Page 36

QUY CHUAÅN LOGO VNPT

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ TAM ÑAÛO QUY CHUAÅN LOGO VNPT

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 100 M: 22 Y: 100 K: 0

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 100 M: 22 Y: 100 K: 0

7X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

7X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

16X

= 1X

= 1X

16X

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

Design by: viet-brand.com

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Design by: viet-brand.com

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Ho so nang luc  
Ho so nang luc  
Advertisement