Page 1

Marina Hall 06:30 am to 08:30 am

Friday

Marina Hall 07:30pm to 09:30 pm

Thursday

Marina Hall 07:00 pm to 09:00 pm

Wednesday

Marina Hall 07:00 pm to 09:00pm

Tuesday

ilG<jd dNiR<R zJf*X

2011 “uS|lisu c[fkfj/jRï tR arSa, uS|lisu c[fkfj). wJirks='k; BlR uS|lisu c[fkfj)k;ï BlR K=

04-11-2011

03-11-2011

02-11-2011

dlhS\lx; tsRy sspi\j'k dJG\r; sv$k;” éc(J. 146î1,2ê

01-11-2011

KUWAIT MARTHOMA EDAVAKA ANNUAL CONVENTION 2011 DATE DAY TIME VENUE

dkssiË[ alGS\l+l Tmid

Dat e :- 0 1 -1 1 -2 0 1 1 t o 0 4 -1 1 -2 0 1 1 Ve n ue :_ Mar in a Hall Ab b asiy a

Yec;zdRî Y~pGî- SelX aS|<[

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-11 T'k d! ajYcuJajrj dlnkduj# T'k i' d<[m; Trj igjduj# ~lP rjsRy domlg\jhmk)uj# é2ê rjsRy dlhkdxjmykdj# é2ê 2 sv(mH ejxG'k iqj fgk; SulGplR g!luj ejgjÉk alyk; sugjS|l rjR akÙjH TmjÉk iJqk; SuCkijR rla\jH :G\jmkSÙlX - T'k d! 3 Sglz*X ts' ÊJnj/j)uj# Cle*X ts' fxG\kduj# :>jvlg; ulS)l~jrk Ehj)uj# hÊn*X ujYclSuhjH ]H)uj# - T'k d!

-36tYf r#iR tS^Ck rludR ]fkSrg\k; rm\jmk^iR tÑjulH fJgl\ rØdX f^iR ts^ c[Sr|j&iR |lShhk$l rludriR rak)k ak^jhlu[ rHiqjdsx rjg\Jmk^iR rÕjulH elmk; BlR r#iSrCkSi rlsx*k; dJG\j)k; rjR a|l c[Sr|s\ YejuSgigk; YefjdohaldkSÙlX elgjShyjmk; Yeulc SixujH selRakD; d!k BlR ulYf svu[fJmkilR sel^k rlFR d{e rHdSn plcgjH

-374. ahdX Tmj&k rjg\kaiR dk'kdX fijmk selmjul)jmk; sscrU\jsRy rludR rjR domjgj)kSÙlX alrk<UCd[fjdX rjs' sflmkduj# - T'k d!

c[fkfj/jR c[fkfj/jR SuCkSpisr -|S#hk$l elmj c[fkfj/jR c[fkfj/jR SuCkSpisr

-2-

c[fkfj/jR Shld\jR eles\ rJ)kilR LPjerlu[ i^ sspi dkÉlmjsr - c[fkfj/jR

K'fR rj LfU'fR rj rjs' Selshlgksspi; T#....2 Lf[>kfilR LfjCuilR rJ alYf;saR sspi; t'[…2 rm\ju iqjdsx QlG\[jmkSÙlX dgkfju dgkfH rjr&jmkSÙlX…2 c[fkfj)kilR :ujg; rlikSellglsu t(jhk; :Silx; BlR elmj c[fkfj)k;..2

|S#hk$l elmj c[fkfj/jSrCkSi SuCkrla\jrk wu; L#sh#lairdsh)xukSa SuCkglwijSrlCl^l r#irlSaCk rlFR igk;, cG% i#> SuCkSi Siz; iSgnSa - c[fkfj/jR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-36-

-3-

\jvS§fnepw ]XdnSnà I®p\ocnepw XfÀ¶nSnà \o F¶pw Fsâ ssZhw Rm³ F¶pw \ntâXmtW

YdoCjH d!k BlR rjR c[Sr|s\ :qalG' rjR a|l fUlzs\ - é2ê edg; tÔk rh[dk; BlR Trj |{pu; eoGÑalu[ rh[dk'k rlFSr - é2

\nsâ hnizmktam `wKw hcnIbnà AX v{]m]n¨nSpw \nivNbw AXv {]m]n¡pt¼mÄ \jvSw em`amIpw ZpxJw kt´mjambn amdpw \jvS§fnepw…

2 c{<[mjdxjH BlR d!k rjR dgijgkf Lf[>kfal; rjRw[Blr\jR eoGÑfuk; - é2ê edg; tÔk rh[dk; BlR Trj rÕjulsh'k; ilq[\Jmk;c{<[mlSi - é2ê –

\ns¶ XIÀ¡phmt\m \ns¶ apSn¡phmt\m AÃtÃm- Cu thZ\ \ns¶ ]WnsXSp¯v \à s]m¶m¡phm³ AÃtbm Cu tim[\ \jvS§fnepw… \ns¶ Ipäw hn[n¨v XÅn Ifsª¶mepw ]n³amdn t]mbnStà ]ndp]ndp¸nÃmsX ap³t]m«p t]mIpI tbip F¶pw \nsâ IqsS \jvS§fnepw…

3 Lmj/jngjH d!k BlR c[Sr|s\ cODUal)k; SuCkijR Cd[fjsu - é2ê edg; tÔk rh[dk; BlR Trj tR :SglzU; rh[dk'k flfrlu[ - é2ê 4 salqjujH SdMk gÊujR C~[ps\ ijmkfH rh[dJmk; rjR TÙ ivrs\ - é2ê edg; tÔk rh[dk; BlR Trj SpCs\*k; Seldk; ckijSC<ikalu[ - é2ê 5 rjR CgJg; fdG\o rJ B*X)lu[ CkÓ gd[f; vJÔj rJ B*X)lu[ - é2ê edg; tÔk rh[dk; BlR Trj LÔUS\lx; QlG+j)k; fUlzs\ - é2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-4-

-35-

c[fkfj c[fkfj tR arSa c[fkfjdxjhk'fsr - - rlFR rlXSflyk; svu[f rØdSxlG\k elmkd rJ t'k; arSa - elmkd

IÀ¯mth tZh³amcn \n\¡p Xpey\mcv kzÀ¤¯nepw `qanbnepw \n\¡p Xpey\mcv tbiptht¸memcpanà tbiptht¸memcpanà kzÀ¤¯nepw `qanbnepw \n\¡p Xpey\mcv

L+suS/lsh flfR flShlhj&n&jmk'k calPlralu[ djm'ky*lR fsRy alG%jH pjr;pjralu[ - é2ê c[fkfj

ZqX∙mcn t`mP\¯mse \n³ P\s¯ t]mjn¸n¨p At§t¸mse Bcpanà \n³ P\s¯ kvt\ln¨oSm³ tbiptht¸memcpanà tbiptht¸memcpanà kzÀ¤¯nepw `qanbnepw \n\¡p Xpey\mcv

d<[m*SxyJmjhk; trjS)Ëamk\ fknulu[ SZlgssigjujR rmkijhiR SaC raks)lgk)kaS#l - é2ê c[fkfj >lg\lH ihÉJmjhk; fJglSglz\lH LhÉJmjhk; ejxG'Jmksalgmj/jnglH f'jmk'k SglzcODU; - é2ê c[fkfj

-5tR Yejusr SuCkSi gÊdl…..2 rJR dg; tR SaH siu[) CkÓjsv$[sds'..2 Ql….dG\lsirjR Lz[rjt'jH ds\sM…2 LCkÓjsu#l; vlgaldsM BlR fjx*k' ak\ldsM…2 tR |{pu; vjÔdX T<[A*H….2 siNØulu[ fJsgsM tsRyfl; t#l;..2 Ql…... tR dg*X elp*X elfdX…2 siNØulu[ fJsgsM tsRyfl; t#l;..2… Ql…

]m]¯n³ IdIÄ t]m¡m³ ]mh\ càw Nn´n At§t¸mse Bcpanà bmKambvXoÀ¶hs\ tbiptht¸memcpanà tbiptht¸memcpanà kzÀ¤¯nepw `qanbnepw \n\¡p Xpey\mcv acW¯n³ ]mi§Ä Agn¨p ]mXmftKm]pcw XIÀ¯p At§t¸mse Bcpanà DbnÀs¯gpt¶Áhs\ tbiptht¸memcpanà tbiptht¸memcpanà kzÀ¤¯nepw `qanbnepw \n\¡p Xpey\mcv Every Christian is a priest, not offering a sacrifice for sins - since that has been done once and for all - but offering his person, praise and possessions. Vance Havner

tR dÑkdX dlfkdX ~r[}*X..2 siNØulu[ fJsgsM tsRyfl; t#l;.. Ql…. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-34\∙am{Xta \·am{Xta \∙bÃmsXm¶pta \o sNbvIbnà F´p `hns¨¶mepw F´p klns¨¶mepw FÃmw tbipth \∙bv¡mbn«tÃm \o am{Xta \o am{Xta \o am{Xta F³ BßkJn Fsâ tbipth Fsâ Poht\ Fsâ Bitb \o H¶pam{Xta \ns¶ kvt\ln¡pw \nsâ Zmk\v \∙bÃmsXm¶pta \o sNbvXnSptam? Fs¶ t]À sNmÃn hnfn¨oSphm³ Ir] tXm¶n F¶Xn\m Rm³ `mKyhm³ \o am{Xta \o am{Xta ………… ]cntim[\IÄ at\mthZ\IÄ `btadpwhn[sa¶n h¶oSpt¼mÄ Xcnt]mepw Ipdhnà kvt\lsa¶nà sNmcnªoSpw \mY³ t]m¡p hgnbpw Xcpw \o am{Xta \o am{Xta ………… tZmjw am{Xta Cu temIw Xcq tZmjambns«m¶pw {]nb³ sNbvIbnà Fsâ tbipth Fsâ {]mWt\ \∙ sNbvhm³ F\n¡p \o Ir] \ÂIptI \o am{Xta \o am{Xta ………… Fsâ tim[\IÄ Fsâ thZ\IÄ Fsâ k¦§sfÃmw \o§nSpta Fsâ Im´t\ Fsâ \mYt\ F³ aWmft\ thKw h¶nStW

\o am{Xta \o am{Xta …………

-6zJf; zJf; wu wu zJf; elmkijR Sclpgsg - r+X SuCk rlFR wJij)k'fjrlH wuzJf; elmjmkijR 1 ele; Cle; cdhik; fJG/lR Lifgj&js| rgrlu[ - sspi Sdle\JujH siÔgjÉirlu[ gÊdR wJij)k'k ézJf;ê 2 Khd a|lØlgDjhgksalgkSelH Ky*k'k d#yujH - r+X K'fR SuCk aS|CIgR alYf; Kug\jH ilnjmk'k ézJf;ê 3 dhk<fudËj dÑkrJG fkm/JR Kf[ckdglujgj/jR – r+X :f[arlFR wJij)si Trj; Lhcf CgjulSal ézJf;ê 4 ilfjhkdsx rj*X fhdsx KuG\jR igk'jfl wuglwR – rj*X KnG'jgj/jR dfdkdsx YCJ – SuCkSi cIJdgj/lR ézJf;ê

"As

worship begins in holy expectancy, it ends in holy obedience. Holy obedience saves worship from becoming an opiate, an escape from the pressing needs of modern life." Richard Foster

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-7alR rJGS\lmjrlu[ pl|j)k' SelshR :f[ali[ ilÖj)kS' rjs' alYf; :glPj&Jmks'sfR ]d :Cul; rJulsnR ~h; egjvufk; rJR ak'jH alYf; in*k; BlR rjs' alYf; :glPj&Jmks'sfR ]d :Cul; selS'l si=JSul fkhUaldjS#sy c[Sr|j)k'k BlR rJ alYf; trJ)lrÕ; fgk'k rJsuR Yejurl;… rJulsnR

-81 dG\R rJ dG\R rJ agns\ wujs&qkS'ËiR t#lakMk; am*k; t#l rlik; elmjmk; SuCkalYf; dG\lsi'[ é2ê 2 c[fkfjuk; c[SflYfik; t'k; cIJdgj/lR SulzUrluiR ét#lakMk; am*k;ê 3 dkÉlsm ilq[\kijR LiR wJiRrh[djiJs!mk\S#l ét#lakMk;am*k;ê He is Lord He is Lord He has risen from the dead and He is Lord Every knee shall bow, Every tongue confess That Jesus Christ is Lord. (2)

-33A`ntjIw A`ntjIw ]cnip²mXvamhnsâ A`ntjIw A´yIme¯v kÀÆ PU¯n³taepw ]cnip²mXvamhnsâ A`ntjIw A`ntjI¯nsâ iIvXnbm FÃm \pIhpw XIÀ¶p t]mIpw hN\¯nsâ iIvXnbm FÃm sI«pIfpw Agnªp t]mIpw AÔImc _Ô\§Ä Hgnªpt]mIpw A`ntjI¯nsâ iIvXn shfns¸Spt¼mÄ A`ntjIw A`ntjIw… sImSnb ImäSn¡pw t]mse BXva]IÀ¨bm iIvXn s]cpIpw AKv\nPzme]Scpwt]mse ]pXp`mjIfm kvXqXn¡pw ASbmfw ImWp¶tÃm AXv`pX§fpw A´yIme¯nsâ Hmtcm e£WamIpw A`ntjIw A`ntjIw… Nen¡p¶ {]mWnIÄ t]m iIvXn e`n¡pw Poh³ {]m]n¡pw Pzen¡p¶ Xo ]´w t]m I¯n]Scpw A`ntjI¯m Nmhmdmb tijn¸pIÄ Fgpt¶Â¡pw ]pXpPoh\m IpXn¨mÀ¯p]mSpw A`ntjIw A`ntjIw…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-9-

-32shůn³aosX ]cnhÀ¯n¨ ssZh¯n¶mXvamth ]cnip²mXvamth ]cnip²mXvamth Důn C¶p h¶p \ndtbWta sImÅphm\nSanÃmsXmgptIWta Zmln¡pw tZln IpfncWntbWta ]m]n¡pt_m[\taIWta kXycq]nbmw\nXysZhta I¯n¸ScWanhnsS BZn`qhn Poh³ \nd¨mbXpt]memIphm³ BXvaamcn sNmcntbWw BZn\mYs\ sIm-p \ns¶ th-pw t\cw ]cnip²³amÀ Ds-¶pÅn I¯pw I\ ImäSn¡pt¼mÄ kXycq]nbmw\nXysZhta I¯n¸ScWanhnsS Nmhmdmb tijns¸ms¡ t]mjn¨pWÀ¶nSphm³ Poh¶pdhpIsfms¡ Xpd¡Wta kvtX^mt\mkn\mbv Xpd¶ kzÀ¤w ZÀin¸m³ AkvYnIq¼mc§Ä Pohn¨m\µn¨oSm³ kXycq]nbmw\nXysZhta I¯n¸ScWanhnsS

dUe pu Êa rØ

h>jS&lsg#l; c[fkfj&jmsM h>jS&lsg#l; c[fkfj&jmsM h>jS&lsg#l; c[fkfj&jmsM h>jS&lsg#l; c[fkfj&jmsM

:glPr :glPr ul|[ t' sspi\jrlglPr :glPr :glPr :f[alijhk; cfU\jhk; :glPr é2ê aYauksm Sfl/jH Ty*ji' LY~l|lajR sspi\jrlglPr é2ê Salyju ahujH rjyÉk rj' ujc[|l)jR sspi\jrlglPr é2ê :glPr ulS~l)[ t' dmijH Ty*j i' ulS)l~jsRy sspi\jrlglPr é2ê dlglYz|\jH iJgUYeiG\j svu[f SulcEjsRy sspi\jrlglPr é2ê :glPr agk>oajujH a' plr; rHdju ujYclSuhjR sspi\jrlglPr é2ê dGS+H t' ahujH Lz[rj Lu& ]hjulijR sspi\jrlglPr é2ê :glPr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-31-

-10-

C{Xt¯mfsas¶ sIm--ph¶oSphm³ Rm\pw F³ IpSpw_hpw F´pÅp C{X \∙IÄ R§Ä A\p`hn¸m³ F´pÅp tbmKyX \n³ ap¼nÂ

1 tsRy :YCu; SuCkijhl; trjs)'ksa#l; Lirl; cÔle\jhk; tÔle\jhk; cÔfiksaR cS(faiR é2ê 2 ts' rm\k'k fR d{eulH t'k; dgkfk'k fR dg\jH Ts'sh T'k; t'karrUR SuCksirj)[ tYfr#iR é2ê tsRy 3 K=; fdG'k fxG'jmkSÙlX KËSclpgg d'jmkSÙlX ]Ëamk\[ r#fknuluj akËk; trjs)R SuCkik!S#l é2ê 4 tsRy rlxkdX fJGs'lmkijH t\k; cIGÏJu >irafjH LÔU; isguk; dG\R iuhjH LÓIlrj)k; BlR ijYCasaSrU é2ê

tsRy

tsRy

C{Xt¯mfsas¶ Bgambv kvt\ln¸m³ Rm\pw F³ IpSpw_hpw F´pÅp C{X t{ijvTambsXÃmw X¶nSphm³ F´pÅp tbmKyX \n³ ap¼n C{Xt¯mfsasâ `mhnbn IcpXm³ Rm\pw F³ IpSpw_hpw F´pÅp C{Xt¯mfsas¶ AXv`pXam¡phm³ F´pÅp tbmKyX \n³ ap¼n C{Xt¯mfsas¶ [\y\mb vXoÀ¡phm³ Rm\pw F³ IpSpw_hpw F´pÅp C{Xt¯mfsas¶ Im¯pkq£n¡phm³ F´pÅp tbmKyX \n³ ap¼nÂ

-11TYfS\lx;wu;f' sspi\jrk c[SflYf; Tfkisg dgkfju gÊdrk c[SflYf; é2ê Trjuk; d{eSfl'j dgkfJmSn Trjuk; rm\Sn fjgk|jf; SelH é2ê

"Worship changes the worshiper into the image of the One worshiped" Jack Hayford

1 rj'f# rl; sspi; rs+ rjG\jufl; Srmjuf# sspisa#l; f'fS# rm\ju ijP*X QlG\jmkSÙlX rÕjSulsm rlFrk c[fkfjelmjml; TYfS\lx;wu;f'. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-30Lord, the light of your love is shining In the midst of the darkness, shining Jesus, Light of the world, shine upon us Set us free by the truth you now bring us Shine on me, shine on me Shine, Jesus, shine Fill this land with the Father's glory Blaze, Spirit, blaze Set our hearts on fire Flow, river, flow Flood the nations with grace and mercy Send forth your word Lord, and let there be light Lord, I come to your awesome presence From the shadows into your radiance By the blood I may enter your brightness Search me, try me, consume all my darkness Shine on me, shine on me As we gaze on your kingly brightness So our faces display your likeness Ever changing from glory to glory Mirrored here may our lives tell your story Shine on me, shine on me

2 clÓUfdSxl Lc[faj&k SelujmkSÙlX Sclpg*Sxl Ld'*k alyjmkSÙlX c[Sr|\lH iJs!mk)k; SuCkrlFR cdh\jhk; wu; rh[dkaS#l – TYfS\lx;wu;f'. . 3 KuG\js#'k CYfkzn; ilpj)kSÙlX fdG)ksa'[ >Jfjuk; akq)jmkSÙlX Yei{\jujH ihjuiR SuCkrlFR d{erh[dk; wuSZl<akuG\jmkilR – TYfS\lx;wu;f'. .

-12:glPj)kSÙlX ijmkfH :glPj)kSÙlX cODU; Sp|; Sp|j :f[alijH calPlr cSÔl<; plralu[ rlFR rHdJmk; YelGÒj)l; :f[alijH :glPj)l; dG\sr r#iR LiR i#>R ijmkfH t'k; Yelej)l; . . . é2ê 1 ulvj/jR t'lH h>j)k; LSrI<j/jR ds!\k; akMkijR fky)k; cIGÏ\jR dhiy Yelej)l; tYfSulrØdX YelGÒj)l; 2 amk\kSeldlsf YelGÒj)l; ijCIlcS\lsm YelGÒj)l; rJfjalsRy YelGÒr YCÓuk= YelGÒr Ehj)k; Sglzj)kcODUalu[ - YelGÒj)l;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-293 YelGÒj)k'iG)k ijmkfH Keicj)kS'lG)k ijmkfH cl\lsRy SaH wu; - CYfkijSØH wu; Yelej)l; SuCkijR rla\jH - YelGÒj)l;

-13dG\lijR igijH rs+ tmk\jmkSÙlX d<[m r<[m SClPrdX alyjS/lujmk; dG\lijsRy dga'k fkm&jmkSÙlX dÑkrJgk; Sipruk; fJG'kSelujmk; :SaR dG\lSi . . . Siz; igSn :SaR dG\lSi . . rjR glwU; igSn domlgaldk; . . >Oa>ir domkijMk ey'kSeldk; ssd/nju#l\ rjfU>ir; dG\lsilgk)k'k rak)lu[ - - :SaR dG\lSi dkÉlMjR d#Uln; Lmk\kiS#l dl\jgj)k' ijCkÓSg. . . . dG\lijR z;>Jg rlp; SdX)kSÙlX dG\Srlm[ dosm Seldk; rl; - - :SaR dG\lSi dlh; dqjuk; TO Shldaqjuk; dln[asf#l; alyjS/lujmk; dG\lijR ukz; sixjs/mkSÙlX dlnk; fjgkakD; rjfUalu[ - - - :SaR dG\lSi

Make me a channel of your peace. Where there is hatred let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord And where there's doubt, true faith in you. Chorus: Oh, Master grant that I may never seek So much to be consoled as to console To be understood as to understand To be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace Where there's despair in life, let me bring hope Where there is darkness, only light And where there's sadness, ever joy. Make me a channel of your peace It is in pardoning that we are pardoned In giving to all men that we receive And in dying that we're born to eternal life. Holy, holy, holy! Lord God Almighty! All Thy works shall praise Thy Name, in earth, and sky, and sea; Holy, holy, holy; merciful and mighty! God in three Persons, blessed Trinity!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-28World Sunday School day Service Holy, holy, holy! Lord God Almighty! Early in the morning our song shall rise to Thee; Holy, holy, holy, merciful and mighty! God in three Persons, blessed Trinity! Holy, holy, holy! All the saints adore Thee, Casting down their golden crowns around the glassy sea; Cherubim and seraphim falling down before Thee, Who was, and is, and evermore shall be. Holy, holy, holy! Though the darkness hide Thee, Though the eye of sinful man Thy glory may not see; Only Thou art holy; there is none beside Thee, Perfect in pow’r, in love, and purity. Holy, holy, holy! Lord God Almighty! All Thy works shall praise Thy Name, in earth, and sky, and sea; Holy, holy, holy; merciful and mighty! God in three Persons, blessed Trinity!

-14egjCkÓlf[alSi Cd[fj edG'jmSn Lijmks\ ~h; B*X)liCUsa'[ dG\lSi rJ Lyjuk'k :pU roËl!jsh Lrk>i; SelH LfjCu; Shld\jH rm'jmkilR :pjujsh'Selhlf[alsi Lajf ~h; fgSn . . . . . .egjCkÓl. . Shld\jR Sal|; ijSMlmjmkilR- B*X cl\lrU Cd[fjsu wuj&jmkilR PJgfSulmk rjR Sih svu[ilR L>jS<d; svu[fjmsn . . . . . egjCkÓl d{edxk; ig*xk; wIhj&jmkilR- B*X ivr\jH Sigo'j ixG'jmkilRj ejR aqsu iJ!k; Luu[)nsa rjR wr; KnG'jmkilR . . . . egjCkÓl

-15seÔS)lc[fk rlxjH akRaq se$j& ega ejflsi ejRaq rHd ejRaq seS$n; alhjrU; alSyn; rjR wr; KnG'k Sihsv$kilR . . seÔS)l. akSMlxa# LgSulx; Selgl ihjsulgk wJi rpj QqkdlR rJÔjM#lsf dm/lR i$l\ rJgkyi T'k fky) rlFl

. . . seÔS)l.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


vhj)k' t#l Yelnjdxkaj'[ vhr; K!l)j wJiR Yelej/lR ssvfrU; rHSdn; ri wJiR Sin; rjfUfujsh\j :CIcj&jmlR . seÔS)l. sscrU\lshu#, Cd[fjulshu# sspi\jsRy :f[a Cd[fjulhsYf :G\kelmj c[fkfj)l; |S#hk$l elml; :nj)#k duËl; sspic> enjul;..seÔS)l

-16T'Sulx; ts' rm\J T'Sulx; ts' ekhG\J tsRy SuCk tYf r#iR LiR ts''k; afJuluiR tsRy ele >lgsa#l; fsRy vkahjH tËksdl![ trj)lu[ dkgjCJH agj& tsRy SuCk tYf r#iR SglzC$ujshrj)k sipUR SCld SixujH :CIlcdR sdlmk; siujhfjR fnhkaiR tsRy SuCk tYf r#iR aSrl >lg\lhhÉ[ aSrlSiprulH rjyÉ[ arakgkdj BlR dgÉjmkSÙlX tsRy SuCk tYf r#iR

-27:G/jR rlpakugk'jfl |S#hk$l |S#hk$l a|fI\jR glwsrqk'=k'k sdlu[\jsRy LPjeriR Selujml; iR sdlu[\jrlu[ ijxÉ iuhkdxjH Srmjml; TO ShldS\)lX ijhSuyk; :f[alijsr 2 pjrik; rjfUrgd\jSh)s*lqkdk'lujg*X arkSiH fR a|lc[Sr|; Lyjulsf rCj&jmk'k . . Selujml; 3 :sg Blrjrj Luu[S)!k :gjrj Selujmk; LgkarlFl rj'jÙcIg; akq*ks'R dlfkdxjH . . Selujml; 4 TgkSxyk'k elgjm\jH T#jrj rlxPjd; T\jgjsiM; edG'jmlR ts' Luu[S)nSa . . Selujml; “I can safely say, on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven” A W Tozer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-26SuCkijR clÊjdX r+X LisRy ijCkÓwr; r+X . . 2 KujG\irksm egaijxj)k SulzUgl; wr; r+X . . . 2 c[fkfj)l; c[fkfj)l; c[fkfj)l; c[fkfj)l;

|S#hk$l |S#hk$l |S#hk$l |S#hk$l

-17ÎÞX ÈàVçJÞ¿ßÈÞÏí ÆÞÙߺîᢠµÞ¢fßAᢠçÉÞÜæÕ ®KÞvÞÕßX ÆÞÙÕᢠÈßÈAÞæÏX èÆÕçÎ ¦dÖÏ¢ Èà èÖÜÕᢠÈà çµÞGÏᢠÈà ®KᢠµÞAᢠ1

¼àÕßAᢠèÆÕJßÈÞÏí ÆÞÙßAᢠ®XÎÈçÎ çÆÕÞ ÈßX ØKßÇßÏßW ÈßKà¿ÞX ¦vÞÕá ÕÞFßAáKá_¦dÖÏ¢ Èà.....

2

¦vÞçÕ ©UÎÄßW ç¶ÆJÞW ¾øBáKáçÕÞ ¥ÕX ÈßX øfÏáçÎ_ ÈßKáæ¿ Îá¶dɵÞÖÕáçÎ_

¦dÖÏ¢ Èà...

çÏÞVgÞX ÄÜB{ßÜᢠæÙVçNÞX Îܵ{ßÜᢠ®ÜïÞ §¿B{ßÜᢠÈßæK ÈßøLø¢ ³VJß¿áçÎ_

¦dÖÏ¢ Èà.....

r+ksm gÊul; elyu[)lG/jml; c[fkfj)l; |S#hk$l . . . 2 1 CYfkijR Cd[fjdX Cd[fjulu[ c>dX stdUalu[ rj'krl; cfUalu[ akS'yjml;

fdG'JmsM ixG'jmsM . . 2 Sih svu[fjml; . . 2 . . c[fkfj)l;

2 hÊU; sfxjilu[ ak'jhk![ alGÏik; Qgj)hlugkxJMk![ . . 2 ckijSC< pJe; SflxjShÔj Shld\jR ijx)ldl; . . 2 . . c[fkfj)l;

"God is to be praised with the voice, and the heart should go therewith in holy exultation." Charles H. Spurgeon

3

Worship is not a repetitious exercise of rituals and formulas. These create a veil that actually prevents us from enjoying the presence of the Lord. Worship is the heart poured out in gratitude and awe, expressing our appreciation of who He is and what He has done for us by His grace through Jesus Christ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-18SuCk Ydjc[fk KujG\k wJij)k'k egShld\jH wJij)k'k T|Shld\jH flrjrj Siz; igk; glwglwrlu[ ilnjmkilR |là |S#hk$l wu; |S#hk$l SuCk dG\lik wJij)k'k 2. sdl#k' agn\jR SZlgfg ij</#k fdG'fjrlH – Trj sf#k; >usasrU a{fUkijsr r+X si#k ijxj)kdul; - |là |S#hk$l 3. tS'Ck wJij)k'lufjrlH Blrk; tS')k; wJij)ul; - Trj fs' ejgjsÉlgk wJijfajs#rjs)#lsaS'CkiSYf - |là |S#hk$l 4. a'jhs#R rjfUilcsaS'CkijR ak'jH a|fI\jhl;-Trj ijÑjH : iJMjH svs'\k' rlxkdsxÑj BlR elG\jmk'k - |l |S#hk$l

“The whole person, with all his senses, with both mind and body, needs to be involved in genuine worship." Jerry Kerns

-25tqks'=kS'Ck glwlilu[ dG\lilu[ >gn; sv$[fjmkilR sspiglw{; r+jH c[Flejfal)lR cl\lrU Cd[fjsu fdG\jmkilR…2 SuCkSi i'k ilqnsa Trj Blr# t'jH rJuS#l glwlSi i'k ilqnsa Trj Blr# t'jH rJuS#l ….2 Sglz*X alyk; >of*X Qqjuk; ~r[Pr; t#l; LqjÉjmksa dkgkmgk; akmÔgk; svdjmgksa#l; cIfYÔaldk' sspiglw{;….2…éuCkSi…ê >usa#l; alyk; rjglC rJ*k; ijhle; rU\alu[ fJG'jmksa fky'jmk; ilfjH LmÉisu#l; selgkfk; a[Cj|lglwR r+k)lu[…2…éuCkSi…ê

"The most valuable thing the Psalms do for me is to express the same delight in God which made David dance." C.S. Lewis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


-24-

-19-

glwlikS=m\k glw Sdlhl|hak![ :f[alikS=m\k :f[aYeil|ak![ é2ê :glPruk![… :glPruk![… SuCkglwrkS=m\k :glPruk![ :glPruk![ :glPruk![ :f[alijsRy :glPruk![… sscrU\lh# Cd[fjulh# sspi\jsRy :f[aCd[fjulhsYf é2ê iUGÒaluk= elgÙgUa# - dkÉlmjsRy gd[f\jsRyCd[fjulhsYf é2ê - glwlik a|fI\jrk; c[SflYf\jrk; cG%~|kalr\jrk; SulzUrluiR é2ê u|opl SzlYf\jR cj;|aluiR glwlPjglwRdG\lPjdG\R é2ê – glwlik Lyk)s/M sspidkÉlsm fy)s/M sspidkalgl Qgk)s/M anilMjsu ilrjH – tmk)s/mlRSiz;igk'iSr é2ê-

glwlik

"When we worship together as a community of living Christians, we do not worship alone, we worship 'with all the company of heaven.'" Marianne H. Micks

BlRrjs' scODUal)k;uS|liulnk[ é2ê BlRrjs' scODUal)k;uS|liulnk[ é2ê f'mj/jnglH f'mj/jnglH f'mj/jnglshrj)k scODU; é2ê 2 Sglzj)k ssipUR tR SuCkilnS#l elej)k gÊdR tR SuCkilnS#l é2ê rJ tsRy ssipUR, rJ tsRy QO<P;é2ê rJ tsRy t#lalnS#l BlR rj' 3 Sglzj)k ssipUR zjhulpjhk!S#l é2ê zjhulpjsh QO<P ssfhak!S#l é2ê SuCksisflMlH LiRts' sflMlH é2ê Lf[>kf scODUak!S#l – BlR rjs'

-20tqkijx)jR rmkijH SCl>leoGÑrlu[ aly\k selRd& LnjÉk; dlnkS'Cksi :pUrk; LÔUrk; rJalYf; SuCkSi c[fkfjdX)k; ekdq[v)k; ulzUR SuCksi .. |lShhk$l rjsRy gkeik; >liik; t'jH :dsM rjsRy :f[a Cd[fjuk; t'jH dijÉjmsM………...:pUrk; tsRy T<[m*X Q'ksa Sis!R SuCkSi rjsRy |jf\jR rjyijH BlR YeSCl>j)sM………….……..:pUrk;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011


--21SuCk anilxR rs+ SvG)kilR aPUilrjH sixjs/mkilR dlh; :c'alu[ YejuSg Qgk*l; ijCkjSulsm Svgk; rl; Siz\jH TÙiJmfjH dlnk; rl; L'lxjH YejuR selRakD; WmkWsm KujG)k; ijCkÓsg#l; dl|xrlp; SdX)kSÙlX elgjH elG\jmk; rl; L'lxjH goelÔg; Yelej)k;… Svgk; Sglz pkîD*xk; agnafk; sf#k; rJ >us/mlsf Sp|; aSÑlmk SvGs''lhk; goelÔg; Yelej)k;… Svgk; ukÓ*xk; Êlaik; >odÙik; Lmj)mj KuG'jmkSÙlX dlÔR SuCk iglR dlhalu[ goelÔg; Yelej)k; … Svgk;

-22-uCkijsRy gd[f\lH iJs!mk)s/Mfl; fsRy Yeju wrSa KnG'Jmkd fsRy Sihsu fjd&krl; Qgk*Jmkd é2ê dlhSasy T#S#l.. dl|x*X SdMjmlR dlÔR iglyluj rlak; Seldlyluj é2ê SuCk.

SuCkijsRy rla\jH ijmkfH rak)k!k cl\lSrlsmfjG\jml; sspiwrSa Trj SflHijuj# wu; rak)idlCSa é2ê dlhSa. :f[a ~h\lsh rl;SdlMdX fdG\jmk; Sglz; pkÈD; alyjmk; SuCk rla\jH Trj >Jfjuj# wu; rak)idlCSa é2ê dlhSa. Cle*XfdG\jmk; SuCkijsRy rla\jH >of*X ijSMlmjmk; SuCk rla\jH Trj SCldaj# wu; rak)idlCSa é2ê dlhSa-

-231

uS|li ujSg plflil; sspi; rJ alYf; afj trj)[ uS|li ylEl cODU pludR fR Lmj/jnglH cODU; uS|li C+l dosmujgj)k; rHdksaR :iCU*X rJ alYf; afj é2ê rJ alYf; afj trj)[ 2 uS|li ]Shl|jR Yc<[mlil; sspi; rjR ivr\lH Kxilsu#l; uS|li TS#UlSulR LfUk'fR rJ rjs'S/lsh aËlgkaj#l uS|li ClShl; tR calPlr; rHdj rjR ClÔjsu'jH rJ alYf; afj é2ê rJ alYf; afj trj)[

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011 dkssiË[ alGS\l+l Tmid dNiR<R zJf*X 2011

Convention 2011  

Kuwait Mar Thoma Parish Convention Song book