Page 1

Plastic Kitchenware 2502253 PLASTIC DESIGN   กรประภา ไวชิตา ID 202  กุสุมา ลีลานราธิวัฒน ID 206  ปุณยวีร สุธีระเวชช ID 221 


เนื้อหาที่จะปรากฎในรายงานเลมนี ้ —  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก….4  —  พลาสติก คือ  —  แหลงกำเนิดพลาสติก  —  คุณสมบัติของพลาติก  —  ชนิดของพลาสติกที่พบบอย

—  Case study…29 —  Chef’n  —  Mastrad  —  Tovolo 

ในชีวิตประจำวัน —  กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก  —  Finishing           

—  ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ กับkitchenware…..64 —  ตราตางๆที่เกี่ยวของ  —  เรื่องนารูของซิลิโคน  —  กระบวนการผลิตซิลิโคน  —  เอกสารอางอิง 


ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก


พลาสติก

พลาสติก คือ สารสังเคราะห ( Synthetic Materials ) ที่มนุษยคิดขึ้นมา ประกอบดวยธาตุ สำคัญคือ คารบอน ออกซิเจน ไฮโดเจน ไนโตรเจน และคลอรีน สมาคมวิศวกรพลาสติก ( SPE ) และสมาคมอตสาหกรรมพลาสติก ( SPI ) แหง   สหรัฐอเมริกาไดใหคำจำกัดความของพลาสติก

ไวดังนี้

"พลาสติกคือวัตถุที่ประกอบดวยสารหลายอยาง มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะออนตัวขณะทำการ ผลิต ซึ่งโดยมากใชกรรมวิธีการผลิตดวยความ รอนหรือแรงอัดหรือทั้งสองอยาง"  


แหลงกำเนิดพลาสติก —  ผลิตผลทางการเกษตร เชน Cellulose Nitrate, Cellulose Acetate, Cellulose AcetateButyrate,Shellac, Ethyl Cellulose, Casein  

—  ผลิตผลทางการเกษตรและน้ำมันมีนอย เชน Furan —  น้ำมันและถานหิน เปนแหลงที่ใชผลิตพลาสติกชนิดตางๆไดมากที่สุด เชน Polystyrene, Phenol-Formaldehyde, Melamine- Formaldehyde, Polyethylene, UreaFormaldehyde, Nylon, Polyester, Acrylic, Epoxy  

—  น้ำมันและสินแร เชน Polyvinyl Butyral, Polyvinyl Carbazole, Polyvinyl Acetate, Polyvinyl Alcohol, Silicone, Polyvinyl Acetate-Chloride, Polyvinyl Chloride

—  สินแร มีนอย เชน Calcium-Aluminium Silicate


คุณสมบัติของพลาสติก พลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสรางพิเศษที่เรียกวา High Molecular Weight คือในหนึ่ง โมเลกุลมีจำนวนอะตอมมากกวาสารชนิดอื่น จึงทำให มีคุณสมบัติดังนี้ คือ  

—  คุณสมบัติทางกายภาพ ( Mechanical ) มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุน ฯลฯ —  คุณสมบัติทางไฟฟา ( Electrical ) เปนฉนวนไฟฟา   —  คุณสมบัติทางเคมี ( Chemical ) ทนกรด ดาง และสารเคมีอื่นๆ 


ชนิดของพลาสติกที่พบบอยในชีวิตประจำวัน —  โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylne Terephthalate) เรียกโดยยอวา เพ็ต (PET หรือ PETE) เปน พลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไมเปราะแตกงาย และกันแกสซึมผานดี จึงนิยมใชทำขวดน้ำดื่ม ขวด น้ำอัดลม และขวดน้ำมันพืช พลาสติกชนิดนี้นำกลับมาใชใหมเปนเสนใยโพลิเอสเตอรสำหรับเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะหสำหรับยัดหมอน  

—  โพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene) เรียกโดยยอวา เอชดีพีอี (HDPE) เปน

พลาสติกความหนาแนนสูง คอนขางแข็งแตยืดไดมาก เหนียวไมแตกงาย ขึ้นรูปงาย มักมีสีสันสวยงาม และทนสารเคมี จึงนิยมใชทำขวดแชมพูสระผม กระปองแปงเด็ก ภาชนะบรรจุน้ำยารีดผา รวมทั้งขวด บรรจุนม ซึ่งจักชวยยืดอายุของนมใหยาวนานขึ้น เพราะปองกันความชื้นซึมผานไดเปนเลิศ พลาสติกชนิด นี้นำกลับมา ใชใหมเพื่อทำขวดใสน้ำยาซักผา แทงไมเทียมสำหรับรั้ว ศาลา หรือมานั่งในสวน

—  โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride) เรียกโดยยอวา พีวีซี (PVC) มี 2 ลักษณะ หาก แข็ง จะนิยม

ใชทำทอ เชน ทอน้ำประปา ทำเลียนแบบไม เปนประตู หนาตาง และวงกบ แตหาก นิ่ม มักจะใชทำฉนวน หุมสายไฟฟา สายยางใส แผนฟลมสำหรับหออาหาร มานในหองอาบน้ำ แผนกระเบื้องยาง แผนพลาสติก ปูโตะ และขวดใสแชมพูสระผม พลาสติกนี้นำกลับมาใชใหมเพื่อผลิตทอน้ำประปาสำหรับการเกษตร กรวย จราจร รวมทั้งมานั่งพลาสติก


—  โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ำ (Low Density Polyethylene) เรียกโดยยอวา แอลดีพีอี (LDPE)

เปนพลาสติกความหนาแนนต่ำ นิ่ม เหนียว ยืดตัวไดมาก ใส ทนทาน แตทนรอนไมใครไหว จึงนิยมใช ทำแผนฟลม ถุงพลาสติก (เชน ถุงเย็นบรรจุอาหาร) ฟลมสำหรับหออาหาร หอของ หลอดโฟมลาง หนา และหลอดครีมนวดผม พลาสติกนี้นำกลับใชใหมเพื่อผลิตเปนถุงดำใสขยะหรือถังขยะ

—  โพลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยยอจะฟงคลายชื่อแหลงทองเที่ยวอันลือชื่อของบานเรา

คือ พีพี (PP) เปนพลาสติกความหนาแนนคอนขางต่ำ ทนความรอนดี คงรูปดี เหนียว ทนแรง กระแทกไดดี ทนตอสารเคมีและน้ำมัน ใสพอสมควร จึงนิยมใชทำถุงรอน ขวดน้ำ ถวยบะหมี่หรือโจก กึ่งสำเร็จรูป กลองบรรจุอาหาร และกระบอกสำหรับใสน้ำแชเย็น เปนตน พลาสติกนี้นำกลับมาใชใหม ไดโดยผลิตเปนกลองแบตเตอรี่รถยนต กันชนรถยนต และกรวยสำหรับเติมน้ำมัน

—  โพลิสไตรีน (Polystyrene) เรียกโดยยอวา พีเอส (PS) มีหลายลักษณะ หากเปนพลาสติก ใส จะ

เปราะและแตกงาย แตราคาถูก จึงมักใชทำชอน ถวยไอติม และตลับเทป แตหากเปน โฟม มักจะ เปนกลอง หรือตัวกันกระแทกปองกันสิ่งของมีคาไมใหแตกหักเสียหาย อนึ่ง ดังที่ทราบกันดีวา โฟมมี น้ำหนักเบามากนั้น ทานอธิบายวา เปนเพราะเนื้อโฟมมีพลาสติกพีเอสนี้เพียงแค 2 ถึง 5 สวนใน 100 สวนเทานั้น ที่เหลือเปนฟองอากาศ พลาสติกนี้นำกลับมาใชใหมได โดยผลิตเปนไมแขวนเสื้อ กลอง วิดีโอ ไมบรรทัด

—  SAN (styrene-acrylonitrile) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิตชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนยาน ยนต เปนตน


—  ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนตอการเพิ่มอุณหภูมิ ทำแผนแลมิเนต สำหรับทำถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ

—  ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคลายพอลิสไตรีน แตทนสารเคมีดีกวา เหนียว กวา โปรงแสง ใชผลิตถวย ถาด เปนตน

—  พอลิคารบอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกไดดี

ทนความรอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใชทำถวย จาน ชาม ขวด นมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก

—  เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได

7,000-135,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรง กระแทกได 0.25-0.35 ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทนความรอนไดถึง 140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนยาก เมลามีนใชทำภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีทั้งที่เปนสีเรียบและลวดลายสวยงาม ขอเสียคือ น้ำสมสายชูจะซึมเขาเนื้อ พลาสติกไดงาย ทำใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภัยเพราะไมมีปฏิกิริยากับพลาสติก

—  อีพ็อกซี (epoxy) ใชเคลือบผิวของอุปกรณภายในบานเรือน และทอเก็บกาซ ใชในการเชื่อมสวน

ประกอบโลหะ แกว และเซรามิก ใชในการหลออุปกรณที่ทำจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ ใชใสใน สวนประกอบของอุปกรณไฟฟา เสนใยของทอ และทอความดัน ใชเคลือบผิวของพื้นและผนัง ใชเปน วัสดุของแผนกำบังนิวตรอน ซีเมนต และปูนขาว ใชเคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น ใชทำโฟมแข็ง ใชเปน สารในการทำสีของแกว


กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก —  Blow molding  คือ เปนการเปาขึ้นรูปขวดพลาสติกโดยเริ่มจากวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติกชนิด HDPE (สวนใหญ) PP, PE เปนตน นำเม็ดพลาสติกมาหลอมใน Extruder โดยใช ความรอนจาก Heater ไฟฟา จากนั้นสกรูจะอัด พลาสติกเหลว โดยใชหลักการขับเคลื่อนสกรูและการ ปด-เปด Mold ดวยระบบ Hydraulics สงผาน หัว Die Head ออกมาเปนลักษณะทรงกระบอก (Parison) จาก นั้น Mold จะเคลื่อนตัวมาประกบแลวเปาลม โดยใช อากาศอัด เพื่อใหเนื้อพลาสติกขยายเต็มตาม Mold เมื่อ เต็ม Mold แลวจะมีน้ำเย็นจากเครื่อง Chiller ไหลมา หลอเย็นเพื่อใหชิ้นงานแข็งตัวคงรูปตามแมพิมพที่ ตองการ  


—  Stretch Blow Molding เปนกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑเหมือนกัน ซึ่งการขึ้นรูปแบบนี้จะ

เปนการเพิ่มความแข็งแรงใหแกภาชนะพลาสติก เพราะมีความหนาเฉลี่ยที่แนนอน, ลดคาใชจายในการ ผลิต เพราะ เกิดของเสียนอย และยังไดภาชนะที่ไมมีตะเข็บรอยตอตรงคอและกนของภาชนะ จึงทำใหมี คุณภาพสูงกวา การขึ้นรูปแบบBlow Molding ซึ่งการขึ้นรูปแบบ Stretch Blow Molding จะแบงขั้น ตอนการผลิตออกเปน 2 สวน คือ การฉีดเพื่อใหเปน Pre-form แลวจึงนำ Pre-form ที่ไดไปเขาสูขั้น ตอนการ Stretch Blow เพื่อขึ้นรูปตามแมพิมพตอไป   

—  การ Stretch Blow คือ เปนการเปาขึ้นรูปขวดโดยใชวัตถุดิบคือ Pre-form จากการฉีด นำมาอุน

ใหPre-form ออนตัวจากนั้น Mold จะมาประกบ แลวจะมีแทงเหล็กกดกนตัว Pre-form ใหยืดลงใน แนวดิ่ง แลวทำการเปาใหขยายเต็มแมพิมพ จากนั้นจะมีน้ำเยนไหลผาน Mold เพื่อใหขวดแข็งตัวคงรูป แลวเปด Mold ปลอยขวดออกมาเปนอันเสร็จสิ้น

 


Injection Molding การขึ้นรูปแบบฉีด จะเริ่มจากวัตถุดิบเปนเม็ดพลาสติกหรือเปนผงก็ไดลงในกรวยเติม จะถูกเกลียว หนอนหมุนสงไปยังดานหนาของกระบอกสูบ ซึ่งมีแผนความรอนไฟฟา (Electrical Heater) ทำให พลาสติกหลอมเหลว หลังจากนั้นจะเคลื่อนเกลียวหนอนใหดันพลาสติกผานหัวฉีดไปเขาแมพิมพ (Mold) ซึ่งปดอยู แมพิมพซึ่งจะมีการหลอเย็นดวยน้ำเย็นที่ผลิตจากเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เพื่อ ทำใหชิ้นงานเย็นและแข็งตัว สามารถถอดออกจากแบบไดในระยะเวลาสั้น จากนั้นจะสงไปตกแตง ชิ้นงานตอไป  


Compressed Molding   เปนการขึ้นรูปโดยการนำผงพลาสติกที่แข็งตัวมาอัดในแม พิมพภายใตความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งวัตถุดิบ สวนใหญที่ใชกระบวนการนี้ คือ ผง Melamine ขั้นตอน การผลิตทำโดย เริ่มจากนำผงพลาสติกมาชั่งใหไดน้ำหนัก ตามที่ตองการ จากนั้นนำไปอบไลความชื้นและเปนการ อุนวัตถุดิบกอนเขาแมพิมพ จากนั้นนำไปใสแมพิมพ พอ เริ่มปดแมพิมพอัดใหพลาสติกแพรตัวไปตามชองวางของ แมพิมพจะเริ่มชลอชาลง เพื่อใหพลาสติกไดรับความรอน จากแมพิมพไดทั่วถึงยิ่งขึ้น เมื่อถึงตำแหนงสุด จะถึงชวง เวลาแข็งตัวของพลาสติกเองโดยไมตองใชน้ำเย็น จากนั้น ก็เปดแมพิมพนำชิ้นงานออกได   


การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion)

1.1 Blown Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ ถุงพลาสติก   1.2 Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ แผนฟลมบาง   1.3 Sheet Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ เสื่อน้ำมัน, หนังเทียม   1.4 Pipe/tube Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ ทอ PVC, ทอน้ำ  1.5 Profile Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ รางสายไฟ, ขอบหนาตาง   1.6 Tape Yarn /Filament Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ กระสอบพลาสติก 


การ Thermoforming และการ Laminating   การ Thermoforming และ การ Laminating เปนกระบวนการที่ตอจาก Sheet/Film Extrusion ซึ่งก็คือ วัตถุดิบ ที่ใชจะเปนผลิตภัณฑจากกระบวนการ heet/Film Extrusion เปนลักษณะ Secondary Process   การ Thermoforming เปนการขึ้นรูปโดยการใหความรอนกับแผนฟลม หรือ แผนพลาสติกจนถึงอุณหภูมิออนตัว แลวใชแรงบังคับใหแนบกับแมพิมพ สวนใหญที่พบจะเปนการใชแรงดูดของสูญญากาศ (Vacuum Forming) หรือใช ลมอัด (Blow Forming) หลังจากนั้นตองทำใหเย็น เพื่อชิ้นงานคงรูปไวตามแบบของแมพิมพ  การ Laminating เปนการเคลือบหรืออัดชั้น นั้นมีหลายวิธี การเคลือบแบบผง, แบบใชไฟฟาสถิต, แบบใชความรอน เปนตน หลักการคือการใชพลาสติกเหลวเคลือบไปบนวัสดุ แลวแตความหนาที่ตองการ อาจจะเปนการเคลือบไปบน กระดาษ, พลาสติกดวยกัน หรือ ผา ก็ได ดงรูปที่ 2.20 ประโยชนที่นำไปใชเพื่อใหวัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้น, กันน้ำ หรือความชื้นได, ปองกันรอยขีดขวน 


แบบลูกกลิ้ง ( Calendering ) กรรมวิธีการผลิต กรรมวิธีการผลิตแบบนี้ไดดัดแปลงมาจาก กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตแผนยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมอื่นๆที่ดัดแปลงไปใชก็มี เชนอุตสาหกรรม กระดาษ เสื่อน้ำมัน และโลหะแผน    ขั้นการผลิต มีดังนี้   1. ใชเทอรโมพลาสติกชนิดเหลว ( Resin ) ผสมกับวัสดุชนิด อื่น เชน วัสดุทำใหแข็งแรง ( Stabilizer ) วัสดุชวยให ลื่นตัว ( Lubricant ) วัสดุชวยใหออนตัว ( Plasticcizer ) เพื่อตองการใหออนนุม ฯลฯ แลวนำเขาเครื่องผสมและบด ผานไปยังสวนใหความรอน ทำใหสวนผสมหลอมละลาย   2. สวนผสมหลอมละลายผานลูกกลิ้งทรงกระบอกรีดออก เปนแผน บางชนิดมีลูกกลิ้งคู ตอไปรีดแผนที่ ออกมาใหมี ลวดลายตางๆ ประกอบเขาไปดวย   3. แผนชิ้นงานที่ไดจะเคลื่อนผานลูกกลิ้งเย็น ชวยใหแข็งตัว คงรูป แลวเขามวนเก็บตอไป  


หลอพลาสติกเหลว ( Casting )  

แบบหลอเย็น ( Simple Casting ) กรรมวิธีการผลิต เปนกรรมวิธีการผลิตที่งาย ไมตองใชแรงอัดและความรอน สามารถทดลองทำเองไดการลงทุนต่ำ โดยปกติกรรมวิธีแบบนี้ใชพลาสติก เหลวหลอลงใน แมแบบ สำหรับพลาสติกเม็ดก็สามารถนำมาหลอได แตตอง ทำใหหลอมละลายเสียกอน แลวเติมวัสดุตกผลึก ( Catalyst ) เพื่อชวยให พลาสติกเหลวแข็ง ตัวเร็วขึ้น  ขั้นการผลิต มีดังนี้   1. เทพลาสติกเหลวที่ผสมตัวทำใหแข็งแลวลงในแมแบบซึ่งสวนมากใชแมแบบ ยางซิลิโคนแลวปลอยทิ้งไวใหแข็งตัว บางชนิดตองนำไปอบความรอน เสีย กอนเชนการหลอแผนอะคริลิค   2. นำพลาสติกที่แข็งตัวออกจากแมแบบแลวนำไปใชไดเลย   แบบหลอรอน ( Plastisol casting )  กรรมวิธีการผลิต เปนกรรมวิธีการผลิตที่ใชกับผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่มี ลักษณะภายในกลวง เชน ลูกฟุตบอลยาง และถุงมือพลาสติก หลักการของ กรรมวิธีแบบนี้ คือ เทพลาสติกเหลว ( Plastisol ) ลงในแมแบบที่รอน หรือ จุมแมแบบที่รอนลงในพลาสติกเหลว พลาสติกเหลวจะเกาะผิวของแมแบบ ยิ่งปลอยทิ้งไวนาน พลาสติกจะเกาะหนาขึ้น แลวนำแบบที่มีพลาสติกเกาะอยู ไปเขาเตาอบที่มีอุณหภูมิ 350--400 F. 


แบบอัดสง ( Transfer Molding ) กรรมวิธีการผลิต   เปนกรรมวิธีการผลิตที่ดัดแปลงมาจากแบบอัดแตยุงยากกวา ใชหลอชิ้นงานที่มีสวนโลหะแทรกอยู เชน หัวครอบจานจายใน รถยนตหากใช วิธีแบบอัด ชิ้นโลหะที่สอดแทรกอยูกับแมแบบ จะถูกอัดโดยตรงจากผงพลาสติกที่กำลังจะหลอมละลาย อาจ ทำใหชิ้นโลหะบิดงอได แตกรรมวิธีแบบอัด สงนี้ผงพลาสติก จะถูกหลอมละลายในหองหลอมละลาย ( Transfer Chamber ) กอนแลวจึงถูกอัดผานรู ( Sprue ) เขาไปในแม แบบตอนลาง ชิ้นสวน โลหะที่สอดแทรกอยูไมถูกรบกวนจาก พลาสติกแหลวมากนัก พลาสติกที่ใชเปนพวกเทอรโมเซตติ้ง ชนิดผง   


Rotational Moulding หรือ Rotomoulding   เปนกรรมวิธีการผลิตที่ใชผลิตชิ้นงาน ที่มีลักษณะกลวงขนาดใหญ ซึ่งเปนชิ้นงานที่มีความแข็งแรง และมีความหนาของผนังเรียบเสมอกัน    ผงพลาสติก มีบทบาทสำคัญตอกระบวนการผลิต และชวยใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และ เครื่อง Rotational Moulding  นี้ ไดชวยเพิ่มความประหยัดตอชิ้นงาน ชิ้นงานที่ไดมีความแข็งแรง ไมมี ความเคนกับชิ้นงาน ซึ่งนับไดวา เครื่อง Rotational Moulding  จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมา แทน เครื่อง Blow Moulding และ Injection Moulding ไดเปนอยางดี       


Rotational Moulding หรือ Rotomoulding   จุดเดนของเครื่องขึ้นรูปชนิดแมพิมพหมุนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา คือ สามารถใชผลิต ไซโลพลาสติกแบบชิ้นเดียวไรตะเข็บรอยตอขนาด 20 ลบ.ม. นอกจากนี้ แนวคิดและการ ออกแบบทางวิศวกรรมของเครื่องขึ้นรูปดังกลาว สามารถนำมาพัฒนาและขยายขอบเขต การทำงานไดทันทีเพื่อสนองตอบตอความตองการ ของตลาดที่มีตอผลิตผลิตภัณฑหลาก หลายรูปแบบ เชน ถังบรรจุน้ำมันพลาสติกที่ติดตั้งใตดินในสถานีบริการน้ำมัน แทงคน้ำ พลาสติกขนาดใหญสำหรับระบบผลิตประปาหมูบานเปนตน แตอยางไรก็ตาม เทคนิค การใหความรอนแกชุดแมพิมพ กลไกการสงกำลังขับเคลื่อนแมพิมพ และการควบคุมการ ทำงานแบบอัตโนมัติ กำลังไดรับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด ตนทุนการผลิตเมื่อนำไปใชงานผลิตในเชิงพาณิชย 


Reaction Injection Molding (RIM) คือการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญ โดยใชของเหลวที่มีความหนืดต่ำไหลผานเขาไปในแมพิมพ จากนั้นสวนผสมจะ ถูกกระตุนดวยความรอนจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำใหแข็งตัว เทคโนโลยีนี้ชวยใหการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกขนาด ใหญ (เชน ตัวครอบเครื่องยนตของรถแทรกเตอร) มีความสะดวกขึ้นมาก 


จากการศึกษากระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑพลาสติก ในอุตสาหกรรมพลาสติก ไดทำการจัดกลุมการขึ้น รูปอุตสาหกรรมพลาสติก โดยทำการพิจารณาจากกระบวนการผลิตและประเภทของผลิตภัณฑพลาสติก ดังนั้นสามารถแบงออก 13 กลุม ดังนี้ (โดยได ขีดเนนถึงวิธีการที่มีความเกี่ยวของกับเครื่องครัว)


Finishing


Case study —  ในที่นี้ผูจัดทำไดเลือกแบรนดที่ทำผลิตภัณฑประเภทเครื่องครัวที่นาสนใจ มาศึกษาทั้งหมด 3 แบรนด คือ  —  Chef’n   —  Mastrad  —  Tovolo    เนื้อหาเปนการวิเคราะหผลิตภัณฑวาทำจากวัสดุอะไร จุดเดนของ  ผลิตภัณฑคืออะไร  


LET’S HAVE FUN OF COOKING !


แนวคิดสุดรีคเอทกับ Chef’n   ผลิตภัณฑ Chef’n ดังกลาวไดรับแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่ สามารถทำใหการทำอาหารเปนเรื่องที่สนุกได และสามารถทำกันไดหลายคนจนกอใหเกิดเปนกิจกรรม ยอมๆภายในครอบครัว และยังสามารถชวยในเรื่องของการผอนแรงในการทำอาหารไดอีกดวยและดวย เหตุผลทั้งหมดนี้จึงกอใหเกิดผลิตภัณฑสรางสรรคอยาง Chef’n ขึ้นมาในที่สุด ซึ่งมาจากผูกอตั้งหัวกะทิ อยาง Mr.David Holcomb ผูกอตั้งบริษัทและซีอีโอของ Chef’n ในปจจุบัน    Chef’n นั้น ไดรับความไววางใจจากแมบานทั่วโลกมากมาย เพราะดวยการผลิตจากวัสดุ คุณภาพสูง ผานการคัดสรรและตรวจสอบตามมาตรฐานโรงงานการผลิตสากล ทำใหมาตรฐานการผลิต ที่สูงกวาผลิตภัณฑตามทองตลาดทั่วไป 


แปรงทาของเหลวสำหรับอาหาร วัสดุ : ไนลอน , ซิลิโคน(ขนแปรง)  รายละเอียด : ตัวดามจับทำมาจากไนลอนที่มีการออกแบบที่จับถนัดมือ   สะดวกในการใชงานขนแปรงทำมาจากซิลิโคนจึงมีความยืดหยุนและ ออนตัวในการใชงานตามทิศทางที่ตองการและสามารถใชงานกับ ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได สามารถทำความสะอาดไดงายไมเปนที่ สะสมของสิงสกปรกเหมือนขนแปรงทั่วไป 


ที่ตักพาสตา/ของทอด วัสดุ : ซิลิโคน(ตะแกรงดานใน)   ไนลอน (รูปทรงขอบนอกและดามจับ)  รายละเอียด : ปลอดภัยในการใชงานกับของรอนเพราะสวนที่ทำ จากไนลอนสามารถทนความรอนไดถึง 400◦F/204◦C และ    ตัวตะแกรงซิลิโคนสามารถทนความความรอนไดสูงถึง650◦F/ 340◦C เชนกัน จึงสามารถใชเครื่องมือนี้ในการซับน้ำมันจากของ ทอดตางๆได   


ไมพายอเนกประสงค วัสดุ: ซิลิโคน  รายละเอียด: เนื่องจากทำมาจากซิลิโคนจึงสามารถทนความ รอนไดถึงสูงถึง 650◦F/ 340◦C และมีคุณสมบัติพิเศษคือมี ความยืดหยุนที่ดีในการใชงาน มีความออนตัวไปตามแรงกด ของน้ำหนักมือ  วิธีขึ้นรูป : Injection Molding 


เครื่องทำผักสลัด วัสดุ: พลาสติก และอะครีลิค(ชาม)  รายละเอียด : เพราะผลิตภัณฑผลิตจากวัสดุ คุณภาพเยี่ยม ทำให ผลิตภัณฑเครื่องครัวชุดนี้มี ความแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ เพราะทำมา  จากอะครีลิคเนื้อดี อีกทั้งใบภาชนะดานในยังมี ความยืดหยุนสูง และยังสามารถใชลางผักไดอีก ดวย ลางทำความสะอาดงายดวยวัสดุคุณภาพดี ทำใหการทำความสะอาดผลิตภัณฑเปนเรื่องงาย ขึ้นมาไดเชนกัน โดยเมื่อใชเสร็จ สามารถลาง ทำความสะอาดไดงายเพียงแคใชน้ำเปลา หรือ น้ำยาผสมเขาไป แลวเช็ดใหแหงดวยผาสะอาด เทานั้น 


ผลิตภัณฑนึ่งอาหารและผัก วัสดุ : ซิลิโคน  รายละเอียด :  สามารถทนความรอนไดมากถึง 340 องศา และหูจับก็ไมนำความรอนอีกดวยคุณจึง สามารถนำอาหารออกมาไดอยางปลอดภัย ไมเกิด อันตรายจากการจับผลิตภัณฑ ปลอดภัยสำหรับ การนำเขาไมโครเวฟ  วิธีขึ้นรูป : Injection Molding   


ถวยตวงบิกเกอรสำหรับในครัว วัสดุ : ซิลิโคน , ไนลอน  รายละเอียด : ถวยตวงนี้มีการสกรีนมาตราวัดไวดานขาง  ของผลิตภัณฑโดยประกอบไปดวยสวนที่ทำจากซิลิโคน  ที่สามารถทนความรอนสูงไดและสวนที่ทำจากไนลอนที่มี  ความแข็งกวาซิลิโคนประกบดานขางเพื่อเอื้อตอการจับ ขณะเทหรือรินสวนประกอบตางๆเนื่องจากสามารถทน ความรอนไดสูงจึงมีความปลอดภัยในการนำเขาไมโครเวฟ  หนึ่งชุดประกอบไปดวย3ขนาดที่แตกตางกัน  วิธีขึ้นรูป : Injection molding และ 


ถวยตวง วัสดุ : ซิลิโคน  รายละเอียด :  ซิลิโคนคุณภาพดีที่มีความยืดหยุนสูง สามารถทนความรอนไดมากถึง 340 องศา ทำใหมีความ ยืดหยุนสูงในการตวงสวนประกอบไดหลายชนิด สามารถ ใชงานไดทนทานเปนเวลานานและทำความสะอาดไดงาย อีกดวย สามารถวางซอนกันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  วิธีขึ้นรูป : injection 


ผลิตภัณฑ chef’n ทำมาจากซิลิโคนและไนลอนเปนสวนมากเนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดมีความปลอดภัย ในการสัมผัสกับอาหารและการทนความรอนในระดับที่สูงรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษตางๆดังที่จะนำเสนอถัดไป      ไนลอน (Nylon)  ไนลอนเปนเสนใยสังเคราะหชนิดแรกที่ถูกคิดคนขึ้นโดย ดร. วัลเลซ แคโรเธอร (Wallace Carothers) และ ทีมวิจัยของบริษัท ดูปองท ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนใยสังเคราะหนี้ถูกผลิตออกมาจำหนายในเชิงพาณิชย ครั้งแรกในป ค.ศ. 1939 ไนลอนมีดวยกันหลายชนิด เชน ไนลอน 6 ไนลอน 6,6 ไนลอน 11 ไนลอน 12 ไนลอน 6,10 และอื่น ๆ แตที่นิยมผลิตออกมามากที่สุดมี 2 ชนิดคือ ไนลอน 6,6 และไนลอน 6 โดยไนลอน 6,6 เปนโพลิเมอรที่นิยมผลิตและใชในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด ขณะที่ประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรป และแถบอื่นจะนิยมผลิตและใชไนลอน 6 มากกวา ไนลอนเปนหนึ่งในพลาติกพื้นฐาน   ไนลอนมีอยู 2 เกรด ที่เปนพื้นฐานคือ ไนลอน 6 และไนลอน 6/6  คุณสมบัติของไนลอน  ตานทานความรอนไดดี ตานทานตอสารเคมี ตานทานตอการขัดสี ทนทานตอการสึกหรอ มีความยืดหยุน  อายุการใชงานยาวนาน ไมขึ้นเปนเชื้อรา มีความเสียดทานต่ำ  การประยุกตใชงานไนลอน  ไนลอนถูกนำมาใชงานอยางกวางขวาง เชน สกรูและนอต ชุดเกียร ผลิตภัณฑดูแล อุปกรณไฟฟา  ผา  พรม  ชุดกีฬา อุปกรณกีฬา แปรงขนแข็ง อางน้ำมัน ถังแกส แบริ่ง หัวไมตีกลอง เปนตน     


แบรนด mastrad เปนแบรนดของประเทศ ฝรั่งเศส กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1994 ผลิตเครื่องใชในหองครัว มีชื่อเสียงดานการ ใชวัสดุซิลิโคน งานออกแบบเปนลักษณะ การการแกปญหาที่ใชในหองครัวใหสะดวก สบายขึ้น โดยคำนึงถึงทั้งความสวยงามของ สี และรูปทรงเพื่อสงเสริมใหการทอาหารดู เปนงานที่นาสนุก และสีสงเสริมใหอาหารนา  รับประทานขึ้น รวมถึงยังคิดเรื่อง ergonomic มีการออกแบบใหดามจับ สวน ที่สำผัสใชงานไดถูกหลักและเกิดความสบาย ในการใชงานอีกดวย 


ถุงมือออกา ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใชงานทั้งสองมือ ผลิตขึ้นจาก ซิลิโคน จึงสามารถ รองรับ อุณหภูมิไดชวงกวาง รวมถึงมีพื้นผิวกันลื่นตรงบริเวณที่จับ ขางในทำจากผาจึงสามารถถอดออกมาลางได นอกจากนี้ ซิลิโคนเปนวัสดุที่ยืดหยุนเวลาจับก็จะเขากับ รูปทรงของสิ่งนั้น และเมื่อเทียบกับถุงมือผา ธรรมดายังสกปรกไดยากกวามากอีกดวย


ที่หนีบเอากางปลาออก นี้ผลิตจากพลาสติกโพลีคารบอเนตซึ่งมีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและ แรงกระแทกไดดี ทนความรอนสูง ทนกรด สวนตัวที่สัมผัสกับนิ้วมือทำจากซิลิโคนจึงทำใหสามารถจับ ไดมั่นคงไมลื่น สวนปลายก็มีการพื้นผิวเพื่อใหหยิบกางปลาออกไดงาย ของชิ้นนี้เปนการออกแบบ  ที่ชวยในเตรียมวัตถุดิบเนื้อปลากอนทำ และหลังทำเสร็จใหงายขึ้น 


ถาดน้ำแข็ง ในปจจุบันมักทำมาจากพลาสติกโพลิโพรพิลีน ซึ่งมีความเหนียว ทนแรงกระแทก และทน อุณหภูมิไดทั้งรอนและเย็นแตไมเทากับซิลิโคน และถาดน้ำแข็งอันนี้ก็เชนกันที่ผลิตจากพลาสติก PP แตที่ทำใหพิเศษไปกวาอันอื่นคือ มีการใชยาง TPR เขาไปดวยตรงชวงกดน้ำแข็งออกจากถาดทำให  งายตอการกดน้ำแข็งออกมาก รวมถึงไมตองบิดถาดน้ำแข็งซึ่งทำใหถาดน้ำแข็ง PP ไมเกิดการราว สึกหรอเวลาใชไปนานๆ และนอกจากนี้ยังมีฝาปดเพื่อนกันสิ่งสกปรกและสามารถเปนที่พักน้ำแข็ง  กอนลงไปสูแกวไดอีกดวย 


มีด เปนอุปกรณที่สัมผัสกับวัตถุดิบอาหารมากมาย จึงเปนธรรมดาที่จะเกิดรอยขีดขวนขึ้น และมีดยัง เปนอุปกรณที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุในหองครัวอันดับตนๆ ดังนั้นผลิตภัณฑนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อแกปญหาตางๆ คือ ดามจับที่ทำจากซิลิโคนเพื่อกันลื่น ไมใหหลุดมือตอนหั่น นอกจากนี้ยังออกแบบมาใหพอดีกับทาทางการใชของมือและดามซิลิโคนนั้นยังเปนที่พับเก็บของใบ มัดเมื่อเลิกใช นอกจาก ปองกันสิ่งสกปรกและอุบัติเหตุ สวนใบมีดนั้นทำมาจากเซรามิกทำใหไมเป นรอยขีดขวน 


ฝาปดขวดไวน มีจุดเดนตรงที่เมื่อเปดขวดไวนแลวสามารถนำมาใสเพื่อ ชวยเทใหไมหก และ ยังสามารถปดผนึกเพื่อปองกันการเสียรสชาติของไวนดวยการทำปฎิกิริยากับอากาศ ปองกัน สิ่งสกปรกเมื่อตองการเทสามารถเปดดวยการพับตัวล็อกไปอีกดาน วัสดุที่ใชผลิตคือ ตัวที่เททำจากโพลิคารบอเนต และตัวปดผนึกขางในรวมถึงขอบที่สัมผัส ปากขวดทำจากซิลิโคนจึงสามารถล็อกกับขวดไดอยางพอดี  


ที่คั่นน้ำสม สวนใหญเปนแบบบิด เพื่อคั้น แตที่คั้นน้ำสมนี้ถูก ออกแบบมาใหคั้นแบบกดซึ่งคน เราสามารถออกแรงกดไดมากกวา แรงบิด ภาชนะบรรจุผลิตจาก SAN ซึ่งมี ลักษณะโปรงใส และสวนที่คั้นทำ มาจากยาง TPR และฝากดทำมา จากโพลิพรอพิลีน เมื่อใสผลไม และออกแรงกด น้ำจะไหลผาน ยาง TPR ซึ่งมีรูเล็กๆกั้นเมล็ดตก ไปดวย ลงมาสูถวยบรรจุ   


ถวยลางผักสลัด อันนี้ ถวยบรรจุทำมาจากพลาสติก SAN ฝาปดทำมาจากโพลิพรอพิลีน สวนขางในที่เจาะเปนรองน้ำ ออก ทำมาจากยาง TPR เมื่อใสผักสลัดและน้ำเขาไปเพื่อ ทำการลาง สามารถใชที่จับดานบนหมุนใหน้ำไปลางผักไดเลย และเมื่อสะอาดก็เปดรูเทน้ำออกดานบน 


Spatulart •  สวนที่เปนซิลิโคนมีทั้งดานตรงที่เปน โคงและตรงเพื่อใหเหมาะกับกะทะ และจานชามทุกแบบ  •  ขอบของทั้งสองดาน มีการออกแบบ ใหมีมุมTaper เพื่อใหขอบมีความ เฉียบคม สามารถขูดอาหารออกจาก ภาชนะไดอยางหมดจด  •  ผิวของซิลิโคนมีความเรียบมากจึง สามารถใชปาดเวลาทาสิ่งตางๆบน อาหารใหเรียบ   •  การนำพลาสติกมาใชในสวนปลาย เหมาะสมในเรื่องการใชงานและการ ทำความสะอาด สวนที่จับก็นำไมมา ผสมเพื่อใหจับไดสบายมือมากขึ้น    


•  สามารถทนความรอนไดถึง 315 องศา เซลเซียส •  วิธีการทำลวดลายบนซิลิโคน  Screen Printing  สามารถเลือกสีไดมาก  สีติดนาน ไมซีดเร็ว    


Microwave Collapsible Food Cover •  ขนาดกวาง Diameter 10 ½ “   •  ทำจากซิลิโคน มีความยืดหยุนสูง  •  สามารถเก็บใหมีขนาดเล็กลงไดจากสูง 4 นิ้วเหลือ 1 นิ้ว เปนการประหยัดพื้นที่ใน ครัว   •  ซิลิโคนทนความรอนได   •  มี finger grip สำหรับใหดึงขึ้นเพื่อใชงาน ไดงาย   •  มีรูขนาดเล็กสำหรับใหไอน้ำระเหยออกได    


Pie Pops Cut & Press Tools   •  ออกแบบใหมีเอกลักษณในการทำพายชิ้น เล็กมากทั่วไป ขนาดและรูปรางคลาย อมยิ้ม เหมาะสำหรับงานเลี้ยงปารตี้ทุก โอกาส   •  มีรูสำหรับไมเสียบที่ refill ได    


•  ตัวแมพิมพมีหนาที่อยางอื่นดวยคือ การ ตัด การทำใหเกิดลวดลาย การใสไส •  ผลิตขายพรอมกลองดวยซึ่งทำหนาที่เปน ถาดวางขณะทำพายและสามารถใชเสิรฟ พายโดยมีชองวางไวใสดิฟ และขนมชนิด ตางๆดวย 


Ice cream Sandwich Molds •  ผลิตจาก Polypropylene ทำใหตัว mold มีความแข็งแรง คงรูปราง  •  รายละเอียดบนตัวกดสามารถทำ ใหคุกกี้ที่ยังไมแข็งตัวเกิดลวดลาย ได   •  ขอบของตัวกดมีความบางเพื่อ ทำใหสามารถตัดแผนคุกกี้ได   •  ออกแบบใหมีลักษณะเหมมือน ปุมกดขนาดใหญเพื่อใหกดไอศ ครีมลงไปใหเต็มเปน form ที่ สวยงาม  •  การทำใหมีรูปรางหลากหลาย ชวยทำใหมีมูลคาเพิ่ม  


Slide and Store Drying Mat •  ออกแบบสำหรับวางวาดที่ขอบอางลางจานมี รองใหน้ำไหลลงที่อางลางจานเพื่อไมใหพื้นที่ อื่นเปยก   •  สามารถขยายเพื่อใชไดกวางขึ้น กรณีที่จานชาม มากขึ้น มีชองเล็กๆดานขางสำหรับใสของเล็ก   •  ใช Rippled Surface หรือ พื้นผิวแบบระลอก คลื่น เพื่อเพิ่มชองที่อากาศเขาถึงไดทำใหแหง เร็วมากขึ้น  


Collapsible Stopper & Strainer •  ใชซิลิโคนเนื่องจากตองมีความยืดหยุน และใหงายตอการดึงขึ้นกดลง และ สามารถทนตอความรอนในกรณีเทของ รอนลงอางลาง  •  ตองหมุนที่แกนตรงกลางตามลูกศรเพื่อให ใชได ทำใหไมเกิดปลอยหรือหยุดน้ำโดย บังเอิญ   •  มีรูเพื่อกรองเศษอาหารแตปลอยใหน้ำ ผานไปได  •  ซิลิโคนงายตอการทำความสะอาดและไม เปนรอยงาย  


Suction Trivet •  ผลิตจากซิลิโคนสามารถทนความรอนไดถึง 315 องศาเซลเซียส สามารถใชมือจับไดขณะที่ยก   •  มี Suction cups ใชยึดเกาะพื้นผิวของภาชนะไดดี ทำใหปลอดภัย   •  มีสวนของรูสำหรับหอยยื่นออกมา งายตอการหยิบ และใชแขวนสำหรับเก็บ  


ขอดีและเอกลักษณของ Tovolo 1. การออกแบบ มีความเหมาะสมกับการใชงานโดยเขาใจชีวิตการทำ อาหารในครัวของคนที่ทำอาหารและคำนึงถึงหนาที่และประโยชนใชสอย ที่จะใหผูใชมีประสบการณในการทำอาหารที่สนุก   2. การเลือกใชวัสดุ มีเหมาะสมกับหนาที่ของผลิตภัณฑและคำนึงถึงอายุ การใชงานใหยาวนานที่สุด   3. มีการตกแตงในการใชสีและลวดลายตางๆ เพื่อสรางความนาสนใจให ผลิตภัณฑ แมจะเปนรูปทรงงายๆ   4. คำนึงถึงความคุมคา เชน ชิ้นสวนทุกชิ้นสวนที่ออกแบบใหกับ ผลิตภัณฑจะมีหนาตางกัน แตนำมาประกอบกันไดอยางลงตัว ไมมีช้ิน สวนไหนมาประกอบโดยไมมีประโยชน  5. ผลิตภัณฑไมซับซอนมาก บางชิ้นทำใหผูใชนำไปประยุกตกับการทำ อาหารรูปแบบของตัวเองได  


ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับ Kitchenware 


Food Contact Materials —  Food contact materials are materials that are intended to be in contact

with food. These can be things that are quite obvious like a glass, a can for  soft drinks, but also machinery in a food factory or a coffee machine. 

—  Food contact materials can be constructed from a variety of materials like

plastics, rubber, paper, coatings, metal etc. In many cases a combination is used; for example a carton box for juices can include (from the inside to the outside): plastic layer, aluminium, paper, printing and top coating. 

—  During the contact of the food contact materials with the food, molecules can migrate from the food contact material to the food. Because of this, in many countries regulations are made to ensure food safety.


Legislation —  European Union 

Symbol used for marking food contact materials in the EU


EU

—  The framework Regulation (EC) No. 1935/2004 applies to all food contact materials.   —  Article 3 contains general safety requirements such as not endanger human health, no unacceptable change in the composition and no deterioration of the organoleptic characteristics.  

—  Article 4 set out special requirements for active and intelligent materials.   —  Article 5 specifies measures for groups of materials that may be detailed in separate regulations of directives. Member States may maintain or adopt national provisions (Article 6). 

—  Articles 7-14 and 22-23 deal with the requirements and application for authorization of a substance,

modification of authorization, the role of the European Food Safety Authority, the Member States and the Community.  

—  Article 15 is about labeling of food contact materials not yet in contact with food. —  Article 16 requires a declaration of compliance and appropriate documentation that demonstrate compliance.  

—  Articles 17-21 deal with traceability, safeguard measures, public access of applications, confidentiality, and data sharing.

—  Article 24 sets out the inspection and control measures. —  Specific measures for materials and articles such as ceramics, regenerated cellulose, plastics, gaskets and active and intelligent materials, and substances such as vinyl chloride, N-nitrosamines and N-nitrostable substances in rubber, and epoxy derivatives, exist. 


United States —  The FDA considers three different types of food additives: - Direct food additives components added directly to the food  

-  Secondary direct food additives components that are added to the food due to food treatment like treating food with ionic resins, solvent extraction

-  Indirect food additives Substances that may come into contact with food as part of packaging or processing equipment, but are not intended to be added directly to food

—  It is very difficult to present a complete introduction of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) legislation and the practical use for the clearance of a food contact material. If you are not experienced with handling the FDA regulations, please be careful to avoid misinterpretations. 


—  The food contact materials are described in the Code of Federal Legislation (CFR): 21 CFR 174 - 21 CFR 190. Important starting points are:

—  21 CFR 175 Indirect food additives: Adhesives and components of coatings —  21 CFR 176 Indirect food additives: Paper and paperboard components  —  21 CFR 177 Indirect food additives: Polymers  —  To this materials additives may be added. Which additives depend on the additive and on the material in which it is intended to be used. There must be a reference to the paragraph in which the additive is mentioned and the restrictions (for example only to be used in polyolefines) and limitations (max 0.5% in the final product) must be respected. See below for part in which additives are described: 21 CFR 170 Food additives 


—  21 CFR 171 Food additive petitions —  21 CFR 172 Food additives permitted for direct addition to food for human consumption 

—  21 CFR 173 Secondary direct food additives permitted in food for human consumption

—  21 CFR 178 Indirect food additives: Adjuvants, production aids, and sanitizers

—  21 CFR 180 Food additives permitted in food or in contact with food on an interim basis pending


Silicone used for food contact Â


Silicone —  mistry of the silicone is mainly mineral because it is based on quartz sand (silicon oxide) 

!Indeed unlike most polymers, silicones have a backbone containing no carbon (i.e. inorganic), composed instead of !alternating silicon and oxygen atoms (Si-O-Si-O- …).  

—  Silicones - extremely flexible, resistant material with exceptional thermal adaptability - are well suited for kitchen housewares in contact with food and more particularly for baking products subjected to very high temperature.


These are some of the advantages of silicone  —  High resistance to extreme temperatures (till 455°F in continuous use and above 480°F in peak one) 

—  Stable mechanical properties in a broad temperature range. —  Excellent release properties (non-stick performance).  —  Oven, microwave, freezer and dishwasher safe.  —  Resistant to boiling water and aggressive detergents.  —  Intrinsic water repellent.  —  Non toxic. 


Silicone application  Regarding mentioned silicone implants as case study, it has been proven that they do rupture with time & it has been documented that silicone can migrate after this rupture. Nonetheless, because of the studies that did not find conclusive evidence of systemic problems, both Health Canada and the FDA have recently approved the use of silicone implants. That is a good proof about the harmless of silicone regarding human health. 


Eco Friendly Material : Silicone !Some sources say silicone can be recycled, which is great. It doesn’t take more energy to create than glass or mining metal for pots and pans, and it is not toxic to aquatic or soil organisms. So for the earth, silicone bakeware is a fine choice compared to just about anything else out there, and better than Teflon, which contains chemicals that won’t break down at all. 


Is it safe ? 1. Raw Material, GOOD   Making silicone starts with silica (silicon and oxygen in the form of sand). According to the U.S. Geological Survey, silica resources for most uses are abundant, so the major environmental impacts are derived from mining silica. But silicone bakeware uses only a tiny fraction of the silica that is mined each year, so it shares only a small amount of the responsibility for those impacts which the USGS calls “limited” anyway.   


2. Other Ingredients and By Products, INSUFFICIENT INFORMATION    To create silicone rubber (a synthetic elastomer),   silica undergoes a chemical process to create silicone then other elements are added to give the silicone specific qualities. The chemical process and ingredient list is proprietary, so it could be years before we know everything that’s in silicone bakeware and its environmental impacts, including manufacturing byproducts.     


3. Safety, GOOD (as far as we know)   All silicone cookware sold in the U.S. is made of food grade silicone, meaning the FDA has deemed it safe for its intended use. That will be good enough for most people, but just remember, it was only recently that we learned that some food grade plastics were leaching the chemical bisphenol A (BPA) into food and beverages–putting us at risk for a number of health problems. 

—  A hint that BPA–containing plastics weren’t exactly infallible was the distinct plastic smell and taste the plastic could give food or water that came in contact with it.

—  Silicone rubber seems to pass the smell and taste test, and Dow Corning (who has been making silicones since the 1940s) assures its customers through their website, that their silicone bakeware is stable at high and low temperatures and will not impart any flavor or odor that would affect the quality of the food. 

* Time may reveal more facts about what’s in silicone cookware and how it stands up to long term use, but for now, there are few reported problems with the material. 


4. Clean up, EXCELLENT Silicone bakeware is easy to clean, and won’t require harsh, damaging solvents that can pollute the air or water.  5. Longevity/Reuse, GOOD  A distinct advantage of silicone cookware is its durability and what Dow Corning calls its “resistance to aging.” Longevity is only an eco-asset, however, if one is committed to hanging on to their silicone wares for the duration, and won’t replace it with something new while it still has many useful years left. If replacement ever becomes desired, make sure silicone items get passed on, not thrown out.  Silicone kitchen products are especially earth-friendly when they can replace disposables. The Progressive International Silicone Suction Lid , for example, fits over the top of dishes and bowls to create an air tight seal, replacing the need for plastic film. Individual silicone muffin cups provide a reusable alternative to disposable paper liners. And a silicone baking mat can replace lots of parchment paper. 


—  6. End of Life Solutions: BAD You might be able to find a facility that recycles silicone rubber, but they are not at all common. And they may only accept commercial loads of a minimum weight or quantity. It is considerably more difficult to recycle a silicone bread pan than one made from aluminum or Pyrex glass. And if worn out silicone rubber ends up in the landfill, it will not biodegrade.


กระบวนการขึ้นรูปซิลิโคน


Concerns About the Dangers of Silicone in Baking/Cooking •  Lower quality silicone coatings contain filler that may be hazardous. Most sites say that if any white shows through when you twist your silicone bakeware, there are probably fillers.   •  The oils in silicone, which are very powerful and toxic, may “migrate” from the material.  •  Some sources offer concerns about bright colors and leaching.  •  Some (many?) have concerns about odors during use, but that may be related to the fillers, and not the silicone.   •  Many silicone baking mats are actually made of fiberglass covered on both sides with silicone, so unless you want to risk fiberglass in your food, don’t cut on the mats!  •  It’s reasonably new, so long-term studies haven’t been performed on cookware that has been exposed to high temperatures over very long periods. 


Council of Europe Committee of Ministers Resolution ResAP(2004)5  Silicones used for food contact application  Appendix   1. Definition of ‘Silicones’   2. Description of the silicones product group   1.  Silicones elastomers : coating, sealants ,etc.   2.  Silicones liquid : additives to plastic and coatings, release agent for textile ,etc.  3.  Silicones pastes : Lubricants for food processing machinery ,etc.  4.  Silicones resins : heat- resistant coating, release coating in food production such as bakery, etc.  


3. Specification 1. They should not transfer their constituents to foodstuffs in quantities which could endanger human health.  2. They should be manufactured in accordance with a certified Quality Assurance System ( for example, ISO 9002 or CEN 29-004)   3. Interactions between starting substances or between starting substances and any other substances used in the manufacturing process of silicones should not lead to the formation of compounds which pose a risk to human health   4. Linear siloxanes containg methyl- and phenyl- groups attached to the same silicone atom and also containing two methyl- groups attached to one silicone !atom should not be used as starting substances, in order to prevent the !formation of centain phenyl-substituted cyclic polydimethylsiloxanes:  5. The release of any substance form silicones to foodstuffs should be as low as technologically possible. The total of substances migrating into food from silicone materials or articles should not exceed 10 mg/dm2 of the surface area of the final material   6. The migration limits set out in “technical document No.1 – list of substances used the manufacture of silicones used for food contact applications” should be met.    


BPA FREE ? —  Bisphenol A หรือ BPA คืออะไร เปนสารเคมีที่ประเภทโพลีคารบอเนต (Polycarbonate Plastic) นำมาใชผลิตพลาสติกเปนวัตถุดิบสำคัญ ที่ใชการผลิต ขวดนมเด็ก, ขวดน้ำดื่ม  มีคุณสมบัติ ชวยใหพลาสติก  มีความแข็งแรง ใส ไมแตกงายเมื่อบริโภคอาหารจากบรรจุภัณฑ เหลานั้น ก็จะรับสาร BPA เขาไปโดยไมรูตัว 

—  BPA เขาสูรางกายไดอยางไร  ความรอน จากการตม, นึ่ง หรือ สเตอริไลซ พลาสติก  จะเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทำใหสารพิษหลุดรอนปะปนในอาหารยิ่ง ขึ่น โดย สาร BPA จะแทรกซึมลงในของเหลวและอาหาร ที่บรรจุอยูภายในภาชนะ เชน ขวดนม ขวดพลาสติก กลอง บรรจุอาหารแลวจึงเขาสูรางกายเมื่อกินเขาไป 

—  โทษของ BPA ตอมนุษย  มีผลตอการสรางเซลลสมอง ระบบประสาท ความทรงจำ การเรียนรู มีผลตอฮอรโมนการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ ทำใหเด็กเปนหนุมเปนสาวเร็วเกินไป เด็กมีแนวโนมที่จะเปนโรคอวน และไฮเปอรแอคทีฟ กอใหเกิดความเสี่ยงโรคเบา หวาน และโรคหัวใจ ยิ่งสะสมในรางกายมากเทาใด ก็จะยิ่งไปลดศักยภาพการทำงานของรางกายมากขึ้น ที่สำคัญคือ เด็กทารก เมื่อไดรับสาร BPA ก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงมากกวาในเด็กโต หรือผูใหญ 


—  ความตื่นตัวเรื่องสาร Bisphenol A แคนาดา เปนประเทศแรก ที่หามจำหนายขวดนมเด็กที่มีสาร BPA ไปแลวเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 สหรัฐอเมริกา รัฐ นิวยอรก เปนรัฐลาสุด ที่ออกกฎหมายหามผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่ใชสำหรับเด็กที่มีสาร BPA โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สหภาพยุโรป หรือ EU  ไดออกมาเตือน หามใชสาร BPA ในการผลิตบรรจุภัณฑอาหาร และขวดนมแลว 


มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม Thai Industrial Standard   ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับอาหาร   มอก. 655 


รายละเอียดของมาตารฐานอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับอาหาร 1.  2.  3.  4.  5. 

ขอบขาย

6.

บทนิยาม ประเภทชนิดและตัวตอ  ประเภทชนิดและตัวตอ วัสดุ 1.  ตัวภาชนะ  2.  สวนประกอบที่ตองสัมผัสกับ อาหาร 

คุณลักษณะที่ตองการ 1.  ลักษณะทั่วไป   2.  ความทนอุณหภูมิ   3.  กลิ่นและรส(ยกเวนเครื่องใชพลาสติก)  4.  ความทนแรงกระแทก (เฉพาะใชซ้ำได) (ยกเวนเครื่องใชพลาสติก)  5.  คุณลักษณะดานความปลอดภัย (เรื่องสี สารละลาย และ โลหะหนักที่ละลาย)  

7.

เครื่องหมายและฉลาก

8.

การบรรจุ

9.

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

10.

การทดสอบ


สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ


ขอมูลที่สืบคนได —  ชื่อบทความ : ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับอาหาร เลม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล และพอลิเมทิลเพนทีน 

—  หมายเลข : มอก. 655 เลม 1 - 2553 —  ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ย. 53) หนา 13 (ทายประกาศ 15 หนา) (เอกสาร ภาษาไทย ชั้น 5 

—  ขอบขาย : 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกที่สัมผัสอาหารทำจากวัสดุ เดี่ยว ผสม ชั้นเดียว หรือหลายชั้น สำหรับใชเตรียม เก็บหรือบริโภค รวมถึงสวนประกอบของภาชนะที่สัมผัสอาหาร เชน ฝา ชองแบง หรือฝาในสำหรับริน มีทั้งแบบใชครั้งเดียว และแบบใชซ้ำได ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา "ภาชนะพลาสติก" 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุม ภาชนะและ/หรือเครื่องใชพลาสติกสำหรับ อาหารที่ประกาศกำหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไวแลว สำหรับอาหาร เลม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิ ลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล และพอลิเมทิลเพนทีน

—  หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4225 ( พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับ อาหาร และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับอาหาร เลม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล และพอลิเมทิลเพนทีน


—  ชื่อบทความ :ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสำหรับอาหาร เลม 3 อะคริโลไนไทรล - บิวทะไดอีน - สไตรีน และสไตรีน อะคริโลไนไทรล

—  หมายเลข : มอก. 655 เลม 3 – 2554 —  ชื่อเอกสาร :ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 113 ง (29 ก.ย.54) หนา 28 (ทายประกาศ 14 หนา) (เอกสาร ภาษาไทย ชั้น 5)  

—  ขอบขาย : 1. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกที่สัมผัสอาหารทำจาก อะคริโลไนไทรล - บิวทะไดอีน สไตรีน และสไตรีน - อะคริโลไนไทรล สำหรับใชเตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร รวมถึงสวนประกอบของภาชนะที่สัมผัส อาหาร เชน ฝา ชองแบง หรือฝาในสำหรับริน ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา "ภาชนะพลาสติก"   2. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุม ภาชนะและ/หรือเครื่องใชพลาสติก ที่ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไวแลว 

—  หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4367 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติก สำหรับอาหาร เลม 3 อะคริโลไนไทรล บิวทะไดอีน สไตรีน และสไตรีน อะคริโลไนไทรล


เอกสารอางอิง —  http://www2.dede.go.th/kmberc/datacenter/factory/plastic/chapter1-2.pdf  —  http://armthai.com/77  —  http://www.cps-plastic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=450  —  http://th.wikipedia.org/wiki/พลาสติก  —  http://www.scribd.com/doc/ 102516426/14%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81% E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C %E0%B8%B4%E0%B8 

—  http://www.bloggang.com/mainblog.php? id=free4u&month=29-11-2010&group=80&gblog=201


—  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/113/28.PDF —  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm  —  http://www.mastrad.fr/  —  http://www.tovolo.com/  —  http://www.chefn.com/  —  http://keansilicone.en.alibaba.com/product/512481651-0/ liquid_silicone_injection_products.html 

—  http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/food_contact/ Resolution%20AP%20_2004_%205%20on%20silicones.pdf

Kitchenware  

ID 202 206 221

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you