Page 1

1935-40 1947-49

ucnobi warsuli

Qaflan.netai.net/Matiane50


gram imiTac trabaxobs, rom "sul ramdenime qveyanasa aqvs Cvenebr srulyofili sanakrebo statistika" da rom pirTa saZiebeli ragbis Temis barem 70 procents (egeb metsac) faravs.

RibraZe avTo

73-09

WeiSvili malxaz

79-09

xamaSuriZe baTlome

76-00

xarSilaZe zurab

66-07

Semdgeneli wers, dae, wigni pirveli miaxloeba iyos, saiTs ki Sedegebi, cxrilebi, razmebi da fotoebic vumatoTo. kavSiri da gazeTi mavanTa gawyromas rom aaridos, avtori brZanebs, movlenaTa Sefaseba erTianad Cemeuliao. naSromi umal saTanadod daafasa sajaro biblioTekam

abaSiZe nukri, abuseriZe irakli, avlastimovi givi, alania kaxa, andRulaZe Tamaz, asaTiani giorgi, barZimiSvili goCa, beriaSvili giorgi, bugianiSvili giorgi, bugianiSvili nugzar, gabriCiZe kaxa

matianiT Sekruli ovali 50 wlis Tavs ki mieZRvna da Zaan drouladac daibeWda, magram savaWro qselSi axlaRa, dekembris avdarSi gamoCnda qarTuli ragbis istoriaSi usqelesi, 336gverda, mTlad Sav-TeTri wigni, 4 larada da 80 TeTrad Rirebuli "matiane" Semdgeneli wina-TqmaSi aRniSnavs, rom wignis Tavebi TandaTan iwereboda da gazeT "olimpSi" da saiTze qveyndeboda; rom yoveli nakveTi Cveni ragbis naxevarsaukunovani Tav-gadasavlis TiTo wels aRwers da rom matianis SedgeniT ovali Seikra, raRai kolegebs adreve gamoecaT narkvevTa krebuli, foto albomi da biografiuli cnobari. wignis mTavari Rirseba isaa, rom sxvadasxva epoqebi erT yalibSia moqceuli - sezonis umTavres Sejibrebebze Txrobas Sedegebi, cxrilebi da razmebi moyveba. sabWoTa xanis ZarRvia sakavSiro pirveloba, damoukideblobis oci wlisa ki - "erTa Tasze" borjRalosnebis asparezoba da "erovnuli" Cempionati.

TiTqmis udao avtori mobodiSebiT SeniSnavs, rom misi mcdelobis miuxedavad, informacia mainc naklulia, da amis erT-erT mizezad ragbis odindel ucnaurobas asaxelebs, ma-

338

da eleqtro-resursebSi, erT, veeba pidifi failad atvirTa, 20gverda saZieblis analiziT ki "olimpma" Rvawl-mosilni amagis da mixedviT daaxarisxa. kriteriumi sada, cxadi da TiTqmis udao iyo - matianis TavebSi piris moxseniebis orniSna indeqsTa mier dakavebuli striqonebi. hoda, erTaderTi gamonaklisis daSvebiT (ormagi gvaris amoSliT) davaskveniT, rom Tems hyavs sami (5-xaza) bumberazi, 14 (4-xaza) diadi da kidev 77 (3xaza) amagdari, da rom statistikac iSviaTad tyuis.

Rvawlmosilni sami bumberazi abaSiZe goCa

65-09

bendiaSvili Temur

71-09

kilasonia daviT

68-06

14 diadi kavTelaSvili duglas

72-01

kevliSvili baTu

65-08

kiziria irakli

62-08

mgelaZe Tamaz

65-04

mgelaZe levan

77-09

miqaberiZe gela

63-08

modebaZe guram

69-01

narimanaSvili paata

80-09

rexviaSvili zurab

67-96

sanebliZe ramaz

70-03

77 amagdari

gegenava guga, gegenava laSa, gegiZe biZina, giorgaZe avTo, giorgaZe aqvsent, giorxeliZe irakli, giunaSvili gia, zibzibaZe boris, TaqTaqiSvili daviT, kapanaZe valter, keSelava sergo kobaxiZe kaxa, koroSinaZe malxaz, laziSvili koka, leJava zaza, liluaSvili beso, liparteliani oleg, liparteliani spiridon, magraqveliZe mamuka, maisaSvili levan, mamrikiSvili niaz, maCitiZe kaxa mTiuliSvili mevlud, modebaZe SoTa, moniava gaioz, mrelaSvili givi, mWedliSvili zurab, niJaraZe merab, obolaZe dima, parwikanaSvili ioseb, JorJoliani oleg, JRenti merab, ramiSvili sergo robitaSvili nodar, ruxaZe Temur, ruxaZe Tengiz, salTxuciSvili Tamaz, svaniZe ramaz, suTiaSvili gogi, surmava giorgi, tyeSelaSvili mamuka, uruSaZe rati, fetviaSvili vaxo, fularia dima fxakaZe Tamaz, qavTaraSvili arCil, qurdobaZe mito, yifiani nodar, SavguliZe amiran, SvangiraZe vaxtang, SubiTiZe daTo, CavleiSvili daviT, CaCua miSa, cincaZe Temur, ZagniZe emzar ZagniZe nugzar, ZnelaZe demir, WumburiZe gia, xamaSuriZe besik, xarSilaZe miSa, xuade Tamaz, javaxiSvili gia, janeliZe Savleg, jafaraSvili rezo, jafariZe gia, jimSelaZe paliko

10/12 2009


rogorc SarSan, naxevarsaukunovan iubileze wignad gamocemuli "qarTuli ragbis matianis" SesavalSive weria, naSromi oden pirveli miaxloebaa, anu gazeTiTa da saiTiT SeiZleba Seivsos. hoda, sajaro biblioTekaSi kidev rom moviZieT masalebi da adreuli nakveTebic SemdgomTa Targze CamovqeniT, sami turniris suraTi ukeT gamoikveTa. pirvel yovlisa, madloba kaxa alanias, genadi Raduas, gogi suTiaSvils, paata narimanaSvils, soso parwikanaSvilsa da ramaz uklebas keTil-mosurne SeniSvnebisa da margi dazustebebisTvis. gasaTvaliswineblad gveCvena merab beselias winadadebac, rom Tu matiane wignad odesme kidev gamoica, fotoTa CanarTi erTob mouxdeba, aqamde ugulebel-yofili wyaros, "savecki sportis" mokiTxviT ki 1947 da 1967 wlebis SejibrebaTa statistika TiTqmis gasrulda. Tavidanve unda iTqvas, rom regbis gaSuqebis ambavSi centralur "sports" Cvens "lelomde" yovelTvis Zaan bevri uklda. sajaroSi misi kinZulaTa (padSivka) garCeviT aqamde isedac cnobils isRa SevmateT, rom @ 1967 wels "lokomotivs" gatanil-gaSvebulis sxvaobiTRa gauswria xarkovSi moskovis "spartakisTvis" da auRia vercxli, romelic axlad Seqmnili sakavSiro federaciis Tavkacs, aviaciis general-maior iliuSins gadaucia gundisTvis; @ TamaSebi qarxana "serp i molotis" (namgali da uro) stadionze gamarTula da "zeniti" jarimiT (da ara leloTi) gviZlevia; @ 1965 wels, litvaSi, "spartaki" fskovis ki ara, marTlac moskovisa yofila, meore spartaki ki, leningradisa, Zabunad Seracxuli ukrainis "avangardis" nacvlad gaureviaT maraqaSi; da @ lokomotivs bolo pulur raundSi rom waugia maspinZel "JalgirisTan, "truds" finalSi latviis "daugava" gahyolia, "gan-

"sportidan" SevityveT Tiadis" abriT moragbe "dinamo" ki moskovis spartakTan damarcxebula da aseve pulSi CarCenila.

tarasovis mimoxilva "sportis" garCeviT sagulisxmo bevrad meti SevityveT Zaan Soreuli 1947 wlisa, roca gazeTi kviraSi sul orjer (sam Sab) gamodioda, magram regbis warmoCinebas ki cdilobda. 1 ivliss, saredaqcio svetis qveda naxevari egrec mTavrdeba, "modiT, regbi ganvaviTaroTo, manamde ki naTqvamia, TamaSma verafriT miaRwia omamdel dones; moskovSi oden oTxi gundia da burTaoba pliuSCixSiRa, burevestnikze ewyobao. gazeTis mowodebaSi egec weria, moskovelebi regbis dasanergad sxva qalaqebSi unda mivavlinoTo. swored am misiiT gvewvia TbilisSi (burevestnikeli) vladimir cigan(k)ovi da fizkulturis teqnikumSi gundi Sekriba. axalbedebma erT TveSi iasparezes "sami qalaqis matCSi, romelic "brZolis quCaze" (axlandeli wereTlis gamziri) mdebare "dinamoze" moewyo, da samive matCis wagebiT bolo adgilze rom daafiniSes, daiSalnen. am Sejibrebisa wlevandlamde wagvekiTxa mxolod "zaria vastokaSi" dabeWdili (saqinformu-

li) recenzia, romelsac bolo turis angariSebic aklda. arada, "sporti" rom Tadarigianad gvenaxa, Turme bevrad ufro vrcelsa da msuye masalas wavawydebodiT. misi avtoria gazeTis aqauri korespondenti n.tarasovi da s.ilinis mier pirvel dRes gadaRebuli, ragbis TemisTvis aqamde ucnobi fotoc (es ara) amSvenebs ambavs.

teqnikiTac gvjobdnen tarasovi wers, rom fexburTis karze 5-metra, TeTri Zelebi miebaT; rom moskovis "dinamos" Tavidanve tempianad SevutieT, magram iniciativa ver movixelTeT, radgan daswavlili motivebi ver gamogvadga, gadmokidebulebs ver viWerdiT, pasaobis drosac bevrs vcodavdiT da derefanSic uxeirod vawvdidiT burTs. ovali metwilad stumrebs epyraT. maT pirveli taimi 3:0-Ra (lelo an jarima) mogviges, meoreSi ki xuTjer dagvaleloves da timoSenkom (4-quliani) areknic gagvitana. "dinamo" moskovis Cempionad da Tasis mflobelad gvewvia pirvelobaze "burevestnikTan" (gare movaWreTa kavSiri) 8:3 da 4:4 eTamaSa, Tasis finali ki, 10 agvistos, xuTi aTasi moseiris Tvalwin, masTanve 6:3 moego. "stalicis" danarCeni ori koleqtivi im-

339


xanad mTlad umweo yofila Tasze dinamos spartaki 92:0 moesra, burevestniks lokomotivi 69:0, Cvens garda ki gundi hyavda baqos, sadac regbs omamdec TamaSobdnen. baqom mogvigo, Cveni gundis wevrebi ki (ukve uklebliv) rom wavidnen imqveynad, albaT veRarasodes SevityobT, Tu vin SegvZina kinkila sami qula. tarasovi "neftianikebze" wers, Tbiliselebze ukeT erkvevian TamaSSi, wesebic ician (!) da udaod teqnikurebic (!) arian, magram jerac ver yofniT jani da jigari, rac regbSi warmatebis misaRwevad aucilebeli ariso. arada, mag ambebidan zustad 20 wlis Tavze rom gvewvivnen "azerebi, 88:0 davangrieT.

finali oqros qulebiT 16-18/09 vilniusi 1# 2# 3# 4#

burevestniki (emveteu) spartaki (moskovi) trudi (moskovi) daugava (riga)

1967 profkavSirTa III pirveloba

xarkovi, "serp i moloti" Cveni puli 23/10 lokomot 24:13 Jalgirisi spartaki 3:3 zeniti 25/10 lokomot spartaki

3:0 zeniti 9:8 Jalgirisi

26/10 lokomot 6:6 spartaki zeniti 17:0 Jalgirisi 1#lok 5, 2#spr 4 3#znt 3, 4#Jlg 0

1947

iqeTa puli 23/10 burevest 32:8 daugava avangardi 13:14 trudi 25/10 burevest 53:6 trudi (56:3) avangardi 13:6 daugava (13:8) 26/10 avangardi 8:38 burevest daugava 6:3 trudi 1#bur 6, 2#avg 2 (+6) 3#trd 2(-2, 4#dau 2(-4)

finali oqros qulebiT 28/10 lokomot 27:3 avangardi burevest 19:3 spartaki 29/10 lokomot 3:15 burevestn avangardi 0:V spartaki

profkavSirTa 1967 m-w*f gat:gaS burevestniki (mvtu) lokomotivi (Tb) spartaki (mosk) avangardi (xark)

3-0 72:14 1-1*1 36:24 1-1*1 (9:25) 0-3 (11:65)

22/07 2010

sami qalaqis matCi

Tbilisi, berias saxelobis dinamos stadioni 15/09

baqo 0:33 burevest Tbilisi 0:28 dinamo

16/09 burevest 3:0 dinamo Tbilisi 3:11 baqo 17/09

baqo 3:11 dinamo Tbilisi 0:45 burevest

qalaqTa 1947

m-w

gat:gaS

burevestniki (m) dinamo (moskovi) neftianiki (baqo) fizk.teqnik (Tb)

3-0 2-1 1-2 0-3

81:0 39:6 14:47 3:84

1965 profkavSirTa II pirveloba

vilniusis puli

skola moewyobao

11/09 lokomot 6:11 trudi Jalgirisi 6:36 daugava 12/09 lokomot 17:9 daugava Jalgirisi 0:12 trudi 14/09

trudi Jalgirisi

: daugava V:0 lokomot

Siauliais puli 11/09 ganTiadi burevestniki

9:6 spar (len) 9:3 spartak(m)

12/09 ganTiadi 9:12 burevest spart (len) V:0 spartak(m) 14/09 ganTiadi burevestniki

340

0:V spartak (m) V:0 spar (len)

Cvens droSi agrea: sagulisxmo rameebi jer forumebze irCeva da mereRa iwereba gazeTebSi. hoda, Tbilisisaze rom daiposta, minimum sami TamaSi 1940 wlis 1-5 dekembers gaimarTa qalaqSio, ragbis Temma Seicxada, aba, risi naxevar-saukunovani iubile vizeimeT SarSan, Semodgomazeo.

risi da neba-yoflobiTi, arakampaniuri, uwyveti da ara-droebiTi, sakuTari surviliTa da sxvaTagan dauvaleblad ragbobisa. es moZraoba 1959 wlis 15 oqtombers rom daiwyo, aqamde cocxlobs da bevri gamarjveba da sixarulic mogvitana. diax, is barem oTxi aTasi qarTveli kaci da mozardi, Sin mTeli kvira rom burTaobs, xolo ucxoeTSi uqmeebze, aw ukve 51 wlis


win fesv-Cayrilsa da TaobaTa mier Cvenamde motanil saqmes agrZelebs, da swored es aRvniSneT SarSan. sxva ambavia, rom CvenSi ragbis danergvis mcdeloba adrec yofila da TiTo-orola TamaSic gamarTula. ori aseTi epizodis arseboba karga xnis winaTac vicodiT da gabriel barjaZesac aRunusxavs wignSi, sajaroSi bolo xans moZiebulma masalebma ki viTarebas metad mohfina naTeli da detalebiTac gaamdidra.

jarisTvis zed-gamoWrili orive epizodi stalinis xanisaa. qronologias mivyvebiT da jer pirvels, giga dvalis ambavs gavarCevT, oRondac garemo rom ukeT dagixatoT da deduqciuri daskvnebic sarwmunod cnoT, magad Txrobis gvariani wili Seexeba ruseTsa da metadre moskovs, sadac Caisaxa sabWoTa regbi da mere periferiebSic gavrcelda. rusebs pirveli saCvenebeli matCi 1923 wlis seqtemberSi gaumarTavT, meore ki aTi wlis SemdegRa - 1933 wlis ivlisSi, "sanimuSo sport-sazogadoeba dinamos" 10 wlis Tavze. am jerze iburTaves iubilarma da fizkulturis institutma, 1934 wels ki, stiqiurad gamomaval, 20-kapika gazeT "krasni sportSi, samjer daibeWda promo-statiebi deviziT, "regbi gvWirdebao" maTi avtorebi iyvnen i.xaidini, a.siomkini da frangi muSa fizkultureli Jan no, vinc sabWoeTis zed-siZe ki iyo, magram samSobloSic waesvleboda. sazrianma xaidinma xazi gausva ragbis aRmzrdelobiT Rirsebebs da daaskvna, TamaSi zed-gamoWrilia "muSur-glexur wiTel armiaSi" gasawvevi WabukebisTviso. manve SeniSna, rom ragbi "amerikuli fexburTi" araa da rom SarSan, moskovelTa 30 varjiSsa da sparingSi, aravin daSavebula.

dasanergTa siaSi siomkinma brZana, regbi marto moskovis ki ara, sruliad sabWoeTis wil-xvedri unda gaxdeso, da

dasanerg qalaqTa siaSi tfilisic (!) axsena. nos Tanaxmad, 1934 wlis aprilSi, fizkulturis umaRlesi sabWos msajTa komisiam daamtkica regbis droebiTi, "fexburTis msgavsi" wesebi, magram mis gamocemasa da ovaluri burTis warmoebis dawyebasac saSveli ver daadga. 1933 wlis msgavsad, 1934 wlis Semodgomazec dagegmila (Zaan specifikur TamaSTan axlad naziarebi gundebiT) moskovis pirvelobis gamarTva, magram proJeqti CaSlila. samagierod, 1935 wels, "mdidari ucxouri gamocdilebis SesaTviseblad" 10 500 calad daibeWda doqtor a.sokolovisa da a.buwiaginis 80-gverda saxelmZRvanelo (fasi 1 rubli) romlis dednadac frangi Jak dedes 1922 wliseuli naSromi Cans. 1934 wels "regbis TaTbirs" daeswrnen "ximiki (qimikosebi; "kooperaciuli da saxelmwifo vaWroba" (momavali "burevestniki; da elitaruli, kremlTan daaxloebuli samxedro saswavlebeli "Skola vcik" (cakis, centraluri aRmas-komitetis, skola. 1935 wlis aprilSi seminarze amaT daemata "stalinis saxelobis pkio - kulturisa da dasvenebis parki" (izmailovo)

sakavSiro zeimi maSinve weras Seudga 23 wlis dvinskeli (daugavpilsi, latvia) mark vasileviC poliaki, vinc fizkulturis komitetSi referentad muSaobda, da pirvelsave statiaSi misdga "adgilebze moRvawe ubir da ugulo" moxeleebs, esao da Cveni dadgenileba maudis qveS amodes, ragbis momavlisa ara sjeraT da oden liangis sayvarel fexburTze zrunaveno. poliakis Tanaxmad, "spartaks" regbis gagonebac ar surda da TamaSis pioneri "dinamoc" pasiurobda. arada, gundebi TavisiT aRmocenebuliyo rostovSi, erevanSi (!) da vladivastokSic (!!) gamocemuliyo wesebi da iyideboda; laboratorias (!) Seeqmna sabWoTa burTi; gaCaRebuliyo usaye-

23/09 2010

lo, oRondac bambis samxreebiani kvarTebis warmoeba; xolo izmailovosa da centralur, gorkis parksac, saragbod moednebi gamoeyoT. poliakis CanafiqriT, 1935 wlis 25 ivlisi "regbis sakavSiro zeimad" unda qceuliyo. moskovelebma sezoni maisobaze, siciveSi gaxsnes oTx-gunda bliciT, romelic fizkulturis institutma moigo, 15 maiss ki amave saswavleblis direqtoris, simion mixailoviC fruminis TanaSemwe, staJiani bolSeviki, fexburTeli, mZleosani da mokrive, evsei isakoviC Cerniaki "regbis sakavSiro seqciis" pirvel Tavkacad dainiSna.

SeTanxmebaTa kvalad "krasni sporti" agvistodan kent ricxvebSi, TveSi 15-jer gamoicemoda, sajaroSi dacul manamdel nomrebSi ki imis kvalic araa, rom Cafiqrebuli zeimi Sedga. moskovis pirvelobac 6 maiss unda dawyebuliyo, magram Tvis bolos werda sportuli Jurnalistikis momavali metri, georgi (iuri) vaniati, Sejibri "SepirebaTa da SeTanxmebaTa kvalad" axlaRa gaCaRdao. imxanad (1940 wlis ivlisamde) sabWoeTSi, rogorc "mSromelTa qveyanas" Seefereboda, sayovelTaos nacvlad 6-dRiani samuSao kvira (Seswi dnevka) hqondaT, anu xalxi xuTi dRe Sromobda, yoveli Tvis 6, 12, 18, 24 da 30 ricxvebi ki uqme iyo; 30 Tebervlobas 1 marti swevda, (Tarsi) 31 ki mudam "damatebiTi" samuSao dRe gamodioda. regbi sadag dReebSi, saRamos Svidze rom ewyoboda (fexburTisgan) Tavisufal moednebze, kalendriT dagegmili bevri TamaSi ideboda, gamarTulebs ki TiTqmis aravin eswreboda, radgan monawileTa garda veravin uwyoda maTi ambavi. vaniati Tavidan mainc cdilobda turniris mimoxilvas da

1935 341


angariSTa motanis garda, cxrilsac moyveboda sityvierad, magram mere, etyoba, gaunelda pirvandeli gzneba.

komitetSi morigeobda gazafxulis pirvelobaSi rva gundi Caewera, magram Sua ivlisamde cvet-met-zoloto (feradi liTonebi da oqro) da "stalinis parki" Sejibrs SeeSvnen. dinamom qarnaxa "kauCuki" 20:0 daamarcxa, "vcikis skola" 13:3, kooperatorebsac 22:6 mougo da Cempioni waugeblad gaxda, Semodgomaze ki, kanti-kunti cnobebiT, 6:0 Zlia "metro" da 12:0 vciki.

nos Tanaxmad, rva gundi arsebula (imxanad cicqna) belarusSic - oTxi minskSi (2010 wels ori, axalbeda gundiRa hyavT) da ororic vitebsksa da daba kriCevSi. tulaSic hyoliaT Turme oTxi koleqtivi, permSic ... da regbisadmi "interesi gazrdila" barem Svid adgilas, maT Soris tfilisSic (!) 24 oqtombers, pirvel "saqalaqTa-Soriso matCSi" (imxanad

"stalicelebi" ase moixseniebdnen gareSeebTan gajibrebas) moskovs stumrad 12:0 uZlevia minski; noembris bolos, sagaiso (1936) kalendarSi ivlisSia Casmuli sakavSiro pirveloba (finali moskovSi; 21 noembers ki "sportis" bolo gverdze, mokle niuzad weria, tfilisSi unda moewyos "sakavSiro skola, sadac regbs moskovelebi da leningradelebic iswavliano.

"amxanagi no" 1934 wlis agvistoSi werda, or (!) welSi sabWoeTi msoflio ragbSi saukeTeso gaxdebao. igi mavan tundubinTan da kidev eqvs TvistomTan erTad gareuliyo moskovelTa maraqaSi. frangi enTuziasti wlis bolomde 50 gundis Seqmnas isaxavda miznad; msurvelTa dasakvalianeblad fizkulturis komitetSi Sua dReze, TiTo saaTiT morigeobda da Tu nawersac sworad CavwvdiT, wesTa wigns iqve hyidda. Janmave "sportSi" 11 agvistos, rogorc Cans, sabWoeTSi pirvelma gamoaqveyna viliam veb elisis 1823 wliseuli legenda, raRai ragbis warmoSobis am (friad saTuo) versiaze sokolov - buwiaginis wigni ubralod dums. gazeTSi alagalag s.krasnickis fotoebicaa. irkveva, rom TamaSi mZime mrewvelobaSi dasaqmebul "ucxoel specebs" SarSan (1934) daenergaT ural-maSsa da petrozavockSic (karelia) 1 noembers ki nom Sef(eb)s upataka:

"30 kamand pa regbi" wlis Sejameba Cinovnikuradaa gabuquli. moskovSi Turme jer oTxi gundi arsebula, mere xuTi, bolos ki 12. dinamos mougia orive pirveloba, meore jgufSi ki umarjvnia "nomer pirvel SromiT komunas" (bolSevo, moskovis olqi; mandaa gadaRebuli pirveli sabWoTa mTlad-xmovani filmi "cxovrebis sagzuri" - puwiovka v Jizn; mareli ivan kirla mustafa fertis rolSi)

342

mobrunebulma ifrTxila regbis danergvas SeWidebulma struqturebma tfiliss "stalicidan" ramdenjerme mouTiTes, pasiurobTo da amier-kavkasiis federaciis dedaqalaqSi 1935 wlis bolos sakavSiro skolis gaxsnac Caifiqres, magram saqme maqedan weliwad-naxevris SemdegRa daiZra da maleve minavlda. 1936 weli sabWoTa sportSi saniSansveto iyo. ianvarSi "didi stalinis Tanamosangrem, lazar moiseviC kaganoviCma Seqmna rkinigzelTa sazogadoeba "lokomotivi. aprilSi Camoyalibda "neftianiki (menavTobe, maisSi ki, franguli gamocdilebis gaTvaliswinebiT, fexburTis pirveloba

6/10 2010

qalaqTa nakrebebis nacvlad klubebma (sanimuSo gundebma) gaiTamaSes. ivnisSi centralur aRmas-komitetTan arsebuli "fiz-kulturis umaRlesi sabWo" sax-kom (ministrTa) sabWos wiaRSi gadavida da komiteti ewoda, Tavkacad ki amx. mancevis xel-qveiTi, xarCenko dawinaurda. amas moadgileebad ori kaci da erTic komkavSireli qali dauniSnes, magram qveyanaSi rom iZala "goreli sosos" Sizoidurma terorma, yvela es sport-muSaki represirebul iqna. "istoriuli rolis Sesrulebis Semdeg" daiSala "zesefeseri" (amier-kavkasia) da dekemberSi miRebuli axali, nik.buxarinis dawerili "stalinuri konstituciiT" saqarTvelo damoukidebel respublikad Sevida kavSir-


Si, manamde ki, agvistoSi, zinoviev - kamenevis saCvenebeli procesi moewyo da mSromelma masebmac moiwones "xalxis mtrebis" ganadgureba. da kidev, tfilis/tifliss kalmis erTi mosmiT Tbilisi/ tbilisi daerqva.

moyvaruls aviwroebdnen kaganoviCi Tavidanve jibrSi Caudga "dinamos" Sefs, genrix gerSonoviC iagodas. rkinigzam regbis gunds moZRvrad frangi muSa, Jan no dauyena, aman ki liderebad moskovis SarSandel pirvelobaze Tav-gamoCenilebi, 22 wlis anatoli mixailoviC timoSenko (metro) da nikolai diugujievi aiyvana. fizkulturelebma sruli (!) erTi Tve xostaSi, Sekrebaze gaatares da gaxurdnen moskovis pirvelobisTvis, romelic 18 maiss unda dawyebuliyo. "krasni sportma" sezonis monaxazi martSi gamoaqveyna. sazafxulod daigegma wiTeli armiis Cempionati. aprilSi gazeTi werda, regbi taSkentis (uzbekeTi) "spartakSic" dainergao. dinamosa da lokomotivs 15 ivniss unda eTamaSaT, magram raRac manqanebiT am Sexvedris nacvlad "norC (?!) pionerTa" stadionze moewyo moskovis ori nakrebis rkena da pirvelma 12:6 imarjva. gazeTis Tanaxmad, dedaqalaqis pirvelobaze Svidi gundi ragbobda, periferiaSi ki rigiani koleqtivi da Tanac 1933 (!?) wlidan, mxolod minskis (belarusi) fizkulturis teqnikumSi hyavdaT. iq enTuziasts, gvarad polits, aviwroebdnen xelmZRvaneli muSakebi, sokolCiki da pestrikovi, esaoda eg regbi velurobaao (kastalom) da ar aZlevdnen 40 rubls, raTa amas fostidan gamoexsna moskovidan gamowerili burTebi.

Tasis proJeqti minski Sin da gareT TiTojer mainc eTamaSa lokomotivs da wina wlis darad, orjerve nulze waago, timoSenkom ki, gazeTis mixedviT, gasvlaze (imxanad) 4-quliani arekni gaitana. sxva, memuaruli, 1970iani wlebis wyaro pirveli sab-

Wouri areknis avtorad mainc diugujievs asaxelebs, "sportSi" ki Tvis SualediT orjer rom daiwera, davidoviCi msajobisas uxeSad cdebao, eg, epoqis specifikis gaTvaliswinebiT, dasmena iqneboda. ivnisis bolos gamoqveynda 25 ivliss dasawyebi Tasis proJeqti, romelSic unda Cabmuliyo 12 gundi: moskovis dinamo, lokomotivi, burevestniki (kooperacia) da iagodas saxelobis SromiTi komuna; minskis fizkulturis teqnikumi da dinamo; da kidev leningradi, kievi, xarkovi, gorki, odesa da taSkenti, magram eg Sejibri erTi Tvis dagvianebiTRa daiwyo da oTxi gundi Zlivs Sekriba.

b.titovma arekniT gaitana matCis erTaderTi goli. mere, oqtomberSi rom gaCaRda moskovis saSemodgomo pirveloba, aRdga lokomotivi da dinamo 4:3 Zlia. spartaki ar gamocxadda burevestnikTan, dinamosTan ki burTi (!) ar hqonda da rogorc maspinZels, wageba miesaja.

1936 saqalaqTaSoriso 6/06

minski 0:12 lokomot

8/07 lokomot 15:0 minski Tasi (pirveloba)

mimosvliT manamde, TveTa Sesayarze, moskovis (zafxulis) pirvelobaze "sabWoeTis saukeTeso koleqtivma, lokomotivma" jer 10:3 Zlia vciki (elitaruli saoficro saswavlebeli, mere ki masTanve 4:11 damarcxda, radgan gundis birTvi leningrads miavlines kalaTburTis (!) saTamaSod, rac maSin Cveulebrivi ambavi iyo. amis kvalad lokomotivi regbis TasSi aRar Caeba, "timoSenko da saZmo" ki (naRdad) gadavida dinamoSi.

flankeris arekniT SemorCenili cnobebiT, Tasze davidoviCs aRar umsajia - refebi iyvnen timoSenko, no, eroxini da mixail maksimovi. Sin wagebuli minski moskovSi ar gamocxadda, gorkis (niJni novgorodi) gunds ki "dinamo" erqva. amave periodSi Seiqmna "spartaki" da iagodas komunasTan 0:3 waago. sazogadoebis fexburTis gundma Semodgomaze "dinamos" CamoarTva pirveloba da droSac (!) gadaibara, jalaTi genrixi ki uSiSroebidan sulac kavSir-gabmulobaSi CaaqveiTes. Tasis gadamwyveti rkena "dinamoze" moewyo. msajobda maksimovi. wvimda. 37-e wuTze flankerma

1936

21/08

minski 0:18 vcik gorki 0:23 dinamo

28/08

dinamo X:0 minski vcik 28:0 gorki

30/08 2/09

minski dinamo

?:? gorki 4:0 vcik

1# dinamo 3-0, 2# vcik 2-1 / gorki minski 0-2

unda ganvaviTaroTo lokomotivis Seqmnis wlisTavze rom gamocxva pataki, masSi regbis gundi moskovis Cempionadaa moxseniebuli, dinamo da vciki ki 15 noembers Sekribes komitetSi. Tavmjdomaris moadgilem, boris kalpusma dinamos "pirvelobis gardamavali Tasi" gadasca da "xazic gausva axali TamaSis popularizaciis aucileblobas, kerZod ki brZana, fizkulturis institutebSi seminarebi unda movawyoTo. mowodebas gamoexmaura CvenSi rusul-qarTulad gamomavali "fizkultureli" (qarTul sports maSin berias xel-qveiTi, me-11 armiaSi 1925 wels Canergili, vilnoeli (vilniusi) solomon rafailoviC milSteini ganagebda da uTargmnelad unda gaego, Tu daqvemdebarebuli gazeTi ras werda) hoda, mZleosnobis aqaurma mwurTnelma, elizarovma 1936 wlis miwuruls, zedized or nomerSi (15/12 18/12) gamoaqveyna vrceli statia, riTac sazogadoebas wvrilad gaacno regbi da daaskv-

343


na, es vaJkacuri TamaSi Cveni fizkulturelebis monacemebs Seefereba da amitom unda ganvaviTaroTo.

moskovSi gamoiZaxes mere dadga sisxlis wvimebiani 1937. friadi gasavali mieca bezRobas. ianvarSi SeaCvenes piatakovi, ivnisSi ki ucxoeTis jaSuSad gamoacxades marSali tuxaCevski da mTeli samxedro elitac. "sportma" sami redaqtori gamoicvala, mTavari sportuli movlena ki respublikuri espaneTisTvis Wonaze moarul bask fexburTelTa sabWoeTSi stumroba iyo. ganmanaTlebeli no erTi wlis win werda, ragbi 15-kaca viTamaSoT da 13-kacao. mere iyo da dekembris parizul reportaJSi ubir Tems liga miasaRa kanonikur TamaSad, axali sezonis gaxsnamde ki, aprilSi, isev misdga armias, ase marg sports rad ar nergavso, da Svid CamorCenilSi Tbilisi da baqoc axsena. nosve ZalisxmeviT, 25 aprilidan 10 maisamde, moskovSi, amx. lebedevis xelmZRvanelobiT, moewyo saswavlo Sekreba, romelzec gamoiZaxes ukrainis, belarusis, saqarTvelosa da uzbekeTis warmomadgenlebi. "fizkulturelis" cnobiT (15/04) teqnikumis studenti, amx.dvali mivlinebul iqna seminarze, raTa Sin mobrunebuls gundebi Seeqmna.

camde marTali giga dvali cnobili, daRupuli mTamsvlelis, pimenis vaJi iyo. 1980-ian wlebSi igi "dosaafSi" rom muSaobda, dauaxlovda gabriel barjaZes, vinc samxedro-gamoyenebiT sportebs aSuqebda da wignic - "miwaze, wyalze, haerSi" dawera. Jurnalistma qarTuli ragbis aqtivs warudgina veterani, magram misi monaTxrobi "federacias" sarwmunod ver eCvena. arada, dvali camde marTali iyo. berikacma ori fotoc gamoaCina, magram xnovanebis gamo zustad ver auxsna skeptikosebs, Tu suraTebze ra movlenebi an vin

344

iyvnen aRbeWdilni. axla, sajaroSi moZiebuli masalebis analiziT cxadia, rom erT, aq motanil fotoze, moskovis seminaris msmenelebi sxedan da gigac burTianad wina wevs, xolo meore fotos gamo Semdeg statiaSi iyos. Sekrebas, lebedevisa da nos garda, stepan spandariani da mark poliakic uZRvebodnen. "sportma" seminaridan ramdenime, mxatvruli, Zalis Zalad dadgmuli foto gamoaqveyna, regbis dauflebis msurvelebi ki moskovSi udmurteTidan, azerbaijanidan, arxangelskidan, tajikeTidanac Cavidnen da sruli Teoriul-praqtikuli kursi gaiares.

striqonebs Soris naseminarevs moskovSi tradiciulad gaCaRda sakavSiro Tasis SesarCevad Cafiqrebuli "qalaqis pirveloba. 19 ivniss, stalinabadSi (doSanbe) "zariam" 23:9 Zlia "starti, ivlisSi ki eqvsi (!) tajikuri gundis turniri "dinamom" moigo da Tasze gavida. mere ra moxda, mTlad cxadi veraa, magram seqtemberSi, Tasis nacvlad saxeldaxelod gamarTuli "qalaqTa matCis" mimoxilvis striqonebs Soris mainc amovikiTxeT, rom regbi upatronod darCa. da marTlac, stalinizmis msxveplTa xsovnisadmi miZRvnil saiTTa moCxrekiT dgindeba, rom regbis seqciis Tavkaci, evsei isakoviC Cerniaki 7 dekembers Seitanes dasaxvretTa siaSi, anu mas adreve daiWerdnen, miT ufro, Tu fizkulturis institutSi misive ufrosi, direqtori simion mixailoviC frumini ukve karga xnis mxilebuli iyo "mavneblobaSi" (vreZiwelstvo) safiqrebelia, rom Tasi am movlenaTa gadamkide CaiSala. moskovSi aseTi ambebi rom datrialda, bunebrivia, rom TbilisSi dabrunebuli norCi dvali ifrTx-

1937

ilebda. moxuci giga ixsenebda, maSin ufrosoba mxolod fexburTze zrunavda da moskovs magad ar migvavlineso, magram ramdenad gulwrfeli iyo da an romel welsa da Sejibrs gulisxmobda, axla magaze marCielobaRa SegviZlia.

ra moeTxovebodaT rogorc poliakma dawera "sportSi, adgilebze regbisadmi damokidebuleba nel-Tbili rCeboda. amis gamo daSlila minskisa da gorkis gundebi. Tasis gauqmebis (atmenili) Semdeg aqtivs depeSebi daugzavnia aqeT-iqiT, "qalaqTa matCs" mainc vatarebTo, magram stalinabadi aRar Camosula, xolo iJevskis (udmurteTi) "zeniti" Turme aRar varjiSobda. matCamde, agvistoSi, nalCikSi tragikulad daiRupa diugujievi (etyoba alpinistobda. TamaSebi moskovSi, "dinamoze" moewyo erT wred. startze gamocdilma maspinZlebma gaanadgures baqos "neftianiki. amaze evgeni xalfinma dawera, "uniciativo stumrebis erTaderTi strategia fexebSi umweod Cavardna da karidan burTis Sors mogerieba iyoo" arada, axalbedebs meti ra moeTxovebodaT? mere dinamom uaresad mosra zeniti, romlis kapitanma m.galanovma mainc daiqadna, wagebam bevri ram SegvZina da gaisad ukeTesi Sedegis imedad CamovalTo, baqosa da iJevskis dune, uxeSi codviloba (grubaia tolkotnia) ki Cvenma mezoblebma moiges.

1937 qalaqTa matCi

moskovi, dinamo 16/09

dinamo 53:0 baqo

18/09

dinamo 78:0 iJevski

20/09

baqo 12:0 iJevski

erTi wre

m-w

gat:gaS

dinamo baqo iJevski

2-0 1-1 0-2

131:0 12:53 0:90


ivlisSi "dinamom" moigo gazafxulis wre, meore adgilze ki "spartakma" daafiniSa. agvistoSi zedized gaCaRda armiis, flotis, dinamosa da mexanZreTa "saiubileo spartakiadebi" da regbis sakavSiro pirvelobis SesarCevebic. SejibrSi rva gundi Caeba: xuTi "stalicis" (mexuTe vciki iyo Tu bolSevo, ver dgindeba) da samic periferiis. 25 agvistos baqodan iwereba ia.aronoviCi, burevestnikma (imxanad kooperatorebi) ver gauZlo maspinZelTa sxart Setevebso. rom gamovlinda oTxi monawile, finali dainiSna moskovSi, magram vada rom bevrjer Seicvala, baqos (matarebliT) Casvla daugvianda da gaxsnis dRes lokos erT taimsRa esparinga.

Saris SiSiT? giga dvali 1937 wlis gazafxulze daeswro saswavlo Sekrebas, magram represiebma rom Seiwira sakavSiro regbis xelmZRvaneloba, Sin mobrunebul students aRar Seuqmnia gundi, romelsac moskovSi saburTaod Caiyvanda. gamoxda aqedan or-naxevari weli da regbi mainc moewyo TbilisSi, oRondac, rogorc Tavad darwmundebiT, isev da isev Saris SiSiT. 1938 wlis martSi stalini bolo Tana-mosangres, nikolai buxarinsac gausworda. maSinve gaaqres genrix iagoda, noembridan ki amisi momspobis, nikolai ieJovis nacvlad lavrenti berias rom Caabares "enkavede, kvalis wasaSlelad daiwyo teroris mesame (!) wre da zogni kidec gaamarTles. "krasni sporti" kvlav dRe-gamoSvebiT gamoicemoda, magram qveyanaSi SiSs rom daesadgurebina, ragbis statiebi uavtoroa. maT veRar dawerda sport-komitetis referenti, jerac 26 wlis mark poliaki, radgan martSi, "jaSuSobisTvis" daapatimres da ivnisSi daxvrites. rac Seexeba aqaur "fizkulturels, mis mkvlevarTa

14/10 2010

T a n a xm a d , g a z e T S i r e g b i n a x s e nebic aRaraa. "sportma" 11 maiss ritorikulad ikiTxa, regbistebi sezons rad ara xsniano. statiaSi weria, rom TamaSi SarSan popularuli gaxda, magram TiTqmis Tvea, ovaluri burTis mimdevrebi kabinetTa kardakar dadian da verafriT miuRiaT nebarTva, raTa did stadionze, xalxis Tvalwin iTamaSon; erTi sityviT, aSkaraa mavanTa gulgriloba udaod saWiro da margi sportisadmio.

e-Ti da SeqceuliTac Sin rom regbi aseT dReSi iyo, gazeTi mesame welia, ucxour Sejibrebebs (britanuli oTxi eri, ligis Celenj qafi, fira-uli germania - safrangeTi - italia - rumineTi) kantikuntad mainc arCevda. "kogiz-ma wesebic gamosca, 3 ivniss ki gamoqveynda cnoba, gaCaRda moskovis pirveloba, romelSic dinamo, spartaki, lokomotivi, burevestniki, vcikis (samxedro) skola da bolSevo (yofili iagodas SromiTi komuna) or-ori gundiT gamodiano. mcodne mwerali rom dailia, gazeTi warsulSi gadaiWra: regbs xan Cveulebrivi e-Ti werda da xanac SeqceuliT (abarotnoe. Sua

gazeTi iTarseboda "sporti" brZanebs, Sejibri erTob uxeirodaa (iz ruk von ploxo) organizebulio: oqmebi ar moemzadebinaT da razmebs qaRaldis nakuwebze werdnen; garsebSi fexburTis mrgvali (!) kamerebi CaedoT; moedani yovlad uvargisi (skverneiSee) iyo, komitetis inspeqtori vladimirovi ki "norCi regbis" cqeris nacvlad rostovs wasuliyo kalaTburTze dasaswrebad. spartakma startze ver Sekriba gundi, dinamos erT taimsRa gauZalianda (3:3) da 33 quliT moisra. "sabWoTa regbis pionerebs" veraferi daaklo "yvelaze uxeSma" lokomotivmac, "neftianikma" ki spartaks pirveli taimi fred (3:3) daumTavra. "Seswi dnevkis" uqmeze, 12 ricxvSi, moewyo gadadebuli Sexvedra, romelic lokom (imxanad 4 quliani) arekniT mougo baqos, gazeTma ki, TiTqo iTarseboda, statias "ragbis bolo(jer) TamaSi" (pasledni matC regbi) uwoda. metic, werils erTvoda e.knores tendenciuri karikatura: burTi sadRac gdia, mTel moedanze ki muSti-krivia gamarTuli.

1938 345


tureli" da "muSa" (1958 welsRa aRdga "Tbilisad) "krasni sporti" ki "pirvel dResRa" (Tvis 1 7 13 19 25 ricxvebi, damatebiT 28) gamodioda da ocis nacvlad 30 kapiki Rirda.

1938 pirveloba SesarCevebi

periferiebi 2X/08 stal'abad baqo (18:6) iJevski vcik?bolSevo

3:39 spartaki 15:6 burevest 0:V dina?loko 0:V loko?dina

finali

moskovi, burevestniki 6/09 8/09

dinamo dinamo spartaki 10/09 dinamo spartaki 12/09 lokomot

36:3 19:0 10:5 15:0 9:3 7:3

erTi wre dinamo spartaki lokomotivi neftianiki (baqo)

spartaki baqo lokomot lokomot baqo baqo

m-w

gat:gaS

3-0 2-1 1-2 0-3

70:03 22:44 12:28 06:35

sezonuri trabaxi turniris SejamebaSi aRniSnulia, rom moburTalTa teqnikaa dabali, raRai varjiSi primitiulad tardeba - fitulebze (!) individualurad muSaobis nacvlad biWebi burTis dartymaze (!) cdebiano. 21 seqtembers gaxarebuli wers mavani, "dadebiTad unda gadawyvetiliyo (!) dinamosa da spartakis kievsa da xarkovSi mivlinebis sakiTxi, raTa regbi, iqaurTa miwveviT, ukrainaSic dainergoso; 12 oqtombers ki, fizkulturelTa zeimze, dinamos 19:8 rom uZlevia spartaki, etyoba, moskovis saSemodgomo pirvelobac mougia (gazeTSi am matCisa fotoa) noembris bolos daibeWda (Jan nos stilSi gamomcxvari) sezonuri trabaxi, regbisa 100 matCi CavatareTo. mere dadga 1939 weli da sabWoeTi momWirneobaze gadavida: martidan daixura "fizkul-

1939 346

erTi wre

m-w

gat:gaS

dinamo spartaki burevestniki neftianiki (baqo) lokomotivi

3-1 3-1 2-2 1-3 1-3

73:18 43:31 23:30 14:27 13:60

yvela Sedegi 50 aTasi moseire gazeTis gaiSviaTebam regbis gaSuqebasac avno - cnobebi mwiria da dagvianebuli. moskovSi sezoni 12 maiss gaixsna (dinamo 0:0 spartaki. leningradSi (!) amx.bogoiavlenskis TavkacobiT Seiqmna gundi. baqom ivnisSi Sin 20:3 Zlia loko, rac moulodneli ar unda yofiliyo, raki "neftianiks" TviT "dinamos" moTamaSe guru, anatoli timoSenko avarjiSebda. sakavSiro pirveloba agvistoSi gaCaRda da erT wred, mimosvliT moewyo. nom da gazeTma yvela Sedegi Semogvinaxes. "sporti" grafiks miyveboda da matCebs SeZlebis da gvarad detalurad leloTa da golTa gamtanebisa da gaZevebulTa xsenebiT arCevda, magram seqtembris damdegs sabWoeTi - germaniis garigeba rom moxda da orma urCxulma poloneTi erT TveSi gainawila, gamouqveynebeli sportuli masala dagrovda. gazeTma vali erTbaSad, riggareSe nomerSi gaistumra. tomoSenkom 72-e wuTze rom gaitana lelo, gardasaxva kars acda. amiT dinamom oriT waago spartakTan, magram finiSze Zlia burevestniki, visac startze daemarcxebina spartaki. logikiT sam gunds qula Tanabrad unda dagroveboda, magram saqmeSi Caeria loko, vinc Sneideris wyalobiT ajoba kooperatorebs.

1939 mimosvliT burevest baqo baqo dinamo lokomot spartaki spartaki burevest lokomot dinamo

12:6 0:12 8:9 39:0 13:0 13:11 15:0 6:0 0:6 11:5

eg Sejibri sam (!) jgufad Catarda da 17 gundi (maT Soris, elitaSi moaspareze "iskustvo" anu xelovneba) miizida, spartaki lokomotivis sakavSiro matCs ki, agvistos bolos, Tuki gazeTs daejereba, "dinamoze" 50 aTasi moseire daeswro, rac mxolod imiT SeiZleba aixsnas, rom regbis kvalad, iqve "a" klasis fexburTi unda gamarTuliyo. 1940 wels, rogorc ufrosi Taoba ixsenebda, mosavali uxvi moviwieT da cxovrebasac ukve ara uSavda ra, magram sabWoeTi zafxulSi rom daubrunda qristianul, 7-dRian kviras, "sporti" agvistodan samSabaTobiTRa, TveSi oTxjer gamoicemoda. amiT regbi mTlad CrdilSi moeqca, miT ufro, Tu finur, ruminul da baltiur miwaTa aneqsiis Semdeg sabWoTa propagandas "gaTavisuflebuli xalxebisTvisac" unda moeqona Tavi.

ubeduri SemTxvevebi

pirveloba

6/08 10/08 18/08 24/08 27/08 28/08 30/08 2/09 5/09 9/09

im epoqaSi qulaTa tolobisas gatanil-gaSvebulis sxvaobas adridnen. raki dinamos rkinigza "astronomiuli angariSiT" (maSinve scodniaT eg metafora) daengria, Cempionobac mas ergo. oqtomberSic, moskovis pirvelobaze, dinamo - spartaki isev fred (3:3) dasrulda da Sin-sax-komma kvlav sxvaobiT ipirvela.

spartaki dinamo spartaki lokomot burevest dinamo lokomot baqo baqo burevest

sezonis gaxsnaze, maisis bolos, "dinamom" "stalinecze" (Cerkizovo) 7:3 daamarcxa moskovis nakrebi, rasac "stalicis" pirveloba tradiciulad moyva. Sejibri "sportSi" bolojer 12 ivlissaa naxsenebi. anonim avtors aSkarad guli wydeba imaze, rom Tumc regbi "sasargeblo da dinamiuri sportia, pirveloba ise ara-organizebulad tardeba, rom TamaSs saxeli utydebao.


1940 statiis Tanaxmad, matCebi iSleboda (axali gundebis) "krilia sovetovis, "krasnoe znamias, cdka-s gamoucxadeblobis gamo; sakmaod xdeboda ubeduri SemTxveva (nesCastni sluCai, albaT travma; SeiniSneboda urjukoba da izrdeboda umsgavso (neblagovidni) saqcielis gamo gaZevebulTa ricxvic (CamoTvlilia oTxi gundis Svidi wevri) im droSi saxeobis ase daxasiaTebas albaT misi akrZalva unda moyoloda. arada, sul cota xnis adre, 1940 wlisave 1 ivniss, gazeTSi didi ambiT ewera, rom unda "Seiqmnas regbis gundebi da gaCaRdes swavleba; rom moskovisTvis 17 gundi Zaan cotaa, xolo sxvagan uaresadaa saqme; rom regbi ver gavrcelda sabWoeTSi da lamis uCinar sportad rCeba maSin, roca sasargeblo TamaSia da danergilia dasavleTis armiebSi!

batoni giga sibereSi ixsenebda, Cavatare seminari da ragbs vaziareo cnobili aTletebi: boris kvinixiZe, levan RuduSauri, levan giorgaZe da sxvebi. vvarjiSobdiT vakis parkis adgilze mdebare sportul moednebze (romlebsac berias uwyebis ofisi dayurebda) qalaqis pirveloba ki "dinamos" stadionze movawyveT da Cemma "dinamom" gaimarjvao.

stituti. "krasni sporti" ivlisidan ragbze ki dadumda, magram 59(886) nomris pirvel gverdze dawera, rom kviras, 1 dekembers, TbilisSi 35 gradusi sicxe iyo da Cqefda sportuli cxovreba: dinamoze fexburTi moewyo, xolo leninis stadionze (uaxlesi bazaria dRes!) qalaqSi pirvelad (!) - regbis matC-eb-io.

afiSebSi weria erTi daxedviT swored am gundis, stadionis ezoSi gadaRebuli foto miutana gigam ragbis aqtivs 1987 wels, magram bolomde ver daujeres. suraTze sul 17 kacia, rac imas niSnavs, rom dvalis garda, sxva 16 ojaxSic SeiZleba inaxebodes da egeb moTamaSeTa vinaobac eweros, erTi ramis Tqma ki axlave SeiZleba: marjvniv, kideze, mokrive kvinixiZe zis - Cven "sportis enciklopediidan" vicaniT, SviliSvilma bobam ki - pirdapir, erTi daxedviT! dvalis Tanaxmad, 1940 wels gvyolia gundebi - dinamo, fizkulturis teqnikumi, samedicino in-

dokumenturad dasturdeba dvalis sxva mtkicebac, "finali" dinamoze gavmarTeTo. aqauri rusuli oficiozis, "zaria vaskotas" bolo gverdebze fexburTis afiSebSi orjer weria, rom xuTSabaTs, 5 dekembers, "stalinuri konstituciis" matCis win moewyoba regbi. am, minimum mesame Tbilisuri matCis erTi monawile rom dinamo iqneboda, cxadia, sxvafriv ki, 1960 wels rom misula gogi yufaraZe aw ukve sasoflos kaTedris gamge sxirtlaZesTan gundis Sesaqmnelad, amas yovelmxriv Seuwyvia xeli, magram regbTan Tavisi 20 wlis windeli wilnayaroba ar (!) gaumxelia.

ras saqmianobeno statiaSi jiqur weria, mavanT unda uaryon mcdari azrebi ragbis Sesaxebo. naxsenebia brZanebac, romelic regbis bedis gamo "pirad pasuxismgeblobas" akisrebda leningradis, kievis, minskis, rostovis, baqos, stalinabadis, iJevskis, Tbilisis (!) gorkis, taSkentisa da xarkovis sportis Tavkacebs. seqtemberSi igegmeboda mwurTnelTa da msajTa Sekreba, momaragebis mxriv ki 300 garsisa da aTasi kameris gamoSveba.

RUGBY.GE

mTlad uaresic: avtori iTxovda, unda dadgindes, Tu sad brZandebian da ras saqmianoben "SarSan" (zaravdaT 1937 wlis xseneba!) gamarTuli saswavlo Sekrebis monawilenio. amis wakiTxvaze, bunebrivia, elda ecemodaT CvenSic. hoda, sami wliT adre teqnikumis direqtori, aw ki respublikis sportis mTlad Tavkaci Tedo sxirtlaZe moikiTxavda nastudentar dvals, regbis saqme rogora gvaqvso.

347


diax, gamocdili moskovelebi Zaan jobdnen Tbilisis fizkulturis teqnikumis studentebs, ragbs saxeldaxelod rom aziara Camosulma mwurTnelma, da metad aRarc uTamaSiaT. es yvelaferi jer kidev 1980-ian wlebSi wvrilad aRwera gabriel barjaZem. firi maSin rom aRmoCeniliyo, "regbelTa" vinaoba iolad dadgindeboda, magram saqme bolomde wamxdari araa meoTxedi saukuniT gvianac Svilebma mamebi unda icnon!

fas-daudebeli kadrebi qarTuli ragbis naxevarsaukunovani iubilisadmi miZRvnil filmSi 1947 wlis, Tbilisis turniris amsaxveli, unikaluri kadrebic moxvda, maqedan ori wlis Tavze ki msgavsi Sejibri kievSic, uCvenod moewyo da ovaluri burTi, idumal mizezTa gamo, barem aTi wliT gauCinarda sabWoTa stadionebidan. 31-wuTa dokumenturi suraTi, "ovaluri burTi" gogi ToraZis naxelavia. misi premiera wleuls, martis bolos Sedga kinos saxlSi da imave RamiT televiziiTac gadaica. wardgenaze iTqva, rom vizualuri masala arqivebSi Tavad reJisorma moiZia. hoda, erTi, 73wamiani nakveTi fas-daudebeli sabuTia. epizodi kino-Jurnal "sabWoTa saqarTvelos" siuJeti unda iyos, ris gamoc qarTvel moragbeTa ufros Taobas jeelobaSi naRdad enaxeba kino-TeatrebSi, mTavari suraTis win, magram etyoba, ar daxsomebia. Sav-TeTr gamosaxulebas Tan axlavs jazis tipis musika, (Cveni TaobisTvis ucnobi) mTxrobeli ki yveba, rom

28/10 2010 348

wels, 15 seqtembers, pirvelad Catarda regbis TamaSi TbilisSi. erTmaneTs Sexvdnen moskovis dinamos regbelebi da Tbilisis nakrebi gundi. regbi sarisko da temperamentiani TamaSia. regbis moTamaSes unda axasiaTebdes iniciativa, simarde da gamZleoba. regbis TamaSi sayuradReboa imiT, rom burTi swrafad gadadis xelidan xelSi. burTis adgilze mitanisaTvis moTamaSe yovelgvar saSualebas mimarTavs: Tavisuflad TamaSobs, ar erideba arc sarmas, arc xelis kvras, mopirdapiris waqcevasac ki oRond burTi mowinaaRmdegis xazs gareT miitanos da mas zed gul-mkerdiT daemxos

iolad dadgindeboda siuJeti uZvelesi wyaroa, ragbis qarTulad aRwerasa da daxasiaTebas rom Seicavs; fexburTelis analogiiT mogonilia moTamaSis aRmniSvneli sityvac, regbeli; cxadad Canan msajebi, moburTalni da ZvelTaTvis kargad nacnobi "dinamos" garemoc, magram kadrebi imave Sejibris fotomasalas rom SevadareT, mivxvdiT, rom sinamdvileSi gadaRebulia ori dRis Semdeg gamarTuli matCi, romelic burevestnikma 45:0 mogvigo.

1947 wlis "qalaqTa matCs" 336gverda "qarTuli ragbis matianeSi" rig-gareSe Tavi eZRvneba. naTxrobi detalebiT gamdidrda ianvris "olimpur" gagrZelebaSi, magram nanaxi rom jobs moyolils, 63 wlis windel klipSi gvemcxeTa is, rom Cvenebs ubadruki formebi acviaT da arc nomrebi aweriaT; SerkinebaSi stiqiurad dgeba 6-7 kaci da Tavze xels ifarebs, imaTi mowolis Semdeg ki Cveni mwyobri sulac umweod iqceva.

lelo jobso sajaros fondebSi daculi "savecki sportis" kinZulaTa Tanaxmad, moskovma regbi "5-wliani Sesvenebis" SemdegRa, 1946 wlis 9 ivniss ixila da dinamom 5:3 Zlia burevestniki. maSinve da 1948 welsac wignakebad, (rusulad) gamoica 28paragrafiani wesebi (tiraJi 5 da 12 aTasi, fasi 25 da 30 kapiki) 1947 wels, TbilisSi gamarTul "qalaqTa matCamde, zafxulSi moewyo moskovis 4-gunda, orwriani pirveloba da Tasi. orive turniri moigo dinamom, spartaki da lokomotivi ki ise sustebi iyvnen, rom 3-quliani lelos xanaSi 0:92, 0:71, 0:69 agebdnen CempionTan da burevestnikTan. 1948 wels "sportSi" regbi naxsenebia sul orjer: agvistoSi, samxreT-afrikeli rasistebis morig oinTa gamo da maisSi, nik.tarasovis vrcel werilSi, romelic qarTul erovnul saxeobebs eZRvneba. hoda, wers Tbiliseli korespondenti, leloburTi regbze ufro martivi, cocxali, mimzidvelia da mas taqtika-teqnikiTac jobso!


1949 wlis aprilSi rom gamoqveynda sezonis kalendari, mis Tanaxmad regbis "qalaqTa matCi" seqtembris meore naxevarSi, kievSi unda gamarTuliyo. Sejibri marTlac moewyo oqtombris damdegs da kviraSi samjer gamomavalma gazeTmac SeZlebis da gvarad srulad gaarCia. TamaSebs Turme 12-15 aTasi moseire eswreboda, Cempioni ki gaxda maspinZelTa gundi, romelic damsaxurebulma ostatma, evgeni ivaxinma xelburTelebiT (!) daakompleqta.

1949 qalaqTa matCi

4-9/10 kievi, dinamos stadioni burevest 9:6 baqo kievi 14:12 dinamo dinamo 8:0 burevest baqo 11:6 riazani kievi 17:0 riazani dinamo V:0 baqo kievi burevestniki

6:0 baqo V:0 riazani

dinamo 93:0 riazani kievi 12:0 burevest

qalaqTa 1949

m-w gat:gaS

fizk.inst (kievi) dinamo (moskovi) burevestniki (m) neftianiki (baqo) bolSeviki (riazani)

4-0 49:12 3-1 (113:14) 2-2 (9:26) 1-3 (17:21) 0-4 (6:121)

arsad weria 1950 wlis kalendarSi arc regbia da aRarc xelburTi, sanacvlod ki Setanilia spiningi - ankesis Sorsa da mizanSi tyorcna. Jurnal "fizkultura i sportis" magave da Semdegi wlis TiTo nomerSi, fotoze da karikaturaze, regbi sastik sportadaa warmoCenili, oRondac arsad weria, mavnea da magad aikrZalao. sabWoeTSi ragbis aRorZineba 1957 wels, moskovSi gamarTuli "axalgazrdobis msoflio festivalis" Semdeg daiwyo. im xanis avtoritetma, anatoli sarokinma 1963 da 1968 wlebSi rom gamosca saxelmZRvaneloebi, 1940-iani wlebis gamo SeniSna, regbma maSin "namdvili aRiareba vera hpovao"

1970-ian wlebSi gamarTuli, "soc industriis" saerTaSoriso turnirebis programaTa Tanaxmad, (meore msoflio) omis momdevno wlebSi "regbi CvenSi TiTqmis ar uTamaSiaT, magave periodis 100-gverda weliwdeulebSi ki brZaneben igor zorini da dmitri rototaevi, 1950 wels regbis matCebi Sewydao (prekrawilis)

generali eajao stalinizmis ganqiqebas kompartiam 1956-61 wlebi amyofina, aleksei talizinma ki pirvelad "perestroikis" daiszeRa, 1989 wels daiCivla wignSi, regbi 1949 wels, gagania CempionatSi (!) "daxures kosmopolitizmTan da dasavleTis winaSe qedis-mxrelebTan brZolis" sababiTo. igive azri, oRondac ufro delikaturad, gaimeora evgeni sackovma SarSanwin gamoqveynebul naSromSi, esao da regbi 1949 wels uCumrad (neglasno) imad akrZales, rom "burJuaziul, sabWoTa axalgazrdobis sulisTvis Seuferebel sportad" miiCnieso. da bolos, qalaqSi cnobilma pirovnebam da qarTuli ragbis erT-erTma pionerma, gogi yufaraZem gviTxra, sarokinisa da mis tolTagan jer kidev 1960-ian wlebSi msmenia, rom mavani generali eaja stalins, regbi magari sportia da ganvaviTaroTo, magram beladi im xanad Turme CerCilze yofila nawyeni da "araferi inglisuris gagoneba aRara surda"

sul sxva donisa mokled, yvela versias, pirdapira Tu SemovliT, mainc sosomde mivyavarT. Tavidanve SevniSnavT, rom misi fan-klubis wevrad ar viricxebiT, magram kacs Tavisi codvebi eyofa da modiT, sxvebisas nu avkidebT, miT ufro, Tu besarionoviCi ar yofila im donis moRvawe, rom fizkulturaze, sportze da miT ufro, "raRac regbze" daxurdavebuliyo. diax, belads dRe-RameSi sul ramdenime saaTi eZina da 500 gverds kiTxulobda, magram sportTan mis wil-nayarobaze

isRa gagvigia, rom uTamaSia Wadraki da garadki; gaujoravs ciguraobis Sefebi, ucxoelebi rogor gjobiano; saZulvel iugoslaviasTan helsinkis olimpiadaze wagebis gamo dauSlia fexburTis "cedesa" da "xalxTa mamis" rangSi fizkulturelTa aRlumebsac eswreboda. stalinma partiaSi gaamefa biurokratia; gamoxSira da daTrguna sazogadoebis moazrovne seqtori; SimSiliT gawyvita ukraina; ayara da mousavleTSi gadaasaxla mTis xalxebi; Seaviwrova ebraeloba; Seqmna gulagebi; gaawiTla naxevari evropa da poloneTi rukaze marcxniv gadawia; aRviri amodo mecnierebas, mwerlobasa da xelovnebas - aakrZalvina genetika, kibernetika, jazi da modernistuli mxatvroba, magram gana Seedreba amaTi ideologiuri datvirTva erTi, uCinari sportisas?

RlapebTan waages dRes raa ruseTSi ragbi da advili warmosadgenia, maSin ra iqneboda. vinc am serials kiTxulobs, moexseneba, rom regbs etaneboda moskovis universal fizkulturelTa aqtivi. es xalxi bevr sxva saxeobaSic asparezobda da alalad cdilobda ovaluri burTis periferiebSi gavrcelebas, magram calke regbis specifikis (bolo bolo, rTuli da xifaTiani TamaSia) da calkec biurokratiul winaRobaTa gamo, xel-Sesaxebs verafers miaRwia. Tavad gansajeT: dasrulda omi. xalxs mowyurda xalisi da seiri. "savecki sporti" savsea siaxleebiT mTeli sabWoeTidan, "saxalxo demokratiis qveynebidan" da kapitalisturi ucxoeTidanac, "stalicaSi" ki regbis orad-ori normaluri gundia da oric wyalwaRebuli. am orma normalurma TbilisSi Camosvlis Semdeg 25 Tve (!) iuqma da Semdegs kievs miaSura, magram veraferi daaklo ovalur burTs cota xniT adre naziareb Rlapebs. arada, qveyanaSi sportis bumia. axlovdeba olimpiuri debiuti, regbi da xelburTi ki am mxriv up-

349


erspeqtivoni arian. inergeba kanaduri (!) hokei da male mTeli ruseTis sayvarel TamaSadac iqceva, anu regbs ucxourobis gamo ar akrZalavdnen. dayadaRebis sababi ver iqneboda sixistec, radgan krivi da Widaobani friad pativSi iyvnen, da regbelTa nawilis ebraelobac (kurmani linde iogansoni) arafer SuaSi iyo, raRai maSin unda daexuraT Wadraki (botviniki bronSteini levenfiSi)

monavarde klani neli kvdomis mizezi, etyoba, Tavad regbis wiaRSi iyo. "krasni/ savecki sporti" met-naklebad srulad 12 wlisa (1934-40 1946-50) gavarCieT da statiebSi TiTqmis ar (!) Segvxvedria ucxo-qalaqeli (baqo Tbilisi kievi riazani; moskovuri aqtivi (no timoSenko mitrofanovi maksimovi ciganovi) maT ar cnobda da oden "daveskebad" aRiqvamda, anu "saxezea" klani. am klans represiebma gamoaklo yoCebi (Cerniaki poliaki lebeZevi. timoSenkos Tanaxmad, omidanac ver dabrunda yvela. Tanac biWebi moberdnen - timoSenko regbis daxurvisas 35 wlisa iyo. amaT Sin, moskovSi ver daedgaT saqmisTvis Tavi da mainc, periferiaSi ganavardebas eSurebodnen misioneruli miznebiT. xsenebul 25 TveSi ori aseTi "paestka" marTlac gaiCarxa. kievSi, 1949 wels, TviT sakavSiro fizkult-sportis komitetis Tavmjdomaris moadgilem, amx.vereskovma "Caibara" monawileTa aRlumi; gamarjvebul maspinZlebs gardamavali (!) prizic gadaecaT, magram rom dgeboda 1950 wlis kalendari, etyoba, mavanma momWirne buRalterma klans miugo, geyoT ancobao. hoda, amaT TavianTi uvargisoba aTi wlis Semdeg belads gadaabrales da Tavze mowameTa gvirgvinic moirges!

1949 350

ucxoni, Tav-gadaxotrilni dekember-ianvari zedgamoWrilia istoriis sakvlevad: rom uqmoben borjRalosnebi, aqeT eqvsi da iqeT sami eri, ze 15, nrl da super-ligac, CavujeqiT sajaro biblioTekis kinZulebs da deda-qalaqis pirveli Cempionis, "dinamos" erTianad slavuri Semadgenlobac ki davadgineT.

mwurTnelad dainiSna dvali barjaZesa da ragbis aqtivs 1987 wels ori fotoTi xeldamSvenebuli rom warudga, xandazmulobisa da egeb sxva mizezTa gamoc, Tavs gadamxdars mTlad zustad ver ixsenebda, magram rusul wyaroTa analiziT davaskveniT, rom 1937 wels naseminarevma pionerma gundebi Sin sami wlis TavzeRa Seqmna:

giga dvalis, Tedo sxitlaZisa da ioseb stalinis xanas amjerad "komunistiT" (redaqtori v.xatiaSvili) da "axalgazrda komunistiT" (d.mWedliSvili, g.fircxalava) CavuRrmavdiT, raRai CvenSi aRar gamoicemoda "fizkultureli. arada, msgavsi saxelis gazeTi omis dawyebis merec ki gamodioda moZme azerbaijanSi.

regbis ufrosoba represiebs rom emsxverpla da gabuquli, magram CaSlili Tasis nacvlad ubadruki "qalaqTa matCiRa" rom Catarda, norCi giga gairinda, sibereSi ki did, dinamovur, paiWaZe - doroxovul fexburTs gadaabrala Tavisi pasiuroba, esao da magaTi gadamkide sakavSiro Sejibrze ar migvavlineso.

"amxanagi dvalis" Sesaxeb wagvekiTxa gabriel barjaZis wignSi (1989) da iq motanili versia sarwmunod gvecno: fizkulturelSi marTlac weria moskovis saswavlo Sekrebaze teqnikumis studentis mivlinebis ambavi; "zaria vastokaSi, fexburTis afiSebze - regbis anonsi; da 1940 wlis "krasni sportSi" niuzi, rom TbilisSi 1 dekembers Semdgara regbi.

mere iyo da 1940 wels uecrad gamoqveynda muqara-narevi brZaneba, ariqa, vinc seminarze gaganaTleT, sada xarT, ras saqmianobT, "adgilebze" rad ar nergavT regbso. hoda, gigas odindeli Sefis, saqarTvelos sportis Tavkacis, sxirtlaZis xeldasxmiT amx. dvali dainiSna gundebis mwurTnelad da instruqtorTa mosamzadebeli, mokle-vadiani seminaric gamarTa.


kargad momzadebulano es bolo ambavi lakonurad weria 16 agvistos komkavSiruli gazeTis meoTxe gverdze, "Tbilisis" Tematur blokSi, da egecaa naTqvami, rom "regbi saqarTvelosaTvis (ssr-is gareSe!) sportis sruliad axali saxea; 1 dekembers ki partiuli organo, "komunisti" ostatTa fexburTze ufro detaluradac (!?) arCevs Tbilisis pirvelobis pirvel matCs. gazeTi wers, rom dinamo kargadaa momzadebuli da gamodis Semdegi SemadgenlobiT (ixileT cxrilTan) misi gacnobisas sportuli eqsperti, inJineri aleko qurdobaZe dagveTanxma varaudSi, rom dvals "dinamos" abriT gamouyvania mavani ucxo, moaxloebuli omis gamo kavkasiaSi gadmoyvanili samxedroebi, raki im inter-nacionalizmis xanaSic ki, Znelad rom Tbilisis gundis uklebliv yvela (!) wevri alali rusi yofiliyo ragindara (!) sportSi. amas dvali sibereSi arc uaryofda. aki uTqvams biografiul cnobarTa avtor daviT TaqTaqiSvilisTvis, regbs Cveneburebze metad rusebi etanebodneno, da "qarTuli ragbis matianeSic" dagviweria, rom dinamos fotodan Semogvcqerian ucxo jilagis, metwilad Tav-gadaxotrili jeelebi, romlebic aq uTuod "enka-ve-des" xaziT iqnebodnen dislocirebulni.

Cempionis saxelwodeba Sejibrze "komunistma" oTxjer dawera operatiulad da "ax-kommac" mza masala orjer gadaamRera. amdenad, bejiTi ucnobi "korespondentisa" madlobis meti araferi gveTqmis. misi wyalobiT dRes viciT oTxive (!) monawilis vinaoba (dvalma ver gaixsena "kavSirgabmulobis teqnikumi; oTxi matCis gamarTvis TariRi, adgili da ase gansajeT, angariSic; zogis dawyebis droc, da isic, rom turniri unda gagr-

15/01 2011

1940 Zelebuliyo, magram vvaraudobT, rom dinamosgan mosruli samedicino aRar eTamaSeboda "sviazistebsa" da fizkulturis teqnikums. orive komunistis bolo statiebSi weria, moigo ra yvela Sexvedra, dinamos gundma moipova Tbilisis Cempionis saxelwodeba (!) regb(i)Sio. iqvea vl.ginzburgis gadaRebuli, mkrTali foto, romelzec dinamos samosi da ieric emTxveva dvalis mier motanili, ukve bevrgan gamoqveynebuli suraTisas, gundis CamonaTvali ki albaT miyveba im-droindel msoflio wesebs: 1941 wels gamocemul rusul broSuraSi fulbeki 1 nomeria, havbeki 7, morkinalebs ki nomrebad 8-dan 15-mde ricxvebi ergebaT.

karelieli mfrinavi? Cempionebi ucxo-tomelebi rom iyvnen, ar gvaZlevs imis safuZvels, rom movlena qarTuli ragbis istoriaSi ar CavTvaloT, raRai pirveloba Tbilisisa (!) iyo da sxva, Zleuli gundebis moTamaSenic udaod Cveneburebi iqnebodnen. dinamoelTagan aravisi gvari ar Segvxvedria imave ori gazeTis naxevar-wlian kinZulaTa sportul cnobebSi, kapitani boCini ki SeiZleba yofiliyo momavali "sabWoeTis gmiri, karelieli mfrinavi piotr antonoviCi. dinamoelTa ara-aqaurobis versias "krasni sportis" masalebic amagrebs. Semdeg, 1941 wels regbi RonisZiebaTa kalendarSi aRaraa, 27 maiss ki, rva welSi barem meoTxed (!) weria, rom regbi margi sportia; rom aviTarebs Tvisebebs, romlebic aucilebelia omSi; rom fizkulturul orga-

nizaciebsa da msxvil qarxnebs evalebaT gundebis yola, magram vaglax, rom moskovSi Seuwynareblad cota, xuTi (!) gundiRa darCa. statia 28 aprilis "pravdis" mowinavesac imowmebs da saTaurad "avaRorZinoT regbi" aqvs. anonimi avtori SeniSnavs, rom dauSliaT gundebi spartaks, krilia savetovs (!) metalurgs, stalinecs, kauCuks, iskustvos ... Cveni mxriv davamatebT, rom mag drosve gauCinardnen "dinamo(bolSevo" da "Skola vcik" amaTgan minimum sami SeiZleboda gamxdariyo "dinamo (tbilisi, sxvafriv ki moskovis pirveloba 1941 wlis 18 ivniss, omis dawyebamde oTxi dRiT adre, gaCaRebula da moqmedi Cempioni "burevestniki" (kooperatorebi) 11:3 uZlevia "dinamos"

1940 Tbilisis pirveloba

leninisa da l.p.berias$ sax.stadionebi 28/11 1/12

dinamo

9:3 kavSir.teq

dinamo 35:0 samedic.ins fizk.teq 3:0 kavSir.teq

5/12 dinamo $ 24:5 fizk.teq 8/12 fizk/kavS

X:0 samedic.ins

qalaqi 1940

m-w

gat:gaS

dinamo (tbilisi) fizkulturuli kavSirgabmuloba samedicino

3-0 1-1 0-2 0-1

68:8 8:24 3:12 0:35

dinamo: boCini^kap voroncovi meSCeriakovi derkovi mamontovi <6-7> kononovi rodini / tarasovi diomini kozlovi; podnebesni litvinenko; ankudinovi lixobaba volkovi * mrq) semionovi ^ mw) giga dvali msaji i.volobuevi

Qaflan.netai.net/2011 351


msgavsi Sinaarsis saiTebi

RL1908.com

rugby-PIONEERS.blogs.com

FORUM.ge/?f=51&showtopic=34230639

rugbyRELICS.com

KLISF.info/NUMERIC/ indexm.html

rugbySTAT.forum24.ru 6/05`2011

1935-49 ქართული რაგბის უცნობი წარსული  

მატიანის დამატებითი თავები, 2010-11 ოლიმპიდან

1935-49 ქართული რაგბის უცნობი წარსული  

მატიანის დამატებითი თავები, 2010-11 ოლიმპიდან

Advertisement