Page 1


Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Przewodniczący Zespołu ds. Wydawnictw: dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu Opracowanie materiału i redakcja: Zespół Skład i opracowanie graficzne: mgr Aleksandra Thiede Projekt okładki: mgr Zbigniew Babiński Nakład: 450 egz. ISBN: 978-83-62336-46-3 Wydano za zgodą Rektora PWSZ w Elblągu Copyright by PWSZ w Elblągu 2016


PWSZ W ELBLĄGU KREATORKĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

SPIS TREŚCI I.

WSTĘP..............................................................................................................................................2

II. PWSZ w ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO................14 III. ZŁOTE TRÓJKĄTY.....................................................................................................................38 IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE.................................................................................................60 V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO I PRODUKTY..................................................................................................72 VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA............................................92 VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA...........................................120 VIII. ASYMILACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRZEZ MIASTO......................136 IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH...............................144

3


I. WSTĘP I.1. SŁOWO REKTORA I.2. MISJA I WIZJA PWSZ w ELBLĄGU I.3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY UCZELNI I.4. ZARYS HISTORYCZNY PWSZ w ELBLĄGU I.5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


I. WSTĘP

P

o bez mała dwudziestu latach działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu postanowiliśmy zebrać wszystkie nasze dokonania, które są szeroko rozumianym wsparciem dla regionu, a w szczególności dla miasta Elbląga. Oczywistym jest, że już samo prowadzenie kształcenia na studiach wyższych i podyplomowych jest silnym wsparciem pod warunkiem, że spełniony jest jeden, ale jakże ważny aspekt, a mianowicie, absolwenci Uczelni powinni dobrze sprawdzać się w środowisku poza uczelnianym otrzymując pracę. Na to najważniejsze pytanie staraliśmy się odpowiedzieć rok temu wydając biuletyn poświecony losom absolwentów naszej Uczelni. Odpowiedź była w pełni zadawalająca, a w międzyczasie przyszła dodatkowa informacja z MNiSW, że nowo uruchomiony resortowy komputerowy system badania losów absolwentów ELA „wykrył”, że nasi absolwenci, szczególnie kierunków technicznych, nie trafiają do rejestrów niepracujących lub relatywnie szybko znikają z nich. Po raz szósty otrzymaliśmy laur Uczelnia Liderów. W uzasadnieniu podkreślano bardzo dobrą współpracę Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Obie te sprawy: wysoka zatrudnialność absolwentów i dobra współpraca w regionie są silnie ze sobą skorelowane, co jak widać daje dobre rezultaty. Obecnie do rąk zainteresowanych oddajemy kolejny biuletyn, w którym zebraliśmy wszystkie ważne informacje relacjonujące wielowątkowy „wkład” naszej Uczelni w rozwój regionu i miasta. Oczywiście losów naszych absolwentów ponownie nie przedstawiamy w biuletynie.

6


Już na samym początku działalności naszej Uczelni dobrze odczytaliśmy jej rolę jaką powinna pełnić w regionie. Misja Uczelni została „zaplanowana” właśnie na wsparcie regionu na szerokiej płaszczyźnie działań zarówno w obrębie kształcenia jak i poza nim. Natomiast wizję Uczelni związaliśmy z najważniejszymi interesariuszami Uczelni, którymi są studenci, którzy stają się absolwentami.

I.1. SŁOWO REKTORA

Cały czas trwa proces przemian w polskim systemie szkolnictwa wyższego, co ma przełożenie na możliwości wspomagania regionu przez regionalne uczelnie. W miarę zmian możliwości te rosną i PWSZ w Elblągu stara się wykorzystywać je na ile tylko jest w stanie. Pomocnymi tutaj są:

się (kompetencji zawodowych) uzyskanych w trybie nieformalnym lub pozaformalnym (PWSZ w Elblągu brała udział w pilotażu prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie);

wdrożenie Krajowej Ramy Kwalifikacji (PRK); ustanowienie praktycznych profili kształcenia (wszystkie kierunki studiów PWSZ w Elblągu mają profile praktyczne); krzewienie idei uczenia się przez całe życie: Life Long Learning – LLL (PWSZ w Elblągu brała udział w pilotażu prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie); opracowanie krajowego systemu praktyk zawodowych dla studiów I-go stopnia o profilu praktycznym, który obecnie jest w fazie pilotażowego próbnego wdrożenia (idea i zasady merytoryczne systemu zostały opracowane przez PWSZ w Elblągu, która merytorycznie prowadzi pilotaż); opracowanie uczelnianego systemu potwierdzania (walidacji) efektów uczenia

przygotowania do wdrożenia V-tego poziomu kształcenia prowadzone przez MNiSW oraz MEN (PWSZ w Elblągu bierze udział w pracach studyjnych prowadzonych przez Fundację Rektorów Polskich i angielską firmę Pearson certyfikującą kompetencje zawodowe);

wprowadzenie Kwalifikacji.

Krajowego

Rejestru

Prawie każde działanie Uczelni jest wieloaspektowe, co w znacznym stopniu utrudnia próbę ich grupowania, więc w zaprezentowanym materiale doszło do nieuniknionych powtórzeń, pomimo że ich unikaliśmy. Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab inż. Zbigniew Walczyk 7


I. WSTĘP

I.2. MISJA I WIZJA PWSZ W ELBLĄGU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wypełnia misję służącą Elblągowi i jego regionowi realizując swoją wizję.

MISJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia się wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

8


WIZJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z OTOCZENIEM 9


I. WSTĘP

10


I.3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY PWSZ w ELBLĄGU obowiązujący od dnia 1.05.2016 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI WSPÓŁPRACUJĄCE BEZPOŚREDNIO Z REGIONEM

11


I. WSTĘP

P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powołana została w 1998 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r., na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych.

Powołanie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Elblągu zbiegło się z końcem działalności zamiejscowego oddziału Politechniki Gdańskiej (obecnej w Elblągu pod różnymi postaciami, z małymi przerwami od początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku) z jednoczesną decyzją wojewódzkiego kuratora oświaty o włączeniu do nowopowstającej uczelni dwóch działających od wielu lat elbląskich kolegiów nauczycielskich.

I.4. ZARYS HISTORYCZNY PWSZ w ELBLĄGU

12

Fot. Budowa Oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu

Tak więc w naturalny sposób wyższe kształcenie techniczne od dziesięcioleci i bez przerwy trwa w Elblągu, ponieważ od samego początku istnienia nowej wyższej uczelni zawodowej było i jest ono w niej prowadzone, zaś kształcenie nauczycielskie ze średniego poziomu kolegialnego podniesiono do poziomu studiów wyższych. W zmienionych dla Elbląga okolicznościach utraty statusu miasta wojewódzkiego, cześć infrastruktury miejskiej, która nie mogła być nadal wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, została przekazana Uczelni, stanowiąc ważny dla niej majątek startowy.


Skład Komitetu Założycielskiego PWSZ w Elblągu świadczy, że wszystkie ważne siły polityczne, społeczne i gospodarcze brały udział w wypracowywaniu przyszłości własnego publicznego wyższego szkolnictwa w Elblągu. Powołanie PWSZ w Elblągu spowodowało, że mniej zamożna młodzież Elbląga i jego regionu może podjąć studia w miejscu zamieszkania. Jest to typowa sytuacja we wszystkich regionach, w których powołano publiczne wyższe szkoły zawodowe, co stanowi niezwykle ważny aspekt społeczny świadczący o słuszności powoływania tych uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblagu jako ośrodek życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu jest inicjatorem licznych działań, takich jak:

Fot. Pierwsza historyczna Inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w PWSZ w Elblągu

• ogólnopolskie i międzynarodowe konfe• • • • • • •

rencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte popularyzujące różne dziedziny nauki, specjalistyczne szkolenia oraz kursy, warsztaty i spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki, wernisaże i wystawy, koncerty Akademickiego Chóru, występy teatru, zawody sportowe.

PWSZ w Elblągu szybko rozwija badania naukowe służące miastu i regionowi tworząc swoje Centum Transferu Technologii.

Fot. Nadanie sztandaru Uczelni. Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

13


I. WSTĘP

PWSZ w Elblągu od Uczelnią Liderów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu sześciokrotnie uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów” (lata 2011-2016).

Jest to dowód na to, że PWSZ w Elblągu od wielu lat utrzymuje najwyższy poziom edukacji praktycznej. Ponadto w 2015 i 2016 roku Uczelnia uhonorowana została Wyróżnieniem Specjalnym za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

6 lat

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, innowacyjną, dbającą o potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Działania Uczelni w szerokiej kooperacji z otoczeniem pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów w aspekcie kształcenia specjalistów, którzy szybko odnajdują się na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: „Najwyższa Jakość Studiów” (2016 rok)

- statuetka nadzwyczajna, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

„Aurea Praxis” (2014 rok) - wyróżnienie spe-

I.5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

14

cjalne dla Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. W dowód uznania osobistych zasług w rozwój Uczelni, integrowaniu elbląskiego środowiska akademickiego oraz budowaniu trwałych relacji kooperacyjnych pomiędzy środowiskami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Statuetka „Primus” (2013 rok) - nagroda specjalna za uzyskanie największej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury konkursowe Programu „Uczelnia Liderów”.


5 nagród Prezydenta Miasta

dla pracowników Uczelni

Wyrazem zaufania, jakim darzona jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz potwierdzeniem skuteczności kształcenia są liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, jakie trafiły do władz i pracowników uczelni. (Tabela nr 1)

Odznaka honorowa:

ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2014 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Odznaczenie prof. Walczykowi wręczył ówczesny marszałek województwa – Jacek Protas. Tab. 1. Ważniejsze odznaczenia i nagrody przyznane pracownikom Uczelni

Lp.

RODZAJ ODZNACZENIA/NAGRODY

LICZBA

1.

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2

2.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

1

3.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

7

4.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

9

5.

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

22

6.

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

6

7.

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

7

8.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

40

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA

5

9.

15


II. PWSZ w ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

- krzewicielka wiedzy, umiejętności i kompetencji w myśl idei LLL (Life Long Learning)

II.1. KIERUNKI STUDIÓW II.2. ABSOLWENCI PWSZ w ELBLĄGU II.3. STUDIA PODYPLOMOWE II.4. KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE II.5. AKADEMIA DZIECIĘCA PWSZ w ELBLĄGU II.6. AKADEMIA SENIORA I UCZELNIA OTWARTA PWSZ w ELBLĄGU


Kształceniu prowadzonym przez PWSZ w Elblągu przyświeca idea uczenia się przez całe życie (LLL - Life Long Learning). Uczelnia z czasem, poprzez odpowiednie opisanie prowadzonych przez siebie procesów kształcenia, stanie się integratorem LLL. PWSZ w Elblągu bierze czynny udział w wielu pilotażach prowadzonych centralnie w Polsce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) takich jak: • walidacja (potwierdzanie kompetencji uzyskanych

w trybie pozaformalnym i nieformalnym, czyli poza uczelnią)

• integrator LLL • V poziom kształcenia


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

II. 1. KIERUNKI STUDIÓW

18


Tab. 2. Wykaz kierunków studiów i specjalności w roku akademickim 2016/2017

Obecnie:

S

ą to studia I i II stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Na wszystkich kierunkach studiów realizowany jest praktyczny profil kształcenia. Wszystkie kierunki studiów mają pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ważne na okresy od 5 do 7 lat.

Z

godnie ze swoją misją i wizją PWSZ w Elblągu kształci liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych. Wyróżnia się na tle innych uczelni regionu jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich tak, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągnąć w przyszłości sukcesy zawodowe.

INSTYTUT POLITECHNICZNY im. K. Brzeskiego

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

pierwszym roku działalności w PWSZ w Elblągu studia rozpoczęło 223. studentów na sześciu specjalnościach: technologia budowy maszyn; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; język polski; język niemiecki oraz edukacja wczesnoszkolna. Obecnie Uczelnia kształci na 11 kierunkach studiów w czterech Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia I stopnia sieci i instalacje wewnętrzne

BUDOWNICTWO - studia I stopnia MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn

INFORMATYKA - studia I stopnia

administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

ADMINISTRACJA - studia I stopnia INSTYTUT EKONOMICZNY

P W

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nieustannie dostosowuje swoją ofertę kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.

KIERUNEK STUDIÓW/specjalność

podatki i rachunkowość w administracji administracja bezpieczeństwa publicznego administracja samorządowa i finanse publiczne

EKONOMIA - studia I stopnia

media społecznościowe w biznesie ekonomika menedżerska ekonomika procesów logistycznych przedsiębiorczość gospodarcza

FILOLOGIA - studia I stopnia

filologia angielska – nauczycielska filologia angielska – języki obce w biznesie lingwistyka stosowana – j. angielski z j. niemieckim INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

11 kierunków studiów I-ego stopnia 1 kierunek studiów II-ego stopnia

FILOLOGIA POLSKA - studia I stopnia filologia polska – nauczycielska dziennikarsko-publicystyczna

PEDAGOGIKA - studia I stopnia

wczesna edukacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia I stopnia logopedia z terapią pedagogiczną oligofrenopedagogikę z socjoterapią

PEDAGOGIKA - studia II stopnia (magisterskie) wczesna edukacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

19


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

U

czelnia kreuje kompetencje absolwentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, uwzględniając opinie przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

8787 ABSOLWENTÓW PWSZ w ELBLĄGU do 15.07.2016

absolwenci studiów niestacjonarnych absolwenci studiów stacjonarnych liczba absolwentów

600

719

697

528 500

400

325 300

20

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

147

2001/2002

100

110 2000/2001

200

Wyk. 1. Liczba absolwentów PWSZ w Elblągu z podziałem na studia stacjonarne


Mury PWSZ w Elblągu opuszczają kompetentni absolwenci - specjaliści w pełni przygotowani do wykonywania zawodu. W ciągu 17 lat swego istnienia Uczelnia wypromowała 8 787 absolwentów.

746

i niestacjonarne, w latach 2000–2015

650 566

539

2014/2015

564

2013/2014

657

2012/2013

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

679

2011/2012

768

2010/2011

748

II.2. ABSOLWENCI PWSZ w ELBLĄGU

lata

21


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

II.3. STUDIA PODYPLOMOWE

22


18 studiów podyplomowych - obecna oferta PWSZ w Elblągu Tab. 3. Wykaz studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1) INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

INSTYTUT INFORMATYKISTOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

(15 edycji)

Ukończenie tych studiów uprawnia do nauczania informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Do 2015 roku wydano 322 dyplomów absolwentom tych studiów.

2) INFORMATYK – ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH

Studia sprzeznaczone są dla absolwentów, którzy chcą się przekwalifikować i zmienić branżę na IT. Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku administratora sieci i systemów komputerowych w małym lub średnim przedsiębiorstwie i pracownika firmy świadczącej usługi IT. Studia obejmują m.in. kursy CISCO i Linux Professional Institute.

3) KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych klas I-III i wychowawców przedszkolnych. Celem studiów jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o narzędzia informatyczne i przygotowanie do realizacji wytycznych programowych wczesnej edukacji w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe.

4) GRAFIKA I MULTIMEDIA

INSTYTUT EKONOMICZNY

ZDOBYTE KWALIFIKACJE

5) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

6) ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

(17 edycji)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu: grafiki dwu- i trójwymiarowej, fotografii cyfrowej, realizacji i wykorzystania multimediów, animacji komputerowej. Główny nacisk studiów położony jest na opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych, obejmujących innowacyjne techniki i narzędzia wykorzystywane w grafice komputerowej. Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności dot. zarządzania projektami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej, instytucji rządowych oraz instytucji pozarządowych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania, realizacji i rozliczenia projektów krajowych oraz unijnych, realizowanych w placówce oświatowej. Studia przygotowują kadrę kierowniczą placówek oświatowych do zdobywania nowych kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania w tych placówkach oraz nowego spojrzenia na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Studia adresowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświaty.

23


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

7) ASYSTENT RODZINY

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

8) JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

24

9) KSZTAŁCENIE TŁUMACZYJĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZDOBYTE KWALIFIKACJE Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje w zakresie wyspecjalizowanej pracy w zawodzie asystenta rodziny, który jest elementem innowacyjnego systemu wspierania pieczy zastępczej. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny. Studia skierowane są do nauczycieli wczesnej edukacji zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, którzy posługują się językiem angielskim i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym. Studia przygotowują słuchaczy do pracy w  charakterze profesjonalnych tłumaczy języka niemieckiego. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności translatorycznych w zakresie tekstów specjalistycznych z obszaru nauk społecznych (prawo, ekonomia, administracja), medycznych (medycyna, farmacja) oraz technicznych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednią wiedzę i umiejętności muzyczne i taneczne, łączenia 10) MUZYKA I RUCH W EDUKACJI MUZYCZNEJ ruchu z muzyką pozwalające na organizowanie w atrakDZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZOcyjnej dla dzieci formie wychowania muzycznego w naSZKOLNYM uczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

11) PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia dają możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia przedmiotów zgodnie ze skończonym kierunkiem studiów w placówkach oświatowych i edukacyjnych.

12) KYNOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI

Studia zapewniają przygotowanie niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć kynoterapeutrycznych. Kierowane są przede wszystkim do nauczycieli (wtym szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów.


NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

13) POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI

Celem studiów jest zapoznanie czynnych nauczycieli z i zagadnieniami związanymi z dyscyplinami typowymi dla wiedzy filologicznej: literaturoznawstwem, językoznawstwem i kulturoznawstwem oraz przygotowanie ich do nauczania przedmiotu „język polski” w szkołach różnych typów.

14) TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych na wszystkich poziomach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea).

(4 edycje) INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

ZDOBYTE KWALIFIKACJE

15) LOGOPEDIA

(4 edycje)

16) OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

17) SOCJOTERAPIA

(7 edycji)

18) SURDOPEDAGOGIKA

Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy. Program studiów oparty został o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium logopedycznego. Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Celem studiów jest zapewnienie szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z osobami upośledzonymi umysłowo. Celem studiów jest stworzenie absolwentom wyższych uczelni możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – do absolwentów wszystkich kierunków z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo słyszącą i głuchą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

25


liczba absolwentów

II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

1985 ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

225 200

221

210

196

175 150

142

125

113 99

100

82 72

75

26

Wyk. 2. Liczba absolwentów studiów podyplomowych

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

25

2000

50


S

Studia podyplomowe pomagają w znalezieniu pracy, ale również są pomocne przy awansach. Nasza Uczelnia od poczatku istnienia wydała łącznie 1985 dyplomów studiów podyplomowych.

tudia podyplomowe oferowane przez PWSZ w Elblągu dają możliwość szybkiego i skutecznego uzyskania koniecznego dodatkowego wykształcenia i poszerzenia specjalistycznej wiedzy.

153

145 129

100 92 82

90

PWSZ w Elblągu w latach 2000–2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

59

lata

27


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oferuje dokszatłacanie pracowników elbląskich firm i instytucji, uwzględniając realne potrzeby przedsiębiorców. Od początku swojego istnienia Uczelnia włącza się w działania umożliwiające organizacjom z regionu osiągnięcie sukcesu rynkowego. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. W związku z eksplozją technologiczną wiele instytucji na świecie potrzebuje wykształconych kadr zdolnych do podjęcia wyzwań.

II.4. KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

28

PWSZ w Elblągu rozwija swoją ofertę szkoleniową, dostosowując ją do aktualnych potrzeb odbiorców. W Tabeli nr 4 zebrano najważniejsze kursy i szkolenia przeprowadzone w PWSZ w Elblągu. Pozostałe kursy ujete zostały w kolejnych rozdziałach (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - patrz strona 45, Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu - patrz strona 50). Celem strategicznym Uczelni jest zdoby-

wanie funduszy Unii Europejskiej na uruchamianie kursów, szkoleń, akademii itd. oraz systematyczne tworzenie bazy materiałów dydaktycznych oraz aplikacji aktywnych na e-learningowych platformach Moodle oraz Adobe connect. Inne kursy dokształcające będą uruchamiane w zależności od potrzeb rynku pracy.


Tab. 4. Lista kursów, akademii i szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez PWSZ w Elblągu Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Uwagi

1.

AKADEMIA CISCO

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

9 modułów, wydano 1700 certfikatów

2.

AKADEMIA Oracle

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

rozpoczęła działalność od roku akademickiego 2003/2004

3.

AKADEMIA Microsoft MSDN AA

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

rozpoczęła działalność od roku akademickiego 2003/2004

4.

Kursy akademii informatycznych

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

w latach 2008-2010 w ramach projektów EFS zrealizwano kilkadzisiąt kursów w ramach akademii informatycznych, udział wzięło ponad 700 uczniów szkół ponadgimnazjalych zawodowych z Elbląga

5.

Kurs montażu filmowego

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

kurs dla uczniów IV LO w Elblągu

6.

Kursy z zakresu prawa i komunikacji interpersonalnej

INSTYTUT EKONOMICZNY

kursy dla kadry administracyjnej Urzędu Miejskiego

7.

Szkolenia z zakresu: rozpoznawania i profilaktyki uzależnień od Internetu, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu na terenie szkoły, agresja wśród młodzieży

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

szkolenia dla Rad Pedagogicznych wszystkich typów szkół w regionie (pełna oferta skierowana została do Delegatury Kuratorium Óświaty w Elblągu i Wydziału Oświaty przy Urzędzie Miejskim)

8.

Kurs dający uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców na koloniach, obozach i innych zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

kurs dla studentów, organizowany cyklicznie od roku akademickiego 2007/2008

9.

Diagnoza znajomości języków obcych

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

testy przeprowadzane dla pracowników firmy Alstom Sp. z o.o.

10.

Coaching wychowawczy i Coaching kariery

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

kursy dla studentów przeprowadzone w formie warsztatów i indywidualnych sesji coachingowych

29


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

A

467 ABSOLWENTÓW AKADEMII DZIECIĘCEJ

KADEMIA DZIECIĘCA przy PWSZ w El-

blągu rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Jej celem jest rozwijanie dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, zainteresowań, umacniania wiary w siebie i przekonania, że nauka może być fascynująca. Udział w Akademii rozwija intelektualnie i wyzwala twórczy potencjał najmłodszych. Nauczyciele akademiccy w formie zabawy prowadzą dla małych żaków warsztaty oraz wykłady połączone z dyskusją, a ich tematyka dotyczy wielu dziedzin nauki, dlatego młodzi naukowcy mają szansę odkrywać swoje pasje i talenty.

II.5. AKADEMIA DZIECIĘCA PWSZ w Elblągu

30

Dzieci poznają między innymi tajniki: fizyki, chemii, astronomii, ekologii i przyrody, uczą się podstaw języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego czy tureckiego. Ponadto rozwijają swe zdolności informatyczne, matematyczne oraz biorą udział w zajęciach muzyczno-ruchowych, warsztatach plastycznych i teatralnych.


Fot. Zajęcia z budownictwa

Fot. Zajęcia w pracowni fizycznej

Fot. Warsztaty „Magia chemii”

Fot. Warsztaty „Co żyje w kropli wody?”


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Obecnie trwają prace przygotowawcze 7. edycji Akademii Dziecięcej przy PWSZ w Elblągu. Każda kolejna przyciąga coraz większą liczbę żądnych wiedzy i przygód małych studentów. Do tej pory w ławach Akademii zasiadło łącznie 467 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W murach Uczelni mali studenci wysłuchali łącznie 48 wykładów i wzięli udział w 144 warsztatach. Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców z Elbląga i okolicznych miejscowości. W wykładach ponadto gościnnie udział biorą uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami.

125

liczba studentów

W ramach Akademii proponujemy również wykłady dla rodziców, podczas których specjaliści podpowiadają, w jaki

nież ówczesny Premier – Donald Tusk. Dokonując wpisu do pamiątkowej Księgi, wyraził przekonanie, że to również dzięki takim przedsięwzięciom, jak nasza Akademia Dziecięca - Europa staje się lepsza.

105

108

55

59

56

46

46

2013/2014

2014/2015

67 52

32

Stoisko PWSZ w Elblągu odwiedził rów-

101

dziewczynki

75

25

W 2014 roku na Bulwarze elbląskiej Starówki odbył się piknik rodzinny z okazji 10 lat Polski w Unii Europejskiej. W ramach imprezy przygotowano dla mieszkańców mnóstwo atrakcji. W specjalnie przygotowanym namiocie edukacyjnym nie zabrakło stoiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

chłopcy

100

50

sposób rozpalać w dzieciach chęć do nauki, jak rozpoznawać ich możliwości oraz omawiają sposoby radzenia sobie z temperamentem i zmieniającą się osobowością dziecka. Do tej pory odbyło się już 7 wykładów dla rodziców.

43 21

33

30

22

22

2011

2011/2012

34 2012/2013

Wyk. 3. Liczba studentów Akademii Dziecięcej w latach 2011-2016, z podziałem na płeć

52

2015/2016

lata


Fot. Warsztaty „Bobrowe tamy”

Fot. Zajęcia z grafiki 3D

Fot. Mgr Stanisława Szuksta - Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej

Fot. Premier Donald Tusk na stoisku Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

A

KADEMIA SENIORA I UCZELNIA OTWARTA to inicjatywa Uczelni

39 SPOTKAŃ AKADEMII SENIORA

otwartej na potrzeby różnych środowisk. Powołany przez Rektora PWSZ w Elblągu Zespół ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej organizuje wykłady otwarte oraz warsztaty.

Akademia Seniora PWSZ w Elblągu prowadzi zajęcia o charakterze otwartym dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Jej celem jest aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy odbywająca się poprzez prowadzenie edukacji w  różnych dziedzinach nauki oraz integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia. W obszarze uwagi Akademii Seniora znajdują się między innymi tematy ze świata literatury, techniki, psychologii, czy historii.

II.6. AKADEMIA SENIORA I UCZELNIA OTWARTA PWSZ w Elblągu 34

Fot. Akademia Seniora PWSZ w Elblagu z wizytą w Pasłęku

W 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym PASŁĘCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

Umowę o współpracy podpisali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz, Prezes PUTW Adam Bobrowicz oraz Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij. W ramach porozumienia Uczelnia oferuje bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę naukową. Protektorat elbląskiej Uczelni obejmie dodatkowo doradztwo w doborze tematyki zajęć i kadry wykładowców, jak również współpracę z PUTW w zakresie wspierania edukacji oraz życia kulturalnego, rekreacyjnego i turystycznego starszych mieszkańców miasta i gminy Pasłęk.


Tab. 5. Wykaz wykładów i warsztatów w ramach Akademii Seniora PWSZ w Elblągu

TYTUŁ WYKŁADU

Lp.

DATA

1.

Czas także jest żywiołem

19.10.2012

2.

O trudnej sztuce komunikacji rodzic-dziecko

25.10.2012 15.11.2012

3.

Powietrze Aniołów pełne… O Aniołach w magicznym świecie poezji

4.

Efekt anielski a spostrzeganie ludzi

15.11.2012

5.

Anioł słowem malowany

18.06.2013

6.

Co rządzi naszym zachowaniem - osobowość czy sytuacja?

10.12.2013

7.

Sztuka lubienia siebie

10.12.2013

8.

Bieg życia ludzkiego, czyli rozważania o nas samych

14.01.2014

9.

Magia spotkań przy stołach i stolikach, czyli o wpływie miejsc i rzeczy na związki i rozwiązki

14.01.2014

10.

Merchandising - Jak manipulują nami supermarkety?

25.03.2014

11.

Jestem klientem i znam swoje prawa - Prawo Ochrony Konsumenta

25.03.2014

12.

Długowieczność jako problemie XXI wieku

18.11.2014

13.

Mennonici na Żuławach

18.11.2014

14.

Tradycje adwentowe i bożonarodzeniowe w krajach niemieckojęzycznych

2.12.2014

15.

O wpływie optymizmu i pozytywnego myślenia na funkcjonowania człowieka

2.12.2014

16.

Optymizm i pesymizm i ich znaczenie na co dzień

4.02.2015

17.

Jak nie stać się ofiarą przestępstwa

24.02.2015

18.

Plastikowy pieniądz

24.02.2015

19.

Powiedz mi, jak się nazywasz... o imionach i nazwiskach słów kilka

13.04.2015

20.

Między słowem a obrazem

13.04.2015

21.

Między komplementem a pochlebstwem

8.10.2015

22.

Jak zapobiegać chorobom układu krążenia

17.11.2015

23.

Starość nie musi być szara. Kolory życia 60+

14.01.2016

24.

Sztafeta pokoleń, czyli rola dziadków w relacji z wnukami

17.03.2016

25.

Zobaczyć siebie oczyma innych – tajniki spostrzegania społecznego

17.03.2016

26.

Ochrona wody

31.03.2016

27.

Mity i stereotypy w relacjach Polsko-Litewskich

08.04.2016

ROK AKADEMICKI

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

35


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Fot. Warsztaty komputerowe

Fot. Słuchacze Akademii Seniora na wykładzie

Fot. Zajęcia taneczno-ruchowe dla słuchaczy PUTW

Fot. Warsztaty „Wędrówka po świecie emocji” (PUTW)


90 WYKŁADÓW OTWARTYCH

W

YKŁADY OTWARTE organizowane

przez Uczelnię zachęcają swoją bogatą tematyką do uczestnictwa nie tylko studentów i młodzież szkół średnich, ale również dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

W ramach Uczelni Otwartej PWSZ w Elblągu stanowi patronat nad ukierunkowanymi i ogólnymi klasami liceów i gimnazjów.

Fot. Spotkanie z japońskim artystą Kaoru Matsumoto, 2014 rok

Fot. Warsztaty dla licealistów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z Pasłęka

Fot. Zajęcia z budowy dronów dla uczniów szkół średnich

37


II. PWSZ W ELBLĄGU MIEJSCEM TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Fot. Dr hab. Krzysztof Buchowski - wykład „Mity i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich”, 2016 rok

Fot. Seminarium „Elbląskie Twarze Przedsiębiorczości”, 2015

Fot. Prof. Bronisław Młodziejowski - wykład „Kryminalistyczna rekonstrukcja zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego, 2015 rok

Fot. Cyril Sebastian podczas warsztów Yogi, 2015 rok


Tab. 6. Wykaz wykładów otwartych przeprowadzonych w PWSZ w Elblągu, w ostatnim okresie, w latach 2012-2016

TYTUŁ WYKŁADU

Lp.

DATA

ROK AKADEMICKI

19.10.2012

1.

Międzypokoleniowe komunikowanie się na temat seksu

2.

Zarządzanie danymi przez Internet

19.10.2012

3.

Uzależnienie od komputera i Internetu – rzeczywistość XXI wieku

19.01.2013

4.

Mechanizmy pracy grupowej

25.04.2013

5.

Wizji anioła w wyobraźni współczesnych

18.06.2013

6.

Co to jest coatching?

29.11.2013

7.

Psychofizyczne uwarunkowania wyboru zawodu

20.02.2014

8.

Zintegrowane zarządzanie jednostkami terytorialnymi w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

07.05.2014

9.

Katalog przyczyn konfliktów w rodzinie miedzy dziećmi a rodzicami

18.01.2014

10.

Formy i metody pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom z wykorzystaniem środków dydaktycznych z serii „Logopeda radzi”

16.10.2014

11.

Logistyk jako broker informacji

22.10.2014

12.

Jak i dlaczego wybieramy radnych? Kilka uwag o prawie wyborczym do samorządu terytorialnego

6.11.2014

13.

Rzeźby kinestetyczne

25.11.2014

14.

Temperamentu a zachowanie dziecka

27.01.2015

15.

Szybki start z Ruby on Rails

19.03.2015

16.

Jak zarządzać projektami

19.03.2015

17.

Park Narodowy Yellowstone. Życie na wulkanie

27.03.2015

18.

Creating new geometry

9.04.2015

19.

Warsztaty Yogi

12.06.2015

20.

Kryminalistyczna rekonstrukcja zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego

13.11.2015

21.

Bezpieczeństwo w branży TSL jako talent do ryzyka

18.11.2015

22.

Ochrona zbiorników wodnych rzek. Metody rekultywacji

31.03.2016

23.

Mity i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich

8.04.2016

24.

Nietypowe metody identyfikacji kryminalistycznej

21.04.2016

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

39


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY III. 1. ZŁOTE TRÓJKĄTY III. 2. AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP PWSZ w Elblągu) III. 3. ELBLĄSKI INKUBATOR NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (EINTI) III. 4. ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY (EPT) III. 5. AKADEMICKIE BIURO KARIER (ABK PWSZ w Elblągu) III. 6. PRAKTYKI ZAWODOWE III. 7. PROJEKT: INNOWACYJNY NAUCZYCIEL XXI WIEKU


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu budując i poszerzając relacje z partnerami otoczenia gospodarczego, zmierza w kierunku idei Uczelni Trzeciej Generacji. Uczelnia Trzeciej Generacji, nie rezygnując z autonomicznych celów badawczych i edukacyjnych, przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego, podejmując wciąż nowe działania na rzecz generowania innowacji intensyfikujących wzrost gospodarczy. Innowacje wymagają partnerstwa osadzonego w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy.


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

Z

ŁOTY TRÓJKĄT TRANSFORMACJI KU SPOŁECZEŃSTWU OPARTYM NA WIEDZY

To elbląskie przedsięwzięcie, zapoczątkowane w 2002 roku, którego celem jest tworzenie warunków do transformacji społeczności Elbląga ku technologiom informatycznym.

Trzema współpracującymi „wierzchołkami” Złotego Trójkąta są: samorząd lokalny, biznes i PWSZ w Elblągu.

Samorządowi przewodzi Urząd Miejski w Elblągu a biznesowi – wiodąca spółka informatyczna Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA”.

III.1. ZŁOTE TRÓJKĄTY

42

IDEA

ZŁOTEGO TRÓJKĄTA daje szanse na rozwój gopodarczy, technologiczny i innowacyjny miasta i regionu, dzięki wzajemnej współpracy trzech sektorów: biznesu, samorządu i jednostki naukowo-badawczej.

W ramach tych inicjatyw zbudowano światłowodową miejską szkieletową sieć informatyczną (powołano w tym celu spółkę ELMAN), w PWSZ w Elblągu utworzono Instytut Informatyki Stosowanej, uzyskano połączenie ze światowym Internetem poprzez sieć PIONIER (Polski Internet Optyczny – ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna nauki), zinformatyzowano Urząd Miejski i wiele instytucji publicznych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne). Działalność Złotego Trójkąta ma wiele cech klastrowych.


ELBLĄSKIE TRÓJPOROZUMIENIE KILKANAŚCIE LAT PÓŹNIEJ Dostrzegając potencjał społeczno-gospodarczy Elbląga i jego regionu oraz obszar wspólnych korzyści na płaszczyźnie rozwiązań progospodarczych PWSZ w Elblągu zacieśniła współpracę pomiędzy jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami, instytucjami rynku pracy i instytucjami otoczenia biznesu. W dniu 19 grudnia 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu (PUP), Elbląską Radą Klastrów (ERK) i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu (PWSZ w Elblągu).

TRÓJPOROZUMIENIE ELBLĄSKIE Przedstawiciele tych rzech jednostek podpisali dokument, którego celem jest stworzenie stałej platformy współpracy pomiędzy uczelnią, sferą samorządu i sferą biznesu oraz koordynacji działań korzystnych dla lokalnego rynku pracy.

Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy. Na zdj. od prawej Iwona Radej - Dyrektor PUP, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor PWSZ w Elblągu oraz Tadeusz Sznaza - Przewodniczący ERK.

Planuje się stworzenie sieci współpracy w Elblągu i jego regionie, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału ludzkiego, jednostek naukowych, przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych.

Poszukiwane będą najskuteczniejsze rozwiązania zadań spowodowanych zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, w szczególności w zakresie rynku pracy.

Wspierana będzie również innowacyjność w działalności przedsiębiorstw oraz instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu oraz w działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Elbląga i jego regionu. 43


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

A

KADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP) PWSZ w ELBLĄGU

powstał w 2005 roku w celu wspierania przedsiębiorczości, tworzenia klimatu dla aktywnego społeczeństwa, poprawy konkurencyjności oraz budowania społeczeństwa informacyjnego. AIP utworzono głównie z myślą o studentach kończących studia i absolwentach PWSZ w Elblągu.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy, czy organizację otwartych warsztatów.

III.2. AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PWSZ w Elblągu

Tradycyjne działania wspierające przedsiębiorczość skupiają swoją uwagę na pomocy nowo powstałej firmie. W przedsiębiorczości akademickiej kluczowe znaczenie ma udzielenie pomocy osobie, bądź grupie osób decydujących się przetworzyć swoją wiedzę, doświadczenie czy wyniki pracy badawczej w produkt lub usługę komercyjną. Celem tak rozumianej pomocy jest wypracowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej oraz wsparcie samej działalności. PWSZ w Elblągu prowadziła szereg działań pozwalających na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwszym było utworzenie Instytutu Informatyki Stosowanej, którego absolwenci mieliby zakładać firmy w branży IT. Kolejnym krokiem było nawiązanie ścisłej współpracy w trójkącie Uczelnia-Miasto-Biznes. Partnerzy za cel nadrzędny postawili sobie wykorzystanie potencjału miasta i jego młodzieży oraz ukierunkowanie go na rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji i informatyzacji. Celem działań stało się stworzenie komplementarnego systemu instytucji otoczenia biznesu zróżnicowanego pod względem katalogu usług a także zakresu oddziaływań. Wsparcie obejmowało: • firmy nowo powstałe – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości • przedsiębiorstwa istniejące – Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii1 • kontrahentów strategicznych – Elbląski Park Technologiczny.

44

1 Działania statutowe Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w roku 2013 przejął Elbląski Park Technologiczny, tworząc w swoich strukturach Elbląski Inkubator Przedsiębiorczości


Grupa pierwsza obejmuje wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą w momencie przystąpienia do inkubatora. Druga to firmy istniejące na rynku i podobnie jak przedsiębiorstwa z grupy wcześniejszej, korzystające z ulg, preferencji i usług oferowanych przez inkubator. Kontrahenci strategiczni to przedsiębiorstwa kluczowe w procesie wymiany informacji, zasobów, networkingu biznesowego ukierunkowanego na beneficjentów lokalnych inkubatorów.

SAMORZĄD

Elbląski Park Technologiczny

Elbląska Rada Klastrów

BIZNES

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Elblągu

NAUKA

Rys. Model współpracy w ramach Złotego Trójkąta partnerów statutowych AIP.

Inkubator umożliwia realizację pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka założenia własnej „dorosłej firmy”. Jest szansą dla młodych, ambitnych z pomysłem na swój biznes.

Fot. Marcin Kopczyński - absolwent Informatyki - właściciel inkubowanej firmy Rewizja.net

Na początku 2006 roku do Inkubatora przystąpiła pierwsza studencka informatyczna firma „Flusso”, której właścicielem został student III roku z Instytutu Informatyki Stosowanej. W ciągu 10 lat AIP udzieliło wsparcia dla ponad 60 inicjatyw studenckich. Duża część tych przedsiębiorstw jest aktualnie członkiem Elbląskiej Rady Klastrów, stowarzyszona w ICT Amber Klaster Teleinformatyczny. 45


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

E

LBLĄSKI INKUBATOR NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (EINIT) był drugim podmiotem

wspólnego systemu inkubacji, który powstał z inicjatywy władz Elbląga w roku 2006, jako efekt realizacji projektu: „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu”.

Celem projektu podjętego przez Prezydenta Elbląga było stworzenie, w szczególności absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Politechniki Gdańskiej, jak i innych uczelni o kierunkach informatycznych, jak najlepszych warunków do rozpoczęcia działalności w sektorze zaawansowanych technologii. W Inkubatorze mogły działać także przedsięwzięcia pośrednio związane z informatyką a wykorzystujące w swej pracy sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Decyzję o tym podejmowała Rada Społeczna EINIT, w skład której wchodzili

III.3. ELBLĄSKI INKUBATOR NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH 46

30 maja 2006 roku Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Miasta Elblaga - Henryk Słonina oraz Rektor Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń podpisali Porozumienia o Współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego.

przedstawiciele samorządu, biznesu oraz pracownicy PWSZ w Elblągu. (Przewodniczącym Rady Społecznej był mgr inż. Krzysztof Brzeski, Dyrektor IIS).

Zwieńczeniem działań, w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej było utworzenie jednostki otoczenia biznesu, do której zadań należało wsparcie działalności badawczo-rozwojowych oraz transfer wiedzy do biznesu, w tym w szczególności tworzenie i zapewnienie dogodnych warunków infrastruktury technicznej oraz doradztwa do realizacji przedsięwzięć opartych na wysoko zaawansowanych technologiach.


Tab. 7. Lista projektów, w których AIP pełniło rolę lidera LP.

NAZWA PROJEKTU

1.

„Starter”

2.

3.

4.

5.

„Wędka przedsiębiorczości”

„Przedsiębiorczy Żak – pomysł na własny biznes”

„Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu

„Kreator Innowacji - akademicki Start Up”

„Nowoczesne standardy w Twojej Firmie – wsparcie roz6. woju kwalifikacji zawodowych pracowników MMŚP w woj. Warmińsko-mazurskim”

7.

„STARTUP HOUSE – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

DATA

ŹRÓDŁO

KWOTA

REALIZACJI

FINANSOWANIA

PROJEKTU

2005

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

51 721 zł

• Powołanie AIP • Zakup środków trwałych

25 500 zł

• Działania promocyjne • Warsztaty i szkolenia dla 40 studentów • Wyposażenia pomieszczeń biurowych

27 800 zł

• Przygotowanie publikacji informacyjnej i materiałów promocyjnych • Opracowanie witryny internetowej AIP • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla grupy 105 osobowej

20 340 zł

• Działania edukacyjne • z zakresu prawa, zarządzania oraz IT • Modernizacja sieci intranetowej • Zakup oprogramowania • Modernizacja pomieszczeń biurowych AIP • Budowa przestrzeni co-workingu • Szkolenia z zakresu marketingu

2007

2009

2010

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

ZAKRES DZIAŁAŃ

2011

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

21 047 zł

2013-2014

WUP Olsztyn Olsztyn EFS POKL Działanie 8.1.1

• Realizacja certyfikowanych szkoleń dla sektora MŚP z 349 596 zł zakresu metod zarządzania AGILE, PRINCE2 oraz ITIL

2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

• zlecenie wykonania studium wykonalności 999 238 zł • adaptacja pomieszczeń • usługi podstawowych ICT • usługi ICT (dla 5 firm) • doradztwo, promocja projektu

47


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

E

LBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY (EPT) został utworzony w 2005

roku, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu. Budowa EPT realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 53,6 mln zł, z czego 45,5 mln zł pochodziło z funduszy Uni Europejskiej.

Duży wkład w tworzeniu koncepcji funkcjonowania EPT miała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Rektor PWSZ w Elblagu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń oraz Prezydent Miasta Elbląga – Henryk Słonina zawarli wówczas porozumienie w celu prowadzenia wspólnych działań w Elblagu, w tym między innymi, na rzecz Elbląskiego Parku Technologicznego.

III.4. ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY 48

W dokumencie, sygnatariusze zgodnie oświadczyli, że wyrażają wolę współdziałania przy utworzeniu Elbląskiego Parku Technologicznego, a także w tworzeniu warunków dla jego wszechstronnego rozwoju. Elbląski Park Technologiczny został powołany w celu poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. Obecnie w EPT działa 40 przedsiębiorstw w branżach: IT, ochrony środowiska, drewna i mebli oraz metalowej.

W EPT znajduje się kilka zespołów laboratoriów, dla których założenia, co do zadań i wyposażenia zostały opracowane przez PWSZ w Elblągu. Są to: Centrum Jakości Środowiska, w ramach którego funkcjonuje Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych (LZAŚ) oraz Centrum Transferu Technologii Informacyjnych. LZAŚ zostało zaprojektowane przez dr hab. Marka Kruka. Przesłankami do stworzenia i rozwoju tego typu laboratorium w EPT były działania zmierzające do rewaloryzacji Zalewu Wiślanego, a szczególnie poprawy jakości wód tego akwenu. Laboratorium pozwala prowadzić badania naukowe w zakresie: hydrobiologii i toksykologii. Może ono prowadzić monitoring środowiska oraz wspierać działania rekultywacyjne i zwiększenie bioróżnorodności ekosystemu Zalewu Wiślanego.


Fot. Budynek Elbląskiego Parku Technologicznego. Źródło: EPT

Fot. Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych. Źródło: EPT


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

Laboratorium ma na celu transfer i rozwój nowoczesnej technologii i rozwój przedsiębiorczości w szeroko pojętej sferze ochrony środowiska, szczególnie w zakresie metod monitoringu jakości wód przybrzeżnych i śródlądowych w oparciu o innowacyjne techniki, jak również doskonalenia metod biomonitoringu wód przybrzeżnych i śródlądowych (w tym na obszarach chronionych zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz Dyrektyw Unijnych).

Założenia dla zadań i wyposażenia Centrum Transferu Technologii Informatycznych zostały opracowane przez Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu – mgr inż. Krzysztofa Brzeskiego oraz jego zastępcę – mgr inż. Andrzeja Stojka.

Fot. Centrum Transferu Technologii Informacyjnych. Źródło: EPT

Centrum ma na celu wspieranie transferu technologii IT oraz wdrożeń w gospodarce regionu, poszukiwanie rozwiązań technologicznych w zakresie IT dla małych, średnich i dużych firm jak również inspirowanie współpracy środowisk naukowo-badawczych z przemysłem.

Dzięki współpracy kadry naukowej PWSZ w Elblągu oraz przedsiębiorców laboratoria EPT zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt na potrzeby dobrych przyszłych badań i wdrożeń.

50

Fot. Centrum Transferu Technologii Informacyjnych. Źródło: EPT


A

KADEMICKIE BIURO KARIER w Pań-

stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu zostało powołane w styczniu 2003 roku, a od września 2006 roku należy ono do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

Misją ABK PWSZ w Elblągu jest wspieranie studentów i absolwentów w działaniach zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych umiejętności pozwalających budować własną karierę zawodową, zwiększajac w ten sposób stopień zatrudnialności.

ABK PWSZ w Elblągu tworzy bazę danych o studentach i absolwentach Uczelni, która pomaga w komunikacji i przesyłaniu materiałów, informacji oraz ofert pracy. Ponadto organizuje i prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu psychologii, autoprezentacji i kreowania wizerunku, poruszania się na rynku pracy oraz sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

III.5. AKADEMICKIE BIURO KARIER PWSZ w Elblągu

Do chwili obecnej ABK PWSZ w Elblągu opracowało i zrealizowało pięć programów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki. (Tabela nr 8) Od 1 lipca 2016 roku ABK PWSZ w Elblą-

gu rozpoczyna realizację kolejnego projektu pn. „Reaktor ABK”, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy. Przedsięwzięcie skie-

rowane jest do grupy 400 osób: absolwentów oraz studentów, którzy ukończą studia w okresie trwania projektu.

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE: • Doradztwo zawodowe i coaching • Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości • • • •

i zakładania działalności gospodarczej Mentoring w miejscu pracy Podnoszenie kompetencji pracowników ABK Rozwój zaplecza narzędziowego ABK Monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu

Uczestnicy projektu otrzymają specjalistyczne wsparcie doradców w zależności od własnych preferencji zawodowych. Dodatkowo dzięki zdobytym informacjom o posiadanych kompetencjach i potencjale będą mogli zaplanować kolejne etapy edukacji, bardziej efektywnie pokierować swoją karierą zawodową. Przedsięwzięcie będzie prowadzone we współpracy z Radą Studentów, opiekunami praktyk, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami środowisk pracodawców z terenu całego kraju.

616 981,25 zł całkowita kwota dofinansowania

51


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

Tab. 8. Lista programów prowadzonych przez ABK PWSZ w Elblągu Lp.

1.

2.

52

Nazwa Programu

„Wyższa Szkoła Zaradności w Elblągu”

„Generacja Future”

Data realizacji

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania Programu

2003

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

20 000zł

2004

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

15 000 zł

• 1000 osób

• 964 osoby

3.

„Kampania Edukacji Spółdzielczej”

2005

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

65 750 zł

4.

„Przedsiębiorczy i Samodzielni”

2005

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 000 zł

5.

„STARTER – Akademicki Dopalacz Przedsiębiorczości”

2005

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 000zł

6.

„Reaktor ABK”

2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

616 981 zł

Ilość osób przeszkolonych • 182 osoby

• 471 osób

• 100 osób

• planowo: 400 osób


Fot. ABK na Targach Pracy

Fot. Dzień Kariery w PWSZ w Elblągu

Fot. ABK na Targach Pracy i Edukacji

Fot. Warsztaty ABK „Jak napisać dobre CV?”

53


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

934 MIEJSC PRAKTYK

P

RAKTYKI ZAWODOWE (wcześniej nazy-

wane praktykami studenckimi) stanowią bardzo ważny czynnik współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, administracyjnym, samorządowym, pozarządowym etc., czyli krótko mówiąc z pracodawcami, oprócz tego, są one bardzo ważnym elementem kształcenia na profilach praktycznych (tylko ten profil jest prowadzony w PWSZ w Elblągu). Od chwili powołania PWSZ w Elblągu, czyli od 1998 roku wszystkie prowadzone w niej specjalności, a potem wszystkie kierunki studiów zawierały w swoich programach kształcenia semestralne praktyki zawodowe (15 tyg.). Tak się dzieje bez względu na zmieniające się ustawodawstwo dla szkolnictwa wyższego, kiedy obniżano wymagania co do czasu trwania praktyk. W PWSZ w Elblągu nigdy nie były one krótsze aniżeli 12 tygodni.

III.6. PRAKTYKI ZAWODOWE

54

Fot. Student kierunku Mechanika i budowa maszyn podczas praktyki zawodowej

Praktyki powinny być wartościowe i przynosić korzyści wszystkim wskazanym podmiotom. Ich celem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, mają uczyć konkretnych umiejętności, w oparciu o sporządzony program. Ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorcami pozwala na lepsze przygotowanie studentów do wymagań rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy takiego współdziałania osiągają korzyści: pracodawcy mogą wybrać dla siebie najodpowiedniejszych pracowników, studenci zdobywają praktyczne doświadczenie, a PWSZ w Elblągu wypełnia swoją misję.


Wyk. 4. Liczba zakładów pracy, w których odbywają się praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu (z podziałem na instytuty) dane na rok 2015 300

200

100

INSTYTUT POLITECHNICZNY

361

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

280

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

204

INSTYTUT EKONOMICZNY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nieprzerwanie zwiększa liczbę umów, na mocy których studenci PWSZ w Elblągu mogą odbywać praktyki zawodowe w instytucjach i przedsiębiorstwach. Obecnie Uczelnia współpracuje już z ponad 600 przedsiębiorcami i instytucjami.

89

Umożliwienie studentom odbycia praktyk zawodowych w tak dużej liczbie miejsc (do tej pory łącznie w 934 miejscach) jest rezultatem wieloletniej współpracy uczelni z jej otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym. Podpisywane umowy dotyczące praktyk zawodowych prowadzą do upraktycznienia procesu kształcenia oraz większej korelacji pomiędzy szkolnictwem wyższym a wyżej wspomnianym otoczeniem.

Fot. Studentka kierunku Pedagogika podczas praktyki zawodowej

55


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

INSTYTUT POLITECHNICZNY (IP) Instytut Politechniczny pierwszych studentów z kierunku Ochrona środowiska skierował na praktyki zawodowe w roku akademickim 2001/2002.

Do dziś praktyki zawodowe odbyło 1504 studentów IP wszystkich specjalności i kierunków studiów.

Najwięcej studentów Instytutu Politechnicznego w latach 2002–2016 przyjęły: Alstom Power Sp. z o.o., EPWIK, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu, ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o., ENERGA OPERATOR S.A. o/Elbląg. (Wykres nr 5 )

Fot. Studenci kierunku Budownictwo podczas praktyki zawodowej

Wyk. 5. Zbiorcze liczby praktykantów IP w latach 2003–2016, z podziałem na instytucje/firmy (wybrano 10 firm najliczniej przyjmujacych praktykantów)

200

205

150 100

17

EP E

CS p.

YT YC

o. o.

H

18

M

am

bu d

19

Elz

YK GE T ER

ji O dp liz ac ty

dU

25

EN

is

ad ów

29

er w rte rS kła

hM Sm idt

Pa

aa

/E FL

S.A R ER AT O

30

Za

ląg

gG ea r

39

lb

o. .z Sp CJ A OP A

RG A EN E

EN ER G

KO G

kB de śro iO sk aw Żu ł

47

o.

ląg u Elb

aw ad

Po om st Al

56

53

EN ER A

cz

we

yw

rS p.

EP

zo

W IK

.o .

0

58

.o

75

50


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO (IIS) Bardzo dobrze rozwija się współpraca w zakresie praktyk zawodowych w ramach, których zostało podpisanych ponad 100 umów o współpracy z firmami, instytucjami i organizacjami. Pierwsze praktyki zawodowe studenci IIS odbyli w roku akademickim 2004/2005.

Praktyki odbywają się także w szpitalach: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym i innych publicznych instytucjach jak: Urząd Miasta Elbląg, Komenda Miejska Policji w Elblągu oraz innych urzędach i placówkach pożytku publicznego. (Wykres nr 6)

Studenci wybierają praktyki w największych firmach regionu: OPEGIEKA, Klaster Mebel z Elbląskiego Parku Technologicznego, Alstom Power i Alstom IT Center Poland w Elblągu, Elektrociepłownia Sp. z o. o. Elbląg i szereg innych przedsiębiorstw.

Wiele praktyk zawodowych zaowocowało aplikacyjnymi pracami dyplomowymi i przyniosło wymierne korzyści firmom i jednostkom pożytku publicznego (w ostatnich latach liczba aplikacyjnych prac dyplomowych sięgała 80% wszystkich prac).

Wyk. 6. Zbiorcze liczby praktykantów IIS w latach 2003–2015 z podziałem na instytucje/firmy (wybrano 10 firm najliczniej przyjmujacych praktykantów)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

95

59

PU oP ss Flu

fth

an sa

Gd a

Elb

ńs

ląg

k

ląg rM te

as

13

Kl

Lu

eb el E

lb iE icj ol aP iej sk

ze nie

M da St o

wa

rz ys

en m

17

lb

ląg

ląg ER GA EN Ko

16

14

Elb

ląg EP

EC

Elb

A iK EG

lb rE we Po fo

OP

ląg

NI KO HU PP

18

17

In

om

Po

we rE

lb ląg

26

Al

st

57

57


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY (IPJ) Specyfika zawodu nauczyciela i przygotowanie do pracy z dziećmi i uczniami, na różnych poziomach edukacyjnych, wymaga odbycia praktyk zawodowych w różnych placówkach oświatowych. Pierwsze praktyki zawodowe studenci IPJ odbyli w roku akademickim 2003/2004. Z IPJ współpracuje wiele szkół i przedszkoli, przy czym najwięcej studentów skierowanych zostało na praktykę zawodową do placówek przedstawionych w poniższej tabeli.

Praktyki specjalności nauczycielskich odbywane są głównie w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, specjalnych ośrodkach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast studenci specjalności nienauczycielskich w instytucjach kultury i edukacji m. in. w Bibliotece Elbląskiej im C. Norwida, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Miejskiej Bibliotece Publlicznej w Malborku.

Tab. 9. Zbiorcze liczby praktyk zawodowych-nauczycielskich, odbytych przez studentów IPJ w latach 2003–2016 z podziałem na instytucje

Lp. Miejsce praktyki

58

Liczba odbytych praktyk

1

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

2568

2

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu

2544

3

Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kajki w Elblągu

2207

4

Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

2186

5

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu

1502

6

Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Wybickiego w Elblągu

1343

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

1309

8

Przedszkole nr 14 w Elblągu

1236

9

Przedszkole nr 19 w Elblągu

1093

10

Gimnazjum nr 9 w Elblągu

935


INSTYTUT EKONOMICZNY (IE) Praktyki zawodowe na obu kierunkach prowadzonych w IE (Ekonomia, Administracja) realizowane są w trakcie szóstego semestru i trwają 15 tygodni.

Pierwsze praktyki zawodowe w IE odbyły się w roku akademickim 2002/2003. Na wykresie nr 7 przedstawiono wykaz 10-ciu firm/instytucji, w których studenci Instytutu Ekonomicznego najliczniej odbywali praktyki zawodowe w latach 2003–2015.

Praktyki odbywają się w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych związanych z kierunkiem studiów.

Wyk. 7. Zbiorcze liczby praktykantów IE w latach 2003–2015, z podziałem na instytucje/firmy (wybrano 10 firm najliczniej przyjmujacych praktykantów)

130

131

120

122

100 80 60 56

40

52

51

20

39

50

35

31

31

29 u ląg

u

Elb

ląg

łw

Elb S.A W BK ni od

Ba

nk

Za

ch

br Fa

.O dd zia

yt ” ol pł St

eb li „ aM yk

at ur ur aK at

leg De

w

Elb yw iat Oś w

ium or

pit Sz ki dz wó

W oje

ląg u

u ląg yw on

ol Ze sp al

kP Ba n O PK

Elb

/E iS .A .O ol sk

ow ęg dO kr

lb ląg

ląg Elb yw

w we ko ojs

iw tk Je dn os

u

u Elb

ląg Elb w wy

bo ar Sk ąd Ur z

ląg

u

.o zo rS p. we

Po om Al st

iej en da M Ko m

Ur

sk

aP

dM

iej

ol icj

sk

iw

iw

Elb

Elb

ląg

u

ląg u

0

59


III. ZŁOTE TRÓJKĄTY

P

694 studentów objętych działaniami projektowymi

ROJEKT „INNOWACYJNY NAUCZYCIEL W SZKOLE XXI WIEKU” reali-

zowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Celem głównym projektu było wypra-

cowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych przygotowujących studentów do zawodu nauczyciela. Wdrożenie nowych jakościowo rozwiązań organizacyjnych praktyk polegało na stworzeniu sieci 33 placówek oświatowych na terenie miasta Elbląg (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea) oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne.

W toku realizacji projektu zakupiono

37 zestawów multimedialnych, każdy skła-

dający się z tablicy multimedialnej, rzutnika i laptopa, na łączną kwotę 366 892 zł oraz 20 zestawów materiałów dydaktycznych „Klucz do Uczenia się” za kwotę 283 500 zł. Wszystko przekazano w formie darowizny placówkom oświatowym tworzącym wspomnianą sieć.

Na kolejnym etapie realizacji projektu przygotowano 262 nauczycieli zatrudnionych w elbląskich placówkach do roli opiekunów praktyk dla studentów ze specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu. Każdy z opiekunów uczestniczył w szkoleniu w wymiarze 45 godzin, które obejmowało cztery zakresy tematyczne: 1) „Klucz do uczenia się” składający się z trzech modułów: Program Literacki, Logika i Konstrukcje, 2) program rozwijający twórcze myślenie - Theory of Constraints, 3) WebQuest i IT 4) Dyscyplina w klasie.

Wyniki ewaluacji projektu wskazują, że przyczynił się on wyraźnie do podniesienia merytorycznych i metodycznych kompetencji nauczycieli zatrudnionych w elbląskich placówkach oświatowych. Kompetencje te, jako tzw. miękkie będą miały odzwierciedlenie w pracy z kolejnymi pokoleniami uczniów.

III.7. PROJEKT: INNOWACYJNY NAUCZYCIEL XXI WIEKU 60

Łącznie wydatki poniesione na wyposażenie placówek oświatowych, przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów praktyk i wyposażenie placówek w materiały dydaktyczne zamknęły się kwotą 918 862 zł.


721 950 zł

taką kwotę przeznaczono na te działania

45 180

godzin szkoleniowych odbytych przez każdego studenta, w ramach przygotowania do realizacji praktyk godzin praktyk (asystenckich + nauczycielskich) odbytych przez każdego studenta pedagogiki na różnych poziomach edukacyjnych

396 000 zł 150

godzin praktyk (asystenckich + nauczycielskich) odbytych przez każdego studenta pozostałych kierunków pedagogicznych

taką kwotę przeznaczono na te działania

W projekcie uczestniczyli ponadto nauczyciele akademiccy, którzy przeszli szkolenie z Klucza do Uczenia się (Program Literacki, Logika i Konstrukcje), realizowanego przez Galinę Doyla – trenera z Wielkiej Brytanii i uzyskali trenerskie certyfikaty. Nabyte przez nich kompetencje pozwolą na utrzymanie ciągłości działań w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Innowacyjność Projektu polegała na wykorzystaniu metod nie stosowanych dotychczas w edukacji (Klucz do Uczenia się i TOC - Theory of Constraints) oraz spójne działanie w ramach „trójkąta edukacyjnego”, czyli wyposażenie w te same umiejętności i wiedzę zarówno nauczycieli akademickich kształcących studentów, studentów oraz nauczycieli-opiekunów praktyk w 33 elbląskich placówkach. System ten zapewnia kompatybilności kształcenia i realizacji praktyk.

Całkowita wartość projektu wyniosła

3 741 300,74 zł

Fot. Szkolenie dla studentów I roku Pedagogiki, w ramach projektu „Innowacyjny Nauczyciel XXI wieku”

61


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE IV.1. WKŁAD KADRY UCZELNI W TWORZENIE STRATEGII MIASTA IV.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE IV.3. PROJEKT: PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE IV.4. KSZTAŁCENIE NA V-TYM POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI


Studia w PWSZ w Elblągu, na I-szym stopniu trwają od 3 do 4 lat, zależnie od kierunku studiów. Chcąc dobrze wypełniać swoją misję w regionie Uczelnia musi umieć odpowiednio antycypować, aby trafnie opracowywać strategię swojego rozwoju, co w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym jest poważnym wyzwaniem. Jednym z lepszych rozwiązań tego problemu jest łączenie strategii rozwoju Uczelni ze strategią rozwoju regionu, a przede wszystkim ze strategią rozwoju Elbląga. Wówczas staje się możliwe wcześniejsze przygotowywanie kadr przez Uczelnię dla strategicznych kierunków rozwoju regionu i miasta. W PWSZ w Elblągu od 13 lat kierunek studiów Informatyka stanowi „lokomotywę” jej rozwoju, która również mogłaby stać się bardzo „efektywną lokomotywą” rozwoju Elbląga, o co Uczelnia od lat zabiega. PWSZ w Elblągu bierze udział w krajowych pilotażach dotyczących walidacji kompetencji zawodowych oraz kształcenia na V-tym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, w gronie najlepszych polskich uczelni (UW, UJ, SGH, PW). PWSZ w Elblągu jest również pomysłodawczynią systemu praktyk zawodowych dla wszystkich PWSZ-zetów, merytorycznie przewodzi piętnastoosobowemu Specjalnemu Zespołowi Ekspertów w projekcie na pilotaż tego systemu. Wszystkie doświadczenia zdobyte w pilotażach są i będą aplikowane w Elblągu.


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE

UDZIAŁ PWSZ w ELBLĄGU W TWORZENIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ MIASTA ELBLĄGA Prawie od początku istnienia PWSZ w Elblągu przedstawiciele Uczelni byli członkami zespołów opracowujących strategię rozwoju zarówno województwa jak i miasta. Zawsze byli oni zwolennikami silnego strategicznego wiązania Uczelni z regionem, w tym wyznaczania wspólnych kierunków rozwoju. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk jest członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

IV.1. WKŁAD KADRY UCZELNI W TWORZENIE STRATEGII MIASTA

UDZIAŁ PWSZ w ELBLĄGU W TWORZENIU CENTRUM INFORMATYCZNEGO W ELBLĄGU Misją PWSZ w Elblągu od samego początku jej istnienia, czyli od 1998 roku był udział w transformacji gospodarki lokalnej do gospodarki opartej na wiedzy. Na początku 2001 roku zadanie w tym zakresie polegało na urzeczywistnieniu idei Centrum Informatycznego jako kluczowej instytucji wspomagającej konwersję gospodarki miejskiej, dostosowując ją tym samym do zasadniczych zmian w wymiarze globalnym. Największym udziałem PWSZ w Elblągu w realizacji projektu Centrum Informatycznego było stworzenie w swojej strukturze, w 2001 roku, Instytutu Informatyki Stosowanej, którego studenci i kadra dydaktyczna stanowili niezbędny kapitał ludzki oraz w 2005 roku utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz lokalowej dla tegoż Instytutu.

W efekcie prac zespołu roboczego powołanego przez Prezydenta Elbląga, którego członkiem był Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, przyjęto strategię działania, która miała ścisłe powiązania ze strategią rozwoju Elbląga na lata 2001-2015 oraz ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja założeń przyjętej strategii o znaczeniu regionalnym zaowocowała wówczas uzyskaniem kontraktu marszał64


kowskiego wartości 7 mln zł. na adaptację połowy budynku po byłym Urzędzie Wojewódzkim. Obecnie Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego posiada jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych w regionie do kształcenia informatycznego. UDZIAŁ PWSZ w ELBLĄGU W WYZNACZANIU DZIAŁAŃ STRATEGICZNEJ DLA MIASTA JEDNOSTKI JAKĄ JEST ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląga nr 44Il20I5 z dn. 9.11.2015 r. został powołany 8-osobowy Zespół roboczy do spraw aktualizacji kierunków rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego składający się z przedstawicieli środowisk samorządu, biznesu i nauki, by skutecznie wypracować narzędzia wspierające wszystkie obszary rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Z ramienia PWSZ w Elblągu w pracach Zespołu udział biorą dr hab. inż. Tadeusz Liziński oraz dr inż. Stanisław Kwitnewski.

Głównym celem zespołu jest wypracowanie kierunków działań strategicznej dla miasta jednostki jaką jest Elbląski Park Technologiczny poprzez wypracowanie regulaminu pracy Rady Naukowej, wypracowanie rekomendacji do aktualizacji misji i wizji EPT oraz przedstawienie władzom miasta rekomendacji do koncepcji rozbudowy obiektu EPT na Modrzewinie.

UDZIAŁ PWSZ w ELBLĄGU W PRACACH ZESPOŁU DS. „STRATEGII ROZWOJU ELBLĄGA 2020+”

PWSZ w Elblągu wniosła znaczący wkład do tworzenia „Strategii Rozwoju Elbląga 2020+”. Dokument ten wyznacza główne kierunki rozwoju miasta do roku 2020, z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej.

Udział w pracach Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, z ramienia PWSZ w Elblągu wzięli: Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr Krzysztof Sidorkiewicz oraz ówczesny przewodniczący Rady Studentów PWSZ w Elblągu Adam Budzyński. ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY W ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy 29 jednostkami samorządu, nauki i biznesu, PWSZ w Elblągu brała udział w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem dokumentów Strategii rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma szczególne znaczenie w kreowaniu innowacyjnego zaplecza Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

UDZIAŁ PWSZ w ELBLĄGU W TWORZENIU CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I TURYSTYCZNEJ. Strategiczne przedsięwzięcie przedakcesyjne do UE (patrz również strona 96).

65


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE

P

od koniec 2014 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego kilka propozycji na tak zwane przedsięwzięcia priorytetowe, które zostały umieszczone w strategicznych dokumentach rozwoju województwa i kraju. Są to:

• KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

ORGANIZACJI SYSTEMU PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH (36) PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POLSCE W POŁĄCZENIU Z INKUBACJĄ I SAMOZATRUDNIENIEM. (patrz również podrozdział IV.3.)

Przedsięwzięciebezpośredniozwiązane z Celem Operacyjnym „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych” zawartym w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”, w którym szczególną uwagę zwraca się na kształcenie na potrzeby lokalnych rynków pracy.

IV.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE 66

• PROGRAM OCZYSZCZANIA I ZAGOSPODAROWANIA ZALEWU WIŚLANEGO.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z Celem Operacyjnym „Intensyfikacja współpracy regionalnej” zawartym w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Do przewidywanych działań należą: wsparcie inicjatyw związanych z działaniami na rzecz poprawy czystości wód Zalewu Wiślanego/Kaliningradzkiego.

• STWORZENIE

CENTRUM CERTYFIKACJI I WDROŻEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ DLA UCZELNI.

Potrzeba tego działania wynika z nowej roli, jaką mają pełnić wyższe uczelnie w społeczeństwie i gospodarce opartych na wiedzy. Zewnętrznie: Uczelnia powinna inspirować do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością przez małe i średnie przedsiębiorstwa, podnosząc przy tym ich konkurencyjność na światowym rynku oraz stać się Instytucją Wdrożeniową i Certyfikującą Systemy Zarządzania Jakością. Wewnętrznie: Uczelnia powinna prowadzić ciągłe doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,, zobowiązuje uczel-


nie do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

• BUDOWA CENTRUM DOSKONALENIA KOM-

Powyższy obowiązek staje się zarazem szansą dla uczelni w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy. Planuje się łączyć systemy zarządzania jakością i systemy zapewnienia jakości kształcenia z kontrolą zarządczą.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z Celem Operacyjnym „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych” zawartym w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.

• OPRACOWANIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ WYŻ-

SZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ w ELBLĄGU ZASAD OCENY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZDOBYTYCH W TRYBIE CZĘŚCIOWO FORMALNYM, NIEFORMALNYM ORAZ POZAFORMALNYM. (patrz również podrozdział V.6.)

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z Celem Operacyjnym „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych” zawartym w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”, w punkcie EDUKACJA: formalna i pozaformalna. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi pilotażowe opracowanie systemu (ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training) co na ten moment jest absolutną innowacją w skali kraju. Przedsięwzięcie ma doprowadzić do uzupełnienia Misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o możliwości wynikające z Centrum Oceny Kompetencji Zawodowych.

PETENCJI SPOŁECZNYCH DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w ELBLĄGU. (patrz również podrozdział V.7.)

Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” nakłada na uczelnie wyższe obowiązek kształtowania kompetencji studentów w odniesieniu do: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dysponuje wystarczającą infrastrukturą dydaktyczną, aby w pełni realizować proces kształcenia w odniesieniu do wiedzy i umiejętności natomiast Uczelnia wyraźnie dostrzega brak infrastruktury pozwalającej realizować nowe regulacje prawne w zakresie kształtowania kompetencji społeczny. Centrum Doskonalenia Kompetencji Społecznych stwarza możliwości nabycia umiejętności pracy zespołowej metodą rozwiązywania wspólnych zadań (w tym gier taktycznych i strategicznych w obszarze zarządzania i ekonomi), jak również stwarza możliwość propagowania idei wzajemnej lojalności we współdziałaniach społecznych, upowszechniania kultury fizycznej, idei wolontariatu.

67


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Wiedza to za mało, musimy umieć ją stosować. Chcieć to za mało, musimy działać.

Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.

Johann Wolfgang von Goethe

C

elem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta – praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, zachowań i zrozumień, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.

Te wszystkie pożytki powstają w czasie praktyki zawodowej, czyli w środowisku pracy. Wiele efektów kształcenia planowanych w uczelnianych programach kształcenia,

IV.3. PROJEKT: PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE 68

Benjamin Franklin

szczególnie na profilach praktycznych, może powstać tylko podczas praktyki zawodowej, w takich typach instytucji, w których absolwenci będą podejmować pracę. Dlatego tak ważnym składnikiem programu kształcenia są praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe są najlepszym i zarazem jedynym sposobem na zrealizowanie ważnej części procesu kształcenia, który ma przygotowywać do dobrego wykonywania zawodu.

Jeżeli odpowiednio zaplanowaną i dobrze zorganizowaną praktykę zawodową połączy się z praktyczną (aplikacyjną) pracą dyplomową, to dobre przygotowanie do wykonywania zawodu nie pochłonie zbyt dużej części programu kształcenia. Wobec tego w pozostałej części programu kształcenia można umieścić solidne kształcenie o charakterze ogólniejszym, stanowiące bazę do łatwiejszego dokształcania się po ukończeniu studiów jak również przekwalifikowywania się (co oczywiście ma silny pozytywny związek z wysokim stopniem zatrudnialności, zarówno tuż po studiach jak w dalszej perspektywie).


Wobec tego podsumowując powyższe można wymienić następujące ogólne cele praktyk zawodowych zaplanowanych w projekcie:

• pogłębienie i poszerzenie umiejętno-

ści zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów,

• nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana),

• zapoznanie studentów - praktykantów

z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów,

• zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji,

• poznanie środowiska zawodowego,

zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

OPIS PROJEKTU Pilotażowe praktyki zawodowe prowadzone będą wg. jednolitego systemu określonego odpowiednimi regulaminami i instrukcjami, które opracował Specjalny Zespół Ekspertów (SZE), wywodzących się ze środowiska PWSZ-etów i organizacji pracodawców, pracujący w 15 osobowym składzie.

Troje jego członków wywodzi się z PWSZ w Elblągu, są to: mgr Teresa Kubryń – dyrektor IPJ, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. – dyrektor IP oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor PWSZ w Elblągu, będący ekspertem wiodącym w Specjalnym Zespole Ekspertów. Przebieg realizacji projektu, co do harmonogramu i zakresu (monitorowanie i audytowanie praktyk), kontroluje Grupa Sterująca. Ona też, wraz z Zespołem Ekspertów, wypracowuje wnioski „naprawcze” i usprawniające przebieg praktyk zawodowych w ogóle, jak również indywidualnie w poszczególnych uczelniach, gdyby taka zaistniała. Grupa Sterująca opracowuje sprawozdania. SZE opracowuje merytoryczną część organizacji, dokumentacji i przebiegu praktyk zawodowych. W projekcie powołuje się również Zespół ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), którego zadaniem jest opracowanie propozycji zastosowania tego systemu w szkolnictwie wyższym, testując propozycję w ramach projektu, podczas pilotażowych praktyk, na wąskiej wybranej grupie praktykantów. 69


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych mógłby być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych, na pierwszym stopniu studiów na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Ze strony MNiSW projekt prowadzi Zespół Projektowy odpowiedzialny wobec Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Podstawowe założenia merytoryczne praktyk pilotażowych są następujące:

• efektami kształcenia uzyskiwanymi podczas praktyki są przede wszystkim umiejętności stosowania wiedzy uzyskanej w uczelni podczas studiów i kompetencje społeczne ważne w środowisku pracy,

• sposób weryfikacji uzyskanych efektów

kształcenia odbywa się poprzez rozwiązywanie przez praktykanta mini zadań zawodowych, tam wszędzie gdzie to jest możliwe,

• uzyskanie przez praktykanta tematu

70

aplikacyjnej pracy dyplomowej, który zrodził się podczas odbywania praktyki zawodowej (w projekcie przewiduje się, że obejmie to 20% praktykantów).

Student - praktykant odbywający praktykę będzie prowadzony przez uczelnianego opiekuna praktyk i zakładowego opiekuna praktyk, mając od nich pomoc organizacyjną i merytoryczną. Praktyka zawodowa docelowo będzie wspomagana platformą informatyczną projektu (monitoring przebiegu praktyki, portfolio studenta - praktykanta, w tym dziennik praktyki). Projekt wystartował 22.04.16 i będzie realizowany do czerwca 2018 roku. Uczelnie mogą składać aplikacje do projektu w okresie od 02.08.16 do 17.09.16

PROJEKT W LICZBACH:

7000

planowana liczba praktykantów

2000 zł 6 miesięcy

wysokość miesięcznego stypendium dla praktykanta

czas trwania praktyki, w tym 3 miesięce praktyki kursowej i 3 miesiące praktyki pilotażowej

3-5 miesięcy

okres otrzymywania stypendium

Całkowity budżet projektu:

135 937 750,00 zł


Rys. Schemat funkcjonalno-organizacyjny projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych


IV. DZIAŁANIA STRATEGICZNE

PWSZ w Elblągu bierze udział w studyjnych pracach nad V-tym poziomem kształcenia prowadzonych przez Fundację Rektorów Polskich, a finansowane przez angielską firmę Pearson specjalizującą się w szkoleniach zawodowych i certyfikowaniu kompetencji zawodowych. W ramach tego studium Uczelnia opracowała dwa programy kształcenia specjalistów: programistów i operatorów numerycznych centrów obróbkowych oraz referentów księgowo-prawnych. V-ty poziom kształcenia, który nie jest jeszcze w Polsce prawnie ustanowiony, leży pomiędzy poziomem IV-tym, kończącym się maturą, a poziomem VI-tym, będącym studiami I-go stopnia.

W ostatnim czasie dwa resorty: MNiSW oraz MEN, przyspieszyły prace przygotowawcze wdrożenia V-tego poziomu kształcenia. W lipcu 2016 roku ministrowie obu resortów spotkali się z rektorami PWSZ-etów na dyskusji o V-tym poziomie kształcenia. Wszystko wskazuje, że poziom ten będzie prowadzony przede wszystkim przez uczelnie wyższe. Absolwent takiego kształcenia zdobywałby tytuł zawodowy specjalista dyplomowany.

Departament Oświaty Urzędu Miejskiego Elbląga i PWSZ w Elblągu rozpoczęły omawiać zakres współpracy dotyczącej wprowadzania w Elblągu V-tego poziomu kształcenia.

Trwają poszukiwania środków na sfinansowanie pilotażowego kształcenia specjalistów: programista i operator numerycznych centrów obróbkowych oraz referent księgowo-prawny, z udziałem firmy Pearson, która chce otworzyć centrum certyfikacyjne przy PWSZ w Elblągu.

IV.4. KSZTAŁCENIE NA V-POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

72


Rys. Schemat 8. poziomów kształcenia w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Rys. Schemat Polskej Ramy Kwalifikacji. Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

73


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY V. 1. CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM PWSZ w ELBLĄGU V. 2. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT PWSZ w ELBLĄGU) V.3. SPECJALISTYCZNE OPRACOWANIA I OPINIE V.4. PIONIER - OGÓLNOPOLSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ OPTYCZNA V.5. ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI V.6. AKADEMICKIE CENTRUM DORADZTWA I POTWIERDZANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH V.7. CENTRUM DOSKONALENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH PWSZ w ELBLĄGU


W 2016 roku PWSZ w Elblągu powołała nową jednostkę organizacyjną, której głównym zadaniem jest, mówiąc szeroko, współpraca z regionem. W samej nazwie, która brzmi: Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym, zawarto cele jej działania. Nowoutworzona jednostka funkcjonalnie spoiła następujące jednostki organizacyjne, które do tej pory działały niezależnie: Akademickie Biuro Karier (patrz III.5), Akademicki Inkubator Innowacyjności (patrz III.2), Centrum Transferu Technologii (patrz V.2), Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych (patrz V.6), Zespół Wsparcia i Doradztwa. Oprócz tego do powyższego grona dołączy planowane Centrum Doskonalenia Kompetencji Społecznych (patrz V.7). Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu otrzyma nową siedzibę w śródmieściu Elbląga przy ul. Zacisze.


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności kształcenia, posiada nowoczesną bazę lokalowo-labolatoryjną, zdolności organizacyjne, jak i kadrę dydaktyczno-naukową. Właściwe wykorzystanie tego potencjału może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu.

Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu, które swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku.

V.1. CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM PWSZ w ELBLĄGU 76

W SKŁAD CENTRUM WCHODZĄ:

• Akademickie Biuro Karier, • Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych,

• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, • Centrum Transferu Technologii, • Zespół Wsparcia i Doradztwa. Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi. Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy. AKTUALNIE CENTRUM PROWADZI DWA PROJEKTY:

“Reaktor ABK”, celem którego jest wsparcie

studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy i rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych. (Patrz również strona 49);

„Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, którego celem jest

wsparcie młodych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze biznesowym. (Patrz strona 75).


PROJEKT „STARTUP HOUSE – INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW W ELBLĄGU” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Projekt będzie realizowany przez PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny. Projekt skierowany jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata i obejmować będzie usługi inkubacji zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. PODSTAWOWYMI USŁUGAMI INKUBACJI BĘDĄ: • dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych (20 biur), • usługi ICT, • usługi księgowe, • usługi prawne, • usługi związane z promocją, • szkolenia, • udział w warsztatach.

W budżecie projektu przeznaczone są środki na adaptację pomieszczeń PWSZ w Elblągu przy ul. Zacisze. Celem jest zapewnienie usługi udostępnienia powierzchni biurowej o wysokim standardzie. Jako Partner Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - odpowiedzialna będzie za realizację następujących zadań:

• wykonanie studium wykonalności, • adaptacja pomieszczeń, • usostępnienie powierzchni biurowej dla • • • •

15 inkubowanych przedsiębiorstw, usługi ICT, doradztwo, promocja projektu, zarządzanie projektem.

Całkowita kwota projektu:

999 238,47 zł 849 352,70 zł wartość dofinansowania Budżet projektu po stronie PWSZ w Elblągu:

445 211,33 zł kwota dofinansowania 78 540,14 zł wkład własny 77


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

C

ENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

CTT prowadzi działalność badawczą, usługową, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości.

DO ZADAŃ CENTRUM TRANSFERU TECHNO-

LOGII NALEŻY:

• organizowanie i prowadzenie badań i usług technicznych oraz świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych i promocyjnych;

V.2. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

18 ZESPOŁÓW EKSPERCKICH

I BADAWCZYCH POWOŁANYCH W CTT

• organizacja bezpośredniej współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową; • inicjowanie oraz udział w opracowywaniu międzynarodowych programów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i inżynierów, dotyczących jakości, przedsiębiorczości i kultury pracy. Spis powołanych w Centrum Transferu Technologii zespołów eksperckich i badawczych przedstawiono w Tabeli nr 10. Obecnie organizowane są kolejne zespoły eksperckie:

• Zespół do przeprowadzenia

specjalistycznego szkolenia z zakresu, materiałów inżynierskich, komputerowego wspomagania projektowania, wytrzymałości materiałów

• Zespół do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu metrologii

78


Tab. 10. Zespoły eksperckie i badawcze powołane w Centrum Transferu Technologii Lp.

Nazwa zespołu eksperckiego

1.

Zespół doradczo-szkoleniowy ds. rozwoju przedsiębiorstwa

2.

Zespół doradczo-szkoleniowy ds. systemów jakości

3.

4.

5.

Zespół doradczo-szkoleniowy ds. IT

Zespół doradczo-usługowy ds. IT

Zespół doradczo-usługowy ds. inżynierii oprogramowania

Pakiet usług podstawowych 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Budowa strategii rozwoju firmy Konfiguracja i funkcjonowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw Zarządzanie zmianą Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie innowacją Opinie o innowacyjności

1. 2. 3. 4. 5.

Szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością Przygotowanie przedsiębiorstw do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001/2008 Przygotowanie przedsiębiorstw do wdrażania modelu samooceny CAF Szkolenia w zakresie certyfikowania audytorów według wymagań normy 9001/2008 Opinie o innowacyjności

1. 2. 3. 4.

Szkolenia w zakresie IT i pokrewnych Certyfikacja dla podmiotów zewnętrznych Coaching Budowa zespołów

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Audyty informatyczne Pomoc w tworzeniu SIWZ (Szczególnie Istotnych Warunków Zamówienia) Organizacja przetargów i zakupów IT i pokrewnych Realizacja i wdrożenie projektów informatycznych Budowa strategii rozwoju infrastruktury IT Analiza finansowa pod względem inwestycji informatycznych, analiza w zakresie innowacji i nowoczesnych technologii itp Opinie o innowacyjności

1. 2. 3. 4. 5.

Metodyka oprogramowania Inżynieria oprogramowania Analiza i pomoc w tworzeniu dedykowanych aplikacji Proces licencjonowania w firmie Opinie o innowacyjności

1. 2. 3. 4.

Projektowanie 3D Szybkie prototypowanie Tworzenie projektów w systemach CAD/CAM-owskich Opinie o innowacyjności

6.

Zespół doradczo-usługowy ds. projektowania komputerowego

7.

Zespół doradczo-usługowy ds. multimediów

1. 2.

Usługi i projekty multimedialne z zakresu fotografii cyfrowej, obróbki obrazu i dźwięku, tworzenie reklam internetowych, filmów itp. Opinie o innowacyjności

8.

Zespół doradczo-usługowy ds. produktów meblarskich

1. 2. 3. 4.

Usługi w zakresie wizualizacji mebli Przygotowanie instrukcji montażu Design produktu Opinie o innowacyjności

9.

Zespół doradczo-usługowy ds. infrastruktury sieciowej

1. 2. 3. 4.

Usługi związane z audytem sieciowym Projektowanie i modelowanie infrastruktury VoIP Bezpieczeństwo sieciowe Opinie o innowacyjności

79


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

Lp.

80

Nazwa zespołu eksperckiego

Pakiet usług podstawowych

10.

Zespół doradczo-usługowy ds. badań diagnostycznych

1. Badanie preferencji wyboru kierunków studiów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

11.

Zespół doradczo-usługowy ds. kompetencji językowych

1. Sprawdzanie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i niderlandzkiego

12.

Zespół doradczo-szkoleniowy ds. rozwoju zawodowego

1. Szkolenie nt. Motywowanie do rozwijania kompetencji zawodowych

13.

Zespół doradczo-usługowy ds. monitoringu środowiska

1. Monitoring wód spływających z terenów rolnych do Zalewu Wiślanego 2. Sanitacja zagród wiejskich i jakość wód gruntowych 3. Analiza oddziaływania produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) na środowisko 4. Gospodarka nawozami mineralnymi i naturalnymi w aspekcie oddziaływania na środowisko 5. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów 6. Gospodarka wodno-ściekowa 7. Ochrona atmosfery 8. Opinie o innowacyjności

14.

Zespół doradczo-usługowy ds. materiałów budowlanych

1. Analizy, ekspertyzy z zakresu materiałów budowlanych. 2. Opinie o innowacyjności

15.

Zespół doradczo-usługowy ds. inżynierii materiałowej

1. Analizy, ekspertyzy z zakresu materiałów konstrukcyjnych 2. Analizy, ekspertyzy z zakresu obróbki cieplej i cieplno chemicznej 3. Opinie o innowacyjności

16.

Zespół doradczo-usługowy ds. jakości środowiska

1. Analizy biologicznych i chemicznych parametrów jakości wód dla celów monitoringu i ekspertyz środowiskowych w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej i Ramowej Dyrektywy ds. Strategii Morskiej UE 2. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych wód śródlądowych i przejściowych 3. Ocena oddziaływana inwestycji na środowisko wodne 4. Prognozy krótko- i długoterminowe stanu środowiska wód śródlądowych i przejściowych 5. Oceny jakości środowiska wodnego na podstawie zdjęć satelitarnych 6. Szkolenia z zakresu wdrażania elementów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Ramowej Dyrektywy ds. Strategii Morskiej UE 7. Opinie o innowacyjności

17.

Zespół doradczo-usługowy ds. automatyki i robotyki

1. Analizy, ekspertyzy z zakresu układów automatyki 2. Opinie o innowacyjności

18.

Zespół doradczo-usługowy ds. obiektów oceanicznych

1. Analizy, ekspertyzy z zakresu obiektów oceanicznych. 2. Opinie o innowacyjności.


Po wprowadzeniu zmian struktury i powołaniu CTT Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu rozpoczęła akcję informacyjną i promocyjną możliwych płaszczyzn współpracy z otoczeniem gospodarczym. W maju 2014 roku Uczelnia była inicjatorem spotkania informacyjnego dla elbląskich przedsiębiorstw: „Firmy elbląskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki prac nad budżetem Unii Europejskiej uchwalonym na lata 2014-2020. Szczególną uwagę zwrócono na wyraźne zmiany w zasadach przyznawania nowych środków oraz zakres oferowanego wsparcia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że okres przygotowawczy do aplikowania o nowe środki należy zacząć odpowiednio wcześniej, by być przygotowanym w momencie ogłaszania kolejnych konkursów. Spotkanie dotyczyło: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMII I MAZUR NA LATA 2014 – 2020, Osi Priorytetowej: INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe oraz wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach.

81


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

P

WSZ w Elblągu jest partnerem wspierającym rozwój firm komercyjnych i współpracującym z instytucjami publicznymi, pozarządowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi.

Dzięki wiedzy oraz dużemu doświadczeniu Uczelnia proponuje unikalną wartość – skuteczne wspieranie rozwoju i realizacji potrzeb, wypracowywanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb swoich klientów.

V.3. SPECJALISTYCZNE OPRACOWANIA I OPINIE 82

Tab. 11. Wdrożone prace badawczo-rozwojowe. Lp.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

1.

„Pozycjonowanie robota spawalniczego w celu robotyzacji procesu produkcji jednostkowej elementów stalowych” dla firmy Kolex (w trakcie ustalania szczegółów zlecenia).

2.

„Opracowanie kotła na biomasę o wysokiej sprawności z oddolnym podawaniem paliwa do paleniska i automatycznym jego odpopielaniem” dla firmy Schnid – Polska (2016 - 2019).

3.

„Teoretyczne badanie wpływu użytych rodzajów stali, grubości tych materiałów oraz konstrukcji wzmacniających na innowacyjne zbiorniki procesowe” dla firmy Proxmus (grudzień 2015 r.).

4.

„Badania starzeniowe nad wybranymi elementami meblowymi” dla firmy HOME Concept. W zakresie: badanie wpływu promieniowania UV na barwę elementów meblarskich, badanie wpływu zmian warunków klimatycznych pomieszczenia (temperatura, wilgotność) na stan powierzchni elementów meblarskich. Badania przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu komory UV oraz komory klimatycznej. (12.02.2015 r. – 10.03.2015 r.).

5.

„Opracowanie nowego typu mebla zawierającego innowacyjny wzór frontu poprawiającego stabilność i wytrzymałość na obciążenia poziome i pionowe całego mebla oraz opracowanie koncepcji technologii wytwarzania mebla z innowacyjnym frontem” dla firmy Stolzen. (27.10.2015 r. – 20.12.2015 r.)


Tab. 12. Lista wykonanych opinii o innowacyjności. Tab. 13. Inne działania prowadzone w ramach CTT. Lp.

OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

1.

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z funkcją badawczo-rozwojową oraz wydzieloną częścią biurową”. (30.10.2014 r. – 05.11.2014 r.) – dla firmy Nutrimilk.

2.

„Wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania zarządzania procesami produkcyjnymi”. (15.10.2014 r. – 31.10.2014 r.) – dla firmy Zakład Mechaniczny ELTECH.

3.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji precyzyjnych, wielkogabarytowych części maszyn”. (15.10.2014 r. – 31.10.2014 r.) – dla firmy Zakład Mechaniczny ELTECH

4.

Opinia o innowacyjności dla firmy KONI SYSTEMY IT dla nowego produktu: (17.03.2015 r. – 30.03.2015 r.).

5.

Opinia o innowacyjności dla firmy OKMED Meble dla przedsięwzięcia: „Nowa, wysokowydajna i ekologiczna technologia wytwarzania innowacyjnych produktów meblowych” (04.2016).

Lp. INNE DZIAŁANIA

1.

Kurs doszkalający w zakresie TECHNIKI ŚWIETLNEJ dla Firmy LIRA LIGHTING prowadzony przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Liczba uczestników: 21 osób, liczba godzin kursu: 150. (10.2014 r. – 10.2015 r.).

2.

Nawiązanie współpracy z firmą Home Concept w zakresie łączenia wiedzy, umiejętności i potencjału społeczności akademicko – naukowej z praktyką i doświadczeniem aktywnych podmiotów gospodarczych.

3.

Wykonanie audytu technologicznego w zakresie oświetlenia hali magazynowej dla firmy HOME Concept. (24.06.2015 r. – 9.07.2015 r.).

4.

Podpisanie umowy z firmą HOME CONCEPT w zakresie stałej współpracy na wykonywanie przez studentów PWSZ w Elblągu prac outsourcingu w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej w środowisku AutoCad. (17.04.2015).

5.

Przeprowadzenie konkursu „Inżynier przyszłości”, w ramach którego studenci mogli opisać swoje niekonwencjonalne pomysły na biznes przy wykorzystaniu podanej przez sponsora maszyny do cięcia plazmą. Aktualnie trwają rozmowy nad uruchomieniem drugiej edycji tego konkursu.

6.

Prace badawcze dla Urzędu Morskiego w Gdyni: wykonanie inwentaryzacji makrozoobentosu we wskazanych przez Urząd Morski w Gdyni obszarach Zalewu Wiślanego wraz z opracowaniem wyników i ich interpretacją (05.2016 – 10.2016).

83


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

S

IEĆ PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych (gridy, itp.), aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN), w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych. PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody z technologią DWDM i transmisją 10GE.

Podstawą do budowy sieci PIONIER stał się program „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Program został zaakceptowany w roku 2000 i przyjęty do realizacji w roku następnym przez KBN. Definiuje on program PIONIER jako „Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Program PIONIER zainicjował szereg działań (później dołączyły do niego takie programy jak ePolska, Wrota Polski itp.) mających na celu budowę podstawowych mechanizmów społeczeństwa informacyjnego, umożliwiających Polsce równorzędne partnerstwo z innymi krajami.

CO OFERUJE PIONIER UCZELNIOM?

V.4. PIONIER - OGÓLNOPOLSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ OPTYCZNA 84

Głównym celem sieci PIONIER jest obsługa całego polskiego środowiska akademickiego i naukowego oraz wspomaganie realizowanych przez to środowisko projektów badawczych i edukacyjnych. Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Gdyby nie PWSZ w Elblągu sieć PIONIER nie dotarłaby do Elbląga. Obecnie, na terenie Uczelni, umiejscowiony jest jeden z 26 punktów krosowniczych sieci Pionier występujących w Polsce.


CO PWSZ w ELBLĄGU OFERUJE SWOIM KLIENTOM? Oferujemy symetryczny dostęp do sieci Internet w zależności od potrzeb klienta. Dysponujemy łączem synchronicznym o prędkości 600 mbit w obie strony. Dla klientów posiadamy pakiety o prędkości od 1 do 300 Mbit w różnych wariantach technologicznych. Oferujemy media kablowe (światłowód, miedź) a także łączność bezprzewodową (zestawienie połączenia z antenami na maszcie straży pożarnej lub połączenie punkt-punkt, klient-budynek PWSZ). Cały ruch jest przesyłany przez naszą sieć kampusową, która zapewnia wysoką jakość i prędkość (światłowód, szkielet 10 Gbit Ethernet), redundancje (nadmiarowość na poziomie sprzętu i protokołów sieciowych) oraz odporność na awarię wewnątrz szkieletu. Jako lokalny dostawca usług internetowych (LIR) posiadamy własne pule adresowe PI do wewnętrznego użytku uczelni ok 2 tys. użytecznych adresów publicznych a także pulę ok 1000 adresów PA dla potrzeby naszych klientów.

PWSZ w ELBLĄGU OBSŁUGUJE: • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskona• • • • • • • • • •

lenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności (AWA), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Filia w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Oferujemy również przydział numerów systemów autonomicznych (AS) i połączenia poprzez protokół BGP dający możliwość posiadania własnej adresacji od innego operatora jak i łącza zapasowego.

85


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

Rys. Zasięg sieci PIONIER. Źródło: www.pionier.net.pl

KOGO MOŻE OBSŁUGIWAĆ PWSZ W ELBLĄGU? • szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe • jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje kulturalne, biblioteki

86

• publiczne jednostki służby zdrowia • instytucje wyższej użyteczności publicz-

nej i instytucje pożytku publicznego oraz inne instytucje, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa.


E

LEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI

powstał w ramach trzech inżynierskich prac dyplomowych. Autorami systemu komputerowego wirtualnej rekrutacji są: Agnieszka Wójcik (wdrożenie systemu), Dawid Labuda, Maciej Sidor, Tomasz Sikora (programiści). Kierownikami i pomysłodawcami projektu był ówczesny Dyrektor IIS mgr inż. Krzysztof Brzeski oraz Wicedyrektor IIS mgr inż. Teresa Jurewicz-Obrzut. System został opracowany przy ścisłej współpracy z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie.

Dzięki systemowi „e-Rektutacja” kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych zdobywali wszelkie informacje o wybranych przez siebie szkołach.

V.5. ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI

1 MIEJSCE W KONKURSIE NOT-U „PRODUKT ROKU 2006”

Szczegółowe dane potrzebne do rekrutacji były wprowadzone do systemu, a następnie weryfikowane a kandydaci sami mogli śledzić na bieżąco przebieg rekrutacji. Dostarczali oni dzięki temu dokumenty tylko do jednej ze szkół (szkoły I wyboru), a nie jak dotychczas do trzech. W 2006 roku po raz pierwszy odbyły się zapisy gimnazjalistów do szkół ponadgimnazjalnych na wirtualnej platformie e-Rekrutacja. Cały proces zapisów i rozstrzygnięcia był monitorowany i nadzorowany przez czwórkę studentów Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. O wynikach rekrutacji dowiadywali się nie tylko z wywieszonych list w wybranych szkołach, ale także poprzez system „e-Rektutacja” drogą internetową.

Jako produkt, system „e-Rekrutacja” zdobył 1 miejsce w konkursie na „Produkt Roku 2006” w regionie elbląskim organizowanym przez elbląski oddział Naczelnej Organizacji Technicznej „NOT” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Niestety miasto szybko zrezygnowało z jego wykorzystywania pomimo bardzo dobrych opinii użytkowników.

87


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

A

KADEMICKIE CENTRUM DORADZTWA I POTWIERDZANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w PWSZ w Elblągu,

wodowego, która w konsekwencji pozwoli na formalne potwierdzenie wybranych kompetencji zawodowych.

• studiów na poziomie licencjackim/inżynierskim, • studiów podyplomowych, • kursów doskonalących, • indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

W ramach Akademickiego Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych funkcjonować będzie koordynator Uczelni i konsultanci poszczególnych kierunków, którzy realizować będą zadania rozpoznawania wcześniejszych umiejętności, doświadczeń zdobytych w trybie nieformalnego uczenia się. W związku z powyższym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu zadania placówki Recognition of Prior Learning (RPL) realizować będą wskazani wyżej członkowie Centrum.

którego celem będzie wsparcie działalności dydaktycznej szkoły wyższej, umożliwi wszystkim zainteresowanym podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez rozwijanie swoich kompetencji zawodowych w ramach:

Centrum będzie przygotowane do potwierdzania części lub całości kompetencji zawodowych nabytych przez zainteresowanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej, a także do określenia ścieżki rozwoju za-

V.6. AKADEMICKIE CENTRUM DORADZTWA I POTWIERDZANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 88

DO ICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO: • uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną, • proces oceny i formalnego uznania efektów nieocenianego, niecertyfikowanego uprzednio uczenia się, które zostały osiągnięte podczas pracy zawodowej lub poprzez inne doświadczenia, • umożliwienie elastycznego kształtowania ścieżki kariery i ścieżki edukacyjnej, szybszego ukończenia studiów, samorealizacji. Dzięki RPL osoby, które dotychczas –

z różnych powodów – nie mogły kontynuować formalnej edukacji w uczelni, zyskują możliwość uwiarygodnienia posiadanych kwalifikacji i podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy lub skrócenia czasu studiowania, jeżeli chcą przyjąć tę formę podniesienia swoich kwalifikacji.


Pracodawcy uzyskają informację o stopniu opanowania kwalifikacji przez kandydata poprzez odniesienie do standardów szkolnictwa wyższego i Krajowej Ramy Kwalifikacji.

Efektem zakończonej sukcesem procedury będzie dokument, potwierdzający posiadanie określonych efektów uczenia się przypisanych do poziomu KRK wraz z informacją o profilu studiów i możliwości kontynuowania nauki w celu uzyskania kwalifikacji pełnej (dyplomu ukończenia studiów).

Rys. Struktura Akademickiego Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych (ACDiPKZ) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

89


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

C

ENTRUM DOSKONALENIA KOMPETENCJI SPOLECZNYCH (CDKS) PWSZ w ELBLĄGU

Obecnie kształcenie odbywające w uczelniach wyższych opisywane jest jako proces dający tzw. efekty kształcenia, które grupuje się w trzy współzależne zbiory.

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest, między innymi, wspomaganie – w mieście Elblągu i jego regionie – rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego we współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele.

Są nimi: WIEDZA (jej rozumienie), UMIEJĘTNOŚCI (stosowania wiedzy) oraz tzw. KOMPETENCJE SPOŁECZNE („kompetencje miękkie”). Te ostatnie można podzielić na dwie grupy:

Wypełnianie tej misji jest możliwe tyl-

ko wówczas, gdy absolwenci Uczelni będą mieli odpowiednie kompetencje zawodowe i społeczne.

V.7. CENTRUM DOSKONALENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH PWSZ w ELBLĄGU 90

• pierwsza dotyczy relacji międzyludzkich jakie mają miejsce w środowisku pracy, stosunku do pracy, kreatywności, odpowiedzialności za pracę i jej wytwory;

• druga dotyczy stosunku jednostki do społeczności i świadomości odpowiedzialności wobec niej (odpowiedni stosunek do demokracji i państwa oraz do tradycji i kultury, wrażliwość społeczna, znajomość zasad fair play i inne).

W PWSZ w Elblągu opracowano propozycję rozwiązań systemowych, celem których jest uzyskanie (wywieranie) wpływu na rozwój u studentów kompetencji społecznych w szerokim zakresie. Różnorodność kompetencji w dwóch w/w grupach wymusza konieczność zastosowania różnych podejść do każdej z nich. Pierwszą grupę kompetencji postanowiono inicjować lub pogłębiać podczas studiów w ramach niektórych przedmiotów, w czasie praktyk zawodowych oraz w odpowiednio infrastrukturalnie ukształtowanym i wyposażonym CDSK, w którym studenckie koła naukowe oraz wysoko wyspecjalizowana pracownia badawcza znalazłyby miejsce na swą działalność.


Funkcją CDKS byłoby zatem, między innymi, przeprowadzanie treningów w sytuacjach wirtualnych lub symulowanych, stwarzających możliwości rozwiązywania przez studenta wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, wymagających posiadania odpowiednich kompetencji społecznych, przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej. Do tego typu działań niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, której utworzenie planuje się w projekcie CDKS. Drugą grupę kompetencji u studentów proponuje się generować poprzez wiele różnorodnych działań, które zbiorczo nazwano: ,,Kultura społeczna i obywatelska”. Działania te byłyby realizowane przez CDKS w dydaktycznej przestrzeni uczelni, w infrastrukturze CDKS stworzonej w ramach planowanego projektu oraz poza uczelnią. Powyższe można opisać nieco szerzej. W trosce o potrzeby oraz zapewniając możliwości rozwoju studentom PWSZ w Elblągu oraz mając na uwadze misję i wizję Uczelni opracowano koncepcję CDKS. CELEM UTWORZENIA CENTRUM DOSKONALENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH JEST: kształcenie kompetencji społecznych uwzględniających potrzeby rynku pracy i umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim;

stworzenie nowoczesnego zaplecza ćwiczeniowego do specjalistycznych zajęć rozwijających zainteresowania studentów w zakresie: działalności artystycz-

nej, badawczej, rekreacyjnej, np. prowadzenie wirtualnej firmy, zarządzanie wirtualną siecią komputerową, wykorzystanie klocków i robotów modułowych-tworzenie konstrukcji i urządzeń, tworzenie prototypów wzornictwa; zwiększenie świadomości w zakresie teoretycznych podstaw kształconych kompetencji, z jednoczesnym umożliwieniem ich treningu w symulowanych warunkach; rozwój kompetencji podwyższających możliwości działań jednostki oraz grupy; integrowanie środowiska studenckiego poprzez udział w międzyinstytutowych zajęciach i projektach; zwiększanie wrażliwości społecznej, np. kreowanie i wspieranie wolontariatów; świadomy i komentowany sport-zasady fair play, zdrowa rywalizacja, przestrzeganie reguł gry, itp. W CDKS PLANUJE SIĘ UTWORZYĆ NASTĘPUJĄCE LABORATORIA, GŁÓWNIE O CHARAKTERZE DYDAKTYCZNYM: LABORATORIUM ROBOTYKI I MECHATRONIKI Celem działań laboratorium będzie rozbudzenie zainteresowań nauką i technologią. Osiągnięcie tego celu będzie odbywało się poprzez współpracę w grupie oraz wspieranie młodzieży w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań problemów z zakresu robotyki mobilnej i stacjonarnej. 91


V. WSPOMAGANIE TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA. INNOWACJE, DORADZTWO, PRODUKTY

LABORATORIUM WZORNICTWA Celem działań laboratorium będzie prowadzenie projektów z zakresu ergonomii, technologii wytwarzania, estetyki wyposażania wnętrz. Projekty te będą związane z sektorem drzewnym, papierniczym i meblarskim, fabryką szkła i fabryką oświetleń funkcjonującymi w rejonie. LABORATORIUM AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ Celem działań laboratorium będzie prowadzenie projektów rozwijających wrażliwość artystyczną i estetyczną. Propagowanie sztuki związanej z wykorzystaniem przestrzeni urbanistycznej, nawiązującej do elbląskich tradycji - biennale form przestrzennych. LABORATORIUM GIER EDUKACYJNYCH Celem działań będzie zapoznanie studentów z działaniem giełdy, firm różnego rodzaju (handlowych, logistycznych, obrachunkowych i innych). LABORATORIUM DRONÓW (DRONARIUM) Celem jest budowa dronów wyposażonych w nowatorskie rozwiązania oraz wykonywanie specjalistycznego oprogramowania analizujące dane rejestrowane przez czujniki (nie tylko wizyjne) zamontowane na pokładach pojazdów latających. Dronarium będzie skupiać kreatywną młodzież oraz pracowników Uczelni potrafiących eksperymentować i realizować śmiałe pomysły przy wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań. Potencjał Dronarium stanowić 92

będą: członkowie Koła Naukowego, studenci Uczelni oraz młodzież szkół średnich miasta Elbląga, opiekunowie Koła Naukowego posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy, użytkowania i zastosowań dronów, pojazdy latające różnych klas i wielkości dedykowane do realizacji rozmaitych zadań wyposażone w kamery światła widzialnego, kamery pracujące w paśmie podczerwieni oraz inne czujniki, wydajne stacje robocze i stacje graficzne wraz z dedykowanym oprogramowaniem przetwarzającym dane rejestrowane przez drony. Centrum

Doskonalenia Kompetencji Społecznych będzie zawierało modułowy kompleks badawczy o strukturze zmiennej w zależności od realizowanych w danym okresie zadań. Struktura budynku/ budynków kompleksu i rozkład pomieszczeń częściowo będzie mieć charakter modułowy. W zależności od potrzeb: (podzielony) pełnić będzie funkcje oddzielnych laboratoriów, (po usunięciu rozdzielających je ścian) może być halą o dużej kubaturze, treningową lub badawczą dla dronów lub ekspozycyjną dla innych działań mających miejsce w CDSK. Konfiguracja modułów powinna być zmienna, część laboratoriów o małej kubaturze będzie na stałe umieszczona w kompleksie, z części z nich będzie można tworzyć pomieszczenie o dużej kubaturze.

Planuje się szeroką współpracę PWSZ w Elblągu z elbląską oświatą, młodzież szkolna będzie miała dostęp do laboratoriów i szkoleń w CDKS.


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA VI. 1. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SPOŁECZNYMI I KULTURY VI.2. WPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ VI.3. EKSPERYMENT EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI VI.4. EXPERIMENTARIUM VI.5. KONFERENCJE NAUKOWE


Zadaniem Uczelni, w szerokim ujęciu, jest propagowanie zasad rozwoju spełecznego poprzez podnoszenie poziomu intelektualnego jednostek. PWSZ w Elblągu zgodnie ze swoją misją spełnia rolę partnera przedsiębiorców, instytucji społecznych, naukowych, samorządowych i innych podmiotów, które działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Uczelnia dzięki możliwości kształtowania postaw absolwentów, znacząco wpływa na upowszechnianie idei i odpowiednich postaw. Kluczem do stworzenia dobrych relacji z otoczeniem jest zorientowanie Uczelni na jego potrzeby. PWSZ w Elblągu jako ośrodek życia naukowego miasta i regionu jest inicjatorką i organizatorką licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów popularyzujących różne dziedziny nauki.


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, współpracując z instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, uczestniczy w rozwoju społecznym i gospodarczym miasta Elbląga oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczelnia współpracuje z Radą Miasta Elbląga, Prezydentem Elbląga oraz Sejmikiem i Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego PWSZ w Elblągu podpisała umowy o współpracy m.in. z: Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID" w Elblągu,

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu,

Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu,

Fot. Podpisanie Porozumienia o Współdziałaniu przez Rektora PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, Dyrektora ówczesnego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „ŚWIATOWID” - Antoniego Czyżyka oraz Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - dr Marię Kasprzycką, 2006 rok

Biblioteką Elbląską im. C. Norwida,

Teatrem im. A Sewruka w Elblągu, Aeroklubem w Elblągu,

VI.1. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SPOŁECZNYMI I KULTURY 96

Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pasłęku,

Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemii Elbląskiej,

Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu elbląskiego,

Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu,

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Elblągu.


Uczelnia od początku swojego istnienia współpracuje z uczelniami:

Politechniką Gdańską,

Uniwersytetem Gdańskim,

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

PWSZ w Elblągu zawarła z wyżej wymienionymi uczelniami porozumienia o współpracy w zakresie poziomu kształcenia i kompatybilnosci programów studiów.

Fot. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a PWSZ w Elblągu. rok 2005

Fot. Podpisanie umowy o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Elblagu. rok 2008

Fot. Podpisanie umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Elblagu, rok 2013

97


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

WSPÓŁPRACA Z KURATORIUM OŚWIATY

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I TURYSTYCZNEJ

W latach 2008-2014 Uczelnia przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty organizowała kursy przygotowujące dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz seminaria instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku.

W 2002 roku Instytut Ekonomiczny, współpracując z Urzędem Miejskim w Elblągu, przyczynił się do powstania w Elblągu Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej, które zapewniało różnym grupom społecznym dostęp do informacji związanej z procesem integracji europejskiej.

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Celem działalności Centrum było m.in. informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską, organizowanie lekcji europejskich. Szkolenia i konferencje prowadzone były przez nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu.

Uczelnia od lat wspólpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblagu w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych i organizowania wspólnych konferencji.

WSPÓŁPRACA Z OKRĘGOWĄ IZBĄ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W 2009 roku PWSZ w Elblągu podpisała porozumienie o współpracy z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Na mocy tej umowy strony zadeklarowały współpracę w zakresie organizacji szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych zagadnieniom budowlanym oraz wymianę doświadczeń w zakresie planów i programów nauczania na kierunku budownictwo.

98

PARTNERSTWO W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytut Ekonomiczny z ramienia PWSZ w Elblągu był partnerem w realizacji Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. Uczelnia w okresie od kwietnia 2010 do marca 2011 roku realizowała zadanie nr 5 – Obserwatorium Ekonomii Społecznej. Jej zadaniem jest przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badań dot. ekonomii społecznej wśród ok. 250 podmiotów w regionie elbląskim.


WSPÓŁPRACA Z ELBLĄSKĄ RADĄ KLASTRÓW W 2014 roku w PWSZ w Elblągu odbyło się posiedzenie Elbląskiej Rady Klastrów. Spotkanie robocze było poświęcone poszukaniu obszarów (tematów), w których członkowie klastrów mogą nawiązać współpracę z Uczelnią. W trakcie spotkania Rektor PWSZ w Elblągu zaprezentował Uczelnię, jej perspektywy oraz ofertę obszarów współpracy przedsiębiorstw z Uczelnią. Szczegółowo zostały przedstawione możliwości jednostek ogólnouczelnianych CTT i AIP działających przy PWSZ w Elblągu. Przedstawiciele klastrów zaprezentowali swoje oczekiwania wobec Uczelni i wstępnie zakreślili obszary współpracy.

Fot. Posiedzenie Elbląskiej Rady Klastrów w PWSZ w Elblągu, rok 2014

RADA BIZNESU I PRACODAWCÓW W 2014 roku w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu została powołana Rada Biznesu i Pracodawców przy PWSZ w Elblągu. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych z Elbląga i okolic. Celem jej powstania jest przede wszystkim wypracowanie metod współpracy między środowiskiem naukowym a partnerami biznesowymi Uczelni, pomocnych w praktycznym kształceniu studentów. Zamierzeniem organizatorów jest, aby Rada była otwartym forum dla realizacji wielu koncepcji o zasięgu lokalnym i regionalnym, dobrze służących interesom miasta i regionu oraz całej Społeczności Akademickiej PWSZ w Elblągu.

Fot. Spotkanie Rady Biznesu i Pracodawców, rok 2014

99


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi z Elbląga i innych miast regionu. W ramach umów Uczelnia zaprasza młodzież do udziału w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych, konkursach tematycznych oraz spotkaniach kół naukowych czy też zawodach sportowych.

IPJ współpracuje również ze szkołami

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY (IPJ)

• w 2007 roku Instytut Pedagogiczno-Ję-

Instytut utrzymuje ścisłe kontakty z wieloma placówkami oświatowymi w regionie.

Szczególnie mocna współpraca, związana z realizacją praktyk pedagogicznych, nawiązana jest ze Szkołami Podstawowymi Nr 1, 12, 21, 25, ZPSM i Gimnazjami Nr 3, 8, 9, Liceum Nr 1 i 2 oraz Przedszkolami Nr 14 i 19.

ponadgimnazjalnymi. W ramach umów o współpracy zawartych między PWSZ w Elblągu a I i IV LO w Elblągu dla maturzystów tych szkół organizowano przez wiele lat wykłady otwarte z zakresu literatury, natomiast w II LO nauczyciele akademiccy prowadzili zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego. zykowy opracował i wdrożył autorski program „Podstawy wiedzy psychologiczno-pedagogicznej” dla klas I-III Liceum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach współpracy PWSZ - ZSEiT (innowacja edukacyjna);

• W ramach umowy o współpracy Instytut

od 2007 roku corocznie gości uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku (klasa o profilu pedagogicznym);

• w 2009 roku we współpracy z I Liceum

VI.2. WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ

100

Ogólnokształcącym i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizowano konkurs oratorski: „Sztuka prezentacji czyli …Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

• w 2010 roku we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Elbląg Europa odbyła się debata młodzieżowa „Małe Kroki - Wielki Postęp”. Debata przygotowana została przez młodzież i dla młodzieży i była narzędziem dialogu pomiędzy młodymi ludźmi a ekspertami


Fot. Konferencja „Nowoczesne nauczanie, metody, techniki, narzędzia, 2012 rok

Fot. Konferencja „ Uczymy myślenia. Narzędzia TOC w służbie dziecka, nauczyciela, ucznia.”, 2013 rok.

Fot. Prace na konkurs Kalendarz Adwentowy. 2015 rok

Fot. Konferencja „Jak rozwijać ciekawość dziecka - rola doświadczeń i eksperymentów w edukacji”, 2015 rok.


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

oraz osobami podejmującymi decyzje na tematy dla nich istotne;

• w 2010 roku studenci filologii polskiej,

uczestnicząc w realizacji projektu edukacyjnego „Warto czytać”, zorganizowali dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu spotkanie pt. „W krainie baśni” ;

• w 2011 roku IPJ współpracował w ra-

mach projektu „Potyczki z Miłoszem” z Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu organizowano konkursy i turnieje wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu;

• w 2011 roku Instytut wspólnie z Warmiń-

sko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zorganizował spotkanie z dr. Jackiem Pyżalskim, dotyczące tematów: „Radzenie sobie z zachowaniami destruktywnymi uczniów” oraz „Agresja elektroniczna”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunków pedagogicznych IPJ i nauczyciele z elbląskich szkół;

• w 2013 roku w IPJ odbyła sesja warsztatowa dla nauczycieli muzyki i kształcenia zintegrowanego z elbląskich szkół pt. „Słucham - przeżywam - doświadczam - rozumiem = nie boję się muzyki”;

• w maju 2014 roku studenci pedagogi-

ki pod opieką mgr Stanisławy Szuksty we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID uczestniczyli w inicjatywie „Kolorujemy podwórka”, w ramach Festiwalu Przemysłów Kreatywnych. Głównym celem tej akcji było pobudzanie kreatywności najmłodszych mieszkańców i wskazanie, że także oni mają wpływ na swoją najbliższą okolicę;

• w 2015 roku IPJ był organizatorem – wspól-

nie z WMODN – czterech warsztatów dla studentów wczesnej edukacji pt. „Cztery kroki w muzyczną edukację”. W warsztatach wzięli też udział chętni nauczyciele z placówek ćwiczeń – opiekunowie praktyk;

• od 2012 roku w IPJ corocznie studenci

filologii angielskiej i germańskiej organizują, przy współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Elblągu, Konkurs na Kalendarz Adwentowy. W konkursie prezentowane są prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów z Elbląga i okolic. Środki uzyskane z licytacji prac konkursowych wspierają corocznie uczniów potrzebujących pomocy ze szkół elbląskich i regionu;

102

Fot. Konkurs wokalny „Moja ukochana piosenka”, 2015 rok.


• 12.03.2015 roku odbyła się II edycja Mię-

dzyprzedszkolnego Konkursu Wokalnego „Moja ukochana piosenka”, zorganizowanego wspólnie z Przedszkolem Nr 31 w Elblągu – w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym;

pomiędzy matkami i córkami oraz (od) budowaniu satysfakcjonujących więzi. Zajęcia prowadziła mgr Anna Bialik - mediator rodziny. Była to wspólna inicjatywa IPJ PWSZ w Elblągu oraz Fundacji Kierunek Rodzina;

• w 2015 roku - studenci I roku specjalności:

• 11 grudnia 2015 roku studenci I i II roku

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie, pod opieką mgr Iwony Ksionek, zorganizowali zajęcia artystyczne w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Elblągu;

• udział studentów II roku pedagogiki

w innowacji pedagogicznej, prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Elblągu, pt. „Kompleksowa, przesiewowa diagnoza ryzyka dysleksji”. Przeprowadzono badania przesiewowe uczniów I klas szkół podstawowych z Elbląga oraz Szkół Podstawowych w Łęczu, Pogrodziu, Milejewie; zdiagnozowano 422 uczniów;

lingwistyki stosowanej IPJ zaprezentowali program artystyczny pn. „Idą święta” dla uczniów elbląskich szkół w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Elblągu;

• marzec/kwiecień 2016 - odbyły się warsz-

taty dla rodziców pn. „Jak stawiać granice dzieciom”. Zajęcia prowadzone były przez mgr Leszka Czyżykiewicza (terapeuta rodziny); wspólna inicjatywa IPJ PWSZ w Elblągu oraz Fundacji Kierunek Rodzina.

• od 2013 roku w IPJ odbywa się Dzień Lingwistyczny organizowany przez studentów filologii germańskiej i angielskiej. Odbiorcami są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Elbląga, Pasłęka i Braniewa;

• 17 września 2015 roku odbyła się IV Ogól-

nopolska Konferencja „Uczymy myślenia. Różnorodność - wada czy zaleta edukacji?” Zorganizowana wspólnie z WMODN w Elblągu;

• 3 października 2015 roku odbyły sięwarsz-

taty „Matka i córka” poświęcone ambiwalencji oraz trudnościom w relacjach

Fot. Dzień Lingwistyczny w IPJ, 2015 rok.

103


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

INSTYTUT EKONOMICZNY (IE) Instytut Ekonomiczny utrzymuje kontakty z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi. W latach 2004-2006 Instytut był organizatorem konkursu „Indeks PWSZ w Elblągu”. Nauczyciele akademiccy prowadzili zajęcia dla uczniów elbląskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz wspierali uczniów w wyborze kierunku studiów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. W konkursie startowało kilkudziesięciu uczniów z elbląskich techników, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.

Fot. Wykład otwarty „Jak i dlaczego wybierać radnych?”

Szczególnie ścisła współpraca nawiązana jest z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu. Na mocy podpisanego poruzumienia w 2008 roku podjęto współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz wyrównywania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji wspierających realizację Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących utworzono klasę akademicką „Menedżer Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym” w celu podniesienia poziomu wiedzy uczniów w zakresie zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa publicznego oraz uatrakcyjnienia programu nauczania poprzez wprowadzenie elementów edukacji pozaszkolnej: warszatów, wykładów otwartych i ćwiczeń. 104

Fot. Podpisanie porozumienia dot. utworzenia klasy akademickiej w ZSEiO w Elblągu.


Lp.

Wykłady i zajęcia warsztatowe na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

Rok akademicki

1. 2. 3. 4.

„Makroekonomiczny pomiar gospodarki” – dr inż. Marcin Forkiewicz „Przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarki” – dr inż. Tomasz Winnicki „Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – dr inż. Tomasz Winnicki wraz z pracownikami EINTI „Cywilizacja skąd przyszła i dokąd zmierza” – prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

2008/2009

5. 6. 7. 8. 9. 10.

,,Teoria użyteczności krańcowych.” – dr Sławomir Grabowskiz ,,Transformacja systemowa w Polsce – aspekt polityczny.” – dr Krzysztof Sidorkiewicz ,,Marketing usług bankowych.” – dr inż. Andrzej Osiński „Keynesowski model równowagi.”, „Polityka budżetowa i monetarna w modelu IS-LM.”, „Model pełny – reakcja gospodarki na wstrząsy.,” „Co to jest inflacja?” – dr Sławomir Grabowski „System wspierania innowacyjności w Polsce” – dr inż. Tomasz Winnicki

2009/2010

11. 12. 13. 14. 15.

„Teoria zachowania konsumenta”, „Zachowania i decyzje producenta” „Makroekonomia zagadnienia ogólne” – dr Sławomir Grabowski „Zarządzanie MSP” – dr inż. Tomasz Winnicki „Marketing usług finansowych” – dr inż. Andrzej Osiński „Przedsiębiorczość” połączony ze spotkaniem z pracownikami Inkubatora Przedsiębiorczości – dr inż. Tomasz Winnicki „Zarządzanie” – dr Henryk Gawroński

2010/2011

16. 17. 18. 19. 20.

„Podstawy makroekonomii” – dr Sławomir Grabowski „Prawo ochrony środowiska” – dr Andrzej Majewski „Przedsiębiorczość” – dr Henryk Gawroński „Wizualizacja informacji w biznesie” – dr inż. Jacek Rak udział uczniów w konferencji „ Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym - wyzwania XXI wieku” w Instytucie Ekonomicznym

2011/2012

21. 22.

zajęcia teoretyczne z przedmiotu: „Nauka o państwie” – dr Edward Jaremczuk zajęcia teoretyczne z przedmiotu „Teoria organizacji i zarządzania” – dr Teresa Pietrulewicz

2012/2013

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

wykłady: „Przedsiębiorczość”, „Własna firma”, „Środki unijne w perspektywie 2014 – 2020”– dr Henryk Gawroński wykład „Inflacja” – dr Sławomir Grabowski wykład „Unia Europejska z perspektywy dziesięciolecia” dr Edward Jaremczuk debata o lotnictwie elbląskim „Salonik TygiEl” wycieczka do Straży Pożarnej w Elblągu – „Zasady bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach zagrożeń, kryzysowych” wycieczka do Badawczo Szkoleniowego Ośrodka Manewrowego Statkami nad jeziorem Slim k/Iławy udział klasy i organizacja zajęć akademickiej „W świecie pieniądza” w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

30. 31. 32. 33. 34.

udział klasy akademickiej w Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 wycieczka dydaktyczna klasy akademickiej do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu udział uczniów w wykładzie otwartym „Logistyk jako broker informacji.” – Bogumił Paszkiewicz udział uczniów w wykładzie „Jak i dlaczego wybierać radnych.” – dr hab. Piotr Uziębło udział klasy akademickiej w obchodach 96. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

35. 36. 37.

udział uczniów w I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnegio świata: szanse i zagrożenia” udział uczniów w konferencji „Rozświetlamy Elbląg” organizowanej w IE we współpracy z Komendą Miejską Policji udział uczniów w wykładzie otwartym „Kryminalistyczna rekonstrukcja zabójstwa Prezydenta Johna F. Kennedy’ego” - dr hab. Bronisław Młodziejowski udział uczniów w wykładzie otwatym „Nietypowe metody identyfikacji kryminalistycznej” - prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

38.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

105


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

INSTYTUT POLITECHNICZNY (IP)

DZIEŃ INŻYNIERA

Instytut Politechniczny wzmacnia potencjał dydaktyczny szkoł średnich poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych (wybranych z programu kształcenia szkoły średniej oraz dodatkowo promujących kształcenie techniczne) przez kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Politechnicznego w specjalistycznych pracowniach Uczelni.

To konkurs budowlany skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączony z bogatą ofertą warsztatów edukacyjnych. Do tej pory odbyły się 2 edycje konkursu. Gościliśmy uczniów i nauczycieli, łącznie 100 osób, z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

PROGRAMEM OBJĘTE SĄ TRZY SZKOŁY:

• Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

(profil samochdowy i mechatroniczny) • Zespół Szkół Technicznych w Elblągu (profil budowlany i analityczny) • IV Liceum Ogólokształcące w Elblągu (profile przyrodniczo-chemiczne) W ramach podpisanych umów kadra akademicka Instytutu udziela pomocy przy opracowywaniu programów kształcenia. Ponadto Instytut prowadzi cykl zajęć i wykładów otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Elblaga i miast regionu m.in. Pasłęka, Braniewa, Malborka i Iławy.

Wprowawdzeniem do zajeć praktycznych jest wykład akademicki związany tematycznie z analizowanym podczas konkursu zadaniem. Następnie uczniowie w kilkuosobowych grupach przystępują do wykonywania zadań praktycznych. Konkursowi towarzyszą spotkania warsztatowe z chemii analitycznej i budowlanej przygotowane przez wykładowców IP oraz prezentacje laboratoriów. W przygotowanie warsztatów angażują się również studenci Studenckiego Koła Naukowego CREO.

INŻYNIEROMANIA

106

To cykl zajęć z zakresu mechaniki i budowy maszyn, budownictwa, elektrotechniki i ochrony środowiska, skierowanych do uczniów elbląskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy myślą o studiach inżynierskich. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego, w wielu przypadkach doświadczonych inżynierów związanych z przemysłem. Spotkania w ramach Inżynieromanii prowadzone są od 2010 roku.

Fot. Zajęcia laboratoryjne „Inżynieromania”, 2016rok


Fot. Zajęcia laboratoryjne w ramach „Inżynieromanii”

Fot. Zajęcia laboratoryjne w ramach „Dnia Inżyniera”

Fot. Specjalistyczne pracownie Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO (IIS) PROJEKTY UNIJNE Projekty finansowane z Europejskich Funduszy Strukturalnych EFS, prowadzone od wielu lat przez Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, propagują kształcenie informatyczne wśród uczniów w regionie. W latach 2007-2015 IIS im. K. Brzeskiego zrealizował, opracował i wdrożył 4 projekty współfinansowane ze środków EFS. Projekty były realizowane z działań 9.2 i 9.2.1., które dotyczyły podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego. Łączna wartość

projektów to kwota około 3 mln zł.

W ramach projektów zostały zrealizowane kursy informatyczne, warsztaty, konkursy matematyczne oraz staże u pracodawców. Projekty swoim zasięgiem objęły trzy elbląskie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu.

Podczas trwania projektów, Uczelnia nawiązała bardzo bliską współpracę z w/w szkołami, podpisano liczne porozumienia, dzięki którym angażowano uczniów w koła naukowe, kursy, wolontariat etc., które odbywają się do dziś. Wielu uczniów odbywało również staże i praktyki w dziale IT Uczelni. 108

Dzięki projektom PWSZ w Elblągu uzyskała silne wsparcie materialne. Ze środków unijnych zakupiono ponad 100 komputerów do laboratoriów, drukarkę 3D za około 250 tys. zł., skaner 3D, kilka projektorów, 5 tablic multimedialnych. Część środków trwałych, po zakończeniu projektu, przekazano szkołom. W roku akademickim 2010/2011 zespół pracowników IIS realizował projekt współfinansowany ze środków EFS pt. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka – część II”, w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Ogólna wartość projektu wyniosła

604 040,53 zł.

W projekcie uczestniczyły szkoły z Elbląga: Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. W ramach projektu, który obejmował certyfikowane kursy Akademii Cisco oraz Microsoft uzupełnione warsztatami z udziałem firm informatycznych oraz wykładami otwartymi, uczestniczyło ponad 300 uczniów. Osiągnięto wyższe niż zakładane wskaźniki rezultatu projektu (ponad 180%). Była to kontynuacja projektu, za który PWSZ w Elblągu otrzymała główną nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego i tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009”.


Fot. Wykład dr inż. H. Olszewskiego „Roboty”, 2008 rok

Fot. Wykład dr inż. H. Olszewskiego „Robotyka”, 2010 rok


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

KONFERENCJA IT ACADEMIC DAY

W okresie od stycznia do czerwca, od 2008 rokrocznie odbywa się Elbląska Olimpiada Matematyczna z wykorzystaniem platformy internetowej zbudowanej przez studentów i absolwentów IIS (pierwsze 3 etapy konkursu).

Co roku Koło Naukowe Studentów Instytutu Informatyki Stosowanej organizuje we współpracy z firmą Microsoft konferencję dla studentów o nazwie IT Academic Day. W konferencji co roku bierze udział ponad 70 studentów oraz kilkudziesięciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Elbląga.

W olimpiadzie zawsze uczestniczy ponad 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 9 gmin woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Po 3 wstępnych etapach rywalizacji wyłania się od 50 do 80 uczniów, którzy zostają zakwalifikowani do finału rozgrywanego bezpośrednio w Auli PWSZ w Elblągu. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje zawsze urzędujący Prezydent Miasta Elbląg oraz wybitny matematyk, honorowy obywatel miasta Elbląga - prof. Henryk Iwaniec z Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.

Głównym celem konkursu jest podniesienie umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów przez tych uczniów na kierunkach technicznych.

110

KIERUNEK ZAMAWIANY I DODATKOWE STYPENDIA DLA STUDENTÓW W latach 2010-2014 realizowany był projekt MNiSW na tzw. „kierunki zamawiane” pt. „Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka”.

Celem głównym projektu było zwiększenie liczby studentów, a w następstwie liczby absolwentów kierunku Informatyka o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju, w tym dla regionu Warmii i Mazur.

Całkowita wartość projektu wyniosła

2 027 016,89 zł


Fot. Konkurs matematyczny”, 2009 rok

Fot. Finał konkursu matematycznego”, 2013 rok

Fot. Konferencja ITAD ”, 2013 rok

Fot. Finał konkursu matematycznego”, 2014 rok


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

E

KSPERYMENT EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI – to innowacyjny program kształ-

cenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych. Projekt realizowany był wspólnie przez Urząd Miasta w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w latach 2011-2013. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem było zwiększenie efektywności kształcenia w elbląskich gimnazjach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych metod nauczania: eksperymentów, badań i obserwacji.

Dzięki dodatkowym godzinom zajęć aż 360 uczniów 10 elbląskich gimnazjów uczyło się poprawnie formułować wnioski i analizować zjawiska zachodzące w fizyce.

VI.3. EKSPERYMENT EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI

112

Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w wysokiej jakości zestawy eksperymentalne, a prowadziły je dwuosobowe zespoły badawcze, czyli pracownik naukowy oraz nauczyciel fizyki. Proponowana metoda różniła się od tych dotychczas dominujących, czyli metod pogadanki i wykładu. Przede wszystkim uczeń aktywnie uczestniczył w procesie dydaktycznym. Po przyswojeniu teorii danego zagadnienia, samodzielnie planował i przeprowadzał praktyczne działania, a następnie na podstawie wyników tych działań formułował wnioski. Nawiązanie współpracy z uczelnią na

etapie wdrożenia i ewaluacji nowych metod eksperymentu w nauczaniu fizyki oraz transfer wiedzy ze strony pracowników naukowych pozwolił na dokonanie zmian w tym zakresie. Proponowany sposób prowadzenia lekcji angażował uczniów do rozwijania kompetencji naukowo-technicznych. Produktem finalnym projektu stał się poradnik zawierający opis metody, wskazówki dotyczące jej stosowania, przykładowe scenariusze zajęć oraz karty pracy ucznia stworzony przez doktora nauk fizycznych - Stanisława Kwitnewskiego - wykładowcę fizyki w PWSZ w Elblągu. Materiały edukacyjne zostały nieodpłatnie przekazane nauczycielom fizyki. Opracowany został również program

szkoleń nauczycieli, którzy dzięki zastosowaniu podręcznika metodycznego, skutecznie mogli stosować metodę eksperymentu w nauczaniu.


Fot. Fizyka w doświadczeniach - spotkanie z uczniami szkół średnich

Fot. Uczniowie na warsztatach w laboratorium fizyki PWSZ w Elblągu


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

E

XPERIMENTARIUM to innowacyjna pracownia obejmująca 3 strefy: fizyki, przyrody i informatyk otwarta w styczniu 2010 roku w Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu.

Znaczący wkład w tworzeniu Experimentarium miała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Experimentarium zostało stworzone w taki sposób, aby wykorzystać je mogli uczniowie na każdym poziomie nauczania. Poprzez badanie, obserwację i eksperymentowanie uczniowie mogli poznawać zjawiska zachodzące np. w optyce, termodynamice czy mechanice.

Koncepcję funkcjonowania, scenariusze zajęć, program autorski nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zestawy eksperymentalne do prowadzenia badań zjawisk występujących w fizyce przygotował ówczesny Wicedyrektor ds. kształcenia Instytutu Politechnicznego - dr inż. Stanisław Kwitnewski, za co otrzymał Nagrodę Prezydenta Elbląga. Pracownia fizyki stanowi niezwykłą innowację pedagogiczną wprowadzoną po raz pierwszy w Polsce, wpisując się tym samym w realizację jednego z głównych celów Strategii Lizbońskiej podwyższania jakości kształcenia.

W projektowaniu pracowni informatyki natomiast udział wziął dr inż. Henryk Olszewski, wykładowca w Instytucie Informatyki Stosowanej. W sekcji informatyki znalazły się między innymi interaktywne roboty, które mogły być programowane przez odwiedzających pracownię.

VI.4. EXPERIMENTARIUM

114


Fot. Prezentacja stoisk naukowych podczas otwarcia Experymentatorium, 8 I 2010

Fot. WyposaĹźenie stoisk naukowych w Experymentatorium


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

K

ONFERENCJE NAUKOWE stanowią

istotny element kształtowania uczelnianej tożsamości. Rozpiętość tematyczna oferty konferencyjnej wynika z różnorodności kierunków studiów i specyfiki poszczególnych instytutów PWSZ w Elblągu. Każdy z nich wypracował oryginalne, właściwe sobie cykle konferencji, z powodzeniem rozwijając i wzbogacając życie naukowe zarówno samej Uczelni, jak i Elbląga.

KONFERENCJE NAUKOWE w IE Instytut Ekonomiczny systematycznie

buduje obszar zainteresowań badawczych wokół istotnych wyzwań gospodarczo-ekonomicznych oraz przemian samorządowych i regionalnych. Od 2005 roku zorganizowano 8 ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce ekonomicznej oraz administracji publicznej.

VI.5. KONFERENCJE NAUKOWE

116

60 KONFERENCJI NAUKOWYCH Dotyczyły one rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji (rok 2005), współpracy transgranicznej (rok 2006), samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej (rok 2007), funduszy unijnych (rok 2008), transformacji w nowych krajach Unii Europejskiej (w 2009 i 2010 roku), organizacji pozarządowych i rozwoju regionalnego (rok 2011), a także administracji bezpieczeństwa publicznego w wymiarze lokalnym (rok 2012). W 2015 roku w Instytucie Ekonomicznym została zorganizowana konferencja studencka o charakterze interdyscyplinarnym, która odbyła się pod hasłem Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia. KONFERENCJA LOTNICZA organizowana była w cyklu dwuletnim od 2008 roku pod nazwą Elbląskie Biennale Lotnicze wspólnie z Aeroklubem Elbląskim i stanowiła płaszczyznę wymiany poglądów i opinii na temat różnych aspektów lotnictwa. Tematami przewodnimi poszczególnych edycji były: I Elbląskie Biennale Lotnicze – Lotnictwo w Elblągu – przyszłość, teraźniejszość, perspektywy (2008 rok); II Elbląskie Biennale Lotnicze – Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania (2010 rok); III Elbląskie Biennale Lotnicze – 100-lecie lotnictwa w Elblągu (2012 rok); IV Elbląskie Biennale Lotnicze – Inspiracje lotnicze (2014 rok).


Fot. Konferencja „Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”, 2004 rok Fot. Konferencja „Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej ”, 2007 rok

Fot. Konferencja „IV Elbląskie Biennale lotnicze”, 2014 rok

Fot. Konferencja „Wyzwania współczesnego świata. Szanse i zagrożenia”, 2015 rok


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

KONFERENCJE NAUKOWE w IIS IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO Instytut Informatyki Stosowanej od 2004 roku organizuje cykliczną interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Oblicza Internetu, której inicjatorem jest dr hab. Marek Sokołowski, prof. nadzw. PWSZ w Elblągu.

Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i wielu innych.

Do 2016 roku odbyło się osiem edycji konferencji. Systematyczne spotkania specjalistów udowadniają, że Internet ma wiele oblicz i potrafi sprowokować do dyskusji przedstawicieli rozmaitych dziedzin. Wśród „badaczy” Internetu znaleźli się: socjolodzy, pedagodzy, językoznawcy, medioznawcy, politycy, filologowie, filozofowie, kulturoznawcy, prawnicy oraz informatycy. Ostatnia, ósma konferencja, nosiła symptomatyczny podtytuł Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata. Przy tej okazji został zorganizowany również I Kongres Badaczy Internetu, mający na celu integrację środowisk naukowych, zarówno z obszaru nauk humanistycznych, jak też społecznych, nauk ścisłych i technicznych. O nośności tematu i potrzebie organizowania tego typu spotkań świadczy fakt, że w ciągu ośmiu edycji konferencji uczestniczyło w niej ponad dwustu pracowników naukowych z rozmaitych uczelni, takich jak: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet 118

Fot. Konferencja „Oblicza Internetu”, 2012 rok

Fot. Konferencja „Oblicza Internetu”, 2014 rok


KONFERENCJE NAUKOWE w IP Instytut Politechniczny zaangażował się

w problematykę ochrony środowiska, analizując walory i zagrożenia gospodarowania wartościami przyrodniczymi i gospodarczymi Zalewu Wiślanego oraz integrując wokół tej problematyki rozmaite kręgi interesariuszy. Od 2006 roku zorganizowano 6 międzynarodowych warsztatów naukowych, jak również konferencje związane z tą problematyką. Należy do nich, zorganizowana w 2003 roku, międzynarodowa konferencja naukowa Aim and scope of the ecology education, w której udział wzięli między innymi przedstawiciele Fachhochschule ze Stralsundu (Niemcy) i Akademii Pedagogicznej w Liepaji (Łotwa).

Ponadto od 2004 roku zorganizowano 4 seminaria naukowe (w 2004 roku – Kierunki badań na Zalewie Wiślanym, w 2005 i 2008 roku – Seminarium Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, w 2008 roku – Systemy Pomiarowe). W 2013 roku, przy okazji uświetnienia podwójnego jubileuszu: 15-lecia Uczelni i 100-lecia firmy FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., zorganizowano wspólne seminarium naukowe Elbląskie przekładnie zębate – teoria i praktyka, podczas którego zostały wygłoszone referaty pracowników naukowych PWSZ w Elblągu, pracowników naukowych z ośrodków akademickich współpracujących z firmą FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz referaty specjalistów Spółki FLSmidth MAAG Gear.

W 2007 roku w ramach projektu MONTRANSAT zorganizowano konferencję Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną, zaś w 2008 roku międzynarodową konferencję Projekt VISLA – wkład do współpracy naukowej w przywracaniu wartości przyrodniczych i gospodarczych Zalewu Wiślanego. W 2011 roku, w ramach zakończenia projektu „System informacji środowiskowoprzestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego VISLA”, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Zalew Wiślany w obliczu zmian. Fot. Konferencja „Elbląskie przekładnie zębate - teoria i praktyka”, 2013 rok

119


VI. WSPOMAGANIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIASTA

wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim I Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna Przekładając nieprzekładalne).

KONFERENCJE NAUKOWE w IPJ Instytut Pedagogiczno-Językowy zgod-

nie ze swoją specyfiką od lat buduje platformy dyskusyjne wokół szeroko rozumianych obszarów kultury i humanistyki. Jedną z nich jest sfera rozważań nad problematyką rodziny i dotykających ją przemian społecznych. Temu istotnemu zagadnieniu poświęcono dwa seminaria (w 2007 roku – Współpraca rodzice i nauczyciele w procesie wychowania; w roku 2010 – Portret współczesnej rodziny w panoramie problemów społecznych) i konferencje naukowe (w 2011 roku – Współczesna rodzina wielowymiarowym środowiskiem wychowawczym dziecka; w 2012 roku – Rodzina w „wektorze przesuniętego czasu”). W kręgu zainteresowań badawczych IPJ, które zaowocowały organizacją konferencji, znalazły się także problemy związane ze zjawiskiem mobbingu (2013 rok – Mobbing w szkole, mobbing w pracy - granice bezradności), zjawiskiem kryzysu jednostki (2014 – Człowiek w obliczu kryzysu - różne wymiary kryzysu) oraz problem współczesnej szkoły (2008 rok – Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły), jak również szeroko pojęta tradycja filologiczno-kulturoznawcza (w 2004 roku – ogólnopolska konferencja naukowa Metafora w kulturze), pedagogika muzyki (2004 rok – organizacja XI Polsko-Węgierskiego Seminarium Kodalyowskiego), czy zagadnienia przekładu (rok 1999 – zorganizowana 120

W ramy tych działań wpisuje się także inicjatywa inspirowania pasji badawczej młodzieży: już od 2005 roku Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” organizuje cykliczną studencką konferencję naukową Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki - w 2016 roku odbyła się już trzynasta jej odsłona.

KONFERENCJA PAPIESKA Organizowana jest od 2006 roku jako wspólna inicjatywa PWSZ w Elblągu i uczelni z terenu miasta, tj. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego – Wydziału Zamiejscowego w Elblągu.

Cykliczna konferencja poświęcona jest pamięci Papieża Jana Pawła II. Istotą idei konferencji jest oddanie hołdu naszemu wielkiemu Rodakowi poprzez stworzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad współczesnymi wyzwaniami w świetle papieskiego nauczania. Jest to przedsięwzięcie, które ma inspirować badania naukowe i popularyzować dziedzictwo bł. Jana Pawła II. Konferencje noszą wspólny tytuł: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności.


Fot. Mgr Teresa Kubryń na otwarciu konferencji „Mobbing w szkole, mobbing w pracy”, 2013 rok

Fot. „Integralia - Wymiary studenckiej humanistyki”, 2014 rok

Fot. Konferencja papieska, 2013 rok

Fot. dr Tatiana Szkapienko podczas konrefencji „Człowiek w obliczu kryzysu”, 2015 rok


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA VII.1. BIBLIOTEKA PWSZ w ELBLĄGU VII.2. GALERIA FILAR SZTUKI VII.3. WYDAWNICTWO PWSZ w ELBLĄGU VII.4 TEATRZYKI DZIECIĘCE VII.5. ANIOŁOWO


Pracownicy i studenci PWSZ w Elblągu inicjują oraz kreują w mieście i w regionie ważne wydarzenia kulturalne, umożliwiając mieszkańcom regionu bliski kontakt z kulturą i sztuką. Wyrazem kulturotwórczego wymiaru aktywności Uczelni jest organizowanie licznych wystaw prac plastycznych i fotograficznych w Galerii „Filar Sztuki”, wieczorków autorskich, spotkań z ciekawymi ludźmi, a ponadto włączanie się w organizację wielu wydarzeń kulturowych zarówno w Elblągu, jak i w miastach regionu.


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

K

SIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI liczy obecnie

około 73000 voluminów, prenumerujemy ponad 100 tytułów bieżących gazet i czasopism drukowanych, udostępniamy komercyjne bazy elektroniczne w sieci Uczelni.

73000 WOLUMINÓW 100 PRENUMERAT

CZASOPISM ROCZNIE

Katalog biblioteczny jest dostępny on-line poprzez stronę Internetową Biblioteki lub pod adresem http://bu.pwsz.elblag.pl/ Na stronie Internetowej Biblioteki http:// www.pwsz.elblag.pl/biblioteka-informatorium.html prowadzimy Informatorium z adresami do bibliotek cyfrowych, bibliografii, encyklopedii, słowników i niekomercyjnych baz w dostępie on-line.

Czytelnie są czynne od poniedziałku do soboty i dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. W czytelniach mamy 95 miejsc, w tym 3 miejsca specjalnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Dwa stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu:

• powiększalnik optyczny czytający dla

osób słabo widzących, • komputer z programem powiększającoudźwiękowiającym Supernova i myszą komputerową Big Track dla osób z niedowładem rąk – można ją obsługiwać całą dłonią lub stopą, • stolik o regulowanej bezstopniowo wysokości blatu, szczególnie polecany dla osób na wózkach inwalidzkich.

VII.1. BIBLIOTEKA PWSZ w ELBLĄGU

124

Organizujemy spotkania edukacyjne z młodzieżą elbląską i dziećmi w celu zachęcenia ich do korzystania z biblioteki. Organizujemy również „SWAP książkowe”, czyli bezgotówkową wymianę książek, muzyki i filmów.


Spotkania biblioteczne: „Co robi bibliotekarz?” – lekcja biblioteczna i spotkanie dzieci z pisarzem Stanisławem Modrzewskim, autorem „Baśni o małej Hani, dużej żabie i tajemniczym skarbie”, 15.01.2009 r. I SWAP książkowe (Book Swap Party) – bezgotówkowa wymiana książek, muzyki, filmów (kasety, płyty, winyle), 8.05.2013 r. „Zastosowanie nowoczesnych środków multimedialnych w procesie dydaktycznym” – prezentacja zorganizowana przez Bibliotekę PWSZ w Elblągu oraz Grupę Edukacyjną S.A., 8.05.2013 r.

Fot. Spotkanie biblioteczne dla dzieci, 2009 rok

II SWAP książkowe (Book Swap Party) – bezgotówkowa wymiana książek, muzyki, filmów (kasety, płyty, winyle), 19.05.2014 r. „Jesienne wierszowisko w Bibliotece PWSZ w Elblągu” – spotkanie edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu prowadzone przez bibliotekarzy i studentów I roku Wczesnej Edukacji pod kierunkiem Walentyny Karwackiej, 12.11.2015 r. Wizyta pracowników Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ramach współpracy i szkolenia studentów I roku kierunku Administracji Bezpieczeństwa Publicznego na temat dostępu do wydawnictw elektronicznych WSP, 19.11.2015 r. „Przystanek Biblioteka - w drodze do świąt” spotkanie edukacyjne w bibliotece dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu, 17.12.2016 r.

Fot. Spotkanie „Jesienne wierszowisko, 2015 rok

125


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

G

ALERIA FILAR SZTUKI przy Bibliotece

PWSZ w Elblągu istnieje od kwietnia 2001 roku. Jest to miejsce spotkań ze sztuką i literaturą.

Organizowane są tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz odbywają się spotkania z ludźmi nauki i kultury. Inspiracją do powstania nazwy był filar – jeden z elementów architektonicznych wnętrza Biblioteki, który wykorzystano jako kluczowy atrybut galerii. Zawieszony na nim przedmiot obrazopodobny Władysława Hasiora – Strażnik Błękitnej Nadziei, zainaugurował działalność tzw. Galerii Jednego Obrazu.

47 WYSTAW, WERNISAŻY I POKAZÓW

2001 • kwiecień: „Strażnik Błękitnej Nadziei”

Władysława Hasiora – wystawa przedmiotu obrazopodobnego

• 14 maja: spotkanie z poetą Ryszardem Sobieszczańskim

• czerwiec: „Jak świat światem” – obrazy Andrzeja Szadkowskiego

Od 15 lat udostępniamy przestrzeń wystawienniczą naszym studentom, elbląskim artystom i twórcom amatorom. Do chwili obecnej zorganizowaliśmy 47 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

VII.2. GALERIA FILAR SZTUKI

126

Fot. „Strażnik Błękitnej Nadziei”


Fot. „Spotkania z arteterapią”

Fot. „Spotkania z arteterapią”

Fot. „Obrazy zebrane” G. Badurek

Fot. „Elbląg rysowany i malowany”

Fot. „ARTkomunikacja”

Fot. „Inspiracje lotnicze”

Fot. „Chwila okiem pstrykacza”

Fot. „Widzenie”

Fot. „Spotkania z arteterapią


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

do Ameryki Łacińskiej” – wystawa poświęcona pracy misyjnej Księży Werbistów

2002

• marzec-kwiecień: Katarzyna Smeja-Skulimowska „Malowane temperą”

• maj-wrzesień: malarstwo artystów el-

2005

bląskich – z kolekcji Centrum Sztuki-Galerii EL

marzec-kwiecień: pastele Marka Wawryna „…z życia ptaków”

• 21 listopada: spotkanie z poetą Stefa-

czerwiec: wystawa fotografii „Sprawiedliwy handel” oraz spotkanie z Wojciechem Ziębą współzałożycielem Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

listopad-grudzień: wydawnictwa poświęcone Janowi Pawłowi II – ze zbiorów Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie

nem Jażdżewskim

• listopad-grudzień: „Niepodległa w

obiektywie Piotra Kajmera” – wystawa fotografii, prezentacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999

2003

marzec-kwiecień: Jerzy Domino – grafika-drzeworyt

• maj-czerwiec: Grzegorz Pielech – ikony • grudzień-styczeń 2004: wystawa świą-

teczna prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu

2004

kwiecień: modele samolotów Dariusza Bezdziela, Jana Mazurka, Zbigniewa Wydymusa, zespołu modelarzy pod kierunkiem Romana Zdanowicza (Klub Wolontariuszy MDK w Elblągu) oraz żaglowiec studencki „ISKRA” Krzysztofa Nadolnego – mistrza Polski 2002 maj: „II konkurs graficzny PWSZ w Elblągu 2004” (sekcja Future 3d Koła Naukowego Informatyki)

• 21 maja: spotkanie z poetą Andrew Fin-

cham, laureatem IV Światowego Dnia Poezji,

• grudzień-styczeń 2005: „Pan ich posłał 128

2006 •

styczeń-luty: „Ludzie z kraju Terenga” – wystawa fotografii Iwony Ndiaye oraz spotkanie z dr. Barą Ndiaye i kulturą Senegalu

30 marca: „Świat jednego wiersza” (Edward Stachura „Missa Pagana. Prefacja”) – spotkanie z dr. Feliksem Tomaszewskim

marzec-kwiecień: „Na przestrzeni czasu” – malarstwo Edyty Paluszyńskiej

październik-listopad: pastele Kazimierza Perlińskiego

23 listopada: „Świat poezji” - spotkanie z poetą Ryszardem Sobieszczańskim i literaturoznawcą dr. Feliksem Tomaszewskim

grudzień-styczeń 2007: „Kowalstwo moje hobby” – wystawa prac Józefa Mielcarskiego z Jegłownika


2007 • luty-marzec: „Człowiek i mate-

ria” Paweł Nieczuja-Ostrowski – obrazy

• kwiecień-maj: „Kształt i bar-

Fot. „Jak świat światem”

Fot. „Plakat studencki”

wa” ceramika i batik uczestników Pracowni Ceramiki oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa przy Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ŚWIATOWID

• 25 kwietnia: spotkanie z poetą

Jackiem Dehnelem i teoretykiem literatury dr hab. Jerzym Szyłakiem

• listopad:

Fot. „Widzenie”

wystawa poświęcona 89-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – fotografie i wydawnictwa z okresu 20-lecia międzywojennego, odznaczenia, ordery i biała broń z kolekcji Sławibóra Bronickiego oraz Zbigniewa Zajchowskiego, replika ubioru Józefa Piłsudskiego, eksponaty ze zbiorów 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

Fot. „Grafiki Jolanty Babicz”

Fot. „Wystawa plakatu i ilustracji A. Szadkowskiego”


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

2008

2012

• 15 stycznia: „odlatują poeci, ich myśli po-

• 23 lutego-23 kwietnia: grafika kompu-

zostają i będą mieszkać w słowach jak ptaki w gniazdach” – spotkanie z poetą Stefanem Jażdżewskim

• 28 maja: „Biografia, geografia – metafizyka. Michała Głowińskiego małe pisanie” – spotkanie z dr. hab. Feliksem Tomaszewskim

• marzec-kwiecień: wystawa malarstwa Katarzyny Smeji-Skulimowskiej

• czerwiec-październik: „Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa w fotografii” – wystawa jubileuszowa

• 27 listopada: wieczór autorski i promo-

cja książki „Gdzie tataraki, gdzie jerzyki...” Stanisława Modrzewskiego

• listopad-styczeń 2009: wystawa plakatu i ilustracji Andrzeja Szadkowskiego

terowa (dwu- i trójwymiarowa) – prace studentów Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu – członków Koła Naukowego FUTURE3D działającego pod pieczą dr. inż. Henryka Olszewskiego

• 21 maja-5 lipca: wystawa pasteli Agaty Szydłowskiej, studentki filologii polskiej Instytutu Pedagogiczno-Językowego

• 9 października – 20 listopada: wystawa

fotografii Ireny Bykowskiej (pracownik PWSZ w Elblągu) „Chwila okiem pstrykacza”

• 14 grudnia-6 lutego 2013 r.: „Świętości

i inne” – wystawa malarstwa uczestników pracowni plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

2009

2013

luty-marzec: „Malarstwo moje hobby” – wystawa obrazów Lucyny Modrzyńskiej

• 19 marca-kwiecień: „ARTkomunikacja”,

maj-czerwiec: „Spotkania z arteterapią” – wystawa prac plastycznych uczniów Wydziału Terapii Zajęciowej Szkoły Policealnej „MEDYK” w Elblągu

wystawa prac plastyczno-technicznych zorganizowana przez studentów II i III roku Pedagogiki pod kierunkiem Barbary Szmyt

• 15 maja-czerwiec: „Obrazy zebrane” Gabrieli Badurek, wystawa malarstwa

• 11 października-listopad: „Azja Centralna - etniczność i krajobraz w obiektywie” – fotografie Przemysława Chwały

130


Fot. Spotkanie z poetą - Jackiem Dehnelem, 2007 rok

Fot. Wieczór autorski Stanisława Modrzewskiego, 2008 rok

Fot. Wernisaż wystawy obrazów Gabrieli Badurek, rok 2013

Fot. Wieczór autorski Bogumiły Salmonowicz, 2014 rok


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

2014

2015 - 2016

• 10 lutego-15 marca: „Widzenie” - wysta-

15 stycznia-13 lutego: wystawa „Jerzy Domino Grafiki”

2 marca-3 kwietnia: wystawa grafik Jolanty Babicz

16 kwietnia-5 maja: „Elbląg rysowany i malowany” wystawa prac uczestników młodzieżowej pracowni plastycznej MDK w Elblągu prowadzonej przez panią Katarzynę Smeję-Skulimowską

12 maja-25 maja: wystawa plakatu towarzysząca X Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej pt. „Starość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”(plakaty wykonane w trakcie zajęć technicznych prowadzonych przez Zbigniewa Babińskiego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym)

30 maja: wystawa rysunków dzieci, uczestników Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu - z okazji zakończenia V jubileuszowej edycji Akademii

lipiec-wrzesień: wystawa A. Bańskiego „Malarstwo”

październik-listopad: „W świecie ciszy” - wystawa rysunków entomologa Waleriana Straszewicza (1885-1968

4 grudnia-20 stycznia 2016: „Cielesności” - wystawa malarstwa Karoliny Kardas

kwiecień 2016: wystawa plakatów pt. „Młodość” wykonanych przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego

wa prac studentek III roku pedagogiki PWSZ w Elblągu zorganizowana pod opieką Barbary Szmyt

• 5 kwietnia-30 kwietnia: „Z wiosennego koszyka” wystawa rękodzieła elblążanki Moniki Kaszubskiej-Grajkowskiej

• 7 maja-23 maja: „Mali-Wielcy Bohate-

rowie Demokracji” wystawa „wędrująca” zorganizowana przez uczestników warsztatów fotograficznych Stowarzyszenia Elbląg Europa w ramach projektu Europe of all Citizens

• 30 maja: „Inspiracje lotnicze”- wystawa fotografii Edwarda Jaremczuka towarzysząca konferencji IV Elbląskie Biennale Lotnicze

• 13 października: „Plakat studencki” -

wystawa plakatów wykonanych przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego w czasie warsztatów technicznych prowadzonych przez Zbigniewa Babińskiego w roku akademickim 2013/2014

• 28-30 października: „Kazimierz Szpo-

tański i jego dzieło” - wystawa fotografii poświęcona Kazimierzowi T. Szpotańskiemu (1887-1966) pionierowi polskiego przemysłu elektrotechnicznego

• 27 listopada: spotkanie autorskie i pro-

mocja tomiku wierszy „BoSa” Bogumiły Salmonowicz

132

Wojciecha


W

YDAWNICTWO PWSZ W ELBLĄGU powstało we wrześniu 2005

roku. Wszelkie decyzje związane z jego działalnością podejmowane są przez Zespół Pełnomocny Rektora ds. Wydawnictw.

Wydawnictwo wydaje między innymi periodyk zatytułowany „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” – publikację, którą zakwalifikowano do wykazu punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), co świadczy o jej wysokim poziomie merytoryczno-edytorskim.

54 MONOGRAFII 25 BIULETYNÓW UCZELNIANYCH 22 ROZPRAW NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH 16 SKRYPTÓW DLA STUDENTÓW

Nakładem Wydawnictwa ukazało się wiele interesujących tytułów, wśród nich publikacje zawierające materiały z licznych konferencji organizowanych w PWSZ w Elblągu, biuletyny uczelniane, monografie oraz skrypty dla studentów.

VII.3. WYDAWNICTWO PWSZ w Elblągu

133


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

T

EATRZYKI DZIECIĘCE to cykl prze-

glądów spektakli teatralnych przygotowanych przez i dla dzieci elbląskich placówek.

Teatrzyki dziecięce pod nazwą „Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni” odbywały się rokrocznie w latach 1999-2011.

Organizatorami wszystkich, dwunastu edycji Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych byli studenci I i II roku kierunku Pedagogika PWSZ w Elblągu. Pod nadzorem nauczyciela - mgr Stanisławy Szuksty, w ramach praktyk pedagogicznych, studenci przygotowywali małych aktorów do odegrania ich ról.

12 edycji Teatrzyków Dziecięcych Ta forma praktyki pozwalała uczestniczyć studentom w pełnym procesie związanym z tworzeniem sztuki teatralnej - od wyboru scenariusza, przez projektowanie scenografii, przydzielanie ról dzieciom, prób - aż po finalną prezentację ocenianą przez jurorów. Ponadto studenci zdobyli doświadczenie w pracy z dziećmi, rozwijając w nich zainteresowania sztuką i rozbudzając ich wyobraźnię. Podczas występów mali aktorzy prezentowali swoje umiejętności na scenach ówczesnego Teatru Dramatycznego w Elblągu i kina „Światowid”. Pomysł na przegląd dziecięcych teatrzyków narodził się, gdy studenci PWSZ w Elblągu zaczęli sami zmagać się z tworzeniem i wystawianiem przedstawień. Następnie pomysłodawcy teatrzyków doszli do wniosku, że lepiej jest zintegrować studentów, metodyków, nauczycieli, dzieci i ich rodziców, by wspólnie zrobić coś wielkiego.

VII.4. TEATRZYKI DZIECIĘCE

134

W każdej edycji łącznie na scenie wystą-

piło ok 300 małych aktorów, a widownia zawsze wypełniona była po brzegi.

Wśród sztuk wystawianych przez grupy teatralne znalazły się doskonale znane baśnie i bajki między innymi „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Czerwony Kapturek”, „Głupi Jaś”, a także wiele innych.


Fot. Festiwale Teatrzykรณw Dzieciฤ™cych, lata 1999- 2011


VII. WSPOMAGANIE KULTUROWEGO ROZWOJU MIASTA

D

ZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSI ANIOŁOWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od wielu lat wspiera organizację inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „ANIOŁOWO”. Wieś Aniołowo to miejsce, które dzięki Stowarzyszeniu zasłynęło jako anielska wioska tematyczna i stała się atrakcyjnym miejscem turystycznym. Oferta „anielskiej wioski” została nagrodzona III miejscem na Międzynarodowych Targach w Kielcach (w 2011 roku) oraz podczas Berlińskich Targów GRUNE WOCHE.

VII.5. ANIOŁOWO

136

W ramach współpracy regionalnej studenci i nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu cyklicznie uczestniczą w corocznym Międzyregionalnym Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie.

Podczas zlotów studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, pod opieką mgr Stanisławy Szuksty, prowadzą m.in. zajęcia artystyczne, gry i zabawy animacyjne, konkursy zręcznościowe i plastyczne, z kolei nauczyciele akademiccy przeprowadzają wykłady zwiazane z anielska tematyką.

Za wieloletnie wspieranie inicjatyw służących poprawie życia lokalnych społeczności honorowy tytuł „Anioła Dobroci” oraz wyróżnienie z rąk prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniolowo – Haliny Cieśla w 2014 roku otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.


Fot. Studenci PWSZ w Elblągu, Aniołowo 2013 rok

Fot. Studenci PWSZ w Elblągu, Aniołowo 2014 rok

Fot. Wykład dr Ireny Sorokosz, Aniołowo 2013 rok

Fot. Stoisko PWSZ w Elblągu w Aniołowie, animacje dla dzieci, 2015 rok


VIII. ASYMILACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRZEZ MIASTO VIII.1. BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI VIII.2. TURBINALIA VIII.3. WIECZORNICE


Na wykształcenie powinno składać się żywe życie, a nie martwa nauka. Mikołaj Gogol

Szaleństwo jest miłe. Nie powinno jednak długo trwać, bo zamienia się w głupotę. Marcel Achard

Każda rzeczpospolita swoim prawem słynie, Starożytnością stoi, nowinkami ginie. Szymon Szymonowic


VIII. ASYMILACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRZEZ MIASTO

B

AŁTYCKI FESTIWAL NAUKI (BFN)

jest imprezą popularnonaukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie oraz instytucje naukowe z regionu pomorskiego.

Celem festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych, przybliżenie ich społeczeństwu w zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

PWSZ w Elblągu przyłączyła się do organizowania festiwalu w 2008 roku i od tego czasu corocznie, w ramach kolejnych edycji BFN, przygotowuje dla mieszkańców Elbląga i okolic ciekawe pokazy, warsztaty i wykłady.

9

EDYCJI FESTIWALU NAUKI

Pomimo braku dofinansowania orgaznizacji imprezy w roku 2016 roku PWSZ w Elblągu nie zrezygnowała z przygotowania stoisk naukowych. Uczelnia z własnych środków podjęła się kontynuacji tej tradycji i w czerwcu 2016 roku przeprowadziła festiwal pod nową nazwą: Festiwal Nauki w PWSZ w Elblągu. Stoiska przygotowane zostały przez pracowników i studentów każdego z Instytutów Uczelni, co po raz kolejny stworzyło ogromną róźnorodność oferty. Od warsztatów z zakresu mechaniki, ekologii, geografii, historii, po zajęcia językowe, artystyczne, sportowe, informatyczne czy turystyczne. Corocznie Festiwal gromadzi co raz więcej odwiedzających - w tym roku liczba festiwalowiczów przekroczyła 2000 osób. PRZYKŁADOWE STOISKA W RAMACH FESTIWALU: WARSZTATY Z GRAFIKI I MULTIMEDIÓW BETON I JEGO WŁAŚCIWOŚCI MAGIA FIZYKI

VIII.1. BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

DOMOWA FABRYKA KOSMETYKÓW JAK STERUJĄ KOMPUTERY? ZABAWNE WIELOŚCIANY POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO BLISKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ JAK POWSTAJE PROGNOZA POGODY? ŻYCIE W KROPLI WODY - OBSERWACJE MIKROSKOPOWE

140


Fot. Stoiska Bałtyckiego Festiwalu Nauki, lata 2008-2016


VIII. ASYMILACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRZEZ MIASTO

T

URBINALIA (dawniej Juwenalia ) to naj-

większa tradycyjna studencka impreza w Elblągu, organizowana co roku przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu.

Nazwa „TURBINALIA” została nadana imprezie przy okazji 15. rocznicy, którą Uczelnia obchodziła w 2013 roku. Nawiązuje ona do tradycji elbląskiego przemysłu maszynowego oraz do korzeni PWSZ w Elblągu związanych z elbląskim Oddziałem Politechniki Gdańskiej. Zgodnie z tradycją Turbinalia rozpoczynają się od pochodu studentów ulicami Elbląga, następnie, po oficjalnym przemówieniu Prezydenta, dochodzi do przekazania żakom symbolicznego klucza do bram miasta. Juwenalia trwają zwykle kilka dni, w czasie których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe.Punktem kulminacyjnym wszyst-

kich edycji Juwenaliów sa koncerty, na które oprócz społeczności studenckiej tłumnie przybywają mieszkańcy Elbląga i okolicznych miejscowości.

Wstęp na imprezy w ramach Turbinaliów od zawsze był wolny dla wszystkich gości i mieszkańców miasta. Dzięki temu, co roku podczas tego święta, dochodzi do silnej asymilacji środowiska akademickiego przez miasto. Szczególnym wydarzeniem, który miał miejsce w ramach Juwenaliów PWSZ w Elblągu był OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY PRZEGLĄD PIOSENKI STUDENKIEJ BAZUNA, w latach 2006 i 2007. Imprezę, która odbywała się wówczas na Podzamczu Muzeum patronatem honorowym objął Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Elbląski Przegląd obfitował w akcenty miejscowe, miejskie oraz regionalne. Obecnie Festiwal Bazuna obchodzi już swoją 44- tą edycję.

VIII.2. TURBINALIA

142

Fot. BAZUNA 2007


Fot. Turbinalia PWSZ w Elblągu, lata 2002-2016

Rok 2002

Rok 2011

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012

Rok 2016

Fot. Elbląskie Juwenalia, Zawody o Wiosło Rektora

Rok 2004

Rok 2016


VIII. ASYMILACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRZEZ MIASTO

W

IECZORNICE to żywe lekcje historii

- uroczyste obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które od początku powołania PWSZ w Elblągu organizowane są dwa razy w roku: z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja oraz odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wieczornice przygotowywane są przez studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych. Uroczystości te przybierają różną postać. Często jest to wykład otwarty, wspominkowe spotkanie połączone z debatą, koncert czy też wspólne słuchanie wierszy, prozy i tekstów dokumentów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Niecodzienną formą było zorganizowanie w jubileuszowym roku 10-lecia PWSZ

w Elblągu, wystawy poświęconej 89-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród eksponatów znalazły się fotografie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, książki wydane w okresie II Rzeczpospolitej, jak również odznaczenia, ordery, dyplomy i dokumenty pochodzące ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów. Wystawę wzbogaciły także: replika ubioru Józefa Piłsudskiego oraz obraz przedstawiający Marszałka.

Gośćmi Uczelni podczas wieczornic są przedstawiciele władz miasta, instytucji pożytku publicznego, związków: Kombatantów, Żołnierzy Wojska Polskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, studenci oraz kadra PWSZ w Elblągu, a także młodzież szkolna i wszyscy zainteresowani elblążanie.

VIII.3. WIECZORNICE

144

Fot. Wystawa poświęcona 89. rocznicy odzyskania Niepodległości, 2008 rok


Fot. Wieczornica, uroczystości 3-Majowe, 2005 rok

Fot. Obchody odzyskania Niepodległości przez Polskę, 2014 rok

Fot. Wieczornica, uroczystości 3-Majowe, 2015 rok

Fot. Obchody odzyskania Niepodległości przez Polskę, 2016 rok


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH IX. 1. KLUB UCZELNIANY AZS PWSZ w ELBLĄGU IX.2. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE IX.3. CHÓR AKADEMICKI PWSZ w ELBLĄGU IX.4. TEATR AKADEMICKI PWSZ w ELBLĄGU IX.5. TELEWIZJA STUDENCKA PWSZ w ELBLĄGU IX.6. WOLONTARIAT STUDENCKI


Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie; pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. Władysław Stanisław Reymont


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

A

KADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY PWSZ W ELBLĄGU w przeciągu kil-

kunastu lat istnienia powołał 12 sekcji sportowych stwarzających studentom warunki do uprawiania dyscyplin o różnych profilach.

Sekcje służą podnoszeniu sprawności fizycznej i doskonaleniu techniki w wybranych dyscyplinach sportu, rekreacji czy turystyki. Studenci uprawiający sporty zespołowe czy indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci PWSZ w Elblągu należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

SEKCJA AWIACYJNA powołana została

IX.1. KLUB UCZELNIANY AZS PWSZ w Elblągu

148

w 2008 roku we współpracy z Aeroklubem Elbląskim. W sierpniu 2008 roku odbyły się pierwsze szkolenia spadochronowe studentów PWSZ w Elblągu połączone z pierwszymi skokami.

SEKCJA JEŹDZIECKA powołana została

w 2002 roku. Celem sekcji jest propagowanie szeroko rozumianej rekreacji i turystyki konnej w środowisku akademickim PWSZ w Elblągu, a także rywalizacja sportowa. W zajęciach z jeździectwa biorą również udział studenci z niepełną sprawnością ruchową.


Fot. Siatkarki na Akademickich Mistrzostwach Polski, 2015 rok

Fot. Koszykarze AZS PWSZ w ElblÄ…gu, 2007 rok

Fot. Sekcja awiacyjna, 2008 rok

Fot. Studenci sekcji turystycznej w Bieszczadach, 2016 rok


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

SEKCJA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN powstała w 1999 roku. Sekcja działała do października 2010 roku. wołana została w 2002 roku.

ła w 2001 roku. Sekcja skupia studentki uprawiające czynnie sport w szkole średniej oraz w klubach miejskich. Odnosi sukcesy na zawodach rangi mistrzostw województwa i Polski.

SEKCJA MUZYCZNO-RUCHOWA powstała

SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO powstała

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN po-

w 2002 roku. W październiku 2010 roku sekcja zmieniona została na sekcję tańca towarzyskiego.

SEKCJA NARCIARSKA utworzona w 2013 roku z racji rosnącego zainteresowanie narciarstwem w Elblągu, do czego przyczyniła się nowa infrastruktura na Górze Chrobrego. SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ/FUTSALU istnie-

je od 2001 roku. Członkowie sekcji startują w mistrzostwach regionu, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, odnosząc liczne sukcesy. Sekcja prężnie działa na rzecz środowiska akademickiego, organizując Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Futsalu, Ligę Uczelnianą oraz mityngi sportowo-rekreacyjne przy okazji imprez ogólnouczelnianych.

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET powstała w 2010 roku na wniosek studentek – piłkarek ręcznych, zawodniczek klubów sportowych – które będąc studentkami PWSZ w Elblągu chciały kontynuować treningi w AZS PWSZ w Elblągu.

150

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET powsta-

w 2008 roku. Celem sekcji jest opanowanie choreografii tańców towarzyskich, propagowanie aktywności fizycznej oraz integrowanie miłośników tańca.

SEKCJA TURYSTYCZNA została powołana

w 1999 roku. Dwa lata później jej działania wzbogacono o kolejną dziedzinę turystyki kwalifikowanej: marsze na orientację. Przyczyniło się to do zmiany nazwy sekcji i od października 2001 roku nosi ona nazwę Sekcja Turystyki i Marszów na Orientację.

SEKCJA UNIHOKEJA utworzona w 1999

roku jako jedna z pierwszych sekcji i wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Elhok” stworzyła I-ligową drużynę AZS PWSZ Elhok Elbląg. Drużyna zdobywała medale na mistrzostwach Polski, a jej członkowie byli powoływani do kadry narodowej i reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata. Sekcja działała do 31 maja 2002 roku.

SEKCJA ŻEGLARSKA powołana w 2006 roku. Zadaniem sekcji jest upowszechnianie żeglarstwa we wszystkich jego formach w środowisku akademickim. W 2013 roku sekcja zmieniła formę organizacyjną i we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym rozpoczęła realizację nowego programu.


Fot. Wodowanie jachtu sekcji żeglarskiej. rok 2006

Fot. Grzegorz Kowal - sekcja jeżdziecka

Fot. Karatecy: Tomasz Kundzicz i Przemysław Studziński na Akademickich Mistrzostwach Polski - III miejsce, Wrocław 2011 rok

Fot. Siatkarki, 2012 rok


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

M

EDALE SPORTOWE stanowią wy-

mierny wskaźnik osiągnięć Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

W latach 1999–2015 na zawodach akademickich rangi Mistrzostw Polski studenci PWSZ w Elblągu w sumie zdobyli 34 medale, w tym: 7 złotych, 11 srebrnych, 16 brązowych.

34 medale

Tab. 14. Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w latach 1999-2015

152


153


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

S

TUDENCKIE KOŁA NAUKOWE (SKN)

zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz rozwijaniem naukowych i zawodowych zainteresowań i pasji.

Przyczyniają się także do rozwoju życia

naukowego Uczelni poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych, wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, warsztatów czy debat.

Studenci zaangażowani w działalność kół mają ze strony Uczelni wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Obecnie w PWSZ w Elblągu zarejestrowanych jest 5 Studenckich Kół Naukowych, w ramach których działa 13 sekcji tematycznych.

SKN „CREO” stawia sobie za cel rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów wokół problematyki wiedzy o środowisku, m.in. w oparciu o realizację projektów badawczych. W ramach Koła CREO funkcjonują 4 sekcje: budowlana, ochrony środowiska, mechaników i mechatroników.

SKN „HUMANITAS” skupia studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego o różnych humanistycznych podłożach zainteresowań. W ramach Koła HUMANITAS funkcjonuje aż 7 sekcji: sekcja dziennikarska, filologów, graficzno-promocyjna, językoznawcza, kulturoznawcza, filologów oraz sekcja translatoryczna.

SKN MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ „SENEKA” stawia sobie za cel mobilizowanie środowiska studenckiego do prowadzenia szeroko pojętej dyskusji na tematy społeczne, ekonomiczne i polityczne, m.in. poprzez organizowanie spotkań i wykładów otwartych.

IX.2. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

SKN ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO “PUBLIC SAFETY” celem SKN “PUBLIC SAFETY” jest pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych.

SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ

154

w ramach Koła IIS funkcjonują 3 sekcje: sekcja „FUTURE 3D” gromadzi studentów zainteresowanych tworzeniem grafiki dwu- i trójwymiarowej, sekcja „GRUPA .NET” zrzesza


studentów, stawiających sobie za cel wspieranie Akademii Microsoft oraz sekcja „SWIM – SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY”, która stawia sobie za cel wskazanie studentom różnych obszarów zastosowania informatyki poprzez angażowanie ich w udział w interdyscyplinarnych projektach z obszaru IT, elektroniki i sterowania.

Fot. SKN SENEKA, konferencja kół naukowych w Siedlcach, 2013 rok Fot. Roboty wykonane przez studentów sekcji „SWIM – SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY”, 2015 rok

Fot. SKN CREO na warsztatach, Zalew Wiślany, rok 2015

Fot. SKN CREO na seminarium we Wrocławiu, rok 2015

155


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

T

ELEWIZJA STUDENCKA PWSZ w ELBLĄGU zrzesza kilkunastu studentów

z różnych Instytutów PWSZ w Elblągu. Wszystkie spotkania i warsztaty odbywają się pod nadzorem opiekunów, specjalistów od public relations i dziennikarzy.

65 fimów TV studenckiej

Telewizja aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Uczelni m.in. poprzez rejestrowanie konferencji naukowych, ważnych wykładów, spotkań. Gotowe materiały prezentowane są na portalu Telewizji. Studenci relacjonują eventy uczelniane, przeprowadzają wywiady, filmują i bezpośrednio zajmują się montażem.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnym studiu TV PWSZ „Na Wspólnej”. Telewizja dysponuje najnowocześniejszym sprzętem operatorskim i montażowym.

IX.3. TELEWIZJA STUDENCKA PWSZ w Elblągu

156

Oprócz zajęć młodzież ma także możliwość poznania ciekawych ludzi. Co roku opiekunowie koła organizują wycieczki i zwiedzanie ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

Działalność Telewizji Studenckiej PWSZ w Elblągu to promocja nie tylko samej Uczelni ale również promocja Elbląga. Dzieje się tak, gdyż studenci realizują zadania ściśle wpisane w promocję miasta.


Fot. Wizyta studentów PWSZ w Elblągu w Telewizji Polskiej, rok 2015

Fot. Wizyta studentówPWSZ w Elblągu w Telewizji Polskiej, rok 2015

Fot. Warsztaty telewizyjne w studiu multimedialnym, rok 2014

Fot. Wywiad przeprowadzony przez TV PWSZ w Elblagu, rok 2013


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

C

HÓR AKADEMICKI PWSZ w ELBLĄGU

rozpoczął swoją działalność w październiku 1999 roku.

Repertuar chóru charakteryzuje duża różnorodność gatunków muzycznych począwszy od średniowiecznych po współczesne utwory chóralne.

Swoje osiągnięcia śpiewacy prezentują na uroczystościach odbywających się na Uczelni, imprezach miejskich (np. Koncert Muzyki Sakralnej czy Koncert Noworoczny w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu), a także za granicą. Biorą udział w festiwalach i konkursach. Pierwszym dyrygentem Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu był śp. mgr Andrzej Dulczewski, a od 2004 roku dyrygentami Chóru byli: dr Mariusz Mróz, mgr Barbara Kardasińska, mgr Bożena Belcarz oraz dr Anna Grodziewicz-Cernuto.

Fot. Występ Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu, 2008 rok

IX.4. CHÓR AKADEMICKI PWSZ w Elblągu Fot. Występ Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu. Wigilia, 2015 rok

158


T

EATR AKADEMICKI PWSZ w ELBLĄGU

rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Pierwszym opiekunem zespołu była mgr Elżbieta Organowska.

Do 2008 roku Teatr działał pod nazwą ABATON i aktywnie uczestniczył w kulturalnym życiu Elbląga poprzez udział w festiwalach oraz konkursach, wystawiając wyreżyserowane przez siebie spektakle, m.in.: Wyliczanka, 4 kolory love story, Co się zdarzyło w Muzeum Nakryć Głowy?, Serenada. Aktorzy Teatru ABATON uczestniczyli także w akcjach na rzecz elbląskich dzieci, organizowanych przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu, np. spotkania mikołajkowe oraz organizowali spektakle dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

IX.5. TEATR AKADEMICKI PWSZ w Elblągu

Fot. Aktorzy studenckiego Teatru „ABATON” rok 2008

W 2006 roku, specjalnie na potrzeby Teatru, w Domu Studenckim nr 2 przy ul. Wspólnej powstała profesjonalnie wyposażona sala teatralna. Sala ma 125 m2 powierzchni i dysponuje 120 miejscami siedzącymi. Na zapleczu znajduje się profesjonalne studio reżyserskie, z którego można sterować oświetleniem i nagłośnieniem. Do kompleksu teatralnego należą również dwie garderoby oraz pomieszczenie kuchenno-socjalne. W 2013 roku Teatr wznowił swoją działalność. Studenci podczas zajęć teatralnych, prowadzonych przez aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu - Lesława Ostaszkiewicza, biorą udział w różnorodnych warsztatach technik teatralnych, pracują nad dykcją i wymową, a także przygotowują własne spektakle.

159


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

W

OLONTARIAT to idea dobrowolne-

go i świadomego zaangażowania w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych bez oczekiwania wynagrodzenia. Pracownicy i studenci PWSZ w Elblą-

gu intensywnie uczestniczą w pracach na rzecz społeczeństwa. Udział w wielu nonprofitowych przedsięwzięciach pozwala im na samorealizację, wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, poza tym rozwija zainteresowania i pozwala zdobywać doświadczenia w nowych dziedzinach. Informacje o odbytych wolontariatach wpisywane są do Suplementu do Dyplomu, co stanowi jedną z lepszych rekomendacji.

Nie sposób wymienić wszystkich akcji, w organizowanie których, od samego początku, włączają się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Poniżej przedstawiono przegląd niektórych z nich.

KIERMASZE BOŻONARODZENIOWE Co roku w IPJ odbywa się Kiermasz Bożonarodzeniowy, przygotowany przez studentów kierunku Pedagogika. Zebrane zabawki przekazywane są potrzebującym dzieciom.

MIKOŁAJKI MIEJSKIE Od wielu lat studenci PWSZ w Elblągu wspierają elbląski Departament Edukacji. Podczas organizacji spotkania Prezydenta Miasta z dziećmi, z okazji mikołajek, studenci przebrani za bajkowe postacie prowadzą animacje i zabawy.

„MIŚ”

IX.6. WOLONTARIAT STUDENCKI

To ogólnopolska akcja organizowana przez WOŚP, której celem jest zwrócenie uwagi przechodniów na problem przemocy wobec dzieci. Do akcji włączają się również studenci PWSZ w Elblągu organizując zbiórkę pluszowych misiów, które następnie rozlokowują w różnych miejscach publicznych Elbląga.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY To ogólnopolska akcja zbiórki pieniężnej na zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, do której od zawsze włączają się studenci Uczelni.

160


WAMPIRIADA To coroczna akcja oddawania krwi organizowana przez studentów wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To cykliczne już wydarzenie rokrocznie promuje honorowe krwiodawstwo i zdrowy tryb życia wśród młodzieży akademickiej. Tego typu przedsięwzięcia cieszą się dużym zainteresowaniem w całym kraju mobilizując młodzież do wspierania nie tylko samej idei, ale także do aktywnego udziału w akcjach tego typu.

EUROPEJSKA NOC BEZ WYPADKÓW Od kilku lat studenci PWSZ w Elblągu uczestniczą jako wolontariusze w tym międzynarodowym projekcie. Tego wieczoru w nocnych klubach Elbląga promują trzeźwość, zachęcając kierowców do wstrzemięźliwości.

SZLACHETNA PACZKA Od lat studenci włączają się w ogólnopolską akcję Szlachetnej Paczki. Studenci przygotowują i rozwożą zebrane od darczyńców rzeczy potrzebującym.

SERCE DLA HOSPICJUM

To akcja, podczas której studenci rozdają przechodnią wykonane własnoręcznie serduszka propagując działalność Hospicjum. Przy okazji dzielą się uśmiechem, radością i pozytywnymi emocjami.

WOLONTARIAT PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA W SIATKÓWCE NA SIEDZĄCO W czerwcu 2014 roku w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn. W zawodach wzięło udział łącznie 28 drużyn z całego świata, m.in. z Japonii, Algierii, Brazylii, Iraku, Iranu czy Egiptu. Ta wielka sportowa impreza przyciągnęła do naszego miasta setki osób: kibiców, turystów, a nawet całych rodzin zawodników. Do zorganizowania i logistycznego rozplanowania tak wielkiego przedsięwzięcia organizatorom potrzebna była pomoc.

Zaoferowała ją Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ramach umowy partnerskiej Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu rekrutację studentów, którzy w ramach wolontariatu wzięli udział w przygotowaniu i organizacji Mistrzostw.

Wśród zadań, których podjęli się wolontariusze, znalazły się m.in. prowadzenie strony internetowej Mistrzostw, opieka nad drużynami, prowadzenie punktu informacyjnego i biura zawodów, obsługa strefy kibica, koordynacja transportu drużyn, pomoc przy obsłudze technicznej na hali, dystrybucja ulotek i plakatów promocyjnych czy pomoc menadżerom. Studenci elbląskiej PWSZ sprawdzili się po raz kolejny, dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu ta wielka sportowa impreza odbyła się po mistrzowsku. 161


IX. WPAJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH tzw. MIĘKKICH

Fot. Akcja WOŚP w PWSZ w Elblągu, 2007 rok

Fot. Zbiórka dla schroniska dla zwierząt, 2013 rok

Fot. Wampiriada, 2007 rok

Fot. Kiermasz Bożonarodzeniowy, 2013 rok

Fot. Akcja Dawcy Szpiku Kostnego, 2015 rok

Fot. Ciastomania, 2015 rok

Fot. Wolontariusze podczas MŚ w piłce na siedząco, 2014

Fot. Mikołajki miejskie, 2015 rok


PWSZ w Elblągu kreatorką rozwoju regionalnego  
PWSZ w Elblągu kreatorką rozwoju regionalnego  
Advertisement