Page 1

APSTIPRINÂJUMS PAR FONOGRAMMU ATSKAÒOÐANU PUBLISKÂ VIETÂ

kafejnîcâm, bâriem, restorâniem, mûzikas/deju klubiem Anketâ sniegtâ informâcija nodroðina atlîdzîbas iekasçðanu par fonogrammas izmantoðanu, saskaòâ ar Autortiesîbu likuma 52.pantu. Balstoties uz ðajâ anketâ iegûto informâciju un saskaòâ ar LaIPA valdes apstiprinâtiem tarifiem, tiks izsûtîts rçíins fonogrammu izmantoðanas apmaksai. Pirms aizpildiet apstiprinâjuma anketu, lûdzu, iepazîstieties ar apstiprinâjuma nosacîjumiem un aizpildîðanas kârtîbu lapas otrâ pusç!

Pamatinformâcija:

Uzòçmuma nosaukums:

Publiskâ izpildîjuma vietas nosaukums: (kafejnîca, deju zâle)

Publiskâ izpildîjuma vietas veids:

Reì.nr.:

Publiskâ izpildîjuma vietas atvçrðanas datums:

Banka:

Kontaktpersona:

IBAN:

Adrese:

Adrese (juridiskâ):

Tâlr.; Fax.:

Adrese (faktiskâ):

e-pasts:

Tâlr.; Fax.:

LTA biedrs:

Restorâns, bârs, u.tml. Fona mûzika Telpa

Platîba m2

e-pasts:

Deju mûzikas atskaòoðanas bieþums ceturksnî *

Fonogrammas atskaòoðanas veids: Karaoke atskaòoðanas bieþums ceturksnî

1

kasetes, CD, DVD; dators; internets;

2

radio, TV.

3

Lûdzu, norâdiet bieþâk atskaòotâs radio, TV programmas:

4 5 Vasaras kafejnîca/galdiòi pie stacionâra objekta ______ m2

Mûzikas/deju klubi Zâles Nr.

Deju mûzikas atskaòoðanas bieþums ceturksnî*

Platîba m2

1

* ja restorânâ, kafejnîcâ, bârâ u.c. ir paredzçta vieta dejoðanai

Vai publiskâ atskaòojuma vajadzîbâm tiek reproducçtas* (pârrakstîtas) fonogrammas? Jâ Nç

2

*Reproducçðana, piemçram, no kasetes uz CD, no CD un citu CD, no interneta uz CD, datoru u.c.

3 4

Skaïrunis(-òi) ârpus telpas (stâvvietâs pie stacionâra objekta, uz ielas (pie bâra, deju kluba, restorâna, galerijas u.c.))

5 6

_______________(skaits)

Jûs savâ uzòçmumâ mûziku neatskaòojat?

Ja vçlaties saòemt vienu rçíinu par visâm sava uzòçmuma telpâm, lûdzu, norâdiet kopçjo apstiprinâjuma anketu skaitu un numurus: Skaits

Nr.:

Rçíinu vçlos saòemt par

ceturksni

6 mçneðiem

12 mçneðiem

Apstiprinâjuma aizpildîðanas datums Apstiprinâjumu aizpildîja Vârds, uzvârds

Paraksts

LaIPA Rîga, Mûkusalas iela 42, LV - 1004, tâlr. 7605023, fakss:7 500 039; e-pasts:publiskosana@laipa.org, www.laipa.org Reģ. Nr. 000804295, AS SEB Unibanka, konta nr. LV71UNLA0001002700167, kods UNLALV2X


APSTIPRINÂJUMA NOTEIKUMI LaIPA, balstoties uz Autortiesîbu likuma 52. pantu, 63. panta 5. daïas 7. punktu, 65. panta 1. daïas 1. punktu, 67. panta 1. daïu un Kultûras ministrijas atïauju Nr. 01.4.2-8/9, ir tiesîga iekasçt atlîdzîbu par fonogrammu atskaòoðanu publiskâs vietâs. LaIPA nodroðina ðajâ apstiprinâjumâ par fonogrammu izmantoðanu publiskâs vietâs sniegtâs informâcijas konfidencialitâti. Tâ var tikt izmantota tikai statistiskiem mçríiem, lai tiesîbu îpaðniekiem raksturotu situâciju par publisko izpildîjumu kopumâ, nevis katra individuâla uzòçmuma datus. Ja mûzikas lietotâjs neatbildçs uz LaIPA nosûtîtajiem apstiprinâjumiem un nesniegs nepiecieðamo informâciju, LaIPA sûtîs inspektorus, kuri pârbaudîs uzòçmumu un paði aizpildîs apstiprinâjumu. Apstiprinâjuma neparakstîðanas gadîjumâ, LaIPA ir tiesîbas piestâdît rçíinu balstoties uz tâs rîcîbâ esoðo informâciju par publiskâ izpildîjuma vietu un mûzikas lietotâju. LaIPA ir tiesîbas piemçrot paaugstinâto tarifu 30% apmçrâ, kas saistîts ar administrçðanas izdevumu palielinâðanos, ja mûzikas lietotâjs savlaicîgi neapmaksâ rçíinu vai nesniedz informâciju apstiprinâjuma anketâs. Informâcija par apstiprinâjuma anketas aizpildîðanu Apstiprinâjuma anketu, lûdzu, aizpildiet drukâtiem burtiem, attiecîgajos lodziòos ierakstot prasîto informâciju vai atzîmçjot ar krustiòu, kur tas nepiecieðams. Jâaizpilda tikai tâs ailîtes, kuras attiecas uz jûsu uzòçmumu. Ja uzòçmumâ ir vçl kâdas telpas, kurâs tiek atskaòotas fonogrammas, bet tâs nav norâdîtas apstiprinâjuma anketâ, vai telpu ir vairâk nekâ paredzçto ailîðu, lûdzam tâs pierakstît brîvajâs vietâs uz apstiprinâjuma anketas, norâdot skaitu un platîbu. Apstiprinâjuma anketâ jânorâda atseviðíi katra telpa un tâs platîba, kur atskaòo fonogrammas, nevis ðo telpu kopçjâ platîba. Atlîdzîba par fonogrammu atskaòoðanu netiek iekasçta no uzòçmuma palîgtelpâm, kas ir paredzçtas tikai personâlam un kas nav saistîtas ar klientu apkalpoðanu un ja skaòa nav dzirdama klientiem, tâdçï jânorâda tikai tâ platîba, kura ir pieejama apmeklçtâjiem. Ja tiek spçlçta tikai fona mûzika (neatkarîgi no tâ, cik bieþi), jâaizpilda tikai sadaïa "Restorâns/Bârs u.c.", atzîmçjot ar krustiòu attiecîgajâ ailîtç. Ja mûzika tiek atskaòota kâ bûtisks elements (piem., dejoðanai, tiek spçlçta karaoke), tad jâaizpilda pârçjâs ailîtes, norâdot cik bieþi tas tiek darîts ceturksnî. Ja ir arî atseviðías deju zâles, tad aizpildâma arî otrâ sadaïa "Mûzikas/deju klubi". Ja vasaras sezonâ ir arî vasaras kafejnîca pie stacionâra objekta, tad jâatzîmç tâs platîbu. Par laika posmu, kurâ tâ atvçrta, paziòo LaIPA atseviðíi. Mûzikas un deju klubiem, kuriem ir tikai deju zâles, jâaizpilda tikai otrâ sadaïa "Mûzikas/deju klubi". Ja klubam ir no deju zâles atseviðía kafejnîca, kurâ skan fona mûzika, tad jâaizpilda arî sadaïa "Restorâns/Bârs u.c.", norâdot tâs platîbu. Ja uzòçmums izmanto skaïruòus ârpus telpas (stâvvietâs pie stacionâra objekta, uz ielas pie kafejnîcas, deju kluba u.c.), jânorâda skaïruòu skaits. Maksâjumu un norçíinu kârtîba 1.1. Mûzikas lietotâjam apstiprinâjums par fonogrammu atskaòoðanu publiskâs vietâs jânosûta LaIPA atpakaï 14 (èetrpadsmit) dienu laikâ. 1.2. Mûzikas lietotâjs maksâ atlîdzîbu, pamatojoties uz rçíinu, ko iesniegusi LaIPA, balstoties uz mûzikas lietotâja sniegto informâciju ðajâ apstiprinâjuma anketâ. Mûzikas lietotâjs ir atbildîgs par patiesas informâcijas norâdîðanu apstiprinâjuma anketâ, savukârt LaIPA ir tiesîga pârbaudît apstiprinâjumâ sniegtâs informâcijas patiesumu. 1.3. Ja mûzikas lietotâjs apstiprinâjuma anketâ bûs norâdîjis, ka vçlas saòemt vienu rçíinu par visâm sava uzòçmuma telpâm/vietâm, tiks piemçrots pazeminâtais tarifs. 1.4. Rçíins par fonogrammu atskaòoðanu publiskâs vietâs tiks iesniegts, pamatojoties uz lietotâja izvçli - maksât par ceturksni (3 mçneði), pusgadu (6 mçneði) vai gadu (12 mçneði). Ja maksâjums tiek veikts par 6 vai 12 mçneðiem, tiek piemçrots pazeminâtais tarifs. 1.5. Maksâjums jâveic 30 dienu laikâ no rçíina izrakstîðanas brîþa. Ja rçíins netiek samaksâts laikâ, LaIPA piemçro paaugstinâto tarifu 30% apmçrâ, ar parâda piedziòu nodarbosies SIA “Creditreform”. 1.6. Rçíins par fonogrammu atskaòoðanu, pamatojoties uz mûzikas lietotâja sniegto informâciju, tiek iesniegts regulâri, lîdz brîdim, kamçr LaIPA nav saòçmusi rakstisku apliecinâjumu par mûzikas atskaòoðanas izmaiòâm. Ja uzòçmumam nepiecieðams apliecinâjums par atlîdzîbas samaksu par fonogrammu atskaòoðanu publiskâs vietâs, to pçc rçíina samaksâðanas var saòemt LaIPA birojâ. 1.7. Mûzikas lietotâjam rakstiski jâinformç LaIPA 14 dienu laikâ, par ðâdas bûtiskas informâcijas maiòu: 1) ja mainîjies uzòçmuma vai publiskâ izpildîjuma vietas nosaukums; 2) mainîjusies uzòçmuma, publiskâ izpildîjuma vietas adrese; 3) uzòçmums vai publiskâ izpildîjuma vieta tiek likvidçta; 4) mainâs ðajâ apstiprinâjuma anketâ norâdîtâ informâcija par mûzikas atskaòoðanu.

Ja Jums ir kâdas neskaidrîbas vai jautâjumi, lûdzu, sazinieties ar mums:

LaIPA Rîga, Mûkusalas iela 42, LV - 1004, tâlr. 7605023, fakss:7 500 039; e-pasts:publiskosana@laipa.org, www.laipa.org

FONAGRAMAS ATSKANOSANA  

MUZIKAS ATLAUJA KAFEJNICAS

Advertisement