Page 1

Een uitgave over Solidez

Een magazine vol 'Welzijn in uitvoering' in de gemeenten Renkum en Wageningen

SNEL NAAR PAGINA: 7 Flitsen vol inspiratie 17 Droommail 23 Pionieren! Pionieren!

"Wat mooi dat je dat zegt, dat wist ik echt niet" pagina 9


INHOUDSOPGAVE

3

Voorwoord Marian Rameyer, voorzitter Raad van Toezicht Solidez

4

Introkatern

7

Flitsen vol inspiratie

9

Driewerf Home Start

12

So Solidez! Gelukkig hebben we de foto’s nog…

14

Dienstverlening en samenhang anno 2013

15

Met directeur/bestuurder Ien van Doormalen op reis door 40 jaar welzijn

17

Droommail: partners over ‘droompartner’ Solidez

18

Welzijn in uitvoering: zes keer met de ‘voeten in de klei’

21

Pionieren! Pionieren! / Cliëntenraad? Ook burgerparticipatie!

22

Columns van Jessica van den Adel en Mo / De bijdrage aan buurten burgerkracht

23

Tevreden, met ruimte voor verbetering

24

Het laatste woord van stadsdichter Laurens van der Zee

UITGELICHT

p15

2

So Solidez

p18

“Welzijnswerk is een

De beroepskrachten

ambacht en een profes­

van Solidez werken op

sional werkt vanuit be­

veel manieren, en samen

zieling met het hart op de

met vrijwilligers en

goede plek, gebruikt zijn

burgers, aan het

hoofd voor de goede

versterken van buurt-

afwegingen en gaat op tijd

en burgerkracht. We

op zijn handen zitten.”

volgen ze op een paar

Directeur/ bestuurder Ien

willekeurige werkdagen.

van Doormalen vertelt

Welzijn in uitvoering

gepassioneerd over het

dus: “zes keer met de

welzijnswerk.

voeten in de klei”.


ENTREE MARIAN RAMEYER, VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

"We zijn er" Marian vindt dat welzijnsorganisaties met hun verhaal ‘naar buiten moeten’, ook Solidez. Laten zien wat je doet, wat je als organisatie bijdraagt, hoe medewerkers het verschil maken voor burgers, die vervolgens weer wat betekenen voor anderen.

W

elzijnswerkers zijn echter bescheiden, ze zijn er voor anderen, werken hard, op de achtergrond, en willen anderen zien gloriëren. Ze willen niet mee in ‘glitter­verhalen’. Maar Marian vindt dat welzijnsorganisaties ook trots mogen zijn op wat ze doen en niet roomser dan de Paus hoeven te zijn. Daarom is ze blij met dit magazine. Ze wil dat Solidez met dit magazine vooral uitstraalt: “We zijn er!”. Al voegt ze er zelf ook bescheiden aan toe: ”Wellicht klinkt dat wel wat pedant”.

COLOFON

TROTS Marian is erg geïnteresseerd in lokale politiek. Toen ze wat minder ging werken, keek ze dan ook om zich heen

naar een vrijwillige functie. Ze werd bestuurslid bij De Bries en nu, een aantal jaren later, is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Solidez. Van huis uit is ze bestuurssocioloog. Ze werkte voor verschillende overheids­ organisaties en als trainer. In Neder­ land, maar ook in landen in Afrika en Oost-Europa. En dat heeft haar verrijkt en haar visie op de verhouding tussen overheid en burgers mede gevormd. “Als trainer neem ik wel eens professionals uit Afrika of Oost-Europa mee naar bijvoorbeeld de Nude. Die kijken daar echt hun ogen uit! Kunnen nauwelijks bevatten dat zoveel mensen vrijwilligerswerk doen; werken zonder er betaald voor te worden. En dat bijvoorbeeld het hele sport­ gebeuren in Nederland draait op

Bladformule & hoofdredactie: Qrne magazines i.s.m. Solidez

Fotografie: Hanne van der Woude & Solidez

Eindredactie & teksten: Eelco Visser, Qrne magazines

Cartoon Silly: Sylvia Vlaardingerbroek

Ontwerp en illustraties: Coert de Boe

Drukwerk: Editoo, Arnhem

vrijwilligers­werk. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Als de overheid dan zegt dat ‘het roer om moet’, ‘de samen­leving hyper-individualistisch is’ en ‘mensen weer meer naar elkaar om moeten kijken’, dan vraag ik me wel eens af wat ze daar nu precies mee bedoelen. Ik denk dat burgers van alles met en voor elkaar doen en er wellicht wat ‘luxe individualistische’ excessen zijn. De overheid heeft de burgers de laatste decennia veel uit handen genomen en kan niet verwachten dat burgers, onder het mom van ‘participatie’, ineens alles weer doen wat de overheid niet meer wil of kan doen. Het is goed om te werken aan onderling begrip en wederzijdse verwachtingen.” “WE ZIJN ER!” Terug naar “We zijn er!”, de bood­ schap die wat Marian betreft van de pagina’s van dit magazine zou moeten afspatten. Marian heeft er een duidelijk beeld bij. “We zijn er voor kwetsbare, dynamische en betrokken burgers. Burgers voor wie we iets kunnen betekenen en die we dan weer kunnen loslaten en burgers die iets voor anderen kunnen en willen betekenen. Met betrokken, enthousiaste en bevlogen mede­ werkers, die over specifieke expertise, een instrumentarium, over vakman­ schap beschikken. Het welzijnswerk is de onmisbare verbinding tussen over­ heid en burger, de olie. Solidez, voor­ heen De Bries, Welvada en Vilente Welzijn, heeft een roerige tijd achter de rug. Waarin we afscheid hebben moeten nemen van fijne, enthousiaste collega’s en van producten die we aanboden. Een tijd ook waarin we een enorme prestatie hebben geleverd, want de opgave waar we voor stonden, was echt pittig. Ik hoop dat we nu een tijd, in relatieve rust, kun­ nen verder werken aan onze organi­ satie. Die is namelijk ambitieus. Alle bouwstenen zijn denk ik aanwezig om te kunnen zeggen: “We zijn er” en “We zijn er als organisatie ook klaar voor”. De Raad van Toezicht bestaat, naast Marian Rameyer, uit Dick van der Meer, Monique Peters, Bert Post en Ron Tegelaar.

Speciale dank gaat uit naar alle geïnterviewden en deelnemers aan de productie van dit magazine.

So Solidez

3


INTROKATERN

So Solidez!

weerbarstige, realiteit treden we bij voorkeur met souplesse tegemoet. Tenslotte zijn we gefocust op kansen en benutten we het toeval voor meer succes."

Dit magazine gaat over Solidez. Over alles wat de (vrij­willige)

Partnertevredenheid

medewerkers van Solidez in de gemeenten Renkum en Wageningen doen, de mensen voor wie ze dat doen en de partners met wie ze samenwerken.

O

ver diensten en producten waarmee Solidez preventief de buurt- en burgerkracht versterkt en over wat de burgers in kwestie daarvan vinden. Over cijfertjes en meningen over Solidez. Over waar Solidez voor staat, wie zij wil zijn. Laten we daarmee beginnen. So Solidez! In exact 100 woorden.

we in de gemeenschap aanwezig zijn. We werken met hart en ziel aan gemeen­schapszin en betekenis­geving, werken aan het versterken van per­ soonlijk leiderschap en zijn bereid tot leren. Vertrouwen en verantwoorde­ lijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor ons. De alledaagse, soms

In het recente partnertevreden­heids­ onderzoek werd de Solidez-partners gevraagd of ze de visie, missie en identiteit herkennen. In welke mate ze Solidez de welzijnsorganisatie vinden, die ze zelf wil zijn. Het figuur laat de gemiddelde mening van 188 partners zien op een 5-puntsschaal, die op­loopt van 1, ‘niet, of in zeer kleine mate’, tot en met 5, ‘zeer grote mate’. De figuur laat zien dat een meerder­heid van de partners de visie, missie en identiteit bij Solidez herkent en Solidez de welzijnsorganisatie vindt die zij wil zijn.

Mate waarin respondenten missie, visie en identiteit bij Solidez herkennen Missie: "Solidez creëert kansen, benut eigen kracht, initiatief en onderlinge betrokkenheid van burgers voor welzijn en welbevinden." Visie: "Met en voor iedereen werken aan een vitale samenleving met voldoende sociale samenhang."

Missie

3,5

Visie

3,6

Identiteit Identiteit: "Medewerkers en organi­ satie herkent u aan de wijze waarop

3,5 1

2

3

4

In één oogopslag In dit magazine staat het werk van Solidez centraal. Op de pagina’s 15 en 16 vertelt directeur/bestuurder Ien van Doormalen hoe de beroepskrachten en vrijwilligers gepassioneerd èn bedrijfsmatig bijdragen aan het preventief versterken van buurt- en burgerkracht. Soms zegt een beeld ook veel. Duidelijk toch? J A, gericht op uitbreiden inzet informeel netwerk/wijkleerwerkteam m.b.v. basiswijkteam

WERKPROCES: VERSTERKEN BUURT- EN BURGERKRACHT (0-LIJN) Attent en alert zijn

 RIJPLAATS VOOR V ONTMOETING GEFACILITEERD DOOR EEN BASISWIJKTEAM • Versterken individuele burger in samenhang met zijn sociale omgeving • Versterken collectief (straat, buurt, wijk, dorp/ stad) in samenhang met de individuele burger

Attent en alert zijn

4

So Solidez

JA W  AARNEMEN EN VERHELDEREN: is er een vraag, signaal, ambitie of noodsituatie van het individu?

JA

NEENEE

Beoordelen: inzet 1e en of 2e lijn expertise nodig?

JA

 ersoon/collectief in kwestie, P informeel netwerk en/of wijkleerwerkteam aan de slag

NIETS DOEN

NEE  AARNEMEN EN W VERHELDEREN: is er een vraag, signaal, ambitie of noodsituatie van het collectief?

 EOORDELEN: kan het opgepakt B worden door de persoon in kwestie zelf, een informeel netwerk en/of een wijkleerwerkteam?

JA

JA

 EOORDELEN: kan het opgepakt B worden door het collectief in kwestie, een informeel netwerk en/of een wijkleerwerkteam?

JA  eoordelen: inzet B 1e en of 2e lijn expertise nodig? NEE

JA

Inzet professional(s) uit basiswijkteam Solidez, specialisten Solidez en/of van andere aanbieders in aansluiting op samen­ werkingsafspraken en -procedures, inclusief terug geleiding naar 1e en 0 lijn JA

5


TEGELWIJSHEDEN VAN DEEL­NEMERS AAN HET PROJECT 'ONDERNEMEND JONG'

“Wacht niet op een mooie dag, maar maak er zelf één”

~ “Luister goed naar hoe het gaat, voor advies is het nooit te laat” ~

“Volg je hart en wees wie je wilt zijn”

“Doe waar je goed in bent en laat anderen niet jouw leven

*

leiden” •

“Zolang ik geloof, is alles mogelijk”

“Kies je eigen pad”

“Pain is temporary, pride is forever”

“Het is nooit te laat voor een nieuwe start” ~

“Goede tijden worden goede herinneringen, slechte tijden worden goede lessen”

DAG VAN DE MANTELZORG

Hemelse klanken In november word je alleen ‘spreek­ woordelijk’ in het zonnetje gezet.

E

n dat gebeurde tientallen mantelzorgers dan ook, tijdens de Dag van de Mantelzorg in Kasteel Doorwerth. Het Steunpunt Mantelzorg Renkum organiseert deze dag ieder jaar, in opdracht van de gemeente Renkum. De mantelzorgers genoten van een even chique als gezellige high tea, georganiseerd in het kasteel, en van een heuse troubadour, die prachtige gitaarmuziek speelde. Er werd lekker meegezongen en, ja hoor, er ging zelfs een voorzichtig voetje van de vloer!

So Solidez

5


FILE UNDER ‘JAARVERSLAG 2012’

Solidez: vraag­ gericht, werkend met vrijwilligers 30 2012 360 70 25.000

260290 110 140600 660 900 70 3.150

1.530

125

3.000

5.800 50.000

Solidez werkt vraag­ gericht als het kan en soms aan­bod­gericht, om de sociale cohesie te bevorderen. De ont­ moeting geeft gelegen­ heid voor gesprekken waarin vragen, ambities en signalen boven kunnen komen.

Samen met vrijwilligers krijgen de ‘vraaggericht-tenzij’ beroepskrachten van Solidez het een en ander voor elkaar. Wat zoal? Wat cijfers uit 2012. • Het Centrum voor Jeugd en Gezin Renkum: 360 contacten, 260 bezoekers bijeenkomsten, 70 telefonische en mailcontacten en 30 mensen aan het loket. Ook nog eens 25.000 websitebezoeken. • 140 kinderen kregen lichte opvoedingsondersteuning. • 110 kinderen kregen kinderopvang en veertien gezinnen ook opvang in de thuissituatie. • Ongeveer 600 tieners en jongeren en 3.000 volwassenen zijn in beeld, is contact mee geweest of hebben begeleiding vanuit Solidez. Dat zijn jongeren die deels kwetsbaar zijn, geen startkwalificatie of werk hebben en volwassenen die deels kwetsbaar zijn door isolement, werkloosheid en eventuele beperkingen. • 900 hulpvragers in verband met sociaal functioneren en dikwijls met financiën. • 660 hulpvragers in verband met mantel- en respijtzorg. • 3.150 hulpvragen en 1.530 contacten van sociaal juridische aard. • 7.800 uren thuis begeleiding in verband met sociaal functioneren. • 70 hulpvragen burenoverlast, 125 opgevolgde meldingen overlast jongeren. • 50.000 bezorgde maaltijden en 290 aansluitingen alarmering ouderen. • 5.800 ritten vervoer ouderen en mensen met een beperking.

SILLY:

droommail In het partnertevredenheids­onder­ zoek gaven partners aan wat Solidez goed doet en waar ontwik­ kelingsruimte ligt. Drie van hen stuurden Solidez een ‘droommail’: hoe kan Solidez (nog meer) uitgroeien tot een droom­partner? Hier de mail van Rik Eweg. Meer droom­mail staat op pagina 17.

Beste Solidez, Momenteel onderzoeken we samen de mogelijkheden van stadslandbouw in Wageningen. Een mooi project, innovatief ook, omdat jullie via deze onalledaagse samenwerking bekijken of jullie waarde kunnen creëren voor Wageningse burgers. Ik denk dat het goed is om te bekijken of jullie het project onafhankelijk van de middelen van de gemeente kun­ nen draaien. Daarvoor maken we dan een businessmodel: we identi­ ficeren onze klanten, brengen hun wensen in kaart en stellen een waarde propositie op. Het opstellen van business­model­ len is iets waar jullie als welzijns­ organisatie wellicht meer mee te maken krijgen, zeker als middelen vanuit de overheid onder druk komen te staan. Het is goed daarover na te denken. Welke waarde kunnen we creëren voor (groepen) burgers, ondernemers, woningcorporaties, wijkorgani­ saties? En op welke terreinen? Welzijn, duurzaamheid? Verdiep jullie daarbij eens in de denk­ beelden die Michael Porter over ‘waarde’ heeft! Dan zijn jullie straks een echte sociale onder­ neming, met veel verschillende ‘klanten’ die allemaal betalen voor jullie diensten en producten, vanwege de waarde die ze vertegenwoordigen. Met vriendelijke groet, Rik Eweg Lector Metropolitane Landbouw Hogeschool VHL, Wageningen PS: hier staat het interview met Michael Porter: http://www.dailymotion.com/video/xguunz_profmichael-porter-about-creating-shared-value_ news

6

So Solidez


WELZIJNSPROJECTEN ANNO NU

Flitsen vol inspiratie Het welzijnswerk wordt al decennia lang gedaan door professionals met een warm hart en een koel hoofd.

I

n dat koele hoofd schuilen de vakkennis, een instrumentarium aan interventies, sociale vaardigheden en ervaring. Met het koele hoofd bepaalt de welzijns­professional welke situatie om welke oplossing vraagt en welke aanpak het beste past bij een bepaalde groep of binnen een bepaalde wijk. Toch stelt ieder tijdperk zo zijn specifieke eisen aan welzijnsprofessionals. Momenteel zijn resultaatgerichter werken, focus op unieke talenten van burgers en het aanspreken van de eigen kracht van mensen in het oog springend.

IN ONTWIKKELING FLITS 1

Wijkleerwerkteams Vraag voor onbezoldigd vrijwilliger

Vraag voor professional in opleiding niveau 5 en 6

Vraag voor medewerker in opleiding mbo niveau 3 en 4

Wijk­ver­nieu­wing Patri­moni­um Janneke de Jong adviseert en ondersteunt in Wijkvernieuwing Patrimonium

Vraag voor participatie medewerker Vanuit laagdrempelige ontmoeting betrokkenheid van mens tot mens realiseren

Vraag voor medewerker met arbeidsbeperking/ dagbesteding

Vraag voor medewerker in opleiding mbo niveau 1 en 2

Wanneer onderlinge hulp en betrokkenheid onvoldoende is en er professionele ondersteuning 1e of 2e lijn nodig is, wordt hierin voorzien op basis van een deskundig oordeel en een check op een zodanig arrangement dat onnodige en ongewenste (langdurige) professionele afhankelijkheid vermeden wordt. Perverse prikkels zijn zo veel als mogelijk uitgebannen. Terug geleiding wordt waar mogelijk bevorderd.

Vraag voor de professional(s) van Solidez en/of andere aanbieder(s) afhankelijk van enkel/meervoudig 1e en/of 2e-lijnsproblematiek

H

FLITS 2

et idee van de wijkleerwerkteams zit vol inspiratie. In de teams beant­ woorden vrijwilligers vragen van mede­buurtbewoners over werk, vrij­ willige inzet en onder­wijs. De vrijwilligers zijn in hun dagelijks werk allen experts op het gebied van onderlinge betrokkenheid, werk en onder­ wijs. Solidez is de basis waar­op de vrijwilligers kunnen terugvallen als ze ergens mee zitten, tegen aan lopen of willen sparren. Pas als het wijkleer­ werkteam er niet in slaagt de buurt­bewoner verder te helpen, wordt er passende professionele ondersteuning gezocht en ingeschakeld.

"Elke dag op zoek naar een parel!"

I

k parkeer mijn auto aan het Wit­ mond­plein en zoek een ‘welzijns­ gebouw’, een buurthuis of een ontmoetingspunt dat het Inloop­ huis Patrimonium zou kunnen zijn. Daar heb je een beeld bij; een pizzeria verwacht je ook niet in een weelderig operagebouw. En dus ben ik verbaasd wanneer ik het inloophuis vind in een ‘gewoon’ rijtjeshuis, naast nummer 16, op nummer 18. Deze huiskamer blijkt de controlekamer van de operatie Wijkvernieuwing Patrimonium. Er wordt druk gebeld en geklust. Janneke adviseert namens Solidez de Woningstichting en be­ge­leidt de bewoners van de 158 huizen in deze oude volkswijk. Vol vuur vertelt ze over het traject, waarin ze veel leuke dingen mee­maakt en waar de moeilijke dingen op z’n minst heel bijzonder zijn. EIGENAARSCHAP Solidez adviseert de Woning­stich­ ting en ondersteunt de bewoners. Juist in de relatie met de bewoners ging het in eerdere trajecten wijk­ vernieuwing nog wel eens mis. Bewoners staan al niet te springen

So Solidez

7


wanneer ze hun huis moeten verlaten, maar verliezen iedere neiging tot samenwerking wanneer de communicatie vanuit de woning­ corporatie samen is te vatten in een korte zin: “We gaan slopen”. Door te kiezen voor een open proces, waar­ binnen samen met de bewoners wordt bepaald hoe de verschillende stappen vorm moeten krijgen, be­ leven de bewoners van de wijk het proces actiever en ervaren ze eigenaarschap. KLOMPEN EN SCHOENEN En dat leidt volgens Janneke soms tot spectaculaire veranderingen. “Toen we dit proces in 2012 richting de bewoners in gang gingen zetten, werd het tijdens een bewonersavond erg onaangenaam. Een bewoner kwam binnen op zijn klompen en stond letterlijk stampvoetend en met zijn vuisten zwaaiend tegenover ons. Omdat hij dacht dat de avond ritueel was en de koers al bepaald. In het proces heeft hij echter constant kunnen meebeleven, -lezen en – kijken. Tijdens de laatste bewoners­

FLITS 3

avond, kwam hij binnen op gewone schoenen. Toen wist ik dat hij om was. Die schoenen staan voor waardigheid en respect. Hij vindt het nog steeds erg dat zijn huis plat gaat, maar is tevreden over het pro­ ces. We hebben zijn vertrouwen kun­ nen winnen. De week voor die be­ wuste bewonersavond, liep ik con­stant door de wijk, omdat ik het belangrijk vind present en nabij te zijn. Zodat bewoners weten dat ik er ben! In die week drong het echt tot me door dat ik aan een bijzonder proces bijdroeg. Ik liep rond en wist dat er geen verborgen agenda’s meer waren. Dat we erin geslaagd waren het algemeen belang en de organisatie en persoonlijke be­wo­ ners­belangen op een afgewogen manier een plaats te geven in het proces.” UITDAGING Solidez begeleidt het proces en voert samen met bewoners ge­ durende de wijkvernieuwing activi­ teiten uit die bijdragen aan leefbaar­ heid en sociale samenhang, een

D

Wie bemensen De Speelbus? Het zijn vrijwillige sport- en spelcoaches, allemaal jongeren uit de buurt. Mennold

So Solidez

"Ondersteunen als het echt nodig is" te brengen. We vinden het belangrijk om mensen aan te spreken op hun eigen kracht en proberen bewoners problemen te laten transformeren tot uitdagingen.” Dat is ook voor Janneke en haar collega’s een be­ langrijke opgave. “Dat vraagt van jezelf dat je steeds goed moet weten wanneer je professioneel een stapje naar voren zet en wanneer je juist een stap naar achteren doet. Dat je ondersteunt als het echt nodig is en in de overige gevallen rustig op de achtergrond toekijkt.”

De Speelbus: zoveel meer dan een opvallend voertuig

e Speelbus rijdt en stopt eigenlijk voor iedereen. Kinderen, tieners en jongeren vinden er een bonte verzameling aan sport- en spelmaterialen, ouders en volwassenen drinken er koffie en delen de laatste nieuwtjes uit de buurt. Het is meer dan een negen meter lang voer­ tuig met sport- en spelmaterialen. De medewerkers signa­ leren, stimuleren ouders om meer (met hun kinderen) te bewegen en geven voorlichting. Daarnaast is De Speelbus feitelijk een mobiel ontmoetingspunt: als de bus ergens staat, komen buurtbewoners er binnen no-time samen. De Speel­bus verbindt en vergroot de onderlinge cohesie. Het is ook een mobiele wijkthermometer: alles wat in een buurt speelt, komt rondom De Speelbus samen. De medewerkers zien dat en kunnen wat met die kennis doen.

8

actieve leefstijl en participatie, zelf­ redzaamheid en eigen kracht en zorg op maat. Zo staan er straks niet alleen in fysieke zin mooie nieuwe huizen, maar is de wijk ook in sociaal opzicht sterk gebleven of zelfs ge­ groeid. “Welzijn heeft toch de plicht om de samenleving 50 jaar verder

Phelipa begeleidt ze en geeft ze daarbij veel verant­woorde­ lijkheden. Zo nemen ze, wanneer ze er klaar voor zijn, zijn plek over bij buurtvergaderingen. Wel zo handig, want zij zijn het gezicht van Solidez in de buurt en willen andersom graag weten wat er in de buurt speelt. Mennold vindt dat de jongeren ècht iets toevoegen aan Solidez, hij wil die kwaliteiten benutten en het talent stimuleren.

ZELF DE SPEELBUS MEEMAKEN? DAT KAN… Dinsdag: SBO de Dijk 11:30-13:45 Woensdag: Meidoornplantsoen 13:00-16:00 Donderdag: SBO de Sijk 11:30-13:45 Vrijdag: de Nude 13:00-16:00


"Fijn om met Tineke te kunnen praten" HOME-START VRIJWILLIGERS BEGELEIDEN GEZINNEN IN DE THUISSITUATIE

Annemarie de Boer is 30 jaar oud en moeder van drie kinderen. Hun Indische uiterlijk danken ze aan hun vader. Annemarie en haar ex-man gingen vlak voor de geboorte van hun jongste zoon uit elkaar.

V

oor Annemarie brak toen een pittige tijd aan. Momen­teel heeft ze haar leven en dat van haar kinderen weer aardig op de rit. Ze doet vrijwilligers­ werk, twee van haar drie kinderen zitten op de basisschool en ze hoopt weer een betaalde baan te vinden. Thuis heeft ze, op het spitsuur van de dag, iedere vrijdag hulp van Tineke Lehnkering, een Home-Start vrijwilliger. Annemarie: “Vanaf woensdag kan ik al echt uitkijken naar het moment dat jij weer langskomt. Tineke: ”Wat mooi dat je dat zegt, dat wist ik echt niet”. Verslag van een warm tweegesprek over opkrabbelen, herkenning, van betekenis kunnen zijn en de wonderlijke rol van oefen-oma.

Indische roots

Annemarie vindt het fijn dat Tineke Indische roots heeft. Na de scheiding van haar man, zien de kinderen eigenlijk alleen nog maar de familie van Annemarie, de ‘witte’ kant. Zo werd Tineke al snel een soort van Oma voor de kinderen. Zelf ziet ze zich als oefen-oma, voor als haar eigen zoons

kinderen krijgen. Er was al snel een klik tussen Annemarie en Tineke en vooral ook tussen Tineke en de kinderen. Al was dat in het begin nog wat onwennig. Nu lopen de kinderen met Tineke weg.

Verplaatsen

Annemarie is van ver gekomen. Van de ene op andere dag alleenstaand en hoogzwanger. Vervolgens verre van soepel bevallen van een zoontje, om thuis te komen bij twee jonge kinderen die een extra broertje hebben, maar van wie de vader ergens anders woont. Annemarie kon haar baan niet behouden, wilde er vooral enorm graag en goed voor haar kinderen zijn. Uiteindelijk won het idee terrein dat ze er zelf niet meer helemaal uitkwam. Ze moest wel een mentale drempel over om hulp te vragen, omdat je dan feitelijk toegeeft dat je het thuis niet alleen redt, het niet meer aankan. Annemarie wou juist haar gezin helpen en niet vastlopen. Ze meldde zich bij Home-Start, eerst vanuit de gedachte dat je alleen maar hulp in de middaguren kon

So Solidez

9


krijgen. Terwijl haar behoefte duidelijk anders was. Ze zocht ondersteuning aan het einde van de middag, tijdens ‘het spitsuur van de dag’ wanneer ze, ‘de pap op heeft’. Irini Boxma, de coördinator van Solidez, had goed nieuws voor Annemarie, want de behoefte van een Home-Start-gezin is leidend voor de ondersteuning. Irini had direct Tineke op het netvlies als vrijwilliger. Het bleek een schot in de roos. Tineke kan zich namelijk goed verplaatsen in het verhaal van Annemarie. Zelf is ze ook gescheiden en ook Tineke had nogal wat moeite om in haar huishouden alles in goede

“Ik vind het prettig dat ik serieus wordt genomen door Solidez” banen te leiden tijdens het spits­uur van de dag, zo vanaf half vijf tot en met het moment dat de kinderen in bed liggen.

Oefen-oma

Ik vraag Annemarie en Tineke hoe een Home-Startmiddag er concreet uitziet. Tineke vertelt dat ze om half vijf stopt

10

So Solidez

met werken en om kwart voor vijf aanbelt. De kinderen ren­ nen dan ‘Tineke!’ gillend naar de deur en doen open. Anne­ marie is dan voorbereidingen voor het eten aan het treffen en Tineke houdt zich met de kinderen bezig, is de oefenoma. Dan wordt er samen gegeten en spelen ze met z’n allen een spelletje. Tineke helpt de kinderen daarna mee richting bed, waarna Annemarie en Tineke nog even op de bank gaan zitten en samen wat praten.

Warm contact

Tineke werkt zelf nog in de zorg, voor ouderen, en kwam eigenlijk bij Home-Start terecht, omdat ze ook graag iets voor jongere mensen wil betekenen. Tineke haalt veel plezier uit het contact met de kinderen en vindt het fijn dat ze door Solidez serieus wordt genomen. Zo was er de vijf­daagse introductiecursus voor alle nieuwe vrijwilligers, waar Tineke allerlei organisaties leerde kennen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is het contact met Irini warm, al is het op een ‘need to know’ basis. Als alles op rolletjes loopt, is er geen contact. Wanneer Tineke met iets zit, is Irini er voor haar. Ze is een prettige vrouw, die met de vrijwilligers werkt op basis van gelijkwaardigheid. Tineke vindt het belangrijk dat de coördinatierol door een professional wordt ingevuld. Die heeft kennis, overzicht en specifieke vaardigheden, die nodig zijn om alles op rolletjes te laten lopen. Met collegavrijwilligers volgt Tineke periodiek intervisiebijeenkomsten. Dat is prettig. De vrijwilligers kunnen er ervaringen delen, elkaar tips geven en eigenlijk zijn het ook gewoon leuke middagen.


Vriendinnen-voor-een-uur

Tineke woont niet in Wageningen. Ze ziet Annemarie eigen­ lijk alleen op de vrijdagavonden, bij Annemarie thuis. Het is een moment waar Annemarie steeds naar uitkijkt. Voor de hulp, maar ook voor de goede gesprekken die ze samen voeren. Ze is gewoon blij dat ze er is. Er is afstand, maar ook betrokkenheid. Dat maakt het praten met Tineke gemak­kelijker dan met familie, die Annemarie niet met alles wil opzadelen. Het is ook geen eenrichtingsverkeer, zo

beaamt ook Tineke, al probeert ze er wel voor te waken om haar verhalen de overhand te laten krijgen. In de gesprek­ ken voelen ze zich vaak vriendinnen-voor-een-uur. Anne­ marie merkt dat ze weer nadrukkelijk vooruit kijkt. Ook Tineke ziet dat ze er echt beter bij zit dan een jaar geleden. Annemarie en Tineke weten niet wanneer het contact eindigt, ze hebben er nog niet over nagedacht. Ze ver­ moeden dat het een natuurlijk moment zal zijn en dat ze alle twee wel zullen aanvoelen wanneer het zover is.

IRINI BOXMA, DE COÖRDINATOR VAN HOME-START IN WAGENINGEN, OVER DEZE MATCH: “Tineke en Annemarie zijn een heel goed voorbeeld van hoe Home-Start werkt in gezinnen. Zowel voor de vrij­ willigster als voor het gezin moet het een leuk moment in de week zijn, waar beiden naar uit kunnen kijken. Ik probeer altijd te zoeken naar een overeenkomst tussen vrijwilligster en moeder van het gezin, kijk of er raak­ vlakken zijn waardoor het ijs snel gebroken is. Dat is hier heel goed gelukt! Op deze manier helpen we elk jaar ruim 30 gezinnen in Wageningen. De vragen die we krijgen zijn heel divers: we helpen ouders die een luisterend oor zoeken, meer contacten in de buurt

DOOR VRIJWILLIGERS KAN ER MEER! Buurtbemiddeling is er om burenruzies op te lossen. Met een goed gesprek en door inzet van twee onafhankelijke, vrijwillige buurt­be­middelaars, die door Solidez zijn getraind om onafhankelijk, neutraal en integer te werken. Ze maken eerst kennis met de beide partijen. Dan volgt er, op vrijwillige basis en op een neutrale plek, een bemiddelingsgesprek. De gesprekken zijn ver­trouwelijk. De bemiddelaars zijn neutraal en helpen beide partijen feiten en ge­voelens boven water te krijgen. Vervolgens wordt gezocht naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn. In 2012 zijn er op deze wijze 70 ge­vallen van burenoverlast met Buurtbemiddelaars besproken.

zoeken, of bij vragen over de opvoeding. De vraag van de ouder staat altijd centraal. Het belangrijkste is dat een vrijwilligster naar een gezin gaat met een open blik. In elk gezin gaat het er anders aan toe, en dat is ook goed. We proberen wat goed gaat in het gezin te bena­ drukken. Op die manier kunnen we het zelf­vertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.”

samenleving. Het bijzondere aan de Plusbus is de enorme klantvriendelijkheid van de vrijwillige bestuurders. Zij zijn er altijd op gericht net iets extra's voor de klant te doen. De Plusbus biedt zeven dagen per week vervoer op maat aan, door een groep vrijwilligers en met drie personenbussen. Van deur tot deur. Ze vervoeren mensen naar familie, het ziekenhuis en de kerk. Mensen moeten lid worden en geven hun ver­ voerswensen op werkdagen telefonisch door aan een meldpunt, dat de ritten inplant. De klant wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald, zonodig binnen in de woning.

De Plusbus vervoert minder mobiele ouderen en mensen met een beperking in Wageningen en maakt het zo mogelijk dat ook zij actief mee kunnen doen in onze

So Solidez

11


GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG

So Solidez!

Solidez organiseert laagdrempelige ontmoeting. Daar kunnen we veel over vertellen, maar hier laten we het gewoon zien. De kracht van het beeld.

Dag van het geld

Klussen atelier

12

So Solidez


So Solidez

13


OVER DIENSTVERLENING EN SAMENHANG

So Solidez anno 2013 ONTMOETEN: VERSTERKEN GEMEENSCHAPSZIN EN BETEKENISGEVING Een belangrijk deel van onze mede­ werkers werkt samen met burgers vanuit de Huizen van de Wijk (Wage­ ningen) of Dorpshuizen (Renkum) aan het versterken van de gemeenschap. Deze huizen zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek. Buurtbewoners maar ook anderen lopen er binnen voor een kopje koffie, een praatje, het lezen van de krant of komen speciaal voor een activiteit. Voor de een is het dagelijkse contact belangrijk, de ander haalt er informatie, de volgende ontplooit er nieuwe initiatieven. De samenstelling van de bezoekers, stagiaires, vrijwil­ ligers en medewerkers bepaalt het eigen karakter van het huis. De huizen krijgen steeds meer een multifunctio­ neel karakter en dat juichen wij toe. De huizen zijn er voor iedereen!

Informatie plaats

Inspiratie plaats

Leer plaats

Werk plaats

Huizen van de Wijk/Dorpshuizen 'Vrijplaats voor ontmoeten'

Medewerkers werken ook op andere locaties: kinderopvang, scholen, jongerencentra, sportaccommodaties, centra voor gezondheidszorg en na­ tuur­lijk ook buiten op straat in de wijk.

14

So Solidez

OPVOEDEN EN OPGROEIEN, LEEFBAARHEID EN PARTICIPATIE, HULP EN ONDERSTEUNING. Solidez is de thuisbasis, maar we werken samen met anderen. De resul­ taten zijn divers: ze zijn er op gericht te zorgen dat kinderen kansrijk kunnen opgroeien; dat ouders waar nodig ondersteund worden; dat burgers zich ondersteund weten als ze aan de leef­ baarheid en sociale veiligheid in hun buurt, wijk of dorp willen werken; dat iedereen mee kan doen; dat er nieuwe dingen geleerd kunnen worden en dat burgers invloed uit kunnen oefenen op beleidsbeslissingen op lokaal niveau. We werken preventief en proberen te voorkomen dat mensen vereenzamen, buitengesloten worden of langs de zijlijn komen te staan. We helpen bij het op orde brengen van het dage­ lijkse leven en het maken van keuzes. We helpen bij het realiseren van vrij­ willigerswerk of geven steun bij het volgen van een opleiding of het vinden van werk. We bieden leer­werk­ plaatsen aan leerlingen en studenten van vele opleidingen. En met ‘we’ bedoelen we onze vele vrijwilligers en onze medewerkers. DIENSTEN: VRIJWILLIGERS ZIJN VAN ONSCHATBARE WAARDE Een belangrijk deel van onze diensten wordt betaald uit gemeentelijke mid­ delen maar ook de Provincie Gelder­ land, het Oranje Fonds, het ministerie van VWS en bijvoorbeeld de Woning­ bouwcorporaties dragen bij. Ook betalen burgers vaak zelf een deel in de vorm van een eigen bijdrage, lid­ maatschap of donaties of het betalen van huur. Maar de grootste bijdrage bestaat natuurlijk uit de omvangrijke vrijwillige inzet. Zonder deze inzet en betrokkenheid zouden de resultaten niet behaald kunnen worden.

Hier een beeld van diensten zoals we die voor burgers van Renkum en Wageningen verlenen.

• Huizen van de Wijk/Dorpshuizen en Wijkleerwerkteams: vrijplaats voor ontmoeten, ondersteunen, ontwikkelen, ondernemen en onderzoeken • Buurtopbouw: ondersteunen buurt- en burgerinitiatieven • Kinder-, tiener- en jongerenparticipatie: actief meedoen, preventie en ondersteuning • Sportbuurtwerk: actief en gezond meedoen, lol in spelen en bewegen • Atelierparticipatie (Sportatelier, Klus­ atelier, Kookatelier, Stadsatelier) en Trajectbegeleiding: meedoen mogelijk maken, toerusten voor vrijwilligerswerk, werk en/of opleiding • WMO-ontmoetingspunten, ouderen­ participatie: actief meedoen, eenzaam­ heid voorkomen • Sociale Activering en Kwartiermaker­ schap: meedoen mogelijk maken, toerusten en toeleiden • Buurtbemiddeling: mediation door geschoolde vrijwilligers • Vroeg- en Voorschoolse Educatie (Spe­ len­derwijs): extra begeleiding voor jonge kinderen en hun ouders, versterken taalen sociaal emotionele ontwikkeling • Coördinatie en/of participatie Centrum Jeugd en Gezin (CJG): preventief ondersteunen bij opvoeden en opgroeien • Home- en Doorstart: opvoedings­onder­ steuning door geschoolde vrijwilligers • Jongeren Informatie Punt (JIP): voor­ lichting, advies en begeleiding • Jong in Uitvoering/Ondernemend Jong: begeleiding van jongeren bij onderwijs en werk • Signaleren en aanpakken overlast door jongeren (JOS): preventief aanpakken • Vrijwilligerscentrale: matchen vraag en aanbod, ondersteunen vrijwilligers­ organisaties • Steunpunt Vrijwillige Hulpverlening: ondersteunen, versterken netwerken, vergroten onderlinge betrokkenheid • Coördinatie en ondersteuning Maat­ schap­pelijke stages: matching vraag en aanbod, bevorderen maatschappelijke betrokkenheid van jongeren • Algemeen Maatschappelijk Werk: versterken sociaal functioneren en op eigen benen staan • Sociaal Juridische Dienstverlening: ondersteuning bij juridische kwesties en lastige formaliteiten • Thuisbegeleiding: praktische onder­ steuning dagelijks leven • Bemoeizorg: ondersteuning mogelijk maken, problematiek hanteerbaar maken • Bezoek- en Opvangservice, Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg: ondersteunen bij zorg • Steunpunt Mantelzorg: ondersteunen bij zorg, lotgenoten contact • Thuis Wonen (maaltijden, alarmering, vervoer op maat/Plusbus): ondersteunen bij zorg, langer thuis blijven wonen


“De burger het zelf laten doen is al zo oud als het vak zelf!” MET DIRECTEUR/BESTUURDER IEN VAN DOORMALEN OP REIS DOOR VEERTIG JAAR WELZIJNSWERK

“W

elzijnswerk is een ambacht en een professional werkt vanuit bezieling met het hart op de goede plek, gebruikt zijn hoofd voor de goede afwegingen en gaat op tijd op zijn handen zitten. De burger mag veel van de sociale professional verwachten maar er bij voorkeur niet van afhankelijk blijven. Wij geven steeds weer opnieuw vorm aan de maatschappe­ lijke belofte om de burger en de gemeenschap te onder­ steunen in zijn ontwikkeling. We zijn er voor mensen die niet vanzelf de aansluiting op de ‘gemiddelde norm’ kunnen maken. We zijn er ook voor de groep die partici­ peert, die meer voor anderen of de gemeenschap wil betekenen, maar niet goed weet wat of hoe. Veertig jaar geleden spraken we in vakjargon over emancipatie, zelf­ organisatie en samenlevingsopbouw, nu over een inclusieve samenleving, eigen kracht en sociale cohesie. Een vitale maatschappij verandert voortdurend en daarmee ook de uitingsvormen van ons ambacht, maar de kern van ons vak blijft stabiel.” Ien van Doormalen, directeur/bestuurder van Solidez, zoekt graag de nuance en is niet bang haar ideeën over de sector te delen, ook niet als ze tegendraads zijn. Dat doet Ien ‘warm’. In termen van hart en ziel, passie en verbeelding. Een bevlogen visionair aan het woord. GEPASSIONEERD EN BEDRIJFSMATIG “Bij ons staat de dienstverlening voorop. We werken in ketens- en netwerken, het organogram is gekeerd en onze professionals weten zich letterlijk ‘gedragen’. Het is ons doel meervoudige waarde te creëren: sociaal, economisch en ecologisch. Dat we dat doen, is zichtbaar in de vele voorbeelden. Na mijn kennismakingsprogramma in 2006 bij (destijds) Welvada heb ik onder de noemer ‘Van gepassio­ neerd werken naar gepassioneerd bedrijfsmatig werken’ een veranderingstraject ingezet. Nu opereren we als maat­ schappelijk ondernemer die weet: waar zijn we van, wat

staat ons te doen en waarom, hoe organiseer ik dat, wat mag het kosten, wat levert het de maatschappij op en hoe leg ik daar verantwoording over af? Steeds vaker bepalen we in de sector niet alleen de sociale, maar ook de econo­ mische winst. We weten waar we goed in zijn en wat we hebben te leren. Net als hun voorgangers in de jaren ’70 werken onze mede­werkers met hart en ziel: gepas­sioneerd en betrokken. En dat is in een tijd waarin veel professionele inzet zondermeer betwist lijkt te worden niet altijd even gemakkelijk. In mijn ogen heeft de samenleving baat bij een genuanceerde kijk op deze zaak.” WARM HART EN KOEL HOOFD Voor zo’n 20% van de burgers lukt het niet om voortdurend of op alle levensdomeinen op eigen kracht te functioneren. We leven in een samenleving die in mijn ogen teveel pro­ blematiseert en indiceert. Meer normaliseren zou wenselijk

“We weten waar we goed in zijn en wat we hebben te leren” zijn, evenals de acceptatie dat niet alles en iedereen perfect is. Plaats en ruimte bieden aan burgers die de aansluiting missen of voor wie de ratrace te zwaar of te moeilijk is. Het stimuleren van meer onderlinge betrokkenheid en investeren in gemeenschapszin, juist ook bij de overige 80%-groep die zichzelf redt, hoort daar bij. Ook de betrokkenheid van lokale ondernemers, van scholen, van (sport)verenigingen, van natuur- en cultuurinstellingen is van belang. En dat is precies waar het in ons vak om draait:

So Solidez

15


informeren en kennisdeling. Ze gaan meer en meer over het afstemmen van het dagelijks handelen in werkprocessen en het gezamenlijk creëren van kennis en inzichten. Dat is een klus, je moet als partners een beetje ‘van elkaar gaan houden’. Dat geldt voor organisaties en medewerkers onderling, maar ook voor de opdrachtnemers en de opdrachtgever.”

ontmoeten, verbinden en verleiden! Onze professionals onderscheiden zich van de ‘gewone betrokken burger’ doordat ze niet alleen een warm hart, maar ook een koel hoofd hebben. Een professional weegt af: “Moet ik handelen of juist niets doen en als ik moet handelen wat is dan de beste interventie? Hoe bereik ik dat ik het niet overneem, maar gebruik maak van wat mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen betekenen?” Een warm hart kan ieder mens geven, een koel hoofd is gevuld met vakkennis, instrumenten en ervaring.” ZO OUD ALS HET VAK ZELF “Wat burgers van mens tot mens kunnen doen, moet je ze vooral zelf laten doen. Waar initiatieven vanuit de (onder­ nemende) gemeenschap zelf komen: vooral benutten en koesteren. Waar dat niet vanzelf gaat, zijn wij er. Juist dat ‘koele hoofd’ kan er dan toe bijdragen dat het toch lukt de aansluiting op de samenleving te vinden, een positief zelf­ beeld en vertrouwen op te bouwen. We kiezen bij voorkeur voor duurzaamheid, sluiten aan op de lokale, nabije context en zorgen dat burgers zelf een belangrijke rol kunnen vervullen. Juist dan kan de aanpak betekenis krijgen voor de betrokkenen zelf. We gebruiken vele inspiratiebronnen en succesvol zijn we als het lukt om het ‘hier en nu samen te doen’: welzijn in uitvoering. Dat was toen zo, dat is nu zo. En binnen de beschikbare middelen is het altijd weer een kwestie van kiezen: wat kan wel en wat kan niet?” INNOVATIES “Als veranderkundige geloof ik in leren van en aan elkaar, in verbeteren, veranderen en in vernieuwen. ‘Dat wat werkt (nog) beter doen’ is een kwestie van verbeteren. Verande­ ren doe je als de bestaande aanpak niet werkt en je andere methodieken moet kiezen. Vernieuwen doe je als je merkt dat de bestaande waarden en aannames in de weg zitten. Dan gaat het om diepgaande veranderingen die tijd en aandacht vergen. Die realiseer je niet zomaar op een achternamiddag. De huidige transformatie ‘Van verzor­ gings­staat naar participatiegemeenschappen’ vraagt om dergelijke innovaties. Innoveren is niet hetzelfde als ‘alles anders doen’. Zorgvuldigheid is geboden om daarmee het risico op onbedoelde effecten en maatschappelijke kosten te verminderen. Eén van de innovaties heeft betrekking op veranderende samenwerkingsrelaties: die gaan steeds minder om

16

So Solidez

BETROKKEN BURGERS, BETROKKEN MEDEWERKERS “In de loop der tijd zijn er allerlei perverse prikkels en sys­ temen gegroeid. De samenleving is complexer geworden, steeds meer ‘afwijkingen’ zijn we als problematisch gaan zien en er is een uitgebreid voorzieningenniveau gerea­ liseerd. Een deel van de burgers is de afgelopen 40 jaar afhankelijker geworden. Om dat proces te keren kiezen we nadrukkelijk voor nabijheid en betrokkenheid. Burgers die moeite hebben om zichzelf staande te houden, hebben vooral baat bij betrokken medeburgers en, als dat niet voldoende soelaas biedt, van een professional met verstand van zaken. Sociaal werkers zijn toegerust om in nabijheid present te zijn, het oordeel uit te stellen, de vraag achter de vraag te ontdekken, op zoek te gaan en aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie om mee te doen. Soms vraagt dat om er ‘op af te gaan’ en soms juist om ‘afstand te nemen’, soms is ‘snel handelen’ de goede aanpak, soms moet je ‘de tijd nemen’. De beste resultaten boeken onze medewerkers als de klant, de burger, van mening is dat hij ‘het zelf voor mekaar gekregen heeft’.” BELOFTE AAN BURGER Ien is overtuigd van de meerwaarde van het sociale vakmanschap, van de verbindende en samenbindende rol. “Professionals kunnen deze spelen binnen een zelf­standige (netwerk)organisatie maar evenzogoed in nieuwe verbanden: lokaal of regionaal, in een netwerk­gemeen­ schap of bijvoorbeeld in een coöperatie. Het gehele sociale domein beweegt en is aan verandering onderhevig. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor presentie en preventie. De uitdaging is te kiezen voor diensten en organiseer­ vormen die daadwerkelijk in het belang van de burger of de gemeenschap zijn. Evenals een goede waarborg van het vakmanschap zodat we samen kunnen werken aan vrijplaatsen voor ‘ontmoeting, ondersteuning, ontwikkeling, ondernemen en onderzoek’. Om zodoende te bouwen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren kansrijk opgroeien, waar burgers kunnen participeren en econo­ misch zelfstandig kunnen zijn en waar ouderen denken: "Hier kan en wil ik met een gerust hart ouder worden". Onze koers voor de toekomst is vastgelegd in een ‘Dynamisch ontwikkel- en organiseerplan’, niet in een statisch docu­ment. De koers stellen we bij al naar gelang de ontwikke­lingen en we kiezen bij voorkeur de dialoog: met burgers, partners en met opdrachtgevers.” TOEKOMST Volgens Ien staan we maatschappelijk op een splitsing. “Je kunt het pad van optimisme, inspiratie en ambitie kiezen of dat van somberte, cynisme en populisme. Het is er allebei en in zekere zin heeft het elkaar ook nodig. Het gaat erom of het ons lukt om, met de voeten in de klei, het enthou­ siasme leidend te laten zijn en daarnaast te dealen met somberte en cynisme. Als bestuurder probeer ik vanuit ambitie coalities te vormen, enthousiasme en vertrouwen te ontwikkelen. Ik zie een enorme potentie om die slag te maken. Met vele partners samen beseffen we dat burgers veel kunnen en dat we ons niet moeten laten leiden door risicomijdend gedrag. Dat we voor een schaal en werkwijze kiezen die aansluit bij de burger en waar die burger zelf verantwoordelijkheid voor kan nemen. Ik geniet als ik ervaar dat we, met respect voor verschillende dilemma’s en belangen, stappen in de goede richting zetten.”


PARTNERS OVER HET GEWENSTE SOLIDEZ

Droommail uit het veld Solidez heeft voorjaar 2013 een partner­tevreden­ heids­onderzoek laten uitvoeren. Solidez kreeg als organisatie een kleine 7, de medewerkers kregen een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer.

V

eel belangrijker was dat diverse partners in open opmerkingen positieve en aanmoedigende opmerkingen plaatsten, aangaven wat goed ging en Solidez verbetertips aan de hand deden. Twee van deze partners hebben een droommail aan Solidez gestuurd waarin ze dromen van een nog betere partner.

Beste Solidez, Jullie visie op de samenleving deugt en verbindt jongeren, volwassenen, ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, allemaal burgers met elkaar, met als doel een vitale betrok­ken gemeenschap. Uiteindelijk maken wij allen deel uit van hetzelfde geheel. Een organisatie die dit besef in zich heeft laat zich leiden door hogere doelen en neemt haar maatschappe­lijke verantwoordelijkheid, niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit gevoeld en uitgedragen. Soms is het echter ook nodig om dit te vertalen naar: "En wat gaan we nu concreet met elkaar doen!" Al lerend gewoon doen en je verbinden met andere organisaties, waarbij je onder­weg vanzelf de hobbels en knelpunten tegenkomt. Het is belangrijk dat een visie en intenties van papier afkomen en ook concreet vormgegeven worden in de praktijk. De cirkel is pas rond als er een goede koppeling heeft plaatsgevonden tus­sen intentie (visie), actie (doen) en verbinding (samen), dan is er echt sprake van ketensamenwerking en dat gun ik Solidez maar ook iedere andere organisatie. Met vriendelijke groet, John Keunen Regiohoofd Wageningen, Rhenen, Renkum RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

Zzzzzz...

Beste Solidez, Een veranderende maatschappij vraagt om een welzijns­organisatie die tussen de mensen staat. Een organi­ satie met regionale bekendheid en een professionele uitstraling. Solidez is zo'n organisatie. Burgers hebben recht op zorg, maar kunnen ook veel voor elkaar beteke­ nen en samenwerken met professio­ nele instanties. Niet alleen de hand ophouden, maar vooral uitsteken! Solidez is de verbindende partner tussen burger­maatschappij en over­ heid. Zij vervult een onder­steunende rol waarbij burgerinitiatieven geza­ men­lijk worden opgepakt en verant­ woordelijk­heden worden verdeeld. Iedere burger telt mee en kan een bijdrage leveren. Daar waar profes­sio­ nele hulp nodig is, wordt die ingezet of vervult Solidez een doorverwijs­ functie naar andere instanties. Voor iedere casus geldt maatwerk. Solidez handelt als regisseur of deel­ nemende partner in individuele of multi-problem casussen en stelt zich samenwerkend en verantwoordelijk op. Medewerkers van Solidez werken met een gezonde dosis verstand, maar vooral vanuit hun hart. Op deze ma­ nier werkt Solidez samen met burger en professional aan een gezonde en veilige samenleving. Solidez: laat dat gerust zien! Zet meer op papier, laat meer van je horen, laat meer zien welke grote bijdrage je levert aan de samenleving! Met vriendelijke groet, Anneloes Grootenboer Regionaal Projectleider Jeugdgroepen Veiligheidshuis West Veluwe Vallei

So Solidez

17


ZES KEER MET DE ‘VOETEN IN DE KLEI’

Welzijn in uitvoering

mantelzorgsalon

De beroepskrachten van Solidez werken op veel manieren, en samen met vrijwilligers en burgers, aan het versterken van buurt- en burgerkracht. We volgen ze op een paar willekeurige werkdagen. Welzijn in uitvoering dus: “zes keer met de voeten in de klei”.

P

arkeren bij het dorpshuis in Ooster­beek blijkt een lastige opgave vandaag. Alsof de zomer­vakantie al begonnen is, zo druk­bezocht is de donderdagmarkt. In het dorpshuis word ik opgevangen door Jessica van den Adel. Ze neemt vandaag waar voor Kulturhus­coördi­ nator Wies Nieuwenhuis, die een training volgt. In het Kulturhus­concept werken Het Venster, een organisatie voor cultuureducatie, de bibliotheek en het dorpshuis Ooster­beek, van waaruit Solidez werkt, samen. In de pre-Kulturhus tijd hadden ze allen een apart aanbod, nu legt Wies als coördinator dwarsverbanden tus­sen de drie programmalijnen cultuur­

18

So Solidez

educatie, jeugd en gezondheid en beweging. Zo worden kinderen die graag bewegen en hun ouders, nu actief gewezen op de bibliotheek. En kinderen die meedoen aan het voor­ leesontbijt, leren gezond ontbijten en maken kennis met de biebboeken. En passant faciliteren de partners ont­ moeting. Het aanbod laat mensen op een laagdrempelige manier kennis­ maken met het Kulturhus. Eenmaal binnen worden bewoners aange­ moedigd om zelf initiatieven te ont­ plooien, waarbij de Kulturhuspartners een faciliterende rol spelen. Jessica neemt afscheid, er zit een nieuwe potentiele partner te wachten. Het Leo Kannerhuis wil graag haar cliënten

laten koken in het dorpshuis. Zo kan iedereen onder de vlag van het Kulturhus zijn of haar talenten in­ zetten! Ik ga mijn neus maar eens achterna, richting de keuken, waar twee vrijwilligers koken. Dat doen ze al een jaar of zeven samen, “voor de medemens”. Ze zijn blij dat ze wat kunnen bijdragen. De afwasvrijwilliger, die er ook is, is soms niet te benijden. Wanneer er zeventien mensen meeeten bijvoorbeeld. Vandaag eten acht mensen soep, aardappelen, witlof en kipfilet en aardbeien met slagroom. Ik moet overslaan, want ik ga verder. Naar Wageningen, voor… ...ONDERNEMEND JONG Maria Verkade is coördinator van Ondernemend jong, een nieuw pro­ ject om jongeren van 18 tot 23 jaar richting een startkwalificatie te leiden. Dat lukt de 38 jongeren niet alleen. Ze kampen met problemen thuis, schulden, hebben verkeerde keuzes gemaakt of motivatieproblemen. Vaak is het een combinatie van deze fac­ toren. De jongeren denken lang ‘de problemen later wel op te lossen’,


waardoor er uiteindelijk een situatie ontstaat waarin er niets meer op te lossen valt. Dan raken ze het overzicht kwijt en blijken ze niemand in hun om­ geving te hebben die ze iets aan­reikt. Ondernemend jong helpt de obstakels wegruimen en biedt vervolgens ‘volgende’ coaching. De coaches, vrijwilligers als het kan en profes­sio­ nals als het moet, gaan er vanuit dat de jongeren in principe alles kunnen. Lukt iets niet, dan moeten ze dat zelf ervaren. Door deze vorm van coa­ ching, zijn de jongeren eigenaar van hun eigen traject en ervaren ze er zelf verantwoordelijkheid voor. Maria vult nog wel aan dat ‘volgende’ coaching zeker niet passief is. Als een jongere een tijd niets van zich laat horen, gaat de coach er zeker niet vanuit dat alles goed is. Dan vragen ze dat na. Een deel van de jongeren dat in traject zit gaat in september weer naar school. Dat is al een prestatie, want de meeste van hen zijn eerder al één of meerdere keren uitgevallen. Maria juicht niet te vroeg. “Meedoen is één, maar het volhouden, dat is iets anders. Het spannendste moment is altijd de eerste tegenslag. Hoe reageert een jongere daarop?”. Maria gaat regel­ matig fluitend naar huis, door dingen die ze meemaakt. “Dan krijg ik een telefoontje van een jongere die een zware tegenslag heeft gehad en dat met mij wil delen in plaats van iets doms te doen. Dan heeft iemand een bepaald inzicht in zichzelf bereikt. Laatst werd een jongere enorm kwaad op mij. Omdat ik niks voor hem deed en hij het idee had alles zelf te moeten doen. Dat was niet leuk, maar bete­ ken­de wel een doorbraak. Want ze moeten het uiteindelijk ook zelf doen!”. Maria vindt het werken met jongeren erg inspirerend. “We werken met jongeren vanuit kansen, we gaan ervan uit dat ze allemaal goed in iets zijn en iets kunnen bereiken in het

leven. Ze missen af en toe alleen wat tools. We moeten wat minder klagen over alles wat mis is en gaan voor de kansen! Jongeren hebben zoveel veer­ kracht, ideeën en frisse beelden bij de wereld. Wij proberen ze te onder­ steunen om zelf de kansen te leren zien en pakken”. ...ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK Ik zit in de spreekkamer. Dezelfde spreekkamer waar Pieternel Geurts zichzelf al tijdens haar middelbare schooltijd zag zitten. Toch ging ze Biologie studeren, omdat “ze nu eenmaal goed was in de bètavakken”. Tijdens een studiepauze werkte ze met straatkinderen uit Kenia, na haar studie deed ze hetzelfde in Brazilië. In Nederland deed ze niets meer met haar Biologiestudie. Ze volgde wat opleidingen en belandde weer in haar studiestad Wageningen, waar ze nu maatschappelijk werker is. In haar spreekkamer zit Froukje (uiteraard, een gefingeerde naam). In haar gezin is het bij tijd en wijle chaotisch. Ze heeft voldoende inzicht in de problemen, maar weet dat niet altijd in actie om te zetten. Ze wil een stok achter de deur en daarom is ze bij Pieternel. Pieternel is geïnteresseerd in de uitgangspunten van de Gestalttherapie, die vooral uitgaat van het belang van het hier en nu en minder van de toekomst of het verleden. Zo treedt Pieternel Froukje ook tegemoet. Geen uitstapjes naar het verleden, maar focus op dat telefoontje naar de oppas, die ze vrijdag nodig heeft. Pieternel luistert, bespreekt, normaliseert en helpt Froukje zelf oplossingen te laten verzinnen. Dat doet ze via kleine, subtiele voorzetjes. Froukje wordt door andere (vrijwillige) partijen geholpen bij het opruimen van haar huis en de administratie. Bij Pieternel zoekt Froukje vooral zelfvertrouwen en

jong in uitvoering

handvatten om met de chaos om te gaan. Zodat ze weet hoe ze door een chaotische dag heen komt en beseft dat er weer een goede dag aankomt. Want die zijn er ook. Voor Pieternel is de kern van het Maatschappelijk Werk dat je respectvol naast iemand gaat staan. Dan stelt een cliënt zich open, iets wat Pieternel iedere keer weer eervol vindt. Als er maar inzicht is in de situatie, de problemen in het hier en nu hanteerbaar zijn en er structuur

Zo’n Steunpunt was toch iets voor andere mensen, voor ouderen? is. Net als Froukje, willen veel mensen ook gewoon de bevestiging dat het best goed gaat, dat ze er wel uitkomen. ...STEUNPUNT MANTELZORG RENKUM Om tien uur ’s-ochtends bel ik 0317- 615930. Margriet de Bot van het Steunpunt Mantelzorg Renkum neemt op. Minder dan vier uur later bezoek ik de Mantelzorg­salon. De locatie is idyl­ lisch, de Bosch­hoeve in Wolfheze. Daar krijgen circa 25 mantelzorgers vandaag een rond­leiding door de tuinen. Ook mogen ze in de pluktuin zelf een boeket bij elkaar knippen. Het zomer­weer houdt zich wat in vandaag, wat niet weg­neemt dat de felge­ kleurde bloemen de mantelzorgers tegemoet stralen. In de pluktuin raak ik aan de praat met een dame die drie jaar lang, 24 uur per dag, zeven dagen per week, voor

kulturhus

So Solidez

19


ondernemend jong

haar moeder heeft gezorgd. ‘Heeft gezorgd’, want ze is onlangs over­ leden. In die drie jaar voelde ze zich er op den duur alleen voor staan. Toen het echt teveel werd, kreeg ze een telefoontje van Margriet. Of ze niet eens langs mocht komen om over het Steunpunt Mantelzorg te vertellen? Dat was goed, al dacht ze niet dat het iets voor haar was. Zo’n Steunpunt was toch iets voor andere mensen, voor ouderen? Niet iets voor iemand met een eigen bedrijf, die in het volle leven staat? Na het bezoek van Margriet is ze aan de activiteiten mee gaan doen. Ze heeft er mensen ontmoet, met wie ze leuke dingen doet en bij wie ze haar verhaal kwijt kan. Met Margriet belde ze ook, als ze daar behoefte aan had. Achteraf had ze graag eerder van het Steunpunt geweten. Ik loop met Margriet naar de koffie en thee. Ze is de enige beroepskracht en werkt samen met vier vrijwilligers. Het Steunpunt heeft momenteel 400 man­ telzorgers in beeld. Het team legt huisbezoeken af, organiseert activi­ teiten en respijtweekenden, legt en houdt contact met ketenpartners en praat de gemeente en gemeentelijke adviesraden bij over mantelzorg en wat het Steunpunt voor mantelzorgers doet. Het is hard werken, maar het werk is dankbaar. Zij en haar vrij­wil­ ligers kunnen echt het verschil maken, ervoor zorgen dat mantelzorgers leuke dingen kunnen doen, even afstand kunnen nemen en, als ze dat willen, hun verhaal met anderen kunnen

20

So Solidez

delen. Ondertussen zijn er prachtige boeketten samengesteld. Een dame gaat haar boeket aan haar dochter geven. Die past nu op haar man, zodat ze zelf naar de Mantelzorgsalon kon gaan. Zo is iedereen deze middag tevreden. ...TIENER- EN JONGERENPARTICIPATIE Midden in Oosterbeek staat jongeren­ centrum Phoenix. Vroeger heette het Joost en had het niet zo’n okselfris imago. Nu is het enige probleem dat je niet per ongeluk tegen Phoenix zult lopen. Het is opvallend onopvallend, onder het gemeentehuis. Het aange­ zicht van dat pand, daar mag weinig mee. Gelukkig zie ik Kevin Moorees voor de deur staan, samen met zijn collega Kiki Miechels uit Doorwerth. Het is de eerste avond­inloop van het seizoen en het lijkt niet te druk te worden. Volgens Kevin wint geen jongerenwerker het van mooi weer.

Kevin kwam zeven jaar geleden als jongere in Phoenix. Hij vroeg of er een feest georganiseerd kon worden en dacht, welzijn oude stijl, dat de jonge­ ren­werkers dat wel zouden doen. Julieck Hardijzer, inmiddels zijn collega, vond het een prima idee en vroeg Kevin hoe hij het ging organiseren. Het is een stijl van werken die kenmerkend is voor het tiener- en jongerenwerk van Solidez. Jongeren kunnen en willen veel zelf, stimuleer dat en neem ze geen dingen uit handen. Laat ze zelf werken aan een betere versie van zichzelf. Kiki startte als stagiaire, werd na haar

stage vrijwilliger en uiteindelijk beroepskracht. Kevin en Kiki vervullen een voorbeeldfunctie en zijn bekend bij de jongeren. Daardoor krijgen ze meer voor elkaar. Zoals bij Joyce, die er vanavond ook is. Ze liep vast in haar schoolkeuze, waarna Kevin ingreep, haar letterlijk in zijn auto zette en naar een open dag reed. Inmiddels stu­ deert ze Culturele en Maatschappe­ lijke Vorming aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en is ze al een keer stagiaire bij Kevin geweest. Het werk geeft Kevin en Kiki veel voldoening. Omdat ze, door te luisteren, stimuleren en signaleren, het verschil voor jongeren kunnen maken. Kiki heeft een mooi voorbeeld. Ze organiseerde Kinderdorp en had vrij­ willigers nodig. Schoorvoetend meld­ den zich wat van haar jongeren. Na afloop kreeg Kiki allemaal berichtjes en What’s Appjes. Een jongen ver­ telde haar dat hij nu pas wist wat hij later wilde worden: jongerenwerker! What’s App, Facebook, Twitter… Het is een nieuw onderdeel van het werk geworden. Kevin lacht als hij vertelt dat zijn jongeren echt hun hele leven digitaal delen. Zo kan hij ze, ook als ze er niet zijn, goed blijven volgen en weet hij altijd wat er speelt. Niet onhandig vanavond, want het goede weer heeft het definitief van de jongerenwerker gewonnen. ...JONG IN UITVOERING Amber Tesink is projectleider van Jong in Uitvoering. Ze heeft een afspraak bij de politie en ik mag er bij zijn. Als ik de ruimte binnen ga, blijkt ze niet één, maar zeven gesprekspartners te hebben. Zes wijkagenten en de Korps­


chef. Licht geïntimideerd neem ik plaats. Ik krijg geen koffie. Waak­ zaam zijn ze vast, maar dienst­baar? Nu even niet. Net ook niet, toen ik aanbelde en de agenten niet open deden. Aimabel zijn ze wel. En meedenkend ook. Dat ervaren Amber en vrijwilliger Jossette in de drie kwartier die volgen. Solidez voert Jong in Uitvoering nu voor het derde jaar uit, met steun van het Oranjefonds. Vanochtend licht Amber wijkagenten in over het project en de toeleidingsmogelijk­ heden. De wijkagenten komen namelijk allemaal wel eens jongeren tegen die een fikse zet de goede richting in nodig heb­ben. Amber en Jossette ervaren kracht in iedere jongere. Als iemand echter op nul is aanbeland, is er beweging nodig! Jossette bindt de jongeren met veel positieve aandacht. Vanuit die aan­ dacht komen ze weer bij hun eigen kracht, vinden ze eigen­waarde en gaan ze bijdragen! En daar draait Jong in Uitvoering om. Het is een project dat je niet met een 9 tot 5 mentaliteit draait. Presentie is be­ lang­rijk, er ècht zijn voor de jonge­ ren, als het moet ook buiten kantoor­tijd. In vier maanden tijd worden de jongeren tot sport- en spelcoach opgeleid. Ze leren over omgaan met kinderen en jongeren, maar ook over pittige onderwerpen als kindermis­bruik, huiselijk geweld en agressie­regulatie. Afgelopen voor­ jaar startten negen jongeren een traject. Zeven maakten het af en vijf kregen er een diploma. De zorg schuilt in het ver­volg. De agenten vragen naar de nazorg. Houden de jongeren het vol? Amber en haar drie vrijwilligers doen er alles aan, via jobcoaches, stage­plekken en vrijwilligersplaatsen binnen de gemeente. De agenten vinden het een positief project en melden lachend dat ze ‘deelnemers hebben voor wel drie groepen’. De agenten gaan Amber een aantal namen mailen. Eén wijk­ agent kan niet wachten en speelt Amber in de gang al een lijstje toe. De twaalf plekken voor het najaars­ traject lijken al vergeven. Daarna stopt de financiering van het Oranje­fonds en zal elders gezocht moeten worden naar de middelen. De hoop dat het door kan blijven gaan delen de politie en Amber in ieder geval. Na het gesprek blijkt de politie wel degelijk dienstbaar. We worden met alle egards uitgelaten door niemand minder dan de Korpschef.

PIONIEREN, PIONIEREN!

S

olidez vernieuwt en pioniert! Zoals in de landelijke pilot Maatschappelijk Rendement van brancheorganisatie MOgroep, waarin een nieuwe vorm van effectenonderzoek getest is bij cliënten/doelgroepen. Het doel is tweeledig: inzicht krijgen in de effecten van bepaalde activiteiten en een mogelijkheid tot benchmarken creëren. Cliënten en doelgroepen geven via vragenlijsten aan welk effect activiteiten hebben, zodat duidelijk wordt in welke mate geïnvesteerde gelden iets op­ leveren. De vragen zijn gericht op 5 verschillende welzijnsthema’s. Solidez heeft vragenlijsten uitgezet op de thema’s Zelfredzaamheid en eigen kracht en Partici­ patie. In totaal hebben 58 mensen een vragenlijst ingevuld voor het thema Zelf­ redzaamheid en eigen kracht en 136 voor Participatie. De definitieve rapportage is nog in de maak. Maar… De eerste voorzichtige conclusies laten dit zien... THEMA ZELFREDZAAMHEID EN EIGEN KRACHT: • 69% ervaart een toename van het zelfvertrouwen; • 57% ervaart makkelijker zelf beslissingen te kunnen nemen; • 69% durft eerder om hulp te vragen; • 67% zorgt beter voor zichzelf. THEMA PARTICIPATIE: • 79% ervaart meer contacten buitenshuis.

MEEKIJKEN OVER DE SCHOUDER VAN SOLIDEZ

Cliëntenraad? Ook burgerparticipatie!

S

olidez heeft een Cliëntenraad. En dat is enorm belangrijk voor de interne klant- en burger­ partici­patie. Peter Liebeek, Monique Wakel­kamp en Wies van Weele ‘zijn’ mo­men­teel de cliëntenraad. Ze zoeken nog medestanders die samen met hen de gemeenschappelijke be­ langen van klanten willen behartigen. "We kijken over de schouder van Solidez mee, bewaken de kwaliteit van de dienst­verlening en de belangen van cliënten en medewerkers", vertelt voorzitter Peter Liebeek. "Ook denken we vanuit onze wettelijk Advies­ bevoegdheid mee over het beleid, toetsen we de uitvoering en worden we door de directie actief betrokken

bij beleids­ontwikkelingen. Peter Liebeek roept klanten vooral op de cliëntenraad te gebruiken. “We stellen het op prijs wanneer gebruikers van de diensten van Solidez hun ervarin­ gen met ons delen, maar behandelen geen indivi­duele klachten. Daarvoor is een klach­tenprocedure. Wel houden we nauw contact met klanten en medewerkers en zijn we geïnteres­ seerd in klanten­monitoring. Zo weten we hoe de cliënt de dienstverlening van Solidez ervaart”. Zelf een ervaring delen met de Cliëntenraad? Of er lid van worden? Dat kan! Mail dan naar clientenraad@solidez.nl.

So Solidez

21


COLUMN / DE MEDEWERKER

COLUMN / DE VRIJWILLIGER

“Ik ondersteun burgers die kansen zien” B

urgerkracht, buurtkracht, sociale wijkteams…. de kranten staan er vol mee. Het is duidelijk; mensen moeten elkaar gaan helpen, de overheid zal zich steeds meer terugtrekken uit zorg en welzijn. Wie zijn die burgers die het gat dat de overheid laat vallen gaan opvullen en wat beteken ik als mede­ werker van Solidez hierin? Soms komt er uit onverwachte hoek een geweldig initiatief. Tijdens een gesprek met een vrij­ williger vertelde hij me dat hij een krantenartikel had gelezen over de opening van het wijkpunt Ooster­ beek-West. In dit wijkpunt, waarin professionals samenwerken met vrijwilligers, kunnen buurtbewoners terecht voor allerlei vragen, hun eigen talenten inzetten voor anderen of wijkactiviteiten organiseren. “Dat wil ik ook. Is dat iets wat ik zelf kan doen of gaat dit van de gemeente uit?”, vroeg de vrijwilliger me. Je kunt het ook omdraaien… Ergens op een andere manier naar kijken, dat vergt inzicht, kennis en kracht. Echter, hoe nu verder? Daar kom ik in beeld. Het gesprek nam een andere wending en samen met de vrijwilliger ben ik aan de slag gegaan met het leggen van verbindingen, het versterken van zijn sociale netwerk en met kennisdeling. Kortom: deze burger zette een kans die hij zag om in actie, voordat hij werd ingehaald door maatschappelijke ontwikkelingen en ik ondersteunde hem in dit proces. Volgens mij is dat burgerkracht in optima forma.

“Ik kan de kinderen nog wat leren!”

S

portcoaches is een traject dat al een aantal jaren draait. Ooit begon het met wat jongeren die het leuk leek een beetje verant­ woor­delijkheid te dragen tijdens kleine activiteiten, zoals bij een voet­bal­partijtje de stand bijhouden of bij een spel staan en uitleggen hoe het gaat. Langzamerhand groeide het aantal jongeren en de activiteiten. Deze jongeren wilden meer verant­woor­de­­lijkheid op zich nemen en durf­den het zelfs aan grote activi­teiten te organiseren en te bege­leiden. De sportcoaches hebben voor be­ woners een voorbeeldfunctie in de wijken. Dit heeft te maken met de aanwezigheid in de wijk en de om­ gang met anderen. De kinderen en jongeren respecteren de sport­ coaches omdat die op de juiste manier met ze omgaan. Een kind kan wel eens boos of verdrietig zijn bij een activiteit, dan is het de taak van de sportcoach dit probleem op een juiste manier op te lossen. Zo leren de anderen eromheen ook hoe het moet. Iedere dag leert een sportcoach bij door de verschillende activiteiten en deelnemers. Elke dag is een nieuwe dag met weer andere problemen om op te kunnen lossen. Sport­coaches zijn ook met meerdere tegelijk bij een activiteit, zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen zoeken naar de beste manier van handelen. De sport­coaches vormen een hecht en leergierig team. Mo, sportambassadeur

Jessica van den Adel, coördinator Ontmoetingspunten

FILE UNDER 'JAARVERSLAG 2012'

Bijdrage aan benutten buurten burgerkracht

26

80-100 300 250

750-850 200

325 250

22

So Solidez

De bijdrage van Solidez aan het benutten van buurt- en burgerkracht in 2012, in een aantal aansprekende cijfers: • 750-850 actieve vrijwilligers. • 200 opgevraagde vacatures (220 aangeboden) vrijwilligerswerk; 26 NL DOET klussen voor 300 vrijwilligers; 250 mhv MaS leerlingen. • 80-100 stagiaires en studenten (v)mbo; mbo; hbo; wo. • Actieve (beweeg)participatie van kinderen/tieners en jongeren; volwassenen en ouderen. • Actieve dorpsplatforms; bewonerscommissies; buurtplatforms; vve’s; wijkteams. • 250 medegebruikers accommodaties. • 325 keten- en netwerkrelaties formele en informele organisaties/ Initiatiefgroepen.


RESULTATEN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013

Tevreden, met ruimte voor verbetering Wie hebben er zoal meegedaan

S

olidez heeft een kleine 600 partners benaderd om mee te doen aan het partnertevredenheidsonderzoek. Dat onderzoek biedt antwoord op de vraag: hoe tevreden zijn de partners over de performance van Solidez? In totaal hebben 188 partners van Solidez aan het onderzoek mee­ gedaan, uit tal van sectoren binnen en buiten het sociale domein. Welzijn en maatschap­pelijke dienst­verlening, zorg, de gemeenten en sport- en recreatie waren het beste vertegenwoordigd. We presenteren hier wat belangrijke resultaten.

Zijn partners tevreden over de samenwerking? Het antwoord is: zeker! Vooral over de aanwezigheid en inhoudelijke inbreng in lokale samenwerkingsverbanden en –netwerken, toevallig de punten die partners erg belangrijk vinden. De ervaren samenhang tussen de verschil­lende Solidez-onderdelen is wel een aandachtpunt. In deze figuur hebben de respondenten zich op een 5-puntsschaal oplopend van 1 ‘zeer onte­vre­den’ tot en met 5 ‘zeer tevreden’ uitgesproken over de samenwerking.

Tevredenheid over verschillende aspecten samenwerking De inhoudelijke inbreng van Solidez in lokale samen­wer­ kings­verbanden en -netwerken

3,9

De mate waarin Solidez aan­wezig is in lokale samenwer­ kings­verbanden en -netwerken

4,0

De zorgvuldigheid die Solidez betracht als het gaat om het omgaan met privacy-gevoelige informatie

4,0

De samenhang tussen de ver­schillende onderdelen van Solidez

3,3

De bijdrage die Solidez levert aan het oplossen van problemen of vraagstukken waar u aan werkt

3,7

De bijdrage van van de rapportage aan de informatievoorziening om uw werk goed te kunnen doen

3,6

De rapportage

3,5 1

2

3

4

5

De bijdrage van Solidez in het komen tot verantwoording

3,6

De bijdrage van Solidez in het proces van opdrachtformulering

3,6

Conclusie: 'bemoedigende' resultaten Het fraaie woord ‘bemoedigend’ past prima bij de onderstaande resultaten. Gemiddeld geeft een ruime meerderheid van de partners namelijk aan dat samenwerking met Solidez en haar medewerkers aan de verwachtingen voldoet, dat ze Solidez als partner zouden aanbevelen en dat Solidez in het veld goed staat aangeschreven. Bemoedigend: Solidez hoeft er niet ontevreden over te zijn, terwijl er ruimte voor verbetering blijft. Omdat het altijd beter kan.

Mening respondenten concluderende stellingen Solidez staat in het veld goed aangeschreven als samen­ werkingspartner

3,8

Ik zou Solidez als opdracht­nemer of netwerkpartner aanbevelen aan andere instellingen of organisaties

3,8 1

2

3

4

5

De samenwerking met de mede­werkers van Solidez vol­ doet aan mijn verwachtingen

3,8

Solidez voldoet als organisatie aan mijn verwachtingen

3,7

So Solidez

23


HET LAATSTE WOORD LAURENS VAN DER ZEE, STADSDICHTER VAN WAGENINGEN

Wie kunnen we beter het laatste woord geven dan Laurens van der Zee, de stadsdichter van Wageningen. Solidez in 161 warme, aanmoedigende en vooral poëtische woorden!

Solidez, de schat van de Zuid-Veluwe Het is een jongensboek én een meisjesboek, een boek voor tieners, voor ons en voor ouden, voor mensen met één been en voor die met twee, het is de kraker van de eeuw, in rijen staan kopers voor de winkel, voor dat boek van hoe onder de huid van Solidez een schat gevonden werd.

Ze zijn nog bezig het deksel te kraken, er zijn scharnieren die zich sloten wanen, daar gaat een hoek, parels spatten je tegemoet, het stroomt, het bruist, van munten en moed, dynamiek en dukaten, goud en goede wil, webwinkels en welzijn, robijnen en sociale raad, en massa’s creativiteit, dat kostbaar mineraal.

En kijk, verbetertips, een schat om uit te pakken: “Het volkomen stoppenkastboek”, “Presenteren voor dummies”, “Verbinden voor linkshandigen”, “Geld in vijf stappen”, “Nooit meer huilen om beeld of geluid”, “Je Buurthuis pimpen doe je zó”.

Ja, hier willen wij bij zijn, die schat is ook van ons. Aan het werk!

Renkum en Wageningen | 0317 317553 | info@solidez.nl | www.solidez.nl

So Solidez  

So Solidez is 24 pagina's vol 'Welzijn in uitvoering' in de gemeenten Renkum en Wageningen. Welzijnsorganisatie Solidez laat zien hoe en wat...