Page 1

PvdA Nieuwegein Altijd in de buurt Verkiezingsprogramma 2010-2014


Inhoud Nieuwegein, stad van mensen

3

Na regeren volgt verantwoorden

5

Wonen en wijken

8

Werk, inkomen en ondernemerschap

12

Zorg en Welzijn: Het Nieuwegeinse model

16

Sport en bewegen in Nieuwegein

18

Ouderen: grijs en zilver

20

Jeugd en jongeren

23

Colofon PvdA, altijd in de buurt, Verkiezingsprogramma PvdA 2010-2014, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verspreid, betoogd en gerealiseerd. Tekst: Hans Adriani, Erwin Kordes, Casper Langerak, Bert Lubbinge, Gerard Olthuis, Rita Vermeulen Editor: Els Gutter Fotografie: KenM Lay-out en drukwerk: PlantijnCasparie Nieuwegein

2

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


NIEUWEGEIN, STAD VAN MENSEN Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Alstublieft: het verkiezingsprogramma 2010-2014 van de Partij van de Arbeid Nieuwegein. Niet zomaar een verkiezingsprogramma. Een programma waarin we voortborduren op vier jaar intensief en succesvol besturen van onze stad, voor de mensen en met de mensen van Nieuwegein. Een programma, waarin we de goede dingen die we hebben bereikt behouden, en waarin we zaken die meer aandacht vragen, scherp neerzetten. En vooral een programma, dat Nieuwegein ziet als een stad van mensen, en waarin we dus keuzes maken die er voor mensen echt toe doen. De afgelopen vier jaar is er veel bereikt in Nieuwegein. Bij alle keuzes hebben we ons steeds afgevraagd: wat worden mensen in Nieuwegein hier beter van? Daar hadden we zelfs een heel concrete checklist voor: – – – – – – – – – – – – – –

Maakt dit het leven en de woonomgeving van mensen prettiger? Draagt het bij aan een eerlijkere verdeling van lasten? Brengt het mensen samen? Hebben inwoners inbreng gehad bij de besluiten? Werken de plannen achterstanden weg? Wordt of blijft het milieu schoon? Helpt het om mensen weer deel te laten nemen aan het sociale leven? Maakt dit organisaties sterker om hun rol voor inwoners te vervullen? Maakt dit Nieuwegein schoon, heel en veilig? Worden mensen in de wijk geactiveerd? Bevordert het plan integratie en deelname van iedereen? Worden illegale en ongewenste ontwikkelingen in Nieuwegein aangepakt? Past het plan in een sluitende meerjarenbegroting? Is er voldoende samenhang met aanpalende beleidsterreinen?

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

3


Wat ons betreft staat deze checklist nog fier overeind. Want uiteindelijk is een stadsbestuur er voor de inwoners, voor de mensen in de stad. En wat de PvdA betreft is dat voor alle mensen. Het alleen maar benoemen van problemen en het aanwijzen van schuldigen helpt niet. We zijn ge誰nteresseerd in oplossingen die mensen verder helpen. Ook voor de mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben. Zodat iedereen de kans krijgt om op eigen wijze mee te doen in onze samenleving. En daar willen we graag nog vier jaar mee doorgaan, met uw steun.

4

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


NA REGEREN VOLGT VERANTWOORDEN Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? We gingen de verkiezingen in met een ambitieus programma, in 2006. Konden we al die beloftes waarmaken? Ja, dat konden we! En natuurlijk hoort een verantwoording daarvan in dit verkiezingsprogramma. Wat hebben we met uw stem gedaan? We beloofden om bewoners in hun wijken meer bij de ontwikkelingen in de stad te betrekken. Daarvoor hebben we de invloed en de ondersteuning van wijkplatforms flink uitgebreid. We zijn gestart met wijkjaarplannen voor alle wijken. Het onderhoudsniveau van parken en straten wordt samen met de wijkplatforms vastgesteld. Wijkwethouders hebben eigen budgetten gekregen om op verzoek van wijkplatforms snel zaken geregeld te krijgen. We beloofden de stad op te knappen. Veel achterstallig onderhoud is weggewerkt, en waar dit nog niet gebeurd is, staat het op korte termijn in de planning. Nieuwe bruggen en parkpaden maken dat het weer een feest wordt om in onze parken te komen. De bouw in de binnenstad is eindelijk van start gegaan, zodat het bruisende stadshart nu snel dichterbij komt. We beloofden een kwalitatieve uitvoering van de WMO. Die is er gekomen. Nieuwegein betaalt als een van de voorlopers in Nederland een faire prijs voor thuiszorg. Toen Vitras, onze grootste aanbieder, toch nog in de problemen kwam vanwege wanbeleid bij het moederbedrijf, zorgde onze wethouder ervoor dat niemand zonder zorg kwam te zitten. We beloofden een ruimhartig armoedebeleid. In de afgelopen periode is de U-pas ingevoerd. Toeslagen voor ouderen, chronisch zieken en mensen die langdurig op bijstandsniveau leven zijn verruimd. Op ons aandringen is de doelgerichte bijzondere bijstand veel intensiever ingezet.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

5


Schoolkinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kregen een computer. We stelden een noodfonds in om acute noden op te kunnen vangen. De wachttijd voor het aanvragen van een uitkering is drastisch teruggebracht. De schuldhulpverlening is verruimd, en zet zich nu ook in op het voorkomen van schulden. Maar bovenal: het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering hebben we met ruim 20% teruggebracht. En dat is pas echt armoedebestrijding. We beloofden betere sportfaciliteiten. Daarvoor regelden we direct een noodgymlokaal in Batau, als overbrugging voor de bouwtijd om een echte nieuwe sporthal neer te zetten. De bezuinigingen op sportlocaties werden teruggedraaid. We investeerden in sportpark Parkhout/Zandveld; nog niet genoeg, maar het begin is er. Nu is het zaak dat ook af te maken. Met de komst van sportfunctionarissen wordt de verbinding tussen scholen en sportverenigingen professioneel georganiseerd. We beloofden aandacht voor ondernemerschap. Samen met de gemeente Utrecht ontwikkelden we een startercentrum voor ondernemers, waar ze in de eerste moeilijke jaren passende huisvesting kunnen vinden. We zijn actief aan de gang gegaan met voorlichting en hulp aan potentiĂŤle ondernemers. Er is een goede start gemaakt om de verkeersproblemen in de Liesbosch samen met de ondernemers op te lossen. We beloofden meer betaalbare huisvesting voor onze kinderen en onze ouderen. Daarvoor introduceerden we de starterlening, die jonge huizenkopers kan helpen om ook echt een woning te kunnen kopen. We hebben ingezet op 400 starterwoningen; die zijn bij lange na nog niet gerealiseerd. Ook daarvoor is het nodig dat de PvdA de volgende periode sterk voor de dag komt. In Blokhoeve wordt een groot nieuwbouwproject gebouwd met overwegend starterwoningen, maar daarnaast blijft het noodzakelijk om nieuwe projecten te plannen om uw en onze eigen kinderen onder dak te kunnen brengen

6

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


Na lange, lange besprekingen kan nu ook bijna gestart worden met woningen voor senioren op het terrein van De Baten. Op het moment dat door de crisis heel bouwend Nederland stil kwam te liggen, kreeg onze wethouder ontwikkelaars toch zover dat ze starten met nieuwe woningbouw in het stadscentrum. We beloofden meer voorzieningen voor jongeren. Daarvoor stelden we extra jongerenwerkers aan. In de nieuwe binnenstad komt een keur aan uitgaansgelegenheden. Wat we nog missen is een goede plek waar jongeren hun eigen centrum kunnen inrichten. We beloofden een beter milieu. Daarvoor is het hele gemeentelijke wagenpark van roetfilters voorzien. We introduceerden walstroom voor aanmerende binnenvaartschippers, zodat die voor hun energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van draaiende dieselmotoren. Op ons initiatief komt er ruimte voor groene daken, zowel op het stadshuis als op de nieuwe sporthal in Batau, maar ook op particuliere woningen. Binnenkort komt de door de PvdA ge誰ntroduceerde OV-fiets beschikbaar. We beloofden dicht bij de mensen te zijn. De PvdA bezocht regelmatig vrijwel alle wijkplatforms. We wandelden met bewoners van Huis de Geer om te praten over de hoogspanningsleiding, met bewoners van de Lekboulevard om te praten over de Bossenwaard en met de bewoners van Batau om de situatie rond de kinderspeelplaatsen te bespreken. In de gebouwenbuurt in Batau startten we een intensief traject met bewoners, bestuurders en ambtenaren om de wijk sterk te verbeteren. Zoals u ziet, er is veel bereikt en we popelen om zaken af te maken en nog meer voor de mensen van Nieuwegein te bereiken. Onze uitgangspunten daarbij leest u in dit verkiezingsprogramma.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

7


WONEN EN WIJKEN Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Je thuis voelen in Nieuwegein, betrokken zijn bij de stad begint bij de straat, het plein waar mensen wonen. Wonen in een prettige buurt is voor iedereen van belang. De PvdA vindt dat bij de bouw van woningen ook de omgeving (speelplaatsen en groenvoorziening) goed ingericht moet zijn. De gemeente heeft in de wijken een regierol en organiseert de samenwerking met woningcorporaties, de Stichting Welzijn Nieuwegein en anderen. De bewoners, georganiseerd in de wijkplatforms, zijn daarbij belangrijke partners. Woningbouw moet voor jongeren, starters en ouderen plaatsvinden.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Wonen • • • •

We willen betaalbare woningen voor onze kinderen. Er komen extra woonmogelijkheden voor jongeren die het huis uit gaan, of na hun studie in “hun” Nieuwegein terug willen komen. Nieuwegein draagt bij aan het opheffen van het woningtekort in de regio Utrecht: we gaan extra woningen realiseren, de structuurvisie is daarbij leidraad. 30% van de huurwoningen in de voorraad is beschikbaar als sociale woning. Om dat te realiseren gaat het bouwprogramma uit van 25% sociale huur en 10% sociale koop. Het wordt makkelijker om een betaalbare huurwoning te vinden. Met corporaties en ontwikkelaars wordt gewerkt aan vernieuwende vormen van huurderschap en eigenaarschap van woningen. Eigen woningbezit voor minderdraagkrachtigen wordt bevorderd.

LAAT JE RIJDEN! Openbaar Vervoer van deur tot deur moet beter. Treinverbinding Utrecht en Breda ondersteunen. Een ring van OV rondom Utrecht. 8

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• • • • • • • •

De manier van bouwen in de stad is gericht op verbetering van de leefkwaliteit in de wijk. Maatschappelijke voorzieningen in de wijken blijven beschikbaar en worden gebundeld ter ondersteuning van het woonservice wonen. Oudere Nieuwegeiners willen hier graag blijven wonen. Wij willen aanpasbare woningen nabij voorzieningen en woonservice complexen in de wijken. Voor kinderen zijn speelvoorzieningen belangrijk. Kinderen moeten in hun omgeving uitgedaagd worden te bewegen. Met wijkplatforms wordt naar de beschikbaarheid en de kwaliteit gekeken, waarbij voor oudere kinderen het realiseren van avontuurlijke speelplaatsen aandacht verdient. Nieuwegein heeft veel groen. In de woonwijken moet dit voldoende blijven en vindt kwalitatieve verbetering plaats. Duurzaamheid in wonen en wijken is uitgangspunt; we willen een klimaatneutrale stad met groene daken en zonne-energie, warmte-koude opslag en energie-neutrale woningen. Voor de ontwikkeling van transformatiegebieden, zoals het gebied Herenstraat/Kruijderlaan, komt een structuurfonds. We benutten de uitstekende mogelijkheden van de binnenstad voor het ontwikkelen van woningen.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Wijken • • •

De openbare ruimte ziet er goed uit: het gras, plantsoen en park, de straat en het water worden goed onderhouden. Woningbouw vindt plaats in samenhang met kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Naast het groen in de wijk is het centrale stadspark een gebruikspark. Er vindt natuurontwikkeling plaats aan de rand van de stad om bij te dragen aan de ecologische hoofdstructuur. PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

9


DE A-12 Ring A-12: geen snelweg door Nieuwegein-Noord. De A-12 zone: herontwikkelen met als functies wonen, werken, recreatie en een goede verbinding van ecologische gebieden • • •

Bewonersinitiatieven zijn prachtkansen voor de ontwikkeling van vitale wijken. We vinden dat de verzelfstandigde wijkplatforms een prima manier zijn om bewonersparticipatie verder te vergroten. Om tot een vitale wijk te komen vindt de PvdA dat de gemeente samen met ieder wijkplatform een integraal wijkjaarplan op moet stellen waarbij corporaties, politie/buurttoezichthouders, gezondheidscentra, bewoners en gemeente hun inbreng leveren. Er komen toezichthouders in wijken en buurten om veiligheid en openbare orde te handhaven (zoals parkeeroverlast, vervuiling en overlast van anderen in de wijk).

GROEN, GROENER, ROOD. De gemeente geeft het goede voorbeeld: een schoon wagenpark. CO2 neutraal bouwen. Slimme straatverlichting. Windenergie en biomassacentrale op Het Klooster. Groene daken waar dat kan. Tarief afvalstoffenheffing meer afstemmen op gebruik. • •

Integrale en kleinschalige aanpak van medische hulp, zorg en welzijn komen per wijk beschikbaar. In iedere wijk is een centraal informatiepunt voor alle vragen over woonomgeving, relatie, gezinsleven en gezondheid. Buurthuis en gezondheidscentrum samenbrengen in de wijk. De wijkverpleegkundige als spil voor de complete zorg willen we terug in de wijken.

VERBETER HET MILIEU, BEGIN....................OP DE FIETS! OV-fiets bij de tramhaltes. Veilige doorgaande fietsroutes. Geen auto’s tijdens de kinderspits bij scholen. 10

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• Ondernemers brengen vitaliteit in de wijken. We vinden dat kleinschalig ondernemerschap in wijken gestimuleerd moet worden door onder andere praktijkruimten aan huis mogelijk te maken. • Er wordt een een milieugeörienteerd verkeer- en vervoersplan ontwikkeld. • Er worden maatregelen genomen om de luchtkwaliteit en geluids overlast te verbeteren: • Een schoon gemeentelijk autopark, door hybride voertuigen of rijden op aardgas. Ook aan het wagenpark van ingehuurde partijen worden milieueisen gesteld. • Parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor schone en elektrische auto’s. SAMEN MAKEN WE DE BUURT. Stadswachten en politie werken samen in de buurt. Sociale veiligheid is een kwestie van veel buurtcontacten en goede inrichting van de ruimte. • De bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer moet beter: • Een betere oversteek voor fietsers bij Noordstedeweg / Herenstraat en bij Roerdomplaan/IJsselsteinseweg. • secondetellers op stoplichten voor fietsers en voetgangers; • verbeterd fietsparkeren bij OV haltes en verdere invoering van OV-fiets/OV-scooter. • We willen verkeersvrije zones bij scholen voor en na schooltijd. • De aanrijtijden van de Brandweer moeten gehaald worden. • Cameratoezicht kan ingezet worden in drukke gebieden om de surveillance van stadswacht en politie te ondersteunen.

Nieuwegein is het laboratorium voor het nieuwe wonen.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

11


WERK, INKOMEN EN ONDERNEMERSCHAP Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Werk, werk, werk. En daarmee een inkomen verwerven. Dat staat voor de Partij van de Arbeid centraal. Wie (tijdelijk) niet betaald kan werken, zet zich in om aan het werk te komen, bijvoorbeeld door naar school te gaan, stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Iedereen moet meedoen in de samenleving. Werk is niet alleen een inkomensvoorziening. Het is een plaats waar mensen leren in hun vak, andere mensen ontmoeten en met hen samenwerken. Het is een van de beste vormen van participatie. Werk vraagt ondernemerschap. De PvdA is in Nieuwegein ook de Partij van de Ondernemer! Financiële bestaanszekerheid en bescherming tegen armoede is een recht. De PvdA staat pal voor een ruimhartig armoedebeleid. Wij respecteren de zelfstandigheid en waardigheid van degene die gebruik maakt van minimaregelingen. Bescherming van privacy en het recht op gelijkwaardige behandeling zijn kernwaarden. Misbruik tast het bestaansrecht van sociale zekerheid aan en moet gericht worden bestreden. Als het verwerven van een zelfstandig inkomen door eigen gedrag wordt belemmerd volgt een korting op de uitkering.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Werk en Inkomen • De PvdA wil dat er een “Regiegroep Nieuwegein Werkt” komt, waarin bedrijfsleven (ook midden- en kleinbedrijf), onderwijs, het Centrum Werk en Inkomen en de gemeente creatieve plannen 12

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• • •

ontwikkelen en tot uitvoering brengen. Door het hebben of aanbieden van werk wordt armoede voorkomen of bestreden. Indien noodzakelijk vindt actieve schuldhulpverlening en budgetbeheer plaats. We stellen een Schuldpreventieplatform in. Hierin werken woningbouwcorporaties, energiebedrijven, het algemeen maatschappelijk werk en de sociale dienst samen. Zij brengen vroegtijdig signalen over dreigende situaties bij elkaar en nemen gezamenlijk preventieve actie. Het bestaande, goed functionerende minimabeleid (waaronder de vrijstelling van gemeentelijke belastingen en heffingen) blijft in stand, juist als het economisch minder gaat. De PvdA wil dat iedereen hiervan gebruik kan maken. Actieve voorlichting over alle regelingen en mogelijkheden is dan ook noodzakelijk.

GEMEENTEN WERKEN SAMEN. Samenwerking tussen gemeenten kan voordelen bieden. Nieuwegein is een zelfbewuste, zelfstandige stad in de Regio Utrecht, die samenwerkt met andere gemeenten als dat kwaliteitsvoordeel biedt tegen een zelfde of lagere prijs. • • •

Wij ondersteunen de Stichting Urgente Noden die in noodgevallen kortdurende aanvullende ondersteuning biedt in echte noodsituaties. Wij gaan regelmatig na hoe we lering uit zulke situaties kunnen trekken voor verbetering van het minimabeleid. Het is prima als er particuliere initiatieven voor minima zijn. Wij willen daarmee samenwerken zolang de privacy en gelijke berechtiging zijn gewaarborgd. De U-pas blijft bestaan, inclusief de sportfaciliteiten die daarin zijn opgenomen.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

13


RUIME BLIK Verbeter de wereld en begin in Nieuwegein. Onze stad op weg als Fair Trade gemeente. Goed armoedebeleid geldt ook voor de wereld, daar staat Nieuwegein als millenniumgemeente voor. Stedenbanden verruimen je blik: goede vrienden helpen elkaar. •

Discriminatie bij aanname, promotie en ontslag (vanwege nationaliteit, groep, geslacht of leefwijze) wordt bestreden. De gemeente geeft daarbij in haar eigen beleid het goede voorbeeld en vraagt dit ook van haar opdrachtnemers. Een fatsoenlijke overheid werkt alleen met fatsoenlijke partners.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Ondernemen • • • • • •

14

Er is een actief werkgelegenheidsbeleid. Onder andere door een modern bedrijventerrein dat aantrekkelijk is: goed bereikbaar over weg en water en voorzien van moderne ICT (glasvezel en draadloos). We maken daarbij gebruik van de regeling van de Bedrijfs Investerings Zones (BIZ). Waar stapeling van regelgeving vestiging of vernieuwing van bedrijven verhindert, lossen we dit op. Wij experimenteren met andere mobiliteit (goede voorzieningen voor thuiswerken en bedrijf aan huis; voorzieningen voor flexwerkplekken in bedrijfsgebouwen). Innovatieve en startende ondernemers krijgen een VIP behandeling in de vorm van goede faciliteiten in een Startercentrum of werkplaats. We stimuleren dat ondernemers elkaar ontmoeten om van daaruit met elkaar nog beter te kunnen ondernemen. We maken aanbesteding- en inkoopopdrachten van de gemeente

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• •

bereikbaar voor het MKB. Duurzaam inkopen wordt bevorderd. De PvdA hecht aan het voortbestaan van buurtwinkelcentra. Eerlijk delen geldt ook buiten de Nieuwegeinse grenzen: we ondersteunen actief de initiatieven om van Nieuwegein een Fair Trade gemeente te maken.

In nieuwegein doet iedereen mee.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

15


ZORG EN WELZIJN: HET NIEUWEGEINSE MODEL Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Hoe organiseren wij zorg en welzijn zó, dat het perspectief van de klant centraal staat? Het Nieuwegeinse model voor zorg en welzijn geeft antwoord op die vraag. De organisatie van zorg en welzijn is de afgelopen jaren danig door elkaar geschud met de invoering van de WMO, de marktwerking, de toenemende zorgvraag en de pakketmaatregel AWBZ. De PvdA kiest voor ontwikkeling van een nieuwe sluitende aanpak van zorg en welzijn in Nieuwegein. Het eerste uitgangspunt is: met elkaar. De gemeente en de aanbieders van zorg en welzijn hebben hetzelfde belang: de beste zorg voor de inwoners van Nieuwegein voor een redelijke prijs. De gemeente organiseert de samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties en partners. De gemeente neemt haar rol als partner in het totale aanbod van zorg en welzijn vanuit haar verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld volksgezondheid, sport, inrichting openbare ruimte, armoedebestrijding et cetera. Zorg en welzijn zijn er op gericht om inwoners in staat te stellen een actieve en zelfstandige plek in de samenleving te laten innemen. Preventie is een belangrijk aspect van de sluitende aanpak.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? • • •

16

Het bewaken van de kwaliteit van de hele zorg/welzijn keten is leidend. De gemeente stelt criteria op voor het aangaan van duurzame relaties in de zorg. Belangrijk is, dat zorgpartners over de eigen grenzen heen kijken en samenwerken. We contracteren op kwaliteit, niet op prijs. De gemeente en de zorg- en welzijnsaanbieders zijn transparant naar elkaar over kostprijs en budgetten. Samen bepalen ze de juiste prijs. Zorgveilingen zijn uit den boze. We gaan voor langjarige samenwerkingsafspraken met zorg-

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


aanbieders. Rust is juist in de zorg een groot goed. • De zorgaanbieders verplichten zich naar elkaar om medewerkers met CAO-arbeidsvoorwaarden over te nemen als de samenwerking tussen de gemeente en een contractpartij eindigt. • Samenwerkingspartners van de gemeente leren van elkaars best practices. • Geen geldstroom gedoe: niet de wijze van financiering is van belang, maar de vraag van de klant. Schotten tussen budgetten verdwijnen. Als de zorg stokt doordat het geld in het verkeerde potje zit, organiseert de gemeente verrekening tussen potjes. • Het perspectief van de klant staat centraal. We bieden keuze vrijheid op die onderdelen die de klant belangrijk vindt. • Vernieuwende initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van samen werking of vergroting van de klanttevredenheid, worden beloond. • Bij de WMO dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. • Zorg is dichtbij, laagdrempelig, en achter 1 voordeur. We organi seren op wijkniveau woonservicepunten met een compleet aanbod. Door Wijkplatforms hierbij te betrekken vergroten we de verankering in de wijk. • We zoeken samenwerking met zorgverzekeraars en andere, minder traditionele partners. • Er wordt steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan. De gemeente draagt bij aan werving, training, begeleiding en waardering. – Mantelzorgers mogen ook wel eens een vrije dag. Wij zorgen dat ze er af en toe een paar dagen tussenuit kunnen door tijde lijk een professional in te zetten. – Wij zetten vrijwilligers in het zonnetje. • Buurtfuncties als buurthuis, buurtzorg, buurtdienst worden ondersteund.

Nieuwegein toont passie en zet dat om in de best mogelijke zorg voor de inwoners van Nieuwegein. PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

17


SPORT EN BEWEGEN IN NIEUWEGEIN Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen en de sociale samenhang wordt ermee bevorderd. Ze zijn goed voor lichaam en geest door plezier, uitdaging, conditie en ontmoeting. Ze dragen bij aan de sociale samenhang in Nieuwegein. En met zelf meedoen worden ook gezondheidsproblemen als overgewicht en depressie aangepakt. Investeren in sport is investeren in gezondheid. Bij sport gaat het niet alleen om het faciliteren van de georganiseerde sport: een modern sport- en beweegbeleid is ook gericht op brede deelname.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? • • • • • • • • 18

De PvdA wil krachtige sportverenigingen door samenwerking te bevorderen. Sportaccommodaties en andere sportfaciliteiten worden efficiënt ingezet. Er komt een certificaat voor commerciële sportclubs, die zich maatschappelijk inzetten. Door inzet van sportfunctionarissen wordt sportdeelname onder de jeugd bevorderd. Er is jaarlijks aandacht voor sport- en beweegdeelname van jongeren tussen de 12 en 20 jaar. In samenwerking met sportverenigingen en commerciële sportclubs wordt daarvoor een regionale schoolsportdag georganiseerd. In samenwerking met sportverenigingen en commerciële sportclubs is er jaarlijks aandacht voor sport- en beweegdeelname van 50 plussers. De sportaccommodaties worden op aanvaardbaar niveau gebracht en gehouden. Er komt een modern aanbod van accommodaties. Er zijn voldoende uitdagende sport- en beweegmogelijkheden in de wijk.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• •

Het verder ontwikkelen van een integraal sportstimuleringsbeleid samen met verenigingen en commerciële sportclubs is van belang. De PvdA wil specifieke aandacht voor mensen met een beperking, ook op sportgebied.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

19


OUDEREN: GRIJS EN ZILVER Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Vergrijzing wordt vaak gezien als een probleem in Nederland. Terwijl we steeds gezonder ouder worden, worden mensen al vanaf 50 jaar als “oudere” beschouwd. En als zorgvrager. De PvdA ziet dat anders. Die voelt zich rijk met zoveel kwaliteit, deskundigheid en ervaring in de stad en wil daar graag gebruik van maken. Gezond, plezierig oud kunnen worden in Nieuwegein is het doel. Uitgangspunten van het PvdA-ouderenbeleid: persoonlijke verantwoordelijkheid, activerend en klantgericht. De verschillen in latere levensfasen vragen om een maatwerk invulling voor ‘senioren’ (grijs, 60-75 jaar) en ‘ouderen’ (zilver, 75+). Betrokken, actief, nieuwsgierig blijven draagt bij aan gezond en plezierig oud worden. De PvdA versterkt daarom het aanbod educatie en activering.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Educatie en Activering • • • • • 20

Er komen ”Grijze Cellen” waarvoor senioren door de gemeente worden uitgenodigd. Deze inwoners worden uitgedaagd om in kortlopende trajecten hun eigen expertise in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in begeleiding van jongeren bij studie of werk, bij last minute-opvang van kinderen, maatjesprojecten of het adviseren van de gemeente. Bibliotheekmateriaal is in elke wijk beschikbaar via de brede school of het wijkservicepunt. Daarnaast kan e-service worden ingezet. Cursusaanbod voor ouderen is ook in de zomerperiode beschikbaar. Er komen meer mogelijkheden voor bewegen voor ouderen, de deelname van ouderen wordt door de gemeente bevorderd. Sportclubs worden gestimuleerd hun aanbod overdag en in de zomerperiode voor ouderen uit te breiden.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• • •

Ontmoetingsclubs worden opgezet en uitgebreid. Mobiliteit: gratis OV voor 60+-ers; goed taxi-/busvervoer is via een stipte voorziening (bijv. regiotaxi) beschikbaar. Financiële belemmeringen voor ‘meedoen’ nemen we weg, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Veiligheid • • • • • • •

Veiligheid doe je samen. Via het Bestuur Regio Utrecht zetten we in op het verbeteren van de veiligheid in het openbaar vervoer. De straat is van iedereen en het is onacceptabel als ouderen ’s avonds de deur niet uitdurven. Er wordt gezorgd voor voldoende verlichting. Gevolgen van vandalisme worden snel hersteld. Per wijk worden bevoegde toezichthouders ingezet. Er is samenwerking tussen politie, buurttoezichthouders, wijkwethouder, woningbouwcorporaties en welzijnswerk om overlast te beëindigen. Veiligheid valt ook onder de persoonlijke verantwoordelijkheid: goede sloten op de woning, eigen weerbaarheid vergroten, veilig gedrag vertonen en zich veilig voelen. De gemeente draagt bij aan deze bewustwording.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? Wonen • • •

Leeftijdsflexibel bouwen wordt speerpunt. In de woonzorgzones in Nieuwegein zijn voldoende verzorgingsen verpleegplaatsen. Technische aanpassingen in de eigen woning worden via de WMO

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

21


• •

mogelijk om langer in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Gecombineerd wonen van jongeren en ouderen wordt mogelijk gemaakt, met bijvoorbeeld kangoeroe-woningen, etageverhuur of bouwen op eigen perceel. Hiertoe worden experimenten met vergunningsluw bouwen mogelijk gemaakt. Binnen de woonzorgzones worden diensten gerealiseerd zoals een wijkcafé-restaurant; sport-/vergaderruimte; bereikbaarheid van OV; signalering van afnemende redzaamheid en beschikbaarheid van zorg op maat.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? ACTIE! • Samen met betrokkenen worden de aanbevelingen uit Nieuwegein Ouderenproof (2005) beoordeeld en uitgevoerd. De regie voeren en aansturen op actie en resultaten bij uitvoerende instellingen.

DE MUNTJES OP ORDE! Gemeenten zullen gekort worden op de rijksuitkering. Efficiënt en sober werken staan voorop. We blijven sterk op de lasten van de inwoners letten en willen tot 100 voordeligste gemeenten in Nederland blijven horen. Wij staan voor goede zorg voor onze mooie stad tegen een bijbehorende eerlijke prijs.

De PvdA waardeert de grijze en de zilveren generatie. Dus: bent u 60 +? Mooi zo!

22

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


JEUGD EN JONGEREN Hoe ziet de Partij van de Arbeid dit? Voor een evenwichtige ontwikkeling van Nieuwegein is het van groot belang dat jonge gezinnen zich in Nieuwegein vestigen en de oudere jeugd er blijft wonen. Met een samenhangend jeugdbeleid zorgen we voor een aantrekkelijke stad, ook voor de jeugd. De PvdA wil een samenhangende visie op jeugdbeleid, die betrekking heeft op: • educatieve voorzieningen. • recreatieve voorzieningen. • jeugdzorg.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? De educatieve voorzieningen • • •

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. We zetten sterk in op kinderen met een achterstand. Dit moet doelgericht worden opgezet. Waar zetten we Voor en Vroegschoolse Educatie in, wat zijn de effecten, welke andere mogelijkheden kunnen we inzetten? Het reguliere onderwijs is toegankelijk voor kinderen met een handicap. We handhaven extra inzet van de leerplichtambtenaren en coaching bij multiproblemgezinnen, ook om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

JONGEREN HEBBEN EEN PLEK èn KENNEN HUN PLEK. Ieder heeft recht op een plek in de wijk. Daar moet voor gezorgd worden. Maar overlast zijn we zat. Samen in de buurt zorgen we voor een prettige plek voor iedereen.

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

23


• • • • • • •

Iedereen een startkwalificatie, iedereen doet mee. Een jongere die zich meldt voor een uitkering heeft binnen drie maanden werk, zit weer op school of heeft een stageplaats of leerwerkplek. We betrekken jongeren via het onderwijs bij de politiek. Samen met jongeren maken we een nieuw alternatief voor de Jongerenraad. We blijven de opbouw van brede scholen in iedere wijk actief steunen, en zoeken daarbij de verbinding met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wijkservicecentra. Bewegen is een zegen: er is een gymzaal in de buurt van iedere basisschool. Bij nieuwbouw van basisscholen experimenteren we met nieuwe samenwerkingsvormen, los van bestaande onderwijsrichtingen. De PvdA kiest voor krachtige scholen. Niet iedere richting hoeft per wijk vertegenwoordigd te zijn: samenwerkingsscholen kunnen ook een oplossing zijn. We maken ons sterk voor HBO-onderwijs in Nieuwegein. Op openbare scholen wordt levensbeschouwelijk onderwijs gegeven.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? De recreatieve voorzieningen • • • 24

We maken aantrekkelijke speel- en beweeglokaties in buurten voor jonge kinderen en avontuurlijke speel- en beweegplekken voor oudere kinderen in de wijk. Waar in overleg met de wijkplatformen blijkt dat er nu een tekort is, zetten we extra middelen in. We verruimen het aanbod van sportclinics op scholen onder schooltijd, maar ook na schooltijd, door meerjarige inzet van sportfunctionarissen en een goede samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Naast het kunstmenu introduceren we op basisscholen het sportmenu. We blijven de stichting Leergeld en sportverenigingen steunen om

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


• • •

alle kinderen te kunnen laten sporten in verenigingsverband, en handhaven het sportaanbod via de U-pas. Naast het al ingevoerde evenementenbudget voeren we een apart jeugdevenementenbudget in voor evenementen voor oudere jeugd. Er komt een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in de Binnenstad. De popactiviteiten in Nieuwegein groeien door naar een eigen poppodium.

Wat doet de Partij van de Arbeid de komende jaren? De jeugdzorg • • • • •

We voeren een stevige regie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, om effectief problemen te voorkomen, op te lossen of te verminderen. We zoeken de verbinding met de Brede School en het Wijkservicecentrum. We zoeken risicojongeren/gezinnen actief op. In het gezondheidsbeleid staan overgewicht, alcoholgebruik en depressiviteit centraal. Meisjesbesnijdenis kan niet. Voor de signalering wordt overlegd met artsen en de GGD. De belangen van de hulpvrager staan centraal. Grote effectiviteit en tevredenheid over de hulp is leidend voor iedere hulpaanbieder.

HET CENTRUM EEN KLOPPEND HART In de binnenstad gaat het ons om ontmoeten en beleven. We vullen de stad met activiteiten en evenementen die daarvoor zorgen.

Als in Nieuwegein de jeugd de toekomst heeft, moeten we ook aan die toekomst werken!

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

25


Notities

26

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014


Notities

PvdA, altijd in de buurt, verkiezingsprogramma 2010-2014

27


PROGRAMMA KIEZEN VOOR ELKAAR

nieuwegein.pvda.nl

Verkiezingsprogramma - GR2010  

PvdA, altijd in de buurt. Je thuis voelen in Nieuwegein, betrokken zijn bij de stad, begint bij de straat, het plein waar mensen wonen. De...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you