Page 1


O3 HOT ISSUE

6

Talks

CULTURE

8 GLOBAL HAPPENINGS

10

VOLUME

02

INTERVIEW

12

16 - 30 กันยายน 2554

มีเรื่องสนุกเล่าต่อกันมาว่า ในยุคที่การแข่งขันทางอวกาศกำ�ลังเข้มข้น นักวิทยาศาสตร์นาซ่าได้ใช้เวลาหลายปี และใช้ภาษีอากรหลายล้าน เหรียญในการพัฒนาปากกาทีป่ ล่อยให้หมึกไหลลงมาบนกระดาษได้โดย ปราศจากแรงโน้มถ่วง จนในทีส่ ดุ ก็คดิ ค้นสำ�เร็จ และเมือ่ ขึน้ ไปบนสถานี อวกาศ นักบินอเมริกันก็ได้แนะนำ�ให้นักบินของรัสเซียลองใช้ปากกา ด้ามนั้นดูบ้าง แต่นักบินของรัสเซียยิ้มๆ แล้วบอกปัด พลางควักดินสอ ดำ�ธรรมดาออกมาเขียนกลางอวกาศได้เหมือนปากกาด้ามนัน้ เป๊ะทีเดียว ที่เล่ามาทั้งหมดก็เพราะช่วงเดือนที่ผ่านมา ระหว่างกำ�ลังรอ Q เล่มสอง ไปถึงมือผู้อ่านนั้น มีเรื่องราวข่าวเทคโนโลยีที่น่าติดตามความเคลื่อนไหว ข่าว แรกคือการเข้าแถวรอซื้อมือถือครึ่งราคาที่หน้าพารากอนจนเกือบจะกลายเป็น จลาจล ข่าวที่สองคือข่าวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อย่าง iPhone5 ที่กำ�ลังจะเปิด ตัวเร็วๆ นี ้ และอีกข่าวคือ สตีฟ จ็อบส์ ผูก้ อ่ ตัง้ คอมพิวเตอร์แอปเปิลและโปรดักซ์ ตระกูลไอนั่นแหละ ที่ประกาศวางมือจากตำ�แหน่งซีอีโอด้วยปัญหาสุขภาพ ทั้งหมดคงพอจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนมือถือนั้นเป็นสิ่งที่คนจำ�นวนมากให้ความสนใจ เพราะมันทำ�ให้สิ่งเล็กๆ ในมือเป็นได้มากกว่าโทรศัพท์ เป็นทั้งกล้องถ่ายรูป ดูหนัง ฟังเพลง จดโน้ต ฯลฯ ไปจนกระทั่งเป็นได้แม้แต่ e-Book หนังสือดิจิตัล   e-Book นี่แหละที่บางคนถึงกับบอกว่ายุคสมัยของหนังสือกระดาษกำ�ลัง จะหมดลง แถมยังยกตัวอย่างถึงการปิดตัวลงของสำ�นักพิมพ์ดังๆ ระดับโลก แต่ข่าวแบบนี้เรากลับว่าดีนะครับ เพราะทำ�ให้หนังสือกระดาษน้องใหม่อย่าง เราตั้งการ์ดที่รัดกุมยิ่งขึ้น หนังสือดิจิตัลมีข้อดีมากทั้งในด้านขนาด นํ้าหนัก แต่ ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสีย อย่างน้อยที่เห็นๆ ก็หนึ่งล่ะ คือแบตเตอรี่หมด และถ้ามัน ตกนํา้ ก็คงพัง คิดเป็นเงินโขอยู่ ผมว่าทุกอย่างบนโลกนีม้ คี ณ ุ ลักษณะเด่นเฉพาะ เราไม่จำ�เป็นต้องเหมือนกันเสียทั้งหมดหรอกครับ และทางเลือกที่มากขึ้นมิได้ หมายความว่าคนอื่นเขาจะไม่เลือกเรา ถ้าเราทำ�ตัวดีพอ และมีคุณภาพ ก็คง เหมือนกับหนังสือดิจิตัลและหนังสือกระดาษ ที่แตกต่างด้วยรูปลักษณ์แต่มี ประโยชน์เดียวกัน สุดท้ายก็จะถูกพิสูจน์จาก Quality ของเนื้อหา และในฐานะ ที่ Q เป็นหนังสือกระดาษหน้าใหม่เล่มบางๆ แต่เราก็พร้อมจะเป็นดินสอรัสเซีย ดีๆ สักด้ามให้คุณได้ลองพิสูจน์ดู 

BEAUTY

24

Content TEAM WORK

20 SOCIAL 04 HOT ISSUE 06 CULTURE 08 GLOBAL HAPPENINGS 10 INTERVIEW 12 Q TIPS 18 TEAM WORK 20 YOU ASK, THEY ANSWER 22 BEAUTY 24 GROOMING 26 MY PLACE

บรรณาธิการ

TO HAVE & TO HOLD 28

32

Editor-in-Chief Urapa Suthipongchai • บรรณาธิการบริหาร อุรภา สุทธิพงษ์ชัย Art Director Prakasit Palakawong Na Ayudhya • บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ประกาศิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Advertising & Marketing Director Suphakit Chareonkul • ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด สุภกิจ เจริญกุล Editorial Staff Benchaporn Wiboonsin / Tavima Chaiyongyos • กองบรรณาธิการ เบญจพร วิบุลศิลป์ / ทวิมา ไชยยงยศ Graphic Designer Jatuporn Julpanvatana • ศิลปกรรม จตุพร จุลพันธ์วัฒนา Photographer Naowapoj Photikasem • ช่างภาพ เนาวพจน์ โพธิเกษม Accout Executive Chalaporn Pensawangwat / Pathsaya Sorasit • ฝ่ายโฆษณา ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ / พัศญา สรสิทธิ์ Media Cube Co., Ltd.

Managing Director Suphakit Chreonkul • กรรมการผู้จัดการ สุภกิจ เจริญกุล Publisher Urapa Suthipongchai • ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา อุรภา สุทธิพงษ์ชัย บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด 15 ซ.17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2278 3087-88 โทรสาร (66) 2278 3087-88 ต่อ 104 Media Cube Co., Ltd. 15 Pradipat Soi 17, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand Telephone (66) 2278 3087-88 Facsimile (66) 2278 3087-88 ext. 104 แยกสี กนกศิลป์ โทรศัพท์ (66) 2215 1588 Color Separation Kanoksilp Tel. (66) 2215 1588/ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ (66) 2551 0541-4 Print Eastern Printing Tel. (66) 2551 0541-4

LIFESTYLE 30 MY PLACE 32 Q NEWS 34


HotISSUE 06

THE

สตีฟ จ็อบส์

WORLD เรื่องQ Team

OF APPLE เป็นข่าวช็อกกันไปทั้งโลก เมื่อเจ้าของนวัตกรรมเปลี่ยน โลกอย่างสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แอปเปิล ที่ผลิต ไอพอด ไอแพด ไอโฟน รวมถึงคอมพิวเตอร์ในตระกูล แมคอินทอชอีกมากมาย ได้ประกาศขอลงจากตำ�แหน่ง ซีอโี อ เนือ่ งจากปัญหาสุขภาพ สตีฟ จ็อบส์ ในวัย 55 ปีนนั้ ทัง้ ประวัตกิ ารทำ�งาน และความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่เขาผลักดันให้กับโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่า น่าสนใจ ไปซะหมด เขาจึงเหมาะสมกับ Q ยิง่ กว่าใครในยามนี้ เรา จึงขออุทิศพื้นที่ 2 หน้ากระดาษให้กับสตีฟ จ็อบส์ และ แอปเปิลผลแหว่งของเขา

TYPO GRAPHY • Typography วิชาการประดิษฐ์ตัวอักษร ที่ สตีฟ จ็อบส์ ลงเรียนเพียงวิชาเดียวที่ Reed College ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และ หลังจากนั้นเขาหยุดเรียน และมาหมกมุ่นกับ คอมพิวเตอร์แบบถาวร

• มีคนบอกว่า สตีฟ จ็อบส์ สนใจ เรื่องพุทธศาสนาแบบเซนมาก ซึ่งก็น่า จะจริง เพราะความเรียบง่ายแบบเซน ได้แทรกซึมไปแทบทุกผลิตภัณฑ์ของ แอปเปิลที่เขาดูแล และในวัย 19 ปี ได้ เดินทางไปอินเดียเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อ แสวงหาคำ�ตอบด้านจิตวิญญาณที่เขา สนใจ และเขายังจัดพิธีแต่งงานแบบ เซน กับลอเรนซ์ โพเวลล์ ภรรยาอีกด้วย

• จำ � หน้ า ผู้ ช ายคนซ้ า ยไว้ ใ ห้ ดี เขาคื อ ทิ ม คุ ก ซี อี โ อคนใหม่ ของแอปเปิล มือขวาของจ็อบส์ มาตั้ ง แต่ พ.ศ.2541 เขาจบ วิศวกรรมอุตสาหการ และจบ ปริ ญ ญาโท ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และเคยชิ ม ลางนั่ ง บริ ห ารแทน จ็อบส์มาระยะสั้นๆ บ้างแล้ว

Macintosh Plus Macintosh Plus คือ PC รุ่นแรกๆ ของแอปเปิล นำ � มาขายในประเทศไทย โดยบริ ษั ท สหวิ ริ ย า โอเอ จำ�กัด เปิดตัวครั้งแรกในปี 1986 มีความเร็ว ซีพยี ู 486 MHZ แรม 2MB จอขาวดำ� และฮาร์ดดิสก์ ความจุ 10 MB (น้อยกว่าแฟรชไดฟ์ 1 กิ๊ก 100 เท่า) ขายกันในราคาเครื่องละ 120,000 บาท และรุ่น นี้แหละคือคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก ที่ในหลวงของเราทรงใช้งานและออกแบบปฏิทิน ปีใหม่ให้กับปวงชนชาวไทย

แม้สตีฟ จ็อบส์ จะเป็นโลโก้ของการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอปเปิล มานาน แต่โจนาธาน อีฟ ดีไซเนอร์ ชาวอั ง กฤษ คื อ ตั ว จริ ง ที่ อ อกแบบ แอปเปิลยุคใหม่ และพวกตระกูลไอ ทั้ ง หลาย อาทิ PowerBook G4 G4 Cube MacBook unibody MacBook Pro MacBook Air iPod iPhone และ iPad และโจนาธาน ยัง มีง านสิทธิบัตรการออกแบบอี ก กว่า 300 ชิ้นในมือที่ยังไม่ได้ผลิตสู่ ตลาด เรียกได้ว่ากินยาวไปอีกหลาย ปีทีเดียว

Jonat

han Iv e


h o t

i s s u e

07

NeXT Cube

• NeXT Cube คือคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดมา จากแรงแค้นของจ็อบส์ ภายหลังจากเขา ถู ก คณะกรรมการบริ ห ารของแอปเปิ ล ที่ เขาก่อตั้งขึ้นมาเองถอดออกจากบริษัท จน จ็ อ บส์ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง บริษัท คอมพิ ว เตอร์ขึ้น มา ใหม่ ชื่อว่า เน็กซ์ (NeXT) ในปี ค.ศ.1985 เพื่อยืนยันว่าเขาสามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าแอปเปิลในขณะนั้นได้

• สัญลักษณ์ผลแอปเปิลที่ถูกกัดจนแหว่ง นัน้ เริม่ ใช้มาตัง้ แต่ 1 เมษายน ค.ศ.1976 ซึง่ ได้แนวคิดมาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล แสดง ถึงต้นไม้แห่งความรู้ ที่อดัมกับอีฟกัดกิน อีกเหตุผลหนึ่งที่คุยกันในวงการตลาด คือ สตีฟ จ็อบส์ เลือกใช้แอปเปิลเพราะเป็น พยัญชนะตัวแรกของภาษาอังกฤษ คนจึง จะค้ น พบในสมุ ด หน้ า เหลื อ งก่ อ น IBM คู่แข่งใหญ่ในสมัยนั้น

APPLE STORE

• Apple Store คือร้านขายแอปเปิล 345 ร้าน ทั่วโลก ที่ยังเปิดเพิ่มทุก 1 สาขาใน 50 วัน จุด เด่นของร้านคือ Genius bar เคาน์เตอร์ทดลอง สินค้าทีม่ คี วามเป็นกันเอง ให้ลกู ค้าได้ทดลอง สินค้าทุกแง่มุม สำ�หรับ Apple Store สาขา Fifth Avenue ในนิวยอร์ก ถือว่าเป็น Apple Store ที่สวยสุดๆ ตัวร้านภายนอกประกอบ ด้วยแผ่นกระจกแผ่นเล็ก 90 ชิ้นเรียงต่อกัน เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ซึ่งดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากพีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ ลูฟวร์ในกรุงปารีส Apple Store ดังไปกว่านั้น อีกเมื่อมีข่าวช็อปปลอมในคุนหมิง ประเทศ จี น ที่ ทำ � เลี ย นทั้ ง ร้ า นตั้ ง แต่ บั น ไดยั น ป้ า ย กระจก ต่างตรงที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์อนุญาตจาก บริษัทแม่เท่านั้นแหละ

• พิกซาร์ สตูดโิ อ คืออีกงานยามว่าง ของจ็อบส์หลังถูกปลดจากแอปเปิล ในปี ค.ศ.1986 จ็อบส์ได้ร่วมกับ เอ็ ด วิ น แคทมั ล ล์ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท สร้ า งภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น ด้ ว ย คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เขาได้ ซื้ อ กิ จ การ ต่อมาจากจอร์จ ลูคัส ผู้ก่อตั้ง ด้วย ราคา 10 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ผลงานโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ Toy story Finding Nemo Wall-E Monster INC Up ฯลฯ ล้วนกวาด รางวัลออสการ์อย่างไม่รู้เบื่อ ส่วน พิ ก ซาร์ ก็ ถู ก ขายต่ อ ให้ กั บ วอลล์ ดิสนีย์ ในปี 2006 ทำ�ให้สตีฟ จ็อบส์ มีหุ้นในวอลล์ ดิสนีย์ 7%

76,400,000,000 iMac ไม่ใช่โรงหนังสามมิติ แต่เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ประจำ�บ้านทีพ ่ ลิกโฉมแอปเปิล อีกครั้งหลังการกลับมาของสตีฟ จ็อบส์ เปิด ตัวเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยออกมาในรูปคล้าย โทรทั ศ น์ สี ลู ก กวาดที่ มี ทุ ก อย่ า งในการใช้ งานรวมอยู่ ใ นเครื่ อ ง ทำ � ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ ใช้มากขึ้น และเป็นแนวทางแบบเซน หรือ มินมิ มั ลิสต์ ทีอ่ ปุ กรณ์ตา่ งๆ รุน่ ต่อมายึดเป็น แนวทาง ปัจจุบันคือ รุ่น iMac G5 ที่ใช้ซีพียู 4 ตัวต่อหนึ่งเครื่อง

• 7.64 หมืน่ ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2,283,596 ล้านบาท คือเงินสดสำ�รอง ทีแ่ อปเปิลมีในมือ มันมากกว่าเงินคงคลังของประเทศอเมริกาทีเ่ หลืออยูท่ งั้ สิน้ 7.37 หมืน่ ล้านดอลลาร์ซะอีก แอปเปิลมี Market Cap อยูท่ ี่ 3.47 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และราคาหุ้นของแอปเปิลยังสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะชนะ Exxon ผู้ผลิตนํ้ามัน และก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

iPhone • iPhone มือถือช็อกโลก ด้วยการ ออกแบบที่ แ ทบไม่ เ หลื อ ปุ่ ม อะไร ไว้บนเครื่องเลย แต่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตและมัลติมีเดีย ค้นหา แผนที่ ฟังเพลง ถ่ายภาพ ฯลฯ ไอโฟน รุน่ แรกเปิดตัวในงานแม็คเวิลด์ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2550 ผ่านมาเพียง 4 ปี ไอโฟนมีการปรับปรุงมา 4 รุ่น และกำ�ลังจะเปิดตัว iPhone5 ปลาย ปีนี้ แต่ก็มียอดขายไปเกือบ 100 ล้านเครื่องทั่วโลกแล้ว


08 Film

• Music • Book

Play

• Art • Exhibition

เรื่องQ Team

PROGRAM

FILM

Camellia

(รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย)

เป็นโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ 3 เรื่อง จาก 3 ผู้กำ�กับฯ 3 เชื้อชาติ โดยแก่นแกนเนื้อหาถูกยึดโยงไว้ด้วยเรื่องราว ของความรัก ซึ่งได้ถูกแบ่งออกเป็น ‘รักแรก’ หรือ ‘Iron Pussy’ หนังจากฝีมือของวิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำ�กับฯ ชาวไทย เป็นเรือ่ งราวของสายลับ (กึง่ สาวกึง่ สวย) ทีไ่ ด้รบั ภารกิจต้องฆ่าชายหนุม่ ทีเ่ กิดไปตกหลุมรักเข้าทีไ่ นต์คลับ แห่งหนึ่ง สุดท้ายเธอจะเลือกอะไรระหว่างความรักกับ หน้าที่? เรื่องต่อมา... ‘รักเธอ’ หรือ ‘Kamome’ หนังของ ผูก้ �ำ กับฯยูกซิ าดะ จากญีป่ นุ่ ว่าด้วยเรือ่ งราวของตากล้อง ชาวเกาหลีกบั หญิงลึกลับทีเ่ ดินขึน้ เขาโดยไม่สวมรองเท้า ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาได้เริ่มต้นขึ้นและพบ รักกันในคืนเดียว และ ‘รักสุดท้าย’ หรือ ‘Love for Sale’ หนังจากฝีมือของจาง จุน ฮวาน ผู้กำ�กับฯชาวเกาหลีใต้ เป็นเรื่องราวในอนาคตของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ขาย ‘ความ ทรงจำ�ความรัก’ ทิ้งไป แต่สุดท้ายทั้งเขาและเธอก็กลับ มาพบกัน เพื่อที่จะสร้างความรักที่หายไปขึ้นใหม่อีกครั้ง นอกจาก 3 ผู้กำ�กับฯ Camellia ยังได้นักแสดงมาก ฝีมือจากทั้ง 3 ชาติ อาทิ ไมเคิล เชาวนาศัย คิม มิน จุน ยูริโกะ โยชิทากะ คัง ดง วอน และซอง เฮ เคียว...15 กันยายนนี้ คอหนังเลิฟๆ ไม่ควรพลาดที่จะไปร่วมดื่มดํ่า กับความรักทั้ง 3 รสนี้ได้ในโรงภาพยนตร์

PLAY Swan Lake on Ice

DOG WHISPERER with Ceasar Milan

QSee

Camellia ในภาษาเกาหลีเรียกว่า ‘ดอง แบก’ เป็นทั้งชื่อเกาะ ชื่อป่า และชื่อ ดอกไม้ และเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำ�เมืองปูซาน ส่วนคำ�ว่า ‘คาโมเมะ’ (Kamome) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า นก นางนวล ซึ่งก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง ของเมืองปูซาน...สถานทีเ่ กิดเรือ่ งราว ของหนังทั้ง 3 เรื่องนี้นั่นเอง

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับงาน ‘มหกรรมศิลปะ การแสดงและดนตรี น านาชาติ กรุ ง เทพฯ’ ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี นี้จัดเต็มด้วยการแสดงระดับโลกมากมาย ทั้ง โอเปร่า ดนตรี บัลเล่ต์ และแดนซ์ รวมทั้งสิ้น 18 ชุด...Q ขอยกไฮไลต์เด็ดๆ มาแนะนำ�กัน อาทิ ‘Swan Lake on Ice’ ที่จะมาวาดลีลาบน Tsar’s Bride

Flying Superkids

ลานนํ้าแข็ง โดยคณะอิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์ส จากสหราชอาณาจักร ต่อด้วยการแสดงของ คณะบัลเล่ต์ชื่อก้องโลก ‘มาริอินสกีบัลเล่ต์’ (Mariinsky Ballet Company) แห่ ง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก และ ‘อินโทรดันส์’ (Introdans) คณะบัลเล่ต์ร่วมสมัยจากเนเธอร์แลนด์ กับ การแสดงชุด ‘Repertoire Highlights’ ส่วนในเดือนตุลาคม ก็ยังมีการแสดงสุด น่ารัก ‘Flying Superkids’ จากทีมนักกายกรรม ประเทศเดนมาร์ ก รวมทั้ ง ‘Tsar’s Bride’ โอเปร่าแนวโศกนาฏกรรม และโอเปร่าแนว ขบขัน ‘Marriage of Figaro’ ก่อนจะปิดฉาก งานด้วยการแสดงระบำ�ฟลามิงโกจากคณะ บัลเล่ต์ ‘นาซิอองนาล เด เอสปันญา’ ที่เปรียบ ได้ดั่งทูตแห่งระบำ�ฟลามิงโกของสเปน เตรียม ตัวเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และสนุกสนานไปกับ การแสดงอันหลากหลายได้ ณ ศูนย์วฒ ั นธรรม แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน16 ต.ค.นี้

โอ้ ว แม่ เ จ้ า ! ใครที่ เ ป็ น คนรั ก สุ นั ข ไม่ ควรพลาดกับรายการ Dog Whisperer with Ceasar Milan ทางช่อง National Geographic (True Vision 18) หลายเสียงรํ่าลือ กันว่า เป็นรายการสารคดีกึ่งเรียลิตี้ที่ทั้งฝึก และแก้ปญ ั หาให้สนุ ขั ได้อย่างน่าอัศจรรย์! ว่า กันว่า คุณซีซาร์ มิลาน พิธีกร & ปรมาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญฝึกสุนัขคนนี้มีความสามารถที่ น่าทึ่ง อึ้ง และเสียว?! เพราะหลายต่อหลาย ครั้ ง ที่ คุ ณ น้ า หนวดงามนามว่ า ซี ซ าร์ ไ ด้ พ า ตัวเองไป ‘ปราบ’ สุนัขซูเปอร์ดุแบบง่ายดาย ด้วยมือเปล่า?! หรือแม้แต่รับแก้ปัญหาให้ สุนัขที่มีปัญหาทางจิตหลากหลายรูปแบบ แถมสุนัขของคนดังอย่างของวิน ดีเซล วิล สมิ ธ โอปราห์ วิ น ฟรี ย์ คุ ณ น้ า หนวดแกก็ ช่วยเหลือกันมาแล้ว งานนี้คนเลิฟสุนัขต้อง ดู แล้วจะรูว้ า่ คุณน้าหนวดเขาเจ๋งจริงไรจริง!!

QSee

ซี ซ าร์ มิ ล าน เป็ น ชาวเม็ ก ซิ โ ก เขาเริ่ ม สนใจ พฤติ ก รรมของสุ นั ข มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนกระทั่ ง มา เปิ ด ศู น ย์ ฝึ ก สุ นั ข ของตั ว เองในชื่ อ ‘The Pacific Point Canine Academy’ และหลังจากกิจกรรม ศู น ย์ ฝึ ก ดำ � เนิ น ไปด้ ว ยดี ซี ซ าร์ ก็ ไ ด้ ม าเปิ ด ศู น ย์ จิตวิทยาสุนัขชื่อ ‘The Dog Psychology Center’ ที่มีชื่อเสียงมากๆ ในวันนี้


CULTURE

O9

CALENDAR

01

16

17

18

19

25

1-31 กันยายน 54 The Music@TCDC บันทึกการ บรรยายโดยนักสร้างสรรค์ระดับ โลก อาทิ Kara Jonhson (IDEO) เฉลิมพล ปุณโณทก และ Renny Ramakers (DROOG) และรื่นรมย์ ไปกับวงดนตรีแจ๊ซ Hello Manner

16 – 29 กันยายน 54 ‘Consciousness Dimension Faith Abstract nature’ | สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม by Four Visions Group 16-29 กันยายน 54 ชั้น 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17-18 กันยายน 54 เข้าชมมิวเซียมสยาม ฟรี!! เนื่องใน งาน ‘เทศกาลรักสร้างสรรค์สยาม’ สอบถาม www.facebook.com/ museumsiamfan หรือ โทร. 0-2622-2599

18 กันยายน 2554 Bangkok Car Free Day 2011 โครงการจักรยานเพื่อเมือง น่าอยู่ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 06.00-17.00 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

19-20 กันยายน 54 งานวันรำ�ลึก 100 ปี เกาะสีชัง (ชลบุรี) ร่วมชมศิลปะและ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ทางศาสนา ณ บริเวณ พระจุฑาธุชราชฐาน

25 กันยายน 54 การแสดงเชมเบอร์คอนเสิร์ตโดยวง II Gardellino จากประเทศเบลเยี่ยม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 วันที่ 25 กันยายน 54

MUSIC ‘PROJECT LOVE PILL’

ยาดีมีไว้ฟัง

(We Records, Gmm Grammy)

อัลบั้มออกมาพักใหญ่ๆ แล้ว แต่ Q ยังติดใจเพลง รวมทัง้ ไอเดียสุดแหล่ม ของ ‘ฟองเบียร์’ หรือ ‘ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม’ นักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของโปรเจ็กต์เก๋ๆ อย่าง ‘Project Love Pill ยาดีมีไว้ฟัง’ ด้ ว ยข้ อ หาที่ ว่ า บทเพลงที่ แ ต่ ง ขึ้ น มา เหล่านี้มีไว้เพื่อบำ�บัดอาการป่วยทางใจ ผ่านตัวแทนคนไข้ 9 คน 9 บทบาททาง สังคม อาทิ ‘เต้-สันต์ ภิรมย์ภักดี’ (ผู้ บริหาร) ‘ใหญ่-Monotone’ (มัณฑนากร) ‘ดี เ จเจ๊ แ หม่ ม -วิ นั ย สุ ข แสวง’ (ดี เ จ) และ ‘อัทธ์-อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ’ (นายแบบ) ครัน้ ปล่อยเพลงแรกอย่าง ‘ไม่มตี รง กลาง’ ร้องโดย ‘เอ๊ะ-จิรากร สมพิทักษ์’ ไปไม่นานก็ดงั ฮิตติดหู ส่วนเพลง ‘ละอาย ใจ’ ของ ‘ดีเจเจ๊แหม่ม-วินัย สุขแสวง’ ตอนนี้ก็กำ�ลังจี๊ดหูอีกเช่นกัน โดยรวม ถึงจะไม่ต้องมีอาการอกหัก รักคุด เจ็บ กระดองใจอะไรใดๆ ผู้ฟังทั่วไปก็ควรหา มาไว้ฟงั เป็นบทเพลงสามัญประจำ�บ้าน ได้อย่างชิลๆ--Q คอนเฟิร์ม! QSee

อีกเหตุผลเก๋ๆ ของฟองเบียร์-นักแต่งเพลงคน เก่ ง กั บ อั ล บั้ ม นี้ ก็ คื อ เคยแต่ ง เพลงให้ ศิ ล ปิ น ดังๆ ร้องมาเยอะแล้ว งานนีเ้ ลยอยากแต่งเพลง ให้ ‘คนธรรมดา’ มาร้องเพลงที่มั่นใจว่าไพเราะ อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไร?

EXHIBITION

ปั่นแล้วไปไหน? เวลานี้ใครๆ ก็อิน ‘จักรยาน’ ล่าสุดจึงเกิด นิทรรศการ ‘ปั่นแล้วไปไหน?’ ซึ่งเปิดโอกาส ให้คนรักจักรยานได้มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของ เจ้าสองล้อถีบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุที่ใช้ผลิต การออกแบบ อุปกรณ์เสริม ไปจนถึงจำ�นวน ผู้ใช้จักรยานทั้งไทยและเทศ โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน ที่ ส ะท้ อ นไลฟ์ ส ไตล์ ส องล้ อ จากมุ ม มองของ สิงห์นักปั่น โดยมีคนดังที่หลงใหลในเสน่ห์ของ จักรยานจากหลากหลายวงการมาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป และส่วนที่ 2 เมื่ อ พาหนะสองล้ อ ถู ก ต่ อ ยอดให้ ขั บ เคลื่ อ น

STAR RECOMMENDED

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านวิดีโอสัมภาษณ์ ผูค้ นทีน่ �ำ ความรูส้ กึ พิเศษๆ จากการปัน่ จักรยาน ไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเอง อาทิ กลุม่ นักปัน่ จักรยานส่งเอกสาร (BikeXenger) ธุรกิจเสื้อ สำ�หรับปั่นจักรยาน ร้านอาหารสำ�หรับนักปั่น หรือเว็บไซต์ชุมชนคนรักจักรยาน สาวกคนชอบปั่น (จักรยาน) สามารถเข้า ชมฟรี ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ (TCDC) ชั้ น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน-6 พฤศจิกายนนี้

BOOK 100 ขั้นตอนสู่ความล้มเหลว (ทีปกร วุฒิพิทยามงคล)

ปรีติ บารมีอนันต์ (แบงค์ วงแคลช)

“ประวัติโอปราห์ วินฟรีย์” “ประวัติโอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เป็ น หนั ง สื อ ที่ ผ มชอบและ ประทับใจมาก เพราะเธอคือผู้หญิงทรง อิทธิพลของอเมริกาคนหนึง่ ก็วา่ ได้ หนังสือ เล่มนี้บอกเล่าวิธีคิดและการทำ�งานของ โอปราห์ ว่าทำ�อย่างไรถึงจะประสบความ สำ�เร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนั่น เป็นสิ่งที่ผมอยากทำ�และพยายามเป็นให้ ได้เหมือนโอปราห์ครับ”

เห็นชื่อหนังสือครั้งแรกก็โดนใจ Q ซะเหลือ เกิน ความที่หนังสืออะไร (ช่างกล้า) มาชี้แนะให้ คนเราหันมา ‘ล้มเหลว’ ซะอย่างนั้น ครั้นพอเริ่ม เปิดไปอ่านหน้าคำ�นำ�สำ�นักพิมพ์ (ทีช่ อื่ แซลมอน บุคส์) ก็เข้าใจถึงเจตนาของการทำ�หนังสือเล่มนี้ อันเกิดจากความรู้สึกจำ�เจ ‘หนังสือฮาวทู’ (ที่ มักพรํ่าสอนแต่เรื่องความสำ�เร็จ) จึงเป็นเหตุให้ ‘ทีปกร วุฒิพิทยามงคล’ อดีตผู้เขียนบล็อกได้ พัฒนาบทความของเขาจนกลายเป็นหนังสือ แนว ‘คิดเพือ่ ความล้มเหลว’ อย่างทีเ่ ห็น จะว่าไป แล้ว หนังสือเล่มนี้ก็มีท่วงทีเป็นหนังสือขี้ประชด อยู่กลายๆ แต่ถ้าอ่านให้ดีมันคือจิตวิทยาชั้นดี อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ไม่มีมนุษย์หน้าไหนใน โลกนีท้ อี่ ยากจะทำ�เรือ่ งแย่ๆ ตามคำ�แนะนำ�ของ ใครก็ไม่รู้ และแน่นอน...พวกเขาก็พร้อมจะพลิก เรื่องแย่ๆ ให้เป็นเรื่องดีได้เสมอเช่นกัน

QSee

ชื่ อ สำ � นั ก พิ ม พ์ แซลมอน บุ ค ส์ มี ที่ ม าเปรี้ ย วๆ ว่ า เจ้ า ของสำ � นั ก พิ ม พ์ มี ค วาม ชอบพฤติกรรม ‘ทวนกระแส’ ของปลาแซลมอน นี่ เ อง กระมั ง จึ ง เป็ น เหตุ ที่ ม าของ งาน ‘ช่างกล้า’ เล่มนี้


10

เรื่องWednesday Twilight

HAPPENINGS

9/11

TEN YEARS ANNIVERSARY

เพื่อรำ�ลึกถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันของการโจมตี ‘เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์’ อันเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กจนพังพินาศ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ทางกลุ่มซึ่งเรียกตัวเองว่า ‘ฝรั่งเศส ไม่เคยลืม’ (The French will never forget) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย เหล่านายทุนชาวฝรั่งเศสที่พำ�นักอยู่ในสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจสร้าง ตึกแฝดจำ�ลอง ณ จัตุรัสทรอคาเดโร พร้อมประดับประดาหอ ไอเฟลด้วยไฟแสงสีอย่างอลังการ กลุ่มดังกล่าวเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อปี 2003 หลังจากปารีส วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการรุกรานอิรักของวอชิงตัน ส่งผลให้ อเมริกันชนเกิดความรู้สึกต่อต้านประเทศฝรั่งเศส ขณะเดียวกันผลสำ�รวจก่อนวันครบรอบ 10 ปีได้ชใี้ ห้เห็นว่า คนส่วนใหญ่มิได้วิตกกังวลกับวินาศกรรมลักษณะเดียวกันอีก ต่อไป เนือ่ งจากชีวติ พวกเขากลับสูภ่ าวะปกติแล้ว จึงไม่มอี ะไรให้ ต้องเป็นห่วง ทว่าบางส่วนก็ยงั หวาดกลัวข่าวลือเกีย่ วกับเอกสาร ลับระบุถงึ แผนโจมตีระบบรถไฟของสหรัฐฯซึง่ จะยังไม่มหี ลักฐาน แน่ชัดว่าจะเริ่มตอนไหน

ECO-FRIENDLY

Relationship

Worst British Accent ถูกนำ�ไปเปรียบเทียบในทางที่ไม่น่าปลื้ม สักเท่าไรนัก เมื่อ ‘แอนน์ แฮทธาเวย์’ พยายาม หัดพูดด้วยสำ�เนียงยอร์กเชียร์แบบเดียวกับ ‘กวินเน็ธ พัลโทรว์’ เคยได้รับเสียงชื่นชมจาก Shakespeare in Love หรือ Emma นักวิจารณ์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าภาพยนตร์ สุด โรแมนติ ก เรื่ อ ง ‘One Day’ ทำ � ให้ นักแสดงสาวสวยในบทเอ็มมา มอร์ลีย์ ดูไม่ เป็นธรรมชาติสุดๆ เมื่อเธอต้องพูดให้เหมือน ชาวอังกฤษแท้ เรื่องนี้แม้แต่เจ้าตัวยังออกมายอมรับเอง ว่ายากแสนเข็ญและไม่ถนัดเสียเลย ถ้าเลือก

ได้ ข อเล่ น บทเปลื อ ยต่ อ หน้ า พระเอกเสี ย ยั ง ดีกว่า!!! คงต้ อ งลุ้ น กั น ต่ อ ไปว่ า ผลงานชิ้ น ถั ด ไป The Dark Knight Rises ที่สาวแอนน์พลิก จากคาแร็กเตอร์มาเป็น Catwoman จะช่วย กู้ภาพลักษณ์ดีๆ ของเธอกลับมาหรือไม่ ใน ระหว่างนี้แฟนๆ อาจช่วยส่งกำ�ลังใจทางอ้อม ด้วยการตีตวั๋ ไปชมความน่ารักของนางเอกและ พระเอก (จิม สเตอร์เกสส์ จาก Across the Universe) โดยพยายามมองข้ามเสียงแปร่งๆ ที่ฟังอย่างไรก็ไม่คุ้นชิน

BEYONCE

กล่าวถึงพระเอกจากภาพยนตร์เรื่อง ‘ไททานิก’ ขึ้นมาแล้วก็อดนึกถึงแฟนสาวอย่าง ‘เบลค ไลฟ์ลีย์’ ขึ้นมาไม่ได้ จะอะไรเสียอีกล่ะ ถ้าไม่ใช่รถยนต์ราคา 40,000 เหรียญ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาทที่เธอเพิ่ง ได้รับมาเป็นของขวัญในฐานะคนพิเศษของหนุ่มหล่อ ผู้มีหัวใจสีเขียว แรกเริ่มเดิมทีนั้นนักแสดงผู้สวมบทบาท ‘เซรีนา แวน เดอ วู้ดเซ่น’ ในซีรี่ส์ดังเรื่อง ‘กอสซิปเกิร์ล’ ขับ Range Rover ที่ใช้นํ้ามันประมาณ 1 แกลลอน/32 กิโลเมตร ว้าว!! ซึ่งว่ากันตามจริงก็เทียบเทคโนโลยี ไฮบริดของตัวเลือกที่หวานใจส่งมาให้ใหม่แทบไม่ติด เพราะ ‘Prius’ สามารถวิ่งได้มากกว่านั้นเกือบ 3 เท่า ฝ่ า ยดาราหนุ่ ม คิ ว ทองได้ ม อบรางวั ล ชี วิ ต แก่ ตัวเองด้วยการถอย 2012 Fisker Karma ซูเปอร์คาร์ ในฝันของอดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร์ และโคลิน เพาเวลล์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที่สามารถ เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นทางหลังคามาใส่แบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มพลังเครื่องยนต์ รักนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมเสียจริง!!!

IS WISHING A BABY ‘BOY’ สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการฮอลลีวู้ดได้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ สำ�หรับทายาทคนแรกที่ยังไม่กำ�เนิดของ บียอนเซ่ โน เพราะการตั้งท้องอาจส่งผลให้การเปิดกล้องภาพยนตร์แนวมิวสิคัล เรื่อง ‘A Star Is Born’ ที่นักร้องสาว จะรับบทแสดงนำ�ต้องเลื่อนการเปิดกล้องออกไป หากเป็นเช่นนัน้ จริง คลินต์ อีสต์วดู ซึง่ รับหน้าทีผ่ กู้ �ำ กับฯอาจถือโอกาสพิจารณานักแสดงนำ�ฝ่ายชายคนใหม่ไป ในคราวเดียว เนื่องจากตัวเลือกแรกอย่างลีโอนาโด ดิคาปริโอ ไม่สามารถรับงานนี้ได้ เล่าย้อนเสียหน่อยว่าบียอนเซ่ประกาศเรื่องน่ายินดีของตัวเองและเจ-ซี สามีศิลปินแร็พชื่อดังโดยปราศจาก คำ�พูดใดๆ สิ่งที่อดีตสมาชิกคนสำ�คัญแห่งวงเดสทินีส์ ไชลด์ เลือกทำ�ในทีแรกก็คือการโพสต์ท่าถ่ายภาพ โดยการ เอามือกุมท้องระหว่างการเดินพรมแดงเข้างานมอบรางวัลเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อะวอร์ดส กระทั่งขึ้นเวที (ต่อจากนั้น พักใหญ่) เธอจึงยอมกล่าวถึง ‘ความรักซึ่งกำ�ลังเติบโตอยู่ในครรภ์’ ต่อหน้าผู้ชมทุกคน ลือว่าทั้งคู่กำ�ลังภาวนาให้ได้ลูกชายมาเชยชม ใครปลื้มสองซุป’ตาร์ก็อย่าลืมช่วยลุ้น!!!


GLO B AL HAPPENINGS

11

PARKING TICKET for Pippa Middleton การตกเป็นข่าวรายวันไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ในสายตาของ ‘ปิปปา มิดเดิลตัน’ ผู้โด่งดัง สุดขีดจากการสวมบทเพือ่ นเจ้าสาวให้ดสั เชสส์ แห่งเคมบริดจ์แม้แต่นอ้ ย เนือ่ งจากพฤติกรรมที่ เข้าข่ายเรือ่ งปกติในชีวติ ประจำ�วัน อาทิ ‘ทำ�ผิด กฎจราจร’ ก็ทำ�ให้กระแสสังคมวิพากษ์วจิ ารณ์ เธอในทางลบได้แล้ว เหตุเกิดขณะน้องสาวคนงามของเจ้าหญิง แคทเธอรีนรีบดึงใบสัง่ ออกจากทีป่ ดั นํา้ ฝนหน้า บีเอ็มดับเบิลยู แซด 4 ซึ่งจอดตรงริมถนนหน้า ร้านอาหารสกอตต์ ณ ย่านเมย์แฟร์ อันเป็นศูนย์ รวมปาปาราสซี่แห่งกรุงลอนดอน

แน่นอนว่าบรรดาตาช่างภาพไม่ลังเลที่ จะกดชั ต เตอร์ เ พื่ อ บั น ทึ ก อาการอั บ อายของ ลูกสาวคนเล็กจากตระกูลมิลเดิลตันไว้อย่าง ละเอียด ส่วนสื่อมวลชนก็พร้อมใจกันโดดเข้า มาเกาะกระแสข่าวนี้ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ สาวปิปปามีปัญหากับรถคันหรู (เพราะเมื่อไม่ กี่ สั ป ดาห์ ก่ อ นหน้ า รถของเธอก็ ถู ก ล็ อ กล้ อ ) ยั ง ไม่ นั บ ผลสำ�รวจซึ่ ง น่ า จะทำ�ให้ ห ญิ ง สาว ผู้เพียบพร้อมเศร้าลงไปอีก เมื่อทราบว่าชาว อเมริกนั (ทีอ่ าจไม่คอ่ ยติดตามความเคลือ่ นไหว ของราชวงศ์องั กฤษ) เห็นเธอเป็นนักข่าวประจำ� สถานีโทรทัศน์ ‘ซีเอ็นบีซี’

TOMATO FIGHT CONFESSIONS OF A CHINESE SHOPAHOLIC

ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตในประเทศจีนดู จะมาแรงเกินคาด เมื่อมีรายงานว่าเว็บไซต์ที่ เปิดโดยผู้ประกอบการขนาดเล็กและนักศึกษา มีมากถึง 5 ล้านแห่งเลยทีเดียว ข้อมูลนีย้ งั สอดคล้องกับข่าวทีว่ า่ เครือข่าย สังคมออนไลน์ก�ำ ลังจะกลายเป็นเครือ่ งมือหลัก สำ�หรับการตลาดบนโลกไซเบอร์ของแผ่นดิน ใหญ่ เนือ่ งจากเมืองหลักๆ เฉกเช่น เซีย่ งไฮ้ เกิด การขยายตัวออกไปทุกทิศทาง แต่ร้านค้าปลีก ยั ง ตามไปเปิ ด สาขาใหม่ ไ ม่ ทั น บ้ า นพั ก อาศั ย ใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นตามชานเมือง จึงไม่น่าแปลกใจที่ในเร็ววันนี้จะได้เห็น บริษัทขนาดยักษ์แข่งกันเปิดตัวช่องทางการ สื่ อ สาร รวมไปถึ ง ผลั ก ดั น การซื้ อ ขายผ่ า น อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีกมาก ข้อมูลยังชี้ให้เห็น ว่ า การซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มใน หมู่ลูกค้าจากชนชั้นกลางที่มีอายุ 20-44 ปี ซึ่ง มีความแตกต่างระหว่างสาวนักช้อปกับผู้ชาย เพียงเล็กน้อย ไม่แน่ว่า ‘ขนมไหว้พระจันทร์’ อาจเป็น สินค้ารายการต่อไปที่เพียงแค่ ‘คลิก’ ก็มาส่ง ถึงประตูบ้าน

เทศกาลที่เรียกว่า ‘La Tomatina’ ในภาษาสเปน ออกจะดูนา่ กลัวเล็กๆ ด้วยภาพของเมือง Buñol ซึง่ อาบ สีแดง ทว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร รุนแรง ที่ทุกคนทำ�ก็เพียงแค่ปาและสาดมะเขือเทศใส่ กันจนเละเทะตามภาพก็แค่นั้น งานประจำ � ปี ซึ่ ง ดู ค่ อ นข้ า งจะแปลกประหลาด แบบนี้จัดขึ้นในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเพื่อ เฉลิมฉลองนักบุญประจำ�เมืองที่มีชื่อว่า ซาน ลุยส์ เบอร์แทรม (San Luis Bertram) จวบจนเวลาผ่านไป เกินครึ่งทศวรรษจึงได้กลายมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาว ต่างชาติทั่วโลก ความพิ ลึ ก ของประเพณี ป ระจำ � แดนกระทิ ง ดุ รวมถึงการปีนขึ้นไปช่วงชิงตำ�แหน่งผู้พิชิต ‘แฮม’ หรือ ‘หมูรมควัน’ บนเสาทีอ่ าบนาํ้ มันเสียจนลืน่ ซึง่ ไม่งา่ ยเลย เมื่อต้องคอยหนีจากการฉุดกระชากลากถูลงมา ซึ่งก็ ไม่รู้ว่าจะอร่อยกว่าหมูแฮมใน 7/11 สักแค่ไหน ใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศจากสงกรานต์ คงต้ อ งวางแผนและจองห้ อ งพั ก เนิ่ น ๆ เนื่ อ งจากมี นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมสนุกกับเทศกาลดังกล่าว ในจำ�นวนเฉียดแสน

DORAEMON MUSEUM นับเป็นข่าวดีสุดๆ สำ�หรับสาวก ‘เจ้า แมวจอมยุ่ง’ เมื่อพิพิธภัณฑ์ ‘โดราเอมอน’ ซึ่ง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ ‘ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ’ นักเขียนผูส้ ร้างสรรค์การ์ตนู ชุดนี้ ได้ฤกษ์เปิด ทำ�การไปเมื่อ 3 กันยายนที่ผ่านมา สำ�หรับสถานที่ตั้งอาคารขนาด 3 ชั้น ซึ่งใช้จัดแสดงนิทรรศการอันประกอบไปด้วย ผลงานทั้งสิ้น 50,000 ชิ้น รวมไปถึงภาพร่าง ผลงานต้นฉบับ พร้อมกับโต๊ะทำ�งาน และ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกจำ�นวน มากของศิ ล ปิ น ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง ความน่ า รั ก ของหุ่นยนต์แมวสีฟ้า ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็น กระเป๋าหน้าท้องซึง่ อัดแน่นไปด้วยสิง่ ประดิษฐ์ หน้าตาหรรษานั้นคือจังหวัดคาวาซากิ ใกล้ กรุงโตเกียวนั่นเอง แว่วว่าอัตราค่าเข้าชมของผูใ้ หญ่เท่ากับ 1,000 เยน (ประมาณ 390 บาท) ขณะที่ นักเรียนมัธยมปลายและต้นจ่ายเพียง 700 เยน (ประมาณ 273 บาท) ส่วนเด็กอายุเกิน กว่า 4 ปีทางผู้ดำ�เนินการขอจัดเก็บแค่ 500 เยน (ประมาณ 195 บาท) เท่านั้นเอง แต่ทงั้ หมดยังไม่รวมค่าเครือ่ งบินสำ�หรับ แฟนพันธุ์แท้ชาวไทยที่ต้องรีบจองตั๋วกันเป็น การด่วน!!!

Jennifer Aniston’s Same ‘Ol Bikini’ แค่ใส่ชุดว่ายนํ้าซํ้ากัน (บ่อยไปนิด) ก็เป็นข่าวให้ใครๆ เม้าธ์ได้ เมื่อ เจนนิเฟอร์ อนิสตัน นักแสดงจากซิตคอมเรื่อง ‘Friends’ ผู้ได้รับการจดจำ� ในฐานะอดีตภรรยาของแบรด พิตต์ (ไปตลอดกาล) ยอมรับกับนิตยสาร ‘Glamour’ ว่าเธอสวมทูพชี ตัวเดิมมาระยะหนึง่ และคงทำ�เช่นนัน้ ไปจนกว่า สายจะพัง!!! ถึ ง ขนาดนี้ แ ล้ ว ม่ า ยสาวพราวเสน่ ห์ ก็ ยั ง ยื น ยั น หนั ก แน่ น ว่ า ไม่ มี โครงการถอยบิกนิ ใี หม่แต่อย่างใด เพราะการตกแต่งทีม่ งุ่ เน้นแต่ปกั ประดับ ด้วยวัสดุแข็งๆ รวมทัง้ การติดชือ่ และโลโก้แบรนด์ดงั จนทัว่ ชุดของดีไซเนอร์ รายนั้นๆ ทำ�ให้ผิวเธอเป็นรอยตามสัญลักษณ์ ปาปาราสซีห่ ลายสำ�นักเห็นตรงกันว่า บิกนิ ตี น้ เรือ่ งน่าจะเป็นชุดเดียว กับที่สาวสวยวัย 42 ปีสวมครั้งแอบหนีไปสวีตนักร้องหนุ่มรุ่นน้อง อย่าง จอห์น เมเยอร์ ณ โรงแรมสุดหรูในไมอามี่ช่วงกลางปี 2008 และใช้มา เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ส่วนหนุ่มข้างกายคนล่าสุดซึ่งก็คือ ‘จัสติน ธีโรซ์’ ฟังแล้วคงได้ไอเดีย ในการซื้อของขวัญที่ทำ�ให้สาวเจนปลื้มรักครั้งใหม่ยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากมี รายงานว่าเธอหลงเขาหัวปักหัวปำ�หลังเริ่มคบหากันเพียงไม่นาน


14

I N T E R V I E W

Q : ท่องเที่ยวมาเยอะ ทุกวันนี้ความอยากใน เรื่องการเดินทางของเรย์ยังมีเหมือนเดิมมั้ย? เรย์ : ยังมีอยู่ครับ แต่ก็มีที่เคยรู้สึกว่า พอ ทำ�ติดๆ กันมานาน มันเป็นงานมากเกินไป ทำ � ให้ เ สน่ ห์ ข องการเดิ น ทางของผมมั น หาย ไปบ้าง Q : แต่ที่จริงมันก็เป็นงานไม่ใช่เหรอ? เรย์ : มันก็เป็นงานนี่แหละ แต่ทุกครั้ง ที่ผมทำ�งาน ผมจะทำ�ให้ตัวเองรู้สึกว่าผมได้ เดินทาง เพียงแต่เราแค่เอากล้องไปด้วย ถึง เวลาเราก็ ถ่ า ยมา แล้ ว ผมชอบการทำ � งาน น้ อ ยคน เพราะมั น สะดวก เหมื อ นไปเที่ ย ว มากกว่าไปทำ�งาน แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธหากจะ มีทีมงานช่วยประสานงานบ้าง เพราะตอนนี้ อายุเริ่มมากขึ้น เป้ก็ไม่ค่อยอยากแบกเท่าไหร่ ถ้ า มี ค นช่ ว ยแบกให้ หรื อ มี ค นไปซื้ อ ข้ า วซื้ อ นํ้าให้ มันก็ดี แต่ที่พูดไปอย่างนี้ ถึงเวลามา คำ�นวณคอร์สค่าใช้จ่าย สุดท้ายทำ�เองดีกว่า มันเปลืองงบ (หัวเราะ) Q : เคยมีสถานที่ที่อยากไปมากๆ แต่รู้ว่าต้อง เปลืองงบรายการแน่ๆ มีวิธีการจัดการยังไง ให้ความอยากส่วนตัวกับตัวเลขรายได้ลงตัว กันครับ? เรย์ : คือเรื่องตัวเลขรายได้มันก็จำ�เป็นนะ ครับ เพราะมันก็เป็นอาชีพของเรา แต่สุดท้าย ก็เอาความอยากไปเข้าว่าอยู่ดี เพราะบางที กำ�ไรมันอยู่ในสถานที่ที่เราไปนั่นแหละ เราได้ ไปเปิดหูเปิดตา ได้ไปเจออะไรใหม่ๆ ตรงนี้มัน คือกำ�ไรชีวิตมากกว่านะ Q : เมื่อกี้พอพูดว่าอายุมากขึ้น เลยอยากรู้ ว่า อายุมสี ว่ นทำ�ให้วถิ ีในการท่องเทีย่ วของเรย์ เปลี่ยนไปบ้างมั้ย? เรย์ : ถ้าแกนจริงๆ ไม่เปลี่ยน แต่ทุกวันนี้ อะไรที่สบายได้ ก็ขอสบายหน่อย ถ้าเป็นเมื่อ ก่อน...โรงแรมที่ไปพักจะเอาไว้วางของอย่าง เดียว เพราะเราจะออกไปลุยแต่ข้างนอก แต่ เดี๋ยวนี้ให้ความสำ�คัญกับโรงแรมมากขึ้น เช่น อาหารอร่อยมัย้ แอร์เย็นมัย้ ห้องนํา้ สะอาดหรือ เปล่า พูดแล้วก็อยากลองทำ�รายการในสไตล์ แบบนี้บ้าง (ยิ้ม) Q : เรย์สไตล์เปลี๊ยนไป๋ อะไรอย่างนี้? เรย์ : (หัวเราะ) ใช่ๆ เอาแบบขำ�ๆ เหนื่อย มาเยอะแล้วไง แบกเป้มาตลอด เคยพูดกับเป้ เป็นประจำ� “มึงกับกูอย่าให้เจอกันอีกเลย” แต่ สุดท้ายก็ต้องกลับมาแบกอยู่ดีแหละ Q : ที่เห็นแบกเป้ไปไหนต่อไหน ข้างในมีของ จริงๆ ใช่มั้ยครับ? เรย์ : จริ๊งสิครับ! เพราะเดินทางแต่ละที ทุกคนต้องรับผิดชอบของตัวเอง ตอนแรกๆ ที่ เพิ่งเดินทางของก็จะเยอะหน่อย เพราะไม่รู้ว่า ต้องใช้แค่ไหนยังไง แต่พอเดินทางเยอะเข้า ของในเป้กจ็ ะน้อยลง อย่างเสือ้ ทีเ่ อาไปก็พร้อม ที่จะเป็นผ้าขนหนูได้ เช็ดพื้นได้ หรือเป็นทิชชู่ ก็ ไ ด้ ถ้ า ทิ ช ชู่ ใ นห้ อ งนํ้ า หมด (หั ว เราะ) ซึ่ ง ของพวกนีม้ นั มาพร้อมกับประสบการณ์ในการ เดินทางทั้งหมด

Q : ในแต่ละสถานที่ที่เลือกจะไป เรย์มีเกณฑ์ ตัดสินใจยังไง? เรย์ : ง่ายมากเลย คือเอาอยากไปไว้ก่อน (หัวเราะ) เพราะถ้าไม่มคี วามตืน่ เต้นทีจ่ ะไป มัน จะดูได้จากสีหน้าในรายการ เพราะเราเป็นคน แอ๊คติ้งไม่เก่ง หรือถ้าไปถึงก็อยากจะอยู่แต่ ในโรงแรมอย่างเดียว ไม่อยากสอดรู้สอดเห็น อะไรทั้งนั้น นั่นแสดงว่าเราเฉยๆ กับที่ที่เราไป Q : ที่ผ่านมาเคยมีสถานที่เป็นอย่างที่บอกมา เยอะมั้ยครับ? เรย์ : ก็ไม่เยอะหรอก แต่มันก็มีที่ที่เคยไป แล้วจะไม่กลับไปอีกแน่ แต่บอกไม่ได้ เคยมีคน ถามมาเยอะ แต่กลัวว่ามันจะเป็นเรือ่ งเซ้นซิทฟี เพราะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม Q : มันแย่ขนาดไหน? เรย์ : มันเป็นเรื่องของคนมากกว่า เพราะ สถานที่เขาก็สวยดี แต่เจอคนที่โหดมาก เอา เปรียบนักท่องเที่ยวสุดๆ ซึ่งเราเกลียดมากกับ การเอาเปรียบแบบนี้ หรือมันจะเป็นวัฒนธรรม ของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ แต่เราว่าเขา คิดสั้นไปหน่อย เพราะคนที่มาเที่ยวนี่แหละ ที่จะเป็นคนที่ช่วยพีอาร์สถานที่ให้ ถ้าขืนคุณ ทำ�แบบนี้ สุดท้ายก็ไม่มีใครอยากมาที่ของคุณ จริงมั้ย

เขาจะมีภูมิปัญญาอะไรซักอย่างซ่อนอยู่แทบ ทั้งหมด อย่างเกาะหลายแห่งในประเทศไทย ที่เคยเห็นในภาพถ่ายโปสการ์ด แรกๆ ผมก็ รู้สึกว่ามันก็แค่ภาพในโปสการ์ดเอาไว้ดึงดูด นักท่องเที่ยว มันไม่มีสวยแบบนี้อยู่จริงหรอก แต่พอไปเห็นจริงๆ โอ้โห! มันมีอยู่จริงนี่หว่า ถ้าใครเคยดูผมในรายการแล้วเห็นผมทำ�หน้า ตื่นเต้นเป็นพิเศษ นั่นแหละคือผมตื่นเต้นจริงๆ ผมไม่เคยเห็นมาก่อน และมันมีอยู่จริงๆ (ยิ้ม)

นี้กลับไปเหมือนกัน เคยมีนักท่องเที่ยวหนีมาจากเกาะพงัน เพราะฝนตก เขาอยากมาเจอแดด ก็เลยหนี มาที่นี่ แล้วเขาชอบแนวตื๊ดๆ มากกว่า เขา บอกว่า ทีแรกจะเช็คเอ้าต์ตั้งแต่สองวันแรก แต่มาเจอพวกเราก็เลยอยู่ยาว 7-8 วัน เพราะ เขาประทั บ ใจ คื อ ทางเราเองก็ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ได้ ตังค์อะไรขนาดนั้น เราก็แค่หวังจะให้เขาได้รับ ประสบการณ์ดีๆ เท่านั้นเอง

Q : ถ้าจะให้แนะนำ�สถานที่เวิร์กๆ ในตอนนี้ เรย์ จะเลือกให้ ไปที่ไหน? เรย์ : เกาะหมาก (หัวเราะ)

Q : แล้วมีแผนจะเปิดรีสอร์ตเองเลยมั้ยครับ? เรย์ : ถ้าตอนนี้คงยัง แต่อีก 5 ปี 10 ปีก็ มีแนวโน้มว่าจะทำ� เพราะทำ�รีสอร์ตไม่ง่ายเลย ต้องใช้ความรับผิดชอบเยอะ กว่าที่มันจะเป็น รีสอร์ตได้ต้องผ่านขั้นตอนไม่ใช่น้อยๆ ตั้งแต่ หาที่ พอเจอทีก่ เ็ ริม่ สร้าง กว่าจะเสร็จ เสร็จแล้ว ก็ต้องโปรโมต กว่าคนจะเริ่มเข้ามาใช้บริการ อีก มันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร แต่ ผมเป็นคนค่อนข้างใจร้อน คิดแล้วต้องทำ�เลย ถ้าเกิดรอเป็นปีแล้วไม่เสร็จซักที อาจมีเหวี่ยง (หัวเราะ) ไม่หรอก พูดเล่น (ยิม้ ) ตอนนีก้ พ็ ยายาม ศึกษางานอยู่แหละ

Q : อันนี้เป็นการโยงเพื่อโปรโมตรีสอร์ตที่ทำ� อยู่ด้วยรึเปล่า? เรย์ : เอ้า! จริงๆ ผมว่าเกาะหมากเป็นเกาะ ที่มีเสน่ห์ แล้วเป็นศูนย์กลางของเกาะแก่งอีก มากมายแถวนั้น ด้วยไซส์ก็กะทัดรัดกำ�ลังดี แล้วที่นี่เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนที่ไม่ชอบ ความวุ่นวาย คือถ้าชอบความสงบนะ มาที่นี่ เลย แต่ถ้าชอบแนวตื๊ดๆ ไม่ต้องมา ขอร้อง มา ผิดเกาะแล้ว (หัวเราะ) Q : เป็นไงมาไงถึงได้มาทำ�รีสอร์ตที่เกาะหมาก ครับ?

ตอนแรกๆ ที่เพิ่งเดินทางของก็จะเยอะหน่อย เพราะไม่รู้ว่าต้องใช้แค่ไหนยังไง แต่พอ เดินทางเยอะเข้า ของในเป้ก็จะน้อยลง อย่างเสื้อที่เอาไปก็พร้อมที่จะเป็นผ้าขนหนู ได้ เช็ดพื้นได้ หรือเป็นทิชชู่ก็ได้ ถ้าทิชชู่ในห้องนํ้าหมด

ผมว่าสิ่งสำ�คัญมากๆ ที่จะทำ�ให้สถานที่ นั้นน่าจดจำ� มันไม่ใช่แค่ความสวยงามของ สถานที่ แต่มันคือเรื่องของคน เพราะต่อให้เรา ได้ไปเที่ยวที่สวยที่สุด แต่พอไปแล้วคนไม่ได้ เรื่อง เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ให้กลับมาฟรีอีกที ผมก็ไม่เอา Q : ถ้าพูดถึงในประเทศไทย เรย์เดินทางมากี่ จังหวัดแล้วครับ? เรย์ : จริงๆ ไม่เยอะนะ ถ้านับตามจังหวัดก็ น่าจะ 30 กว่าจังหวัด ราวๆ 60 เปอร์เซ็นต์ได้มงั้ ยังพลาดอยูอ่ กี หลายจังหวัด บางจังหวัดไปแล้ว ผ่านทุกที อย่างระนอง ชุมพร ไม่เคยเข้าไป หรือ สตูลก็ไม่เคย ที่พูดมาทั้งหมดนี้อยากไปมากๆ Q : ใน 30 กว่าจังหวัด จังหวัดไหนน่าจดจำ� มากที่สุด? เรย์ : เอาเป็ น ว่ า แต่ ล ะภาคก็ มี เ สน่ ห์ แตกต่างกันไป มันมีเสน่หใ์ นตัวของมันเอง เช่น สำ�เนียงการพูดจา ภาษาทีใ่ ช้ แล้วทุกใต้ถนุ บ้าน

เรย์ : ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ของผม ผมมา ช่วยเขา คือแฟนผมมาทำ�อยู่ที่นี่ ผมก็เลยตาม เขามา แล้วเจ้าของก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ที่เกาะนี้มา ซักพักแล้ว รีสอร์ตนีช้ อื่ ลิตเติล้ มูน วิลล่า ขนาด ไม่ใหญ่ 12 ห้องเอง แต่นา่ รัก ราคากำ�ลังดี (ยิม้ ) ตอนแรกทีม่ าก็ยงั ไม่มอี ะไรทำ� เลยพยายาม ตั้งชื่อตำ�แหน่งให้ตัวเองว่า บีช ซูเปอร์ไวส์เซอร์ ซึ่งฟังแล้วดูดีมาก (หัวเราะ) ก็เริ่มจากไปกวาด หน้ า หาด แต่ ห ลั ง ๆ ไม่ ทำ � แล้ ว เพราะเป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ โ ฟมล้ า งหน้ า ไง เดี๋ ย วโดนแดด มากๆ หน้าดำ� เขาจะไม่จ้างต่อ (หัวเราะ) ด้วยหน้าที่จริงคือช่วยหมดทุกอย่าง ช่วย ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาพักบ้าง บางทีก็พา ขับเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ บ้าง ตอน แรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำ�ได้นะ เพราะปกติ เป็นคนที่ไม่ชอบเข้าหาคนเท่าไหร่ แต่สุดท้าย มันสนุก เพราะเราได้ท�ำ ให้เขามีความสุข มีรอย ยิ้มกลับไปทุกคน มันเหมือนกับเวลาที่เราเป็น นักท่องเที่ยว แล้วไปเจอคนหรือสถานที่ซึ่งเรา ประทับใจ เราก็อยากให้คนอื่นได้รับความรู้สึก

Q : เห็นเรย์พูดถึงคำ�ว่าตื๊ดๆ ถามซักหน่อย ว่ า ชี วิ ต เรย์ ยั ง ตื๊ ด ๆ เฮฮาปาร์ ตี้ เ หมื อ นเดิ ม อยู่มั้ยครับ? เรย์ : ไม่ตื๊ดแล้วครับ ผมเลิกกินเหล้ามา 4 ปีแล้ว เหตุที่เลิกคงเพราะอิ่มตัว ใช้ชีวิตเปลือง มาพอแล้ว ผมใช้วิธีหักดิบเลย พอเลิกได้รู้สึกดี จริงๆ ใครที่กำ�ลังคิดอยากจะเลิก ใช้วิธีหักดิบ ไปเลย เชื่อผม ทำ�ได้จริง (หัวเราะ) Q : ที่บอกว่ารู้สึกดี ดียังไง แล้ววิถีชีวิตเปลี่ยน ไปแค่ไหน? เรย์ : เมื่อก่อนทำ�งานเพื่อที่จะรอให้ถึง กลางคืน แล้วก็ปาร์ตไี้ ปเรือ่ ย ตืน่ มาก็แฮงก์ พอ ไปทำ�งานก็แป้กบ้าง ไม่แป้กบ้าง พูดง่ายๆ ว่า ถ้าไม่นับการทำ�งาน ผมไม่เคยรู้จักชีวิตตอน กลางวันเลย แต่พอเลิกกินเหล้า โอ้โห! ได้ไป เห็นชีวติ คนกลางวันกับเขาบ้าง ตืน่ เต้น เหมือน เจอเอเลีย่ น (หัวเราะ) แล้วได้กลับไปทีเ่ ก่าๆ เมือ่ สมัยที่ยังกินเหล้าอยู่อย่างเสม็ดหรือสมุย รู้สึก ดีอย่างประหลาด เพราะแต่กอ่ นมาแล้วแทบไม่ ได้ลกุ ไปไหน แต่วนั นีเ้ รามาสัมผัสมันได้ทงั้ ภาพ กลิน่ เสียง ซึง่ มันดี รูง้ เี้ ลิกตัง้ นานแล้ว (หัวเราะ) Q : แสดงว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตคนกลางคืนของ เรย์ก็หยุดไปเลยสิ? เรย์ : ก็ยงั มีไปพบปะเพือ่ นๆ อยู่ แต่วา่ น้อย ลง ช่วงแรกๆ ที่เลิกก็ยังงงๆ นะ ไม่แน่ใจว่าจะ ทำ�ได้มั้ย มันคิดไปหมด ไหนจะชีวิตแบบเดิมๆ ของเราล่ะ ไหนจะเพือ่ นเราอีกล่ะ แต่พอถึงเวลา มันก็แป๊บเดียว เดือนเดียวเองมั้ง จากทุกวัน ศุกร์ทจี่ ะต้องมีโทรศัพท์เข้ามาตลอด มันก็คอ่ ยๆ เฟดหายไป สุดท้ายเพือ่ นก็เข้าใจและชินกับเรา ไปเอง ทุกวันนี้ก็ยังเจอเพื่อนบ้าง เวลาไปเจอก็ นั่งกินนํ้าอัดลมแทน กลายเป็นเพื่อนเริ่มเป็น ห่วง เพราะกินนํ้าอัดลมเยอะเกินไปอีก แต่โดย รวมก็โอเค เพราะเราได้เวลาทีเ่ สียไปกลับมาอีก เยอะ เป็นเมือ่ ก่อนถ้าออกไปกินเหล้าปุบ๊ อีกวัน เราจะหายไปเลย เพราะจะนอนไม่ตื่น แต่ทุก วันนี้ไม่มีแล้ว (ยิ้ม)


I N T E R V I E W

Q : พูดถึงงานการแสดง พักหลังๆ งานหนัง ของเรย์น้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเลือกรับ งานด้วยหรือเปล่า? เรย์ : ผมเคยคิดนะว่าผมเป็นคนเดียวเหรอ ที่เลือกงาน หรือเลือกที่จะเล่นในงานที่น่าจะ ทำ�ได้ดี คนอืน่ ๆ เขาไม่เลือกกันเลยหรือไง โอเค ผมเข้าใจนะ บางคนเป็นช่วงนํ้าขึ้นต้องรีบตัก ต้องทำ�งานทุกวัน พอมีวันว่างจะรู้สึกแปลกๆ แต่ผมเป็นคนที่ถ้ามีวันทำ�งานมากกว่าวันพัก จะรูส้ กึ แปลกๆ คือผมต้องพักเยอะกว่า อาทิตย์ นึง 7 วัน ผมทำ�งานแค่วันเดียวก็พอ แถวบ้าน เรียกขี้เกียจไง (หัวเราะ) Q : อย่างนี้คนอย่างเรย์ก็ไม่รวยสิ? เรย์ : ถ้ารับงานมากกว่านี้คงรวยแล้ว แต่ ทุกวันนี้พออยู่ได้ ไม่รวย แต่ถ้าต้องรวยแล้ว ต้องทำ�ในสิง่ ทีไ่ ม่อนิ กับมัน ผมอยูแ่ ค่นกี้ พ็ อแล้ว ดีกว่า (ยิ้ม) Q : รู้สึกยังไงที่มีคนติดภาพว่า ‘เรย์ติสท์’ และ เอาเข้าจริงๆ ตกลงติสท์ไม่ติสท์? เรย์ : ผมสงสารพวกคนที่ เ ขาวาดภาพ หรือเป็นนักปั้น นักแต่งเพลง คนเหล่านี้เป็น อาร์ติสท์ตัวจริง แต่ถ้ามาใช้คำ�นี้กับพวกผมที่ พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมว่าอย่าเลย สงสารเขา แต่ เท่าทีเ่ จอมา เวลาหลายคนเจอผม ก็มกั จะบอก ว่าจริงใจ น่ารัก คบได้ทั้งนั้นนะ ไม่ติสท์หรอก และชมตัวเองก็ได้ด้วย (หัวเราะ) Q : ตั้ ง แต่ เ ห็ น เรย์ เ ล่ น หนั ง มา ไม่ เ คยมี บ ท ประเภทยอมเปลืองเนือ้ เปลืองตัวเลย อันนีเ้ ป็น กฎของตัวเองหรือเปล่า? เรย์ : เปล่า แต่หุ่นดูไม่ได้ไง สมมติถ้าผม เป็นอนันดา ผมก็กล้าถอดนะ เคยพยายามจะ ฟิตร่างกายอยู่เหมือนกัน ตั้งเป้าไว้ว่าจะวิดพื้น ให้บกึ้ ๆ หน่อย จำ�ได้วา่ วิดแค่วนั เดียว แล้วก็ลมื (หัวเราะ) แต่ไม่แน่ ถ้าเกิดมีโปรเจ็กต์ที่ต้องฟิต ร่างกาย ผมอาจจะลุกขึ้นมาฟิตให้ดูก็ได้ Q : ปกติเรามักจะเห็นบุคลิกเซอร์ๆ ของเรย์ใน หนังแทบทุกเรื่อง เคยมีหนังเรื่องไหนมั้ยที่รู้สึก ว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลย? เรย์ : เอาจริงๆ ผมยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ยังไงนะ แต่ชอบมีคนมาบอกว่าผมเหมือนตัว ละครตัวนู้นตัวนี้ที่เล่น ผมก็แปลกใจ ตัวผมเอง ยังไม่รู้ แล้วเขามารู้ได้ไงวะ (หัวเราะ) แต่ถ้าให้ ผมคิดเองนะ ตัวละครที่ไม่น่าจะเป็นตัวผมเลย คือตัวละครจากเรือ่ งกาลิเลโอ แต่หลายคนกลับ คิดว่ามันใช่ตัวผมมาก “เนี่ย ใช่มึงเลย เท่แบบ มึงเลย” พอพูดมากๆ เข้า มันก็ทำ�ให้เราเริ่มคิด ว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆ ก็เริ่มทำ�ตัวเท่ๆ แบบ นั้นซักพัก แต่ก็เท่แบบงงๆ นะ ไม่รู้ว่าใช่หรือ ไม่ใช่ (หัวเราะ) แต่ตั้งแต่อ่านบทเรื่องนี้แล้ว ผมคิดว่าผู้ชายอะไรมันจะเท่ขนาดนั้น กว่าผม จะท่องไดอะล็อกให้เข้าปากได้ตั้งนาน ก็ต้อง ยกความดีให้ทมี งานทีท่ �ำ ให้ผมเป็นได้ขนาดนัน้ แล้วถ้าหลายคนยังคิดว่ามันใช่ตวั ผมอยู่ ก็โอเค ครับ ถ้ามันทำ�ให้คุณรู้สึกดี (ยิ้ม) Q : ระหว่างการเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยว กับการเป็นนักแสดง เรย์ ให้นํ้าหนักกับอะไร มากกว่ากัน? เรย์ : จริงๆ มันสนุกพอกัน งานพิธีกรมัน

ก็สนุก เพราะได้ท่องเที่ยว ส่วนความสนุกของ งานหนังก็อยูท่ บี่ ท อย่างสองเรือ่ งล่าสุดทีไ่ ด้เล่น คือเรื่องสบายดีหลวงพระบาง 2 ซึ่งเป็นหนัง คอมเมดี้ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นฟีลนี้เท่าไหร่ แต่ พอได้ไปเล่น มันมีอะไรไม่รทู้ ผี่ มรูส้ กึ ว่าเล่นแล้ว มันสนุก หรือหนังนาคปรก เรือ่ งนีก้ ส็ นุกกับการ แสดงมาก เพราะนักแสดงที่ร่วมงานกันเก่งๆ ทั้งนั้น เช่น คุณเต๋า-สมชาย คุณเต้-ปิติศักดิ์ ซึ่ง พอสั่งแอ๊คชั่นเมื่อไหร่ ทุกคนมาเต็มมาก ใส่กัน เต็มที่ เล่นเรื่องนี้แล้วเวลากลับบ้าน เหมือนผม ไปฟิตเนสมา รู้สึกว่าเราได้ปล่อยพลังไปเต็มๆ Q : บทอะไรที่เรย์อ่านแล้วปฏิเสธไม่ลง? เรย์ : เมื่อก่อนอาจจะเลือกให้งานมาตรง กับความชอบของเรา แต่ทุกวันนี้ผมโตขึ้น ผม เข้าใจ จะให้จังหวะมาตรงกับตัวเองตลอดคง เป็นไปไม่ได้ คือเอาแค่ว่า ถ้าเจอบทที่พออ่าน แล้วมันมีอะไรของมันอยู่ คิดว่าเราน่าจะเล่น ได้ หรือบางทีตัวละครที่เราเล่นมันไม่น่าสนใจ เท่าไหร่หรอก แต่บทรวมๆ มันโดนใจ แค่นี้เรา ก็ยินดีเล่นแล้ว (ยิ้ม) Q : ทุกวันนี้มีหลักในการรับงานยังไงครับ? เรย์ : รับปีละเรื่องหรือสองเรื่องก็พอแล้ว งานจะสเกลเล็กหรือใหญ่กไ็ ด้ ขอแค่ได้รว่ มงาน กับทีมงานเก่งๆ ดีๆ เพราะผมชอบความสนุก

ช่วงนั้นเป็นช่วงคิดแล้วพูด แต่พูดแล้วไม่เคย ทำ � แต่ วั น นี้ เ ราก็ เ อาสิ่ ง ที่ ตั ว เองพู ด ตอนนั้ น นั่นแหละมาทำ�จริงๆ จังๆ เพราะเวลามันเหลือ น้อยลงแล้ว ทุกวันก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด Q : สมมติใน 1 วันของเรย์ ทำ�ยังไงให้คุ้มค่า ที่สุด? เรย์ : ก็ เ ล่ น เฟซบุ๊ ก ไงครั บ (หั ว เราะ) อั น นี้ พู ด จริ ง แล้ ว ผมอยู่ บ้ า นจะดู ที วี ต ลอด ซึ่ ง ผมเรี ย กว่ า เป็ น การทำ � รี เ สิ ร์ ช อย่ า งหนึ่ ง เพราะผมทำ�งานในวงการทีวี ผมก็ตอ้ งดูให้มาก ที่สุด ผมไม่อยากทำ�รายการซํ้ากับใคร เคยเจอ มาแล้วทีเ่ อาเราไปเป็นพิธกี ร แล้วบอกว่าอยาก ทำ�เหมือนรายการนีเ้ ลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเขา ทำ�ไปแล้ว จะไปทำ�ซํ้าอีกทำ�ไม Q : นอกจากเรื่องงาน เวลาที่เหลือช่วงนี้ ได้ วางแผนเรื่องแต่งงานไว้บ้างหรือยัง? เรย์ : น่าจะเร็วๆ นี้ เพราะเริ่มมีภาพของ ครอบครัว มีเรื่องลูกเข้ามาในหัวบ้าง จากที่แต่ ก่อนไม่เคยมี มีแต่สถานที่อยากไปท่องเที่ยว เท่านั้น แต่ถ้าจะให้ผมไปเขตเพื่อเซ็นใบสมรส พรุ่งนี้ผมก็ไปได้เลย แต่ถ้าต้องเป็นพิธี เราขอ ใช้เวลาหน่อย เพื่อฝ่ายหญิงเขาด้วย เราก็ต้อง ทำ�ให้ดี

เอาจริงๆ ผมยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงนะ แต่ชอบมีคนมาบอกว่าผมเหมือนตัวละคร ตัวนู้น ตัวนี้ที่เล่น ผมก็แปลกใจ ตัวผมเองยังไม่รู้ แล้วเขามารู้ได้ไงวะ

ในกองถ่าย แต่ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรกับงาน บ้างมั้ย เอาเป็นว่าแค่หวังไม่ทำ�ให้หนังเขาเจ๊ง ก็โอเคแล้ว เพราะที่ผ่านมา 99 เปอร์เซ็นต์เจ๊ง ทั้งหมดนะ พูดแล้วรู้สึกผิดเหมือนกัน (ยิ้ม) แต่ หลังๆ จะมีบทสมทบเข้ามาติดต่อให้เล่น ผม ว่ามันคงถึงช่วงเวลาของเราแล้วกับบทประเภท ขโมยซีน ซึ่งบทแบบนี้ไม่กดดัน ผมชอบมาก เพราะใส่ได้เต็ม ขโมยซีนกันได้เต็มที่ Q : ชีวิตปกติของเรย์ทุกวันนี้เป็นยังไง นอน ตื่นกี่โมงครับ? เรย์ : เป็นเรื่องแปลกมาก ไม่ว่าจะนอนกี่ โมง แต่ 7-8 โมงผมตื่นแล้ว อาจจะเป็นเพราะ อายุด้วยมั้ง (ยิ้ม) ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ต้องพูด ถึง นับตั้งแต่เลิกกินเหล้า เวลาผมเหลือมาก ขึ้นเยอะ Q : เวลาเหลือของเรย์ ไว้ ใช้ทำ�อะไรบ้างครับ? เรย์ : ไม่ได้คดิ ว่าเวลาเหลือ แต่คิดว่าเวลา น้ อ ยลงมากกว่ า เพราะเวลามั น ผ่ า นไปเร็ ว มาก ทำ�ให้รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราต้องทำ� มีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึง ตอนอายุ 25

17

Q : ถ้าชีวิตวันนี้ไม่ใช่พิธีกรนักเดินทาง ไม่ใช่ นักแสดง (บางที) เราอาจจะได้เห็นเรย์ในภาพ ไหนได้อีก? เรย์ : อาจจะเป็นนักฟุตบอลมัง้ เพราะตอน เด็กๆ ผมเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อน Q : เล่นขนาดไหน? เรย์ : ผมเล่นให้ธำ�รงไทยสโมสรตั้งแต่ 6 ขวบ แล้วตอนไปเรียนที่อังกฤษเคยมีสโมสร บริสตอล ซิตี้ จะดึงผมไปทดสอบฝีเท้าด้วยนะ แต่ไม่ไหว เรามาค้นพบว่า เราคงไปไม่ถงึ เพราะ หนึง่ ...เราไม่มวี นิ ยั สอง...ไม่มวี นิ ยั สาม...ก็ไม่มี วินัย (หัวเราะ) อันนี้เรื่องจริง เพราะผมเห็นเด็ก ฝรั่งเวลามันซ้อม มันไม่เคยต้องรอให้โค้ชมา บอก มันซ้อมของมันเอง ซ้อมจนสงสัยว่ามัน จะซ้อมอะไรขนาดนั้น (ยิ้ม) แต่คิดว่าวันนี้เขา คงไปได้ไกลแล้วล่ะ Q : แล้วเราล่ะ? เรย์ : ก็ถึงมาทำ�อะไรแบบนี้ไง (หัวเราะ) Q : ถามเล่นๆ ว่า ถ้าให้ดวลฝีเกือกกับนักบอล ในดวงใจซักคน อยากลงเตะกับใคร? เรย์ : เดอะ ตุ๊ก-ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ไอดอล ผมเลยแหละ แต่จริงๆ เคยเล่นด้วยกันแล้วนะ พี่ ตุ๊ ก สุ ด ยอดอ่ ะ สภาพร่ า งกายยั ง ดี อ ยู่ เ ลย นับถือมากๆ Q : ถ้าชีวิตเปรียบเป็นการเดินทาง คิดว่า ตัวเองเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วครับ? เรย์ : ผมเข้าวงการตั้งแต่อายุ 14-15 วันนี้ 34 แล้ว ผมว่าผมมาไกลเลยล่ะ แต่อย่างทีบ่ อก เวลามันผ่านไปเร็ว แล้วเวลาก็เหลือน้อยลงทุก วัน ถึงวันนี้อยากทำ�อะไรก็ต้องรีบทำ� Q : เคยคิดจะเอาเรื่องการเดินทางมาเขียนเป็น หนังสือบ้างมั้ยครับ? เรย์ : เคย แต่แค่รสู้ กึ ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ รูม้ ยั้ ว่าผมเป็นคนชอบเขียนไดอารี่มาตั้งแต่เด็กๆ ดู จากลักษณะไม่น่าใช่มั้ย แต่ผมเขียนจริงๆ

Q : กับแฟนคนปัจจุบัน ใช่ที่สุดเลยมั้ยครับ? เรย์ : น่าจะใช่ที่สุด เขาเป็นเหมือนเพื่อนที่ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ สบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึก มาก่อน แล้วเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี อยูด่ ว้ ย แล้วมีเสียงหัวเราะตลอด (ยิ้ม)

Q : ทุกวันนี้ยังเขียนอยู่มั้ย? เรย์ : เลิกเขียนไป 4-5 ปีแล้ว แต่ยังเก็บ ไว้อยู่ จริงๆ ก็ไม่ได้เขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราว หรอก เช่น วันนี้ตื่นกี่โมง รู้สึกปวดหัว แฮงก์ อะไรก็ว่าไป (หัวเราะ)

Q : ชีวิตนักเดินทาง จำ�เป็นต้องรวยมั้ย? เรย์ : ไม่จำ�เป็นนะ แต่มีตังค์นิดนึงก็จะดี เพราะทำ�ให้เรามีทางเลือก หรือเดินทางง่าย ขึ้น แล้วอีกอย่างคือเที่ยวตามกำ�ลัง มีไม่เยอะ ก็เที่ยวใกล้ๆ ในประเทศก็ได้ ไว้มีมากหน่อยก็ ค่อยไปไกลๆ แต่อยากให้ทกุ คนออกไปผจญภัย ไปค้นพบ ไปเจอะเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ บ้าง

Q : ไหนๆ ก็ชอบเขียนไดอารี่ ถ้าจะให้จบประโยค ชีวิตของผู้ชายชื่อเรย์ แมคโดนัลด์ ในเวลานี้ อยากจะเขียนด้วยคำ�ว่าอะไรดีครับ? “บาลานซ์...ชีวิตกำ�ลังดี (ยิ้ม)”

Q : การเดินทาง ให้อะไรกับเรย์? เรย์ : ไม่ให้หรอก ผมสร้างภาพไปอย่างนัน้ จริงๆ ชอบอยู่บ้าน (หัวเราะ) ล้อเล่นๆ ให้พูด จริงๆ ก็คงให้เราได้ออกไปเจอโลกกว้าง แล้ว ที่สำ�คัญคือ ได้รู้จักตัวเอง หลายครั้งที่ผมมอง ย้อนกลับไปตอนเดินทาง ทำ�ให้ผมคิดอะไรได้ หลายอย่าง ถ้าไม่ออกไปก็คงไม่ได้แบบนี้

เสื้อผ้าA/X, 4x4 Man หน้าและผมรัตนโชติ โพธิ์ขำ�


Q -Tips

19

RELATIONSHIP

PROUDLY PRESENT YOURSELF

ไม่ ว่ า คุ ณ จะอยู่ ใ นสนามประลองอะไร ก็ตาม สัมภาษณ์งาน เรียนต่อ หรือในที่ทำ�งาน เอง ความมัน่ ใจเป็นสิง่ ทีค่ วรพกติดตัว แต่ความ มั่นใจไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างกันได้ง่ายๆ และไม่ใช่ สิ่งที่มีกันทุกคน แล้วเราจะดึงความมั่นใจออก มาอย่างไรให้เราสามารถเดินอกผายหน้าตั้ง ได้? ในเมื อ งที่ ทุ ก คนต้ อ งการความกระตื อ รื อ ร้ น กาแฟได้ ก ลายเป็ น เครื่ อ งดื่ ม ประจำ � กายของ Urbanista ทุกชาติไปแล้ว วันนี้เราไปเจอกาแฟ แก้วแปลกแสนเก๋ไก๋ที่เปลี่ยนสีได้ทันที โดยปกตินั้น แก้วกาแฟแก้วนี้จะเป็นสีขาวและขึ้นตัวหนังสือว่า OFF แต่เมื่อเราชงกาแฟและรินนํ้าร้อนลงไป แก้ว กาแฟจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีดำ� และขึ้นตัวหนังสือ ว่า ON เพื่อบอกกับเราว่าพร้อมเสิร์ฟแล้ว! www.amazon.com

รู้จักตัวเองให้ดีที่สุด

อันดับแรกก่อนจะทำ�อะไร เราต้องรู้จัก ตั ว เองว่ า เราเป็ น คนอย่ า งไร และงานอะไร เหมาะสมกั บ ความชอบ บุ ค ลิ ก และความ สามารถของเรา เพราะทุ ก คนล้ ว นมี จุ ด เด่ น เป็นของตนเอง ดังนั้นความถนัดของเราก็จะ อยู่แบบถูกที่ถูกทาง

รู้ว่าเราให้อะไรกับบริษัทได้บ้าง

SUCCESS ONE DAY AT A TIME

เมื่อความสามารถของเราถูกเลือกแล้ว จงเข้าใจถึงบทบาทของตัวเอง และดึงความ สามารถนัน้ ออกมาเพือ่ ขับเคลือ่ นบริษทั เพือ่ ให้ บริษัทตระหนักว่างานนั้นขาดคุณไปไม่ได้เลย

เราตืน่ เช้ามาทำ�งานทุกวัน เพราะเราอยากจะเดินทาง ถึงเป้าหมาย หรือฝัง่ ฝันของเราใช่หรือไม่? แต่ท�ำ ไมบางครัง้ เราถึงรูส้ กึ ว่ากำ�ลังเดินวนอยูใ่ นอ่าง ทำ�ทุกอย่างมันไปอย่าง นั้น หรือทำ�มันให้เสร็จๆ ไป เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนี้ แสดงว่าเราทำ�ทุกอย่างแบบลืมเป้าหมายของเรา หรืออาจ จะคิดว่ามันอยู่ไกลเกินไป Success One Day At a time หรือความสำ�เร็จสร้างได้ในวันเดียว เขียนโดย John C. Maxwell นั้นพูดถึง 'การเปลี่ยนแปลง' เล็กๆ น้อยๆ ที่จะ ช่วยให้ความสำ�เร็จของเรานั้นใกล้เข้ามามากขึ้น เพราะ บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่า นิสัยและความคิดบาง อย่างของเรานั้นกั้นขวางความสำ�เร็จอยู่ ถ้าเราเพียงแต่ เริ่มคิดแล้วว่าเราทำ�ไม่ได้ นั่นหมายความว่าแม้แต่ตัวเอง เรายังไม่ให้ 'กำ�ลัง' ใจเลย แล้วเราจะเอา 'กำ�ลัง' ที่ไหนไป สานฝันของเรา www.dmgbooks.com/

รู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรจากเรา

ข้อนีส้ อดคล้องกับข้อข้างบน อีกหนึง่ อย่าง คือเราต้องรู้ว่าบริษัทต้องการอะไรจากตัวเรา เพือ่ ให้สงิ่ ทีเ่ ราทำ�นัน้ ตรงกับเป้าหมาย และเมือ่ เราได้ตดั สินใจแล้วทีจ่ ะเดินบนเส้นทางนี้ แสดง ว่าด้านใดด้านหนึง่ ในตัวเราเหมาะสมกับสิง่ นัน้ เมือ่ เข้าใจตรงนีแ้ ล้วจะทำ�ให้เราสามารถดึงสิง่ นี้ ออกมาสู่สายตาคนอื่นได้ แล้วจะรูว้ า่ เราเองก็มดี ไี ม่นอ้ ยเหมือนกัน...

AT WORK Let the pain(t) go คงจะน่าเบื่อมาก ถ้าออฟฟิศของเรามีบรรยากาศที่อึมครึม ชวนเครียด อะไรก็เดิมๆ ซํ้าๆ วันนี้เรามาทำ�ตัวให้กระปรี้กระเปร่ากันดีกว่า ด้วยการนำ� ผ้าใบขนาดใหญ่มาแขวนหรือตัง้ ไว้ในบริเวณทีท่ กุ คนเดินผ่านไปผ่านมา พร้อม พูก่ นั สี และอุปกรณ์ตา่ งๆ เป็นกิจกรรมง่ายๆ ทีท่ กุ คนจะได้ท�ำ ร่วมกัน นอกจาก จะช่วยเพิ่มรอยยิ้ม และความผ่อนคลายให้กับทุกคนแล้ว ยังฝึกการใช้ความ คิดสร้างสรรค์อีกด้วย อุปสรรคหรืองานอะไรที่กำ�ลังวนอยู่ในอ่าง ปลายทาง อาจไม่ใช่ทางตันแล้วก็ได้นะ


24 Makeup

• Hot Items • Health & Wellness

THE EYESHave It เรื่องB&M

Glossy Ey Coffret D’Or 3D

es สี 05 (1,050

บาท)

SMOKE SIGNAL

Clinique Lid Smoothie Antioxidant 8-Hour Eye Colour สี Currant Affair และ Bom Freesia (1,000 บาท)

ตาสวย ตาชัด ตาคม ตาเด่น คือหนึ่ง ในคี ย์ ลุ ค สำ � หรั บ ซี ซั่ น และเป็ น หั ว ใจ สำ�คัญของทุกการแต่งหน้าอยู่แล้วไม่ว่า จะฤดูกาลใด ลุคเก๋ๆ จากรันเวย์และ ลุคเก๋ของเซเลบริตี้น่าจะเป็นไอเดียดีๆ สำ�หรับการหยิบจับมาปรับแต่งในสไตล์ ของตนเอง

Runway ไม่ใช่แค่สโมกกี้อายส์แบบที่เห็นกัน ดาษดื่ น เพราะความสนุ ก อยู่ ต รงที่ สีสัน และเท็กซ์เจอร์ของอายแชโดว์ ถ้าเป็น Fall นี้จะเข้มจะวาวแค่ไหนก็ไม่มีคำ�ว่าเกินไป สำ�หรับโชว์ของ Roberto Cavalli จัดเต็ม กับสโมกกีอ้ ายส์ทผี่ สมผสานสีมว่ ง นาํ้ ตาล และแดงเข้าด้วยกัน ส่วนโชว์ของ Bibhu Mohapatra ไล้อายแชโดว์ทั้งเปลือกตา บนล่าง แล้วเติมไฮไลต์สีเงินเบาๆ ที่หัวตา

Real Way

เพิม่ จุดโฟกัสบนดวงตากับขนตาปลอมแบบช่อทีแ่ ซมเข้า กับขนตาจริงในขนาดกำ�ลังสวย และกรีดอายไลเนอร์เส้นบาง เพื่อเพิ่มมิติและความชัดเจนให้ดวงตา เติมเต็มด้วยสีชมพูบน แก้มและปาก ทำ�ให้เมคอัพลุคของ Gucci โดดเด่นชนะเลิศไร้ ข้อกังขา สำ�หรับสาวๆ ที่ชอบลุคนี้ แต่ไม่มีเวลาพอสำ�หรับการ ติดขนตาปลอม แค่ดดั ขนตาและปัดมาสคาร่าสักสองสามครัง้ ก็สวยเหมาะกับลุคที่ต้องการดูเป็นมืออาชีพแล้ว

Real Way

Benefit They’re Real Mascara (920 บาท)

Lancôme Virtuôse Precious Cells (1,100 บาท)

ส่ ว นดวงตาอั น อ่ อ นหวาน และโดดเด่ น ของเซเลบริ ตี้ ต้ อ ง ยกให้ Kelly Osborne ที่แม้จะ เป็นสาวพลัสไซส์และหน้าตาทีจ่ ดั อยู่ในขั้นธรรมดา แต่เรื่องรสนิยม และความพยายามนั้นเข้าขั้นเอ บวก ด้วยสไตล์แต่งหน้าแบบลุค หวานและเน้นทีค่ วามโดดเด่นของ ดวงตา ด้วยการติดขนตาปลอม แบบช่อ บวกกับสไตล์เมคอัพและ แต่งหน้าที่แน่นอนว่ามาพร้อมกับ ความมั่นใจแบบสุดๆ

on Khôl สี 10 (850

Runway

Lancôme Le Cray

LOUD LASH

บาท)

ขยับจากแคตวอล์กออกมาทีง่ านพรมแดง เราชอบสโมกกี้ อายส์ของ Mila Kunis ที่ไล้แบบบางเบาแล้วเติมความหวาน ด้วยขนตาปลอมแบบเป็นช่อ ผนวกกับคิ้วที่ฝนจนสวยได้รูป ช่วยเสริมให้ใบหน้าคมๆ ของเธอดูเด่นและหวานขึ้น

solue LancÔme Ombre Ab

บาท) Palette สี G10 (2,500

STROKE OF GENIUS ถ้ากรีดอายไลเนอร์เส้นหนา ส่วน ใหญ่ แ ล้ ว ฟิ นิ ช ลุ ค จะให้ อ ารมณ์ แ บบ เปรี้ยวๆ มั่นใจ แต่อายไลเนอร์เส้นโค้ง หนาตามรูปตาตวัดปลาย ทำ�ให้นางแบบ ในโชว์ของ Gianfranco Ferre ดูสวย หวานมากขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ บวกกั บ การปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนและขนตา ล่ า ง แล้ ว คอมพลี ต ลุ ค ด้ ว ยแก้ ม และ ริมฝีปากสีชมพู

Chanel Le Crayon Yeux (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

Real Way

Runway

ที่งาน Venice Film Festival เมื่อ ต้นเดือนที่ผ่านมา Evan Rachel Wood สะกดทุ ก สายตาด้ ว ยการเขี ย นอายไลเนอร์แบบจัดเต็มทั้งขอบตาบนและ ล่าง โดยเฉพาะด้านบนที่เขียนแบบสอง เส้นคู่มาบรรจบกันที่หางตา ใครที่กำ�ลัง มองหาเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์แบบ ใหม่ที่ไม่ซํ้ากับคนข้างๆ จะลองจัดเต็ม แบบเอวานบ้างก็ได้ไม่ว่ากัน


B EAUTY

HAIR CORNER

NURTURED BY NATURE WITH ESTEE LAUDER NUTRITIOUS

BODY SHOP RAINFOREST RADIANCE HAIR BUTTER

สีผมจะสวยแค่ไหน แต่ถา้ เสียแห้งกรอบก็ คงไม่ช่วยอะไร หากอยากเป็นเจ้าของผมทำ�สี นุ่มสลวย หลังผ่านกระบวนการทางเคมีแล้ว ก็ควรหมั่นบำ�รุงด้วย Rainforest Radiance Hair Butter (750 บาท) คอนดิชันนิ่งทรีตเม้นต์ เนื้อครีมเข้มข้นจากเดอะบอดี้ ช็อป เพียงแค่ สัปดาห์ละครั้ง ก็จะช่วยให้เส้นผมที่ผ่านการ ทำ�สี ดูมีสุขภาพดีและเงางาม ผลิตภัณฑ์นี้ยัง ได้ตรารับรองจาก Eco-Conscious ว่าเป็น ส่วนผสมที่อ่อนโยนและย่อยสลายง่าย จึงรับ ประกันความสวยพร้อมมีส่วนช่วยลดโลกร้อน

25

KEEP CLEAN &CARRY ON เมคอัพเมเนียคงรู้ว่า หากล้างเครื่องสำ�อางออกไม่ หมด ปัญหาสิวย่อมจะปรากฏอย่างเลีย่ งไม่ได้ ใครที่ คิดว่าการล้างหน้าเป็นเรือ่ งลำ�บากจนพานไม่อยาก แต่งหน้า ขอให้ลอง Fresh Pore Clarifying Gentle Cleansing Oil (150 มล.1,400 บาท/ 450 มล.3,200 บาท) จากชู อูเอมูระ ดูสักนิด ด้วยสูตรปรับปรุง ใหม่ เพิม่ ซากุระคอมเพล็กซ์ซงึ่ มีคณ ุ สมบัตติ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย และยับยัง้ การระคายเคือง ทีส่ �ำ คัญระบบ Natural Origin HPO System ช่วยทำ�ความสะอาด เครื่ อ งสำ � อางและสิ่ ง สกปรกในรู ขุ ม ขนได้ อ ย่ า ง ลํ้ า ลึ ก เมคอั พ สู ต รกั น นํ้ า ที่ ว่ า แน่ ยั ง ต้ อ งยอมแพ้ คราวนี้จะแต่งหน้าจัดแค่ไหน ถึงเวลาล้างหน้าก็ยัง ยิ้มได้เสมอ

แม้หลีกเลี่ยงแสงยูวีและมลภาวะ ไม่ได้ แต่สามารถปกป้องผิวจากแสงแดด และควันพิษในเวลากลางวัน พร้อมฟืน้ ฟู ผิวที่เสียในเวลากลางคืน ด้วย Nutritious Vita-Mineral Moisture Crème (2,200 บาท) และ Nutritious Night Vita-Mineral Intense Nourishing Creme/ Mask (2,400 บาท) จากเอสเต ลอเดอร์ ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจาก ผลทับทิม ที่มีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ อ็อกซิแดนต์ เสริมด้วยสารสกัดจากเมล็ด กาแฟและเปลือกส้มแมนดาริน เพือ่ เสริม กระบวนการปกป้องผิวตามธรรมชาติให้ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสารสกัด จากแตงกวาและไขมันลิพดิ ทีจ่ ะช่วยเก็บ กักความชุม่ ชืน้ และเพิม่ ความกระจ่างใส

HEALTH & WELLNESS THE GRANDE SPA

TESTED & TRIED LIP SERVICE

จะขาดอะไรในกระเป๋าแต่งหน้าก็ขาดได้ แต่ถ้าขาดลิปสติกคู่ใจอาจ ทำ�ให้หมดความมั่นใจไปทั้งวัน เพราะในวันทำ�งานที่เร่งรีบ สิ่งที่ดีที่สุด สำ�หรับผู้หญิง คือลิปสติกที่จะช่วยให้ดูสวยและสดใสขึ้นในพริบตา LancÔme L'Absolu Rouge Lipstick

Estée Lauder Pure Color สี Melon

Shimmer (บาท) สีสวยมากค่ะ ทาแล้วได้สีตรงกับสีจากแแท่งเลย เนื้อเนียน บาง ถึงจะไม่ใช้แปรงก็ทาง่ายและเนียนเรียบ แต่ระหว่าง วันจะรู้สึกว่าปากแห้งนิดๆ ก่อนทาควรจะลงลิปบาล์มก่อน จะช่วยให้สีสันติดทน ยืดระยะเวลาความสวยได้นานขึ้น จตุพร จุลพันธ์วัฒนา - กราฟิก ดีไซเนอร์

Coffret D'Or BU Rouge สี RD 192

(950 บาท) ทาครั้ ง แรกก็ ช อบเลย ถ้ า ทาครั้ ง เดี ย วก็ จ ะดู เ บาๆ เป็ น ธรรมชาติ แต่ถ้าทาทับสักสองสามครั้งสีก็จะเข้มสวยให้อีก อารมณ์นงึ ราวกับว่าหนึง่ แท่งมีหลายเฉด ใช้ได้หลายโอกาส เท็กซ์เจอร์ก็จะวาวๆ กำ�ลังดี ทำ�ให้ปากดูชุ่มชื่น พัศญา สรสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Yves Saint Laurent Teint Resist SPF 10

สี 210 (1,200 บาท) เนื้อเนียนดี ทาจากลิปสติกเลยก็ไม่มีปัญหา เข้ากับเสื้อผ้า ได้ทกุ โทน เพราะเป็นสีชมพูนาํ้ ตาล ทำ�ให้งา่ ยต่อการเมคอัพ เพราะใช้สีนี้แล้วสวยเซฟทุกสถานการณ์ ทั้งวันทำ�งานและ วันสบายๆ ดรุณรัตน์ พึ่งตน - พนักงานรัฐวิสาหกิจ

My Choice

สาวิตรี โรจนพฤกษ์ พิธีกร

รุน่ นีเ้ ป็นรองพืน้ สูตรออยล์ฟรี ทาแล้วผิวดูไม่มนั แต่หน้าก็ดไู ม่ แห้ง ลุคทีไ่ ด้จะเป็นแบบกึง่ แมตต์ และถึงจะผ่านไปหลายชัว่ โมง ผิวก็ยังดูสดใสอยู่ เพราะจะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า เท็กซ์เจอร์ที่บาง ทำ�ให้ทาแล้วรู้สึกสบาย ไม่หนา ไม่หนัก และ ทำ�ให้ดูเป็นธรรมชาติ

สำ�หรับสาวๆ ที่ชอบการไปสปา และต้องการ ความสะดวก คล่องตัวในการเดินทาง แนะนำ�ให้ ลองไปใช้บริการของเดอะ แกรนด์ สปา ที่โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ ที่เพียงแค่ก้าวออกจากบีทีเอส สถานีอโศก ก็สามารถเดินตรงลิว่ เข้ารับการปรนนิบตั ิ ได้ทันใจ สำ�หรับคนที่ต้องทำ�งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตลอดวั น ต้ อ งลองการนวดด้ ว ยลู ก ประคบ อั น ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทย 19 ชนิด จะช่วยทำ�ให้ ระบบไหลเวียนในร่างกายดีขนึ้ ไอร้อนจากสมุนไพร จะสร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลาย หลังจากนัน้ แนะนำ�ให้ ปิดท้ายด้วยการนวดแบบอโรมาเธอราปี เพื่อขับไล่ ความตึงเครียด และขจัดความเมื่อยล้าที่ต้องเผชิญ มาตลอดสัปดาห์ หรือถ้าอยากดูแลผิวหน้า ลอง ปรนนิบัติผิวด้วยทรีตเม้นต์นวดหน้าสูตรผลไม้เมือง ร้อนและดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อการฟื้นฟูความเยาว์ วัย ส่วนผิวกายแนะนำ�การบำ�บัดอย่างลึกซึ้งด้วย บอดี้ แ ร็ พ จากผลไม้ วิ ต ามิ น สู ง ที่ รั บ รองว่ า จะได้ ผลลัพธ์เป็นผิวที่เปล่งปลั่งสดใส ใครที่ เ บื่ อ หน่ า ยกั บ ฟิ ต เนสเซ็ น เตอร์ ที่ ทำ�กั น เป็ น ระบบอุ ต สาหกรรม เดอะ ฟิ ต เนส คลั บ คื อ คำ�ตอบของการออกกำ�ลังแบบเป็นส่วนตัว สำ�หรับ วั น พั ก ผ่ อ นแบบเบาๆ เลื อ กชิ ล ริ ม สระว่ า ยนํ้ า ใน สไตล์ป่าเมืองร้อน พร้อมจิบนํ้าผลไม้เพื่อสุขภาพ เท่านี้ก็พร้อมต่อสู้กับวันทำ�งานสัปดาห์ใหม่อย่าง เต็มประสิทธิภาพ เดอะ แกรนด์ สปา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำ�รองทรีตเม้นต์ กรุณาติดต่อ 0-2649-8121 หรือ www.sheratongrande sukhumvit.com


26

GRO O M I N G

Grooming TREATMENT FOR MEN

เรื่องBee

@ SPA BOTANICA

แม้หนุ่มๆ หลายคนจะเอ็นจอยการเข้าสปาจนกลาย เป็นกิจวัตร แต่กย็ งั มีอกี หลายคนทีย่ งั คงขัดเขินและคิดว่า สถานนี่แบบนี้สงวนไว้เฉพาะผู้หญิง Spa Botanica ของ โรงแรมสุโขทัย จึงสร้างสรรค์ทรีตเม้นต์แนวใหม่สำ�หรับ หนุ่มๆ โดยเฉพาะ อาทิ Relieve โปรแกรมทรีตเม้นต์ที่ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย Balance โปรแกรมเพื่อปรับสมดุล ร่า่ งกายและจิตใจ De-Stress ทรีตเม้นต์ชว่ ยคลายอาการ ปวดสะสมของกล้ามเนือ้ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการออกกำ�ลังกาย Rejuvenate ทรีตเม้นต์ที่จะคืนความสดชื่นให้ตั้งแต่ ศีรษะจรดปลายเท้า หรือถ้ายังไม่สะใจ จะลอง Mantastic Spa ทรีตเม้นต์จัดหนักครบวงจรเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ ตัวเอง รับรองว่าผลลัพธ์จะเป็นทีน่ า่ พอใจ ในเวลาทีก่ ระชับ ฉับไว จึงมีเวลาเหลือสำ�หรับกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตด้วย ไป เยือนสปาคราวหน้าจะได้เดินเชิดหน้าเข้าไปแบบแมนๆ ไม่ต้องกังวลใจหรือรู้สึกผิดที่ผิดทางอีกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม Spa Botanica โรงแรม สุโขทัย โทร. 0-2344-8900 หรือ www.sukhothai.com

HEALTHY CORNER หนุ่มๆ ที่ต้องทำ�งานดึกๆ ติดกันหลายๆ คืน มักจะฝาก ชีวิตไว้กับเครื่องดื่มชูกำ�ลัง ทั้งที่ในความจริงแล้วสามารถ ช่วยให้สดชื่ืนได้แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้ ร่างกายอึดสำ�หรับการทำ�งานหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรเพิม่ พลังให้แก่รา่ งกายด้วยการรับประทานอาหารทีม่ ี โปรตีนสูงทุก 3-4 ชัว่ โมง โดยเน้นเป็นอาหารมือ้ หลัก อย่าง ไก่ ปลา หรืออาหารทะเล ส่วนของว่างอย่างนมถั่วเหลือง ถั่วต่างๆ หรือธัญพืช ก็ให้โปรตีนสูงเช่นกัน นอกจากชนิด ของอาหาร วิธีการปรุงก็สำ�คัญ หลีกเลี่ยงการปิ้งย่าง หรือ ทอด เพราะขัน้ ตอนในปรุงอาหารเหล่านีจ้ ะทำ�ให้เกิดสาร ก่อมะเร็ง และอย่างหลังจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ ง่ายๆ การต้ม ผัด นึ่ง ตุ๋น จะดีต่อสุขภาพมากกว่า และ สามารถรักษาคุณค่าของอาหารได้ดีกว่า เพียงแค่นี้ก็จะ ไม่มีใครร่างแหลกเพราะงานหนักอีกต่อไป

Dr.Jart+ For Men

Less is More

Triple Synergy BB Moisturizer

Watson’s Moso

การไปเยือนวัตสันครัง้ ล่าสุด ทำ�ให้ได้รจู้ กั กับ Moso (80140 บาท) ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวครบไลน์ ทัง้ แชมพู คอนดิชนั เนอร์ เจลอาบนํ้า สบู่ล้างมือ และแฮนด์ แอนด์ บอดี้โลชั่น ที่สำ�คัญ รูปลักษณ์แบบมินิมัลลิสต์ที่สวยงาม เรียบง่าย แถมราคาที่ เป็นกันเอง ยังชวนให้หยิบจับไปวางในห้องนํ้าที่บ้านแบบยก เซ็ตโดยที่แทบจะไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจ โมโซมี 2 สูตรคือ กลิน่ Garden Spirit และกลิน่ Summer Harvest แต่ทอี่ ยากจะให้แนะนำ�หนุม่ ๆ คือ กลิน่ การ์เดนสปิรติ ที่มีส่วนผสมสกัดจากใบมะกรูด มะนาว และนํ้ามันหอมของ ผลส้ม จึงให้กลิน่ หอมสดชืน่ ส่วนผสมวิตามินซี และวิตามินอี แถมยังมีคณ ุ สมบัตติ อ่ ต้านแอนตีอ้ อ็ กซิแดนต์ และเติมความ ชุ่มชื่นอย่างลํ้าลึก จึงช่วยบำ�รุงให้ผิวที่แห้งกร้านมีสัมผัสที่ นุ่มเนียน แลดูกระจ่างใสมากขึ้น

ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ต้องการผิวดูดีแบบเร่งด่วน ในโอกาสพิเศษ เช่น เดตแรกกับคนรู้ใจ ประชุมกับผู้บริหาร สัมภาษณ์งาน หรือแม้แต่ไปแฮงก์เอ้าต์กับแก๊งเพื่อนหนุ่ม ฯลฯ ผู้ชายเอง ล้วนต้องการความมั่นใจ นอกจากสไตล์จะเป๊ะแล้ว ใบหน้าก็ ควรจะสดใส น่ามอง และด้วย BB Moisterizer (1,380 บาท) ผลิตภัณฑ์ฟอร์เมน จาก Dr.Jart+ จะช่วยให้ชวี ติ ทีเ่ ร่งรีบง่ายขึน้ เยอะ เพราะรวมสามประสิทธิภาพในชิ้นเดียว ทั้งช่วยให้หน้า ดูกระจ่างด้วยสารสกัดจากนํ้ามันรำ�ข้าว อำ�พรางริ้วรอย และ ปกป้องแสงแดด ด้วยส่วนผสม Betain ที่จะเติมนํ้าหล่อเลี้ยง ผิวเพื่อคงความชุ่มชื่นตลอดวัน ผิวหนุ่มจึงดูสดใส ไม่หมอง คลํ้า พร้อมทั้งส่วนผสมที่ช่วยควบคุมความมัน และกระชับ รูขุมขน เท็กซ์เจอร์บางเบา สบายผิว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ผิวคุณจึงดูดีเป็นธรรมชาติ แบบที่ไม่มีใครรู้ว่าความลับอยู่ที่ บีบีครีม

Say Good Bye to Dandruff Head & Shoulders anti-dandruff shampoo for men hair retain ใครที่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วง ต้องลองแชมพูและครีมนวดผมใหม่สำ�หรับผู้ชายจากเฮดแอนด์โชว์เดอร์ ที่ช่วย ลดอาการผมขาดหลุดร่วง พร้อมช่วยขจัดรังแค คุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ เทคโนโลยี ไฮดราซิงค์จะช่วยขจัดรังแค และคืนความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะ ส่วนไดเมธิโคนจะช่วยปรับสภาพและบำ�รุง เส้นผม เมื่อสภาพของเส้นผมแข็งแรงจึงขาดร่วงน้อยลงถึง 95% และอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำ�ให้แชมพูและ ครีมนวดผมใหม่นี้ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือเมื่อผมแห้งแล้วจะดูมีสุขภาพดี ไม่ลีบแบน

KIEHL'S FACIAL FUEL TRANSFORMER Age Correcting Moisture Gel For Men

ถ้ากำ�ลังมองหาโปรดักต์ที่คลายความกังวล เรื่องความร่วงโรยและคืนความชุ่มชื้นให้กับผิว แนะนำ � ว่ า นาที นี้ ต้ อ งตรงเข้ า ร้ า นคี ล ส์ เ ท่ า นั้ น เพราะ Facial Fuel Transformer Age Correcting Moisture Gel For Men (1,400 บาท) ช่วยดูแล คุณได้ ด้วยคุณค่าของ Blue Algae สาหร่าย สี นํ้ า เงิ น ที่ อุ ด มด้ ว ยโปรตี น สควาเลน ซิ ลิ ก า และวิ ต ามิ นอี ซึ่ ง เป็ นส่ ว นผสมสำ � คั ญ จะช่ ว ย เติ ม ความชุ่ ม ชื่ น ให้ แ ก่ ผิ ว หน้ า ทำ � ให้ ผิ ว รู้ สึ ก ชุ่ ม ชื่ นตลอด 24 ชั่ ว โมง พร้ อ มช่ ว ยปรั บ ให้ ผิ ว ดู เ รี ย บเนี ย น และชะลอความร่ ว งโรยของผิ ว เนื้อครีมที่บางเบาซึมซาบเร็ว จะไม่ทำ�ให้รู้สึก หงุดหงิดกับความเหนอะหนะ บรรจุในรูปแบบ ขวดหัวปั๊ม ใช้ง่าย พกพาสะดวก สามารถติดตัว ไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเข้ายิม หรือเมื่อต้องเดินทาง

DHC for Men High Life Kucha โคลนธรรมชาติอนุภาคเล็กละเอียดส่วนผสมสำ�คัญ ในโฟมหลอดนี้ จะช่วยดูดซับนํ้ามันส่วนเกินและสิ่งสกปรกจาก รูขมุ ขน พร้อมขจัดเซลล์ผวิ เก่า รำ�ข้าวช่วยให้ผวิ ดูเรียบเนียน ให้สมั ผัส นุ่มนวล สารสกัดจากใบมะกอกจะช่วยฟื้นฟูผิว และมีสารช่วย ทำ�ลายเชือ้ แบคทีเรีย ลดการอักเสบ จึงป้องกันการเกิดสิวอย่างได้ผล High Life (490 บาท) เหมาะมากสำ�หรับผูท้ มี่ ผี วิ มันและมีปญ ั หาสิว เพราะจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว หลังใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง


LifeStyle 30

Food

• Night Out

• Travel • Activity

เรื่องแป้งรํ่า ภาพNaowapoj

Sweet Treat

PEONY TEA ROOM

DRINKING TEA IN YORK จากความรั ญ จวนของรสและกลิ่ น ชา ร้ า นชาพี โ อนี สาขาศาลาแดง ทั้ ง ชากลิ่ น ผลไม้ ชาเบลนด์กลิ่น และชาจีนนานาชนิด ที่ คุณพิชญา วงศ์กิตติโชติ เจ้าของร้านได้คัดสรร ชาเลิศๆ ทั่วโลกด้วยมือของเธอเอง ล่าสุดเธอ พาความฝันสีหวานมาเปิดสาขาใหม่ ณ อีกมุม หนึ่งของเมืองบนถนนราชชนนี การแต่งร้าน แสนสวยหวานและคลาสสิก ได้แรงบันดาลใจ เต็ ม ๆ จากร้ า นนํ้ า ชาเก่ า แก่ แ ห่ ง เมื อ งยอร์ ก ประเทศอังกฤษ ที่ ม าของชื่ อ ร้ า นพี โ อนี นั้ น หมายดอก โบตั๋น ซึ่งทั้งร้านก็มีภาพเขียนดอกโบตั๋นสวย หวานประดับประดาแลสะพรั่ง ฝีมือคุณอุษา อัศวาจารย์ คุณยายของเจ้าของร้านนั่นเอง ชาของร้ า นพี โ อนี นั่ น เสิ ร์ ฟ มาพร้ อ มกั บ นาฬิกาทรายเรือนจิว๋ ทีด่ เู ก๋ไก๋อย่างมาก เพราะ มันคือวิธีที่คุณพิชญาค้นพบ ในการระบุเวลา ที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับดื่มชา ซึ่งเธอตั้งไว้แล้ว เป็นเวลาประมาณ 3 นาที จากนั้นจึงค่อยดื่ม

Activity

เมื่อทรายเม็ดสุดท้ายตกถึงครึ่งล่างพอดีก็จะ ได้รสชาติและกลิ่นของชาที่สมบูรณ์แบบที่สุด มีชาชัน้ เลิศ มีกาแฟพรีเมีย่ ม ถ้าไม่มสี โคน อบร้อนๆ คงรู้สึกอ้างว้างพิลึก ที่นี่เสิร์ฟพร้อม คอตเตจครีมที่เขาทำ�ขึ้นเอง พร้อมแยมผลไม้ มีให้เลือกตั้งแต่แยมสตรอว์เบอร์รี่ แยมราสป์เบอร์รี่ และแยมแอพริคอต สาวคนไหนชวน เพื่ อ นมานั่ ง เม้ า ธ์ กั น กะหนุ ง กะหนิ ง สองคน แนะนำ�ให้สั่งเป็น Tea Set เลย เพราะมีสโคน มาให้ ส องชิ้ น ใหญ่ แซนด์ วิ ช อี ก สองคู่ เค้ ก 2 ชิ้น พร้อมชาร้อน 1 กา เลือกกลิ่นได้เลย เม้าธ์จบก็อิ่มพอดี สาขาใหม่นี้มีเมนูอาหารเพิ่มเข้ามาพอ ประมาณ แต่ละเมนูก็รับประทานง่าย หน้าตา น่าเอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนย่างกับซัลซ่า มะเขื อ เทศ เนื้ อ เบอร์ เ กอร์ โ ปะไข่ ด าว เมนู แอพพิไทเซอร์ยอดฮิตสไตล์อิตาเลียนอย่าง บรูเชตต้าก็มี แถมยังมีแบบรวมมิตรให้ด้วย คือมีสี่หน้าในจานเดียว

เรื่องทวิมา

AMORINI

THE PERFECT GETAWAY Bake Me : Chocolate lava How to get there?

Amorini ตั้ ง อยู่ บ นถนน รามอินทรากม.12 ปากทาง เข้าถนนสวนสยาม

Little Home Bakery

ร้าน Peony Tea Room ห้อง C22 โครงการ The Circle Ratchapruk ถ.บรมราชชนนี เปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น จั น ทร์ พฤหัสฯ เวลา 11.00-21.00 น. วันศุกร์ 11.00-22.00 น. วัน เสาร์ - อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ราชการ 9.00-22.00 น. โทร. 0-2863-8558

หากเบื่อกับการใช้วันว่างอยู่กับย่านตึกสูงที่แน่นและแออัด ลอง แวะมาที่ Amorini บูติก ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ย่านรามอินทรา ที่ซึ่งเราจะ ได้ชมิ และช้อปในบรรยากาศน่ารัก สวีต หวานๆ ของหมูเ่ กาะซานโตรินี่ ประเทศกรีซ ซึ่งจำ�ลองจุดเด่นมาได้อย่างครบครัน ทั้งตึกสีขาวสลับ ฟ้าสดใส กังหันลม และหอระฆังสุดเก๋ ที่นี่มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย ถ้าตัดสินใจไม่ถูกขอแนะนำ� Little Home Bakery ที่มีของชิม อิ่มท้องทั้งคาวหวาน เอาใจคนชอบชิมทั้งครอบครัว ไม่เชื่อก็ลองสั่ง ‘แพนเค้กฝรั่งเศส’ สูตรพิเศษที่สืบทอดมากว่าหนึ่งศตวรรษ แพนเค้ก เนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมสตรอว์เบอร์รี่เชื่อมลูกโตและวิปครีม ราดนํ้าเชื่อม หน่อยๆ อร่อยอย่าบอกใคร สำ�หรับคูร่ กั หนุม่ สาว ถ้ามาแล้วก็หา้ มพลาดต้องจูงมือกันไป Bake Me ร้านขนมขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยของหวานอร่อยลํ้า จานเด็ดที่นี่ ต้องยกให้ Chocolate lava ทานกับไอศกรีมที่มีให้เลือก 5 รส ได้แก่ ช็อกโกแลต นาํ้ ผึง้ วานิลลา คาราเมล และชาเขียว ตบท้ายแก้กระหาย ด้วย Rose Lychee Soda นํ้าลิ้นจี่สีหวานรสซ่าชุ่มคอ ส่วนกลุ่มเพื่อนสาวขาช้อปมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวัง มีร้านเสื้อผ้าเก๋ๆ ร้านขายของกิฟต์ช็อปน่ารักๆ โดยเฉพาะร้าน Guismono ร้านขาย ของมากไอเดียให้ซอื้ หาเป็นของขวัญชิน้ พิเศษ เปรีย้ วจีด๊ กว่าใคร ไม่วา่ จะเป็นแฟลชไดรฟ์มนิ คิ เู ปอร์ หรือกระเป๋าผ้าสุดแนว และทุกวันพฤหัสอาทิตย์ เขามีตลาดนัดขนาดกะทัดรัดให้เลือกชมเลือกซื้ออีกด้วย


Q L ::i f Le i fSetSyt ly e le

Street Food

TRY THESE...

Night Out

SPASSO INTRODUCING...

October Fest is Here!

Marinated tomatos, burrata cheese, organic mix greens, and parma ham

ส.หน้าวัง สุดยอดเส้นหมี่ผัดกระเฉด เปิดกิจการมายาวนาน ปักหลักอยู่ด้านข้าง ของศาลาว่าการกรุงเทพฯ​ย่านเสาชิงช้า ใครรู้จัก แต่รา้ นนมมนต์กข็ อให้เดินเลยทีน่ นั่ มาอีกเล็กน้อย จะเห็นป้ายร้าน ส.หน้าวัง สารพัดเมนูที่เลื่องลือ อาทิ สุกี้จานเด็ด ก๋วยจั๊บ ข้าวหมูอบ อาหารตาม สั่ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ข้าวต้มปลา ต้มยำ�กุ้ง คั่ว ไก่ เอ้อ ทำ�ได้หมดทุกรูปแบบ แต่ที่ต้องไม่พลาด อย่างเด็ดขาดคือเมนูเส้นหมีผ่ ดั กระเฉดอันเลือ่ งลือ จะผัดกับกุ้ง ผัดกับหมู ผัดกับไก่ ผัดกับปลาหมึก หรือรวมมิตรทะเล ล้วนอร่อยแซ่บขาดใจ ไม่ใช่ ทุกร้านเลยที่จะผัดได้แห้ง แต่ขณะเดียวกันเส้น หมี่ก็นุ่ม หอมกระเทียมเจียวกับพริกสด และยัง พิถีพิถันเลือกแต่ยอดกระเฉดอ่อนๆ กรอบๆ ไม่ ต้องเคี้ยวก้านแก่ๆ เหนียวๆ ให้เคืองใจ รีบไปด่วน

เป็นเมนูรองท้องที่มอบความสดชื่น กลับคืนสู่เราได้ทันตาเห็น มะเขือเทศเนื้อ รสหวานฉํ่า กินกับพาร์มาแฮมหอมกลิ่น ควันไม้ ทีเด็ดอยูต่ รงก้อนสีขาวแสนสะอาด ที่หน้าตาเหมือนซาลาเปานี่ไง มันคือชีส เบอร์ราตา ซึ่งเป็นชีสสดชนิดหนึ่งของชาว อิตาเลียน จะไม่อร่อยได้อย่างไร ในเมื่อ ประกอบขึ้ น จากชี ส มอสซาเรลลา และ ครี ม ผสมกั น นุ่ ม ๆ เหมาะเจาะกั บ ความ หวานฉํ่าของมะเขือเทศ Risotto with Pumpkin, duck ragu’ and glazed shallots

ที่ สุ ด ของริ ซ อตโต้ ฟั ก ทอง บรรเจิ ด ด้วยรสชาติของรากูเนือ้ เป็ด มะเขือเทศเบบี้ หอมเชือ่ ม จะกินทีละนิดละหน่อย หรือคลุก ทุกอย่างเข้าด้วยกัน นี่ก็คือเมนูริซอตโต้ ที่คุณห้ามพลาดอยู่ดี ใครที่เคยคิดว่าข้าว อิตาเลียนมักจะเลี่ยนสมชื่อ เพราะชุ่มไป ด้วยชีส มาลองเมนูนี้ รับรองเปลี่ยนใจ

ห้ อ งอาหาร Spasso โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เปิด บริ ก ารทุ ก วั น 12.00-14.30 น. และ 18.30-22.30 น. มื้อสายวัน อาทิตย์ 12.00-15.00 น.

ตุ ล าคมเดื อ นหรรษาเวี ย นมาแล้ ว !! เป็ น สัญญาณการเริ่มงานเทศกาลแห่งเบียร์ทั่วโลก สตูดิโอบาร์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จึงขอเชิญ ขาฮอฟมาร่วมฉลองกับตำ�นานของแอลกอฮอล์ หมั กจากมอลต์ร สชาติ เลิ ศ ทั้ งเบีย ร์เบลเยี่ย ม เบียร์องั กฤษ เบียร์เยอรมัน เบียร์ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นสุดยอดนักหมักเบียร์ถูกยก กันมาจากทุกมุมโลก ให้คุณสนุกได้ทุกคืนอย่าง ดื่มดํ่า โดยเฉพาะพวก Early Bird หรือม้าตีนต้น ถ้ามาตั้งแต่ 17.00-19.00 น. เครื่องดื่มทุกชนิด ลดเหลือแก้วละ 149 บาทเท่านั้น โทรสอบถามรายละเอียด สตูดิโอบาร์ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 0-2216-3700 ต่อ 20133

Dine ร้ า น ส.หน้ า วั ง ข้ า ง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวันเวลา ตั้งแต่ 11.00-23.00 น. โทร. 0-2622-1525

หมํ่าขนมไหว้พระจันทร์กันเถอะเรา หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งตารอทุกปี ไม่ว่า จะเป็นอาตี๋อาหมวยหรือคนไทยแท้ๆ ที่ต่างหลงใหลใน ความอร่อยของอาหารจากประเพณีจีน อย่างขนมไหว้ พระจันทร์ เดือนกันยายนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณ แล้ ว ที่ ส ตาร์ บั ค ส์ ก็ ยั ง มี ข าย อย่ า ลื ม ไปลองไส้ ก าแฟ เอสเปรสโซ่แสนเข้มข้น ส่วนไส้ครีมคัสตาร์ดนั้นแนะนำ� ทีโ่ รงแรมเพนินซูลา่ อร่อยจนต้องเก็บไปฝัน กินกับกาแฟ หรือช็อกโกแลตร้อนๆ แทนเบรกฟาสต์ได้เลย อ้อ!! โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ ก็ร่วมด้วยนะ แถมมีหลายไส้ให้ เลือก ได้แก่ ไส้ทุเรียน ลูกบัว งาดำ� และชาเขียว ซื้อได้ที่ ห้องอาหารจีนเฟย ยา ห้องอาหารนานาชาติเฟลเวอร์ และ เดอะวัน เบเกอรี่ ช็อป แค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

C’est Si Bon! ขึ้นชื่อว่าอาหารฝรั่งเศส ถ้าจัดมากันแบบ จานเดี่ยวง่ายๆ ก็ผิดแล้วล่ะ เพราะฝรั่งเศส เป็นชนชาติแห่งความเยอะ และ ‘รุ่มรวย’ ใน วัฒนธรรมแทบทุกด้าน อาหารอิตาเลียนที่คน ไทยเราคุ้ น เคยอาจมี วั ต ถุ ดิ บ ชู โ รงอยู่ แ ค่ ไ ม่ กี่อย่าง ซึ่งหนักไปทางแป้ง อาทิ พาสต้า พิซซ่า แต่ถ้าเป็นครัวฝรั่งเศส คุณจะได้พบกับขบวน มาดิ ก ราส์ แ ห่ ง ความอร่ อ ยของสํ่ า สั ต ว์ ที่ ว่ า กันตั้งแต่ตับห่าน ขากบ หอยทาก กระต่าย อก เป็ดชาลลอง นกพิราบ และอีกมากมาย ซึง่ ล้วน แล้วแต่แย่งกันรับบทเด่นเป็นตัวเอก สำ�หรับคนที่พอมีประสบการณ์กับความ เยอะของอาหารฝรั่งเศสมาบ้างแล้ว แนะนำ� ให้มาเรียนรู้เมนูขั้นแอดวานซ์ที่นี่ ห้องอาหาร ‘เดอะ รีเฟล็กซ์ชนั่ ส์’ แห่งโรงแรมพลาซ่า แอทธินี (อยากชวนให้อ่านแบบฝรั่งเศสว่า ‘เค-เฟล็กส์ซิ-อองส์’ เพื่อให้อินกับต้นตำ�รับของอาหารได้ เต็ ม ที่ ) ขอยํ้ า ว่ า นี่ เ ป็ น ครั ว ฝรั่ ง เศสสมั ย ใหม่ ตกแต่งแบบโมเดิร์น นำ�ทีมโดยเชฟฝรั่งเศสหัว ก้าวหน้า เชฟธิโบลต์ คิวเมนติ ผูไ้ ม่ยอมหยุดหา อะไรใหม่มานำ�เสนอ ไม่ว่าจะเป็นเมนู วัตถุดิบ ตลอดจนเทคนิคในการปรุงอาหาร เชฟคนนี้ นี่แหละที่ชอบเอาอัลมอนด์มาทำ�เป็นอีมัลชั่น

เนือ้ ครีม กินเป็นเครือ่ งเคียงของเมนูสแกลลอบ จี่ ก ะทะพั น ด้ ว ยแฮมปารี ส เอาฟริ ค าสเซ่ ไ ก่ ออยสเตอร์มากินกับราวิโอลี่ไส้ชีสแพะ คำ�ว่า ‘ออยสเตอร์’ ในเมนูนี้มิได้มีอะไร เกี่ยวข้องกับหอย แต่เขาลึกซึ้งไปถึงเนื้อส่วน หนึง่ ของไก่ ซึง่ เป็นก้อนกลมอยูด่ า้ นหลัง บริเวณ ใกล้กบั น่อง คนฝรัง่ เศสเรียกเนือ้ ส่วนนีข้ องไก่วา่ Sot-l'y-Laisse หรือแปลหยาบๆ แบบพ่อขุน รามก็คือ ‘คนโง่จะทิ้งไว้’ อันหมายถึงเนื้อส่วน ทีแ่ ล่ยาก ต้องอาศัยทักษะความชำ�นาญพอตัว เพราะฉะนั้นพวกคนโง่ๆ ก็เลยทำ�ไม่ได้ ต้องจน ใจทิ้งเอาไว้อย่างนั้น เห็นหรือยังว่าแค่ชื่อเนื้อ ไก่ ยังแสดงนิสัยความช่างจิกช่างกัดของชาว ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี คำ�ถามคือ ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องอาหาร ฝรั่งเศสเลยจะมากินได้ไหม ก็ได้อยู่เหมือนกัน ถ้าคุณสนุกกับการทดลองใหม่ๆ และกล้าสั่ง อะไรที่ตัวเองไม่รู้จัก แต่ถ้ายังไม่หายข้องใจ พอได้ชิมแล้วจะเรียกคุณเชฟธิโบลต์ออกมา สนทนาธรรมถึงรากเหง้าของเมนคอร์สแต่ละ จานก็ยังไหว00 น. โทร.(02)650-8800 ต่อ 4338

ห้องอาหาร The Reflexions โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เปิดบริการทุก วัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์ ตั้งแต่ เวลา 18.00-23.00 น. โทร. 0-2650-8800 ต่อ 4338

31


Q magazine 02 september 2011  

THE RAY BRAND