Page 1

ขอบเขตและหน้า ที่ การบริห ารงานก่อ สร้า ง งานสถาปัต ยกรรมและการออกแบบ ภายใน


Interior Construction Management -เนื่อ งจากงานก่อ สร้า งออกแบบภายในมีข นาดใหญ่ ซับ ซ้อ น และเกี่ย วข้อ งกับ เงิน จำา นวนมาก ทำา ให้เ จ้า ของ โครงการอาจต้อ งว่า จ้า งตัว แทน เพื่อ บริห ารโครงการงานก่อ สร้า งออกแบบภายในโดย เฉพาะ นอกจากการว่า จ้า ง ผู้อ อกแบบ ผู้ต รวจงาน หรือ ที่ป รึก ษา เพื่อ ควบคุม งบประมาณและระยะเวลาโครงการ


ผู้บ ริห ารงานก่อ สร้า งออกแบบภายใน -ผู้บ ริห ารงานก่อ สร้า งออกแบบภายใน อาจมีพ ื้น ฐานมา จาก มัณ ฑนากร สถาปนิก ภายใน สถาปัต ยกรรมสาขา อื่น ๆ บริห ารธุร กิจ หรือ ศาสตร์อ ื่น ๆ ก็ไ ด้ เช่น นัก กฎหมาย พ่อ ค้า ฯลฯ หากมีค วามรู้แ ละประสบการณ์ใ น การควบคุม โครงการอย่า งเพีย งพอ - ในต่า งประเทศ มีห ลัก สูต รบริห ารงานก่อ สร้า งที่เ กี่ย ว กับ งานออกแบบภายในในชื่อ ต่า งๆกัน เช่น Construction Management, Build Environment, Quantity Surveyor ฯลฯ ตามที่ต ลาด งานต้อ งการ


หน้า ทีข ่ อง CM หน้า ที่ข อง INT-CM ในปัจ จุบ ัน ได้ข ยายออกไปมาก เจ้า ของโครงการอาจให้ INT-CM ช่ว ยงานตั้ง แต่เ ริ่ม แนวคิด โครงการก่อ สร้า ง จนกระทั่ง ถึง หลัง จากใช้ง าน อาคารไประยะหนึ่ง แล้ว ระยะเวลาโครงการอาจแบ่ง ออกเป็น 6 ช่ว ง คือ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ก่อ นออกแบบ ระหว่า งออกแบบ ระหว่า งประกวดราคา ระหว่า งก่อ สร้า ง เวลารับ มอบงาน หลัง รับ มอบงาน


วงจรชีว ิต โครงการก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน Constructio n Project Life Cycle

INT-FM Commission

INT-CM Commission


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

- ให้ค ำา ปรึก ษาการจัด ตั้ง องค์ก รสำา หรับ โครงการ ก่อ สร้า ง เนื่อ งจากการก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน ไม่ใ ช่ธ ุร กิจ หลัก ของเจ้า ของโครงการ หรือ เจ้า ของโครงการไม่ค ุ้น เคย ไม่ม ีป ระสบการณ์ กับ การบริห ารงานก่อ สร้า งออกแบบ ภายในมากนัก


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน (๑) ปฏิบ ัต ิใ ห้ง านก่อ สร้า งเป็น ไปตามแบบรูป รายการ ข้อ กำา หนดต่า ง ๆ เว้น แต่ม ีก ารสั่ง การให้เ ปลี่ย นแปลง เป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร (๒) ไม่ล ะเลยต่อ หน้า ที่ ซึ่ง จะทำา ให้เ กิด ความบกพร่อ ง และเสีย หาย เป็น อัน ตรายต่อ ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ได้


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน (๓) หลีก เลี่ย งความสนิท สนมกับ ผู้ร ับ จ้า งมากจนเกิน ไป และไม่ค วรรับ การเอาอกเอาใจจากผู้ร ับ จ้า งเป็น การส่ว น ตัว จนเสีย งานควบคุม (๔) การเปลี่ย นแปลงใด ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ต ่อ งานนั้น สามารถทำา ได้ แต่ม ิใ ช่ก ระทำา เพื่อ เป็น การแสดงอำา นาจ ของผู้ค วบคุม งานเอง (๔) ไม่เ ที่ย วโจมตีก ารจัด ระบบงานของผู้ร ับ จ้า งหรือ เที่ย ว โฆษณาข้อ บกพร่อ งใด ๆ ที่ต นตรวจพบ ควรเจรจาตกลง ให้เ ป็น เรื่อ งเป็น ราวกับ ผู้ร ับ จ้า ง


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน (๕) ข้อ แนะนำา สำา คัญ ควรทำา เป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรแจ้ง แก่ผ ู้ร ับ จ้า งทราบ (๖) ก่อ นสั่ง การใด ๆ ต้อ งแน่ใ จว่า ได้ผ ่า นขบวนการ วิน ิจ ฉัย อย่า งดีแ ล้ว (๗) หลีก เลี่ย งการโต้แ ย้ง ด้ว ยวาจา หากมีป ัญ หาให้ รายงานผู้บ ัง คับ บัญ ชาของผู้ค วบคุม งานนั้น ๆ หรือ คณะ กรรมการตรวจการจ้า ง


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน (๘) การแก้ไ ขงานที่จ ำา เป็น ต้อ งทำา โดยไม่ท ำา ให้เ จตนา ที่แ ท้จ ริง เปลี่ย นไปสามารถรับ ไว้ก ่อ นได้แ ล้ว รายงานให้ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาทราบ (๙) ไม่ต รวจงานเป็น เวลาในลัก ษณะที่ ผู้ร ับ จ้า งคาด คะเนได้ แต่ใ นขณะเดีย วกัน ก็อ ย่า ทำา ตนเป็น แบบนัก สืบ ที่ค อยจับ ทุจ ริต ผู้ร ับ จ้า งตลอดเวลา


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

คุณ สมบัต ิข องผู้ค วบคุม งานก่อ สร้า งตกแต่ง ภายใน (๑0) ควบคุม งานให้เ ป็น ไปตามแบบรูป รายการและ สัญ ญา สิ่ง ใดไม่ถ ูก ต้อ งตามแบบต้อ งแก้ไ ขให้เ ป็น ไป ตามหลัก วิช าการ เพราะเป็น เรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งทางด้า นข้อ กฎหมาย การสั่ง การ โดยไม่ช อบมาพากลบางครั้ง อาจทาให้ ผูก พัน และ ต้อ งรับ ผิด ทางข้อ กฎหมายได้


Tradition Project Delivery • รูป แบบ ทั่ว ไป • อาจมีค อนซัล แทนช์ บริษ ัท ที่ป รึก ษา ควบคุม คุณ ภาพ งาน • ปัญ หาอาจเกิด จากการติด ต่อ ประสานงานระหว่า ง องค์ก าร Owner Designer Main Contractor (and Consultant) SubcontractorSubcontractorSubcontractor


Turnkey Project • ความรับ ผิด ชอบเกือ บทั้ง หมด อยู่ท ี่ผ ู้ร ับ เหมาก่อ สร้า ง ตกแต่ง ภายในหลัก • ลดต้น ทุน การจ้า งผู้อ อกแบบ • ได้ค วามรวดเร็ว ปัญ หาการประสานงานระหว่า ง องค์ก ารลดลง • ปัญ หาเรื่อ งการตรวจสอบคุณ ภาพงาน อาจจะเพิ่ม ขึ้น Owner Main Contractor Subcontractor Subcontractor Subcontractor Designer


Owner-Builder Project • ประหยัด งบประมาณ เนื่อ งจากเจ้า ของงาน มี InHouse Interior Designer รวมถึง อาจควบคุม งาน ก่อ สร้า งออกแบบภายในเองด้ว ย • รวดเร็ว ลดปัญ หาการประสานงานระหว่า งองค์ก ร • บุค ลากรของเจ้า ของโครงการควรต้อ งมีค วาม เชี่ย วชาญระดับ หนึ่ง หรือ อาจใช้ก ับ โครงการที่ไ ม่ซ ับ ซ้อ นนัก Owner SubcontractorSubcontractorSubcontractor

Designer


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

- ให้ค วามคิด เห็น ในการเลือ กสถานที่ก ่อ สร้า ง ดูส ถานที่ ทำา การสำา รวจต่า งๆ - ช่ว ยเจ้า ของงานด้า นการเงิน กฎหมายและใบอนุญ าต - ช่ว ยเจ้า ของงานด้า นการจัด หาแหล่ง เงิน ทุน และ แผนการใช้เ งิน


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ ให้ข ้อ คิด เห็น กำา หนดคุณ สมบัต ิข องผู้อ อกแบบและคัด เลือ ก ผู้อ อกแบบ ผู้อ อกแบบควรจะ - มีส ุน ทรีย ศาสตร์แ ละลึก ซึ้ง ในงานด้า นสถาปัต ยกรรม มัณ ฑนศิล ป์ - มีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ - มีป ระสบการณ์ใ นการออกแบบงานที่ค ล้า ยคลึง มาก่อ น - มีแ นวความคิด ที่ส อดคล้อ งกับ เจ้า ของงาน - ประวัต ิค วามสำา เร็จ ในการทำา งาน - ความรวดเร็ว ในการทำา งาน - มีค วามรับ ผิด ชอบตลอดจนสิ้น สุด โครงการ - INT-CM ช่ว ยเจ้า ของงาน จัด จ้า งผู้อ อกแบบ และทำา สัญ ญา


งานของ INT-CM ก่อ นออกแบบ

- การประมาณเวลาและการประมาณระยะเวลาเบื้อ งต้น Preliminary Cost and Time Estimation - ในเมื่อ ไม่ม ีแ บบก่อ สร้า ง (Construction Document๗ จึง ต้อ งประมาณแบบคาดการณ์โ ดยอาศัย ข้อ มูล ทางสถิต ิท ี่ ผ่า นมา


งานระหว่า งการออกแบบ - ให้ข ้อ มูล ของสิ่ง ปลูก สร้า ง ที่จ ำา เป็น และไม่จ ำา เป็น ปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงสิ่ง ต่า งๆให้เ หมาะสม - ตรวจแบบไม่ใ ห้เ กิน งบประมาณ - ตรวจความสัม พัน ธ์ข องแบบ ระบบต่า งๆ ทางเทคนิค - ตรวจแบบให้ถ ูก ตามกฎหมาย - เตรีย มเอกสารประกวดราคา วางข้อ กำา หนด จัด ทำา Bid Package - จัด ทำา แบบฟอร์ม BOQ มาตรฐาน - ประมาณราคากลาง - จัด ทำา แผนก่อ สร้า งแม่บ ท - ร่า งสัญ ญาก่อ สร้า ง กำา หนดเงื่อ นไขต่า งๆ


งานระหว่า งการประกวดราคา - กำา หนดคุณ สมบัต ิ ประกาศ จัด หา ผู้ร ่ว มประกวดราคา - จัด การประชุม Pre-Biding Meeting - ให้ข ้อ มูล การประกวดราคาแค่ผ ู้ร ่ว มประกวดราคาเพื่อ ความเสมอภาพ โปร่ง ใส อาจจัด การประชุม ณ สถานที่ต ั้ง โครงการ - ตรวจรายละเอีย ดของแบบ และ ราคา ของผู้เ สนอราคา เพื่อ ลดความขัด แย้ง - กำา หนดกฎเกณฑ์ง านเพิ่ม ลด เจรจาต่อ รอง - ประสานงานระหว่า งผู้เ กี่ย วข้อ ง เกี่ย วกับ สัญ ญาทั้ง หมด - จัด การประกวดราคา ประกาศผู้ช นะ และ สรุป ผล ดำา เนิน การเซ็น สัญ ญา


ขั้น ตอนการจัด การประกวดราคา - หลัง จากได้ร ับ แบบจากผู้อ อกแบบแล้ว ทำา การจัด หาผู้ร ับ เหมาได้โ ดยการติด ต่อ เชิญ ชวนให้ซ ื้อ แบบเพื่อ เสนอราคา - หากเป็น งานทางราชการจำา เป็น ต้อ งประกาศทางสาธารณะ จัด เตรีย ม Bid Package สำา หรับ ขายผู้เ ข้า ร่ว มประกวด ราคา คือ เอกสารที่ป ระกอบด้ว ยแบบก่อ สร้า งครบชุด ระเบีย บการ แบบฟอร์ม ต่า งๆที่จ ำา เป็น - - ผู้เ ข้า ร่ว มซื้อ ชุด Bid Package แล้ว กลับ ไปประมาณ ราคา พร้อ มทั้ง ตรวจสอบแบบและเอกสาร - - จัด Bid Meeting เพื่อ ให้ผ ู้เ ข้า ร่ว มทุก เจ้า ได้ถ ามข้อ ข้อ ซัก ถามเกี่ย วกับ ทางเทคนิค หรือ ระเบีย บ และทุก คำา ถามคำา ตอบจะต้อ งเปิด เผยกับ ผู้เ ข้า ร่ว มทุก เจ้า เพื่อ ความโปร่ง ใส


ขัน้ ตอนการจัดการประกวดราคา - ผู้เ ข้า ร่ว มประกวดราคา ส่ง เอกสารตามวัน และเวลาที่ กำา หนด ซึ่ง เอกสารต่า งได้แ ก่ ใบเสนอราคา BOQ เอกสารแนะนำา ศัก ยภาพของบริษ ัท หนัง สือ จดทะเบีย น หนัง สือ คำ้า ประกัน ผลงาน หนัง สือ คำ้า ประกัน ทางการเงิน ใบทะเบีย นการค้า หนัง สือ รับ รองของสถาปนิก ภายในหรือ มัณ ฑนากรควบคุม งาน - หรือ เอกสารต่า งๆที่เ จ้า ของงานต้อ งการ -


ขัน้ ตอนการจัดการประกวดราคา - ตัว อย่า งหนัง สือ รับ รองของ สถาปนิก ภายใน - หรือ มัณ ฑนากรควบคุม งาน


ขั้น ตอนการจัด การประกวดราคา

- เจ้า ของงานทำา การเปิด ซองประกวดราคา และประกาศ ลำา ดับ ผู้ช นะ - เจ้า ของงานตรวจสอบเอกสารของผู้ช นะว่า ตรงตาม ระเบีย บที่ร ะบุห รือ ไม่ และตรวจสอบราคาตามรายการโดย ละเอีย ดว่า มีจ ุด ที่ไ ม่ส มเหตุส มผลหรือ ไม่ - หากมีเ หตุผ ลข้อ ใดที่ท ำา ให้ผ ู้ช นะ ไม่ต รงตามคุณ สมบัต ิห รือ มีข ้อ งบกพร่อ งในการเสนอราคา เจ้า ของงานสามารถตัด สิท ธิ์เ จ้า นั้น และให้เ จ้า ที่เ สนอราคาถัด ไปและมีค วาม สมบูร ณ์พ ร้อ มที่จ ะรับ งานเป็น ผู้ช นะแทน - ทำา การประชุม ร่า งสัญ ญาเพื่อ ให้ต รวจสอบ และนัด หมาย เซ็น สัญ ญา


งานระหว่า งการก่อ สร้า ง

-ให้ข ้อ มูล ตัว อย่า งของวัส ดุ และสิ่ง ที่เ ปลี่ย นแปลง - จัด ทำา แผนการใช้เ งิน Cash Flow สำา หรับ เจ้า ของ งาน - ดูแ ลประเด็น ทางกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งในระหว่า ง ก่อ สร้า ง - ติด ตามการจัด ซื้อ วัส ดุ ทรัพ ยากรที่ส ำา คัญ มิใ ห้ล ่า ช้า ขาดแคลน - ตรวจสอบการตรวจรับ งวดงาน - ควบคุม ราคา Cost Control - ควบคุม เวลา Time Control


งานระหว่า งการก่อ สร้า ง

- ปรับ ปรุง แผนงาน วิเ คราะห์ค วามล่า ช้า โครงการ วิเ คราะห์ง บประมาณโครงการ หาแนวทางแก้ไ ขปัญ หา - ประสานงานเพื่อ ลดความขัด แย้ง ระหว่า งองค์ก าร - INT-CM อาจเป็น Consultant ผู้ค วบคุม งานด้า นเทคนิค ด้ว ยหรือ ไม่ก ็ไ ด้


งานในช่ว งรับ มอบสิ่ง ก่อ สร้า ง - ช่ว ยดำา เนิน เรื่อ งการเปิด ใช้อ าคาร ใบขออนุญ าตต่า งๆ เช่น โรงแรม,ร้า นอาหาร,สถานพยาบาล - ทดสอบงานระบบและสิ่ง ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานก่อ สร้า ง ตกแต่ง ภายใน - พิจ ารณางาน และเงิน งวดสุด ท้า ย - จัด ทำา Punch List และเอกสารยืน ยัน - ตรวจสอบเอกสารและแบบก่อ สร้า งจริง As built Drawing - ทำา รายงานการบำา รุง รัก ษาสิ่ง ก่อ สร้า ง


จากภาพรวมท่า นจะเห็น ได้ว ่า

- งานของ INT-CM มิใ ช่ง านที่อ ยู่เ ฉพาะขั้น ตอนการ ก่อ สร้า งเท่า นั้น แต่เ กี่ย วข้อ งกับ ทุก ขั้น ตอนที่จ ะได้ม าซึ่ง สิ่ง ก่อ สร้า ง - INT-CM ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามชำา นาญหลายด้า น ประกอบกัน มิใ ช่ด ้า นสถาปัต ยกรรมภายในหรือ มัณ ฑนศิล ป์เ พีย งอย่า งเดีย ว - ด้า นเทคนิค คือ วิศ วกรรมโยธา สถาปัต ยกรรม ไฟฟ้า เครื่อ งกล - ด้า นบริห ารเช่น การจัด องค์ก าร การประสานงาน บริห ารคน การเจรจาต่อ รอง นอกจากนี้ค วรรู้ด ้า นภาษี นิต ิก รรม กฎหมาย การเงิน การบัญ ชี ฯลฯ


REFERENCES สรุป ประเด็น จาก ข้อ บัง คับ มาตรฐานสมาคมมัณ ฑนากรแห่ง ประเทศไทย ว่า ด้ว ยการประกอบวิช าชีพ สถาปัต ยกรรมภายในและ มัณ ฑนศิล ป์ พ.ศ. 2551 คำา ถามท้า ยบท 1. วัฎ จัก รโครงการก่อ สร้า งตกแต่ง ภายในอาจแบ่ง ได้ เป็น กี่ข ั้น ตอน อะไรบ้า ง ? 2. หน้า ที่ข อง Interior Construction Management ในแต่ล ะขั้น ตอนของโครงการก่อ สร้า ง มีอ ะไรบ้า ง? อธิบ าย

Construction Management  

Construction Management CM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you