Page 1

Nr 01/2013 (40/66) - egzemplarz bezp続atny - nak続ad 5 000 szt. ,

Inauguracja obchod坦w 750-lecia Pyrzyc

stycze単 2013


pyrzyce.info

01/2013

MEBLE na WYMIAR kuchenne, biurowe, szafy, i inne nietypowe Pyrzyce, ul. Narutowicza 6 tel. 91 570 18 31


www.pyrzyce.info

01/2013

3

Bud¿et Gminy Pyrzyce – widmo zwolnieñ Bud¿et Gminy Pyrzyce na 2013 rok zosta³ przyjêty po znacznych cieciach w wydatkach, szczególnie dotycz¹cych wynagrodzeñ, które mog¹ skutkowaæ redukcj¹ zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim, Oœrodku Sportu i Rekreacji oraz Stra¿y Miejskiej. Burmistrz okreœli³ go „bud¿etem opozycji”, ale jak zapowiedzia³, wykona go wraz ze swoimi wspó³pracownikami jak najlepiej. Projekt bud¿etu Gminy Pyrzyce na 2013 rok przedstawiony Radzie Miejskiej w Pyrzycach przez burmistrza Marka Olecha zak³ada³ dochody w wysokoœci 53.780.000 z³ a wydatki na poziomie 53.033.000 z³. Rada Miejska, g³osami opozycji, wprowadzi³a kilka znacz¹cych zmian ograniczaj¹c wydatki do 52.333.000 z³. Najwiêksze kwoty zabrano z puli administracji publicznej. Radni opozycji zmniejszyli wydatki na wynagrodzenia urzêdników o kwotê 250.000 z³ oraz uszczuplili o 150.000 z³ wydatki na realizacje zadañ statutowych. Najboleœniej ciêcia w bud¿ecie odczuj¹ jednak pracownicy Oœrodka Sportu i Rekreacji. Œrodki tej jednostki zmniejszono w sumie o kwotê 200.000 z³. Niemal o po³owê mniej bêdzie na pensje pracowników. Z 310.000 z³ przewidzianych na wynagrodzenia zabrano 150.000 z³ oraz dodatkowo 50.000 z³ z dzia³alnoœci. 100.000 z³ „zdjêto” tak¿e w dziale bezpieczeñstwo publi-

czne i ochrona przeciwpo¿arowa, pozbawiaj¹c Stra¿ Miejsk¹ 60.000 z³ na pensje stra¿ników i 40.000 z³ na realizacje zadañ statutowych. Zaoszczêdzone w ten sposób 700.000 z³ ma byæ przeznaczone, jak powiedzia³ radny Miros³aw Budynek, na zmniejszenie d³ugu z emisji obligacji. W sumie zabrano 450.000 z³ z pieniêdzy na pensje urzêdników, stra¿ników miejskich i pracowników OSiR co wzbudzi³o u radnych popieraj¹cych burmistrza pytania o konsekwencje takich oszczêdnoœci. – Otó¿, w wyniku ciêæ bud¿etowych dotycz¹cych wynagrodzenia pracowników, pracê w urzêdzie straci 7 osób ze œrednim wynagrodzeniem brutto 2.300 z³. – wyjaœni³ Marek Olech - to ju¿ jest 8 osób razem ze Stra¿¹ Miêdzygminn¹ – doda³ burmistrz. Dodatkowo w Oœrodku Sportu i Rekre-

Sprzedam ! Dzia³ki 0,10 ha z warunkami zabudowy przy drodze asfaltowej, 3 km od Pyrzyc. Dzia³ki znajduj¹ siê wzd³u¿ nowo powstaj¹cego osiedla. Media obok dzia³ek. Cena do uzgodnienia.

telefon kontaktowy: 607 800 882 Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 45,5 m2 w centrum Pyrzyc, 2 pokojowe, widna kuchnia, ciep³e, piwnica. Kontakt 512-38-74-73 Wynajmê pomieszczenie biurowe o pow. 27 m 2 (dwa pokoje) przy ulicy Dworcowej 23/5 w Pyrzycach. ( II piêtro budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Pyrzycach). Tel. kontaktowy: 698 871 303 lub 694 w godzinach od 9.00- 18.00

592 192

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Pyrzycach o pow. 1 286 m2 (na pocz¹tku ul. Ciep³owniczej naprzeciw Centrali Nasiennej) Kontakt 697-106-624

acji ubêdzie 4,5 etatu co w sumie mo¿e spowodowaæ zmniejszenie zatrudnienia o 12,5 etatu. Radni opozycji przekonywali jednak, ¿e burmistrz mo¿e dokonywaæ dowolnych przesuniêæ w dzia³ach jak równie¿ t³umaczyli, ¿e kierownicy zarabiaj¹ wiêcej ni¿ 2.300 z³ brutto i ciêcia w bud¿ecie nie musz¹ siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹ zwalniania a¿ tylu pracowników. Diety radnych poza dyskusj¹ Plany opozycji nie spodoba³y siê Jerzemu Wroñskiemu. - Ja osobiœcie nie chcia³bym by æ „m as zy nk ¹ pr od uk uj ¹c ¹ bezrobocie” – mówi³ J. Wroñski, który oszczêdnoœci chcia³ szukaæ w dietach radnych – Je¿eli mamy zacz¹æ ci¹æ bud¿et, mo¿e zacznijmy od siebie, zacznijmy od naszych diet. Je¿eli zrezygnujemy z diet ja podniosê rêkê za tym bud-

¿etem – przekonywa³. Temat nie zosta³ jednak podjêty, a Wroñskiemu dosta³o siê za pomys³ oszczêdzania na dietach. – Mo¿e pan powie, ile z tego biednego bud¿etu bierze pan rycza³tu jako gminny Komendant Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej? dopytywa³ radny Damian B³a¿ejewski. J. Wroñski odpowiedzia³, ¿e rycza³t nie stanowi jego dochodu a jedynie zwrot kosztów. Po przeg³osowaniu w/w ciêæ wydatków i uchwaleniu bud¿etu na 2013 rok burmistrz Pyrzyc Marek Olech zapewni³, ¿e pomimo tak wielkich zmian i ograniczeñ, które opozycyjni radni wprowadzili wykona bud¿et jak najlepiej oraz wyrazi³ nadziejê, i¿ po jego realizacji wszyscy bêd¹ zadowoleni i podadz¹ sobie rêce. dore


01/2013

Oœwiata jak góra lodowa Szukanie oszczêdnoœci w bud¿ecie staje siê specjalnoœci¹ gminnych radnych w Pyrzycach. Komu zabraæ, gdzie przyci¹æ i co zreformowaæ. Do katalogu spraw zbyt kosztownych, za spraw¹ radnego Mi³osz £uszczyka, trafi³a oœwiata. Jego zdaniem nauka w wiejskich szko³ach poch³ania zbyt du¿o pieniêdzy. Jaki wiêc pomys³ na pyrzyck¹ oœwiatê ma radny? Tego prawdopodobnie dowiemy siê na lutowej sesji Rady Miejskiej. W czasie grudniowych obrad miejskich rajców Mi³osz £uszczyk ubolewa³ nad stanem gminnych finansów. Jego zdaniem do tego stanu rzeczy doprowadzaj¹, miedzy innymi, zbyt du¿e nak³ady finansowe na funkcjonowanie szkó³. Skoro wydatki rosn¹, a subwencje s¹ na niezmiennym poziomie, to zdaniem rad neg o trz eba zre for mow aæ system. - Ogólna pula oœwiaty znowu idzie do góry, znowu topi nasz bud¿et - mówi³ M. £uszczyk. - Subwencja oœwiatowa jest prawie na niezmiennym poziomie, natomiast wydatki rosn¹. Mijaj¹ cztery lata i to wygl¹da tak, subwencja zwiêkszy³a siê nam na 1.200.000 tys. z³, a wydatki uros³y o blisko 2.800.000 z³. Dok³adamy z bud¿etu wiêcej od tego, co nam rz¹d daje o 1. 500.000 z³ Z czysto ekonomicznych wyliczeñ radnego jasno widaæ, ¿e najwiêcej kasy poch³ania oœwiata w ma³ych miejscowoœciach. Koszt utrzymania ucznia w pyrzyckiej podstawówce wynosi 6.600 z³ a w Brzesku czy Okunicy ponad 11.000 z³. Ten fakt mocno zbulwersowa³ radnego. - Mój syn ucz¹cy siê w Szkole Podstawowej Nr 2 otrzymuje z naszych wszystkich podat-

ków 1600 z³ - argumentowa³ radny - Z tego pani dyrektor Jani³ musi zapewniæ mu te same pomoce, które s¹ zapewniane chocia¿by w szkole w Brzesku gdzie dop³acamy 4800 z³. Czy mój syn jest gorszy od ucznia ze szko³y z Brzeska, uwa¿am ¿e nie. Proszê Pañstwa powinno byæ uczciwie -

teraz. Mêczy mnie, ¿e co chwila mówi siê o szko³ach wiejskich i ogólnie o tej wsi, bo czasem mam wra¿enie, ¿e my jesteœmy gorsi. Mo¿e brzydko powiem, ale mo¿e najlepiej pozamykaæ wszystko, zaoraæ i wtedy wszystko bêdzie w Pyrzycach. Szko³a na wsi to nie tylko edukacja, to równie¿ na-

Radny Mi³osz £uszczyk chce reformowaæ oœwiatê Lekiem na t¹ niesprawiedliwoœæ ma byæ reforma szkó³ wiej skic h, któr a ma zrów naæ poziom wydatków we wszystkich placówkach. - Dlaczego nie zrobimy zespo³u szkó³ wiejskich z jednym dyrektorem, z jedn¹ kadr¹? - pyta³ M. £uszczyk - Ju¿ bêd¹ mniejsze wydatki . Ka¿da z³otówk a jest wa¿na. Nie mówiê likwidujmy szko³y, tylko o tym ¿eby racjonalizowaæ wydatki Na s³owa £uszczyka obojêtna nie pozosta³a radna Joanna Ko³atkiewicz-Olszówka. - Zacznê mo¿e od tego, ¿e jednym z etapów mojej edukacji by³a Szko³a Podstawowa w Brzesku i ja ani gorsza, ani lepsza nie czujê siê od ucznia z Pyrzyc – mówi³a radna - By³o to dawno i mo¿e tyle siê nie dok³ada³o co

wsi, poniewa¿ to dziêki nim bardzo czêsto robione s¹ remonty, drobne naprawy - mówi³a radna To panie dyrektor dbaj¹ o to, ¿e-by pozyskiwaæ sponsorów, którzy w bardzo mocny sposób równie¿ przyk³adaj¹ siê do tego, ¿eby te szko³y naprawdê przepiêknie funkcjonowa³y. Je¿eli jest siê tam, na co dzieñ, to chyba tylko trzeba siê cieszyæ tym, ¿e dzieci czuj¹ siê tam bezpiecznie i ¿e maj¹ zapewnione bardzo dobre warunki Faktem jest, ¿e dzieci na wsiach maj¹ utrudniony dostêp do kultury, a szko³y s¹ czêsto jedynym czynnikiem kszta³tuj¹cym ich rozwój intelektualny. Czysta ekonomia nie powinna w tym przypadku mieæ miejsca, ale wysokie nak³ady na oœwiatê kusz¹ do szukania oszczêdnoœci. Radny Mi³osz £uszczyk zapowiedzia³ ¿e, do koñca lutego przygotuje swój autorski projekt reformy szkolnictwa w gminie . Radny Jerzy Wroñski pomys³ stworzenia zespo³u szkó³ z jednym dyrektorem uzna³ za nierealny i jak stwierdzi³, reforma ta polega³aby na likwidacji wiejskich szkó³. Zanosi siê na powa¿n¹ debat ê dotyc z¹c¹ przys z³oœc i wiejskich szkó³, ale póki co pozostaje nam poczekaæ na projekt reform M. £uszczyka. nasan

miastka kultury O zrozumienie specyfiki wiejskich szkó³ apelowa³a te¿ radna Joanna D¹browska, która podkreœla³a, ¿e wiejskie szko³y borykaj¹ siê z powa¿nymi problemami i, niejednokrotnie ich rozwi¹zywanie spada na barki pracowników szkó³ oraz rodziców dzieci. - W szko³ach wiejskich du¿o wiêcej wk³adaj¹ mieszkañcy UWAGA W£AŒCICIELE NIERUCHOMOŒCI ZAMIESZKA£YCH I NIEZAMIESZKA£YCH, NA KTÓRYCH POWSTAJ¥ ODPADY KOMUNALNE W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZÊDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH NAJDUJ¥ SIÊ DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŒCI OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRE MUSZ¥ BYÆ WYPE£NIONE I Z£O¯ONE DO 28 LUTEGO 2013R. WYPE£NIONE DEKLARACJE MO¯NA SK£ADAÆ W POK. 275 II PIÊTRO URZÊDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH LUB BEZPOŒREDNIO DO SIEDZIBY ZWI¥ZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ADRES PODANY NA DEKLARACJI ) Burmistrz Pyrzyc

PYRZYCE.INFO Wydawca: Agencja NEFRE ul. Ks. Bogus³awa X 4/5, Pyrzyce Redakcja: pl. Wolnoœci 3, pok. 9, 74-200 Pyrzyce sk³ad zakoñczono: 04.02.2013, Pyrzyce

redaktor naczelny: Artur Kuca redakcja@pyrzyce.info kom. 0 609 176 469 z-ca: Romuald Fija³kowski - From from@pyrzyce.info kom. 0 533 155 751 Wspó³praca: Joanna Susz, Monika Wrzosek, August Kimbar, Dariusz Kufel, Justyna Gredka, Marcelina Kocanowska, Beata Statkiewicz Druk Drukarnia Media Druk 74-100 Gryfino, ul. £u¿ycka 87

Nak³ad 5 000 szt. - wydanie drukowane (15 000 - 20 000 potencjalnych czytelników) dodatkowo mo¿liwoœæ reklamy w Internecie - wydanie on-line (kilkadziesi¹t tysiêcy unikalnych u¿ytkowników miesiêcznie) Kolportowany na terenie gminy Pyrzyce do wiêkszoœci domów, w siedzibach firm, lokalach us³ugowych i handlowych, stacjach paliw oraz wiêkszych miejscowoœciach powiatu pyrzyckiego (ca³y nak³ad trafia do czytelników w ci¹gu 2-3 dni) Nak³ad rozchodzi siê w ca³oœci Obecnie jesteœmy dostêpni równie¿ w Siemczynie, Mielnie Pyrzyckim, Trzeborzu, Tetyniu, Batowie, Obrytej, Barnimiu i innych miejscowoœciach. Oferujemy mo¿liwoœæ wk³adania insertów, ulotek, katalogów

KONTAKT: tel. 0 609 176 469, reklama@pyrzyce.info

Powiat pyrzycki

aktualny zasiêg wydania drukowanego


01/2013

Od pocz ¹tku grud nia 2012 roku trwa protest rolników, którzy sprzeciwiaj¹ siê m.in. wykupowi ziemi przez tzn. “s³upy” i przekazywaniem jej do zagranicznych spó³ek. Zdaniem rolników w Pyrzycach i okolicy po³owa ziemi nale¿y ju¿ do obcego kapita³u. 24 stycznia o godzinie 10:00 rolnicy w powiatu pyrzyckiego i myœliborskiego zebrali siê na parkingu w Pyrzycach przy stacji paliw DALL sk¹d ponownie wyruszyli protestowaæ do Szczecina. - Dzisiejsza akcja zwi¹zana jest z tym, ¿e ostatnio po rozmowach w Warszawie zostaliœmy oszukani – powiedzia³ Robert Tarnowski z komitetu protestacyjnego. Rolnicy domagali siê odejœcia z OT ANR w Szczecinie dyrektora Adama Poniewskiego i jego

www.pyrzyce.info

Nie ustaj¹ protesty rolników

zastêpców. A. Poniewski poda³ siê do dymisji, ale pozosta³ w agencji na kierowniczym stanowisku. - Tam musz¹ byæ ludzie którzy bêd¹ czuli œrodowisko rolnicze. Którzy bêd¹ chcieli wcieliæ w ¿ycie podpisane ustalenia - wyjaœnia³ Tarnowski. Jak przekonywali

protestuj¹cy póki to nie nast¹pi nie widz¹ szans na realizacje swoich postulatów. – Jeœli te ustalenia maj¹ wejœæ w ¿ycie to musi byæ odpowiednia dyrekcja – mówili. Rolnicy sprzeciwiaj¹ siê wykupowi ziemi przez podstawione osoby, które zawy¿aj¹ na prze-

targach cenê 1 ha ziemi, a nastêpnie aportem wprowadzaj¹ j¹ do spó³ek. Maj¹ te¿ pretensje do ANR, ¿e tego nie kontrolowa³a. - Zwykli rolnicy kupuj¹ jak¹œ dzia³kê raz na 2 lata i ich nie ma, a te osoby maj¹ nagminnie co przetarg wp³acone wadium i startuj¹ ¿eby wykupywaæ nasza ziemiê - mówi³ Tarnowski – My nie chcemy ziemi za darmo, ale dlaczego mamy przep³ac aæ jeœli przychodzi „s³up”, kupuje za obcy kapita³, bo to nie s¹ jego pieni¹dze, i podbija cenê o 25 tys. Z³otych (za 1 ha – red.). Ludzie chc¹ kupiæ t¹ ziemie bo tu siê urodzili. Na terenie Pyrzyc chc¹ pracowaæ i zapewniæ byt swojej rodzinie. Ostatnie co nam zosta³o – serce Pyrzyc, serce rolników. To chce siê nam wyrwaæ? Jak to nam siê wyrwie nas nie ma! oset

REKLAMA

REKLAMA

Okna

Bramy gara¿owe

Rolety zewnêtrzne FIRMA US£UGOWO-HANDLOWA BIURA HANDLOWE 74-200 Pyrzyce, ul. Dworcowa 25 tel./fax 91 391 08 04 74-200 Pyrzyce, ul. Zabytkowa 32 E tel./fax 91 570 48 14

kom. 662 452 377

Rolety tekstylne

Moskitiery

www.alfapyrzyce.pl


01/2013

Radni pyrzyckiej Rady Miejskiej chyba zapomnieli, ¿e sport to zdrowie i powinno siê dbaæ o jego rozwój. A¿ 8 z nich postanowi³o drastycznie zmniejszyæ bud¿et OSiR-u, co powa¿nie zagrozi³o dalszej jego dzia³alnoœci w obecnym kszta³cie. Wszystko to w imiê oszczêdnoœci, pytanie tylko czy ta decyzja nie odbije siê rykoszetem i wróci do gminnych rajców w formie powa¿nego kryzysu… Choæ gminna wieœæ niesie, ¿e drastyczne obciêcie 200 tys. z³ dla oœrodka to polityczny cios w burmistrza, który przez wiele lat by³ dyrektorem OSiR, to radni argumentuj¹ zmiany w bud¿ecie na 2013 r. trosk¹ o gminn¹ kasê. Wniosek komisji bud¿etu o zmniejszeniu œrodków dla placówki sprowokowa³ radn¹ Joannê D¹browsk¹, która przedstawi³a stanowisko so³tysów oraz wyjaœnia³a, ¿e nie ma ¿adnych uwag do pracy Renaty Michalskiej, dyrektora oœrodka. – Wp³ynê³a do nas petycja so³tysów – mówi³a J. D¹browska – Chcia³am powiedzieæ odnoœnie OSiRu, ¿e zosta³a przez Komisjê Bud¿etu zaproponowana bardzo du¿a kwota do zdjêcia, a rzadko mi siê zdarza wspó³pracowaæ z tak rzetelnym cz³owiekiem jak pani Renata – przyzna³a radna. We piœmie so³tysi „wyra¿aj¹ zdecydowany sprzeciw” pomys³owi radnych, by boiska wiejskie, które obecnie administrowane s¹ przez OSiR, mia³y zostaæ przekazane poszczególnym so³ectwom. W piœmie, pod którym podpisali siê so³tysi: Mechowa, Nowielina, Krzemlina, Nieborowa, Letnina, Brzezina, Pstrowic, Turza, Czernic, Gi¿yna, Okunicy, Ryszewa, M³ynów, Ryszewka, Decyzja radnych o zmniejszeniu œrodków na funkcjonowanie Oœrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, która zagra¿a dalszemu funkcjonowaniu placówki, odbi³a siê szerokim echem nie tylko w lokalnym œrodowisku sportowym. Swoje niezadowolenie i nie zrozumienie dla dzia³añ czêœci radnych wyrazi³y kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, so³ectwa a tak¿e niezrzeszone osoby na co dzieñ korzystaj¹ce z obiektów sportowych. Do biura rady miejskiej zaczê³y wp³ywaæ pisma z podpisami osób niezadowolonych z dzia³añ radnych. „Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, Panie i Panowie Radni, w czyim imieniu dzia³aliœcie podejmuj¹c decyzjê o tak drastycznym obni¿eniu bud¿etu OSiR w Pyrzycach na rok 2013. Twierdzimy ¿e, na pewno nie dzia³aliœcie w imieniu u¿ytkowników obiektów sportowych” - czytamy m.in. w piœmie, które przes³ano do naszej redakcji a tak¿e do biura rady miejskiej w Pyrzycach. - „W imieniu osób nie

Sportowy krok w ty³

Mielêcina, Obromina i Pyrzyc czytamy: „Jednoczeœnie informujemy, ze nie wyra¿amy zgody i nie bêdziemy utrzymywaæ gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy”. W podobnym tonie wypowiedzia³a siê tak¿e radna Joanna Ko³atkiewicz-Olszówka, która jest tak¿e prezesem „Sêpa” Brzesko. Jej zdaniem wspó³praca organizacji sportowych z OSiR-em uk³ada siê bardzo dobrze, i zmiana w tej materii bêdzie powodowa³a ogromn¹ szkodê dla lokalnych stowarzyszeñ. Hala i boiska niczym kuku³cze jaja

Burmistrz Pyrzyc Marek Olech, zwróci³ uwagê, ¿e dzia³alnoœæ oœrodka, to nie tylko administrowanie gminn¹ infrastruktur¹ sportow¹, ale i organizacja oraz wspó³praca przy przygotowywaniu wiêkszoœci imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Zmiany, które wprowadzili radni bêd¹ skutkowa³y nie tylko ograniczeniem dzia³alnoœci OSiR-u, ale spowoduj¹ utratê pracy du¿ej czêœci pracowników.

– Je¿eli ta kwota, któr¹ proponujecie Pañstwo jako Komisja Bud¿etowa by³aby zdjêta tj. 150 tys. z³ z wynagrodzeñ i 50 tys. z³ z zadañ bie¿¹cych, to pracê straci czterech i pó³ pracowników, czyli 4,5 etatu - t³umaczy³ M. Olech - Jest propozycja, ¿eby halê sportow¹ przekazaæ pod administrowanie Szko³y Nr 2 w Pyrzycach, ale nie pad³o w ¿aden sposób zapewnienie œrodków finansowych. Wiêc ja pytam, je¿eli uwa¿acie Pañstwo, ¿e przekazujemy zadanie to przeka¿my równie¿ pieni¹dze na wykonanie tego zadania. Tê halê trzeba ogrzaæ, ktoœ musi j¹ otworzyæ, zamkn¹æ, sprz¹taæ, czuwaæ nad bezpieczeñstwem itd… Podobnie rzecz siê ma z boiskami, które maj¹ przejœæ pod utrzymanie rad so³eckich, ale bez ¿adnych œrodków finansowych. Trud no sob ie wyo bra ziæ , by skromne bud¿ety so³ectw udŸwignê³y jeszcze dodatkowe obci¹¿enie, choæ radna Ma³gorzata Piotrowska powiedzia³a, ¿e jest „przyk³adem na to, ¿e mo¿na”. Jako prezeska Goplany ¯abów administruje boiskiem, jednak

Odzew spo³eczny

zrzeszonych w jakiejkolwiek organizacji sportowej, a korzystaj¹cych systematycznie z gminnych obiektów sportowych zwracamy siê o rozwagê i zastanowienie czy podjêta decyzja jest w³aœciwa i korzystna dla Waszych wyborców. Choæ Was nie widaæ na bie¿niach lub kortach to chyba macie Pañstwo œwiadomoœæ, ¿e aktywnoœæ fizyczna jest najlepsz¹ form¹ zachowania dobrego zdrowia. Je¿eli Wam samym sport nie jest

od niczego potrzebny, to nie pozbawiajcie innych dobrych warunków do jego uprawiania” - apelowano w piœmie. W sumie w biurze rady miejskiej uzbiera³a siê gruba teczka petycji, pod którymi podpisa³o siê ponad tysi¹c osób!!! Sprawa OSiR poruszana by³a te¿ przez mieszkañców podczas spotkania z burmistrzem w dniu 23 stycznia w PDK. W¹tpliwoœci co do intencji cieæ wydatków

otrzymuje na ten cel 4.000 z³otych dotacji i jak przyzna³a chcia³aby ¿eby by³a ona wy¿sza. Kto straci i czy ktoœ zyska? Radni opozycyjni postawili na swoim i odebrali oœrodkowi 200 tys. z³. Kto najbardziej starci na tej decyzji? OSiR, to placówka, której dzia³ania ukierunkowane s¹ na rozwój dzieci i m³odzie¿y. Dziœ m³odzi ale i starsi sportowcy trenuj¹ na boiskach i korzystaj¹ z dobrze utrzymanych obiektów. System dzia³a³ dobrze i s¹ tego pozytywne skutki, jednak decyzj¹ radnych ten stan rzeczy jest teraz bardzo niepewny. Nie wiemy czy rady so³eckie i Szko³a nr 2 udŸwign¹ finansowe konsekwencje administrowania sportow¹ infrastruktur¹ gminy oraz ilu dotychczasowych pracowników OSiR-u zasili, i tak ju¿ niema³¹, grupê bezrobotnych. Byæ mo¿e konsekwencje uporu gminnych rajców stworz¹ efekt kuli œniegowej, z któr¹ radni zmierz¹ siê niebawem. Koszty spo³ecznych skutków mog¹ bowiem przewy¿szyæ pozorne oszczêdnoœci. nasan na OSiR wyrazi³ Jan Pacyna – Przeczyta³em stwierdzenie jednego z radnych, ¿e z ksiêgowoœci¹ jest w porz¹dku w gminie a coœ nie gra z ekonomi¹. Chcia³bym zapytaæ o co chodzi? Czy wszystkie dzia³ania zwi¹zane z tak zwanymi ciêciami bud¿etowymi s¹ oparte o rachunek ekonomiczny? – pyta³ mieszkaniec Pyrzyc. – Uwa¿am, ¿e chyba nie wszyscy wziêli o³ówek do rêki i wyliczyli czy faktycznie obciêcie bud¿etu dla OSiR-u za³atwi sprawê, bo moim zdaniem tylko przesun¹ siê œrodki. Czy czasami pod p³aszczykiem tej ekonomi nie kryje siê lokalna polityka ¿eby komuœ dokopaæ, ¿eby komuœ coœ udowodniæ? 12 lutego odbêdzie siê spotkanie, na którym maj¹ zapaœæ decyzje co do dalszego funkcjonowania OSiR. Czy radni wycofaj¹ siê ze swojej kontrowersyjnej decyzji? Czy padn¹ na nim odpowiedzi na pytania o powody podjêcia takiej decyzji? Czy wys³uchane zostan¹ g³osy mieszkañoset ców naszej gminy?


www.pyrzyce.info

01/2013

R E K L A M A

doba 50 z³

13 stycznia w MiejskoGminnym Oœrodku Kultury w Lipianach odby³o siê Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Starostê Pyrzyckiego Wiktora To³oczkê oraz Burmistrza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego. Gospodarze powitali zaproszonych goœci i z³o¿yli im najserdeczniejsze ¿yczenia, a nastêpnie burmistrz Lipian pochwali³ siê zrealizowanymi w zesz³ym roku inwestycjami, szczególnie tymi, które maj¹ uatrakcyjniæ gminê pod wzglêdem turystycznym oraz zapozna³ z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi i rozrywkowymi. Spotkanie Noworoczne to znakomita okazja do podziêkowañ i wyró¿nienia tych, którzy w poprzednim roku dali wiele od siebie lokalnej spo³ecznoœci, zaanga¿owali siê w jej rozwój i promocjê, ale te¿ odcisnêli swoje piêtno w regionie. Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego nada³ z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego prof. Bohdanowi Boguszewskiemu, za³o¿ycielowi na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeciñskiego kierunku studiów Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, twórcy Orkiestry Kameralnej „Academia” w Szczecinie, pomys³odawcy i wykonawcy Miêdzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum”. Profesora Bohdana Boguszewskiego odznaczy³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Starosta Pyrzycki Wiktor To³oczko nagrodzi³ natomiast tych, którzy w roku 2012 wnieœli

Spotkanie Noworoczne w Lipianach

znacz¹cy wk³ad w rozwój i promocjê Powiatu Pyrzyckiego. Ks. Proboszcz Parafii Œw. Ottona w Pyrzycach Zbigniew Rakiej, inicjator zorganizowanej w Pyrzycach konfe rencj i nauko wej poœwi êconej osobie S³ugi Bo¿ego kard. Augusta Hlonda, odebra³ statuetkê za Wydarzenie Roku 2012. Projektem Roku 2012 zosta³ uznany, realizowany przez Pyrzyckie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o., projekt „Modernizacja oczyszczalni œcieków oraz budowê sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”, którego ca³kowita wartoœæ wynosi 14.669.980, 21 z³, w tym 5.556.980 z³ pozyskano z Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko. W imi eni u Pre zes a Pyr zyc kie go Przedsiêbiorstwa Komunalnego Krzysztofa Wancerza statuetkê odebra³ Burmistrz Pyrzyc Marek

Olech. Sofia Ennaoui, m³oda biegaczka MLKS Lubusz Barlinek, mieszkanka Lipian, uczennica Zespo³u Szkó³ w Lipianach, która w 2012 roku odnios³a wiele sukcesów na kraj owych bie¿niach, uczestniczka Mistrzostwa Œwiata Juniorów do lat 19 w Barce lo ni e ok rz yk ni êt a zo st a³ a NADZIEJ¥ ROKU 2012, nadziej¹ powiatu na udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszew ski oraz Przewodn icz¹cy Rady Miejskiej w Lipianach Adrian Kowalczyk za dzia³alnoœæ, wsparcie imprez i promocjê gminy wyró¿nili: Bogdana Sawê, Czes³awê Wiraszkê, Bogdana Paliwodê, Piekarniê S.C. Lipiany, Marka Polaszczyka, Jadwigê i Waldemara Kujawskich, Sylwiê i Piotra Ilnickich, Ma³gorzatê i Wojciecha Jani-

ków, Ewê i Paw³a Go³êbiewskich, Tadeusza Kanclerza, Krzysztofa Wal ero wsk ieg o, Lip iañ ski ego Klubu Motorowego „Partyzanci”, Klub Seniora w Lipianach, Gminny Zak³ad Komunalny i Stowarzysz enie n a Rzec z Odno wy Zabytków „Zaczynaj”. Atrakcj¹ imprezy by³ wystêp duetu OHO!KOKO, uczestnika IV edycji MUST BE THE MUSIC. Wokalistka Alicja Kruk - mieszkanka Lipian i gitarzysta Marek Szul ze Szczecina otrzymali w tym popularnym programie telewizyjnym najwiêksze poparcie widzów oraz jury. Duet wzi¹³ tak¿e udzia³ w IV edycji programu MAM TALENT. Oficjalna czêœæ Spotkania Noworoczneg o zakoñczy³a siê tradycyjn¹ lampk¹ szampana i wzniesieniem toastu za spe³nienie marzeñ i realizacjê zamierzeñ w 2013 roku. dore

Zeznania 2012 - deklaracje podatkowe przez Internet Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Pyrzycach informuje, ¿e rozliczanie siê w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób z³o¿enia zeznania rocznego. Deklaracje podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z za³¹cznikami mo¿na wys³aæ drog¹ elektroniczn¹ bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku pope³nienia b³êdu w formularzu w ten sam sposób sk³ada siê równie¿ korektê tych deklaracji. Zeznanie podatkowe najproœciej mo¿na wys³aæ przez Internet korzystaj¹c z darmowego i wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostêpna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje. Dowodem z³o¿enia zeznania w tej formie jest Urzêdowe Poœwiadczenie Odbioru, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem z³o¿enia deklaracji w urzêdzie skarbowym. Zaleca siê równie¿ zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysku w trakcie jego sk³adania. Zachêcamy tak¿e pracodawców do skorzystania z tej formy sk³adania informacji o dochodach - PIT-11. Wiêcej informacji na stronie systemu e-Deklaracje - www.finanse.mf.gov.pl To siê naprawdê op³aca !!!


www.pyrzyce.info

01/2013

750 lecie nadania Pyrzycom praw miejskich

REKLAMA

18 stycznia br. (Pi¹tek) w Pyrzyckim Domu Kultury zainaugurowano jubileusz 750-lecia Pyrzyc. Ceremonia rozpoczê³a siê uroczyst¹ sesj¹, póŸniej uhonorowano zas³u¿onych dla Ziemi Pyrzyckiej. Nie zabrak³o te¿ urodzinowego tortu i wystêpów m³odych muzyków. Na zaproszenia burmistrza Marka Olecha odp owiedzia³o du¿e grono mieszkañców i sala widowiskowo-kinowa PDK pêka³a w szwach. Inauguracja jubileuszu rozpoczê³a siê uroczyst¹ sesj¹ rady Miejskiej, na której gminni radni przyjêli uchwa³ê o uznaniu roku 2013 rokiem Jubileuszowych obc hod ów 750 -le cia nad ani a praw miejskich Pyrzycom. D³ugie i skomplikowane dzieje miasta w ciekawym rysie historycznym przybli¿y³ przyby³ym goœciom prof. Edward Rymar. Jubileusz sta³ siê tak¿e okazj¹ do uhonorowania Odznaczeniami Gryfa Zachodniopomorskiego, które z r¹k Jaros³awa Rzepy, cz³onka zarz¹du województwa zachodniopomorskiego, otrzyma³y Marianna Wodziñska i Teresa Kêdziora. Odznaczono tak¿e medalami „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” nadanymi przez Mi ni st ra Ob ro ny Na ro do we j: Mariê i Miecz ys³awa Ogiej ko, W³adys³awê i Jana Okrasków, Cecyliê i Konstantego Lutkiewiczów, Janinê Krawczy k, Mariann ê i

Franciszka Makowskich oraz Antoninê Mierzwiak . Tytu³ honorowego so³tysa otrzyma³ Stanis³aw Grzejszczak. Burmistrz Pyrzyc wyró¿ni³ tak ¿e naj bar dzi ej akt ywn ych Pyr zyc zan oko lic zno œci owy mi statuetkami autorstwa Romulada Fija³kowskiego, które w tym roku pe³ni³y tak¿e rolê „Pyrzyczanek”, w kategoriach: W³odarze Pyrzyc - Stanis³aw Stêpieñ, Kazimierz Lipiñski, Walenty Darczuk, Jan Lemparty, W³adys³aw Jachimowicz, spo³ecznicy – Ks. Dziekan Leszek Kon iec zny, Les zek Kow als ki, Jadwiga Œwierczyñska-Raszkowska, Zdzis³awa Dzioba, Zenobia Walczak, Halina Imiela, Danuta Nowakows ka, Józef Kêdziora , Kazimierz Lipski, kultura – Ryszard G³ogowski, Agnieszka Urbañska, Romuald Fija³kowski, Artur Marcinkiewicz, Danuta Cz¹stka, Tadeusz Strep, Gabriela Jêdruch, Krystyna Jasku³a, Janusz Urbañsk i, £ucja Szutkowska, Zofia Grzesiuk, Lu cy na Wi lg oc ka , W il he lm Wal kar z, Sta ni s³a w Sar za³ a, Boles³aw Garczyñski, Klaudia Szczepkowska, sport – Jacek Ciep³ucha, Józef Nowak, Franciszek Soko³owski, Izabela Naglewicz-Goclik i Jerzy Goclik, Ewa Wrzosek-Hartmann, Marcin Mazurkiewicz, przedsiêbiorcy – Krystyna i Krzy-

sztof Marsza³ek, Artur Nowakowski, Artur Kominek i Piotr Wydro, Krystyna i Kazimierz Rudyñscy, St an is ³a w St ac he ra , Mi ch a³ Piwoni, Boles³aw G¹siorowski, promocja miasta - Edward Rymar, Józef Czaboæko. Uroczystoœæ sta³a siê tak¿e okazj¹ do przekazania przez Zbigniewa Zychowicza burmistrzowi Markowi Olechowi certyfikatu ISO, który otrzyma³ Urz¹d Miasta Pyrzyce. Tym samym pyrzycki ratusz do³¹czy³ do grona 30 proc. urz êdó w, któ re m og¹ siê pochwaliæ gwarancj¹ wysokiej jakoœci us³ug. Nie brakowa³o urodzinowych ¿yczeñ i podarków od przedstawicieli w³adz województwa i zaprzyjaŸnionych gmin. Imprezê uatrakcyjni³ koncert zespo³ów „Young

Stars” oraz „Quatro Man” pod kierownictwem £ucji Szutkowskiej. W holu Pyrzyckiego Domu Kultury goœcie zwiedzali wystawy przygot owane przez Pyrzyck ¹ Bibliotekê Publiczn¹ (fotografii, pyrzyckich przedmiotów z dusz¹, zbiór map i dokumentów) oraz Time Tunel Arkadiusza Wodziñskiego. Po oficjalnej czêœæ, goœcie zostali zaproszenia na degustacjê urodzinowego tortu z logo 750lecia Pyrzyc. Wszyscy uczestnicy inauguracji otrzymali tak¿e okolicznoœciowe upominki. Patronat honorowy nad jubileuszem obj¹³ Marsza³ek Województwa Olgierd Geblewicz, a medialny TVP Szczecin, Kurier Szczeciñski, Gazeta Ziemi Pyrzyckiej i Pyrzyce.Info.


01/2013

9

www.pyrzyce.info

SuperDEKARZ z Pyrzyc kom. 535 201 535

25 stycznia w hotelu Sofitel Vi ctoria w War szawie odby³a siê Gala SuperDEKARZ 2012, bêd¹ca ukoronowaniem corocznych zmagañ o tytu³ najlepszego dekarza w kraju. To ju¿ czwarta Gala, na której spotyka si ê s tu na jl ep sz yc h S up er DEKARZY, by w uroczystej atmosferze podsumowaæ rok. Tym razem w gronie najlepszych dekarzy w Polsce jest pyrzyczanin Jerzy Or³owski z firmy ORZE£, który otrzyma³ nagrodê za drugie miejsce! - To bardzo du¿e wyró¿nienie i cieszê siê, ¿e siê uda³o osi¹gn¹æ taki wynik. To jest bardzo ciê¿ki zawód i mi³o byæ docenionym nie tylko przez inwestorów, ale równie¿ przez bran¿ê – powiedzia³ Jerzy Or³owski.

Program bran¿owy SuperDEKARZ funkcjonuje od maja 2009 roku i aktualnie skupia ponad 860 dekarzy z ca³ej Polski. Stu dekarzy z najwiêksz¹ liczb¹ punktó w spotyk a siê wraz z oso bam i tow arz ysz ¹cy mi na corocznej Gali, podczas której nagrodzeni zostaj¹ najlepsi z nich. SuperDE KARZ to nie tylko okazja do rywalizacji o tytu³ najlepszego, ale równie¿ system cyklicznych szkoleñ. - Zale¿y nam, aby uczestnicy programu cieszyli siê zaufaniem wœród inwestorów, dlatego dbamy o sta³¹ mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji zawodowych SuperDEKARZY - mówi³ podczas gali Grzegorz Barycki, Dyrektor Marketingu Monier Braas.

Sto³ówka przy Szkole Nr 2

REKLAMA

Pomagaliœmy dzieciom i osobom starszym

REKLAMA

Ponad 26 000 z³otych zebra³ pyrzycki sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy kierowany przez Edytê Sójkê. Wolontariusze z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Pyrzycach oraz Spo³ecznego Gimnazjum w Pyrzycach od rana zbierali pieni¹dze na ulicach a o godzinie 15:00 w hali sportowej przy ulicy Rolnej w Pyrzycach rozpocz¹³ siê Fina³. Na orkiestrowej scenie wyst¹pi³y m³odzie¿owe zespo³y ale nie zabrak³o te¿ weteranów z Kapeli Podwórkowej Bez Zag ryc hy. Mi êdz y wy stê pam i odbywa³y siê liczne licytacje

zgromadzonych fantów. Przy stoiskach na ³asuchów czeka³y przer ó¿ne s ³odko œci a t ak¿e gro chó wka i bi gos dla tyc h zg³odnieli pomagaj¹c dzieciom i starszym osobom bo to dla nich w tym roku zbieraliœmy pieni¹dze. Zorganizowana by³a te¿ loteria fantowa. Fina³ WOŒP nie móg³by siê obejœæ bez Fabryki Dobrego Czasu, która jak zwykle zadba³a o to aby najm³ odsi m ogli m i³o spêdziæ czas. O godzinie 20:00 niebo nad g³owami uczestników orkiestrowego grania rozjaœni³y fajerwerki. DS


www.pyrzyce.info

PDK

01/2013

Przyst¹pmy do szopy... Koncert kolêd w PDK

zaprasza do KINA 14 lutego

PODEJRZANI ZAKOCHANI godz. 18:00, 20:00

komedia, Polska, 2013 16-17 lutego

NÊDZNICY Les Miserables, godz. 17:00, 20:00

musical/dramat, Wlk. Brytania 23-24 lutego

ZAMBEZIA, godz 16:00 animowany/komedia, RPA, 2012

NIEULOTNE, godz 18:00, 20:00 dramat, Polska/Hiszpania, 2013 02-03 marca

SYBERIADA POLSKA, godz. 17:00, 19:00 Dramat historyczny, Polska, 2013

Pierwszy dzieñ lutego w Pyrzyckim Do mu Kultury ro zbrzmia³ kolêdami i pastora³kami. Ju¿ po raz dziesi¹ty mieszkañcy Pyrzyc mogli pos³uchaæ najpiêkniejszych pieœni bo¿onarodzeniowych w wykonaniu solistów PDK i zaproszonych goœci. -Ksiê¿e dziekanie a pob³ogos³aw ¿e Ty nam to nasze œpiewanie. Zagramy Dzieci¹tku skoczno i g³oœnie. Niech siê œwiat dowie, ¿e w Pyrzycach ludziska ho³d Pani¹teczku sk³adaj¹ radoœnie - poprosi³a Agnieszka Urbañska z PDK ksiêdza dziekana Leszka Koniecznego, który oczywiœcie nie omieszka³ pob³o-

gos³awiæ koncert bêd¹cy wspomnieniem nastroju Œwi¹t Narodzenia Pañskiego. Pierwsze koncerty odbywa³y siê w koœciele Wniebowziêcia NMP a nastêpnie w koœciele parafialnym pw NMP Bolesnej. Teraz pierwszy raz wystêpy mia³y miejsce w sali widowiskowo-kinowej PDK. - Z uwagi na lepsze warunki techniczne i wokalne postanowi³am przenieœæ imprezê do domu kultury. Tu jest niewspó³miernie wy go dn ie j dl a wy ko na wc ów. Nawet ksi¹dz dziekan powiedzia³, ¿e teraz to ju¿ nie bêdziemy marzn¹æ – wyjaœnia A.Urbañska.

W tym roku publicznoœæ wys³ucha³a kolêd w wykonaniu ZPiT Pyrzyce, ZW Seniorita, ZŒ Pyrzycz anka, ZŒ Jarzêbi na Kozielice, RZŒ Kresowianka, ZŒ Wrzos, Kapeli Ludowej Pyrzyczanie, zespo ³ów m³odz ie¿ow ych Young Stars & Quatro Man oraz solistek Lilii i Laury Zdunowskich. Na uwagê zas³u¿yli równie¿ mali anio³owie Maksymilian Cupak i Emil Oœwieciñski. Nad ca³oœci¹ czuwa³a Agnieszka Urbañska, œwiat³o Jakub Sikora, realizacja dŸwiêku Mariusz Guc, scenografia Agnieszka Now acz ek, opr awa gra fic zna Romuald Fija³kowski. From.

Ewa ¿yje w naszej pamiêci Ciê¿ko skupiaæ myœli i napisaæ o kimœ, kto odszed³ za szybko a z kim chcia³oby siê obcowaæ tu wœród ¿ywych. Jak¿e niemrawo przyjmowana jest myœl o tym, ¿e z dnia na dzieñ znik³a z naszych wspólnych œcie¿ek. Mija dwa lata jak niema wœród nas Ewy Sikory. Jednak ci¹gle wielu z nas ma przekonanie, ¿e Ewa jest tu, ¿e zaraz spotkamy j¹ na ulicy czy miniemy na korytarzu ratusza. Gdzieœ w domu kultury s³ychaæ jeszcze jak¿e charakterystyczny jej g³os. Ewa Sikora by³a osob¹ niezwyk³¹, nietuzinkow¹, dobr¹. Pe³na ¿ycia mimo ró¿nych niepowodzeñ. W to co robi³a oddawa³a ca³¹ siebie. ¯y³a wed³ug swoich zasad, które ceni³a a które nie przez wszystkich by³y zroz umia ³e. Nie znos i³a stagnacji. Ferment i kolejne zadania do wykonania by³y dla niej ¿ywio³em. Urodzi³a siê 22 listopada 1957 roku w Pyrzyca ch. Tu rozpoczê³ a edu kacj ê i tu zacz ê³a uczêszczaæ na zajêcia wokalne do M³odzie¿owego Domu Kultury. W 1973 roku zostaje przyjêta do Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemi Pyrzyckiej”. Od tej chwili nierozerwalnie zwi¹zana z kultur¹ ludow¹ naszego regionu. W maju 1979 roku koñczy liceum i zaczyna pracowaæ w Pyrzyckim Domu Kultury. Najpierw jako maszynistka potem garderobiana. Z czasem

zdobywa tytu³ instruktora tañca ludowego. Jest cz³onkiem pierwszego sk³adu Pyrzyckiej Kapeli Ludowej, gra na „diable”. Wraz z grupk¹ przyjació³ postanawiaj¹ stworzyæ cykliczn¹ imprezê zwi¹zan¹ z kultur¹ i muzyk¹ ludow¹. Powstaj¹ Pyrzyckie Spotkania z Folklorem a Ewa Sikora staje siê jednym z g³ównych ogniw tego festiwalu. Z jednodniowej imprezy, „Spotkania” rozrastaj¹ siê do festiwalu o randze miêdzynarodowej. Sikora poprzez 20 lat pracy w PDK poznaje wszystkie szczeble „kulturalnej” hierarchii. Z maszynistki do kierownika ZPiT „Ziemi Pyrzyckiej” a potem stanowisko dyr ekt ora Pyr zyc kie go D omu Kultury. W miêdzy czasie jest uz na n¹ wo ka li st k¹ ze sp o³ u POETICA. Po za tym znajdowa³a

termin y na wystêp y z grup¹ PYRZYCKA BIESIADA. Swego czasu ¿adna powa¿na impreza nie odby³a siê bez kierowania jej g³osem. Ostatnie lata pracowa³a w Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach, zajmuj¹c siê miêdzy innymi sprawami kultury i sportu. Zawsze w pracy, zawsze tam gdzie coœ siê dzieje, gdzie jest coœ interesuj¹cego. Do ostatniej chwili zaoferowana obowi¹zkami. Pomocna i uczynna dla ludzi. Ciep³a i oddana dla przyjació³. Ka¿dej sprawie poœwiêca³a du¿o serca. S³u¿ebnoœæ mia³a na co dzie ñ. A¿ niew iary godn e, ¿e znajd ywa³a jeszc ze czas dla swoich rodziców i synów. 22 st yc zn ia od es z³ a na gl e, za szybko. From.


01/2013

Elektrownie wiatrowe z dala od Rzepnowa i ¯abowa Elektrownie wiatrowe to w gminie Pyrzyce temat trudny, i nawet relatywnie du¿e dochody z tego tytu³u nie s¹ w stanie przekonaæ czêœci mieszkañców. Nieoczekiwanie do dyskusji w³¹czyli siê: ks. Marian Szostak, który na grudniowej sesji apelowa³ o zdrowy rozs¹dek oraz Edward Barnik z Nowielina, który nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e wiatraki to dochód nie do przecenienia. Natomiast mieszkañcy Rzepnowa i ¯abowa konsekwentnie nie wyra¿aj¹ zgody na powstanie farm wiatrowych w swoich so³ectwach. Obie wsie wy³¹czono spod planów budowy farm wiatrowych. Ksi¹dz Marian Szostak apelowa³ do radnych o refleksjê nad kwesti¹ lokalizacji wiatraków i korzyœciami, jakie gmina mo¿e z tego tytu³u mieæ. Przywo³ywa³ tak¿e pozytywne przyk³ady inwestycji w farmy wiatrowe w ca³ej Polsce. - Zaniepokojony jestem, dlatego ¿e w 2002 r. w gminie zosta³y z³o¿one stosowne pisma i do dziœ trudno siê przebiæ. Jak jadê przez Polskê to mi ¿al, bo w innych terenach wszystko siê krêci, rozwija - mówi³ ks. Marian Szostak. - Jakie maj¹ szanse ci, co chc¹ zainwestowaæ? Je¿eli 10 lat strona koœcio³a dopomina siê w gminie o inwestycje i tej inwestycji na dzieñ dzisiejszy nie ma, to pytanie, dlaczego tak jest? - Jesteœcie radnymi i od was zale¿y postêp tej gminy. Albo dalsza stagnacja, zatrzymanie, albo przyspieszycie i pomo¿ecie mówi³ ks. Szostak wypowiadaj¹c na koni ec doœæ zask akuj ¹ce s³owa. - Ja ju¿ pozna³em nazwiOd 01 lipca tego roku w ka¿dej gminie ma dzia³aæ nowy syst em od bior u, se greg acji i utylizacji odpadów. Zwi¹zek Gmin Doln ej Od ry ch ce za j¹æ s iê organizacj¹ gospodarki odpadami m.in. w gminie Pyrzyce. Od po³owy tego roku obowi¹zek gospodarowania odpadami spad³a na gminy. Nowe stawki za œmieci bêd¹ wynikiem koniecznoœci wdro¿enia przepisów ustawy o gospodarowaniu odpadami na terenach gmin i powiatów w ca³ej Polsce. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach ma zlikwidowaæ dzikie w ysypisk a i zatrz ymaæ proceder palenia odpadami w piecach. Zwi¹zek Gmin Dolnej Odry skupiaj¹cy 22 gminy naszego regionu, w tym równie¿ gminê Pyrzyce, zaj¹³ siê organizacj¹ odbierania i gospodarowania nieczystoœciami na terenie administrowanym przez wspomniane samorz¹dy. Ile to bêdzie kosztowaæ i dlaczego tak drogo? To, ¿e bêdzie dro¿ej, wiedz¹ ju¿ chyba wszyscy.

ska, które burz¹ w gminie Pyrzyce za poprzedniego burmistrza i burz¹ z gminie Pyrzyce za obecnego sk³adu, ¿al nam tych ludzi, ale co mo¿na zrobiæ? W obro nie wiat rakó w stan ¹³ te ¿ Edw ard B arni k z Nowielina. - Jestem rolnikiem indywidualnym, prowadzê 20 hektarowe gospodarstwo w Nowielinie – mówi³ E. Barnik. - Przys³uchujê siê dyskusji na tej radzie i odnios³em wra¿enie, ¿e my uwierzyliœmy, ¿e jutro bêdzie koniec œwiata tylko, co bêdzie, jak siê jutro obudzimy i nie bêdzie koñca œwiata? Trzeba spojrzeæ wyobraŸni¹ w przysz³oœæ. Grunty, które s¹ najbli¿ej miejscowoœci s¹ we w³adniu rolników indywidualnych, tzn. tych ludzi, którzy tu od wojny potem i krwi¹ zagospodarowali te ziemie. Dzisiaj oddalaj¹c te wiatraki od zabudowañ wy³¹czamy mo¿liwoœæ, ¿eby one znalaz³y siê na gruntach rolników indywidualnych Gminni radni mieli jednak sporo w¹tpliwoœci odnoœcie wysokoœci kwoty podatku, która wp³ywa³aby do gminnej kasy. - Podatkiem od nieruchomoœci przy elektrowniach wiatrowych objêty jest tylko i wy³¹cznie fundament i maszt, wszystko inne nie podlega - mówi³ radny Mi³osz £us zcz yk, prz ywo ³uj ¹c wyr ok Trybuna³u Konstytucyjnego w tej sprawie - Tak¿e te podatki nie bêd¹ wynosi³y 3.000.000 z³ - stwierdzi³. Przedstawicielka inwestora potwierdzi³a, ¿e podatek jest naliczany od fundamentu, masztu

i infrastruktury, ale jak wyjaœni³a stanowi¹ one 30 % wartoœci wiatraka, co przy cenie 3,5 mln euro za wiatrak daje podatek w wysokoœci 85 tys. Przy planowanych 35 turbinach podatek wyniós³by wspomniane 3 miliony z³otych rocznie. Ma³gorzata Piotrowska, która zebra³a 231 podpisów osób przeciwnych planowanym wiatrakom, wskazywa³a na brak spo³ecznej akceptacji. - Jako so³tyska miejscowoœci ¯abów przekazujê informacjê do publicznej wiadomoœci, ¿e akceptacji w miejscowoœci ¯abów nie ma. Nie ma akceptacji równie¿ w miejscowoœci Rzepnowo, wiêc bardzo bym prosi³a przy podejmowaniu decyzji o wziêcie tego pod uwagê i wy³¹czenie tych miejscowoœci z planu zagospodarowania fermami wiatrowymi - mówi³a radna z ¯abowa. Radni proœby wys³uchali i na wniosek Mi³osza £uszczyka wy³¹czyli Rzepnowo oraz ¯abów spod planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Po tym g³osowaniu przedstawiciele inwestora opuœcili salê. Do sprawy wiatrakó w powrócono jeszcze w wolnych wnioskach, gdy radny Miros³aw Budynek zawnioskowa³, aby na proœbê mieszkañców Nowielina dokonaæ zmian w studium i umo¿liwiæ postawienie wiatraków w odleg³oœci 800 metrów od zabudowañ. Tym sposobem zielone œwiat³o dla wiatraków zapali³o siê przynajmniej w po³udniowej czêœci gminy. nasan

Œmieci bêd¹ dro¿sze ?

Chodzi tylko o to, by p³aciæ jak najmniej. Pr op on ow an e s ta wk i przez Zwi¹zek Gmin Dolna Odra (ZGDO) dziel¹ siê na dwie kategorie: 9 z³ miesiêcznie za œmieci segregowane (selektywna zbiórka odpadów) i 15 z³ miesiêcznie za œmieci niesegregowane. Op³ata bêdzie naliczania od ka¿dej osoby zamieszkuj¹cej w lokalu. Selektywna zbiórka odpadów to mówi¹c najogólniej podzia³ œmieci na papier (pojemniki niebieskie), szk³o (zielone), plastik

i metale (¿ó³te) i odpady ulegaj¹ce biodegradacji (czerwone). Na odpady zmieszane przeznaczone bêd¹ pojemniki szare. Do koñca lutego w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ z³o¿yæ deklaracjê o iloœci osób zamieszkuj¹cych w naszym lokalu, od których bêdzie naliczana op³ata i okreœliæ stawkê (œmieci segregowane lub nie segregowane). Zgodnie z nowymi przepisami bêdziemy musieli z³o¿yæ deklaracjê o iloœci osób zamie-

Mieszkañcy dziwi¹ siê decyzji radnych Nie wszystkim mieszkañcom podoba siê postawa radnych w sprawie lokalizacji na terenie gminy Pyrzyce elektrowni wiatrowych. Uwa¿aj¹ oni, ¿e inwestycja jest gminie potrzebna. Stefan Noworol z Mielêcina nie mo¿e zrozumieæ decyzji o o wy³¹czeniu Rzepnowa i ¯abowa spod planowanej lokalizacji farm wiatrowych. - Bardzo mnie boli, ¿e w naszej gminie mia³y powstaæ wiatraki, a nasi radni, wybrani przez nas opowiadaj¹ farmazony, ¿e im coœ siê nie podoba, ¿e go³¹bki Ÿle lataj¹ – mówi³ podczas spotkania z burmistrzem Pyrzyc w dniu 23 stycznia rolnik z Mielêcina - Jak ktoœ chce dawaæ pieni¹dze i nie chc¹ siê na to zgodziæ to ja czegoœ nie pojmujê Natomiast mieszkaniec Rzepnowa Edmund Wróbel, który nie jest przeciwnikiem budowy farm wiatrowych w jego so³ectwie, zaproponowa³ aby zorganizowaæ dla radnych dwie sesje wyjazdowe, ¿eby przekonaæ radnych do korzyœci z budowy wiatraków. - Jedn¹ ¿eby pospacerowali sobie po Rzepnowie wtedy bêd¹ mieli pojêcie jak nasza wioska wygl¹da i drug¹ na pas nadmorski pocz¹wszy od Wolina skoñczywszy na S³upsku. Niech zobacz¹ ile stoi wiatraków i jakoœ nie widzê ¿eby tam siê ludzie wyprowadzali, ¿eby ceny gruntów spada³y– mówi³. oset szkuj¹cych w naszym lokalu, od których bêdzie naliczana op³ata i okreœliæ stawkê (œmieci segregowane lub nie segregowane). Obowi¹zkiem w³aœcicieli nieruchomoœci bêdzie rozwi¹zanie umowy na wywóz œmieci z dotychczasow¹ firm¹ do koñca czerwca 2013r. Co w przypadku gdy zdecydujemy siê na selektywn¹ zbiórkê odpadów a oka¿e siê, ¿e tego nie robimy. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e bêdziemy musieli, pomimo deklaracji, zap³aciæ wy¿sz¹ stawkê. Mo¿e to mieæ du¿e znaczenie w przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie nie wszyscy musz¹ byæ jednomyœlni. Jeœli nawet jedna rodzina nie zdecyduje siê na segregacjê wszyscy mieszkañcy budynku wielorodzinnego bêd¹ p³aciæ wy¿sz¹ stawkê, nawet ci którzy bêd¹ segregowaæ œmieci. Wszystkie nieczystoœci maj¹ byæ odbierane z posiad³oœci raz na dwa tyg odn ie. W prz ypa dku budynków wielorodzinnych œmieci powinny byæ wywo¿one czêœciej. From.


01/2013

Rozpoczynamy now¹ seriê portretur mieszkañców i przyjació³ Pyrzyc. Wywiady i satyryczne przedstawienie postaci, przybli¿¹ nam ludzi których czêsto znamy ale tylko z widzenia. Autor tych satyrycznych sylwetek Romuald Fija³kowski –From, stworzy³ przed laty nowe s³owo charakteryzuj¹ce jego prace. Obrazy te nie s¹ czystymi karykaturami ani nie s¹ te¿ klasycznymi portretami. Jak sam powiedzia³ - „Portretura to zatrzymana chwila po miêdzy portretem, szklaneczk¹ whisky a karykatur¹”. Od samego pocz¹tku zamys³em Fija³kowskiego by³o przedstawianie i promowanie Pyrzyczan za pomoc¹ oryginalnego, niepowtarzalnego rysunku. Bohaterami niebanalnych grafik s¹ w du¿ej mierze mieszkañcy Ziemi Pyrzyckiej. Ci ze œwiatka polityki, biznesu, kultury, sportu ale i postacie z s¹siedztwa. Imiê i nazwisko: Edward Rymar Znak zodiaku: Kozioro¿ec Obecnie wykonywany zawód: Emeryt (czynny nadal badacz naukowy, historyk) Z czym kojarz¹ ci siê PYRZYCE: Z bardzo star¹ metryk¹ historyczn¹, wspó³czeœnie z marazmem, brakiem perspektyw rozwojowych, ubytkiem ludnoœci, zaniedbaniem zabytków, brakiem œrodowiska krajoznawców i historyków-amatorów. Co ciê ostatnio zirytowa³o, dotknê³o do ¿ywego: Lekkomyœlna wycinka drzew, bez troski o ich d³ugowiecznoœæ (pielêgnacja) Muzyka, któr¹ s³uchasz, która dodaje chêci do dzia³ania lub uspokaja: jeœli ju¿ – bo nie jest mi niezbêdna do ¿ycia – to cicha i klasyczna najchêtniej z u¿yciem fortepianu Na³ogi?: By³ (pa pierosy, ale 6-ty rok ¿yjê w abstynencji) Hobby, pasja która ciê poch³ania: nie mam takiej pasji poza tym co od szczeniêcych lat mi towarzyszy, czyli przesz³oœæ, od ponad 50 lat profesjonalnie (czyli to nie hobby?) Co lub kto jest dla ciebie wa¿ny: Rodzina! Wa¿na jest te¿ ochrona dziedzictwa kulturowego, pamiêæ o wartoœciowych ludziach. Ksi¹¿ka, kino, teatr: By³em od dziecka molem ksi¹¿kowym, wyjmowano mi ksi¹¿ki z kolan podczas lekcji szkolnych, przez 42 lata zwi¹zany dlatego z Nimi zawodowo; obecnie po ksi¹¿kê popularn¹ siêgam rzadko (bo w wolnym czasie wertujê ksi¹¿ki

historyczne), ci¹gle jeszcze czytam bestseller Marzenia i tajemnice D anuty Wa³êsowej. W kinie obecnie preferujê zdecydowanie film polski wspó³czesny, przy czym tematyka dowolna jeœli tylko dobra obsada (np. Ró¿a, Pok³osie, W ciemnoœci, Sêp). Teatr tylko telewizji (¿yjemy na prowincji) ale w ostatnich latach rzadko. Dobry teatr wypar³y seriale (ogl¹dam np. Na dobre i na z³e, Czas honoru) Sport: Tylko skromny „marsz z kijkami”, ale codziennie kilka kilometrów. Oczywiœcie kibic sportu olimpijskiego, w tym pi³ki no¿nej. Polityka: Dawniej Unia Demokratyczna/Unia Wolnoœci, obecnie sympatyk umiarkowany PO, zdecydowany anty-PiSowiec! Kabaret lub humor który ciê bawi: Ci¹gle powracam do dawnego kabaretu (Pod Egid¹, Starszych Panów, Olgi Lipiñskiej itp.). Wspó³czesny rzadko mnie œmieszy. Lubiê Górskiego, Rewiñskiego, Drozdê Kolor: Nie przywi¹zujê wagi do tego. Oczywiœcie cieszy mnie zawsze zieleñ na drzewach i trawach Kobiety: Winny mieæ wiêkszy wp³yw na ¿ycie publiczne. By³oby lepiej! Mê¿czyŸni: Co mê¿czyŸni? Mam grono przyjació³ równolatków i nieco m³odszych i dobrze siê w ich towarzystwie czujê. Marzenie: Wydaæ jeszcze dwietrzy zaplanowane ksi¹¿ki naukowe; do¿yæ prawnuków Zakupy: Wcale nie robiê, ¯ona mnie przed laty odciê³a od nich!

Niech ¿yje bal …..

Œwiêto Babci i Dziadka w PP3 W dniach 21-25 stycznia w Przedszkolu Publicznym Nr3 w Pyrzycach goœciliœmy Babcie oraz Dziadków naszych przedszkolaków. Na tê okolicznoœæ dzieci przygotowywa³y siê z wielk¹ radoœci¹, przejêciem i zaanga¿owaniem. W grupach wraz z nauczycielkami przygotowywa³y dla zaproszonych goœci w³asnorêcznie

wykonane upominki oraz specjalny repertuar artystyczny. Babcie i Dziadkowie z dum¹, zado wole niem i wzru szen iem wpatrywali siê w swoje pociechy. Nie zabrak³o gor¹cych uœcisków i ca³usów. Po wystêpach wszyscy mi³o spêdzili czas przy poczêstunku przygotowanym przez rodziM.K. ców .

Ksiê¿niczki, piraci, straszyd³a, wró¿ki i wiele innych postaci mo¿na by³o spotkaæ na balu karnawa³owym w Szkole Podstawowej w ¯abowie. Rytmiczna muzyka, zabawne konkursy oraz wyœmienite

przysmaki przygotowane przez Radê Rodziców to nasz przepis na udan¹ zabawê. W czasie zabawy, tradycyjnie wybierano króla i królow¹ balu. Upominki dla króla Karola i królowej Amalii ufundowa³a Rada Rodziców. K.M-O.


01/2013

www.pyrzyce.info

HETMAN GRZYBNO NAJLEPSZY W WARNICACH

II 3:1, trzecie pi³karze B³êkitnych I wygrywaj¹c z Mechanikiem II 3:0, a pierwsze po emocjonuj¹cym meczu zespó³ Hetmana I wygrywaj¹c z B³êkitnymi II 2:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju, a zarazem „królem strzelców” z 6 zdobytymi bramkami zosta³ Patryk Sarota (Hetman I). Natomiast za najlepszego bramkarza uznano Bart³omieja Pokrzywniaka (B³êkitni II). Ka¿dy z zespo³ów bior¹cych udzia³ w turnieju otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, ponadto trzy pierwsze dodatkowo puchary. G³ówni organizatorzy turnieju to: GLKS Mechanik oraz Urz¹d Gminy Warnice. Sêdziowa³ zawody Marcin Czy¿ak, a prowadz¹cym i komentatorem by³ August Kimbar.

Z udzia³em oœmiu ch³opiêcych zespo³ów pi³karskich rocznika 2000 i m³odsi w sali sportowej publicznego gimnazjum w Warnicach, rozegrano turniej pi³ki no¿nej. Tu¿ przed zawodami w hali sportowej pojawi³ siê by³y znakomity pi³karz Pogoni Szczecin oraz Wis³y Kraków Olgierd Moskalewicz, który po krótkim wywia-

dzie rozpocz¹³ turniej uderzeniem pi³ki nog¹ wspólnie z radnym powiatu pyrzyckiego Wa le nt ym Da rc zu ki em i wójtem gminy Warnice Ann¹ Hackiewicz Gêbsk¹. Zespo³y gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym” 1×12 minut. Po kilkugodzinnych zmaganiach w meczu o siódme miejsce B³êkitni II Stargard wygrali

z Mechanikiem Warnice I 4:0. Pi¹te miejsce zajêli m³odzi pi³karze Soko³a Pyrzyce graj¹c w sk³adzie: Marcin Zjawiony, Brandon Trawiñski, Maciej Morka, Mariusz Wrzeszczowski, Micha³ Kowalski, £ukasz Wójcik , Pawe³ Soko³o wski, Wik tor Kac zma rek , Ja kub Wierzbicki, Filip Go³uchowski pokonuj¹c Hetmana Grzybno

Kolejna edycja jesienno zimowych halowych rozgrywek pi³karskich za nami. W trwaj¹cych bez ma³a trzymiesiêcznych futbolowych pojedynkach, które swój fina³ mia³y w niedzielê 20.02.2013 r. bra³o udzia³ 9 zespo³ów reprezentuj¹cych gminê Pyrzyce i Bielice. Od pierwszej do ostatniej kolejki ton ro zg ry wk om n ad aw a³ y dw a zespo³y: LOS BLANCOS Pyrzyce i GOPLANA ¯abów, która w tym roku ust¹pi³a rywalom najwy¿szgo miejsca na podium. Ju¿ w trzeciej kolejce zosta³y rozstrzygniête losy mistrza. Wówczas to, spotkanie w/w zespo³ów zwyciêsko zakoñczy³o siê dla m³odych futbolistów z Pyrzyc (5:4), którzy we wszystkich meczach (przez 7 rund) zdobyli 65 bramek. Zwyciêski zespó³ gra³ w

sk³adzie: Maciej Majak, Alan Fel iñ cza k, K on ra d L is ow ic z, Maciej Malanowski, Przemys³aw Albrewczyñski, £ukasz Zubik, Maciej Winiarz, Damian Krajniak, Ma te us z Mo ca rs ki , £u ka sz Zieliñski, Piotr Czekaj, £ukasz Zaborowski, Witold Mocarski, Igor Feliñczak, Kuba Sieracki. Dru¿yny z trzech pierwszych miejsc zosta³y uhonorowane przez burmistrza, Marka Olecha okolicznoœciowymi pucharami oraz dyplomami, natomiast pozosta³e ekipy - dyplomami. Wy ró ¿n io no ró wn ie ¿ trzech najlepszych pi³karzy - najlepszym zawodnikiem zosta³ Alan Feliñczak (LOS BLANCOS Pyrzyce), bramkarzem - £ukasz Szczerbiñski (Goplana ¯abów) a „królem strzelców” - Patryk Galoch (Goplana ¯abów). Justyna Gredka

PYRZYCKIA HALOWA LIGA PI£KARSKA „Jesieñ – Zima 2012/ 2013”

26.01.2013 roku w Oœrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach odby³ siê I Noworoczny Turniej Pi³ki Siatkowej dru¿yn damskich i mêskich zorganizowany przez zawi¹zuj¹ce siê w Pyrzyca ch Stowarzyszenie Mi³oœników Pi³ki Siatkowej „Black Team”. - Od kilku miesiêcy wraz z kilkoma dziewczynami regularnie spotyka³yœmy siê na hali i gra³yœmy w siatkówkê. W poniedzia³ki rywalizowa³yœmy z ch³opakami, w czwartki miêdzy sob¹. Pomyœla³yœmy, ¿e warto by³oby zrobiæ coœ „wiêcej” i za³o¿yæ stowarzyszeniewsp omi na Rok san a Her man , wspó³organizatorka imprezy Pierwsz¹ rzecz¹ jaka przysz³a nam na myœl by³o zorganizowanie turnieju W zawodach wziê³o udzia³ osiem ekip. Pyrzyce odwiedzi³y

damskie dru¿ny ze Stargardu Szczeciñskiego, Z³ocieñca i Bañ a stawkê uzupe³ni³y zespo³y UKS Piast oraz „Black Team”. Wœród mê¿czyzn przy siatce zameldowali siê Policjanci, niepokonani (jak siê okaza³o) Oldboye i koledzy „Black Team”. - Jako organizatorzy zachowaliœmy siê goœcinnie oddaj¹c wy¿sze miejsca na podium zaproszonym kole¿ankom i kolegom – przyzna³a z uœmiechem Roksana. – Mam nadziejê, ¿e ju¿ jako zarejestrowane Stowarzyszenie Mi³oœników Pi³ki Siatkowe j „Black Team” w równie licznym sk³adzie bêdziemy spotykaæ siê co rok w ostatni weekend stycznia Po turnieju przyszed³ czas na regeneracjê si³ i smaczny posi³ek przy wspólnym stole.

„Z mi³oœci do siatkówki”

August Kimbar

foto: Waldemar ¯ak

LOS BLANCOS zwyciê¿yli w pyrzyckiej halówce

„Black Team”


01/2013

REKORD POLSKI Bez niespodzianki w powiatowej siatkówce SOFI ENNAOUI

Kolejny ogromny sukces na swoim koncie zanotowa³a m³oda biegaczka mieszkanka Lipian, zawodniczka Lubusza Barlinek Sofia Ennaoui, która tym razem zwyciê¿y³a w biegu na dystansie 3000 metrów podczas rozgrywanych w Spale mistrzostwach Polski juniorów uzyskuj¹c rekordowy wynik 9.24,51. Druga zawodniczka na tym dystansie bieg ukoñczy³a 53 sekundy za Sofi¹. tekst i foto: August Kimbar

We wrzeœniu 2012 r. w pyrzyckim gimnazjum utworzono Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. M³odzi siatkarze pracuj¹ pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Wszystko zaczê³o siê od ministerialnego projektu „Upowszechnienie sportu wœród dzieci i m³odzie¿y w zakresie pi³ki siatkowej”. Pomys³ stworzenia w Pyrzycach sportowej szko³y pad³ na podatny grunt i zacz¹³ kie³kowaæ. - Kiedy z pocz¹tkiem roku 2012 pojawi³a siê informacja, ¿e bêd¹ w Polsce tworzone szko³y mistrzostwa sportowego o profilu siatkowym, zanios³em j¹ burmistrzowi Markowi Olechowi – mówi Dariusz Jagie³³o, cz³onek zarz¹du Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej. - Burmistrz bardzo szybko podchwyci³ temat i zacz¹³ czyniæ starania, by i w Pyrzycach powsta³a taka szko³a. Pocz¹tkowo mój optymizm by³ raczej umiarkowany, poniewa¿ „¯ak” Pyrzyce mia³ ju¿ spore osi¹gniêcia na tym polu i, paradoksalnie, obawia³em siê profesjonalizacji tej pasji. Moje obawy okaza³y siê jednak na wyrost, poniewa¿ gdy tylko wieœæ roznios³a siê szerzej, pojawi³ y siê pytania uczniów, którzy chcieli rozpocz¹æ edukacjê ukierunkowan¹ na siatkówkê Pomys³ stworzenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego dosta³ tak¿e zielone œwiat³o od Rady Miejskiej i rozpoczêto formalnoœci, by placówkê powo³aæ do ¿ycia. Dziœ szko³a funkcjonuje sprawnie, a jej dyrektor widzi mo¿liwoœci dalszego rozwoju. - Pocz¹tki by³y trudne,

foto: Antoni Zienkiewicz

W dniu 23 stycznia odby³y siê w hali OSiR-u w Pyrzycach powiatowe mistrzostwa szkól gimnazj alny ch w p i³ce siat kowe j dziewcz¹t i ch³opców zorganizowane przez Powiatowy Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu. W zawodach 7 zespo³ów ch³opców oraz 4 dru¿yny dziewcz¹t. W kategorii ch³opców najlepszymi okazali siê uczniowie

Gimnazjum Sportowego (SMS) w Pyrzycach. Zwyciêska dru¿yna w meczu fina³owym pokona³a zdecydowanie swoich rówieœników z Zespo³u Szkó³ w Kozielicach (2:0). Natomiast w meczu o trzecie miejsce Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach pokona³o 2:0 Zespó³ Szkó³ w Bielicach. W kategorii dziewcz¹t rozgrywki toczy³y siê systemem:

”ka¿dy z ka¿dym”. Najlepszym zespo³em okaza³y siê dziewczêta z Publi czneg o Gimna zjum w Pyrzycach, które wygra³y wszystkie mecze. Zwyciêskie zespo³y bêd¹ reprezentowa³y powiat pyrzycki w roz gry wka ch mie dzy reg ion alnych. Antoni Zienkiewicz

Wy³uskiwanie siatkarskich talentów

bowiem nie wiedzieliœmy czy pomys³ zyska aprobatê gminnych samorz¹dowców. Wszyscy mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie gmina bêdzie musia³a do³o¿yæ do placówki – mówi Wojciech Parda³a, dyrektor Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. – Dziœ ju¿ otrzymujemy podwojon¹ subwencjê i d¹¿ymy, by uczniów by³o coraz wiêcej. W naszej szkole uczy siê 39 ch³opców – 36 z Pyrzyc, jeden z Lipian oraz dwóch z Recza, którzy uczêszczaj¹ do 3 klas – To w³aœnie z uwagi na osi¹gniêcia w tej dziedzinie sportu ch³opców zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej da³ nam rekomendacjê do stworzenia w Pyrzycach sportowej placówki. Choæ na chwilê obecn¹ szko³a kszta³ci tylko ch³opców, to nie wykluczamy, ¿e od wrzeœnia 2013 r. uda siê stworzyæ 1 klasê dla dziewcz¹t. Zajêcia w szkole prowadzone s¹ przez wykwalifikowa-

nyc h ins tru kto rów sia tkó wki : Roberta Taba³ê, Rafa³ Krzentowskiego, Andrzeja Kêpkê Obaj dzia³acze sportowi nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e nie by³oby placówki, gdyby nie zaanga¿owanie wielu osób, dla których siatkówk¹ jest najwiêksz¹ pasj¹ od wielu lat. Dziœ system sportowy realizowany z m³odymi sportowcami w Pyrzycach daje wymierne efekty. - Œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e „¯ak” jest najlepszym klubem m³odzie¿owym w województwie - podkreœla D. Jagie³³o. Inicja tywna, której zosta³ yœmy cz³onkiem to nie tylko mo¿liwoœæ prowadzenia bardzo profesjonalnych zajêæ sportowych, ale i nauka na najlepszym sprzêcie Ka¿da szko³a mistrzostwa sportowego otrzymuje od PZPS nowoczesny sprzêt sportowy oraz materia³y dydaktyczne i audiowizualne.

- Dziêki uczestnictwu w programie szko³a oraz „¯ak” Pyrzyce otrzyma³y sprzêt najnowszej generacji za ok. 100 tys. z³, a na takim w³aœnie trenuje polska kadra siatkarzy - informuje Wojciech Parda³a. - Z kolei nauczyciele zostali wyposa¿eni w nowoczesny sprzêt dydaktyczny, a szko³a dysponuje specjalistycznym programem do obserwacji zawodników i kompleksow¹ infrastruktur¹ do treningów. Jednolity projekt w ca³ej Polsce gwarantuje realizacjê cyklicznych kursokonferencji moderowanych przez profesjonalnych trenerów, i tak jesteœmy ju¿ po takim, który prowadzony by³ przez trenera Andrea Anastasiego Materia³y dydaktyczne, które szko³a otrzyma³a nie zalegaj¹ na pó³kach, poniewa¿ literatura trafia do nauczycieli W-F wielu pyrzyckich placówek edukacyjnych.


01/2013 pyrzyce.info

15

reklama

Niepe³nosprawni na start! Jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹ w wieku od 15. do 64. roku ¿ycia? Chcesz znaleŸæ pracê lub rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci spo³eczne? Do³¹cz do projektu unijnego „Nowa Szansa”! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udzia³u w cyklu BEZP£ATNYCH szkoleñ, warsztatów i spotkañ ze specjalistami, po³¹czonych z doskona³¹ zabaw¹ podczas wyjazdów integracyjnych.

Zg³oszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY!

Czas na now¹ szansê Oœrodki Pomocy Spo³ecznej serdecznie zapraszaj¹ swoich podopiecznych w wieku od 15. do 64. roku ¿ycia, do udzia³u w BEZP£ATNYM projekcie unijnym „Nowa Szansa”. Chcesz podj¹æ pracê, zdobyæ nowe umiejêtnoœci spo³eczne i zawodowe, porozmawiaæ ze specjalistami o swojej przysz³oœci? Do³¹cz do nas!

Zg³oszenia przyjmuj¹ Oœrodki Pomocy Spo³ecznej odpowiednio do miejsca zamieszkania.

Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY! W programie m.in.: terapia psychologiczna, zajêcia ze streetworkerem, szkolenia – zdobywanie nowych lub doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych, spotkania z doradc¹ zawodowym, treningi ekonomiczne, spotkania z asystentem rodziny, wyjazdy integracyjne

Zapewniamy: bezp³atne uczestnictwo we wszystkich zajêciach, formach wsparcia i wyjazdach, zwrot kosztów dojazdu na zajêcia, wykwalifikowanych trenerów i specjalistów, zajêcia integracyjne w atrakcyjnych miejscach w Polsce

PARTNERZY PROJEKTU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PYRZYCACH, OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ W BIELICACH, KOZIELICACH, LIPIANACH, PRZELEWICACH, PYRZYCACH, WARNICACH ORAZ POWIATOWY URZ¥D PRACY W PYRZYCACH


reklama

pyrzyce.info

,

74-200 PYRZYCE ul. STARGARDZKA 14D tel. 721 520 503, 91 577 75 79

UWAGA!!! SUPER RATY! SUPER RABATY!

01/2013

Pyrzyce.Info 01/2013  
Pyrzyce.Info 01/2013  

Pyrzyce.Info - styczeń 2013

Advertisement