Page 10

AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG

AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG

NAME CARD

TIEÂU ÑEÀ THÖ 28 mm

35 mm

100 mm 8 mm

7 mm

13 mm

117 mm

28 mm

85 mm

5 mm

10 mm

73 mm

28 mm

14 mm

18 mm

55 mm

17 mm

19 mm

7 mm

7 mm

9 mm

7 mm

Ho so nang luc  
Ho so nang luc  
Advertisement