Page 1

1.

2. 3.

không gia h n hoặc không tham gia k ho ch

QNET

ô

ủ ều ki n ể tham

gia 4. IR ph i

ợc ầ ủ các yêu cầu ủ danh hi u Gold Star trong vòng bốn (4) tuần và hai (2) gi i thi u Ớ t danh hi u Gold Star trong vòng sáu (6) tuần.

5.

ợ   

u

. ố

mục

ầ ố

ủ 

6.

ợ  

ợ của tuy ề

ểm bán hàng lặp l i theo doanh số nhóm t nh ng S n ph m lặp l i i b n. ủ

u ầ 

ngày 7.

u Gold Star

1


 

ầ  ngày

8. Hai tu

9.

2014.

u

u

ề Ớ

u Gold Star.

ô

ủ 10.

i

u ợ

12.

u ặ

u ki n tiề

u tham gia

11.

ầ kể t ngày ề

Go For Gold Pus, các yêu cầu ều

s ợ

ợc áp dụng. tham gia

13. Phần a)

ởng sẽ đ ợc trao khi: t danh hi u Gold Star trong bốn (4) tuần, IR s ợc nh n phần quà giá tr của QNET và s ợc bằng công nh n danh hi u Gold Star. b) t danh hi u Gold Star và có hai (2) tuy i tr c ti p m i ợc danh hi u Gold Star trong sáu (6) tuần, IR s nh ợc ồng. c) i ầu tiên t danh hi u s ợc nh n thêm ồng tiền mặt và 25.000.000 ồng.

14. Phần quà giá tr này ch ợc trao t i Vặ ô i di n gần nh t trên toàn th gi i. Công ty s không giao hàng và gi i quy t b t kỳ 15.

16.

t chu n s nh ợc nh ng kho n tiề hoàn thành các yêu cầu củ ô

ng hợp nào.

ng của họ trong tài kho n Q sau hai (2) tuần kể t

ợc phép t ổi i gi i thi u hoặc tr c ti p gi i thi u Go for Gold Plus và b t kỳ ã ợc t o ra t

i gi i thi u m i s b lo i khỏi

17. Nh ng IR toàn cầu gi i thi u tr c ti p theo b t kỳ k ho (tr Lanka) s ã ng IR theo b t kỳ k ho Lanka) gi i thi u tr c ti p m i tham gia vào f .

ợc nh n nh ủ ều ki

2


18. IR nào ợc ch t o ra t ó.

y s b lo i khỏ

19. QNET có quyền gi i thích cuối cùng về iều kho 20. QNET có quyề cầ ô 21. Tr nà

x

nh ĩ

ổi

ều ki

f

iều ki n củ

ều kho n củ

và b t kỳ

ã

ợc

f f

b t c lúc nào mà không

c. t c các t vi t hoa hoặc các biểu th quy cho chúng nh của QNET.

ợc sử dụ

iều kho

ều ki n

3

Go for gold t&c (qnvn) vi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you