Page 1

CURS 2013/2014


La Ciutat Educa és un programa d’itineraris educatius orientat per ser una eina de reforç del treball a l’escola i, alhora, una oferta pedagògica àmplia i renovadora dins del ventall de recursos que els ensenyants i educadors necessiten per a la seva tasca. Així, el programa té en compte el canvi constant i els nous reptes que experimenta la nostra societat i, per tant, la demanda de nous continguts educatius. El fet urbà és la matèria d’estudi del programa i un context sociocultural idoni per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal de l’alumnat. Barcelona, avui dia, disposa d’una gran quantitat de possibilitats educadores i el fet urbà és un element constitutiu essencial de la nostra societat i de la del futur; ha de ser, doncs, essencial per a l’àmbit de l’educació. OBJECTIUS GENERALS – Conèixer i comprendre fets i conceptes percebuts directament de la realitat i d’una manera activa, és a dir, ”veure i tocar”. – Afavorir el desenvolupament personal de l’alumnat a través de vivències i d’activitats destinades a motivar l’interès i les actituds positives envers el funcionament, la diversitat de propostes i l’engranatge d’una ciutat.


PROCEDIMENTS – Percepció, vivència i experiència del territori i de la societat i dels elements que els integren – Estimulació i pràctica de l’observació. Lectura, anàlisi i interpretació del paisatge urbà. – Obtenció i anàlisi d’informació de fonts d’informació directes. MATERIAL DIDÀCTIC S’ha elaborat amb les premisses de fer que l’alumnat comprengui i retingui els aspectes més importants de cada apartat, sense oblidar, però, l’agilitat i el vessant lúdic que aquestes activitats requereixen. Els itineraris disposen d’una UNITAT DIDÀCTICA per a cada participant i d’un DOSSIER DE L’ITINERARI per al professorat. ANIMADOR/A-EDUCADOR/A. Els itineraris i les activitats estan conduïdes per animadors/ es-educadors/es que treballen d’acord amb el professorat de manera personalitzada, segons les necessitats de cada grup.


CRÈDITS DE SÍNTESI A partir dels itineraris del programa La Ciutat Educa us podem organitzar el vostre crèdit de síntesi amb continguts i activitats relacionades amb totes les disciplines del currículum. Com a exemple us presentem dues propostes base d’esquema conceptual, així com una mostra d’activitats i continguts: QUÈ ÉS UNA CIUTAT? • INTRODUCCIÓ GENERAL • ACTIVITATS PRÈVIES • ITINERARI:

Evolució de la ciutat L’urbanisme i l’arquitectura Les diferents etapes històriques Les activitats humanes

• ITINERARI:

La ciutat actual Ciutat de serveis i de la informació Administració i funcions de la ciutat

• ITINERARI:

Models de futur Ciutat sostenible Ciutat solidària


ALGUNES DE LES PROPOSTES DE CONTINGUTS I DE TREBALL INCLOSES EN EL CRÈDIT DE SÍNTESI: • Anàlisi d’estadístiques • Anàlisi d’un text literari • Art i arquitectura • Contextos històrics • El port • Interpretació d’un text en anglès • Interpretació i treball amb plànols • Medi ambient urbà: aigua, energia, matèria • Mitjans de comunicació • Museu de la Música / Taller de Músics • Realització i anàlisi d’enquestes • Recorreguts urbans • Sector comercial, sector cultural, serveis públics, etc. • Ubicació de l’entorn geogràfic • Visita a un centre de noves tecnologies (internet, disseny en 3D, de webs i programes, etc.) • Visita a les instal·lacions i utilització del transport públic • Visita a les instal·lacions d’un teatre / assistència a una representació teatral i/o espectacle • Visita al Centre de Control de Trànsit (Bus - Metro) • Visita a l’INEFC • Visita a una ONG i a altres entitats cíviques i socials


OPCIÓ a = MIGDIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

1

BARCELONA 1714 1 a Recorregut per Ciutat Vella cercant els ras-

tres dels fets del 1714. Visita al Centre Cultural del Born. 1 b Recorregut per Ciutat Vella cercant els ras-

tres dels fets del 1714. Visita al Centre Cultural del Born. Visita al Castell de Montjuïc. OBJECTIUS DIDÀCTICS

ESO. Conèixer i comprendre el context, el desenvolupament i les conseqüències de la Guerra de Successió a Barcelona i Catalunya. Conèixer els principals escenaris del setge del 1714. Conèixer la Barcelona del temps del barroc. EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM:

L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme •


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

2

BARCINO, UNA CIUTAT ROMANA

2a Necròpolis romana Temple d’August Recorregut per la muralla i la ciutat romana Museu d’Història de la Ciutat. 2b

Museu d’Història de Catalunya Museu d’Arqueologia de Catalunya Necròpolis romana Temple d’August Recorregut per la muralla i la ciutat romana Museu d’Història de la Ciutat

OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Conèixer i contextualitzar els trets bàsics d’una ciutat romana (formes de vida, urbanisme, activitats econòmiques, etc.) con un dels elements fonamentals del llegat romà, juntament amb la llengua, les vies de comunicació, el dret, etc. ESO. Comprendre i descriure la ciutat romana, fonament de la romanització, les tècniques constructives, les funcions dels diversos elements urbanístics i les activitats econòmiques, culturals i socials bàsiques; relacionar-la amb la resta de ciutats romanes del territori català. EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

3

BARCHINONA, UNA CIUTAT MEDIEVAL 3a

3b

CiutatVella-Barris: Gòtic, del Call i la Ribera Visita a: Palau Reial Major / Palau de la Generalitat Museu d’Història de Catalunya CiutatVella - Barris: Gòtic, del Call i la Ribera. Visita a:Palau Reial Major / Palau de la Generalitat

OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Conèixer i contextualitzar, dins la història de Catalunya, els trets bàsics d’una ciutat medieval, formes de vida, espais representatius (Catedral, palaus, barris...), activitats econòmiques i manifestacions artístiques. ESO. Comprendre i descriure la ciutat medieval a través de les característiques principals: societat (estaments, minories...), urbanisme (traçat urbà, edificacions, barris,...), economia (comerç, gremis...), manifestacions artístiques i fets històrics i socials. EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

4

EL GÒTIC, ART URBÀ

4a / 4b Arquitectura: Catedral, Santa Maria del Pi, Palau Reial Major, carrer de Montcada (palaus familiars), Santa Maria del Mar Pintura i Escultura: Palau de la Generalitat, Monestir de Pedralbes, Capella de Santa Àgata, Museu Nacional d’Art de Catalunya OBJECTIUS DIDÀCTICS ESO. Reconèixer i entendre les característiques de l’art gòtic i la seva significació i simbolisme per a la societat i la ciutat medieval fent ús de la terminologia artística corresponent Batxillerat. Identificar i analitzar estilísticament obres arquitectòniques, escultòriques i/o pictòriques del gòtic català i contextualitzar-les d’acord amb les pautes d’esquemes de lectura EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

5

LA CIUTAT MODERNISTA 5a

Cercle del Liceu (interior modernista) Passeig de Gràcia: cases Lleó Morera, Ametller, Batlló i la Pedrera Sagrada Família / Parc Güell

5b

Palau Güell Cercle del Liceu (interior modernista) Passeig de Gràcia: cases Lleó Morera, Ametller, Batlló i la Pedrera Palau de la Música Sagrada Família / Parc Güell MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya Museu Modernisme Català

OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Reconèixer (iniciació) i apreciar el patrimoni arquitectònic del modernisme i incloure’l dins de les manifestacions pròpies de la cultura catalana ESO. Reconèixer i entendre les principals característiques estètiques del modernisme, contextualitzar-lo respecte de la societat on es va desenvolupar i diferenciar-ne diverses aportacions individuals dels principals autors. Batxillerat. ,GHQWLÀFDU i analitzar obres i autors del modernisme a partir de l’aplicació d’esquemes de lectura (arquitectura, pintura i escultura) EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM ‡/ҋHGXFDFLySHUDODYDORUDFLyLODFRQVHUYDFLyGHO patrimoni ‡/ҋHGXFDFLyHQHOFLYLVPH


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

6

QUÈ ÉS UNA CIUTAT?

6a Estructura urbana Mobiliari i estètica urbana Serveis públics (joc del metro) Govern de la ciutat Activitats econòmiques i sector terciari 6b

Estructura urbana Mobiliari i estètica urbana Serveis públics (joc del metro) Govern de la ciutat Activitats econòmiques i sector terciari

OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Identificar les característiques de la ciutat i enumerar-ne les funcions. ESO. Explicar el fet urbà, una de les formes d’ocupació del territori, caracteritzant-ne els elements físics, funcions, formes de vida, organització política i social, activitats econòmiques i àrea d’influència. EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM: • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme • L’educació en defensa del medi ambient • L’educació viària


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

7

EL CREIXEMENT URBANÍSTIC D’UNA CIUTAT 7a

Moll de la Fusta Ciutats emmurallades (romana i medieval) Ciutat industrial Ciutat contemporània

7b

Moll de la Fusta Ciutats emmurallades (romana i medieval) Ciutat industrial Ciutat contemporània Noves estratègies urbanístiques

OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Identificar les característiques principals de les grans etapes de l’evolució urbanística d’una gran ciutat i la seva àrea d’influència ESO. Analitzar i comprendre l’evolució i l’estructura urbana d’una ciutat al llarg del temps, en aquest cas Barcelona, com a exemple de creixement urbanístic d’una ciutat europea EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme • L’educació viària


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

8

LA CIUTAT SOLIDÀRIA 8a / 8b Entitats relacionades amb la solidaritat: ONG, Sonrisas de Bombay, voluntariat, ONCE, Farmacèutics Mundi, Medicus Mundi Entitats relacionades amb els enfrontaments / FRQÁLFWLYLWDW 2ÀFLQD per a la No- Discriminació, Síndic de Greuges La ciutat i els ciutadans (recorregut urbà) Museu d’Història de la Immigració de Catalunya OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Valorar la solidaritat com una norma de responsabilitat i d’actitud de cooperació entre les persones ESO. Comprendre i valorar què és la solidaritat i què implica, i com assolir una actitud solidària en general, a través de l’observació de diversos contextos de relació ciutat-ciutadans i entre les persones EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM ‡/ҋHGXFDFLySHUDODYDORUDFLyLODFRQVHUYDFLyGHO patrimoni ‡/ҋHGXFDFLyHQHOFLYLVPH ‡/ҋHGXFDFLyHQGHIHQVDGHOPHGLDPELHQW ‡/ҋHGXFDFLyHQODVROLGDULWDWLHQODFRQYLYqQFLD


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

9

LA CIUTAT SOSTENIBLE 9a / 9b Anàlisi de l’ecosistema ciutat (recorregut urbà) Visites relacionades amb: l’aigua, l’energia, els residus sòlids urbans, etc. El soroll i l’aire urbà El clima urbà Qualitat de vida OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Reconèixer la ciutat com un paisatge, en aquest cas humanitzat, i indicar i valorar alguns dels problemes de degradació ambiental que l’afecten i que provoca. Indicar mesures, cíviques i institucionals, per obtenir-ne un funcionament adequat ESO. Entendre i explicar la ciutat com un ecosistema humanitzat en el qual hi trobem una sèrie d’interaccions, ÁX[RV i equilibris (o desequilibris) interns i amb la resta d’ecosistemes i la necessitat de repensar la ciutat en clau de sostenibilitat Batxillerat. Analitzar el paisatge urbà, LGHQWLÀFDU les característiques del seus components i explicar els problemes ambientals que genera el sistema ciutat; proposar models d’ús i de gestió per a una ciutat sostenible EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM ‡/ҋHGXFDFLySHUDODYDORUDFLyLODFRQVHUYDFLyGHO patrimoni ‡/ҋHGXFDFLyHQHOFLYLVPH ‡/ҋHGXFDFLyHQGHIHQVDGHOPHGLDPELHQW ‡/ҋHGXFDFLyHQODVROLGDULWDWLODFRQYLYqQFLD


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

10

MOU-TE PER LA CIUTAT 10a Transports públics: metro, bus, funicular, aeri, tramvia, “Golondrines”, Renfe Centres de Control de Trànsit (metro – bus) 10b Transports públics: metro, bus, funicular, aeri, tramvia, “Golondrines”, Renfe Centres de Control de Trànsit (metro – bus) Recorregut urbà (educació viària) OBJECTIUS DIDÀCTICS Primària (cicle superior). Identificar i utilitzar els transports públics urbans com a serveis de les ciutats i prendre consciència de la necessitat de respectar les normes de circulació viàries i d’utilitzar el transport en relació a la seguretat personal i a la convivència amb els altres ESO. Conèixer i comparar els diferents mitjans de transport públic: el funcionament, la correcta utilització (referida tant al mitjà com a la resta d’usuaris) i els conflictes i/o solucions que generen cadascun d’ells EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació en el civisme • L’educació en defensa del medi ambient • L’educació viària


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

11

ITINERARIS LITERARIS Don Quixot a Barcelona

11a

Recorregut per Ciutat Vella cercant els rastres de Cervantes i el Quixot

11b

Recorregut per Ciutat Vella cercant els rastres de Cervantes i el Quixot Museu d’Història de Catalunya

OBJECTIUS DIDÀCTICS ESO. Conèixer i contextualitzar els capítols del Quixot a Barcelona. Conèixer la Barcelona dels segles XVI i XVII Batxillerat. Conèixer i analitzar els capítols del Quixot a Barcelona. Analitzar l’estada de Cervantes i el Quixot a la Barcelona de principis del segle XVII. Conèixer la ciutat del segles XVI i XVII i identificar-ne els espais més representatius EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme • Motivació al gust per la lectura


OPCIÓ a = MIG DIA / OPCIÓ b = DIA SENCER

12

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA A BARCELONA 12a Recorregut per Ciutat Vella cercant els rastres de la guerra 12b Recorregut per Ciutat Vella cercant els rastres de la guerra / Museu d’Història de Catalunya OBJECTIUS DIDÀCTICS ESO. Conèixer i comprendre el context i el desenvolupament de la Guerra Civil a Barcelona, Catalunya i Espanya. Comprendre els desastres de les guerres Batxillerat. Conèixer i analitzar les causes, el desenvolupament i les conseqüències de la Guerra Civil a Barcelona, Catalunya i Espanya. Conèixer les eines d’anàlisi del passat més recent. Conèixer els escenaris de la Guerra Civil a Barcelona EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM: • L’educació per la pau • L’educació en la solidaritat i la convivència • L’educació per a la valoració i la conservació del patrimoni • L’educació en el civisme


PREUS “LA CIUTAT EDUCA” OPCIÓ A mig dia: 7 euros per alumne/a (IVA no inclòs)

OPCIÓ B dia sencer: 8 euros per alumne/a (IVA no inclòs)

Aquests preus INCLOUEN: la gestió, l’animador/a l’educador/a i el material didàctic. NO INCLOUEN: el transport i els suplements d’entrada d’algunes visites. Els grups han de tenir un mínim de 20 pax. Un cop FRQÀUPDW l’itinerari, s’envia el dossier del profesor/a a l’escola amb la unitat didàctica de l’alumnat per poder preparar l’activitat abans de fer la visita. Un cop a Barcelona, a l’inici de l’itinerari es lliura la unitat didàctica a cada participant, per la qual cosa cal que l’alumnat porti llapis o bolígraf.


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS QSL, Serveis Culturals, S.L. Tel: 93 301 00 60 / Fax: 93 301 73 88 e-mail:qsl@qsl.cat www.qsl.cat


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS QSL, Serveis Culturals, S.L. Tel: 93 301 00 60 / 672 174 947 Fax: 93 301 73 88 e-mail:rosa@qsl.cat www: qsl.cat organitza:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS QSL, Serveis Culturals, S.L. Tel: 93 301 00 60 / Fax: 93 301 73 88 e-mail:qsl@qsl.cat www.qsl.cat

La Ciutat Educa  
La Ciutat Educa  

Programa d'itineraris educatius orientat a ser una eina de reforç del treball a l'escola. La ciutat esdevé la matèria d'estudi amb moltes p...

Advertisement