Page 1

We are a team

HOÀ SÔ NAÊNG LÖÏC


GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY Coâng ty TNHH In aán - Thieát keá VietBrand xin göûi tôùi Quyù khaùch haøng lôøi chaøo traân troïng, chuùc Quyù khaùch haøng ngaøy caøng phaùt trieån trong söï nghieäp kinh doanh cuûa mình! Laø moät coâng ty chuyeân nghieäp trong lónh vöïc thieát keá ñoà hoïa vaø in aán, Coâng ty chuùng toâi ñaõ phuïc vuï nhöõng khaùch haøng khoù tính nhaát vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao veà chaát löôïng thieát keá, in aán cuõng nhö taùc phong phuïc vuï. Thaùng 7 naêm 2012, VietBrand ñöôïc thaønh laäp vôùi ñoäi nguõ thieát keá giaøu kinh nghieäm (gaàn 20 naêm kinh nghieäm thieát keá) Thaùng 8 naêm 2014, VietBrand ñaàu tö daây truyeàn maùy in Offset 4 maøu hieän ñaïi (Maùy in 4 maøu Hashimoto) ñeå phuïc vuï coâng taùc in aán. Vôùi nhaø maùy in taïi 270 Thuïy Khueâ, Haø Noäi Cho ñeán nay, coâng ty coù ñoäi nguõ thieát keá maïnh (vôùi 05 thieát keá) vaø ñoäi nguõ coâng nhaân in vaø gia coâng sau in laønh ngheà (vôùi 18 coâng nhaân) luoân saün saøng phuïc vuï quyù khaùch.


NHAÂN SÖÏ KHOÁI VAÊN PHOØNG

Traàn Vaên Ñaïi Chuû tòch hoäi ñoàng thaønh vieân

Nguyeãn Vaên Höôûng Nhaân vieân thieát keá

Buøi Phöông Dung Keá toaùn

Nguyeãn Huy Huøng Nhaân vieân thieát keá

Nguyeãn Quang Chieán Phuï traùch thieát keá

Nguyeãn Hoaøng Nam Anh Nhaân vieân thieát keá


THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG

NHAÄN DIEÄN THÖÔNG HIEÄU

THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG

NHAÄN DIEÄN THÖÔNG HIEÄU


QUY CHUAÅN LOGO MEGA HOME

COÂNG TY CP DÒCH VUÏ MEGA HOME QUY CHUAÅN LOGO MEGA HOME

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 100 M: 86 Y: 0 K: 0 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 48

I. Thoâng soá maøu chuaån 11X

C: 100 M: 86 Y: 0 K: 0 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 48

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

11X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

14X

= 1X

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

14X

= 1X

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

Design by: viet-brand.com

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Design by: viet-brand.com

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238


AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG

AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG

NAME CARD

TIEÂU ÑEÀ THÖ 28 mm

35 mm

100 mm 8 mm

7 mm

13 mm

117 mm

28 mm

85 mm

5 mm

10 mm

73 mm

28 mm

14 mm

18 mm

55 mm

17 mm

19 mm

7 mm

7 mm

9 mm

7 mm


AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNG

AÁN PHAÅM VAÊN PHOØNGÁ

PHONG BÌ

KEÏP FILE

35 mm

140 mm 73 mm

75 mm 220 mm

66 mm

88 mm

220 mm

9 mm

136 mm 39 mm

66 mm

137 mm

110 mm

310 mm

66 mm

21 mm

220 mm

41 mm

18 mm 50 mm

20 mm 17 mm

17 mm

12 mm


CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ

CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ

TÔØ RÔI

205 mm

205 mm

176 mm

12,4 mm

205 mm

138 mm

205 mm

8 mm 13,6 mm

14,2 mm

32,4 mm

32,4 mm

143 mm

181 mm

295 mm

295 mm

295 mm

33,4 mm

295 mm

39 mm 33,4 mm

45 mm

52,2 mm

33,4 mm

20,8 mm

52,6 mm

20,2 mm

21,2 mm

20,8 mm 14,5 mm

14,5 mm

14,5 mm 158 mm

108 mm

175 mm

108 mm

76 mm


CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ ÑOÀNG PHUÏC

CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ WEBSITE


HEÄ THOÁNG BIEÅN BAÛNG BIEÅN BAÛNG

CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ BIEÅN BAÛNG

213 mm 280 mm

53 mm

168 cm

42 mm

8 mm

108 mm

11 mm 11 mm

60 mm

C.TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ MEGA HOME

253 mm

40 mm

Soá 9N4, Ngoõ 40 ñöôøng Xuaân La, Phöôøng Xuaân Taûo Quaän Baéc Töø Lieâm, Thaønh phoá Haø Noäi Ñieän Thoaïi: 093.88.28.555

251 mm


CAÙC SAÛN PHAÅM THIEÁT KEÁ

120 mm

BANNER

155 mm

74 mm

60 mm

32 mm

234 mm

17,3 mm

162 mm

84 mm

44,2 mm

84 mm


QUY CHUAÅN LOGO DR PLUSCELL

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL QUY CHUAÅN LOGO DR PLUSCELL

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 86 M: 0 Y: 100 K: 0

I. Thoâng soá maøu chuaån 2,1X

C: 86 M: 0 Y: 100 K: 0 II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau 2,1X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

18X 18X

= 1X

= 1X

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

Design by: viet-brand.com

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Design by: viet-brand.com

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238


MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL 14,7mm

TIEÂU ÑEÀ THÖ

40,7mm

46,7mm

92,1mm

10,7mm

90mm

11,7mm

9,1mm

NAME CARD

COÂNG TY TNHH ÑT- TM & DV QUANG NGUYEÃN 25,2mm

10mm

10mm

4mm

QUANG NGUYEÃN 22,5mm

10mm

28,4mm

45mm

90mm 6mm 6,8mm 10,8mm

Nguyeãn Quang Thaéng Giaùm ñoác Mobile: 0981.32.99.88

2,7

info.drcell@gmail.com

6mm 10mm

7,6mm

www.drcell.vn

19,1mm

VP Haø Noäi: T2, Soá 14, ñöôøng Nam Ñoàng, Ñoáng Ña, Haø Noäi 12,7mm

55mm

22,5mm

QUANG NGUYEÃN

20,5mm

Ñòa chæ: Taàng 2, soá 14 Nam Ñoàng, quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi Telephone: 0981 32 99 88 Website: Drcell.vn Email: info.drcell@gmail.com

78,2mm 10mm 10mm

165,5mm

18,2mm

10mm


MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL THÖ MÔØI

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL TRANH THÖÔNG HIEÄU ( NGANG )

210 mm

32 mm

800 mm

51 mm

47 mm

99 mm

12,7 mm

124 mm

6 mm

37 mm

139 mm

600 mm 13 mm

124 mm

9 mm

73 mm

386 mm

90 mm

99 mm

400 mm

210 mm


MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL

MYÕ PHAÅM DR PLUSCELL

TRANH THÖÔNG HIEÄU ( DOÏC ) 42 mm

WEBSITE 261 mm

264 mm

46 mm

117 mm

145 mm

700 mm

390 mm

550 mm


QUY CHUAÅN LOGO VNPT

TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG 20X VIEÄT NAM QUY CHUAÅN LOGO VNPT 20X

I. Thoâng soá maøu chuaån I. Thoâng soá maøu chuaån

C: 100 M: 86 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 86 Y: 0 K: 0

20X

18X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau 20X

18X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

Design by: viet-brand.com

13,6X

= 1X

= 1X

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

13,6X

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Design by: viet-brand.com

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238


TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM NAME CARD

TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM TIEÂU ÑEÀ THÖ

12,4mm

108mm

25mm

72mm

17mm

13mm

61,5mm

34mm

85mm

25mm

69mm

66mm 133mm 154mm


TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM PHONG BÌ

189mm 104mm

23mm

23mm

15mm

20mm

10mm

15mm

TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM PHONG BÌ


TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM THEÛ NHAÂN VIEÂN

TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM TUÙI

61,5mm

12,4mm

69mm 120mm

13mm

17mm

127mm

5mm

42mm

113mm

5mm

85mm

3mm

165mm

45mm

145mm

13mm 3mm

3mm

140mm

13mm 3mm


TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM

TAÄP ÑOAØN BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG VIEÄT NAM

CÔØ

QUY ÑÒNH SÖÛ DUÏNG CAÂU THAØNH VIEÂN CUÛA VNPT

Y=3X

X

VNPT=1/3 of X

Z=2X

X

QUY ÑÒNH SÖÛ DUÏNG CAÂU THAØNH VIEÂN CUÛA VNPT


QUY CHUAÅN LOGO VNPT

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ TAM ÑAÛO QUY CHUAÅN LOGO VNPT

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 100 M: 22 Y: 100 K: 0

I. Thoâng soá maøu chuaån C: 100 M: 22 Y: 100 K: 0

7X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

7X

II. Caùc phöông aùn trieån khai khi ñaët treân caùc maøu neàn khaùc nhau

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

16X

= 1X

= 1X

16X

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 36

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 68

Design by: viet-brand.com

C: 0 M: 36 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238

Design by: viet-brand.com

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

Tel: 098 336 2238 - 086 924 2238


COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ TAM ÑAÛO TUÙI ÑÖÏNG LÒCH NGANG

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ TAM ÑAÛO TUÙI ÑÖÏNG LÒCH DOÏC

240mm

170mm

625mm 46mm 42mm 50mm

180mm 341 mm 414 mm


BA

O

B

TÔØ RÔI, TÔØ G AÁP , CA M

PHOØNG VAÊN U Ã A

OGUE TAL LÒCH , BIE ÅU

IN AÁN

IN AÁN Ì,

A NH

A ÕN M

ÙC...


Ho so nang luc  
Ho so nang luc  
Advertisement