Issuu on Google+

Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski w Pyrzycach Zakazaæ sprzeda¿y ziemi cudzoziemcom

4 str.

7

Czy powinno byæ referendum w sprawie odwo³ania Starosty i Rady Powiatu w zwi¹zku z likwidacj¹ „porodówki” ? str. SprawdŸ wyniki sondy!

W pyrzyckim szpitalu ju¿ nie bêd¹ rodzi³y siê dzieci!

Nr 04/2013 (43/70) - egzemplarz bezp³atny - nak³ad 5 000 szt. ,

maj 2013

RA EB ny R ce IS TA psze O Z£ jle UP ze na K S ws za

Po¿yczki pod zastaw od 0,5% brutto

OFERTA PIELÊGNACJA D£ONI - manicur, tipsy, hybryda PIELÊGNACJA OCZU - henna, rzêsy 1:1 - maskara permanentna PIELÊGNACJA STÓP - pedicur kosmetyczny i medyczny - leczenie wrastaj¹cych paznokci - usuwanie odcisków i modzeli MAKIJA¯ KOLOROWY - dzienny, wieczorowy, œlubny ZABIEGI NA TWARZ - oczyszczanie, mezoterapia, peeling kawitacyjny, ultradŸwiêki, mikrodermabrazja ŒWIECOWANIE USZU


pyrzyce.info

04/2013

ZAPRASZAMY pon - pt. 7:00 - 17:00 SPRZEDA¯ MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH sobota 8:00 - 14:00 Pyrzyce ul. Staromiejska 52

Oferujemy: - sprzeda¿ i monta¿ oczyszczalni przydomowych - prace murarsko-dekarskie - roboty ziemne-minikoparka - prace wykoñczeniowe - uk³adanie polbruku - monta¿ przy³¹cza wodno-kanalizacyjnego

I OCIEPLENIOWYCH NAJNI¯SZE CENY W MIEŒCIE Wypo¿yczanie sprzêtu budowlanego: - rusztowania ramowe i murarskie - zagêszczarki, betoniarki - cyklinarki, polerki - stemple, dŸwigary, zsypy - agregaty pr¹dotwórcze - niwelatory optyczne - listwy wibracyjne - zacieraczki - sprzêt ogrodniczy

MYCIE, CZYSZCZENIE DACHÓW I ELEWACJI D.K.


www.pyrzyce.info

04/2013

3

Od¿ywa stara idea, czyli muzeum w bibliotece Od maja br. Pyrzycka Biblioteka Publiczna (PBP) swoj¹ siedzibê ma w budynku przy Palcu Wolnoœci, gdzie mieœci siê równie¿ Pyrzycki Dom Kultury (PDK). Burmistrz zapowiada, ¿e w Kaplicy Œw. Ducha, gdzie do tej pory rezydowa³a biblioteka, ma powstaæ „muzeum” Pyrzyc. Decyzja o przeniesieniu zbiorów i siedziby biblioteki do PDK-u wynika z kilku czynników, najwa¿niejszy z nich to przekazanie nieodp³atnie przez marsza³ka województwa zachodniopomorskiego zarówno ksiêgozbioru, jak i nieruchomoœci po „bibliotece pedagogicznej”. - W momencie, kiedy przejêliœmy pomieszczenie uznaliœmy, ¿e zasadnym bêdzie, aby w jednym budynku znajdowa³y siê wszystkie ksiêgozbiory - wyjaœnia³ Marek Olech, burmistrz Pyrzyc. - Kolejnym elementem, który mia³ na to wp³yw to niewykorzystane pewne pomieszczenia w domu kultury i chêæ stworzenia jednostki typowo kulturalnej z tego ogromnego budynku. Ten du¿y dom kultury powinien skupiaæ w sobie szeroko pojêt¹ kulturê, a m.in. do takich zalicza siê równie¿ prowadzenie biblioteki publicznej, st¹d ta decyzja, ¿eby przeprowadziæ bibliotekê do PDK. Zdaniem burmistrza w Kaplicy Œw. Ducha przy ul. Zabytkowej Jak dzieci i m³odzie¿ nauczyæ prawid³owego, a co za tym idzie bezpiecznego, poruszania siê po drodze? Najlepiej poprzez praktykê. W tym ma pomóc miasteczko ruchu drogowego, które powstanie w Pyrzycach ju¿ niebawem. Dla gminy to czysty zysk, poniewa¿ inwestycja w 100 proc. finansowana jest z zewn¹trz. Miasteczko w Pyrzycach powstaje w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, realizowanego przez Urz¹d Wojewódzki. Wyposa¿enie stanowi¹: zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejœcia dla pieszych, znaki drogowe, oœwietlenie i elementy ma³ej infrastruktury. Z miasteczka bezp³atnie bêd¹ mog³y korzystaæ dzieci w wieku

W opuszczonej ju¿ przez Pyrzyck¹ Bibliotekê Publiczn¹ Kaplicy Œw. Ducha ma powstaæ namiastka przysz³ego muzeum mo¿na utworzyæ muzeum Ziemi Pyrzyckiej. Pomys³ to nie nowy, bo ju¿ wczeœniej zarówno M. Olech jak i jego poprzednik Kazimierz Lipiñski zapowiadali reorganizacjê biblioteki i stworzenie muzeum. - W Kaplicy Œw. Ducha ju¿ od 6 maja praktycznie, chcemy stworzyæ przysz³oœciow¹ namiastkê tego muzeum – mówi³ Jerzy Marek Olech. - Ale jeszcze raz podkreœlam, ¿e do momentu, kiedy nie powstanie kolejna instytucja Muzeum Ziemi Pyrzyckiej, bo powiedzmy, ¿e na dziœ mamy taki zamiar, ¿eby tak¹ nazwê i o takim zasiêgu to muzeum by³o, to bêdzie ono funkcjonowa³o jako normalny wydzia³ w ramach PBP. Radni nie do koñca zgadzali siê w tej kwestii z burmistrzem. Pojawi³o siê szereg w¹t-

pliwoœci czy burmistrz nie powinien zaj¹æ siê najpierw formaln¹ organizacj¹ przedsiêwziêcia. - Czy nie rozs¹dniej by³oby najpierw zacz¹æ od utworzenia tego muzeum w oparciu o uchwa³ê, regulamin organizacyjny, pozyskanie funduszy, wskazanie sk¹d bêd¹ te fundusze, a dopiero wtedy robiæ przeprowadzki – pyta³ Mi³osz £uszczyk. - Na chwile obecn¹ my siê przeprowadzamy po to, ¿eby siê przeprowadziæ, bo pan ma taki zamys³, ¿e coœ tam kiedyœ bêdzie, a ka¿dy miesi¹c zwiêksza wydatki w bibliotece, a zmniejsza wp³ywy w domu kultury. Tak¿e pan wybaczy, ale dla mnie jest to trochê takie niegospodarne. Burmistrz wyjaœnia³, ¿e muzeum to nazwa umowna, a za organizacje i funkcjonowanie nowej struktury odpowiedzialna

Po¿yteczna miniatura

Na terenie przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach powstanie miasteczko ruchu drogowego przedszkolnym, szkolnym oraz m³odzie¿ szkolna. Koszt wybudowania miasteczka jest po stronie Urzêdu Wojewódzkiego, który przyzna³ na ten cel 580 tys. z³. W 85 proc. s¹ to œrodki z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, a w 15 proc. œrodki bud¿etu pañstwa. Pyrzyce zobowi¹zane s¹ umow¹ jedynie do wyznaczenia lokalizacji miasteczka, realizacji inwestycji oraz zarz¹dzaniem aktywnym projektem przez minimum 5 lat.

Salon Pielêgnacji Psów Pyrzyce, ul. Stargardzka 14 tel. 507 747 121

- strzy¿enie, trymowanie, k¹piel - higiena oczu, uszu i paznokci - sprzeda¿ art. zoologicznych

pn-pt: 9:00-17:00 sob: 9:00-13:00

R E K L A M A

bêdzie biblioteka. - Jeszcze raz podkreœlam, ¿e ta Izba Pamiêci, to muzeum, czy obojêtne jakby to dziœ zwa³, bêdzie funkcjonowa³o w ramach Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, to bêdzie normalny zakres dzia³añ, które i tak PBP prowadzi - mówi³ M. Olech - Ja nic nie dodajê bibliotece, nic nie odejmujê tylko uwa¿am, ¿e w ten sposób usprawniam w jakiœ sposób funkcjonowanie Dzia³u Tradycji. Nie jest moim zamiarem powo³ywanie na dziœ nowej jednostki organizacyjnej pt. muzeum, to jednoznacznie pañstwu oœwiadczam. Uwa¿am, ¿e rozpoczêcie tego typu dzia³añ, i tutaj mam odmienne zdanie na temat pana radnego, nale¿y w³aœnie w ten sposób zacz¹æ, ¿eby póŸniej byæ ju¿ przygotowanym do tego, aby w odpowiednim momencie, kiedy pozyskamy œrodki finansowe na utworzenie i prowadzenie nowej jednostki organizacyjnej muzeum (...) przed³o¿yæ pañstwu tak¹ now¹ strukturê organizacyjn¹. Czas poka¿e czy uda siê wreszcie zrealizowaæ pomys³, który kr¹¿y po Pyrzycach ju¿ od wielu lat. Oby idea powstania Muzeum Ziemi Pyrzyckiej nie trafi³a do muzealnej gabloty, jak wiele innych „produktów” kreatywnoœci pyrzyckich w³adz. nasan Ju¿ wiadomo, ¿e ostatecznie powstanie ono na terenie Publicznego Gimnazjum przy ulicy Rejtana. Nie jest jeszcze znany dok³adny plan miasteczka, poniewa¿ gmina do tej pory nie wykona³a projektu i nie uzyska³a pozwolenia na budowê. Urzêdnicy zapowiadaj¹, ¿e gdy tylko formalnoœci zostan¹ dope³nione, to poznamy szczegó³owy opis tej inwestycji. Niew¹tpliwie tego typu programy, to najlepszy sposób na uczenie najm³odszych zasad ruchu drogowego. Najm³odsi u¿ytkownicy dróg poznaj¹ zasady bezpiecznego poruszania siê i respektowania praw pieszych i rowerzystów. nasan


04/2013

Kaczyñski w Pyrzycach

Z babskoludzkiego punktu widzenia O likwidacji „porodówki”

foto: Micha³ Dudek

Dlaczego jestem za pozostawieniem oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego i noworodkowego w Pyrzycach ; Oddzia³ ten zosta³ w zesz³ym roku wyremontowany, posiada wyspecjalizowany sprzêt, a tak¿e zatrudnia sprawdzonych lekarzy ginekologów. Musimy pamiêtaæ, ¿e wyœmienity, sprawdzony lekarz ginekolog, ma kluczowe znaczenie dla ka¿dej kobiety. Obecne rodzi siê w nim miesiêcznie 20 dzieci, ale ni¿ demograficzny panuje nie tylko w naszym powiecie. Dlaczego kobiety nie rodz¹ to ju¿ zupe³nie inna kwestia. Na 220 kobiet zarejestrowanych w Poradni K 202 rodzi³o w Pyrzycach plus 130 kobiet spoza naszego powiatu korzysta³o z us³ug naszego oddzia³u. Czym siê martwiê? Zbyt du¿¹ odleg³oœci¹ i brakiem transportu kobiet w nag³ych bólach czy te¿ podczas porodu do najbli¿szego szpitala.

19 maja 2013r. o godzinie 14:00 w Pyrzycach w hali sportowej OSiR odby³o siê spotkanie z Jaros³awem Kaczyñskim. Na zebranie przysz³o wielu mieszkañców naszego miasta jaki równie¿ z innych miast takich jak Stargard Szczeciñski czy Barlinek. Prezes PiS zosta³ powitany oklaskami oraz okrzykami. Prezes PiS poruszy³ takie tematy jak: OFE wskazuj¹c, ¿e jest to najwiêksze oszustwo od 1989 roku, likwidacja gimnazjów, bezrobocie na terenie naszego powiatu, które wynosi 29,9 %, czy emerytury - chce wróciæ do poprzedniego wieku emerytalnego. Nie zabrak³o równie¿ wypowiedzi dotycz¹cej zlikwidowane-

go w ostatnim czasie oddzia³u po³o¿niczego i noworodków w pyrzyckim szpitalu. Prezes Kaczyñski mówi³ o tym, ¿e nie jest to szpital prywatny ¿eby zamykaæ tak wa¿ne oddzia³y. Prezes PiS zapowiada³, ¿e je¿eli jego partia dojdzie do w³adzy, zlikwiduje gimnazja i wprowadzi system oœmioklasowej szko³y podstawowej i czteroletniej szko³y œredniej. Zaka¿e równie¿ sprzeda¿y ziemi obcokrajowcom. Na koniec spotkania burmistrz Pyrzyc wrêczy³ prezesowi PiS obraz symbolizuj¹cy Pyrzyce, a przewodnicz¹cy ko³a PiS-u Jaros³aw Ileczko wrêczy³ bukiet kwiatów. Micha³ Dudek

KOMPLEKSOWO

Agnieszka Odachowska

SPRZEDAM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE POMIARY

Kobiety z obszarów wiejskich, które i tak sporadycznie korzystaj¹ z poradni K i mo¿liwoœci badañ diagnostycznych w naszym szpitalu ju¿ do innego nie pojad¹ i tu zdecyduje tym razem rodzinny czynnik ekonomiczny. Mo¿emy zapomnieæ o badaniach profilaktycznych poza naszym terenem . Zamkniêcie oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego i noworodkowego w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do braku specjalistów ginekologów na naszym terenie i brakiem mo¿liwoœci udzielenia pierwszej porady w poradni K, a tak¿e przed³u¿enia terminów wizyt w tej poradni oraz likwidacjê szko³y rodzenia. Myœlê, ¿e jak wiêkszoœæ mieszkañców Pyrzyc oczekujê alternatywy dla kobiet i noworodków, oddzia³ dzieciêcy ju¿ mamy w Szczecinie, a na terenie naszego powiatu s¹ tylko dwie karetki.

R E K L A M A

Dom wolnostoj¹cy podpiwniczony z poddaszem do w³asnej aran¿acji, pow. u¿ytkowa 165m2, ca³kowita 234m2 na dzia³ce 650 m2. Budynek gospodarczy z mediami pow. 60m2. Po remoncie wymienione okna, dach, system ogrzewania (piec na wszystko), schody, glazura, terrakota, sanitariaty w ³azienkach, bramy, drzwi zewnêtrzne. Stan domu i budynku gospodarczego bardzo dobry. W bliskiej odleg³oœci park, stadion z kortami tenisowymi, sklep Lidl.

Kontakt 512-38-74-73 PYRZYCE.INFO Wydawca: Agencja NEFRE ul. Ks. Bogus³awa X 4/5, Pyrzyce Redakcja: pl. Wolnoœci 3, pok. 9, 74-200 Pyrzyce sk³ad zakoñczono: 20.05.2013, Pyrzyce

redaktor naczelny: Artur Kuca redakcja@pyrzyce.info kom. 535 201 535 z-ca: Romuald Fija³kowski - From from@pyrzyce.info kom. 533 155 751 Wspó³praca: Joanna Susz, Monika Wrzosek, August Kimbar, Dariusz Kufel, Justyna Gredka, Marcelina Kocanowska, Beata Statkiewicz, Antoni Zienkiewicz, Agnieszka Odachowska, Micha³ Dudek Druk Drukarnia Media Druk 74-100 Gryfino, ul. £u¿ycka 87

Nak³ad 5 000 szt. - wydanie drukowane (15 000 - 20 000 potencjalnych czytelników) dodatkowo mo¿liwoœæ reklamy w Internecie - wydanie on-line (kilkadziesi¹t tysiêcy unikalnych u¿ytkowników miesiêcznie) Kolportowany na terenie gminy Pyrzyce do wiêkszoœci domów, w siedzibach firm, lokalach us³ugowych i handlowych, stacjach paliw oraz wiêkszych miejscowoœciach powiatu pyrzyckiego (ca³y nak³ad trafia do czytelników w ci¹gu 2-3 dni) Nak³ad rozchodzi siê w ca³oœci Obecnie jesteœmy dostêpni równie¿ w Siemczynie, Mielnie Pyrzyckim, Trzeborzu, Tetyniu, Batowie, Obrytej, Barnimiu i innych miejscowoœciach. Oferujemy mo¿liwoœæ wk³adania insertów, ulotek, katalogów

KONTAKT: tel. 535 201 535, reklama@pyrzyce.info

Powiat pyrzycki

aktualny zasiêg wydania drukowanego


LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA PYRZYCKA

04/2013 pyrzyce.info

kom. 535 201 535

Sto続坦wka przy Szkole Nr 2

,

meble kuchenne ju多 od

1100 z続


04/2013

Kobiety juz nie beda mogly rodzic w Pyrzycach

Zlikwidowali oddzial po³o¿niczy i oddzial noworodków

W ekspresowym tempie doprowadzono do likwidacji w pyrzyckim szpitalu oddzia³u po³o¿niczego i oddzia³u noworodków. 22 kwietnia dyrektor szpitala Ryszard Grzesiak i starosta Witkor To³oczko na konferencji prasowej poinformowali media o swoich planach, a ju¿ zaledwie kilkanaœcie dni póŸniej Rada Powiatu Pyrzyckiego w dniu 08 maja pozbawi³a mieszkanki naszego powiatu, i nie tylko, mo¿liwoœci rodzenia w pyrzyckiej lecznicy. Za likwidacj¹ porodówki g³osowali:

To³oczko Wiktor PO Stankiewicz Jaros³aw PO Cichacka El¿bieta PO Drewniak Anna PO KuŸmiñski Wojciech PO Mularczyk Mieczys³aw PO ¯wiere³³o Miros³awa PO Betyna Robert SLD Rybkowski Piotr SLD Chmielewski Jan Kimbar August Bo przynosz¹ straty

Dyrektor Ryszard Grzesiak Oddzia³ ginekologicznopo³o¿niczy i oddzia³ noworodków pyrzyckiego szpitala, jak informowa³ Ryszadr Grzesiak odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki, generuj¹ coraz wiêksze straty. Przez cztery lata wzros³y z 300.000 z³ w 2009 roku do blisko miliona w poprzednim roku. Przez ten okres nie potrafiono temu zapobiec. W 2012 roku straty wynios³y 900.000 z³. Jako „lekarstwo” na rozwi¹zanie tego problemu dyrektor uzna³ likwidacjê wspomnianych oddzia³ów.

Rozmowy pozorowane W zwi¹zku z planami R. Grzesiaka w dniu 25 kwietnia Zarz¹d Powiatu Pyrzyckiego zorganizowa³ w budynku starostwa spotkanie z mieszkañcami. Wiêkszoœæ uczestników opuszcza³o je jednak w przekonaniu, ¿e decyzja odnoœnie likwidacji oddzia³u po³o¿niczego i noworodków ju¿ zapad³a . W¹tpliwoœci co do szczeroœci i otwartoœæ rozmów ze strony organizatorów budzi³a ju¿ sama treœæ og³oszenia zamieszczonego na stronie internetowej starostwa, w którym nie by³o ani s³owa o tak wa¿nym dla mieszkañców zamiarze zlikwidowania dwóch oddzia³ów pyrzyckiego szpitala, a jedynie niewiele mówi¹ce sformu³owanie o proponowanych zmianach w strukturze organizacyjnej szpitala. Po³o¿ne mia³y te¿ problem z przedstawieniem swojej prezentacji, z której ostatecznie zrezygnowa³y. Przeciwnicy likwidacji przekonywali, ¿e dzia³ania dyrektora szpitala i starosty Wiktora To³oczko s¹ zbyt pochopne. - Panie dyrektorze przedwczesny wniosek do zarz¹du (o likwidacje oddzia³ów - red.) mówi³ Walenty Darczuk - Masz szansê wykazaæ siê nie w dobrych czasach gdzie by³o na plus, ale w tych czasach siê wykazaæ i liczê, ¿e jesteœ na tyle ambitny, ¿e ten wniosek wycofasz - przekonywa³ radny powiatowy dyrektora Grzesiaka. W podobnym tonie zwraca³ siê równie¿ do starosty Wiktora To³oczki. – Panie starosto je¿eli pan mówi o radzie nadzwyczajnej jestem oburzony. Te¿ panie starosto przedwczeœnie. Dajmy panu dyrektorowi szansê wykazaæ siê – apelowa³ Walenty Darczuk Na spotkaniu zwracano równie¿ uwagê, ¿e pomimo pozytywnych zmian jakie zasz³y na oddzia³ach nic nie zrobiono, ¿eby je rozpropagowaæ, na przyk³ad poprzez promocjê, co mog³oby zwiêkszyæ ich atrakcyjnoœæ i zwiêkszyæ iloœæ porodów. - Nigdy na ten oddzia³ nie by³y ¿adne œrodki przekazywane, ¿adne. Musia³yœmy pacjentkom t³umaczyæ dlaczego jest taki wêze³

sanitarny, dlaczego s¹ kafelki odpadaj¹ce, bo by³o na prawdê ci¹gle brzydko u nas - wspomina jedna z po³o¿nych - Jest teraz piêknie, jest cudnie. Mamy wra¿enie, ¿e tak naprawdê decyzja ju¿ zapad³a. Bardzo was prosimy, jako osoby, które niejeden g³os od nas otrzyma³y, oddajcie teraz panowie ten g³os dla nas -

zbyteczn¹. Zobaczymy tylko czy podobn¹ postawê bêdzie reprezentowa³ w czasie kampanii wyborczej. A jednak frazes

Takie ma³e polityczne bagno Podczas sesji Rady Powiatu zwo³anej na 08 maja 2013 r. wypowiedzieli siê orêdownicy likwidacji wy¿ej wymienionych oddzia³ów pyrzyckiego szpitala, jego dyrektor, Ryszard Grzesiak i starosta Wiktor To³oczko. G³os mogli równie¿ zabraæ zaproszeni na sesjê Julita Jaœkiewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddzia³u NFZ czy Zbigniew Celewicz, konsultant wojewódzki po³o¿nictwa i ginekologii, ale nie mieszkañcy naszego powiatu, chc¹cy broniæ szpitalnych oddzia³ów. Przewodnicz¹cy Wojciech KuŸmiñski stanowczo stwierdzi³, ¿e nie udzieli im g³osu. Argumentuj¹c, ¿e na sali sesyjnej g³os nale¿y jedynie do radnych, odes³a³ mieszkañców powiatu i pracowników szpitala z kwitkiem. – Wed³ug KuŸmiñskiego s¹ równi i równiejsi. G³os mog¹ zabraæ tylko Ci którzy nie s¹ przeciwko Grzesiakowi i To³oczce. Takie ma³e bagno polityczne skomentowa³a postawê przewodnicz¹cego rady powiatu po³o¿na Beata Brzuœnian-S³owiñska Nawet na spotkaniu ze spo³eczeñstwem ograniczano jak tylko mo¿na by³o wypowiedzi mieszkañców ale zezwalano na d³ugie tyrady Grzesiaka czym skutecznie zmêczono zgromadzonych ludzi, m.in. kobiety ciê¿arne i matki z dzieæmi - doda³a. W konsekwencji radni proporcj¹ g³osów 11 do 6, zdecydowali o likwidacji obu oddzia³ów. Czy opinia po³o¿nych i mieszkañców powiatu zmieni³aby losy uchwa³y? Tego ju¿ siê nie dowiemy. Wiemy jednak, ¿e na pewno da³aby mieszkañców poczucie, ¿e ich g³os jest wa¿ny dla pyrzyckich samorz¹dowców. Dziœ wiemy, ¿e przewodnicz¹cy opiniê wyborców uwa¿a za

Starosta Wiktor To³oczko O likwidacji oddzia³ów zdecydowa³y wzglêdy finansowe. Okazuje siê ¿e w tym przypadku zdrowie nie by³o najwa¿niejsze, choæ przed trzema laty starosta Wiktor To³oczko zapewnia³ inaczej. - Gdy w 2010 roku otwierano komórkê NFZ w Pyrzycach starosta podkreœla³, ¿e dostêp do Szczecina by³ utrudniony a odleg³oœæ dosyæ znaczna. St¹d pomys³ punktu obs³ugi klienta w Pyrzycach bo cytujê: „Dla mnie wcale nie jest frazesem has³o: Zdrowie najwa¿niejsze” - wypomnia³a s³owa W. To³oczki Beata Brzuœnian-S³owiñska - A jednak jest to dla niego frazes - podsumowa³a. - Chyba jesteœmy pierwszym szpitalem powiatowym w Polsce, który zamkn¹³ oddzia³ po³o¿niczoginekologiczny. Celem szpitala nie po-winien byæ zysk, ale dba³oœæ o zdrowie pacjenta – napisa³a do naszej redakcji pani Beata. Nadzieja w wojewodzie Decyzja o likwidacji zapad³a w iœcie sprinterskim tempie. Czy zosta³a podjêta z zachowaniem wszystkich wymaganych procedur i terminów. O tym zdecyduje wojewoda poniewa¿ trafi³ do niego wniosek o uniewa¿nienie uchwa³y podjêtej 08 maja a skutkuj¹cej likwidacj¹ „porodówki”. nasan/Artur Kuca


www.pyrzyce.info

04/2013

Spoleczny sprzeciw!

Wynajmê pomieszczenie biurowe o pow. 27 m 2 (dwa pokoje) przy ulicy Dworcowej 23/5 w Pyrzycach. ( II piêtro budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Pyrzycach). Tel. kontaktowy: 698 871 303 lub 694 w godzinach od 9.00- 18.00

592 192

Wynik glosowania na dzien 18 maja 2013 - www.pyrzyce.info

Blisko dziewiêciu na dziesiêciu Internautów wypowiedzia³o siê w sondzie przeciw likwidacji oddzia³ów pyrzyckiego szpitala. Pod artyku³ami dotycz¹cymi tego tematu pojawi³y siê setki komentarzy, w których nasi czytelnicy pisz¹ co o tym myœl¹. Kilka z nich przedstawiamy, do zapoznania siê ze wszystkimi zapraszamy na www.pyrzyce.info zainteresowana pisze:

zamiast postaraæ siê i zachêciæ pacjentki (...) crazy pisze: 15 maja 2013 o 12:28

Ja w kwietniu rodzi³am w tym szpitalu opieka by³a na wysokim poziomie panie po³o¿ne bardzo mi³e. Opieka by³a na prawde dobra. Po³o¿ne od noworodków równie¿ by³y pomocne mo¿na by³o z nimi otwarcie porozmawiaæ. Nie wiem dlaczego to zlikwidowali

15 maja 2013 o 12:15

Dziwne, ¿e w Pyrzycach nie bêdzie mo¿na ju¿ nawet dziecka urodziæ, bo lepiej straty liczyæ i mówiæ, ¿e nikt nie chce tam rodziæ

goϾ pisze: 18 maja 2013 o 18:44

doba 50 z³

zlikwidowaæ ³atwo – odbudowaæ trudno

Jestesmy za referendum w sprawie odwolania Starosty i Rady Powiatu Radni powiatowi, starosta pyrzycki i dyrektor szpitala zbieraj¹ s³owa gorzkiej krytyki za zlikwidowanie oddzia³u po³o¿niczego i oddzia³u noworodków w Pyrzycach. Sprawa bardzo bulwersuje naszych czytelników, którzy w komentarzach pod artyku³ami wyra¿aj¹ swoje oburzenie. Wœród osób niezadowolonych z decyzji polityków padaj¹ te¿ apele o zorganizowanie referendum w sprawie odwo³ania rady powiatu i starosty pyrzyckiego. Czytelnik o nicku bllaaa blaaa napisa³: „Sami sobie do³ki kopiom,szkoda ¿e naszym kosztem,teraz u góry zag³osuj¹ i rozwi¹¿¹ starostwo bo po co nam instytucja która dba tylko o interesy w³asne.Kto kala w³asne gniazdo nie godny jest reprezentowaæ interesów mieszkañców Pyrzyc,

przykre ¿e skoñczy³a siê era rodowitych Pyrzyczan.” po czym u¿ytkownik … stawia pytanie: „referendum w sprawie odwo³ania starosty i rady powiatu?” W innym w¹tku .ktoœ pisze: „Drodzy mieszkañcy powiatu zachciejmy interweniowaæ – zorganizujmy referendum za odwo³aniem rady i starosty” na co odpowiada PITTER „Popieram ten pomys³ !!!” S¹ to pojedyncze g³osy czy ogólne odczucie spo³eczeñstwa? Czy takie referendum mia³oby sens i szanse powodzenia? Postanowiliœmy to sprawdziæ i zapytaæ naszych czytelników: Czy jesteœ za referendum w sprawie odwo³ania Starosty i Rady Powiatu Pyrzyckiego z zwi¹zku z likwidacj¹ oddzia³u po³o¿niczego? Wyniki mówi¹ same za siebie!

pon. - sobota 8:00-20:00 niedziela 9:00-18:00

Wynik glosowania na dzien 20 maja 2013 - www.pyrzyce.info


www.pyrzyce.info W niedzielê 28 kwietnia na ¯wirowni w Lipianach odby³ siê pierwszy trening motocrossowy sekcji sportów motorowych LZS Kozielice, który jednoczeœnie by³ otwarciem sezonu. Impreza przerodzi³a siê w spotkanie integracyjne niemal wszystkich „zmotoryzowanych”. Z braku, póki co, w³asnego terenu motocrossowcy w porozumieniu z lipiañskimi Partyzantami zorganizowali trening na terenie ¯wirowni nale¿¹cej do Stowarzyszenia. W trakcie organizacji przedsiêwziêcia do³¹czy³a równie¿ grupa offroadowców 4×4 z Lipian i Myœliborza, która w tym czasie przeprowadza³a zbiórkê na rzecz rodzin zastêpczych funkcjonuj¹cych przy Domu Dziecka w Barlinku. Takim sposobem w ostatni weekend kwietnia w Lipianach zintegrowali siê niemal wszyscy mi³oœnicy ekstremalnej jazdy. Pierwsi na teren ¿wirowni wyjechali motocrossowcy, a po nich trudny teren testowali zwolennicy quadów. Nastêpnie na dobrze znany sobie teren wyjechali Partyzanci, a na koniec ¿wirowniê zjeŸdzi³y pojazdy terenowe z napêdem na cztery ko³a. Wspólne spalanie ogromnych iloœci paliwa trwa³o do wieczora. Sekcja sportów motorowych, w której je¿d¿¹ pyrzyczanie, powsta³a przy Gminnym Zrzeszeniu LZS w Kozielicach. – Wójt Kozielic Edward

04/2013

Sezon motocrossowy otwarty!

Kiciñski jest otwarty na tego typu inicjatywy, dlatego chêtnie skorzystaliœmy z tej mo¿liwoœci - wyjaœnia Dariusz Lichota - kierownik sekcji. Grupa skupia obecnie 14 motocrossowców. Dariusz Lichota liczy, ¿e ta liczba bêdzie systematycznie ros³a. Jak mówi chc¹ siê

zajmowaæ promowaniem bezpiecznej i kulturalnej jazdy tym bardziej, ¿e wœród cz³onków jest wielu rodziców, którzy zaszczepili t¹ pasjê swoim dzieciom. W planach sekcji jest stworzenie w³asnego toru motocrossowego z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogliby rozwijaæ swoje

umiejêtnoœci i uczyæ innych bezpiecznej jazdy. – Mamy upatrzony w gminie Kozielice teren i w porozumieniu z wójtem E. Kiciñskim chcemy przystosowaæ go do toru motocrossowego – zdradzi³ Dariusz Lichota. Artur Kuca

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRA¯AKA

18 maja w Pyrzycach odby³y siê wojewódzkie obchody Dnia Stra¿aka


04/2013 pyrzyce.info

PODZIEKOWANIA

9

reklama

WSPÓ£PRACA POLSKO-CZESKA

1. Bardzo serdecznie dziêkujemy Pani Wójt Annie HackiewiczGêbskiej za zaproszenie na III Warnicki Piknik Rodzinny 2. Panu Józefowi Czaboæko za organizacje turnieju pi³ki siatkowej dziewcz¹t ,,PYRZYCKA MAJÓWKA”, nad którym Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka objê³o swój patronat 3. Wójtowi Gminy Przelewice Markowi Kibale za zaproszenie na VI Przelewickie Dni Folwarku 4. Pani Marii Kopeæ, El¿biecie Literackiej, Zofii Ro¿uk i Stanis³awie Kopeæ za reprezentowanie stowarzyszenia na VI Przelewickich Dniach Folwarku 5. Wójtowi Gminy Dolice Grzegorzowi Brochockiemu i GCIiPS za zaproszenie na koncert Kamila Bednarka

W dniach od 07.05 do 10.05.2013 roku przedstawiciele naszej LGD Grzegorz Brochocki prezes i Andrzej Marczak-wiceprezes wziêli udzia³ w wizycie studyjnej na obszarze Czech w celu nawi¹zania wspó³pracy z czeskimi lokalnymi grupami dzia³ania. Wizyta zakoñczy³a siê wstêpn¹ umow¹ partnersk¹ na realizacjê wspólnych dzia³añ z obszaru tradycja i kultura .

Forum Lokalnych Grup Dzialania w Supraslu

6. Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Pyrzycach za zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Stra¿aka 7. Burmistrzowi Pyrzyc Jerzemu Markowi Olechowi za pomoc w organizacji szkoleñ i warsztatów na terenie Gminy Pyrzyce 8. Zespo³owi Seniorita za zaproszenie na uroczyste 10-lecie zespo³u 9. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zaproszenie na Ogólnopolskie Forum LGD 10. KSOW za zaproszenie do udzia³u w wizycie studyjnej do Czech 11. Stowarzyszeniu polskoniemieckiemu w Ueckermünde za zaproszenie na Niemieckopolski festyn uliczny Z wyrazami szacunku Agnieszka Odachowska

Przedstawiciele LGD z województwa zachodniopomorskiego W dniach 13-14 maja 2013 r. odby³a siê konferencja pod nazw¹ Forum Lokalnych Grup Dzia³ania. W spotkaniu udzia³ wziê³o ponad 300 przedstawicieli Lokalnych Grup Dzia³ania. Nasze LGD reprezentowa³y-Agnieszka Odachowska-dyrektor biura oraz

Ewa Hancz-specjalista ds. projektów. W konferencji czynny udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz specjalni goœcie z Local Action Groups, ministerstw i instytucji administracji z Finlandii, Francji, Wêgier i Litwy. Wszyscy

uczestnicy wspó³tworzyli spotkanie poprzez udzia³ w dyskusjach i warsztatach. Wiod¹cym tematem by³ okres programowania LEADERA na lata 2014-2020.

Kobiety ponad podzia³ami W dniu 10 maja 2013 r w Sejmie odby³o siê spotkanie kobiet, zwi¹zanych z problemami swoich lokalnych œrodowisk, w celu wypracowania wspólnych dzia³añ ponad podzia³ami partyjnymi .G³ówn¹ organizatork¹ by³a Wanda Nowicka -Wicemarsza³kini Sejmu. Wypracowano kilka wa¿nych wniosków i poruszono tematy zwi¹zane z bezpieczeñstwem kobiet i dzieci, najs³abszego ogniwa w naszym regionie. Szkoda, ¿e

w powiecie pyrzyckim kobiety jeszcze nie potrafi¹ wspólnie podejmowaæ kluczowych decyzji zwi¹zanych z ich œrodowiskiem i dzia³aniami na rzecz kobiet i najm³odszych mieszkañców. Jesteœmy przede wszystkim kobietami. Wspólne problemy spo³eczne powinny nas ³¹czyæ a nie dzieliæ. W imieniu organizatorek przekazujê gor¹ce pozdrowienia dla wszystkich mieszkanek naszego powiatu . Agnieszka Odachowska

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


www.pyrzyce.info

04/2013

PDK

zaprasza do KINA 25-26 maja 2013

WIELKI GATSBY godz. 17:30, 20:00

sensacja, USA, 2013 01-02 czerwca 2013

TEDI I POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO MIASTA godz. 16:00 animowany, Hiszpania, 2012

28 POKOI HOTELOWYCH, godz 18:00, 20:00 dramat, USA, 2012 08-09 czerwca 2013

KAC VEGAS 3 godz. 18:00, 20:00 komedia, USA, 2013

Czy istnieje ktoœ taki jak „prawdziwy artysta”? A czy istniej¹ „nieprawdziwi artyœci”? Ka¿dy z nas jest obdarzony jakimœ darem i zdolnoœci¹. Nawet, je¿eli ktoœ jest przewra¿liwiony to jego uzdolnieniem jest wysoka empatia dla sztuki. Pamiêtajmy, uzdolniony jest ka¿dy, mniej lub bardziej, ka¿dego zaprasza te¿ do siebie Pyrzycki Salon Artystyczny. Ma on skupiaæ ludzi z naszego terenu, wra¿liwych, pe³nych pasji, realizuj¹cych swoje pomys³y i marzenia w sposób wizualny.

ki, grafiki komputerowej i co tam jeszcze... Raz w roku mia³by prezentowaæ dokonania ludzi Ziemi Pyrzyckiej w ró¿nych p³aszczyznach artystycznej wypowiedzi oraz propagowaæ ich twórczoœæ.

ogólnie pojêtej kultury estetycznej w regionie. Prace nale¿y sk³adaæ do koñca wrzeœnia ka¿dego roku w Pyrzyckim Domu Kultury. Ulica Sztuk Ekspozycje odbywaæ siê bêd¹ w Pyrzyckim Domu Kultury. Ponadto najciekawsze prace wezm¹ udzia³ w akcji „ULICA SZTUK”. Co roku organizatorzy wybior¹ ulicê w Pyrzycach. Na niej w oknach sklepowych czy innych dostêpnych miejscach bêd¹ wystawiane prace poszczególnych artystów. Organizatorem projektu jest Pyrzycki Dom Kultury, koordynatorem Romuald Fija³kowski a pomoc medialn¹ zaoferowa³a prasa lokalna. From.

Kiedy, gdzie i kto W wystawie Pyrzyckiego Salonu Artystycznego, która bêdzie mia³a miejsce zawsze podczas Inauguracji Roku Kulturalnego, mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy twórcy Ziemi Pyrzyckiej po wy¿ej 14 roku ¿ycia. Temat i technika prac jest dowolna. Status zawoKonfrontacja i promocja dowca i amatora nie ma znaczePyrzycki Salon Artystyczny nia. Prace nie podlegaj¹ oceniane ma integrowaæ twórców ró¿nych a jedynie s¹ prezentacj¹ dokonañ dziedzin sztuki: fotografii, grafiki, w danym roku i pretekstem do malarstwa, batiku, rzeŸby, cerami- dyskusji na temat kondycji sztuki i Regulamin PSA i kartê zg³oszenia mo¿na pobraæ ze stron: www.pdk.pyrzyce.info i www.pyrzyce.info

Pyrzyczanki w Belwederze

Na zaproszenie Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza osiem reprezentantek Zespo³u Pieœni i Tañca PYRZYCE œwiêtowa³o rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Spotka³y siê tam m.in. z Prezydentem RP Bronis³awem Komorowskim. Grupa Pyrzyczanek jako jedyny zespó³ ludowy reprezentowa³a, wraz z instruktorem Januszem Urbañskiem, nasz region podczas konkursu potraw „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Œwiêto Konstytucji 3 Maja uczcili równie¿ przebywaj¹c na raucie zorganizo-

wanym przez Annê i Bronis³awa Komorowskich. Wœród attache i cz³onków korpusów dyplomatycznych nasze dziewczyny, w strojach pyrzyckich, wzbudza³y du¿e zainteresowanie. Zaproszeni goœcie z zainteresowaniem s³uchali informacji o naszym regionie. Ka¿dy chcia³ mieæ zdjêcie z Pyrzyczankami od polityków po aktorów. Mo¿liwoœæ zamienienia s³owa z Danielem Olbrychskim, Januszem Gajosem czy Krzysztofem Ho³owczycem by³a bez w¹tpienia niezmiern¹ przyjemnoœci¹. Nie mo¿na pomin¹æ ciep³ego przyjê-

cia przez parê prezydenck¹ Annê i Bronis³awa Komorowskich. – Belweder zrobi³ na nas bardzo dobre wra¿enie. Byliœmy zszokowani bogactwem wystroju, przyjêciem, atmosfer¹ no i…. ochron¹ – wspomina Janusz Urbañski - Chyba na lotnisku nie ma takiej kontroli jak przy wejœciu do Belwederu. Specjalne przepustki, kontrole osobiste i innego rodzaju monitorowanie. Pobyt u Prezydenta wspominamy jednak bardzo mi³o. To by³o naprawdê fantastyczne prze¿ycie, zw³aszcza dla naszych dziewcz¹t – From. doda³ Urbañski.


04/2013

Klaudiusz KaŸmierczak Znak zodiaku: Lew Obecnie wykonywany zawód: Nauczyciel muzyki i plastyki Z czym kojarzy ci siê s³owo PYRZYCE: Z miastem, z którym mam dobre i te mniej przyjemne wspomnienia. Z miejscem gdzie zawsze czujê siê u siebie. Co ciê ostatnio zirytowa³o, dotknê³o do ¿ywego: Niewyjaœnione przyczyny katastrofy smoleñskiej a raczej celowe ich zatajenie przez Rz¹d Rosyjski i przyzwolenie Rz¹du Polskiego na tak irracjonalne zachowanie. Muzyka, któr¹ s³uchasz, która dodaje chêci do dzia³ania lub uspokaja: Jako muzyk s³ucham wiele gatunków, lecz moim ulubionym jest jazz. Czêsto wykonujê t¹ muzykê grywaj¹c w hotelach. George Benson, Chick Corea, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Leszek Mo¿dzer to tylko kilku moich ulubionych muzyków. Na³ogi?: Uwielbiam kawê przy dŸwiêkach fortepianu. Hobby, pasja która ciê poch³ania: Muzyka wype³nia ka¿d¹ moj¹ woln¹ chwilê. Jest moj¹ ¿on¹, kochank¹, przyjació³k¹ ( ha ha ha) Co lub kto jest dla ciebie wa¿ny: Najwa¿niejsza jest rodzina. Moja wspania³a córka Oktawia, moja dziewczyna Beata i rodzice. Ksi¹¿ka, kino, teatr: Jestem maniakiem dobrego brzmienia wiêc jak najbardziej kino, choæ ostatnio pozostaje mi tylko kino domowe. Z ksi¹¿ek mia³em przyjemnoœæ zetkniêcia siê z jednym z najwiêkszych bestsellerów œwiatowej literatury - CESARZ Ryszarda Kapuœciñskiego.

Sport: T¹ dziedzinê zostawiam córce. Jest naprawdê niez³a. Zdoby³a mistrzostwo województwa w biegach na 800 metrów. Ja czasami zatracam siê w zawodowym boksie ale tylko jako kibic. Polityka: W chwili obecnej polityka polega na walce miêdzy sob¹ o jak najlepszy wizerunek. Chcia³bym doczekaæ siê czasów kiedy politycy zaczn¹ walczyæ o ustawy. No i polityka powinna byæ jak kobieta, powinna byæ giêtka i mieæ liniê (ha ha ha) Kabaret lub humor który ciê bawi: Kabaret Moralnego Niepokoju i ich kultowe skecze. Lubiê te¿ ANI MRU MRU, Marcina Dañca, Kryszaka. Œmiesz¹ mnie równie¿ dowcipy opowiadane przez moich przyjació³. Dobr¹ komediê w kinie te¿ ogl¹dnê. Kolor: Bia³y i czarny jak klawisze w fortepianie. Za pomoc¹ tych¿e namalujê ka¿dy utwór. Kobiety: Nigdy nie mo¿na ustaliæ z pewnoœci¹, gdzie w kobiecie koñczy siê anio³ a zaczyna diabe³. Moja córka, dziewczyna i mama s¹ najwa¿niejsze. Mê¿czyŸni: Znam paru o których tak mo¿na powiedzieæ. Bez w¹tpienia jednym z nich jest mój tato. Marzenie: ¯ycie jest fascynuj¹ce kiedy spe³nia siê marzenia, a ja jak na razie t¹ mo¿liwoœæ mam. Zakupy: Na pewno nie przejdê obojêtnie obok sklepu z dobrymi butami. Na koniec, z jakimi gwiazdami estrady uda³o ci siê ju¿ zagraæ : Gra³em z Don Vasylem i jego cygañskimi muzykami, z Justyn¹ Steczkowsk¹, Trubadurami, Skaldami, gra³em ze Stanem Borysem a nawet z zespo³em Gipsy King.

PRZEDSZKOLAK KOCHAM CIÊ POLSKO PRZYSZ£YM CZYTELNIKIEM

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach mia³o zaszczyt goœciæ w swych progach w dniu 25 kwietnia 2013 roku 6-latki z przedszkoli Gminy Pyrzyce. W trakcie tego spotkania dzieci dzieli³y siê swoj¹ wiedz¹ na temat treœci bajek, baœni, wierszy i ich bohaterów w formie quizu. Starszaki wyœmienicie odgadywa³y wszelkie zagadki dotycz¹ce literatury dzieciêcej: zarówno s³owne, obrazowe, jak i te zwi¹zane z przewodnimi melodiami bajek filmowych. Wszystkie grupy,

bêd¹ce fenomenalnymi zwyciêzcami, otrzyma³y dyplomy i piêkne ksi¹¿ki ze zbiorami bajek i baœni polskich, w nagrodê za dostarczenie cudnych prac plastycznych na nasz¹ wystawê pod tytu³em „Moja ulubiona bajka”. Œwietnie siê zintegrowa³y podczas potañcówki, spa³aszowa³y pysznie wypieczone przez nasze panie kucharki racuchy, a potem wywija³y kozio³ki w ogrodzie przedszkolnym. Bo¿ena Szczawiñska

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to wa¿ne dla Polaków œwiêto. Przypomina ono, ¿e w naszej historii nie brakowa³o ludzi, dla których ojczyzna stanowi³a najwy¿sz¹ wartoœæ. Akademiê upamiêtniaj¹c¹ wa¿ne wydarzenie historyczne i sk³aniaj¹c¹ do zastanowienia siê nad teraŸniejszoœci¹ uczniowie przygotowali pod kierunkiem Jolanty Graczyk. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas Sekretarz Gminy Pyrzyce Beata Kurowska.

Narrator przedstawi³ t³o historyczne, a pozostali uczniowie deklamowali wiersze i pieœni. Program ten mia³ du¿¹ wartoœæ edukacyjn¹ i wychowawcz¹. Apel o tematyce uchwalenia Konstytucji 3 maja mia³ na celu nie tylko przypomnieæ uczniom historiê, zapoznaæ z g³ównymi postaciami i okolicznoœciami powstania pierwszej polskiej konstytucji, ale przede wszystkim mia³ za zadanie uczyæ patriotyzmu i dumy z dokonañ w³asnego narodu. J. Susz


reklama

pyrzyce.info

04/2013


04/2013

www.pyrzyce.info

foto: Artur Kuca (2)

BLISKOSC NIEZNANA - niezwykla wystawa

W poniedzia³ek 13 maja w siedzibie Stowarzyszenia PATRA w Pyrzycach przy ulicy Jana Paw³a II odby³ siê wernisa¿ wystawy fotograficznej „Bliskoœæ Nieznana” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Pyrzycach, na której zaprezentowane zosta³y prace Samanthy Dainty. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w miesi¹cach maju i czerwcu.

Fotografie ukazuj¹ osoby niepe³nosprawne, z którymi nie raz i nie dwa mijamy siê na ulicy, i ich pe³nosprawnych bliskich w niezwyk³ych, ujmuj¹cych chwilach bliskoœci. Projekt rozpocz¹³ siê sesj¹ zdjêciow¹ w Nowielinie i w Pyrzycach, któr¹ przeprowadzi³a fotografka Samantha Dainty we wspó³pracy z wiza¿ystk¹ Wiol¹ Al-Halawani . By³o to w listopadzie i w grudniu 2012 oraz w marcu 2013. Kolejnym krokiem by³o przygotowanie zdjêæ i wystawy,

któr¹ mo¿na ogl¹daæ przez w Pyrzycach, póŸniej byæ mo¿e w Lipianach oraz Przelewicah. G³ównym celem wystawy jest prze³amywanie barier i stereotypów w naszym ma³ym œrodowisku. Projekt ma przyczyniæ siê do lepszego postrzegania ludzi upoœledzonych umys³owo, do integrowania œrodowisk i nawi¹zania bli¿szych relacji. Bliskoœæ, ta nieznana, jest potrzebna nam wszystkim, bo bliskoœæ to akceptacja, ciep³o, pomoc, uœmiech,

wspólnota, radoœæ. - Poprzez dzia³ania artystyczne chcemy ukazaæ mieszkañcom naszego powiatu œrodowisko osób niepe³nosprawnych umys³owo w innym wymiarze powiedzia³a Marta Ho³ownia ze Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu - Mamy nadziejê, ¿e ta wystawa przyczyni siê do zmniejszenia poczucia strachu czy zagubienia podczas kontaktów z naszymi podopiecznymi - wyzna³a.

W dniu 22 kwietnia w ZS nr 2 im. W³adys³awa Orkana w Szczecinie odby³o siê podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego pt.” Zrównowa¿ony rozwój, czyli œrodowisko w s³u¿bie cz³owieka”. Konkurs odby³ siê pod Honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z ca³ego województwa Komisja konkursowa drugie miejsce przyzna³a Annie Marii Zienkiewicz ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach za zdjêcie pt. „Geotermalne p³uca Pyrzyc”. Wyró¿ni³a tak¿e prace uczennicy

„FOTOGRAFIA - ŒRODOWISKO - PROMOCJA”

Emeryto, rencisto poczuj sie pewniej i bezpieczniej z Bankiem Zachodnim WBK!

Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach Karoliny Polewczak: „Bananowiec geotermalny” oraz „Solankowe ko³o”. Uczennice pyrzyckich szkó³

oraz ich opiekun sk³adaj¹ podziêkowania Panu Stanis³awowi Kulikowi za umo¿liwienie wykonania zdjêæ na terenie Pyrzyckiej Antoni Zienkiewicz Geotermii.

Po¿yczka w Banku BG¯ to raty bez wyrzeczeñ Wiosna to nie tylko zmiana pogody. To tak¿e czêsto rosn¹ce wydatki w domowym bud¿ecie - majowe przyjêcia komunijne, d³ugie weekendy i wyjazdy wakacyjne. Klientom poszukuj¹cym dodatkowych œrodków, Bank BG¯ proponuje po¿yczkê gotówkow¹ z ratami bez wyrzeczeñ, któr¹ mo¿na przeznaczyæ na dowolny cel, a okres sp³aty sta³ych, niskich rat mo¿e wynieœæ nawet 6 lat. Atrakcyjne oprocentowanie sprawi, ¿e miesiêczna rata nie bêdzie obci¹¿eniem dla domowego bud¿etu. Klienci, którzy za³o¿¹ konto osobiste w Banku BG¯, nie zap³ac¹ prowizji za udzielenie po¿yczki gotówkowej. Po¿yczka oferowana jest wraz z bogatym pakietem ubezpieczeñ,

który obejmuje miêdzy innymi ubezpieczenie na ¿ycie i ubezpieczenie od utraty pracy. Jako dodatek do tego produktu Bank proponuje Konto z Premi¹ pozwalaj¹ce zyskaæ dodatkowo nawet 600 z³ rocznie. Po¿yczkê do 20 tys. z³ klient mo¿e otrzymaæ na podstawie wype³nionego na miejscu oœwiadczenia o swoich dochodach, a maksymalna kwota po¿yczki w naszym banku to 255 550 z³. Du¿ym atutem oferty jest niska i sta³a wysokoœæ raty w ca³ym okresie kredytowania, który mo¿e wynieœæ nawet 6 lat. Wnioskuj¹c o kredyt w Banku BG¯ klient mo¿e liczyæ na b³yskawiczn¹ decyzjê kredytow¹ i szybk¹ wyp³atê œrodków. Wymienione wy¿ej cechy po¿yczki gotówkowej to kolejny

dowód na to, ¿e Bank BG¯ konstruuj¹c swoj¹ ofertê dzia³a zgodnie z ide¹ „dobrze s³u¿y ludziom”, proponuj¹c produkty i us³ugi bêd¹ce odpowiedzi¹ na oczekiwania klientów. Z oferty mog¹ skorzystaæ nie tylko obecni klienci, ale równie¿ pozosta³e osoby, które poszukuj¹ dodatkowych œrodków. Atrakcyjna cenowo oferta nie wymaga od klientów wype³niania zbyt wielu formularzy. Szczegó³y na temat po¿yczki mo¿na uzyskaæ w Oddziale Banku BG¯ w Pyrzycach, przy ulicy Kiliñskiego 5, telefonicznie pod numerem Oddzia³u: 91 577-93-80, a tak¿e poprzez infoliniê bankow¹ tel.: 801 123 456. (TEKST SPONSOROWANY)

AK

W dniu 26 kwietnia br. w Pyrzyckim Domu Kultury odby³a siê wyj¹tkowa inicjatywa wspieraj¹ca emerytów i rencistów. Placówka Partnerska BZWBK w Pyrzycach zorganizowa³a spotkanie z cz³onkami Ko³a Emerytów i Rencistów z Pyrzyc przy wsparciu Komendy Policji oraz Burmistrza Pyrzyc. Tematem przewodnim by³o bezpieczeñstwo seniorów oraz edukacja o wy³udzeniach finansowych i kradzie¿y. Osoby starsze s¹ w sposób szczególny nara¿one na wy³udzenia i kradzie¿e, dlatego warto o nie zadbaæ. Zainteresowanie by³o bardzo du¿e, na spotkanie przyby³o blisko 50 osób. W trakcie spotkania oprócz powitania w³adz Miasta, emeryci i renciœci dowiedzieli siê w przystêpny sposób jak ustrzec siê oszustów i na co uwa¿aæ. Dla aktywnych uczestników zorganizowany by³ konkurs sprawdzaj¹cy przedstawion¹ wiedz¹ wraz z atrakcyjnymi nagrodami tj. kijki do Nordic Walking sponsorowanych przez BZ WBK w Pyrzycach . Inicjatywa spotka³a siê z bardzo dobrym odbiorem nasi seniorzy po spotkaniu bardziej zaczêli troszczyæ siê o swoje (TEKST bezpieczeñstwo. SPONSOROWANY)


04/2013

BR¥ZOWY MEDAL „SIKOREK” 21 kwietnia 2013r w £odzi odby³y siê Sztafetowe Mistrzostwa Polski w biegach prze³ajowych 8 x 700m. Uczennice z pyrzyckiego ZS nr 1 im. Noblistów Polskich zakwalifikowa³y siê na nie w ubieg³ym ju¿ roku zdecydowanie wygrywaj¹c mistrzostwa województwa. W sk³ad sztafety wchodzi³o osiem reprezentantek naszej szko³y: Paulina Starzyñska, Agata Wiœniewska, Justyna Wojciechowska, Katarzyna Ebertowska, And¿elika Wojtalewicz, Patrycja Ziemba, Ma³gorzata Æwirta i Dominika Wiœniewska, zawodniczk¹ rezerwow¹ by³a Edyta Wojtalewicz. Uczennice zmierzy³y siê z piêtnastoma dru¿ynami, zwyciêzcami z ka¿dego województwa. Na pierwszej zmianie z bardzo dobrej strony ukaza³a siê Paulina Starzyñska, przyprowadzaj¹c nasz¹ sztafetê na pierwszej pozycji. Prowadzenie zdo³a³y utrzymaæ,

Agata Wiœniewska, Justyna Wojciechowska i Katarzyna Ebertowska, nie ulegaj¹c zaciêcie goni¹cym zawodniczkom innych szkó³ z ca³ej Polski. Dziewczêta po ¿arliwym boju uplasowa³y siê na bardzo wysokim trzecim miejscu podium, niewiele jednak trac¹c do srebrnego medalu, za Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Bi³goraju oraz za Szko³¹ Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, która rywalizacjê zdecydowanie wygra³a. Zawodniczkom nale¿¹ siê ogromne brawa za zaciêtoœæ i wolê walki, poniewa¿ tylko piêæ z dziewiêciu dziewcz¹t trenuje lekkoatletykê na co dzieñ. Poziom zawodów by³ naprawdê wysoki, a wszystkie uczestniczki pobieg³y godnie rangi mistrzostw Polski. Opiekunem br¹zowych medalistek Sztafetowych Mistrzostw Polski w biegach prze³ajowych jest pan Dariusz G¹s³awski.

Szustak Adrian wicemistrzem Polski W dniach 19 -20 kwietnia 2013 r. w Krasnymstawie k. Lublina rozegrano Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach styl wolny. LKS „Spartakus” Pyrzyce zosta³ uplasowany na IX miejscu w klasyfikacji klubowej (uczestniczy³o 47 klubów) zdobywaj¹c 23 punkty do krajowego wspó³zawodnictwa sportu dzieci i m³odzie¿y. Adrian Szustak, uczeñ I klasy ZS Nr 2 CKU wywalczy³ tytu³ wicemistrza Polski w kategorii wagowej 50 kg przegrywaj¹c w finale z zawodnikiem „Wikinga” Wolin Krzysztofem Wróblewskim. Równie¿ pozostali zawodnicy „Spartakusa” zaprezentowali siê dobrze. Maciej Piwoni, uczeñ III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych w kategorii 74 kg po ciekawych i trudnych walkach

uplasowa³ siê na V miejscu, natomiast Piotr Soroka (kat. 55 kg) sklasyfikowany zosta³ na VII miejscu, a Maciej Stankiewicz – kat. 55 kg, na VIII miejscu. Eugeniusz Klimczak

Trzy z³ote medale lekkoatletów „Spartakusa” Podczas rozgrywanych w dniu 27 kwietnia 2013r. w Gryfinie Otwartych Mistrzostw Województwa Uczniowskich Klubów Sportowych i Miêdzyszkolnych Oœrodków Sportowych, reprezentanci LKS „Spartakus” Pyrzyce wygrali a¿ trzy konkurencje, zdobywaj¹c z³ote medale. Nasz najlepszy sprinter regionu Remigiusz Og³oza (ZS nr 1 w Pyrzycach) potwierdzi³ dobre przygotowanie do sezonu, wygrywaj¹c bezapelacyjnie bieg na 100 m juniorów, zarówno w eliminacjach, jak i w finale. Pyrzyczanie równie bez-

konkurencyjni okazali siê w biegach na 300m juniorów, pozostawiaj¹c swoich rywali daleko w tyle. Magda Matyjasik (PG w Kozielicach) doskonale przebieg³a swoj¹ seriê, wygrywaj¹c bezapelacyjnie. Wojtek Wojtala (ZS nr 2 CKU w Pyrzycach) zdecydowanie wygra³ swój bieg. Mimo zwyciêstw nasi lekkoatleci nie byli zadowoleni z uzyskanych czasów, na które wp³ynê³y niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne i z³y stan bie¿ni. Trenerem wszystkich medalistów jest nauczyciel z Pyrzyc – Dariusz Kufel.

Piotr Soroka br¹zowym medalist¹ MP juniorów w sumo W dniach 26 -27 kwietnia 2013 r. w Bydgoszczy rozegrano Mistrzostwach Polski juniorów i juniorek w sumo. LKS „Spartakus” Pyrzyce uplasowa³ siê na VI m. w kraju zdobywaj¹c 30 punktów do krajowego wspó³zawodnictwa sportu dzieci i m³odzie¿y. Piotr Soroka, wychowanek trenera Grzegorza Jaska zdoby³ br¹zowy medal w kategorii wagowej 60 kg. Na V miejscach uplasowali siê: Remiszewski Janusz kat. 80 kg, Posyniak Krzysztof kat. 100 kg oraz Józwiak Mi³osz kat. 100 kg. Zawodnicy zajmuj¹cy miejsca V s¹ uczniami ZS Nr 2

CKU w Pyrzycach i wychowankami trenera Eugeniusza Klimczaka.

Trzecie miejsce zawodników LOK 20 kwietnia 2013r. w Gryfinie odby³a siê jubileuszowa piêædziesi¹ta Edycja Wojewódzkiego M³odzie¿owego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna, a historia Wybrze¿a Polskiego”. Na tegorocznych zawodach nie mog³o zabrakn¹æ reprezentantów Zarz¹du Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Pyrzycach, którzy corocznie zdobywaj¹ w marynistycznym konkursie medalowe miejsca. Nasi reprezentanci okazali siê bezkonkurencyjni w teœcie ze znajomoœci wiedzy morskiej . Oliwia Szopiak (ZS nr 1) napisa³a test najlepiej spoœród uczestników konkursu, wyprzedzaj¹c swojego kolegê z dru¿yny - Tomasza Koz³a. Tomek w konkurencji rzutu rzutk¹ ratownicz¹ zaj¹³ trzecie miejsce. Magdalena Matyjasik (PG Kozielice) w tej samej kon-

kurencji zajê³a czwarte miejsce. Debiutuj¹ca w tego rodzaju zawodach Katarzyna Œlusarek (PG Kozielice), która startowa³a poza konkursem, w strzelaniu z broni pneumatycznej zajê³a pi¹te miejsce. Nasi reprezentanci równie¿ dobrze zaprezentowali siê w konkurencji wi¹zania wêz³ów ratowniczych. Zdecydowanie s³abiej pyrzyccy zawodnicy radz¹ sobie w p³ywaniu z powodu braku basenu na naszym terenie. Czwartym reprezentantem medalowego zespo³u by³ Jakub WoŸniak, równie¿ uczeñ PG w Kozielicach. W podsumowaniu, po rozegranych piêciu konkurencjach, zajêliœmy wysokie trzecie miejsce. Corocznymi przygotowaniami do marynistycznego konkursu kieruje nauczyciel z Pyrzyc – Dariusz Kufel.


04/2013 pyrzyce.info

15

reklama www.pi.wzp.pl

,

Niepe³nosprawni na start! Jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹ w wieku od 15. do 64. roku ¿ycia? Chcesz znaleŸæ pracê lub rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci spo³eczne? Do³¹cz do projektu unijnego „Nowa Szansa”! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udzia³u w cyklu BEZP£ATNYCH szkoleñ, warsztatów i spotkañ ze specjalistami, po³¹czonych z doskona³¹ zabaw¹ podczas wyjazdów integracyjnych.

Zg³oszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY!

Czas na now¹ szansê Oœrodki Pomocy Spo³ecznej serdecznie zapraszaj¹ swoich podopiecznych w wieku od 15. do 64. roku ¿ycia, do udzia³u w BEZP£ATNYM projekcie unijnym „Nowa Szansa”. Chcesz podj¹æ pracê, zdobyæ nowe umiejêtnoœci spo³eczne i zawodowe, porozmawiaæ ze specjalistami o swojej przysz³oœci? Do³¹cz do nas!

Zg³oszenia przyjmuj¹ Oœrodki Pomocy Spo³ecznej odpowiednio do miejsca zamieszkania.

Iloœæ miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY! W programie m.in.: terapia psychologiczna, zajêcia ze streetworkerem, szkolenia – zdobywanie nowych lub doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych, spotkania z doradc¹ zawodowym, treningi ekonomiczne, spotkania z asystentem rodziny, wyjazdy integracyjne

Zapewniamy: bezp³atne uczestnictwo we wszystkich zajêciach, formach wsparcia i wyjazdach, zwrot kosztów dojazdu na zajêcia, wykwalifikowanych trenerów i specjalistów, zajêcia integracyjne w atrakcyjnych miejscach w Polsce

PARTNERZY PROJEKTU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PYRZYCACH, OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ W BIELICACH, KOZIELICACH, LIPIANACH, PRZELEWICACH, PYRZYCACH, WARNICACH ORAZ POWIATOWY URZ¥D PRACY W PYRZYCACH


reklama

pyrzyce.info

04/2013

OFERUJEMY: nasiona siewne, nawozy ogrodnicze, sadzeniaki ziemniaków, ziemiê, torf, œrodki ochrony roœlin, pokarm dla kotów i psów

codziennie od 8:00 do 16:00 w soboty od 8:00 do 13:00

tel. 668 406 054

ON Pb Bio

Aktualne ceny www.pyrzyce.info/paliwa


Pyrzyce.Info 04/2013