Page 1


Hooli ga n eHool i g a ni st hewe a ponofc hoi c ef ora ny onel ook i ngt ot a k et he i rj i bg a met ot hene x tl e v e l .Ex t r a pr e s s a bl ewi t hj us tt her i g hta mountofpop, i t ’ sf or g i v i nga ndbut t e r ys moot h.Av a i l a bl ewi t hD. I . R. T. Roc k e r f orac a t c hf r e er a i l s l a y e rr i de . Equi ppe dwi t hMa g neTr a c t i ons oy ouc a ns t i l l r i pt ur nsa tt her e s or ta e ry ou g i v ei tt hec onc r e t ec ur be dg et unet r e a t me nt . e2 0 1 2Hool i g a ni she r et oma k es ur ey oug e twor kdonet hi s s e a s ont ha nk st ot heS e x ua l Pr e da t or sc a l e nda rg r a phi c . Popi t , pr e s si t , s t ompi t , c r os si tofft hec a l e nda r . eHool i g a ni sma k i ngal i s ta nd g e t t i ngc he c k e doutt wi c e .

S pe c s S i z e 1 4 4 1 4 8 1 5 2 1 5 6

1 4 8 Or a ng e

1 5 2 Gr e e n

Wa i s t 2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 2 5 . 3

Nos e 2 7 . 9 2 8 . 4 2 9 . 1 2 9 . 3

Ta i l 2 7 . 9 2 8 . 4 2 9 . 1 2 9 . 3

EE S t a nc e S e t ba c k 1 1 0 . 0 02 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 1 1 3 . 2 52 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 1 1 6 . 2 12 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 1 1 9 . 2 52 0 . 5 2 5 . 5 ” 0

Fl e x 4 4 4 4

We i g htRa ng e 9 0 1 4 0 pds 1 1 0 1 6 0 pds 1 3 0 1 8 0 pds 1 5 0 2 0 0 pds

1 5 6 Bl ue

MI P eS nowboa r dMa gPl a t i num Pi c kwi nni ngM. I . P. i sba c ka g a i na ndoutf orbl ood. t heM. I . P. i se x c l us i v e l ya v a i l a bl ewi t hAnt i Roc k e r . ebl untt i ppe d, c a mbe rf r e eM. I . P. i st hepe r f e c tt ool f org e t t i ngc r e a t i v ea nd t a k i ngy ours k i l l st ot hene x tl e v e l . I t sa tc a mbe rma k e si tv e r s a t i l ea ndpr e di c t a bl ei na l l c ondi t i ons , whi l et he bl untt i psg i v ey oue x t r ae ffe c t i v ee dg ef ora dde ds t a bi l i t y . i sy e a r ’ sg r a phi ct a k eusba c kt oas i mpl e rt i me , whe nwr e s t l i ngwa sr e a l , c owboy swe r eourhe r oe s , a ndbr i e f c a s ea i r s wonbi ga i rc ont e s t s . He r e ’ st ot heg oodol dda y s .

S pe c s S i z e 1 4 7 1 5 1 1 5 5 1 5 8

Wa i s t 2 4 . 7 c m 2 5 . 0 c m 2 5 . 0 c m 2 5 . 3 c m

Nos e 2 9 . 0 c m 2 9 . 2 c m 2 9 . 5 c m 2 9 . 7 c m

Ta i l EE 2 9 . 0 c m1 1 7 . 0 0 c m 2 9 . 2 c m1 2 0 . 0 0 c m 2 9 . 5 c m1 2 2 . 0 0 c m 2 9 . 7 c m 1 2 5 . 0 0 c m

S t a nc e S e t ba c k Fl e x We i g htRa ng e 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 5 1 0 5 1 6 5 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 5 1 1 5 1 7 5 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 5 1 3 0 1 8 0 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 5 1 5 0 2 0 0 pds

Bi gWi g eBi g Wi gi saMi dwi de , t r uet wi n, Qui v e rk i l l i ngma c hi ne .Wi de rwa i s t sc a na c c omoda t ey ours a s qua t c hf oot pr i nt , a ndg i v e sy oumor es t a bi l i t ywhe nput t i ngdownt hel a ndi ngg e a r .D. I . R. T. Roc k e rma k e si t c a t c hf r e ea ndj i bf r i e ndl y , whi l eMa g nek e e psy ouonTr a c .eBi g Wi gi sadoe v e r yt hi ngg oa ny whe r ede c k f ors l i g ht l yl a r g e rg uy s , s pe c i a l i z i ngi nj i bbut t e r i ne s sa ndpow oa t i ngpr owe s s .i sy e a r ’ sg r a phi c sa r ef r om Br ook l y n’ sJ ohnny doi t . Che c koutmor eofhi swor ka tJ ohnny doi t . c om

S pe c s S i z e 1 5 0 1 5 3 1 5 7 1 6 2

1 5 0 Pur pl e

1 5 3 Gr e e n

1 5 7 Re d

1 6 2 Bl ue

Wa i s t 2 5 . 3 c m 2 5 . 3 c m 2 5 . 7 c m 2 5 . 7 c m

Nos e 2 9 . 2 c m 2 9 . 2 c m 2 9 . 6 c m 2 9 . 7 c m

Ta i l 2 9 . 2 c m 2 9 . 2 c m 2 9 . 6 c m 2 9 . 7 c m

EE 1 1 3 . 0 0 c m 1 1 7 . 0 0 c m 1 2 4 . 0 0 c m 1 2 5 . 0 0 c m

S t a nc e S e t ba c k Fl e x We i g htRa ng e 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 6 1 1 0 1 6 0 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 6 1 3 0 1 8 0 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 6 1 5 0 2 0 0 pds 2 0 . 5 2 5 . 5 ” 0 6 1 7 0 2 2 0 pds


Smokin Snowboards 2012  

Catalog Smokin Snowboards 2011/2012

Smokin Snowboards 2012  

Catalog Smokin Snowboards 2011/2012

Advertisement