Page 1

Vol.(1), No.(18)

July 16, Saturday ,2011 ေျပာၾကားသည္။

City Mart အပါအဝင္ ကုန္တိုက္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္မဂၤလာေစ်း၊

ေညာင္ပင္ေလးေစ်းအပါအဝင္ ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ ေရာင္း ခ်ေနေသာ ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရည္ အပါအဝင္အခ်ိဳမႈန္႔၊အရက္၊ဘီယာ၊စီးကရက္ မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တရားမဝင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးကန္႔သတ္ထားခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ အေကာက္ခြန္ဝင္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာလ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ကုန္စည္မ်ားကို ကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ေရလမ္းခရီးမွ

လည္းေကာင္း၊နယ္စပ္မွလည္းေကာင္း လိုသေလာက္ တင္သြင္းလာ ေနျခင္းျဖစ္ရာ နယ္စပ္ေဒသရွိ တပ္မေတာ္အပါအဝင္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသူ ဒီေကဘီေအကဲ့သို႔ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား စြာႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု မ်ားအတြက္ အဓိကဝင္ေငြလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ City

Mart

ကဲ့သို႔ေသာ

လက္လီလက္ကားဖြင့္လွစ္ထားသည့္

ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ႏိုင္င့ံအႀကီးအကဲ မိသားစုဝင္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွယ္ယာမ်ား ခြဲေဝေပးကာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ တရားမဝင္ ကို

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍

၁၉၉၇ခုႏွစ္မွစ၍

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ပမွတရားဝင္တင္သြင္းခြင့္

ၿပီးခဲ့သည့္

ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္

ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ

စီးပြားေရးႏွင့္

ကုန္စည္

၁၇

မ်ိဳး

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး

သြင္းကုန္မ်ားတင္သြင္းလာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း City Mart ဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဌာနက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္City Mart ဆိုင္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ City Mart Holding Co,Ltd အပါအဝင္ လက္

တစ္ဆုပ္စာကုန္သည္တစ္စုကို

ေမာ္ေတာ္ကားအပါအဝင္သြင္းကုန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပိတ္ပင္၍ ျဖစ္

ေခၚယူ၍

အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း

မွာၾကားထားသည့္အတို္င္း

တိုးတိုးတိတ္တိတ္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္စစ္အစိုးရတစ္ျဖစ္လဲ အစိုးရသစ္တို႔သည္

မလုပ္ကိုင္ဘဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံေပါက္ၾကားခဲ့၍ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ တစ္ဦးတည္း တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ

ေပၚလာေသာ

သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးမွ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သူ ကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးက

ေပါင္းမ်ားစြာ

Cover - 16.7.2011 (Sat)

အခက္အခဲကို

အေၾကာင္းျပဳကာ

ခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကၿပီး၊

ယင္းတို႔

ေဒၚလာသန္း

ပိတ္ပင္ထားေသာ


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Editorial

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစားရိတ္ကို ၂၅% ထိ သံုးစဲြရန္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တက္လွမ္းစျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလး တစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အသံုးစားရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၂၅% ခန္႔ကို သံုးစဲြမည့္ကိစၥမွာ အလြန္မ်ားျပားေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ရာ တြင္ တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီႏွင့္တြက္လွ်င္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပမာဏနည္းပါးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔သံုးစဲြသည့္ ၆%ခန္႔သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသံုးစဲြေနေသာ ၂၅% ထက္မ်ားစြာ ပမာဏ ႀကီးမား ေန၍ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္လြန္းေသာေခတ္တြင္ လက္နက္ေကာင္း ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမ်ားမ်ားသံုးစဲြရသည္ျဖစ္၍ ၂၅%ခန္႔ သံုးမွသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ခ်င္းညီမွ်ေသာ လက္နက္ဝယ္ ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

သိရ ႔ု ာတြင္ ထိသ ု ဝ ႔ို ယ္ယစ ူ ုေဆာင္းေနေသာ ေခတ္မလ ွီ က္နက္မ်ားသည္ မည္သည္ရ ့ န္သက ူ ို ရည္ရယ ြ ပ ္ ါသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို စဥ္းစားၾကည္လ ့ ်ွ င္မူ ေျပာပေလာက္ေသာ၊ ေလာက္ေလာက္ လားလား

ရန္သူမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ မည္သို႔မွ် စစ္ျဖစ္ ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိသလို၊ အိႏိၵယ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း ခံရျခင္းမရွိပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္အေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မၾကာခဏ စစ္တပ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈျဖစ္သည့္တိုင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ စစ္ပဲြႀကီးျဖစ္ပြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏွင့္ ေရနံထြက္သည္ဟု ယူဆရေသာကြ်န္းမ်ားအတြက္ အျငင္းပြား မႈမ်ားရွိေနေစကာမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ ေကာင္းမြန္လွ်က္ပင္ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေခတ္မွီဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျမန္မာ့ပိုင္နက္အတြင္း မၾကာခဏ ပ်ံသန္းဝင္ ေရာက္ၾကသျဖင့္ ယင္း ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အမ္အိုင္ဂ်ီ ၂၉ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္ ၿပီး အကယ္၍ မရွိေသးပါဟု ယူဆပါလွ်င္္လည္း တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသာရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ၏ ၁၀၀% သံုးလွ်င္ပင္ ကာကြယ္ရန္ မလံုေလာက္ဟုသာ ယူဆ ရေပလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ မ်က္ႏွာျဖဴနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ရန္ကို အစဥ္အၿမဲသတိရွိေနရမည္ဟူေသာ ဝါဒမ်ားသည္လည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာ အႏ ၱရာယ္ျပဳ မည့္ အနီးကပ္ေရာ၊ အေဝးက ရန္သူပါ မရွိေသးဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးသည္ သမာရိုးက် လက္နက္ျဖင့္ ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ ရန္သူထက္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရာဂါကပ္ဆိုးမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ျပည္ပမွ ဝင္ ေရာက္

စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို အလြန္အမင္းမွီခိုအားထားရလြန္းျခင္းမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေပရာ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဟူ၍လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိပင္လွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အလြန္ အမင္းမွီခိုအားထားရလြန္းၿပီး တရုတ္၏ ဗီတိုအာဏာကို အသံုးျပဳ ရန္ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ထိုးေပး လိုက္ရ ျခင္း၊ ျမစ္ဆံုကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း ခြင့္ျပဳထားရျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပိုင္အမည္ခံ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ လယ္ေျမႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု မ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ ယူနန္ျပည္မွ တရုတ္လူမ်ိဳး မ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ ဝင္ေရာက္လာကာ အိမ္ေျမႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား အကန္႔ အသတ္ မရွိပိုင္ဆိုင္လာၾကျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေသနတ္တစ္ခ်က္မွ် မေဖာက္ရဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုးရႈံးေနျခင္းကို ျပသေနေပသည္။ ဤကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားေသာ စစ္လက္နက္မ်ား သည္ မည္သို႔မွ် အကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။

ထိျ႔ု ပင္ လြတလ ္ ပ္ေသာ အာဆီယံ ကုနသ ္ ယ ြ ္ေရး ဥပေဒအရ မၾကာမီႏစ ွ မ ္ ်ားအတြင္း အေကာက္ခန ြ မ ္ ျဲ့ ဖင့္ ေဒသတြင္း ႏိင ု င ္ မ ံ ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏမ ွံ က ႈ ို လက္ခရ ံ ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကမာၻ႕ေစ်းကြကတ ္ င ြ ္ က်င္သ ့ ား

ရေနၿပီျဖစ္ေသာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလတ္ စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝါးၿမိဳသြားဖြယ္ရွိရာ ဤသည္မွာလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ံႈးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယခုေခတ္သည္ သမာရိုးက် လက္နက္မ်ားထက္ ေစ်းကြက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ပဲြဆင္ႏဲြရသည့္ ေခတ္ျဖစ္ရာ အစိုးရမ်ားသည္မိမိတိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး

္ ို ကာကြယႏ ္ င ို မ ္ ည့္ ေပၚလစီမ်ားအတြက္ အသံုးစားရိတက ္ ို ပိမ ို ံုးစဲြ ျခင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏမ ွံ မ ႈ ်ား မဝင္ေရာက္မီ မိမႏ ိ င ို င ္ သ ံ ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ အလုပသ ္ မား ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ မိမႏ ိ င ို င ္ သ ံ ား ေစ်းကြကက ု သ မ်ား တန္းတူ ရည္တူလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုသံုးစဲြထားျခင္းျဖင့္သာ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီျပဳခံရျခင္း တနည္းအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အာဏာဆံုး႐ႈံးရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

2

16.7.2011 (Sat)


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းမွ စာဆက္ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“အစိုးရျဖစ္ေနၿပီး၊ အခုလိုတိုးတိုးတိတ္ တိတ္လုပ္တာတို႔၊ က်ိတ္လုပ္တာတို႔ကို နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေမွာင္ခိုလုပ္စားေစခ်င္တာလား မသိဘူး၊

သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းမွာေျပာေတာ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရမယ္ဆိုၿပီး

ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေန

ေျပာထားတာ၊ အရင္တုန္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသိရင္ ဘာေျပာမလဲ

ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရပါတီျဖစ္

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကအိုင္အို

သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက

ေသခ်ာမသိေသးတဲ့ အခ်ိန္မို႔လို႔ ဘာမဆိုခိုးလုပ္၊ က်ိတ္လုပ္ရတယ္။ အခုလဲ ဒီလိုဘဲ

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျဖစ္ေနေသးတယ္၊ ဘာမွမေျပာင္းလဲေသးဘူး။

ေကအိုင္အိုသည္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္

သမၼတဟူက်င္ေတာင္ထံသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အို ေမာ္ေတာ္ကားအပါအဝင္

ကန္႔သတ္ထားေသာ

သြင္းကုန္

ယင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို စီးပြား

မ်ားမွာလည္း ယခင္ပမာဏအတိုင္း ဝင္ေရာက္ၿမဲ ဝင္ေရာက္လာ

ေရးသမားတစ္ဦးက

ခဲ့ရာ

တိတ္လုပ္တာတို႔၊ က်ိတ္လုပ္တာတို႔ကို နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္

အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္အား

ဆံုးရံႈးေနခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေတာ္တို႔ကို ေမွာင္ခိုလုပ္စားေစခ်င္တာလား မသိဘူး၊ သမၼတႀကီး

ျပန္ၾကားလိုက္သည့္စာတြင္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တရုတ္

မိန္႔ခြန္းမွာေျပာေတာ့

ႏိုင္ငံသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္

အေကာက္ခြန္ဝင္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ

ေညာင္ပင္ေလးေစ်းမွ ကုန္သည္တစ္ဦးကလည္း “ထိုင္း

“အစိုးရျဖစ္ေနၿပီး၊

အခုလိုတိုးတိုးတိတ္

ၾကား ဝင္ေရာက္ေစ့စပ္ညိွႏႈိုင္းေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာတစ္ေစာင္ပို႔

ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို

ဥပေဒနဲ႔အညီ

လိုက္သည့္အျပင္

ဇူလိုင္

ရက္ေန႔က

ကခ်င္ျပည္နယ္

မိတၳဴတစ္ေစာင္ေပးပို႔ထားသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ကေန ကုန္းလမ္းက တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္စည္ေတြ

အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာ၊ အရင္တုန္းကေတာ့

ပက္သက္၍ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသိရင္ ဘာေျပာမလဲေသခ်ာမသိေသးတဲ့

အခ်ိန္မို႔လို႔

ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာေပါ့”ဟု ဦးေဌးဦးမွဆိုသည္။

တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ေပးေတာ့မယ္လို႔

ေပမယ့္

လက္ရွိေစ်းကြက္မွာေတာ့

သြားတယ္ဆိုတာလည္း

မရွိပါဘူး၊

သတင္းထြက္ေန

ပံုမွန္ပါပဲ။

ေစ်းႏႈန္းတက္

ဒီပစၥည္းေတြ

တရားဝင္

ဘာမဆိုခိုးလုပ္၊

ဒီလိုဘဲျဖစ္ေနေသးတယ္၊

က်ိတ္လုပ္ရတယ္။

ဘာမွမေျပာင္းလဲေသးဘူး။

ကြ်န္

ကအို င္ အို သ ည္ က ခ်င္ ျ ပည္ န ယ္ လ ြ တ္ လ ပ္ေ ရးအတြ က္

ေတာ္တို႔

သိသိသာသာမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းက

ေမာ္ေတာ္ကားမစီးနဲ႔ ဘီယာမသြင္းနဲ႔ စီးခ်င္သြင္းခ်င္ရင္ ငါတို႔ကို

ည္းျဖစ္ကာ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္

တင္သြင္းမႈေတာ့ရွိေနဦးမွာပါပဲ”ဟုဆိုသည္။

ဆက္ေၾကးေပးၿပီး ခိုးလုပ္စားလို႔ ေစခိုင္းရတာလဲ။ ေျပာရရင္ဗ်ာ

ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာၿပီး

ေနျပည္ေတာ္မွာ သူတို႔ေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေတြဆိုတာေတြကလဲ

ခ်မ္းေရးရယူခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္

စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု

ကားပါမစ္တစ္ေစာင္

ႏိုင္ငံႏွင့္

တြင္လည္း

ကုန္သည္ကို ေဆာက္ခိုင္းထားတဲ့ အိမ္ေတြဗ်။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြလုပ္

ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ကားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္

တင္သြင္းခြင့္ ျပဳရန္ႏွင့္ တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါက မည္ကဲ့သို႔

ေနတာဟာ

ေနတာနဲ႔

ထားကာ ေကအိုင္အို၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္

အခ်က္မ်ားျဖင့္တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္း

အတူတူပဲ” ဟု စိတ္နာနာျဖင့္ အစိုးရသစ္ကို အထက္ပါ အတိုင္း

နယ္မ ွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ရရွိသည္။

မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ။

3

ယင္းကန္႕သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

16.7.2011 (Sat)

တရားဝင္

သိန္း

၁၅၀၀

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္

ဒီလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ကိစၥပဲ၊

တင္သြင္းရင္လည္း တရားဝင္ေပါက္ေစ်းက တရားမဝင္ ေစ်းထက္

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကုန္သည္/

ျပည္သူေတြဘာအျပစ္ရွိလို႔

အခုလဲ

“ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ

နဲ႔

ဆယ္ေစာင္ေပးၿပီး၊

ဓားျပတိုက္

၁၉၆၀ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္မွ စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ အဖြဲ႕ အစ ၁၉၉၄

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀

ေက်ာ္တိုက္

တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍

နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္အတြက္

ၿငိမ္း

ျမစ္ႀကီးနားမွ

ေက်ာ္စြာ


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

ေက်ာ္စြာ

ျပည္တြင္းသို႔ စားအုန္းဆီတင္သြင္းသည့္ ဆီကိုယ္စား

လွယ္အခ်ိဳ႕အပ္ႏွံသည့္

ေငြထုပ္မ်ားထဲ၌္

က်ပ္ငါးေထာင္တန္

ေငြစကၠဴ အတု အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္တြင္

ေငြသြင္းသည့္အခါ

ဆီကိုယ္စားလွယ္မ်ား

က်ပ္ငါးေထာင္တန္ေငြစကၠဴတစ္ထုတ္လွ်င္

အတုတစ္ရြက္ႏႈန္းျဖင့္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ငါး ေထာင္တန္ေငြစကၠဴအတု

မည္မွ်အထိထုတ္သည္ဆိုသည္ကို

မသိရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ ေျခာက္လခန္႔က ငါးေထာင္တန္အတု တစ္ရြက္ႏွစ္ရြက္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ငါးေထာင္တန္ အတုအမ်ားအျပားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ လီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္

အတုမ်ားကိုလည္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္၊ျပတုိက္ႏွင့္ ႏွစ္ေျမာက္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အာဇာနည္ကုန္းအား

အာဇာနည္ေန႔မတ္ိုင္မီရက္မ်ားတြင္

၆၄

အႀကီးစားျပင္

ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေရႊ တိ ဂံု ဘု ရားေျမာက္ ဘ က္ မု ဒ္ ၊ေသြးေဆးကန္ အ နီး

ရွိ အာဇာနည္ကုန္းကိုလည္း အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး၊ယင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္အား အာဇာနည္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ

မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ေဆးသုတ္ျခင္း၊ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္

ေပါင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္အား

ေလ့လာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အာဇာ

ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နည္ကုန္းကိုလည္း

အာဇာနည္ေန႔အစီအစဥ္မ်ား

ျပဳလုပ္ၿပီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ကုိ

၁၉၉၉

ျပန္လည္ ခုနွစ္နွင့္

ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားဂါရဝျပဳႏိုင္ရန္ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၂၀၀၈ ခုနွစ္ မ်ားကလည္း အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊

ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သူ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အာဇာနည္ကုန္းကိုမႈ ေျမာက္ကိုရီးယားကြန္မန္ဒိုမ်ား လာေရာက္

ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား

ယခုအခါတြင္

ျပတုိက္အား

အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱပိတ္ထားၿပီး၊ ယခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔အမွီ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္နုိင္ရန္ အျမန္ျပင္ဆင္မႈ

4

16.7.2011 (Sat)

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

အထိမ္းအမွတ္

ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ပရဝုဏ္အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေက်ာ္စြာ

ငါးေထာင္တန္

မွတ္တမ္းတင္၍

ေငြစကၠဴ

ျမန္မာႏိုင္ငံဗပာိုဘဏ္သို႔

အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးေထာင္တန္ေငြစကၠဴအတု ပံုပန္းသ႑ာန္မွာ ေငြစကၠဴ

အသားမွာ ဖေယာင္းကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္ေနျခင္း၊ ေငြစကၠဴအတုအား ဖိ၍ ပြတ္လိုက္သည့္ အခါ အဖုအထစ္ေလးမ်ားကို ေတြ႔ရွိရျခင္း၊ ေငြစကၠဴအတုတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံဗပာိုဘဏ္မွ

စတင္ထုတ္စဥ္က

ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ လံုၿခံဳေရးအမွတ္အသား ေရစာမပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေငြႀကိဳးေပၚတြင္

ေငြစကၠဴတန္ဖိုးေဖာ္ျပသည့္

အမွတ္အသား

မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္ငါးေထာင္တန္အစစ္တြင္ ေဆးသားမွာ ပီပီျပင္ ျပင္ႏွင့္ ဂဏန္းပီပီသသ ရွိေသာ္လည္း ေငြစကၠဴအတုတြင္မူ ေဆးသားမွိန္ၿပီး ဂဏန္းပီသမႈမရွိေၾကာင္း ဗပာိုဘဏ္မွ ေငြေၾကး ဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Ref; ေမာ္ဒန္)


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

အစိုးရသစ္၏ ဟန္းနီးမြန္းကာလဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေပါင္း (၁၀၀)အတြင္း ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာသူမ်ားမွ သတိျဖင့္ ေလ့လာ

ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သလို ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆိုးႏွင့္အေကာင္းမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ သိရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ထိုက႑ ေပါင္းစံုတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္စာဖတ္သူမ်ားကို အပတ္စဥ္သတင္းလႊာမွတဆင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

5

16.7.2011 (Sat)


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ဝင္

ဦးစိုးျမင့္က

ေျပာ

ၾကားသည္။

ပုိင္စုိး

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မနက္ ခုႏွစ္နာရီခြဲကတည္းက အခမ္း

အနားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတာ။ အကုန္ျပင္ၿပီးမွ ျပန္သိမ္းလိုက္ ရတယ္” ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။

ဦးျမင့္ကဲ့သုိ႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသင္တန္းမ်ား ရက္တုိပုိ႔ခ်ရန္

စီစဥ္ခဲ့ဖူးေသာ ေဟာင္ေကာင္စီးတီးတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ

ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ဒီအေျခအေနမွာ မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ သည္လည္း NLD တြင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးမွ အစီ အစဥ္ပ်က္ခဲ့ဖူးသည္။

ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ

BA

(အဂၤလိပ္စာေပ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ) ဘြဲ႔ကို လည္း ေကာင္း၊ ေကာနဲလ္ တကၠသိုလ္မွ MA(ေဘာဂေဗဒ) ဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘာကေလရွိ ကာလီ ဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ PhD (ေဘာဂေဗဒ)ကို ဘြဲ႕ကိုလည္း ေကာင္း ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္

လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၂။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္

ဇူလိုင္လ

၁၁

ရျခင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ႐ံုးမွဦးျမင့္အား တားျမစ္မႈေၾကာင့္

ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္

ျဖစ္ေၾကာငး္၊

ေဒသ)၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သုေတသနႏွင့္

ဦးျမင့္အေနျဖင့္

စာတမ္းဖတ္ပြဲျပန္လည္ျပဳ

ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုင္ရာ

လုပ္မည္ဆိုပါက ေနရာေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေရႊ႕ဆိုင္းရေသာ အေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လည္းေကာင္း၊

အရင္းအား ေျဖရွင္းရန္ သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္း

ေဆာင္ ဦးျမင့္ဘက္မွ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ေႏြးပြဲပ်က္တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္” ဟုဦးဝင္းထိန္

ကဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္

ခ်င္ေသးပါဘူး” ဟု ဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ကမၻာ့ AIDS ေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး

တြင္ စတင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္ည္း ၁၀ နာရီဝန္းက်င္တြင္မွ

မွဴး႐ံုး၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးဝင္းထိန္ကမူ ယခုကဲ့သို႔စာတမ္းဖတ္ပြဲပ်က္

ေဆြးေႏြးပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကို သိခဲ့ရသည္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ

“ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ဒီအေျခအေနမွာ မေျပာ

6

16.7.2011 (Sat)

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္

ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုပါ။

အခုလိုေဆြး

အဆိုပါစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ၁၁ ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၁ နာရီ

မူဝါဒမ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး

အထက္တန္း

ဌာနခြဲမွဴး

အျဖစ္

စီးပြားေရးပညာရွင္အျဖစ္လည္း

ေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္

ဂစ္တာတီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။ xxxxx


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

(7Day News၊ အတြဲ-၁၀၊ အမွတ္-၁၇ ပါ “အခြန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ေဆြးေႏြး” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႔ဲမွ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသ

ႀကီးအတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္

စည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စီးပြား

ယခုကဲ့သို႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႔ဲသည္ အလုပ္အကိုင္

ျပည္တြင္း

အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

အခြန္ဦးစီးဌာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႔ဆံုသည္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္

ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလအထိတိုင္ ၅ စီမံကိန္း

ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အေနျဖင့္

ယခုကဲ့သို႔

အခြန္စည္းမ်ဥ္း၊

ညႇိႏိႈင္းအႀကံဉာဏ္

စည္းကမ္းမ်ား

ေတာင္းျခင္းမိ်ဳး

ယခင္က

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌

ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား

ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ေက်း

ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းကလည္း ျပည္တြင္း

အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ယခင္ ပို႔ကုန္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာမွ

လက္ေနလူတန္းစားမ်ားမွာ

ယခုအခါ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့၍ပို႔ကုန္ခြန္

ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ေက်းလက္ေန

ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူတန္းစားမွာ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီးတြင္မူ ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ားမွာ ပိုလွ်ံေအာင္ ခ်မ္းသာ

ျပည္ပပို႔ကုန္ရေငြတန္ဖိုးႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းေနခ်ိန္

တြက္ ယခုကဲ့သို႔ ပို႔ကုန္အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံမႈကို စီးပြား

လ်က္ပင္ရွိၿပီး

ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အထူးႀကိဳဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္ပန္းစြာ

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္အခြန္ေကာက္ခံေနမႈကို

စားကြာပာမႈ ေဖာ္

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးမွ ၁၀ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု

ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားလာႏိုင္ေစရန္

ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားအေပၚ ေၾကာင္း သိရသည္။

စားဝတ္ေနေရးအတြက္

ႀကီးမားလာသည့္အတြက္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္မူ မိမိႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ မျပဳလုပ္ေတာ့

အမ်ားဆံုးျဖစ္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၎အခြန္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ဆင္းရဲသူမ်ားမွာလည္း

16.7.2011 (Sat)

၈.၀၅

ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈ

7

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း

ရာခိုင္ႏႈန္းထိတိုင္ေလ်ာ့က် သြားႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း

အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီငါးခုႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္

၎ကာလအတြင္း

မရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္း ၎ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြား

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆပ္

သိရသည္။

ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္း

ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ အခြန္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊

အလုပ္အကိုင္

လီမတ ီ က္ႏင ွ ့္ သက္ဆင ို ရ ္ ာတာဝန္ရသ ွိ မ ူ ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ

လုပ္ငန္းစဥ္အား

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လူတန္း

အေကာင္အထည္

ဆက္လက္ေျပာၾကား

(Ref; ျမန္မာပို႔စ္(ဂလိုဘယ္))


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

(ျပည္သူ႔ေခတ္၊ အတြဲ-၁၊ အမွတ္၅၁ ပါ “ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) မွ အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဦး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္”

အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ရံုးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ

သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပသည္)

အသက္ျပည့္မီမႈမရွိဘဲ တပ္မေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္

တြင္းလစ္လပ္ေနရာ ေကာက္ပြဲတြင္

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမည့္

ၾကားျဖတ္ေရြး

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းႏုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္လိုက္သည့္ ကေလးအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁

ရက္ေန႔ထိ ၁၇၂ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ

ေက်ာ္ၿငိမ္းကလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရာက္သည့္

ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္

ကေလးသူငယ္အခြငအ ့္ ေရးဆုင ိ မ ္ ်ားဆိင ု ရ ္ ာ ကန ြ ဗ ္ င္းရွင္း စာခ်ဳပ္ကို

ေတာ့မည္မပာုတ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

သည္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ျခင္း၊ ရွံဳးျခင္းသည္ အဓိက မပာုတ္ဘဲ

၁၅ ရက္ေန႔တြင္ CRC စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃

တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ဝင္

ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ

ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္ရာထူးမွ မလို

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့

အပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္

(ျမန္မာ)မွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းႏုသည္ မႏၱေလးတိုင္း

ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္တြင္း စစ္မႈထမ္းခုိင္းျခင္းကို

ေဒသႀကီး

တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တပ္သားသစ္မ်ား

မဲဆႏၵနယ္

အမွတ္(၂)မွ

ရက္ေန႔တြင္

ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ

ခဲ့ၿပီး၊

(ျမန္မာ)မွ

စုေဆာင္းရာတြင္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ မပာုတ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ

ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္ျပည့္မီမႈ မရွိေသးသည့္ ကေလးသူငယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရံွဳး

မ်ားအား စစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အရြယ္မေရာက္

ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္မပာုတ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္

နိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္

အသိပညာေပးေရးသင္တန္းမ်ားကို

မည္မွ်ရွိမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွာ

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းသည္

လည္း

၎အေျခအေန

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္႔ဇင္အား ေရြးေကာက္ပြဲ

ေဖာက္ဖ်က္၍

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္မၿပိဳင္

မသမာမႈအျဖစ္ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းရာတြင္လည္း အမႈရံႈးနိမ့္ခဲ့

အရာရွိႏွင့္ တပ္သားႏွစ္ဦးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာက အေရးယူ

ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ

ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Ref; Weekly Eleven)

8

လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

16.7.2011 (Sat)

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁၄

ေဒၚသန္းသန္းႏုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔သည္ မိမိအေနႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္

၎ေရြးေကာက္ပြဲ၌ပင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရံႈးနိမ့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွအတြင္း ေရးမွဴး ၎၏ၿပိဳင္ဘက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ

ပို႔ခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း

သိရ

သည္။ ထိျ႔ု ပင္ ယခင္က တပ္မေတာ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား စစ္သားစုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

တပ္မေတာ္


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

ပုိင္စုိး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၀။

“ဇြန္လကုန္ကတည္းက ပူတာအိုက ခရိုင္ရဲမွဴး ဦးေမာ္ထြန္းဆီကို

စုၾကည္ထံ ဥပေဒႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ

တိုင္စာပို႔ထားတာ

အခု

ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

ဇာရြာႏွင့္ ဒဇယ္ထုရြာၾကားတြင္ ေနာ့မြန္း - မခ်မ္းေဘာ လမ္း

ျပည္နယ္အစိုးရကို တိုင္မလို႔စီစဥ္ေနတယ္” ဟု အဆိုပါ လမ္း

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္

အား ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔က ျပဳျပင္ေနစဥ္ ရဲမ်ားက ကခ်င္

လုပ္သားမ်ားအား ကူညီလ်က္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံ

သေဘာပါသည့္

လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ) ဟုစြပ္စြဲကာ ႏွိပ္စက္

တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ ဦးဖလားေနာ္ဒင္းမ္က

သိရသည္။

ညႇင္းပန္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ လမ္းလုပ္သားမ်ားက ျပည္နယ္ အစိုးရသို႔

ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာငး္ သိရသည္။

ေနာ့မြန္း-မခ်မ္းေဘာ လမ္းအားျပဳျပင္ေနေသာ ဦးခ်န္းဒီး

တရားရံုးသို႔ အခင္းျဖစ္သည့္ေနတြင္ သြားေရာက္တိုင္တန္းခဲ့ေသာ္

သည္။

ရမ္(ရပ္ေဘာ့ရြာ)၊ ဦးခ်န္းခင္ရမ္(ဂတ္ထုရြာ)၊ ဦးခ်မ္းဆင္ရမ္(ဒန္

လည္း တရားရံုးမွ ရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈ ဟုဆိုကာ လက္မခံခဲ့

ဆယ္ထုရြာ)ႏွင့္

ေၾကာင္း၊

တိုင္

စုၾကည္ တို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ

တစ္ေယာက္လွ်င္

ပါတီျပန္လည္ ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနာ့မြန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ မိုင္အကြာရွိ မေကြ

ဦးယံုထန္ယံု(ေနာ့မြန္းၿမိဳ႕)

ေလးဦးအပါအဝင္

အခုထိ

အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။

အဆိုပါလမ္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္

ေနာ့မြန္းၿမိဳ႕နယ္

ေနာ္မြန္းခရိုင္

ရဲမွဴးဦးဥာဏ္ဝင္းကလည္း

ေရးသားထားေၾကာင္း

၎ ေဆာင္းပါးမွာ စာေရးသူျပည့္စံုေအာင္ေရးသားထား

သည့္ ‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္လက္ထဲမွာ’ ေဆာင္းပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ေဆာင္းပါး၌

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္း

လမ္းလုပ္သား ၁၂ ဦးသည္ ေန႔လည္ခင္း နားေနစဥ္အခ်ိန္တြင္

ၾကားျခင္းမျပဳရန္ေျပာခဲ့ၿပီး

ေခၚလန္ဖူးၿမိဳ႕မွ

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ငါးသိန္းေပးအပ္မည္ဟုေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

လတ္တေလာကာလအတြင္း၌ ပါတီသစ္ထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္

အဆိုပါ

ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ထားေနၾကသူမ်ား၏ သတင္းမ်ားကိုသတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္

ၿပီး ”ကခ်င္မွန္သမွ် ေကအိုင္ေအပဲ”ဟုဆိုကာ အဆိုပါလမ္းလုပ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက “ဒီလိုမ်ိဳး ျပည္သူ

ေနၾကရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း ပါတီ

သားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစကား အနည္းငယ္ေျပာ

ဘက္ကတိုင္တဲ့အမႈကို လက္မခံရင္ တရား႐ံုးက ဘယ္အမႈေတြ

ႏိုင္ငံေရး အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္လိုသည္ဆိုပါက ဥပေဒႏွင့္

တတ္ေသာ ဦးခ်န္းဒီးရမ္မွ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ရာ ဒုရဲအုပ္

ကိုလက္ခံမွာလဲဆိုတာ ကၽြန္မသိခ်င္တယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အညီ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီတည္ေထာင္ရာ၌လည္း

ေသာင္းထြန္းေမာ္မွ ၎အား ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ရန္ ခ်ိန္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း

အမည္သစ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမည္ေပာာင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ တရားဝင္ရပ္

ေမာ္ႏွင့္

ေနာ့မြန္းသို႔လာေသာ

ဒုရဲအုပ္

တပ္သားေအာင္တိုးအပါအဝင္

ရဲငါးဦးေရာက္လာ

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို

တည္ခြင့္ရရွိရန္

ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ႏွစ္နာရီခန္႔ ဒူးေထာက္ခိုင္းၿပီး ဆက္လက္

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အင္အား

ပါတီဘက္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီတင္ျပေလွ်ာက္ထားလာသည္ဆိုပါက

ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာငး္

အသင့္အတင့္္ရွိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ

သက္ဆင ို ရ ္ ာေကာ္ မရွငအ ္ ေနျဖင္လ ့ ည္း ခြငမ ့္ ျပဳႏိင ု စ ္ ရာအေၾကာင္း

ၾကစဥ္ မိမိအပါအဝင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားမွေတြ႕ၿပီး ေနာ့မြန္း

စစ္တပ္တုိ႔သည္

မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား

ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ပူတာအိုသို႔ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ရန္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ဦးဖလား

ပြားေနခဲ့ျပီး တုိက္ပြဲေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္

ေနာ္ဒင္းမ္ကဆိုသည္။

စြန္႔ခြာေျပးခဲ့ရသည္။

9

ဝုိင္းဝန္းတားျမစ္ခဲ့သျဖင့္

ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာငး္ ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္

အျခားရဲမ်ားမွ

ေသာင္းထြန္း

ေက်ေအးပါက

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို

မပစ္ျဖစ္ခဲ့

၎တို႔လမ္းေပၚတြင္အနာတရျဖစ္ေန

16.7.2011 (Sat)

ၿပီးခဲ့သည့္

လကတည္းက

တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္

ဥပေဒႏွင့္အညီ

ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း၊

ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (Ref; ျပည္သူ႔ေခတ္)


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Political News

ICRC (International Committee of the Red Cross)

ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ ေထာင္

ေငြေၾကးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အဓိက အတားအဆီးျဖစ္သည္

မည့္

လႊတ္ေတာ္တြင္းလစ္လပ္ေနရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌

ျပည္လည္ျဖည့္တင္း

ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ရာ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားၿပီး ဝံသာႏုNLD(ျပည္ေထာင္

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုျမန္မာႏိုင္ငံပါတီ)၊

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတတ္ေရးပါတီ၊

စက္တင္ဘာလတြင္

အက်ဥ္း

ေဆာင္ရြက္သြား

အစိုးရသစ္လက္၌ ၎ ICRC အဖြ႔ဲသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္

ခ်င္းအမ်ိဳးသား တိုးတတ္ေရး ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီ

အျဖစ္ ဘားအံႏွင့္ ေျမာင္းျမ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္

ပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မဲဆႏၵ

ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

နယ္ေနရာ လ်ာထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္သံုးခုျဖစ္သည့္ ေျမာင္းျမ၊ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္

ယခု

လက္ရွိအေျခအေနသည္

ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ

ေရ၊

မိလႅာစနစ္ႏွင့္

ေနေရာင္ျခည္

ပါတီမ်ားမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြး

စြမ္းအင္သံုး ေရတင္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထိန္း

ခ်ယ္ခံရန္လ်ာထားသည့္

ယခု

သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

စာရင္းထဲ၌ မပါဝင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္

သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ အဆင္ေျပပါက အျခားအက်ဥ္း

အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ သူမ်ားထပ္တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္

ေထာင္မ်ားတြင္လည္း

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္

လုပ္ကိုင္

ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္မွာပင္ရွိေသးေၾကာင္း၊

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

ဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္

သည္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၀ ေက်ာ္၌ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားသည့္ အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္

လ်ာထားေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီ အဖြဲ႔ဝင္ ပါတီတစ္ခုမွ

ဒီမိုကေရစီ

Committee of the Red Cross အဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္

တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထပ္လွ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီ

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အက်ဥ္း

မ်ားထဲမွ တစ္ပါတီတည္းသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္

သားမ်ား၏

ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၆

ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြး

ခ်ယ္ခံမည့္

ပါတီမ်ားႏွင့္

လ်ာထားသည့္

မဲဆႏၵနယ္အေရ

မိတ္ေဆြ

ပါတီအခ်င္းခ်င္း

ထပ္လွ်က္ရွိၿပီး

ႏိုင္ငံတကာ

ၾကက္ေျခနီ

(ICRC)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

International

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အတြက္မွာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္

လႊတ္ေတာ္တြင္းလစ္လပ္ေနရာ

(၂၀)

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ

မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္၌ ICRC လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း

မဲဆႏၵနယ္ (၁၅)ေနရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ မဲဆႏၵ

တို႔တြင္ က်င္းပႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လႊတ္

ခံလိုက္ရၿပီး

နယ္(၂)ေနရာ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္

ေတာ္တင ြ ္း လစ္လပ္ကယ ို စ ္ ားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရန္ မဲဆႏၵနယ္

ထပ္မံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္

(၁)ေနရာ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္(၁)ေန

ေပါင္း ၄၂ ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Ref; ျမန္မာပို႔စ္)

10

ေနရာ၊

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား

16.7.2011 (Sat)

ျပည္လည္ျဖည့္တင္း

ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း

ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

အစိုးရသစ္လက္ထက္၌

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local News

(Hot News၊ အတြဲ-၁၊ အမွတ္-၄၈ ပါ “မွတ္ပံုတင္ၾကားပြဲစားမ်ား အေရးယူမည္” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္ယူေဆာင္

ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ မႈခင္းသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပမည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအာေဘာ္ သတင္းဂ်ာနယ္အား ထူးကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္၍ အပတ္ စဥ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ထုတ္ေဝမည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအာေဘာ္

သတင္းဂ်ာနယ္အား အဓိကအားျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ျပည္သူအမ်ား

အေၾကာင္းအရာသတင္းမ်ား

သိလိုသည့္၊

သိသင့္သည့္

အမ်ားဆံုးပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဒသအလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ႏိုင္ေစရန္ ေျဖေလ်ာ့ သည့္အေနျဖင့္

လုပ္ကိုင္

သားမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကားပြဲစားမ်ားကို သက္ဆိုင္

အခ်က္(၆)ခ်က္ကို အဓိကထားတင္ျပရံုျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိမည္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း

ရာမွ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မည့္သူတိုင္း

Update

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံု

ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန၌

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္ဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပး

သိမ္းဆည္းထားၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍

ရာတြင္

တိုက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ျပဳလုပ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သတင္းဂ်ာနယ္သည္ အစိုးရထုတ္ေဝသည့္ ေပၚလစီသတင္းစာ

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနက

ကဲ့သို႔မပာုတ္ဘဲ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားရွိ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကဲ့သို႔

ဌာနဆိုင္ရာ

ၾကားလူမ်ားမွ

အခ်က္အလက္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမႈေၾကာင့္

အပိုေငြကုန္ေၾကးက်

မ်ားျပားသည့္အတြက္

ျပည္သူမ်ားမွာ

ယခုအခါ

သက္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

တင္ျပထားသည့္

ပံုစံကို

တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

သတင္းမ်ား

ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေနာက္ဆံုး

၎ဆက္လက္

ယခုထုတ္ေဝမည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အာေဘာ္

ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ၊ ဗပာုသုတရရွိ

ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးွဌာနမွ ၎မွတ္ပံုတင္ၾကားပြဲစားမ်ားကို တားဆီး

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ျဖစ္ထိုက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္းစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ

ဖတ္ရွဳၾကမည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

သူတိုင္း မွတ္ပံုတင္ကဒ္ရရွိေစရန္ လြယ္ကူစြာရရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္

ေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပဳလုပ္ရာတြင္

ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေျဖေ

ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ မူပိုင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း

အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ျပည္စ ့ မ ံု သ ွ ာ မွတပ ္ တ ံု င္ရရွရ ိ န္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး

လ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ (Ref; Hot News)

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျပည္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳ

သိရသည္။

ယခင္

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ေကာင္စီလက္ထက္၌

11

16.7.2011 (Sat)

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ေစႏိုင္မည့္ က႑မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝယ္ယူ ျပည္သူမ်ား

ဝယ္ယူဖတ္႐ႈရ

မိမိကိုယ္ပိုင္အေနျဖင့္မပာုတ္ဘဲ

က်ိဳးနပ္မည္ျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္း


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local News

(7Day News၊ အတြဲ-၁၀၊ အမွတ္-၁၇ ပါ “ဘဏ္တိုးေၾကာင့္ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ျမန္မာဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္ေန” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

စီးပြားေရး

မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ

ေငြမ်ားကုိ

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကယူ

ပိုမိုလာ

ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားရရွိလာႏိုင္ေစရန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ

အာသံျပည္နယ္မွ

ျမန္မာ၊

ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္မ်ားမွ အပ္ေငြအေပၚ ေပးသည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

မႀကီးအား

တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းထိတိုင္ ကမၻာေက်ာ္စတီးဝဲလ္လမ္း

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင့္ေၾကာင္း

စီးပြားေရးပညာရွင္

ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္တိုးႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥရပ္အား ေလးေလးနက္နက္

တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမို မ်ားျပားသည့္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသား

စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္း

လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ပင္ အပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္

တင္းဆံုးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္

အတြက္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္

၎တို႔ႏိုင္ငံ၌

ရွိေၾကာင္း၊

အပ္ႏွံရာတြင္ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြဆိုပါက ၅ ရာခိုင္

လက္ရွိ

လုပ္ကိုင္ေနသည့္

အလုပ္ကိုရပ္ကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ရန္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖတ္သြားမွပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ႏႈန္းယူၿပီး ဘဏ္အပ္ေငြ ဆိုပါက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပန္ေပးေၾကာင္း

ဘဏ္မ်ားတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စတီးဝဲလ္ လမ္းမႀကီးျပန္လည္ဖြင့္မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္း

သိရသည္။

၎ကိစရ ၥ ပ္ အေပၚ အျမတ္ထတ ု ္ အခြငအ ့္ ေရး ယူေနသည့္

အမ်ားအျပားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ား အမ်ား

လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႔ရၿပီး ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ

အျပားရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြား ေရးပညာရွင္

ေငြအေပၚ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ျပည္ပ

တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဏ္မ်ားမွ အပ္ေငြအေပၚေပးသည့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ ျပည္ပ

လုပ္ငန္းရွင္က ျပည္ပဘဏ္မွ ေငြျပန္ထုတ္၍ျပည္တြင္း ဘဏ္

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားမွ အပ္ေငြအေပၚေပးသည့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းႏွင့္

တြင္

လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ေဆြးေႏြးေနၿပီး

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားက

မ်ားသည့္

အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသြားေရာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာမူ

တစ္ႏွစ္လွ်င္အပ္

ထို႔ျပင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွ

ဘဏ္မ်ား၌

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက

ေငြအပ္ႏွံထားသည့္

ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပဘဏ္မွ

ျပည္တြင္းဘဏ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ၌ စီးပြားေရးအင္အား အေတာင့္ ၎ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

အစိုးရသစ္လက္ထက္၌

တစ္ႏိုင္ငံသြားလာ

၎စတီးဝဲလ္လမ္းမႀကီးျပန္

အတိုးႏႈန္း

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုပါက အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားနယ္ေက်ာ္

ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္

ကုန္သြယ္ေရး (ျပည္တြင္းျဖတ္ ကုန္သြယ္မႈ) လုပ္ငန္းအား အဓိက

ေငြေခ်းယူ၍

သည္။ တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္က

လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းမေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမည္ခံ၍ ဘဏ္၌

ေၾကာင္း သိရသည္။ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ား

အမည္ေျပာင္း ေငြစာရင္းဖြင့္ကာ အတိုးရယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

တ႐ုတ္သုိ႔ ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလမ္းအသံုးျပဳခ

တြင္မူ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ ဒႆမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း

သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားအပ္ေငြအေပၚ

ႏွင့္

ၾကားရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းေပးရမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ထဲမွ ေပးရသလိုပင္

ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လည္း ပိုမိုလာႏိုင္ေၾကာင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဆီသို႔သာ

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္

ေပးေနျခင္းမွာ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ မက္ေမာစရာျဖစ္

ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ဗပာိုဘဏ္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား

္ က္ျခမ္းမွေန၍ အိႏယ ၵိ ႏိင ု င ္ ံ သိ႔ု ကုနသ ္ ြယပ ္ ႔ေ ို ဆာင္ရာတြင္ တရုတဘ

ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ ျပည္တြင္းဘဏ္တိုးႏႈန္း ကို မေျပာင္းလဲပါက

ခဲ့သည္။

ေရလမ္းေၾကာင္းကိုသာ အသံုးျပဳေနရည္။ (Ref; ကုမုျဒာ)

စ္ခုျဖစ္သည့္ ေပာာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသြားေရာက္အပ္ႏွံပါက

12

အပ္ေငြအေပၚ

ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ဘဏ္တိုးႏႈန္း၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း

16.7.2011 (Sat)

ျပည္သူ႔ေငြမ်ားမွာ

၎ႏိုင္ငံျခားသား

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားကို

အိႏၵိယႏွင့္

တိုင္းျပည္ဘ႑ာအျဖစ္ရရွိႏိုင္မည္


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local News

တနသၤာရီကမ္းလြနပ ္ င္လယ္ျပင္ရွိ ရဲတခ ံ ြန္ သဘာဝဓာတ္

(Popular News၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၂၇ ပါ “ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ရေငြရွိသူတိုင္း အေဝးေျပးကုန္တင္ကား တင္သြင္းခြင့္ရၿပီ” သတင္းအား

ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပက္ထ႐ိုနာ့စ္ကုမၸဏီမွအတြက္

အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

အလုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးသည္ ဇူလိုင္ ၁၁ရက္ နံနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ပ်က္က်မႈျဖစ္ပြား

ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဝင္ေငြရွိသူတိုင္းအား အေဝးေျပးကုန္တင္ကားမ်ားကို တင္သြင္း

ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကားတင္သြင္းခြင့္ေပးရန္အတြက္ ဇြန္လေနာက္ဆံုးပတ္၌ အေဝး

၉နာရီခန္႔က ရဲတံခြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကမ္းလြန္ စခန္းရွိ FSO

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက သတ္မွတ္ထား

ေျပးကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္

(Floating Storage Offshore) ေရယာဥ္ေပၚမွ ရဟတ္ယာဥ္မွဴး

သည့္ ကုန္တင္ကားအမ်ိဳးအစားကိုသာ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ ဝင္ေငြရွိ

ရွိသူမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့

အပါအဝင္ ၁၁ဦးကို တင္ေဆာင္ကာပ်ံတက္စဥ္ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း

သည့္

ေၾကာင္းသိရသည္။

၏ အေနာက္ဘက္ ေပ ၃၀ အကြာခန္႔တြင္ မုတၱမပင္လယ္ထဲသို႔ ပ်

အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္

မုတၱမပင္လယ္ထဲသို႔

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ

၉နာရီခန္႔က

တင္သြင္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး

ယခုကဲ့သို႔

ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ဝင္ေငြရွိသူတိုင္း

အဆိုပါ ရဟတ္ယာဥ္သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ရက္ နံနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဆီယံစံႏႈန္းအတိုင္းက်င့္သံုးရာတြင္ အေဝးေျပး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ပ်က္က်သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မွာ

ယာဥ္ေမာင္မ်ားတြင္

ရွိေနေသးသည့္

စက္မႈ(၂)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Heli Union ကုမၸဏီပိုင္ Sikorsky SK 76

အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားပု႔ိကုန္ဝင္ေငြရွိသူတိုင္း ကုန္တင္

သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ညႇိႏိႈင္း၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္

အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်မႈတြင္ ျမန္မာဝန္ထမ္း(၃)

ကားတင္သြင္းႏိုင္ရန္

ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း အဆိုပါရဲတံခြန္စီမံကိန္း၏ တာဝန္ရွိသူ

တစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမွ

ကားလိုအပ္ခ်က္မ်ား စီးပြားေရးႏွင့္

ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္တင္ကားတင္သြင္းရန္

၎ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး၌

ကုန္တင္

ယခုကဲ့သို႔ အာဆီယံစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္

ရန္ လမ္းေၾကး၊ တံတားေၾကး အခြန္ေကာက္ခံေနမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့

ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေရထဲစုန္းစုန္းျမဳပ္သြားခဲ့ေသာ္လည္း

စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္း

ေပါ့ေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားလက္ရွိေပးေဆာ

ေသဆံုးသူ(၃)ဦးအပါအဝင္ ခရီးသည္မ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္

သတ္မွတ္ထားသည့္

သတ္မွတ္

င္ေနရသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း

ဆယ္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ တြဲဖက္ရဟတ္ယာဥ္မွဴး

ခ်က္မွာ အဓိကအေနျဖင့္ ဝင္ရိုးေလးခုပါသည့္ (၁၂ ဘီး)ကား

ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးအုန္းသိန္း၊

ကိုသာ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စက္မႈ

ဦးဝင္းၾကည္ႏွင့္

(၂)မွ TATA ကားစက္႐ံုကလည္း တန္ ၂၀ ရွိသည့္ကားမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အလိုလို

ဦးသန္းထြန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုတ္လုပ္ေနရာမွ တန္ ၄၀ ရွိသည့္ ကားမ်ားကို စတင္ထုတ္

လိုက္နာသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္

ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ကုန္တင္ကားတင္သြင္းခြင့္ေပးလို

ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ PETRO-

ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

က္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ကုန္ႏွင့္ ကားမေလာက္ျခင္းမ်ားကို

အာဆီယံစံႏႈန္းအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ယူျခင္းထက္

xxxxxx

Uniteam Smart

ကုမၸဏီ Technical

မွ

Assitant Service

Operator မွ

စားဖိုမွဴး

ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာ

NAS၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ နီပြန္ကုမၸဏီ၊ ထိုင္း ႏုိင္ငံမွ PTTEP တို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ Moe Z

13

16.7.2011 (Sat)


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local News

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၉။ (Bi Weekly Eleven၊ အတြဲ-၄၊ အမွတ္-၁၅ ပါ “အရက္၊ စီးကရက္ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသင့္သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွ လြဲ၍ အမ်ားျပည္သူသံုး ကုန္စည္အမ်ားစုအား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္၌သာ ေကာက္ခံသင့္ပာု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသံုးသပ္” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

သည့္

မူးယစ္ခြန္မ်ားမွလြဲ၍

ပိုင္ရွင္ ဦးေတဇ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လက ရဟတ္ယာဥ္စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး ဆင္းသက္ခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ဖုန္ကန္

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပၚမူတည္၍

ကုန္သြယ္လုပ္

ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ငန္းခြန္ ေကာက္ခံပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္

တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သီးသန္႔

မ်ား၊ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား ရွာေဖြ၍ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္

ေကာက္ခံသည့္အခါ၌ ယခုအခါ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရန္

ေနရသူ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း

ညႊန္ၾကားထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဖလားေနာ္ဒင္းမ္ က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္

ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ထားမႈေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ေဆးျမစ္

ထိုသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ပိတ္ထားျခင္းမွာ ဦးေတဇ

ကန္႔သတ္ထား

ယခင္ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေဆာင္ေနက် လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ က်ပ္ေငြ

အား ျပန္လည္ကယ္တင္ျခင္းမျပဳႏိုင္မီက ၎တို႔အသံုးျပဳႏိုင္ရန္

အသံုးျပဳေဆာင္

ျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရေတာ့သည့္အတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိ

ေလယာဥ္ျဖင့္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး

ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားအေပၚ၌

ေနေၾကာင္း၊ ထိသ ု ႔ို ေပးသြင္းရသည္အ ့ တြက္ လုပင ္ န္းရွငအ ္ ခ်င္းခ်င္း

မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း

အခြန္ေပးေဆာင္မႈ

တုဖုန္းမ်ားပါသြားၿပီး ယင္းတို႔ကိုေဒသခံမ်ား ရရွိမည္ စိုးသျဖင့္

လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာအားကာလေပါက္ေစ်းသတ္မွတ္၍ ပို႔ကုန္သြင္း

ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္

ကုန္အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း

နယ္မွ လႊတေ ္ တာ္ကယ ုိ စ ္ ားလွယေ ္ လာင္းတစ္ဥးီ ျဖစ္သူ ေဒၚေဘာက္

ေဆာင္ရသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၅၈ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာက ၎ၾကား သိထားေသာ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပသည္။

ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၎ကုန္ပစၥည္း ၈၅ မ်ိဳးထဲမွ

အမွန္တကယ္ ေကာက္ခံသင့္သည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွာ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အခြန္စနစ္ကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊

ဆက္သြယ ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “အဲဒီရိကၡာထုပ္ကိစၥကို အတိအက်

၂၀၊ ၃၀ ခန္႔သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ဥပမာအေနျဖင့္ေတာင္သူမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ခံ လ်က္ရွိေသာ အခြန္မ်ားသည္ ထုတ္

မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ရဟတ္ယာဥ္ ကေတာ့

အတြက္

လုပ္ေဆာင္ေန

လုပ္သူမ်ားကို မထိခိုက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ထိခိုက္

အခုထိ ျပန္မသယ္ရေသးဘူ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ေသာ္လည္း လယ္လုပ္ကိရိယာကုန္သြယ္ခြန္ကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

မည္ဆိုပါက ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊

ေကာက္ခံေနမႈသည္

ဝန္ထုပ္

ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိခုိက္မည္ဆိုပါက စားသံုးသူျပည္သူ

အမီျပဳၿပီး အသက္ေမြဝမ္းေက်ာင္းေနရသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္

မ်ားကိုပါ ဆက္လက္ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းအမ်ားစုက သံုး

ဆယ္ခုေက်ာ္ႏွင့္ ရြာေပါင္း ငါးဆယ္ထက္မနည္းရွိေၾကာင္း သိရ

သပ္ခဲ့ၾကသည္။

သည္။ ပိုင္စုိး

ဝန္ပိုး

ျပည္သူလူထုအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်မ္းသာဆုံးဟုဆုိေသာ ထူးကုမၸဏီ

ရာဇီေတာင္အား ထိုစဥ္မွစၿပီး ယခုအထိ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္

ျပည္သူလူထု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး

စက္မႈလယ္ယာက႑ေျပာင္းလဲရန္

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအတြက္

ျဖစ္လ်က္ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း

တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

14

16.7.2011 (Sat)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ကြာပာခ်က္မ်ား

ျဖစ္ေပၚလ်က္ေၾကာင္း၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ

အခက္အခဲ

အဆိုပါကိစၥကို

၎တုိ႔မရရွိခဲ့သည့္

အဆိုပါ

ရိကၡာထုတ္

ရိကၡာထုတ္မ်ားတြင္

ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ထူးကုမၸဏီမွ

ၿဂိဳဟ္

ကခ်င္ျပည္

ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအား

ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္ဝန္းက်င္တြင္ ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္ကို


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local News

ေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔

ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ ေျပႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဘ႑ာအခြန္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိအဆင့္ျဖင့္ အၿငိမ္း

စားယူခဲ့သည့္ အရာရွိတစ္ဦးကလည္း "ဒီလိုညႊန္ၾကားခ်က္ တိတိ က်က်ထုတ္ျပန္လိုက္ေတာ့ နယ္ကိုခရီးမသြားႏိုင္သူေတြ၊ က်န္းမာ

ပင္စင္စားမ်ား ပင္စင္လစာထုတ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ

ေရးမေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္

ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပသြား

မ်ားႀကံဳေတြ႕ျခင္း မရွိႏိုင္ေစရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရး

တယ္"ဟု ဆိုသည္။

ႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ သိရွိရသည္။

စင္စားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပင္စင္စားမ်ားအား ပင္စင္လစာတိုးျမႇင့္

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

မိမိေန

ေပးေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကျငာစာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မည္သုိ႔

ထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ဌာန႐ံုးခ်ဳပ္/႐ံုးခြဲမ်ား မရွိပါက မိခင္ဌာန

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မထြက္လာ

ကိုယ္စားၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ံုးမ်ားတြင္

တိုးျမႇင့္ပင္စင္လစာမ်ားကို

သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ား အခက္

သြားေရာက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္သတင္းလႊာတြင္

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔

ပင္စင္စားမ်ားသည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ရက္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပင္

ပင္စင္လစာခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပါကလည္း ပင္စင္လစာစာအုပ္ တစ္ခု

ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တည္းျဖင့္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

ယင္းထုတ္ျပန္

ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္း ပင္စင္စားမ်ားသည္ ႏွစ္လြန္ ပင္စင္လစာႏွင့္တုိး

ျမႇင့္ပင္စင္လစာမ်ားအတြက္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ ပင္စင္လစာေငြကို

ပင္စင္စားမက်န္းမာပါကလည္း

၎ကိုယ္စားထုတ္

ၿမိဳ႕အသီးသီးရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၉၆ ခု၌ ထုတ္ ယူ

ယူႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းပင္စင္စား သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္

ဌာနမ်ားမွ

ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ဆိုသည္။

စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးပါက

ျမႇင့္ပင္စင္လစာေတာင္းခံလႊာကို

သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ ေပးပိုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

တိုး ပင္စင္

ပင္စင္ဦးစီးဌာန၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ

ျမန္မာ

ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ၿပီးျပည့္စံုစြာ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ပင္စင္စား (၈)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္

အကူအညီေပးရမည္ဟု

ႏုိင္ငံေရး ပင္စင္စား(၄) ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

15

ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း

16.7.2011 (Sat)

ရန္ကုန္တိုင္း

Internet Cartoon


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Article

ဘုန္းထက္ဝင္း

ႏုင ိ င ္ တ ံ ကာတြင္ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးသကာလ ရက္ေပါင္း

သည့္အတြက္ ယင္းတို႔၏ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံတြင္ အဓိကထည့္

၁၀၀ အတြင္းကို ဟန္းနီးမြန္းကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး

သြင္းစဥ္စားေသာ တည္ၿငိမ္ေရးကိုပင္ ယခုထိ အဓိကထားေန

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်က္ႏွာစာေပၚတြင္ ျပဳလုပ္

မည္သာျဖစ္ေလသည္။

ေနၿမဲ ျဖစ္ေလသည္။ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘား မားဆိုလွ်င္

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္အနီး

ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းတြင္ က်ဆင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြား

လူႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ကိုးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္း၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္

ေရးကို ကယ္တင္ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၇၈၇ ဘီလီယံ စီးပြားေရး

ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်း အမ်ားသံုးအိမ္သာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ

ႏိႈးဆြမႈ အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ကေလးမ်ား

လူသံုးဦး ဒဏ္ရရွိခဲ့ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္

အတြက္

ေနျပည္ေတာင္ လူမေနသည့္ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး

က်န္းမာေရးအာမခံ

အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ

တို႔ခ်ဲ႕ေပး

သို႔ေသာ္

ေမလ

လူစီးရထားေပၚတြင္

ရက္ေန႔၌

ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ

ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း ယခင္အစိုးရ၏

ၿမိဳ႕ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္

လူထုလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္

ျပည္သူ႔

လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၃) လူမေနသည့္

ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရသည့္ ကာလ

ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း သံုးေနရာ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူသံုးဦး

ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အသစ္ဆက္ဆက္ ဒီမိုက

(မႏၱေလး) ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္း စသည့္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ

ေရစီအစိုးရ၏ သမၼတမွ သမိုင္းတြင္ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မည့္မိန္႔ခြန္း

ငါးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း အတြက္ တည္ၿငိမ္ေရးကို အဓိကထည့္

အံဝင္မႈမရွိဟု

ယူဆရေသာ

မႈမ်ားအားလံုးကိုလည္းလက္မခံဘဲ

ပင္ ရွိၿပီျဖစ္ေလသည္။

ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလို

ယူဆရပါသည္။

ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသြားေလရာ ယင္းကိုၾကည့္ျခင္းအာျဖင့္

ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရေသာ္ "ျမန္မာ

အစိုးရသစ္မွာ

ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာသံုး၍ ဖိႏွစ္ထားႏုိင္ ေသာ္ျငား လည္း

ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို လုိလားသူတိုင္း

သေဘာပင္။

ဟာ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ မွတ္ပံု တင္ျခင္းမျပဳ

သေဘာတရားေရးတိုက္ပြဲမ်ိဳး မွာ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ႏုိင္ေရးအတြက္

လုပ္သည့္အတြက္

မရွိဟုဆိုကာ

(တနည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး)ကိုေတာ့ အာဏာသံုး

သတိေပးလုိက္ျခင္း

ေျဖရွင္း နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မသင့္ပါ။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏

၃၀၊

အေျခခံဥပေဒျပင္ပနည္းလမ္းမ်ား

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈကို

၃၊

၂၀၁၁

က်င့္သံုးၿပီး

ပ်က္ျပားေအာင္၊

တြင္

လက္ရွိ

တရားဥပေဒ

စိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္၊ တရားဥေပဒ

ဖ်က္သိမ္းရန္

စိုးမိုးေရးနဲ႕

ျဖစ္ေလသည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေအာင္

လုပ္ေဆာင္

တရားဥပေဒစိုးမိုးျဖစ္ေအာင္ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း

ႀကိဳးစားသြားမည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

ဥပေဒေဘာင္အတြင္း

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

တားဆီး

တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု

ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမွ

ယခု

အစိုးရအေနနဲ႔

အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းက

လုပ္ေဆာင္မႈ

အျဖစ္

ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

အေျပာင္းအလဲကာလမွာ

16

16.7.2011 (Sat)

လက္ရွိတြင္

မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု

ယခုကဲ့သို႔ ေရတိုသေဘာေဆာင္သည့္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ိဳးကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ရွိသင့္သေလာက္ရွိေနေသးသည့္

ေပၚေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို

ျခင္းမျပဳၾကဖို႔

အားလံုးကို ႀကိဳဆိုမွာျဖစ္သလို အေျခခံဥပေဒျပင္ပက လုပ္ေဆာင္

သြင္းစဥ္းစားသည့္အခ်က္မွာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္

ကိုေျပာၾကားရင္း ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀

ထိုက္သင့္တဲ့

လူမပါသည့္

၁၈

ဒီမိုကေရစီအစိုးရ

တည္ဆဲအီလစ္မ်ားကပင္ အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား

လႊတ္ေတာ္ေဘာင္အတြင္း၌ အတက္ႏုိင္ဆံုး ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ေရရွည္တြင္ ေလသည္။

တည္ၿငိမ္မႈရွိသည့္

ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Article

ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွ

၆ ရက္ ၄လ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း

င့္တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈလည္းရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ

"ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ မွာ ႏုိင္ငံသား ေတြ

မရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာရွိ မည္သည့္စီးပြားေရး

အလုပ္လုပ္ခ်င္လာေအာင္ အစိုးရက အခြင့္အလမ္းေတြေပးၿပီး

လုပ္ငန္းစုမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ မူ

ဆြဲေဆာင္ရပါမယ္။ Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္ စရိတ္စကေတြ၊

ဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားျမင္ေတြ႕ရမွသာလွ်င္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ မွာ ႏုိင္ငံသား

Transaction Cost ေတြမမ်ားရေအာင္စီစဥ္ေပးရပါမယ္။ ကုန္

လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္ေလသည္။ ၃၀ ရက္ေန႔က

ေတြ အလုပလ ္ ပ ု ခ ္ ်င္လာေအာင္ အစိုးရက အခြငအ ့္ လမ္းေတြေပးၿပီး

ထုတ္စြမ္းအားစုေတြ

သက္သက္သာသာနဲ႔

ေျပာၾကားသြားေသာ သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း "ေစ်းကြက္

ဆြဲေဆာင္ရပါမယ္။ Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္ စရိတ္စကေတြ၊

စီမံေပးထားရပါမယ္။

ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ေအာင္

စီးပြားေရးဆိုရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

Transaction Cost ေတြမမ်ားရေအာင္စီစဥ္ေပးရပါမယ္။ ကုန္

မူနဲ႔ထိန္းေက်ာင္းသြားရပါမယ္" ဟု ေျပာၾကား သြားေလသည္။

တက္မႈကို ေရွး႐ႈၿပီး ဖြင့္သင့္တာဖြင့္၊ ျပင္သင့္တာ ျပင္၊ ဖိတ္ေခၚ

ထုတ္စြမ္းအားစုေတြ သက္သက္သာသာနဲ႔ သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ စီမံ

ယင္းမွာ

သင့္တာ ဖိတ္ေခၚၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ေစ်းကြက္

ေပးထားရပါမယ္။

Cost မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးကို ရည္မွန္ထားပါတယ္။ - - - ေစ်းကြက္ရဲ႕

ထိန္းေက်ာင္းသြားရပါမယ္" ဟု ......

ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ေအာင္

လူနဲ႔မထိန္းဘဲမူနဲ႔

အေရးႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ လူနဲ႔မထိန္းဘဲ Transaction

ထုတလ ္ ပ ု သ ္ ူေကာ၊ စားသံုးသူပါ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားႏုင ိ ပ ္ ါသည္။

လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္၊

အစိုးရမွ ပို႔ကုန္ခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္

ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၊

ခဲ့ေသာ္လည္း

အခြင့္ထူးခံမ်ားက

တာမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခယ္လွယ္

ထိေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိေလသည္။

Sup-

ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးတာမ်ိဳးကိုသာ

ply Chain ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ အျခားေသာ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား

ရည္ရြယ္ပါတယ္။ - - - ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕အနာဂတ္ လူမႈ-စီးပြား

ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွသာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမို

ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔အတြက္

အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္

Committee - TISC) ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလ သည္။

သြက္လက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။

သြားၾကရမွာျဖစ္သလို ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခြန္

ထုိအတြက္ေၾကာင့္ သြင္းကုန္- ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ

အေကာက္ ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကိုလည္း လုိအပ္သလို ျပင္ဆင္ခ်မွ

ကို

ေနသည္ျဖစ္ရာ ဘယ္အပိုင္းကစ၍ ကုစားရမည္ဆိုျခင္း ထက္

တ္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္"

ယခင္ထက္ပိုမိုျမန္ဆန္လာခဲ့ေလသည္။

ဟုေျပာၾကားသြား

၁ပတ္

အတြင္းရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္

ေပးခဲ့

သည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုစားစရာျပႆနာမ်ားအလြန္မ်ားျပား

ဘက္ေပါင္းစံုကို

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း

အေကာင္းဆံုးမူဝါဒမ်ား

သည့္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေစ်းကြက္တြင္

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္

ခ်မွတ္ရမည့္

ဒိုင္သူႀကီးအျဖစ္ တစံုတရာပါဝင္ပတ္သက္ ရမည္ဟူေသာ ကိန္း

ေသာ ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား မႈကို ၁လ အတြင္းခ်ေပး

အရည္အခ်င္းမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ေနေလရာ ရွိသည့္

ေဘာဂေဗဒကို

သည့္အတြက္

ခြန္အားႏွင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနေလ

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သေဘာပင္ျဖစ္ေလ

သည္။

ႏုိင္ငံသားတိုင္း

အလြယ္တကူတရားဝင္ကုမၸဏီ

သို႔ေသာ္

သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ယခုလက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခတ္မီ

ကမ္းမ်ားကို

ေရးေရွ႕ ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိမ္မက္မ်ားကို

မူဝါဒ

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း

မက္ေနရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ယခုလက္ရွိ အစိုးရသစ္၏ လုပ္

ေကာင္စီ (Trade Council - TC)ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေလသည္။

အခြန္ဦးစီးဌာနတို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳ

ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ

ယင္းအစားဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ

လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မၾကာမီအခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္း

မရေသးသည့္တုိင္ အေထာက္အေလွ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ

အလဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေလသည္။

လာသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါေၾကာင္း.............။

လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း

အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္

ႏွံမႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (Tade and Invesment Supervision

17

16.7.2011 (Sat)

ရက္ေန႔က

အခြန္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊

ထို႔အျပင္

ျဖစ္ေနရေလသည္။

ဇူလုိင္

စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေလသည္။

အေနအထားမ်ိဳး

စည္း

အားရစရာ

ေကာင္းသည္ဟု

ေျပာဆို၍


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

"ဒါေျဖေလွ်ာ့တဲ့အဆင့္ပါပဲ။

Local Journal Quotes

အားလံုး

Liberalize

တရားမဝင္

လုပ္ငန္းေတြ

ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

လုပ္ငန္းေတြမွာ

ၾကပါနဲ႔။

စိတ္ႏွလံုးထဲက

ထြက္လာတဲ့

ရင္ၾကားေစ့ေရး

လုပ္တယ္။ အတင္းမာဆံုးလို႔ေျပာတဲ့ အေမရိကန္ကုိယ္တုိင္က

ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြေရာ ဝမ္းေရးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္

ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊

အမ်ားႀကီး ေျဖေလွ်ာ့ပါတယ္။ အီးယူဆိုပိုေတာင္ေျဖေလွ်ာ့မႈျမန္ဆ

လုပ္ကိုင္ လိုသူေတြပါ အခက္အခဲေတြ႕ကုန္တယ္။ ေနရာအတည္

ေျမေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အခု

န္ေသးတယ္။ က်န္တာေတာ့ ဒီႏွစ္ခုၿပီးရင္ အလိုလိုေမ်ာသြားမွာပါ။

တက်မရွိ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကလည္း သတ္မွတ္မထားဆိုေတာ့

အေနေတြ ျဖစ္ေနတယ္"

က်န္တာေတာ့ ဒီႏွစ္ခုၿပီးရင္ အလိုလိုေမ်ာသြားမွာပါ။ အီးယူထဲမွာ

လူေ န ရ ပ္ က ြ က္ေ တ ြ ထဲေ ရာ က္ လာ ၿ ပီးေ တာ့ မ လို လား အ ပ္ တဲ့

သိသိသာသာေျပာ ရင္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းေတြဆို အမ်ားႀကီး

ျပႆနာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စည္းမ်ဥ္း

တြင္ပါသည့္ "အစိုးရသစ္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀" သတင္းေဆာင္းပါးမွ

သေဘာထားေကာင္းလာတယ္။

ဒီအတိုင္းျဖစ္ရမွာပဲ။

စည္းကမ္း ဥပေဒဆိုတာမ်ိဳး မရွိတဲ့အတြက္ Public Area ကို

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒

ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း Black and White ေျပာင္းဖို႔ သူတို႔မွာ

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအခါ မွာ

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

အခက္အခဲရွိတယ္။။

အမွန္ကေတာ့ တားမရမယ့္အတူတူ ေနရာသတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔

ဒါလဲ

အေမရိကားမွာဆို

အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး

ဇူလိုင္ ၁၄ ထုတ္ Venus News အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄၈) ဦးဇိုဇမ္၏

ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ

------------------------------------------------------------

Community ေတြရွိတယ္။ ဥပမာ- ဂ်ဴး Community လိုဟာမ်ိဳး။

ထိုက္သင့္သေလာက္ေလ်ာ့သြားၿပီး

ကို

အျခားသူတစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္မွာ

အဲဒါေတြက

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ ကိစၥေတြလည္း ပေပ်ာက္လာ မယ္လို႔

ပါ၊ ဒါေပမဲ့ နာမည္နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအတုိင္းအတာမွာ ဦးေက်ာ္သူကို

သူတို႔ကေနတစ္ဆင့္ဝင္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ လုပ္သင့္လု

ထင္ပါတယ္"

လိက ု တ ္ ႏ ု င ို မ ္ ယ္မထင္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင္လ ့ ဲဆိုေတာ့ ဦးေက်ာ္သရ ူ ဲ႕

ပ္ထိုက္တာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလို႔ ေတာ့မရဘူး။

လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ လႈပ္ရွား

ဒီမ်က္ႏွာေတြ

(၄၁)တြင္ပါသည့္

ျပန္ၾကည့္ရေသး

လူေတြလည္း

တာရွိတယ္။

ရွိတာကိုး။

ဒါေၾကာင့္

Public

ေတြလည္း

အေျခ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔

ဆိုတဲ့

ဒုစ႐ုိက္မႈ

မရႏုိင္တဲ့

စနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြအေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိၾသဇာရွိတဲ့ Lobbiest

လုပ္မယ္ဆိုရင္

ထက္ထိညွိႏႈိင္းလို႔

Area

ဇူလိုင္ ၁၃ ထုတ္ Weekly ELEVEN အတြဲ (၆) အမွတ္ "ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲတြင္

ေဖ်ာ္ေျဖ

"နာေရးကူညီမႈအသင္းကို

အခုဦးေက်ာ္သူေနရာမွာ

ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္"

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း Black and White ေျပာင္းဖို႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး။

ေရးက႑၌ အက်ံဳးဝင္ေနေသာအရာမ်ားအားလံုးကို ယဥ္ေက်းမႈ

သို႔ေသာ္ ဘာပဲေျပာေျပာ အရင္နဲ႔မတူတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

စံႏႈန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္

တြင္ပါသည့္ "နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ေနရာတြင္

အားလံုးက ေျဖေလွ်ာ့လာတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ သြားမွာပဲ"

ေပးေတာ့"

တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ဇူလုိင္ ၁၄ ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ အတြဲ (၇) အမွတ္ သတင္းေဆာင္းပါးမွ

စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္း၏

ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

"စနစ္တက်

မရွိတဲ့အခါမွာ

18

ခ်မွတ္ထားတဲ့

ဒီလုပ္ငန္းေတြက

16.7.2011 (Sat)

လို႔ရွိရင္

-----------------------------------------------------------စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ေနရာအတည္တက်မရွိဘဲ

သတင္းေဆာင္းပါးမွ

အေျခအေနမ

လူမႈေရးသိပၸံေက်ာင္းသား

"အမ်ိဳးသား

ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးက

တကယ္ၾကားလို႔ေကာင္းတယ္။

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေသာ

လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ေရြးခ်ယ္

ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိ" သတင္းမွ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္မွ ဆရာ

------------------------------------------------------------

(၂၆) တြင္ပါသည့္ "ရက္ ၁၀၀ အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခ်ိဳးအေကြ႕"

တားဆီးကာကြယ္ရန္

ဇူလိုင္ ၁၁ ထုတ္ The Messenger အတြဲ (၂) အမွတ္ (၈)

ဦးဝင္းၿငိမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ေျပာလိုက္

အခက္ခဲဆံုးအရာပဲ။

-----------------------------------------------------------

"ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ မွာ ေပးထားတဲ့

တုိင္းျပည္ အတြက္ တန္ဖိုးရွိသလို မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္။ အမ်ိဳး

လြတလ ္ ပ္စြာေျပာဆိခ ု င ြ ၊့္ ထုတ္ေဖာ္ခင ြ ၊့္ ေရးသားခြင၊့္ အဲဒမ ီ ွာ စတုတၱ

သားေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး

မ႑ိဳင္ကိုပဲ

လုပ္မယ္ဆိုရင္

ကိုယ့္ဘက္က

အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရမယ္။ ကုိယ့္ဘက္ကခ်ည္းပဲ ရဖို႔ မစဥ္းစား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကအစ

အသိအမွတ္ျပဳလာတဲ့ကာလပါ။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အဆံုး

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

Local Journal Quotes

ေရးသားထားတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔

အျမင္တို႔သည္ ပညာရွင္အသိုင္းအဝုိင္းတို႔၌ မကြာေသာအျမင္

တကယ္အသက္ဝင္ေနတယ္ဆိုတာ ျပဖို႔အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ

တို႔ရခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာ့လယ္ ယာစီးပြား၏

ပို၍ေမွးမွိန္ေသာအေနအထား

ဆိုင္ရာကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔

မွန္ကန္ေသာထြက္ေပါက္သို႔ေရာက္ၿပီးဟု

ဘာေတြ လိုပါမည္နည္း။ ေလာေလာဆယ္ မိမိအေနအထားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာကို ကြပ္ကဲႏုိင္တဲ့ စနယ္ဇင္း ေကာင္စီလုိ၊

လြန္အံ့မထင္ပါ"

ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

သတင္းမီဒယ ီ ာသမားေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲဥ ့ ပေဒ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို

ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္ႏွင့္

ႏုိင္ငံမွာလုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုဝန္ ထမ္းတစ္ေယာက္ကို

တြင္ပါသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ(NDF) ၏ "ေျပာင္းလဲရ

ျပည္သူလူထု၏

တရားစြဲမယ္ဆိုရင္

မည့္

ဒီမိုကေရစီသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ အစျပဳသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

စကားလံုးအရ

စာရြက္ေပၚမွာ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက

ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရ

မယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ျပစ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲေပါ့ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုျဖစ္ျဖစ္

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံတာတို႔၊

သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕

စီးပြားေရးမူဝါဒ

ေျမယာမူဝါဒႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္"

"အခြန္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ေရာက္ရွိေနသည္က၊

ကာလရွည္ၾကာ ၂၀

ေက်ာ္

အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ

ႏုိင္ငံေတာ္က

အခုအမ်ား

စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားေရာ၊

မလိုလားမ

ထက္သန္သူမ်ားပါ ေရာေႏွာပါရွိေနႏုိင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လိုလား

ေတာ္က အခုအမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲေပးဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိေနပါ

သန္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားထုတ္ႀကိဳး ပမ္းၾကမွ

အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ဥပေဒမွာ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပေဒေပၚလာ

တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနတဲ့ မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ

သာလွ်င္

ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္"

ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ အခြန္စနစ္ Sim-

သြားႏိုင္လိမ့္မည္"

ple and Transparent Tax System ဆိုတဲ့စနစ္ကို ေျပာင္း

(၄၁) တြင္ပါသည့္ "Hot News ဂ်ာနယ္တြင္ပါေသာ ပုဂၢလိ

လဲက်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္

(၅၁) တြင္ပါသည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ကေဆး႐ုံ SSC ၏ဝန္ေဆာင္မႈ" သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍

တာဝန္ယူ

SSCက တရားစြဲထား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္သျဖင့္

အဲဒီေနရာမွာ ပုဂၢလိကက႑က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းအသင္း

ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ အမႈကိုရင္ဆိုင္သြားမည္ဟု Hot

အဖြဲ႕ေတြရဲ႕

ေစာတယ္လို႔ထင္တယ္။

News ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေျပာၾကား"မွ ေရွ႕ေန ဦးသိန္းညႊန္႔၏

ေရာက္လာပါတယ္"

ေျပာင္းလဲခဲ့လို႔

ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

လူေတြအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက မ်ားေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ

-----------------------------------------------------------

"ယခုအခါ ဥပေဒျပဳေရးနယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ

အစီအစဥ္ေတြရွိေနပါတယ္။

သူမ်ားထဲ၌

ကာကြယ္ေပးမယ့္ဟာေတြ၊

ဇူလိုင္ ၁၃ ထုတ္ Weekly ELEVEN အတြဲ (၆) အမွတ္

ႀကီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔

ျပန္လည္ေရာက္ရွိမသြားေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႏွစ္ေပါင္း

မပီမသမွ

ထို႔ေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္းကိစၥတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည့္

-----------------------------------------------------------

သို႔မဟုတ္

ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ ဓာတ္ ထက္

ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို

ဘယ္လိုမွမရ

ဇူလုိင္ ၁၄ ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ အတြဲ (၇) အမွတ္ (၂၆)

ပီသလာေအာင္၊

ႏုိင္ငံ

မွာသာလွ်င္

ညႇိႏႈိင္းေပးတာတို႔

လွ်င္

ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

စာေရးဆရာတစ္ေယာက္

တရားစြဲမယ္ဆိုရင္

မွတ္ခ်က္ျပဳ

"မပီမသမွ

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကေန

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ

သိရပါတယ္။

အေရးပါတဲ့ေနရာကို

ဇူလိုင္ ၁၃ ထုတ္ Weekly ELEVEN အတြဲ (၆) အမွတ္ (၄၁)

ဒီမိုကေရစီပီျပင္ေအာင္

ဇူလိုင္ ၁၄ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ -----------------------------------------------------------"အစိုးရကို ရက္ ၁၀၀ ေလာက္နဲ႔ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက

အခ်ိန္ေပးဖို႔လိုတယ္။

တြင္ပါသည့္ "အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအေျခ

ေလာက္ေတာ့ မရေသးဘူး"

အေနႏွင့္

ဆီေလွ်ာ္မႈ

မရွိေတာ့သည့္

ႀကီးေနမွ

ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့

ဇူလုိင္ ၁၄ ထုတ္ 7DAYS အတြဲ (၁၀) အမွတ္ (၁၇)

ျပင္ဆင္သင့္သည့္

ေတာ့မည္။ ဤသည္ကား အျခားမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားဖြံ႕ထြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိေပး" သတင္းေဆာင္းပါးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ

သတင္းေဆာင္းပါးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကား

လမ္းစရွာေဖြမႈအျဖစ္ လယ္ယာစီးပြားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိ

ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္

ခ်က္အေပၚေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ျဖစ္ခဲ့၊

အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

--------------------------------------------------------------------

ျဖစ္လတၱံ႔တို႔ကို

လယ္ယာစီးပြားျမင့္တင္ျခင္းက

19

16.7.2011 (Sat)

ဆန္းစစ္ေဝဖန္အကဲျဖတ္၍

စၾကမည္ဆိုသည့္

သေဘာ

တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္

ႏွစ္အၾကာ

အေျခအေနသစ္တို႔၏ အရိပ္အေယာင္ကို စတင္ျမင္ ေတြ႕ႏုိင္ေပ

ျဖစ္ဆဲႏွင့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

တျဖည္ျဖည္းတြန္းေရႊ႕

------------------------------------------------------------

တြင္ပါသည့္

"ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏

ပထမဆံုး

ရက္

၁၀၀"


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီဆိုသည္မွာ

Article

အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္း

skin colour (အသားအေရာင္) အစရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈ (dif-

တစ္ခု (Ideology is a way of thinking) ျဖစ္သည္ဟု

ference) မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္

အဘိဓာန္တြင္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းထားေလသည္။ လူအသိ

ယင္းတို႔မွာ စီးပြားေရးအရ ေရွး႐ုိးစြဲမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္အခ

ပညာသမိုင္းတြင္

အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအမ်ိဳးမ်ိဳး

မ်ားကို

အားလံုးလိုလိုမွာ

လူမႈေရးႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ကိုင္စြဲေျဖရွင္းရမည့္

ေပၚထြန္းဖူးေလရာ

ႏိုင္ငံေရး၊

တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္း၊

ေစ်းကြက္တြင္

အစိုးရ၏

စီးပြားေရးစသည့္

ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းစနစ္ကို

အေတြးအေခၚလမ္း

အဓိကက်င့္ သံုးေသာ အေနာက္ဥေရာပရွိ စကင္ဒီေနးဗီးယား

ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ ယူဆႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသား

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

အရင္းရွင္စနစ္

တစ္ဦး ရရွိေသာ ဝင္ေငြ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္

ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ အျပင္းအထန္ၿပိဳင္

ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ လစာ ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိေသာ္လည္း

ဆိုင္ခဲ့သည့္ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ယင္းတို႔အလုပ္မရွိသည့္အခါ အစိုးရမွ တစ္စံုတစ္ရာ ေထာက္ပံ့

ေပးထားမႈ မ်ားရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမဲ့နီး ပါး

နည္းလမ္းမ်ားမတူညီသည့္

ျမန္မာ့စာေပေလာကတြင္ အုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီကို "ဝါဒမီး" ဟု

သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမွာ လက္

ရွိျခင္းစသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေလသည္။

ေတြ႕မဆန္သည့္ တရားေသဆန္ေသာ သေဘာတရားမ်ားလည္းရွိ

ေၾကာင္းသိရွိႏုိင္ေလသည္။

ေရးတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲမ်ားမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ

ထို႔အျပင္

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္

စီးပြားေရးအရ လြတ္လပ္သူတိုင္းမွာ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံ

"အခြင့္တူညီမွ်၊ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ"ဟု စပ္ဆိုထားသျဖင့္ ဝါဒမီး

(လႊတ္လပ္သူမ်ား) ျဖစ္ေသာသူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရ

ေရးတြင္ ေရွ႕႐ိုးစြဲမ်ားျဖစ္ေနၾကသူတုိင္းကေတာ့ စီးပြားေရးအရ

မ်ား၊

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္မႈနည္းျခင္း၊

နည္းျခင္း၊

လြတလ ္ ပ္မရ ႈ ၾွိ ကသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ စီးပြားေရးအရ လြတလ ္ ပ္သူ

သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ေလ

ပုဂၢလိကပိုင္အသြင္းေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕မွာ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္အားလံုးကို လက္မခံသည့္တုိင္

သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္အယူအဆအေတြး အေခၚအခံ

သုိ႔ေသာ္ထိုစီးပြားေရးအရ

လူမႈေရးႏွင့္

လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ Gay အခြင့္အေရး၊

မရွိဘဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္၍ေတာ့မျဖစ္။

္ ံေရးတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲမ်ား(Socially and politically conservative) ႏုင ိ င

အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈမရွိျခင္းစသည့္ မတူကြဲျပားမႈေတြကို စိတ္

ၿပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ယင္းတို႔၏

ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ လူအဖြဲ႕အစည္း

ရွည္သည္းခံႏုိင္ၾကသူမ်ား

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေပၚ ထားရွိမည့္ သေဘာတရားမ်ားကို

အတြင္း လူမႈေရးအဆင့္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္

အေတြးအေခၚပုိင္းကြဲျပားမႈကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အမ်ား

ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာကာ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေလသည္။

အတြက္

လူမႈဖူလံုေရး

ဆံုးေတြ႕ျမင္ၾကေလသည္။ ပါတီ အသီးသီးမွ ယင္းတိ႔ု မူဝါဒ၊ ရပ္တည္

ေပၚလစီမ်ားကို လက္မခံျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တဖန္ လူမႈေရးႏွင့္

ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္

လႊမ္းမိုး

ႏုိင္ငံေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ သူမ်ားမွာ အခမဲ့က်န္းမာေရး၊

သည္မ်ားကို ေဟာ ေျပာစည္း႐ံုး၍ မဲရရွိေအာင္ႀကိဳးစားရေလသည္။

ႀကီးစိုးပံုကို ဆင္ေျခသံုးသပ္ၾကည့္ပါက မတူညီသည့္ အသြင္ကြဲ

ပညာေရး၊ ပင္စင္ရန္ပံုေငြမ်ား ထားရွိျခင္းစသည့္ လူမႈဖူလံုေရး

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးသည့္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္တြင္ အစိုးရခ်မွတ္

အဆင္ကြဲမ်ားရွိေနပံုကို ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ စီးပြားေရး Liberal

မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အျပင္ gay right ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ

ဂုိဏ္းဂဏအစြဲမ်ားသည္

အခက္အခဲေတြ႕ေစႏုိင္သည္ဟု

သီးမွာ

ဤေနရာ၌ မတူညီသည့္ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ားက ႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးႏွင့္

20

ပါတီအသီး

လူမႈေရး၊

ႏုိင္ငံေရးတို႔တြင္

16.7.2011 (Sat)

မည္သို႔

အခြန္အခေကာက္ခံမႈ လႊတ္လပ္သူမ်ားသည္

လူမႈေရးညီမွ်မႈကို

ျဖစ္ေစသည့္

ျဖစ္ေလသည္။

ဤသုိ႔

အေျခခံ


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္

ျဖဴစင္တဲ့ေျမ"

ဟု

International News

"အခြင့္တူညီမွ်၊

စပ္ဆိုထားသျဖင့္

ဝါဒ

ဝါဒမီးမ်ား၊

ဂုိဏ္းဂဏအစြဲမ်ားသည္ . . .

ညေနပိုင္း ႐ံုးဆင္းခ်ိန္အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ လူသြားလူလာ

စည္ကားတဲ့ ေနရာေတြမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မိနစ္ ၂၀ စီေလာက္ပဲ ျခားၿပီး ေပါက္ကြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗံုး ၂ လံုးက မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ မူဝါဒမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ (၁) ယခင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္

ေတာင္ဘက္နဲ႔ တလံုးက ၿမိဳ႕ လယ္ေခါင္မွာ ေပါက္ကြဲခဲ့တာပါ။

လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ

ဘယ္သူကမွ သူတို႔လက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ မေျပာေသး

မ်ိဳးမရွိေအာင္

ေပမဲ့

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊

ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို

မဟာဗ်ဴဟာက်က်

မြဲေတမႈဖိုရမ္ကိုက်င္းပျခင္း၊ သတ္မွတ္ေပးျခင္းကို

(၃)

(၂)

အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး

ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္

ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္

ဆင္းရဲ

ဒီေဖာက္ခြဲမႈေတြဟာ ဟန္ခ်က္ညီ ခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးလုပ္တဲ့

ပင္စင္လစာမ်ားကို

တိုးျမင့္

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ အိႏိၵယ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

ဝင္ေငြျပန္လည္ခြဲ

ပီ-ခ်ဳိင္ဒမ္မ္ဘာရမ္မ္ (P. Chidambaram) က ေျပာပါတယ္။

ေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းေတြ႕ရေလသည္။ အစိုးရသစ္

အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳး သီးႏွံကို

အေနနဲ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိၾကဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔

ယခင္ထက္

စက္မႈ

သူက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ ခ်ဳိင္ဒမ္မ္ဘာရမ္မ္ဟာ ဇူလိုင္လ

ႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း

၁၄ရက္ေန႔မွာ မြမ္ ဘိုင္းၿမိဳ႕ကို သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုးမွာ

ကမ္းမ်ားကို

ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖင့္

လံုၿခံဳေရး

တက္ေအာင္

ေဆာင္ၾကဥ္း

အစိုးရမွ

ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္

ေစ်းကြက္တြင္

ေရရွည္တြင္

ႏုိင္ငံ၏

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

တစံုတရာ

ယင္းသို႔

မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ေနလူထု အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကလူေတြ

တင္းက်ပ္ဖို႔ကိုလည္း

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက

အမိန္႔

ထုတ္ထားပါတယ္။

ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ

လက္လုပ္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေဖာက္ခြဲခဲ့တာ

ကိန္းေမာ္ဒယ္ ေဘာဂေဗဒမွာ ကမာၻ႔ေပၚတြင္လည္း လားရာတစ္ခု

ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယူဆထားပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈ ၂ ခုဟာ

အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေလသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ေမာ္ေတာ္ကားေတြမွာ ဗံုးေတြဆင္ၿပီးေတာ့ ေဖာက္ခြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး

သည္ ကမာၻကုလသမဂၢ၏ သတ္မွတ္ထား ခ်က္အရ ဆင္းရဲမြဲေတ

ေနာက္တခုကေတာ့ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေပၚက လွ်ပ္စစ္မီတာ

သူမ်ားသန္းခ်ီရွိေသာ

ကမာၻအဆင္းရဲဆံုး

ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္

မြမ္ဘိုင္းမွာ

ေသတၱာ အေပၚဘက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

အတြက္ အစိုးရမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး

ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔က ၃ ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ဗံုး ေပါက္ကြဲတာေၾကာင့္

ဒီေဖာက္ခြဲမႈေတြကို ပါကစၥတန္ အစိုးရကေရာ အိႏိၵယဝန္ႀကီး

အစီအစဥ္မ်ားကို

လူ

ခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ငါးႏွစ္သက္တမ္း အတြင္းမွာပင္ ကမာၻ႕အဆင္းရဲ ဆံုးႏုိင္ငံတစ္ခု အျဖစ္မွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း..........။

21

16.7.2011 (Sat)

အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ႕ ၂၁

ဘ႑ာေငြေၾကးၿမိဳ႕ေတာ္

ေယာက္ထက္

ဒဏ္ရာရသြားပါတယ္။

မနည္းေသဆံုးၿပီး

၁၀၀

ေက်ာ္

မန္မုိဟန္ဆင္းဂ္

(Manmohan

Singh)ကပါ

ျပစ္တင္

႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ Ref; VOA


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

International News

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔

သူမရဲ႕

ေဖြထုိင္းပါတီ (Pheu Thai) အေပၚ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနေၾကာင္း . . .

အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီ၀ (Abhisit Vejjajiva) ရဲ႕ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရမႈကိုလည္း မဲ၀ယ္တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာင့္ ေကာ္မ ရွင္က အခုထက္ထိ အတည္ျပဳ မေပးေသးပါဘူး။ သူ႔ပါတီ ႐ႈံးနိမ့္ တယ္

ဆုိေပမဲ့

ေရြးေကာက္ခံရတဲ့အတြက္

ပါလီမန္မွာေတာ့

တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမတ္ေနရာ

၂၆၅

ေနရာ

အႏုိင္ရထားတဲ့

မစ္စ္

ယင္လတ္ရဲ႕ ပါတီက တျခားပါတီငယ္ေလးေတြနဲ႔ ေပါင္း ၿပီးေတာ့ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ရဲ႕

ဟန္႔တားတာကုိ

မစ္စ္ယင္လတ္အေပၚ ဘယ္လိုစြပ္စြဲ တုိင္တန္းထားတယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဇူ လိုင္လ ၁၂ရက္ေန႔ ေႏွာင္းပုိင္းအထိ

ဆုိတာကုိေတာ့ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေဖာ္ မေျပာပါဘူး။

ခံေနရေပမဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္

အတည္ျပဳမေပးေသးဘဲ ျဖစ္ေနတာပါ။

ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ယင္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္

အမတ္ ၅၀၀ ရွိတဲ့အထဲက ၄၇၅ ေနရာကို အခ်ိန္မီ အတည္

(Yingluck Shinawatra) က ေျပာ ဆုိလိုက္ပါတယ္။

(Pheu Thai) အေပၚ တရားသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔

ျပဳေပးႏုိင္မွသာ

ယုံၾကည္ေနေၾကာင္းလည္း

စတင္ေခၚယူၿပီး အလုပ္စတင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏုိင္ရထားတဲ့ စုစုေပါင္း အမတ္ ၅၀၀ ထဲက မစ္စ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ သူမရဲ႕ ေဖြထုိင္းပါတီ

ယင္လတ္ အပါအ၀င္ ၁၄၂ ေယာက္ကုိ မဲမသမာမႈ အပါအဝင္

ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

တျခား စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အႏုိင္ရမႈအေပၚ

22

16.7.2011 (Sat)

ဇူလိုင္လ

၁၃ရက္ေန႔က

သူမက

ႏႈတ္ထြက္ေပးရေတာ့မယ့္ အရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္

ပါလီမန္အသစ္ကုိ

အေနနဲ႔

အားလုံးေပါင္း

ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းမွာ Ref; VOA


YANGON CHRONICLE သတင္းလႊာ

International News

ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔က ေၾကညာ

ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းအသစ္ထဲမွာ ျပည့္စံုၿပီး စည္း စနစ္က်တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ နဲ႔ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြရရွိေအာင္ျမင္ဖို႔ . . .

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္

(Hillary Clinton) ဟာ အခုလကုန္ပိုင္းမွာ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေတြကို ခရီးထြက္ပါလိမ့္မယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ရဲ႕

ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ

လူ႔အခြင့္အေရး

အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက အစိုးရက

ဒီမိုကေရစီ

အေျခအေန

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔

ဖိအားေပးတာကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔နဲ႔

ခံေနရတဲ့

တရားဥပေဒ

တ႐ုတ္ စိုးမိုးေရး

သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး႐ံုးတို႔က ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ဘာလီကၽြန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ၀န္ႀကီး ကလင္တန္

ႀကီးၾကပ္မယ္လုိ႔ ဆင္ဟြာက ဆိုပါတယ္။

ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ အေမရိ ကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက

တ႐ုတ္အစိုးရဟာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ ဘာသာေရး

ေျပာပါတယ္။

ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြအေပၚ အာဏာ

အသစ္တခုကို ေရးဆြဲေနတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရွင္ဆန္ဆန္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔

ေျမာက္ ေစ့စပ္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ကတိကဝတ္ေတြ ရွိထားတဲ့အတိုင္း

အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရေတြက

အၿမဲလိုေ၀ဖန္ေျပာဆိုေလ့ရွိပါ

ေဆာင္ရြက္ေရး ဒီႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္မွာ

အားေကာင္းေစဖို႔

ရည္ရြယ္တယ္လို႔ဆိုတဲ့

လုပ္

ငန္းစီမံကိန္း

ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့တဲ့ စီမံကိန္း အသစ္

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္

အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အေမရိကန္အၾကား မဟာဗ်ဴဟာ

ထဲမွာ ျပည့္စံုၿပီး စည္းစနစ္က်တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ရည္မွန္းခ်က္

တယ္။ ဒီလြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔

ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေတြနဲ႔ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရရွိ ေအာင္ျမင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္

အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အဓိက သီအိုရီေတြနဲ႔ စံႏႈန္းေတြ ျဖစ္ပါ

လုပ္ငန္းအဆင့္ေတြ ထည့္သြင္း ထားတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ

တယ္။ တ႐ုတ္တို႔ဘက္ကေတာ့ လူသန္းေပါင္း ၁,၃၀၀ တို႔ရဲ႕

ရွားကေန ေဟာင္ေကာင္ကို ခရီးဆက္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ အာရွ၊

သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးအကဲ ၀မ္န္ခ်န္း (Wang Chen) ကို

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တုိးတက္တဲ့အေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရး

ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔

ကိုးကား ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေၾကညာပါတယ္။

ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကို မသြားခင္

ဒီစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ

Ref; VOA

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ဟာ အင္ဒိုနီး

အိႏိၵယ၊ ဂရိနဲ႔ တူရကီ ႏိုင္ငံေတြကို ခရီးထြက္ပါလိမ့္မယ္။ Ref; VOA

23

16.7.2011 (Sat)

Yangon Chronicle  

News Sharing