Page 1

najaar 2013 z i t c o m f o r t  b e ta a l b a a r d e s i g n  i ta l i a a n s  d u t c h d e s i g n  m a at w e r k & m o d u l a i r

Design Daily

7000m2 contemporary design & bedding

jori

design on stock

NE W

06

09 piure_line

w w w. c o c k a e r t. b e


2

EDITO

T

h u is. een h eer l i j k ge v o e l e n e rz i j d s e n e e n ni e t te ov e r t re f fe n ple k an der z i j ds. d é ( b e ) l e e f w e re l d d i e u w z i ntu ige n z o pe rsoonlijk pr i kkel t da t z e e r u i t e i n d e l i j k h e l e m a a l tot ru st kom e n.

Inhoud

in dez e des i g n kr ant w i l l e n w i j u k e n n i s l a t e n m ake n m e t v e rrasse nde wooncon cept en . d e j a a rl i j k s e v e rk e n n i n g s t o cht langs be ke nde e n min der beken de m e u b e l b e u rz e n , h e e f t o n s i nte ri e u r t e am opni e u w de oge n g eo pen d voo r h e l e l e u k e n i e u w e m e rk e n e n ontw e rpe n.

03

zitcomfort

hou t i s h o t en an de re e d e l e m a t e ri a l e n z o a l s m a r m e r e n kope r v e rov e re n mee r en meer t er r ei n . m e e r d a n o o i t k i e z e n o n t we rpe rs v oor craftm anship en ver di epen z i j z i c h i n p u re v o r m e n e n e e n opv alle nd spe l v an rit m e , af wis s el i n g en h er h a l i n g. d e l e u k s t e b i n n e n k o m ers e n de m e e st m arkant e bin n en bl i j ver s h eb b e n w i j ge b u n d e l d i n d i t ont spanne nd kijkstu kj e . dit kr an t j e i s s l ech t s e e n v o o rp ro e f j e v a n d e v o l l edige cockae r t colle ct i e . in onz e 3 s h o w r oo m s t e m e i s e v i n d t u m e e r d a n 7 0 0 0 m 2 sm aakm ake rs van de bes t e mer k e n . o n s t e a m v a n i n t e ri e u rarchi t e cte n gi dst u v ol en th ous i as me en v a k k e n n i s d o o r h e t m o o i s t e w at he t cont e m porar y desig n l an ds ch ap vo o r u i n p e t t o h e e f t .

09

b e ta a l b a a r d e s i g n

12

tot sl o t n o g di t :

i ta l i a a n s

Desig n c an n o t t ra n s f o r m a d a r k b r ow n l i t t l e l ife in to a l ar ge br igh tl y col ou re d o n e . O n ly t h e p e r s o n l i v i n g t h e l i f e can do th at. - qu o t e o p muur vi t ra h u i s , d e s i gn m u s e u m we il- am - rhe in naas t veel l ees p l e z i e r, w e n s e n h ar tv er w ar men d t h u i s ge v o e l .

wij

u

b ov e nal

een

16

ge w e ldi g

dutch design

he el g r aag t ot bi n n e n k o r t !

18

m a at w e r k & m o d u l a i r

stef a an & c i n dy co c k a e r t

ACTIE STOELEN 5+1 GRATIS*

24

stoelenactie

booM-a ntW e r p e n a12 c O c Ka eR T

COCKAERT INTERIOR & DESIGN o s s e g e m s t r a at 1 0 - 1 2 & 2 9 i m e i s e i 0 2 . 2 6 9 . 4 5 . 4 2 c o c k a e r t @ c o c k a e r t. b e i w w w. c o c k a e r t. b e

gent-a a lst e40

an t W e r p e n -Mec hel e n  e19

ring brussel l eu ven -l u i k e40

dageliJks 11u-18u i zondag 14u-18u gesloten op woensdag & feestdagen in mei, Juni, Juli & augustus: zondag gesloten ha lle-bergen

f

w w w. fa c e b o o k . com / cocka e r t d e sig n

l

@cock aer tdesi gn

Wav e r e411


Design Daily

3

 zitcomfort

Zitcomfort anno 2013. Een streling voor lijf en (oog)leden.

bacIO by rolF benZ ro l f b en z 500 b aci o is een ro bu u ste en teg el i j k bu i ten g ew o o n el eg an te ban k, l everbaar i n di verse af w erki n g en en breedtem aten m et o pti o n eel ru g - en /o f zi j f ram e. oo k te ko o p al s f au teu i l en po ef . s ti j l vo l l e h u i sg en o o t m et zach t karakter!

neW


Design Daily

4

 zitcomfort

ROLf beNZ

392

neW

g r ata

ego

scala

Duitse topkwaliteit met Italiaanse design allures: de perfecte binnenkomer. de m odul ai r e z et el p ro gra m m a ’s v a n r o l f b e n z v oe le n z i ch op t alrijke m arkt e n thu i s e n late n z ich al l er m i n s t i n een va s t b e p a a l d h o e k j e d ru m m e n . m e t hu n grote z it die pte passe n z i j ni e t alle e n per f e ct al s ui t n o di g e n d ro ya a l w o o n l a n d s c h a p i n e e n groot ou d ge bou w, m aar e v e ngoe d als tre n dy t w eez i t t er s o f s u b t i e l e h o e k o p s t e l l i n g in de m e e r u rban archi t e ctu u r v an e e n m ode r n appar t emen t .

mIO by rolF benZ pure elegantie e x c lu sieve ledersoor t : v o lledig volgens de o ude handwerkkuns t in he t vat doorgekleur d m et alle karakterist iek e na tuurkenmerken van d e dierenhu id. loo ien ge beur t u itsluitend in du itsland, met inh eemse runderhuid en , v o lgens de strengs t e m ilieu nor men.

mio

w w w. c o c k a e r t. b e

De waxlaag van het natuurlijk gelooide leder zorgt voor een onbetaalbare vintage designlook en bevordert duurzame gebruikssporen die nog meer karakter geven aan uw zithoek!


5 LeOLUX

neW

oscar

Kleur bekennen in uw thuishaven, een comfortabel gevoel! d e e ige nz innige n e de rlande rs v an l e olu x lance e rde n i n 2013 heel wa t nieuwe mod ellen op d e i n te r nationale m รถbe lm e sse (i m m ) in k e u le n e n op he t salone d el mob ile in mila a n. s a lonta fel p am p a w e e rspie ge lt e e n v e rrasse nde v e e lz ijdi ghe id. de fla vour s jub ileumser ie ter er e va n het v i jftie nj arig be staan v an de sc ylla - fau te u il, om v at v i jftie n uitvoer ing en, elk met eig en na a m en s maakv olle kle u re ncom bi nat i e . a b solu te e y e catche r i s e cht e r o sc a r . m e t dit z e t e lsy ste e m heeft leolux een g a stvr ij ontwer p op ( s ie rlijke ) poot j e s ge z e t dat dankz ij de ge raf fi ne e rde afwer k ing va n na d en en b iezen zek er d e h au t e - cou t u re - ze te l- o scar v e rdie nt!

pa l l o n e

shuffle

elixir

scylla

pa m pa ta m a r i n d e


design daily

6

 zitcomfort

JORI

Het Jori comfortverhaal vertelt zich al 50 jaar lang in universele, rustgevende lichaamstaal. He t s t r even n aar g e p e rs o n a l i s e e rd z i t c o m f o r t is é é n v an de be langrijkste dri jfv e re n v an J ori . Hu n v oo r t dur en de z o e k t o c h t l e i d t h e n s t e e d s o pnie u w naar innov atie v e conce pte n di e nog be te r in spe l en o p uw beho e f t e a a n c o m f o r t o p m a a t . Elke m e ns i s u ni e k, e lk li chaam is ande rs e n dat gege ven s t aat aan d e b a s i s v a n e l k n i e u w m o de l dat door di t Be lgisch m e u be lhu is ont w i kke ld wordt .

100% Belgisch!

s h i va

indy

w w w. c o c k a e r t. b e

pa c i f i c

linea


7

rumba

piuro & opera

angel & Quadri

idaho

Heel veel verschillende modellen, stof- & lederkwaliteiten ĂŠn kleuren mogelijk. Kies wat u als gegoten zit. Persoonlijkheid troef!

symphony & Quadri

o v n i & s h i va s o f t

sQuare


Design Daily

8

 zitcomfort

dURLeT

Relax! Het is normaal dat u moeilijk met beide voeten op de grond blijft met een Durlet rustbrenger in huis.

PROMO SYDNEY voorwaarden in onze toonzaal

sydney

largo & tessin

100% Belgisch!

OLIVeR alain Monnens

n e va d a

neW

s ava n n a h

w w w. c o c k a e r t. b e

h e t o n t w erp van de sal o n taf el f am i l i e ol i ver v e r tr e k t van de o pti sch e i l l u si e dat j e o m o p dri e pu n te n te steu n en o p een g ro n dvl ak, g een dri e z i j de n van een dri eh o ek n o di g h ebt. z o zi et de v o e t i n vo l l e m etaal bu i s er o p de bo dem al s een dr i e h o e k u i t zo n der er één te zi j n , en verbi n dt h i j h e e l vl o ei en d h et g ro n dvl ak m et h et taf el vl ak. d e f ami l i e bestaat u i t een ro n d bi j zettaf el tj e, e e n l agere en bredere sal o n taf el o p 2 h o o g tes e n e e n l an g w erpi g e taf el en co n so l e ru sten d o p twe e de zel f de o n derstel l en . op di e m an i er kan j e z e l f vo l g en s ei g en creati vi tei t j e g ew en ste i de al e sal o n taf el sam en stel l i n g n aar h ar tel u st c o m bi neren . h et taf el bl ad kan zo w el i n g e be i tste ei k al s m et l eder o ver tro kken w o rden e n h e t g ebo g en o n derstel zw ar t g el akt o f i n c h r o o m . de n aam ol i ver ko m t i n derdaad van o l i v e r tw i st.


Design Daily

9

 b e ta a l b a a r d e s i g n

desIGN ON sTOcK

neW

aikon by design on stock ba n k aikon van on t w er p er marike andeweg i s een b a n k w aarin vor mgeving en c omf or t e l kaar optimaal aan v ullen . de ver fijnde detailler in g en h et ho rizontale pootje v er s t er k en h et de sign van deze b a n k . de royale ku ssens zien er uit nodigend u it èn zit t en v a s t zo dat ze niet versc h uiv en .

aikon

Nieuw in onze collectie: Design on Stock de sign on s t o ck z e t t e e e n c o m p l e t e h e d e n d a a g se de signcolle ct i e op pot e n die laagdre m pe lig is e n t eg el i j k h og e o g e n go o i t . d i t n e d e rl a nds m e u be lm e rk produ ce e r t alle ont w e rpe n in e igen beh eer. el k d e s i gn i s v a n e e n e r v a re n n o orde rbu u rse hand z oals die v an rode ri ck vos, ge rar d van den b e rg, m a ri k e a n d e w e g, g i j s p apav oi ne e n e dw ard v an vlie t . 1 0 0 % m ade in ho l l an d dus . e v e n gre n s o v e rs c h ri j d e n d a ls dichtbi j e n bov e nal v e rrasse nd be taalbaar. de gedr oo mde h ui s ge n o o t i n o n s co c k a e r t J o ng w one n gam m a!

oM te kussen! de design on stock zitmeubels hebben hun eigen unieke sierkussencollectie met aaibaarheidsfactor tien dankzij de siernaadjes die beginnen en eindigen in het niets. ve r k r i j g b a a r i n 1 0 4 u i t v o e r i n g e n i n s t o f e n 4 9 u i t v o e r i n g e n i n l e e r.

gola stoel


Design Daily

10

 b e ta a l b a a r d e s i g n

Echt houtfineer, geselecteerd door experts. Vraag de now! houtstalen aan het Cockaert interieurteam.

n o W b y h u l s ta _ n 0 . 1 4

Duitse designdegelijkheid op jonge mensenmaat!

noW_16

hü l sta l an ceer t ee n v o l l e d i g i n s t a p k l a re c o l le ct i e v oor de signli e fhe bbe rs m e t e e n bepe r kt er budg et . d e w a n d m e u b e l e n e n k a s t e n v an ‘no w ! ’ z i jn door de e inde loz e aan bo uw mog el i j kh e d e n n a a r b e l i e v e n u i t t e b r e ide n e n de m ontage i s z o sim pe l dat u er n a uw el i j ks g er ee d s c h a p v o o r n o d i g h e b t . kli nkt he e l zw e e ds, m aar he t i s op e n top du its en u vi n dt h et n i e t i n 90% v a n d e p a s s a me nhokke nde w oonkam e rs. du r f een s an der s b e t a a l b a a r w o n e n !

Erba: ruimte winnen zonder klasse te verliezen.

noW_tiMe

al meer d a n een h al v e e e u w l an g o n twe r pe n de i tal i an e n v an er b a meub elen v o o r de k l e i n s te h u i s be wo n e r s : k i n de r e n e n t ien er s . bijn a a l l e e r ba j e u g dk am e r s e n bu r e au s k u n n e n o p ma a t on t w or p en wo r de n . het r uimt eb es p ar e n d o pk l apbe d z o r g t v o o r pr ak ti s c h e e n c omf or t a b ele op l o s s i n g e n i n k l e i n e k am e r s e n s tu di o ’s . r uime k euze in l ak k l e u r e n , m e l am i n e s e n h o u ti m i tati e s . noW_14

w w w. c o c k a e r t. b e


11

Berg alles stijlvol op, behalve uw interieurambitie. De Dividi kaste ncolle ctie ma a k t ha a r b lijd e op wa chting in het Cockae r t gam m a. Bou w aa n een tijd loos k la sse-inter ieur met he t ru stge v e nde rit m e v an v a ste p a tr onen g evor md d oor str a k k e, ku bist i sche e le m e nte n. Ong elooflijk g eb r uik svr iend elijk en m akke li jk te onde rhou de n. Wa a g ha lzen g ooien hog e og en met e e n kle u rrijke v e rsi e .

N ori b y K r i s t a l i a Met Nori heeft d es ig n er Bar toli een toon b eeld van minimalism e ontworpen. De t a f el is verkrijgbaar in w it en zwar t en kan v er len g d worden tot 3 met er. Bestseller van K r is t a lia !


Design Daily

12

 i ta l i a a n s

Creatief temperament dat stijlvolle grenzen kent. neW

STRUCTUUR IN METAAL, TAFELBLAD LEVERBAAR GELAKT, FINEER, MASSIEF OF GLAS.

Big Table, big personality? Een goeie gastentafel schittert in elk gezelschap! Groot gezelschap of tête-à-tête, deze tafels geven elke gelegenheid net dat tikje extra.

b i g ta b l e

TRee & HOppy by bonaldo g een enkel ontwerp v a n d e bon a ld oco llectie is onopvallen d . sf eer lic h t met k a pstokfunctie Tree k a n a ls een v a n d e bekendste bonaldo a c c es s oir es b es c h ouw d w orden. stralende eyec a t c h er d ie een ander licht werpt op uw in t er ieur.

prora

w w w. c o c k a e r t. b e

o c ta


13

De symbiose van stuwende creativiteit en technologische expertise maakt Italiaans design uniek. TONeLLI

ve l e g r ot e o n t w er p e rs u i t ‘ d e l a a rs ’ d ru k t e n h un st e m pe l op de tw e e m ’e n: mode en meubel e n . s i n d s 1926 w e rd d e t e r m ‘i t ali an i nt e rior de sign’ v oor h et eer s t o p t a f e l ge l e g d . g ro o t s t e ge m e ne de le rs v an alle ont w e rpe n on der dez e n oemer : e l e ga n t i e , k l a s s e , ra f f i n e me nt, cre at i v it e i t e n e e n (goe d ge do s eer d) t i kkel t j e f l a m b o ya n t i e . in ver s ch i l l en de g o l v e n e n o p v e rs c h i l l e n d e d o m e i ne n ov e rspoe lde i taliaans de sig n de w er el d. to c h k a n d e i n v l o e d v a n i talië nie t e nke l t oe ge schre v e n word en aan een gro t e v i j v e r d e s i g n t a l e n t . ge he im e kracht acht e r dit zu ider s e l an d i s d e d yn a m i e k t u s s e n o n t w e rp e rs e n lu ci de onde r ne m e rs. door een w el do o r d a c h t e s a m e n w e rk i n g v a n c re atie v e ge e st e n e n am bit i e u z e in du s t r i ël en , s pel e n v e l e i t a l i a a n s e m o d e h u i z e n e n m e u be lm e rke n e e n toon aan g even de r o l o p d e s i g n ge b i e d . g e e n t o ev al dat he t absolu te w alhalla v oor de des i g n l i ef h e b b e r, s a l o n e i n t e r n a z i o n a le de l m obile , z ich ook e lk jaar i n m i l aan af s p e e l t .

glashelder design dit italiaanse merk h e e f t e e n t r a n s p a r a n te missie: innovatieve meubelen maken uit eenzelfde basismateriaal, g l a s . na j a r e n l a n g onderzoek en de revolutionaire introductie van een transparante verbindingsstof w a a r m e e v e r s c h i l l e n de glaslagen worden samengevoegd, p r e s e n t e e r t to n e l l i k eer op keer pure, strakke en ongezien sterke glasconstructries.

luz de luna

penrose

porada_ascot

porada_esther & infinity

porada_sketch

penrose

b a k k a r at


Design Daily

14

 i ta l i a a n s

De missie van Cattelan Italia: maak banaliteit onweerstaanbaar aantrekkelijk.

Jolly

saMba

samba

toto

c attel an i t al i a w e rd o p g e ri c h t i n 1979 d oor giorgio e n syl via c at t el an . s i n d s k o r t z e t e l t z o o n p a o l o i n de com m e rcië le direc t eur s s t o el . d ez e m e u b e l l i j n w o n d e co m p asso d’oro m e t de stoe l d u - 3 0 en de p ri j s g a s t o n e r i n a l d i n e o c o n ci cago m e t de stoe l b el l a van g i o rgi o ca t t e l a n . o p s t e k e r: de m e u bbe lli jn i s verra s s en d bet aal ba a r v o o r e e n c o l l e c t i e p ri j s be e st e n die als e e n h u is s t aan i n h et i nt e ri e u r v a n e l k e i t a l i a a n s d esignam ate u r. Internationale trend: terugkeer naar het gebruik van hout, glas & edelmetalen! neW

scacco

w w w. c o c k a e r t. b e

westin


15 SPYDE R W O O D BY CATTELAN ITALIA Spyder Wood w er d ontworpen doo r P h ilip Jackson voor C a t t ela n Italia. In feite i s d eze tafel een varian t op de Spyder, die een tafelblad in glas h eef t . Voet verkrijgba a r in w it , grijs mat gelakt s t a a l of walnoot.

spyder wood

f o s c a rini

n e m o b y c a s s in a

p r a n d in a

verlichting

verlichting

verlichting

Italiaans verlichting sh uis Fosc a rin i we e t pr ecies welke ko e rs h e t va re n wil e n k ie st hierbij res o luut v oor same n we rk in g e n m et jo nge o ntwerpe rs z oal s I on n a Va ut rin ( Binic), Gregg (Lu d ovic a e n R obe r t o Palo mba) en Twigg y ( Marc S a d l e r) .

Met Nemo laat Cassina zijn licht schijnen over elke omgeving, zowel professioneel als privĂŠ.

P r a nd ina , een It a lia a ns mer k o p g er icht in 1982, ma a kt g een meub elen ma a r is een ab so lut e sp ecia list in v er licht ing . No g sp ecifieker, LED v er licht ing .

Pr o gres sief design !

Ontdek een breed gamma dat aan verschillende verlichtingsnoden b e a n t w o o r d t . Va n e e n v o u d i g e l a m p e n z o a l s d e U r s a v a n Vi c o M a g i s t r e t t i tot de luxueuze laatste creatie van Foster + Partners.

M et v er ko o p p unt en o v er d e hele wer eld k ent Pr a nd ina een ho g e no t o r iĂŤt eit o p i nt er na t io na a l niv ea u.


Design Daily

16

 dutch design

Dutch Design als trendsettend kwaliteitslabel: lage landen die hoge designtoppen scheren. du tch d es i g n i s e e n e n g e l s t a l i ge v e r w i j zi ng naar de ontw e rpe st he t i e k di e ke n mer ken d i s voo r n e d e rl a n d s e d e s i gn e rs : m i ni m ali st i sch, e xpe rim e nt e e l, innov atie f, on con ven t i o n eel en m e t e e n ge v o e l v o o r h u m o r. ge re nom m e e rde de signm e rke n als l eol ux ( p5 ) h ebben b i j g e d ra ge n a a n d e gro e i e nde prom i ne nt i e v an du tch de sign op de sal on e del mob i l e i n m i l a a n e n a n d e re b e langrijke de si gne v e ne m e nte n. de o pko ms t van du t c h d e s i g n w e rd m o g e l i j k ge m aakt door de toe ganke li jkhe id t ot desig n opl ei di n g en v a n h o ge k w a l i t e i t , z o a l s de de si gn acade m ie v an e i ndhov e n e n de g er r i t r i et vel d a c a d e m i e i n a m s t e rd a m . e e n tw e e de fact or v oor he t su cce s v an du tch d es i g n i s de o v e rh e i d s s t e u n v o o r j o n g e ont w e rpe rs die he t m oge li jk m aakt voor des i g n s t uden t e n o m z i c h d i re c t t e v e s t i g e n als onafhanke lijke onde r ne m e r na he t af ronden van h un s t u d i e . B ase, een o n t w er p v a n n e d e rl a n d e r J o rre v a n ast , i s e e n robu u ste , no- nonse nse tafe l van mas s i ef h out e n b e t o n . e e n d u u rz a m e t a fe l w aar v an je w e e t dat de v olge nde gen e r at i e er oo k aa n k a n z i t t e n e n l e v e n . d e b a se is he t e e rste produ ct u it de ni e u w e l ocal wo o d- co l l ect i e v a n a rc o : m e u b e l s u i t g e v oe rd in hou t u i t de bu u r t v an de arcof abriek.

neW

arco_base

w w w. c o c k a e r t. b e


17

l i n t e l o o _ k o o n fa u t e u i l

neW

KOON by linteloo fau te u i l m e t s c an di n av i s c h e l o o k s e n r o o ts . o n twe r p v an de d e e n s e ar c h i te c t e n m e u be l o n twe r pe r a n de r s n ø r g aar d, h o o f do n twe r pe r bi j l i n te l o o . l e v e r baar i n v e r s c h i l l e n de k l e u r e n , af m e ti n g e n e n i n h o g e e n l ag e u i tv o e r i n g .

beam

linteloo_mauro

lens

Va N R O s s U m verantWoord WoonpleZier r e spect voor natuur en milieu s t a a n b ij va n r os s um ce n traal. alle meub elen uit d e c ollec t ie zijn v e r vaardigd u it eiken h out v a n f r a n s e or ig in e. in het staatsbosbeh eer in f r a n k r ijk d r a a it a lles om beheersing. zo wor d t een eik p a s g er ooid a ls h ij t e nminste 1 0 0 jaar oud is . f r a n s e eik ma g d a n ‘ s l o w wood’ zijn, wat va n r os s um er met v eel a mb a c h t, innovatie en respe c t v a n ma a k t , is h et w a c h t en w a ar d!

Montis_loge

al l e meubelen drag en h et f sc la b el en d e f a b r ik a n t garandeer t dat in h et p r od uc t iep r oc es b ij va n r os s u m geen hou tkrul verlo r en g a a t . Montis_axel


design daily

18

 m a at w e r k & m o d u l a i r

Hülsta, maatwerkmeester op eigen houtje. De a bs o l ut e t oppe r v a n h e t m a a t w e rk e n s yst e e m m e u be le n kan nie t Du i t se r z ijn. Hü lsta hou dt z owel on twer p, f abr i cat i e a l s d i s t ri b u t i e i n e i ge n h a nde n. Ee n hom e of fi ce onde r u w schu i n dak, e e n e le g a nt kasten s y s t eem l an g s d e t ra p o f e e n p l a f o n d h o ge te le v i sie w andkast? Bi j Hü lst a z ijn z e u i t he t goe de hout ge sn e den . G een i nd i v i d u e l e k a s t e n , m a a r e e n o ogstre le nd aanbod aan opbe rgm oge lijkhe de n. De z e haute cou tur i er s vo o r de w o o n k a m e r e n d e s l a a p k a m e r v e r v aardige n m odu le s m e t spe cifi e ke ophangsy ste men, af wer ki n g en en co m b i n a t i e s . S t o e re e n a u t h e n t ie ke hou t e n li jne n v oor m e nse n di e hou de n v an e e n actuele e n tij dl o z e i n t er i eur v o r m ge v i n g. E ye c a t c h e r: d e Me ga -De sign-c o lle c tie .

mega-design

neo

w w w. c o c k a e r t. b e

elea

mega-design


19

Neo by Hülsta, Wonen 2.0. Wooncultuur evolueert onlosmakelijk mee met onze levensstijl. Met NEO formuleert Hülsta een antwoord op de meest recente woonbehoeftes.

neW

neo

de sede_ds 278

Studiebureau Cockaert, Creatieve Conceptbedenkers. in de s h o w r oo ms va n co c k a e r t v i n d t u n i e t e n k e l e e n ru i m aanbod ni e u w e m e u be lontw e rpe n. er is meer. een s t u di e bu re au v an 8 i nt e ri e u ra r c hite c te n staat t e r u w e r be schi kking e n z oe kt met u n aar een t ot a a l c o n c e p t v o o r u w l e e f ru i mte . voor el ke f as e van u w i n ri c h t i n g k a n u b i j h e n te re cht . i n basisfase focu sse n z ij z ich op alle s wat vas t i s : de i n de l i n g, d e o rg a n i s a t i e t u s s e n de w oonfu nct i e s e n de v e rli chting. ee n s dat duur z ame , t i j d l o z e d e c o r d e f i n i t i e f o p u w m aat is u it ge w e rkt , ku nne n z ij z ich sam e n met u ui t l even i n d e z o e k t o c h t n a a r m e u b e l s e n acce ssoi re s di e pe r fe ct aanslu i t e n bij u w perso o n l i j kh ei d. ha a l u w p l a n n e n u i t d e k a s t , kom e e ns t afe le n m e t ons stu di e t e am e n st e e k u w l ich t op o ver de i n k l e d i n g v a n u w h u i s . o nze in t e r ie ur a r chi t e c t e n z i j n u w g i ds i n ee n z o e kto c ht na a r d ie thuisha v e n w a a r in u zi c hzelf vo lle d ig t e r u g v i ndt .

M e n t o b y h u l s ta Ment o is een mo d er n wo o np r o g r a mma met t a llo ze co mb ina t ie- mo g elijkhed en. ind iv id uele r a st er ind eling en v a n d e wa nd p a nelen kunnen wo r d en g eco mb ineer d met een g r o t e select ie fr o nt en, d ie d o o r een ho r izo nt a a l v er lo p end e r eliëfscha v ing d e ner fr icht ing v a n het ho ut a ccent uer en. het eind r esult a a t : a lles b eha lv e ho ut er ig !

erpo_cl 500


20

Design Daily

 m a at w e r k & m o d u l a i r

neW

nex

p u u r d es i g n , een v a k j e w a a ri n u p i u re z e k e r mag opbe rge n. p iu re fabri ce e r t i n du it sland e e n colle ct ie h oog kw al i t at i eve, e e n v o u d i ge m o d u l a i re k a s t ensy st e m e n m e t discre te acce nt e n. de u it ge bre ide w aai er aan a f w er ki n g en en k l e u re n c re ë e r t ge ga ra n d e e rd e e n pe rsoonli jke oplossi ng v oor u w opbe rgv raagstu k . o pber g e n à la car t e d u s , z o w e l w a t s m a a k a ls fu nct i e be t re ft. u be slist v olle di g z e lf w at z ich acht er gesl ot en deur en af s p e e l t !

discreet design de su bti el e p i u reaccen ten sch reeu w en n i et o m aan dach t m aar vero veren pro bl eem l o o s veel g en u an ceerde h ar ten .

line

puro

w w w. c o c k a e r t. b e

puro

line

nex


21

Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester. - Godfried Bomans - Nederlands schrijver 1913-1971 -

i t ali aans w oonp ur isme in d e p uur ste r echtlijnig heid , dat is m i su ra emme. de g emene d eler va n elk ontwer p : re spe ct v oor d e omg eving wa a r in het g eĂŻnteg r eer d w ordt. o m da t d e g r ootste a uthenticiteit va a k in d e su bt i e lste nu a nce ontsta a t. M i s u r a e M M e _ ta o 1 0

Willisau: ta F e l s va n verMenigvuldiging

neW

W i l l i s a u _ s av o n a

de z w i tsers van wi l l i sau zi j n tech n i sch e to ven aars. z i j zetten al en kel e j aren een co l l ecti e taf el s o p po ten m et du n n e w erkbl aden di e to t 4 m et er l a n g ku n n en w o rden . h u n g eh ei m i n g redi ĂŤn t: een span kabel o n der h et taf el bl ad.


design daily

22

 m a at w e r k & m o d u l a i r s l a a p k a m e r

multi-forma

now flex

multi-forma n o t e b o r n _ m at c h

n o t e b o r n m a at w e r k Op zoek naar een d r es s in g met ma xima le fu nctionaliteit die elk e op b er g b eh oef t e bevredigt? De Nederlande r s v a n N ot eb or n g eb r uik en enkel duurzame en v oor uit s t r ev en d e ma t er ia len en presenteren een on g ezien e w a a ier a a n afwerkingsopties : s c h uif - en d r a a id eur en , een waaier handgrep en en een w ijd e s elec t ie indelingsmogel ijk h ed en .

acrea

Flaneren in u w eig en g a r d er ob e, d e gedroomde catw a lk v oor elk e mod elief h eb b er !

metis plus

noteborn_classic

w w w. c o c k a e r t. b e


23

SLEEP-SENSE BY COCKAERT is een complete showroom gewijd aan slaapcomfort. Kom lekker languit liggen en ontdek de grootste bedgeheimen dankzij onze slaapadviseurs!

mioletto

Met de ogen dicht, op beide oren naar het juiste been uit bed. e en ru st ge v e nde slaapom ge v i ng i s be langri jk. o p de cock a er t-sla a p a fd eling k a n u g r etig op zoek gaan naar u w g oud en toeg a ng sp oor t tot d r omenla nd . e en w akke r oog w i l ook w at, daarom he e ft ons inte ri e u r t e am voor u een mooie selectie d r oomk a d er s s am e nge st e ld. de z e laat ste pagina v an de z e de si gn da ily k r a nt b ied t u a lva st een voor sla a p je.

multi-forma

c u ta r o


24

Design Daily

ACTIE STOELEN 5+1 GRATIS*

k F F _ m av e r i c k

arco_frame

joli_monet

h u l s ta _ d 2 6

leoluX_freyr

l i n t e l o o _ t u l i pa n i

neW

*g el dig op st oel e n van af â‚Ź300/ s tu k, van 15.10 to t 15.11.2013. n i e t cu mu le e rbaar me t an de re prom ot i e s .

7000m2 contemporary design & bedding design on stock_aikon

w w w. c o c k a e r t. b e

rolF benZ_7800

neW

neW

durlet_max

design on stock_gola

c at t e l a n i ta l i a _ i s a b e l

Cockaert krant nl hr zp  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you