Page 1


E D I T O R T A L K S

VOLUME m a g a z i n e

Editor-in-Chief Urapa Suthipongchai บรรณาธิการบริหาร • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย

E

D

IT

OR

Advertising & Marketing Director Suphakit Chareonkul ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด สุภกิจ เจริญกุล

TA L K S E D IT

O

R

R O

ED

I TO

R TA L K S E D

R

E D I TO

TA

LK

talks

S

LKS

Editor

Account Executive Chalaporn Pensawangwat / Pathsaya Sorasit / Chatsarun Leelakitichok ฝ่ายโฆษณา ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ / พัศญา สรสิทธิ์ / ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค

S E D I T O R TA

IT

2012

Photographer Naowapoj Photikasem ช่างภาพ • เนาวพจน์ โพธิเกษม

LK

M A Y

Graphic Designer Jatuporn Julpanvatana / Wisan Maneewan ศิลปกรรม • จตุพร จุลพันธ์วัฒนา / วิสันต์ มณีวรรณ

TA

04

Editorial Staff Benchaporn Wiboonsin / Kullapas Arayasirikul กองบรรณาธิการ เบญจพร วิบุลศิลป์ / กุลภัสสร์ อารยศิริกุล

Marketing Executive Ploypailin Samranamarin ฝ่ายการตลาด พลอยไพลิน สำาราญอมรินทร์ Media Cube Co., Ltd.

Managing Director Suphakit Chareonkul กรรมการผู้จัดการ • สุภกิจ เจริญกุล Publisher Urapa Suthipongchai ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย

www.qmagazinethailand.com QmagazineThailand

บรรณาธิการ

Art Director Prakasit Palakawong Na Ayudhya บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ประกาศิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

MAY 2012

เมื่อเดือนก่อน...โลกของคุณครูอังคณา, โต๊ด และบอล สั่นไหวไป 9.9 ริกเตอร์?!! กำ า ลั ง พู ด ถึ ง ปรากฏการณ์ ‘เฟซบุ๊ ก ’ ที่ ต้ อ งยอมรั บ กั น ล่ ะ ว่ า ณ วั น นี้ กิจกรรมการละเล่นนีก้ ลายเป็น ‘วิถ’ี ในชีวติ ประจำาวันของชาวโลก (ส่วนใหญ่) ไปเสียแล้ว ถ้าใครมีโอกาสเจอคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ฝากช่วยถามให้ทีว่า “ครั้งแรกที่คิดเจ้าโซเชี่ยล เน็ตเวิร์กชนิดนี้ เขาเคยจินตนาการมั้ยว่า วันหนึ่ง จากของ ‘อินดีๆ้ ’ จะกลายมาเป็น ‘เมนสตรีม’ ได้ขนาดนี?้ ” อันที่จริงปรากฏการณ์ ‘คุณครูอังคณา’ นั้นไม่ใช่ครั้งแรก และคงไม่ใช่ ครั้งสุดท้ายที่จะสั่นสะเทือนในเฟซบุ๊ก หลายคนวิเคราะห์หาปัจจัยที่มาของ การสะเทือนสังคมหนนี้ไปต่างๆ นานา บ้างว่าเป็นเพราะเด็กพูดจาขำาดี, บ้าง ก็บอกว่าเป็นเรื่อง ‘เครียดของเด็ก’ ที่มาช่วยคลี่คลาย ‘เรื่องเครียดๆ’ ของ ผูใ้ หญ่ในสังคม หรือแม้แต่บอกว่า มันเป็นแฟชัน่ ของคนเล่นเฟซบุก๊ เป็นเทรนด์ ของคนยุคนีท้ จ่ี าำ ต้อง ‘มีตวั ตน’ ฯลฯ วิเคราะห์กนั อย่างไร แค่ไหน ก็ถกู อีกทัง้ นัน้ ... แต่จะว่าไป นี่คือพลังของ ‘โซเชี่ยล เน็ตเวิร์ก’ ที่รุนแรงและแพร่กระจาย ไปอย่างฉับไว ซึ่งโดยปกติถ้าไม่นับเรื่องราวส่วนตัว, สารพัดคลิปล่อแหลม, การคอมเม้นต์กันอย่างเสียดสี หรือการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายทางการเมืองที่ รุนแรงม๊ากในหน้าเฟซบุ๊กแล้ว ยังมีมุมมองอื่นใดที่เราสามารถสร้างสรรค์ ‘ประโยชน์’ จากเฟซบุก๊ ได้อกี บ้าง? อาทิว่า...สมมติว่ามีคนๆ หนึ่งโพสรายงานข่าวการจราจรบนท้องถนน กรุงเทพฯ ทุกๆ เย็น เท่านีก้ เ็ ป็นตัวช่วยให้ Friend List ของเขาได้เลือกเดินทาง อย่าง ‘รูถ้ นน’ มากโขแล้ว หรือสมมติว่า เด็กชาย ก. ถ่ายคลิปสารภาพความในใจว่า แม่ทำาจาน แตกเพราะต้ อ งล้ า งจานให้ ตัว เองทุ ก วั น ต่ อ จากนี้ไ ปจะล้ า งจานที่กิน ด้ ว ย ตัวเอง (และเรือ่ งนีค้ รูองั คณาไม่เกีย่ วข้องแต่ประการใดนะจ๊ะ) ลองคิดสิวา่ ...เด็ก ชายคนนีไ้ ด้ใจไปเต็มๆ แถมยังทำาสัญญาประชาคมกับ Friend List ซะอีก ลอง อูไ้ ม่ลา้ งจานขึน้ มาสิ อายเพือ่ นแย่!! สมมติ (อีก) ว่า มีชายคนหนึ่งเพิ่งอกหักชำ้ารักมาหมาดๆ แต่ไม่พยายาม พรำ่าบ่นฟูมฟายลงในหน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง แต่เขาใช้วิธีโพสบทเพลง เพราะๆ ลงไปวันแล้ววันเล่า นอกจากจะไม่สร้างความหน่ายเหนือ่ ยให้กบั Friend List (เพราะอ่านโพสแบบนีม้ ากๆ เข้าก็พานจะเศร้าเหงาเจ็บตามได้ และไม่เกิด ประโยชน์อันใดกับครูอังคณาด้วย!) หนำาซำ้ายังช่วยทำาให้เพื่อนๆ ได้ฟังเพลง เพราะๆ เพลินๆ และเชือ่ หรือไม่วา่ หากวันนึงทีเ่ ขาหยุดโพสจะต้องมีเพือ่ นสาวใน Friend List ทักขึน้ มาทันที...ซึง่ ไม่ยากจะเดาว่า เธอคนนัน้ ก็คงติดตามเขามานาน แล้วล่ะ (เดาต่อไม่ยากอีกว่าเขาจะทำาอย่างไรต่อไป) บรรดาสิ่งมีประโยชน์ทุกอย่างบนโลกนี้ ไม่ว่าใครจะคิดค้นขึ้นมาก็ตามที เราควรปรบมือให้กบั เขา แต่อย่างไรเสีย ก็ตอ้ งปรบมือให้ดงั ๆ ยิง่ กว่า หากว่าใคร สักคนจะรูจ้ กั นำามันมาใช้อย่างเป็นประโยชน์คณ ู สอง ไม่ใช่ ‘การก็อปปี’้ แต่ ‘คิดต่อยอด’ อย่างชาญฉลาด หลายปีกอ่ น มาร์ค ซักเคอร์เบิรก์ คิดค้น ‘ของเล่นชิน้ นี’้ ขึน้ มาเพือ่ ต้องการ จะสื่อสารกันเองในหมู่นักศึกษา แต่ ณ วันนี้ เจ้าของเล่นมากมูลค่ากำาลังถูก หยิบยืน่ ส่งต่อมาให้คณ ุ ๆ ได้ชว่ ยกันหามุมมองสร้างสรรค์กนั ต่อไป ได้เวลา Log in...แล้วลองคิดกันดูวา่ คุณอยากจะโพสอะไร?

บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำากัด 15 ซ.17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2278 3087-88 โทรสาร (66) 2278 3087-88 ต่อ 104 Media Cube Co., Ltd. 15 Soi 17 Pradipat Rd. Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand Tel. (66) 2278 3087-88 Fax. (66) 2278 3087-88 ext. 104 แยกสี กนกศิลป์ โทรศัพท์ (66) 2215 1588 Color Separation : Kanoksilp Tel. (66) 2215 1588 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ (66) 2551 0541-4 Print : Eastern Printing Tel. (66) 2551 0541-4


C O N TE NTS

04

EDITOR TALKS 08 12

HOT ISSUE

14

Q + HUB

GLOBAL HAPPENINGS CULTURE SPORTS CARS

16

18 22 24

INTERVIEW

26 38

TEA TIME

40

TEAM WORK

YOU ASK , THEY ANSWER

44

46

O

E NT

NTS CONTEN

TS

C

Q + TIPS

C

SOCIAL

ON CO

S

TS

N CO

NTE N

TEN

NTS CO

TS CON

-

TE

NT

ENTS CONTE

NT

LIFESTYLE DRINK BEAUTY SHOPPING Q MEN’S

COOKING

50

TRAVEL

54

MY PLACE

56

GROOMING TO HAVE & TO HOLD

M a y

2012

70 72 74 78 80

HOROSCOPE

58

Q + THOUGHT 60

Q + NEWS Q + LIST

06

66

82 84 86


Q+SOC IAL

Social

Siam@Siam 5 years Anniversary โรงแรมสยามแอ็ ท สยาม ดี ไ ซน์ โฮเต็ ล แอนด์สปา นำ�โดยพรพินิจ พรประภา ประธาน บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีของโรงแรม ในคอนเซ็ปต์ Live Life in Hi5 โดยสื่อถึงการทักทาย รวมถึง คุณสมบัตทิ งั้ 5 ประการ Hi-Quality, Hi-Service, Hi-Value, Hi-Privilege และ Hi-Feeling ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังฉลองเนื่องในโอกาสที่ โรงแรมฯ ได้รับรางวัล Best hotel in Asia 2012 ที่จัดโดย Go Asia บริษัทจัดทำ�เว็บไซต์ และ นิตยสารด้านการท่องเที่ยวของเยอรมนีเป็นปี ที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย

08

M a y

2012


Q+SOC IAL

IT เติมพลัง SME ให้แข็งแกร่ง ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับเลอโนโว และไมโครซอฟท์ จัดงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ ‘Lenovo : Do More, Do Better And Do Smarter คืนพลังให้ธรุ กิจ SME เติบโตเต็มศักยภาพด้วยไอที’ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชั้นนำ� เข้า ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อม ชักชวนผู้ร่วมงานร่วมเปิดมุมมองทางการตลาด รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจ SME สู่ความ สำ�เร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนไปพร้อมกัน

Social Spectraban ชวนเริงร่าท้าแดด สเปคตร้ า แบน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด ยอดนิยม การันตีคุณภาพด้วยรางวัล The best sunscreen จับมือกับสยาม พารากอน สร้างสีสันต้อนรับซัมเมอร์ จัดงาน ‘The Summer Calling’ แฟชัน่ โชว์ชดุ ว่ายนํา้ สุดเซ็กซีจ่ าก 10 แบรนด์ ดัง ในธีมสุดเก๋ ‘ไมอามี่บีช ปาร์ตี้’ จำ�ลองบรรยากาศความสนุกริมหาด ไมอามีไ่ ว้กลางเมือง ภายในงานมีเหล่า เซเลบริตี้ นายแบบและนางแบบกว่า 100 คน มาอวดชุดว่ายนํ้าสีสันสดใส บนรันเวย์ที่ยาวกว่า 70 เมตร ณ ลาน ข้างศูนย์การค้าสยามพารากอน

10

M a y

2012


HOT H OT ISSUE

ISSUE

The Number OF

Siamese นอกจากตัวเลข ม.1/9 ของคุณครูอังคณา (และ ของโต๊ดกับบอลด้วย) ที่ถูกโจษขานกันถล่มทลาย เมื่อเดือนก่อน ลองคิดดูเล่นๆ สิว่า ชั่วโมงนี้มี ‘ตัวเลข’ อะไรบ้างที่ผูกพันกับคนไทยอย่างเราๆ ท่านๆ กรุณาคิดไว้ในใจ...แล้วตามมาดูว่าตัวเลข ที่ Q นำ�เสนอนี้จะตรงใจกับคุณบ้างรึเปล่า?

• 3, 4, 4S ตัวเลขโทรศัพท์มือถือตระกูลไอโฟน ที่คุณและเรามัก จะหยิบขึ้นมา ‘กด & เลื่อนปรื้ดๆ’ อยู่เสมอ โดยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา เจ้าคำ�ว่า ‘ไอโฟน’ เป็นคำ�ที่ถูกเสิร์ชลงใน google มาก ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 เชียวล่ะ • และเมื่อวันที่ 13 เมษายนปีที่แล้ว มีสถิติบ่งบอกว่า คนไทย นิยมใช้อุปกรณ์ไอโฟนและไอแพด เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มากที่สุด โดยไอโฟนมีตัวเลขความนิยมสูงถึงร้อยละ 48.54 เมื่อเทียบกับสมาร์ตโฟน หรือแอนดรอยด์รุ่นต่างๆ ที่เป็นคู่แข่ง • เหตุทไี่ อโฟนได้รบั ความนิยมในการใช้งาน ส่วนหนึง่ เป็นเพราะ บราวเซอร์สามารถแสดงผลหน้าเว็บเพจได้ดี และมีความรู้สึก เหมือนใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์มากที่สุด รวมถึงในบ้านเรามี อุปกรณ์ไม่กี่รุ่นที่สามารถใช้งาน 3G ได้ (โดยเฉพาะย่านความถี่ 850 MHz) ซึ่งไอโฟนสามารถรองรับจุดนี้ ทำ�ให้หลายคนเลือกที่ จะใช้ระบบ iOS ของไอโฟนในการต่อเน็ตท่องเว็บมากที่สุด • Apple เพิ่งสรุปยอดผลประกอบการของไตรมาสแรกประจำ�ปี 2012 (4 ม.ค. 2555) โดยทำ�รายได้รวมไป 46.33 พันล้านเหรียญ ทำ�กำ�ไรสุทธิไป 13.06 พันล้านเหรียญ ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีที่แล้ว สามารถทำ�รายได้เพิ่มขึ้นมาถึง 44.7%

12

M a y

2012

เรื่อง >> นายช่างเสิร์ช

• กำ�ลังเป็นที่โจษจันกันมากสำ�หรับการขึ้นค่า แรงขั้นตํ่า 300 บาท ซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีการนำ�ร่อง ‘ขึ้น’ ไป 7 จังหวัด และจะขึ้นอีก 70 จังหวัดที่เหลือในวันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนจะตรึงอัตราค่าแรงนี้ไปอีก 2 ปีด้วยกัน • แน่นอนว่า การเปลีย่ นแปลงย่อมเกิดผลกระทบ ทั้งจากนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้บริโภคโดยรวม กล่าว คือ เมื่อค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ค่าแรงเฟ้อ นายจ้างต้อง หาวิธีการเพิ่มความคุ้มค่าในการจ้างงานให้มากขึ้น อาจจะมีการนำ�พลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่เข้ามา แทนที่กำ�ลังแรงงานมากขึ้น • ภาคธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางถึงเล็ก จะมีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ ไม่แข็งแรง การปรับค่าแรงครั้งนี้อาจส่งผลในด้าน ค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับขนาดธุรกิจ ดังนั้นจึงควรมี มาตรการรองรับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถเป็นแหล่ง รองรับแรงงานในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อ ไม่ต้องถูกเลิกจ้าง หรือถูกผลักไปสู่สภาพการทำ�งาน ที่แย่ลง • หากทำ�ความเข้าใจอย่างละเอียด การขึ้นค่า แรงขั้นตํ่าครั้งนี้มีผลตรึงไปถึงปี 2558 ก็จริง แต่ได้ มีการระบุชัดว่า หากภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน อย่างรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการครองชีพของ ลู ก จ้ า ง คณะกรรมการค่ า จ้ า งก็ ส ามารถพิ จ ารณา ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในปี 2557 และ 2558 ได้ตามความเหมาะสม

300


91 • ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ได้เรียกอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน นํา้ มันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ อีก 1 บาทต่อลิตร เพือ่ ดูแลสถานภาพ กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาขายปลีกเบนซิน 91 ปรับราคาจาก 42.78 บาทต่อลิตร เป็น 43.85 บาทต่อลิตร ส่วนเบนซิน 95 จะเป็น 47.60 บาทต่อลิตร และมีผลตั้งแต่ 16 เม.ย.-15 พ.ค. 2555 • แม้การประกาศใช้นี้จะเกิดขึ้นล่าสุด (16 เม.ย.) แต่ใน ขณะที่คุณถือ Q ฉบับนี้อ่านอยู่ (ราวต้นเดือน พ.ค.) ก็ไม่แน่ ว่าอาจมีการปรับเพิม่ หรือปรับลดราคานาํ้ มันอีกหรือไม่? เอา เป็นว่า มันไม่ใช่เรือ่ งใหม่ หรือเป็นเรือ่ งน่าตกใจอันใด เพราะ ราคานํ้ามันขึ้นๆ ลงๆ เช่นนี้โดยตลอด ถึงแม้จะมีพลังงาน ทางเลือกอย่างก๊าซ LPG และ NGV แต่เมื่อใดที่ถึงคราวราคา ก๊าซขึ้นบ้าง (ซึ่งก็ถูกปรับอยู่โดยตลอด) นั่นก็หมายความว่า ชีวิตพวกเราชาวไทยก็ต้องผันผวนตามกลไกราคานํ้ามัน & ก๊าซไปไม่มีที่สิ้นสุด!!! • ในเมื่อเราไม่สามารถต่อรองกับการขึ้นๆ ลงๆ ของพลังงาน หลักได้ ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจำ�เป็นต้องหันหา ‘พลังงาน ทางเลือกของตัวเอง’ อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ เดินทางด้วยการปั่นจักรยานบ้าง (ใช้พลังงานตัวเอง) หรือ ปรับแต่งวิถีชีวิตเพื่อลดทอนความสำ�คัญของพลังงานนํ้ามัน ลง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�ในเรื่องเล็กๆ เพื่อที่สักวันมันจะ เปลี่ยนแปลงภาพรวมใหญ่ๆ ให้จงได้

00

34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 HOT I S S U E 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33• 84 61 งปีนี้เป็นตัวเลขที่คนไทยพูดถึง ตัวเลขแห่ 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 มากกว่ กปี ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเลขตอง 555 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45กัน87 49าทุ81 ราโหราศาสตร์ไทย ปี 2555 เป็นปี 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72และตามตำ 33 84�61 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31มะโรง 83 หรื 27อปี68 มังกรตามนักษัตร เป็นเหตุให้มีการ 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45คลอดบุ 87 49 ตรกั81 นครึกโครม เนื่องจากตำ�ราโบราณ 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72บอกไว้ 33 84 61เด็กเกิดปีนี้—ดี?! ีกว่า68 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 อ27 และทุ81กต้นปีก็กลายเป็นประเพณีไปเสีย 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45 87• 49 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72แล้33 ว สำ84 � หรั61 บ การทำ � นายโชคชะตาดวงเมื อ ง 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31จากบรรดาหมอดู 83 27 68 ทั่ ว ทุ ก สำ � นั ก ของประเทศ 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45บ้า87 งทำ�49 นายว่81 า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72 33 84 61 มิ ถ ุ น ายน จะเกิ 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31 83 27 68 ด สุ ริ ยุ ป ราคารู ป วงแหวนตรง พฤษภ ่งตรงกับวันที่ 21 พ.ค. 55 โดยราศี 62 47 38 56 72 33 84 61 99 39 56 01 45ราศี87 49 ซึ81 34 55 98 12 31 83 27 68 62 47 38 56 72พฤษภเป็ 33 84นราศี 61 ธาตุดิน เป็นราชาแห่งแผ่นดิน 99 39 56 01 45 87 49 81 34 55 98 12 31ไหว83เกิ27 68 ดในอาณาเขตโจราฤกษ์ เพราะฉะนั้นคำ�

1 16

• ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนคือ ‘วันแห่งความหวัง’ ของคนไทยทั้งประเทศ!! อะ! จริงไม่จริง? เพราะจะมี หนทางใดที่จะทำ�ให้ ‘รวยลัด-รวยเร็ว’ ได้เท่าการซื้อ ลอตเตอรี่ หรือพูดให้ใกล้ชดิ หน่อยก็คอื —การเล่นหวย!! • มีวิจัยพบว่า คนไทยวัยทำ�งานกว่า 90% เคยซื้อหวย และกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยวัยเกิน 15 ปี ซื้อหวยเป็น ประจำ� • หวยนั้นมีมาแต่ใด? ว่ากันว่าเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2375 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งช่วงนั้นมีภาวะข้าวยากหมาก แพง คนไม่ยอมนำ�เงินมาใช้ จึงได้แก้ปัญหานี้ด้วยการ ตั้งโรงหวย กระทั่งรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออก ลอตเตอรี่ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บ�ำ รุงการกุศล จนมาถึงยุคภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำ� และอีก 7 ปี ให้หลังก็ได้มีการจัดตั้งสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราว • ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิมพ์ออกจำ�หน่าย จำ�นวนงวดละ 46 ชุด ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ รวม 46,000,000 ฉบับ คิดเป็นการใช้ จำ�นวนกระดาษไปไม่ใช่นอ้ ย แต่ครัง้ หนึง่ ชาวบ้านริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ‘เศษ กระดาษแห่งความหวัง’ เหล่านี้ มาประดิษฐ์เป็นกระทง เพื่อใช้ในประเพณียี่เป็ง จากนั้นจึงมีคนมาสั่งจองเพื่อ ใช้ในงานลอยกระทงประจำ�ปีอีกด้วย • การเล่นหวยย่อมคู่กับการหาเลขเด็ด! ไม่ว่าจะบอก ใบ้จากคน สัตว์ สิง่ ของ ก็นบั เป็นการสร้างตัวเลขได้หมด แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังใบ้หวยได้?! แน่ะ! ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่! เพราะเป็นความบังเอิญโดยแท้เมื่อเลข ทะเบียนรถตู้ถึง 2 คันของพณฯ ท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลายมาเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว นี่ยังไม่นับรถตำ�รวจ ติดตามนายกฯ หวยก็เคยออกมาแล้ว กระทั่งตัวเลข ลำ�ดับนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ก็เคยมีคนซื้อและถูกเข้า ให้จังเบอร์ โอว...แม่นที่ซู้ด!!

2555 พยากรณ์ระบุถึงอุบัติภัย แผ่นดินไหว แผ่นดิน ถล่ม แผ่นดินทรุด พระธรณีแยกเป็นสอง รวม ทั้งเกิดเหตุในเรื่องการเงิน การคลังของประเทศ ต้องระวังเรื่องการเงินการคลัง นำ�มาซึ่งวิกฤต เศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง • ดูดวงก็ต้องมาคู่กับปีชง โดยปี 2555 นี้ มีคู่ปีชงกับปีมะโรง ได้แก่ ปีจอ ปีฉลู ปีเถาะ ปีมะแม ซึ่งสถานที่ ‘แก้ปีชง’ ที่คนไทยนิยมไป สั ก การะมากที่ สุ ด คื อ วั ด เล่ ง เน่ ย ยี , ศาลเจ้ า พ่อเสือ, วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา, เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช และวัด ลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ตามลำ�ดับ • ทุกวันนี้การดูดวงกลายเป็นวงจรธุรกิจที่ เติบโตอย่างมาก และมีสารพัดช่องทางในการ ‘ดู’ ทัง้ เจอหมอดูตวั เป็นๆ, ดูจากการคุยโทรศัพท์, การ ส่ง SMS หรือแม้แต่ดูจากแอพพลิเคชั่นในมือถือ สมาร์ตโฟน ซึ่งปัจจุบันรายได้ในวงจรธุรกิจนี้มี ตัวเลขอยู่ในหลักหลายพันล้านบาท!! • การดูดวงไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย หากแต่ การหมกมุ่นอยู่กับ ‘เรื่องในอนาคต’ มากเกินไป อาจทำ�ให้เราหลงลืมกับปัจจุบนั ดังนัน้ ทุกคนควร มี ‘สติพร้อม’ กับปัจจุบัน หมั่นทำ�ความดี ระงับ ซึ่งการเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่านี้ ชีวิตของเราและผู้อื่นก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุข • ถึง Q จะไม่ใช่หมอดู แต่ดว้ ยการออกเสียง ทับศัพท์ของปี 2555 นี้ ตีความเป็นไทยง่ายๆ ว่า “ฮ่ า ๆๆ” ซึ่ ง เสี ย งหั ว เราะนี้ ตามหลั ก จิ ต วิ ทยา พิ สู จ น์ ว่ า หากหั ว เราะบ่ อ ยๆ (แต่ ไ ม่ ม ากจน เสียจริต) ก็ย่อมที่จะนำ�ความสุขสมชื่นมื่นมาสู่ ชีวิตได้อย่างแน่นอน ฟันชั๊วะ!! ฮ่าๆๆๆ 2012

M a y

13


Q+H UB

B Q+HU

OUR FAVORITE POSTS

Q+

U

HU

B Q+HUB

Q+

H

ผมนั่งถามตัวเองทุกวันว่าสามารถ จะทำ�อะไรที่แตกต่างได้บ้าง DREAM WITHOUT LIMITS.

จงฝันอย่างไร้ขีดจำ�กัด

Love thy self.

จงรักตัวเอง

@kanya west

DIDDY

The World is Out There ไม่ว่าใครก็ต้องเคยสัมผัสการไปเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์มาแล้ว ทัง้ นัน้ เด็กๆ ก็ตอ้ งไปทัศนศึกษากับโรงเรียน โตมาไปเอ้าต์ตงิ้ กับออฟฟิศ พาอาม่ากับแก๊งเพื่อนไปไหว้เจ้า เรื่อยไปจนถึง ซือ้ ทัวร์ยโุ รป 7 วัน 14 ประเทศ ในเมือ่ สัมผัสกับประสบการณ์ เหล่านัน้ มาตัง้ แต่เด็กจนโต แนะนำ�ว่าทริปหน้าลองเทีย่ วแบบ ไม่ง้อทัวร์บ้างก็เข้าท่าดี จะได้ไม่ต้องตื่นเช้า กินข้าวตามสั่ง และยกโขยงแห่ไปทุกที่ (อย่าเถียงว่าคุณไม่เบื่อ!) เชื่อเถอะว่า การไปเที่ยวกับเพื่อนรู้ใจแค่สองสามคน หรือแม้แต่ไปคนเดียว และใช้เวลาทำ�ความรู้จักกับจุดหมาย ปลายทางแต่ละที่ให้ลึกซึ้งแบบไม่ใช่แค่ถ่ายรูปกับป้าย จะ ทำ�ให้คณ ุ ได้ใช้วนั ลาพักร้อนอย่างมีคณ ุ ค่ามากขึน้ อีกเยอะเลย

2012

Paula Patton

I SIT EVERYDAY AND ASK WHAT CAN I DO TO MAKE A DIFFERENCE...

"เมื่อคุณไม่ไขว่คว้าโอกาส นั่นคือเวลาเดียวที่ทำ�ให้โอกาส ของคุณหมดไป"

M a y

Q+

KANYEWEST

"THE ONLY TIME YOU RUN OUT OF CHANCES...IS WHEN YOU STOP TAKING THEM. "

14

B

เรื่อง >> The Cyberista

"อย่าให้ใครก็ตามกีดกันไม่ให้คุณทำ� สิ่งที่คุณรู้แก่ใจว่านั่นคือสิ่งที่คุณ อยากจะทำ�

@iamdiddy

U

B

H

โอกาส สติปัญญา ความสามารถ ความฉลาด เงินทอง หรือการสนับสนุนจากคนรอบข้าง จะ กลายเป็นสิง่ ไร้คา่ ทันทีทคี่ ณ ุ หมดพลังต่อสู้ ความ สำ�เร็จไม่ได้มีไว้ให้ซากชีวิตที่หายใจทิ้งไปวันๆ แต่เป็นสิ่งสงวนสำ�หรับคนที่มุ่งมั่นและมีกำ�ลังใจ เข้มแข็งเท่านั้น

Q+HUB Q +

INSPIRING QUOTE FROM CYBERSPACE

"NEVER LET THE ODDS KEEP YOU FROM DOING WHAT YOU KNOW IN YOUR HEART YOU WERE MEANT TO DO."

B

UB

HUB

HU

+H

FROM WITHIN

Q+HUB Q+

Q

IT ALL STARTS

Q

+

B HU

@PaulaPattonXO

www.tripadvisor.com จะเป็นนักเดินทางขัน้ เทพ หรือเป็นมือใหม่เพิง่ หัดก็ไม่ตอ้ งห่วง ว่าจะเหวอ ถ้าเปิดคู่มือท่องเที่ยวฉบับออนไลน์อย่าง Trip Advisor เพราะนี่คือศูนย์รวมข้อมูลของการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก ขอยํ้า ว่าทั่วโลก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปไหนก็มาเปิดเว็บนี้ได้ ไม่มีข้อ ยกเว้น ข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งเรี ย บเรี ย งเป็ น หมวดหมู่ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บ สำ�หรับอำ�นวยความสะดวกแก่คนชอบเที่ยวโดยเฉพาะ ต้องการ อะไร ขอให้ว่ามา เพราะเว็บนี้เนรมิตให้ได้หมด ทั้งข้อมูลที่พัก ตั๋วเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร แล้วยังรวบรวมการ จัดอันดับความเป็นที่สุดของแต่ละหมวดหมู่จากสถาบันต่างๆ ที่ เชื่อถือได้เอาไว้ด้วย ส่วนที่เจ๋งที่สุดคือ คอมเม้นต์ต่างๆ ของเหล่านักเดินทาง ทั่วโลกที่มีต่อสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม รายละเอียดเหล่านี้คือข้อมูลลํ้าค่าที่ช่วยประกอบการตัดสินใจใน การจัดทริปได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งที่เขียน คือสิ่งที่พวกเขาเหล่า นั้นได้สัมผัสเองโดยตรง เป็นประสบการณ์จริงล้วนๆ โดยไม่มี โฆษณาชวนเชื่อมาเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่องเที่ยวที่นักเดินทางกว่า 60 ล้านคนทั่วโลกร่วมกันแชร์ไว้บน Trip Advisor จึงเป็นประโยชน์และ จะช่วยให้คุณแพลนทริปของคุณได้สนุกมากขึ้น


Q+ HU B

REVRUN WISDOM Key to success:: Be like a postage stamp - stick to one thing until you get there!

POSITIVE ENERGY CREATES MORE POSITIVE ENERGY!

กุญแจสู่ความสำ�เร็จ:: ทำ�ตัวให้เหมือนสแตมป์ ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งไปถึงจุดหมาย!

พลังงานด้านบวก จะยิ่ง สร้างสรรค์พลังงานด้านบวก!

Everybody die's, but not everybody is living. Live!! Now! Breathing is not enough!!!

ทุกคนต้องตาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ใช้ชีวิต จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า! เริ่มตั้งแต่ตอนนี้! แค่หายใจยังไม่พอ!!!

CHORD OVERSTREET NOTHING CAN STOP THE MAN WITH THE RIGHT MENTAL ATTITUDE FROM ACHIEVING HIS GOAL; NOTHING ON EARTH CAN HELP THE MAN WITH THE WRONG MENTAL ATTITUDE

@JeanetteJenkins

JEANETTE JENKINS

ไม่มีอะไรหยุดยั้งคนที่มีทัศนคติที่ดีให้ไปถึงเป้าหมาย ได้ และไม่มีอะไรในโลกที่จะช่วยคนที่มีทัศนคติแง่ลบได้

@chordoverstreet

Juliette Lewis Who's NOT having a hard time?

มีใครบ้างที่ไม่เจอช่วงเวลาแย่ๆ?

@RevRunWisdom

www.airbnb.com

B

B

U

U

B

H

Q+

HU

B Q+HUB

Q+

H

Let’s Enjoy the Digital Age

Q+HUB Q +

Q+HU

B

UB

HUB

HU

WEB OF THE MONTH +

+H

Q+

Q+HUB Q+

Q

Q

B HU

@Juliette Lewis ที่นี่คือศูนย์รวมที่พักทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ หรือ โฮสเทล แต่เป็นที่พักที่คนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อต้อนรับนักเดินทาง โดยเฉพาะ เมื่อเปิดเข้าไปในเว็บจะเจอกับที่พักมากมาย ที่จัด เรียงหมวดหมู่ไว้ตามชื่อเมือง คุณสามารถหาพี่พักได้ตั้งแต่ราคา ไม่กี่สิบดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคืนในรูปแบบของโซฟาในห้องรับแขก ห้องพักแบ่งให้เช่า เรื่อยไปจนถึงอพาร์ตเม้นต์ตกแต่งเปรี้ยวเก๋ใน ราคาหลายร้อยดอลลาร์ต่อคืน ซึ่งจะเลือกพักแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์และงบประมาณของแต่ละคน ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งความปลอดภัย เพราะโฮสต์ทกุ คนทีจ่ ดั เตรียม ห้องพักเหล่านี้ไว้ จะต้องลงทะเบียนกับเว็บเป็นเรื่องเป็นราว และ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำ�เป็นทุกอย่าง ทั้งหน้าตาของโฮสต์ ภาพถ่าย ที่พัก และช่องทางการติดต่อ รวมทั้งยังมีกล่องแสดงความคิดเห็น ของผู้ที่เคยไปพักให้อ่านประกอบการตัดสินใจด้วย และเพื่อความ สบายใจของทั้งสองฝ่าย จึงไม่ใช่แค่โฮสต์ที่ต้องกรอกดีเทลเหล่านี้ แขกที่เข้าพักก็ต้องลงทะเบียน และจะมีช่องคอมเม้นต์จากโฮสต์ ที่เคยไปพักรีวิวนิสัยใจคอของแขกไว้เช่นกัน ที่นี่เปรียบเสมือนชุมชนของนักเดินทางทั่วโลกที่ต้องการ สัมผัสประสบการณ์ที่พักที่ต่างไป ถ้าสนใจก็ต้องลงทะเบียนและ ลองจองห้องพักแบบนี้ดู นอกจากได้ที่พักถูกใจแล้ว ปะเหมาะ เคราะห์ ดี คุ ณ อาจจะได้ เ พื่ อ นใหม่ เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ นิ สั ย ดี ก็ ไ ด้ ใครจะรู้

2012

M a y

15


Global G L OBAL H APPE NINGS

เรื่อง >> Tuesday’s Child

Happenings

THE HERO

MR.GOSLING

นอกจากเป็นนักแสดงฝีมือดี ที่มีเซ้นส์การแต่งตัว เท่ขาดใจแล้ว ไรอัน กอสลิง ยังเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงของ ชาวนิวยอร์ก โดยไม่ต้องแอบไปแปลงร่างในตู้โทรศัพท์ ให้วุ่นวายแบบซูเปอร์แมน เพราะเมื่อไม่นานมานี้ ลอรี่ เพนนี นักข่าวสาวชาวอังกฤษ ได้เขียนในทวิตเตอร์ว่า ขณะที่เธอกำ�ลังจะข้ามถนนซิกซ์อะเวนิวในนิวยอร์ก และมองรถด้านขวาตามความเคยชินของระบบการ จราจรแบบอังกฤษ จนทำ�ให้เกือบจะถูกรถแท็กซี่ชน ก็ มีเสียงตะโกนว่า “คุณ ระวังรถ!” พร้อมกับเอื้อมมือมา คว้าตัวเธอให้กลับมายืนบนถนนได้แบบเฉียดฉิว และ สิ่งที่ทำ�ให้เธอแทบช็อกมากกว่าการเกือบถูกรถชนก็คือ การได้เห็นว่าเจ้าของมือแข็งแรงนั้นคือสุดหล่อไรอัน แหม...นี่มันเป็นฉากเริ่มต้นของหนังรักโรแมนติกชัดๆ แม้หน้าตาจะไม่ได้หล่อจับใจเหมือนพระเอกคน อื่นๆ แต่ด้วยมาดเท่และแมนขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยว่า ทำ�ไมไรอันจึงติดทำ�เนียบหนุ่มฮอตในหมู่สาวๆ ทั่วโลก

HOLIDAYS WITH

FACEBOOK FRIENDS

แอบอิ จ ฉาผู้ โ ชคดี ช าวออสเตรเลี ย ล่ ว งหน้ า ที่ จ ะได้ จั ด ปาร์ ตี้ ส่ ว นตั ว บนเครื่ อ งบิ น ขณะบิ น ลั ด ฟ้ า จากซิ ด นี ย์ ไ ป กัวลาลัมเปอร์ พร้อมกับเพื่อนอีก 302 คนที่อยู่ในเฟรนด์ลิสต์ บนเฟซบุ๊กของตน แคมเปญชวนตืน่ ตาตืน่ ใจนี้ แอร์เอเชียจัดขึน้ เพือ่ เอาใจ ชุมชนออนไลน์ชาวออสซี่โดยเฉพาะ เพราะจุดประสงค์ของ อีเว้นต์ก็เพื่อโปรโมตเส้นทางบินกัวลาลัมเปอร์-ซิดนีย์ หนึ่ง ในรูตใหม่ของบริษัท กติกาการแข่งขันเริ่มแรกเลยคือ ต้อง เข้าไปคลิกไลค์เฟซบุ๊กเพจของ Air Asia Australian เสียก่อน จากนั้นก็จะต้องเล่นเกมกับเพื่อนผ่านเพจดังกล่าว ซึ่งถ้าชนะ ก็จะได้ไปเฮที่กัวลาลัมเปอร์กันยกแก๊งเป็นเวลา 3 คืน แถม ยังพักฟรี ด้วยการสนับสนุนของกลุ่ม Accor Hotels ล่าสุด การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้ว และจะสิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ส่วน ผู้ชนะพร้อมกลุ่มเพื่อนก็จะได้ตะลุยไปมาเลเซียในช่วงต้น เดือนพฤศจิกายนที่จะถึง อิจฉาไปก็ไร้ประโยชน์ เอาเป็นว่าไปช่วยกันโพสต์ใน แฟนเพจของแอร์เอเชียประเทศไทย ให้จัดแคมเปญสนุกๆ แบบนี้บ้างดีกว่า 16

M a y

2012

IS CAREY MULLIGAN

GETTING MARRIED? หลังจากไม่ประสบความสำ�เร็จกับการเดต กับไชอา ลาเบิฟ นักแสดงหนุ่มที่ปิ๊งกันระหว่าง แสดงภาพยนตร์ร่วมกันจากเรื่อง Wall Street : Money Never Sleeps แครีย์ มัลลิแกน ก็หัน มาปลูกต้นรักกับมาร์คัส มัมฟอร์ด นักร้องหนุ่ม ร่างท้วมของแบนด์สุดคูลอย่าง Mumford and Sons และอาจเป็นเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนอังกฤษ เหมือนกันก็เลยเข้าอกเข้าใจกัน และทำ�ให้ความ รักครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ถึงขนาดมีข่าวเล็ดลอดว่า ทั้งคู่อาจจะตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งๆ ที่ แครีย์อายุแค่ 26 ส่วนมาร์คัสเพิ่งจะ 25 เท่านั้น สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดข่าวลือนี้แพร่ไปทั่วเกาะ อังกฤษ ก็เพราะมีรายงานข่าวว่าแครีย์เพิ่งจะ จัด Hen Night หรือปาร์ตี้สละโสดไปไม่นานนี้ ทำ�ให้ลือกันต่อไปว่า ชุดแต่งงานของแครีย์น่า จะเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของมิวซีอา ปราด้า เพราะปราด้าคือแบรนด์สุดโปรดของเธอ รวมทั้ง คาดการณ์ไปอีกว่าทั้งคู่อาจจะร้องเพลงคู่กัน ในวันงาน เพราะฝ่ า ยชายเป็ น ถึ ง นั ก ร้ อ งและ นั ก ดนตรี มื อ อาชี พ ส่ ว นแครี ย์ ก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น นักแสดงทีเ่ สียงดีหาตัวจับยากคนหนึง่ ของวงการ ก็ต้องรอดูต่อไปว่า ที่ลือๆ กันเนี่ยจะกลาย เป็นเรื่องจริงสักกี่เรื่อง?


G L OB A L HA PPEN I N GS

THERE’S MORE ‘ONE DIRECTION

MS.JOLIE’S ENGAGEMENT RING

หลังจากมีลูกร่วมกันครึ่งโหล ทั้งลูกตนเองและ ลู ก บุ ญ ธรรม ในที่ สุ ด แบรดกับ โจลีก็ป ระกาศหมั้น กันเสียที แน่นอนว่าโอกาสพิเศษของคู่พิเศษแบบนี้ แหวนหมั้นก็ต้องพิเศษไม่แพ้กัน แบรดเลือกแหวนแทนใจจากฝีมอื การสร้างสรรค์ ของ Robert Procop จิวเวลรีดีไซเนอร์ชื่อดัง ซึ่ง แหวนเพชรวงนี้มีนํ้าหนักรวม 16 กะรัต เพชรเม็ด กลางหนัก 7 กะรัต รายล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็กที่มี นํ้าหนักรวม 9 กะรัต ทั้งหมดนี้มาในราคา 500,000 เหรียญสหรัฐฯเท่านั้นเอง!!! ทุม่ ทุนขนาดนี้ ไม่เสียแรงทีป่ ล่อยให้ฝา่ ยหญิงรอ มานาน

ถ้าพูดถึง One Direction เป็นใครก็ต้องนึกถึง บอยแบนด์สุดฮอตจากอังกฤษ แต่รู้ไหมว่าที่อเมริกา ก็มีบอยแบนด์ชื่อนี้เหมือนกัน แถมมีสมาชิกห้าคน เหมือนกันเป๊ะ เพียงแต่ระดับความดังน้อยกว่า (เยอะ) งานนีเ้ ลยเป็นเรือ่ ง! เพราะทางฝัง่ อเมริกนั อ้างว่า ตนก่อตั้งแบนด์มาก่อนในปี 2009 ซึ่งเป็นช่วงเวลา ก่อนทีห่ นุม่ ๆ จากทางวงอังกฤษจะรูจ้ กั กันเสียอีก ทาง วงอเมริกันจึงยื่นฟ้องพร้อมหลักฐานการจดทะเบียน ชื่อ เพื่อให้วงอังกฤษซึ่งก่อตั้งในปี 2010 เปลี่ยนไป ใช้ชื่ออื่น แล้วยังถือโอกาสฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ไซมอน โคเวลล์ โปรดิวเซอร์ชอื่ ดังผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความ สําเร็จของวงอังกฤษ เป็นเงินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกด้วย ตอนนี้ฝั่งอังกฤษยังไม่ตอบโต้อะไร แต่แน่นอน ว่าทนายของวงต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความ และต้องทําทุกทางเพือ่ ให้วงสามารถใช้ชอื่ เดิมต่อไป ได้ งั้นมาดูกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้ว One Direction ที่เหลือจะพูดสําเนียงอังกฤษหรืออเมริกัน?

THE INTIMATE LIFE OF

MR.COWELL นอกจากจะถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องจิ๊บจ้อยจาก บอยแบนด์รุ่นลูกแล้ว ไซมอน โคเวลล์ ยังมีข่าวให้ ปวดเฮดกว่านั้นอีกหลายเท่า เมื่อหนังสือ Sweet Revenge : The Intimate Life of Simon Cowell ผลงานของทอม โบเวอร์ ถูกตีพมิ พ์และเผยว่า ไซมอน เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแดนนี่ มิน็อค เมื่อครั้งที่เธอ เคยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินของ The X-Factor รายการดังของไซมอนนี่เอง แม้ข่าวนี้จะไม่ได้มาจากไซมอนโดยตรง แต่ โบเวอร์ก็อ้างว่าไซมอนไม่ได้ปฏิเสธเมื่อเจอคําถามนี้ แถมยังมีกระแสวิพากษ์จากสังคมว่า ถ้าอยากเก็บ เรือ่ งนีเ้ ป็นความลับ มีหรือคนอย่างไซมอนจะสัง่ ไม่ได้ แต่นดี่ เู หมือนจะไม่อนาทรร้อนใจ และในหนังสือก็ยงั สื่อให้เห็นชัดเจนว่า ไซมอนเห็นแดนนี่เป็นของเล่น เท่านั้น ข้างฝ่ายแดนนี่ซึ่งกําลังเผชิญมรสุมชีวิต เพราะ เพิ่งแยกทางกับคริส สมิทธิ์ คู่รักที่คบกันมายาวนาน จนมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคน ก็ไม่ได้ตอบโต้กับเรื่อง นี้ แต่ แ หล่ ง ข่ า ววงในรายงานว่ า เธอเซ็ ง สุ ด ขี ด ที่ ไซมอนไม่ได้พยายามจะปกป้องเธอเลย ยังโชคดีว่า ตอนกิ๊กกันทั้งคู่เป็นโสด ไม่อย่างนั้นคงมีการขุดคุ้ย กันไปต่างๆ นานา ตามประสาวงการบันเทิงสุดแซบ สไตล์อังกฤษ

LINDSAY LOHAN’S NEW PROJECT

ถึงจะมีข่าวฉาวรายวัน ทั้งเหล้า ยา ปาร์ตี้ ไป จนถึงทะเลาะตบตี แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของ ลินเซย์ โลฮาน ที่ยังคงได้รับการวางตัวให้ แสดงภาพยนตร์เรื่อง Liz and Dick ซึ่งเธอ จะสวมบทบาทเป็น Elizabeth Taylor! ทีมผูส้ ร้างภาพยนตร์เรือ่ งนีย้ นื ยันอย่าง หนักแน่นว่า รายชื่อนักแสดงนําฝ่ายหญิงยัง คงเป็นลินเซย์ไม่เปลี่ยนแปลง ก็ได้แต่หวังว่า ลินเซย์จะไม่กอ่ เรือ่ งระหว่างทางอีก จนทําให้ พลาดบทดีๆ ซึง่ อาจหาไม่ได้อกี แล้วในชีวติ นี้ กลับตัวกลับใจ สังคมยังให้อภัย...ลินเซย์ เอ๋ย

2012

M a y

17


Culture

FILM MUSIC BOOK EXHIBITION PLAY CALENDAR

E

R

FI

LM

MUSIC B O

OK

18

M a y

2012

ก็ไฮเทคราวกับหน่วยงาน Men in black หนังจะจบ อย่างไรเราไม่ทราบ แต่แว่วว่าเขามีการเปิดรอบพิเศษ ให้คนในวงการหนังเข้าไปชมก่อน (ประมาณว่าจะ เช็คว่าเซียนๆ จะเดาทางหนังได้ไหม) อาทิ มะเดี่ยวชูเกียรติ (ผู้กำ�กับฯ 13 เกมสยอง), กอล์ฟ ปวีณ (ผู้ กำ�กับฯ บอดี้ศพ19, ห้าแพร่ง) โต้ง บรรจง (ผู้ก�ำ กับฯ ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ), ฯลฯ ปรากฏว่าทุกคนพูด ตรงกันว่าสนุก และเซอร์ไพรส์ The Cabin in the Woods นำ�แสดงโดยคริส เฮมส์ เ วิ ร์ ธ ซึ่ ง นี่ คื อ หนั ง เรื่ อ งแรกก่ อ นที่ เ ขาจะมา โด่งดังในบทเทพเจ้าสายฟ้า จาก Thor เสียอีก ริชาร์ด เจนกิ้นส์ (Let Me In, Burn After Reading) แบรดลี่ย์ วิทฟอร์ด (Scent of a Woman, Billy Madison) และ โจเดลล์ เฟอร์แลนด์ (The Twilight Saga: Eclipse, Silent Hill) อย่าพลาด ไปลุ้นระทึกแบบปิดตาสลับ ไปสลับมาได้ทุกโรงภาพยนตร์ 10 พฤษภาคมนี้

31 พฤษภาคม อย่าลืมไปอุดหนุนหนังไทยเรือ่ ง ‘อันธพาล’ ผลงานของพีเ่ ต๋า-สมชาย เข็มกลัด พระเอกแบดบอยของ เรานี่เอง เรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากยุคอันธพาล 2499 ด้วยผลงานเขียน และกำ�กับฯโดย ‘ก้องเกียรติ โขมศิริ’ ผู้กำ�กับฯมือรางวัล ที่ดึงนักแสดงชายคุณภาพ อย่าง ‘เต๋า-สมชาย เข็มกลัด’ รับบท ‘แดง’ และ ‘น้อยกฤษดา สุโกศล แคลปป์’ รับบท ‘จ๊อด’ กับบทบาท 2 อั น ธพาลดาวดั ง รุ่ น เก๋ า ร่ ว มด้ ว ยนั ก แสดงดาวรุ่ ง หน้ า ใหม่ สาครินทร์ สุธรรมสมัย, กฤษฎา สุภาพพร้อม และ นันทรัตน์ ชาวราษฎ์ ทีจ่ ะมาร่วมถ่ายทอดเส้นทางชีวติ ครัง้ ประวัติศาสตร์ของลูกผู้ชายที่ถูกเรียกว่า ‘อันธพาล’

D

The Cabin in the Woods

EN

FILM

หนังสยองขวัญจากฮอลลีวู้ดดูจะหายไปจากจอ มานาน ส่วนมากทีส่ ร้างก็เป็นหนังทุนตํา่ ครัน้ พอ จะมีหนังดีๆ มาให้นงั่ ลุน้ ได้บา้ ง ค่ายหนังแห่งนัน้ ก็ดันเจ๊งไปเสียก่อน เรากำ�ลังพูดถึง The Cabin in the Woods แย่ง ตาย ทะลุตาย หนังจากค่ายเอ็มจีเอ็ม ที่ถูกดองไว้ สองปีกว่า เนื่องจากค่ายหนังประสบปัญหาทางการ เงิน แต่ถ้าหนังมันดีในที่สุดก็ต้องมีคนเอากลับมา ฉาย หนังสยองบ้านน้อยในป่าใหญ่เรื่องนี้จึงได้ฤกษ์ ลงโรงในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน The Cabin in the Woods ผลงานการสร้างของ โจส วีดอน ผู้ให้ก�ำ เนิด Buffy the Vampire Slayer ที่ ครั้งนี้จับมือกับดรูว์ ก็อดดาร์ด ผู้เขียนบท Cloverfield และซีรี่ส์ Lost ร่วมกันทำ�หนังสยองขวัญ ที่วีดอนกล้า ประกาศว่าคือ ‘หนังสยองขวัญแห่งหนังสยองขวัญ’ เรือ่ งของกลุม่ วัยรุน่ นำ�โดย เคิรต์ (คริส เฮมส์เวิรธ์ ) และผองเพื่อนที่เดินทางมาพักร้อนในกระท่อมกลาง ป่าลึก หลายคนก็คงเดาว่าพล็อตคงวนๆ อยู่กับปาร์ตี้ หนุ่มสาวแล้วมีผีโผล่มาแบบเดิมๆ แต่นั่นมันผิดถนัด เพราะจากตัวอย่างหนังเผยให้เห็นว่า ในบ้านหลังนั้น ถูกหน่วยงานแห่งหนึ่งจัดพื้นที่ไว้เป็นเรียลิตี้สุดสยอง ทัง้ มีการติดตัง้ กล้องถํา้ มองสุดไฮเทค และกลไกต่างๆ ไว้ลา้ งผลาญกันให้เลือดสาด โดยภาพทีต่ ดั สลับมาถึง หน่วยงานทีต่ ดิ ตามพฤติกรรมเด็กหนุม่ สาวในบ้านนัน้

H

A

I O N P L AY

EX

N P L AY C A L

BIT

SIC BOOK

IO

I XH

MU

IT

เรื่อง >> Q Team

I

LM

IB

F

C U L T URE


CU L T U RE

PLAY

Lady Gaga

THE BORN THIS WAY BALL คงไม่มีอีเว้นต์ไหนที่น่าสนใจไปกว่านี้ในเดือนนี้ แน่นอน เวลาแห่งเสียงกรี๊ดของลิตเติ้ล มอนส์เตอร์ส ชาวไทย กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทย ‘เดอะ บอร์น ดิส เวย์ บอลล์’ (The Born This Way Ball) ของซูเปอร์สตาร์หญิงชื่อก้องโลก เลดี้ กาก้า (Lady Gaga) ว่ากันว่า โชว์นี้คือสุดยอดอลังการสไตล์ ป๊อปโอเปร่า อิเล็กโทร-เมททอล เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ของการเริม่ ต้น และการถือกำ�เนิดของอาณาจักรเดอะ คิงด้อม ออฟ เฟม (The Kingdom of Fame) โดยจะ เล่าถึงเส้นทางชีวิตของพวกเราในอาณาจักรนี้ ตั้งแต่ เกิดขึ้นมา ไปจนถึงการจากไปอย่างเริงร่า ทัวร์คอนเสิร์ตของเลดี้ กาก้า ครั้งนี้ควบคุมการ ผลิตโดยบริษทั ไลฟ์ เนชัน่ โปรโมเตอร์ยกั ษ์ใหญ่ระดับ โลก และจะเริ่มประเดิมโชว์แรกที่กรุงโซล เกาหลีใต้ จากนั้นก็จะเดินทางไปฮ่องกง, ญี่ปุ่น จนมาถึงคิวของ กรุงเทพฯ บ้านเรา ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ 2 ทุ่มครึ่ง ที่ ส นามราชมั งคลากีฬาสถาน โดยเปิดขายบัตรที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ซึ่งบัตรราคา 7,000 และ 4,500 บาท ยังมีเหลือ ผู้ที่สนใจรีบจองให้ไวอย่างด่วน

เลดี้ กาก้า ได้รับเลือกจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็นผู้หญิง ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเมื่อปี 2554 โดยในอินเตอร์เน็ต มีผู้คลิกเข้าไปชมผลงานของเธอมากกว่า 2,200 ล้านครั้ง ในขณะที่มีคนฟอลโลว์เธอในทวิตเตอร์ถึง 19 ล้านคน 2 อัลบั้มของเธอทั้งเดอะ เฟม และเดอะ เฟม มอนส์เตอร์ส (ปี 2551 และ 2552 ตามลำ�ดับ) สามารถคว้ารางวัลแกรมมี่ ไปครอง ส่วนอัลบั้มเวย์ ก็สามารถทำ�ยอดขายได้มากกว่า 6 ล้านชุดทั่วโลก

CALENDAR

20

26

25

26

31

20 เม.ย. – 25 พ.ค. 55

26 เม.ย. - 13 พ.ค. 55

25 พ.ค. 55

26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 55

31 พ.ค. 55

นิทรรศการ Convergence ของ Wei Leng Tay เรื่องการ อพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและ อัตลักษณ์ของชาวเอเชีย จัดแสดง ที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘เรื่องเล่าคืนเฝ้าผี’ ละครเวที 4 มิติ ที่จะทำ�ให้คนชอบ เรื่องผ...ผี ช็อก กรี๊ดสลบ นำ�แสดง โดยพิม-พิมพ์มาดา, ภูริ หิรัญพฤกษ์, เซน-ปฏิภาณ (The Star 6), กาย- รัชชานนท์, ฟรอยด์-ณัฎฐพงษ์ ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

ชมฟรีภาพยนตร์เรื่อง ขุมทรัพย์ของฉัน เรื่องของหญิงสาวที่พยายามค้นหา เงิน 500 ล้านเยนที่ซ่อนอยู่ในป่า แห่งหนึ่ง ผลงานของชิโนบุ ยะงุจิ ผู้กำ�กับภาพยนตร์มือรางวัล ฉายที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Homeworks & Power Buy Super Sale พบกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ลดราคาสุดพิเศษสูงสุดถึง 80% ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ชมฟรีภาพยนตร์ สตาตัส โย่ เรื่องราวของเด็กวัยรุ่น ดนตรี และ ความรัก ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่ง ในเบอร์ลิน เวลา 17.30 น. ณ หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) โทร.0-2287-0942 - 4

2012

M a y

19


C U L T URE

F I O N P L AY

BIT

I XH

E

FI

LM

MUSIC B O

OK

2012

R

M a y

D

20

EN

A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never Seen

N P L AY C A L

Born to Run:

H

FILM MUSIC BOOK EXHIBITION PLAY CALENDAR

IO

BOOK

EX

IT

การทำ�ดนตรีกับคนในครอบครัวนั้นไม่ใช่ เรื่องง่าย แจ็คสัน 5 ก็เคยพิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว ว่าในที่สุดก็ต้องแยกย้าย หรืออย่างในเมืองไทย ก็ดูจะมีแค่สินเจริญ บราเธอร์ ที่ดูจะเหนียวแน่น อยู่ แต่ก็เป็นการรับงานโชว์ไม่ได้มีอัลบั้มใหม่ มานานแล้ว และเมื่อมีกลุ่มพี่น้อง 5-6 คน ที่ ทัง้ หน้าตาดีและเสียงดีปรากฏขึน้ ในวงการ พวก เขาจึงถูกขานรับอย่างรวดเร็ว Cimorelli วงประสานเสียงวงนี้เติบโตจาก ในยูทปู ทีส่ มาชิกในบ้านบันทึกเสียงกันเล่นๆ แต่ การพูดต่อแบบปากต่อปากทำ�ให้เขาโด่งดังชั่ว ข้ามคืน ทัง้ คริสตินา่ , แคเธอรีน, ลิซา่ , เอมี,่ ลอเรน และแดนี ได้กอ่ ตัง้ วง Cimorelli ในเดือนเมษายน 2010 Million Bucks คือเพลงแรกที่วงของพวก เธอแต่งกันเอง หลังจากเข้าสังกัดกับ Universal Records ไปลองฟังเสียงของพวกเธอก่อนได้ใน youtube เพราะระหว่างนี้เธอกำ�ลังซุ่มทำ�อัลบั้ม เต็มออกมาเร็ววันนี้

SIC BOOK

IB

Cimorelli

I

MU

A

MUSIC

LM

EXHIBITION

ถ้าชอบเพลงครอบครัว ลองหา อัลบั้ม Diana Ross Presents the Jackson 5 มาฟังดู ลอง เปิดเพลง I Want You Back แล้วจะได้รู้ว่าทำ�ไมอัลบั้มนี้ ถึงขายได้ 6 ล้านก็อปปี้เมื่อ ปี 1970

ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายด้วยการ วิง่ ทีค่ ณ ุ มีมาแต่กอ่ นเก่า เหมือนจะถูกกระชากกลับมา รีเซตกันใหม่เมือ่ ได้อา่ นหนังสือ่ เล่มนี้ ‘Born To Run’ ของคริสโตเฟอร์ แม็คดูกลั ล์ นักเขียนทีใ่ ช้เวลาทัง้ ชีวติ กับการศึกษาการออกกำ�ลังกายด้วยการวิง่ อย่างจริงจัง ส่วนหนึง่ ทีห่ นังสือของเขากลายเป็นเบสเซลเลอร์ เพราะ ว่าเขาจบการศึกษาจากฮาร์วาร์ด ก่อนจะไปเริ่มงาน เป็นนักข่าวให้กับเอพี ถูกส่งไปอยู่ในสมรภูมิหลาย ประเทศ และเป็นนักเดินทางผูผ้ า่ นโลกมาเยอะ ในวันหนึ่งเขาเริ่มมาออกกำ�ลังกายด้วยการวิ่ง อย่างจริงจัง คริสโตเฟอร์พบว่า การวิ่งด้วยเท้าเปล่า นั้นสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์ และพบว่ายิ่งเรา พัฒนารองเท้ากีฬาให้นุ่มนวล ไร้แรงกระแทกมาก เท่าใด เอ็นและกล้ามเนื้อเท้าของเราก็จะยิ่งอ่อนแอ และบาดเจ็บง่ายขึ้น ต่างจากการวิ่งด้วยเท้าเปล่าที่ ทำ�ให้เราคล่องแคล่วและกระจายนา้ํ หนักได้ดี หนังสือเล่นนี้ยังอ้างถึงชนเผ่า Tarahumara ที่ สามารถวิ่งระยะทางไกลอย่างสบายๆ แถมยังวิ่งเร็ว หรือการวิ่งของเด็กๆ ที่ไม่ใส่รองเท้า แต่ว่งิ ไปได้ทุกที่ หรือแม้แต่ชาวโรมันก็ใช้รองเท้าสานบางๆ วิ่งนำ�สาร ข้ามเทือกเขาได้สบายๆ หนังสือของเขาขายดีมากจน ทำ�ให้มีผลในวงกว้าง ถึงขนาดที่บริษัทรองเท้าต้อง ปรับตัวตามหันมาผลิตรองเท้าพื้นบางๆ แต่กระชับ เข้ารูปสำ�หรับวิง่ เท้าเปล่าเลยทีเดียว

จั ด แสดงใน 3 ห้ อ ง นิ ท รรศการ บริ เ วณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร วั น นี้ - 30 พฤษภาคม 2555

Awkward

จะรักหรือหลอกก็บอกตรงๆ นิทรรศการศิลปะสือ่ ผสมทีส่ รรค์สร้างภาย ใต้แนวคิดของคำ�ว่า ‘กระอักกระอ่วน’ เพราะ ใช่ว่าเราจะสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจของเราได้ทุกครั้งไป บางอารมณ์ บางความรู้สึกที่เกิดขึ้น ก็จำ�ต้องถูกเก็บซ่อน ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นถ้อยคำ�ได้อย่างที่ใจ ปรารถนา ผลงานเหล่านีถ้ กู รวบรวมโดยนพไชย หรือต้อย อังควัฒนะพงศ์ ศิลปินไทยที่พำ�นัก อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า 14 ปี เคยได้ รับเชิญไปบรรยายในรายวิชาศิลปะทีม่ หาวิทยาลัย ต่างๆ เช่น Miami University รัฐโอไฮโอ และ Art Academy จนกระทั่งปี พ.ศ.2537 จึงกลับ มาปักหลักทำ�งานศิลปะในบ้านเกิด


S

T S S P O RT POR

S TS

R

O

RT

SS

POR

TS SP

O RT S

SP

O

2012

P

โนวัค ยอโควิช จากที่เคยอยู่แค่มือ 3 ของโลก และอยู่ภายใต้รัศมีของราฟาเอล นาดาล และโรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ มาตลอด แต่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา โนวัค ยอโควิช กวาดแชมป์ไป 10 รายการ และ อีก 3 แกรนด์สแลม จนเบียดขึ้นมือวางอันดับ 1 ของโลกไปได้ งานนี้ไม่มีฟลุก เพราะเกจิในวงการเทนนิสวิเคราะห์ว่า โนวัคได้ ทุ่มเทฝึกซ้อมในด้านความฟิตของร่างกาย จนเป็นเหตุให้ตีลูก โฟร์แฮนด์-แบ็กแฮนด์ได้หนักหน่วงขึ้น รีเทิร์นลูกเสิร์ฟได้แม่นยำ� ขึ้น และที่สำ�คัญคือมีจิตใจที่แน่วแน่มากขึ้น

MM a yy

SS

ไมเคิล เฟลป์ส ได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาว่ายนํ้าที่เก่งที่สุดในรอบ ศตวรรษ ด้วยสถิติ 16 เหรียญทองจากมหกรรม กีฬาโอลิมปิค 2 ครั้ง (2004 และ 2008) ทำ�ให้ เฟลป์สถูกขึ้นทำ�เนียบนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ทองโอลิมปิคมากที่สุดในโลก แต่เห็นเร็วเป็น ฉลามแหวกว่ายในนํ้าแบบนี้ ในวัยเด็กเฟลป์ส กลั บ มี อ าการของเด็ ก ที่ เ ป็ น โรคสมาธิ สั้ น (ADHD) จนทางบ้ า นต้ อ งให้ เ รี ย นว่ า ยนํ้ า ตั้งแต่ 7 ขวบ และไม่น่าเชื่อว่าพออายุ 10 ปี เฟลป์สก็สามารถทำ�ลายสถิติว่ายนํ้าในระดับ ประเทศได้อย่างสบายๆ

คริสเตียโน โรนัลโด ฐานะทางครอบครัวของโรนัลโดในวัยเด็ก ไม่สู้ดีนัก โดยคุณแม่มีอาชีพเป็นแม่ครัว ด้ ว ยความอยากจะช่ ว ยเหลื อ ทางบ้ า น ทำ�ให้ครั้งหนึ่งเจ้าหนูโด้ได้ไปช่วยพี่สาว เปิดร้านขายเสื้อผ้า แต่ฟ้าลิขิตให้เจ้าตัว หลงใหลในลูกฟุตบอลมากกว่า เทพโด้ จึ ง เลื อ กที่ จ ะโตขึ้ น มาเป็ น พ่ อ ค้ า แข้ ง มากกว่าพ่อค้าเสื้อผ้า

22

SS

มาเรีย ชาราโปวา เชื่อว่าสาวๆ หลายคนอิจฉาในความ เพอร์เฟ็กต์ของเธอ แต่หากย้อนอดีต ของชาราโปวาไป ชีวิตเธอไม่ได้โรยด้วย กลีบกุหลาบ ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวต้อง อพยพจากอุ บั ติ เ หตุ นิ ว เคลี ย ร์ รั่ ว ไหล ที่เชอร์โนบิล เมื่อปี 1986 หลังจากนั้น ชาราโปวาก็ได้เริ่มเล่นเทนนิสเมื่อตอน อายุ 7 ขวบ และหุ่นที่เพอร์เฟ็กต์ของ เธอนั้นเป็นผลจากการซ้อมเทนนิสทุก วัน วันละ 4 ชั่วโมง แถมหลังจากซ้อม เทนนิ ส เสร็ จ ก็ ยั ง ต้ อ งเข้ า ยิ ม เพื่ อ ฟิ ต แอนด์เฟิร์มร่างกายอีก สวยเพอร์เฟ็กต์ นี้จึงได้มาเพราะความอดทน!!

ราฟาเอล นาดาล วงการเทนนิสเกือบจะไม่มีชื่อราฟาเอล นาดาล ซะแล้ว เพราะเมื่อตอนอายุ 12 ปี พ่อของเขาต้องการให้นาดาลตั ด สิ น ใจ เลือกเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว ระหว่าง ฟุตบอลกับเทนนิส (ซึง่ เป็นกีฬาโปรดทัง้ คู)่ ท้ายที่สุดนาดาลเลือกตีเทนนิส และไม่ ทำ�ให้ครอบครัวผิดหวัง เมื่อเขาสามารถ ไต่เข้าไปติด 50 อันดับแรกของโลกได้ ด้วยอายุเพียง 16 ปี

แมนนี่ ปาเกียว ก่อนจะยิง่ ใหญ่เป็นตำ�นานนักมวยระดับโลก เมือ่ อดี ต ...ปาเกี ย วเติ บ โตมาจากย่ า นคนจนใน ประเทศฟิลิปปินส์ กระทั่งมีโอกาสขึ้นชกมวย สากลอาชีพครั้งแรกในชีวิตเมื่อปี 2538 ด้วย ค่าตัว 100 เปโซ (ประมาณ 72 บาทไทย!!) แต่ ปั จ จุ บั น ในการขึ้ น ชกแต่ ล ะครั้ ง ปาเกี ย วจะมี ค่าตัวไม่ตํ่ากว่า 30 ล้านบาท...เท่านั้นเอง!!

RT

PORTS SPORT

ในเมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เส้ น ทางแห่ ง ความสำ � เร็ จ ของเหล่ า ซุป’ตาร์นกั กีฬาระดับโลกก็ใช่วา่ จะได้ มาอย่างง่ายๆ ชิลๆ เพราะนอกจากจะ เจออุปสรรคให้ต้องวิ่งชน เรื่องหัวจิต หัวใจก็ต้องโนลิมิตชีวิตเกินร้อย แหม่ เขี ย นไปก็ โ ฆษณาเครื่ อ งดื่ ม ชู กำ � ลั ง ซะเปล่าๆ เอาเป็นว่า เราไปสำ�รวจกัน ดีกว่า ว่ากว่าจะมีวันนี้...ซุป’ตาร์เขา ผ่านอะไรกันมาบ้าง?

ORTS SPO

SS

เรื่อง >> Mr.Q

S SP

RT

ครั้งหนึ่งของซุป’ตาร์

P

T OR

PO

S

SP O RTS

คิม ยูนา เป็นนักสเก๊ตนํ้าแข็งชาวเกาหลีใต้ ที่คว้าเหรียญ ทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว 2010 ที่ประเทศแคนาดา แถมยังทำ�คะแนนสูงสุดใน ประวัตศิ าสตร์การแข่งขันถึง 228.56 คะแนน และ ยั ง เป็ น นั ก สเก๊ ต หญิ ง คนแรกที่ ส ามารถหมุ น เกลียวได้ถึง 3 รอบครึ่งอีกด้วย แต่ทั้งหมดไม่ได้ มาเพราะโชคช่วย หากแต่คิม ยูนา เริ่มเล่นกีฬา ชนิดนี้มาตั้งแต่ 6 ขวบ และใช้เวลาซ้อมตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงตี 1 หนำ�ซํา้ ยังต้องฝึกเฉพาะตอนกลาง คืน เนื่องจากสถานที่ที่เธอใช้ฝึกต้องเอาไว้ใช้ทำ� กิจกรรมอย่างอื่นในช่วงกลางวันนั่นเอง

ลิโอเนล เมสซี เป็นนักฟุตบอลหมายเลข 1 ของโลกในเวลานี้ แต่ใครจะรู้ ว่า เมื่อตอนที่เมสซีอายุ 11 ปี เขาป่วยเป็นโรคภาวะขาด ฮอร์ โ มนการเจริ ญ เติ บ โต ครั้ ง หนึ่ ง มี ส โมสรฟุ ต บอลใน อาร์เจนติน่าบ้านเกิดให้ความสนใจในตัวเมสซี แต่ติดว่า ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 900 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ เดือน สุดท้ายเป็นสโมสรบาร์เซโลน่าของสเปนที่มาเห็น แวว จึงจับเซ็นสัญญาและพร้อมจ่ายค่ารักษาตัวเมสซี ทั้งหมด

เวย์น รูนีย์ ตอนที่ รู นี ย์ ย้ า ยจากสโมสรเอฟเวอร์ ตั น มาที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีค่าตัวอยู่ที่ 27 ล้าน ปอนด์ และรับค่าเหนื่อยราวๆ 100,000 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ ซึ่งมากที่สุดในบรรดาขุนพลนักเตะ ปีศาจแดงทั้งหมด แต่กว่าจะมีวันนี้ รูนีย์เคยได้ รับค่าจ้างจากการเป็นนักเตะฝึกหัดของสโมสร เอฟเวอร์ตันด้วยจำ�นวนเงินเพียง 10 ปอนด์ต่อ สัปดาห์เท่านั้น!!

มิเชล วี ด้วยฐานะครอบครัวและการศึกษาที่ดี (มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา) จึงไม่มีใคร คิดว่าชีวิตของ ‘บิ๊ก วีซีย์’ จะต้องมีอุปสรรคอะไร แถมเส้ น ทางการเป็ น นั ก กอล์ ฟ ของมิ เ ชลก็ ยั ง น่าทึ่ง เธอเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ 4 ขวบ เริ่ม เล่นรายการใหญ่ตอน 10 ขวบ และเทิรน์ โปรตอน อายุ 16 แต่ด้วยความที่ต้องแบ่งเวลาไปเรียน หนังสือ และต้องการจะเรียนให้จบ ทำ�ให้มีเสียง วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ การเล่นของมิเชลไม่พฒ ั นา แต่ แล้วมิเชลก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทัง้ การ เรียนและกีฬาของเธอมาได้ในที่สุด


A

RS CA RS

CARS CA R

SC A

RS

C

C A R S

AR SC R CA

2012

ARS CARS CAR SC S

M a y

ปัน่ กระแสไฟได้ดกี ว่า ซึง่ เราเรียกระบบนีว้ า่ Atkinson Cycle Atkinson Cycle หน้าตาก็เหมือนกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะที่เราเห็นทั่วไปนั่นแหละ เพียงแต่มีชิ้นส่วน พิเศษเพิม่ ขึน้ มานิดหน่อย ต้องอธิบายต่อว่าเครือ่ งยนต์ ทัว่ ไปในท้องตลาดใช้ระบบดูด-อัด-ระเบิด-คาย ทีเ่ รียก ว่า Otto Cycle ใช้ลูกสูบจุดระเบิดส่งกำ�ลังผ่านเพลา ข้อเหวี่ยง เลื่อนขึ้น-ลงจากจุดสูงสุดไปหาจุดตํ่าสุด ทำ � ให้ เ ครื่ อ งยนต์ มี อั ต ราส่ ว นกำ � ลั ง อั ด ตายตั ว ซึ่ ง กำ�ลังอัดนี้เองมีผลกับแรงบิดของเครื่องยนต์อย่าง มาก เครื่องยนต์ที่กำ �ลังอัดมากๆ จะมีแรงบิดที่สูง เหมาะกับการฉุดลากของหนักๆ วิธีของ Atkinson Cycle ก็คือ ทำ�อย่างไรให้ สามารถปรับเปลี่ยนกำ�ลังอัดได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ ทดลองกันต่อมาจนได้ข้อสรุปว่า เราต้องลดระยะช่วง ชักของลูกสูบโดยไม่ตอ้ งรอให้ขอ้ เหวีย่ งหมุนครบ 180 องศา โดยเพิ่มกลไกเข้าไปในก้านสูบหรือข้อเหวี่ยง เครื่องยนต์ไฮบริดจึงมีกำ�ลังอัดสูงถึง 12.5:1 ต่างจาก เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น ทั่ ว ไปที่ มี กำ � ลั ง อั ด เพี ย ง 9.8:1 เท่านัน้ เพียงเท่านีเ้ ครือ่ งยนต์ไฮบริดก็จะมีการเผาไหม้

R CA

เรื่อง >> Q Team

S

TOYOTA HYBRID

24

RS CARS CA R

ความลับความสำ�เร็จของ

ถึงวันนี้รถยนต์ไฮบริดดูจะเป็นเรื่องปกติในชีวิต คนไทย ไม่ใช่เรือ่ งแปลกใหม่ในนิยายวิทยาศาสตร์ อีกแล้ว ความสำ�เร็จของการตลาดนั้นคงต้องยกให้กับ โตโยต้า ที่กล้านำ�เอาระบบนี้มาติดตั้งในรถรุ่นใหญ่ อย่างคัมรี่ และมันก็พิสูจน์ตัวเองถึงความประหยัด ระดับ 17 กิโลเมตร/ลิตร พอๆ กับอีโคคาร์ แต่เทียบ ความหรู แ ละขนาดเครื่ อ งยนต์ แ ล้ ว ต่ า งกั น หลาย ขุ ม จนโรงแรมและลี มู ซี น ต่ า งๆ ทยอยกั น สั่ ง คั ม รี่ ไฮบริดมาใช้รับส่งแขกกันจนประกอบแทบไม่ทัน เพราะทำ�ได้อย่างไรล่ะกับรถความจุเกินสองพัน ซีซี แต่จิบนํ้ามันจิ๊บๆ แบบนี้ อย่างที่เรารู้กันว่ามันมี มอเตอร์ไฟฟ้าคอยช่วยเพิ่มพลังในการขับ โดยจะ ช่ ว ยออกแรงส่ ง เวลารถออกตั ว หรื อ เร่ ง แซง และ สามารถชาร์จไฟกลับเมือ่ เราแตะเบรกชะลอความเร็ว ยิง่ ตอนรถจอดติดไฟแดง เครือ่ งยนต์กจ็ ะดับไปเลย ใช้ งานแค่ระบบไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงระบบระบายอากาศ และอิเล็กทรอนิกส์ในรถเท่านั้น แค่นี้ก็ประหยัดไป หลายขุม แต่...เครื่องยนต์อะไรที่จะมาติดๆ ดับๆ ทำ�งาน สลับกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ทีมงานของโตโยต้า (ซึ่ง จริงๆ แล้วก็มีหลายค่าย) ได้วิจัยเรื่องไฮบริดมานับ 20 ปี ก็พบว่า เครื่องยนต์ที่มีรอบการทำ�งานนิ่งๆ จะ

S CA

S CARS CARS

R CA

ATKINSON ENGINE

ที่หมดจด ประหยัดพลังงานกว่าเครื่องทั่วไปถึง 10% ขึ้นไป ส่วนแรงม้าและแรงบิดที่สูญเสียไปเนื่องจาก เครื่องยนต์แบบ Atkinson cycle จะมีก�ำ ลังต่อความ จุที่ตํ่ากว่า เหมาะกับการขับที่รอบนิ่งๆ ความเร็วคงที่ ซึง่ ก็ได้พลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาทดแทน ทุกครัง้ ทีเ่ รา กดคันเร่งจากรถยนต์ไฮบริด จึงมีสองพลังมาผสมผสาน ให้รถทะยานปรู๊ดปร๊าดทันใจ ยิ่งในช่วงหลังบางค่าย รถยนต์ที่ต้องการรถประหยัดพลังงานมากๆ ก็ได้นำ� เครื่องยนต์ Atkinson Cycle ขนาดเล็กติดตั้งไว้ในรถ เพื่อทำ�หน้าที่ปั่นไฟสู่แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว แต่ ยกหน้าที่ขับเคลื่อนให้มอเตอร์ไฟฟ้าไปเลยเพียวๆ ล่าสุด คัมรี่ ไฮบริด ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่โมเดล เชนจ์ ที่ ยั ง คงวางใจให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ Atkinson Cycle เหมือนเดิม เป็นเครื่องรหัส 2AR-FXE DOHC 16 วาล์ว VVT-i ขนาดความจุ 2.5 ลิตร ให้ก�ำ ลังสูงสุด 160 แรงม้า ที่ 5,700 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร/4,500 รอบต่อนาที ทำ�งานร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร กำ�ลัง สูงสุด 140 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 270 นิวตัน-เมตร ที่ มาตั้งแต่ 0-1,500 รอบต่อนาที ทำ�ให้คัมรี่ ไฮบริด รุ่น ใหม่มีแรงม้ารวมเกือบ 300 แรงม้า และแรงบิดรวม สูงถึง 470 นิวตัน-เมตร แน่นอนว่ามันไม่ได้สง่ กำ�ลังออกมาพร้อมกัน ทัง้ หมดเหมือนผลบวกเลข แต่คณ ุ ก็สามารถรูส้ กึ ได้ทันทีว่ามันแรงและประหยัดกว่าเครื่องยนต์ เบนซินธรรมดาแน่นอน


I N T E RVIE W

dazzling

BOWIE กระเทาะเปลือกสาวเซ็กซี่ โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์ เรื่อง >> Mr.Q ภาพ >> เนาวพจน์ โพธิเกษม สไตล์ >> พันธิน พิธาน หน้า >> พัชญานันท์ วัฒนศิริจิระกุล ผม >> ทัศน์ เลิศมโนรัตน์

เชือ่ ขนมกินได้วา่ ทุกวันอาทิตย์หนุม่ ๆ ทีเ่ ป็นแฟนพันธุแ์ ท้ รายการระเบิดเถิดเทิงลัน่ ทุง่ ต่างตัง้ ตารอชม ‘น้องมะนาว’ ตัวละครสาวบ้านทุ่ง ท่าทางจิ๊กโก๋ๆ ชอบสวมเสื้อลาย สก๊อต & กางเกงยีนขาสั้น ด้วยเหตุผลสั้นๆ “มีโบวี่เล่นด้วย!!” เรากำ�ลังพูดถึง ‘โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์’ ว่าแต่ว่า ทำ�ไมต้องรอชม? ก็ดกี รีเซ็กซีต่ วั แม่ระดับติดท็อปเทนเมืองไทยมาโลดแล่น ที่หน้าจอทีวีขนาดนี้ ต้องมีอะไร ‘ดีๆ’ บ้างล่ะ? คำ�ตอบออกมาว่า ดีจริง! แต่ไม่ใช่ ‘ดี’ ตรงความเซ็กซี่ เธอเล่นดีต่างหาก ดีจนลืมความเซ็กซี่ไปเลย?! เมื่อแรกยามที่ซิตคอมกึ่งเกมส์โชว์นี้เพิ่งจะมีการปรับตัว ละครเข้ามาใหม่ โดยหนึ่งในดาราที่ร่วมแสดงนั้นมีสาวเซ็กซี่ โบวี่-อัฐมา ร่วมอยู่ด้วย มีหลายคนตั้งคำ�ถามทำ�นองว่า “สาว เซ็กซี่อย่างโบวี่จะมาเล่นตลกรอดเหรอ?” แต่ครั้นเมื่อละคร ถูกออนแอร์ไป มีกระแสตอบรับ รวมทั้งคำ�วิพากษ์วิจารณ์ใน การแสดง ‘ตลก’ ของเธอออกมาในเชิงบวก

26

M a y

2012


เครื่องประดับ สร้อยคอ 112N0146 ราคา 488,899 บาท • สร้อยข้อมือ 112L0311 ราคา 152,299 บาท • กำ�ไลข้อมือผีเสื้อ 112B0023 ราคา 77,799 บาท

27

M a y

2012


I N T E RVIE W

เครื่องประดับ สร้อยคอลายเปีย 111N0059 ราคา 752,800 บาท • กำ�ไลข้อมือลายเปีย 111L0074 ราคา 480,800 บาท • แหวน 111R1495 ราคา 33,400 บาท สร้อยคอลายรวงข้าว 111N0423 ราคา 351,500 บาท • กำ�ไลข้อมือลายรวงข้าว 111L0423 ราคา 142,450 บาท • แหวนลายรวงข้าว 111R0819 ราคา 29,200 บาท : หมายเหตุ ราคาสินค้า ขึ้นอยู่กับนํ้าหนักทอง

2012

M a y

28


I N T ERV I EW

เรียกว่า สอบผ่าน แต่ไม่ใช่เพียงแค่ผ่านธรรมดา เพราะเธอ ‘หลุดผ่าน’ คำ�ว่า ‘ดาราสาวจอมเซ็กซี่’ ที่ พะยี่ห้อให้เธอมาแต่ไหนแต่ไร เหตุที่มาเพราะเมื่อหลายปีก่อน โบวี่เปิดตัวแรง เข้ า สู่ ว งการด้ ว ยการถ่ า ยปฏิ ทิ น เซ็ ก ซี่ ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า เบียร์ยี่ห้อหนึ่ง และจากงานชิ้นนั้นก็ได้ประทับภาพ ‘สาวร้อน’ ให้กับเธออย่างยากจะสะบัดหลุด แน่ น อน—สาวเซ็ ก ซี่ ย่ อ มคู่ กั บ ข่ า วค(ร)าว ใน เวลานั้น...เซ็กซี่น้องใหม่นามว่าโบวี่ มีข่าวกับหนุ่มๆ ทั้งนอกและในวงการบันเทิงหลายราย แต่ปิดท้าย เธอเพิง่ จะเลิกรากับวีเจหนุม่ แห่งแชนแนลวี ไทยแลนด์ ‘ไมค์ หว่อง’ ไปไม่นาน จะเรียกว่า ลักกี้ อิน เกมส์ แต่อันลักกี้ อิน เลิฟ ก็ไม่ผิดอะไรนัก เพราะเวลานี้สาวโสดเจ้าเสน่ห์มีงาน วิ่งเข้ามามากมาย และหนึ่งในนั้นคือการร่วมงาน กับ Q ในครั้งนี้ นอกจากภาพสวยเซ็กซี่ที่โบวี่จัดเต็ม ให้เราและคุณผู้อ่านแล้ว เธอยังยินดีที่จะพูดคุยบอก เล่า ‘ตัวตน’ ผ่านบทสัมภาษณ์กับ Q เป็นการสัมภาษณ์แบบยาวๆ ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ครั้งนักสำ�หรับสาวสวย ส่ ว นหนุ่ ม ๆ ที่ ติ ด ตามโบวี่ จ ากรายการระเบิ ด เถิดเทิงฯ Q อยากจะบอกว่า บทสัมภาษณ์นี้ ‘เรา จะปอกเปลือกมะนาว’ ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ป ลื้ มในความสามารถของ สาวสวย Q ก็จะอยากบอกว่า บทสัมภาษณ์นี้ ‘เรา จะถอด!’ ถอดให้เห็นตัวตน...กระเทาะเปลือกของผู้หญิง นัยน์ตาขี้เล่นเซ็กซี่...โบวี่-อัฐมา “ตอนนีม้ ผี ลงานอะไรบ้าง” เราเริม่ ต้นไถ่ถามเรือ่ ง งานของเธอกันแบบเบาๆ เพือ่ เป็นการอุน่ เครือ่ ง การสนทนา “ตอนนีท้ อี่ อนแอร์กม็ ซี ติ คอมระเบิดเถิดเทิงลัน่ ทุง่ งานพิธีกรรายการอินเทรนด์ และ Travel Note ทาง ช่อง 5 แล้วก็มีหนังใหญ่เรื่อง ‘วีรบุรุษเขาค้อ’ ด้วยค่ะ” สาวสวยเล่า เราจึงขอให้เธอช่วยขยายต่อในแต่ละงาน ว่ามีความสนุกอย่างไรบ้าง “ระเบิดเถิดเทิงลั่นทุ่งนี่ทำ�มาสองปีกว่าแล้วค่ะ เป็นอะไรที่สนุกเหมือนได้มาเจอครอบครัวจริงๆ ได้ เป็นอีกคาแร็กเตอร์หนึ่งที่แตกต่างจากชีวิตเรา เป็น น้องมะนาวที่ต้องแต่ตัวจิ๊กโก๋นิดๆ ได้ไปเจอพวกพี่ๆ ตลกอย่างพี่โหน่ง พี่เท่ง พี่ตั๊ก ทำ�ให้เราอารมณ์ดี ...ส่วนงานพิธีกรยิ่งทำ�ก็ยิ่งสนุกค่ะ ด้วยความ ที่พื้นฐานของโบวี่เป็นคนที่ชอบพูดชอบคุย พูดง่ายๆ ว่าชอบเม้าธ์เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน (หัวเราะ) พอมา ทำ � รายการอิ น เทรนด์ ก็ เ หมื อ นได้ นั่ ง เม้ า ธ์ กั บ เพื่ อ น สบายๆ ได้พูดกันเรื่องของสวยๆ งามๆ สไตล์ผู้หญิง แถมยังได้ชิมของอร่อย แล้วก็ได้อัพเดตแฟชั่นไปใน ตัวด้วย ...ส่วนพิธีกร Travel Note ก็ได้เที่ยว ได้แต่งตัว ลุยๆ แบบที่อยากทำ�

สำ�หรับโบวี่คนที่จะเรียกว่า แฟนได้ต้องใช้เวลา แต่ก็ไม่เคยปิดตัวเองนะคะ ทุกคนที่เข้ามา เราก็ต้องศึกษา ขนาดจะซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้ ยังต้องดูข้อมูล นี่เลือกแฟนทั้งคน เราก็ยิ่งต้องศึกษาให้มากๆ

...ส่วนเรือ่ งหนังวีรบุรษุ เขาค้อ สาเหตุทไี่ ปรับเล่น เรื่องนี้ก็เพราะว่ามันแปลก เรื่องนี้โบวี่รับบทเป็นหมอ ชาวม้ง ต้องขึ้นไปถ่ายทำ�กันถึงที่ภูตั่วเพ้ง เพชรบูรณ์ นั่งรถไปไกลมาก แต่วิวสวยมาก อยากให้ไปชมกัน ทราบว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้เขาก็ส่งไปฉายในเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติที่อเมริกาด้วย” “ถ้าพูดถึงงานระเบิดเถิดเทิงฯ โบวีม่ โี อกาสได้รว่ ม งานกับตลกระดับประเทศหลายคน อยากรู้ว่า ปลื้มคนไหนเป็นพิเศษ” เรายิงคำ�ถามกับเธอ “ก็ปลื้มหลายคนนะคะ พี่โหน่งก็ตลกมาก พี่ตั๊ก บริบูรณ์ ก็ฮาตลอดเวลา คนนี้เยอะจริงอะไรจริง นอก จากจะเล่นเข้าขาแล้ว ยังจะพาให้เราหลุดขำ�ตลอด ต้องเทคบ่อยมาก คือเวลาอยูใ่ กล้พวกเขาแล้วจะสนุก ไม่เครียด แต่ถ้าให้ต้องเลือกตลกมาเป็นแฟนนี่ไม่เอา อะ เห็นเขาบอกกันว่าพวกตลกเจ้าชู้ ไม่รู้ว่าจริงมั้ย” โบวี่ชิ่งคำ�ถามกลับมาพร้อมรอยยิ้มมีเสน่ห์ ด้วย นัยน์ตาเซ็กซี่ขี้เล่นนี้เองรึเปล่า ที่ทำ�ให้เธอมีข่าวคราว กับหนุ่มๆ ไล่มาตั้งแต่ กอล์ฟ ธิตินันท์, ฟลุค เกริกพล, เต๊ะ ศตวรรต, เต้ วิทย์สรัช, หนุม่ ศรราม, ชาคริต, แมน การิน และดีเจไมค์ หว่อง อดีตตัวจริงทีม่ ขี า่ วรักๆ เลิกๆ จนสุดท้ายก็ปิดฉากโรงเรียนรักไปเรียบร้อย “รู้สึกยังไงกับฉายาคาสโนวี่ที่สะท้อนออกมาจาก ข่าวคราวของตัวเอง?” เราถามเธอ “รู้สึกเฉยๆ ค่ะ ตอนนี้ชีวิตมีแต่เพื่อน ฉายาพวกนี้ คิดว่าเขาคงมองว่าเรามีเพือ่ นผูช้ ายเยอะ แต่บางคนก็ เป็นเพื่อนร่วมงาน บางคนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกที สำ�หรับโบวีค่ นทีจ่ ะเรียกว่าแฟนได้ตอ้ งใช้เวลา แต่กไ็ ม่ เคยปิดตัวเองนะคะ ทุกคนที่เข้ามาเราก็ต้องศึกษา ขนาดจะซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้ยังต้องดูข้อมูล นี่เลือกแฟน ทัง้ คน เราก็ยงิ่ ต้องศึกษาให้มากๆ” โบวีย่ มิ้ แล้วเอ่ยต่อ

“ข่าวกับบางคนก็รักโปรโมต อย่างพี่ฟลุค พี่หนุ่ม ศรราม หรือพีช่ าคริต ก็ไม่มอี ะไรเลย เคยเจอกันแป๊บๆ แต่ดาราไทยชายกับหญิงถ้าอยู่ใกล้กันเมื่อไร ก็ต้อง ถูกถ่ายรูป ถูกจับคู่เป็นธรรมดา” “แล้วจริงๆ ผู้ชายที่โบวี่ชอบต้องเป็นแบบไหน” เราถาม “ขอแบบปะป๊าของโบวี่ดีกว่า รักครอบครัว ไม่ วอกแวก อารมณ์ดี คือเราก็ไม่ใช่คนที่ชอบไปตาม หรือไปสืบรูว้ า่ เขาทำ�อะไรกับใคร แต่ลกึ ๆ แล้วเราหวง นะ ดังนั้นขอคนที่นิ่งๆ ดีกว่า แล้วอย่าให้มีอะไรมา ถึงหูให้เราไม่สบายใจ คือไม่รู้ไม่เป็นไร แต่ถ้ารู้จบ เลย” สาวสวยตอบพร้ อ มปรั บ สายตาของเธอเข้ า โหมดจริงจัง แต่เห็นมีข่าวคราวกับผู้ชายอย่างนี้ ใครเลยจะรู้ ว่า เด็กสาวอัฐมาเมือ่ ในอดีตเธอไม่ได้ปลืม้ ผูช้ าย แถมมีแฟนเป็นทอมซะอีก “เป็นป๊อปปี้เลิฟของโบวี่ค่ะ (ยิ้ม) เรียกว่าเป็น แฟนสมัยเด็กๆ คือช่วงนั้นวันๆ ก็เรียนหนังสืออย่าง เดียว จนกระทั่งไปเห็นรุ่นพี่คนหนึ่ง เขาเล่นดนตรีอยู่ วงโยธวาทิตของโรงเรียน หน้าใสม๊าก แล้วก็เท่ด้วย เขาต้องมาซ้อมแปรขบวนทุกเย็นที่สนาม เราก็จะมา แอบดูพี่เขาซ้อมเป็นประจำ� เขาชื่อพี่พร ก็แอบปลื้มพี่ เขามาก รอจนเขาเลิกซ้อมแล้วเดินกลับบ้านด้วยกัน ทำ�แบบนีอ้ ยูป่ ระมาณหนึง่ ปี จนรูส้ กึ ว่าไม่ไหวแล้วมัน อึดอัด เราชอบเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา ก็ เลยตัดสินใจบอกพี่พร ว่าเราชอบนะ มาเป็นแฟน กันมั้ย พอเขาตอบว่าได้สิ โอ้โห เรางี้ตัวลอยเลยอ่ะ (หัวเราะ) เข้าใจแล้วว่าคนมีแฟนคนแรกมันเป็นแบบ นี้นี่เอง (ยิ้ม) ...แต่หลังจากเลิกกับพี่พรไป โบวี่ก็ยังมีแฟนเป็น ทอมอยู่นะ จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วต้องวุ่นๆ กับเรื่องเรียนและกิจกรรม ก็เลยว่างเว้นเรื่องความรัก ไป พอมามีครั้งใหม่ก็เป็นผู้ชายเลย” “ถ้าย้อนกลับไปมีแฟนเป็นทอมอีกเอามั้ย” เรา แกล้งกระเซ้าถามเซ็กซี่สตาร์สาว “คงไม่แล้วค่ะ มาเจอโลกกว้างแล้ว (หัวเราะ) ก็ ยังมีแบบสเป็กที่ชอบนะ อย่างซี (มัทนาวี คีแนน) ที่ เป็นนักร้องนี่ก็น่ารัก ส่วนใหญ่ก็จะชอบประมาณนี้ทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง แต่ช่วงที่มีแฟนเป็นทอมมีข้อดีกว่า อย่างแรกคือไปไหนด้วยกันได้สนิทใจ แล้วพวกเขาก็ เอาใจเก่งมากนะคะ” เราพักเรื่องหัวใจมาคุยเรื่องธุรกิจร้านทำ�ผม The Hair Shop by Bowie ที่สยามสแควร์ ซอย 2 ซึ่งมี ข่าวว่ากำ�ลังรุ่งมาก จนแทบจะกลายเป็นอาชีพ หลักของโบวี่ไปเสียแล้ว “จริงๆ ต้องเรียกว่า แฮร์พีช เป็นการเสริมผมด้วย การใช้กิ๊บพิเศษที่จะทำ�ให้ติดหรือเปลี่ยนได้ง่ายกว่า

2012

M a y

29


I N T E RVIE W

การต่อผมโดยใช้กาว ที่มาของธุรกิจร้านนี้เกิดจากที่ โบวี่สนใจเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้ว เราก็ สังเกตว่าทำ�ไมพวกดาราในโทรทัศน์เขาถึงผมหนากัน จัง แล้วเขาก็เปลี่ยนทรงผมกันอยู่บ่อยๆ ไม่น่าจะต่อ ผมโดยใช้กาวแบบที่เห็นทั่วไปได้ ...พอไปศึกษาก็เลยพบว่าเขาใช้อุปกรณ์แบบนี้ แหละ ทำ�ให้ผมหนาหรือยาวขึ้น ทีแรกสั่งมาใช้เอง แต่มานั่งนึกว่าถ้าตัวเราเองยังชอบ คนอื่นก็น่าจะ ชอบเหมือนกัน จึงตัดสินใจเริ่มเปิดร้านสาขาแรกที่ ยูเนี่ยนมอลล์ ก็ไปได้ดีจนมีสาขาที่สอง ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่สยามสแควร์ เป็นที่ที่อยากมาอยู่นานแล้วแต่ค่าเช่าแพง ต้องใช้ เวลาสั่งสมประสบการณ์ ...ช่วงนี้งานยุ่งมากก็ได้พี่ชายมาช่วยดูแลร้าน ให้ แต่ถ้าว่างเมื่อไหร่โบวี่ก็จะเข้าไปดูแลเอง ถือว่า เป็นการเตรียมธุรกิจไว้ลว่ งหน้า เพราะเราไม่รวู้ า่ เราจะ มีงานในวงการนี้ตลอดไปไหม” หยิบจับจะทำ�อะไรก็ดูจะเวิร์กไปเสียหมด เลย อยากรู้ว่าถ้าโบวี่ไม่เข้าวงการมาเป็นนางเอกเสีย ก่อน ความใฝ่ฝนั จริงๆ ของเธอตอนเด็กคืออะไร “สมัยเรียนเคยคิดไว้ว่าถ้าจบแล้วจะไปสอบเป็น แอร์โฮสเตส คือโบวี่จะไม่ใช่คนที่มีความฝันแบบฝัน ฟุ้งลอยๆ แต่จะเป็นฝันแบบที่มีความเป็นไปได้ พอ คิดว่าจะทำ�อะไรก็จะมานั่งวางแผนหนึ่ง สอง สาม ดู เส้นทางว่ามันจะต้องผ่านอะไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ...ถ้าย้อนกลับไป โบวีเ่ ป็นเด็กเรียนทีอ่ ยูใ่ นกรอบ ตอนนั้นรู้แค่ว่าไม่ชอบสายวิทย์ พวกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็เลยเลือกเรียนสายศิลป์ภาษา แล้ว เลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพราะว่าชอบการ์ตนู ญีป่ นุ่ มาก เราก็อยากรู้ว่าตอนต่อไปมันจะเป็นยังไง ที่แปลเป็น ภาษาไทยเล่มใหม่ก็ยังไม่ออก แรกๆ ตอนที่ยังไม่ได้ เรียนภาษาญี่ปุ่นจริงจัง เราก็อาศัยนั่งเดาเนื้อหาเอา ตามรูปบ้าง (หัวเราะ) จำ�คำ�ซํ้าๆ ที่เห็นบ่อยๆ มันก็ จะเริ่มเข้าใจไปเอง สุดท้ายพอตอนเอ็นทรานซ์ก็เลย เลือกเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ใช้วิชาภาษาญี่ปุ่น นี่แหละสอบเข้าไป” เห็นลุคเปรีย้ วเฉีย่ วแบบนี้ สาวโบวีจ่ บเกียรตินยิ ม จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาศิลปะการ ละครเลยทีเดียว “สมัยเด็กค่อนข้างเรียบร้อย ไม่ชอบแหกกฎ โบวี่ ตอนเด็กจะเป็นพวกนักเรียนบ้าเกรด เวลาเรียนจะ นั่งแถวหน้าสุด ไม่เคยนั่งแถวหลัง เพราะไม่ชอบให้ มีคนนั่งบังข้างหน้า ชอบมองหน้าอาจารย์เวลาสอน ถ้ามีใครอยู่ข้างหน้านั่งคุยกันจะเสียสมาธิทันที เกรด เฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 3.9 ก็จะมีเพื่อนอีกคน ที่เรียนเก่งเหมือนกัน แบบว่าเป็นคู่แข่งกันกลายๆ ไม่ ได้จริงจัง แต่เวลาสอบทีไรเขาจะได้คะแนนมากกว่า เราทุกที

30

M a y

2012

คือโบวี่จะไม่ใช่คนที่มีความฝัน แบบฝันฟุ้งลอยๆ แต่จะเป็นฝันแบบที่มี ความเป็นไปได้ พอคิดว่า จะทำ�อะไรก็จะมานั่งวางแผน หนึ่ง สอง สาม ดูเส้นทางว่า มันจะต้องผ่านอะไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง


I N T ERV I EW

เครื่องประดับ สร้อยคอTwo-tone 112N0010 ราคา 305,599 บาท • สร้อยข้อมือ Two-tone 112L0011 ราคา 125,299 บาท กำ�ไลข้อมือใหญ่ 111L1006 ราคา 194,600 บาท • กำ�ไลข้อมือเล็ก 111L0402 ราคา 118,900 บาท • แหวน 111R0542 ราคา 16,300 บาท : หมายเหตุ ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับนํ้าหนักทอง

31

M a y

2012


I N T E RVIE W

...แต่พอมานึกย้อนกลับไป ถ้าให้เลือกเรียนใหม่ จะเลือกสายวิทย์ คงไม่บ้าเกรด บ้าสถิติแบบตอนนั้น เพราะสายศิลป์พอจบมาแล้วลืมหมด ถ้าเรียนสาย วิทย์มันยังได้คิดคำ�นวน คงได้อะไรติดตัวมาบ้าง” โบวี่เล่าแบบถ่อมตัว แต่เชื่อว่าคงมีหลายคนแอบ อิจฉาเธอ เพราะผู้หญิงอะไรสวยก็สวย ทำ�งานก็เก่ง แถมยังหัวดีอีกต่างหาก “โบวีว่ า่ คนเราอะไรก็ไม่ส�ำ คัญเท่าความพยายาม นะคะ โอกาสไม่ได้อยู่ๆ จะลอยมา แต่เราก็ต้องออก ไปแสวงหามันด้วย คนอาจจะติดภาพว่าโบวีถ่ า่ ยเซ็กซี่ แล้วถึงดัง ส่วนใหญ่มองกันแค่นั้นก็จบ แต่ก่อนจะดัง จะมีใครรูบ้ า้ งว่าเราก็เดินไปแคสติง้ งานเหมือนกับคน อืน่ ๆ ไปถ่ายภาพทิง้ ไว้เป็นสิบๆ แห่ง จนมีทที่ ใี่ ห้โอกาส เรา งานชิ้นแรกเป็นโฆษณายาสระผม จำ�ได้ว่าได้เงิน มา 7 หมื่นบาท ดีใจมาก (ยิ้ม) ...จากนัน้ ก็ขยับมาถ่ายมิวสิกวิดโี อ เพราะมันไม่ ต้องใช้เวลามาก ไม่กระทบกับการเรียน ช่วงนั้นเลย มีงานมิวสิกกับงานโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่มา ทำ � ให้ ค นรู้ จั ก โบวี่ ม ากขึ้ น น่ า จะเป็ น มิ ว สิ ก เพลงคื น ข้ามปี ของดา เอ็นโดรฟิน จะว่าได้อานิสงค์ของดา ทำ�ให้ดังด้วยก็ว่าได้” สาวสวยถ่อมตัวกับที่มาของความโด่งดังอีกครั้ง แต่ก่อนที่ชื่อโบวี่จะฮอตฮิตเช่นทุกวันนี้ เธอย้อน เล่าขำ�ๆ ว่า เมือ่ สมัยเด็กๆ เธอก็มชี อื่ ฉายาประจำ� บ้านอีกด้วย “ชื่อหนี่นี่ เป็นภาษาจีน แปลว่า สุดสวยค่ะ อาม่า ตั้งให้ตั้งแต่หลานสาวยังไม่มีแววว่าจะสวยด้วยซํ้า” โบวี่พูดพลางอมยิ้ม “แล้วรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นคนสวยตัง้ แต่เมือ่ ไหร่” เรา ถามดาราสาวต่อ “ไม่รู้สิ...ไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเลยนะคะ สมัย เรียนมหาวิทยาลัยก็แต่งตัวเนิรด์ ๆ คือว่าไม่รวู้ า่ หน้าตา เราจะเอาไปทำ�อะไรได้ จนกระทั่งไปประกวดชนะมั้ง คะ” โบวี่พูดถึงการประกวด Polo Angle ของชมรม ขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเวทีค้นหาสาวน้อย เพื่อเป็นฑูตประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล ตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นนักศึกษาอยู่ “ตอนนัน้ ก็ไปลองประกวดดู เพราะเห็นคุณสมบัติ บางข้อของการประกวดตรงกับที่เรามีคือ พูดภาษา ต่างประเทศได้ เขาคัดเข้ารอบแค่ 50 คน ก็ปรากฏว่า ได้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ ได้ ร างวั ล เป็ น รถยนต์ วี อ อสมา หนึ่งคัน ก็คงเป็นจุดนั้นแหละที่ทำ�ให้โบวี่เริ่มรู้สึกว่า เออ...หน้าตาเราก็คงพอไปวัดไปวาได้มั้ง” หลังจากชิมลางงานเล็กงานน้อย ในทีส่ ดุ โบวีก่ ไ็ ด้ โอกาสร่วมงานละครกับค่ายแอ็กแซ็กท์สองเรื่องติดๆ กันคือ หัวใจศิลา และนารีสโมสร ซึ่งประเดิมเริ่มต้น ด้วยบท ‘นางร้าย’ เรียกเรตติ้งทุเรียนจากแม่ค้ากัน ไปเลย

32

M a y

2012

คนอาจจะติดภาพว่า โบวี่ถ่ายเซ็กซี่แล้วถึงดัง ส่วนใหญ่มองกันแค่นั้นก็จบ แต่ก่อนจะดังจะมีใครรู้บ้าง ว่าเราก็เดินไปแคสติ้งงาน เหมือนกับคนอื่นๆ ไปถ่ายภาพทิ้งไว้เป็นสิบๆ แห่ง

“พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) เขาคงมองเห็นว่า โบวี่เป็นคนที่อยู่นิ่งๆ แล้วหน้าจะดุมั้งคะ เลยเลือก หน้าตาให้เข้ากับบทไปเลยดีกว่า โดยทั้งสองเรื่องก็ เป็นบทนางอิจฉาทีต่ อ้ งช่วงชิงพระเอกมาจากนางเอก มีทั้งต้องออดอ้อน มีเลิฟซีน และก็มีบทที่ต้องทะเลาะ ตบตีกบั นางเอกด้วย ถือว่าเป็นเวทีทที่ �ำ ให้เราได้ฝกึ ฝน ตัวเองไปด้วย เพราะตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย แม้ จะมีการเรียนแอ๊กติ้ง เล่นละครเวที แต่ก็ต่างกับละคร โทรทัศน์มาก ต้องปรับตัวทั้งในด้านการแสดงและ มนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นในทีมงาน เพราะกองถ่าย ละครมีคนเยอะมาก เยอะกว่าการถ่ายโฆษณาหรือ เอ็มวีทั่วไป” จากผลงานละครนีเ้ องทีท่ �ำ ให้โบวีไ่ ด้รจู้ กั กับเซ็กซี่ สตาร์สาวรุ่นพี่ ลูกเกด-เมธินี กิ่งโพยม ซึ่งตอนนั้นเป็น ผู้ปลุกปั้นโปรเจ็กต์ปฏิทินแนวเซ็กซี่ให้กับเครื่องดื่ม ยี่ห้อหนึ่ง จึงทาบทามให้โบวี่มาเป็นส่วนหนึ่งในงาน ถ่ายแบบร่วมประกบกับดารา-นางแบบชื่อดัง อาทิ ตั๊ก-บงกช คงมาลัย, ลูกตาล-อาริษา วิลล์ กระทั่ง ปฏิ ทิ น ออกสู่ ส ายตาประชาชนก็ ส ร้ า งความฮื อ ฮา และผลั ก ดั น ให้ ด าราหน้ า ใหม่ อ ย่ า งโบวี่ ก ลายเป็ น ดาวรุ่งมาแรงในทันที “ถ้าถามโบวี่ว่าทำ�ไมถึงตัดสินใจรับงานชิ้นนั้น คือโบวี่จะเลือกรับงานจากทีมงานเป็นหลัก อย่างพี่ ลูกเกดเขาดูโปรเฟสชั่นแนลมากเวลาดีลงาน หรือ พีใ่ หญ่-อมาตย์ นิมติ ภาคย์ ทีเ่ ป็นช่างภาพงานนัน้ เขา ก็มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ ดาราดังๆ ก็ยังอยากร่วม งานกับพี่เขา ตอนนั้นเราก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ ร่วมงานกับคนเก่งหลายคน และตัวโบวี่เองก็ไม่ได้คิด ว่ามันโป๊ เป็นแค่ภาพเซ็กซี่ เป็นเซ็กซี่แบบสปอร์ตๆ เท่านั้น ก็เลยตัดสินใจทำ�ค่ะ”


I N T ERV I EW

เครื่องประดับ สร้อยคอ 165N0170 ราคา 925,800 บาท • กำ�ไลข้อมือ 165L0091 ราคา 295,800 บาท

33

M a y

2012


I N T E RVIE W

ชื่อหนี่นี่ เป็นภาษาจีน แปลว่า สุดสวยค่ะ อาม่าตั้งให้ตั้งแต่ หลานสาวยังไม่มีแวว ว่าจะสวยด้วยซํ้า

เครื่องประดับ สร้อยคอ 112N0157 ราคา 172,599 บาท • กำ�ไลข้อมือ 112B0023 ราคา 77,799 บาท • แหวน 112R0463 ราคา 12,899 บาท 34

M a y

2012


I N T ERV I EW

2012

M a y

35


I N T E RVIE W

36

เครื่องประดับ สร้อยคอลายเปีย111N0059 ราคา 752,800 บาท • กำ�ไลข้อมือลายเปีย 111L0074 ราคา 480,800 บาท สร้อยคอลายรวงข้าว 111N0423 ราคา 351,500 บาท • กำ�ไลข้อมือลายรวงข้าว 111L0423 ราคา 142,450 บาท • แหวนลายรวงข้้าว 111R0819 ราคา 29,200 บาท : หมายเหตุ ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับนํ้าหนักทอง M a y

2012


I N T ERV I EW

คนเราจะพยายามลืมอดีต ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันผิด แต่โบวี่ไม่คิดว่าการเซ็กซี่มัน ทำ�ให้ผู้หญิงคนหนึ่งผิด ตรงไหน การตัดสินใจเลือกทำ� อย่างหนึ่งมันไม่ได้มีดีมีเลว ไปหมด มันก็คละๆ กันไป อย่างน้อยมันก็ท�ำ ให้ ชื่อเราเป็นที่รู้จัก และก็มีงานใหม่เข้ามา

“เคยกลัวว่าจะติดภาพดาราเซ็กซีแ่ ล้วล้างไม่ออก บ้างไหม” เราถามเธอ “ไม่กลัวค่ะ เพราะมันติดไปแล้ว (หัวเราะ) และ โบวี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องพยายามลบมันไป คนเรา จะพยายามลืมอดีตก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันผิด แต่โบวี่ ไม่คิดว่าการเซ็กซี่มันทำ�ให้ผู้หญิงคนหนึ่งผิดตรงไหน การตัดสินใจเลือกทำ�อย่างหนึ่งมันไม่ได้มีดีมีเลวไป หมด มันก็คละๆ กันไป อย่างน้อยมันก็ท�ำ ให้ชอื่ เราเป็น ที่รู้จักและก็มีงานใหม่เข้ามา ถึงทุกวันนี้เวลามีงาน เซ็กซี่เข้ามาก็ยังรับอยู่ แต่เลือกที่จะรับ เพราะเรายังมี งานอื่นที่น่าสนใจอีกตั้งเยอะให้เราทดลอง” “อะไรทีท่ �ำ ให้โบวีม่ แี รงตืน่ ขึน้ มาทำ�โน่นทำ�นีส่ ารพัด ในแต่ละวัน” เรายิงคำ�ถามถึงแรงบันดาลใจให้ เธอมุทำ�งาน “เงินค่ะ (หัวเราะ) ล้อเล่นนะคะ โบวี่คิดว่าคงเป็น ความสนุกทีไ่ ด้ตนื่ ขึน้ มาแล้วได้ท�ำ งานหลากหลาย ใน ขณะทีบ่ างคนเขาทำ�งานอย่างเดียวตลอดชีวติ แต่เรา เป็นดารา ได้แสดงละคร แสดงหนัง ได้เปลีย่ นบทบาท มากมาย ได้เดินทางไปที่ๆ ไม่เคยไปตั้งเยอะแยะ ไหนจะงานพิธีกร งานถ่ายโฆษณา แต่เอาเข้าจริงๆ โบวี่ก็ไม่ปฏิเสธว่าเรื่องเงินไม่สำ�คัญ แต่ถ้างานนั้นทำ� แล้วไร้ความสุข เราก็คงจะไม่เอา” โบวีต่ อบแล้วพูดถึง ครอบครัวของเธอให้ฟังอีกครั้ง “เมื่อก่อนปะป๊ากับมาม๊าโบวี่เคยทำ�งานบริษัท ซึ่งที่บ้านเราเป็นครอบครัวคนชั้นกลางธรรมดา อาม่า กับอากงก็เป็นคนจีนแท้ๆ ก็จะสอนลูกหลานให้ตั้งใจ เล่าเรียน ขยัน พอโบวี่เข้าวงการมีรายได้ที่ดีขึ้น เรา ก็บอกตัวเองไว้ว่า ถ้าเรามีรายได้เพียงพอถึงจุดหนึ่ง เราจะเลี้ยงดูปะป๊ากับมาม๊าเองไม่ให้เขาต้องทำ�งาน” หญิงสาวเล่าด้วยนํ้าเสียงเรียบนิ่งแต่แววตาดูมุ่งมั่น “ถึงวันนี้ปะป๊ากับมาม๊าออกจากงานเรียบร้อย แล้วค่ะ เราเป็นคนขอให้เขาเออรี่รีไทร์ออกมาเอง เขา เหนื่อยกับลูกๆ มามากแล้ว ต่อจากนี้ไปขอให้เราได้ รับไม้ผลัดต่อจากเขาบ้าง”

นอกเหนือจากเวลางาน ทุกวันนี้หากมีเวลาว่าง ครัง้ ใด กิจกรรมอย่างหนึง่ ทีห่ ญิงสาวมักจะเดินทาง ไปทำ�เป็นประจำ� นัน่ คือ การปฏิบตั ธิ รรมตามต่าง จังหวัดนี่เอง “ถ้าไปเชียงใหม่ โบวี่ชอบขึ้นไปที่อำ�เภอแม่ออน ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับพี่ๆ เพื่อนๆ ที่สนิทกัน ชื่อว่า ธรรมสถาน ‘ธรรมดีได้ดี’ มีเวลาว่างสั้นๆ ก็ไปสั้นๆ ว่างยาวก็ไปนาน แต่ไม่ถึงกับตัดการสื่อสารจากโลก ภายนอก แค่ไปนอนพื้น นอนปูเสื่อกับพัดลม ถือศีล แปด อยู่ที่นั่นก็นั่งสมาธิ ทำ�วัตรเช้า-เย็น ถ้าเขามีงาน บวชเณร บวชชีพราหมณ์ก็ขึ้นไปช่วย” “เหตุที่พึ่งธรรมะ เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของ ตัวเองด้วยรึเปล่า” เราตั้งข้อสังเกต “ไม่ใช่ค่ะ (ยิ้ม) ถ้ารอให้อกหักแล้วไปหาธรรมะ บางทีอาจจะไม่ทัน แล้วถ้ารู้ธรรมะจะรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้อกหัก มันจะช่วยปรับสมดุลไม่ให้อารมณ์ของ เราแกว่งขึ้น-ลงมากไป และสุดท้ายก็ปล่อยวางได้ ...จุ ด เปลี่ ย นให้ ม าสนใจธรรมะน่ า จะมาจาก ตอนที่เรียนอักษรฯ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมันยาก มาก ทำ�ให้เราเคร่งเครียด จนในที่สุดก็ย้ายมาเรียน เอกการละคร มีอยู่วิชาหนึ่งเรียนเรื่องปรัญญาและ มนุษยศาสตร์ ทำ�ให้เราเริ่มตั้งคำ�ถามหาคำ�ตอบว่า มนุษย์เกิดมาทำ�ไม ยิ่งได้เข้าวงการมาเจอเรื่องราว มากมายที่เข้ามากระทบจิตใจ ก็ยิ่งทำ�ให้เราสนใจ ธรรมะแบบจริงจัง” โบวี่เล่าว่า ศึกษาธรรมะมาได้ราว 2 ปีแล้ว แต่ ก็ยงั ไม่ถงึ ระดับขัน้ ต้องปล่อยวาง เพียงแต่ชว่ ยขัดเกลา จิตใจได้ก็เป็นประโยชน์มากมายแล้ว “ธรรมะมีหลายระดับ หลายขั้น และเราสามารถ เอามาใช้กับชีวิตประจำ�วันได้ แต่ไม่ใช่มีธรรมะแล้ว กลายเป็นคนไม่ปกติ เราก็ใช้ชีวิตตามปกติไป ...จริงๆ ก็เข้าใจนะว่า ด้วยภาพงานของเรา คน เขามองมาก็คงขัดสายตากับเรือ่ งธรรมะทีเ่ ล่าไป เดีย๋ ว ก็ จ ะโดนหาว่ า ไปหาธรรมะมาแล้ ว ได้ แ ค่ นี้ น่ ะ หรื อ (หัวเราะ) แต่อย่างทีบ่ อกค่ะว่า ธรรมะมีหลายระดับ ที่ สำ�คัญสามารถขัดเกลาจิตใจเราได้ วันนี้เรามีธรรมะ แต่เราก็ไปเฮฮาปาร์ตี้ได้ เพียงแต่เราก็ต้องมีสติ รู้ว่า อะไรควร ไม่ควร และใช้ชีวิตอย่างพอดีเหมาะสมค่ะ” ต้นไม้ยังต้องเลาะเปลือกให้ถึงแก่น ผลไม้ ยังต้องปอกเปลือกให้เจอผล และไม่วา่ ภาพเปลือก จะเป็นสาวเซ็กซี่หรือเป็นในสิ่งใด สุดท้าย...ถ้า หากรู้เท่าทันจิตใจภายในตัวเอง จะเป็นอะไรก็ ‘สุขใจ’ ได้เหมือนกัน

ขอบคุณ

Available at all leading department store.

2012

M a y

37


T EA T IME

ขอขอบคุณ Hyde&Seek เอื้อเฟื้อสถานที่ 38

M A par iyl

2012


T E A T I M E

คุณปอม-ภฤศดา โกมุทบุตร ชายหนุ่มผู้หลงใหล ในเทคโนโลยี จนยอมหั น เหจากเส้ น ทางสาย เศรษฐศาสตร์ เพือ่ มาทุม่ เทแรงกาย แรงใจให้กบั งานด้านเทคโนโลยีมากว่า 10 ปี นอกจากทัศนคติด้านบวกและความมุ่งมั่นที่ถูก นำามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำางานแล้ว ผู้ชาย คนนีย้ งั มี ‘มุมมอง’ อืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ ทีอ่ าจจะช่วยทำาให้ หลายๆ คนที่กำาลังมองหา ‘แรงบันดาลใจ’ นำาไปปรับ ใช้ในโลกการทำางานของตัวเองบ้างก็เป็นได้... “เริ่มแรกการทำางาน ผมทำาที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ ในส่วนของ Internet Solution ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และทำา Digital Marketing โดยเราจะเข้าไปฟังว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วดูว่าเทคโนโลยีจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้าง ต่อมา ก็ย้ายมาประจำาที่ทรู เพื่อดูแลเรื่อง Convergence คือการนำาผลิตภัณฑ์หลักที่มีอยู่มารวมกัน เพื่อให้ มีความน่าใช้ น่าสนใจมากขึ้น ทำาให้คนเห็นว่าทรูมูฟ เป็นได้มากกว่ามือถือ ส่วนปัจจุบันผมทำา Platform Strategy ให้ไมโครซอฟต์ ดูเรื่องของมาร์เก็ตแชร์ ดู ว่าคู่แข่งทำาอะไร ตอนนี้ใครมีสัดส่วนตลาดเท่าไหร่ แล้วนำามาวางแผน พัฒนาในส่วนของกลยุทธ์อีกที” ชายหนุ่มเริ่มเล่าเส้นทางการทำางานของเขาให้ ฟัง โดยแต่ละองค์กรที่เคยร่วมงาน ล้วนมีความต่าง ซึ่งจุดนี้เองที่ทำาให้เขาได้ประสบการณ์อย่างมากมาย “เวลาทำางานผมมี passion ผมชอบทุกงานที่ทำา และแต่ละงานก็ให้ประสบการณ์ทไี่ ม่เหมือนกัน อย่าง ช่วงที่อยู่ล็อกซเล่ย์ ตอนนั้นผมอายุ 20 กว่า แต่ต้อง ดูคนอายุ 30 ประมาณ 50 คน ความท้าทายตรงนัน้ คือ เรือ่ งของการบริหารคน ต้องทำาอย่างไรให้เกิดทีมเวิรก์ ตรงนัน้ ทำาให้ผมค่อนข้างเข้าใจเรือ่ งอีควิ ในการทำางาน ขึ้นมาก และเห็นความสำาคัญของทีม ว่าการเดินทาง ไปถึงจุดมุ่งหมาย เราต้องพาทีมงานของเราไปด้วย If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. นี่คือคีย์เวิร์ดในงานของผม ทำางานคน เดียวก็ทำาได้ แต่จะทำาได้นานสักแค่ไหน เพราะสักวัน ก็ตอ้ งมีวนั ทีเ่ ราเหนือ่ ย ไปด้วยกันแล้วเราจะไปได้ไกล ส่วนที่ทรูสอนให้ผมคิดกว้างและลึก ทำาให้เรา มองเห็นสิง่ ต่างๆ ในหลายมิติ เช่นสิง่ ทีท่ รูนาำ เสนอเรือ่ ง 3G ไปถึงต่างจังหวัด โดยงานโฆษณาสื่อสารออกมา ว่า มีคนเอามือถือไปเสียบจอโปรเจ็กเตอร์เพือ่ เปิดหนัง สารคดีให้เด็กต่างจังหวัดดูผ่านระบบ 3G เป็นการพูด ในเรือ่ งของคนกับเทคโนโลยีให้ดงู า่ ย ซึง่ ตรงนีเ้ องทีผ่ ม เรียนรูจ้ ากทรู เป็นการทำาสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนให้มนั เข้าใจง่าย ล่าสุดกับการทำางานทีไ่ มโครซอฟต์ ก็ทาำ ให้เข้าใจ

THE JOURNEY OF LIFE ภฤศดา โกมุทบุตร เรื่อง >> Cheers ภาพ >> Naowapoj

คำาว่า เวลาทุกนาทีมีค่า เวลามีประชุมมาช้าไม่ได้ เพราะจบตรงเวลาเป๊ะ วัฒนธรรมองค์กรทำาให้ทุกคน ต้องเตรียมตัวก่อนประชุม เราต้องบอกว่าจะประชุม เรื่องอะไร เมื่อถึงเวลาคุยต้องคุยตรงประเด็น จบตรง เวลา และต้องได้ข้อสรุป แต่ละนาทีเราสามารถทำาให้ มันมีมลู ค่าได้มหาศาล เหมือนทีบ่ ลิ เกตส์ เคยเขียนไว้ ว่า Business at the speed of thought เราสามารถ ทำาอะไรได้เยอะมาก ภายในเวลาสั้นๆ” มุมานะกับการทำางานมาถึงวันนี้ แน่นอนว่าคุณ ปอมย่อมต้องมี Role Model หรือบุคคลที่เขาเชื่อมั่น และตั้งใจเป็นแบบอย่าง “ผมมองคุณพ่อผม (คุณศรเทพ โกมุทบุตร) เป็น ไอดอล ท่านทำางานเก่ง ทำางานหนักตั้งแต่ผมเป็นเด็ก ช่วยทำาให้ผมมีวนั นี้ ตอนเด็กๆ เห็นพ่อทำาอะไรก็อยาก ทำาตาม พ่ออยู่ในวงการไฟแนนซ์ ตอนเรียนปริญญา ตรีผมจึงเรียนเศรษฐศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบ มาก พอดีตอนนัน้ มีอนิ เตอร์เน็ต ผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วย ตัวเอง พอจบก็เลยตัดสินใจมาทำาทางเทคโนโลยีดกี ว่า สิ่งที่ประทับใจมากคือ พ่อผมเป็นเอ็มดีบริษัท ไฟแนนซ์ ซึ่งสมัยหนึ่งที่บริษัทไฟแนนซ์กว่า 50 แห่ง ถูกปิด แต่บริษัทของคุณพ่อเป็น 1 ใน 2 บริษัทที่อยู่ รอด วันหนึ่งมีการจัดงานพนักงานเลี้ยงขอบคุณ ทุก คนปรบมือ ร้องเพลงขอบคุณให้พ่อผม และบอกผม ว่า คุณพ่อผมเก่งนะ” ชายหนุม่ เล่าพลางระบายยิม้ อย่างภาคภูมใิ จ แต่ สำาหรับเส้นทางการทำางานทีร่ งุ่ โรจน์ ก็ใช่วา่ จะโรยด้วย กลีบกุหลาบเสมอไป ถึงกระนัน้ เขาก็พร้อมจะรับมือกับ ทุกปัญหาที่เข้ามาเสมอ “ปัญหามาคู่กับงาน แต่เราต้องมองว่ามันคือ ความท้าทาย คิดซะว่าถ้ามันไม่ยาก เขาจะไม่ให้คุณ ทำา ที่เขาให้คุณทำา เพราะเขาเชื่อว่าคุณทำ าได้ เรา ต้องวิเคราะห์ปัญหา ทำาปัญหาให้เล็กลง โดยการ แยกย่อยมันออกเป็นทีละชิ้น แล้วค่อยเข้าไปดูใน แต่ละชิ้นว่าปัญหามันคืออะไร แล้วถ้าเราสามารถ ตั้งคำาถามแบบเทคนิค 5 Why โดยการถามว่าทำาไม 5 ครั้ง เราจะสามารถลงลึกถึงต้นตอของปัญหา เช่น เรามีปญ ั หาเรือ่ งยอดขาย ถามว่าทำาถึงมีปญ ั หา เพราะ

สินค้ามันเก่า ถามต่อว่าเพราะอะไรถึงเก่า ถามต่อ ไปเรื่อยๆ แบบนี้ 5 ครั้ง นี่เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมันง่ายและเวิร์ก มันช่วยทำาให้เราเข้าใจ และแก้ ปัญหาได้ง่ายขึ้น ผมก็เป็นคนปกติที่ต้องมีท้อ แต่เราจะไม่จมอยู่ กับปัญหา พยายามหาคนปรึกษา เพราะการที่เรา คิดคนเดียว เราก็จะคิดแบบเดิม แต่ถ้าเราคุยกับคน อื่น เราจะได้มุมมองแบบใหม่ ถ้าต้องการจะเปลี่ยน ผลลัพธ์ เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการ” ด้วยวิธีคิดนี้ ทำาให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจใน ตลอด 10 ปีแห่งการทำางาน “ช่วงทีท่ าำ ล็อกซเล่ย์ ผมได้ทาำ โปรเจ็กต์ Intercast ตอนนั้นเป็นยุคแรกเริ่มของอินเตอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ ผมได้สร้างเครือข่ายทำาระบบ broadcast เชื่อมโยง ทั่วโลก ซึ่งเราเป็นคนแรกเลยที่ทำา จนถึงทุกวันนี้ผ่าน มา 20 ปี สิง่ นัน้ ก็ยงั อยูแ่ ถมใหญ่ขนึ้ กลายเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนใช้ ส่วนที่ทรู หนึ่งในความภูมิใจคือ การทำาให้เทค โนโลยีเข้าถึงคนได้มากขึ้นเป็นหลักหลายล้านคน” หลายคนมั ก จะมองหาแรงบั น ดาลใจในการ ทำางาน ซึง่ ตัวชายหนุม่ เองก็ไม่ตา่ งจากคนอืน่ ๆ สำาหรับ เขา แรงบันดาลใจคือ ความชอบในสิ่งที่ทำา และเมื่อ ตัดสินใจทำาก็ต้องตั้งใจให้เต็มที่ “ถ้าเราค้นพบตัวเอง เราจะทำาอย่างเต็มทีแ่ ละไม่รู้ สึกเหนื่อย อย่างผมมาทางสายเทคโนโลยี แล้วรู้สึก เป็นธรรมชาติ มันคลิก ในขณะทีค่ นอืน่ มองว่ายาก แต่ เราสามารถนำามาเล่าให้คนอืน่ ฟังแล้วทำาให้เขาเข้าใจ ได้ ผมพยายามจะเอาความวุน่ วาย ซับซ้อนของไอทีมา พูดในภาษาผูบ้ ริโภค ให้เขาเข้าใจว่ามันมีประโยชน์กบั เขาอย่างไร นี่คือสิ่งที่ผมรัก และผมชอบ” ด้วยความสุขที่สื่อผ่านแววตาและรอยยิ้มตลอด การพูดคุย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัว ทำา ให้เราอดทีจ่ ะถามไม่ได้วา่ ชีวติ ในตอนนีป้ ระสบความ สำาเร็จแล้วหรือยัง “ผมแฮปปี้และพอใจกับสิ่งที่ทำา รวมถึงสิ่งที่ได้ รับ คำาว่าประสบความสำาเร็จของผมคือ การทำาให้เกิด ความบาลานซ์ ทั้งในเรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่อง เพือ่ น เหมือนกับการโยนลูกบอลขึน้ ไปในอากาศ 3 ลูก ต้องโยนหมุนผลัดไปเรื่อยๆ ถ้าเราหยุด ลูกบอลก็ตก จะจับลูกไหนนานก็ไม่ได้ ต้องทำาให้สมดุล” การทำาให้ชีวิตสมดุลเป็นกุญแจสำาคัญอย่าง หนึ่งของคุณปอม ซึ่งการเดินทางของชีวิตยังไปต่อ อีกไกล รวมทั้งการโยนลูกบอลชีวิตของเขาก็คง ต้องรักษานำา้ หนักและระดับความมัน่ คงต่อไปอีก อย่างท้าทาย 2012

M a y

39


T EA M W OR K

D-63 TOGETHER WE CAN เรื่อง >> Q Team ภาพ >> Naowapoj

จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์ Senior Designer

ถ้าไม่ได้คลุกคลีกับเบื้องหลังงานอีเว้นต์ หรือแวดวง ออร์แกไนเซอร์ หลายคนอาจตัง้ คำ�ถามเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ D-63 ทัง้ ทีจ่ ริงชือ่ นีอ้ าจมีความเกีย่ วข้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณ ในบางแง่มมุ โดยไม่รตู้ วั เพราะทีน่ คี่ อื ‘บริษทั รับออกแบบ และผลิตงานโครงสร้าง’ สำ�หรับอีเว้นต์ งานแสดงสินค้า และคอนเสิรต์ ใหญ่ๆ ทีเ่ ราคุน้ เคย เช่น งานมอเตอร์โชว์ หรือรายการเรียลิตี้ ทรูอะคาเดมี แฟนเทเชีย เป็นต้น ด้วยงานโครงสร้างที่สวยงาม การออกแบบที่คำ�นึงถึง ความปลอดภัย รวมทั้งสามารถสื่อสารสิ่งที่แต่ละแบรนด์ ต้องการจะนำ�เสนอออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เหล่านี้ถือ เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ D-63 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ให้จัดงานสเกลใหญ่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี ทีมงานคุณภาพ คือปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ที่นี่สามารถ สร้างสรรค์งานดีออกมาได้อย่างต่อเนื่อง Q มีเคล็ดลับดีๆ ของการทำ�งานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจากทีม D-63 มาแบ่งปันคุณผู้อ่านค่ะ

40

M a y

2012

พจน์ อัศวเกียรติรักษา Senior Designer


พีระพล พลกุล Design Director

พิพัฒน์ สังข์วิเศษ Senior Designer

2012

M a y

41


T E A M W O R K

HOW IT STARTED

สรุปสั้นๆ ว่า เราคือบริษัทที่ให้บริการออกแบบเพื่อ ตอบโจทย์ทางด้านการตลาดทั้งหมด

พอใจ งานเราจะเสร็จก็ต่อเมื่อตั้งตระหง่านพร้อม ใช้งาน

พีระพล พลกุล

THE DESIGNER’S ROLE

พจน์ อัศวเกียรติรักษา

จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์

ทุกงานที่ออกแบบ เราคิดว่าดีแล้ว คาดหวังว่า ต้องถูกใจลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าไม่โอเคเราจะเครียด แต่พอประสบการณ์เยอะขึ้น ก็รู้ว่าเราต้องตั้งคำาถาม เพื่ อ ที่ จ ะรู้ ข้ อ มู ล และความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ มากที่สุด ยิ่งรู้เยอะ โอกาสขายงานผ่านก็มากขึ้น เรื่องอีโก้เป็นเรื่องธรรมชาติสำาหรับดีไซเนอร์ แต่เรา ก็ต้องลดความเป็นอาร์ติสต์ แล้วทำางานตามความ เป็นจริงมากขึ้น เขาเป็นลูกค้า อะไรที่ไม่เหลือบ่า กว่าแรงเราก็ต้องยอม ถ้าเราดื้อไม่เปลี่ยนแบบ คน อื่นก็จะทำางานต่อไม่ได้ เราต้องทำาความเข้าใจว่าเรา ทำางานเชิงพาณิชย์ ก็ต้องออกแบบเพื่อตอบโจทย์ การตลาด ซึ่งทุกอย่างต้องพบกันครึ่งทาง

Design Director

เคยทำางานด้านอินทีเรีย แต่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง แล้วมีเพื่อนทำางานอีเว้นต์ ก็ชวนกันมาเปิดบริษัท ทำา กันสองคน เริ่มต้นด้วยการรับงานออกแบบก่อสร้าง แล้วพอเริ่มมีหุ้นส่วนอื่นเข้ามา ก็เริ่มมีคอนเน็กชั่น มากขึ้น มีงานอีเว้นต์เข้ามาจากหลายทาง งานเล็กๆ ก็เริ่มใหญ่ขึ้น จากที่ทำากันสองคนก็เริ่มต้องมีคนช่วย

WHAT WE DO พจน์ อัศวเกียรติรักษา Senior Designer

ขอบข่ายงานของบริษัทกว้างมาก เราพยายาม จะตอบสนองทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะงาน เปิดตัวสินค้า แถลงข่าว งานโชว์ หรือรายการทีวี 42

M a y

2012

Senior Designer

ดี ไ ซเนอร์ จ ะต้ อ งตอบโจทย์ ลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ เพื่ อ สร้างงานที่ได้ทั้งทางความสวยงามและฟังก์ชั่น เรา เน้นเรื่องการใช้งานก่อน ส่วนความสวยงามมาเป็น องค์ประกอบที่ต้องดูว่าตรงกับความต้องการของ ลูกค้าไหม งานเราเริ่มตั้งแต่ไปรับบรีฟจากลูกค้า พร้อมกับฝ่ายการตลาด แล้วมาคุยกับทีมว่า ลูกค้า อยากได้งานแบบไหน วางคอนเซ็ปต์คร่าวๆ โดย ดีไซเนอร์จะทำางานควบคู่กับกราฟิกดีไซเนอร์ แล้ว ไปพรีเซ็นต์ พอลูกค้าโอเค ก็ส่งงานโปรดักชั่นเพื่อ ผลิต พองานเสร็จ ขั้นตอนติดตั้งเราก็ต้องไปดูด้วย มีอะไรจะได้แก้ไขได้ ให้ออกมาเป็นแบบที่ลูกค้า

Senior Designer


T E A M W O R K

พิพัฒน์ สังข์วิเศษ

จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์

งานที่ทำามีความกดดันประมาณหนึ่ง ก่อนจะ ดีไซน์ เราก็ต้องทำาการบ้าน ดูโจทย์ แต่เราก็ต้อง เผื่อใจสำาหรับแก้ไข มันเป็นเรื่องธรรมดา แรกๆ อาจ จะกดดันมากกว่านี้ แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น

WHY WE ARE DIFFERENT

จุดเด่นของเราอยู่ที่คุณภาพของงาน ขายงาน ลูกค้าอย่างไร ก็ได้ออกมาอย่างนั้นจริงๆ รวมถึง การบริการ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าเสมอ ถ้า ต้องการอะไรเพิ่มเติม อยากปรับงานตรงไหน เราก็ พร้อมที่จะแก้ไขตามที่ต้องการ เรายินดีทำาเพื่อให้ งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ลูกค้าก็จะรู้สึกเหมือนเรา เป็นทีมเดียวกับเขา เพราะเราไม่ทิ้งกัน

พีระพล พลกุล

WORK AS A TEAM

ช่วงแรกที่รับงานเรามีโอกาสทำางานกับลูกค้า ต่างชาติเยอะ ได้เรียนรู้วิธีการทำางานที่ใส่ใจรายละเอี ย ดต่ า งๆ ทำ า ให้ เ รามี ม าตรฐานเรื่ อ งความ ปลอดภัย แม้บางส่วนดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที เรา จึงต้องรอบคอบเสมอ การที่เราทำาเองได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ดูแล รื้อถอน ไม่ เหมือนที่อื่นซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันของหลายๆ บริษัทมารวมกัน และเรายังลงลึกถึงรายละเอียด ทุกขั้นตอน นี่เป็นสิ่งที่ทำาให้เราแตกต่าง

พีระพล พลกุล

Senior Designer

Design Director

เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัว มี อ ะไรก็ คุ ย กั น ไหวไม่ ไ หว ตรงไหนบอกได้ ทั้งในแผนก เราและแผนกอื่น เช่น ช่างมี ความเห็นเรือ่ งแบบ ก็คยุ กันได้ เรารั บ ผิ ด ชอบงานในส่ ว น ของตั ว เองให้ ดี และพร้ อ ม ที่จะช่วยเหลือกัน ไม่ได้ถือว่า เป็นหน้าที่ฉัน หน้าที่เธอ

Senior Designer

Design Director

งานส่วนใหญ่เราใช้คนทำางาน ใช้เครื่องจักร น้อยมาก ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพของทีมงาน ฉะนั้นในออฟฟิศจะทำางานกันอย่างใกล้ชิด คุยกัน ให้มากที่สุด เพื่อจะบอกทีมว่าตอนนี้ไดเร็กชั่นจาก ลูกค้าเป็นอย่างไร มีอะไรใหม่หรือเปล่า ต้องเปลี่ยน แบบไหม เราประชุมกันทุกวัน มีอะไรก็จะได้รบี แก้ไข ดี ไ ซเนอร์ จ ะจั บ คู่ กั บ กราฟิ ก ดี ไ ซเนอร์ เพื่ อ ออกแบบ คิ ด งาน และทำ า พรี เ ซ้ น ต์ ดี ไ ซเนอร์ จ ะ ทำาเรื่องของโครงสร้างทั้งหมด ส่วนกราฟิกจะดูเรื่อง คอมมู นิ เ คชั่ น โปสเตอร์ ภาพรวมความสวยงาม ตอนนี้ เ รามี อ ยู่ ร าวห้ า ที ม ก็ จ ะสามารถรั บ งานได้ ครั้งละห้างานพร้อมกัน แต่ถ้าช่วงไหนที่หนักหนา มาก บางทีมก็ต้องรับสองงาน แต่เราจะช่วยเหลือ กัน ใครว่างก็ช่วยกัน ห้องทำางานเราเปิดโล่ง ไม่มี อะไรกั้น จะรู้กันหมดว่าใครทำางานอะไรอยู่ ถ้ามี ปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ก็จะซัพพอร์ตกัน จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์ Senior Designer

เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัว มีอะไรก็คุยกัน ไหวไม่ไหวตรงไหนบอกได้ ทัง้ ในแผนกเราและแผนก อื่น เช่น ช่างมีความเห็นเรื่องแบบ ก็คุยกันได้ เรา รับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองให้ดี และพร้อมที่ จะช่วยเหลือกัน ไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ฉัน หน้าที่เธอ พิพัฒน์ สังข์วิเศษ Senior Designer

เราพูดกันตรงๆ ได้ มีข้อมูลอะไรก็แชร์กัน ทุก วันจันทร์ตอนเช้าเราจะมีประชุมดีไซเนอร์ ก็จะแบ่ง เวรเอาข่าวสารในแวดวงดีไซน์มาดูกัน คุยกันว่าดีไม่ ดียังไง หรือคุยกันว่าอันนี้ทำาอย่างไร รุ่นพี่ๆ ก็จะสอน เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน โตไปด้วยกัน งานที่เราเคย ทำามาจะเป็นการทำาคนเดียว จบคนเดียว แต่ที่นี่ทุก คนช่วยเหลือกัน แทนที่จะต้องคิดคนเดียว ทำาคน เดียวตลอดเวลา งานก็ออกมาซำ้าๆ เราก็จะได้เห็น มุมมองของคนอื่น ทำาให้เราพัฒนา กับน้องรุ่นใหม่ๆ เขาก็มีความใหม่ ทันสมัย มาเติมเต็มในส่วนที่เรา อาจไม่มี เป็นการแลกเปลีย่ นกัน แต่ละคนอาจมีแนว งานไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีม

COMMUNICATION IS THE KEY จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์ Senior Designer

งานของเราต้องใช้การสื่อสารเป็นหลัก ถ้าฝ่าย การตลาดกับเราเข้าใจกันไปคนละทาง ก็ต้องเคลียร์ ว่ า จะไปทางไหนแน่ แต่ คุ ย ด้ ว ยเหตุ ผ ล ถ้ า เกิ ด มี ปัญหาหน้างาน ก็จะไม่มัวมาโทษกันว่าใครผิด แต่ จะช่วยกันคิดว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร พจน์ อัศวเกียรติรักษา Senior Designer

การประชุมเป็นเรือ่ งสำาคัญ เพราะทุกคนจะต้อง เห็นภาพเดียวกัน และรู้รายละเอียดของงานของ แต่ ล ะแผนกซึ่ ง ไม่ เ หมื อ นกั น ฝ่ า ยการตลาดจะดู ภาพรวม บัดเจ็ต และระยะเวลาการทำางาน ดีไซเนอร์ ดู ง านออกแบบว่ า มี ข้ อ จำ า กั ด อะไร การสื่ อ สารจึ ง เป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะแต่ละแผนกจะต้องรู้ว่า ทุ ก ฝ่ า ยมี ข้ อ จำ า กั ด อะไร คื อ ทุ ก คนเป็ น แขนขาให้ กัน ถ้าสื่อสารคลาดเคลื่อน รายละเอียดไม่ตรงกัน จะไปคนละทางเลย พิพัฒน์ สังข์วิเศษ Senior Designer

เป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ ค นเราจะมองภาพงานชิ้ น นึ ง ไม่ เ หมื อ นกั น เราก็ เ ลยต้ อ งคุ ย กั น เยอะ มั น เป็ น กระบวนการหนึ่งของการทำางาน เวลารับบรีฟลูกค้า ฝ่ายการตลาดก็อยากให้เราไปด้วย จะได้เข้าใจลูกค้า จริงๆ ว่าต้องการอะไร โดยที่ไม่ต้องนำามาถ่ายทอด ต่อ เป็นการลดขั้นตอนการสื่อสารด้วย

IT’S WHAT WE LOVE จาตุรนต์ ศิริมโนพิเชษฐ์ Senior Designer

งานเครียดนะ แต่ไม่เบื่อ เพราะงานเราไม่จำาเจ โจทย์ที่ได้แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน แต่ละงานไม่ซำ้า กัน ทำาให้ได้ทำางานหลายๆ แบบ ได้คิดอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา พจน์ อัศวเกียรติรักษา Senior Designer

เสน่ ห์ ข องงานตรงนี้ คื อ การแก้ ปั ญ หาเฉพาะ หน้า เราต้องเรียนรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตรงหน้ า อย่ า งไร มี ค นรอการตั ด สิ น ใจของเราอยู่ ขอแค่เราฟันธงว่าจะเอาอย่างนี้ ไม่เอาอย่างนี้ ซึ่ง มันเป็นความท้าทายและสนุกไปอีกแบบ

2012

M a y

43


Y O U ASK, TH E Y ANS WER

ปาณิสรา พิมพ์ปรุ เรื่อง >> Cheers ภาพ >> Naowapoj

เป็นทั้งนักแสดง พิธีกร และดีเจสาวที่ ยิ่ ง นานวั น ยิ่ ง ทวี ค วามฮอต!! พิสูจน์ได้ จากผลงานที่มีมาให้เห็นอย่างสมํ่าเสมอ แต่เห็นทีว่า เรื่องที่ฮอตสุดๆ ในเวลานี้ ของโอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ คงหนี ไม่พ้นข่าวคราวเรื่องความรักที่กำ�ลังถูก จับตามอง ซึ่งที่ผ่านมาเธอโดนสื่อ ‘ถาม’ มามากต่อมาก งานนี้ Q จึงส่ง ‘แขก’ ใน แวดวงบันเทิงมาถามสาวเก่งคนนี้ด้วย คำ�ถามที่แตกต่างกันออกไป...

44

M A p ar iyl

2012


Y O U A S K , T H E Y A N S W E R

บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

เคน ธีรเดช วงศ์พัวพัน

ดีเจอาร์ต มารุต ชื่นสมบูรณ์

ผมเป็นคนหนึ่งที่ฟังพี่โอปอล์จัดรายการวิทยุ อยากรู้ เคล็ดลับการคิดมุกใหม่ที่มีมาตลอดไม่มีซำ้า พี่คิดเอง สดๆ หรือไปฟังมาจากที่ไหน แถมมีศัพท์แปลกๆ มา ตลอดด้วย และที่อยากรู้จริงๆ คือพี่อายุเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นคนที่สนิทกับปอล์ จะรู้ว่าปอล์ไม่ได้เป็น คนมีมุกอะไรเลย จะเป็นคนไปตามสถานการณ์ และ หยิบเอาตรงนั้นออกมาพูดเลยมากกว่า ไม่เคยคิดมา ก่อนว่าจะต้องพูดอะไร ทุกอย่างสดหมด ถ้าถามว่าปอล์เป็นคนตลกไหม นี่เป็นคำาถามที่ เจอมาตั้งแต่เข้าวงการ ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ แต่ จะบอกว่า คนตลกไม่ได้ตลกตลอด 24 ชั่วโมง ทุกคน มีมุมโมโห เกลียด โกรธ สนุก อยู่กับเพื่อนก็ร่าเริง อยู่ กับคนไม่รู้จักก็ไม่พูด ของบางอย่างมันฝืนข้างในเรา ไม่ได้ เช่น คุณไม่ได้เป็นคนตลกแต่ฝืนตลก มันดูเศร้า นะ แต่กบั บางคนทีร่ า้ ยเหลือเกินแล้วพยายามฝืนเป็น คนเรียบร้อย ยังไงก็ร้ายอยู่ดี ไม่รู้ใครจะมองยังไง แต่ ตลอดชีวิตในวงการ ปอล์ขายความเป็นตัวเอง ส่วนที่ถามเรื่องอายุ ตอนนี้อายุ 30 แล้ว ถ้าบอย จะหาแฟนอายุราวนี้ ขอเป๊ะให้เท่าพี่นะคะ (เชิดๆ)

อยากถามโอปอล์ครับ ว่ามีเคล็ดลับดูแลหุ่นยังไงถึง สวยวันสวยคืน ปอล์ออกกำาลังกายค่ะ จริงๆ มีเทรนเนอร์สอน จริงจัง ไปยิมวันเว้นวัน วันละ 2 ชั่วโมง แล้วก็จะกิน ระวังมาก เพราะอายุมากขึ้น ตอนเช้ากิน กลางวันไม่ ค่อยกิน ลดแป้ง ตอนเย็นถ้าไม่หิวจริงๆ ก็ไม่กิน เรื่อง กิ น จุ ก จิ ก ตั ด ทิ้ ง นำ้ า อย่ า งอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ นำ้ า เปล่ า ตั ด ทิ้ ง จริงๆ แล้วปอล์เป็นคนกินเก่งมากนะ แต่พอรูว้ า่ โตขึน้ ระบบเผาผลาญทุกอย่างมันทำางานน้อยลงก็ต้องปรับ ทุกวันนีห้ นั ไปกินผัก กินปลา ไม่ได้หกั ดิบ แต่รสู้ กึ ว่าไม่ได้อยากกินของมันแล้ว ไม่อยากกินขนมแล้ว อยากกินอะไรที่มันไลต์ แล้วการที่เราออกกำาลังกาย เนี่ยกว่าจะเบิร์นเอาออกไปได้แต่ละแคลอรี่มันยาก (เน้น) แล้วจะกินกลับเข้าไปให้มันสะสมต้นขาทำาไม โดยเฉพาะคนทำางานหน้ากล้อง จำาเป็นต้องดูดีนิดนึง เพื่องาน เพื่อแฟนๆ ของคุณ หมายถึงดูดีในแบบของ คุณนะ ไม่ใช่ทุกคนจะต้องผอม คางยาว จมูกเป๊ะ แต่ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการ ปอล์ก็จะเป็นอย่างนี้ ปอล์ เป็นคนดูแลตัวเองมาก ปอล์มคี วามสุขกับการใช้ชวี ติ ดังนั้นปอล์ต้องตอบแทนร่างกายปอล์

ด้วยความที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เวลามีคนว่า หรื อ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ รู้ สึ ก สะเทื อ นใจบ้ า งไหมที่ เ รา เป็นแบบนี้ ช่วยบอกผมด้วย ผมอยากจะเอามาใช้ใน ชีวิตประจำาวัน จริงๆ แล้วปอล์ไม่ใช่คนมีความมัน่ ใจ แต่ปอล์แค่ รู้จักตัวเอง เวลาใครด่าอะไรเรา เราจะฟังนะว่าสิ่งนั้น เราปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ไหม เช่น ถ้าเราเป็นพิธีกร แล้วบอกว่าเราพูดจาไม่ชัด หรือว่าไม่มีกาลเทศะ เรา จะปรับปรุง เพราะมันเกีย่ วกับอาชีพ แต่ถา้ บอกว่าเรา ไม่สวย เราหน้าเหลีย่ ม เราดำา อันนีเ้ ราก็จะบอกว่าเรา เปลีย่ นให้ไม่ได้ แล้วเราภูมใิ จทีเ่ ราเป็นแบบนัน้ คนทุก คนมีตวั ตนของตัวเอง ถ้าตัวตนของเรามันไม่ถกู ใจคน อื่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ การรู้จักตัวเองไม่ได้หมายความว่ามั่นใจ เพราะ ตอนนี้ไปไหนก็ยังต้องถามเพื่อนว่า ควรไปไหม หรือ แต่งตัวยังไง ยังต้องปรึกษาว่าชุดนี้โอเคไหม ถ้าคน มั่นใจจริงๆ คงไม่ต้องหรอก ด้วยความที่มีความสุข กับตัวเอง ทุกคนเลยมองว่าอีนดี่ มู นั่ ใจ ถ้าจะให้แนะนำา ก็อยากจะบอกว่า ทุกคนมีความแตกต่าง คุณควร ทำาความรู้จักกับตัวเองให้ดี และมีความสุขกับมัน

ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา

หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์

ดีเจเจมส์ จิตตริน กุลกัลยาดี

ครัง้ ล่าสุดทีเ่ จอกัน พีโ่ อปอล์บอกว่าจะเปลีย่ นทรงผม สรุปตอนนี้ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเป็นทรงไหน แล้ว เลือกยังไง จะยังเปรีย้ วไหม หรือเปลีย่ นเป็นแนวหวาน เพื่อจะให้โดนใจใครหรือเปล่า ก็สั้นเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าไม่ใช่ไถเปิดข้าง ที่ อยากเปลี่ยนเพราะเราก็ไถมาปีนึงแล้ว แล้วหลังจาก นีก้ ค็ งจะพยายามหาทรงอืน่ ๆต่อไป แต่กจ็ ะทำาตามใจ ตัวเองนะ ไม่ทำาตามใจใคร (ยิ้ม) เวลาจะเปลี่ยนทรง ไม่ ว่ า จะทรงไหนขอเป็ น ทรงที่ อ ยากทำ า อย่ า งตาม หลักบอกว่าคนหน้าเหลี่ยมห้ามทำาผมทรงเปิด เขา ให้ปดิ แต่ปอล์กเ็ ลือกโกน ดังนัน้ อย่าเอาว่าต้องเข้ากับ เราเลย ถามว่าเราอยากทำาไหม ถ้าอยากทำา ก็ทำาเลย

ด้วยรูปร่างทีส่ มส่วนของพีโ่ อปอล์ อยากรูว้ า่ พีน่ าำ ความ มั่นใจจากส่วนไหนมาใช้ในชีวิตประจำาวัน เอาจริงๆ แล้วปอล์ชอบทุกส่วนของตัวเอง ปอล์ อ้วนและผิวคลำา้ ชอบทีต่ วั เองดำามาก ตอนนีด้ าำ จนขึน้ เงาละ (หัวเราะ) แล้วก็อวบด้วย แต่ความอวบของปอล์ คือ อก เอว สะโพกทีต่ า่ งกันอย่างละ 10 นิว้ ซึง่ ปอล์วา่ มันคือหุ่นผู้หญิงจริงๆ มันอาจเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่า คนอื่น เรียกว่าเป็นนาฬิกาทรายที่ใหญ่มาก (หัวเราะ) แต่ปอล์ก็มีความสุขกับทุกอย่างที่รวมๆ แล้วออกมา เป็นตัวปอล์ ปอล์ว่าผู้หญิงต้องมีสัดส่วน และทุกคน มีความงามในอุดมคติของตัวเอง อย่างปอล์ทำาจมูก ก็บอกทุกคนว่าทำา ทำาขึ้นมาแล้วมีความสุขกับตัวเอง ก็ทำา แต่ถ้าทำาเพราะอยากสวยเหมือนคนอื่น หรือคน อื่นบอกว่าดี อย่าทำา

ที่ ผ่ า นมาผมเห็ น พี่ ทำ า งานเหนื่ อ ยไม่ ค่ อ ยเฟรชเลย แต่ช่วงนี้ทำางานหนักกว่าเดิมอีก แต่ดูแฮปปี้ขึ้น เป็น เพราะมีแฟนรึเปล่า ไม่จริงหรอก เจมส์คิดไปเอง (หัวเราะ) อาจเป็น เพราะก่อนหน้านี้เวลาเราเจอกันก็ดึกดื่นแล้ว หน้าก็ คงจะไม่เฟรช ตอนนีพ ้ ที่ าำ งานพีก่ เ็ หนือ่ ยเหมือนเดิมนะ สำาหรับตัวปอล์ เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็มีผล กับการใช้ชวี ติ หมดแหละ ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นเฉพาะ กับความรัก แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องนี้ ปอล์เองก็ไม่ใช่ เด็กๆแล้ว มันคงจะไม่ฉูดฉาด หวือหวา ปอล์ต้องการ คนทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันไปเรือ่ ยๆ จนแก่มากกว่า เพราะฉะนัน้ ถ้ามองโดยรวม ปอล์ว่าเรื่องความรักมันไม่กระทบ อะไรกับปอล์เลย

2012

M a y

45


RE

OF

F I C E R E L AT

EY TIP

MON

C

T

S

IP

EY

H

CHIP MON

IP

S

HOW TO SPEND YOUR MONEY WISELY

ION

IO

N

Money

E

AT

เรื่อง >> ปรัชญา เตียวเจริญ

TIPS OFFIC

L

Tips

M

O

Y NE

จัดสรรการเงินแบบมืออาชีพ ในช่วงดอกเบี้ยขาลง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำ�หรับไตรมาสแรกของ ปีมงั กรทีผ่ า่ นมา เราได้ท�ำ อะไรใหม่ๆ กันบ้างหรือ เปล่า หลายคนที่เริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ต้นปี ทำ�ได้ตามเป้าหมายกันหรือเปล่าครับ ฉบับนี้ผม อยากหยิบยกประเด็นเรือ่ งการจัดสรรการเงินมา พูดอีกสักรอบ เพราะเราควรจะมีการติดตามสถานะ การเงินของเราในทุกๆ ไตรมาสด้วยเช่นกัน ต้นปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆ คนเกี่ยวกับการจัดสรรการเงิน ส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ มักจะบอกว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีรายจ่ายค่อนข้าง เยอะ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องซ่อมแซมบ้านหลัง นํ้าท่วม ค่าใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ทำ�ให้มีเงินเหลือที่จะเก็บค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังไม่ เป็นไรครับ เพราะช่วงที่เหลือก่อนถึงปลายปีนี้น่าจะ เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มเก็บเงินอย่างจริงจัง เพราะ ไม่น่าจะมีเทศกาลให้เราต้องจ่ายหนักๆ กันบ่อยนัก ทีนี้มาถึงคำ�ถามที่หลายคนชอบถามว่า แล้วเรา จะเริ่มออมเงินกันอย่างไรดี เพราะช่วงนี้ดอกเบี้ยเงิน ฝากนั้นค่อนข้างตํ่า แถมเราจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งทำ�ให้เราได้ผล ตอบแทนน้อยลงไปอีก แล้วเราจะทำ�อย่างไรกันดีละ? ผมมองว่า จริงๆ แล้วเราควรพยายามหลีกเลี่ยง การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นลบ อันนี้ผมไม่ได้ หมายถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงแล้วทำ�ให้เงินต้น ของเราหายนะครับ การลงทุนฝากเงินกับแบงค์ ผล ตอบแทนของเราก็ติดลบได้ อ้าว! แล้วทำ�ไมถึงเป็นอย่างนั้น? ผมขอยกตัวอย่างเรื่องผลตอบแทนติดลบเพื่อ ให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้ดีกว่า สมมติว่าเราฝากเงินที่ ธนาคารแบบฝากประจำ� ณ ช่วงเวลานี้เราน่าจะได้ อั ต ราดอกเบี้ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.5 แต่ เ ราอย่ า ลื ม นะ ครับว่า อัตราเงินเฟ้อบ้านเราช่วงนี้อยู่สูงกว่าร้อยละ 4 เห็นได้จากราคานํ้ามันที่ขึ้นไปอย่างเมามัน ถ้าคิด 46

M a y

2012

กันแบบง่ายๆ นะครับ เราฝากเงิน 100 บาท สิ้นปี เราจะได้เงินประมาณ 103.5 บาท อันนี้ยังไม่ได้หัก ภาษีดอกเบี้ยนะครับ เงินเฟ้อทำ�ให้ค่าของเงินเรา ลดลงไปอีก 4% พอถึงสิ้นปีจริงๆ เงินของเราที่แท้จริง น่าจะมีค่าประมาณ 99.6 บาท เห็นไหมครับ ถ้าเรา ลืมมองจุดนี้ไป การฝากเงินกลับทำ�ให้เรามีเงินน้อย ลง ไม่ได้เกิดประโยชน์เลย แถมเสียเวลาอีกต่างหาก การลงทุนที่ดีกว่าฝากเงินกับแบงค์ในปัจจุบัน นี้มีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะ แต่ผมอยากนำ�เสนอ การลงทุนที่เหมาะสำ�หรับคนที่กังวลเกี่ยวกับความ เสี่ยงครับ เราสามารถหาการลงทุนแบบที่มีความ เสี่ยงตํ่าได้ไม่ยาก ตัวอย่างเช่น การลงทุนซื้อประกัน ชีวิต หลายๆ คนอาจคิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็น การสิ้นเปลือง เรายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เลย จะไป ซื้อทำ�ไม แต่จริงๆ แล้วด้วยรูปแบบของประกันชีวิต สมัยนี้ ผมเห็นว่ามีข้อดีหลักๆ อยู่ อย่างแรก ประกันชีวิตสามารถให้ผลตอบแทน ได้ไม่แพ้เงินฝาก เดีย๋ วนีม้ ปี ระกันแบบสะสมทรัพย์ ซึง่ บางแห่งก็จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ให้เราทุกปี แถมเรายังไม่ต้องเสียภาษีของเงินปันผล ที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิตอีก ซึ่งไม่เหมือนกับการ ฝากแบงก์ ที่เราจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยอย่างที่ได้ กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนัน้ เรายังสามารถนำ�ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการที่เราจ่ายค่าประกันชีวิตในทุกๆ ปีไปใช้ใน การหักลดหย่อนภาษีประจำ�ปีได้อีก และแน่นอน ประโยชน์หลักๆ ที่เราได้คือ การมีหลักประกันชีวิตที่ ดี ถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถใช้ประโยชน์ จากประกันชีวิตได้แน่นอน โดยรวมๆ แล้วผมคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์ จากการลงทุ น ประกั น ชี วิ ต ไม่ น้ อ ยเลยนะครั บ และก็ถอื ว่าเป็นอีกหนึง่ การลงทุนในช่วงดอกเบีย้ ขาลงที่น่าสนใจเลยทีเดียว


Q+T I P S

2012

FICE

M a y

S EY TIP

MON

C

H

IP N

48

IO

อย่ า คิ ด ว่ า การซ้ อ มพู ด หน้ า กระจกเป็ น เรื่ อ ง ตลกหรือเรือ่ งน่าอาย มันเป็นสิง่ ควรทำ� และได้ รับการแนะนำ�ให้ทำ�ทั่วโลก สำ�หรับคนขี้อายที่ จะต้องออกไปพรีเซ้นต์ตัวเอง สัมภาษณ์งาน แนะนำ�ตัวเอง คุณจำ�เป็นต้องค้นหาท่วงท่าที่ เหมาะสมในการยืน การนัง่ การจับมือ ฯลฯ ซึง่ กระจกช่วยคุณได้มาก อย่าลืมสบตาตัวเองใน ขณะพูด การสบตาทำ�ให้คณ ุ มองเห็นความรูส้ กึ ภายในใจตัวเองชัดเจนขึ้น

RELA T

Mirror Mirror

OF

ถามถึงเรื่องเงินเดือน ในการสัมภาษณ์ครั้งแรก ประเด็ น นี้ ยั ง ไม่ ต้ อ งคุ ย แต่ ค วรคุ ย กั น ในการ สัมภาษณ์ครั้งที่สองเป็นต้นไป

S

บ่น ว่าร้าย หรือพาดพิงที่ทำ�งานเก่าในเชิงลบ

IP

นั่งโดยที่เขายังไม่ได้เชิญ

CHIP M

เรียกชือ่ เฉพาะผิด ไม่วา่ จะเป็นชือ่ บริษทั ชือ่ บุคคล ชื่อสถาบันศึกษา ชื่อคณะการศึกษา ฯลฯ เตรียม ตัวไปให้ดีที่สุด

T

ใส่ เ สื้ อ ผ้ า คั บ ติ้ ว และโป๊ เพราะไอเดี ย ที่ ว่ า จะ ใช้ เ สน่ ห์ เ รื อ นร่ างหญิ ง ยั่ ว ยวนนายจ้า งนั้น เป็น พฤติ ก รรมของศตวรรษที่แล้ว ความพยายาม เช่ น นี้ แ สดงทั ศ นคติ ที่ ทำ � ให้ อ งค์ ก รชั้ น ดี ดู ถู ก คุณได้

LET’S MAKE LIFE AT WORK HAPPIER

Y

เมือ่ รูว้ า่ จะต้องถูกสัมภาษณ์ มือ้ ก่อนหน้านัน้ ห้าม รับประทานอาหารกลิน่ แรง อาทิ กระเทียม สะตอ ปลาร้า ฯลฯ คุณจะนึกไม่ถึงเลยว่ากลิ่นปากสร้าง อิทธิพลเลวร้ายได้ขนาดไหน

RE

ON E

ทุกคนรูด้ วี า่ การสัมภาษณ์งานเป็นเรือ่ งเครียด แต่ ไม่ว่าคุณจะวิตกจริตแค่ไหน ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ขณะถูกสัมภาษณ์เด็ดขาด และห้ามสูบบุหรี่ไม่ นานก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ด้วย กลิ่นจะล่องลอย จากปากคุณไปทักทายผู้ว่าจ้าง

O

ION

ข้อห้าม (เด็ดขาด) เมื่อต้องสัมภาษณ์งาน

M

AT

DEAD TABOO FOR JOB Interview

POWER OF YES & NO

IPS OFFIC YT E

L

AT WORK

NE

ทำ�ได้ หรือนึกว่าทำ�ได้? ทำ�ไม่ได้ หรือไม่ได้ท�ำ ? เรื่อง >> แป้งรํ่า

โบราณกล่าวว่าคนที่ปฏิเสธไม่เป็น คือคนที่โต แต่ตัว คำ�ปฏิเสธมีพลังและอิทธิพลมากเทียบเท่า คำ�ตอบรับ นั่นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณโตพอที่ จะรู้ว่าอะไรไม่เหมาะกับคุณ ซึ่งก็แปลในทางกลับกัน คือคุณรู้จักตัวเองดีพอ การใคร่ครวญว่าอะไรที่ควร No และอะไรที่ควร Yes นับเป็นย่างก้าวทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ในชีวติ โรเบิรต์ ฟูลกัม เปรียบมันเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง ในการทำ�ความรู้จักตัวตนของตัวเอง มีข้อแม้ว่าคุณ ต้องประกอบพิธกี รรมนีอ้ ย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และความกลัว คำ�ว่า ‘ได้’ ‘ตกลง’ ‘ทำ�’ ‘Yes’ ทั้งหมดนำ�คุณไป สู่สิ่งใหม่ ก้าวใหม่ เรื่องราวใหม่ ประสบการณ์ใหม่ อาจหมายถึงผลกำ�ไรเพิ่มเติม หรืออาจหมายถึงการ ขาดทุนก็ได้ ประสบการณ์ใหม่หลายครัง้ หมายถึงกำ�ไร ชีวิต แต่บางครั้งสำ�หรับบางประสบการณ์ก็หมายถึง การเสียเวลาในชีวิตเช่นกัน คนขลาดเขลาจำ�นวน ไม่น้อยปฏิเสธความขลาดตัวเองด้วยการทำ�ในสิ่งที่ ตรงข้าม นั่นคือ Say Yes กับทุกอย่างที่เข้ามา แต่ ความกลั ว ที่ เ จ้ า ตั ว ไม่ ย อมรั บ ก็ ทำ � ให้ เ ขาทำ � ในสิ่ ง ที่รับปากไว้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เปรียบเหมือนคนกลัว การข้ามถนน แต่กลัวจะเป็นคนโง่ จึงไม่ยอมรับว่า กลัว เมื่อมีคนมาบอกให้พาข้ามถนน ก็พาข้ามไปพบ กับอุบัติเหตุ ตัวอย่างนี้ง่ายและเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า หากคุณกลัวการข้ามถนน คุณต้องยอมรับก่อนว่ากลัว การข้ามถนน จากนั้นจึงค่อยหาทางศึกษาหาวิธีข้าม ถนนที่ถูกต้อง ก่อนจะ Say Yes ลงมือข้ามจริงๆ ในทางกลับกัน คำ�ว่า ‘ไม่’ ‘ไม่ได้’ ‘ไม่เอา’ ‘ไม่ท�ำ ’ ‘No’ ทั้งหมดก่อให้เกิดการหยุดนิ่ง อาจจะเป็นการ

หยุ ด นิ่ ง ชั่ ว ขณะหรื อ ตลอดไปก็ ไ ด้ อาจฟั ง ดู ขั ด กั บ ความก้าวหน้า หรือแนวทางการพัฒนาชีวิต แต่แท้ จริ ง แล้ ว การหยุ ด นิ่ ง เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น สำ � หรั บ ทุ ก ชี วิ ต การหยุดนิ่งทำ�ให้เรามีก้าวต่อไปที่มีสติขึ้นได้ คำ�ว่า No จึงไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอ ขี้ขลาด เสมอไป ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ พู ด มั น เพราะอะไร พู ด ว่ า ไม่ เพราะไม่พร้อม ไม่อยาก ไม่ถนัด หรือพูดว่าไม่ เพียงเพราะกลัว การใช้ชีวิตอย่างสุดขีดเต็มที่ ไม่ได้รับประกันว่า มันจะทำ�ให้คณ ุ มีความสุข แต่จงใช้ชวี ติ อย่างรูเ้ ท่าทัน ตัวเอง อย่าเชื่อหนังสือฮาวทูมากไป นักคิดนักเขียน ชื่อดังก็ไม่ใช่พระเจ้า ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเอง


Q+ T I PS

RELATIONSHIP

S

OF

FICE

RELA T

IO

EY TIP S

MON

C

H

IP N

6.จดโน้ตเสมอ การทำ�งานวันแรกจะหมดไปกับการแนะนำ�ตัว คุณจะถูกพา ไปตามชัน้ และแผนกต่างๆ เพือ่ สวัสดีคนนัน้ คนนี้ ควรหาสมุด โน้ตเล็กๆ สักอันพกไว้ในกระเป๋า แล้วจดชือ่ และตำ�แหน่งของ คนอืน่ ๆ ไว้ เพือ่ ทีใ่ นวันต่อมาคุณจะสามารถเรียกชือ่ ทักทาย เพื่อนร่วมงานได้อย่างมั่นใจ

IP

5.แต่งตัวให้เหมาะสม ทำ�ดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย เป็นภาษิตทีเ่ หมาะกับการเลือกชุด ไปทำ�งานวันแรก โดยเฉพาะผูห้ ญิงไม่ควรแต่งตัวเปิดเผยมาก ไป ควร Play Safe เพื่อดูท่าทีกันก่อน ที่ดีที่สุดคือควรสังเกต วัฒนธรรมการแต่งกายของคนในออฟฟิศใหม่ตั้งแต่วันที่คุณ เข้ามาสัมภาษณ์

CHIP M

4.ทำ�การบ้านมาให้เป๊ะ ศึกษาความเป็นมาขององค์กรคุณให้ดีที่สุด ส่วนมากองค์กร ใหญ่ๆ มักจะมีประวัติอยู่ในเว็บไซต์ ตลอดจนรายนามบอร์ด บริหาร จนถึงอำ�นาจหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน อย่าลืมเสิร์ช หาข้อมูลเก่าๆ ด้วย เช่น องค์กรเคยมีข่าวคราวอะไรบ้างใน อดีต ทั้งหมดนี้ก็เพื่อกันไม่ให้พูดอะไรเปิ่นๆ ออกไปต่อหน้า ธารกำ�นัล

T

3.เตรียมอาหารกลางวันง่ายๆ มาเผื่อ ทุกออฟฟิศมีวัฒนธรรมการกินมื้อเที่ยงเป็นของตัวเอง มี ออฟฟิศไม่มากนักที่แสนดีพอให้พนักงานออกไปเดินเล่น เตร็ดเตร่หาของอร่อยกินริมถนนเป็นเวลาหนึง่ ชัว่ โมง ปิดท้าย ด้วยช้อปปิง้ อีกครึง่ ชัว่ โมง ถ้าคุณเจอแบบนัน้ ก็โชคดีไป แต่ถา้ ไม่ใช่ล่ะ คุณอาจลงเอยด้วยการพิมพ์อีเมล์มือขวา และใช้มือ ซ้ายยัดแซนด์วชิ เข้าปาก เพราะฉะนัน้ ในวันทำ�งานวันแรก ถ้า คุณไม่ได้เตรียมมือ้ เทีย่ งของตัวเองไป ก็อาจต้องหิวท้องกิว่ ไป จนบ่ายแก่ๆ กว่างานจะทิ้งช่วงพอให้ออกไปหาของกิน

Y

2.ซ้อมเส้นทางการมาออฟฟิศ ไม่ว่าจะขับรถ เดิน นั่งรถประจำ�ทาง ขี่จักรยาน ฯลฯ คุณต้อง ศึกษาเส้นทางเพือ่ ค้นหาทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการเดินทางจากทีพ ่ กั ของคุณมาถึงออฟฟิศ และต้องลองซ้อมดูก่อนในเวลาเดียว กับที่คุณต้องเข้างาน เพื่อให้ได้เจอสภาพการจราจรที่แท้จริง ตลอดจนอุปสรรคที่อาจเกิด

7.อย่าเพิ่งเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ คี ย์ เ วิ ร์ ด ของการทำ�งานวั น แรกคื อ ข่ ม ใจ ถ้ า คุ ณ เป็ น พวก ไฮเปอร์บ้าพลัง ต้องพยายามลดมันลงมาสักหนึ่งระดับ เพื่อ ไม่ให้ผู้คนตื่นกลัว และถ้าคุณเป็นพวกเรื่อยๆ ไปตามลม ก็ ต้องดื่มกาแฟแรงๆ ฝึกยิ้มให้เยอะๆ แล้วปรับสปีดตัวเองให้ กระตือรือร้นขึ้น ถ้าคุณเป็นพวกบ้าจี้ขี้เล่น ชอบปล่อยมุข เป็นนิจ เพลาๆ มันก่อน หากคุณพบว่าในที่ประชุม เพื่อน ร่วมงานปล่อยมุขกันสนุกสนาน หักห้ามใจอย่าเพิ่งกระโดด ลงไปเล่นด้วย คุณยังใหม่ การเล่นตลกในวันแรกจึงเสี่ยงต่อ การพลาดพลั้งไปพาดพิงอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร

ON E

1.นอนหลับให้เพียงพอสองอาทิตย์ล่วงหน้า ถ้าคุณเคยใช้ชีวิต Work Hard Play Harder มาตลอด การนอน เร็วเพียงคืนเดียวก่อนวันทำ�งาน ไม่ช่วยแก้ปัญหาง่วงเหงา หาวนอนระหว่างวัน ร่างกายต้องการการปรับระบบอย่างน้อย สองอาทิตย์ เพือ่ ปรับสมดุลให้คณ ุ มีชวั่ โมงทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดวัน ความประทับใจแรกทีเ่ พือ่ นร่วมงานมีตอ่ คุณสำ�คัญ สำ�หรับอนาคตอันสดใส

LET’S MAKE LIFE AT WORK HAPPIER

ION

10 Tips for Your Big Day

RE

AT

ทำ�งานวันแรก

O

IPS OFFIC YT E

L

M

NE

8.ถ้าไม่รู้ ต้องถาม สำ�หรับคนทำ�งานวันแรก ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคำ�ถามโง่ๆ สงสัย อะไร หรือไม่รู้สิ่งใดอยู่ที่ไหน...ต้องถาม แต่ถ้าวันแรกคุณยัง ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำ�อะไรเลย อย่าเพิ่งรีบแจ้นไปอัพเดต เฟซบุ๊ก ตระเวนถามคนอื่นดีกว่าว่ามีอะไรให้ช่วยไหม 9.เงียบและฟัง คุณอาจได้รับการว่าจ้างเข้ามาในระดับผู้บริหาร เพื่อให้มา ปรับปรุง สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างกับองค์กร แต่อย่างไรเสียคุณก็ยังเป็นคนใหม่ ไอเดียอะไรก็ตามที่คุณมี อย่าเพิ่งรีบประกาศมันในวันแรก ผู้คนต้องการเวลาสำ�หรับ เปลี่ยนแปลงเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่เขาทำ�อยู่เดิม เขาทำ� อยู่ก่อนเป็นเวลานาน การเป็นคนใหม่ เข้าไปถึงก็ประกาศว่า เขาต้องเปลีย่ นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มีแต่จะสร้างความประทับใจเชิงลบ เงียบแล้วใช้เวลาในการฟังความคิดเห็นของพนักงานเสียก่อน จะทำ�ให้คณ ุ เข้าใจพืน้ ฐานได้ดขี นึ้ และรูจ้ งั หวะเวลา ตลอดจน วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 10.ทำ�ความเข้าใจสไตล์การทำ�งานของเจ้านาย เจ้านายบางคนชอบให้คุณรายงานทุกอย่าง ทุกขั้นตอนโดย ละเอียด แต่บางคนก็คาดหวังว่าคุณจะไปกวนใจเขาด้วยเรือ่ ง สำ�คัญเท่านัน้ สไตล์การทำ�งานของเจ้านายแต่ละคนไม่เหมือน กัน ถ้าเป็นไปได้หาเวลาสงบๆ เพือ่ สนทนาและทำ�ความเข้าใจ กับเจ้านาย ทั้งเรื่องแนวทางการทำ�งาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ เขาอยากให้คุณเข้าใจ และควรทำ�ให้กระจ่างในวันแรกของ การทำ�งาน

Listen Up! “เริม่ จากค้นหาสิง่ ทีเ่ รารัก จากนัน้ จงทำ�มันด้วยความ หลงใหลและประณีต เชื่อมต่อความรู้ความสงสัย อย่าได้เชือ่ เรือ่ งเล่าแบบเส้นตรง และอย่าทำ�งานแบบ ลูกจ้างในระบบสายพาน แต่พยายามมองให้เห็นภาพ รวม เห็นกลไกการทำ�งานในกิจกรรมที่เราทำ� และ สุดท้าย ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองเลือก เผชิญหน้ากับ ทุกปัญหาด้วยความเยือกเย็น ขอให้บัณฑิตทุกท่าน ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” บางส่วนจากปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555 โดยอธิคม คุณาวุฒิ (อ่านฉบับเต็มที่ http://socanth.tu.ac.th/news/student-news/athikom/)

เคยไหม... ทำ�ไมคิดบวกแล้วไม่เวิร์ก? จริงๆ แล้วมันก็น่าชื่นใจมิหยอก เวลา ที่คุณกำ�ลังเดือดร้อนกับอุปสรรคในการทำ� อะไรสักอย่าง แล้วก็มผี หู้ วังดีบอกคุณว่า ไม่ เป็นไรน่า คิดบวกไว้! ใช่เลย คุณรู้ว่ามันคือ คำ�พูดจากความหวังดี คุณจึงต้องขอบคุณ เขาไป และรับปากว่าคุณจะทำ�ตาม ก่อนจะ แอบบ่นกับตัวเองภายหลังว่า คิดบวกแล้ว ไง? คุณไม่ได้ผิดหรอก การคิดบวกแท้จริง แล้วไม่ชว่ ยอะไรเลยจริงๆ หากมันเป็นเพียง ‘ความคิด’ ที่ปราศจาก ‘การลงมือทำ�’ ความคิดบวกเช่นนั้นไม่ต่างอะไรเลย กับการหลอกตัวเองไปวันๆ ลองสำ�รวจตัวเอง และคนใกล้ชิดดูเสียหน่อยว่า ปัญหาต่างๆ ทีค่ า้ งคาและยังแก้ไม่ได้เสียที มาจากความ พยายามที่ยังรอวันประสบผลสำ�เร็จ หรือ แท้จริงแล้วมาจากการใช้ความคิดบวกขับ กล่อมตัวเองเพียงอย่างเดียว เมือ่ ชีวติ ยืน่ มะนาวมาให้คณ ุ ภาษิต ฝรั่งไม่เคยบอกว่า จงคิดถึงนํ้ามะนาว แต่จง ‘ทำ�’ นํ้ามะนาว

2012

M a y

49


Beauty BE A UTY

EU

OT I T E M P H S

H

S

ELLNES

&W A E

BRIGHTFULLY BLUE แค่เปลี่ยนสีอารมณ์ก็เปลี่ยน ถ้ายังอยากกรีด อายไลเนอร์ แต่ต้องการลดทอนความเข้มข้น ของลุคสาวตาคม ลองเปลี่ยนจากสีด�ำ มาเป็น โทนสีสว่าง ที่จะยังคงความเด่นให้ดวงตา แต่ จะทำ�ให้คณ ุ ดูผอ่ นคลายและจับต้องได้มากขึน้

Chanel Haute Couture

M.A.C Eye Kohl สี Hyacinth (750 บาท)

M.A.C Pro Paletee Eye Shadow X2 สี Dynamic Duo 2 และ 3 (ตลับละ 1,700 บาท) 50

M a y

2012

Pupa Hot Tropical Eye Shadow สี Paradise Island Turquoise (850 บาท)

Pupa Automatic Long Lasting Eyeliner สี Caribbean Water Marine (750 บาท) Pupa Hot Tropic Water Fall Gloss สี Red Coral Reef (790 บาท)

M.A.C Lipstick สี Lady Danger (800 บาท)

ที่โชว์ของ Chanel Haute Couture ปีเตอร์ ฟิลิปส์ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ ของชาเนลเมคอัพ สร้างสรรค์ดวงตา สี ฟ้ า ที่ ช่ ว ยให้ ต าดู ชั ด และให้ ค วาม รู้สึกอ่อนหวานมากขึ้น แล้วเพิ่มมิติ ของความหรูหราด้วยการรวบผมตํ่า ขณะที่โชว์ของ Louise Gray ก็แต่งตา ด้วยสีฟา้ เหมือนกัน แต่เลือกใช้โทนสี สดกว่าชาเนล เมือ่ จับคูก่ บั ผมดัดลอน ก็ดูน่ารักไปอีกแบบ

Gray Louise

Taylor Swift

เพราะความกล้าทีจ่ ะลองและไม่ตดิ กับอะไรเดิมๆ ทำ�ให้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ เรียกเสียงว้าวจากคนรอบข้างได้เสมอ เมือ่ ออกงานสำ�คัญ โดยเฉพาะในลุคนีท้ ที่ �ำ ให้เธอดูเป็น สาวเต็มตัว กับเปลือกตาสีฟ้าที่เพิ่มลูกเล่นอายไลเนอร์ และขนตาเด้งๆ กับผิวเนียนใสกริบ แล้วปิดท้ายด้วย ริมฝีปากสีแดงสด ไหนใครกันที่บอกว่าตาจัดเต็มแล้ว ปากจะเข้มไม่ได้ ดูเทย์เลอร์เสียก่อน เพราะเธอทำ�ให้ สีฟ้ากับสีแดงเป็นคู่สีที่เวิร์กจริงๆ

K

เบื่อไหมกับการกรีดตาดำ �เหมือนเพื่อน สาวคนข้างๆ รวมถึงเป็นแฝดกับผูห้ ญิงอีก ค่อนเมือง ในวันที่รู้สึกอยากแตกต่างกับ ลุคใหม่ๆ ลองเติมความสดใสให้การแต่ง ตามากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนโทนสีและปรับ สไตล์การเมคอัพ แค่นี้ก็จะช่วยครีเอตลุค ใหม่ที่ไม่จำ�เจ ที่จะทำ�ให้ดูสวยแปลกตา และรู้สึกเฟรชมากขึ้น

M

Chanel Haute Couture

S

H LT

MAKEUP SKINCARE HEALTH & WELLNESS

&WELLNES

EYES TELL ALL

H TH AL

THE

เรื่อง >> Bee

S

A

A

P H OT I T E M

E

M

U KE


B EA U T Y

Chanel

nberg n Furste Diane Vo

Estée Lauder Pure Color Blush สี Pink Kiss (1,500 บาท)

Dian Kruger

GLAMOROUSLY SWEET สวยหวานอย่ า งมี ชั้ น เชิ ง และดู ห รู ห รา ในคราวเดียวได้ ด้วยการเลือกอายแชโดว์ เฉดสีพาสเทล หรือเฉดสีธรรมชาติ ที่มี ส่วนผสมของอณูมุกที่ให้ประกายเพียง เล็ ก น้ อ ย จะช่ วยทำ� ให้ลุคโดยรวมของ ใบหน้าดูกระจ่างขึ้น

ได้แรงบันดาลใจมาจากเงือกน้อยใน ท้องทะเล เมคอัพลุคของ Chanel จึง หวานชวนฝัน ด้วยอายแชโดว์เมทัลลิก ประกายวาว และการกรีดอายไลเนอร์ เส้นบาง อย่าลืมดัดขนตาให้งอนก่อน จะปัดมาสคาร่า เพือ่ เสริมให้ดอู อ่ นหวาน มากขึ้น ทีโ่ ชว์ของ Diane Von Furstenberg นางแบบสวยหวานเป็นธรรมชาติด้วย อายแชโดว์เฉดสีนํ้าตาลที่ไล้บางเบา มากที่ สุ ด และปั ด มาสคาร่ า เฉพาะ ขนตาบนให้เรียงเส้นสวย โดยไม่ลืม ให้ความสำ�คัญกับการแต่งคิ้วให้เนี้ยบ เพื่อสร้างกรอบของใบหน้าให้ชัดเจน

ตามปกติ ไดแอน ครูเกอร์ ก็เป็นต้นฉบับของ ความสวยหวานอยู่แล้ว และเมื่อมาในลุค ออกงานแบบเรียบๆ กับเมคอัพโทนชมพู นํ้ า ตาลสุ ด ประณี ต ทั้ ง เรี ย วคิ้ ว เนี้ ย บเป็ น ระเบียบ ขนตาเด้ง แก้มระเรื่อ และปาก สีชมพูออ่ นบาง ก็ยงิ่ ทำ�ให้เธอดูสวยและแพง มากขึ้น

Chanel Soliel Tan de Chanel สี Sable Rose (2,020 บาท)

CLASSIC WITH A TWIST

Chanel Ombre Contraste Duo สี Sable-Emouvant (1,730 บาท)

Olivia Wilde

M.A.C Fluidline สี Blacktrack (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

(850 บาท

สาวๆ ที่รันเวย์ของ Jeremy Scott สวยน่ารักได้อีกกับดวงตา แบบยุค 60s กับการเขียนอายไลเนอร์เส้นหนาตวัดปลายทั้ง ขอบตาบนและล่าง แล้วติดขนตาปลอมเป็นแพ แล้วยังเติม กระปลอมบนใบหน้าให้ลุคดูอ่อนเยาว์แบบเด็กสาว แต่ใน ชีวิตจริงจะเติมกระก็คงจะดูเยอะไปหน่อย แค่ไล้แก้มด้วย บลัชเชอร์สีชมพูบางๆ ก็พอ ถ้าอยากดูเป็นสาวเท่ ทฤษฎีน้อยคือมากยังคงใช้ได้อยู่ ดูอย่างทีโ่ ชว์ของ Holly Fulton ทีใ่ ช้อายไลเนอร์สดี ำ�แบบดินสอ เขียนขอบตาด้านในเท่านัน้ แล้วไล้อายแชโดว์สเี ทาเข้ม ก่อน จะปัดมาสคาร่าหลายๆ ครั้งให้ดวงตาดูเด่นขึ้น ส่วนอื่นๆ บนใบหน้าแทบจะไม่แตะเลย แค่เตรียมผิวให้สวย และทา ลิปสติกสีนู้ด ก็แมตช์กับชุดคัตติ้งเรียบลายเก๋ๆ ของแบรนด์ ได้เป๊ะมาก

)

แม้ เราจะมีทั้งเมคอัพ ลุคสวยหวานและสวยสดใส ไว้เป็นทางเลือก แต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าสบายใจกับ การแต่งตาโทนสีเข้มมากกว่า ก็ไม่ว่ากัน เพียงแต่ แนะนำ�ว่าให้ใส่ลูกเล่นเข้าไปอีกนิดหน่อย เพื่อให้ตา ดำ�คมเข้มของคุณสวยเด่นกว่าใคร

tra Black

lton Holly Fu

Benefit Chacha Tint (1,480 บาท)

สโมกกีอ้ ายส์บางเบา ทำ�ให้ลคุ เรียบๆ ของโอลิเวีย ไวลด์ ดูมดี เี ทลขึน้ มาทันที ถือ เป็นลุคคลาสสิกตลอดกาลที่แต่งเมื่อไรก็ ช่วยชีวติ ได้เมือ่ นัน้ และถ้าอยากดูเก๋ขนึ้ อีก นิด แทนทีจ่ ะใช้สดี ำ�สนิทไล้เปลือกตา ลอง ใช้เป็นโทนสีเข้มอื่นๆ ดูบ้าง เช่น นํ้าเงิน ดำ� ม่วงดำ� เขียวหม่น หรือนํ้าตาลเทา

2012

mp Masc ara สี Ex

Chanel Le Crayon Yeux สี Brun Intense (880 บาท)

Jeremy Scott

M.A.C Eye Kohl สี Smolder (750 บาท)

Lancôme Ombre Absolue Palette (สอบถามราคาที่ เคาน์เตอร์)

Pupa Va

Benefit Boeing (960 บาท)

M.A.C Lipstick สี Angel (800 บาท)

Chanel Rouge Coco Shine สี Sirocco (1,250 บาท)

M a y

51


BE A UTY

A

K

EU

OT I T E M P H S

H

S

ELLNES

&W A

M

H LT

MAKEUP SKINCARE HEALTH & WELLNESS

S

E

เป็ น เดื อ นที่ นํ้ า หอมใหม่ จ ากหลาย แบรนด์ ดังพาเหรดออกมาโชว์ตวั กัน มากมาย ทำ�เอาตาลายเลือกลองกัน ไม่ถกู Q มีนาํ้ หอมหลากกลิน่ สำ�หรับ หญิ ง สาวหลากสไตล์ ม าแนะนำ� ขวดไหนต้องตาโดนใจ ตามไปสอย มาลองโลด…

H

&WELLNES

HOTTER THAN SUMMER

S

TH AL

เรื่อง >> Cheers

A

P H OT I T E M

E

Q’s VANITY

M

U KE

chloé

L’ eau de chloé

50 มล. 3,550 บาท 100 มล. 4,400 บาท

นิ ย ามความหอมสุ ด คลาสสิ ก ตอนใหม่ ข องโคลเอ้ ช่ ว ยเปิ ด โลกอั น แสนสดใสให้ กั บ สาวๆ ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกุหลาบ และซิ ต รั ส ให้ ค วามรู้ สึ ก สบาย บางเบา เป็นธรรมชาติ

Yves Saint Laurent SAHARIENNE

50 มล. 2,200 บาท, 75 มล. 2,500 บาท 125 มล. 3,200 บาท มนต์เสน่ห์ของการผสมผสานความต่างให้ลงตัว เกิดเป็นกลิ่นหอมหวานเย็นชื่นใจ แต่แฝงไว้ด้วย ความเร่าร้อนจากส่วนผสมแปลกใหม่อย่างขิงและ เมล็ดพริกไทยสีชมพู ผลึกเกลือและแอมเบอร์วู้ด ช่วยสื่อความร้อนแรงได้สมชื่อซาฮาร่า

Jo Malone

Plum Blossom Collection

30 มล. 2,400 บาท, 100 มล. 4,250 บาท กลิ่นหอมแนวฟรุตตี้จากผลและดอกพลัม อ่อนโยนบางเบาด้วย กลิ่นสะอาดๆ จากไวต์มัสก์และแซนเดิลวู้ด ที่จะสเปรย์เดี่ยวๆ หรือ เพิ่มความสนุกด้วยการผสมผสานตามคอนเซ็ปต์ไปกับ Nectarine Blossom & Honey ที่ให้กลิ่นหวานละมุนจากผลไม้และนํ้าผึ้ง ก็ หอมไปอีกแบบ

Sweet Delicious Collection

50 มล. ราคา 2,400 บาท ถู ก อกถู ก ใจสาวๆ ที่ ช อบทาน ของหวานแน่ๆ สำ�หรับนํ้าหอม คอลเล็ ก ชั่ น นี้ ที่ นำ�เสนอผ่ า น กลิ่นหอมของขนม 3 ชนิด ไม่ ว่าจะเป็น Tart Key Lime กลิ่น พายมะนาวแสนสดชื่ น หรื อ กลิ่นหอมหวานครีมดอกไม้ของ Pink Macaron ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย กลิน่ แนวซิตรัสทีม่ ากับ Creamy Meringue สื่อความมีชีวิตชีวา ผ่านครีมเลม่อน มะกรูด และ เครปซูเซตแสนอร่อย M a y

Sheer BEAUTY

50 มล. 3,250 บาท 100 มล. 3,950 บาท

ดึ ง ความสดใสในตั ว ด้ ว ยกลิ่ น พี ช เบลิ นี่ และพิ ง ก์ ลิ ล ลี่ ห วาน บริ สุ ท ธิ์ ผสานกั บ กลิ่ น ดอกไม้ มัสก์ และครีมมี่วู้ด ความหอม นี้บรรจุมากับดีไซน์โค้งเว้า และ กล่องสีบลัชเหลือบมุก ที่ได้รับ แรงบันดาลใจจากผิวพรรณอัน งดงาม เปล่งปลั่งของผู้หญิง

Biotherm

DKNY

52

Calvin Klein

2012

EAU OCEANE

100 มล. ราคา 1,700 บาท ครึกครื้น รื่นเริงไปกับความหอม สดชื่น พร้อมคืนความชุ่มฉํ่าให้ผิว ด้วยบอดี้มิสต์กลิ่นเฟรช อะควาติกฟลอรัล ที่มีส่วนผสมจากนํ้า ใต้ทะเลลึกอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ที่ดีต่อผิว ผสานคุณค่าไอออนลบ ที่เชื่อว่าจะมอบความรู้สึกสุขกาย สบายใจ เหมือนยามได้สดู อากาศ บริสุทธิ์ริมทะเล


B EA U T Y

TESTED & TRIED จุดด่างดำ�และรอยหมองคลํ้าเป็นหนึ่งในปัญหาผิวโลก แตกของผูห้ ญิง นอกจากการป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้ซันสกรีนเป็นประจำ�ทุกวันแล้ว ผลิตภัณฑ์ บำ�รุงเข้มข้นเพื่อช่วยลดเลือนจุดด่างดำ� ยังเป็นอุปกรณ์ เสริ ม ที่ ดี ใ นการช่ ว ยบรรเทาปั ญ หา ทำ � ให้ ผิ ว หน้ า ดู กระจ่าง สีผิวสมํ่าเสมอ เรียกความมั่นใจคืนกลับมาให้ สาวๆ ได้อีกครั้ง Clinique Even Beter Clinical Dark Spot Corrector

(2,600 บาท) เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมเร็วค่ะ ตอน แรกรู้สึกเหมือนจะมันแต่ก็ไม่ นะ ลองใช้ได้ไม่นานก็รสู้ กึ ว่าผิว ดูกระจ่างใสขึน้ แต่กย็ งั มองเห็น จุดด่างดำ�อยู่บ้าง คิดว่าน่าnycantiage.com จะ ต้องใช้นานกว่านี้ถึงจะเห็นผล มากขึ้ น เคยมี เ พื่ อ นแนะนำ � เหมือนกัน เขาบอกว่าใช้แล้ว ช่วยให้รอยดำ�จางลง แล้วผิวก็ จะดูเนียนขึ้น สุธีดา ธนากรรฐ์ พนักงานบริษัท

SK-II Cellumination Essence EX

(4,900 บาท) ให้ ค วามรู้ สึ ก เหมื อ นนํ้ า นม นะ ต้องใช้เวลาในการซึมซาบ นิ ด หน่ อ ย อาจจะเป็ น เพราะ เป็นเซรั่มเข้มข้น แต่ก็ไม่รู้สึก มันหรือเหนอะหนะ สังเกตว่า ผิวดูใสขึ้น ใช้ทั้งตอนเช้าและ ก่อนนอน เวลาใช้ตอนเช้าจะ รู้สึกว่าผิวนุ่มเนียนขึ้นทำ�ให้ลง รองพื้นง่ายกว่าเดิม ซึ่งก็ไม่รู้ว่า คิดไปเองหรือเปล่า (หัวเราะ) ณวรรษ จันทร์ด�ำ ริกุล เภสัชกร

ค่าบริการ Magneto by Gelish ครั้งละ 700 บาท รายละเอียดเพิม่ เติม takecarebeauty.com

ART ON YOUR NAILS

MAGNETO BY GELISH เติมชีวติ ชีวาให้ชวี ติ ประจำ�วัน ด้วยการแต่ง เล็บสีสันสดใสที่มีลูกเล่นอยู่ที่ลายริ้ว จากการ สร้างสรรค์ของ Magneto by Gelish ยาทาเล็บ รุน่ ใหม่ทมี่ สี ว่ นผสมของอณูเม็ดโลหะ โดยใช้ฝา ขวดแม่เหล็กของยาทาเล็บตกแต่งให้เกิดลายริว้ บนเรียวเล็บในรูปแบบต่างๆ ตามชอบ นอกจาก จะได้ลายสวยถูกใจแล้ว หลังจากทาสีเล็บเสร็จ ยั ง ไม่ ต้ อ งเสี ย เวลารอนาน เพราะอบแห้ ง ได้ ภายในไม่กนี่ าทีดว้ ยเครือ่ งอบ LED รวมทัง้ สีสนั บนเล็บยังติดทนยาวนานกว่า 20 วันเลยทีเดียว สนใจอยากได้เล็บสวยลวดลายไม่ซํ้าใคร และติดทนนาน ลองควงเพือ่ นสาวคนสนิทไปรับ บริการได้ที่ Take Care Beauty Salon & Spa ทุกสาขา

MY CHOICE

(3,000 บาท) อย่างแรกเลยคือชอบกลิ่นมาก หอมอ่อนๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย เ นื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ นุ่ ม เ นี ย น ซึมเร็วนะคะ เพียงไม่นานก็ใช้ มอยส์เจอร์ต่อได้เลย หลังจาก ใช้ก็รู้สึกว่าผิวดูเนียนขึ้น พวก รอยดำ�ก็เหมือนจะจางลง แต่ เพิ่งจะใช้ได้ไม่นาน คิดว่าถ้าใช้ ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งและนานกว่า นี้ น่าจะเห็นผลดีขึ้น วิณุรา เทพวาริน เภสัชกร

NYC NEW YORK CLINIC

นอกจากจะดูแลภายนอกด้วยสกินแคร์ที่เหมาะ กับตัวเองแล้ว บางครั้งที่ต้องการความสวยแบบเร่ง ด่วน การพบแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยปัจจุบนั มีตวั เลือกคุณภาพดีๆ ให้สาวๆ ได้เอ็นจอย เลือกสรรอย่างมากมาย เอ็ น วาย ซี นิ ว ยอร์ ก คลิ นิ ก ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ใน ตัวเลือกที่มีเสียงตอบรับที่ดี ค่าที่สามารถตอบโจทย์ ความงามของผู้หญิงได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด ด้วยทรีตเม้นต์หลากชนิด เพือ่ การแก้ปญ ั หาความงาม ที่แตกต่างกัน อาทิ การบำ�รุงด้วยการฉีดและบริโภค วิตามิน การร้อยไหมปรับรูปหน้า รวมไปถึงการใช้ เลเซอร์ ฟิลเลอร์ หรือโบท็อกซ์ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ที่นี่ยังมีบริการอื่นๆ อีก มากมาย เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจของสาวๆ ให้กลับ มาภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับรองว่าไป เยือนเมื่อไรก็แฮปปี้ เพราะช่วยให้สวยได้อย่างใจ ใน บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ NYC New York Clinic ซอยทองหล่อ 11 โทร.086-340-4992 หรือ nycantiage.com

Dr.Andrew Weil for Origins MegaBright Skin illuminating Serum

HOUSE OF BEAUTY

รฐา โพธิ์งาม นักร้อง/นักแสดง

Kate Eyebrow Pencil Anastasia Brow Powder Duo หญิงเป็นคนที่ไม่เขียนคิ้วไม่ได้เลยค่ะ จริงๆ เราเป็น คนมีคิ้วอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าไม่วาดคิ้วก่อนออกจากบ้าน จะขาดความมัน่ ใจทันที เวลาเขียนคิว้ จะมีสองขัน้ ตอน ตอนแรกจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Kate ก่อน แล้วจะ ต่อด้วย Brow Powder ของ Anastasia จะใช้สองอย่างนี้ คู่กันตลอด

LET’S GO FOR A WALK

หลายๆ คนบ่นทุกครัง้ ทีไ่ ด้ทจี่ อดรถไกลๆ และเมินบันได ไปใช้บริการลิฟต์และบันไดเลื่อนเสมอๆ ทั้งที่นั่นคือ โอกาสทองที่จะได้ออกกำ�ลังกาย โดยเฉพาะคนที่งานยุ่ง จนแทบไม่มีเวลา ก็ยิ่งควรจะ ‘เดิน’ ทุกครั้งที่สบโอกาส เพราะนอกจากจะทำ�ได้งา่ ยแล้ว ยังให้ผลลัพธ์ตอ่ การดูแล รูปร่างให้สมส่วนด้วย แต่ไม่ใช่วา่ เริม่ ต้นแล้วจะเห็นผลทันที ถ้าจะเริม่ สังเกตเห็นผลลัพธ์อย่างน้อยก็ตอ้ ง 6 สัปดาห์ขนึ้ ไป นัน่ หมายความว่าต้องเดินสมํา่ เสมอคือวันเว้นวัน โดย เริ่มต้นการเดินที่ 20 นาที ก่อนที่จะค่อยๆ ขยายเวลาขึ้น ไปเรือ่ ยๆ จนได้เวลาเดินประมาณ 50 นาทีถงึ หนึง่ ชัว่ โมง และต้องมีจังหวะการเดินที่เร็ว สมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง ถ้าจัดเวลาเดินได้ตามนี้ นอกจากจะทำ�ให้รูปร่างดูดีขึ้น แล้ว ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เหนื่อยช้าลง รวมทั้ง ช่วยเสริมให้การทำ�งานของระบบหายใจดีขึ้นด้วย 2012

M a y

53


SH OPPING

ผ้าพันคอพิมพ์ลาย ปะการัง 1,950 บาท จาก Senada

ต่างหูรูปม้านํ้าและ ปลาดาว 690 บาท จาก Zara เดรสผ้าชีฟองสลับสี 6,900 บาท จาก Nine West

OCEAN TERMINAL

แจ๊กเก็ตพิมพ์ลาย สอบถามราคาได้ที่ ร้าน TopShop

รองเท้าส้นสูง หนังกลับ 2,990 บาท จาก Zara

เรื่องและสไตล์ >> ปิติพงษ์ พงษ์ดำ�

สร้อยข้อมือสมอเรือ สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Kate Spade กางเกงขาสั้นผ้า ลินินตกแต่งขอบ สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Kloset

กระเป๋าหนังแก้วรูปเรือ สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Kate Spade

รองเท้าหนังฉลุลาย 3,450 บาท จาก Stella Luna 54

M a y

2012

กระเป๋าพลาสติกใส สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Furla

Versace

กระเป๋าคลัตช์พิมพ์ลาย 34,500 บาท จาก Jimmy Choo

Holly Fulton 1

stella mccartney

กระเป๋าหนังปลากระเบน สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Kate Spade

เรื่องราวของมหาสมุทร ไม่ว่าจะเป็นโทนสี ของนํา้ ทะเล เกลียวคลืน่ รวมไปถึงสัตว์นาํ้ น้อยใหญ่ ล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการ ออกแบบให้กบั โลกแฟชัน่ ประจำ�ซีซนั่ นี้ ทัง้ เดรสพิมพ์ลาย ไปจนถึงกระเป๋า รองเท้า เพื่อให้คุณได้เปลี่ยนทุกลุคสวยให้กลาย เป็ น เงื อ กสาวแห่ ง ท้ อ งทะเลในซั ม เมอร์ ล่าสุดได้อย่างลงตัว Jimmy Choo ชั้น M สยามพารากอน, Kate Spade ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์, Furla ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์, Kloset ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์, Nine West ชั้น M สยามพารากอน, Steve Madden ชั้น M สยามพารากอน, Stella Luna ชั้น M สยาม พารากอน, Mango Tough ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 ดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์

รองเท้าส้นเชือก สาน 4,900 บาท จาก Steve Madden


S HOPPI N G

กระเป๋าเมทัลลิก รูปปีก สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Lollipops

นาฬิกาตัวเรือนและ สายสีเงิน สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Glam Rock

SHINNING RADIANCE

กระเป๋าสะพาย ตกแต่งหนัง เมทัลลิก สอบถาม ราคาได้ที่ ร้าน Lollipops

เดรสผ้าโปร่ง ปักเลื่อม สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Milin

รองเท้าเมทัลลิก 2,950 บาท จาก Stella Luna

ต่างหูเงินรูปไพ่ 2,390 บาท จาก Trimode เสื้อกล้ามผ้าเมทัลลิก สอบถามราคาได้ที่ร้าน Topshop

Peter Som

กระโปรงผ้าเมทัลลิก 1,790 บาท จาก Mango

Paco Rabanne

Corrie Nielsen

พวงกุญแจ เมทัลลิกรูปปาก สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Dvf

ซัมเมอร์นี้บรรดาดีไซเนอร์จากทุกรันเวย์ ต่างพร้อมใจกันเปลี่ยนลุคสาวๆ ด้วยวัสดุ แวววาว ไม่วา่ จะเป็นหนังเมทัลลิกหลากเฉด ไปจนถึงแผ่นเลื่อมสวยๆ ที่นำ�มาเติมแต้ม ลงบนแจ๊กเก็ตตัวเก่ง ไปจนถึงแอ๊กเซสซอรี่ กระเป๋า และรองเท้า ซึ่งจะเปลี่ยนให้คุณได้ ส่องประกายแสงในเดือนแห่งหน้าร้อนให้ โดดเด่นกว่าใครๆ อย่างแน่นอน

กระเป๋าเงินเลื่อม 1,990 บาท จาก Zara

Givenchy ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอราวัณ, Glam Rock ชั้น M สยามพารากอน, Mango ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 ดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์, Trimode ชั้น M สยามพารากอน, Milin ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์, TopShop ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์, Zara ชั้น 1 สยามพารากอน, Senada ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์, Lollipops ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ� และ facebook.com/LollipopsThailand

กระเป๋าหนังเมทัลลิกสีทอง สอบถามราคาได้ที่ร้าน Givenchy

รองเท้าเมทัลลิกตกแต่งโบ 2,950 บาท จาก Stella Luna

ปกคอปักเลื่อม 1,190 บาท จาก Zara

2012

M a y

55


K I N CA R E T S

M T

T

EN

EN

ST

YL

E SMART T R

EA

ผมเห็นด้วยสุดตัวกับคำ�พูดที่ว่า “รองเท้าสวยมัก ใส่ไม่สบาย” (หลังจากเจอฤทธิ์ปราด้าคู่สุดฮิต ไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว) แต่มาหนนี้คิดว่าคงต้อง เปลี่ยนความคิดตัวเองซะใหม่ เพราะเมื่อแบรนด์ รองเท้าทีร่ กั คนใส่เหลือเกินอย่าง Camper นึกสนุก เกิดจับมือกับดีไซเนอร์สุดลํ้าแห่ง Antwerp อย่าง Bernhard Willhelm เชื่อได้ว่าคู่หูคู่ใหม่นี้เขาคง เอาความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญ ทั้งหมดที่มี ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ไลน์ camper to & ether bernhard willhelm ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ยังใส่สบายไม่น้อยหน้าไลน์อื่นๆ ของแบรนด์ อย่ า งแน่ น อน เพราะให้ ส วยยั ง ไง แต่ เ ราซื้ อ รองเท้าก็เพราะอยากใส่เดิน (โชว์) ไม่ใช่วางไว้ บนหิ้ง...จริงมั้ย

2012

STYLE SKINCARE TREATMENT SCENT

N CA R E S C

HAPPY FEET

M a y

TM

SKI

BAG

กระเป๋าใบ Must Have ของซัมเมอร์นี้ไม่ได้ส่ง ตรงมาจากซูเปอร์แบรนด์ไหนๆ แต่เป็น Collaboration ร่วมกันระหว่าง Club Monaco แบรนด์ปารีสสุดฮิป และ Tommy Ton บล็อกเกอร์ชื่อดังที่วันนี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จักอีกต่อไป คอลเล็กชั่นโปรเจ็กต์ความร่วมมือนี้ ถูกขนานนามว่า ‘Tommy Ton x Club Monaco’ ซึ่ง เพิ่งเปิดตัวที่นิวยอร์กไปไม่นาน แต่ส่วนตัวผมเห็นมา นานกว่านั้น ไม่ใช่จากที่ไหน ก็บล็อกสุดฮิต Jak & Jil ของตัวช่างภาพ / ดีไซเนอร์คนนี้นี่เอง ไม่แน่ใจว่าจัด ฉากให้คนสนิทถือใส่ แล้วแอบสแนปมารึเปล่า แต่ ถึงยังไงผมว่าในเรื่องดีไซน์เขาสอบผ่านด้วยคะแนน เกรดดีทเี ดียว กับกระเป๋าทรงคลาสสิกทัง้ แบบกระเป๋า เอกสาร (มีสายสะพาย) กระเป๋าเป้ ผ้าแคนวาสสี นํ้าเงินกรมท่า ทริมขอบหนัง และสายหนังสีดำ� มี ฮาร์ดแวร์สีเงินวาวทรงสี่เหลี่ยมประดับพองาม มันดู เท่ มีสไตล์ และไม่เอะอะ แตกต่างจากสิ่งที่ตัวเขาเอง ชอบถ่ายอย่างสิ้นเชิง แหม…ชักอยากได้ขึ้นมาซักใบ แล้วสิ

56

SMART TRE A

NT

It

เรื่อง >> โรมัน ฮาเซกาว่า

T

E YL

E

S

Q+M EN’ S


Q+ M EN ’ S

What Men

Want? รู้มั้ยครับว่าทำ�ไมใครที่เคยลองใช้โปรดักส์ของ Marks & Spencer แล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนใจ ผม ขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาให้คุณฟังกัน ดีกว่า ชิ้นแรกเป็น Ultimate Non-Iron Shirt ผ้า คอตตอน 100% เนื้อนิ่มระบายอากาศได้ดี แค่นี้ คุณอาจเถียงว่าใครๆ เค้าก็มีกัน ดังนั้นผมขอเสริม ว่ารุ่นนี้เขาใช้เทคโนโลยีพิเศษเคลือบเนื้อผ้า ทำ�ให้ เมือ่ ซักตากแห้งแล้วรอยยับจะหายไปอย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย ต่อด้วย Stromwear™Jeans ซึง่ ใช้เทคโนโลยี พิเศษเคลือบเนื้อผ้า ทำ�ให้กางเกงยีนสามารถป้องกัน นาํ้ หรือของเหลวอืน่ ๆ ได้ เมือ่ หยดใส่สามารถปัดออก ได้โดยไม่ทงิ้ คราบ มาถึงสุดท้าย Cool & Fresh Underwear ประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้เนื้อผ้า สามารถดูดซับความชืน้ จากผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้รู้สึกแห้งสบาย พร้อมทั้งช่วยยับยั้งการเจริญ เติบโตของแบคทีเรีย มีให้เลือก 2 เนือ้ ผ้า ได้แก่ cotton 100% และ cotton 95% ผสม elastane 5% ชิ้นหลัง นี่เพื่อเพิ่มความกระชับขึ้นอีกระดับครับ

OPENING

CEREMONY

Lens Man ไม่ต้องเรเฟอร์อะไรกันมากมาย เพราะนัก เล่นกล้องทุกคนก็คงรู้จักชื่อของ LEICA กันเป็น อย่างดี ฉะนั้นเข้าเรื่องด้วยคุณสมบัติของกล้อง ตัวใหม่นี้เลยดีกว่า LEICA X1 นี้เขาเคลมว่าเป็น กล้องสายพันธุใ์ หม่ สูงสมรรถนะสำ�หรับการถ่าย ภาพขั้นสูง ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์รับภาพขนาด ใหญ่พิเศษ CMOS ขนาด APS-C เหมือนกับที่ ใช้ในกล้อง DSLR ซึ่งเป็นกล้องกึ่งโปร ทำ�ให้ คุณภาพของภาพที่ได้แทบจะไม่แตกต่าง นอก จากนี้เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 12.2 เมกะพิกเซล ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แต่ละพิกเซลมีพื้นที่ รับภาพขนาดใหญ่ และได้รับแสงมากขึ้น จึง สามารถรับประกันได้ว่าจะมีจุดที่เกิดขึ้นในภาพ หรือ Noise ในระดับตํ่า โครงสร้างที่แข็งแรง จากโลหะทั้ ง หมด อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส่ ว นประกอบ หนังคุณภาพสูง X1 จึงเป็นกล้องไลก้าที่แสดง ความเป็นไลก้าอย่างแท้จริง

BOARD BAN ผมคิดมาตลอดว่า Board Shorts เป็นไอเทมฆ่าตัวตาย และไม่เหมาะกับการมิกซ์แอนด์แมตช์คู่กับอะไรทั้งสิ้น ถ้าหุ่นคุณไม่ดี ไม่เป๊ะ ใส่ยังไงก็ไม่มีทางหล่อ ไม่มีทาง รอดครับ เพิง่ มาเปลีย่ นใจก็ตอนได้เห็น Spring / Summer 2012 คอลเล็กชั่นของ Nautica ที่เขาหยิบเอาไอ้เจ้า กางเกงบอร์ด หรือกางเกงนักเซิรฟ์ มาจับคูก่ บั ชิน้ คลาสสิก อย่างเชิ้ตและเนกไท สูท เสื้อฮู้ด รองเท้า Boat Shoes ได้อย่างเท่ เนียน ดูแล้วไม่เว่อร์ แมตช์ใส่ตามได้จริง จะ ไปพักผ่อน สัมมนาชายทะเล หรือดินเนอร์หรูแบบไม่ เป็นทางการ ลองมิกซ์แมตช์ตามเค้าได้ มีแต่คนชอบ มี แต่คนชมครับ ยิ่งถ้าคุณได้ร่างเป๊ะอย่างในรูปด้วยแล้ว ยิ่งไม่ต้องคิดมากใหญ่ เพราะใส่อะไรก็หล่อครับ

ปฏิบัติการรีแบรนด์ดิ้ง Kenzo แบรนด์ หรู ที่ เ คยแซบซ่ า เมื่ อ ต้ น ยุ ค เซเวนตี้ ส์ ข อง คู่ หู ดี ไ ซเนอร์ สุ ด คู ล Humberto Leon และ Carol Lim เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดย คอลเล็กชั่นก่อนหน้าที่ทั้งสองจะเข้ามาดูแล นั้ น สร้ า งสรรค์ อ อกมาในแนวสตรี ต แฟชั่ น นิวยอร์กเกอร์ ด้วยภาพ AD โฆษณาสีแสบ และโลโก้ใหม่สดุ สปอร์ตี้ ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วเนือ่ ง ใดๆ กับภาพลักษณ์แบรนด์หรูโรแมนติกอย่าง Kenzo เลยแม้ แ ต่ น้อ ย จนกระทั่ ง Project ต่อมาภายใต้การกุมบังเหียนของทั้งคู่ ก็สร้าง เซอร์ไพรส์ใหญ่อกี ครัง้ ด้วยการร่วมมือกับั Vans แบรนด์รองเท้าสเก๊ตชื่อดังของแคลิฟอร์เนีย ผลิตรองเท้ารุ่นคลาสสิก Vans Era ที่มีลาย ปริ้นต์สีเจิดจ้า ซึ่งคาดว่าคู่หูตั้งใจจะให้เป็น ซิกเนเจอร์ในอนาคตของแบรนด์ ซึ่ง Limited Edition นีม้ ใี ห้เลือกทัง้ หมด 7 คูส่ ี สนนราคาต่อ คู่ 125$ วางขายที่ช็อป Kenzo และแน่นอน Opening Ceremony ราวๆ มิถุนายนที่จะถึงนี้ ถือว่าราคาดีมากนะ เมื่อคิดว่ามันเป็นรองเท้า ส่งตรงมาจากรันเวย์ของ Kenzo โดยเฉพาะ 2012

M a y

57


K I N CA R E T S

M

EN

T

T

ST

YL

E SMART T R

EA

(50 มล. 2,650 บาท / 100 มล. 3,550 บาท) เติมความมีชวี ติ ชีวาให้ชายหนุม่ ในวันทีอ่ ากาศ ร้อนอบอ้าว ด้วยกลิน่ หอมแนว woody watery aromatic ที่ช่วยสร้างความสดชื่น จากการ ผสมผสานของไวต์เปปเปอร์ เบอร์กาม็อต ไอริส โรสแมรี่ นัตเม็ก แคชเมียร์วู้ด และแพ็ตชูลี่

Kiehl's

Facial Fuel UV Guard SPF 50/PA +++ (1,300 บาท)

เนื้อบางเบา ซึมซาบเร็ว ไม่มีส่วนผสมของ นาํ้ หอม และกันนํา้ ทัง้ หมดนีค้ อื คุณสมบัตขิ อง ซันสกรีนใหม่ล่าสุดจากคีลส์ ที่สร้างสรรค์เพื่อ ตอบโจทย์ของหนุ่มๆ แบบจัดเต็ม อีกทั้งยังมี ส่วนผสมบำ�รุงผิว ได้แก่ ซิลิกาละเอียดที่ช่วย ลดความมันของผิว ทำ�ให้รูขุม ขนดู กระชั บ พร้อมกันนีย้ งั มีวติ ามินซีและวิตามินอีชว่ ยต้าน อนุมลู อิสระ ซึง่ เป็นตัวการความร่วงโรยของผิว และส่วนผสมกาเฟอีนจะช่วยให้ริ้วรอยรอบ ดวงตาดูลดเลือน

L'Oreal

Men Expert Anti-Blocked Pores Exfoliating Gel Wash (145 บาท)

Ultra Dry Antiperspirant Deodorant Stick เสริมความมั่นใจในทุกอิริยาบถของชายหนุ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบแท่ง ที่ไม่มีส่วนผสมของนํ้าหอม ด้วยสูตรที่อ่อนโยน จึงไม่ทำ�ให้ระคายเคือง และเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ เนียนบาง ทำ�ให้รสู้ กึ สบาย และไม่ทงิ้ คราบติดที่ เสื้อให้รำ�คาญใจ

Eucerin

Men Intense Anti-Age (1,620 บาท)

บำ�รุงและปกป้องผิวสามทางด้วยส่วนผสม ทรงประสิทธิภาพสามอย่าง Q10 ช่วยเติม ความมีชีวิตชีวาแก่ผิวพร้อมชะลอความ ร่วงโรย ขณะที่ Hyaluron ช่วยเติมความ ชุ่มชื่นอย่างลํ้าลึก ผิวจึงดูชุ่มชื่น สดใส และด้วย UVA protection ผิวจึงดูออ่ นเยาว์ และมีสุขภาพดีอย่างยาวนาน

Clinique

Post-Shave Soother Anti-Blemish Formula (970 บาท)

เจลล้างหน้าสูตรสำ�หรับทำ�ความสะอาดผิว มัน เพราะสามารถรักษาสมดุลของการผลิต นํา้ มันบนใบหน้า และด้วยการทำ�ความสะอาด ที่อ่อนโยนแต่ลํ้าลึกของผลิตภัณฑ์ จะทำ�ให้ รูขุมขนสะอาด ไม่อุดตัน จึงช่วยลดโอกาส การเป็นสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

M a y

Lab Series (950 บาท)

Z ZEGNA

58

EN

STYLE SKINCARE TREATMENT SCENT

N CA R E S C

แทนทีจ่ ะให้คนรูใ้ จรับหน้าทีเ่ ลือกสรรผลิตภัณฑ์ บำ�รุงให้ตลอดเวลา แนะนำ�ให้หนุ่มๆ ลองไป เดินช้อปทีเ่ คาน์เตอร์เครือ่ งสำ�อางด้วยตัวเองบ้าง เป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ ความต้องการของตัวเองจริงๆ แล้วจะรู้ว่าการ เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองด้วยตัวเองเป็นเรื่อง สนุกดีทีเดียว

TM

SKI

เรื่อง >> Bee

SMART TRE A

NT

Let’s Go Shopping!

T

E YL

E

GUYS

S

G R O OMING

2012

ช่วยเก็บกักความชุม่ ชืน่ และปลอบประโลมผิว ทีร่ ะคายเคืองจากการโกนหนวดบ่อยๆ จึงช่วย ลดโอกาสการอักเสบหรือเกิดสิว รวมทั้งช่วย แก้ปัญหาเรื่องขนคุด โดยเนื้อครีมที่บางเบา จะซึมซาบเข้าบำ�รุงอย่างลํ้าลึก เพื่อเติมความ ชุ่มชื่นและช่วยให้ผิวรู้สึกสบายหลังจากการ โกนหนวด


T O H AVE & TO H O LD

Retail

T & TO H O L D

H

E AV

& TO H O

H

AV

TO H O L E & D

TO

2012

TO

M a y

เรื่อง >> ปรเมศวร์ แม็คกราทท์

Ideas and how to spend it

Retail

มาถึงแบรนด์ใหม่ที่กำ�ลังจะมาเปิดช็อป ที่เซ็นทรัล พัทยา (เป็นเซ็นทรัลสาขาที่ผมช้อบ ชอบ เพราะสโตร์บางแบรนด์ใหญ่และเพียบ กว่าที่กรุงเทพฯเสียอีก)…นามว่า ​Pedro เป็น เครื่องหนังที่น่าสนใจ ด้วยหน้าตาที่ดูประณีต บรรจง สร้างความประทับใจด้วยสไตล์เรียบหรู ที่ ง่ า ยๆ ไม่ ซั บ ซ้ อ น จั ด ว่ า เป็ น แอ๊ ก เซสซอรี่ ที่ เหมาะสมสำ�หรับสุภาพบุรุษผู้มีสไตล์ชัด และ กำ�ลังเบื่อๆ กับแบรนด์เดิมๆ กระเป๋าทรง messenger ยอดฮิตก็มาใน วัสดุหรูหราน่าสนใจ รวมถึงชิ้นคลาสสิกอย่าง กระเป๋าทรง doctor bag หรือรองเท้า Loafer ส่วนสาวๆ ก็น่าจะชอบพาเล็ตต์ของซีซั่นนี้ที่มา ในโทนสีสบายตา อย่างสีเฉดนํ้าตาลที่ดูอบอุ่น ก็ผสมผสานกับโทนสีธรรมชาติและแซมด้วย สีนํ้าเงินสด ทั้งหมดนี้มาในเท็กซ์เจอร์อันหลาก หลาย ตั้งแต่หนังแท้ หนังกลับ ไปจนถึงเนื้อผ้า ต่างๆ ส่วนรองเท้าส้นสูง และรองเท้าส้นทึบแบบ Wedge นั้นหรือก็น่าลองไปชม…อ้อ เขาจะมี ช็อปที่เซ็นทรัล พระรามเก้า ด้วยนะ 60

LD

มาดหรูรับร้อน

VE

PEDRO

T

HA

แบรนด์​ TUMI นั้นขึ้นชื่อมานานเรื่องการเป็น ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของกระเป๋า ที่ผู้ซื้อยอมลงทุน แลกมาด้วยความทนทานงานหนัก และความสวย เรียบเนี้ยบแบบผู้ใหญ่ๆ เห็นคนรอบข้างผมหลาย คนใช้กระเป๋าแมสเซนเจอร์ใบใหญ่หน่อยสำ�หรับใส่ คอมพิวเตอร์ ใส่เอกสารต่างๆ หรือจะเป็นกระเป๋า เดินทางใบย่อมๆ มีลอ้ ลาก ก็ดเู ข้าทีดที งั้ นัน้ เพราะแค่ มองจากภายนอกก็เห็นแล้วว่าวัสดุที่แบรนด์นี้เขาใช้ เป็นผ้าใบใยสังเคราะห์ ซึ่งหนาหนัก คุ้มราคาดีแท้ วันนี้ TUMI ออกคอลเล็กชั่นใหม่ในชื่อ Dror for TUMI โดยมี Dror Benshetrit ดีไซเนอร์ระดับ รางวัลเป็นผู้พัฒนาและควบคุมการผลิต ที่น่าสนใจ มากก็คือกระเป๋ารุ่น International Carry-On ซึ่งเป็น กระเป๋าแข็งแบบ hardside รุ่นแรกของเขาที่ขยาย ออกได้ เป็นงานออกแบบทีไ่ ด้ทงั้ ความอเนกประสงค์ และแสนชาญฉลาด เพราะกระเป๋าสองล้อแบบนี้ สามารถปรับเปลีย่ นได้ถงึ 4 ขนาดจากการขยายออก 2 ระดับด้วย จ่ายแพงอีกหน่อยแต่ผมว่าสวย ทน คุ้ม

& TO H O LD

TO HAVE &TO HOLD VE

O

Rugged Cool

O

HA

Investment Piece

OVERSIZED BLACK IS THE NEW BLACK ใครที่ เ ป็ น คนช่ า งสั ง เกตในเรื่ อ งสไตล์ ก็ ค งจะสะดุ ด ตากั บ นาฬิกาเรือนใหญ่แนวโอเวอร์ไซส์ ที่อยู่บนข้อมือของหนุ่มๆ หลายคน (และหนุ่มๆ เหล่านั้นก็เป็นคนเท่เสียทั้งหมดร้อย เปอร์เซ็นต์) เอกลักษณ์แบบนีก้ เ็ ห็นจะเป็นแบรนด์อนื่ ใดไปไม่ ได้นอกจาก Corum ซึ่งซิกเนเจอร์ของโฆรุ่มที่ผู้พิสมัยนาฬิกา ไฮเอนด์เขาหลงรักกัน นอกจากประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ของนาฬิการะดับหรูแล้ว ความใหญ่และกระจกโค้งโดมเห็น มาแต่ไกล ก็เป็นสิง่ ทีห่ นุม่ ทัง้ หลายหลงใหลได้ปลืม้ วันนีโ้ ฆรุม่ เขาขอแนะนำ�ซิกเนเจอร์แบบหน้าปัด 12 เหลีย่ มดัง้ เดิม แต่มา ในความดำ�ขรึมทะมึนของรุ่น Admiral’s Cup Chronograph 44 Centro Mono Pusher ขนาด 44 มิลลิเมตร เป็นไทเทเนียม รมควันสีดำ�ด้านพีวีดี เม็ดมะยมเป็นไทเทเนียม สลักทับด้วย กุญแจโฆรุ่ม แค่เห็นกุญแจโฆรุ่มมาในลุคสีดำ�ด้านนี้ ก็ชวนให้ ท่านชายผู้นิยมนาฬิกาหัวใจหวั่นไหวแล้วครับ


T O H AVE & TO H O LD

& TO H O LD

VE

T

O

T

TO HAVE &TO HOLD O

HA

& TO H O LD

H

TO

E AV

VE

& TO H O L D

HA

H

AV

TO H O L E & D

TO

Interior

M is for MOTIF

ว่าจะเขียนถึงมาตั้งนานแล้ว สำ�หรับ MOTIF ร้าน เฟอร์นิเจอร์ในดวงใจ ณ เอราวัณ …เนื่องจากเรารู้จัก กันครั้งแรกเพราะเขาเอา anglepoised lamp อันเป็น ชิ้นคลาสสิกในดวงใจมาจำ�หน่ายเป็นแห่งแรกในบางกอก วันนี้เขาแตกไลน์เป็น sister store ขึ้นมาอีกช็อปหนึ่งใน นามว่า MS หรือ Motif Studio ซึ่งช็อปนี้จะเป็นสินค้าสไตล์ โมเดิร์นพรีเมี่ยมเหมือนเดิม แต่ราคาน่ารักน่าลุ้นกว่าร้าน แม่ และถ้าถามถึงสินค้าน่ะเหรอ...เลิฟยิ่งกว่าเลิฟครับ ที่ ชอบใจก็พวกชิ้นคลาสสิกแบบเก้าอี้ Emeco หรือโคมไฟ ของ muno แถมวันนี้เขานำ�เอาแบรนด์ของ sir Terrance Conran ดีไซเนอร์ระดับตำ�นาน และ Kelly Hoppen อินทีเรีย สาวชื่อดังสุดชิกมาไว้ที่สโตร์ด้วย อันว่างานของ conran นัน้ ก็นา่ จะมีไว้ส�ำ หรับผูน้ ยิ มงานดีไซน์ ส่วน Kelly Hoppen นั้น แฟนประจำ�จะรู้ว่าเธอมาในแนวคอนเทมโพรารี่ที่เน้น เส้นสายเรียบง่ายและคู่สีที่แสนจะมีรสนิยม...ดังนั้นหาก พร้อมแล้วให้ตรงไปที่เอราวัณ ชั้นใต้ดิน เลยครับ

Palate

Kelly Hoppen

Retail

sir Terrance Conran

SUMMER DRINK ร้อนๆ อย่างนีข้ ยับตัวทำ�อะไรนิดหน่อยก็หวิ นํา้ พานให้ตอ้ งหาอะไรมา จิบข้างกาย เหมือนตอนที่กำ�ลังพิมพ์ต้นฉบับนี้ยังเหงื่อซึมๆ…จริงๆ แล้วดืม่ นาํ้ เปล่าดีทสี่ ดุ แต่ในแง่ของอารมณ์แล้วมันช่างจืดชืดเสียกระไร ผมชอบเอามะนาวเหลืองมาฝานเป็นแว่นครึ่งวงกลมเล็กๆ หยอดใน นํ้าเปล่ากับนํ้าแข็งแก้วใหญ่ ที่ว่าต้องเล็กๆ เพราะเราจะเอาแค่กลิ่น หอมๆ ถ้ามากกว่านัน้ จะเปรีย้ วแปร่งมากไป พวกนาํ้ อัดลมหรือกาแฟเย็น ทีเ่ พียบไปด้วยนํา้ ตาลและนมนัน้ ยิง่ กินยิง่ ร้อน อยากให้คณ ุ ลองเปลีย่ น มาสัง่ เป็นกาแฟดำ�เย็นเวลาเข้าร้านสตาร์บคั ส์ และต้องยํา้ บาริสต้าเขา ว่าให้เป็นกาแฟ Kenya นะครับ ถ้าเป็น americano ปกติ มันจะขมเข้ม เกินไป kenya จะมีบอดี้ไลต์ๆ อมเปรี้ยวนิดนึง สดชื่นดี อนุญาตให้ใส่ นํ้าเชื่อมบางๆ ได้ หรือถ้าคุณชอบดื่มนํ้าอัดลม ลองเปลี่ยนมาเป็น Pocari Sweat สิ หอมๆ หวานเปรี้ยวเบาๆ สดชื่นดี เขาเคลมว่ามีประจุ อิออนลบที่ทำ�ให้เลือดลมไหลเวียนดีด้วยนะเออ

62

M a y

2012

LOVE on TOP สาวๆ ในหน้าร้อนนั้นช่างน่าอิจฉา เพราะพวก เธอสามารถนุ่งสั้นเปิดล่างเปิดบนสู้กับความร้อนได้ อย่างน่ารักน่าใคร่ ดูดีไปเสียหมด หนุ่มๆ ก็คงจะไม่ ปฏิเสธใช่ไหมล่ะครับว่า สาวๆ ในชุดสายเดี่ยวบาง เบา เผยผิวนั้น ช่างทำ�ให้โลกสดใส แม้ในความเป็น จริงมันจะร้อนละลายสักเท่าใด …ผมไปแอบเห็นว่า Uniqlo เจ้าเก่านั้นเขาออกคอลเล็กชั่นรับร้อนสำ�หรับ สาวๆ มาในนาม BraTop ซึี่งเป็นเสื้อ top และ top แบบตัดต่อ ที่เพิ่มความยาวลงมาคล้ายเดรสสั้น ผสม กับการเย็บทรงของบราไว้เป็นเนือ้ เดียวกัน เขาบอกว่า สาวๆ จะต้องชื่นชอบกับความเบาสบายเนื้อสบายตัว เพราะไม่ตอ้ งใส่เสือ้ ชัน้ ในให้ร�ำ คาญ และรับรองความ มัน่ ใจว่าจะโอบอุม้ กระชับไม่ให้ตอ้ งคอยกังวลว่าจะโป๊ แหมพูดซะขนาดนี้ ผมว่าสาวๆ ต้องลองมีสกั ตัวสองตัว


T O H AVE & TO H O LD

T

T

& TO H O LD

H

TO

E AV

VE

& TO H O L D

HA

H

AV

TO H O L E & D

TO

จะไม่พูดถึง iPad3 หรือ The New iPad ก็เห็นทีจะไม่ได้ เพราะได้หยิบได้จับ ได้เล่นตัวจริงแล้วมันตื่นตาตื่นใจ จอชัด ใสคมกริบเสียจริงๆ …อย่างที่ทุกๆ คนคง จะทราบกันมาแล้วว่าเวอร์ชั่นล่าสุดนี้เขา อัพเกรดจอให้เป็น retina display ที่ความ ละเอียดแบบ 300 dpi เช่นเดียวกับไอโฟน 4s นั่นแล ส่วนคุณสมบัติและความดีงาม ของไอแพดก็ยังขนมาไว้ครบถ้วนคงเดิม ...ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอแพดเป็นของฮิต จริงๆ นะครับ แม้แต่ลกู เล็กเด็กแดงก็หนั มา อ่านนิทาน เล่นเกมส์ ABC กันบนไอแพด แล้ว (ถ้าพ่อแม่ไม่รวยจะทำ�ไงเนี่ย) แต่ข้อ เสียนิดนึงที่สัมผัสได้คือ มันหนักกว่าเดิม ครับ ใครที่ปลื้มกับการหยิบง่ายถือสะดวก และความบางของ iPad2 ก็คงต้องคิดกัน นิดนึงก่อนจะแห่ไปสอยมาใช้ และตอนนี้ App ที่เป็น HD ก็ยังมีไม่มากเช่นกันครับ

& TO H O LD

TO HAVE &TO HOLD O

VE

O

Tech

NEW RESOLUTION

HA

มดเอ็กซ์ Super 1 และแล้วมันก็มาจนได้ บอสใหญ่ในตำ�นาน หลังจาก Fuji ส่ง X100 และ X10 อันเป็นกล้อง Mirorless แนว retro มาจับตลาดกึ่งโปรได้พักใหญ่ๆ ตอนนี้ก็ได้เวลาของระดับ โปรจริ ง ๆ แล้ ว ซึ่ ง ก็ ส มดั ง ชื่ อ เสี ย งเรี ย งนามที่ ตั้ ง มาเสี ย หนักแน่นว่า X-Pro 1 และนอกจากราคาจะชนะชาวบ้าน ขาดลอยแล้ว (เริ่มที่ 7 หมื่นกว่าบาท) บอดี้ก็ชนะทุกค่าย ขาดลอยจริงๆ X-Pro 1 บิลต์มาแนวเดียวกับความคลาสสิก ตลอดกาลของ Leica ตระกูล M ผสมกับความใหญ่โตบึกบึน แบบ Hasselblad ที่ส�ำ คัญเป็น Mirorless ตัวแรกที่เปลี่ยน เลนส์ได้ด้วย (นั่นหมายความว่ามีเรื่องให้คุณเสียเงินเพิ่ม อีกเยอะ) และแม้จะเป็นแบรนด์ญปี่ นุ่ แต่มนั ก็นา่ ใช้จริงๆ นะ ครับ ผมให้คำ�เดียวเลยว่า เจ้า X-Pro 1 ตัวนี้ ‘หล่อ’ จริงๆ

Tech

64

M a y

2012

Tech

DROID WEARS

PRADA

Now Trending

ทะ ทะ ทะเล เห็นคอลเล็กชั่นใหม่ของ T.T. หรือเสื้อ ยืดของแบรนด์ไทยสุดโปรด Painkiller โดย ‘ธีรวัฒน์​ เทียรฆประสิทธิ์’ แล้วก็ อยากจะวิ่งไปรวบตึงมาทั้งสี่ลายที่ช็อป สยามเซ็นเตอร์เสียเดีย๋ วนีเ้ ลย แต่ตอนที่ เขียนต้นฉบับอยูน่ ขี้ องยังไม่วางขายน่ะสิ คอลเล็กชั่นนี้ทำ �มาได้น่ารักน่าใส่มาก เป็นแนวโปสการ์ดแบบ Kitsch รูปเหมียว ในเมืองชายทะเลสุดฮิตของบ้านเรา ทั้ง พัทยา สมุย ภูเก็ต และหัวหิน …ท่านชาย อย่ารอช้า เสื้อยืดสกรีนลายดีๆ รสนิยม ดีๆ หายากนะ ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมี ไซส์ของหญิงสาวหรือเปล่า เดี๋ยวไปเจอ กันวันแรกที่วางขายละกันนะครับ

เห็น Edward Norton กับ Daria Werbovy ถือ LG Prada รุน่ ใหม่อย่างนีก้ ร็ สู้ กึ อยากจะย้าย ค่ายมาลองใช้ Android กับเขาโดยพลัน…อัน ที่จริงเพื่อนๆ ผมหลายคนใช้ Android แล้วเขา ปลืม้ กว่า iOS ด้วยซํา้ นะครับ คงเป็นเพราะความ เป็น Open Source ของมันจึงทำ�ให้เซียนๆ เขา ชอบกันมากกว่า…สำ�หรับ LG Prada เครื่องนี้ก็ เป็นเจเนอเรชั่นที่สามของแบรนด์เนมอิตาเลียน ที่มาร่วมมือกับ LG ทำ�แฟชั่นโฟน ซึ่งขอบอกว่า ลงตัวเลย ด้วยความทีไ่ ม่ได้สวยแต่รปู อย่างเดียว (เห็นลายพิมพ์หนังเอกลักษณ์ของ Prada ด้าน หลังเคสแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าน่าถือน่าใช้) ใคร อยากได้มูลค่าเพิ่มแบบแฟชั่นนิสต้า เชิญถอย มาเลยครับอย่าลังเล


LifeStyle L I F E S TYLE

STR

EET FO

OD

S

IVITIE

AC T DS

O

U

T

DIN

E ST

REE T

FO

2012

O

M a y

ช่วงมื้อกลางวันจึงบอกเลยว่าแน่นขนัด ถึงกับต้อง ยืนรอโต๊ะก็บ่อย ด้วยเป็นแหล่งฝากท้องประจำ�ของ หนุ่มสาวออฟฟิศย่านอารีย์ นัยว่าใครเผ่นออกจาก ออฟฟิศได้เร็วกว่าชนะ ถ้าขีเ้ กียจแย่งใคร ลองหาเวลา มาชิมช่วงบ่ายๆ รับรองเพลิดเพลิน นัดเพื่อนฝูงมาด้วยกันสิคะ จะได้ช่วยกันชิมเมนู ของทานเล่นอย่างหมูกรอบจิ้มซีอิ๊ว ลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้ง นมสด ฯลฯ แม้กระทั่งคนที่ไม่กินเส้น หรือเบื่อกิน เส้น ก็ยังมีเมนูข้าวไว้รับรองในมื้อคํ่า อาทิ ทอดมัน ปลากรายไข่ต้ม หมูตุ๋นกะเพรากรอบ และหมูตุ๋น ซูเปอร์ ไม่บอกก็รวู้ า่ ต้องได้แรงบันดาลใจมาจากขาไก่ ซูเปอร์แน่ๆ แต่ความแซบเขาเป็นแนวผูด้ คี ะ่ หรือเรียก อีกอย่างว่าแซบกำ�ลังสวย

T

66

รายนามเส้นก็มมี ากมายดังทีเ่ กริน่ ไว้แต่ตน้ ส่วน นํ้าซุปนั้นมีทั้งนํ้า แห้ง และขลุกขลิก ส่วนท็อปปิ้งนี่ เป็นอะไรที่เลือกเพลินมากค่ะ มีทั้งหมูกรอบ หมูสับ หมูเด้ง กระดูกหมูอบนํ้าผึ้ง หมูอบ ฯลฯ ทางร้านเน้น หมูเป็นหลัก ใครที่ขี้เกียจมิกซ์แอนด์แมตช์ก็เปิดเมนู ไปอีกนิด เขาก็มีแบบที่จับคู่อร่อยไว้ให้แล้ว เมนูที่ดิฉันขอแนะนำ�สุดหัวใจคือ เกี้ยมอี๋หมูสับ เด้งมะนาวขลุกขลิก ตามประสาคนลิน้ อ่อนนะคะ ดิฉนั ชอบตรงที่ไม่เน้นความเผ็ดจัด ไม่ประเคนพริกถาโถม มาเป็นสิบๆ เม็ด แต่รา้ นนีใ้ ส่ใจกับรสชาติทกี่ ลมกล่อม ความสะอาด และความพิถีพิถันมากกว่า ทุกเมนูเลย มีรายละเอียดที่น่ารักน่าทานมากมาย เรื่องราคาก็สบายกระเป๋า หน้าตาร้านก็ดูดีมี ชาติตระกูล แถมฝีมือปลายจวักยังอร่อยเด็ด ร้านนี้

IES NIG H

สวรรค์สำ�หรับคนชอบกินเส้นตัวจริงเสียงจริง ไม่ว่าจะเป็นพาสต้า สปาเกตตี ฟูซิลี่ เฟตูชินี่ ก๋วยเตีย๋ วเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เกีย้ มอี๋ บะหมี่ วุน้ เส้น ฯลฯ โปรดมารายงานตัวที่ร้านนี้ให้พร้อมเพรียง เข้าซอยอารีย์มานิดเดียว ก่อนถึงอารีย์ซอย 1 คุณจะพบกับกลุม่ อาคารสีมะกอกสด มองหาป้าย ‘๑๐๐๐ เส้น’ เอาไว้ แล้วก็เดินตามทางขึ้นมาชั้น 2 จะตามกลิ่นมาก็ได้นะคะ แม้จะขายอาหารจำ�พวกเส้น แต่หน้าตาของร้าน น่ารักน่าเอ็นดู ไม่ได้บา้ นๆ เหมือนร้านก๋วยเตีย๋ วทัว่ ไป ผนังกรุกระจกทำ�ให้ร้านโปร่งสบายตา ครัวก็เปิดโล่ง ให้ลูกค้าด้อมๆ มองๆ ได้ตามสะดวก ไฮไลต์อยู่ตรง เมนูทคี่ ดิ ไว้แล้วอย่างสร้างสรรค์ เพราะเนือ่ งจากมีเส้น ให้เลือกเยอะ กรรมวิธกี ารปรุงเส้นเหล่านัน้ ก็มากมาย ลูกค้าต้องงงกันแน่ๆ เขาเลยจัดหมวดหมู่ในการสั่ง ไว้ง่ายๆ สามขั้นตอน อันดับแรกคือ เลือกเส้นที่คุณ อยากทานก่อนเลย ต่อมาเลือกนํ้าซุปหรือกรรมวิธี การปรุงนั่นเอง และอันดับสุดท้ายคือ เลือกท็อปปิ้ง แค่เลือกก็สนุกแล้ว เพราะมันหลากหลายและน่ากิน ไปเสียหมด

VIT

อิ่มจังตั้ง ๑๐๐๐ เส้น

TI

FOODS DRINKS NIGHT OUT ACTIVITIES

ร้าน ๑๐๐๐ เส้น เปิดบริการทุกวัน 10.30-21.00 น. โทร.086-066-1000

DINE

S AC

เรื่อง >> แป้งรํ่า ภาพ >> Naowapoj

D

I

NE


L I F E S TYLE

Try ThESE

Feat.

American Zesty @Siam ภาพ >> Naowapoj

D

E IN

STR

EET FO OD

S AC

IVITIE

AC T O

DS

IES N

U

T

DIN

E STREE

T

FO

BAKERY

O

การจัดพื้นที่ร้านก็สร้างความเป็นสัดส่วนได้ดี การ ออกแบบอย่างผสมผสานภายในเนือ้ ทีจ่ �ำ กัดคือเสน่ห์ แปลกประหลาดของสยามสแควร์มานานแล้ว Feat. เกิดขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนแก๊งปาร์ตี้ 5 คน บรรยากาศร้านจึงชวนให้ต้องสั่งเครื่องดื่มมีดีกรีมา แกล้มกับอาหาร แม้จะเป็นร้านเล็กๆ แต่เมนูดริ๊งก์ มีบริการค่อนข้างครบถ้วน ทั้งเบียร์ไทย เบียร์นอก ไวน์ขาว / แดง / สปาร์กกลิ้ง และค็อกเทลอเมริกันสุด คลาสสิกอย่างทอม คอลลินส์ ที่ชอบที่สุดคือเปิดถึงห้าทุ่มทุกวัน หาไม่ง่ายที่ สยามสแควร์เพราะปกติสามทุ่มก็เป็นป่าช้าแล้ว

IGH T

Feat. โทร.087-618-0706 เว็บไซต์ http://www.facebook.com/featbkk

VIT

S

FOODS DRINKS NIGHT OUT ACTIVITIES

TI

และแล้วสยามสแควร์ก็มีเบอร์เกอร์ดีๆ ให้เรา หมํ่าเสียที สำ�หรับผู้ที่มีใจให้วัฒนธรรมการกินดื่ม แบบอเมริกัน แต่เบื่ออาหารตามร้านฟาสต์ฟู้ดจะแย่ ร้านนี้จะเป็นคำ�ตอบที่ลงตัวสำ�หรับคุณ เพิ่งเปิดกัน สดๆ ร้อนๆ บนชั้นสองของอาคารช้อปปิ้งที่ชื่อ Siam Vintage ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีคนบอกว่าชีวติ นัน้ สัน้ ไม่ควรเสียเวลากับกาแฟ แย่ๆ ดิฉันขอแถมไก่ทอดห่วยๆ เข้าไปด้วยอีกอย่าง การเอาไก่ไปทอดไม่ใช่เรือ่ งยากเย็น ทำ�ไมคุณต้องทน กินเนื้อไก่สากๆ แป้งหนาๆ ที่ทอดทิ้งไว้หลายชั่วโมง แล้ว ทัศนคติต่อไก่ทอดของคุณจะดีขึ้นเมื่อมาที่ร้าน Feat. ไก่ทอดและวาฟเฟิลเป็นเมนูฮอตฮิตติดดาว ที่เราไม่อยากให้พลาด เขาเลือกซื้อไก่จากที่ไหนไม่รู้ รู้ แ ต่ ว่ า เนื้ อ ไก่ ที่ นี่ ไ ม่ ส าก ไม่ แ ห้ ง ไม่ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก เหมือนกินกระดาษปึกใหญ่ แต่มนั ให้ความรูส้ กึ ฉํา่ ชืน่ อย่างเนื้อไก่จริงๆ เชฟเขาหมักกับนมและเครื่องเทศ ไว้ก่อน มีลูกค้าสั่งค่อยเอาไปชุบแป้งทอด เสิร์ฟร้อนๆ กับวาฟเฟิลกรอบและโคลสลอว์ โรสแมรี่นิยมใช้กับเมนูเนื้อหรือปลา ร้านนี้ทำ�เก๋ เอามาคลุกทอดกับเฟรนฟรายส์เส้นบางด้วย ก็ได้ กลิ่นที่แปลกไปอีกแบบ ซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิว เสิร์ฟ กับสับปะรดย่างและเฟรนช์ฟรายส์ เหมาะกับคนชอบ แทะ คนรักเบอร์เกอร์ตอ้ งมาลองอเมริกนั ชีสเบอร์เกอร์ เนื้อบดแผ่นหนายังไม่จุใจ มีเบคอนย่างหอมๆ มาให้ อีกต่างหาก ถ้ากลัวอ้วนอย่ากิน ถ้ารักจะกินต้องไม่ กลัวค่ะ ร้านเล็กนิดเดียว แต่ดทู า่ ว่าอนาคตไกล แม้ทำ�เล จะประหลาดเพราะตั้งอยู่ตรงทางเข้าออกอาคาร แต่

ชวนตะลุยเทศกาล อาหารอิตาเลียน ณ เชียงใหม่ ไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ สองนะคะ เชียงใหม่เกือบจะ เก๋ไก๋กว่ากรุงเทพฯด้วยซํา้ เพราะมีงาน Happenning ไอเดียโดดเด่นเกิดขึ้นไม่เว้นเดือน ล่าสุดทางด้าน แวดวงอาหารก็มคี วามเคลือ่ นไหวไม่นอ้ ยหน้า ห้อง อาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริลล์ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ นำ�เสนอเมนูอาหารอิตาเลียนแบบจัดเต็ม มี ให้เลือกทั้ง A La Carte และบุฟเฟ่ต์อาหารคํ่า ดังว่ายกอิตาลีมาไว้ทน่ี ่ี ไปชิมกันได้ในวันที่ 6 8 9 และ 10 มิถุนายน เวลา 18.00-22.00 น. เป็นต้นไป ราคาบุฟเฟ่ต์ท่านละแค่ 490++ บาท เด็กอายุตํ่า กว่า 12 ปี ลด 50%

SUMMER TREATS @ Minibar Deli

องศาระดับนี้มินิบาร์เดลี่มีเมนูขนมคลายร้อนมาฝากค่ะ อะไรจะ ดีไปกว่าผลเบอร์รี่สุกและสด รสชาติหอม หวาน ละลานตาอยู่บนก้อน ช็อกโกแลตบราวนี่หนานุ่ม เรียงชั้นกับชีสเค้กสุดเข้มข้น ตัดกับวิปครีม รสราสป์เบอร์รี่ คนชอบรสออกเปรี้ยว ต้องลองซิตรัสเมอแรงพาย รับรอง เลยว่าความเปรี้ยวหวานลงตัวของส้มและมะนาวซิตรัส จะทำ�ให้คุณ สดชื่นลืมร้อน เนื้อพายเนียนสวยด้วยเมอแรงที่กรอบนอกนุ่มใน ปิดท้ายอย่างเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตเค้กกับส้มแคนดี้ มีการสับขา หลอกด้วยสีหวานสดใสของส้มแคนดี้ แต่ภายใต้นั้นคือเนื้อเค้กดาร์ก ช็อกโกแลตเข้มข้นและชุ่มฉํ่า ซ้อนอีกชั้นด้วยมูสช็อกโกแลต ทั้งหมดนี้ มีปลายกลิ่นส้มหอมอบอวลอยู่ ร้อนนี้จะสูงได้อีกกี่ดีกรีก็ช่างมัน เราต้อง หมั่นหาของอร่อยใส่ท้องไว้ แล้วชีวิตจะดีเองค่ะ 68

M a y

2012


L I F ES T Y L E

ภาพ >> ลิขสิทธิ์ The Den Gastro Bar

D

E IN

STR

EET FO O

D

S AC

S

IVITIE

AC T

T O

O

IES NIG H

DS

VIT

FOODS DRINKS NIGHT OUT ACTIVITIES

TI

T

DIN

E STRE

ET

FO

แรกทีเดียวมันเริ่มจากสนามฟุตบอลค่ะ ก่อตั้งโดยสี่ หนุ่มไฟแรง ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล, วาริท อยู่วิทยา, ธรรม์นพ ตันติมงคลสุข และธีรภัทร พัวพันธุ์ทอง พวกเขาชอบเล่น บอลกันประสาผู้ชาย แต่เล่นสนามคนอื่นไม่สะใจ สร้าง สนามเล่นเองเลยดีกว่า ทีนี้ออกกำ�ลังกายเสร็จก็เหนื่อย ร่างกายต้องการพักผ่อน เขาก็เลยสร้างร้านอาหารกึ่งบาร์ ขึ้นมาเสียด้วยเลย เพื่อให้เพื่อนฝูงได้มานั่งชิลกัน บ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านเก่า มีอายุกว่า 70 ปี และ เคยเป็นโรงเรียนสอนดนตรีมาก่อน พอมาปรับให้เป็นร้าน อาหารก็เรียบเท่ตามสไตล์หนุ่มๆ เขาละ แต่ที่ต้องชมเชย คือฝีมือแม่ครัวค่ะ รายนามอาหารก็เป็นที่คุ้นตาคุ้นปาก คนไทยดี เหมือนร้านเหล้าทีข่ ายอาหารทัว่ ไป รวมมิตรทัง้ ไทย และเทศ อาทิ พาสต้าคาโบนาร่า ข้าวผัดเนื้อเค็ม พาสต้า ปลาสลิด แต่ขอบอกว่ารสชาตินั้นกินขาดร้านอื่นๆ แม่ครัว รสมื อ ดี จั ด เต็ ม ทุ ก อย่ า งถึ ง เครื่ อ ง คนชอบปลาสลิ ด อย่าพลาด พาสต้าปลาสลิดทอดกรอบเขาทอดมากรอบทัง้ ตัว และให้เยอะหนำ�ใจ ที่สำ�คัญคือราคาไม่แพงเลย นั่งคุย ไปกินไปได้ตลอดคืน กินอิ่มแล้วกวาดตาดูเครื่องดื่มในบาร์ ก็เต็มที่ทั้งวิสกี้ วอดก้า ไวน์ และค็อกเทล ดื่มไปด้วยฟังเพลงเพราะๆ ไป ด้วย แถมยังขอเพลงได้อย่างใกล้ชิดอีกต่างหาก ถ้าคุณ อยากขึ้นไปร้องเอง อันนี้ต้องลองดูนะคะ ถ้าคุณกล้าขอ เขาคงกล้าให้ ส่วนสาวๆ ที่ชอบหนุ่มออกกำ�ลังกาย มีนักกีฬาเป็น ขวัญใจต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะจิบไปก็ดูเกมฟุตบอลใน สนามไปด้วยเพลินๆ ดูเกมฟุตบอลไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นไร ดูนักบอลก็ได้ เพลินกว่าด้วย...อุ๊บส์

Hang out

U

THE DEN GASTRO BAR WHERE NIGHT GETS ALIVE!

The Den Gastro Bar ซอย พหลโยธิน 33 เปิดบริการ ทุ ก วั น 11.00-14.00 น. และ 18.00-01.00 น. โทร. 0-2512-0015

STREET FOOD

คั่วชามเปล วัดบางยี่ขัน

เข้ า ซอยวั ด สุ วิ ช านดำ � ริ (ซอย เดี ย วกั บ วั ด บางยี่ ขั น ) อึ ด ใจ เดียว ร้านอยูข่ วามือ เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 17.0022.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิด 14.00 -21.30 น. โทร.0-2883-0283

เด็ดขาดตรงที่ขายมา 35 ปี ยังไม่เคยขาดแคลนลูกค้า อย่าว่าแต่ ขาดแคลนเลย เอาแค่ให้บางตาหน่อย คุณก็ต้องไปเร็วตั้งแต่ก่อนร้าน เปิด เพื่อจะได้เข้าไปนั่ง สั่ง แล้วได้กินในอึดใจ ถ้ามาช่วงหัวคํ่าแล้วทำ�ใจ เลยนะคะ ว่ารออย่างเบาะๆ 20 นาที ทำ�อย่างไรได้ จะกินของอร่อยเด็ดต้องอดทน เพราะใครเขาก็อยาก กินกัน ก๋วยเตี๋ยวคั่วที่นี่มีทั้งหมู ไก่ และทะเล คั่วเส้นอย่างอดทนจนหอม แห้ง และกรอบเกรียม ใส่ตับและหมึกดองด้วย อร่อยตรงสูตรโบราณ ไม่ผิดเพี้ยน อกไก่หมักเครื่องเทศจนหอม โรยกระเทียมเจียว ก่อนเสิร์ฟ มาให้ในชามเปลอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวคั่ว ยังขายเมนูคลาสสิกควบคู่ด้วย นั่นก็คือ โจ๊ก มีทงั้ ไข่ไก่และไข่เยีย่ วม้า เป็นเรือ่ งชวนสงสัยทีเดียวว่าทำ�ไมต้องขาย คู่กับคั่วไก่เสมอ เคยสั่งมากินด้วยกัน ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ แต่บอก ได้เลยว่าทั้งโจ๊กและก๋วยเตี๋ยวคั่วร้านนี้ อร่อยเหนือชั้นไม่ต่างกันเลย 2012

M a y

69


D R I N K S

IT’S ALL ABOUT DETAIL เรื่อง >> Girl about Town ภาพ >> Naowapoj

ถ้าเอ่ยถึงร้านทีท่ าำ ค็อกเทลได้อร่อยถูกใจ หนึง่ ใน นั้นต้องมีชื่อของ Hyde & Seek Gastro Bar รวมอยู่ ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย เคล็ดลับความอร่อยของ ที่ นี่ อ ยู่ ที่ ก ารใส่ ใ จในทุ ก รายละเอี ย ดของ บาร์ เ ทนเดอร์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารคั ด สรรส่ ว นผสม ไปจนถึงการผสมในแต่ละขั้นตอน นอกจากจะมีคอ็ กเทลสูตรคลาสสิกไว้คอยบริการ แล้ว ยังมีคอ็ กเทลทีส่ ร้างสรรค์เป็นพิเศษไว้คอยบริการ แบบเอ็กซ์คลูซฟี สำาหรับแขกของร้านเท่านัน้ จึงรับรอง ว่าหาดื่มจากที่อื่นไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าลองชิมแล้ว ติดใจ จนอยากจะกลับไปลองทำาเองที่บ้าน ฉบับนี้ Q นำาสูตรค็อกเทลจากที่นี่มาฝากค่ะ

WANNASIRI SPLITZER รสชาติหวานซ่า หอมกลิ่นดอกไม้ • ไวน์ขาว 150 มล. • นำ้าเชื่อมวานิลลา 20 มล. • แตงโมหั่นลูกเต๋า ประมาณ 10-15 ชิ้น • โซดาเล็กน้อย • Orange Blossom Water เล็กน้อย • Rose Water เล็กน้อย เทไวน์ขาว นำ้าเชื่อมวานิลลา และโซดาลง ในแก้วตามลำาดับ คนให้เข้ากัน ใส่นำ้าแข็ง เล็กน้อย ตามด้วยแตงโม จากนั้นหยด Orange Blossom water และ Rose Water ลงไป

เจษฏา ผลสุดจิตต์ เจสซี่ - Mixologist หรือนักปรุงเครือ่ งดืม่ มาดเท่คนนี้ มีประสบการณ์ ด้านเครือ่ งดืม่ มากว่าสิบปี ก่อนหน้าทีจ่ ะมาร่วมทีมกับ Hyde & Seek เจสซีเ่ คยประจำาการอยูท่ ี่ Hard Rock Café ทีอ่ เมริกา รวมถึงเป็น Bar Supervisor ณ บาร์แห่งหนึ่งบนเกาะ Saipan ที่อยู่แถบตะวันตก ของมหาสมุทรแปซิฟิก ค็อกเทลสามในสี่แก้วที่เจสซี่จัดมาให้ผู้อ่าน Q เป็นค็อกเทล สูตรพิเศษที่เขาและทีมเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น รวมทั้งเต็มใจเผยสูตร ความอร่อยให้สามารถทดลองทำาเองที่บ้านได้ เจสซี่ยังฝากบอกว่า ถ้าไม่อยากจะยุ่งยากเรื่องการตระเตรียมส่วนผสม ก็สามารถชวน เพือ่ นแวะมานัง่ เล่นเพือ่ ลิม้ ลองความอร่อยของค็อกเทลสูตรออริจนิ ลั ที่ Hyde & Seek ได้ทุกวัน ขอขอบคุณ Hyde & Seek Gastro Bar แอทธินี่ เรสซิเดนท์ ซอยร่วมฤดี ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2168-5152

ST. TROPES SMASH รสชาติเปรี้ยวนำา หอมกลิ่นวานิลลา

• แตงโมหั่นชิ้น 2 ชิ้น นำาไปบด • นำ้าเชื่อมวานิลลา 15 มล. • นำ้ามะนาว (ไลม์) 5 มล. • แพสชั่นฟรุตแช่แข็งสำาเร็จรูป 30 มล. • วอดก้า 60 มล. เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพร้อม นำา้ แข็งแล้วกรองเฉพาะนำา้ เทใส่แก้วทีม่ ี นำา้ แข็งพอประมาณ โรยหน้าด้วยนำา้ แข็ง บด ตกแต่งด้วยใบมิน้ ต์และแพสชัน่ ฟรุต ครึ่งผล

70

M a y

2012

MOJITO • นำ้ามะนาว (ไลม์) ครึ่งผล • สเปียร์มิ้นต์ทุบ 10-15 ใบ • นำ้าเชื่อม 20 มล. • ไลต์รัม 60 มล. ใส่ ม ะนาวลงไปในนำ้ า เชื่ อ ม แล้ ว กดให้ นำ้ า มะนาวออกมาผสมกั บ นำ้ า เชื่ อ ม ใส่ เ สปี ย ร์ มิ้ น ต์ ตาม ด้วยไลต์รัม เขย่าส่วนผสมทั้งหมด เบาๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส เปี ย ร์ มิ้ น ต์ ชำ้ า พร้อมนำ้าแข็งประมาณ 6 ก้อน แล้ว เททุกอย่างใส่แก้ว แล้วใส่นำ้าแข็ง ทุบตามลงไป ตกแต่งด้วยใบมิ้นต์

APPLE CRUMBLE CRUSTA รสชาติหวาน หอมกลิ่นซินนามอน คล้ายไอศกรีม

• แอปเปิลเขียวบดครึ่งผล • นำ้ามะนาว (เลมอน) 10 มล. • นำ้าเชื่อมกระวาน 20 มล. • ซินนามอนลิเคียว 10 มล. • เหล้าดาร์กรัม Havana Club 7 Year Old 50 มล. เขย่าส่วนผสมทัง้ หมดให้เข้ากันพร้อมนำา้ แข็ง กรองเฉพาะนำ้า เทใส่แก้วที่เคลือบปากแก้ว ด้ ว ยนำ้ า ตาลผสมผงซิ น นามอน และบรรจุ นำ้ า แข็ ง ประมาณสามส่ ว นสี่ ตกแต่ ง ด้ ว ย วานิลลาโฟม และแอปเปิลอบแห้ง


C O O K ING

GUACAMOLE DIP WITH HAM CHEESE TORTILLA WRAP by ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เรื่อง >> Cheers ภาพ >> Naowapoj

กัวคาโมเล่เป็นอาหารเม็กซิกันที่คุณนิกกี้-ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชื่นชอบตั้งแต่เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ที่ประเทศ เม็กซิโก กระทั่งปัจจุบันก็ยังลงมือทำ�เมนูนี้อยู่บ่อยๆ เพราะเป็นเมนูสุดโปรดของคุณลูกนํ้า (วัจนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ผู้เป็นสามี คุณนิกกี้ยังเสริมอีกด้วยว่าเมนูนี้ ปรุงง่ายมาก ใช้เวลาไม่นานก็ได้ comfort food แสนอร่อย ที่รับประทานเมื่อไหร่ก็สุขใจกันทั้งครอบครัว

72

M a y

2012


COOK I N G

ส่วนผสม (สำ�หรับ 3-4 คน) แผ่นแป้งตอร์ติญ่า 6 แผ่น แฮม 6 แผ่น ชีส Mozzarella หั่นชิ้น Sour Cream 1 ถ้วย (150 กรัม) เนื้ออะโวคาโดขนาดกลางบด 1 ลูก มะเขือเทศจิ๋วสับหยาบ 6-8 ลูก หรือ มะเขือเทศลูกใหญ่สับหยาบ ½ ลูก กระเทียมปอกบดละเอียด 2 กลีบใหญ่ มะนาว ½ ลูก เกลือ ½ ช้อนชา พริกไทย ½ ช้อนชา

Tips • เลือกผลอะโวคาโดที่ค่อนข้างนิ่ม จะ ทำ�ให้ง่ายต่อการบดให้ละเอียด • แผ่นแป้งตอร์ติญ่าสามารถหาซื้อได้ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ� • เมนูนี้ควรรับประทานร้อนๆ หลังทำ� เสร็จใหม่ๆ จะได้แป้งกรอบ ชีสเยิ้มนุ่ม ลิ้น รับประทานคู่กับซอสเย็นๆให้ความ รู้สึกสดชื่น • แป้งตอร์ติญ่าสามารถนำ�ไปประยุกต์ ได้หลายแบบ เช่น ทำ�ไส้ด้วยเนื้อสับผัด กับหอมใหญ่ หรือจะนำ�มาม้วนเป็นโรล ก็เก๋ๆ ไปอีกแบบ • ทำ�ดิปอะโวคาโดแช่เย็นไว้รับประทาน คู่กับมันฝรั่งแผ่น หรือ corn chip ขณะดู หนัง ก็อร่อยเพลินไม่แพ้กัน

Book Recommended

Professional Baking ของ Le Cordon Bleu โดย Wayne Gisslen ตำ�ราอาหารที่คุณนิกกี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่ง ประจำ � ใจ เพราะเป็ น หนั ง สื อ ที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง อาหารแบบครบถ้วนกระบวนความ เหมาะ สำ � หรั บ คนที่ มี พื้ น ฐานการทำ � อาหารมาบ้ า ง หรือคนที่ต้องการก้าวสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ รับรองว่าเล่มเดียวเวิร์ก!

นอกจากจะดูแลลูกชายวัยซนทั้ง 3 คนเป็นหลัก แล้ว คุณนิกกี้-ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ยังแบ่ง เวลามาดูแล Cassia Restaurant Café & Tearoom ร้านอาหารสไตล์อังกฤษ-อิตาเลียน ที่ซัมเมอร์ นี้ ข อนำ � เสนอเมนู พิ เ ศษประจำ � ฤดู ก าลอย่ า ง ข้าวแช่สูตรชาววังแท้ๆ ถัดจากงานร้านอาหาร คุณนิกกี้ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ Cassia Condominium ทีก่ �ำ ลังจะทำ�กับครอบครัวอีกด้วย

รายละเอียดร้านอาหารเพิ่มเติม www.cafecassia.com

วิธีทำ� • ทำ�ดิปอะโวคาโด โดยผสมเนื้ออะโวคาโด ซาวร์ครีม กระเทียม และมะเขือเทศให้เข้ากัน • บีบมะนาว ใส่เกลือ และพริกไทยลงในซอส คลุก เคล้าให้เข้ากัน ชิมรสปรุงตามชอบ แล้วนำ�เข้าแช่เย็น ประมาณ 10 นาที ให้พอเย็น • วางแฮมบนแผ่นแป้ง ตามด้วยชีสปริมาณตามชอบ แล้วพับครึ่ง • นำ�ใส่เครื่องกด หรือเครื่องทำ�แซนด์วิช หรือกระทะ พลิกกลับไปมาประมาณ 2-3 นาที พอให้ชีสละลาย และแผ่นแป้งเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลสวย ตักใส่จาน เสิร์ฟพร้อมดิปอะโวคาโด

2012

M a y

73


T R A V E L

Sichang เรื่องและภาพ >> Julie S.

Scenes by the Sea ในอดีตว่ากันว่าสีชังนั้นเป็นเกาะที่มี อากาศดีไม่เป็นสองรองจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใดของประเทศไทย จวบจนวันนี้ สีชังก็ได้กลายมาเป็น แหล่งตากอากาศใกล้กรุงฯ ทีไ่ ม่วา่ ใคร เห็นก็ต้องหลงรักยามเมื่อได้เยือน

74

M a y

2012


T R A V E L

ครึ่งชั่วโมงจากเกาะลอยสู่บรรยากาศคึกคักของ ท่าเรือเทววงศ์ อาการเหน็ดเหนื่อยจากการเมาเรือถูก แทนที่ด้วยเสียงอื้ออึงจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า มอง ไปทางใดก็เห็นแต่ภาพรถโดยสารสารพัดชนิด และ นักท่องเที่ยวอุ่นหนาฝาคั่งกำาลังต่อรองราคากันอย่าง เมามัน หากมาสีชังแล้วชั่งใจไม่ได้ว่าจะใช้พาหนะใด โดยสาร ขอแนะให้ตกลงปลงใจเลือกใช้สกายแล็บเป็น พาหนะคู่กาย เพราะนอกจากราคาจะสมเหตุสมผล แล้ว คุณยังได้ทงั้ สารถีรบั -ส่ง พ่วงมาด้วยตำาแหน่งไกด์ กิตติมศักดิ์ พูดถึงสกายแล็บ มองผิวเผินดูละหม้ายคล้าย รถตุ๊กๆ สามล้อเครื่องที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารตามเกาะ รัตนโกสินทร์ หากแต่รปู ร่างใหญ่กว่า ตัวเครือ่ งทำาจาก ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

รถมอเตอร์ไบค์คันใหญ่แลดูขึงขัง แถมที่นั่งด้านหลัง ยังกว้างขวาง ไม่แออัดยัดเยียดเหมือนสามล้อเล็กที่ เราคุ้นเคย สารถีคนเก่งพาไปสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าที่ชาวสีชังเคารพนับถือ ก่อนพาเราลงจอด ยังพระจุฑาธุชราชฐาน สถานที่ประทับตากอากาศ ฤดูร้อนสมัยรัชกาลที่ 5 หนึ่งในไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยว ต้องมา เพราะหากแวะเวียนมาสีชังแล้วยังไม่ได้เก็บ ภาพศาลาท่าเรือทรงโคโลเนียลสีขาวที่ทอดตัวอยู่ กลางทะเล คงเหมือนมาไม่ถึงเกาะ ภูมิทัศน์ที่นี่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ สระ ธารนำ้า นำ้าพุ และหน้าผาตามลักษณะอุทยานในพระราชวัง ของประเทศตะวันตก ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์ พระตำาหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง ซึง่ ตอนนีเ้ หลือเพียง อาคารอาไศรยสฐาน 3 หลัง และพระตำาหนักไม่กหี่ ลัง รวมทั้งฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่รื้อถอนแล้ว นำ า ไปสร้ า งพระที่ นั่ ง วิ ม านเมฆในพระราชวั ง ดุ สิ ต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้อาคารอาไศรยสฐาน 3 หลัง อันได้แก่ เรื อ นผ่ อ งศรี เรื อ นวั ฒ นา และเรื อ นอภิ ร มย์ เรื อ น ที่ ป ระทั บ ตั้ ง ชื่ อ ตามพระชายาในรั ช กาลที่ 5 ถู ก แปรเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อทำาหน้าที่บอกเล่า เรือ่ งราวเขตพระราชฐานและเกาะสีชงั ให้แก่ผมู้ าเยือน นอกจากนี้ก็ยังมีพระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร พระอุโบสถสีขาวหนึ่งเดียวในเขตพระราชฐาน สร้าง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ครอบด้วยเจดีย์แบบ ลังกาวงศ์ ยังคงรอคอยให้ผู้ศรัทธามาสักการะ

พระจุฑาธุชราชฐาน

WHERE TO VisiT ตลาดคนเดินสุดฮิตของชาวบางแสน ตลาด นั ด ริ ม ทะเลยามเย็ น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอาหาร พื้นเมือง ซีฟู้ดรสเด็ด สินค้าทำามือ การแสดง เปิดหมวก และอีกหลากกิจกรรม เปิดให้ บริการเฉพาะวันศุกร์ - เสาร์ หลังอาทิตย์อสั ดง 76

M a y

2012


T R A V E L

Where to StaY the tiDe ResoRt รีสอร์ตมีระดับ ได้ชอื่ ว่าเก๋ทสี่ ดุ ในบางแสน และละแวกใกล้เคียง จองห้องพักได้ที่ www.thetide-resort.com

เราเดินเตร็ดเตร่ชมความงามของสถาปัตยกรรม อิ่มเอมกับบรรยากาศสักพัก ขาก็พามายังหาดท่าวัง เรือนไม้สีเขียวริมทะเล ที่ถูกเปลี่ยนเป็นคาเฟ่น่ารักๆ สำาหรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะมานัง่ พักหย่อนกาย จะเลือก สั่งลาเต้เย็นๆ ดื่มคลายร้อนระหว่างนั่งอ่านหนังสือ เล่ ม โปรด หรื อ หากจะพั ก สายตานั่ ง ทอดอารมณ์ มองเกลียวคลื่นซัดเข้าฝั่ง ชื่นชมกับทรายหน้าหาด สีขาวนวล ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจและ น่าเก็บภาพเป็นที่สุด มาเกาะสี ชั ง แล้ ว จะให้ ค รบทุ ก รสชาติ ต้ อ งไม่ พลาดการชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวช่องเขาขาด ซึง่ อดีตเคยเป็นทีต่ งั้ พลับพลาทีป่ ระทับชมทิวทัศน์ของ รัชกาลที่ 5 กินพืน้ ทีก่ ว้างและทอดยาวไปตามทางเดิน ริมผา มีจดุ พักเป็นระยะๆ ให้นกั ท่องเทีย่ วถ่ายรูปอย่าง จุใจ “จุดนี้คือจุดที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของเกาะ ครับ หน้าหนาวพระอาทิตย์ดวงโตมาก นักท่องเที่ยว ชอบมาเพราะมันโรแมนติกและอากาศดี” สกายแล็บ แมนเอ่ยบอกเราขณะดับเครื่องยนต์ นอกจากจะเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวและ คูร่ กั แล้ว นักตกปลาหลากวัยก็มาใช้เวลายามเย็นแถว นี้เช่นกัน “ผมมาตกปลาที่นี่ทุกวันเสาร์ครับ บางทีก็ ตกได้ปลาตัวใหญ่ แต่บางทีกต็ วั เล็ก แต่วนั นีแ้ ห้วครับ ยังไม่ได้ซักตัว” นักตกปลาคนหนึ่งกล่าวกับเราด้วย ท่าทีเป็นมิตร ก่อนก้มหน้าก้มตาเกี่ยวเบ็ดต่อไป

Where to eat Pan & DaviD RestauRant หนึง่ ร้านอร่อยบทเกาะสีชงั ทีช่ ว่ ยเติมเต็มวันหยุด ของคุณให้สมบูรณ์ เปิดให้บริการทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เมนูแนะนำาคือ ข้าวผัดปู ทีเด็ดอยู่ที่กรรเชียงปูสดๆ ที่มาพร้อมข้าวสวย ผัดร้อนๆ ให้เราลิ้มรสเนื้อปูล้วนๆ แบบไม่มีกั๊ก

ก่อนกลับกรุงเทพฯเราขอแวะที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม เรียกอีกชื่อว่า ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เพื่อสักการะองค์หน่าจาซาไท้จื้อ ทวยเทพและองค์ ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำาปีเกิด ของมวลมนุษย์) ทั้ง 60 องค์ตามความเชื่อของคนจีน วัดนี้สร้างขึ้นจากจิตศรัทธาอันแรงกล้าของผู้เลื่อมใส โดดเด่นและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้ง อยู่ริมถนนเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขา สามมุข ใครมีโอกาสเลีย้ วรถเข้าไปทำาบุญ สักการะขอ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่แน่ว่าอาจจะพกโชคกลับกรุงฯ เป็นกระบุงก็ได้ ‘สีชัง’ นั้นช่างบริสุทธิ์ ทั้งอากาศหรือสถานที่ แม้สถานะเปลี่ยน แต่ความงามและมนต์เสน่ห์ ของทะเลอันแสนสงบ หรือหาดทรายขาวละเอียด เคียงคู่ศาลาทรงโคโลเนียลสีขาวกลางนำ้า ก็ยังคง อยู่ เราได้แต่หวังว่าไม่ว่ากาลเวลาจะก้าวไปเร็ว เท่าใด ความสวยงามของ ‘สีชัง’ จะคงอยู่กับเรา เฉกเช่นวันวาน 2012

M a y

77


M Y S P AC E

IT’S OUR HAPPY HOME เรื่อง >> Girl about Town ภาพ >> Naowapoj

เนื่องจากผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวชื่นชอบชีวิตที่สงบ ไม่ต้องวุ่นวายกับความจอแจของชีวิตในเมือง และ อยากให้ลูกได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง สดชืน่ ได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ บ้านชานเมืองทีม่ สี นาม กอล์ฟอยูใ่ นโครงการ จึงเป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของ ‘ครอบครัวนิติพน’ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะยุ่งอยู่กับการตัดต่อรายการกับทีมงานอยู่ที่ เรือนรับรอง แต่ในวันที่ Q ไปเยี่ยมบ้านของครอบครัว แสนสุขหลังนี้ คุณอํ่า-อัมรินทร์ ศิลปิน นักแสดง พิธีกรที่ เราคุ้นเคยกันดีก็ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าแจ่มใส ส่วน ภรรยา คุณจอย-อัจฉริยา เพิ่งจะกลับจากรับน้องแอลลี่ อชิรญา จากโรงเรียน เธอบอกว่าวันนี้กลับช้ากว่าปกติ เพราะแอลลี่เรียน ukulele ตอนเย็นหลังเลิกเรียน การพูด คุยกับคุณแม่คนสวยในเย็นวันนั้น จึงมีเสียงยูคูเลเล่ของ ลูกสาวตัวน้อยที่กำ�ลังขะมักเขม้นฝึกซ้อมขับกล่อมเราไป ตลอดการสนทนา “พี่อํ่าซื้อที่ตรงนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ตอน แรกเราอยู่บ้านที่อุดมสุข ซึ่งเป็นทั้งบ้านและออฟฟิศ แต่ ความเจริญก็คอ่ ยๆ คืบคลานเข้ามา แล้วพีอ่ าํ่ ไม่ชอบวุน่ วาย

78

M a y

2012


M Y S PA CE

ไม่ชอบรถติด อีกอย่างลูกก็เริ่มโต เราก็อยากมีความ เป็นส่วนตัวมากขึ้น อยู่โฮมออฟฟิศคงไม่เวิร์กแล้ว ก็ เลยคิดว่ามาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ดีกว่า ลูกจะได้มีที่วิ่ง เล่นด้วย” คุณจอยเล่าถึงความเป็นมาของบ้านหลัง ปัจจุบันที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลา 4 ปีให้เราฟัง “อีกอย่างที่นี่ก็มีสนามกอล์ฟ แล้วบ้านเราก็ตี กอล์ฟทั้งพ่อทั้งลูก ตอนเย็นเขาก็จะไปซ้อมกอล์ฟกัน แล้วพี่อํ่าเขาแข่งรถด้วย พอว่างก็จะไปดริฟต์รถตรง วงเวียน แอลลีก่ น็ งั่ ไปด้วย ก็จะแบบเบรกเอีย๊ ดๆ มีควัน โขมง ซึง่ ถ้าอยูท่ อี่ นื่ คงทำ�ไม่ได้ เพราะเสียงดัง จะทำ�ให้ เพือ่ นบ้านรำ�คาญได้ (หัวเราะ) แต่ตรงบริเวณบ้านเรา ยังไม่มเี พือ่ นบ้านอืน่ ส่วนใหญ่คนทีอ่ ยูท่ นี่ จี่ ะมีบา้ นอยู่ ลึกเข้าไปข้างในอีกหน่อย” คุณจอยกล่าวเจือเสียง หัวเราะอย่างมีความสุข “เราอยากได้ บ้ า นที่ ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ก็ ออกแบบกันเอง ชอบแบบไหนก็เอามาดัดแปลงให้ เข้ากับความเป็นอยู่ จริงๆ อยากได้บ้านที่มีกลิ่นอาย คล้ายพระที่นั่งมฤคทายวันที่ชะอำ�มาก แต่เป็นไปไม่ ได้ เพราะแถวนี้มันชื้น ถ้าใช้ไม้สร้างบ้านคงมีปัญหา เยอะ ตัวบ้านก็ทาสีขาวและพยายามแต่งด้วยลายฉลุ ซึง่ ยังอยากจะหามาตกแต่งเพิม่ อยากไปเชียงใหม่ แต่ ตอนนี้ยังไม่มีเวลา” หากนัง่ อยูใ่ นตัวบ้าน เมือ่ มองออกไปจะเห็นเรือน รับรองสีฟ้าสดใสอยู่ตรงข้าม ส่วนขวามือคือโรงรถที่ มีรถแข่งของคุณอํ่าจอดอยู่ “เรือนรับรองนี่สร้างขึ้น สำ�หรับญาติๆ โดยเฉพาะ แต่ด้วยความที่ทุกคนก็ยุ่ง

จึงไม่ค่อยได้มาบ่อย ตอนนี้ก็จะกลายเป็นห้องตัดต่อ งานย่อยๆ เวลาพี่อํ่าอยากอยู่บ้าน ก็จะให้ทีมงานมา นั่งทำ�งานที่นี่ แต่ส่วนของห้องนอนก็ยังมีอยู่ ถ้าใคร มาเยี่ยมก็ยังนอนที่นั่นได้ ตอนที่ทำ�เสร็จใหม่ๆ ก็ทา สีขาวนะ แต่พอวันหนึ่ง เรากลับบ้านมากลายเป็นสี ฟ้าเฉยเลย จนพีอ่ าํ่ มาเฉลย...จอยสีมนั เหลือ (หัวเราะ) คือเขาเป็นคนชอบสีสันสดใสไง ก็เลยทาซะเลย จะ เห็นว่าที่บ้านมีหลายสีมาก แต่เขารู้ว่าเราชอบบ้าน สีขาว ก็เลยไม่ทาสีบ้าน ไม่งั้นกลับมาเห็นคงเป็นลม พีอ่ าํ่ เขาชอบอยูบ่ า้ น และเราว่าเราก็ชอบนะ แต่ เขาจะชอบบอกว่าแป๊บๆ เดีย๋ วจอยก็ออกจากบ้านอีก ละ ส่วนเขานี่ถ้าเป็นวันหยุดจะอยู่ติดบ้านเลย เพราะ เวลาทำ�งานเขาจะต้องออกไปข้างนอกเยอะอยู่แล้ว เวลาอยู่บ้านเขาก็จะทำ�รถแข่งอะไรไปเรื่อย มีช่าง ประจำ�มาคอยดูแลให้เลย ตอนแรกโรงรถเป็นของเรา นะ ปัจจุบันคือที่จอดรถแข่งของเขาไปแล้ว”

แม่บา้ นแห่งครอบครัวแสนสุขเล่าพลางยิม้ พลาง เหมือนเป็นเครื่องยืนยันแน่ชัดว่า บ้านหลังนี้คือความ ลงตัว และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของพ่อ แม่ ลูก อย่างแท้จริง “เราทำ�บ้านกันเอง ได้มาแบบนีเ้ ราก็พอใจ แล้ว ทีน่ กี่ ม็ บี ริเวณกว้างขวางให้ลกู ได้วงิ่ เล่น ได้เลีย้ งสัตว์ ได้ออกกำ�ลังกาย แฮปปี้นะ เพราะทุกอย่างมันตอบ โจทย์ความต้องการของเราได้จริงๆ” 2012

M a y

79


H OR OSC OPE

ดวงชะตา พฤษภาคม 2555 เรื่อง >> ปิงปอง ทาโร่ต์ ภาพประกอบ >> symmetry

ลัคนาราศีเมษ การงาน เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้รับตำ�แหน่งหน้าที่ ใหม่ ได้พบปะหรือเจรจาต่อรองกับลูกค้าใหม่ๆ แต่ให้ ระวังเรื่องเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สัญญา จะเซ็นอะไรต้องดูให้รอบคอบ อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี การเงิน จะได้รับรายได้เพิ่มจากลูกค้าใหม่ แต่ มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งเรือ่ งเงินทอง ลูกหนีห้ นี และ มีปัญหาสุขภาพให้ต้องเสียเงิน แนะนำ�ให้ไปทำ�บุญ กับโรงพยาบาลเพื่อแก้เคล็ด ความรัก คนโสดจะแฮปปีด้ ดี๊ า๊ เพราะมีคนมาจีบ ซึ่งมาจากการได้พบปะติดต่อเรื่องงาน คนมีคู่แล้วจะ เกิดปัญหารักสามเส้า และเป็นเราที่โดนแทงข้างหลัง อื่นๆ ถ้ามีโอกาสให้ไปวัด และทำ�บุญบ่อย ๆ จะ ช่วยส่งผลให้ดวงในเดือนต่อๆ ไปดีขึ้น ลัคนาราศีพฤษภ การงาน มีเกณฑ์ได้งานใหม่ มีคนมาชวนไป ทำ�งานด้วย หรืออยูๆ่ ก็เกิดมีไอเดียขึน้ มา อาจเกิดจาก มีคนมาสะกิด หรือเห็นอะไรสักอย่างแล้วทำ�ให้นึกปิ๊ง ขึ้นมา มีแววจะได้ค้าขายอะไรเล็กๆ น้อยๆ การเงิน เสียเงินกันตั้งแต่ต้นเดือน ให้ถือซะว่า สะเดาะเคราะห์ แต่ ห ลั ง จากนั้ น จะมี เ กณฑ์ ไ ด้ ซื้ อ อสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง อาจมีการทักท้วงจาก คนรอบข้างอยู่บ้าง ก็ต้องค่อยๆ ตะล่อมกันไป แต่ซื้อ แล้วดีให้มนั่ ใจในตัวเองเข้าไว้ มีเกณฑ์ได้โ้ ชคลาภ ลอง เสี่ยงสนุกๆ ดูตอนปลายเดือนก็ได้ ความรั ก ดู ดี มี ค วามสุ ข เหมื อ นปกติ คนที่ แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลกู ให้ชนื่ ใจ แต่ถา้ ยังไม่พร้อม ก็ต้องระวังไว้ อื่นๆ ระวังอารมณ์ ความคิดและคำ�พูดของคุณ ไว้ให้ดี พยายามอย่าอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากให้บ่อย จนเกินไป เดือนนี้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ที่สำ�คัญ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

หมายเหตุ เนื่องจากคอลัมน์ Horoscope เป็นการทำ�นายโดย อิงตามลัคนาราศี ท่านสามารถเข้าไปผูกดวงเพื่อทราบลัคนา ราศีของตนเองได้ที่ www.tongzweb.com/lakana โดยกรอก รายละเอียดวันเดือนปีเกิด แล้วดูที่ลัคนา (ลั) ซึ่งอยู่แถว บนสุดของตารางแสดงผลด้านล่าง 80

AM p ar i yl

2012


HOROS COPE

ลัคนาราศีเมถุน การงาน เดือนนี้เรื่องงานของเจ้าชะตาโดดเด่น มาก มีเกณฑ์ออกจากงานไปทำ�กิจการของตัวเอง ยิ่ง ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะยิ่งดี มีเกณฑ์ได้ เลื่ อ นตำ � แหน่ ง หรื อ เดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ค้ า ขายแล้ ว ประสบความสำ�เร็จ บางคนอาจถึงขั้นเดินทางไปตั้ง รกรากที่ต่างประเทศกันเลย แถมยังมีผู้ใหญ่ให้คำ� ปรึกษาและสนับสนุนเป็นอย่างดี การเงิน ควรลงทุนแบบเก็งกำ�ไรระยะสั้นจะได้ กำ�ไรดี เหนื่อยหน่อยแต่รับรองว่าคุ้ม ความรัก ดวงคุณเดือนนี้ตามตำ�ราท่านว่าไว้ จะ ลัคกี้อินเกมส์ แต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟ เพราะมีเกณฑ์เลิกรา หย่าร้าง ห่างเหิน ไม่เข้าใจกัน ยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ คงต้องใช้เวลาในการรักษาสภาพจิตใจ อื่นๆ ระวังเรื่องสุขภาพ ควรไปทำ�บุญโลงศพให้ กับคนตายที่ไม่มีญาติเพื่อแก้เคล็ด และไปทำ �บุญ โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยก็จะดี ลัคนาราศีกรกฎ การงาน เดื อ นนี้ จ ะมี อ ะไรใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ อสังหาริมทรัพย์มาให้ทำ� ขอให้อดทนถึงปลายเดือน จะมีผลงานออกมาให้ชื่นชม เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้รับ ข่าวดีเรื่องงาน การเงิน มีการหมุนเงินโยกไปย้ายมา อาจได้เดินทาง อันเนื่องมาจากต้องติดต่อเรื่องเงินทอง คนที่มีความ ลับระวังจะโดนเปิดเผยหรือแบล็คเมล์ ไม่ว่าจะเรื่อง งานหรือเรื่องเงิน ความรัก มีความสุขดี เดือนนี้คุณสองคนจะมี เวลาอยู่บ้านและมีเวลาให้กันมากขึ้น อืน่ ๆ มีปญ ั หาปวดเมือ่ ยไปทัว่ ตัว โดยเฉพาะหลัง หรือไม่ก็โรคประจำ�ตัวกำ�เริบ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ เลือดตกยางออกด้วย ควรไปบริจาคเลือดแก้เคล็ด หรือไปขูดหินปูน เจาะเลือดตรวจสุขภาพ และดูแลตัว เองบ้าง ลัคนาราศีสิงห์ การงาน ใครทีก่ �ำ ลังหางานใหม่ มีเกณฑ์สมหวัง เพราะจะได้ไปสอบสัมภาษณ์ และได้งานใหม่ที่ดี หากได้ทำ�แล้วจะมีความสุขกับงานมากด้วย และยัง มีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศในที่ๆ ไม่เคยไป จะได้ รับผลดีจากสิง่ ทีค่ ณ ุ ต่อสูใ้ นอดีตทีผ่ า่ นมา แต่ควรระวัง ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่ไว้ด้วย การเงิน เรื่อยๆไม่มีอะไรโดนเด่น แนะนำ�ให้ ทำ�บุญเพิ่ม ความรัก มีอุปสรรคจะโดนขัดขวางจากผู้ใหญ่ ส่วนใครแต่งงานแล้วมีเกณฑ์มีลูก ลัคนาราศีกันย์ การงาน การบริหารจัดการงานสามารถผ่านไป ได้ด้วยดี เพียงแต่ต้องใช้จินตนาการและความคิด สร้างสรรค์เข้าช่วยมากหน่อย ลูกน้อง บริวาร หรือคน ที่อยู่ในปกครองจะทำ�เรื่องให้ปวดหัว

การเงิน ควรแบ่งเงินเก็บเป็นสัดส่วน อย่าใช้ตาม อารมณ์มากเกินไป อยู่บ้านบ้างก็ดีจะได้ไม่ต้องเสีย เงินเยอะ ความรัก หญิงสาวเจ้าชะตาจะมีคนมีเจ้าของมา ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ ส่วนคุณผู้ชายมีเกณฑ์ข้องเกี่ยว กับสาวทรงเสน่ห์ อืน่ ๆ ระวังสุขภาพให้ดใี นเดือนนี้ มีเกณฑ์เข้าโรง พยาบาลแบบไม่ทันตั้งตัว แนะนำ�ไปวัดทำ�บุญ หรือ ทำ�บุญกับโรงพยาบาลเพื่อแก้เคล็ด ลัคนาราศีตุลย์ การงาน มีเกณฑ์ได้ตำ�แหน่งหน้าที่การงานที่ดี ยิ่งหากมีโอกาสได้ทำ�อะไรที่เป็นของตัวเองจะมีชื่อ เสียง และประสบความสำ�เร็จแบบสุดๆ การเงิน ดีมากถึงมากที่สุด มีรายได้เข้ามาจาก หลายทาง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม นับเงินกันไม่หวาด ไม่ไหว หนุ่มๆ ชาวตุลย์มดวงนารีอุปถัมน์ จึงควร ออกไปพบปะผูค้ นมากหน้าหลายตา หรือไม่อกี ทีกจ็ ะ ได้ผู้ร่วมงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิง ความรัก จะได้เจอกับคนทีเ่ คยผูกพันในอดีตโดย ไม่คาดคิด ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ นเก่าหรือแฟนเก่า จงสาน สัมพันธ์ไว้ให้ดี เพราะเขาจะมีส่วนช่วยเหลือเรื่องงาน ของคุณ ลัคนาราศีพิจิก การงาน คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย เพราะมี งานทีต่ อ้ งรับผิดชอบเยอะ แถมยังต้องทำ�เองทุกอย่าง ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบด้ ว ย เดื อ นนี้ คุ ณ ต้ อ งระวั ง โดนคน ใกล้ชิดหักหลังเอาไว้ดว้ ย เจ้าชะตาทีท่ ำ�งานเกีย่ วข้อง กับต่างประเทศ จะมีลูกค้าชาวต่างชาติต่างภาษา เข้ามา ส่วนใครทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งงานทีค่ า้ งคามานานจะ จบสิ้นไปในเดือนนี้ การเงิ น รายรั บ จะโดดเด่ น สำ � หรั บ ชาวพิ จิ ก ในเดือนนี้ และที่แน่ๆ คือมีมากกว่ารายจ่ายแน่นอน คุณควรทำ�ทานให้กับคนที่มีน้อยกว่าแล้วจะมีเงิน สะพั ด มาจากทางอื่ น โดยไม่ รู้ ตั ว มี เ กณฑ์ ไ ด้ อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม จะซื้อคอนโดหรือบ้านก็ได้ ไร้ปัญหาติดขัด ท่านที่ต้องทำ�เรื่องกู้ก็จะผ่านฉลุย ความรัก คุณจะได้คู่ดี มีเงินและประสบความ สำ�เร็จ แถมยังได้อานิสงค์จากคู่เผื่อแผ่มาถึงคุณด้วย อื่ น ๆ ระวั ง จะล้ ม หมอนนอนเสื่ อ ด้ ว ยอาการ ปวดหลัง ปวดคอและปวดเข่า ลัคนาราศีธนู การงาน จะมีเรื่องติดขัดทำ�ให้เกิดความล่าช้า ถึงจะพยายามแก้ปัญหาก็ยังมองไม่ค่อยเห็นหนทาง ซาํ้ ร้ายยังโดนแรงกดดันจากภายนอกเยอะ แนะนำ�ให้ ไปเติมนํา้ มันตะเกียง จุดธูปไหว้พระเพือ่ ขอพร พยายาม คิดอะไรให้เป็นระบบ ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน หรือ กังวลจนเกินเหตุ ความวิตกจริตที่มีมากจนเกินไป จะทำ�ให้คุณหงุดหงิดง่าย พยายามอย่าคาดหวังหรือ คิดอะไรไปไกลจนเกินไป จะผิดหวังเอาได้ง่ายๆ

การเงิน ไม่คอ่ ยดีนกั เป็นช่วงเวลาทีต่ อ้ งเก็บเนือ้ เก็บตัว มีแต่เรื่องให้เสียเงิน โชคไม่ค่อยเข้าข้างคุณ สักเท่าไหร่ในเดือนนี้ ความรั ก มี ค นเข้ า มาบ้ า งแต่ ก็ ยั ง ไม่ โ ดนใจ สักเท่าไร อยู่ที่คุณว่าจะตัดสินใจว่าอย่างไร อื่นๆ มี 2 เรื่องที่คุณต้องระวังให้มากในเดือนนี้ คือเรื่องอุบัติเหตุ และระวังจะโดนโกงเงิน เดือนนี้คุณ ควรเข้าวัดทำ�บุญให้มาก จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ลัคนาราศีมังกร การงาน คุณกำ�ลังพบกับช่วงฝ่าฟันเพื่อกรุย หนทางสู่อนาคต โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่จะต้อง เหนื่อยหน่อย ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจ แต่ก็จะผ่าน พ้นไปด้วยดี ส่วนใครที่ทำ�งานเกี่ยวกับต่างประเทศ จะดีและโดดเด่นมาก แม้อาจจะต้องเดินทางบ่อยหน่อย แต่ก็ให้คิดเสียว่าทำ�เพื่ออนาคต เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้ งานใหม่หรือรับงานเพิ่ม งานที่ว่าอาจมาจากคนรัก หรือคนสนิทที่คอยแนะนำ�ช่วยเหลือกัน ความรัก คุณทั้งคู่ยังรักกันดี เสียแต่ไม่ค่อยมี เวลาให้กันสักเท่าไหร่ การเงิน เดือนนี้ดูคุณจะใช้เงินเยอะเกินไป มีทั้ง เกณฑ์ได้รถใหม่ และเกณฑ์ต่อเติมบ้าน สําคัญว่า อย่าลืมขอขมาเจ้าที่ด้วย และควรระวังเรื่องอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ด้วย ลัคนาราศีกุมภ์ การงาน มีการเริ่มต้นใหม่ๆ ที่ให้ความรู้สึกใหม่ แต่ระวังมีคนไม่หวังดีสกัดดาวรุง่ การขอความช่วยเหลือ กับคนรอบข้างเป็นไปอย่างยากลำ�บาก ทางที่ดีก็พ่ึง ตนเอง ทาํ เอง แก้เองก็ถอื เป็นประสบการณ์ชวี ติ มีเกณฑ์ เดินทางไปต่างประเทศเพือ่ ไปทำ�บุญหรือแสวงโชค การเงิน มีเกณฑ์จะมีเหตุให้เกิดปัญหาซ้ำ�รอย เดิม พยายามเอาบทเรียนในอดีตมาแก้ไขปัจจุบัน ใช้ สติให้มากๆ มีเกณฑ์ต้องเสียเงินเพราะเรื่องสุขภาพ หรือเลือดตกยางออก ควรไปไถ่ชวี ติ โคกระบือแก้เคล็ด ความรัก อาจมีคนในครอบครัวไม่สบายหนัก เจ้าชะตามีเกณฑ์มีลูกเด่นมาก แต่ระวังแท้ง ควรทำ� บุญเยอะๆ ไปขอพรจากพระที่นับถือ ลัคนาราศีมีน การงาน อาจมีเรื่องทำ�ให้ต้องออกจากงานแบบ กะทันหัน แต่ไม่ตอ้ งกังวลเพราะจะได้งานใหม่ในทันที ซึ่งเป็นงานที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ทำ� และอาจมีการ โยกย้ายที่อยู่เพื่อความสะดวกในการทำ�งานด้วย การเงิน จะได้เงินก้อนไว้ซื้อที่ทางบ้านช่อง หรือ ใช้ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ถ้าจะต้องกู้เพื่อซื้อก็ ทำ�ได้ ไม่มีปัญหา ความรัก ระวังจะมีอะไรมาดลใจให้ท�ำ ในสิง่ ทีไ่ ม่ ถูกต้อง ผิดศีลธรรม ต้องยับยัง้ ชัง่ ใจไว้ให้ดี มีเกณฑ์จะ ได้แต่งงาน มีลกู หรือมีขา่ วคราวเกีย่ วกับงานแต่งงาน อื่นๆ ระวังสุขภาพตัวเอง และคนใกล้ชิดจะไม่ สบาย มีเกณฑ์เดินทางไปที่ที่มีนํ้า 2012

M a y

81


Q+T HOUG HT

พลัง “ขอบคุณ” เรื่อง >> มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ภาพประกอบ >> ยุทธกร เพ็งวิสัย

คำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ เป็นคำ�ง่ายๆ ที่เราใช้กันทุกวัน แถมได้ยินกันจนคุ้นหู แต่คุณผู้อ่านทราบไหมคะ ว่า คำ�ว่าขอบคุณนี่มีพลังดีๆ ซ่อนอยู่ และพลัง เหล่านี้สามารถช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยทำ�ให้ จิตใจของเราอ่อนโยนลง และยังทำ�ให้สงิ่ แวดล้อม รอบๆ ตัวเราดีขึ้นอีกด้วยค่ะ จากงานวิจัยของ Dr.Masaru Emoto ได้พิสูจน์ ให้เห็นผ่านทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่า พลัง ของการพูดคำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ นั้นมีผลกับสิ่งต่างๆ รอบ ตัวเรา โดยเขานำ�ข้าวที่หุงสุกแล้วมาใส่ขวดโหลแก้ว 2 ใบ ใบหนึ่งติดป้ายที่ขวดว่า ขอบคุณ (thank you) และอีกใบหนึ่งติดป้ายที่ขวดว่า ไอ้หน้าโง่ (you fool) และให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาพูดคำ�ว่าขอบคุณและ ไอ้หน้าโง่ใส่ขวดโหลทั้งสองตามป้ายที่แปะไว้เป็น เวลา 1 เดือน ผลจากการทดลองนี้พบว่า ขวดโหลที่ พูดคำ�ว่าขอบคุณใส่ ลักษณะของข้าวนั้นมีสีเหลือง หม่น มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหมัก ส่วนขวดโหลที่พูด คำ�ว่าไอ้หน้าโง่ใส่ ผลที่ออกมาคือสีของข้าวนั้นกลาย เป็นสีดำ�และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ เ ขายั ง ได้ ท ดลองกั บ การปลู ก ดอก ทานตะวันในลักษณะเดียวกัน ผลการทดลองพบว่า แปลงที่พูดคำ�ว่า ขอบคุณ ท่อนํ้าท่ออาหารของต้น ดอกทานตะวันเป็นระเบียบและรากมีลักษณะยาว กว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นดอกทานตะวันในแปลง ที่พูดว่า ไอ้หน้าโง่ ลักษณะของท่อนํ้าท่ออาหารของ ต้นดูไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงลักษณะของ รากนั้นยังสั้นกว่าอีกแปลงหนึ่งด้วย ทำ � ไมผลของคำ � พู ด ที่ ดี แ ละไม่ ดี จึ ง มี ผ ลต่ อ สิ่งแวดล้อมและตัวของเรา? นั่นก็เป็นเพราะว่าในทุกความคิด ในทุกคำ�พูด ของคนเรานั้นมีพลังงานและกระแสคลื่นอยู่ พลังงาน และกระแสคลื่นเหล่านี้จะมีการสั่นสะเทือนไปตาม สิ่งแวดล้อมที่มันได้รับผ่านทางโมเลกุลของนํ้าที่อยู่ ในสิ่งนั้นๆ คำ�พูดดีๆ ที่มีความถี่สูงจะช่วยกระตุ้นให้ ผู้คนร่าเริงแจ่มใส ในทางตรงกันข้ามคำ�พูดไม่ดีซึ่งมี

82

M a y

2012

เจ้าโง่

ขอบคุณ

ขอบคุณ

เจ้าโง่


Q+ T HOU GHT

ความถี่ตํ่าก็มีพลังในการทำ�ร้าย ทำ�ลายล้างเช่นกัน ดังเช่นร่างกายของคนเราประกอบด้วยนํา้ มากถึง 70% ดั ง นั้ น ทุ ก ความคิ ด ทุ ก คำ�พู ด ของเราจึ ง มี พ ลั ง งาน และกระแสคลื่นที่ส่งผ่านมาถึงเจ้าของโดยตรงโดย ผ่านทางโมเลกุลนํา้ ในร่างกาย นอกจากนีก้ ระแสคลืน่ เหล่ า นั้ น ยั ง สามารถส่ ง ผ่ า นพลั ง งานที่ ดี แ ละไม่ ดี ไปยังบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่มีนํ้าเป็น ส่วนประกอบ (ตัวนำ�พา) ได้อีกด้วย นีจ่ งึ เป็นบทพิสจู น์ทที่ ำ�ให้เราควรหันมาสร้างพลัง ดีๆ ให้กับตัวของเราเอง โดยเริ่มจากคำ�ง่ายๆ ที่ใช้ได้ ตลอดเวลาคือคำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ ไม่ว่าใครจะทำ�อะไร ที่ดีหรือไม่ดีกับเรา เราก็สามารถมองโลกในแง่บวก และขอบคุณสิ่งต่างๆ ได้ เหรียญยังมีสองด้านเสมอ ทุกอย่างไม่มีอะไรดีและเสียแต่เพียงอย่างเดียว มัน ขึ้นอยู่กับมุมที่เรามอง หากเราใจกว้างมองธรรมชาติ ทุกอย่างอย่างเข้าใจและยอมรับความเป็นจริง เราจะ เห็นว่าทุกอย่างมันมีของคู่กันเสมอ เช่น มีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทา มีลาภก็ ต้องมีเสื่อมลาภ มียศก็ต้องมีเสื่อมยศ มีความสุขก็ ต้องมีความทุกข์ เราทุกคนต่างเกลียดกลัวทุกข์ ไม่ อยากทุกข์ อยากได้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียว แต่ ในธรรมชาติของความจริง ไม่มีใครจะมีความสุขได้ อย่างเดียว หรือมีความทุกข์ได้อย่างเดียวไปตลอด เพราะธรรมชาติ มั น ต้ อ งมี ขึ้ น ๆ ลงๆ มี สุ ข มี ทุ ก ข์ มี เ กิ ด มี ดั บ สลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ไป ดั ง นั้ น เมื่ อ เรา เข้าใจและยอมรับธรรมชาติว่าเป็นเช่นนี้ ใจเราจะ กว้ า งขึ้ น และพร้ อ มที่ จ ะขอบคุ ณ ทุ ก อย่ า งทั้ ง ที่ ดี และไม่ ดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ของเราได้ ผู้ ที่ มี ปั ญ ญา อย่างธรรมดาก็จะมองว่าดีคือดี เสียคือเสีย แต่ผู้มี ปัญญาอย่างแท้จริงจะสามารถมองเห็นสิ่งดีในสิ่ง ไม่ดี และสามารถเห็นสิ่งไม่ดีในสิ่งที่ดีได้ ท่าน ว. วชิรเมธี ได้เคยบันทึกไว้ในงานเขียนของ ท่าน ในเรื่องความลึกซึ้งของคำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ ซึ่งกิ๊กขอยกตัวอย่างมาดังนี้ค่ะ ขอบคุณความยากจน ที่ทำ�ให้เป็นคนมุมานะ ขอบคุ ณ ความล้ ม เหลว ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความ เชี่ยวชาญ ขอบคุณความผิดพลาด ทีท่ �ำ ให้ฉลาดยิง่ กว่าเดิม ขอบคุณความไม่รู้ ทีท่ �ำ ให้รจู้ กั ครูชอื่ ประสบการณ์ ขอบคุณความผิดหวัง ที่ทำ�ให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้น มาใหม่ ขอบคุ ณ มหกรรมคอรั ป ชั่ น ที่ ทำ � ให้ เ ราอยาก สร้างสรรค์การเมืองใหม่ ขอบคุ ณ ความป่ ว ยไข้ ที่ ทำ � ให้ เ ราตั้ ง ใจดู แ ล สุขภาพ ขอบคุณความทุกข์ ที่ทำ�ให้เรารู้ว่าความสุขมี ค่าแค่ไหน

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ท่านเขียนไว้ใน เรื่องภาษาศักดิ์สิทธิ์ว่า คำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ และ ‘ซาบซึ้ง ในพระคุณ’ คือภาษาศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ให้ใช้คำ�สอง คำ�นี้บ่อยๆ แล้วจะพบกับสิ่งดีๆ ในชีวิต เพราะหากมี เหตุการณ์ที่ไม่ดี ไม่ถูกใจเกิดขึ้นแล้วเราคิดไม่ดี พูด ไม่ดี ก็เท่ากับใจเสีย ใจไม่ดี แล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้น เรื่อยๆ เหมือนลูกโซ่ เป็นกฎธรรมชาติของโลกนี้ แต่ ถ้าเราใช้คำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ แล้วทำ�ใจให้สบาย เปรียบ เสมือนเราตัดขาดจากลูกโซ่ของสิง่ ทีไ่ ม่ดี ดังนัน้ ภาษา ทีไ่ ม่ดหี า้ มพูดเด็ดขาด เช่น คำ�พูดด่าแสดงความโกรธ คำ�พูดนินทาว่าร้าย ตำ�หนิติเตียน ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น ห้ามพูด เพราะการใช้ภาษาที่ไม่ดีจะนำ�ชีวิตเราไปใน ทางที่ไม่ดี ตรงกันข้าม คำ�ว่า ‘ขอบคุณ’ จะนำ�เราไปสู่ ความโชคดี มีความสุข ความทุกข์เศร้าหมองจะเปลี่ยนเป็นความสุขได้ จริงๆ (จากหนังสือ โชคดี โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก) กิ๊ ก เชื่ อ ว่ า บุ ค คลที่ ป ระสบความสำ�เร็ จ ทั้ ง ทาง โลกและทางธรรมหลายท่านล้วนเป็นตัวอย่างของ ผู้ที่สามารถสร้างพลังขอบคุณให้กับตนเองได้ จน นำ�พาชีวิตของพวกเขาไปสู่ความสำ�เร็จ เช่น โทมัส เอดิสัน แม้เขาจะหูหนวกมาตั้งแต่เด็ก แต่เขาเป็นคน มองข้อผิดพลาดเป็นบทเรียน จึงทำ�ให้สามารถคิดค้น หลอดไฟได้สำ�เร็จ จนทำ�ให้โลกของเราสว่างไสวจน ทุกวันนี้ ผู้ช่วยของเอดิสันเคยกล่าวกับเขาว่า “เรา ทำ�การทดลองมา 700 ครั้งแล้ว แต่เรายังไม่มีคำ�ตอบ เราล้มเหลวเสียแล้ว” แต่เอดิสันกลับตอบว่า “เปล่า หรอก เรายังไม่ล้มเหลว เรารู้มากกว่าใครๆ ในโลกใน เรื่องนี้ และเรายังรู้อีกว่ามี 700 วิธีที่ไม่ควรทำ� อย่า เรียกว่าความผิดพลาด แต่ให้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้” (ข้อมูลจากหนังสือ มีขันติคือให้พรกับตัวเอง เขียน โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก) จากตัวอย่างข้างต้นคุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ทุก ปัญหา ทุกวิกฤต เราสามารถพลิกใจของเราให้มอง โลกในแง่บวกและสร้างพลังขอบคุณเพื่อเป็นกำ�ลัง ใจให้กับตัวเราเองได้เสมอ แถมพลังขอบคุณนี้ คุณ ยังสามารถทำ�ได้ตลอดเวลาในทุกๆ วัน โดยไม่ต้องใช้ เงินแม้แต่บาทเดียว เรียกว่าเป็นการลงทุนทีไ่ ม่มคี วาม เสี่ยงใดๆ มีแต่ได้กับได้จริงๆ แค่ลงทุนด้วยการฝึกใจของเราเท่านัน้ การฝึกเช่น นี้ยังช่วยทำ�ให้จิตใจของเรามีความอ่อนโยน ใจเย็น มองโลกในแง่ดี และยังทำ�ให้หน้าตาของเราแจ่มใส อมยิ้มได้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ คุณผู้อ่านต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดู ซิคะ แล้วคุณจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อม จริงๆ

2012

M a y

83


Q+N EW S

อาณาจักรใหม่ของ ชนินทร์ ลิฟวิ่ง ชนินทร์ ลิฟวิ่ง ผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย เฟอร์ นิ เ จอร์ ดี ไ ซน์ ร ะดั บ โลก เปิ ด ตั ว 3 โชว์ รู มเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ณ โนเบิลโซโล ทองหล่อ ประกอบไปด้วย Bulthaup แบรนด์ ชุ ด ครั ว หรู จ ากประเทศเยอรมั น Minotti ลั ก ซ์ ชั ว รี่ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ จ ากประเทศอิ ต าลี และ Craft คอนเซ็ปต์สโตร์รูปแบบใหม่ที่ รวมของแต่ ง บ้ า นชิ้ น เก๋ ผ ลงานดี ไ ซเนอร์ ชั้นนำ�ของโลก โดยทั้ง 3 โชว์รูมนี้อำ�นวย ความสะดวกด้วยทางเดินที่เชื่อมต่อถึงกัน ได้บนพื้นที่กว่า 577 ตารางเมตร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ DADDY DOUGH ICED COOL Daddy Dough เสนอโปรโมชัน่ ดับร้อนรับซัมเมอร์ เมือ่ ซื้อโดนัท 6 ชิ้น รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่มเย็นในราคา เบาๆ เริม่ ต้นเพียง 19 บาท ได้ทกุ สาขาทีร่ ว่ มรายการ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร.0-2635-0793 หรือ www.daddydough.com, www.facebook.com/daddydough

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ร่วมกับโรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ มอบสิทธิพิเศษให้ ลู ก ค้ า ระดั บ พรี เ มี่ ย มที่ ชื่ น ชอบการ รับประทานอาหารแบบ Fine Dining สำ�หรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลตินัม และแพลตินัมทุก ประเภทตลอดปี 2555

TURKISH AIRLINES

พบกับ

ได้ที่...

Bakery & Coffee & Ice cream Around the corner Bake a wish Japanese Homemade Cake Beloved Café Bitter Brown Cafe Casta Cassia Cafe and Tea Room Chu Coffee Gallery Coffee or Tea Duc de Praslin Feel so Good I Love Coffee Design Lubid Coffee House Melting Moments Pear's PH1b Puritan Something Sweet Souffle House Bakery Surya by Toni Sweet Sin Sweet Oasis ไล-บรา-รี่ เชียงใหม่ Love at first bite Mood Mellow Salad concept

Samsara The Best Hair Salon Urban Retreat

Restaurant Beccofino Blue Door Fuzio Harvey Hobs Japan x Mes Amis Peony House ปลาดิบ Polka dot Portobello Reflection Again Salt Senses Wine Loft หัวหิน Baan Isara Youyen Hua Hin Balcony

Hotel เชียงใหม่ Mo Rooms หัวหิน Cape Nidhra Hua Hin Mariott Resort & Spa The Rock V Villas Hua Hin ปากช่อง / เขาใหญ่ / วังนํ้า เขียว De Bua Valley Sala Kaoyai Villa Paradi ภูเก็ต Cape Panwa The Kantary Bay Cinema &Theatre & Museum House RCA ภัทราวดี เธียเตอร์ School/Institution Alliance Francaise Chef Club Goethe House of pro studio (Hops) Fitness & Sport Club Piyarom Sports Club Yoga Sutra Office Building Empire Tower Jasmine Bldg. J Place Bldg. Maneeya Center Modern Town Bldg. Phayathai Plaza Bldg. Pleonchit Center Sangthong Thani Bldg. Shinawatra 2 Sirisuk Apt. Tipco Tower Tisco Tower Tonson Tower Trinity complex

Beauty Clinic Body Dr.Supranee Dr.Younger Rachapruek Clinic Beauty & Spa White Salon Bliss Spa Blue Harbour Chic Club HML Beauty Salon Hapa Spa Hair Max Paris Spa Pang Rum Spa

Condominium Baan Navatara Baan Rajdamri Noble Tree Condo Service Apartment Cape House Serviced Apartments Kantary House Hotel & Service Apartments Sirisuk Apartment ชลบุรี

Cape Racha Hotel & Serviced Apartments Karavel House Hotel & Serviced Apartments Kantary Bay Hotel & Serviced Apartments Kameo House Hotel & Serviced Apartments ระยอง Kantary Bay Hotel & Serviced Apartments Kameo House Hotel & Serviced Apartments กบินทร์บุรี Kantary Hotel & Serviced Apartments เชียงใหม่ Kantary Hills Hotel & Serviced Apartments พังงา Kantary Hotel & Serviced Apartments Shop & Shopping Mall Amarin Plaza Kipling Lamptitude Room Interior Design Tommybeans Flea Market ตลาดนัดรวมทรัพย์ ตลาดนัดฝั่งตรงข้าม รวมทรัพย์ เสริมมิตร ทาวเวอร์ เลค รัชดา Exchang Tower เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม 4 ไทยประกัน รัชดา หลังอาคารอัลดุลราฮิม อาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ตลาดละลายทรัพย์ ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ITF สีลม ฝั่งตรงข้ามซอย ละลายทรัพย์ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ Q House / LH Bank อาคารสินธร อาคารต้นสน ทาวเวอร์ เพลินจิต เซ็นเตอร์ ออลซีซั่น อัมรินทร์ พลาซ่า BTS สยาม หน้าโรงหนัง ลิโด้ ธ.กสิกรไทย สาขาอารีย์ ตึก ปตท. ซัน ทาวเวอร์ SCB Park อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรี Miscellaneous Chamni Studio Hub Ho Hin Impact Arena

HOTEL & RESORT

Beauty Clinic / Beauty & Spa

Hospital

FITNESS

Restaurant

CHARLES & KEITH เพิ่มดีกรีความสดใสให้ซัมเมอร์นี้ด้วย Charles & Keith Eye Candy Collection ที่นำ�รองเท้าสี พาสเทลแสนหวาน และกระเป๋าหนังเล่นลวดลาย สีจัดจ้าน โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยการมิกซ์ เครื่ อ งประดั บ โลหะสวยหรู มาเสนอให้ เ หล่ า แฟชั่นนิสต้าได้เลือกช้อป สนใจดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ CharlesKeith.com

84

M a y

2012

เตอร์กิช แอร์ไลน์ส ร่วมตกแต่งเครื่องบินโบอิ้ง ลำ�ใหม่ ด้วยรูปพนักงานและผู้บริหารของสายการ บินราว 17,000 คน สื่อว่า พนักงานทุกคนไม่ว่าจะ ปฏิบัติงานอยู่ที่ใด หรือแม้จะเป็นพนักงานเก่า ทุก คนต่างก็มคี วามสำ�คัญเท่าเทียมกัน นอกจากนีภ้ าพ ทุกภาพยังติดแท็กไลน์สโลแกน ‘Globally Yours’ ที่ สื่อความว่า ‘โลกคือบ้านของเรา และทุกท่านคือ แขกที่มาเยือนเรา’

Bakery & Coffee & Ice cream

Automobile Showroom

Building

Museum

School/Institution


SUBSCRIPTION ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก Q M a g a z i n e

ชื่อ อายุ

นามสกุล ปี อาชีพ

ที่อยู่เพื่อการส่งนิตยสาร

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ออกใบเสร็จในนาม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ สมัครสมาชิก 1 ปี ตั้งแต่ฉบับ ชำ�ระค่าสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประดิพัทธ์ เลขที่บัญชี 016-2-80567-3 อัตราค่าสมาชิกในประเทศ 1 ปี 12 ฉบับ 240 บาท ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แผนกสมาชิก q.free.mag@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2278-3087 ต่อ 104

พิเศษ!

สมัครสมาชิกเดือนพฤษภาคม 2555 เลือกรับผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จากแบรนด์ Lollipops ผลิตภัณฑ์คุณภาพนำ�เข้าจากฝรั่งเศส A. ร่มพับขนาดพกพา พร้อมเผชิญทุกความแปรปรวนของอากาศด้วยร่มทนทาน ลายสวยเก๋ B. หมอนรองคอ พักคอและผ่อนคลายอารมณ์บนหมอนรองนุ่มๆ ขนาดกำ�ลังดี C. พวงกุญแจ พวกกุญแจอเนกประสงค์รูปแมวเหมียวแสนน่ารัก A.

B.

C.

*หมายเหตุ • สินค้ามีจำ�นวนจำ�กัด • สงวนสิทธิ์การรับสินค้าสมนาคุณสำ�หรับผู้สมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น • กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน • ผู้สมัครสมาชิกนิตยสาร Q กรุณามารับผลิตภัณฑ์สมนาคุณด้วยตนเอง หรือ ส่งตัวแทนมารับ พร้อมสำ�เนาบัตรประชาชนของสมาชิก โดยมารับ สินค้าได้ที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง www.qmagazinethailand.com QmagazineThailand บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด 15 ซอย 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-3088 แฟกซ์ 0-2278-3087 ต่อ 104


Q + L I S T

หนุ่มมั่นหน้า... สาวตากลม คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า

ให้ 5 คะแนนสำ�หรับทุกข้อ ที่ตรงกับคว�มเป็นจริงของคุณ

เรื่อง >> Mr.& Mrs. Smith

คุณหยุดดูตัวเองทุกครั้งเมื่อเจอกระจกเงา พวกเขาอยูท่ กุ ทีท่ คี่ ณ ุ หันมอง หัวมุมถนนตรงนัน้ บนโต๊ะอาหารตรงนี้ ลองหยุดแล้วตั้งใจดูรอบตัว คุณจะเจออย่างน้อยไม่หนึ่งก็สองคน เหล่านี้คือ คนรุน่ ใหม่ทใี่ ส่ใจกับการถ่ายภาพตัวเองเหนือสิง่ อื่นใด โซเชี่ยลมีเดียคือสนามประลองยุทธ์ของ พวกเขา ทุกไลค์ที่ถูกกดช่วยต่อลมหายใจให้มี ชีวติ ต่อไปอีกวัน ทุกเม้นต์เหมือนข้าวทิพย์นาํ้ ทิพย์ ทีท่ าํ ให้อมิ่ ไปอีกหลายมือ้ …เอ๊ะ หรือคุณเองก็เป็น หนึ่งในนั้น จริงๆ แล้วคุณนั้นอยากให้ตัวเองดูดี พอให้ไม่น่าเกลียด หรือคุณเป็นโรคหลงตัวเอง หรือต้องการเป็นจุดสนใจอย่างรุนแรง…ลองมา ทําแบบทดสอบของเรากัน ว่าคุณมีอาการเข้าขัน้ น่าเป็นห่วงหรือยัง

คุณหยุดดูตัวเองทุกครั้งเมื่อเดินผ่านกระจกหน้าร้านใน ศูนย์การค้า คุณหยุดดูตัวเองทุกครั้งเมื่อเจอประตูลิฟต์ คุณหยุดดูตัวเองทุกครั้งเมื่อยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมัน สะท้อนหน้าคุณ คุณหยุดดูตัวเองทุกครั้งเมื่อหน้าคุณสะท้อนอยู่ในแว่นตา ชาวบ้าน คุณไม่รู้ตัวว่าจมอยู่กับ Photo Booth และเว็บแคมมาครึ่ง ชั่วโมงแล้ว คุณมีความหวังอยู่เสมอว่าจะเดินเจอตู้สติ๊กเกอร์ คุณจ้องหน้าตัวเองอยู่นานก่อนเปิดประตูตู้ไมโครเวฟ คุณพยายามดูแม้กระทั่งเงาสะท้อนในนํ้าขังข้างถนน ในอินสตาแกรมของคุณมีรูปคุณเองอยู่เกินครึ่ง คุณพบว่ารูปที่อัพขึ้นเฟซบุ๊กมีแต่หน้าตัวเอง คุณวิ่งหาซื้อคอนแท็กเลนส์บิ๊กอายส์ เมื่อพบว่าลืมใส่ออก มาจากบ้าน คุณฝึกฝนอย่างจริงจังหน้ากระจกเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องดูด กระพุ้งแก้มแรงหรือเบาแค่ไหน ถึงจะได้รูปหน้าที่เรียวสวย คุณฝึกฝนอย่างจริงจังหน้ากระจกเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้อง เป่ากระพุ้งแก้มแค่ไหน ถึงจะดูแบ๊วและปากเล็กจุ๋มจิ๋มน่าจุ๊บ คุณพบว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน รูปของคุณก็จะ ออกมาหันหน้ามุมเดียวและยิ้มเหมือนกันหมดทุกรูป คุณมีแฟนเพจของตัวเองในเฟซบุ๊กที่มีคน subscribe มากกว่าพันคน (หลังจากที่จํานวนเพื่อนของคุณในหน้า โปรไฟล์มีเกินห้าพันคนแล้ว) คุณเคยเปิดดูยูทูปที่สอนวิธีการถ่ายรูปให้ดูแบ๊ว คุณสามารถยกโทรศัพท์ถ่ายรูปตัวเองโดยไม่เห็นจอได้ โดยรูปที่ออกมานั้นมีคุณอยู่ตรงกลางและยิ้มเป๊ะ โดยที่ เพื่อนๆ ติดเข้ามาในรูปคนละครึ่งหน้า คุณแทบช็อกตอนที่มีข่าวลือว่าเฟซบุ๊กจะปิด

86

M a y

2012

ผลการวิเคราะห์ 0 คะแนน • คุณหยิบแม็กกาซีน เล่ ม นี้ ม าพั บ ถุ ง กล้ ว ยแขกขาย แล้ ว บั ง เอิ ญ อ่ า นเจอคอลั ม น์ นี้ นี่นา 5-15 คะแนน • คุณหนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องลุคของคุณ ใครจะชมว่าหล่อหรือด่าว่าเยิน ก็ไม่ได้สนใจ เอาเวลาไปทำางาน ทำาการดีกว่า 20-40 คะแนน • ตอนนี้คุณ ต้องเริ่มวิตกบ้างแล้วว่าคุณจะ เข้าข่ายหลงตัวเองหรือเปล่า ถ้า ยังไม่มีเพื่อนคนไหนแอบเม้าธ์ ให้คุณได้ยิน 45 คะแนนขึ้นไป • โอเค…คุณ คื อ คนพั น ธุ์ ใ หม่ ขณะที่ กำ า ลั ง รวมคะแนนนี้อยู่ คุณก็เช็คไลค์ ไปด้วยพลางๆ ยินดีด้วยนะ คุณ สวย จบป่ะ


Q magazine 09 may 2012  

DAZZLING BOWIE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you