Page 1

Testowanie uşyteczności

Quality in IT. Testy oprogramowania w biznesie. 26.XI - 03.XII.2012


Interaction Design Human-Computer Interaction

Interaction Design

Usability Usability testing

HCI

User Experience

UCD

UX

User Experience

Human-Computer Interaction

User Experience

IxD

Usability

User-Centered Design


Interaction Design Human-Computer Interaction

Interaction Design

Usability Usability testing

HCI

User Experience

UCD

UX

User Experience

Human-Computer Interaction

User Experience

IxD

Usability

User-Centered Design


User - Centered Design


Ile można zyskad?

Dane z 2008 Dane z 2002

Źródło: http://www.useit.com/alertbox/roi.html


Ile można zyskad? Dane: • W 2002 średni wzrost wskaźników = 135% • W 2008 = 83% Koszt: • 10-14% budżetu projektu Przeznaczając 10% budżetu projektu na działania zwiększające użytecznośd (narzędzia z UCD) podnosimy efektywnośd produktu o 83%.


Zwrot z inwestycji (ROI) Redukcja kosztów • Zmniejszenie kosztów wdrożenia • Zmniejszenie liczby błędów użytkowników • Obniżenie kosztów wsparcia (helpdesk) • Produkt łatwiejszy w nauce (szkolenie) • Zwiększenie wydajności i efektywności użytkowników Wzrost przychodów • Powracający i lojalni użytkownicy • Nowi użytkownicy • Wzrost konwersji / sprzedaży • Wzrost konkurencyjności (udział w rynku) • Poprawa wizerunku i zaufania do firmy (produktu)


Case study – redesign Itaka.pl

Rezultaty: • Współczynnik odrzuceo: - 30% • Czas spędzony w serwisie: 2x • Liczba rezerwacji online: 2x


UCD – wybrane metody


Analiza ekspercka • •

• • •

2+ ekspertów Ocena zgodności poszczególnych elementów serwisu lub aplikacji z wytycznymi usability. – Nawigacji – Wyglądu i designu – Architektury informacji – Łatwości odnajdowania informacji – Łatwości korzystania z funkcji serwisu lub aplikacji – Wyszukiwarki i wyników wyszukiwania – Wiarygodności serwisu lub aplikacji – Formularzy – Czytelności tekstu i zrozumiałości treści Heurystyki Wędrówka poznawcza Raport koocowy


Analiza ekspercka – wyniki • Raport wskazujący problemy użyteczności w serwisie/ aplikacji / systemie ze screenshotami. Przy każdym problemie znajduje się zalecenie/rekomendacja jak usunąd problem

• Każdemu problemowi nadany jest priorytet

o W trakcie jakiej czynności wystąpił problem ? o Czy problem jest dla użytkownika trudny do obejścia? o Czy problem jest jednostkowy czy występuje stale?


Analiza ekspercka – zalety i wady Zalety – Szybka – Efektywna – Tania – Nie wymaga dużej ilości zasobów Wady – Nie angażuje rzeczywistych użytkowników – Nie jest możliwe całkowite ‘wczucie’ w użytkownika – Podatna na wyrobione opinie i uprzedzenia ekspertów


Testy z użytkownikami Jak sprawdzid, czy coś jest użytecznie zaprojektowane ?


Czym jest test użyteczności? • Ewaluacja systemu przez reprezentatywnych użytkowników • Badanie obserwacyjne Lub inaczej…

Obserwujemy jak rzeczywisty użytkownik wykonuje typowe zadania w testowanym serwisie, aplikacji lub systemie. Zapisywane są wszystkie problemy, które napotkał użytkownik podczas korzystania z produktu.


A jak to może wyglądad ?


Testy z użytkownikami

Źródło: http://www.u-sentric.com/services/user-testing


Testy z użytkownikami

Źródło: http://www.usefulusability.com/usability-testing-makes-killer-online-marketing-campaigns/


Testy z użytkownikami – ile osób?

Źródło: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html


Testy z użytkownikami – co można zyskad? • Informacje z pierwszej ręki – od użytkowników • Niewielkim nakładem środków możemy znacząco poprawid usability • Nie wymaga formalnego podejścia • Pomaga rozwiązad konflikty • Dostaniemy odpowiedź na pytanie: Dlaczego? • Generuje nowe pomysły, waliduje istniejące • Weryfikuje wymagania użytkowników

• Ogranicza koszty projektu (wczesne testowanie)


Raportowanie wynik贸w


Raportowanie wynik贸w


Testy z użytkownikami – zalety i wady Zalety – Identyfikacja rzeczywistych problemów… – … przez rzeczywistych użytkowników - informacje „z pierwszej ręki” – Pozwalają poznad zachowanie, oczekiwania i wymagania użytkowników – Dobre narzędzie perswazji Wady – Czasochłonne – Relatywnie drogie (porównując do AE) – Ograniczenia geograficzne i kulturowe


Testy zdalne (UserZoom)

Testowana strona jest wyświetlana w oknie przeglądarki

Źródło: http://www.userzoom.com/news-feed/how-to-online-usability-task-based-testing

Treśd zadania


Co jest mierzone? Status ukooczenia zadania

Click heatmaps

Czas ukooczenia zadania

Ścieżki realizacji zadania

Ocena trudności zadania


Testy zdalne Zalety • Dyspozycyjnośd • Szybkośd • Oszczędnośd • Zniesienie ograniczeo czasowych i geograficznych • Naturalne warunki • Duży wybór narzędzi

Wady • Poufnośd danych


Podsumowując…  Usability jako wyróżnik produktu  UCD – dostosowanie produktu do użytkowników koocowych  Wysoki zwrot z inwestycji w usability  Poprawa konkurencyjności  Poprawa wizerunku firmy i jej produktów  Wzrost zaufania do firmy  Lojalni i powracający użytkownicy  Wzrost wydajności, efektywności i satysfakcji użytkowników


Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu

Jakub Mielczarek Janmedia.pl | Webusability.pl jmielczarek@janmedia.pl Tel. 71 325 79 65

Janmedia Interactive ul. Wybickiego 1, 51-144 Wrocław polandinfo@janmedia.pl Tel. 71 325 12 02

Testowanie użyteczności  

Prezentacja przedstawiająca metody testów użyteczności.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you