Page 1


HotISSUE 06

m Da it กั้นเขื่อน สะเทือนคน

นํ้ า ท่ ว มดี ก ว่ า ฝนแล้ ง รึ เ ปล่ า ในยามนี้ เรายั ง ไม่ อ าจสรุ ป ได้ เ ต็ ม ปากนั ก แต่ มี อยู่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มระหว่ า งสอง วิกฤตการณ์นี้ นั่นคือ ‘เขื่อน’ สิ่งก่อสร้าง อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เราเริ่มรู้จักกันมา ตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย เขื่อนที่ทำ�หน้าที่ กักนํ้าไว้ไม่ให้ท่วม และปล่อยนํ้าในยาม แห้งแล้ง วิศวกรรมที่สำ�คัญและเกี่ยวพัน กับชีวิตคนเรามากๆ แต่ด้วยความที่อยู่ ไกลเรามาก ‘คน’ เลยอาจจะไม่คอ่ ยเข้าใจ ‘เขื่อน’ ดีพอ

Sadd el-Kafara

ALL ABOUT

• เขื่อนแรกของโลกที่มีบันทึกไว้ใน ประวัติศาสตร์คือ Sadd el-Kafara เขื่อน อียิปต์ยุคโบราณ เมื่อประมาณ 5,000 ปี ทีแ่ ล้ว แต่มนั พังทลายลงเพราะเทคโนโลยี ยุคนั้นมิอาจต้านพลังมหาศาลของแม่นํ้า ไนล์ได้ จนกระทั่งสองพันปีต่อมา เขื่อน Kofini ที่สร้างขึ้นกั้นแม่นํ้า Lakissa ของ ประเทศกรีกจึงเกิดขึ้น และยังใช้งานได้ ดีอยู่จนทุกวันนี้ • ทำ�ไมเขื่อนต้องโค้ง นั่นเพราะการ ออกแบบให้ แ รงดั น นํ้ า กระจายออกไป ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมักเป็นด้านที่ติด ภู เ ขาจะรั บ แรงที่ ก ระจายมาจากกลาง เขื่อนได้ดี • Spillway คืออะไร? หลายคนได้ยนิ บ่อยๆ ที่จริงแล้วก็คือโครงสร้างระบาย นํ้าล้นที่ทุกเขื่อนต้องมี แถมเป็นส่วนที่มี ค่าก่อสร้างสูงที่สุดในงานเขื่อนเสียด้วย Spillway สามารถใช้งานได้อัตโนมัติแม้ ไฟฟ้าจะขัดข้องเปิดประตูระบายนํา้ ไม่ได้ • ทราบหรือไม่วา่ ปัจจุบนั ทัง้ โลกใบนี้ มีเขื่อนประมาณ 850,000 แห่ง และเป็น เขื่อนขนาดยักษ์ถึง 45,000 แห่งกระจาย อยูท่ วั่ โลก ทศวรรษทีม่ กี ารสร้างเขือ่ นมาก ที่สุดอยู่ในช่วง ค.ศ 1970-1990 นี่เอง • 1 ใน 5 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด ในโลกมาจากเขือ่ น และ 1 ใน 3 ของพืน้ ที่ เกษตรทั่วโลกต้องพึ่งนํ้าจากเขื่อนเช่นกัน • 300 เมตรคือสถิติสูงที่สุดในโลก ของเขื่อน Nurek ในทาจิกิสถาน ส่วน ประเทศที่ มี เ ขื่ อ นขนาดใหญ่ ม ากที่ สุ ด ได้แก่ จีน ซึ่งมีเขื่อนขนาดใหญ่ประมาณ 22,000 เขื่อนทีเดียว

THREE GORGES DAM เฉพาะเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างเขื่อน สามโตรก (Three Gorges Dam) ที่มีความ กว้างเขื่อนยาว 23 กิโลเมตร สูง 185 เมตร กั้นแม่นํ้าแยงซีเกียงนั้น มีความจุนํ้ารวมถึง 39 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร (มากกว่าเขื่อน ภูมิพล 2,900 เท่า) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ มากกว่า 18,000 เมกะวัตต์ (เกินครึง่ ของความ ต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยทั้งประเทศ 30,000 เมกะวัตต์) เขื่อนนี้เริ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1993-2009 มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 1.2 ล้ า นล้ า นบาท ก่ อ ให้ เ กิ ด ทะเลสาปเหนื อ เขื่อนยาว 650 กิโลเมตร


h o t

i s s u e

07

DAMS IN THAILAND ประเทศไทยมีเขื่อนขนาดใหญ่ 30 แห่ง และเขื่อนขนาดเล็กนับร้อยกระจายอยู่ทั่วทุก ภาค แต่เขือ่ นพระราม 6 คือเขือ่ นทดนํา้ ทีส่ ร้าง ขึน้ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย กัน้ แม่นาํ้ ป่าสัก สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่ พ.ศ. 2467 มีความยาว ทั้งสิ้น 75 เมตร เขือ่ นศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ครองแชมป์ เขือ่ นทีม่ ปี ริมาณกักเก็บนํา้ สูงสุด 17,745 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่ม นํ้าแม่กลองให้ลดน้อยลง เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างเขื่อนได้จาก หลายวัสดุมาก แม้กระทั่งเขื่อนยาง (Rubber dam) ที่มีลักษณะเหมือนหมอนยางขนาด ใหญ่วางขวางลำ�นํา้ กักเก็บนํา้ ได้ดว้ ยการสูบ ลมหรือนํ้าเข้าไปในยางนั้น ในเมืองไทยมี เขื่อนยางอยู่หลายแห่ง แต่ที่เด่นๆ คงจะเป็น ที่ฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ์ จ.ลำ�ปาง และ ฝายเขื่อนยางสามง่าม จ.พิจิตร

DUTCH & DAM ไม่ใช่มีแต่เขื่อนกั้นนํ้าจืด แต่เนเธอร์แลนด์ คือกูรูด้านสร้างเขื่อนกั้นทะเล หนึ่งในสาม ของพื้ น ที่ ป ระเทศนี้ เ ดิ ม อยู่ ตํ่ า กว่ า ระดั บ นํ้ า ทะเล แต่ เ พราะการสร้ า งเขื่ อ นกั้ น ตั้ ง แต่ ปี 1958-2002 ก่ อ นจะสู บ นํ้ า ออก จนกลายเป็ น ผื น ดิ น ทำ�เกษตรกรรมรวม ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน ได้ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด Flevoland มีประชากร ประมาณ 400,000 คน ดังนัน้ กังหันลมสูบนํา้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสำ�เร็จในการ เอาชนะภัยธรรมชาติของชาวฮอลแลนด์

IMPACTS OF DAM • ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดี เมื่อได้อย่างย่อมเสีย อย่าง ปัญหาของการสร้างเขื่อนเองก็มีไม่น้อย อาทิ สายนํ้าที่อยู่ใต้เขื่อนจะขาดดินตะกอนที่ มีธาตุอาหาร ทำ�ให้พืชและสัตว์นํ้าหลังเขื่อน มีปริมาณน้อยลง • นํ้ า นิ่ ง เหนื อ เขื่ อ นเหมาะมากกั บ การ เติบโตของยุง หอยบางชนิด แมลงวัน ซึ่งเป็น พาหะนำ�เชื้อโรค • การเน่ า ของต้ น ไม้ ที่ จ มอยู่ ใ ต้ นํ้ า และ สาหร่าย มีส่วนเพิ่มก๊าซเรือนกระจกให้กับโลก 1-20% • อุบัติภัยขนาดใหญ่จากเขื่อนส่งผลถึง ชีวิตผู้คนมิใช่น้อย เขื่อน Banqiao ในมณฑล เหอหนานของจีน ที่มีปริมาณนํ้า 492 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เคยแตกเมื่อปี ค.ศ.1975 ทำ�ให้ มีคนตายและสูญหายถึงกว่า 2 แสนคน • ผู้คนนับล้านต้องอพยพเพื่อเปิดพื้นที่ ให้กับการสร้างเขื่อนสามโตรก ถ้าอยากดูผล กระทบด้านสังคมในเรื่องนี้ต้องชมภาพยนตร์ เรือ่ ง Still Life ผลงานของเจีย่ จางเคอ ผูก้ ำ�กับฯ ชาวจีนที่พูดถึงการย้ายถิ่นฐาน 1.3 ล้านคน

ผ่านคนงานสองคนที่กลับไปตามหาภรรยาใน หมู่บ้านที่กลายเป็นเมืองบาดาล • ดินตะกอนเหนือเขื่อนทำ�ให้เขื่อนมีอายุ การใช้งาน คาดว่าดินตะกอนทำ�ให้อ่างเก็บนํ้า ตื้ น ขึ้ น ประมาณ 1% ต่ อ ปี และเขื่ อ นอย่ า ง ภูมิพลก็มีปัญหานี้มาก เพราะสร้างมาหลาย สิบปีแล้ว • จากการศึกษาพบว่า การก่อสร้างเขื่อน มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์นํ้า พันธุ์ปลา กุ้ง และสัตว์นํ้าอื่นๆ ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบันไดปลา (Fish Ladder หรือ Fish Way) จะช่วยทุเลาปัญหานี้ ด้วยสะพานนํ้าที่แบ่งชั้น ตามระดับเชิงลาดจากสันเขื่อนสู่ระดับนํ้าด้าน ท้ายนํา้ แต่เมืองไทยมีบนั ไดปลาโจนแค่ 4 แห่ง คือ กว๊านพะเยา หนองหาน บึงบอระเพ็ด และ เขื่อนปากมูล • 14 มีนาคมของทุกปี คือวันหยุดเขื่อน โลก (International Day of Action against Dams) แต่มันก็ตรงกับช่วงหน้าแล้งทุกปีของ เราเช่นกัน


08 Film

• Music • Book

Play

• Art • Exhibition

เรื่องQ Team

PROGRAM

FILM

TOP SECRET วัยรุ่นพันล้าน

เป็นหนังที่นำ�เค้าโครงเรื่องจริงของต็อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ‘เถ้าแก่ร้อยล้าน’ วัย 23 ปี ที่พลิกชีวิต จากเด็กไม่เอาถ่าน ก้าวขึน้ มาเป็นเจ้าของธุรกิจสาหร่าย ‘เถ้าแก่น้อย’ อันโด่งดัง ตัวหนังได้ พีช พชร จิราธิวัฒน์ หนุ่ ม หล่ อ ที่ ไ ด้ รั บ เสี ยงชื่ น ชมจากหนั ง Suck Seed มารับบทต็อบ โดยมีผู้กำ�กับฯที่ถูกโฉลกกับหนังแนว วัยรุ่นอย่าง ‘ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์’ ซึ่งเคยประสบ ความสำ�เร็จจากแฟนฉัน เด็กหอ ปิดเทอมใหญ่หัวใจ ว้าวุ่น มาเรียงร้อยเรื่องราวชีวิต ‘เด็กวัยรุ่น’ อีกครั้ง... 20 ตุลาคมนี้ ไปร่วมตามรอยความสำ�เร็จของเด็กหนุ่ม คนหนึง่ เผือ่ ว่าวันนึง...คำ�ว่า ‘เถ้าแก่’ อาจเข้ามาทักทาย คุณหรือเราบ้างก็ได้ (สาธุ!)

สารคดีส่องโลก

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

ใครเบื่อสารพัด ‘ซิตคอม’ ในวันหยุดยกมือขึ้น? บ่ายโมงเศษๆ ในวันอาทิตย์ แนะนำ�ให้กดปุ่มรีโมตมาช่อง 11 คุณจะได้พบกับรายการสารคดีซูเปอร์คลาสสิก ‘ส่องโลก’ ค่าที่ มีอายุการทำ�งานมากกว่า 20 ปี เวียนว่ายอยูใ่ นจอโทรทัศน์มาหลาย ต่อหลายช่อง จนวันนี้สารคดีส่องโลกก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการ นำ�เสนอเรื่องราวของสถานที่ ‘เชิงอนุรักษ์’ ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบเดิม มีกลิ่มอายของภาพดิบๆ ไม่ปรุงแต่งเหมือนเดิม มีการดำ�เนินเรื่องแบบเดิม หรือแม้แต่เสียงบรรยายก็ยังแบบเดิม ทั้งหมดทั้งมวลผ่านการปรุงรสโดย ‘โจ๋ย บางจาก’ ตัวจริงเสียงจริง คนหนึ่งบนสังเวียนรายการเชิงสารคดี หากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้รายการส่องโลก น่าจะยังยังจดจำ� ภาพที่ทางรายการติดตาม ‘สืบ นาคะเสถียร’ ไปช่วยชีวิตกวาง ณ เขื่อนแห่งหนึ่งเมื่อราว 20 กว่าปีก่อน และเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพิ่งครบรอบ 21 ปีของการจากไปของนักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ แต่รายการสารคดี (ที่เป็นตัวของตัวเองมาก) รายการนี้ยังยืนหยัด อยู่ต่อไป แม้จะไม่โด่งดัง มีเรตติ้งน่าเชยชม แต่คุณค่าสาระของ รายการนี้เอง...ที่น่าชมเชย

QSee

ชื่อแบรนด์ ‘เถ้าแก่น้อย’ เกิ ด จากพ่ อ และแม่ ข อง ‘อิ ท ธิ พั ท ธ์ ’ ที่ เห็ น ความ ขยันทำ�ธุรกิจในตัวลูกชาย จึงตัดสินใจใช้ชอื่ นี้ แต่จดุ เริ่มต้นของแบรนด์จริงๆ เกิดจากการขาย ‘เกาลัด’ แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ จึ ง ขายทิ้ ง ไปในราคา 4 ล้านบาท และเป็นทุนต่อ ยอดมาทำ�ธุรกิจสาหร่าย ทอดจนโด่งดังในวันนี้

QSee

สารคดีส่องโลกออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บกช่อง 5 จุดเด่นของรายการคือการเดินทางไปถ่ายทำ�สารคดีใน ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม โดย แทบจะไม่เคยมีรายการไหนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะ เรื่องราวการสู้รบของชนกลุ่มน้อยตามชายแดน, เพลงประกอบ รายการที่ ผู้ ช มได้ ยิ น มานานนี้ มี ชื่ อ ว่ า เพี ย งเพราะ...ฟ้ า กว้ า ง ขับร้องโดยปู-พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

LINK CORNER โลกอินเตอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของ ทุกคนไปซะแล้ว Q เลยขอแนะนำ�ลิงก์เด็ดๆ เว็บ โดนๆ หรือเรื่องใดๆ ก็ตามที่โลกออนไลน์กำ�ลัง ฮอตฮิต เราจะนำ�มาแชร์ให้เพื่อคุณๆ

• Series-Center เว็ บ ของคนเลิ ฟ ซี รี่ ส์ เ กาหลี ตั ว จริง! เพียงพิมพ์คำ�ว่า SeriesCenter ลงในเว็บเพจ Google ก็ จ ะปรากฏลิ ง ก์ ข องเว็ บ นี้ พอ คลิ ก เข้ า ไปปุ๊ บ คุ ณ ก็ จ ะเจอ สารพั ด ซี รี่ ส์ เ กาหลี ทั้ ง เก่ า และ ใหม่ เลื อ กชมได้ ต ามใจชอบ โดยเฉพาะซีรี่ส์ใหม่ๆ ที่ต้องบอก ว่าใหม่จริงๆ เพราะออนแอร์จาก สถานีโทรทัศน์ที่เกาหลีแค่ไม่ถึง อาทิตย์ ก็มาสู่สายตาชาวไทย ซะแล้ ว ที่ สำ � คั ญ ...มี ซั บ ฯไทย แปลให้เสร็จสรรพ

• www.facebook.com/I.Love.70s.and.80s เฟซบุคไม่ได้มีไว้แชร์เรื่องราวกับเพื่อนๆ เท่านั้น เพราะลิงก์นเี้ ป็น ‘เพือ่ นอีกคนหนึง่ ’ ทีพ่ าเราไปย้อน เวลาด้วยบทเพลงเพราะๆ ในวันวานทั้งไทยและ เทศ ต้องยกนิ้วให้ในความสามารถของการขุดกรุ เพลงมาแปะไว้ในหน้าเฟซบุคนี้ แถมวันดีคืนดียัง มีภาพสวยๆ เก่าๆ ย้อนวันวานมาให้ได้ชมอีกด้วย • www.doolakorntv.com สำ�หรับคอละครไทยที่พลาดตอนสำ�คัญของละคร เรื่องโปรด เข้าไปในเว็บนี้จะมีละครให้เลือกดูย้อน หลังเพียบ! แถมยังมีรายการย้อนหลังอีกมากมาย ถูกจัดแบ่งแยกไว้อย่างเป็นระเบียบ


CULTURE

O9

CALENDAR

รอ

12 12 มกราคม -31 ตุลาคม 2554 ‘Dialogue in the Dark’ นิทรรศการ ลิ้มรสและเรียนรู้หลายๆ สิ่ง จาก ‘ความมืดบอด’ โดย Dr.Andreas Heinecke ชาวเยอรมัน จัดแสดงแล้วกว่า 130 เมือง ใน 22 ประเทศ สัมผัสได้ที่เมืองไทย ตั้งแต่ 12 ม.ค.-31 ต.ค. 54  ณ จัตุรัสจามจุรี

17

16

18

17 กันยายน - 31 ตุลาคม 54 นิทรรศการ ‘Time to Stop-หยุด เวลา’ ณ กอสสิป แกลเลอรี อาคาร สีลมแกเลอเรีย ชั้น 3 ห้อง 331

16 ตุลาคม 2554 คอนเสิร์ต ลืมไม่ลง ครูสุรพล สมบัติเจริญ บรรเลงโดยวงดนตรี เฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร รอบ 14.00 น. ณ ศาลา เฉลิมกรุง

18 ตุลาคม 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พรีเซ้นต์ ‘ยาห์นี อิน คอนเสิร์ต’ การแสดงสดพร้อมแสง สี เสียง อลังการ 18 ตุลาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

23 23-30 ตุลาคม 2554 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันพิโมกข์มุข วัด ฝายหิน ขอเชิญเข้าร่วมการฝึก อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้ง ที่ 17 ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2554 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัด เชียงใหม่

เมืองจมนํ้า

คอนเสิร์ต Bodyslam นั่งเล่น

LET’S PANIC อย่างรุนแรง เราจะสามารถเอาชีวิตรอด หรือจะสร้าง รูปแบบชีวิตในอนาคตต่อไปได้อย่างไร ‘เมืองจมนํ้า’ มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เพื่อสร้างความตื่นตัวที่จะนำ�ไปสู่การสร้างจิตสำ�นึก ในการใช้ ชี วิ ต เพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม จั ด แสดง ขึ้นที่ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า งวั น ที่ 20 ตุ ล าคม-25 พฤศจิกายน 2554 ลองไปดูกันสิว่า...การจินตนา สร้างสรรค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต จะมีหน้าตาเช่นไร?

BOOK

STAR RECOMMENDS

ธรรมะทำ�ไม/ ว. วชิรเมธี ปุจฉา : หนังสือชนิดไหนที่ไม่มีวาระ ของเวลา เขี ย นแนะนำ � เมื่ อ ไหร่ ก็ ไ ม่ เ คย ‘เก่า’? วิสัชนา : หนังสือธรรมะนั่นเอง ว่าแล้ว Q จึงขอแนะนำ�หนังสือของ พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี ในชือ่ ‘ธรรมะทำ�ไม’ นั่ น สิ ! ธรรมะทำ� ไม? ก็ถ้ า ชี วิ ตไม่มี คำ� ว่า ‘ทำ � ไม’ บางที เ ราๆ ท่ า นๆ ก็ อ าจไม่ ต้ อ ง มี ‘ธรรมะ’ เพราะคงเข้าถึงแก่นสัจธรรม ชี วิ ต กั น โดยง่ า ย แต่ ชี วิ ต ไม่ ง่ า ยอย่ า งนั้ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง เข้ า มามี ส่ ว นหนึ่ ง ในการ ช่วยขัดเกลาจิตใจ และมากไปกว่านั้น... เหล่าคำ�ถาม (ปุจฉา) และคำ�ตอบ (วิสัชนา) ที่ถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือยังช่วยคลี่คลาย ข้อสงสัยที่มีต่อข้อธรรมะบางประการอีก ด้วย โดยรวม ‘ธรรมะทำ�ไม’ เป็นหนังสือ ธรรมะย่อยง่าย อ่านแล้วนำ�ไปจัดการใช้ กับชีวติ ได้ไม่ยาก ขนาดกะทัดรัด นํา้ หนักไม่ ทรมานมือ เหมาะแก่การถืออ่านก่อนนอน

29 ตุลาคม-6 พฤศจิกาตน 2554 งาน ‘บ้านและสวน’ นิตยสารชั้นนำ� ของประเทศไทย รวบรวมเรื่องราว สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง และพันธุ์ไม้ประดับที่ โดดเด่น 29 ต.ค.-6 พ.ย. 54 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

PLAY

Exhibition

ชื่ อ นิ ท รรศการช่ า งเข้ า กั บ สถานการณ์ ข อง ประเทศยามนี้เหลือเกิน ‘เมืองจมนํ้า’ เป็นนิทรรศการ เพื่ อ สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และการตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งความเป็นไปได้ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ผ่านผลงานศิลปิน และนักออกแบบ 15 ท่าน โดยแต่ละผลงานเป็นการ ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านเงื่อนไข ที่ว่า หากกรุงเทพฯ ต้องประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น มีฝนล้านปีทตี่ กไม่หยุด และท้ายสุดเมือ่ เมืองต้อง จมนาํ้ อาหารเริม่ ค่อยๆ ขาดแคลน และเกิดโรคระบาด

29

QSee

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีชื่อแรก เกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง อุปสมบท เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และในปีพ.ศ.2547 ท่าน ว.วชิรเมธี ก็ได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกมาสู่ สายตาประชาชน จนได้รับความ นิยมอย่างมาก ก่อนจะตามมาด้วย ธรรมะหลับสบาย และธรรมะดับ ร้อน จากกระแสความนิยมของ หนังสือทั้ง 3 เล่ม ทำ�ให้มีการนำ� เนื้อหามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ เกิดเป็นกระแสธรรมะกลับมานิยม โดยหลายๆ คนเรียกกันว่า ธรรมะ อินเทรนด์

ปลายปีก่อนได้มันส์หัวคลอน กับคอนเสิร์ตใหญ่ Live in Kram กั น ไปแล้ ว ให้ ห ลั ง 1 ปี 4 หนุ่ ม บอดี้ ส แลมกลั บ มาเอาใจแฟนๆ ด้ ว ยการเปิ ด Live Acoustic ครั้งแรกในชีวิต กับ ‘บอดี้สแลม นั่ ง เล่ น ’ งานนี้ ข นทุ ก เพลงฮิ ต มา Arrange ใหม่หมดจรด นอกจาก อรรถรสทีแ่ ตกต่างออกไป คอนเสิรต์ หนนี้ ยั ง ถื อ เป็ น อี ก บทพิ สู จ น์ ท าง ดนตรีของ 4 หนุ่มบอดี้สแลมว่า จะทำ�ผลงานออกมาได้แจ่มขนาด ไหน 4-5-6 พฤศจิกายนนี้ ไปร่วม สนุกกันที่ Impact Exhibition Hall 1 เมืองทองธานี....2 ทุม่ ตรงเป็นไป

เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ “ เชอรีช่ อบหนังสือแปลชือ่ One straw revolution เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวนาญี่ปุ่น เวลา มีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องการทำ�นาหรือชีวิต หนังสือเล่มนี้เขาได้บอกไว้อย่างแยบยลว่า ชาวนาจะแก้อย่างไร เล่มนี้เชอรี่อ่านหลาย รอบมาก เคยซื้อให้คุณพ่ออ่านด้วย เพราะ เราสามารถนำ�ประโยชน์จากเรื่องราววิธีคิด ของชาวนาญี่ปุ่นมาใช้ได้ เช่น ตอนคุณพ่อ เริ่มทำ�สวน ก็เอาสูตรวิธีการเตรียมดิน หรือ ปุ๋ยอินทรีย์จากในเล่มนี้ไปให้คุณพ่อทำ�ตาม อีกอย่างที่ชอบมากๆ คือ หนังสือเล่มนี้สอน วิถีชีวิตพอเพียงด้วยค่ะ”

คอนเสิ ร์ ต ครั้ ง นี้ มี ก ารโปรยหั ว ว่ า ‘เป็ น คอนเสิ ร์ ต ที่ เ บาที่ สุ ด ในชี วิ ต ของ บอดี้สแลม’ ก็ต้องตามไปชมและฟังว่า สีสันของดนตรีสไตล์บอดี้สแลมจะถูก ถ่ายทอดออกมาให้มันส์ (แบบเบาๆ) กั น อย่ า งไร และสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สำ � คั ญ อี ก อย่ า งของบอดี้ ส แลมคื อ การถอด เสื้อโชว์ซิกส์แพ็กของหนุ่มตูน แต่งานนี้ ‘นั่งเล่น’ แล้วตูนจะถอดเสื้อหรือไม่?? (คงแปลกๆ ดี)


10

เรื่องWednesday Twilight

HAPPENINGS THE POSTMEN OF

KABUL หากสรุปง่ายๆ ว่า ‘กรุงคาบูล’ ไร้ซงึ่ เรือ่ งราว น่าพิสมัยก็คงไม่ผิดไปจากจินตนาการของคน ส่วนใหญ่สักเท่าไหร่ เพราะภาพที่สื่อมวลชน นำ � เสนอออกมามั ก มี เ พี ย งข่ า วระเบิ ด พลี ชี พ ของกลุ่ ม ผู้ ก่ อ การร้ า ย เรื่ อ ยไปจนถึ ง การล้ ม ตายในรูปแบบต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื อ งหลวงทางตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ อัฟกานิสถานแห่งนี้ก็ยังมีรอยยิ้มและมิตรภาพ หลงเหลือ ตั ว อย่ า งคื อ คุ ณ บุ รุ ษ ไปรษณี ย์ ผู้ ไ ม่ เ คย เหน็ดเหนื่อยกับการปั่นจักรยานตามหาเจ้าของ จดหมาย ที่จ่าหน้าซองอย่างประหลาดลํ้าว่า ‘ถึ ง คุ ณ นาจิ บุ ล เลาะฮฺ หลั ง พระราชวั ง ดารุ ล อะมาน’ หรือ ‘ส่งบูร์ฮานูดิน บ้านใกล้โรงเรียน อาละดิ น ’ ซึ่ ง เหตุ ผ ลของการระบุ ที่ อ ยู่ แ บบ พรรณาโวหารสถานที่ โ ดยรอบนี้ เกิ ด มาจาก ความบกพร่ อ งในการติ ด ตั้ ง ป้ า ยตามตรอก ซอกซอยให้ทันถนนตัดใหม่และบ้านพักอาศัย ซึ่งสร้างเพิ่มขึ้นทุกปีๆ

Affordable Fine Dining หากผู้ อ่ า นยั ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18-30 ปี เมนู ร สเลิ ศ ระดับมิชลินสตาร์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป เพราะ บรรดาร้ า นอาหารหรู ข องแคว้ น ฟลานเดอร์ ส ประเทศ เบลเยี่ยม จับมือกันสร้างสรรค์คอร์สดินเนอร์สุดคุ้มที่มีราคา เพียง 45 ยูโร หรือประมาณ 1,900 บาท (รวมภาษีและทิปส์) เท่านั้น!!! นอกเหนือไปจากกรุงบรัสเซลส์ เมืองบรูซ (Bruges) เมือง เกนต์ (Ghent) และเมืองแอนต์เวิรป์ (Antwerp) แล้ว เหล่านักชิม ยังสามารถเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษนีไ้ ด้ทรี่ า้ น อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึง่ ตัง้ อยู่ ณ เมืองลูเซิรน์ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรสชาติและความอร่อยสูสีตามมาตรฐาน ของดาวที่ ‘มิชลิน ไกด์บุ๊ค’ มอบให้ ต่างกันเพียงหลักเกณฑ์ใน การลิ้มลองอาหารคํ่าแบบประหยัด ซึ่งเชฟขออนุญาตเสิร์ฟ เฉพาะคืนวันพุธอย่างเดียว ส่วนอายุก็ปรับลดลงมาที่ 29 ปี โอกาสดีๆ แบบนี้มีไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ใครสนใจคงต้องรีบหาทางลัดคิวจอง ก่อนทีค่ รู่ กั แถวนัน้ จะควง กันไปสวีตจนโต๊ะเต็ม แต่ถา้ ไปถึงแล้วเกิดผิดพลาด ช็อกโกแลต ขึ้นชื่อของทั้งสองสัญชาติก็พอปลอบใจให้หายเศร้า

SWEDISH BRANDS ARE COMING TO ASIA ข่าวการเปิดสาขาของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติ สวีเดน ในประเทศอินโดนีเซียและบ้านเรา ทำ�ให้นึก อยากเล่าถึงประวัติ 2 แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากประเทศ กลุม่ นอร์ดกิ ซึง่ ปัจจุบนั นีเ้ ป็นแบรนด์ฮปิ ของผูค้ นทัว่ โลก เริ่มจากศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ราคาสมเหตุสมผล อย่าง IKEA ซึง่ ถือกำ�เนิดขึน้ ใน ค.ศ.1943 จากความคิด ของคุณลุงผู้เรียบง่าย แต่มีความคิดลํ้าสมัยอย่าง ‘Ingvar Kamprad’ ถัดมาจากนัน้ อีก 4 ปี เครือ่ งแต่งกายยอด ฮิตของ H&M ภายใต้ชอื่ Hennes & Mauritz ของ ‘Erling Persson’ จึงได้อวดโฉมครัง้ แรกทีเ่ มือง Västerås ซึง่ อยู่ ไม่ไกลจากสตอกโฮล์มอันเป็นเมืองหลวงของประเทศ นอกเหนือไปจากราคาอันย่อมเยา ปัจจัยซึ่งส่งให้ ทั้งสองแบรนด์ประสบความสำ�เร็จอย่างท่วมท้นคงหนี ไม่พ้นการออกแบบโดยคำ�นึงถึงพื้นฐานของทรัพยากร ซึ่งถูกจำ�กัดปริมาณด้วยฤดูหนาวที่กินเวลายาวนาน เกือบ 6 เดือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ชวนให้คดิ เล่นๆ ว่าประเทศทีอ่ ดุ สมบูรณตลอดทัง้ ปี น่าจะเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าดินแดนแห่งพระอาทิตย์ เที่ยงคืน ถ้าสินค้าทุกชิ้นถูกผลิตผ่านกระบวนการคิด อันลึกซึ้ง

ENDED SUMMER ROMANCE ในที่สุดสองซุป’ตาร์ชื่อก้องโลกอย่าง ‘เบลค ไลฟ์ลีย์’ และ ‘ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ’ ที่เพิ่งอินเลิฟกันมาได้เพียง 5 เดือนก็ ตัดสินใจจบความสัมพันธ์แสนโรแมนติกครั้งนี้ลง ท่ามกลางความ งุ น งงของบรรดาแฟนๆ และเพื่ อ นฝู ง ซึ่ ง รั บ รู้ ม าโดยตลอด ว่ า นักแสดงหนุ่มมากฝีมือวัย 36 ปีหลงเสน่ห์ปลายจวักของสาวสวย วัย 24 ปี ถึงขั้นพาเธอไปพบพ่อแม่มาเรียบร้อย ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยออกมายอมรับว่าคบหากัน ทว่าอาการสวีตทุกหนแห่ง เริ่มตั้งแต่การกอดแบบสนิทแนบชิด บนเรือยอร์ชของสตีเว่น สปีลเบิร์ก ในมอนเต คาร์โล ไล่มาจนถึง การทีฝ่ า่ ยหญิงบินข้ามทวีปไปเยีย่ มถึงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และรถยนต์ประหยัดพลังงานทีพ ่ ระเอกคิวทองมอบให้ ก็บง่ บอกถึง ความรู้สึกพิเศษนี้ได้ชัดเจน งานนี้ไม่รู้ว่า ‘ไรอัน เรย์โนล์ด’ เพื่อนร่วมงานจากภาพยนตร์ เรื่อง ‘Green Lantern’ จะได้รับข้อหามือที่สามหรือเปล่า เพราะมี ผู้พบเห็นเขากับนางเอกผู้โด่งดังมาจากบทบาท ‘เซรีน่า แวน เดอ วูด้ เซน’ ในซีรสี่ ช์ ดุ ‘กอสซิป เกิรล์ ’ ควงกันไปดินเนอร์ ณ ร้านอาหาร แห่งหนึ่งในบอสตัน

Ingvar Kamprad


GLO B AL HAPPENINGS

‘Cuts Needed’ To Sustain Simpsons เดอะซิมป์สันส์ (The Simpsons) ที่ออก อากาศมานานกว่า 20 ปีอาจถึงคราวต้องปิด ฉากลง เมื่อค่าตัวของนักพากย์หลักทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายพุ่งสูงเสียจนทีมผู้สร้างไม่ สามารถแบกรับต้นทุนได้อกี ต่อไป แม้จะมียอด คนดูสูงถึง 7.1 ล้านคนก็เถอะ โปรดิ ว เซอร์ ก าร์ ตู น สุ ด ฮิ ต เผยว่ า 20th Century Fox Television ต้องทุ่มเงินจ้างผู้ให้ เสียงราวๆ 360,000-500,000 เหรียญฯ ต่อ ตอน ซึ่งคำ�นวณออกมาแล้วก็มากถึง 8 ล้าน เหรียญฯ หรือ 260 ล้านบาท ซึ่งดูอย่างไรก็สูง เกินไปสำ�หรับงบประมาณประจำ�ปี ในการรั ก ษารายการที่ ไ ด้ รั บ คำ � ยกย่ อ ง จากนักวิจารณ์มาอย่างสมํ่าเสมอไว้กับบรรดา แฟนๆ เหล่านักพากย์ต้องยอมลดค่าตัวลงถึง 45% ก่อนยอมรับข้อเสนอซึง่ มาทดแทนเม็ดเงิน ที่ขาดหาย ด้วยส่วนแบ่งจากสินค้าและรายได้ ของการขายลิขสิทธิใ์ ห้กบั สถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ อยากรู้ว่าแฟนคลับเหนียวแน่นหรือไม่ก็ดู ได้จากคำ�แสดงอาการรำ�คาญของตัวเอกที่ว่า “D’oh!” ยังรับการบรรจุลงในพจนานุกรมภาษา อังกฤษเลยทีเดียว

TORNADO BRINGS SMILE BACK TO SCHOOL วันเปิดภาคเรียนมักทำ�ให้เด็กๆ นึกเสียดาย ช่วงเวลาแสนสนุกช่วงปิดเทอม แต่นกั เรียนของ เมือง Joplin แห่งมลรัฐมิสชูรี ประเทศสหรัฐฯ กลับมีความคิดเห็นต่างออกไป เมื่อได้รอดพ้น จากเหตุ พ ายุ ท อร์ น าโดพั ด ถล่ ม ในช่ ว งเดื อ น พฤษภาคมที่ผ่านมา ภาพเยาวชนตัวน้อย ลูกเสือหนุ่ม วัยรุ่น เชียร์ลีดเดอร์ผมบลอนด์ รวมทั้งผู้ปกครองใน สาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งอาสามาทำ�ความสะอาด รถโรงเรียน พร้อมจัดเรียงหนังสือให้เข้าที่เข้า ทางด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พวกเขาตื่นเต้นกับการเปิดเทอมมากอย่างไม่ เคยเป็นมาก่อน ขณะคุณครูดนตรีทา่ นหนึง่ ให้สมั ภาษณ์วา่ รูส้ กึ เศร้าใจกับการสูญเสียซีดเี พลงแสนคลาสสิก ที่ใช้ประกอบการสอนไปกว่า 150 แผ่น แต่แล้ว iTunes Gift Card (การ์ดบัตรเติมเงินสำ�หรับซื้อ เพลง และ Application ใน Apps Store) ซึ่งส่งมา จากผูม้ จี ติ ศรัทธาก็ท�ำ ให้เธอมีพลังมากพอจะยิม้ ออกมาได้อีกครั้ง ยังไม่นับเด็กสาวตัวเล็ก (ทว่าใจใหญ่) ที่ รวมตัวกันตั้งโต๊ะขายนํ้ามะนาวเพื่อหาเงินมา ช่วยบูรณะซ่อมแซมเมืองซึ่งได้รับความเสียหาย อย่างหนัก

นานๆ ทีเลดีก้ าก้าถึงจะลุกขึน้ มาทำ�อะไรที่ ห่างไกลจากอาการ ‘ติสต์แตก’ ดังเช่นจับไมค์ นำ�การชุมนุมคัดค้านกฎ ‘Don't Ask, Don't Tell’ (ห้ามถาม ห้ามตอบ) ที่ห้ามผู้ชื่นชอบเพศ เดียวกันเปิดเผยตัวตนทีแ่ ท้จริงในกองทัพอย่าง เด็ดขาด นักร้องสาวชื่อดังเชื่อว่าทหารรักร่วมเพศก็ มีใจรักชาติมากพอจะต่อสู้เพื่อประเทศไม่ต่าง จากคนอืน่ ๆ เหตุนเี้ ธอจึงได้แนะนำ�กฎ ‘หากคุณ ไม่ชอบ ก็กลับบ้านไปซะ’ สำ�หรับคนทีไ่ ม่สะดวก ใจต่อชาวสีม่วง แถมท้ายสักนิดว่า วันนั้นเลดี้กาก้ามาใน สไตล์เรียบร้อยผิดหูผิดตา แถมยังสวมแว่นตา เหมือนเด็กคงแก่เรียนอีกต่างหาก

NOBEL PRIZES AND MORE ใครที่เชื่อว่ารางวัลโนเบลอยู่ไกลเกินเอื้อม น่าจะปลื้มรางวัลชื่อ ละม้ายคล้ายคลึงอย่าง ‘อิกโนเบล’ (Ig Nobel) ซึ่งจัดขึ้นที่แซนเดอร์ส เธียเตอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ด้วยความสนับสนุนของนิตยสาร ‘งาน วิจยั ทีไ่ ม่นา่ จะลอกเลียนแบบได้’ (Annals of Improbable Research) รางวัลดังกล่าวมอบให้กับใครก็ตามที่รู้จักวิธีสร้างงานวิจัยหรือ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแม้จะโดดเด่นด้วยความขบขันไปสักนิด แต่ก็กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ อาทิ รางวัลสาขา ‘ชีววิทยา’ เพื่อ การศึก ษาพฤติก รรมแมลงทับ ในประเทศออสเตรเลี ย ที่ พ ยายาม เข้าไปผสมพันธุ์กับขวดเบียร์ เพราะการสะท้อนของแก้วทำ�ให้เกิด ความสับสน เรื่อยไปจนถึงการหาจำ�นวนแบคทีเรียบนปลายเข็มและ รางวัลอิกโนเบลสาขา ‘สันติภาพ’ ของนายกเทศมนตรีจากประเทศ ลิทัวเนีย ผู้พยายามแก้ไขปัญหาการจอดรถผิดกฎจราจรด้วยการ ขับรถถังบดขยี้ให้รู้แล้วรู้รอด!!!  ไม่น่าเชื่อว่าดัดลีย์ เฮอร์ชแบช ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ตัวจริงของปี 1986 และรอย เกลาเบอร์ ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน ปี 2005 สามารถร้องเพลงประสานเสียงเพื่อสร้างความบันเทิงได้ไม่ แพ้การประกวดเพื่อชิงการออกเดทกับนักวิทยาศาสตร์ หรือการปา จรวดกระดาษ

พิธีวิวาห์ครั้งที่ 3 ระหว่างดัชเชสแห่ง อัลบา ราชนิกูลของประเทศสเปนผู้ทรงมี พระชนม์ 85 พรรษา กับนายอัลฟอนโซ ดิเอซ ข้าราชการสามัญชน ผูม้ อี ายุนอ้ ยกว่า ถึง 25 ปี มาพร้อมกับข้อกังขาเกีย่ วกับทรัพย์ สมบัติมูลค่ามหาศาลของพระองค์ เหตุนี้หญิงสูงศักดิ์ซึ่งเป็นที่จดจำ�จาก ทรงผมสะดุดตาจึงทรงสละสมบัติพัสถาน อาทิ ปราสาทและคฤหาสน์หลังงามซึ่งมี มูลค่าประมาณ 600 และ 3,500 ล้านยูโรตาม ลำ�ดับ (คิดเป็นเงินไทยราว 24,000 ล้าน และ 144,000 ล้านบาท) ที่ดินหลายพันเอเคอร์ บนเกาะอิ บิ ซ าในทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น รวมทั้งผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลก อย่างเช่นโกยา ให้แก่บุตรธิดาซึ่งเกิดกับ พระสวามีคนแรกเพื่อเอาชนะใจทุกคนที่ พยายามคัดค้านการสมรสครั้งนี้ สำ�หรับแขกที่ได้รับเชิญร่วมเป็นสักขี พยานในวันสำ�คัญของสตรีผู้มั่งคั่งซึ่งยังคง เชื่อมั่นในรักแท้ที่เกิดจากการยอมรับและ ความประทับใจในตัวตนผ่านการทำ�ความ รู้จักกันมานานกว่า 30 ปีนั้น จะได้รับเกียรติ ให้ นั่ ง บนหลั ง ม้ า เข้ า ไปยั ง พิ ธี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ โบสถ์ปาลาซิโอ เด ลาส ดูเอญาส ณ เมือง เซบียา

11


18

LET’S MAKE THE LIVING HAPPIER เรื่องกานท์กลอน

พื้ น ที่ ซึ่ ง จะทำ � ให้ ชี วิ ต และการทำ � งาน ของคุณมีคุณภาพ ด้วยเรื่องราว เกร็ด ข้อมูล รวมถึงทริกต่างๆ ที่จะช่วยเปิด โลกทัศน์ให้กว้าง...และมีทศิ ทางชัดเจน มากกว่าที่เคย...

Tips

MONEY

จ่ายก่อนคิดหรือคุณจะคิดก่อนจ่าย ทุกวันนี้ผู้บริโภคบ้านเราเจอะเจอกับทาง เลือกมากมายเวลาที่เราช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ซึ่งการที่มีตัวเลือกหรือโปรโมชั่นหลากหลาย รู ป แบบก็ ถื อ ว่ า เป็ น การดี แต่ คุ ณ เคยสั ง เกต ไหมครับว่า โปรโมชัน่ หรือตัวเลือกบางอย่างนัน้ เป็นเพียงสิ่งที่นักการตลาดมือฉมังคิดขึ้นเพื่อ กระตุ้นให้เราบริโภคเพิ่มขึ้น โดยการมาจาก การจับตาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเรา เมื่อหลายปีก่อน ผมได้สมัครเป็นสมาชิก ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ล่ ม หนึ่ ง ที่ ค นขายอธิ บ าย ทางเลือกกับผมว่ามีอยู่ 3 แพ็กเกจคือ หนึ่ง รั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น เล่ ม ในระยะเวลาหนึ่ ง ปี ราคา 60 เหรียญฯ สอง สมัครเป็นแบบอ่าน หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ราคา 60 เหรี ย ญฯ เหมือนกัน แต่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับ เก่ า 10 ปี ย้ อ นหลั ง ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ด้ ว ย และสาม คุ ณ จะได้ ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น เล่ ม และออนไลน์แล้วก็ยังอ่านย้อนหลังได้ 10 ปี เช่นกันในราคาเพียง 80 เหรียญฯ หลังจาก ผมฟั ง คนขายอธิ บ ายจนจบ ผมก็ ตั ด สิ น ใจ เลือกแบบที่สามโดยไม่คิดเลยครับ จนกระทั่ง

ผมได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดินออกจากร้าน ผมถึงนึกขึ้นได้ว่า แท้จริงแล้วผมแค่ต้องการ ไปสมั ค รเพื่ อ ที่ จ ะรั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น เล่ ม เท่ า นั้ น นี่ น า แต่ ต อนผมตั ด สิ น ใจซื้ อ ความ คุม้ ค่ามันกลับทำ�ให้ผมรูส้ กึ ว่าเราควรทีจ่ ะเลือก แบบที่สาม ทั้งๆ ที่จริงๆ มันเกินความจำ�เป็นที่ ผมต้องการไปแล้ว อี ก ตั ว อย่ า งคื อ เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ข องร้ า น แมคโดนั ล ด์ ค รั บ สมั ย ที่ ร้ า นเปิ ด ใหม่ ๆ เขา ขายนํ้ า อั ด ลมอยู่ ส องขนาดด้ ว ยกั น คื อ แก้ ว เล็กกับแก้วใหญ่ จนอยู่มาวันหนึ่งซีอีโอของ ร้านสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญที่มากินมักจะ สั่ ง แต่ นํ้ า แก้ ว เล็ ก ส่ ว นแก้ ว ใหญ่ นั้ น มั ก ขาย ไม่ค่อยดี ซีอีโอกับนักการตลาดก็มาช่วยกัน คิดว่าทำ�อย่างไรเราจึงจะขายนํ้าอัดลมแก้ว ใหญ่ได้มากขึ้น เพราะแก้วใหญ่นั้นให้กำ �ไร เยอะกว่า ก็เลยได้ข้อสรุปว่า ทางร้านจะทำ� นํ้าอัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่าแก้วใหญ่เดิมอยู่ สองเท่า แต่แทนที่เขาจะเรียกมันว่าแก้วจัมโบ้ เขากลับเรียกมันว่าแก้วใหญ่ แล้วเปลี่ยนชื่อ แก้วใหญ่เดิมมาเป็นแก้วกลาง หลังจากนั้นมา

โดย ปรัชญา เตียวเจริญ

เชื่อไหมครับ ว่านํ้าอัดลมแก้วขนาดกลางขาย ดีที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าแก้วใหญ่นั้น มันมากเกินไปอยู่ดี 555 หรืออีกเรือ่ งทีเ่ กิดกับผมเวลาไปซือ้ กาแฟ ที่สตาร์บัคส์ ผมมักจะสั่งกาแฟแก้วกลางซึ่ง มีเนื้อกาแฟอยู่สองช็อต และคนส่วนใหญ่ก็ สั่งกาแฟแก้วขนาดกลางเหมือนกัน พนักงาน ร้านเฉลยกับผมว่า ลูกค้าคิดว่ากาแฟสามช็อต ในแก้วใหญ่มันมากเกินไปสำ�หรับพวกเขา แต่ โดยปกติเวลาพนักงานทำ�กาแฟครั้งหนึ่ง เขา ได้กาแฟสองช็อตอยู่แล้ว ถ้าลูกค้าสั่งแก้วเล็ก ซึ่งใช้กาแฟแค่ช็อตเดียว ทำ�ให้เขาต้องทิ้งช็อต ที่เหลือไป แต่ถ้าลูกค้าสั่งแก้วขนาดกลาง ทาง ร้านไม่ต้องทิ้งอะไรเลย แต่กลับได้เงินเพิ่มขึ้น นั่นเป็นสาเหตุว่าทำ�ไมพนักงานมักจะเชียร์ให้ เราซื้อแก้วกลาง เห็นไหมครับว่า การตัดสินใจ ซือ้ หรือบริโภคอะไรสมัยนี้ เราอาจเป็นเหยือ่ ของ นักการตลาดขั้นเทพโดยไม่รู้ตัวนะครับ ดังนั้น ลองชั่งใจซักนิดก่อนตัดสินใจซื้ออะไรซักอย่าง เพื่อที่จะได้สิ่งที่ตรงตามความต้องการของเรา ที่สุดนะครับ

Onward หรือถอยไปข้างหน้า คือหนังสือ ที่มีโลโก้สตาร์บัคส์เวอร์ชั่นล่าสุดปะอยู่บน ปก แน่ล่ะ ก็มันเขียนโดยโฮวาร์ด ชูลทส์ กูรูกาแฟ และซีอีโอของของร้านกาแฟชื่อ ดังระดับโลกอย่าง Starbucks หนังสือเล่มนี้ บันทึกวิธีการระดมสมองเพื่อฝ่าฟันวิกฤต เศรษฐกิ จ โลก และการเปลี่ ย นโลโก้ ค รั้ ง ล่าสุดในปี พ.ศ.2551 ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ การเปลี่ยนโฉมอย่างเดียว แต่เป็นการถอย กลับสูต่ วั ตน และการไม่ลมื จิตวิญญาณของ Starbucks เพือ่ ดำ�รงซึง่ เสน่หข์ อง Starbucks ไว้ หนังสือเล่มนีเ้ หมาะอย่างยิง่ กับสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน


Q -Tips

19

TAKE NOTE

I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT ภาพยนตร์ ที่ นำ � แสดงโดยไอดอลสาว ทำ�งานอย่าง Sarah Jessica Parker พึ่งลาโรง ไปไม่นาน สอนชีวิตคนทำ�งานได้ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะ 'ไม่มีเวลา' คำ�ที่ใครๆ ในยุคนี้ต่างก็ บ่นกัน เพราะแค่ปัญหารถติดก็บ่นว่าเสียเวลา ไปครึ่งค่อนวัน ถ้าจะไปแก้ตัวกับใครว่า 'ไม่มี เวลา' บอกตรงนี้เลยว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น แม้แต่น้อย หนำ�ซํ้ายังสะท้อนการจัดการเวลา ไม่เป็นอีกต่างหาก ดังนั้นถ้าอยากจะเป็นมือ อาชีพต้องเริ่มที่ชีวิตตัวเองก่อนเลย อย่างแรก ต้องรูจ้ กั ลำ�ดับความสำ�คัญของหน้าที่ โดยแบ่ง ตามกำ�หนดเวลา และความสำ�คัญของเนือ้ งาน อะไรสำ�คัญกว่า ด่วนกว่าให้ท�ำ ก่อน อย่างทีส่ อง จัดเวลาพักผ่อน และทำ�งานให้ชัดเจน เช่น ถ้า ทำ�งานไป เปิด Facebook หรือกด BB เล่นไป ด้วย งานทุกอย่างย่อมล่าช้าและครึ่งๆ กลางๆ สู้ ทำ � งานให้ เ สร็ จ แล้ ว พั ก ผ่ อ นให้ จุ ใ จไปเลย ดีกว่านะ อย่างที่สาม อย่าเสียเวลาไปกับการ เดินทางเกินจำ�เป็น เช่น ถ้าใครบ้านไกล ยอม ตื่นเช้าหน่อย และอาจแวะออกกำ�ลังกายใกล้ ที่ทำ�งานเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงรถติด เพราะการ เสียเวลาบนรถเป็นสองชั่วโมงนั้น คือการใช้ เวลาอย่างสิ้นเปลืองและเหนื่อยเปล่า ทั้งสาม อย่างคือเรื่องง่ายๆ ที่รู้กันอยู่แล้ว แต่เชื่อว่า ใครหลายคนยังไม่เคยทำ� ไม่เป็นไร ลองกลับ ลำ�กลับตัวใหม่ ทำ�ดูแล้วคราวหน้าจะพูดว่า I know how she does it!

OPEN UP YOUR MIND (MAPPING)!

BE CURIOUS BE GENIUS หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาคำ�ตอบ แต่ ลืมให้ความสำ�คัญกับการตัง้ คำ�ถาม สังเกต สงสัย สืบค้น สรุป สังเกต...สิ่งรอบตัวอยู่เสมอ ก่อนอื่นเลยสำ�รวจตัวเองดู ว่าเคยใช้ 4 ส ข้างต้นบ้างหรือเปล่า ทุกสาขาอาชีพล้วนต้องใช้ สัญชาตญาณนักถามเสมอ อยากรอบรู้ต้องหัด สังเกตเหตุการณ์รอบตัว เรื่องง่ายๆ บางเรื่องใน ชีวติ ประจำ�วันอาจนำ�ไปสูไ่ อเดียใหม่ๆ หรือความ เปลี่ยนแปลง สงสัย...อยากรู้เลยถาม สิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ไม่ ได้เกิดจากการมุ่งหาคำ�ตอบเพียงอย่างเดียว แต่ เกิดจากการตั้งคำ�ถามเป็น สงสัยสิ่งต่างๆ จึงคิด อยากเปลีย่ นแปลง อยากคิดอะไรใหม่ๆ สดๆ และ ไม่หยุดนิ่ง เห็นอะไรไม่เคลียร์ อย่าปล่อยเลยไป! สืบค้น...สิ่งที่สงสัย เรือ่ งบางเรือ่ งมีค�ำ ตอบอยูแ่ ล้ว บางเรือ่ งอาจ รอคำ�ตอบที่ดีกว่า เรื่องบางเรื่องไม่เคยมีคำ�ตอบ อาจรอคนมาตอบอยู่ ดังนัน้ อย่าหยุดแค่เครือ่ งหมาย คำ�ถาม แต่จงพยายามหาคำ�ตอบให้กบั ตัวเองด้วย โลกใบนีไ้ ม่มอี ะไรทีต่ ายตัว คำ�ตอบทีใ่ ช่คอื คำ�ตอบ ที่เป็นของเราเอง สรุป...ให้เป็นให้เห็นภาพ ทำ�ครบสามข้อข้างต้นแล้ว อย่าลืมสรุปสิ่งที่ เราสืบเสาะค้นหา หรือทดลองมาด้วยนะ เพื่อให้ ได้คอนเซ็ปต์ชัดๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ใน การต่อยอดความคิดใหม่ๆ ครั้งต่อไป สังเกต สงสัย สืบค้น สรุป ได้ยินแล้ว แปะไว้ในห้องนอนเลย

Chalkboard Wall

ไม่วา่ จะเป็น Presentation Project หรือ Report ต่างๆ 'การ อธิบายให้เห็นภาพ' เป็นทักษะที่ควรมีติดตัว เมื่อพูดถึง 'Mind Mapping' วิธีจัดเรียงความคิดด้วยภาพ แน่นอนว่าใครๆ ก็ต้อง ร้องอ๋อ แถมบอกว่าฉันรูจ้ กั แล้วน่า... มันนานแล้วนะ...เปล่า เรา ไม่ได้ก�ำ ลังพูดถึง Mind Mapping แต่ก�ำ ลังพูดถึงเว็บไซต์ส�ำ หรับ ทำ� Mind Mapping ฟรี! ที่มีลูกเล่นน่ารักๆ ต่างหาก ถ้าใครรู้สึก ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมนั้นช่างยุ่งยาก กำ�ลังอยู่ ในภาวะคับขัน หรืออยู่ๆ ก็นึกงานออกขึ้นมา มองไปรอบตัวก็มี แต่ ipad ลองเข้าไปที่ www.wisemapping.com ดู แค่สมัคร แล้วใช้ได้เลย เป็นไงอธิบายได้เห็นภาพไหมล่ะ?

นั ด ประชุ ม นั ด พบลู ก ค้ า นั ด ส่ ง งาน หลาย ออฟฟิศจำ�เป็นต้องใช้กระดาน หรือบอร์ดเพือ่ บันทึก สิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้ทราบทั่วกัน วันนี้เรามีวิธีการ ทำ�กระดานเก๋ๆ ที่สามารถนำ�ไปทำ�ที่บ้านก็ได้ ซึ่ง ทำ�ได้ง่ายๆ โดยเลือกผนังกว้างๆ หรือขนาดเท่าไร ก็ ไ ด้ ที่ คุ ณ ต้ อ งการใช้ ตี เ ส้ น ขอบในรู ป ทรงที่ คุ ณ ต้องการ อาจไม่จำ�เป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆ หลัง จากนัน้ ทาสีทคี่ ณ ุ ต้องการ โดยพยามทาให้เนียนเพือ่ ให้พื้นเรียบเสมอง่ายต้องการเขียน หลังจากนั้นนำ� ขอบไม้มาติดเข้ากับผนังตามรูปทรงที่คุณได้ทาสีไว้ เป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่ได้ร่วมออกแบบด้วยกัน แค่นี้ ออฟฟิศก็ดูมีสไตล์ขึ้น และยังไม่ต้องหาซื้อกระดาน หรือบอร์ดเทอะทะให้เสียเวลา www.vintageindie.typepad.com


22

Y O U

A S K ,T H EY AN SW ER

มณีนุช เสมรสุต เรื่องQ Team ภาพNaowapoj

ผูอ้ า่ นอาจจะมีนดั กับเธอทุกคืนวันอังคาร คอยดูเธอในฐานะกรรมการ ‘ดันดารา’ ช่วงเวลาสุดฮิตของ ‘ตีสิบ’ แต่ Q มีนัดกับ เธอที่ The Star Maker พื้นที่เล็กๆ ของ เหล่าเด็กน้อยนับร้อยนับพันผลัดเปลีย่ น กันมาเยือนด้วยความฝันที่จะก้าวไปเป็น ดาว กว่า 3 ทศวรรษในฐานะนักร้องเสียง คุณภาพ และครูสอนร้องเพลงที่โด่งดัง ทีส่ ดุ ใครเล่าจะไม่วางใจให้ครูอว้ น มณีนชุ เสมรสุต เป็นผูช้ แี้ นะพาไปสูฝ่ นั Q จึงอาสา พาคนดังทัง้ 5 มาส่องสปอร์ตไลต์พาผูอ้ า่ น ไปรู้จักกับคุณครูคนเก่งให้มากขึ้น

ชีรณัฐ ยูสานนท์

ทาทา ยัง

นภัสกร มิตรเอม

อยูใ่ นวงการมานาน ทำ�งานก็หนัก แต่ครูอว้ นผิวสวยหุน่ ดีอยูไ่ ม่สร่าง มีเคล็ดลับดูแลตัวเองอย่างไรคะ? มณี นุ ช เสมรสุ ต : เรื่ อ ง ความงาม คำ�พูดคำ�หนึ่งที่มี้ พิศมัย วิ ไ ลศั ก ดิ์ พู ด ไว้ ว่ า เราเป็ น คนของ สาธารณชน เราต้องรับผิดชอบดูแล ตัวเองให้สวยงาม เราคิดว่าสวยแล้ว ไม่พอ ต้องสวยให้ประชาชนเขามี ความสุข คอยสังเกตตัวเองว่ารอย หางตามารึยัง เราต้องดูแลเมื่อถึง วันที่อายุเยอะขึ้น แต่สิ่งที่คิดว่าเป็น โดยที่เราไม่รู้ตัวคืองานของเราเอง เราต้องมีการออกกำ�ลังตลอด มัน เลยเป็ น สิ่ ง ที่ เ ราได้ ไ ปโดยปริ ย าย โยคะต้องทำ� นํ้าต้องดื่ม การคลาย กล้ า มเนื้ อ ต่ า งๆ มั น ก็ มี ผ ลทำ � ให้ กล้ า มเนื้ อ ได้ ทำ � งานก็ เ ลยไม่ ค่ อ ย อ้วน ก็ดูแลตัวเองแบบพอเพียง ไม่ ถึงขนาดต้องไปศัลยกรรมหรืออะไร มากมายจนกระทั่ ง เรารู้ สึ ก ว่ า มั น ไม่สุข

ตื่ น มาตอนเช้ า มี วิ ธี ว อร์ ม เสี ย ง อย่างไร มณีนุช เสมรสุต : ผู้ชายคนนี้ หล่อมาก มีเสน่ห์เหลือเกิน ถามว่ามี การวอร์มเสียงไหม ต้องบอกว่า งาน ของครูอ้วนเนี่ยมันไม่ได้จำ�เป็นต้อง ทำ�อย่างนั้น เพราะว่าเมื่อเวลาที่มา ถึงโรงเรียนเราต้องวอร์มเสียงกับทุก คลาสอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตื่นเช้า ขึน้ มา ครูอว้ นไม่ได้เอางานเข้าไปอยู่ ในบ้าน การวอร์มเสียงมันก็คือการ ทำ�งาน ครูอ้วนจะเป็นคนที่ตื่นเช้ าขึ้น มาปล่อยสบายๆ เลย ดื่มนํ้าเยอะ ทานอาหารเช้ า เยอะ แล้ ว ก็ อ อกกำ � ลั ง กายด้ ว ยการว่ า ยนํ้า และฝึ ก โยคะ โดยเฉพาะโยคะ ตั้งใจฝึกใต้ ต้น ไม้ของเรา แดดยามเช้ า มั น จะ อุ่นๆ มีลมผ่าน ก็จะได้เหงื่อ ถ้าไม่ ค่อยได้ขยับตัวเอง พอเราอายุมากขึน้ แล้ว ยามเช้าขึ้นมาทุกอย่างมันติด ขัดเหมือนกันนะคะ

นํา้ ชาเป็นคนทีอ่ อกกำ�ลังกาย แต่ ยังมีปัญหาในเรื่องร้องและเต้น ไปด้ ว ย มี วิ ธี ก ารปรั บ ตั ว แบบ รวดเร็วไม่ให้เหนื่อยบ้างไหมคะ มณีนุช เสมรสุต : เวลาออกกำ � ลั ง กาย หลายคนหายใจไม่ ลึ ก จึงทำ�ให้ไม่สามารถผ่อนลมหายใจ ให้ออกมานิ่งและยาวสมํ่าเสมอได้ ฉะนั้ น จึ ง ต้ อ งใช้ ล มหายใจที่ เ ป็ น ระบบเดียวกับการร้องเพลง เวลา ออกกำ�ลังกายเราหายใจแล้วเอาไป เก็บไว้ที่ปอดส่วนบน ในภาษาทั่วไป คือที่หน้าอก แล้วผ่อนออกมา ซึ่ง มันจะเป็นลมสั้นๆ เร็วๆ แต่ถ้าเรา ควบคุ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารหายใจแบบ ร้ อ งเพลง จะเก็ บ ลงไปอยู่ ที่ ป อด ส่วนล่าง แล้วเราก็ใช้หน้าท้องของ เราผลักออกมา ลมของเราก็จะยาว และสมํ่าเสมอขึ้น น้องนํ้าชาอาจจะทำ�ได้อยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้คดิ ถึงจุดนี้ ดังนัน้ ลอง ปรับใหม่ ตอนออกกำ�ลังกายแรกๆ อาจจะขัดหน่อยนะ แต่พอฝึกฝนจน ชำ�นาญ น้องนํ้าชาก็จะสามารถร้อง และเต้นได้โดยที่ลมหายใจยังสมํ่าเสมอและไม่เหนื่อยด้วยค่ะ

ศุกลวัฒน์ คณารศ คิ ด ว่ า วั น นี้ ตั ว เองประสบความ สำ�เร็จหรือยัง จะทำ�อย่างไรให้ ประสบความสำ�เร็จด้านการงาน เหมือนครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต : มีคำ�สอน ว่ า มนุ ษ ย์ เ ราเป็ น สั ต ว์ โ ลกที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณและมี อ ารมณ์ สำ � หรั บ ศิลปะ ถ้าเราไม่มีอารมณ์อยู่กับมัน งานก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ส่วนผลงานที่ เราทำ�ไป เช่น ละครเวทีเรื่องล่าสุด อ้วนถามจะถามตัวเองว่าเราได้ทำ� ตามศั ก ยภาพเต็ ม ที่ ห รื อ ยั ง ทำ � ได้ ตามบทบาทที่ซ้อมมาไหม ท้ายสุด วัดด้วยเสียงปรบมือ เปรียบเทียบ กับนักแสดงข้างๆ ที่เขาเก่ง โอเคเรา พอใจแล้ว ชื่อเสียงและความสำ�เร็จ เรา อิ่มมันไม่ได้แต่เราต้องไม่ระเริงกับ มัน ต้องพัฒนาและประเมินตัวเอง ตลอดเวลา ยิ่งเมื่อเราเป็นครู ถ้าเรา อิ่ม เราจะไม่มีพลังส่งให้กับลูกศิษย์ เป็นหน้าที่ของเราที่จะสอนเด็กให้ เข้าใจตัวตนของตัวเองและมีความ สุขกับความสามารถของตัวเอง แค่ ว่าเราทำ�เต็มที่ของเราบนเวทีแล้ว เราก็ภมู ใิ จ พอใจในตัวเอง นัน่ แหละ ที่อ้วนถือว่าเป็นความสำ�เร็จ

ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม เคยเห็นครูอ้วนพันผ้าพันคอและ มีขวดนํา้ ดืม่ เป็นของตัวเอง อยาก ทราบว่าเป็นเทคนิคในการรักษา เสียงใช่ไหม และนํ้าที่ดื่มคือนํ้า อะไร มณีนุช เสมรสุต : การเป็น นักร้องที่ดีเราต้องเรียนรู้ถึงอวัยวะ ร่างกายของเรา ในห้องแอร์เราจะ เลี่ยงกับมุมที่แอร์ตก หรือแอร์ที่สวิง ไปมาโดนไม่โดนบ้าง ถ้าเราพันคอ เอาไว้จะรักษาอุณหภูมิได้ง่าย เมื่อ เวลาที่ เ ราจะปล่ อ ยเสี ย งออกมา เส้นเสียงเขาจะมีการยืดหดตัวของ เขาเอง ในอุณหภูมทิ นี่ งิ่ ก็จะยืดหดได้ อย่างสบายตัว ถ้าอากาศเย็นๆ แล้ว เราไปยืดเขาเสียงที่ออกมาก็จะไม่ มีคุณภาพ ส่วนเรื่องของนํ้า ต้องบอกว่า ขวดนั้นก็นํ้าปกตินี่แหละ เสียงของ ครูอ้วนเคยหายไปโดยที่ไม่มีไข้เลย คุ ณ หมอบอกว่ า เพราะร่ า งกายได้ รับนํ้าไม่เพียงพอ ครูอ้วนเป็นคนพูด เยอะ ต้องสอนอยู่ในห้องแอร์และ ปั ส สาวะบ่ อ ยเลยสู ญ เสี ย นํ้ า เยอะ เราจึงต้องใส่เข้าไปให้เยอะมากกว่า คนอื่น จึงต้องดื่มนํ้าตลอดเวลา


24

ฤดูกาลปาร์ตใี้ กล้จะเริม่ ต้นเต็มที Q จึง ชวนผูอ้ า่ นมาหาแรงบันดาลใจจากงาน ประกาศผลรางวัลเอ็มมี่อวอร์ดส์เมื่อ กลางเดือนที่แล้ว ถ้าเลือกสิ่งที่เหมาะ กับตัวเอง เชื่อเถอะว่าผู้หญิงดูดีได้ ไม่ ว่าจะอยู่ในวัยใด

20s

เรื่องB&M

0 บาท)

ลีอาเคยบอกว่า ก่อนหน้าซีรี่ส์เรื่อง Glee เธอไปคัดตัวแสดงเรื่องไหนๆ ก็ไม่ เคยได้เกิด เพราะถูกตราหน้าว่าสวยไม่ถงึ บทนางเอก แต่เมื่อต้องออกงานพรมแดง ลูกเป็ดขี้เหร่เสียงดีกลับเฉิดฉายได้ไม่แพ้ ใคร ด้ ว ยลุ ค ที่ มองแล้ว ต้ อ งหั น กลั บมา ชืน่ ชมอีกครัง้ แบบเต็มๆ ตา กับเดรสสีแดง เปิดหลังของ Marchesa เมคอัพลุคใน โทนชมพูแดง สวยเรียบ คลาสสิก และ ผมยาวสยาย ช่วยให้สาวน้อยกลายเป็น ผู้หญิงเต็มตัว

tt

IT’S JUST GETTING STARTED

M.A.C Ma

LIKE SUPER STARS

The Body Shop Extra Virgin Minerals Loose Powder Foundation SPF25 (1,190 บาท)

ndary (80

LET’S PARTY

• Hot Items • Health & Wellness

e ck สี Leg ene Lipsti

Makeup

Lea Michele

Shu Uemura Cream Cheek สี Amber (990 บาท)

30s

40s Shu Uemura Point Concealer (1,100 บาท)

AS BEAUTIFUL AS YOU ARE Julie Bowen

THAT’S THE NEW TWENTIES

Lancome L'Absolu Rouge (1,150 บาท)

ooth All Sm r Focus ท) e Lase 00 บา Cliniq1u5/PA++ (1,7 SPF

Claire Danes

หมดสมัยกับอาการประสาทเสีย เมื่อเข้าสู่วัยเลขสาม ตัวเลขจะสำ�คัญ อะไร ในเมื่อยังสดใสและสนุกกับชีวิต ดูอย่างแคลร์ที่มาเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม ชุดเกาะอกปักเลื่อมจาก Oscar de la Renta กับดวงตาเข้มดำ� และริมฝีปาก สีแดงส้ม ทำ�ให้แคลร์โดดเด่นโดยไม่ตอ้ ง พึง่ สปอตไลต์ ผมบ๊อบประบ่าทีเ่ ซ็ตแบบ ไม่เนี้ยบยังช่วยทอนความแรง ลุคสวย จัดเต็มจึงดูจับต้องได้มากขึ้น

p

Makeu

Estee Lauder Artist's Eye Pencil (700 บาท)

Chanel Rouge Allure Velvet สี La Caline (1,200 บาท)

ในวัยแตะเลขสี่ต้นๆ จูลี่ยังคงดู สวยและเฮลธ์ตี้ ด้วยเมคอัพโทนชมพู นํ้าตาล ที่ให้ความสำ�คัญกับทุกส่วน ของใบหน้า แต่เน้นที่ความเบาบาง ซึ่ ง เข้ า กั น ได้ ดี กั บ ผมแสกกลางรวบ หางม้าตํา่ และเดรสคอแหลมปักเลือ่ ม จาก Oscar de la Renta ลุคที่น้อย แต่มากนี้ทำ�ให้เธอสวยแบบไม่ต้อง พยายามจะอ่อนวัย และเหมาะมาก กับการขึ้นไปรับรางวัลเอ็มมี่ในฐานะ นักแสดงสมทบหญิงยอดเยีย่ มประจำ� ปี 2011จากซีรสี่ เ์ รือ่ ง Modern Family

LUNASOL Three-Dimension Eyes สี Neutral Beige และ สี Deep Beige (1,780 บาท)


B EAUTY

LET’S ROLL THE BODY SHOP NATURAL LIP ROLL-ON

25

HEALTH & WELLNESS

ผลเบอร์รี่ ส้ม มิ้นต์ หรือกุหลาบ อย่าเพิ่งงง ถ้า เราบอกว่าทุกอย่างที่กล่าวมาจัดอยู่ในประเภท เดียวกัน เพราะทั้งหมดที่พูดมาคือสี่กลิ่นของ Natural Lip Roll-On (250 บาท) ลิ ป บาล์ ม ใหม่ ล่ า สุ ด จากเดอะบอดี้ ช็ อ ป ใครที่ กำ � ลั ง มี ปั ญ หาริ ม ฝี ป ากระคายเคื อ งแห้ ง แตก และ ลิปบาล์มที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ต้องลองใช้ดู ด้วยส่วนผสมของนํ้ามันสกัดจาก ผลไม้ 100% จะช่วยเติมความชุ่มชื่นและคืน สุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ ริ ม ฝี ป าก โดยไม่ ทิ้ ง ความรู้ สึ ก เหนอะหนะให้หงุดหงิดใจ แพ็กเกจจิ้งขนาด กะทั ด รั ด พกพาสะดวก และด้ ว ยหั ว ลู ก กลิ้ ง ทำ�ให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้นิ้วมือปาดให้ยุ่งยาก

WRINKLE RELIEF DHC GERMANIUM CREAM แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีลํ้าๆ ช่วย ชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้ผลชะงัด แต่ก็เยอะเรื่อง เพราะต้องนัดแนะกับผู้เชี่ยวชาญ และแต่ละ ครั้งก็ใช้เวลาไม่น้อย ถ้าใครไม่สามารถแว่บไป พบคุณหมอได้บ่อยๆ การมีสกินแคร์ที่ช่วยลด ปัญหาเรือ่ งริว้ รอยและความร่วงโรยติดไว้ทบี่ า้ น ก็เป็นทางเลือกที่ดี อย่าง DHC Germanium Cream (3,500 บาท) ที่ช่วยเติมเต็มออกซิเจน ด้วยส่วนผสม Germanium ผิวจึงแข็งแรง สดใส และดูอ่อนเยาว์มากขึ้น นอกจากจะช่วยรักษา สุขภาพผิวแล้ว ยังช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม เพราะ มีชนิด Refilll ด้วย

SMELLS LIKE SPIRIT OF THE ICON

H • FOR

HYDROPONICS MY CHOICE

Chanel No.19 Poudre EDP

แฟนนํ้ า หอมของชาเนลต้ อ งรู้ จั ก ตำ � นานนํ้ า หอม หมายเลข 19 ซึ่งมาจากวันที่ 19 สิงหาคม วันเกิดของ มาดมัวแซลชาเนล กลิ่นดอกไอริสอันเป็นเอกลักษณ์ ของนํ้าหอมขวดนี้ ทำ�ให้สาวๆ หลงรักอย่างไม่เสื่อม คลายตั้งเปิดตัวในปี 1970 จนถึงปัจจุบัน สี่สิบปีผ่าน ไป ชาเนลจึงมอบของขวัญให้แก่สุภาพสตรีทั่วโลก ด้วย No.19 Poudre Eau de Parfum (50 ml. 3,580 บาท 100 ml. 5,220 บาท) ทีย่ งั คงกลิน่ หอมของไอริสไว้ดงั เดิม แล้วเพิม่ เติมด้วยมัสก์ ส้ม และหญ้าแฝก กลิน่ หอมทีไ่ ด้ ยังคงความสดใส แต่ให้ความรู้สึกสบายและอ่อนโยน มากขึ้น ใครที่ชื่นชอบ No.19 แบบดั้งเดิมอยู่แล้ว ก็น่า จะหลงรัก No.19 Poudre น้องใหม่ขวดนี้ได้ไม่ยาก

อัจฉริยา สินรัชตานันท์ ดีเจ พิธีกร ธุรกิจส่วนตัว MAJOLICA MAJORCA PERFECT AUTOMATIC LINER สี GD 802

อายไลเนอร์แท่งนี้ใช้ง่ายมาก ใช้ทุกวัน ชอบสีนี้เพราะไม่ใช่ สีด�ำ สนิท ทาแล้วจะได้สโี ทนดำ� แต่ดไู ม่ทบึ เหมาะกับสไตล์การ แต่งหน้าแต่งตัวของเรา

ขาช้อปซูเปอร์มาร์เก็ตและคนรักสุขภาพ น่าจะคุ้นเคยกับผักไฮโดรโปนิกส์ดี เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มพบอยู่ทั่วไปในแผนกของสด และร้านค้าเพื่อสุขภาพ แต่หลายคนอาจยัง ไม่แน่ใจว่าไฮโดรโปนิกส์แตกต่างจากผักปกติ อย่างไร ไฮโดรโปนิกส์คือกระบวนการปลูกพืชที่ ใช้นํ้าแทนดิน ผลผลิตจะไม่เกิดการปนเปื้อน สารพิษหรือเคมีต่างๆ จึงสะอาดและปลอดภัย ต่อผูู้บริโภค เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น Q จึงอาสาพาผู้อ่านไปเยี่ยมเยือน Veggie Haus ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์น้องใหม่ ที่เพิ่งมีอายุ ครบขวบปีไม่นาน แต่ด้วยระบบการจัดการ ที่ ดี ม าก ทำ�ให้ ฟ าร์ ม ผั ก แห่ ง นี้ เ ป็ น ฟาร์ ม ผั ก ตัวอย่าง ทีส่ ามารถให้ความรูแ้ ละคำ�แนะนำ�แก่ ผูท้ สี่ นใจปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ได้อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน นอกจากให้ความสำ�คัญเรือ่ งความสะอาด อันเป็นหัวใจหลักของการป้องกันโรคระบาด ในผักแล้ว ที่นี่ยังเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการกำ�จัดศัตรูพืช และไม่ใช้สารเคมีใดๆ นอกเหนือจากการให้ปยุ๋ เพือ่ ให้แน่ใจว่าผลผลิต ที่ ไ ด้ จ ะปลอดภั ย และให้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้บริโภค Veggie Haus เลือกเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก นำ�เข้าจากเนเธอร์แลนด์ 8 ชนิด ได้แก่ ร็อกเก็ต กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล ฟิลเลไอซ์เบิรก์ คอส บัตเตอร์เฮด และเรดบัตตาเวีย แม้จะเป็นผัก เมืองหนาว แต่ดว้ ยระบบการควบคุมอุณหภูมทิ ี่

มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ฤดูกาลและอากาศร้อนชืน้ ไม่เป็นอุปสรรค ฟาร์มเวจจี้เฮ้าส์จึงมีผลผลิต อย่างต่อเนื่องตลอดปี และทุกสัปดาห์ ผัก 200 กิโลกรัมจะได้รบั การจัดสรรทัง้ แบบขายส่งและ ปลีกไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้คนเมืองได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เวจจีเ้ ฮ้าส์ยงั มีนาํ้ สลัดโฮมเมดเพือ่ สุขภาพ ถึง 7 รสด้วยกัน นอกจากจะพิเศษที่รสชาติไม่ เหมือนใคร เช่น นํ้าสลัดแครอต นํ้าสลัดเธาซัน บีตรูต นํ้าสลัดครีมผสมงา ฯลฯ ยังใช้นํ้ามัน คาโนล่าและนํา้ มันมะกอกซึง่ ไม่ทำ�ร้ายสุขภาพ ที่สำ�คัญ Q คอนเฟิร์มว่ารสชาติดีมากๆ ค่ะ ใครที่สนใจผักไฮโดรโปนิกส์และนํ้าสลัด จากเวจจีเ้ ฮ้าส์ ตอนนีส้ ามารถหาซือ้ ได้ทอี่ าคาร ธนภู มิ เพชรบุ รี ตั ด ใหม่ ทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละ พฤหัสบดีจะมีบูธอยู่ ส่วนวันอื่นจะหมุนเวียน ไปตามอาคารต่ า งๆ อาทิ จี เ อ็ ม เอ็ ม อโศก และสาธรซิ ตี้ แต่ ถ้ า ไม่ อ ยากรอคิ ว ตามวั น ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับเวจจี้เฮ้าส์ โดย จะต้องสั่งผลิตภัณฑ์ในราคา 1,000 บาทขึ้น ไป ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มชาวออฟฟิศ เป็นอย่างดี และเพื่อเพิ่มช่องทางการจับจ่าย ให้สะดวกยิ่งขึ้น คนรักสุขภาพเตรียมตัวพบ กั บ ผั ก และนํ้ า สลั ด จากเวจจี้ เ ฮ้ า ส์ ใ นแผนก ซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้ ในอีกไม่นาน สนใจศึกษาเรือ่ งการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ หรือต้องการ สัง่ ซือ้ ผักและนํา้ สลัด สามารถติดต่อ Veggie Haus ได้ที่ 085-460-7667


26

GRO O M I N G

Grooming เรื่องBee

MEET THE PROBLEM SOLVERS

QUICK FIX

ESTEE LAUDER STRESS RELIEF EYE MASK

แม้ปัญหาผิวจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิว แล้วจะพบว่า ทุกอย่างมีทางออกเสมอ

LIP SERVICE KIEHL’S

(1,100 บาท)

FACIAL FUEL NO-SHINE MOISTURIZING LIP BALM

ปากแห้งแตกเพราะไม่ดูแล หรือปาก มันวาวเพราะทาลิปบาล์ม คงไม่ใช่ตัว เลือกทีน่ า่ สนใจเท่าไร แต่ปญ ั หาเหล่านี้ จะหมดไป ถ้าเลือกลิปบาล์มจากคีลส์ นอกจากช่วยความคืนชุ่มชื่น และให้ ความรู้สึกสบายผิวด้วยเชียบัตเตอร์ ที่ สำ � คั ญ จะไม่ ทิ้ ง ร่ อ งรอยใดๆ บน ริมฝีปาก จึงหมดปัญหาเรื่องความมัน วาว เท่กว่าลิปบาล์มแท่งอื่นๆ ก็ตรงนี้

ถ้ า มาสก์ แ ปะรอบดวงตาจากเอสเต้ ลอเดอร์ จะคืนชีวิตชีวาให้ดวงตาอิดโรย ของสาวๆ มาทั่วโลก จึงไม่ใช่เรื่องยาก ถ้า ชายหนุ่มอยากหล่อแบบไม่ต้องรอ เพียง แปะมาสก์ 10 นาที ผิ ว รอบดวงตาที่ ดู เหนื่อยล้าเพราะพักผ่อนน้อยก็จะดูชุ่มชื่น สดใสอย่างเห็นได้ชัด ที่สำ�คัญยังช่วยให้ เส้นริ้วเล็กๆ ดูจางลง แม้จะเป็นผลลัพธ์ ชัว่ คราว แต่กเ็ พียงพอสำ�หรับโอกาสสำ�คัญ ที่ต้องการความเนี้ยบแบบรวดเร็ว

(500 บาท)

(1,900 บาท)

TIME SAVER

BIOTHERM UV DEFENSE ULTRA LIGHT TEXTURE 50 SPF/PA +++

ในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว น แค่ ฝ่ า รถติ ด ไป ทำ � งานก็ เ หนื่ อ ยแล้ ว คงไม่ มี ผู้ ช าย คนไหนใจเย็ น ดู แ ลผิ ว แบบประณี ต ได้ทุกวัน ซันสกรีนจากไบโอเธิร์มจะ ช่วยให้การดูแลผิวตอนเช้าเร็วและ ง่าย ด้วยสูตรเฉพาะสำ�หรับผิวผู้ชาย บางเบา ซึมซาบเร็ว ไม่มันเยิ้ม ไม่เงา วาว ไม่ทิ้งคราบขาว ทาแล้วพร้อม สู้แดดอย่างมั่นใจ เพราะป้องกันทั้ง รังสี UVA และ UVB

(1,200 บาท)

GENTLE CLEANSER SHU UEMURA PURE NU GENTLE CLEANSING OIL-IN GEL

สำ�หรับหนุ่มๆ ที่ผิวแพ้ง่าย Q แนะนำ�นํ้ามันผสมเจลสูตร อ่อนโยน ที่สามารถขจัดคราบซันสกรีนและสิ่งสกปรกที่ ตกค้างบนผิวได้หมดจด พร้อมเติมความชุม่ ชืน่ ให้ผวิ จึงไม่มี ปัญหาหน้าแห้งตึงหลังล้างหน้า และ 97% ของผลิตภัณฑ์ยงั สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ หน้าใส แล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (340 บาท)

THE BODY SHOP ALMOND CONDITIONING HAND WASH

BRIGHTER THAN EVER LAB SERIES SKINCARE FOR MEN POWER BRIGHTENING SERUM ADVANCED

ผิวหมองคลํ้า จุดด่างดำ� รอยแผลจากสิว ปัญหาเหล่านี้ Lab Series ช่วยได้ ด้วยเซรั่ม เนื้อบางเบาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก พื ช ที่ มี แ อนตี้ อ็ อ กซิ แ ดนต์ จะช่ ว ยปลอบ ประโลม และเร่งการผลัดเซลล์ผิว เมื่อใช้ อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้ผิวกระจ่างใส และ จุดด่างดำ�แลดูลดเลือน

HAND THERAPY

(2,500 บาท)

ไม่โทษหนุ่มๆ ที่ไม่เคยหยิบแฮนด์ครีม มาใช้หลัังล้างมือ เพราะสาวๆ เองก็ใช่ว่า ทำ�ได้ทกุ ครัง้ ในเมือ่ การทาแฮนด์ครีมเป็น เรื่องไม่คุ้นเคย ทางออกสบายๆ คือการ ใช้แฮนด์วอช สูตร Soap free ที่มีนํ้ามัน อัลมอนด์ชว่ ยบำ�รุง คราวนีจ้ ะล้างมือบ่อย แค่ไหนก็ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งมือแห้งกร้าน ขาด ความชุม่ ชืน้ กลิน่ หอมอ่อนๆ จากอัลมอนด์ ยังไม่รบกวนประสาทสัมผัสอีกด้วย


34

Q - N E W S

New Chef

GOTHIC CANDLE LIGHT ON HALLOWEEN NIGHT

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ต้อนรับ เชฟจิ ม มี่ จำ�ลอง ปิ ว ไธสงค์ พ่ อ ครั ว อาหารไทยไฟแรงคนใหม่ แ ห่ ง ห้ อ ง อาหารศิลาดล พร้อมเปิดตัวเมนูใหม่ ที่ไม่ควรพลาด อาทิ ยำ�ปูนิ่มสมุนไพร มัสมั่นแกะ สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสำ�รองที่นั่งได้ที่ 0-2344-8888

ปาร์ตี้ เฮ้าส์ วัน เชิญคุณมาสนุก สยดสยอง และหลอนกับ Gothic candle light in Halloween Night พร้อมโปรโมชัน่ ฮาโลวีนค็อกเทล เครือ่ งดืม่ สูตรพิเศษที่มีเพียงคืนเดียวในรอบปี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2554 เริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่มตรง สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 0-2217-3000 ต่อ ปาร์ตี้ เฮ้าส์ วัน โรงแรมสยามแอทสยาม

แฮมิลตันส์ สเต๊กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เชิญชิมเมนูปลาเทร้าต์โครงการหลวง โดยเชฟเออร์วิน อีเบอร์ฮาร์เตอร์ เช่น ปลาเทร้าต์รมควันกับสลัด เสิร์ฟ พร้อมซอสมัสตาร์ดและไข่ปลาเทร้าต์ หรือปลาเทร้าต์ผดั ใส่หอยเชลล์ต้มเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งย็อคชี่ บร็อกโครี่ซอส มะนาว ราคาเริ่มต้นที่ 380 บาท++ สอบถามและสำ�รอง ที่นั่งได้ที่ 0-2200-9000 ต่อ 2599

You2Play TV ต้อนรับการกลับมาของ วง ‘ZEAL’ (ซีล) กับอัลบั้มล่าสุด ‘GROW’ ด้ ว ยคอนเสิ ร์ ต ของมั น แรง เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 28 กั น ยายนที่ ผ่ า นมา ที่ ร้ า นรู ท 66 (อาร์ซเี อ) ใครทีพ่ ลาด สามารถติดตามภาพ บรรยากาศความมันส์ ได้ทางยูทูเพลย์ ทีวีตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ ทางช่องยูทู เพลย์ทีวี สามารถติดตามรับชมได้ทาง จานดำ� C-Band เคเบิลทีวีทั่วประเทศ และ www.you2playtv.com

ค่ายเยาวชนลดโลกร้อน

MESAMIS Cafe

พี แอนด์ จี และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ร่วม กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ลดโลกร้อน ในช่วงวันโอโซนโลกที่ผ่านมา ณ สวน นงนุช พัทยา ให้แก่เด็กๆ จากมูลนิธิสร้างสรรค์ เด็ก จำ�นวน 100 คน เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง ที่อยู่รอบตัว และตระหนักถึงความสำ�คัญในการ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยมีสามหนุ่ม รุจ ดิว และเซน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว มาร่วมสร้าง บรรยากาศสนุกสนานในค่ายกิจกรรม

ฉลองครบรอบ 1 ปี กับสาขาใหม่ของ Mesamis Cafe ราชดำ�ริ กับ High Tea Buffet ดื่มดํ่ากับชา กาแฟ ขนมเค้ก และแซนด์วชิ กว่า 10 ชนิด แบบไม่อนั้ ในราคา เพี ย ง 250 บาทต่ อ ท่ า น เท่านั้น High Tea Buffet ให้ บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้ ง แต่ 14:30น.-17:00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ 0-2652-2262/081818-6158

มอบทุนค่ายอาสาเพื่อสังคม สุ ท ธิ รั ต น์ อยู่ วิ ท ยา กรรมการ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำ�กัด จัด พิธีมอบทุนให้กับโครงการค่ายอาสา ทีช่ นะเลิศใน ‘โครงการกระดานดำ�กับ กระทิงแดงปีที่ 10’ รวม 10 ทุน ทุนละ 100,000 บาท ณ ห้องบอลลูม โรงแรม เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ได้ที่...

HOTEL & RESORT Bakery & Coffee & Ice cream

Beauty Clinic / Beauty & Spa

Hospital

FITNESS

Restaurant

Around the corner Bake a wish Beloved Café Bitter Brown Cafe Casta Cassia Cafe and Tea Room Chu Coffee Gallery Coffee or Tea Duc de Praslin Feel so Good I Love Coffee Design Lubid Coffee House Melting Moments Pear's PH1b Puritan Something Sweet Souffle House Bakery Surya by Toni Sweet Sin Sweet Oasis ไล-บรา-รี่ เชียงใหม่ Love at first bite Mood Mellow Salad concept

Bakery & Coffee & Ice cream

Restaurant

Automobile Showroom

Building

โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เสนอ ‘บิสิเนส แพ็กเกจ’ ที่คุ้มค่า สำ�หรับนักธุรกิจกับห้องพักแสตนดาร์ดในราคาห้องเดี่ยว 2,650 บาท และ ห้องคู่ 2,900 บาทถ้วน /ห้อง/คืนเท่านั้น พร้อมเสนอข้อพิเศษ อาทิ บริการ รถส่งฟรีถึงช้อปปิ้ง มอลล์ แพ็กเกจสัมมนาราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 54 นี้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองห้องได้ที่ 0-2366-0505 ต่อ 1515,1516

เมนูปลาเทร้าต์โครงการหลวง

You2Play TV

พบกับ

NOVOTEL BANGNA BUSINESS PACKAGE

Museum

School/Institution

Beccofino Blue Door Fuzio Harvey Hobs Japan x Mes amis Peony House ปลาดิบ Polka dot Portobello

Reflection Again Salt Senses Wine Loft

De Bua Valley Sala Kaoyai Villa Paradi

Noble Tree Condo

ภูเก็ต Cape Panwa The Kantary Bay

Cape House Serviced Apartments Kantary House Hotel & Service Apartments Sirisuk Apartment

Tommybeans Flea Market

ตลาดนัดรวมทรัพย์ ตลาดนัดฝั่งตรงข้าม รวมทรัพย์ หัวหิน เสริมมิตร ทาวเวอร์ Baan Isara เลค รัชดา Youyen Hua Hin Cinema &Theatre & Exchang Tower Balcony Museum เมืองไทย-ภัทร ชลบุรี Beauty Clinic House RCA คอมเพล็กซ์ Cape Racha Hotel & Body ภัทราวดี เธียเตอร์ อาคารมาลีนนท์ Serviced Apartments ถ.พระราม 4 Dr.Supranee Karavel House Hotel & ไทยประกัน รัชดา School/Institution Dr.Younger Serviced Apartments หลังอาคารอัลดุลราฮิม Alliance Francaise Rachapruek Clinic Kantary Bay Hotel & Chef Club อาคารแสตนดาร์ด Serviced Apartments ชาร์เตอร์ Beauty & Spa Goethe Kameo House Hotel & ตลาดละลายทรัพย์ White Salon House of pro studio Serviced Apartments ซีพี ทาวเวอร์ สีลม Bliss Spa (Hops) Blue Harbour ITF สีลม ฝั่งตรงข้ามซอย ระยอง Fitness & Sport Chic Club ละลายทรัพย์ Kantary Bay Hotel & Club HML Beauty Salon เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ Serviced Apartments Q House / LH Bank Piyarom Sports Club Hapa Spa Kameo House Hotel & อาคารสินธร Yoga Sutra Hair Max Serviced Apartments อาคารต้นสน ทาวเวอร์ Paris Spa Office Building Pang Rum Spa เพลินจิต เซ็นเตอร์ Empire Tower กบินทร์บุรี Samsara ออลซีซั่น Jasmine Bldg. Kantary Hotel & SerTake Care อัมรินทร์ พลาซ่า J Place Bldg. viced Apartments Twenty nails studio BTS สยาม Maneeya Center Urban Retreat หน้าโรงหนัง ลิโด้ Modern Town Bldg. เชียงใหม่ ธ.กสิกรไทย สาขาอารีย์ Hotel Phayathai Plaza Bldg. Kantary Hills Hotel & ตึก ปตท. เชียงใหม่ Pleonchit Center Serviced Apartments ซัน ทาวเวอร์ Mo Rooms Sangthong Thani Bldg. SCB Park Shinawatra 2 พังงา อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรี หัวหิน Sirisuk Apt. Kantary Hotel Cape Nidhra Tipco Tower & Serviced Apartments Miscellaneous Chamni Studio Hua Hin Mariott Resort Tisco Tower Shop & Shopping Hub Ho Hin & Spa Tonson Tower Mall Impact Arena The Rock Trinity complex Amarin Plaza V Villas Hua Hin Kipling Condominium Lamptitude Baan Navatara ปากช่อง / เขาใหญ่ / Room Interior Design Baan Rajdamri วังนํ้าเขียว Service Apartment


Q magazine 04 october 2011  

THE GANG OF GHOST

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you