Health and Nutrition_2012_FA

Page 1‫مجموعه انحصاری مکملهای غذايی ما با فلس���فه ‪ QNet‬در مورد بهبود کيفيت‬ ‫ً‬ ‫کامال سازگار است‪.‬‬ ‫زندگی و سالمت و جامعيت زندگی‪،‬‬ ‫اين مجموعه برخوردار از ارزش بس���يار ب���االی غذايی و انرژی دهی‪ ،‬که با در نظر‬ ‫گرفتن مش���تريان ما معرفی شده است‪ ،‬راهی را برای زندگی سالم و متوازن به‬ ‫شما و خانواده تان ارائه می کند‪.‬‬


‫در هنگام نیاز سرزنده باشید‬

‫®‪ NutriSky‬ي���ک پ���ودر نوش���يدنی حاوی س���ويتنيا‬ ‫ماکروفيال اس���ت‪ .‬س���ويتنيا ماکروفيال ميوه ای اس���ت‬ ‫ک���ه غلظ���ت فالونوييدها و س���ا پونين ه���ا در آن باال‬ ‫است‪ .‬اين دوگروه اس���تثنايی از مواد مغذی با يکديگر‬ ‫ترکيب شده و با کمک يکديگر‪ ،‬از طريق بهبودگردش‬ ‫خون و تقويت بدن‪ ،‬باعث ارتقای س���طح استقامت و‬ ‫سرزندگی می شوند‪.‬‬

‫خاستگاه سويتنيا ماکروفيال‬

‫بيش از ‪ 1000‬س���ال است که س���ويتنيافيال‪ ،‬اين ميوه‬ ‫نادر اس���توايی که سرش���ار از فالونوييد و س���ا پونين‬ ‫اس���ت‪ ،‬به خاطر ويژگيهای درمانی و شادابی بخش آن‬ ‫توس���ط بوميان مورد اس���تفاده قرار می گيرد‪ .‬در دهۀ‬ ‫‪ ،90‬یک پژوهش پنج‌س���اله در نهایت موفق به فرآوری‬ ‫میوه و تبدیل آن به یک عصاره غذایی سالم غلیظ شد‪.‬‬ ‫ميوه يک درخت هميشه‌سبز متعلق به خانواده ‪Melia‬‬ ‫است و در کش���ورهاي استوايی مانند جزاير سليمان‪،‬‬ ‫که دارای آب و هوا مناس���ب و ع���اری از آالينده‌های‬ ‫محيطی اس���ت‪ ،‬رش���د می‌کند‪ .‬س���ویتنیا ماکروفیال‬ ‫ترکیبی ارزش���مند از پروتئین‌های طبیعی‪ ،‬ویتامین‌ها‪،‬‬ ‫هیدروکربن‌ها‪ ،‬آنزیم‌ها‪ ،‬فیبرهای رژیمی‪ ،‬چربی‌ها‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬و مواد مغذی ضروری متنوع را که بدن انسان‬ ‫به س���هولت می‌تواند آنها را ج���ذب کند و از مزایای‬ ‫قابل‌توجه آن استفاده کند‪ ،‬ارائه می‌نماید‪.‬‬

‫مزایای اصلی سا پونین ها‬ ‫• شما را سرزنده تر می کند‪.‬‬ ‫• سيستم ايمنی بدن شما را تقويت می کند‪.‬‬ ‫• عملکرد قلب شما را بهبود می بخشد‪.‬‬

‫مزایای اصلی فالوونوئیدها‬

‫• بهبودگردش خون و استقامت‪.‬‬ ‫• محافظ���ت در برا ب���ر اکس���ایش‌ها و آس���یب‌های‬ ‫رادیکال آزاد‪.‬‬ ‫• کندکردن افزایش چربی در جریان خون‪.‬‬


‫بهبودگردش خون و افزايش سرزندگی‬

‫س���ویتنیا ماکروفیال مهمترین ماده س���ازنده موجود در‬ ‫®‪ NutriSky‬اس���ت ک���ه تاثیرات مفی���دی را به خاطر‬ ‫وج���ود فالوونوئیده���ا و س���ا پونین‌ها دارا می‌باش���د‪.‬‬ ‫فالوونوئیده���ا و س���ا پونین‌ها هم���راه ب���ا یکدیگ���ر‬ ‫سرزندگی و استقامت بدن را افزایش می‌دهند‪.‬‬

‫س���ا پونین‌ها در فعالیت‌ه���ای ضداالستاس���ه و‬ ‫ضدهیالورونیداسه را که برای حفاظت و درمان نارسایی‬ ‫وریدی مفید هستند‪ ،‬به نمایش می‌گذارد‪ .‬سا پونین‌ها به‬ ‫شکلی غیررقابتی و مستقل از دوز دارو‪ ،‬باعث جلوگیری‬ ‫از فعالیت‌های هیالورونیداسه می‌شوند‪.‬‬

‫عمل تحری���ک س���ا پونین‌ها برگردش خون بوس���یله‬ ‫فالوونوئیدها تقویت می‌شود‪ .‬فعالیت اصلی منسوب‬ ‫ب���ه فالوونوئیدها‪ ،‬عملکرد آنها ب���ه عنوان عوامل موثر‬ ‫وریدی اس���ت‪ .‬بدینگونه که نفوذپذ یری راکاهش داده‬ ‫و مقاوم���ت مو یرگ‌ه���ای خون را افزای���ش می‌دهند‪.‬‬ ‫بدين ترتيب‪ ،‬سرزندگی شما افزايش می يابد‪.‬‬

‫مواد الزم‬

‫کروفیالئه‪ ،‬پوست‬ ‫مالتودکس���ترین‪ ،‬فراکتوس س���ویتنیا ما‬ ‫اسپرزه‪،‬پودر‪،Vege‬طعم‌دهندهمجاز‪،Frutafit،‬فیبرقابل‌حل‪،‬‬ ‫پودر لیمو و ‪ Stevia (12‬گرم برای هر بار مصرف)‬

‫الجرعات المقترحة‬

‫• نیم تا یک کیسهکوچک در هنگام نیاز‬ ‫• با ‪ 200‬میلی‌لیتر آب مخلوط کنید‪.‬‬ ‫• هم‌زده و مصرف نمایید‪.‬‬

‫‪www.nutrisky.com‬‬

‫‪Pathman Senathirajah‬‬ ‫مد یر عامل‬ ‫‪V‬‬

‫«حرفۀ من به عنوان یک مربی و س���خنران بین‌المللی مستلزم ساعت‌های‬ ‫متمادی اجرای برنامه‌ها و سخنرانی همراه با مسافرت از یک قاره به قاره‬ ‫دیگر است‪ .‬نزدیک به ده سال است که برنامه من به همین منوال بوده‬ ‫و دفعات بیشماری پیش آمده که بدن من در برا بر خستگی و استهالک‬ ‫بدنی تسلیم شده است‪ .‬تا اینکه ®‪ NutriSky‬را کشفکردم‪NutriSky® .‬‬ ‫مملو از مواد طبیعی انرژی زا است و به میزان زیادی استقامت و تحمل‬ ‫مرا افزایش داده اس���ت‪ .‬اکنون نه تنها در زمان س���خنرانی‪ ،‬احس���اس می‬ ‫کنم انرژی من دو برا بر ش���ده اس���ت‪ ،‬بلکه برای گل���ف بازیکردن نیز‬ ‫هنوز انرژی دارم‪ NutriSky® .‬یک محصول باورنکردنی اس���ت که من و‬ ‫افراد بس���یار دیگری به آن ایمان داریم‪.‬اگر می‌خواهید در مسافرت‌های‌تان‬ ‫سرزنده باشید‪ ،‬تنها چیزی که می‌خواهید یک بسته ®‪ NutriSky‬است‪».‬‬


‫عصاره برگ زيتون ‪ ،Olé‬راهکار عصاره برگ زیتون‬ ‫جديد ش���ما برای بهره مندی از محافظ طبیعی بدن شما‬ ‫آنتی اکس���يدان ها ب���ه ميزان پنج بدون برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی‪ ،‬بدن شما‬ ‫برا بر مکملهای س���نتی ويتامين در برا بر هر بیماری یا مرضی‪ ،‬که در معرض آن قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬آس���یب پذ یر اس���ت‪ .‬اما هنگامی که سیستم‬ ‫‪ ،C‬است‪ .‬قابليت مصرف آن به ایمنی شما مشغول محافظت از بدن شما است‪ ،‬چه‬ ‫چیزی از خود سیستم ایمنی محافظت می کند؟‬ ‫صورت مايع‪ ،‬جذب موثر آن را‬ ‫عصاره برگ زیتون در سطح گسترده ای به عنوان مدافع‬ ‫در بدن ش���ما آسانترکرده است‪.‬‬ ‫طبیعی سیس���تم ایمنی بدن محس���وب میگردد‪ .‬میزان‬ ‫کافی اس���ت يک قاشق از آن را آنتی اکس���یدان این عصاره ‪ 400%‬بیشتر از ویتامین ‪C‬‬ ‫اس���ت‪ .‬و میزان پلی فنولیک آن حدود ‪ 40‬برا بر بیشتر‬ ‫مي���لکرده يا به غذا يا نوش���يدنی از روغن زیتون کامال خالص است‪.‬‬ ‫مورد عالقه خ���ود اضافه کنيد! عص���اره برگ زیتون با برخ���ورداری از میزان باالیی از‬ ‫آنتی اکسیدان ها و ترکیبات پلی فنولیک عامل دفاعی‬ ‫قدرتمندی در برا بر رادیکال های آزاد می باشد‪.‬‬


‫منبع سالمت‬

‫استفاده از عصاره برگ زیتون تاریخچه ای نسبت ًا طوالنی‬ ‫دارد‪ ،‬قدمتآزمایش های علمی مثبتی که در این زمینه‬ ‫انجام ش���د به قرن ‪ 19‬میالدی باز میگردد‪ .‬عصاره برگ‬ ‫گونی اس���ت که برای‬ ‫زیتون حاوی عناصر کمیابگونا‬ ‫سالمت و تندرستی ضروری هستند‪ ،‬از جمله ویتامین‬ ‫‪ ،C‬آهن‪ ،‬روی‪ ،‬س���لنیوم‪ ،‬ک���روم‪ ،‬بتاکاروتن‪ ،‬و مجموعه‬ ‫وسیعی از اسیدهای آمینه‪ .‬همچنین عصاره برگ زیتون‬ ‫منبعی سرش���ار از آنتی اکس���یدان ها است‪ .‬از قدیم‪ ،‬از‬ ‫عصاره برگ زیتون برای درمان تب‪ ،‬س���رماخوردگی و‬ ‫آنفلوانزا‪ ،‬سرفه های معمولی و آسم استفاده شده است‪.‬‬

‫آنت���ی اکس���یدان ه���ا ومقابله با‬ ‫رادیکال های آزاد‬ ‫وقتی ما اکسيژن را استنشاق می کنيم‪ ،‬سلول های بدن‬ ‫ما از آن اکسيژن برای توليد انرژی استفاده مي کند‪ .‬طی‬ ‫اين فرآيند نوع���ی محصول فرعی طبيعی يعنی راديکال‬

‫آزاد توليد می ش���ود‪ .‬رادیکال ه���ای آزاد مولکول هایی‬ ‫هس���تند که یکی از الکترون های خود را از دست داده‬ ‫اند‪ ،‬بنا براین غیر متوازن و بس���یار واکنش پذ یر هستند‪.‬‬ ‫ای���ن رادیکال هایآزاد به بدن ما آس���یبی وارد می کنند‬ ‫که اصطالح ًا «آسیب اکسایشی» نامیده می شود‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬رژیم غذایی ناسالم‪ ،‬قرارگرفتن طوالنی مدت در‬ ‫معرض آفتاب ش���دید‪ ،‬آلودگی‪ ،‬و م���وادی مانند الکل‬ ‫و س���یگار هم رادیکال های آزادی ایج���اد می کنند که‬ ‫موجب آسیب دیدن بیشتر سلول ها می شوند‪.‬‬ ‫آنتی اکس���یدان ها مانع از آسیب اکسایشی وارده به بدن‬ ‫می شوند و یا حداقل آن راکاهش می دهند‪ .‬در ضمن‪،‬‬ ‫آنها آس���یب های وارده به س���لول ه���ا را برطرف می‬ ‫سازند‪ .‬همچنين‪ ،‬آنتی اکسيدان ها باکاهش ميزان تجزيه‬ ‫س���لولی و کمک به پيشگيری از يک سری بيماری های‬ ‫تحليل رونده‪ ،‬از بروز عالئم پيری جلوگيری مي کنند‪.‬‬ ‫عصاره برگ زیتون منبعی سرش���ار از آنتی اکس���یدان‬ ‫ها اس���ت‪ ،‬و به صورت علمی ثابت ش���ده که میزان‬ ‫آنتی اکسیدان این عصاره پنج برا بر بیشتر از میزان آنتی‬ ‫اکسیدان ویتامین ‪ C‬است و قدرت آن تقریب ًا دو برا بر‬ ‫عصاره چای س���بز و عصاره دانه های انگور است‪ ،‬که‬ ‫هر دو به عنوان منابع معروف آنتی اکسیدان ها شناخته‬ ‫می شوند‪ .‬به عالوه‪ ،‬میوه هایی که عموم ًا به غنی بودن‬ ‫از نظر آنتی اکس���یدان ها معروف هس���تند‪ ،‬مانند شاه‬ ‫توت و تمش���ک در مقایس���ه با عصاره برگ زیتون فقط‬ ‫حاوی میزان ناچیزی از قدرت آنتی اکسیدان هستند‪.‬‬


‫مقايسه ب��ا ميوه ه��ا و مکملهای‬ ‫دارای آن�����ت�����ی اک����س����ي����دان‬ Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram Ascorbic Acid (Vitamin C) 2,100 Green Tea Extract 5,937 Grape Seed Extract 6,250

10,465 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

10,000

12,000

Hydrophylic Assay-ORAC µmol TE/gram (dry weight)

Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram Raspberry Fruit 49

Wild Blueberry Fruit 93

Cranberry Fruit 95

10,465 0

2,000

4,000

6,000

8,000

Hydrophylic Assay-ORAC µmol TE/gram (dry weight)


‫آنتی اکسیدان های پلی فنولی و اثر ‪Herxheimer‬‬ ‫فالونویدها‬ ‫برخ���ی اوق���ات هنگام���ی ک���ه اف���راد از مکمل‌های‬ ‫عصاره برگ زیتون حاوی طیف وسیعی از آنتی اکسیدان‬ ‫های پلی فنولی اس���ت‪ ،‬که برای مقابله با رادیکال های‬ ‫آزاد بس���یار مؤثر هس���تند‪ .‬مهمترين فن���ول موجود در‬ ‫عصاره برگ زيتون‪ ،‬اولئوروپين‪ ،‬به عنوان تقويت کننده‬ ‫سيستم ايمني شناخته ش���ده است‪ ،‬و تحقيقات نشان‬ ‫مي دهد که تأثير مثبتي در کاهش فشار خون در محيط‬ ‫زنده (در بدن) دارد و فعاليت آنتی اکسيدان قوی را نشان‬ ‫مي دهد‪ .‬فنول های بس���يار متعدد موج���ود در عصاره‬ ‫برگ زيتون آميخته با فالونويدها‪ ،‬فعال ترين روتين آنتي‬ ‫کسيدان قوی‪ ،‬کاتچین و لوتئولین است‪.‬‬

‫خواص ضد میکروبی‬

‫در بین بس���یاری از فنول ه���ای موجود در عصاره برگ‬ ‫های ت���ازه زیتون‪ ،‬ماده ای به نام هیدروکس���ی تیروزول‬ ‫وج���ود دارد ک���ه نوع���ی مش���تق کاتک���ول اولئوروپین‬ ‫محس���وب می شود‪ .‬هم اولئوروپين و هم هيدروکسي‬ ‫تي���روزول هر دو عام���ل ضدميکروبي ق���وي در برا بر‬ ‫مجموع���ه اي از وي���روس ها‪ ،‬باکتري ه���ا‪ ،‬مخمرها و‬ ‫قارچ ها هستند‪ .‬هيدروکس���ي تيروزول به طور اخص‬ ‫به واسطه برخورداري از مجموعه وسيعي از تأثيرات‬ ‫ضد ميکروبي معروف است‪.‬‬

‫پاالین���ده که با رادیکال‌ه���ای آزاد و میکروب‌ها مبارزه‬ ‫می‌کند‪ ،‬استفاده می‌نمایند‪ ،‬ممکن است دچار عالئم‬ ‫ناخوش���ایند ولیکوتاه‌مدت و بی‌ضرر مانند خستگی‬ ‫مفرط‪ ،‬س���ردردهای خفی���ف‪ ،‬درده���ای ماهیچه‌ای و‬ ‫مفصل���ی‪ ،‬یا خارش خفیف ش���وند‪ .‬این مس���ئله بدین‬ ‫خاطر اس���ت که مکمل درحال «پاالیش» بدن و کشتن‬ ‫میکروب‌های پاتوبیولوژیک است‪ .‬بدن فرآیند درمان‬ ‫طبیعی خود را آغاز نموده تا از شر این سموم با کمک‬ ‫مکمل خالصی یابد‪.‬‬ ‫ای���ن مس���ئله به «اث���ر درمان» ی���ا «اث���ر ‪»Herxheimer‬‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫همه‌ی افراد اثر ‪ Herxheimer‬را تجربه نخواهند نمود‪،‬‬ ‫اما کسانی که دچار این مسئله می‌شوند باید به خاطر‬ ‫ً‬ ‫کامال طبیعی وکوتاه است‪ .‬این‬ ‫داشته باشند که این اثر‬ ‫نش���انه‌ها تنها بر این نکته تاکی���د دارند که مکمل کار‬ ‫خود را آغاز نموده و به طور موثر درحال زدودن برخی‬ ‫از علل بیماری است‪.‬‬ ‫بس���یاری از متخصصان س�ل�امتی توصی���ه می‌کنند‬ ‫مقاد یر فراوان آب در بین دوزهای مکمل‪ ،‬به خصوص‬ ‫در دو هفته اول‪ ،‬مصرف شود‪ .‬این کار باعث می‌شود‬ ‫سیس���تم لنفاوی و کلیه‌ها به ش���کل درست کارکرده و‬ ‫توانایی آنها را در دفع مقاد یر زیاد سم افزایش می‌دهد‪.‬‬

‫نقش داروه���ای گياهی جايگزين‬ ‫در پزشکی مدرن‬

‫یکی از دغدغه‌های کنونی مصرف گسترده‪ ،‬و شاید‬ ‫هم مصرف مفرط آنتی‌بیوتیک‌های و داروهای فعلی‬ ‫است‪ .‬درحالیکه زمانی به عنوان سالح‌های نیرومند‬ ‫پزش���کی متعارف مورد تحس���ین قرار داش���تند‪ ،‬این‬ ‫داروها برعک���س باعث مقاوم‌تر ش���دن میکروب‌ها‬ ‫و درنتیج���ه تغیی���ر بیماری‌ه���ا ش���دند بهگون���ه‌ای که‬ ‫آنتی‌بیوتیک‌ه���ادیگ���ر ب���رآنه���ااث���رین���دارد‪.‬‬ ‫ویژگی طبیعی بودن ق���درت درمانی گیاهانی مانند‬ ‫برگ درخت زیتون‪ ،‬باعث شده مصرف آنها مکمل‬ ‫ش���یوه‌ی زندگی س���الم ب���وده و مزیتی ب���رای آن به‬ ‫حس���ابآید‪.‬‬


‫بی���ش از ‪ TAC 500%‬بیش���تر مزايای اصلی‬ ‫نسبت به آب میوه های مطرح‬ ‫• از سیستم ایمنی بدن شما پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫میزان کلی آنتی اکس���یدان (‪ )TAC‬حاصل از ‪ Olé‬بیش‬ ‫از ‪ 500%‬برا ب���ر از آنتی اکس���یدان آبمیوه های مطرح‬ ‫(‪ )super juice‬بیشتر است‪.‬‬

‫ترکیبات طبیعی و خالص‬

‫‪ Olé‬حاوی هیچ طعم مصنوعی‪ ،‬رنگ‪ ،‬مواد نگهدارنده‪،‬‬ ‫الکل‪ ،‬شکر‪ ،‬الکتوز‪ ،‬نشاسته‪ ،‬مخمر‪ ،‬گلوتن‪ ،‬یا فرآورده‬ ‫های حیوانی نیست‪.‬‬

‫تأییدیه کنترل کیفیت‬

‫به رس���میت شناسی‪ ،‬ثبت و‪/‬یا تأیید توسط تعدادی از‬ ‫سازمان های نظارتی‪ ،‬از قبیل‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫روش های تولید مناسب (‪)GMP‬‬ ‫تأییدیه محصوالت دارای خواص درمانی اس���ترالیا‬ ‫(‪)ARTG‬‬ ‫دستورالعمل های ‪ WHO‬درباره روش های مناسب‬ ‫کشت و برداشت گیاهان دارویی (‪)GACP‬‬ ‫گواه���ی تجهی���زات تولید ح�ل�ال از طرف ‪Gold‬‬ ‫‪Coast Halal Certification Services‬‬

‫• آس���یب های وارده به س���لول های بدن که ناشی از‬ ‫رادیکال های آزاد ایجاد ش���ده توسط آالینده ها‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن طوالنی در معرض نور خورشید‪ ،‬رژیم غذایی‬ ‫ناس���الم‪ ،‬و موادی چون الکل و سیگار می باشند را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫• با دوزهای روزانه به حفظ س�ل�امت ش���ما در طول‬ ‫سال کمک می کند‪.‬‬ ‫• آس���یب های ناش���ی از اکسیداس���یون‪ ،‬ک���ه بر اثر‬ ‫استنشاق اکسیژن ایجاد میگردد‪ ،‬را کاهش می دهد‪.‬‬

‫موارد استفاده توصیه شده‬

‫بزرگس���االن‪ 1 :‬قاشق چایخوری (‪ 5‬میلی لیتر) ‪ 2‬الی ‪3‬‬ ‫بار در روز همراه با غذا‪.‬‬ ‫کودکان‪ ½ :‬قاش���ق چایخوری (‪ 2.5‬میلی لیتر) ‪ 2‬الی ‪3‬‬ ‫بار در روز همراه با غذا‪.‬‬ ‫• مق���دار الزم ‪ Olé‬را در قاش���ق چایخوری بر یزید و‬ ‫برای مصرف سریع و آسان‪ ،‬آن را مستقیم ًا از بطری‬ ‫مصرف کنید‪.‬‬ ‫• یک قاشق چایخوری از ‪ Olé‬را با آب میوه یا سا یر‬ ‫نوشیدنی های خود مخلوط کنید؛ برایکودکان فقط‬ ‫نیم قاشق چایخوری از آن را با نوشیدنی ها مخلوط‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫• ‪ Olé‬را در دمای ز یر ‪ 30‬درجه س���انتیگراد نگهداری‬ ‫کنید تا کیفیت آن حفظ شود‪.‬‬ ‫• بین دوزهای ‪ Olé‬مقدار زیادی آب بنوشید‪.‬‬ ‫• یک قاش���ق چایخوری از ‪ Olé‬را مس���تقیم ًا به غذای‬ ‫خ���ود اضاف���ه کنید؛ برایک���ودکان فقط نیم قاش���ق‬ ‫چایخوری از آن را به غذا اضافه نمایید‪.‬‬

‫م��ق��اي��س��ه ب���ا «آب���م���ي���وه ه��ای‬ ‫م��ط��رح» دارای آنتی اکسيدان‬ ‫)‪Total Antioxidant Capacity (TAC) TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre‬‬ ‫‪Noni Juice 17,998‬‬ ‫‪Mangosteen Juice 56,994‬‬

‫‪Acai & Guarana Juice 59,994‬‬ ‫‪Goji Juice 81,000‬‬

‫‪507,184‬‬ ‫‪50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪Total Antioxidant Capacity-(TAC) µmol TE/Litre‬‬


‫«دکتر سليمان (‪ )Sulaiman‬درباره قابليت طبيعی ‪ Olé‬در ارتقای‬ ‫سطح سالمت کلی توضيح می دهد‪»...‬‬ ‫دکتر زيتون س���ليمان (‪،)Zaitun Sulaiman‬‬ ‫دکتر روانشناس‬ ‫مورد تاييد انجمن روان درمانگران حرفه ای‬ ‫در زمينه ضد سالخوردگی (‪)A4M‬‬

‫دکتر زيتون سليمان مدرک دکتری خود را در رشته روانشناسی خداگرا از‬ ‫دانشگاه الس���ال (‪ )La Salle‬آمريکا دريافتکرد‪ .‬او مورد تاييد انجمن ضد‬ ‫س���الخوردگی و پزشکی احياگر (‪ )A4M‬آمريکا اس���ت و به دنبال کسب‬ ‫مدرک در رشته هورمون درمانی است‪.‬‬ ‫وی همچنين مدير عامل آکادمی درمانهای مکمل (آسيا) ‪ Sdn Bhd‬است‬ ‫و از س���ال ‪ 1994‬برگزار کننده دوره ه���ای تخصصی آموزش مهارتهای نرم‬ ‫در هنر مديريت افراد برای بخش���های خصوصی و دولتی بوده است‪ .‬اين‬ ‫آکادمی همچنين دوره های حرفه ای صالحيت و ارتقا در زمينه پزشکی‬ ‫مکمل را برای فعاالن حوزه سالمت برگزار می کند‪.‬‬ ‫ب���دن های ما به مقدار زی���ادی ویتامین ‪ C‬نیاز دارد تا واکنش طبیعی بدن به‬ ‫اس���ترس را تس���هیل نماید‪ .‬ما باید این ویتامین را از غذایی که می خوریم‪،‬‬ ‫به دس���ت بیاوریم‪ .‬ما بس���یار خوش شانسیم که عصاره برگ زیتون ‪ Olé‬را‬ ‫در اختی���ار داریم‪ ،‬عصاره ای که حاوی عناصر کمیاب مختلف ضروری‬ ‫برای س�ل�امت از قبیل ویتامین ‪ ،C‬آهن‪ ،‬روی‪ ،‬س���لنیوم‪ ،‬کرم‪ ،‬بتاکاروتن و‬ ‫همینطور اسیدهای آمینه حیاتی مختلف می باشند‪ .‬عصاره برگ زیتون‬ ‫‪ Olé‬یک انتخاب فوق العاده حاوی ‪ 400‬درصد ظرفیت آنتی اکس���یدانی‬ ‫باالتر از ویتامین ‪ C‬است!‬ ‫«یکی از بهترین موارد درباره عصاره برگ زیتون ‪ Olé‬این است که به شکل‬ ‫مایع ارائه می شود که سبب می شود بدن شما عناصر کمیاب‪ ،‬ویتامین‬ ‫ها و مواد مغذی را به شکل کارآمدتری در مقایسه با کپسول یا قرص های‬ ‫موجود در بازار به درون جریان خون جذب کند‪».‬‬ ‫«بدون تردید‪ Olé ،‬محصولی مناس���ب برای شماست‪ .‬حتی خود من نیز‬ ‫از ‪ Olé‬به عنوان محافظ طبیعی بدن استفاده می کنم!»‬ ‫هشدار‬ ‫از مقاد یر توصیه‌شده بیشتر مصرف نکنید‪ .‬درصورتی که باردار بوده‪ ،‬یا به نوزاد خود شیر می‌دهید‪،‬‬ ‫و یا نش���انه‌های عودکننده داش���ته یا بیمار هس���تید‪ ،‬لطف ًا قبل از مصرف این محصول‪ ،‬با یک متخصص‬ ‫سالمت یا پزشک معالجتان مشورت نمایید‪.‬‬ ‫رفع مسئولیت‬ ‫این محصول جهت مصرف در کنار یک رژیم سالم و تمرین بدنیکافی به منظور حفظ سالمت عمومی بدن تهیه شده است‪ .‬هدف از آن استفاده‬ ‫جهت درمان‪ ،‬معالجه و یا پیشگیری از هیچ بیماری یا مریضی نیست‪ .‬این محصول نباید جایگزین نظر پزشک‪ ،‬دکتر یا متخصص درمانی به حساب‬ ‫آید‪ .‬درصورت بروز هرگونه ناراحتی بر اثر مصرف این محصول‪ ،‬بالفاصله با پزشک خود مشورت نمایید‪.‬‬ ‫‪www.ole-leaf.com‬‬


‫آيا می دانيد؟‬

‫عصاره برگ زیتون حاوی عناصر کمیاب‬ ‫گوناگونی اس���ت ک���ه برای س�ل�امت و‬ ‫تندرس���تی ض���روری هس���تند‪ ،‬از جمل���ه‬ ‫ویتامی���ن ‪ ،C‬آه���ن‪ ،‬روی‪ ،‬س���لنیوم‪ ،‬کروم‪،‬‬ ‫بتاکاروتن‪ ،‬و مجموعه وسیعی از اسیدهای‬ ‫آمینه‪ .‬همچنین عصاره برگ زیتون منبعی‬ ‫سرش���ار از آنتی اکس���یدان ها اس���ت‪ .‬از‬ ‫قدیم‪ ،‬از عصاره ب���رگ زیتون برای درمان‬ ‫تب‪ ،‬س���رماخوردگی و آنفلوانزا‪ ،‬س���رفه‬ ‫های معمولی و آسم استفاده شده است‪.‬‬

‫ساالد يونانی‬

‫منبع لذيذ آنتی اکسيدان‬

‫ساالد یونانی یا هورياتيکی س���االتا (‪)horiatiki salata‬‬ ‫در سراسر دنيا شناخته ش���ده و مورد استفاده است‪.‬‬ ‫اين س���االد يکی از افزودني های متداول غذاهای يونانی‬ ‫است و به تنهايی يا در کنار غذاهای ديگر مورد استفاده‬ ‫قرار می گيرد‪ .‬اين س���االد برای بس���ياری از آش���پزها‬ ‫شناخته شده است و در بسياری از رستورانها از آن به‬ ‫عنوان خوراک اش���تهاآور‪ ،‬غذای جانبی يا غذای اصلی‬ ‫استفاده می ش���ود‪ .‬امیدواریم اين دستور آشپزی شما‬ ‫را برای رس���يدن به طعم دلپذي���ر اصلی آن ياری کند‪.‬‬ ‫توجه به جزييات ريز که باعث خوش���مزه ش���دن آن‬ ‫می شوند‪ ،‬ضروری اس���ت‪ :‬مواردی نظير يافتنگوجه‬ ‫فرنگی آبدار‪ ،‬خي���ار ترد‪ ،‬روغن زيتون يونانی مرغوب‪،‬‬ ‫زيتونهای خوش رنگ‪ ،‬پنير فتای چرب و س���بزيجات‬ ‫خوش���بو‪ ،‬و البت���ه افزودن عصاره ب���رگ زيتون ‪ Olé‬به‬ ‫مخلفات می تواند مصرف س���االد را برای سالمت‬ ‫شما سودمندتر سازد‪.‬‬

‫دستورالعمل تهيه برای ‪ 4‬نفر‬ ‫مواد الزم‬

‫‪ 1‬عددگوجه فرنگی رسيده متوسط‬ ‫‪ 200‬گرمگوجه گيالسی رسيده‬ ‫‪ 1‬عدد پياز قرمز‬ ‫‪ 1‬عدد خيار‬ ‫‪ 1‬عدد فلفل سبز‬ ‫مقداری شويد تازه‬ ‫مقداری برگ نعنای تازه‬ ‫‪ 1‬فنجان زيتون سياه ‪Kalamata‬‬ ‫‪ 200‬گرم پنير فتای قالبی‬ ‫¼ فنجان روغن زيتون خالص‬ ‫‪ 3‬قاشق چايخوری سرکه انگور قرمز‬ ‫‪ 1‬قاشق چايخوری عصاره برگ زيتون ‪Olé‬‬

‫½ قاشق چايخوری پونه خشک‬ ‫¼ قاشق چايخوری فلفل سياه ساييده‬ ‫¼ قاشق چايخوری نمک دريايی‬

‫دستورالعمل‬ ‫‪ .1‬گوجه فرنگی متوس���ط را به صورت قاچ ريز کنيد‬ ‫وگوجه های گيالس���ی را نصف کنيد‪ .‬تمامگوجه‬ ‫ه���ا را درون يک ظرف بزرگ س���االد بريزيد‪ .‬پياز‬ ‫قرم���ز را خيلی ريز خرد کني���د و بهگوجه ها اضافه‬ ‫کنيد‪ .‬با يک چنگال کناره های خيار را خراش دهيد‬ ‫تا ش���يارهای عميق روی پوس���ت آن ايجاد ش���ود؛‬ ‫سپس آنرا به قطعات درشت ببريد‪ .‬دانه های فلفل‬ ‫را جدا کنيد و آن را به صورت حلقه ای خرد کنيد‬ ‫و آنها را به همراه خيار به ساالد اضافه کنيد‪.‬‬ ‫‪.2‬ش���ويد و بيش���تر برگهای نعناع را به طور سطحی‬ ‫خ���رد کنيد و برگه���ای ريزتر نعن���اع را برای تزيين‬ ‫کنار بگذاريد‪ .‬س���بزيجات خرد ش���ده را به ظرف‬ ‫ساالد اضافهکرده و سپس زيتونهای سياه را به عنوان‬ ‫چاشنی بر روی سبزيجات بچالنيد‪ .‬سپس زيتونها‬ ‫را به داخل ظرف بيندازيد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کامال خالص‪ ،‬سرکه قرمز‪ ،‬پونه خشک‬ ‫‪.3‬روغن زيتون‬ ‫و عص���اره برگ زيتون ‪ Olé‬را در يک ظرفکوچک‬ ‫پالس���تيکی دربدار با هم مخل���وط کنيد‪ .‬مخلوط را‬ ‫ً‬ ‫کامال به هم بزنيد و س���پس روی س���االد بريزيد‪.‬‬ ‫نمک و فلفل س���ياه را به ساالد اضافه کنيد‪ .‬اجازه‬ ‫دهيد تا ساالد جا بيفتد و آماده مصرف شود‪.‬‬ ‫‪.4‬برای س���رو س���االد‪ ،‬تکه های پنير فتا را روی س���االد‬ ‫بچينيد‪ .‬پونه را به همراه برگهای نعناع روی س���االد‬ ‫ً‬ ‫کامال خالص را به ميزان کم‬ ‫بپاش���يد و روغن زيتون‬ ‫روی س���االد بريزيد و س���االد را مس���تقيم ًا روی ميز‬ ‫قرار دهيد‪.‬‬


‫‪ FibreFit‬ي���ک فيب���ر رژيمی محل���ول ‪ 100%‬طبيعی‬ ‫است که از يک منبع گياهی آلی به نام “صمغ اقاقيا”‬ ‫تهيه می ش���ود؛ صمغ اقاقيا ممل���و از مواد پربيوتيک‬ ‫اس���ت که به رشد باکتريهای مفيد روده ای ما کمک‬ ‫کرده و سيس���تمگوارش را سالم نگه می دارد‪FibreFit .‬‬ ‫با دارا بودن محتوای کلس���يم باال‪ ،‬به تقويت استخوانها‬ ‫و دندانها کمککرده و يک رژيم همه جانبه به ش���مار‬ ‫می رود‪.‬‬

‫بخش���ي ض���روري از ي���ک رژيم‬ ‫غذايي سالم‬ ‫دو ن���وع فیبر رژیمی وجود دارد که برای س�ل�امت و‬ ‫تندرستی ضروری هستند‪.‬‬ ‫• فیبر قابل حل‪ .‬این نوع فیبر در آب حل می شود و‬ ‫ماده ای ژله مانند ایجاد می کند‪ .‬ش���واهدی وجود‬ ‫دارد ک���ه نش���ان می دهد فيبر محلول‪ ،‬باکاس���تن از‬ ‫ميزان ورود کلس���ترول به جريان خون‪ ،‬احتمال ابتال‬ ‫به بيماری قلبی را کاهش می دهد‪ .‬در موادی مانند‬ ‫جو دو س���ر کامل‪ ،‬نخود‪ ،‬لوبيا‪ ،‬س���يب‪ ،‬مرکبات‪،‬‬ ‫هويج و اس���پرزه درصدی فيبر محل���ول يافت می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫• فیب���ر غی���ر قابل حل‪ .‬ای���ن نوع فیب���ر حرکت مواد‬ ‫در درون دس���تگاهگوارش ش���ما را بهبود می بخش���د‬ ‫و حج���م مدفوع را افزایش می ده���د‪ ،‬بنا براین می‬ ‫تواند برای افرادی که از اختالالتگوارش���ی مانند‬ ‫یبوس���ت یا دفع نامنظم رنج می برند مفید باش���د‪.‬‬ ‫آرد گندم داراي س���بوس‪ ،‬س���بوس گن���دم‪ ،‬آجيل و‬ ‫سبزيجات سرشار از فيبر غير قابل حل هستند‪.‬‬

‫مزایای سالمتی رژیم های غذایی‬ ‫پر فیبر‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫در پیشگیری از یبوست مؤثر است‬ ‫خطر ابتال به بیماریهایگوارشی را کاهش میدهد‬ ‫در کاهش میزان کلسترول خون مؤثر است‬ ‫در کاهش میزان قند خون مؤثر است‬ ‫برای کنترل وزن مفید است‬

‫آیا ب���ه اندازه کافی فیبر مصرف‬ ‫می کنید؟‬

‫چ���ه مقدار فیبر نی���از دارید؟ دانش���مندان با تحقيقات‬ ‫گسترده مش���خصکرده اند که يک فرد معمولی روزانه‬ ‫بايد تقريب ًا ‪ 25-38‬گ���رم (يا ‪ 10-13‬گرم در هر ‪1,000‬‬ ‫کال���ری) فيب���ر مصرف کن���د‪ ،‬که ‪ 5-10‬گ���رم از اين‬ ‫مقدار بايد فيبر محلول باش���د‪ .‬طبق دستورالعمل های‬ ‫رژیم���ی برای آمریکای���ی ها ‪ ،2‬مص���رف فیبر برای‬ ‫کارکرد مناس���ب روده ضروری اس���ت و می تواند در‬ ‫کاهش عالئمی چون یبوس���ت مزمن‪ ،‬بواسیر‪ ،‬و دیگر‬ ‫اختالالتگوارش���ی مانند بیم���اری روده بزرگ مؤثر‬ ‫باش���د‪ .‬حتی ش���واهدی وجود دارد ک���ه حاکی از آن‬ ‫اس���ت که رژی���م غذایی پر فیبر م���ی تواند در کاهش‬ ‫برخی از سرطان ها‪ ،‬از جمله سرطان روده بزرگ مؤثر‬ ‫باشد‪.‬‬


‫منبع غذايی‬ ‫*مقايسه فيبر قابل‌حل‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫‪44‬‬

‫آلوی خشک‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬آلوی متوسط | فیبر قابل‌حل‪0.34 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫‪13‬‬

‫هویج‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬هویج متوسط | فیبر قابل‌حل‪ 1.1 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫‪37‬‬

‫فنجان‬ ‫ذغال اخته‬

‫‪25‬‬

‫کلم قرمز‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬فنجان | فیبر قابل‌حل‪0.4 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬ ‫میزان مصرف‪ 1 :‬فنجان | فیبر قابل‌حل‪0.6 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫‪150‬‬

‫فنجان‬ ‫کاهوی آیسبرگ‬

‫‪50‬‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬فنجان | فیبر قابل‌حل‪0.1 :‬گرم‬

‫‪16‬‬

‫فيبر قابل‌حل ‪ 15.06 :‬گرم‬

‫‪10‬‬

‫کاسه سوپ‬ ‫جو دوسر‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬کاسه | فیبر قابل‌حل‪1.4 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬ ‫میزان مصرف‪ 1 :‬تکه | فیبر قابل‌حل‪0.3 :‬گرم‬

‫‪6‬‬

‫فنجان کلم‬ ‫بروکلی‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬فنجان | فیبر قابل‌حل‪2.4 :‬گرم‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬ ‫عدد انجیر خشک‬

‫)**دوز روزانه برای بزرگساالن(‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬

‫میزان فیبر قابل‌حل آن بیشتر از‬ ‫تکه نان تهیه‌شده از‬ ‫آرد گندم سبوس‌دار‬

‫=‬

‫بسته ‪3‬‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬انجیر متوسط | فیبر قابل‌حل‪0.93 :‬گرم‬

‫‪15‬‬

‫سیب‬

‫* اقتباس شده از کتاب ‪ .Anderson JW‬فیبر گیاهی در غذاها‪ ،‬و یرایش دوم‪ ،‬بنیاد تحقیقات تغذیه ‪ ،HCF‬صندوق پستی ‪.Lexington، KY 40522، 1990 ،22124‬‬ ‫‪ **2‬بسته صبحها و ‪ 1‬بسته عصرها‪.‬‬

‫میزان مصرف‪ 1 :‬سیب متوسط | فیبر قابل‌حل‪1.0 :‬گرم‬


‫موارد پيشنهادی استفاده‬ ‫• ‪ FibreFit‬در مایعاتگرم سریع تر حل‬ ‫می ش���ود‪ ،‬در ضمن در آب س���رد‪،‬‬ ‫آب مرکبات تازه‪ ،‬قهوه و ش���یر هم‬ ‫قابل حل است‪.‬‬

‫• برای اطمینان از ح���ل کامل‪FibreFit‬‬ ‫‪ ، 1‬ی���ا ‪ 2‬کیس���ه از ای���ن م���اده را در‬ ‫نوش���یدنی خود بر یزید و خوب به‬ ‫هم بزنید‪.‬‬ ‫ • ‪ FibreFit‬ب���ی ب���و و بی مزه اس���ت و‬ ‫غلیظ نمی ش���ود‪ FibreFit .‬را می توان‬ ‫به آسانی به بس���یاری از غذاها اضافه‬ ‫ک���رد‪ ،‬بدون اینکه در طع���م یا ترکیب‬ ‫غذا تغییری ایجاد شود‪ .‬کافی است با‬ ‫ریختن ‪ FibreFit‬روی غذای خود میزان‬ ‫مصرف فیبر خود را افزایش دهید‪.‬‬

‫ • ‪ FibreFit‬بس���يار در برا ب���رگرما مقاوم‬ ‫است‪ ،‬به همين دليل براي تهيه شيريني‬ ‫مناس���ب اس���ت‪ .‬همچنين در برا بر‬ ‫تخمير مقاوم است‪ ،‬بنا براين مي توان‬ ‫در پخت نان‪ ،‬کيک و غيره از آن استفاده‬ ‫نم���ود‪ FibreFit .‬کليه خ���واص خود را‬ ‫طي فرايند پخت و تخمير و نيز مدت‬ ‫نگهداري حفظ مي کند‪ .‬کلیه خواص‬ ‫خود را طی فرایند پخت و تخمیر و نیز‬ ‫مدت نگهداری حفظ می کند‪.‬‬

‫‪ FibreFit‬را به رژیم غذایی‬ ‫خود اضافه کنید‬

‫‪ FibreFit‬حاوی مواد مترشحه از درختان ‪Gum‬‬ ‫‪ Acacia Senegal‬و ‪ Acacia Seyal‬س���اوانا‬ ‫اس���ت که ح���دود ‪( 85%‬از وزن) آنها را فیبر‬ ‫قابل حل تشکیل می دهد‪ FibreFit .‬فیبر قابل‬ ‫حلی که بدن شما روزانه نیاز دارد را فراهم می‬ ‫کن���د‪ FibreFit .‬فيبر رژيمي و ‪ 100%‬طبيعي‬ ‫اس���ت که عاري از هرگونه ترکيبات اضايف‬ ‫مانند شکر‪ ،‬شيرين کننده ها‪ ،‬رنگ ها‪ ،‬عصاره‬ ‫ها و افزودني هاي مصنوعي‪ ،‬است‪.‬‬ ‫‪ FibreFit‬عالوه بر اینکه از نظر فیبر قابل حل‬ ‫غنی است‪ ،‬سرشار از کلسیم نیز می باشد و‬ ‫در رش���د و استحکام بخش���یدن به دندان ها و‬ ‫استخوان ها مفید است‪.‬‬

‫‪ FibreFit‬از صمغ اقاقيا که يک منبع گياهی‬ ‫مملو از مواد پربيوتيک است‪ ،‬تهيه می شود‪.‬‬ ‫مواد پريبيوتيک در تحريک رش���د و فعاليت‬ ‫باکتري هاي مفيد روده ای نقش دارند‪ .‬این مواد‬ ‫برای توازن کلی ‪ pH‬و سالم نگه داشتن دستگاه‬ ‫گوارش ضروریاند‪.‬‬

‫• برای حفظ کلی���ه خواص این فرآورده‪،‬‬ ‫آن را در ج���ای خش���ک و خنک نگه‬ ‫دارید و به تاری���خ انقضای مندرج در‬ ‫روی بسته توجه فرمایید‪.‬‬

‫رفع مسئولیت‬

‫گر دچار مشکالت روده ای یا دیابت هستید‪ ،‬قبل از اضافهکردن مکمل فیبر به غذای خود با پزشک‬ ‫ا‬ ‫مش���ورت کنید‪ .‬همچنین از پزش���ک خود یا یک داروساز بپرسید که آیا مکمل فیبر با داروهایی که‬ ‫مصرف می کنید‪ ،‬واکنش انجام می دهد یا خیر‪.‬‬

‫‪www.fibrefit.net‬‬ ‫‪ FibreFit‬گواه���ی م���اده غذاي���ی‬ ‫حالل را دريافتکرده است‪.‬‬


‫آیا می دانستید؟‬

‫گونی اس���ت که ويتامين‬ ‫ • توت فرنگی حاوی مواد مغذیگونا‬ ‫‪ C‬در ص���در آنه���ا ق���رار دارد‪ .‬اين ميوه منبع عال���ی ويتامين‬ ‫‪ ،K‬منگنز‪ ،‬فوليک اس���يد‪ ،‬پتاس���يم‪ ،‬ريبوفالوي���ن‪ ،‬ويتامين‬ ‫‪ ،B5‬ويتامين ‪ ،B6‬مس‪ ،‬منيزيم و اس���يدهای چرب امگا ‪3‬‬ ‫محسوب می شود‪ .‬توت فرنگی عالوه بر اين مواد مغذی‪،‬‬ ‫ح���اوی مقادي���ر قابل توجهی از مواد مغ���ذی گياهی و آنتی‬ ‫اکس���يدان نيز هس���ت که بدن را برای مبارزه با راديکالهايی‬ ‫که به سلولها آسيب می زنند‪ ،‬ياری می کنند‪.‬‬ ‫ • يک موز حاوی ‪ 400‬ميلیگرم پتاسيم است؛ اين عنصر يکی‬ ‫از مهمترين مواد الزم برای حفظ س�ل�امت قلب وسيستم‬ ‫عصبی است‪ .‬پژوهشهای علمی به عمل آمده توسط انجمن‬ ‫قلب آمريکا‪ ،‬دانشگاه مرکز پزشکی مريلند و دانشگاه ايالتی‬ ‫کلرادو نش���ان داده است که رژيمهايی با ميزان پتاسيم پايين‬ ‫اغلب به افزايش فش���ار خون و افزايش احتمال وقوع سکته‬ ‫قلبی منجر می شود‪ .‬مقدار پيشنهادی برای مصرف روزانه‬ ‫پتاسيم‪ 4 ،‬گرم است که به آسانی با مصرف يک يا دو عدد‬ ‫موز در روز قابل دستيابی است‪.‬‬ ‫ • ‪ FibreFit‬عالوه بر اینکه از نظر فیبر قابل حل غنی اس���ت‪،‬‬ ‫سرش���ار از کلس���یم نیز می باش���د و در رش���د و استحکام‬ ‫بخشیدن به دندان ها و استخوان ها مفید است‪ FibreFit .‬از‬ ‫صمغ اقاقيا که يک منبع گياهی مملو از مواد پروبيوتيک‬ ‫اس���ت‪ ،‬تهيه می ش���ود‪ .‬مواد پروييوتيک در تحريک رشد‬ ‫و فعاليت باکتري هاي مفي���د روده ای نقش دارند‪ .‬این مواد‬ ‫ب���رای توازن کلی ‪ pH‬و س���الم نگه داش���تن دس���تگاهگوارش‬ ‫ضروری‌اند‪.‬‬

‫اسموتی سالم توت فرنگی موز‬ ‫زمان سم زدايی از سيستم شما‬

‫اسموتی را می توان يکی از مغذی ترين و لذيذترين غذاهای‬ ‫دنيا ناميد‪ .‬اسموتی ميوه‪ ،‬غذایی سالم و سرشار از مواد‬ ‫مغذی گياهی‪ ،‬ويتامين‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬آنزيم و فيبر است‬ ‫که مصرف آن برای سالمتی بدن شما مفيد است و‬ ‫سيستم دفاعی بدنتان را در برا بر بيماريها مقاوم می کند‪.‬‬

‫مخصوص‪ 3 :‬نفر‬

‫‪ 300‬ميلی ليتر شير کم چرب ‪1%‬‬ ‫‪ 250‬گرم توت فرنگی پوست کنده‬ ‫‪ 1‬عدد موز پوست کنده و تقريب ًا خرد شده‬ ‫‪ 150‬ميلی ليتر عسل‬ ‫‪ 150‬ميلی ليتر ماست طبيعی‬ ‫‪ 1‬بسته ‪FibreFit‬‬

‫آماده‌سازی‬

‫وقتی ميوه ها با هم مخلوط می شوند‪ ،‬فيبرهای گياهی‬ ‫درست مانند حالتی که آنها را می جويد‪ ،‬شکسته می‬ ‫شوند؛ در واقع مخلوطکردن‪ ،‬تا حدیکار “جويدن” را برای‬ ‫شما انجام میدهد‪ .‬هرچه غذا بيشتر جويده شود‪ ،‬ميزان‬ ‫جذب مواد مغذی آن افزايش می يابد‪.‬‬

‫‪.1‬تمام مواد الزم را درون يک مخلوط کن بريزيد و آنها را‬ ‫ً‬ ‫کامال مخلوط کنيد‪.‬‬ ‫‪.2‬شيرينی مخلوط را بر اساس ذائقه خود تنظيم کنيد‪.‬‬ ‫‪.3‬مخلوط را داخل ليوان ريخته و ميل کنيد‪.‬‬

‫هيچ چيز مانند يک اسموتی صبحانه‪ ،‬نشاط صبحگاهی‬ ‫شما را تامين نمی کند‪.‬‬ ‫ع�ل�اوه ب��ر س���اده ب��ودن‬ ‫دستورالعمل تهيه‪ ،‬مخلوط‬ ‫ت��وت فرنگی و م��وز نيز‬ ‫يک غذای کم چرب عالی‬ ‫را در اختيار شما قرار می‬ ‫دهد که در صورتکافی‬ ‫نبودن وقت برای صرف‬ ‫صبحانهکامل میتواند به شما کمک کند‪.‬‬

‫کالری‪137 :‬‬ ‫کالری مر بوط به چربی‪18 :‬‬ ‫چربی کل‪ 2 :‬گرم‬ ‫کلسترول‪ 7 :‬میلیگرم‬ ‫سدیم‪ 54 :‬میلیگرم‬ ‫کر بوهيدرات کل‪ 32.2 :‬گرم‬ ‫فيبر رژيمی‪ 7.7 :‬گرم‬ ‫پروتئين‪ 5.1 :‬گرم‬

‫اطالعات غذايی برای يک وعده‬


‫هزاران س���ال دانش چينی در يک قرصکوچک جایگرفته اس���ت‪.‬‬ ‫با جذب مخلوط گياهی طبيعی ‪ VEXTA‬و جلبک های س���بز‪-‬آبی‬ ‫س���الم‪ ،‬اثربخش���ی ويژگيهای تقويتی آن فوراً ظاهر می شود و شما‬ ‫خود را نيرومندتر از قبل احس���اس می کنيد!‬

‫درباره ‪VEXTA‬‬

‫‪ VEXTA‬نه تنها تجسم غذاهای دوران باستان‪ ،‬بلکه نوع ارتقا يافته ای از آنها محسوب می شود و توانايی ارتقای سطح‬ ‫عملکرد امپراطوران امروزی را دارا است‪.‬‬ ‫وقتی فشارهای زندگی امروزی توان جسمی فرد را تحليل می برد و فعاليت غدد فوق کليویکاهش می يابد‪ ،‬کمبود‬ ‫انرژی اغلب ظرفيت توانی فرد راکاهش می دهد و امکان هدايت موثر خواسته ها سلب می شود‪ .‬‬


‫مواد تشکیل دهنده‬

‫هريک از گياهان چينی موجود در ‪ VEXTA‬به دقت بررسی و انتخاب شده اند؛ ‪Rhodiolarosea، Cordycepsmilitaris‬‬ ‫و دانه پيازچه چينی دارای ترکيبات فعالی هس���تند که به طور طبيعی اس���تخراج شده و برای توليد يک مکمل گياهی‬ ‫منحصر به فرد با جلبک آبی‪-‬سبز مخلوط می شوند‪.‬‬

‫‪RHODIOLA ROSEA‬‬

‫ ‬

‫ريش���ه ‪ Rhodiolarosea‬يک آداپتوژن (گياه طبيع���ی که مقاومت بدن را در‬ ‫برا بر فش���ار روانی‪ ،‬ضرب���ه روحی‪ ،‬اضطراب و خس���تگی افزايش می دهد)‬ ‫ً‬ ‫احتماال به دليل‬ ‫افس���انه ای اس���ت‪ .‬تاثيرات کارآيی‪-‬افزای ‪Rhodiolarosea‬‬ ‫قابليت آن در پايين آوردن س���طح مواد شيميايی خاصی است که می توانند‬ ‫عملکرد طبيعی بدن را مختل کنند‪.‬‬

‫‪CORDYCEPS MILITARIS‬‬ ‫ ‬

‫‪ Cordyceps‬در دوره برگزاری بازيهای ملی ‪ 1993‬چين محبوبيت يافت‪ .‬در‬ ‫آن دوره‪ ،‬گروهی متش���کل از نه قهرمانان چينی‪ ،‬نه رکورد جهانی را شکستند‬ ‫و عملکرد اس���تثنايی خود را تا حدی به مصرف ‪ Cordyceps‬نسبت دادند‪.‬‬ ‫اعتقاد بر اين اس���ت که ‪ Cordyceps‬يين و يانگ را دوباره تقويت می کند‬ ‫و به بازيابی و تقويت عملکرد فرد کمک می کند‪.‬‬

‫دانه پیازچه چینی ‬

‫دانه پيازچه چينی‪ ،‬که به موسير يا ‪ Allium tuberosum‬نيز معروف است‪،‬‬ ‫بخشی از رژيم غذايی چينی است و به عنوان يک مکمل طبيعی برای درمان‬ ‫انواع ناراحتيهای جسمی مورد استفاده قرار می گيرد‪ .‬قابليتگرمکردن کليه‬ ‫ها‪ 1‬و ارتقای س���طح يانگ که هر دو برای توازن طبيعی بدن انس���ان ضروری‬ ‫هستند‪ ،‬به اين دانه نسبت داده می شود‪.‬‬

‫جلبک آبی‪ -‬سبز ‬

‫جلبک آبی‪ -‬س���بز‪ ،‬يا ش���کل خاص آن‪ ،Spirulina ،‬به عنوان کاملترين غذای‬ ‫طبيعی مورد توجه اس���ت‪ .‬محتوای غليظ غذايی و آنتی اکسيدان آن دليل اين‬ ‫توجه اس���ت‪ .‬مشخص ش���ده اس���ت که اين گياه فوايد درمانی فراوانی دارد‬ ‫که تاثيرات قلبی‪ -‬عروقی و تقويت سيستم ايمنی جزو آن تاثيرات هستند‪.‬‬ ‫‪ 1‬در پزش���کی س���نتی چينی (‪ ،)TCM‬سيستمی درمانی با قدمت بيش از ‪ 4000‬سال‪ ،‬سيستم اندام‪-‬مريدين کليه به “جايگاه سرزندگی” معروف است‪.‬‬ ‫سيس���تم اندام‪-‬مريدين کليه نه تنها ش���امل خود اندام فيزيکی اس���ت‪ ،‬بلکه مجموعه ای از عملکردها يا فعاليتهای انرژی زا و روانشناختی را نيز شامل می‬ ‫ش���ود‪ .‬بر اس���اس نظريه ‪ ،TCM‬اين فعاليتها اساس س���ر زندگی و سالمت جسمی انسان را ش���کل می دهند‪ .‬در ‪ ،TCM‬گفته می شود که عملکرد کليه‬ ‫مستقيم ًا با عملکرد طبيعی جنس مذکر مرتبط است و زياده روی در امور جنسی ممکن است کليه را از کار بيندازد‪ .‬ناکارآمدی يک کليه اغلب با نشانه‬ ‫هایگوناگونی از قبيل کاهش توان طبيعی و‪/‬يا ضعف جنس���ی مش���خص می ش���ود‪ .‬يک تش���خيص موازی در ديدگاه پزشکی غربی ممکن است ضعف‬ ‫کليه را ناشی از پايين بودن سطح تستوسترون بداند‪ .‬تضادی بين اين دو ديدگاه نيست زيرا هر دو يک واقعيت را از دو منظر مختلف بيان می کنند‪.‬‬

‫استفاده‬

‫مقدار مصرف پيشنهادی‪:‬‬

‫‪ 1‬قرص در هر نوبت‪ ،‬نيم ساعت پس از صرف غذا‪.‬‬ ‫*اين مکمل سنتی است‪ .‬در صورت تداوم نشانه ها‪ ،‬با پزشک خود مشورت کنيد‪.‬‬ ‫*مورد تاييد وزارت بهداشت مالزی‪.‬‬

‫‪www.myvexta.com‬‬


‫منابع‬ NutriSky® 1. 2. 3.

Olé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

New phragmalin-type limonnoids from Swietenia macrophylla King. Retrieved from www.elsevier.com. What are saponins? Retrieved from http://www.saponins.com. Flavonoids. Retrieved from http://www.vitamins-supplements.org.

Stevenson, L., Hunter, D. Oxygen Radical Absorbance Capacity of olive leaf extract. Natural Products Unit of Southern Cross University. Tests conducted using the internationally accepted ORAC testing techniques developed by Brunswick Laboratories, USA. 2005. Braun, L., Olive Leaf Extract. The Journal of Complementary Medicine. Australian Pharmaceutical Publishing Company Pty Ltd; 4(3). Ritcharson, J., ND. Olive leaf extract: Potent antibacterial, antiviral and antifungal agent. Woodland Publishing. 2000. RMIT University. Olive leaf extract gets the tick for fighting heart disease. Research report to the American Heart Association 7th Annual Conference. 2007. Benavente-Garcia O, et al. Antioxidant activity of phenolics extracted from Olea europaea L. leaves. Food Chemistry 2000;68(4):457–62. Bisignano G, Tomaino A, Lo CascioR, et al. On the in-vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. J Pharm Pharmacol 1999; 51(8):971–4. Ma SC, He ZD, Deng XL, et al. In vitro evaluation of secoiridoid glucosides from the fruits of Ligustrum lucidum as antiviral agents. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2001; 49(11):1471–3.

FibreFit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Canadian Diabetes Association. The Benefits of Eating Fibre. Retrieved from http://www.diabetes.ca/about-diabetes/nutrition/fibre. US Department of Health &Human Sciences. Choose a variety of grains daily, especially whole grains. Retrieved from http://www.health.gov DIETARYGUIDELINES/dga2000/document. Health Castle. Fiber 101: Soluble Fiber vs Insoluble Fiber. Retrieved from http:// www.healthcastle.com/fiber-solubleinsoluble.shtml. Nestle Professional. Benefits of a high-fibre diet. Retrieved from http://www.nestleprofessional.com/united-states/en/SiteArticles/Pages/HighFiberDiet1.aspx. Harvard School of Public Health. Fiber. Retrieved from http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/fiber.html. Your Heart Made Simple (HMPCommunications). How much fiber should I be eating?. Retrieved from http://www.yourheartmadesimple.com/chapters/ch17/page2.cfm. 7. National Center for Biotechnology Information. Gum arabic establishes prebiotic functionality in healthy human volunteers in a dose-dependent manner (British Journal of Nutrition). Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/18466655. 8. Food-Info. Prebiotics. Retrieved from http://www.food-info.net/uk/ff/prebiotics.htm.

:‫توجه‬ ‫استفاده از اين محصوالت مشروط به موجود بودن آنها است و اين محصوالت مشمول قوانين جاری کشوري که قرار است در آن بازاريابي صورت‬ ‫ حق‬QNet ‫ برخی از محصوالت ممکن است در کشور شما موجود نبوده و یا فروش و توزیع آن مناسب نباشد و‬.‫ هس���تند‬،‫گرفته و ارس���ال ش���وند‬ ‫ اعالنهای س���لب مس���ئولیت‬.‫خود می داند که بنا به صالحدید خود چنين محصوالتی را تعویض و یا محصوالتی را در صورت لزوم جایگزین نماید‬ .‫و ضوابط و شرایط در صورت لزوم و قابلیت اجرا اعمال می شوند‬


‫‪QNet Ltd‬‬ ‫‪47/F Bank of China Tower‬‬ ‫‪1 Garden Road‬‬ ‫‪Central, Hong Kong‬‬ ‫تلفن‪9000 2263 +852 :‬‬ ‫فکس‪0981 2802 +852 :‬‬ ‫‪: global.support@qnet.net‬ایمیل‬ ‫نماینده مستقل شرکت ‪QNET‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫شماره عضویت‬ ‫شماره تلفن‬ ‫ایمیل‬

‫مرکز تماس شبانه روزی چندزبانه ‪GSC‬‬ ‫)کلیه زبانها( ‪+603 7949 8288‬‬ ‫‪www.qnet.net/ar‬‬ ‫حق نشر © ‪ QNet Ltd / 2012‬کلیه حقوق محفوظ است‪.‬‬

‫ح���ق نش���ر و ‪ /‬ی���ا س���ا یرحقوق معن���وی ای���ن اث���ر و کلی���ه ط���رح ه���ا‪،‬گرافی���ک‬ ‫ه���ا‪ ،‬لوگوه���ا‪ ،‬تصاو ی���ر‪ ،‬عکس���ها‪ ،‬مت���ون‪ ،‬ن���ام ه���ای تج���اری‪ ،‬عالئ���م تج���اری‪ ،‬و‬ ‫غی���ره ک���ه در ای���ن نش���ریه م���ورد اس���تفاده ق���رارگرفت���ه‪ ،‬محف���وظ اس���ت‪ .‬تکثیر‪،‬‬ ‫‪.‬ارس���ال ی���ا تغیی���ر ه���ر ی���ک از بخ���ش ه���ای ای���ن نش���ریه اکی���داً ممنوع اس���ت‬

‫‪Persian Edition‬‬