Page 1

¹ 4, ÏÐÎÒÄÒ, 2009

„÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì“ \2,3,4

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 „ìïáïîàâåäëè óíæï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èòïéùòëì êëíêîåüóä 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 åêëíëèòêóî 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èï÷âåíåþäåþì æï óíæï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ïêèïñëôòäåþæåì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíìïçéâîóä 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 êîòüåîòóèåþì“ 1234567890123456789012 1234567890123456789012 \3 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 „èõëäëæ 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíâòàïîåþóä, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 òíôëîèòîåþóä åîì, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 úëæíòì èïéïäò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìüïíæïîüåþòà 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ïéÿóîâòä åîì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 øåóûäòï æïûäòëì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìòìóìüååþò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 \5 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ”áïîàóäò ãåãèï” 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èàåäò ìïáïîàâåäëì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãåãèïï, èòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíõëîúòåäþïì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 õåäòìóôäåþòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èõïîæïÿåîï æï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïõåäèùòôëðëäòüòêòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 îïíãøò ïñâïíï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìÿòîæåþï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 \6 1234567890123456789012


„áïîàóäò ãåãèï“, îëèåäòú ìïáïîàâåäëì ìëúòïäóî-åêëíëèòêóî ãîûåäâïæòïí ðîëãîïèï-ìüîïüåãòïì ùïîèëïæãåíì, ðïîäïèåíüïî ãòëîãò ãëãóïûòì òíòúòïüòâòà øåòáèíï. 12 æåêåèþîòæïí, àþòäòìòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüøò ðîåçåíüïúòòì øåèæåã, „áïîàóä ãåãèïøò“ 1200-çå èåüò ùòíïæïæåþï øåèëâòæï æï æéåì ìõâïæïìõâï ìåáüëîåþòì ãåãèï-êëíúåôúòåþòì øåáèíïøò 200-çå èåüò ìðåúòïäìüòï ÷ïîàóäò. „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ëêëíúåôúòï èïìøò ÷ïîàóäò åáìðåîüåþòì ûïäòìõèåâòà óêâå èëèçïæåþóäòï, îëèäòì ðïîïäåäóîïæ úïäêåóäò æïîãåþòì ãïíâòàïîåþòì ãåãèåþòú èçïææåþï. ãâåìïóþîåþï òæåòì ïâüëîò ãòëîãò ãëãóïûå. - „áïîàóäò ãåãèï“ ìïáïîàâåäëì ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþòì ïèëìïâïä êëíúåôúòïìï æï óèíòøâíåäëâïíåì ìüîïüåãòóä èòèïîàóäåþåþì ãïíìïçéâîïâì, îëèåäòú áâåñíòì ìëúòïäóî-åêëíëèòêóî èæãëèïîåëþòì ïíïäòçì åôóûíåþï æï ïæãåíì áâåñíòì øåìïûäåþäëþåþì, èòì óèíòøâíåäëâïíåì ðîëþäåèåþìï æï ìïôîàõååþì, èïàò ãïèëñåíåþòìï æï ãïæïùñâåüòì ãçåþìï æï éëíòìûòåþåþì. ãåãèòì ïèëìïâïäò êëíúåôúòï åñîæíëþï ïíïäòçìï æï ðîëãíëçåþì, îëèäòì ìïôóûâåäçåú úïäêåóäò óèíòøâíåäëâïíåìò ðîëþäåèåþòì ãïæïìïùñâåüïæ èòçíëþîòâò ðîëãîïèåþò ãïíõëîúòåäæåþï. - îï òáíåþï òì ìüîïüåãòóäò èòçïíò, îëèåäçåæïú „áïîàóäò ãåãèï“ ïõæåíì ôëêóìòîåþïì 2025 ùäòìïàâòì? - ðòîâåä îòãøò, åì òáíåþï èëáïäïáååþòì ìîóäôïìëâíïæ ãïíâòàïîåþóä ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþòì óçîóíâåäñëôï. îïèæåíò ùäòàïú ãïæïòùåâì „áïîàóäò ãåãèòì“ îåïäòçåþï, óôîë èåüïæ ãïæïòùåâì èòçíòì èòéùåâòì æîëú. àó ãåãèòì îåïäòçåþï èëõæåþï óïõäëåìò ùåäòùïæ-ùåäòùïæíïõåâîòì ãïíèïâäëþïøò, èïøòí ãåãèòì æîëòàò ðïîïèåüîåþò ïî æïòîéâåâï. ãåãèï àïâòì ãïíõëîúòäåþïøò ãïòâäòì îïèæåíòèå åüïðì. „áïîàóäò ãåãèòì“ èòõåæâòà ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþòì òì àïëþï, îëèåäòú ïè ùäåþøò èëåâäòíåþï áâåñïíïì, óíæï òñëì òì àïëþï, îëèåäàïú èëóùåâà ìïáèòïíëþï èëùåìîòãåþóä ìïáïîàâåäëøò. ìïáïîàâåäëè óíæï èòïéùòëì êëíêîå-

2

÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì üóä åêëíëèòêóî èï÷âåíåþäåþì æï óíæï ïêèïñëôòäåþæåì ãïíìïçéâîóä êîòüåîòóèåþì, îëèåäòú èïì ÷ïïñåíåþì ãïíâòàïîåþóäò áâåñíåþòì îòãøò. ïèïìàïí, ìïáïîàâåäë ãïíâòàïîåþóä áâåñíïæ óíæï òáúåì ïîï èïîüë åêëíëèòêóîò èï÷âåíåþäåþòà, ïîïèåæ ìëúòïäóîïæ, ðëäòüòêóîïæ, ôìòáëäòãòóîïæ, ìóäòåîïæ, êóäüóîóäïæ úòâòäòçåþóäò æï ãïíâòàïîåþóäò áâåñíåþòì èìãïâìïæ, èïãîïè áïîàóäò àïâòìåþóîåþåþòì ùòíï ðäïíçå ùïèëùåâòà. - „áïîàóäò ãåãèòì“ ãïíõëîúòåäåþòì øåèàõâåâïøò, ìïáïîàâåäë ãïõæåþï ãïíâòàïîåþóäò áâåñïíï, îïì ãóäòìõèëþà æï îï èíòøâíåäëâïíò ìüîïüåãòóäò ïèëúïíåþòï ãïìïüïîåþåäò ïè èòçíòì èòìïéùåâïæ? - 2025 ùäòìàâòì ìïáïîàâåäëì ïáâì ðëüåíúòïäò ãïõæåì ãïíâòàïîåþóäò, èàäòïíò æï åîàòïíò áâåñïíï, îëèåäìïú åáíåþï êëíêóîåíüóíïîòïíò, èæãîïæò, èåúíòåîåþïçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêï æï åñëäåþï ïè åêëíëèòêòì ãïíèêïîãïâò æåèëêîïüòóäò, äòþåîïäóîò, ðîëãîåìóäò ðëìüîïíìôëîèïúòóäò ìïçëãïæëåþï. ïèòìïàâòì ïóúòäåþåäòï ãïæïùñæåì èíòøâíåäëâïíò ìüîïüåãòóäò ïèëúïíåþò, èïà øëîòì: ìïáïîàâåäëøò ïóúòäåþåäòï áïîàâåäò åîòì ìîóäóôäåþòïíò æïèêâòæîåþï, øîëèòì, êïðòüïäòìï æï ìïáëíäòì àïâòìóôïäò ãïæïïæãòäåþòì óçîóíâåäñëôï ìïáïîàâåäëì èàåäì üåîòüëîòïçå. ìïáïîàâåäëøò èúõëâîåþò ñâå-

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïáïîàâåäëè óíæï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èòïéùòëì êëíêîåüóä 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 åêëíëèòêóî 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èï÷âåíåþäåþì æï óíæï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ïêèïñëôòäåþæåì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíìïçéâîóä 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 êîòüåîòóèåþì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

\3 ïðîòäò


÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì

\2

äï åîòì òãòâå óôäåþåþòà ïéÿóîâï æï èïàò ìïáïîàâåäëì èëáïäïáåæ òæåíüòôòúòîåþï. ìïáïîàâåäëì ãïæïáúåâï ãïíâòàïîåþóä áâåñíïæ ìîóäñëôòäïæ øåìïûäåþåäò òáíåþï èïøòí, àó ãïíâòàïîåþï èàåäì üåîòüëîòïì èëòúïâì, ïíó èëõæåþï ëêóðòîåþóäò üåîòüëîòåþòì ãïíàïâòìóôäåþï æï ïè üåîòüëîòåþòì æï òá èúõëâîåþò èëìïõäåëþòì ìîóäò ÷ïîàâï áâåñíòì ïéèøåíåþäëþïøò. ïìåâå ïóúòäåþåäòï ìïçëãïæëåþòì òè æëíåçå ãïíâòàïîåþï, îëèåäòú èçïæ òáíåþï ãïóèêäïâæåì ñâåäï üòðòì ìïôîàõååþì, èïà øëîòì ìïøòíïë àó ìïãïîåëì, åêëíëèòêóîì, æåèëãîïôòóäì àó åêëäëãòóîì. ìïçëãïæëåþï èëùëæåþóäò òáíåþï áâåñíòì ðëüåíúòïäòì åôåáüòïíïæ ãïèëñåíåþòì ìóîâòäòà æï åáíåþï îùèåíï æï òèåæò, ãïíàïâòìóôäæåþï ìõâòìò æïõèïîåþòì ìòíæîëèòìãïí. æåèëêîïüòóäò æï åàòêóîò, äòþåîïäóîò æï üëäåîïíüóäò, òíëâïúòóîò, èçîóíâåäò æï åêëíëèòêóîïæ ìïèïîàäòïíò ìïçëãïæëåþòì øåáèíï èòãâòñâïíì æïìïõóä èòçíïèæå. ìïíïúâäëæ, èòâïéùåâà áâåñïíïøò êïíëíòì óçåíïåìëþòì æïèêâòæîåþïì, îåäòãòóîïæ æï ìóäòåîïæ èæãîïæò èëáïäïáååþòì æï úëæíòì åêëíëèòêïçå ëîòåíüòîåþóäò ìïçëãïæëåþòì ÷ïèëñïäòþåþïì,êåàòäæéåëþòì ìïçëãïæëåþòì øåáèíïì, îëèåäìïú åáíåþï êëíêóîåíüóíïîòïíò, èûäïâîò æï åäïìüòóîò åêëíëèòêóîò ìòìüåèï. - îï òáíåþï ìüîïüåãòòì ãïíõëîúòåäåþòì óèàâïîåìò ðòîëþï? - ìüîïüåãòòì ãïíõëîúòåäåþòì óèàïâîåìò ùòíïðòîëþïï ìïáïîàâåäë òñëì áïîàóäò ùïîèïüåþóäò ìïõåäèùòôë, ìïæïú òúõëâîåþåí ùïîèïüåþóäò, èæòæïîò æï ïîï ãïéïüïêåþóäò áïîàâåäåþò æï ÷âåíò áâåñíòì ìõâï èëáïäïáååþò. ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò ïèëúïíïï åêëíëèòêòì òìåàò çîæï, îëèåäòú áïîàâåäåþòì, ìïáïîàâåäëì èëáïäïáååþòì êåàòäæéåëþòì çîæïì ãïèëòùâåâì. åìïï åîëâíóäò ìïìòúëúõäë èòçïíò. âåîúåîàò åêëíëèòêóîò çîæï âåî òáíåþï èòéåþóäò ìïçëãïæëåþòì èòåî àó èïì àïí ïî ïõäïâì ìòéïîòþòì øåèúòîåþï. åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþï, åêëíëèòêóîò çîæï æï ìëúòïäóîò åêëíëèòêóîò ìïèïîàäòïíëþï èòéùåâïæò èòçíåþòï. åì èïîàäïú, óïõäëåìò èëèïâäòì ìïáèåï, ðëäòüòêóîïæ æï ìëúòïäóîïæ ïáüóïäóîòï æï ïî åáâåèæåþïîåþï ãïæïæåþïì. - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòòì èòõåæâòà ìòéïîòþòì æïûäåâï åêëíëèòêóîò çîæòì åîà-åîàò ôïáüëîòï, îï åêëíëèòêóîò õåîõåþòà ãåãèïâà ïèòì èòéùåâïì? - áâåñïíïøò ìòéïîòþòì ïéèëôõâîï åîàæîëóäïæ åîëâíóäò, ìëúòïäóîò æï åêëíëèòêóîò ïèëúïíïï. ìòéïîòþòì ðîëþ-

ïðîòäò

äåèòì ãïæïÿîï èõëäëæ åêëíëèòêóîò çîæòà øåóûäåþåäòï, óôîë èåüòú, øåìïûäåþåäòï ïþìëäóüóîò ìòéïîòþòì ïéèëôõâîï åêëíëèòêóîò çîæòì ïîïîìåþëþòì ðòîëþåþøò øåìïþïèòìò ãïíïùòäåþòì ìòìüåèòì æïèêâòæîåþòà. ìïáïîàâåäëøò 2003 ùåäì èòéåþóä òáíï ìòéïîòþòì æïûäåâòì ðîëãîïèï, èïãîïè òì ïî øåìîóäæï, 2007 ùåäì èìëôäòë þïíêèï åì ðîëãîïèï ìïáïîàâåäëøò æïõóîï. èëãåõìåíåþïà, 2008 ùäòì ìïðîåçòæåíüë ìïïî÷åâíë ðîëãîïèï ùïîòèïîàï äëçóíãòà: ìïáïîàâåäë ìòéïîòþòì ãïîåøå. ðîëþäåèï æéåìïú ïáüóïäóîòï. ìòéïîòþòì óèùâïâåìò ôëîèåþòì æïûäåâï óíæï ãïíòõòäåþëæåì åêëíëèòêóîò çîæòìãïí æïèëóêòæåþäïæ æï øåæåãåþò ïè ìôåîëøò àâòàëí ãïõæåþï åêëíëèòêóîò çîæòì ôïáüëîò. „áïîàóäò ãåãèòì“ìòéïîòþòì æïûäåâòì ðîëãîïèï åôóûíåþï „ïàïìùäåóäåþòì èòçíåþòì“ øåìîóäåþïì 2015 ùäòìïàâòì æï èòì êëèðäåáìóî ãïíõëîúòäåþïì ìõâï ðîëãîïèåþàïí êëëîæòíïúòïøò. êåîûëæ, ìëôäòì èåóîíåëþòì ãïíâòàïîåþòìï æï ìïìóîìïàë óìïôîàõëåþòì ðîëãîïèåþàïí êïâøòîøò. ãïîæï ïèòìï, ìïáïîàâåäëì ñâåäï èëáïäïáå óçîóíâåäñëôòäò óíæï òñëì ìïúõëâîåþäòà, öïíæïúâòà æï ðòîâåäïæò ìïÿòîëåþåþòà èòíòèïäóîò ìüïíæïîüåþòì ôïîãäåþøò. ìïáïîàâåäëøò ìòéïîòþòì æïûäåâòì èàïâïîò øåæåãò òáíåþï èîïâïäîòúõëâïíò æï ûäòåîò ìïøóïäë ôåíòì øåáèíï. åì òáíåþï ïîï èõëäëæ ìïçëãïæëåþòì ãïèæòæîåþòì èï÷âåíåþåäò, ïîïèåæ æåèëêîïüòóäò ìïçëãïæëåþòì øåáèíòì ïóúòäåþåäò ðòîëþòì ãïíõëîúòåäåþï æï åîòì ãïæïèî÷åíò ãïîïíüò. - îï îëäò åíòÿåþï èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïì ìòéïîòþòì æïûäåâïìï æï áâåñíòì åêëíëèòêòì ãïíâòàïîåþïøò?

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ïóúòäåþåäòï åîò ãïõæåì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 êëíêóîåíüóíïîòïíò. 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 êëíêóîåíüóíïîòïíëþòìàâòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïÿòîëï ìïçëãïæëåþòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãëíåþîòâò æï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 êóäüóîóäò, ìóäòåîò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 æï ôòçòêóîò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíâòàïîåþï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

\4 3


÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì

\3

- èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïì óèíòøâíåäëâïíåìò îëäò åíòÿåþï. àóèúï ãïìïàâïäòìùòíåþåäòï, îëè èòì ãïíâòàïîåþïì ìïõåäèùòôëè óíæï øåóùñëì õåäò ìïþïçîë èåáïíòçèåþòì ãïèëñåíåþòà. êåîûëæ, ùïõïäòìåþòàï æï ìüòèóäòîåþòà. „áïîàóäò ãåãèòì“ ðîëãîïèï ìïãïæïìïõïæë ìòìüåèòì ãïóèöëþåìåþòì øåìïõåþ òàâïäòìùòíåþì ïìåà ìüòèóäòîåþïì ãïæïìïõïæåþòì æòôåîåíúòîå-

ìïâäåþòì èòõåæâòà æòìêîòèòíïúòï. ïõïäò ìëúòïäóîò ìòìüåèï ãïèëîòúõïâì, îëãëîú øåèëìïâäåþòì óìïèïîàäë æòôåîåíúòîåþïì, ïìåâå àïíïìùëîëþïì ìòéïîòþåøò. ìïáïîàâåäëøò óíæï øåòáèíïì ìëúòïäóîò ìëäòæïîëþòì ìòìüåèï æïìïáèåþïøò. ìïáïîàâåäëøò ïîìåþóä ìïèóøïë ïæãòäåþçå óðòîâåäåì ñëâäòìï óíæï æïìïáèæåì ïæãòäëþîòâò êïæîåþò æï èóøïõåäò. åì ïî óíæï èëõæåì, îï àáèï óíæï, õïîòìõòì õïîöçå. íëîèïäóîò þïäïíìò ðîëôåìòëíïäòçèìï æï æïìïáèåþïì øëîòì

þóäò ìòìüåèòì æïèêâòæîåþòà. èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþòì ãïíìïêóàîåþóäò õåäøåùñëþï ïóúòäåþåäòï ìëôäòì èåóîíåëþòì ìôåîëøò. ïá ùïõïäòìåþóäò òáíåþï ôåîèåîóäò èåóîíåëþåþòì æïèêâòæîåþï æï ìëôäòì èåóîíåëþòì ðîòëîòüåüóäò æïîãåþòì ãïíâòàïîåþï. - ÷ïî÷ë-êëíúåôúòïøò íïõìåíåþòï üåîèòíò „ìëúòïäóîò ìëäòæïîëþï æïìïáèåþïøò“, ïè àïíïìùëîëþòì æïúâïì îëãëî øåûäåþà? - ïè ìïêòàõì „áïîàóä ãåãèïøò“ åîàåîàò èíòøâíåäëâïíò ïæãòäò óÿòîïâì. þóíåþîòâòï, ìïáïîàâåäëì ñâåäï èëáïäïáåì åîàíïòîò øåèëìïâïäò âåî åáíåþï. àóèúï ìïõåäèùòôë ðëäòüòêï èòèïîàóäò òáíåþï þïçîòì èòåî ÷ïèëñïäòþåþóä øåèëìïâäåþøò ãïíìõâïâåþòì øåèúòîåþòà, èëèìïõóîåþòìï æï òíôîïìüîóáüóîòì, ïæïèòïíóîò îåìóîìåþòì ãïíâòàïîåþòì èòùëæåþïøò ãïèëàïíïþîåþòàò ìòìüåèåþòì æïíåîãâòà. åì àïíïìùëîëþï óçîóíâåäñëôòäò òáíåþï èòíòèïäóîò ìëúòïäóîò ìüïíæïîüåþòì èòõåæâòà. ìùëîåæ ïè ìüïíæïîüåþòà ïî óíæï æïòîéâåì þïäïíìò åêëíëèòêïøò øîëèòà èòéåþóä øåèëìïâäåþìï æï æïõèïîåþåþòì èòéåþïì øëîòì - ìòéïîòþåìàïí þîûëäï ïî ïîòì øåèëìïâäåþòì ãïàïíïþîåþï æï ïîú øåèë-

ïî óíæï æïòîéâåì. àó ïæãòäëþîòâò êïæîåþò âåî ïêèïñëôòäåþåí øîëèòì þïçîòì èëàõëâíåþì, ìïõåäèùòôëè õåäò óíæï øåóùñëì æåôòúòüóîò êïæîåþòì èëèçïæåþïì. ìïáïîàâåäëì øîëèòì þïçïîçå æïìïèêâòæîåþäïæ õåäò óíæï øåâóùñëà åàíòêóî óèúòîåìëþåþì. èïáìòèïäóîïæ óíæï øåâòíïî÷óíëà òè õïäõåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò, âòíú ìïóêóíååþòì èïíûòäçå áïîàâåäåþàïí àïíïúõëâîåþïì øåå÷âòï. - îëãëî øåòûäåþï ãïõæåì áïîàóäò åêëíëèòêï êëíêóîåíüóíïîòïíò? - åîòì ìòéïîòþòæïí ãïèëñâïíï ïóúòäåþåäòï, èïãîïè ïîïìïêèïîòìò ðòîëþïï ãïíâòàïîåþòìàâòì. ïóúòäåþåäòï åîò ãïõæåì êëíêóîåíüóíïîòïíò. êëíêóîåíüóíïîòïíëþòìàâòì ìïÿòîëï ìïçëãïæëåþòì ãëíåþîòâò æï êóäüóîóäò, ìóäòåîò æï ôòçòêóîò ãïíâòàïîåþï. ãïíâòàïîåþóäò ìïáïîàâåäëì øåáèíòì ïèëúïíòì ãïæïìïùñâåüïæ, óèíòøâíåäëâïíåìòï åêëíëèòêóîò çîæòì ãïîæï áâåñíòì êëíêóîåíüóíïîòïíëþòì ïèïéäåþï. ïèïìàïí, îëãëîú åêëíëèòêóîò çîæòì óçóîíâåäñëôï, òìå êëíêóîåíüóíïîòïíò åêëíëèòêòì æïèêâòæîåþï ùïîèëïæãåíì èòçíòì èòéùåâòì ëî èíòøâíåäëâïí ïèëúïíïì.

4

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èõëäëæ ãïíâòàïîåþóä, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 òíôëîèòîåþóä åîì, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 úëæíòì èïéïäò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìüïíæïîüåþòà ïéÿóîâòä 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 åîì øåóûäòï æïûäòëì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìòìóìüååþò æï èëïõæòíëì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 üîïæòúòåþòìï æï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 úòâòäòçïúòòì þïäïíìò æï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ¸ïîèëíòï èòì áâåñïíïøò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

\5

ïðîòäò


÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì

\4 ìïáïîàâåäëì êëíêóîåíüóíïîòïíò åêëíëèòêï ðëìüüîïíìôëîèïúòóäò ðåîòëæòì ïõïäò åêëíëèòêï òáíåþï, ãïàâäòäò õïíãîûäòâò ôóíáúòëíòîåþòìïàâòì. êåîûëæ, èîïâïäôåîëâïíò æï þïäïíìòîåþóäò åêëíëèòêï ãïíâòàïîåþóäò ìïèîåùâåäë ìåáüëîòà, àïíïèåæîëâå ìëôäòì èåóîíåëþòàï æï åôåáüòïíò èëèìïõóîåþòì ìôåîëàò. òíëâïúòïçå ëîòåíüòîåþóäò åêëíëèòêï, îëèåäìïú åáíåþï îëãëîú ïõïäò üåáíëäëãòåþòì ìùîïôò æïíåîãâòì, òìå ïõïäò ãïèëãëíåþåþòì ãïíõëîúòåäåþòì óíïîò. åêëíëèòêï, îëèåäòú èëàõëâíòì, èòùëæåþòìï æï êëíêóîåíúòòì ãïèë, úâäòäåþåþòìïæèò ìùîïôïæ ïæïðüòîåþïæòï, åêëíëèòêï, îëèåäòú æïôóûíåþóäòï úëæíïçå, òèïîàåþï ãëíòåîïæ, øåìïþïèòìò óíïî-÷âåâåþòà, îëèåäòú åñîæíëþï ìïòèåæë ìüïüòìüòêóî òíôëîèïúòïìï æï ùòíïìùïî øåèóøïâåþóä ðîëãîïèåþì, åêëíëèòêï, îëèåäòú óçîóíâåäñëôì áâåñíòì åêëíëèòêóî óìïôîàõëåþïì æï ìõâï. - „áïîàóäò ãåãèòì“ èòõåæâòà îïì æïåèñïîåþï áâåñíòì åêëíëèòêòì ìüîóáüóîóäò ãïíâòàïîåþï? - áâåñíòì åêëíëèòêòì ìüîóáüóîóäò ãïíâòàïîåþï æïîãåþòìï æï îåãòëíåþòì èòõåæâòà æïåèñïîåþï òè æïîãåþòì óðòîïüåì ãïíâòàïîåþïì, îëèäåþòú óçóîíâåäñëôåí áâåñíòì åêëíëèòêóî, ìïìóîìïàë, ìïüîïíìðëîüë, ìïòíôëîèïúòë óìïôîàõëåþïì, øåòúïâåí åêëíëèòêóîò çîæòìï æï ïõïäò ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåáèíòì ðëüåíúòïäì, åîàòïíò åîëâíóäò þïçîòì ÷ïèëñïäòþåþïìï æï îåãòëíåþòì ãïíâòàïîåþòì ðëüåíúòïäòì ìîóäïæ îåïäòçåþïìï æï ìëúòïäóî-åêëíëèòêóîò æëíååþòì ãïèëàïíïþîåþïì. ðîòëîòüåüåþòï: ãïíïàäåþï æï èåúíòåîåþï, ìïôòíïíìë-ìïþïíêë, ìïæïçéâåâë æï êïðòüïäòì þïçîòì ìåáüëîò, èîåùâåäëþï, üîïíìðëîüò, êïâøòîãïþèóäëþï, òíôëîèïüòêï, ìëôäòì èåóîíåëþï æï åíåîãåüòêï. ñâåäï ðîòëîòüåüòì èòõåæâòà „áïîàóäò ãåãèï“ èëòúïâì øåìïþïèòì ðîëãîïèåþì. èàïâïîò ïáúåíüò ãïêåàåþóäòï ìùîïô æï æòíïèòóî ãïíâòàïîåþïçå. ìïõåäèùòôëè ïè æïîãåþøò, óðòîâåäåìïæ èîåùâåäëþòì, æï èïà øëîòì, ïæãòäëþîòâ îåìóîìåþçå èëèóøïâå, èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìì ãïèëêâåàòäïæ óíæï æïóÿòîëì èõïîò, îïìïú øåæåãïæ èë¸ñâåþï æïìïáèåþòì çîæï, ìïèîåùâåäë êïâøòîåþòì ÷ïèëñïäòþåþï, þïçîòì ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþòì ðîëæóáüòà ãïöåîåþï, èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþï ïèçïæåþì íòïæïãì æòæò èîåùâåäëþòì ãïíâòàïîåþòìàâòì. ùïîèëåþòì æï÷áïîåþóäò çîæï òèðëîüøåèúâäåäò èòèïîàóäåþòà òáíåþï æïþïäïíìòîåþóäò åáìðëîüòì çîæïìàïí. ãïíèìïçéâîåäò ìüîïüåãòï åìïï - åá-

ïðîòäò

ìðëîüçå æïôóûíåþóäò åêëíëèòêóîò çîæï. ìïáïîàâåäëì øòæï þïçïîò èúòîåï, àóèúï æéåì òìòú ïî ïáâì ïàâòìåþóäò ïæãòäëþîòâ ùïîèëåþïì. ãïíâòàïîåþòì øåèàõâåâïøò ïóúòäåþåäòï èìëôäòë þïçïîçå ãïìâäïú. - îï îëäò æïåêòìîåþï ìïçëãïæëåþîòâ æï êåîûë ìåáüëîì åêëíëèòêòì ðîëþäåèåþòì ãïæïùñâåüïøò?

- ìïáïîàâåäëì ñâåäï õåäòìóôäåþï æïèëóêòæåþäëþòì ïéæãåíòì øåèæåã ùïîèïîàïâæï ãïîæïáèíåþì òè èòèïîàóäåþòà, îëè áâåñíòì åêëíëèòêóîò æïìïñîæåíò ãïèõæïîòñë êåîûë ìåáüëîò. åêëíëèòêóîò çîæï, ûòîòàïæïæ óíæï èòåíæëì êåîûë ìåáüëîì. ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò êåîûë ìåáüëîòì îëäò åêëíëèòêïøò èíòøâíåäëâíïæ ãïòçïîæï. êåîûë ìåáüëîèï øåûäë çîæòì èïèëûîïâåþåä ûïäïæ ÷ïèëñïäòþåþï. àóèúï êåîûë ìåáüëîò, öåî êòæåâ, âåî ðïìóõëþì æïìïõóäò èòçíåþòì èòéùåâïì òìåà ìåáüëîåþøò, îëãëîòúïï èîåùâåäëþï, ìëôäòì èåóîíåëþï. ôïáüòï, æïãîëâòäò ïáüòâåþòì îåïäòçåþòà æï ðîòâïüòçåþòì ãçòà ìïîãåþäòì èòéåþòì ðåîòëæò æïèàïâîæï. ïóúòäåþåäòï, êåîûë ìåáüëîèï èëûåþíëì îåìóîìåþò ìïêóàïîò ãïíâòàïîåþòìàâòì, èïãîïè ìïõåäèùòôëì õåäøåùñëþòà. ùïîèïüåþòì ôëîèóäïï ìïõåäèùòôëì èòåî êïîãò þòçíåì ãïîåèëì øåáèíï, êåîûë þòçíåìòì èòåî òíâåìüòúòåþòì èëçòæâï æï åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþòì óçîóíâåäñëôï. ìïõåäèùòôëè þòçíåìò óíæï ãïïàïâòìóôäëì ðëäòüòêóîò çåùëäòìïãïí, àóèúï, ïèïâæîëóäïæ, ìïõåäèùòôë ïî ïõæåíì àâòàïúòäåþïì åêëíëèòêïìïãïí. ìïõåäèùòôë òíïî÷óíåþì àïâòì ðïìóõòì-

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïõåäèùòôëè þòçíåìò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 óíæï ãïïàïâòìóôäëì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ðëäòüòêóîò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 çåùëäòìïãïí, àóèúï, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ïèïâæîëóäïæ, 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïõåäèùòôë ïî ïõæåíì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 àâòàïúòäåþïì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 åêëíëèòêòìïãïí 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

\6 5


÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì

\5 èãåþäëþïì ìëúòïäóîò æï åêëíëèòêóîò çîæòì èïîåãóäòîåþåäò ÷ïî÷ëåþòì óçîóíâåäëñëôïìï æï êëíüîëäçå. õåäòìóôäåþòì ðîëïáüòóîëþòì èòèïîàóäåþåþòï: öïíìïéò ôòìêïäóîò æï èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïüïîåþï, þòçíåìòì õåäøåèùñëþò ãïîåèëì ãïóèöëþåìåþï, ìïôòíïíìë-ìïþïíêë òíôîïìüîóáüóîòì ãïíâòàïîåþï, îåãóäòîåþòì ëðüòèïüòçïúòï, îïæãïí îåãóäòîåþï ìùëîåæ ìïçëãïæëåþòì èïîàâòì íïùòäòï æï èòì

äòçïúòïì ûòîò ãïèëóàõïîï æï ïìåàò üòðòì åêëíëèòêóîò ìåáüëîò êîòçòìòì ùòíïøå ïéèë÷íæï. ïèòüëè ïóúòäåþåäòï, áâåñïíïøò ñâåäï ðòîëþï øåòáèíïì òíâåìüëîåþòì èëìïçòæïæ. ìïõåäèùòôëè ïìåâå óíæï ùïïõïäòìëì øòæï òíâåìüòúòåþò, æïåõèïîëì èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåìì üåáíëäëãòåþøò, òíôîïìüîóáüóîïøò, òíâåìüòúòåþòì èëçòæâïøò æï ìõâï. - æï þëäëì, âòìò ìïêóàîåþï òáíåþï „áïîàóäò ãåãèï“ æï îïì óíæï âåäëæëà èòìãïí? - „áïîàóäò ãåãèï“ ïî øåòûäåþï òñëì ïæïèòïíàï åîàò öãóôòì ãåãèï. òì ïî øåòû-

ãïîåøå ãïíâòàïîåþï ïî ïîìåþëþì. õåäòìóôäåþïè óíæï òçîóíëì îëè îåãóäòîåþï ïî òñëì ãïæïÿïîþåþóäò. ïèïâå æîëì ðîòâïüòçåþòì, îëãëîú üîïíìôëîèïúòòì ðîëúåìò óíæï æïìîóäæåì. ïìåâå èíòøâíåäëâïíòï ðîòâïüòçåþòì øåæåãåþòì ãïïíïäòçåþï. ðîòâïüòçåþòìïì èàïâîëþï ðïìóõòèãåþåäòï, îëè ïèòì øåæåãïæ ãïòçïîæëì éïîòþò ôåíåþòì õåäèòìïùâæëèëþï èëèìïõóîåþòì ûòîåóä ìôåîëåþøò èòíòèïäóîò üïîòôåþòà. - ïîòì àó ïîï áïîàóäò åêëíëèòêòìàâòì õìíï òíâåìüòúòåþòì èëçòæâï æï èòìò ìùëîò èòèïîàóäåþòà ãïíêïîãâï? - ìïáïîàâåäëì, òìå îëãëîú ïîïìæîëì ïõäï ìÿòîæåþï ìùëîò ëîòåíüòîåþò æï èòçïíèòèïîàóäò ãïæïùñâåüòäåþåþò. ìïþÿëàï êïâøòîòì æïøäòì øåèæåã ìïþïçîë åêëíëèòêïçå ãïæïìâäòì æîëì ïîïêëíêóîåíüóíïîòïíëþòì ãïèë êîïõò ãïíòúïæï ìïõåäèùòôë åêëíëèòêóîèï ìåáüëîèï, ïìåâå êîïõò ãïíòúïæï áâåñíòì êåîûë ìåáüëîèïú. øåèæåã åãîåàùëæåþóäèï ìðåêóäïüóîò êïðòüïäòì øåèëæòíåþïè ãïèëïúëúõäï åêëíëèòêï. èïãîïè èìëôäòë ôòíïíìóîèï êîòçòìèï êïðòüï-

äåþï ãïíõòäóä òáíïì, îëãëîú åîàò àïëþòì ãåãèï. „áïîàóäò ãåãèï“ èàåäò ìïáïîàâåäëì ãåãèïï, èòì ãïíõëîúòåäåþïì ìÿòîæåþï õåäòìóôäåþòì èõïîæïÿåîï, ãåãèòì ìïõåäèùòôë ðëäòüòêòì îïíãøò ïñâïíï.. æïîéâåóäòï èïèåþòìï æï øâòäåþòì àïíïèëíïúâäåëþï ìïáâåñíë ïèëúïíåþòì øåìîóäåþïøò. èïèåþòì ãïêåàåþóäò ìïáèååþò ñëâåäàâòì ïî ùïîèëïæãåíì ûòîòàïæ ìïñîæåíåþì áâåñíòì ãïíâòàïîåþïøò. ïèòüëè ãïîæïóâïäòï àïëþïàï êïâøòîò ãïíâòàïîåþóäò ìïáïîàâåäëìàâòì þîûëäïøò. ïè êïâøòîì ïáâì ãïíìïêóàîåþóäò òìüëîòóäò ïèëúïíï: èëèïâïäøò øâòäåþìï æï øâòäòøâòäåþì ãïæïåúåà òìåàò ìïáïîàâåäë, ìïæïú ôóíæïèåíüò ïéèøåíåþäëþòìïàâòì àïâòæïí ïî òáíåþï ÷ïìïñîåäò. èõëäëæ ãïíâòàïîåþóä, òíôëîèòîåþóä åîì, úëæíòì èïéïäò ìüïíæïîüåþòà ïéÿóîâòä åîì øåóûäòï æïûäòëì ìòìóìüååþò æï èëïõæòíëì üîïæòúòåþòìï æï úòâòäòçïúòòì þïäïíìò æï ¸ïîèëíòï èòì áâåñïíïøò. ìùëîåæ åì óíæï ãïíõëîúòåäæåì ìïáïîàâåäëøò „áïîàóäò ãåãèòì“ øåìïþïèòìïæ.

6

1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ”áïîàóäò ãåãèï” èàåäò 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïáïîàâåäëì ãåãèïï, èòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ãïíõëîúòåäþïì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 õåäòìóôäåþòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 èõïîæïÿåîï æï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ìïõåäèùòôëðëäòüòêòì 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 îïíãøò ïñâïíï ìÿòîæåþï 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

ïðîòäò

ქართული გეგმა #4 2009  

„÷âåíò æïðòîåþï øåìîóäåþóäòï - „áïîàóäò ãåãèòì“ ÷ïî÷ë-êëíúåôúòï èçïæ ïîòì“ 2,3,4 „èõëäëæ ãïíâòàïîåþóä, òíôëîèòîåþóä åîì, úëæíòì èïéïäò ìüïí...