Page 1

äåäë

ÈÏÎÜÒÂÒ, ÄÏÉÒ, ÓÆËÃÈÅÞË, ÕÏÄÒÌÒÏÍÒ îëè èëâòæï øåèëæãëèï, ïãîòäæï, ùâòèåþèï óêâå ãóäò ãïãâòùñïäåì æï ìïìùïâäë ùåäòú æïòùñë, óíòâåîìòüåüåþøò äåäëì æïíåîãâòì öåîèïú èëïüïíï. ùòíòì ùòíï êâòîïøò ÷âåíò åîëâíóäò àïèïøòì ïèýïèòíæåäò ñëôï, ùïîìóäò, ôåæåîïúòòì ãåãèåþò æï úëüïú üïáüòêï ãïãïúïíòà, æéåì êò ûòîòàïæ ùåìåþì èëâñâåþòà æï òèòì æïìïþóàåþïìïú âåúæåþòà, àó îïæ óíæï òñëì ïìå æï ïîï - òìå.

7.6 ãóøïãò ïéÿóîâòäòï æîëøòà, ìïïàòàï æï ìïñâòîòà (êäïáìëíòà. òãò 7.6.1 èìïöåþì æîëøòà ïíòøíåþì øåúâäòì ùåìòì æïîéâåâïì. 7.6.2 ïîåãóäòîåþì ãïìòíþòíåþóäòì æïþîóíåþïì. 7.6.3 èëàïèïøååþì ìïñâòîòà ïèúíëþì üïòèòì æïìîóäåþïì.

ìïèò èòèüïíòì ìòêåàå âòìïú óíïõïâì øâòæêïúï, øåíòøíïâæï, àó áâåèëà-èëüïíòäòì èìãïâìò ìáåèòà îï èïäå ïõäæåþï úåíüîòæïí àïèïøò. èòèüïíàï ãïæïèêòæå, äåäëì ãïèüïíò ãóíæò âåéïîú ùïóûòíåþì - óèïä èàåäò èëåæíòì ïéåþï èëóùåâì. 7.7 ëîòâå äåäëì óêïí æï úåíüîòì ãïñëäåþïçåú, ãóøïãòì èõïîåì, àòàë èòèüïíò óíæï òæãåì. 7.7.0 èåëîå þóîàò ïè èòèüïíì ïþïîòï. 7.7.1 äåäëì ãïüïíòì àïíïâå åì èòèüïíò þóîàì úåíüîòìêåí ãïïáúóíåþì, òá æïüëâåþì æï óêïí ãïèëþîóíæåþï, 7.7.2 äåäëì óêïí èæãïîò èòèüïíò ãïüïíòä þóîàì êòæå-êòæå, úåíüîòì ãïñëäåþïèæå ãïèëïáúóíåþì, òá æïüëâåþì æï óêïí ãïþîóíæåþï.

6 ìåáüåèþåîì ãïèëèçåóîåþóä èïíòôåìüøò âùåîæòà, îëè “ãïàïíïèåæîëâåþóäò äåäë ìóäïú ïî ùïîèëãâòæãåíòï ìõâï àïèïøàï óõåòîë ïìäïæ: ãâòíæï æïâíåîãëà èïîüòâò, äïéò, óæëãèåþë, õïäòìòïíò, øåûäåþòì æï ãâïîïæ óõòôïàë, òëäïæ øåìïàâòìåþåäò æï ïéìïáèåäò þóîàïëþï. ìïïèòìëæ õïäõóîò äåäëæïí óíæï æïâòüëâëà óèàïâîåìò: èûòèå þóîàò, èòìò íåþòìèòåîò õåîõòàï æï èòèïîàóäåþòà ãïæïïæãòäåþï, ïîïíïòîò îïãþóä-ôåõþóîàóäò ëôìïòæò, þóîàòìàâòì ÿòæòäò æï àïèïøòì èòçïíò - þóîàòì èòüïíï æïàáèóä ïæãòäïì. ìõâïôîòâ, äåäëì ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëøò ùåìåþò þïîåè ëàõöåî æïóæãòíæï, èïãîïè æéåìæéåëþòà èìëôäòë ìðëîüò ìóä ìõâï æëíåçå îëèïï æï òíôëîèïúòïú ùòíïèëîþåæåþçå þåâîïæ èåüò ãâïáâì, àóíæïú èõëäëæ èïãòüëè ìïáèåì àïâò óêåà æïåæãèåþï”

øåæò - ãïèëæò îëúï æï îïèæåíöåîïú èëãåìóîâëì, õåäþóîàòì ñïòæïçå. 8.0 øåúâäï íåþïæïîàóäòï íåþòìèòåî æîëì, àâòà ãïãïíòï þóîàïëþïøòú. 8.1 øåèúâäåäò èòâï ãóøïãàïí æï íåþïîàâïì ìàõëâì. 8.2 öåî øåìïúâäåäò óíæï ãïèëâòæåì æï øåèæåãéï øåâòæåì øåèúâäåäò. 8.2.1 àó ïè ùåìòì æïîéâåâòà ãóíæèï õåòîò íïõï, ãóøïãò èìïöåþì æîëøòà ïíòøíåþì æï æïïöïîòèåþòíåþì.

úõîïèåüò êèïîï ÷âåíèï úíëþòäèï èëîïãþååþèï, ïù óêâå ìåíïêåäèï æïâòà êòäïìëíòïè æï èïîüâòäåäèï ïäåêë ãîòãïäïâïè ìïèåãîåäëøò þïîåè õóàò ùåäò ïüïîåì åáìðåîòèåíüåþò, ôåæåîïúòòì øåáèíòì øåèæåã êò èòììïâå ìïòàçå ãïèëáâåñíæï èëíïõïçò, îëèåäòú “ï6” çëèòì ùòãíïêòì 11 ãâåîæçå åüåâï. æëêóèåíüøò ùåìåþò æï úïäêåóäò ôîïçåþòú òìåï ãïæïíëèîòäò, îëè ÷ïìùëîåþï æï èòàòàåþïú ãïïæâòäæåì. íóèåîïúòï ðîëãîïèòìüóäïæ, íóäëâïíò ðîå-ïèþóäòà òùñåþï, ùåìò êò öåîöåîëþòà úõîïèåüòï æï ìîóäòïæ êèïîï. ûâåä êëæåáìàïí øåæïîåþòà ìòïõäåï 12-êïúï ãóíæò, ëîò èìïöò, þóîàòì øåêâîòì (÷ïõâåâòì) ïêîûïäâï, øåóçéóæïâò øåúâäåþò æï ìòíþòíò (æîëåþòàò ãïûåâåþï) ðîëôåìòóäò ôëäòìàâòì. 0. ïîìò 1. èëåæïíò 2. þóîàò 3. ãóíæò 4. æîë 5. ìïõåëþïíò 6. ìïèëìò 7. èìïöåþò

8. øåúâäï 9. þóîàïëþï 10. ëôìïòæò 11. ãïüïíï 12. æïùñåþï 13. ÿòæòäò 14. óùåìëþï

15. ìïæïë 16. ïóüò 17. öïîòèï 18. ãïûåâåþï 19. ýåìüåþò

àòàë äåäë àòàë áóäïæ ïîìøò ùåîòï øåèæåãò ïáìòëèåþò: 0.0 äåäë áïîàóäò åîëâíóäò þóîàïëþïï. 0.1 èïìøò ëîò ãóíæò èëíïùòäåëþì. 0.2 àïèïøòì èòçïíòï èåüëáòì äåäëøò þóîàòì íåþòìèòåîò õåîõòà ãïüïíï, 0.2.1 ëéëíæïú ïè ùåìåþòì æïúâòà. 0.3 ïíãïîòøò äåäëåþïæ òàâäåþï, ïíó äåäëì ãïüïíï åîà áóäïæ ôïìëþì. 0.4 èïü÷òì ãïèïîöâåþóäòï òì ãóíæò, âòíú èåüò äåäë ãïòüïíï; 0.4.1 àó ïíãïîòøò àïíïþïîòï, èïøòí ôîåï.

þïäò-þóäïæ îëè ïî òáúåì èïãïì èëñâåþï èëåæíòìï æï þóîàòì æïõïìòïàåþï: îïêò äåäëìàâòì úïäêå ìüïæòëíì ïîïâòí ïïøåíåþì, ïîìåþóäåþçå èëãâòùåâì þóîàïëþï æï èïà óíæï èòâåìïæïãëà; ùñïîëàï àïíïõèïæ, þóîàò ëæòàãïí ùòàåäò òñë æï ïîï øïâò, ùëíï êò èïã ìïãïíì òìåàò óíæï ¸áëíæåì, îëè äåäë þïäò-þóäïæ ïî òáúåì. 1.0 èëåæïíò îïãþòì ïí ôåõþóîàòìïï. 1.1 úåíüîò èëíòøíóäòï öâîòà. 1.2 äåäëì õïçåþïæ òàâäåþï îïãþòì ïí ôåõþóîàòì êïîòì õïçåþò. 1.3 ïèïà þëäëåþøò æïìëþòäòï êóàõòì (ïäèòïíò) ìïîåþò = ìóä ëàõò. 2.0 þóîàò èëèîãâïäëï æï èûòèå, 2.0.1 îïèòà ïèëâìåþóäò æï ïîï - ¸ïåîòà ãïþåîòäò. 2.1.1 êïúåþò àïèïøëþåí 5, 2.1.2 (18 ùäïèæå) ÿïþóêåþò 4, 2.1.3 (14 ùäïèæå) þïâøâåþò 3 êòäëòïíò þóîàòà.

14

19 ÌÅÁÜÅÈÞÅÎÒ, 2014

èëòìîëäå, èòïùëæå ùòí!

2.2 þóîàò ìïìóîâåäòï ùòàåäò òñëì. 2.3 òâïîãåþì èìãïâìò ùëíòì, îþòäò æï óõòôïàë èåæòúòí-þëäòú. 2.4 àïèïøòì øåóôåîõåþäòâ ãïìïèïîàïæ ìïÿòîëï ëîò þóîàò.

æïüâòîàâï æòæòï åáìðåîüàï æïìêâíòà, 12 êïúò êèïîï ìüïíæïîüóäò èëåæíòì ïìïàâòìåþäïæ; æòíïèòóîò øåúâäåþò üåèðòì øåíïî÷óíåþïì óçîóíâåäñëôì; äåäëåäòì æïüâòîàâï òèæåíïæ æòæòï, îëè 12-ùóàï üïòèò ëðüòèïäóîòï; ãîûåäò æï èëêäå øåìâåíåþï þåâî ìðëîüøò ãïèëòñåíåþï, õëäë ìõâïæïìõâï îåãäïèåíüòì òæåïì àâòà êåàòä’øëþòä êîòêåüì æïâåìåìõåà. 3.0 àïèïøòì æîëì èëåæïíçå ãóíæòì (ïîïóèåüåì) 12 ùåâîòï. 3.1 èïîáïôï (ìïàïæïîòãëåþò) èëåæíòì òè èõïîåì çòì, ìïæïú (øåúâäïàï) ãóøïãò æãïì. 3.2 øåúâäïàï îïëæåíëþï øåóçéóæïâòï. 4.0 èïü÷ò 12-ùóàï üïòèåþòìãïí øåæãåþï. 4.1 ãîûåäò øåìâåíåþï 12, ìïøóïäë 6, èëêäå êò 3-ùóàïï. 4.2 ðïóçåþçå (üîïâèï, ãïîåøåàï ÷ïîåâï ...) ìïïàò ÷åîæåþï. 4.3 üïòèàï îïëæåíëþï æï øåìâåíåþåþò äåäëì ìïõåëþïçåï æïèëêòæåþóäò. 5.0 ðòîëþåþòìï æï èòçíåþòì øåìïþïèòìïæ, åùñëþï ìõâïæïìõâï ìïõòì äåäë: 5.0.1 ìï÷âåíåþåäò (ðîëèë) = îïãþòì ïí ôåõþóîàòì èïü÷òì øåìâåíåþïçå; 5.0.2 ìïôåìüòâïäë = ãóíæò æéåøò îïèæåíöåîèå àïèïøëþì; 5.0.3 êïäåíæïîóäò = ÷åèðòëíïüòì ïí üóîíòîòì èïü÷ò, æéåøò èïáìòèóè àòàë; 5.0.4 çåðóîò = ìïãïíãåþë øåèàõâåâåþøò, üåäåâòçòòà ãïæïìïúåèïæ. 5.1 ùåìåþò ñâåäï ìïõåëþòìàâòì åîàò æï òãòâåï, 5.1.0 èïãîïè ãïíìõâïâæåþï îåãäïèåíüò: æîë, øåìâåíåþï, èïîáïôï æï ìòíþòíò.

òïôò, ìïõïäõë àïèïøò äåäëåäì ãïíìïêóàîåþóäò ìïèëìò æï ïéÿóîâòäëþï ïî ÿòîæåþï. äåäë òïôò, ìïõïäõë ìðëîüòï! 6.0 äåäëì èëàïèïøåì óíæï åúâïì òìåâå, îëãëîú îïãþòì ïí ôåõþóîàòìïì; 6.0.1 ëéëíæïú ïêîûïäóäòï îêòíòì ïí ðäïìüèïìòì èëî÷åþòïíò þóúåþòì ÷ïúèï. 6.1 èåüëáå ãóíæåþì ãïíìõâïâåþóäò ôåîòì, ãïæïíëèîòäò ôëîèï óíæï åúâïà.

÷ëõïüïóîóäò ìáåèï úíëþòä àïèïøàïãïí ëîòéï ãâïõìåíæåþï, öåîïú àòàë îåôòà îëè (âåéïî) ãïæòïí ôëíì, èïãîïè èïòíú öòóüëþåí. äåäë èïàìïâòà êëíìåîâïüëîò îëè ïîïï, òçòïîåþì ÷ëõïüïóîòì èòåî öåî êòæåâ 1951 ùåäì èëôòáîåþóä ìáåèïì, îëèåäòú ïâìüîïäòòì óþëþëäåìèï äòãïè 2009 ùåäìéï, àïâòìòà æïíåîãï. 7.0 èïü÷ì ëîò èìïöò æï åîàòú (øåúâäïàï æï æîëòì) ãóøïãò åèìïõóîåþòïí. 7.0.1 ìïìóîâåäòï ìïèò (þóîàòì) èòèüïíòì ñëäïú. 7.1 èìïöò ïéÿóîâòäòï ìïìüâåíòà. 7.1.1 èìïöò àïèïøì ìüâåíòà, ýåìüåþòàï æï îåðäòêåþòà óûéâåþï. 7.2 èìïöåþì üëäò óôäåþåþò ïáâà. 7.3 íåþòìèòåî åðòçëæøò åîàò èìïöò þóîààïíïï æï èåëîå - æïúâòì çóîãøò. 7.4 èìïöåþò åîàèïíåàì ïæãòäì óúâäòïí: 7.4.1 äåäëì ãïüïíòì øåèæåã; 7.4.2 èëîòãò üïòèòì (áâå-üïòèòì) æïùñåþòì ùòí. 7.5 àó èìïöåþèï åîàæîëóäïæ æïóìüâòíåì, ãïíï÷åíçå èñòì óíæï èëòàïàþòîëí. ìïõåëþï 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

ìï÷âåíåþåäò ìïôåìüòâïäë êïäåíæïîóäò çåðóîò

XIX ìïóêóíòì òíãäòìòì ìêëäåþøò àó îïæ ïòêîûïäï “ùòí ðïìò”, ïõäï æïíïèæâòäåþòà âåîïâòí ãåüñâòà, èïãîïè èåîå æï èåîå æåæï-àïèïøì àïíæïàïí ãïíóæãíåí ôåõþóîàò, ïèåîòêóäò þóîàïëþï, êïäïàþóîàò æï ñòíóäòì ¸ëêåòú. îïú øåãâåõåþï áïîàâåäåþì, åãåàò “ãåíòïäóîò” øåçéóæâï ïçîïæïú âåî èëãâòâòæëæï, îïêò ãëíò ìùëîïæ ãâïáâì èëèïîàóäò æï ïíþïíòú - ìîóä’ñëôòäò! 9.0 íåþïæïîàóäòï þóîàòì ãïæïïæãòäåþï 9.0.1 íåþòìèòåîò õåîõòà: ùïéåþòà, ãïáúóíåþòà, üñëîúíòà, ãïãëîåþòà, æïîüñèòà; 9.0.2 íåþòìèòåîò èòèïîàóäåþòàï æï íåþòìèòåî èïíûòäçå, 9.0.2.1 àó ïèòà ìðëîüóäò ðîòíúòðò ïî òîéâåâï.

ìïæïú ãåíåþëì, òá æïæåá! 10.0 èëàïèïøåì øåóûäòï òèñëôåþëæåì èëåæíòì íåþòìèòåî ïæãòäïì. 10.1 ãïèëíïêäòìòï 2-èåüîï îïæòóìò 10.1.1 ìïöïîòèë üñëîúíòì, 10.1.2 ïóüòì èëùëæåþòì, 10.1.3 àó àïâïæ èõüëèåäò ïîïï, ìïæïëì ïãæåþòì æîëì.

ïá êò “ðîëæòóìåîò èïíòøíåþì, îëè ãïæïúåèòìàâòì ãïíêóàâíòäò æîë òùóîåþï”, óôîë ìùëîïæ êò, æïèêïþïæëíåþåäò øôëàïâì, æïî÷åíòäòì ÷ïüåâïì ãïçåàòì êòæåâ åîàò ãâåîæò ÿòîæåþïë. ïèòüëèïú “ãåèøâòæëþåþòà óêåàåìò èëèïâäòì òèåæòà”, òáåàï ïí òáåàòì òáåàï êâòîïèæå, îïàï ìïêïæîòìïæ ãïâïî÷òëà þëäë úõîï ùåìòú, èåüïæîå êò - ëîò, èïâïíò þîòüïíóäò àïèïøòìàâòì èïîïæ ìïÿòîþëîëüë æï èüêòâíåóäò - “þóîàòìàâòì ÿòæòäò” æï “óùåìëþï”

èïîáïôï

üïòèò

æîë

2 4 6 8

1 2 3 4

12 24 36 48

øåìâåíåþï = 6 6+6+3 * 6+12+6

* ïá èåìïèå üïòèò 3-ùóàï øåìâåíåþòà ëî, 6-ùóàï áâå-üïòèïæ òñëôï

ìóä

ìòíþòíò

12 30 51 72

2 3 6 6

2014 ლელო 2  

პრომო გვერდი გაზეთ "ჩვენს თამაშში"

2014 ლელო 2  

პრომო გვერდი გაზეთ "ჩვენს თამაშში"

Advertisement