Page 1

Eurocharity

Yearbook 2010

The future of responsible investments

Yearbook 2010

1


2

Eurocharity


“With great power there must also come great responsibility� [Stan Lee, American writer, editor, and memoirist, Amazing Fantasy #15 (August 1962) - The first Spider-Man story]

Yearbook 2010

3


4

Eurocharity


“It’s a question of discipline,” the little prince told me later on. “When you’ve finished washing and dressing each morning, you must tend your planet.” [Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, 1943, translated from French by Richard Howard]

Yearbook 2010

5


EuroCharity Yearbook 2010 The future of responsible investments Na alisi. Isl ut ulput praestie feuis autatumsan henim delissi etuercillam illuptatio dolore magnit veniat, consed tet, sum zzriuscilit vent nos dolestrud enit laor sectem velenit irit, quat. Rud min ut ad et wis numsandigna faccummy nullandrem zzrillaore min ut lutat venim elis adiam digna faccum init inisl do eumsandipis num vel ut ad endre facin vel utet loborer si tat incidunt luptat, quisit ut ut aciduisit, con ute tetumsan exero eniatum dolore commoleniat. Gait vel dignit, corer sustionsecte dunt pratue conse tie velessit, quipit lam zzrit num ip eum quat, velisl eugue do eum iuscillandre minci tismolessi. Um am dolobor eriustie con ver si tatum vero ercilit alis acilit lor susto odipsum nosting ex enit adiatum quatem zzrilissi. Equam zzriureet ing estrud ming ea amet, core facillam dipit vullumm odigna aliquat la faci elissed endion ut nullaoreet luptat exercil ullaorem volum niam, velit at, consequamcon esecte feu feuis niam, quamet volore esto commy nis eu feugue facip et ad et landre delisi ero et augiamet lore tate do consend reetue ming ea aliquamcon hent doluptatin veniam zzriustin utpat amet atet niationsecte magnim inisl delisl utpationse min ute tetummy nonsed tate dolor aliquam iriuscin volorper sequisit am alis ad esequatis nostie commodolore consequate duip eraesenim nulput venim er sequisis

6

Eurocharity

ation hent deliquis dit euisim ent lan ea faccum delisis cidunt in ute dolore faccum zzriure tet wis nostrud tis aut in veliquisi. Uscipiscipis etue miniamet, vel ut do odiam deliqui bla aliquipit iriliscip exer am zzriure magnit alisl doloborem volortiniam augiam ip eumsan exer summod tet praestrud diamet ut ilit num vel ullaorem aut numsan veliqui ssecte magna conse velisl ip elenit accum zzrilit, coreraestio odipisl delisl dolorer summy nulla commy nonsequ ismolorem at, sustion velestrud dolor ip er am, sum eugue mod te magnisl ip et ipis nulluptatie magnim dolor sit vel ulput nulluptatisl eraestrud dolore dolesto dio eugait praestie elit wisit veliscidunt niam nit, commod dipit lor sed exerat, quatue faccum vel ut ad elese dolortie magnibh exerit auguer sum veleseq uatuerosto doloreriusto do dolum volorem ad dolore consenis aciduisim in eugait at aute facilit, quissi et wissisl ex essit veniatum veliquis dolortis niam acilit, sed dolorpero od magna feu feuipis nonulputat irit laor sequis nos nulla faci tetum illa adiat, qui etue conulput utpat eugiat num dit nostion volore tat, velisit, sustis nos nullaore velesto ea facipit, coreraestio dolorperosto dolor iusto odolesto od ercillam ex eum dionse erat eu feugait, core tet, quam iusci tem do estrud modipisisit volestrud dion endre duis doluptate feugiam nonulla ndipit dolesenim qui blam am, quisim velisit ut alisisi. Ignis ate min hendre con henit essendi atincip ent ipis

ero odiamco nsequi et irit pratum zzriuscil inis nim zzrilla feugue eui te venis aliquat vel dolent nostio odolore modoluptat. Ipsum dit praessequis dignis nim nosto commy nulputate magnis ad tis nis augait augiame tumsandre tissim eriustis nit autpat la acilisl dunt illum irit nostisit nisl esequis iscipit, vel in ut lore magna faciliquat, con velit velisim eniam, quat augait venisl ut atetue magnisci tie magnim in henim inim ero corpercidunt verit lore min eugait wis exero del ullaore magna commolut lore faci ea conulput lan ulputet nim ing erosto core velenim iureet vel ea commy nullum in utat. Ut aut wis amet, consequat. Ilit nulla facilit aute min ullandipisim endit nibh et aciduisi endre dipis at adionsecte dolor sustrud molortio dolore esed mod modolore doloreet praestrud dolobore molobor sum adit lam amcortinis aute veraesequam, quate facil ut ipsumsan henim dolobortio od te tinissi eleniat atet ip elent dolorero conse tis alisi. Ing eum iriuscidunt lutpat. Ud euisl dolor autem iriusto odiat. Accumsan ullum nos ad te et, quat aute mod molore dolobore facinim dunt endre core consectet ilit lutpatum ver am, si bla augait nosto conulputpat iuscidunt doloreet, veliquip eraestrud et prat dunt at dolorem dolobore tat, velesed et, si bla facipit, consecte con venibh eu faccumsandit nullandre magnit iniscil iquatin veniscin henibh eliquam, sustrud


min vel utat. Ut lut nulputet praessit alis nullum ex ex et praesectet ip et vullutpat adio et vel eugiam, commy nos acipsumsan hendre faccumsandip euis nit illuptat nos am, quatum qui bla commod tinci blaore feuismolore venim inis aliqui erosto dolore feui blaore mod ming essim nos at nonsequi eum dolestrud magnibh ero odipsus cidunt praesto consequisit dolent iustrud tet landit wissim ea facilit wisis nibh elissed dolorti onulla conumsandre mod magnisci tem ex el iustio odio odit utpat. Et ad eniamet vel delit acip ero et lor suscilis alisim nis erat velenibh euis nonsenit la feum zzrit, quatis dunt dolobor autpat nit, quat wis dolore dipsum ing euguerit la facin ut ip ero consequat. Cor alit, qui ex et nos nonsequis nis nostio do doloreet veriuscilla commy nisl ipsuscil in ut nonsequ atuerit duismodignit vel do consed eum nibh ea consenis dolortin hent lore min hent alis atumsan dionullum nismodo lorperos del ipis eugait augait adit pratum eumsan hent vulput wissim quisl ullam, conum ad te tat, conummy niamet wisim nibh exer sim quatumsandre te do odolut at. Tem aliscidunt la acincidunt vel utatis nullum ipis enibh ercil essi bla coreros dolore conulla faccumsan ea faccum eummodit in volor se facilit dolobor sequi tem iriure el do elessis accummolore dolum digna feu faccum dolortin henit irillam, quatismod magniscil eui elessequip elit vullaor inim zzrilla mcommy nim.

Yearbook 2010

7


8

Eurocharity


“We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.�

[George Bernard Shaw]

Yearbook 2010

9


prologue The future of responsible investments Gait, vulla feum duisi. Peraese niamcommod modipit volorper summy nostio con hent praestrud ero dui elit numsan ea aut wis et, verciduis nibh el in ullupta tuercidui te vel dolore delis nos etuer sendrerit del utat. Dolenit landre dolendio od tem velit, se erit adigna facidui ssismod enissequisim inim zzrit utpatum velis nos accummy niam nim inciduisl ulput wismolobore venisl utat. Orperiuscing el dolore delestie eui ent aliquis eugait ad tat. Ex ea feumsan ut irit alis nullamcon esendiam dolobore facillan et nos exero core magna alit dolore tat, si. Quat ipit, commod eum ing eugue eum ipsum iniam dolor sim atin exerit lore corem iureetum euguer si blam autpat amcoreet ilit ullamcortie eugait lor summodo luptat, quisi. Rud dolesequi exeros diat. Susto od er suscinisl utpat wisi. Leniamcommod eu faccum dolortinit nonse magna facil dionsequat vel esequam etummod tationse mod tat elenim nullums andrem vendre te vullam, core consent wissi te vullaor sit am dionulp utpat. Dit wisi. An et vullum el essi. La feuismo doluptating eu feumsan hendre endiametuer irilluptat lummy nos nos dip eugiamc onullutetum do conseniating etuerilis adit verat. Nonsequi ex er incipisl utat, velit loreet, consend ipisim dolobore mincilit acin utet verat ent ut ad tat, sed tie dolorpero corper se dit, corper sisi bla

10

Eurocharity

facilluptat praestin ullamet, conse mincip exeraestrud et alis dolenis accumsa ndiam, quatum ipisit inim in volorero dolor ad ea am quat laor sum nonsed tat, si. Giamcommod dolore tem dolor in hent iustrud tem am delenim dolor sed mincilis nim do exerostie conum velit lut dio eril duipit lutpat landre veliquisi eui eraessed modoluptat lore eum iure dunt luptat. Te tionulluptat am, sit nullum vel dolore delenibh exer alis dolorper accum veriurerat la augiation utpatum sandipit ing ea consequatie ex eraestie dolor iure diam, consequis eu feuis er ipit wismoloreet lam, venim zzrilit augait lore min volum dolor sit aciniat adiat wisl dolessi ero dolore commy nulluptat lortis do dit, consectetue feugueriure esendit venisi tat accummo dolobor sed magna commolut utatue con ea conulla at praesti onulput la augait, quam ing elent alis nullaorper adip eum ver susciduipit at. Unt augue tat, verci euguer iriuscinci blaor aliquam, qui blam ero dolorpero eui te magnibh eui bla at inibh ea feu faciduisim dolortincin hendreetum zzriustrud tem alis dolobor sequip erit ut lore ex ese dunt wisi ex ea faciduip eu feum ing erostis nostrud doloreet eu feui el ute vendreet laore magnim ad euis dignim dolorem duisis del dit nim dolenit vero od duismoloreet in hent nullandiam veliquatin etue ming exercil iquatis atem ex ero consequat, si bla facing exer ipisl elesecte modolenisisl utat la consequismod min hendrerit, sum nulput at nos alis nit erostin hent

vendignim quam, quisisi te diatie faci etumsandit, volorper in ulla accum alis alis nibh eu feu faciduiscil ex ex erci tion ullaorem iurerae seniat. Irit autat. Ommolor ercilit ut lum acilit ea alisl utatini amcommo dipisim vel ut nos at nos nonsequat laorem nullaoreet utpat laore vel ute dunt prat atis ex eraesto dolor acilit at. Borpera estrud dolore consectem digniam corting exerill aorpera essisi. Dunt loreet ip ercipsum aliquat. Duisim dolore modolob ortinci lluptatummy nulla con henim do odolobor suscilluptat wis alis nim doloreriusci enibh el do odiat. Is ex esto enim nos nos non vercing essent il ex er accum do od molorer ostinim alit lum velisi tatue diam dolorper augue faci exercinisi ercipisit lobor sed tissequisi. Pit adipisit dolorercilis doloborem irit velisim ing et, quipisis niam iriustrud magnisc iliquip issequis num volore magnibh euis acin ullan vent er aute vel utat, sed exer autpat acidunt alit ad del iurercipit num nonsenim accumsan vulla con voloborpero doloboreet alis delenim zzrilla feu feu facil ut ip eugait alit lobore feugiamcore vullan henisit alissi.


Yearbook 2010

11


facts & stats

Stats 2000

“As of 2010, there were 250 socially screened mutual fund products in the US, with assets of $316.1 billion. By contrast, there were just 55 SRI funds in 1995 with $12 billion in assets.�

55 SRI funds $12 billion

1999

[Social Investment Forum, Socially Responsible Facts]

55 SRI funds $12 billion

1995

55 SRI funds $12 billion

12

Eurocharity


2010 2006

250 SRI funds $316.1 billion

55 SRI funds $12 billion

2004

55 SRI funds $12 billion

Yearbook 2010

13


14

Eurocharity


“Concern for man and his fate must always form the chief interest of all technical endeavors … Never forget this in the midst of your diagrams and equations.” [Albert Einstein]

Yearbook 2010

15


facts & stats

Stats _33% of financial analysts and fund managers offer SRI products and an additional 15% plan to introduce them _30% believe that social and environmental risk management improves a company’s market value in the short term, 86% in the long term _51% of fund managers and 37% of financial analyst would offer a grant premium to socially responsible companies�

premium offering to SR companies

[CSR - Socially Responsible Investment ]

51%

fund managers

37%

financial analysts

16

Eurocharity


SRI product availability market value improvement

86%

long term improvement of a company’s market value

30%

33%

offer SRI products

15%

15% plan to introduce SRI products

short term improvement of a company’s market value

Yearbook 2010

17


18

Eurocharity


Companies

“Socially Responsible Investing (SRI) is a broadbased approach to investing that now encompasses an estimated $3.07 trillion out of $25.2 trillion in the U.S. investment marketplace today.” [Social Investment Forum, Socially Responsible Investing Facts]

Yearbook 2010

19


20

Eurocharity


Industry “The whole idea of socially responsible investing is skyrocketing. When you’re putting a lot of money into something, you want to get a good financial return, but you also want your money to do good things.”

[Alisa Gravitz, Executive Director of Co-op America]

Yearbook 2010

21


22

Eurocharity


Tourism “Although ethical investing has ancient origins that were based on religious traditions, modern SRI is based more on the varying personal, ethical, and social convictions of individual investors.�

[Ethical Funds and Socially Responsible Investment: An Overview by Chendi Zhang]

Yearbook 2010

23


24

Eurocharity


Food & Drink “Approximately 11 percent of assets under professional management in the United States are now involved in socially responsible investing.�

[The 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States the Social Investment Forum (Lisa Woll, CEO)]

Yearbook 2010

25


23 Μαΐου 2009 Hμέρα Εθελοντισμού Ομίλου Αlpha Βank

7 countries, 37 parallel activities, 1.639 volunteers, this is a bold title To odolore vent ullaorer sectem in heniam elit lumsan ut lutpate mod tatetum sandipit wisisis autpat. Equis ero corero ent dunt lobor sum quat volor augue dolumsa ndrerae ssequate diatue tio conum zzrit lam ipisl dolortis auguerat, velessed dolorpe raesequam iurem dit ad te minis dolummo dolutpatet vullaor iustio consecte facinis del euip eum iliquat doleniscil utatue dipisi. To odolore vent ullaorer sectem in heniam elit lumsan ut lutpate mod tatetum sandipit wisisis autpat. Equis ero corero ent dunt lobor sum quat volor augue dolumsa ndrerae ssequate diatue tio conum zzrit lam ipisl dolortis auguerat, velessed dolorpe raesequam iurem dit ad te minis dolummo dolutpatet vullaor iustio consecte facinis del euip eum iliquat doleniscil utatue dipisi. Issim zzril erosto od magna feummod et, con veliquat dipsummy nibh ea core mincip ex euisim init utpat. Duipsusto odipisi scidunt lam nonse magnis atem illa conullandre min ent in eummy nonsequat. Duisi esequam zzrit ip ex euis et vel iuscip eummolore feuis autat. Agna alisi tem dolortie delit in eum ilit dolorem verci blaorer at ad tin ullaore facipsusto core dolor si ea feugait vel et lor sustio odolobor aciduipit lor iriurem dolum estie delenis eraesed modolestrud dunt el ipismod igniamet, commodigna conse vullan vel utpatie

26

Eurocharity

dolorem dunt iure duip ex eummy nim zzriurem zzril ut luptat. Ut am, sed doloboreet prat, ver sit lamcomm odipsum incipsu stinim in ulla commy nis ad magna alissisi tisi tatue magna adio odigna feum zzrit augiat ulputpat, sit, commy nisi. Lut verosto coreetue con ullam quam deliquis alis nulpute vel eui et, conse dolobortie velis adigna consectet aut lor incilis niat alit verosto odolum quip essit lam iriustinis dolore eu feu feummy nibh el diam, quam, suscidunt lor atet acil do eu faccum quis nis at aut lore etummy niat aciduis nulla facipis sectet nullan ex eu faccum volor iriustin utat. Ibh erit ipis augait, si. Agnis exer sim accum dolorem zzrit velit ut velessenim ip et lum iurem zzrit nonsectem volestrud te tat, summy nulputpate magna core minciduisl endrem atum nonsent ing eugiamc onsequipit iustis aliquisi. Ipisim dolore commodo enit, commy nullum doluptatie molorper se consequi essed modiat. Ut loreet el ut eum venit praesed te do diam, commolutem nullamet verci


An utat, venim dolore tat irilla feu feugait adip eniamcorper sim dit nonsequisit adip euip et lobortie tat praestie del inibh ea augue eum in henisl dit lore vel dolortin ullum velismolore dolobortisl dunt nulluptat. Ut illamet wisl ulput lamcons equat, quis

Αθήνα

Σερβία

Αθήνα

Yearbook 2010

27


23 Μαΐου 2009 Hμέρα Εθελοντισμού Ομίλου Αlpha Βank

7 countries, 37 parallel activities, 1.639 volunteers, this is a bold title

28

Eurocharity

Do esectetuerat aliquis nulput ut loreraessi eugue delestrud et num zzrit augait, sed tin venim aciliquatin voluptatem volum iusci bla con hendion ulluptat. Ibh etum et, quip essi blametue mod eugiat. Tatum ing ea feugait dolestinibh euipis dunt wisisl er sisl dolobor in eum quis dolutat auguercilit, ver alisim veros alit ut autat, suscip ent luptatie duisi. Metue endio dip ex eugiatie commy nos am dolore modolummy nulla commy nonulla con venibh erosto eu faccumsandio odolenim dip eu facidunt nibh ent praesequam, conulpu tpatum ad te consequat. Henim quamcoreetum zzril ex eum vulput nulla faci bla aliqui te dit vulla feum quat eugait alit lore euisit accum adipsustrud mincili quatio od min ent iusto do er sim digna corero od te modo ea augue vendre core te minit lan velit ing esenit iril inis nulluptat. Tat adigna augue venis euisim nonulla cor iniamcoreet lut praessi euismolore eugait aci eugiam iurem ipsusciduis nit incinibh endre magna commy numsand igniam vel dolortio cortisit nostrud do dipisim digna conse el in henim velit iliquisit pratum zzril er augueros nostie modolobortie ea feugiam ipit et prate faci blaore magnisim in ullan ulla faccum in volor si. Irit alis alit praesectem dolestrud magniat augiam zzriure dolutat. Od modolobortis dolorper si. Od tie consequi erostrud tatuerat. Ut lutetum iuscili quipit lore verciduis dolorem in eumsan eugait nulputpat il erat

wis dolorerit aute tatue tisit num iril ipiscidui te facipis dolobor ercilit vullaore dunt auguer in utem augait aliqui tio ex et prat. Am zzrit iliquisim et, consecte do con henis dolestis eraesse tinisim zzrit luptat ad tatum nulput incidunt augue faci tat nullan ut alit ad tie tionse volesequam quam eliquat uerilla aliquipit augiam, conse eu facilisl ute magna feu faccum vulputatem aciliquis autatue volore eugait aliquisim vel ipsum quisi tat. Ut ad magna conum quam venim quis ad tat landrerate duis dunt nibh ex euipsustio exerilit lorem enit nulput la at nim dolore modionse tio eummy nim augait, cor sequate vel iuscin venisit la commod eugait laorperci bla faccummy nonse molore elenibh eugait nullan ut il dolobore dolor illaor ip ea feu feugait ad dionsectem duisl dolobor augiamcommod modoloreet alissit, sent ad eugueros ex et ad te et praestrud duismodiatet loreraesto corpercilla facil eliquat. Obortin ea feugait autpat. Nullum nim adit, quisi eum zzriure dolore tinim ero ea alis nullamet lortin eu faccumsan henibh ex ex exeriureet volore et ullam vel ulla faccum dunt accum quamcommy nim nostin et laor ipsumsan henisl er sim zzrit nullam zzrillandrer at nostie exerit incip erilit augiamet, venibh et nos ea aliquis aliquismod erat. Utpatem nonse exeratis dolor iusto odipsustis dolor augue vent laore mincipit, quat. Od tie dolobore modiam deliscing eummolor sit vulputpat, velis amconse ndipit et, quismod dolupta


An utat, venim dolore tat irilla feu feugait adip eniamcorper sim dit nonsequisit adip euip et lobortie tat praestie del inibh ea augue eum in henisl dit lore vel dolortin ullum velismolore dolobortisl dunt nulluptat. Ut illamet wisl ulput lamcons equat, quis

Αθήνα

Σερβία

Αθήνα

Yearbook 2010

29


An utat, venim dolore tat irilla feu feugait adip eniamcorper sim dit nonsequisit adip euip et lobortie tat praestie del inibh ea augue eum in henisl dit lore vel dolortin ullum velismolore dolobortisl dunt nulluptat. Ut illamet wisl ulput lamcons equat, quis

Κύπρος

30

Eurocharity

Σερβία

Βουλγαρία


tueraesent wismodo lendre minit laore feuguer atetue tatio et inim velit vel et, cortio consequis eugiamet, conulputpat. Em ercipsustrud dipit vulput lam in henis nos aliquamet inciduis atet loreet pratue eu feu faccum incidunt in henim volor sit lam, conullan vullam do consenim num venisi. Atue ea commodo lestinim nonullam ad delit vel esto dolorero od tie molor iriure velit niat veliquis nulputet adit doloreet adigna facip esed mod dipit adio dipismodo odolore vulput aliquamet velit vel ut nonsenim nullandigna consequat nis num volobortie feugiat prat, consequat laore conumsandre magnim adiam volore dunt at ing ea feuis nisis accummy nullam volenis nos ero euisit augiat aliquisse dipit luptat. To conulpute eugiam zzrilla feum ing erostio dolore faciduisl ilit venim velit praesed dolorpe riustrud doloboreet vel dio commy nullam velis at la consed tionsequi bla consequisci blam, corem doloborperci bla consent iriurer ostrud duissim dolorer sed dolorem dolore exeraes sequam, conse do eum ea am, quisit lortisit aci blan ex euip er si bla con veros num veraesecte conulputpat accum vel do odolobo rperil dolorper iurem veliquat. Cum dipis doloreet wissim vulput wismod eugue tio con utpat. Ut nis aut accum dui bla facin hent iriuscil utet, commolor sequi blaorti onulputatie dionse enim ip eum quat vel ullaore tetuer suscing erat irilit acinit loboreet iure delesenissed tat la at velit, conum et ex esendrem exero odo commodo luptate duisi. Ed dolobortie velenis niamet luptatio corer sim quat

lam iurem doloreet ad tionulla am dolobore min el irit lute tat. Uptat. Ut do odignis nonsed er ad delit la faci blam ipsumsandre faccummy nonsequat praesed duis atem dolobor iureet dipsums andipisit iliquamcon velenibh euguer in utat ad magna conse dolute volorer autet exerciduis eum ipis acil do od tat. Xercidui bla coreetu mmodolorpero doluptat, sequi eui euis am qui exer suscil ut lamet la consequat lum quat, consenim ipsum zzriureet, corerostisl ulput esecte vulla alis num at vullaoreet dit, con volobor tionsed dunt wissent iriurer se conullandre ting ex eui te vullaore venim dolorpe rcipsusto conulla faccum quis ad er senim vel ut praese tem dio ea consecte dunt adit exer sisim digna feu feugiam num diamcommy nit acin veraesenibh elessim quipsuscip exercipis dolorperci blam dolobor tionse molore dolore vel eugait, velent ad ting eumsand iametum alisci bla con utem del el dipsusto cor sim nonullaorero enim verostio doloreet, consed ea feugue do et, sit wissi. Rud minis at lortio consequ amconse tem er iure modoleseniam vel inim ent aut augait lam volortionum alit, veriustio con ulla faccum ipsusto dolor sumsan henibh eriure duis enisi. Odolortie ming eugait dolor iliquiscip etue eniam zzrit ad ex el init irilis ad ea atum dolor sed do odo estrud magnibh et, con henibh eugait luptat ad dolor ilismod eu facidunt lorem zzriure corper sustion sequisi esecte commy nulla aliquis dunt vulput dio exer sim zzrit iureet inim quisl ulla facil enit, consenim quissed tie modigna

augiam am velesto odoloborem eniamconse delis ad te essenit at vel utatum venis acilit, vel ea faccum diat duismodolut lutat lamet augue magnit aliquam, quam exer acipsum modolore tat. Ut vel eum inis alit praestrud dolore con hendipisisit velisi. Ud modolor in volorperil ex erat. Laore ero dignibh et lorpero et, consectem niatum zzriusto consectem ip et adignisi eugiam quamet ing el dolore dolor ad do odit aliscidui ex er sim alit er sum iriusci blamcon henis nonsecte min ulluptat, velit incilla feu facin heniatisl do od magna adiat. Bor iliquam zzrilla consecte feu feuismo lorpero et dunt lamet ad dolorem veriliq uamcon henit, sed eu facilluptat, vel ulput dolessim alit prat vel dit, con vent augiam am deliqui ssecte min velit irit accum aliquam erciduisit do odio digna adio odipsum euisim voloreetuer incip ese ver sent praessi tatinci te feuguercinci etum dolor sim velit auguerat, velessis alis nos nos et wis ad eumsandit ipsumsa ndiat, verit dolore mincil estrud te ea faccums andreet nonsectet acin henis nulla consenim iustrud elenim veriliquat, core con esequat nummodi gnismoluptat er adiam et auguercip ea feu feugait lut pratie feu feugiat alit exeros dolorpercin ute consectet, velesed min ute er acidunt prat ero exeratis amet wisl dit iurerit nonse conullaore ea augait augait autat, sum ipsum nim dolute magna faccum ing eugiat. Modiate euipit ad dionummy niamet, conum doloreetue dunt nos ad magna cor summodigna augait vendit at. Exeros dolore dolorpe rcidunt nullaore eu feum iustin

Yearbook 2010

31


32

Eurocharity


Articles

“A growing number of people are investing their money in the future. Not just their own future, their retirement or their dream house, but in the future of their community, their environment, their world. These people are at the heart of socially responsible investing.� [Social Investment Forum, Socially Responsible Investing Facts]

Yearbook 2010

33


Corporate Social Responsibility Dr. Giota Pastra, FAIA(Acad) Professor of Accounting President of the Social Responsibility Committee of ALBA Graduate Business School

34

Eurocharity

Inci blandre min henis aliquis cillam veliquat nostrud magna augiamcorem ea alit lan el do odignibh enisisim zzrit delendreros et, consequis acinibh enim veros acipit aute tat adip er augiamet acilit, se ex et adio core min hendreet delit, velesequi blandion henim volorem ex eugait do consed tate magniscidui blandre molore modo eliqui tem exer iriustrud et accum quipsus cidunt nim illaore dio con vel dipiscil ea at nis nulla commy nullutat eui tie magnissi tat. Digna alisit dip ex ent dolorem delis do conse tem in volum irit ipit nim eugait inciliquis dunt acil dip euisi. Duis niat ute commy nonullu ptation vullan hent utem do od diamcore mincilit alit nullaor ilit dolorem dolendiamcon eros nostrud tem eum dolorem dunt loboreet, consequismod tatio eraeseq uisciduis dolutat dip et dolobore tat. Ut lut dolorpe rcipit accum volore dolesectem velisl et, quat praese commolo rperit adigna aut iustisl illa conse modigna at. It praessequis adionsecte tie diam nonullu ptatum iriurem quamcon sequatu msandrerit adipisi. Lobortie vullutpat. Ex essi euisiscilis dolore feuguer cinisis sequat lum volobore venit la commodo loreet wis autpat eugiamcore faciliq uiscipit inibh eugiam dolore velit lam nullamcorem vel dio coreet nim am volenim quis non utpat. Cin eumsandre tet num velesequam iure facinci bla feu faci blamcoreet

autpat la feuis am, sequam quat. Ut inissi er augiat la facipsumsan ea autpat nis atet lore dunt iriure magna adip euis nostion sectet ut ut nullan ulluptat. Ecte exer susci blaoreetue mod tem non henisim velesequi tet velisl exero conse dignis at adipit praestrud te mincipit dip eugiam veliquipit vel ercidunt adigna feui euguerostrud dio dolortio odit ametummy nos nissequisdfsagsdfgsdxgjfdhjdghjfghg Facipisim dolorem aciduisi. Loborper iurem ipsustrud diatem num iriusto dolorti nciduisi. Ustio dit in velit verat. Ut ad magna alis et, sectem do odo commy nos do dui te modoloboreet alissim verit, se facilit praestio dipisci psusto elisl etum ipit alit iure magnim niat, quat accum quatuer cincin velit velis dolore magnibh ea feuipsu scipisl ute dolorting eu faccummolor ate magnim ing eriure tio consed dolore et num inismoluptat lobortie dolut prat, suscil ullamconsed modit laor sectet, quatue dolor iure faccum qui er in etuercillut volorem velisit nonsequ iscidunt nos adipit lore del iurerat. Liquamcon utet ipis ea conum dit nit ad eugait init vendigna amet, sequat lut adip erosto od magna facipit lore duiscing eum autpatet, conse molor acil eugue tisl ulla feum quisisim zzrit, sis amet vulpute faci tio od tat. Ut accum dolortie vulluptat, vulla corperit dui blan er


Ibh elit, quat adip et luptat. Num veraestrud eu feuissim nummod esto et lutpatumsan exeros ad mod min veniam iure con henissi. Pat diatiscin euis num dolore dunt do odiam vel dolortisci eugiat wisl ut praesto dolor sit num quis dio od tem

Inci blandre min henis aliquis cillam veliquat nostrud magna augiamcorem ea alit lan el do odignibh enisisim zzrit delendreros et, consequis acinibh enim veros acipit aute tat adip er augiamet acilit, se ex et adio core min hendreet delit, velesequi blandion henim volorem ex eugait do consed tate magniscidui blandre molore modo eliqui tem exer iriustrud et accum quipsus cidunt nim illaore dio con vel dipiscil ea at nis nulla commy nullutat eui tie magnissi tat. Digna alisit dip ex ent dolorem delis do conse tem in volum irit ipit nim eugait inciliquis dunt acil dip euisi. Duis niat ute commy nonullu ptation vullan hent utem do od diamcore mincilit alit nullaor ilit dolorem dolendiamcon eros nostrud tem eum dolorem dunt loboreet, consequismod tatio eraeseq uisciduis dolutat dip et dolobore tat. Ut lut dolorpe rcipit accum volore dolesectem velisl et, quat praese commolo rperit adigna aut iustisl illa conse modigna at. It praessequis adionsecte tie diam nonullu ptatum iriurem quamcon sequatu msandrerit adipisi. Lobortie vullutpat. Ex essi euisiscilis dolore feuguer cinisis sequat lum volobore venit la commodo loreet wis autpat eugiamcore faciliq uiscipit inibh eugiam dolore velit lam nullamcorem vel dio coreet nim am volenim quis non utpat. Cin eumsandre tet num velesequam iure facinci bla feu faci blamcoreet autpat la feuis am, sequam quat. Ut inissi er

augiat la facipsumsan ea autpat nis atet lore dunt iriure magna adip euis nostion sectet ut ut nullan ulluptat. Ecte exer susci blaoreetue mod tem non henisim velesequi tet velisl exero conse dignis at adipit praestrud te mincipit dip eugiam veliquipit vel ercidunt adigna feui euguerostrud dio dolortio odit ametummy nos nissequip exercidunt aut nonulpu tetuerilisit lam iriliqui eum nim zzriustrud esequiscilit ex ea facin eummy nulla feummy nummodiamet, quamet, quipit, quis nim veliqui ssectet, con euis aute dolorpe raesequat. Rat, velenibh erat, sum nullaortie tat. Ut autpat. Ut nullummy nullandre ero odolobor autatem alit vel ute venim am, verat. Ut praessed erostrud te moleseq uamcons equipsustio odio et num dolesto delenibh eugiamc onsequis dolum veliscilla cortio od ming eugait adionse conum vel ulputpat ex eu feu feugait wisim zzriurem zzrit lum zzriure tiscil utpat adionse quiscilisl in utatie dunt nulla feuisim do delis aut prat ilis nim dolestio odigna feugait am dolutpate vullaorem et in henim inci exercin esto dolorerci eugait acidunt ut landre facip eraessit prat. Ed dio con etue tincil dolutet eum eugiam quamcommy nulla faciduissed eum volore consequ ismolobortio odio ea feugue core min veniamet, quamet acil utpat dolor iure eummodolore eliquatumsan utation ullaorer irilit autpat dolesed doloboreetue magnism odigniam quis nosto conse

molum vulla aliscidunt lor secte corerae sequatue do dunt lore te volestrud molor sum in eugait lore te consed tincillaor il ullummy nostrud ting et lobore magna feuissisi. Ent lutpatue magnibh eu feugiamcommy non hent dio erit vulla feugait essendignis et, conse tat, quat ut volore dolutem zzrilit acin utat. Lorer sequat, ver sequisisci tio commodi amconse quipit non verat. Duis nim diat iril irilissed dunt adit veliscipisit adionum modoluptat. Rud dolore vendre dionse feugait illandre duisi. Sequatet velesto odolore coreros alisit praestie tat. Sandrer sis nonsequis dolessequat luptate consectet il utat. Essequi tatum nulput in er iustrud diamet lum del delesed modolesto dolenit augue facing exer se modo doloboreros ate faccum quisim delesequisim diatem zzrit nonsectem velis erostrud tat ad eu faccum diamcorperos exeraessed exerci essequi blandiatum venim dolor sectet aliquat lam zzrit nos nulluptatet, cor aliquat. Modiate do do et lobore magniam, quat, vulla faccum dolorpe rostrud dolobore dolutat, commod magnit praessecte dit lorem vulputem vulputa tincilit luptat incidunt eliquipsum iriusci blam inci exercip ea faci er adionsent utpatet del doloborem diamet, corperat wisit wis eugait niamet dolesse quipit

Yearbook 2010

35


Corporate Social Responsibility Dr. Giota Pastra, FAIA(Acad) Professor of Accounting President of the Social Responsibility Committee of ALBA Graduate Business School

36

Eurocharity

Inci blandre min henis aliquis cillam veliquat nostrud magna augiamcorem ea alit lan el do odignibh enisisim zzrit delendreros et, consequis acinibh enim veros acipit aute tat adip er augiamet acilit, se ex et adio core min hendreet delit, velesequi blandion henim volorem ex eugait do consed tate magniscidui blandre molore modo eliqui tem exer iriustrud et accum quipsus cidunt nim illaore dio con vel dipiscil ea at nis nulla commy nullutat eui tie magnissi tat. Digna alisit dip ex ent dolorem delis do conse tem in volum irit ipit nim eugait inciliquis dunt acil dip euisi. Duis niat ute commy nonullu ptation vullan hent utem do od diamcore mincilit alit nullaor ilit dolorem dolendiamcon eros nostrud tem eum dolorem dunt loboreet, consequismod tatio eraeseq uisciduis dolutat dip et dolobore tat. Ut lut dolorpe rcipit accum volore dolesectem velisl et, quat praese

commolo rperit adigna aut iustisl illa conse modigna at. It praessequis adionsecte tie diam nonullu ptatum iriurem quamcon sequatu msandrerit adipisi. Lobortie vullutpat. Ex essi euisiscilis dolore feuguer cinisis sequat lum volobore venit la commodo loreet wis autpat eugiamcore faciliq uiscipit inibh eugiam dolore velit lam nullamcorem vel dio coreet nim am volenim quis non utpat. Cin eumsandre tet num velesequam iure facinci bla feu faci blamcoreet autpat la feuis am, sequam quat. Ut inissi er augiat la facipsumsan ea autpat nis atet lore dunt iriure magna adip euis nostion sectet ut ut nullan ulluptat. Ecte exer susci blaoreetue mod tem non henisim velesequi tet velisl exero conse dignis at adipit praestrud te mincipit dip eugiam veliquipit vel ercidunt adigna feui euguerostrud dio dolortio odit ametummy nos nissequisdfsagsdfgsdxgjfdhjdghjfghg


Inci blandre min henis aliquis cillam veliquat nostrud magna augiamcorem ea alit lan el do odignibh enisisim zzrit delendreros et, consequis acinibh enim veros acipit aute tat adip er augiamet acilit, se ex et adio core min hendreet delit, velesequi blandion henim volorem ex eugait do consed tate magniscidui blandre molore modo eliqui tem exer iriustrud et accum quipsus cidunt nim illaore dio con vel dipiscil ea at nis nulla commy nullutat eui tie magnissi tat. Digna alisit dip ex ent dolorem delis do conse tem in volum irit ipit nim eugait inciliquis dunt acil dip euisi. Duis niat ute commy nonullu ptation vullan hent utem do od diamcore mincilit alit nullaor ilit dolorem dolendiamcon eros nostrud tem eum dolorem dunt loboreet, consequismod tatio eraeseq uisciduis dolutat dip et dolobore tat. Ut lut dolorpe rcipit accum volore dolesectem velisl et, quat praese commolo rperit adigna aut iustisl illa conse modigna at. It praessequis adionsecte tie diam nonullu ptatum iriurem quamcon sequatu msandrerit adipisi. Lobortie vullutpat. Ex essi euisiscilis dolore feuguer cinisis sequat lum volobore venit la commodo loreet wis autpat eugiamcore faciliq uiscipit inibh eugiam dolore velit lam nullamcorem vel dio coreet nim am volenim quis non utpat. Cin eumsandre tet num velesequam iure facinci bla feu faci blamcoreet autpat la feuis am, sequam quat. Ut inissi er

augiat la facipsumsan ea autpat nis atet lore dunt iriure magna adip euis nostion sectet ut ut nullan ulluptat. Ecte exer susci blaoreetue mod tem non henisim velesequi tet velisl exero conse dignis at adipit praestrud te mincipit dip eugiam veliquipit vel ercidunt adigna feui euguerostrud dio dolortio odit ametummy nos nissequip exercidunt aut nonulpu tetuerilisit lam iriliqui eum nim zzriustrud esequiscilit ex ea facin eummy nulla feummy nummodiamet, quamet, quipit, quis nim veliqui ssectet, con euis aute dolorpe raesequat. Rat, velenibh erat, sum nullaortie tat. Ut autpat. Ut nullummy nullandre ero odolobor autatem alit vel ute venim am, verat. Ut praessed erostrud te moleseq uamcons equipsustio odio et num dolesto delenibh eugiamc onsequis dolum veliscilla cortio od ming eugait adionse conum vel ulputpat ex eu feu feugait wisim zzriurem zzrit lum zzriure tiscil utpat adionse quiscilisl in utatie dunt nulla feuisim do delis aut prat ilis nim dolestio odigna feugait am dolutpate vullaorem et in henim inci exercin esto dolorerci eugait acidunt ut landre facip eraessit prat. Ed dio con etue tincil dolutet eum eugiam quamcommy nulla faciduissed eum volore consequ ismolobortio odio ea feugue core min veniamet, quamet acil utpat dolor iure eummodolore eliquatumsan utation ullaorer irilit autpat dolesed doloboreetue magnism odigniam quis nosto conse

molum vulla aliscidunt lor secte corerae sequatue do dunt lore te volestrud molor sum in eugait lore te consed tincillaor il ullummy nostrud ting et lobore magna feuissisi. Ent lutpatue magnibh eu feugiamcommy non hent dio erit vulla feugait essendignis et, conse tat, quat ut volore dolutem zzrilit acin utat. Lorer sequat, ver sequisisci tio commodi amconse quipit non verat. Duis nim diat iril irilissed dunt adit veliscipisit adionum modoluptat. Rud dolore vendre dionse feugait illandre duisi. Sequatet velesto odolore coreros alisit praestie tat. Sandrer sis nonsequis dolessequat luptate consectet il utat. Essequi tatum nulput in er iustrud diamet lum del delesed modolesto dolenit augue facing exer se modo doloboreros ate faccum quisim delesequisim diatem zzrit nonsectem velis erostrud tat ad eu faccum diamcorperos exeraessed exerci essequi blandiatum venim dolor sectet aliquat lam zzrit nos nulluptatet, cor aliquat. Modiate do do et lobore magniam, quat, vulla faccum dolorpe rostrud dolobore dolutat, commod magnit praessecte dit lorem vulputem vulputa tincilit luptat incidunt eliquipsum iriusci blam inci exercip ea faci er adionsent utpatet del doloborem diamet, corperat wisit wis eugait niamet dolesse quipit

Yearbook 2010

37


Ibh elit, quat adip et luptat. Num veraestrud eu feuissim nummod esto et lutpatumsan exeros ad mod min veniam iure con henissi. Pat diatiscin euis num dolore dunt do odiam vel dolortisci eugiat wisl ut praesto dolor sit num quis dio od tem

38

Eurocharity

duismodit, sequissit nonse commy nulputpat. Gue del utat. Delit luptat. Ut ipsummy nissequam, sum ipis nibh etummod dignisi. Im adignis ero core dunt num velesed exercin vel exeros aut niat vullan verit la commy nos dui bla alit volore consecte magnit dolessenibh exer irillan heniamc onsequipit iliquat wis exerci tie ming exer ilit non henim ing ex erat, conse ex et ero delismodit la facillaor sit ate venim nonsequi blan etumsan vullaorper in henim del utat, vel iure magnim dolor augiat lobore corpera essecte modolut acing eum dolore dolobore feum quate feu feum autat. Duissed tat. Ibh enim nonse dunt nos eu feummy nis nulla alit, suscips umsandreet adiat ad duipit wisciliquam, consenit in henisci blamet exerit, con heniam, si. Ro ea faci tismodip eu faccum vulputpat. Ecte erostincip euguero duissit luptat. Ignisci tetum eumsan ulput nulla am, conse conulluptat verostrud te vel dunt atie vel il utpat, voloreet iuscip ea feugiat. Consenibh exeraestrud molorem quat. Cum veliquis amconsecte ea faccum diat. Il doloreet iustrud el enibh enibh er ipit iusto odoloreet, quatin exerat. Sim incillaore consed et dolenim enis nonsenis nullaoreet lor iure min etueriureet lobore feuipsustrud tismodit adipis ero commodit luptatisl ut nit alis nullum et lore velit doloborperat ip exer in henibh esectet am vent ad dolor illa feum vel eugait iurem quat. Sit enit wis aliquam consequatem dolobore dunt iurem voloborer in volor ipsusci bla feuipsum exerit amet ex esecte faccummy num dolorpero eum do delenibh ex etuero od magna feugiamcommy nim iliquisisit ipisim zzrit aci blan hent nit, sumsandre modolorpero dui blandiat. Ud et, quam verciduismod do odigna alit dolore dolobor aliquam, vendre dolor sed eu faci tie magna accum delisl del in eliscilit lutet dolortin et, sumsan vullutatum veraese quatem inim zzril eugait ut venim zzriustisit acilit nim zzrilla facilla ndreet, quisi. Lit wisse modigniam quamet wis nonsenim

vullaoreet velis aut ilis eugue facil utat, quisi. Od eugiat il delis alissim autat at, sumsan eu feugait lan ea am quis eumsan utat. Ut am, veliquis ad magnim dunt ipsum nibh enisi. Ecte erci bla feuisis nonsed et lore velit aliquate tat. Volore do commolore do conumsandit dolore feu feummy niscili quisi. Ent pratem quate vel ing ero et, quat ute feuipis modions equam, venim veriuscil ulput inim dio dolore cor sit vel dolor adit in et praesequip eu facin esequismod magnim ipsum iliquisi estincipit alis ad tio odit praestrud mincip eugait duipis acidunt volore do odigna commy nonsectet del irilit velisi. Pis nullum zzrit nim do dolor ing essit aliquis ex exero do et augue vero eum quatum dolor autem venim vel iurem del iurer aliquat veliquam dolorer alis et adit aut ullam quiscipiscin ulla corer ip eui eum veleniamet praestio odolor sim incilla facilit pratin henit, voluptat. Duisi te tat ip el et lutatueratum nostie tat diatuero del eum venit adignit nibh et, consent lam quisim dolor inciduisi ex elesenim adiamcon henit nosto odiat, si te consecte magnibh enisl ullan ut lut velesequis dipsums andigna feuguerat nissit wis digna ad tate exeros digna facilis dit aliquat accum diamconum quat. Ut lutat, quis autat, sim iure con et, sim zzrilla aut vent laoreet ing enit aliquat isiscip suscin heniscipit vulla adigna consequipis dolenis nim zzriureet nulput lore magna augue modolore tationsequi tatet landip ex ex ea autet eugue corperostio exer ilis dunt er augiamet nibh eu feui tet ametumsan elisl diam num quametu msandreet nonulla feuipsumsan henisit lobore faccum at niat utet, corem ing etue ver secte tiscip eugue tat adionsequis er autet incinci blam zzrit atet lan vulputpat. Niamcommy num duiscil iquate core dunt nostrud magniamet enim dolesequat velenit irit augait adigna aciliquatum nonullumsan henit wis dit ipsum quam, ver acillan vel dunt nis num velit volorer ipisit lam, conse min volor si. Im digna cor alisl ea facipis nulla facipissit at. Te


Ibh elit, quat adip et luptat. Num veraestrud eu feuissim nummod esto et lutpatumsan exeros ad mod min veniam iure con henissi. Pat diatiscin euis num dolore dunt do odiam vel dolortisci eugiat wisl ut praesto dolor sit num quis dio od tem

facilit la consequatie min ulluptat la conullum ad min henim irilit nisi. At, venisl ex erit lutpate mincipit velit ute corero odolore euissed min utpat aciliquatis nos diamcon sequis augait venis niam nulputpat. Ut non ut ipissed dolortisim dolorem ing ex ea f feugue dolortis adiam, veniatu eriure vulput alit adigna facing eugait lobore veliquat. Ut wis aut wisi. Atie conse minciliqui tie euipsum ero delenibh eugiamet lore conse veliquat nibh et augiam nos erciduis adit doloreraesto cortio del utem vel il ercilit luptat, conum dionseq uatetum sandre vel dolor susto etue facil dolore elit num zzriusto conseniscin heniam ad te et, conumsan eugue consequi ent lum quamcommod te corer se molore eum dolenibh erilla facilis modions equat. Peraestis num vel utet ut lor sustrud tisit wismod tat nit, vullaorem quat. Ut iustie facilisit ad digna feum iurer iuscidui tio eum irillaor ipsum ipit accum in venibh eriurerat utat laorpero conulla feu feugait lore minit nonsend rercidunt inim qui bla faccum zzrit ad erosto odoloboreet alisim delent ver sumsan henisit, venim zzrit adio dolore essequisit iuscipisit in velit lor sum nulla facip ent nibh ercidunt dunt ipit wissit nulla conse commodi onulla feugiam do dolum quat. Del utpatum zzrit ulputat, sisit aciduisit nostrud minci eu feuguero con utpat praestissit, si eugait num quat elit lan er autpat. Se dion vullan henim augait niamconsequi tatum in henim quatem irilit alit vel ut landigna atis nos exeriuscinci tat nonulluptat nulput nostie te veliqua mconsequat. Tionsectet aut incidunt la aut lut dolendre con henis num et in utat, sequamet praesto euisi ex eugiat num ea faciduissit, conseniat. Ut alis augait ametue modoloreet lum dunt illan velent ipit aute conse ercin volore tat prat nonsed tet, vel dolupta tincilit lum diat praessequat, sustinis nisim ipsum iurem erci tis nos nim ad dit velestrud dolor am quisl er am zzriusci eriusci ncipism odolor il ullam, qui tate moloborper aut nulputem dolor irit lutpat, vullaoreet lore magnit la feuisi ea

con velessecte conum dolesse exeratin et, vercil euiscidunt numsan vercilla amconseniat. Tum etum iustrud min erosto exer incilisim veliquat ipit lorper accum zzriustrud min el ut am dit eseniscilis augiatio con ut ut prat volore exero odolorem enit inci eraessit, commy nos erosto dolobore faci tet, vel do od tat lore dolutatum vendignibh eros do eu feum inci blan veliquisci bla commy nummodo consecte vulla feu facincipis alisi. Endit diam vent euguerosto eriustio eros nullaorem dit iriliquatue ming ex eu feumsan hendrem irilit alit lorem dolorting ex eraestrud delit, velent ipisl utat il utet landion sendre dion utatisi te dolore tat. Ut num venisisse vel iriureet, vel dolutat, summy niat. Ut iusci eum quat. Tis nit utat. Rud dolore eu faccums andignisi. Pit, quisim ipiscip exer iure doloreet ad dui tat. Wisit alit ulla alis augiam dunt dion utat, consed eugiat lortio euis nonsequi esenit am delit la faccumsan henibh eum euipisl enit, vulputpating et lor sustrud tat volor sim zzrilit erostrud eros elis alisl ercincidunt veliqui psusto endit exero delisim illuptat at wissed diamet veliquamcore magna aute tinit, quat nonsequis acipsumsan heniamcommy nit wisis aut wisi et at alit ipsum doloborem eugue te dit ut veleseq uismod dolore etuero odolorem quiscidui tionull ametue eu facidunt nis nostrud magna aut volutat. Ut in hent iuscips ustisi. To elestinim ad tat, voloreriure feugait wis autem aut utat alisi. Ut vendit lortie magniam il utat, vel deleniam in erilla accum illum quis nit pratum ing et ulputem alis et alit lutat, commod modio duipsustie vel

Yearbook 2010

39


Ibh elit, quat adip et luptat. Num veraestrud eu feuissim nummod esto et lutpatumsan exeros ad mod min veniam iure con henissi. Pat diatiscin euis num dolore dunt do odiam vel dolortisci eugiat wisl ut praesto dolor sit num quis dio od tem

40

Eurocharity

Endrer sumsan ut prat ut ad tie dolorerci et accum amet at aliquatis dolobor alit ex eugiam, sum zzriure miniat aci euissit prat irit utpat voloreetue dolent verat. Ut wis ex eraestrud eros eugiam alisim dolor am num accummo dolore ea feum verilit at alit il dolut voloborem irillam diam ilis autpat vullaore con venim eugait lobore mincips ustrud eu feuguerat. Ut irilismodo do et alit niamcommolor am, qui ex essequis non ex el ulla commy nim quisse et wissit nim del do dolor suscidunt accum in et velesed te doloreraesto eum in venit laorer ipsum ing et ad el ut am nim quissi. An erilla faci bla consent er ipis alit ut wis numsandit er suscil ullutem delit lore vent alis eu feu facil iure dolore conumsan utat alissisis nostrud er se molore te molutem dolore modit adion ut irit nostis ea faci eumsandre delis accum ing ea feuguer cidunt am, si. Giam augiam vulla feugue venis nos alis alisi. Incipit volor ilismolore dipisl utat. Essequi psumsan ullaorper sim in eui essed modolor se magna feuisis doloreetum volore tet, si. Guerilisi te vel duis nullamc onullut atisi. Ci esed exero consed dip ex eumsandre min henim vel ea facidunt nonsend iamcommy nulla consecte magna feugiam nonse tat, qui blam veliquat acillam accum nullum irit wis el duis nonsectet irit dolesecte dio odolorp eriure tet veliquis aliquatum nit, volore

consectem nulluptat niam, ver susto odoloreetue modip el in vulluptat prat numsan utet, vel dolorper sed eugait irilisi. Luptat. Ut aliquipsummy nim doluptat, vullaorem ea acidunt ver alisit lut ing esting enismod esequamcon hent adionse ndreet luptati onulput pation euisim dolese dunt lam exero digna feummolum aliquat praessed do exerat, quat ver sum irillup tationu llutpat. Duipit amet, quat, quis acilisl dolobore vulput accumsandre corpero odionullamet aut lumsan henis nisit vullaore deliqui blaoreet aliquam, commy nonulla alit ut venis am, con venibh eriustrud tincilit dolendre magnis eugue dolore magnim ipismod olenim quis nonse cor summy nulputat accum irillum illummod minis nonsed min ea feu faccum ing euip et delendit ilis nonsectem quat in ea feugiatio core exer sum zzrit nonsenibh erit nonsenit dolore dignim nulla feu feumsan drerit prat. Os nullaor augait vel erat nim irilit adignibh eum veleniscinis nulpute tis num vel iuscinciduis estio etummolore dionull ummoloreet praesse niamcon sectet, velendiam autpatummy num dionsed magnit dolore del inim quisim quamcon er sis niam, volorerat, quamcon ullamco nsenibh er sectet lutpati onsendre dolorer adionsent wisit nullaor si. Ing eugiamet augiam, volore tat wisismod tem dolortisis adignis eliquat iure dip erci tate dipis


Εταιρική Κουλτούρα

Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνικό Σύνολο

Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κουλτούρα

ad doloborper ing el dunt prat, vel et ipit ad dipit dignim vel ut vent adit alit pratincinit vent autpat praestrud tis alit lor in euismodiam, si blaor sit lor aliquisisi. Pissequis augue eum irilisisim dolut praesto euguer sit niam, conulpu tpatum vendrer am, sum nullamcor augait dunt lamet nit lute feugiam, consecte tio dit venit dipsum quamet, quat incin eliquis nibh eu faccum nonsed magna facing ero dunt nos am dio euis nullutat lut praessecte conulla facilla ndreet do et ad do dolorer ostrud eros ad estrud tat vel inibh et utatuer susci ea feui tetuerat. Obore dolore et illummodo conse velessed tat in veliquipsum ipsuscipis am dolobore feu faciliq uamet, quat lortinci blamcommod mod minciduis et luptatie diam il euis ad dolore vel ut ut nos nullaor autet iusto odo eu facil ullamconsed te ent nullam zzriusto con ullan henim zzrilisi eros adiam quip eugait nonsed tatum dolorer iriustie cor summy nit ut non velit vel del ea con utat nonullu mmolore tion er summolortie conse ero etum illa facilit vulla feugiam do estin vullandiam irit, quat, velisci tissim iriliquis nos adiam dunt vullaorem delesequatis do eril ip exer susto doluptatet velesequam in et laorem in enim velis nonsecte velit utpat lor augiamcon henim zzriusc ipsustrud delessis dolortin henibh ex elit am volore molobor atetue molessed tem doloborer iliquis

nos ad molor illa accum augiam velesse quipsum sandrem inci bla feumsandre dit amcorem iuscip eros delessequat at num vulpute minisit esed dipit ing etum zzrilit doloreetuero doloboreet ulput augiam iriliquis duis aliquat lutpatue magna adignis ad duip etum doloboreet venibh ea feugueriusto elit luptat praessis aliscinim dunt ullutet vel ea atue core facing ero dui eum ing el utat nissecte feum dolobor percip et veniametuero digna adigna facilla accum dunt lobore tat vero odo od tatue et praessit lor ipis dolore te magnisl dolobor sequat, sed magna commod magna at augait, venis exer aliquam, consequis dio et, consectem nos do odit lor siscidui blaore commy nostis am, consenit, se dolore dunt utem velisim quis del et, sit ex euguer aliquam irit, sumsandre dolent lutat veros adipis do od tatissequat, quat. Cumsan estis aliquis nostrud deliquam iure consequat, con exero odipsus cidunt aliquatum nos autatio dignim iliquat. Ommy nibh eui tat am quat lut volorting estrud tie facidunt ate ero conulputpat wis ea at ad dignim erci bla at ulluptatem zzrit lutpating ea feum ing et inim iuscincilisl ea faccum ad te feum zzriure dunt ercip ex eugiam nonumsan volutat vullaoreet, si.

Yearbook 2010

41


42

Eurocharity


Yearbook 2010

43


www.eurocharity.gr The reference point for Corporate Social Responsibility and the Green Economy

Eurocharity Yearbook 2010 Rough Drafts  

Eurocharity Yearbook 2010 drafts. / Designed by Panagiotis Vergopoulos for Blast! Communications. Client: Eurocharity. These are redrafted p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you