Page 1

Ciep³ych i pe³nych radosnej nadziei Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Nr 10/2012 (39/65) - egzemplarz bezp³atny - nak³ad 5 000 szt. ,

¿yczy Redakcja Pyrzyce.Info

grudzieñ 2012

WEJŒCIE JU¯ OD 4,41Z£ Z KARNETEM OPEN DO SI£OWNI I SALI CARDIO


pyrzyce.info

10/2012

,

Pyrzyce, Plac Wolnosci ` 2 I pietro pok. 105 PKO BP/przy rondzie

tel. 91 570 39 96 kom. 695 743 210

Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku ¿yczy W³aœciciel i Pracownicy

MEBLE na WYMIAR kuchenne, biurowe, szafy, i inne nietypowe

Pyrzyce, ul. Narutowicza 6 tel. 91 570 18 31


3

www.pyrzyce.info

10/2012

„Inwestycja 2010” roku tu³a siê po s¹dach Poprzedni burmistrz Pyrzyc, postawi³ sobie ambitny cel, budowê tê¿ni z prawdziwego zdarzenia. Weryfikacja tych planów pokaza³a, ¿e s¹ one tylko pobo¿nym ¿yczeniem, poniewa¿ gminy na to nie staæ. Zerwanie umowy z firm¹ projektuj¹c¹ konstrukcjê zaowocowa³o procesem. I choæ wyrok s¹du potwierdza decyzjê obecnego burmistrza, to jeszcze nie wiadomo jaki bêdzie fina³ tej sprawy. Kiedy Marek Olech obejmowa³ urz¹d po swoim poprzedniku okaza³o siê, ¿e dostaje w spadku wiele kontrowersyjnych

decyzji. Jedn¹ z nich by³a umowa z firm¹ Jana Gutkowskiego na projekt i budowê tê¿ni szumnie og³oszonej “inwestycj¹ 2010 roku” - Swoj¹ pracê zacz¹³em od bardzo dok³adnej weryfikacji umów zawartych przez burmistrza Kazimierza Lipiñskiego – mówi Marek Olech. – Wtedy wysz³o na jaw, ¿e jesteœmy zwi¹zani umow¹ na projekt i wykonanie tê¿ni. Po konsultacji z prawnikiem sta³o siê jasne, ¿e wynika z tego szereg zagro¿eñ. Z uwagi na fakt, ¿e dokument nie by³ zawarty skutecznie, poniewa¿ na umowie brakowa³o kontrasygnaty skarbnika, postanowi³em odst¹piæ od niej. -

doda³ burmistrz. £¹czny koszt prac projektowych i budowlanych zwi¹zanych z tê¿ni¹ i infrastruktur¹ mia³ wynieœæ 8.881.600 z³ w tym pierwszy etap polegaj¹cy na sporz¹dzeniu dokumentacji projektowej 615.000 z³. Tej w³aœnie kwoty oraz 444.080 z³ kary umownej, czyli w sumie 1.059.080,00 z³ plus odsetki, domaga³ siê projektant od Gminy Pyrzyce przed s¹dem. W paŸdzierniku br. S¹d Okrêgowy w Szczecinie oddali³ powód ztwo uznaj ¹c, ¿e brak kontrasygnaty skarbnika gminy spowodowa³ bezskutecznoœæ umowy a ¿¹danie, w oparciu o tê

umowê, wynagrodzenia i kar umownych nie zas³uguje na uwzglêdnienie i zas¹dzi³ na rzecz Pyrzyc zwrot kosztów. Wyrok nie jest prawomocny. 23 listopada 2012 roku do S¹du Okrêgowego w Szczecinie wp³ynê³a apelacja od wyroku Jana Gutkowskiego. Umowê na zaprojektowanie i budowe tê¿ni podpisano 3 marca 2009 roku. Dokumentacja projektowa mia³a byæ wykonana w ci¹gu 6 miesiêcy a budowa tê¿ni wraz z infrastruktur¹ mia³a zakoñczyæ siê do 30 czerwca 2010 roku. Kana

Rodzinne spotkanie op³atkowe UTW Spotkanie op³atkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odby³o siê w dniu 14 grudnia, up³ynê³o w niezwykle pogodnej, radosnej a przede wszystkim rodzinnej atmosferze, gdy¿ studenci, co wielokrotnie pokreœlano, z pewnoœci¹ tworz¹ swoist¹ wspania³¹ rodzinê. - Dla ka¿dego z nas Œwiêta to czas szczególny. To nie tylko wspomnienie wa¿nego wydarzenia religijnego, ale tak¿e czas odpoczynku, spotkañ z bliskimi i rodzin¹. Coraz czêœciej œwiêta staja siê ucieczk¹ od codziennoœci, czasem wyciszenia i refleksji czego Wam wszystkim serdecznie ¿yczê - powiedzia³a na powitanie Zenobia Walczak, prezes UTW. Nastêpnie studentów i zaproszonych goœci w œwi¹teczny nastrój wprowadzi³a sekcja litera-

tury, sztuki i historii. Po ¿yczeniach z³o¿onych studentom UTW przez zaproszonych goœci dzielono siê op³atkiem

¿ycz¹c sobie wszystkiego co najlepsze. Czas spêdzony przy œwi¹tecznym stole umili³ wszyst kim

wystê p Zespo ³u Œpiew aczeg o “Py rzy cza nka ” pod kie row nictwem Artura Marcinkiewicza. Artur Kuca

SPRZEDAM !!! dzia³kê w³asnoœciow¹ o pow. 5,68 ara z bezpoœrednim dostêpem do drogi publicznej. Dzia³ka znajduje siê w Pyrzycach przy ulicy Warszawskiej. Do dzia³ki doprowadzona jest woda mo¿liwoœæ pod³¹czenia energii elektrycznej. Kontakt: 516 561 692

SPRZEDAM MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA OSIEDLU POD LIPAMI - 58 M2 UMEBLOWANE - CENA DO UZGODNIENIA.

TEL. 609 510 766

Weso³ych Œwi¹t


10/2012

ID¥ ŒWIÊTA, POLICJA RADZI I OSTRZEGA

Okres kilkunastu dni przed Œwiêtami wi¹¿e siê z ci¹g³ym poœpiechem i roztargnieniem. Warto jednak w trakcie zakupów pamiêtaæ o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa, które pomog¹ unikn¹æ koniecznoœci zawiadamiania Policji o kradzie¿y lub oszustwie. Czas, który dla wiêkszoœci oznacza przygotowanie siê do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, dla niektórych jest okresem przygotowañ do ³atwego zarobku. Na ka¿dym kroku spotkaæ mo¿na ludzi chc¹cych wykorzystaæ nasz¹ niewiedzê i brak czujnoœci. Bez wzglêdu na to, czy zakupy robimy w supermakecie czy za poœrednictwem internetu mo¿emy w ³atwy sposób straciæ czêsto nie ma³e pieni¹dze. Do sklepu najlepiej zabraæ tylko kartê

p³atnicz¹. Jest to dzisiaj najbezpieczniejszy sposób dokonywania transakcji. W przypadku braku karty p³atniczej, du¿ej iloœci gotówki nie nale¿y trzymaæ w jednym miejscu. Najlepiej podzieliæ pieni¹dze chowaj¹c je w kilku kieszeniach lub w schowkach torebki. Dziêki temu, w przypadku kontaktu z kieszonkowcem uchroniæ mo¿na wiêkszoœæ pieniêdzy. Bezwzglêdnie nale¿y unikaæ sytuacji, w których eksponowane s¹ pieni¹dze które posiadamy przy sobie, lub kwoty wyp³acane z bankomatów. Przy zakupach internetowych najlepiej wybieraæ pewne i sprawdzone serwisy oraz sprzedawców. Wiêkszoœæ serwisów aukcyjnych posiada mo¿liwoœæ sprawdzenia sprzedawcy pod k¹tem jego uczciwoœci, i z tej opcji radzimy skorzystaæ, aby w oczekiwanej paczce zamiast upragnionego telefonu lub komputera, nie znaleŸæ np. ceg³ówki lub produktu innego ni¿ zamawiany. Uwagê nale¿y te¿ zwróciæ na to czy kupowany przez nas produkt to nie przypadkiem tania podróbka w cenie orygina³u. To z kolei sposób na ³atwy zarobek dla osób chc¹cych zachowaæ choæby pozory uczciwoœci. m³. asp. Daniel Skrzypczak KPP Pyrzyce

Przedœwi¹teczne spotkanie Klubu Oficerów Rezerwy LOK

14 grudnia w œwietlicy PPK spotkali siê byli ¿o³nierze, którzy corocznie spêdzaj¹ ze sob¹ jedno z przedœwi¹tecznych popo³udni. Zaproszonych goœci i cz³onków Klubu Oficerów Rezerwy LOK przywita³ prezes Andrzej Ogrodowicz. Op³atkowe spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do wyró¿nienia osób, które przys³u¿y³y siê Klubowi Oficerów Rezerwy LOK. Odznakê Honorw¹ "Za wybitne zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju" otrzyma³ Józef Zdrenka. Srebrnym Medalem "Za zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju"

udekorowano Stanis³awa Kulika, a Br¹zowymi Medalami "Za zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju" Edwarda Kiciñskiego i W³adys³awa Michno. Z³o¿ono równie¿ podziêkowania osobom, które przez ostatni rok wspiera³y Klub w jego dzia³aniach. Po ¿yczeniach wszelkiej pomyœlnoœci od zaproszonych goœci i podzieleniu siê op³atkiem przyszed³ czas na rozmowy przy œwi¹tecznym stole, gdzie zarówno wspominano dawne czasy jak i rozmawiano o przysz³oœci.

Wynajmê pomieszczenie biurowe o pow. 27 m 2 (dwa pokoje) przy ulicy Dworcowej 23/5 w Pyrzycach. ( II piêtro budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Pyrzycach). Tel. kontaktowy: 698 871 303 lub 694 w godzinach od 9.00- 18.00

oset

.

592 192

SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w Wierzbnie powierzchnia 80 m2 do remontu, cena 70 000 z³ Mieszkanie sk³ada siê z dwóch niezale¿nych pomieszczeñ i ³azienki. Zalet¹ jest po³o¿enie w spokojnej okolicy, blisko jeziora oraz mo¿liwoœæ dowolnej aran¿acji lokalu. tel. kontaktowy 604-482-238

PYRZYCE.INFO Wydawca: Agencja NEFRE ul. Ks. Bogus³awa X 4/5, Pyrzyce Redakcja: pl. Wolnoœci 3, pok. 9, 74-200 Pyrzyce sk³ad zakoñczono: 17.12.2012, Pyrzyce

redaktor naczelny: Artur Kuca redakcja@pyrzyce.info kom. 0 609 176 469 z-ca: Romuald Fija³kowski - From from@pyrzyce.info kom. 0 533 155 751 Wspó³praca: Joanna Susz, Monika Wrzosek, August Kimbar, Dariusz Kufel, Justyna Gredka, Marcelina Kocanowska, Beata Statkiewicz Druk Drukarnia Media Druk 74-100 Gryfino, ul. £u¿ycka 87

Nak³ad 5 000 szt. - wydanie drukowane (15 000 - 20 000 potencjalnych czytelników) dodatkowo mo¿liwoœæ reklamy w Internecie - wydanie on-line (kilkadziesi¹t tysiêcy unikalnych u¿ytkowników miesiêcznie) Kolportowany na terenie gminy Pyrzyce do wiêkszoœci domów, w siedzibach firm, lokalach us³ugowych i handlowych, stacjach paliw oraz wiêkszych miejscowoœciach powiatu pyrzyckiego (ca³y nak³ad trafia do czytelników w ci¹gu 2-3 dni) Nak³ad rozchodzi siê w ca³oœci Obecnie jesteœmy dostêpni równie¿ w Siemczynie, Mielnie Pyrzyckim, Trzeborzu, Tetyniu, Batowie, Obrytej, Barnimiu i innych miejscowoœciach. Oferujemy mo¿liwoœæ wk³adania insertów, ulotek, katalogów

KONTAKT: tel. 0 609 176 469, reklama@pyrzyce.info

Powiat pyrzycki

aktualny zasiêg wydania drukowanego


www.pyrzyce.info

10/2012

R E K L A M A

W Przelewicach obni¿ono rolnikom podatek Podatek rolny w gminie Przelewice, podobnie jak w innych gminach powiatu pyrzyckiego, znacz¹co wzrós³ w 2012 roku. Rolnicy „prze³knêli” t¹ podwy¿kê wierz¹c, ¿e w zamian doczekaj¹ siê inwestycji. Po roku stwierdzili, ¿e p³acenie tak wysokiego podatku nie ma sensu. Podobnego zdania by³a wiêkszoœæ przelewickich radnych, którzy zdecydowali o jego obni¿eniu w 2013 roku. Wójt Przelewic Marek Kiba³a, który zaproponowa³ aby cena 1 q ¿yta pozosta³a niezmieniona i w 2013 roku równie¿ wynosi³a 65 z³, wielokrotnie us³ysza³ zarzuty, ¿e pieni¹dze te s¹ marnotrawione, trafiaj¹ nie tam gdzie powinny i nie s³u¿¹ rolnikom. - Jakie inwestycje zosta³y przeprowadzone? - pyta³ Bartosz Bogusz - Chodnika nie ma w miej-

scowoœci Jesionowo gdzie rolnicy p³ac¹ najwiêcej podatku. Nie mówiê ju¿ o zaroœniêtych drogach polnych, które rolnicy na w³asny koszt oczyszczaj¹ i jeszcze s¹ karani za obcinanie drzew wzd³u¿ swoich pó³ - doda³ m³ody rolnik z Jesionowa Podobnym tonie wypowiadali siê równie¿ radni z Klubu 8. - Proszê mi powiedzieæ czy przez to, ¿e te podatki wzros³y zosta³a jakaœ zauwa¿alna zmiana na teren ie gminy Przel ewice zrobiona? - pyta³ retorycznie Damian Janasik - No nie Radny Jaros³aw Smyka przyzna³, ¿e w zesz³ym roku za na mo w¹ wó jt a g³ os ow a³ za stawk¹ 65 z³, ale zapewni³, ¿e tym razem tego nie zrobi, – W tym roku tego nie zrobiê, bo nie mo¿na zajechaæ konia,

który ci¹gnie wóz - powiedzia³ Smyka a nastêpnie z³o¿y³ wniosek o obni¿enie ceny ¿yta do 58 z³. Radne popieraj¹ce wójta chcia³y aby wypoœrodkowaæ cenê. Krystyna Nawój zaproponowa³a 62 z³ote, podobnie Regina Wieczorkiewicz. O kompromis apelowa³a te¿ radna Beata WoŸniak wspominaj¹c o niewykorzystanych przez rolników 60 tys. akcyzy na paliwo. – Jeszcze trochê to zobaczymy co rolnik je na obiad i wtedy ustalimy mu podatek – kwitowa³ t¹ wypowiedŸ J. Smyka. Dyskusjê zakoñczy³ Damian Janasik. - Jeœli klub oœmiu dogada³ siê z rolnikami, reszta dogada³a siê z panem wójtem, to jesteœmy ju¿ wszyscy dogadani wiêc panie przewodnicz¹cy mo¿emy

g³osowaæ - powiedzia³ radny. W g³osowaniu Klub Oœmiu opowiedzia³ siê za obni¿eniem ceny 1 q ¿yta do 58 z³ i przy siedmiu g³osach sprzeciwu przeforsowa³ wniosek radnego Smyki. ----------------------Ceny 1 q ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego ustalone w poszczególnych gminach: Bielice - 61 z³, Kozielice - 74,18 z³, Lipiany - 65 z³, Pyrzyce - 58 z³, Przelewice - 58 z³, Warnice - 52 z³. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych wynosi równowartoœæ 2,5q ¿yta, od pozosta³ych gruntów 5 q za 1 ha fizyczny.

Artur Kuca Podatki od nieruchomoœci w poszczególnych gminach

Podatek od gruntów: zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, (za 1 m 2 ) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego (za 1 m 2 ) pozosta³e (za 1 m2 ) Podatek od budynków i ich czêœci: mieszkalnych (za 1 m 2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej (za 1 m2 ) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych (za 1 m2 ) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego (za 1 m 2 ) pozosta³e (za 1 m 2 ) Podatek od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej wykorzystywanych bezpoœrednio do wytwarzania wody lub ciep³a, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej ciep³a i wody, budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania .cieków

Bielice

Kozielice

Lipiany

Przelewice

Pyrzyce

Warnice

0,78 z³

0,88 z³

0,80 z³

0,66 z³

0,81 z³

0,75 z³

4,33 z³

4,51 z³

4,51 z³

3,90 z³

4,27 z³

4,33 z³

0,45 z³

0,30 z³

0,11 z³

0,42 z³

0,10 z³

0,42 z³

0,30 z³

0,24 z³

oraz cele rekreacyjne

0,24 z³

0,11 z³

0,43 z³ **

0,11 z³

0,50 z³

0,66 z³

0,67 z³

0,44 z³

0,69 z³

0,59 z³

21,70 z³

22,52 z³

20,10 z³

14,06 z³

21,66 z³

20,50 z³

10,24 z³

10,65z³

10,65 z³

4,71 z³

10,11 z³

9,65 z³

4,20 z³

4,63 z³

4,63 z³

3,98 z³

4,39 z³

4,45 z³

6,60 z³

7,66 z³

4,50 z³

3,60 z³

4,00 z³

1,98 z³

6,60 z³

3,50 z³ *

7,30 z³ ***

3,60 z³

7,27 z³

1,98 z³

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0,30%

2%

1,30%

0,01%

* domki letniskowe i rekreacyjne – 7,66 z³, gara¿e - 4,62 z³, ** ogrody dzia³kowe i przydomowe - 0,12 z³ *** domki letniskowe - 7,66 z³, gara¿e - 7,10 z³, budynki gospodarcze na terenie miast - 5,25 z³ budynki gospodarcze na terenie wsi - 5,00 z³


10/2012

Konferencja prasowa 5 grudnia 2012 roku o godz. 13.30 w sali nr 282 Urzêdu Miejskiego odby³a siê konferencja prasowa, na której przedstawione nastêpuj¹ce tematy: 1. Otwarcie i funkcjonowanie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Mielêcinie.

?

2. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie Œcieków. 3. Tworzenia i prowadzenia spó³dzielni socjalnych przez Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej.

W Mielêcinie powstaje Œrodowiskowy Dom Samopomocy 30 niepe³nosprawnych osób bêdzie mia³o mo¿liwoœæ skorzystania w przysz³ym roku z dziennego pobytu w Œrodowiskowym Domu Samopomocy powstaj¹cym na terenie gminy Pyrzyce. Z zapytaniem o mo¿liwoœæ utworzenia ŒDS do burmistrza Pyrzyc zwrócili siê pó³tora roku temu rodzice oraz Anna Prokop, kierowniczka Warsztatu Terapii Zajêciowej w Nowielinie. Marek Olech podj¹³ dzia³ania aby tak¹ placówkê utworzyæ w Mielê-

cie w budynku po dawnym Klubie Rolnika. Projektem zainteresowa³ wojewodê zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza, który zdecydowa³ przeznaczy³ ze swoich œrodków ponad milion z³otych na remont i adaptacje budynku. W 2011 roku na wymianê dachu i okien wykorzystano 207.000 z³. a w 2012 roku kolejne 800.000 z³. na remont i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Wykonano podjazdy, przystosowana ³azienki, natryski

Z pocz¹tkiem 2013 roku mieszkañcy Pyrzyc bêdê p³acili wiêcej za wodê i œcieki. Stawka wzroœnie w sumie o 82 grosze z dotychczasowej 10,62 z³/m3 do 11,44 z³/m3. Jak wyjaœni³ Krzysztof Wancerz, prezes Pyrzyckiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego, spó³ka by³a w tym roku zmuszona, po 3 letnim okresie utrzymywania stawek, podnieœæ cenê wody o 28 groszy ze wzglêdy na bie¿¹ce koszty utrzymania sieci wodoci¹gowej. Cena œcieków wzroœnie o 54 grosze i jest to zwi¹zane przede wszystkim z prowadzon ¹ modernizacj¹ oczyszczalni œcieków w Pyrzycach oraz wieloletnim

Od Nowego Roku dro¿eje woda i œcieki

Gmina Pyrzyce przyst¹pi³a do projektu partnerskiego w ramach konkursu otwartego „Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej w regionie stargardzkim”. Projekt partnerski obejmuje utworzenie Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej w regionie stargardzkim, w sk³ad którego wchodz¹ powiaty choszczeñski, gryfiñski, myœliborski, stargardzki i pyrzycki. Liderem projektu jest firma 4C Centrum Ekonomii Spo³ecznej Krzysztof Musiatowicz. Partnerami Projektu s¹: Fundacja Pod Anio³em z siedzib¹ w Dobrzanach, Gmina Pyrzyce Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Pyrzycach oraz Emilia Kowalska

Powstan¹ nowe miejsca pracy

planem inwestorskim. - Wszyscy cieszymy siê z tego, ¿e uda³o siê pozyskaæ œrodki na modernizacjê oczyszczalni œcieków oraz na budowê kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ci¹gu ulicy Warszawskiej. Œrodki unijne s¹, jednak do ich pozyskania konieczny by³ wk³ad w³asny, na który spó³ka zaci¹gnê³a kredyt. To powoduje, ¿e cena œcieków bêdzie ros³a – wyjaœnia³ K. Wancerz. Cena wody w przysz³ych latach ma byæ utrzymywana na jednakowym poziomie, natomiast cena œcieków bêdzie ros³a a¿ do 2027 roku. Nie bêd¹ to ju¿ jednak

prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ „Aktywa Plus Emilia Kowalska” z siedzib¹ w Szczecinie. Celem projektu s¹ us³ugi doradcze, prawne, ksiêgowe, marketingowe, finansowe, szkolenia dla istniej¹cych spó³dzielni socjalnych oraz utworzenie 3 nowych spó³dzielni. Oœrodek bêdzie tak¿e wspiera³ rozwój partnerstwa lokalnego i promowa³ Ekonomiê Spo³eczn¹. Us³ugi te bêdzie œwiadczy³ Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej w Dobrzanach i jego filia w Pyrzycach - Oœrodek

i inne pomieszczenia, które wyposa¿ono w specjalne meble i sprzêty. W placówce bêdzie równie¿ gabinet lekarski. - Liczymy na to, ¿e ten dom przyczyni siê do uzupe³nienia funkcjonuj¹cej w naszej gminie na bardzo wysokim poziomie pomocy œwiadczonej osobom pokrzywdzonym przez los oraz zwiêkszy ofertê dla innych gmin - powiedzia³ podcz as konfe rencj i praso wej burmistrz Pyrzyc Marek Olech.

tak du¿e podwy¿ki poniewa¿ cena wody i œcieków nie mo¿e przekroczyæ 12,20 z³otych czyli tzw. maksymalnego dochodu rozporz¹dzalnego. Przy obecnej stawce 11,44 z³ wzrost na przestrzeni przysz³ych lat mo¿e nast¹piæ ju¿ tylko o 76 groszy. Nie ¿a³ujmy sobie wody Na wzrost ceny wody wp³yw ma nie tylko koszty jej wytworzenia, ale równie¿ to ile uda siê jej sprzedaæ. Okazuje siê ¿e oszczêdzanie wody nie musi wyjœæ nam na dobre poniewa¿ koszty jej wytworzenia s¹ sta³e. To powoduje, ¿e im niej jej zu¿ywamy tym jest

Wsparcia Spó³dzielni Socjalnych przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Pyrzycach. Realizacja Projektu bêdzie re al iz ow an y w ok re si e od 01.12.2012r. do 30.06.2015r. £¹czny koszt projektu wynosi 2 584 755, 00 z³ w tym udzia³ Gminy Pyrzyce 510 487, 22 z³. - Spó³dzielnie socjalne s¹ sprawnie dzia³aj¹cymi przedsiêbiorstwami, które zapewniaj¹ swoim klientom tanie i dobre us³ugi i produkty. Dodatkowo, dziêki nim powstaj¹ nowe, lepsze miejsca pracy dla osób, które nie mog³y znaleŸæ zatrudnienia w istnie-

W ŒDS miejsce znajdzie 30 osób w wieku od 18-tego do nawet 60-tego roku ¿ycia. Wojewoda zachodniopomorski na funkcjonowanie podopiecznych w przysz³ym roku przeznaczy 950 z³otych miesiêcznie na ka¿d¹ osobê. Konkurs na prowadzenie Œrodowiskowego Domu Samopomocy rozstrzygniêty w dniu 26 listopada wygra³o Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Pyrzycach.

ona dro¿sza. Przy okazji prezes PPK zapewni³ ze budowa mini tê¿ni w ¿adnym stopniu nie na wp³ywu na podwy¿kê ceny wody czy œcieków poniewa¿ jak wyjaœni³ jest niedopuszczalne aby inne wydatki ni¿ te zwi¹zane w wytworzeniem wody rzutowa³y na jej cenê. - Prawo zosta³o tak skonstruowane, ze zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie œcieków musi siê samofinansowaæ czyli nie mo¿emy dotowaæ tej bran¿y z innych dzia³alnoœci, którymi zajmuje siê przedsiêbiorstwo jak równie¿ z innych dzia³alnoœci nie mo¿na do niej dok³adaæ j¹cych firmach - powiedzia³a Marzena Podziñska, wiceburmistrz Pyrzyc - Co najwa¿niejsze, spó³dzielnie socjalne zmieniaj¹ œwiat na lepszy - na taki, w którym liczy siê solidarnoœæ, godnoœæ i otwarcie na drugiego cz³owieka Na terenie naszej Gminy dzia³aj¹ dwie spó³dzielnie socjalne „Brzoza” z Brzeska i „Pod Kasztanami” z Rzepnowa. Spó³dzielnie dzia³aj¹ w bran¿y gastronomicznej, opiekuñczej oraz oprawy imprez okolicznoœciowych. Zainteresowanych projektem zapraszamy do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pyrzycach. opracowa³: Artur Kuca


10/2012 pyrzyce.info

Radosnych, spokojnych i rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz du¿o szczêœcia w Nowym Roku ¿yczy Anna Erdmann

GABINET KOSMETYCZNY

Kaja

tel. 666 299 969

Spokojnych, Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz spe³nienia marzeñ w Nowym Roku 2013 ¿yczy joyjeans


Wieœci z Pyrzyckiego Ratusza

750-lecie Pyrzyc

pyrzyce.info

10/2012

Koñcowy etap budowy mini tê¿ni

W 2013 roku przypada rocznica 750 - lecia za³o¿enia miasta Pyrzyce. Z tej okazji w przysz³ym roku odbêdzie siê szereg imprez upamiêtniaj¹cych to historyczne i wa¿ne dla naszych mieszkañców wydarzenie. Jubileusz nadania praw miejskich jest dla ka¿dej miejscowoœci uroczystoœci¹ szczególn¹ i wyj¹tkow¹. Organizuj¹c obchody roku jubileuszowego, chcielibyœmy o¿ywiæ zainteresowanie lokaln¹ przesz³oœci¹, szerzej przedstawiæ m³odym pokoleniom bogat¹ historiê, legendy i tradycje kulturowe naszego miasta oraz ukazaæ obecne osi¹gniêcia. Inauguracja obchodów

Jubileuszu rozpocznie siê 18 stycznia 2013 roku uroczyst¹ sesj¹ Rady Miejskiej w Pyrzycach, natomiast g³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê w czerwcu.

NIERUCHOMOŒCI GMINNE PRZEZNACZONE NA SPRZEDA¯ 1. Dzia³ki nr 22 o pow. 0,0206 ha i nr 21 o pow. 0,1336 ha po³o¿one w obrêbie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej stanowi¹ w³asnoœæ Gminy Pyrzyce. Nieruchomoœæ nr 22 zabudowana jest budynkiem inwentarsko-mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, natomiast dzia³ka nr 21 o pow. 0,1336 ha jest niezabudowana. Media (woda, gaz, energia) znajduj¹ siê w ulicy Górnej. Nieruchomoœci po³o¿ne s¹ w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe nieruchomoœci po³o¿one s¹ na obszarze czêœciowo objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Natomiast czêœæ dzia³ki nr 21 i nr 22, która nie jest objêta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, po³o¿ona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (tereny zabudowane z sadami i ogrodami) oraz na obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ (strefa „E” ochrony ekspozycji). 2. Dzia³ka nr 40/6 o powierzchni 0,3022 ha po³o¿ona w obrêbie geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza. Przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w rejonie ul. A. Mickiewicza, która stanowi wyjazd z miasta w kierunku obwodnicy i przejœcia granicznego. Kszta³t dzia³ki zbli¿ony do prostok¹ta. Aktualnie teren dzia³ki nie u¿ytkowany. Dzia³ka po³o¿ona jest na gruncie o ukszta³towaniu geologicznym objêtym stanowiskiem archeologicznym. Dla nieruchomoœci zosta³a wydana decyzja Nr 54/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na prowadzeniu us³ugi nieuci¹¿liwej wolnostoj¹cej oraz decyzj¹ Nr 54/A/2010 o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd do nieruchomoœci wydzielon¹ drog¹ dojazdow¹ nieutwardzon¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nr 40/5. Media niezbêdne do funkcjonowania budynku znajduj¹ siê w ul. Mickiewicza oddalonej od dzia³ki o ok. 50m. Na powy¿sz¹ dzia³kê nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce.

PrzyjdŸ, zadzwoñ, zobacz, udzielimy pomocy, odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania: pokój nr 255 (II piêtro Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach ) tel. (091) 397 03 84, e-mail: nieruchomosci@pyrzyce.um.gov.pl Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: poniedzia³ek 8:00-16:00, wtorek - pi¹tek 7:00-15:00

Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy budowie mini tê¿ni w Pyrzycach. Na dzieñ sk³adania gazety do druku, pracow nicy Pyrzyckiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego zakoñczyli monta¿ dwóch odrêbnych konstrukcji, za-

³o¿yli dach oraz u³o¿yli tarninê, niezbê dn¹ do funkcj onowan ia tê¿ni. Pozosta³o jeszcze po³o¿enie, jeœli bêd¹ dodatnie temperatury, starobruku w centralnej czêœci obiektu.

Urz¹d Miejski w Pyrzycach otrzyma³ certyfikat ISO Gmina Pyrzyce bierze udzia³ w projekcie pn. „Skuteczny samorz¹d - usprawnienie dzia³ania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”. W ramach tego projektu w Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach trwa³y prace zwi¹zane z wdra¿aniem Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wed³ug normy ISO 9001:2008. Wi¹za³o siê to z wprowadzeniem wielu zmian w strukturze i funkcjonowaniu urzêdu. Opracowano Ksiêgê Jakoœci, procedury, wyka zy syst emu zarz ¹dza nia jakoœci¹ oraz cele jakoœci, do których nale¿y poprawa wizerunku i wzrost zaufania klientów do urzêdu oraz usprawnienie zarz¹dzania urzêdem. Wprowadzono zintegrowany system zarz¹dzania informacj¹ i obiegiem dokumentów e-urz¹d. Systematycznie badana jest satysfakcja klienta z pozio mu jak oœc i œwi adc zon ych us³ug. Wielomiesiêczna praca zespo³u pracowników Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach i konsultantów zakoñczy³a siê sukcesem. Audit certyfikuj¹cy zosta³ przeprowadzony przez TÜV Rheinland Polska sp. z o.o. (niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹) w dniach 15.11.2012 r. i 30.11.2012r. Podczas dwóch etapów auditu certyfikuj¹cego, Urz¹d poddany zosta³ szczegó³owej kontroli przestrzegani a pro cedu r spe ³nia j¹cy ch normy ISO 9001:2008. Celem auditu by³o stwierdzenie czy system zarz¹dzania spe³nia wszystkie wymagania odnoœnej normy, potwierdzenie, ¿e skutecznie wdro¿ono zaplanowany system oraz potwierdzenie, ¿e system wykazuje zdolnoœæ do osi¹gania celów wynikaj¹cych z Polityki Jakoœci. Wszystkie p³aszczyzny

auditu ocenione zosta³y pozytywnie. Wyznaczone równie¿ zosta³y kierunki doskonalenia pracy. Certyfikat ISO jest wizytówk¹ i synonimem jakoœci, która okreœla instytucjê posiadaj¹c¹ ten certyfikat. Certyfikacja to proces poœwiadczenia przez zewnêtrzn¹, niezale¿n¹ i obiektywn¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, i¿ funkcjonuj¹cy w urzêdzie system zarz¹dzania jakoœci¹ jest zgodny z wymaganiami stosownej normy i sku tecznie wdro¿ony. Za skutecznie wdro¿ony system uwa¿a siê funkcjonowa nie piêciu element ów, które s¹ podstaw¹ budowy ka¿dego procesu: system zarz¹dzania jakoœci¹, odpowiedzialnoœæ kierownictwa, zarz¹dzanie zasobami, realizacja us³ug oraz pomiar, analiza i doskonalenie systemu. Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e sam certyfikat dla Urzêdu Miejskiego jest bardzo wa¿ny, ale najwa¿niejsze jest to, aby system zarz¹dzania jakoœci¹ dobrze funkcjonowa³, ci¹gle by³ doskonalony z korzyœci¹ dla klienta zewnêtrznego czyli mieszkañca Pyrzyc oraz klienta wewnêtrznego czyli pracownika Urzêdu. Wrêczenie certyfikatu nast¹pi 18.01.2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 750lecia Pyrzyc. Zachêcamy Pañstwa do wspólnego udoskonalania naszej pracy i zapraszamy do wype³niania ankiety badaj¹cej zadowolenie klientów. Ankiety dostêpne s¹ na stanowiskach pracy w Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach. Beata Kurowska Pe³nomocnik do spraw Jakoœci W Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach


10/2012

pyrzyce.info

Wieœci z Pyrzyckiego Ratusza

Dzieci ubra³y choinki 10 grudnia br. Jerzy Marek Olech - Burmistrz Pyrzyc po raz kolejny zaprosi³ dzieci z przedszkoli i szkó³ naszej gminy do wspólnego ubierania choinek na placu przed pyrzyckim Ratuszem. Przy muzyce i piêknej zimowej, pogodzie dzieci wraz z opiekunami ozdabia³y œwi¹teczne drzewka.

Wykonane w³asnorêcznie ozdoby doda³y choinkom niesamowitego uroku, a ³agodnie padaj¹cy œwie¿y œnieg odmieni³ otoczenie i podkreœli³ urok akcji. Z zimowej aury szczególnie cieszyli siê najm³odsi. Dzieci ³apa³y spadaj¹ce p³atki, rzuca³y siê œnie¿kami i robi³y na œniegu anio³ki. Po wspania³ ej

zabawie na œwie¿ym powietrzu Burmistrz z³o¿y³ przyby³ym dzieciom œwi¹teczne ¿yczenia i zaprosi³ wszystkich do Ratusza na gor¹c¹ herbatê, przepyszne p¹czki i s³odycze. Uczestnikom udzieli³ siê radosny, œwi¹teczny nastrój, który przywo³a³ niejeden uœmiech na twarzach naszych milusiñskich.

9

Organizatorzy imprezy serdecznie dziêkuj¹ nauczycielom i opiekunom oraz wszystkim osobom, zaanga¿owanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie miko³ajkowego œwiêta. Ozdobione przez dzieci choinki mo¿na podziwiaæ w Pyrzyckim Domu Kultury, w szko³ach i przedszkolach naszej gminy oraz przed Urzêdem Miejskim.

Materia³y przygotowa³y Monika Wrzosek i Marcelina Kocanowska

Wyró¿nienie dla Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach Instytut Rozwoju Regionalnego zaprosi³ przedstawicieli Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach na konferencjê regionaln¹ realizowan¹ w ramach projektu „Skuteczny samorz¹d - usprawnienie dzia³ania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pt. „Partycypacja i Przejrzystoœæ Ko de ks et yc zn y pr ac ow ni ka urzêdu gminy” która odby³a siê dnia 28 listopada 2012 r. w Oœrodku Wczasowym „Pa³ac - Legnica” w Cieszynie k. Z³ocieñca. W konferencji wziê³o udzia³ ponad 150 osób, przedstawicieli z 48 samorz¹dów Po dc za s ko nf er en cj i omawiano wiele interesuj¹cych tematów m.in.: 1. Urzêdnicz¹ etykê zawodow¹ jako podstawowy element budowania wizerunku urzêdu;

2. Dzia³ania na rzecz wzmacniania infrastruktury etycznej w urzêdzie - uwarunkowania i narzêdzia; 3. Rolê Kodeksu Etyki w kszta³towaniu kultury urzêdu i przeciwdzia³ania zjawiskom nieetycznym Ponadto uczestnicy konferencji zostali zapoznani z przyk³adami dobrych praktyk gmin, w

których kodeks etyki jest dokumentem istotnym i „¿ywym”. Nasza gmina jako pierwsza (z gmin bior¹cych udzia³ w projekcie) opracowa³a i wdro¿y³a Kodeks etyki pracowników Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach na proœbê pana dr Zbigniewa Zychowicza urzêdniczka Urzêdu Miej-

skiego w Pyrzycach Pani Dorota Gajewska wyg³osi³a bardzo interesuj¹cy wyk³ad nt. okolicznoœci powstania kodeksu, jego opracowania i wdro¿enia w ¿ycie Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach. W trakcie wyk³adu pani Gajewskiej goœcie zapoznali siê z prezentacj¹ multimedialn¹ dotycz¹c¹ walorów Gminy Pyrzyce. Z zaciekawieniem i du¿ym zainteresowaniem zaproszeni goœcie wys³uchali wyk³adu, a po nim zadawali wiele pytañ dotycz¹cych kodeksu etyki i naszej gminy. Uczestnictwo w konferencji i mo¿liwoœæ zaprezentowania naszej pracy (urzêdników Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach) by³o dla nas ogromn¹ nobilitacj¹ i wyró¿nieniem, a dla naszej gminy niebanaln¹ promocj¹. Beata Kurowska Pe³nomocnik do spraw Jakoœci W Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach

Inicjatywa powo³ania Pyrzyckiej Rady Rolników 15 listopada w Urzêdzie Miejskim w Pyrzycach na zaproszenie Burmistrza Pyrzyc Jerzego Marka Olecha do udzia³u w spotkaniu przybyli reprezentanci œrodowi ska roln icze go z ca³e go obszaru gminy Pyrzyce, a tak¿e radni, so³tysi i inni zainteresowani sprawami rolnictwa. W spotkaniu udzia³ wziê³o 28 rolników. Intencj¹ tego spotkania by³o inicjatywa powo³ania Pyrzyckiej Rady Rolników, dzia³aj¹cej przy Burmistrzu Pyrzyc. Spotkanie mia³o charakter luŸnej dyskusji, w której ka¿dy z uczestników móg³ zabraæ g³os, przedstawiæ swoje uwagi, opinie oraz zadaæ nurtuj¹ce go pytanie. Zaproszeni ¿ywo dyskutowali na temat obe-

cnej sytuacji rolników, poruszali bie¿¹ce p roblemy z wi¹zane z lokalnym rolnictwem. W toku rozmów ustalono, ¿e potrzebny jest zespó³, który

wystêpowa³aby, jako reprezentant grupy spo³ecznej bezpoœrednio zwi¹zanej z problematyk¹ rolnictwa. W sk³ad Pyrzyckiej Rady Rolników wybrano szeœciu przed-

stawicieli. Spotkania Rady odbywaæ siê bêd¹ cyklicznie na podstawie, których wypracowywane bêd¹ pewne kompromisy i porozumienia oraz wyci¹gane wspólne wnioski. Na spotkaniu pad³y propozycje usystematyzowania problemów, okreœlenia najwa¿niejszych tematów i planów dzia³ania oraz zorganizowania cyklu spotkañ z udzia³em osób kompetentnych, ekspertów w danej dziedzinie. Z zadowoleniem przyjêto efekt konsultacji, czego rezultatem by³a deklaracja udzia³u w pracach Pyrzyckiej Rady Rolników, jako cia³a opiniotwórczego i doradczego Burmistrza Pyrzyc.


reklama

pyrzyce.info

10/2012


10/2012

pyrzyce.info

reklama

PPK PPK

PYRZYCE PYRZYCE


10/2012

W dniu 30.11.2012 roku odby³a siê wyj¹tkowa uroczystoœæ w siedzibie naszego Ko³a w Nowielinie. W tym dniu obchodziliœmy uroczyste 10 lecie dzia³alnoœci Warsztatu Terapii Zajêciowej. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas zaproszeni goœcie, przedstawiciele w³adz powiatu pyrzyckiego, Gminy Pyrzyce, Gminy Lipiany, dyrektorzy placówek oœwiatowych i szkolnictwa specjalnego, przedstawiciele placówek samopomocowych, rodzice i opiekunowie osób niepe³nosprawnych, pracownicy PSOUU Ko³o w Pyrzycach, osoby przyjazne i wspieraj¹ce nasz¹ dzia³alnoœæ, a tak¿e uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej. Podczas uroczystej gali mogliœmy zobaczyæ wystêpy artystyczne naszych uczestn ików, wys³uchaæ podsumowania 10 letniego istnienia placówki, charakterystyki poszczególnych pracowni i pracowników z odrobin¹ humoru. Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³y dwa przedstawienia przygotowane i wyre¿yserowane przy wspó³pracy muzykoterapeuty, przez rodziców osób nie pe³ nos pra wny ch, cz³ onk ów naszego Stowarzyszenia Ko³a PSOUU, podczas projektu ,,Grunt to Rodzinka”. Scenariusze przedstawieñ

10 lecie Warsztatu Terapii Zajêciowej

„Nasz czas” i „Rodzi siê dziecko”, mówi³y o ¿yciu, uczuciach, smutku, obawach, radoœci i mi³oœci jakie towarzysz¹ rodzicom osób niepe³nosprawnych w momencie kiedy dziecko niepe³nosprawne przychodzi na œwiat i kiedy ono jest wœród nas. Nie zapomnieliœmy równie¿ o osobach, które czynnie wspieraj¹ placówkê w ró¿nych dziedzinach jej funkcjonowania. Tym ludziom staraliœmy siê w szczególny sposób podziêkowaæ. Podczas gali panowa³a wyj¹tkowa atmosfera, która z pewnoœci¹ przybli¿y³a naszym zaproszonym goœciom problematykê

osób niepe³nosprawnych i ich rodzin. Pokaza³a jak wa¿nym miejscem dla osoby niepe³nosp ra wn ej in te le kt ua ln ie je st Warsztat Terapii Zajêciowej. Po uroczystoœci, pe³ni emocji spotkaliœmy siê na wspólnym poczêstunku i zabawie. Obejrzeæ mogliœmy wystawê prac osób niepe³nosprawnych Warsztatu Terapii Zajêciowej, a tak¿e zakupiæ ok ol ic zn oœ ci ow e ka le nd ar ze wydane z okazji 10 lecia WTZ. Kalendarze zawieraj¹ zdjêcia rodziców i ich dzieci niepe³nosprawne, wyko nane podc zas sesj i fotograficznej.

Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Pyrzycach, pragnie z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim podopiecznym WTZ, abyœcie zawsze byli wyj¹tkowi i osi¹gali sukcesy na miarê swoich mo¿liwoœci. Rodzicom i opiekunom ¿yczymy wytrwa³oœ ci w budowaniu przysz³oœci Waszych dzieci. Pracownikom sk³adamy wyr azy uzn ani a za Pañ stw a wieloletni trud, wra¿liwoœæ serca, zaanga¿owanie w pomoc ludziom specjalnej troski. www.psouu-pyrzyce.pl

Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych Gimnazjaliœci – Pyrzyczanom Trzeciego grudnia obchodziliœmy "Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych". W tym dniu byliœmy zaproszeni do hali widowiskowosportowej w Pyrzycach. Zaproszeni byli tak¿e Pan Starosta Pyrzycki Wiktor To³oczko, Pan Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Pyrzycach Ryszard Grzesiak oraz Pani Sekretarz Gminy w Pyrzycach Beata Ku rowska. Po przywitaniu osób niepe³nosprawnych poszliœmy na smaczny po-

czêstunek. By³y równie¿ ciekawe wystêpy. Pani Marta Ho³ownia wystê powa³ a z m³odz ie¿¹ ze Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w Pyrzycach. Potem wy stêpowa³y Warsztaty Terapii Zajêciowych z Pyrzyc. Braliœmy udzia³ w ciekawych zawodach. Po zawodach panie wrêcza³y dyplomy i smaczne czekoladki. Bardzo mi³o bêdziemy wspominaæ t¹ imprezê. Piotr Szymañski

W ¯abowie grasowa³ Miko³aj

W czwartkowy ranek 6 grudnia w podstawówce w ¯abowie szkolnymi korytarzami przechadza³ siê starszy pan z siw¹ brod¹ i czerwonym ubraniu. Towarzyszy³y mu œnie¿ynki i renifer, pomagaj¹c przenosiæ ogromny worek z upominkami. Odwiedzi³ wszystkich uczniów, nauczycieli, pani¹

dyrektor i pracowników obs³ugi. Z krótkiej rozmowy przeprowadzonej z Miko³ajem dowiedzia³am siê, ¿e by³ on w œcis³ym kontakcie z Rad¹ Rodziców i to dziêki nim uda³o siê przygotowaæ ca³¹ niespodziankê. K. Maliszewska – Olech

Szko³a nie jest instytucj¹ zawieszon¹ w pró¿ni, lecz elementem szerszego œrodowiska spo³ecznego. Wiek szkolny to czas, w którym cz³owiek nabywa ró¿norodne umiejêtnoœci, przydatne do dalszego ¿ycia. Pomys³ zorganizowania akcji „Gimnazjaliœci-Pyrzyczanom” zrodzi³ siê w g³owach uczniów ju¿ rok temu. I w tym roku w dniu 06 grudnia po ulicach Pyrzyc spacerowa³ œw. Miko³aj ze swoimi pomocnikami. Wyjœcie uczniów œciœle zwi¹zane jest z umiejêtnoœci¹ dostrzegania ludzkich potrzeb i chêci¹ obdarowywania innych poza ramy klasy, a nawet szko³y. Uczniowie Pyrzyckiego Gimnazjum odwiedzili Publiczne

Przedszkole „Biedronka” oraz Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”. Œw. Miko³aj rozda³ dzieciom s³odkie prezenty a œnie¿ynki zagwarantowa³y maluchom œwietn¹ zabawê. Nasz Miko³aj odwiedzi³ tak¿e Warsztaty terapii zajêciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umy s³o wym , ucz nió w Szk o³y Podstawowej nr 2, pracowników Urzêdu Miejskiego w Pyrzycach, Komendê Powiatow¹ Policji, miejscowe banki oraz sklepy. Obdarowani zostali mie szk añc y nas zeg o mia sta , którzy odwdziêczali siê szczerym uœmiechem i dobrym s³owem. KO£O DZIENNIKARSKIE PG PYRZYCE


10/2012

W holu PD K zosta³ a otwarta wystawa prac Barbary Wid³y z Choszczna. Artystka wystawi³a swoje najciekawsze prace. Przybyli licznie zaproszeni goœcie. Niestety zabrak³o zaproszonych radnych. Na 1 piêtrze holu Pyrzyckiego Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ pr ac Barbary Wi d³y. Choszczanka, 7 grudnia zaprezentowa³a w Pyrzycach 50 prac ze swojego bogatego dorobku. Artystka jest od 1986 roku cz³onkini¹ Klubu Plastyka IMPRESJA. Przez kilka lat by³a równie¿ prezesem tej organizacji. W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw autorskich w kraju i za granic¹. 25 razy by³a laureatk¹ konkursów ogólnopolskich i regionalnych. Szczególnie podkreœla wystawê w gmachu Sejmu RP. Tworzy w ró¿nych technikach a g³ównym tematem jest pejza¿ choæ nie tylko. – Uprawiam du¿o technik zwi¹zanych z plastyk¹. Malarstwo olejne, pastel, akwarelê a nawet

www.pyrzyce.info

Nie tylko pejza¿

Barbara Wid³a prezentuje swoje race w Pyrzyckim Domu Kultury grafikê. Lubiê pracowaæ piórkiem. Tematami moimi s¹ przewa¿nie pejza¿e i to malowane podczas plenerów. Ceniê sobie te¿ obrazy wykonane w atelier podczas pracy z modelk¹. Powsta³y wtedy moje pierwsze akty i studia postaci – powiedzia³a nam Barbara Wid³a.

Empty Space ci¹gnie do Must Be The Music

Studenci wsparli uczniów szko³y podstawowej w Jesionowie

W dniach 5, 6 i 8 grudnia na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego odby³a siê X ju¿ edycja Kiermaszu Œwi¹tecznego, zorganizowanego przez Samorz¹d Studencki oraz ko³o naukowe Komunikacja w Biznesi e. Sprzeda¿ rozmaitych upominków pozyskanych od licznych sponsorów poz-

woli³y w tym roku uzyskaæ dochód w wysokoœci ponad 2.000 z³. Co roku zebrane pieni¹dze przekazywane s¹ na cele charytatywne. Tym razem z inicjatywy cz³onkiñ samorz¹du WZiEU, pyrzyczanek Idy G³owackiej oraz Aleksandry Tomaszewicz, œrodki zosta³y przekazane uczniom szko³y podstawowej w Jesionowie. I.G.

Kwiaty, szampan i podziêkowania

Na uroczystoœæ otwarcia wystawy przybyli pyrzyccy dzia³acze kultury, reprezentanci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach i przedstawiciele choszczeñskiej IMPRESJI. W œród nich miêdzy innymi m¹¿ artystki Waldemar Wid³a, inicjator Klubu Plastyków Edmund Pokornicki oraz malarka i W sobotê 17 listopada w Gorzowie odby³o siê nieoficjalne przes³uchanie do 5. edycji programu Must Be The Music . Najlepsi z Gorzowa zostan¹ zaproszeni do studia Polsatu we Wroc³awiu. Tam stan¹ przed Kor¹, Zapendowsk¹, £ozo i Sztab¹. Mimo wielkiej tremy Empty Space pokazali siê z jak najlepszej strony. – By³o super choæ byliœmy strem owani . Nie wiedz ieliœ my czego siê mamy spodziewaæ. To by³ nasz pierwszy casting, jednak organizatorzy przyjêli nas bardzo dobrze, technika by³a œwietna i ogólnie obs³uga tego wydarzenia by³a MEGA !! Wspania³a przygoda i kolejne wielkie doœwiadczenie – wspominaj¹ SPEJSI. SP Mielêcin

rzeŸbiarka Dorota Aleksiun. Nie zabrak³o m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Pyrzycach któr¹ zachêci³a do obcowania ze sztuk¹ Magdalena Wróblewska. Na otwarciu wystawy by³ równie¿ pedagog i redaktor Stanis³aw Janicki prywatnie brat artystki. Sekretarz Gminy Pyrzyce Beata Kurowska podziêkowa³a wszystkim za przybycie a autorce za chêæ pokazania swoich prac w naszym mie œcie i ¿y czy³a pa ni Barbarze dalszych artystycznych sukcesów. Jak tradycja nakazuje wrêczono drobne upominki w postaci artyku³ów malarskich. By³y te¿ kwiaty i lampka szampana. Niestety nie by³o nikogo z wczeœniej zaproszonych przedstawicieli Rady Miejskiej w Pyrzycach. Tylko jedna osoba odpowiedzia³a na zaproszenie dzwoni¹c z usprawiedliwieniem. Szkoda. Wystawê mo¿na podziwiaæ do 11 stycznia 2013 roku w holu PDK. From.

Po zaprezentowaniu swojej muzyki gru pa spotka³ a siê z Igorem Herbutem, liderem i wokalist¹ zespo³u LEMON, zwyciêscy ostatniej edycji Must Be The Music. Igor otrzyma³ p³ytê od naszych muzyków i podzieli³ siê wskazówkami jak poruszaæ siê w tym œwiecie show biznesu. Program przez niemal wszystkich uczestników i widzów jest ceniony nie tylko za szansê zaistnienia, ale przede wszystkim za pro fes jon aln y sk³ ad jur ors ki: El¿b ieta Zape ndow ska, Kora , Adam Sztaba i Wojciech £ozo £ozowski. Nagroda g³ówna w programie to 100 tys. z³ych i… s³awa choæ przez chwilê… Romuald From Fija³kowski

Pasowanie na czytelnika

W naszej szkole co roku odbywa siê uroczystoœæ pasowania na czytelnika biblioteki klas pierwszych. Tegoroczna uroczystoœæ zosta³a przygotowana przez pani¹ Katarzynê MaliszewskaOlech. Pani Katarzyna wprowadzi³a uczniów w œwiat ksi¹¿ek, baœni, magii poprzez czytanie uczniom opowiadañ i bajek. Nastêpnie

przyszli czytelnicy mieli do rozwi¹zania ró¿nego rodzaju zagadki i ³amig³ówki. Po tych zmaganiach uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w uroczystej przysiêdze. I tym oto sposobem zostali przyjêci do szkolnego grona czytelników, dziêki czemu bêd¹ mogli poszerzaæ swój zasób s³ów, wyobraŸniê oraz wiedzê. Joanna Susz


Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Pyrzycka

pyrzyce.info

10/2012

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuj¹ca w Obszary Wiejskie Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Pyrzycka wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kole¿anki i Koledzy, Cz³onkowie Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich cz³onkiñ/cz³onków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemia Pyrzycka o zg³aszanie propozycji do bud¿etu Stowarzys zenia na rok 2013. Propozycje mo¿na zg³aszaæ w ramach nastêpuj¹cych pozycji bud¿etowych:

- realizacja badañ dotycz¹cych o bszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), - informowanie o obszarze objêtym LSR, realizacji LSR i dzia³alnoœci LGD, - szkolenia kadr bior¹cych udzia³ we wdra¿aniu LSR, - realizacja wydarzeñ promocyj-

n ych lub kulturalnych zwi¹zan ych z obszarem objêtym LSR, realizacja LSR i dzia³alnoœci¹ LGD, szkolenia lokalnych liderów oraz animowanie spo³ecznoœci lokalnych. Lokalna Strategia Rozwoju do wgl¹du na nasz ej stronie internetowej www.lgdpyrzyce.pl

Pr op oz yc je pr os im y zg³aszaæ drog¹ mailow¹ na adres biuro@lgdpyrzyce.pl do dnia 28 grudnia 2012 roku. Prezes Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka Grzegorz Brochocki

FORUM SPÓ£DZIELCZOŒCI SOCJALNEJ W PYRZYCACH P o r az p ie rw sz y w G mi ni e Pyrzyce odby³o siê Forum Spó³dzielczoœci Socjalnej na którym nie zabrak³o przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. W roku 2010 to miêdzy innymi dziêki dzia³alnoœci Lokalnej Grupy Dzia³ania Ziemia Pyrzycka i firmie 4C Krzysztofa Musiatowicza odby³o siê pierwsze spotkanie w sprawie powstania spó³dzielni socjalnych na naszym terenie. Minê³y od tego okresu dwa lata i mamy ju¿ dwie spó³dzielnie, a kolejne bêd¹ powstawaæ dziêki zaanga ¿owani u lokalnej spo³ecznoœci, firmie 4CCentrum Ekonomii Spo³ecznej Krzysztof Musiatowicz oraz Bur-

mistrzowi Pyrzyc Markowi Olechowi i Wójtowi Dolic Grzegorzowi Brochockiemu. Na forum poruszano problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem spó³dzielni socjalnych w ca³ym kraju, pokazano dobre praktyki a tak¿e mówiono g³oœno o problemach i koniecznoœci stosowania klauzury spo³ecznej . Osoby zainteresowane za³o¿eniem spó³dzielni prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka tel 915701615 lub z 4C Centrum Ekonomii Spo³ecznej Krzysztofem Musiatowiczem tel. 91 881 2176 Agnieszka Odachowska

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy przes³aæ Wam Kochani najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech nadchodz¹ce Œwiêta bêd¹ dla Was niezapomnianym czasem spêdzonym bez poœpiechu, trosk i zmartwieñ. ¯yczymy Wam, aby odby³y siê w spokoju, radoœci wœród Rodziny, Przyjació³ oraz wszystkich Bliskich dla Was osób. A wraz z nadchodz¹cym Nowym Rokiem ¿yczymy ka¿demu z Was równie¿ du¿o zdrowia i szczêœcia. Niech nie opuszcza Was pomyœlnoœæ i spe³ni¹ siê te najskrytsze marzenia. Cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka oraz pracownicy biura.


15

10/2012

Grunt to rodzinka

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Pyrzycach z siedzib¹ w Nowielinie w ramach konkursu na wspieranie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej pod nazw¹ „ Rodzina na plus - dzia³ania na rzecz rodzin wymagaj¹cych wsparcia” ze œrodków Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowa³o i przeprowadzi³o cykl szkoleñ przeznaczonych dla rodziców i opiekunów osób niepe³nosprawnych. Szkolenia w formie warsztatów, wyk³adów, dramy, szeroko rozumianej gimnastyki odbywa³y siê w siedzibie Stowarzyszenia w Nowielinie oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Spotkania rodziców ze specjalistami odbywa³y siê od czerwca do listopada 2012r. Adresatami szkoleñ by³a grupa 30 rodziców, opiekunów osób niepe³nosprawnych intelektualnie z terenu powiatów pyrzyckiego, myœliborskiego i gryfiñskiego. W ramach otrzymanych œrodków osoby bior¹ce udzia³ w szkoleniu mia³y zapewniony dojazd na szkolenia, drobny po-

czêstunek, materia³y do æwiczeñ dydaktycznych oraz gimnastycznych, instrumenty muzyczne. Zajêcia z psychologiem mia³y na celu wsparcie i wzmocnienie rodziców w radzeniu sobie z trudnoœciami ¿ycia codziennego. Obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia: znaczenie uczuæ w moim ¿yciu, lêki i obawy, moja rodzina - potrzeby rodziny, co s³u¿y skutecznej komunikacji, zagadnienia zwi¹zane ze stresem, pozytywne i negatywne myœlenie, wp³yw histori i r od zi nn yc h n a s ys te m wartoœci. Zajêcia z muzykoterapeut¹ mia³y na celu m.in. rozwijanie umiejêtnoœci poznawania siebie, uœwiadomienie roli wiedzy, zainteresowañ i cech charakteru w wyborze sposobu wypoczynku i odreagowywania napiêæ, budowanie pozytyw-

nych relacji w grupie, naukê um ie jê tn oœ ci sk ut ec zn eg o odpoczynku, poznanie technik relaksacyjnych. Zajêcia z fizjoterapeut¹ mia³y na celu poznanie ró¿nych form ruchu, niezbêdnych do roz³adowywania napiêæ oraz radzenia sobie ze stresem. Zajêcia prowadzone by³y w formie wyk³a dów oraz æwicz eñ, tj. nordik walking, metoda Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne, aerobik, fitness. Poprzez szkolenia z psychologiem, muzykoterapeut¹ , fizjoterapeut¹ rodzice i opiekunowie osób niepe ³nosp rawnych zdobyli nowe umiejêtnoœci, dziêki którym poprawi³y siê ich kontakty w rodzinie, lepiej radz¹ sobie ze stresem. Wszystkie spotkania mia³y te¿ charakter integracyjny, s³u¿y³y wymianie doœwiadczeñ z osobami o podobnych proble-

mach oraz dzieleniem siê sposobami radzenia z problemami w ró¿nych sytuacjach. Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Pyrzycach sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim osobom i instytucjom, dziêki którym zadanie na rzecz rodzin osób niepe³nosprawnych mog³o zostaæ zrealizowane. Dziêkujemy


10/2012

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Gmina Przelewice Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 16 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odby³a siê uroczystoœæ obchodów 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Jubileusz 50-lecia œwiêtowali Pañstwo: Pelagia i Izydor Kamionkowie, Krystyna i Adam Muska³owie, Czes³awa i Zygmunt Pi¹tkowscy, Lucyna i Zdzis³aw Radziszewscy Dostojni Jubilaci odznaczeni zostali medalami "Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie", przyznanymi przez Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Aktu dekoracji dokona³ Wójt Gminy Marek Kiba³a, a Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marian Œwiderski wrêczy³ Jubilatom Listy Gratulacyjne od przelewickiego samorz¹du. Wszystkim parom wrêczono bukiety kwiatów i upominki. Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹cym Rady i Kierownikiem Urzêdu Sta nu Cyw iln ego Ma³ gor zat ¹ Kêdzior¹ pogratulowali Jubilatom, ¿e wytrwali ze sob¹ w dobrych i z³ych chwilach tak wiele lat. Te wspólnie prze¿yte lata to symbol wiernoœci i wzajemnej mi³oœci oraz zg od no œc i po ¿y ci a ma ³¿ eñ skiego. To wzór do naœladowania i

piêkny przyk³ad dla m³odych pokoleñ wstêpuj¹cych w zwi¹zek ma³¿eñski. ¯yczyli tak¿e Dostojnym Jubilatom jak najwiêcej dni w radoœci i zdrowiu oraz samych piêknych chwil w gronie najbli¿szych. Nastêpnie wznieœli toast za ich dalsz¹ pomyœlnoœæ. ¯yczenia i gratulacje od bliskich sk³adane by³y ju¿ przy lampce szampana.

Uroc zyst oœæ uœwi etni ³ wyst êp m³odzie¿y Publicznego Gimnazjum w Przelewicach pod kierunkiem Waldemara Klemenskiego. Po czêœci oficjalnej Jubilaci zaproszeni zostali na wspólny poczêstunek, podczas którego z sentymentem dzielili siê wspomnieniami, jak te¿ opowiadali o swoich sprawach i wydarzeniach

dnia codz ienn ego. Spot kani e up³ynê³o w mi³ej i przyjemnej atmosferze. Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom. ¯yczymy dalszych d³ugich lat w zdrowiu i pomyœlnoœci oraz ¿yczliwych ludzi wokó³ siebie! Anna Garzyñska

Spotkanie ze œw. Miko³ajem Uroczyste otwarcie Poradni K w Gminnym Centrum Kultury

Gmina Przelewice W sob otn ie pop o³u dni e 8 grudnia br. do Gminnego Centrum Kultu ry w Pr zelew icach przyb y³o mnóstwo dzieci wraz ze swoimi rodzicami na spotkanie ze œw. Miko³ajem. Imprezê otworzyli Krzysztof Margiel So³tys So³ectwa Przelewice i Ewa Starzyñska pracownik Centrum. Przybycie zacnego goœcia poprzedzi³ wystêp kó³ka teatralnego dzia³aj¹cego przy GCK-u, a dzieciaki odtañczy³y ” Kaczuchy”. Odby³y siê równie¿ konkursy ze œwi¹tecznymi prezentami. Mo¿na by³o te¿ skosztowaæ s³odkoœci przygotowane przez Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przelewicach. Nastêp nie po wspóln ym wypowiedzeniu magicznego zaklêcia: „Czary Mary tru tu tu Miko³aju przyb¹dŸ tu” w koñcu w drzwiach stan¹³

d³ugo oczekiwany goœæ – œw. Miko³aj. Przyby³ on z wozem pe³nym prezentów i ku zadowoleniu wszystkich uczestników imprezy rozpocz¹³ siê wa¿ny moment rozdania paczek. Wszystkie dzieci otrzyma³y prezenty, a niektóre z nich odwa¿y³y siê zarecytowaæ wierszyki. Serdeczne podziêkowania za zaanga¿owanie w organizacjê imprezy dla: Rady So³eckiej So³ectwa Przelewice, na czele z So³tysem, Pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Przelewic za przygotowanie poczêstunku, Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Marii Syczewskiej za wypo¿yczenie choinek, £ucji Œwi³³o za przekazanie choinki, Agnieszce Bil za przygotowanie dekoracji choinkowych i pomoc w przeprowadzeniu imprezy oraz m³odym aktorom z kó³ka teatralnego dzia³aj¹cego przy GCK-u. Ewa Starzyñska

Gmina Bielice W dniu 7 grudnia nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowej Poradni K z siedzib¹ w NZOZ w Bielicach. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Wójt Gminy Bielice oraz Wójt Gminy Stare Czarnowo, Przewodnicz¹cy Rad obu tych Gmin oraz zaproszeni goœcie dokonali uroczystego przeciêcia wstêgi. Poradnia bêdzie obs³ugiwana przez Szpital Powiatowy w Gryfinie. Z jej œwiadczeñ bêd¹ mog³y korzystaæ mieszkanki gmin Bielice i Stare Czarnowo. Wójt Gminy Bielice wyrazi³ nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê

z gryfiñskim szpitalem i byæ mo¿e w przysz³oœci otwarcie na terenie Gminy Bielice poradni w zakresie innego typu œwiadczeñ. W realizacjê ca³ego przedsiêwziêcia tj. remontu i wyposa¿enia poradni zaanga¿owa³o siê wiele osób oferuj¹cych bezinteresown¹ pomoc. Uznanie nale¿y siê Wójtowi Gminy Bielice Zdzis³awowi Lechowi Twardowskiemu, Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Markowi Woœ, Mariuszowi Orman z Babina, Jackowi Pawlus z Chabowa, Zofii Rosiñskiej z Bielic, Teresie Golczyk z Bielic i Dariuszowi Rybka z Gryfina. UG w Bielicach


17

10/2012

Grali uczniowie sportowego gimnazjum 2012 2011

foto: A.H.Senderek

Ju¿ po raz trzeci bêdziemy towarzyszyæ Plebiscytowi na Najlepszych Sportowców Ziemi Pyrzyckiej organizowanemu przez Gazetê Ziemi Pyrzyckiej, Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu. Organizatorzy zrezygnowali g³osowania przez czytelników GZP za pomoc¹ kuponów zamieszczonych w czasopismie, a o wyborze najlepszego sportowca zdecyduje Kapitu³a Plebiscytu. Zasady e-Plebiscytu pozostaj¹ bez zmian. Podobnie jak ostatnio bêdziemy g³osowaæ na trzech sportowców wysy³aj¹c e-maile na skrzynkê plebiscyt@pyrzyce.info Ka¿dy z nich otrzyma po 1 punkcie. Kandydat, który otrzyma najwiêcej punktów zostanie zwyciêzc¹ e-Plebiscytu na Sportowca Roku 2012. Kandydatów wskazanych przez trenerów i prezesów

klubów sportowych przedstawimy w serwisie internetowym www.sport.pyrzyce.info Wzorem poprzedniego konkursu równie¿ Internauci bêd¹ mieli wp³yw na listê kandydatów. Sportowcy spoza oficjalnej listy, na których zostanie oddany choæby jeden g³os zostan¹ do niej dodani. G³osowanie rozpocznie siê 02 stycznia 2013 roku i potrwa do koñca miesi¹ca stycznia. Przypomnijmy, ¿e w e-Plebiscycie na Sportowca Roku 2010 zwyciê¿y³ Wojciech Piwowarczyk (326) pr ze d Mi re ll ¹ Fi sz er (3 09 ) i Paulin¹ Starzyñsk¹ (299), natomiast w 2011 roku najwiêcej g³osów otrzyma³ Oskar Wiœniewski a nastêpnie Paulina Starzyñska i Wojciech Antczak.

6 grudnia w hali OSiR rozegrano turniej pi³ki siatkowej ch³opców z udzia³em szkó³ sportowych o profilu pi³ka siatkowa ze Œwinoujœcia,Ko³obrzegu i Pyrzyc. Szko³y te realizuj¹ w naszym województwie ogólnopolski program szkolenia siatkarskiego dla ch³opców. Turniej ten to typowo szkoleniowe zawody rozgrywane w ramach programu. Pierwszy turniej zorganizowany zosta³ w Œwinoujœciu w dniu 29 listopada a 20 grudnia spotkamy siê na takim

turnieju w Ko³obrzegu. Podczas turnieju w Pyrzycach rozegranych zosta³o 12 pojedynków pomiêdzy zespo³ami 4 osobowymi i dwa mecze zespo³ów 6 osobowych. Koszty udzia³u w turniejach pokrywa Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej. Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju dziêkujê bardzo Panu Józefowi Czaboæko oraz uczniom ZS nr1 w Pyrzy-cach (P. Nowakowi, K. Go³êbiowskiemu, M. Szymañskiemu)

07 grudnia odby³ siê w Bielicach VI Powiatowy Sejmik LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego. G³ównym jego tematem by³o podsumowanie bie¿¹cego roku dzia³alnoœci Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych oraz plany na rok 2013. Uczestnikami sejmiku byli dzia³acze Zrzeszenia ze wszystkich klubów LZS i gmin powiatu pyrzyckiego, a jego goœæmi Cz³onek Rady Krajowej LZS Stanis³aw Kopeæ, Wiceprzewodnicz¹cy Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Tomasz Paciejewski oraz przedstawiciele samorz¹dów gmin naszego powiatu: Zastêpca Wójta Gminy Kozielice Miros³aw Lipiec, Zastêpca Burmistrza Pyrzyc Marzena Podziñska, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Pyrzycach Ryszard Grzesiak oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przelewice Marian Œwiderski. Po oficjalnym otwarciu sejmiku przez Przewodnicz¹cego PZ LZS Roberta Betynê, Wójta Bielic Zdzis³awa Twardowskiego i Starostê Pyrzyckiego Wiktora To³oczko wrêczono legitymacje LZS dla sportowców z terenu powiatu pyrzyckiego, którzy reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas Krajowych Igrzysk LZS w Opolu. Pami¹tkowy medal „65lat LZS na Ziemi Pyrzyckiej” odebra³ wójt Zdzis³aw Twardowski. W tym roku wyró¿niono Jerzego Goclika, wieloletniego przewodnicz¹cego LZS, nagrod¹

Sejmik powiatowy LZS

Wojciech Parda³a

specjaln¹, w podziêce za pracê i trud w³o¿ony w krzewienie idei sportu oraz aktywn¹ pracê na rzecz Ludowych Zespo³ów Sportowych. Pona dto wyró ¿nia j¹cy siê sportowcy i dzia³acze z powiatu pyrzyckiego odebrali honorowe odznaki LZS za zas³ugi po³o¿one dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki. Z³ot¹ odznakê otrzyma³ Marcin Kuchta z Kozielic, srebrne: Tomasz Piasecki Goplana ¯abów, Pawe³ Wójcik - Unia Swochowo, Tomasz Tyczka i Damian WoŸniak - LZS Kozielice a br¹zowe: Justyna Wojciechowska, Ma³gorzata

Æwirta, Olga Œlusarczyk, Maciej Piwoni, Cezary Piechnik, Piotr Soroka, Piotr ¯ukowski, Tomasz Kozio³ - Spartakus Pyrzyce, Damian Tyczka, Anna Stankiewicz, Karol ina Tomaszewsk a, Daria Tomaszewska, Grzegorz Wnuk LZS Kozielice, Cezary Tumasz, Bogdan Mamuszka - Unia Swochowo. Prezentacjê sportowych osi¹gniêæ gminy Bielice w imieniu wójta przedstawi³ radny gminy Bielice Mariusz Przepiórka. Wiceprzewodnicz¹cy PZ LZS £ukasz Stefañczyk przedstawi³ krótkie sprawozdanie z dzia³al-

Zapraszamy do zabawy. Wiêcej informacji na stronie internetowej www.sport.pyrzyce.info Artur Kuca

noœci zrzeszenia za rok 2012 jak równie¿ plany przedsiêwziêæ na rok 2013. G³os zabra³ równie¿ cz³onek Rady Krajowej LZS Stanis³aw Kopeæ, który w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ za pracê i zaanga¿owanie na rzecz rozwoju sportu na terenie powiatu pyrzyckiego. Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci sejmiku odby³o sie spotkania w œwietlicy wiejskiej, które by³o okazj¹ do wspomnieñ z minionych lat oraz rozmów o aktualnych problemach sportu na terenie Ziemi Pyrzyckiej. £ukasz Stefañczyk


18

10/2012

Mamed Khalidov, Wojcieciech Antczak, Maciej „Irokez” Jewtuszko i Aslambek Saidov

podziêkowania dla swojej mamy, trenerów Marka Cichowicza i Bartka Makasia oraz wszystkich ch³opaków z klubu, którzy pomagali mu przygotowaæ siê do tej walki. Na to mi as t £u ka sz KaŸmierczak, zawodnik Husarii Fight Team Kozielice, trafi³ na Piotra Cieœlê, reprezentuj¹cego Pretoriana Gorzów Wlkp. Mimo bardzo ambitnej postawy i wsparcia ze strony publicznoœci walkê przegra³ w trzeciej rundzie poddany przez swój naro¿nik. Goœæmi specja lnymi gali byli znakomici zawodnicy MMA Mamed Khalidov, Maciej „I ro ke z” Je wt us zk o or az Aslambek Saidov, którzy przed walkami, w trakcie ich przerw oraz po walkach, byli do dyspozycji kibiców z którymi roz-

foto: Tomasz Maga (2)

W wype³nionej po brzegi hali widowiskowo - sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach, ju¿ po raz czwarty odby³a siê gala mieszanych sztuk walki MMA pod nazw¹ „ Gladiator Arena 4”. Tradycyjnie galê zorganizowa³ mieszkaniec Pyrzyc i zarazem zawodnik, Wojciech „Andzia” Antczak. Tym razem udzia³ w walkach wziê³o czternastu zawodników reprezentuj¹cych miêdzy innym £ódŸ, Radom, Warszawê, Gorzów Wlkp. Szczecin i Wroc³aw staczaj¹c ze sob¹ siedem wspania³ych, trzymaj¹cych w napiêciu pojedynków. W zawodach debiutowa³o dwóch reprezentantów gospodarzy. Jakub Zarzycki zawodnik Linke Gold Team Pyrzyce przy ogromnym aplauzie kibiców pokona³ w pierwszej rundzie przez za³o¿enie trójk¹ta rêkami Krzysztofa Dzier¿awskiego reprezentanta United Gym £ódŸ. - Zawsze chcia³em spróbowaæ swoich si³ w MMA. Do tej walki przygotowywa³em siê od dwóch miesiêcy - wyzna³ po gali J. Zarzycki - By³ moment, ze dosta³em mocno w brodê, ale przetrzyma³em ten kryzys. Przeciwnikowi uda³o siê mnie obaliæ jednak w parterze pozwoli³ mi na dyszenie co wykorzystaem. Kuba za naszym poœrednictwem sk³ada wielkie

foto: Artur Kuca

Gwiazdy MMA goœci³y na Gladiator Arena 4

£ukasz KaŸmierczak

mawiali i pozowali do zdjêæ. - Cieszê siê bardzo, ¿e uda³o mi siê œci ¹gn¹æ do Pyrzyc czo³owych polskich zawodników MMA i po raz kolejny pokazaæ kibicom, na czym polegaj¹ walki w tej dyscyplinie sportowej. Tak du¿e zainteresowanie imprez¹ kibiców i pozytywna o niej ich opinia,

Jakub Zarzycki

œwiadcz¹ o celowoœci jej organizowania. Bardzo serdecznie chcia³bym podziêkowaæ sponsorom, kibicom oraz wszystkim którzy pomogli mi w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy - powiedzia³ zadowol ony Wojc iec h „An dzi a” Antczak, inicjator i organizator gali. August Kimbar

W œrodê (28.11.2012) najm³odsi adepci pi³ki no¿nej Soko³a Pyrzyce (rocznik 2005 i m³odsi) rozegrali w Choszcznie miniturniej. W zawodach uczestniczy³y dru¿yny Gavia I Choszczno, Gavia II Choszczno, Barlinecka Akademia Futbolu i nasza dru¿yna, która zajê³a II miejsce. Dnia 02 grudnia odby³ siê Ogólnopolski Miko³ajkowy Halowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków rocznik 2005 i m³odsi o puchar przewodnicz¹cego rady miasta w Cz³opie. Sokó³ Pyrzyce w fazie grupowej gra³ z zespo³ami: Orlik Poznañ, B³êkitni Owiñska, AP Kotwica Ko³obrzeg i Skra Otusz. W meczu o 7 miejsce Sokó³ Pyrzyce w regulaminowym czasie gry zremisowa³ z Chemikiem Bydgoszcz 0:0, jednak w rzutach karnych (0:2) rywale okazali siê lepsi. W sobotê 8 grudnia do Dolic wybra³y siê dwa zespo³y

foto: www.b-art.net.pl

Pi³karski maraton najm³odszych zawodników Soko³a Pyrzyce

¯aków Soko³a Pyrzyce na turniej ch³opców z rocznika 2004 i m³odsi w którym uczestniczyli równie¿ Unia Dolice, Pogoñ Prawobrze¿e Szczecin I i II, Kluczevia Stargard, Stal Lipiny. Pierwszy zespó³ odniós³ dwa zwyciêstwa, dwa razy zremisowa³ i dwukrotnie uleg³ rywalom.

Drugi zespó³ sk³adaj¹cy siê g³ównie z ch³opców z rocznika 2005 niestety przegra³ wszystkie mecze. Do koñc a tego roku m³odzi pi³karze wezm¹ udzia³ w jeszcze dwóch turniejach ¯aki So ko³a Py rzyce: Micha³ Kowalczyk, Dawid Prajzendanc, Wiktor Momot, Aleksan-

der Gor¹cy, Bartek Kruszewski, Jakub Geldner, Aleksander Bulanowski, Nikodem Wêgrzynowski, Jakub Jedrzejewski, Aleksander Ka sp rz ak , Do mi ni k Œw i¹ te k, Jakub Garanin, Mateusz Szol, Maciej WoŸniak, Wiktor Senderek, Domi nik Kozdr oñ, Jakub Balcerczak, Eryk Tryka £uksz Michalski


10/2012

pyrzyce.info

19

reklama

,

Niepe³nosprawni na start! Jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹ w wieku od 15. do 55. roku ¿ycia? Chcesz znaleŸæ pracê lub rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci spo³eczne? Do³¹cz do projektu unijnego „Nowa Szansa”! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udzia³u w cyklu BEZP£ATNYCH szkoleñ, warsztatów i spotkañ ze specjalistami, po³¹czonych z doskona³¹ zabaw¹ podczas wyjazdów integracyjnych.

Zg³oszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY!

Czas na now¹ szansê Oœrodki Pomocy Spo³ecznej serdecznie zapraszaj¹ swoich podopiecznych w wieku od 15. do 55. roku ¿ycia, do udzia³u w BEZP£ATNYM projekcie unijnym „Nowa Szansa”. Chcesz podj¹æ pracê, zdobyæ nowe umiejêtnoœci spo³eczne i zawodowe, porozmawiaæ ze specjalistami o swojej przysz³oœci? Do³¹cz do nas!

Zg³oszenia przyjmuj¹ Oœrodki Pomocy Spo³ecznej odpowiednio do miejsca zamieszkania.

Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY! W programie m.in.: terapia psychologiczna, zajêcia ze streetworkerem, szkolenia – zdobywanie nowych lub doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych, spotkania z doradc¹ zawodowym, treningi ekonomiczne, spotkania z asystentem rodziny, wyjazdy integracyjne

Zapewniamy: bezp³atne uczestnictwo we wszystkich zajêciach, formach wsparcia i wyjazdach, zwrot kosztów dojazdu na zajêcia, wykwalifikowanych trenerów i specjalistów, zajêcia integracyjne w atrakcyjnych miejscach w Polsce

PARTNERZY PROJEKTU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PYRZYCACH, OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ W BIELICACH, KOZIELICACH, LIPIANACH, PRZELEWICACH, PYRZYCACH, WARNICACH ORAZ POWIATOWY URZ¥D PRACY W PYRZYCACH


20

reklama

Salon i sklep zoologiczny Pyrzyce ul.Stargardzka 14 tel. 91 507 747 121

pyrzyce.info 10/2012

Salon czynny pon.-pt. 9:00-17:00 sobota-9:00-14:00

Projekt „Na rynek pracy marsz!” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Sto³ówka przy Szkole Nr 2

MASZ 15-24 LAT I POSZUKUJESZ PRACY? Zapisz siê ju¿ dziœ na i

BEZP£ATNE szkolenia

P£ATNE sta¿e zawodowe!

PRZYGOTUJEMY CIÊ DO PRACY NA STANOWISKU: . FLORYSTY/ FLORYSTKI . SPECJALISTY DS. KADR I P£AC REKRUTACJA: narynekpracymarsz.semius.pl KONTAKT: Kom. 507 466 187 Tel.(91) 886 94 32 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Gwiazdki najjaœniejszej, choinki najpiêkniejszej, prezentów wymarzonych, Œwi¹t mile spêdzonych, karnawa³u szalonego, oraz roku bardzo udanego ¿yczy Przemys³aw WoŸniak

74-200 PYRZYCE ul. STARGARDZKA 14D tel. 721 520 503, 91 577 75 79

UWAGA!!! SUPER RATY! SUPER RABATY!

cz³owiek – najlepsza inwestycja

Pyrzyce.Info 10/2012  

Grudzień 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you