Page 22

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL THÖ MÔØI

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL TRANH THÖÔNG HIEÄU ( NGANG )

210 mm

32 mm

800 mm

51 mm

47 mm

99 mm

12,7 mm

124 mm

6 mm

37 mm

139 mm

600 mm 13 mm

124 mm

9 mm

73 mm

386 mm

90 mm

99 mm

400 mm

210 mm

Ho so nang luc  
Ho so nang luc  
Advertisement