Page 1

A DORLING KINDERSLEY BOOK www.dk.com

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂•√À™π∞ ∫∞𠣃∏™∫∂π∞ π∆∞§π∫√π ¶√§∂ª√π ∆∏™ °∞§§π∞™ £ƒ∏™∫∂π∞ ∫∞π ∞πª∞ ∆ƒπ∞∫√¡∆∞∂∆∏™ ¶√§∂ª√™ ∞°°§π∫√™ ∂ªºÀ§π√™ ¶√§∂ª√™

¶ƒ√§√°√™

6

ª√°°√§π∫∏ ¢À¡∞ª∏ √π ª√°°√§√π ™∂ ∞™π∞ ∫∞π ∂Àƒø¶∏

SENIOR EDITOR David John EDITORS Philip Parker, Sam Atkinson, Andrew Campbell, Andrew Szudek SENIOR ART EDITOR Mabel Chan DESIGNERS Maxine Lea, Victoria Clark, Francis Wong, Paul Drislane, Steve Woosnam-Savage, Colin Brown DTP DESIGNER John Goldsmid

√ ¶√§∂ª√™ ™∆√¡ ∞ƒÃ∞π√ ∫√™ª√

MANAGING EDITOR Debra Wolter PUBLISHING MANAGER Liz Wheeler PUBLISHER Jonathan Metcalf

12

∏ π™ÃÀ™ ∆∏™ ª∂™√¶√∆∞ªπ∞™

16

∂§§∏¡π∫√𠣃π∞ªµ√π

20 22 24 26 30

∂§§∏¡∂™ ∂¡∞¡∆π√¡ ∂§§∏¡ø¡ √π ∫∞∆∞∫∆∏™∂π™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À

¶ƒøπª∏ ƒøª∏ ∫∞ƒÃ∏¢√¡π∞∫√π ¶√§∂ª√π

∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∫∏ ƒøª∏ ™∆ƒ√º∏ ¶ƒ√™ ∆∏¡ ∞¡∞∆√§∏

√ ¶√§∂ª√™ ™∆∏¡ ∫π¡∞ √ ¶√§∂ª√™ ™∆∏¡ π¡¢π∞

∆√ µÀ∑∞¡∆π√ ∂¶πµπø¡∂π ∏ π™ÃÀ™ ∆ø¡ ºƒ∞°∫ø¡ µπ∫π¡°∫ ∫∞π µ√ƒ∂π√π

¶√§∂ªπ™∆∂™ ∆√À π™§∞ª ∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆√À π™§∞ª

∞' ∫∞π µ' ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞ ∏ ¶∞ƒ∞∫ª∏ ∆ø¡ ™∆∞Àƒ√º√ƒπø¡

¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË: ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2007 All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from the publisher, except for brief passages in a review. ∫·Ó¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó··Ú·¯ı› Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ̤۷ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û‡ÓÙÔÌˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ISBN: 978-960-88765-4-5 POLARIS ∂∫¢√™∂π™ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17, Aı‹Ó· 106 81 ∆ËÏ.: 210-3836482, 210-3805451 fax: 210-3807608 www.polarisekdoseis.gr, e-mail: info@polarisekdoseis.gr

42 50 52 54 56

∞πƒ∂™∂π™ ∫∞π ∂•∂°∂ƒ™∂π™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏™ ¶√§∂ª√™ √ £ƒπ∞ªµ√™ ∆√À ¶∂∑π∫√À √π ¶√§∂ª√π ™∆√ µ√ƒƒ∞

¶ƒøπª√π ™À°Ãƒ√¡√π ¶√§∂ª√π

∏ ∞¡∞∫∞∆∞§∏æ∏ ∆∏™ π™¶∞¡π∞™

96 98 100 101 106 108 110 112 118 120 122

¢À¡∞™∆π∫√π ¶√§∂ª√π ª∂°∞§√™ µ√ƒ∂π√™ ¶√§∂ª√™

¶√§∂ª√™ ™∆∏¡ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∫∞∆∞∫∆∏™∏ ∆ø¡ ∞∑∆∂∫ø¡ ∫∞π ∆ø¡ π¡∫∞™ √π ™À°∫ƒ√À™∂π™ ™∆∏ µ√ƒ∂π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏

π∞¶ø¡π∞, ∫√ƒ∂∞ ∫∞π ∫π¡∞ ∂πƒ∏¡∏ ™∆∏¡ π∞¶ø¡π∞ ∏ ∫√ƒ∂∞ ∞¡∆π™∆∂∫∂∆∞π ™∆∏¡ π∞¶ø¡π∞ ∏ ∫∞∆∞∫∆∏™∏ ∆ø¡ ª∞¡∆™√À

78 80 86 88

174 176 178

180

¶√§∂ª√™ ™∂ ∂Àƒø¶∏ ∫∞π π¡¢π∞

184 185 186

∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏

190

°∞§§√´¡¢π∞¡π∫√™ ¶√§∂ª√™

π™§∞ªπ∫∂™ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∂™ ¢√•∞ ∫∞π ¶∞ƒ∞∫ª∏ ∆ø¡ √£øª∞¡ø¡

128 129 136 140

∞¶√ ∆∏ °∞§§π∫∏ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏ ™∆∏¡ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ∂¶∞¡∞™∆∞∆π∫√π ¶√§∂ª√π °∞§§π∞™ √ ¡∞¶√§∂ø¡ ¶∞πƒ¡∂π ∆∞ ∏¡π∞ °∞§§π∫∏ À¶∂ƒ√Ã∏ √ ¡∞¶√§∂ø¡ ∏∆∆∞∆∞π

72 74 76

ª∞Ã∂™ ∫∞∆∞ π¡¢π∞¡ø¡ ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶√§∂ª√™ ¡√∆π∞™ ∞ª∂ƒπ∫∏™ ∂ª¶√§∂ª√ ª∂•π∫√

216 217 218 220 222

∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√™ ∂ªºÀ§π√™

224

∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∫√π ¶√§∂ª√π

234 236 240 242 244 246

1916-1917 √π √£øª∞¡√π ™∆√¡ ∞’ ¶∞°∫√™ªπ√ ∆√ ∞¡∞∆√§π∫√ ª∂∆ø¶√ 1918

ª∂™√¶√§∂ª√™ ∏ ƒø™π∞ ∫∞π ∏ ∫π¡∞ ™∂ ¶√§∂ª√ π™¶∞¡π∫√™ ∂ªºÀ§π√™

µƒ∂∆∞¡π∫∏ π¡¢π∞ ∫∞∆∞∫∆∏™∏ ∞ºƒπ∫∏™ ¶√§∂ª√π ∑√À§√À µ’ ¶√§∂ª√™ ∆ø¡ ª¶√∂ƒ

∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∂™ & ∂¶∞¡∞™∆∞™∂π™

√ ¶√§∂ª√™ ∆∏™ Ã∂ƒ™√¡∏™√À

62 64 66 68

∏¶∞ ∂¡∞¡∆π√¡ ª∂°∞§∏™ µƒ∂∆∞¡π∞™

πª¶∂ƒπ∞§π™∆π∫∂™ ™À°∫ƒ√À™∂π™

√ ¶√§∂ª√™ ∆√À Ãπ∆§∂ƒ «∫∂ƒ∞À¡√µ√§√™ ¶√§∂ª√™» (BLITZKRIEG) √ ¶√§∂ª√™ ™∆∏ ª∂™√°∂π√ √ ¶√§∂ª√™ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∏ ∂π™µ√§∏ ™∆∏ ™√µπ∂∆π∫∏ ∂¡ø™∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫√π µ√ªµ∞ƒ¢π™ª√π

∫π¡∞, π∞¶ø¡π∞ ∫∞π ∂Àƒø¶∏ ∏ ∫π¡∞ ™∂ ∞¡∞∆∞ƒ∞Ã∏ ∏ π™ÃÀƒ∏ π∞¶ø¡π∞ ∞¡∞¢À∂∆∞π

∂¶∆∞∂∆∏™ ¶√§∂ª√™

124

164 166 170

¶√§∂ª√π ∞ª∂ƒπ∫∏™

248 249 252

∂£¡π∫π™ª√™ ∫∞π ∂∫™À°Ãƒ√¡π™ª√™

254 ∂¡øª∂¡∏ π∆∞§π∞ 256 ∏ ∞¡√¢√™ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞™ 258 √ ∫ƒπª∞´∫√™ ¶√§∂ª√™ ∫∞π ∏ ƒø™π∞ ™∆∏¡ ∞™π∞ 260 √£øª∞¡π∫∏ ¶∞ƒ∞∫ª∏ ∫∞π µ∞§∫∞¡π∞ 262

∏∆∆∞ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∞™ ™∆∏ ¢À™∏ ∏∆∆∞ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∞™ ™∆∏¡ ∞¡∞∆√§∏

ª∞Ã∂™ ∂πƒ∏¡π∫√À ∏ ∂°∂ƒ™∏ ∆∏™ π∞¶ø¡π∞™ ∞¡∆∂¶π£∂™∏

√π ¶√§∂ª√π ª∂∆∞ ∆√ 1945 √ ∫π¡∂∑π∫√™ ∂ªºÀ§π√™ ¶√§∂ª√™ ∫√ƒ∂∞ ª∂∆∞-∞¶√π∫π∞∫√π ¶√§∂ª√π

¶∞°∫√™ªπ√π ¶√§∂ª√π

√ ¶√§∂ª√™ ∆√À µπ∂∆¡∞ª ∂ª¶√§∂ª√ π™ƒ∞∏§ ∞¡∆∞ƒ∆∂™ ∫∞π ∆ƒ√ª√∫ƒ∞∆∂™

∞ºƒπ∫∞¡π∫∂™ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∂™

58

√π ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∂™

Copyright © 2005 by Dorling Kindersley Limited, London Text copyright © 2005 by R.G.Grant Copyright © ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: 2007 POLARIS ∂.¶.∂.

34 36 38

√ ¶√§∂ª√™ ™∆√ ª∂™∞πø¡∞

∏ ¶ƒ√∂§∞™∏ ∆ø¡ ∞ƒ∞µø¡

∆π∆§√™ ¶ƒø∆√∆À¶√À: Battle

π¶¶√∆∂™, ∫∞™∆ƒ∞ ∫∞π ∆√•√∆∂™

∏ π¡¢π∞ ∆ø¡ ª√°∫√À§

∂π™µ√§∂π™ ∫∞π º∂√À¢∞ƒÃ∂™

∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∏ Ãøª∞∆ø¡ GRB πÙ·Ï›· ∂∫∆À¶ø™∏-µπµ§π√¢∂™π∞ Star Standard, ™ÈÁηÔ‡ÚË

√ ¶√§∂ª√™ ∆ø¡ ™∞ª√Àƒ∞´

∏ ∞¡√¢√™ ∆ø¡ √£øª∞¡ø¡

√π ∫∞∆∞∫∆∏™∂π™ ∆ø¡ §∂°∂ø¡ø¡

∞¶√¢√™∏ ™∆∞ ∂§§∏¡π∫∞ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÏÈÛÛ¿Ú˘ ∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ £·Ó¿Û˘ ∫ÔÎÔÏfiÁÔ˜, ∞ÓÙˆÓ¤Ù· ∫ÒÙÛË, °È¿ÓÓ˘ ª·˙fi˜, °È¿ÓÓ˘ ∆Û·Ô‡Û˘ ¢π√ƒ£ø™∏ ÕÓÓ· µÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ª·˙fi˜, °È¿ÓÓ˘ ∆Û·Ô‡Û˘ ∂¶πª∂§∂π∞ DTP ª·Ú›· ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿ÎË ¶ƒ√™∞ƒª√°∏ Ã∞ƒ∆ø¡-™∂§π¢√¶√π∏™∏ ∞ϛӷ ¢·Ú¿‚·ÏË

√ ∫√Àª¶§∞´ ∫∞π √π ªπ¡°∫

¶∞¶∂™ ∫∞π ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∂™

∞™π∞∆π∫∂™ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∂™

À¶∂À£À¡√π ™∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∂∫¢√™∏:

8

ª∂∆∞•À π™∆√ƒπ∞™ ∫∞π ªÀ£√À

ª∂∆∞ ∆√¡ ∞§∂•∞¡¢ƒ√

MANAGING ART EDITOR Philip Ormerod ART DIRECTOR Bryn Walls

¶√§∂ª√™ ™∆∏¡ ∞¡∞∆√§π∫∏ ∞™π∞ ¡∞. ∞™π∞

∂§§∏¡√¶∂ƒ™π∫√π ¶√§∂ª√π

CARTOGRAPHY Advanced Illustration Ltd PRODUCTION Melanie Dowland

∫∞∆∞∫∆∏™∂π™ ∆√À ∆∞ª∂ƒ§∞¡√À

90 92 94

142 144 146 150 154 158 162

∆∂§π∫∏ ∏∆∆∞ ¡∞¶√§∂√¡∆∞

264 196 198 200 204 208 212 214

∞’ ¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ 1914 ∆√ ¢À∆π∫√ ª∂∆ø¶√, 1915

268 270 273

√π ¶√§∂ª√π ª∂∆∞ ∆√ 1980

276 282 284 286 290 292 294 296 298 302 304 306 310 316 318 320 322 326 330 332 334 338 340 344 348 350

∂Àƒ∂∆∏ƒπ√

354

∂ÀÃ∞ƒπ™∆π∂™

360


10

Oπ ∞¶∞ƒÃ∂™ ∆OÀ ¶O§∂ªOÀ

Oπ ∞¶∞ƒÃ∂™ ∆OÀ ¶O§∂ªOÀ

Oπ ∞¶∞ƒÃ∂™ ∆OÀ ¶O§∂ªOÀ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ù· ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË ¿ÎÌ·Û·Ó ‹ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ‹ Ï·ÒÓ –¶¤ÚÛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹ ∫·Ú¯Ë‰fiÓÈÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ– Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ «‚¿Ú‚·ÚˆÓ» ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÓÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÌË. O ¶O§∂ªO™ À¶∏ƒ•∂ µ∞™π∫O ™∆OπÃ∂πO

O ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ –‰ËÏ·‰‹ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜– ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË: ‹Ù·Ó οÔÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÚËÓÈÎÔ›, ˙Ô‡Û·Ó ·ÚÌÔÓÈο, ‹ Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È «Ê˘ÛÈÎfi˜» Ô fiÏÂÌÔ˜ ÎÈ Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÊÚ›ÎË; ŸÛÔÈ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÁÓ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏϤÎÙ˜ ‹ ÔÈ ·Ϥ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó, Ë Ì¿¯Ë ›¯Â ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ˙ˆÒÓ. ÀÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ –‚ÂÏÒÓ, ·ÎÔÓÙ›ˆÓ ‹ Ï›ıˆÓ– ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ∫·ÙfiÈÓ ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ. OÈ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ, ÂÓÒ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ, ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÌÈ· Ôχ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·: ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ «ÚˆÙfiÁÔÓ˜» ÎÔÈӈӛ˜ ¤Î·Ó·Ó Û˘Ó¯›˜ ÂȉÚÔ̤˜ ηٿ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ – ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÈÌÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. ∂›Û˘, ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ οÔÙ η٤ÏËÁ·Ó Û Ï‹ÚË ÂÍÔÏfiıÚ¢ÛË ÙˆÓ

¶∞§∞πO§π£π∫O™ ¶∂§∂∫À™

ÃÂÈÚÔ¤ÏÂ΢˜, 250.000 ÂÙÒÓ, ›Ûˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÂÚÁ·Ï›· ‹ fiÏ·.

ÂÚ. 1650 .Ã. ÂÚ. 2300 .Ã.

µ·ÛÈÏÂ›Ô ÙˆÓ ÃÂÙÙ·›ˆÓ ÛÙÔ Ã·ÙÔ‡Û·˜

ÂÚ. 1500 .Ã.

ÕÊÈÍË ÙˆÓ πÓ‰Ô·Ú›ˆÓ ÛÙÔ ¶Ô˘ÓÙ˙¿Ì Ù˘ πÓ‰›·˜

√ ™·ÚÁÒÓ Ù˘ ∞Á¿ÂÚ. 1760 .Ã. ‰Ë˜ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ∏ µ·‚˘ÏˆÓ›· fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË Ù˘ ÓfiÙÔ˘ ÷ÌÔ˘Ú·Ì› ÙÈ·˜ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ΢Úȷگ› ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ªÂÛÔÔÙ·Ì›·

3100 ¶.Ã. ÂÚ. 2686 .Ã.

ÂÚ. 2023 .Ã.

∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ˆ˜ ÙÔ 2181 .Ã.)

∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Â·ÓÂÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘˜ º·Ú·Ò ÙÔ˘ ªÂÛ·›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ

ÕÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ

™OÀª∂ƒπ∞∫O™ ™∆ƒ∞∆O™,

¶∂ƒ.

2500

ÂÚ. 950 .Ã.

ÂÚ. 550 .Ã.

√ ∫‡ÚÔ˜ ȉڇÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÛÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞¯·ÈÌÂÓȉÒÓ

ÂÚ. 1275 .Ã.

ÂÚ. 1069 .Ã.

586 .Ã.

ª¿¯Ë ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¤˜

∆¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ

√È µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ÙÔ˘˜ πÔ˘‰·›Ô˘˜

1200 .Ã.

1150 .Ã.

771 .Ã.

¶∂ƒ.

3000

ª¿¯Ë Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜

¶.Ã.

¶O§∂ªπ∫∏ ∆∂áO§O°π∞ ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÙÔ 3000 .Ã., Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1200 .Ã., ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο fiÏ·, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ ÔÛÙfi ÎÈ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÔÏÈÒÓ. °È· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂıfi‰Ô˘˜ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÔÏÈÔÚΛ·˜. ∏ ÈÔ ı·̷ÙÈ΋ ÚÒÈÌË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙË Ì¿¯Ë, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 1700 .Ã., ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi ¿ÚÌ·, Ô˘ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÍË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ –Ô˘ Èı·ÓfiÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ ÛÙÂÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜– ¤ÁÈÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ 8Ô ·È. .Ã. ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·. O fiÏÂÌÔ˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ì ÎÔ˘È¿. ∆· ÚÒÙ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 1000 .Ã., fiÙ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷÛ··Û·Ó ÙÚÈ‹ÚÂȘ Ì ͇ÏÈÓ· ¤Ì‚ÔÏ· ÛÙËÓ ÏÒÚË, ÈηӤ˜ Ó· ‚˘ı›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›·Ï· ÛοÊË.

333 .Ã.

280 .Ã.

ª¿¯Ë Ù˘ πÛÛÔ‡

√ ¶‡ÚÚÔ˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (̤¯ÚÈ ÙÔ 275 .Ã.)

∞' ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ 146 .Ã. (̤¯ÚÈ ÙÔ 241 .Ã.) √ °' ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·Îfi˜ 221 .Ã. ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ∂ÓÔÔ›ËÛË Ì ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫›Ó·˜ ˘fi ÙË Ù˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›· ∫ÈÓ

325 ¶.Ã.

200 ¶.Ã.

∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓˆÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÛÙËÓ ∫›Ó· (̤¯ÚÈ ÙÔ 221 .Ã.)

500 ¶.Ã.

∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË ∆¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰˘Ó·Ù˘ ª˘ÎËÛÙ›·˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÓ·˚΋˜ ÎÒÓ ∑Ô˘ ÛÙËÓ ∫›Ó· ∂ÏÏ¿‰·˜ 612 .Ã. ¶ÙÒÛË Ù˘ ¡ÈÓ¢›. ∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ

O ∞π°À¶∆πO™ µ∞™π§π∞™ ¡∞ƒª∂ƒ,

480 .Ã.

476 .Ã.

1000 ¶.Ã.

∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÚ. 1550 .Ã. Ù˘ ·˘ÙÔ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ™·ÓÁÎ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÃÂÙÙ·›ˆÓ

¶.Ã.

«¶O§π∆π™ª∂¡∂™» ∂ãƒO¶ƒ∞•π∂™ ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘» ÔϤÌÔ˘, ·Ó Â›Ó·È ‰fiÎÈÌÔ˜ Ô fiÚÔ˜, ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡ÓıÂÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ô˘ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. OÈ ÎÔÈӈӛ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰‡ıËÎ·Ó ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÛÙÔ ¡Â›ÏÔ, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ,

ÕÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ

1500 ¶.Ã. ÂÚ. 1550 .Ã.

ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÛÊ·Á‹ ‹ Ë ˘ԉԇψۋ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ô Î·ÓfiÓ·˜ ·Ú¿ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. OÈ ª·ÔÚ› Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚˆÙfiÁÔÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∑ÒÓÙ·˜ Û ԯ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ οı ηÏÔη›ÚÈ, Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜ ‹ ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹. OÈ Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ fiˆ˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ›¯·Ó fï˜ ÎÈ ÂÓ¤‰Ú˜ ‹ ÂȉÚÔ̤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ÛÊ·Á‹. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ¤Î·ÈÁ·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ù· Û·ÚÙ¿ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ÎÈ ˘Ô‰Ô‡ÏˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙ˜. ∞ÎfiÌ·, ¤Î·Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈ· Á‡̷ٷ Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ·ÁΛÛÙÚÈ· ÁÈ· „¿ÚÂÌ· ·fi Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜.

ÛÙÔÓ πÓ‰fi ÔÙ·Ìfi, ÛÙËÓ ∫›Ó·, Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ë›ÚÔ˘. §fiÁˆ Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ fiÚˆÓ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù· ÎÚ¿ÙË ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Èηӿ Ó· ·Ú·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË.

Oƒ°∞¡ø™∏ ∆ø¡ ™∆ƒ∞∆ø¡ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1000 .Ã. Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ·ÛΛÙÔ ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ˘Ú›Ùȉ·˜ ›¯·Ó ‹‰Ë ·Ó·Î·Ï˘Êı›. À‹Ú¯Â Â˙ÈÎfi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ·È¯ÌËÚ¿ Î·È ÂÎË‚fiÏ· fiÏ·, ÙfiÍ·, ·ÎfiÓÙÈ· Î·È ÛÊÂÓÙfiÓ˜. À‹Ú¯Â ÈÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙfiÍ· ‹ ÏfiÁ¯Â˜. À‹Ú¯Â Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙÔÓ 4Ô ·È. .Ã. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ò˜ ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ı· ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜. OÈ ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÛˆÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡. ∫È fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó··Ú¿¯ıËΠ̠ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔÓ 1Ô ·È. .Ã., ‰ÂÓ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∆ÔÓ 5Ô ·È. .Ã., ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘÎÚ¿ÙË ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÎÈ ÔÈ ÎÏËÚˆÙÔ› Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ı·˘Ì¿ÛÈÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ∫È ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ η‚·Ï¿Úˉ˜, fiˆ˜ ÔÈ O‡ÓÓÔÈ, Û˘¯Ó¿ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ¿Ú· Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÎfiÌ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÈı·Ú¯›· Î·È Ë Î·Ï‹ ËÁÂÛ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘ÂÚÔ¯‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÏÂÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.

4 .Ã.

ÂÚ. 250 Ì.Ã.

°¤ÓÓËÛË πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ∫Ï·ÛÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ª¿ÁÈ· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋

264 .Ã.

70 Ì.Ã. 44 .Ã.

¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ∫·›Û·Ú·

508 .Ã.

334 .Ã.

ÂÚ. 270 .Ã.

218 .Ã.

58 .Ã.

31 .Ã.

√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜

√ ∞Ûfiη ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ªˆÚȤˆÓ ÛÙËÓ πÓ‰›·

µ' ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (-201 .Ã.)

√ πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ °·Ï·Ù›·˜

ª¿¯Ë ÛÙÔ ÕÎÙÈÔ

¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ™¿ÚÙ˘ (̤¯ÚÈ ÙÔ 404 .Ã.)

∂§§∏¡∂™ ™∆ƒ∞∆πø∆∂™, 5O™

∞π. ¶.Ã.

216 .Ã.

ª¿¯Ë ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ Ù˘ ∞Ô˘Ï›·˜

ƒøª∞´∫∏ ¶∞¡O¶§π∞, 1O™

∞π. ª.Ã.

27 .Ã.

√ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜

43 Ì.Ã.

ª·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Ì·¯fiÌÂÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ™ÙÔ ÈÈÎfi ÙÔ˘ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘.

284 Ì.Ã.

√ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ƒˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· 320 Ì.Ã.

ÂÚ. 220 Ì.Ã.

∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ °ÎÔ‡Ù· ÛÙËÓ πÓ‰›·

∫·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ Ã·Ó ÛÙËÓ ∫›Ó·

1 ª.Ã.

£¤ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 431 .Ã.

ÕψÛË Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜

™À°∫ƒOÀ™∏ π¶¶π∫OÀ

250 ª.Ã. 117 Ì.Ã.

ƒˆÌ·˚΋ ∏ ƒˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÛÙÔ ·fiÁÂÈfi Ù˘ ηٿ ÙÔÓ µÚÂÙ·Ó›· ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∆Ú·˚·ÓÔ‡ 224 Ì.Ã.

™ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ™·ÛÛ·ÓȉÒÓ

O ∞À∆O∫ƒ∞∆Oƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡O™ ∞’ (¶∂ƒ. 280-337 ª.Ã.)

451 Ì.Ã.

476 Ì.Ã.

√È ƒˆÌ·›ÔÈ Î·È ÔÈ °fiÙıÔÈ ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ∞ÙٛϷ ÙÔÓ √‡ÓÓÔ ÛÙË «ª¿¯Ë ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ»

∂ÎıÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜

∫π¡∂∑Oπ ™∆ƒ∞∆πø∆∂™ ∞¶O ∆∂ƒ∞∫O∆∞, 3O™

∞π. ¶.Ã.

11


∂§§∏¡π∫O𠣃π∞ªµOπ

22

23

∂§§∏¡√¶∂ƒ™π∫√π ¶√§∂ª√π

∂§§∏¡O¶∂ƒ™π∫Oπ ¶O§∂ªOπ .Ã. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ∂Ú¤ÙÚÈ·˜ Ô ¶¤ÚÛ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¢·Ú›Ԙ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÚÛ›·. ∏ ÚÒÙË ¶ÂÚÛÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·ˆı‹ıËΠÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ÙÔ 490, fï˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ, •¤Ú͢, ÍÂΛÓËÛ ∆O¡ 5O ∞π.

ÌÈ· ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Î·È ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜. ªÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÔÏÂÌ¿ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 448, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂§§∏¡√¶∂ƒ™π∫√π ¶√§∂ª√π

ª·Ú·ıÒÓ·˜ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

490 .Ã. ¢À¡∞ª∂π™

∞¶ø§∂π∂™

42 ¯ÏÌ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

¶¤ÚÛ˜: 6.400 ÓÂÎÚÔ›, ŒÏÏËÓ˜: 192 ÓÂÎÚÔ›

∏ ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 490 .Ã. ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ¢¿ÙË. ¢È¤Û¯ÈÛ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì 600 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÎÈ ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. OÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¿‰ÈÛ·Ó ‚fiÚÂÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰‡Ó·ÌË ¶Ï·Ù·È¤ˆÓ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. O ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Ô ÈÔ Ì·¯ËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Â˘ı‡˜ £∏™∞ÀƒO™ £ƒπ∞ªµOÀ

O £ËÛ·˘Úfi˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Â͢ÌÓÔ‡Û ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·. ¶ÂÚÈ›¯Â Ù· Ï¿Ê˘Ú· Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ £Âfi ∞fiÏψӷ.

À¶Oª¡∏ª∞

·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. OÈ Ôϛ٘ Û˘ÓÙ¿¯ÙËÎ·Ó Û ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ Ê¿Ï·ÁÁ·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Ï·ÁÈÔÎfiËÛË ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¶ÂÚÛÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Â¤ÎÙÂÈÓ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘, ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘. ª›· ËÁ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚÔÛٿ٢۠ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ì ԯ˘ÚÒÛÂȘ ·fi ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÔÈ Î·Ù¿ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÚÌËÛ·Ó Û ˘ÎÓfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ™Ù¿ ¿ÎÚ· Ù˘ Ë ÂÚÛÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ η٤ÚÚ¢Û ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ Ê¿Ï·ÁÁ· ‰È·Û¿ÛÙËÎÂ, ·fi ηٷÈÁÈÛÌfi ‚ÂÏÒÓ ÎÈ ·fi Ù· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÛÈÎÒÓ ÂʉÚÂÈÒÓ.

OÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÂÚÈ·Îψ۷Ó. ∏ Ì¿¯Ë ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠϤÔÓ ÛÂ Û˘ÌÏÔ΋ ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ËÙÙË̤ÓÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˜ ºÂȉÈ›‰Ë˜ ÛÙ¿ÏıËΠӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· – Ô ÚÒÙÔ˜ «Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜».

«OÈ ¶¤ÚÛ˜ fiÙ·Ó Â›‰·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÔÚÌÔ‡Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó, ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ¤¯·Û·Ó Ù· ÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ÎÈ ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ηıÒ˜ ¤‚ÏÂ·Ó ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ¿ÓÙÚ˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚÔ¯¿‰ËÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÈÈÎfi ‹ ÙÔÍfiÙ˜».

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ 480 .Ã. ¢À¡∞ª∂π™

ŒÏÏËÓ˜: 7.000, ¶¤ÚÛ˜: 200.000 ∞¶ø§∂π∂™ ∆√¶√£∂™π∞

™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·

ŒÏÏËÓ˜: 2.500, ¶¤ÚÛ˜: 20.000

∆Ô ¢·ÚÂ›Ô ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ •¤Ú͢ ÙÔ 486 .Ã. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂΉÈÎËı› ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, ÍÂΛÓËÛ ۯÔÏ·ÛÙÈο Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙËÓ Ó¤· ·˘Ù‹ ·ÂÈÏ‹, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ŸÌˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ÎÈ ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ™¿ÚÙË, ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿¯ıËηÓ. ∆Ô 480 ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÎÈ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, ̤۷ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ ¤Ï ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·. O ∞ıËÓ·›Ô˜ ËÁ¤Ù˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜

∆√ µ§∂ªª∞ ∆√À ∏ƒø∞

O §ÂˆÓ›‰·˜, ‹Úˆ·˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, Ì ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Ì ÏÔÊ›Ô ÎÈ ·Û›‰· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÎÂÊ·Ï‹ °ÔÚÁfiÓ·˜.

¿ÍÈÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ı¿Ó·ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â›ÏÂÎÙË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘ •¤ÚÍË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ ÓÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ÚÔ‰fiÙË, Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÔÚÂÈÓfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ›Ûˆ ·fi ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∞ı¿Ó·ÙÔÈ ÛÙ· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹Ù·Ó È· ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ. O §ÂˆÓ›‰·˜ ÎÈ ÔÈ 300 Ôϛ٘ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì 700 £ÂÛÈ›˜, ÔϤÌËÛ·Ó ÁÂÓÓ·›· ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘.

∏ £∂™∏ ∆∏™ ª∞Ã∏™ ¶√§∂ªπ∫∏ ª∞ƒ∆Àƒπ∞

∏ƒO¢O∆O™ O ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ (ÂÚ. 485-425 .Ã.) Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∞Ó Î·È ÁÂÓÓ‹ıËΠÔχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ›, ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ·ÊËÁ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜.

∆Ô 480 .Ã. ÔÈ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ·, ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ ÔÈ ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· Ï·Ù‡ÙÂÚË ·Ú¿ÎÙÈ· ‰ȿ‰·.

∂§§∏¡√¶∂ƒ™π∫√π ¶√§∂ª√π

™·Ï·Ì›Ó· ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

™Â٤̂ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 480 .Ã. ¢À¡∞ª∂π™

ŒÏÏËÓ˜: 300-500 ÏÔ›·, ¶¤ÚÛ˜: 500-700 ÏÔ›· ∆√¶√£∂™π∞

∞¶ø§∂π∂™

ŒÍˆ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ™·Ï·Ì›Ó·

ŒÏÏËÓ˜: 40 ÏÔ›·, ¶¤ÚÛ˜: 200-300 ÏÔ›·

ªÂÙ¿ ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ÔÈ ÂÏÔÔÓÓËÛȷΤ˜ fiÏÂȘ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÓÔÙ›ˆ˜ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. O £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÂÈ‚›‚·Û ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ, Ô˘ ›¯Â ηٷχÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘

fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. OÈ ¶¤ÚÛ˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˘ÚÔÏÒÓÙ·˜ Î·È ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. O ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ›¯Â ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Î·È Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜. ∂Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì·

∫Oƒπ¡£π∞∫∏ ¶∂ƒπ∫∂º∞§∞π∞

¶ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· Ô˘ ÚÔÛٿ٢ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÙÔÓ 5Ô ·È. .Ã.

∂§§∏¡√¶∂ƒ™π∫√π ¶√§∂ª√π

ª¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

ÛÙÔÓ •¤ÚÍË fiÙÈ, ·Ó ÂÈÙ›ıÂÙÔ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ÔfiÙ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· ‹Ù·Ó ÈÛÙ¢Ùfi, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ‹‰Ë Ù·¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, Ô •¤Ú͢ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙ¤Ó¢Â, ÔÈ ÙÚÈ‹ÚÂȘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ∆fiÙ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÙ¤ıËηÓ. OÈ ÎˆËÏ¿Ù˜ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ÎÔ˘› Ì fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ӷ ÂÌ‚ÔÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯ıÚÈο ÏÔ›·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ‰fiıËΠ̠‚¤ÏË, ·ÎfiÓÙÈ· Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·, ηıÒ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ÏÔ›· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û’ ·˘Ù¿. ∏ Ì¿¯Ë ÎÚ¿ÙËÛ ÂÙ¿ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹ Ô ¶ÂÚÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜. ∫·ıÒ˜ ÏËÛ›·˙Â Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÎÈ Ô ·fi ı·Ï¿ÛÛ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ˜, Ô •¤Ú͢ ·¤Û˘Ú ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿. ∫ø¶∏§∞∆∏ ¡∞Àª∞Ãπ∞

™ÙË ™·Ï·Ì›Ó·, Î·È Û fiϘ ÙȘ Ó·˘Ì·¯›Â˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÌ‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ‹ Ë Î·Ù¿ÏË„‹ ÙÔ˘ ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.

πÔ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ 479 .Ã. ¢À¡∞ª∂π™

¶¤ÚÛ˜: 100.000, ŒÏÏËÓ˜: 80.000 ∞¶ø§∂π∂™ ∆√¶√£∂™π∞

¡fiÙÈ· Ù˘ £‹‚·˜, ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·

¶¤ÚÛ˜: 50.000, ŒÏÏËÓ˜: 1.500

∆Ô 479 .Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛ˜, Ì ÙÔ ª·Ú‰fiÓÈÔ, ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ¿ÏÈ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ™¿ÚÙË, Ë ∞ı‹Ó· ÎÈ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË £‹‚·. ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÌÔÓ‹ ÔÎÙÒ ËÌÂÚÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÙ˘¯ıÔ‡Ó Ó‡¯Ù· ÛÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜. O ÂÏÈÁÌfi˜ fï˜ ¤ÁÈÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ù·Í›·. ∆ËÓ ·˘Á‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›¯Â ·ÔÛ˘Úı› ÂÈÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ fï˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi. ¢È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ô ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Â˙ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› fï˜, ·Ó›ÎËÙÔÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ¶¤ÚÛ˜. ∞fi ηı·Ú‹ Ù‡¯Ë ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛ˘Úı› Â¤ÛÙÚ„ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÛÈÎfi ÈÈÎfi. O ª·Ú‰fiÓÈÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÎÈ Ë Ì¿¯Ë η٤ÏËÍ Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ηıÒ˜ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ÕÏÏË Ì›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ó›ÎË ÛÙË ª˘Î¿ÏË ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ¤‚·Ï ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹.

3000 ¶.Ã. – 476 ª.Ã.

O ¶O§∂ªO™ ™∆O¡ ∞ƒÃ∞π√ ∫√™ª√

¶¤ÚÛ˜: 20.000-25.000, ŒÏÏËÓ˜: 10.000 ∆√¶√£∂™π∞

£ÂÚÌÔ‡Ï˜

¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, Û ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÚÎÂÙ¿ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÈ· ‰‡Ó·ÌË ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔ‚ÔÏÈÛÙÒÓ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË ‚·ÛÈÏÈ¿ §ÂˆÓ›‰· ‹Ú ı¤ÛË ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ –¤Ó· ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫·ÏÏ›‰ÚÔÌÔ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜– ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÛÙfiÏÔ˜ ·fi ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ΢ڛˆ˜ ∞ıËÓ·˚Τ˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. O ¶ÂÚÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜, Ôχ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ηıÒ˜ ›¯Â ¯Ù˘Ëı› ·fi ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜, ÔϤÌËÛ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ, Û ÌÈ· Ó·˘Ì·¯›· ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹. ™ÙËÓ ÍËÚ¿ fï˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Û Ï‹ÚË ÈÛ¯‡. °È· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ô Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·, ηıÒ˜ Ë ı¤ÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ÕÓÙÚ·˜ ÚÔ˜ ¿ÓÙÚ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ԉ›¯ÙËηÓ


80

Oπ ™∆∞ÀƒOºOƒπ∂™

81

∞’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

∞’ ∫∞π µ’ ™∆∞ÀƒOºOƒπ∞ ∆O 1095 O ¶∞¶∞™ OÀƒµ∞¡O™ µ’ οÏÂÛÂ

ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÈfiÙ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ‹ fiÏË Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÁÈ· 400 ¯ÚfiÓÈ·. ∂ηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÛÂ Ë ÂÏ›‰· ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ·Á·ıÒÓ ÎÈ Ë ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë. ¶¤Ú· ·fi οı Úfi‚ÏÂ„Ë Ë ÂȉÚÔÌ‹ Û ∞’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1097 ¢À¡∞ª∂π™

∆Ô‡ÚÎÔÈ : 3.000, ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ: 4.000 ∞¶ø§∂π∂™

O ¶O§∂ªO™ ™∆O ª∂™∞πø¡∞

ÕÁÓˆÛÙÔ

OÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞’ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔ 1097 ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏Á¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ¡ÔÚÌ·Ó‰fi˜ ¢Ô‡Î·˜ µÔËÌÔ‡Ó‰Ô˜, Ô ∫fiÌ˘ ƒ·˚ÌfiÓ‰Ô˜ Ù˘ ∆Ô˘ÏÔ‡˙˘, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ °Ô‰ÂÊÚ›‰Ô˜ Ù˘ ªÔ˘ÁÈfiÓ ÎÈ Ô ∞‰ÂÌ¿Ú, Â›ÛÎÔÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô˘˝. ∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÍÂΛÓËÛ ̤ۈ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜ ÙÔ˘ µÔËÌÔ‡Ó‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢ÔڇϷÈÔ ¤ÂÛ·Ó Û ÂÓ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫ÈÏ›Ù˙ ∞ÚÛÏ¿Ó, ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ƒÔ‡Ì. OÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ¤ÊÈÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÙÔÍfiÙ˜ ·¤Ê¢Á·Ó οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ¡ÔÚÌ·Ó‰ÒÓ ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ Û ̿¯Ë. O ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˜ ºÔ‡Ï¯ÂÚ Ù˘ ™·ÚÙÚ

∞’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

7 πÔ˘Ó›Ô˘– 18 πÔ˘Ï›Ô˘ 1099 ¢À¡∞ª∂π™

™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ: 1.300 ÈfiÙ˜ Î·È 12.000 Â˙Ô› ∆√¶√£∂™π∞

∞¶ø§∂π∂™

πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË

ÕÁÓˆÛÙÔ

ŸÙ·Ó ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ›¯·Ó ·Ô‰˘Ó·Ìˆı›. øÛÙfiÛÔ, ˘fi ÙË ÛÙÈ‚·Ú‹ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ƒ·˚ÌfiÓ‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °Ô‰ÂÊÚ›‰Ô˘, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËηÓ

∫∂º∞§π∞-µ§∏ª∞∆∞

¶ÚÈÓ ÙÔ ¢ÔڇϷÈÔ ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙË ¡›Î·È· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ Ì ηٷ¤ÏÙË ÛÙ· Ù›¯Ë ÎÂÊ¿ÏÈ· ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÁÈ· Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.

ÁÚ¿ÊÂÈ: «™ÙÚÈ̈Á̤ÓÔÈ Û·Ó Ì·ÓÙڈ̤ӷ Úfi‚·Ù· ÛÙË ÛÙ¿ÓË Ì·˜ ¤˙ˆÓ·Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ·fi ·ÓÙÔ‡». OÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› ÛÒıËÎ·Ó ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¿ÊÈÍË ÌÈ·˜ Ê¿Ï·ÁÁ·˜ ˘fi ÙÔ ƒ·˚ÌfiÓ‰Ô. O ∫ÈÏ›Ù˙ ∞ÚÛÏ¿Ó ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ È¤ˆÓ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÔÈ ·ÒÏÂȤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó.

ÁÈ· Â›ıÂÛË Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ηٷ¤ÏÙ˜. ªÂ ηٷÈÁÈÛÌfi ·fi Ï›ıÔ˘˜ ÎÈ ˘ÁÚfi ˘Ú ¤ÛÚˆÍ·Ó ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù›¯Ë. ªfiÏȘ η٤Ϸ‚·Ó οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛοϘ ÔÏÈÔÚΛ·˜. OÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÓÈ΋ıËÎ·Ó ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÒÌ·Ù·. ∂¶π£∂™∏ ™∆∏¡ π∂ƒOÀ™∞§∏ª

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

ª¿ÈÔ˜ ÙÔ˘ 1104 ¢À¡∞ª∂π™

™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ: 3.000 ÈfiÙ˜ ÎÈ 9.000 Â˙Ô› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ: ¿ÁÓˆÛÙÔ ∆√¶√£∂™π∞

∞¶ø§∂π∂™

™ËÌÂÚÈÓ‹ ¡∞ ∆Ô˘ÚΛ·

ÕÁÓˆÛÙÔ

∆Ô 1104 Ô µÔËÌÔ‡Ó‰Ô˜ Ì ÙÔÓ µ·Ï‰Ô˘›ÓÔ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ Ã·Ú¿Ó. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ÃÒÚÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ ÔÈ ∂‰ÂÛÛ·›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓÒ ÔÈ ∞ÓÙÈԯ›˜ ÂÓ¤‰Ú¢·Ó. √È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ù‹ÁËÌ· Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ Î·È ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ µ·Ï‰Ô˘›ÓÔ˘ ›ÛÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘˜. flÛÔ˘ Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÎÈ Ô µÔËÌÔ‡Ó‰Ô˜ ÔÈ ∂‰ÂÛÛ·›ÔÈ Â›¯·Ó ÛÊ·Á›.

ª√À™√À§ª∞¡π∫∏ ∞¡∆∂¶π£∂™∏

Œ‰ÂÛÛ· ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

1144 ¢À¡∞ª∂π™

ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ: ¿ÁÓˆÛÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›: ¿ÁÓˆÛÙÔ ∞¶ø§∂π∂™ ∆√¶√£∂™π∞

ÕÁÓˆÛÙÔ

µ’ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·

™ËÌÂÚÈÓ‹ ™·ÓÏÈÔ‡ÚÊ·, ¡∞ ∆Ô˘ÚΛ·

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

1147–1149

∏ ÙÒÛË Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, ÙÔ˘ ϤÔÓ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˘ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË µ’ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·. ∆Ô 1144 Ô ∑ÂÁΛ, ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ϤÔ, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘. O ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∑ÔÛÂÏ›Ó µ’ ›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛ‹ Ù˘ ÎÈ Ô ∑ÂÁΛ ‰Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. OÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ ÎÈ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó ÙȘ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ ÎÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ fiÚÌËÛ·Ó Ì¤Û· ÎÈ ¤ÛÊ·Í·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘.

µ’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

∞ÛηÏÒÓ

OÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ Â›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ fiÏË ¤‰ÂÈÍ·Ó ·›ÛÙ¢ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·.

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ – 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1153 ¢À¡∞ª∂π™

ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›: ¿ÁÓˆÛÙÔ, ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ: ¿ÁÓˆÛÙÔ ∆√¶√£∂™π∞

∞¶ø§∂π∂™

∞ÎÙ¤˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, ÓfiÙÈ· Ù˘ °È¿Ê·˜

ÕÁÓˆÛÙÔ

∆Ô 1153 Ô µ·Ï‰Ô˘˝ÓÔ˜ °’ ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙÔ ∞ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ÛηÏÒÓ·˜. OÈ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÎÈ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·ÏÏ¿ Ô ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. ∆Ô ÚfiÛıÂÙÔ ÛÊ˘ÚÔÎfiËÌ· ·ԉ›¯ıËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚·Ó ˘fiÛ¯ÂÛË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ fiÏË.

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ˆ˜ ÙfiÙÂ Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ ÂÌ›ÚË O˘ÓÔ‡Ú Ô˘ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¡Ô˘Ú ÂÓÙ-¡ÙÈÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÒıËÛ·Ó ÙȘ ‰·Ì·ÛÎËÓ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘. ™‡ÓÙÔÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÛÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. O ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÚ¿‰Ô˘ ηıÒ˜ ÎÈ ·fi ÂÍfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÎÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ O˘ÓÔ‡Ú. ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ¤ÂÛ ∂ÓÒ ·Ì‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û ÂÓ¤‰Ú· ∆Ô‡ÚÎˆÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ¤ÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¢ÔڇϷÈÔ. ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· O ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÛÒıËΠÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙËÓ fiÏË ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ fiÙ·Ó Î˘ÚÈ¢fiÙ·Ó. ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘. ŸÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ¡Ô˘Ú ÂÓÙªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡ÙÈÓ Ë ‰È¤ÓÂÍË ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·, ÎÈ Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÂÍ·ÏÒıËÎÂ Î·È Û ÚÔ¯ÒÚËÛ ‰È¿ ÈÔ ÈÂÛÙÈο ı·Ï¿ÛÛ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. OÈ ÙÔÈÎÔ› ÈfiÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚·ÚfiÓÔÈ ·ÚÁ¿ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÏÏ¿ ÙÔ Â˙ÈÎfi Î·È ÙÔ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÈÈÎfi ∫ÔÚÚ¿‰Ô ÙËÓ ·Ô‰ÂηٛÛÙËÎ·Ó ·fi ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞™º∞§∂™ ∫ƒ∞¡O™ ¢∞ª∞™∫O™ ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ À‹ÚÍÂ Î·È £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜. ¶ÚfiÛÊÂÚ ÚÔÛÙ·Û›· ·ÏÏ¿ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ οو ·fi ÙÔÓ Î·˘Ùfi ‹ÏÈÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÎÈ Ô ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ıÂÚÌÔÏËÍ›·. ·ÁÈ‰Â˘fiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ∫ÔÚÚ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ¡Ô˘Ú ÂÓÙ-¡ÙÈÓ Î·È ÛÙË ÊÚÔ˘Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ µ·Ï‰Ô˘˝ÓÔ °’ Ó· ¢·Ì·ÛÎÔ‡. ∆ÂÏÈο Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. ∏ ·fiÊ·ÛË ·Ô¯ÒÚËÛ ·ÙÈ̈ÙÈο 4 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹Ù·Ó ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ‰ÈfiÙÈ Ë fiÏË ¿ÊÈÍ‹ Ù˘. ◊Ù·Ó Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ¯ıÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¡Ô˘Ú ÂÓÙ-¡ÙÈÓ ÎÈ ÔÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÓ›Û¯˘ÛË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ı· ¤ÚÂ ӷ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ. ÊÈÏ›· Ù˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1148 Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜

Ãπ™∆π∞¡π∫∏ Oƒ¢∏

µ’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

¢À¡∞ª∂π™

¶ÂÚ›Ô˘ 20.000 °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È 15.000 °¿ÏÏÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ∆√¶√£∂™π∞

∞¶ø§∂π∂™

ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹

ÕÁÓˆÛÙÔ

ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÙÔ 1099 Ù· ÎÚ¿ÙË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ ÂÈ‚›ˆÓ·Ó ¯¿ÚË ÛÙË ‰È¯fiÓÔÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ·Ó¿ÏˆÓ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÛÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ·›ÛÙˆÓ. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1127 Ô Ì¤Ë˜ Ù˘ ªÔÛÔ‡Ï˘ πÌ¿ÓÙ ·Ï-¡ÙÈÓ ∑ÂÁΛ ‹Ú ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞ϤÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›· Î·È ÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·. ∆Ô 1144 η٤Ϸ‚ ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ·ÏÒıËΠ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. O ∑ÂÁΛ ¤ı·Ó ÙÔ 1146, ·ÏÏ¿ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ¡Ô˘Ú ÂÓÙ-¡ÙÈÓ ·ԉ›¯ıËΠÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ¯ıÚfi˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, Ô ¿·˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ °’ οÏÂÛ Ӥ· ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·. ™ÙÚ·ÙÔ› ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ £’ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÚÚ¿‰Ô˘ °’ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ µ∞ƒÀ™ O¶§π™ªO™

µ·Ú‡ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È. Ì ÛÙ·˘ÚfiÌÔÚÊË Ï·‚‹ fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ηٿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘˜.

O ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙË ¢·Ì·ÛÎfi ‹Ù·Ó ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ.

476-1492

η٤ÛÊ·Í·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ∆Ô‡ÚΈÓ. ∆fiÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ 75.000 ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ·Ó‰ÚÒÓ ˘fi ÙÔÓ ÂÌ›ÚË ∫ÂÚÌÔÁο Ù˘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1097– ªÔÛÔ‡Ï˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ 1098 ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¢À¡∞ª∂π™ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·. (πÔ‡ÓÈÔ˜ 1098) ∆Ô‡ÚÎÔÈ: ◊Ù·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ fiÙ·Ó Ë 75.000, ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ: ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ÈÂÚÔ‡ ÎÂÈÌËÏ›Ô˘ –Ù˘ 15.000 ∆√¶√£∂™π∞ πÂÚ‹˜ §fiÁ¯Ë˜– ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙÔ ËıÈÎfi ∞¶ø§∂π∂™ ∞ÎÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ™˘Ú›·˜, ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔ µÔËÌÔ‡Ó‰Ô Ó· ÕÁÓˆÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓfiÙÈ· ∆Ô˘ÚΛ· ËÁËı› ÂÍfi‰Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ∫ÂÚÌÔÁο. ªÂ 1.000 ¤ÊÈÔ˘˜ Î·È 14.000 Â˙Ô‡˜ ∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 1097 ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ¤Ú·Û ÙÔÓ OÚfiÓÙË ÔÙ·Ìfi ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜. ÂÈÙ¤ıËΠÛÙȘ ηٿ ∏ ¿Ì˘Ó· Ù˘ fiÏ˘ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË «∞fi ÙË ÌÈ¿ Ì·˜ ›Â˙·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ٤ÙÔÈ· ÙÔÓ °È·ÁΛ ™ÈÁÈ¿Ó Ô˘ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¤Î·Ó ÂÍfi‰Ô˘˜ ηٿ Ë ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ›ӷ ¯ˆÚ›˜ Î·È ÔÚÌ‹ Ô˘ ÙȘ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ. O η̛· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ Ó· ‚Ô‹ıÂÈ·». ‚·ÚȤ˜ ·ÒÏÂȘ. ™ÙË ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤Ϸ‚ ›ӷ Î·È ÙȘ ŒÚÁ· ÙˆÓ ºÚ¿ÁΈÓ, ºÔ‡Ï¯ÂÚ ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· ÙËÓ Î·ÎÔ˘¯›Â˜ Ù˘ ™·ÚÙÚ, 1101 ÔÔ›· Î·È fiÚÈÛ ˆ˜ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Â›Ù Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ›Ù ™∫∏¡∏ ¶O§πOƒ∫π∞™ ·ˆı‹ıËηÓ. ∆ÂÏÈο, ÛÙȘ 3 πÔ˘Ó›Ô˘ 1098 ¤Ó·˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˜ ÚÔ‰fiÙ˘ ¿ÊËÛ ∂ÈÎfiÓ· ÙÔ˘ 15Ô˘ ·È. Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ∞ÊÔ‡ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· Ù· Ù›¯Ë Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘.

∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

™ËÌÂÚÈÓfi ∂ÛΛ ™Â¯›Ú, ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ∆Ô˘ÚΛ·

·fiÌ·ÎÚ˜ ÎÈ Â¯ıÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ›¯Â ÂÈÙ˘¯›· Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÎÚ¿ÙË È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙË ™˘Ú›·. ŸÌˆ˜ Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ¿ÓÙ· ÂÈÛÊ·Ï‹˜ ÎÈ ÔÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ó¤Â˜ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈ· ηıÈÂڈ̤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. ∞’ ™∆∞Àƒ√º√ƒπ∞

¢ÔڇϷÈÔ

∆√¶√£∂™π∞

÷ڿÓ


130

131

O¶§∞ ∆∏™ O£øª∞¡π∫∏™ ∞À∆O∫ƒ∞∆Oƒπ∞™ OıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, Ô µ·ÚfiÓÔ˜ ÓÙ ªÔ‡ÛÌÂÎ ÛËÌ›ˆÓ ˆ˜ «Î·Ó¤Ó· ¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÂÊ¢ڤÛÂˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ», ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ OıˆÌ·ÓÔ‡˜ «ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ Î·ÓÔÓÈÒÓ». ∏ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ fiÏˆÓ Ì·˙› Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯ÌËÚ¿ fiÏ·, Û˘Ó¤‚·Ï ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ê‹ÌË ÙˆÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ.

∞ȯ̤˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ

∂¡∞™ ¶ƒ∂™µ∂À∆∏™ ∆OÀ 16OÀ ∞πø¡∞ ™∆∏¡

∫fiÎÔÚ·˜ ÙÛ·ÎÌ·ÎfiÂÙÚ·˜

∞Ó¿ÁÏ˘ÊË ·ÛË̤ÓÈ· ÂÈÎ¿Ï˘„Ë

∆ÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ OıˆÌ·ÓÔ› Â˙ÈοÚÈÔÈ ÂͤÏËÍ·Ó Ù· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ì ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÎ¤ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∆· ÈÛÙfiÏÈ· Ì ÙÛ·ÎÌ·ÎfiÂÙÚ· ‹Ù·Ó Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Û·¯‹‰Â˜ (È›˜). øÛÙfiÛÔ, Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ª·ÌÂÏÔ‡ÎÔ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ∫Ô˘ÚÙÌ¿È ÈΤÙ¢ ÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚÔ‚fiψÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÔ˘ÛΤÙÔ ı· ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi «·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î·». ∞fi ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ OıˆÌ·ÓÔ› ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ O£øª∞¡O™ ¶∂πƒ∞∆∏™ ∞˘Ùfi˜ Ô OıˆÌ·Ófi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô ÈÛÙfiϘ, ÙˆÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ fiÏˆÓ ÛÙË Ì¿¯Ë.

£∞¡∞™πªO ∂°Ã∂πƒπ¢πO

™ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î¿ÓÓË

∫¿ÓÓË Ï·Ù‡ÛÙÔÌË Ô˘ ¤ÚȯÓ ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·ÛÔÚ¿˜

∫fiÎÔÚ·˜ Ì ¯Ú˘Û¿ ÛÙÔÏ›‰È· ™ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ·Û‹ÌÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·Ù‡ÛÙÔÌÔ ÈÛÙfiÏÈ, ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ «ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·fi ÙÔÓ ¢ÂÚ‚›ÛË ∞ÌÚÔ˘Ï¿¯».

ªπ∫ƒ∞ O¶§∞

∆· ·ÎfiÓÙÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ fiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·‰‡ıËÎ·Ó ÔÈ OıˆÌ·ÓÔ›. ÿÛˆ˜ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂʉÚÈÎÔ› Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ OıˆÌ·ÓÒÓ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘Ï¤˜.

∫¿Ï˘ÌÌ· ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Î·È ÎÔÚ‰fiÓÈ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙË Û¤Ï· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ¤ÊÈÔ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ˘

¶§∞∆À™∆OªO ¶π™∆O§π

∫ÔÓÙ¿ÎÈ ·fi ηڢ‰È¿, ÛηÏÈÛÙfi Î·È Ì ¤ÓıÂÙË ·ÛË̤ÓÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË

∞∫O¡∆π∞

£‹ÎË ÁÈ· ÙÚ›· ·ÎfiÓÙÈ·

∫¿ÓÓË ·fi ‚·Ì̤ÓÔ ·ÙÛ¿ÏÈ

O ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªÔ˘Ú¿Ù ∞’ Âı·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÂÓfi˜ µ·ÏοÓÈÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ ÙÔ 1389. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ˘ÂÚÙÔÓÈṲ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù·Á·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙËÓ Î¿ÓÓË Ú¿‚‰Ô˜ Á¤ÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜

™¶∞£π∞ ∫∞π ∂°Ã∂πƒπ¢π∞

§·‚‹ ·fi ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfi͢ÏÔ Ì ÛÂÈÚÔÂȉ›˜ ·ÛË̤ÓȘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ ¶π™∆O§∂™ ∆™∞∫ª∞∫O¶∂∆ƒ∞™

∫¿ÓÓË ·fi Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ ·ÙÛ¿ÏÈ

ÕÎÚË Ù˘ Ï·‚‹˜ Ì ¯Ú˘Û‹ Î·È ·ÛË̤ÓÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË

πÙ·ÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÎfiÎÔÚ·˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ∞Ó¿ÁÏ˘ÊË Î·È ÛηÏÈÛÙ‹ ·ÛË̤ÓÈ· Ï·‚‹

∆· ÔıˆÌ·ÓÈο ÈÛÙfiÏÈ· ÙÛ·ÎÌ·ÎfiÂÙÚ·˜ Û˘¯Ó¿ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚‹ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ù· ͯÒÚÈ˙ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜.

∆Ô ÛÙÈÏ ÙˆÓ OıˆÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ πÓ‰›· ‹ ¶ÂÚÛ›·.

§¿Ì· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ¤ÓıÂÙ· ¯Ú˘Û¿ Û¯¤‰È·

§∞µ∏ ª∂ ¶O§À∆πª∂™ ¶∂∆ƒ∂™

∫ÔÚ¿ÏÏÈ Î·È Ô¿ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ Í›ÊÔ˘˜ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ Ù˘.

§·‚‹ ·fi ΤڷÙÔ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˘

∫¿ÓÓË ÂÛˆÙÂÚÈο Ï›· Ô˘ ¤‰ÈÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‚ÔÏ‹˜

§·‚‹ ·fi ÛÎÔ‡ÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·¯¿ÙË

∆OÀƒ∫π∫O ∂°Ã∂πƒπ¢πO

∆· ÔıˆÌ·ÓÈο Ì·¯·›ÚÈ· Î·È Û·ıÈ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ Û·ıÈ¿. ™ÙÔ˘˜ OıˆÌ·ÓÔ‡˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ΢ÚÙÔ‡ Û·ıÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È ÂÙÚ¿‰È·, ·¤ÓÂ·Ó Î·È ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÚËÙ¿ ·fi ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ, Ô˘ Ûηϛ˙ÔÓÙ·Ó Ì ÂÚ›Ù¯ÓË Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·.

∞ÛË̤ÓÈ· ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ì ¤ÓıÂÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜

°Ú·Ó¿Ù˘ ‰Â̤ÓÔ˜ Û ·ÛË̤ÓÈ· ‚¿ÛË

∫Àƒ∆∏ ™¶∞£∞

£‹ÎË Ì ηÚʈً ÂÚ›Ù¯ӷ ÛηÏÈṲ̂ÓË ·ÛË̤ÓÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË

∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ ∫ÈÏ›˙, Ì Ϸ‚‹ Û ÛÙÈÏ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¯ÂÚÈÔ‡. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ÔıˆÌ·ÓÈο Û·ıÈ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î˘ÚÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË ‰‡ÛË, Û ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

£‹ÎË ·fi ͇ÏÔ Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ·ÛË̤ÓÈÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ

∞ÙÛ¿ÏÈÓË Ï¿Ì· Ì ¯Ú˘Û‹ ÂÈÁÚ·Ê‹

∞ÙÛ¿ÏÈÓË Î¿ÓÓË ·fi ÛÊ˘ÚËÏ·ÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ «¢·Ì·ÛÎËÓfi ϤÁÌ·»

™Ù·˘ÚÔÂȉ¤˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¯ÂÚÈÔ‡ Ì ÎÔ¯˘ÏfiÌÔÚʘ ¿ÎÚ˜

ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ. µ∞§∫∞¡π∫O ªOÀ™∫∂∆O

∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔ˘ÛΤÙÔ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· µ·ÏοÓÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. O ÛÙÈÏ ªÈÎÂϤ٠Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙÛ·ÎÌ·ÎfiÂÙÚ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÔÏÔ˘ÚÁ›·.

∫ÔÓÙ¿ÎÈ ·fi ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ê›ÏÓÙÈÛÈ Î·È ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô Ì ÂÓı¤Ì·Ù· °π∞∆∞°∞¡π ª∂ π∂ƒO ∫∂πª∂¡O

ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÙÈÏ ªÈÎÂϤÙ

ƒËÙ¿ ·fi ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈÔ ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ·Û‹ÌÈ ¿Óˆ ÛÙË Ï¿Ì·

§·‚‹ Ì ·ÛË̤ÓÈ· ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·È ¤ÓıÂÙ· ·fi ÎÔÚ¿ÏÏÈ Î·È ÁÚ·Ó¿ÙË

OÈ OıˆÌ·ÓÔ› ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, Ê˘ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙȘ Ͽ̘ ÙÔ˘˜ ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ. º›ÏÓÙÈÛÈ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂϤʷÓÙ·


342

Oπ ¶O§∂ªOπ ª∂∆∞ ∆O 1945

∂¶π£∂∆π∫O ∂§π∫O¶∆∂ƒO ∞∏-64

∂¶π£∂∆π∫O ∂§π∫O¶∆∂ƒO ∞∏-64 ∆O ∂¶π£∂∆π∫O ∂§π∫O¶∆∂ƒO ∞∏-64, ™Ã∂¢π∞™ª∂¡O °π∞ ∞¡∆π∞ƒª∞∆π∫O ƒO§O, Ã∏™πªO¶Oπ∂π ¶O§§∂™ ∞¶O ∆π™ ∂¶π£∂∆π∫∂™ ∫∞π ∞ªÀ¡∆π∫∂™ ∆∂áO§O°π∂™ ¶OÀ ∫Àƒπ∞ƒÃOÀ¡ ™∆∞ ™∏ª∂ƒπ¡∞ ¶∂¢π∞ ª∞Ã∏™. ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÈıÂÙÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ÙÔ ∞∏-1 ∫fiÌÚ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ηٿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ª·Î¡ÙfiÓÂÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜ (Û‹ÌÂÚ· ªfiÈÓÁÎ), ÙÔ ∞∏-64 ˘‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ù·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂Ú‹ÌÔ˘ ÙÔ 1991, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙÔ 2001 Î·È ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÔ-‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ πÚ¿Î ÙÔ 2003. ∂‰Ò ‚ϤÂÙ ÙÔ ∞∏64D §fiÓÁÎÌÔÔ˘.

˘‹Ú¯·Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ¢ÚfiÛ‚ÏËÙÔ ÛÙË Ì¿¯Ë, fï˜ ÙÔ ∞∏-64 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ – ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘¤Ú˘ıÚ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Î·È Ë ÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÌÂÙÚ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ıÂÚÌÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË, ÙÔ ∞¿ÙÛÈ ÂȯÂÈÚ› Û fiϘ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ ¶Ï‹Úˆ˜ ·ÚıÚˆÙfi˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙË Ó‡¯Ù·.

¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™

£fiÏÔ˜ ƒ·ÓÙ¿Ú

AH-64D §O¡°∫ª¶OOÀ

To Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ §fiÓÁÎÌÔÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

¶ÚԤϢÛË ∏¶∞

ÃÚÔÓÔÏÔÁ›· 2004

ª‹ÎÔ˜ ·ÙÔ˘˜ 15,5 ̤ÙÚ·

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÚÈÔ˘ ÚfiÙÔÚ· 14,6 ̤ÙÚ·

™˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ 4,95 ̤ÙÚ·

∆·¯‡ÙËÙ· Ù‹Û˘ 140 ÎfiÌ‚ÔÈ

O‰ËÁfi˜ ›Ûˆ ÚfiÙÔÚ·

£ˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ÚÌÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜

·ÚÈÔ˜ ÚfiÙÔÚ·˜

¶˘ÚÁ›ÛÎÔ˜ ˘¤Ú˘ıÚÔ˘ Û·ÚˆÙ‹

∂¶π£∂™∏ ∫∞π ∞ªÀ¡∞ ∆Ô ∞∏-64 Â›Ó·È ‰ÈÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ì ‰ÈÌÂϤ˜ ϋڈ̷. O Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹Ù˘/ÔÏ˘‚ÔÏËÙ‹˜ οıÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ¿Óˆ Î·È ›Ûˆ. O ÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘‚fiÏÔ Î·È ÚԢΤÙ˜ ÙˆÓ 70 ¯ÈÏ., Ì ‚·Ú‡ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÓÙÈ·ÚÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ äÏÊ·˚Ú, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 16 ˘Ú·‡ÏˆÓ ·Ó¿ Ù‹ÛË. ªÂ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ «ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó» ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ·. ∆Ô ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÔÏ‹. ™ÙËÓ ·Ú¯‹

∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Ì˘Ó·˜

∫O¡∆∞ º∆∂ƒ∞

∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÚÔÛ·ÚÙÒÓÙ·È ÚԢΤÙ˜ Î·È ‡Ú·˘ÏÔÈ.

¶ÔÏ˘‚fiÏÔ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·

™Ù·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÔ¯ÒÓ

O˘Ú·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜

∫ψ‚fi˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰ˆÓ

∂ÎÙÔÍÂ˘Ù¤˜ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ Î·È ˘Ú·‡ÏˆÓ

Ã∂πƒπ™∆∏ƒπ∞ ¶π§√∆√À ∞Ó Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ Î·È Ó· ‚¿ÏÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.

¶Àƒ√µ√§√ ∫∞π ª∏Ã∞¡π™ª√™ ∆ƒ√º√¢√∆∏™∏™ ∆Ô ˘ÚÔ‚fiÏÔ ÙˆÓ 30 ¯ÈÏ. ÌÔÚ› Ó· Ú›ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ 1.200 ÛÊ·›Ú˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 625 ÛÊ·›Ú˜ ÙÔ ÏÂÙfi

HIDAS To §fiÓÁÎÌÔÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÀÔ‚Ô‹ıËÛ˘ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÔχÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ·ÓÙ›ÌÂÙÚ·.

√¢∏°√™ ∫Àƒπ√À ƒ√∆√ƒ∞ √È Ï‹Úˆ˜ ·ÚıÚˆÙ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÚfiÙÔÚ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÌÊ·Ïfi Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ‰ÈψıÔ‡Ó ‹ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

∫√º∆∏™ ∫ÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ Î·Ïˆ‰›ˆÓ –fiˆ˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘– Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ηٿÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

∑ø¡∏ ∞™º∞§∂π∞™ ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Áο̷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ Î‡ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞¿ÙÛÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ϋڈ̷ Èı·ÓfiÙËÙ· 95% Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂȘ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÊÙÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 12,8 ̤ÙÚˆÓ / ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.

∫§øµ√™ ºø∆√µ√§π¢ø¡ ™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Îψ‚fi, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

∞¶∂§∂À£∂ƒø™∏ ∫√Àµ√À∫§π√À ∞ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ, ÌÔÚ› Ó· ·Ô‚ÏËı› Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢.

¶ƒ√™£π∂™ ∫∞π √¶π™£π∂™ ∞À§∞∫∂™ ƒ√À∫∂∆ø¡ º¤ÚÂÈ ‰‡Ô ÛÂÙ ·˘Ï¿ÎˆÓ, ηı¤Ó· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙfiÍ¢Û˘ 19 ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ. ¶Àƒ∞À§√™ ∆Ô ∞¿ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ 16 ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ·¤ÚÔ˜-‰¿ÊÔ˘˜ äÏÊ·˚Ú.

√Àƒ∞π√™ ƒ√∆√ƒ∞™ √È Ù¤Ú˘Á˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ô˘Ú·›Ô˘ ÚfiÙÔÚ· Û ÁˆÓ›· 55 ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.

∫√∫¶π∆ ¶π§√∆√À ∏ ÂÈÎfiÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔıfiÓ˜ ÛÙ· ÎfiÎÈÙ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ∆Ô ϋڈ̷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ οı ÔıfiÓ˘.

ª√¡√∫§ ∫Àµ∂ƒ¡∏∆∏ ∆Ô ÌÔÓfiÎÏ ·Ú¤¯ÂÈ ıÂÚÌÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ fiÚ·ÛË.

343

Maxes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you