sê<äT. Js¡íø√X¯+˝Àì ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT Ç~ ø£&çπ>düTÔ+~. ‘·\ùd$Tj·÷ s√>∑T\≈£î ñ‘·ÔeT+: ‘·\ùd$Tj·÷ s√>∑T\≈£î á >√<ÛäTeT >∑&ç s¡dü+ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+. s√>∑T\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü á s¡kÕìï rdüT≈£î+fÒ yê] s√>∑ ìyês¡D≈£î m+‘√ ñ|üø£]düTÔ+~. á s¡kÕìï rdüTø√ø£b˛‘˚ yêfi¯ó¢ Á|ü‹yês¡+ s¡ø£Ô+ e÷]Œ&ç #˚düTø√e\dæ edüTÔ+~. s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~ : ø±´q‡sY s√>∑T\≈£î >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+ ‘ê>∑&É+ e\¢ yê]˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|]– Äs√>∑´+ ≈£î<äT≥|ü&ÉT‘·T+~. X¯øÏìÔ ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. ãs¡Te⁄qT ìj·T+Á‹düTÔ+~: >√<ÛäTeT >∑&ç¶ ô|+|üø£+ Ks¡TÑ√ ≈£L&çq |üì ø±<äT. ãs¡Te⁄ ô|]–q yê]øÏ Ç~ X¯Øs¡+˝Àì yÓT≥u≤*»+qT dü]#˚düTÔ+~. ø±´q‡sY ìyês¡DÏ: >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+˝À j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ‡ , ô|’{À q÷´Á{Ïj·T+{Ÿ‡, ;{≤ ø£s√{ÏHé, ãjÓ÷ bÕ¢y√HêsTT&é, _,dæ,Ç $≥$Tq¢ ø±s¡D+‘√ ø±´q‡sY ø£D≤\qT q•+|ü#˚düTÔ+~. s√>∑ ìyês¡D≤ X¯øÏÔì ô|+∫ mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\ n_Ûeè~∆øÏ 20

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. #·s¡à s¡ø£åD : ˇø£ >±¢düT s¡kÕìï ùd$ùdÔ #·s¡à+ô|’ eTT&É‘·\T sêe⁄. eTT&É‘·\T eT≥Te÷j·TeTe&Éy˚T ø±ø£ #·sà¡ + ø±+‹e+‘·+>± Á|üø±X¯e+‘·+>± ñ+≥T+~. ø£qTï\ øÏ+~ q\¢{Ï e\j·÷\÷, eT#·Ã\÷ sê≈£î+&Ü ìs√~ÛdüT+Ô ~. Á|üdüTÔ‘·+ ø±kıà{Ïø˘ |ü]ÁX¯eT >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡kÕìï yê] ñ‘·Œ‘·TÔ˝À¢ n~Ûø£+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç~ #·sêàìøÏ {≤ìø˘>± |üì#˚düTÔ+~. s√p ÄVü‰s¡+˝À >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡kÕìï ˇø£ b˛wüø£ |ü<ësê∆+>± ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. á s¡kÕìï Ĭs+CŸ, j·÷|æ˝Ÿ, ô|’Hê|æ˝Ÿ, ˝…eTHé ‘·~‘·s¡ p´dt\‘√ ø£*|æ ‘ê>∑e#·TÃ. >√<ÛäTeT >∑&ç¶ bı&çì ≈£L&Ü b˛wüø£ |ü<ës¡∆+>± yê&Ée#·TÃ. >√<ÛäTeT >∑&ç¶ s¡dü+˝À Áb˛{°qT¢, m+C…’yéT‡, $≥$TqT¢, $Tqs¡˝Ÿ‡ ñqï+<äTq á s¡kÕìï ùd$+∫q yê]øÏ X¯øÏÔì #˚≈£Ls¡TdüTÔ+~. >√<ÛäTeT >∑&綽À ø√¢s√|òæ˝Ÿ ñ+&É&É+ e\¢ u≤´ø°º]j·÷qT ìyê]+∫, X¯ØsêìøÏ q÷‘·H√‘˚ÔC≤ìï ø£*–düTÔ+~. ***

¬>’qø±\õdtº>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q &Üø£ºsY düTwüà q>∑s¡+˝Àì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹˝À ¬>’qø±\J yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&ÜìøÏ &Üø£ºsY düTwüà u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. áyÓT≈£î ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä|üπswüHé y˚TH˚»sY Vü≤]Á|ükÕ<é, e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY dürwtu≤ãT, z|æ q]‡+>¥ ÇHé#Ûê]® s¡eT\T kÕ<äs¡+>± kÕ«>∑‹+#ês¡T.

mìï πø\Ø\T ø±yê˝À #·÷düTø√... nqT>∑TD+>± ÄVü‰sêìï rdüTø√ !!


u§bÕŒsTT˝À yÓ’<ä´|üs¡yÓTÆq ñ|üjÓ÷>±\T u§bÕŒsTT|ü+&ÉT˝À ñqïìï $≥$TqT¢ eT¬s+<äT˝Àq÷ ˝ÒeH˚ |ü+&çq |ü+&ÉTqT ‹qe#·TÃ. #ÓbÕŒ*. á |ü+&ÉTqT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ Äs√>∑´+ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì yÓ’<´ä ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À $≥$THé m, $≥$THé _, $≥$THé dæ, $≥$THé &ç \T ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT˝À¢ ñHêïsTT. ‘·s¡#÷· u§bÕŒsTT |ü+&ÉTqT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq $≥$TqT¢ |ü⁄wüÿ\+>± \_ÛkÕÔsTT. Ç+<äT˝À ô||æ‡Hé nH˚ |ü<ës¡∆+ ñ+&É&É+ e\¢ Js¡íÁøÏj·T kÕ|ò”>± »s¡T>∑T‘·T+~. ñ<äs¡ dü+ã+<ÛäyÓTqÆ »ãT“\qT eT≥Te÷j·T+ #˚ùd+<äT≈£î u§bÕŒsTT |ü+&ÉT #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+<äì Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·TqHêïs¡T. X¯Øs¡+˝Àì |ü\T »ãT“\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ñ<äs¡+. Ä »ãT“\qT eT≥Te÷j·T+ #˚ùd+<äT≈£î ‘·s¡#·÷ u§bÕŒsTT |ü+&ÉTqT ÄVü‰s¡+>± rdüTø√yê*. ñ<äs¡+˝Àì ù|>∑T\T X¯óÁuÛÑyÓTÆ‘˚ X¯Øs¡+ |üP]Ô>± X¯óÁuÛÑ+>± ñ+≥T+~. B+‘√ X¯Øs¡+ ñ˝≤¢dü+>± ‘·j·÷¬s’ JeÁøÏj·T\T kÕ|ò”>± kÕ–b˛‘êsTT. b˛wüø±\T u§bÕŒsTT|ü+&ÉT˝À |ü\T s¡ø±\ b˛wüø±\T ñHêïsTT. ¬øs√{ÏHé, m, _, dæ, Ç $≥$TqT¢, KìC≤\T, ù|¢y=HêsTT&é\T, bòı˝Ò{Ÿ\T, bÕ+‘√ìø˘ Äe÷¢\T, |”#·T e+{Ï b˛wüø±\T Bì˝À |ü⁄wüÿ\+>± \_ÛkÕÔsTT. e÷$T&ç |ü+&ÉT ‘·s¡Tyê‘· u§bÕŒsTT˝ÀH˚ n~Ûø£ |ü]e÷D+˝À $≥$THé m \_ÛdüTÔ+~. B+‘√ bÕ≥T _1, _2, _3, dæ $≥eTqT¢, ø±*¸j·T+, ÇqTeTT, uÛ≤dü«s¡+ e+{Ï KìC≤ \eD≤\T u§bÕŒsTT˝À düeTè~∆>± \_ÛkÕÔsTT. ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q s√>±\T sê≈£î+&Ü á |ü+&ÉT˝Àì ;{≤¬øs√{ÏHé ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. u§bÕŒsTT˝À düeTè~∆>± \_Û+#˚ $≥$THé dæ, <ä+‘ê\, ∫>∑Tfi¯¢ Äs√>±´ìøÏ, s¡ø£Ôeè~∆øÏ, s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. u§bÕŒsTT ø±j·T JsêíìøÏ ‘√&ÉŒ&ç‘˚, |ü+&ÉT b˛wüø±\ìdüTÔ+~. u§bÕŒsTT |ü+&ÉTqT ∫qï |æ\¢\≈£î >∑TE®>± #˚dæ Hê\T>√ HÓ\ qT+∫ ‹ì|ü+#·e#·TÃ. j·TTø£Ôej·TdüT‡˝À ñqï yês¡T <√s¡>±

100 Á>±eTT˝ u§bÕŒsTT eTTø£ÿ˝À¢ \_Û+#˚ b˛wüø£ $\Te\T ø±´\Ø\T 40 |”#·T 1.8 Á>±eTT\T ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ 9.8 Á>±eTT\T Áb˛{°qT¢ 0.6 Á>±eTT\T yÓT^ïwæj·T+ 10 $T©¢ Á>±eTT\T bı{≤wæj·T+ 257 $T©¢ Á>±eTT\T k˛&çj·T+ 3 $T©¢ Á>±eTT\T ø±*¸j·T+ 24 $T©¢ Á>±eTT\T $≥$THé dæ 61.8 $T©¢ Á>±eTT\T $\$THé m 6 XÊ‘·+ ;{≤ ¬øs√{ÏHé 3 XÊ‘·+ $≥$THé _1 3 XÊ‘·+ _2 3 XÊ‘·+ _3 2 XÊ‘·+ _6 8 XÊ‘·+ Z

yÓTT\¬ø‹Ôq –+»˝À¢ e÷+düø£è‘·TÔ\T |ü⁄wüÿ\+ e÷+kÕVü‰sêìøÏø£ |ü\ø£+&ç eT+>∑fi¯+ !!

wx Js¡í ø√XÊìøÏ |üìô|≥º&É+ Ä|ü⁄ uÛÀ»q+ #ÓsTT´ dü÷sê´düÔeTj·T+˝À|ü⁄ !! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

21


Z ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ n+fÒ ø=e⁄« ˝Ò<ë ø±´\Ø\T ‘·≈£îÿy˚. n+<äTπø dü÷ú\ø±j·TT\T ôd’‘·+ Vü‰sTT>± u§bÕŒsTTì ‹H=#·TÃ. Ç‘·s¡ ñ|üjÓ÷>±\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. u§bÕŒsTT eT+∫ kÂ+<äs¡´ kÕ<Ûäq+>± ≈£L&Ü |üì#˚düTÔ+~. u§bÕŒsTT˝À ‘Ó\¢ì >∑TE®qT yÓTTVü‰ìøÏ sêj·T&É+ e\¢ eT+∫ yÓTs¡T|ü⁄ edüTÔ+~. yÓTT{ÏeT\T ‘·>∑TZ‘êsTT. u§bÕŒsTT ù|òdtbÕ´ø˘ õ&ÉT¶ #·sêàìøÏ m+‘√ eT+∫~. n+<äTπø düãT“\T, Áø°eTT˝À¢ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. u§bÕŒsTT |ü+&ÉT ‹+fÒ Vü≤èÁ<√>±\÷, ø√\Hé ø±´q¢s¡T¢ sêe⁄. |ü+&ÉT˝Àì ;{≤ ¬øs√{ÏHé ø±´q‡sYì sê≈£î+&Ü ìs√~ÛdüTÔ+~. ÄdüÔe÷, ø°fi¯¢yê´<ÛäT\ e+{Ï$ sê≈£î+&Ü ìs√~ÛdüTÔ+~. eT\ã<ä›ø±ìøÏ u§bÕŒsTT |ü+&ÉT eT+∫ eT+<äT Äø£*ì |ü⁄{Ϻ+∫ Hê\Tø£≈î£ s¡T∫ ‘Ó*ùd˝≤ #˚düTÔ+~. u§bÕŒsTT |ü+&ÉT˝Àì |”#·T yÓTT\©ï sêìe«<äT. u§bÕŒsTT|ü+&ÉT ‹q&É+ e\¢ »\TãT, |òüP¢, #Ó$H=|æŒ, e+{Ï$ ‘·>∑TZ‘êsTT. u§bÕŒsTT|ü+&ÉT ‘êeTs¡ yê´~Ûì ‘·–ZdüTÔ+~. |ü∫Ãø±j·T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥Tì ìj·T+Á‹düTÔ+~. X¯è+>±s¡ Áù|πs|æ‘·+>±q÷ |üì#˚düTÔ+~. –+»˝À¢ j·÷+{° ÇHé|òü¢y˚T≥Ø, j·÷+<∏Ó˝Ÿ$T+f…ø˘ >∑TD≤\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. n+<äTπø ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒø°, |ò+ü >∑˝Ÿ ÇHÓŒ¤ø£åHé\ø° M{Ïì eT+<äT>± yê&É‘ês¡T. ø=ìï #√≥¢ Ä≈£î\ s¡kÕìï Vü≤èÁ<√>±\≈£î Wwü<Ûä+>± ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. u§bÕŒsTT Ä≈£î\ s¡kÕìï &Ó+>∑÷´ »«s¡+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT yê&ç‘˚ ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ\ øö+{Ÿ ô|s¡>&∑ ÜìøÏ |üì#˚düTÔ+~.

22

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

&Éj·÷u…{Ïdt ø±s¡D+>± e#˚à Vü≤èÁ<√>±*ï |ü∫à u§bÕŒsTT ‘·–ZdüTÔ+~. u§bÕŒsTT˝Àì |üô|’HéqT {≤´u…¢{Ÿ>± s¡÷bı+~+∫ Js¡ídü+ã+<Ûä düeTdü´\≈£î eT+<äT>± yê&ÉT‘·TqHêïs¡T. á|üô|’Hé >±j·÷*ï e÷qTŒ‘·T+~. m\¢Ø®*ï ‘·–ZdüTÔ+~. n+<äTπø >±j·÷\ MT<ë, |ü⁄+&ÉT¢ô|’Hê u§bÕŒsTT |ü+&ÉT >∑TE®qT ñ+∫ ø£≥Tºø£&ç‘˚ n$ ‘·«s¡>± ‘·–Zb˛‘êsTT. u§bÕŒsTT Væ≤yÓ÷>√¢_Hé ô|+#·&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. nb˛Vü≤\T M&Ü*: u§bÕŒsTT |ü+&ÉT¢ $ìjÓ÷>∑+ô|’ Á>±MTD, |ü≥ºD ÁbÕ+‘· yêdüT˝À¢ ø=ìï nb˛Vü≤\THêïsTT. u§bÕŒsTT ‹+fÒ y˚&ç #˚düTÔ+<äì, >∑s¡“¤ÁkÕe+ ne⁄‘·T+<äì, bÕ*#˚à ‘·*¢ ‹+fÒ _&ɶ≈£î nJ]Ô #˚düTÔ+<äì, ãVæ≤wüߺ düeTj·T+˝À Ád”Ô\T ‹+fÒ s¡ø£ÔÁkÕe+ m≈£îÿee⁄‘·T+<äì, eTTdü*yê]øÏ, |æ\¢\≈£î nJs¡í+ #˚ùdÔ+<äì nb˛Vü≤\THêïsTT. M{Ï˝À m+‘·e÷Á‘·+ ì»+ ˝Ò<äT. u§bÕŒsTT˝À \uÛÑ´eTj˚T´ nH˚ø£ b˛wüø±\T Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD≈£î m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì ‘Ó\TdüTø√yê*. nb˛Vü≤\T, eT÷&ÛÉ qeTàø±\T M&ç, Äs√>∑´ ø£s¡yÓTÆq u§bÕŒsTTì ‘·–q+‘· yÓ÷‘ê<äT˝À rdüTø√e&É+ nedüs¡+. ***


#·ø£ÿ>± ‹H˚dæ Js¡í+ #˚düTø√>∑\ |òü\+ ø£eT˝≤|òü\+. á |ü+&ÉT #·*ø±\+˝À m≈£îÿe>± <=s¡T≈£î‘·T+~. Äs√>±´ìï, n+<ëìï ô|+#˚ düT>∑TD≤\qT ø£*– ñqï Hê]+»˝À Wwü<Ûä >∑TD≤\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ø£|òü+, yê‘·+, nJsêí\qT Vü≤]düTÔ+~. X¯ØsêìøÏ ã\+, ‘˚»düT‡ ø£*–düTÔ+~. eT÷Á‘· $düs¡®q Á|üÁøÏj·TqT düs¡fi¯‘·s¡+ #˚düTÔ+~. eTT~]q Hê]+» ø±j·T\qT ø√dæ ñ|ü⁄Œ˝À }s¡u…{Ϻ, m+&Éu…{Ϻ ø±s¡+, yÓT+‹bı&ç ø£\T|ü⁄≈£îqï≥¢sTT‘˚ }s¡>±j·T˝≤ ì\« ñ+≥T+~. s¡T∫>± ñ+&É&Éy˚T ø±ø£, Äs√>±´ìï ≈£L&Ü eè~∆ |üs¡TdüTÔ+~. Hê]+»˝À k˛&çj·T+, bı{≤wæj·T+, ø±*¸j·T+, yÓT^ïwæjT· +, sê– >∑+<Ûäø£+, ø√¢]Hé\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. »«sê\ u≤]q |ü&çq Js¡íX¯øÏÔ ‘·–Zq|ü⁄Œ&ÉT Hê]+»qT yê&ç‘˚ nJs¡í düeTdü´\ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. n˝≤π> ÄVü‰s¡ Hêfi≤˝À¢ $wü ÁøÏeTT\T #˚s¡≈£î+&Ü ìs√~Û+#˚ X¯øÏÔ ≈£L&Ü Hê]+»≈£î ø£\<äT. Hê]+»˝À ;{≤¬øs√{ÏHé nH˚ j·÷+{Ï Äøχ&Ó+{Ÿ ñ+≥T+~. Ç~ X¯Øs¡+˝Àì ø£DC≤˝≤ìï Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘·T+~. Bì˝À ñ+&˚ ø±*¸j·T+, meTTø£\T, <ä+‘ê\ <äè&ÛÉ‘ê«ìøÏ m+‘·>±H√ düVü≤ø£]düTÔ+~. s¡ø±Ôìï X¯ó~∆ #˚j·T&É+˝Àq÷, s¡ø£Ô Á|üdüs¡D düÁø£eT+>± »s¡>∑&É+˝Àq÷ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. |òü*‘·+>± >∑T+&Ó |üìrs¡T yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·T+~. $≥$THé dæ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñqï Hê]+»qT s√E≈£î ˇø£{Ï rdüT≈£îqï≥¢sTT‘˚ #·s¡à+ eT+∫ ì>±]+|ü⁄qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+ ~. »\TãT, <ä>∑TZ ˝≤+{Ï Äs√>∑´ düeTdü´\T ≈£L&Ü <ä] #˚s¡e⁄. s√p |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ˇø£ >±¢dt Hê]+» p´dt ‘ê–‘˚, #·Ts¡T≈£î<äq+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. >∑s¡“e¤ ‘·T\T s√p ˇø£ >±¢dt Hê]+» p´dt

ø£\ã+<ä‘√ X¯ØsêìøÏ y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+~. Ç~ #·÷&É&ÜìøÏ ø=+#Ó+ <ä≥º+>± eTTfi¯ó¢ dü«uÛ≤e+ ø£*– ñ+&ç, õ>∑Ts¡T˝≤+{Ï >∑TE® |ü<ësê∆\‘√ ì+&ç ñ+≥T+~. ø£\ã+<ä yÓTTø£ÿ nìï s¡ø±˝…’q≥Te+{Ï uÛÑ÷eTT˝À¢, ≈£î+&û˝À¢ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. á yÓTTø£ÿqT #ê˝≤ düT\uÛÑ+>± ô|+#·Tø√e#·TÃ. Bì ìs¡«Vü≤D ≈£L&Ü düT\uÛÑy˚T. ø£\ã+<ä rdüTø√e&É+ e\¢ Js¡íX¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. >∑T+&Ó eT+≥ì ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, ÄJ]Ô e\¢ @s¡Œ&˚ yê´<ÛäT\T n]ø£≥º&ÜìøÏ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ø£\ã+<ä >∑TE®ì s√CŸ yê≥sY˝À ø£*|æ X¯ØsêìøÏ |üPùdÔ, X¯Øs¡+˝Àì eTè‘· ø£D≤\T b˛‘êsTT. X¯Øs¡+ ø±*q #√≥ ø£\ã+<ä s¡kÕìï yê&ç‘˚ |üP]Ô Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. ñ<äj·÷H˚ï |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ø£\ã+<ä Ä≈£îì ‹+fÒ, ø£&ÉT|ü⁄˝À ñqï nìï s¡ø±\ yê´<ÛäT*ï eT≥Te÷j·T+ #˚düT+Ô ~. n˝≤π> kÕ<Ûës¡D $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ eùdÔ, ø£\ã+<ä Ä≈£î˝À ø=ã“] ˙{Ïì ø£*|æ X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ q\¢ì uÛ≤>±˝À¢ sêdü÷Ô ñ+fÒ q\¢eT#·Ã\T >±˙, eT÷\˝À¢ @s¡Œ&çq q\T|ü⁄ >±˙ yÓ+≥H˚ b˛sTT X¯Øs¡ ø±+‹ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ‘êC≤ ø£\ã+<ä >∑TE® ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T ‘·–Z+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.

Äs√>∑´ düT>∑TD≤\ Hê]+»

‘ê–q≥¢sTT‘˚ bò˛*ø˘ j·÷dæ&é dü+|æ¢yÓT+{Ÿ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+&É<äT. Hê]+» ‘=ø£ÿqT |ü&˚j·T≈£î+&Ü, m+&Éu…{Ϻ bı&ç #˚dæ düTìï|æ+&ç˝À ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ eT+∫~. á |æ+&çì kÕïHêìøÏ eTT+<äT ˇ+{ÏøÏ sêdüT≈£îì s¡uŸ #˚ùdÔ, #·s¡à+ô|’ ñ+&˚ eTè‘·ø£D≤\˙ï düT\uÛÑ+>± ‘=\–b˛‘êsTT. #·s¡à+ eTè<ÛäTe⁄>± ne≥y˚T ø±≈£î+&Ü, ø=‘·Ô yÓTs¡T|ü⁄qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. nìï ø±˝≤˝À¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ôV’≤Á_&é ø£eT˝≤\T <=s¡T‘·T≈£î‘·THêï, m≈£îÿe>± #·*ø±\+ qT+∫ y˚dü$ ø±\+ <ëø± mñÿe>± ø£eT˝≤|ü+&ÉT¢ <=s¡T≈£î‘êsTT. ***

ø£\ã+<ä‘√ X¯ØsêìøÏ y˚T\T H√{Ï˝À <ä+‘·ø£åj·÷ìøÏ ø±s¡DeTj˚T´ u≤´ø°º]j·÷ qT ìs¡÷à*+#·&É+˝À ø£\ ã+<ä C…˝Ÿ Á|üuÛ≤ee+‘·+ >± |üì #˚düTÔ+~. ø£\ã+<ä >∑TE® rdüTø√e&É+ e\¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+, ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ \T, Js¡íø√X¯, Ád”Ô dü+ã+<Ûä yÓTÆq yês¡T $<ÛäT\≈£î ~yÍ«´wü<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+~. ø£\ã+<ä >∑TE®qT #·¬øÿs¡‘√ ø£*|æ ùd$+#·&É+ >±˙, s¡kÕìï rdæ ø£\ø£+&É‘√ ùd$+∫Hê >±˙ X¯ØsêìøÏ #·\¢<äHêìï, Äs√>±´ìï bı+<äe#·TÃ. ø£\ã+<ä s¡dü+ bÕ\T, ˙fi¯¢‘√ ø£*|æ ùd$ùdÔ ôd>∑s√>∑+, >∑H˚]j·÷, y˚TVü≤ yê´<ÛTä \T ñ|üX¯eTHêìï kÕÔsTT. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

23


#·s¡à eTè<ÛäT‘ê«ìøÏ Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ñ|üj·TTø£Ô+ #·s¡à+

eTè<ÛäTe⁄>± ñ+&˚+<äT≈£î Ä*yé ÄsTT˝Ÿ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Á|üø£è‹ düVü≤»dæ<ä∆+>± \_Û+#˚ Ä*yé |üfi¯¢ >∑TE® qT+∫ rùd á ÄsTT˝Ÿ $$<Ûä ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷Ø˝À ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Ä*yé q÷HÓqT e+≥ø±\‘√ bÕ≥T kÂ+<äs¡´ Á<äyê´˝À¢ , düãT“\ ‘·j·÷Ø˝À, eT+<äT\ ‘·j·÷Ø˝À ≈£L&Ü yê&É‘ês¡T. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ‘√ ‘ÓHÓqT ø£*|æ eTTU≤ìøÏ sêdæ ø=+‘·ùdô|’q ‘·sê«‘· eTTU≤ìï yÓT‘·Ôì düTìï|æ+&ç‘√ s¡T<äT›≈£îì ø£&ÉT≈£îÿ+fÒ eTTK es¡Ã¤düT‡ ô|s¡T>∑T‘·T+~. #·s¡à+ bı&çu≤]b˛sTTq≥T¢>± ø£fi≤$V”≤q+>± ñ+fÒ Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ˝À bÕ\qT ø±˙, bÕ\ MT>∑&qÉ T ø±˙ ø£*|æ Ä $TÁX¯eT+‘√ eTè<ÛäTe⁄ >± eTkÕCŸ #˚dæ, Ä ‘·sê«‘· ˙{Ï‘√ #·sêàìï X¯óÁuÛÑ|ü]ùdÔ #·sêàìøÏ eT+∫ ø±+‹, qTqT|ü⁄<äq+, ‘˚eT @s¡Œ&É ‘êsTT.

•X¯óe⁄

<äX¯˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT yêfi¯¢ dü+s¡ø£åD n‹ eTTK´yÓTÆq~. eTTK´+>± ∫qï|æ\¢\ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ |üs¡´y˚ø£åD˝À C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·&É+ nedüs¡+. Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìøÏ kı+‘·yÓ’<ä´+ #˚düT≈£îH˚ ø£+fÒ, yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+∫, yê] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T bÕ{Ï+#·&É+ n‹ eTTU´+. Bì e\¢ <äTwüŒ¤*‘ê\T dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ñ+&É<äT. •X¯óe⁄ |ü⁄{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ø£˙dü+ Äs¡T HÓ\\ es¡¬ø’Hê yÓ’<äT´ì |üs¡´y˚ø£åD nedüs¡eTì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Bìe\¢ #·ø£ÿì |üs¡´y˚ø£åD‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\ 24

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

Ä*yéÄsTT˝ŸqT >√fi¯¢MT<ä Á|ü‹ s√p sêdüTÔ+fÒ, >√fi¯¢ <Ûäè&ÛÉ‘·«+, n+<ä+ ô|s¡T>∑T‘êsTT. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ˝À ≥e÷{Às¡dü+, ø±´¬s{Ÿp´dt, ô|s¡T>∑T ø£*|æ eT#·Ã\ MT<ä sêdüTÔ+fÒ eT#·Ã\T ‘·>∑TZ‘êsTT. kÕïq+ #˚j·TuÀj˚T eTT+<äT |æ\¢\≈£î Ä*yé ÄsTT˝ŸqT ˇ+{ÏøÏ |ü{Ϻ+∫, eTè<ÛäTe⁄>± eTs¡∆Hê #˚dæ yÓT‘·Ôì ôdq>∑|æ+&ç‘√ s¡T~∆ kÕïq+ #˚sTTùdÔ |æ\¢\ ˝Ò‘·#·s¡à+ m+‘√ ø±+‹>± ñ+≥T+~. meTTø£\ <äè&É|ü&É‘êsTT. s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. #·*ø±\+˝À Ä*yé ÄsTT˝ŸqT Äsês¡>± ô|<ë\≈£î sêdüTÔ+fÒ ô|<ë\T |ü>∑\≈£î+&Ü eTè<ÛäTe⁄>± ñ+{≤sTT. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ˝À ‘êC≤ >∑T˝≤;|üP\ s¡kÕìï ø£*|æ ô|<ë\≈£î sêdüTÔ+fÒ ô|<ë\T |ü>∑\e⁄. eT+∫ s¡+>∑T‘√ Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£ì|ækÕÔsTT. Ä*yé ÄsTT˝ŸqT yÓ#·Ã>± #˚dæ, yÓ+Á≥Tø£\ ≈£î<äTfi¯¢≈£î |ü{Ϻ+∫, |ü~, |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· kÕïq+ #˚dæq≥¢sTT‘˚ »≥Tº sê*b˛≈£î+&Ü ñ+≥T+~. á ÄsTT˝Ÿ˝À yÓ\T¢*¢ bı≥TºqT ø±*Ãq bı&çì ø£*|æ ø±˙, ˝Ò<ë yÓ\T¢*¢ bı≥TºqT n˝≤π> ÄsTT˝Ÿ˝À ø£*|æ ø±∫ ø±˙ ‘·\≈£î sêdüT≈£î+fÒ E≥Tº q\¢ã&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ‘·«s¡>± E≥Tº HÓs¡e<äT. bı&ç #·s¡à+ ñqï yês¡T Ä*yé ÄsTT˝Ÿ˝À ìeTàs¡kÕìï ø£*|æ eTTU≤ìøÏ Äsês¡>± sêdüTÔ+fÒ eTTK #·s¡à+ ‘˚eT>± ñ+≥T+~. Ä*yé ÄsTT˝Ÿ˝À ìeTàs¡kÕìï ø£*|æ ô|<ë\≈£î sêj·T&É+ e\¢ ô|<ë\T |ü>∑\e⁄. ***

•X¯ó <äX¯˝À dü+s¡ø£åD eTTK´+ nHês√>∑´ düeTdü´©ï ‘˚*>±Z >∑T]Ô+#·e#·TÃ. •X¯óe⁄\T d”dü+ $wüÁ|üuÛ≤yêìøÏ ˝ÀHÓ’‘˚ ‘·sê«‹ ø±\+˝À ‘Ó*$‘˚≥\T eT+<ä–kÕÔsTT. ø£åj·T eTT|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤+{Ï düeTdü´\ìï+{Ï˙ •X¯óe⁄˝À¢ ÁbÕ<Ûä$Tø£ <äX¯˝ÀH˚ >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+≥T+~. n˝≤Œ<ëj·T esêZ\ |æ\¢\≈£î á ‘·s¡Vü‰ Ád”ÿì+>¥ kÂø£s¡´+ ‘·≈£îÿe>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+{À+~. ***


meTTø£\ <äè&ÛÉ‘ê«ìøÏ yê´j·÷eT+ ‘·|üŒìdü] Á|üdüTÔ‘·+ düj·÷{Ïø˘ qs¡+ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’ #ê˝≤ eT+~ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. X¯Øs¡+˝À nìï qsê\T ø£+fÒ düj·÷{Ïø˘ qs¡+ n‹ô|<ä›~. á qs¡+ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e&É+ e\¢ u≤<Ûäø£\T>∑T‘·T+~. á H=|æŒ ìyês¡D≈£î >∑T+Á&É+>± ñqï ~+&ÉTô|’ ø±fi¯ó¢ ô|≥º&É+, X¯\ã Ädüq+ y˚j·T&É+ <ë«sê H=|æŒ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<˚ neø±X¯+ ñ+~. #ê˝≤ eT+~øÏ dü¬s’q yê´j·÷eT+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ á düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ m‘·TÔô|’ qT+∫ øÏ+~ |ü&çb˛sTTHê, düj·÷{Ïø£ ˇ‹Ô&çøÏ ˝ÀHÓ’, u≤<Ûä ø£*π> M\T+~. eTØ m≈£îÿe>± H=|æŒ ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ nedüs¡eTe«#·TÃ. Bìø£+fÒ eTT+<ädüTÔ>±H˚ dü+ã+~Û‘· yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ e<ä›≈£î yÓ[¢ ∫øÏ‘·‡ ùde\T bı+~‘˚, qj·TeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+~. #ê˝≤ eT+~ á $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç~ ∫e]øÏ u≤<Ûä m≈£îÿyÓ’, X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\ es¡≈£î yÓfi¯ó+Ô ~. dü]>± yê´j·÷eT+ ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ |ü\T düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ ‘·T+{≤sTT. düj·÷{Ïø£ H=|æŒøÏ X¯\u≤düq+ y˚j·T&É+ eT+∫~. n˝≤π> ˝ÀesY u≤´ø˘ô|sTTHé≈£î <ÛäqTsêdüq+, u≤´ø˘ô|sTTHé≈£î uÛÑT»+>±düq+ y˚j·T&É+ e\¢ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. mìï ÄdüHê\T y˚dæHê, H=|ü⁄Œ\T m≈£îÿyÓq’ |ü⁄Œ&ÉT yÓ’<´ä ì|ü⁄DT\ e<ä›≈£î yÓ[¢ dü+Á|ü~+#·&É+ y˚T\T. kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ @ ˇø£ÿ |üì #˚dæHê, eTT+<äT≈£î e+π> |üqT\T e÷Á‘·y˚T #˚düTÔHêï+. ø±˙ yÓqøÏÿ e+π> |üqT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Bì e\¢ |ü\T H=|ü⁄Œ\T dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT. yÓqøÏÿ e+– #˚ùd |üqT\T @MT ñ+&Ée⁄ ø£qTø£, yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ <ë«sê <ëìì uÛÑØÔ #˚jÓTT#·TÃ. Bì e\¢ X¯Øsês√>∑´+ u≤>∑T+&É&É+‘√ bÕ≥T XÊØs¡ø£ <Ûës¡T&ÛÉ´+ yÓTs¡T>∑T |ü&ÉT‘·T+~. ≈£Ls¡TÃqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ì{≤s¡T>± ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü, eTT+<äT≈£î e+– ñ+&É&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> |ü&ÉT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT ≈£îwüHé ñqï |üs¡T|ü⁄\ô|’ |ü&ÉTø√≈£L&É<äT. ã+&ç q&ÉT|ü⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT q&ÉT+qT ì{≤s¡T>± ≈£Ls=Ãì q&É|ü&É+ e\¢ q&ÉT+ H=|æŒ sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~. eTT+<äT≈£î e+– q&É|ü&É+ e\¢ q&ÉT+H=|æŒ e#˚à M\T+≥T+~. ˙fi¯ó¢ &çdüTÿ\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+ : yÓT&É |üPdü\ qT+∫ øÏ+~ |üPdü\ es¡≈£î &çdüTÿ\T eT+∫ ôd’E˝À ≈£îwüì+>¥ Çyê«\+fÒ 5`6 ©≥s¡¢ ˙fi¯ó¢ ‘ê>±*. m≈£îÿe ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑&É+ e\¢ &çdüTÿ\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n+<äTe\¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ n~Ûø£+>± ˙s¡T ‘ê>∑&É+ e\¢ H=|ü⁄Œ\ u≤<Ûä ˝Ò≈£î+&Ü düTKe+‘·yÓTqÆ Jeq+ kÕ–+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. m+‘· m≈£îÿe ˙fi¯ó¢ ‘ê–‘˚ n+‘·eT+∫<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ø°fi¯¢ s¡Vü≤kÕ´\T : X¯Øs¡+˝À 206 meTTø£\T, 143 C≤sTT+≥T¢

ñHêïsTT. Çe˙ï düe´+>± |üì#Ój·÷´\+fÒ yê´j·÷eT+ ‘·|üŒìdü]. Ç~ ø°fi¯¢≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+~. |üPs¡«+ ‹+&ç –+»\ ø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ |üì#˚ùd yês¡T ø±ã{Ϻ Á|ü‘˚´ø£+>± yês¡T yê´j·÷eT+ #Ój·÷´*‡q nedüs¡+ ñ+&˚~ ø±<äT. n|üŒ{À¢ ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü kÕ+Á|ü<ëj·T ms¡Te⁄\ <ë«sê |ü+&˚ |ü+≥˝Ò. n+<äTe\¢ b˛wüø±\T düeTè~∆>± ñ+&ç, Äs√>∑´ e+‘·yÓTÆq Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ n+‘ê s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T yê&É&É+ e\¢ b˛wüø±\T ˝Òì ÄVü‰s¡+ n+<äT‘√+~. B+‘√ |ü\T düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT. X¯Øs¡+˝À ñqï nìï meTTø£\T, C≤sTT+{Ÿ‡ ã\+>± ‘·j÷· s¡e&ÜìøÏ yê´j·÷eT+ nedüs¡+. ˝Òø£b˛‘˚ n$ ìØ«s¡´+ nsTTb˛‘êsTT. C≤sTT+{Ÿ‡ì ø£~ù| *>∑yÓT+{Ÿ‡ ˝Òø£ eTõ˝Ÿ‡ |üì#˚j·T&É+˝À ˙s¡dæ+∫b˛‘êsTT. n+<äTπø yê´j·÷e÷ìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ πø{≤sTT+#ê*. meTTø£\T sê|æ&çøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü meTTø£\ eT<ä´ eTè<ÛäT˝≤dæú nH˚ yÓTT‘·Ô{Ï |ü<ës¡∆+ ñ+≥T+~. ø°fi¯ó¢ düT\Te⁄>± e+>∑&ÜìøÏ Ç~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ e\¢ eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·+>± ‘·j·÷¬s’, X¯ØsêìøÏ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+~. dü¬sq’ yê´j·÷eT+ ˝Òø£b˛‘˚ eTè<∏äT˝≤dæú <Óã“‹+≥T+~. n+<äTπø ˇø£ meTTø£≈£î eTs√ meTTø£ uÛ≤s¡+ ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√e&ÜìøÏ yê´j·÷eT+ eTTK´ nedüs¡+. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

25


y˚dü$ø±\+ eùdÔ #ê\T eT+&˚ m+&É\T, uÛÑ]+#·˝Òì #ÓeT≥. Ç~ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ nqTuÛÑ$düTÔqï<˚. y˚&$ç T, #ÓeT≥ ø=ìï kÕs¡T¢ #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚kÕÔsTT. #ÓeT≥ qT+∫ #ÓeT≥ø±j·T\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. á ø±\+˝À #ê˝≤ eT+~ì u≤~Û+#˚ düeTdü´. |æ\˝¢ À¢ eTØ m≈£îÿe>± á düeTdü´ ñ+≥T+~. Ç<=ø£s¡ø£yÓTÆq #·s¡àyê´~Û>± ù|s=ÿqe#·TÃ. y˚&ç>± ñ+&˚ yê‘êes¡D+˝À á düeTdü´ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. |æ\¢˝À¢ ùd«<äÁ>∑+<ÛäT\T |üP]Ô>± s¡÷bı+<äø£b˛e&É+‘√ ∫Hêïs¡T˝À¢ Ç$ m≈£îÿe>± ekÕÔsTT. yê{Ï‘√ ø£*π> ∫ø±≈£L m≈£îÿy˚. ˇø√ÿkÕ] yê{Ïì uÛÑ]+#·˝Òø£ ∫~ù|dü÷Ô ñ+{≤s¡T. |òü*‘·+>± düeTdü´ rÁeeTe⁄‘·T+~. #ÓeT≥ ˝Ò<ë ùd«<ä+ #·s¡à+ qT+∫ ñ‘·Œ‘·Ôj˚T´ ˇø£s¡ø£yÓTÆq ÁkÕe+. Ç~ #·s¡à+˝Àì ùd«<ä Á>∑+<ÛäT\ qT+∫ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Ç~ eTTK´+>± ˙s¡T, $$<Ûä \eD≤\‘√ ø£*dæ ñ+≥T+~. ùd«<ä+˝À ø=~›>± j·T÷]j·÷ e+{Ï eT*q |ü<ësê∆\T+{≤sTT. nsTT‘˚ ùd«<ëìøÏ <äTsê«düq ñ+&Éø£b˛sTTHê, #ÓeT≥ |ü≥º&É+ e\¢ X¯Øs¡+ô|’ n_Ûeè~∆ #Ó+<˚ ÁbÕ|òæjÓ÷˙ u≤´ø°º]j·÷ ô|s¡>∑&É+ e\¢ <äTsê«düq edüTÔ+≥T+~.

Ç˝≤ <äTsê«düq sêe&Üìï Áu≤yéT Væ≤&És√dæHé n+{≤s¡T. #ÓeT≥ |ü≥º&É+ nH˚~ ˇø£ s¡ø£+>± X¯Øs¡ ñc˛íÁ>∑‘·qT ìj·T+Á‹+#˚ $<Ûëq+. #ÓeT≥ n~Ûø£yÓTqÆ |ü⁄Œ&ÉT X¯Øs¡+ MT<ä #ÓeT≥ø±j·T\T @s¡Œ&É‘êsTT. M{Ïì yÓ’<ä´ |ü]uÛ≤wü˝À $T©]j·÷ s¡TÁu≤ n+{≤s¡T. #·s¡à+˝À mÁ¬ø’Hé ôd«{Ÿ>±¢+&é‡ nH˚ #ÓeT≥ Á>∑+<ÛäT\T+{≤sTT. Á|ür Á>∑+~ÛøÏ mÁ¬ø’Hé nH˚ ˇø£ Hêfi¯+ ñ+≥T+~. eTq #·s¡à+˝À düVü≤»+>± ôdº|òü˝À ø±ø£dt m|æ&Ó]à&çdt nH˚ u≤´ø°º]j·÷ m|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥T+~. á u≤´ø°º]j·÷ e\¢ eTè‘· #·s¡à ø£D≤\ e\¢ ùd«<ä s¡+Á<ë\T eT÷düT≈£îb˛‘êsTT. ôd«{Ÿ &Éø˘º≈£î n&ÉT¶|ü&ç, #ÓeT≥ø±j·T˝≤¢>∑ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] á #ÓeT≥ø±j·T˝À¢ NeTT ≈£L&Ü #˚s¡T‘·T+~. Bìì $T©]j·÷ |üdüTº˝ÀkÕ n+{≤s¡T. á #ÓeT≥ø±j·T\qT ìs¡¢ø£´å + #˚ùdÔ Ç$ ô|<ä›ô|<ä›>∑&É\¶ T>± e÷πs 26

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

#ÓeT≥ø±j·T\≈£î C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê* neø±X¯+ ñ+~. Bìï ô|]b˛¬s’{Ïdt ôdº|æ˝ÀJHé‡ n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± #ÓeT≥ø±j·T\T e∫Ãq #√≥ #ÓeT≥ |ü≥º&É+ ‘·–Zb˛‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] #ÓeT≥ |üP]Ô>± Ä–b˛‘·T+~. m+<äTø£+fÒ |ü–*q≥Tº>± nsTTq ùd«<ä Hê[ø£ |üP]ÔkÕúsTT˝À n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ ø=~›s√E\T |ü&ÉT‘·T+~. #ÓeT≥ |ü≥º≈£î+&Ü Ä–b˛e&ÜìøÏ Ç<˚ ø±s¡D+. Ç$ ô|<ä›yêfi¯¢ ø£+fÒ |æ\¢\πø m≈£îÿe>± ekÕÔsTT. |ü⁄{Ϻq _&ɶ qT+∫ dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\¢˝À¢ n|ü⁄Œ&˚ á #ÓeT≥ø±j·T\ düeTdü´ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ ∫qï|æ\¢˝À¢ á ùd«<äHêfi¯+ |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T<äT. n+fÒ n|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä<äT. n+<äTe\¢ #ÓeT≥ |ü{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT, á Hê[ø£ ‘·«s¡>± |ü–*qf…ƺ, #ÓeT≥ø±j·T\T ekÕÔsTT. eTTK´+>± m+&É˝À m≈£îÿe>± ‹]π> yê]øÏ ekÕÔsTT. n˝≤π> #·\¢{Ï Á|ü<˚XÊ\ qT+∫ y˚&ç Á|ü<˚XÊ\≈£î ‘·s¡*yÓ[¢q yê]øÏ, _>∑T‘·T>± ˇ+{ÏøÏ |üfÒºdæq≥T¢ ñ+&˚ eÁkÕÔ\T <Ûä]+#˚ yê]øÏ, »«s¡+ e∫Ãq yê]øÏ #ÓeT≥ø±j·T\T e#˚à neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. yêdüÔyêìøÏ #ÓeT≥|ü&ç‘˚H˚ ∫ø±≈£î>± ñ+≥T+~. n≥Te+{Ï~ #ÓeT≥ø±j·T\T eùdÔ Ä ∫ø±≈£î ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. n+‘˚ø±ø£ @ |üì #˚j·÷\Hêï Çã“+~ø£s¡+>± ñ+≥T+~. n+<äTπø ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì á düeTdü´qT eTT+<äT>±H˚ ìyê]+#·ø√e&Ü ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. mìï #˚dæq|üŒ{Ïø° #ÓeT≥ø±j·T\T m≈£îÿe u≤~ÛdüTÔ+fÒ e÷Á‘·+ #·s¡à yê´<ÛäT\ ì|ü⁄DT&çì dü+Á|ü~+#·&É+ eT+∫~. kÕ<Ûës¡D+>± #ÓeT≥ø±j·T\T X¯Øs¡+ MT<ä #ê˝≤ uÛ≤>±˝À¢ ø£ì|ækÕÔsTT. eTTK+, yÓT&É, #·s¡à+ eTT&É‘·|ü&˚ #√≥, eÁkÕÔ\ ˇ]|æ&ç ñ+&˚ #√≥ @s¡Œ&É‘êsTT. n˝≤π> |æ\¢˝À¢ M|ü⁄, yÓT&É, u≤VüQeT÷˝≤˝À¢ @s¡Œ&É‘êsTT. rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T: #ÓeT≥ø±\≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ á #ÓeT≥ ø±j·T\ düeTdü´qT ìyê]+#·Tø√e#·TÃ. #ÓeT≥ m≈£îÿe |ü≥º≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. y˚&ç yê‘êes¡D+˝ÀøÏ yÓfi¯¢ ≈£L&É<äT. #·\¢{Ï Á|ü<˚XÊ\T ˝Ò<ë @d” ñqï #√≥ ñ+&Ü*. eT+<ä+>± ñ+&ç, X¯Øsêìï #·TfÒºùd˝≤+{Ï eÁkÕÔ\T <Ûä]+#· ≈£L&É<äT. ã≥º\ ˇ]|æ&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î |ü\Ã>± ñ+&˚ q÷\T eÁkÕÔ\T <Ûä]+#ê*. düãT“qT m≈£îÿe >± yê&É≈£L&É<äT. düHéÁd”ÿHé ˝ÀwüqT¢ yê&Ü*. |æ\¢\T m+&É˝À #ÓeT≥|üfÒº˝≤+{Ï Ä≥\T Ä≥≈£L&É<äT. m≈£îÿe eT+∫˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+&Ü*.


ì‘·´ø£èw”e\TìøÏ nø£ås¡ ˙sê»q+ !

ø°«Hé‡ mHéÄsY◊ ≈£î≥T+ã+

Advt.

n‘·T´‘·ÔeT yÓ’<ä´ ùde\+~+#˚+<äT≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ n‹ô|<ä› 350 |ü&Éø£\ kÕeTs¡∆´+ ø£*–q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ì ì]à+∫q MT eTôVAqï‘· ÄX¯j·T+ mqï{Ïø° eTs¡Te˝Òì~. Bøå±kÕ<Ûä≈£î&ç>± MT eTs¡D+ e÷≈£î rs¡ì ˝À≥TqT ø£*–+∫Hê, e÷ Vü≤è<äj·÷˝À¢ MTs¡T ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛j·÷s¡T. ø°]ÔX‚wüß\T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T eè‹Ô Ø‘ê´ yÓ’<äT´˝…’q|üŒ{Ïø° düe÷C≤ìøÏ m+‘√ø=+‘· ùde #˚j·÷\qï ‘·|üq˝À+∫ |ü⁄{Ϻ+~, ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹. yÓ’<ä´ eè‹Ô˝À dæús¡|ü&çq dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ >±s¡T ø£ècÕíõ˝≤¢ ã≥¢ ô|qTeTÁs¡T Á>±eT+˝À 1945 ôdô|º+ãsY 17q #·\kÕì yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, d”‘êeTVü‰\øÏåà |ü⁄D´ <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ês¡T. $<ë´e+‘·T\ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫q &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄ u…+>∑Tfi¯Ss¡T $T\≥Ø uÀ]¶+>¥ bÕsƒ¡XÊ\˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ë´uÛ≤´dü+ |üP]Ô#˚XÊs¡T. 1965 dü+e‘·‡s¡+˝À Ä+Á<ÛëyÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À yÓT&çdæHé #·~yês¡T. 1977˝À düreTDÏ &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà‘√ ø£*dæ \+&ÉHé yÓfi≤¢s¡T. &Üø£ºsY $»j·T˝øÏåà ≈£L&Ü Á|üeTTK ¬>’qø±\õdtº>± n|üŒ{Ïπø $XÊKq>∑s¡+˝À ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T >∑&ç+#ês¡T. 1994˝À \+&ÉHé e÷s¡<∏ëHé ø√s¡T‡ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±]>± &Üø£ºsY s¡+>±sêe⁄>±s¡T ‘·q ùde\qT n+~+#ês¡T. 1994˝À &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄, &Üø£ºsY $»j·T˝øÏåà\T ø£*dæ Ç+>±¢+&é˝À ñ+≥÷H˚ $XÊK|ü≥ï+˝À ‘=\T‘· 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ì kÕú|æ+#ês¡T. 2007˝À Ç+>±¢+&é˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± |ü<äM $s¡eTD rdüT≈£îqï &Üø£ºsY #·\kÕìs¡+>±sêe⁄ >±s¡T dürdüy˚T‘·+>± dü«<˚XÊìøÏ ‹]>=∫Ã, 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹ì 140 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± $düÔ]+#ês¡T. 2011˝À n‘ê´<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ kÕ{Ï˝Òì y˚T{Ï yÓ’<ä´ dü+düú>± r]Ã~<ë›s¡T. ø±]¶j·÷\J, ø±]¶jÓ÷ <∏=sêdæø˘ düs¡®Ø, ø±´q‡sY $uÛ≤>∑+, πs&çj·÷\J, &Ós¡à{≤\J, >±´Ák˛º m+≥sê\J, q÷´s√ düs¡®Ø, HÓÁbòÕ\J, j·T÷sê\J, q÷´sê\J, Äs√úô|&çø˘‡ e+{Ï nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´ ùde\T ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<äøÏ rdüTø=∫Ã, 350 |ü&Éø£\ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüŒÁ‹>± n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡T. MT]∫Ãq dü÷Œ]Ô‘√ n<˚ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ MT ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î ìs¡+‘·s+¡ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïø° MT≈£î e÷{ÏdüTÔHêï+. #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt \ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\‘√ d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ Hêj·Tø£‘·«+˝À ÄdüŒÁ‹ Ä_Ûeè~∆øÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì MT≈£î eTs√kÕ] Vü‰MT ÇdüTÔHêï+. MT C≤„|üø±\T eTs¡Te˝Òì....eTs¡|ü⁄sêì$. Ç≥T¢


TRIBUTE TO OUR H on his 1st. Dea

17th Sept. 1945

G

Touched the hearts of over 3100 people by Angioplasties

G

Performed over 1000 Cardio Thoracic surge

G

Gave relief to 20 people through kidney tran

G

We brought relief to over one Lac people pe

G

Treated over 16000 IP patients per year.

G

Providing best emergency care with highly cians and best equipment.

G

Helped over 300 people to be completely m replacement surgeries.

G

Performed over 2200 radiation treatmen Accelerator with rapidarc.

G

Providing comprehensive medical, surgical for cancer patients.

02nd. Feb. 2015

Dr. CHALASANI RANGA RAO MBBS., DPSM (LONDON)

Chairman and Founder Queenâ&#x20AC;&#x2122;s NRI Hospital, Visakhapatnam

All this was possib

Now we are thinking that how a year has pas days in which we were associated with you in We will strive to make the hosp

Total heart and Can

Our Super Speciali Surgery, Pulmonolog

# 50-53-14, Gurudwara Lane, Seethammadhara, Visakhapatnam-530 013 Ph : 0891-2827777 e-mail : queensnrihospital@yahoo.co.in www.queensnrihospital.com

Our Other Speciali Paediatrics, Dental,

Dept. of Radiology:


ON’BLE CHAIRMAN ath Anniversary ACHIEVEMENTS:

y performing Angiogram and

G

Providing 24/7 critical care services with highly qualified critical care specialist team in Medical, Neuro, Cardiac and Surgical ICUs.

eries.

G

Providing health care packages within reach in all specialties.

nsplantations.

G

Breast cancer walk is being conducted every year in the month of October as October is declared as breast cancer month by organizing a rally in the beach road and offering a free screening camp to women.

G

“Vizag Pink run a marathon” was conducted on November 29th in association with Mr. Milind Soman to bring awareness in women about cancer.

G

Cancer walk is being conducted every year to bring awareness in prevention of cancer in public which is taking away millions of life's every year

G

Health Bulletin is brought with an interest to create and spread the knowledge regarding good health tips, about the seasonal diseases and precautions to be taken.

G

CME programmes are conducted weekly on a regular basis and in this the doctors would discuss about the latest techniques in the field of medicine and also about rare and critical diseases they dealt with.

er year with OP treatments.

y qualified emergency care physi-

mobile in performing Knee and Hip

nts with high end Varian Linear

l and radiation oncology services

le through the leadership and guidance of Hon'ble Chairman Dr. Chalasani Ranga Rao Sir.

ssed in our lives without you Sir. The entire family members of the Queen's NRI Hospital cannot forget those golden n taking this institute to the top level. Sir you will be always in our hearts. We pray to god to rest your soul in peace. pital as the number one institute in the city of Visakhapatnam by following your principles and vision.

ncer care. All specialities under one roof. Our hospital is a 350 bedded facility. Operating since 1994.

ties: Cardiology, Cardio thoracic Surgery, Oncology, Nephrology, Urology, Gastroenterology, Newrology, Neuro gy, Plastic Surgery, Endocrinology,

ities: General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Gynecology, ENT, Critical Care Unit, Ophthalmology, Dermatology, Advt.

MRI, CT, Digital X-Ray, Mammogram, ESWL, BMD, EEG, Ultra Sound, 24 Hrs. Lab with Latest Equipment.


Advt.

MT C≤„|üø±\T


◊s¡Hé b˛wüø±\ ÄVü‰s¡+‘√ s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î #Óø˘ Væ≤yÓ÷>√¢_Hé nH˚ |ü<ës¡∆+ ø±s¡D+>±H˚ e÷qeX¯Øs¡+˝Àì s¡ø£Ô+ mÁs¡>± ñ+≥T+~. X¯Øs¡+ ˝À s¡ø£Ô Á|üj·÷DÏdüTÔqï düeTj·T+ ˝À }|æ]‹‘·TÔ\ e<ä› Væ≤yÓTT >√¢_Hé ÁbÕDyêj·TTe⁄qT |”\Tà ø=ì X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ ÁbÕD yêj·TTe⁄qT düs¡|òüsê #˚dü÷Ô ñ+≥T+~. n˝≤ Væ≤yÓ÷>√¢_Hé <ë«sê X¯Øs¡ nej·Tyê˝À¢ì $&ç b˛sTTq ø£D C≤˝≤\≈£î ÁbÕD yêj·TTe⁄ yÓfi¯óÔ+~. X¯Øs¡+˝À Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘·+ ‘·–q+‘· ˝Òø£b˛‘˚ s¡ø£Ô V”≤q‘·‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ns¡∆+. n+<äTe\¢ s¡ø£Ô+˝À Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘êìï ô|+#·Tø√e&Üì øÏ ◊s¡Hé X¯Øs¡+ ‘·–q+‘· ◊s¡HéqT d”«ø£]+#·˝Òø£b˛‘·T+~. XÊU≤Vü‰sêìï XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+&˚ n~Ûø£+>± rdüTø√e&É+ <ë«sê X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq+‘· ◊s¡Hé ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆ \qT bı+<äe#·TÃ. ‘·<ë«sê s¡ø£Ô+˝À ‘·–q+‘· Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘·+ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. @s¡Œ&ç s¡ø£ÔV”≤q‘· qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´ e÷+dü+, #˚|ü\T, >∑T&ÉT¢ |ü]dæú‹øÏ _Ûqï+>± e÷s¡TŒ dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT eTTK´+>± e+{Ï »+‘·T dü+ã+<ÛäyÓTÆ s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï qì uÛ≤$+∫q|ü⁄Œ&ÉT mÁs¡s¡ø£Ôø£D≤\T q ÄVü‰s¡|ü<ësê∆\qT X¯Øs¡+ ‘·«s¡>± J]í+#·T≈£îì ◊s¡HéqT ‘·–qìï ñHêïj·÷, yê{Ï˝À Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘·+ ‘·–q+‘· ñ+<ë? d”«ø£]+#· >∑\T>∑T‘·T+~. XÊU≤Vü‰s¡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ä≈£î≈£Ls¡\T, ˝Ò<ë? nì yÓ’<äT´ì dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\TdüTø√yê*. ˇø£y˚fi¯ m+&ÉT |òü˝≤\T, |ü+&ÉT¢ ø±j·T>∑÷s¡˝À¢ ◊s¡Hé ‘·–q+‘· ñqï|üŒ{Ïø° ‘·≈£îÿe>± ñqï≥T¢ ìsê∆s¡D nsTT‘˚ yÓ’<äT´ì dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î ‘·–q X¯Øs¡+ yê{Ïì |üP]Ô>± J]í+#·Tø√˝Òø£b˛e&É+‘√ yê{Ï qT+∫ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ eTTK´+. ***

$≥$THé m ˝À|æùdÔ πs Nø£{Ï πsNø£{Ï ÄVü‰s¡+˝À $≥$THé m ˝À|ü+ ø±s¡D+>± m≈£îÿe>± |æ\¢\≈£î dü+uÛÑ$düTÔqï yê´~Û. ø£+{Ï˝Àì ‘Ó\¢bıs¡ Á|üø±•dü÷Ô ñ+&É≈£î+&Ü, bı&ç Ä]b˛sTTq≥T¢>± ñ+≥T+~. ø£+{Ï >∑T&ÉT¶ MT<ä ‘Ó\¢ì

eT#·Ã\T ø£q|ü&É‘êsTT. yê´~ ÛÁ>∑düTÔ\T eTdüø£ yÓ\T ‘·Ts¡T˝À edüTÔe⁄\qT dü]>± #·÷&É˝Òs¡T. Ç+ø± nÁX¯<ä∆ #˚ùdÔ n+<Ûä‘·«+ ø£\>∑e#·TÃ. $≥$THé m m≈£îÿe>± ñqï u§bÕŒsTT, ø±´s¡{Ÿ, ø√&ç >∑T&ÉT¶, ‘êC≤ Ä≈£î≈£Ls¡\T, bÕ\T yÓTT<ä˝…’q$ ÄVü‰s¡+ ˝À düeTè~∆>± Çyê«*. |ü>∑\T ø£ì|ædü÷Ô sêÁ‹ düeTj·÷ìøÏ yÓ\T‘·Ts¡T˝À ≈£L&Ü Nø£{Ï>± ñ+&É&Üìï πssTT Nø£{Ï nì πsNø£≥ì n+{≤s¡T. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016 27


b˛wüø£ $\Te\ C≤eT|ü+&ÉT b˛wüø£$\Te\T

ø£*–q C≤eT|üfi¯¢qT y˚T˝…’q |òü˝≤\T>± ù|s=ÿqe#·TÃ. m+<äTø£+fÒ M{Ï˝À $≥$THé m, $≥$THé dæ ì\«\T n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. M{Ï –+»\T ≈£L&Ü ˇy˚T>± ` 3, ˇy˚T>± ` 6 ø£s¡>ì∑ ø=e⁄« Äe÷¢\T, |”#·T |ü<ësê∆\T m≈£îÿe>± ø£*– ñ+{≤sTT. ˇø£ C≤eT|ü+&ÉT˝À $≥$THé dæ ì\«\T ˇø£ Hê]+»|ü+&ÉT˝À ø£Hêï Hê\T>∑T¬s≥T¢ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. M{Ï˝À $Tqs¡˝Ÿ‡, bı{≤wæj·T+, yÓT^ïwæj·T+ ì\«\T n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À¢ ñ+&ç, kÕ<Ûës¡D+>± nedüs¡yÓTÆq b˛wüø±\T ‘·≈£îÿe ø±´\Ø\˝À ñ+{≤sTT. C≤eT|üfi¯¢˝À ñ+&˚ ¬øs¡{ÀHêsTT&ÉT¢, b˛©ô|òHê˝Ÿ‡, Äø°åø£s¡D+ø±ì düVü≤»s¡+>∑T ø£*–+#˚ >∑TD≤\T á |üfi¯¢øÏ m≈£îÿe `j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ \ø£Då ≤\qT ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. C≤eT Ä≈£î\T, u…s¡&ÉT qT+∫ ‘·j·÷s¡T #˚dæq |ü<ësê∆\T ø±´q‡sY, u≤´ø°º]j·÷ <ë«sê e#˚à n+≥Tyê´<ÛäT\T, yê|ü⁄\T, H=|æŒ ìyês¡D˝À yÓ’<ä´+>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. á C≤e÷≈£î\ qT+∫ ‘·j·÷s¡T #˚dæq q÷HÓ\T, ø±´q‡sY $s¡T<ä∆+>± |üì#˚düTÔHêïsTT. á C≤e÷≈£î\qT Hê≥T yÓ’<ä´+>± &Éj˚T]j·÷øÏ eT+<äT>± ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. 100 Á>±eTT\ C≤eT˝À ÄVü‰s¡ $\Te\T: C≤eT |üfi¯¢˝À¢ ø±´\Ø\T 36 qT+∫ 50 Á>±eTT\T. ‘˚eT 77`86 Á>±eTT\T. |”#·T 2.8 qT+∫ 5.5 Á>±eTT\T Áb˛{°Hé‡ 0.9 qT+∫ 1.0 Á>±eTT\T ø=e⁄« 0.1 qT+∫ 0.5 Á>±eTT\T j·÷wt 0.43 qT+∫ 0.7 Á>±eTT\T ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ 9.5 qT+∫ 10 Á>±eTT\T ø±*¸j·T+ 9.1 qT+∫ 17 Á>±eTT\T bÕdüŒ¤s¡dt 17.8 qT+∫ 30 $T.Á>± ◊s¡Hé 0.30 qT+∫ 70 $T.Á>± ¬øs√{ÏHé ($≥$THé m ) 200`400 Á>± mkÕÿ]“ø˘ ÄeT¢+ ($≥$THé dæ ) 200 qT+∫ 400 $T.Á>± ~∏j·÷$THé ($≥$THé _1) 0.046 $T.Á>± ]uÀù|ò¢$Hé ( $≥$THé _2 ) 0.03`0.04 $T.Á>± ìj·÷dæHé ( $≥$THé _3) 0.6`1.068 $T.Á>± ñ|üjÓ÷>±\T: C≤eT|ü+&ÉT rdüTø√e&É+

#ê*+#·+&ç düs¡<ë ∫s¡T ‹+&ÉT¢.. kÕj·T+ø±\$Tø£ ‹Hê* ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ !! 28

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

e\¢ yê´~Ûìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|+#·T‘·T+~. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ø£DC≤\+ bıs¡qT s¡øÏådüTÔ+~. ø=˝…dæºsê˝ŸqT ‘·–ZdüT+Ô ~. C≤eT @&Ü~ bı&Ée⁄Hê n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ \_ÛdüTÔHêï o‘êø±\+˝ÀH˚ M{Ï s¡T∫ ñ+≥T+~. Á|ü|ü+#·+˝À nìï <˚XÊ˝À¢qT \_ÛdüT+Ô ~. Ädæj·÷<˚XÊ˝À¢ $düèÔ‘+· >± |ü+&ÉT‘·T+~. ø£eT˝≤|ü+&ÉT˝À ø£+fÒ ◊<äT ¬s≥T¢ n~Ûø£+>± $≥$TqT¢ dæ ñ+≥T+~. Ä≈£î≈£Ls¡˝À¢ \_Û+#˚ |”#·T ø£+fÒ ¬s+&ç+‘·\T |”#·T C≤eTø±j·T˝À ñ+≥T+~. #·sêàìï Äs√>∑´+>± ñ+#˚+<äT≈£î nedüs¡eTj˚T´ ø√˝≤¢»Hé ñ‘·Œ‹ÔøÏ Ç~ ø°\ø£+. ø=e⁄« yÓT≥u≤*»+qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd ô|øϺHé C≤eT˝À \_ÛdüT+Ô ~. Ç~ ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ‘·–Z+∫, ù|>∑T˝À¢ Áb˛{°Hé |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT |ü]s¡øÏå+#·&É+˝À düVü≤ø£]düTÔ+~. C≤eT˝À ø=e⁄« ø±´\Ø\T ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\qT≈£îH˚ yê]øÏ Ç~ eT+∫ |ü+&ÉT. C≤eTø±j·T˝À b˛wüø±\T, $≥$TqT¢, |”#T· |ü<ës¡∆+ e+{Ï >∑TD≤\ e\¢ #·¬øÿs¡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T ôd’‘·+ Äs¡+–+#·e#·TÃ. ˙{Ï˝À ø£]π> _, dæ , $≥$TqT¢, ø=e⁄«˝À ø£]>π $≥$THé m C≤eTø±j·T˝À eTTK´+>± \_Û+#˚ b˛wüø±\T. Çø£ C≤eT|ü+&ÉT ô|’#·s¡à+˝À $≥$THé dæ n‘·´~Ûø£+>± ñ+≥T+~. C≤eTø±j·T+˝À ñ+&˚ |”#·T |ü<ësê∆+ e\¢ eT\ã<ä›ø£+ ìyê]düTÔ+~. u§bÕŒsTT, Ä|æ˝Ÿ, H˚πs&ÉT |ü+&ÉT ø£+fÒ C≤eTø±j·T˝À¢H˚ |”#·T|ü<ës¡∆+ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Ç~ wüß>∑sY yê´~ÛøÏ #·ø£ÿ{Ï Wwü<Ûä+. n˝≤π> C≤eT Ä≈£î\qT qeT\&É+ e\¢ |ü+{Ï H=|ü⁄Œ\T ‘·>∑Z&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Äø£* ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. ô|’>± ø=ìï s¡ø±\ e eÄj·T<ÛäT\ u≤]q |ü&ç Äø£* eT+<ä–+∫b˛sTTq yê]øÏ Ç~ Äø£* |ü⁄{Ϻ+#·>∑\<äT. b˛wüø±\T: 81.7 Á>±eTT\T ˙s¡T ø=e⁄« 0.3 Á>±eTT\T Áb˛{°Hé 0.9 Á>±eTT\T |”#·T|ü<ësê∆\T 5.2 Á>±eTT\T $≥$THé dæ 212 Á>±eTT\T bòÕdüŒs¡dt 28 $T. Á>± k˛&çj·T+ 5.5 $T. Á>± bı{≤wæj·T+ 91 $T. Á>± ø±*¸j·T+ 10 $T. Á>± ÇqTeTT 0.27 $T. Á>± X¯øÏÔ 51 øÏ˝À\ ø±´\Ø\T *** |ü+&ÉT¢ ‹ì Vü‰sTT>± |ü&ÉTø√ uÛ≤sT÷... Ábı<äT›fÒ Á|ò” yÓ÷wüHé ìqT ˝Ò|ü⁄H√sTT !!


uÛÀ>∑uÛ≤>±´\ πs>∑T |ü+&ÉT¢ πs– |ü+&ÉT¢ |ü⁄\¢|ü⁄\¢>±, ‹j·T´‹j·T´>± ñ+{≤sTT. M{Ïì uÛ≤qT&çøÏ ∫Vü≤ï+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. dü+Áø±+‹ düeTj·T+˝À uÛÀ– s√Eq |æ\¢\T uÛÀ>∑uÛ≤>±´\‘√ ‘·T\‘·÷>±\ì á |ü+&ÉT¢qT b˛kÕÔs¡T. uÛÀ^Hê&ÉT b˛kÕÔs¡T ø±ã{Ϻ M{Ïì uÛÀ–|ü+&ÉT¢ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. Wwü<Ûä >∑TD≤\T ø£*– ñqï á |ü+&ÉT¢ rdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. uÛ≤s¡‘Y˝À á |ü+&ÉT¢ nø√ºãsY ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |òæÁãe] e÷]à HÓ\˝À¢ ekÕÔsTT. πs>∑T |ü+&ÉT˝À Wwü<Ûä>T∑ D≤\THêïsTT. M{Ïì ‹+fÒ ø£&ÉT|ü⁄˝À eT+≥ ‘·>∑TZ‘·T+~. nJ]ÔøÏ #ê˝≤ eT+∫~. >=+‘·T H=|æŒì, ÄdüÔe÷ì ø£+&Ésê\ H=|æŒì ‘·–Z+#˚ >∑TD+ Bì˝À ñ+~. πs>∑T |ü+&ÉT –+» #ê˝≤ >∑{Ϻ>± ñ+≥T+~. M{Ïì bı&ç#˚dæ q÷HÓ‘√ ø£*|æ sêdüT≈£î+fÒ ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T ‘·>∑T‘Z êsTT. πs>∑T #Ó≥Tº u…s¡&ÉTqT ˙fi¯¢˝À eT]–+∫ &çø±ø£åHé >± ‘ê–‘˚ ˙fi¯¢ $πs#·Hê\≈£î u≤>± |üì#˚düTÔ+~. ñ|üjÓ÷>±\T: 1. πs>∑T |ü+&ÉT¢ ‘·s¡#·÷ »«s¡+, »\TãT sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT. X¯S\H=|æŒ, &Éj˚T]j·÷, s¡ø£Ô$πs#·Hê\qT n]ø£≥º&ÜìøÏ πs– #Ó≥Tº u…s¡&ÉTqT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. u…s¡&ÉT ø£cÕj·T+ eT\ã<ä›ø±ìøÏ u≤>± |üì#˚düT+Ô ~. πs>∑T Ä≈£î\qT q÷] <ëìï ≈£îs¡T|ü⁄\T e+{Ï yê{Ï MT<ä sêdüT≈£î+fÒ ‘·«s¡>± qj·TeTe⁄‘êsTT. 2. #˚‹ ì+&ÉT>± πs>∑T|ü+&É¢qT ˇø£ ©≥sY ˙fi¯¢˝À y˚dæ n$ dü>∑+ nj˚T´ es¡≈£î eTs¡>∑ìyê«*. <ëìøÏ |ü+#·<ës¡ ø±˙, ‘˚H˚ >±˙ ø£*|æ <ëìì |ü&ÉT≈£îH˚ eTT+<äT rdüT≈£î+fÒ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. s¡ø£Ô+˝ÀøÏ >∑T¢+{≤$Tø˘ ÄeT¢+ m≈£îÿe>± $&ÉT<ä˝…’ yÓT<ä&ÉT u≤>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ ñ|üø£]düTÔ+~. 3. πs>∑T |ü+&ÉT rj·Tì |ü+&˚ ø±<äT. eT+∫ ôV≤s¡“˝Ÿ eT+<äT>± ≈£L&Ü |üì#˚düTÔ+~. Ç$ ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑&É+˝À, ø£+&Ésê\≈£î ã˝≤ìïe«&É+˝À, XÊØs¡ø£ X¯øÏÔìe«&É+˝À m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&‘É êsTT. 4. ø±˝Òj·T+ |üìì eT]+‘· #·Ts¡T≈£î #˚jT· &ÜìøÏ #Ó’˙j·TT\T Á|ü‘˚´ø£+>± πs– |ü+&É¢‘√ #˚dæq {≤ìø˘qT m+#·T≈£î+{≤s¡T. Ç~ s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+<äì |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. Ç$ $s¡T>∑T&ÉT>±, ø£bò˛‘ê‡s¡ø£+>± , eT÷Á‘· ÁkÕeø±ìøÏ Áù|s¡ø£+>±

ñ|üjÓ÷>∑|ü&TÉ ‘·T+~. 5. πs>∑T|ü+&ÉT u≤<Ûë ìyês¡DÏ>± |üì#˚düTÔ+~. ø±´q‡sY e´‹πsøÏ, ñ|üX¯eTqø±] >∑TD≤ìï ø£*– ñ+~. s¡ø±Ôìï X¯ó~∆ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Js¡íX¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. Äø£*˝Ò$T, s¡ø£ÔV”≤q‘·, ˙s¡dü+, >=+‘·TH=|æŒ, XÊ«düHêfi≤\ yê|ü⁄, $düT>∑T, Væ≤d”º]j·÷ e+{Ï yê{Ï ìyês¡D eT+<äT˝À¢ Bìï yê&É‘ês¡T. 6. $‘·ÔHê\T ≈£L&Ü nH˚ø£ Wwü<Ûä >∑TD≤\qT ø£*– ñ+{≤sTT. ìÁ<ä˝Ò$T ìyês¡D≈£î $‘·ÔHê\qT yê&É‘ês¡T. nJ]Ôì n]ø£≥º&É+˝À <ëì y˚s¡¢qT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. 7. y˚s¡¢qT bı&ç #˚dæ bÕ‘· >±j·÷\≈£î ô|&ç‘˚ ‘·«s¡>± ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ä≈£î\T »«s¡ dü+Vü‰]>± ñ|ü jÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. yÓ+Á≥Tø£\T ô|s¡>∑&ÜìøÏ πs>∑T|ü+&ÉT¢ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. y˚fi¯¢‘√ u…s¡&ÉT‘√ #˚dæq s¡dü+ ø°fi¯¢ yê‘êìøÏ u≤>± |üì#˚düTÔ+~. πs>∑T|ü+&ÉT˝À |ü⁄wüÿ\+>± b˛wüø±\T ñHêïsTT. @ @ b˛wüø±\THêïjÓ÷ #·÷düT≈£î+fÒ... 100 Á>±eTT\ ‘êC≤ πs>∑T |ü+&É¢˝À ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ 17 Á>±eTT\T #·¬øÿs¡ 5.4 qT+∫ 10.5 Á>±eTT\T ø=e⁄«|ü<ësê∆+ 0.07 Á>±eTT\T |”#·T|ü<ësê∆+ 0.60 Á>±eTT\T Áb˛{°qT¢ 0.8 Á>±eTT\T ˙s¡T 81.6 qT+∫ 83.0 Á>±eTT\T <∏äj·÷$THé ( _1 $≥$THé) 0.02 qT+∫ 0.024 $T. Á>± ( 2 XÊ‘·+) ¬s’uÀù|ò¢$Hé ( _2) 0.02 qT+∫ 0.038 $T. Á>± ( 3 XÊ‘·+) ìj·÷dæHé ( _3) 0.7 qT+∫ 0.873 $T. Á>± ( 5 XÊ‘·+) ø±*¸j·T+ 25.6 $T. Á>± ( 3 XÊ‘·+) ÇqTeTT 0.76 qT+∫ 1.8 $T. Á>± bòÕdüŒs¡dt 26.8 $T.Á>± *** Á|üø£è‹˝À \_ÛdüTÔqï Äs¡ÿ|üø±«Vü‰s¡+ ... e÷qyê[øÏ dü÷s¡T´&ÉT #˚düTÔqï eT¨|üø±s¡+ !! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

29


Øs¡+˝À mø£ÿ&Ó’Hê nkÕ<Ûës¡D+>± ø£DT‘·T\T ô|s¡T>∑T<ä\ @s¡Œ&ç‘˚ <ëìì ø±´q‡sY>± nqTe÷ì+#ê*‡+<˚. m+<äTø£+fÒ eTq X¯Øs¡+˝À ø£D$uÛÑ»q\T ˇø£ Áø£eT|ü<䛋˝À ìj·T+Á‹+#·ã&É ‘êsTT. nsTT‘˚ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ ø£D≤\ ô|s¡T>∑T<ä\˝À ìj·T+ Á‘·D ˝Òq+<äTe\¢ ø£D≤\T #ê˝≤ y˚>∑+>± ndüÔe´düú+>± $uÛÑ»q #Ó+~ ø£D düeT÷Vü‰\qT @s¡Œs¡TkÕÔsTT. á ø£D düeT÷Vü‰\qT ø£DÏ‹ n+{≤s¡T. á s¡ø£yÓTqÆ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ˇø£ düŒwüºyÓTÆq $~Û ñ+&É<äT. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ø±´q‡sY yê´~Û‘√ @{≤ 41 \ø£å\ 17 y˚\ eT+~ eTè‹ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eT÷&ç+≥ ¬s+&=+‘·T\T ø±´q‡sY eTs¡D≤\T ù|<ä, eT<ä´‘·s¡>∑‹ <˚XÊ˝À¢H˚ dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT. n+<äT ˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ eTT+<äT>± >∑T]Ô+∫ ∫øÏ‘·‡ ùde\T n+~+#·&É+ <ë«sê qj·T+ #˚j·Te#·Ãì Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú #ÓãT‘√+~. ø£D≤\T $uÛÑ»q #Ó+~ m≈£îÿe>± ˇø£ #√≥ #˚]‘˚ e#˚à yê|ü⁄ Ç~. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT á yê|ü⁄ ∫qï ø±j·T s¡÷|ü+˝À ‘ês¡dü|ü&ÉT‘·T+~. <ëìH˚ ø£DÏ‹ n+{≤s¡T. á ø£DÏ‹ ¬s+&ÉT dü«s¡÷bÕ\˝À ø£ì|æ+#·e#·TÃ. nbÕj·T+˝Òì ø£DT‘·T\T, Á|üe÷<äø£s¡yÓTqÆ ø£DÏ‘T· \T. nbÕj·T+ ˝Òì ø£DÏ‘T· \qT eT÷&ÉT \ø£åD≤\ <ë«sê >∑T]Ô+#·e#·TÃ. n$ 1. ìs¡~Ûø£+>± <ä÷≈£î&ÉT‘·q+‘√ ô|]–b˛e⁄. 2. |üø£ÿqTqï ø£DC≤\+ MT<äøÏ $s¡T#·T≈£î|ü&Ée⁄. 3. X¯Øs¡+˝À ˇø£ #√{Ï qT+∫ eTs=ø£ #√{ÏøÏ <ä+&Éj·÷Á‘· #Ój·T´e⁄. ø£DÏ‘·T˝À¢ s¡ø±\T: e÷*¬>ï+{Ÿ ≥÷´eTs¡T¢ : á s¡ø£yÓTqÆ ≥÷´eTs¡T¢ qT+∫ ø=ìï ø±´q‡sY ø£D≤\T $&çb˛sTT <˚Vü≤+˝À @s¡Œ&çq ÁbÕ+‘·+ qT+∫ y˚s=ø£ ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ #˚] ~«rj·T ≥÷´eTs¡¢qT @s¡Œs¡TkÕÔsTT. á Á|üÁøÏj·TqT yÓT{≤kÕºdædt n+{≤s¡T. Ç$ ‘=+<äs¡>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. Á|üe÷<äø£s¡+, ÁbÕD≤+‘·ø£yÓTÆq$. _HÓ’Hé ≥÷´eTs¡T¢ : á s¡ø£yÓTÆq ≥÷´eTs¡T¢ kÕ<Ûës¡D+>± HÓeTà~>± ô|]– ∫qï$>± ñ+&ç, ˇø£ ‘·+‘·Tj·TT‘· bıs¡#˚ ø£|üŒã&ç kÕúìø£+>± @s¡Œ&É‘êsTT. Ç$ yÓT{≤kÕºdædtqT Á|ü<ä]Ù+#·e⁄. Ç$ Vü‰ìø£s¡yÓTÆq$ ø±e⁄. ∫qï X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ <ë«sê ‘=\–+#·e#·TÃ. ø±´q‡sY e÷qì |ü⁄+&ÉT, ndüVü≤»yÓTÆq s¡ø£ÔÁkÕe+, ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø£DÏ‹, ‘·>∑Zì <ä>∑TZ, u§+>∑Ts¡T >=+‘·T, eT\+˝À s¡ø£Ô+, eT\ $düs¡®q˝À e÷s¡TŒ, ‘·>∑Zì nJ]Ô, $T+>∑&É+ ø£wüº+, |ü⁄≥TºeT#·Ã˝À¢ e÷s¡TŒ e+{Ï \ø£Då ≤\T >√#·]kÕÔsTT. n≥Te+{Ï düeTj·T+˝À yÓTT<ä{À¢H˚ nqTe÷ì+∫ ì|ü⁄DT˝…q’ yÓ’<Tä ´\≈£î #·÷|æ+#·&É+ <ë«sê ÁbÕ<Ûä$Tø£ <äX¯˝ÀH˚ ∫øÏ‘·‡ ùde\T bı+<˚ M\T+≥T+~. ø±´q‡sY s¡ø±\T : ø±]‡H√e÷ nH˚~ m+&√B∏*j·T˝Ÿ ø£DC≤˝≤˝À¢ @s¡Œ&˚ e÷*¬>ï+{Ÿ ≥÷´eTs¡T¢. á ø±´q‡sY\T #·s¡à+,

ø£DT‘·T\ nkÕ<Ûës¡D ô|s¡T>∑T<ä˝Ò ø±´q‡sY

XÊ«dü, Js¡í, »qq e´edüú˝Àì ñ|üø£fi≤ ø£D≤\ qT+∫ @s¡Œ&É‘êsTT. <˚Vü≤+˝Àì $$<Ûä Á>∑+<ÛäT\T ø°ås¡ Á>∑+<ÛäT\T, Hê&û ø£DC≤\+ qT+∫ @s¡Œ&É‘ê sTT. eTq <˚Vü≤+˝À @s¡Œ&˚ πøq‡sY\˝À 85 XÊ‘·+ ø±]‡H√e÷ s¡ø± ìøÏ #Ó+~qy˚. kÕs√ÿe÷ dü+jÓ÷»ø£ ø£DC≤˝≤˝À¢ @s¡Œ&˚ e÷*¬>ï+{Ÿ ≥÷´eTs¡T¢. Ç$ eT<ä´düú«#·+ qT+∫ @s¡Œ&çq ø£DC≤˝≤\T. nej·Tyê\ qT+∫ >±˙ @s¡Œ&É‘êsTT. πøq‡sY\˝À kÕs√ÿe÷ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT XÊ‘·+ ñ+{≤sTT. \÷ø°$Tj·÷ uÀHé y˚Ts√˝À ñqï ‘Ó\¢ ø£D≤\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. Bìì Á<äes¡÷|ü ø£DÏ‹ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. <˚Vü≤+˝À @s¡Œ&˚ ≥÷´eTs¡¢˝À Ç$ 4 XÊ‘·+ ñ+{≤sTT. *+bò˛e÷ |”¢Vü≤+, XÀwüs¡dü Á>∑+<ÛäT˝À¢ì ‘Ó\¢ s¡ø£Ôø£D≤\˝À @s¡Œ&˚ e÷*¬>ï+{Ÿ ≥÷´eTs¡T¢. <˚Vü≤+˝À @s¡Œ&˚ ≥÷´eTs¡¢˝À Ç$ Ç+#·T$T+#·T 4 XÊ‘·+ ñ+{≤sTT. ø±´q‡sY X¯Øs¡+˝Àì @ uÛ≤>±ì¬ø’Hê e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+~. >∑sꓤX¯jT· +, s=eTTà øπ q‡sY, }|æ]‹‘·T\Ô T, ù|>∑T\T, XÊ«düHêfi≤\T ‘·~‘·s¡ yê{ÏøÏ πøq‡sY e#˚à M\T+~. ***

30

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


#˚|ü˝À¢ b˛wüø±\T

|ü\T rdüTø√e&É+ e\¢ #ê˝≤ Á|üjÓ÷»Hê\THêïsTT. #˚»ãT“\‘√ eTTK´+>± #˚|ü\T ñ‘·ÔeT b˛wüø±*ï n+~kÕÔsTT. >∑T+&Ó u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yês¡T #˚|ü*ï ‹q&É+ eT+∫~. M{Ï˝À¢ 18 qT+∫ 20 XÊ‘·+ e÷+düø£è‘·T\Ô T ñ+{≤sTT. Ç$ ‘˚*>±Z ns¡T>∑T‘êsTT. M{Ï e÷+düø£è‘·T˝Ô À¢ eTqø£edüs¡yÓTqÆ mì$T~ s¡ø±\ nyÓTÆH√ j·÷dæ&ÉT¢ \_ÛkÕÔsTT. eTTK´+>± >∑+<Ûäø£+ ø£*–q ˝…’d”Hé, $T~∏jÓ÷ìHé, dæd”ºHé nyÓTÆH√j·÷dæ&ÉT¢ \_ÛkÕÔsTT. #˚|ü\ s¡ø£+, ej·TdüT‡qT ã{Ϻ M{Ï˝À ø=e⁄« 0.2 qT+∫ 20 XÊ‘·+ es¡≈£î ñ+≥T+~. ø±˙ Bì˝À ñ+&˚ ø=e⁄« HêD´yÓTÆq~. Bì˝À ñ+&˚ ˇyÓT>±`3 bòÕ´{° Ädæ&ÉT¢ |æ\¢\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î nedüs¡+. Ç$ >∑T+&Ó »ãT“*ï ø£*–+#·e⁄. |æ+&É+˝À yÓT<ä&ÉT ô|s¡T>∑T<ä\≈£î á ø=e⁄« <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. Bìe\¢ HÓ\\T ì+&É≈£î+&ÜH˚ Á|üdü$+#˚ Á|üe÷<ä+ ‘·>∑TZ‘·T+~. #˚|ü ø=e⁄« <ë«sê m, &ç, Ç, ¬ø, $≥$TqT¢ eTq X¯ØsêìøÏ ‘˚*ø£>± n+<äT‘êsTT. dü÷ø£åà b˛wüø±˝…’q $≥$THé m, &ç, #˚|ü˝À¢ |ü⁄wüÿ\+. <∏äj·÷$THé, ]uÀù|¢$Hé, ìjÓ÷dæqT¢ #˚|ü˝À¢ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT. Ä≈£î≈£Ls¡\ <ë«sê \_Û+#˚ $≥$THé m ø£Hêï, #˚|ü˝À¢ ñqï

$≥$THé m ‘˚*>±Z n+<äT‘·T+~. Ç~ eT+∫ ø£+{Ï#·÷|ü⁄≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. #˚|ü\ ø±˝Òj·T+˝À ñ+&˚ $≥$THé &ç meTTø£\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ø°\ø£+. ÄVü‰s¡+˝À ñqï ø±*¸j·T+qT d”«ø£]+#·&ÜìøÏ $ìjÓ÷>±ìøÏ $≥$THé &ç nedüs¡+. <∏äj·÷$THé, ìjÓ÷dæHé, ]uÀù|¢$Hé ÄVü‰s¡+˝À X¯øÏÔ $ìjÓ÷>±ìøÏ, $<ÛäT\≈£î nedüs¡+. ‘êC≤ #˚|ü*ï ‹qï|ü⁄Œ&ÉT $≥$THé dæ ≈£L&Ü n+<äT‘·T+~. düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü˝À¢ njÓ÷&çHé n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. #˚|ü˝À¢ ÇqTeTT, ø±*¸j·T+, õ+≈£î, uÛ≤dü«s¡+, bò˛¢]qT¢ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ s¡÷|ü+˝À ñ+{≤sTT. ∫qï #˚|ü*ï eTT\T¢‘√ düVü‰ ‹qï|ü⁄Œ&ÉT ø±*¸j·T+, uÛ≤dü«s¡+, ◊s¡Hé n~Ûø£+>± \_ÛkÕÔsTT. ø±˙ eTT\T¢ rùddæ ‹+fÒ Ç$ ‘·≈£îÿe>± \_ÛkÕÔsTT. >∑{Ϻ meTTø£\≈£î, |üfi¯¢≈£î bò˛¢]Hé nedüs¡+. s¡ø£Ôeè~∆øÏ Væ≤yÓ÷>√¢_Hé nedüs¡+. Ç+<äT≈£î ÇqTeTT u≤>± ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Ç~ #˚|ü˝À¢ $]$>± \_ÛdüTÔ+~. njÓ÷&çHé yÓT<ä&ÉT m<äT>∑T<ä\≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. Ç~ #˚|ü˝À¢ |ü⁄wüÿ\+>± \_ÛdüTÔ+~. s√p #˚|ü\T ‹+fÒ »ãT“\≈£î <ä÷s¡+: s√p #˚|ü\T ‹q&É+ eT<Ûä´ej·TdüT <ë{Ïq |ü⁄s¡Twüß\≈£î m+‘√ eT+∫<äì ø=ìï n<Ûä´j·THê\T #ÓãT‘·THêïsTT. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T #˚|ü\T ‹H˚yê]‘√ b˛*ùdÔ, s√p #˚|ü\T rdüT≈£îH˚ yê]˝À >∑T+&Ó»ãT“\T, eT<ÛäTy˚TVü≤+, |üø£åyê‘·+ e+{Ï eTT|ü⁄Œ ø±s¡ø±\T ‘·≈£îÿe>± ñ+≥THêïj·Tì ìy˚~ø£\T #ÓãT‘·THêïsTT. n˝≤π> u§»®, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ ô|s¡>∑&É+, eT+∫ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ‘·>∑Z&É+, Áf…Æ–®dü¬s’&ÉT¢ m≈£îÿe ø±e&É+ e+{Ïe˙ï eT<ÛäTy˚TVü≤+, >∑T+&Ó »ãT“\T, |üø£åyê‘·+ sêe&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. á ø±s¡ø±˝À¢ eT÷&ÉT >±˙ n+‘·≈£î$T+∫ >±˙ ñqï yê]øÏ >∑T+&Ób˛≥T, |üø£åyê‘·+ e#˚à eTT|ü⁄Œ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ne⁄‘·T+~. nsTT‘˚ #˚|ü\T m≈£îÿe>± ‹H˚yê]˝À ˝≤e⁄ bı≥º, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e+{Ï$ sêe&É+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ‘·eT |ü]XÀ<Ûäq˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ***

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

31


>∑T+&Ób˛≥T ÁbÕD≤bÕj·T+ >∑T+&Ób˛≥T eùdÔ ÁbÕD≤bÕj·Ty˚T. eTTK´+>± >∑T+&Ób˛≥T \ø£åD≤\T ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ eTTK´ nes√<Ûä+>± e÷s¡T‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ >∑T+&Ó »ãT“\ dü+K´ s√Es√Eø° ô|]–b˛‘√+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT 60 @fi¯ó¢ <ë{Ïq ‘·sê«‘· e#˚à >∑T+&Ó »ãT“\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ edüTÔHêïsTT. eT<ÛäTy˚TVü≤+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, n~Ûø£ ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç >∑T+&Ó»ãT“\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. >∑T+&Ób˛≥T e∫Ãq e´≈£îÔ˝À¢ >∑T+&Ó s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D kÕ<Ûës¡D kÕúsTT ø£+fÒ ‘·≈£îÿe⁄+≥T+~. n+<äTe\¢ Ä e´øÏÔ q&ç∫Hê, yÓTTf…¢øÏÿHê Äj·÷dü+, >∑T+&Ó˝À H=|æŒ, >∑T+&Ó |üfÒºdæq≥T¢ ñ+&É&É+, ˇø√ÿkÕ] uÛÀ»q+ #˚dæq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ç˝≤ »s¡>=#·TÃ. Ç˝≤+{Ï e´≈£îÔ\≈£î nedüsê\qT ã{Ϻ u…’bÕdt düs¡®Ø ˝Ò<ë j·÷+õjÓ÷bÕ¢d”º #˚kÕÔs¡T. eT∞¢ u…’bÕdt düs¡®Ø #˚j·T&É+ s√–øÏ Á|üe÷<äø£s¡+. \ø£åD≤\T: >∑T+&Ó ø£+&Ésê\≈£î s¡ø£Ô+ dü]>± n+<äø£ #Ûê‹ H=|æŒ edüTÔ+~. #Ûê‹˝À H=|æŒ, XÊ«dü rdüTø√e&É+˝À Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+~. <äe&É, yÓT&É, uÛÑTC≤\T, M|ü⁄ uÛ≤>±˝À¢ H=|æŒ ñ+≥T+~. $ø±s¡+>±, n\dü≥>± ñ+≥T+~. q&ç∫Hê, yÓTf…¢øÏÿHê Äj·÷dü+>± ñ+≥T+~. >∑T+&Ó˝À H=|æŒ, >∑T+&Ó |üfÒºdæq≥T¢ ñ+≥T+~. >∑T+&Ó »ãT“\≈£î Ä&É, eT>∑ uÒ<Ûë\T ˝Òe⁄. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT>∑yê]ø£+fÒ Ä&Éyê]øÏ >∑T+&Ó b˛≥T Á|üe÷<ä+ ‘·≈£îÿeH˚ Á|ü#ês¡+ ñ+~. nsTT‘˚ >∑T+&Ó »ãT“ \ø£åD≤\≈£î *+>∑ uÒ<Ûä+ ñ+&É<äT. >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑Ts¡j˚T´ yê]˝À #ÓsTT´ ˝≤π>j·T&É+, }|æ] n+<äø£b˛e&É+, #ÓeT≥ |ü≥º&É+, $ø±s¡+>± ñ+&É&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß*<ä›]˝Àq÷ ø£q|ü&É‘êsTT. eTVæ≤fi¯˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± n+<ä]˝À ø£q|ü&˚ >∑T+&Ób˛≥T \ø£åD≤\‘√ bÕ≥T >=+‘·T, <äe&É, yÓT&É˝Àq÷ nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. ‘·eT≈£î

>∑T+&Ó b˛≥T e#˚à neø±X¯+ ‘·≈£îÿeì uÛ≤$+#·&É+ e\¢ eTVæ≤fi¯\T Ä »ãT“≈£î ∫øÏ‘·‡ Ä\dü´+>± yÓT<ä\Tô|&ÉT‘·THêïs¡T. >∑T+&Ób˛≥T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ @$T #˚j·÷*: >∑T+&Ó

»ãT“\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. eTTK´+>± Á|ü‹ s√p ø£˙dü+ 30 ì$TcÕ\ bÕf…ÆHê yê´j·÷eT+ #˚j·÷*. ñ<äj·÷H˚ï yêøÏ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ ã<ä›øÏ+#·≈£î+&Ü Äs¡>∑+≥ bÕ≥T q&Ée&É+ eT+∫~. n˝≤π> ñ|ü⁄Œ u≤>± ‘·–Z+∫ ‹q&É+ eT+∫~. Á|ü‹ s√p ˇø£{Ïqïs¡ dü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. s√p nsTT<äT s¡ø±\ |ü+&ÉT¢ rdüTø√e&É+ eT+∫~. Ä˝ÿVü‰˝Ÿ n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À rdüTø√e&É+ @ e÷Á‘·+ eT+∫~ ø±<äT. >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ yÓT≥T¢ mø£ÿ+&ç. ô|’øÏ mø£ÿ&É+ e\¢ s¡ø£Ôb˛≥T ‘·>∑TZ‘·T+~. bı>∑‘êπ> n\yê≥T ñ+fÒ yÓ+≥H˚ e÷H˚j·÷*. s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ u≤¢ø˘‡ @s¡Œ&˚ neø±XÊ\qT k˛àøÏ+>¥ eT]+‘· ô|+#·T‘·T+~. ø=e⁄« |ü<ësê∆\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ ÄVü‰sêìï rdüTø√yê*. *|æ&é Ábıô|ò’˝Ÿ, ã¢&éwüß>∑sY, ;|” |üØø£å\T ‘·s¡#·T>± |üØøÏå+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. ãs¡Te⁄qT ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#·T≈£îì m‘·TÔ≈£î ‘·>∑Z ãs¡Te⁄ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ***

32

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


|æ\¢˝À¢ kÕ<Ûës¡D »\TãT ` ne>±Vü≤q

eTT≈£îÿ >=+‘·T˝À|ü\ uÛ≤>±˝À¢ ñ+&˚ yÓT‘·Ô{Ï eT÷´ø£dt bıs¡ ≈£L&Ü dü÷ø£àå Je⁄\qT Á{≤|t #˚düTÔ+~. eTT≈£îÿ qT+∫ eT]+‘· ~>∑Te≈£î ñ+&˚ »+ø£åHé bòÕ]+ø˘‡ ‘·q e+‘·T bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. >±* >=≥º+˝À ñ+&˚ dü÷ø£åàyÓTÆq ø£D≤\T á yÓ’s¡dt\qT Ä|æ, yÓqøÏÿ bòÕ]+ø˘‡ yÓ’|ü⁄ |ü+|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔsTT. Ä&çHêsTT&é‡ {≤ì‡˝Ÿ‡ ˝À ñ+&˚ ÇeTT´Héôd˝Ÿ‡ ø±s¡D+>± Ç˝≤ m>∑Te XÊ«dü ø√X¯ uÛ≤>±\˙ï ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT. ‘·TeTTà\T, eTT≈£îÿ~ã“&É, >=+‘·T H=|æŒ ˝≤+{Ï \ø£åD≤\‘√ yÓTT<ä\j˚T´ »\TãT HÓeTà~>± ‘˚*ø£bÕ{Ï »«sêìï ≈£L&Ü rdüTø=düTÔ+~. Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± yÓ’s¡dt ø±s¡D+>± e#˚à »\TãTøÏ ÁbÕ<Ûä$Tø£ \ø£åD≤\T. »\TãT yÓ’s¡dt X¯Øs¡+˝À Á|üy˚•ùdÔ, Á|ü<Ûëq+>± eTT≈£îÿ, eTT≈£îÿ˝À|ü\ ~>∑Te uÛ≤>±\T, eTTK´+>± eT÷´ø£dt˝…’ì+>¥ >=+‘·T Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT. n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT eTT≈£îÿ~ã“&É, ‘·TeTTà\T, eTT≈£îÿ ø±s¡&É+ yÓTT<ä˝…’q eT]ìï \ø£Då ≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. ‘·TeTTà\T sêe&É+, eTT≈£îÿ ø±s¡&É+, ø£fi¯ó¢ eT+≥\T, >=+‘·TH=|æŒ e+{Ï$ dü+uÛÑ$kÕÔsTT. ‘·*¢bÕ\T ‘êπ> •X¯óe⁄\T »\TãT ø±s¡D+>± bÕ\T ‘ê>∑&ÜìøÏ Çwüº|ü&És¡T. ∫ø±≈£î>± ñ+{≤s¡T. n≥Te+{Ï düeTj·T+˝À ∫qï|æ\¢\ yÓ’<äT´ì e<ä›≈£î rdüT¬ø[¢, ‘·–q ∫øÏ‘·‡ ùde\T bı+~‘˚ y˚T\T. kÕ<Ûës¡D »\TãTøÏ, |òüP¢øÏ \ø£åD≤\T <ë<ë|ü⁄>± ˇπø˝≤

kÕ<Ûës¡D+>± »\TãT yÓ’s¡dt e\¢ edüTÔ+~. nsTT‘˚ u≤´ø°º]j·÷ e\¢ e#˚à düeTdü´ @<Ó’Hê ˇø£ uÛ≤>±ìøÏ edüTÔ+~. nsTT‘˚ yÓ’s¡dt e\¢ e#˚à düeTdü´ X¯Øs¡eT+‘ê ñ+≥T+~. Ç~ »\TãT, <ä>∑TZ, >=+‘·T H=|æŒ, ‘·\H=|æŒ, »«s¡+ e+{Ï s¡÷bÕ˝À¢ dü+uÛÑ$düTÔ+~. ¬s’H√yÓ’s¡dt‘√ bÕ≥T bÕsê ÇHé|òüP¢jÓT+C≤, ø£s√qyÓ’s¡dt, Ä&çH√ yÓ’s¡dt yÓTT<ä˝…’q$ »\TãT sêe&ÜìøÏ ø±s¡ø±\T. yÓ’s¡˝Ÿ ÇHÓŒ¤ø£åHé |æ\¢˝À¢ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. @ d”»Hé˝ÀHÓ’Hê n‘·´+‘· düT\Te⁄>± yê´|æÔ #Ó+<˚~ »\TãT. ˝≤˝≤»\ _+<äTe⁄\‘√ yê´~Û ø±s¡ø£ yÓ’s¡dt düMT|ü+˝Àì ñqï e´≈£îÔ\≈£î yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. n˝≤π> n|ü]X¯óÁuÛÑ yê‘êes¡D+, ø£s¡#ê\q+ e+{Ï yê{Ï e\¢ ≈£L&Ü yÓ’s¡dt yê´|ædüTÔ+~. ÄdüÔe÷ ñqï yê]˝À XÊ«dü <ë«sê ≈£L&Ü Ç‘·s¡T\≈£î k˛πø neø±X¯+ ñ+~. eTTK´+>± eTT≈£îÿ˝À düqïì πøXÊ\T ñ+{≤sTT. Ç$ ø=+‘· es¡≈£î yê´~Û ø±s¡ø±\qT d”«ø£]+∫, Ä|ü⁄‘êsTT. nì|æ+∫Hê, |òüP¢ eT]+‘· rÁeyÓTÆq<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. kÕ<Ûës¡D+>± ÇHé|òüP¢jÓT+C≤ @, _, yÓ’s¡dt\ e\¢ |òüP¢ edüTÔ+~. |òüP¢ \ø£åD≤\T |ü]o*ùdÔ u≤>± m≈£îÿe ñc˛íÁ>∑‘· sêe&É+, X¯Øs¡eT+‘ê H=|ü⁄Œ\T>± ñ+&É&É+, >=+‘·T, ‘·\ H=|æŒ>± ñ+&É&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T >√#·]kÕÔsTT. ÄdüÔe÷, >∑]“¤DÏ\≈£î á »\TãT d”]j·Tdt #˚j·Te#·TÃ. n|üŒ{Ïπø ÄdüÔe÷ ñ+&ç n˝…Ø®øÏ ‘·«s¡>± ˝Àqj˚T´ yê¬s’‘˚ düeTdü´ rÁe‘·qT ã{Ϻ yÓ’<ä´ düVü‰j·T+ rdüTø√e&É+ nedüs¡+. |æ\¢\≈£î kı+‘· yÓ’<ä´+ #˚dæ, nqes¡dü+>± Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü ì|ü⁄DT˝…’q yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#·&É+ nedüs¡+. Bì e\¢ _&ɶ≈£î y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+~. |æ\¢˝À¢ »\TãT sêe&ÜìøÏ eT]ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡D≤\T Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïsTT. n‘·´~Ûø£ »q düeT÷Vü‰\T ñ+&˚ Á|ü<˚XÊ˝À¢ ‹s¡>∑&É+, ôd¬ø+&é Vü‰´+&é k˛àøÏ+>¥ n+fÒ |üs√ø£å+>± bı>∑|”˝Òà yê]˝À, H˚dü˝Ÿ bÕ*|t‡ düeTdü´ ñqï |æ\¢˝À¢, yÓ+{Ï˝ÒwüHé dü]>± ˝Òì Á|ü<˚XÊ˝À¢. ñ<ëVü≤s¡D≈£î &Ü]à≥Ø\T, dæìe÷ Vü‰˝Ÿ‡˝À, ÄdüÔe÷ ñqï |æ\¢\øÏ »\TãT ‘˚*ø£>± e#˚à neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ |æ\¢\ $wüj·T+˝À ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T, m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ∫qï|æ\¢\ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~düTÔ+&É&É+ eT+∫~. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

33


<äèwæº˝À|ü+ ` düeTdü´\T 1. <ä÷s¡<äèwæº : n+fÒ<ä÷s¡+>± ñqï edüTÔe⁄\qT e÷Á‘·y˚T #·÷&É>∑\T>∑T‘ês¡T. <ä>∑Z]ì dü]>± #·÷&É˝Òs¡T. BìH˚ ôV’≤|üsY yÓTÁ{À|æj·÷ ˝Ò<ë ˝≤+>¥ ôd’{Ÿ n+{≤s¡T. 2. ÁVü≤dü«<äèwæº: Bìì eTjÓ÷|æj·÷ ˝Ò<ë cÕsYºôd’{Ÿ nì |æ\TkÕÔs¡T. Bì e\¢ <ä>∑Z] edüTÔe⁄\T u≤>± #·÷&É>∑\T>∑T‘ês¡T. ø±˙ <ä÷s¡|ü⁄ edüTÔe⁄\T dü]>± ø£q|ü&Ée⁄. 3. ndæº>±à{Ï»+: ¬s{°Hê MT<äøÏ ø±+‹ düe÷q+>± |üs¡T#·Tø√e&É+ e\¢ edüTÔe⁄\T eTdüø£eTdüø£>± ø£q|ü&É‘êsTT. BìH˚ ndæº>±à{Ï»+ n+{≤s¡T. 4. Áô|dtãjÓ÷|æj·÷ : Ç~ ej·TdüT ô|’ã&çq yê]˝À ø£ì|ædüTÔ+~. <ä>∑Z]$ dü]>± #·÷&É˝Òs¡T. #·<äe&É+˝À ø£wüº+. <äèwæº ˝ÀbÕìøÏ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï? <äèwæº˝ÀbÕìøÏ ø±s¡D≤˝Ò$T≥ì #·÷düT≈£î+fÒ Jeq XË’*˝À #√≥T#˚düT≈£îqï e÷s¡TŒ˝Ò Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± ì\Tk˛Ô+~. e÷]q Jeq |ü]dæú‘·T\T <äècÕº´ Á>±MTD

<äèwæº dü]>± ñ+fÒH˚ Á|ü|ü+#êìï #·÷&É>∑\+. ˝Òø£b˛‘˚ n~ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. Nø£{À¢ eT>±Z*‡q |ü]dæú‘·T\T+{≤sTT. n˝≤+{Ï ø£fi¯¢qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. <äèwæº˝ÀbÕ˝À¢ $$<Ûä ‘˚&Ü\THêïsTT. ø=+‘·eT+~øÏ <ä>∑Zs¡ edüTÔe⁄\T u≤>± #·÷&É>∑\T>∑T‘ês¡T. <ä÷s¡+ edüTÔe⁄\T ndü‡\T ø£q|ü&Ée⁄. eT]ø=+‘·eT+~ <ä>∑Z] edüTÔe⁄\qT #·÷&É˝Òs¡T. <ä÷s¡+ edüTÔe⁄\qT #·÷&É>∑\T>∑T‘ês¡T. XÊÁd”Ôj·T+>± #·÷düT≈£î+fÒ m+<äT≈£î á ‘˚&Ü\T ñHêïj·Tì >∑eTìùdÔ, <äèwæº˝À 4 s¡ø±\THêïsTT. 1. <ä÷s¡<äèwæº. 2. ÁVü≤dü«<äèwæº. 3. ndæº>±à{Ï»+. 4. Áô|dt ãjÓ÷|æj·÷.

ñ+&É<äT. n+<äTe\¢ |æ\¢\T {°M\T, ôd˝Ÿbò˛Hé , ø£+|üP´≥sY π>yéT\≈£î n\yê≥T |ü&ç, <ä÷s¡<äèwæºì ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. n+fÒ ø£+{Ï #·÷|ü⁄ |ü]~Û ‘·≈£îÿe>± <ä÷s¡+ e÷Á‘·y˚T n\yê≥T|ü&TÉ ‘·T+~. n<˚ Ä≥düú\+ nsTT‘˚, <ä÷s¡+>± ñqï yê{Ïì ≈£L&Ü #·÷&É>∑\s¡T. Bì e\¢ ÁVü≤dü«<äèwæº sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~. ø±˙ Á|üdüTÔ‘· Jeq $<Ûëq+˝À ‘·|üŒì |ü]dæú‹. B+‘√ ø£fi¯¢CÀfi¯¢ yê&Éø£+ Áø£y˚T|” m≈£îÿee⁄‘√+~. |üsê´es¡D |ü]dæú‘·T\‘√ bÕ≥T ø£fi¯¢MT<ä ô|]–q ˇ‹Ô&ç, JeqXË’*˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ\T BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. dæ+>∑|üPsY, <∏Ó’yêHé e+{Ï <˚XÊ˝À¢ |æ\¢\T |ü<√ ‘·s¡>∑‹øÏ e#˚à dü]øÏ 90 XÊ‘·+ eT+~øÏ ø£fi¯¢CÀfi¯¢ nedüs¡+ ô|s¡T>∑T‘√+~. n<˚ |ü]dæú‹ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ≈£L&Ü sêe#·Ãì ø£+{Ï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. |æ\¢\T ùd«#·Ã¤>± $XÊ\yÓTÆq yÓTÆ<ëq˝À¢ Ä&ÉT≈£îH˚ |ü]dæú‹ |ü≥ºD≤\T, q>∑sê˝À¢ ø=s¡e&É&Éy˚T BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTHÔ êïs¡T. M˝…’q+‘· es¡≈£î |æ\¢\T ãj·T≥ Ä&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î nqTeT‹ Çe«&É+ eTTK´+. e\j·÷ø±s¡+ eTq ø£qTï : yÓT<ä&ÉT qT+∫ dü+πø‘ê\T y˚>∑+>± n+<ä&ÜìøÏ ø£fi¯ó¢ eTq yÓT<ä&ÉT≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. ø£qT>∑T&ÉT¶ #·÷|ü⁄ yÓT‘·Ô{Ï ø£DC≤\+‘√ ˇø£ e\j·÷ø±s¡+>± ñ+≥T+~. á yÓTT‘·Ô+ ìsêàD+ yÓ\T|ü\ ñqï ˇø£ >∑{Ϻ meTTø£ Bìì ø±bÕ&ÉT‘·T+~. >∑sê{≤ Äø±s¡+˝À ñqï kÕ¬ø{Ÿ ø£+{Ïì dæús¡+>± ñ+∫, s¡ø£åD>± ì\TdüTÔ+~. Ä|æºø˘ qsY« ø£+{ÏøÏ, yÓT<ä&ÉTøÏ nqTdü+<Ûëq+ #˚düT+Ô ~. yÓT<ä&ÉT qT+∫ dü+πø‘ê\T n+<˚ Bì ÁbÕ+‘ê˝À¢ <äèwæº˝À|ü+ ñqï |æ\¢\T #·÷düT≈£î+fÒ 1 qT+∫ 10 <ë«sêH˚ ø£qT>∑T&ÉT¶˝À yÓTT‘·+Ô eT÷&ÉT bıs¡\T+{≤sTT. >∑{Ï>º ± XÊ‘·+ eT+~øÏ <äèwæº ˝À|ü+ ø£ì|ædüTÔ+fÒ, n<˚ |ü≥ºD, q>∑sê˝À¢ ñ+&˚ yÓ\T|ü* bıs¡qT ôdÿ\sên+{≤s¡T. Ç~ ˝À|ü\ ñqï 15 qT+∫ 30 XÊ‘·+ es¡≈£î ñ+{À+~. BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ düqïìuÛ≤>±\qT s¡øÏådüTÔ+~. bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñ+&ç, düTìï‘· |æ\¢\T Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ Çs¡T≈£î >∑<äT˝Ò. |ü≥ºD≤\T, q>∑sê˝À¢ Á|ü<˚XÊìï ø±]ïj·÷ n+{≤s¡T. Bì yÓqTø£ ñ+&˚~ n‘·´+‘· $XÊ\yÓTÆq U≤∞ Á|ü<˚XÊ\T ‘·≈£îÿe. ˇø£y˚fi¯ ñHêï, ìyêkÕ\≈£î ø°\ø£yÓTÆq uÛ≤>∑+ ˝…Hé‡. ø£qTbÕ|ü dü+ø√#·, yê´ø√#ê\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ée⁄. ø=+‘· <ä÷s¡+ yÓfi≤¢*‡ ñ+≥T+~. ø±s¡DeTj˚T´~ ◊]dt. u≤>± ˝À|ü\yÓ’|ü⁄ ø£qT>∑T&ÉT¶ yÓqTø£uÛ≤>∑+˝À n≥Te+{Ï düeTj·T+˝À |æ\¢\qT n+‘·<ä÷s¡+ |ü+ù| |ü]dæú‹ ñ+&˚~ ¬s{°Hê. n~ #ê˝≤ düTìï‘·yÓTÆq bıs¡. Ç~ ø£+{Ï˝À qT+∫ ‘·s¡TyêsTT 36˝À Z 34 dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


ôdºyéTôd˝Ÿ yÓ’<ä´ $<Ûëq+ Ä$wüÿs¡D≈£î |ü]XÀ<Ûäq\T eT÷\ø£D+ n+fÒ @$T{Ï? : eTìwæ s¡÷bÕìï düèwæº+#˚ á Ç|ü⁄Œ&ÉT XÊÁdüÔE„\T <äèwæºkÕ]+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï ø£D≤\qT eT÷\ ø£D≤\T nì n+{≤s¡T. M{ÏH˚ ˇø£ eT>∑ e´øÏÔ˝À uÀHée÷´s√, bòÕ´{° {ÏwüO´, ù|>∑T\T, s¡ø£Ô+, Ä+>∑¢+˝À ôdºyéT ôd˝Ÿ‡ nì e´eVü≤]#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. _&ɶ qsê\T, >∑T+&Ó, yÓT<ä&ÉT ˝≤+{Ï $$<Ûä uÛ≤>±˝À¢ eT÷\ø£D≤\T |ü⁄{Ϻ ô|]–q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ìøÏå|üÔ+>± ñ+{≤sTT. X¯Øs¡+˝À eT÷\ø£D≤\T ìøÏå|üÔyÓTÆ e÷´s√ n+fÒ @$T{Ï? yÓ’<ä´ $C≤„q+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=‘·Ô ø=‘·Ô uÀHé ñ+{≤j·Tì ì|ü⁄DT\T X¯Øs¡+˝Àì meTTø£\ ˝À|ü\ ø£qT>=Hêïs¡T. #·s¡à+ ø=+‘· s¡T>∑à‘·\T |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïsTT. M{Ïø£qT>∑TD+>±H˚ >∑TE® ˝≤+{Ï |ü<ësê∆H˚ï uÛ≤>∑+ ‘Ó–q|üŒ{Ïø°, <ëìøÏ @$T ì|ü⁄DT\T ‘·eT |ü]XÀ<Ûäq\≈£î |ü<äTqT ô|{≤ºs¡T. eT÷\T>∑T ˝Ò<ë uÀHé e÷´s√ #˚j·Tø£b˛sTTHê <ëì+‘·≥<˚ eTìwæ |ü⁄≥Tºø£ qT+∫ ∫qb˛j˚T+‘· es¡≈£î eT<Ûä´˝À n+{≤s¡T. eT÷\ø£D≤\‘√ ø£*– qj·TeTe⁄‘·T+<ä+fÒ <ëìøÏ ñ+&É&+É ˝À uÀHéHeé ÷´s√ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ eT÷\ø£D≤˝Ò. e#˚à $$<Ûä s¡T>∑à‘·\≈£î Ä<ÛäTìø£ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+ n+‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq~>± n˝≤π> meTTø£ $]–Hê, n+<äTu≤≥T˝À ñHêï, yÓ’<ä´ $C≤„q+˝À ø=‘·Ô #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ‘·*¢øÏ, •X¯óe⁄øÏ <ëq+‘·≥<˚ ø£*dæb˛‘·T+~. n+ø±ìï düèwæº+#ê\ì |ü]XÀ<Ûäq\T nqTdü+<Ûëq+>± ñqï n+_¢ø˝£ Ÿ s¡ø£Ô+˝À ñqï≥Te+{Ï ø=ìï »s¡T>∑T‘·THêïsTT. eTìwæ »qHêìøÏ eT÷\yÓTÆq ø±sY¶ s¡ø£Ô+˝À ñ+&˚ s¡kÕj·Tq |ü<ësê∆\T nø£ÿ&çøÏ eT÷\ ø£D≤\qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+ <ë«sê $$<Ûä eT÷\ø£D≤\qT rdæ, Bs√Èø±\+ #˚], nø£ÿ&É ìøÏå|üÔ+>±, uÛÑÁ<ä|ü]∫, yê{Ïì Ä•X¯ó »ãT“\≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷\ì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T bÕ≥T ìÁ<ëedüú˝À ñqï eT÷\ e⁄≈£î uÛÑ$wü´‘Y˝À sê>∑\ ø£D≤\qT y˚T˝§ÿ*|æ, #·s¡à+ |ü]XÀ<Ûäq\T ÁbÕs¡+_Û#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |ü]XÀ<Ûäq ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\≈£î ø£D≤\T>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ, ‘Ó–q <äX¯˝À ñqï|üŒ{Ïø°, ‘·«s¡˝ÀH˚ Ç~ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ dü+J$ì>± yê&˚ Á|üj·T‘êï\T ø£D≤\qT n‹øÏdüTÔ+~. ø±˝Òj·T+ edüTÔ+<äì ì|ü⁄DT\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTTeTàs¡+>± $wüj·÷ìø=ùdÔ, ˇø£yÓ’|ü⁄ kÕ>∑T‘·THêïsTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ ìs¡+‘·s¡+ ø£D≤\T #·ìb˛‘·T+fÒ, Ø»qπswüHé yÓ’<ä´ Á|üÁøÏj·T eTs√yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô ø£D≤\T ‘·j÷· s¡e⁄‘·÷ ñ+{≤sTT. ù|>∑T˝À¢ ≈£L&Ü Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ $<Ûëq˝À ‘=* <äX¯˝À ñ+~. #·ìb˛j˚T ø£D≤\T #·ìb˛‘·T+{≤sTT. ø=‘·Ô ø£D≤\T eT÷\ø£D≤\qT uÀHée÷´s√ qT+∫ rdæ, yê{Ïì eT]ìï ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. nsTT‘˚ @~ Bìì ìj·T+Á‹düTÔ+<äH˚ <ëìô|’ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚ùd |üì˝À C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T dü+düú\T |üì#˚düTÔHêïsTT. ôd˝Ÿ ø£\ÃsY nH˚ |ü<䛋 <ë«sê #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ôdº¬s’˝Ÿ yê‘êes¡D+˝À n&É˝Ÿº ôdºyéT ôd˝Ÿ‡ì $$<Ûä s¡ø±\ ôd˝Ÿ f…Æ|t‡>± eè~∆ #˚kÕÔs¡T. k˛]j·÷dædt, u§*¢, Á|üe÷<ë\ e\¢ ø±*q >±j·÷\T, ‘Ó–q #·s¡eT+, >∑T+≥\T |ü&ɶ #·s¡à+ e+{Ï düeTdü´\˙ï{Ï˝À dæÿHé |ü⁄q]ï]à+#˚ ~X¯>± ≈£L&Ü ôdºyéTôd˝Ÿ‡ |üì#˚kÕÔj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T Ç|üŒ{Ïπø s¡TEe⁄ #˚XÊs¡T. #·s¡à+˝À q\¢ì |ü<ës¡∆+ ˝À|ü+ e\¢ bıs¡\T ekÕÔsTT. yÓT\¢H√d’&é‡ ø£D≤\T ˝À|æ+#·&É+ e\¢ yÓT\¢H√ ôd’&é‡ ø£D≤\qT rdæ, <ëìì Á|üjÓ÷>∑XÊ\˝À n_Ûeè~∆ #˚dæ, ‘Ó\¢>± ñqï #√≥ Ç+C…ø˘º #˚j·T>∑*–‘˚, nø£ÿ&É bıs¡\ düeTdü´ qj·TeTe⁄‘·T+~. á eT÷\ ø£D≤\ n_Ûeè~∆˝ÀH˚ yÓ’<ä´ $C≤„q+ Á|üdüTÔ‘+· ‘·\eTTqø£˝…’ ñ+~. á |ü]XÀ<Ûäq\T $»j·Te+‘·+ nsTT‘˚, |ü\T »ãT“\≈£î edüTÔqï ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À ø=‘·Ô Ä$cÕÿs¡+ »s¡>∑qT+~. ‘·s¡TyêsTT 36˝À Z dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

35


Z 35 ‘·s¡TyêsTT ôdºyéTôd˝Ÿ yÓ’<ä´ $<Ûëq+.... øÏ&ûï ∫e]<äX¯˝À ñqï yê] øÏ&ûï e÷]Œ&ç ã<äT\T eT÷\ø£D≤\ <ë«sê eT∞¢ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq øÏ&ûïì ‹]– rdüT≈£îsêe#·TÃ. n˝≤π> øÏ&ûï e÷]Œ&ç e\¢ e#˚à düeTdü´\T m˝≤ n~Û>∑$T+#·e#·Ãqï n+X¯+ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. e÷qe X¯Øs¡+˝À s¡ø£Ô+ Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. n‘·´~Ûø£ X¯Øs¡ uÛ≤>±˝À¢ e÷]Œ&ç »]π>~ s¡ø£Ôy˚T. Ç+<äT˝À ñ+&˚ ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡ ~yÍ´«wü<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+~. dü«‘·Vü‰>± >±j·÷\ìï qj·T+ #˚ùd X¯øÏÔ M{Ï˝À ñ+≥T+~. eT÷\ø£D≤\ yÓ’<ä´ $<Ûëq+˝À eT÷\ø£D≤\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+fÒ, ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡ düVü‰j·T|ü&É‘êsTT. ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ ]#Y bÕ¢kÕà ( |”ÄsY|”) nH˚~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ Áø°&É˝À¢ >±j·÷\T ‘·–*q|ü⁄Œ&ÉT |”ÄØŒ |ü<䛋˝À ∫øÏ‘·‡ #˚j·T&É+ e\¢ ‘·«]‘·>∑‹q >±j·÷\T e÷qT‘êsTT. |”ÄØŒ Ç+C…ø£åHé <ë«sê eT+∫ ñ|üX¯eTq+ \_Ûk˛Ô+~. X¯Øs¡+˝Àì s¡ø£Ô+˝À mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\T, ‘Ó\¢ s¡ø£Ôø£D≤\T, ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡ ñ+{≤sTT. mÁs¡ s¡ø£Ôø£D≤\T X¯ØsêìøÏ ÁbÕDyêj·TTe⁄, Ç‘·s¡ b˛wüø±\T n+~düTÔ+&É>±, ‘Ó\¢ s¡ø£Ôø£D≤\T s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔìkÕÔsTT. s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£fÒº X¯øÏÔì ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡ ÇkÕÔsTT.

Z 34 ‘·s¡TyêsTT

<äèwæº˝À|ü+ ` düeTdü´\T

ø±+‹ øÏs¡D≤\qT yÓT<ä&ÉT≈£î rdüT¬øfi‚¢ qs¡+. ø£˙ï{Ï bıs¡ ø£+{Ï˝À ‘˚eTqT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. <äèwæº˝À|ü+ m˝≤ >∑T]ÔkÕÔ+: |æ\¢˝À¢ <äèwæº˝ÀbÕìï #ê˝≤ düT\Te⁄>±H˚ >∑T]Ô+#=#·TÃ. Ç+{À¢ {°M eTT+<äT {°MøÏ u≤>± <ä>∑Zs¡>± ≈£Ls=Ãì {°M #·÷düTÔHêï, bÕsƒ¡XÊ\˝À eTT+<äT es¡Tdü˝À ≈£Ls¡TÃ+fÒ >±˙ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì |æ\¢\T |òæsê´<äT #˚dæHê, yê]øÏ ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ @<√ düeTdü´ ñ+<äì nqTe÷ì+#ê*. yÓ+fH˚ ø£+{Ï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\ e<ä›≈£î rdüT¬ø[¢, ‘·–q ∫øÏ‘·‡ ùde\T n+~+#ê*. ˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À |ü\T düeTdü´\T m<äTs=ÿH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ Äs√>∑´ $wüj·T+˝À nÁX¯<ä∆ ‘·>∑<äT. #·÷|ü⁄ kÕúsTTì m˝≤ ˝…øÏÿkÕÔs¡T : <äèwæº˝À|ü+ m+‘·T+<äH˚ $wüj·÷ìï Äb˛ºy˚T{Ïø˘ $<Ûëq+‘√ bÕ≥T ¬s{ÏH√k˛|t |ü<䛋˝ÀqT #·÷|ü⁄ kÕúsTTì ˝…øÏÿkÕÔs¡T. ø£fi¯¢CÀfi¯¢ <ë«sê <äèwæº˝ÀbÕìï düe]+#·&É+ nH˚~ #ê˝≤ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq, düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+. nsTT‘˚ XÊX¯«‘·+>± |ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ düs¡®Øì ÄÁX¯sTT+#·&É+ eT+∫+~. n+<äT˝Àq÷ ˝Ò»sY Ä<Ûës¡+>± #˚ùd n‘ê´<ÛäTìø£ ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHê\T Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ÁVü≤dü«<äèwæº ñqï yêfi¯¢øÏ >∑¢ø√e÷ e#˚à neø±XÊ\THêïsTT. 40 @fi¯ó¢ ô|’ã&çq yê]˝À e#˚à #·÷|ü⁄ düeTdü´qT #·‘ê«s¡+ n+{≤s¡T. <ä>∑Zs¡>± ñqïyê{Ïì dü]>± #·÷&É˝Òs¡T. 36

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

meTTø£\T, ø°fi¯¢ düeTdü´\T, meTTø£\T $s¡>∑&É+, ej·TdüT‘√ yÓ÷ø±* ø°fi¯¢˝À ñ+&˚ |òüsYà {ÏwüO´ ø±]º˝ÒCŸ ns¡T>∑T<ä\ ø±s¡D+>± e#˚à Äs√>∑´ düeTdü´ ÄdæºjÓ÷ ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt. ø=+<ä]˝À ø=ìï Äs√>∑´ düeTdü´\ ø±s¡D+>± ≈£L&Ü ø°fi¯ó¢ ns¡T>∑T<ä\≈£î ˝Àqe⁄‘êsTT. ej·TdüTô|]π> ø=B› meTTø£≈£î, ø°fi¯¢≈î£ eT<Û´ä ˝À ñqï eTè<ÛäT˝≤dæú <Óã“‹ì ˇ‹Ô&çì ‘·≥Tº≈£îH˚ X¯øÏÔ ‘·–Zb˛sTT, ÄÁs¡ú¬s’{Ïdt $|üØ‘·yÓTÆq H=|æŒì ø£*–kÕÔsTT. ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\qT ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝À >∑T]ÔùdÔ, ‘=*<äX¯˝ÀH˚ #·ø£ÿ{Ï |ü]cÕÿs¡+ <=s¡T≈£î‘·T+<ä. nsTT‘˚ eT÷\ø£D≤\ ∫øÏ‘·‡ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ, Ç≥Te+{Ï yêfi¯¢øÏ ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ \_ÛdüTÔ+~. eTTK´+>± ôd’Œq˝Ÿø±sY¶ Ç+E´Ødt, Áu…’Hé Ç+E´Ødt, Vü‰sYº &çd”CŸ, ôd¬sÁã˝Ÿ bÕ*‡, n©®eTsY‡ yê´~Û, bÕ]ÿHédüHé yê´~Û, e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± e#˚à yê´<ÛäT\≈£î, Á|üe÷<ë\T, Ç‘·s¡ nHês√>±´\ e\¢ e#˚à yê´<ÛäT\≈£î eT÷\ø£D≤\T eè~∆ #˚j·T&É+ <ë«sê ∫øÏ‘·‡ n+~+#˚+<äT≈£î |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n˝≤π> &Éj·÷u…{Ïdt f…Æ|t`1, f…Æ|t` 2 düeTdü´\≈£î @ $<ÛäyÓTÆq |ü]cÕÿs¡+ Çe«>∑\s√ ≈£L&Ü |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£î |ü]o*düTÔHêïs¡T. Ç~>±˙ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ eTTK´+>± ø=ìï yê´<ÛäT\≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. *** Ç˝≤+{Ï yêfi¯¢øÏ Ø&ç+>¥ >±¢dt nedüs¡eTT+≥T+~. »qT´|üs¡yÓTÆq ø±s¡D≤\ e\¢ ≈£L&Ü ø£+{Ï#·÷|ü⁄ düeTdü´\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê ø£+{Ï Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|ü&˚ M\T+≥T+~. ø±˙ ø£fi¯¢ CÀ&ÉT yê&Éø£+ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ ø£wüº+. ***

<ë] ø£qTø√ÿ+&ç ...


eT÷Á‘·+ m˝≤ ñ‘·Œ‘·Ôe⁄‘·T+~

ësê∆*ï |ü+|æ+#˚ < ü | ∆ ¡ ´s e Ï ø Ï { T · j ã X¯Øs¡+˝À qT+∫ . Ç~ s¡ø£Ô+ qT+∫ e&Éb˛‘· <ë«sê ≤s¡T Á<äyêìï eT÷Á‘·+ n+{ ·÷s¡e⁄‘·T+~. eT÷Á‘·Hêfi≤\ <ë«sê eT÷Á‘· |æ+&Ü˝À¢ ‘·jT÷Á‘· $düs¡®q+ <ë«sê X¯Øs¡+ qT+∫ eT÷Á‘êX¯j·÷ìï #˚] e X¯Øs¡+˝À JeÁøÏj·T˝À¢ ‘·j·÷s¡j˚T´ ãj·T≥≈£î b˛‘·T+~. eTq|ü<ësê∆\T eTTK´+>± HÓ’Á{À»Hé $$<ÛäeTT˝…’q e´s¡∆ qT+∫ ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#ê*‡q dü+ã+~Û+∫q$ s¡ø£Ô+ À ø£]π> Ç‘·s¡ e´sê∆\≈£î Ç<˚ |ü<䛋 nedüs¡+ ñ+~. ˙{Ï˝ e]ÔdüTÔ+~.

s¡ø£ÔHê[ø± >∑T#·Ã¤+˝À »]π> s¡ø£ÔÁ|üyêVü≤+ qT+∫ eT÷Á‘·+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n+<äTe\¢ s¡ø£Ô+˝À bÕ¢kÕà, eT÷Á‘·+˝À ˇπø s¡ø£yÓTÆq n+XÊ\qT _Ûqï >±&ÛÉ‘·\˝À ø£*– ñ+{≤sTT. eT÷Á‘·+ @s¡Œ&˚ $<Ûëq+ eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ »s¡T>∑T‘·T+~. 1. s¡ø£ÔHê[ø± >∑T#·Ã¤ >±*‘·+. 2. |ü⁄q:XÀwüD. 3. Hê[ø± ÁkÕeø£+. eT÷Á‘êìøÏ s¡+>∑T sêe&ÜìøÏ eT÷Á‘·+˝À ñqï s¡kÕj·THê˝Ò eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+. ndü\T eT÷Á‘·+ m˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<√ ‘Ó*ùdÔ, <ëìøÏ Ä s¡+>∑T m+<äT≈£î edüTÔ+<√ ÇfÒº ns¡∆yÓTÆb˛‘·T+~. s¡ø£Ô+˝Àì eT*q

|ü<ësê∆\ì e&Éb˛dæ $&Érj·T>± e#˚Ã<˚ eT÷Á‘·+. s¡ø£Ô+ mÁs¡>± ñ+&É&ÜìøÏ ø±s¡D+ s¡ø£Ô+˝À ñ+&˚ Væ≤yÓ÷>√¢_Hé nH˚ mÁs¡{Ï s¡+>∑T |ü<ës¡∆+. á mÁs¡ ø£D≤\T ø£\ø±\+ ã‘·ø£e⁄. yê{Ï ø±\+ r]b˛>±H˚ n$ #·∫Ãb˛‘êsTT. n|ü⁄Œ&ÉT á Væ≤yÓ÷>√¢_Hé u…’*s¡÷_Hé >±q÷, ‘·s¡Tyê‘· j·T÷s√Áø√yéT>±qT $∫äqï+ nsTT eT÷Á‘·+ <ë«sê ãj·T{ÏøÏ $&ÉT<ä\ ne⁄‘êsTT. á ¬s+&ÉT |ü<ësê∆\T mÁs¡{Ï ms¡T|ü⁄˝À ø±≈£î+&Ü ø=+#Ó+ |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T˝À ñ+{≤sTT. ø£qTø£ eT÷Á‘êìøÏ ˝Ò‘· |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T edüTÔ+~. eTq+ m≈£îÿe ˙fi¯ó¢ ‘ê–q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. ø£qTø£ n|ü⁄Œ&ÉT á s¡+>∑T ˝Ò‘· |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T˝À ø±˙, ˙fi¯fl s¡+>∑T˝À ø±ì ñ+≥T+~. ˙fi¯ó¢ u≤>± ‘ê>∑øb£ ˛sTTHê, u≤>± #ÓeT≥ |ü{ϺHê eT÷Á‘·+ m≈£îÿe>± ‘·j·÷s¡T ø±<äT. ø±˙ eT*q |ü<ësê∆\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ø£qTø£ eT÷Á‘·+ s¡+>∑T ø=+#Ó+ eTT<äTs¡T |ü#·Ã>± ñ+≥T+~. eT÷Á‘· dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø±˙, X¯Øs¡+˝À @ düeTdü´ e∫ÃHê yÓ’<äT´\T s√>∑T\ eT÷Á‘êìï |üØøÏå+∫, ‘·<ë«sê yê´~Û ìsê∆s¡D≈£î ekÕÔs¡T. eT÷Á‘·+ s¡+>∑T, Ç‘·s¡ \ø£åD≤\T Ä<Ûës¡+>± ø=ìï yê´<ÛäT*ï >∑T]ÔkÕÔs¡T ***

∫qï |æ\¢\≈£î düT>∑s¡T yê´~Û ˇø£ XÊ|ü+ ! Çø£HÓ’Hê ÄVü‰s¡+ e÷s¡Ã≈£î+fÒ ô|<ä›\<˚ bÕ|ü+ !! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

37


|ü⁄≥TºeT#·Ã Äø±s¡+ s¡+>∑T e÷]‘˚ #·s¡à ø±´q‡sY>± nqTe÷ì+#ê* |ü⁄≥TºeT#·Ã\T kÕ<Ûës¡D+>± n+<ä]ø° ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ Ç$ |ü⁄≥Tºø£‘√ n˝≤H˚ ñ+fÒ @ e÷Á‘·+ Çã“+~ ñ+&É<äT. ø±˙ M{Ï s¡+>∑T e÷s¡&É+, Äø±s¡+˝À ‘˚&Ü sêe&É+ e+{Ï e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~+#·&É+ eTTK´+. m+<äTø£+fÒ |ü⁄≥TºeT#·Ã\T |ü⁄≥Tº≈£îs¡T|ü⁄>± @s¡Œ&ç, #·s¡à ø±´q‡sY>± e÷πs neø±XÊ\THêïsTT. n+<äTe\¢ á ‘·s¡Vü‰ e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT dü+ã+~Û‘· yÓ’<ä´ ì|ü⁄DTì e<ä› ∫øÏ‘·‡ bı+<ä&É+ y˚T\T. m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT ? : |ü⁄≥TºeT#·Ã\T |ü⁄≥Tº≈£îs¡T|ü⁄>± e÷]q|ü⁄Œ&ÉT |ü\T \ø£Då ≤\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. eTTU´+>± |ü⁄≥TºeT#·Ã s¡+>∑T e÷s¡T‘·T+~. ∫qï|æ\¢˝À¢ |ü⁄≥TºeT#·Ã\T ndüe÷q+>± ô|<ä›>± ˝Òø£ ∫qï>± e÷s¡T‘êsTT. n˝≤π> Äø±s¡+˝À e÷s¡TŒ, ìsêàD+˝À ‘˚&Ü, bı&ÉTe⁄ ô|s¡>∑&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. #·s¡à+ô|’ bı&ç>± e÷s¡T‘·T+~. |ü⁄≥TºeT#·Ã >∑{Ϻ>± @s¡Œ&ç ø=+‘· Çã“+~ø£s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. <äTs¡<ä |ü⁄≥º&É+‘√ bÕ≥T ÁkÕyê\T ø±s¡T‘êsTT. kÕ<Ûës¡D |ü⁄≥TºeT#·Ãø£+fÒ ø=+#Ó+ ‘˚&Ü ø£*–q á |ü⁄≥Tº≈£îs¡T|ü⁄ >∑T˝≤_, eTT<äs¡ >√<ÛäTeT s¡+>∑TqT b˛* ñ+≥T+~. Ç~ 5 $T©¢MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ ø£*– ñ+≥T+~. Ç+‘˚ø±≈£î+&Ü nH˚ø£ s¡+>∑T\T b˛*q≥T¢>± ≈£L&Ü ñ+≥T+~. Ç~ >∑T˝≤_ qT+∫ eTT<äTs¡T >√<ÛäTeT s¡+>∑T es¡≈£î $$<Ûä s¡+>∑T\T b˛* ñ+≥T+~. düø±\+˝À >∑T]Ô+∫ ∫øÏ‘·‡ ùde\T n+~+#·&É+ <ë«sê dæÿHé ø±´q‡sY qT+∫ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ M\T+≥T+~. n+<äTe\¢ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD eTTU´+. *** á ~>∑Te ¬s+&ÉT u§eTà\ eT<ä´ ø£˙dü+ 5 ‘˚&Ü\T ø£ìô|≥º+&ç

38

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


ô|+#·T‘·T+~. n+<äTπø

|ü+&ÉT¢, ø£+<äeT÷˝≤\T, Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q esê\T. $$<Ûä d”»q¢˝À |ü+&˚ |ü+&ÉT¢qT Äs¡–+#·&É+ ‘·s¡‘·sê\T>± ek˛Ô+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nqï+‘√ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T, Ç‘·s¡ ‘·èD<ÛëHê´\qT ÄVü‰s¡+>± rdüTø=ì J$+∫q≥¢sTT‘˚ X¯ØsêìøÏ ø±yê*‡q nìï s¡ø±\ b˛wüø±\T \_ÛkÕÔsTT. Ç<˚ dü¬s’q Jeq $<Ûëq+. ø±˙ e÷]q ø±\e÷q |ü]dæú‘·T\T, bÕXÊÑ·´ b˛ø£&\É T e´≈£îÔ\ JeqXË’*ì |üP]Ô>± e÷πsÃdæ+~. B+‘√ |ü\T nHês√>±´\≈£î >∑T]ø±yê*‡ ek˛Ô+~. eTTK´+>± ø±´¬s≥¢˝À nìï b˛wüø±\˝À¬ø˝≤¢ $≥$THé m m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Ç~ ø£+{Ï #·÷|ü⁄qT yÓTs¡T>∑T|üsT¡ düT+Ô ~. #·s¡à kÂ+<äsê´ìï ô|+#·T‘·T+~. $≥$THé m ˝À|ü+ e\¢ e#˚à yê´<ÛäT\T : JsêbÕÔ*àj·T, ¬øs¡{ÀeT˝Òdæj·T+, u…’{≤{Ÿ‡kÕŒ{Ÿ‡ (ø£+{Ï˝À ‘Ó\e¢ T#·Ã\T) Áô|òH√&Ósêà ( ø°fi¯¢ <ä>∑Zs¡ #·s¡à+ eTTfi¯ó¢˝≤ ‘·j·÷s¡e&É+ e+{Ï$ dü+uÛÑ$kÕÔsTT. ø±´¬s{Ÿ rdüTø√e&É+ e\¢ á düeTdü´\ qT+∫ <ä÷s¡+>± ñ+&˚ M\T+≥T+~. ø±´¬s≥¢˝À ñ+&˚ bÕ©|ò”Hê˝Ÿ‡ ø±´q‡sYqT ìs√~ÛdüTÔ+~. ñ&Éø£u…{Ϻ ‹q&É+ e\¢ j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ>± |üì#˚dæ X¯Øs¡+˝Àì #Ó&ÉT |ü<ësê∆\qT ‘=\–düTÔ+~. X¯Øs¡ yê´~Ûìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì

bıqï>∑+{Ï ≈£Ls¡ Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd $≥$THé m, _6, bı˝Ò{Ÿ, ¬s’uÀô|¢$Hé, bı{≤wæj·T+, ÇqTeTT, yÓT^ïwæj·T+ e+{Ï b˛wüø±\T düeTè~∆>± <=s¡T≈£î‘êsTT. >√<ÛäTeT |æ+&ç, _j·T´+, z{Ÿ‡˝À ø£+fÒ 30 XÊ‘·+ m≈£îÿe>± Áb˛{°qT¢ n+<äT‘êsTT. n$TH√ Äe÷¢\T X¯ØsêìøÏ \_ÛkÕÔsTT. ãs¡Te⁄

b˛wüø±\{Ï bıqï>∑+

ø±´¬s{Ÿ

Äs√>∑´+ dü]>±Z ˝Òø£b˛‘˚ >∑+≥ø√ ø±´¬s{Ÿ ‹Hê\ì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. ø±´¬s{Ÿ‡˝À b˛wüø±\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïsTT. ø£+{ÏøÏ, ˇ+{ÏøÏ y˚T\T #˚ùd >∑TD≤\T yÓT+&ÉT>± ñHêïsTT. ø£+{Ï#·÷|ü⁄qT yÓTs¡T>∑T|ü]#˚ $≥$THé m |ü⁄≥º&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq ;{≤ ¬øs√{ÏHé ø±´¬s{Ÿ˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñ+~. ø±´¬s{Ÿ πsNø£{Ïì ìyê]düTÔ+~. ˇø£ y˚fi¯ Ä düeTdü´ n|üŒ{Ïπø ñ+fÒ <ëìøÏ ∫øÏ‘·‡ #˚düTÔ+~. ø±´¬s{Ÿ >∑T+&Ób˛≥TqT, |üø£åyê‘êìï ≈£L&Ü ìyê]düTÔ+~. m+<äTø£+fÒ n+<äT˝Àì j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ‡, ¬øs={ÏHêsTT&é‡ ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ‘·–ZkÕÔsTT. ***

‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ‘·s¡#·÷ rdüTø√e&É+ e\¢ X¯Øs¡+˝À s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. bıqï>∑+{Ï Ä≈£î˝À¢ \_Û+#˚ q÷HÓ |ü<ësê∆\T n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–Z+∫, >∑T+&Ó düeTdü´*ï n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘êsTT. s¡ø£+Ô ˝À #Ó&ÉT ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ #˚s¡Tø√≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘êsTT. ÄdüÔe÷, Áu≤+¬ø’{°dt‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T bıqï>∑+{Ï s¡dü+˝À ‘˚HÓ ø£*|æ rdüT≈£î+fÒ eT+∫~. Bì˝À \_Û+#˚ ø±*¸j·T+ meTTø£\ m<äT>∑T<ä\≈£L, ÄdæºjÓ÷b˛s√dædt e+{Ï yê{Ïì <ä÷s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Ä Ä≈£î˝À¢ì ø=ìï b˛wüø±\T X¯Øs¡+˝Àì ø±´q‡sY ø±s¡ø±\‘√ b˛sê&É‘êsTT. >ö{Ÿ, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T yÓ’<äT´\ dü\Vü‰‘√H˚ Bìï rdüTø√yê*. Wwü<Ûä |üs¡+>± ≈£L&Ü Ç~ m+‘·>±H√ ñ|üj÷Ó >∑|ü&ÉT‘·T+~. bıqï>∑+{Ï ≈£Ls¡ rdüTø√e&É+ e\¢ s¡ø£ÔX¯ó~∆, Js¡í X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. ô|’‘·´+ ô|+#·T‘·T+~. ø°ås¡ es¡∆ì, »«s¡+qT ‘·–ZdüTÔ+~. ø£|òü, |æ‘·Ô <√cÕ\qT ‘·–ZdüTÔ+~. X¯Øs¡+ eT+≥\T, n‹kÕs¡+, ≈£îwüߺ, #·s¡à yê´<ÛäT\T, s¡ø£ÔÁkÕe+, nJs¡í+, |”¢Vü≤ dü+ã+<ÛäyÓTÆq yê´<ÛäT\≈£î, »«sê\≈£î |üì#˚düTÔ+~. ***

‘·>±Z\qT≈£îH˚ yês¡T á Ä≈£î ≈£Ls¡qT ‘·s¡#·÷ rdüT≈£î+fÒ eT+∫~. Ç+<äT˝À ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

39


ø£D≤\≈£ Äøχ»Hé nedü s¡+ î X¯Øs¡+˝Àì nìï ø£D≤\≈£î Äøχ»Hé n‘·´edüs¡+. eT÷&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T Äøχ»Hé ø£DC≤˝≤\≈£î n+<äø£b˛‘˚ n$ q•+∫b˛‘êsTT. kÕ<Ûës¡D+>± eT÷&ÉT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· s√– #·ìb˛‘ê&ÉT. ø±˙ ∫qï yÓT<ä&ÉT yÓqTø£ qTqï yÓT&ÉT˝≤¢ nu≤¢+π>{≤ @&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T q•+#·<äT. n+<äTπø Áu…sTTHé &Ó&é nsTTHê eTìwæ ø=+‘·ùd|ü⁄ ã‹πø ñ+{≤&ÉT. <Ûë´q+ #˚ùd jÓ÷>∑ }|æ] _>∑ã{Ϻ #ê˝≤ùd|ü⁄ ñ+{≤s¡T. eTq X¯Øs¡+˝À ≈£L&Ü ˇø√ÿkÕ] ÄeT¢»ì ‘·–Zb˛‘·÷ ñ+≥T+~. ø±s¡“Hé &Ó’ Ĭø’‡&é ô|]–b˛‘·T+~. ∫sê≈£î, ‘·\H=|æŒ, ìdü‡‘·TÔe ekÕÔsTT. ñ<äj·÷H˚ï yêøÏ+>¥ X¯Øs¡+˝Àì Äøχ»Hé XÊ‘êìï ô|+#·T‘·T+~. n+<äTπø bÕs¡Tÿ˝À¢qT, n&Ée⁄˝À¢qT yêøÏ+>¥ #˚ùdÔ m≈£îÿe Äøχ»Hé eTq≈£î <=]øÏ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+{≤+.

<ë«s¡+ e<ä› ñqï s¡ø£ÔHêfi≤\ |ü]e÷D+ ô|]– n$ ñ_“q≥T¢ nsTT ô|ò’˝Ÿ≈£î <ë]rdüT+Ô ~. >∑]“¤D°˝À¢ >∑sꓤX¯j·T+ |ü]e÷D+ ô|s¡T>∑T≥e\¢ n+‘·s¡Z‘· ˇ‹Ô&ç e\¢ eT\ã<ä›ø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. B+‘√ eT\ $düs¡®q≈£î ã\e+‘·+>± Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ e\¢ ≈£L&Ü ô|’˝Ÿ‡ düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·T+~. Ç+‘·>± u≤~Û+#˚ ô|’˝Ÿ‡ düeTdü´qT ãj·T≥≈£î #Ó|⁄ü Œø√˝Òø£ #ê˝≤ eT+~ ˝À˝Àq eT<äq |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝ÀH˚ á yê´~Ûì >∑T]Ô+∫ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√e&É+ eTTK´+.

qe⁄«‘√ s¡T>∑à‘·\T <ä÷s¡+ nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\qT s¡÷|ü⁄e÷|ü ø£*π> X¯øÏÔ qe⁄«≈£î ñ+~. ø=ìï s¡ø±\ yê´<ÛäT\qT qe⁄«‘√H˚ qj·T+ #˚dTü ø√e#·TÃ. X¯Øs¡+˝À qe⁄«≈£î »qàkÕúq+ }|æ]‹‘·TÔ˝Ò, nsTTq|üŒ{Ïø°, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü+πø‘ê\T e÷Á‘·+ yÓT<ä&ÉT qT+∫ yÓ\Te&É‘êsTT. eTq+ qe«&ÉeTH˚ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+ ∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä≥>± #˚ùd Á|üÁøÏj·T }|æ]‹‘·T\Ô ì+&Ü >±* |”\Tà ø√e&É+. Ä ‘·s¡Tyê‘· dü«s¡ù|{Ïø£qT _>∑ã{Ϻ, #Ûêr, ø£&ÉT|ü⁄ ø£+&Ésê\qT ˇø£ÿkÕ]øÏ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]#˚j·T&É+ <ë«sê H√{Ï <ë«sê >±* ãj·T{ÏøÏ sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. e÷qdæø£

>∑s¡“¤+<ë˝Òà Ád”Ô\˝À ô|ò’˝Ÿ‡ düeTdü´ ô|ò’˝Ÿ‡ düeTdü´ Ád”Ô\˝À¢ >∑s¡“¤+ <ë*Ãq ‘·s¡Tyê‘· m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. >∑s¡“+¤ <ë˝≤Ãø£ eTT+<äT ˝Òì düeTdü´\T >∑s¡“¤+ <ë*Ãq ‘·s¡Tyê‘· sêe&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D+ Vü‰s√àqT\ Á|üuÛ≤e+ ô|s¡>∑&É+, >∑sꓤX¯j·T+ |ü]e÷D+ ô|s¡>∑&Éy˚T. >∑]“¤D°˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± Áb˛C…k˛ºC…Hé Vü‰s√à Hé m≈£îÿe>± ñ+&ç, X¯Øs¡+˝Àì s¡ø£ÔHêfi≤\T ø=~›>± yê´ø√#·+ #Ó+~ ñ+{≤sTT. Ç˝≤π> eT\ 40

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


ˇ‹Ô&ç ø£*–+#˚ Vü‰s√àq¢ kÕúsTTì qe⁄« ‘·–ZdüTÔ+~. qe⁄« ≈£L&Ü ˇø£ <∏Ós¡|ò”H˚. Bì e\¢ ø£+&Ésê\T $ÁXÊ+‹ bı+<äT‘êsTT. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç ‘·>∑TZ‘·T+~. qe⁄« ø£+&Ésê\≈£î $ÁXÊ+‹ì#˚à kÕ<Ûäq+>± |ü]>∑DÏ+#·e#·TÃ. qe⁄«‘√ s¡ø£ÔyêVæ≤ø£\T yÓ&É\Œe⁄‘êsTT. X¯Øs¡eT+‘ê s¡ø£Ô+ u≤>± Á|üdü]düTÔ+~. e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç ø£*–+#˚ Vü‰s√àq¢ kÕúsTTì qe⁄« ‘·–ZdüTÔ+~. s√>∑ ìs√<Ûäø£ e´edüú ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·T+~. ÁbÕDyêj·TTe⁄qT ô|+#·T‘·T+~. H=|æŒì ìyê]+#˚ >∑TD+ qe⁄«≈£î ñ+~.

H√{Ï ø±´q‡sY kÕ<Ûës¡D+>± ø£D≤\T ô|]– X¯Øs¡ nedüsêìøÏ ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. n$ eTè‘·ø£D≤\T>± e÷]q düeTj·T+˝À ø=‘·Ô ø£D≤\T |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. nsTT‘˚ ø=ìïkÕs¡T¢ Ç+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± X¯ØsêìøÏ nedüs¡+ ˝Ò≈£îqï|üŒ{Ïø° ø=‘·Ôø£D≤\T |ü⁄≥Tº≈£îsêe&É+, <Óã“‹qï ø£D≤\T n˝≤π> ñ+&çb˛e&É+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ Ä Á|ü<˚XÊ˝À¢ >∑&ɶ\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+{≤sTT. Ç≥Te+{Ï yê{Ï˝À ø±´q‡sY≈£î <ë]rùd $ ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ˝≤]+ø˘‡ ø±´q‡sY $wüj·÷ìø=ùdÔ, ˝≤]+ø˘‡˝À ø±´q‡sY ø£D≤\T Ç˝≤ ‘·j·÷¬s’q >∑&ɶqT #˚~+#·T≈£î+≥÷ $düÔ] kÕÔsTT. Ç$ X¯Øs¡˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yê´|æ+#˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ˇø£ y˚fi¯ MT≈£î ˝≤]+ø˘‡ ø±´q‡sY ñqï≥T¢ ‘˚*‘˚, <ëìøÏ ø±s¡D≤\qT ˇø√ÿkÕ] yÓ’<äT´\T ≈£L&Ü ìsê∆]+#·˝Òì |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·T\Ô qT #ê˝≤ø±\+ ñ|üj÷Ó –+∫Hê, n‹>± eT<ä´+ ùd$+∫Hê á yê´~Û u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. Çy˚ ø±ø£ >=+‘·T˝À ôV≤#Y◊$ ÇHÓŒ¤ø£åHé e\¢ ≈£L&Ü yê´~Û e#˚à neø±XÊ\THêïj·÷ nH˚ <ëìô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T‘·T HêïsTT. >∑T+&Ó qT+∫ >=+‘·T≈£î @<Ó’Hê Á<äe+ u≤´ø˘esY¶ bò˛¢ ø±s¡D+>± ≈£L&Ü yê´~Û ø±s¡ø±\≈£î ˇø£{Ï>± uÛ≤$+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+~. á ø±´q‡sY≈£î nH˚ø£ \ø£åD≤\T eTT+<äT>±H˚ Á|üdüTŒ{Ï düTÔ+~. HÓ\s√E\≈£î ô|’ã&çHê ‘·>∑Zì >=+‘·T˝À >∑s¡>∑s¡, @~ ‹Hêï $T+>∑˝Òq+‘· >=+‘·TH=|æŒ, yÓT&É˝À eTT<ä›˝≤ ‘·j÷· s¡e&É+ e+{Ï$ >=+‘·T ø±´q‡sY≈£î Á|ü<Ûëq \ø£åD≤\T.

s√e÷\≈£î ø±s¡D+ @$T{Ï? ø=+‘·eT+~ Ád”Ô\≈£î nyê+∫‘· s√e÷\ düeTdü´ y˚~ÛdüTÔ+≥T+~. |ü⁄s¡Twüß\ e÷~]>± eTTK+, ô|’ ô|<ä$ MT<ä, ˇ+{Ï MT<ä s√e÷\T ô|s¡>∑&É+ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. B+‘√ q\T>∑T]˝ÀøÏ yÓfi≤¢\Hêï, n<ä›+˝À #·÷düTø√yê\Hêï _&çj·T+|ü&ÉT ‘·÷ _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+{≤ s¡T. ø=‘·eT+~ ùw$+>¥ e+{Ï yê{Ïì ÄÁX¯sTTdü÷Ô, ô|’øÏ ø£q|ü&É ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Áø°eTT\T sêdüT≈£î+≥T+{≤s¡T. ø±˙ Ç˝≤ yÓ+Á≥Tø£\T ô|s¡T>∑T‘·THêï j·Tì >∑eTì+∫q yÓ+≥H˚ dæ>∑TZqT |üø£ÿqô|{Ϻ yÓ+≥H˚ yÓ’<äT´\qT ø£\e&É+ nedüs¡+. m+<äTø£+fÒ Ád”Ô\˝À MTkÕ\T, >∑&ܶ\T ô|s¡>∑&Üìï Væ≤s¡T‡{Ï»+ n+{≤s¡T. Ç~ #ê˝≤ s¡ø±\ Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î

dü+πø‘êìïdüTÔ+~. #ê˝≤ eT+~ Ä&É|æ\¢˝À¢ n+&ÜX¯ j·÷\ MT<ä ˙‹ ‹‘·TÔ\T e∫Ã, Vü≤s√àqT¢ ndüÔe´düúyÓTÆ, <ëì ø±s¡D+>± Ç˝≤ yÓ+Á≥Tø£\ ô|s¡T>∑T<ä\ yÓTT<ä\e«e#·TÃ. á düeTdü´ }ãø±j·TT˝À¢ eTØ m≈£îÿe. n˝≤π> X¯Øs¡+˝À ø°\ø£ Vü‰s√àq¢qT ñ‘·Œ‹Ô #˚ùdÔ nÁ&çq˝Ÿ, |æ≥T´≥Ø, <∏Ó’sêsTT&é e+{Ï Á>∑+<ÛäT\ MT<ä ø£DT‘·T\T, >∑&É\¶ T ô|]– Vü‰s√àHé e´edüú ndüÔe´düúyÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT, eTTK´+>± |ü⁄s¡Twü Vü‰s√àq¢ kÕúsTT\T ô|]–q|ü⁄Œ&ÉT á u…&É<ä yÓTT<ä\j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü |òæ{Ÿ‡ e+{Ï ø=ìï s¡T>∑à‘·\≈£î yê&˚ eT+<äT\ e\¢, dæºsêsTT&é‡ e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤ »s¡>∑e#·TÃ.

düXÊÁd”Ôj·TyÓTÆq<Ó’‘˚H˚ bÕ{Ï+#ê* nyê+∫‘·

#·s¡à+ eTq XÊØs¡ø£ dü+s¡ø£åDπø ø±<äT eTq kÂ+<äsê´ìøÏ ≈£L&Ü ∫s¡THêe÷. n+<äTπø #·s¡à+ |ü≥¢ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° n+‘· ÁX¯<ä∆. #·s¡à kÂ+<äsê´ìï ÇqTeT&ç+|ü CÒùd+<äT≈£î e+{Ï+{Ï ∫{≤ÿ\ qT+∫ bÕs¡¢sY Á|üj·T‘êï\ es¡≈£î s¡ø£s¡ø±\ e÷sêZ\qT nH˚«wædü÷Ô H˚ ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ e÷s¡Z+ @<Ó’Hê n~ düXÊÁd”Ôj·TyÓTÆq<Ó’‘˚ Çã“+<äT\T+&Ée⁄. yÓ’<ä´|üs¡+>± düTs¡øÏå‘·eTì dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

41


‘˚*‘˚ yê{Ïì ÄÁX¯sTTùdÔ ‘·s¡Tyê‘· u≤<Ûä\T |ü&Ü*‡q |üì ñ+&É<äT. eTTK kÂ+<äsê´ìï

düe÷»+˝À b˛{°|ü&É&É+, ñs¡T≈£î\T, |üs¡T>∑T\ Jeq+ e+{Ï yê{Ï e\¢ rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çì ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Bì e\¢ mdæ&ç{° düeTdü´ ø£\T>∑T‘·T+~. Bì ñ|ü X¯eTHêìøÏ Jeq $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\T rdüTø√e&É+ <ë«sê ø=+‘·y˚Ts¡≈£î ñ|üX¯eTq+ bı+<ä e#·TÃ. eTTU´+>± Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ, bı>∑‘ê>∑&É+, >∑T{≤ÿ\T ˝≤+{Ï |ü<ësê∆\qT |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*. e÷qdæø£ Ä+<√fi¯qqT ‘·–Z+#·Tø√yê*. mø£ÿ&ç|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É bòÕdtº|òü⁄&é‡ rdüTø√≈£L&É<äT. eTkÕ˝≤\‘√ ≈£L&çq ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T ‹q&É+ ‘·–Z+#·Tø√yê*. Á|ü‹s√p ìj·T$T‘· düeTj·T+˝À ÄVü‰sêìï Ä<äsêu≤<äsê>± ø±≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± u≤>± q$T* ‹Hê*. ‘·–q+‘· $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*.

H√{Ï <äTsê«düq≈£î ø±s¡D≤\T ø±+‹e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Ç{°e* ø±\+˝À $düèÔ‘·+>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq ¬ø$Tø£˝Ÿ |”˝Ÿ $<ÛëHêìøÏ ≈£L&Ü Ç<˚ dü÷Á‘·+ e]ÔdüTÔ+~. á s¡kÕj·THê\T #ê˝≤ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq$. ø£qTø£ Ç≥Te+{Ï yê{Ï $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô\T |ü&Éø£b˛‘˚ Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‘·T\T m<äTs=ÿH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~.

Jeq$<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\‘√H˚ mdæ&ç{° ø£+Á{À˝Ÿ mdæ&ç{° ñqï yê]øÏ #Ûê‹˝ÀqT, >=+‘·T˝ÀqT, >∑T+&Ó˝À¢q÷, JsêíX¯j·T+˝Àq÷ eT+≥>± ñ+≥T+~. |ü⁄\¢{Ï ‘˚qT|ü⁄\‘√ ÄVü‰s¡+ H√{Ï˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢+≥T+~. ø£&ÉT|ü⁄ ñã“]+∫ yê+‹ e∫Ãq≥T¢+≥T+~. eT\ã<ä›ø£+, nJs¡í+ ô|]– Äø£* eT+<ä– düTÔ+~. á |ü]dæú‹ qT+∫ s¡ø£åD≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. eTTK´+>± Jeq $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\T n‘·´edüs¡+.

Á|üdüTÔ‘· <Ó’q+~q Jeq $<Ûëq+ mdæ&ç{°øÏ <ë]rdüTÔ+~. ñ<√´>∑+, |æ\¢\ #·<äTe⁄\T, 42

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

nHêïX¯j·T+˝Àì |üP]Ô>± Js¡í+ ø±ì ÄVü‰s¡+ ø=+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· ≈£î[¢b˛sTT <äTsê«düq ø£\ yêj·TTe⁄\qT @s¡Œs¡TdüTÔ+~. Ç$ H√{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î ekÕÔsTT. >=+‘·T˝Àì ÇHÓŒ¤ø£åHé, |üfi¯¢˝Àì yê|ü⁄ ø±s¡D+>± @s¡Œ&çq NeTT, s¡ø£Ô+ nø£ÿ&ç ì*∫b˛sTT ≈£î[¢ <äTs¡È+<ÛäyÓTÆq yêdüqqT ø£*–düTÔ+~. ∫>∑Tfi¯ó¢ yê´<ÛäT\T, <ä+‘ê\ eT<Ûä´ bÕ∫ ù|s¡T≈£îb˛e&É+ e+{Ï$ ≈£L&Ü eTTK´ ø±s¡D≤˝Ò. eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~Û ñqï yêfi¯¢˝À Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+≥T+~. |üfi¯ó¢, H√s¡T n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñqï+<äTq H√{Ï <äTsê«düq edüTÔ+~. H√{Ï˝Àì ∫>∑Tfi¯ó¢ ÇHÓŒ¤ø£åHé e\¢ ≈£L&Ü sêe#·TÃ. eTkÕ˝≤ |ü<ësê∆\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT <äTsê«düq e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

kÕ<Ûës¡D+>± H√s¡T ‘·&ç˝Òì yê]øÏ sêe#·TÃ. Bs¡Èø±*ø£ XÊ«düø√X¯yê´<ÛäT\T, eTT≈£îÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT \T ≈£L&Ü ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. á <äTsê«düq qT+∫ ñ|üX¯eTHêìøÏ πøe\+ Áãwt #˚düTø√e&É+, eTÚ‘Yyêwt\ e+{Ï$ yê&É&É+‘√ ‘·–Zb˛j˚T düeTdü´ ø±<äT. Ç˝≤+{Ï düeTdü´ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q yÓ+≥H˚ <ä+‘·yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+∫, ‘·–q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~.


>∑T+&Ób˛≥T e#˚à eTT+<äT \ø£åD≤\T >∑T+&Ób˛≥T e#˚à eTT+<äT nkÂø£s¡´+>± ñ+&É&Üìï #ê˝≤ eT+~ ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+{≤s¡T. ìC≤ìøÏ Ç~ >∑T+&Ób˛≥T˝À ø£ì|æ+#˚ ˇø£ rÁe \ø£åD+. >∑T+&Ób˛≥T düeTj·T+˝À ø=+<ä]øÏ #Ûê‹ eT+≥˝≤ nì|ædüTÔ+~. á eT+≥qT #ê˝≤ eT+~ ndæ&ç{°>± bıs¡ã&ÉT‘·T+{≤s¡T. #Ûê‹ eT+≥‘√ bÕ≥T ø=+<ä]øÏ ‘˚qTŒ\T, ˇø√ÿkÕ] yê+‘·T\T ≈£L&Ü ne⁄‘êsTT. >∑T+&Ób˛≥T e#˚à eTT+<äT ø=ìï \ø£åD≤\T Á|üdüTŒ{ÏkÕÔsTT. >∑T+&Ó ãs¡Te⁄>± ñ+≥÷ #ÓeT≥\T sêe&É+, #ÛêreT+≥, #Ûê‹˝À nkÂø£s¡´+, q&Ée&É+ ˝Ò<ë @<Ó’Hê |üì#˚düTÔqŒñŒ&ÉT H=|æŒ m≈£îÿee&É+, Ä–b˛>±H˚ H=|æŒ rÁe‘· ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<ë H=|æŒ yÓTT‘·Ô+>±H˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+

»s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> m&ÉeT uÛÑT»+ ˝Ò<ë m&ÉeT <ä+&ÉøÏ H=|æŒ bÕø£&É+, }|æ] rdüTø√e&É+ ø£wüº+>±qT, ãs¡Te⁄>±q÷ ñ+&É&É+, yê+‹ nsTTq≥T¢ ñ+&É&É+ ˝Ò<ë yê+‹ ne&É+. ø=+<ä]øÏ ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ>± ñ+&É&É+, #Ûê‹˝À yÓTT<ä˝…’q H=|æŒ ¬s+&ÉT #˚‘·T\≈£î, <ä+&É\≈£L ˝Ò<ë yÓqTï uÛ≤>±ìøÏ bÕø£&É+, @<Ó’Hê ãs¡Te⁄ m‘·TÔ≈£îì ø=+‘·<ä÷s¡+ q&Ée>± H˚ H=|æŒ yÓTT<ä˝…’, ãs¡Te⁄ ~+#·>±H˚ H=|æŒ ‘·>∑Z&É+ Ç˝≤+{Ï \ø£åD≤\T ñ+fÒ >∑T+&ÓH=|æŒ>± nqTe÷ì+∫ düMT|ü+˝À ñqï ÄdüŒÁ‹øÏ #˚sêÃ*.

@ø±≈£î\T>± e÷]b˛‘·THêïs¡ì, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ >∑&É|ü&É+, $H√<ä ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+ >± ñ+&çb˛‘·THêïs¡ì yÓ’<äT´\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTHÔ êïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ m+‘√eT+~

|æ\¢\T s√E ˝À 6 qT+∫ 8 >∑+≥\ ùd|ü⁄ ø£+|üP´≥sY π>eTT˝À¢ eTTì–b˛e&É+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆb˛sTT+~. B+‘√ ø=ìï <äTÁwüŒuÛ≤yê\T ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñ+~. eTTK´+>± eTDÏø£≥Tº e<ä› ø£+&Ésê\ H=|æŒ, yÓT&ÉH=|æŒ, ≈£î+>∑Tu≤≥T, uÛ≤y√Á<˚ø±˝À¢ e÷s¡TŒ\T, π>yéT\qT n&=<ä›+fÒ ø√|ü+‘√ ¬s∫Ãb˛e&É+, ùdïVæ≤‘·T\‘√ #·qTe⁄>± yÓT\>∑ø£b˛e&É+, uÛÀ»q+ ≈£L&Ü ‘·eT >∑~˝ÀH˚ ‹q&É+, ôVA+esYÿ |üP]Ô#˚jT· ø£b˛e&É+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Áø£y˚T|” ø£+|üP´≥sY π>yéT\ô|’ ÄdüøÏÔ ‘·–Z+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± C≤Á>∑‘·Ô\T |ü&ç‘˚, Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T #·<äTe⁄ô|’ ÄdüøÏÔ ô|]–, eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y bı+<˚ M\T+≥T+~. Ä ~X¯>± ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+~.

yÓqTï H=|æŒ ìyês¡D≈£î yê´j·÷eT+ ø°\ø£+ yÓqTï H=|æŒøÏ yê´j·÷eT+ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. e÷eT÷\T dü+<äsꓤ˝À¢

ø£+|üP´≥sY π>yéT\T.... <äTÁwüŒuÛ≤yê\T Á|üdüTÔ‘·+ |æ\¢\T ø£+|üP´≥sY π>yéT\≈£î n‘·T≈£îÿb˛‘·THêïs¡T. Bì e\¢ |ü\T <äTÁwüŒ¤uÛ≤yê\T edüTÔqï|üŒ{Ïø°, Áø°&Ü ÁbÕ+>∑D≤˝À¢ Ä≥\qT ‘·–Zdü÷Ô, ø£+|üP´≥sY >π yéT\≈£î n‘·T≈£îÿb˛‘·THêïs¡T. Ç‘·s¡ Ä≥\ <ë«sê ø£*π> XÊØs¡ø£ <Ûës¡T&ÛÉ´+ ñ+&É<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø£+|üP´≥sY π>yéT\≈£î n\yêf…Æb˛sTT, dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

43


H=|æŒ ñqï|ü⁄Œ&ÉT XÊØs¡ø£ ø£<ä*ø£\T ‘·>∑T‘Z êsTT. Bì |üs¡´ekÕq+>± q&ÉTeTT ø£+&Ésê\T <äè&ÛÉ‘ê«ìï ø√˝ÀŒ sTT X¯øÏÔV”≤q+>± e÷s¡T‘êsTT. ø=~›bÕ{Ï |üìπø ø£+&Ésê\T dü&É*b˛sTT H=|æŒ ãj·T\T <˚s¡T‘·T+~. Bìì #·øÿ£ ~<ë›\+fÒ q&ÉTeTT ø£+&Ésê\T ‹]– <äè&ÛÉ+>±, ã\+>± ‘·j·÷s¡T ø±yê*. n|ü⁄Œ&ÉT Ç$ n<äTs¡TqT, <Óã“\qT ø±düT≈£îì yÓqTïbÕeTTqT ø±bÕ&É‘êsTT. yê´j·÷e÷\ e\¢ X¯Øs¡+˝À m+&Ü]Œ¤Hé‡ $&ÉT<ä˝…’ H=|æŒì düVü≤»yÓTÆq Ø‹˝À ‘·–kZ ÕÔsTT. Ç+‘˚ø±≈£î+&Ü yê´j·÷e÷\ e\¢ |ü\T Á|üjÓ÷»Hê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. yê´j·÷eT+ e\¢ X¯Øs¡+˝À ø£<ä*ø£\T yÓTs¡T>∑T|ü&ç ø=j·T´u≤]q≥T¢ ñ+&É&É&ÉeTH˚~ ‘·>∑TZ‘T· +~. ø£+&Ésê˝À¢ <Ûäè&ÛÉ‘·«+, X¯øÏÔ kÕeTsê∆´\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´+ ≈£L&Ü yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·T+~.

>∑]“¤D° düeTj·T+˝À rdüTø√yê*‡q yÓTfi¯≈£îe\T >∑]“¤D° düeTj·T+˝À Ád”Ô\T |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. eTTK´+>± Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq •X¯óe⁄ ø√dü+ n˙ï ø£*dæq bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√yê*. m≈£îÿe bÕ\T, |ü+&ÉT¢, Ä≈£î ≈£Ls¡\T, |ü|ü⁄Œ, e÷+dü+, #˚|ü\T ‘·~‘·s¡ ÄVü‰sê\T rdüTø√e&É+ eTTU´+. yÓTT<ä{Ï Äs¡THÓ\\T HÓ\ø√kÕ], @&ÉT, mì$T~ HÓ\˝À¢ HÓ\≈£î ¬s+&ÉT kÕs¡T¢, ‘=$Tà<√ HÓ\˝À yêsêìø√kÕ] yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê*. kı+‘·+>± eT+<äT\T yê&É&É+, mø˘‡πs\T rsTT+#·Tø√e&É+ #˚j·Tsê<äT.

|ü⁄{Ϻq _&ɶ≈£î ‘·–q ø±+‹ ‘·|üŒìdü] _&ɶ |ü⁄{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ‘·–q ø±+‹øÏ ‘·|üŒìdü]>± Á|üuÛ≤$‘·+ ø±yê*. #ê˝≤eT+~ ô|<ä›yêfi¯ó¢ ãj·T≥≈£î rdüT≈£îsêe<ä›+≥÷ ‘·*¢˙, _&ɶq÷ u…&és¡÷yéTπø |ü]$T‘·+ #˚düTÔ+{≤ s¡T. n<˚$<Ûä+>± ø=ìïs¡ø±\ eTT<äTs¡T s¡+>∑T\≈£î •X¯óe⁄*ï <ä÷s¡+>±

ñ+#·T‘·T+{≤s¡T. ø±+‹‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\ s¡+>∑T\qT _&ɶ ø£fi¯ó¢ #·÷&Ü*. ‘·–q+‘· yÓ\T‘·Ts¡T ˝Òø£b˛sTTHê, s¡+>∑T\qT #·÷&Éø£b˛sTTHê •X¯óe⁄ ø£fi¯ó¢ düÁø£eT+>± m<ä>∑˝Òe⁄. |ü⁄{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT ñqï <äèwæº kÕeTs¡∆´+ <ä>∑Zπs Ä–b˛‘·T+~. $T–*q dü>∑+ eè~∆ ø±<äT. BH˚ï dæºeTT´˝ÒwüHé &çÁ|üsTTy˚wüHé j·÷+ãjÓ÷|æj·÷ n+{≤s¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ ˇø£ ø£qTï <äèwæº u≤>± ñ+&ç, ¬s+&√ ø£qTï ø±+‹ s¡+>∑T\ <ë«sê |üP]Ô>± Áù|πs|æ‘·+ ø±<äT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT Ç~ ˝ÒJ>± e÷]b˛‘·T+~. n+fÒ Bì <äèwæº dü]>± ô|s¡>∑<äT. Bìï düø±\+˝À >∑T]Ô+#·˝Òø£b˛‘˚ Á|üe÷<äy˚T. 44

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

m‘·TÔeT&ÉeT\ #Ó|üŒ\T yê&É≈£L&É<äT. >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫q Ád”Ô\T ì‘·´+ dü+‘√wü+>± ñ+&Ü*. Bìe\¢ |ü⁄≥ºuÀj˚T •X¯óe⁄ ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+≥T+~. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT HÓ\\T, ∫e] HÓ\˝À <ä÷s¡ Á|üj·÷D≤\T, ø±s¡T, dü÷ÿ≥s¡T q&É|ü&É+ #˚j·Tsê<äT. sêÁ‘·T\T 8 qT+∫ 10 >∑+≥\T, |ü>∑\T ˇø£ >∑+≥ ìÁ<ä ˝Ò<ë $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. ìÁ<äb˛e⁄q|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ |üø£ÿ≈£î M˝…’‘˚ m&ÉeTyÓ’|ü⁄ ‹]– |ü&ÉTø√yê*. Ád”Ô\T >∑s¡“¤+ <ë*Ãq eT÷&ÉT e÷kÕ\ ‘·s¡Tyê‘· Á|üd$ü +∫q eT÷&ÉT e÷kÕ\ es¡≈£î jÓ÷>∑ #Ój·T´sê<äT. ñ<äj·T+ q&Éø£ e÷Á‘·+ #˚j·Te#·TÃ. <ÛäqTsê«‘·+u≤] qT+∫ s¡ø£åD ø√dü+ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*.

eT<ÛäTy˚TVü≤+ ìj·T+Á‘·D˝À ˝Òø£b˛‘˚ Hê&ÉT\T <Óã“‹+{≤sTT eT<ÛäTy˚TVü≤+ ìj·T+Á‘·D˝À ˝Òø£b˛‘˚ Hê&ÉT\T <Óã“‹+q&É+, s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ eT+<ä–+#·&É+, s¡ø£ÔHêfi≤\T düqïã&É&É+ e+{Ï |ü\T düeTdü´\T eTT+#·Tø=kÕÔsTT. Hê&ÉT\T <Óã“‹+fÒ >±j·T+, |ü⁄+&ÉT rÁeeTj˚T´+ ‘·es¡≈£L H=|æŒ ø£\>∑<äT. s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ‘·–Z‘˚ ∫qï >±j·TyÓTÆHê ‘·«s¡>± ÇHÓŒ¤ø£åHé ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. s¡ø£ÔHêfi≤\T düqïã&ç‘˚ ‘·–q+‘· s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê ø±ø£ |ü⁄+&ÉT


qj·TeTj˚T´ Á|üÁøÏj·T eT+<ä–düT+Ô ~. n+<äTe\¢ >±j·÷\T, |ü⁄+&ÉT¢ $wüj·T+˝À eT<ÛäTy˚TVüQ\T ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü]. n˝≤π> eT<ÛäTy˚TVüQ˝À¢ ø±*øÏ @<Ó’Hê ‘·–*‘˚ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T #·÷|ü⁄

#ê˝≤ es¡≈î£ |ü]e÷D+˝À ô|<ä›>± ô|]–b˛sTT ñ+{≤sTT. ø±˙ meTTø£˝À ≥÷´eTsY ñqï|ü⁄Œ&ÉT kÕ<Ûës¡D+>± ø£ì|æ+#˚ \ø£åD≤\T yê|ü⁄, H=|æŒ, ø=ìïkÕs¡T¢ ø±fi¯ó¢, #˚‘·T\T ø£<ä\Ã˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&Ée#·TÃ. #ê˝≤ ‘·≈£îÿe dü+<äsꓤ˝À¢ meTTø£˝À ø±´q‡sY meTTø£ $s¡>∑&É+ <ë«sê ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. m≥Te+{Ï H=|æŒ ˝Ò≈£î+&Ü @s¡Œ&çq ∫qï ø£DÏ‹ ô|]π> ø=B› <ëì |ü]düsê˝À¢ ñqï Hê&ÉT\T, ø£+&Ésê\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ô|+#·&É+ e\¢ yê|ü⁄, H=|æŒ sêe&É+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. meTTø£ ø±´q‡sY ∫øÏ‘·‡˝À Äs√úô|&çø˘ Ä+ø±\õdtº, yÓT&çø£˝Ÿ Ä+ø±\õdtº, πs&çj˚TwüHé Ä+ø±\õdtº eTT>∑TZsT¡ yÓ’<äT´\T {°yéT>± ø£*dæ ∫øÏ‘·‡ ùde\+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+~. eTT+<ädüT>Ô ± ø±´q‡sY \ø£åD≤\T >∑T]ÔùdÔ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~.

$≥$THé m ˝À|æùdÔ πs Nø£{Ï düeTdü´\÷ ñ+{≤sTT. B+‘√ >±j·T+ rÁe+ nj˚T´+‘· es¡≈£î yê{Ïì >∑T]Ô+#·˝Òs¡T. n+<äTe\¢ ndü\T ø±fi¯¢≈î£ <Óã“\T ‘·>∑\≈£î+&Ü, |ü⁄+&ÉT¢ ø±≈£î+&Ü #·÷düTø√e&É+ ñ‘·ÔeT+.

πsNø£{Ï ÄVü‰s¡+˝À $≥$THé m ˝À|ü+ ø±s¡D+>± m≈£îÿe>± |æ\¢\≈£î dü+uÛÑ$düTÔqï yê´~Û. ø£+{Ï˝Àì ‘Ó\¢bıs¡ Á|üø±•dü÷Ô ñ+&É≈£î+&Ü, bı&ç Ä]b˛sTTq≥T¢>± ñ+≥T+~. ø£+{Ï >∑T&ÉT¶ MT<ä ‘Ó\¢ì eT#·Ã\T ø£q|ü&É‘êsTT. yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T eTdüø£ yÓ\T‘·Ts¡T˝À edüTÔe⁄\qT dü]>±

meTTø£˝À¢ ø£DÏ‘·T\T+fÒ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü* meTTø£˝À¢ @s¡Œ&˚ ø£DÏ‘T· \T ( ≥÷´eTs¡T)¢ Hê\T>∑T s¡ø±\T>± ñ+{≤sTT. ÄdæºjÓ÷kÕs√ÿe÷, á$+>¥‡ kÕs√ÿe÷ nH˚$ kÕ<Ûës¡D+>± ∫qï|æ\¢˝À¢ ø£ì|æ+#˚ ≥÷´eTs¡T¢. eT*º|ü⁄˝Ÿ yÓTÆ˝Àe÷, ø±+Á&√kÕs√ÿe÷ kÕe÷q´+>± 40 qT+∫ 70 dü+e‘·‡sê\ yê]˝À m≈£îÿe>± #·÷&É˝Òs¡T. Ç+ø± nÁX¯<ä∆ #˚ùdÔ n+<Ûä‘«· + ø£\>∑e#·TÃ. $≥$THé m m≈£îÿe>± ñqï u§bÕŒsTT, ø±´s¡{Ÿ, ø√&ç>∑T&ÉT¶, ‘êC≤ Ä≈£î≈£Ls¡\T, bÕ\T yÓTT<ä˝…’q$ ÄVü‰s¡+˝À düeTè~∆>± Çyê«*. |ü>∑\T ø£ì|ædü÷Ô sêÁ‹ düeTj·÷ìøÏ yÓ\T‘·Ts¡T˝À ≈£L&Ü Nø£{Ï>± ñ+&É&Üìï πssTT Nø£{Ï nì πsNø£≥ì n+{≤s¡T.

***

nìï+{Ïø£Hêï $\TyÓ’q dü+|ü<ä &ÉãT“ ø±<äT.. Äs√>∑´+ !!

ø£ì|ækÕÔsTT. kÕ<Ûës¡D+>± Ç‘·s¡ X¯Øs¡ uÛ≤>±˝À¢ ø±´q‡s¡T¢ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕ<Ûä$Tø£ <äX¯˝À m≥Te+{Ï ˝ø£åD≤\T ãj·T{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. @s¡Œ&çq≥Tº ‘Ó*ùddü]øÏ

qqqqqqqqqq ˇø£ eT+∫ qe⁄«, dü]b˛sTTq+‘· ìÁ<ä nìï s√>±\≈£î ñ‘·ÔeTyÓTÆq ∫øÏ‘·‡ !! dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

45


d”«j·T |üØø£å‘√ s=eTTà ø±´q‡sYqT ‘=*<äX¯˝ÀH˚ >∑T]Ô+#=#·Tà !!

s=eTTà˝À e÷s¡TŒ\T @yÓTÆHê ñqïB ˝ÒìB ‘Ó\TdüTø√yê*. yÓTT<ä{Ï uÛÑ+–eT˝À MT ¬s+&ÉT #˚‘·T\qT ô|’øÏ m‘·Ô+&ç. ¬s+&√ uÛÑ+–eT˝À MT #˚‘T· \qT ‘·T+{Ïô|’ ô|≥º+&ç. eT÷&√ uÛÑ+–eT˝À MT ¬s+&ÉT #˚‘·T\T ùd«#·Ã>¤ ± MT eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À y˚˝≤&˚≥≥Tº e~˝Òj·T+&ç. á eT÷&ÉT uÛÑ+–eT\qT n<ä›+˝À #·÷dü÷Ô ˇø√ÿ s=eTTà˝À e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+#ê*. s=eTTà Äø±s¡+, ôd’E, Äø£è‹, s=eTTàô|’q #·s¡à+ s¡+>∑T $es¡í+ ø±e&É+, ø£+~b˛e&É+ ˝Ò<ë kı≥º\T|ü&É&É+, u§&çô|\T, >∑&ɶ\T, |ü⁄+&ÉT¢ ˝Ò<ë #·s¡à+ bı\TdüTu≤s¡&É+, #·qTyÓTTq\ qT+∫ bÕ\T ø±s¡&É+ ˝Ò<ë #·qTyÓTTq\ô|’ |ü>∑Tfi¯ó¢ @s¡Œ&É&+É e+{Ï$ dü+uÛÑ$kÕÔsTT. eT+#·+ô|’ yÓ\¢øÏ˝≤ |ü&ÉTø=ì, MT s=eTTà˝À >∑&ɶ˝ÒyÓTÆHê ñHêïjÓ÷, Á|ü‹ n+>∑Tfi≤ìï |üØøÏå+∫ yÓ‘·ø±*. m&ÉeTyÓ’|ü⁄ s=eTTà≈£î ≈£î&ç #ÓsTT´ì, ≈£î&çyÓ’|ü⁄ s=eTTà≈£î m&ÉeT #ÓsTT´ì ñ|üjÓ÷–+&É+&ç. MT #˚‹ eT<Ûä´q eT÷&ÉT y˚fi¯¢ ø=dü uÛ≤>±\‘√ s=eTTàô|’ >∑{Ϻ>± n<äTeTT‘·÷ u§&çô|\T, >∑&ɶ\T @yÓTÆHê ‘·>∑T\T‘·THêïj·÷ >∑eTì+#ê*. #·qTyÓTTq\qT düVü‰ MT s=eTTà ÁbÕ+‘·+ yÓTT‘·Ô+ |üØøÏå+#·&ÜìøÏ M\T>± MTs¡T #˚ùd |üØø£åqT eè‘êÔø±s¡+˝À >±˙, ô|’ qT+∫ øÏ+<ä≈£î >±˙ #˚j·÷*. MT |üØø£åqT 46

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

s=eTTà Á>∑+<ÛäT\T ñqï #·+ø£ øÏ+~ es¡≈£î $düÔ]+#ê*. #·qTyÓTTq\≈£î n≥T, Ç≥T uÛ≤>±\ô|’ MT #˚‹ì ‘êøÏ‘˚, ø£~*dü÷Ô s=eTTà ÁbÕ+‘·+ yÓTT‘êÔìï MTs¡T ‘·&ç$T #·÷&Ü*. yÓT&É meTTø£ øÏ+<ä, <ëì #·T≥÷º ‘·&ç$T >∑&ɶ\T, u§&çô|\T @yÓTÆHê ‘êøÏq≥T¢ nì|ædüTÔ+<ë >∑eTì+#ê*. #˚‹ì e÷]à Ç+ø√ yÓ’|ü⁄ s=eTTàqT ≈£L&Ü ô|’q ù|s=ÿqï $<Ûä+>± |üØøÏå+#ê*. eøå√C≤\T nH˚ø£ yê´<ÛTä \‘√ Çã“+~ |ü&=#·TÃ. yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq$ eøå√C≤\T >±j·T|ü&É&É+, #·qTu≤\T m≈£îÿe>± Ádü$+#·&É+ e\¢ ˝Òø£ #·qTu≤\T m≈£îÿe ùd|ü⁄ q*∫ ñ+&É&É+, $Hêfi¯ Á>∑+<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\T, ÇHÓŒ¤ø£åH‡é , Ä{À ÇeTT´Hé »ãT“\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. n˝≤π> eøå√C≤˝≤\˝À #·qTu≤\T m≈£îÿe Ádü$+#·&É+ e\¢ ‘·s¡#·÷ dü÷ø£åàJe⁄\ e\¢ ÇHÓŒ¤ø£åHé u≤]q |ü&ÉT‘·T+fÒ $Hêfi¯ Á>∑+<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q »ãT“\≈£î ≈£L&Ü |üØø£å\T #˚j·Te\dæ ñ+≥T+~. ***

uÛ≤>±\T >∑T]Ô+#·+&ç... 1 2 3 4 5

6

}

düe÷<Ûëq+ : 1) ãèVü≤<ä›eTì, 2) m&ÉeT |ü⁄|ü⁄dü <ÛäeTì, 3) m&ÉeT |ü⁄|ü⁄dü <ÛäeTì, 4) m&ÉeT ø£]íø£ 5) m&ÉeT »sƒ¡]ø£ 6) Vü≤è<äj·T <ÛäeTì

eTVæ≤fi¯\T me]øÏ yêπs ‘·eT s=eTTà\qT dü«j·T+>± |üØøÏå+#·&É+ nH˚~ s=eTTà ø±´q‡sYqT ‘=*<äX¯˝ÀH˚ yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ #·ø£ÿì e÷s¡Z+. ø±´q‡sY düeTdü´ ej·TdüT‡‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü edüTÔ+~. ø£qTø£ nìï ej·TdüT‡\ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT s=eTTà\qT d”«j·T |üØø£å Á|ü‹ HÓ˝≤ #˚j·÷*. Á|ü‹ HÓ˝≤ s¡T‘·T#·Áø£+ ‘·s¡Tyê‘· á |üØø£å »s¡|ü&É+ ñ‘·ÔeT+. m+<äTø£+fÒ Ä düeTj·T+˝À s=eTTà\T eTè<ÛäTe⁄>± ñ+&ç, >∑&ɶ\T @yÓ’Hê ñ+fÒ düT\Te⁄>± ø£qTø=ÿH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. eTT≥T¢ Ä–b˛sTTq eTVæ≤fi¯\T Væ≤düº¬sø£ºMT ( |æ\¢\ dü+∫ ‘=\–+|ü⁄) Ä|üπswüHé »]–q eTVæ≤fi¯\T, s¡T‘·TÁø£eT+ HÓ\HÓ˝≤ es¡Tdü>± »s¡>∑ì eTVæ≤\\T, ‘·eT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq düeTj·÷ìï m+#·Tø√yê*.


eT÷\yê´~ÛøÏ düsê«+>±düq+ ñ|üj·TTø£Ô+ jÓ÷>±düHê\T y˚j·T&É+ <ë«sê XÊØs¡ø£ yê´j·÷eT+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£Ls¡T‘·T+~. nH˚ø£ s¡ø±\ ÄdüHê\THêïsTT. Á|ü‹ s√p yê{Ïì bÕ{Ï+#·&É+ <ë«sê dü+|üPs¡íyÓTÆq Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq Jeq+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ jÓ÷>±düHê\ô|’ n+<ä]˝Àq÷ ÄdüøÏÔ ô|]–+~. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£L&Ü M{Ïì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïsTT. jÓ÷>±˝À ˇø£ $<ÛäyÓTÆq düsê«+>±düq+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ.... X¯Øs¡+˝Àì nìï n+>±\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ Ädüq+ ø£qTø£ Bìì düsê«+>±düq+ nì ù|s¡T e∫Ã+~. Bìì m˝≤ bÕ{Ï+#ê\+fÒ... yÓTT<ä≥ X¯yêdüq+ y˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· Vü≤˝≤düq+˝À e˝… ø±fi¯¢qT yÓT\¢yÓT\¢>± ‘·\yÓ’|ü⁄ e+#ê*. q&ÉTeTTqT #·ø£ÿ>± #˚dæ ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ |ü≥Tºø√yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±fi¯¢qT yÓT\¢>± ô|’øÏ m‹Ô ì{≤s¡T>± ñ+#ê*. bÕ<ë\T, |æø£ÿ\T, ‘=&É\T, q&ÉTeTT n˙ï #·ø£ÿ>± ì{≤s¡T>± ñ+&˚≥≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. ø£fi¯ó¢ eT÷düTø=ì ø=~› ø£åD≤\T XÊ«düqT yÓT\¢>± |”*Ã, yÓT\¢>± e<äT\T‘·÷ ñ+&Ü*. yÓT\¢yÓT\¢>± ø±fi¯ó¢ ‘·\yÓ’|ü⁄ ñ+∫, q&ÉTeTTqT eTT+<äT>± H˚\ô|’ Äì+∫q ‘·sê«‘· ø±fi¯ó¢ Äì+#ê*. ø=~›ùd|ü⁄ X¯yêdüq+˝À $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*.

Á|üjÓ÷»q+: düsê«+>±düq+˝À yÓT&É˝Àì ne≥T Á>∑+~Ûì ñ‘˚Ô»|ü]∫, s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+ ô|+#·T‘·T+~. á Ädüq+ eT÷\yê´~Û, e];»+ e+{Ï yê´<ÛTä \qT ìyê]düTÔ+~. Ç~ »qH˚+Á~j·÷\ dü«düú‘·qT ô|+#·T‘·T+~. Ád”Ô\˝À s¡T‘·T#·Áø£+˝Àì <√cÕ\qT ‘=\–düTÔ+~. |ü⁄s¡Twüß˝À¢ q|ü⁄+düø£‘ê«ìï ‘=\–düTÔ+~. Ç~ }|æ]‹‘·TÔ\≈£î s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+ düÁø£eT+>± »s¡>∑&É+ e\¢ yê{Ï kÕeTs¡∆´+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, yÓHÓïeTTø£ dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T, >∑T+&Ó »ãT“\T ø£\yês¡T düsê«+>±düq+ y˚jT· ≈£L&É<äT. ***

d”ÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé≈£î $X‚wü düŒ+<äq ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ>∑s¡rs¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<ä´ ne>±Vü≤q≈£î Á|ü»\ qT+∫ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. Äs√>∑´ ne>±Vü≤q≈£î dü+ã+~Û+∫ ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ì]«sêeT+>± Á|ü#·T]‘·eTe⁄‘·Tqï d”ÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé e÷´¬>’®H\é T ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ ø£qã]#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ e÷´¬>’®Hé Á|ü‘˚´ø£‘q· T $e]+#ês¡T. n˝≤π> ÄdüŒÁ‹˝À n+~düTÔqï n‘ê´<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ ùde\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $$<Ûä $uÛ≤>±˝…’q ø±]¶j·÷\J, ø±´q‡sY, HÓÁbòÕ\J ‘·~‘·s¡ $uÛ≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡ ø£s¡|üÁ‘ê\qT yÓ’<ä´ ne>±Vü≤q •_sêìøÏ e∫Ãq yê]øÏ n+~+#ês¡T. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

47


yÓ’<ä´ |ü<äã+<ä Á|üùV≤[ø£

` ìs¡«Vü≤D : &܈ˆ

mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄

25 s¡ø±Ôìï X¯ó~∆ #˚ùd n+>±\T #êr˝À ñ+{≤sTT. (2) 26 n≥TqT+∫ ` Ç$ yê&ɶ+ e\¢ j·TTe‘· ìØ«s¡´+ ne⁄‘·T+<ä+{≤s¡T (2) (ÁøÏ+~ qT+&ç ô|’øÏ) 28 Ç~ eùdÔ eTìwæ ÁbÕD≤ìøÏ Á|üe÷<ä+ (4) 29 u…’≥ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T rdüT≈£î+fÒ á yê´~Û kÕ<Ûës¡D+>± edüTÔ+~ (6) 31 Ç$ y˚düTø√e&É+ e\¢ ≈£L&Ü ôV’≤|üf…Æ{°dt yê´~Û sêe#·Tà (2) 32 ∫qï |æ\¢˝À¢ á yê´~Û kÕ<Ûës¡D+>± e∫à nH˚ø£ eT+~ |æ\\¢ T eTs¡DÏdüTHÔ êïs¡T. (4) 34 uÛ÷Ñ $T MT<ä, ˙{Ï˝À ≈£L&Ü Áã‹πø Je⁄\qT Ç˝≤ n+{≤s¡T. (5) (düTHêï ˝Òì)

ì\Te⁄ : n&ɶ+ : 1 Á|ü|ü+#êìï Á|üdüTÔ‘·+ >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔqï yê´~Û (3) 5. Ç~ eùdÔ ∫qï |æ\¢\T #ê˝≤ ø£+>±s¡T ô|fÒºkÕÔs¡T. Ç+^¢wt ˝À (3) 6. >=+‘·T ˝À|ü\ Ç$ yêùdÔ Ä|üπswüHé ‘·|üŒì dü] (3) 7 ø£+&Ésê˝À¢ e#˚à z s¡ø£+ >∑&ɶ\T Ç+^¢wüß˝À (3) 9 eTìwæ Áù|>∑T˝À¢ ñ+&˚ á u≤ø°º]j·÷ kÕ<Ûës¡D+ (3) 10 e÷qe X¯Øs¡+˝À n‹ô|<ä› eTTK´ nej·Te+ (3) 11 X¯Øs¡+˝À Ç~ ‘·–Z‘˚ #·¬øÿs¡ yê´~Û edüTÔ+~ (4) 13 Ád”Ô\˝À n+&ÜX¯j·÷\≈£î k˛πø kÕ<Ûës¡D yê´~Û (5) 15 e÷qe⁄ì ø±fi¯¢˝À n‹ô|<ä›Hê&ç. Ç~ yê´~ÛøÏ >∑T¬s’‘˚ ø±fi¯ófl ‹$Tàs¡T¢ ekÕÔsTT. yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT nø£åsê\T (3) 16 <√eTø±≥T e\¢ e#˚à n‹kÕ<Ûës¡D yê´~Û (4) 17 eTìwæøÏ á >∑TD+ ñ+&É ≈£L&É<ä+{≤s¡T (4) 18 ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe>± Á‘ê>∑ø£b˛‘˚ á yê´~Û edüTÔ+~ (8) 19 á ÄVü‰s¡+ e\¢ dü÷Ô\ø±j·T+ edüTÔ+~ (4) 20 <ä+‘ê\T, ∫>∑Tfi¯¢≈£î k˛πø yê´~Û (4) 21 Á|ü|ü+#êìï |”&çdüTÔqï Bs¡Èø±*ø£ yê´~Û ÄÁ|òæø±qT+&ç e∫Ã+<ä+{≤s¡T (3) 22 Ç$ ÄVü‰s¡+˝À rdüT≈£î+fÒ Äs√>∑´+ (2) 23 s¡ø£Ô+˝À Ç$ ñ+{≤sTT (5) 24 _&ɶ|ü⁄{Ϻq yÓ+≥H˚ Äøχ»Hé n+<äø£ b˛‘˚ @ s¡+>∑T˝ÀøÏ e÷s¡‘ês¡T (2)

2 Ä<ÛäTìø£ @+{Ïãj·÷{Ïø˘‡ sêø£ eTT+<äT, n‹ eTTK´yÓTÆq á eT+<äT nH˚ø£ ÁbÕD≤\T ì*|æ+~ (4) 3 á yê´~Û eùdÔ eT\+˝À s¡ø£Ô+ |ü&ÉT‘·T+~ (2) 4 eTìwæ á <äX¯˝ÀøÏ yÓ[‘˚ Áã‘·ø£&É+ ø£wüº+ (2) 5 eTìwæ X¯Øs¡+˝À n‹ bı&ÉyÓ’q meTTø£ (3) 8 eTìwæ s¡ø£Ô+˝À Ç~ ô|]–‘˚ >∑T+&Ób˛≥T eTT|ü m≈£îÿe (5) 10 á eT<Ûä´˝≤e⁄>± ñqï yêfi¯ó¢ á ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. (5) á ∫øÏ‘·‡e\¢ Ç{°e\ ˇø£ q{Ï eTs¡DÏ+∫+~. 12 ø=+<ä]˝À ñqï uÛÑj·÷ìï Ç˝≤ |æ\TkÕÔs¡T (3) 14 ø±fi¯ó¢ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛j˚T ˇø£ *+|òtÁ>∑+<ÛäT\ yê´~Û (4) 17 á yê´~Û e÷qe⁄ì yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+ e\¢ edüTÔ+~. 21 uÛ≤s¡rj·T eTVæ≤fi¯\T m≈£îÿe XÊ‘·+ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ*b˛e&É+ ? 27 Ç$ ‹q&É+ Äs√>±´ìøÏ eT+∫ <ä+{≤s¡T (2) (ÁøÏ+~ qT+&ç ô|’øÏ) 30 á $≥$THé ìeTàC≤‹ |üfi¯˝¢ À m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. (1) 33 Ç~ #Ój·T´&É+ Äs√>±´ìøÏ eT+∫<äì Ç{°e\ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~ (2) (ÁøÏ+~qT+&çô|’øÏ) ***

n&ɶ+ : 1) ôd’«Hé|òüP¢ 5) |ò”esY 6) {≤ì‡˝Ÿ‡ 7) eTjÓ÷e÷ 9) áø√* 10) *esY 11) ÇqT‡*Hé 13) b˛©dædæºø˘ 15) düj·÷{Ï 16) eT˝Ò]j·÷ 17) |üø£åyê‘·+ 18) j·T÷]qØ ÇHéô|òø£åHé 19) »+ø˘ |òü⁄&é‡ 20) |üjÓ÷]j·÷ 21) msTT&é‡ 22) Á|òüP{Ÿ‡ 23) s¡ø£Ôø£D≤\T 24) ˙\+ 25) \+>¥‡ 26) Á&É>¥‡ 28) >∑T+&Ób˛≥T 29) mMT_j·÷dædt 31) {≤≥÷ 32) &Éj˚T]j·÷ 34) j·÷|òæ_j·÷Hé‡ ì\Te⁄ : 2) ô|ì‡*Hé 3) ô|’˝Ÿ‡ 4) ø√e÷ 5) |ò”eTsY 8) ø=\ÁkÕº˝Ÿ 10) *bò˛düø£åHé 12) bò˛_j·÷ 14) ô|ò’˝Ò]j·÷ 17) |üø£åyê‘·+ 21) m˙$Tj·÷ 27) q{Ÿ‡ 30) $≥$THé dæ 33) jÓ÷>∑ 48

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016


qeTà+&ç... qeTàø£bı+&ç !! Ä|ò”dt esYÿ ... <˚e<ëdüT Á&ç+ø˘#˚dæ Ç+{Ϭøfi≤fl&ÉT. uÛ≤s¡´≈£î nqTe÷q+ sê≈£L&É<äì ˝≤|t{≤|t ‘Ó]∫ #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï≥Tº j·÷ø£åHé #˚j·TkÕ>±&ÉT. eT∞¢ ‘ê>=#êÃsê ? ø√|ü+>± n&ç–+~ bÕs¡«‹ ˝Ò<äT... Ä|ò”dt esYÿ #˚düT≈£î+≥THêïqT. ‘·\ ‹|üŒ≈£î+&Ü »yê_#êÃ&ÉT <˚e<ëdüT. Á;|òtπødüT ‘Ó]#ê ? $düTÔb˛sTT+~ bÕs¡«‹

eT\T|ü⁄\T ... Ç<˚+≥e÷à... MT ø£<∏ä˝À n&ÉT>∑&ÉTø°ÿ eT\T|ü⁄˝Ò... u…’ø˘ eT\T|ü⁄ ‹]–+~. ø±s¡T eT\T|ü⁄ ‹]–+~. ≈£îø£ÿ eT\T|ü⁄ ‹]–+~. sêCÒwt eT\T|ü⁄ ‹]>±&ÉT. s¡»ì eT\T|ü⁄ ‹]–+~... $düTÔb˛j·÷&ÉT yês¡|üÁ‹ø£ m&ç≥sY. >∑‘·+˝À Hê ø£<∏ä˝À eT\T|ü⁄˝Ò¢eì #ÓbÕŒs¡T ø£<ä+&û >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~ s¡#·sTTÁ‹ s¡+>∑eTDÏ

neø±X¯+ ...

yê&Éì ÇqTeTT ‘·T|ü⁄Œ |ü&ÉT‘·T+~, ø£<ä\ì ˙s¡T dü«#·Ã¤‘·qT ø√˝ÀŒ‘·T+~, n˝≤π> ã<ä∆ø£+ yÓT<ä&ÉTqT ìùdÔ»+ #˚düT+Ô ~. ø£cÕº\e\¢ ø£*π> øå√uÛÑqT ñqï‘·T&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘·≥Tºø√>∑\&ÉT, kÕqMT<ä sê|æ&çì e÷DÏø£´y˚T düVæ≤+#·>∑\&ÉT ø±˙ eT{Ϻ>∑&ɶ ø±<äT. ndüeTs¡T∆&çøÏ n&ɶ+øÏ>± ‘√#˚ sêsTT düeTs¡T∆&çøÏ k˛bÕq+ ne⁄‘·T+~. y˚T<Ûëe⁄\T ‘·eT y˚T<ÛädTü ‡qT #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ ˝≤+‘·s¡T˝≤ ø±ø£ n+<ä]ø° <ë] #·÷ù| ˝…’{ŸVü≤Ödt ˝≤ $ìjÓ÷–+#ê*.

ø£+>±s¡T>± ø±˝Ÿ#˚dæ+~ ø±+‘·+.

neTà... Áù|eT≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+. e~\+>± ø±bÕ&ÉTø√. ÄyÓTqT b˛>=≥Tº≈î£ qï|ü⁄Œ&ÉT ø±˙ Ä ˝À≥T m+‘· <äTs¡“s¡¡yÓ÷ ‘Ó©<äT.

Äj·Tq≈£î |ü>∑\T e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«+&ç. ÁbÕã¢yéT kÕ˝Ÿ« ne⁄‘·T+~. nì bò˛Hé ô|fÒºXÊ&ÉT &Üø£ºsY.

Wqï‘·´eT+fÒ ø√]ø£\qT #·+|ü⁄ø√e&É+ ø±<äT, yê{Ïì n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√e&É+.

&Üø£ºsY>±s¡÷... ìÁ<ä˝À e÷yês¡T ‘Ó>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. uÛÑj·T+>± ñ+~. e∫à #·÷&É>∑\sê.

qy˚«»Hê düTœH√uÛÑe+‘·T.... eTs¡¶sY #Ój·T´˝Ò<äT ... á eTs¡ø£\T #·÷dæ nqTe÷q+ |ü&Éø£+&ç... e÷ Ç+{À¢ <√eT\T m≈£îÿe... yê{Ïì sƒ¡|”sƒ¡|”eTì ø=fÒºdü]øÏ Hê wüs¡Tº Ç˝≤ nsTT´+~ kÕsY !!

nq+‘·yÓTÆq <äT'U≤ìï ∫qï qe⁄« #Ó]|æy˚düT+Ô ~, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTqÆ eTÚHêìï ˇø£ÿ e÷≥ ‘·T&ç∫y˚düTÔ+~. m|ü⁄Œ&É÷ øÏ+<ä |ü&Éø£b˛e&É+ ø±<äT, |ü&çq Á|ü‹kÕØ ‹]–˝Òe&Éy˚T >=|üŒ. ø£\\T ø£H˚yê]øÏ >∑T+&Ó<ÛÓ’s¡´+ yÓT+&ÉT>± ñ+&Ü*, ø£\\ rs¡+ #˚sê\+fÒ ì|ü⁄Œ\ u≤≥˝À q&Éyê* eT]. dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

49


` ìs¡«Vü≤D :

1 dü÷s¡´ s¡•à <ë«sê \_Û+#˚ $≥$THé @~ ? m) $≥$THé`m _) $≥$THé`&ç dæ) $≥$THé`¬ø &ç) $≥$THé`dæ

2 u§bÕŒsTT |ü+&ÉT˝À n~Ûø£+>± \_Û+#˚ $≥$THé @~ ? m) $≥$THé`&ç _) $≥$THé`dæ dæ) $≥$THé`_ &ç) $≥$THé`m

3 ìeTà, Hê]+» C≤‹ |ü+&É¢˝À \_Û+#˚ $≥$THé @~ ? m) $≥$THé`&ç _) $≥$THé`dæ dæ)$≥$THé`¬ø &ç) $≥$THé`_

4 á $≥$THé ˝À|ü+ e\¢ ∫qï|æ\¢˝À¢ πsNø£{Ï yê´~Û edüTÔ+~ ? m) $≥$THé`dæ _) $≥$THé`m dæ) $≥$THé`&ç &ç) $≥$THé`_

5 eTìwæ X¯Øs¡+˝À #·¬øÿs¡qT ìj·T+Á‹+#˚ Vü‰s√àHé @~ ? m) <∏Ó’sêsTT&é _) áÁk˛ºõø˘ dæ) ÇqT‡*Hé &ç) mÁ&çq*Hé

6 eTìwæ yÓT<ä&ÉT˝À ñ+&˚ ø£D≤\qT @$T n+{≤s¡T ? m) HÓÁbòÕqT¢ _) qT´sêqT¢ dæ) m\Áø±ºqT¢ &ç) ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡

7 e÷qe⁄ì s¡ø£Ô+ mÁs¡>± ñ+&É&ÜìøÏ ø±s¡DeTj˚T´ |ü<ës¡∆+ @~? m) yÓT˝ÀìHé _) V”≤yÓ÷>√¢_Hé dæ) ø±*¸j·T+ &ç) yÓT^ïwæj·T+

8 á ÁøÏ+~ Vü‰s√àHé Ád”Ô\˝À >∑T+&Ób˛≥T sê≈£î+&Ü ìs√~düTÔ~ ? m) ÁbıC…dæºsêHé _) áÁk˛º»Hé dæ) Ábı˝≤øϺHé &ç) ôd]{ÀìHé

9 s¡ø£Ô+ >∑&ɶ ø£≥º&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&˚ |ü<ës¡∆+ @~ ? m) Á‘=+_Hé _) Áb˛Á‘=+_Hé dæ) Áù|{Ÿ˝…{Ÿ‡ &ç) ‘Ó\¢s¡ø£Ôø£D≤\T

10 eTVæ≤fi¯˝À¢ meTTø£\T ô|fi¯ódüTu≤s¡&É+ (ndæºjÓ÷b˛s√dæHé) nH˚ yê´~Û sêe&ÜìøÏ á ÁøÏ+~ Kì»+ ø±s¡D+ ? m) yÓT^ïwæj·T+ _) ◊s¡Hé dæ) ø±*¸j·T+ &ç) ø±&çàj·T+

11 eTqTwüß˝À¢ @ |æ¬>à+{Ÿ ˝À|æùdÔ ªª‘Ó\¢u§*¢μμ (${Ï*>√) nH˚ #·s¡à yê´~Û edüTÔ+~ ? m) ôds¡{ÀìHé _) yÓT\{ÀìHé dæ) mÁ&çq*Hé &ç) Væ≤yÓ÷>√¢_Hé

12 |ü⁄s¡Twüß˝À¢ ã≥º‘·\≈£î ø±s¡DeTj˚T´ Vü‰s√àqT¢ @$ ? m) Ábıõdæºs¡Hé _) @+Á&√»Hé‡ dæ) ø±]¶CÀHé‡ &ç) m|æHÓÁ|òæHé

13 e÷qeX¯Øs¡+˝À ø±*¸j·T+ KìC≤ìï ìj·T+Á‹+#˚ Vü‰s√àHé @~ ?

&܈ˆ mdt. Á|ükÕ<äsêe⁄ yê´~ÛÁ>∑düÔeTe⁄‘·T+~ ? m) >∑T+&Ó _) }|æ]‹‘·TÔ\T dæ) øÏ&ûï\T &ç) *esY

16 yê‘êes¡D+˝À á yêj·TTe⁄ m≈£îÿyÓ’‘˚ e÷qe C≤‹øÏ qwüº+ ? m) ø±s¡“Hé&ӒĬø’‡&é _) ø±s¡“HéyÓ÷Hê¬ø’‡&é &ç) HÓ’Á{À»Hé &ç) V”≤*j·T+

17 á Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ eTìwæ ÁbÕD≤ìøÏ Á|üe÷<ä+ ? m) Ç<∏Ó’˝ŸÄ\ÿVü‰˝Ÿ _) $T<∏Ó’˝Ÿ Ä\ÿVü‰˝Ÿ dæ) Ábıô|’˝Ÿ Ä\ÿVü‰˝Ÿ &ç) 100% dæŒ]{Ÿ

18 á ÁøÏ+~ $≥$THé ˝À|ü+ e\¢ ªªu…] u…]μμ yê´~Û edüTÔ+~ ? m) _.ø±+ô|¢ø˘‡ _) $≥$THé`&ç dæ) $≥$THé`¬ø &ç) $≥$THé`m

19 Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ eTs¡D≤\≈£î ø±s¡D+ ? m) >∑T+&Ób˛≥T _) q÷´yÓ÷ìj·÷ dæ) s√&ÉT¶Á|üe÷<ë\T &ç) ø£\sê

20 ∫qï|æ\¢˝À¢ n‘·´~Ûø£ eTs¡D≤\≈£î ø±s¡D+ ? m) »«sê\T _) $πs#·Hê\T dæ) b˛*jÓ÷ &ç) <ÛäqTsê«‘·+

21 eè<äT∆˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± ø£ì|æ+#˚ eT‹eTs¡T|ü⁄ yê´~Û ? m) bÕ]ÿHédüHé‡ yê´~Û _) &çyÓTì¸j·T dæ) Ä©®eTsY‡ &ç) ôd’ø√dædt

22 yÓTT\¬ø‘˚Ô $‘·ÔHê˝À¢ \_Û+#˚ eTTK´yÓTÆq b˛wüø±\T @$ ? m) $≥$TqT¢ _) @+{ÏÄøχ&Ó+≥T¢ dæ) Áb˛{°qT¢ &ç) ø=e⁄«|ü<ësê∆\T

23 á ÁøÏ+~ ø=e⁄«|ü<ësê∆\T >∑T+&Ób˛≥T≈£î ø±s¡D+ ? m) ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ _) Áf…Æ–»¬s’&ÉT¢ dæ) ôV’≤&Óì‡{° ˝…’b˛Ábı{°Hé‡ &ç) ˝À&Óì‡{° ˝…’b˛Áb˛{°Hé‡

24 ∫qï|æ\¢˝À¢ á ÁøÏ+~ ø°fi¯fl yê´~Û uÛÑ$wü´‘Y˝À >∑T+&Ó »ãT“≈£î ø±s¡D+ ø±e#·Tà ?

K

m) b˛*jÓ÷ _) π>{Ÿ dæ) s¡Te÷{Ïø˘ |ò”esY &ç) Äs¡∆¬s’{Ïdt

25 á ÁøÏ+~ yê´~Û |ü+<äT\qT+&ç eTqTwüß\≈£î e∫Ã+<ä+{≤s¡T? m) muÀ˝≤ _) msTT&é‡ dæ) ôd’«Hé|òüP¢ &ç) q÷´yÓ÷ìj·÷

düe÷<ÛëHê\T : 1)_, 2)&ç, 3)_, 4)_, 5)dæ, 6)_, 7)_, 8)_, 9)dæ, 10)dæ, 11)_, 12)_, 13)_, 14)&ç, 15)&ç, 16)_, 17)_, 18)m, 19)dæ, 20)_, 21)dæ, 22)_, 23)&ç, 24)dæ, 25)dæ

yÓT&ç øÏ«CŸ

m) <∏Ó’sêsTT&é _) ù|sê<ÛÓ’sêsTT&é dæ) Á>√‘YVü‰s√àHé &ç) mÁ&çqHé

14 s¡ø£Ô+ >∑&ɶ ø£≥º&É+˝À düVü‰j·T|ü&˚ $≥$THé @~ ? m) $≥$THé`dæ _) $≥$THé`_ dæ) $≥$THé`m &ç) $≥$THé`¬ø

15 Ä\ÿVü‰\T m≈£îÿe>± rdüTø√e&É+ e\¢ á ÁøÏ+~ nej·Te+ 50

dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

ãs¡Te⁄ ô|]>±s¡T düTU≤\≈£î eT]–... Äs√>±´ìï ô|+#·Tø√+&ç ãs¡Te⁄ ‘·]– !!


ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹øÏ edüTÔqï s√>∑T\≈£î ùdy˚ |üs¡e÷e~Û>± Äràj·T ùde\+~+#ê\ì ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY #·\kÕì $»j·T\øÏåà Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. 67e >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À |òüTq+>± »]>±sTT. á dü+<äs¡“+¤ >± eTT+<äT>± ÄdüŒÁ‹ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’s¡àHé dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #ÛÓ’sY|üs‡¡ Hé &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà, m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt, ≈£îe÷¬sÔ ∫s¡+J$ áwü, d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ C≤rj·T C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #ÛÓ’sY |üs¡‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T kÕ«‘·+Á‘·´+ rdüT≈£îsê>±, |ü]bÕ\q m˝≤ #˚j·÷\qï $wüj·T+˝À uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫ neT\T #˚XÊs¡ì, Ä s√EH˚ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚&ÉTø£\T dü+<äs¡“¤+>± kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\qT eTqq+ #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. yê] ‘ê´>±\T nqq´yÓTÆqeì ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Áù|eT‘·‘·«+‘√ eTT+<äT≈£î q&Ée&É+ <ë«sê düe÷C≤_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ ùdyê‘·‘·Œs¡‘q· T n\es¡TÃø√e&É+ <ë«sê ÄdüŒÁ‹ì HÓ+ãsYeHé ÄdüŒÁ‹>± r]Ã~<ë›\ì dü÷∫+#ês¡T. ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑ dü÷Œ]Ô>± n+<äs¡+ ◊ø£´‘·‘√ eTT+<äT≈£î q&Éyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäe ùde nqï≥T¢ ÄdüŒÁ‹øÏ edüTÔqï s√>∑T\≈£î ùde\+~+#·&É+ <ë«sê dü+‘·è|æÔì ø£\T>∑CÒj·÷\ì ÄdüŒÁ‹ dæã“+~øÏ ~X¯, ìπs∆X¯+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑D‘·+Á‘· y˚&ÉTø£\ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á_{°wt X¯è+K˝≤\ qT+∫ $eTTøÏÔ ø£*–+∫q b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\≈£î ìyêfi¯ó\]Œdü÷Ô eTqq+ #˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. d”áy√ {Ï. #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’<ä´ $<ä´ n+~+∫q $XÊK q>∑s¡+˝À ˇø£ ÄdüŒÁ‹ ì]à+#ê\qï ‘·|üq‘√ \+&ÉHé qT+∫ dü«sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ eTVü‰eèø£å+ ˝≤+{Ï ÄdüŒÁ‹ì kÕú|æ+∫

` &Üø£ºsY

#·\kÕì $»j·T\øÏåà

Ç#êÃs¡Hêïs¡T. #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà düVü≤ø±s¡+‘√ 1994˝À 30 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± ÁbÕs¡+_Û+∫, 2007 Hê{ÏøÏ 120 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>±, 2010 Hê{ÏøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À 300 |ü&Éø£\ ÄdüŒÁ‹>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<ä+<ä+fÒ, &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ ø£èwæ nyÓ÷|òüTeTì, Äj·Tq ∫s¡düàs¡D°j·TT\ì ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|ü‘·´ø£å+>± 800 eT+~øÏ , |üs√ø£å+>± y˚˝≤~ eT+~øÏ ñbÕ~∏ n+~düTÔqï ÄdüŒÁ‹˝À s√>∑T\≈£î ñ‘·eÔ T ùde\+~+#·&É+ <ë«sê dü«ØZj·T &Üø£ºsY #·\kÕì s¡+>±sêe⁄ ÄX¯j·÷\qT eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq ÄX¯j·÷\ø£qT>∑TD+>± eT]+‘· n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&ÜìøÏ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY #·\kÕì XË’©wt ÄdüŒÁ‹ ìs¡«Vü≤Dô|’ |üP]ÔkÕúsTT <äèwæºkÕ]+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. n_Ûeè~∆˝À uÛ≤>∑+>± $»j·Tq>∑s¡+˝À 100 |ü&Éø£\ kÕeTs¡∆´+ ø£*–q ø°«Hé‡mHéÄsY◊ ÄdüŒÁ‹ ìsêàD+ #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. n˝≤π> ø°«Hé‡mHéÄsY◊ øÏ¢ìø˘‡ |ü\T #√≥¢ @sêŒ≥T≈£î <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ø£ècÕísêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]düsê\ X¯óÁuÛÑ‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q dü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Y eT]+‘·>± neT\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#·Tø√e&É+ <ë«sê nHês√>±´\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, j·TTe‘· á $wüj·T+˝À ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. HÓÁbòÕ\õdtº &Üø£ºsY m.$. yÓDT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À |ü⁄≥º&É+ >∑s¡«+>± ñHêï, ø=ìï $wüj·÷˝À¢ Ç+ø± yÓqTø£ã&˚ ñHêïeTHêïs¡T. <˚X¯ Á|ü‹wüºqT K+&Ü+‘·sê\≈£î rdüT¬øfi¯¢&É+ Äq+<ä+>± ñHêï, <˚XÊ~ÛH˚‘·\T nø£ÿ&É rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T uÛ≤s¡‘Y˝À neT\T »s¡>∑&É+˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï C≤|ü´+ ø=+‘· u≤<Ûä ø£*–k˛Ô+<äHêïs¡T. j·TTe‘· Bìì u≤<Ûä´‘·>± rdüT≈£îì uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Wqï‘ê´ìï #êfÒ ~X¯>± ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüsêìï H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. dü]ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤º*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. q]‡+>¥ø±˝Òõ Á|æì‡|ü˝Ÿ sêCÒX¯«] eø£Ô>± e´eVü≤]+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY dürwtu≤ãT e+<äq düeTs¡ŒD #˚kÕs¡T. |ü\Te⁄s¡T &Üø£ºs¡T¢, |ü\T $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. *** dæÄsYÄsY ôV≤˝ŸÔ ãT˝…{ÏHé |òæÁãe] 2016

51

Advt.,

ùdy˚ |üs¡e÷e~Û>± |üì#˚j·÷*


CRR HEALTH BULLETIN Telugu Monthly

February - 2016

APTEL 14779

Published and Owned by Chalasani Saileesh, Published from # 50-53-14, Gurudwara Lane, Seetammadhara, Visakhapatnam - 530 013, A.P., Printed by B. Murali, Printed at Vinay Offset Printers, # 39-6-43, Beside BSNL Office, Premasamajam Road, Dabagardens, Visakhapatnam - 530 020, A.P. Editor: Dr. A.V. Venugopal

February 2016 Booklet  

Queens NRI Hospital, CRR Health Bulletin February 2016