Page 1

ระบบปองกันอัคคีภัย Fire Protection standard


องคประกอบที่ทําใหเกิดอัคคีภัย

เชื้อเพลิง / วัสดุติดไฟ ออกซิเจน ความรอน


ประเภทของการเกิดอัคคีภัยแบงตามชนิดของเชื้อเพลิง

Class A เพลิงที่เกิดจาก ไม เสื้อผา กระดาษ เศษขยะ ใชน้ําหรืเครื่องดับเพลิงชนิด บรรจุกาซคารบอนไดออกไซด

Class B เพลิงที่เกิดจาก ของเหลว เชน น้ํามัน เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ทินเนอร สี ดับเพลิงโดยทําใหอับอากาศโดยใช สารเคมีปดผิวหนาเพลิง ใชโฟมรวมกับ เครื่องกาซคารบอนไดออกไซด


ประเภทของการเกิดอัคคีภัยแบงตามชนิดของเชื้อเพลิง

Class C เพลิ เพลิงงที ที่เ่เกิ กิด ดจาก จาก เครื เครื่อ ่องมื งมือ อไฟฟ ไฟฟาา หรื หรือ ออุ อุป ปกรณ กรณ ไฟฟ ไฟฟาาที ที่อ ่อําํานวยความสะดวกของมนุ นวยความสะดวกของมนุษ ษย ย ใช ใช เครื เครื่อ ่องดั งดับ บเพลิ เพลิงงชนิ ชนิด ดที ที่ไ่ไม มเเป ปน นตั ตัววนํ นําาไฟฟ ไฟฟาา ดั ดับ บ โดยการกลบเพลิ โดยการกลบเพลิงงโดยใช โดยใชเเครื ครื่อ ่องดั งดับ บเพลิ เพลิงงชนิ ชนิด ด บรรจุ บรรจุก กาซคาร าซคารบ บอนได อนได

Class D เพลิงที่เกิดจาก โลหะไหมไฟได เชน แมกนีเซียม โพแทสเซียม ผง อะลูมิเนียม สังกะสี โซเดียม ไททา เนียม เซอรโคเนียม ลิเทียม ใช เครื่องดับเพลิงชนิดผงแหงกลบเพลิง หรือชนิดบรรจุกาซคารบอนไดออก


หลักการออกแบบอาคารใหปลอดภัยจากอัคคีภัย

สวน

Active

การออกแบบระบบเตือนอัคคีภัย ระบบ ดับเพลิง และระบบควบคุมไฟ เชน ระบบ ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ทอดับเพลิง ระบบ กระจายน้ําดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เครื่องดับเพลิงมือถือ ระบบควบคุมควันไฟ

Passive

สวน การออกแบบโดยคํานึงถึง การวางตัว อาคาร การกําหนดระยะหางของอาคาร การจัดระบบทางสัญจร การจัดแนวผนัง กันไฟ การจัดทางหนีไฟ การจัดบันไดหนี ไฟ รวมทั้งโครงสรางอาคาร


ระบบดับเพลิงดับดวยน้ําภายในอาคาร ระบบถังน้ําสํารองสําหรับดับเพลิง ระบบสงน้ําดับเพลิง


ระบบสงน้ําดับเพลิง

ทอหลักสงน้ําดับเพลิงทอยืน Standpipe หัวรับน้ําดับเพลิง Fire Department Connection เครื่องสูบน้ําดับเพลิง Fire Pump สายสงน้ําดับเพลิง Fire Hose ระบบกระจายน้ําดับเพลิง Automatic Water Sprinkler


ทอหลักสงน้ําดับเพลิงทอยืน Standpipe

ระบบทอเปยกอัตโนมัติ Automatic – Wet ระบบทอเปยกควบคุมดวยมือ Manual – Wet ระบบทอยืนรวม Combined System


สวนประกอบของอุปกรณสงนําดับเพลิง

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง Fire Pump


สวนประกอบของอุปกรณสงนําดับเพลิง

หัวรับน้ําดับเพลิง Fire Department Connection หัวดับเพลิง Hydrant


สวนประกอบของอุปกรณ สงนําดับเพลิง กรณส

หัวฉีดน้ําดับเพลิง Fire Hose nozzles สายฉีดน้ําดับเพลิง Fire Hose


สวนประกอบของอุปกรณ สงนําดับเพลิง กรณส

เครื่องดับเพลิงมือถือ Fire Hose


ระบบกระจายน้ําดับเพลิง Automatic Water Sprinkler

ระบบทอเปยก Wet Pipe System ระบบทอแหง Dry Pipe System


ชนิดหัวกระจายน้ําดับเพลิง Automatic Water Sprinkler

แบบติดแขวนลง Pendent Sprinkler แบบติดตั้งหงายขึ้น Up - Right Sprinkler แบบติดขางผนัง Side Wall Sprinkler


ระบบการออกแบบภายในอาคาร

การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร แสงสวางและปายสัญลักษณ


มาตรฐานการทนไฟของโครงสรางอาคาร

อาคารขนาดเล็ อาคารขนาดเล็ก กชั ชั้น ้นเดี เดีย ยวว อั อัต ตราทนไฟไม ราทนไฟไมน นอ อยกว ยกวาา 1 1 ชั ชั่ว่วโมง โมง อาคารขนาดกลาง อาคารขนาดกลาง อั อัต ตราทนไฟไม ราทนไฟไมน นอ อยกว ยกวาา 1½ 1½ ชั ชั่ว่วโมง โมง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญ อั อัต ตราทนไฟไม ราทนไฟไมน นอ อยกว ยกวาา 2 2 ชั ชั่ว่วโมง โมง อาคารสู อาคารสูงงทุ ทุก กอาคาร อาคาร อั อัต ตราทนไฟไม ราทนไฟไมน นอ อยกว ยกวาา 4 4 ชั ชั่ว่วโมง โมง ประตู ประตูท ทนไฟต นไฟตอ องเป งเปน นวัวัส สดุ ดุไไม มต ติด ิดไฟ ไฟ มี มีจ จุด ุดหลอมละลายอย หลอมละลายอยาางน งนอ อย ย 800˚c 800˚c


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

ทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟ ชองผานและระเบียงหนีไฟ ทางหนีไฟแนวราบละทางผานออก สวนปดลอมควัน Smoke proof enclosures


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

ประตู ประตูห หนี นีไไฟ ฟ กุ กุญ ญแจหรื แจหรือ อกลอนสามารถเป กลอนสามารถเปด ดออกจากภายนอกได ออกจากภายนอกได มี มีค ความสู วามสูงงไม ไมน นอ อยกว ยกวาา 2.00 2.00 เมตร เมตร กว กวาางง 90 90 เมตร เมตร แต แตไไม มเเกิ กิน นกว กวาา 120 120 เมตร เมตร เป เปด ดบานสุ บานสุด ดไม ไมน นอ อยกว ยกวาา 90 90 °° กั กับ บวงกบประตู วงกบประตู ไม ไมเเป ปน นประตู ประตูห หมุ มุน น ประตู ประตูเเลื ลื่อ ่อน น ประตู ประตูเเป ปด ดขึ ขึ้น ้นบน บน ประตู ประตูเเหล็ หล็ก ก ประตู ประตูเเฟ ฟย ยม ม พื พื้น ้นทั ทั้ง้งสองด สองดาานชองบานประตู นชองบานประตูต ตอ องเรี งเรีย ยบเสมอกั บเสมอกับ บส สววนบนของธรณี นบนของธรณีป ประตู ระตู หรื หรือ อไม ไมต ต่ํา่ํากว กวาาระดั ระดับ บบนธรณี บนธรณีป ประตู ระตูเเกิ กิน นกว กวาา 5 5 เซนติ เซนติเเมตร มตร ทางหนี ทางหนีท ที่เี่เป ปด ดตรงสู ตรงสูภ ภายนอกอาคาร ายนอกอาคาร ระดั ระดับ บภายในภายนอกประตู ภายในภายนอกประตูไไม มเเกิ กิน น 15 15 เซ็ เซ็น นติ ติเเมตร มตร


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

บันหนีไฟ บันไดในอาคารเคลียรในตองไมแคบกวา 0.90 เมตร ลูกตั้งไมสูงกวา 20 เซนติเมตรและความสูงทุกขั้นตองมีขนาด เทากัน ลูกนอนกวางไมนอยกวา 25 เซนติเมตร บันไดเวียนความกวางลูกนอนขอบนอกไมเกิน 30 เซนติเมตร สวนแคบสุดไมนอยกวา 15 เซนติเมตร ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร บันไดลงสิ้นสุดชั้นใตดิน ตองมีผนังและประตูกั้น พรอมทั้งปาย สัญลักษณ


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

บั บัน นหนี หนีไไฟ ฟ บั บัน นไดกว ไดกวาางเกิ งเกิน นกว กวาา 2.20 2.20 เมตร เมตร จะต จะตอ องเพิ งเพิ่ม ่มราวจั ราวจับ บช ชอ องกลางด งกลางดววย ย ราวจั ราวจับ บต ตอ องติ งติด ดตั ตั้ง้งต่ ต่ําํากว กวาาระดั ระดับ บ 75 75 เซนติ เซนติเเมตร มตร สู สูงงไม ไมเเกิ กิน น 90 90 เซนติ เซนติเเมตร มตร บั บัน นไดที ไดที่ก ่กววาางไม งไมเเกิ กิน น 120 120 เซนติ เซนติเเมตร มตร อาจมี อาจมีรราวจ าวจบ บเพี เพีย ยงด งดาานใดด นใดดาานหนึ นหนึ่ง่ง


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

บันไดหนีไฟ


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

จํจําานวนทางหนี นวนทางหนีไไฟ ฟ ชั ชั้น ้นแทรกซึ แทรกซึ่ง่งใช ใชป ประโยชน ระโยชนอ อื่น ื่น นอกจากเก็ นอกจากเก็บ บของ ของ ที ที่ม ่มีพ ีพื้น ื้นที ที่ ่ มากกว มากกวาา 200 200 ตารางเมตร ตารางเมตร หรื หรือ อ ความยาวเกิ ความยาวเกิน นกว กวาา 18 18 เมตร เมตร ต ตอ อ งมบั งมบัน นไดหนี ไดหนีไไฟรั ฟรับ บคนสู คนสูช ชาางล งลาางง ไม ไมน นอ อยกว ยกวาา 2 2 บั บัน นได ได อาคารชั อาคารชั้น ้นใดหรื ใดหรือ อห หอ องใด งใด ซึ ซึ่ง่งมี มี ความจุ ความจุค คนตั นตั้ง้งแต แต 500500- 999 999 คน คน จะต จะตอ องมี งมีท ทางหนี างหนีไไฟไม ฟไมน นอ อย ย กว กวาา 3 3 ทาง ทาง อาคารชั อาคารชั้น ้นใดหรื ใดหรือ อห หอ องใด งใด ซึ ซึ่ง่งมี มี ความจุ ความจุค คนตั นตั้ง้งแต แต 1000 1000 คน คน จะต จะตอ องมี งมีท ทางหนี างหนีไไฟไม ฟไมน นอ อยกว ยกวาา 4 4 ทาง ทาง


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

การจั การจัด ดวางทางหนี วางทางหนีไไฟ ฟ กรณี กรณีผ ผูใูใช ชอ อาคารไม าคารไมส สามารถออกไป ามารถออกไป ยั ยังงพื พื้น ้นที ที่โ่โล ลงง จะต จะตอ องจั งจัด ดให ใหม มีท ีทางหนี างหนีไไฟ ฟ อย อยาางน งนอ อย ย2 2 ทาง ทาง กรณี กรณีท ทางหนี างหนีไไฟ ฟ2 2 ทาง ทาง ระยะห ระยะหาางทาง งทาง หนี หนีไไฟทั ฟทั้ง้งสองต สองตอ องไม งไมน นอ อยกว ยกวาาครึ ครึ่ง่งหนึ หนึ่ง่ง ของเส ของเสน นทแยงมุ ทแยงมุม มของอาคาร ของอาคาร


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

สิ สิ่ง่งกี กีด ดขวางทางหนี ขวางทางหนีไไฟ ฟ ทางที ทางที่น ่นําําไปสู ไปสูท ทางหนี างหนีไไฟ ฟ ต ตอ องไม งไมผ ผาานห นหอ องครั งครัวว ห หอ องเก็ งเก็บ บของ ของ ห หอ องเปลี งเปลี่ย ่ยนเสื นเสื้อ ้อผ ผาา หรื หรือ อห หอ องอื งอื่น ่น ๆๆ ซึ ซึ่ง่งป ปด ดด ดววยกุ ยกุญ ญแจ แจ ยกเว ยกเวน น อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญอ อนุ นุโโลมให ลมใหผ ผาานห นหอ องเก็ งเก็บ บของได ของได ทางที ทางที่น ่นําําไปสู ไปสูท ทางหนี างหนีไไฟและประตู ฟและประตู ต ตอ องไม งไมป ประดั ระดับ บหรื หรือ อตกแต ตกแตงง จนทํ จนทําาให ใหป ปด ดบั บังงหรื หรือ อเป เปน นอุ อุป ปสรรคกั สรรคกับ บการหนี การหนีไไฟ ฟ ห หาามติ มติด ดตั ตั้ง้งกระจกเงาที กระจกเงาที่ป ่ประตู ระตูห หนี นีไไฟ ฟ หรื หรือ อบริ บริเเวณใก วณใกล ลเคี เคีย ยงจนทํ งจนทําา ให ใหเเกิ กิด ดความสั ความสับ บสนในทิ สนในทิศ ศทางของการหนี ทางของการหนีไไฟ ฟ


การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร

สิ่งกีดขวางทางหนีไฟ

Fire Protection  

Fire Protection Interior QC Standard

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you