Page 1

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

Lớp 12A4

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số

là: y = x+ 4- x

2

A. 2

B. 2 2

C. D.

2

(Chỉ thế giá trị lớn nhất trong txđ)

-2

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=

A.

x +1

trên đoạn

[ -1; 2]

là:

x2 + 1

(Thế giá trị trong khoảng mà không kiểm tra các giá trị khác) 3 5 5

B. 0 C.

(Chỉ thế giá trị x là nghiệm của đạo hàm mà ko xét khoảng) 2

D.-1 Câu 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

ln 2 x y= x

trên đoạn

éë1; e3 ùû

lần

lượt là: A.

B.

C.

9 ;0 e3 4 ;0 e2

(Các đáp án còn chọn vì do xét giá trị dễ bị nhầm lẫn nếu ko kt cẩn thận)

4 9 ; e 2 e3

Chuyên đề toán

Trang


Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

D.

Chuyên đề toán

Lớp 12A4

1; 0

Trang


Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

Lớp 12A4

Chuyên đề toán

Trang

Toan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you