Page 1

17:20 Uhr

Seite 30

30

31

04.10.2007

¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ‰›Ï· Ì·˜, 1920.

∂Û‡ ‰‹ÏˆÛ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜; 1920.

posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd


17:20 Uhr

Seite 50

50

51

04.10.2007

ΔÔ ¤Ó· ¤ÎÙÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ [ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·], 1926.

§∂¡°∫π∑! μÈ‚Ï›· ÁÈ· οı ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, 1925.

posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd


17:26 Uhr

62 63

04.10.2007

™ÙÔ Ù¤Ï·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ Ï¿ÓÔ˘, Ë ÎÔÏÂÎÙÈ‚ÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂™™¢ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘ ÁÚ·Ì̤˜ [™Ù¿ÏÈÓ], 1932. ∫·Ï‡ÙÂÚ˜ È›Ï˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔȘ ÈÈÏ¿Ó fiÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÔ‡. ∂Ù·ÈÚ›· (ΔÚ·ÛÙ) ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÚËÙ›ÓË, 1923.

posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd Seite 62


74

75 Seite 74 17:20 Uhr 04.10.2007 posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd

™ËÎÒÛÙ „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÍ, ÙÔ˘ ŒÓÁÎÂϘ, ÙÔ˘ §¤ÓÈÓ Î·È ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ! 1936.


17:20 Uhr

Seite 202

202

203

04.10.2007

ÃÚÔ˘ÛÙÛfiÊ Î·È ºÈÓÙ¤Ï, 1963.

¢fiÍ· Î·È ÙÈÌ‹ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË! 1963.

posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd


17:20 Uhr

Seite 244

244

245

04.10.2007

¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, ∂ÈÚ‹ÓË, ¢Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980.

¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, 1987.

posters_gr_001-255_text_rl.qxd:posters_gr_001-255.qxd

Sovietikes afises  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you