Page 1

De stad is van ons allemaal 3 maart 2010

Programma gemeenteraadsverkiezingen

PvdA Eindhoven


Mary Fiers, werthouder Eindhoven Lijsttrekker Partij van de Arbeid Eindhoven

Brief aan Eindhovenaren van lijsttrekker PdvA Eindhoven, momenteel wethouder Wonen en Ruimte in Eindhoven. Eindhoven, januari 2010,

Beste Eindhovenaar,

Gaat u stemmen op 3 maart 2010? Weet u al op wie? De gemeenteraadsverkiezingen. Wordt u er warm van? We hopen van wel. Want de gemeente­ raadsverkiezingen gaan over de toekomst van uw stad. Over wat u daar belangrijk aan vindt. Niks ‘ver van mijn bed’. Niks ‘ze doen maar in het stadhuis’. De lokale politiek is van u. Net zoals Eindhoven van u is. U kiest voor de richting die we met de stad opgaan. Uw stem legt gewicht in de Eindhovense schaal!


we wonen, leven en werken schept altijd nieuwe doelen en aandachtsgebieden. Juist in deze lastige economische tijden merken we dat. De afgelopen vier jaar hebben we Eindhoven leuker, levendiger zien worden. Bewoners hebben verantwoordelijkheid gekregen en genomen voor hun eigen woonomgeving. Het bestuur heeft dat gestimuleerd en mogelijk gemaakt. De stad is echt van ons allemaal. Dat proces willen we samen met u graag voortzetten.

Programma met 3 speerpunten: 1. Werken 2. Wijken 3. Betrokken en betrouwbaar bestuur

De stad is van ons samen Vier jaar geleden gaf de bevolking van Eindhoven de PvdA het vertrouwen. Als grootste fractie mochten we de stad gaan besturen. Iedereen wilde een nieuwe frisse start maken. Het programma van de PvdA was erg ambitieus, maar realistisch. U zou voor de aardigheid eens moeten afvinken wat we allemaal bereikt hebben van de doelen uit ons programma van 2006. Nu ben ik de eerste om te zeggen dat onze coalitiepartners daar ook een bijdrage aan hebben geleverd. Maar in alle bescheidenheid: de PvdA heeft veel initiatieven genomen om in de stad dingen ten goede te veranderen. Mede daardoor is Eindhoven als stad sterker, socialer en aantrekkelijker dan ooit!

Het draait om mensen Inhoud is natuurlijk belangrijk, maar toch zeker zo belangrijk zijn de mensen die ‘de klus’ gaan klaren. Op de PvdA-lijst staan 30 Eindhovenaren die zich met hart en ziel willen inzetten voor wat u belangrijk vindt. We durven u daarom te vragen weer vertrouwen te stellen in ons. In ons programma voor de komende vier jaar en in onze mensen. Ons programma maakt duidelijk waar we voor staan en wat we willen. Tegelijk houdt het ruimte om samen met u te zoeken naar de best mogelijke antwoorden op vragen die zich nog zullen aandienen. Aan u de vraag om de PvdA Eindhoven uw stem te geven, zodat we Eindhoven weer een stap verder kunnen brengen. Op 3 maart 2010 mag u het zeggen. Maak er gebruik van en stem PvdA! Mary Fiers, Lijsttrekker Partij van de Arbeid Eindhoven www.eindhoven.nl/maryfiers Meer weten? Op onze website www.pvda-eindhoven.nl kunt u meer lezen over de campagne en onze kandidaten. U kunt natuurlijk ook bellen naar 040 238 23 98. Wij horen graag van u!

Er is dus veel goeds gebeurd, maar we zijn er nog niet. De dynamiek van de wereld waarin 3


Jan van den Biggelaar (1949-2009), voormalig PvdA-raadslid en wethouder

DE STAD IS VAN ONS ALLEMAAL “…een samenleving met respect voor ieders eigenheid, waarin je tevens deelgenoot bent van al datgene wat we gemeenschappelijk hebben. Een ideaal uit mijn leven, mijn werk en mijn politieke overtuiging…” Jan van den Biggelaar (1949-2009)

Bouwen op samenwerking De kredietcrisis heeft grote gevolgen voor de bouw. Ook in Eindhoven. Mensen kopen nu even geen woning. Daardoor wordt er weinig gebouwd en dat is niet goed voor de werkgelegenheid. In Eindhoven zijn we er, samen met anderen, in geslaagd om een

aantal grote bouwprojecten aan te jagen. Meerrijk, het nieuwe centrum van Meerhoven, is een goed voorbeeld. Het is fantastisch voor de inwoners van Meerhoven én voor de werkgelegenheid dat deze bouw in deze moeilijke tijden gestart kon worden.


1. Werken

Paul van Liempd PvdA-raadslid , opnieuw kandidaat

Paul van Liempd, PvdA-kandidaat, opnieuw kandidaat

“Mensen werken of studeren. Juist nu!” “De kredietcrisis heeft het er nog eens stevig ingewreven: als de economie minder goed draait, krijgt vroeg of laat iedereen daar mee te maken. Al is het alleen de angst om je baan kwijt te raken en niet aan de slag te komen. Het gemeentebestuur heeft natuurlijk beperkte invloed op zo’n wereldwijde crisis. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Het tegendeel is waar. Afgelopen jaar is gebleken dat we als Eindhovense regio goed in staat zijn om - samen met anderen maatregelen te nemen waardoor we minder last hebben van een economisch dal. Werktijdverkorting, deeltijd-WW en geld voor innovatie en woningbouwprojecten zijn er gekomen dankzij een goede Eindhovense lobby. Maar er is nog veel werk te doen. Voor de Partij van de Arbeid is werk, werk en nog eens werk een belangrijk speerpunt. Werk geeft mensen inkomen en het draagt bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert de afhankelijkheid. De PvdA wil daarom ruim baan voor ondernemers in het midden- en

kleinbedrijf (MKB). Minder bureaucratie, meer stimulansen, meer samenwerking. We willen in regionaal verband actie om mensen die (nog) niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, toch aan de slag te helpen. Veel mensen zoeken werk, terwijl er op verschillende plaatsen werk blijft liggen. In de zorg, bij culturele instellingen, bij clubs en verenigingen en op terreinen als de openbare ruimte ligt meer dan genoeg werk. Als bijvoorbeeld schoolverlaters en mensen met een uitkering daar werkervaring kunnen opdoen, helpt dat hen op de arbeidsmarkt. In Eindhoven hebben we het voordeel van jarenlange goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Daar moeten we juist nu gebruik van maken om te zorgen dat Eindhoven en de regio minder gevoelig zijn voor economische schommelingen. We heten niet voor niets Brainport. We hebben de hersens, maar ook de

5


handjes om de crisis aan te grijpen als een kans. Laten we om te beginnen zorgen dat het MKB meer garen gaat spinnen bij Brainport. Is goed voor de werkgelegenheid. Maar bij het onderwerp ‘werk’ draait het niet alleen om banen. Onderwijs is net zo belangrijk. De Eindhovense PvdA-fractie heeft initiatieven genomen om voortijdig school­ verlaten terug te dringen en schoolverlaters een beter vooruitzicht te geven. Op ons initiatief zit de leerplichtambtenaar niet meer op het stadhuis, maar dichtbij de leerling, op de school. We doen alles om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen of te houden. En als het ondanks inspanningen van twee kanten toch niet lukt op de arbeidsmarkt, dan maakt de PvdA zich sterk voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Een actieve gemeentelijk aanpak blijft voor hen noodzakelijk.” Het punt van Paul: De PvdA Eindhoven moet alles uit de kast halen om ondernemers in het MKB vooruit te helpen. Want zij zijn de banenmotor van Brainport Eindhoven. Rechten en plichten Wie kan werken moet werken. Tegenover rechten staan plichten. Wie een uitkering ontvangt maar wel kan werken, moet meewerken aan scholing – zoals het leren van de Nederlandse taal, regulier onderwijs en vakscholing – of re-integratie. Alleen langs deze weg kunnen mensen hun toekomst in eigen hand nemen en deel uitmaken van onze samenleving. Misbruik wordt bestraft. Mensen die zich stelselmatig en onterecht onttrekken aan werk, worden gekort op hun uitkering. Misbruik ondergraaft solidariteit, daarom mogen controle en handhaving streng zijn.

Petra Sodenkamp kandidaat raadslid

Petra Sodenkamp, kandidaat raadslid

“Duurzaam ondernemen heeft de toekomst” “Eindhoven kent een rijke geschiedenis van technologische vondsten. Hier zijn uitvindingen gedaan en initiatieven genomen die de wereld hebben beïnvloed. Denk aan de ontwikkeling van de gloeilamp en de CD. Vernieuwen en verbeteren zit in de genen van deze stad.


nieuwe Christiaan Huygensschool is de eerste CO2-neutrale school van Nederland. Natuurlijk nemen we ook op het gebied van verlichting het voortouw. We zijn niet voor niets de Lichtstad. Dus wil de PvdA Eindhoven duurzame verlichting. Dat kan niet in één week. Maar straks zijn alle straat- en verkeerslichten, de sportparkverlichting en ook de Lichtjesroute omgezet naar de allernieuwste energiezuinige verlichtingstechnologie. En daar blijft het niet bij. Want met duurzame technologie is nog een wereld te winnen.” Het punt van Petra: Ik wil een sterk gemeentelijk duurzaam energiebedrijf dat de power heeft om Eindhoven in 2035 een energieneutrale stad te laten zijn. Wij willen de energie binnen de gemeentegrenzen gaan opwekken, zodat we minder afhankelijk zijn van anderen. Als je voorop wilt lopen in technologie, en wij willen dat, dien je in te zetten op duurzaamheid. Duurzame technologie heeft de toekomst. Duurzaam ondernemen dus ook. Hiermee kunnen we opnieuw grote successen boeken. Dat is goed voor de wereld van onze kinderen, maar ook voor nu. Het levert veel banen op. De wereld staat aan het begin van een grote vernieuwingsgolf. De PvdA Eindhoven wil dat de regio daarop meesurft. De PvdA wil daarom dat de gemeente actief meewerkt om een grote proeftuin van duurzame technologie te worden. We hebben een naam hoog te houden! Op het TU-terrein staat de grootste installatie voor warmte/koude-opslag die Nederland heeft.

Een schone en gezonde leefomgeving blijft een belangrijke ambitie. Niet voor niets maakten we de vuilstort gratis, weerden we vieze vrachtauto’s uit de binnenstad en troffen we maatregelen om het autogebruik terug te dringen.

Een energieneutrale stad wekt evenveel schone energie op als er wordt gebruikt. De netto CO2emissies komt uit op nul. Het zwemstadion De Tongelreep heeft de meest innovatieve bio-energie centrale en de 7


Arnold Raaijmakers kandidaat raadslid

Arnold Raaijmakers, kandidaat raadslid

“Eindhoven Airport mag als luchthaven beperkt groeien” “De regering wil Eindhoven Airport laten groeien om zo de vliegbewegingen beter te spreiden over het land. De PvdA Eindhoven wil beperkte groei toestaan. De groei moet vooral bestaan uit meer zakelijke bestemmingen. Als het vliegveld helpt om de Brainport functie van de regio te versterken, zijn we daar voor. Aan de andere kant: de hoeveelheid overlast is mede beslissend. We willen dat er kritisch gekeken wordt naar de vliegroutes. Door aanpassing van vliegroutes kan overlast beperkt worden. Ook willen we dat er gevlogen wordt met de modernste, schoonste en stilste vliegtuigen. Lawaaibakken en vervuilers worden actief ontmoedigd.

Ook hier geldt dat wij een vernieuwende luchthaven willen. We willen bij de top van Europa’s ‘groenste‘ luchthavens horen. Toename van de klimaatbelasting door groei van het vliegverkeer moet daarom gecompenseerd worden, bij voorkeur door middel van projecten in de regio. Hoe dan ook: we willen na goed overleg met de bewoners en vertegenwoordigers van milieuorganisaties besluiten nemen over de groei van de luchthaven om zo ook voor de toekomst te komen tot harde afspraken.” Het punt van Arnold: Een duurzame luchthaven groeit beheerst!


Erik van Merrienboer, wethouder Eindhoven

“Beter bereikbaar door te investeren in duurzame oplossingen” “Stad en de regio moeten goed bereikbaar zijn. Anders val je economisch stil. Maar als bereikbaarheid ten koste gaat van veiligheid en leefbaarheid, heb je ook een probleem. Daarom is de PvdA voor duurzame oplossingen. Niet even gemakkelijk wat extra wegen aanleggen. Dat doen we alleen als het niet anders kan. We gaan door met het realiseren van beter, vaker en betaalbaar openbaar vervoer. We willen starten met de aanleg van een infrastructuur voor elektrische auto’s, scooters en fietsen. Fietsen moet nog aantrekkelijker worden. We willen meer doorgaande en goed onderhouden fietspaden en betere afstelling van verkeerslichten. We zijn voorstander van de milieuvriendelijke auto en tegenstander van een moeilijk bereikbare en vaak verstopte stad. Juist om de binnenstad bereikbaar en gezond te houden, moeten we het doorgaand verkeer binnen de Ring verminderen. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. Tegelijk gaan we verder met de inrichting van zoveel mogelijk Duurzaam Veilige Woonwijken. Want veiligheid en wooncomfort zijn een groot goed, net zoals bereikbaarheid dat is.

Het punt van Erik: Meer Eindhovenaren op de fiets en in de betaalbare bus en minder doorgaand autoverkeer binnen de Ring. De meeropbrengsten van een verhoging van de parkeertarieven dienen te worden besteed om fietsverkeer en openbaar vervoer te stimuleren.

Erik van Merrienboer, wethouder Eindhoven

9


Gaby van den Biggelaar, PvdA fractievoorzitter 2006-2010

Gaby van den Biggelaar, PvdA fractievoorzitter

“Onderwijs leidt tot werk” “Wie inzet op werk, moet ook inzetten op onderwijs. Zeker in Eindhoven, waar de economie draait om kennis en maken. We hebben hersens en handen nodig. De PvdA Eindhoven wil onderwijs dat aansluit op de vragen van het bedrijfsleven. We kunnen niet zonder elkaar, laten we daarom elkaar helpen. Met onderwijs dat de (vak)mensen opleidt die nodig zijn. Daar hoort een diploma bij. Helpen kan de gemeente ook met strakke acties om school­ verlaters terug in de banken te krijgen. De ambitie is ‘geen kind van school zonder diploma’ Op initiatief van de PvdA veranderde de afgelopen raadsperiode de concrete aanpak. Kijk: de samenwerking binnen scholen van het MBO werd beter evenals de registratie en signalering van spijbelaars. De zorgstructuur binnen het onderwijs werd aangepast, denk aan het schoolmaatschappelijk werk en coachingsprojecten. Het Bureau Leerplicht was meer in de school aanwezig en had één contactpersoon per school, waardoor spijbelaars direct in de kraag konden worden gevat.

Dit leidde tot 11% minder spijbelaars in 2008 (t.o.v. 2006). De PvdA wil deze lijn doorzetten. Stevige prestatieafspraken met de onderwijs­ instellingen blijven daarvoor noodzakelijk. En een stagebeleid dat hout snijdt. De gemeente Eindhoven moet uiteraard zelf het voorbeeld geven. Zorgen voor een royaal aantal stage­ plaatsen en goede begeleiding. Maar ook externe partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Als Eindhoven werk via een aanbesteding gunt, moeten stages en werkervaring onderdeel zijn van het contract. Door zelf actief te zijn kan de gemeente gemakkelijker andere partijen aanspreken om ook meer stagiaires op te nemen. We pakken onderwijs en stageplaatsen zakelijk en professioneel aan. Die verplichting heeft de stad tegenover haar jeugd”

Het punt van Gaby: Geen kind van school zonder diploma.


Design is goed voor de stad Design is meer dan mooi. Design geeft, zeker verbonden met de regionale technologische kracht, onze toekomst vorm. Design kan een bijdrage leveren aan knelpunten waar de stad Eindhoven (en anderen) zich voor geplaatst ziet. Een klein, maar goed voorbeeld is bijvoorbeeld de vraag “ Hoe om te gaan met de wens van bewoners om meer groen in kleine stenige straatjes in de wijken en buurten in de binnenstad?” Het antwoord: ga eens kijken in de Schalmstraat in Stratum. Mieke Verhees, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

“Design heeft de toekomst” “Eindhoven is de designstad van Nederland en misschien zelfs al wel van Europa. Veel initiatieven en mooie evenementen.

Denk alleen maar aan de fantastische Dutch Design Week. Maar het begint natuurlijk bij mensen. Zij maken dit allemaal mogelijk. Belangrijk zijn daarom de excellente opleidingen op dit gebied, zoals de Design Academy en de Technische Universiteit. Deze opleidingen trekken veel creatievellingen naar onze stad. De stad loopt over van jong en ondernemend talent. Van mensen die op hun manier een krachtige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Eindhoven en aan vernieuwende oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Dat is goed voor de versterking van het creatieve en ondernemende klimaat van de regio en goed voor de werkgelegenheid. De PvdA wil zulke talenten daarom graag aan de stad verbinden.” Het punt van Mieke: De PvdA wil ondernemend designtalent aan Eindhoven binden door voldoende betaalbare woon/ werkruimtes aan te bieden.

Mieke Verhees, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

11


De PvdA is trots op: 1. De erkenning door het kabinet dat Brainport Eindhoven dé kennisregio is van Nederland. 2. De omvangrijke investeringen in onderwijs de afgelopen vier jaar: SPILcentra, VMBO’s, de Internationale School en de Sporthogeschool Fontys. 3. De bijzondere projecten rond duurzame energie, zoals de bio-energiecentrale voor Meerhoven. 4. De groei van het openbaar vervoer en het succes van gratis OV voor 65+ en 12-. Investeringen versnellen Nu het economisch minder goed gaat, moet de lokale overheid zoveel mogelijk al geplande investeringen versnellen. Dat schept werk­ gelegenheid. Daarnaast besparingskansen, omdat de prijzen momenteel erg laag zijn.

5. Het actieplan Fiets met 101 projecten ten gunste van de fiets. 6. Daling van het aantal spijbelaars in 2008 met 11% t.o.v. 2006. 7. De aanleg van een groot aantal kunstgrasvelden op onze sportparken. 8. Het Eindhovens aanvalsplan met 33 projecten om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken. We willen aan de slag om: 1. De werkloosheid in onze gemeente uit te laten komen onder het landelijk gemiddelde. Onze eerste zorg gaat hierbij uit naar de mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag uit de arbeidsmarkt is hierbij leidend! 2. Vijf nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren voor startende ondernemers. 3. Het MKB veel meer te laten profiteren van


Brainport en veel nieuwe bedrijvigheid in buurten en wijken te laten landen. 4. Startende ondernemers te stimuleren met microleningen. De PvdA Eindhoven wil het aantal microkredietleningen uitbreiden. 5. 100 extra ateliers betaalbaar beschikbaar te maken voor ondernemende ontwerpers. 6. Te zorgen dat het gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer stimulerend is voor innovatie, kleine bedrijfjes en werkgelegenheid in de regio. 7. In 2014 een kwart minder voortijdig schoolverlaters te hebben t.o.v. 2010. 8. Alle jongeren aan het (vrijwilligers)werk of op school te hebben en geen kind van school te laten gaan zonder een goed diploma. 9. Op weg naar 2020 het OV-gebruik in de stad te verdubbelen en het gebruik van de fiets in de stad met een kwart te laten stijgen. 10. Doorgaand verkeer binnen de ring sterk te ontmoedigen en op de ring meer ongelijkvloerse kruisingen te maken voor een betere doorstroming, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. 11. De voltooiing van de wegenruit rond Eindhoven mag pas beginnen wanneer nut

en noodzaak ervan afdoende aangetoond zijn. In dat geval is de ruit het sluitstuk van een maatregelenpakket dat in de stad en regio veel meer ruimte geeft aan de fiets en het openbaar vervoer en dat de groei van het autoverkeer aanzienlijk beperkt.* De nadelige gevolgen van de aanleg moeten tot het minimum beperkt worden, waar nodig door tunneloplossingen! Waar nadelige gevolgen onvermijdelijk zijn dienen deze volledig gecompenseerd te worden. 12. Een sterk gemeentelijk duurzaam energiebedrijf opzetten, dat de power heeft om Eindhoven in 2035 een energieneutrale stad te laten zijn. 13. Eindhoven koploper te maken op het terrein van duurzame energie, in het bijzonder zonne-energie, warmte-koudeopslag, secundaire biobrandstoffen en elektrisch rijden. 14. Eindhoven ook de lichtstad van de toekomst te laten zijn, door vervanging van de openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting en het testen van nieuwe technologieĂŤn en toepassingen in de openbare ruimte. Eindhoven als lichtbroedplaats. 15. Eindhoven Airport tot de top-3 van de meest innovatieve en milieuvriendelijke luchthavens van Europa te laten horen. Fijne buurt voor iedereen Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een buurt waar je je veilig en thuis voelt, waar mensen mĂŠt in plaats van naast elkaar leven. Prettig wonen betekent ook dat we met elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar te staan.

13


2. Wijken

Wethouder Marie Fiers bij de ondertekening van het buurtcontract 2010 voor de Bennekel, Blaarthem, Rapelenburg

Mary Fiers, wethouder Eindhoven

“Het hart van de stad klopt in de wijken en buurten” “Bij de vorige verkiezingen heeft de PvdA Eindhoven beloofd zich sterk te maken voor leefbare wijken en buurten. Hebben we dat gedaan? U mag het op 3 maart zeggen. Ik vind dat we echt veel hebben bereikt. Niet dat het overal 100% is, maar veel buurten en wijken zijn echt verbeterd. En andere zitten nu in de lift. De buurtcontracten blijken bijvoorbeeld goed te werken: ze helpen de gemeente om te doen wat beloofd is en meer mensen worden actief in hun buurt. Zijn we er dan al? Nee, er is nog genoeg te doen. En wij van de PvdA Eindhoven staan te trappelen om hiermee verder te gaan. Op weg naar meer buurten waar kinderen lekker kunnen spelen en veilig kunnen oversteken. Naar muziekfestivals, straattheater en andere leuke culturele dingen in de wijken. Naar meer kleinschalige bedrijvigheid en activiteit in de wijk. Minder overlast. Maar vooral ook naar groene wijken. Zeker in de stad is het belangrijk dat we de natuur dichtbij hebben. Belangrijk voor mens en dier. Natuurlijk kan de gemeente daar niet alleen voor zorgen. Bewoners zullen ook zelf dingen

moeten doen. Wij vragen van u een actieve bijdrage aan het leefbaar maken en houden van uw buurt en wijk. Daar is betrokkenheid voor nodig, en inzet. De gemeente moet initiatieven dan wel stevig ondersteunen. U direct betrekken bij plannen en ideeën voor uw buurt of wijk. Samen de schouders er onder zetten. Typisch van die dingen waar de PvdA Eindhoven zich voor inspant.


Stop verloedering In te veel buurten zien we verloedering van winkelstrips en kleine bedrijventerreintjes. Leegstand en vaak wisselende eigenaren. Dat moet een halt toegeroepen worden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar met vereende inzet lukt het om het tij te keren. De winkelstrip aan de Donizettilaan in Genderdal is een goed voorbeeld.

Als PvdA-wethouder weet ik hoe we sinds 2006 geknokt hebben om mensen meer zeggenschap te geven. Terugkijkend zeg ik: het is vaak gelukt en het werkt. En het moet blijven werken. Daarom willen we nog vier jaar verder.� Het punt van Mary: De gemeente en haar medewerkers tonen zich in de wijken en buurten van hun beste kant. Dichtbij, met durf en vooral: door te doen.

Buurtcontracten In een buurtcontract worden concrete afspraken gemaakt over prestaties. Bewoners weten zo precies wat ze mogen verwachten van de gemeente. Bijvoorbeeld afspraken over vervanging van riolen, aanpak woonoverlast, inrichting van een nieuw speeltuintje en de inzet van een jongerenwerker. In meer dan 15 buurten is in 2009 een buurtcontract afgesloten. Van de Bennekel tot Doornakkers, van Vlokhoven tot Jagershoef. Het werkt enthousiasmerend. Steeds meer partijen sluiten zich aan.

Samen eten, samen leven Het nieuwe wijkrestaurant in de Kruidenbuurt is een schoolvoorbeeld van hoe je een sociale ontmoetingsplek voor de buurt creĂŤert. Woningcorporatie Trudo geeft hier het goede voorbeeld. De PvdA wil woningcorporaties stimuleren zulke initiatieven ook in andere wijken te nemen. 15


Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Wijkaanpak “De wijkaanpak staat goed in de steigers. En dat gaat om veel meer dan alleen het renoveren van de woningen. Het gaat om de ondernemers die een plek krijgen in een opgeknapt winkelcentrum, om ouders die opvoedingsondersteuning krijgen, om kindertjes die kunnen spelen in speeltuinen en op Cruijff Courts, om mensen met een heel kleine beurs die hun schulden graag de baas willen worden en die geholpen worden om rond te komen. In Eindhoven zijn de resultaten van deze aanpak goed zichtbaar. Het gaat beter in Woensel-West, in de Bennekel en in Doornakkers. Mede dankzij de inzet van de PvdA. Door vanaf het eerste begin samen met de bewoners plannen te maken. Door met voorstellen te komen om de bewoners rechtstreeks invloed te geven op de besteding

van het geld aan de wijken. Niet de gemeente maar bewoners aan het stuur. En door kanjers van wethouders die dag in dag uit keihard werken om de problemen in de wijken op te lossen en door de kansen te grijpen die er net zo goed zijn.” Waardebonnen geven buurtbewoners energie De waardebonnen worden voor en door bewoners uitgegeven. In de Bennekel worden ze gebruikt voor mozaïektegels in de openbare ruimte. In WoenselWest voor muziekles in de wijk. Alles mag. Het mooie is dat bewoners bepalen waaraan ze besteed worden. Dat geeft enorm veel energie in de wijken


Meedoen in Nederland Integratie van nieuwe Nederlanders is onverminderd belangrijk. Wij verwachten een duidelijke inspanning. Dat begint met Nederlands leren en meedoen.

Frank Depla, PvdA-raadslid, weer kandidaat

“Eindhoven voorop in sport” Stop hufterigheid De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. We willen niet dat bewoners vanwege bijvoorbeeld seksuele voorkeur weggepest of geïntimideerd worden. We starten een offensief tegen mensen die de boel in de buurt verzieken. En we zijn een steun in de rug voor al die gewone, aardige en goede mensen die er iedere dag weer het beste van weten te maken.

Frank Depla, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

“Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. Maar het is vooral ook leuk. Wij willen zoveel mogelijk mensen laten sporten, liefst dichtbij huis. Goed voor de gezondheid, de sociale samenhang en de betrokkenheid van vrijwilligers. Bovendien houdt sport jongeren van de straat, dat kan weer wat rottigheid schelen. Ja, de PvdA Eindhoven is een fanatiek aanhanger van gewoon sporten voor iedereen. De sport mag daarbij wel wat hulp krijgen. Ondersteuning door vrijwilligers en ondersteuning van vrijwilligers door de gemeente en gerichte organisatorische en financiële support. Voorop staat dat sport voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Dan heb je wel genoeg sterke sportverenigingen nodig. We hebben ook topsportambities voor de stad. Want topsport is goed voor de stad en kan ook niet-topsporters in beweging brengen. Maatschappelijke inzet van topsporters en topsportverenigingen draagt daar zeker ook een steentje aan bij. Het helpt de breedtesport en de sociale ontwikkeling van de stad.” Het punt van Frank: Een krachtig vervolg op succesvolle acties die school, wijk en sportvereniging verbinden.

17


Thuishuis tegen eenzaamheid Een Thuishuis is een gewoon huis in de straat, waar circa vijf alleenstaande ouderen met elkaar onder één dak wonen. Dat zijn buurtbewoners die niet meer alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. De bewoners hebben elk hun eigen woonruimte met woon/slaapkamer, badkamer met douche en toilet. Met elkaar delen bewoners een woonkeuken, een hobbyruimte, een bijkeuken, een logeerruimte en bij voorkeur een tuin. De bewoners worden bezocht door buurtgenoten die als vrijwilligers ondersteuning aanbieden. Bewoners van het Thuishuis kunnen net als alle buurtbewoners een beroep doen op thuiszorg en andere dienstverlening. De vrijwilligers staan centraal en bezoeken ook eenzame ouderen in de buurt, aangestuurd door een betaalde coördinator en ondersteund door professionals. GGD-onderzoek geeft aan dat er in Eindhoven vraag is naar 120 Thuishuizen. Petra van Kessel, PvdA-raadslid

Petra van Kessel, PvdA- raadslid

“Zo lang mogelijk thuis blijven wonen” “We worden steeds ouder in relatief goede gezondheid. Mooi. Maar: een groter deel van ons wil langer thuis wonen. Hoe doe je dat? Het definitieve antwoord hebben we niet. Wel geloven we dat nieuwe initiatieven nodig zijn. Een kleinschalig initiatief, zoals de thuishuizen (samenwonende ouderen), heeft onze volledige steun. De gemeente Eindhoven dient zich ook sterk te maken voor slimme technologische oplossingen. Die verlichten het werk. We zitten hier natuurlijk wel in de Brainport Eindhoven. Als die oplossingen ergens gevonden kunnen worden, is het hier.”

Het punt van Petra: Zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen kan alleen als we nieuwe woonvormen en initiatieven mogelijk maken. De gemeente moet een voortrekkersrol nemen. WMO draait om kwaliteit Elke Nederlandse gemeente heeft van de regering de verantwoordelijkheid gekregen voor de huishoudelijk hulp, als onderdeel van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente sluit na een aanbesteding contracten met aanbieders om deze hulp te verlenen. Het is verleidelijk om in de aanbesteding alleen of vooral


te letten op de prijs. De PvdA streeft er echter naar om de huishoudelijke hulp zo op te zetten dat voldoende zorg van goede kwaliteit geleverd kan worden, tegen een acceptabele prijs. Yasin Torunoglu, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

“In de buurt naar school” “Als je het aan kinderen vraagt, willen ze doorgaans naar de school in hun buurt. Bij vriendjes en vriendinnetjes. Logisch eigenlijk. Ze willen leren, meestal, maar ze willen het ook leuk hebben in een vertrouwde omgeving. Inmiddels zijn er steeds meer ouders die niet vanzelfsprekend voor de buurtschool kiezen. Vaak heeft dat te maken met de samenstelling van de school. Jammer. Op een buurtschool vinden ouders en leerlingen elkaar. Kinderen kijken niet naar waar hun vriendjes vandaan

komen. Ze spelen gewoon met elkaar, integreren terloops. Een school is er niet alleen om kennis op te doen, maar ook om te leren samenleven en omgaan met elkaar. Goed voor vriendschappen, goed voor de buurt, goed voor de stad. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Bovendien voorkomen we dan dat de ene school te weinig leerlingen heeft en de andere veel te veel. Het onderwijs heeft het geld hard genoeg nodig!” Het punt van Yasin: De PvdA Eindhoven kiest voor een goede buurtschool.

Yasin Torunoglu, (kandidaat)raadslid

19


Ab Oosting kandidaat raadslid

Ab Oosting, kandidaat raadslid

“Bouwen voor de toekomst” “De regio Eindhoven bloeit en groeit. De komende jaren zal er veel gebouwd moeten worden. De PvdA vindt Strijp S daarbij het Eindhovens paradepaardje. Dit oude Philips bedrijventerrein wordt omgevormd tot een mengelmoes van wonen, werken en verblijf, die nieuw is voor Eindhoven en omstreken. Nieuwe stedelijkheid met een bijzonder industrieel karakter. Belangrijk is dat ook omliggende gemeenten goedkopere woningen bouwen, zodat niet iedereen met een smalle beurs per se naar Eindhoven moet verhuizen. In Nederland wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in België, veel door project­ ontwikkelaars ontwikkeld en gebouwd. De komende jaren wil de PvdA meer ruimte

geven aan bewonerscollectieven die samen hun eigen huizen en buurtje willen bouwen. De PvdA maakt zich juist sterk voor mensen die het (tijdelijk) niet zelfstandig voor elkaar krijgen. Mensen met een smalle beurs en starters bijvoorbeeld. Ook hier geldt dat we ons in de uitvoering sterk maken voor Duurzaam Bouwen. Op dit terrein willen we graag optrekken met de Eindhovense woningcorporaties. Zij stellen zich hierin nu nog te terughoudend op. Samen (ver)bouwen we de toekomst!” Het punt van Ab: De PvdA wil de komende jaren volop bouwen. De kredietcrisis nodigt uit om duurzaam te bouwen.


Albertien Schoots kandidaat raadslid

Woningzoekende centraal Als je een betaalbare woning zoekt in de regio Eindhoven is het zoeken in een woud van websites en krantenpublicaties. Iedere woningbouw­ corporatie gebruikt een eigen systeem. Dat kan beter! De woningzoekende moet centraal staan, niet de werkwijze van de aanbieders. Dus: ik zoek een woning in Stratum en wil dan in een opslag alle beschikbare woningen zien en kunnen vergelijken. Albertien Schoots, kandidaat raadslid

“Eindhoven moet veiliger!” “Langzaam maar zeker voelen Eindhovenaren zich veiliger in hun buurt. De feiten geven hen gelijk: in 2009 is Eindhoven weer een stukje veiliger geworden. Maar het moet en kan nóg beter! Want veiligheid is een basisvoorwaarde om je thuis te voelen in je huis, in je buurt, in je stad. Daar horen geen geweldsmisdrijven of woninginbraken bij. Net zo min als fietsendiefstal of woonoverlast trouwens. De PvdA wil dat ieders gevoel van veiligheid terugkeert. De afgelopen jaren is mede dankzij ons het aantal stadstoezichthouders stevig uitgebreid. We

hebben er nu maar liefst 80! Het begin is gemaakt. Wat mij betreft zetten we er met zijn allen nog eens de schouders onder. Zodat mensen zich geborgen kunnen voelen in hun buurt en wijk. Het zou trouwens wel fijn zijn als mensen gewoon aangifte doen als er iets gebeurt of gebeurd is. Zonder aangifte kun je geen maatregelen nemen. Dan moet aangifte of melden wel zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Ook daar maakt de PvdA Eindhoven zich sterk voor en dat steun ik van harte.” Het punt van Albertien: De PvdA geeft voorrang aan bestrijding van geweldsmisdrijven, woninginbraken en woonoverlast zodat we het gevoel van veiligheid terugwinnen. Oud-burgemeester Rein Welschen Samen tegen asociaal gedrag Er wordt altijd gevraagd naar meer blauw op straat. Zou het helpen? Voor een deel: ja! Maar er is veel meer voor nodig. De onveiligheid begint vaak met asociaal gedrag, met hufterig gedrag. Daar moeten we niet meer van wegkijken, maar samen tegen in gaan. Dat maakt het verschil. We moeten samen het lef hebben dat te doen.”

21


LydiaLioe-Anjie, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

LydiaLioe-Anjie, PvdA-raadslid

“Soms heb je een stad nodig om een kind op te voeden” Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Waar die verantwoordelijkheid niet gedragen wordt (kan worden) heeft de overheid een rol. Bij voorkeur is die rol preventief: breng risicogezinnen vroeg in beeld en biedt ondersteuning aan bij de opvoeding. We willen graag meer coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsinstanties en een kastje-naar-de-muur-verhaal voorkomen. Als de situatie van een kind vraagt om een aanpak

tot achter de voordeur, dan mogen we niet stilzitten. Het doel is altijd om direct in te grijpen wanneer het nodig is, zodat de ingreep minimaal is en het gebruikelijke opvoedingsproces kan doorgaan. Een betrokken bestuur is er als het moet en neemt op tijd weer afstand.” Het punt van LydiaLioe: De gemeente dient ouders concreet te helpen wanneer er problemen zijn met de opvoeding van hun kinderen.


Mieke Verhees, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

“Cultuur in de wijk is uit de kunst” “Kunst en cultuur horen bij mensen als brood bij boter. Genieten, inderdaad. Maar kunst leert ons ook op een andere manier naar dingen te kijken. Andere invalshoeken opzoeken. Kunst kan daardoor een sterk vernieuwende kracht in gang zetten. Daarnaast kunnen kunst en cultuur ook verbroederen. Mensen leren elkaar verstaan en begrijpen door zich te verdiepen in elkaars cultuur. Daarom is het nodig dat er op buurten wijkniveau ‘leven’ is, dat er ruimte is voor initiatieven die mensen tot elkaar brengen. Tot zover de ‘zachte’ kant van kunst en cultuur. Het onderwerp heeft ook een duidelijk economische component. Een cultureel rijke stad is aantrekkelijk voor werknemers en daarmee voor bedrijven. Het is geen kunst om uit te rekenen dat stad en regio daar goed mee zijn.” Mieke Verhees, PvdA-raadslid Mieke Verhees PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

Het punt van Mieke: De PvdA maakt zich ook sterk voor een kunst- en cultuuraanbod in de wijken.

23


De PvdA is trots op: 1. De resultaten op het gebied van burgerparticipatie in Eindhoven, bijvoorbeeld bij wijkvernieuwingsprojecten in Bloemenbuurt Zuid, Drents Dorp en Genderdal 2. Het succes van de buurtcontracten in onder andere de wijken Lievendaal en Kronehoef. 3. De rol van buurtbemiddeling bij conflicten in wijken. 4. Merkbaar meer toezicht op straat door stadstoezicht en camera’s. 5. Goed functionerende buurtpreventieteams. 6. De inzet van corporaties voor het sociale beheer van de buurt. 7. De enorme hoeveelheid opgeknapte trapveldjes en andere speelmogelijkheden in buurten.

8. Op de banenpool die werkzoekenden mee aan het werk heeft geholpen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de sportverenigingen te ondersteunen. 9. Sterke verbetering van de toegankelijkheid van de stad en stedelijke voorzieningen voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Centraal meldpunt woonoverlast Woonoverlast staat hoog op de ergernislijst van Eindhovenaren. Het heeft vaak een grote invloed op de leefbaarheid. Zo kan 1 overlastpand het voor een hele buurt verzieken. Aanpak van deze overlast is daarom van groot belang. Voor veel mensen is onduidelijk bij wie het gemeld moet worden. Politie? Huisbaas? Gemeente? En wat gebeurt er dan met die melding? Kortom nog teveel: van het kastje naar de muur.


Startersleningen Starters hebben het al jaren moeilijk om een betaalbare woning te vinden. De gemeentelijke starterslening, een lening tegen zeer lage rente, maakt voor veel starter een eigen woning bereikbaar. Ruim baan voor startersleningen dus.

We willen aan de slag om: 1. Uitbreiding van het aantal buurtcontracten voor elkaar te krijgen, als bewoners dat willen. We maken duidelijke afspraken over wat bewoners van ons mogen verwachten. 2. In meer wijken ‘een buurtonderneming’ opzetten. Een uitvoeringsorganisatie van corporaties en gemeente met stevige bevoegdheden. 3. Meer zeggenschap te organiseren voor bewoners. U kunt dan bijvoorbeeld met een buurtreferendum bepalen waar delen van het wijkbudget aan besteed worden. 4. Het aantal stadstoezichthouders de komende vier jaar uit te breiden van 80 nu naar 150. De buurtbrigadier maximaal aanwezig in de wijk. 5. Een centraal meldpunt woonoverlast in te stellen waar bewoners simpel en snel overlast kunnen melden. Vanuit deze melding wordt door de betrokken partijen intensief samengewerkt in de aanpak 6. Winkelstrips die dreigen te verloederen, samen met anderen, nieuw leven in te blazen 7. In kwetsbare wijken buurtgebonden bedrijfjes te helpen starten. 8. Meer en beter groen in wijken en buurten; met name in ‘stenige’ wijken binnen de ring.

9. De verkeersveiligheid in buurten te verbeteren door verkeersdrempels, veilige fietsroutes en autovrije zones aan te leggen rond scholen. 10. Stevige duurzaamheidsafspraken met de Eindhovense woningbouwcorporaties te maken om het gemiddelde energielabel van hun woningbestand met 2 stappen te verbeteren. 11. Het aantal starterleningen te verdriedubbelen, zodat starters meer kans krijgen op de woningmarkt. 12. De komende vier jaar ruimte te maken voor minstens 200 bouwkavels, te ontwikkelen door bewonerscollectieven. De gemeente zorgt voor een goede ondersteuning. 13. Meer kleinschalige initiatieven (zoals het thuishuis) te realiseren om het thuis blijven wonen zo lang, en zo goed mogelijk waar te maken. We zetten in op de realisering van 20 thuishuizen in de komende periode. 14. Een regionaal woonruimteverdeelsysteem te realiseren, zodat woningzoekenden eenvoudig op basis van hun woonwensen een woning kunnen zoeken. 15. Een stevige inzet van de gemeente op onze trots: Strijp S. 16. Van sportparken dag-in-dag-uit bruisende activiteitencentra te maken waar ook buurtbewoners en wijkorganisaties terecht kunnen. Accommodaties ‘open gooien’ Sporten tegen verlaagd tarief in daluren is succesvol. Wij willen daar mee doorgaan.

25


3. Betrokke Mary Fiers, wethouder Eindhoven

“Bestuur moet gewoon weten wat er speelt” “Het is heel eenvoudig: als mensen in Eindhoven zich onveilig voelen, moet het stadsbestuur daar iets mee. Dat is de insteek van de PvdA Eindhoven. Kijken waar de pijn zit en direct maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een snelle aanpak van de overlastgevers, meer stadstoezicht en eventueel cameratoezicht. Maar ook maatregelen om problemen op langere termijn te voorkomen. Bijvoorbeeld een jongerencentrum opzetten en voldoende activiteiten voor de jeugd verzorgen. Zo hoort het stadsbestuur altijd te weten wat er speelt in de stad, hoe mensen denken en leven, wat ze verwachten en hopen. Op het gebied van veiligheid, maar ook over, sport, onderwijs, integratie, het openbaar vervoer, enzovoorts. Dat klinkt logisch en dat is het ook voor de PvdA Eindhoven. Besturen is niet luchtfietsen, maar hard werken hoe je het dagelijks woon-, werk- en leefklimaat zo goed mogelijk kunt krijgen en houden. De afgelopen jaren hebben we veel dingen in de steigers gezet. Maar wij - en u ook - zien nog genoeg zaken die beter aangepakt kunnen worden. Meer (financiële) mogelijkheden voor bewoners om hun ideeën over hun buurt in de praktijk te brengen. Dat kan door bewoners meer zeggenschap te geven. Bijvoorbeeld over het geld voor inrichting van de openbare ruimte. De invoering van buurtreferenda kan helpen in dit proces.

Mary Fiers, wethouder Eindhoven , lijsttrekker Mary PvdAFiers wethouder Eindhoven

Blik opzij, kan de veger erbij Een goed voorbeeld van samenwerking tussen bewoners en de gemeente is de actie ‘Blik opzij, dan kan de veger erbij’. Begonnen als een initiatief van bewoners in de Tempel. Inmiddels voor de hele stad beschikbaar. Wat houdt het in? De buurt zorgt op een afgesproken moment dat alle auto’s de straat uit zijn en dan komt de gemeente langs met de veegwagen. Een schone straat is het gevolg. Kost niets meer, maar het resultaat is wel veel beter! De dienstverlening door de gemeente is al sterk verbeterd. We willen deze echter hoog op de agenda houden. We willen minder administratieve lasten voor bedrijven en bewoners. Een klantvriendelijke gemeente door bijvoorbeeld meer flitsvergunningen (vergunning binnen 1 dag). Of door actieve berichtgeving in de buurt bij


en en betrouwbaar bestuur

Wethouder Fiers even ‘burgemeester’ Door onze correspondent Eindhoven

vergunningverlening, want niet iedereen pluist iedere week Groot Eindhoven na. Dat soort zaken. Er is veel mogelijk. Vaak heeft dat te maken met goed overleg. Als je ideeën en plannen afstemt met de mensen die er voor- of nadeel van krijgen, dan kom je tot de best mogelijke resultaten. Het dient duidelijk te zijn dat de directe belangen van bewoners zwaar wegen. Voor ons is dat de kern van betrokken bestuur. Natuurlijk moet je soms ook beslissingen nemen die negatief uitpakken voor een of meer groepen mensen. Daarvoor word je ook in het bestuur gekozen. Maar de verkiezingsuitslag is geen vrijbrief om vier jaar naar eigen goeddunken de stad te leiden. Dat is wat de PvdA de laatste vier jaar zo sterk heeft gemaakt: voeling houden met de inwoners. Daar gaan we graag de komende vier jaar mee door.” Het punt van Mary: De PvdA Eindhoven wil, met betrokken en duidelijke bestuurders, samen met u bouwen aan Eindhoven. Overleg, inspraak en open en eerlijke communicatie over wat wel en niet kan.

De rollen waren voor de verandering eens omgedraaid. Niet de hoogwaardigheidsbekleder die een stomverbaasde vrijwilliger verrast met een onderscheiding voor bewezen diensten, maar de burger die de hoge ambtenaar met een smoes in verlegenheid brengt. Wethouder Mary Fiers – uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie van Vereniging Oud Woensel – werd gisterenavond tot haar verrassing benoemd tot burgemeester van Oud Woensel, een soort erelidmaatschap. “Met Fiers kun je goed praten, samenwerken en tot afspraken komen”, vinden ze bij de buurtvereniging. Dat moest ze maar eens weten. “Fiers is de exponent van een nieuwe cultuur waarin politici dichter bij de burger zijn gekomen. Ze is hier op eigen initiatief komen praten over onze grote wens om de Oude School voor buurtactiviteiten te gaan gebruiken” legt voorzitter Hans Delissen van de vereniging uit. Dat hoeft ze helemaal niet te doen. Ze kan ook afwachten tot we haar een keer uitnodigen en dan een medewerker sturen. Daarnaast is het ook nog eens een vrolijk mens, die in alle vrijheid – dus zonder de last van protocollen – met je spreekt.” Bron: Eindhovens Dagblad zaterdag 10 januari 2009

27


Ertan Isik, PvdA-raadslid, opnieuw kandidaat

Ertan Isik, PvdA-raadslid

“Bestuur schept kansen, inwoners koppen ze in” “Elke samenleving draait om leefbaarheid en samenleven. En samenleven is inschikken, geven en nemen. Iedereen is - binnen de grenzen van de wet - medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in zijn/haar omgeving. De PvdA vindt dat het bestuur bewoners ook moet aanspreken op die verantwoordelijkheid. Iedereen dient zich bewust te zijn van zijn of haar eigen rol. Het stadsbestuur kan de voorwaarden scheppen, initiatieven ondersteunen, geld vrijmaken en mensen met hun plannen en ideeën bij elkaar brengen om de leefbaarheid te vergroten. Maar uiteindelijk bepalen wij met zijn allen wat er van terecht komt. Onze samenleving is wat mensen er zelf van willen maken.” Het punt van Ertan: Iedereen doet mee en levert een bijdrage aan de samenleving.

Jacques van der Meer, PvdA-raadslid

“Ideeën genoeg. Een beetje ondersteuning zou welkom zijn” “Er zijn heel veel vrijwilligers actief in Eindhoven. Maar we zien toch dat het steeds moeilijker wordt om genoeg mensen te vinden die wat van hun tijd willen besteden om dingen te doen voor andere mensen. Dat is vaak geen onwil, maar veel mensen hebben het druk met werken en de zorg voor hun kinderen. Zij willen best wel wat doen, maar niet teveel gedoe eromheen.

Jacques van der Meer PvdA-raadslid


Wildrik Burema, PvdA-raadslid

“Dichterbij begint met duidelijk taalgebruik” “Een betrokken bestuur informeert de inwoners in gewone taal over alles wat hen aangaat. Geen beleidstaal, geen moeilijke woorden, gewoon zeggen waar het op staat. Te veel plannen en ideeën krijgen te weinig draagvlak vanwege onvoldoende uitleg en toelichting. Ik zou de communicatie tussen bestuur en bewoners ook wat dat betreft graag verder willen verbeteren.”

“Ik wil geen reguliere bouwvergunning; ik wil een dakkapel. Ik wil geen bomen­ vitaliseringsplannen; ik wil weten wanneer de bomen gesnoeid worden.”

Het punt van Wildrik: De PvdA wil dat het bestuur meer en in normaal begrijpelijke taal communiceert met de inwoners.

De gemeente kan hier een goede rol spelen. Al was het maar door vrijwilligers de juiste weg te wijzen en door alle kennis over het vinden van vrijwilligers te verzamelen en te delen. Of door clubs en verenigingen tijdelijk te helpen als ze in ‘personele problemen’ zitten. Of door in buurten en wijken te helpen de zorg voor elkaar op gang te brengen. Linksom of rechtsom hebben we elkaar nodig. Als daar soms wat professionele ondersteuning bij nodig is, dient de gemeente die dus tijdelijk te bieden. Dat levert op kleine schaal werk op en het zorgt voor een goed leefklimaat. Hoe beter het leefklimaat, hoe aantrekkelijker je bent voor mensen en bedrijvigheid.” Het punt van Jacques: Laat vrijwilligers hun werk doen en zorg voor goede ondersteuning waar dat nodig is.

Wildrik Burema, PvdA-raadslid

29


De PvdA is trots op: Eindhoven. – Mary Fiers is door de lezers van de Weekend krant en de weekkrant Groot Eindhoven verkozen tot de beste wethouder van Eindhoven. Van alle stemmen (ruim 10.000) is 56% op haar uitgebracht. Bron: weekendkrant 27 februari 2009 1. De invoering van de eerste flitsvergunningen. 2. Het gratis elektronisch abonnement waarmee de gemeente u per email actief informeert over de vergunningen in uw buurt. Aanvragen op www.eindhoven.nl. 3. De grote hoeveelheid regels die sinds 2006 is afgeschaft. 4. Een stabiel stadsbestuur. 5. De nieuwe mogelijkheid voor inwoners om snel, zonder overbodige bureaucratie, een tijdelijke mantelzorgwoning te plaatsen. 6. De beperkte toename van de lastendruk in de afgelopen periode: niet hoger dan inflatiecorrectie. Meer Stadspas De invoering van de Stadspas is een succes. Hiermee kunnen Eindhovenaren eenvoudig gratis afval storten. Een goed voorbeeld is ook de eerste proef met Stadspasparkeren op Winkelcentrum Woensel. Eenvoudig, snel, per minuut en achteraf betalen. Geen cent teveel dus. Onze Stadpas heeft nog veel gebruikersgemakken in petto voor de toekomst.

Wij willen aan de slag om: 1. De uitvoering van beleid voorrang te geven. Er is meer bedacht dan er uitgevoerd kan worden. Wat er is willen we snel en betrouwbaar handen en voeten geven. Doen, doen, doen! Dus ook minder ambtenaren

voor beleid en meer voor uitvoering. Ruimte voor nieuw beleid maken door elders te schrappen. 2. De elektronische dienstverlening te verbeteren. In 2014 moet een verdriedubbeling van het aantal producten van de gemeente volledig via internet afgehandeld kunnen worden. De aanvrager van een vergunning kan dan de voortgang op internet volgen. Wethouder Mary Fiers: “Om de gemeente te prikkelen om brieven in gewone-mensen-taal te schrijven vind ik het een goed idee als briefschrijvers het recht krijgen onleesbare brieven terug te sturen”. 3. Brieven van de gemeente in begrijpelijke taal te laten schrijven. 4. Te zorgen dat u binnen 15 werkdagen antwoord krijgt op uw brief/mail aan de gemeente. 5. Actieve communicatie aan belanghebbenden bij vergunningverlening. Niet iedereen leest iedere week Groot Eindhoven. 6. De tevredenheid van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening op te krikken naar minstens een 7. 7. Het stadskantoor twee avonden per week open te stellen voor inwoners en ondernemers. Openingstijden overdag mogen dan minder worden. 8. Een paarse-krokodillenteam zoekt op basis van signalen van klanten en medewerkers van de gemeente Eindhoven naar inefficiënte werkprocessen en schoont deze op. Doel: verbetering kwaliteit, besparing en voorkomen van ergernissen. 9. De inwoners van Eindhoven meer te betrekken bij het stadsbestuur en bij hun wijk. Daarom willen we ieder lid van het college van B&W elke week spreekuur laten houden. 10. Met gericht personeelsbeleid ervoor te zorgen dat minder (dure) externe bureaus ingehuurd worden.


4. Geld

De PvdA Eindhoven zorgt er voor dat het gemeentelijk huishoudboekje op orde is. In de komende periode kan dat niet zonder bezuinigingen. Er is gewoon minder geld te besteden. In de komende jaren moeten we daarom de knip regelmatig dichthouden. Daarnaast moeten we slim investeren, samenwerken, zoeken naar verbeteringen. Als we bezuinigen, snijden we eerst in eigen vlees. Lastenverzwaring voor inwoners is een eventuele laatste stap. De actuele situatie bepaalt welke stappen het best gezet kunnen worden. Oplossingsrichtingen zijn: 1. Slim investeren levert geld op. Veel geld. Denk aan energiezuinige verlichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen. Extra ‘subsidiescouts’ verdienen zichzelf terug. Met substantiële investeringen in de gemeentelijke ICT is het mogelijk om tot forse besparing op gemeentelijk personeel te komen. Besparen kan ook door juist nu (prijzen zijn historisch laag) langdurige contracten aan te besteden. Wij willen een aanvalsplan Slim Investeren. Wethouder Mary Fiers: “Als de gemeente brieven niet op tijd beantwoordt dan vind ik dat u, naast snel wel een goed antwoord, een excuus en een bos bloemen moet krijgen”.

2. Ook samenwerken levert geld op. Wij willen een stevige regionale gemeentelijke samenwerking (op inhoud en bedrijfsvoering), zodat we samen met hetzelfde geld meer kunnen doen. De gemeente Eindhoven moet het initiatief hiertoe nemen. Maar ook andere vormen van samenwerking kunnen besparing opleveren. Bijvoorbeeld met de corporaties op het gebied van de woonomgeving. 3. Lastenverzwaring kan in het uiterste geval. Maar alleen als de gemeente alle bezuinigingsmogelijkheden heeft benut en intelligent heeft geïnvesteerd waar mogelijk en wenselijk. Daarna doen ook de organisaties waarmee we subsidie-relaties hebben dit. Als het echt niet anders kan, komt lastenverzwaring voor inwoners in aanmerking. In dat geval dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

31


PvdA Eindoven - De stad is van ons allemaal  

Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Eindhoven voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010

PvdA Eindoven - De stad is van ons allemaal  

Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Eindhoven voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010

Advertisement