Page 1

INFORMATOR dla kandydatów na studia

2018/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu #StudiujBezpłatnie 1


2


SPIS TREŚCI WSTĘP

REKRUTACJA

Słowo Rektora ......................................................... 2

Rekrutacja krok po kroku...................................... 72

Misja i Wizja ............................................................. 5

Oferta i kryteria rekrutacji..................................... 73

Sukcesy PWSZ w Elblągu.........................................6

PROJEKT PRAKTYK ZAWODOWYCH Opis projektu.......................................................... 10

UCZELNIA Zagraniczne studia i praktyki ................................ 75 Dom studencki.......................................................76 Stypendia dla Ciebie.................................... ...........77

OFERTA KSZTAŁCENIA

Rozbudowana baza dydaktyczna..........................78

Inżynieria środowiska............................................ 19

Biblioteka................................................................79

Budownictwo..........................................................21

Uczelnia otwarta.................................................... 81

Mechanika i budowa maszyn................................ 23

Akademia Dziecięca...............................................82

Informatyka............................................................29

Akademia Seniora..................................................83

Administracja.......................................................... 37

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodar-

Ekonomia................................................................43

czym, Społecznym i Instytucjonalnym .................85

Filologia.................................................................. 53

Akademickie Biuro Karier.......................................87

Filologia polska.......................................................59

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości............87

Pedagogika.............................................................63

Centrum Transferu Technologii.............................87

Pedagogika specjalna ...........................................67 Pedagogika - studia II stopnia (studia magisterskie).....69 Studia podyplomowe.............................................70

ŻYCIE STUDENCKIE Studiuj w Elblągu....................................................89 Rozwijaj swoje pasje.............................................. 91 Sport akademicki – AZS.........................................93

3


SŁOWO REKTORA Szanowni Państwo! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią publiczną powołaną w 1998 r., czyli mającą już dwudziestoletnią tradycję. Obecnie kształci ona na 10 kierunkach studiów pierwszego stopnia i na 1 drugiego stopnia, w czterech Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Są to studia o profilu praktycznym prowadzone w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) lub niestacjonarnym (studia odpłatne). Wszystkie kierunki mają pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ważne na okresy od 4 do 6 lat. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wypełnia misję służącą Elblągowi i jego regionowi realizując swoją wizję. O jakości kształcenia w PWSZ w Elblągu świadczy siedmiokrotne uzyskanie przez nią certyfikatu „Uczelnia Liderów” w ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych. Wyróżnienie to otrzymują uczelnie, których absolwenci są, według komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli świata polskiej nauki, dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

4


SŁOWO REKTORA Od kilku lat PWSZ w Elblągu jest dobrze i bardzo dobrze oceniana w międzynarodowym rankingu UMultirank, tworzonym przez Komisję Europejską w Brukseli. Ranking rokrocznie obejmuje ponad 800 uczelni z 75 krajów. Oceny otrzymane przez PWSZ w Elblągu dotyczyły wysokiego stopnia zatrudnialności absolwentów, zakresu współpracy z otoczeniem gospodarczym, studenckich praktyk zawodowych oraz studenckich firm spin-off, inkubowanych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W 2017 r. Uczelnia nasza otrzymała również najwyższe wyróżnienie Akademickiego Związku Sportowego – Plakietkę Za Zasługi w Rozwoju Sportu Akademickiego, przyznawaną przez Zarząd Główny AZS. W PWSZ w Elblągu kształci się aktualnie około 2000 studentów. W ostatnich latach liczba studentów w PWSZ w Elblągu zmniejsza się w tempie o wiele mniejszym aniżeli malejąca „niżowa” populacja roczników maturalnych. W ostatnim roku zatrzymano spadek liczby rekrutowanych studentów – dwie ostatnie rekrutacje odbyły się na takim samym poziomie. Z tego należy wnosić, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nieźle radzi sobie z niżem demograficznym (przy stałym poziomie populacji młodzieży maturalnej miałby miejsce wyraźny roczny wzrost liczby rekrutowanych studentów, o około 6%). Kadra dydaktyczno-badawcza liczy 159 nauczycieli akademickich: 48 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, 55 doktorów i 56 magistrów. Ponadto zatrudnionych jest 100 pracowników administracji, obsługi i ochrony.

PWSZ w Elblągu posiada własne, nowocześnie wyposażone trzy budynki dydaktyczne oraz dwa domy studenckie, charakteryzujące się następującymi parametrami: 16000 m2 – powierzchnia użytkowa wszystkich budynków dydaktycznych; 57 – liczba sal dydaktycznych, z tego: 1 – Aula, 3 – duże audytoria; 36 – liczba laboratoriów (17 – lab. komputerowych, 2 – lab. językowe) 3472 – liczba wszystkich „krzeseł dydaktycznych”; 198 – liczba łóżek w domu studenckim. Co roku PWSZ w Elblągu opuszcza około 500 absolwentów. Do tej pory wydano: 9185 – dyplomów studiów I-go stopnia (7278– na studiach stacjonarnych, 1907 – na studiach niestacjonarnych). W PWSZ w Elblągu trwają nieustanne prace nad aktualizacją kierunków i specjalności studiów, uwzględniające potrzeby rynku pracy, co odbywa się przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) i elbląskimi pracodawcami. W procesie dostosowywania umiejętności absolwentów PWSZ w Elblągu do potrzeb regionalnego rynku pracy bardzo ważną rolę pełnią semestralne praktyki zawodowe odbywane w regionie i aplikacyjne prace dyplomowe. PWSZ w Elblągu jest liderem krajowym pod względem systemu praktyk zawodowych. Nie bez znaczenia są też coraz szerzej organizowane zagraniczne praktyki i prace dyplomowe.

Na jesieni 2016 roku ruszył ogólnokrajowy, koncepcyjny, pozakonkursowy projekt: "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych", finansowany z Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Koncepcja projektu powstała w PWSZ w Elblągu. Prowadzi ona merytorycznie projekt, który ma na celu wypracowanie systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych na pierwszych stopniach studiów o profilu praktycznym. W przedostatnim roku akademickim uruchomiliśmy Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym, w ramach którego działa Akademickie Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych. Planujemy aby tam również działało Biuro Praktyk Zawodowych. Siedzibą tej wielozadaniowej jednostki jest część Domu Studenckiego Nr 1, przy ul. Zacisze. Szczególnie rozbudowano Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który zajmuje 20 pomieszczeń, wyposażonych i uzbrojonych, w których zainkubowały się startujące firmy studenckie i absolwenckie. W lutym 2017 roku rusza projekt "Startup House II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu", poświęcony tworzeniu mini firm inkubowanych (obecnie jest ich 15) w nowej siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Zacisze. W budowanie karier absolwentów Uczelni zaangażowane jest Akademickie Biuro Karier. Przy zakładaniu własnego biznesu absolwenci mogą też liczyć na wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Na jesieni 2016 roku, w Akademickim Biurze Karier ruszył projekt „Reaktor ABK”, poświęcony wspomaganiu studentów, abiturientów i absolwentów poprzez doradztwo zawodowe mające na celu zwiększenie stopnia zatrudnialności.

5


SŁOWO REKTORA Aby studenckie praktyki zawodowe mogły być realizowane w szerokim zakresie, PWSZ w Elblągu zawarła ponad 600 umów i porozumień z firmami, instytucjami administracji, organizacjami i z wieloma różnymi podmiotami, w których mogą być zatrudniani absolwenci Uczelni. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu są cenieni przez pracodawców. Wielu z nich decyduje się na własną działalność gospodarczą, a ci, którzy pragną kontynuować naukę, mają otwartą drogę na studia II stopnia (magisterskie) we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą, w krajach Unii Europejskiej. Elastyczność Systemu Bolońskiego, którym objęta jest cała Unia Europejska, w tym i Polska, daje możliwość kontynuacji studiów na pokrewnych kierunkach kształcenia. W wyniku przeprowadzonych analiz rynku pracy, od roku akademickiego 2015/16, jako nowość wprowadzono nowy kierunek studiów: Inżynierię środowiska. Jest to odpowiedź naszej Uczelni na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów od sieci i instalacji wewnętrznych, sanitarnych, a w szczególności specjalistów posiadających uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Takie uprawnienia mogą właśnie uzyskać absolwenci tego nowego kierunku kształcenia, na którym przygotowujemy inżynierów potrafiących projektować, nadzorować wykonawstwo i eksploatować sieci i urządzenia służące poprawie jakości środowiska. Studia na nowym kierunku przygotowują absolwenta tak, aby w pracy zawodowej potrafił on ściśle współpracować z inżynierami „budowlańcami”. Absolwent może także pracować w obszarze klasycznej ochrony środowiska, dlatego nowy kierunek kształcenia: Inżynieria środowiska zastępuje dotychczas prowadzony kierunek kształcenia: Ochrona 6

środowiska, którego popularność gwałtownie zmalała w ostatnich latach. Aby zapewnić swoim studentom rozwój, PWSZ w Elblągu oferuje im możliwość podejmowania dodatkowej działalności np. naukowej w kołach naukowych; artystycznej w chórze, w kole plastycznym, w kole fotograficznym, teatrze studenckim; sportowej w KU AZS PWSZ w Elblągu. PWSZ w Elblągu prowadzi szeroką współpracę regionalną z uczelniami akademickimi: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i z Uniwersytetem Gdańskim. PWSZ w Elblągu w ramach programu Erasmus+ ma również szeroką współpracę międzynarodową: z uczelniami z Niemiec, Hiszpanii, Węgier, Słowenii, Turcji, Grecji, Ukrainy Litwy, Łotwy, Portugalii). Rokrocznie kilkudziesięciu studentów zagranicznych i z PWSZ w Elblągu bierze udział w wymianie.

Szanowni Państwo Kandydaci na studia, podejmujecie właśnie ważną decyzję życiową, jaką jest wybór uczelni, na której zamierzacie zdobyć kwalifikacje dające możliwość wykonywania wymarzonego zawodu. Musi to być decyzja odpowiedzialna i przemyślana. Jestem przekonany, że pośród szerokiej oferty edukacyjnej warto wybrać naszą Uczelnię. Dużą gwarancję, że się nie zawiedziecie dają wysokie pozycje na jakie PWSZ w Elblągu wybija się w wielu krajowych rankingach.

Serdecznie zapraszamy w mury naszej Uczelni

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu


MISJA I WIZJA

MISJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia się wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

WIZJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

7


SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU PWSZ w Elblągu od Uczelnią Liderów

7 lat

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu siedmiokrotnie uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów” (lata 20112017). Jest to dowód na to, że PWSZ w Elblągu od wielu lat utrzymuje najwyższy poziom edukacji praktycznej. Ponadto w 2015 i 2016 roku Uczelnia uhonorowana została Wyróżnieniem Specjalnym za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji prak-

tycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, innowacyjną, dbającą o potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

„Najwyższa Jakość Studiów” (2017, 2016 rok) - statuetka nadzwyczajna, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

D ziałania Uczelni w szerokiej kooperacji z otoczeniem pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów w aspekcie kształcenia specjalistów, którzy szybko odnajdują się na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

„Aurea Praxis” (2014 rok) - wyróżnienie specjalne dla Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. W dowód uznania osobistych zasług w rozwój Uczelni, integrowaniu elbląskiego środowiska akademickiego oraz budowaniu trwałych relacji kooperacyjnych pomiędzy środowiskami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi. Statuetka „Primus” (2013 rok) - nagroda specjalna za uzyskanie największej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury konkursowe Programu „Uczelnia Liderów”.

8


WSTĘP

SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU

W marcu 2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu odnowiła Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. ISO to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Najlepsza uczelnia w województwie warmińsko-mazurskim według rankingu tygodnika „Newsweek POLSKA” przeprowadzone wśród pracodawców w 2008 roku. I miejsce w 2005 roku, III miejsce w latach 2006 i 2009 w rankingach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonych przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

W 2017 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 2 miejsce wśród polskich uczelni w kategorii "Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Do rankingu przystąpiło blisko 1500 uczelni z 94 krajów, w tym 38 z Polski. Wśród nich znajdują się najlepsze polskie uniwersytety i politechniki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała oceny bardzo dobre i dobre w kategorii: liczby firm założonych przez naszych absolwentów, liczby umów o współpracy w zakresie badań, dorobku naukowego nauczycieli akademickich oraz liczby środków pozyskiwanych z organizowanych kursów rozwoju zawodowego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 84 miejsce w grupie 422 uczelni sklasyfikowanych w kategorii „Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej”, co potwierdza wysoką jakość kształcenia praktycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 9


SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł

EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.

Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu jest jednostką ogólnouczelnianą prowadząca działalność badawczą, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Uczelni udało się stać jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, a także jego ogólnej innowacyjności. Istniejące Centrum Transferu Technologii wykorzystując potencjał Uczelni z pewnością przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu.

W 2017 roku, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wysoko oceniona w raporcie o polskim szkolnictwie wyższym przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską. Dokument powstał w oparciu o dwuletni przegląd, jaki objął Polskę, Irlandię, Bułgarię, Holandię, Węgry, a lokalnie również Niemcy i Czechy w latach 2015-2016 Raport ukazał mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki. Z przedstawionego raportu wynika, że PWSZ w Elblagu wspiera innowacyjność, angażuje się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości. 10


SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU

5 nagród Prezydenta Miasta

dla pracowników Uczelni

Wyrazem zaufania, jakim darzona jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz potwierdzeniem skuteczności kształcenia są liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, jakie trafiły do władz i pracowników uczelni.

Odznaka honorowa: ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W 2014 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Odznaczenie prof. Walczykowi wręczył ówczesny marszałek województwa – Jacek Protas. Ważniejsze odznaczenia i nagrody przyznane pracownikom Uczelni Lp.

RODZAJ ODZNACZENIA/NAGRODY

LICZBA

1.

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2

2.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

1

3.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

14

4.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

16

5.

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

26

6.

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

13

7.

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

15

8.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

57

9.

NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

12

10.

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA

5 11


REKTOR UCZELNI GWARANTEM REALIZACJI PROJEKTU

Z inicjatywy prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka opracowano i wdrożono pilotażowy projekt praktyk zawodowych, z którego skorzysta 7000 studentów państwowych wyższych szkół zawodowych w całej Polsce. Całkowity budżet projektu wynosi 136 mln zł.

12


PROJEKT PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nieprzerwanie zwiększa liczbę umów, na mocy których studenci PWSZ w Elblągu mogą odbywać praktyki zawodowe w instytucjach i przedsiębiorstwach. Obecnie Uczelnia współpracuje już z ponad 600 przedsiębiorcami i instytucjami. Studia w PWSZ w Elblągu pozwalają osiągnąć najlepsze, bo praktyczne przygotowanie do zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla osób rozpoczynających drogę kariery zawodowej. Celem pilotażowego projektu praktyk zawodowych jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu praktyk zawodowych w publicznych uczelniach zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Projekt otrzymał wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Dzięki tym środkom w Elblągu z praktyk będzie mogło skorzystać ponad 400 studentów.

Praktyczne kształcenie to warunek wysokiego stopnia zatrudnialności absolwentów.

PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW WALCZYK REKTOR PWSZ W ELBLĄGU

13


PROJEKT PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH Pilotażowe praktyki zawodowe prowadzone są według jednolitego systemu określonego odpowiednimi regulaminami i instrukcjami, które opracował piętnastoosobowy Specjalny Zespół Ekspertów (SZE), wywodzących się ze środowiska PWSZ-etów i organizacji pracodawców. Troje jego członków wywodzi się z PWSZ w Elblągu, są to: mgr Teresa Kubryń – dyrektor IPJ, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. – dyrektor IP oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor PWSZ w Elblągu, będący ekspertem wiodącym w Specjalnym Zespole Ekspertów. Przebieg realizacji projektu w kwestii harmonogramu i zakresu (monitorowanie i audytowanie praktyk) kontroluje Grupa Sterująca. Ona też, wraz ze Specjalnym zespołem Ekspertów, wypracowuje wnioski „naprawcze” i usprawniające przebieg praktyk zawodowych w ogóle, jak również indywidualnie w poszczególnych uczelniach, gdyby zaistniała taka potrzeba. Grupa Sterująca opracowuje sprawozdania. SZE opracowuje merytoryczną część organizacji, dokumentacji i przebiegu praktyk zawodowych. W projekcie powołuje się również Zespół ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), którego zadaniem jest opracowanie propozycji zastosowania tego systemu w szkolnictwie wyższym poprzez testowanie propozycji w ramach projektu podczas pilotażowych praktyk na wąskiej wybranej grupie praktykantów. Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych mógłby być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt prowadzi Zespół Projektowy odpowiedzialny wobec Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Cel szczegółowy PO WER to podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

14


PROJEKT PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe są najlepszym i zarazem jedynym sposobem na zrealizowanie ważnej części procesu kształcenia, który ma przygotowywać do dobrego wykonywania zawodu. Wobec tego można wymienić następujące ogólne cele praktyk zawodowych zaplanowanych w projekcie:

p . ogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów, .n abycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana), .zapoznanie studentów-praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jej komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów, .zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji, .poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Planowana liczba praktykantów: 7000 (w tym ponad 400 z PWSZ w Elblągu). Wysokość miesięcznego stypendium dla praktykanta: 2300 zł. Okres otrzymywania stypendium: 3-5 miesięcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15


NIESTACJONARNE

STACJONARNE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

OFERTA KSZTAŁCENIA na rok akademicki

16

PODYPLOMOWE

POPOŁUDNIOWE

STUDIA MAGISTERSKIE

2018/2019


OFERTA KSZTAŁCENIA PWSZ W ELBLĄGU

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

INSTYTUT POLITECHNICZNY

KIERUNEK STUDIÓW / specjalność

UZYSKANY TYTUŁ

FORMA STUDIÓW

OPIS NA STRONIE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

inżynier

stacjonarne

19

BUDOWNICTWO

inżynier

stacjonarne niestacjonarne

21

inżynier

stacjonarne

25 27

inżynier

stacjonarne niestacjonarne

31 33 35

licencjat

stacjonarne niestacjonarne

39 41 43

licencjat

stacjonarne niestacjonarne

45 47 49 51

licencjat

stacjonarne

55 57 59

licencjat

stacjonarne

61 63

licencjat

stacjonarne

65 67

licencjat

stacjonarne

69

magister

stacjonarne

71

sieci i instalacje wewnętrzne

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn

INFORMATYKA

administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia* projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

INSTYTUT EKONOMICZNY

ADMINISTRACJA

administracja skarbowa - nowość podatki i rachunkowość w administracji* administracja bezpieczeństwa publicznego **

EKONOMIA

media społecznościowe w biznesie* ekonomika menedżerska ** ekonomika procesów logistycznych przedsiębiorczość gospodarcza

FILOLOGIA

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

filologia angielska – nauczycielska filologia angielska – języki obce w biznesie lingwistyka stosowana – j. angielski z j. niemieckim

FILOLOGIA POLSKA

filologia polska – nauczycielska dziennikarstwo i nowe media

PEDAGOGIKA

wczesna edukacja z terapią pedagogiczną wczesna edukacja z językiem angielskim pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie

PEDAGOGIKA SPECJALNA

logopedia z terapią pedagogiczną oligofrenopedagogika

PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA (magisterskie) wczesna edukacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

STUDIA PODYPLOMOWE * studia na tej specjalności tylko w formie stacjonarnej ** specjalność z możliwością odbycia studiów w formie stacjonarnej – popołudniowej

72-73 17


INSTYTUT POLITECHNICZNY

KONTAKT Aleja Grunwaldzka 137 tel. 55 629 06 00 tel. 55 629 06 01 e-mail: ip@pwsz.elblag.pl

18


STUDIA INŻYNIERSKIE 4-LETNIE KIERUNKI STUDIÓW i specjalności: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

sieci i instalacje wewnętrzne

BUDOWNICTWO MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn

19


INSTYTUT POLITECHNICZNY

20


KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: SIECI I INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

 rojektowanie, wykonawstwo i eksplop atacja sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach wykonawczych, projektowych i eksploatacyjnych związanych ze studiowanym kierunkiem.

znajomość technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami),

Absolwent jest inżynierem przygotowanym do pracy na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora sieci i instalacji występujących w obiektach budowlanych i ich otoczeniu.

Przykładowe miejsca praktyk:

Ponadto ma przygotowanie do ubiegania się o uprawnienia budowlane, wysoko cenione przez pracodawców i otwierające szerokie możliwości działalności zawodowej.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, znajomość prawa budowlanego i wodnego oraz wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnej firmy.

 NERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o. E w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, rzedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługoP we EKOMEL w Elblągu, rzedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługoP we EXPRO w Elblągu.

Miejsca pracy: przedsiębiorstwa wykonawcze, biura projektów, rmy eksploatujące urządzenia i instalafi cje stosowane w inżynierii środowiska. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej, bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

21


INSTYTUT POLITECHNICZNY

22


KIERUNEK: BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

znajomość technologii i organizacji budownictwa,

W toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 15 tygodni. Na studiach stacjonarnych: 3 tygodnie w semestrze czwartym, 12 tygodni w semestrze siódmym. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.

k ierowanie zespołami i firmą budowlaną,

Przykładowe miejsca praktyk:

Absolwent jest inżynierem w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

 ykonawstwo obiektów budownictwa w mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowanie podstawowych obiektów i elementów budowlanych,

 iedza na temat wytwarzania, doboru w i stosowania materiałów budowlanych, z najomość technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03 Klecha Antoni" w Elblągu, rzedsiębiorstwo  Budowlano-MontaP żowe ELZAMBUD Sp. z o. o. w Elblągu, Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o. o. w Ostródzie, Przedsiebiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak w Elblągu, Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o. o., Nowy Dwór Gdański, Z.O. inż. Mirosław Markiewicz, Elbląg.

8 SEMESTRÓW

Miejsca pracy: przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany, ytwórnie betonu i elementów budoww lanych, przemysł materiałów budowlanych, jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane

TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY

• do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń

TYTUŁ INŻYNIERA

• do projektowania – w ograniczonym zakresie

23


INSTYTUT POLITECHNICZNY

24


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ: TECHNIKI KOMPUTEROWE W BUDOWIE MASZYN ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI projektowanie podzespołów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD, stosowanie technik obliczeniowych i symulacji komputerowych, szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping), komputerowe i urządzeń,

sterowanie

maszyn

programowanie centrów obróbkowych CNC, stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania i sterowania jakością.

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji.

Przykładowe miejsca praktyk:

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

GENERAL ELECTRIC Power Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu, FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o., METAL EXPERT Sp. z o. o., Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, PROXMUS Sp. z o. o. w Elblągu,

Absolwent może podjąć pracę na stainżynierskich jako: konstruktor, technolog, programista oraz specjalista z zakresu kontroli i zarządzania jakością.

nowiskach

Partner Serwis Sp. z o. o. Sp. j. w Elblągu.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

25


INSTYTUT POLITECHNICZNY

26


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI rojektowanie i automatyzacja procep sów produkcyjnych – wytwarzanie części maszyn i montażu, budowa i eksploatacja maszyn,

PRAKTYKI ZAWODOWE Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

naprawa maszyn, zarządzanie produkcją, znajomość technik informatycznych, w szczególności z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Przykładowe miejsca praktyk: ENERAL ELECTRIC POWER Sp. z o. o. G w Warszawie, Oddział w Elblągu, F LSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu, METAL EXPERT Sp. z o. o., SECESPOL Sp. z o. o.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę na stainżynierskich jako: technolog, kadra zarządzająca procesami produkcyjnymi, eksploatator maszyn i urządzeń, specjalista z zakresu napraw maszyn.

nowiskach

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Zdobyta wiedza umożliwia także podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

27


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. Krzysztofa Brzeskiego

KONTAKT ul. Wojska Polskiego 1 tel. 55 629 07 50 tel. 55 629 07 51 e-mail: iis@pwsz.elblag.pl

28


STUDIA INŻYNIERSKIE 4-LETNIE KIERUNKI STUDIÓW i specjalności: INFORMATYKA

administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

29


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

30


KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI rozwiązywanie problemów informatycznych w sposób innowacyjny, identyfikowanie potrzeb informatycznych różnych podmiotów gospodarczych, banków, szkół i instytucji administracji państwowej, a dla ich zaspokojenia projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, oskryptowanie oraz testowanie systemów i sieci komputerowych, dobieranie w sposób właściwy parametrów, technologii oraz oprogramowania sieciowego realizowanych sieci komputerowych, w zależności od teraźniejszych i prognozowanych potrzeb klienta, administrowanie systemami i sieciami komputerowymi,

PRACA DLA CIEBIE w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności wizualizacja systemów operacyjnych, zarzadzanie systemami klasy Midrange, projektowanie sieci i administrowanie sieciami komputerowymi, w organizacjach, jednostkach samorządowych, instytucjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, w tym m.in. stosujących nowoczesne systemy zarządzania i sterowania, samodzielna działalność gospodarcza.

AKADEMIA CISCO – sieci komputerowe oraz LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE Program Akademii Cisco zapewnia uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatów zawodowych Cisco Certified Networking Associate (CCNA) oraz Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching. W ramach Akademii Cisco prowadzone są również szkolenia Cisco Cybersecurity. Ponadto studenci realizują szkolenia w ramach Linux Professional Institute: Linux Server Professional (LPIC-1 101 i 102) oraz Linux Network Professional (LPIC-2 201).

zabezpieczanie sieci komputerowych przed niepowołanym dostępem, umiejętność pracy w zespołach informatycznych realizujących duże zadania, znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie informatyki stosowanej.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

31


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

32


KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI fotografia komputerowa i komputerowa obróbka fotografii, techniki fotogrametryczne wykorzystywane np. w geodezji, inżynieria odwrotna, a w tym skanowanie 3D i szybkie prototypowanie, rafika dwu- i trójwymiarowa z uwzglęg -dnieniem jej zastosowania w reklamie, przy tworzeniu gier komputerowych, animacji i wizualizacji dynamicznej, technii filmowe i multimedialne, wirtualna rzeczywistość wykorzystywana przy budowie aplikacji wieloplatformowych, gier komputerowych oraz modeli wirtualnych.

PRACA DLA CIEBIE

SUKCESY ABSOLWENTÓW

Studia informatyczne na specjalności grafika komputerowa i multimedia przygotowują:

• wirtualny spacer po przedwojennym Elblągu dzięki aplikacji „Muzeum” stworzonej przez theConstruct firmę absolwentów IIS,

t wórców grafiki trójwymiarowej wyspecjalizowanych w działalności reklamowej, rojektantów pracujących z systemami p CAD/CAM/CAE, s pecjalistów z zakresu obróbki fotografii, materiałów filmowych i dźwięku, rojektantów (developerów) gier komp puterowych.

• udział w tworzeniu multimedialnego systemu IVONA generujący komunikaty głosowe w różnych językach świata, oraz animacje na wiele platform, współautorzy systemu. Efekt sytemu IVONA można usłyszeć na dworcach kolejowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie, np. najbliżej SKM w Trójmieście.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

33


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

34


KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH I OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI rogramowanie w kilku stosowanych p na świecie językach programowania (Java, C#, PHP, Python i inne), projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, t worzenie serwisów i aplikacji internetowych z użyciem CSS3, HTML5, bibliotek i frameworków JavaScript i PHP oraz ASP.NET, implementacja systemów zarządzania treścią, budowa aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android lub Windows Mobile, realizacja gier 3D w środowisku Unity, etodyczne zarządzanie projektami som ftwarowymi. ZARZĄDZAJ BAZAMI DANYCH – AKADEMIA ORACLE (OAI) PWSZ w Elblągu dysponuje wysokowykwalifikowaną kadrą naukową, która kształci w oparciu materiały firmy Oracle. Jako Uczelnia jesteśmy członkami Oracle Academy. Członkostwo daje nam prawo do uzyskania oryginalnych materiałów dydaktycznych firmy Oracle z zakresu zarządzania bazą danych, jej oprogramowania oraz wykorzystania oprogramowania Oracle.

PRACA DLA CIEBIE

SUKCESY ABSOLWENTÓW

Dzięki studiom na specjalności projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe przygotowujesz się do pracy na stanowisku:

• pierwszy w Elblągu system rekrutacji uczniów do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych, za który autorzy otrzymali tytuł "Elbląski Produkt Roku",

programista Java łącznie z programowaniem sieciowym,

• Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego pomorskie.travel.pl, za który Urząd Marszałkowski otrzymał nagrodę w kategorii "Najlepszy interaktywny kontent Digital Signage". Aplikacja wyświetlana jest aktualnie na 245 urządzeniach wielkoformatowych z funkcją dotyku.

programista aplikacji na platformie . NET, programista aplikacji na urządzenia mobilne, rogramista aplikacji internetowych p PHP i Ruby, rojektant systemów oprogramowap nia,

• portal społecznościowy fotka.pl funkcjonujący od 2001 roku.

administrator systemów baz danych, rogramista baz danych, m.in. Java i pl/ p SQL dla Oracle i C# i TransactSQL dla MS SQL Server, drożeniowiec systemów oprogramow wania, specjalista innych usług IT.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/ NIESTACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA

ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT FIRMY MICROSOFT W ramach programu partnerskiego Akademii Microsoft studenci szkolą się na materiałach Microsoft IT Academy przygotowanych przez specjalistów firmy Microsoft. Dzięki temu studenci naszej Uczelni mają bezpłatny dostęp do tej samej bazy wiedzy, jak ich koledzy z najlepiej gospodarczo rozwiniętych krajów oraz są przygotowani do uzyskania międzynarodowych certyfikatów.

35


INSTYTUT EKONOMICZNY

KONTAKT Aleja Grunwaldzka 137 tel. 55 629 06 50 tel. 55 629 06 51 e-mail: ie@pwsz.elblag.pl

36


STUDIA LICENCJACKIE 3,5-LETNIE KIERUNKI STUDIÓW i specjalności: ADMINISTRACJA

administracja skarbowa - nowość! administracja bezpieczeństwa publicznego* podatki i rachunkowość w administracji

EKONOMIA

media społecznościowe w biznesie przedsiębiorczość gospodarcza ekonomika procesów logistycznych ekonomika menedżerska*

* specjalność z możliwością odbycia studiów w trybie dziennym – popołudniowym, więcej informacji na stronie www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

37


INSTYTUT EKONOMICZNY

38


KIERUNEK: ADMINISTRACJA NOWA SPECJALNOŚĆ:

ADMINISTRACJA SKARBOWA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI stosowanie w praktyce procedur postępowania administracyjnego, okonywanie rozliczeń podatkowych, d celnych, dewizowych oraz ubezpieczeniowych, interpretacja przepisów prawa podatkowego, celnego oraz dewizowego ospodarowanie finansami publicznymi g zgodnie z wykładnią prawa finansowego, znajomość procedur kontroli celno-skarbowych, s porządzanie i interpretowanie sprawozdań oraz wyników finansowych, ł atwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi oraz umiejetność pracy w zespole, odnajdywanie się w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych.

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15 tygodniowe praktyki w instytucjach i organizacjach państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzących dochodzenia i orzekających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, których w Polsce łącznie jest 620. Ponadto może być zatrudniony jako: analityk finansowy, doradca podatkowy, pracownik działu finansowego.

Przykładowe miejsca praktyk: Urzędy Skarbowe, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Celno-Skarbowe, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Policji,

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą również przydatne Absolwentowi w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może też kontynuować on naukę na studiach drugiego stopnia, w zakresie, doradztwa podatkowego, finansów i rachunkowości.

jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Urząd Wywiadu Skarbowego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

39


INSTYTUT EKONOMICZNY

40


KIERUNEK: ADMINISTRACJA SPECJALNOŚĆ:

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO* ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI z najomość konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, analiza zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, z najomość stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, z najomość zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi.

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotach dbających o bezpieczeństwo publiczne. Miejsca pracy:

Przykładowe miejsca praktyk: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna, Izba Celna,

k omórki administracji publicznej, odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.

Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, rmy zajmujące się ochroną danych, fi osób i mienia.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA * możliwość bezpłatnego odbycia studiów w trybie dziennym – popołudniowym

41


INSTYTUT EKONOMICZNY

42


KIERUNEK: ADMINISTRACJA SPECJALNOŚĆ:

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

s porządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. 

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

a nalizowanie i interpretowanie wyników finansowych,

Przykładowe miejsca praktyk:

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI s tosowanie metod pomiaru, ewidencji księgowej,

 ykorzystywanie w pracy odpowiedw nich systemów informatycznych, okonywanie rozliczeń podatkowych d i ubezpieczeniowych.

organy kontroli skarbowej, jednostki organizacyjne administracji publicznej, biura podatkowe.

księgowy, racownik działu finansowego, zajp mujący się finansami oraz pozyskujący środki na jej rozwój, analityk finansowy, doradca podatkowy. Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospo-

darczej.

Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach magisterskich, w tym w szczególności, w zakresie

doradztwa podatkowego i rachunkowości.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

43


INSTYTUT EKONOMICZNY

44


KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI lanowanie, organizowanie, przeprop wadzanie akcji wizerunkowych i marketingowych w serwisach społecznościowych

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy w nowym obszarze, jakim są dynamicznie rozwijające się media społecznościowe w podmiotach gospodarczych. Student, który ukończy specjalność może być zatrudniony m.in. jako specjalista ds. strategii marketingowych w mediach społecznościowych, specjalista ds. public relations/ komunikacji, koordynator mediów społecznościowych.

Przykładowe miejsca praktyk:

t worzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej,

agencje reklamowe,

 ykorzystanie społeczności zewnętrzw nych do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów,

 ziały public relations lub promocji d w firmach i instytucjach,

prowadzenie firmowego bloga, zarządzanie sytuacją kryzysową w social media.

agencje e-marketingowe,

 ziały marketingu w przedsiębiord stwach.

Studia na kierunku Ekonomia – specjalność media społecznościowe w biznesie – kształcą nowoczesnych menedżerów, którzy będą potrafili efektywnie wykorzystywać potencjał nowych mediów do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

45


INSTYTUT EKONOMICZNY

46


KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:

EKONOMIKA MENEDŻERSKA* ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI odejmowanie racjonalnych decyzji p i rozwiązywanie problemów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw w kontekście mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, miejętność oceny racjonalności decyzji u przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego, a naliza relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Przykładowe miejsca praktyk: biura rachunkowo-księgowe, banki, rzedsiębiorstwa produkcyjnop -handlowo-usługowe.

Absolwent specjalności ekonomika menedżerska dysponuje umiejętno-

ścią łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w zakresie gospodarowania finansami.

s tosowanie zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych; stosowanie metod zarządzania finansami przedsiębiorstw, wykorzystywanie marketingowych koncepcji i narzędzi w sferze usług finansowych, s tosowanie przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną, znajomość języka obcego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

* możliwość bezpłatnego odbycia studiów w trybie dziennym – popołudniowym

47


INSTYTUT EKONOMICZNY

48


KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:

EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI analiza i ocena ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp., miejętność analizy i opracowania strau tegii łańcuchów dostaw, wdrażanie innowacji logistycznych, znajomość funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym, użytkowaniesystemówinformatycznych w działalności logistycznej, zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami, z najomość zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

Przykładowe miejsca praktyk: k rajowe i międzynarodowe centra i sieci logistyczne, rzedsiębiorstwa transportowe, spedyp cyjne i kurierskie, k omórki innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami, jednostki organizacyjne administracji publicznej odpowiedzialne za procesy logistyczne, rmy doradcze i certyfikujące w zakrefi sie jakości, doradztwa organizacyjnego i kadrowego.

k rajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych, rzedsiębiorstwach transportowych, p spedycyjnych, kurierskich, k omórkach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami, jednostkach organizacyjnych adminiw stracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne, w firmach doradczych i certyfikujących.

Ukończenie studiów na tej specjalności umożliwia zwolnienie z egzaminu pisemnego w przypadku ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

49


INSTYTUT EKONOMICZNY

50


KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GOSPODARCZA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI odjęcie własnej działalności gospodarp czej na rynku krajowym i europejskim, miejętność oceny racjonalności decyzji u przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego, s tosowanie zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywanie wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw, a naliza relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,

PRAKTYKI ZAWODOWE

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym.

Przykładowe miejsca praktyk: Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, szpitale, biura rachunkowe,

Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej.

banki, podmioty sektora prywatnego.

s tosowanie koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wycena projektów gospodarczych, s tosowanie przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną, znajomości języka obcego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

51


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

KONTAKT ul. Czerniakowska 22 tel. 55 629 07 00 tel. 55 629 07 01 e-mail: ipj@pwsz.elblag.pl

52


STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE KIERUNKI STUDIÓW i specjalności:FILOLOGIA lingwistyka stosowana – jęz. angielski z jęz. niemieckim filologia angielska – nauczycielska filologia angielska – języki obce w biznesie

FILOLOGIA POLSKA filologia polska – nauczycielska dziennikarstwo i nowe media

PEDAGOGIKA wczesna edukacja z terapią pedagogiczną wczesna edukacja z językiem angielskim pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie

PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia z terapią pedagogiczną oligofrenopedagogika

STUDIA MAGISTERSKIE 2-LETNIE KIERUNEK KSZTAŁCENIA i specjalności: 

PEDAGOGIKA wczesna edukacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

53


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

54


KIERUNEK: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ:

LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZ. ANGIELSKI Z JĘZ. NIEMIECKIM SPECJALNOŚĆ adresowana, do wszystkich którzy: są zainteresowani językiem, komunikacją, mechanizmami funkcjonowania w środowisku międzykulturowym, czekują doskonałego przygotowania o językowego w zakresie języka angielskiego – także w zakresie jego odmian specjalistycznych, chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy dzięki dodatkowej bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, swoją karierę zawodową wiążą z szeroko pojmowanym środowiskiem biznesu i/lub branżą tłumaczeniową.

ATUTY SPECJALNOŚCI blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów angloi niemieckojęzycznych, a także komunikacji interkulturowej, 2 atrakcyjne specjalizacje poszukiwane na rynku pracy, tj. translatoryka i komunikacja w biznesie – do wyboru od II semestru studiów, szeroki wachlarz przedmiotów specjalizacyjnych, pozwalających na zdobycie gruntownej teoretycznej wiedzy translatorycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i fachowych (specjalizacja translatoryczna), zdobycie umiejętnosci w zakresie: prowadzenia korespondencji handlowej w obu językach obcych, jak również organizacji spotkań biznesowych oraz konferencji, znajomość technik negocjacji i mediacji, projektowania stron www itp. (specjalizacja biznesowa),

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

praktyka zawodowa w firmach i instytucjach, w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w zakresie dwóch języków obcych specjalności.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent specjalności dysponuje nie tylko ugruntowaną kompetencją lingwistyczną z zakresu dwóch języków obcych oraz ich odmian specjalistycznych. Posiada ponadto dodatkowe umiejętności, umożliwiające odnalezienie się w branżach szczególnie chętnie zatrudniających wyspecjalizowanych filologów, tj. w marketingu i PR, HR, obsłudze klienta, administracji, doradztwie/ konsultingu, logistyce, biurach podróży, biurach tłumaczy oraz działach obsługi tłumaczeniowej i współpracy zagranicznej urzędów i firm.

W styczniu 2017 roku PWSZ w Elblągu uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców, oferujemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach, A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). 55


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

56


KIERUNEK: FILOLOGIA FILOLOGIA ANGIELSKA – SPECJALNOŚĆ

adresowana, do wszystkich: zainteresowanych językiem, kulturą, literaturą oraz mechanizmami rządzącymi zjawiskami społecznymi, chcących pogłębiać swoje umiejętności w zakresie języka specjalności , wiążących swoją zawodową przyszłość z pracą w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

ATUTY SPECJALNOŚCI 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego, blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów anglojęzycznych, 150 godzin lektoratu drugiego języka obcego, możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych,

SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSKA

PRACA DLA CIEBIE Absolwenta specjalności wyróżniają: bardzo dobra kompetencja językowa, wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktycznych szeroki wachlarz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych, językowych, przydatnych także w wielu innych miejscach pracy, np.: w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach.

szeroki wybór kursów specjalistycznych, pozwalających na pozyskanie ugruntowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metod i form pracy z uczniami, a także diagnozowania i stymulowania ich rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego,

6 SEMESTRÓW

360 godzinna praktyka pedagogiczna realizowana w szkołach podstawowych a także innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych regionu.

TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

57


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

58


KIERUNEK: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ:

FILOLOGIA ANGIELSKA – JĘZYKI OBCE W BIZNESIE SPECJALNOŚĆ

kierowana jest do osób: zainteresowanych językiem, kulturą i literaturą, c hcących pogłębiać wiedzę i zdobywać umiejętności w zakresie języka specjalności oraz jego odmian specjalistycznych, planujących w swojej przyszłości zawodowej połączyć kompetencję lingwistyczną z dodatkowymi umiejętnościami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie w środowiskach biznesowych.

ATUTY SPECJALNOŚCI 810 godzin praktycznej nauki języka angielskiego, blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, kultury, literatury oraz historii krajów anglojęzycznych, 180 godzin lektoratu drugiego języka obcego, możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych, kursy z zakresu słownictwa branżowego w języku angielskim oraz dodatkowym języku obcym, warsztatowe zajęcia translatoryczne,

PRACA DLA CIEBIE Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Jej absolwent dysponuje bardzo dobrą znajomością języka angielskiego – także branżowego, dobrą kompetencją językową w zakresie dodatkowego języka obcego oraz ugruntowaną elementarną wiedzą ekonomiczną.

Kompetencje te dają możliwość podjęcia pracy w środowisku firm rodzimych i zagranicznych, w międzynarodowych instytucjach zajmujących się min. handlem zagranicznym, w firmach szkoleniowych i konsultingowych, a także w agencjach reklamowych, biurach tłumaczeń i działach współpracy zagranicznej urzędów.

zróżnicowany wachlarz przedmiotów specjalistycznych z zakresu min.: zasad skutecznej komunikacji, korespondencji handlowej, podstaw prawnych i ekonomicznych nowoczesnej gospodarki,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

semestralna praktyka zawodowa w wybranych firmach regionu, urzędach, instytucjach użyteczności publicznej itp., w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w za-kresie dwóch języków obcych specjalności.

59


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

60


FILOLOGIA POLSKA FILOLOGIA POLSKA – SPECJALNOŚĆ adresowana, do wszystkich którzy: uważają, że praca z dziećmi to przywilej, a nie ciężki kawałek chleba, mają predyspozycje przywódcze, mają humanistyczne zainteresowania, chcą zdobywać zdolności komunikacyjno-mediacyjne, c hcą popracować nad ekspansywnością i empatią, lubią wyzwania.

ATUTY SPECJALNOŚCI specjalność atrakcyjna poznawczo dająca rozległą wiedzę i umiejętności praktyczne, r ealne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, solidny program kształcenia poparty dwudziestoletnim doświadczeniem (m. in. rozwija kompetencje w zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego ucznia),

SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSKA

możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej czy działalność w studenckiej telewizji.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent specjalności może podjąć pracę wychowawcy i nauczyciela – polonisty w klasach IV – VI szkół podstawowych.

kadra wykwalifikowanych wykładowców akademickich, rozbudowany, monitorowany system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków, możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), aktywny studencki ruch naukowy w ramach koła Humanitas oraz jego sekcji – m.in. dziennikarskiej i językoznawczej,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY

możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia – Wymiary Studenckiej Humanistyki,

TYTUŁ LICENCJATA

61


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

62


FILOLOGIA POLSKA SPECJALNOŚĆ:

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA SPECJALNOŚĆ adresowana, do wszystkich którzy: lubią działanie i kontakty z ludźmi, mają talent organizacyjny, są ekspansywni i dynamiczni, mają humanistyczne zainteresowania, szukają możliwości rozwoju, chcieliby poznać świat mediów, lubią zdobywać nowe doświadczenia.

ATUTY SPECJALNOŚCI

PRACA DLA CIEBIE

specjalność atrakcyjna poznawczo, wciąż poszukiwana na rynku zawodowym,

Absolwent specjalności może podjąć pracę w:

realne przygotowanie do pracy w środkach masowego przekazu,

ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,

solidny program kształcenia stworzony we współpracy ze środowiskiem branży dziennikarskiej,

biurach prasowych,

prasie, radiu i telewizji,

instytucjach kulturalnych i artystycznych,

kadra wykwalifikowanych praktyków dziennikarstwa,

redakcjach portali internetowych,

rozbudowany, monitorowany system praktyk zawodowych dających szansę kontaktu z pracodawcami i zdobycia doświadczeń,

agencjach e-marketingu.

agencjach PR i reklamowych,

możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), aktywny studencki ruch naukowy w ramach koła Humanitas oraz jego sekcji – m.in. dziennikarskiej i językoznawczej, możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia – Wymiary Studenckiej Humanistyki,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej czy działalność w studenckiej telewizji.

63


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

64


PEDAGOGIKA SPECJALNOŚCI:

WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ lub

WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM SPECJALNOŚĆ adresowana, do wszystkich którzy: uważają, że praca z dziećmi to przywilej, mają humanistyczne zainteresowania, chętnie współpracują z innymi, interesują się rozwojem człowieka, lubią wyzwania, chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

ATUTY SPECJALNOŚCI solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych lub z językiem angielskim, realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy społeczne, rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia, kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,

umożliwienie uzyskania certyfikatu (w Pearson Test Centre przy PWSZ w Elblągu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego, w stopniu wymaganym przez MEN do nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę wychowawcy i nauczyciela klas 0-III w szkole podstawowej oraz nauczyciela w przedszkolu.

rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, możliwość zaangażowania w działalność sportową czy wolontariat,

65


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

66


PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ RODZINIE SPECJALNOŚĆ adresowana, do wszystkich którzy: szanują ludzi, są empatyczni i starają się zrozumieć innych, mają humanistyczne zainteresowania, są ciekawi świata i tolerancyjni, lubią wyzwania i pracę z ludźmi, chcą poznać swoje możliwości i je doskonalić, chcą rozwijać swoje kompetencje społeczne w celu kreowania pozytywnych relacji w życiu zawodowym i towarzyskim.

ATUTY SPECJALNOŚCI realne przygotowanie studenta do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, s olidny program kształcenia poparty dwudziestoletnim doświadczeniem, umiejętnością obserwowania zmieniającej się rzeczywistości i szybkimi decyzjami we wprowadzaniu zmian programowych,

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę: ychowawcy w świetlicy szkolnej i śrow dowiskowej, pedagoga szkolnego, nauczyciela placówki opiekuńczej, nauczyciela współpracującego z pomocą społeczną w roli asystenta rodziny.

kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną, rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków, możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, możliwość zaangażowania w działalność sportową czy wolontariat,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY

rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

TYTUŁ LICENCJATA

67


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

68


PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚCI:

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA lub

LOGOPEDIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ SPECJALNOŚCI adresowane, do wszystkich którzy: są wrażliwi na niepełnosprawnoś dziecka, chętnie współpracują z innymi, interesują się zaburzeniami w rozwoju człowieka i chcieliby im przeciwdziałać, nie obawiają się nowych, trudnych sytuacji dydaktycznych, chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

ATUTY SPECJALNOŚCI solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć logopedycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy zdrowotne i społeczne, rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia, kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę: wychowawcy i nauczyciela klas 0-III w szkole podstawowej integracyjnej, wychowawcy i nauczyciela klas 0-III w ośrodku szkolno-wychowawczym, s ocjoterapeuty w świetlicy terapeutycznej, auczyciela logopedy realizującego n zajęcia specjalistyczne w przedszkolu i szkole, auczyciela terapii pedagogicznej pran cującego z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków, możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+),

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA

udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, możliwość zaangażowania w działalność sportową,czy wolontariat, umiejetność pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Autyzm, ADHD). 69


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

70


PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) SPECJALNOŚCI:

WCZESNA EDUKACJA lub

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA lub

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ SPECJALNOŚCI adresowane, do wszystkich którzy: chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie, chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje o specjalności wymienionej powyżej, chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, kończąc studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju, może być zatrudniony w:

ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w ośrodku wczesnej interwencji, przedszkolu: masowym, specjalnym, integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, szkole: specjalnej, integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi oraz masowej, poradni nej,

2 SEMESTRY TRYB STACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA

psychologiczno-pedagogicz-

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią uzyskuje kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, wychowawcy w domu dziecka, pedagogka. Może być zatrudniony w: placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka, placówkach socjalnych, społecznych specjalizujących się w opiece nad osobami dorosłymi,

ośrodku szkolno-wychowawczym oraz ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci,

ramach własnej działalności gospodarczej do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych.

instytucji niepublicznej: fundacji, stowarzyszeniu.

wczesna Absolwent specjalności edukacja uzyskuje kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych.

71


STUDIA PODYPLOMOWE INSTYTUT POLITECHNICZNY ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I JAKOŚCIĄ WÓD Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do administracji państwowej, samorządowej oraz podmiotów życia gospodarczego potrafiącej rozwiązywać problemy racjonalnego zarządzania wodą i środowiskiem wodnym. Absolwent posiada umiejętności modelowania zasobów wód oraz kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Studia adresowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświaty.

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

INFORMATYK – ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH Studia skierowane są do absolwentów, którzy chcą się przekwalifikować i zmienić branżę na IT. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyk – administrator sieci komputerowych”.

Ponadto może brać udział w planowaniu działań eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz ochronnych wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych, w tym na obszarach chronionych.

Studia przygotują do pracy na stanowisku administratora sieci i systemów komputerowych w małym lub średnim przedsiębiorstwie i pracownika firmy świadczącej usługi IT. Studia obejmują m.in. kursy CISCO i Linux Professional Institute.

INSTYTUT EKONOMICZNY

KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności dot. zarządzania projektami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej, instytucji rządowych oraz instytucji pozarządowych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania, realizacji i rozliczenia projektów krajowych oraz unijnych, realizowanych w placówce oświatowej.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Studia przygotowują kadrę kierowniczą placówek oświatowych do zdobywania nowych kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania w tych placówkach oraz nowego spojrzenia na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 72

Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych klas I-III i wychowawców przedszkolnych. Celem studiów jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o narzędzia informatyczne i przygotowanie do realizacji wytycznych programowych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe.

GRAFIKA I MULTIMEDIA Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu: grafiki dwu- i trójwymiarowej, fotografii cyfrowej, realizacji i wykorzystania multimediów, animacji komputerowej. Główny nacisk studiów położony jest na opanowanie wiedzy praktycznej, obejmu-

jącej innowacyjne techniki i narzędzia wykorzystywane w grafice komputerowej.

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie informatyki.

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY ASYSTENT RODZINY Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje w zakresie wyspecjalizowanej pracy w zawodzie asystenta rodziny, który jest elementem innowacyjnego systemu wspierania pieczy zastępczej. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny.

SOCJOTERAPIA Celem studiów jest stworzenie absolwentom wyższych uczelni możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – do absolwentów wszystkich kierunków z przygotowaniem pedagogicznym.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Celem studiów jest zapewnienie szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki oraz przygotowanie słuchaczy do prowa-


STUDIA PODYPLOMOWE dzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z osobami upośledzonymi umysłowo.

MUZYKA I RUCH W EDUKACJI MUZYCZNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZOSZKOLNYM Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednią wiedzę i umiejętności muzyczne i taneczne, łączenia ruchu z muzyką pozwalające na organizowanie w  atrakcyjnej dla dzieci formie wychowania muzycznego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Studia skierowane są do nauczycieli wczesnej edukacji zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, którzy posługują się językiem angielskim i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym.

POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI Celem studiów jest zapoznanie czynnych nauczycieli z metodologią i zagadnieniami związanymi z dyscyplinami typowymi dla wiedzy filologicznej: literaturoznawstwem, językoznawstwem i kulturoznawstwem oraz przygotowanie ich do nauczania przedmiotu „język polski” w szkołach różnych typów.

TERAPIA PEDAGOGICZNA Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych na wszystkich poziomach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea).

W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań specjalistycznych. Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic i grup w internatach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

LOGOPEDIA Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy. Skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie) – preferowane kierunki humanistyczne i medyczne. Program studiów oparty został o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium logopedycznego.

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Studia przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych tłumaczy języka niemieckiego. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności translatorycznych w zakresie tekstów specjalistycznych z obszaru nauk społecznych (prawo, ekonomia, administracja), medycznych (medycyna, farmacja) oraz technicznych.

SURDOPEDAGOGIKA Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo słyszącą i głuchą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

KYNOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Studia zapewniają przygotowanie niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć kynoterapeutrycznych. Kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich – przede wszystkim do nauczycieli (wtym szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Studia dają możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów zgodnie ze skończonym kierunkiem studiów w placówkach oświatowych i edukacyjnych. W przypadku absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich studia te zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do pracy w szkołach podstawowych (klasy IV-VI), natomiast w przypadku słuchaczy, którzy ukończyli studia magisterskie – obejmuje przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Szczegółowe opisy dostępne na stronie: www.pwsz.elblag.pl/podyplomowe 73


REKRUTACJA

REKRUTACJA

12 34 KROK PO KROKU

REJESTRACJA INTERNETOWA

DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA

OPŁATA REKRUTACYJNA

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.pwsz.elblag.pl wypełniając wszystkie zakładki.

dotyczy tylko kandydatów, którzy:

Kandydat powinien dokonać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl

Po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia (na indywidualnym koncie internetowym kandydata) należy dostarczyć lub wysłać listem poleconym do odpowiedniego dziekanatu:

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI 1 CZERWCA 2018

•Z dawali maturę przed 2008 r. •Z dawali maturę w roku 2008 i latach późniejszych i nie podpisali podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W tych przypadkach kandydat dostarcza lub wysyła listem poleconym do Punktów Rekrutacyjnych kopię świadectwa dojrzałości.

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, iż podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

•p odanie – wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl •k opię świadectwa dojrzałości, •k opię dowodu osobistego,

• a ktualną fotografię jak przy wydawaniu dowodów osobistych, • zaświadczenie lekarskie.

INFORMACJA Biuro Informacji Rekrutacyjnej tel. 55 629 05 54, rekrutacja@pwsz.elblag.pl Dziekanat Instytutu Ekonomicznego tel. 55 629 06 50 Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztof Brzeskiego tel. 55 629 07 51 Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego tel. 55 629 07 00 lub 55 629 07 01 Dziekanat Instytutu Politechnicznego tel. 55 629 06 01 74

! kandydaci niepełnosprawni: - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

! k andydaci na studia II stopnia: - kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów).

! kandydaci na studia w grupie popołudniowej: – zaświadczenie o zatrudnieniu.


REKRUTACJA

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

INSTYTUT POLITECHNICZNY

KIERUNEK STUDIÓW / specjalność INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sieci i instalacje wewnętrzne

BUDOWNICTWO MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn

INFORMATYKA

administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia* projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

FORMA STUDIÓW stacjonarne

matematyka albo fizyka albo informatyka oraz język polski i język obcy

stacjonarne niestacjonarne

matematyka albo fizyka albo informatyka oraz język polski i język obcy

stacjonarne

matematyka albo fizyka albo informatyka oraz język polski i język obcy

stacjonarne niestacjonarne

matematyka albo fizyka albo informatyka oraz język polski i język angielski

INSTYTUT EKONOMICZNY

ADMINISTRACJA

administracja skarbowa - nowość podatki i rachunkowość w administracji* administracja bezpieczeństwa publicznego **

stacjonarne niestacjonarne

EKONOMIA

media społecznościowe w biznesie* ekonomika menedżerska ** ekonomika procesów logistycznych przedsiębiorczość gospodarcza

PRZEDMIOTY KONKURSOWE/ WARUNKI REKRUTACJI

geografia albo historia albo WOS oraz język polski i język obcy

stacjonarne niestacjonarne

geografia albo historia albo matematyka albo WOS oraz język polski i język obcy

stacjonarne

język angielski oraz język polski

stacjonarne

język polski oraz język obcy

stacjonarne

język polski oraz język obcy

stacjonarne

język polski oraz język obcy

stacjonarne

dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

FILOLOGIA

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

filologia angielska - nauczycielska filologia angielska - języki obce w biznesie lingwistyka stosowana - j. angielski z j. niemieckim

FILOLOGIA POLSKA

filologia polska - nauczycielska dziennikarstwo i nowe media

PEDAGOGIKA

wczesna edukacja z terapią pedagogiczną wczesna edukacja z językiem angielskim pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie

PEDAGOGIKA SPECJALNA

logopedia z terapią pedagogiczną oligofrenopedagogika

PEDAGOGIKA - studia II stopnia (magisterskie)

wczesna edukacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

* studia na tej specjalności tylko w formie stacjonarnej ** specjalność z możliwością odbycia studiów w formie stacjonarnej – popołudniowej (dla pracujących)

75


ERASMUS+

76


ZAGRANICZNE STUDIA I PRAKTYKI KARTA ERASMUSA

STUDIA

PRAKTYKI ZAWODOWE

Program Erasmus+ umożliwia odbycie części studiów oraz wyjazd na praktykę do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zagranicznej uczelni, korzystanie z jej dorobku naukowego oraz porównanie systemu kształcenia to niepowtarzalna szansa, z której mogą skorzystać nasi studenci.

Uczelnia daje niepowtarzalną szansę wyjazdu na staże i praktyki zagraniczne, trwające od 2 do 12 miesięcy. Każdy praktykant może spróbować własnych sił lub skorzystać z pomocy Uczelni w znalezieniu zagranicznego przedsiębiorstwa.

Poprzez udział w programie Erasmus+ PWSZ w Elblągu oferuje studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych niepowtarzalną okazję przeżycia niezapomnianych zdarzeń, podszkolenia języka obcego oraz zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.

ZAPEWNIAMY: • s typendium dla każdego uczestnika Programu Erasmus+, • z wolnienie z czesnego w uczelni zagranicznej,

współpraca rozwinięta PWSZ w Elblągu z uczelniami w całej Europie, umożliwia jej stuDobrze

dentom odbycie części studiów (od 1 do 2 semestrów) w zagranicznych uczelniach partnerskich od Hiszpanii, aż po Łotwę.

Cenne doświadczenia zdobyte podczas praktyk w przyszłości zaowocują pozyskaniem ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W ramach programu Erasmus+ Uczelnia proponuje studentom wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Belgii, Rumunii, Turcji, na Węgry, Łotwę i Słowację.

•b ezpłatny kurs języka obcego, •d oświadczenie gwarantujące lepszy start na rynku pracy, •p oznanie nowych kultur, •w sparcie w przygotowaniach do wyjazdu, •p oznanie ludzi z różnych zakątków świata.

INFORMACJA Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą ul. Wojska Polskiego 1, pok. 224 82-300 Elbląg tel.: 55 629 05 38 bpwz@pwsz.elblag.pl

77


DOM STUDENCKI DOM STUDENCKI Oddajemy do dyspozycji studentów oraz gości Dom Studencki posiadający dogodne połączenie komunika-

cyjne z budynkami dydaktycznymi Uczelni i z centrum miasta. Nowoczesny, przestronny i w pełni wyposażony budynek posiada miejsca noclegowe dla ponad 190 studentów. W wolnym od nauki czasie studenci oraz goście mogą korzystać z w pełni wyposażonych: klubów fitness, sauny, sali teatralnej, sal telewizyjno-konferencyjnych.

DOM STUDENCKI

„NA WSPÓLNEJ” • 1 98 miejsc noclegowych w aneksach 2- i 3-pokojowych • 20 pokoi gościnnych •w każdym aneksie łazienka, prysznic •w każdym pokoju lodówka, sygnał telewizyjny i Internet •n a każdej kondygnacji kuchnie, pralnia z suszarnią • s ala TV/konferencyjna • F itness Klub i Sauna •b ar akademicki z całodziennym wyżywieniem • parking •o biekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda)

KONTAKT Dom Studencki "NA WSPÓLNEJ" ul. Wspólna 11-13, 82-300 Elbląg tel. recepcja: +48 55 629 05 15 tel. +48 55 629 05 62 ds@pwsz.elblag.pl 78


STYPENDIA DLA CIEBIE STYPENDIA Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo. Prawo do ubiegania się o stypendia posiadają zarówno zdolni i ambitni studenci oraz ci, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej. Otrzymywane środki, pozwalają znacznie obniżyć koszty studiowania. Zasady oraz tryb przyznawania pomocy materialnej studentów określa regulamin pomocy materialnej dla studentów umieszczony na stronie Uczelni.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są osobom, które za poprzedni rok studiów uzyskały wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Stypendia socjalne (z możliwością ich zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie) przyznawane są studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Natomiast zapomogi – tym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w takiej sytuacji.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na 10 miesięcy roku akademickiego.

Studenci mogą ubiegać się także o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

Środki przeznaczone na stypendia w roku 2017 wyniosły 3,187 mln zł. KONTAKT Dział Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206 82-300 Elbląg tel.: 55 629 05 42 dk@pwsz.elblag.pl

Średnio ponad 1000 zł na jednego studenta. Od początku działalności Uczelni jest to ponad 61 mln zł.

79


ROZBUDOWANA BAZA DYDAKTYCZNA NOWOCZESNE PRACOWNIE I SALE WYKŁADOWE Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu stanowią cztery nowocześnie wyposażone budynki. W budynkach o powierzchni całkowitej blisko 16 tys.m2 znajdują się w pełni wyposażone pomieszczenia dydaktyczne: 4 sale audytoryjne z pełnym wyposażeniem audiowizualnym (w tym 1 Aula i 3 duże audytoria), 33 sale wykładowe, 36 laboratoriów (w tym 17 laboratoriów komputerowych, 2 laboratoria językowe), 21 laboratoriów specjalistycznych w tym studio multimedialne, 8 pracowni specjalistycznych, 3 sale seminaryjne.

80


BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Biblioteka gromadzi księgozbiór dostosowany do potrzeb dydaktycznych Uczelni. Zasoby Biblioteki liczą obecnie 74 000 woluminów i dostęp do 38 000 e-booków, 19 000 czasopism elektronicznych, 42 baz danych: •

wirtualnej Biblioteki Nauki,

platformy książek elektronicznych IBUK Libra i NASBI,

Wiedzy on-line,

Systemu Informacji Prawnej LEX i Legalis,

cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych ACADEMICA.

W czytelniach udostępniamy 86 tytułów gazet i czasopism drukowanych. W zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2-Marc21 oferujemy katalog główny (księgozbiór), katalog czasopism, zawartości czasopism i dorobku naukowego pracowników PWSZ w Elblągu. Katalog on-line to możliwość zdalnego składania zamówień i rezerwacji, powiadamiania o terminach zwrotów, dostęp do własnego konta czytelnika. Uprawnionymi do korzystania z wypożyczalni są studenci i pracownicy PWSZ w Elblągu po zapoznaniu się ze szkoleniem bibliotecznym on-line na platformie edukacyjnej PWSZ – Moodle. W tzw. „małej czytelni” przy al. Grunwaldzkiej udostępniamy dwa stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu. Informacje o Bibliotece PWSZ w Elblągu są dostępne na stronie http://www.pwsz.elblag.pl/biblioteka i na facebooku. SOWA, co umożliwia rezerwacje książek on-line. Uprawnionymi do korzystania z wypożyczalni są studenci i pracownicy PWSZ w Elblągu po zapoznaniu się ze szkoleniem bibliotecznym on-line na platformie edukacyjnej PWSZ – Moodle. W tzw. „małej czytelni” przy al. Grunwaldzkiej udostępniamy dwa stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu. Biblioteka PWSZ w Elblągu jest dostępna na Facebooku.

81


UCZELNIA OTWARTA

82


UCZELNIA OTWARTA SPOTKANIA Z EKSPERTAMI Jako ośrodek życia naukowego miasta i regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest inicjatorem i organizatorem licznych ogólnopolskich i  międzynarodowych konferencji oraz seminariów popularyzujących różne dziedziny nauki. Wykłady otwarte organizowane przez Uczelnię zachęcają swoją bogatą tematyką do uczestnictwa nie tylko studentów i  młodzież szkół średnich, ale również dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic. W ramach Uczelni Otwartej PWSZ w  Elblągu stanowi patronat nad ukierunkowanymi i ogólnymi klasami liceów i gimnazjów, prowadzi Akademię Dziecięcą oraz Akademię Seniora w formie cyklów wykładów otwartych. W ten sposób Uczelnia dostosowuje swą działalność dydaktyczną do idei bolońskiej „uczenia się przez całe życie” – Life Long Learning (LLL).

GALERIA „FILAR SZTUKI” W 2001 r ekspozycją przedmiotu obrazopodobnego „Strażnik Błękitnej Nadziei” Władysława Hasiora rozpoczęła działalność biblioteczna Galeria „Filar Sztuki” – miejsce spotkań ze sztuką i literaturą. Organizowane są tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, spotkania z ludźmi nauki i kultury. Galeria promuje także działania artystyczne studentów i pracowników Uczelni http://galeriafilarsztuki.blogspot.com/ 83


AKADEMIA DZIECIĘCA AKADEMIA DZIECIĘCA Najlepsi nauczyciele akademiccy prowadzą wykłady połączone z dyskusją, warsztaty i inne formy spotkań stosując metody zabawowe. Dzieci moga rozwijać swoje pasje i umiejętności poznając, m.in. tajniki fizyki, chemii czy ekologii, uczą się podstaw języków obcych, rozwiją swe zdolności informatyczne, matematyczne i biorą udział w różnych zajęciach muzyczno-ruchowych. Duże zróżnicowanie tematyczne oraz aktywny udział dzieci w profesjonalnie przygotowanych zajęciach dostarczają im licznych wrażeń i przyczyniają się do rozwoju różnorodnych umiejętności oraz zainteresowań.

84

Studentem Akademii Dziecięcej może zostać każde dziecko w wieku 6-8 lat. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w pomieszczeniach akademickich i laboratoriach Uczelni. Dzięki temu mali studenci mogą poczuć prawdziwy smak studiowania.

Celem Akademii Dziecięcej jest: rozwijanie ciekawości i twórczego potencjału, udostępnianie najnowszych źródeł wiedzy, poznanie świata poprzez eksperymenty.

KONTAKT Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej mgr Stanisława Szuksta tel. kom. +48 601 988 351 e-mail: s.szuksta@pwsz.elblag.pl www.ad.pwsz.elblag.pl


AKADEMIA SENIORA AKADEMIA SENIORA I UCZELNIA OTWARTA Akademia Seniora prowadzi zajęcia o charakterze otwartym dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Jej celem jest aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy odbywająca się poprzez prowadzenie edukacji w  różnych dziedzinach nauki oraz integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia. Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzą nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu oraz specjaliści-praktycy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

PWSZ w Elblągu od 2012 roku sprawuje patronat naukowy nad Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i aktywnie uczestniczy w projektowaniu i realizacji wykładów, spotkań i warsztatów.

Oferta Akademii Seniora zawiera wykłady z psychologii, pedagogiki, ekonomii, historii, literatury, muzyki, bezpieczeństwa.

KONTAKT Prorektor ds. organizacyjnych dr Irena Sorokosz PWSZ w Elblągu tel. kom. +48 691 476 911 e-mail: i.sorokosz@pwsz.elblag.pl

85


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM

86


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku. Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi. Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy. W SKŁAD CENTRUM WCHODZĄ: Akademickie Biuro Karier Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Centrum Transferu Technologii Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych

Aktualnie Centrum prowadzi dwa projekty: "Reaktor ABK" oraz "Startup House - inkubacja przedsiebiorstw w Elblągu".

“Reaktor ABK” to projekt skierowany do studentów i absolwentów PWSZ w Elblągu, którego celem jest ich wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy i rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych. Uczestnicy projektu otrzymują specjalistyczne wsparcie doradców w zależności od własnych preferencji zawodowych. Dodatkowo dzięki zdobytym informacjom o posiadanych kompetencjach i potencjale będą mogli zaplanować kolejne etapy edukacji, bardziej efektywnie pokierować swoją karierą zawodową. Przedsięwzięcie jest prowadzone we współpracy z Radą Studentów, opiekunami praktyk, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami środowisk pracodawców z terenu całego kraju.

616 981,25 zł całkowita kwota dofinansowania

Biuro Praktyk Zawodowych

KONTAKT Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg, pok. 1 tel. 55 629 05 93 kom. 693 190 092 e-mail: centrum@pwsz.elblag.pl

„Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” to

projekt realizowany przez PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny. Projekt skierowany jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata i obejmuje usługi inkubacji zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw, zapewnia m.in.: dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych (20 biur), usługi ICT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi związane z promocją, szkolenia, udział w warsztatach. W ramach realizacji projektu udstępniona została powierzchnia biurowa o wysokim standardzie w Domu Studenckim "Zacisze" PWSZ w Elblągu. Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020.

999 238,47 zł całkowita kwota projektu

87


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM

88


AKADEMICKIE BIURO KARIER, AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, AKADEMICKIE BIURO KARIER (ABK)

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP)

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

Misją ABK PWSZ w Elblągu jest wspieranie studentów i absolwentów w działaniach zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych umiejętności pozwalających budować własną karierę zawodową.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów.

Celem Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu jest prowadzenie działalności badawczej, usługowej, promocyjnej i organizacyjnej w za-kresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości.

AIP umożliwia realizację własnego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Jest szansą dla młodych ambitnych osób z pomysłem na swój biznes.

 rganizowanie i prowadzenie badań o i usług technicznych oraz świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych i promocyjnych, organizacja bezpośredniej współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, inicjowanie oraz udział w opracowywaniu międzynarodowych programów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i inżynierów, dotyczących jakości, przedsiębiorczości i kultury pracy.

ZADANIA ABK: szkolenia, prezentacje i spotkania informacyjne, romocja studentów i absolwentów na p rynku pracy, pośrednictwo ofert pracy, promocja form aktywności, zdobywania doświadczenia zawodowego i ustawicznego kształcenia zawodowego, akcja najlepszy student, spotkania z absolwentami.

ZADANIA CTT:

KONTAKT Akademickie Biuro Karier tel. 55 629 05 48 e-mail: abk@pwsz.elblag.pl

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości tel. 55 629 05 93 kom. +48 691464047 e-mail: aip@pwsz.elblag.pl

Centrum Transferu Technologii tel. 55 629 05 93 e-mail: ctt@pwsz.elblag.pl

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg 89


ŻYCIE STUDENCKIE

90


STUDIUJ W ELBLĄGU NA STYKU DWÓCH KRAIN Elbląg jest jednym z najstarszych polskich miast posiadających bogatą historię. Leży nad rzeką Elbląg, łączącą jezioro Druzno z Zalewem Wiślanym. Miasto znajduje się na styku dwóch krain geograficznych: Żuław Wiślanych, przypominających krajobraz Holandii oraz Wysoczyzny Elbląskiej, która pocięta jarami wznosi się nad wodami Zalewu Wiślanego. Elbląg jest doskonałym punktem wypadowym nad morze, Zalew Wiślany oraz dla spragnionych ciszy, pięknych widoków i kontaktu z naturą – nad jezioro. W odległości kilku kilometrów od miasta znajdują się Raczki Elbląskie z najniżej położonym punktem Polski – 1,8 m p.p.m.

MIEJSCA Z DUSZĄ Przepiękna starówka zatrzymuje przybyłych gości swym urokiem oraz nutką tajemniczości czającej się wśród odsłoniętych przez archeologów murów sięgających XIII wieku. Brama targowa dziś zdobiąca starówkę a niegdyś stanowiąca część muru obronnego, pozwala turystom podziwiać przepiękny widok Starego Miasta. Znajdujący się na skraju Wysoczyzny Elbląskiej Park Leśny „Bażantarnia” obejmujący 369 ha. pozwala na uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

91


ŻYCIE STUDENCKIE

92


ROZWIJAJ SWOJE PASJE RADA STUDENTÓW

TEATR AKADEMICKI

Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni. Reprezentuje ona studentów na posiedzeniach Senatu, Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych.

Studenci podczas zajęć teatralnych biorą udział w różnorodnych warsztatach technik teatralnych, pracują nad dykcją i wymową, a także przygotowują własne spektakle.

CHÓR AKADEMICKI PWSZ w ELBLĄGU Na próbach chóru spotykają się studenci, którzy pragną rozwijać swoje talenty wokalne. Repertuar chóru to duża różnorodność gatunków muzycznych – począwszy od epoki średniowiecza po współczesne utwory chóralne.

TELEWIZJA STUDENCKA Telewizja aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Uczelni m.in. poprzez rejestrowanie konferencji naukowych, ważnych wykładów, spotkań. Gotowe materiały prezentowane są na kanale YouTube Uczelni. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym studiu TV PWSZ „Na Wspólnej”. Telewizja dysponuje najnowocześniejszym sprzętem operatorskim i montażowym.

WOLONTARIAT STUDENCKI Studenci PWSZ w Elblągu intensywnie uczestniczą w pracach na rzecz potrzebujacych. Udział w wielu nonprofitowych przedsięwzięciach pozwala im na samorealizację, wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, poza tym rozwija zainteresowania i pozwala zdobywać doświadczenia w nowych dziedzinach.

4. SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ złożone z następujących sekcji: • • • •

sekcja FUTURE 3D sekcja Grupa .Net sekcja aplikacje sieciowe i mobilne sekcja nowe technologie informatyczne sekcja AKUSTYK PWSZ

TURBINALIA

Podczas Turbinaliów ma miejsce symboliczne przekazanie studentom przez prezydenta miasta kluczy do bram Elbląga. Zabawa trwa zwykle przez kilka dni, w czasie których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe, organizowane głównie przez i dla studentów.

5. SKN HUMANITAS złożone z następujących sekcji: • sekcja dziennikarska • sekcja językoznawcza • sekcja filologów • sekcja graficzno-promocyjna

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

SKN zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz rozwijaniem naukowych i zawodowych zainteresowań oraz pasji. Przyczyniają się także do rozwoju życia naukowego Uczelni poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych, wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, warsztatów czy debat. Obecnie w PWSZ w Elblągu zarejestrowanych jest 6 Studenckich Kół Naukowych, w ramach których działa 15 sekcji tematycznych. 1. SKN CREO złożone z następujących sekcji: • sekcja budowlana • sekcja ochrony środowiska • sekcja mechaników • sekcja mechatroniki 2. SKN MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ SENEKA 3. SKN ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PUBLIC SAFETY

sekcja kulturoznawczo-translatoryczna sekcja pedagogiczno-psychologiczna

6. SKN TV PWSZ

ACWiD służy pomocą i wsparciem studentom PWSZ, którzy mają: problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji, nie radzą sobie ze stresem studiowania. Zadania ACWiD realizowane są poprzez: wsparcie (informacyjne, psychologiczne, instrumentalne, społeczne), interwencje w sytuacjach kryzysowych, wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, coaching. 93


ŻYCIE STUDENCKIE

94


SPORT AKADEMICKI

KLUB UCZELNIANY AZS PWSZ W ELBLĄGU Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu jest aktualnie najbardziej liczną organizacją studencką działającą w naszej Uczelni. Nasi członkowie z powodzeniem biorą udział w imprezach mistrzowskich, zarówno rangi wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej. Startują w Ligach Międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostwach Województwa, Polski, Europy i Świata. Biorą udział w pucharach ZG AZS stanowiących cykl imprez prowadzonych głównie z myślą o promowaniu nowych dyscyplin sportowych w środowisku akademickim, które nie znalazły dotąd miejsca w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski.

CZŁONKOWSTWO

SEKCJE SPORTOWE

Bycie członkiem KU AZS upoważnia do posiadania legitymacji ISIC-AZS. Dzięki niej mamy możliwość korzystania z wielu zniżek przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w następujących sekcjach:

KU AZS PWSZ to nie tylko sport, to również możliwość sprawdzenia się w działaniu na rzecz środowiska akademickiego, to zdobywanie doświadczeń w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również masowych, uczestniczenie w wyjazdowych szkoleniach liderów AZS, organizatorów sportu akademickiego, festiwalach i innych atrakcyjnych wyjazdowych przedsięwzięciach łączących członków AZS z całego kraju.

jeździecka piłka nożna / futsal siatkówka kobiet / mężczyzn turystyczna tańca towarzyskiego narciarska żeglarska

KONTAKT KU AZS PWSZ w Elblągu Al. Grunwaldzka 137, pok. 128 82-300 Elbląg e-mail: pwsz.elblag@azs.pl www.pwsz.elblag.pl/azs 95


/pwszelblag @pwszelblag 96

pwsz.elblag /pwszelblag

pwszelblag

Informator PWSZ w Elblągu 2018/19  

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/19

Informator PWSZ w Elblągu 2018/19  

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/19

Advertisement