__MAIN_TEXT__

Page 1


• Εκδότης δίβατον

• Οργάνωση - Έρευνα - Συντονισμός - Επιμέλεια Γιάννης Μπακιρτζίδης

• Κείμενα Γιάννης Μπακιρτζίδης

• Διορθώσεις Κειμένων Δήμητρα Κόκκαλη Κύα Τζήμου

• Φωτογράφιες Artwave dolphins//communication design

• Σχεδιασμός dolphins//communication design www.dolphinsonline.gr

• Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία iPrint L.t.d. www.iprint.gr info@iprint.gr

© για την έκδοση - δίβατον © για τις φωτογραφίες - οι φωτογράφοι

Τα δικαιώματα της έκδοσης, ανήκουν στους δημιουργούς. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος της έκδοσης, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Το υλικό που παρουσιάζεται στην έκδοση έχει αναπαραχθεί με την συγκατάθεση των δημιουργών και καμία ευθύνη δεν φέρουν ο εκδότης ή ο τυπογράφος για τυχόν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που προκύπτει από το περιεχόμενο της έκδοσης.

w w w. t y p o d e m o n s . c o m


INDEX

010 012 014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος του συγγραφέα Το π α ρ ό ν κ α ι τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς . Drupa 2012 - Nanographic Technology Ένα σημείωμα- παράκληση για το περιβάλλον μας

018 020 022 024 026 028 030

ΧΑΡΤΙ Λίγα λόγια για το χάρτι Τα π ι ο ε μ π ο ρ ε ύ σ ι μ α ε ί δ η χ α ρ τ ι ώ ν Βάρος & σχήματα χαρτιού Πρότυπες διαστάσεις χαρτιών βάση ISO Π ό σ ω ν γ ρ α μ μ α ρ ί ω ν χ α ρ τ ί χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε ο τ υ π ο γ ρ ά φ ο ς; Τα ν ε ρ ά τ ο υ χ α ρ τ ι ο ύ Χαρτί διπλής & τριπλής επίχρισης

034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ Άλλο φύλλο & άλλο σελίδα Τ ί ε ί ν α ι τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ό; Προγράμματα προεκτύπωσης Οικονομία στα δοκίμια Γ ι α τ ί η τ ε τ ρ α χ ρ ω μ ί α λ έ γ ε τ α ι C M Y… K; Αν ά λ υ σ η & σ κ α ν ά ρ ι σ μ α Μουαρέ & γωνίες του πλέγματος κουκίδων ράστερ Διαχωρισμός χρωμάτων (cοlour separation) & τσιγκοι Προσοχή στις εικόνες RGB Χρήση φωτογραφιών απο το internet Μοντάζ τούμπα γωνία Σωστά πλάτη πτυχών σε πολύπτυχα έντυπα Τ ο “δ ό ν τ ι” δ ε ν ε ί ν α ι ί δ ι ο σ ε ό λ ε ς τ ι ς ε π ί π ε δ ε ς o f f s e t μ η χ α ν έ ς Φάκελα με φόντο Μην ξεχνάτε τα ξακρίσματα (bleeds) Οικονομία χαρτιού & colour bar Trapping (παγίδευση)

070 072 074 076 078 080 082 084 086 088 090 092 094 096 098 100 102

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η εκτύπωση offset με απλά λόγια Άλλο τυπογραφείο & άλλο λιθογραφείο (offset) Επιλογή τυπογραφείου Τε λ ι κ ό δ ε ί γ μ α α π ό τ ο ν τ υ π ο γρ α φ ό Αν α τ ύ π ω σ η δ ο υ λ ε ι ά ς . . . χωρίς δείγμα της προηγούμενης εκτύπωσης Η ποιότητα εκτύπωσης σε όλα τα χαρτιά δεν είναι ίδια Μαύρο φόντο 100% Black Πολύ λεπτές γραμμές (hairlines) Κούφια γράμματα μέσα σε φόντο Επικινδυνότητα στα ράστερ 1% έως 3% Αν ο μ ο ι ό τ η τ α χ ρ ώ μ α τ ο ς σ ε ρ ά σ τ ε ρ φ ό ν τ α τ ε τ ρ α χ ρ ω μ ί α ς Ράστερ φόντο που αλλάζει χρωματικά κάθετα στη φωτογραφία Ά λ λ ο “ά ν ο ι γ μ α χ α ρ τ ι ο ύ” & ά λ λ ο “π α ι γ μ έ ν α μ έ τ ρ α” Βερνίκι νερού, βερνίκι uv & πλαστικοποίηση Το μ ε λ ά ν ι ξ ε θ ω ρ ι ά ζ ε ι σ τ ο ν ή λ ι ο Χρονική πίεση στον τυπογράφο Κακή συνεννόηση με τον τυπογράφο


TYPO DEMONS

104 106

Ο εντοπισμός του λάθους Π ό τ ε ζ η τ ά μ ε α π ό τ ο ν τ υ π ο γ ρ ά φ ο ν α “κ ρ α τ ή σ ε ι” τ ο υ ς τ σ ί γ κ ο υ ς

110 112 114 116 118 120 122

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Σωστή επιλογή τρόπου βιβλιοδεσίας Γρ ά μ μ α τ α κ ο ν τ ά σ ε σ η μ ε ί α κ ο π ή ς The creep effect Όριο σελίδων σε έντυπο καρφίτσα Κατώτερο όριο σελίδων σε έντυπο κολλητό Κατάλογοι με εσωτερικές σελίδες πολλών γραμμαρίων Μέθοδος πίκμανσης

126 128

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Α • Μ Ε ΤΑ Φ Ο ΡΑ • Π Α ΡΑ Δ Ο Σ Η Προβλήματα κατά την παραλαβή της δουλειάς Συσκευασία εντύπων

132 134 136 138 140 142 144

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Σωστό σκανάρισμα μονoχρωμίας βιβλίου Σωστός υπολογισμός ράχης βιβλίου Σωστή αρίθμηση βιβλίου, περιοδικού Εκμετάλλευση μέγιστου σχήματος σε βιβλία με λευκά περιθώρια Μην ξεχάσετε το ISBN στο βιβλίο σας Το σ ω σ τ ό μ έ γ ε θ ο ς γ ι α τ α “αυ τ ι ά” ε ν ό ς β ι β λ ί ο υ Πότε ένα βιβλίο πρέπει να δένεται ραφτό - κολλητό

148 150 152 154 156 158 160 162 164

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Γι α τ ί π ρ έ π ε ι ν α ξ έ ρ ε τ ε ν α κ ο σ τ ο λ ο γ ε ί τ ε έ ν α έ ν τ υ π ο Η “φύ ρ α” τ η ς ε κ τ ύ π ω σ η ς Ομαδικές εκτυπώσεις σκέψου & κέρδισε Η εκτύπωση μιας όψης είναι πιο οικονομική Οικονομία σε πολλαπλά ίδια έντυπα με διαφοροποιημένα κείμενα Απλές λύσεις για οικονομία Οι τσίγκοι μετά την εκτύπωση Τα κ α λ ο ύ π ι α π ο υ π λ η ρ ώ ν ε τ ε σ α ς α ν ή κ ο υ ν Κόστος τεμαχίου VS τιμής εντύπου

168 170 172

CRASH TESTS Βιβλιοδεσία κόλλας σε ψηφιακά εργαστήρια VS βιομηχανική βιβλιοδεσία Offset VS digital printing Κ υ λ ι ν δ ρ ι κ έ ς μ η χ α ν έ ς “w e b” V S ε π ί π ε δ ε ς ;

176 178 180 182 184

ΓΕΝΙΚΑ Σωστή περιγραφή ενός εντύπου Κρατάτε πάντα back up Ο ρόλος του ελέγχου ποιότητας στην παραγωγή εντύπου Ρίσκο σε πολύπλοκες δουλειές Απαραίτητα & χρήσιμα εργαλεία


012 013

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Τ Υ Π Ο Γ ΡΑΦ Ι Α Σ . D R U PA 2 0 1 2 NANOGRAPHIC TECHNOLOGY H D R U PA Ε Ι Ν Α Ι Η Π Ι Ο Μ Ε ΓΑ Λ Η Κ Α Ι Γ Ν Ω Σ Τ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Ε ΚΘ Ε Σ Η Π ΟΥ ΑΦ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ν Τ Ο Μ Ε Α ΤΩ Ν Γ ΡΑΦ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν ( d r u p a . c o m ) . Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ Ο Π Ο Ι Ε Ι ΤΑ Ι Κ Α Θ Ε Τ Ε Σ Σ Ε ΡΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ Τ Ο D Ü S S E L D O R F Τ Η Σ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Η Τ Ε Λ Ε Υ ΤΑ Ι Α Ε Λ Α Β Ε Χ Ω ΡΑ Τ Ο Ν Μ Α Ι Ο Τ ΟΥ 2 0 1 2 . (Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2016).

TYPO DEMONS


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σίγουρα, οποιαδήποτε εξέλιξη ή καινοτομία του τομέα των γραφικών τεχνών παρουσιάζεται πρώτα εκεί. Τα τελευταία 20 χρόνια επισκέπτομαι ανελλιπώς αυτήν την πολύ αξιόλογη έκθεση και έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά όλες τις εξελίξεις στον τομέα. Την εξέλιξη των ψηφιακών μηχανημάτων, τη μετάβαση από την τεχνολογία των films και των συμβατικών τσίγκων στην τεχνολογία CTP δηλαδή computer to plate (κατάργηση των films), την εξέλιξη των εκτυπωτικών μηχανών offset και τη βελτίωσή τους σε ποιότητα, σε ταχύτητες αλλαγών και παραγωγής, σε αυτοματισμούς. Όλα αυτά, βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια φτάνουν στο ζενίθ της δυνατότητας εξέλιξης από τεχνικής πλευράς και η τελευταία Drupa δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτός από την παρουσίαση μιας καινοτομίας, που και αυτή είναι σε τελική φάση πραγματοποίησης ακόμα και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε από τους κολοσσούς του κλάδου, Heidelberg, Roland κλπ. Η καινοτομία αυτή ανήκει στον Benny Landa (εμπνευστή και των ψηφιακών μηχανών indigo) και είναι η επαναστατική Nanography. Η Nanographic Technology συνδυάζει τις αποδόσεις (ταχύτητες κλπ), τα μικρά κόστη μελανιού και τα μεγάλα format της offset με την ευελιξία της ψηφιακής εκτύπωσης, αφού καταργεί τελείως τους τσίγκους και τις συμβατικές μεθόδους. Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλά video που παρουσιάζουν την τεχνολογία αυτή. Η nanography, βέβαια, ακόμη δεν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο παραγωγής μηχανών και ίσως χρειαστεί ακόμα πολύς καιρός για να δούμε τέτοιες μηχανές να πωλούνται στην αγορά. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο κύριος Landa είναι πολύ δυνατός showman στις παρουσιάσεις του, δίνει αλαζονικά μεγάλες χολιγουντιανές διαστάσεις και ξέρει να ενθουσιάζει τον κόσμο. Το ίδιο είχε κάνει στην Drupa του 2000 με την παρουσίαση της Indigo. Κατάφερε με διαφορά να ενθουσιάσει τον κόσμο με τα supershows του. Η ιστορία θα δείξει τελικά αν αλλάξει το μέλλον της τυπογραφίας για μια ακόμη φορά ή όχι, γιατί η ιστορία γράφεται με γεγονότα και όχι με shows.


01

ΧΑΡΤΙ

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του χαρτιού είναι όλα εκείνα τα υλικά που αναμειγνύονται με νερό και χρησιμοποιούνται ώστε να γίνει το ινώδες εναιώρημα, το οποίο μετά από καθαρισμό και την κατάλληλη διύλιση εισάγεται στην χαρτιποιητική μηχανή. ( Ίνες κυτταρίνης, φυτικές ίνες από βαμβάκι, λινάρι, κάνναβι, ξύλο, διάφοροι χαρτοπολτοί, κομμάτια υφάσματος, ξυλοπολτός, ορυκτές και τεχνητές ίνες.)

Λ Ι ΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

Ο πολτός των πρώτων υλών αναμειγνύεται με χημικές ουσίες (ρητίνη, ζωικές κόλλες, άμυλο, καολίνη, τάλη), οι οποίες καθορίζουν την αντοχή και τον όγκο του χαρτιού. Το μείγμα περνάει από τα στάδια επεξεργασίας της χαρτοποιητικής μηχανής και αφού στεγνώσει και εξατμιστεί η υγρασία του, τυλίγεται σε μεγάλα ρολά, τα οποία τελικά κόβονται σε μικρότερα, ανάλογα με τις παραγγελίες και τα μεγέθη των εκτυπωτικών μηχανών.

Τ Ο Χ Α Ρ Τ Ι Ε Ι Ν Α Ι Η Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Η Π Ρ Ω Τ Η ΥΛ Η Ε Ν Ο Σ Ε Ν Τ Υ Π ΟΥ. Ε Χ Ε Ι Β Α Ρ Ο Σ , Π Α Χ Ο Σ , Σ Χ Η Μ Α , ΥΦ Η Κ Α Ι Α Λ Λ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΤΑ Ο Π Ο Ι Α Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ ΟΥ Ν ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Φυσικά υπάρχουν και τα “ειδικά χαρτιά” τα οποία επεξεργάζονται περαιτέρω με διάφορους τρόπους μέχρι την τελική τους μορφή.


TYPO DEMONS

018 019

V E LV E T FREELIFE BRISTOL

KRAFT

B I TA C O T

ILLUSTRATION


042 043

M A G E N TA

YELLOW

TYPO DEMONS

Y M

C YA N

K C


12

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

O Λ Ο Ι Σ Α Σ Σ Ι Γ ΟΥ ΡΑ Θ Α Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε ΤΑ Τ Ε Σ Σ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ Τ Η Σ Τ Ε Τ ΡΑ Χ Ρ Ω Μ Ι Α Σ . C YA N , M A G E N TA , Y E L L OW Κ Α Ι B L A C K . Γ Ι ΑΤ Ι , Ο Μ Ω Σ , Γ Ι Α Τ Ο B L A C K Δ Ο Θ Η Κ Ε Τ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α “ K ” Κ Α Ι ΟΧ Ι Τ Ο “ Β ” Ο Π Ω Σ Θ Α Η ΤΑ Ν Λ Ο Γ Ι ΚΟ ;

ΓΙΑΤΙ Η Τ Ε Τ ΡΑ Χ Ρ Ω Μ Ι Α Λ Ε Γ Ε ΤΑ Ι C M Y … K; Το K προέρχεται από την αγγλική λέξη key, η οποία σημαίνει κλειδί. Το black είναι το χρώμα-κλειδί για την εκτύπωση γιατί κατά κανόνα χρησιμοποιείται για τα γράμματα, τα πλαίσια, τους σελιδάριθμους και θεωρείται ως χρώμα-βάση για να “κουμπώσουν” ή να “κλειδώσουν” τα άλλα χρώματα επάνω του.

BLACK

Επίσης είναι το χρώμα που βολεύει καλύτερα για να ξεκινήσετε μια δουλειά, εάν είναι να τυπώσετε σε μονόχρωμη μηχανή τετράχρωμη δουλειά, ώστε να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα έλεγχο. Αν προσέξετε δουλειές που δεν έχουν το μαύρο τυπωμένο, αλλά μόνο τα άλλα τρία, θα συμφωνήσετε για το σημαντικό ρόλο-κλειδί.


048 049

FULL COLOR

TYPO DEMONS

BLACK

C YA N

M A G E N TA

YELLOW


ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (COLOUR S E PA R AT I O N ) &ΤΣΙΓΚΟΙ

15

Σε αυτήν τη λειτουργία του διαχωρισμού των χρωμάτων βασίζεται και η λογική της εκτύπωσης offset, κατά την οποία τα τέσσερα χρώματα CMYK γράφονται σε τσίγκουςμήτρες, οι οποίοι μας δίνουν την έγχρωμη εκτύπωση μας (τετραχρωμία). Καθένα από τα τέσσερα χρώματα, αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα τρία σε τόσο μικρές κουκιδες (αναλύσεις) που το ανθρώπινο μάτι, μην μπορώντας να δει την λεπτομέρεια, δηλαδή αναπαράγει σε οπτικό επίπεδο την αρχική φωτογραφία με τα αρχικά της χρώματα.

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Α ΟΛ Α ΤΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ Θ Α Μ Π Ο Ρ ΟΥ Σ Α Ν Ν Α ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Τ Η Σ Τ Ε Τ ΡΑ Χ Ρ Ω Μ Ι Α Σ ( C M Y K ) Μ Ε Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ε Σ Α Π Ο Κ Λ Ι Σ Ε Ι Σ .

Με απλά λόγια όταν σκανάρετε μια φωτογραφία, στην ουσία την αναλύετε σε χρωματικά κανάλια με τη συνένωση των οποίων, κατά την μέθοδο offset ή άλλη μέθοδο, ξαναπαίρνετε την ίδια φωτογραφία. Το ίδιο συμβαίνει και όταν έχετε μια ψηφιακή φωτογραφία RGB και τη μετατρέπετε σε CMYK. Δημιουργείτε τα λεγόμενα κανάλια και την προετοιμάζετε για την εκτύπωση.

Δείτε τη φωτογραφία κατά την εκτύπωση της δουλειάς σας από τη μηχανή με την μέθοδο offset (χρώμα-χρώμα), για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάμειξη των χρωμάτων.


42

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΙ Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΕΦΥΓΕ; ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α Κ Α Ν Ε Ι Ο Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Σ Ε Α Ν Τ Η Ν Ω ΡΑ Π ΟΥ Σ Τ Ρ Ω Ν Ε Ι ΤΑ Μ Ε Λ Α Ν Ι Α Α Ν Α Κ Α ΛΥ Ψ Ε Ι Ε Ν Α “ Χ Ο Ν Τ Ρ Ο ” Λ Α Θ Ο Σ ( Ο Ρ Θ Ο Γ ΡΑΦ Ι ΚΟ Γ Ι Α Π Α ΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α ) ;

Φυσικά και δεν συμφέρει την ώρα της παραγωγής να σταματήσει και να κατεβάσει τσίγκους, γιατί δύσκολα πληρώνεται η χάρη που κάνει εκείνη την ώρα στον πελάτη του. Κατά τη γνώμη μου, το τίμημα σε τέτοιες περιπτώσεις θα το εισπράξει με άλλους τρόπους από τον πελάτη, ο οποίος θα εκτιμήσει πραγματικά αυτήν την ενέργεια. Είναι απαράδεκτο να δεί ο τυπογράφος ένα λάθος και να μη το αναφέρει. Οπότε ναι, θα πρέπει ο χειριστής να σταματήσει τη δουλειά.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, κάποια από αυτά τα λάθη εντοπίζονται εντελώς τυχαία. Βέβαια, την ευθύνη για τα λάθη στο έντυπο δεν την εχει ο τυπογράφος!

Εάν τύχει ο τυπογράφος σας να εντοπίσει οποιοδήποτε λάθος, βρείτε έναν τρόπο να δείξετε την ευγνωμοσύνη σας γιατί σας συμφέρει να “δείξουν τον ίδιο χαρακτήρα” σε παρόμοια περίπτωση στο μέλλον.


104 105

TYPO DEMONS

ΚΥ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


67

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Τα καλούπια που φτιάχνετε για μια δουλειά (π.χ. για ένα folder) είναι δικά σας και για την ακρίβεια του πελάτη σας. Μην αφήνετε, λοιπόν, τα καλούπια σας στα τυπογραφεία. Εάν ο πελάτης σας δεν θέλει να κρατήσει τα καλούπια του, φτιάξτε ένα μικρό χώρο και αποθηκεύστε τα εκεί.

ΤΑ Κ Α Λ Ο Υ Π Ι Α ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

Εκτός από το ότι είναι μια μικρή περιουσία, μπορεί να πέσουν σε λάθος χέρια και να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση σας σε άλλες δουλειές ή και να φθαρούν ή να πεταχτούν σε κάποια γωνία με υγρασία και να οξειδωθούν με τον καιρό ή να κυρτώσουν. Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα μιας κακής κατάληξης σε μια συνεργασία σας, με αποτέλεσμα να χάσετε και χρήματα αφού θα είστε αναγκασμένος να τα ξανακατασκευάσετε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ Π Λ Η Ρ Ω Θ Ε Ι Γ Ι Α Α Υ Τ Η Τ Η Δ Ο ΥΛ Ε Ι Α .

Εάν πρόκειται για folder θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλούπι και να το χρεώσετε ανάλογα στον πελάτη σας, ο οποίος θα είναι κι αυτός ευχαριστημένος γιατί ναι μεν δεν θα του ανήκει το καλούπι αλλά θα έχει πληρώσει λιγότερα χρήματα για τη δουλειά του.


TYPO DEMONS

162 163


74

ΓΕΝΙΚΑ

ΔΥ Σ Τ Υ Χ Ω Σ Σ Τ Ο Ν Τ Ο Μ Ε Α ΤΩ Ν Γ ΡΑΦ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ο Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ , Ο Π Ω Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α Σ Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ , ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ ΣΤΗΝ Π Α ΡΑ ΓΩ Γ Η ΕΝΤΥΠΟΥ Υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας έχω συναντήσει σε πολύ λίγες περιπτώσεις και μόνο σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Το ρόλο αυτό κατά κάποιο τρόπο τον κρατούν τα αφεντικά των τυπογραφείων και μερικές φορές τους “συμπληρώνουν” οι υπεύθυνοι μοντάζ ή οι υπεύθυνοι παραγωγής, οι οποίοι καλούνται να προλαμβάνουν λάθη.

Δεν μιλάω βέβαια μόνο για τον έλεγχο ποιότητας ISO κλπ, αλλά για συστηματική εφαρμογή ελέγχου ποιότητας στα εργοστάσια παραγωγής εντύπων. Ό έλεγχος ποιότητας μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε εργοστασίου και “ναι” θα μπορούσε να απαλλάξει έως και 100% από προβλήματα και ζημίες.


TYPO DEMONS

180 181


Profile for stefania chatzichristou

typo demons  

The book, inspired by the "Demon of Printing" (which is reflected in the logo of the publication) attempts through 76 tips and examples to i...

typo demons  

The book, inspired by the "Demon of Printing" (which is reflected in the logo of the publication) attempts through 76 tips and examples to i...

Advertisement