Page 1

·ö²šô« ÷d

¨·ö²šô«Ë dOJH²« ÷d rNOKŽ vC rN dF¹ ‰Uł— sŽ ÎUBB dþUM« d–Ë WU׫ t²L¼«œË ¨dOJH²« ÷dLÐ wK²Ð« Íc« ©bLŠ√ qOKš® –U²Ý_« tI¹b rNM vKŽ Êü« ·u «Ë ÆÎU²O jIÝË ¨W¹—UÝ w tÝ√— j³ ¨b− L« w u¼Ë ¨…d ÕËbL rFK dþUM« ÕdýË ÆdOJH²« V³ Ð tÝ√— vKŽ WD³ Ð uL¹ Ê√ s dOLÝ pUN v≈ tÐ Èœ√ ÁœdHLÐ ÊU ½ù« tÝ—U «–≈ dOJH²« Ê√ nO WD ³  ULKJÐ ≠…—UOÝ  ö−Ž X×ð Ë√ W¹—U Ð oI×  u v≈ rŁ WeF«Ë œdH²«Ë ©·ö²šô«® Æ©“eOŁ—UÐ sЫ b½ôË—® tLÝ« dþUM« t dF¹ w ½d qłd ÀbŠ UL b?O « U√ ÆdOLÝ ÁbË ÊQý w «—U²×Ë Î ÎU?H?zUš WÝ—bL« s ÕËbL rF« Ãdš ¨dOLÝ …b«Ë WHðUN v≈ —œUÐ bI ÊËUN²« Ë√ j¹dH²K ÎôU− Ÿb¹ r t½S dþUM« ¨Â_« XK¼– bIË ÆU¼bË vKŽ dOJH²«Ë ·ö²šô« ÷d ÷«dŽ√ —uNEÐ U¼d³š√Ë ©w?K?Ž Â√® ¡U?Žb?²?Ý« v?≈  —œU?Ð «c?Ë ¨d?O?L?Ý U?N?M?Ы vKŽ ·u « UNÐ b³²Ý«Ë ÃöŽ w …bŽU L« UNM X³KÞË ¨”uHM« ¡«ËœQÐ W dFL«Ë …d³ «  «– rNð—Uł ©‰uH«® ÂUFD²ÝUÐ ZUF²¹ Ê√ ©wKŽ Â√® XŠd²« bIË ©dOJH²«® ÷d s dOLÝ u?¼ «c¼Ë Æå—u¦²Ý« bI ÎU?u?¹ sOFЗ√ ‰uH« q√ sò ÊuuI¹ qz«Ë_« Ê_ p– s? tLOFMðË ‰uH« s×DÐ wKŽ Â√ XŽd³ð bIË ÆdOLÝ ”√— bOK³ð v≈ qO³ « q?_« q?ł√ s t H½ t² UŽ u ULO dOLÝ tÐdA²¹ wJ ÍUA« l tF{Ë qł√ qÓO?×?« Ÿ«u½√ q dOLÝ …b«Ë XÝÒ—œ Ê√ b?F?Ð ô≈ ©wKŽ Â√® Ãd ð rË ÆwuO« ÆŸUDI½« öÐ Âu¹ sOFЗ√ …bL ‰uH« ‰ËUMð vKŽ bu« W³þ«u sLCð w²« ¨bK³²¹ rK ¨¡UHA«  «dýR tOKŽ dNEð Ê√ ÊËœ tÐdA²¹Ë ‰uH« rFD¹ dOLÝ qþ Èd?š√ W?³?O³Þ v≈ dOLÝ Â√  Q− bI «cË ¨t½«d√ sŽ nK² ¹Ë ¨dJH¹ ‰e¹ rË Ê«dO¦« r×KÐ UNMЫ ÍcGð ÊQÐ Ê«dO−« `zUB½ UNð¡UłË ¨¡«Ëb« VKD wKŽ Â√ dOž ÆtÐ hÐd²L« tz«œ s rK O ¨—uŁ v≈ ‰uײ¹Ë ¨ U½«uO׫ Ác¼ l³DÐ l³D²¹ wJ ÊuJ¹ Ê√ w Îö√ ¨—uŁ r×Ë ‰u ¨dOL WOuO« ÂUFD« W³łË XKL²« UM¼ sË ÆdOJH²« ÷dË ¨·ö²šô« ¡«œ s hK ²¹Ë ¨t½«d√ dzUÝ q¦ «—uŁ Î w«cG« tK« b³Ž Æœ ©…—U×Ý Ò W¹UJŠ® w«cG« bL× tK« b³Ž Æœ »U² s ©18® qBH« «c¼ »dGL«Ø¡UCO³« —«b« ≠ wÐdF« w UI¦« edL« ∫ «—uAM 1999 1◊

ÍuÐd²« »œ_« s

W?Ý—b?L?K? —u?C?×?K ¡UŽb²Ý« Í√ ÕËbL rF« vIK²¹ Ê√ j q³ s Àb×¹ r c? ÕËb?L? r?F?« oKI« —ËUÝ bI «cNË Æ’uB « tłË vKŽ dOLÝ tMЫ ÊQAÐ s?O?M³K WOz«b²Ðô« ¡U M « WÝ—b dþU½ Êu Š –U²Ý_« s öłUŽ Î ÎU?ÐUDš vIKð c?O?L?K?²?« ÊËR?ý w? tF —ËUA²K dþUM« V²J v≈ —uC×K WLN³ …uŽœ tO ÆdOLÝ d?Ož …UO׫ s ·dF¹ ô Íc« ΔœUN« jO ³« qłd« u¼Ë ¨ÕËbL rF« V¼– ÎU łu²Ë Ϋd?E?²?M fKłË ¨dþUM« V²J v≈ V¼– ¨rŠ«d²«Ë W³×L«Ë ¡U « s?OLO« «– Ϋd?þU½ tMO³ł ÎU?³DIË ¨ÁUBŽ ÎU?D?ÐQ² Êu Š –U²Ý_« dCŠ Ê√ v≈ Õd?D?¹ r?Ë ¨ÕËbL rF« fH½ w ·u « ”dG¹ Ê√ œ«—√ t½QË ¨‰ULA«  «–Ë ‰uŠ s —«b²Ý«Ë ¨V²JL« v≈ tI¹dÞ oý tMJË ¨lu² u¼ UL Âö « dþUM« ¨t?O?Ýd vKŽ s ÂU ÕËbL rF« sJË ÆeHײ«Ë ‰UGA½ôUРΫd?¼UE² WUL« ¡UŽb²Ýô« »UDš `² Ë ¨dþUMK t H½ ÂbË ¨U× UBË Î ÎULK dþUM« v≈ t−ð«Ë WOײUÐ tðu l —Ë »UŠdðË …ËUHŠ qJÐ tNłË dþUM« —«œ√ p– bMŽË ÆÆt¹b¹ sOÐ …œuL« dNE dþUM« s dNþË ÆqOK−« Ádz«eÐ t² dF ÂbŽ sŽ —«c²Ž«  ULK l ¨t³½U−Ð fK−¹ Ê√ ÕËbL rF« s VKÞË ¨WKUFL«Ë W UOC« s ŠË d¹bI²«Ë ÆqKł d√ w Áb¹d¹ t½_ WÝ—bL« Ê≈Ë ¨WOÐd²«Ë W¹UMF« v≈ WłU×Ð dOLÝ tMЫ Ê≈ ÕËbL rFK dþUM« ‰U ÆWÝU ׫ WLNL« Ác¼ w U—UA²¹ Ê√ bÐ ô XO³«Ë nK² Ë tzö“Ë t½«d√ sŽ –Uý Æ–Uý bË t½QÐ h K²ð wN dOLÝ WKJA U√ ¡«œ® t??L?Ý« d?O?D?š ÷d? v?K?Ž W?ö?Ž d?þU?M?« –U?²?Ý_« Í√— w? «c?¼Ë Ær?N?M?Ž w Áœ«d √Ë tÝUMł√ lOD sŽ tłdš√ ÎU½U ½≈ »U√ «–≈ ¡«b« «c¼Ë Æ©·ö²šô« ÆtÝU½Ë tFL²−Ë t²¾OÐ l f½U−² dOž rUŽ ΫdOLÝ Ê≈ ‰UI ÆdOLÝ tMЫ ÷d ÷«dŽ« ÕËbL rFK ÕdA¹ Êu Š –U²Ý_« Õ«—Ë ÊËdN ¹ WÝ—bL« cOöð qË ÆÊuuI¹ ULO ôË ¨ÊuKFH¹ ULO Á¡ö“ Í—U−¹ ô UL ÆwUOK« dNÝ v≈ t³KÞ ÃU²×¹ Íc« öFK ÎU³KÞ —UNM« w ÊuUM¹Ë ¨rNKO ô≈ rN fOË ¨rNMŽ WÐUOMUÐ vIA¹Ë dJH¹ dþUM« bO K r¼d√ «uKË√ b rN½√ ¡ôR?¼ s?Ž d?O?L?Ý cA¹ ULMOÐ ÆdþUM« bO « UNHB¹ UL³ Š …UO׫ «uA¹UF¹ Ê√ ¨dOLÝ q¦ v² qIŽ œbN¹ rOEŽ dDš «c¼Ë ÆÁœdHLÐË t HMÐ dOJH²« ”—UL¹Ë

åW¹uÐdð ȃ—ò …dA½ vKŽ ‰uB×K UŽU³ð U¼œ«bŽ√ rJKB²ÝË Íb¹d³« rJ½«uMŽ UM «uKÝ—√ öÝ«dLK ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUÒDI« ed 5D K ≠ tK« «— 2276 » Æ’ ´972 2 2963283 ∫fU +972 2 2963281/2 ∫nðU¼ E-mail: wasim@qattanfoundation.org http://www.qattanfoundation.org/cerd.htm

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ≤∏


w?²?« W?O?F?L?²?−?L?« …d?EMUÐ XD³ð—« bI ¨rKFLK WOFL²−L« W½UJL« ’u Ð U√ œU?Ý W?¹ƒ— w?¼Ë ¨ådI²×ò w d×«Ë ÍËbO« qLF« d³²Ž« YOŠ ¨UNMOŠ  œUÝ WO½UL¦F« WDK UÐ t¹√— o Ë j³ð—« ÍuDKÝ e¹eFðË ¨…bzUÝ WOFL²− ȃ— W−O²½ qšb« w lł«d²«Ë ¨sOLKF²L« œbŽ œU¹œ“« l sJ ÆUM“ WIDML« XLJŠ w²« v?K?Ž e?O?d?²?« Âb?Ž l? q?O?K? œbŽ w Á—UB×½«Ë ÍËbO« qLF« qšœ …œU¹“ l p– `LÝ ¨WOLOKF²« WOKLF« vKŽ WLzUI« WUF«  U¾ON« q³ s qšb« Èu² ô U?M?¼Ë ¨W?O?Ðd?F« Ê«bK³« s U¼dOžË sOD K w rKFLK WUF« W½UJL« lł«d²Ð Æp– w «—Ëœ X³F w²« WOö²Šô« WÝUO « dŁ√ ‰UHž≈ sJL¹ tłuð UMË ¨rOKF²« ‰U− w œ«Ëd« bŠ_ WOË√Ë vË√ W¹ƒ— œbF« «c¼ w UM ÊU UN sJL¹ w²«Ë WOÐd²«Ë rOKF²« w U½œ«Ë— »—U−ð s sJL¹ U oOŁuð w U¹ƒ—Ë Æq³I² LK  «uDšË Z«dÐ s ÂeK¹ U „—b½ v²Š ¨U½uI³Ý s WLJŠ s —b dO uð WþUOž œULŽ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w YŠUÐË ¨X¹“dOÐ WFUł w ”—b Æ2000Ø4Ø11 ¨2000Ø4Ø4 wu¹ w tK« «— w  öÐUIL« XLð

WOLOKF²« WOKLF« nOUJð s «¡eł qL×ð W¹Ëb³«Ë WO½bL«Ë WOH¹d« WOFL²−L« W¾O³« ¨ PAML«Ë w½U³L« ‰U− w jI fO «c¼Ë ¨W¹edL« …—«œô« vKŽ œUL²Žô« ÊËœ U?N? s?J?L?¹ q?Ð ¨W?Ý«—b?K? j?I? X? ?O W¾O³U ÆsOÝ—bL« nOUJð w UC¹« qÐ UNCFÐ WOKLF« XI «uð U «–≈ ”—bL«Ë WÝ—bL« V½U−Ð rKFð Ê√ dýU³ qJAÐË ÆÊ“«u²Ë VÝUM qJAÐ iF³Ð qUJð w «dŁ√ t ÊU «c¼Ë ¨W¹uÐd²«Ë WOLOKF²« WOKLF« w qŽU VŽô rKFL«Ë sJ¹ r rKFLU ¨UNMOŠ w …—uc WOŽUL²ł« W½UJ rKFL« X×M w²« WOKLF« Íc« lL²−L« Èu² vKŽ …b¹bŽ Èdš« Ϋ—Ëœ« VFK¹ qÐ ¨WÝ—bL« w ”—b¹ jI tO gOF¹ Íc« w½UJ « lL−²K —UA² L« Èu² v« qB¹ bË ÆtO gOF¹ w «—Ëœ  ULKFL« X³F UL ¨lL−²« «c¼ tł«uð w²« WUF« U¹UCI« qL− w bË ÆUNMOŠ WOMOD KH« …√dLK Èdš«  «—uAË WUF« W×B«Ë i¹dL²U U¹UC rKFL« XMJ w²«  ö«uL« qzUÝË —uNþ l WLKFL«Ë rKFLK —Ëb« «c¼ lł«dð W?O?K?L?Ž qFł UL ¨t H½ ÂuO« w …œuF«Ë ÁdOžË n¹d« w WÝ—bL ‰uu« s Ætzö“Ë tÐöÞË t²Ý—b vKŽ «dB²I t²¾OÐ l qŽUH²«

edL« W³²J w …b¹bł V² æ

æ

æ

æ

æ

McNiff, Jean Action Research Principles and Practice Routledge, London 1997

d?J?H?« WK¾Ý√ iFÐ l ÍbI½ —«uŠ a¹—U²«Ë WŁ«b׫ ∫‰UL ¨nODK« b³Ž æ Æ1999 ¡UCO³« —«b« ¨‚dA« UOI¹d √ wÐdF«

Burden, Robert Thinking Through The Curriculum Routledge, London 1998

¨w?U? « —«œ ¨1◊ ¨W?L?u?F?« d?B?Ž w? W?OÐdF« W UI¦« ∫wdð ¨bL׫ æ Æ1999 ËdOÐ

Perry, Rosemary Teaching Practice A guide for early childhood students Routledge, London 1997 Mattawa, Khaled Post Gibran Anthology of new Arab American writing Jousoor, Maryland 1999 Levinson, Ralph Science Today Problem or Crisis? Routledge, London 1997

r?J?×?« ÊU?Ы w?u?J?×?« w?Ðd?F?« r?OKF²« ∫Âö « b³Ž tK«b³Ž ¨ÊUADI« æ ¨d?A?M?K? qdJ« —«œ ¨1948 ≠ 1516 w?½U?D?¹d?³?« »«b?²½ô«Ë wd²« Æ1987 ÊULŽ ¨ U?Žu?Ýu?L?K? W?OÐdF« —«b« 1 ◊ W?O?³?¹—b?²?« V?zU?I?׫ Í—U³« b³Ž …—œ æ 1988  ËdOÐ æ

Hitchcock, Graham Research and Teacher A qualitative introduction to school-based research Routledge, London 1995 w U

≤∑ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— † • › w U ˙ ˇbF ˙ › W u d

ؘ

˙ ˇbF ˙ › † •W u d

ؘ


»U−M« sLŠd« b³Ž

œ«Ë— ÊuLKF

WÐd−² UMËUMð WOKLŽ w …œU ù« UO½UJ≈ UNöš s bRM wMOD KH« rOKF²« ‰U− w 圫Ëd«ò s œbF WOð«c« »—U−²« oOŁuð …dJ wðQð s qJAÐË ÂuO« rzU uN ¨tOKŽ XU w²«  UDK «Ë ¨UNÐ d w²« qŠ«dL« œbFð s ržd« vKŽË wMOD KH« rOKF²U ¨…dUFL« wMOD KH« rOKF²« œdH« UNýUŽ w²« qŠ«dL« qL−L ‚dD²« ÂeK¹ qÐ ¨jI WMNL« V½Uł ‰ËUMð w WÐd−²« ÊuJð ô bË ÆUNKL−LÐ qŠ«dLK nK² L« r«d²« o Ë ‰UJý_« vF ð Íc« bzU « l«u«Ë UN WOKJ«  U½uJL« sOÐ qB²Ë qš«b² qŽUHð rOKF²«Ë WOÐd²U ¨Èdš√ WNł s t WU «Ë WUF« W¾O³«Ë ¨ WNł s Æt²OLMðË Ád¹uDð Ë√ tOKŽ ÿUH׫ ‰öš s U≈ t²b 

v²ŠË s¹dAF« ÊdI« lKD cM Ác¼ UM²ËU×L WOMe« W U L« b¹b×ð ‰ËU×MÝ luL« «c¼ w s×½Ë ¨…bŽ qŠ«d w wMOD KH« rOKF²« WUŠ d ¨œd « ‰öš s rNЗU−ð s W¹dEM« …œU ù« sOK¬ ¨UMðUOŠ w U «—Ëœ Êu³FK¹Ë UMMOÐ «u«“ U s¹c« 圫Ëd«ò s œbŽ ¡UIKÐ WOŠ ÊuJ²Ý sJ ¨Êü« ÊU sL dš¬ œbF ¨W½ËbL« dO « ‰ËUMð W½—UIL« Ë√ ‰ôb²Ýö UM¼ ÂeK¹ bË ÆrNЗU−ð s WOKLF« …œU û U¼dOžË WOLÝd« Ê«—b−« ‚dÞ s¹c³× vF MÝ WÐd−²« Ác¼ ‰öš sË ÆÁc¼ UM²ËU× w p– dOž Ë√ …b½U Ë√ Èdš√ W¹ƒ— vKŽ ÊuJ½ v²Š ¨‰U−L« «c¼ w rNKF rN WFU−K W×M UM½uŽb¹ Ë√ UM½Ëbýd¹ s ȃ— sŽ UM²¹ƒdÐ ‰eFM½ s UMMJË ¨WOMOD KH« W¹uÐd²« WOLOKF²« UMðUOŠ w WL¼U rN sL ‰uuK W?? ? ? ¹ƒd?? ? ? « w?? ? W?? ?O? ?J? ?¹d?? ô« ÆpcÐ U½dOž lMI½ v²Š UM½«—bł ‚dD Êu²BM¹ sL ÊuJM ¨«c¼ UMŽËdA w UM½Ëb½U ¹ Ë√ –U²Ýú vË_« œU?Ž sOUŽ …bL  ËdOÐ ∫»U−M« sLŠd« b³Ž Æ1955 ÂU?Ž …—«“u?K? U?¼b?F?Ð W¹ƒ— bMŽ œbF« «c¼ w nI½ À«bŠ√ v²Š …—«“uUÐ tKLŽ w dL²Ý«Ë sLŠd« b³Ž bOý— sLŠd« b³Ž –U²Ý_« dO² łUL« Wł—œ vKŽ “UŠ Ê√ bFÐ 1970 ‰uK¹√ «— ¡U? C ? U?O³Oł W¹d bO«u s u¼Ë ¨»U−M« …—Ëb tzUN½√Ë ¨1967 ÂUŽ WOJ¹dô« …bײL«  U¹ôu« s s? © W? Ž «—e? « ® d? O ? ² ? ? ł UL« …œUNý qL×¹ ¨1926 ÂU?Ž tK« …—«“u« …œUH²Ý√ ÂbŽ v« dOA¹Ë ¨1958 ÂUŽ WËb« fH½ w WIÐUÝ Æ1967 WOJ¹d_« …bײL«  U¹ôu« b?ŽU? ?Ë g?²?H? e?d ÊUOŠô« VKž« w qGý bË ¨dO² łUL« w t²Ý«—œ s w qLŽ bË ¨se« s …d²H »ËdF« w sOLKFL« —«œ —«œ√Ë …—«“u« w g²H ∫WOÝ«—b« …dO L« V²J«Ë  «—dIL« ‰U− w UL¼U ÊU p– V½U−Ð ÆÊœ—ô«Ë sÞu« oÞUM VKž« å»U²]ÔJ«ò w X½U ¨wÐdF« sÞu«Ë sOD K w t½«d√ s ÁdOG ‚öD½ô« WDI½ wŽ«—e« rOKF²« w Xb ²Ý« w²« WHK² L« WOŽ«—e«  «dAM«Ë ¨WUF« ÂuKF« w p– bFÐ XFDI½« Ê√ Y³ U dNý√ W²  b²«Ë ¨…—ËU−L« dÐu W¹dË t²¹d w W?u?J?×?« U?N?Ð X?U? w?²?« wLOKF²« “UN−« dONDð WÝUOÝ bFÐË ÆtŽËd W UJÐ b?Š√ o?¹d?Þ s?Ž Èd?š√ …d? W?Ý«—b?K? t?ðœu?Ž  ¡U?łË ÆÁb?«Ë l? q?LF« qO³Ý w l? q?L?Ž r?Ł W?O?M?N?L?«  U?ÐU?I?M?« l?L?−?L? «d¹b qLŽ ¨WOÝUOÝ »U³Ý_ WO½œ—ô« qłd« d√ YOŠ ¨…dL« Ác¼ wLÝd« rOKF²« w sJ ¨qLF« ¡UMŁ√ Áb«Ë ·—UF ÆbŽUIð v²Š UOÝ¬Ë UOI¹d « w WHK² ‰Ëœ …bFÐ uJ O½uO« ¡UN½≈ w WOËR L« qLײ¹ s u¼Ë X¹“ dOÐ WÝ—b w sLŠd« b³Ž ‚Uײ« vKŽ s?Ž s?L?Šd?« b?³?Ž ŸUDI½ô ÊU YOŠ ¨p– w WÝ—bL« Èb WOLÝd«  «¡«dłù« ∫ WOLOKF²« W¹uÐd²« WOKLF« w t²¹ƒ— «cŠ UL ¨UOÝ«—œ dLF« w t½«d√ sŽ nK ð Ê√ ZzU²M« Ác¼ sË Æt−zU²½ WÝ«—b« WOLOKFð W¹uÐdð WOKLŽ sŽ Y¹b׫ sJL¹ ô UN½Ëœ …bŽ wŠUM vKŽ bL²F¹ rOKF²« ¨wz«b²Ðô« YU¦« Èu² w nM Ê√ —U³²šô« W−O²½ X½UË ¨Á—U³²šUÐ WÝ—bL« w v« qL−L« w ÍœR¹ d¼uł ÊËœ wKJA« UN{dž ÍœRð b sJ ¨…—uD²Ë WFłU½ WIDM w WHK² L« ”—«bL« w wLÝ— qJAÐË b¹bł s WOÝ«—b« tðUOŠ  √bÐË Êu?J?²? w?I?O?I?×?« Ë√ b?OF³« ÈbL« vKŽ ÍuÐd²« qFH« ‰U− w W¹uLMð WOKLŽ ”b?I?« w? W?¹bOýd« v« …dO³« w W¹dO_« s qIMðË Æ”bI«Ë …dO³«Ë tK« «— oI×ð Ê√ sJL¹ Wł—œ v« tÐ wIðdð w²« WOFL²−L« WOL¼_« s —b vKŽ WOKLF« WOJ¹d_« …bײL«  U¹ôu«Ë  ËdOÐ w WOJ¹d_« WFU−«Ë ÂdJuÞ w Í—uCšË fO ¨p– w öŽU «—Ëœ W¾O³K Ê√ sLŠd« b³Ž –U²Ýô« Èd¹Ë Æ—uEM ‚UIײݫ ÆÕU−½Ë ‚uH²Ð WOÝ«—b« tðdOÝ UONM l? p?– q?ŽU?H?ð q?Ð ¨U?NF WOKLF« w …bL²FL« Z¼UML«  ƒöð ‰U− w jI W?¾?OÐË WÝ—bL« W¾O³ ¨WOLOKF²« W¹uÐd²« WOKLF« qL−L WUF«Ë WU « W¾O³« ÆWOKLF« Ác¼ vKŽ rzUI« ÂUF« “UN−K qLF« W¾OÐË WOFL²−L« W¾O³«Ë ”—bL« W?d?H?« `?M?L?ð X?½U? w?½U?D?¹d?³« »«b²½ô« s“ w WOLOKF²« WOKLF« Ê√ dc¹Ë n?¹d?« w? W?U?š r?Ý«u?L?« q?D?Ž W?OCI ¨WUF« UN²¾OÐ l qŽUH²« ’uB Ð ¨„«c?M?O?Š W?O?M?O?D KH« WO½UJ «  UFL−²« s WO³UG« qJý Íc« wMOD KH« l œ qJAÐ tO rOKF²« ŸU ð« ‰U− w WIDML« w Uþu×K «—uDð  bNý w²«Ë

∫W¹uÐd²« …dO L« ‡ b²√Ë 1945 ÂU?Ž Í—u?C?š s? tłd ð cM WOLOKF²« W¹uÐd²« tðdO √bÐ ¡U?O?Šú UÝ—b ¨…dO³« w W¹dO_« WÝ—bL« w rKFL W¹«b³« X½UË ¨WMÝ 35 WÝ—b v« qI²½« rŁ s ÆsOIÐU « tOÝ—b s œbŽ l U½UOŠ« s¹b«Ë ¡UOLOJ«Ë bŽU L tKLŽ √bÐ p– bFÐË ¨1948 ÂUŽ v²Š p– dL²Ý«Ë ”bI« w W¹bOýd« vKŽ U¼bFÐ “UŠ ¨1953 ÂUŽ v²Š ¨Êœ—ú UNL{ bFÐ WOÐdG« WHC« w g²H

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ≤∂


ÍcOöð ÊU «–≈ U ·UAJ²Ý« w wð«—b —uÞ√Ë ¨wLOKF² UOŽË d¦√ Êü« U½Q Ê√Ë ¨wH w »öD« q ÁU−ðUÐ dO ð w²OËR Ê√ X—œ√Ë ¨w ¹—bð ÊuLNH¹ s? W?O?L¼√ d¦_«Ë Æ UłUO²Šô« s lÝ«u« ÈbL« WNł«u qł√ s rKQ²« wKŽ „—œ√ ·u? ? ¨W?OUFHÐ sO ײ«Ë rKQ²« XFD²Ý« U «–≈ t½QÐ XLN bI ¨p– ÆwH w W³KD« q v≈ ‰uu« ∫s¹bO−« sOLKFL« q ·b¼

lł«dL« - Bauer, A. M. & Shea, T.M. (1999). Inclusion 101-How to Teach All Learners. - Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co. - Mercer, C. D. & Mercer, A. R. (1998). Teaching Students with Learning - Problems. 5th Edition. Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall, Inc. - Renaissance Group. (1999). Inclusion website: http://www.uni.edu/coe/inclusion/ - Salend, S. J. (1998): Effective Mainstreaming-Creating Inclusive Classrooms (3rd.). - Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. - Posted March 2000 by Tom Russell

r w½√ ô≈ U¹u² L« …œbF² f¹—bð  UO−Oð«d²Ý« Xb ²Ý« wM½√ s rždUÐË ¨…d?³?š d?¦√ WLKF X׳√ ULKË ¨‰«uŠ_« s ‰UŠ ÍQÐ © uJK® Öu?L½ l³ð√ Æw ¹—bð w WOL²Š œUý—≈ ¡ÈœU³ `³B²Ý ÖuLM« «c¼  «uDš Ê√  bI²Ž« W¾OÐ œU−¹≈ sLC²¹ qUA« rOKF²« w ÂU¼ dš¬ tłuð v≈ …—Uýù« UM¼ bOHL« s ∫qLAð ©sOЮ WÝ«—œ V Š W¾O³« Ác¼  «eO iFÐ Ê≈ ¨WUF rKFð ÆcOö²« rKF² WOUŽ  UFuð Æ1 Æ…edË W×{«Ë  ULOKFð Æ2 ÆcOö²« rKF² W¦O¦Š WFÐU² Æ3 w WÐuF cOö²« tł«u¹ UbMŽ WK¹bÐ  UO−Oð«d²Ý« «b ²ÝUÐ rOKF²« …œUŽ≈ Æ4 ÆrKF²« ÆrKF²UÐ wdK ez«u−«Ë e¹eF²« «b ²Ý« Æ5 ÆnB« sOðË— qOFHð Æ6 ÆwHB« „uK K UOKŽ dO¹UF l{Ë Æ7 Æ©Bauer and Shea 1999: 177® cOö²« l “U²LL« qŽUH²« Æ8 t½√ rKŽ√Ë ¨nB« W dž w wðUÝ—UL s UU¼ «¡eł  UÝ—ULL« Ác¼ qJAð ·uÝ Íc?O?ö?ð q? ÊS? ¨¡ÍœU?³?L?« Ác?¼ “e?F?ð W?OH W¾OÐ œU−¹≈ w½UJSÐ ÊU U «–≈ f?¹—b?²?« o?O?I?×?ð w dš¬ qUŽ „UM¼ËÆÕU−M« w d³√ Wd vKŽ ÊuKB×OÝ r?O?K?F?ð W?¾?O?Ð o?K?š ‰öš sL ªrKFL« ”ULŠ u¼Ë ¨W³ÝUML« rOKF²« W¾OÐË ‰UFH« Mercer & Mercer,® cOö²« ÕU−½ ’d …œU¹“ sOLKFLK sJL¹ ¨WUF rKFðË ¨«u?×?−?M?¹ Ê√ U?F?O?L?ł r?¼b¹—√Ë ¨cOö²« l qLF« w l²L²Ý√ w½_Ë ¨©1998 ÆwÐU−¹≈ dŁ√Ë …dO³ WLO t WUF Ë WOÐU−¹≈ W¾OÐ oKš Ê√ XM¬ ∫W−O²M«

ÆÊUŽdI« UN ∫WLłdð ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w W¦ŠUÐË ¨W¹uÐd²« ÂuKF« WOK w …d{U×

d_UÐ fO «c¼Ë ¨WHK² L« cOö²« UłUŠ w³√ Ê√ vMF¹ ¨…bOł WLKF `³√ Ê√ ¨ U¹bײUÐ wŽu« w¼ WOKLF« Ác¼ w vË_« …uD « Ê√ XLKFð w½√ dOž ÆqN «

WÐU²JK sOLKFL« …uŽœ sOLKFL« qJ d³M ȃd« W?O?ð«c?« r?J?ЗU?−?ð s?Ž d?O?³F²« rJMJL¹ YOŠ ¨sOLKFË ULKF rJðUÐU²J UNðU×H åȃd«ò `²Hð ÆÊ«bOL« w rJF Íd−¹ U v≈ bM² L« ÍuÐd²« —UÞù« w Íd−¹ UL rJH«uË rJðUEŠöË rJz«—¬Ë ÊËb? ¨U?N?M?O?Ð U?L?O? —ËUײðË —UJ _«Ë »—U−²« tO vö²ð d³M v≈ åȃd«ò q¹u×ð v≈ lKD²½ UM½≈ ÆwÝ—bL« lL²−L« d¹uDðË  «c« ¡UMÐ sJL¹ ô oOLF« —«u×«Ë WOIOI׫  «d³ « ‰œU³ð WLK 600 “ËU−²¹ ô ULO rJðUÐU²JÐ UM «uKÝ—√

≤μ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


b?I?²?Ž√ ¨W?K?ŽU WLKF `³√ Ê√ w w vË_« WËU×L« u¼ wz«dłù« Y׳« «c¼ «c¼ ¨sJL rOKFð qC QÐ wH w cOLKð q b¹Ëeð wMNL« w³ł«Ë s Ê√ …bAÐ w ©”® q¦ cOLKð œułu ªWMOF UłUO²Š« WO³K² UOðUO−Oð«d²Ý« «dOOGð wMF¹ cOö²«  UłUO²ŠUÐ UOŽË d¦√ `³√ Ê√ w …bOł WdHÐ w½œË“ tÝ—œ√ n ‰Ë√ WOHOJÐ UOŽË d¦√ X׳√ wz«dłù« Y׳UÐ wUOË ¨wz«œ√ ‰öš sL ÆWU « w²I¹dÞ ÊS ¨wH w d¦√  UO−Oð«d²Ý« Xb ²Ý« ULK t½QÐ XLKFð ¨f¹—b²«  U?O?−Oð«d²Ýô« Ê√ ÁœUH ÃU²M²Ý« v≈ XKuðË ¨d¦√ WUF ËbGð f¹—b²« w W?O?L?O?K?F?ð  U?ÐuF s Êu½UF¹ s¹c« ÍcOöð v≈ ‰uu« w UNb ²Ý√ w²« ÆqJ nB« W³KÞ UNM bOH¹ ∫Y׳«  UOÐœ√ WAUM qJ W¹œdH«  UłU׫ v≈ ‰uuK q¹uÞ ◊uý lD wKŽ ‰«e¹ ô t½√ `{«u« s ¨WždH² WLKFL f¹—b²«  √bÐ UbMŽ ÆwMNL« Í—uDð W¹«bÐ jI u¼ «c¼ ¨W³KD« vKF ªwMNL« ÍuL½ w w½bŽU ² w ¹—bð w WDO Ð  UÝ—UL oO³D² XDDš s?√ r? w?²?« ¡ÈœU³L« bŠ√ u¼  U¹u² L« œbF² f¹—b²« √b³ ¨‰U¦L« qO³Ý ÷dFð ªq³I² L« w wUL²¼« U¼dOŽQÝ w½√ ô≈ WMNLK w²Ý—UL ¡UMŁ√ UN WOŽ«Ë WÐuFB«  U¹u² ·ö²š« vKŽ sJË ¨UN H½ ”Ë—bK sOLKF²L« q WOKLF« Ác¼ lЗ√ s W½uJ WOKLŽ sŽ © uJK® Àb×ð bË Æ©Salend, 1998, p298® w? b?M?U?Ý U¼œ—Ë√  U¹u² L« …œbF²  ULOKF²Ð ”—œ rOLBð qł√ s  «uDš ∫t²UI ”—b« ·«b¼√ ÊuLKFL« œb×¹Ë h×H¹ ªWOÝUÝ_« rO¼UHL« b¹b×ð ∫vË_« …uD « Æ U¹u² L« …œbF²  «—UNL«Ë Èu²×L«Ë Êu?L?K?F?L« cšQ¹ ªr¹bI²« w rKFL« WI¹dÞ —U³²Žô« sOFÐ cš_« ∫WO½U¦« …uD « r?N?ð«—b? ·ö?²?š« p?c?Ë ¨c?O?ö?²?« Èb? r?KF²« ◊UL½√ ·ö²š« —U³²Žô« sOFÐ w UN«b ²Ý« sJL¹ w²« r¹bI²« ◊UL½√ ·ö²š«Ë rN²—UA Èu² Ë WOKIF« Æ”—b« r¹bIð ÊuLKFL« cšQ¹ ªr¼¡«œ√Ë cOö²« WÝ—UL ‚dÞ —U³²Žô« sOFÐ cš_« ∫W¦U¦« …uD « ¨UN rNK¦LðË rO¼UHL«Ë WHK² L« ÊUIðù«  «—UNL W³KD« ¡«œ√ ‚dÞ —U³²Žô« sOFÐ U?LO rNðUÐU−²Ý« ◊UL½√ ·ö²š« q³I² r¼cOöð rOKF² UdÞ ÊuLKFL« nþu¹Ë ÆrO¼UHL« rN Ë ÊUIðù«  «—UNLÐ oKF²¹ —U?³²Žô« sOFÐ ÊuLKFL« cšQ¹ ª—U³²Žô« sOFÐ rOOI²« ‚dÞ cš√ ∫WFЫd« …uD « Æ©Salend, 1988, p 298 - 299® cOö²K WHK² rOOIð ‚dÞ qO³Ý vKF ª «uD « Ác¼ w …—uc WŽuM²  UO−Oð«d²Ý« Xb ²Ý« ¨l³DUÐË XËUŠË ¨WHK² L« cOö²« rKFð ◊UL½√ ·ö²š« —U³²Žô« sOFÐ ULz«œ  cš√ ¨‰U¦L« —U³²Žô« sOFÐ cš¬ Ê√ v≈ WłU×Ð XM w½√ dOž ¨WHK²  UO−Oð«d²Ý« «b ²Ý« w?ðU?½U?ײ« ULz«œ XbŽ ¨WHK² ‚dDÐ rO¼UHLK rNLN sŽ W³KD« dO³Fð WOHO W U{ùUÐË Æs¹dšü« cOö²K fO sJË ¨©”® VUDK …dOBI«Ë W¹d²H«Ë WOuO« ¨WÐu²JL«  U½Uײô« s ôbÐ —U³²šô« w Èdš√ UdÞ »dł√ Ê√ wKŽ ÊU ¨pc ¨s?O?L?KF²L« iF³ W¡ö d¦√ ÊuJð Ê√ sJL¹ w²« W¹uHA«  U½Uײô« ULЗ

q?L?Ž w?K?Ž V?F?B?« s? ÊU? ¨”—œ q?J WöŽ s ôbÐ sOÝ—bK …bŠ«Ë WöŽ ¨U?O?L ”Ë—b« rOOI²Ð W³KDK X×LÝ U «–≈ t½QÐ dJ √ w½√ dOž ÆqUý ÃU²M²Ý« w?²?« l?«u?L?U?Ð d?B?³?ð√ ·u? ? ¨w?ÝË—œ WOUF vKŽ UOHO oOKF²« v≈ W U{≈ ÆWOUFH« b¹eð w²« UO−Oð«d²Ýô«Ë ¨sO ×ð v≈ ÃU²×ð w UMAU½ bI ¨·öG« W×H WÐU² u¼ tLOOI²Ð W³KD« ÂU Íc« w½U¦« ”—b« VKÞ ÊöŽ≈ œU−¹≈ cOö²« WHOþË X½U ¨·öG« W×H WÐU² ·b¼ ”—b« «c¼ c?O?ö?²?K? Âb?√ Ê√ s ôbÐË ¨ÊöŽû WÐU−²ÝU ·öž W×H WÐU²Ë ¨…bŽU n?B?FÐ wUO WOHO v≈ rNðbý—√Ë ¨U½öŽ≈  błË ¨·öž W×HB «e¼Uł ôU¦ ¨UC¹√ rN¹√— ¡«bÐ≈ cOö²« s X³KÞË ¨wÐ WU « ·öG« W×H WÐU²J ÍdJ X³KÞ rŁ ¨W×HB« UMAU½ ¨UN²ÐU²JÐ XL w²« ·öG« W×H vKŽ rN²FKÞ√ rŁ ÆrNðU½öŽù ·öž W×H WÐU²Ë ¨UN H½ WOKLFUÐ —ËdL« rNM ÊËd?šü« W?³?K?D?« ÊU? U?L?M?O?Ð ¨o?L?F?Ð UF U½dJ Ë ©”® ‡ U½öŽ≈  d²š« b XM w?²?«  U?ž«d?H?« W?¾?³?F?²?Ð u?¼ ÂUË ¨W×HB« s ¡«eł√ X³² ¨ÊöŽ≈ sŽ Êu¦×³¹ X?½U? W?¹u?Ðd?²?« ©”® …b?ŽU Ê_ U³F ”—b« «c¼ ÊU ÆqLF« WOŽuMÐ oKF²ð UL d¦√ ©”® …bŽU w w U{≈ XË ¡UC wKŽ ÊUË ¨WB׫ rEF W³zUž  UŠ«d²ô« ¡«bÐù w rNðU×H ÊËdš¬ cOöð dCŠ√ ¨qLF½ UM ULMOÐË Æt XDDš qLŽ√ Ê√ XËUŠ ¨©”® ÊU pcË s¹—u³ cOö²« ÊU ¨W“ö«  U×O×B²«Ë «uLNHð b nB« w cOö²« Ê√  błËË ¨ö¹uÞ dE²M¹ «bŠ√ Ÿœ√ ô Ê√Ë ¨WŽd Ð UbMŽ s¹—u³ «u½uJ¹ rË ¨U½UOŠ√ WO U{≈ …bŽU v≈ ÃU²×¹  «cUÐ ©”® Ê√ w½√ s rždUÐË ¨tðbŽU L «œ«bF²Ý« rNM dO¦J« ÈbÐ√ qÐ ¨V ŠË ÁbŽUÝ√ XM  «—UN „ö²« w tðbŽU Ë ÊöŽù« —UO²š« q¦ ©”® ‡  ö¹bF𠜫bŽ≈ XËUŠ W?łU?×?Ð ‰«“ U? t?½√  b?łË w?½√ ô≈ ¨t?K?L?Ž w? U?N?łU?²?×?¹ w?²« ÍdJH« nBF« e?N?łQ? ? ¨Èd?š√ …d? ”—b?« «c?¼ X?Ý—œ U? «–≈Ë ÆW×HB« WÐU² w …bŽU LK W?ŽU?³?Þ t?M? V?KÞQÝ rŁ ¨t HMÐ  Už«dH« ¡q t `Oð√Ë ¨W×HBK ÂUF« qJON« ÆW×HB« ·ö?²?šô« Ê√ bI²Ž√ Æ•87 W?ö?Ž w? «u?F{Ë ¨WB׫ Ác¼ «uLO s¹c« W³KD« ‰U?¦?L?UÐ r¼b¹Ëeð rŁ ¨cOö²« ÂU√ WOKLFUÐ wUO u¼ ”—b« «c¼ w wÝUÝ_« ¨WKJA u¼ hB׫ ÁcN W³KD« d¹bIð Ê√ ·dŽ√ Èdš√ …dË Æt²ÐU²JÐ XL Íc« ÊU ”—b« «c¼ Ê√ v≈ …—Uýù« w U×O× ÊU ÂUF« ‰bFL« Ê√ bI²Ž√ w½√ dOž ÆôUF ∫ U½UO³« qOK×ð hO Kð sOLKF²L«  UłUO²Š« WO³K² w ¹—bð »uKÝ√ w UNÐ XL w²«  ö¹bF²« s dO¦J«  ö¹bFð ¡«dł≈ vKŽ eOd²« wKŽ ÊU Wzb²³ WLKFLË ¨W¹œUŽ WOu¹  «¡«dł≈ X½U d?¦√ WI¹dDÐ Êü« Àb×ð√ U½√ ¨‰U¦L« qO³Ý vKF Æw ¹—bð »uKÝ√ vKŽ WDO Ð  U½Uײô«Ë nzUþu« ‰bŽ√ ¨WÐU²Ë U¹uHý UNKË√Ë  ULOKF²« —d√ ¨UŠu{ËË QDÐ w? ¹—bð  UO−Oð«d²Ý« dOOGð ‰ËUŠ√ ¨q¹bF²« ÃU²×¹ s qJ W¹d²H«Ë …dOBI« ¨qO¦L²« Âb ²Ý√ ¨‰U¦L« qO³Ý vKF ÆcOö²« Èb …uI« ◊UI½ ·UA²« qł√ s Æ…b¹b−« …œUL« r¹bI² WHK² ‚dDÐ dOJH²« ‰ËUŠ√Ë ¨UOłuuMJ²« ‰Ušœ≈ ‰ËUŠ√Ë ¨qJ nB« W³KÞ  UłUŠ —U³²Žô« sOFÐ cš¬ wM½S f¹—b²« √bЫ UbMŽ ¨«dOš√Ë ÆW¹œdH« cOö²«  UłU×Ð UOŽË d¦√ U½Q ¨Êü« U√ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ≤¥


w?H? ¨·ö?G?« W?×?H? W?ÐU?²? ‰u?Š w½U¦«Ë ¨h KL« WÐU² ‰uŠ ‰Ë_« ªw²³KD XODŽ√Ë ¨‰UF h K WÐU² Ÿu{u UMAU½Ë ¨U¹dJ UHBŽ UM¹dł√ ‰Ë_« ”—b« UNHOMBðË rNðU½UOÐ lLł WOKLŽ cOö²« √bÐ rŁ ¨‰UF h K vKŽ ôU¦ cOö²« wðULOKFð Âb√ Ê√ ”—b« «c¼ d³Ž XËUŠ bË ¨h K …—u vKŽ ZzU²M« l{ËË q?L?Ž «u?D?š Êu?J?ð Ê√Ë ¨ U?u?K?F?L?U?Ð UOMžË U¹uOŠ ‘UIM« ÊuJ¹ Ê√Ë ¨WKNÝ ÆWUF Ë W×{«Ë h KL«

w? w?²?I?¹d?Þ s?O? ×ð w sJL¹ nO ∫wU²« Õu²HL« ‰«R « ÍcOö² XNłË Ê√ d?O?ž ¨ U?ÐU?łù« s? «b?ł d?O?¦?J?« v?K?Ž X?KBŠ w½U¦« s¹dAð w øf¹—b²« v?Ë_« W?O?C?I?« ªW?³KD« s b¹bF«  UÐUł≈ w sOðbzUÝ U²½U sO²U¼ sO²OC ¨…œU?L?« s? ¡e?ł r?N? «u?FOD² ¹ r ≠ cOö²« s WFЗ√  UÐU−²Ý« w  dNþ ∫w «uU bË ≠WOUFHÐ UNŠdAÐ r√ r wM½_ Æåd¦√ UMKLŽ dO Hð u¼ UNKF pMJL¹ w²« ¡UOý_« bŠ√ò æ

W×H ©”® VUD« Èb ÊUJ ¨ UEŠöL« s¹Ëb²Ð ’U « s¹dL²K W³ MUÐ U√ s?¹Ëb?ð c?O?ö?²?« v?K?Ž ÊU? UbMŽ ÁcN  U×H t  œbŽ√ bË ¨⁄«dH« W¾³F²  d?F?ý ¨ U?EŠöL« WÐU² w WÐd−²« iFÐ ©”® Èb Ê_Ë ¨WH¦J  UEŠö s h K t¹b ÊU bË ¨WÐuKD WHOþu  U×HB« Ác¼ l qUF²« tMJL¹ t½QÐ ÊS ©”® ‡ W³ MUÐË Æt²ŽU³Þ …œUŽSÐ tHOKJðË tK¹bFð vKŽ UMKLŽ «c ¨WIÐUÝ WMÝ ¨WŽU³D«Ë W¾−N²« vKŽ tð—bI e¹eFð w t WLO  «– X½U WŽU³D« …œUŽ≈ WOKLŽ W“ö«  U U{ù« ‰Ušœ≈Ë ¨ UŠ«d²ôUÐ Áb¹Ëeð w W¹uÐd²« tðbŽU tðbŽUÝ bË U?O? U?{≈ U?²?Ë ©”® w?D?Ž√ ¨Èd?š_« t?HzUþu W³ MUÐ ‰U׫ u¼ ULË ÆtB KL Êu½UF¹ «u½U s¹c« s¹dšü« W³KD« l Íœd qJAÐ XKLŽ w½√ UL ÆtKLŽ ‰ULù r¹bIð w WÐuFB« XK¦Lð bË ¨…œu L« œ«bŽ≈ q³ h KL« …¡«d w  UÐuF U? V? ?ŠË Æc?O?ö?²?« w?U?Ð  U?łU?O?²?Š« ‰UL¼≈ ÊËœ ©”® ‡ W³ÝUML« …bŽU L« ·uHB« w …cðUÝ_« oKI¹ U «c¼ ÊS ¨©Salend,1998, P27.® bMUÝ tł—œ√ ¨b?ł«u?²?ð X?½U? U?bMŽ W¹UGK …bOH W¹uÐd²« ©”® …bŽU X½U bI ÆWKUA« ÆX?u?« W?K?O?Þ UMF …bł«u² sJð rË ¨dš¬ n W³KÞ l qLFð X½U UN½√ dOž rNCF³ ¡öe« …bŽU o³Þ√ ·u ¨Èdš√ …d ·dE« fH½ w  bł«uð U «–≈Ë d?Ož ¨Èœ«d wH w cOö²« qLF¹ …œUF« w ÆnB« w d³√ qJAÐ iF³« nB« W dž w ÂU¼ dBMŽ  UŽuL− w Ë√ ¡UdA W³KD« qLŽ Ê√ bI²Ž√ w½√ ÆWO U Wł—bÐ VOUÝ_« Ác¼ Âb ²Ý√ rË WKUA« WO½U¦« WŽuL−LK W³ MUÐË ¨ UB KL« WÐU² rKFð WOL¼QÐ cOö²« rEF lM²« …d?A?Ž s?L{ s sOÝ—b« s¹c¼ lu VOðdð cOö²« s X³KÞ  UEŠöL« s r cOö²« iFÐ Ê_Ë ¨k׫ ¡u Ë Æ”—b« s rNðœUH²Ý« Èb V Š ”Ë—œ w½uDŽ√ cOö²« iFÐ Ê_Ë ¨”Ë—b« Ác¼ s sOMŁ« Ë√ bŠ«Ë w s¹bł«u² «u½uJ¹

Æåd¦√ öOBHð wDŽ√Ë ¨d¦√ Íd ò æ Æåd¦√ qLF«Ë dO H²« v≈ sOłU²×ð ULЗ ÆÆÆÆÆÆÆÆò æ Æåd¦√ qzU L« dO HðË ¨nu²« pOKŽ Ê√ bI²Ž√ò æ ÊU U «–≈Ë ¨w ¹—bð w WKJA „UM¼ Ê√ X—œ√ ¨ UIOKF²« Ác¼  √d UbMŽ lD²Ý√ sK ¨WKJAL« fH½ rN¹b w ¹—bð vKŽ «u{d²F¹ r s¹c« ÊËdšü« W³KD« W?U? ?«  U?łU?O²Šô« ÍË– s W³KD« f¹—bð w XKA b bOQ²UÐ w½√ —uBð Æd³√ rŽœ v≈ ÃU²×¹ Íc« ©”® VUD« q¦ s?√ r? w?½√ w?¼ c?O?ö?²?« s? W?Łö?Ł  UEŠö w  dNþ w²« WO½U¦« WOCI« ∫cOö²« ‰U bË ÆWO U Wł—bÐ `{«ËË ‰UŽ  uBÐ Àb×ð√ ÆånK « w pŽULÝ UMMJL¹ YO×Ð öOK vKŽ√  uBÐ ÂöJ« pMJL¹ ULЗò æ ÆåQDÐ√ Àbײ« pOKŽ ULЗ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆò æ Æå`{Ë√ qJAÐ  ULKJ« oD½ u¼ tKLŽ pOKŽ Ê√ bI²Ž√ Íc« ¡UOý_« bŠ√ò æ ÆUN UOŽË d¦√ w½uKFł ÍcOöð ÊQÐ  bFÝ bË ¨Íb WU¼ WOCI« Ác¼ sJð r w?ðu? `?O?{u?ð v?K?Ž b?−?Ð X?K?L?Ž ¨W?F?ł«d?« W?¹cG²« Ác¼ vKŽ XKBŠ Ê√ cMË q?J?A¹ ÊU ¨w W³ MUÐ UU¼ Ëb³¹ d_« «c¼ sJ¹ r ª ULKJK wID½ sO ×ðË Æ‰UF f¹—bð oOI×ð ÂU√ UIzUŽ W?U¼ …«œ√ cOö²«  UEŠö ÊQÐ ¨ UEŠöL« s WŽuL−L« Ác¼ bFÐ w sO³ðË Ác?¼ l?OL−ð ‰öš sË Æw ¹—bð sO ×ð w ÈuBI« UN²OL¼√ X¹√— ªsOLKFLK WŽuL−L« Ê√ bI²Ž√ ÆsO²UN« sO²OCI« sOðUNÐ UOŽË d¦√ X׳√ ¨ UEŠöL« `{«u« sË ÆsOU−L« s¹c¼ w s ×ð ÀËbŠ v≈ dOAð  UEŠöL« s WO½U¦« «œUO²Ž« d¦√ «u׳√ cOö²« iFÐ Ê√ v≈ ÈeF¹ Ê√ sJL¹ s ײ« «c¼ iFÐ Ê√ s?O?²?O?C?I?« s?O?ðU?NÐ w² dF Ê√ bI²Ž√ w½√ dOž ÆwðuË w ¹—bð »uKÝ√ vKŽ X?³?K?Þ ¨ UEŠöL« s WO½U¦« WŽuL−L« w Æ UMO ײ« iFÐ Ídł√ wM²KFł Ác¼ w øw ¹—bð sO ×ð wMMJL¹ nO ∫wU²« ‰«R K WÐU−²Ýô« ÍcOöð s ÆWHK² L«  UEŠöL« sOÐ ‚UHðô« s qOKI« „UM¼ ÊU ¨ UEŠöL« s WŽuL−L« U? —«d?J?ð p?O?K?Ž U?L?З ÆÆÆÆÆÆÆò∫‰u?√ U? r?N? W?ÐuF v≈ —Uý√ cOö²« bŠ√ XË v≈ U½UOŠ√ ÃU²Š√ wM½√ dFý√ w½_ ¨p– ‰u√ U½√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOðd tMOuIð w× «Ë ¨tMOuIð U Í—dò ∫WNO³ý WEŠö dš¬ VUÞ Õd²« bË åÆWFÐU²LK ·U Æå‘UIMK d¦√ ‰U−L« UN ¹—b²Ð XL ’Uš qJAÐ sOÝ—œ v≈  UEŠöL« s …dOš_« WŽuL−L«  bM²Ý«

UO³OU½ w WOz«dłô« Àu׳« dLðR w ÊUŽd UN W¦ŠU³«

w UœbF« ˙≠ W¹uÐdð ˇbFȃ—˙ › W u d †‡ ≠›w½U¦« ≤≥

ؘ


∫Y׳« Ÿu{u W?D?³?ðd?Ë ¨W?F?²?L? wÝË—œ XKFł U «–≈ t½QÐ dJ ¨f¹—b²« w  √bÐ UbMŽ r¼b¹—√ U ÊuLKF²¹ ·uÝ nB« w s q ÊS ¨W×{«ËË ¨sOLKF²L«  UUL²¼UÐ X? ?O? U?N?½√ d?O?ž ¨UOu¹ U¹b×ð oK ðË ¨WU¼ ·«b¼_« Ác¼ d³²FðË ¨ÁuLKF²¹ Ê√ ULÐ XO Ë Ò b ÊuQ ¨·«b¼_« Ác¼ XIIŠ U «–≈ t½QÐ ¨QDš ¨X{d² « bI ÆWO U s? W?½uJL« w²ŽuL−L W³ MUÐË WŽd Ð X—œ√ bIË ¨WLKFL wM »uKD u¼ Ác?¼ w? ªWOŽUL−«Ë W¹œdH« rNðUłUŠ w d¦√ dOJH²« s bÐ ô t½QÐ U³UÞ 28 r¼ƒ«œ√ ÊËdš¬ WŁöŁË ¨“U²L r¼ƒ«œ√ q_« vKŽ »öÞ WŁöŁ „UM¼ ÊU ¨WŽuL−L« W?³?K?D?« ¡ôR?¼ b?Š√ Æ¡«œ_« u?D?Ýu?²? r?N? Êu?U?³« ÊËdAF«Ë ÊUMŁô« U√ ¨Êb² ¨ U?³?ł«u?«Ë ¨”Ë—b?« w? …d?O?³?  ö?¹b?F?ð ¡«dł≈ v≈ WłU×Ð ÊU ’Uš qJAÐ qLFð W¹uÐdð …bŽU t¹b ÊU ©”® VUD« «c¼ ÆW¹d²H«Ë WOuO«  U½Uײô«Ë ¨t?ðU?³?ł«u? W?“ö?«  ö?¹b?F?²?« q? q?LFÐ ÂuI²Ý UN½QÐ W¹«bÐ  bI²Ž« bË ¨tF oðUŽ vKŽ UL½≈Ë ¨W¹uÐd²« …bŽU L« oðUŽ vKŽ lIð ô WOËR L« Ác¼ ÊS l³DUÐË b?I? ƉË_« w?{«d?²? « s? q?−? ?U?Ð  d?F?ýË ¨W?Žd Ð p– XLKFð bI ¨–U²Ý_« UC¹√ UL½≈Ë ¨wÝË—b wuO« jOD ²« ÊQAÐ jI oK√ Ê√ wKŽ fO t½QÐ X—œ√ ‰«R « ÕdÞ v≈ p– w½œU ÆÍcOöð qJ  UuKFL« qOuð WOHOJÐ ÂUL²¼ô« sOLKF²L« q  UłUŠ w³K² ¨WKUý wH W dž qFł wMMJL¹ nO ∫wU²« w¦×³« øWHK² L« rNð«—bIÐ qUF²« WOHO rKF²¹ ‰«“ U Δb²³ rKFL VF d√ ¨WKUý n W dž œU−¹≈ Ê≈ s? W?Ðu?F?B?Ð qLŽ√ XM wM½QÐ  błË bI ¨rOKF²« WMNL WOuO«  U¹bײ« l wMMJL¹ ô t½QÐ X—œ√ ¨wz«dłù« w¦×Ð cOHMð ‰öš sË ¨jI wÝË—œ œ«bŽ≈ qł√ `?³?√ Ê√ w? w?²ËU× s ôbÐË ÆU¼U×{Ë WKO w WOuLý WLKF v≈ ‰uײ« WLKFË ¨Ÿu{uLUÐ UOŽË d¦√ `³√ Ê√ w b¼ ÊU ¨…œËbF WKOK dNý√ w U¾Oý r?K?F?²?« —U?B?½√ s?R?¹ U?L? ¨…b?A?Ð s?ƒ√ U?½√ Æw?Žu?« «c¼ ‰öš s WOKŽU d¦√ ¨s?O?L?K?F?²?L?« q?J? …b?zU t f¹—b²« w tłu²« «c¼ vKŽ eOd²« ÊQÐ ¨qUA« WHK² L«  ö¹bF²« s »öD« bOH¹ ¨ö¦L ÆWU «  UłUO²Šô« ÍËc jI fOË Vuu Æ©Salend, 1988, p25.® U¼dOžË  U³ł«u«Ë  ULOKF²«Ë ”Ë—b« vKŽ vKŽ ÊuI «u¹ ¨X½d²½ù« vKŽ WOuLA« Y×Ð lu w q− u¼ UL ¨sJU¼Ë w? q?¦?L?²?ð  ö?¹bF²« qLŽ ‰öš s rOKF²K WIIײL« …bzUH« Ê≈ ∫rNuIÐ p– v?K?Ž j?I? «c?¼ „b?ŽU? ¹ sË ¨sOLKF²L« W U …œU ù UN«b ²Ý« lOD² ð p½√ q? Ê√ „«—œ≈ v?K?Ž U?C?¹√ U?L?½≈Ë ¨WHK² ‚dDÐ ÊuLKF²¹ ’U ý_« ÊQÐ bOQ²« Ædšü ʬ s WO U{≈ …bŽU v≈ WłU×Ð h ý ∫ U½UO³« qOK×ðË lLł w? s? q? v?≈ X?N?łu?ð r?Ł s?Ë ¨Y׳« UNO≈ bM² ¹ w²« WH KH« Ác¼ X½U s?O?ËU?I?L?« p?¾?Ë_ j?I? f?O?Ë ¨w? ?¹—b?² WFł«— W¹cGð vKŽ ‰uB×K nB« sOÐ U w ¹—bð w s ×ð ÀËbŠ v≈ WFł«d« W¹cG²« Ác¼  —Uý√ bË ÆwÐuKÝ_ ‰uŠ rNðUEŠö sŽ ÍcOöð XQÝ UbMŽ w½U¦« s¹dAð dNý s ‰Ë_« Ÿu³Ý_« Èdš√ …d rN²Q ‰Ë_« Êu½U dNý s ‰Ë_« Ÿu³Ý_« w p– ÊU rŁ ¨w ¹—bð ÆrNðUEŠö sŽ

WLd WUI

WOð«– WÐd−ð ÆÆ WOz«dłù« Àu׳«

UłUŠ WO³Kð qł√ s * sOLKF²L« q w? W?O?Ðd?²?« w? ”u?¹—u?UJ³« ZU½dÐ w WLKF q³ s d¹dI²« «c¼ œ«bŽ≈ rðò Y׳« ŸËdA cOHMð rð bË Æ2000≠1999 wÝ«—b« ÂUF« ‰öš eM¹u WFUł s?¹d?A?ðË ¨‰Ë_« s?¹d?A?ð d?N?ý√ ‰ö?š W?¹u?½U?¦« u¹dO²½Ë√ WÝ—b w «c¼ wz«dłù« X?½d?²?½ù«  U?×?H vKŽ d¹dI²« «c¼ dA½ rð bË Æ1999‰Ë_« Êu?½UË ¨ w½U¦« åW³ðUJ« W³ž— vKŽ ¡UMÐ ÆbO−« rOKF²«  UÝ—UL U¼—U³²ŽUÐ lCð w²«  UÝ—ULL« q sLC²ð WOuLA«ò qł√ s ‚dÞ d¹uDðË ¨rNÐöDÐ oOLF« dOJH²« u¼ ÊËbO−« ÊuLKFL« tÐ ÂuI¹ UL ÆåW³KD« qJ ‰uu« «u¹√ ‰ULý WFUł ¨’U « rOKF²« w „—UA –U²Ý√ ¨—uOK f¹d Æœ

∫WbIL« ‰U?šœS?Ð Êu?u?I?¹Ë ¨U?U?L?²?¼« W?¹œd?H?« r?¼cOöð UłUŠ ÊËbO−« ÊuLKFL« dOF¹ U?O?U?Ž «—U?O?F «c¼ d³²F¹Ë Æ UłUO²Šô« Ác¼ WNł«u qł√ s W“ö«  ö¹bF²« ÈbL« WNł«u ÊQÐ w²Ý—UL ‰öš s WŽd Ð XLKFð bË ¨tO≈ ‰uu« w `LÞ√ ƉU׫ l«Ë w u¼ UL dO¦JÐ qNÝ√ Ëb³¹ nB« W dž w  UłUO²Šô« s lÝ«u« «dO³ U¹b×ð t ¹—b²Ð XL n ‰Ë√ w WFÝ«u« rNðUłUO²Š« ÈbLÐ w²³KÞ w d Ë «c?¼ ÊU? ÆW?H?K?²? ?L?« rNðUłUO²Š« WO³Kð u¼Ë ô√ vKŽ_« —UOFL« v≈ ‰uu« w U?½√ X?IHð« bË ¨W¹eOK−½ù« WGK« u¼ Ÿu{uL«Ë ¨dAŽ ÍœU׫ nB« u¼ nB« s WŽuL− l qLF« qł√ s wðUÝ—UL W U tOłuð vKŽ W—UAL« WÝ—bL«Ë Ò d?A?Ž ÍœU?×?« n?B?« d?³?²Ž« bË ¨rKFL«  «—b Èbײð  UłUO²Š« ÍË– W³KD« ¨W?¹—«œ≈ d?E?½ W?N?łË s? q?UA Êu³³ ¹ nB« «c¼ W³KÞ s b¹bF« Ê_ ¨UOU¦ u?¼ U?L? W?O?uKÝ U¹UC „UMN ¨U¹bł U³¹—bð d³²F¹ nB« «c¼ rOKFð ÊS pcÐË n?B?« W? d?ž q?F?ł w? ÊU? d?³?_« Íb?×?²?« Ê√ dOž ¨·uHB« rEF w ‰U׫ ÆnB« »öD WHK² L« WOL¹œU_«  «—bI« l qUF²« vKŽ …—bI« vMFLÐ ¨WKUý ∫Ê«uMFÐ WOK_« WUIL« * Toward meeting the needs of all learners: an action research reportÆ

w½U¦« w U œbF«˙ ≠ˇbF W¹uÐdð ȃ— ˙ › ≠ ≤≤ W u d ††

ؘ


q??³? «c?¼ ÊU? b?I? ¨UN²ŽuL− qLŽ …b¼UA Ë√ ¨ UOuO« ¨ÆÆÆÆ„d²AL« —«u×«Ë WAUML« w?²?« c?O?H?M?²« WKŠd WŽuL−L« ÕU−½ Ê_ tLOOIðË qLF« WFÐU²L ‚dÞ UNFOLł ÆÆÆhB׫ qO− ð l?O?ÐU?Ý√ WŁöŁ  dL²Ý« b?ŠQ? U?N?O?K?Ž n?u?²? vKŽ e— Íc« qLF« dL²Ý« WOü« ÁcNÐ ªtO sO ײ«Ë ¨2000 ÊU? ?O?½ d?N?ý w? p??K?ðË ¨W?Žu?L?−?L?« œ«d? √ WKJA® WKJAL« b¹b×ð bF³ w?? ?½d?? E? ?²? ?M? ?ð X?? ½U?? w?? ²? ?«  UŽuL−L« »uKÝQÐ rOKF²« q?U?F?²?« W?O?H?O?Ë W?¹œdH« ‚ËdH« Q??−? K? ð  √b?Ð b?I? U?N?ðb?ŽU? ?L? «b? ?²?Ý«® U?N? ‰u?K?Š Õ«d²«Ë ©UNF ¨U?NðbŽU L WŽuL−L« w UN²KOe Èdš√ Ÿ«u½√Ë ¨ UŽuL− w rOKF²« »uKÝ« X?½U? U?L? qC √ UNM rKF²ð X½U ULÐ—Ë  ULKFL« q³ s hB׫ cOHMð rð ©rOKF²« s rOKFð WOL¼√ ΫbOł wŽ√ s√ r U½Q ¨wM tLKF²²Ý W??I? ¹d??D? « Ác??N? Ð  U?³?U?D?« W?¾?O?N?ð X?L?ð Y?O?Š  U?Зb?²?L?« ÆV½U−« «cN U¼U³²½« Î d¦√ wM²KFł WÐd−²« Ác¼ sJË ¨Ê«d_« sNLO IðË ¨qLF« WI¹dÞ ‰uŠ …dJ sNzUDŽ≈ ‰öš s ©WO½ËUF²«  UŽuL−L«® W³UÞ wN ¨’Uš qJAÐ w¼U³²½«  —UŁ√ W³UÞ sŽ Y¹b׫ b¹—√ ‚UO « «c¼ w Ë  U?¹u?²? ?L?« l?O?L?ł s?  U³UÞ fLš WŽuL− q rCð  UŽuL− w½ULŁ v≈ √dÞ b ÎU?þu×K Ϋd?OGð Ê√ ô≈ ¨WÐd−²« W¹«bÐ q³ WB×K œ«bF²Ý« UN¹b sJ¹ r j?zU?×?« vKŽ ÊËUF²« Ÿu{u ‰uŠ  «œUý—ù« iFÐ oOKFð rð UL ¨WOKOBײ« d?¦?√Ë ¨W—UALK Ϋœ«b?F²Ý«Ë ÎU?ÞU?A?½ d?¦?√ X?׳√ YOŠ ¨WÐd−²« ¡UMŁ√ UNOKŽ ÆåÆÆƨWŽuL−L pŠU−½ s œdH pŠU−½ò q¦ nB« W dž qš«œ sŽ UN²Q ¨wMK¼–√ Íc« d_« ¨d³B« ⁄—UHÐ U¼dE²Mð XðUÐ w²« WB×K UÝULŠ Î bI Æ UÐUłù« W dFL UNðöO“ …bŽU vIK²ð UN½√ wM²ÐUłQ ¨dOOG²« «c¼ V³Ý WFÐU²Ë  UŽuL−L« qš«œ  U³UD« qLŽ W³«d u¼ WKŠdL« Ác¼ w Í—Ëœ ÊU «d?√ XEŠô UL ÆUM²Ðd−ð `UB Ϋ“U?−½≈ tðd³²Ž«Ë ¨nuL« «c¼ s Ϋbł  —dÝ ¡U?M?Ł√  U³UD« sOÐ qIM²«Ë hB׫ lOLł —uC×Ð p– ÊUË ¨ ULKFL« qLŽ ‰UF dýR u¼ WB׫ qš«œ ‰UHÞ_«  U dBð Ê√ w q¦L²¹ WÐd−²« Ác¼ w dš¬ W?O?u?O« wðUEŠö qO− ²Ð XLË ¨u¹bOHUÐ hB׫ iFÐ d¹uBð Ë√ ¨qLF« X?L? U?b?M?F? °r?N?F? Âö?J?« ‰ö?š s ‚bBÐ ÊËd³F¹ ô rN½_ ªtÐ ÊËdFA¹ UL Ác?¼ X?½U? ¨ U?O?u?O?« WÐU² X½U pc ‚dD« ÈbŠ≈Ë ¨UNKOK×ðË UNO qQ²K iUM²« XEŠô Y׳« o¹d Õ«d²« vKŽ ΡUMÐ  U³UD« iFÐ l  öÐUI ¡«dłSÐ w? ÕU?ð√ U?L? „u?K? ?« w? qQ²«Ë ‰uK׫ Õ«d²« UNO rð w²« WO½U¦« WKŠdL« s? r?žd?U?ÐË ¨W?B?׫ ¡UMŁ√ WOFO³Þ qF œËœ— s tM¹b³¹ U sOÐË sNðUÐUł≈ sOÐ WFÐU² XKJý YOŠ ¨wuŠ s —Ëbð w²« —u_UÐ qQ²«Ë  «dOG²« bd WdH« WÐd−²« W¹«bÐ w w½ËUF²« qLF« sŽ s¼U{d  UuH²L«  U³UD« iFÐ —UNþ≈ U?N? ÷d?F?ð√ w²« WÐd−²« ÷uš w w …dO³ Wd  UЗb²L«  ULKFL« qLŽ dš¬ ŸuMÐ dOJH²K wMF œ UL ÎUULð fJF« u¼ s¼—uFý Ê√ …bQ² XM wM½√ ô≈ ÆrOOI²« WOHOË WFÐU²L« Ác¼ dO¹UF XF{Ë bI ¨w²B× U bŠ√ —uCŠ ¡UMŁ√  U³UDK WO HM« WU׫ Ê≈ UM¼ ‰uI« lOD²Ý√Ë Æs¼«u² VÝUMð w²«  ULNL« s W?Uð WŠ«dÐ ÊdFA¹ UbMF ªsNKOB×ð vKŽ dO³ qJAÐ dŁRð nB« W dž qš«œ n?B?« q?š«œ  U?³?U?D?« „u?K?Ý W?³?«d? v?K?Ž d?O?O?G?²?K? w?L?O?O?I?ð w?  b?L?²?Ž« u×½ sN²OF «œË ¨œ«œe¹ sNÝULŠ ÊS «dO³ «—Ëœ sNM …bŠ«Ë qJ Ê√Ë ¨ÂU− ½«Ë X?Ë w? ·ö²š« dNþ  UEŠöL« qO− ðË ¨w²³«d ‰öš sË ¨ UŽuL−L«Ë r?¼b?ŽU? ² ‰UHÞ_« qš«œ UNÝdž V−¹ ULO „UM¼ ÊS ÍdE½ w Ë ¨lHðdð rKF²« U?M?¼Ë ¨Èd?š_« q?³? w?N?²?M?ð UNCF³ ª UŽuL−L« Èb WKuL«  ULNL« “U−½≈ ‰ö?š s p–Ë ¨fHMUÐ WI¦«Ë ¨rKF²« VŠË ¨ÊËUF²U rNKOB×ð sO ×ð vKŽ —u?K?³?ð q?¼ ø«–U?L? ¨W?H?K?²?  Uł—bÐ  UŽuL−L« ÊËUF²ð q¼ ÆÆÆÆw H½ XQÝ ÆÎö¦ e¹eF²U nB« W dž qš«œ UNÐ ÂuI½  UOuKÝ u¼ œ«d _« sOÐ ÂU− ½ô« Â√ Èdš_« s qC √ WI¹dDÐ WŽuL− sOÐ ÊËUF²« ÂuNH o?¹d?D?« W?¹«b?Ð v?K?Ž w? H½ XF{Ë wM½≈ ‰uI« lOD²Ý√ WÐd−²« Ác¼ ¡UN²½« bFÐË s wMNł«u¹ U W−UF WOHO w WOMž …d³š X³ ²« bI ¨ÎUOMN w H½ d¹uD² r?Ž√ —u?ú? w?²?¹ƒ— X?½U? w?ðd?³?š  œ«“ U?L?K t½√Ë ¨nB« W dž qš«œ qUA d Ë√ Ê√ ÎôË√ wKŽ V−¹ ÎUMOF qOB×ð Èu²  U³UD« s VKÞ√ wJË ¨qLý√Ë WNł«uL …uDš ‰Ë√ Ê√Ë ¨pc W³ÝUML« WI¹dD«Ë ¨nB« qš«œ rzöL« u−« sN Ác¼ Ê≈ ¨tuKÝ w qQ²¹ dJH ÊU ½≈ q Ê√ pý ôË ÆU¼b¹b×ð w¼ U WKJA w XM bI ¨bUM« dOJH²«Ë qQ²« ‰uŠ ÎU−C½ d¦√ ÎUuNH Íb X½u WÐd−²« ÎU?«—œ≈ d?¦?√ X?×?³?Q? Êü« U?√ ¨…UO׫ w Í—u√ s dO¦ w qQð√ oÐU « v?≈ W?O?Ž«Ëô W?O?zUIKð WOKLŽ œd− s WOKLF« Ác¼ Xu×ðË ¨qQ²« «c¼ WOL¼_ v?KŽ bL²Fð ÎU?−?C?½ d?¦√ WI¹dDÐ dJ √ X׳√ UL ¨ÎU?O?ŽË d¦√Ë ”Ë—b qLŽ ÆQD «Ë WÐd−²« d³Ž j³ ²« œd− vKŽ fOË ¨wLKF« ZNML«

—ËU?Š√Ë ¨q?Q?ð√Ë ¨d?J? √ X?M? W?I?¹d?D?« Ác?NÐË ø ULNL« WFO³Þ w¼ Â√ V³ «  ULN —UO²šU qLF« ¡UCŽ√ l —UJ _« ‰œU³ð bFÐ ‰uK׫ iFÐ l{√Ë ¨w H½ ÆWI¹dD« pKð s ◊U³Šô« iFÐ sNOKŽ dNþ wð«uK«  UuH²L«  U³UDK VF√ ¡U?M?Ł√ W?Ý—b?L?« w? q?L?F« ¡UCŽ√ sOÐ  «¡UI „UM¼ ÊU —UJ _« ‰œU³ð ·bNÐË W?A?U?M?L? c?O?H?M?²?« …d² ‰öš edL« w Ë√ ¨WÝ—bL« w UM Y׳« o¹d …—U¹“ q?L?F?« c?OHMð WËU×Ë ¨ «d³ « ‰œU³ð w dŁ_« dO³ «cN ÊU ¨tLOOIðË qLF« hB׫ iFÐ —uC×Ð Ë√ „d²AL« —«u׫ o¹dÞ sŽ ¡«uÝ WMJL …—u qC QÐ œU?L?²?ŽU?Ð qLF« rOOIð rŁ sË t²AUMË Áb¼UA½ U qOK×ðË ¨u¹bOHUÐ …—uBL« Æ UO³K « ÍœUHðË  UOÐU−¹ù«

ÆÆÆh?B?×?« q?O?−? ?ð …b¼UA Ë√ ¨ UOuO« ¨ÆÆÆÆ„d²AL« —«u×«Ë WAUML« q?L?F?« d?L?²Ý« WOü« ÁcNÐ ªtO sO ײ«Ë tLOOIðË qLF« WFÐU²L ‚dÞ UNFOLł q?C? √ ÊU t½QÐ U½—uFA p–Ë ¨ UŽuL−L« »uKÝQÐ rOKF²« vKŽ e— Íc« ¨W¦ŠU³  d³²Ž« Î wM×M wz«dłù« Y׳« Ê≈ Ô YOŠ ¨…uI«Ë W—UALUÐ «—uFý w Èdš√ VOUÝ√ oO³Dð s lML¹ r p– sJË ¨Xu« ZUFð WI¹dÞ b?O? √ ¨W?O?ËR? ?L?« s? —b?I?« f?H?½ v?K?Ž ·«d?Þ√ …bŽ l ÊËUF²ð wH ª…œUL« WFO³Þ l VÝUM²¹ ULÐ hB×«Ë lO{«uL« iFÐ lOD²Ý√ ΫdOš√Ë ¨WŽuM² WOLOKFð  «—UN V ²√Ë ¨bOH²Ý√Ë U¼dOž bŽU ð WB×K …bF² L« W³UD« X½U ¨ UŽuL−L« ÍËUJŽ UL¹œ ∫WLKFL« q?U?A?L?« W?N?ł«uL …bF² wM½QÐ dFý√ wM½≈ Êü« ‰u√ Ê√ ¨UNð—bË UN¼U³²½« ‰öš s WŽuL−LK WKuL« WLNL« w WUË ≠ ËbÐ  UMÐ WÝ—b ÆU−C½Ë Î ÎWOUF d¦√ WI¹dDÐ wN²Mð ô w²« W¹uÐd²« ÕU−½≈ qł√ s qLFK XÐc−½« bI s¼c« …œ—Uý W³UD« U√ tMÝULý bz«—Ë dÐUł UMO ·«dý≈

≤± ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


UN²Ðd−ð V²Jð WLKF

‰U− w wz«dłô« Y׳«

nO Âu?N?H? `?O?{u?ð ·b?N?Ð s?O?¦?ŠU?³?« o¹d l «¡UI …bŽ ¡«dł≈ bFÐ Âu?I?ð w?²?« W¦ŠU³« WLKFL« …dJ v≈ bM² ¹ Íc« wz«dłù« Y׳« ‰uK׫ Õd²Ið rŁ ¨UNKŠ œbBÐ w¼ w²« WKJAL« b¹b×ð w UN HMÐ U?N?O? qQ²« rŁ ¨U¼cOHMðË ¨…œbF² W¹uÐdð bŽ«u v≈ bM² ð w²« w¼ WLKFL« ÊuJð «cNÐË ¨Èdš√ ‰uKŠ Õ«d²« Ë√ U¼œUL²Žô UNKOKײ UN H½ d¹uD² WdH« UN `O²¹ UL ¨qQ²«Ë dOJH²«Ë qLF« —u× ÆUOMN Î

qUFð√ l ‚ËdH«

d?O?C?×?ð √b?Ð U?¼b?F?Ð ¨s¹dNý w«uŠ W¹dOCײ« «¡UIK«  dL²Ý« bFÐ tO≈ qu²« rð Íc« œb×L« Õd²IL« sL{ hB×K jOD ²« v?≈ q?u?²?« r?ð Y?O?Š ¨WŁö¦« ·«dÞ_« sOÐ ¡«—x ‰œU³ðË ¨‘UI½ nB« qš«œ © UŽuL− w rKF²«® w½ËUF²« rKF²« WI¹dÞ ‰ULF²Ý« qŠ WI¹dÞ oO³Dð rŁ sË ¨nB« W dž qš«œ  U¾H« q —Ëœ qOFH² ÆW ½U−²  UŽuL− w rOKF²«Ë ¨·UA²ô«Ë ¨ öJAL«

œ«d?L« œ«uL« b¹b×ð rð YOŠ o¹dH« œ«d √ sOÐ ÎUO½ËUFð qLF« ÊU ÂU¹√ vKŽ UNLO Ið rð UL ¨‰Ë_« Ÿu³Ý_« w UN ¹—b² jOD ²« œ«uL« —UO²š« w w²KO“Ë U½√ dO³ qJAÐ XL¼UÝ bË ¨Ÿu³Ý_« ¨WŽuM² WOLOKFð VOUÝQÐ WO³¹d−²« …d²H« ‰öš UN ¹—bð r²OÝ w²« nB« U²LKF s×½ UM½_ ¨ÃUNMLUÐ W¹«—œ d¦√ UM UM½_ ΫdE½ p–Ë ¨Èdš_« ·«dÞ_« sOÐ ¡«—ü« ‰œU³ð s lML¹ r p– Ê√ ô≈ ¨ÊU²OK_« Æ ö¹bF²« iFÐ ¡«dł≈Ë

iFÐ oOI×ð qł√ s nB« W dž qš«œ Íd−¹ ULO qQ²«Ë dOJH²« U?LOÝ ô ¨sO ײ« qł√ s wŽ«u« qLF«Ë eOL²« WH `ML¹ ÂbI²« Y׳« oײ ¹ d√ Ï nB« W dž qš«œ wU¦ l{Ë dO uð WËU× Ê√ ÆÆÆÆdOJH²«Ë

W¹œdH«

q nB« qšbð WLKFL WOÝ—bL« wðUOŠ s wu¹ lDIL wKQð bMŽ w?¼Ë ¨U?N?U?√ U?N?³?²?Ë ¨WB×K …bF² W³UÞ ÆÆÆÆÈ—√ wM½S ¨Âu¹ U U¼bOÐ ¨ÁU³²½ô« b¹dð ô s¼c« …œ—Uý Èdš√ È—√Ë ¨”—b« ¡bÐ dE²Mð ÁU−ð« w uN UNKIŽË U¼dOJHð U√ ¨UNOMOFÐ w≈ dEMð W¦UŁË ¨UNKGA¹ U?F?«Ë Êu?J?ð Ê√ U?√ ¨W?B?×? Ë√ U?E?×K UNKL²×ð b …—uÆÆÆdš¬ ÆdOJH²« oײ ¹ Ÿu{u «cN ÆÆÆÆWBŠ q w ÎULz«œ pF «œułu

wF U¹u² L« WM¹U³²  U¾H« Ác¼ qFł w W³ž— Íb  QA½ UM¼ s W?ł—œ v?B?√ v?≈ W?¾? q? —Ëœ qOFHðË ¨ÎU?ŠË—Ë Î«b? ?ł n?B« qš«œ W?³?K?D?« s?O?Ð W?¹œdH« ‚ËdH« l qUF²K WLKFL« —«dD{« Ê≈ ÆWMJL b W³UDU ªÎUC¹√ W³UD« vKŽ ôË ¨WLKFL« vKŽ dO O« d_UÐ fO w UNH  U³UÞ sŽ WHK² UN H½ b−ð –≈ nB« qš«œ WÐdGÐ dFAð W?O?ŽU?L?²?łô«  U?O?H?K «Ë  UUL²¼ô«Ë ‰uOL«Ë wL¹œU_« Èu² L« wKOBײ« U¼«u² Ê_ ¨UNuŠ —Ëb¹ U rNHð ô wN ¨W¹œUB²ô«Ë U?√ ¨W?L?K?F?L?« s? ·u? ?U?Ð «—u?F?ý UN¹b bu¹ UL ¨U¼dOž s q√ ”QÐ ô W³ ½ ÊuJð UbMŽ UO U{≈ ΠΫbNł ‰c³ð UN½S ¨WLKFLK W³ MUÐ ôË ¨»u?K?D?L?« w?L?¹œU_« Èu² L« w s nB«  U³UÞ s UNÐ »öD« WAUM Ë√ Õdý s ªWIOœ 45 w l¹—UAL« qJÐ ÂUOI« sFD² ¹ ‚U¼—ù« WLKFLK V³ ¹ Íc« d_« ¨w½b²L« Èu² L« ÍË– »öDUÐ ÂUL²¼ô« Ë√  U?³?U?D?« ¡ôR?¼ o?Š w? …d?B?I? w?M?½√  dFý bI ªtÐ  dFý U «c¼Ë ¨oKI«Ë ·«dÞ_« lOLł sOÐ o Ë√ Ê√ lOD²Ý√ ô wM½√Ë ¨wM d³√ ÎUUL²¼« s−²×¹ wð«uK« sJË ¨w× d√ nB« qš«œ W¹œdH« ‚ËdH« WKJA Ê≈ Æ…bŠ«Ë WOÝ«—œ WBŠ w ÆWKJA `³Bð UN½S ¨UN²³ ½  œ«“ «–≈

ø

q?J?A?Ð U?N?²?A?U?MË dOC×ð …dc q WFÐU² XLð jOD ²« WKŠd ¡UMŁ√ jOD ²« WOL¼√ UMEŠô ¨hB׫ cOHMð bFÐË ¨ «¡UI …bŽ d³Ž Í—ËœË wŽULł vKŽ WLzUI« w¼ ÊuJð Ê√ qCHL« s ”—b« Õdý b¹dð w²« WLKFLU ¨ÍœdH« ¨WB׫ qš«œ qLF« dO wB A« U¼—uBð wHCð v²Š ¨ÁdOC×ðË tDOD ð ÆÎU¹œd YU¦«Ë w½U¦« sOŽu³Ýú jOD ²« ÊU wU²UÐË  UÝUJF½« UN ÊU bI ¨Y׳« w w½ËUF²« qLF« WÐd−ð sŽ Y¹b׫ b¹—√ UM¼Ë bI ¨—UJ _«Ë  «d³ « ‰œU³² WdH« UM X×Oð√ ¨qLF« bOF vKF ¨WOÐU−¹≈ ¨W?O?L?O?K?F?²?« qzUÝu«Ë —UJ _« s dO¦ w …dOD«  U³UÞ s ÎU?O?B ý  b √ iFÐ sN Xb wM½S WDO ³« WOKLF« wðd³š WFO³DÐË ¨hB׫ cOHMð ¡UMŁ√Ë ¨—U?J? _« s? d?O?¦?J?Ð Y?×?³?« o?¹d U½b√ bI pcË ¨ «œUý—ô«Ë  UNOłu²« ¨wŽUL²łô« bOFB« vKŽ U√ ¨UM¹b …d u²L« dOž WOLOKF²« qzUÝu« iFÐ UM ÂbË ¡ö?≈Ë W?O?I?³?D?«Ë W?O?d?N?UÐ —uFA« s uK ¹ Íc« T «b« ÂUF« u−K ÊU bI ÕU−½≈ w dŁ_« dO³ WOŽuÞ …—uBÐ qLF«Ë WŠ«dUÐ —uFA«Ë ¨¡«—ü«Ë  «—«dI« …«ËU L«Ë WO½ËUF²« WOŠUM« s WIÐU « »—U−²« sŽ XHK²š« w²« WÐd−²« Ác¼ Æ «d³ « ‰œU³ð w

lO{«uL WOz«dł≈ ÀU×Ð√ …bFÐ ÂUOI« v≈ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed bLŽ w X? Ô K?L?Ž YOŠ ¨ÀU×Ð_« Ác¼ w U—UAL«  ULKFL« ÈbŠ≈ XMË ¨WHK² Âu?K?F?K …dOD« WOK w  U³UD« s W Lš l w½ËUF²« ŸuM« s wz«dł≈ Y×Ð wF Èdš√ WLKFË sO¦ÓŠUÐ s ÊuJ edL« s o¹d Ë ©WOÐdð hB ð® W¹uÐd²« l?{U? ?« n?B?« ÊU? Æ©Àu?G?« W?Uu WFÐU²« ËbÐ WÝ—b® UN H½ WÝ—bL« s ”—œ√ w?²?« W?Ý—b?L?« w wz«b²Ðô« YU¦« nB« s sO²³Fý sŽ …—U³Ž Y׳K o¹d q³ s åUNF qUF²« WOHOË W¹œdH« ‚ËdH«ò Ÿu{u Õ«d²« rð ÆUNO ULЗ ¨tKŠ ‰ËUŠ√Ë ¨nB« W dž w tNł«Ë√ UL ÎUIÐUD ÊU k׫ s ×Ë ¨Y׳« Æf¹—b²« ‰U− w WO UJ« …d³ « Íb fOË ¨Wzb²³ WLKF wM½_

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ≤∞


w? W?O?Ý—b?L« W UI¦«Ë ¨WOHB« W¾O³« WOLMð w wÐU−¹≈ —Ëœ ŸËdALK ÊU UL

‰«u?Þ n?I?ð f?¹—b?²?« w? U?—U?A?L?« Èb?Š≈ Ê√ o?¹d?H« kŠô Èdš√ WUŠ w Ë

s? Y?×?³?« o?¹d sOÐ X− ½ w²« UöF« WJ³ý ‰öš s WOIO³D²« WÝ—bL«

w d{U×ð w¼Ë WB׫ XË rEF wCIðË ¨WËUD« ÂU√ œb× ÊUJ w WB׫

U?³?U?D?« l?Ë W?Ý—b?L?«  U?LKFË …—«œ≈ l W¹uÐd²« ÂuKF« WOKË ÊUDI« ed

Ëb?³¹Ë ¨åOne Man Showò —«u?×?« Ë√ ‘U?I?M?K WdH« WŠUð≈ ÊËœ U³UD«

Y¹b׫ `³√Ë ¨WÝ—bL« w …b¹bł W UIŁË UOŽUL²ł« «uł oKš Íc« d_« ¨UC¹√

Teacher Centered r??K? F? L? « v??K? Ž b??M?²? ?L?« r?O?K?F?²?U?Ð s?R?ð X?½U? U?N?½√

UNðULKFLÐ WÝ—bL« W UIŁ s «¡eł q¦L¹ sOD K w ÁUOL«Ë WOz«dłù« ÀU×Ð_« ‰uŠ

WdH« UN X×Oð√Ë ¨WLKFLK hB׫ iFÐ d¹uBð rð Ê√ bFÐË ÆEducation

Èd?š√ W?O?¦?×?Ð ‰U?L?Ž_ W?Ý—b?L?« l? o?O M²K Y¹b׫ √bÐË ¨UNð—«œ≈Ë UNðU³UÞË

—b?I?ð Ê√ X?ŽU?D?²?Ý« ¨U?N?ðUÝ—UL w qQ²«Ë ¨WFL² L hB׫ Ác¼ —uC×

‚dH ÂULC½öË qLFK …d¹bL«Ë WÝ—bL« ULKF wUÐ ”ULŠ œ«“ YOŠ ö³I² 

YOŠ f¹—b²« s ŸuM« «c¼ q¦ s U³UD« tO½UFð Íc« d−C«Ë qKL« Èb

ÆWOK³I² WO—UAð ÀU×Ð√ vKŽ UF qLFK Y׳«

¨X?u?« «c?¼ ‰«u?Þ w sFL² ¹ s wð«uK« U³UD« ÊuŽ w ÊuJ¹ tK«ò XU  «¡U?I?K?« w? Æ å° U³UDUÐ nOJ ¨w HM lL²Ý« U½√Ë ¨«dO¦ XI¼“ U½√ tK«Ë

w?²« ·«b¼ú tIOI×ðË ¨tŠU−½ v≈ dOAð ŸËdAL« ZzU²½ Ê√ b−½ ¨Wö « w W?ŠU?ð≈ l? ¨ U?Žu?L?−?Ë ‘UI½Ë …d{U× sOÐ WB׫ XË l¹“u²Ð XU WOU²« fJFðË tF«uÐ j³ðdð wMOD KH« ÃUNMLK WOz«dŁ≈ …bŠË d¹uDð rð YOŠ ¨UN jDš lÝË√ WŠU XŠUð√ UL ¨dšü«Ë sO׫ sOÐ sNÝUH½√ ◊UI²ô  U³UDK WdH« UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« jÐd¹ ÂuKF« f¹—bð w b¹bł tłuð wM³²Ð ¨tðUUL²¼«Ë tðUłUŠ ‰öš nB« qš«œ ‰u−²ð  —UË ¨WLKFL UNFË ¨sNCFÐ l  U³UD« Y¹b× ¨ÂuKF« u×½ WOÐU−¹ù«  U³UD«  UNłuð vL½ Ò UL Æw UI¦«Ë wŽUL²łô« UNF«uÐ UN½√  dFA ¨nB« s WHK² l«u w  U³UD« s W³¹d fK−ðË ¨WB׫ WOHB« W¾O³« d¹uDð w ŸËdAL« r¼UÝ UL Æ U³UD« sOÐ W¹œdH« ‚ËdH« ZUŽË v≈ p– vC √ bË ¨sNF UIOŁË ö«uð „UM¼ Ê√Ë ¨ U³UD« s W³¹d X׳√ w dO³ dŁ√ t ÊU UL ¨sO¦ŠU³«Ë  ULKFL«Ë  U³UD« Èb WOÝ—bL« W UI¦«Ë b UN½√ w o¦ð UNKFł UL WU « s¼—u√ w WLKFL« …—UA²ÝUÐ  U³UD« ÂUO W? dFLÐ Áb¹ËeðË ¨Y׳« w „—UAL« o¹dHK WOLOKF²«Ë WO¦×³«  «—bI« d¹uDð Æs¼dE½ w UNÐ UuŁuË ¨nB« w  U³UDK Wu³I X׳√ ÆŸu{uL« ‰uŠ WBB ² WOLKŽ s o¹dHK WO—UA²« WO¦×³«  «—bI« d¹uDð w ŸËdAL« r¼UÝ Èdš√ WOŠU½ s s? q? UNO V²J¹ WOz«dł≈ ÀU×Ð√ WŽuL− ŸËdAL« sŽ o¦³Mð Ê√ lu²L« s Y?OŠ ªW¹—«œ≈Ë WOL¹œU√Ë WOM …œbF² V½«uł r?²?O?Ý UL ¨Ÿu{uL« w t²Ðd−ð sO—UAL« bUM« qQ²«Ë ¨ «dcL« WÐU²  «—UN  —uÞ …—«“Ë v≈ ÂbI² WOzUNM« UN²GOBÐ …bŠu« ¡UMÐ d?? ¹u?? B? ?²? ?«  «—U?? N? ?Ë ¨ U?? Ý—U?? L? ?L? ?« w?? ÃU?N?M?L?« w? U?N?M? …œU? û? r?O?K?F²«Ë WOÐd²« w? Y?×?³?«Ë ¨u?¹b?OH« d¹uBðË ¨w «džuðuH« Æb¹b−« wMOD KH« W?O?LKŽ œ«u sŽ ©X½d²½ù«® WOLUF« WJ³A« …d?J?H« rOLF² jOD ²« w Êü« Ì—U?ł qLF«

¨U?O?M?O?D? ?K? Ë U?O?Ðd?ŽË U?O?LUŽ ÁUOLUÐ oKF²ð

WŽuL− V¹—bð w o¹dH« WÐd−ð s …œU ù«Ë

…—«œS?? ?Ð o?? ?K? ? F? ? ²? ?ð W?? ¹—«œ≈ Èd?? š√ «—U?? N? ?Ë

¨W?O?M?O?D? KH« ”—«bL« ULKFË wLKF s

UL ¨rEM qJAÐ Xu« …—«œ≈Ë ¨ UŽUL²łô« ¨w??ŽU??L? −? « q?L?F?« ÕË— o?¹d?H?« w?  —u?Þ

Âu??K?F?« W?O?K? U?³?U?Þ s? Èd?š√ W?Žu?L?−?Ë sOD K w ÁUOL« ‰uŠ WOLOKFð WKŠ—

W? dF lOL−« V ²U ¨wÐU−¹ù« q«u²«Ë

Èdš√ «bŠË d¹uDð w UF «uKLFO W¹uÐd²« ål?L²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF«ò rOKFð ‰öš s w—UAð wz«dł≈ w¦×Ð tłu²Ð

ÆWHK² L« U¼œUFÐQÐ WOMOD KH« WOzUL« …Ëd¦UÐ WBB ²Ë WIOLŽ WOLKŽ

s?O?L?KFLK WO dFL«Ë WO¦×³« «—bI« d¹uDðË ¨WOMOD KH« Z¼UML« ¡«dŁ≈ ·bNÐ w? l?ÝU?²?« n?B?«  U?³?UÞ X½U bI ¨ŸËdAL« s WFH²ML« Èdš_« W¾H« U√ ÊËc?šQ?¹ s¹c« sOOMOD KH« sO¦ŠU³«  UŽuL− oK sOOMOD KH«  ULKFL«Ë  U³UD«  UNłuð WOLMð w wÐU−¹≈ dŁ√ ŸËdALK ÊU YOŠ ¨WOIO³D²« WÝ—bL« jOD ²UÐ o¹dH« ÂuI¹ UL ÆwMOD KH« ÍuÐd²« ÂUEM« Õö≈Ë ¨d¹uDð rNIðUŽ vKŽ ¨ U?³?U?D?« U?N?²?³?²? w²«  «dcL« WFł«d ‰öš s p– dNþ UL ÂuKF« u×½ l³²L« rOOI²« ÂUE½ d¹uDð v≈ ·bNð w²« WOz«dłù« ÀU×Ð_« s WK K Ð ÂUOIK ÂU?NL« ‰öš s  U³UD« sOÐ W¹œdH« ‚ËdH« W−UF w UC¹√ ŸËdAL« r¼UÝË w?Ý«—b?« ÂUF« ‰öš p–Ë ¨WHK² L«  UŽu{uL« w WOMOD KH« ”—«bL« w Æ2001Ø2000 ÂœUI«

sNð«—b l r− M¹ ULÐ —UO²šô« sN `O²² U³UDK vDFð X½U w²« WŽuM²L« ¨UOL¹œU√  UHOFC«  U³UD« WOLMð w ’Uš qJAÐ ŸËdAL« r¼UÝ UL ¨sNuOË

W³¼Ë —œU½ ¨ ÍbU « vÝu

w U—UAL«  U¦ŠU³« s sO²MŁô  U³UD« ¡ôR¼ WFÐU² WLN XKË√ YOŠ Æ≤∞∞∞ »¬ ¨ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w YŠUÐË ¨W¹uÐd²« ÂuKF« WOK w d{U× ∫ÍbU « vÝu ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w YŠUÐË o M ∫W³¼Ë —œU½

sN²—UA œU¹œ“« s dNþ UL ¨ U³UD« ¡ôR¼ d¹uDð w sL¼UÝ wð«uK« ŸËdAL« ÆsNO≈ XKË√ w²« d¹—UI²« WÐU² w bO−« sNz«œ√ sË ¨WHK² L«  UÞUAM« w

±π ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


rð ÊUOŠ_« iFÐ w Ë ¨WU « UOUJýù« iFÐ q× w½ËUFð qLŽ  UŽuL−

r?ð b?I? ªål?L?²?−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF«ò rOKFð ‰öš s wz«dł≈ w¦×Ð tłuð

ÊUOŠ√ w Ë ¨ÁUOL« ‰uŠ U{ËUHL« sŽ ÀbײO nB« W dž v≈ dO³š ¡UŽb²Ý«

WO Ozd« WOzUL« ÷«uŠ_« v≈Ë UNF¹“uðË sOD K w ÁUOL« —œUB v≈ ‚dD²«

r?O?E?M?²?Ð ÂU?OI« rð UL ¨UNŁuKðË ÁUOL« WFO³Þ ‰uŠ u¹bO Âö √ ÷dŽ rð Èdš√

sOOKOz«dÝù« l U{ËUHL« w Íd−¹ UË ¨ÁUOL« ‰uŠ wKOz«dÝù« wÐdF« Ÿ«dB«Ë

WIDM w ÀuK²K ÷dF²ð WOFO³Þ ÁUO —œUB v≈ vË_« ªsO²OLOKFð sO²KŠ—

‚u?I?×? W?O?K?O?z«d?Ýù« U?U?N?²?½ô«Ë ¨u?K?ÝË√ b?F?Ð UË uKÝË√ w ‰U−L« «c¼ w

o «— ÁUOLK dO³š W UC²Ý« rðË ¨r× XOÐ w ”UÞ—√ WIDMË U×¹—√ w UłuF«

r?N? ÕUL « v²Š Ë√ ÁUOL« w rNuIŠ s rN½UdŠË ¨rN¼UO w sOOMOD KH«

dNþ√ UNð—U¹“ XLð w²« l«uL« iFÐ w ÁUOL« s UMOŽ qOKײРÂUË ¨WKŠd«

ÁUOL« Y¹uKð w ÊuOKOz«dÝù« tÐ ÂuI¹ Íc« —Ëb«Ë ¨Ê˃UA¹ UL UNO ·dB²UÐ

ÆWOLUF« dO¹UFL« l W½—UI WOMOD KH« ÁUOLK dO³J« ÀuK²« r−Š UNöš s

UŽUMB«  UHK V ‰öš s WUšË …ež ŸUDË WOÐdG« WHC« w WOMOD KH«

v?K?Ž ·d?F?²?K? W?O?M?O?D? ?KH« ÁUOL« WDKÝ «d³² …—U¹e XLE½ WO½U¦« WKŠd«

…—ËU?−?L?« W?O?Ðd?G« WHC« W¹œË√ w WOKOz«dÝù« UMÞu² L« q³ s W¹ËULOJ«

U×¹—√ w ÁUOLK lMB …—U¹eÐ XU UL ¨ ÁUOLK Èd−ð w²« WOÝUÝ_« qOUײ«

U¼d¹uBð rð ¨u¹bO Âö √ ÷dŽ rð YOŠ ¨fKÐU½ w U½U Íœ«Ë w ‰U׫ u¼ UL

W?œU?F?« ÁU?OL« W−UF WD× —«“Ë ¨ÁUOLUÐ WD³ðd UOłuuMJð vKŽ ·dF²K

`?U w³M« w²IDM w WHK² ÁUO —œUB Y¹uKð w wKOz«dÝù« —Ëb« dNEð

ÁU?O?L?« W?−?U?F?L? Âb? ?² ð w²« ‚dD« ÀbŠ« vKŽ ·dF²K X¹“dOÐ WFUł w

ÆWOKOIK w ÊËeŽ WIDMË fKÐU½ w U½U Íœ«ËË tK« «— w

ÆsOD K w WœUF« h A«Ë W¹dI« q¼√ ‰uŠ WDO ³« WBI« sOÐ jЗ UOKLŽ À«bŠ≈ sJ√ UM¼ s V¹—bð rð bI ¨·«b¼_« oOI×ð Èb s oIײ«Ë ¨ U³UD« rKFð rOOIð qł« sË

q?¼Q? ª‰U?−?L?« «c?¼ w? w?K?O?z«d?Ýù« w?MOD KH« Ÿ«dB« q¦L² ¨rNOKŽ qOšb«

Ë√ WBŠ qJ «dc WÐU² sNM VKÞË ¨WOuO«  «dcL« WÐU² vKŽ  U³UD«

ÁU?O hI½ qUA s Êu½UF¹ ôË ¡UM¼Ë …œUF Ð ÊuAOF¹ ©ÊuOMOD KH«® W¹dI«

s¼dE½ WNłËË Àb×¹ UL UIOœ UHË sLC²¹ YO×Ð ◊UA½ Ë√ WKŠ—

t «eM²Ý«Ë rN²¹d ©sOOKOz«dÝù«® qOšb« Ÿ—«eL« ‰ušœ ôu ÀuKð Ë√

s?? s?N?ðœU?H?²?Ý« Èb?Ë ¨Àb?×?¹ U? ÁU?−?ð« s?N?ðôU?F?H?½«Ë

q?O?šb« «c¼ tłË w W¹dI« q¼√ ·uË ÆUN¦¹uKðË rN¼UOL

‰u?Š d¹dIð WÐU² W³UÞ q s VKÞ UL ¨Ÿu{uL«

ÁUOL« w rNuI×Ð W³UDLK sOOMOD KHK …uŽœ WÐU¦LÐ

oKF²L« V½U−K W³ MUÐ bOł Èu²× r¹bIð rð bI ¨Èu²×LUÐ

w²« d¹—UI²«Ë «dcL« lLł rð bË ¨Ÿu{uL« b?U?M?« r?N?H?« s? U?I?O?L?Ž Èu?²? ? X? ?J?Ž W?H?K?²? ?L?« œU?F?Ðú? bOł „«—œ≈Ë ¨Ÿu{uLK

u¼Ë ¨‰U−L« «c¼ w rN WœUŽ ‰uKŠ w Y׳«Ë SÆTÆS t?łu?ð U?NOKŽ ÂuI¹ w²« ·«b¼_« bŠ√ ULO W—UAL« w —Ëœ sOLKF²LK ÊuJ¹ ÊQÐ

—œUB ¨sOD K w WOzUL« …Ëd¦« ‰uŠ oOLŽË —u BK WOłuuO−« WFO³D« ¨UNF¹“uð ¨ÁUOL«

Íc« SÆTÆS tłuð l r− M¹ ULÐ Ÿu{uLK

W??³?U?D?L?«Ë r?N?F?L?²?−?Ë r?N?F?«Ë w? —Ëb?¹

ÆUI³ t UDD ÊU w²« WÝuLKL« WOz«dłù« WO¦×³« V½«u−« U√

Æ rNuI×Ð

¨sOD K w WOzUL« ÷«uŠ_« ¨WHK² L« UNŽ«u½√Ë ÁUOL« UŁuK ¨WFO³D« w ¡UL« …—Ëœ ¨ÁUOL« WOL¼√

X? ?J?F?½«Ë ¨ŸËd?A?L« ‰öš s U¼d¹uDð rð

WIKF²L« WOöš_« U¹UCI« iFÐ dOŁ√ UL p?– ·d?B?ð ÊU? Èb Í√ vS ªŸu{uLUÐ

ÆÁUOLUÐ WD³ðdL« UOłuuMJ²«Ë ¨UN²−UFË d¹uDð w Y׳« r¼UÝ bI ¨Y׳« o¹d vKŽ q?Q?²?« U?O?K?LŽ d³Ž …œbF² V½«uł s o¹dH« ¨ŸËd?A?L?« ‰ö?š r?N?ðU?Ý—U?L? w o¹dHK …dL² L«

w —«dL²Ýô« vKŽ Á—«d≈ w wöš√ Ÿ—«eL« vKŽ …dO³J« —«d{_UÐ tLKŽ rž— t²ŽUMË t²Ž«—“ øÁU−ðô« «cNÐ W¹dI« q¼√ —Ëœ u¼ UË øW¹dI« q¼√

¨r?N?ðU?Ý—U?L? w? q?K? ?« i?F?Ð ·U?A?²?« s «uMJLðË Èu?²?× r¹bIð rð bI ¨Èu²×LUÐ oKF²L« V½U−K W³ MUÐ W¹«bÐ wH ªU¼d¹uDðË UNOD ð vKŽ iF³« rNCFÐ l «u½ËUFðË ¨UNF¹“uð ¨ÁUOL« —œUB ¨sOD K w WOzUL« …Ëd¦« ‰uŠ oOLŽË bOł WŠUð≈ ÊËœ …œUL« ÷dŽ w WF¹dÝ X½U s¼«bŠ≈ Ê√ o¹dH« kŠô …bŠu« oO³Dð ¨sOD K w WOzUL« ÷«uŠ_« ¨WHK² L« UNŽ«u½√Ë —u BK WOłuuO−« WFO³D« —UE²½« XË `O²ð sJð r ‰Q ð X½U UbMF ¨—«u×«Ë ‘UIMK U³UDK WdH« UOłuuMJ²«Ë ¨UN²−UFË ÁUOL«  UŁuK ¨WFO³D« w ¡UL« …—Ëœ ¨ÁUOL« WOL¼√ d?¹u?B?²?Ð W?O?U?J?ýù« Ác¼ W−UF XLð bË Æ‰«R « w dOJH²K  U³UDK ·U ÆÁUOLUÐ WD³ðdL« UN{dŽ WI¹dÞË ¨UN²Ý—UL w qQ²K UN WdH« WŠUð≈Ë ¨WKOeK hB׫ iFÐ ¨ UOUJýù« Ác¼ „—«bð bFÐ hB׫ iFÐ d¹uBð bOŽ√ rŁ ¨qK « ·UA²« ·bNÐ

œ«d? √ q? ÊËU?F?ð b?I? ¨Ÿu?{u?L?« f?¹—b?ð w XF³ð« w²« f¹—b²« WI¹dÞ U√

¨ U—UAL«  U³UD« œbŽ œU¹œ“«Ë ¨UNz«œ√ w wÐU−¹≈ `{«Ë dOOGð „UM¼ ÊUJ

U?O?−?O?ð«d²Ý«Ë  UNłu²Ð t ¹—bð vKŽ  ULKFË  UЗb²Ë sO¦ŠUÐ s o¹dH«

Æ U³UD«Ë WLKFL« sOÐ —«u׫ Èu² ŸUHð—«Ë

r²¹ ÊUJ ªŸu{uL« s W{ËdFL« …œUL«Ë ‚UO « tOC²I¹ ÊU UL³ Š WŽuM² v?≈ n?B?« r? ?I?M¹ Èdš√ ÊUOŠ√ w Ë ¨U½UOŠ√ ‘UIM« Ë√ …d{U×L« v≈ ¡u−K«

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ±∏


d?O?³ Y¹uKð —bB qJAð WžUÐbK W¹ËULO œ«u Âb ² ¹ UL ¨ÁUOL« s WKzU¼

ÃU?N?M? s?L?{ s?O?D? K w WOzUL« …Ëd¦« ‰uŠ WOz«dŁ≈ …bŠË d¹uD² ÂUŽ —UÞS

s? …d?O?³? U?O?L? pKN² ð ËœUu √Ë  UOCLŠ Ÿ—«e ¡UA½SÐ ÂuI¹ UL ¨¡ULK

j?O?D? ²« rð bË ¨wÝUÝ_« lÝU²« nBK wMOD KH« ÷—_« ÂuKŽË ¡UOLOJ«

UM¼Ë ªW¹dIK WHK² UOUJý≈ oK ¹ UÒL ¨—UIÐ_«Ë sł«ËbK Èdš√ Ÿ—«eË ¨¡UL«

Collaborative Action® w—UAð wz«dł≈ w¦×Ð tłu²Ð ÁcOHMðË ŸËdAL« «cN

UłUO²Š« b ·U dOž `³B¹Ë ¨U¾OA U¾Oý hUM²UÐ l³M« s ¡UL« o bð √b³¹

q?³? U? U?L?K?F? s? W?F?З√Ë ÊU?D?I?« e?d? s sO¦ŠUÐ q³ s ©Research

q?³? s? W?¹d?I« s Èdš_« WN−« w WO u−« ÁUOLK dO³J« aC« V³ Ð W¹dI«

ÀuG« WUË ”—«b s sO²LKFË tK« «— w W¹uÐd²« ÂuKF« WOK s Wb «

q?¼√ v?K?Ž W?H?K?²? ? WO{d ÷«dŽ√ dNEð pc ¨W¹dI« vKŽ ©qOšb«® Ÿ—«eL«

‰u?Š W?¹bONLð «¡UI WŁöŁ w UF «uFL²ł« ¨”bI« ”—«b s Èdš√ WLKFË

Blue Babies s?«œ ‚—“√ Êu? «– …d?A?³?Ð ‰U?H?Þ_« i?F?Ð b?u¹ YOŠ W¹dI«

Æw?¦?×?³?« t?łu?²?« «c?¼ U?N?O?KŽ ÂuI¹ w²« WOÝUÝ_« ΔœU³L«Ë WOz«dłù« ÀU×Ð_«

…b?L?Ý_« s? «d?²?M?U?Ð W?¹dI« l³½ ÀuKð p– »U³Ý√ bŠ√ ÊuJ¹ Ê√ lu²¹Ë

Brain Storming Sessions ÍdJ nBŽË ‘UI½ w² Kł bIŽ rð U¼bFÐ

w?z«d?ł≈ Y?×?³?Ð ¡b?³?K? W?³?ÝU?M?L?« W?O?ü« ‰u?Š ŸËd?A?L?« rUD

U??O? C?L?×?« Ÿ—«e? b?O?L? ?ð w? Âb? ?²? ?ð w?²?« W?¹ËU?L?O?J?« W¹dI« q¼√ sOÐ …dO¦ ‰UNÝ≈  ôUŠ dNEð UL ¨ËœUu ô«Ë

tłuð wM³ð rð ŸËdAL« «c¼ w

‰ö??š s?? ÆŸËd??A? L? « «c??¼ q??¦? L? r?zö?L?« Ÿu?{u?L?«Ë W??¹u??Ðd??²?« V?½«u?−?« ‰u?Š —«œ w?²?«  U?A?U?M?L?«

—UIÐ_« ÀË— s W¹dI« l³M włuuO³« Y¹uK²« V³ Ð s?O?Ð …b?¹b?Ž ÷«d?√ —U?A?²½« V³Ý Íc« sł«Ëb«Ë ÆU³O_« UNM wU¼_«

lL²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« rOKFðò ‰uŠ WOz«dŁ≈ …bŠË d¹uD² ÂUŽ —UÞS å©SÆTÆS®

d¹uD² UNÐ WL¼U L« o¹dHK sJL¹ w²« WHK² L«

¡UOLOJ« ÃUNM sL{ sOD K w WOzUL« …Ëd¦«

wMOD KH« ÃUNML« d¹uD² tłu²« u×½ WłU׫

ÆwÝUÝ_« lÝU²« nBK wMOD KH« ÷—_« ÂuKŽË

l??«u??U??Ð t??D? Ðd??Ð t??z«d??Ł≈Ë t?? ? ¹—b??ð o??z«d??ÞË

l?O?L?−?K? d?N?þ ¨w?M?O?D? KH« ÍuÐd²« ÂUEM«

d?−?C?« s? W?U?Š o?K? ?¹ b?¹b?−?« l?{u?« «c?¼ «u?_« √b?³?ðË ¨W¹dI« q¼√ q³ s VCG«Ë o?¹d?H?« o?H?ð« U?M?¼ s?Ë Æt?ðU?łUŠË wMOD KH« wU¼_« ÂUO …—Ëd{ ÁU−ðUÐ ŸUHð—ôUÐ W¹dI« w WO ¹—bð …bŠË d¹uD² iF³« rNCFÐ l ÊËUF²« r?N?²?¹d? v?K?Ž q?O?šb?« h? ?A?« «c?¼ …U?{U?I?L?Ð ÃUNM v≈ ·UC² sOD K w WOzUL« …Ëd¦« ‰uŠ t²Ž«—“ s rNðU½UFL bŠ l{ËË rNuI×Ð W³UDLK sL{ wÝUÝ_« lÝU²« nBK ÷—_« ÂuKŽË ¡UOLOJ« tOKŽ WOC l dÐ ÊuuIO ¨rN¼UOL t «eM²Ý«Ë t²ŽUMË ¨ÃU?N?M?L?« «c?¼ w? ×b?L?« WOFO³D«  «Ëd¦« Ÿu{u  «¡«dłù« s WK K Ð ÂUOIUÐ ÁdQð U¼—ËbÐ w²« WLJ×LK ©w½œ—_«® wU׫ ÃUNML« w Ÿu{uL« «c¼ uK ¹ YOŠ t²Ž«—“ dOOGð tM VKDO ªW¹dI« q¼√ …U½UF s b×K

ÂUEMÐ qLFðË ¨¡UL« s …dO³ UOL pKN² ð ô

UOłuuMJ²«Ë ÂuKF«ò rOKFð tłuð ÂuI¹ Science,≠ ©SÆTÆS® lL²−L«Ë vKŽ ©Technology and Society

W−UFL WD× ¡UMÐ tM VKD¹ UL ¨jOIM²UÐ Íd«

«b ²Ý«Ë ¨WOŽUL²ł« UUOÝ w ÂuKF« f¹—bð

s? W?K?zU?¼ U?O?L? „ö?N²Ý« vKŽ WLzU WŽ«—“ s W?Ž«—“ v≈ ËœUu _«Ë  UOCL׫ WŽ«—e ÁUOL«

¨sOD K w WOzUL« …Ëd¦UÐ oKF²ð UuKF W¹√ s W?O?M?ž …œU dO u²Ð ÂuI² WÝ«—b« Ác¼ wðQð «cNË w? W?O?zU?L?« …Ëd?¦?« ‰u?Š s?O?O?M?O?D? ?K?H« W³KDK ‰öš s UN²AUMË UN{dFÐ ÂuIð UL ¨sOD K ål?L?²?−?L?«Ë U?OłuuMJ²«Ë ÂuKF«ò rOKFð tłuð

q³ WŽ—eL«Ë lMBL« s Wł—U « WœUF« ÁUOL«

ÆlL²−L«Ë ÂuKF« sOÐ jЗ …«œQ UOłuuMJ²«

W?O?łu?u?M?J?²?«Ë W?O?ŽU?L?²?łô« œU?F?Ðú? ÷d?F?²?²?

ÁU?O?L?K? U?N?¦?¹u?K?ð s b×K W¹dI« W¹œË√ w UNŠdÞ …Ëd?¦UÐ WD³ðdL« WOÝUO «Ë WOIK «Ë W¹œUB²ô«Ë U?L? ¨W?¹d?I?« l?³?½ Y?¹uK²Ð U¼—ËbÐ ÂuIð w²« WO u−« q?þ w UNÐ WD³ðdL« qUAL«Ë ¨sOD K w WOzUL« q?O?K?×?²?Ð Âu?I?¹ w?łu?u?O?Ð r?{U?¼ ¡U?M?³Ð ÂUOI« tM VKD¹ t?O?K?Ž Vðd²¹ UË ¨ÁUOL« vKŽ wKOz«dÝù« wÐdF« Ÿ«dB« v≈ UNu×¹Ë ¨—UIÐ_«Ë sł«Ëb« ÀË— s W¹uCF« UHK L« WOÐdG« WHC« w UN¦¹uKðË ÁUOL« hIMÐ oKF²ð  UOUJý≈ s «c?¼ ¡U?M?Ð ¡w?−?O? ¨W?¹ËU?LOJ« …bLÝ_« ‰bÐ ÷—_« bOL ² Âb ² ð WOË√ œ«u Æ…ež ŸUDË dL ð ÊËbÐ ÷—_« w ÕdD¹ ÊU Íc« ÀËd« dÞU s W¹dI« hK O r{UN« «—b?B? q?JA¹ ÊU UL ¨W¹dI« w WN¹dJ« `z«Ëd«Ë  «dA×K «—bB qJAO

UNÐ Δb²Ð« WB Z ½ rð bI ¨WHK² L« œUFÐ_« ÁcNÐ Ÿu{uL« ÕdÞ s sJL²KË

ö¹bÐ WŽ—eLK wFO³Þ œUL «bOł «—bB `³BO ¨ «d²MUÐ W¹dI« ÁUO Y¹uK²

Âö?ÝË s?Q?Ð U?N?K?¼√ g?O?F?¹ W?¹d? ‰uŠ WBI« —Ëbð Æ÷dG« «cN …bŠu« f¹—bð

ÊU?¦?O?L« “UG UO½U− «—bB WŽ—eLK r{UN« d u¹ UL ¨W¹ËULOJ« …bLÝ_« sŽ

s? V?¹d? l?³?½ s? Êu?ÐdA¹Ë wý«uL« WOÐdðË WŽ«—e« w ÊuKLF¹ YOŠ —«dI²Ý«Ë

ÆUN²¾ bðË WŽ—eL« …¡U{≈ w tM œUH² ¹ WUDK —bBL Âb ² ¹ Íc«

¨WŽ«—e« w qLF¹Ë ¨W¹dI« w sJ ¹ V¹dž wMž h ý …d² bFÐ wðQ¹ ÆW¹dI« «c¼ —dIO ¨d¹ež ¡U l³½ o b²¹ UÝUÝ_« dHŠ ¡UMŁ√ ¨UNO dšU XOÐ ¡UM³Ð dJH¹

¨W?H?K?²? ? q?Š«d? w? U?N?O≈ ŸułdUÐË ¨‚öD½« WDIM WBI« Ác¼ v≈ œUM²ÝôUÐ U?O?L ·eM² ¹ WžUÐb«Ë œuK−K lMB ¡UM³Ð ÂuIO tKLŽ —U dOOGð h A« d?³?Ž W?H?K?²? ?L?« ÁœU?FÐQÐ sOD K w WOzUL« …Ëd¦« Ÿu{u ÷dŽ o¹dHK sJ√ ±∑ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


lL²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« tłuð WOz«dłù« Àu׳« edL« w

∫wMOD KH« ÂuKF« ÃUNM s ¡e− sOD K w WOzUL« …Ëd¦«

Y?×?³?« «c?¼ Âu?I?¹ ÆÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w WOz«dłù« ÀU×Ð_« …bŠË UNÐ ÂuIð w²« WOz«dłù« ÀU×Ð_« bŠ√ nB² WUIL« Ác¼ wðQð W?O?L?K?F?« W?H?K?² L« U¼œUFÐQÐ sOD K w WOzUL« …Ëd¦« ‰uŠ wÝUÝ_« lÝU²« nBK wMOD KH« ¡UOLOJ« ÃUNML WOz«dŁ≈ …bŠË d¹uDð vKŽ wz«dłù« ÆÂuKF« rOKFð w ålL²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF«ò tłuð ‰öš s ”—bðË vM³² ¨WOLOI«Ë W¹œUB²ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WOÝUO «Ë …dJH nË r¹bI²Ð ÂuI½ rŁ ¨ÂuKF« rOKFð w lL²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« tłu²Ë ¨WOz«dłù« ÀU×Ðú dB² nË r¹bI²Ð ÂuI½ WUIL« Ác¼ w WUË ”—«b s ULKFË ¨tK« «— w W¹uÐd²« ÂuKF« WOK s  U³UÞË ¨ÊUDI« ed s sO¦ŠUÐ sOÐ w—UAð wz«dł≈ qJAÐ …bŠu« d¹uDð ŸËdA ¨U?N?I?O?³DðË UNzUMÐË …bŠu« d¹uDð UNO rð w²« qŠ«dL«Ë ¨…bŠu« d¹uDð w l³ð« Íc« »uKÝú nuÐ ÂuI½ UL Æ”bIK WFÐU²« ”—«bL«Ë ¨ÀuG« W?O?H?B?« W?¾?O?³?«Ë  U?³UD«Ë  ULKFL«Ë sO¦ŠU³U tM sOFH²ML«Ë Y׳« w sO—UAL« vKŽ ŸËdAL« ‰öš  √dÞ w²« dOOG²«Ë d¹uD²« V½«ułË ÆqLF« w —«dL²Ýô«Ë …dJH« rOLF² U¼d¹uDð vKŽ UOUŠ nJF½ w²« WOK³I² L« jD «Ë ŸËdAL« ZzU²½ ÷dFÐ ÂuIMÝ «dOš√Ë ÆÃUNML«Ë

w²« WOz«dłù« ÀU×Ð_« bŠ_ nË r¹bI²Ð ÂuI½ ¨WUIL« Ác¼ s wU²« ¡e−« w

sOLKF s W¹uÐd²« WOKLF« ·«dÞ√ UNÐ ÂuI¹ w²« ÀU×Ð_« w¼ WOz«dłù« ÀU×Ð_«

UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« tłuðò Ê«uMFÐ edL« w WOz«dłù« ÀU×Ð_« …bŠË w UNÐ UML

WOKLF« w rNNł«uð qUA q× Ë√ rNz«œ√ d¹uDð ·bNÐ sO dA Ë√ sO¹—«œ≈ Ë√

åsOD K w WOzUL« …Ëd¦« ∫ wMOD KH« ÂuKF« ÃUNM s ¡e− lL²−L«Ë

Âu?I?¹ w?²« WOLOKF²« UÝ—ULL« w qQ²« vKŽ ÀU×Ð_« Ác¼ ÂuIð ÆWOLOKF²«

Science,≠ ©SÆTÆS® l?L?²?−?L?«Ë U?O?łu?u?M?J²«Ë ÂuKF«ò rOKFð tłuð ÂuI¹

¨W¹uÐd²« WOKLFK qC √ rN oOIײ ”—«bL«Ë ·uHB« w Í—«œù« Ë√ rKFL« UNÐ

¨W?O?ŽU?L?²ł« UUOÝ w ÂuKF« f¹—bð vKŽ ©Technology and Society

ô ÀU×Ð_« ÁcN ¨Â“ö« d¹uD²« oOIײ »uKDL« dOOG²« À«bŠ≈ vKŽ …—bIKË d?O?O?G?ð À«b?Š≈ Y?ŠU?³?« r?KFL« lOD² ¹ w²« UÝ—ULL«Ë ŸU{Ëú ô≈ ÷dF²ð

…œU?Ž≈ s? b?Ð ô UM¼Ë ÆlL²−L«Ë ÂuKF« sOÐ jЗ …«œQ UOłuuMJ²« «b ²Ý«Ë q?šb?²?« r?K?FL« lOD² ¹ ô w²« V½«u−K ÷dF²ð ôË ¨»uždL« ÁU−ðôUÐ UNO w rKF²L« UNAOF¹ WOŽUL²ł« UUOÝ w ÷dFðË ÂbI² WOLKF« Z¼UML« rOEMð ÆU¼dOOGð Ë√ UNO ÃUNML« ÂuI¹ YOŠ ¨lL²−L« Ë√ WÝ—bL« ¨XO³« w WOŽUL²łô«Ë WOuO« tðUOŠ WOðUOŠ ·ËdþË ŸU{Ë_ WOKLF« …UO׫ s WOIOIŠ ÂUN vKŽ tłu²« «c¼ V Š

¨U?O?M?N? r?K?F?L?« d?¹uDð w r¼U ð UN½u …dO³ W¹uÐdð WOL¼√ WOz«dłù« ÀU×Ðú

w? w?¼Ë ¨U?N?Ð d?ŁQ?²¹Ë dŁR¹Ë rKF²L« UNAOF¹ WO UIŁ Ë√ WOłuuMJð ¨WOŽUL²ł«

s? b?¹e?ð U?L? ¨h?B? ?²?« rOKFð oz«dÞË WOHOJÐË hB ²UÐ t² dF qUJ²²

W?O?M?¼– ‚u? U?O?−?O?ð«d?²?Ý« V?K?D?²?ð  U?U?OÝË WOMÐ√ vKŽ ÂuIð ÊUOŠ_« rEF

q?«u²« sO ×ð w r¼U ð UL ¨bUM« ÁdOJHðË tð«cÐ tOŽËË WOKOKײ« tð«—b

wuK «Ë wM¼c« ¡UM³« lÝuð v≈ ÍœRð «d³šË metacognitive strategies

Æwł—U « lL²−L«Ë WOÝ—bL« …—«œù«Ë sO¹uÐd²« sO¦ŠU³«Ë »öD«Ë sOLKFL« sOÐ

l?L?²?−? w? WMÞ«uL« WÝ—UL vKŽ «—œU ÊuJ¹ w Áœ«bŽù ¨tKUJðË rKF²LK

U¹uË_« ÈbŠS WOz«dłù« Àu׳« ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed l{Ë «cN

√b?³?¹ w?łu?u?M?J?²?« b?F?³?« Ê√ U?L? ÆUOłuuMJ²«Ë ÂuKF« ‰U− w Ub dO ¹

¨s?O?O?M?O?D? ?K?H?« WÝ—bL«Ë rKFL« d¹uD² UNöš s edL« vF ¹ w²« WUN«

d?¹u?D?ð v?≈ ÍœR?¹ Y?O?×?Ð U?N?A?O?F?¹ w?²?« W?¾?O?³?« l? ÊU? ½ù« nOJð qUALÐ

WOz«dłù« ÀU×Ð_UÐ WBB ² …bŠË d¹uD²Ð edL« ÂU bI ¨÷dG« «c¼ oOIײË

b?O?F?B« vKŽ UNIO³DðË ¨WMJLL« ‰uK׫ r¹bIðË ¨qUAL« qŠ UO−Oð«d²Ý«

U?B?B? ?ð s? s?O?¦?ŠU³« s WŽuL− s nQ²ð Action Research Unit

ÆwuI«Ë wŽUL²łô«Ë wB A«

w?L?K?F? l? W?H?K?²? ? WO—UAð WOz«dł≈ ÀU×Ð√ cOHMðË jOD ²Ð ÊuuI¹ WHK² 

å©SÆTÆS® lL²−L«Ë UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« rOKFðò tłuð wM³ð rð ŸËdAL« «c¼ w

¡UIð—ô«Ë ¨sOLKFL« ¡ôR¼ d¹uDð ·bNÐ Wb « ¡UMŁ√Ë Wb « q³ U ULKFË ÆwMOD KH« ÍuÐd²« ÂUEMUÐ

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ±∂


qLŽW—Ë

W¹u½U¦« WOK « l?ł«d?L?« v?KŽ pŽöÞ≈Ë ¨pDO×Ë p²OÐ w …œułuL« WOzUÐdNJ« …eNł_« bIHðË ¨WO½«bOL« «—U¹eUÐ pUO ‰öš s UNOKŽ XKBŠ w²«  UuKFL« v≈ ŸułdUÐ ∫WOU²« WK¾Ý_« vKŽ w³Oł√ØVł√ ¨‚ËbMB« w …œułuL«  «Ëœ_«Ë ¨pDO× s UNFL−Ð XL w²«  «Ëœ_« «b ²ÝUÐË ¨WHK² L« ∫  UEŠö ÆWK¾Ý_« WÐUłù WI «dL« ‚«—Ë_« «b ²Ý« pMJL¹ ≠1 Ɖ«R « WÐUł≈ w „bŽU ¹ Ê√ sJL¹ U×OLKð sLC²ð ‰«R « s —U O« WNł v≈ …œułuL«  UuÝd« ≠2

p?M?J?L?¹ n?O?Ë øt?OKŽ XKBŠ Íc« bN−« ‚d —«bI U Æ10 øtðœU¹“

øWOzUOLOËdNJ« WOK « w¼ U Æ1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ØU?N?²?b? ?²?Ý« w?²?« œ«u?L?« s? h?K? ?²?« p?M?J?L¹ nO Æ11 øWOzUOLOËdNJ« WOK « w UNO²b ²Ý«

VOd² UNMOłU²×ðØUNłU²×ð w²« «Ëœ_«Ë œ«uL« w¼ U Æ2 øWOzUOLOËdN WOKš ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w? W?b ² L« œ«uL« s hK ²« ¡uÝ V³ ¹ Ê√ sJL¹ Æ12 Æ—«d{_« Ác¼ ÍØ`{Ë ¨WO¾OÐ «—«d{√ WOzUOLOËdNJ« WOK «

UNOLÝ—√ØUNLÝ—√ rŁ ¨WOzUOLOËdN WOKš UOKLŽ ÍØV— Æ3 ÆU½uK UO×O{uð ULÝ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡u?Ý V?³? ?Ð «—d?C?ð d?¦?_« w?¼ ÊU? ?½ù« r? ?ł …eNł√ Í√ Æ13 øWOzUOLOËdNJ« WOK « w Wb ² L« œ«uL« s hK ²« ø—dC« «c¼ Àb×¹ Ê√ sJL¹ nOË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¦_« ÊU ½ù« r ł “UN− U½uK UO×O{uð ULÝ— ÍØrÝ—√ Æ14 WOK « w Wb ² L« œ«uL« s hK ²« ¡uÝ V³ Ð «—dCð ÆrÝd« vKŽ Á¡«eł√ …ØUMO³¨WOzUOLOËdNJ«

q³ WOzUOLOËdNJ« WOK « w Àb×ð öŽUHð „UM¼ q¼ Æ4 øp– vKŽ XOb²Ý« nO ø„öÝ_UÐ »UD_« qË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOzUOLOËdNJ« WOK « w Àb×ð w²«  öŽUH²« ÍØV²√ Æ5 ø öŽUH²« s ŸuM« «c¼ wL ½ «–U ÆUN³Od²Ð XL w²« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U? øs?¹Ød?F?A?ð «–ULÐ ¨¡UŽuK wł—U « `D « ÍØfL« Æ6 øp– w V³ «

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê√ sJL¹ ÊU ½ù« r ł …eNł√ s dš¬ «“UNł Í—U²š«Ød²š« Æ15 w? W?b? ?²? ?L?« œ«u?L« s hK ²« ¡uÝ V³ Ð —dC²¹ øp– r²¹ nO ÍØsOÐ rŁ ¨WOzUOLOËdNJ« WOK «

d?²Ou½UHKł ÍØÂb ²Ý«Ë ¨„öÝQÐ WOK « »UD√ ÍØq Æ7 ÆpðUEŠö ÍØq−Ý rŁ ¨¡UÐdNJ« —Ëd vKŽ ‰ôb²Ýö ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á¡«e?ł√ W?MO³ “UN−« «cN U½uK UO×O{uð ULÝ— ÍØrÝ—√ Æ16 ÆrÝd« vKŽ

W??O? K? ? « w?? Àb??×? ð w??²? « W??U??D?« ôu?×?ð ÍØV?²?√ Æ8 ÆWOzUOLOËdNJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰öš s UNOKŽ XKBŠ w²« UuKFLK UB K ÍØV²√ Æ17 ÆWK¾Ý_« Ác¼ sŽ p²ÐUł≈

W?¹—U?D?³?U bNł ‚d —bB qu sOłU²×ð ØÃU²×ð q¼ Æ9 —U?O?ð v?K?Ž ‰u?B×K WOzUOLOËdNJ« WOK UÐ ö¦ W U−« øwzUÐdN

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±μ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


qLŽ W—uÐ WU « ·«b¼_«

ÂuKF« w qLŽ ‚«—Ë√

W¹u½U¦« WOK « ∫…ØrKFL« Íe¹eŽ vË_« W—u« Ác¼ ÊQÐ ULKŽ pDO×½ Ê√ œu½ ÆwÝUÝ_« lÝU²« nBK WOKUJð WI¹dDÐ åUMðUOŠ w ¡UÐdNJ«ò …bŠË f¹—bð w Xb ²Ý« w²« qLF« ‚«—Ë√ ÈbŠ≈ p ÂbI½ ‚«—Ë_« WOIÐ vKŽ ‰uB×UÐ pUL²¼« WUŠ w ÆWOzUÐdNJ« WUDK Èdš√ —œUB ‰ËUM²ð Èdš√ UŽuL− błu¹ UL ¨W¹u½U¦« WOK UÐ WIKF² ‚«—Ë√ WK KÝ s …bŠ«Ë w¼ ÆedL« v≈ UOB ý —uC׫ Ë√ UMÐ ‰UBðô« pMJL¹

∫…ØVUD« Íe¹eŽ ∫qLF« W—Ë WK¾Ý√ vKŽ p²ÐUł≈ ‰öš s WOU²« ·«b¼_« oOI×ð pM lu²¹

W?OK « s ZðUM« bN−« ‚d —«bI …œU¹e WHK² UdÞ ÍØÕd²Ið Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ«

ÆWOzUOLOËdNJ« WOK « ÍØ·dFð Ê√ ÆWOzUOLOËdN WOKš UOKLŽ ÍØVdð Ê√

œ«u?L?« s hK ²« ¡uÝ s Z²Mð w²« WO¾O³« —«d{_« ÍØ`{uð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« WOK « w Wb ² L« ÀœU?×?« ÀuK²« V³ Ð «—dCð ÊU ½ù« r ł …eNł√ d¦√ ÍØœb×ð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« WOK « w Wb ² L« œ«uL« s hK ²« ¡uÝ s V³ Ð «—dCð d¦_« ÊU ½ù« r ł …eNł_ UO×O{uð ULÝ— ÍØrÝdð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« WOK « w Wb ² L« œ«uL« s hK ²« ¡uÝ

W?O?K? ?« w? Àb?×?ð w?²?« ‰«e?²?šô«Ë b? Q²« öŽUHð ÍØV²Jð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« W?O?K? ?« w? Àb?×?ð w?²?«  ö?ŽU?H²« s …—«dŠ ¡uA½ ÍØZ²M² ð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« w³D qË bMŽ „öÝ_« w ¡UÐdNJ« —Ëd vKŽ UOKLŽ Í؉b² ð Ê√ ÆWOzUOLOËdNJ« WOK «

p²ÐUł≈ ‰öš s UNOKŽ XKBŠ w²« UuKFLK UB K ÍØV²Jð Ê√ ÆWK¾Ý_« Ác¼ vKŽ

ÆWOzUOLOËdNJ« WOK « w WUD« ôu×ð ÍØV²Jð Ê√

Æ·«b¼_« Ác¼ oOI×ð w ÕU−M«Ë oO u²UÐ p UOM_« VOÞ√ l

∫œ«bŽ≈

ÆÍdLOI« U½—Ë ¨Õd ¡ULÝ√Ë ¨`³ ÕU−½Ë ¨ÊUŽdI« vN ÆåWOKUJð WI¹dDÐ lÝU²« nBK …bŠË œ«bŽ≈ w rKF „«dý≈ WÐd−ð rOOIðò Ê«uMFÐ dO² łU WUÝ— w WI d ‚«—Ë√ Æ1998≠sOD K ≠X¹“dOÐ WFUł Æ…uA׫ d¼U Æœ ∫·«dý≈ ¨ÊUŽdI« vN œ«bŽ≈ ¨`³ ÕU−½ ©UIÐUÝ® WLKFL« q³ s ÀuG« WUu WFÐU²« WOÝUÝ_« tK« «— ÀU½≈ WÝ—b w WÐd−²« oO³Dð rð ÆÕd ¡ULÝ√ WLKFL« q³ s WOÝUÝ_« U¹bMK ÀU½≈ WÝ—b w Ë

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ±¥


∫bUM« dOJH²« øtOLM½ nOË t²O¼U

…¡U{≈

W?O?L?O?K?F?²?« W?¾?O³« ÊS ¨pc ÆUNM …œU ù«Ë ¨UNHOþuðË ¨ UuKFL« Ác¼ rOOIð W?¹d?Š W?³?K?D?K? `?O?²?ð w²« Íœu« lÐUD«  «– W¾O³« w¼ dOJH²« vKŽ eH×ð w²« q?J? `?O²¹ qJAÐ WOHB« W¾O³« rOEMð V−¹Ë Æ «d³ «Ë ¡«—ü« ‰œU³ðË ¨‘UIM« å”d …ËcŠò W¾O¼ vKŽ ”uK−« ÊS ¨«c ¨W—UAL«Ë ŸUL «Ë …b¼UAL« W³KD« nI¹ ULMOРë—œ√ w W³KD« fK−¹ YOŠ ÍbOKI²« VOðd²« s qC √ d³²F¹ ö¦ cooperative w½ËUF²« qLF« VKD²ð w²« WDA½_« Ê√ UL ¨nB« ÂU√ rKFL« ÆW¹œdH«  UÞUAM« s d¦√ dOJH²« wLMð learning

`łU½ rOKF² WO Ozd« ·«b¼_« s W³KD« Èb bUM« dOJH²« «—UN WOLMð d³²Fð WOMOD KH« W¹uÐd²« UMðU ÝR X«“ ô p– s ržd« vKŽ ¨…UO׫ Èb dL² ¹ ZzU²½ iFÐ v≈ UM¼ …—Uýù« œË√Ë ¨W³KDK  «—UNL« Ác¼ rOKFð sŽ bF³« q …bOFÐ ”bI« WFUł w X¹dł√ WÝ«—œ X b¼ bI ƉU−L« «c¼ w WOMOD KH« ÀU×Ð_« Èb bUM« dOJH²«  «—UN Èu² h× v≈ ©1®bUM« dOJH²«  U¹u² ‰uŠ W?Łö?Ł „U?M?¼ Ê√ v?≈ W?Ý«—b« XBKš bË ¨WOMOD KH«  UFU−« W³KÞ s WMOŽ j?Ýu?²?Ë i?H? ?M Èu² ∫ UFU−« W³KÞ Èb bUM« dOJH²« s  U¹u² •13 q?J?A?ð l?H?ðd?L?« b?UM« dOJH²« Èu² ÍË– W³KD« W³ ½ X½UË ¨‰UŽË ∫rKFL« UNŠdD¹ w²« WK¾Ý_« Èb? b?UM« dOJH²«  «—UN ‰uŠ WÝ«—œ X¹dł√ UL ÆWO½b² W³ M« Ác¼ d³²FðË W?O?Žu?½ Ê√ U?L? ¨W?³?K?D« dOJHð tOłuð w dO³ dŁ√ rKFL« UNb ² ¹ w²« WGK d?O?JH²« Èu² WÝ«—œ v≈ X b¼ ©2® …e?G?Ð W?OöÝù« WFU−« w WOÐd²« WOK vKŽ pc ÆW³KD« dOJHð Èu² vKŽ dO³ dŁ√ UN rKFL« UNŠdD¹ w²« WK¾Ý_« Èu² Ê√ YŠU³« błË bË ¨…ež w WOöÝù« WFU−« W³KÞ s WMOŽ Èb bUM« d?E?½ W?N?łË w?¼ U?ò ∫ö?¦? ¨d?O?J?H?²?« v?K?Ž W?³KD« Y×ð WK¾Ý√ tłu¹ Ê√ rKFL« the »u?K?D?L?« Èu?² L« s q√ u¼Ë •85 u?¼ W?³?K?D?« ¡ôR?N bUM« dOJH²« Wœ_« w¼ Uò ¨åøWKL−« Ø…—uB« Ác¼ s Z²M² ð «–Uò ¨åøVðUJ« dOJH²« rOKF² qOœ sŽ ©W³ðUJ«® ÔX¦×Ð bË Æmastery level tuI¹ U q¼ò ¨åøtð«¡UŽœ« W× vKŽ VðUJ« U¼œ—u¹ w²« Ê√  b?łu ¨©3® W?¹e?O?K?−?½ù« W?G?K« hBŠ ‰öš s bUM« …d?JH« h ò ¨åøp– vKŽ qOb« Uò ¨åøU×O× ‰öš s ÍbOKI²« qJAUÐ r²¹ W¹eOK−½ù« WGK« rOKFð bUM« dOJH²K …œbF²  «—UN „UM¼ ÆåVðUJ« UNMŽ Àb×ð w²« WOÝUÝ_« t?łu?ð w?²?« W?K?¾?Ý_« rEF Ê√Ë ¨sOIK²«Ë …œUŽù« ‰ôb²Ýô« ¨rOOI²« ¨qOKײ« ¨dO H²« ∫qLAð ¨U?N?ŽU?łd?²?Ý«Ë  U?uKFL« dcð VKD²ð W³KDK ∫rKF²« WOKLŽ w dOJH²« vL ¹ Íc« rKF²« WOKLŽ w dOJH²« ¨ÕdA« ¨wIDML« u?¼ U?L? ÆÂU?Ž q?J?A?Ð d?O?J?H?²« vKŽ eH×ð ôË V??O?U?Ý_« w? Ÿu?M?¹ Ê√ r?K?F?L?« V?ł«Ë s? Ê≈ øUM²³KÞ Èb tOLM½ nOË bUM« dOJH²« å «c« W³«dò Ë√ reflection åqQ²UÐò UC¹√ w²« WDA½_« w Ë ¨UNb ² ¹ w²« WOLOKF²« ◊U?L?½_«Ë  U?¹u?² L« nK² rzöO ¨U¼—U² ¹ n¹—UF²« s b¹bF« „UM¼ øbUM« dOJH²« u¼ U Æself regulation bŽU ¹ Ê√ rKFL« Vł«Ë s Ê√ UL ÆW³KDK WOLOKF²« U¼bOQð w n¹—UF²« Ác¼ „d²AðË ¨bUM« dOJH²K learning W?O?L?O?K?F?²?« r?N?ÞU?L½√ ·UA²« w t²³KÞ ¨Y׳« vKŽ qOL«Ë …—bI« u¼ bUM« dOJH²« Ê√ vKŽ p?c? ÆW?F?²? d?¦?√Ë ŸdÝ√Ë qNÝ√ rNLKFð qF− styles UNHOþuðË ¨ UuKFL« Ác¼ rOOIðË ¨ UuKFL« sŽ Y׳«Ë  U?O?−?O?ð«d?²Ý« rNLOKFð ‰öš s tÐöD …uI« `ML¹ Ê√ rKFL« vKŽ ¨dO H²« ∫qLAð bUM« dOJH²K …œbF²  «—UN „UM¼Ë ƉUF qJAÐ Èu?²? ?Ë r?N?z«œ√ r?O?O?I?ðË ¨WOLOKF²« WOKLF« w qQ²« WOHOË ¨‰UFH« rKF²« Íc?« r?K?F²« WOKLŽ w dOJH²« ¨ÕdA« ¨wIDML« ‰ôb²Ýô« ¨rOOI²« ¨qOKײ« ÆrNbIð Æself regulation å «c?« W?³«dò Ë√ reflection åq?Q?²?U?Ðò UC¹√ vL ¹ s? d?O?¦? w? „d?²?A?ðË l?ÞU?I?²?ð b?UM« dOJH²«  «—UN Ê√ dcUÐ d¹b−« sË ∫WK¹b³« rOOI²« VOUÝ√ ÆjI `O{u²« ÷dG UM¼ rð UNMOÐ qBH« sJË ¨V½«u−« ©authentic/ alternative assessment® WK¹b³« rOOI²« VOUÝ√ «b ²Ý« Ê≈ øUM²³KÞ Èb bUM« dOJH²«  «—UN wLM½ nO U?I?³? ? r?K?F?L?« U?¼œb?×?¹ w?²?« dO¹UFL«Ë (portfolios) W?O?Ý—b?L?«  U?H?K?LU b¹eð (self-and peer evaluation) ¡öe« rOOIðË ¨ «c« rOOIðË(rubrics) Èb? d?O?J?H?²?«  «—U?N WOLMð v≈ Êu bN¹ s¹c« ÊuLKFL« „—b¹ ∫WOHB« W¾O³« WK¹b³« VOUÝ_« Ác¼ `O²ð YOŠ tMO ×ðË rNz«œ√ w qQ²« vKŽ W³KD« …—b s r¼—Ëœ sLJ¹ qÐ ¨U¼U¹≈ rNMOIKð Ë« W³KDK  UuKFL« d¹dLð fO r¼—Ëœ Ê√ W³KD« (learning ZðUM« s ôbÐ (learning process) WOLOKF²« WOKLF« vKŽ eOd²« W?O?H?O? w? r?¼œU?ý—≈Ë ¨ U?u?KFL« vKŽ rNuBŠ qON ðË ¨W³KD« …bŽU w .V × product) d³ł ¡UŽœ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w W¦ŠUÐË ¨W¹eOK−½≈ WG WLKF

ÆsOD K Ø ”bI« WFUł ÆÆÆdO² łU WUÝ— ≠bUM« dOJH²« «—UN Èu² ©1999 ® ¡UMÝ ¨Í—UDŽ -1 ƉË_« œbF« ¨‰Ë_« bK−L« ¨WOMOD KH«  UÝ«—b«Ë Àu׳« WK− Æ…eGÐ WOöÝù« WFU−UÐ WOÐd²« WOK Èb bUM« dOJH²«  «—UN Èu² ©1998® ËeŽ ¨W½UHŽ -2 ÆsOD K ≠ X¹“ dOÐ WFUł ≠ dO² łU WUÝ— ≠ W¹eOK−½ù« WGK« hBŠ w bUM« dOJH²« qOœ ©2000® ¡UŽœ ¨w½Ułœ Ød³ł -3

±≥ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


ÆrKF²L« «—b vKŽ ·dF²«Ë rOKF²« ‚dÞ ÊQAÐ WLNL«  «—«dI« –U ð« vKŽ bŽU ð

t?K?LF¹ U q vKŽ Íu²×ð Ê√ …—ËdCUÐ fO t½√ dcUÐ d¹b−« sË ¨tð«“U−½≈Ë

t?L?¹uIðË ¨tLKFð WOËR tKL×ðË ¨WOLOKF²« WOKLF« —u× w rKF²L« lCð

‚«—Ë_«Ë l?¹—U?A?L?« s? W?Žu?L?−? s? d?¦?√ w?¼ W?OL¹uI²« W³OI׫ Ê≈ ¨VUD«

ÆrKF²« pc

ö?Q?ðË ¨r?K?F?L?« r?O?OIð q¦ Èdš√ V½«uł Íu²×ð UN½√ –≈ ¨nK w WFL−L«

t½_ p– ¨‰uLA«Ë W¹—«dL²Ýô« WH r¹uI²« `ML¹ WOLOKF²« W³OI׫ «b ²Ý«

—U?O?²?š« w? V?U?D« W—UA sLC²ð Ê√ WŽuL−L« vKŽ V−¹Ë ¨WOð«c« VUD«

Æ—uB rKO t½QË ¨œb× ‰U− w VUD« uLM WKUJ² …—u wDF¹

œdH« qQð vKŽ öOœË ¨qLF« vKŽ rJ׫ dO¹UFË ¨—UO²šô« dO¹UFË ¨Èu²×L« ÆUN H½ W¹UG« X OË ¨W¹UG WKOÝË w¼ WOL¹uI²« W³OI׫ Ê≈ Æwð«c«

¡«œ√ —u?B?ð W?O?IOIŠ n«u w t½QË Ëb³¹Ë ¨WOŽUMDô« n«uL« sŽ bF²³¹ ÆrKF²L« øWOL¹uI²« W³OI׫ qLF² ½ «–UL Ëb?³?ð s?O?Š w? r?O?K?F?²?« W?O?K?L?Ž s √e−²¹ ô «¡eł UNð«– b×Ð W³OI׫ qJAð ∫UNM b¹bF« œdÝ sJL¹Ë ¨WOL¹uI²« W³OI׫ ‰ULF²Ýô …b¹bŽ U¹Už „UM¼ Ê≈ ÊuJ¹ YOŠ ¨ÃUNML« sŽ …bOFÐË ¨WUš  U³ÝUM UN½QË ¨W¹bOKI²«  «—U³²šô«  UŽUL²ł« w Ë ¨VUD« rOOI² qLF² ¹ Ê√ sJL¹ UIOŁuð WOL¹uI²« W³OI׫ d uð ÆjI  UöF« b— UNM ·bN« ÆwU¼_« W³OšË rKEUÐ —uFA« ÊËœ ‰u×ðË ¨ZðUM« vKŽ jI fOË ¨ UOKLF« vKŽ edð ¨w?U?²?« n?B?« ‰u?Š  U?u?K?F? —b?B? qJAð YOŠ ¨jOD ²« vKŽ bŽU ð Æq_« Æpc ÎUF³ð jD ¹Ë ¨tÐöÞ sŽ WI³ …dJ rKFL« ÊuJ¹ Ò Ê√ UNöš s sJL¹Ë ¨rOOI²K jI fOË ¨W¹œdH« rNð«—b wLMðË ¨sOLKF²L« lOLł uL½ vKŽ edð Ædš¬ v≈ Èu² s ‰UI²½ô« WOŽdý WOL¹uI²« W³OI׫ `MLð ÆsOKýU Ë sO׳U½ v≈ sOLKF²L« rO IðË r?K?F?²?« W?OKLFÐ rJײ«Ë ¨bUM« dOJH²«Ë ¨wð«c« qQ²« vKŽ VUD« l−Að Æ UuKFLK UO³KÝ UOIK² t½u s ôbÐ Î t² dF s¹uJð sŽ ÎôËR VUD« `³B¹ ÆVUD« bMŽ w UL½≈Ë  UöF« qł√ s jI fO p–Ë ¨¡«œú qUË `{«Ë —UOF œułË ÆWUš Z«d³ »öÞ —UO²š« vKŽ bŽU ð ÆWÐuKDL« ·«b¼ú `{Ë√ …—u vKŽ VUD« qB×¹ Æt HMÐ VUD« WIŁ l dð W?½—U?I? ”U?Ý√ v?K?Ž f?O?Ë ¨Xu« l VUD« —uDð WOL¹uI²« W³OI׫ oŁuð ¨r?K?F?²?K? W?O?u?¾? ?L?«Ë ¨b?U?M?« d?O?JH²«Ë ¨wð«c« qQ²« vKŽ VUD« l−Að Æ rNCF³Ð »öD« ÆWMOF W dFË Èu²×LÐ WIKF²L«  «—UNL«Ë s WŽuM² ̉U?Jý√ WÝ—ULLÐ «Ë√bÐË ¨r¹uI²« WOC v≈ sOLKFL« iFÐ t³Mð bI

t²K¾Ý√ WO¼UË ¨VUD« UNÐ dJH¹ w²« WOHOJ« sŽ WOL¹uI²« W³OI׫ nAJð

bMŽ W Ý«d« «bI²FL«Ë ¨WNł s rOKF²« WÝUOÝ vI³ð sJË ¨ qO_« r¹uI²«

ÆtðöŽUHðË ¨tðUŽ«bÐ≈Ë ¨tð«¡«dł≈Ë tðUFOL−ðË ¨tðöOK×ðË

«c?¼ w? »u?K?D?L?« d?OOG²« À«bŠ≈ ÂU√ Ϋe?łU?Š Èd?š√ W?N?ł s? s?OLKFL« iFÐ

d¦√ …—u ÂbIð WOL¹uI²« W³OI׫ WDÝ«uÐ bdð w²« «—bI«Ë  «—UNL« Ê≈

Áb¹d½ U q¼ ∫wU²« ‰«R « UM½U¼–√ w ÎöŁU vI³¹ Ê√ UM¼ bOHL« sË ¨V½U−«

¡«œ√ ”UO rKFL« lOD² ¹Ë ¨UOöš√Ë Î …—UNË ÎU¹dJ rKF²L« uL½ sŽ öUJð Î Î

Æ°ø«ËdNE² ¹ nO U½¡UMÐ√ rKF½ Ê√ u¼ UIŠ Î

ÆtÝUO W¹bOKI²« «—U³²šô« lOD² ð ô Íc« ‰U−L« w rKF²L«

dÐUł U½UO ÆÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUD ed w W¦ŠUÐË ¨ UO{U¹— WLKF

∫lł«dL« - Brualdi, A. Multiple Intelligences: Gardner’s Theory. www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed351150.html. 15/04/21. - Doolittle, P., Teacher Portfolio Assessment. www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed385608.html.15/04/21. - Grance, C. The Portfolio and Its Use: Developmentally Appropriate Assessment of Young Children. www.ed.gov/databases/ ERIC_Digests/ed351150.html. 15/04/21. Judith, A., et al. Portfolios for Assessment and Instruction. www.ed.gov/databases/ ERIC_Digests/ed351150.html. 15/04/21. - Wiggins, G. (2000). The Case for Authentic Assessment. www.edu.gov/databases/ERIC_Digests/ed328611.html. 15/04/21.

ÊdI« w rKFL« WOÐdðò wÐdF« ÍuÐd²« dLðRLK WbI qLŽ W—Ë ∫sOLKFL« œ«bŽ≈ UOK w W¹uÐd²« XЫu¦« Íbײ …uŽœ Æ©1995® ¡«d¼“Æœ ¨…d¹e« Æås¹dAF«Ë ÍœU׫

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ±≤


UMÝ—«b w r¹uI²« øs¹√ v≈ ÆÆÆÆ

nu

…dO³ Wł—œ v≈ q¦LðË ¨rNO≈ quð ULN d³Ž bUM« dOJH²«  «—UNË W dFLK

UM“ U ¨ÎUMOIKð rKF« U½¡UMÐ√ sIK½ s¹dAF«Ë ÍœU׫ ÊdI« lKD w s×½Ë UM“ U

ô qO_« —U³²šô« Ê≈ ¨q³I² L« w »öD« UN¹œR¹ Ê√ w Vžd½ w²« ULNL«

«d?cL ÎU?E? U?Š t?K?F−ð …bŠ«Ë WI¹dÞË ¨bŠ«Ë dJ dOÝ√ rKF² ¡UA½≈ w rN ½

U¹bײ« rKF²LK ÎUC¹√ nAJ¹ qÐ t³ ²« UË ¨rKF²L«  «“U−½« sŽ jI nAJ¹

UOu²«Ë  UNłu²« s rždUÐ bOFÐ b√ cM UN²OŠö a¹—Uð vN²½« w²« –U²Ý_«

ÆÊ«bOL« w »uKDL« Èu² L«Ë WOIOI׫

dOJH²« WOLM²Ð ÂUL²¼ô« qÐ ozUI׫ kH×Ð ÂUL²¼ô« ÂbŽ vKŽ edð w²« W¦¹b׫ Æd ¹Ë W¹d×Ð —UJ _« ÷dŽË ¨bIM« WÝ—ULË ¨ÂUJŠ_« —«b≈ vKŽ …—bI«Ë

øÍbOKI²« r¹uI²« sŽ qO_« r¹uI²« nK² ¹ «–ULÐ ¨W³ ²JL« W dFL« w sOUF sO¹œR «u½uJ¹ Ê√ »öD« s qO_« r¹uI²« VKD²¹

¨W?HK² L« rOKF²« ÖUL½ tł«uð w²« U¹bײ« d³√ s bFð r¹uI²« WKJA Ê≈

—UNE²Ý« VUD« ŸUD²Ý« «–≈ ULŽ nAJK qLF² ² W¹bOKI²« U½Uײô« ULMOÐ

¨W?¹b?−? dOž X׳√ rKI«Ë W—u« «—U³²š«Ë WOŽu{uL«  «—U³²šô« Ê√ YOŠ

q?O_« r¹uI²« w t½√ p– v≈ nOC½ ¨sOF ‚UOÝ w tLKFð U ¡UŽb²Ý« Ë√

tLOI½ Ê√ b¹d½ Íc« U UM H½√ ‰Q ½ Ê√ V−¹ UM¼Ë ¨…b¹b−« mOB« l VÝUM²ð ôË

s ÎU?Ž«b?Ð≈ d?¦?√ Z?ðU?½ Ë√ ¡«œ√ Ë√ U?ÐU?ł≈ v?≈ q?u?²¹ Ê√ Wd VUD« vDF¹

U?O?{U?¹d?« w?  ö?JAL« ÕdÞ Ë√  öJAL« qŠ rOOIð b¹d½ q¼ øUMÐöÞ w

¨UN³²J¹ Ë√ W×O×B« WÐUłù« —U² ¹ Ê√ VUD« s VKD¹ Íc« ÍbOKI²« r¹uI²«

ŸUL²Ýô«Ë Àbײ« b¹d½ q¼ øÂuKF« w WO³¹d−²« ÀU×Ð_« rOOIð b¹d½ q¼ øö¦ Î

ÆWŠu²HL« U¹UNM«  «– WK¾Ý_« v²Š Ë√

w?Ðœ√ h?M? W?¹b?I?½ WFł«d Â√ UIŁu UO ¹—Uð öLŽ b¹d½ q¼ ø UýUIM« qON ðË s?J?L?ð Èb? h× b¹d½ q¼ ø…¡«dIK W×U `³Bð v²Š

‚b?B?« Èu?²? ? w qO_« r¹uI²« nK² ¹Ë «c¼ …bK−« s® wÝ«—œ Èu²×L Á—UNE²Ý«Ë VUD« sŽ p–Ë ¨W¹bOKI²« «—U³²šô« sŽ  U³¦«Ë Ê≈ ÆølzUý dO³Fð v≈ «œUM²Ý« ©…bK−« v≈  UöFK W³ÝUML« dO¹UFL« l{Ë o¹dÞ ô –≈ ¨Ë√ ÆÆÆÆU≈ WOC fO WOCI« l?{u?ð Íb?O?K?I²« r¹uI²« w ULMOÐ Æ»uKDL« Ê“«u²« À«bŠ≈ s bÐ  U?? ÐU??łù« ‰ö??š s?? d??O? ¹U??F? L? « r?OOIð «uËU×¹ Ê√ sOLKFL« vKŽ r?¹u?I?²?« V?KD²¹ UL ÆW×O×B« W?I?O?œ …dE½ ÂbIð WI¹dDÐ rNÐöÞ ŸuM« s  ULN b¹b×ð qO_« w²« åill-structuredò VFB«

b??M? Ž n??F? C? «Ë …u??I?« V?½«u?−? Êu?J?K?²L¹ s¹c« »öDU ¨rKF²L«

v?K?Ž V?U?D?« »—b?ð Ê√ U?N?½Q?ý s? s? Êu?d?×¹ b Îö?¦? U?O?I?OÝu ¡U– bL²F¹ sOŠ w ¨…bIFL«Ë W³FB« —u_« ådrillò W?Ý—U?L?L?« v?K?Ž Íb?O?K?I?²« r¹uI²«

r?N?LOOIð rð U «–≈ WUš Z«d³Ð ‚Uײô« sOLKF V¹—bð Wý—Ë …ež w UO{U¹d« w

w??{U??¹d??« ¡U??c?« h?×?H?¹ Íb?O?K?I?ð ”U?Ý√ v?K?Ž

UL ¨öUJ² UF«Ë qJAð ô WKBHM dUMŽ rOOIðË w? Y?×?³?ð w?²« WOÐd²« w W¦¹b׫ U¹dEM« Ê≈ ÆÍuGK«Ë ”U?O?I?K? j?I fOË ¨rOKF²« sO ײ …«œ√ qO_« r¹uI²« d³²F¹ ¨œbF² t½√ vKŽ ¡Uc« v≈ dEMð ©œbF²L« ¡UcK d½œ—Uł W¹dE½® ¡Uc« Ÿu{u s? —U?O?²?šô«® W?¹b?O?K?I?²?«  U?½U?×?²ô« Ê≈ ¨ÍbOKI²« r¹uI²« w ‰U׫ u¼ UL Æ(Brualdi, 2000) bŠ«Ë V½Uł vKŽ dB²I¹ ôË WI¹dDÐ t² dF ÷dF¹ Ê√ VUD« s VKD²ð ©WOUI Ë√ …dOB  UÐUł≈ ¨œbF² WHK² VOUÝQÐ …œUL« «uŠdA¹ Ê√ »öDK `L O qO_« r¹uI²« U√ ¨…œb×

ô√ V?−?¹ w?U?²?U?ÐË ¨U?N? ?H½ WI¹dDUÐ ÊuLKF²¹ ô »öD« ÊS ¨Èdš√ WOŠU½ s

Æ¡Uc« s WHK² UŽ«u½√ sOKLF² 

tO tLOI¹ q−Ý VUÞ qJ rKFL« TAM¹ Ê√ UM¼ bOHL« sË ¨…bŠ«Ë WI¹dDÐ «uLOI¹ v?K?Ž rKFL« bŽU ¹ œdHL« rOOI²« «c¼ Ê≈ ¨t W³ÝUM UN½√ bI²F¹ w²« WI¹dDUÐ

øWOL¹uI²« W³OI×UÐ bBI½ «–U ÆWuKFL« r¹bIð r²OÝ nOË rKF²MÝ «–U ‰uŠ WÝË—b «—«d –U ð« r?¹u?I²K WKLF² L« ‚dD« s …bŠ«Ë ©Portfolios® W?O?L¹uI²« VzUI׫ d³²Fð bŽ«uI« ¨qLF«  UMOŽ ¨WKÐUIL« ¨—«u׫ ¨WAUML« Èdš_« VOUÝ_« sË ¨qO_«

∫qO_« r¹uI²« u¼ U

W³OI×UÐ bBI½Ë ÆJournals ö− «Ë ¨Rubrics WLNL« w ÕU−MK …œb×L«

W?Ý—U?L?L?« d?³?Ž V?U?D?« WL¼U n¹dF² åqO√ò `KDB Êu¹uÐd²« qLF² ¹

tð«—UN rOOI² UNULF²Ý« sJL¹ w²« VUD« ‰ULŽ√ s WŽuL− UN½√ WOL¹uI²«

»ö?D?« »U? ²« Èb eOL¹ Íc« r¹uI²« u¼ qO_« r¹uI²«Ë ¨rKF²K WOF«u«

±± ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


w¼ WžöÐ q√ WG d³Ž s¹dšü« l WOuO« ‰UBðô« ‚dÞ w Ë wuO« UM¦¹bŠ w q?Ð ¨W?O?ÞU?³?²?Ž« W?Q? U−NK« pKð Ë√ WGK« Ác¼ —uNþ sJ¹ r ÆWOUF« WGK« Æv×BH« WGK wžö³« œułu« s —dײK WËU× X½U f?L?¹ W?O?Ðd?F?« W?G?K?« ‘U?I?½ Ê√ w? q?¦L²ð UNO≈ …—Uýù« œË√ w²« …dOš_« …dJH« »dCÐ »dF« s qOM« ·bN² ð WOËœ …d«R œułË ‚bB½ Ê√ V−¹ ôË ¨w²¹uNÐ WGK« »d{ U√ ÆULz«œ Àb×¹ U «c¼Ë Âu²½UH«  «dzUDÐ »dF« »d{ sJL¹ ÆrN²G ÆjO ³²« s —bI« «cNÐ dŁbMð Ê√ sJL¹ WG błuð ö ¨WOL¼_« WKOK WQ ÁcN q?þ U?L?U?D? ¨W?O? UIŁ …d¼Uþ WGK« Æ…d«RL UŽu{u ÊuJð Ê√ sJL¹ WG błuð ô ÆWOÐdF« WGK« vI³²ÝË ¨WU « rN²−NKÐ ÊuLKJ²O »dF« s WŁöŁ „UM¼ p?O?J?H?ð ÊËœ w?ŽU?L?²?łô« U?½œu?łË w WOÞ«dIL¹b« œułu WO½UJ≈ ô ¨Wö « q?¹u?×?²? W?O?½U?J?≈ ôË ¨U?N? ?H?½ W?OÐdF« WGK« rOL w WMU « lLI« WuEM ÂU¼Ë√ WKLł s —dײ½ Ê√ ÊËœ —UB²½ö WO½UJ≈ ôË ¨wŽu{u œułË v≈ U½œułË ÆWGK«Ë W¹uNUÐË  «cUÐ oKF²ð ÂU¼Ë√ UMÐ jO×ð dCš s Š

¨Ê–≈ ¨WOöÝù« WOÐdF« …—UC×K WKzU¼ e«d bMdLÝË È—U Ð X½U ¨rNð«¡UL²½ô sJ¹ rK ¨rNðUUNÝSÐ s¹dšx ·d²F½ Ê√Ë «—UC׫ Ác¼ w dEM« bOF½ Ê√ V−¹ Âu vKŽ Âu ÊQý s wKF¹ ô Íc« wNIH« vMFLUÐ v²Š ¨”dH« s qC √ »dF« Ë√ dš¬ VFý s qC √ VFý WLŁ fO ¨w UI¦« vMFLUÐ UC¹√ ÆrN½UL¹≈ Wł—bÐ ô≈ Æ√uÝ√ ôË qC √ UM s¹dšüU s×M ¨Èdš√ …—UCŠ s qC « …—UCŠ dOJH²K WOÞ«dIL¹œ WuEM TAM½ Ê√ sJL¹ ô ÆW¹uÐd²« Wôb« sŽ ¨UM¼ ¨rKJ²½ vKŽË ¨wÝ—UH« ¨wd²« ¨dšüUÐ ·«d²Žô« √b³ vKŽ W ÝRË WLzU X½U «–≈ ô≈ ÆöF ‰UBð« WKOÝË v≈ WGK« q¹u×ð rŁ sË Æ «c« ‰uŠ w{dL« edL²« ÂbŽ VUD« ”—b¹ ¨U¼dBŽ v≈ wL²Mð ô  UMzU ÃU²½ù WKOÝu Âb ² ð WOÐdF« WGK« w?K?O?z«d?Ý≈ e?łU?Š ‰Ë√ v?≈ Ÿ—U?A?« v?≈ Ãd? ?¹Ë ¨»d?F?« œU−√ q WÝ—bL« w „UM¼ ÊS wU²UÐË ¨‚öÞù« vKŽ qzUCHUÐ r ²¹ ô lL²− v≈ Ãd ¹ Ë√ ¨tU√ wŽu{uL« œułu« sOÐË ¨tÐ ÂuIð Ê√ W¹uÐd²« WOKLF« ‰ËU×ð U sOÐ ÂUBH« s UŽu½ WOÐdF« ÆwuO« U½œułË w v×BH« WOÐdF« WGK« Âb ² ½ ô s×½ pc ¨szUJK UULð WHK² UNðôôœË UULð WHK² WG Âb ² ½ s×½ ÆwžöÐ œułË v×BH«

ÆqdJ« WK−Ë WOMOD KH« W UI¦« …—«“Ë w qLF¹ ¨wH×Ë rłd²Ë VðU

W³²J Ÿu³Ý_« w ÂU¹√ 5 sO¦ŠU³«Ë sOLKFLK WŠu²H edL« W³²J sOD K a¹—UðË WOŽUL²łô« ÂuKF«Ë WOÐd²UÐ WB² 

WOÐdF« sO²GKUÐ U¹—ËœË lł«dË V² vKŽ Íu²×ð YOŠ sOD K a¹—UðË ¨WOŽUL²łô« ÂuKF«Ë WOÐd²« w WBB ² W³²JL edL« fÝR¹ wKOz«dÝù« ÃUNML« V² s œbŽË ¨w½UM³K« ÃUNML« V² s œbŽ ¨WOÐdG« WHC« w wÝ—bL« ÃUNML« V² vKŽ Íu²×ð UL ¨W¹eOKJ½ù«Ë ÆÍdAF« Íu¹œ nOMBð V Š WHMB W³²JL«Ë ÆsOOMOD KH« »dFK ”—b¹ Íc« ∫W³²JL« s …œU ù« ÂUE½ Æo³ L« e−׫ Æ1 jI …bŠ«Ë WŽUÝ …bL X½d²½ù« «b ²Ý« sO¦ŠU³«Ë sOLKFL« s œ«ËdK o×¹ Æ2 v?KŽ jG{ „UM¼ sJ¹ r «–≈ p– s d¦√ XË hOB ð sJL¹® ÂuO« w Æ©‰ULF²Ýô« ÆW×H ≤∞ v²Š X½d²½ù« s œ«u ëd ²Ý«Ë WFÐUD« «b ²Ý« œ«ËdK o×¹ Æ3

WFL−«Ë bŠ_« wu¹ ¡UM¦²ÝUÐ 4 ≠ 8 WŽU « s `²Hð

æ

ÆsO¦ŠU³«Ë ULKFL«Ë sOLKFL« ’Uš qJAÐ W³²JL« q³I² ð

æ

j?I? —U?F?ðË ¨W?³?²?J?L?« q?š«œ U?¹—Ëb?«Ë l?ł«d?L?«Ë V?²?J« «b ²Ý« sJL¹ ÆtO¦ŠUÐË edL« wHþuL

æ

s?O?L?K?F?L?K? s?J?L?¹ Y?O?Š X½d²½ù« WJ³AÐ ÊöB² dðuO³L«“UNł UNÐ błu¹ ∫wU²« V ŠË ¨qÐUI ÊËœ Wb « Ác¼ s …œU ù« sO¦ŠU³«Ë ULKFL«Ë

æ

∫vKŽ W³²JL« sOQÐ ‰UBðô« e−×«Ë —U H²Ýô« s b¹eL 2984886∫fU ≠ 2963282 ¨ 2963281 ∫nðU¼ Email: azmi@qattanfoundation.org w w½U¦« U œbF« ˙ ≠ˇbF W¹uÐdð ȃ— ˙ › ≠ ±∞ –W u d

ؘ


ÆdAŽ lÝU²«Ë dAŽ sU¦« sO½dI« sŽ rKJ²½ UM½S WOu ‰Ëœ sŽ rKJ²½ ¨d?O?³?J?« v?MFLUÐ ¨W UI¦« Ë√ WGK« Ë√ W¹uN« Ë√ œdH« sŽ rKJ²½ UbMŽ wU²UÐ v?M?F?L?U?Ð …d? u²Ë WLzU «œdHL« Ác¼ q¼ ÆUULð W¦¹bŠ ¡UOý√ sŽ rKJ²½ s×½ v?M?F?L?U?Ð ¨W?O?Ðd?F?« W?G?K?U? ÆW?L?zU dOž UN½√ bI²Ž√ ø WOÐdF« WGK« w wôb« s?×?M? ©o׫® WLK ‰uI½ UbMF ¨ULz«œ WOF¹dAðË WOŽdý  ôôœ WG ¨wôb« ‰u?I?½ U?L?M?O?Š s?JË ¨WONI W dF WuEM v≈ ¨wŽdý wF¹dAð ÂUE½ v≈ dOA½ ÊULd³«Ë —u²Ýb« v≈ l«u« w dOA½ ©o׫® sÞ«uL«Ë œdHK ªY¹b׫ vMFLUÐ «c¼ ÆW¦¹b׫ WOuI« WËb« hzUBš q r ð WuEM v≈ ¨ UÐU ²½ô«Ë szUJ« WöŽ œb×ð  ôôœ s vB×¹ ô U vKŽ Á—ËbÐ V× M¹ Æs¹dšüUÐË t HMÐ lOLł sOÐ s

Æwd¹dD³« ÍuÐ_« lL²−L« ULÝ s WOÝUÝ√ WLÝ vKŽ ÿUH×UÐ qB²¹ ≠ WO UI¦« ÆU?N?O? œ«d? ú? œułË ô W UIŁ w ÈbL« «c¼ v≈ ‰uu« sJL¹ Æ©»_« WDKÝ® ≠ «b³Ž Á—U³²ŽUÐ rKF²L«Ë «bOÝ Á—U³²ŽUÐ rKFL« »UDš vKŽ —u¦F« ¨jI ¨sJL¹ WK KÝ s ÊuJ²ð WOd¹dDÐ W¹uÐ√ W UIŁ r¼Ë ‚UOÝ w ≠“U−L« qO³Ý vKŽ v²Š ÆsOKL²×L« ¡UÐü« s Ë√ ¨ÂuI« bOÝ ¨»√ włuuO³« ≠ wzU¹eOH« vMFLUÐ »_« ¨‰Ë√ »√ ÍuÐd²« hM« »_UÐ VÞU ¹Ë ¨lOL−« »√ ¨UFOLł »dF« t dF¹ «c¼Ë ¨bK³« pK Ë√ bK³« fOz— q?I?¹ ô W?Ý—b?L?« w? »öD« rKF¹ Íc« hM« Æ…dO¦ ÊUOŠ√ w bzUI« Ê_ ¨włuuO³« vMFLUÐ »_« Ë√ bzUI« rNOÐ√ sŽ “U− …—uDš ÆÍuÐ_« lLI« WDKÝ f¹dJð w¼ hM« «cN WOÝUÝ_« WHOþu« ¨WOÐdF« WGK« ∫s¹√b³ v≈ «œUM²Ý« ô≈ fÝQ²¹ ô ÍuÐ_« lLI«Ë

UG d¦√ w¼ U³¹dIð ÊuJ«  UG WLŁ X½U «–≈ ¨ UEŠöL« Ác¼ qL− v≈ «œUM²Ý« ¨Ê–≈ «–≈Ë ¨dOJH²«Ë WGK« sOÐ WöF« w dOJH²K …—Ëd{ WOôb« WOd¹dD³« WuEML« sŽ ŸU b« ¨‰Ë_« √b³L« UF —Ë UNð«cÐ ¡UH²Š« W ËdFL« ÊuJ« r?N?H?« «c?¼ Ê√ Õu?LDK Ë√ dOJH²K …—Ëd{ WLŁ X½U q?¹u?×?ð w?½U?¦?« √b?³?L?«Ë ¨U?N? ?¹d?J?ðË U?N? ?H½ WGK dAÐ sOÐ VÞU ²K WG ÂUI s UN w «bOH ÊuJ¹ Ê√Ë ¨Âb ² ¹ Ê√ Ë√ nþu¹ Ê√ sJL¹ WOŽUL²łô« qzUCH« s ¡eł v≈ WOd¹dD³«  ôôb« ”bIL« ë˓ vKŽ qOœ ÂUI v≈ Ÿu{uL« Ê√ bI²Ž« U½√ ¨…b¹bł W¹uÐdð Z¼UM WžUO ULMOŠ szUJ« Ê√ ‰uI« sJL¹ ô vMFL« «cNÐ ÆWUF« W?G?K?« s?OJLð ¨UO½UŁ ÆUN¦¹b×ð ¨WGK« WMLKŽ wÝUÝ_« Æw{—_UÐ ≠ö?¦? W?O?Ðd?F?« W?G?KUÐ dJH¹ t½√ qIMË ≠ t²GKÐ dJH¹ s?Ž Y?¹b?׫ s ôbÐ …dUFË W¦¹bŠ  ôôœ …“UOŠ s ÆtKB¹ Ê√ t wG³M¹ ô ULÐ dJH¹ Ê√ lOD² ¹ ö¦ W—UHL« qO³Ý vKF ÆWMOF ‰uIŠ w WOÐdF« W¹dI³F« ÊdI« w w³¼c« ÖuLM« v≈ …œuF« …—ËdCÐ ‰UI¹ ULMOŠ ö¦L Ê√ U?×?O?×? f?O? ÆÂd?J?«Ë s?O?O?K?¼U−« sŽ ”—«bL« w U½√d Ê√ sJL¹ ô ¨U½œ«bł√ …dOÝ wH²I½ Ê√ b¹d½ UM½√ Ë√ ¨Íd−N« lЫd« U?×?O?×? fOË ¨WŽU−ý d¦« Ë√ r¼dOž s Ud d¦« »dF« Êu√ Ê√ b¹—√ ô U½Q ÊdIU Æwz«—Ë wK³I² s qF−¹ q³I² LK UŽËdA qO ²½ Æw¦F³« —UFA« Í√— vKŽ …bUš hzUB Ð ÊËeOL²¹ rN½√ WO ¹—U²« …d¼UE« Ê_ vKŽ_« wK¦ U O fU « Ë√ lЫd« UL½≈ ¨sOOÝU³F« Ë√ sO¹u_U s?×?M? ¨Ÿb?³?ð U?N½√Ë ¨tÐUA²ð »uFA« q Ê√ `O×B« ÆwU√ ULz«œ vKŽ_« wK¦ Æ—«dJ²« q³Ið ô ¨wM“ w Ë w½d w gOF« b¹—√ s?O?O?½UÐUO« s qC « UM ¨sOOMOB« s qC √ UM b¹—√ UL½≈ ¨sOOÝU³F« Ë√ sO¹u_U Êu√ Ê√ b¹—√ ô U½Q w? W?K?zU?¼ W?O?łu?uMJð …—UCŠ ¡UA½≈ s «uMJLð s¹c« Ê√ ô ¨WU « w²¹u¼ ¡UA½≈Ë ô ¨WU « w²¹u¼ ¡UA½≈Ë ¨wM“ w Ë w½d w gOF« √uÝ√ UM Ë bŠ√ s qC « UM Æse« s œuIŽ WŁöŁ sOOL¼Ë œ«bł√ …dOÝ ÃU²½≈ bOŽ√ w WMUJ« t²OL¼√ √b³L« «cNË ¨s¹dšüU s×½ ÆbŠ√ s Ê√ b?I?²?Ž√ ô U?½√ Æs?O?O?L?¼Ë œ«b?ł√ …d?O?Ý ÃU²½≈ bOŽ√ Ê√ ÆU½dOG s×½ Æ «c« ‰uŠ w{ÓdÓL« edL²« pOJHð …—Ëd{ vMFLUÐ Íœ«bł√ ∫wMOD KH ÆÍœ«bł√ sOOÝU³F« Ë√ sO¹u_« t? d? ?ð U?U?D? U?M? lO{d« mKÐ «–≈ò ∫Ÿu½ s  UGU³ UMLKFð «u?ýU?Ž s¹c« ”UM« r¼ ¨UC¹√ wdF« ULÐ—Ë Í—UC×«Ë w UI¦« ¡g?M?« ‰u?I?Ž v?K?Ž ¡«b?²?Ž« ¨l?«u« w ¨«c¼ Æ⁄—U Âö «c¼ åUM¹błUÝ dÐU³−« d?šü« W?¹«Ë— l? w?Ž«d? s ¡eł «c¼ ÆWM“_« Âb√ cM ¨ULz«œ ÷—_« Ác¼ vKŽ ÆWOL¼Ë W½uMO ‰uŠ nz«“ wŽË oK WËU×Ë dOGB« XË w «dłUN XOð√ wM½QÐ ¨¡«d×B« v≈ wL²½√ wM½QÐ bI²F¹ Íc« wKOz«dÝù« »u?Fý WŁöŁ ÂUNÝ≈ sŽ Àbײ½ ¨WOöÝù« WOÐdF« …—UC׫ sŽ Àbײ½ UbMŽ …—U?C?Š w?¼Ë ”dH« …—UCŠ ∫…—UC׫ Ác¼ w dO³J« UNUNÝSÐ ·d²F½Ë ¨Èd³ «c?N?Ð Æ»d?F?« s?ŽË ¨U?C?¹√ „«d?ð_« s?Ž r?K?J?²?½ ¨W?U « UN²¹dI³Ž UNË ¨…dO³ ‰u?Š w?{d?L?« e?d?L²« «c¼ oKš« ô w WO UI¦« w²¹u¼ œËbŠ s lÝË√ vMFL« »d?√ r¼Ë ¨WOöÝù« ‡ WOÐdF« …—UC׫ w dO³ —bIÐ p¾Ë√ rNÝ√ bI ¨ «c« ÆÊuJ« »uFý WOIÐ s W¹—UCŠË WO UIŁ WOŠU½ s UMO≈ ¨W?×?{«Ë W?½u?M?O?  «– W?KI²  «—UCŠ UN ÊQÐ »uFA« pK² ·d²Ž√ Ê√ V−¹ wdF« vMFLUÐ ¨rNzULKŽË ”dHK —Ëœ „UM¼ ¨ULz«œ ¨ÊU Æw²¹u¼ oKš w XLNÝ√

π ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—

ÆWGK« »UDš fOO ð wðQ¹ UM¼ ¨wKŽ Ò tO gOŽ√ Íc« ÊUJL« «c¼ d¦J² ¹Ë ¨U ŒU M²Ýô«Ë W³«dLK ÂUE½ U¼—U³²ŽUÐ WGK« sŽ UMLKJð «–≈ ÆWGK W³ MUÐ WO½U¦« Wôb« l«u« w rKJ²½ s×M ‡ W¦¹b׫ WOŽUL²łô«Ë WO½U ½ù« UÝ«—b« w ‡ j³C«Ë WIIײ  U½UO X O ¨WO ¹—Uð  U½UO X O rO¼UHL« Ác¼ ¨rO¼UH WKLł sŽ ‰uI½ UbMŽ ÆöOK d¦« Ë√ sO½d sŽ rKJ²½ rO¼UHL« Ác¼ sŽ rKJ²½ ULMO× ULz«œ wŽUL²ł« ÂuNHL œdH« UL½≈ a¹—U²« w œ«d √ œułË ÂbŽ wMF¹ ô «c¼ ©œdH«® ö¦ ¨wÐU ²½ô« ÂUEM«Ë ¨WOuI« WËb« …dJHÐ qB²¹ œdH« ÂuNH ÆUULð Y¹bŠ w UIŁË UbMŽ ÆWOu WËb« sJð r sJË ÆÊËdI« d vKŽ ‰Ëœ „UM¼ X½U ÆWMÞ«uL«Ë


©±®

dJ

dOJH²«Ë WGK« ¨d_«Ë Ÿ—UCL«Ë w{UL« X dŽ «–≈ ¨‰uFHL«Ë qŽUH« ·dBð nO X dŽ «–S ÆWO dB« vM³« s WKLł U¼—U³²ŽUÐ WGK« v≈ dEM« ”—«bL« w UMLKFð Æd_« l«Ë w W¦¹b׫ WGK« ÂuKFÐ WöŽ t fO V½Uł «c¼ ¨qł— WLK bOH¹ U qJAð åqł—ò ‰uIð UbMŽ «u_« sOÐ lL−ð nO X dŽ «–≈  UuEML« s WKLł vKŽ ÂuIð ÊuJ«  U UIŁ qJ Æ»UDšË WDK WGK« ÆWO dB« vM³« Ë√ ¨ «uú ÂUEM WGK« ÂuNH “ËU−²ð W¦¹b׫ WGK« ÂuKF ¨wŽUL²łô« œułu«® s¹dšüUÐ t²öŽ œb×ð U —bIÐ ©szUJK włuuD½ô«Ë wŠËd« œułu«® ÊuJUÐ szUJ« WöŽ œb×ð  UuEMË ÆWOuNHL«Ë WOKIF« ÆU WŽULł —UÞ≈ w ÊU ½û wŽu{uL« œułuUÐ nu¹ Ê√ sJL¹ U q ¨d_« W¹UN½ w ¨oK ð w²« w¼ Æ©…dOš_« Wö « w wÝUO « Í√ w rKF²¹ ô ¨U œd rKF²¹ UbMŽ ÆrO¼UHË rO WuEMË ¨»UDš WGK« ÆWO d vMÐ œd− X OË ¨UOðu UUE½ X O WGK« ∫UNOKŽ eOd²« œË√ w²« WOÝUÝ_« …dJH«

«—U?C?×?U?Ð d?_« oKFð «–≈ ≠ U³¹dIð ÊuJ«  UG lOLł sOÐ s ¨WOÐdF« WGK« œu?łË s? …d?O?š_« U?½d? s?O?Łö?¦?« Ë√ s?¹d?A?F?« s?Ž r?KJ²½ UbMŽ Í√® WOÐU²J« s UN UF —Ë UNð«cÐ ¡UH²Š« W ËdFL« ÊuJ«  UG d¦√ w¼ ©÷—_« vKŽ ÊU ½ù« Æw{—_UÐ ”bIL« ë˓ vKŽ qOœ ÂUI v≈ dAÐ sOÐ VÞU ²K WG ÂUI «c?N? ¨W?√ Q?A½«Ë ¨…—UCŠ QA½√ b ʬdI« Ê√ ¨“U−L« qO³Ý vKŽ ¨‰uI½ UbMF  QA½ b a¹—U²«Ë …dO «Ë tIH« ÂuKŽ nK² Ë ·dB«Ë u×M« ÂuKŽ Ê_ Æ`O× –UHM²Ýô WLz«œ  ôËU×Ë …dL²  UЗUI „UM¼ X½U Æw½¬dI« hM« gU¼ vKŽ W?¹d?I?³?Ž q?O?œ Ê√ ¨U?L?z«œ ¨w?Ðd?F?« bI²Ž≈ ¨Èdš√ WOŠU½ sË ÆhM« «c¼  ôôœ q?J? Ê_ W?¹uN« r¼Ë «c¼Ë ÆUN H½ WGK« w q¦L²¹ WOÐdF« WO UI¦« WOuB « qOœ v≈ UNK¹uײ WGK« ÂUI s l — Íc« l«u« sJ ÆW¹dI³ŽË WOuBš WG W?G?K?« »U?D »UDš v≈ ‰u×ð a¹—U²« w UN²OuBšË WŽUL−« W¹dI³Ž vKŽ ÆUN H½ sŽ WŽUL−« »UD »UDš v≈Ë UN H½ sŽ wMLKŽ sò rKF²½ UbMŽ ö¦ ªUÐUDš U¼—U³²ŽUÐ WGK« sŽ rKJ²½ Ê√ sJL¹ nO Ác¼ åôuÝ— ÊuJ¹ Ê√ rKFL« œU öO−³²« t Ë rKFLK rò Ë√ å«b³Ž t  d U dŠ ÆWFzUý  «dO³Fð W?O?K?L?F?« w  ôôb« Ác¼ «b ²Ý« s d¦√ lLIK WÝ—UL WLŁ l«u« w fO sOÐ WK oKšË ¨b³Ž v≈ rKF²L« q¹u×ðË bOÝ v≈ rKFL« q¹u×ð vMFLÐ ¨W¹uÐd²« dšü« qO³JðË ¨…bUš WHOþË ÍœR¹ t½√ r¼Ë ©rKFL«® ‰Ë_« `M ƉuÝd«Ë rKFL« lLIK »UD WGK« WÝ—UL ‰UJý√ s qJý «c¼ ÆÍbÐ√Ë oKD s¹bÐ ©rKF²L«® W?ËU?×? U?N?O?J?K?N?²? ? s?Ë W¹uÐd²« WOKLF« wÝ—UL s dE²M½ Ê√ wG³M¹ ö ® vKŽ√ Wôœ v≈ ‰uu« qł« s ¨b³F« Ë√ rKFLK …dýU³L«  ôôb« ×Uš –UHMK Æ© ‰«uŠ_« lOLł w

w²« rO¼UHL«Ë rOI« WŽuL− © ËÒc¹® sD³² ¹ U —bIÐ pKð Ë√ WGK« Ác¼ l«u« ÆvË_« …dJH« w¼ Ác¼ ÆUNOKŽ ÍuDMð d?O?ž WGU³ œËb׫ “ËU−² WOKÐU s …œUŽ tÐ nu¹ U dOJH²« `M w pc WËU× qË ÆpKð Ë√ WGK« ÁcN WO dFL« WuEML« ×Uš dJH¹ bŠ√ ö ÆWÐu × b ŒU M²Ýô« dO³Fð ÊU «–≈Ë ÆU¼d dOš_« qOKײ« w wMFð WuEML« “ËU−² W?O?ŽUL²łô« ŒU M²Ýô« …«œ√ w¼ WGKU wU׫ Xu« w UuNHË UFzUý `³√  U?G ¨ÊUL√ Ë√ sOO ½d Ë√ eOK−½≈ oK ½ wJK ÆÊuJ«  U UIŁ q w vË_« v?K?Ž o?³?D?M?¹ d?_« «c?¼ ÆU?NðUMzU ÃU²½≈ bOFðË a M² ð w²« w¼ »uFA« pKð …œU?Ž≈ w?¼ W?G?K WOÝUÝ_« WHOþu« ÆÊuJ«  UG s U¼dOž vKŽË WOÐdF« WGK« ÃU²½« …œUŽ≈ w¼ ÷—_« vKŽ ÊU ½û vË_« WHOþu« Ê√ UL ¨w UI¦« ŸuM« ÃU²½« ô ≠WOŽUL²ł« …d¼Uþ WGK« ÆWOłuu¹b¹√  «dO³Fð p– wK¹ U q ÆÍdA³« ŸuM« WGK œułË ôË ¨ÍdA³« ŸUL²łô« oIײ¹ UbMŽ WGK« oIײð Í√ ªUNð«c WG błuð …d?¼U?E? W?G?K?« Q?A?M?ð U?L?½≈ t?Ð WUš WG œd TAM¹ ô ¨WŽUL−« W½uMO ×Uš ÆWOŽUL²ł« ô t?½_ «d?š¬ d?šü« `?³?B?¹ Æe?O?O?L?²?« ‰UJý√ s qJý wN ÆW¹u¼ ¨UC¹√ ¨WGK« Æ©r−F«® WOÐdFUÐ sOLKJ²L« dOž sŽ »dF« ‰uI𠨉U¦L« qO³Ý vKŽ Æw²G rKJ²¹  U½«uO׫ nuð U U³UžË ¨oDM« vKŽ …—bI« ÂbŽ wMF¹ ÍuG dO³Fð ©WL−F«® d?O?ž s?O?ÐË W?OÐdFUÐ sOIÞUM« sOÐ eOOL²K WËU× d_« W¹UN½ w Ác¼ ÆWL−FUÐ ÆUNÐ sOIÞUM« WO UI¦« W¹uN« TAMð ÊuJ«  UG q ¨Î«–≈ ÆÊuJ«  UG q w œułu eOOL²« U½√ ¨eOOL²« u¼ √b³L« «c¼ ÆW¹uN« qJAð w wÝUÝ√ √b³ v≈ «œUM²Ý« WŽUL−K U?½√ X? ? X?½√Ë ¨WOÐdF« WGK« rKJð√ wM½_ U½√ ULÐ U½Q ¨X½√ X wM½_ U½√ U ÆW¹uN«  U½uJ b¹b×ð w ‰Ë_« Èu² L« u¼ «c¼ ¨w²G rKJ²ð ô p½_

ø ÁcN WUŠ w lLI« »UDš u¼ UL UOłuuÐËd¦½ù« Ë√ ŸUL²łô« qIŠ v≈ WGK« qIŠ s Ãd ½ UM¼Ë ≠ lLI« »UDš Æ2000 ÊU O½ w åWOMOD KH« WÝ—bL« w WOÐdF« WGK«ò Ê«uMFÐ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed ÁbIŽ Íc« wÝ«—b« ÂuO« w WKš«bL« Ác¼ Xb ≠±

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ∏


ÕU?²?H? w?¼Ë ¨d?²? «Ë Õu³« WLK w¼ ¨d× «Ë d « WLK w¼ åUM¼ ≠ Êü«ò U?×?H? b?M?Ž Ë√ ¨W?Ý—b?L?« W?³²Ž bMŽ ¡vIHM¹ U ÊUŽdÝ Íc« ©r¼u«® «c¼ ö ¨UULð UOUH²Š« d_« Ëb³¹ wJË ¨UNðUCUM²LÐ wH²×ð ULMOŠ …UO׫ Ê–≈ ¨Ê“«u?²?« ¡U?Žœ« w? —«d?L?²?Ýô« s?J?L?L?« s? b?F?¹ r ¨wÝ—b »U² wM½√ rž—Ë ÆÆÆÆÊ–≈ U«—b« s bÐ s Ê«—b−« l b¹ Ê√ lOD² ¹ b VŠ—√ ¡UC v≈ nB« W dž s Ãd M XOH²Š« dÝRð Ê√ UN ¡vOý w²« Wd׫  «¡UC w b −« „d²¹Ë ¨sOF« ÂU√ ô≈ ¨wŠd L« bIM«Ë ¨qO¦L²« d³Ž ÍdG w U«—bUÐ XOH²Š« wM½√ rž—Ë Æ° ôUOšË WK¾Ý√ v≈ qO×¹ ô rMB bFIL« W O³Š vI³ð w U«—bUÐ UNLÝ« …√d« …—u vKŽ WNü« WMF  ¡Uł Ê√ v≈ ¨U−¼u² sJ¹ r UNI√ Ê√ ÍdG w ≠ÍuÐd²« UNU− w U«—b« dBÐ lLK ¨UNð—«dAÐ XI√ s¹œËœ dLÝ m?U?Ð d?√ …U?O?׫ w WÐU²J« WOL¼QÐ ¨p– bFÐ ¨”UM« lM²I¹ Ê√Ë UNðdOBÐ XFLË ¨sH wŠd L« UNU− w UN dŽ√ UL fOË °°WÐuFB« bIM«Ë ¨qO¦L²« d³Ž «b?¹d−ð å¡wA«ò UNO X¹√— w²« WE×K« pKð s wMOŽ w s …d²H U «—«bł q Kš√ Ê√ ‰ËUŠ√ ¨t³Jð—√ Íc« «c¼ rKþ Í√ r UNI√ Ê√ ô≈ ¨wŠd L« nB²M w åÊu²¹“ …dłò ¡wA« «c¼ ÊUË ¨…UO×K «bO −ðË s?e?« q?³?Š v?K?Ž W?u?MAË ¨…dOB …—ËdCUÐ w¼ ≠ Xu«  ¡Uł Ê√ v≈ ¨U−¼u² sJ¹ …dŠU hdð s¹œËœË ¨UNuŠ  ULKFL«Ë ÊuLKFL«Ë ¨W dG« Ê√ ÈËbł U ¨Èdš√ …d VB²MO —«b−« œuF¹ rŁ ≠ wÝ—bL« ¨d−HM¹ Ë√ bNAL« ÃdHMO ¨wz«d« ‰UO «Ë WOz«d« sOF« sOÐ …√d« …—u vKŽ WNü« WMF ô r?Ł Xu« iF³ ©°UNII×ð wŽœ√® U WF² —UGB« b−¹ W¹dA³« öUŠ tð«– å¡wA«ò X¹√— Ê√ v≈  UMFK« XIŠöð rŁ »U²J« bOUIðË ¨wÝ—bL« ÂUEM« WdH v≈ «ËœuF¹ Ê√ Êu¦³K¹ ¨UNð—«dAÐ XI√ s¹œËœ dLÝ UNLÝ« ÍeOK−½ù« wŠd L« VðUJ« ÊU ULMOŠ t−O ½ w UN ¹—UðË Æ°øœU— v≈ UMKO×¹ Íc« —dIL« UNU− w U«—b« dBÐ lLK w? …U?O?×?« Y?F?³?¹ ¨W?O?½U?¦?« åd?O pKL«ò WOŠd VŠU ¨d?O?²? ?łU?L« WÝ«—œ —UÞ≈ w UMLKŽ ULMOŠ år¹b nDFò l wÝ—bL« »U²J« vKŽ q¹Uײ« vKŽ Vþ«Ë√ Ê√ lD²Ý√ r ÆÍuÐd²« ÆWMUJ«Ë …d¼UE« tðôUOšË ¡wA« d³Ž U«—b« wM³Mð nO U U²Ë U K² ¨„UM¼ s W¹«ËdÐË ¨UM¼ s WBIÐ ¨w²³KÞ w? w?K?_« h?M?« v?≈ b?F?M?Ë ¨Èdš√ …d kŠU−« „d²M WOIÐ wCI½ rŁ ¨Ÿu³Ý_« w …d wLÝd« ‚UO « ×Uš rNF ô W?O?E?ŽË ¨…b?U?ł ¨W?¾?¹œ— ’u?B½ l `ÞUM²« w Ÿu³Ý_« ‰ËUŠ√ ¨t³Jð—√ Íc« «c¼ rKþ Í√ h?M?« v?K?Ž U?łËd?š f?O? ‰U?−?ð—ôU? ¨‰U?−ð—ô« w qšb½ YF³Mð „UM¼ sË ¨vË√ WHD½ u¼ ¨tOKŽ ¡UMÐ u¼ qÐ wK_« X?ËU?Š U?L?N? ¨ŒËd?A? Íu?G? »U?D?š ¨…U?O?Š ôË ¨UNO ÕË— s …d²H U «—«bł q Kš√ Ê√ t? K?O?U?H?²?Ð r?U?F?« ‰u?×?²?¹Ë ¨ U¼U−ðô« q w  ôU−ð—ô« tF q«u²« ◊dý ÊS ¨tOKŽ q¹Uײ« Ë√ t²žË«d Ë√ ¨t² dš“ ¨…dOB …—ËdCUÐ w¼ ≠ Xu«  UöF«Ë ¨ UöŽ  «—Uýù« ËbGðË ¨ «—Uý≈ v≈ tðUO¾¹ełË ¨‰UO « ¨WF²L«∫W¹UJ׫ √b³ð UM¼ sË ¨WF²L« ◊dý ¨U³zUž vI³¹ ÃU?²?½≈Ë ¨v?M?F?L?« ÃU²½≈ w¼ WÐU²J« ÊS «cË ¨„—UA²« ¨W¹d׫ se« q³Š vKŽ WuMAË r?U?Ž v?M?³?O? ¨oKI«Ë dðu²«  UUOÝ w l bMð “ud«Ë ¨«“u— ÆÁœd¹Ë l«u« sŽ bðd¹ wKO ð w WMU U¹ƒd«Ë ¨U¹ƒ— v≈ ÃU²×ð sOF«Ë ¨sOŽ v≈ ÃU²×¹ vMFL« œuF¹ rŁ ≠ wÝ—bL« w¼ ¡UOý_«Ë ¨U¼UMF ¡UOý_« `MLð w²« w¼ qOUH²«Ë ¨qOUH²« ô≈ oIײ¹ ô UNײ Ë ¨¡UOý_« `²H½ Ê√ WQ L«Ë ¨UNO UH¦J rUF« U?L WLOI« izUHÐ fOË ¨‰UO « izUHÐ rF½ ÆÆÆUMðôUOšË U½œU łQÐ Æ «uM « Ác¼ w t−² rUF« u¼ ULË ¨œUB²ô« rUŽ w u¼

…d VB²MO —«b−« rUŽ ‚«d²šô w W³ MUÐ vË_« WOIOI׫ WÐd−²« X½U 3å ULKò

d?L?F?« s?J?Ë ¨d?O?š_« œ«d?D?²?Ýô« «c?¼ v?K?Ž Èdš√ …d kŠU−K «uHŽË dLŽò ∫‰uI¹ åÂöE« ¡UNI ò UdÐ rOKÝ W¹«Ë— w ©”UJOÐ®Ë ¨dOB Âu?¹ ¨¡U?M?¦?²?Ý« r?¼ s?O?M ÊuAOF¹ sË ¨bŠ«Ë Âu¹ q_« w ÊU ½ù« —u?B?ÐË U?½—u?B?Ð ¨q?O?U?H?²?U?Ð ¨…U?O?×UÐ ¡wK bŠ«Ë Âu¹ åwHJ¹ bŠ«Ë ÍdÒHM« cšQ½ Ê√ ◊dý ¨UNII×ð WO½UJ≈ …UO׫ØÂuO« `ML¹ ULЗ ¨s¹dšü« Æånu« „cš√ ¨nu« ¡«—Ë nIð r Ê≈ò ∫‰uI¹ sOŠ ÊU³ ×UÐ ÍœdJ« rOÝË ÍuÐd²« ‰U−L« w WOŽ«bÐô« WÐU²J«Ë  UÝ«—b« ‰U− w hB ² ÍuÐdðË dŽUý ÆÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w  «—uAML«Ë Z«d³«Ë Àu׳« o M

Èdš√

r? Íc?« b?Š«u?« œb?F?« W?K− w¼Ë ¨bOIL« nB«Ë ¨—dIL« »U²J« s XHBÔ ¨W?C?N?−? WÐd−ð ¨WÝ—bL« w UL¼ –≈ sOMŁ« w½UŁ `³B¹ q?L×¹ ‰Ë_« ¨tÞu Ð ULNM q ¨Ê«œöł nI¹ „UM¼ YOŠ ¨ÕËd« ‰Ë√ q?L?Ž j?G{ ◊uÝ w½U¦«Ë ¨wÝ—bL« ÃUNML« ‰ULJ²Ý« …—Ëd{ ◊uÝ ¨sO²DžU{ sO²ýUL ÂU√ ÊuQÝ sO²U׫ w Ë ¨wÝ—bL« »UBM« ‚u w? U?N?Ð —u?³?F« UMJL sJ¹ rË å ULKò XDIÝË ¨UNMOŠ bL√ rË ¨U? W?×? ? ÊËb?−?¹  U?O²H«Ë ÊUO²H« bF¹ rË ¨ QHJ½U ¨Xu« p– Ætu Ê˃UA¹ U «uuIO ô w²« ¨UËœ WBUM« l¹—UAL« ¨WBUM« l¹—UAL« o √ w „d×ð√ wM½≈ ·U?A?²?ô ¨U? ‰«R ¡UC ` Hð U —bIÐ WOzUN½Ë WLÝUŠ  UÐUł≈ wDFð sO¹öLÐ W džò s rUŽ nAJ²¹ UNÝ«uŠË œU ł_« W³F d³Ž ¨dB³½Ë Èd½ UM½√ ¨W?OuO« rN²UŠ w¼ UN½QË ¨—UGB« sOd²AL« WÐU² ËbGðË å 4Ê«—b−«

r WÐd−²« Ê√ dOž 1995 ÂUF« w p–Ë ¨w²FÐU²LÐË “b½dH« ”—«b w »öD« q³ s WOŽ«bЫ WK− ÃU²½« WÐd−ð w¼ å ULKò -3 ÆdOš_«Ë ‰Ë_« œbF« ÊuJð Ê√ ÈuÝ UN V²J¹ U¹—uÝ ≠◊užUL« bL× dŽUAK W¹dFý WŽuL− Ê«uMŽ -4

∑ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—


«œ«dD²Ý« b −UÐ WÐU²J«

©±®

WOð«c« WÐd−²« w Âö

Íc« tKL× dOž vKŽ ÂöJ« «c¼ cšPÝ ¨…dJH« l ²ð ULMO× ¨tOKŽ ”UM« l{«uð ©≤® s?O?ŠË ¨qOUH²« w qšbð pý ô UN½S …œuLŠ rO J w ‰ušb« vKŽ pýuð wN ¨…—U³F« oOCð å…—U³F« XU{ …dJH« XF ð« ULKò ¨«b?¹d−ð ÊuJ¹ ô b¹bײ«Ë ¨b¹bײ« s rUŽ w?? ‰u??šœ b??O? ? −? ²? «Ë ¨«b?O? ?−?ð Êu?J?¹ U?L?½≈Ë U¹ƒd«Ë ¨wz«d« sOŽ v≈ ÃU²×ð qOUH²«Ë ¨qOUH²« v?M?F?L?U?Ð ¡U?ð Ëb?G?²? ¨n?_« w?K?Ð W¹ƒd« w¼ n_« bLÐ «c?¼ X?×?½ w? “U?ł U? «–≈ UC¹√ ÍdOB³« vMFLUÐË ÍdB³« Ê√ œuFð UL dðuO³LJ« w ÍuGK« `×BL« tC — Íc« dO³F²« ¨U?¼¡U?Žœ≈ Ë√ U?N?²?×½ ‰ËUŠ√ ô w²« ÁdOž ULKJ« s  «dAŽ i d¹ ©·uQ® lLł q³I¹ u¼ UN qÐUILUÐË ¨ÂöJ«  U uQ s «dO¦ i d¹ uN WOŽUI¹≈ WIz«cÐ UN²Lײ√Ë ¨WOJOÝöJ« WIz«c« UNG ² ð r w²« © U uQ® v≈ ÆÆÆtðUDMD½Ë kŠU−«  «œ«dD²Ý« sŽ «bOFÐ Ÿu{uL« v≈ bFM Ædš¬ “«dÞ s

UN½≈ ô ° …c U½ Ác¼ ¨—«bł vKŽ ¡UCOÐ W—Ë ¨ÍœU— —«bł vKŽ ÂœU bG«Ë ¨WŠ—U³« ÊU ÂuO«ò å…UO׫

ÍdHM«

∫‰uI½ UM …ež ≠ wLOKFð jOÝu U«—b« «b ²Ý≈ w Wý—Ë

…e¼U−« Wžö³« pKð w¼ X½U U «–≈ tÔ²?žöÐ ÎWLN X O ¨©U½√® wðuË ©U½√® w Ë√ W²O WžöÐ wN ¨UN²F³ Ô”√d« Ë√ U¼¡«cŠ ÔÂbI« dOF² ð UL —UF² ð w²« WE× l nP²ð Ê√ lOD² ð ô UNMJ ¨nײL« w ÷dFK WLzö ‰«uŠ_« s Š√ ¨XMLÝ_« UNKQ¹ UÐ w²« ©tK« «—®UM²M¹b Ÿ—«uý w U nO— vKŽ WOIOIŠ WM¹bL« `³BðË ¨…e¼U−« XMLÝù«  U¹UMÐ tKFHð Ê√ sJL¹ Íc« U «u dFð Ê√ rJË Æ‰uI« ‰Ë√ v≈ bFMË ¨t𫜫dD²Ý«Ë ¨Èdš√ …d kŠU−« „d²M ÆXMLÝû «b³F WGK« UNMþ√ XM ∫UMK Ë√ WKO³  u ô «œd œdH« ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô ¨ÂöJ« ÊuJ¹ wJË ¨ÂöJ« UNMJË U½öË ¨©U½√ÆÆÆU½√®Ë ©u¼ ÆÆÆu¼® ËbGO ¨ÁdOž dš¬ ¡wý Í√ Ë√ ÆÆÆnײ Èb Æwð«– ·dŽ√ w tO UN² dF ÃU²Š√ w²« qOUH²« UNMJË ¨tKOUHð w ‚—Už ≠ Êü«ò s?Ë ¨j?³?C?U?Ð ÊUJL« «c¼ w Ë ¨WO׫ WE×K« Ác¼ w åUM¼ ≠ Êü«ò d³Ž qIMð√ Ê√ sJL¹Ë ¨ UN−« q v≈  U¼U−ðô« q w „d×ð√ Ê√ sJL¹ åUM¼ Æ ¬ Ìs“Ë vC Ìs“ ∫sO½U“

q¦L¹ b bNAL«Ë ¨bNAL« v≈ ÃU²×ð U¹ƒd«Ë ¨WOz«— sOŽ v≈ ÃU²×ð qOUH²« ¨W?F?D? W?F?D t²¹œ—√ lK ð ¨ÁU¹UMŁ vKŽ hBK²ðË ¨tÒ³?K?Ið ÆÆÆÁ«d² ¨sOF« ÂU√ s bNAL« qO×ð sOF« ÆUMO tð—u v≈ UMU√ tð—u s bNAL« VKIM¹ UM¼Ë U?¼«d?M wM³Mð WKO L« …—uË ¨WKO L« w …—u v≈ …dB³L« sOF« ÂU√ …—u ÆU½UL ÊU ½ù« w Ë√ U½UBŠ …d B« w ÈdM ¨…dOB³« sOFÐ øWOŠ WOKOBHð …—u v≈ …bUł WOK …—u s qI²½√ Ê√ w `O²¹ Íc« U øÈdš√ …d tðUöŽ ÃU²½≈ bOF¹Ë ¨bNAL« VÒKI¹ Ê√ lOD² ¹ Íc« U øUNð—u v≈ …dJH«Ë UNUOš v≈ …—uB« qL×¹ Ê√ lOD² ¹ Íc« U ÆWGK« UN½√ sþ√ XM dLF« ‰Ë√ w UN²ÝÒ—œË ¨q?F?MUÐ qFM« ËcŠ …—UNLÐË ¨bKIL« …—UNLÐ UNO X³FK v≈ÆÆÆjO Ð ÕuMł l UN²Ý—œ ¨U³¹dIð ”—bð Ê√ WOÝ—bL« Z¼UML« UN ¡Uý UL U UNM qL×½ ¨WGK« v≈ Êu¾łô UMKJ ¨WQ L« w¼ X O WGK« Ê√ X—œ√ Ê√ ¨pKN² L« e¼U−« e−ML« ÂöJ« ¨s¹dšü« Âö s WGK« cšQ½ UM U «dO¦Ë ¨qL×½ ¨UM Íc« UMu ¨wB A« UMö Ó ¨UMö Ó ¨Ác¼ WGK« s Z²M½ Ê√ w¼ WQ LU wu ËbG¹ sOŠ t²O UŽ œd² ¹Ë ¨tðœ«d V ²J¹ Íc« ‰uI«Ë ¨wB A« ÂöJ«

ÆÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed d³Ž tO X—Uý bË ¨2000 ÊU O½ w Êœ—_« ØÊULŽ w bIF½« Íc« åwÐdF« ÍuÐd²« vI²KL«ò w WKš«bL« Ác¼ Xb -1 Æ…—U³F« Ác¼ f³²« UNMË åÊ«—b−« nKšË …c UM« ÂU√ò Ê«uMFÐ WB V² ULMOŠ 1995 WMÝ lÝU²« nB« w ÊU ¨“b½dH« ”—«b w w²³KÞ bŠ√ u¼ -2

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ∂


WOMOD KH« ‰UOł_« qIŽ s¹uJð …b¹b−« Z¼UML« w

Í√—

f?O?Ë ¨W?O?LO WFO³Þ Ë– qIŽ u¼ ¨t²žUO vKŽ Z¼UML« qLFð Íc« qIF« Ê≈ s? WOC u¼ ¨WœUI« ‰UOłú WOMOD KH« Z¼UML« t½ÒuJ²Ý Íc« qIF« bI½ Ê≈ ed¹Ë ¨‚öš_«Ë „uK UÐ j³ðd¹ Z¼UML« w W dFL« Ÿu{u Ê≈ ¨WO dF WFO³Þ ô t?½_ ¨w?M?O?D? ?K?H?« ÍuCNM« ŸËdAL« U¹uË√ rKÝ w ÊuJð Ê√ ÷d²HL« qLŠ t²HOþËË qIF« WLNË ¨dA«Ë dO « sOÐË ¨`O³I«Ë s ׫ sOÐ o¹dH²« vKŽ «c¼  UOü WKUý WFł«d ¡«dł≈ s bÐ ô «c Æi¼U½ dOž qIFÐ WCN½ ¡UMÐ sJL¹ ÂuNHL« «cNÐ qIF« Æ`O³I« ÊUOð≈ s tFMË ¨s ׫ „uK « ÃUN²½« vKŽ t³ŠU ¨¡UDš_« s rKF²« v≈ ·bNð WFł«dL« Ác¼ Æ Á«ƒ—Ë tð«—uBðË tLO¼UHË qIF« Íc?« dOJH²« w ÁU−ðô« p– t½√ vMFLÐ ¨¡UOý_« v≈ W¹—UOFL« …dEM« tLJ×ð ÆdOJH²« ‚dÞ w b¹bł »UDš sOýbð qł√ s d³F« s …œU ù«Ë w²«  «œUF«Ë ‚öš_«Ë rOI« WuEM w UNFuË UN½UJ sŽ ¡UOý_« w Y׳¹ wMÞË —«uŠ ÷UNM²Ýô WOUJý≈ WFO³Þ  «– U¹UC ÕdD WËU× w¼ WUIL« Ác¼ w sLJ¹ qIFK rNH« «c¼ w qK « Ê≈ Æ«eJðdË t UFłd dOJH²« p– U¼c ²¹ sŽ nAJK ¨ U²A«Ë sÞu« w ÊuOMOD KH« ÊËdJHL«Ë ÊuHI¦L« ÁœuI¹ qUý W?L?O?I?U? ªd?U?FL« l«u« l VÝUM²ð ô WOHK « dO¹UFL« Ê√ ‰Ë_« ∫sO¼U−ð« Æ…b¹b−« WOMOD KH« Z¼UML« tKIB²Ý Íc« qJA²L« wMOD KH« qIF«  U½uJ s? …b?U?ł …b?ŽU? `?³?B?ð w? ?¹—U?²?« U?N?U?OÝ sL{ UNO≈ dEM¹ r «–≈ WOöš_« w?½U?¦?« q?K? ?« U?√ Æw?öš_« w dFL« ÂUEM« UN²DÝ«uÐ œbײ¹ qIF«  U½uJ w?I² ð w²« WO UI¦«Ë WO dFL« fÝ_« sŽ WOMOD KH« Z¼UML« Àbײð UbMŽ WO«e²š« …dE½ w¼ W¹—UOFL« …dEM« Ê√ w sLJO Í√ Ê_ ¨t?O? ‰«b?ł ô d?√ «c?N ¨U¼—Ëcł UNM Íc?« v?M?F?L?« w? Ë ¨t²LO w ¡wA« dB² ð wÐd² WMOF W UIŁ v≈ V ²Mð Ê√ bÐ ô Z¼UM V?ŠU? l?L²−L« Ë√ rKFL« Ë√ h A« tOHC¹ UNKIŽ qIË ¨UN²DÝ«uÐ dOJH²« vKŽ ‰UOł_« UN²{d w²« ZzU²M« Ê≈ UNðôU×ÐË  «cUÐ j³ðd¹ UM¼ qIFU Æ…dEM« pKð w Ë ¨UNðU½uJË W UI¦« Ác¼  «œb× ‰öš s …—uŁ UNO ULÐ WOLKF« …—u¦« „«—œSÐ j³ðd¹ ôË ¨WOLOI« UNUJŠ√Ë WO½«błu« U?L?Ð ¨w? U?I?¦?«Ë w?ŽUL²łô« ÀË—uL« UN²bI ¨qIF« ÂuNHL —U³²Žô«  œUŽ√  UuKFL« «c¼ Ê√ «bÐ√ p– vMF¹ ô ÆW dFLUÐ Í√ »U³Ý_« v≈Ë q³I² L« v≈ …dEM«Ë ¨À«d²«Ë rOI« UNO ÂuJ×L« …bU−« ΔœU³L« s WŽuL− bF¹ rK w? W?O?U?J?ýù« U?√ ÆÊU? ?½ù«Ë Êu?J?«Ë rUF« „U?M¼ sJË ¨W dFL« Ê«bO v≈ b²L¹ ô qIF« ¨‚öš_« v≈ W dFL« s ÁU−ðô« sOÐ wKł ‚d v≈ dEM« w wN WOMOD KH« Z¼UML« Ÿu{u vKŽ UOM³ ULEM UÞUA½ qIF« `³√ qÐ ¨UNÐ W?U?׫ wH ¨W dFL« v≈ ‚öš_« s ÁU−ðô«Ë ö ©sUÝ® wJOðU²Ý —uEM s W UI¦« Ác¼ …UO׫ ‰Ë_« U¼—bBË l«u« UNÝUÝ√ bŽ«u w? U?√ ¨W? d?FL« vKŽ ‚öš_« fÝQ²ð vË_« v?K?Ž Y?×?ð ôË ¨U?N? w? ¹—U²« ‚UO « wŽ«dð …dOG²L« WOŽUL²łô« ¨‚ö?š_« v?K?Ž W dFL« fÝQ²² WO½U¦« WU׫ qIF« ÊS wU²UÐ ¨UNðUU×L qIF« ÷UNM²Ý« w²«  UöFK ·UA²« vKŽ vM³ð ô WUŠ w¼Ë s? W?Žu?L?−?L?Ð U?u?J?×? Êu?J?O?Ý q?J?A²L« ¨i?F³Ð UNCFÐ lL²−L«Ë WFO³D« d¼«uþ jÐdð WOHKÝ  «¡«d tNłuð …bU−« ΔœU³L«Ë bŽ«uI« U?Nöš s t H½ qIF« nAJO WOKLŽ X OË W?O? d?þ WOłuu¹b¹√ U¹UC Ë√ se« UNOKŽ UHŽ ÆlL²−L«Ë WFO³D« w ‰uIŽ qIBÐ jI r²Nð Z¼UML« qFł UL ¨Wz—UÞ bOI²« ÂbŽË ¨…bzU «  «¡«dI« —UÝ≈ s —dײ« VKD²ð WÐuKDL« bIM« WOKLŽ Ê≈ WOLKF« …dEM« tO vM³²ð wLKŽ —uEM s qIF« v≈ dEM¹ Ê«Ë ªU¼dE½  UNłuÐ Ê√ ÊËœ w?LKŽ ”UÝ√ vKŽ ÂuI¹ ô Íc« —uB²« sŽ œUF²Ðô«Ë ¨qIFK …dUFL« b?O?F? v?K?Ž U?√ ÆW?IKDL« WIOI׫ tbIð WL w v²Š —uB²« «c¼ s qF−¹ ¨…œËb× dOž ÊuJð Ê√ V−¹ WFO³D« dO Hð vKŽ qIF« …—bIÐ ÊUL¹ù« ÊS ¨W dFL« …d?E?M?« „U?M?N? W¹—UOFL« …dEM« qÐUI w Ë ÆWKU WIŁ qIFUÐ WI¦« ÊuJð Ê√Ë u¼ ULŽ nAJ« ‰ËU×ðË ¨WOð«c« UN²½UJ sŽ ¡UOý_« w Y׳ð w²« WOŽu{uL« bOF² WOË_« ÁdUMŽ v≈ ¡wA« qK×ð WO³Odð WOKOK×ð …dE½ wN ¨UNO Íd¼uł Âu?N?H?L?« «c?N?Ð U?M?U?O?ł√ ‰u?I?Ž s?¹uJð Ê≈ ÆtO Íd¼uł u¼ U “d³¹ qJAÐ Á¡UMÐ ÆdOJH²« ‚dÞ w b¹bł »UDš sOýbð w bŽU ¹ w½UÐuB« Õö ÆrOKF²«Ë WOÐd²« …—«“ËØ UÝ«—b« …dz«œ d¹b

μ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—

q?I?F« UN−²½√ w²« …bzU « «¡«dIUÐ ‰UOł_« ¨Èu?²?×?L tO≈ dEM¹ UM¼ qIFU ÆUNłU²½≈ …œUŽ≈ ‰UOł_« s »uKDË ¨wHK « ¨WOHK « WOF{u«Ë ¨WO³OG« bŽ«uI«Ë ΔœU³L« WŽuL− tLJ×ð ¨WKŽU …«œQ fOË Ë«u« `²HЮ ÊÒuJ qIŽ uN ¨bŽ«uI« V Š VF t½≈ ¨UNÐ bOIË ¨UN dOÝ√ u¼Ë W dFL«Ë ¨dOJH²«  Ułd t²DÝ«uÐ œb×ð w dF ÂUE½ tOKŽ ÷ËdH ©U¼b¹bAðË ÆUNłU²½≈ WOHOË —U³²Žô«  œUŽ√  UuKFL« …—uŁ UNO ULÐ WOLKF« …—u¦« UN²{d w²« ZzU²M« Ê≈ `?³?√ q?Ð ¨U?NÐ ÂuJ×L« …bU−« ΔœU³L« s WŽuL− bF¹ rK ¨qIF« ÂuNHL …U?O?×?« ‰Ë_« U?¼—b?B?Ë l?«u?« U?NÝUÝ√ bŽ«u vKŽ UOM³ ULEM UÞUA½ qIF« ÊuAOF¹Ë ¨”UM« tÐ p²×¹ Íc« w׫ l«u« qJAð w²« ¨…dOG²L« WOŽUL²łô« Ÿ«u½√ œbF²ð wU²UÐË bŠ«Ë jL½ vKŽ X O WOŽUL²łô« …UO׫ Ê√ UL ÆtHM w ÆWOKIF« bŽ«uI«


s b¹bF« b¹bF« sN¹b UMðU³UD WLKFLË …√dU rKJð√ wM½« ‰u√ W¹UNM« w Ë æ œUý—ô«Ë `BM« qł√ s UNðU³UÞ s W³¹d WLKFL« ÊuJð Ê√ V−¹Ë ¨qUAL« ªW?O?ŽUL²łô« qUALUÐ ¡wK wÐdF« UMFL²−L ¨WLKFL U¼—Ëœ v≈ W U{ùUÐ f?J?F?M?¹ U?L? X?O?³« qš«œ nMFK UN_«Ë  U³UD« s dO¦J« ÷dFð q¦ d?Þ_«Ë ÊU?−?K?« V?U?Þ√ U?½Q pc ¨rKF²K sN²OF «œ vKŽË UMðU³UÞ vKŽ U³KÝ ÆwMOD KH« UMFL²− w WOAH²L« …d¼UE« Ác¼ ÁU−ð d¦√ W¹b−Ð qLFUÐ W¹u M«

øUN dOCײ« Ê√ ÀbŠ ÊUOŠ_« s dO¦ w Ë Æô Â√ dCŠ b XM ¡«uÝ WB׫ wDŽQÝ ¨ôË√ wF »ËU−ðË ¨WB׫ —uCŠ ÂbŽ tM X³KÞË ¨…bF² s√ rË ¨·dAL« ¡Uł dB¹ rNCFÐ Ê_ ¨sO dAL« lOLł vKŽ w¹√— rLŽ√ Ê√ lOD²Ý√ ô wMMJË ¨«bOł ÆU¼—uCŠ ÂbŽ tM rKFL« VKÞ Ê≈Ë v²Š WB׫ —uCŠ vKŽ øÍ—Ëd{ ©…dcL«® dOCײ« d² œ ÊQÐ s¹dð q¼

—Ëœ u¼ q¼ ¨rNðUMÐË rNzUMÐ√ ÁU−ð UN_«Ë ¡UÐü« tÐ ÂuI¹ Íc« —Ëb« u¼ U øw³KÝ —Ëœ Â√ wÐU−¹≈ r?²?ð ô q?ŽU?H?²?« «c?¼ ÊËœË ¨«b?ł Í—Ëd?{ W?Ý—b?L?« l wK×L« lL²−L« qŽUHð  UN_«Ë ¡UÐü« s b¹bF« „UM¼ ¨»uKDL« qJAUÐ WOLKF²« WOLOKF²« WOKLF« v?K?Ž r¼b−ð tO rN³KDð Íc« Xu« wH ª«bł wÐU−¹≈ r¼—ËœË ¨UMF Êu½ËUF²¹ d_« uK ¹ ô sJË ¨rNzUMÐ√ qł√ s …bŽU L« s Ÿu½ Í√ r¹bI² œ«bF²Ýô« rð√ rN²³ ½Ë ¨rNðUMÐË rNzUMÐ_ wLOKF²« l{uUÐ sOU³L« dOž wU¼_« iFÐ œułË s Æ…dÝ_« qš«œ wŽUL²łô« l{uK lłd¹ «c¼Ë ¨WKOK X O øWLKFL p²LN w pðbŽUÝ p²bš ¡UMŁ√ WO U  «—Ëœ XOIKð q¼ b?I? ¨sOLKFLK  «—Ëœ ¡UDŽUÐ UUL²¼« W¹uÐd²«  U ÝRL« d¦√ s ÀuG« WUË UNM «dO¦  b √Ë ¨oÐU « sŽ dOGð b wF{Ë Ê√  dFý bË ¨…bŽ  «—Ëœ XOIKð Êu dA¹ «u½U s¹c« ¡«d³ « Ê√ UuBš  UuKFLUÐ WOMž  «—Ëb« Ác¼ X½U YOŠ w  «—uD²« vKŽ rKFL« ŸöÞô  «—Ëœ WUu« hIM¹ sJË Æ«bOł sOK¼R UNOKŽ bOHð WOLOKFð  «b−² s tO —Ëb¹ UË ¨wł—U « rUFUÐ tDÐ—Ë ¨rOKF²« ‰U− r?U?F?K? W?³? MUÐ tÐöÞ luË tFu b¹b×ð s rKFL« sJL²¹ w VUD«Ë rKFL« Æv«bI« sOLKFL« ‘UF½ù  «—Ëœ UNBIM¹ ÀuG« WUË Ê√Ë UL ¨wł—U « øpðU³UÞ l tMOF³²ð Íc« rOOI²« ÂUE½ u¼ U s? W?ONHA« WK¾Ý_« Âb ²Ý√ U½Q ¨jI WOÐU²J«  «—U³²šô« vKŽ bL²Ž√ ô U½√ „UM¼ Ê√ ·dŽ√ w½√Ë ULOÝ ô  U³UD« bMŽ q׫  UO−Oð«d²Ý« vKŽ ·dF²« qł√ q?O?K?ײ« vKŽ …—bIL« sN¹b sJË ¨…¡«dI« sFD² ¹ ô wð«uK«  U³UD« iFÐ ÆÃU²M²Ýô«Ë jÐd«Ë W? ?L?š s? d¦√ cM WMNL« Ác¼ ”—ULð WLKFL p H½ sŽ WO{«— X½√ q¼ øUUŽ dAŽ qBŠ Íc« —uD²« s rždUÐ wðU³UÞ ZzU²½ sŽ ôË ¨w H½ sŽ WO{«— X U½√ wð«c« bN−« v« W U{≈ UN²OIKð w²«  «—Ëb« ¡«dł s rOKF²« ‰U− w wF Íc?« Èu?²? ?L?« v?« b?FÐ q√ r U½Q ¨WMNL« ÁcN w³Š oKDM s t²cÐ Íc« wÐ rJײð w²« —u_« s dO¦J« „UMN ¨wðU³UÞ ZzU²½ v« W³ MUÐ U√ Æb¹—√ —U?³?²?š« v≈  U{dF wðU³UÞ Ê√Ë UuBš ¨—dIL« ÃUNML« ¡UN½≈ q¦ WLKFL p?c? ¨w?Ý«—œ q?B? q? W?¹U?N?½ w? —d?I?L« »U²J«  «bŠË lOLł wDG¹ bŠu Æ‘UIM«Ë ÕdA« w UNIŠ UNzUDŽ≈ ÊËœ —u_« iFÐ sŽ —ËdL« v« U½UOŠ√ dD{√ tMÝULý bz«— ∫U¼—ËUŠ

vKŽ rKFL« wI³¹ t½_ ¨t²OL¼√Ë dOCײ« …—Ëd{ vKŽ s¹dBL« sOLKFL« s U½√ …ułdL« ·«b¼_« b¹b×ð dOCײ« WÞUÝuÐ sJL¹ q_« vKF ¨…œULUÐ rz«œ ◊U³ð—« Ò pK²L¹ rKF q Ê_ ¨«dO¦ w W³ MUÐ WLN X OK ¨VOUÝ_« U√ ¨”—b« s Æt ¹—bð ¡UMŁ√ WŽuM² VOUÝ√ «b ²Ý« vKŽ …—bIL« ønB« qš«œ v« pF dOCײ« s¹cšQð q¼ œË√ …œb× WK¾Ý√ qł√ s wF Ácš¬ U½UOŠ√Ë ¨nB« wušœ q³ tײ √ sJË ¨ô ÆdOCײ« d² œ w UN²½Ëœ b XMË ¨ U³UDK UNQÝ√ Ê√ fO ¨»öD« UNM uJA¹ w²« œ«uL« d¦√ s  UO{U¹d« Ê√ ·ËdFL« s øUN²ÐuF ¨„œUI²Ž« w ¨sLJð s¹√ ¨UC¹√ rUF« w qÐ jI U½œöÐ w  U?O?{U?¹d?« Z?¼U?M? w? p?c?Ë ¨U?N{dŽ »uKÝ√ w  UO{U¹d« WÐuF sLJð s?Ž nK² ð …œUL« Ác¼ w »öD« tł«uð qUA „UM¼ ÊUÐUO« w ö¦L ¨t H½ bL²Fð vË_« WOÝUÝ_« WKŠdL« w „UM¼ V²JU ÆUM²³KÞ UNNł«u¹ w²« qUAL« »u?K?Ý« v?≈ W? U?{≈ ¨U?M?−?¼U?M? Ád?I?²?Hð U «c¼Ë ¨bO−« qOKײ«Ë dOJH²« vKŽ q?Š q?H?D?« ÊU?J?S?Ð Êu?J?¹ b U½bMF ªsO½«uIK W³ MUÐ UuBš l³²L« kH׫ U?½√ ¨ö¦L ¨UNK× W“ö« sO½«uIK tEHŠ WKJALÐ ÂbDB¹ tMJË ¨WMOF WQ b?−?ð sL »dC« ozUIŠË ¨ UO{U¹d« sO½«u W³UD« kH×ð Ê√ w WOMF X ¡UMŁ√ »dC« ozUIŠ UNOKŽ W—Ë wðU³UÞ ¡UDŽSÐ XL U «dO¦Ë ¨p– w WÐuF  U?O?{U?¹d?« o?zU?IŠ kHŠ fO ·bN« Ê_ ¨ UO{U¹d« w qzU q×Ð sNUO ÆWQ L« qŠ w WHK² L«  UO−Oð«d²Ýô« «b ²Ý« WOHO u¼ U —bIÐ U½Q ¨nB« qš«œ W³ÝU׫ Wü« «b ²Ý« w¼Ë ¨Èdš√ WOCI ‚dDð√ wMŽœ UM¼Ë UOłuuMJ²« vKŽ «u dF²¹ v²Š p–Ë ¨»öD« q³ s UN«b ²Ý«Ë UNUšœ≈ l W?K?Šd?L?« Êu?N?M?¹ »öD« s «dO³ UL „UM¼ Ê√ UuBš rN W³ MUÐ …b¹b−« ÆbOł qJAÐ W³ÝU׫ Wü« «b ²Ý« sŽ ÊËełUŽ r¼Ë ¨W¹u½U¦« øpðU³UÞ l pNł«uð w²« qUAL« w¼ U Æw²LN VFB¹ U «c¼Ë ¨ UO{U¹d« Ÿu{uL  U³UD« VŠ ÂbŽ æ s?{d?F?²?¹ U?b?M?ŽË ¨V?K? d?N?þ s?Ž WK¾Ý_« sEH×¹  U³UD« s b¹bF« „UM¼ æ ÆsNÐuÝ— V³ ¹ UL UNOKŽ WÐUłô« sFD² ¹ ô TOA« iFÐ WHK² WK¾Ý_ rOKF²UÐ „bÐ uý® rNðUM³ UN½Ëœœd¹ q¼_« s dO¦J« bMŽ …—uNA WuI „UM¼ æ v?KŽ bŽU ¹Ë dJ³L« ëËe« …dJ “eF¹ U «c¼Ë ©a³DL« p½UJ W¹UNM« wH b¹bF« UM²Ý—b w błuð ‰U¦L« qO³Ý vKF ¨rOKF²UÐ  U³UD« À«d²« ÂbŽ l?ÐU?Ý n? ® ëËe?« v?K?Ž «bł dJ³ sÝ w s¼Ë ¨ UÐuD L«  U³UD« s Æ…bAÐ …d¼UE« Ác¼ i —√ U½√Ë © lÝUðË sUŁË

ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w YŠUÐË UO{U¹— rKF

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ¥


s dO¦J« v≈ ÃU²×ð «bŠË vKŽ Íu²×¹ ÃUNMLU ¨ÃUNML« «c¼ f¹—bð WOHO „UM¼ `³√Ë ¨nB« w sIKL rKFL« —Ëœ tO hKIð bI wU²UÐË ¨qLF« ‚«—Ë√ «c?¼ ¨W?B?×?« ¡U?M?Ł√ t? vDFOÝ Íc« Xu« ‰öš s dOJH²K VUDK d³√ —Ëœ w²« W×O×B« œ«bŽ_« …bŠË®∫sOðbŠË vKŽ b¹b−« ÃUNML« ¡«u²Š« v≈ W U{ùUÐ …b¹bł w¼ w²«Ë wÝUL « rOd²« ÂUE½ …bŠËË ¨lÐU « nB« w WŠËdD X½U Æ©»öD« vKŽ …b¹bł ÊuJð Ê√ q³ sOLKFL« vKŽ »öD« nF{ »U³Ý√ bŠ√ Ê√ oÐU « w  UO{U¹d« wLKF s dO¦J« b√ ULÐd «cË ¨ULz«œ »U²J« W¹UN½ w …bŠu« Ác¼ œułË u¼ WÝbMN« Ÿu{u w Ác?¼ r?«d?²?ð w?U?²?U?ÐË ¨ÂU?F?« W?¹U?N½ l »U²J« ¡UN½≈ s rKFL« sJL²¹ ô WÝbMN« …bŠË XOIÐ b¹b−« ÃUNML« w Ë ¨«bOł »öD« UNLKF²¹ Ê√ ÊËœ …bŠu« Ê√Ë ¨W?L?zU? v?I?³?²?Ý W?KJAL« Ác¼ Ê√ s¹bI²Fð ô√ ¨»U²J« W¹UN½ w UC¹√ ø—U³²Žô« sOFÐ WOCI« Ác¼ «ËcšQ¹ r ÃUNML« wLLB WMOF …bŠË dšR¹ Ë√ ÂbI¹ Ê√ lOD² ¹ uN ¨rKFLK d_« lłd¹ sJË ¨`O× «c¼ …b?Šu?K wK³I« „uK « vKŽ dŁR¹ ô dOšQ²« Ë√ r¹bI²« «c¼ ÊU «–« Èdš√ qÐUI rKF Í√ Ê√ UM¼ ‰u√ wMŽœ ÆWKJAL« Ác¼ “ËU−ð sJL¹ WI¹dD« ÁcNÐË ¨WbIL« ÆU?N?O?K?Ž VKG²« qł√ s UNK− ¹ Ê√ tOKŽ b¹b−« ÃUNML« w U WKJA tł«u¹ Íu?Ðd?²?« ·d?A?L« l ”œU « nBK  UO{U¹d« wLKF ŸUL²ł« w t sJL¹Ë W?I?K?F?²?L?« q?U?A?L?« q? W?AUMË UN²AUMË  öJAL« Ác¼ ÕdÞ  UO{U¹dK Æq³I² L« w UNOKŽ VKG²« WËU×Ë ¨b¹b−« ÃUNMLUÐ s¹dFAð «–ULÐË ¨tOłu²« WOKLF s¹dEMð nO øp²BŠ —uC× ÍuÐd²« ·dAL« ¡w− bMŽ

u Ž bL× dŁ

WOD

æ ôu« ÊUJ ”bI« ∫ …œ dLF« æ UUŽ 38 ∫ MÝ æ …d³ « «u ∫ 6 1 Ž U U b?L?« æ U?M?Ð ∫ W?Ý— t?K?« «—   ÝUÝ_« ©WUË® WO

÷ËdHL« sL ¨t H½ vKŽ ·dA u¼ rKFL« t? ?H?½ r?OI¹Ë ¨dL² qJAÐ tð«– —uD¹ Ê√ ·dAL« ÊU «–« ÆWBŠ q s ¡UN²½ô« bFÐ s?Ž g?O?²?H?²?« Á—uCŠ s ·bN«Ë ¨ÎU?³?«d w? WIOœ 45 ‰ö?š wMLOI¹ Ê√ b¹d¹Ë ¨Íb «dGŁ vKŽ …bzUHUÐ œuF¹ ôË ¨UOIOIŠ U «dý≈ fO «c¼ ¨WM « bMŽ o³ —uBð „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ »«uB« s fOK ¨WOLKF²« WOLOKF²« WOKLF« Íc?« r?KFL« ÊQÐ t² dF œd−LÐË ¨U¼—uCŠ q³ WB׫ dOÝ WOHO sŽ ·dAL« —u?B?²« «c¼ ÷d WËU× qł√ s UMOF UŽu{u ”—b¹ ·uÝ t²BŠ dC×OÝ »uKÝ_« sŽ rKFL« s «bOł lL ¹ Ê√ ·dAL« vKŽ pc ÆrKFL« vKŽ o³ L« t?×?B?M¹ Ê√ tOKŽ W³KDK W³ MUÐ rzö dOž »uKÝ_« «c¼ ÊU «–«Ë ¨tF³ð« Íc« ¨åqC √ W−O²M« X½UJ «c XKLŽ p½√ò u WGOBÐ VÝUML« »uKÝ_« «b ²ÝUÐ œd−L³ ô«Ë ¨WLOLŠ rKFL«Ë ·dAL« sOÐ WöF« ÊuJð Ê√ …—Ëd{ v« W U{ôUÐ ÂU?F?« ‰«uÞ hB׫ wUÐ w b¹d¹ U rKFL« qLFOÝ nB« s ·dAL« ÃËdš ÆwÝ«—b« øÍuÐd²« ·dAL« l o³ bŽu b¹b×ð sOKCHð q¼ rKFL« dC×¹ ô v²Š ¨·dAL« q³ s rKFL« l o³ bŽu b¹b×ð ÂbŽ l U½√ ÆWUF dOž VOUÝ√ «b ²ÝUÐ ÂuIOÝ p– vKŽ ¡UMÐË «bOł WB×K Î ÊËœ ‰U?Š s?O?F? ·d?þ p?¹b? ÊU?Ë ¨W?B?Š —u?C?× ·dAL« dCŠ u «–U

≥ ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—

ȃd« —«uŠ

∫ WLKFL« l

W‡‡‡‡‡‡‡ODŽ d‡‡‡‡‡‡‡‡Łu øWOLOKF²« WOKLF« w „—Ëb s¹dEMð nO f?J?F?M?ð nB« ×Uš U³UD« l w²öF ¨nB« W dž w «dO¦ rN Í—Ëœ ¨WOLOKF²« WOKLFK WKFHË WI MË …d O Í—Ëb ¨nB« qš«œ sNF w²öŽ vKŽ WOLOKF²« WOKLFU ¨UULð tC —√ U «c¼Ë ¨ UuKFLK WMIK Í—Ëœ `³_ ô≈Ë Æ»öDK  UuKF sOIKð Ë√ ¡UDŽ≈ UNM œuBIL« fO  UuKFL« cš_ WłU×Ð s?¼ Â√ ¨r?K?F?²« vKŽ …—bIL« pðU³UÞ bMŽ błuð q¼ øjI pM W³³× WI¹dDÐË d OL« »uKÝQÐ nBK rKFL« qšb¹ UbMŽ s? W?ÐU?−?²?Ý« „U?M¼ ÊuJ²Ý t½√ bRL« sL ¨»öDK w?M?F?¹ «c?N ¨WÐU−²Ý« „UM¼ sJð r «–≈Ë ¨tÐöÞ q³ ¨pÐöÞ l qUF²« vKŽ …—bI« pK²Lð ô rKF p½√ w? Ë ¨W?ÐU?−?²?Ý« b?−?²Ý dO O²« »uKÝ√ ‰öš sL ÍœR?¹ ö?ŽU?H?ð Z?²?M?ð W?KUJ² WLEM WOKLŽ ¡u{ WOKLŽ v≈ ÍœR¹Ë ¨dOJH²« vKŽ »öD« YŠ v≈ ÆnB« qš«œ wF qB×¹ U «c¼Ë ÆrN H½√ »öD« q³ s rKFð ø»öD«  UłUO²Š« w³Kð Z¼UML« ÊQÐ s¹bI²Fð q¼ u?¼ U?L?Ë ¨WOÐdG« WHC« w s×M ¨WKI² WOMOD K WËœ w gOF½ ô UM½u ô® W?¹d?B?L« Z¼UML« ÊuI³D¹ …ež w Ë ¨WO½œ—_« Z¼UML« o³D½ s×M ¨·ËdF w?½œ—_« s?O?F?L?²?−?L?«  U?³?K?D?²? s? WFÐU½ wN pc ©Z¼UML« w …bŠË błu¹  U?³?K?D?²? W?O?³?K?ð v?K?Ž Z?¼U?ML« Ác¼ …—b ÂbŽ vKŽ qOœ d³√ «c¼Ë ¨ÍdBL«Ë s? W?F?ÐU?½ X? ?O? U?N½_ ¨UMOLKF  UłUO²Š«Ë  U³KD² ôË ¨UMÐöÞ  UłUO²Š«Ë T½«uË l½UBË «—UN½√Ë ôU³łË U½b Z¼UML« dcð UbMŽ ö¦L ÆUMFL²−  UłUŠ ¨tMÞË s ¡e− UNOKŽ ·dF²¹Ë ¨UNÝ—b¹ Ê√ VUD« vKŽË ¨sOD K w błuð ô °UMÐöÞ  UłUO²Š« w³KOÝ l{u« «c¼ Ê√ bI²Fð qN …d?L?K? o?³DOÝ Íc« ”œU « nBK b¹b−«  UO{U¹d« ÃUNM w p¹√— U øwU׫ wÝ«—b« ÂUF« w sOD K w vË_« WI¹dÞ WOŠU½ s tÐ X³−Ž√ U½√Ë ¨WOLKF« W dFL« s ‰UŽ Èu² vKŽ ÃUNML« v?K?Ž s?OLKFL« V¹—bð s bÐ ô sJË ¨f¹—b²« w rKFL« bŽU ¹ UL ÷dF«


ÊS «cË ¨UNO UM H½√ U½dAŠ w²« UöF«Ë rO¼UHL«Ë rOI« WuEM “ËU−²ð f?¹d?J?ð v?K?Ž ÊU?O?Š_« r?E?F? w? «d?B?×?M? ËbG¹ ¨WK¾Ý_« Ác¼ ÂU√ ¨U½—Ëœ W?uEM w U¾OA U¾Oý ‰UHÞ_« qšb½ UM¼Ë ¨WŽœU L« Ë√ WCUG«  UÐUłù« ÆU Ÿu½ s  UÐUł≈ UNO ”dJðË ¨WK¾Ý_« UNO wH² ð Ò

¨s?IKL«Ë d HL«Ë Õ—UA« Èb t½UJ q×O VUD« u wH² ¹ WÝ—bL« U¼^bÓŠÓË ¨r?O?O?I²«Ø`¹dA²« W¬ `²HMð WÝ—bL« w ¨uA׫ oQ²¹ WÝ—bL« w V?¼d?ð ¨V?O?¦?ðË V?UFð ¨rNCH ðË rNF dð ¨rNHMB𠨻öD« ^e?×ð ¨WöF« pU uN ¨pc sJ¹ r Ê«Ë ¨W¼eM WIOIŠ rKFL« `³B¹ WÝ—bL« w ÆVždðË Æ¡UBù«Ë ¡UIÐù« t¹bOÐ ¨»uÝd«Ë ÕU−M«

œU?²?F¹ √bÐË ¨«dO¦ XÒK? b? t?²?K¾Ý√ ÊuJð ¨WÝ—bL« v≈ qHD« qšb¹ Ê√ UË V?U?ž w? ¨W?K?¾?Ý√ ¨VO−¹ Ê√ u¼ tOKŽË ¨–U²Ý_« ‰Q ¹ tO ¨b¹bł ÂUE½ vKŽ U?ÐU?ł≈ ¡«—Ë Y?N?K?ð W?K?¾Ý√ ¨ UuKFL« ¡«—Ë YNKð WK¾Ý√ ¨W¹—U³²š« ¨ÊUOŠ_« p?– ÊS åUNU−ò sŽ «dO¦ Ë√ öOK  UÐUłù« XŠ«e½« «–S ¨rKFL« U¼b¹d¹ w? W?K?¾?Ýú? «e?H?×? ÊU? Íc?« ¨‰UO « √b³¹ Xu« lË ÆQD « »UÐ w lI¹ kH׫ ‰U³Š vKŽ oMAÔ¹Ë ¨tðdz«œ oOCðË ¨—U ×½ôUÐ ¨…dJ³L« WuHD« WKŠd Æ «—U³²šô«Ë sOIK²«Ë

Æp– w pý√ °øøøWK¾Ý_« lL …—e− tLOIð ô ÍuÐdð ÂUE½ „UM¼ q¼ årKF²L«ò `MLO ¨W¹d׫ s U gUN fÝR¹ Ê√ ÍuÐd²« ÂUEM« lOD² ¹ qN U?N?ö?š s? l?O?D?²? ¹ W¹d׫ s WŠU t wI³¹Ë ¨t HMÐ iNM¹ wJ Wd ÆWK¾Ý_« …œËUF «¡U?C? ÕU?²?H?½« å U?¾?O?Ýò s?Ž w?{U?G²« vKŽ ÍuÐdð ÂUE½ Í√ √d−²¹ qN v?≈ ÃU?²?×?ð W?U LU ¨UC¹√ p– w pý√ °øW dFLK ‰Ë_« ◊dA« ∫‰«R « °øWMJL w¼ qN ¨Èdš√ WOKIŽ

WK¾Ý√ wH² ð WÝ—bL« w ÆW³KD« vKŽ ‰UON½ôUÐ åozUI׫ò √b³ð WÝ—bL« w w ¨W¼UHýË WÐU² UÐUłù« ROIðË ¨—UNE²Ýô«Ë kH׫ WK¾Ý√ uHD² dOJH²«

ÍœdJ« rOÝË

Ð

…uŽœ WUD

L« …uŽœ

Ë sOLKF ≈ sO¹uÐd²«

ML« v

²« Èb² Ðd u Í 0 0 20

Að 18 ≠

16

ed rEM¹ ׳K ÊUDI« Y Ë « ² D ¹u « d O?F?L?²?−? ?²?M ÍuÐd² åW?K?ŽU? W? b Ë È ? « s ? « × ? ? L «u ? ?« — —d? I OC² ¹ b? I? F? ¹ Ê√ 00 Íu?Ðd?² dLðRL« n « 0 ? 2 L − ? M L « ? u ² c ? Ž Í b W OÝ «b ? ¹√ È s¹dJHL« s dŽË ¨ öš sOÐ U ÃË«e 7 ¨16 ÂU « « 1 ² ÷ ¨ M Ðd ð E 8 ¹u ¹d O U− 1 W — s ð ? Ë » ?A ²« Ð rN s¹c« IðË ¨WOð«– Ð WIKF²L« ? ½U??¦? « s?¹d w oO³D UIO³Dð r¹b {«Ë  ULB ×B« w t ¨2000 w bL«ò ‰U− ×   — W ? n ð Ý ? w Ðd W « w L ¹u ? ? K W ? « L K× ? O ? × O R W s ?Ý qI ?« w W OLKF q³ « ÍuÐd²« W?¹u?Ðd?ð W? d? ²?« Âu?K?F ÆoŠô XË sO¹uÐdðË s ł_«Ë »d?F «— ≠W? ¹u? Ð U? « ½ ? ? s K V ? ¨ t K Ë «Ø Ý ? D ? ?O Æ…d? O? D IOÝË Æ sO ?L?« q?L?²?A UÐ edL« Âu Ý√ ¨Èb?²?M ù U? Ž Ý U? ö ¨ Ê Ž ? Ž K ? s v U½dÐ ¨Èb²ML« Z qOUH²«Ë « s b¹eL

¦« s¹d 2000 w½U

UuKFL U H²Ýô«Ë « vłd¹  «— ÊUÒDI« ed ðô B Èb²M ‰U MF« vKŽ « d¹uD²«Ë Y׳K ²« —«u׫ ∫wU²« Ê«u uM « ÍuÐd Í ÍuÐd² «® L —b »Æ’ W ÝRL WÝ ðU¼ ²− W¹uÐdð K ≠ tK« «— 2276 2963281Ø 2 ∫n 2 ©WKŽU WOFL 2 sOD 7 9 ´ U .org 972 ∫f ndation 3 u 296328 qattanfo ´ 972 2 wasim@ E-mail:

w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ— ≠ ≤


ȃ—

ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed

2000 ‰uK¹√ ≠ w½U¦« œbF«

sOD K ≠ tK« «— ≠ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed sŽ ÎU¹uMÝ «d 4 —bBð W¹—Ëœ …dA½

W¹uÐdð WOŠU²² ô«

°ÍuÐd²« UNU− w WK¾Ý_« ÊËœ ¨«bOł „—b¹ U√ Â√ UÐ√ ÊU√ ¡«uÝ rOKF²« WMN w qLF¹ h ý q Ê≈ ªWK¾Ý_« s dO¦J« ÊËdO¦¹ ¨WÝ—bL« sÝ q³ U ‰UHÞ_« ÊQÐ ¨qOKF²K WłUŠ U?¹U?C?I?« ‰u?Š —u?×?L?²?ð W?K?¾?Ý√ ¨·d?F?²?«Ë ¨‰uCH«Ë ¨·UAJ²Ýô« WK¾Ý√ ¨…U?O?×?«Ë Êu?J?U?Ð W?I?KF²L« Èd³J« qzU L« ‰uŠ Èdš√ WK¾Ý√Ë ¨…dOGB« b−ð Ê√ w œœd²ð ô WK¾Ý√ ¨ UŽuML Ë√  «—uE× UNU√ błu¹ ô WK¾Ý√ ô WK¾Ý√ °U bOUIð Ë√ °U W¹ƒ— Ë√ °U oDM UNFML¹ ô ¨‰uI« v≈ UNI¹dÞ dO¦ w ¨—U³J« s×½ ¨QJK²½ Ë√ p³ðd½ Ë√ ·U ½ U¹UC ÕdDð Ê√ w Ÿ—u²ð «—UG UM ULMOŠ U¼UMQÝ UM ULЗ ¨…dO¦ WK¾Ý√ ¨UNQ ½ Ê√ s ÊUOŠ_« s w?ýö?²?«Ë —U? ?×?½ôU?Ð  cš√ Ê√ v≈ WIO{ W¹Ë«“ w U¼dAŠ w U½cš√ rŁ nOË øÔX?¾?ł s?¹√ s ∫WH KH« s »d²Ið WK¾Ý√ ªWLzU bFð rË ¨‰uÐc«Ë ø—uOD« dODð «–ULË ø”UM«  uL¹ «–ULË ø uQÝ q¼Ë ød³√ v²Ë ø bË Ô ÀbŠ nOË °°øøpKð vMF UË øÁc¼ vMF UË øÊ«dOD« lOD² ½ ô «–ULË „d?×?²?O? ¨W?K?¾?ÝQ?Ð Ÿu?³² Ë√ ‰«R Ð œ—UD ¡wý qJ ÆÆËÆÆËÆÆË °°ø «c¼ w?H?²? ?L?«Ë w?H? ?« w Ë ·uQL« w g³MðË ¨Y׳ð WK¾Ý√ ÆbI²¹Ë ¨s¼c« ÆUNzUHË UN²OFO³Þ w Ë ¨UNð¡«dÐ w UN²OŽËdA b−ð WK¾Ý√ ¨wH L«Ë

œbF« «c¼ w

WODŽ dŁu ∫ WLKFL« l WOð«c« WÐd−²« w Âö dOJH²«Ë WGK« øs¹√ v≈ ÆÆÆÆUMÝ—«b w r¹uI²« ÂuKF« w qLŽ ‚«—Ë√ ÍuÐd²« d¹uD²«Ë Y׳K ÊUDI« ed w WOz«dłù« Àu׳« wz«dłù« Y׳« ‰U− w UN²Ðd−ð V²Jð WLKF sOLKF²L« q UłUŠ WO³Kð qł√ s œ«Ë— ÊuLKF ·ö²šô« ÷d ÆÆ ÍuÐd²« »œ_« s

‰UHÞ_« kŠö¹ U q ‰ËUM²² ¨W dFL« bBIÐË ¨·dF²« bBIÐ WK¾Ý_« œ«œeðË b¹bł Âu¹ d Ò ULK WK¾Ý_« dŁUJ²ðË ¨tO ÊuO×¹ Íc« jO×L« w ÊËb¼UA¹Ë lł«d²UÐ WK¾Ý_« √b³ð v²Š WÝœU « Ë√ W U « qB¹ œUJ¹ UË ÆqHD« vKŽ q?×?ðË tÝ√— ËeGð WMIKL« …e¼U−« UÐUłù«Ë  ULK L« √b³ðË ø—U ×½ô«Ë d?O?J?H?²?« `?³?B?¹ UM¼Ë øWÐuł_« v≈ WK¾Ý_« s ‰UI²½ô« t½« Æt²K¾Ý√ ÊUJ ‰uL « q×¹ WK¾Ý_« wH² ð ULMOŠË Æ ÆÆÆU³Oð— öL U¹—«dJð U¹œUŽ UODL½ ¨WŁuK ËbGð UN½S ¨WK¾Ý_« iFÐ XOIÐ√ U «–≈Ë Æ…œö³«Ë q³I²«Ë bL−²«Ë Æô≈ fO rOKF²« bOUIð UN²C²« WK¾Ý√ qÐ …dUGL« WK¾Ý√ ËbGð ôË Ë√ U?N?B²L½ ÊUOŠ_« s dO¦ w UM½S ¨Ác¼ U½—UG WK¾ÝQÐ tł«u½ ULMOŠË ÆUN«RÝ …œUŽ≈ s —UGB« d¹c×ð w œœd²½ ô Èdš√ ÊUOŠ√ w Ë ¨UNK¼U−²½ ‚«d?²?š« ‰ËU?×?ð b? W?K?¾Ý√ wN ªW¹—«u Ë√ WO «dš  UÐUł≈ v≈ rNKO×½ Ë√ ¨ULЗ ¨WK¾Ý√ ªUNŠdD½ bF½ rK ¨U½dOJHð XMłœË ¨UNOKŽ U½b²Ž«  «—uE×

± ≠ w½U¦« œbF« ≠ W¹uÐdð ȃ—

∫d¹dײ« o¹d

WþUOž œULŽ ÊUŽd UN d³ł ¡UŽœ

©edL« d¹b® wÐdGL« œ«R Æœ

∫‰ËR L« —d×L«

©o ML«® ÍœdJ« rOÝË

∫d¹dײ« d¹b

aOA« rOŠd« b³Ž WMÝULý bz«— ÍbU)« vÝu

∫d¹dײ« W¾O¼

dÐUł U½UO …—UMý weŽ W³¼Ë —œU½

رؤى تربوية - العدد الثاني - أيلول 2000  
رؤى تربوية - العدد الثاني - أيلول 2000  

رؤى تربوية - العدد الثاني - أيلول 2000

Advertisement