Page 1


Editor talks

20 VOLUME

E D

trO

EDITOR

TALKS

A P R I L

บรรณาธิการ

04

A p r i l 2013

Editor-in-Chief Urapa Suthipongchai บรรณาธิการบริหาร • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย Features Editor Santhat Phothisa บรรณาธิการบทความ • สันทัด โพธิสา Art Director Prakasit Palakawong Na Ayudhya บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ประกาศิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Editorial Staff Podjawan Kongsuwan กองบรรณาธิการ พจวรรณ คงสุวรรณ Graphic Designer Jatuporn Julpanvatana / Wisan Maneewan ศิลปกรรม • จตุพร จุลพันธ์วัฒนา / วิสันต์ มณีวรรณ Advertising & Marketing Director Suphakit Chareonkul ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด สุภกิจ เจริญกุล Account Executive Chalaporn Pensawangwat / Chatsarun Leelakitichok ฝ่ายโฆษณา ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ / ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค Finance & Administration Orapaporn Rueungprasertchai ฝ่ายบัญชี อรภาพร เรืองประเสริฐชัย Marketing Executive Pathsaya Sorasit ฝ่ายการตลาด พัศญา สรสิทธิ์ Media Cube Co., Ltd.

Managing Director Suphakit Chareonkul กรรมการผู้จัดการ • สุภกิจ เจริญกุล Executive Director Charaspong Lamsam กรรมการบริหาร • จรัสพงศ์ ลํ่าซำ� Publisher Urapa Suthipongchai ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย

www.qmaga zinethailand.com Q magazin eThailand

Q ฉบับเมษายนกลับมาพบกับคุณผูอ้ า่ นอีกครัง้ —พร้อม ความร้อนแรง! เวลานี้ ไปไหนมาไหน--นอกจากกล่ า วคำ � ว่ า สวั ส ดี คงหนีไม่พน้ ประโยคต่อมาว่า “อากาศร้อนเหลือเกิน๊ !” ดูๆ ไป คล้ายว่าพระอาทิตย์อยากใกล้ชดิ สยามประเทศของเรามาก เป็นพิเศษ อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ บ้างก็ได้—หลายคนคงคิดอย่าง นั้น (รวมทั้งเราด้วย :)) แต่ในความร้อนรุ่มของเรือนกาย โบราณว่า ไม่ควร ร้อนใจตาม เพราะอย่างที่ทราบดี ความหงุดหงุด งุ่นง่าน & ง้องแง้ง มักสร้างผลเสียมากกว่าสร้างเรื่องราวดีๆ เสมอ ดังนั้น ในยามที่เหงื่อเม็ดเป้งผุดขึ้นมาบนร่างกาย จงคิดไว้ เสมอ...ยังมีคนที่ร้อนเหมือนๆ เราอีกมากมาย แถมบางคน ยังร้อนกว่าเสียด้วยซํ้า เห็นคุณตำ�รวจจราจรกลางสี่แยกนั้นไหม...เห็นพ่อค้าแม่ ค้ า ที่ แ ผงลอยนั้ น ไหม...เห็ น พนั ก งานการไฟฟ้ า ซ่อมหม้อแปลงกลางแดดอยู่นั่นไหม ฯลฯ ในเมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงความร้อนไม่ได้ ก็จำ�ต้องหาวิธี หลบร้อน หรือคลายร้อนกันไปต่างๆ นานา แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด เราควรพกพาคำ�ว่า “สติ” ไว้ในกายเสมอ เนือ่ งจากหากมีสติ ก็จะรู้เท่าทันความหงุดหงิด งุ่นง่าน & ง้องแง้ง ไม่ให้เกิดขึ้น มาได้ นัยว่า...สติคือร่มชั้นดี ที่ช่วยห่มคลุมความรู้สึก--มิให้ หลงกลไปกับอุณหภูมิสูงลิบลิ่วเช่นนี้ แม้จะไม่ชว่ ยดับร้อนได้โดยตรง แต่ Q ฉบับนีก้ ข็ อจัดสรร สิง่ ละอันพันละน้อยมาเพือ่ สร้างสาระและความบันเทิงให้กบั ชาว Q โดยเฉพาะ พลิกไปเพลิดเพลินให้ลมื ความร้อนกันเลย ดีกว่า...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า Happy Happy Summer Time

2 0 1 3

m a ga zi n e

บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด 15 ซ.17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2278 3087-88 โทรสาร (66) 2278 3087-88 ต่อ 104 Media Cube Co., Ltd. 15 Soi 17 Pradipat Rd. Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand Tel. (66) 2278 3087-88 Fax. (66) 2278 3087-88 ext. 104 แยกสี กนกศิลป์ โทรศัพท์ (66) 2215 1588 Color Separation : Kanoksilp Tel. (66) 2215 1588 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ (66) 2551 0541-4 Print : Eastern Printing Tel. (66) 2551 0541-4


Contents

EDITOR TALKS

04

SOCIAL

08

HOT ISSUE

12

Q + REPORT

14

GLOBAL HAPPENINGS

16

CULTURE

18

SPORTS

20

CARS

22

GADGET

24

SPECIAL INTERVIEW

25

COVER STORY

32

TEAM WORK

44

TEA TIME

46

THEY ASK , YOU ANSWER

48

GEN Q

50

CO N tetSn

CON

06

A p r i l 2013

TENTS

Q + TIPS

51

BEAUTY

54

SHOPPING

58

Q MEN’S

60

TO HAVE & TO HOLD

62

TRAVEL

64

DRINK

66

LIFESTYLE

68

COOKING

72

MY SPACE

74

HOROSCOPE

76

Q + THOUGHT

78

Q + NEWS

80

Q + LIST

82


SO CIL

SOCIAL

08

SOCIAL

A p r i l 2013

GATSBY DANCE COMPETITION GRAND ASIA FINAL #5 บริษทั แมนดอมคอร์ปอเรชัน่ ญีป่ นุ่ จัดการ แข่งขัน GATSBY DANCE COMPETITION GRAND ASIA FINAL #5 เพือ่ เฟ้นหาสุดยอด นักเต้น Street Dance จากตัวแทนทัง้ 8 ประเทศ ในเอเชีย โดยมีทีม FUANTIMATLE จาก โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เป็นตัวแทนจาก ประเทศไทยเข้าร่วมประกวด ณ O-EST Shibuya, Tokyo ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันเสาร์ท่ี 2 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา


อิเกียเติมความสุข คูณสองให้เด็กไทย

SO CIL

SOCIAL

SOCIAL

PTT Blue Card ความสุขหลากสไตล์ในบัตรเดียว บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัว PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนจากการซือ้ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ปตท. ซึง่ ลูกค้าสามารถนำ�คะแนน สะสมไปใช้ แ ทนเงิ น สดสำ � หรั บ ใช้ เ ติ ม นํ้ า มั น ณ สถานีบริการนํา้ มัน ปตท. กว่า 1,300 แห่ง รวม ทัง้ ซือ้ สินค้าที่ Café Amazon และ Jiffy ทัว่ ประเทศ โดยภายในงานได้ รับ เกี ย รติ จ าก ดร.ไพริ น ทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ และนายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจนํา้ มัน บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ซึ่งลูกค้าสามารถสมัคร สมาชิ ก ฟรี ต้ั ง แต่ วั น นี้ จนถึ ง 30 มิ . ย. 56 ที่ www.pttbluesociety.com

10

A p r i l 2013

อิเกียประเทศไทย ร่วมกับองค์การ UNICEF และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ประเทศไทย มอบตุก๊ ตาจำ�นวนกว่า 1,500 ตัว ให้แก่เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยตุ๊กตาเหล่านี้ได้มาจาก ลูกค้าอิเกียทีซ่ อื้ และบริจาคไว้ในจุดตัง้ กล่อง รับบริจาคในร้านอิเกีย สาขาบางนา และร่วม สมทบจากอิเกียด้วยอีกส่วนหนึ่ง ตั้งแต่เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ถึง 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความ สุขให้กับน้องๆ ภายใต้โครงการ “เติมความ สุขคูณสองให้เด็กไทย” (Twice the Joy-Share your Toy)


EVERYTHING IS SO HOT!! เรื่อง เศรษฐา พานิช

40

20

0

10

20

20

เมษายน...การเริม่ ต้นของฤดูกาลแห่งความ ร้อนแรง เดือนทีพ ่ ระอาทิตย์ตรงหัวเป๊ะ และ มีวันที่ร้อนสุดๆ อยู่ในรอบเดือนนี้ ในเมื่อ อะไรๆ ก็ร้อนจี๋ Hot Issue ฉบับเดือนนี้จึง หนีไม่พ้นเรื่อง--ความฮอต!!

30

HOT SOLAR • ว่ากันว่า วันที่ 27 เมษายนของทุกปี คือ

วันที่เมืองไทยร้อนที่สุด เนื่องจากดวงอาทิตย์ ทำ�มุมแทบจะตั้งฉากกับตำ�แหน่งของประเทศ ดังนั้น คุณเตรียมตัวกางร่ม ทาครีมกันแดด ป้องกันไว้ได้เลย • มีรายงานของธนาคารโลกแจ้งว่า อีก 88 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 3 องศาเซลเซียส และภายในปี 2100 นํ้ า แข็ ง ในทะเลอาร์กติกจะมีการละลายจน ทำ�ให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นอีกราว 0.5-1 เมตร • แสงอาทิตย์มีค่าพลังงานเฉลี่ย 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร แต่แผงโซล่าเซลล์ที่เราใช้ อยู่ในปัจจุบัน เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ได้ เพียง 15% หรือ 150 วัตต์ต่อ 1 ตารางเมตร เท่านั้น • Helios คือชือ่ โครงการโรงไฟฟ้าจากแสง อาทิตย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีขนาด 10 กิกะวัตต์ บนพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ประเทศ กรีซ และใช้เงินลงทุน 27,000 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ

12

A p r i l 2013

HOT & LIFE • ครี ม กั น แดด พั ฒ นาโดยนั ก เคมี นามว่า Franz Greiter เมื่อปี 1946 โดยแรกเริ่ม เป็นเจลสีแดงเหมือนนาํ้ มันปิโตรเลียม แต่มาได้ รับความนิยมจากทหารที่ต้องไปรบในสมรภูมิ แปซิฟกิ ทีม่ แี ดดจ้าในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พร้อมกับตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Coppertone girl • รหัส SPF ในครีมกันแดดที่เราใช้กันทุก วันนี้มาจากคำ�เต็มว่า Sun Protection Factor  หมายถึงค่าความทนทานต่อรังสี UVB ทีผ่ วิ ปกติ รับมาจนเกิดอาการไหม้ โดยตัวเลขที่ต่อท้าย SPF จะคิดเป็นจำ�นวนเท่าของการทนทานต่อ แสงแดด เช่น ถ้าเคยตากแดดแล้วผิวไหม้แดง ในเวลา 10  นาที การทาครีม SPF 30 ก็จะสามารถ อยู่ในแดดได้ 5 ชั่วโมง • Schuyler Skaats Wheeler คือวิศวกร ชาวอเมริกันที่สร้างพัดลมไฟฟ้าตัวแรกขึ้นบน โลกเมื่อปี ค.ศ. 1882   • ส่วนเครือ่ งปรับอากาศเครือ่ งแรกของโลก ไม่ได้สร้างมาเพื่อทำ�ความเย็น แต่สร้างมาเพื่อ ดูดความชื้นในอากาศของโรงพิมพ์ โดยวิลลิส แคเรียร์ เป็นผู้คิดค้นขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1902 


Hotissue

HOT ACTIVITY • สงกรานต์ไม่ได้เป็นประเพณีของไทยประเทศเดียว อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นปีใหม่ของชาวลาว กัมพูชา พม่า จีนยูนาน รวมไปถึงชาวฮินดูในเนปาล บังคลาเทศ และชาวอินเดียในบางมณฑล • ในขณะที่เรากำ�ลังเล่นน้ําในประเพณีสงกรานต์ กันอยู่ ในเวลาใกล้เคียงกัน คนเมืองนิวออร์ลีน สหรัฐอเมริกา ก็ก�ำ ลังดืม่ ดา่ํ กับเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ Fair Grounds ซึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์ดนตรีท่มี ีมาตั้งแต่ปี 1968 หรือคนทีจ่ งั หวัดคาวาซากิในญีป่ นุ่ ก็ก�ำ ลังอยู่ ในเทศกาล Kanamara Matsuri ซึง่ เป็นการช่วยกัน แบกศิวลึงค์สีชมพูไปตามถนน โดยเป็นประเพณี ความเชือ่ ว่าเป็นการปัดเป่าสิง่ ชัว่ ร้าย • ประเทศไทยไม่ใช่มีแต่ถนนข้าวสาร ยังมีช่ือถนน “ข้าว” มากมายหลายแห่งให้เล่นนํา้ สงกรานต์ อาทิ ถนนข้าวแช่ จ.ปทุมธานี, ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง, ถนนข้าวลอดช่อง จ.ยโสธร, ถนนข้าวกํา่ จ.อุดรธานี, ถนนข้าวแต๋น จ.น่าน, ถนนข้าวยำ� จ.ปัตตานี, ถนน ข้าวหอมมะลิ จ.ร้อยเอ็ด, ถนนข้าวปุน้ จ.นครพนม และถนนข้าวกํา่ จ.กาฬสินธุ์ • หากใครทีช่ อบกิจกรรมคลายร้อน ต้องหาโอกาส ไปลอง Flyboard เครือ่ งเล่นพลังเจ็ททีใ่ ช้แรงดันนาํ้ จนทำ�ให้คุณกลายเป็นคนบินได้สูงกว่า 10 เมตร ซึ่งมีข้อมูลว่าชายหาดแถวพัทยาก็นำ�มาบริการ กันแล้ว

• เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาด 1 ตั น หรื อ

12000 BTU ใช้ฟา้ ประมาณ 1 กิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง ถ้าเปิดใช้งานทุกคืน (10 ชั่วโมง/วัน) จะเสีย ค่าไฟฟ้าเดือนละ 900 บาท • การใช้ผ้าใบบังแดดก่อนถึงตัวอาคารจะ ช่วยลดความร้อนได้ 26-33% ส่วนการปลูก ต้นไม้สามารถป้องกันแสงและความร้อนจาก ดวงอาทิตย์ได้ดี โดยนํา้ ทีร่ ะเหยจากการคายนํา้ ที่ ใ บไม้ จ ะช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ ร อบๆ บ้ า นได้ ถึ ง 2-4 องศาเซลเซียส • การลดความร้อนในห้องโดยสารรถทีจ่ อด ตากแดดนานๆ ทำ�ได้ง่ายๆ ด้วยการเปิดกระจก หน้าต่างฝั่งตรงข้าม 1 บาน (ด้านหน้า) แล้ว เปิด-ปิดประตูรถอีกฝัง่ 4-5 ครัง้ จะทำ�ให้อากาศ ที่เย็นกว่าถูกแทนที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว • Heat Stroke คืออาการที่อุณหภูมิในร่าง กายสูงขึ้นอย่างกระทันหันมากกว่า 40 องศา เซลเซียส เป็นผลให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะตับ สมอง จนอาจเสียชีวิตได้ • วิธีลดความร้อนในร่างกายที่ได้ผลที่สุด คือ การดืม่ นํา้ พักในทีร่ ม่ รวมทัง้ ใช้ผา้ ชุบนํา้ เช็ด ตัวเพื่อลดความร้อน  A p r i l 2013

13


Report

ล่วงเข้าสู่เดือนเมษายน—เดือนที่เรียก เหงื่อชาวไทยได้มากมายเอาเรื่อง แต่ ร้อนกายยังพอระบาย โปรดอย่าร้อน ใจให้ยิ่งทุกข์หนัก เริ่มต้นสู่กระแสข่าว คราวรอบเดือนที่ผ่านมาไปกับ Q แบบชิลล์ๆ ดีกว่า

ศึเรื่อกง Mr.Qบิกภาพประกอบ ินี่ร้อนฉ่ า! Symmetry พูดถึงซัมเมอร์ ก็ต้องพูดถึงบรรดาสาวงามที่ลุกขึ้นมา ถ่ายแบบชุดว่ายนํา้ ขึน้ ปกนิตยสารชือ่ ดังเป็นประจำ�ทุกปี ว่าแล้ว Q ขออนุญาตเป็น “คอมเมนเตเตอร์” ฟันโช๊ะไป เลยว่า...สาวงามนางใดจะเป๊ะเว่อร์กว่ากัน! อันดับ 5 ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย...คุ้นเคยกับ การโชว์เสียงอันชวนพลิว้ ไหวพร้อมอูคเู ลเล่คใู่ จมาตลอด แต่ซมั เมอร์นสี้ าวลุลาขอเปลีย่ นมาโชว์หวิว เอ้ย! โชว์ความ สวยใสท่ามกลางไอแดดริมทะเล (แต่ยังเหน็บอูคูเลเล่คู่ใจ มาเหมือนเดิม) แม้หนุ่ อาจจะไม่เป๊ะเทียบเท่านางแบบ แต่ดว้ ย ไซส์มินิน่ารัก & สไตล์ขาวหมวย ก็ทำ�เอาแฟนคลับเคลิ้ม จนต้องกดไลค์ อันดับ 4 ศกลรัตน์ วรอุไร & ณปภัช วัฒนกมลวุฒิ (โฟร์-มด)...สลัดคราบนักร้องวัยแบ๊วมาโชว์ความ เซ็กซี่แบบคูณสอง แม้จะออกแนวเอวบางร่างน้อยไม่ ตู้มต้ามเตะตา แต่ก็มีชอตหวิวสยิวหัวใจด้วยการขอ เปลือยท่อนบนจนประชาชนหนุม่ ๆ พากันครางฮือ...อออ อันดับ 3 ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์...เป็นอีกหนึ่ง สาวที่ทำ�เอาหลายคนทาบอกต๊กกะใจ เพราะที่ผ่านมาเรา มักจะเห็นสาวเชียร์ในลุคห้าวหาญจนพาลตกเป็นข่าวว่า เลิฟหญิงด้วยกัน ครั้นมาโชว์หุ่นเปรี๊ยะแบบนี้ ก็เล่นเอา เจ้ากรมข่าวลือหน้าหงาย หนำ�ซาํ้ หนุม่ ๆ ยังขอยกป้ายไฟ เป็นแฟนคลับกันเพียบ แต่ตดิ นิดเดียว...แฟชัน่ เซตนีด้ ไู กลตัว ดาราสาวไปซักนีด้ หากลดโทนลงมาให้ใกล้เคียงกับวัยของ สาวเชียร์มากขึน้ สักหน่อย--รับรอง...เรตติง้ พุง่ ปรีด้ ...ด อันดับ 2 ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาว์เวลล์...มาแรง แซงโค้งต้องยกให้สาวลูกครึ่งแซมมี่ เนื่องจากผู้ชมละคร ทีวีเคยเห็นแต่ภาพสวยๆ หวานๆ เบาๆ แหม๊! มาเจอ โปรเจ็คต์จัดหนักขนาดนี้ หลายคนถึงกับต้องขยี้ตาเพื่อ ยลความเซ็กซีข่ องแซมมีแ่ บบชัดๆ ถือเป็นอีกหนึง่ สาวทีม่ า ช่วยเพิ่มดีกรีให้ซัมเมอร์นี้ระอุขึ้นทันตาเห็นทีเดียว อั น ดั บ 1 เจนี่ เที ย นโพธิ์ สุ ว รรณ...ยกให้ เ ป็ น เซอร์ ไ พรส์ อั น ดั บ 1 ที่ ถู ก พู ด ถึ ง กั น ทั่ ว บ้ า นทั่ ว เมื อ ง สำ�หรับแฟชั่นเซตชุดว่ายนํ้า (ครั้งแรก) ของนางเอกสาว เจนี่ ซึ่งเกจิในแวดวงแฟชั่นหลายสำ�นักฟันเฟิร์มว่า “เป๊ะ เวอร์!” ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของหุน่ (ทีข่ า่ วว่าแอบไปซุม่ ฟิตหุน่ ด้วยการเล่นพีราทีสมานาน) หรือแม้แต่ลีลาการโพสที่ พรีเซ้นต์ด้วย “ท่ายาก” ล้วนๆ จึงต้องยกตำ� แหน่ง “ซุป’ตาร์บกิ นิ ”่ี ประจำ�ซัมเมอร์นใ้ี ห้ไปครองจ้า!

ที่มา แพรว, สุดสัปดาห์, ดิฉัน, IMAGE

รวมเด็ดเกร็ด “คู่กรรม & แม่นากพระโขนง” ถูกถ่ายทอดเป็นหนัง-ละคร-ละครเวทีมาหลายต่อ หลายเวอร์ชนั่ ล่าสุดก็ก�ำ ลังลงโรงฉายในห้วงเวลาไล่เลีย่ กัน แต่ถึงจะเคยดูเคยชมกันมาหลายเพลา คุณๆ อาจจะ ยังไม่เคยรู้เกร็ดเด็ดๆ ที่เราหยิบมาบอกเล่าเหล่านี้ก็เป็น ได้...ไปดูกัน! • คู่กรรมถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ส่วนแม่นากพระโขนงสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 ในขณะทีค่ กู่ รรมใช้ชอื่ เรือ่ งว่าคูก่ รรมมาโดย ตลอด แต่แม่นากนั้นถูกปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องมามากมาย ทั้งนางนาคพระโขนง, แม่นาคคืนชีพ, แม่นาคอาละวาด, นางนาก หรือแม้กระทั่งแม่นาคอเมริกา, แม่นาคบุก โตเกียว (ไปทำ�อะไรไกลขนาดนั้น?!) • ใครว่าจะมีแต่หนังฝรัง่ ประเภทซูเปอร์แมนปะทะแบท แมน หนังไทยอย่าง “แม่นาคเจอปีปอบ” ก็เคยเกิดขึน้ มา แล้วเมือ่ ปี พ.ศ. 2535 นำ�แสดงโดย ตรีรกั รักการดี ปะทะ ณัฐนี สิทธิสมาน (ปอบหยิบ)

14

A p r i l 2013

• ลักษณะบ้านทรงไทยในสมัยโบราณจะยกพื้นเป็น ใต้ถนุ สูงราวๆ 1-2 เมตร จึงเป็นไปได้วา่ ในฉากคลาสสิก ทีแ่ ม่นากยืดแขนไปหยิบมะนาวทีต่ กอยูใ่ ต้ถนุ บ้านนัน้ น่าจะ ยืดแขนออกไปราว 1 เมตรเศษๆ ไม่ขาดไม่เกิน • จะเป็นความบังเอิญก็สุดแท้ เมื่อทรงผม “ทรง หลักแจว” ของชายไทยโบราณ (ซึง่ ตัวละครในหนังเรือ่ ง “พีม่ ากพระโขนง” ไว้กนั นัน้ ) กำ�ลังอินเทรนด์ในหมูส่ ภุ าพ บุรุษในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่ถูกเรียกกันคนละ ภาษาว่า “อันเดอร์ คัท” • ถึงคู่กรรมและแม่นากพระโขนงจะแตกต่างกันที่ “สไตล์” ของเรื่อง แต่สิ่งที่เหมือนกันของ 2 เรื่องนี้ก็คือ “ความรั ก ที่ ต้ อ งพลั ด พราก” นอกจากนี้ ยั ง มี ค วาม เหมือนในความต่างอีกก็คือ นางเอกของเรื่องตั้งท้อง เหมือนกัน แต่คนหนึง่ (อังศุมาลิน) มีชวี ติ อยูอ่ ย่างไร้สามี ส่วนอีกคนหนึ่ง (แม่นาก) จำ�ต้องเสียชีวิตและมีความ ต้องการอยากอยู่กับสามี


Report

LINE…VARIETY

ณเดชน์...“เงิน” ไม่ใช่คำ�ตอบสุดท้าย กลายเป็นเรือ่ งราวข่าวใหญ่โต กับกรณีขอ้ ขัดแย้ง ระหว่างคุณแม่ของซุป’ตาร์ ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ กับนิตยสาร ชื่อดัง ที่ไปถ่ายแบบกันในโปรเจ็คต์สินค้าที่พระเอกหนุ่ม เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ โดยทางฝ่ายคุณแม่ของณเดชน์มกี าร ขอ “ค่าใช้จ่าย” เพิ่มจากเดิมราว 5 แสนบาท ผลสรุป สุดท้ายเรือ่ งมาลงเอยที่ “การสือ่ สารผิดพลาด” แต่ไม่วา่ ใครจะสื่อสารผิดหรือถูกอย่างไร งานนี้พระเอกนัมเบอร์ วันแห่งยุคคงต้องรับหน้าเสือ่ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ไปเต็มๆ แต่ถงึ กระนัน้ แม้จะเป็นพระเอกทีส่ ร้างตัวเลขรายได้อนั ดับ หนึ่ง แต่ชีวิตปกติของณเดชน์นั้นพกเงินในกระเป๋าคราว ละไม่เกิน 1 พันบาท แถมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย ไม่ค่อย นิยมของแบรนด์เนม และไม่อินกับเฟซบุ๊กหรืออินสตราแกรมใดๆ โดยที่เห็นว่ามี Account อยู่ตามหน้าโซเชียล เน็ตเวิรก์ ต่างๆ เป็นแฟนคลับทำ�ให้แทบทัง้ สิน้ ส่วนชีวติ นอก เหนื อ จากการงานก็ ยัง ชอบอยู่กับ บ้ า น ชอบที่จ ะไปขี่ จักรยานเล่น หรือหมดไปกับการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ ทีส่ นใจเป็นพิเศษ เรียกว่าเป็นพระเอกเงินล้านทีส่ มถะมัก่ ๆ

นอกจาก “สวัสดี” “กินข้าวมาหรือยัง” ยุคนีต้ อ้ งมี ประโยค “อัพสติกเกอร์ Line เวอร์ช่ันใหม่รึยังเธอว์?” ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าแอพพลิเคชัน่ ทีม่ ตี น้ กำ�เนิดจากญีป่ นุ่ นีจ้ ะ ฮิตระเบิดระเบ้อได้ใจดีเหลือเกิน ถึงขนาดมียอดดาวน์โหลด ไปแล้วมากกว่า 15 ล้านครัง้ ทัว่ โลก เอาเป็นว่า...ไหนๆ ก็ฮติ กันขนาดนี้ งัน้ เรามาลองคิดต่อว่า สติกเกอร์ Line แบบไหน ทีผ่ ลิตออกมาแล้วมีหวัง “โดนใจ” ผู้ใช้อย่างแน่นอน!! -สติกเกอร์ไลน์เวอร์ชั่น “ณเดชน์” ซึ่งตอนนี้ก็เป็น พรีเซนเตอร์ของบริษัทระบบสัญญาณโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ อยู่ด้วย หากมีการออกแบบมาแล้วปล่อยให้โหลดใช้จริงๆ รับรอง...โหลดกระจาย...ยย -สติกเกอร์ไลน์ “หมํ่า-เท่ง-โหน่ง” หากมีออกมา ไม่ฮาให้รู้กันไป -สติกเกอร์ไลน์คู่หู “ตัน ภาสกรนที & โน้ส อุดม” พร้อมสโลแกน “โหลดแบบอิซี่ๆ” หรือทำ�เป็นแคมเปญเปิด ใต้ฝาขวดอิชิตันเพื่อชิงโชคการโหลดสติกเกอร์พิเศษนี้ ก็ยังไหว -สติกเกอร์ศิลปิน AF กว่า 9 รุ่น และศิลปินเดอะ สตาร์อีก 9 รุ่น เหล่าแฟนคลับรักใครเชียร์ใคร โหลดโลด!! -สติกเกอร์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ โหลดมาไว้ให้ ลู ก ๆ หลานๆ ดู เ พื่ อ เกิ ด แรงบั น ดาลใจในการอนุ รั ก ษ์ ร่วมกัน--ก็น่าจะดีนะ

เรื่องแซ่บ...บ่องตง!! เห็นว่าเดือนทีแ่ ล้ว อะไรๆ ก็—บ่องตง!! ก็เลยต้อง หยิบเอาเรื่องราวกระแสสังคมมาบอกกันตรงๆ ว่า... “บ่องตงมันแซ่บมว๊าก...ก” 1 เขาทราย กาแล็คซี่ อดีตแชมป์มวยโลกขวัญใจ ชาวไทยเพิ่งมีภาพข่าวแต่งงานกับสาวนักเรียนนอกวัย 36 แต่ข้ามไปอีกวัน นางสุรีรัตน์ แสนคำ� ภรรยาคน ปัจจุบันก็ออกมาให้ข่าวว่ายังไม่ได้เลิกรากับพี่เขาทราย แต่อย่างใด และประกาศไม่เอาแน่กับระบบ 1 ผัว 2 เมีย... เฮ้อ บ่องตง!! เจ้าชู้นะเนี่ย! 2 อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นสุดฮิต—อินสตราแกรม ซึ่งมีเหล่าคนดังอัพรูปถ่ายมาให้ Follower ได้ชื่นชมกัน เป็นประจำ� โดยซุป’ตาร์ขาอัพ (ภาพ) ดีเด่นต้องยกให้กบั นักร้องสาว ใบเตย อาร์สยาม และผูจ้ ดั การดารามือทอง เอ ศุภชัย รวมทั้งสาวไซส์เล็ก กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ก็ขยัน นำ�ภาพมาลงอินสตราแกรม (แทบ) ทุกวัน!...ดูจนตาแฉะ อ่ะ บ่องตง! 3 ตั ว เลขที่ป ระชาชนคนไทยสนอกสนใจอยู่ใ น ขณะนี้ คงหนีไม่พ้นตัวเลขเงินกู้กว่า 2 ล้านล้านบาท ทีร่ ฐั บาลประกาศร่างเป็น พ.ร.บ. เข้าสูส่ ภาเพือ่ ใช้เป็นการ ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ในเรือ่ งการการคมนาคมอัน ทันสมัย และระบบเศรษฐกิจทีค่ ล่องตัวมากขึน้ ซึง่ สาระตะห้วงเวลาการผ่อนชำ�ระ “หนีก้ อ้ นโต” แล้วจะตกอยูท่ ่ี 50 ปี (เอง)...บ่องตง! ย๊าว...วว 4 ถึงจะเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาและไม่ปลอดภัยนัก สำ�หรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ล่าสุด เหล่า 37 สาวงามแห่งเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2013 ก็เดินทาง ลงไปเก็บตัวที่จังหวัดปัตตานี พร้อมไปให้กำ�ลังใจเหล่า ทหารหาญ และร่วมทำ�กิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ อย่างแฮปปี้และราบรื่น...ใจอ่ะ บ่องตง! A p r i l 2013

15


Global เรื่อง Bloody B

HAPPENINGS

ตั้งแต่เจ้าหญิงเคท มิดเดิลตันได้รับตำ�แหน่ง ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์อย่างเป็นทางการ พระองค์กก็ ลาย เป็นแฟชั่นไอคอนที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงไปทั่วเกาะ อังกฤษ เพราะไม่วา่ จะหยิบจับเสือ้ ผ้าของแบรนด์ไหน มาใส่ออกงาน ของชิน้ นัน้ ก็จะขายดิบขายดีเป็นเทนํา้ เทท่าชั่วข้ามคืน ล่าสุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า...หลังมี รายงานว่าเจ้าหญิงเคทช้อปชุดคลุมท้องหรือเดรส Deirdre ของแบรนด์ Lovestruck ในราคาเพียง 37 ปอนด์ (1,800 บาท) ไม่กว่ี นั ต่อมา เดรสทีด่ ยู งั ไงก็แสน จะธรรมดากลับทำ�ยอดขายได้มากกว่า 60,000 ตัว ทั่วประเทศ แถมยังมียอดสั่งซื้อทางโทรศัพท์และ ออนไลน์เพิม่ ขึน้ ทุกวัน ร้อนถึงดีไซเนอร์ของแบรนด์ตอ้ ง ออกมาแถลงว่า...ทีมงานกำ�ลังเร่งผลิตเดรสตัวนีอ้ อก มาให้เพียงพอต่อความต้องการ งานนีบ้ อกได้ค�ำ เดียว ว่า...เตรียมรางวัลผูห้ ญิงทีท่ รงอิทธิพลด้านแฟชัน่ ทีส่ ดุ ของโลกแฟชัน่ ประจำ�ปี 2013 รอไว้ได้เลย

The First Global Kids Fashion Week in London

เนื่องในโอกาสที่ Coca Cola Light หรือ Diet Coke ครบรอบ 30 ปี บริษัทโคคา-โคล่าเลยถือ โอกาสนี้แต่งตั้งให้ มาร์ค จาคอบ เป็นครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ เพื่อดีไซน์และ สร้างสรรค์โฆษณาสุดอินเทรนด์ออกสู่สายตาชาว โลกอีกครัง้ แล้วก็ไม่ผดิ หวัง...เมือ่ มาร์คตัดสินใจใช้ หน้าตา ความเป็นแฟชั่นไอคอน และคาริสม่าของ เขาทำ�หน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ เปิดตัว ป้ายโฆษณาโค้กแบบง่ายๆ ด้วยการถ่ายรูปกับ โฟโต้บูธ 4 แอ็ค 4 สไตล์พร้อมลายเซ็น และดีไซน์ กระป๋องไดเอท โค้ก 3 ลายใหม่ในธีมบรอดเวย์ สดใสซาบซ่ า ส์ ก ว่ า ที่ เ คย เรี ย กว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง คอลเล็กชั่นน่าสะสมของ Coca Cola ที่แฟนคลับ ตัวจริงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 16

A p r i l 2013

จริงอยูว่ า่ ...แบรนด์เสือ้ ผ้าเด็กมีมากมาย นายแบบ นางแบบจูเนียร์กม็ เี ยอะ แฟชัน่ โชว์เสือ้ ผ้าเด็กก็เคย ถู ก จั ด ขึ้ น นั บ ครั้ ง ไม่ ถ้ ว น แต่ สำ � หรั บ ที่ ป ระเทศ อังกฤษแล้ว...เมือ่ วันที่ 20 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ถือว่า เป็นวันแรกและครั้งแรกที่มีการจัดแฟชั่นวีครวม งานดี ไ ซน์ เ สื้ อ ผ้ า เด็ ก คอลเล็ ก ชั่ น Spring/ Summer 2013 (High-End) ของซูเปอร์แบรนด์ดงั อาทิ Roberto Cavalli, Stella McCartney, Burberry, Marc Jacobs, Wildfox, Paul Smith Junior, Chloe, Tommy Hilfiger และอีกมากมาย ซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ Alex Theophanous ซีอีโอของ alexandalexa.com เว็บไซต์รา้ นค้าปลีกเสือ้ ผ้าเด็กระดับโลก โดยอเล็กซ์ บอกว่า การจั ด แฟชั่ น วี ค ครั้ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งเพื่ อ สนับสนุนการค้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้าเด็กเท่านัน้ แต่รายได้ จากการขายบัตรยังนำ�ไปทำ�การกุศลช่วยเด็ก ไร้บา้ นทัว่ ประเทศอังกฤษ ไปจนถึงโครงการจัดหา อาหารและหาเตียงให้น้องๆ งานดีๆ แบบนี้มีครั้ง แรก...ต้องมีครั้งที่สองแน่นอน


Global Happenings

Drew Barrymore & Brangelina ดูเหมือนช่วงนีบ้ รรดาเซเลบริตฮี้ อลลีวดู จะหันไปจับ ธุรกิจไวน์กันมากขึ้น เริ่มต้นจากสาวดรูว์ แบร์รีมอร์ ที่ เพิง่ จะออกแบรนด์ไวน์ของตัวเองด้วยชือ่ ทีแ่ สนจะจำ�ง่าย ว่า Barrymore Wine ดรูวบ์ อกว่าเธอตัง้ ใจสร้างสรรค์ไวน์ นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว เพราะเมื่อไหร่ที่ดื่มไวน์ ครอบครัวของเธอจะดูมีชีวิตชีวาและเต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุข เธอจึงพยายามเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจาก อิ ต าลี ผลิ ต ไวน์ข าวที่มีรสส้มและแอปริคอตผสมอยู่ เพือ่ ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ เวลาดืม่ และเธอก็ปลาบปลืม้ กับ ยอดขายเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับ Brad Pitt และ Angelina Jolie ที่ลงทุนซื้อไร่องุ่น 1,000 เอเคอร์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เพื่อผลิต Miraval Wine หรือ Miraval Rose 2012 ไวน์ องุน่ ขาวทีผ่ สมรส สี และกลิน่ ของดอกกุหลาบ ซึง่ สามารถ เปิดตัวได้อย่างสวยสดงดงาม เพราะขนาดล็อตแรกทำ� ออกมาจำ�หน่ายออนไลน์เพียง 6,000 ขวด ก็สามารถขาย หมดเกลีย้ งได้ภายในเวลาไม่ถงึ 5 ชัว่ โมง ซึง่ จากผลตอบ รับที่ดีเกินคาด แบรดจึงตั้งใจว่าเขาจะเพิ่มจำ�นวนการ ผลิต เพือ่ จัดส่งไวน์ไปยังร้านอาหารต่างๆ และในอนาคต ถ้าเป็นไปได้ อาจจะจดทะเบียน Miraval Wine เป็นสินค้า ส่งออกขายไปยังต่างประเทศอีกด้วย

opened in Beijing

HOTEL DROOG HOSPITALITY EXPERIENCE Droog เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โด่งดังที่สุด ในเนเธอร์ แ ลนด์ เปิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เพื่อทำ�ความ ฝันของเขาให้เป็นจริง ด้วยการเปิด Hotel Droog โรงแรมใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม คอนเซ็ปต์ของ Hotel Droog ไม่ได้มงุ่ เน้นที่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างสะดวกสบายเพียง อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ตอ้ งการให้ลกู ค้าทุกคนทีม่ า ใช้บริการได้ปลดปล่อยอารมณ์และเพลิดเพลินกับ ศิลปะ โดยให้ความรู้สึกประหนึ่งได้ท่องเที่ยว หมู่บ้านวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นโรงแรมทั้งนี้ Hotel Droog แบ่งพืน้ ทีก่ ว่า 700 ตารางเมตรออก เป็น 8 ส่วน อาทิ The One and Only Bedroom ห้อง นอนทีส่ งบสุข หรือจะออกไปสูดอากาศบริสทุ ธิท์ ่ี Fairytale Garden พบปะผูค้ นทีโ่ รงอาหาร Room Service by Droog ร่วมนิทรรศการงานศิลปะขนาด ย่ อ มซึ่ ง จั ด ขึ้ น รายเดื อ นที่ แ กลอรี่ อั พ สวยที่ Cosmania ช้อปปิ้งที่ Kabinet ซื้อของที่ระลึกที่ Droog Store และ Weltevree ร่วมสัมผัสโรงแรม แนวคิดใหม่ได้ท่ี www.hoteldroog.com

หลังจาก Johnnie Walker House เปิดตัวทีเ่ ซีย่ งไฮ้ ไปเมื่อ ปี 2011 และประสบความสำ � เร็ จ อย่ า ง สวยงาม ทำ�ให้จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบรนด์สก๊อต วิสกี้หรูระดับโลกเดินหน้าเปิด Johnnie Walker House ทีป่ กั กิง่ เป็นแห่งที่ 2 ในประเทศจีน หลังพบ ว่าคนจีนและแฟนตัวจริงต่างสนใจสมัครสมาชิก วีไอพีเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ปั ก กิ่ง ประกาศว่ า จะเปิ ด รั บ สมาชิ ก เพี ย ง 200 รายชื่อเท่านั้น ที่จะได้สิทธิพิเศษในการดื่มดํ่ากับ สก๊อตวิสกีเ้ กรดเอ Johnnie Walker Epic Dates Collection ภายในห้องใต้ดิน รวมทั้งใช้บริการ ล็อบบี้ เลาจน์ดีไซน์หรูอลังการ พร้อมบริการ เครือ่ งดืม่ จากบาร์เทนเดอร์ระดับโลก และพักผ่อน ในห้องพักระดับคฤหาสน์ ตลอดจนเอ็นจอยกอล์ฟ คลับส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ สนนราคาโดยรวมอยู่ท่ี 80,000 ปอนด์ หรือ 3,900,000 บาท

A p r i l 2013

17


Culture

F I L M S :: M U S I C :: B O O K S :: E X H I B I T I O N :: E V E N T S เรื่อง Supannee R.

FILM

POLISSE…

สู้เพื่อดวงใจอันยิ่งใหญ่ ภาพยนตร์ อิ น ดี้ แ นวดราม่ า ที่ มี เ นื้ อ หา เกี่ยวกับกิจวัตรประจำ�วันของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หน่วยคุม้ ครองเด็ก ซึง่ หน้าทีข่ องพวกเขาคือ การ จั บ พวกล่ ว งละเมิ ด เด็ ก การสื บ สวนพ่ อ แม่ ที่ ทำ�ร้ายลูกของตัวเอง รวมถึงเรื่องปัญหาเซ็กส์ ของวัยรุ่น ปัญหาที่ต้องเผชิญเหล่านี้ทำ�ให้พวก เขารู้สึกว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นเรื่อง ในชี วิ ต ประจำ � วั น ไปเสี ย แล้ ว เมื่ อ เฟร็ ด นาย ตำ�รวจมือใหม่ทอี่ อ่ นไหวต้องเจอกับสถานการณ์ กดดัน แถมยังถูกจับตามองจากเมลิสซา ช่าง ภาพสาวที่กระทรวงมหาดไทยส่งตัวมาเก็บราย ละเอียดและตามติดเรื่องราวต่างๆ ระหว่างการ ทำ�งานของหน่วยงานคุ้มครองเด็ก POLISSE ถู ก เขี ย นขึ้ น จากเค้ า โครง เรื่องจริง ซึ่งมายเวนน์ ผู้กำ�กับของเรื่องได้ลงทุน เข้าไปฝึกงานกับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจหน่วยคุม้ ครอง เด็ก (ซีพยี )ู เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงวิธี การทำ�งานของเจ้าหน้าที่ เรื่องราวทั้งหมดใน ภาพยนตร์เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้เห็นกับตาและได้ฟงั จาก เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สาเหตุในการสร้างภาพยนตร์ เรื่องนี้ก็เพราะเธอได้ดูสารคดีเกี่ยวกับหน่วย คุ้มครองเด็กแล้วรู้สึกประทับใจ จนอยากจะ สะท้อนชีวิตในทุกแง่มุมของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หน่วยนี้ให้ทุกคนได้เห็น

มายเวนน์ มี ด รี ก รี เ ป็ น ถึ ง นั ก แสดงและ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ CHANEL โดยใน ภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ อกจากเธอจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นทัง้ ผูก้ �ำ กับ, เขียนบท, คัดเลือกนักแสดงแล้ว ก็ยงั รับ บทเป็นเมลิสซ่านางเอกของเรือ่ งอีกด้วย สมทบ ด้วยนักแสดงมืออาชีพ อาทิ Karin Viard, Joey Starr, Marina Fois, Nicolas Duvauchell และ Karole Rocher ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั การถูก เสนอชือ่ เข้าชิงซีซาร์ อวอร์ด ของฝรัง่ เศส ถึง 13 รางวัล ซึง่ ถือว่าเป็นหนังทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิง รางวัลมากทีส่ ดุ และคว้า 2 รางวัล “ตัดต่อยอด เยีย่ ม” และ “นักแสดงหญิงทีน่ า่ จับตา” รวมทัง้ คว้ารางวัล “ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม” ทีเ่ ทศกาลหนัง เมื อ งคานส์ POLISSE มี กำ� หนดเข้ า ฉายใน โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ 25 เมษายนนี้

CALENDAR

วันนี้ - 27 เมษายน 2556 นิทรรศการเส้นทางกิน (พอ) ดี สู่ชีวีมีสุข นิทรรศการหมุนเวียนที่จะ ทำ�ให้คุณรู้และเข้าใจถึงวิถีการกิน เพื่อสุขภาพ พร้อมข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับคุณประโยชน์และพิษภัย จากอาหาร จัดขึ้นที่อาคารศูนย์ เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

18

A p r i l 2013

วันนี้ - 28 เมษายน 2556 ผลงานภาพถ่าย “จินตนาการ นํ้าท่วม” ของ มิติ เรืองกฤตยา ช่างภาพหนุ่มดาวรุ่งที่นำ�ภาพ เหตุการณ์เมื่อครั้งนํ้าท่วมกรุง ปี 54 มาจัดแสดงผ่านมุมมอง ในยามคํ่าคืนที่ผู้คนหลับใหล พร้อมสะท้อนทัศนคติของคนเมือง ที่มีต่อ “นํ้าท่วม” เมื่อครั้งที่ผ่านมา ณ คัดมันดูโฟโต้แกลเลอรี่

วันนี้ - 30 เมษายน 2556 นิทรรศการ “รำ�ลึกจิตรกรรม คำ�กวี อังคาร กัลยาณพงศ์” นำ�ผลงาน ต่างๆ ของศิลปินผู้ล่วงลับมาย้อน รำ�ลึกถึงความงดงาม ซึ่งผลงาน บางชิ้นยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหน มาก่อน ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

14 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2556 นิทรรศการผลงานทัศนศิลป์ร่วม สมัยระดับนานาชาติ “นิทรรศการ เจ้า-ของ” จัดขึ้นเพื่อสะท้อนทัศนะ ของเหล่าศิลปินที่มีต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

25 - 28 เมษยน 2556 Thailand Online Expo 2013 งานมหกรรมออนไลน์แห่งชาติที่ จัดแสดงสินค้าและบริการทุกแขนง เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ พร้อมงาน สัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศ ภายใต้แนวคิด “Enjoy the future” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Culture

EXHIBITION

นิทรรศการ แดนสนธยา ศิลปินอาวุโสชัน้ แนวหน้าของไทย “ช่วง มูลพินิจ” เป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์ในเรื่อง ของลายเส้นที่มีความงดงามอ่อนช้อย โดย แรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะทุกชิน้ ล้วนมา จากพืน้ ฐานทีว่ า่ “ธรรมชาติคอื ครูผยู้ ง่ิ ใหญ่” ล่าสุด ช่วง มูลพินิจ จัดนิทรรศการ ผลงานศิลปกรรมชุด “แดนสนธยา” ซึ่งถือ เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งสำ�คัญที่นำ�เสนอ ผลงานใหม่ให้ชมถึง 70 ชิ้น หลังจากที่จัด ครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีก่อนที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2546 โดย ในนิทรรศการจะนำ�ผลงานภาพจิตกรรมสี น้�ำ มันชิน้ เด่นมาจัดแสดง อาทิ ภาพจิตรกรรม สีนํ้ามันบนผ้าใบ ชื่อ “ม้า” “เสือ” “ฝันกลาง วัน” “คลื่นวัฏฏะ” และ “พาหนะ พระคเณศ” ฯลฯ จั ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น นี้ ไ ปจนถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้า ถนนราชดำ�เนินกลาง

Birdy

Jasmine Van den Bogaerde หรือที่หลายคน รูจ้ กั กันดีในนาม “Birdy” สาวน้อยวัย 16 จากประเทศ อังกฤษที่คว้ารางวัลใหญ่จากการประกวดร้องเพลง Open Mic UK ในปี 2008 ด้วยเพลง So Be Free ซึ่งเป็นเพลงที่เธอแต่งเองด้วยวัยเพียง 12 เท่านั้น จากนั้นเธอก็ได้เข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัว และ ออกซิงเกิลแรกทีม่ ชี อ่ื ว่า “Skinny Love” ทีเ่ ป็นการนำ� เอาเพลงของวง Bon Iver มาคัฟเวอร์ใหม่ ด้วยเสียง ร้องทีส่ ดใสแต่มพี ลัง จึงทำ�ให้เพลงนีข้ น้ึ ไปอยูใ่ นอันดับ ที่ 17 ใน UK Chart และเมือ่ ถูกนำ�ไปประกอบในซีรส่ี ์ เรือ่ ง The Vampire Diaries ก็ยง่ิ ทำ�ให้ชอ่ื เสียงของเธอ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างขึน้ ไปอีก Birdy คืออัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตของเธอ ซึง่ อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของเสียงร้องทีน่ า่ ฟัง ไม่วา่ จะ เป็นเพลงที่ต้องใช้เสียงตํ่าหรือเสียงที่สูงกว่าปกติ เธอก็สามารถร้องออกมาได้ดี แถมทุกเพลงในอัลบั้ม สาวน้อยวัย 16 คนนี้ยังโชว์ฝีมือการเล่นเปียโนเอง อีกด้วย นอกจากนี้ Birdy ก็ยังโชว์ฝีไม้ลายมือด้าน การเขียนเพลงเอาไว้ในเพลง “Without A Word” ซึ่งเมื่อเพลงนี้ถูกปล่อยออกไปก็ได้รับการชื่นชมเป็น อย่างดี คงไม่เกินเลยไปนักถ้าจะบอกว่าเธอคือ... สาวน้อยมหัศจรรย์คนใหม่แห่งวงการเพลงในขณะนี้

MUSIC

EVENT

Delphic Live in Bangkok

Delphic คื อ วงอั ล เทอร์ เ นที ฟ ป็ อ ปแดนซ์ จากเมือง Manchester ประเทศอังกฤษ สมาชิกของวง ประกอบด้วย Matt Cocksedge (มือกีต้าร์), James Cook (นักร้องนำ�), Dan Hadley (มือกลอง) และ Richard Boardman พวกเขาโด่ ง ดั ง มาจากซิ ง เกิ ล “Counterpoint” และ “This Momentary” ก่อนจะมาออก อัลบั้มเต็มที่ชื่อ “Acolyte” และมีซิงเกิลฮิต “Doubt” ล่าสุด Delphic กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มเต็ม ชุดที่ 2 (Collection) พร้อมทั้งจะมาเพิ่มดีกรีความ เร่าร้อนให้กับเหล่าสาวกชาวไทย ด้วยการมาเปิด แสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในวันที่ 29 เมษายนนี้ ทีร่ า้ น Route 66 RCA บัตรราคา 1,500 (หน้างาน 1,800 บาท) เริม่ จำ�หน่ายบัตรตัง้ แต่วนั นีท้ ไี่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา สาวกชาวไทยทั้งหลายไม่ควรพลาด รับรอง ว่างานนี้มันส์แน่...

Social ONLINE

ฮาร์ดคอร์ ก ไก่ ถ้าพูดถึงคลิปฮาร์ดคอร์ ก ไก่ คงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่ม น้ อ ยแก้ ม ป่ อ งลู ก ครึ่ ง ไทย-เวลส์ วั ย 3 ขวบ ที่ มี น ามว่ า “ดีแลนท์” เพียงแค่ 10 วันหลังจากที่คลิปของหนุ่มน้อยคนนี้ ถูกอัพโหลดลงยูทูป เขาก็กลายเป็นคนดังในทันที ด้วยความ น่ารักบวกกับการเป็นลูกครึ่ง แต่สามารถท่องพยัญชนะไทย 44 ตัวได้ครบทำ�ให้สามารถครองใจผู้ที่เข้าไปชมได้อย่างอยู่ หมัด ทุกคนต่างพากันแชร์คลิปไปเรื่อยๆ เพื่อส่งต่อความ น่ารักของน้องดีแลนท์ให้ทั่วโลกได้รับรู้ ขณะนีย้ อดผูช้ มคลิปฮาร์ดคอร์ ก ไก่ อยูท่ หี่ ลักล้าน แต่ นี่คือยอดแค่คลิปเดียวเท่านั้น เพราะหลังจากความน่ารักของ ฝรั่งน้อยถูกแชร์ออกไป ก็ทำ�ให้มีแฟนคลับตามดูคลิปอื่นๆ ย้อนหลังอย่างล้นหลาม และจากความโด่งดังนีท้ �ำ ให้ชอ่ ง BBC ของอังกฤษถึงกับเชิญตัวน้องดีแลนท์กับคุณพ่อพีท ฮอลล์ ไปสัมภาษณ์สดผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับพฤติกรรมท่องจำ�ที่ แสนน่ารักของลูกชาย ซึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้เปิดเผยว่า เหตุผลที่ อัพโหลดวิดีโอลูกชายลงไปในยูทูปก็เพื่อจะเอาไว้ให้ญาติๆ ที่ อาศัยอยู่ไกลได้ชม แต่ผลพลอยได้กลับทำ�ให้คนทั่วโลกได้เห็น ถึงความน่ารักของฝรั่งน้อย “ดีแลนท์” ในที่สุด

A p r i l 2013

19


Sports

คนอาไร๊!... ฮอตจุงเบย เพราะอากาศบ้านเราเวลานี้ช่างฮ๊อน เหลือใจ Q จึงต้องไปวัดดีกรีผู้คนใน แวดวงกีฬาที่กำ�ลังฮอตพอๆ กับ อากาศ ไปดูกันว่า...ใครจะร้อนจี๊ด ซักกี่องศา?!

Sp

tr S

SPORTS

วินฟรีด เชเฟอร์

เนวิน ชิดชอบ อยากจะร้องท่อนเพลง...แจ่ม จะ แดม แจ่ม ว้าว...ว ณ บัดนาว นั้นโดนใจ...ให้กับบอส ใหญ่แห่งทีม ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเสีย เหลือเกิ๊น ก็ดูซิดู ลงทุนปลุกปั้นทีมฟุตบอล ของจัง หวัดให้โด่ง ดัง ขึ้นมายัง ไม่พ อ...ณ บัดนาว “บิ๊กเน” ก็ลงทุน (อีกแล้วครับทั่น!) ประกาศสร้างสนามแข่งรถยนต์เอฟ 3 บน พื้นที่กว่า 500 ไร่ แถมยังเชิญ เฮอร์มันน์ ไทล์ค นักออกแบบสนามแข่งรถอันดับ 1 ของโลกมาร่วมด้วยช่วยเนรมิต พร้อมตัง้ ชือ่ ให้ว่า “บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” โอว...ววใจป๋า เอ้ย! ใจปํ้าขนาดนี้ ยกป้าย ความฮอตให้ 90 องศาไปเบย...ยยย

SPORTS

เรื่อง Mr.Q

แม้จะเป็นคนเมืองหนาว-เมืองเบียร์-เยอรมัน... แต่ช่วงนี้เห็นที วินฟรีด เชเฟอร์ กุนซือใหญ่ แห่ ง ที ม ฟุ ต บอลที ม ชาติ ไ ทยจะ “ก้ น ร้ อ น” เอาเรือ่ ง เนือ่ งจากผลงานนักเตะทีมชาติไทยไม่ น่าปลื้มซักเท่าไหร่ นับตั้งแต่ตกรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2013 เป็นต้นมา นักเตะไทยก็ทำ� ผลงานไม่ค่อยดีเอาเสียเลย ไม่ว่าจะพลาด แชมป์ซูซูกิ คัพ รวมทั้งผลงานอุ่นแข้งก็ดูจะ ลุ่มๆ ดอนๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากจะยกเลิก สั ญ ญาการคุ ม ที ม ของกุ น ซื อ ชาวเยอรมั น คนนี้ จะต้องเสียเงินค่าฉีกสัญญาประมาณ 5 ล้ า นบาท บรรดาแฟนบอลคงจ้ อ งตาไม่ กระพริ บ ว่ า เมษายนนี้ เ ก้ า อี้ เ ทรนเนอร์ ข อง วินฟรีดจะร้อนจนต้องลากลับสู่เมืองหนาว หรือไม่—โปรดติดตาม!

นุสรา ต้อมคำ� เธอมิใช่มือประสานสิบทิศที่ไหน แต่นุสรา คือ “มือเซต” ในกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ถูกพูดถึง มากที่ สุ ด ในเวลานี้ อย่ า งที่ ท ราบกั น ว่ า ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นสร้าง ชื่ อ เสี ย งชนิ ด เวรี่ เ ซอร์ ไ พรส์ ใ นหลายๆ ทัวร์นาเม้นท์ทั่วโลก ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่า นุสราคืออะไหล่ชิ้นสำ�คัญของความสำ�เร็จ ที่ผ่านมา จนเธอสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆ มาการันตีมากมาย ไม่วา่ จะเป็น รางวัลมือเซต ยอดเยี่ยมในรายการเวิล์ด กรังด์ปรีซ์ 2012 หรือรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมในเอเชียน คัพ 2012 กระทั่งชื่อนุสรามาฮอตสุดๆ เมื่อเธอ คว้าตำ�แหน่ง “มือเซตระดับโลก” จากการ โหวตผ่านเวบไซต์ www.volleyball.it ที่มี แฟนๆ วอลเล่ ย์ บ อลทั่ ว โลกมาโหวตให้ . .. ผลงานน่าภาคภูมิใจแบบนี้ เอาไปเลยฮอต เดือด 100 องศา!! ภาพ: จาก WWW.FACEBOOK.COM/

IGTISADCHIBAKU

บัวขาว พูดชือ่ นักมวยคนนีอ้ ณ ุ หภูมปิ รอทคงเด้งดึง๋ ไป 80 องศา แต่ทคี่ ะแนน ความฮอตพุ่งเกือบถึงจุดเดือดหาใช่เรื่องหมัดๆ มวยๆ เพราะ มิสเตอร์ดำ� ดอทคอม ขวัญใจคนไทยเวลานี้เทียวออกงานอีเว้นท์ โน่นนีน่ นั่ --มิได้ขาด ไม่นบั ทีไ่ ปออกรายการ หรือถ่ายแฟชัน่ อีกเพียบ... เวรี่เยอะขนาดนี้ ยังไงก็อย่าเพลินกับการเป็นเซเลบจนลืมซ้อมมวย ไปเสีย ประเดี๋ยวการ์ดตกจะแพ้คู่ต่อสู้เอานะเออ

20

A p r i l 2013

รัชนก อินทนนท์ ยกให้เป็นสาวฮอต 100 องศาในเวลานี้ ด้วยอีกคน หลังจากทีพ่ ลาดท่าตกรอบ 8 คนสุดท้ายในโอลิมปิค 2012 แบบ ประทับใจคนดูมาแล้ว ล่าสุดนักตบลูก ขนไก่สาวทีมชาติไทยวัย 18 ปีกม็ าสร้าง ชื่อในเวทีระดับโลกแบบติดๆ กันถึง 2 รายการ นัน่ คือเข้าชิงในรายการโยเน็กซ์ ออลอิงแลนด์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2013 และสวิส โอเพ้น กรังด์ปรีซ์โกลด์ 2013 ซึ่งถึงแม้จะได้มาแค่รองแชมป์ทั้ง สองรายการ แต่กเ็ ห็นแววซุป’ตาร์อยูไ่ ม่ ไกล เพราะหากน้องเมย์ยงั ยืนระยะรักษา ฟอร์มฮอตๆ ไปได้ตลอดปี ก็เป็นไปได้ เหลือเกินว่า ตำ�แหน่งมือวางอันดับ 8 ของโลกในเวลานี้ จ ะขยั บ ขึ้ น สู ง ไปอี ก อย่างแน่นอน Fighting!!


Cars

LET DRIVE SAFE ON HOLIDAY เรื่อง เศรษฐา พานิช

ใกล้จะถึงเทศกาลหยุดยาววันมหาสงกรานต์กัน อีกแล้ว หลายคนคงวางแผนเดินทางท่องเทีย่ วกัน ไว้ Q จึงมีข้อแนะนำ�การขับรถเดินทางไกลให้ ปลอดภัยและรวดเร็วมาฝากกัน 1. ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง เสียเวลาก่อน เดินทางสัก 1-2 วัน ตรวจความดันลมยาง สภาพดอก ยาง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค ไฟเลีย้ ว แตร เบรก เช็คระยะฟรีขาเบรค ระยะฟรีพวงมาลัยว่าทุกอย่าง ท�ำงานได้ปกติหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยเสีย ก่อน ตรวจระดับน�้ำหล่อเย็น เติมน�้ำกลั่นให้ได้ระดับ เช็คระดับน�้ำมันเบรคและคลัชท์ รวมทั้งรอยรั่วซึม ต่างๆ ขอเน้นว่าถ้ารถไม่พร้อมอย่าเอาไปใช้เดินทาง ไกล เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุแล้ว เวลารถ เสียไกลๆ ระหว่างทางคุณต้องจ่ายค่าซ่อมบ�ำรุงมาก โขทีเดียว 2. ตรวจสอบเส้นทางที่จะไป เพราะเป้าหมายไม่ ได้ไปได้ด้วยเส้นทางสายเดียว การเรียนรู้ที่จะอ่าน แผนที่ หรือหัดใช้เนวิเกเตอร์, GPRS, Google Map ตระเตรียมเส้นทางล่วงหน้า จะทำ�ให้คุณมีทางเลือก มากกว่าคนอืน่ ใช้ GPRS แบบเรียลไทม์จะมีประโยชน์ CARS

CARS

22

A p r i l 2013

เมื่อไปเจอจราจรติดขัด คุณจะพบว่ามีทางเลี่ยงหลบ ให้คุณเสมอ 3.ใช้ทางหลวงสายรองแม้ระยะทางจะอ้อมกว่า ข้อนี้เป็นผลมาจากข้อที่ 2 เพราะโดยธรรมชาติของผู้ ใช้ถนนมักจะเลือกเดินทางตามเส้นทางเดิมๆ ทีค่ นุ้ เคย จึงส่งผลให้ทางหลวงสายหลักอย่างพหลโยธิน สุขมุ วิท มิตรภาพ บางนา-ตราด ติดขัด ดังนั้น ทางหลวงสาย รองจึงเป็นทางเลือกทีด่ ี อาทิ ไปเชียงใหม่ดว้ ยเส้นทาง สุพรรณบุรี-ลาดยาว-ตาก หรือไปหัวหินทางราชบุรี หรือคลองโคน รวมถึงไประยอง ตราดด้วยเส้นทาง บ้ า นบึ ง ฉะเชิ ง เทรา หรื อ ไปอี ส านทางปราจี น บุ รี บุรีรัมย์ หรือผ่านทางลพบุรีที่ไม่ต้องเข้าโคราช 4. จดจำ� เบอร์ฉุกเฉินที่สำ�คัญ อาทิ 1193 ตำ�รวจ ทางหลวง , 1137ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส. 100, 1644 สถานีวิทยุ สวพ. 91, ศูนย์นเรนทร 1669 ฯลฯ หรือจะ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Highway Police Thai ของ ตำ�รวจทางหลวงไว้ในสมาร์ทโฟนก็มีเบอร์ฉุกเฉินไว้ เกือบครบ 5. เว้นระยะการขับระหว่างรถคันหน้าให้มากขึ้น เนือ่ งจากหลายคนขับรถอย่างรีบเร่งช่วงเทศกาล ทัง้ ที่ รู้ว่ามันก็ไปไม่ได้เร็วกว่ากันมากเท่าไหร่ การขับรถจี้ ติดคันหน้านอกจากจะบดบังทัศนวิสยั ของตัวเองแล้ว ยังท�ำให้การหลบหลีกเมื่อมีเหตุฉุกเฉินท�ำได้ยากขึ้น การละเท้าจากคันเร่งมาสูแ่ ป้นเบรคนัน้ คนทัว่ ไปท�ำได้ เร็วที่สุดประมาณ 1/4 วินาที ฉะนั้น เว้นระยะห่างให้ เหมาะสมจะปลอดภัยมากกว่า ยิ่งช่วงสงกรานต์ถนน บางแห่งเปียกน�้ำ หรือมีแป้งที่พื้น การเว้นให้ห่างจาก รถคันหน้า รวมทัง้ ขับไม่เร็วจนเกินไปจะช่วยท�ำให้คณ ุ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเยอะ 6. “เร็ว เมา ง่วง โทรไม่ขับ” จากสถิติของเมือง ไทยพบว่า สาเหตุทที่ ำ�ให้เกิดอุบตั เิ หตุสงู สุด ได้แก่ เมา แล้ ว ขั บ ร้ อ ยละ 32.42 ขั บ รถเร็ ว ร้ อ ยละ 25.94 นอกจากนั้นการสวมแว่นตากันแดดก็ช่วยให้ดวงตา ไม่ทำ�งานหนักในการเพ่งมองถนนมากเกินไปจนเกิด อาการล้าหรือหลับในขึ้นได้ 7. การกำ�หนดจุดจอดพักเป็นระยะ นอกจากจะ ทำ�ให้ร่างกายกลับมาสดชื่น คลายความเมื่อยล้าแล้ว ยังช่วยให้ไม่เครียดกับสภาพรถเยอะและติดขัดได้ นอกจากนี้การเผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นกว่าปกติ รวมทั้งหากิจกรรมระหว่างทางทำ� ไม่ว่าจะเป็นการ แวะพักในจุดที่ไม่เคยไป หาร้านอาหารอร่อยๆ หรือ แวะอุดหนุนของที่ระลึกในชุมชน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะทำ�ให้การขับรถช่วงสงกรานต์ของคุณมีความสุข สนุ ก และถึ ง ที่ ห มายอย่ า งปลอดภั ย มากขึ้ น อย่ า ง แน่นอน


Gadget

เรื่อง S. tana

Sony Xperia Z

Waterproof System

สำ � หรั บ คนขี้ เ กี ย จยื ด อกพกถุ ง (กั น นํ้ า ) ต้องนี่เลย Sony Xperia Z สมาร์ทโฟนกันนํ้า ขนาดหน้าจอ 5 นิว้ 1.5 GHz ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั ิ การ Android 4.1 Jelly Bean มาพร้อมด้วย กล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 13 ล้าน พิกเซล สเป็กอื่นๆ ก็ไม่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนโซนี่รุ่นท๊อปๆ แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ ตัวบอดี้ กั น นํ้ า ได้ ซึ่ ง เขาพิ สู จ น์ ม าแล้ ว ในวั น เปิ ด ตั ว โดยให้นางแบบถือเข้าไปอาบนํ้าด้วยกัน ซึ่ง นอกจาก Xperia Z จะกันนํ้าลึก 1 เมตรแล้ว ยังทนต่อแรงกระแทก และฝุ่นละอองต่างๆ ได้ดี ราคาจำ�หน่ายอยู่ที่ราว 20,900 บาท สอบถามได้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำ�

เมษายนเดือนแห่งความชุ่มฉํ่าของสายนํ้าที่ใคร หลายคนเฝ้าถวิลหา เพราะว่าจะไปเที่ยวทะเล อากาศก็ เ ป็ น ใจฟ้ า ใส ทะเลสวย หรื อ จะเล่ น สงกรานต์ ส าดนํ้ า กั น ในเมื อ งก็ ส นุ ก ไปอี ก แบบ แต่เรื่องหนึ่งที่หลายคนแอบเซ็งจิตก็คือ จะพาเอา บรรดาแก็ดเจ็ตไปเทีย่ วท่องล่องนํา้ เพือ่ ถ่ายรูปแชร์ ลงเฟซบุ๊กกันอย่างไรไม่ให้เครื่องเปียกนํ้าไปเสีย ก่อน Q มีทางออกกับบรรดาผลิตภัณฑ์ Waterproof ที่จะทำ�ให้การเริงร่ากับสายนํ้าของคุณไม่ ต้องเศร้าอีกต่อไป

Pentax Optio WG-2 GPS

GADGET

D

GADGET

เรือ่ งกล้องกันนํา้ ต้องยกให้ Pentax เพราะทำ� ออกมาได้โดนใจวัยรุ่น ทั้งดีไซน์ สีสัน และ ความคล่องตัวในการใช้งาน รุน่ นีต้ อ่ ยอดจาก รุน่ WG-1 ทีข่ ายดีมาก Pentax Optio WG-2 GPS มาพร้อมความละเอียดถึง 16 ล้าน พิกเซล เลนส์มุมกว้างซูม 5X ภายในแสง (เทียบเท่า 28-140 มม.) ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ ลบ 10 ํC ถ่ายวิดีโอ Full HD 1080p กันนํ้า ได้ลกึ ถึง 40 ฟุต แถมทนต่อแรงกดทับนํา้ หนัก ได้ถึง 220 ปอนด์ พร้อมฟังก์ชัน GPS ช่วย ให้การบันทึกข้อมูลตำ�แหน่งที่มีภาพสำ�หรับ การใช้งานทางภูมศิ าสตร์ ราคาในเมืองไทยยัง ไม่ระบุ แต่ที่อเมริกาขาย 254 เหรียญ

Universal WaterProof Case

ปกป้องแก็ดเจ็ตของคุณจากนํ้าได้ 100% ด้วย วัสดุโพลียูรีเทนเนื้อหนา ออกแบบให้ปิด-เปิดได้ อย่างง่ายดายด้วยซิบล็อค แถมยังเป็นถุงด้าน หน้าแบบใสที่ไวต่ออุปกรณ์ทัชสกรีน ทำ�ให้คุณ สามารถใช้งานหน้าจอสัมผัสได้ทันทีโดยไม่ต้อง งัดมันออกมาข้างนอก ขอบเคสก็หนารับแรง กระแทกได้ดีพอสมควร แถมเวลาเปิดเสียงก็ยัง ลอดออกมาได้ ทีเด็ดมันอยู่ที่คุณสามารถเสียบ หูฟังฟังเพลง เล่นเกมส์ หรือดูหนังในนํ้าได้ด้วย เคสแบบนี้มีหลายไซส์ให้เลือกทั้งไอโฟน ไอแพด และไอแพดมินิ แต่เราขอแนะนำ�ไซส์ 7 นิว้ ทีใ่ ส่ได้ทงั้ มือถือ กล้อง และอีบุ๊ก ใช้ได้ทั้งในห้องอาบนํ้า ริมสระ ริมทะเล แต่อย่าจุ่มมันลงนํ้าลึกนะครับ ราคาประมาณ 800 บาท ลองสอบถามได้ที่ www.tarad.com

Housing DiCAPac WP-S10

สำ�หรับคนชอบถ่ายภาพด้วยกล้องใหญ่เปลี่ยนเลนส์ได้ ซองกันนํ้า สำ�หรับกล้อง DSLR ของ DiCAPac น่าจะช่วยให้คุณสนุกกับ การถ่ายภาพใต้นํ้าได้ดี ยี่ห้อนี้ช่างภาพอาชีพใช้กันเยอะ ข้อดีของ มันคือไม่จ�ำ กัดยีห่ อ้ กล้อง จะแคนนอน นิคอนใช้ได้หมด ขอแค่มหี น้า กล้องตรงตามสเป็ก รุ่นนี้ระบุไว้ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 82 มม. สวม แล้วดำ�นํ้าลึกได้ 5 เมตร ตัวเลนส์สามารถยืด-หดให้พอดีกับความ ยาวเลนส์ได้ หน้าเลนส์เคลือบ UV Multicoated ทำ�ให้ภาพที่ได้ใส ไม่ขุ่นมัว มีช่องสำ�หรับสอดนิ้วทำ�ให้กดชัทเตอร์สะดวกยิ่งขึ้น ราคา ชุดละ 2,990 สอบถามได้ที่ www.digital2home.com 24

A p r i l 2013


Special interview

แต่โปรดเก็บอาการเหงื่อไหลไคลย้อย ไปชั่วขณะ แล้วมาสนุกไปกับเรื่องราว “เมษาฮาเฮ” ของ 3 แก๊งครื้นเครง ที่จะ มาก่อการสร้างสารอารมณ์ดี ซึ่ ง ไม่ แ น่ ว่ า อุ ณ หภู มิ สู ง ปรี้ ด ตอนนี้ อาจจะคลี่ ค ลายด้ ว ยรอยยิ้ ม ของคุ ณ ก็ เป็นได้...

ใช่! มันร้อน! เรื่อง สันทัด ภาพ อรรคพล

A p r i l 2013

25


Special interview

26

A p r i l 2013


Special interview

เฮฮาคลายร้อนกับ โก๊ะตี๋-ตั๊ก & น้าค่อม

อากาศร้อนๆ ถ้าได้หัวเราะดังๆ คงจะเป็นการดี จึงขอเชิญเดอะแก๊งค์ฮากลุ่มนี้ “โก๊ะตี๋-เจริญพร อ่อนละม้าย, ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง & น้าค่อมอาคม ปรี ด ากุ ล ” ซึ่ ง นอกจากจะมาช่ ว ยสร้ า ง รอยยิ้มในอุณหภูมิอันสูงปรี้ดนี้แล้ว ยังพกพา สาระมาให้คิดต่อกันอีกด้วย Q: อากาศร้อนแบบนี้ ขอให้ทั้ง 3 คนแนะนำ�วิธี คลายร้อนให้ฟังกันหน่อย? โก๊ะตี๋: โดดนํ้าเลยครับ ผมเพิ่งไปโดดมาที่ลาว Q: ทำ�ไมไปกระโดดไกลขนาดนั้น? โก๊ะตี:๋ ไปเทีย่ วมาครับ แล้วเห็นว่าอากาศมันร้อน ก็เลยโดดนํ้าโชว์ซะเลย ที่แม่นํ้าชื่ออะไรน๊า? (ทำ�ท่า คิดๆ) อ๋อ! แม่นํ้าเซ ขอบอกว่า...สุดยอด...ดด ตั๊ก: สำ�หรับผม ถ้าจะคลายร้อน ไม่ยาก ต้อง ใส่ทองครับ น้าค่อม: ใส่ทำ�ไมทอง? ตั๊ก: เราจะได้เป็นทองไม่รู้ร้อนไงครับ 555++ น้าค่อม: ถ้าไม่ช่วยรับนี่จะขำ�มั้ย Q: แต่ละคนมีสถานที่คลายร้อนในฝันกันมั้ย? น้าค่อม: ภูเขาหิมาลัย ผมชอบ มันเป็นดินแดน ที่สวยงามที่สุด ตามโบรํ่าโบราณว่าไว้ ของดีๆ มักจะ มีที่หิมาลัย ตั๊ก: ผมอยากไปขั้วโลกเหนือ ผมเชื่อว่าเราคง ไม่ร้อน แต่เราคงหนาวตายแน่นอน (หัวเราะ) โก๊ะตี๋: หน้าร้อนหนูอยากไปป่าหิมพานต์ ไปดู ต้นมัคนารีผล เกี่ยวกันมั้ย (ยิ้ม) Q: ถ้าไม่ใช่ขา้ วสาร สีลม เชียงใหม่ หรือขอนแก่น อยากเปลี่ ย นสถานที่ ที่ ค นไทยชอบไปสาดนํ้ า สงกรานต์กันที่ไหนดี? ตัก๊ : บนเครือ่ งบิน ผมว่าน่าสนุกดี สาดนํา้ กันตอน กัปตันกำ�ลังขับเครื่องบินอยู่ ผมว่ามันท้าทายความ สามารถของกัปตันดีนะ ว่ามั้ย (หัวเราะ) โก๊ะตี๋: ไปสาดแถวอีสานดีกว่า เพราะ (ร้องเป็น เพลง) อีสานแห้งแล้งมานาน นับหลายๆ ปี นะพี่นะ น้องนี่ไม่ใช่เรื่องโกหก ตั๊ก: (ช่วยเป็นคอรัสให้) โอ๊ว เย โว๊ว โววว ชูวับ ชูวับ น้าค่อม: (ส่ายหน้า) ไร้สาระกันทั้งคู่เลย ผมว่า เล่นสงกรานต์ที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าเล่นที่บ้านเราหรอก ครับ

ตัก๊ : ก็ถกู อยูแ่ ล้วน้า น้าจะพูดทำ�ไม หรือน้าจะไป เล่นที่อะบูดาบี มันก็ไม่ได้นะ Q: ถ้ า สมมติ ว่ า ไม่ ใ ห้ ใ ช้ ดิ น สอพองปะหน้ า กั น ในการเล่นสงกรานต์ คิดว่าควรจะใช้อะไรดี? ตั๊ก: ปูนซีเมนต์มั้ย แต่อย่าให้มันแห้งนะ เดี๋ยว แข็ง ล้างไม่ออก (ยิ้ม) น้าค่อม: ประเพณีไทยแต่โบรํา่ โบราณ (อีกแล้ว) มันดีอยู่แล้ว แต่เรานั่นแหละไปทำ�ให้มันเปลี่ยนไป ผมว่าแค่ใช้นํ้าอบนํ้าปรุงผสมในนํ้าเปล่าแล้วเอามา สาดกัน แค่นี้ก็พอแล้ว โก๊ะตี๋: ไม่พอแล้วน้า หนูว่าต้องเอานํ้าหอมกุชชี่ มาสาดกัน จะได้หอมๆ ชื่นจาย...ยย Q: แล้ ว ถ้ า สมมติ ใ ห้ อ อกกฎซั ก ข้ อ เพื่ อ ให้ ประเพณีสงกรานต์มแี ต่เรือ่ งดีๆ อยากจะออกกฎ ว่าอย่างไร? ตั๊ ก : อั น นี้ ซี เ รี ย สเลยนะ ผมว่ า ห้ า มเมาครั บ เพราะผมสังเกตว่า ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่มีคนตาย เยอะมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มาจากการเมาทั้งนั้น น้าค่อม: เออ อันนี้เห็นด้วย ตั๊ก: แล้วน้ามาเห็นด้วยอะไรกับผมเนี่ย?? น้าค่อม: ก็เหตุผลเอ็งดีไงตัก๊ ทำ�ไม ห้ามเห็นด้วย เหรอไง?? สำ�หรับส่วนตัวผม ผมว่าวันสงกรานต์ต้อง ออกกฎ “ห้ามเป็นนักเลง” โดยเฉพาะตามต่างจังหวัด พอเมาเข้าไปเท่านั้นล่ะ ถือมีดถือดาบกันหรา ขอสัก วันเถอะพ่อคู๊ณ! ประเพณีเค้าดีๆ เล่นกันแค่พอสนุก อย่าให้ถึงเจ็บถึงตายกันเล๊ย! โก๊ ะ ตี๋ : สงกรานต์ ทุ ก วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ส าดนํ้ า แล้ ว เหมือนสาดเลือดกันมากกว่า ก็ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมต้อง ตีกัน ผมขอออกกฎ “ห้ามขึ้น” หมายถึงห้ามโมโห นั่นแหละ มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจา จะได้ไม่เกิดเรื่อง ตั๊ก: ใช่ครับ เมื่อสงกรานต์ปีก่อนเพิ่งเห็นมากับ ตาที่ข้าวสาร ฝรั่งโดนทุบซะแบะเลย โก๊ะตี๋: ฝรั่งโดนทุบหัวแบะ เลือดกระจาย?? ตั๊ ก : ฝรั่ ง ที่ ข ายผลไม้ อ่ ะ แม่ ค้ า เอามี ด ทุ บ ซะ กระจายเลย น้าค่อม: ไร้สาระจริงๆ คุณผูอ้ า่ นสามารถข้ามคำ� ตอบของตั๊กไปได้เลยนะครับ Q: อย่างที่ทราบกันดีว่า บ้านเราแดดดีมากๆ ให้ ทั้งสามคนช่วยคิดหาวิธีใช้แดดให้เป็นประโยชน์ กับประเทศชาติสักหน่อยสิครับ?

โก๊ ะ ตี๋ : เอาแดดไปผลิ ต โซลาร์ เ ซลล์ ไ งครั บ ประเทศเราจะเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่เยอะที่สุด ในโลก แล้วก็แปลงพลังงานแดดไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งออกขายทั่วโลก ตั๊ก: สุดยอดเลยโก๊ะ! ถ้างั้นเราเอาแดดไปแลก กับประเทศเมืองหนาวได้มยั้ เอาไปเลย ผมขายให้ถกู ๆ ด้วย เพราะว่าประเทศผมมีเยอะ น้าค่อม: ที่ตั๊กว่ามาก็น่าสนใจนะ เพราะจริงๆ ทุกวันนีเ้ ราก็ขายแดดให้ฝรัง่ ทีม่ าเทีย่ วบ้านเราอยูแ่ ล้ว เพราะบ้านเขาไม่มีไง เขาก็เลยต้องมาเอาที่บ้านเรา มั น ก็ ถื อ ว่ า แดดบ้ า นเราเป็ น สิ น ค้ า อย่ า งหนึ่ ง นะ อ๊อ! แล้วก็เอาแดดมาทำ�เนื้อแดดเดียวขายส่งออก ทั่วโลกได้ด้วย รับรองร๊วย...ยย! ตั๊ก: แล้วว่าแต่ผมไร้สาระ(ยิ้ม) Q: อยากให้ทั้งสามคนบอกวิธีลดโลกร้อนแบบ ง่ายๆ สไตล์ตัวเองเป็นการปิดท้ายการสนทนา แบบร้อนๆ นี้หน่อยครับ? ตัก๊ : ผมว่าตึกในเมืองเยอะเกินไป แถวบ้านผมมีท่ี เปล่าไม่ได้ เดีย๋ วเดียวคอนโดขึน้ แล้ว แต่ละตึกก็สงู เป็น สิบชัน้ พอมันมีเยอะๆ เข้า มันก็ทำ�ให้อากาศร้อนนะ โก๊ะตี๋: ผมว่าเราน่าจะแบ่งโซนตึกไปเลย อย่าง สีลม ประตูนํ้าที่จำ�เป็นต้องมีตึกเยอะๆ ก็สร้างกันไป แต่ยา่ นปริมณฑลทีห่ า่ งมาหน่อยก็หา้ มมีตกึ สูง แล้วก็ ต้องปลูกต้นไม้แทน ปลูกให้เยอะๆ เพื่อให้ออกซิเจน มันถ่ายเทไปย่านที่มีตึกเยอะๆ ด้วย น้าค่อม: บางทีมันเป็นเรื่องของความเจริญใน วงจำ�กัด ก็เลยทำ�ให้คนต้องเข้ามาแย่งกันอยู่แย่ง กันกิน อย่างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ย้ายไปอยู่ บางพลีมั้ย หรือเซ็นทรัลย้ายไปอยู่วังน้อย คนจะได้ กระจายออกไปข้างนอกกันบ้าง มันจะได้ไม่กระจุก อยู่แต่ในเมือง โก๊ ะ ตี๋ : ก็ ดี น ะ ย้ า ยเอ็ ม โพเรี ย มไปบางบ่ อ พารากอนไปมหาชัย อะไรอย่างงี้ น้าค่อม: แล้วเชื่อผมเถอะ ถ้าของคุณดี ต่อให้ ไกล คนก็ตามไปใช้บริการแน่นอน ตั๊ก: ดีๆ ว่าแต่ แล้วมันเกี่ยวกับลดโลกร้อนตรง ไหนอ่ะน้า? (ยิ้ม)

A p r i l 2013

27


Special interview

28

A p r i l 2013


Special interview

สวยใสซัมเมอร์ มิ้งค์-หงส์ & แพรว

ร้อนกาย แต่ไม่ควรร้อนใจ ว่าแล้วมาพูดคุยกับ 3 สาว “มิ้ ง ค์ - ยู มิ โ กะ สุ ชิ ย ะ, หงส์ - แก้ ว มณี วัฒนวรากุล & แพรว-พิชญาภร สุวรรณวุฒิพิจัย” ถึงเรือ่ งราวซัมเมอร์สดใสๆ เพือ่ คลายร้อนสบาย ตัวสบายใจกันดีกว่า Q: สถานที่คลายร้อนที่สาวๆ อยากไปมากที่สุด ในตอนนี้? แพรว: อยากไปเสม็ดค่ะ แพรวเป็นคนชอบไป ทะเล แต่ยังไม่เคยไปที่เสม็ดสักที ถ้าได้ไปกับเพื่อนๆ คงน่าจะสนุกดี (ยิ้ม) มิ้งค์: มิ้งค์อยากไปมัลดีฟส์ เพราะเหมือนเป็น สถานที่ที่ทุกคนอยากไปให้ได้สักครั้งในชีวิต มิ้งค์ อยากไปเห็นทะเลสวยๆ นํ้าใสๆ แล้วขอไปก่อนที่ มันจะจม แต่นี่ก็มีข่าวว่าจะจมมาตั้งนานแล้ว ตอน มิ้งค์ไปก็อย่าเพิ่งจมล่ะกัน (หัวเราะ) Q: เวลาอากาศร้อนๆ มีสไตล์การคลายร้อนที่ได้ ผลแบบไหนกันบ้าง? หงส์: กินไอศกรีมค่ะ มันจะฟินมาก...กก ปกติ ช่วงหน้าร้อน หงส์ชอบกินอาหารเย็นๆ มันจะทำ�ให้เรา ไม่หงุดหงิด และอารมณ์ดีขึ้นค่ะ (ยิ้ม) แพรว: เอาถังใส่นํ้ามาเลยค่ะ แล้วก็เทแป้งเย็น ลงไป จากนั้นก็คนให้เข้ากัน Q: แล้วก็ยกดื่ม? แพรว: ไม่ช่าย...ยย (หัวเราะ) ยกราดตัวเลยค่ะ แพรวทำ�บ่อย ช่วยแก้ร้อนได้ดีมาก มิ้งค์: มิ้งค์เกือบจะคล้ายๆ ของแพรว แต่มิ้งค์จะ แค่อาบนํ้าบ่อยๆ ว่างเป็นอาบ ก็พอช่วยให้คลายร้อน ไปได้ค่ะ Q: เคยมีประสบการณ์การเล่นนํ้าสงกรานต์ที่ ลืมไม่ลงมั้ย? แพรว: แพรวเคยไปงานสงกรานต์ที่หมู่บ้าน ในจังหวัดหนองคาย แพรวชอบตรงทีค่ วามเป็นกันเอง ง่ายๆ สบายๆ จำ�ได้วา่ ไปเดินอยูใ่ นวงแตรวง สนุกมาก เป็นสงกรานต์ครั้งหนึ่งที่ประทับใจเลยล่ะ (ยิ้ม) มิ้งค์: ปกติมิ้งค์จะเล่นนํ้าอยู่หน้าบ้าน แต่มีหน หนึ่งไปเล่นนํ้าที่เชียงใหม่กับครอบครัว แล้วมีโอกาส

ได้ขึ้นท้ายกระบะสาดนํ้า ด้วยความที่ไม่เคยไงคะ เรา ก็เล่นนํา้ มันส์มาก แต่กเ็ ล่นเอาตัวดำ�ไปเลยวันนัน้ (ยิม้ ) หงส์: ของหงส์เป็นประสบการณ์สงกรานต์แบบ หลงๆ ค่ะ (ยิ้ม) มีอยู่ปีหนึ่ง คุณแม่ให้ไปเที่ยวเล่นนํ้า กั บ เพื่ อ นๆ ได้ เ ป็ น ครั้ ง แรก หงส์ ก็ เ อาโทรศั พ ท์ ใ ส่ ถุงพลาสติกอย่างดีเลย แต่ด้วยความที่คนเยอะมาก หงส์เลยหลงกับเพื่อนๆ พอหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อ จะโทรหาเพื่อน ปรากฏนํ้าเต็มถุงเลย (หัวเราะ) เบอร์ เพือ่ นๆ ก็อยูใ่ นมือถือนัน่ หมด จำ�ไม่ได้ซกั เบอร์ สุดท้าย ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรเรียกคุณแม่ให้มารับกลับ บ้ า น สรุ ป ว่ า งานนั้ น ได้ เ ล่ น นํ้ า กั บ เพื่ อ นแป๊ บ เดี ย ว กลับมาเล่นที่บ้านเหมือนเดิม (หัวเราะ) Q: ให้ คิ ด สนุ ก ๆ อยากเห็ น หนุ่ ม คนไหนถ่ า ย ชุดว่ายนํ้าขึ้นปกมากที่สุด? หงส์: น้าค่อม ชวนชื่นมั้งคะ (หัวเราะ) หนูว่ามัน จะเป็นปรากฎการณ์ของซัมเมอร์เลยล่ะ แพรว: แพรวขอแนวหล่อแล้วกัน ขอเป็นพี่ติ๊กเจษฎาภรณ์ ด้วยเหตุผลว่า พี่เค้าหล่ออมตะจริงๆ ขนาดแต่งงานไปแล้วก็ยังหล่อไม่ลดละ หล่ออมตะ นิรันดร์กาล (หัวเราะ) Q: ถ้าให้ออกกฎเพื่อประเพณีสงกรานต์ที่ดีมี คุณภาพ ทั้ง 3 สาวอยากจะออกกฎอะไรกันดี? มิง้ ค์: ออกกฎ “ห้ามลวนลาม” เพราะมิง้ ค์มคี วาม รู้สึกว่าทุกวันนี้ประเพณีสงกรานต์กลายเป็นประเพณี การลวนลามไปแล้ว อยากให้ทุกคนเล่นสงกรานต์ แบบไม่ต้องล่วงเกินกัน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดีๆ ของ เราไว้ด้วยค่ะ แพรว: แพรวขอเป็นกฎ “ห้ามถอด” แล้วกัน เพราะอย่างทีส่ ลี มทีเ่ ค้าถอดกัน แพรวว่ามันก็เยอะไป หน่อย อยากให้เราเล่นสงกรานต์แบบสุภาพ เอาแต่ พอเหมาะดีกว่าค่ะ มิง้ ค์: ขอออกกฎ “ห้ามนอนอยูบ่ า้ น” ได้มยั้ อยาก ให้ทกุ คนออกมาเล่นนํา้ กัน เพราะประเพณีนปี้ นี งึ มีแค่ หนเดียว จะได้มาร่วมสนุกกัน แต่กข็ อให้ทกุ คนปฏิบตั ิ ตามกฎของทัง้ มิง้ ค์กบั แพรวด้วยนะคะ เราจะได้แฮปปี้ สงกรานต์กัน (ยิ้ม) Q: สมมติว่าสามารถเลือกฤดูกาลได้ อยากให้

12 เดือนของประเทศไทยมีฤดูอะไรบ้าง? หงส์: ขอสลับกันวันละฤดูเลยได้มยั้ คะ (หัวเราะ) หรือไม่กช็ ว่ งกลางวันเป็นหนาว พอตกกลางคืนเป็นฝน จะได้นอนอยู่บ้านสบายๆ (ยิ้ม) มิ้งค์: มิ้งค์ของ่ายๆ ว่า ไม่อยากมีฤดูที่มีอุณหภูมิ สูงถึง 40 องศาเป็นพอ ขอแค่นั้นเลย เพราะตอนนี้เรา กำ�ลังจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เอาเป็นว่า ขออุณหภูมิ สูงสุดไม่เกิน 30 องศา แล้วมีอุณหภูมิปกติซัก 18-19 องศา น่าจะชิลล์ที่สุด Q: อยากให้สาวๆ แนะนำ�วิธลี ดโลกร้อนทีส่ ามารถ ทำ�ได้งา่ ยๆ แต่ชว่ ยโลกได้จริงๆ? มิ้งค์: อยากให้คนเลิกสูบบุหรี่ เพราะมันมีผลต่อ ความร้อนของโลก ลองคิดดูสิว่า ยิ่งสูบกันมากๆ มันก็ จะเกิดทัง้ ควัน ทัง้ ความร้อน นีย่ งั ไม่นบั เรือ่ งสุขภาพอีก นะ เพราะฉะนั้น มาลดโลกร้อนด้วยการเลิกสูบบุหรี่ เถอะค่ะ หงส์ : ของหงส์ขอลดการใช้พลาสติกแล้วกัน อย่างทุกวันนี้เวลาไปถ่ายละคร หงส์ก็จะใช้กล่องข้าว ส่ ว นตั ว เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ต่ า งๆ เรื่องแบบนี้ถ้าช่วยกันคนละเล็กละน้อย มันจะทำ�ให้ เกิดผลที่ใหญ่ขึ้นได้ แพรว: แพรวขอรณรงค์ให้ใช้กระติกนํ้าส่วนตัว ไปไหนก็พกกระติกของตัวเองไป มันจะช่วยลดการใช้ แก้วกระดาษ แก้วพลาสติก และยังมีความสะอาด ปลอดภัยอีกด้วย

A p r i l 2013

29


Special interview

30

A p r i l 2013


Special interview

รื่นรมย์รับลมร้อนกับ 3 ดีเจ เจมส์-อาร์ต & จอมยุ่ง

เป็น 3 ดีเจอารมณ์ดีแห่งคลื่น 94 EFM สำ�หรับ “เจมส์-จิตตริน กุลกัลยาดี, อาร์ต-มารุต ชื่นชม บูรณ์ & จอมยุ่ง-ต่อตระกูล พ.ชุติมา” โดยงานนี้ จะขอมาเฮฮารับลมร้อนกันแบบไม่กลัวแสงแดด กันเลยทีเดียว Q: ร้อนนีม้ สี าวคนไหนทีม่ าสวมบิกนิ ถี า่ ยแบบขึน้ ปกนิตยสารแบบโดนใจกันบ้าง? เจมส์ : ต้องคนนี้เลยครับ พี่สาวผมเอง-ลุลา ที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยในลุคสาววินเทจ แต่พอ ถ่ายแบบบิกินี โอ้โห! เซ็กซี่ไม่ใช่เล่น แถมไปรู้ข่าว มาว่า ช่วงนี้พี่ลุลาชอบไปเล่นเซิร์ฟบอร์ด หุ่นก็เลยฟิต แอนด์เฟิร์มอย่างที่เห็น ผมถือว่าเป็นนางแบบบิกินี ปีนี้ที่เซอร์ไพรส์มาก (ยิ้ม) จอมยุ่ง: โดนใจผมสุดๆ ต้อง 2 สาวโฟร์-มดเลย ครับ ก็ไม่คิดว่าจะมีรูปร่างที่เซ็กซี่อย่างนี้ เรียกว่าสวย แรง เซ็กซี่ ขยี้ใจหนุ่มๆ ที่สุด อาร์ต: คนนี้โดนใจและมาแรงสำ�หรับผมมาก ครับ พีเ่ จนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ ถึงขัน้ ต้องซือ้ เก็บ หุน่ และ การโพสท่าละลายใจผมมาก เจมส์: เช็ดนํ้าลายด้วยอาร์ต อาร์ต: (ยกมือปาด) Q: สมมติว่าซัมเมอร์นี้ให้ควงสาวคนไหนก็ได้ไป เที่ยวพักผ่อน ทั้ง 3 คนอยากพาใครไปเที่ยวมาก ที่สุด? อาร์ต: แพนเค้กครับ ด้วยเหตุผล ขาว แบ๊ว สวย ชอบ—จบ! ตอบไปแบบนีแ้ ล้วพีห่ มวดหมีจะมาจัดการ ผมมั้ยเนี่ย? (ยิ้ม) เจมส์: ผมขอพาน้องพลอย หอวัง ไปเทีย่ วรับลม ร้อนแล้วกัน เพราะน้องเค้าเป็นคนตลก เซอร์ เปรี้ยว น่าจะไปทำ�กิจกรรมซัมเมอร์ๆ กับเราได้ทุกแบบ จอมยุ่ง: ผมอยากพาคุณแม่ของผมเองไปเที่ยว ครับ อันนี้ไม่ได้พูดให้ดูเป็นคนดี แต่ผมไม่ค่อยได้ พาแม่ไปเที่ยวไหนเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากพาแม่ไป เที่ยวบ้าง อาร์ต: จอมยุง่ ตอบแบบนีพ้ วกเราก็เสียคนสิครับ งั้นผมขอเปลี่ยนเป็นพาคุณยายไปเที่ยวแทนละกัน

(หัวเราะ) เจมส์ : ไม่ ไ ด้ ก ารแล้ ว ล่ ะ ผมเปลี่ ย นเป็ น พา พี่ ฉ อด (สายทิ พ ย์ มนตรี กุ ล ณ อยุ ธ ยา-ผู้ บ ริ ห าร เอไทม์ฯ) ไปเที่ยวบ้าง ดูดีขึ้นเยอะ (ยิ้ม) Q: เห็นสงกรานต์ใครๆ ก็ต้องไปข้าวสาร สีลม เชียงใหม่ หรือไม่ก็ขอนแก่น ถ้าไม่ใช่สถานที่ เหล่านี้ อยากจะไปเล่นนํ้าที่ไหน? จอมยุ่ ง : ผมขอเช่ า สตู ดิ โ อเปล่ า ๆ แล้ ว ชวน นางแบบเซ็กซี่ๆ มาเล่นนํ้าด้วยกัน อาร์ต-เจมส์: ไปด้วย...ยยยย เจมส์: ไปเสม็ดดีกว่า คือเราสาดนํ้าจืดกันมาจน เบื่อแล้ว ลองไปสาดนํ้าทะเลเปลี่ยนรสชาติกันบ้าง แล้วไปทะเลก็ต้องใส่บิกินีใช่มั้ย ฉะนั้น เชื่อว่าเวลา สาดนํ้ากัน ก็น่าจะตื่นเต้นมากขึ้น จอมยุ่ง-อาร์ต: ไปด้วย...ยยย Q: ประเทศไทยแดดดี สุ ด ๆ ถ้ า สมมติ ใ ห้ เ อา แสงแดดไปแลกกับอะไรได้ อยากแลกกับอะไร? เจมส์: กับนํ้ามันมั้ย ตอนนี้จะไม่เหลือใช้กันอยู่ แล้ว แพงด้วย อาร์ต: จริงๆ ผมอยากแจกแสงแดดกับคนที่มี กลิน่ อับในร่มผ้า เพราะผมจะมีปญ ั หามากกับกลิน่ อับ พวกนี้ ถ้าไล่แจกได้ ผมจะเอาไปให้ตากผ้าให้สะอาด ขึ้น เอามั้ยครับคุณเจมส์ คุณจอมยุ่ง (ยิ้ม) เจมส์: แดดบ้านผมเยอะแล้วครับ รับประกัน เสื้อผ้าหอมทุกตัว (ยิ้ม) Q: ถ้าสมมติให้รัฐออกกฎอะไรก็ได้เพื่อหน้าร้อน นี้ อยากให้ออกกฎอะไร? อาร์ต: ขอให้มีวันหยุดขับรถแห่งชาติซัก 1 วัน เอาแบบนอนบนถนนได้เลยนะ ผมว่าคงเซฟนํ้ามัน ไปได้เยอะเลยล่ะ ไหนจะเรื่องมลภาวะอีก เจมส์: ผมอยากให้มีกฎที่ว่า ทุกคนเกิดมาต้อง มีหน้าทีด่ แู ลต้นไม้คนละ 5 ต้น สมมติในครอบครัวหนึง่ มี 4 คน ก็ต้องปลูกต้นไม้กัน 20 ต้น ยิ่งถ้าคิดเป็น ประชากรโดยรวมของประเทศยิง่ เยอะเข้าไปอีก ซึง่ ผม เชื่อว่าถ้าทำ�ได้จริง เราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกมาก แล้ว จะต้องมีอากาศดีๆ ขึ้นอย่างแน่นอน Q: ทุกวันนี้ค่า SPF มีค่า +++ ขึ้นไม่รู้กี่เท่า แต่ใน

ทางกลับกัน จำ�นวนต้นไม้ในประเทศกลับลดน้อย ลง มีความคิดเห็นอย่างไร จอมยุ่ง: มันควรต้องตระหนักแล้วล่ะว่า ทำ�ไม เราถึงต้องใช้ครีมกันแดดที่ป้องกันแสงแดดมากขึ้น ทุกที ถ้าอีกหน่อยค่า SPF เป็น 100++ แล้วเราจะอยู่ กันยังไง เจมส์: ผมว่าเราชอบไปแก้ปญ ั หากันทีป่ ลายเหตุ นะ คือคุณไปคิดค้นหาเครือ่ งป้องกันแสงแดด แต่กลับ ไม่สนใจที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมา ยังไงก็ไม่มีทางแก้ ปัญหาได้หรอก ผมว่าย้อนกลับไปที่ผมบอก ปลูก ต้นไม้คนละ 5 ต้น ลองดูสิ ถ้าทำ�ได้ ลืมเรื่องค่า SPF ไปได้เลย อาร์ต: ผมเห็นด้วยกับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะ ครับ แต่ถ้าตอนนี้มันยังโตไม่ทัน ผมก็อยากขอบริษัท ทีผ่ ลิตโลชัน่ ครีมกันแดดให้ท�ำ ให้คา่ SPF มันจริงอย่าง ตัวเลขแจ้งไว้ดว้ ย เพราะหลายครัง้ ทีผ่ มรูส้ กึ ว่าทาครีม กั น แดดแล้ ว มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ยอะไรผมเลย อยากให้ มันกันแดดได้จริงๆ เหมือนกับตัวเลขบอกไว้ ผมขอ แค่นี้ล่ะ Q: อยากให้ทั้ง 3 คนช่วยแนะนำ�วิธีลดโลกร้อน ที่ถ้าทำ�ได้จะช่วยโลกให้หายร้อนได้จริงๆ? เจมส์: ผมว่าถ้าการคมนาคมบ้านเราดีขึ้นกว่านี้ เราจะลดการใช้รถยนต์สว่ นตัวไปได้มาก นอกจากมัน จะช่วยลดมลภาวะลงแน่ๆ แล้ว มันยังทำ�ให้เงินที่อยู่ ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกด้วย จอมยุง่ : อยากให้ตกึ ใหญ่ๆ ในเมืองใช้กระจกติด ฟิ ล์ ม ให้ ห มดเลย เพราะกระจกพวกนี้ มั น สะท้ อ น แสงแดดโดยไม่จำ�เป็น บางทีทำ�ให้ความร้อนมากขึ้น อีกด้วย ถ้าให้ดีทำ�กระจกให้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ จะ ได้เก็บแสงแดดไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าไปซะเลย อาร์ต: ผมลองสูตรนี้มาแล้ว เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 26 องศา แล้วอัดพัดลมเข้าไป ค่าไฟถูกกว่าเปิดแอร์ ที่ 25 องศาชั ว ร์ ๆ ผมลองมาแล้ ว เห็ น ผลได้ จ ริ ง ประหยัดด้วย (ยิ้ม)

A p r i l 2013

31


32

A p r i l 2013


Cover story

บินไปอย่างใจปรารถนา...อุษณีย์ วัฒนฐานะ เรื่อง สันทัด ภาพ Kitti แต่งหน้า ธนิก เศรษฐกุลชำ�ธง ผม ธนนท์ ทรงศิล สไตล์ลิสต์ ศรัญญ่า อารียากุล ชุดว่ายนํ้า Streamline กระเป๋า & รองเท้า Tracy & Belle แว่นตา Playboy สถานที่ Sea Sand Sun Resort & Spa Pattaya

A p r i l 2013

33


Cover story

กลับมาถ่ายแบบชุดว่ายนํ้าอีกครั้งในปีนี้ ต้อง เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษบ้างมั้ย? ก็มีเตรียมตัวบ้างค่ะ ซิตอัพวันละ 200 ครั้ง วิ่งอีก วันละ 1 ชั่วโมง แล้วโชคดีตอนที่หนังสือ Q ติดต่อมา ให้ ถ่ า ยปกชุ ด ว่ า ยนํ้ า เป็ น ช่ ว งที่ น กกำ�ลั ง ตั้ ง ใจจะ ไดเอทอยู่พอดี คือที่ผ่านมา เราออกกำ�ลังกายมา ตลอด แต่เราไม่ได้เบิร์นร่างกาย ก็เลยทำ�ให้ตัวเรา ใหญ่ขนึ้ อย่างสมมติเราเข้าฟิตเนสไปยกเวท มันจะได้ กล้ามขึ้นมาก็จริง แต่เวลาเรากินกลับเข้าไปมันจะ ทำ�ให้ ตั ว เราใหญ่ ม ากขึ้ น แต่ ถ้ า หากเรารู้ จั ก เบิ ร์ น ร่างกาย หมายถึงรีดเอาแป้ง หรือเอาส่วนเกินออกไป พอเวลาเราไปออกกำ�ลังปุ๊บ กล้ามที่ได้มันจะเป็น กล้ามเนื้อแท้ๆ ค่ะ อธิบายละเอียดขนาดนี้ แสดงว่านกต้องเป็นคน ดูแลใส่ใจในร่างกายมากพอสมควร? นกเป็นคนชอบทำ�กิจกรรมหลายอย่าง เคยขี่ม้า เล่นเจ็ตสกี ฟันดาบ คือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแบบ ผู้ชายๆ มาก (ยิ้ม) อย่างตอนนี้ก็ไปเรียนมวยไทยมา ได้ 6 เดือนกว่าแล้ว นึกยังไงถึงอยากไปเรียนต่อยมวย? เพราะเป็นคนชอบความรุนแรง (หัวเราะ) ไม่ใช่ๆ คืออย่างที่บอกว่าชอบเล่นกีฬาแบบผู้ชายๆ หน่อย แล้วพอดีมีเพื่อน (มาริสา แอนิต้า) ชวนไป เราก็เลย อยากลองดู ซึ่งทุกวันนี้เพื่อนที่ชวนหายไปไหนหมด ไม่รู้ เหลือแต่เราอยู่คนเดียว(ยิ้ม)จำ�ได้ว่าวันแรกไป เรียนปุ๊บ กลับมาถึงบ้านถอดเสื้อไม่ได้ เพราะยกแขน ไม่ขนึ้ ปวดมาก (ยิม้ ) นีข่ นาดว่าเข้าฟิตเนสเป็นประจำ� นะคะ แต่ความจริงการเข้าฟิตเนสมันจะได้กล้ามเนื้อ แค่เพียงบางส่วน ซึง่ ส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้ พอไปเล่นกีฬามวย เข้าก็จะปวด แต่ก็ปวดแค่ช่วงแรกๆ ค่ะ หลังๆ พอเริ่ม เข้าที่ก็สบายแล้ว (ยิ้ม) แสดงว่าทุกวันนีก้ ลายเป็น “อุษณียโ์ ป้งเดียวจอด” ไปเรียบร้อยแล้ว? โป้งเดียวจอดนี่ปืนใช่มั้ย (หัวเราะ) ไม่ถึงขนาด นั้ น หรอกค่ ะ ความตั้ ง ใจของเราคื อ ไปเรี ย นเพื่ อ ออกกำ�ลังกาย ไม่ได้หวังจะไปต่อยกับใคร แต่ก็ไม่แน่ ถ้าในกรณีทเี่ กิดมีเรือ่ งมีราวขึน้ มาจริงๆ อย่างน้อยเรา ก็รวู้ ธิ เี ตะต่อยทีถ่ กู ต้อง แถมครูทสี่ อนก็ยงั ชมว่านกเตะ สวยกว่าผู้ชายอีกนะ (ยิ้ม) แสดงว่ามีแววด้านนี้ไม่ใช่เล่น? (หัวเราะ) เปล่าค่ะ ส่วนมากผู้ชายจะขาตึงไงคะ ผู้หญิงจะตัวอ่อนกว่า เวลาเตะ-ท่าก็เลยสวยกว่า แต่ ถ้าเทียบแรงเตะในผู้หญิงด้วยกัน ของนกก็ถือว่าแรง อยู่นะ เรื่องของเรื่อง เราขาใหญ่ไง ก็เลยเตะหนัก (หัวเราะ)

34

A p r i l 2013

จบจากเรือ่ งเตะต่อย มาเข้าเรือ่ งงานกันบ้างดีกว่า? ตอนนีม้ ถี า่ ยละครอยู่ 3 เรือ่ งค่ะ เรือ่ งฟ้าจรดทราย, เลือดเจ้าพระยา แล้วก็เรื่องยมบาลเจ้าขา แต่ละเรื่อง ก็แต่ละแนวมากๆ (ยิม้ ) อย่างฟ้าจรดทราย เรือ่ งนีถ้ า่ ย มานานแล้ว นกรับบทเป็นพระชายา คาแรคเตอร์จะ นิ่งๆ ดูเป็นผู้ใหญ่ จะคอยช่วยเหลือนางเอก ส่วนเรื่อง เลือดเจ้าพระยาเป็นละครแนวบู๊ แต่ในส่วนของนกเอง จะไม่ได้บกู๊ บั เค้าหรอก หน้าทีห่ ลักๆ คือเล่นเป็นตัวร้าย (ยิ้ ม ) เราเล่ น เป็ น คู่ ห มั้ น คู่ ห มายของพระเอก แต่ พระเอกไปรักนางเอกแล้วเกิดอุบัติเหตุความจำ�เสื่อม พอเค้ามาอยูก่ บั เราก็จะคอยนึกถึงแต่นางเอก ส่วนเรา ก็ จ ะคอยตามหึ ง หวงว่ า กั น ไป (ยิ้ ม ) เรื่ อ งสุ ด ท้ า ย ยมบาลเจ้าขา เป็นแนวตลก ได้เล่นเป็นนางฟ้าด้วยนะ (หัวเราะ) เป็นละครเบาๆ แต่แฝงไว้ดว้ ยสาระเรือ่ งการ ทำ�บุญทำ�กรรมค่ะ

สมัยเด็กๆ อยากเป็น นักแสดงมาก...มันทำ�ให้ เราสามารถไปใช้ชีวิตเป็น คนอื่นได้ สมมติคนอื่นๆ เกิดมามีชีวิตเดียว ได้เป็น อย่างเดียว แต่เราสามารถ เป็นอะไรได้หลายๆ อย่าง นกว่าเสน่ห์ของการแสดง มันอยู่ตรงนี้ล่ะ

3 เรื่อง 3 แนว ชอบเรื่องไหนที่สุดครับ? ชอบคนละแบบ อย่างฟ้าจรดทรายเป็นละครที่ สวยมาก แล้ ว ก็ มี ก ารใช้ โลเคชั่ น ถ่า ยทำ�เยอะมาก ซึ่ ง ต้ อ งบิ น ไปถ่ า ยกั น ถึ ง อิ ยิ ป ต์ ด้ ว ย ส่ ว นเรื่ อ งชุ ด การแต่งกายก็สวยเหมาะกับเรา (หัวเราะ) ดู จ ากเค้ า โครงหน้ า ของนกก็ ค ล้ า ยคลึ ง ไปทาง คนเชื้อสายแขกพอสมควร? ใช่ ค่ ะ ล่ า สุ ด เพิ่ ง ได้ ไ ปเดิ น แบบในชุ ด ของ ชาวมุสลิม มีแต่คนทักว่าแต่งขึ้นมาก เพราะหน้าเรา จะออกไปทางแขกขาว (ยิ้ม) ขออนุ ญ าตย้ อ นไปเมื่ อ วั น ที่ เ พิ่ ง ก้ า วเข้ า มาใน วงการบันเทิง นกเริ่มต้นเข้ามาได้อย่างไร? นกเป็นคนจันทบุรี เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยที่ ม.กรุงเทพ เอกการแสดง สาเหตุที่เลือกเรียนด้านนี้ เพราะเป็นคนชอบการแสดง สมัยเด็กๆ อยากเป็น

นักแสดงมาก (หัวเราะ) จนกระทั่งเรียน ม.กรุงเทพ อยู่ปี 3 ก็ได้ไปประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สของ ช่อง 7 ซึ่งก็ได้ตำ�แหน่งมิสป็อปปูล่ามาครอง จากนั้น ก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง และได้เล่นละครเรือ่ งแรก ในชีวิตเรื่อง...เกิดแต่ตม กับผลงานละครเรื่องแรก รู้สึกยังไงบ้าง? รูส้ กึ ว่าแข็งมาก (หัวเราะ) คือเราก็เรียนด้านละคร เวทีมานะคะ แต่กับละครทีวีมันไม่เหมือนกัน ซึ่งต้อง ปรับเยอะ ทางพีๆ่ ทีมงานเค้าก็บอกว่าเล่นโอเค แต่ใน ความรู้สึกของเรามันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ เวลาพู ด ก็ จ ะเกร็ ง ๆ แถมพู ด เหน่ อ ด้ ว ย (หั ว เราะ) ตอนที่ถ่ายทำ�ก็ไม่ได้สังเกตนะ พอกลับมาดูที่เล่นไป ก็แอบตกใจ...ทำ�ไมชั้นพูดเหน่ออย่างนี้เนี่ย (หัวเราะ) ย้อนถามหน่อย...ทำ�ไมถึงเป็นคนทีช่ อบการแสดง? มั น ทำ�ให้ เ ราสามารถไปใช้ ชี วิ ต เป็ น คนอื่ น ได้ สมมติคนอื่นๆ เกิดมามีชีวิตเดียว ได้เป็นอย่างเดียว แต่เราสามารถเป็นอะไรได้หลายๆ อย่าง นกว่าเสน่ห์ ของการแสดงมันอยู่ตรงนี้ล่ะ ถึงวันนี้นกเล่นละครมากี่ปีแล้ว? 8 ปีค่ะ แล้วละครเรื่องไหนที่ชอบที่สุดตั้งแต่เล่นมา? (ทำ�ท่าคิดนิดนึง) น่าจะเป็นเรื่องดั่งดวงหฤทัย เพราะว่าเรือ่ งนัน้ เป็นละครพีเรียด ก็เลยได้แต่งตัวสวย (ยิ้ม) แล้วก็ยังได้ทำ�อะไรที่ไม่เคยทำ�อีกหลายอย่าง ทัง้ ขีม่ า้ ยิงธนู ฟันดาบ คือตามบทในเรือ่ งจะเป็นผูห้ ญิง ที่เก่งมาก แล้วส่วนตัวก็ชอบกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว จำ�ได้ว่าไปเรียนขี่ม้าแล้วตกม้าถึง 5 ครั้ง แต่ก็ไม่เข็ด เพราะชอบ (หัวเราะ) จนนักแสดงผู้ชายในเรื่องอย่าง เวียร์ (ศุกลวัฒน์), เติ้ล (ธนพล), เชน (ณัฐวัฒน์) แซว เราว่าเป็นเจ๊โหด คือเป็นคนที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว (ยิ้ม) ทุกวันนี้ถือว่าเอาอยู่หรือยังกับการแสดง? นกว่ายังนะ แต่โอเค มันค่อยๆ ดีขึ้น ทุกวันนี้ก็ยัง ไม่คอ่ ยพอใจนะคะ ยังมีคอมเม้นท์ตวั เองตลอด บางที จบงานกลับบ้านไปก็เครียด เป็นเพราะเราอ่านบทแล้ว ตั้งความหวังไว้ว่าควรจะเล่นแบบนี้ๆ นะ แต่บางครั้ง มันไม่ถงึ กับทีเ่ ราตัง้ ไว้ เราก็จะนอยด์ แต่กพ็ ยายามจะ พัฒนาให้มันดีขึ้นไปให้ได้ ถ้าจะถามว่า สิ่งที่ยากในเรื่องการแสดงสำ�หรับ นกคือเรื่องอะไร? การร้องไห้ค่ะ เพราะโดยธรรมชาติของนกเป็น คนทีร่ อ้ งไห้ยาก คือถ้าไม่สดุ ๆ จริงๆ จะไม่รอ้ ง แต่ละคร ไทยต้องร้องไห้เยอะ อย่างบางทีตามบทต้องเล่นเป็น คนดีแล้วถูกรังแก ซึ่งในชีวิตจริงของคนเราจะต้องสู้ ไว้ก่อนใช่มั้ยคะ แต่ตัวละครที่เป็นคนดีกลับร้องไห้ แรกๆ เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำ�ไมคนดีต้องอ่อนแอ


A p r i l 2013

35


36

A p r i l 2013


Cover story

ทำ�ไมไม่สู้ (หัวเราะ) ดังนั้น เวลาที่เราเล่นก็เลยจะส่ง อารมณ์ให้ร้องไห้ได้ยาก แต่ก็เว้นเฉพาะถ้าเป็นบทที่ โดนจริงๆ พออ่านแล้วอิน เราก็สามารถร้องออกมาได้ เลยนะ (ยิ้ม) อยู่ในวงการมา 8 ปี ถือว่าตอบโจทย์ความรัก ความชอบในเรื่องการแสดงของตนเองมากน้อย ขนาดไหนครับ? อย่ า งที่บ อกว่ า นกรั ก การแสดงมาตั้ง แต่ เ ด็ ก ๆ นกมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ทำ � งานด้ า นนี้ แต่ ก็ ย อมรั บ ว่ า การทำ�งานในวงการวันนีม้ นั ค่อนข้างตัน ด้วยความรูส้ กึ ว่าเราไม่คอ่ ยได้เล่นบททีห่ ลากหลาย มันจึงทำ�ให้เราไม่มี โอกาสพัฒนาด้านการแสดงเท่าไหร่ ตอนนีเ้ ลยมีความ รูส้ กึ ว่าอยากลองไปทำ�งานด้านหนังบ้างเหมือนกัน แล้วมีความเป็นไปได้ขนาดไหน? ก็มีความคิดอยู่นะคะ แต่งานหนังที่ว่านี้คือนก อยากลองทำ�งานเบื้องหลังด้วย โดยส่วนตัวเป็นคน ชอบดูหนังมาก แล้วก็มีโอกาสเรียนหนังมาบ้าง นกมี ความรูส้ กึ ว่างานหนังมันเหมือนงานศิลปะ เราสามารถ ใส่ความคิดต่างๆ ของเราลงไปได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอน นีก้ ว็ างแผนเก็บเงินเพือ่ ไปเรียนเพิม่ เติมทีเ่ มืองนอกอยู่ ด้วยค่ะ (ยิ้ม) แสดงว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนกในมุมที่ เป็นคนเบื้องหลังบ้าง? ชั ว ร์ ค่ ะ สิ้ น ปี นี้ ถ้ า เก็ บ ตั ง ค์ ทั น ก็ จ ะไปเรี ย นที่ นิวยอร์กอะคาเดมี่ ตัง้ ใจว่าจะไปเรียนฟิลม์ เมคกิง้ แล้ว ก็เรียนโฟโตกราฟี รวมทัง้ ด้านแอ็คติง้ เพิม่ เติมด้วย แต่ นกไม่ได้อยากเป็นผูก้ �ำ กับหนังหรอกนะ เราอยากเป็น โปรดักชั่น ดีไซน์มากกว่า (ยิ้ม) ถ้าให้ตงั้ ข้อสังเกตโลกการละครไทย พอนักแสดง เริ่มมีอายุมากขึ้น หรือมีบทบาทให้เล่นน้อยลง ก็มักจะต้องไปรับบท “พ่อ-แม่” อยู่เสมอ นกมี ความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องอายุการใช้งานของ นักแสดงไทยที่ดูน้อยเกินไปหรือเปล่า? มันคงมีหลายเหตุผลนะคะ อยูท่ ตี่ วั คนทีผ่ ลิตด้วย แล้วก็อยู่ที่กลุ่มคนดูด้วย เนื่องจากคนดูชอบดูอะไรที่ สวยๆ งามๆ เพราะฉะนัน้ ถึงเป็นคนแก่แล้วก็ตอ้ งดูสวย เค้ า ถึ ง เอาคนที่ อ ายุ ยั ง ไม่ เ ยอะมาเล่ น บทแม่ ไ งคะ แล้วอีกอย่าง การเอาคนแก่มาเล่นเป็นสาวมันยากกว่า การที่เอาคนสาวมาแต่งเป็นคนแก่ ดังนั้น เค้าถึงเอา คนสาวๆ มาเล่นบทคนแก่ง่ายกว่าค่ะ นกเองก็เคยรับบท “แม่” มาแล้ว ส่วนตัวมีความ รู้สึกอย่างไร? ถ้ามองว่ามันเป็นงาน เป็นหน้าที่ของนักแสดง นกไม่มีปัญหาเลย เพราะเราก็ต้องทำ�ตามหน้าที่ของ เรา แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ขอแค่ไม่ใช่บทแม่ทเี่ ดินผ่านฉากไป เฉยๆ ขอให้เราได้ใช้ความสามารถในการแสดงด้วย เราถึงจะโอเค

อย่างละครเรือ่ งโบ๊เบ๊ทนี่ กเล่นก็รบั บทเป็นยายแก่ เลย (ยิ้ม) นกว่ามันก็สนุกดี นกไม่ได้มายด์กับเรื่องนี้ เท่าไหร่ ถ้าตราบใดที่เรายังได้ใช้ความสามารถ และ เราไม่ได้เล่นเป็นแม่ทุกเรื่อง แบบนั้นอาจจะคิดมาก หน่อย (หัวเราะ) นกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เราจะมอง นะ สมมติว่าเล่นเรื่องนี้เป็นแม่ แต่เรื่องหน้ากลายไป เป็นเด็ก ม.ปลาย แบบนี้โอเค...นกว่าท้าทาย เพราะ มันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องเล่นให้คนดูเชื่อให้ได้ แต่ถ้า พูดถึงในแง่ของคนดู...ถ้าเค้ายึดติดว่าคนนี้เคยเล่น เป็นแม่มาแล้วก็เป็นแม่ไปเลย อันนี้เราคงไปห้าม ความคิดเค้าไม่ได้ (ยิ้ม) ณ วันนี้นกอายุเท่าไหร่แล้ว? เป็นคำ�ถามที่แรงที่สุดตั้งแต่คุยกันมา (หัวเราะ) ตอนนี้อายุ 31 แล้วค่ะ แต่ส่วนใหญ่คนที่เห็นเราใน ละครพอมาเจอจะทักว่าตัวจริงดูเด็ก ทำ�ไมถึงเอาไป เล่นเป็นแม่ มีลูกแล้วเหรอ (หัวเราะ) อันนี้ก็ตอบยาก นะคะ

เวลาทีเ่ ราคบใครสักคน มันจะมีเรือ่ งของความผูกพัน เข้ามาเกีย่ วข้องเสมอ บางทีรกั หรือเปล่าไม่รู้ แต่มนั คือความผูกพัน พอผูกพันก็ ต้องคบกันไป ทะเลาะกันไป สุดท้ายมันก็เจ็บอยูด่ ี ตอนนี้ เลยขออยูค่ นเดียว และไม่ได้ เหงา ไม่ได้ตอ้ งการความรัก แล้วคำ�ว่า “ที่สุด” ของการเป็นนักแสดงของนก ต้องเป็นอย่างไร? มันคือการที่เราได้รับบทอะไรซักอย่าง แล้วเรา สามารถเล่นออกมาได้ดี ดีในที่นี้คือ ทำ�ให้คนดูอินกับ สิง่ ทีเ่ ราเล่น มันเหมือนกับเราดูละครซักเรือ่ งสมัยเด็กๆ จนมาถึงวันนี้เราก็ยังจำ�ตัวละครในเรื่องนั้นได้ ถ้านก ทำ�ได้แบบนั้น นกถือว่าเราประสบความสำ�เร็จใน อาชีพของเราแล้ว การเป็นนักแสดงมันก็คือการเป็น เอนเตอร์เทนเนอร์ ที่เราต้องทำ�ให้คนดูโกรธ เกลียด หัวเราะ หรือร้องไห้ไปกับสิ่งที่เราเล่น ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ เราต้องทำ�ให้ได้ นกมี บทในฝั น ที่ อยากเล่ น เป็ น พิ เศษ เพื่ อโชว์ ความสามารถของตัวเองบ้างมั้ย? นกขอใช้ คำ � ว่ า บทอะไรก็ ไ ด้ ที่ เ ป็ น “บทที่ ดี ” ก็เท่านั้นเอง ส่วนจะเล่นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ (ยิ้ม)

วงการดาราช่วงนี้มีข่าวคราวเรื่องการข้ามค่าย ข้ามช่องกันเยอะ นกมีโครงการย้ายบ้านบ้างหรือ เปล่า? (ยิ้ม) ยังเหลือสัญญาอยู่ที่ช่อง 7 อีก 3 ปีค่ะ เรื่อง การย้ายช่องของนกคงไม่มี เพราะอย่างที่บอกไปว่า นกอาจจะรู้สึกตันๆ กับละครทีวี ถ้าถามว่าอยากลอง อะไรใหม่ ๆ นกคงอยากข้ า มสายไปสายหนั ง เลย มากกว่า คงไม่ข้ามไปช่องอื่น เพราะที่สุดก็คือละคร ทีวีเหมือนกัน ผ่านจากเรื่องข้ามค่าย...ข้ามมาถึงเรื่องความรัก กันบ้าง ขออนุญาตเช็ค Status ล่าสุดซักหน่อย? แฮปปี้ ไม่เหงา ลั๊ลลา อยู่กับเพื่อน อยู่กับลูกลิง (สัตว์เลีย้ ง) และโสด! (หัวเราะ)...โสดมาได้ปกี ว่าๆ แล้ว ค่ะ เรียกว่าช่วงนีเ้ ป็นช่วงอิม่ ๆ กับความรัก คือไม่ไขว่คว้า ทีจ่ ะหา ถ้าคิดว่าไม่ใช่จริงๆ ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะลองคบ (ยิม้ ) ฟังดูเหมือนเบื่อกับเรื่องความรัก? ไม่ได้เบือ่ ค่ะ และไม่ถงึ ขัน้ ปิดตัวเอง ก็มคี นเข้ามา คุยด้วยบ้าง ชวนไปกินข้าวบ้าง แต่ถ้าเรารู้สึกแต่แรก ว่าไม่ใช่ ก็จะไม่ฝืนลองคบ เพราะที่ผ่านมา เวลาที่เรา คบใครสั ก คนมั น จะมี เ รื่ อ งของความผู ก พั น เข้ า มา เกีย่ วข้องเสมอ บางทีรกั หรือเปล่าไม่รู้ แต่มนั คือความ ผูกพัน พอผูกพันก็ตอ้ งคบกันไป ทะเลาะกันไป สุดท้าย มันก็เจ็บอยูด่ ี ตอนนีเ้ ลยขออยูค่ นเดียว และไม่ได้เหงา ไม่ได้ต้องการความรัก เพราะมีอะไรให้ทำ�เยอะแยะ ที่สำ�คัญ มีความรู้สึกว่าเรามีความรักในรูปแบบอื่นๆ มาเติมเต็มแล้ว (ยิ้ม) พอจะยกตัวอย่าง “ความรักในรูปแบบอื่น” ของ นกให้ฟังได้มั้ย? รักสุขภาพไงคะ (ยิ้ม) ทั้งออกกำ�ลังกาย ดูแล ตัวเอง แล้วก็ยังมีเพื่อนๆ ที่ไม่ทำ�ให้เราเหงา นอกจาก นั้นก็ยังมีกิจกรรมสารพัดที่วางแผนว่าจะทำ�อีกเพียบ แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว จากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมา ทำ�ให้นก มีเงื่อนไขกับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาอย่างไร บ้าง? จริงๆ เป็นคนสเป็กเยอะ จนเพื่อนๆ แซวว่าคงหา แบบทีอ่ ยากได้ไม่ได้แน่นอน (ยิม้ ) คือจากประสบการณ์ ความรักที่ผ่านๆ มา มันทำ�ให้เรารู้ข้อดีข้อเสียไปหมด ดังนั้น สิ่งที่ต้องการในรักครั้งใหม่มันจึงยิ่งกลายเป็น สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องมีแน่ๆ เลยก็คือ เรื่องของความซื่อสัตย์ กำ�ลังจะบอกว่าที่ผ่านมาพบเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้? จริงๆ ชอบผู้ชายเจ้าชู้ แต่ไม่ชอบผู้ชายสำ�ส่อน เจ้ า ชู้ กั บ สำ � ส่ อ นไม่ เ หมื อ นกั น นะ คนเจ้ า ชู้ คื อ คน ปากหวาน ชอบแซวผู้หญิงไปเรื่อย ซึ่งถ้าคุณโสดอยู่ ก็ ไ ม่ ว่ า แต่ ถ้ า คุ ณ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะมี แ ฟน คุ ณ ก็ ค วร จะหยุด แต่ถ้าหยุดไม่ได้ ช่วยกรุณาบอกก่อนว่าหยุด A p r i l 2013

37


38

A p r i l 2013


A p r i l 2013

39


Cover story

40

A p r i l 2013


Cover story

A p r i l 2013

41


42

A p r i l 2013


Cover story

ไม่ได้ เราจะได้รู้ซะก่อน ไม่งั้นมันไม่แฟร์กับเรา (ยิ้ม)

ก็ขอสวยไว้ก่อน (ยิ้ม)

เห็ น มี ข่ า วออกมาว่ า หนุ่ ม ฝรั่ ง ตรงสเป็ ก นก มากกว่าหนุ่มไทย จริงเท็จอย่างไร? จริงค่ะ ไม่คอ่ ยชอบผูช้ ายไทย เป็นคนชอบลูกครึง่ มาตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่รู้ทำ�ไม (ยิ้ม)

แสดงว่าอีกซัก 20 ปี อายุราวๆ 51 ก็จะเห็นนก สวยจัดเต็มอย่างแน่นอน? แน่นอนค่ะ เพราะอายุเป็นเพียงตัวเลข ถ้าเรา ดูแลตัวเองให้ดี คือไม่ได้แค่ฉีดนู่นฉีดนี่อย่างเดียว แต่เราออกกำ�ลังกาย ดูแลเรื่องอาหารการกิน นกก็ เชื่อว่าเราก็น่าจะยังเปรี้ยว แซ่บ สวยของเราต่อไป แม้จะ 50 แล้วก็ตาม (หัวเราะ)

แล้วกับพระเอกหน้าเข้ม “วีรภาพ” ที่เคยคบกัน คนนี้ดูไทยมากๆ? จริงๆ เค้าไม่ใช่สเป็กนะ แต่เหมือนว่าตอนที่เค้า มาจีบ ดูเค้าตั้งใจมาก แล้วเค้าก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ คนนึง เราจึงยอมปรับความชอบของตัวเองไป แล้วทำ�ไมถึงชอบสไตล์ฝรั่ง? ที่ชอบความเป็นฝรั่งเพราะเค้ามีความตรงไป ตรงมา บางทีพูดตรงจนเราเสียใจนะ แต่ฝรั่งเป็น ประเภทเคลียร์แล้วจบ แล้วที่สำ�คัญ ฝรั่งโดยเฉพาะ ฝั่งอเมริกาเค้ามองเรื่องการนอกใจเป็นสิ่งที่ผิดนะ ซึ่ ง ต่ า งจากผู้ ช ายเอเชี ย หรื อ แม้ แ ต่ ฝ รั่ ง ฝั่ ง อั ง กฤษ ที่ เ หมื อ นเป็ น การปลูกฝังค่า นิยมเรื่องการมีผู้ห ญิ ง เยอะๆ มาตัง้ แต่สมัยโบรํา่ โบราณ จนถึงวันนีก้ ย็ งั ไม่ได้ เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ พูดทำ�นองนี้ เหมือนหนุ่มไทยจะหมดสิทธิ์เลย? (ยิ้ ม ) ไม่ ถึ ง ขนาดนั้ น ค่ ะ ผู้ ช ายไทยก็ น่ า รั ก ปากหวาน เอาใจเก่ง แต่นกจะเป็นคนทีโ่ ฟกัสทุกอย่าง ทั้งรูปร่าง หน้าตา นิสัยใจคอ การพูดคุย คือถ้าแบบ ตรงสเป็กเรือ่ งหน้าตา แต่นสิ ยั ใจคอรวมทัง้ การพูดคุย มันไปกันไม่ได้ สำ�หรับบางคนอาจจะฝืนลองคบดู แต่ สำ�หรับนก นกไม่ฝนื เพราะเราไม่อยากเสียเวลาอย่าง ที่บอกไป ท้ายที่สุด...การจะมีใครเข้ามาในวันนี้ นกขอแค่ เรื่องอะไรเป็นพิเศษ? แน่นอนคือเรื่องของความซื่อสัตย์ เพราะนกเป็น คนที่ไว้ใจแฟนมาก ฉะนั้น ถ้าเราตกลงคุยกันรู้เรื่อง นกขอเลยว่าห้ามโกหก เพราะการโกหกมันทำ�ลาย ความไว้ใจรวมทั้งความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ซึ่งถ้าจับได้ นี่ไม่เอาเลยนะ ถ้าจะเรียกว่าวันนี้รอคนที่ใช่อยู่ได้มั้ย? ไม่ได้รอค่ะ คิดว่าเดี๋ยวมาเอง นกเชื่อว่าทุกคน มีคขู่ องตัวเองอยูแ่ ล้ว เพียงแค่จะมาตอนไหนก็เป็นอีก เรื่องนึง แล้ ว ถ้ า สมมติ ว่ า ในอนาคตจะไม่ มี ใ ครเข้ า มา คิดว่าจะโสดให้สุขใจอย่างไร? เอาเข้ า จริง วัน นี้ที่ไม่มีใ คร นกก็มีความสุข ดี นะคะ แล้วสมมติวา่ วันข้างหน้าจะไม่มใี ครจริงๆ เราก็ ทำ�งานของเราไป แล้วก็เก็บเงินพาตัวเองไปเที่ยว ในทุกๆ ที่ที่อยากไป นอกจากนั้นก็คงดูแลตัวเองให้ดี ไปทำ � หน้ า ฉี ด โบท็ อ ก ฉี ด สเต็ ม เซลล์ ฉี ด กลู ต้ า (หัวเราะ) นี่พูดจริงนะ เพราะจะไม่ยอมแก่ หรือถ้าแก่

ถ้าชีวติ เหมือนเป็นเส้นทางสายหนึง่ เมือ่ 8 ปีกอ่ น ที่ก้าวเข้ามาในเส้นทางบันเทิง จนถึงปัจจุบัน เส้ น ทางบนถนนสายนี้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลง อย่างไรบ้าง? ถ้าถามในแง่ของความเข้มแข็ง แน่นอนว่าพอคน เราโตขึ้นก็ย่อมที่จะฉลาดและเข้มแข็งขึ้น เพราะเรา ผ่านเรือ่ งราวทัง้ ดีและร้ายมาพอสมควร มันก็ท�ำ ให้เรา เข้าใจอะไรๆ มากขึ้น แต่ถามว่านิสัยของนกเปลี่ยน

จริงๆ ชอบผูช้ ายเจ้าชู้ แต่ไม่ชอบผูช้ ายสำ�ส่อน เจ้าชูก้ บั สำ�ส่อนไม่เหมือนกัน คนเจ้าชูค้ อื คนปากหวาน ชอบแซวผูห้ ญิงไปเรือ่ ย ซึง่ ถ้าคุณโสดอยูก่ ไ็ ม่วา่ แต่ถา้ คุณตัดสินใจทีจ่ ะมีแฟน คุณก็ควรจะหยุด

ไปมั้ย ไม่เปลี่ยนเลย เพราะเป็นคนราศีมังกร ธาตุดิน ตามตำ�ราบอกว่าเป็นคนหนักแน่น มีนิสัยที่ไม่ค่อย เปลีย่ นแปลง พูดไปพูดมาเข้าเรือ่ งหมอดูเลย (หัวเราะ) ไม่หรอกๆ นกเป็นคนอย่างนี้จริงๆ ไม่ค่อยเปลี่ยน เป็นคนที่ฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้ ถ้ า จะถามว่ า ...เป้ า หมายของนกในเวลานี้ คื อ เรื่องอะไร? การทำ�หนังค่ะ เป็นงานอีกด้านในวงการบันเทิง ที่เรายังไม่ได้ลอง นอกจากนั้นก็อยากจะไปท่องเที่ยว ให้ ไ ด้ เ ยอะที่ สุ ด นกมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า เราเกิ ด มาจะ ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แถมเกิดมาชาติหน้าก็คงจำ�ชาตินี้ ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้น ถ้ามีเรื่องอะไรที่เราสนใจ หรือ ที่เราอยากทำ� เราก็จะทำ�อย่างเต็มที่ นกถึงเป็นคนที่ ชอบทำ�กิจกรรมเยอะไงคะ

แต่ ทั้ ง หมดที่ ว่ า มา ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า เราจะสนใจแต่ ตัวเอง เพราะถ้าเราเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเหลือคนอืน่ ได้บ้าง เราก็จะช่วย ถึงแม้มันจะเป็นแค่จุดเล็กๆ แต่ อย่างน้อยมันก็ท�ำ ให้เรารูส้ กึ ว่าเกิดมาชีวติ นีม้ คี า่ (ยิม้ ) ปกติได้ช่วยเหลือคนอื่นในด้านไหนบ้างครับ? นกชอบไปเลี้ยงอาหารบ้านเด็ก แต่จะเป็นคนที่ ไม่ไปในที่ที่เค้านิยมไปกัน เพราะว่าคิวจะเต็ม (ยิ้ม) เคยโทรไปแจ้งความประสงค์ขอเลี้ยงอาหาร แต่เค้า บอกคิวเต็มแล้วค่ะ นกก็เลยมีความหคิดว่าช่วยทีไ่ หน ก็ได้ สำ�คัญขอให้สงิ่ ทีเ่ ราบริจาคมันมีประโยชน์และได้ ใช้จริงๆ ดีกว่า อย่างไปทำ�บุญทีว่ ดั ก็ไม่ไปวัดดังๆ วัดไหนก็ได้ที่ เดือดร้อนหรือขาดแคลนจริงๆ แต่ชวี ติ เรายังมีภาระอีก เยอะ ดังนั้น เราก็จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ หรือไม่ก็รวม ตัวกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะได้กำ�ลังการช่วยที่มากขึ้น มองความสำ�เร็จของตัวเองไว้แค่ไหน อย่างไร ครับ? ถ้าในเรื่องของร่างกาย ขอให้อยู่ถึง 80 แบบมี สุขภาพแข็งแรง ส่วนเรื่องความสวยก็คงไม่ต้องแล้ว ตอนนัน้ (หัวเราะ) นอกจากนัน้ ในเรือ่ งชีวติ ก็คงคล้ายๆ กับคนอืน่ ทีอ่ ยากมีเงิน มีฐานะมัน่ คง ครอบครัวมีความ เป็นอยู่ที่สบาย แล้วที่เหลือก็คงเอาไปช่วยคนอื่นบ้าง ส่วนเรื่องการงาน ก็ขอให้ได้ทำ�งานในวงการ ซึ่งเป็น งานที่ เ รารั ก แล้ ว ถ้ า อยู่ ไ ปนานๆ ก็ ข อให้ มี ร างวั ล ด้ า นการแสดงซั ก เรื่ อ งหนึ่ ง เท่ า นี้ ก็ ถื อ ว่ า ประสบ ความสำ�เร็จสำ�หรับนกแล้วค่ะ (ยิ้ม) ถ้าเปรียบชีวิตนี้เป็นดั่ง “นก” คิดว่าตัวเองบินอยู่ ในระดับไหนแล้ว? ก็บินสูงพอสมควร แต่ว่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ เพราะเราเป็นคนค่อนข้างทะเยอทะยาน มีเป้าหมาย ที่สูงมาก แต่จะค่อยๆ บินไปเรื่อยๆ ช้าๆ (ยิ้ม) แล้วตั้งเป้าไว้เมื่อไหร่จะถึง? ก่อน 80 มั้งคะ (ยิ้ม) แล้วกลัวที่จะบินตกมั้ยครับ? ไม่ ก ลั ว ตกก็ บิ น ใหม่ สิ ค ะ ของทุ ก อย่ า งอยู่ ที่ ความคิดเรา ถ้าเราไปกลัวตก กลัวเจ็บ เราก็อาจจะ ไปไม่ถึง สำ�หรับนกแล้ว ต่อให้ตกลงไปเจ็บ แต่เจ็บ แล้วไง เราก็เอาประสบการณ์ความเจ็บนั้นมาสอน ให้เราบินต่อสิ แล้วสักวันเราก็จะบินไปถึงจุดหมาย ของเราจนได้ (ยิ้ม) ขอขอบคุณ

A p r i l 2013

43


Teamwork

ติ๊ก-พิมลรัตน์ ยอดเมือง Marketing Communication Manager

โดม-โดม หวังวิไล Creative Manager

โอ-โอภาส แจ่งกระจ่าง Assistant to Managing Director

เอ๋-ชิดชนก พันธ์รุ่งลักษณ์ Marketing Manager

SPICYDISC รวมพลคนดนตรีรสซ่าส์ เรื่อง เศรษฐา พานิช ภาพ Akkapon K.

Spicydisc ค่ายเพลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ กลุ่มคนดนตรีรุ่นใหม่ โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง คุณเต้ง-พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้าส่งเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป เป็น ผู้ก่อตั้งขึ้น ถึงวันนี้ผ่านมากว่า 9 ปี สไปร์ซซี่ ดิสก์ เติบใหญ่จนมีศิลปินดังๆ กว่า 40 วง อาทิ กรู๊ฟไรเดอร์ส, ฟรายเดย์, โยคีเพลย์บอย, เครสเชนโด้, สควีซแอนิมอล, ละอองฟอง, Knock The Knock ฯลฯ คงต้องไปทำ�ความรู้จักกับทีมงานที่ สามารถผลักดันให้คา่ ยเพลงขนาดเล็กเติบโตขึน้ ในวงการเพลงไทยได้อย่างสง่างาม 44

A p r i l 2013

SPICY FUNCTION โดม หวังวิไล: ผมอยู่ที่นี่มา 8 ปีแล้ว หน้าที่หลัก ของเรา คือ สร้างศิลปินให้ชัดในจุดที่เขาต้องการเป็น โดยเราแบ่งศิลปินเป็นสองส่วน คือ ศิลปินทำ�เพลงเอง แล้วให้เรามาทำ�การตลาดด้านอืน่ ๆ ให้ กับศิลปินใหม่ ที่ต้องให้ไอเดียเขาเยอะขึ้น โดยเอามาให้เลือกแมทช์ กับคาแรคเตอร์ ถ้ายังไม่ใช่ก็มาปรับทำ�การบ้านกัน ใหม่ อย่างวงละอองฟองในวันนีก้ บั ก่อนทีจ่ ะมาอยูก่ บั เราก็ต่างกันเยอะ แบบเดิมเป็นสแกนดิเนเวียนป๊อบ

ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดนตรีที่มีสีสัน รวมทั้งเสื้อผ้าการ แต่งกายก็จะดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้น พิมลรัตน์ ยอดเมือง: ติ๊กอยู่สไปร์ซี่ดิสก์เข้าปีที่ 8 แล้วเหมือนกัน ก่อนหน้านี้งานของติ๊กจะเป็นพีอาร์ อย่างเดียว แต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องทำ �ด้านอื่นด้วย เหมือนกับเป็น Buyer กลายๆ ต้องดูแลงบในการซื้อ สือ่ ด้วย รวมทัง้ เขียนข่าวส่งสือ่ ทีวี วิทยุ และเชิญสือ่ มา งานอี เ ว้ น ท์ ต่ า งๆ บ้ า ง ที่ นี่ ทำ � งานหนั ก แต่ ส นุ ก เพราะเขาเปิดโอกาสให้เราได้ลองทำ�หลายๆ อย่าง นารีรัตน์ สว่างศรี: เป็นฝ่ายดูแลศิลปินมาก่อน


Teamwork

กิ๊ก-มาลินี กลิ่นจันทร์ Artist Branding Manager

แจ๋ว-นารีรัตน์ สว่างศรี Event Manager

หลายคนมีงานอยูข่ า้ งนอก แต่เราตกลงกันว่าจะมีมที ติง้ สัปดาห์ละสองครัง้ วันจันทร์ประชุมกรุป๊ เฮดของแต่ละ กลุม่ ส่วนวันอังคารประชุมเฉพาะมาร์เก็ตติง้ ทัง้ หมด โดม หวังวิไล: ฝ่ายครีเอทีฟของผมจะทำ�งานร่วม กับฝ่ายอีเวนต์และพีอาร์มากหน่อย พอทราบว่าเขาไป วางแผนว่าพีอาร์แบบไหน หรืออีเว้นท์จ์ ดั ทีไ่ หน รวมทัง้ สปอนเซอร์คอื สินค้าอะไร เราก็จะมาสร้างโจทย์เพือ่ หา คำ�ตอบที่ลงตัวระหว่างบริษัท, ศิลปินกับสิ่งที่ลูกค้า ต้องการ ชิดชนก พันธ์รงุ่ ลักษณ์: จุดเด่นของสไปร์ซด่ี สิ ก์ คือ ศิลปินของค่ายเรามีความเป็นครีเอทีฟในตัวสูง โดยเฉพาะเข้าใจการทำ�งานการตลาดเยอะขึ้น เขา พยายามเข้าใจสินค้าทีเ่ ขาต้องทำ�งานด้วย โดยจะถาม ว่ามันสำ�คัญยังไง เขาต้องทำ�ตรงไหนถึงโอเค ซึง่ ตรงนี้ ถือว่าเป็นการร่วมงานกันอย่างเข้าใจกัน และผลงานก็ ออกมาดีดว้ ย โอภาส แจ่งกระจ่าง: ผมคิดว่าทีมเราสามัคคีกนั นะ จริ ง ๆ เรามี อ อฟฟิ ศ อี ก ที่ ท่ี ทำ � สื่ อ ดิ จิ ต อลอยู่ ท่ี ศาลาแดง ซึ่งเมื่อก่อนเป็นออฟฟิศเก่าของเราก่อนที่ จะขยายมาที่เซ็นทรัลเวิล์ด ทุกวันนี้ถ้าจะรวมทีมงาน กันให้ครบจริงๆ ค่อนข้างยาก เนือ่ งจากงานเรากระจาย การทำ�งานกันไป แต่ทกุ คนก็มคี วามชำ�นาญในหน้าที่ ตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น ถึงจะกระจายกันไป เราก็ยังมี ความเป็นมืออาชีพอยูเ่ สมอ

BIG BOSS SPICY

ค่ะ ตามติดศิลปินไปไหนไปกัน แต่ช่วงหลังก็ขยับมา ทำ� Event Manager ก็คือยังต้องไปตามหน้างานอยู่ แต่ความรับผิดชอบมากขึน้ จากทีด่ แู ต่เฉพาะศิลปินก็ ต้ อ งมาควบคุ ม ทุ ก ขั้ น ตอนของอี เ ว้ น ท์ ตั้ ง แต่ ต อก เสาเข็ม ดูงานเวที ไฟกี่ดวง กีต้าร์กี่ชุด ใช้แอมป์ของ อะไร ไปจนถึงรื้อถอนเวที ชิ ด ชนก พั น ธ์ รุ่ ง ลั ก ษณ์ : เป็ น มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง เมเนเจอร์ หน้าที่หลักคือดูว่าจะเอาอะไรในตัวศิลปิน ไปขายกับสินค้าให้แมทช์กัน รวมทั้งงานเปิดอัลบั้ม ศิลปิน คอนเสิร์ต หรือโรดโชว์ที่มีการตลาดเข้าไป เกี่ยวทั้งหมด มาลิ นี กลิ่ น จั น ทร์ : เป็น Artist Branding Manager ก็ ทำ � งานคล้ า ยๆ ของพี่ เ อ๋ (ชิ ด ชนก พันธ์รงุ่ ลักษณ์) แต่เราจะลงดีเทลมากขึน้ เหมือนคนที่ คอยมอนิเตอร์ศิลปิน และตามเทรนด์ตลาดไปด้วย คอยดูว่าช่วงเวลานี้ศิลปินแต่ละคนในค่ายชอบทำ� กิจกรรมอะไร เหมาะกับสินค้าตัวไหนบ้าง อย่างเช่น ละอองฟองก็ เ คยแต่ ง เพลงให้ สิ น ค้ า โนเกี ย ลู เ มี ย

หรือเรารู้ว่าเขากำ�ลังถ่ายหนังคุณนายโฮ เราก็เอา ศิลปินของเราไปเสนอทำ�เพลงให้ นอกจากนีก้ ด็ ตู ลาด ดาวน์โหลด และคอยกำ�ชับให้ศิลปินของเราพูดเสมอ ว่าจะดาวน์โหลดเพลงที่ไหนได้บ้าง (หัวเราะ) โอภาส แจ่งกระจ่าง: หน้าที่ของ Assistant to MD ก็ชัดเจนตามตำ�แหน่งเลยครับ คือดูแลภาพรวม และรายงานการทำ�งานส่งขึ้นไปให้เจ้านายใหญ่ รวม ทั้งถ่ายทอดนโยบายจากพี่เต้งลงมาอีกที อย่างเช่น ปีนี้เราจะเน้นอีเว้นท์คอนเสิร์ตมากขึ้น อาจจะซัก 3-4 งาน ผมก็ต้องมาติดตามผลว่าทุกคนทำ�งานได้ตาม เป้าที่วางไว้มั้ย

SPICY HARMONIZE พิมลรัตน์ ยอดเมือง: ฝ่ายพีอาร์ถือว่าเป็นแกน ในการประสานกับฝ่ายอื่นๆ คอยแจ้งข่าวทั้งในและ นอกบริษทั ถามว่าเราเจอกันทุกวันมัย้ ก็คงไม่ใช่ เพราะ

โอภาส แจ่งกระจ่าง: ผมว่าพีเ่ ต้งทำ�สไปร์ซดี่ สิ ก์ ด้วยใจจริงๆ เพราะด้วยธุรกจิหลักของพี่เขาก็ยุ่งอยู่ แล้ว ถ้ามีเวลาว่างก็ควรจะเอาเวลาไปพักผ่อนใช่ มั้ยครั้บ แต่ที่พี่เขาเลือกทำ�ที่นี่ขึ้นมา เพราะดนตรีคือ การพักผ่อนของเขา พิมลรัตน์ ยอดเมือง: สิง่ ทีส่ มั ผัสได้จากผูบ้ ริหาร ของพวกเราก็คือ ความเป็นมืออาชีพ พี่เต้งไม่เคย ลงมาล้วงลูก รวมทั้งให้อิสระในการทำ�งานมาก แม้ที่ นี่จะอยู่ในเครือเซ็นทรัล แต่ก็ไม่เคยมาบอกว่าต้องไป ทำ�โน่นทำ�นี่ หรือไปงานที่นั่นที่นี่ไม่ได้ โดม หวังวิไล: ผมน่าจะโชคดีได้เจอพี่เต้งบ่อย อาทิตย์ละครัง้ สองครัง้ เรียกไปคุยกันเรือ่ งดนตรี ถ้าไม่ พอก็นดั วันเสาร์-อาทิตย์ พีเ่ ต้งเป็นคนทีเ่ ก่งมาก รูเ้ รือ่ ง ดนตรีเยอะ แล้วก็ฟงั เพลงเยอะมากจนผมคิดว่าพีเ่ ค้า เอาเวลาไปฟังเพลงตอนไหน (ยิ้ม) ชิดชนก พันธ์รุ่งลักษณ์: พี่เต้งเป็นคนที่เคาะ เลือกศิลปินใหม่ดว้ ยตัวเอง และก็ไม่เคยพลาด เหมือน มีเซ้นส์ด้านนี้โดยเฉพาะ พวกเรารู้ว่าพี่เต้งงานเยอะ ต้องดูแล 80 แบรนด์ในเครือเซ็นทรัล ดังนั้น สิ่งที่พวก เราพอจะทำ�ได้ก็คือ ทำ�ค่ายเพลงนี้ให้ดีที่สุด และให้มี เรือ่ งไปกวนใจน้อยทีส่ ดุ และทีส่ �ำ คัญสไปร์ซดี่ สิ ก์ตอ้ ง มีกำ�ไรทุกปี (ยิ้ม) A p r i l 2013

45


Tea time

46

A p r i l 2013


Tea time

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ เรื่อง สันทัด ภาพ อรรคพล

หากกล่าวถึงคำ�ว่า “วิชาการ” ในการรับรูข้ องผูค้ น ส่วนใหญ่อาจฟังดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่การ ขับเคลือ่ นให้การเมืองส่งผลทางบวกกับภาพรวม ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ประเทศ จะมีการยกระดับภาพรวมของการพัฒนาได้นั้น จำ�เป็นต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ มาเป็นกลไกหนึง่ ในการผลักดันให้เกิดผล โดย Q มีนดั สนทนากับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการรุ่นใหม่ผู้ซึ่งมีความรักความสนใจในโลกแห่งวิชาการ และพร้อมจะใช้ ความรู้ความสามารถที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศอย่างเต็มกำ�ลัง “ผมสำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี - โทเอกที่ Claremont Graduate University จากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยตอนเรียนปริญญาตรีผมศึกษาทาง ด้านเศรษฐศาสตร์-บริหาร ส่วนตอนเรียนปริญญาโท ได้ศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ กระทั่งมาเรียนต่อ ปริญญาเอกจึงได้มีโอกาสเรียนควบทั้งเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ( Phd. in Economics and Politics) ซึ่งทางเศรษฐศาสตร์จะเน้นการศึกษาด้านการค้า ระหว่างประเทศ ส่วนรัฐศาสตร์จะเน้นศึกษาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง” ดร.ก้องเล่าย้อนถึงเส้นทางการศึกษาที่ปูทางมา สู่การทำ�งานในแวดวงนักวิชาการในปัจจุบัน กระทั่ง สำ � เร็ จ การศึ ก ษากลั บ สู่ เ มื อ งไทยก็ เ ริ่ ม ต้ น บทบาท การเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นลำ�ดับแรก “ผมเรียนจบกลับมาตอนอายุ 29 ปี เดิมทีตั้งใจ จะกลับมาทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยตรง เช่น งานด้านธนาคาร หรือไฟแนนซ์ต่างๆ แต่เป็น จั ง หวะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กำ � ลั ง ต้ อ งการ อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์เชิงปริมาณอยู่พอดี ซึ่งส่วนตัว มีความคิดว่าการเป็นอาจารย์สอนหนังสือนั้นเป็น อาชี พ ที่ ไ ด้ ใ ช้ ค วามรู้ ทั้ ง หมดที่ เ ราเรี ย นมาจริ ง ๆ จึงตัดสินใจสมัครเป็นอาจารย์นับแต่นั้น” ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ และมีโอกาสได้ศึกษา ในศาสตร์ต่างๆ ที่มีประโยชน์จากต่างประเทศมา ไม่นอ้ ย จึงทำ�ให้อาจารย์หนุม่ ไฟแรงนำ�ความรูท้ ไี่ ด้มา เผยแพร่แก่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างเต็มที่ “มีอยู่ศาสตร์หนึ่งที่ผมสนใจและนำ�มาสอนกับ นั ก ศึ ก ษาคื อ แนวคิ ด รั ฐ ศาสตร์ แ บบคณิ ต ศาสตร์

โดยเราสามารถแปลงโจทย์ทางการเมือง ภายใต้การ สร้ า งกรอบเงื่ อ นไขต่ า งๆ ออกมาเป็ น รู ป แบบของ ตัวเลขหรือปัจจัย โดยนำ�ตัวชีว้ ดั เหล่านัน้ มาแปลงเป็น เกมเพือ่ หาจุดดุลยภาพในรูปแบบของคำ�ตอบทีเ่ ราตัง้ สมมติฐานเอาไว้แต่แรก วิธีนี้เรียกว่าทฤษฎีเกมส์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและ นิ ย มมากในต่ า งประเทศ โดยสามารถปรั บ ใช้ กั บ เรื่องอื่นๆ ภายใต้แนวคิดทางการเมือง ทั้งนี้รูปแบบ รวมถึงของเกมส์สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการ วิเคราะห์ในการเลือก กำ�หนด และการนำ�นโยบาย สาธารณะไปปฏิบัติภายใต้งบประมาณที่จำ�กัด เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพทางการเมืองในรูปแบบของการ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง” นอกจากสอนหนั ง สื อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์หนุ่มไฟแรงยังรับผิดชอบงานอีกหลายด้าน ทั้งเคยเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่าย บริหาร, ที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่ง ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทั่วไป ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองเลขาธิการที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นแล้ว ยังดำ�รงตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย “งานเยอะอย่างนี้ ถามว่าบริหารจัดการงานของ ตัวเองอย่างไร (ยิม้ ) หลักๆ ผมจะทำ�งานทีม่ หาวิทยาลัย เป็นหลัก โดยจะสอนหนังสืออาทิตย์ละ 3-6 ชั่วโมง นอกนั้ น จะเป็ น งานผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รวมทั้ ง งาน รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานบริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นหลัก ส่ ว นงานที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี นั้ น ถื อ เป็ น งาน ที่ท้าทาย เพราะผมต้องดูแลเรื่องตลาดยางพารา คือ เราต้องนำ�ความรู้ในสายงานวิชาการไปช่วยบริหาร ให้ตลาดยางพาราเติบโตขึ้นอย่ างสมดุล เพื่อที่จะ สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างความต้องการภายใน ประเทศ รวมถึงการส่งออกในตลาดต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงจะทำ�งานหลายบทบาท แต่ผมโชคดีทงี่ านของ ผมสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ มันเหมือนทาง คู่ขนานที่ไปด้วยกัน เช่น ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เรา สามารถนำ � ผลการศึ ก ษาไปใช้ ไ ด้ ทั้ ง กั บ งานสาย การเมือง หรือแม้แต่ส่งต่อไปให้กับนักศึกษาที่เรียน กับเราได้”

ถึงแม้ธรรมชาติของงานจะเชื่อมโยงถึงกัน แต่ การที่ ต้ อ งรั บ บทบาทหน้ า ที่ ห ลายด้ า นก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ายดายนัก แต่ถึงกระนั้น ดร.ก้องมองว่าเป็นความ ท้าท้ายสำ�หรับคนทำ�งานที่ต้องบริหารจัดการให้ได้ “ผมชอบความท้าทาย เพราะมันทำ�ให้ผมเกิด แรงบันดาลใจในการทำ�สิ่งต่างๆ แต่ในคราวเดียวกัน ผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบการแข่งขันกับคนอื่นนะ (ยิ้ม) ผมชอบที่จะแข่งกับตัวเองมากกว่า โดยความท้าทาย ในการทำ�งานนั้นอยู่ที่ว่าเราจะทำ�ได้หรือไม่ หลักในการทำ�งานของผมคือ ถ้ารับปากใครก็ ต้องทำ�ให้จบ จะไม่เป็นคนที่รับปากไปก่อน ถึงเวลา ทำ�ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน แบบนี้ไม่ใช่ผม (ยิ้ม) ถ้าผม รับปากแล้วต้องทำ�จริงๆ เพราะผมคิดว่าปัญหาต่างๆ จะไม่ เ กิ ด ขึ้ น เลย โดยเฉพาะงานทางด้ า นบริ ห าร ถ้าหากเราบริหารจัดการงานทุกอย่างให้จบได้” เมื่อยามว่างเว้นจากการทำ�งาน ดร.ก้องบอกว่า การได้ลงมือเขียนตำ�ราวิชาการถือเป็นการพักผ่อน อย่างหนึ่งของตนเอง ซึ่งเมื่อปีก่อนก็เพิ่งมีตำ�ราที่คิด และเขียนเองกับมือออกมาแล้วหนึง่ เล่มทีช่ อื่ “แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง” และเร็วๆ นี้ กำ�ลังจะตีพมิ พ์อกี หนึง่ เล่มในชือ่ “การพัฒนานโยบาย สาธารณะภายใต้ปัจจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ” “ผมเป็นคนที่ชอบเรื่องทางวิชาการมากๆ ซึ่งโดย ปกติ ค นทั่ ว ไปมั ก จะมองว่ า เรื่ อ งทางวิ ช าการเป็ น เรื่องยาก อันที่จริงวิชาการไม่ยาก แต่ต้องเข้าใจมัน เท่านั้นเอง ถ้าจะถามว่ายากที่สุดตอนไหน ผมว่า... มันยากตอนคุณนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อย่างไรนั่นเอง” ดร.ก้องเพิ่มเติมต่ออีกว่า ส่วนตัวคงเลือกเดิน ทางในสายงานด้านนี้ต่อไป เหตุผลหนึ่งคือด้วยความ รั ก และเหตุ ผ ลอั น สำ � คั ญ ...วิ ช าการสามารถช่ ว ย สร้ า งสรรค์ สั ง คมผ่ า นกระบวนการแนวคิ ด ใหม่ ใ น การผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต “เสน่ห์ของงานสายวิชาการสำ�หรับผมคงอยู่ ที่การที่เราได้คิดค้นทฤษฎีใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากเรานำ� ความรูท้ มี่ มี าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็นา่ จะ เป็นการช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลือ่ นต่อไป ข้างหน้าได้ครับ”

A p r i l 2013

47


They Ask,They You Answer You Ask,

ณัฐ ประกอบสันติสุข เรื่อง Supannee R. ภาพ Nat Prakobsantisok, ผู้ช่วยช่างภาพ Aekarat Ubonsri

ด้ ว ยผลงานการลั่ น ชั ต เตอร์ ที่ ก ารั น ตี คุณภาพมากว่า 20 ปี จึงไม่อาจปฏิเสธ ได้วา่ “ณัฐ ประกอบสันติสขุ ” คือช่างภาพ แฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย Q จึงขอ ให้ช่างภาพคนดังมาช่วยตอบคำ�ถามที่ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการถ่ายภาพ แล้ว ยังสะท้อนตัวตนของโปรฯ ท่านนี้ อีกด้วย

48

A p r i l 2013


They Ask, You Answer

มิลิน ยุวจรัสกุล

(ดีไซน์เนอร์แบรนด์ Milin)

อยากทราบว่าคุณณัฐมีคสู่ ที ชี่ อบทีส่ ดุ คือคูส่ ใี ด และเพราะอะไรคะ ในความคิดของผม ทุกอย่างมันมีคแู่ ละมีความ เหมาะสมของมันอยู่ นั่นหมายความว่าสีทุกสี จะมีคสู่ ที สี่ วยงามของมัน เช่น สีบางสีเมือ่ จับคู่ กับสีนึง มันก็จะดูสดขึ้น หรือเมื่อคู่กับอีกสีนึง มันก็จะดูออ่ นหวาน เพราะฉะนัน้ สีจะสวยหรือ ไม่ นั้ น อยู่ ที่ ว่า มั น อยู่ คู่กับ สี ที่ ถูกต้องหรือไม่ มากกว่า แล้วผมมองว่าสีๆ เดียวกันพอเลือก จับไปคู่กับสีต่างๆ ก็จะให้อารมณ์ในการมองที่ แตกต่างกันออกไป อย่างนํา้ ตาลเอามาจับคูก่ บั เขียว ก็จะให้อารมณ์อย่างนึง แต่พอเอามาคูก่ บั เหลืองก็จะให้อีกอารมณ์ ซึ่งผมว่าเสน่ห์มันอยู่ ตรงนี้เอง

อภิชาต นรเศรษฐาภรณ์

อนุสรณ์ มณีเทศ

(ช่างแต่งหน้า)

(โย่ง อาร์มแชร์)

ทราบมาว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนคุณณัฐเพิ่ง ไปบวชมา อยากทราบว่าได้อะไรจากการบวช ครั้งนี้บ้าง แล้วสามารถนำ�มาปรับใช้กับงานได้ อย่างไรทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม เหตุผลทีถ่ ามเช่นนี้ เพราะตนเองก็มาทางสายปฏิบัติธรรมเช่นกัน

ถ้ า ให้ เ ลื อ กถ่ า ยภาพสั ต ว์ ไ ด้ ห นึ่ ง ชนิ ด อยาก ทราบว่าจะเลือกถ่ายภาพสัตว์ชนิดไหน และ เพราะอะไรถึงเลือกถ่ายภาพสัตว์ชนิดนั้นครับ

พูดตามตรงว่าการที่ผมบวชเพียง 15 วัน จะให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเลยต้องบอกว่ายาก เพราะ ว่าเรื่องของธรรมะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติ สิ่ ง ที่ ทำ�ได้ ใ นปั จ จุ บั น ก็ คื อ การฝึ ก ฝนในการ ปฏิบัติตามคำ�สอน แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความ คิดอยู่เสมอคือ คำ�ว่า โอปนยิโก คือการมอง ย้อนเข้าหาตัวเอง การย้อนกลับเข้าสู่ตัวเอง ถึงจะเกิดปัจจัตตัง หรือรู้แจ้งด้วยตนเองได้ ผมคิ ด ว่ า การมองย้ อ นเข้ า หาตั ว เองจะ ทำ�ให้เราปรับเปลี่ยน จากเคยเป็นคนที่ข้โี มโห อารมณ์เสีย ก็เกิดเป็นเมตตาธรรม ทำ�ให้ละทิฐิ ลดอารมณ์ โ กรธ อย่ า งเวลาเราจะผางอะไร ออกไป เราก็จะเริม่ หยุดคิด ตัง้ สติ แล้วมองย้อน กลับมาว่า ตัวเราเองรึเปล่าทีร่ สู้ กึ มากไปเอง หรือ เราคิดไปเอง ไปว่าเขาอย่างโน้นอย่างนี้ คือ พยายามมองหลักเหตุและผลมากขึน้ แต่จริงๆ ก่อนบวชผมก็เป็นคนสวดมนต์เช้า-เย็นอยู่แล้ว ผมก็ จ ะใช้ ช่ ว งเวลานี้ ใ นการฝึ ก สมาธิ ฝึ ก โอปนยิโก ไปด้วย

นภัสสร บูรณศิริ

ปกติผมจะไม่ถ่ายภาพสัตว์ เพราะมันยากที่จะ ควบคุมและสื่อสารอะไรได้ แล้วต้องใช้ความ อดทนในการถ่ า ยอย่ า งมาก ซึ่ ง ผมเป็ น คน ใจร้อน ทำ�อะไรเร็ว เลยไม่ค่อยจะชอบ แต่ถ้า ให้เลือกจริงๆ ก็คงเป็นงู เพราะมันเท่ สวย ดูแล้วสง่า เวลาเลื้อยก็ดูสวยงาม (ยิ้ม)

จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์

(ดีเจคลื่น Eazy FM 105.5)

(บก.นิตยสาร Cheeze และ Looker)

สำ�หรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพ อยากทราบ ว่าจะถ่ายภาพ Portrait อย่างไรให้ออกมาสวย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมอง หรือการวาง Compose ต่างๆ

อยากถามว่าการถ่ายภาพให้อะไรกับทัศนคติ ในการใช้ชวี ติ ของคุณณัฐบ้างครับ และโลกของ การถ่ายภาพจากวันแรกที่ได้ทำ�งานช่างภาพ กับ ณ ปัจจุบัน มันต่างกันยังไงครับ

การถ่ายภาพ Portrait ไม่ได้อยูท่ มี่ มุ ของเรามอง มั น อยู่ ที่ มุ ม ของคนที่ เ ป็ น แบบมองมากกว่ า เพราะฉะนั้ น ลื ม เรื่ อ งมุ ม มองและการวาง Compose ไปซะ แล้วลองหันไปสัมผัสกับคนที่ คุณถ่ายว่าเขามีมุมมอง หรือเป็นคนอย่างไร เช่น สัมผัสด้วยกลิน่ นํา้ หอมทีเ่ ขาใส่ เพราะกลิน่ นํ้าหอมช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของคนๆ นั้น หรือไม่เราก็ต้องใช้ตาดูหูฟัง ลองเข้าไปคุย กั บ เขา แล้ ว ก็ ล องสั ม ผั ส หามุ ม มองของเขา ทำ�อย่างไรก็ได้ที่จะให้เขาแสดงตัวตนของเขา ออกมา แล้วจะได้รปู Portrait ทีอ่ อกมาสวยครับ

การถ่ า ยภาพทำ�ให้ ชี วิ ต มี ค วามสวยงาม นอกจากนั้นแล้วก็ทำ�ให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น ผมผ่ า นการเรี ย นรู้ ชี วิ ต จากการถ่ า ยภาพมา มากมาย บางทีกเ็ หมือนการทำ�สมาธิ หรือบางที มันก็ทำ�ให้ลืมความเจ็บป่วยที่กำ�ลังเป็นอยู่ใน ขณะนั้นไปเลย เนื่องจากความสนใจมันไปอยู่ ที่การถ่ายรูปหมด ส่วนเรื่องการถ่ายภาพจากวันแรกจนถึง ปัจจุบันนี้มีความต่างกันอย่างไร สำ�หรับผมไม่ ได้มีความต่าง แต่โดยส่วนตัวทำ�ให้เราเข้าใจ ตัวเองมากขึ้น รู้วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตในการ ทำ�งานอย่างไร ผมทำ�งานถ่ายรูปมา 20 ปี ไม่ เคยรูส้ กึ ว่าตัวเองตันหรือคิดไม่ออกสักวันเดียว แล้วก็ไม่เคยรูส้ กึ ว่าตัวเองเบือ่ หรืออยากจะเลิก อาชีพนี้ ผมยังสนุกกับมันอยู่ตลอดเวลา มีบ้าง ที่คิดไม่ออกว่าจะถ่ายยังไง แต่เดี๋ยวก็ต้องคิด ออกจนได้ แล้วมันก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ผมมองว่า นีค่ อื ความท้าทายในชีวติ รูต้ วั อีกทีการถ่ายภาพก็ กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ผมไปแล้ว

ต่อพงษ์ จันทร์บุปผา (บอล วงสครับบ)

เนื่องจากผมเป็นคนทำ�งานค่ายเพลง ดังนั้นจึง ต้องมีการถ่ายรูปโปรไฟล์ของศิลปินในค่ายอยู่ ตลอด เลยอยากทราบถึงเทคนิคในการถ่าย ภาพ เพื่อดึงความเป็นตัวตนของศิลปินแต่ละ คนออกมา แนะนำ�ว่าก่อนถ่ายลองให้ศลิ ปินร้องเพลง หรือ ไม่ก็ให้เล่นเพลงของเขาก่อนที่จะลงมือถ่าย ภาพ แล้วคุณจะค้นพบเองว่าทีใ่ ห้ทำ�แบบนีเ้ พือ่ อะไร (ยิ้ม)

A p r i l 2013

49


Gen Q

สุพัชรา สุภีกิตย์ เรื่อง Rujira J. ภาพ Akkapon K.

สาวหน้าหวาน อัธยาศัยดี สวมรองเท้าส้นสูงปรีด๊ เป็ น เอกลั ก ษณ์ พร้ อ มเดิ น ทั ก ทายผู้ ค นในตึ ก แกรมมี่ได้ทุกที่ และพร้อมจะเป็นขวัญใจใครได้ ทุกเมือ่ แต่สาวทำ�งานคนนีม้ ไิ ด้มขี อ้ ดีแค่นน้ั เพราะ แอม-สุพชั รา สุภกี ติ ย์ ยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นพีอาร์คนเก่ง แห่งเอไทม์ มีเดีย ได้อย่างมีคณ ุ ภาพ “หลั ง จากจบมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ คณะ นิเทศศาสตร์ เอกสร้างสรรค์งานโฆษณา แอมก็เริ่ม ทำ�งานเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันการเงินแห่ง หนึง่ ก่อนจะมาทำ�งานเป็นพีอาร์ทเี่ อไทม์ฯ ซึง่ เป็นความ ใฝ่ฝันของเด็กเรียนนิเทศฯ ส่วนใหญ่ที่อยากจะเข้ามา ทำ�งานในแวดวงสือ่ บันเทิง เพราะรูส้ กึ ว่าเหมาะกับไทป์ ของเรามากกว่า เราเป็นคนสนุกสนาน ชอบพูดคุย ชอบสังคม ชอบ แต่งตัว ชอบสังสรรค์ปาร์ต้ีกับเพื่อนฝูง พอมาเจอคน ประเภทเดี ย วกั น ที่ น่ี ยิ่ ง ทำ � ให้ ทำ � งานแฮปปี้ ม าก จนวันนีเ้ ข้าสูท่ ป่ี ี 3 แล้ว ถึงงานจะเยอะแต่กร็ สู้ กึ สนุกมาก การทำ � งานพี อ าร์ ต้ อ งพบปะผู้ ค นหลากหลาย ทำ�ให้ต้องปรับตัวและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก่อนจะสือ่ สารออกไปต้องผ่านการคิดกลัน่ กรองมาก่อน ดังนั้นคุณสมบัติการเป็นพีอาร์ คือ ต้องจัดระบบความ คิ ด ตั ว เองให้ ดี จั บ ประเด็ น และสื่ อ สารให้ รู้ เ รื่ อ ง มีจรรยาบรรณ รวมทั้งวางตัวให้ดี เพราะภาพลักษณ์ ขององค์กรก็ขึ้นอยู่กับเราด้วย”

COMMENTATOR

ธนากร ชินกูล (ดีเจ/พิธีกร)

ณัฐภัสสร สิมะเสถียร (ดีเจ Chill F.M. 89)

ขนิษฐา สพันธุ์พงษ์ (Artist Relation)

สุเมฆ สุดยาใจ (PR)

ณัฐกาล ฤทธิ์สมบูรณ์ (Senior Photographer)

แอมเป็นคนโหด (หัวเราะ) ล้อเล่น ครับ จริงๆ แล้วแอมเป็นพีอาร์ที่ น่ารักครับ ใจดี ทำ�งานดี อย่างเวลา ดีลงานอะไร ผมจะลืมตลอด แอมก็ จะคอยมาเตือนว่าพีโ่ บวันนีม้ คี วิ ถ่าย งานที่เคยนัดกันไว้นะ ผมก็จะ เฮ้ย! แอมมั่ ว ป่ า วเนี่ ย คื อ เขาจะจำ � คิ ว แม่นมาก เป็นคนทำ�งานง่ายและคุย ง่าย นอกจากนีด้ ว้ ยความน่ารักและ ความอวบอั๋นของแอมยังไปโดนใจ หนุม่ ๆ ดีเจและทีมงานในเอไทม์ มีเดีย หลายคน แต่ไม่สามารถเอ่ยชื่อตรง นี้ได้ครับ (หัวเราะ)

ตอนเจอพีแ่ อมแรกๆ ภายนอกเขาดู เป็นคนดุๆ นิ่งๆ แต่เมื่อรู้จักแล้วเป็น คนน่ า รั ก มาก คุ ย ง่ า ย ยื ด หยุ่ น ใจเย็น และพร้อมจะรับฟังปัญหา ส่วนตัวจะชอบแซวพี่แอมว่า นี่เธอ ขาดรองเท้ า ส้ น สู ง ไม่ ไ ด้ เ ลยใช่ มั้ ย เพราะไม่ เ คยเห็ น พี่ แ อมใส่ ร องเท้ า ส้นเตี้ยเลย ถามว่าไม่เหนื่อยบ้าง เหรอ พี่แอมก็โอดครวญเล็กๆ ว่า พี่ ต้ อ งทำ � มั น เป็ น หน้ า ที่ ก ารงาน (หัวเราะ)

แอมเป็ น น้ อ งเล็ ก ในแผนกที่ ส นุ ก เฮฮา น่ารัก แต่ก็จะมีมุมโก๊ะๆ บางที ก็ ดู เ ป็ น สาวห้ า ว แต่ บ างมุ ม ก็ เ ป็ น ผู้ ห ญิ๊ ง ผู้ ห ญิ ง อย่ า งขี้ น้ อ ยใจ แอบงอนบ้าง วันไหนที่แอมไม่ได้เข้า ออฟฟิ ศ นานๆ คนในแผนกก็ จ ะ คิดถึง จนเขียนป้ายแปะไว้เต็มโต๊ะว่า ‘อ้ ว นไปไหน’ หรื อ เขี ย นคำ � พู ด ติดปากของเขาไว้ ‘อะไรยังไง’

ช่วงแรกที่รู้จัก ผมไม่ค่อยกล้าคุย กับพี่แอมเท่าไร เพราะหน้าค่อนข้าง ดุ ดูไม่น่าเข้าหาสักเท่าไร แต่เมื่อได้ รู้จัก ก็รู้สึกว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ ไว้ใจได้ สามารถปรึกษาได้ คอยช่วย เหลือเรื่องงานตลอด เป็นทั้งพี่และ เพื่อนที่ดี แต่ด้าน Dark ของเธอก็มี อย่างเป็นสาวขี้น้อยใจ และขี้เม้าท์ใน บางครั้ ง หรื อ เวลาที่ เ ห็ น คนถื อ กระเป๋ า สวยๆ ก็ อ ยากจะได้ บ้ า ง แอบมีต่อมอิจฉาเบาๆ ด้วย (ยิ้ม)

ในแผนกแอมจะมีฉายาว่า น้องธิดา เพราะครึ่งบนเป๊ะมาก แต่ครึ่งล่าง ส่วนขาค่อนข้างใหญ่ ก็จะล้อกันว่า นางเป็นธิดาขาหนีบ คือ มีเสน่หท์ ขี่ า หนีบ บางทีกจ็ ะเรียกว่าธิดาช้างบ้าง น้องก็จะโกรธ แต่พี่ๆ ไม่สนยังเรียก ต่ อ ไป แต่ น้ อ งแอมเป็ น คนน่ า รั ก ตัง้ ใจทำ�งาน จนบางครัง้ ก็เครียดไป ก็ จ ะให้ คำ � ปรึ ก ษากั บ น้ อ งว่ า อย่ า เครียด ตั้งใจทำ�งานน่ะดีแล้ว

50

A p r i l 2013


Grooming

HOW TO SPEND

YO U R M O N E Y W I S E LY

เรื่อง ปรัชญา เตียวเจริญ

POVERTY TRAP ช่วงเวลาที่ผ่านมา ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง รวมทั้งนักธุรกิจ มีการพูดกันถึงในเรื่องที่ว่าจะทำ�อย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากกับดัก ความเป็นประเทศที่ยากจน หรือที่เรียกว่า Poverty Trap ไปสู่ประเทศที่ มีความมัง่ คัง่ รํา่ รวย โดยมีนกั วิชาการหลายคนได้ออกมาแนะนำ�ให้รฐั บาล หยุดนโยบายกระตุ้นให้คนใช้จ่าย เพราะจะทำ�ให้ประชาชนเป็นหนี้กัน มากขึน้ บางคนก็ออกมาโจมตีถงึ นโยบายรถคันแรกว่า ทำ�ให้คนเกือบทัง้ ประเทศเป็นหนี้ แถมรถยังติดมากขึ้นอีกต่างหาก แต่จริงๆ ผมกลับมองว่าสาเหตุหลักๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้นั้น ไม่ได้มาจากนโยบาลรัฐบาลซะทีเดียว แต่สาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศ เราไม่ เ คยสอนหรื อ มี ห ลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น ในโรงเรี ย น หรือมหาวิทยาลัยนั่นเอง ลองคิดดูสิครับ ตั้งแต่ประถมจนมหาวิทยาลัยมีวิชาไหนในหลักสูตร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสอนให้ เ ราบริ ห ารเงิ น เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รเกื อ บ ทุกหลักสูตรสอนให้เรา “หาเงิน” เพียงอย่างเดียว ในมุมกลับกัน เจ้าตัวกิเลส ที่ยังมีกันอยู่ในตัวเราก็สอนให้เราใช้เงิน ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าเรา จะทำ�เงินให้งอกเงยอย่างไร เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะทำ�ให้เงินงอกเงยอย่างไร สิ่งที่ตามมาคือ เขาก็ไม่รวู้ า่ จะเก็บเงินไปทำ�อะไร แถมสังคมเราส่วนใหญ่กเ็ ป็นสังคมบริโภค นิยม ลองสังเกตดูครับว่าตั้งแต่เราออกจากบ้านไปถึงที่ทำ�งาน กระทั่งเลิก งานกลับมาบ้าน เราเห็นป้ายโฆษณาสินค้าหรือสื่อต่างๆ โฆษณาสินค้า มากมายขนาดไหน ซึง่ นัน่ เป็นตัวกระตุน้ ชัน้ ดีทที่ �ำ ให้เราต้องใช้จา่ ยซือ้ สินค้า กันอย่างมากมาย นอกจากนั้นด้วยบัตรเครดิตที่อยู่ในมือก็ยังเป็นตัวช่วย ชั้นยอดให้เราครอบครองสินค้าต่างๆ ได้โดยง่าย แถมยิ่งเราช้อปมากเรา เรายิ่ ง ได้ แ ต้ ม จากบั ต รเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ น สิ่ ง กระตุ้ น ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ ล้ ว น เป็นกับดักที่ทำ�ให้คนส่วนมากหนีไม่พ้นภาระหนี้สิน กับดักอีกอย่างหนึง่ ทีผ่ มอยากพูดถึงก็คอื การซือ้ หนีส้ นิ โดยทีเ่ จ้าตัวนึก ว่ามันคือทรัพย์สิน ลองมานึกตัวอย่างกันเล่นๆ ว่ารถยนต์เป็นหนี้สินหรือ ทรัพย์สิน หลายคนอาจมองว่ามันเป็นทรัพย์สินเพราะเราสามารถขายมัน ออกไปเมื่อไรก็ได้ แต่ถ้าเรามองตามหลักการทางบัญชีแล้ว ทรัพย์สินนั้น หมายถึงสิง่ ทีส่ ามารถให้ผลตอบแทนเราในขณะทีเ่ ราครอบครองมันอยู่ เช่น เราเอาเงินไปฝากแบงค์ ระหว่างที่ฝากเราก็ได้ดอกเบี้ย ซึ่งนั่นคือรายได้ที่ งอกเงยของเรา ดังนั้น เราลองมาพิจารณาใหม่อีกครั้งว่า ในระยะเวลาที่เรา มีรถนั้นมันทำ�ให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็ไม่ปฏิเสธ ว่าการมีรถนัน้ ทำ�ให้เราสะดวกสบายมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ท�ำ ให้ เรามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผมคงแนะนำ�ว่าถ้าเรายังอยู่ ในช่วงที่เพิ่งเริ่มสร้างความมั่งคั่ง เราควรจะซื้อทรัพย์สินให้มากกว่าซื้อหนี้ สินจะดีกว่า ดังสุภาษิตทีว่ า่ อดเปรีย้ วไว้กนิ หวาน ยอมลำ�บากนิดหน่อยในวัน นี้ เพื่อความมั่งคั่งอย่างถาวรในวันข้างหน้า

S e p t e m b e r 2012

51


Tips

Fun Things

Declutter your work space ลองถามตัวเองว่างานที่ทำ�นั้นน่าเบื่อ หรือสิ่งแวดล้อมน่าเบื่อกันแน่ และ เมื่อคำ�ตอบออกมาว่าสิ่งแวดล้อมที่ พบเจออยู่ทุกวันกำ�ลังบั่นทอนจิตใจ ที่มีต่องานแล้วล่ะก็ ลองปรับเปลี่ยน หรือตกแต่งสภาพแวดล้อมเสียใหม่ จะเป็นไรไปหากบนโต๊ะถูกแต่งเติม ด้วยของเล่นชิ้นโปรด แจกันดอกไม้ สักอัน ตุ๊กตาจากหวานใจ กระถาง ต้นไม้จิ๋ว หรือแม้แต่ถ้อยคำ�ที่สร้าง แรงบันดาลใจ งานนี้ไม่เชื่อก็ลองดู ว่าฮวงจุยโต๊ะใหม่ๆ ที่ว่า จะเยียวยา วันที่แสนน่าเบื่อได้บ้างหรือไม่

to do when bored at work เรื่อง มีนา สุขวัจน์

AT WORK

LET’S MAKE LIFE AT WORK HAPPIER

สำ�หรับหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลาย คงมี บ้างกับอารมณ์เบือ่ หน่ายงานตรงหน้า แต่ ก็ต้องอดทนทำ�ไป เพื่อตำ�แหน่งสุดยอด มนุษย์เงินเดือนให้ได้ในสักวัน แต่หลาย คนก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะสิ้นสุดความ อดทนกันมานักต่อนัก โดยเฉพาะช่วง เวลาซัมเมอร์ที่ต้องเจอกับอากาศร้อนๆ ไม่มีปิดเทอมให้เที่ยวแบบสมัยเด็ก แถม ยังต้องฝ่าแสงแดดอันร้อนแรงไปทำ�งาน ซํ้าเดิมเหมือนทุกวัน เจอแบบนี้จะหลีก เลี่ยงอาการเบื่อหน่ายแสนพารานอยด์ได้ อย่างไร แต่กอ่ นจะใช้จา่ ยความเบือ่ หน่าย จนเสียการเสียงาน (แบบนั้นไม่ดีแน่) มา หาอะไรทำ�สนุกๆ แก้เบือ่ ในวันทำ�งานกัน ก่อนจะพลาดท่ามากไปกว่านี้ดีกว่า

MUSIC เราเริ่มต้นขจัดความเบื่อให้ชีวิตการทำ�งาน ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องเสียเงิน โดยแค่ เลือกอัลบั้มเพลงสุดเลิฟ จากศิลปินที่ คุณโปรดปราน แล้วเปิดเป็นแบล็คกราวน์ ระหว่างทำ�งาน วิธีนี้เป็นวิธีที่บรรดา นักจิตวิทยาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เสียงเพลงคือสิ่งเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้การทำ�งาน มีความสุขและเต็มไปด้วยบรรยากาศ แห่งความผ่อนคลายมากขึ้น 52

A p r i l 2013

Take a walk & Drink การจดจ่ออยู่แค่เฉพาะหน้าจอ คอมพิวเตอร์หรือโต๊ะทำ�งานของตัวเอง เพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่า งานของคุณจะเดินหน้าหรือเต็มไปด้วย ประสิทธิภาพ แถมอาจจะยิ่งทำ�ให้ล่าช้า และผิดพลาด เพราะร่างกายเกิดอาการ อ่อนล้าหรือจิตใจเกิดความเบื่อหน่าย จากการที่ต้องนั่งติดแหง่กมาหลาย ชั่วโมง การลุกเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ รวมทั้งคลายกล้ามเนื้อเสียบ้าง หรือ หาเครื่องดื่มเย็นๆ รสชาติที่ชอบมาดื่ม นับเป็นอีกวิธีที่นักจิตวิทยาแนะนำ� บรรดาเวิร์คอะฮอลิคหลายคนจนได้ ผลดีมาแล้ว


Tips

Take a nap เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักร ถ้าบ่าย วันนั้นมันร้อนจนหมดเรี่ยวแรงจะทำ� อะไรต่อไปได้ จะเดินออกไปข้างนอกก็ คงละลาย นั่งอยู่ก็ตาจะปิด แล้วจะฝืน ทนทำ�งานอย่างไร้ประสิทธิภาพเช่นนั้น เพื่ออะไร บรรดานักจิตวิทยาทั้งหลาย ต่างลงความเห็นว่า การนอนหลับ เพื่อพักสายตา 5-15 นาที ในวันที่ ร่างกายเหนื่อยล้ามากจริงๆ จะช่วย เพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพลังงานหลัง จากตื่นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Take a day off ถึงจะเป็นสุดยอดมนุษย์เงินเดือน ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหายหน้า ไปจากที่ทำ�งานไม่ได้ ลองหาวันหยุด แล้วลาพักร้อน หยิบบิกินีสีแสบ หนังสือดีๆ สักเล่ม ไอพอดพร้อม เพลงโปรด แล้วแพคทั้งหมดลงใน กระเป๋า สวมรองเท้าผ้าใบคู่ใจ สะพายกล้อง คล้องแขนชาวแก๊งแล้ว ออกไปลั่นล้าท้าลมร้อน เพื่อให้เท้า ได้เหยียบลงบนเม็ดทราย พร้อมทั้ง ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ แล้วเริงร่าไปกับ นํ้าทะเสใส จะมีสิ่งใจชาร์จพลังกาย พลังใจให้กลับมาสู้งานต่อได้ดีกว่า นี้อีกเล่า

Call up ใครที่เคยมีภาวะยิ่งใกล้หมดเวลางานเท่าไร หัวใจมันเหมือนจะขาดใจมากขึ้นทุกที ต้อง คอยนั่งนับถอยหลังให้ถึงเวลาเลิกงาน เสียที หากเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ดีแน่ๆ เนื่องจากงานไม่เดิน เจ้านายก็อาจจะ เพ่งเล็งมากขึ้น หากวิธีไหนๆ ก็แก้เบื่อ ไม่สำ�เร็จ ลองหยิบสมาร์ทโฟนในมือ แล้ว ไล่นิ้วหาเบอร์ของเพื่อนสนิทสักคน โทรไป ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ แล้วเม้าท์มอยสัก หน่อยเอาให้พอหายคิดถึง ว่ากันว่าเวลา เบื่อๆ ได้คุยกับเพื่อนที่ดีที่สุด ความเบื่อ หน่ายก็หายไปพร้อมบทสนทนาแบบไม่รู้ตัว

Clean up your device & Desktop การนั่งประจำ�อยู่ที่โต๊ะทำ�งานทุกวี่ทุกวัน เป็นธรรมดาที่ความเบื่อหน่ายย่อมมา ทายทักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองเปลี่ยน วันเบื่อๆ มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย การเช็ด ปัด ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ สำ�นักงานที่ตระหง่านอยู่บนโต๊ะให้ไร้ฝุ่น หรือคราบดำ�กันดีกว่า รวมทั้งเดสท็อป บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ต่างๆ ที่ รกรุงรัง ลองจัดให้เป็นระเบียบ แล้วปิดท้าย ด้วยการหารูปสวยๆ มาทำ�วอลเปเปอร์ นอกจากจะแก้เบื่อ ยังทำ�ให้งานไวขึ้น และ ไม่ต้องจามเพราะฝุ่นหนาเตอะอีกด้วย

Create a new Challenge หลายคนพยายามหาวิธีการ คลายความเบื่อกับการงานตรง หน้าอยู่ เพราะงานที่ทำ�อยู่ง่าย เกินไป แถมเป็นรูทีนจนเกิดเป็น ความเบื่อหน่าย ลองหาความ ท้าทายใหม่ๆ มากระตุ้นความคิด สร้างสรรค์ในตัวคุณดูสิ เป็นต้น ว่า สร้างจุดมุ่งหมายในหน้าที่ การงานใหม่ๆ อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ ตั้งเป้าให้สูงมากขึ้น แล้วเดินหน้า สู่ความสำ�เร็จที่มากขึ้นนั้นกันเลย

Snack ขนมโปรดนั้นเป็นเหมือนยาที่เยียวยาความรู้สึกแย่ๆ ได้ดีหากคุณกำ�ลังเบื่อหน่ายในบ่ายวันทำ�งาน ซึ่งจากหลายผลการวิจัยระบุว่า การรับประทานมื้อ เล็กๆ ระหว่างวัน จะยิ่งทำ�ให้ระบบการเผาผลาญ มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้ง กิจกรรมในการสรรหาขนมมาตุนยามบ่ายก็เป็นตัว ช่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำ�ให้คุณมีความสุขกับการได้ เลือกกอะไรที่ชอบด้วยตัวเอง เพียงแต่ว่าหากกลัว อ้วนก็ใส่ใจในยามเลือกเสบียงเสียหน่อยก็แล้วกัน Get Wild! เราไม่ได้ให้คณ ุ ทำ�ตัวเสียสติ หรือจะให้ ไปทำ�ตัวบ้าหลุดโลกในทีท่ �ำ งาน แต่ เวิรค์ อะฮอลิคทุกคนฟังทางนี้ การที่ เราได้ลกุ ขึน้ มาปลดปล่อย ด้วยการ บิดขีเ้ กียจพร้อมส่งเสียงดัง ฮัมเพลง ลัน่ หรือกระโดดโลดเต้น นอกจากจะ ปลดปล่อยความเบือ่ หน่ายแล้ว ยัง ช่วยสร้างสีสนั ให้เพือ่ นร่วมงานที่ กำ�ลังซึมเศร้าเหงาหงอยอยูเ่ หมือนกัน บรรยากาศในการทำ�งานจะได้มสี สี นั แข่งกับความร้อนบ้างไม่มากก็นอ้ ย A p r i l 2013

53


Beauty M A K E U P :: S K I N C A R E :: H E A L T H & W E L L N E S S

WE KNOW WHAT WE DID

This Summer! ซัมเมอร์นี้ขอเน้นที่ เรื่อง นิกกี้ มีนาจพงษ์พันธุ์

ผิวสวยสุดๆ...พูดเลย!

ซั ม เมอร์ นี้ หั น ไปทางไหนก็ เ ห็ น มี แ ต่ ค นบ่ น ร้ อ น เหงื่ อ ไหล ข่ า วสำ � นั ก ไหนก็ เ ห็ น รายงานแต่ ว่ า จะ ร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ สาวๆ Q People จงอย่า ท้อถอยเอาแต่หลบร้อนอยูใ่ นบ้าน จงใช้โอกาสนีท้ �ำ สวยเกินหน้าเกินตาทุกคนด้วยการเน้นความสวยใส จากผิวจริงแบบ No Make Up-Make Up สไตล์แต่งหน้า แต่เหมือนไม่แต่งกันดีกว่า ความร้อนชืน้ ระดับอบอ้าวของเดือนเมษายน ไม่นา่ จะทำ�ให้คุณเข็นลุคประเภทสวยฉํ่าเพียบไปด้วยสีสันไป ได้รอดสักกี่นํ้า มาเน้นโชว์ความสดใสแบบบางเบา ที่แม้ จะไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตระการ แต่รับรองว่าเข้าตาหนุ่มๆ มากกว่าเป็นไหนๆ เพราะใครๆ ก็อยากมองอะไรทีเ่ ย็นตา เย็นใจ ลองเลือกจากผลิตภัณฑ์สวยรับร้อนที่เราตั้งใจ คัดมาดังต่อไปนี้

Katie Holme จาก Bobbi Brown

SEE PERFECT SKIN NOW

BOBBI BROWN LONG-WEAR EVEN FINISH COMPACT FOUNDATION

เราเชื่อเช่นเดียวกับ บ็อบบี้ บราวน์ ว่ารองพื้นที่ดี ควรให้ ผ ลลั พ ธ์ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ผิ ว จริ ง มากที่ สุ ด จึงขอแนะนำ� Long-Wear Even Finish Compact Foundation–รองพื้ น เนื้ อ ครี ม ในรู ป แบบตลั บ พกพาใหม่ล่าสุด พัฒนาสูตรจากรองพื้นเนื้อเจล สูตร Long-Wear ซึ่ง เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ บ็อบบี้ บราวน์ และได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก พร้ อ มมอบการปกปิ ด สมบู ร ณ์ แ บบยาวนาน แต่ทว่า เบาสบาย ไม่หนักผิว เกลีย่ ง่าย พร้อมกลืน ไปกับผิวอย่างละมุนละไม บ็อบบี้ บราวน์ มีชอื่ เรือ่ งรองพืน้ ทีแ่ นบเนียน ดุจผิวจริงอยู่แล้ว ดังนั้นคุณควรลองสูตรที่เขา พัฒนาให้ดีไปอีกขั้นอย่างชิ้นนี้-ราคา 1,950 บาท

COOL FUSION

54

A p r i l 2013

THE BODY SHOP Moisture White Shiso BB Serum Inside SPF25 PA+++

GET PERFECT SKIN

เมื่อ The Body Shop ลอนช์ครีม BB เบส กับเขาบ้าง ก็ย่อมไม่ธรรมดา เพราะเลือก ใช้การนำ�คุณค่าซีรั่มสกัดจากธรรมชาติที่ เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาช่วยในด้าน การเป็นแอนตีอ้ อกซิแดนท์และบำ�รุงผิวใน เวลาเดียวกัน สำ�หรับ BB ตัวนี้เขาเลือก ใบชิโสะ และอะโลเวร่าเบสมาเป็นส่วนผสม ทีท่ �ำ ให้แตกต่างจากแบรนด์อนื่ ๆ ผสานกับ วิ ต ามิ น ซี และดอกลิ โ คริ ซ ซึ่ ง สามารถ ควบคุมกระบวนการผลิตเมลานินได้ลาํ้ ลึก ถึงผิวชั้นเอพิเดอร์มิส ช่วยให้ผิวหน้าสว่าง กระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัด และแน่ น อนว่ า ได้ เ อฟเฟ็ ก ต์ เ นี ย นนวล ไม่เป็นรองใคร-ราคา 1,090 บาท

ทิ ป ส์ เ พื่ อ ผิ ว เนี ย นเฟอร์ เ ฟ็ ก ต์ จาก มิสเตอร์ชู เชือ่ ไหมว่าใช้เวลาแค่นาทีเดียว • 30 วินาที • สำ�หรับการล้างหน้าให้ สะอาดหมดจด และเตรียมผิวให้พร้อม ซึมซาบเนือ้ ไพรเมอร์ดว้ ยการใช้ Cleasing Oil • 15 วินาที • สำ�หรับการเกลีย่ Instant Glow Cream ให้ทั่วผิวหน้า • 15 วินาที • สำ�หรับการเกลี่ย BB Perfector Skin Smoothing Beauty Cream SPF 30 PA++ ให้ทั่วผิวหน้า • ครบหนึ่งนาที • ผิวสวยจัด รู้สึก นวลเนียนเหมือนเนื้อพอร์ซเลน แต่ยัง คงความเป็นเนือ้ ผิวจริงอย่างธรรมชาติ

TIPS FROM MR.SHU

PRESENT PERFECT

SHU UEMURA BB perfector skin smoothing beauty cream SPF 30 PA++

ขึ้นชื่อว่า ชู อูเอมูระ ย่อมมาพร้อมกับประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญจากหลังรันเวย์ระดับท็อปอยูแ่ ล้ว เพราะ มิ ส เตอร์ ชู จะพิ ถี พิ ถั น ในการเตรี ย มผิ ว ให้ ส วยเนี ย น เพอร์เฟ็กต์ก่อนสิ่งอื่นใด ดังนั้นเมื่อเกิดการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ BB ที่มียี่ห้อของมิสเตอร์ชู จึงต้องเป็น BB ที่ ผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดถึง 5 เทคนิคไว้ด้วยกัน ทั้ง การเสริมความชุม่ ชืน้ ผิว เอสเซ้นส์ ไพรเมอร์ คอนซีลเลอร์ และแป้งฝุน่ เพิม่ ความกระจ่างใสในเนือ้ แสนบางเบา เพือ่ ถอดแบบเทคนิคทีช่ า่ งแต่งหน้าใช้ และเนรมิตผิวดูเนียน ใสอย่างเป็นธรรมชาติได้ง่ายๆ ในขั้นตอนเดียว ลอง สัมผัสคุณภาพระดับมืออาชีพสำ�หรับทุกคน ด้วย BB Perfector หลอดนี้-ราคา 1,500 บาท


Beauty

OVER THE RAINBOW ILLAMASQUA Nail Varnishes

การคุมลุคให้สวยใสก็ไม่จ�ำ เป็นว่าเราจะต้อง หวานเลี่ ย นไปทั้ ง หมดเสี ย หน่ อ ย โดย Illamasqua แบรนด์ ที่ เ น้ นบุ ค ลิ กความ เปรีย้ วเฉีย่ วทีแ่ ฝงอยูใ่ นตัวหญิงสาวทุกคน ได้ประกาศก้องว่า ให้สาวๆ มาโชว์แอตติจดู สุดเผ็ดให้โลกรูก้ นั เถอะ ลองเลือกยาทาเล็บ สีสดจี๊ดไลน์ใหม่สำ�หรับซัมเมอร์นี้มากกว่า 40 เฉดสี มีทง้ั แบบ High-Gloss, Shimmer, โทนสีพาสเทล, Matte และเราขอให้คณ ุ อย่า พลาดลองแบบ Rubber ที่ไม่เหมือนใคร เพราะให้ ผิ ว สั ม ผั ส เป็ น เนื้ อ ด้ า นเหมื อ น เนื้อยาง ลํ้าสุดของร้อนนี้

PUT ON SOME FUN! MAYBELLINE April's Hottest trend

ทางฝัง่ นิวยอร์กก็ไม่ยอมแพ้กนั เพราะคิดต่างอย่าง ฉีกแนว เมย์เบลลีนจึงส่งผลงานที่เน้นการใช้สีสัน สุดร้อนแรง ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากสตรีทแฟชัน่ โดยนำ � เอากราฟิ ตี้ ที่ เ ป็ น ศิ ล ปะบนท้ อ งถนน นิวยอร์กมาเป็นสือ่ ในการใช้สสี นั ในเดือนนี้ โทนสี ทีน่ �ำ มาใช้จะเน้นไปทีก่ ารใช้สสี นั หลากหลายอย่าง สีโทนร้อน สีส้ม สีเหลือง มามิกซ์กับสีโทนเย็น อย่าง สีฟ้า สีเขียว หรือสีนํ้าเงิน แม้กระทั่งจะทา เดี่ยวๆ ก็ยังเปรี้ยวไม่ซํ้าใคร อย่าง Maybelline Color Tattoo สีฟ้า Tenecious Teal, สีเขียว Edgy Emerald และสีสม้ Fierce & Tangy อายแชโดว์สตู ร ครีมแบบเนื้อเจล ที่มีคุณสมบัติแห้งเร็วและติด ทนนาน 24 ชั่วโมงเต็ม ด้วยเม็ดสีที่เข้มข้นด้วย Ink Pigment Technology ทำ�ให้เกิดสีสันที่สด และชัดเจน เราเห็นว่าน่าจะเป็นลุคสุดเหวี่ยงที่ ท้าทายสำ�หรับสงกรานต์นี้-ราคา 329 บาท

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

LOVE RECIPE LANEIGE Spring/Summer 2013

หลั ง จากได้ ส กิ น สุ ด เพอร์ เ ฟ็ ก ต์ สำ � หรั บ รับร้อนแล้ว มาเติมสีสันบนใบหน้ากันสักนิด หนึ่งจะเป็นไรไป เริ่มกันที่ความหวานใสไสตล์ เกาหลี ซึง่ แบรนด์พรีเมีย่ มในตลาดป๊อปอย่าง Laneige ทำ�ได้โดดเด่นมาตลอด และซัมเมอร์ นีม้ าในคอนเซ็ปต์สดุ น่ารักอย่าง Love Recipe ทีเ่ ราเห็นว่าเหมาะมากสำ�หรับการหยอดสีสนั ในพาเล็ตหวานๆ แบบพาสเทล อย่าง LOVE RECIPE Dual Pot (ราคา 800 บาท) ตลับคู่ สีลิปสติกเนื้อกลอสและครีม พาวเดอร์สี หวานใสสำ�หรับ Mix & Match เมคอัพลุค ในแต่ ล ะวั น ให้ ส นุ ก ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ริ ม ฝี ป ากและ ดวงตา เสริ ม อี ก นิ ด ด้ ว ย LOVE RECIPE Multi-Shaping Eyeliner (ราคา 600 บาท) อายไลเนอร์ผสมชิมเมอร์เนื้อเนียนละเอียด มอบความคมชั ด ให้ แ ก่ ด วงตา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เมคอัพลุคสวยหวานสดใสในแบบสาวลาเนจ แถมยังได้แพ็คเกจสุดน่ารักไว้ชมให้เย็นตา เย็นใจอีกต่างหาก

ABOVE THE LINE LAURA MERCIER Crème Eye Liner

โดดเด่นในเรื่องฟาวน์เดชั่นมานาน ตอนนี้ลองหันมาดู ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Laura Mercier ตั้งใจคิดค้นมาเพื่อเติม สีสันให้คุณๆ กันบ้าง และนั่นก็คือ Laura Mercier Crème Eye Liner อันเป็นไลน์เนอร์ที่น่าสนใจสุดๆ ด้วยความเก๋ ของเนื้อครีมเนียนนุ่มแตกต่างจากใครๆ ทำ �ให้ได้เส้น ขอบตาที่พริ้วไหว คมชัด เพราะเขียนง่าย แถมยังไม่ทิ้ง คราบและติดทนนานตลอดทั้งวัน เหมาะกับการสู้อากาศ ร้อนและคราบเหงื่อที่พาลจะทำ�ลายดวงตาคู่สวยของคุณ ลองดูสฮี ติ อย่าง Noir สีด�ำ สนิท หรือ Expresso สีนา้ํ ตาลเข้ม ทีข่ บั ให้ตากลมโตขึน้ ส่วนเราขอแอบเทใจให้ Cobalt ทีเ่ ป็น สีนา้ํ เงินสด ที่เพิ่มความเปรี้ยวให้คุณกลายเป็นสาวสดใส มั่นใจในแอตติจูด-ราคา 850 บาท A p r i l 2013

55


Beauty

Sweetest Little Things Solid Perfume Necklace

นี่ คื อ สิ่ ง เล็ ก ๆ ที่ เ รี ย กว่ า รั ก !…จะเป็ น อะไรไป เสียอีก เมือ่ แบรนด์ทขี่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความน่ารักกุก๊ กิก๊ ขวัญ ใจสาวๆ อย่าง Marc Jacobs จับนํ้าหอมกลิ่นล่าสุด อย่าง Dot มาเปลีย่ นร่างให้กลายเป็น Solid Perfume! ซึ่ง Solid Perfume นี้ดีเป็นหนักหนา และเราก็ แปลกใจที่ ไ ม่ ค่ อ ยมีใ ครทำ� เพราะมัน คืออาวุธลับ เสริมเสน่ห์ความหอมที่พกพาไปไหนก็ได้ หรืออยาก แผลงฤทธิ์เมื่อไหร่ก็แค่แอบแตะแต้มเบาๆ มัดใจคน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความเล็กพกพาง่ายแสน สะดวก แถมยังมาในตลับจี้ห้อยคอประดับผีเสื้อลาย Polkadot อีกต่างหาก และเขยิบขึ้นมาอีกนิด จากสาวหวานแสนซน กลายเป็ น สาวเท่ แ ต่ แ ฝงความละเอี ย ดอ่ อ นแบบ Chloé signature โดยมาในรูปลักษณ์ลอ็ กเก็ตเคลือบ เงาสีชมพูอ่อนพร้อมชื่อสุดชิคนามว่า Bianca ซึ่งเป็น ท็อปโน้ตกลิ่นกุหลาบแสนรุ่มรวย เอาเป็นว่าจะมาใน บุคลิกไหน ก็รีบไปเสาะหามาเป็นเจ้าของกันเลยราคา 3,300 บาท

It’s Haute! Darling

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

Chanel's Look for Haute Couture ss13 Stylo Eyeshadow # Black Stream

VITALUMIERE AQUA Fluid 2,100 บาท

LE VOLUME DE CHANEL # Noir 1,280 บาท 56

A p r i l 2013

LE VERNIS # Emprise 900 บาท

หลังจากคอมพลีตลุคสำ�หรับเดือนนี้เสร็จ แล้ว ก็หนั มาดูอะไรทีเ่ ป็นอินสไปเรชัน่ กันบ้าง ซึง่ ส่งตรงจากรันเวย์กูตูร์ของ Chanel โดยซัมเมอร์ นี้ Peter Philips ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของ Chanel Makeup ฟอลโล่วท์ ศิ ทางฟุง้ ฝันของ Karl Lagerfeld ด้วยการสร้างลุคแนวแฟนตาซีลอ้ ไปกับกูตรู ์ โดย เน้นดวงตาทีใ่ ช้การตกแต่งด้วยผ้าทูลล์เช่นเดียว กับเฮดพีซ…และแม้จะเป็นลุคที่หนักไปในทาง แฟนตาซี แต่กข็ อให้ดกู ารเน้นความสว่างของผิว โดยใช้ VITALUMIERE AQUA Fluid และ สโม้กกี้อาย ที่คุณอาจลองแต้มให้เบาลงมา แต่ ยังคงความเป็นดรามาติกนิดๆ ด้วย LE VOLUME DE CHANEL “Noir”, STYLO EYESHADOW “Black Stream”สำ�หรับลุคเพือ่ ออกงานกลางคืน ก็น่าจะเหมาะ และที่เราชอบมากอีกอย่างก็คือ เล็ บ ที่ ส วยไร้ ที่ ติ ใ นโทนชมพู พี ช โดยการใช้ LE VERNIS “Emprise” ที่เห็นแล้วน่าเสกให้มา อยู่บนเรียวเล็บตัวเองเสียตอนนี้เลย!


Beauty

Dream Works Bliss Love Handler

Sun Buster!

La Roche-Posay ANTHELIOS XL Dry Touch gel-cream SPF 50+

ไทยแลนด์ แ ดนสยาม ปี นี้ อุ ณ หภู มิ แ ตะ 40 องศาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ออกมากลาง แจ้งแป๊ปเดียวยังโดนเผาไหม้เสียแสบร้อน ไม่ ต้องให้ถงึ กับไปชายทะเล ชีวติ ประจำ�วันในเมือง นี่แหละที่เราต้องไม่ยอมให้ยูวีมาทำ�ร้าย La Roche-Posay ขึ้นชื่อเรื่องความเป็น แบรนด์ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาในสาขาศาตร์ ท าง การแพทย์ผิวหนัง เราจึงวางใจว่าผลิตภัณฑ์ของ เขาเน้นผลทางการแพทย์จริง และล่าสุดยังมี การปรับปรุงเนื้อครีมให้เป็นแบบเจลที่บางเบา ซึมซับง่าย นอกจากปกป้องทั้งยูวีเอ และยูวีบี ด้วยค่าสูงสุดแล้ว เรายังขอเชียร์ในฐานะทีเ่ ขาไม่ ผสมนํ้าหอมและพาราเบน ซึ่งเป็นวัตถุกันเสียใน ครีมตัวนี้อีกด้วย ถ้าคุณได้ลองแล้วน่าจะชอบราคา 1,150 บาท

Q Wellness Tips การใช้ครีมกันแดดให้ถูกต้องนั้น เราพรํ่าสอนกันมาไม่รู้ ต่อกี่ครั้งจนดูน่าเบื่อ อย่างไรก็ดี ก็ยังมีความเข้าใจผิด และปล่อยปละละเลยอยู่วันยังคํ่า ดังนั้น เราจะไม่ยอมให้ หนุ่มสาว Q people ต้องกรำ�แดดเสียโฉมกันด้วยความ เผลอเรอในซัมเมอร์นี้เป็นอันขาด…โปรดอ่านซํ้าให้เข้าใจ อีกครั้ง • เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการปกป้องทั้ง UVA และ UVB นั่นหมายความว่า นอกจากคำ�ว่า SPF แล้ว จะต้องมี เครือ่ งหมาย UVA หรือ PPD หรือ PD อยูด่ ว้ ย (UVA ทำ�ให้ ผิวแก่ชราได้ร้ายแรงกว่า UVB นะ) • ก่อนการใช้ควรทดสอบการแพ้ทท่ี อ้ งแขน หรือข้อพับแขน เพียงเล็กน้อยก่อน และควรหลีกเลี่ยงยี่ห้อที่มีนํ้าหอม รุนแรง • ควรทาครีมก่อนออกแดด 30 นาที และทาให้มากพอ เช่น สำ�หรับใบหน้าควรบีบครีมเป็นเส้นยาว 2 ข้อนิ้วมือ หรื อ เป็ น วงกลมขนาดเท่ า เหรี ย ญบาท และทาซํ้ า ทุ ก 2 ชั่วโมงหากอยู่ในแดดจัดหรือว่ายนํ้า • ส่วนที่มักจะถูกลืมทาครีมก็คือ ท้ายทอย ใบหู หลังมือ หลังเท้า ส่วนเหล่านี้ถ้าพังไปแล้วกอบกู้ยากนะเออ • เสริมตัวช่วย เช่น ร่ม หมวกปีกกว้าง ผ้าคลุมไหล่ หรือ เสื้อแขนยาว แว่นกันแดดก็สำ�คัญในการปกป้องสายตา

หลังจากสาวๆ ออกกำ�ลังกายแล้ว มาเพิม่ พลัง การกำ � จั ด ไขมั น หน้ า ท้ อ งหรื อ เซลลู ไ ลท์ ช่วงเอวและสะโพกให้ค่อยๆ สลายหายไปด้วย ครีมกระชับผิวสูตรใหม่ล่าสุดจาก Bliss ในชื่อ เลิฟ แฮนดเลอร์ โดยเนื้อครีมซึมซาบเร็ว มีส่วน ผสมของนา้ํ มันจากใบเปปเปอร์มนิ ต์ ช่วยกระตุน้ ระบบการเผาผลาญให้ ทำ � งานได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ประกอบ ด้วยคาเฟอีน ทำ�หน้าที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ไขมันและทำ�ให้เลือดหมุนเวียนได้ดีข้ึน โดย เซลลูไลท์ในบริเวณที่ได้รับการนวดจะค่อยๆ เลือนหายไปอย่างเป็นธรรมชาติ ทัง้ ยังมีสว่ นผสม ของกรดอะมิโนอิ่มตัวยิ่งยวดที่จะช่วยดูดซับ ไขมันส่วนเกิน ซึง่ จะทำ�งานยาวนานถึง 8 ชัว่ โมง ในเวลาทีค่ ณ ุ นอนหลับ-ราคา 1,850 บาท

MAKEUP S K IN C ARE H EAL T H & W ELLNESS

Hot As Ice เคยได้ยินคำ�ว่าหนามยอกให้เอาหนามบ่ง ไหม เมื่อต้องการสู้ร้อน เรามักจะเข้าใจผิด ว่าต้องอยู่ห้องแอร์เย็นๆ ต้องดื่มนํ้าเย็นๆ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เสียทั้งหมด • ดืม่ นาํ้ ทีอ่ ณ ุ หภูมปิ กติ หรือนาํ้ อุน่ -การดืม่ นาํ้ เย็นจัดจะทำ�ให้กล้ามเนื้อในอวัยวะภายใน หดตัวสวนทางกับอวัยวะด้านนอก และทำ�ให้ เกิดการคั่งความร้อนในร่างกาย ซึ่งกลับจะ ทำ�ให้ร้อนยิ่งขึ้น • ออกกำ�ลังกายให้เหงื่อออก-เหงื่อจะเป็น ตัวขับของเสียพร้อมๆ กับการขับพิษร้อนใน ร่างกาย แม้ตอนออกกำ�ลังกายคุณจะรู้สึก ร้อนเหนียวน่ารำ�คาญ แต่พอออกกำ�ลังกาย เสร็จจะเย็นสดชืน่ อย่างไม่นา่ เชือ่ ยิง่ ถ้าเป็น การฝึกโยคะร้อนจะเห็นผลได้ชัด • อาหารไทยอย่างแกงจืดมะระ แกงจืดฟักเขียว หรือแกงเลียง-ดูแล้วร้อนแรงไม่นา่ ทานในวัน อากาศร้อน แต่เมนูเหล่านี้กลับมีฤทธิ์เย็น ลองทานดูแล้วจะเย็นชืน่ หลับสบาย

A p r i l 2013

57


Shopping

ชุดชั้นในยีนส์แต่งลูกไม้ 1,490 บาท จาก Cherilon กำ�ไลสีฟ้า สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Mango Touch

แว่นกันแดด สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Mango Touch สร้อยคอโลหะตกแต่งจี้ 1,490 บาท จาก Zara

TRUE BLUE

รองเท้าหนังตกแต่งหัว เข็มขัดโลหะ 6,390 บาท จาก Topshop

เชิ้ตเดรสผ้ายีนส์ 15,900 บาท จาก Diesel

เรื่องและสไตล์ ปิติพงษ์ พงษ์ดำ�

ต่างหูกระโหลก 320 บาท จาก Topshop

เป้ยีนส์ตัดต่อหนัง 2,190 บาท จาก Topshop

ANNA SUI

Miu Miu

กางเกงยีนส์ 1,790 บาท จาก Mango

BALMAIN

รองเท้าส้นสูง ผ้ายีนส์ 8,200 บาท จาก Diesel

กางเกงยีนส์ปักลลาย 2,190 บาท จาก Topshop

เปลี่ ย นลุ ค ของคุ ณ ด้ ว ยโทนสี นํ้ า เงิ น ของ ผ้าเดนิมที่มาในดีเทลใหม่อย่างบราท๊อป ซึ่งจะทำ�ให้สาวๆ ลืมเสื้อยีนส์ตัวเก่าไปได้ เลย แถมมาพร้อมกับแอคเซสซอรี่โทนสี เข้าชุดกับเครื่องประดับโลหะสวยๆ เท่านี้ ก็ทำ�ให้คุณเท่กว่าใครอย่างแน่นอน Zara ชัน้ 1 สยามพารากอน : Mango ชัน้ 1 สยามพารากอน : Mango Touch ชั้น G เซ็นทรัลเวิล์ด : Topshop ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ : Diesel ชัน้ 1 ดิเอ็มโพเรียม

กระเป๋าทรงเหลี่ยม 1,490 บาท จาก Mango

58

A p r i l 2013


Shopping

สร้อยคอเชือกแต่งขน นก 1,290 บาท จาก Zara

กระเป๋าพิมพ์ลาย 2,990 บาท จาก Zara

แว่นกันแดดกรอบลาย 1,290 บาท จาก Mango Touch

GO TO THE WILD

เดรสผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย 2,490 บาท จาก Mango

เข็มขัดลายเสือ 1,390 บาทจาก H&M

แหวนโลหะเงิน 490 บาท จาก Topshop

เสื้อผ้ายืดพิมพ์ลาย 1,290 บาท จาก Mango

Roberto Cavalli

Gucci

kenzo

รองเท้าส้นสูงพิมพ์ ลาย 4,990 บาท จาก Zara

กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย 950 บาท จาก Topshop

กางเกงขาสั้นผ้าฝ้าย ทอลาย1,490 บาท จาก H&M

หากจะพูดถึงลายพิมพ์ในซีซั่นนี้ คงหนีไม่ พ้นลวดลายของสัตว์ปา่ จากพงไพร ทีพ ่ ร้อม จะเปลี่ยนลุคของสาวๆ ให้ดูโดดเด่น ด้วย การเติมแต่งดีเทลและการตัดทอนลายที่ ดูน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นลายเสือดาวสุดชิค ไปจนถึงลายกราฟิกของม้าลาย ซึง่ จะทำ�ให้ คุ ณ เข้ า สู่ โ ลกซาฟารี ใ บใหม่ ใ นร้ อ นนี้ ไ ด้ อย่างลงตัว Mango ชัน้ 1 สยามพารากอน : H&M ชัน้ 1 สยามพารากอน : Zara ชั้ น 1 สยามพารากอน : Mango Touch ชั้ น G เซ็นทรัลเวิลด์ : Topshop ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์

ข้อมือตกแต่งเขี้ยว 790 บาท จาก Mango Touch

เดรสผ้าฝ้ายพิมพ์ ลาย 899 บาท จาก H&M

รองเท้าหนังลายเสือ 2,890 บาท จาก Topshop

A p r i l 2013

59


Men’s

S T Y L E :: S K I N C A R E :: T R E A T M E N T :: S C E N T

Summer Shade เรื่อง Untitled P.

เมื่ อ ถึ ง ช่ ว งเวลาของซั ม เมอร์ สุ ด ร้ อ น แบบบ้านเราแล้ว แว่นตากันแดดคือ ไอเท็มคูใ่ จไว้ทา้ แดดจ้าตัวจริงเสียงจริง ซึ่งในร้อนนี้ แว่นเลนส์สี คือสิ่งที่จะมา ตอบโจทย์เพิ่มสีสันให้ความร้อนสดใส ยิ่งขึ้น ทั้งสีเด่นแบบคัลเลอร์บล็อคไป จนถึงฉาบปรอท ทีจ่ ะช่วยเสริมสปอร์ต ลุคสุดหรูให้คุณหล่อกว่าใคร

DISARTER เมื่อโลกใกล้ถึงกาลอวสาน หนุ่มเท่ห์จาก Greyhound จึงลุกขึน้ มาถ่ายทอดจินตนาการ แห่งดินแดนที่ทุกอย่างล่มสลายผ่านคอลเลคชั่นสุดโดดเด่นในฤดูร้อน 2013 นี้ โดย ภาพซากปรักหักพังที่หยิบมาผสมผสานเข้า กับงานศิลปะที่ใช้ชื่อว่า Disarster เป็นการ ไฮไลท์ไปที่กราฟิกที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของ โลกหลังมหาอุบตั ภิ ยั รวมทัง้ ลายสกรีนลาวา ทีห่ ลอมละลายบนสีฉดู ฉาดทีม่ าสร้างความ โดดเด่นได้ลงตัว นอกจากนี้ก็ยังใช้เทคนิค อัดยับเพื่อเพิ่มเทกเจอร์ให้กับลุคหล่อตาม แบบฉบับของแบรนด์ ไปจนถึงการตีความ ถึง Digital Error อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ผ่ า นภาพ Pixel ที่ ไ ม่ ชั ด ภายใต้ โ ทนสี ซิกเนเจอร์ทง้ั ขาว เทา และดำ� ทีย่ งั คงตอกยา้ํ ความเป็น ‘Basic with a twist’ ตามแบบฉบับ ของ Greyhound Original ที่เราคุ้นเคย

Cruising Together Miansai คืออีกหนึ่งเครื่องประดับที่จะช่วยเพิ่ม ดีกรีความมันรับลมร้อนและชายทะเลในซัมเมอร์น้ี ซึ่ง Michael Saiger ดีไซเนอร์หนุ่มสัญชาติ อเมริกนั ได้หยิบเอาความทรงจำ�วัยเด็กทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยู่ในร้านขายของเก่าของแม่ในชายหาดที่ New England มาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเอาชิ้นส่วน อย่างสมอเรือ เบ็ดตกปลา บวกเข้ากับเชือกผูกเรือ มาใช้สร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับแฮนด์-เมดที่ เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเยาว์วัย เรียบง่าย คลาสสิก และไร้กาลเวลา โดยสร้อยข้อมือทีม่ วี าง ขายอยูใ่ นห้างและคอนเซ็ปต์ชอ้ ปดังทัว่ โลก ได้ถกู ส่งตรงมาให้คณ ุ ช้อปได้แล้วที่ E&P Men ชัน้ 2 พารากอน 60

A p r i l 2013


Hero All Star สนีกเกอร์คบู่ ญ ุ ของหนุม่ ๆ อย่าง Converse All Star กับ รุน่ ท็อปฮิต Chuck Taylor ทีเ่ ริม่ ฮิตมาตัง้ แต่ปลายยุค 60s และมาฮิตสุดๆ ในช่วง 90s เมือ่ หนุม่ Grunge Rock อย่าง Kurt Cobain หยิบเอามาใส่นั่นเอง จนมาถึง ค.ศ. นี้ Chuck Taylor ได้ถูกหยิบมาสร้างสีสรรใหม่โดยร่วมมือ กับ DC Comics พาเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อคุ้นหูมาวาด ลวดลายออกคิวบู๊บนรองเท้าคู่เก่ง ตั้งแต่ซุปเปอร์แมน แบทแมน แคทวูแมน ไม่เว้นแม้แต่ตัวร้ายก็มีมาให้คว้าไปใส่ คู่กับยีนส์ตัวเก่งกับคอลเลคชั่น ‘Chuck Taylor X DC Comics’

Main Dish จากบทกวีของพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ที่ทรงพระราชนิ พ นธ์ ‘กาพย์ เ ห่ ช มเครื่ อ งคาวหวาน’ ที่ เ คย ท่องจำ�ผ่านตาสมัยเด็กๆ โดยเป็นบทกลอนทีพ่ ดู ถึงอาหาร การประดิดประดอย ไปจนถึงการ รำ�พึงถึงคนรัก ซึ่งเสน่ห์เหล่านี้ถูกหยิบมาเป็น คอลเลคชั่น Spring/Summer 2013 ของ Issue โดยถ่ า ยทอดความหลากหลายของรสชาติ ทั้งขนมและของหวาน ผ่านลายผ้าและสีสัน พาสเทลสดใส เป็นอีกหนึ่งรสชาติของ Issue ที่ พร้อมเสิร์ฟจานเด็ดรับลมร้อนให้กับคุณ

GENTLEMEN ONLY ห่างหายไปกว่า 4 ปีทแ่ี บรนด์ทอ็ ปฮิตอย่าง Givenchy ไม่ได้ออกนํา้ หอมมาให้หนุม่ ๆ หยิบ จับไปเพิม่ เสน่ห์ กลับมาคราวนีถ้ งึ คราวปล่อย นํา้ หอมกลิน่ ใหม่ลา่ สุด ‘Gentlemen Only’ โดย ไปคว้าหนุ่มหล่อ Simon Baker มาจับเซ็น สั ญ ญาเป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ ป ระจำ�แคมเปญนี้ พร้อมต้อนรับกลิน่ ใหม่ทจ่ี ะเติมเสน่หใ์ ห้ซมั เมอร์ นีล้ งตัวทีส่ ดุ

A p r i l 2013

61


ToHave &ToHold

ON DUTY เรื่อง Bloody B

Q ฉบั บ นี้ เ สาะหาไอเท็ ม และ แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ชั่วโมง ทำ � งานของชาวออฟฟิ ศ ทุ ก คน เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและ มากไปด้วยประสิทธิภาพ

TO HAVE &TO HOLD

OVER BEAUTIFUL TEXT

TO PHOTOS แอพพลิเคชัน่ มันส์...มันส์ Fun Fun จาก App Store สำ�หรับ iPhone, iPad และ iPod โดยแอพฯ นีเ้ ปิดตัวมานานมากและเคยเปิด ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆ ที่ madewithover.com แต่หลังจากอัพเกรดเวอร์ช่ันใหม่เมื่อเดือน มีนาคมทีผ่ า่ นมา พวกเขาก็ขอเก็บตังค์คา่ ฟ้อนต์ ใหม่เล็กน้อยในราคา $1.99 ให้คณ ุ สามารถ พิมพ์ขอ้ ความ หรือคำ�คมลงไปในรูปภาพ รวม ทัง้ เลือกฟ้อนต์ทส่ี วยงาม จัดตำ�แหน่งและปรับ ขนาดตามใจชอบ...ก่อนแชร์

t i d n e p s o t w Ideas and ho MOPHIE FOR IPHONE 5

JUICE PACK AIR BATTERY CASE

Mophie เคยผลิตเคสแบตเตอรีเ่ สริม สำ�หรับ iPhone 4 และ 4s มาแล้ว ปีนห้ี ลัง เปิดตัว iPhone 5 ได้ไม่นาน พวกเขาก็ไม่ลมื ที่จะออกแบบและอัพเกรดเคสแบตเตอรี่ เสริมตัวใหม่มาเอาใจสาวกแอปเปิล กับเคส แบตเตอรีค่ วามจุ 1,700 mAh ให้โทรศัพท์ ของคุณใช้งานได้ยาวนานขึน้ ถึง 2 เท่า ใช้ Wi-Fi และ 3G อย่างต่อเนือ่ งได้นานถึง 10 ชั่วโมง แถมยังเป็นเคสโทรศัพท์ช่วยกัน รอยขีดข่วน มีให้เลือก 3 สี สวยถูกใจ ดำ�, ขาว, แดง 62

A p r i l 2013

CANON POWERSHOT N THE LITTLE CREATIVE

กล้องขนาดเล็กกะทัดรัดทีถ่ กู ออกแบบมา เพื่อแย่งตลาดสมาร์ทโฟนโดยตรง ด้วย ปุ่มปฏิบัติการ Mobile Connect คีย์ลัด ที่ ต่ อ เชื่ อ มเข้ า กั บ โปรแกรม Camera Window Wi-Fi และ Canon’s Free สำ�หรับ iOS และ Android ช่วยถ่ายโอน ภาพถ่ายและวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ว แถมยังสามารถ อั พ โหลดรู ป ขึ้ น สู่ โ ลกโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก พร้ อ มบรรยายใต้ ภ าพได้ ต ามอั ธ ยาศั ย แต่ที่ใหม่จริงๆ ต้องยกให้กับโหมดถ่าย ภาพทีม่ ชี อื่ ว่า Creative จับและปรับสีภาพ ได้ 6 รูป 6 สี 6 สไตล์ดว้ ยการกดชัตเตอร์ เพียงครั้งเดียว


ToHave &ToHold

BOOKS

TYPOGRAPHIC BOOKSHELF เพลิดเพลินวันหยุดด้วยการอ่านหนังสือ จากชั้นวางหนังสือสุดเก๋ของ Typographic ฝีมือการออกแบบของ แมตต์อินส์ กราฟิก ดีไซเนอร์ชื่อดังที่แชร์ไอเดียร่วมกับ ซาโอริ คาจิวาระ นักศึกษาชาวญี่ปุ่น หลังจากที่เธอ ได้ แ รงบั น ดาลใจจากการสะกดคำ � ว่ า BOOKS แล้วเกิดความคิดอยากสร้างสรรค์ ชั้นวางหนังสือทำ�จากไม้อัดเนื้อเนียนพิเศษ ถ้าใครไม่ชอบคำ�ว่า BOOKS จะสะกดเป็น คำ�อื่นก็ไม่มีใครว่า เพราะผลงานชิ้นนี้ทำ� การผลิตออกมาเป็นตัวอักษรตั้งแต่ A-Z

NIXON TIME TELLER DIP-DYE COLLECTION

TOMS X CHARLIZE THERON

หลังจากนิง่ เงียบมาพักใหญ่ๆ ในทีส่ ดุ Nixon ก็เปิดตัวคอลเล็กชัน่ ใหม่รบั ซัมเมอร์กบั Dip-Dye Collection ที่ค วามจริ ง แล้ ว จะเรี ย กว่ า เป็ น คอลเล็ ก ชั่น ใหม่ ล่า สุ ด ก็ ค งพู ด ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ปาก เท่าไหร่นกั เพราะ Nixon ยังคงใช้ดไี ซน์คลาสสิก จากรุ่น Time Teller ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีท่สี ุดของ แบรนด์เป็นตัวยืนพืน้ พร้อมการฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ทีผ่ า่ นมา ด้วยการจุม่ สีทป่ี ลายสายนาฬิกา รับรอง ใครบังเอิญผ่านไปเห็น...เป็นต้องอยากได้

AFRICA OUTREACH PROJECT ชาร์ ลิซ เธอรอน ร่ว มกับ TOMS ดีไซน์ รองเท้าผ้าใบรุน่ ลิมเิ ต็ด อิดชิ น่ั เพือ่ หารายได้ชว่ ย เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีในแอฟริกา พร้อมรณรงค์ตอ่ ต้านและป้องกันโรคเอดส์อย่างต่อเนือ่ ง เพียงแค่ ซื้อรองเท้าแบรนด์ TOMS รุ่นใดก็ได้เพียง 1 คู่ คุณก็ได้มสี ว่ นร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 10 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐให้กับมูลนิธิ Charlize Theron Africa Outreach Project และสำ�หรับใครทีซ่ อ้ื รองเท้ารุ่น TOMS X CHARLIZE THERON ขอให้รู้ว่า...นอกจากบริจาคเงินแล้ว คุณยังได้ บริ จ าครองเท้ า ผ้ า ใบ TOMS 1 คู่ใ ห้ กับ เด็ ก แอฟริกนั ทีย่ ากไร้อกี ด้วย

A p r i l 2013

63


Travel

ละเลียดความสุข บนหาดทรายเม็ดละเอียด @ เขาหลัก-สิมิลัน เรื่องและภาพ สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

เคยตั้ ง คำ � ถามว่ า ทำ � ไมคนจากขั้ ว โลกหนึ่ ง ถึ ง หลงใหลทะเลเมืองไทย โดยเฉพาะที่ “เขาหลัก” เป็นนักหนา คำ�ตอบที่ได้คือ เขาหลักมีผืนทราย สะอาดละเอียดราวปุยแป้ง มีชายหาดกว้างทอด ยาวไกลไปสุดตา มีพื้นหาดที่มีความลาดเอียง น้อย รวมทัง้ มีนาํ้ ใสสะอาดมองเห็นริว้ ทรายใต้ผนื นํ้าได้ชัดเจน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ที่รักทะเล นิยมเล่นนํ้าทะเล ที่สำ�คัญที่สุดคือ เงียบ สงบ ปลอดภัย ทีเ่ ขาหลัก นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมากกว่าครึง่ เป็ น สแกนดิ เ นเวี ย น พวกเขารั ก เขาหลั ก รั ก ทะเล อันดามัน และวนกลับมาพักที่เขาหลักทุกปี...ทุกปี... เป็นอย่างนีม้ านมนานตัง้ แต่กอ่ นเกิดสึนามิ ส่วนตัวผม เองก็หลงใหลเฉกเดียวกับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น เรื่อง ทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่ เขาหลักมีถนนเพชรเกษมสาย หลักสายเดียวพาดผ่าน การเดินทางจึงไม่ซับซ้อน ไปง่ายมาง่าย เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การท่องเทีย่ ว ส่วนทีพ่ กั มีให้เลือกตั้งแต่หลักร้อยปลายๆ ไปจนถึงหลักหมื่น ใครชอบอารมณ์ไหนเลือกตามใจชอบ

ส่ ว นการเดิ น ทางครั้ ง นี้ ผ มอยากพั ก ผ่ อ นแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงขอเลือกที่พักที่มีบรรยากาศดี และอยู่ ติ ด ริ ม ทะเลบริ เ วณที่ ถู ก เรี ย กว่ า “แหลม ปะการัง” โดยมีชายหาดริมทะเลขาวสะอาด เหมาะ กับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ไฮไลท์วันแรกแห่งการมาเยือนสิมิลันอยู่ในห้วง เวลาเย็นยํา่ จุดหมายปลายทางคือ จุดชมพระอาทิตย์ ตกดินที่ว่ากันว่างดงามมากๆ ผมเร่งฝีเท้าก้าวไปบน ทรายหยาบ ซึง่ บนพืน้ ทีเ่ ขาหลักแห่งนีม้ ที รายหยาบอยู่ ที่ปลายแหลมปะการัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็น สุสานปะการัง มีปะการังทีแ่ ตกหักถูกสายนํา้ พัดพามา รวมกัน จนกลายเป็นแหลมเหยียดยาวยื่นลงไปสู่ ท้องทะเล วันหนึ่งเมื่อสายลมโลมเลีย สายนํ้าโลมรูป จูบอยู่ซํ้าๆ จนซากย่อยสลายไปกับทราย เม็ดทราย แถบถิ่นนี้จึงขาวนวลราวแก่นกระดูกปะการัง 64

A p r i l 2013


Travel

วันนี้ดวงตะวันสีทองสาดแสงสุดท้ายฉาบฉาย อันดามัน ทะเลคราม ทะเลงาม...งามถึงที่สุดตอน เปลี่ยนเป็นสีทอง งามจนต้องจดจำ� จำ�แม้แต่สายลม สุดท้ายที่พานางนวลลับหายไปจากสายตา ช่วงคํา่ มีการแสดงเล็กน้อยจากทางโรงแรมทีพ่ กั เป็นรำ�กระบองไฟซึ่งถือเป็นไฮไลท์ ที่สำ�คัญเขาเชิญ ชวนแขกให้ลงไปร่วมด้วย เวลาล่วง กิจกรรมเลิก ความเงียบสงบกลับมา มีเพียงเสียงกระซิบจากท้องทะเลกับสก็อตวิสกีใ้ นแก้ว อวบอ้วน มันเคลียคลอนัวเนียกันได้พกั ใหญ่จงึ จากลา บรรยากาศยามนี้หากหัวใจว้าเหว่คงสุดเหงา โชคดีที่ วันนีเ้ รามีเงาจันทร์คละเคล้ากับดาวแสนดวง ส่องแสง แพรวพราวอยู่เหนือท้องทะเลกว้าง เป็นคํ่าคืนที่เงียบ งามจริงๆ

เช้ า วั น ใหม่ อากาศแจ่ ม ใส สะอาดเข้ า ไปถึ ง ปอด...สอดเข้าไปถึงใจ ที่ล็อบบี้มีนักท่องเที่ยวกำ�ลัง ก้าวเท้าขึ้นรถตู้ พวกเขาออกเดินทางเพื่อไปลงเรือ เรือที่มุ่งหน้าสู้ท้องทะเลลึก จุดหมายปลายทางคือ เกาะสิมิลัน เรือเร็วเร่งเครื่องฝ่าเกลียวคลื่น มองไม่เห็นอะไร นอกจากทะเลกั บ ฟ้ า ...ฟ้ า กั บ เมฆ ไกลออกไป... เริ่มไกลออกไปทะลเข้มสี...เข้มขึ้น จากฟ้ากลายเป็น นํา้ เงินเข้ม แสดงให้เรารูว้ า่ ตอนนีอ้ ยูก่ ลางทะเลลึกแล้ว เรือแล่นออกมาได้ราวชั่วโมงเศษ เกาะแก่งเริ่ม ปรากฏ ที่โดดเด่นเห็นแต่ไกลคือ เกาะแปดหรือเกาะ สิมิลัน มันเด่นเพราะมองเห็นหินใบตั้งหรือหินเรือใบ งามสง่าอยู่บนผาสูง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีเกาะแก่งเรียง รายอยู่ 9 เกาะ มีชอื่ เสียงเรือ่ งปะการัง โดยเฉพาะพวก ดำ�นํ้าลึกจากทั่วโลกรู้จักที่นี่ดี ส่วนผู้ที่สนใจแค่ดำ� ผิ ว นํ้ า ก็ ส ามารถทำ�ได้ เพราะมี ห ลายจุ ด ที่ เ ราดำ� สน็อคเคิลลิง่ ได้ มวลปะการังกับหมูป่ ลาก็สวยงามมาก เช่นกัน หากใครอยากนอนค้างกลางทะเลลึก ต้องไป นอนที่เกาะสี่ ที่นั่นมีบ้านพักของป่าไม้ มีเต็นท์สำ�หรับ ผู้ชื่นชอบชีวิตเรียบง่าย แต่ถ้าไม่นอนหรือมีเวลาน้อย ก็ซื้อทัวร์แบบเดย์ทริปวันเดียวกลับก็คุ้มค่าเช่นกัน อย่างวันนี้ เราเดินขึ้นไปบนจุดชมวิวของเกาะแปด บนนัน้ มองเห็นเวิง้ อ่าว เห็นหาดทรายขาวนวล เห็นนํา้ ทะเลหลากสี จากเขียวขจีเปลี่ยนเป็นฟ้าใส จากฟ้า กลับกลายเป็นคราม

เขาหลักตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่อำ�เภอ ตะกัว่ ป่าเก่าหรือตำ�บลตลาดใหญ่ มี อ าคารสไตล์ ชิ โ น-โปรตุ กี ส เรียงรายอยู่สองข้างทาง นับเป็น อาคารเก่าที่น่าไปชม เพราะเป็น อาคารเดิมทีถ่ กู อนุรกั ษ์ไว้ หากไป วันเสาร์-อาทิตย์จะคึกคัก ส่วน วันธรรรมดาเงียบสงบ

สุดท้ายคลายครามมาเป็นนํ้าเงินเข้มในที่สุด... งามจริง...งดงามราวภาพฝัน เราได้ดำ�นํ้าหลายจุด และสุดท้ายไปที่เกาะสี่ ไป เล่นนํ้าทะเล...ฮาเฮกับเกลียวคลื่น...แหวกว่ายกอด ก่ายสายลมอย่างเพลิดเพลิน กว่าจะย้อนกลับเข้าฝั่ง ก็บ่ายคล้อยไปถึงเย็น นับเป็นประสบการณ์เล็กๆ ที่ เริงรื่นชื่นใจ หากบอกว่ากายอิ่มเสพ...ใจอิ่มสุขคงไม่ ผิดนัก คืนวันที่เขาหลักอาจหมุนวนไปอย่างเชื่องช้า... ถ้ า เราช้ า ในคราวเดี ย วกั น อาจรุ ก คื บ หน้ า อย่ า ง รวดเร็ว...ถ้าเราเร็ว การพั ก ผ่ อ นอยู่ท่ีค วามตั้ง ใจ อยู่ท่ีทิศ ทาง อาจเลือกทางใดทางหนึ่งหรือเลือกทั้งสองทาง ก็แล้วแต่ใจปรารถนา เพราะสุดท้ายไม่วา่ จะเป็น ทางใด...ณ จุดนีม้ นั เป็นทางใจทีฝ่ กั ใฝ่ดว้ ยหลงใหล อันดามันทัง้ สิน้

A p r i l 2013

65


Drink

Mango Magic เรื่อง Supannee R. ภาพ Akkapon K.

อากาศร้อนๆ อย่างนี้ หลายคนคง นึกถึงเมนู “ข้าวเหนียวมะม่วง” แต่ สำ�หรับที่ S&P มีเซตเมนูเครือ่ งดืม่ ที่ ชื่อ Mango Magic โดยใช้ผลมะม่วง มาเป็นส่วนผสมหลัก นอกจากจะให้ รสชาติหวานกลมกล่อมแล้ว ยังช่วย คลายร้อนได้ดียิ่งนัก

• กาแฟเอสเปรสโซ 1 แก้ว • นมสดร้อน+โฟมนม 1 แก้ว • นา้ํ เชือ่ มแมงโก้ 1 ½ ช้อนโต๊ะ • เกร็ดคาราเมลเล็กน้อย นำ�กาแฟเอสเปรสโซผสมนมสด ร้อนและนา้ํ เชือ่ มแมงโก้ ผสมให้เข้า กันแล้วเทใส่แก้ว นำ�นา้ํ แข็งมาใส่ ก่อนจะเทโฟมนมไว้ดา้ นบน พร้อม โรยเกร็ดคาราเมล

Mango Latte เครื่องดื่มแก้วนี้จะทำ�ให้คุณรู้สึก กระปรีก้ ระเปร่า ด้วยกาแฟทีผ่ สมกับ นมสดอุน่ ๆ พร้อมแต่งหน้าด้วยโฟม นมที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้ถึง ความนุม่ แถมยังหอมกรุน่ ไปด้วย กลิน่ ของนํา้ เชือ่ มแมงโก้อกี ด้วย ขอขอบคุณ S&P โทร. 1344

• กาแฟเอสเปรสโซ 1 แก้ว • นมสำ�หรับปั่น 1 ช้อนโต๊ะ • นํ้าเชื่อมแมงโก้ 1 ช้อนโต๊ะ • นํ้าแข็ง 2 แก้ว • วิปครีม • มะม่วงสุกหั่นเต๋า 3 ชิ้น • เกร็ดคาราเมลเล็กน้อย นำ�กาแฟเอสเปรสโซ นมสำ�หรับปัน่ และนํ้ า เชื่ อ มแมงโก้ ใส่ ร วมกั บ นาํ้ แข็งแล้วปัน่ ให้เข้ากัน จากนัน้ จึง เทใส่ในแก้ว บีบวิปครีม โรยเกร็ด คาราเมล และนำ�มะม่วงสุกหั่นเต๋า มาตกแต่งด้านบน

• กาแฟเอสเปรสโซ 1 แก้ว • นมสด 1 แก้ว • นํ้าเชื่อมแมงโก้ 1 ½ ช้อนโต๊ะ • ไอศกรีมแมงโก้ 1 สกู๊ป • เกร็ดคาราเมลเล็กน้อย • นํ้าแข็ง 1 แก้ว

• กาแฟเอสเปรสโซ 1 แก้ว • นมสด 1 แก้ว • นํ้าเชื่อมแมงโก้ 1 ½ ช้อนโต๊ะ • นํ้าแข็ง 1 แก้ว • วิปครีม • มะม่วงสุกหั่นเต๋า 3 ชิ้น • เกร็ดคาราเมลเล็กน้อย นำ�กาแฟเอสเปรสโซ นมสด และ นํา้ เชือ่ มแมงโก้ ผสมให้เข้ากันใส่ใน แก้ว แล้วใส่น�้ำ แข็ง บีบวิปครีม โรย เกร็ดคาราเมล ก่อนนำ�มะม่วงสุก หั่นเต๋ามาตกแต่งด้านบน

นำ�กาแฟเอสเปรสโซ นมสด และ นํา้ เชือ่ มแมงโก้ ผสมให้เข้ากันใส่ใน แก้ ว แล้ ว ใส่ นํ้ า แข็ ง พร้ อ มนำ � ไอศกรี ม แมงโก้ ว างไว้ ด้ า นบน ก่อนโรยด้วยเกร็ดคาราเมล

Mango Frost

Mango Float

Mango Iced Latte

เมือ่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แก้วนีเ้ ข้าไปแล้วจะรูส้ กึ สดชืน่ ด้วยกาแฟเอสเปรสโซเย็นทีป่ น่ั จนละเอียด จึงทำ�ให้คุณสามารถ ดื่มด่าํ ไปกับรสชาติของกาแฟได้จน หมดแก้ว แถมยังสัมผัสถึงกลิม่ หอม ของนํา้ เชือ่ มแมงโก้สตู รพิเศษอีกด้วย

เป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ อาใจคนรักไอศกรีม โดยเฉพาะ เพราะในแก้วนี้คุณจะได้ สัมผัสกับรสชาติเข้มข้นของกาแฟ ไอซ์ลาเต้ที่ท็อปด้วยไอศกรีมแมงโก้ เมื่ อ ทานเข้ า ไปแล้ ว จะได้ ลิ้ ม รส ไอศกรี ม พร้ อ มเนื้ อ มะม่ ว งที่ ผ สม อย่างเข้ากัน

แก้วนีม้ จี ดุ เด่นอยูต่ รงการผสมผสาน ระหว่างกาแฟเอสเปรสโซกับนํา้ เชือ่ ม แมงโก้ ทำ�ให้เมือ่ ดืม่ เข้าไปแล้วจะไม่รสู้ กึ ถึ ง รสของกาแฟเพี ย งอย่ า งเดี ย ว นอกจากนัน้ ยังมีเนือ้ มะม่วงทีต่ กแต่ง อยูบ่ นวิปครีมทีท่ �ำ ให้คณ ุ ได้สมั ผัสถึง ความหวานและนุม่ ลิน้ ไปพร้อมๆ กัน

66

A p r i l 2013


LifeStyle F O O D S :: D R I N K S :: N I G H T O U T :: A C T I V I T I E S

เรื่อง P.K. ภาพ Akkapon K.

อร่อยลํ้า เหนือจินตนาการ

SRA BUA BY KIIN KIIN

หลายท่านคงคุ้นชินกับการจับคู่ไวน์ทานร่วมกับ อาหารตะวันตก ฉบับนี้ World of Wines Club เลย ขอชวนคุณเปลี่ยนบรรยากาศไปจิบไวน์พร้อมกับ อาหารไทยกันที่ “สระบัว บาย กิน กิน” ห้องอาหาร ไทยร่วมสมัยของโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ โดยเป็น อาหารไทยที่ผสานกับเมโลกุลล่า ควิซีน แถมยังมี จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ศิ ล ปะการพรี เ ซนเทชั่ น ที่ ร่ ว มสมั ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังเน้นรสชาติความเป็นไทยไว้ อย่างครบครัน ส่วนพระเอกมาดนุม่ ทีจ่ ะมาจิบร่วมกับมือ้ อาหาร ไทยชัน้ ดีกค็ อื “Monsoon Valley” ซึง่ เป็นไวน์ไทยมีดกี รี รางวั ล ระดั บ โลก โดยนำ � องุ่น พั น ธุ์พิเ ศษจากไร่ อ งุ่น หัวหินฮิลส์มาผ่านการคัดบ่มอย่างพิถีพิถัน ด้วยความ ประณีตบรรจงในทุกๆ กรรมวิธกี ารผลิตของ “แคทเธอรีน พัฟฟ์” ไวน์เมกเกอร์มากประสบการณ์ของสยาม ไวเนอรี่ นีเ้ อง จึงทำ�ให้ได้มอนซูน แวลลีย์ ขึน้ ชือ่ ว่าเข้าคูก่ บั อาหาร ไทยได้ดเี ยีย่ มเป็นอย่างทีส่ ดุ โดยเฉพาะอาหารไทยแบบ Molecular Cuisine กับไวน์มอนซูน แวลลีย์ ทีเ่ ป็นการ สร้างสรรค์ประสบการณ์การทานอาหารในรูปแบบใหม่ท่ี เข้ากันได้ดเี ป็นอย่างทีส่ ดุ เช่นกัน ก่อนจะเริ่มคำ�แรก เราขอให้คุณหลับตาลืมรูป กลิ่น รส และสัมผัสของอาหารไทยที่คุ้นเคย แล้วเตรียม

Ww C

WORLD OF

WINES CLUB

68

A p r i l 2013

ตับห่านซอสมะขาม คู่กับ Monsoon Valley Colombard

เนื้อสันในย่าง คู่กับ Monsoon Valley Shiraz

พบกับประสบการณ์อาหารไทยแบบลํา้ สมัย ขอประเดิม จานแรกด้วย “ตับห่านซอสมะขาม” ซึง่ เป็นตับห่านกริลล์ มาพอผิวเกรียม โดยให้รสสัมผัสทีน่ มุ่ เนียน ราดด้วยซอส มะขามรสหวานอมเปรีย้ ว จานนีข้ อเคียงคูม่ ากับมอนซูน แวลลีย์ในรุ่น “ Monsoon Valley Colombard” ซึ่งเป็น ไวน์ขาวที่มีกลิ่นหอมสดชื่นจากการผสมผสานระหว่าง มะนาว แอปเปิลเขียว และเสาวรส โดยตัวบอดี้ของไวน์ กำ�ลังพอดีๆ ไม่หนักจนเกินไป ขึ้นชื่อว่าเข้าคู่ได้ดีกับ อาหารไทยอย่างส้มตำ� แต่กับอาหารฝรั่งอย่างฟัวกราส์ มอนซูน แวลลีย์ โคลอมบาร์ด ก็ไม่ทำ�ให้คอไวน์ผิดหวัง ก่อนจะไปถึงจานหลัก เราขอแตะเบรคเพื่อเพิ่ม ดีกรีความหนักแน่นด้วยวน์แดงรุน่ ยอดนิยมทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั หรือไวน์แดงตัวเด่น นั่นคือ “Monsoon Valley Shiraz” ซึ่งเป็นไวน์แดงที่นำ�องุ่นพันธุ์ชีราซมาหมักบ่มในถังไม้ โอ๊คแท้จากฝรัง่ เศสนานแรมปี จนได้ไวน์ชนั้ ดีทมี่ รี สชาติ เข้มข้น แถมยังโดดเด่นไปด้วยกลิ่นของกาแฟ ลูกพลัม สุก และเชอร์รี่รสเปรี้ยวที่นำ�มาผสมผสานกัน จึงทำ�ให้ นอกจากจะมีรสชาติเข้มชวนหลงใหลแล้ว ก็ยังมีความ เปรีย้ วจากกรดตามธรรมชาติและมีความฝาดบางๆ ช่วย เพิ่มให้มอนซูน แวลลีย์รุ่นนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เป็น อย่างมาก และเมื่อนำ�มาจิบเคียงคู่กับจานหลักอย่าง “เนื้อสันในย่าง” หรือแม้แต่ “เนื้อนํ้ามันหอย” ก็ทำ�ให้ กลายเป็นเมนูที่อร่อยลํ้าสุดๆ

ไอศกรีมกะทิกับเค้ก กล้วยหอม คู่กับ Monsoon Valley Muscat Sweet Wine

ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน “ไอศกรีมกะทิกับเค้ก กล้วยหอม” โดยมีสว่ นผสมของกะทิสดทีถ่ กู แปรรูปจาก ของเหลวให้เซตตัวด้วยความเย็นจากไฮโดรเจน แต่ยัง คงรสชาติของไอศกรีมกะทิแบบดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยน พร้อมตกแต่งด้วยมะพร้าวขูด อัลมอนด์กรอบ และเค้ก กล้วยหอม แถมยังมีคาราเมลซอสหอมควันไฟจางๆ เป็น ตัวชูโรง แต่เมนูนี้จะเพิ่มความสมบูรณ์แบบเข้าไปอีก เมื่อเราได้นำ�มอนซูน แวลลีย์ในรุ่น “Monsoon Valley Muscat Sweet Wine” ไวน์หวานที่เป็นตัวเลือกที่ลงตัว กับขนมหวานทั้งไทยและเทศ ไวน์สีชมพูอมส้มผ่าน การหมักบ่มจากองุ่นพันธุ์มุสกัต (Muscat) พร้อมมี รสหวานหอมละมุนละไมของลิ้นจี่ กุหลาบ และดอก ซากุระ มาจิบควบคู่กันไป โดยเมื่อความหวานมันของ ไอศกรีมและสวีทไวน์มาพบกันที่ปลายลิ้น ก็จะเกิด ความลงตัวของรสชาติขึ้นอย่างเหลือเชื่อ รับรองว่า คุณต้องหลงรักคู่หวานคู่นี้อย่างแน่นอน มีค�ำ กล่าวทีว่ า่ “ไวน์ทด่ี จี ะต้องทำ�ให้อาหารอร่อย ขึ้น และไวน์ต้องไม่นำ�รสอาหาร” เราจึงขอบรรจุ “Monsoon Valley” ไว้เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีค่ อไวน์ไม่ ควรพลาด พร้อมกับเปิดประสบการณ์อนั แปลกใหม่ ของอาหารไทยเหนือจินตนาการกันได้ท่ี “สระบัว บาย กิน กิน” ชัน้ G โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน โทร. 02-162-9000


LifeStyle

อร่อยรับลมร้อน

เรื่อง P.K., Supannee R. ภาพ P.Palakawong Na Ayudhya

แม้จะแสบผิว เหนียวตัว เหงื่อไหลไคลย้อย กันไปบ้าง แต่จริงๆ แล้วฤดูรอ้ นก็มขี อ้ ดีทมี่ ี ผลไม้อร่อยๆ ให้เลือกทานมากมาย แถมยัง ช่ ว ยให้ ท านขนมหวานเย็ น อร่ อ ยขึ้ น อี ก หลายเท่าตัว รู้แบบนี้แล้วไปหาของอร่อยๆ ทาน เพื่อต้อนรับฤดูร้อนกันเถอะค่ะ

“ปัง-หยา-อารีย์” ซอยอารีย์ (พหลโยธิน 7) เข้าซอยประมาณ 300 านอยูS ่ทางขวามือ ฝั่งตรงข้าม F O เมตร O ร้D ซอยอารีย์ 2 เปิดบริการตั้งแต่ D R I17.00-22.00 N K Sน. หยุดวันอาทิตย์

NIGHTOUT ACTIVITIES

Sea Sand Sun Resort and Spa Pattaya เมื่อหน้าร้อนวนกลับมา ก็ถึงเวลาไปเที่ยวทะเล กันอีกแล้ว Q ขอแนะนำ� Sea Sand Sun Resort and Spa รีสอร์ทตกแต่งทันสมัยสไตล์บาหลี มีห้องพักถึง 60 ห้อง แบ่งเป็น Garden Villas, Deluxe Pavilion, Garden Suite with Jacuzzi และ Pool Villas Suite ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หาด จอมเที ย น แถมยั ง โอบล้ อ มไปด้ ว ยต้ น ไม้ สีเขียว เรียกว่าได้สบายตากับสีฟ้านํ้าทะเลไป พร้อมๆ กับสัมผัสความเขียวสดชื่นของแมกไม้ นานาพันธุ์เลยทีเดียว และที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ Sea Sand Sun Spa สปาทีน่ วดด้วยนาํ้ มันอโรม่าสูตรพิเศษ ช่วยให้ผ่อนคลาย โดยมีคอร์สให้เลือกมากมาย อาทิ Facial De La Mer, Submarine Body Detoxify หรือ Sea Sand Sun Sense ซึ่งเน้น การสร้างสมดุล-บำ�บัดรักษาร่างกาย พร้อมทั้ง ทำ�ให้จิตใจสงบขึ้น รับรองว่ามาที่นี่คุณจะได้ ผ่ อ นคลาย แถมยั ง ได้ ช าร์ จ พลั ง เพื่ อ กลั บ ไป ทำ�งานแบบกระปรี้กระเปร่าอย่างแน่นอน 70

A p r i l 2013

ปัง-หยา-อารีย์ ปังเย็น ชื่นใจ สำ�หรั บ ใครที่ เ คยแวะเวี ย นผ่ า นไปแถว ซอยอารีย์ คงต้องเคยเห็นรถเข็นขายขนมปัง สังขยาที่มีป้ายสะดุดตา "รสชาติศิวิไลซ์..ใส่ใจ ทุกเมนู" ซึ่งขึ้นชื่อว่าปังหยา เมนูเด็ดคงจะเป็น อะไรไปไม่ ไ ด้ น อกจาก “ขนมปั ง นึ่ ง สั ง ขยา ใบเตย” ขนมปังอบไอนํ้าชิ้นนุ่มพอดีคำ� จุ่มกับ สังขยาใบเตยหน้านมสดรสหวานมัน นอกจาก นี้ยังมีสารพัดเมนูขนมปังปิ้ง ทั้งเนยนมนํ้าตาล เนยสังขยาชาไทย ช็อกโกแลต แยมสตรอว์เบอร์ร่ี โอวัลติน ราดหน้าแบบเยิ้มๆ ส่งกลิ่นหอมควัน ไฟยั่วนํ้าลายมากๆ ปิดท้ายด้วยเมนูไฮไลท์ ประจำ�ฤดูร้อน “ปังเย็นนมชมพู” ขนมปังปิ้ง หั่นเป็นชิ้นใส่นํ้าแข็งใส นมชมพูปั่น และนม ข้นหวาน ช่วบดับร้อนได้ดีมากๆ

“เซ็งซิมอี้ ลือลั่นสะท้านโลกันต์” โชคชัย 4 ซอย 19 (ติดกับโจ๊ก กองปราบ) โทร 08-41136060, 08-1934-8977

เซ็งซิมอี๊ แป้งกลมๆ อารมณ์ดี "เซ็ ง ซิ ม อี๊ ลื อ ลั่ น สะท้ า นโลกั น ต์ " แค่ ป้ า ยชื่ อ ร้ า น ก็การันตีแล้วว่า ร้านนีเ้ ขาเป็นทีห่ นึง่ ด้านนํา้ แข็งใสในปฐพี จุดเด่นของร้านนีอ้ ยูท่ สี่ ารพัดเครือ่ งหวาน ทีย่ กกันมากว่า 50 อย่าง ส่วนพระเอกแสนอร่อยของร้านนัน่ ก็คอื “เซ็งซิม” แป้งบางๆ ทรงกลม เนื้อเหนียวเคี้ยวหนึบหนับ ทานคู่กับ สารพัดเครือ่ งสมุนไพรและธัญพืชนานาชนิดทีอ่ ดั แน่นมา เต็มถ้วย ทัง้ พุทราจีนเชือ่ ม แปะก๊วย เก๋ากี้ แป๊ะฮะ รากบัว เกาลัด เม็ดบัว เม็ดเดือย ถั่วแดง แห้วกรอบ วุ้นมะพร้าว ราดด้วยนํ้าลำ�ไยหวานเย็น ซดแล้วชื่นใจเป็นที่สุด


Cooking

CRISPY CHA CHA CHA NACHOS WITH GRUYERE & SPICY SALSA SAUCE เรื่อง Supannee R. ภาพ Akkapon K.

Q ฉบั บ เมษารั บ ซั ม เมอร์ นี้ เ ชื้ อ เชิ ญ คุณยุ่น-ปวริศร์ หิรัณย์ธวัล เจ้าของร้าน HAP de NOUS มาเข้าครัวปรุงเมนูใหม่ “Crispy cha cha cha (Nachos with Gruyere & Spicy salsa sauce)” ซึง่ เป็นอาหารทาน เล่ น สี สัน สดใสที่ส ามารถทำ � ทานเองได้ ง่ายๆ แถมยังอุดมไปด้วยวิตามินซี เกลือ แร่ และโปรตีน เรียกว่าอร่อยและมีคณ ุ ค่า ต่อร่างกายเป็นอย่างสูง 72

A p r i l 2013


Cooking

ส่วนผสม แผ่นแป้งตอร์ตีญ่า 2 แผ่น (1 แผ่นตัดเป็น 4 ชิ้น) มอสซาเรลล่าชีสขูดเป็นเส้น กรูแยร์ชีสขูดเป็นเส้น ส่วนผสมซัลซาซอส มะเขือเทศหั่นเต๋าไม่เอาเมล็ด 3 ลูก หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า ½ หัว พริกจาลาปิโนเขียน (พริกแม็กซิกัน) หั่นเต๋าเล็ก 1 เม็ด ผักชีสับ 2-3 ก้าน ทาบาสโก้ซอส 1 ช้อนตวง เครื่องปรุงรส เกลือ พริกไทยดำ�บด น้ำ�ตาล น้ำ�มะนาวสด

BOOK RECOMMENDED GORDON RAMSAY’S HEALTHY APPETITE โดย GORDON RAMSAY

สาเหตุทเ่ี ลือกแนะนำ�หนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นคน ทีช่ อบการทำ�อาหารด้วยตัวเอง เลยติดตาม อ่านคอลัมน์ของ Gordon Ramsay มาโดย ตลอด ชอบที่ เ ขาเป็ น เชฟสไตล์ Health Kitchen แบบทีเ่ ราชอบ จนบางเมนูได้กลายเป็น เมนูประจำ�ร้านไปโดยปริยาย หนังสือเล่มนีพ้ มิ พ์ 4 สีทง้ั เล่ม มีรปู ภาพประกอบสวยงาม โดยเน้น ที่อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งคุณ สามารถทำ�ตามได้ดว้ ยตัวเองและขัน้ ตอนก็ไม่ ยุง่ ยากอย่างทีค่ ดิ ...

• การทอดแป้งตอร์ตญ ี า่ ควรทอดให้เหลืองพอ ประมาณ โดยเมือ่ แป้งออกสีเหลืองนวลก็ให้น�ำ ขึ้นจากน้าํ มันได้ทันที เพียงเท่านี้ก็จะได้แป้ง ทอดทีห่ อม และไม่กรอบจนแข็งเกินไป • สำ�หรับการทำ�ซัลซาซอสนัน้ ควรใช้ซอสสดที่ ทำ�ขึน้ มาใหม่ทกุ ครัง้ เพราะจะให้รสชาติทด่ี ี • ควรเลือกมะเขือเทศที่ไม่สุกมากจนเกินไป เลือกใช้ลูกที่ออกสีเหลืองแดง เพราะเนื้อจะ แน่น เวลานำ�มาคลุกกับส่วนผสมอย่างอื่น เนือ้ มะเขือเทศจะได้ไม่เละ

วิธีทำ� • เริม่ ต้นด้วยการทำ�ซัลซาซอส โดยนำ�มะเขือเทศ หั่นเต๋าไม่เอาเมล็ด หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า พริก จาลาปิโนเขียน และผักชีสบั ใส่รวมลงไปในชาม • เททาร์บาสโก้ซอสตามลงไป แล้วปรุงรสด้วย เกลือ พริกไทยดำ�บด นํ้าตาล นํ้ามะนาวสดที่ เตรียมไว้ จากนั้นคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมด เข้ากัน พักไว้ • นำ � แผ่ น แป้ ง ตอร์ ตี ญ่ า ไปทอดในนํ้ า มั น อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เมื่อแป้งเริ่มเป็นสี เหลืองนวลให้นำ�ขึ้นมาเพื่อสะเด็ดนํ้ามัน • จัดแผ่นแป้งตอร์ตีญ่าที่ทอดเรียบร้อยแล้ว ลงบนจาน โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสและกรูแยร์ ชีสที่เตรียมไว้ • นำ�ซัลซาซอสที่ปรุงไว้มาราดให้ทั่ว

คุณยุน่ -ปวริศร์ หิรณ ั ย์ธวัล เพราะเป็นคนชอบทานอาหารนอกบ้าน แล้วมักจะลองกลับมาทำ� ทานเองเสมอ บวกกับทุนเดิมทีท่ บ่ี า้ นทำ�ร้านอาหารมาก่อน จึง ทำ�ให้เกิดความรักความชอบในการทำ�อาหารขึน้ ปัจจุบนั คุณยุน่ เป็นเจ้าของร้าน HAP de NOUS ซึง่ มีอยู่ 2 สาขาด้วยกัน คือ สาขาพัฒนาการ และสาขา The Promenade รามอินทรา จุดเด่นของ HAP de Nous คือความเป็นกันเอง อบอุน่ เหมือน เป็นบ้านหลังที่ 2 โดยอาหารของร้านเป็นสไตล์ฟวิ ชันไทย-ญีป่ นุ่ อิตาเลียน ซึง่ ต้องยกเคตดิตให้คณ ุ ยุน่ ทีเ่ ป็นคนคิดค้นเมนูตา่ งๆ ขึน้ มา จากเดิมทีเ่ ปิดร้านมีประมาณ 30 เมนู แต่ตอนนีม้ ถี งึ 100 กว่าเมนูให้เลือกทาน

A p r i l 2013

73


My Space

EVERYTHING

BEGIN FROM “LIKE” เรื่อง Supannee R. ภาพ Akkapon K.

“ห้อง” ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต้องเป็นที่อยู่ อาศัยทีเ่ จ้าของชืน่ ชอบเป็นสำ�คัญ แต่ความ ชอบของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน ดังนั้น หน้าตาการตกแต่งห้อง รวมถึงความเป็น ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยในเครื่อ งอำ� นวยความ สะดวกต่างๆ จึงน่าจะสะท้อนตัวตนของ เจ้าของได้เป็นอย่างดี เหมือนอย่างห้องของ นั ก กี ต าร์ ห น้ า ใสแห่ ง วงแบล็ ค วานิ ล ลา กราฟ-โอสธี ซุ่นมงคล ซึ่งแรกที่เรามาเยือน ก็สัมผัสได้ถึงความสะอาด สดใส และเป็น ระเบียบมากเลยทีเดียว “ผมไม่มสี ไตล์การแต่งห้องอะไรเป็นพิเศษ ครับ แค่เราชอบอะไร อยากได้อะไร เราก็หามา วางตกแต่งเอาเอง” หนุ่มกราฟเล่าถึงลักษณะ ของห้องในคอนโดกลางใจเมืองให้เราฟัง “อย่ า งวอลเปเปอร์ แ ต่ ล ะผนั ง ก็ จ ะไม่ เหมือนกัน ซึง่ คุณแม่จะเป็นคนช่วยเลือก คุณแม่ แนะนำ�ว่าก่อนจะติดวอลเปเปอร์ให้ติดผ้าม่าน ก่อน เพราะผ้าม่านจะเป็นสีหลักได้ ซึ่งพอเลือก ผ้าม่านเป็นสีเทา ก็จะเห็นว่าวอลเปเปอร์จะมีสี เทาปนอยู่ด้วย เพื่อให้ดูคลุมโทน แล้วใช้สีเทา อ่อนตัดเพื่อให้วอลเปเปอร์ทั้งหมดเชื่อมกัน”

สำ�หรับของแต่งห้องอย่างแรกๆ ที่กราฟ ตั้ ง ใจว่ า จะต้ อ งมี ก็ คื อ เครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย ง เพราะเป็นคนชอบสะสมแผ่นเสียงและหลงใหล ในความคลาสสิ ก ของมั น ซึ่ ง การตามหา แผ่ น เสี ย งหรื อ ของหายากก็ เ ลยกลายเป็ น งานอดิ เ รกไปโดยปริ ย าย ส่ ว นของแต่ ง ห้ อ ง อย่างอื่น เช่น โซฟาลายธงชาติอังกฤษ ศิลปิน หนุ่มบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัว จึงไปสั่งทำ� ขึ้นมาโดยเฉพาะ ส่วนพรมลายหนังวัวนั้น เขาก็ ลงทุนไปเดินหาด้วยตัวเอง ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ให้ ได้ของชิ้นที่ถูกใจและคุ้มราคามากที่สุดนั่นเอง มาถึงมุมทีช่ ายหนุม่ ชอบมากทีส่ ดุ เขาตอบ ด้วยใบหน้าเปือ้ นรอยยิม้ ว่า “น่าจะเป็นทีร่ ะเบียง นะครับ เพราะการอยูท่ รี่ ะเบียงสูงๆ มันทำ�ให้เรา ได้ ดู วิ ว ได้ นั่ ง คิ ด อะไรไปเรื่ อ ยๆ บางที ก็ เ อา โน้ตบุ๊กมานั่งเล่น หรือไม่ก็นั่งคิดเพลง มันรู้สึก ชิลล์น่ะครับ 74

A p r i l 2013


My Space

...ยิ่งเป็นตอนกลางคืน ลมเย็นๆ จะรู้สึก สบายมาก แล้วผมก็เอาหญ้าเทียมมาวางไว้ที่ พื้นก็เพราะอยากให้ระเบียงดูมีสีเขียวสบายตา พอเอาโต๊ะเก้าอี้มาวาง มันก็ดูดีไปอีกแบบ ...จริงๆ ผมพยายามจะใช้เนื้อที่ในห้องให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะคอนโดมีเนื้อที่ จำ�กัด ผมเลยชอบเข้าไปดูตามเว็บไซต์การแต่ง ห้องของคนญี่ปุ่น เพราะห้องเขาเล็กกว่านี้อีก แต่เขาสามารถจัดของได้ลงตัวมาก” เมื่อเดินเข้าไปสำ�รวจห้องนอนและห้องนํ้า ก็ต้องแปลกใจ เพราะในทุกห้องมีตุ๊กตาวางโชว์ อยูม่ ากมาย “ผมเป็นคนชอบของเล่นมากตัง้ แต่ เด็ก ก็เลยตามซือ้ เก็บตัวการ์ตนู ทีต่ วั เองชอบ เช่น มดเอ็กซ์กับเซนต์เซย์ย่า ส่วนในห้องนํ้าที่เห็น

ตุ๊กตาเป็ดเพราะคิดว่ามันเป็นของคู่กับห้องนํ้า ตอนแรกก็ซื้อแค่ 2-3 ตัว แต่พอผ่านไปเรื่อยๆ มันก็เยอะขึ้นจนกลายเป็นธีมของห้องนํ้าไปเอง โดยไม่ได้ตั้งใจ” เมื่อเลยลึกไปถึงห้องนอนยังมีเสื้อผ้าและ เครื่องประดับเยอะแยะเต็มไปหมด แต่ของทุก อย่ า งถู ก แขวนและจั ด ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บ กราฟบอกว่ า ที่ ต้ อ งจั ด ของทุ ก อย่ า งให้ เ ป็ น ระเบียบอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพื้นที่อัน จำ�กัดของห้องจึงทำ�ให้ต้องเก็บของทุกชิ้นที่นำ� ออกมาใช้เอาไว้ที่เดิม เมื่อเก็บไปเรื่อยๆ ก็เลย กลายเป็นนิสัยติดตัวไปเอง และไฮไลต์ อี ก อย่ า งภายในห้ อ งของ นักดนตรีคนนี้ก็คือ กีต้าร์ ก็มีทั้งตัวคู่ใจที่ใช้ออก ทัวร์คอนเสิร์ตไปจนถึงตัวที่เคยคู่ใจแต่ตอนนี้ กลายมาเป็นสมบัติสุดรักไปแล้ว แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ถือว่าห้องของ นักกีตาร์หน้าใสคนนี้มีวิธีการ Mix & Match ได้ อย่างลงตัว แถมของที่นำ�มาใช้ตกแต่งก็มาจาก ความรักความชอบส่วนตัวล้วน “ห้องนี้มันเป็นพื้นที่ของเรา ดังนั้น เรา ก็อยากให้มแี ต่สงิ่ ทีเ่ รารักอยูใ่ นห้อง เวลาอยู่ กับสิ่งที่รักมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข และก็ได้พกั ผ่อนจากหน้าทีก่ ารงานไปในตัว ด้วยครับ”

A p r i l 2013

75


Horoscope

พยากรณ์ประจำ� เดือนเมษายน 2556 เรื่อง ปิงปอง ทาโร่ต์ ภาพ symmetry

ลัคนาราศีมังกร เจ้าชะตา: เดือนนี้ชาวมังกรจะรู้สึกหดหู่ ซึมเศร้ากว่า เดือนก่อนๆ การงาน: มีเกณฑ์มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้า การเงิน: มีโชคลาภ ได้เงินมาแบบง่ายๆ แต่ก็เก็บ ไม่อยู่เหมือนกัน ความรัก: มีความรักแบบเพ้อฝัน บางท่านอาจจะมี ความรักประเภทแอบรัก หรือพบรักทีเ่ ป็นไปไม่ได้ หรือ ไม่ก็มีคนเข้ามาให้คุยด้วย แต่คุณยังไม่ถูกใจ ครอบครัว: ระวังทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง คุณและคู่ครองหงุดหงิดง่ายทั้งคู่ มีเกณฑ์ย้ายบ้าน หรือเดินทาง สุขภาพ: มีอาการปวดหัว เวียนหัว ลัคนาราศีกุมภ์ เจ้าชะตา: จัดการทุกอย่างได้ดว้ ยดี ไม่มปี ญ ั หา จะได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเดือนนี้ การงาน: มีเกณฑ์โยกย้าย เปลี่ยนที่ทำ�งานไปในที่ที่ ดีขึ้นหรือสะดวกมากขึ้น หรือจะได้ทำ�อะไรใหม่ๆ การเงิน: มีความล่าช้าเกี่ยวกับเรื่องเงินที่หวังไว้ หรือ อาจจะจำ�เป็นต้องขายอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้เงินมา ความรัก: เดือนนีจ้ ะไม่คอ่ ยได้เจอกับคนรักสักเท่าไหร่ สำ�หรับคนโสดเดือนนี้ยังไม่มีเกณฑ์พบใครใหม่ ครอบครัว: เดือนนีค้ ณ ุ จะติดหนึบกับคูข่ องคุณจนเขา รู้สึกอึดอัด สุขภาพ: ปวดเมื่อยตามตัว ภูมิแพ้ โรคประจำ�ตัว กำ�เริบ โรคเกี่ยวกับช่องท้อง

หมายเหตุ: • ความรัก คือ คนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ครอบครัว คือ คนที่แต่งงาน แล้ว อยู่ด้วยกันแล้ว และรวมไปถึงพ่อแม่ ญาติสนิทที่อยู่ด้วยกัน • เนื่องจากคอลัมน์ Horoscope เป็นการทำ�นายโดยอิงตามลัคนา ราศี ท่านสามารถเข้าไปผูกดวงเพื่อทราบลัคนาราศีของตนเองได้ที่ www.tongzweb.com/lakana โดยกรอกรายละเอียดวันเดือน ปีเกิด แล้วดูที่ลัคนา (ลั) ซึ่งอยู่แถวบนสุดของตารางแสดงผล ด้านล่าง

76

A p r i l 2013


Horoscope

ลัคนาราศีมีน เจ้าชะตา: สิ่งที่คาดหวังไว้ยังมาไม่ถึง มีอาการ คิดมากฟุ้งซ่านเป็นพิเศษ อาจจะฝันแปลกๆ การงาน: เดือนนี้สบายๆ ไม่ยุ่งเหมือนคนอื่นเขา การเงิน: รายรับมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ควรรอบคอบ ในการใช้เงินในเดือนนี้ให้มากๆ ความรัก: จะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คนที่มีคู่รักมีโอกาสเลิกกันสูง ครอบครัว: มีสิ่งที่ต้องทำ�และอยากทำ�มากมาย เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว สุขภาพ: โดยรวมถือว่าแข็งแรง ระวังเรื่องความ คิดอย่างเดียว ลัคนาราศีเมษ เจ้าชะตา: เครียดมาก เพราะมีสิ่งที่ต้องทำ�หลาย อย่าง คุณควรค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ�ไปทีละอย่าง การงาน: มีผลงานที่โดดเด่นมากและเป็นที่รับรู้ ของเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผลงานของคุณ การเงิน: รายรับมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีราย ได้เพิ่ม อาจจะเป็นค่านายหน้าหรือเงินเดือนขึ้น ความรัก: ผิดหวังเรื่องความรัก อาจจะเลิกกันไป แบบเงียบๆ หรือเลิกติดต่อกันไปเฉยๆ ครอบครัว: ระวังทะเลาะกันบ้านแตก มีการใช้คำ� พูดแบบไม่ถนอมนํ้าใจกัน หรืออาจมีการฟ้องร้อง กันด้วย สุขภาพ: ไม่ดีเลย ปวดหัว ไมเกรน แน่นหน้าอก ลัคนาราศีพฤษภ เจ้าชะตา: เป็นช่วงที่ดวงกำ�ลังจะเปลี่ยน กรรมดี กรรมชั่วที่เคยทำ�จะส่งผลอย่างมากในช่วงนี้ การงาน: จะได้งานใหม่ หรือมีคนรู้จักแนะนำ�ให้ ทำ�อะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ�มาก่อน การเงิน: จะมีการปรับเงินเดือนใหม่ หรือได้เงิน จากงานใหม่ ความรัก: แฮปปี้มีความสุขมาก ครอบครั ว : มี ค นในครอบครั ว ผ่ า ตั ด หรื อ เกิ ด อุบัติเหตุ แก้เคล็ดด้วยการทำ�บุญที่โรงพยาบาล สงฆ์ สุขภาพ: ปวดหลัง ระวังเลือดตกยางออกด้วย ให้ ไปทำ�บุญเกี่ยวกับเลือดแก้เคล็ด เช่น บริจาคเลือด หรือเจาะเลือด ลัคนาราศีเมถุน เจ้าชะตา: เดือนนี้จะพบกับเรื่องไม่ดีก่อน แล้วจึง จะมีโชคดีตามมา การงาน: ระวังข้อผิดพลาดซํา้ รอยในอดีตเกีย่ วกับ เรื่องงาน การเงิน: มีโชคลาภ ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือได้รับของขวัญที่มีค่า ความรัก: ไม่เข้าใจกัน ความรักไม่หวานเหมือน ก่อน อาจถึงขัน้ ร้างลากันเลยทีเดียว หรือยุง่ จนไม่มี เวลาให้กัน

ครอบครัว: มีเกณฑ์มีลูก ลูกนำ�โชคด้วย มีสิทธิ์ เป็นลูกชายหรือลูกแฝด ถ้าเป็นผูห้ ญิงจะออกห้าวๆ สุขภาพ: มีเกณฑ์ผ่าตัด เลือกตกยางออก เข้า โรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล แก้ เ คล็ ด ด้ ว ย การทำ�บุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ ลัคนาราศีกรกฏ เจ้าชะตา: เป็นเดือนที่ควรอยู่นิ่งๆ เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ควรออกหน้าในเรื่องใดๆ การงาน: ชิลล์ๆ งานไม่ยุ่งเลย การเงิน: ต้องหมุนเงินเล็กน้อย แต่ยังมีเงินให้ จับจ่าย ความรัก: มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน คุยกันไม่ค่อย รู้เรื่อง อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ของคุณด้วยที่ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ครอบครั ว : มี ป ระเด็ น เรื่ อ งเงิ น เข้ า มาทำ � ให้ ทะเลาะกัน หรืออาจมีความเห็นไม่ตรงกันในการ ใช้จ่ายอะไรบางอย่าง สุขภาพ: สุขภาพกายเดือนนี้ไม่มีปัญหา แต่ควร ระวังเรื่องอารมณ์เอาไว้ ลัคนาราศีสิงห์ เจ้าชะตา: เป็นเดือนที่สงบ ร่มเย็น ได้ใช้ชีวิตกับ ธรรมชาติ หรื อ อยู่ บ้ า น จั ด บ้ า น หรื อ อาจจะมี แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในเดือนนี้ การงาน: คนที่ ทำ � งานเกี่ ย วกั บ กฎหมายหรื อ ราชการเด่ น มากในเดื อ นนี้ อาจจะได้ รั บ ข่ า วดี เลือ่ นขัน้ โยกย้ายไปทีท่ ดี่ กี ว่า ส่วนวงการอืน่ ถ้างาน ที่ ทำ � เกี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสารทางกฎหมายก็ จ ะดี เหมือนกัน การเงิน: ได้เงินที่รอคอย มีรายรับเรื่อยๆ และมี โชคลาภ แต่มีเกณฑ์กู้เงิน เดือนนี้ควรระวังการใช้ เงินเร็วเกินไป ความรัก: คุณและคนรักมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยว ที่ที่มีนํ้า เช่น ทะเล เขื่อน แอ่ง หรือไปล่องเรือ มีความสุขสมหวังดี ถ้าก่อนหน้านีม้ ปี ญ ั หากันก็จะ ดีกันในเดือนนี้ ครอบครัว: มีเกณฑ์กู้เงินซื้อบ้านที่ติดกับนํ้าด้วย กัน และจะมีคนช่วยเรื่องนี้ด้วย สุขภาพ: ดี ไม่มีปัญหา แต่ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ ลัคนาราศีกันย์ เจ้าชะตา: เดือนนี้โดยรวมทั่วไปดีมากๆ เสียแต่ เรื่องสุขภาพ การงาน: มีเกณฑ์ได้ทำ�ธุรกิจที่ต้องใช้ความถนัด และพรสวรรค์ของตัวเอง การเงิน: ใช้จ่ายเงินเยอะกับสิ่งที่อยากได้ หรือซื้อ ข้ า วของเข้ า บ้ า น เฟอร์ นิ เ จอร์ ห รู ห รา หรื อ เปิ ด อาคารสำ�นักงาน ความรัก: มีเกณฑ์แต่งงาน เจอเนื้อคู่ที่มีฐานะดี และดวงสมพงษ์กัน อาจจะเป็นชาวต่างชาติ ครอบครัว: จะได้ไปเทีย่ วต่างประเทศหรือเดินทาง

ไกลด้วยกัน สุ ข ภาพ: จะปวดหั ว อย่ า งรุ น แรงกระทั น หั น จะไปไหนเตรียมยาไปด้วย ลัคนาราศีตุลย์ เจ้าชะตา: จะมีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ในวงการมากขึน้ ให้อดทนก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองตามลำ�ดับ การงาน: เป็นช่วงรอคอย ใจเย็นๆ ไปก่อนเดือนนี้ การเงิน: ยังมองไม่เห็นทางออกเกี่ยวกับเรื่องเงิน ในตอนนี้ และควรระวังเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่อง เงินด้วย ความรัก: ระวังมีปากเสียงกันเรือ่ งเงินทอง หรือยัง ไม่ค่อยเข้าใจกันในเรื่องการมองอนาคต ครอบครัว: มีเกณฑ์ซอื้ รถใหม่เดือนนี้ หรือไปเทีย่ ว ต่างประเทศด้วยกัน สุขภาพ: แข็งแรงดี ลัคนาราศีพิจิก เจ้าชะตา : คนที่อายุน้อยกว่า หรือลูกน้องจะ นำ�เรื่องปวดหัวมาให้ การงาน : เรื่องงานเดือนนี้ดีมาก จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ� หรือมีเกณฑ์ได้งานใหม่ อาจจะมีคน แนะนำ�หรือพาไปสมัครเลยก็ได้ การเงิน : ได้เงินง่ายๆ มีโชคลาภ ได้ค่านายหน้า ได้ผลกำ�ไร ความรัก : คนรักยืมเงินแล้วไม่คืน และระวังโดน โกงจากคนใกล้ตัว ครอบครัว : มีเกณฑ์มีลูกอีกหนึ่งคน มีความสุข กับครอบครัว โดยเฉพาะลูก ถึงแม้จะดื้อก็ตาม สุขภาพ: โดยรวมถือว่าดี ระวังโรคทีม่ าจากการกิน เดือนนี้ชาวพิจิกควรไปไถ่โคกระบือแก้เคล็ดจะได้ โชคดี ลัคนาราศีธนู เจ้าชะตา: เดือนนี้ชาวธนูจะเบื่อๆ เซ็งๆ การงาน: คุ ณ จะโดนรุ ม เร้ า จากสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายนอก มีคนโยนเผือกร้อนมาให้ หรือต้องมารับ ช่วงต่องานที่ไม่เรียบร้อย ระวังการทะเลาะและ การใช้คำ�พูดที่รุนแรง การเงิน: ระวังสูญเสียเงินทอง ข้าวของเสียหาย หรือเสียเงินให้กับสุขภาพ หรือซ่อมนู่นซ่อมนี่ ความรัก: เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น กำ�ลังจะ ลงทุนอะไรด้วยกันเพื่อสร้างอนาคตต่อไป ครอบครัว: ห่างไกลจากครอบครัว ทำ�งานกลับดึก ไม่มเี วลาให้กนั มากเท่าไหร่ แต่จะคิดถึงครอบครัว มาก มีเกณฑ์แยกกันอยู่เพื่อไปทำ�งาน สุ ข ภาพ: เจ็บป่วยด้ วยโรคประจำ � ตัว หรือโรค เกี่ยวกับความเครียดหรือสมอง

A p r i l 2013

77


Thought

งามนอก งามใน ใครเสริ มแต่ง เรื่อง มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ภาพ ยุทธกร เพ็งวิสัย

78

A p r i l 2013

ช่วงนี้กิ๊กมีโอกาสได้ถ่ายละครร่วมกับดาราวัยรุ่น หญิงรุ่นใหม่หลายๆ คน ปัญหาที่ดารารุ่นใหม่ กังวลนอกจากเรื่องการแสดงแล้ว ก็หนีไม่พ้น เรื่องสวยๆ งามๆ เห็นน้องๆ ก็เหมือนเห็นตัวเองตอนเข้าวงการ ใหม่ๆ นะคะ คือ เรามักไม่รู้สึกพอใจในความสวยที่ เรามีอยู่ และไม่เคยมองเห็นคุณค่าความงามของตน แต่มกั เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนนัน้ คนนี้ ดังนัน้ ความรู้ สึ ก ไม่ มั่ น ใจในตนเอง จึ ง ทำ � ให้ ต้ อ งดิ้ น รน ขวนขวายเพื่อหาหนทางให้งามดั่งใจต้องการ เช่น อยากหน้าเล็กกว่านี้ อยากผอมกว่านี้ อยากสูงกว่านี้ อยากมีปากสวยแบบซูปเปอร์สตาร์ ฯลฯ เรียกว่าอะไร ก็ตามทีจ่ ะช่วยให้เรารูส้ กึ สวยขึน้ ดูดขี นึ้ ไม่วา่ ราคาจะ แพงหรือมีความเสี่ยงแค่ไหน เราก็พร้อมจะเสี่ยงเพื่อ ความงามเสมอค่ะ


Thought

แบบไหนที่เรียกว่างาม สวย หล่อ และจะมาก หรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคว่า แบบไหนถึงจะเรียกว่าสวยหล่อ อย่างนางเอกในหนัง อินเดียสมัยกิก๊ เด็กๆ นางเอกจะค่อนข้างเจ้าเนือ้ อวบๆ เวลาเต้นส่ายสะโพกประกอบกับเสื้อสั้นโชว์หน้าท้อง จะเห็ น เนื้ อ รอบเอวกระเพื่ อ มไปด้ ว ย แต่ สำ � หรั บ นางเอกหนังไทยยิง่ กาลเวลาผ่านไป นางเอกจะยิง่ เอว บางร่างน้อยขึ้นเรื่อยๆ ส่วนวัยรุ่นไทยปัจจุบันถ้าจะ สวยหล่ออินเทรนด์กต็ อ้ งหน้าไปทางเกาหลี ตาสองชัน้ และโตแบ๊วๆ จมูกโด่ง ผิวขาว เรียกว่าฮิตหน้าแบบ เกาหลีจนถึงกับมีคนทำ�ทัวร์พาไปทำ�ศัลยกรรมเสริม ความงามกับแพทย์ที่เกาหลีเลยทีเดียว แต่ ก ระนั้ น ความสวย ความหล่ อ ที่ รู ป ลั ก ษณ์ ภายนอก ต่อให้เพียรเสริม ตกแต่ง ดูแลให้ดีแค่ไหน ธรรมชาติของความสวยหล่อนั้นก็ต้องเดินทางไปสู่ ความเสื่อมวันยังคํ่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า “เราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้น ความแก่ไปได้” ความแก่ก็ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ฟันหัก หนังเหี่ยว ผมหงอกก่อนหรอกค่ะถึงเรียกว่าแก่ จริงๆ แล้วเราทุกคนแก่กันอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้า ออกเลยทีเดียว ดูอย่างเด็กทารกตัง้ แต่คลอดจากท้อง แม่สิคะ มีเด็กคนไหนไม่แก่ขึ้นบ้างไหม เราทุกคนจึง แก่กนั อยูต่ ลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ไม่วา่ จะฉีด เสริม กิน เพือ่ ดึงรัง้ ความงามให้อยูก่ บั เรานานเท่านาน เพียงใด แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็ไม่มใี ครหลีกหนีความจริงได้พน้ เลยค่ะ ดังนั้นทางแก้ง่ายๆ แค่เรายินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี และทำ�ใจยอมรับความจริงของ ร่างกายได้ เพียงแค่นคี้ ณ ุ ก็ไม่ตอ้ งเสียสตางค์เพือ่ ทุม่ เท ให้กับความงามมากจนเกินความจำ�เป็นค่ะ ทีเ่ กริน่ มาข้างต้น กิก๊ พูดถึงความงามในระดับของ เนื้อหนังมังสาภายนอกเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ความงามนั้นยังเป็นผลสะท้อนมาจากภายในจิตใจ ของคุณด้วย คุณผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่า ทำ�ไมคน เราจึงเกิดมารูปร่างหน้าตา ผิวพรรณไม่เหมือนกัน ฐานะไม่เหมือนกัน ฉลาดมีปัญญาก็ไม่เหมือนกัน ต่อให้เป็นฝาแฝดหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกันก็ยังมี นิสัยและความชอบที่ไม่เหมือนกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะแต่ละบุคคลล้วนทำ� “กรรม” มาไม่เหมือนกันค่ะ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า “ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรมเป็ น กำ � เนิ ด มี ก รรมเป็ น เผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์ ให้เลวและประณีต” (ข้อความบางตอนจากพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์) แล้วอะไร ล่ะคะ ทีเ่ รียกกันว่า “ทำ�กรรม” พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอก ไว้อีกว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็น กรรม บุคคลคิดแล้วจึงกระทำ�กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน คือ ผัสสะ*เป็นเหตุ เกิ ด แห่ ง กรรม ก็ ค วามต่ า งแห่ ง กรรมเป็ น ไฉน คื อ ผัสสะเป็นเหตุแห่งกรรม ก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉน คือกรรมที่ให้วิบาก** ในนรกก็มี ที่ให้วิบากในกำ�เนิด ดิรัจฉานก็มี ที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มี ที่ให้วิบาก

ในมนุษยโลกก็มี ที่ให้วิบากในเทวโลกก็มี นี้เรียกว่า ความต่างแห่งกรรม ก็วิบากแห่งกรรมเป็นไฉน คือเรา ย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี 3 ประการ คือกรรมที่ ให้ผลในปัจจุบันหนึ่ง กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิดหนึ่ง กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไปหนึ่ง นี้เรียกว่าวิบากแห่ง กรรมฯ” (พระพุทธภาษิตในอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต) ดั ง นั้ น รู ป ร่ า งหน้ า ตาของเราในปั จ จุ บั น จึ ง สามารถสะท้อนผลของกรรมที่เคยทำ�มาในอดีตได้ ดังเช่น ตัวอย่างที่คุณดังตฤนได้เขียนไว้ในหนังสือ เสียดายคนตายไม่ได้อ่านว่า น้อยคนนักจะทราบว่า แม้อาการทางใจในขณะทำ�ทานก็มีผลใหญ่หลวงกับ รูปร่างหน้าตาได้ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผลของ การให้ทานด้วยศรัทธาจะทำ�ให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ มาก มี โ ภคะมาก และเป็ น ผู้ มี รู ป งามชวนพิ ศ น่าเลื่อมใส ผิวพรรณงามยิ่ง และผลของการทำ�ทาน ด้วยความศรัทธาเป็นประจำ� จะทำ�ให้ชาติต่อไปมี ใบหน้างดงามชนิดที่ชวนเลื่อมใส หลายคนสงสัยว่า อย่างไรจึงเรียกว่าศรัทธา อันนี้ใช้เกณฑ์ง่ายๆ คือ เมื่อ นึกถึงบุญขณะต่างๆ ทั้งก่อนทำ� ขณะทำ�และหลังทำ� แล้วมีใจนึกอยากยิม้ สดชืน่ ออกมาจากภายใน เป็นยิม้ อั น บั น ดาลจากความสุ ข ความอิ่ ม เอมที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ก ารรั ก ษาศี ล ได้ ใ นแต่ ล ะข้ อ อย่ า ง สะอาดหมดจดยังมีผลกับความงามดังที่คุณดังตฤน เขียนไว้ว่า 1.อยากปกป้องชีวิตสัตว์ (ศีลข้อที่ 1 ไม่ฆ่าสัตว์) ทำ�ให้หน้าตาดี เห็นแล้วสงบเย็น 2.ไม่เพ่งเล็งอยากได้ (ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักทรัพย์) ทำ�ให้หน้าตาน่าไว้ใจ เห็นแล้วเชื่อถือ 3.ซื่อสัตย์กับคู่ครอง (ศีลข้อที่ 3 ไม่ประพฤติผิด ในกาม) ทำ�ให้หน้าตามีเสน่ห์ชวนอบอุ่นใจ เห็นแล้ว อยากเป็นคู่ด้วย 4.ไม่คิดปั้นคำ�ลวงโลก (ศีลข้อที่ 4 ไม่พูดโกหก) ทำ�ให้หน้าตาใสซื่อ เห็นแล้วนึกเอ็นดู 5.ไม่เกลือกกลั้วสิ่งเสพติดมึนเมา (ศีลข้อที่ 5 ไม่ ดืม่ สุรา) ทำ�ให้หน้าตาดูเป็นคนมีสติปญ ั ญาดี เห็นแล้ว เชื่อว่าไม่ใช่พวกคิดอ่านฟุ้งซ่านเหลวไหล ใครถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์อย่างสมํ่าเสมอ จะมี ความสะอาดผุดผ่องออกมาทางผิว ศีลจะตกแต่งให้ เนือ้ หนังบางส่วนหนาขึน้ หรือบางลง เห็นแล้วดูสมส่วน ขึน้ และจิตทีส่ งบไม่เดือดร้อนกระวนกระวายจะทำ�ให้ กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลาย จึงดูดีที่สุด เท่ า ที่ โ ครงหน้ า จะอำ � นวย ถ้ า ใครถื อ ศี ล ได้ ส ะอาด บริสทุ ธิต์ ลอดชีวติ ชาติใหม่จะมีรปู ร่างหน้าตาสมส่วน หมดจด มองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมด แบบที่เรียกกัน ว่างามไร้ทตี่ นิ นั่ เอง หากละเมิดศีลเป็นอาจิณ (บ่อยๆ) หน้าตาและผิวพรรณจะดูคลาํ้ หมอง เว้นแต่อ�ำ นาจศีล แต่หนหลังมีพลังแรงมาก ช่วยคํ้าพยุงไว้ได้ในระยะ หนึ่ง หรืออาจใช้วิทยาการทางความงามในปัจจุบัน ช่วยทำ�ให้ผุดผ่องก็มีสิทธิ์ แต่จะประคับประคองได้ไม่

นาน ในทีส่ ดุ ความเสือ่ มโทรมแบบแก่กอ่ นวัยต้องถาม หาอยูด่ ี และกรรมทีเ่ กิดจากการละเมิดศีลเป็นอาจิณนัน้ จะมีผลให้ชาติถดั มามีความไม่สมส่วน แม้ใบหน้าสวย หล่อด้วยการทำ�ทานอย่างมีศรัทธา จุดอืน่ ในร่างกายก็ จะไม่สมส่วน เช่น ขาสัน้ ไปบ้าง หลังยาวไปบ้าง นอกจากนี้ เ รื่ อ งของอารมณ์ ยั ง มี ผ ลต่ อ รู ป ร่ า ง หน้าตาและผิวพรรณทัง้ ในชาตินแี้ ละชาติตอ่ ๆ ไปด้วย ดังเช่นทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า บุคคลบางคนในโลก นี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธ มาก ไปด้ ว ยความแค้ น เคื อ ง ถู ก เขาว่ า เล็ ก น้ อ ยก็ ขั ด ใจ โกรธเคือง พยาบาทมาดร้าย ทำ�ความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ เขาตายไปจะเข้าถึง อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก และเพราะมีความข้องติดอยู่ ในกรรมเช่ น นั้ น แม้ ต ายไปไม่ เ ข้ า ถึ ง อบาย ทุ ค ติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภาย หลังก็จะเป็นคนผิวพรรณทราม” (จากหนังสือ เสียดาย คนตายไม่ได้อ่าน เขียนโดยคุณดังตฤน) สรุปแล้วรูปร่าง หน้าตา ความสวย ความหล่อ จะเป็นเช่นไรอยู่ท่คี ุณต้องสรรสร้างให้กับตัวคุณ เองนะคะ และการลงทุนกับความงามอย่างคุม้ ค่าที่ สุด ทัง้ ยังได้ผลในปัจจุบนั และอนาคต นัน่ คือการ รักษาใจของคุณค่ะ เพราะจิตใจทีด่ จี ะส่งผลทำ�ให้ คุณมีความคิดทีด่ ี เมือ่ มีความคิดดีกจ็ ะส่งผลต่อไป ถึงการกระทำ�และการพูดให้ดตี ามไปด้วย การทำ�ดี คิดดี พูดดีในทุกๆ วันนัน้ นอกจาก จะช่วยรักษาใจให้มปี ติ สิ ขุ แล้ว ยังมีผลสืบต่อไปยัง ความงามภายนอกอีกด้วย เรียกว่าเป็นความงาม จากภายในทีเ่ ปล่งประกายสูภ่ ายนอก เป็นพลังที่ จะดึงดูดสิง่ ดีๆ เข้ามาหาผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิ และยัง เป็นการสร้างกุศลกรรมที่ดีส่งั สมไว้ในใจของคุณ และกรรมดี ท่ีคุณ หมั่น เพี ย รสร้ า งก็ จ ะสร้ า งรู ป ลักษณ์ภายนอกทีด่ ใี ห้กบั คุณด้วยนะคะ

คนจะงาม งามที่ใจ ใช่ใบหน้า คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน คนจะรวย รวยศีลทาน ใช่บ้านโต ท้ายที่สุดนี้ คุณจะงาม สวยฟ้อ หล่อเฟี้ยวแค่ไหน คุณคงต้องเป็นผู้สรรสร้างให้กับตัวคุณเอง แล้วละค่ะ (*ผัสสะ หมายถึง สัมผัส การกระทบ การถูกต้องที่ทำ�ให้เกิดความรู้สึก) (**วิบาก หมายถึง ผลกรรม ผลที่เกิดจาก กรรมที่ทำ�ไว้ก่อน กรรมดีมีวิบากเป็นสุข กรรมชั่วมีวิบากเป็นทุกข์)

A p r i l 2013

79


News

The Inspiration by Electrolux

นวัตกรรมใหม่ของระบบการติดตั้ง แก๊ส CNG โดยสมายจี

บริ ษั ท อี เ ลคโทรลั ก ซ์ ประเทศไทย นำ � โดย คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป จัดงาน มหกรรมนวัตกรรมเพื่อแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษทั กว่า 100 ชิน้ ในชือ่ ชุด “The Inspiration” ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการฉลองความสำ�เร็จในการเติบโต สูงสุดในรอบ 8 ปี โดยได้รับเกียรติจาก มร.ซูเรช บาลัน ประธานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าหลัก อีเลคโทรลักซ์ ประจำ�ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก พร้อมนักแสดงชื่อดังอย่าง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล และมิน้ ต์-ชาลิดา วิจติ รวงศ์ทอง ที่มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

บริษัท สมายจี จำ�กัด ศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ CNG เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของระบบการติดตั้งแก๊ส CNG กับเครื่องยนต์ดีเซล COMMON RAIL ของ TOYOTA VIGO CHAMP และ TOYOTA COMMUTER โดยนำ�กล่อง ECU จากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ตดิ ตั้งกับรถยนต์ ซึ่งทำ�ให้สามารถใช้นํ้ามันดีเซลเพียง 10% และใช้แก๊ส CNG 90% ภายในงานมีคุณวิชุดา วาณิชยพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เอฟ.เอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ตัวแทนจำ�หน่ายรถยนต์ติดแก๊ส CNG และอาจารย์สายยันต์ ชาติชนะ วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ การติดตั้งระบบก๊าซของบริษัท สมายจี จำ�กัด มาร่วม ให้ข้อมูล

กลับมาอีกครั้งกับความสนุกสุดเหวี่ยงท่ามกลาง สายนํ้า “สปาย สงกรานต์ ปาร์ตี้” โดยในปีนี้ SPY เตรี ย มสร้ า งสรรค์ ป าร์ ตี้ ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ 12 -19 เมษายน เริ่มจาก Route 66 RCA ต่อเนื่อง ไปยังจังหวัดขอนแก่น และปิดท้ายทิ้งทวนกับ งานวันไหล เมืองพัทยา พร้อมเหล่าศิลปินชื่อดัง อาทิ แทททู คั ล เลอร์ , สล็ อ ต แมชชี น และ ไทเทเนียม นอกจากนี้ SPY ยังจัดกิจกรรมพิเศษ ชวนคุณและเพื่อนๆ ไปร่วมสาดนํ้า พักฟรี เที่ยว ฟรี ตลอดทริป (4วัน 3 คืน) ด้วยกติกาง่ายๆ เพียง แค่ ค ลิ๊ ก ร่ ว มสนุ ก ผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ของสปาย WWW.FACEBOOK.COM/SPYCLUBTHAILAND เพื่อมาร่วมสนุกกัน

ได้ที่... หัวหิน Baan Isara Youyen Hua Hin Balcony Beauty Clinic Body Dr.Supranee Dr.Younger Rachapruek Clinic Beauty & Spa White Salon Bliss Spa Blue Harbour Chic Club HML Beauty Salon Hapa Spa Hair Max Paris Spa Pang Rum Spa Samsara The Best Hair Salon Urban Retreat Cinema &Theatre & Museum House RCA ภัทราวดี เธียเตอร์ Fitness & Sport Club Piyarom Sports Club Yoga Sutra Office Building Empire Tower Jasmine Bldg. J Place Bldg. Maneeya Center Modern Town Bldg. Phayathai Plaza Bldg. Pleonchit Center Sangthong Thani Bldg. Shinawatra 2 Sirisuk Apt. Tipco Tower Tisco Tower Tonson Tower

Trinity complex Shop & Shopping Mall Amarin Plaza Kipling Lamptitude Room Interior Design Tommybeans Flea Market ตลาดนัดรวมทรัพย์ ตลาดนัดฝั่งตรงข้ามรวมทรัพย์ เสริมมิตร ทาวเวอร์ เลค รัชดา Exchang Tower เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม 4 อาคารไทยประกัน รัชดา หลังอาคารอัลดุลราฮิม อาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ ตลาดละลายทรัพย์ ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ITF สีลม ฝั่งตรงข้ามซอยละลายทรัพย์ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ Q House / LH Bank อาคารสินธร อาคารต้นสน ทาวเวอร์ เพลินจิต เซ็นเตอร์ ตึกออลซีซั่น อัมรินทร์ พลาซ่า BTS สยาม หน้าโรงหนัง ลิโด้ ธ.กสิกรไทย สาขาอารีย์ ตึก ปตท. ซัน ทาวเวอร์ SCB Park อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรี Miscellaneous Chamni Studio Hub Ho Hin Impact Arena

Beauty Clinic / Beauty & Spa

Hospital

บาคาร์ดี้ เลกาซี่ ค็อกเทล คอมเพททิชั่น 2013 เดอะ ไฟน่อล ไทยแลนด์ บริษัท บาคาร์ด้ี ประเทศไทย เฉลิมฉลองใน โอกาสครบรอบ 150 ปี จัดการแข่งขัน Bacardi Legacy Cocktail Competition 2013 The Final Thailand ณ พระทีน่ ง่ั เทวราชสภารมย์ พระราชวัง พญาไท โดยผู้ ช นะได้ แ ก่ ชาช่ า -สุ วิ ญ ชา สิงห์สุวรรณ จากโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยลง ชิงชัย บาคาร์ด้ี เลกาซี่ ค็อกเทล คอมเพททิชน่ั 2013 ณ ประเทศเปอร์โตริโก้ ในเดือนเมษายนนี้ ภายในงานยังได้ ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และดอม เหตระกูล มาร่วมเป็นผูด้ �ำ เนินรายการ และกรรมการตัดสิน พร้อมเหล่าเซเลบริต้แี ละ สือ่ มวลชนเข้าร่วมงานอีกมากมาย A p r i l 2013

Bakery & Coffee & Ice cream Around the corner Bake a wish Japanese Homemade Cake Beloved Café Bitter Brown Cafe Casta Cassia Cafe and Tea Room Chu Coffee Gallery Coffee or Tea Duc de Praslin Feel so Good I Love Coffee Design Lubid Coffee House Melting Moments Pear's PH1b Puritan Something Sweet Souffle House Bakery Surya by Toni Sweet Sin Sweet Oasis ไล-บรา-รี่ เชียงใหม่ Love at first bite Mood Mellow Salad concept Restaurant Beccofino Blue Door Fuzio Harvey Hobs Japan x Mes Amis Peony House ปลาดิบ Polka dot Portobello Reflection Again Salt Senses Wine Loft

สปาย สงกรานต์ ปาร์ตี้

80

พบกับ

Fitness

Building

Restaurant

Bakery & Coffee & Ice cream

Automobile Showroom

Museum


SUBSCRIPTION ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก Q M a g a z i n e

ชื่อ อายุ

นามสกุล ปี อาชีพ

ได้รับนิตยสารฉบับนี้จาก ที่อยู่เพื่อการส่งนิตยสาร

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

E-mail สมัครสมาชิก 1 ปี โดยเริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับที่ ออกใบเสร็จในนาม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ตามด้านบน

ชำ�ระค่าสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประดิพัทธ์ เลขที่บัญชี 016-2-80567-3 อัตราค่าสมาชิกในประเทศ 1 ปี 12 ฉบับ 480 บาท ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่แผนกสมาชิก แฟกซ์ 0-2278-3087 ต่อ 104 หรือ q.free.mag@gmail.com

พิเศษ!

ผู้ที่สมัครสมาชิกประจำ�เดือนเมษายน 2556 จะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก IKEA เป็น โคมไฟตัง้ โต๊ะพลังงานแสงอาทิตย์ ซูลวินเดน ที่เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ ต้องติดตั้งปลั๊กไฟและสายไฟ

หมายเหตุ

• สินค้าสมนาคุณมีจำ�นวนจำ�กัด • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของผลิตภัณฑ์สมนาคุณ • สงวนสิทธิ์การรับสินค้าสมนาคุณสำ�หรับผู้สมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น • กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน • ผู้สมัครสมาชิกนิตยสาร Q กรุณามารับผลิตภัณฑ์สมนาคุณด้วยตนเอง หรือส่งตัวแทน มารับ พร้อมสำ�เนาบัตรประชาชนของสมาชิก โดยมารับสินค้าได้ที่บริษัทตามที่อยู่ ด้านล่าง

บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด 15 ซอย 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-3088 แฟกซ์ 0-2278-3087 ต่อ 104 QmagazineThailand www.qmagazinethailand.com


List

Q Magazine Thailand

Search for people, places and things

About

Status

Q Magazine Thailand

Photo

Place

Life event

What’s on your mind?

Home

Now 2013 2012

Lives in Bangkok, Thailand Where are you from?

Photo • 413

Q Magazine Thailand 14 hours ago

คุณเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์คเกินไปหรือเปล่า ?? คงไม่ได้กล่าวเกินจริงไปนัก หนุ่มๆ สาวๆ บ้านเราติด Social Network กัน งอมแงม ทั้ง Facebook, Instagram, Line, WhatsApp เรียกว่าถึงงานจะ ยุ่งแค่ไหน ถ้าได้ยินเสียงเตือนจากโปรแกรมไลน์ มือไม้ก็รีบคว้ามากดดู และตอบโดยอัตโนมัติ พอรู้ตัวอีกทีนิ้วเราก็เผลอไปสไลด์หน้าจอ News Feed ใน Facebook ต่อด้วยกดไลค์รูปในอินสตาแกรม ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าเสพ ติดกัน (มาก) เกินไปขนาดนี้ เรามาลองทำ�ให้ชีวิตสงบขึ้น เพื่อที่จะได้รู้ว่า จริงๆ แล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยการเสพมันในแบบพอดี! 4 people like this Write a comment...

Q Magazine Thailand

Sponsored

14 hours ago

• เข้าไปตั้งค่าปิดเสียง ปิดสั่น ถ้ากลัวเพื่อนในกรุ๊ปจะงอน แถมมองคุณว่าเป็นพวกแปลกแยก หรือตัวคุณเองก็ กลัวจะตกข่าวในวงเม้าท์ของเพื่อนๆ คุณก็ไปตั้งค่าในกรุ๊ปไม่ให้มีเสียง ไม่ให้สั่น พอว่างเมื่อไหร่ค่อยไปเปิดอ่านทีหลังก็ยังไม่สาย • ตั้งสเตตัสให้เพื่อนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่างนะจ๊ะ “Working, No Chatting” หรือ “ฉันไม่ว่างคุยนะจ๊ะ มีอะไรด่วนโทรมานะคะ” อะไร ทำ�นองนี้ แค่นี้เพื่อนที่มีมารยาทก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เวลาจะส่งสติกเกอร์หมีนั่งเศร้ามา เรียกร้องความสนใจจากคุณแล้ว • Relax Time ถ้าคุณคิดงานหรือโปรเจ็กต์ดๆ ี ไม่ออก โดยจากทีเ่ คยหยิบโทรศัพท์มาจิม้ ๆ เลือ่ นๆ เพือ่ พักสมอง ก็เปลีย่ นมายืดเส้นยืดสายลุกจากเก้าอีอ้ อกไปสูดอากาศดีๆ ในสวน หลังออฟฟิศ ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวๆ คงทำ�ให้สมองปลอดโปร่งได้บ้าง ไม่แน่ว่า... กลับเข้ามาอาจจะได้โปรเจ็กต์เจ๋งๆ กลับมาด้วยก็ได้ • ซ่อนตัวการก็คือ มือถือ วางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัวตลอดเวลา แบบนี้อดไม่ได้จริงๆ ที่จะเหลือบไปมอง มัน ขนาดตั้งปิดเสียงปิดสั่น พอมีไฟแว๊บๆ ก็อดใจเหลือบมองไม่ได้เป็นต้องหยิบ มาดูอยู่ดี ขอแนะนำ�ให้เก็บใส่ลิ้นชักในโต๊ะ คุณจะหยิบมันออกมาอีกทีก็ต่อเมื่อมี สายด่วนดังกริ๊งกร๊างเข้ามานั่นแหละ ข้อนี้เข้าข่ายไม่เห็น...ก็ไม่อยากแล้ว! • ออกกำ�ลังกาย ออกกำ�ลังกายบ้างหลังเลิกงานก็เป็นไอเดียทีด่ ไี ม่นอ้ ย อาจจะรวมพลพรรคในกลุม่ ไปตีเทนนิส ตีแบด สร้างความสนุกด้วยการแบ่งเป็นทีมแข่งขัน นอกจากจะได้ สุขภาพที่ดีแล้ว คงจะช่วยดึงความสนใจจากคุณและเพื่อนๆ ให้หลุดออกมาจาก การปลูกผัก-เลี้ยงหมูในเกมส์ Hay Day ได้หลายชั่วโมงเลยละ!!  

เรื่อง FF

Like • Comment • Share Write a comment...

82

A p r i l 2013

• Remove Tag

เชื่อว่าทุกคนต้องโดนใจกับข้อนี้ แท็ก กันจริ๊งแท็กกันจัง ทั้งรูปปาร์ตี้สละโสด โฆษณาเสื้อผ้า เครื่องสำ�อาง ยันไปถึง ยาลดความอ้วน จากนั้นไม่ถึง 1 นาที เตรียมตัวรอรับคอมเม้นต์ลา้ นแปดทีจ่ ะ ถาโถมมาใน Facebook ของคุณ วิธีแก้ ก็ง่ายนิดเดียว แค่เข้าไป Remove Tag แล้วตั้งหน้าตั้งตาทำ�งานของคุณต่อไป

Q Team

• ออกจาก Join Group สักพัก ไม่วา่ จะ Group Chat ใน Line, WhatsApp หรือใน Facebook Messenger บอกเพือ่ นไปเลยว่า ช่วงนีข้ อไม่ Join นะจ๊ะ เพราะเสียง ติด๊ ติด๊ ซึง่ มาจากเพือ่ นสักคนใน กรุป๊ เกิดว่างแล้วทักทายขึน้ มา บรรดาผองเพือ่ นทีเ่ หลืออีก 7-8 คน ก็กลัวเพือ่ นจะเสียใจจึงตอบ กันใหญ่ สรุปแล้วคุณก็ตอ้ งมา นัง่ อ่านทัง้ หมด แล้วก็อดไม่ได้ทจ่ี ะ ตอบกลับ ทีนก้ี ไ็ ม่พน้ คุยกันยาว จนเสียเวลางาน


Q magazine 19 March 2013  
Q magazine 19 March 2013  

SUMMER BREEZE

Advertisement